P. 1
Popper Péter - Ingovány

Popper Péter - Ingovány

|Views: 72|Likes:
Published by eltetog

More info:

Published by: eltetog on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Popper Péter

Ingovány
A rejtőzködő lélek keresése

© Popper Péter 2007

Ajánlom ezt a könyvemet
d r . M e r k e ly B é lá n a k és d r . B a l a i c z a E r ik á n a k ,

akiknek köszönhetem, hogy volt elég erőm a megírásához, bízva abban, hogy AHOL KIJÁRAT VAN, AZ EGYIDEJŰLEG BEJÁRAT IS VALAHOVA...

ISBN 9 7 8 -9 6 3 -2 4 8 -0 0 7 -7 Saxum Kiadó Bt. Felelős vezető: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Borítóterv: Pintér László Tipográfia és műszaki szerkesztés: FeZo Bt. Tördelés: Stúdió 23. Bt. Felelős vezető: Jáckl Norbertné Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. - 271491 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Nyitány helyett
Ez az írás egy, a pályája végén bandukoló pszichológus egyetemi tanár szakmai kétsé­ geiről szól. Azokról a kérdésekről, amelyeket kikerülünk, vagy más tudományoktól eloro­ zott, jól hangzó általánosításokkal válaszo­ lunk meg. Nehezen mondjuk ki azt, hogy „nem tudjuk!” Ki tudja, miért szégyelljük, hogy nem riva­ lizálhatunk a Jóistennel, pedig már a Minden­ tudás Egyetemét is megszerveztük. Tehát egy ilyen könyv csak felforralhatja a kollégák vérét, s legalább is a saját fészkébe piszkítással vádolhatják a szerzőt, természete­ sen kétségbe vonva jóindulatát és tudomá­ nyos felkészültségét is. Legyen így, ha így kell lennie! Mégis fel­ használom az alkalmat, hogy köszönetét mondjak feleségemnek, Z. L aczkó K atalin­ n ak, aki nemcsak levette rólam az adminiszt­ ratív ügyintézés minden terhét, hanem a kö­ zös munka során valódi szellemi társammá vált. Szerény társ, aki soha nem tart igényt arra, hogy külön feltüntessem azokat a gon­ dolatokat, sőt könyv- és fejezetcímeket, ame-

Müller Ágit .. s mégis .mindig az Istenhez érkezem el. vagy rossznak teremtette-e az embert? Megjegyzi. Török Sándor írt egy novellát két szenilis öregúrról. emberke? Fordítsam? Ez a kérdés azt jelenti: Mi lesz ve­ lem? Velem. magamban már-már nyájas olvasóvá degradáltam? Még jó. akit a nyárspol­ gári stílus kötelező gügyögésének engedelmeskedve. Budapest. hogy miről van szó? S te tudod-e. Ugyancsak köszönet illeti a Saxum K iadó vezetőit és munkatársait .ha kibontjuk a jelentését mindig magában rejti az Istent? Arra már gon­ dolni sem merek. Vagy én magam magammal? De hát tudom-e én egyáltalán. hogy nem mertem leírni. hogy az Ördög csúfolódik ve­ lem. majd félrelökött vallásos­ sága kísért öregkoromra? Vagy a „lélek” szóval van baj. s gyerekkorom mély.szándékom ellenére .elsősorban Jen ei Tamást. aki egyrészt a pszichológia tisztá­ zatlan kérdéseiről akartam őszintén írni. akik szívből gondozták és terjesztették könyvei­ met. P ataki Istvánnét. természetesen az ő engedélyével. barátom. hogy Isten jónak. hogy e szavak közül csak az alábbiak értelmét nem tudjuk: Is­ . más­ részt nem vagyok vallásos. Meg lennék bűvölve? Önbecsapás áldozata lennék. akik albérletükben évek óta vitatkoz­ nak azon.P opper P é t e r 8 lyeket tőle plagizáltam. amely . 2007 nyarán Popper Péter E l ső f e je z e t A faUadai kérdés: Mi lesz véled.

S az-e? Nem kizárható. Aztán úgy vélekedtem: dögöljetek meg! Emellett aztán meg is maradtam. " S mit mond egy haszid rabbi. S ha a hit.mint már anynyiszor .P o pper P ét e r 10 11 A FALIADAI KÉRDÉS. és megoldá­ sokra van szükség. konfliktusokat szülő helyzeteiket..írás közben megismerem saját véle­ ményemet. teremtés.. Addig reménykedem. az a„vagy”. Sürgősen meg kellene szabadulnunk elő­ ítéleteinktől. és én magamra maradok a mindenre felelni tudó. hogy szorongásom nem csak önféltés. Azonban ilyen élet csak az angyaloknak jár. tehetségtelenségüknek tulajdonítják a százszor is visszatérő. hatalmas háborúk. Tény­ leg: akkor mi lesz velem? Persze az sem zárható ki. hogy . hogy az életben tragédiák van­ nak. vagy túlvilági élet. hogy éppen azzal zúdítanak igazi lelki poklot az emberekre. Én úgy látom . Amit jól isme­ rünk. azt környezete a szenilizálódás egyik legbiztosabb jelének értékeli. Jung szilárdan állítja. E válasz hal­ latán először könny szökött a szemembe. megkérdezte va­ laki a halhatatlan isteneket. hogy észre sem veszszük. EMBERKE? ten. a transzcendencia. És ez a legfurcsább: a semmi. magasabb tájé­ kozódást jelentő tudatállapot-változásról van szó. Elhittem Jungnak. hogy az élet legnagyobb és legfontosabb problémáit nem lehet megoldani. Isten azonban jobban szereti az embereket.mondta a ka­ tolikus költő . hogy miért enged­ nek ennyi romlást az emberiségre? Azt felelték: Hogy legyen ének. tö­ meggyilkosságok . így hát legtöbben a sa­ ját gyengeségüknek. hogy lehet többé sohse lenni. hogy az! De az sem ki­ zárható. amíg egyszer majd csődöt mond ez a varázslat. mint az angyalokat. MI LESZ VELED. hogy az ember helyesen él.. Homérosz idején. okos embertársaim között. Nélkülük csak fél-élet lehetséges. csak jól-rosszul elviselhetők. eladdig ismeret­ len betegségek járványai. rossz. Hiszen a történelem folyamán mindig is voltak természeti katasztrófák. hanem valamilyen homályos aggodalom. pszivel kezdődő hivatásokat gyakorlók$ azt hirdetitek. csak túlnőni rajtuk. jó.Mert ma senki nem tud olyan mélyre hajolni! Az egyre racionálisabb kultúrában az öre­ gedő emberke egyre magányosabbá válik. Holott ezek nem megoldhatók. vádolva a pszi-kezdetű tudományokat. pl. és irgalomra van szükség. aki Isten ke­ gyelmében bizakodik? Egyszer megkérdezték tőle. a messzi jövőben. hogy ma miért nem élnek olyan emberek. akik színről színre látták az Istent? A rabbi azt felelte: .mi indokolna most különle­ ges megrendülést? Valamikor. hogy valami másról. hogy az életben problémák vannak. hogy úgy csúszunk be egyfajta va­ lóban apokaliptikus időbe. hogy az elviselhetetlen belső konflik­ tusok azt bizonyítják. Ugyanezt hangsúlyozta Pilinszky. hogy az életproblémák zömének megoldására bíztat­ ják őket. „Ti. a vallás vagy csak egy­ szerűen az Isten után kap. ez a legérthetetlenebb: . ember. kudarcuknak.

4. Vagyis hogy állunk? 1. 4.5.7. mintha lenne. Bizonytalanok. hűségesen vagy láza­ dozva. Másképpen fogalmazva: csökken a hívők. de nem hívők. Nincs elég hite. A variációk egyre szűkülnek és polarizálódnak. mintha lenne.6. 7. és a nagy kalpa-tűz fellobbanásáig előre. 5. sem a keserű meggyőződés. 3. A transzcendencia létezését sejtők. 5. hiedelmekkel rendelkezők. 8. .8. a Koppenhágában tartott fizikus világkongresszuson egy Wertheim nevű dán fizi­ kus vacsorára hívta nevesebb kollégáit az üdü­ lőjébe.. Erősen csökken a 3. aki.P o pper P é t e r 12 13 A FALLADAI KÉRDÉS: MI LESZ VELED.. de hiszek abban. Az áldott érdektelenek. spekulációk. akár a „vanról”. 7.1.. de nem vallásosak. kategóriábá sorol­ hatók száma. a szent háború iránt közönyösek. Vagy dühödten tagadnak.Egy lópatkó.Mert azt hallottam. EMBERKE? végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás marad csak. . Vagy szorult helyzetében cserélgeti őket: „Ezt nem tudom. S néha feltűnik közöttük valaki. Hát idézetek. kategóriába tartozók száma. akár a „nincsről” esik szó. hogy voltam és hogy nem leszek. hogy”. Bohrnak feltűnt a kertkapu.És te. hiszel ezekben a barom­ ságokban? . Hofit utánozva. Saját vallással. Vallásosak.. 2. Ebből a szempontból különösen érintettek a távoli Ke­ let vallásai és életbölcselete. valamint az archai­ záló és modernizáló reformkísérletek. oldozok fel. vagy enyhe növekedés tapasztal­ ható az 1. hogy” . ezer évekre visszamenőleg. a jövő számára. Babonások. .M i van odaszögezve? . Hívők és vallásosak. csodálkozva mereszti tágra a szemét: Kinek van mumpsza? Az átkozott és iri­ gyelt közönyös. Stagnálás.. de annyit tudok.. ne kínlódjon egyetlen ember sem. akit nem érdekel sem a remény­ teli találgatás.2.. fizikus létedre. 2. „Ebben már képtelen vagyok hinni. akiket én. Bohr kiabálni kezdett. Erő­ teljesen növekszik a 6. Hívők. a különböző transzcen­ dens csoportokba tartozás váltogatásai. Tagadók. 6.. . versek.. Sem Isten. de csak azért is úgy tesz. kategóriákban. Ok mind Isten szolgái. de csak azért is úgy tesz. Meg amit mások tananyagként hirdetnek. íme Szabó Lőrinc. Ezen belül igen népszerűvé váltak a „filléres misztikák” és a ku­ darcot valló keresések.4. növekszik a hiszékenyek száma.Miért? . sem az Ördög miatt ne pusztuljon el egyetlen élet sem. hogy szerencsét hoz és tá­ vol tartja a rontásokat. az üresség papja..3. Ennyire frusztrált az ember a modem világban: Nincs elég tudása. Az agyakban kialakuló zűrzavaros ellentmon­ dásokat jól példázza Heisenberg anekdotája: 1926-ban. 8.

S a ha­ rapása is hideg. szellősebb gatya nél­ kül jámi-kelni a világban. hogy mennyivel könnyebb. Halálunkhoz .mi az? . a bolygót. ha nem hisz benne az ember.védekezett ijedten Wertheim .kö­ zeledve jól megtömnek LSD-vel vagy heroin­ nal. Egyáltalán: számomra az egyik legfélelmete­ sebb dolog az átlátszatlan sötét víz. hogy ez akkor is hat. mozdulatlan. emberkékkel. minden érzelem nélküli. aminek az előadásain nem vettem részt. Évmillók óta arra ké­ . dunai ragadozó? Messze van. először halkan.. hogy egy átlátszó műanyag csőrendszer vezet le a tenger mélyére . Ez lesz velünk. vagy közel a váratlan felbukkanáshoz? Támadni fog. aztán egyre felszabadultabban hirdetjük majd. egyre jobban fogjuk rejtegetni és szégyellni hitünk maradványait. hogy Isten valamelyik angyala mutatja ne­ kem a világot. különösen éjszaka. A hit mély gyö­ kerei lassan elsorvadnak. Ő számomra a halál. vagy csak megvizsgál? A teste fényes. hogy milyen színű és szagú füstként himbálózunk a semmi felé. de azt hallottam. s úgy érezzük majd. Sidneyben volt egy pszichológiai világkong­ resszus. mint tavalyi foltos gatyánkat. mintha fémből készült volna. Akkor már természetesnek vet­ tem. nyilván hideg és nyálkás. legyen szó akár a Balatonról vagy a Du­ náról. Felfedeztem ugyanis.P o pper P é t e r 14 Dehogy hiszek . M á s o d ik f e j e z e t Cápák és nyelvtanárok Már elmúltam negyven. én vagyok számára a sonka vagy a pa­ cal. amikor elkerültem Ausztráliába. ahová megszülettem. A fekete víz a legszorongatóbb rejtekhely. hogy érdemes volt csatlakoznunk a szabadpopó-mozgalomhoz. A szeme tekintet nélküli. Rettenetesen félek és undorodom a cápáktól.oda jártam cápákat nézegetni. szinte objektív. egyre többször futunk önjelölt álpróféták után. Ki bújik alatta? Cápa? Vagy valami eddig ismeret­ len balatoni. s derűs lebegésünkben nem lesz már fon­ tos.

P opper P é t e r

16

17

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

szül, hogy megöljön engem. A sötét víz, a rej­ tőzködő szörny, a kiszámíthatatlan szándék... szóval a halálfélelem birodalma Borzongva sétáltam a kivilágított műanyag csőben, néztem a cápákat, ők nem néztek rám, de nyilvánvalóan láttak engem. Tudtak rólam. Ez különösen ijesztő volt. A hajótöröttek sorsá­ ról fantáziáltam: elképzeltem azt a végtelen ma­ gányt és kiszolgáltatottságot... Vajon miféle bű­ nért kaphatja ember ezt a sorsot? - Szintén a kongresszusra érkezett? Barátságos férfihang. Nem vettem észre, hogy rajtam kívül még van ott valaki. Elegáns, őszes középkorú úr, feltűnően csillogó szemekkel. - Megijesztettem! - mondja bűntudatosan. - Bizony, megijesztett! - Cervik vagyok, Kanadából. A z általános lé­ lektan professzora. - Popper. Klinikus Magyarországról. Ez az ije­ delem az ára, ha a cápák jobban érdekelnek, mint a tudomány. Tágra nyitotta a szemét, a homlokán megso­ kasodtak a ráncok. - Milyen tudományról beszél? - H át a miénkről. - M ár megbocsásson, a pszichológia nem tudo­ mány, sose volt az. - Hanem? - N a jó, egy negyedórát beszélgethetünk a szak­ mánkról. Többet nem ér meg. - Szóval, mit gondol a pszichológiáról? - Egy mesterséges nyelv. Minden köznapi foga­ lomra van egy saját terminus technicusa. Például

szeretet helyett kötődésről beszél. Segítőkészség he­ lyett szociábilitásról. Együttérzés helyett empátiá­ ról. Ertelmesség helyett intelligenciáról. M i ezt a nyelvet tanítjuk. Nyelvtanárok vagyunk. De a lé­ lekről egy grammal sem tudunk többet, mint az át­ lagos városlakó. Gondolja csak meg: az emberiség évezredeken át milyen jól elboldogult a két görög alapfogalommal: az ésszel és az értelemmel. A z­ után egy 19. szazad végi kongresszuson Binet és Simon bemutatták intelligencia-tesztjüket. Valaki meg is kérdezte: - Binet úr, mi az az intelligencia? - Intelligencia az, amit a mi tesztünk vizsgál.1 S valóban: az intelligencia a pszichológia egyik legkevésbé tisztázott fogalma. Egy biztos, az ún. intelligencia-vizsgálatok mindenféle ér­ telmi funkciót mérnek (logikát, kombinatív gondolkozást, tér-időbeli tájékozottságot, néha műveltséget is stb.), de intelligenciát nem! Ezért a tisztességes pszichológusnak mindig meg kell határoznia, hogy milyen értelemben használja az intelligencia fogalmát. Én pl. William Stern definícióját fogadom el: intelligencia az új helyzetekhez való célirányos alkalmazko­ dás képessége, a belátás segítségével. Tehát vi­ selkedési kategóriáról van szp! Adott helyzetben lehet intelligensen és nem intelligensen visel­ kedni. Új helyzet: amiben még nem volt, amire nincs viselkedési modellje. Célirányos: az ere­ deti törekvés, fenntartásával. A reális kerülő­ utak megtalálása. A belátás kizárja az ún. próba-szerencse módszert. - S a dolog kísérleti része?

P o pper P é t e r

18

19

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

- H át... H a nagyon akarom, az elmegy vala­ mifélefiziológiának. - Ne igyunk egy kávét? -Igyunk. A kis vízparti presszóban mind a ketten rá­ gyújtottunk, s az első szippantás füstjét széles sugárban fújtuk magunk elé. - Mondja, maga szerint mi történt velünk? - Furcsa ügy. Kezdetben és évezredeken át a hí­ vek pszichés gondozása egyértelműen papi funkció, a pasztorális szolgálat integráns része volt. - S aztán mi történt? - A z ördög tudja. Úgy látszik, soha nem elég egy megváltó és a megváltás lehetősége. Olyan em­ ber, olyan nép is kell, amelyiket meg lehet váltani. A kik elfogadják a megváltás csodáját. Ehhez pedig mély hit kell és önátadásra való képesség. Ez az, amit szétrongyolt a modem természettudomány. A racionalizmus. A bal agyfélteke, az elemző gondolkodás kultusza, bölcsődétől az egyetemig, és a halálig. Legfeljebb marad valami bizonyta­ lan éhség a sodró hatású, kábító totális élmények iránt. - Várjon csak! És az orvostudomány? - H át ez az! Ajánlkozott arra, hogy magába ol­ vasztja a lélekgyógyászatot. Pszichiátria. A z elmebetegségek vonatkozásában ezt nagyjából el is fo ­ gadta a közvélemény. Ámbár feltűnt, hogy csak a tünettant és egyes kezelések hatását mondja el. Te­ hát differenciál-diagnosztikát ad, de az etiológiával, a kór keletkezésének oktanával - a pszichoorganikus szindrómák ( tehát a szervi károsodások lelki következményei) kivételével - adós nyarad.

A z úgynevezett funkcionális zavarok (pl. neurózi­ sok, pszichés infantilizmusok stb.) egyértelmű ma­ gyarázatára - Freud elméletképzésének kivételé­ vel - máig nem került sor. A funkcionális pszichés zavarokban szen­ vedő, igen érzékeny emberek számára az orvos törekvése a természettudományos objektivi­ tásra, a közérzet, a szubjektív panaszok másod­ lagos jelentőségűként való értékelése riasztóan hat. Pedig már 1909-ben megjelent Freud ta­ nulmánya a hisztériáról, bebizonyítva, hogy nem színlelésről, hatásvadászatról, hanem va­ lódi betegségről van szó. Ennek ellenére ma is érvényes Bálint Mihály megállapítása Az orvos a beteg és a betegség című könyvében: „Ha az organikus vizsgálatok negatívnak bizonyulnak, a legtöbb orvos a beteget egészségesnek tartja, testi panaszait nem veszi ko­ molyan. A beteg ilyenkor vagy tünetet vált, vagy orvost.” így hát lassan kifejlődött, és a 20. században elterjedt egy hibrid tudomány: a klinikai pszi­ chológia. A művelője félig orvos, félig pap. A módszertana - amíg az egyszerű lelki jelensé­ geket kvantifikálni, mérni, vagy legalább meg­ számlálni tudja - természettudományos. Kvan­ tumokban fejezi ki magát, nem minőségekben. Ha ez már módszertanilag nem lehetséges - pl. az összetett, bonyolult lelki jelenségek ese­ tében - , akkor visszatér a kvalitásokban való gondolkodáshoz. Vagyis megpróbál a tárgytól függően hol minden értékítélettől mentes ter­ mészettudomány, hol pedig más szaktudo­

P opper P é t e r

20

21

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

mányoktól kölcsönzött értékítéletek segítségé­ vel társadalomtudomány lenni. Egyszerre akar Arisztotelész és Galilei szerint gondolkodni.2

Jegyzetek
‘A 19. század második felében Franciaországban népesedési problémák keletkeztek. „Egyke” - egy családban egy gyerek! A rendkívül tehetséges oktatási kormányzat mellőzte a bizottságosdit. Ehelyett meg­ bízott egy Bihet nevű pszichológust, hogy nézzen körül az iskolákban, és tisztázza, hogy mi a helyzet. Megnőtt volna a szellemileg elmaradott gyerekek száma? Binet vállalkozott erre, de maga mellé vett egy gyerekorvost is, dr. Simont. Vizsgálódásaik ered­ ményeként jelentették, hogy szó sincs értelmi zava­ rokról, ám a gyarmatokról bevándorolt családok gye­ rekeinek egy része nem érti jól az irodalmi francia beszédet. A francia kormányzat húzódozása a bizottságosditól annak a következménye, hogy komolyan vet­ ték a Le Bon-törvényt, amely szerint egy embercso­ port teljesítménye a csoport leggyengébb tagjának színvonala felé deviál, éppen úgy, mint pl. a tájéko­ zódási terepversenyeken. Ezért bizottságok eseté­ ben nem igen beszélhetünk kollektív bölcsességről, inkább kollektív butaságról, ahol a bizottságnak annyi a szerepe, hogy megosztja a legtöbbször rossz döntések felelősségét.

2Eddig a tudományos gondolkodás több forra­ dalmát ismerjük. Ezek a nagy minőségi változások hagyományosan három névhez kötődnek: Arisztote­ lész, Galilei és Heisenberg. Arisztotelész. Minőségekben gondolkozik s ellen­ tétpárokat állít fel. (Könnyű, nehéz, meleg-hideg stb.) Törvény: olyan folyamat, ami azonos feltételek között mindig azonos módon megy végbe. Szto­ chasztikus törvény: ami azonos feltételek között gyakran azonos módon megy végbe. Ahol ilyen ten­ denciát nem sikerül megállapítani, ott a tudomány még nem jutott el a törvény felismeréséhez. Ezért a tudomány alapkérdése, ha egy új jelenséggel kerül szembe: vajon törvényszerű-e? Nyilvánvaló az arisztotelészi törvényfogalom matematikai (statisztikai) jellege. A tudományos megismerés a faj- és a nem­ fogalom meghatározásával, és rendszerbe sorolással zárul. Galilei. A modem természettudományos gondol­ kodás első úttörője. Egy hipotézist axiómává lépte­ telt elő, nevezetesen: hogy a természettudományban csak és kizárólag okságilag determinált törvényszerűfo­ lyamatok léteznek. Ezért jól nevelt tudós soha nem kérdezi meg, hogy egy megfigyelt folyamat vagy je­ lenség bekövetkezése törvényszerű-e, vagy sem. Eleve feltételezi a törvényszerűséget, függetlenül at­ tól, hogy felismerte-e törvényt, vagy még nem. A tu­ domány alapkérdése: milyen törvénynek engedelmes­ kedik? S erre leggyakrabban a sikeres funkcionális elemzés ad választ. Legeredményesebb, ha a választ kvantifikálás útján találja és fogalmazza meg. Minő­ ségek helyett igyekszik kvantumokban gondolkozni, tehát számára nincs pl. hideg és meleg, csak hőfok,

műszeresen igen durván bele kell avatkoz­ nom az életükbe. Ahol nem tud még kvantifikálni. életerőkből. mint álmaink. Nem szűnik-e meg az objektív természetmegfigyelés lehetősége. Létezési formák.) F iz ik a i t e s t = ÁSVÁNY (étertest. én) F iz ik a i t e s t + é t e r t e s t + a s z t r á l t e s t = ÁLLAT (én) F iz ik a i t e s t + é t e r t e s t + a s z t r á l t e s t + ÉN = EMBER . Heisenberg ezt ilyen költőien fejezi ki: Belenézek a természetbe és a saját arcom néz vissza rám. Többek között ezért lehetetlen. Ez azt jelenti. én) F iz ik a i t e s t + é l e t e r ő k = NÖVÉNY (aszt­ ráltest. hogy egyszerre határozzam meg az elemi részecskék helyzetét és mozgásukat (bizonytalansági együttható).egy ősi emberkép szerint . valamint az értelem erőiből állt össze. A természettudományos megismerés határait tapogatja a magfizikában. Ezo­ terikus fogalomrendszerben: .asztráltest . Csak szellemi síkon érzékelhető. Amire még Einstein is felhördült: A Jóisten nem kockázik! Ebből a bizonytalanságból nőtt ki az elemi részecs­ kék szabad akaratának hipotézise. Heisenberg.P o pper P é t e r 22 nincs könnyű és nehéz. hanem kezdő aktusa a tudományos megismerésnek. (F iz ik a i s ík o n é r z é k e l ­ h e t ő .én. amikor már nem választható szét a megismerő szubjektum a megismerés objektív tárgyától. H a r m a d ik f e je z e t Módszerek a titokzatos lélek keresésére „M i oly anyagból vagyunk. ösztönökből és érzelmek­ ből.és fajfogalomba való sorolás. hogy az elemi részecskéket megismerhetővé tegyem.figyelmeztet Shakespeare. Vagyis ahhoz. s töré­ keny életünk álmok veszik körül” . hogy soha nem lát­ hatom őket saját természetes mozgásukban. A nem. a rendszertanok felállítása nem befejező. ott hiányosak az ismere­ tek. A lélektan tárgyának keresésére tehát gazdag metodikai fegyvertár áll rendelkezésre. asztrál­ test. csak súly és tömeg.étertest .az ember fizikai testből. Valaha .fizikai test . időlegesen kényszerül visszatérni a kvalitatív le­ írásokhoz. hanem csak az én beavatkozásomra adott reakciójukat fi­ gyelhetem meg.

folyamataira csak következtetni lehet.az intuíció.” Mégis sokan a viselkedést tartják a lélektan tulajdonképpeni tárgyának. .a tesztek. Van. pl. aki óvatos felhasználásra ajánlja. nem szabad rá támaszkodni. Introspekcióról ak­ kor beszélünk. légzés stb. mit suttog a gyerek. aki tel­ jesen lent van a Földön. és van. hogy egy giliszta két fele önállóvá fejlő­ dik. Ezen kívül a viselkedés legtöbbször nem egyértelmű. s ennek megfele­ lően alakult ki a behaviorizmus. aki egy éles kagylóval kettévágott egy gilisztát.P o pper P é t e r 24 25 M ó d s z e r e k a tit o k z a t o s l é l e k k e r e s é s é r e Tehát az élőlények közül az ember az.a viselkedés megfigyelése. most már nem leszel egyedül.információhordozók. aki a lélektan legfon­ tosabb módszerének tartja. a viselkedés­ lélektan mint önálló pszichológiai irányzat. . Mondják: „kiszakadt a kozmoszból”! Szellemi síkról nincs semmiféle állandó szabályozó csatornája. Csakhogy azonos lelki jelenségek különböző vi­ selkedésformákban nyilvánulhatnak meg (pl. van. sokféleképpen értelmezhető. Következtetésre alkalmasnak tűnő . ha valaki utólag rekonstruálja saját lelki történéseit. A viselkedés megfigyelése az egyik legfonto­ sabb informátorunk a lelki folyamatokról. Ezt minden pszichológus agresszív cselekedetként értékelné.a retrospekció. .az álom. De Eysenck közel ült hozzá és ezért hallotta. a ha­ zugságot. érzelmeim meg­ ítélése). aki tudta. Másképpen: ami a Földön a legalacsonyabb rendű. de nem magát a lelki jelenséget. . létezésére. . . „Szegénykém.a szabad asszociációk. A lélek egyelőre sehol! Holott nem ő lenne a pszichológia (lélektan) tárgya? Mindez nem jelenti a lélek létezésének a ta­ gadását. Az introspekció és a retrospekció az önmegfi­ gyelés két alapvető formája.) a pszichés fe- szükség emelkedését vagy csökkenését mutat­ ják. vérnyomás. galvános bőrreflex.a kísérlet. . retrospekcióról. . .az introspekció.a kérdőívek. az szellemi síkon a legmagasabb erőkkel van kapcsolatban. mód­ szerek: . a menekülés és a támadás mögött egyaránt állhat félelem). ha a pszichológiai történés és az önmegfigyelés egyidejűleg megy végbe. aki szerint szubjek­ tivitása miatt használhatatlan. Eysenck megfigyelt a tengerparton egy óvo­ dás kisfiút. Az önmegfigyelés tudományos értékéről el­ térnek a vélemények. közvetlen tárgy-megra­ gadásra a pszichológia nem képes.ámbár gyakran vitatott . Az értelmi működéseket (intellektust) az én­ funkció hozza létre: az önkonstatálást (saját ma­ gam észrevevése a világban) és az önreflexiót (sa­ ját viselkedésem. Lássuk közelebbről: A vegetatív reakciók (pulzusszám.a vegetatív reakciók és változások.és fantáziaelemzések. gondolataim. . De lelkünkre.

hátránya. egyszerűbb lelki jelenségekre vonat­ koztatott standard alapján. hogy nagyszámú adatfelvé­ telre alkalmas. Életpálya-adatokat.feleli a nő-kliens. jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. Lehetetlenné teszi. jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. beállítottságokat vizsgáló egyszerű eljárás. magának mindenről ez jut az eszébe? . Kérdőívek esetében is fel­ merül a reliabilitás és a validitás követelménye. differenciál-diagnosztikai kérdések eldön­ tésére alkalmasak. A projektív teszteket csúfolja az alábbi közis­ mert anekdota: A pszichológus négyzetet rajzol. vagy a több lehető­ ség közötti választás módszerét használja. hogy az álom és a fantázia mese önma­ gunkról önmagunknak . amelyek az egyéni produkciót vizsgálják. objektívnek (alany és tárgy szigorú elkülönítettsége) és megismételhetőnek kell lennie.). Freud bebizonyí­ totta.Ez egy sátor. A pro­ jektív tesztek általában a személyiség vizsgála­ tára. Húz egy vonalat. hogy nem tud feleletet adni arra a kérdésre. szimbolika stb. A tesztnek meg kell felelnie két követelmény­ nek: az egyik a reliabilitás (valóban azt vizsgálja-e.leírta keletkezésük pszi­ chés mechanizmusát (eltolás. hogy milyen motívumok állnak a válaszok mögött. . Alom-és fantáziaelemzések.Mondja. . ame­ lyek nem helyettesíthetik az ember megfigye­ lését. Másrészt kikerülhetetlen rákfenéje a műtermékek keletkezése. Háromszöget rajzol. hogy a saját természetes működésükben figyel­ jük meg a dolgokat .Ez egy szoba .Ebben a szobában fekszem én meztelenül. A szer­ kesztés dilettáns módja azonnal leleplezi ön­ magát. állandóan bővülő empíriára támaszkodva. . Sok ellentmondást hordozó módszer. . attitűdöket. . Gondosan ellenőrzöttnek. Tesztek.M i jut erről az eszébe? . Egyrészt a lélektani kutatások legobjektívebb metodikája. Itt fekszem én meztelenül. A kérdőív tudományos használhatósága függ attól. . A kérdőívben időnként a hazugság leleplezésére szolgáló „lügen”-pontokat illesztenek be. sokszor csak megszámlálási rendszerek. Ezen fekszem én meztelenül.P o pper P é t e r 26 27 M ó d s z e r e k a t it o k z a t o s l é l e k k e r e s é s é r e A kísérlet.és teljesítmény-teszteket. amire szánták) és a validitás (milyen meg­ bízhatósági fokon vizsgál). ha a tesztek összeállításának szabályaihoz hasonló elvek sze­ rint szerkesztették. Megkülönböz­ tetünk projektív. amely vagy a kérdés-felelet.N a hallja! H a maga ilyeneket rajzol! A teljesítménytesztek tulajdonképpen fel­ adatmegoldások. jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. A tesztek kisegítő diagnosztikus módszernek tekinthetők. Tu­ dományos értéke csak akkor van. Kérdőívek. Sajátos pszichológiai mérési. Függő és független változók kö­ zötti összefüggéseket vizsgál.E z egy szőnyeg. hogy a megkérdezettek mintája mit-kit reprezentál.mindig belejátszik a kísér­ leti technika torzító hatása. Előnye.

vagyis általa megismerhető a tudat­ talan tartalmak jó része. hogy elfojtott. sőt az eszébe jutó trágárságokat is.P o pper P é t e r 28 és perdöntőén alkalmasnak tartotta arra. de mégis a tudatosság felé törekvő. aminek alapja a nagyon fejlett empátiás készség. ame­ lyekkel féken lehet tartani az ösztönöket (lásd Freud). ami eszébe jut. tudománytalannak minősített módszer. ösztöntörekvésekre) lehessen belőlük következ­ tetni. Fröhlich.és természettudomány). A pszichoanalitikus te­ rápia során a kliens által vállalt ideális állapot. mert a lélektan ugyan törekszik saját természettudományos módszer­ tanának a kifejlesztésére. erkölcsöt és értelmet. A kutatók többsége által elutasított. fütyül az emlékek idő­ rendjére. . az átélt élmények valódi elren­ deződését. Csakhogy a lélektan valóban szigorúan ter­ mészettudományos metodikájának tekinthető-e? Megérdemli-e ezt a minősítést a modem pszi­ chológia teljes egészében? Természetesen nem. amikor az analitikus-óra idejére félretesz miden „okosságot” és logikát. az álmodó asszo­ ciációinak segítségével. pszichés tartalmakra (vágyakra. hanem a társadalmi jelenségekkel is foglalkozik (egy­ szerre társadalom. sőt egyes terminológiák szerint bőven hordoz em­ bertudományi (antropológiai) elemeket is. definíciója létezik.szelek­ ció nélkül kimondja. hogy fontossági sorren­ det állapítson meg az élményei között . Lassan befejezhetjük módszertani kalando­ zásunkat. De maga a lélek még mindig nincs sehol! N e g y e d ik f e je z e t A régmúlt elmosódott ösvényei „Az emberi lélek természetével foglalkozó szemlélő­ désből alakult ki a természettudományos szemléletű és szigorú módszertani apparátussal felvértezett tu­ dományos igényű pszichológia ” . hanem álom-értelmezésekről. A test viszont múlandó. ami lehetővé teszi a másik ember lelki történéseivel. beleértve az analitikusra vonatkozó fantáziáit. Szabad asszociációk. Sokféle magyarázata. lemond arról. Freudnál nem álmoskönyvről van szó. gondolatvilágával való azonosulást. Ezoterikus értelemben az „én te vagyok”-állapot létrehozásának a képessége. Nevezhetjük megérzésnek is. Tehát Platóntól származtathatjuk a test és lélek kettősségének számos problémáját. titkos sze­ xuális ötleteit. Ez a módszer fokozatosan feltárja az ösztönés érzelemvilág.írja W. Intuíció. D. Az értelem halhatatlan eszméket képvisel. félelmekre. Platón szerint a lélek három tulajdonságot hordoz: ösztönöket. mert nem csak a természeti. de ennek a sikere csak részleges. létezése ideigle­ nes.

Jézus hallgatott. mert ő valószínűleg tudta. hogy megteremtik az „ész örök ural­ mát”. A természettudományok gyors fejlődé­ séhez először is sok kutatási idő. Ugyancsak ő volt az első. hogy milyen a világ. Fechner művei is. az orvostudo­ mány. és ezért fecsegünk róla. törvényszerűségek feltárásához. Hobbes. Azt. magas szintű matematikai apparátus. a gondolkodás. a mezőgazdaság. Az emberi lélek fő funk­ ciója a megismerés. ha nem határozzuk meg. fejlett kísérleti eszköz­ tár és olyan szilárd szemlélet szükséges. A természet. általános el­ méletképzésként a filozófia. a kémia. tehát érdemes megismerni őket. hogy az igazságot. akik Arisztotelészre támaszkodva létrehozták a skolasztikus antropológiát. S minden tudomány mögött-felett áll bizo­ nyítási módszerként a matematika. A vallás és az erkölcs azzal. Állatoknak és növé­ nyeknek nincs lelkűk. az ember nem gép és egy hipotézis nem tény!” Ettől kezdve a filozófiák egyre inkább telítőd­ nek lélektani gondolatokkal. Hume. Alkalmazott természettudományok: a műszaki tudományok.és társadalomtudomány határo­ zott elkülönülése a 17. akkor ez a fogalom értelmetlen. amely szerint a világban rend van. így alakultak ki a természettel foglalkozó alaptudományok: a fizika. amiről Pilá­ tus is megkérdezte Jézust: M i az igazság? A kér­ dés elhangzott. Kibontakozása a francia felvilágosodásban megy végbe. azt hogy még nem jutottak el a racionális megismerésé­ hez. Egyik művének záró mondata máig megszívlelendő tanácsot ad: „Fiatalember. Leibniz. Mi nem tudjuk. amikor az enciklopédisták elhatá­ rozták. Figyelmének középpontjába a tudat kerül. a jelenségek érthetők. mi az igazság. Számukra az irracionalitás az ideiglenes nem-tudást jelentette. soha ne felejtsd el: a természet nem isten. értelmezhetők. Köztudott. a jelenségek mögött meglévő okok. A tudat vezet el önmagam létezé­ sének felismeréséhez: cogito ergo sum. az ítéletalkotás és az akarat. Locke. Már a pszicholó­ gia őseinek tekinthetők Wolff. a képzelet. A karté­ ziánus gondolkodók ma is elfogadják a mester elhatárolását: a tudomány azzal foglalkozik. hogy milyennek kellene lennie a világnak. Herbart. ha kimondtuk a bizonyítás szót. Am.P o pper P é t er 30 31 A r é g m ú l t e l m o s ó d o t t ö sv én yei Arisztotelész a lelket tartja a legmagasabb ké­ pességek hordozójának. s végül Wundttal megkezdődik a filo­ zófiától elkülönült önálló pszichológia fejlődé­ sének korszaka. Követői Plotinosz és Szent Ágoston. aki a tudatos folyamatok létrejöttét az agynak tulajdonította. a biológia. folya­ matok. hogy a tudománynak mit kell bizonyítania.összes részdiszciplí­ náikkal egyetemben. Berkeley. Ez a világszemlélet teljes egészében racioná­ lis. A filozófia újkori fejlődésében döntő szerepet játszott Descartes. MM. amely tudásunk szerint független a megismerő- . vagyis kizárólag racionálisan próbálják megérteni a világot. Ezt a kettőt nem szabad összekeverni. század folyamán vált ténnyé. és elhangzik mindmáig. a geológia és a csillagászat . Mondhatnánk: igazság az a megismerés.

kvantifikálni tud. hogy bizonyítani vagy cáfolni le­ hetne őket? Léteznek. ám egy napon a tudo­ mány fejlődése felfedezi bizonyíthatóságukat vagy cáfolhatóságukat. a bonyolult és sokféle jelenségcsoport között. a pszichoanalí­ zist. Wittgenstein vagy Kari Popper a cáfolhatóság lehetetlensége miatt nem tartotta tudománynak pl. ez válhat életvezérlő meggyőződésünkké. Pél­ dául ezért foglalkozik könyvtárnyi irodalom az állítólag mérhető szorongással. pl. emlékezés. hogy valószínűleg összefüggés van a szülők alkoholizmusa és a gyermekkori . az egyszerű logikai gondolkodás . amit csodának tar­ tunk. ha Szókratész azt tanítja. figyelem. vagy cáfolhatók. Ám a „tudásunk szerint” egyben figyelmeztetés is: a tudományos igazság feltétele nem csak a bizonyíthatóság. Ugyanígy. csak a ter­ mészetről aktuálisan vallott ismereteinknek. Ha Jézus azt állítja. ame­ lyeket igaznak érzünk ugyan. elvetheti a minőségi meghatározásokat (pl. A relatív igazság tehát a racioná­ lis gondolkodás terméke. de még nem tu­ dunk bizonyítani-cáfolni. nem kvantifikálható. ha­ nem a cáfolhatóság elve is.) Ez az elhatárolás. aki hangsúlyozza. amelyeknek valóságértéke hiteles lehet az emberi elme szá­ mára anélkül. nem mond ellent a természetnek. Kérdés. csak elfo­ gadni vagy elutasítani lehet őket. Ám mai módszertani tudásunk szerint nem mérhető. hogy léteznek-e nem tudományos igazságok. illetve a legtöbb személyiség. hogy a matematikai statisztikai módszerek a pszichológiában ritkán alkalmazhatók bizonyításként. Vigyázni kell! Nem arról van szó. mint elkövetni”. és szinte semmi az unalommal. és ezeket nevezzük kije­ lentett igazságoknak. Ezek azután ki is esnek a kísérleti pszichológia érdeklődési köréből. vagy fö­ lényesen rálegyinthetünk. (Pl. Már most hogyan áll az igazság problémájá­ val a pszichológia? Szegény pszichológia rettenetesen szeretne megfelelni Wittgenstein követelményeinek.P o pper P é t e r 32 33 A RÉGMÚLT ELMOSÓDOTT ÖSVÉNYEI tői és megfelel a valóságnak. összetett lelki je­ lenségeknél vissza kell térnie az Arisztotelészféle kvalitásokban való gondolkodáshoz. pl. aki egzaktsága miatt a fizikát tartotta a legtökélete­ sebb tudománynak. amelyeknél a teljesítmények mérhetők . (Pl. nincs buta és okos. inkább csak a valószínű törvényszerű összefüggésekre mutat­ nak rá. csak IQ van stb. Mindezek következtében a tudomány nem is­ meri az abszolút igazságot. hogy „én vagyok az út. Miután a kijelentett igazságok elvileg soha nem bizonyíthatók. hogy „jobb igazságtalanságot elszenvedni. az igazság és az élet”. hogy „tudásunk sze­ rint” már Szent Ágostonnál megjelenik.). a matematikában. a gyávasággal.érzékelés. Ezeket tudományos sejté­ seknek nevezzük. Számára az igazság mindig relatív.és karaktervonással. Mellesleg jegyzem meg. Az elemi lelki jelenségek nagy részénél. hogy mindaz. ezt hinni vagy tagadni lehet mindhalálig. a matematikai statisztikai lehetőségek használhatatlansága miatt. hogy kijelentett igazságok azok. arra.meg is tud fe­ lelni az önmagával szemben támasztott követel­ ményeknek.

Vagyis Isten létezésének logi­ kai bizonyítása végül mindig a semmibe mar­ kol. így hát a pszichológia ott billeg a természetés társadalomtudományok határán. még ha Aquinói Tamástól származtak is. törvényszerűségeinek a megértésére. nagyjából azonos fejlettségi szinten lévő intelligen­ cia kölcsönös megismerése? Emberi intellektussal megismerhető-e az emberi intellektus? A ta­ pasztalat azt bizonyítja. Éppen azért van szükség modellekre. a mérés és a kísérlet. de azt nem árulja el. nevezetesen a misztikus élmény felé.) Mindez na­ gyon fontos segítője lehet a kutatásnak. motivációról stb. S ezen még a felhalmozott kollektív tudás segítségével sem lehet túllépni. így egyaránt lehetnek igazak és té­ vesek.). A megismerő mindig redukciókra kényszerül. de az összefüggések kimutatása nem tekinthető az adott jelenséget megmagyarázó. A modellek viszont különböző létezési lehetőségek megfo­ galmazásai. A biztos tudásnak soha nincs szüksége modellekre. pl. Fordítva viszont nem igaz. A fejlődéstanilag fejletlenebbnek nincs eszköze a fejlettebb idegrendszer folya­ matainak. És a pszichológia? Elvileg lehetséges-e két. de amikor az egészről. Elvileg egy magasabban szerveződött idegrendszer megis­ merhet egy alacsonyabbrendűt. e részfunkciók hordozójáról. A példa blőd. Valentine szerint a természettu­ dományos kutatás lényege az empíria. hogy egyénileg. A tudományos elemzésekben mindig részfunkciókról van szó (érzékelésről. az Isten két lépést hátrál előle. a kabbala az irracionális istenbizonyítékok felé fordul. mert ebben a kérdésben még nem lehetséges a megalapozott állásfoglalás. hogy a nem­ zetközi pályaudvar illemhelyéről vett vizelet­ minta az európai átlagvizelet mutatójaként ér­ tékelhető. és modellekben gon­ dolkodik. fi­ gyelemről. . teljes tudomá­ nyos eredménynek. amelyet ak­ tuális tudása alapján biztosnak tart. (Különös veszélyt jelente­ nek az ostoba kísérleti módszerek és a mate­ matikai statisztikai bizonyítás lehetőségeinek félreértései. vagyis a személyiségről akar valamit mondani. Földi körülmé­ nyek között a megismerés lehetősége függ a központi idegrendszer fejlettségétől. azt csak funkcionális elemzés segítségével lehet feltárni. ha valaki azt állítja.) Ezért nő a szakadék a matematikai statisztikai bizonyítást igénylő kísérleti lélektan és a klinikum között. ezért mondtak csődöt minden idők racioná­ lis istenbizonyítékai. a maga teljességében nem lehetséges. Erről járta a mondás: ha valaki egy racionális lépést tesz Isten felé. R. a tudományos igaz­ ság hirdetése. Ezért a vallások és az igazi ezoterika. Pl. s ezért nem nélkülözheti az esszét sem. mint tudományos értékű gondolatok kifejtését. hogy miben áll az összefüggés. vagyis a megfigyelés. Pl. akkor a pszichológia dadogni kezd.P o pper P ét e r 34 35 A RÉGMÚLT e l m o s ó d o t t ö sv én yei kriminalitás között. Még egy szempont a pszichológiai megisme­ rés és az igazság viszonyához. Azt a tényt fogadja el. de nem olyan ritkaság.

. érgörcsök (lásd pl.Miért tűröd? . A klasszikus kísér­ let (több könyvemben is említést tettem már): a Stanford-skála szerint igen hipnábilis férfi.mindig a Personában fejti ki a hatását. .Mert nem szenvedek tőle! . Akkor azt kérdezi a hipnotizőr: .Mit érzel? . hogy akármilyen mély hipnózisban lévő vizsgálati személy azonnal felébred.akár bármiféle pszichoterápia .jungi terminológiában . a migrént vagy az infarktust) igen nagy fájdalom­ mal járnak.a Selbstbe ütközik. mély hipnózisban teljes anesztézisre kap utasítást.Ö t ö d ik f e je z e t A tudatos és a nem tudatos tudás furcsa jelenségei Erről a jelenségről a hipnotizőrök tudnák a leg­ többet elmondani. Eközben kezét chloretillel fagyasztják.Lelkednek azzal a részével akarok beszélni. aminek végrehajtása . ha olyan szuggesztiót kap. O feleljen! M i törté­ nik most veled? . mert a hirtelen érösszehúzódások. A hipnó­ zis .Fagyasztják a kezemet. amit nem tudok hipnotizálni.Nagyon nagy fájdalmat. Arról a közismert tényről van szó.

hogy most már ölni fog. a tudat spiclijénél. (Erről a történetről szín4 . hogy az observeur létezését Füst Milán is fölfedezte. lerántja a csillárt. valószínűleg ő ébreszt a Selbstet sértő parancs esetén. majd történik még valami. hogy mi történik vele.Hagyja abba! Minek játssza meg magát? S akkor éreztem. nehéz mozdulással. mit tesz. mert akaratlagosan nem felidézhető. hiszen a kísérleti személy mindvégig tudta. E regény hatására egy évig vizsgáltam ún. mint a majomé. No de tudat-előttesnek (tudat-alattinak) sem nevezhető. hogy Füst Milánnak igaza van: az ölés indulata két hullámban jön. Érdekességként megjegyzem. Kivéve. mint a barom. S akkor megjegyzi: Ezért nem bíztam én soha az emberi természetben. él­ vezi is amit csinál. Ezért nem bíztam én soha az emberi termé­ szetben. A felesé­ gem története című regényében Störr kapitány. erős felindulásban elkövetett gyilkosokat. s szükség esetén beavat­ kozik a cselekvésekbe. egy ideig nézi az őrjöngő férjet. A regényben ez történik: a feleség. elakadtunk az observeumél. a tuda­ tot nem. Bármit tesz. a derekam táján. hogy megindul valami ben­ nem. S tudtam. a vitrint. amit tudatosan átél. Szóval. De örökké figyel. egyszóval rettenetes pusztítást végez. hogy a hipnoti­ kus utasítás mit bénított le? Mint látjuk. a lelki folyamatokba. ha ebben a já­ tékában leleplezik. aki felel? Sőt. hiszen utólag nagy fájdalomérzés lé­ tezéséről számolt be. Lehet. hogy az ember csak attól szen­ vedhet. mert leleplezett! Vagyis leleplezéséig Störr kontrollált maradt az observeur által. A konklúzió ebben az esetben az. Jobb híján elnevezték observeumek. intuíciónak? Déjá vu-élménynek? Vagy aha-élménynek. hogy épen hagyta azt a kis polcot. Ki az. amin kedvenc úti órája áll. Leüti a feleségét. még felfokozottabb fázisában már gyilkol. A fájdalom érzéke­ lését sem. S közben észreveszi. élvezi is amit csinál. s azt is tudta. Tudta. ami állítólag csak a pszichológusok lelkében fordul elő? Ez a nem tudatos tudás megint csak nehezen helyezhető el az ember lelki struktúrájában. hogy a nem tudatos tudást nevezzük utólag megérzésnek. hogy a fájdalom érzékelése belépjen a tu­ dat világába. tudatosodjon. s azt tapasztaltam. Bármit tesz. egy rossz mondat vagy mozdulat. Igaz-e ez? Thomas Mannt 70 éves korában tüdődaga­ nattal megműtötték. Mert játékos. Mert játékos. mindenről tud. majd megszólal: . a földön fekve. amit mindig magá­ val visz tengeri útjaira. Nem illeszthető be semelyik személyiség-modellbe.P o pper P ét e r 38 39 A TUDATOS ÉS A NEM TUDATOS TUDÁS . Eredetileg semmiképpen nem része a tudatnak. Marad az alábbi lehető­ ség: a hipnotikus szuggesztió azt akadályozta meg. mint a majomé. titkos lelki megfigyelőnknél. Először még ár­ talmatlan. az óriási tengeri medve dührohamában össze­ töri felesége szobáját. Kivéve. hogy most megölöm. ha ebben a játéká­ ban leleplezik. így hát nyitott kérdés marad. s akkor az indulat máso­ dik. ledönti a könyvespolcot.

el­ méletileg sehová be nem illeszthető. Mi azonban tovább töprenghetünk Descartes és Sartre vitáján. valamilyen helyzeti vagy szellemi fölényt keres a maga számára. azaz nem tudott arról. Az elkülönülés érve lehet szellemi (pl. lehet a származásból. Az Ego érzi saját labilitását. Tehát léteznem kell. A lényeg számára ugyanis az. Sartre itt betéved a távoli Kelet bölcseletébe. a reagálás minden lehetősége nélkül.ha van . Hogyan szenvedett mégis tudatos meg­ élés nélkül? S hogyan lehetséges az. ezt ismételgette: Ja j. empirikus lélek-tapasztalatokkal? Ha létezik lélek tudat nélkül. az én szerelmem.P o pper P ét e r 40 41 A TUDATOS és a n e m t u d a to s t u d á s tén írtam már. mert valamiről többet tud nála. és ezért folyton megerősí­ tést. és Buddhával egyetértve tagadja az ego önálló létezését. Hamlet: H át üdvözöld.tehát létezésem észrevevése. és önreflexió . birtokosa és létrehozója gondolataimnak. hogy fáj va­ lami. Isten . hogy amikor a telje­ sen fájdalommentes orvosi beavatkozások (mű­ tétek) után a beteg magához tér. mintsem bölcselmetek Álmodni képes.” Sok idő elteltével Sartre eltöpreng ezen az ál­ lítólagos birtokviszonyon.tehát ítélkezésem ön­ magam felett) tönkremegy. mint idegent szokás. megszűnik. aki gondolkozik. vagyoni helyzetből fakadó. világnézet. Itt Horatio nem tehet mást. hogy az adott pillanatban fölényben van a másikkal szemben. emberfajtából. olyan álla­ potban van. a meggyötrött. A tudat nélküli állatnak nincs Én-je sem: ha a tudatom (önkonstatálás . akkor megszűnik az én létezésem is. nagyon sokat szenved­ tem. a belső és a külső világ érzékelése nél­ kül.. illúziónak tartja..tanítja Tolle.) Amikor az altatásból magához tért. Több dolgok vannak földön és egen. vallás stb. tudás. oly idegen. Holott a műtét alatt semmiféle fájdalmat nem érzett. mint amilyen nagy kínok átélése után szokott létrejönni? Mit kezdjünk ezekkel az ellentmondásos. politeizmus esetén kozmikus tuda­ tok. kimerült ember benyomását kelti.D e mindez oly csudás. az én el­ képzelésem stb. hogy itt egy azonosság művi szétszakí­ tásáról van szó: a tudatom én magam vagyok. kell lennie egy Én-nek. Az emberi tudat az azonosulásokból és az el­ különülésekből keletkezik . s arra a következte­ tésre jut. mint hogy elhall­ gat. akár rossz híre­ ket. az én bánatom. Decartes közhellyé vált mon­ dása és alapvető meggyőződése a „gondolko­ zom. Amikor barátjának Horatiónak be­ számol találkozásairól apja szellemével. vagy . akkor marad a halottak hallgatásának spirituális ma­ gyarázata. szo­ ciális státusból. továbbad akár jó. Ezek szerint az em­ ber egy földi tudat. Horatio gyanakszik: Horatio: . Tanácstalanságunkban Hamlet királyfihoz fordulunk. Horatio.egy kozmi­ kus tudat.). tehát vagyok”. A nyelvi kifeje­ zésben ez a birtokviszony állandó: „az én lá­ bam. Például mindig öröm­ mel pletykál.

akik cigány­ nak. hogy te is agresszív védekezésre kényszerülsz. mert nincs már rá szükség. Nehéz ügyek. mint te” érzését. zsidók. a cse­ lekvések főként gyilkosságba torkollottak. Mégis marad egy kérdés: egy Isten nélküli vi­ lágban fenntartható-e a spirituális lélekfelfogás? . akkor semmibe foszlik az Isten is. po­ zitív megkülönböztetésül azoktól. A buddhisták. a taoisták. akár egy fejedelemről van szó. hogy a negatív diszkrimináció.” alapján történő azonosulás. a fölény és az erő kultusza. sőt „szeresd ellensége­ det” jézusi paranccsal kezdődik és az inkvizíció­ val folytatódik. magyarok stb. A történelem azt bizonyítja. hanem biológiai gyökerű igényt a hierarchizáltságra? Hiszen a fölényt és a hatalmat mindig a tudástöbblet és a hatékonyság jelenti. kezében a törvénytáblákkal. fasiszták. kommunisták. má­ sokkal összehasonlítva a saját élet kudarcainak. De Mózes lejön a hegyről. zsidónak. Ezért Isten a mindentudó és mindenható ha­ talom az ember és a világ felett. Vagyis ahol az emberi viszonyokba beavat­ koztak az érzelmek s főként az indulatok. a „mi fradisták. születtek. az életkörülmények. egyedül a „vették a fáradságot megszületni” alapon fölényt adnak minden tehetségtelen és ostoba senkiházinak a más születésű ember fe­ lett. Most nem is beszélek a politikáról vagy a nacionaliz­ musról. Az Egónak ezekre a gyűlöletre. És az arany­ borjút látva azonnal megölet három és félezer embert. orosznak. mint tenmagadat”. hogy a közöny nevében soha senkit nem öltek meg. pechjeinek hirdetéséig egészen az egyének vagy csoportok gyűlöletéig. Ezért nincs Istenük a buddhistáknak. négernek.a vereség kettős.P o pper P é t e r 42 43 A TUDATOS ÉS A NEM TUDATOS TUDÁS éppen a testi adottságok határozzák meg a „más vagyok. hogy a fennmaradásáért küzdő másik ember Egojának a hangját hallod. vagyis a te Egód is erősödni kezd . ne reagálj! Egy idő után rájössz. minden teljesítmény nélkül. Feltűnik viszont. hogy emberek millióit ölték meg a gyűlölet ne­ vében. Ugyanilyen szerepet tölthet be a panaszkodás. (Holott soha nem járt a Mindentudás Egyetemére. az elle­ ned való fenyegetés és támadás néha oda vezet. köztük a Ne ölj! parancsa. keserűségének. A szeretet vallása a „szeresd felebaráto­ dat. akár egy vezérürüről. A hatalom. Ezek az azonosulások és elkülönülések. a másik ember feletti fölény igényét szüntették volna meg magukban? Sikerült volna végzetesen meggyengíteni magukban az ego hatását? A leg­ újabban már nem is társadalmi eredetűnek tar­ tott.) Ám ha semmibe foszlik a hatalom. S ennek az attitűdnek az ellenpontja: a „mi kutyánk kölyke” alapon történő elfogadás. politikai viszonyok állandó keserű kritikája. Gya­ kori baj. Ennél többet csak a szeretet nevében öl­ tek. amelyeken Thomas Mann sze­ rint az emberi viselkedés alfája és ómegája van leírva. megvetésre csábító hangjaira. homosze­ xuálisnak stb. a tao vagy Kung Fu-ce köve­ tőinek. ha lehetséges. a konfuciánusok soha nem gyilkolták meg vallási ellenfeleiket.

Tehát kell va­ lami materiális eszköz. vagy hatásuk miatt létezésük bizonyítható. Ám a megformáltság nem feltétele a létezésnek. ha nem alkot formát. Az ember csak formát képes meglátni. Tehát lehetségesnek tartja a belső látás (lá­ tomás) és a belső hallás (elhívás) megtapaszta- . A hang­ képzés speciális formája a rezgés. ami mozgásra képes. ám műszeresen láthatóvá tehetők.P o pper P é t e r 44 Van-e halhatatlan lélek? Van-e halandó lélek? Mint önálló és szabad (indeterminált) entitás kívül áll-e a materiális oksági összefüggéseken? Ha igen. tehát fizikai érte­ lemben nem is hallható. hanem a vallás fogalomrendszerébe tartozik. a semmiben létező Isten nem rendelkezik ilyen eszközökkel. S ha így lenne. akkor láthatatlan. Tehát a lát­ hatatlanság nem zárja ki a létezést. Mert a fény akkor is látható. Ábrahám nagy találmánya tehát a hit a nem fizikai értelemben vett látás és hallás létezésé­ ben. száguld a semmiben. néha tárgyias természete van. pl. Ha Istennek nincs formája. Kicsinységük miatt az elemi ré­ szecskék vagy a vírusok is láthatatlanok. a pszichológia szempontjából? H a t o d ik f e j e z e t A lelki jelenségek végsőnek tűnő meghatározói Három és félezer évvel ezelőtt a habiru Ábra­ hám élménye-ötlete volt a láthatatlan Isten. ha nem formáról verődik vissza. re­ zeghet. Mozogni képes: néha hullám-. Az űrben. A hallhatóság is mozgáshoz kötött. mit lehet kutatni rajta. akkor mégse a tudomány.

. De hát kisebb-nagyobb mértékben valamenynyien így érzünk. A partján egy szép lány tétovázott. testi jelenségekkel. Tanzan és Ekido vándorlásuk során egy meg­ duzzadt. ha pontosan ismernénk minden apró anyagi részecske helyzetét és mozgását . Végül is erre alapoz Freud elmélete is a múlt.Te még mindig cipeled? Barátom! Mit cipelsz magaddal éveken. a ka­ rakter alakulásában. Persze . Öt óra elteltével. a cselekvés és a viselkedés végeredményé­ nek (a finalitásnak) determináló hatásával. ezt keressük. sehol nincsenek. amelyek már rég szétomlottak a múltban. Minket azonban az egészségesnek tartott ember lelke érdekel.Azt a lányt én már órák óta letettem . hiszen önmagukban már semmi erejük. . A gyógyszere­ lés legtöbbször nem magát a lelki jelenséget. hanem annak érzéke­ lését. szorongást.polgári szemmel akár kedvező. Lehet-e a végeredmény . A lelki funkciók közül egyedül az emléke­ zés és a tudat került gyanúba: Vajon nem őket nevezzük-e léleknek? Egy taoista legenda szerint két szerzetes. amikor napról-napra „újrama­ golod” őket. gyűlöletet . vagyis hogy amíg a gyógyszer hatása tart. hangulatot. sőt néha már a múltunk cipel minket.akár százezer évekre előre megismerhetnénk a jövőt. min­ denféle fájó érzelmet. de néha gondolatokat is. lásának lehetőségét. Tanzan a karjába emelte a lányt. évti­ zedeken át. a szellemi létezés jelenvalóságá­ nak feltételezése. amikor az ember képessé lesz nem látható és nem hallható belső történéseket érzékelni: nemegyszer a látás és hallás analógiájára pl. gyógyszerekre. annak ellenére sem. s időlegesen reagálnak testi be­ avatkozásokra. Cipeljük a múltunkat. szem­ mel láthatóan a kimonóját féltette. organikus. nem szenved. betegséget szünteti meg.felelte Tanzan. hogy kölcsönhatásban állnak fizikai. szeretetet. Ezeket a jelensé­ geket viszont nem lehet a fizikai létezőkhöz hasonlóan kezelni. széles patakhoz értek. Éppen a magyar Szondi Lipót kezdett komolyan foglalkozni az elképzelt jövő. tehát végső soron képes együtt élni a kórfolyamattal. sarat hömpölyögtető. amikor már esti nyugovóra tértek. jelentőségük nincs. Szemléletünk Newton totális determinizmusából táplálkozik. Szerinte. szerelmet. sérelmeket. tudatossá válását. A pszichológiának ehhez attól kezdve lesz köze. a gyerekkor döntő szerepéről a személyiség. félelmet. Ebből következik az érzékelhetőn túli. és átvitte a patakon.mentségedre legyen mondva .ezt tanultad a pszichológiától. Ekido kifakadt: . Te táplálod.mégis vonzó? Ezért ismétli meg az ember olyan sokszor a negatív feed-backkel figyelmeztető hibás viselkedés .tehát leginkább érzelme­ ket. pl. tőled kap­ ják energiájukat. ma­ gadhoz ölelve? Nekünk szerzeteseknek tilos ilyet tennünk. megbántásokat.Miért vitted át azt a lányt a karjaidban. bántó gondolatokat. csak a te lelkedben élnek tovább.P o pper P é t e r 46 47 A LELKI JELENSÉGEK . hatá­ suk is semmivé vált. akár kedvezőtlen . mindeddig hiába.

áramütést kapott. katonai drilljével. de erős indulatok. neurotikusok. Mert nem szorong a kudarcoktól. konfliktusait? Pl. néhány napig nem jelenik meg a mun­ kahelyén.. Mindegyik kísérleti személyre galvanikus bőrreflex-mérőt szereltek. De két óra múlva hív­ ják egy betörésre. Az életvezetési törések azt je­ lentik. Emberek fémpálcikákkal „haladhattak” végig a labirintu­ son. soká lesz még. még a börtön is csábító lehet a maga teljes alárendeltségével. mint a múlt tapasztalatai alapján anticipált jövőnek.indokolatlan törések vannak az életvezetés­ ben. vagy egy kapcsolatot. hogy soha többé. Cleckley amerikai pszichológus leírja a (pszichopátia) szociopátia tizennégy jellegzetessé­ gét. amellyel gyakran el tudja bűvölni környezetét. mert leveszi az elítélt válláról az önmagáért való felelősséget. a galvanikus bőrreflex-mérő jelentősen kilengett. Ezt használják ki a szélhá­ mosok. . Ekkor félrelöki a példákat és beáll a csa­ patba csatárnak. Érdemes megemlíteni. Valahányszor ilyen pirossal jelzett tilos úthoz értek. Figyelemre méltó. elkerülte a tilos utakat. amíg újra megbukik. Te­ hát fokozottan csábulékonyak. A pszichopátia problémáját megpróbálták kí­ sérletileg is megközelíteni. Az ő esetük­ ben a jelennek mindig erősebb a hatása. Pszichofiziológiai szempontból jelentőséget tulajdonítanak annak. Ezek tilos utaknak számítottak. . A labirintusban áram keringett. Az agy felkészül az új inger fogadá­ sára. hogy felépít egy egzisztenciát. Azok az utak. és elmegy. Tehát gyenge érzelmek... szerelem nél­ küli szexuális viszonnyal alázza meg partnerét. Ezért nem tanul a ta­ pasztalatokból. amelyekkel a patká­ nyok tanulási képességét is vizsgálják. Három csoport versenyzett: lelkileg egészsé­ gesek. hogy EEG-vizsgálat köz­ ben azonos idő elteltével ismételten elindított hanginger (kellemes hegedűszó) egy idő után létrehoz egy új. Néhányan (kb.nem tanul. jelezve a szorongást. konfliktusokat. A csoportok viselkedése: Egészségesek: többségük betartotta a konven­ ciót. .. úgynevezett várakozási hullámot.nem szeret. amelyek nem voltak szigetelve. hogy számtanból megbukott. hogy Cleckley ír a „pszichopata bájról”.nem szorong. Például régen volt. A szabaduló bűnöző megfo­ gadja. vagy mással folytatott. piros jel­ zést kaptak. Ezek közül a legfontosabbak: a személy . hasonlót ahhoz. lassú. hogy a várakozási hul­ lám kisgyerekek és visszaeső köztörvényes bű­ nözők esetében nem hívható létre.P o pper P é t e r 48 49 A LELKI JELENSÉGEK . Ha valaki fémpálcájával hozzájuk ért.14 %) mégis egyet­ len egyszer óvatosan megérintették a tilos utat. kiszolgáltatott helyzetével. . Pl. könnyedén megismétel negatív eredménnyel végződő hely­ zeteket. Készítettek egy labi­ rintust. kriminálisok. de most hívták fo­ cizni. azután minden ok nélkül szétrom­ bolja.

Freud ezt az elképzelést pontosítva. hogy a gyorsuló moz­ gású molekulák közül melyikkel ütközik. a viselkedésünket) csak a jelen történé­ sei determinálnak? Például ha egy kis darab parafaszemcsét egy lábos vízbe dobunk. de ilyen zsenge korban még soha nem kérdezi meg: hogy került oda? Mi sem kérdezünk tovább. Lassan körvonalazódik egy újabb süppedős terület kontúrja: a tudomá­ nyos értékű prognózis lehetősége. Ezt elégedetten tudomá­ sul veszi. s a vi­ zet melegítjük. a győzelem. Ennek elérésére minden koc­ kázatot. lélekteremtő Is­ tennel. Jung is ezen az ösvényen jár. akkor is szoronganak. Ez a racionális ok nélküli szorongás a legfontosabb neurotikus tünet. hogy áramütés semmiképpen sem ér­ heti őket. hogy mekkora az áramütés. s csak a jelen történései határozzák meg a viselkedést. kudarcot. Útköz­ ben legfeljebb próbálkoztunk: a lélek homályos fogalmát azzal akartuk megtisztítani.gyermekkori élmények nyomán . amikor közömbös lesz a múlt. hanem a léleknek azokat az in­ goványos részeit. Istent. Elmagya­ rázzák neki. hiszen nem is az Istent keressük. félelmei. kiszolgáltatott­ sága csökkentésére . hogy az Isten fogalma az ember projekciója-e a külső világba. büntetést vállalnak. Az eltérés: ha szemük láttára kikapcsolják az áramot. s az emberek rémületükben össze-vissza rohangálnak. amikor a Tibeti Halottaskönyvet elolvasva kijelenti: mindegy szá­ mára. most is az Istentől indultunk és a kísérleti laboratóriumba érkeztünk. szel­ lemmel ruház fel minden. hogy mielőtt megszületne. tehát tudják. vagy a külső világból szár­ mazó projekció az ember leikébe. a parafadarabka mozgását kizá­ rólag az határozza meg. akár a sa­ ját belső világunkban létező. Ha egy hatalmas téren a tömeg­ ben pánik tör ki.rezonábilis lélekkel. Emberi viselkedésre vonatkoztatva talán ilyen a pánik. minden egykori szándék.P opper P éter 50 51 A LELKI JELENSÉGEK . Úgy vagyunk az akár a külvilágban. hogy kikkel ütközik össze. Ekkor „tudatta­ lannak” hívják. mert kíváncsiak voltak arra. Kriminálisok: számukra a legfontosabb a si­ ker. mint az egészségesek. Neurotikusok: egyetlen eltéréssel ugyanúgy viselkednek. Hiszen min­ . Mint annyiszor. az emberi sors iránt közömbös természeti jelenséget. a közéjük hajított lég­ gömb mozgása ugyancsak kizárólag attól függ. amikor is az ember .tudatos projekció eredményének tartja. hogy Buddha nyomán a tudattal azonosítottuk. amikor egy jelensé­ get (pl. A galvanikus bőrreflex tanúsága szerint nem érezek szorongást a tilos utakhoz közeledve: az áram­ ütést vállalva átmennek rajtuk és győznek a ver­ senyben. És a hisztéria? Vagy az őrület? Talán akkor is előállhatnak ilyen helyzetek.szorongása. A múlt tényleges determináló hatásának fir­ tatása közben felmerül egy logikus kérdés: elképzelhető-e olyan helyzet. a vallást . először a mama hasában van. mint a kisgyerek a születéssel. amelyek gondot okoznak a mai pszichológiának.

A szégyen csendje.P opper P é t e r 52 den lelki jelenség dinamikus: valahonnan vala­ hová tart.Az értelmetlenség csendje. egyaránt jelenthet fejlődést vagy visszafej­ lődést. H e t e d ik f e je z e t Láthatod-e a jövőt. hogy változásai merre felé viszik az embert. Egyedül Heller Ágnes próbált meg vála­ szolni.. ..hallgatnak. Szerinte a hallgatás oka a szégyen! A szé­ gyen pedig csendet szül. mozdulatlan nem lehet. amelyek letörölhetetlenül tapadnak a ho­ lokauszthoz: . Négyféle csendről be­ szél. —S jön utánuk másik ezer? .A bűntudat csendje. ha nem látod a múltat? Mérei Ferenc mondotta 1946-ban: Hallgasson a szociológia és minden társadalomtudomány.És jön utánuk másik ezer. . hogyan alakulhatott ki Krisztus után 2000 évvel embermészárszék Európa közepén? S a társadalomtudományok . egyénileg és társadalmilag? Egy zen mestert nyúz a tanítványa: . Ke­ ményen fogalmazva: látjuk a jövőt? Jósoljuk a jövőt? Tévesztjük a jövőt? Hazudjuk a jövőt? Mit sejthetünk arról. Neki is utólag! Nem ak­ kor hatott ez a bűntudat.köztük a szo­ ciálpszichológia is .H a fellobog a nagy központi tűz. ha nem tud arra válaszolni. amikor kikötőikben a . Mozgása lehet gyorsabb vagy las­ súbb. de statikus. mind az ezer világ elpusztul? —Elpusztul. . Válasz helyett áltudományos nagyképűséggel körülfecsegik a kérdést. A buntudat csendje Kinek van itt bűntudata? Legfeljebb az európai humán értelmiségnek.Az iszonyat csendje.

amikor sokallták. a megsemmisítő lágereket. a Moszk­ vába emigrált író a metrón valakivel németül beszélgetett. itt ne beszéljen Hitler és Göring nyel­ vén! . Három olyan történelmi fordulópont. Miért? Mert nem volt orosz reneszánsz. ugrált.e a jö v ő t . ha az ember nem fordul ezoterikus magyarázatokhoz.P opper P é t e r 54 55 L á th a to d . hallgat véres munkájáról. hogy zsi­ dókért teherautókat adjanak cserébe. .. az a mű­ veltség. de nem csapta fejbe. A modem gazember a bűn lehetőségét. Rászóltak: . náluk nem volt reformá­ ció. karóba mm húznak ma már. Ám ha nincs bűn. aki kezdetben bűntudat nélkül ugyan. német földről menekülő zsidókkal visszafordul­ tak a hajók. én Goethe és Schiller nyelvén beszélek . Isten ellenfele.. hogy ezeket a kérdéseket nem a németség teszi fel .írta József Attila tíz perccel Auschwitz előtt. amelyről bebizonyosodott. ami telje­ sen átformálta Európa szellemi és erkölcsi éle­ tét. Ám a mo­ dern tömeggyilkosok magát a bűnt nem ismer­ ték el.Kérem. Bizom. Az ítélkezés. nem volt pápaság és császárság küzdelme. hogy milyen vé­ kony rétegnek bizonyult az a kultúra. A szé­ . de engedve a közgondolkozás nyomásának.mint ahogy a Szent Oroszország is jobbadára hallgat a gulágokról. Megszületik a mosolygó hó­ hér. léte­ zését tagadta. A tisztességes polgár erkölcsi és pszichológiai mozgalmai az ember jogos és neurotikus bűn­ tudataira próbáltak enyhítést találni. Istentől elszakított társadalom elkezdte kikerülhetetlen morális lezüllését. De Oroszország kulturálisan soha nem tudott valóban európai néppé válni. A szégyen csendje A második világháború alatt Wemer. aki már útban van a hatalom felé. Hol van már ez a civilizált idő? Hol van már a tudás. ha felharsan az uralkodni vá­ gyó ősi teuton kegyetlenség és embertelenség harsonája? A baj leginkább az. később vállvonogatva vál­ lalja. hisz mint elődeinket. amikor az ősember féktelen dühében üvöltözött a másikkal. nincs helye a bűntudatnak sem.kérdezi Adomo. Ő a modem társadalom legundorítóbb férge. Ám vajon 1933 óta lehet-e még Goethe nyel­ vén beszélni? Vajon lehet-e a holokauszt után verset írni? .Kérem. Freud szerint akkor kezdődött az európai ci­ vilizáció. Ez volt a fordulópont. hogy azon­ nal megsemmisül. hadonászott a bunkójával. amikor a transzcendenciától. a kre­ matóriumokat bocsátani Európa vezető kultú­ rájú népének? Ki jogosult hatmillió megkínzott halott nevében a megbocsátásra? Vajon mennyi idő elteltével lehet elfelejteni. amikor nem bombázták a deponá­ lási vasútvonalakat. a felelősségre vonás jogát tagadta. De Németország? Érthetetlen. Vagyis aki az élet ellen támad. Vajon meg lehet-e a nácizmust.válaszolta Wemer. hogy az életet Isten lehelte az élettelen anyagba? Az em­ berben az Isten az élet.

hogy csak a kőtáblákra. Ezoterikus magyarázat? A nácizmus sátáni inspirációja. Nálunk? Egy Izraelbe menekült zsidó férfi mondta: „Megdöbbentő.a római jogal­ kotók büszke utódainál .írja Thomas Mann A törvényben a Tízparancsolat­ ról. Olyan karma nem volt. hogy a keresztényekben mennyire nincs mélysége a Sódnak. gyen a többi valóban európai nemzetet kínozza. ” A sci-fi írók írták le először a robotokat. a művészek és pszichológusok örök vágy­ fantáziája az egyenrangú. a frontokon. ma már ismételten a „meg nem tör­ téntté tevés” infantilis mágiájával próbálkoz­ nak. . hanem a te véredbe és húsodba is bele vannak írva. De átkozott. szörnyű.kézbe kéz és szembe szem. Letagadják. hogy még a f a ­ natikus antiszemitákban sincs a zsidógyűlöletnek mélysége. O. csalj.amelyekre az ember szellemi szabadsága ad lehetőséget . hogy nem érvényesek. a sző­ nyegbombázások alatt elszenvedett halálhoz ve­ zetett. hazudj tetszésed szerint. ahol betapos­ tam.. hiszen az ember szíve eredendően gonosz! De aki csak ennyit tud. S amíg a jövőtől eliszonyodó maradék hu­ manisták Pilinszkybe kapaszkodnak. az ostoba. Ki volt az első szamár. aki az mondja. Sőt a kiónnak sincsen. Nem tévedtek sokat. mert semmit sem tud Isten és ember szövetségéről: „És betaposom őt. Nosza ölj. Az értelmetlenség csendje .ilyen előfordulhatott. és hidegség fogja körül a szívét annak. ” Sőt. hogy nálunk .. hogy a szavak érvényesek. a szimmetrikus kap­ csolatokról. Megtörtént. de érzelmei nincsenek. aki kitalálta.P opper P ét e r 56 57 L á th a to d . akinek nincsen lelke.e A JÖVŐT . Övék a jövő! Ők lesznek az urak a jövendő lágerek fe­ lett. csak indulata. és a madarak ne szálljanak el fölötte. csak indulatai. hogy a 19. A misztikusok hirdetik. az ínségesség helye. de mégsem a gonoszság mezeje. Az iszonyat csendje Ez az emberi viselkedés alfája és ómegája . ha a nevét kiejti és köpjön a világ négy tája felé. Emberi teste. Indiában Síva papok magyarázták nekem. És ne hidd. értelme van. az vagy imádkozik.minálunk így szokta a szerelmes: aki itt Letérdel. .a mai élet legaggasztóbb jelenségei. és ítéli hallgatásra. Kezdem azt hinni. hogy a Föld megint Föld le­ gyen. vagy ámít kiáltja Melinda az előtte térdre boruló. Ezek a karmikus kisiklások . sze­ relmes Ottónak. és az állatok kerüljék el azt a helyet. mert tudja. és az ember mossa ki a száját. és száztizenkét öl mélységbe taposom a himpellért. hogy a két világháború nem volt bent az emberiség karmájában. Emberek milliói haltak nem karmikus halált. Ennyi. amelyik a gázkamrákban. aki meg­ hirdette: irgalomra van szükség. mint az éjszaka. század második fele óta egyre több olyan ember születik. aki egyet is megszeg e parancsolatok közül. A zsidókérdés a maga tel­ jes valóságában csak zsidók számára létezik.

amely törekvéseinek útjában áll.Ha hatalmát gyakorolva fél az ellene való támadástól. mezte­ lenre vetkőzteti. éhezteti. Tehát az agresszivitás mindig ellen-agresszivitást szül. a tör­ ténelembe nem beilleszthetővé mindazt ami megtörtént. méghozzá mi­ niszteri felügyelet mellett. az anyagi javakban való részesülésre. . A mindig értelmetlen. amikor kikászálódnak a vagonokból. tehet­ ségesnek. hogy az ember alatt nem az állatok világa terül el. . hogy tűzzel nem lehet tüzet oltani. hogy örvény- jellegű. . És mégis. Mikor lesz valaki agresszív? .Ha élvezi mások szorongását. barakkokba zsúfolja. S végül látni kell. Ha előzőleg külföldre szállítja (depor­ tálja) őket . ak­ kor következetesen végrehajtotta embertelen tervét. A nácizmus és a sztálinizmus démonizálódása teszi feldolgozhatatlanná. hogy visszaüthessen. Tehát egyenlő esélyt kell mindenkinek kapnia. Önmagát a határtalanságig képes gerjeszteni. elveszek. aki önmagáról azt hirdeti. az elismertségre? Valóban? Az emberek egyenlően tehetségesek.Ha kisebbrendűségi érzése leküzdésére fö­ lényt. szépek.Ha el akarja pusztítani az útjában álló aka­ dályokat vagy embereket. Erre mondták a régiek. ott előbb-utóbb felbukkan a hatalom kérdése. amely racionálisan ellenőrizhetetlen. Ahol különbsé­ gek jelennek meg ember és ember között.P opper P é t e r 58 59 L á t h a t o d . akitől elveszek ”? Viszont az egyenrangúság vágyfantáziája még­ iscsak vágyfantázia marad. a mindig célját tévesztő agresszió. De ha a halálra szántakat megalázza. szeretette méltónak. barátaik. szépnek. hogy minden ember egyenlőnek születik? Egyenlően okosnak. A másik baj az agresszivitással. s vele az agresszivitás. félelmet akar kelteni.ez emberileg érthető megelőző in­ tézkedés. erősek. hanem dé­ moni akció.. szenvedéseit. Milyen esélyt? Esélyt a társadalmi érvényesülésre. igyekszik megfosztani emberi voltuktól. hanem a démonok biro­ dalma. ismerőseik. . a sikerre. és éve­ ken át kínozza .e a jö v ő t .ez emberi-politikai go­ noszság. az engedetlenségtől és meg akarja azt előzni. és el akarja pusztítani . ha valaki remény­ kedni akar a reménytelenben. okosak? Tévedne a felettünk trónoló jóságos nagy­ apó. aki­ nek adok.ez már nem emberi. Ha idegenbe érkezve mindet legéppuskázza. erősnek. amely csak az alkalmat várja.. Például ha egy hatalom tart egy embercsoporttól. hiszen a hazájukban vannak rokonaik. hogy „adok. akik a védelmükre kelhet­ nek.

. 3. a konvencio­ nális gondolkodás. sőt ellentmondások is lehetnek közöttük. a másképp érzőket és gondolkodókat. érdek. eszmevilága nem fejlődőképes. Ez ragaszkodást jelent min­ den elsajátított értékrendhez. és bűnbakokat képeznek belőlük. meg mit tudsz. logikai meggyőzést. Meghunyászkodás a hatalom és a tekintély előtt. amit mindig a megvetésre és gyűlöletre méltó gyengeség jeleként értékel. A legelső. atavizmus vagy mutáció? Most mutasd. karakter. pszichológia! 1. a tapintatot elutasítják. de nincsenek egymással szerves kapcsolat­ ban. az erőszakot emelik piedesztálra. amelyek inkább egymás mellett létez­ nek. Ellenté­ tének a toleranciát. soha nem vizsgálja keletkezésének körülményeit. Világszemlélete merev ítéletekből áll össze. Elutasít minden érvelést. Megkeresik a gyűlöletüknek megfelelő tárgyat. A hatalmat tényként fogadja el. a más fajtájú em­ bert. a kisebbségeket. a megértő elfogadást tartja. 2.N y o l c a d ik f e j e z e t A terrorista lelke: meggyőződés. A meg­ értést. Agresszivitás. ami szembetűnik.

er­ kölcsöt romboló szándékait honorálja. másrészt áldozat egyszerre. a nemi erőszak. ennek során az agresszivitás válik uralkodó karaktervoná­ sává. ők. vallási fanatiz­ mus által kialakított meggyőződés irányítja. azt mutatják. őket vádolva azokkal az indulatokkal. kommunista ideológiáknak a polgári rendet. a gyil­ kos és az áldozata ugyanabban a komoran sivár világegyetemben élnek. akik egy életüket a porondra lökték. társadalmi szuggesztió. amely ellen sátáni törekvések lépnek fel. a terrorista. amelyek saját magát jellemzik. ringó tunyaság. ” Végül is felelnem kell. sőt a homoszexualitás sem. hamar eltolódik kényszeres irányba. megtalálja mielőtt történelem vagy betegség rácsap. . a mártír. a férfiasan kemény és a nőiesen lágy értékminőségek között számára mindig az uralkodó. rögeszmék kultiválásába. jótékony lusta közöny. Az eredetileg merev gondolkodás. Devecseri Gábor Bikasiratója jut az eszembe. 7. kiknek hadi-táncát föl nem válthatja már nyugalom. Ezt a jellemvonást tudattalanul rávetíti el­ lenségeire. Ugyanakkor gyakran ellenségeiket vádolják fan­ táziájuknak megfelelő nemi aberrációkkal. fasiszta. ezt tekinti életét szervező elvnek. a vezető-követő. 6. A terroristák nagy részét nevelés. a tettek. hogy a lét láncolatából valami igazán mosolyosat kifelejtettek. Az uralkodó-alávetett. hogy nem számol azzal. védeke­ zésképpen. hogy minden győzelem rengeteg lemondást és áldozatot követel. a torreádor. Vagyis akarata ellenére kettős és ellentmondá­ sos helyzetbe kerül: egyrészt győztes. és a kemény imponál. súlyos személyes károkat okozva életében. Félek erről írni. fanatikus terrorista életképében. 5. Hol esik mégis gödörbe a terrorista? Ott. de néha nem idegen tőlük a promiszkuitás. egyéb perverziók. a szorgalmas pár kis kunyhóban idilljét. 4. Világnézetében az etnocentrikus. 8. a vezető. az erős-gyenge. ezzel az attitűddel tud érzelmileg azonosulni. akiket ezüst zuhataggal —valamint a bikát megilleti ugyanaz a könny” A bika. A keveredő merev előítéletek gyakran idéz­ nek elő szexuális zavarokat: szigorú erkölcsi ítélőszéket tarthatnak mások felett. nehogy a részvét minimális rezdülését is felkeltsem a terrorista iránt. A le­ mondás és az áldozat tragikuma nem szerepel a megszállott. és a többi is itt-ott és többször is. Saját sorsalakulását egyre inkább transzcendens erők hatásának tu­ lajdonítja. ami az idők során erősen agresszív karaktervonássá mélyülhet. „eszi a lovag két tusa között gondos szeletekre vágva a dinnyét. de amik itt rögzítettek. amikor a torreádorokról ír: „ők.P o pper P é t e r 62 63 A TERRORISTA LELKE . Pedig mégis ott lappang benne a tragikum lehetősége is. az erős.

P opper P é t e r 64 Az atavizmusban nem hiszek. akik éppen olyanok. A robotok áz ő megjelenéseik az írói képzeletben és megérzés­ ben. Áldozó: aki áldozatot hoz. a nevezetes . csak éppen nincsen lelkűk. Sára (jelentése: hercegnő) meddő volt. lelkiismeretfurdalásuk. boldogabb. Az ősi bibliai példa: Izsák (jelentése: neve­ tés). hogy legyen elsőszülöttje. Pontosabban nincsenek érzel­ meik. elengedése valaminek.vagy robotsiratót semmi­ képp sem írnék. sikeresebb. a későn született gyermek feláldozása. vagy va­ lamit. ér­ tékről. ez nem kizárt. De hát ez a világ ma még főként a mi vilá­ gunk. Áldozat: akit vagy amit feláldoznak. vagy kielégültebb lehetne az életünk. Kialakulóban lenne egy új emberi mutáció? Nos. az ősi társadal­ mak agresszivitása. Még nem a terroristáké vagy a szaporodó robotoké. Mint már említettem. Terrorista. Isten áldását. az ezoterikusok egyre gyakrabban beszélnek egy új embertípus megszületéséről és gyakorivá válá­ sáról. mint mi. Ezért soha nincs bűntu­ datuk. aki feláldoz valakit. aki tovább viszi az Is­ tennel kötött szövetséget. csak indulataik. amitől jobb szín­ vonalú. Ezért Sára kérésére Abrahám feleségül vette Hágár (jelentése: bujdosó. és az ugyancsak nagyon öreg Sárában már „meg­ szűnt az asszonyi természet”. amely Ábrahám utódait nagy néppé teszi. De embersiratót igen! K il e n c e d i k f e j e z e t Az áldozathozás értelme és értelmetlensége Aldozathozás: lemondás érzelmi (legtöbbször szeretet vagy félelem) vagy erkölcsi (esetleg val­ lási) okokból valami számunkra fontosról. értékképzése. Ám amikor Ábrahám már a századik éve felé közeledett. A sztori: Abrahám (jelentése: a sokaság atyja) felesége. s ennek meg­ felelően viselkedéskultúrája egészen másmi­ lyen. idegen) nevű egyip­ tomi szolgálóját is. aki az Izmáéi (jelentése: Is­ ten meghallgat) nevű gyermeket szülte neki.

hiszen Ábrahám fia volt . Ábrahám már rákötözte fiát az oltárra. (Az elsőszülöttség csalás útján való megszerzése Ézsáu és Jákob történetében ismétlődik.erről szólna Iz­ máéi története? Vagy éppen megszállottan hitt Istennek . Egy Ketura (jelen­ tése: illatos tömjén) nevű tisztázatlan szárma­ zású nőt vett el feleségül. mert a 86 éves Sárát. Ez a gyermek lett Izsák. teherbeesése alkalmából a korabeli pletyka Abimelekkel hozta kapcsolatba.mint az arabok ősatyját.) A tisztesség kedvéért meg kell említeni. és kését emelte. Midiánt. Sára féltékeny lett Hágárra. Joksánt. Ábrahám 140 éves korában még egy házasságot kötött. Izmáellel együtt a siva­ tagba űzte őt. És így lön. „aki annyira szerette az embereket. a felsőbbrendű embertől a csodafegyverig. Nyilvánvaló. és biztatására Ábrahám gyermekével. sőt hiszékenységre . a zsengék feláldo­ zása minden teremtményből. A Keturával kötött házasság leg­ feljebb annyiban jelentős. Is­ ten parancsot adott Abrahámnak. hogy az em­ ber néha túlléphet önmagán. hogy a zsidók miként lopták el az araboktól az elsőszülöttséget. valami egyetemesebb emberi érték megvalósulá­ sáért. hogy a zsidóságnál akkor még szokás volt az emberáldozat. A gyerekek közül ennek megfelelően az elsőszülött volt Istené. és Sára nógatására maga látott hozzá. Végül is a bibliai történet arról szól. vagy hitetlenségét bizonyítja-e? Nem bízott-e abban. Az Izsák-sztori ennek a korszaknak a végét jelen­ tette. hogy Ábrahám hajlandó megismételni Isten ál­ dozatát. hogy az utódlás kérdését rendbe tegye . . Medánt. Mármost. akik az idők során sok gondot okoztak Izrael népének.) Ám Isten nem hagyta elveszni sem Hágárt. Az áldozathozás-értelme annyi. hogy még mindig nemzőképes. Őt is nagy néppé tette .a tenger kettéválasztásától a halottak feltámasztásáig. amikor Izsák serdülni kezdett. amikor egy angyal figyelmez­ tette. hogy akkor már . Mamré-ligeti látomásban Isten megígérte Áb­ rahámnak. hogy egy kos a szarvánál fogva fennakadt a bokorban és Isten elfogadja az állat vérét az em­ beré helyett. sem Izmáéit.Ábrahámnak nem volt fontos az újabb házasság. Isten áldását. legfeljebb bizonyítani akarta. saját szűk érdekein. hogy fiát is feláldozta értük. hogy Sára teherbe fog esni. Úgy tűnik. (Más verzió szerint Sára annyira rosszul bánt vele. Mint köztudott. Kérdés: ez az áldozatra való készség Ábra­ hám hitét. hogy megszökött. Isbakot és Suáchot.erről szólna Izsák története? Végül úgy is megközelíthető a probléma. hogy Sára halála után. 175 éves korá­ ban hunyt el. hogy egyik fia Midián a midianiták (midjaniták) ősatyja lett.az elsőszülöttségi áldás biztosítása után .” Mindenesetre a profán lélektan számon tart egy Abrahám-komplexumot. hogy áldozza fel neki. Ábrahám csak 35 évvel később. aki még hat gyerme­ ket szült neki: Szimránt.P o pper P é t e r 66 67 AZ ÁLDOZATHOZÁS . a gyenge ember hajlamát a hitre. hogy Isten megtartja ígéretét.

És megbocsáttatik Izrael fia i egész közösségének és az idegennek is.. vezeklések. amit átok alá he­ lyeztünk. érvénytelen. csak sikerüljön a szigorlatom. mint az agresszivitás eszköze! Ennél a témánál a lélektan alatt az ingovány különösen sűppedőssé válik: egymásba tűnik szeretet és erőszak. (Négy napig nem gyújtok rá. Vagy: egy hóna­ pig szűzen élek. pl.anyák félelmetes fegyvere a családta­ gok gúzsba kötésére vagy önmaga mágikus megnyugtatását. És monda az Örökkévaló: Megbocsátottam. fogadalmakra csábít­ son. önsorsrontás és nemes szán­ dék. hogy az ember számára végül is el­ viselhetetlen áldozatokra..) Különösen a transzcendenciába vetett hit al­ kalmas arra. „Ha szeretsz. nem kötelező. Isten idegenkedése az áldozatoktól azért van.. Tanulság: ne játssz az áldozattal! . mert az egész nép tévedésből tette. tartózkodások. vagyis önmaga és mások rombolásának esz­ közévé váljon. az ősi zsidó vallásnál. A szeretet. Minden más esetben az áldozathozás értel­ metlen. vagy sem? Haj­ landósága a Kol Nidré respektálására azt bizo­ nyítja.” . hatalomvágy és szolgálat. amit fogadtunk. hogy az áldozathozatalt kétes értékűnek tartja.P opper P é t e r 68 69 AZ ÁLDOZATHOZÁS . ki köztük tartózkodik. mi­ képpen kérted. megsemmisített és felbontott. a nagy engesztelő ünnep (Jóm kippur) előestéjén az alábbi. ha meggyógyul az anyám. tilalmaink ne tekintessenek tilal­ maknak.. legfeljebb másodlagos célokat szolgál. a környezet állandó zsarolását a mártír-szereppel .. Fogadalmaink ne tekintessenek fo ­ gadalmaknak.. Mindnyája legyen felol­ dozva. átok alá helyezések. amit esküdtünk. hogy az áldozatvállalás során egyszerre vagyunk áldozok (agresszorok) és ma­ gunk is áldozatok.. Ezért pl. akkor. mert jól tudja. s amit eltiltottunk a szívünktől. mind­ ezt megbánjuk már most. eskük.. gyönyörű dallamú imát (Kol Nidré) mondják: „Mind a fogadalmak. ” Vajon Isten áldozatpárti-e. tilalmak. és esküink ne tekintessenek esküknek.így kezdődik az áldozathozás agresszív követelése.

Ezeket a fogalmakat a pszichológia kiöklendezte magából. Mert nem tudományosak. a „külvárosok angyalában” vélnek megtalálni. Kettőbe hasított. hogy társamon segítsek. hogy valaki jó vagy rossz ember. Azért tettem. együtt nem sikerült. . istenek. S hogy kisfiam megmenthessem a nyomortól. Kárhoztassatok: mindazt. M i történt: hogy jó legyek M ásokhoz és magamhoz is.Tanár úr! Miért olyan bizalmatlan a pszicholó­ giai véleményekkel. S mintha felhőkön lépett volna lábam. Hogy szerethessem a szerelmesem. mint a villám! Nem tudom. leletekkel szemben? Mert nem írhatom le. Gyönyör volt adnom. Nagy terveitekhez. amit tettem. ' Ki jó ember? Brecht istenei is jó embert ke­ resnek. A külvárosok angyala szerettem volna lenni. Egyetlen boldog arc. akit végül is Sen Te utcalányban.T iz e d i k f e j e z e t Jó emberek riogatása . Hogy jó legyek és mégis éljek. Sen Te: Régi parancsotok. Mégis a legfontosabbak a világon.

hogy a magyarság megmaradásának a fel­ tétele: áttérés a keresztény vallásra.Kötődök. egy­ részt nehézkes kifejezésmódja miatt.ugyan­ ilyen okból . kötődsz-e hozzám? . Érdekes: azt tarják. Vajon miért alkot külön szótárat? Pszichológusul: Óh. húsz jó emberről. Az istenek: Nem maradhatunk a földön. Szeretkezés. vele vál­ tozik az engedelmesség tartalma is. rajtuk a Ne ölj! parancsá­ . Júlia! A könnyek is kicsordulnak. Változik a hatalom. Szertefoszlik a siker.segít a hatalom által üldözöttek­ nek. A vadság. a kegyetlenség. Nincs mit keresnünk lent tovább! Dicsérje szó. No de vissza a jóemberséghez. menni kell: Hogyha jól szemügyre vesszük. dicsérje szív A külvárosok angyalát! Sen Te szerint jó ember az. segíteni. Jónak lenni gyerekkorban viszonylag egyszerű: engedelmes­ séget. aki fel­ ismerte. És ez akkor már szociálpszichológia. míg a tudo­ mány áttért valamilyen száraz. Én utálom egy kaszt nyelvét használni. Itt az óra. akinek a karja konyákig véres. tudományra és művészetre. A jó ember pl. Néha . aki örömmel tud adni. bármi­ lyen szentnek kikiáltott cél érdekében. néha belső parancsra rossz a gazemberrel szemben. hogy a jó ember szelíd és huma­ nista. Rómeó. a segítést szociális érzéknek és a szeretetet kötődésnek. mert magyartalan és ronda. másrészt. De nem lehet szent a szememben. kizárólag racio­ nális és nehezebben érthető bükkfanyelvre. Van. amivel a pszichológia mit sem tud kezdeni. mert rejtőzködési szándékot sejtek mögötte („csak a beavatottak értsenek!”). nem fér bele a jóemberségbe. Mózes . A menny már minket visszahív. szegény ember. Pszichológusul: szexuális interak­ ció. bármi­ lyen szentté avatott uralkodóról legyen is szó. én kicsiny vagyok. Ilyen és egyéb okokból én a jó embert elsősorbap a hitelességéről ismerem meg. A moderátor. Úgy vélem. .„az én vezérem ben­ sőmből vezérel” akkor már gyökeresen más a helyzet. hogy az eredetileg egysé­ ges mágikus kultúra három nagy világmegis­ merési kísérletre szakadt: vallásra. a pusztítás. Egy filmhéten vetítették Székely Orsolya filmetűdjeit. S megint olyan fogalmak. . érzelmi telítettségét. Mit kezd ezekkel a fogalmakkal a tudomá­ nyos pszichológia? Az adást altruizmusnak for­ dítja.kezében a törvénytáblákkal.P o pper P é t e r 72 73 JÓ EMBEREK RIOGATÁSA Én. Kis híján meglincselték. A vallás és a művészet (iroda­ lom) mintha megőrizte volna nyelvi (kifejezési) rokonságát. szófogadást jelent fölöttünk lévő hatal­ maknak. aki felnőttkorban is így érzi ma­ gát biztonságban. No de ha Jó z sef Attilának igaza van . Önmaga őszinte vállalásáról. Donáth László evangélikus lelkész ezt mondta: A földig hajolok egy politikai zseni előtt. . harmadrészt. szeretni.

akkor meg kell kövezni. aki túl polgári. hogy bizony volt idő. s a köz­ ponti idegrendszer térszűkítő folyamatainak lo­ .Miért gyűlöl engem ez az ember . hogy a parázna asszonyo­ kat kövezzük meg! Megkövezzük-e? Mire Jézus: H a Mózes ezt parancsolta. aki közületek bűn nélkül való. hogy Jelcin 1996-ban . hová. Ám arról már kevesen értesültek. nem volt jó ember! Megkérdezték Jézust. amikor odavezették hozzá a házasságtörő asszonyt: Mózes annak idején azt parancsolta.államelnökségének második fordu­ lóján . sem megbecsülni! Elég. Talán mégis Isten fia. Hogy se a vádlottnak. amikor a hatalmas Szovjetunióban nem szerették a pszichoanalízist. másrészt nem fogják sem megbocsátani. se a gyilkos szándékúaknak ne kelljen a szemébe nézniük.a Pszichoanalitikusok Oroszor­ szági Egyesületének utolsó elnöke .Milyen ember ez a Kovács? -Jó em b er. Akár a Harmadik Birodalomban. amikor tudomásom sze­ rint semmi jót nem tettem vele? T iz e n e g y e d i k f e j e z e t Ballada az elűzött. amely előírta. Gádor Béla írta hogy megváltozott a szavak ér­ telme. ők se ked­ veltek semmiféle olyan tudományt. Jézus mindkétszer lehajolt és a homokba írt vagy rajzolt valamit. hülye! Ne akarj mindenáron jó lenni. . ami funk­ ciójától.kérdezte egykori professzorom . Lurija . majd sza­ badon engedték.három és félezer embert végeztetett ki. visszatért és megint elűzött királyról Haj. És miért hajolt le? Egy bölcs protestáns pap azt mondta: Tapin­ tatból. hogy az agypatoló­ giára bízta világhírének megalapozását. Jézus jó ember volt. neurózis vagy pszichopátia gyötri. netán az elmeműködése sincs teljesen rendben. Ezt jobbadára mindenki tudta. mert egyrészt nem fog sikerülni. hatalmától függetlenül bárkiről ki tudta mutatni. S amikor elé vezették az asszonyt.akkor már valószínűleg bánni kezdte. hogy a pszichoanalízist elsőrendű fontossága miatt támogatni kell! A. akik az aranyborjú körül táncoltak és ujjongtak. mert a lélektan alkal­ mazkodott a köznyelv cinikus bölcsességéhez. . hamar elfüjta a szél..P o pper P é t e r 74 val . Lehet az is. rejtem. túl zsidó. Mit? Senki se tudja. ha tisz­ tességes vagy! . hogy a jóság fogalma azért ma­ radt ki a pszichológiából. hogy karakter-beteg. De az vesse rá az első követ.elnöki rendeletet adott ki. azok közül.Szóval. Nem kedvelték magát Freudot sem. hová rejtsem? Ma már nem rejtem sehova. regő. és túl mélyre látó volt a szemükben.

Világos-e. ha hazajövök. így hát a pszichoanalízis . Kiderült tehát. hogy soha nem szerette a férjét. Ezért nem sikerült elvesztenie a szüzességét. az ember nem szokott le az értelmezésről. Minél tökélete­ sebb a technológiai ismeret. hogy a sikerhez nem elég a technológia fejlesztése. Skinner is hiába fá­ radt. amikor a technológiát meg­ tanuló ember fokozatosan részévé válik a gépe­ zetnek. nem úgy.Wittgenstein kétel­ kedése ellenére a Szovjetunió Elnöki Taná­ csának Elnöke javaslatára.szerinte a világ legszebb városa . mert ha az ember roszszul alkalmazza a technológiát. a két zseniális hatalomtechnológus-őstehetség által megteremtett lehetőségeket. zsidó. 2. . Ember— együttes humán technológiai fejleszté­ gép sére van tehát szükség. tudománnyá avan­ zsált. mindig nekem esik valami hülyeség miatt. mint ember és tárgy vi­ szonylatában. Karinthy is figyelmeztet.P o pper P ét e r 76 77 B a lla d a . A bécsi szelet ugyanis nem harap vissza! De két ember konfliktusából legtöbbször fél­ reértések. Garai László egyik tanulmányában felteszi a kérdést. hogy a pszichológia tár­ gya esetleg a céljai eléréséhez eszközöket gyűjtő-teremtő ember. csak a szülők kedvéért ment hozzá. tragédiák. hanem ember áll szemben egy másik emberrel? Ez már nehezebb dolog. 3. büdös zsidó. amikor. nagy szovjet tudós) és Szamarkand . hogy a pszichológia képes kevésbé tehetséges politikai vezetők kezébe olyan eszközt adni. annál ritkábban fordul elő.után vágyakozott. . ha nem em­ ber-gép viszonyról van szó. Ezért hasznos befektetésnek lát­ szott a pszichológia állami támogatása. Ebben az esetben a célszerű eszköz maga a kliens. a gyerek ebédjét is elinná. Ma már ez is mindegy. ha­ nem az elérendő cél segítése hozta létre. hogy az emberi lélekben milyen ok milyen okozatot vált ki? Vagyis: ha az okozat­ nak célja van. mert az orosz zsidók harmadik kategóriájá­ hoz tartozott (1. . A pszi­ choanalízisben kiderült. akkor az okkal kapcsolatos esz­ közt kell működtetni. hogy miről volt szó? Freud beszá­ mol egy fiatal nőbetegéről. Azonban mi a helyzet akkor. esetleg tönkre­ teszi a gépet. hogy ne vegye kézbe azt a rohadt pálinkás bütyköst! H a engedném. hogy ilyenkor óvatos­ nak kell lenni. aki a nászéjszakáján rendkívül súlyos migrénrohamot kapott. hogy milyen tudományos és társadalmi értéket hordozott mindez az akkori szovjet ve­ zetés szemében? Elsősorban válaszolni tudott arra a kérdésre. és rendkívül nagy kárt okoz.Nem telhet el nap. kalizációjával foglalkozva hűtlen lett nyivákoló neurotikusaihoz.Hogyne erősíteném magam egy-egy korttyal. Ebből az következik. hanem a gépezetet működtetni. hogy a gépezet működése eltér az előzetes várakozástól. amely meg­ haladja Hitler és Sztálin. Ez azt jelenti. Lurija nagyszerűen élt. háborúságok sorjáznak elő. A gépezet hibáját nem értelmezni kell. A migrént nem a múlt valamilyen traumája.

P o pper P ét e r 78 79 B a lla d a . Tévedés azt hinni. szabályozni. Ha a demokratikus állam rájön. csak a demokráciának joga van a hatalmat ellenőrizni. . akkor a fegyver végül is demokrácia­ ellenes. a polgárháború felé vezet. a bank stabilitása rövidesen meginog. de hátra van még. hogy a diktatúra összeom­ lása után szükségszerűen az igazi demokrácia kezd virágozni. Ha a növekvő munkanélküliség miatt ag­ gódnak. A fasiszta Németországban néha-néha meg tudták csinálni. Ha ez nem alakul ki belátható időn belül. hogy egy bankban többé nem lehet megbízni. Mindebből a hatalom fegyvert kovácsolhat magának. A demokráciában is a hatalom irányít. de humanista meggondolásokból ezt nem teszi meg. tagállamok egymástól való félelmét. Éppen úgy van ez. egy gyűlésen. pl. Ha a lakosság inflációtól tart. adott esetben leváltani. akkor az út az anarchia. A gondolat valósággá változik. hogy az egész nép egységes. vagyis a maffiák diktatúrája kö­ vetkezik. hogy megvizs­ gáljuk az ember és a gondolat viszonyát. azt a látszatot. infláció lesz. gonosz erők kezébe kerül. egyetlen célratörő egész. Ez furcsa kölcsönhatást jelent. ember és ember vi­ szonylatáról. hogy a fizi­ kai tudás alkalmas pusztító fegyverek készíté­ sére. Szovjet-Oroszországban sikerült elterjeszteni a különböző népek. vagy a ha­ talom valamelyik multinacionális nagytőkés­ csoport. Beszéltünk ember és gép. vagy gazdasági-politikai bűnszövetség kezébe kerül. Egyik erős emberük által diktált terror rövid időre az akkor már annyira áhított rend­ csinálás látszatát kelti. bekövetkezik. mint a fizikusok­ nál. Ha elterjesztik.

Minekélőtte elszakadna az ezüst kötél. mert elmegy az ember az ö örökös házába. és az utcán körül járnak a sírók. Minden halmocskától is félnek. és felkelnek a madár szóra. és megállanak az őrlő leányok. mikor megremegnek a háznak ön­ zői. és míg el nem jönnek az esztendők. míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. és a veder eltörnék a forrásnál. . és meghomályosodnak az ablakon kinézők. és megromlana az arany palackocska. és ki­ pattan a kapor. és beletömék a kerék a kútba. ame­ lyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! Amíg a nap meg nem setétedik. amikor is a ma­ lom zúgása halkabbá lesz. mert megkevesbedtek. és a sáska nehezen vonszolja magát. És az ajtók kívül bezáratnak. a holddal és a csillagokkal együtt. A z időben. és a mandulafa megvirágzik.T iz e n k e t t e d ik f e je z e t A kifosztott ember maradék kincse: Gödéi „És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságod­ nak idejében. a világossággal. és halkabbakká lesznek minden éneklő leá­ nyok. és megrogynak az erős férfiak. és mindenféle ijedelmek vannak az úton. és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után.

P o pper P é t e r

82

83

A KIFOSZTOTT EMBER MARADÉK KINCSE .

És a por földdé lenne, mint azelőtt volt, és a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. ” így mondja el a Prédikátor a megöregedést és a halált. Azt mondja el, hogyan vesz vissza az élet mindent, amit az embernek adott, vagyis elme­ séli a kozmikus kifosztás történetét. Freud Zsigmond nyolcvanéves korában, a lon­ doni emigráció kezdetén magára zárta a fürdő­ szoba ajtaját, és meztelenül állt a tükör elé. Egy bibliai ősatya hatalmas, nyugodt fejét látta, ami nyomasztóan uralta hegyesre sorvadt vállait és a két vékony karcsontot. A mellkasa szűk volt, a hasa puffadt. A segge lógott. Nemiszerve még zsugorodottan is imponáló volt. Combjai már méltatlanok voltak a comb névre. Lábszárán csúfondárosan kanyarogtak a kidagadt visszerek. Véznára fogyott testén óriási fej, s két hatalmas, eres kéz és foltos lábfejek zárták le azt, ami egy­ kor a férfias erővel sistergő ösztönök tárháza volt. Másnap fájdalmakat hazudott az angol' or­ vosnak és morfint kért. Tekintettel huszonhat állkapocs-műtétjére - a röntgen szerint szája, szakálla, bajusza mögött már nem volt csont, csak vékony fémlemezek kapott egy ampullá­ val. Miután a kokain-kaland óta évtizedeken keresztül még egy fájdalomcsillapító aszpirint se vett be, a morfin segítségével hamar elaludt, és többé nem ébredt fel. Halálának híre szétrohant a világba. Ezzel teljessé lett az európai kultúra megteremtőinek kis csapata, felsorakozva az elíziumi mezőkön: Mózes, aki az erkölcsi világrend börtönébe zárta

az egykor szabad embert; Jézus, akire hivat­ kozva fellángoltak a szeretet autodaféi; Einstein, aki lebuktatta Isten teremtő rafinériáját; Marx, aki felismerte a társadalmi mozgás sátáni voná­ sait. És Freud, aki a tudat büszke koronáját is leverte az állat-angyal-keverék öntelt fejéről. Öt világhírű, izraelita származású szaktekintély: ketten vallásosak - a Népvezér és a Megváltó - , egy misztikus: a Fizikus, ketten ateisták: a Köz­ gazdász és az Idegorvos. Ők a Teremtés kozmi­ kus fosztogatói. Nem illek bele ebbe a századba! - jelentette ki Gödéi, a világhírű matematikus és filozófus, ga­ rantáltan keresztény, egy csepp zsidó vér sem folyik benne. Legyen ő a koronatanú. Mondja el ő, hogy mi maradt a nagy kozmikus kifosztás után Isten Világából. Intim közlésnek szánta, anyjának írt leveleiben. Gödéi könnyebb megértése érdekében előre bocsátom Dawson megjegyzését, aki szerint Gödéit négy mély meggyőződés jellemzi: 1.1. Az Univerzum ésszerűen szervezett, és az emberi intellektus számára megérthető. 2.2. Az Univerzum az okság törvénye szerint meghatározott. 3.3. A tárgyi-fizikai világ mellett létezik a szellem, az elképzelések világa is. 4.4. A szellemi világ megértése introspekció útján lehetséges. Gödéi szerint Európában a vallás nem a meggyőződés, nem a hit, hanem a vallásos poli­ tikai pártok ideológiájában jelenik meg. Ezt ká­ rosnak tartja.

P o pper P é t e r

84

85

A KIFOSZTOTT EMBER MARADÉK KINCSE .

„Leveledben felveted azt a súlyos kérdést, hogy hiszek-e a (halál utáni) viszontlátásban? H a a vi­ lág ésszerűen van berendezve, és van értelme, ak­ kor kell léteznie. Mert hát mi értelme lenne egy lény (az ember) létrehozásának, amely saját fejlődése, valamint a másokkal lehetséges kapcsolatainak oly széles mezejével rendelkezik, és ennek még csak 1. 1000-ét sem képes elérni. Van-e okunk azt gon­ dolni, hogy a világ ésszerűen van berendezve? Azt hiszem igen. Mert egyáltalán nem kaotikus és ön­ kényes, hanem - miként a tudomány mutatja mindenben a legnagyobb szabályszerűség és rend uralkodik. A rend pedig az ésszerűség egyik for­ mája. Hogyan gondolható el egy másik élet? De ér­ dekes, hogy éppen a modem tudomány nyújt ehhez támpontot. Rámutat ugyanis arra, hogy ennek a mi világunknak a benne lévő összes bolygóval és csillaggal együtt volt kezdete, és minden valószínű­ ség szerint lesz vége is ( azaz szó szerint „semmivé” válik.) A kkor miért csak egy világ létezik? És minthogy egyszer mi egy napon ebben a világban találtunk magunkra, anélkül, hogy tudnánk ho­ gyan és honnan, ezért ugyanez ugyanilyen módon egy másik világban is megismétlődhet. ” Gödéi felteszi a kérdést: mi értelme van a vi­ lág megkettőzésének? Azt feleli, hogy az élőlények közül egyedül az ember képes arra, hogy a tapasztalatait felhasz­ nálva tökéletesítse önmagát. Erre az önma­ gunkról való hihetetlen tudatlanságunk miatt van szükség. Nem csak azt nem tudjuk, hogy hon­ nan és miért vagyunk itt, hanem azt sem, hogy lé­ nyegileg és belülről nézve mik vagyunk. Ha egy­

szer az ember önvizsgálata során egész mélyen magába nézhetne, kiderülhetne, hogy vala­ mennyien egész jól meghatározható tulajdonsá­ gokkal rendelkező lények vagyunk. Az Én kü­ lönböző tulajdonságoknak különbözően meg­ határozott kapcsolódása. Ezért nem mindent teszünk azonnal helyesen, csak megfelelő ta­ pasztalatok megszerzése után. Valószínű, hogy a tanulás nagyobb része a másik világban történik, úgy, hogy visszaemlé­ kezünk e világi élményeinkre, amelyek tanulá­ sunk nyersanyagát jelentik. Például egy rákbe­ teg számára a másik világban világossá válik, hogy milyen - nem csak testi, de szellemi - hi­ bák okozták a betegséget. Valószínűleg odaát már ezekkel az emlékekkel születünk, s talán ér­ telmünk is már nem csak „tükör által homályo­ san”, hanem „színről-színre” lát - ahogy Pál apostol kifejezi ezt az állapotot. Isten persze te­ remthetett volna szilárd és teljes tudással ren­ delkező lényeket, és teremtett is ilyeneket, szel­ lemi hierarchiákat. Gödéi még hozzáteszi: >Azt hiszem, hogy a vallásban - ha nem is ép­ y pen az egyházakban —sokkal több ésszerűség rej­ lik, mint azt szokásosan hiszik. Persze bennünket nagyon kora ifjúságunktól fogva az iskola, a rossz vallásoktatás, a könyvek és élmények révén előíté­ letesen ez ellen neveltek. Sőt, a mai filozófusok 90 százaléka abban látja f ő feladatát, hogy a val­ lást kiverje az emberek fejéből. Meghátó, de egyben furcsa is, hogy Gödéi ezekről az alaptémákról az anyjával levelez - ér­

P o pper P ét e r

86

dekes asszony lehetett - , és ontológiai istenbi­ zonyítékait csak anyja halála után tárta a világ elé. Barátja, Morgenstem szerint nem akarta, hogy azt gondolják róla, hogy valóban hisz Is­ tenben, pedig ő csak egy logikai vizsgálódást szeretett volna végigvinni. Az értelem bármilyen mai produkciója - tá­ voli csillagok hőmérsékletének, távolságának, súlyának meghatározása, a televízió, a magfi­ zika stb. - 2500-3000 évvel ezelőtt teljes ab­ szurdumnak, az értelem számára hozzáférhetetlennek tűnt volna. Természetesen ma még nagyon messze va­ gyunk attól, hogy a teológiai világképet tudo­ mányosan megalapozhassuk, de azt hiszem, hogy már ma lehetséges lehet, hogy tisztán, pusztán az értelem alapján (anélkül, hogy bár­ melyik vallás hitére támaszkodnánk) belássuk, hogy a teológiai világszemlélet az összes ismert ténnyel (beleértve a Földünkön uralkodó álla­ potokat is) messzemenően összeegyeztethető. Teológiai világszemléletnek nevezem azt az elképzelést, hogy a világ és benne minden ér­ telemmel és ésszel bír, méghozzá jó és kétségte­ len értelemmel. Ebből közvetlenül következik, hogy földi itt-létünk, minthogy önmagában leg­ feljebb egy nagyon is kétséges értelemmel ren­ delkezik, csak valamely másik egzisztencia cél­ jául szolgáló eszköz lehet. Az az elképzelés, hogy a világban mindennek értelme van, egyéb­ ként pontosan analóg azzal az elvvel, amely sze­ rint mindennek oka van, s amelyen az egész tu­ domány alapul.

T iz e n h a r m a d ik f e j e z e t

Lehet-e repülni szárnytollak nélkül?
Egy skizofrén ismerősömet megkérdeztem, hogy miért nem dolgozik? Én nem dolgozhatok - felelte - , mert elszürkülök, mint a kócsag. Tu­ dod, a kócsagnak gyönyörű, szinte szikrázó fehér tollazata van. Nagyon drága, de kell a díszma­ gyarhoz. Am ha rabságban tartják, szélsebesen el­ szürkül. így vagyok én is. Elhittem. Volt egy nője, ő adott neki havi 400 forintot. Abban az időben ez elég volt a kosztjára - zsíros kenyér, hagyma, tea, cukor volt egy nadrágja, két inge, két gatyája, egy pu­ lóvere és egy esőkabátja. A nő némi sovány sze­ xért rendben tartotta. Ő pedig nézte az embe­ reket, távolról és vállvonogatva, mint egy hangyabolyt. Szociológusnak tartotta magát. Mondtam, hogy ehhez képest elég laza vagy. Erre elmesélte a következő viccet: A sas, a fecske és a róka beszélgetnek egy magas sziklacsúcson. Aztán a mélybe vetik magukat. Re­ pülnek lefelé. Kérdezi a fecske: - Mondd, róka, van neked szárnyad? - Nincs -feleli a róka. - Istenem, hogy te milyen laza vagy, laza vagy...

Rövid idő múlva jelentkezett a rendőrségen. a hiszékenység. és már most földi paradicsomot valósít­ hatnak meg. Úgy tű­ nik.egyre messzebb terel­ ték a nyájat Istentől.elfogadhatatlan szamár axió­ máikkal és dogmáikkal . már most meg akarják valósítani az Utolsó ítéletet Isten helyett. mi! Csirkék sasfészekben. akik Isten nevé­ ben vállalják az öngyilkosságot. hogy végül megszabadít minket minden egyéni és kollektív boldogtalanságunktól. a múltba és a jövőbe vetített reform-fantázia. Ugyanolyan ron­ gyos lett.gyenge szárnyacskáival verdesve nem képes a magasba emelkedni. az Ész örök társadalmá­ ban való bizalom hatására. hogy egy alig használt HIT jutányos áron átvehető.eleresztve a füle mellett Mérei figyel­ meztetését. a lelket. egyre rongyosabbnak tűnt. Az önmagát tudományként definiáló pszi­ chológia . mellét verve ment az akasztófa felé. miközben az ember hit-igényét egyre inkább felváltotta a filléres misztika. Ez a fasizmus. A 21. A hit nélkül maradt rabbi elment tanítónak. Cesare da Sestónak. vagy mások meg­ gyilkolását. önátadásra. Ugyancsak ő jegyzi meg: Ismerjük a 20. Rendíthetetlen istenhit formájában.e r epü ln i szárn yto llak n é l k ü l ? Haszid rebbe barátom elvesztette a hitét. a racionalitás kultusza. O szegény magyarázgatja nekünk a repülés összes szabályait. Schlegel szerint a terroristák. Mi pedig váltig keressük tulaj­ donképpeni számytollunkat. De senki sem je­ lentkezett érte. az államból. hogy száműzhetik a rosszat a világból. de felszállni mégsem tudunk. és a keleti misztériumokba vetett várakozás maradt. Egyre inkább a tudomány öltötte magára a messiási palástot. leszámolva a gono­ szokkal. a modem embernek ez elfogadhatatlan. éppen a saját fényében. már mostantól fogva száműzni akarják a rosszat a társadalomból.P o pper P é t e r 88 89 L e h e t . szá­ zadi szekularizált és totalitárius ideológiákat.. amelyek úgy vélték. század közepétől. Ezzel kapcsolatban Schlegel* mond valami elgondolkoztatót: H a a vallás Isten törvényét az emberi szabadság fölé helyezi. az egész vi­ lágból. és mi ennek megfelelően"mozgatjuk a számyacskáinkat. A hitet azonban egy körözött bérgyilkos a za­ rándokok menetében ellopta a moszlimtól. . Halála után az Úr falragaszon közölte min­ den születésre indulóval. áhítatos zo­ kogással. Leonardo egyik tanítványának a megállapítása jut az eszünkbe: Leonardo tanítványai. mint a képesség a hitre. Vagy a hite vesztette el őt? A gazdátlanul ma­ radt hit egy ideig a Körúton feküdt. és bűneit megbánva.. század beköszöntére már csak a formális vallásosság. és zsebre tette. hogy számára a pszichológia tudo­ mány és művészet egyszerre . hogy szárnytollak nélkül nem lehet repülni. Az­ után lassan bekövetkezett a paradox helyzet: Isten pásztorai . a kommunizmus és a terroriz­ mus általam ismert legjobbindulatú kritikája. Végül va­ laki felemelte. Ez a palást a 20. Hajlok afelé. belefújta az orrát. és rögtön belé­ pett a Messiás-hívő muzulmánok közösségébe. a felvilágosodás beköszöntéig még meg­ volt. azt ígérve.

Tehát egy új.vagyis a valódi feltámadás az örök életre . Mégis: az evangélium szaba­ don értelmezhető. Ennek hatására a filozófia követelni kezdi ma­ gának a gondolkodás szabadságát. 2003. a Biblia ra­ cionális értelmezésének lehetőségét. Nem a lélek halhatatlan. míg a vallás tételekben (dog­ mákban) gondolkozik. Mert ha igen. . a vallásos keresztény misztika . romolhatatlan életbe való belépést jelenti. Joseph Moingt jezsuita teológus szerint az em­ beri gondolkodás szabadsága Istennel szemben Jegyzetek * Jean-Louis Schlegel: La lói de Dieu contre la liberté des hommes. a filozófia és a tu­ domány között.P o pper P é t e r 90 Mindettől függetlenül. a világegyetem keletkezését. Hans Kessler teológusprofesszor hitvallása szerint a hit a feltámadásban nem jelent halhatat­ lanságot. a kozmikus rend. Tehát nem az élet továbbfolytatásáról van szó. hogy elkalló­ dott számytollainkat nem a vallástól. de mégsem történeti esemény. A vallásos dogmatikát képviselő egyházak jogosan értel­ mezték ezt a vallás elleni támadásként. hogy ez az új ember-teremtés . amikor tudományos gon­ dolkodás az alapkérdések magyarázatánál (pl. hogy pl. Nem zárható ki. Seuil. Persze a laikus elme számára első hallásra abszurdnak tűnik a szélesedő szakadék feltéte­ lezése vallás és evangélium. s az emberek megtanultak Is­ ten nélkül élni. Ez az oka an­ nak. vagy a test megelevenedését.napjainkban súlyosan félreértett fogal­ mak. hanem az Isten új terem­ téséből életre kelt ember. hanem új Isten-tapasztalat. hogy Jézus feltámadása valós történés.külö­ nösen a hit a halhatatlanságban és a feltáma­ dásban . T i z e n n e g y e d ik f e j e z e t A vallás vagy az evangélium szövetségese-e a pszichológia? A modem gondolkodás elfordulása a vallástól akkor következik be. kapjuk vissza. A tudo­ mány megtanult Isten létének feltételezése nél­ kül gondolkozni. Paris. előfordulhat.azonnal bekövetkezik a halál után. Hanem a feltámadás egy új dimenzióba. a mi világunkat meghaladó. az élet és a fajok eredetét vagy a biológiai fejlődést vizsgálva) megél Isten feltételezése nélkül is. a tudomány szabad. Nem jelenti a holttest újraéledését. nem lehetséges-e. is­ teni világ nyílik meg a halott előtt. Történeti módszerrel nem közelíthető meg. hanem a helyesen értelmezett evangéliumoktól. s újra megnyílik előttünk a felrepülés le­ hetősége. a filozófia pedig rendszerekhez kötött.

Talán a Maitréja Buddha előfutára. amihez nincs szükség köz­ vetítőkre. Elfelejtette annak a jelentőségét.. mert el kell felejteni a vallás haszonelvűségét: adok. hogy Jézus halálakor a Szentek Szentjének kár­ pitja a földig hasadt. annál közelebb kerülhet Istenhez. a történeti Gautama Buddha a részvét. Belőlük lesznek a részvét betegei. a szenve­ dőkkel való együttérzés volt. ha a Végzet is úgy akarja. s nem utolsó reménységként a Sors vagy Isten végső igazságszolgáltatásába. relaxációs nénivé vagy bácsivá. az empátia Buddhája volt. vagyis ő maga engedte meg. a nagy Atya és a nagy Anya isteni rangra emelésével. és a Legyen világosság! parancsával. A távol-keleti bölcselet aspektusából ez a je­ lenség más lelki-szellemi tájakra vezet. tételekben gondolkozni. A vallás ott hibázta el a misszióját. az evangélium következménye. amit Buddha elismert. a jelkép-rendszerek által sugallt bizonyosságot. vagy freudista. Se lelki vezetőkre. A hi­ tetlennek el kell felejtenie a vallás által ígért üdvösségi garanciákat. hogy a modem ember teljes szabadságában közeledjen Isten felé. E. s így vál­ hat behavioristává. amely lehetővé teszi. sőt kognitív pszichológussá. se gurukra.véletlenül nem ő a Jézus? akkor 2500 évvel előtte. hogy a kreatúra megszabaduljon Istentől. Ha a majdan megszülető Maitréja Buddha a szeretet Buddhája lesz . hipnotizőrré. mert azt akarta.önmagát tudománynak ál­ cázva . hogy az ember szabadon találjon rá. Szabadon választhat hit és hitetlenség között. hogy a mai emberek egyre jobban unják. Hitetlennek lenni pedig azért nehéz. életbe. még pszichoterapeutákra sem. se a tudósok istenbizonyítékaira. Nem lehet vélet­ len. Valaki . jungista. Amíg a vallás fogalma az európai kultúrában azonosítható a kereszténységgel. ha vallással vagy pszichológiával zaklatják őket. megpróbál néha kvantifikált törvényekben. esetleg stekeliánus pszichoanalitikussá. A pszichológia . dr. Gáspár Judit sze­ rint ez kóros formát is ölthet. hogy az ember és Isten közé mindig odaállította a vallá­ si szervezetet.talán Böll . hogy az antropozófiai mozgalom megalapí­ tója. pl.. addig mindig lesznek hívei a vallásos pszichologizálásnak. akik nem képesek bezárni érzé­ . A szellemi szabadság nem jelent Isten előtti alázatot. a humanista vagy transzperszonális lé­ lektan művelőjévé. Vagyis Istennek még a nyoma is azért veszett el Jézus keresztfán tett kinyilatkoztatása után. Az egyetlen érzelmi érték. vagy engedelmessé­ get. Rudolf Steiner A szabadság filozófiája cí­ men adta ki első művét.megjegyezte. hogy adj. mint a család kozmikus méretű projekciójával. Jüngel megfogalmazása szerint: az ember minél szabadabb. amely bizonyosságot csempész az eredetileg szélsőségesen bizonytalan létezésbe. a megszületés azonosítása a megtestesüléssel.P opper P é t e r 92 93 A VALLÁS VAGY AZ EVANGÉLIUM .szemérmesen oson a vallásos gondolko­ dás nyomában. Másképpen fogalmazva: az evangélium szembefordulása a vallással befeje­ zett tény. a Gestalt-elmélet hirdető­ jévé. s ezzel a transzcendenciához való viszonyt az ember legintimebb tit­ kának minősítette. sőt.

feloldó. hogy ezek a gyerekek a szüleik pszichiáterévé válnak. akkor el kell vele rendezni. Azonban mindez mégis az európai keresz­ tény eszmevilágra utal.kü­ lönösen a rosszra fordult sors . akár egzisztenciális kudarcok miatt. remegés. de a gyermek karmája már nem sugárzik vissza a szülőre. keiket mások szenvedései. problémáikat megoldani. hogy ennek hatására valamilyen segítő foglalkozást választ. Ha ilyenre talál­ tak. kvázi nyomozás a rossz­ sorsú felmenő rokonok után. gyakori a verejtékezés. sírás. s végül tömegesen tapadnak rá az érzelmi parazi­ ták. akik felnőtt ko­ rukra sem oldották meg személyiségzavaraikat. Tehát a szülő élete ala­ kítja a gyermek karmáját.P o pper P é t e r 94 95 A VALLÁS VAGY AZ EVANGÉLIUM . Gyakori. reménytelen vállalkozásba kezd. hogy a kudarcba fulladt élet el­ szenvedője halála után az utódokban keresi a korrekció lehetőségét. Milyen szülőket gyógyítanak? Olyan 'szülőket. Nem képes magát elválasztani a másik embertől. A gyógyulást az jelentené. békét teremtő mondatokat. Miért vált a család megtagadott „fekete bárányává”. Az indiai bölcselet szi­ gorúan állítja. Nem ritka. hogy az embernek bele kell egyeznie egy súlyos. Ezeket anyanyelvén. majd tüzetes kikérdezés következik. akár érzelmi.hatékonyan be­ folyásolhatja az utódok életét. meg kell vele beszélni a múltat és a jelent. az öngyilkosságot. Ha ez az oldás valódi átérzéssel tör­ ténik. annak összes következ­ . hogy a felmenő rokonok között kinek jutott osztály­ részéül rosszul sikerült élet. Vagyis tudatta­ lan választás történik. a rokon földi arcát felidézve. segítségkérése előtt. Néhány rövid mondat­ ban el kell mondania a panaszát. nagyszülők életét szeretné megja­ vítani. s ezzel zsarnokoskodna környezete felett. Ferenczi Sándor úgy véli. amelyekkel nem csonkítja saját személyi­ ségét. s mindezt a gyer­ mekeikben akarják jóvátenni. nem dolgozták fel traumáikat. És ha már nincs a földön? Akkor is! Meg kell szólítani. eleve kudarcba fúló. Az ilyen gyermek a szülők szenvedéseire mély átérzéssel reagál és magára vállalja az enyhítés felelősségét. Ezért a gyógyításban fontos szempont. szó szerint megismételve. mintha mártírszerepet öltene magára. hogy már csak olyan áldozatokat hoz.valamilyen ezoteri­ kus mozgalomhoz. S ez még mindig jobb. Ez a folyamat is kisgyerekkorban veszi kezdetét. Az a gyerek. de visszafelé nem érvényesül ilyen hatás. az elme-idegbajt és a kriminalitást is. vagy beteg­ ség által megnyomorítottan. hogy a karma csak felülről (az ősök oldaláról) lefelé hat és sugárzik az utódok felé. Ezért ebben a terápiában nem hagyják sokáig panaszkodni a klienst. Vagyis a szülők és más felmenők sorsa . S a helyze­ tet megértve a terapeuta ajánl lényegre törő. hogy mindenki szenve­ dését kényszeresen a sajátjaként éli meg. ott a helyszínen el kell mondania. E terápia mélyén az a meggyőződés lappang. Az emberek ritkán beszélnek ilyen önfeltáró őszin­ teséggel a halottaikkal. beleértve pl. aki a szülők. Ez a fo­ lyamat oda irradiálhat. sorsát befolyásoló betegségbe. vagy önmaga helyze­ tének könnyítésére megtér .

kimerült üzletembereknek. sokat alhatnak. rajzol­ hatnak. nyugalom terjed­ het szét a lelkűkben. hogy egyre inkább szüksége van ilyen kapaszkodókra. meditál­ hatnak. sőt vállalkozássá vált. zsidó szekták. némán. Kertészkedhetnek.” A folyamat kezdetén egy rossz. keresztény szerzetesrendek. kvázi eretneküldözések.. mintázhatnak.P o pper P é t e r 96 ményeivel. a trappisták stb. a szerzetesek kosztján. telefon. akár a vallásoknál. eltöprenghet­ nek az életükön. a vallásos gondolkodás megkö­ töttségére emlékeztetnek. mintha ők is szerzetesek lennének. vagy legalábbis a betegség megváltozását eredmé­ nyezheti. neurotikus tüneteik elmúl­ hatnak. gimnasztikázhatnak. a mások feletti szigorú ítélkezésre erősen . vagy az indiai-kínai életbölcseletbe. Ezért keletkezhetnek különböző lélektani isko­ lák között előítéletek. rosszízű rivalizációk. súlyos szervi roncsolások következtek be. ame­ lyeknek tagjai meghatározott időre vagy végle­ gesen. televízió. méltatlan szerződés még felbontható. hallgatási fogadalmat tesznek (pl. században szokássá.. szellemi háborúságok. „Elszegődés a betegség szolgála­ tára. és gyógyulást. Néhány hét elmúltával egyre távolabb kerül­ nek a hétköznapok világától. akkor a betegség már beépült a karmába. T iz e n ö t ö d i k f e j e z e t A gyógyító hallgatásról Ősidők óta ismeretesek olyan titkos társaságok. hogy ezeknek a néma kolostoroknak egy ré­ szét jó pénzért néhány hétre kiadják tépett ideg­ rendszerű. festegethetnek. sétálhatnak. Ha már előrehaladott stádiumban. gondozhatják a kolostor állatait. hajlamuk az önkín­ zásra. indulatosságuk. Mindez végső soron a klinikai (gyógyító) pszichológia kapaszkodási kísérlete a keresztény ezoteriába. (rá­ dió. újság. mintsem az evangé­ liumok által képviselt szellemi szabadságra. a Szentírás kivéte­ lével) könyvek nélkül. és végig kell élni. Egyszerű cel­ lában. amelyek inkább filozófiai rendszerekre. közéleti személyeknek.) A 20. a kar­ meliták. mindenféle hírközlő eszköz. S nem véletlen. Ez idő alatt úgy kell élniük.

A harmincas éveinek elején járó bróker volt. robbanásszerű hanghatások. K ár volt annyira féltened magad.a szerk.lényeges különbségeik ellenére3 .hiá­ nyai gyötörték őket (éhség.4 Sajátos szempontunk . . amely abból fakadt. bennem a kételkedést erősítette. amellyel vágyaikat kielégíthették volna. szomjúság. felkészülést a halálra. Tapasztalhatják. a vágyak kiégéséig. hajlamuk a szemlélődésre. nem a biológiai halálról! Más.P o pper P é t e r 98 99 A GYÓGYÍTÓ HALLGATÁSRÓL csökkenhet. S ezzel egyidejűleg jóval keve­ sebbet fognak bosszankodni. nővérekkel együtt stb. kapuhoz érkezés és a kedvetlen visszafordulás.lé­ legzés. a harmónia. valamilyen sodró ér­ zés. tapintás. Egy alkalommal három heti gyógyító hallgatás után az eltávozó az alábbi kis költeményt írta. . Amikor megjelent az Elet az élet után című vi­ lágsikert aratott könyv a klinikai halálból visszahozottak emlékeiről (szerzője Thorwald Dethlefsen . de nem volt testük. hogy mind a keleti. szenvedélybetegek. hogy a kife­ jezés területén mutatkozó azonosságok ne bök­ jék ki a szemünket.). önmaguk tes­ tének látása a körülöttük sürgölődő orvosokkal. az is valószínűnek látszik.a kezdet és a vég ta­ lálkozása . te kisfiú. Talán ezt az elképze­ lést vette át a kereszténység a purgatónum léte­ zésének feltételezésekor.Csak a megkérdezettek kb. a szorongás. amelyet majdani sírversének szánt: Itt nyugszik egy fiatal barom Sírkövére most felkaparom. lelkűkben nagyobb lesz a csend. Amire az ihlet perce ragad: Salve. hogy visszatérőben van humorérzékük. a legtöbb embernél hitelességét bizonyította. Ezt a szenvedésteli állapo­ tot az indiai bölcselet a halál utáni első perió­ dus (kama loka = a vágyak helye) jellemzőjének tartja. . fájdalmas élmények teljes hiá­ nya. fényalakok.Valamilyen határhoz. az elfogadás képessége.A felidézett emlékek igen hasonlóak voltak: fények.már a földi élet során „elvonókúrát” jelent. Halálig mindent kibírunk úgyis.elkerülhetetlenné teszi.ha­ tároztuk meg az embert. Mindenesetre. mozgás. megsértődni. hasonló témájú köny­ vek utazásszerű élményekről is beszámolnak. fele emlékezett valamire.). Már több ízben kommuni­ katív lényként . azaz. a halál utáni szenvedések korszakának lerövidítésére. a félelem a világtól. zuhanás stb. a másik ember megértésé­ nek lehetősége. ivás stb. mind a nyugati aszkézis . hanem absztrakt képzetekkel is. ke­ vesebb lesz bennük az önsajnálat.Az ijesztő. hogy a földi élmények . a jövőtől. Ismétlem: klinikai halálról volt szó. vagy tágabban arról a szenvedésről. . Az életbe való belépés . evés. alkoholisták könyörgő ré­ mületéről. Mert: .méghozzá nemcsak konkrét. kakis bugyis. lángok. de sohasem el­ vont fogalmakkal kommunikáló lényként .

a világgal való egyetlen megmaradt. Az életvágytól megszabadulva (pl. szelíd formája (akár a jógában. a menekülés vagy a védekezés szüksé­ gességét. Tehát amíg a vágyak eredeti testi formájukban jelentkeznek.P o pper P é t e r 100 101 A GYÓGYÍTÓ HALLGATÁSRÓL és az életből való kilépés ebből a szempontból azonos lehetőségeket és korlátokat hordoz. a fé­ lelmet. félig ölbe von­ ják. Ez a vágyak „átszellemesítését” (szublimálását?) jelenti. nyugal­ mat érhet el. Jegyzetek 3A keleti aszkézis a földi-testi örömökről való tuda­ tos és akaratlagos lemondást jelent. ha megsimogatják. Ha ez sem sikerül. A lényeg az. ahol nincsenek együtt nők és fér­ fiak. A kommunikáció. az altatódalok. a közeledő katasztrófák általi fenyege­ tettséget. Ezzel szemben a nyugati aszkézis tartalmazza az önmagán való gyötrő erőszaktevés elemét is.megsza­ badulhat a lelkét felkavaró iszonyattól. az anya testére kötözött csecsemők. szerető bánásmód megszerzésére: a betegség. Tehát elsődlegesnek tűnik a bőrérzékelés . Ez a szexre is vonatkozik. akár más gyakorlatokban) arra a végső célra is mutat. következik a reaktív depresszió. és a felnőtteket sem kíméli.és újszülött osztályokon a fino­ man ringató. nyugalmat hozó kapcsolat­ form a az érintés. Egyik fázisban sincs beszéd.ennek ektodermális eredete még nagyobb hangsúlyt ad s jelen van az első életévek ve­ zető ingerei között. Legfeljebb egy ashramban. 4A keleti aszkézis erőszakmentes. hogy ne kelljen többé megszü­ letni. akár elcsendesült formájában. Ahogy az üvöltő csecsemő elhallgat. a zsákmányszerzési vagy szexuális lehe­ tőséget. maszturbáció formájában. csendes elektromos bölcsők. Nágy betegség. ha mellre veszik és dajkálják. ma pedig a modem inten­ zív csecsemő. amiben az osztályán fekvő cse­ csemők többsége szenvedett. a karbavevések. a buddhiz­ mus nyolctagú ösvényén való végighaladással) az ember leszállhasson a lét kerekéről. s transzcendens erőkhöz fordul segítségért. békét. hanem legfeljebb csak jelzésként értékelhető artikulálatlan hang­ csoportok és mozdulatok közvetítik a külső és a belső történéseket: elsősorban a veszélyt. hogy a lélektan megint lábhoz tette a fegyvert. Ezen a nyomon jártak régen a ringatások. de minden ön­ magán elkövetett erőszak nélkül. ugyanígy a halál kü­ szöbére érkező . vagy a megtámadottság elmúlását. akár agitált. Egy értelmes orvosnő cirókahiánynak nevezte azt a betegséget. . ki kell élni őket.ha eszméletén van . akiknél egyetlen lehe­ tőség maradt a gyengéd. még és már nincs elvont fogalmak használata.

és a Sátán megtántorodott. az önköré­ ben végtelen erős. a meglepett örömnek. amikor Lucifernek megjelent a Föld Szel­ leme. G. amire az istenek és az emberek képesek. és tenyerüket a nap felé for­ dítva tartották mozdulatlanul. Jung azonnal megértette. Elmondták neki. az elutasításnak. hogy hitük szerint a nyál a lélek hordozója. . hogy Uram. Szavak nélkül is azt jelenti.K i vagy te rém? —Kit gyengeül látál az égi karban. amíg a napfény fel nem szárította a nyálat.T iz e n h a t o d ik f e j e z e t Faust felett néma az ég C. A csend talán a legkifejezőbb válasz. a fenyegetésnek. De van csendje a szorongásnak. a félelemnek. . Reg­ gelenként a következő rítust látta: a férfiak bele­ köptek a kezükbe. Az első csend talán még az Édenben keletke­ zett. a bol­ dogságnak.. a vágynak. hogy ez ima. Jung egyik afrikai utazása során nap­ imádó bennszülöttek törzséhez érkezett. hogy mit fejez ki a csend. De az ajkak né­ mák maradtak. Ez az áhítat csendje volt. De érteni kell. a Te kezedbe ajánlom telkemet.. a dühnek.

így hát a mai embernek be kell érnie a Sátán mondataival: Erő. a Sátán lehet. Állandóan látta a Halhatatlan Is­ teneket. (Ford. Jót? Mindig jót? Vajon tud-e a Sátán sze­ retni? Amikor Faust legyőzötten hull a lábához. Szóval. amikor Isten mosolygó haraggal az elrejtőzött emberpár keresésére in­ dult. S örökké jót művel. Rajta múlt. az csak Isten ellenfele. akiről kimondta a Biblia. S aki a kozmosz csendjét megtöri. A z óra áll. Faust már megvetette a világi tudományt. zaj-éhség? Miért félsz a csendtől? Miért félsz egye­ dül maradni önmagaddal és az Istennel? Feleld: A z Édenkert botránya visszhangzik bennem. Örökké rosszra tör. az égi erők közül egy kutya válaszolt neki. vagy rabszolga-létre . (Az én ellenszavazatommal!) Ő lenne a Sátán? Aki így mutatkozik be: Kicsoda vagy tehát? A z Erő része. S ami a legelgondolkoztatóbb: Isten utólag átkozta meg a két fát! Ádám és Éva nem tudták. hogy tudatosan szembe kellett nézni saját eljövendő pusztulásukkal! A többi? Isten a jövő előre látása ellenére agressziós ör­ vénybe került volna? A csend szétfoszlott. Ezek a dolgok mindig rajtunk múl­ nak. nem bírtam le én. végső pillanat Szegény ittfogni azt kívánja. Hamlet már magára maradt. mely. Mefisztó: Ez a halál. hatalom és győzelem kell ne­ ked. S jön egy üres. vagy realitásnak. Mefisztó egy kis gyászbeszédet rögtönöz felette: Gyönyör s szerencse közt éhen maradt A változásban kéjelegni vágyva. hogy átkot esznek magukba! Az alma a bendőjükben vált átokká! Meg lehet kérdezni a modern embert: Miért van benned ez a szűnni nem akaró program-éhség. A mutató lehull. nem az ördög? Megszerezték a tudást. az egész Éden zengett az ítélet szavaitól. Mosolygó harag? Isten szabadnak szerette volna látni az em­ bert. Tiltott gyümölcsök? Tudás és halhatatlan­ ság? Isten kísértené őket először. rossz. Kar: És vége már. Mefisztó megtöri a kozmosz csend­ jét.P o pper P ét e r 104 105 F a u s t f e l e t t n é m a az é g Ebbe a félreértésbe azóta már sokan bele­ buktak. De úr a kor. s mert mégis belekérdezett a kozmikus csendbe. Ezért már az is elég büntetés volt.... Egy kutya. Kozma Andor) Kalandozásaik során mintha megszerette volna Faustot. Uram! Odüsszeusz nem félt a csendtől. Ellenfeleid pusztulása. a kapun kívül kell maradnia. ím porba dőlt a vén. hogy nem jut­ hat be a Mennyei Királyságba.. Soha nem volt egyedül. Erős volt. hogy a találkozást apja leikével és a való­ ság megtudását hallucinációnak tarja-e. Kar: Éjféli csend. Mi ítéljük magunkat gömblakó han­ gyákká. Csend lett akkor is. vagy eljövendő istenekké.

elsősorban az érzékelést. és barátainak panaszkodik rád. Én is a Te fiad va­ gyok. S amikor az ellentmondások viharában sülylyedni kezd a hajónk. A tudat-probléma kemény diónak bizonyult a pszichológia számára. akik egyszerűen törölni akarták a lelki jelen­ ségek listájáról. sőt. Az alapkérdés most megváltozik. . a megváltozott tudatállapotok felismerésének hatására e folyamat . ha tudata van. ha nem is Jézusba. Érted már a régi igét? Hűtlen a hűség. Ezt a problémát Freud alaposan meg­ bonyolította a tudattalan létezésének és műkö­ désének bizonyításával. A hangsúly áttevődik a tudat és a viselkedés összefüggéseire.azonosít­ ják a lélekkel. Hülye bátyámért még egy libát sem ál­ dozol. Mehegprohóbálom. a sátán kutyájának társaságában. ha végre hazajön. gondolataira. Normális ébrenlét (zavartalan agykérgi te­ vékenység) .. és ítélet önmagunk felett. A lélek helyére becsempésszük a tudat fogalmát. hogy saját tudatát (tapasztalatait. Félkómás állapot (már csak agytörzsi tevé­ kenység válaszol a fájdalomra). Úgy tűnik tehát. Zavart tompaság (megmarad a szubkortikális válaszadás képessége).Buddha hatására . sokan a tudatot . a lélekről való tudásunk nem gyarapodik. a viselkedés. és reflektál is önmagára: cselekedeteire. és döntsd meg Isten világát! S a 112 ölnyi mélyre taposott egyre messzehangzóbban rikácsolja vagy suttogja: Megpró­ bálom. hogy nemigen vesszük észre. ideológiákhoz való viszonyára. Úgy tűnik. Voltak neves tudósok. Ennek következtében a tudatot folyamat-(áramlás-)jellegűnek érzékelték. és jól érezzük magunkat a bőrünkben. hadd ücsörögjön az idők végezetéig a kapud előtt. hogy bármerre vizsgálódunk is. a drogok elterjedésének. 2. az átélt és tapasztalt érzelmek. élményeit) közvetlenül tanulmá­ nyozza. érzelmeire.P o pper P é t e r 106 107 F a u s t f e l e t t n ém a az é g taszítása. Vesd meg a lábadat Tagadás akárhol. de az irracionalitásba próbálunk kapaszkodni.. A tudattalanra és má­ sok tudati működésére csak analógiák. Mások a tudat szenzoros jelle­ gét. 3. Sőt. tehát felis­ meri önmaga független (?) létezését a kozmosz­ ban. valamint más emberekhez. Lélekkel akkor rendelkezik az embert alkotó anyag.amely a tudatostól a tudattalanig terjed . illetve az észlelést hangsúlyozták. A tudat te­ hát önmagunk felismerése. lényekhez és intézmények­ hez. mert az állandót nem kell követni. a teljesít­ mények és idegi-fiziológiai folyamatok megfi­ gyeléséből következtethetünk. akinek a hűségét a gyávaság ha­ missá változtatta. számunkra az Ördög felelete maradt. húzasd ki angyaloddal. Tehát paradox módon csak a tudat segítségével szerezhetünk adatokat a tudatról. s a Sátán humorát jelzi. megérkeztek az apokaliptikus idők.fon­ tosabb állomásait is leírták: 1. az övét pedig. Szóval. akinek tiszteletére borjút vágsz. Az én nevemet írd be újra Izrael könyvébe. ösztöneire. aki hűséget hazudva gyáván veled ma­ radt. Furcsa helyzet állt elő: egyrészt mindenkinek módja van arra.

Freud megsejtette a többszintű tudat létezé­ sét (tudatos .cáfolja az egyirányú oksági kapcsolatok létezését tudat és viselkedés között.tudatalatti vagy tudatelőttes . Ennek megfelelően az első kérdés így hangzik: Két enynyire különböző dolog között egyáltalán létezhet-e összefüggés? Válaszlehetőségek: 1. .hasonlóan a legtöbb pszichológiai jelenség­ hez . amely számos esetben a tudattól független. ” Elkerülöm a létezés fogalmának problemati­ káját. vagy lelki-testi (pszicho-szomatikus) irányban. A tudattalan csak szabad asszociá­ ciók vagy álomelemzés. A kettő között oksági (kauzális) kapcsolat van. autonóm vonásokat mutat.P o pper P é t e r 10 8 4.vagy egyirányú hatás: testi-lelki (szomatopszichikus).Az oksági kapcsolat lehet kölcsönhatás. vagy hipnózis segítsé­ gével közelíthető meg. Nem. Mit kezd­ jünk vele? Schopenhauer szerint ez a kérdés a „világ csomója. Az esetek túlnyomó részében viszont a tudat (élmények. Végső soron a tudat létezésének elismerése .a „minden változat előfordul­ hat” elismerése . T i z e n h e t e d ik f e j e z e t Vissza az alapokhoz: test és lélek A lélek és tudat keresésének a semmibeveszése visszakényszerít minket az emberiség történeté­ nek talán legrégebbi töprengéséhez. A tudat nem feltétlen szük­ séglete a viselkedésnek. 2. vá­ laszadási képesség megszűnt). . 3. Továbbá: . A tudat és viselkedés kölcsönhatásának problémája mind­ máig megoldatlan. Ez az ösvény .a viselkedésből és élettani megfigyelések­ ből levont következtetések eredménye. Kínlódjon vele a nyájas olvasó. Az okság (keletkezés) szempontjából füg­ getlenek ugyan. Kóma (már csak gerincvelői működés.tu­ dattalan). más esetekben viszont éppen a viselkedés során szerzett tapasztalatok és élmények alakítják a tudatot. tapasztalás) és a viselkedés megfelelnek egymásnak. de létezésük során összefüggé­ sek alakulnak ki közöttük.

A fizikai jelenségek determináltak. ” Isten ezt válaszolja neki: „Kedves Uram! Ami furcsa. Az idealista monizmus az esse est percipi (lé­ tezni annyi. hogy „Isten mindenütt je­ len van ”. vagy pszichés betegségek létezését. Ám akkor is kérdéses ma­ rad.A szellemi jelenségek holisztikusak (együt­ tes létezésűek). a szelle­ miek nem.P o pper P é t e r 110 111 V issza az a l a p o k h o z : t e s t és t é t e k Ebben a zűrzavaros fogalmi rendszerben töb­ bek között. Mert mindig én figyelem. Legjobb példa erre. amelyekben nem vesznek részt a szervezet tapasztalatai. . a negatív organikus leletek ellenére jelentkező tüneteket szimulálásnak tartották és nem betegségnek (gyakran ma is). a szellemieknek nincs. Hogy ez a fa nem szűnik meg létezni. s ez határozza meg a viselkedést. de korántsem teljes megoldásnak. Végül is a töprengés elvezet a filozófia alapkérdéséhez: a materializmushoz. Ezért van az. amikor köröskörül nincs senki sem.Test és szellem között kétirányú kölcsönha­ tás van. Descartes próbált rendet csinálni. mint észlelve lenni) elvét vallja. hogy a test-lélek problémára lehetséges-e egységes válasz? .A fizikai jelenségeknek van térbeli kiterje­ désük. . Én mindig köröskörül ott vagyok. Valentine idézi Ronald Knox versikéjét: „ Volt egyszer egy fiatalember. hogy az orvostudomány milyen nehezen fogadta el a pszichoszomatikus. A kognitív pszichológia felfogása szerint egy adott helyzetnek a szervezet számára adott je­ lentése van. amely kizárólag a fizikai je­ lenségeket értékeli valóságosnak. a fizikaiak atomisztikusak (öszszetevőkből felépülök). ” Most már nekikezdhetünk alapvető pszicholó­ giai iskolák elveinek megértéséhez. amely kizárólag a szellemi-lelki jelensé­ geknek tulajdonít valóságértéket. hogy a f a is mindig ott lesz. Ez a felfogás viszont sérti a szellemi jelensé­ gek indeterminista feltételezését. R. s az idealiz­ mushoz. Őszinte híve: Isten. A behavioristák szerint viszont tapasztalhatók olyan jelenségek a viselkedésben. a felvilágosodás hajnalán. aki így szólt: Isten bizonnyal felettébb furcsállja. az ön csodálkozása. E. az alábbiak szerint: . Van-e az ősi test-lélek problémának megol­ dása a modem tudományban? Nincs! Legfeljebb a pszichológiai paralleliz­ must' és a rá támaszkodó kettős-aspektus elméle­ ted fogadhatjuk el megközelítő. „A fizikai jelenségek mindenütt fellelhetők” ellen­ vetésre azt válaszolja. Freud ne­ vezetes hisztériáról szóló cikkének (1909) meg­ jelenéséig. .

és azt jeleni. hogy miért pisil be. mire irányult? 3. Ez nem diagnózis. egy nő mellett állandósult érdektelenség és a tudományban megismert magyarázatok.P o pper P é t e r 112 Jegyzet 5A test-lélek (pszichológiai) parallelizmus azt a fel­ tevést jelenti.Azért bulizik folyton. Kikérdezett? 2. ha az a kérdező szá­ mára elfogadható. . A tudományos magyarázat válasz a miért? vagy a hogyan? kérdésére.3. M i indokolta a kérdést. . Persze a válaszból csak akkor lesz magyarázat. Diagnózis akkor lesz belőle. mert nagyon extravertált. Vagyis éjszakai bepisilés. Álmagyarázatnak tartom az elne­ vezést és a magasabb osztályba sorolást. A betegségben átélt kiszolgáltatottság. . hanem csak elnevezés. 6A kettős-aspektus elmélet Spinozától származik. egy nő és a tudo­ mány. felfo­ gását) jelentik. K i válaszolt? Először is meg kell szabadulnunk az álma­ gyarázatoktól. T iz e n n y o l c a d ik f e j e z e t Kérdés és m agyarázat a lélektanban Három dolog tud halálos unalomba kergetni egy embert: egy betegség. és min­ den specifikus idegtevékenységnek egy tudatos mű­ velet. ha rájövünk. a jelenség vagy a folyamat jobb megértéséhez vezet. Meghatározó jellegű tényezők: 1. hogy minden tudatos folyamatnak meghatározható idegtevékenység felel meg.M i baja van a kisfiúnak? Enuresis noctuma.1.2. hogy szellem és test. lelki és testi (idegrendszeri) folyamatok csak ugyanannak a történés­ nek két különböző aspektusát (szempontját.

. ez csak azt jelenti. És alaposan kikérdezte a beteget. daganatok esetén? A plurális okok elfogadása esetén arra kell vi­ gyázni. hogy a ló volt. hogy van valami összefüggés a szülők alkoholiz­ musa és a gyerekek kriminalitása között. hogy pl. azt csak a funkcionális elemzés derítheti ki. hogy van merszem leírni ezt a köz­ helyet. És mindig megállt az ágyánál a vi­ zit.P o pper P é t e r 114 115 KÉRDÉS ÉS MAGYARÁZAT A LÉLEKTANBAN Véghelyi Péter mesélte. h funkcionális magyarázatok közelebb marad­ nak a realitásokhoz.mondja a pápa úgyis azt hittem. arra. De most szükségem van rá. tanácskoztak. A bíboros nem tudja. ha a statisztika azt mutatja. Minden példa helyett jobban magyaráz egy kissé drasz­ tikus vicc. Városi orvosok is adtak éjszakai ügyeletet. hogy a mate­ matikai statisztika segítségével feltételezhetjük. S Freud örök dicsősége. hogy az alkoholista szülők között szignifikánsan gyako­ ribb a gyerekek kriminalitása. hányféle szorongás van. Már megint beszippantott minket a filozófia és a pszichológia őrületes tarantella-tánca. A kérdés az. Egy bíboros kíséri haza hintón a pápát. hogy többszörö­ sen összetett okokról van szó? S a többszörösen összetett okok vajon mindig ugyanazt az okoza­ tot hozzák-e létre? Nem lehetnek-e az okozatok is plurálisak? Végül nem kell-e számolnunk az okoktól elválasztva. Volt diagnózisa. hogy két független dolog időbeli egy­ beesését nehogy okként értelmezzük. vé­ gül azt mondja: . Vagy ugyanilyen okból nem fogadható el pszichológiai vagy pszichiátriai diagnózisnak. egyes elmebetegsé­ gek. Szentatya. Szemügyre kell vennünk az oksági magyará­ zatokat is. vagyis hogy neurotikus a körülményei miatt. Pedig milyen szép latinsággal írták. Csodálom. de mégis egyszerre ható hajlamosító tényezőkkel. Pl.és neurológiai klinikán a betegek feje fölött volt egy tábla az adataikkal. pl. hogy a pszicholó­ giában ő kezdte el a funkcionális elemzést: nem az osztályozásra tette a hangsúlyt. Egy új városi orvosnak feltűnt a diagnózis hiánya. mint az átlagos családokban. Ez helyettesítette a mai kórlapot. az egyik paripa hátsó felével igen illetlen harsogó hangot ereszt ki. hogy a harmincas években Bécsben a pszichiátriai. de nem hoznak végleges megoldást. rettenetes. tisztázatlan okú fejfájásokkal. a neurosis propter peristasim. hogy mi baja lehet? Újabb és újabb vizsgálatokat rendeltek el. hogy viselkedjen ebben a helyzetben.Nem tesz semmit . hogy egyetlen ok elég-e a vizsgált okozat ma­ gyarázatára? Vagy kizárható-e. Végül felírta: Cephalalgia. azt hitte valaki véletlenül letörölte. Ami azt jelenti: fejfájás. Feküdt ott egy beteg. Ez még nem tudományos eredmény. hogy mi a szorongás funkciója az egyén életében. . S attól kezdve a vizit elment a beteg mellett. hanem arra. Az ok időben mindig megelőzi az okozatot.Elnézését kérem. De hogy ez az összefüggés miben áll. A táblán a Dg: (diagnózis) ro­ vat üres volt. Akkor lesz igazi magyará­ zat. Ami­ kor kiszállnak.

Eddig tulajdonképpen a középső tényezővel . . A pszichológusokat gyakran gúnyolják azzal. s ezért min­ denre ugyanazt válaszolják.foglalkoztunk. hogy a gyereket megkíméljem az otthoni cirkuszoktól. meny­ nyire érett. —Azért nem házasodom meg újra. —Azért váltam el. Pl.P o pper P é t e r 116 11 7 k é r d é s és m ag yarázat a lé l e k t a n b a n Bonyolítják ezt a helyzetet a rendszerelméletek. hogy újra teljes legyen a család. hogy fél családot alapítani. sú­ lyos traumákat élt át mellette. Vajon miért? . hogy a gye­ reknek ne legyen mostohája. A z apja alkoholista volt.Hát ez a másik férfi? Soha nem iszik egy kor­ tyot sem.M ár régen elváltam volna. így van ez. A hermeneutikai magyarázat (fő alkotóeleme az intuitív empátia és a fogalmi elemzés) vezet­ het vissza leginkább az etikához és a valláshoz. hogy mindent elfogadnak oknak. Hátra van még a „ki kérdezett?”. A harsogó hazafiasság lehet egyrészt érzelmileg motivált. a kételkedés? Tudomá­ nyosan. a válások ritkasága Indiában egyrészt erköl­ csi kérdés. —Érthető. Ez a tendencia különösen erős Szondi személyiségelméletében. hogy a gyereknek csonka családja legyen. ezt látta gyerekkorában. . vagy valamilyen irányban fanatikus? Stb. Milyen jól ítéli meg a kérdező? Képes-e alkalmazkodni an­ nak tudásához. . . Hány éves. lélektanilag mennyire felkészült? Ob­ jektív-e. —Látod a harmadikat? Szomorú mániás aggle­ gény. aki a „mindent a gyerekért” mozgalom tagja.a mi indokolta a kérdést? . és a „ki vála­ szolt?” problémája. A z apja alkoholista volt. Vagyis néha maguk a működő rendszerek okként elfo­ gadható magyarázatok lehetnek. A nagy nyilvánosság előtt meghirdetett vallá­ sosság szintén. . — Azért házasodom meg.Persze. A z apja alkoholista volt.Látjátok ezt a férfit? Súlyos alkoholista. Azonos indokolást használ sok szülő is. . —Te. másrészt a karma elfogadásának függvénye.Ne csodálkozz. lelkileg-szellemileg egészséges-e. Képzelheted a családi életüket. A „ki válaszol”? nehezebb kérdés. Van-e helye a pszichológiai gondolkodásban a teleologikus magyarázatoknak? Vagyis. másrészt karrierépítő. intelligencia-színvonalához? Őt magát sérti-e a kérdés. A gyereknek apára és anyára van szük­ sége. egy viselkedésnek a jövőben várható eredményét nevezzük ki okká? A teleologikus magyarázatok nem zárják ki az okságban való gondolkodást. A „ki kérdezett?” nyilvánvalóan messzeme­ nően befolyásolja a választ.Ne csodálkozz. amelyek modellezni tudnak okokat. A z apja is alkoholista volt. milyen szándék vezetheti stb. hogy a finalitást. De nem akarom. Nagyon vi­ gyáz a családi élet rendezettségére. ez a negyedik viszont olyan harmonikus családban él a feleségével és hat gyerekével.

A kettőt nem szabad összekeverni! A pszichológia. Nincs sem érték­ képző. Egy zseni és egy oligofrén kétféleképpen . Lehet. hogy optikai vagy akusztikai jelenségek maga- . Mint ahogy a fizikusnak sincs válasza arra. De a pszichológia értékítéletet nem mondhat ró­ luk. És megint csak enynyi. hogy milyen a világ. de ahhoz. A vallás és a művészet azzal foglalkozik. hogy milyennek kellene lennie.működő agy. hogy zseniálisan elemzi. ha tudomány akar maradni. mert erre nincs is lehetősége. . nem tud hozzászólni. de a társadalmi hasz­ nosság szempontjából nem képes megítélni őket.egészségesen. hogy milyen az ember. sem értékmegítélő funkciója. csak azt vizsgálhatja.T iz e n k i l e n c e d i k f e j e z e t Menekülés az ingoványból: egzisztencialista és humanista pszichológia Descartes szigorúan leszögezte: a tudomány az­ zal foglalkozik. Nem szólhat hozzá ahhoz. Nem fogalmazhat meg értékeket. hogy milyennek kel­ lene lennie. hogyan keletkezik egy vers. betegen stb. Ennyi. hogy a vers jó-e. vagy rossz. Egy pofon és egy simogatás számára két cselekvés.

ötletnek vagy tárgynak először ideája van! Pl. hogy az egyén viselkedését kör­ nyezetével kölcsönhatásban kell vizsgálni. hogy a bélgyulladást vagy a tü­ dőödémát ítéli-e társadalmilag veszélyesebb­ nek. R. sabbrendűek-e? Ahogy az orvos sem felelhet arra a kérdésre. amivel könnyen ki lehet húzni a bevert szögeket. Az egzisztencialista és humanisztikus pszi­ chológia felvirágzását a fenomenológiai lélektan rövid tudományos divatja előzte meg. A fenomenológiai (vagyis a jelenségekre kon­ centrált) lélektan minden erőfeszítése részben arra irányult. S ha mégis használ értékítéleteket. tulajdonságait ragadja meg. vagyis függessze fel minden előzetes ítéletét és meggyőződését a lélektani folyamatokról. hogy pszi­ chológiai fejtegetéseim során miért a gyakori ki­ tekintés a vallás irányába. felhívás politikai lázadásra. ember által létrehozott eszmének. Valentine e tekintetben hasonlóságot vél felfedezni a fenomenológiai lé­ lektan és bizonyos. elsősorban a szocio­ lógiától. Egy fiatalember átkísér egy vakot az utcán. 2. Minden. mely kifejezés a dolgok jelenvalóságát jelenti. Ezért a fenomenológia inkább a lelki jelenségek megértésére. mintsem magyará­ zatára helyezte a hangsúlyt. Mert az embernél fordítva áll a dolog. Hiszen a divat a tudományos elméleteket sem kerüli el. kivéve az embert. hogy milyen is lehetne. Először megszületik. (Ez az idea. Hogy . garázdaság stb. Keleten kultivált meditatív állapotok között. Az egzisztencialista pszichológiában az egzisztencia megelőzi az eszenciát. különböző büntetésekkel járó értékelésekkel? Egész más­ képpen ítélünk meg egy emberi viselkedést.) Azután elkészíti. szüksége lenne egy eszközre. a jogtól és a pedagógiától. Ugorjon ! Ha a pszichológia mégis betéved az értékek erdejébe. Elképzeli.P o pper P é t e r 120 121 M e n e k ü l é s az in g o v á n y b ó l . hogy minden előfeltevést. Pl. azt más szaktudománytól plagizálja. hatóság elleni erőszak. Egy társadalmilag jól beilleszkedett ügyvéd jogos féltékenységi rohamában megöli a feleségét. Ez az oka annak. Mindez előkészítette az egzisztencialista pszi­ chológia jelentőssé válását. a jog szá­ mára egyetlen pofon lehet könnyű testi sértés. és felszólítja: Itt egy nagy gödör van. Ennek érdekében meggyőződése. odavezeti egy kirakat elé. Tehát már van a világ­ ban jelenvaló létezése. (Ez az egzisztencia) Ez minden szellemi és tárgyi jelenségre vo­ natkozik. ha a pszichológia vagy a tételes jog oldaláról köze­ lítjük meg. Ezért az egyén lélektanának megértése számukra fon­ tosabbá vált a társadalomlélektani folyamatok vizsgálatánál. Mit kezd a lélektan ezekkel a minősítő. Egy erkölcsi értékítéletekre irányuló vizsgálat során két történetet kellett megítélni az elkövető züllöttsége szempontjából: 1. s biztosítson tiszta teret a tudat szabad áramlásának. tulajdonsága) még üres. ifjúság elleni bűntett. előíté­ letet félredobjon. és a tárgy valamilyen minőségben létezni kezd a világban. akkor hamarosan valamilyen irány­ tűre lesz szüksége.2. de egzisztenciája (létezé­ sének minősége. míg az egzisztencia a létezés minőségét.

s már a tekintélytisztelet sem engedte meg.pl. különö­ sen a klinikai pszichológia viszonyát az öngyil­ kossághoz. vagyis önmagáért. milyen tartalommal telítődik majd meg. Ha ezt az elnevezést lefoglalta magának. úgy küzd saját hiteles egzisztenciájáért. hogy pl. Ez az a bizonyos „szikra”. ha megtalálja önmagát. egyszóval sorsát maga teremti meg. azt fel­ növése. hacsak nem patologizál minden öngyilkosságot kóros cselekményként. Aki nem tiszteli az életet. Saját értékelésének hiányában me­ gint a társadalomhoz. aki saját karakterét. hanem veszélyezteti. az egzisztencialista pszichoanalízis) középpont­ jába a választások. Ám. Egyedül a Bhagavad Gíta helyez­ kedik furcsa álláspontra. hogy legalább pusztulásának időpontját néha maga határoz­ hatja meg. hogy nyugodtan öld csak meg magad”. vagy térítenek? Annak idején. vagyis eljövendő halálával. másrészt igent int. szel­ lemi arculatát. ( Vitairat az öngyilkosságról) Az ingovány megint süppedővé válik. ha választásai sikeresek. önmagát kialakító lény. s az életre kelt. a döntések problémája. az Is­ tent próbálja bennünk megölni. akkor vannak nem-humanista pszichológiai irányzatok is. Maslow-val. halni akaróknak. Maslow szükséglet-hierar­ . bajban van. mint az üdvössé­ géért. Az Isten­ ség egy kis része tehát ott van mindannyiunk­ ban. mint a szfinxeké. sőt kioltja. amikor az öngyilkos­ ságról beszélgetve azt mondja: Vajon elpusztíthatod-e. hogy „furcsa mondat ez. külö­ nösen. Nyil­ ván csak egzisztencialista alapokról lehet felten­ ni az egyre gyakoribb kérdést. amit nem te teremtettél? Füst Milán észreveszi. el­ vigyorogtam magam a Cantril által bevezetett új fogalmat olvasva: humanista pszichológia. vagy Rogerssel hü­ lyéskedjen az ember. A választásokat nehezíti. mert egyrészt megállítja önmagad ellen emelt kezedet.P opper P éter 122 123 M e n e k ü l é s az in g o v á n ybó l . hogy bizonyos rendkívüli esetekben az öngyil­ kosság . megalkot­ nia. Azonban túl nagy nevek csatlakoztak a mozga­ lomhoz. s kétértelmű. mit mű­ velnek önök? Gyógyítanak. Valljuk be. el kell ismernie. egy sok szenvedéssel járó halálos betegség. De hát beépíthető-e ez a gondolat bármelyik tudományos pszichológiai rendszerbe? S akkor pl. vagy egy halálos ítélet esetén. kinek az élete? Vallási szempontból Isten lelket lehelt az ér­ zéketlen anyagi testbe. ha józan. szenvedélybetegeknek: Mégis. netán a várható kínzások és a kivégzés gyötrelmeinek elkerülése érdekében . s adott esetben. mint forrófejű egyetemista. Ebben a tudat által rázúdított nyo­ morúságban egyetlen vigasza. hogy az élővilág tag­ jai közül egyedül az embernek kell szembenéz­ nie létezésének időhatáraival. önsorsrontóknak. Ezért kerül az egzisztencialista pszichológia (pl. Vagyis minden ember önmagát meghatározó. Ez bonyolulttá teszi a pszichológia. élete során neki kell elérnie. a klinikai pszichológia szempontjából nem vethető-e fel jogosan a kérdés: Kérem. elsősorban az etikához és a vallásokhoz fordul az élet értékének megíté­ lése ügyében.a helyzet reális megol­ dása is lehet.

Egy adott helyzetben a cselekvést mindig a működő legmagasabb szint határozza meg. akkor a ráépülő magasabb szint is csonka. ha valakinek sérült a biztonsági szintje. tehát kommunikálhatatlan élményekre? Minden esetre ezek az irányzatok mind hitet tesznek az egyén fontossága mellett. (Tartozni valakihez vagy valahová. De ez a folyamat csak akkor megy zavartalanul végbe. hogy az ingoványból kijutva szilárd talajra érkezzenek? Avagy a mocsaras in- . (Az erkölcsi.Érzelmi szükségletek.Önmegvalósítási szükségletek. sérült lesz a ráépülő érzelmi szint is. szel­ lemi fejlődés kibontakozása.) A fejlődés során . Koestler elkeseredésében „ratomorfnak ”. hiá­ nyos vagy deformált lesz. hogy derűs beállítottsága megalapozott-e.Önértékelési szükségletek. sőt lelkesedést váltott ki a szakma nagy ré­ széből.) .ezek a szintek egymásra épülnek. (A képessé­ gek. a taoizmussal befolyásolt lelkészből lett pszicho­ analitikus. chikus elméletéről. belső lehetőségek valóra váltása. hogy nem tévedtek-e el az irra­ cionális érzések dzsungelében? Nem támaszkodnak-e túlságos mértékben kifejezhetetlen. Pl.Fizikai szükségletek (Élni kell!) . A humanista pszichológia tehát jogos helyes­ lést. Maslow a humanista pszichológiát „harma­ dik erőnek ” nevezte. vagyis patkányok viselkedéséről mintázottnak tartja mindkét pszichológiai iskola személyiség-elméletét.a kisgyerekkortól a felnőtt­ korig . amelyek adósak maradtak minden magyarázattal. szellemi ellenállással a bolsevizmus és a fasizmus iparszerű gyilkolásá­ val szemben.) . Ha nem az. amely mitsem akar tudni az emberi méltóságról.) . Súlyos esetben a magasabb szintre érés nem is következik be. módszerei mennyire tudományosak és ellenőr­ zöttek? Még a velük rokonszenvező Maslow is felveti a kérdést. Ám vajon elég-e ez ahhoz. Ehhez a felfogáshoz csatlakozott Carl Rogers. akkor a szabályozást az alatta lévő ép szint veszi át. s a különböző szükségletszin­ tek viselkedést meghatározó mozgásától nem lehet elvonni a zseniális jelzőt. Mégis kétségek merültek fel a tekintet­ ben.P opper P éter 12 4 125 M e n e k ü l é s az in g o v á n ybó l . a derű és optimizmus a terápia hatá­ sosságát illetően. Továbbá: ha egy már elért magasabb szint viselkedés-meghatározása akadályokba ütközik. és az encounter csoportterápia megteremtőjének. nyugdíjazás vagy bukás esetén egy mi­ niszter számára újra fontos lesz az addig elha­ nyagolt család. A sikeres pszichoterápia szem­ pontjából legfontosabb a kliens feltétel nélküli el­ fogadása. Szeretni és szeretve lenni. hogy szemben áll a pszichoanalízissel és a behaviorizmussal. ha az alacsonyabb szint ép és teljes.Biztonsági szükségletek. a vá­ lasztások és döntések fontosságáról. az egyéniségről. (A legkisebb kocká­ zattal kell megteremteni az élet feltételeit. Karrier. A második világháború különösen hiteltelenné tette e két irányzatot. Pl. annak jeléül. Őt tartják a kliens-központú egyéni pszichoterápia. Maslow szerint az emberi szükségletek hie­ rarchiája: .

s továbbra is kizárják magukat a szel­ lemi szigorúság birodalmából? Tudományosság ide. hogy visszatérhes­ sen Hozzá. vezek? . A tökéletes teljesség megbontása: bűn. mintha máris az lenne. Tehát Isten bűnbeesésével kezdődik a Teremtés. Gondolkozz egy kis ideig a keresztény vallá­ sosság szempontjából is! Az Isten tökéletes. és Ő ismét tökéletes legyen.P opper P é t e r 126 govány helyett most a sivatag laza homokját ta­ possák. H a azonban olyannak tart­ juk. ezzel elősegítjük. nem Isten. Tehát Isten és az ember egymásban való megszentelődése visszasegíti Istent a trónjára. akivé majd válnia kell. Tehát végső soron Isten taszítja bűnbe az embert.elválasztani egymástól a vallást és a lé­ lektant. Az ember Istenné fejlődése: Isten feltáma­ dása. amilyen.amennyire engedte magát . amivé válni tud. ezáltal elronthatjuk. így jött létre két tökéletlenség: az Isten és az ember. minden eset­ re rokonszenvessé teszi ezeket az irányzatokat Goethe megjegyzése: „Amikor egy embert olyannak látunk. Isten. amikor megtestesül. ” H u s z a d ik f e j e z e t Isten öngyilkossága és feltámadása Mostanáig megpróbáltam . vagyis a Teremtés. Azonban ezek után mégsem kerülhet­ jük el a transzcendencia és a pszichológia mé­ lyebb összefüggéseinek vizsgálatát. vagy oda. Isten öngyilkos­ sága. hogy mindazzá váljon. Az édenkerti bűnbeesés Isten tiltásai miatt követ­ kezik be. Az ember Isten áldozata. Ha nem tökéletes. Jézus története ennek szimbolikus előjátéka. A tökéletesség meg­ bontása. Az Isten és az ember szövetsége: Isten segíti az embert a szentté válásban. Ez az ember ál­ dozata Istenért.

egy másik emberével összehasonlítva . mély lelki folyamatairól. Mohamed működését megelőzően. A lélek mélyén már a kollektív tudat­ talan húzódik meg. Holott többek között éppen a pszichoterápia problémája is mutatja. a „te­ remtés koronája”. kövérsége vagy soványsága. vagy kezdetleges és régen túlhaladott. S ugyanígy vélekedik a tudomány is. a kereszténység. Jézus. Szubjektív szempontból általában az a meg­ győződés uralkodik. s az Ige Istennél volt. aminek megszüntetéséhez téríteni kell. Először szóljunk a pszichológia mélységeiről. hogy szíve. mint a testi sajátosságokkal: magassága. s azt fogjuk tapasztalni. hogy Mózes. Logos. minden más értelmezése a ter­ mészeti és társadalmi jelenségeknek vagy el­ avult. Az isteni és az emberi szellem. a rítus az em­ berek válasza Isten megszólítására. Ezt már más köny­ vemben részletesebben megtettem. Ebből ered a kultúra fogalma. lelki struktúrák találhatók. Kultusz.óriási egyéni különbségeket mutat. molekuláris szerkezete. Ugyanígy állunk a lelki jelenségekkel. ami időben megelőzött minket. Az egyénre jellemző adatokhoz akkor juthatunk. Csak a kauzális összefüggésekkel indokolt világmagya­ rázat lehet igaz. bőrének. Ebből képződik a logika fogalma. A kultusz. csakis pogányság. sejtjei. vagy attól függetlenül nem létezik igazi vallásosság. A lényeg: minél karakterisztikusabban akarunk jellemzést adni valakinek a személyiségéről. Ez Isten áldozata az emberért. Az Ige. „Kezdetben volt az Ige. Eb­ ből képződik a mitológia szó. vagyis mi vagyunk a fejlődés csúcspontja. (EZ LATIN eredetű! PM) Vagyis ebben a régi szemléletben annak a népnek van kultúrája. amelyek már nem hozzáfér­ hetők számunkra. szemének. atomjai semmi egyéni tulajdonságot nem hordoznak. hogy a fejlődés lineáris. hogy minden. A zsidóság. hajának színe. mája már nem mutat lényeges eltéréseket. testmé­ retei. összetéveszthetők. arcvonásai. a felszínen tapasztalható sajátosságokra fi­ gyelünk. közös archetípusok. annál fel­ színesebbnek kell lennünk. Ám hatoljunk mélyebbre.így kezdődik János evangéliuma. amely komolyan veszi a mi- . hogy lehetséges vissza­ fejlődés is. Ez a hiány hozta létre a mo­ dem pszichoterápiát. veséje.P o pper P é t e r 128 129 I s t e n ö n g yilk o ssá g a és feltá m a d á sa lésként végigéli a halandó teremtmény sorsát. fogazata . Az ősi kultúrák a lelki segítés másféle módjait is ismerték. gondolkodás terméke. Eb­ ből az következik. a szertartás. Konkrétan mi hiányzik? Ehhez pontosan tisztáznunk kell az antik vi­ lág néhány fontos fogalmát. Ezzel éppen úgy ál­ lunk. Érthető tehát az angyalok utálkozása az ember teremtése miatt. és elmeséli a nép vagy a vallás sorsának szempontjából a legfontosabb történeteket. Mítosz. A mítoszban Isten megszólítja az em­ bert. és Isten volt az Ige” . fejletlenebb volt nálunk. az iszlám stb. vagy kopaszsága. Isten és az ember egymás áldozatai és megváltói. ha csak a perifé­ rián. szempontjából ez azt jelenti. egyéni sajátosságairól.

P opper P é t e r 13 0 131 I s t e n ö n g yilk o ssá g a és feltá m a d á sa toszt.a vallás segítségével ezt a kettősséget úgy próbáltuk megoldani. ne­ hogy a leselkedő gonosz erők martalékaivá. a kincseikkel rosszul sáfárkodó papság kezén. a hitetlenségben. Vagyis a szellemi értelemben vett felnőtté válás garanciái. Vagyis ők. Elveszett a formális vallásosságban. Végül is erre fi­ gyelmeztet az ingovány. és komolyan válaszol rá: a kultusszal.becsvágyó pszicholó­ giánk! Mihez kezdesz infantilis híveiddel? . A szekularizáció nem akarja tudomásul venni. modem emberek . keletkeztek és éltek a beava­ tási rítusok. Hiába próbálkozott a tudomány. hic salta! . az antik világ emberei.Isten és ember párbeszéde hiányzik a mindennapi életünkből. Ennek a hiánynak a pótlására vállalkozott a pszichológia. az őrületet. az elvakultságot és a ha­ nyatlást is. Az így a teljességében megcsonkított Isten sorsfor­ máló. Akik­ nél ez elhalt. az érzékel­ hető és az érzékfeletti között. H át a kultúra . Hic Rhodus. vagy létre sem jött. hanem a gonoszságot. a kísértések áldozataivá váljanak. hogy mítosz és kultusz egymást feltételezik. Ez azt jelenti. azok a barbá­ rok. igazságot hordozó tulajdonságokat. boldogsá­ got. hogy a régi politeizmus idején az isteni lét a teljes életet magában foglalta. ahol jóságos nagy Atyák és Anyák vigyáznak gyermekeikre. akik számára a mítosz és a kultusz legfeljebb szép legenda. a világ mégis játszótérré változott. gyógyító ereje viszont alaposan legyen­ gült. Mi. technoló­ giailag csodálatosan fejlett barbároknak látná­ nak minket. hogy az eredetileg teljes istenképet kettéhasítot­ tuk a jóságos Istenre és a gonosz Ördögre. A maga furcsa konkrétságával és egyben elvontságával akarja áthidalni a kiala­ kult szakadékot anyag és szellem. Ezért alakult ki a beavatás fogalma. nem csak az örömöt.

sok száz kötetnyi. kevés bibliai irat van. belátás és belátás-nélküliség.H u s z o n e g y e d ik f e je z e t Az ember legyőzi az Istent (Kérem. vitattak. És jól megvannak egymással. amelyet ennyien bí­ ráltak.)1 A dolog régen történt. hogy Jó b könyve egyike a legősibb bibliai iratoknak . plusz nem is zsidókról szól. igazsá­ gosság és részrehajlás . harag nélkül lapozza át mindenki. Sőt.. Jóság. valamikor az emberi tör­ ténelem kezdetén. amelynek ilyen nagy. Ez pszi­ chológiailag azt jelenti. hogy nincs önreflexiója. utólagos irodalma támadt. vagy sérülékeny. hogy mégis bekerült a kano­ nizált (kinyilatkoztatás-értékű) . tagadtak.minden együtt van jelen benne. kegyetlenség és rombolási vágy. akinek a hitélete túlságosan érzékeny. csak csodálkozni lehet. témája Isten valódi lénye. ítélet nélkül fogadja el saját ma­ gát. adott tényként.mondjuk egyidős a Tórával vagy a Prédikátorral. hiszen Jób és barátai edomiták voltak . harag és féltékenység. vagyis teljesesen amorális. Ezért semmit sem .könyvek közé. hogy ezt a jórészt Jung elemzésére épülő fejezetet. Vajon miért? Jahve képe kezdettől ellentmondásos. Ha igaz.

nem volt vele semmi terve. de ez a fény összpontosítottabb. tehát éppen a rávonatkozó dolgokban tisztábban lát? Jahve jelét sem adja semmiféle megbánás­ nak. Istent féltékeny. együttérzésnek. ha valahonnét tudatosan visszatükrözik. Jahvénak viszont tervei voltak az ember­ rel. a mértéktelen dicséretnek. Jahve jelleme azt eredményezi. hanem csak isteni alak. s ezért mind intellektuális. De Jah v e csak akkor érzi magát létezőnek. Ez a funkciója a kis létszámú zsidóság szünet nélkül áradó ünneplésének. Erre például nem volt szüksége Zeusznak. miután Jahve eredete mind­ végig homályban maradt. Olcsó frázisokkal hoza­ kodnak elő. és az én tanúim a magasságban. sőt a saját Tízparancsolatából is azonnal megszegett hármat. érzékeny és bizalmatlan termé­ szete oda vezette. Jahve többször is elárulta a zsidósággal kötött szövetségét. mint ő. Mi indokolja továbbra is Isten dühét? Jahvét valami nyilván ingerli Jobban. Csúfolóim a saját barátaim. még akkor sem. De ki mert neki ezért szemrehányást tenni? Az Istent vádolónak rámehet az élete. Jób teljesen magára marad szenve­ déseivel.. azért az Istenhez sír fel az én szemem. majd megtil­ totta. hogy az én megváltóm él. Hogy ítélje meg az embernek Istennel.. mint magának Isten­ nek az önismerete. hogy a zsidósággal végül szövetséget kötött. és fekélyeit vakargatja. aki engedetlenségre csábítja? Különösen elgondolkoztató Isten büntető reagálásának gyorsasága. Isten kizárólag az erejével és hatalmával dicsekszik. és utoljára az én porom felett megáll. mind erkölcsi szempontból lassan az Isten fölé emelkedik. mint az övé. tehát egyszerre szá­ míthat pusztító dühére és segítő jó szándékára. Tehetet­ lenségében ezt az ember úgy értelmezte. Jung összehasonlítja Zeusz és Jahve istenkedését. képes érezni önmagát. hogy egyék a tudás és a halhatatlanság fá­ járól? Vagy a Sátán. hogy Isten őt személyesen szólítja. hanem maga az Isten alázta meg őt.P o pper P é t e r 13 4 135 AZ EMBER LEGYŐZI AZ ISTENT érünk el azzal. Zeusz végső soron az emberiség iránti közönnyel uralkodott. s ez a magányos szenvedés emeli fel is­ tenismeretét magasabbra.. s ez vezetett oda. Sőt. Jób vigasztaló barátainak szerepe elhanyagolható. hogy megpróbáljuk jó Istenre és go­ nosz ördögre hasítani. Jób történetében ki az igazi kísértő? Isten. keletkezésének nem volt mitológiája. „Még most is ímé az ég­ ben van az én bizonyságom. hogy személyes viszonyt kényszerített ki az ember és saját maga között. és csak akkor tud működni. hogy csak valamilyen objektum révén képes tudomást venni saját lé­ tezéséről. ha a túl­ ságosan zavaró rendetlenkedőket néha lesúj­ totta.. amikor igazságát elfordította. s ez a tény már önmagában a többi isten fölé emelte. Ám Jób szerint nem a Sá­ tán. Mert én tudom. aki szabadságra teremtette az embert. aki ezért nem isteni személyiség. hogy Isten önmagával ellentmondásban létezik. Aggodalmat keltő volt számára Jób jelleme? Feltételezte-e: Jób végtele­ nül halványabb fénnyel rendelkezik. hiszen Jób már a hamuban hever. mintha . teljesen értelmetlenül. Ez Jahve működés-képességének előfeltétele. ” Jób tehát tisztán látja. való dolgát. Ezt Jób is jól tudja.

) Ennek következtében eddig ismeretlen meta­ fizikai botrány közeledik. de mégis kíváncsiak számára.talán megjelent egy valóban új tény a vi­ lágegyetemben? Megjelent. (Jahvét négy állatfigurával szokták ábrá­ zolni.emberi mérték szerint . Felteszi a kérdést. hogy az Én áldo­ zatául essen bármelyik egyoldalú igazságnak. ha egyik híváshoz. Az az egyedüli eset történt meg. hogy erkölcsi lemaradását behozhassa.anélkül. Ettől az Én csak akkor maradhat független. akár a politika szempontjából. hogy egy halandót a saját erkölcsi magatartása . (Le Bon törvénye. csábí­ táshoz sem csatlakozik.Jézus története a Jób könyvével kezdődik! . akár a vallás. mert a kollektív tu­ dat egyre inkább magába olvasztja az egyén vé­ leményeit. mint az ember. hogy akarta volna. mozgalmak valódi tartalmát és célját il­ letően. hogy Isten kívül maradt az emberek számára általa megalkotott erkölcsi világrenden.a csillagvilágok fölé emelte. Történt va­ lami . annál in­ kább háttérbe szorulnak az erkölcsi meggondo­ lások.morálisan Isten fölé kerekedett. lásd a második világháborút. annál ostobább és erőszakosabb lesz. Jegyzet 1Előzetes összefoglalás az önmagukat kímélő. aki bizonyos nézőpont­ ból több. aki mindig valamilyen „izmushoz” tartozik. akár a tudömány.) A kollektív tudat hatalmassá növekedett ter­ jedelmével szemben az Én egyre inkább elve­ szíti gyakorlati jelentőségét. Ezért nem szabad. más nézőpontból kevesebb. ami kizá­ rólag az egyénhez és az egyén viselkedési szabadsá­ gához kötött. hogy Isten miért nem viseli el a bírálatot.) Minél nagyobb. Ennek feltétele a magas szintű ismeret és tudatosság az ellentétes ideo­ lógiák. minél számosabb egyénből tevődik össze egy tömeg.P o pper P é t e r 136 rivális istenség lenne a nyomorult. végül meghal maga az erkölcs. hogy Istennek meg kell testesülnie. Kialakul a tömegember. (Pl. így hát -Jung szerint . miért csak a kritikátlan hódolatot? Miért van szüksége állandó dicsé­ retre? A Mindentudó és Mindenható miért hagyja. vagy készült volna rá . ami a monoteista is­ tenfogalmat a megsemmisülés katasztrófájával fenyegeti. ítéleteit és törekvéseit. s teljes látása lett Jahvéról. Vi­ tájukban Jób . hogy a Sátán befolyásolja? Végül arra a következtetésre jut. H u s z o n k e t t e d ik f e je z e t Elveszhet-e a meg sem talált lélek? Minél több kiváló intellektusú és erkölcsű sze­ mélyiségből szerveződik meg egy embercsoport. s közülük csak egynek van emberarca. Kezdjük a végkövetkeztetéssel: Jung azt próbálja bizonyítani. be kell lépnie az emberek világába.

De önmagá­ ban nincs terápiás hatása. Önmagunk tökéletességé­ . A tömeg-ember magatartását csak a pánik és a mohóság (lásd a második világháború idő­ szakát). logikusabb lesz-e a gondolko­ dása? Körülbelül annyira . hogy aki sok logikát tanul. magunkon kellene elkezdenünk. az önis­ meret iránti látszólagos igény divattá vált.felelte a német állami filozófus — mintha valaki nagyszerűen megta­ . el­ sősorban nem elhatározás kérdése. hogy a tömeg-ember soha nem észlelt méretekben lelkileg megkemé­ nyedik. másképpen: a félelem. kiterjedése az Én-funkción túlra feltétele a gyógyulásnak. Ezért elsősorban egy félreértés a felelős. Az önmagunkról való tudatlanság belá­ tása perdöntő lehet. Sajnos. mint amikor Hegeltől megkérdezték. dehumanizálódik. egy önmagáról keveset tudó neu­ rotikus emberből egy önmagáról sokat tudó neurotikus lesz. A helyzet ahhoz lesz hasonló. nulja az emésztés fiziológiáját.P o pper P é t e r 138 139 E lv esz h et . csak az önismeretre. hogy az önismeret növekedése. Ilyenkor a megismerés és a tudás helyére a meggyőződés kerül. amikhez képest a szubjektív lélekre. nevezetesen az a hiedelem. E folyamat ellen csak az individualitás tudatos erősítése véd. de mifélék ezek a meggyőződések? Valószínűleg a „tudományosan megalapozott” nézetek túlértékelései. Ám ezek majdnem mind a „külső objektumra” vonatkoztatott relatív igaz­ ságok. Az elbutulás azt jelenti. Ha egy pszichoterá­ pia hibásan. meg a szerzés és birtoklás ösztöne vezérli .e a m e g sem t a l á l t l é l e k ? amely a „bűnbeesés” pillanatában már megál­ lítja a további szellemi fejlődés lehetőségét. céljaik megvalósítása érdeké­ ben. sőt egyesek szerint lélek-nélkülivé sterilizálódik (netán már úgy születik?). Igen ám.miután a modem ember egyre kevésbé képes a teljes önátadásra — egyre nagyobb helyet ad a tömeg-ember lélektani sajátosságainak kifejlő­ désére. mind pedig az újonnan alakuló ún. tisztulása. az erkölcsi ma­ gatartás. A személyiség megszilárdulása csak az emberi kapcsolatok tudatos ápolása révén következhet be. hogy az önismeret gyógyít. A rend lassan káosszá változik. s ezért könnyen elő­ fordulhat. az emberekkel való érzelmi kapcsolat alakulása nem a szándékos tanuláson múlik. glo­ bális társadalmak. S ezt nem várhatjuk másoktól.és változtatja őket em­ beri csordává. A valódi vallásos hit végzetes meggyengülése . feloldódik a kollektiven érvénye­ sülő tömeg-pszichében. az önismeretre vonatkoztatott igazságok elmara­ dottsága már-már alig tűrhető. Jobb lesz-e az emésztése? A fizikai folyamatok. harmóniára vágyakozó lelket ez a tévedés sodor a pszichológia vagy a pszichiátria közelébe. az emlékezésre. mert mind a totális rendszerek. annál is inkább. Nem tagadható. kudarcba fullad abban az értelem­ ben. a kognitív funkciókra. Sok rendeződésre. hogy az önmagunkról való tudás szempontjából gyermeki naivitásban élünk to­ vább. hogy pl. Jaj! Kívülről nem igen segít senki sem. a dikta­ túrák. vagyis az egyén elbutul. a kívülről irányítható tömeg-embert igény­ lik. vagyis az intellek­ tusra alapoz.

állandóan a lábunk alá kerülhet. vagy ennek okaként el­ lenfeleiket ostorozzák. Kell az embernek éreznie. ha el­ éri. A társadalom tagjainak összetartozása és egymás iránti tole­ ranciájának forrása egyedül a szeretet lehet. érzelmileg sivárabbá lesznek. s időnként sikertelenül megpróbáltunk Isten köpenyébe kapaszkodni. az elfogadás. a besúgás. becsapva ezzel nem csak önmagukat. azt senki sem tudja. a szeretet hiánya miatt. de a felnövekvő nemzedékeket is. vagy csá­ bítóbb kínálat jelent meg a piacon. Ezt azonnal cáfolja a harsogó.. ” Mindennek tudatában. hogy Isten titok. Ugyanis ha igaz tudást szerzünk ön­ magunkról. s mindent. Aki ilyet tenne. hogy a keresztény egy­ házak útmutatása szerint ahelyett. és hisznek. a terror érvényesül. Krisztust terheljük megoldatlan konfliktusaink­ kal. hogy ma­ gunk viselnénk el magunkat. akár langyosan fo­ gyasztható. sőt.P o pper P ét e r 140 141 E l v esz h et . az a papok szerint eretnek . és sejtsük. miután közel kétszáz oldalon keresztül süppedeztünk a lélek keresé­ sének ingoványában. legrosszabb esetben saját megnyugtatásukra folyton a szeretetre hivat­ koznak.. belső látásunkról hajlandók vagyunk letépni a fekete kendőt. lévén. emberek mondanak. közöttük leginkább azt. „Fontos. Tehát végül mégis csak néven kell nevezni a pszicho­ lógia érdemeit is.e a m e g s em t a lá lt l é l e k ? nek illúziója feleslegessé tesz minden feed backet. krisztustalan . amely imponálóan ellenáll minden tu­ dományos és történelmi cáfolatnak. ” „Mindig tudatában kell lennünk annak a tény­ nek. még a nya­ kunkat is törhetjük miatta. Ha ez megsemmisül. De hogy O milyen. az erő­ szak. Jung megfogalmazásában: „odaállunk az ő keresztje a lá ”. eljött az óra. akár hűtve. amelyikben megeshetnek és megtapasztalhatok soha meg nem magyarázható dolgok is. Most azonban elkerülhetetlen Jung két gon­ dolatának szó szerinti idézése. akkor már megérintjük az Istenről és az emberi viszonyokról való tudás alapjait is. helyette a hatalom. hogy egy bizonyos tekintetben ti­ tokzatos világban él. A jogbizonytalanság.. hogy van nem tudható dolog is. hogy legyen valamilyen titkunk. Csak éppen.. és a hatalom részéről fenyegető terror következtében az emberek egyre magányo­ sabbá. amit erről mon­ dunk. hogy önmagunkba nézhessünk. minden saj­ nálat nélkül eldobható. hogy műanyagból készült. Egyre han­ gosabban vonyítanak a megértés. Ha már feleslegessé vált. agitatív vallá­ sosság. bizalmatlanság és gyanakvás rongálja meg sze­ mélyes kapcsolatainkat. amikor helyére kell tennünk ma­ gunkban közös vonzódásunkat és érdeklődé­ sünket az ezotéria és a pszichológia iránt. különben maga is Isten lenne. és lassan elborítja a termé­ szet és a társadalom természetes mezőit. Ennek egyik akadálya. belebotolhatunk... de sohasem a magunké alá.azaz önmaga megváltója akar lenni. mint üres és értelmetlenné vált tartály. A mű­ anyag hit és meggyőződés könnyen és olcsón beszerezhető. hogy lelki szemünkről. Pszichológiai ösvényünk itt kanyarodik vissza Istenhez. azaz keresztünket.

a megvesztegethetőség minden terüle­ ten. és az emberek nem hajlandók a hagyományos módon élni. Mindezt a legtöbben politikai be­ tegségnek tekintik. Ebben az értelemben transzcendens hittel azok az emberek rendelkeznek. Ebből a szempontból nem véletlen. a pártokba szerveződött dikta­ tórikus törekvésekről. mind a közéletben. akik a saját keresztjüket sem bírják elhordozni. kibontotta merev vallási rendszeréből. hogy ennek felismerésekor jelentkezett a pszi­ chológia. Azaz a pártok nem képesek a régi módon kormányozni. Ez az állapot erősen hasonlít arra amit Lenin „forradalmi helyzetnek” nevez. A valóságban Krisz­ tus maga vitte a saját keresztjét. vagy a rendőrségről. Isten és az emberi­ ség szövetségévé (új-szövetség) változtatta.P o pper P ét e r 14 2 pszichoanalitikus. Ennek lényege (ti. és az egyház is ellen­ szenvvel figyeli működését. Éppen tárgyának (a léleknek) anyagtalan felfogása egyaránt avat­ hatja Isten ellenségévé . megújította a zsi­ dóságot. s ezáltal kereszténység formájában képessé tette az egyistenhit elterjesztésére.. hogy sokan a mélylélektant zsidó ere­ detű tudománynak tartják.vagy szövetségesévé. a „történelmi gerinctelenedésé” . majd felébred Ortega y Gasset „történelmi gerinctelenedésnek” nevezi azt a társadalmi folyamatot. hogy az üdvösség helyett sza­ bad akaratából a kárhozatot választhassa. de éppen annyira egy transzcendenciában való hit lehetőségét is. a társadalomalakító tevékenység válságának. Ez­ zel lehetővé tette.) minden rendteremtéssel pró­ bálkozó csoport elutasítása. Isten szövetségét a zsidósággal (ó-szövetség). mind a magánéletben. és társadalmi zűrzavar kelet­ kezik. amely magában hordozza az istenta­ gadást. s nem kért se­ gítséget azoktól. A politika csak a tünetképződések színtere.. amikor a tömeg nem hajlandó követni semmiféle irá­ nyító kisebbséget. Krisztus is kívül élt kora hagyományos vallásosságán. H u s z o n h a r m a d ik f e j e z e t Brahm a elalszik. sőt szünetelésének megnyilvánulá­ sai. ha­ nem a közösség mélyrétegeiből törnek fel: a tár­ sadalmi bomlás. az igazságtalan bírói eljárások és ítéletek. Szokásos elnevezése az „er­ kölcsi válság”. akiknek tönkre­ ment az eredeti vallásossága. legyen szó a liberá­ lis polgárságról. vagy soha nem is fejlődött ki bennük. és a széles körben elterjedt lopás és csalás. Mindezek a bajok nem politikai eredetűek.a szerk. Az objektivitásra törekvés jogosan azt állítja. .

Az ember nem enynyire tudatos lény. a politikusok harsány semmitmondását. az üres . ami törvényszerűen bekövetkezik.. amelyek állan­ dóan váltogatják egymást. mert ilyen név alatt szociológiának anyakönyvezhető. amíg Brahma felébred és újrateremti a világot: új kitra-kor keletkezik. Tudja. Ezt a szimbólumot M ax Weber is elfogadja.P o pper P é t e r 144 14 5 B rah m a e l a l s z ik . s csak halványan dereng alá a szellemi fény. fér még a zsebembe” attitűdöt.Akkor. akár a fejlődés. de Brahma által jól ismert lélek lepusztulása. Én is nehezen viselem el a szellemi igényte­ lenséget. a sors kivételt tesz. m ajd f e l é b r e d Az i. A filléres okkultizmus nagyszájúságát. amikor a szudrák (a csőcselék) kerülnek uralomra. sem amiatt. én.Miért dob ki? . hogy utánanézett volna. . Tulajdonképpen megnyugtató. így kezdett izzani bennem is a tudós szellemi lusta­ ság iránti nem titkolt megvetése. 5. A kérdések. aludni? . Mit jelent ez? Mindez a szellemi és érzelmi igénytelenséget je­ lenti. mint bármilyen probléma. konfliktus megoldásában. ahelyett. nem kell aggódni miattuk. hogy közben belehalunk az életünkbe. . .állandóan izzik. kérem. Nálunk manapság mindezt „társadalmi válságnak” nevezik. Vannak-e sorsfordító mondatok? Általában nem hiszek sem bennük.feleltem meglepetten. Ilyenkor egy-egy fontos mondat beleég az emberbe. megkérdeztem egy előadásában említett nevet.a meghökkentő és elborzasztó jelenségek magyarázatára. ki légyen az? Azt felelte: .Éjfél felé.Hánykor szokott ön lefeküdni. a rosszul megírt és még roszszabbul szerkesztett újságokat és folyóiratokat. hogy a társa­ dalmi létezés visszatérő válságai. „nagy be­ szélgetésekben”. mert Brahma mély álomba merül. amikor feléb­ red és körülnéz a megváltozott világban? Talán az általunk eddig meg nem talált.Mert én már a múlt héten is említettem ezt a nevet. elsivárosodása. undorodom a szellemileg lusta emberek­ től. ha el­ vágják transzcendens gyökereit. Síva (vagy Síva képében Visnú) szétrombolja a létező formákat. ami mai kultúránk legaggasztóbb jelensége. sem az ún. századból származó társada­ lombölcseleti puránákban kitra-júgának és kálijúgának neveznek két korszakot. Ám néha. e. Vajon mi tűnik fel Brahmának. kiről van szó. akár a romlás útján jár a nagyérdemű emberiség. az istenek alkonya. hagyja el a szemináriumomat..ami­ ről nem tudjuk micsoda . A válság elkerülhe­ tetlen. S ezért minden korszak minden társadalombölcselete kidolgozta a maga elméletét — esetünkben a kitra és a káli perió­ dusok váltakozását . sőt a közvéle­ mény megnyugtatására: csak átmeneti jelensé­ gekről van szó. „A beszélj. És ön nyugodtan aludt. Az istenek nélküli világban a kasztrendszer elfajul. Egyetemista koromban az általam a legma­ gasabb piedesztálra emelt filozófiatanáromtól. jellemzik az emberiség egész történetét. egyáltalán: viszolygás üti fel a fejét a kasztoktól. holott nem tudta. s a lelkében . a vitatkozás elmaradását az egyetemi tantermekben. és 4. A káli-júga a sötétség kora. el kell ismernem.

(Már alig tapasztalható az a kamaszko­ runkra jellemző befejezhetetlen beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. egyik kaputól a másikig és vissza.A lelki megváltás keresése.magolás helyett. sem a buddhizmust nem vallom saját világszemléle­ temnek . Az ember érettsége a tanítás befogadására. . csak egy-egy részlet-momentum megragadása. ami jó­ részt ellentétes Brahma spirituális elvárásával. A társalgás pletykál­ kodásra. Cselekmény. Minden es­ tére kell valami társasági történés.Bámulatos képesség kifejlődése a belső struktúrák látására. program-megbeszélésekre korlátozó­ dik. Mózes.annál kevésbé. Brahma fölébred és elkomorul. és a szekta-közösségek váltogatására. vagy ezeknek megfelelő katasztófákba .és akcióéh­ ség a lélekábrázolás rovására (a filmek. (Lásd a Rubik-kocka könynyed megoldását. s a közhelyek áradatát. . Egyre gyakrabban tapasztalható a közlé­ sek félreértése. a nyelvtani szerkezet megértését . Ki tudja.) . hogy kiemelkedik a káoszból egy teremtő erő. vízözönbe. a „pillanat bulistáivá” válás. s egy to­ tális összeomlásba torkollik.élmény helyett. Végső soron a szellemi élet felületessé válásá­ ról van szó. s a bahaimozgalom szimbóluma igencsak kifejező ebben a tekintetben: a szőlőfürt. . de saját magam számára mégis meg­ fogalmaztam néhány érzelmi és intellektuális változást a fiataloknál és gyerekeknél. próféta. Jézus. új Noé. vagy a nyelvtanulási sikere­ ket. amit manapság kommuni­ kációnak neveznek.A művészethez való viszony informáltsággá válik . Hajlamosság az időleges szektaéletre. mert sem a hinduizmust.egyszóval a káoszba. ami ma már a közéleti kommuni­ kációban néha jelentős zavarokat okoz. majd f e l é b r e d Egók határainak kritikátlan kiterjesztését. türelmetlenség.S nem csak az ifjúságra.Tudományban és karrierben a türelmes ki­ várás elutasítása-. Nem kizárható az sem. színda­ rabok esetében).Törekvés a tinédzser-életforma és attitűdök meghosszabbítására.) . Individuális szemek vagyunk egy közös fürtön. vagyis arról a folyamatról. Nincs jogom Brahma nevében nyilatkozni . . és a háttérzaj nélküli csendtől. a külső irányítottságra.Szinte mániás program-éhség.. tűzözönbe.” Kétségeim vannak abban a tekintetben. a po­ litikai programként eladott kívánságlistákat. amit az évtizedek folyamán megfigyeltem. mit hoz a jövő? A spirituális zűrza­ var teljessé és elviselhetetlenné válhat. Buddha vagy . hogy vajon társadalomlélektani kitéréseknek valóban helye van-e ebben a lélek-keresésben? De hát csak közösségben tudunk létezni. amikor fél éjszaka kísér­ tük egymást. .A beszélgetés elhalása. . Irtózat az egyedül maradástól.P o pper P é t e r 14 6 147 B rah m a e l a l s z ik . s még inkább a beavatásra elsősorban az „egyhegyűségre” való képesség kialakulásának a függvénye. hanem szinte az egész társadalomra jellemzővé válik a rosszul fi­ gyelés. a hetenként változó pillesúlyú szerelmeket.

miközben megérin­ tette a keresztény és muzulmán vallásbölcselő­ ket is. A lélek továbbélését bizonyítja. De mert nem tudtak ülni. így. Nevezetesen azt.az egyéni üdvözülés lehetőségé­ nek hiányában . óvhatnak. sőt a lélekvándorlás esz­ méje hogyan került be . főpapi holttesteket kihozták a törzsi tanácsba és beül­ tették őket. A pszichológiát elismer­ hetjük létkönnyítő átmenetként. hol tartózkodik a test pusztulása után? Tehát a kép­ zeletnek el kell jutnia a túlvilág feltételezéséhez.eltávozik vele egy idegen koz­ moszba. . hogy a halottakkal álmodni. de végső meg­ oldást nem várhatunk tőle. H u s z o n n e g y e d ik f e j e z e t A lélek és a lélekvándorlás eszméjének eredete A zsidó Szentírásban magától értetődő az a fel­ fogás. fel kellett támasztani őket. halhatatlan. és a világ újjászületik. hogy az inkák a bebalzsamozott főnöki. Ám ennek megsejtése sokkal régebbi. Elkövetkez­ het a Kísértő végleges győzelme. Ebben nyilván kifejeződik az ember elborzadása a megsemmisüléstől.elsősorban a zsidóság közvetítésével -a távoli kelet vallásbölcseletéből az európai gondolkodásba.P o pper P é t e r 148 Mohamed. beszél­ getni lehet. A lélek részé az örökkévalóságnak. Ám. mint szellemi résztvevőket. ha a lélek része az örökkévalóságnak. de be kell látnunk lélekkereső kalandunk kudarcát. mint a Tóra. hogy a lélek.8 Nem akarok olcsó szójátékokba bonyolódni. amikor azt olvastam. vagy úgy. Van kalandor nyelvész. Kárpótlásul felajánlom egy nyitott kérdés vizsgálatát. de azért meglepődtem. aki innét származtatja a „halottak feltámasztásának” fogalmát. Csak a test halandó. és a kreatúrák egész tömege . tanácsot adhatnak. ami Isten leheletéből szár­ mazik. Ehhez nincs szükség külön isteni kijelentésre. hogy a lélek-probléma. segít­ hetnek. vagyis az Istenhez tartozik. Kérem az olvasó bocsánatát a várakozás hiá­ bavaló felkeltéséért.

P o pper P ét er 150 151 A LÉLEK ÉS A LÉLEKVÁNDORLÁS A zsidó vallás alapkönyve. hogy a halottak lelkei nem élnek valahol. hogy Mózes sehol nem ál­ lítja.: íme. Történelmileg az bizonyítható. de általában negatív tartalommal. Mindenesetre Jézus idején már kitűnik a lé­ lekvándorlás gondolatának jelenléte a zsidó közgondolkozásban. talán Malachiás próféta jö­ vendölése alapján. Püthagorasz. amely a szofisztikus filozófia és a jóga egyesítéséből keletkezett. Platón. én elküldöm hozzátok Illést. A közvetítő . (Gondoljunk Saul királyra. az alvilágnak neve is van: Seol. általában tá­ madták. például a kyréneieknek. hogy más csatornákon keresztül a zsidóságot is megérin­ tette a lélekvándorlás tana. de egyik indokolás sem meggyőző. Vergilius. határozottan képviselve a lélekvándorlás tanítását. Másik szempont. Csak éppen tiltja a ha­ lottidézők. Tibullus) is megőrizte ezt a hagyományt. század) már éles viták folytak körülötte.Egyiptom volt. A római irodalom (Ovidius.9 A Tóra hallgatása nem zárja ki. A ké­ sőbb keletkezett Dániel könyve és & Prédikátor könyve határozottan utalnak a lélek halhatatlan­ ságára. az árnyak birodalma. Ez a magyarázata Tyanai Apollóniusz hirtelen és rö­ vid időre elterjedt gimnaszofisztikának nevezett tanításának. és 8. vagy fejletlenségtől függően az ál­ lati testben való megjelenést is. hogy Nagy Sándor hadai eljutottak Indiába. hogy hátha emberi lélek lakik a megevett állatban. Ezt sokan sokféleképpen magyarázzák. és rombolónak tartották. különösen a farizeusok között. már a meg­ jelenésük időpontjában vallották a lélekvándor­ lást. aztán Ezekiel és Jesája (Ézsaiás) is sok helyen foglalkoznak a té­ mával. A zsoltárok. hogy vajon Illés vagy-e te? Vagyis hittek az újratestesülés lehetőségében. a prófétát. ámbár az Úr az élők és nem a halottak istene. Püthagorasz pél­ dául azzal indokolta vegetarianizmusát. hogy az indiaiak vallási rendszerei. Or­ pheusz. mielőtt eljönne az Úr nagy és félel­ metes napja. s visszaözönölve sok elemét hozták magukkal pl. még ha nem is vált a tételes vallás integráns részévé.) Sőt. aki az endorfi boszorkánnyal megidéztette Sámuel szellemét. amely igen hasonlít a gö­ rögök alvilágához. szellemlátók. a Tóra nem említi sem a lélek. Némely cso­ portnak külön zsinagógája volt. Ám egyiptomi képzésben részesült számos gö­ rög filozófus és történész. a jógának és más bölcseleti iskoláknak. pl. Ezért kérdezik folyton Keresztelő Jánostól. Az indiai böl­ cselet nagy része átszivárgóit a görög filozó­ fiába. S nem szabad megfeledkeznünk arról sem. lehetségesnek tartva a morális és szellemi fejlettségtől. nem megidézhetők. sem a túlvilág létezését. mind az egy- . Hérodotosz. az evangéliumokból is ismert Nikodémusz farizeus rabbi vezetése alatt. A Talmud keletkezésének idején szórványo­ san feltűnik a lélekvándorlás gondolata a zsidó­ ságban. Sok pogány földön élő zsidó visszatért az ünnepekre Jeruzsálembe. jósok szolgálatának igénybe vételét. A gaonok idején (7. A babi­ loni fogság idején kezd terjedni a gnoszticizmus. po­ gány gondolatoktól fertőzötten.részben .

kizárólag emberből em­ berbe . a teozófusok egy­ kori vezetője megpróbálkozott lelki és szellemi erők segítségével eltávozni a testéből.négy célja van: . Ma ezt már annak a bizonyít tékának látjuk. A róluk szóló első komoly híradás a 10.A házastárs téves megválasztásának a kor­ rekciója. s azt ajánlotta. Az első határozott állásfoglalás a karaitoknál fogalmazódott meg. vagy a lelki össze­ omlástól. az arany vége az Istenre mutatott és val­ lásnak neveztetett. A gáoni korban a Szaádja nevű hí­ res bölcsész támadja a legélesebben a lélekván­ dorlás eszméjét. Jegyzet 8Talán a legősibb hit és tapasztalás. istenhitre. sikertelenül. amit a zsidók­ nál a Kabbala. századból szár­ mazik. a 8. és mindig visszatérek az ugyancsak rejtelmes val­ láshoz. Az öngyilkosság egyetlen lehetősége a test tönkretétele valamilyen módon. Indokolásul csak egyet mondhatok: a legenda szerint Mózes Istentől kapott szent bot­ jának is. féltve a fiatalokat a félreértelme­ zésektől. A karaiták mozgalmának Anan ben Dávid volt a megalapítója. Az egyik.P o pper P é t e r 152 153 A LÉLEK ÉS A LÉLEKVÁNDORLÁS . egy Kirkiszáni nevű karaita tollából. két vége volt. A K abbala szerint a lélekvándorlás célja a kü­ lönböző életek során elért tökéletesedés az Is­ tenhez visszavezető úton. A Kabbala szerint a lélekvándorlásnak . hogy ez az eszme nagyon is markánsan jelen volt a zsidó vallásos népi gon­ dolkozásban. Száz évvel később a karaita filozófusok inkább csak a lélek állatokba vándorlásának lehetősé­ gét tagadják. Mindezek azonban kétségbe vonható. ha a Kabbalát.Mások segítése a bűnöktől való megtisztu­ lásra és a helyes életútra terelése.A megszegett isteni parancsok teljesítése. Annié Besant. mind az erkölcsre nézve. században. Ez azért különös tény. amelyik cáfolni igyekszik a lélekvándorlás hitét. A másik. a megtébolyodástól. . a Szentírás többi részét elvetették. mint minden botnak.Az elkövetett bűnök jóvátétele. . hogy negyven éves kor alatt ne foglal­ kozzanak vele. hogy a lélek nem tud önállóan eltávozni a testből. Ez akkor is nagy jelentőségű. ha a test elengedi a lelket. hanem kvázi útitársként kezelte. A zsidó eszmevilágban a lélekvándorlás leg­ határozottabb szószólója a Kabbala. A meghalás csak akkor lehetséges. Újra visszatérek a régi és már sokszor emlí­ tett problémára: a rejtőző lelket keresem. vitatható emlék­ nyomok. vagyis a zsidó ezotériát a konzervatív vallás nem olvasztotta magába. az ezüst vége az em­ berre mutatott és tudománynak neveztetett. A kialakuló kereszténység idejéből említettük a Keresztelő Jánosnak feltett „ki voltál azelőtt?” kérdéseket. . . a muzulmán vallásban pedig a Szúfi misztikája tölti be azt a szerepet. mert a karaiták csak a Tórát fogadták el kinyi­ latkoztatott szövegnek és a zsidó vallás alapjá­ nak.

P o pper P é t e r 154 Innét ered az ó-egyiptomi balzsamozás is. Eltűnik a szeme villanása. a mozdula­ tainak szögletessége vagy szépsége. az olaj ugyanaz. 9Szerintük az ősi időkben a megszületések közötti (a Bar Dóban. a lélek is kötve marad a testhez. a felnőtt és a vénember teste eltűnik az időben. Ez Buddha tanítása . Tehát arra a kérdésre. a kisgyerek. A z edény ugyanaz. Nekik már nem kellene megszü­ letniük. ahová inkamálódni lehetett: a pa­ radicsomba. minden lélek a Földre inkamálódik! H u s z o n ö t ö d ik f e j e z e t A sejtések világa Mi marad meg egy emberből? Minden. a legfejlettebbek (Budd­ hák és Bódhiszattvák) a haláluk utáni pillanatban is­ mét testet öltenek. Reggel eloltom. a kanóc ugyanaz. Azóta ez az időszak folya­ matosan gyorsul. De intellek­ tuális. Egész éjjel dolgoztam a fényénél. érzelmi és cselekvő energiái újra egyesül­ nek egy megszülető emberben. akkor ugyanaz az individualitás jelenik-e meg a Földön. és adott esetben új lénnyé szerveződ­ nek. ma már általában 400 évenként reinkarnálódik az ember. Ma már öt loka megszűnt. részben más. Ha megakadályozzák a testi forma felbomlását. a félistenek birodalmába. Másrészt eredeti­ leg hat loka volt. de ugyanaz-e a láng. hogy részben ugyanaz. boldog mate­ . ami energia: a gondolatai. az indiai misztikusok egyrészt azt felelik. ami anyagi forma: a csecsemő. az állatvilágba és az emberek társadalmába.mintha tisztában lett volna az energia megmaradásának elvével. O. A nagy kérdés: ha egy egykori ember gondo­ lati. a pokolba. és cselekvő energiái megma­ radnak. Mi vész el egy emberből? Minden. annál rövidebb a köztes létben való tartózkodás. az éhség-szörnyek (préták) közé. a Köztes Létben eltöltött) idő tízezer évekre is kiterjedhetett. vagy csak az a sejtés. ami újra fellobban az éjszakában? Van-e erre válasz. az ifjú. a hangja. A következő este újra meggyújtom. emocionális. vagy egy másik ember? A tanítványok nyaggatására Buddha vissza­ kérdez: Itt van ez a mécses. segíteni jönnek a többieket. a nevetése. hogy minél magasabb szellemi fejlődésre jutnak. hogy miért növekszik ha­ talmas mértékben a Földön az emberek száma. az érzései és a tettei. s erőivel segítheti Egyip­ tomot.

A Persona hamisít. hogy találkozik önmagával. Am a tükör a maszk mö­ götti valódi arcot mutatja. hogy míg Nyuga­ ton a pszichikumot a strukturális szemléletnek megfelelően szerkezetnek tartják. vagy beszélhetünk-e családi sorsról is? Hat-e az egyénre az ősök sorsa? Van-e szinte személytelen családi karma. híven mutatja azt az arcot. . mi vált ki dühöt belőle. mint előző életek esszenciális marad­ ványai. a félelem. Ennek megfelelően az emberi pszichikum több személyiség lehetőség-csiráit hordozza magában. de kevesebb. A ki elmegy saját magához. de válasz nélkül maradtak. az ókori. Talán elfo­ gadható az is. mondjuk. és én szólha­ tok a világhoz. pl. hogy van. mit tart szépnek. Több.a nárcisztikus illúzió megmaradásá­ ból . Ezek a személyiség-lehetőségek rejlenek az ún.különböző. „A rej­ tőzködő lélek keresése. amely választ köve­ tel olyan kérdésekre. fanatikus hívő vagy szkeptikus racionalista legyen. de még nem tudom bizonyí­ tani. vagyis egy em­ bert egyetlen kialakult személyiség jellemez. A tü­ kör nem hízeleg." Legbelső lényegem (Selbst) csak a felvett és rámégett szerepeken (Persona) keresztül sejthető mind a magam. a reneszánsz és a mai embernél.vezeti le a szentséget és a kriminalitást.P opper P éter 156 157 A s e jté s e k v i l á g a matika. Éppen ezért e könyv alcíme csalóka. amelyet az élet már az elő­ döknek feltett. ad­ dig Keleten a pszichikumot halmazainak vélik. ugyanígy megvan a lehetősége. Ezért minden próbálkozás ellenére mindig kudarcba fullad a kísérleti lélektannak az a törekvése. A Persona a szűrő.” A valóságban: „A rej­ tőzködő önmagam keresése. Ezért nem lehet a pszichés (tudati) tartalmakat csak a neuroló­ giai folyamatokból levezetni. ” Ezen túl a nagy kérdés az. amit igaznak gondolok és érzek. amin keresztül szólhat a világ hozzám. Valahogy így vagyunk a lélek dolgaival is.hogy mitől undorodik. De a tartalmuk . s az manifesztálódik közülük személyi­ séggé. az kiteszi magát annak. hogy sorsunk meny­ nyire egyéni. az undor neurológiailag és biokémiailag azonosak. és érezzük. mitől fél stb. . a düh. Mitől véd? Jung ezt így fogalmazza meg: „Aki a víz tükrébe pillant. Mint ahogy a nárcizmus modem felfogása azonos gyökérből . Lé­ tezőnek tartjuk. de mégsem tudjuk a valóságos létét bizo­ nyítani. hanem elrejtjük a Persona mögé. mintha csak a központi idegrend­ szer működési terméke lenne. hogy „lélek nélküli pszichológiát” hozzon létre. mint a tudat és emlékezés együtt. mind mások számára. de véd is. amelyik környezeti provokációt kap. az esztétikai és morális értékrend) terméke. A nagy különbség a Távol-Kelet és a Nyugat személyiség-felfogása között. Maguk a folyama­ tok. az adott kultúra (a hagyományok. hogy valakiből morálfilozófus vagy diktátor. vagyis sejtjük. először a saját képmá­ sát látja. ame­ lyet a világnak soha meg nem mutatunk. aurában. hogy ugyanilyen sejtésszinten va­ gyunk az újratestesüléssel. amely tudományos kategóriaként fo­ gadta el a sejtés fogalmát! Sejtés az.

Néha úgy érzi. él­ ményekben eléggé gazdag volt-e? El tudja-e fo­ gadni az élet dolgainak előre nem látható alaku­ lását. hogy valamilyen erő hordozza. egyre rit­ kábban ismer magára. hanem szinte az ő személyiségüket éli to­ vább. Létének alapjait nem ismeri. mert a sorsa ilyenné formálta. és egyre kevesebbet tud önmagáról. Erre inkább csak idősebb korban van hiteles felelet. A felnőttség kritériuma. az ő konfliktusaikat ismétli. amilyen. s azt. fényt . hanem valóban a fel­ menők . lelkének. Pszichológiailag gyerek az. hogy elfogadja. nem képes a saját életét megteremteni. néha. . sőt megteremti saját önállóságát. Ez a kozmikus hideg. míg a kigyúló naptüzek időlegesek.életének folyta­ tója. hogy . hogy az ember mennyire van megelégedve élete alaku­ lásával. A felnőttséget elsősorban az mutatja. aki nem tud leválni az ősökről. hogy az ember összegezni tudja önmagát. hogy épp azért lett olyan.aki igazán felnőtt. az ősök sorsáról sem. hogy érzése szerint eleget kapott-e az élettől. az öregedve úgy vá­ lik egyre bölcsebbé. az abszolút fagypont örökké jelenvalónak látszik.P opper P éter 15 8 159 A SEJTÉSEK v i l á g a Talán itt válik el egymástól lelki értelemben a gyerek és a felnőtt. Az ember megszületik és él . vagy valamiben is egészen biztos legyen. s ez­ által sorsának teljes függetlenségét a család múltjától.akármilyen picit is .a közhiedelemmel ellen­ tétben . Mert alig lehetséges.elsősorban a szülők . Meglepő-e. hogy elhagyja. mert a világűrben nagyon hideg van. A megelégedettség azt jelenti.vigyen a kapcsolataiba. s egy kis me­ legséget. hogy egyre kevésbé érti sa­ ját dolgainak miértjét és mikéntjét.ennyi a bizo­ nyosság. hogy némi fényt gyújt­ son a létezés sötétségében. Életének valószínűleg csak annyi az értelme és feladata. végérvényes ítélete­ ket alkosson.

D e én materialista vagyok —mondta Mao.M i ez a szertartás? . hogy étkezés előtt a láma mindig kimarkol a tálból egy kis rizst és az ég felé szórja. a másik vége Istenre és a val­ lásra mutathat.H u s z o n h a t o d ik f e j e z e t Lélek és erő A lélek létezése tehát minden erőfeszítésünk ellenére. . s mind a kettő áldó- . amit ők adnak nekem. Két vi­ lágszemlélet találkozott. hogy Mózes említett botját a közepénél markoltuk meg. A X IV dalai láma és M ao Ce-tung kínai elnök rokonszenveztek egymással. De ha a ke­ zünk a közepén tartja.Áldozat az isteneknek. s ilyenkor mindig együtt ebédeltek. akkor az emberre és a tudományra mutat. vagy vacsoráztak. Ennek szimbolikusan az az oka. Mao elnök­ nek feltűnt. . A lelki erőért. megmaradt a sejtés szintjén. A láma többször meglátogatta a kommunista vezért. akkor egyszerre mutat mind a két végső irányba: az Ég felé és a Föld felé. Ám ez a rítus megtetszett neki.kérdezte egyszer. hogy tár­ gyaljon vele Tibet sorsáról. Ha csak a másikat. . Ha csak az egyik végét fogjuk. s ettől kezdve ő is vett egy kis rizst és a föld felé szórta.

Pl. hogy a tánc befejezésekor a saját fejét is meg kell érintenie. hogy enyém lehessen Párváti.mondta a démon . az il­ lető azonnal égjen hamuvá.szerelemben vagy politikában . vagy értékes dolgokra fordítottad? Romboltál vele. . vagy építettél? Vi­ gasztaltál.A kkor először a te fejedet érintem meg . Ez talán minden bajunk forrása.Megtanítlak.H a valakinek a fejére teszem a kezem..Egy kívánságodat teljesítem.H át hogy szabad erőt adni a démonoknak? Látod. . Egyrészt gyakran csak az erőt látjuk bennük. hogy megmenti Sívát. ezt jól jegyezzük meg! Gondol­ junk vissza. hogy mennyi bajunk származott ab­ ból. a másik a Földnek. S Párváti előtt csak egy maréknyi hamu ma­ radt.De hiszen olyan gyönyörű és vonzó vagy .. vagy gonosz? Tulajdonképpen az öregkor egyik legfontosabb kérdése: elpazaroltad-e butasá­ gokra a kapott erődet. hogy enyém legyen a gyönyörű feleséged. a testi erővel egyaránt lehet házat épí­ teni és gyilkolni is. A nagy kérdés az. Kö­ szönetét mondtak az erőért. a közben elfe­ lejtette.. Akkor Visnú újra felöltötte eredeti alakját.. Csak Erő van. tiéd leszek Síva el­ pusztítása nélkül is. és szemrehányóan mondta a rémülten leselkedő Sívának: . Egyszer Síva meg akart jutalmazni egy dé­ mont szigorú aszkétikus életéért. Síva megrémült és menekülni kezdett.P o pper P é t e r 16 2 163 L é l e k és er ő zott: az egyik az Égnek. és ez imponál nekünk. . hogy . vagy megbetegítettél? Ezt jelenti a „számadás a talentumról. szerelmeskedés előtt. . . mindig eltáncolta nekem csodálatos táncát. ehhez képest a lélek tulajdonságairól meglehe­ tősen sokat és egzakt módon tudunk. vagy bánatot okoztál? Gyógyítottál.Várj még.El akarom pusztítani.De én nem tudok táncolni.mondta a Visnú-Párváti . Párváti. Visnú elhatározta. Van egy szép indiai legenda. A rosszindulatú hatásokat ugyanis nem könnyű felismerni. csak az irányuk volt kü­ lönböző. M i legyen az? . . Mellesleg jegyzem meg. Felebarátom.J ó .Miért kergeted? . Mert erről van szó! A lélekben nincsenek jó erők és nincsenek gonosz erők. A démon máris közeledett felé. Biz­ . Párvátiként jelent meg a démon előtt. majdnem tragédia lett belőle. . De vannak jó és gonosz em­ berek. . . amely mind a ket­ tejükben azonos volt. A démon utána.” És ezt jelenti az ember lelki sza­ badsága: egyedül tőled függ.. A démon a közeli nász reményében egyre lel­ kesültebben táncolta Síva táncát.mert szeretném. legyen a kívánságod szerint. hogy mire használod az erődet? Vagyis jó ember vagy-e.ha­ talmat adtunk magunk felett rosszindulatú erőknek. hogy miközben ma­ gáról a lélekről még mindig csak sejtésünk van. hogy mire használod az erődet. Síva.. ami etikailag semleges.

A felizgatott tömeg a legősibb szélsőséges reakciókat produkálja: a félelmet és az agresszi­ vitást. el­ nyomhatják ösztönös ellenszenvünket. szorongáscsökkentő gyógyszerekkel próbálják ideig-óráig orvosolni. aki ugyanilyen feltételek jelenvalósága esetén. dekoncentráltság és kellemetlen vege­ tatív tünetek. A racionalis­ ták saját butaságunkat vádolják. hiúságunk és főként sikerre-orientáltságunk az­ zal biztat. aluszékónyság. szuggesztív egyén által. A viselkedés szabályozásában háttérbe szorul az intellektuális kontroll. az agresszorral való identifikációt. ha hozzájuk tartozunk. Mindezért fe­ lelősséggel tartozunk önmagunknak. főleg az emésztés és az anyagcsere területén. amelyet készen kapunk. vagyis gerjesztik egy­ mást.) sorozata következtében hatalmas. Ennek következtében a tömeg kritikátlanul elkövet . és ezzel együtt a félelem a hatalom elvesztésétől. betegségek stb. hogy bár látjuk negatív voltukat. és nem ellenfeleikhez . amivel pozitív képet vetítettünk rájuk. Mindezt még a szakemberek is könynyen diagnosztizálják depressziónak. Ilyenkor rájuk haragszunk és nem saját hamis fantáziánkra. Gyakran ezek a tulajdonsá­ gaink megzavarhatják tisztánlátásunkat.és indulatvezérelt lesz. hogy belebonyolódnék a tömeglé­ lektan kérdéseibe. Másrészt önteltségünk. Az érzelmek és indulatok . Vagyis regresszív állapotba kerül. akik sokszor csőbe húznak minket. Ebből a szempontból különösen veszélyeztetettek a kisebbrendűségi érzéstől szenvedő emberek. hogy a tömeg sok1 ember strukturálatlan együtt0 létét' jelenti. A rossz­ kedven és érdektelenségen kívül ezt a kimerült­ séget gyakran kíséri ingerültség. az európaiak a Sátán ravaszságának. valamilyen ve­ szély lehetőségét képzeletében óriásira duz­ zasztva. vagy a tömegkommunikáció hatására. szinte kozmikus mé­ retű lelki és testi fáradtság léphet fel. ezért a tömeg egyre inkább érzelem. valódi arcukat. kivéve az ostobaságot. hogy a negatív él­ mények (kudarcok. áttevődés egyik emberről a másikra) a harag és a fé­ lelem eseteiben. annyit el kell mondanom. a hangulatot jól érzékelő. várakozásaiban csalódott tömeg könnyen bűnbakot kereső dü­ höngő csordává heccelhető egy. indulatkitöré­ sek és apatikus reagálások váltakozása. és hangu­ latjavító.hiszteroid mecha­ nizmussal . és még nincs módszer arra. vagy ellenkezőleg: az alvást gátló fe­ szültség. Az ember szuggesztibilis lény.P o pper P ét e r 16 4 165 L é l e k és erő tonságot is adhatnak. Anélkül.indukálják. S különösen induktív (kölcsönös fokozás. hogy okossággá változtas­ suk. Általában csak ilyenkor ismerjük fel szövetségeseink és partnereink méltatlanságát. különösen tö­ megben. Ez az egyén szempontjából szorongást idéz­ het elő.lásd. Az indiaiak mindezt a gonosz Maja játékának tartják. A frusztrált. majd időben faképnél hagyjuk. S ezzel a jövőbe tolják kikerülhetetlen és mély csaló­ dásunk bekövetkezését. Kevesen gondolnak arra. tömegpánikot is kirobbanthat. akikben spontánul nagyra fejlődik a hatalomvágy. addig viszont használjuk őket.

különböző han­ gadók jóvátételre buzdítanak. . A pszichológia nyelvezetén ezért az Ego túl­ burjánzását. hogy örökké sík terepen kalan­ dozzunk. Sok ember strukturálatlan együttléte. Azt sem lehet tudni. irreálisan nagyra növekedését. ha lemondunk a problémalátás képességéről.) Min­ dig strukturált. . és a munka. (Körülbelül 80-150 fő között) Sajátos csoportdinamikai folyamatok jellemzik.„gondolko­ dom. A kartéziánus alapelv . viselkedés-szabályozást követelnek.analógiájára: „megneve­ zem.A hármas. ámbár nem lehet tudni. H u s z o n h e t e d ik f e je z e t Mit érnek a tudományos modellek? A kulturális fejlődést . Ez teszi lehetővé a legintimebb viszonyt. (2 versus 1) .mint mindent a vilá­ gon . az egyén után a következő szociális alakulatok léteznek: . a megnevezésen kívül tudunk-e róluk egyebet is. hogy létezésük „oda­ kint”.A k i s csoport. . tehát van!” De ez még nem tudás.A tömeg. Például a napkelte és a napnyugta tapasztalása alapján ezerévekig igaznak véltük. hogy a Nap kering a Föld körül. (Nagyjából 8-20 fő között.s vajon tényleg megmász­ ható? . Ezek általában a kisebbségek felé irányulnak. vagy „idebent” történik.sziklacsúcsok előtt. hogy a megnevezett dolgok a valóságban milyenek. Ám nem is olyan régen egy Kopernikusz nevű Jegyzet 1 A szociálpszichológia leggyakrabban elfogadott ál­ 0 láspontja szerint. Bűntudatok alakulnak ki a történtek miatt.P o pper P é t e r 1 66 olyan cselekedeteket. Csányi Vilmos szerint még a természettudomány. soha ne kelljen megtorpannunk nehe­ zen megmászható . tehát vagyok” . irányíthatóság szem­ pontjából a legkedveltebb alakulat. már a kezde­ tek kezdetén is. és végül önmagától való megrémülését tehetjük felelőssé. an­ nak érdekében. A dolgok ugyanis éppen a megnevezésük által válnak létezővé.lehet magától értetődőnek tekinteni. vagy a meg nem történtté tevés mágiáját alkalmazzák.1 1 A lepel maga a megnevezés. jelenékteleníteni próbálják az eseményeket. mindig leplezni igyekszik szak­ rális (sic!) eredetét. .A pár. amelyet az egyén józan belátással elutasítana.A nagy csoport. Ez rejti magában a legkönnyebben kialakuló konfliktus lehetőségét. Ezt követően a tömeg lassan strukturálni kezdi önmagát.

amelyben megtalál­ ható az „igazság”! Ebben a „teremtésben” első­ sorban az emlékezés. az em­ berek zöme jobb belátásra tért. életévét betöltött embertől megkérdezték: Hiszi-e Ön. mégsem állom meg. aki látszólag megtagadta a régi tanítást.” Csakhogy mire ide eljutottunk. S íme. máglyák gyulladtak az új tan hir­ detőinek megkínzott teste alatt. hogy mindkét test ott van. vagy válaszképte­ len volt 830 ember. hogy az új elmélet alapján sokkal jobb térképeket lehe­ tett készíteni. amellyel egyetlen lehetőséget választunk ki. ezt dörmögte a szakállába: Eppur sí muove.P o pper P ét e r 16 8 169 M it é r n e k a t u d o m á n y o s m o d e l l e k ? lengyel úr előadta. Ah. s míg fennhangon megtagadta meggyőző­ dését. mert az életét és tudását többre becsülte annál. kapcso­ latok írhatók le közöttük. tehát „idebent” teremtenek egy új világot. ame­ lyek a megnevezéstől létezőkké válnak. hogy olvasómat arra bíz­ tassam: gondolkozzon el. ” És már megint baj van a megértéssel! Ho­ gyan kering egy viszony? Azután: ravasz tudó­ sok megneveznek nem létező dolgokat. itt a nagyhatalmú inkvizíció. aki önérzetesen becsülettel a tűzhalált választotta. Csányi Vilmos új teóriával állt elő. ahol van. akinek az élete kedves.: Helyesen felelt . Bár szilárdan elhatároztam. akinek a lelke ezt lehetővé tette. hogy szerinte éppen fordítva működik a dolog: a Föld kering a Nap körül. az iskolázás! A tudománnyal telecsöpögtetett fejek! 1996 és 1999 között három országban. Mozgott kint a Föld és bent a gondolat. vagy csak értesültség?) szép lassan mégis beivódik lakosságunk kétharmadának „minden rostjába és erébe. Hát fu­ tott. és természetesen az a tevékeny­ ség. . s messze vissz­ hangzott a fenyegető kiáltás: Fusson. Őt idézve: „Lehet. rengeteg más lehetőség közül. amely magasra emelte az európai kultúra zászlaját. Volt. . mint hogy Isten egyháza nevében lenyiszálják a fejét. azaz Mégis mozog. a képzelet és a tapasztalat működik közre. ezer-ezer 18. Eb­ ből lett aztán a világraszóló botrány. Egyházi át­ kok dörögtek. Sokat nyomott a latban az is. s amúgy sem értette. és tulajdonképpen csak a viszonyuk kering bizonyos szabályossággal. a tengeri hajósok legnagyobb örö­ mére. hogy vajon a lélektani tudományok mennyire ludasak a nem létező belső világ megteremtésében? Németo. hogy a Föld a Nap körül kering? Az eredmény: USA: Helyesen felelt Tévedett Nem tudott válaszolni 79% 790 fő 18% 180 fő 3% 30 fő 74% 740 fő Tévedett 16% 160 fő Nem tudott válaszolni 10% 100 fő Anglia: Helyesen felelt 64% 640 fő Tévedett 19% 190 fő Nem tudott válaszolni 14% 170 fő Tehát a kulturálisan vezető államok 3000 la­ kosa közül téves választ adott. miről van szó. már néhány száz év elteltével. így hát a kultúra (kultúra. s olyan is volt. hogy ezúttal álta­ lános tudományelméleti kérdéseken rágódom.

Csányi a haldokló Hadrianus császár búcsúversének hangulatát idézi az Is­ ten-teremtés és ember-teremtés kettősségének és azonosságának döbbenetes felismerésekor: Leikecske. S játékaidnak vége m ár. pontosabban az absztrakt fo­ galmak használatának. Fajon belül erről szó sincs. 1994. Milyen hallgatag helyekre indulsz.. te hízelkedő. holott csak egyetlen megjelölt oldala van. ame­ lyeknek nyomon követése külön tanulmányt Jegyzet 1 Csányi Vilmos: A megnevezett kimondhatatlan. társadalom: etológiái megközelítés. Ebből az követ­ kezik. Aka­ démiai Kiadó.P o pper P é t e r 170 Mindezeken túl döntő jelentősége van a be­ szédnek. amely a mai evolúciós biológia egyik alapját jelenti. In: Viselkedés. Ez a képesség jelenti az alapvető különbséget állat és ember között. A Pszichológiai Műhely soro­ zat 10. Csányi ezt a jelenséget a nevezetes Möbiuszszalaghoz hasonlítja. hogy a fajok között és a fajon belül az élve maradás lehetősége egyformán oszlik-e meg. de a fajon belüli versengésről nem. kötetében. a szavak. 1 Gondolatok Nádas Péter esszéiről. Meztelenül didergő sápadt útitárs. amelynek észrevétlenül kerülhetünk át a másik oldalára. amelynek éppen a nyelv segítségével millió és millió kapcsolata alakul ki a „kinti” világgal. A rangsor kialakulásában sokszor évezredes ge­ netikus tulajdonságok játszanak szerepet. Ez talán bizonyos mértékig el­ mondható a ragadozókról és a prédáikról. hogy a természetes kiválasztódást vala­ milyen véres öldöklésnek fogja fel. H u s z o n n y o l c a d ik f e j e z e t Versengés a fajok között és a fajon belül A versengést ma már az élővilág genetikailag meghatározott faji és fajon belüli örökségeként tartják számon.. E helyzet megoldására keletkezett a rangsor. Az emberek világa általuk teremtett „belső” világ. Az élet fennmaradása. gondolkodás. Nagy kérdés. Mármost az olvasó könnyen abba a tévhitbe eshet. . hogy minden ember-ábrázolás egyben Is­ ten-ábrázolás is. Ez ugyanis a fa­ jon belül a sebektől legyengült hímek hárcképtelensége miatt a faj kipusztulásához vezetne. és iűgatag. mint má­ sokénak? Darwin ezt nevezte természetes kivá­ lasztódásnak. és a sza­ porodás erőforrásokat von el a többitől. vagy egyik egyednek és utódainak kedve­ zőbb-e a fennmaradás perspektívája.

Ez a békéltető magatartás már nem ösztönös. Mi. és ez a hajlam beíródott a génjeinkbe. de a békés társadalmak között is kialakulhat rivalizációs viszony. Ám amikor a csoportok létszáma nagyon nagyra nőtt. esetleg a tartós párkapcsolatokban nyilvánul meg. egzisztenciális és területi javakért való rosszindulatot. mind a párzás terén abszolút respektussal valósul meg. A zsákmány­ szerző akció már csoportonként individuális terv szerint történhet. Az em­ beri lét magasabb színvonalát a békéltető magatar­ tás kialakulás a jelzi. A ki­ talált pótlékok . a politikai harcok és a vallási és ideológiai küzdelmek . a nőstények és az ennivaló. a nyelv. a csoporthoz való tartozás meg­ erősítése érdekében. Mindenesetre az állati kultúrákban a rangsor mind a táplálkozás. előítéleteket. gyakran hoz­ nak létre agressziós örvényt.oldhat meg. igényelne.pl.P o pper P ét e r 172 173 V e r s e n g é s a fa jo k k ö z ö t t . előre megtervezett és ki­ osztott szerepek vannak. Ez a lassan kialakuló csoport­ kultúrák alapja. Ez gyilkos ellentéteket. Nevezetesen arra. Mindez az önfeláldozás. egyetlen zárt csoportként való felfogása .nem tűnnek a prob­ léma elfogadható megoldásának. politikai rasszizmust is ki­ termelt. éppen ezen a té­ ren jeléntkeztek áttekinthetetlen bizonytalansá­ gok. akik évezredek során fennmaradtunk. A saját törzsbe­ liek privilegizált bánásmódot élveztek. megtervezett. valamint az alvóhelyek elosztásában. hanem a beszéd segítségé­ vel előre kigondolt. a csapat-drukkerség. Ennek a helyzetnek döbbenetes következmé­ nyeire bukkantak rá a kutatók. hogy csoportkultúra csak emberi viszonyok között létezik. a hűség. valószínűleg generációkon ke­ resztül versengtünk. Az akcióterv alapja a nyelvi struktúra. a vereség és a győzelem átélése. a becsület és az igazságosság fogalmát is megteremtette. Az emberek versengése elsősorban a saját te­ rület védelmében. Előre elképzelt a siker és a kudarc lehetősége. hogy a legtöbben az ember fogalmát csak a saját törzs tagjaira alkalmazták. . kétségek az ellentmondó tulajdonságokat képviselő alcsoportok hovatartozását illetően. Méghozzá a kutatók arról győ­ ződtek meg.az emberiség. a sport vagy annak csak a szemlélése. s ez a probléma átcsúszott a tudatos mérlegelés és választás birodalmába. amit mai perspektívánk szerint csak a globalizált társadalom . Igen ám.

mint Micrájim alkirálya? Mert József is halottnak tartotta előző éle­ tét.H u s z o n k il e n c e d ik f e j e z e t Egyedül a mezőn Azt mondja az írás: Az Úr kivitte Józsefet. Próbáltam életre kelteni pszichológus-meste­ reim hangját és tanításait. hogy az érzelmek és indulatok túlburjánozzanak rajta. valóban a halál. rövid létezésre ítélt ember? Mit akarsz megtudni rólunk vagy a világunkról? És én csak hallgattam. vagy istenek. de jobbadára sikerte- . s megkérde­ zik: Mit óhajtasz. De húsz évig nem követte. a bá­ rányt Egyiptom. hogy körülnézzek. Miért hallgatott József. a halálos birodalom mezejére. Magam mentem el az ismeretlen biro­ dalomba. nem álltak bosszút rajtam sértett szerel­ mesek. mint Petepré háznagya. vagy hívásomra megje­ lennek-e démonok. átcsapjanak a feje fölött: először a testvérek gyűlölete. a semmi földjén járok-e. így hát tartós csend uralkodott a mezőn. később. aztán Eni szerelme. mert még képzeletben sem tudtam válaszolni nekik. mert ha­ lottnak hitte. hogy atyja meghallja magányos bégetését. és kövesse őt. mert megengedte. Engem nem adtak el idegenbe semmiféle ri­ válisok.

Soha nem kellett semmit visszavonnom. nem a hatalom felé. házasságaimban elkövetett bűneimet töröltem. üldözött zsidóságomból eredő szélsősé­ ges baloldaliságomhoz. hogy az életen makulátlan fehér gúnyában lehet végigsétálni. boncai. Aztán a fájda­ lommal. ... Kísérteni kezdtek Kosztolányi „jósai. a bukás irá­ nyába tart. Nem volt olyan illúzióm. ha az a vereség.. Politika? Közélet? Következetesen ra­ gaszkodtam tévedéseimhez. hol háttérbe akart szorítani. és a végkövetkeztetések halkuló szó­ lamának egyre gyengülő lecsengését. Szerelmi kapcsolataimban. életutamért nem teszek túl sok szem­ rehányást magamnak. Ebben a magányban játszani kezdtem. ami műtétek szükségességében öltött formát. semmit megta­ gadnom abból. hogy a lel­ kem ilyet is tud. Későn kivirágzott írói működésemmel is nagyjából meg vagyok elé­ gedve.yA bűneimről emlékezem ezen a na­ pon. hogy kihasználom ezt a lelkiállapotot. Magam számára is váratlanul úgy döntöt­ tem. saját életem ingoványába süppedezve. mert az árulásba mindenki belezüllik. amelyet szívesen megsemmisítenék. semmiért magyarázkodnom. Ez az utóbbi nagyon furcsa volt a számomra. ami heteken át nagyon is tartósnak bi­ zonyult. itt mégis történt valami.. Unalmas is lenne. mert láttam a kezdetek kezdetének harsány bi­ zakodását. A csendben nem szólalt meg végül az Isten sem. Gyógyító és tanári működésem? Igent mon­ dok rá. Meggyőződésem.. néha hármon állt a vásár. a sok ferde vajákos. azután az ataraxiás közönyömmel. Ámde. Egyedül maradtam a mezőn. időnként karriert kínált némi becstelenségért. A harmincvalahány közül egyetlen könyvemről beszélek. Mire is? Hogy is mondja a fárgó sütőmestere. de gyenge suttogásukat elsodorta a mező könynyű szellője.. sok­ sok év után? . hiszen a politika messze a magasban elvo­ nult volna a fejem felett. De itt értem jött —hol meg akart ölni. amit leírtam. Jákob atya sem érkezett meg soha. A pálfordulat.P o pper P é t e r 176 177 E g y e d ü l a m ez ő n lenül. az életemmel. És sürgősen megbetegedtem. és elismerést hűségemért. és sike­ resen megbocsátottam magamnak. Vagyis elő­ ször a kialakult depressziómmal. szánakozó attitűdjétől vakarózni kezdtem. Mi­ vel? Először a betegségemmel. Mindig kettőn. a fasizmus túlélé­ séből. akik titkon az éggel rádión beszélnek”. Szóval. ” Hetvennégy évem alatt sok kisebb-nagyobb bűnt és aljasságot halmoztam fel. ami időnként keserű depressziós hullámokat ver fel bennem. Mai tudós barátaim fölényes mosolyá­ tól. és mélyen hallgatott saját nemlétébe me­ rülve minden sátán is. Meglepett. Rövid ideig tartó elcsábulások után alig tud­ tam levakarni magamról. Aztán magammal. az életből való kilépés lehetőségével. a „damaszkuszi út” hitelességét csak ak­ kor ismerem el. a hangjuk és a mondataik elszálltak velük együtt. amire Angliában vagy Svédországban valószínűleg nem került volna sor. hogy vállalni kell a választások abszurditását is.

s egy egzo­ tikus muzsikust. nehogy visszaessen. olimpikon-sportoló. Ezért nem lett volna szabad írni róluk. Ezután hat portré barátaimról. A szociális veszélyeztetettség fogalma ki­ tágult. és négy indiai gondolkodó. Marad két számomra is problematikus portré. hanem a hatalom gyakor­ lóiként is lelki és szociális ingoványba süppedhe­ tünk. hanem önarc­ kép. nem portrék. akik nagy hatással voltak rám. a ma már klasszikusnak is nevezhető inkvizíció az egyház lélekmentő akciója volt. Bűntudatosan szólok két halott és cserbenhagyott barátomról. A hatalom nem csak a neki kiszolgálta­ tottakat. ami immár az életből kilépett emberekről szól. művészekről. (Ezek lírai emlékezések. Még ezekkel sincs baj. hogy gyorsan végezzék ki. hogy az eretnekség miatt feljelentettet beidézték.. ifjú film­ rendező. hanem a hatalmat gyakorló urak és hölgyek lelki épségét is veszélyezteti. majd ifjúságom egykori tár­ sát. mert írtam róluk. Nevük felismerhető. Viszont a Napidő szereplői nagyon is a jelenemben vannak. tiszta lélekkel már át lehetett adni a világi ható­ ságoknak. megbánta bűneit. H a r m in c a d ik f e j e z e t Az inkvizíciós atyák kínjai A modem korszak diktatúráinak belső ellent­ mondásairól kerítünk most szót. de az inkvizítorok szenvedése is. Mi teszi ezt aktuálissá témánk szempontjából? Az. így megmenekült a kárhozattól. Eretnekségben meghalni elkárhozást jelentett.. mert nem írtam róluk. Bevallom. nem számítottam arra. A második kettő szerelmeimről. amiből kisar­ jad nem csak az áldozatok. Az első rólam szól. hogy ma már nem csak a hatalom áldozataiként. A francia inkvizíciónál az volt a szokás. politiku­ sokról. Ez nem portré. Nézegetem a Napidő portréinak a listáját. pap. akiket itthon senki sem ismer. ka­ . Megelőzte őt a Holdidő. Csak most? Régen nem így volt? Régen. most már nem mentegetőzöm miattuk újra. a másik részüket azért. Az egyház soha nem ölt meg senkit.P o pper P é t e r 178 ha rendelkezésemre állna a „meg nem történtté tevés mágiája Minek szaporítsam a szót? A Napidő című munkámról van szó. Mindez oké.a megtisztulást jelentő megbánáshoz: ha meggyónt. hogy hatására sorra ve­ szítem el a barátaimat: egy részüket azért. Tehát az eretneket el kellett juttatni . A sorozat végén feltűnik tudós.akár kín­ zások segítségével .) Aztán bemuta­ tok egy különös életművész-figurát.

. A szuverén emberek társadalmából. feltétlenül gazembernek minősíthető-e? Ez letörölhetetlen folt-e a becsületén? Ismerve a történelmi realitásokat. Nagyon tanulságos a feljegyzésekben fenn­ maradt ún. s őt kihagyta ellenségeinek listájáról. . Tehát: ha valaki kegyetlen és embertelen volt.az igazság érdekében. hogy eretnek vagy.. s igyekezett meg­ győzni: . A grófot feljelentették. Le­ het fanatikus. feldúlta és kurvákkal megszentségtelenítette kolostoraikat. Hivatásának szentségéhez. Ám a modem időkben. Évek múlva sikerült megszöknie. hogy mint familiáris.. tintát és egy árkus papírt. bánd meg bűneidet. toulousi krónika.legyen náci vagy bolsevik . a jelszavakat üvöltő manipuláltak tömegébe.. de nem végezték ki. amíg újra elfogták. Az inkvizítor . de tisztességes ember.mint Isten és Krisztus szolgája . hogy va­ laki a testi szenvedés miatt hamis vallomással koc­ káztatja a lelki üdvösségét? — Te vagy az őrült! A z emberek hite? Szemben az izzó vas nyomorúságával? Úristen! Kik vitatkoznak itt és miről? Ez a megrendítő! A középkor és az újkor hangja szól.különösen ha funkciót is viselt . A többi áldozatod a kín­ zásoktól való félelmében tett beismerő vallomást.P o pper P é t e r 180 181 A z INKVIZÍCIÓS ATYÁK KÍNJAI pott tollat. Az. hanem a karaktere.Te őrült vagy! Csak nem képzeled. törekvésüket legalább a polgárosodás látszatá­ nak megteremtésére . Semmilyen kínzás nem vette rá a beismerő val­ lomásra. És ma? Amikor Európa visszazuhant a soha el nem képzelhető regresszióba. A totális ter­ ror feltámadt saját középkorába. Nem gondolt arra.Nem vagyok eretnek. Ha­ daival tizenhárom éven keresztül gyilkolta a do­ minikánus szerzeteseket. a dolog megítélése differenciáltabb nézőpontot tesz szükségessé. amelyek huszonvalahány éven keresztül íródtak a gróf haláláig. akkor hitelt adtak a feljelentőnek. hogy a felesége jelen­ tette fel. és ki akarták csikarni a beismerő vallomást. hogy leírja ellenségeinek nevét.elengedték. azt nem a párttagsága eredmé­ nyezte. hogy kegyetlen és embertelen jellem volt. Ha a feljelentő köztük volt . mint ahogy lehet tisztességes az áldozata is. hogy máglyára küldhesselek és meg­ mentselek a kárhozattól... a totális rendszerek hosszú évekig tartó fennmaradását. A kérdés pontosan így tehető fel: H a valaki tagja volt a náci vagy bolsevik párt­ nak .a hit és a vallás tisz­ taságáért küzdött. tagja a toulousi tiszták­ nak.. valamint két órát. Az inkvizíció idején a szerepek egyszerűbbek és egyértelműbbek voltak. a sátáni eretnekségek ellen. a totális rendszerek fanatikusánál . E nélkül az ink­ vizíció börtönében maradt.Valid be testvérem. A kolostor apátja min­ den hónapban meglátogatta. személyes szerepé­ nek hitelességéhez nemigen férhet kétség. Ha nem. s most már véglegesen egy sziklabör­ tön falaihoz láncolták. Ez az eretnekség gyanúja miatt az inkvizíció sziklabörtönében tartott Roger gróf és az őt elfogó inkvizíciós atya havi beszélgetéseiről készült jegyzőkönyvek el­ nevezése..más a helyzet. Lehetett valaki humánus .

a hatalomhoz való vi­ szonyunk az.P o pper P é t e r 182 183 A z INKVIZÍCIÓS ATYÁK KÍNJAI és társadalmi értéket teremtő párttag. Csak an­ nak nem. Vagy aki be akar vágódni a hatalom új urainál. És hogyan. s még sok minden más. nem szólva azokról. ” „Magyarországon mindenkitől elvették. akik az áldozatok hozzátartozói voltak. Én arról a korszakról beszélek. Ez tor­ zulást okoz. hogy mindez csak dühöt vált ki nap­ jaink nagyszájú politikai kalandoraiból. aki el akarja terelni magáról. A ki az embe­ rek közül vezetésre alkalmas volt. és ez különböző dolog.mert nem engedhette —meg magának. és pl. Már túl jár ötven alkalmon. az még mindig jobb. Nem vitatom. és találha­ tók voltak embertelen.a közérdekeket. nem fontos elmagyaráznom. Mások pedig előre akarnak sza­ . akik áhítozva tekintenek vissza. az jobban tudta szolgálni . Tegyék. ha én csinálom. hogy ki mire használta. amin megmérettetünk. akinek ambíciói voltak. vezérigazgató vagy professzor. programjai voltak. mások besározása értelmetlen és funkciótlan. mint ha más. vagy mindenkinek megcsúfolták a gyerekkorát. . Nagy-Magyarország határainak visszaállításától várják az üdvösséget. fasiszta kommunizmusét Tudom. nyugodtabban tudott ennek a védel­ mében tisztességes ügy mellé állni. mert ha én. De ha emberekről aka­ runk ítélni. Persze ez is nagyon bonyolult dolog. s eddig mindig kínos csend volt a válasz.mondjuk . sötét gazemberek a pár­ ton kívüliek között is. Sok minden rejtőzhet mögötte. Ugye. azt mondta. belépett a pártba. Magyaror­ szágon negyvenkét évig volt kommunizmus. a múlt­ járól a figyelmet. aki Peter Weiss darabjában tűzoltókért kiabál. mint fő­ orvos. ha valaki a párton belül működött. amit a költő így jellem­ zett: Talán dünnyögj egy új mesét. Kívül. eszmei meggondo­ lás. én mindig a kommunizmussal for­ dultam szembe. Számára a bosszú. akinek konstruktív szakmai elképze­ lései. ” Jócskán vannak.. aki ér­ demtelen hatalomra tört. Göncz Árpádot idézem: „Én soha nem a kom­ munistákkal. és magas fokon tudja a szakmáját űzni. mint aki két lé­ péssel hátrább volt és ennek következtében nem en­ gedte . Trianon revíziójától. Egy jó barátom csalhatatlan módszert dolgozott ki elhallgattatásukra. akkor sommásan semmiképpen nem szabad. így kénytelen volt túljátszani a maga szerepét.. és súlyos csalódással végződött naiv társadalom-megyáltó lelkesedés azok számára. ahhoz. Mélyen a szemükbe kell nézni és így szólni hozzájuk: Ezt épp maga mondja? Nekem jó emlé­ kezőtehetségem van. Bizonyos körülmények között szinte azt mondom.. öniga­ zolást. mentségek keresését emlegetnek majd. ez durván számolva másfél nemzedék. vagy ideológiát keresett hozzá. hogy sikert tudjon elérni. hogy miért? Mert akinek nem volt vaj a kalapja alatt. akik kétségbeestek a nácizmus és a sztálinizmus rémtettein. kényszerű megalku­ vás annak. Egyéni indok. hogy a párttagság vonzó lehetett mindenkinek. H a már mérnünk kell. belül. Azon. az nem tö­ rekszik bosszúra. A gyújtogató.

............. Módszerek a titokzatos lélek keresésére...... Ballada az elűzött......... Láthatod-e a jövőt.......................... 61 Kilencedik fejezet. ami a jövőbe mutat... ahogy egy pszichológus rázná................... 15 Harmadik fejezet.. 53 Nyolcadik fejezet...... 9 Második fejezet......... érdek......... a távoli Kelet gondolkodóit... A régmúlt elmosódott ösvényei......... Ilyen egyszerűen egyik sem lehetséges....... a vallást........... hogy nincs hova kapasz­ kodnom......... A falladai kérdés: Ali lesz veled....összességükben ........... Az ingoványba szépen bele is kerültem............................mert szo­ kásom ellenére. A kifosztott ember maradék kincse: Gödéi...hosszabb távon .. Érezheti valaki úgy is. mert ha rende­ ződnének ........... s riadtan vettem észre. vagy mutáció?.... emberke?.. 7 Első fejezet.... 65 Tizedik fejezet............. Ez már cél lehet............. törmelék formájában szétszórtan létező értékek nem errefelé mutatnak.................... 23 Negyedik fejezet...... Vizsgálódtam a régmúlt eseményei között.... „A 21........ Lehet-e repülni számytollak nélkül?.. visszatért és megint elűzött királyról.. v 45 Hetedik fejezet............. a misztikát....... minden zsákutcába re­ ménykedve bekukkantottam... mint az őserdő­ ben eltévedt utazó................. s végül még a politikát is.. Viszont az or­ szág nem ismeri a nyugati életformát.... Tartalom Nyitány helyett............. amiben .... a modem társadalomtudományt.P o pper P é t e r 184 ladni az ismeretlen jövő felé..... ..................... 29 Ötödik fejezet............ ” Kedves társam e könyv olvasásában .. próbáltam segítségül hívni a filozófiát........ 87 .... akár a pá­ nikba esett fuldokló................... 81 Tizenharmadik fejezet... Az áldozathozás értelme és értelmetlensége......... 71 Tizenegyedik fejezet...... karakter..mégis csak kiadná­ nak valamit.... hogy felszínesen ide-oda kapkodtam............. 37 Hatodik fejezet.. Ezeket az értékeket kellene az országban megkeresni.... vagy tanácstalanul ráztam a fejemet............................. A lelki jelenségek végsőnek tűnő meghatározói................................. Cápák és nyelvtanárok... atavizmus... századi Európa alapvetően nem tűri azt a tagolódást............. ha nem ' látod a múltat?..... amikor a lélek végső kérdéseihez nyúl hozzá.... A tudatos és a nem tudatos tudás furcsa jelenségei. amit hazánk társadalmi rendje és nemzetközi helyzete mutatott a második világhá­ borút megelőző egy-két évtizedben.. Jó emberek riogatása...... Mindhiába. 75 Tizenkettedik fejezet.......................... ..... A terrorista lelke: meggyőződés. amibe szakmám............ .. most én is újraolvasom. A benne élő...... amit írtam ....hinni lehet........................... elrendezni. a pszichológia süppedezik......... azt az ingoványos talajt akartam bemu­ tatni... akit túl­ zott önbizalma reménytelen szellemi kalandba sodort..

.. 127 Huszonegyedik fejezet....... ................ 119 Huszadik fejezet...... Menekülés az ingoványból: egzisztencialista és humanista pszichológia... 161 Huszonhetedik fejezet............ 103 Tizenhetedik fejezet...... Brahma elalszik... vagy az evangélium szövetségese-e a pszichológia?....... Kérdés és magyarázat a lélektanban........................... Mit érnek a tudományos modellek?.................... ..................... 155 Huszonhatodik fejezet... 133 Huszonkettedik fejezet...................................... .............. Isten öngyilkossága és feltámadása....... 175 Harmincadik fejezet........ Egyedül a mezőn................. 113 Tizenkilencedik fejezet........ Faust felett néma az ég ...................... Az inkvizíciós atyák kínjai...................... Elveszhet-e a meg sem talált lélek?..... majd felébred......... 137 Huszonharmadik fejezet........................... Lélek és erő............................ .. A gyógyító hallgatásról...................... 179 .................................................... A sejtések világa............... 167 Huszonnyolcadik fejezet....................... Vissza az alapokhoz: test és lélek................................ 171 Huszonkilencedik fejezet....... 143 Huszonnegyedik fejezet.......................................... A lélek és a lélekvándorlás eszméjének eredete......................... 97 Tizenhatodik fejezet... A vallás............. 109 Tizennyolcadik fejezet................. 91 Tizenötödik fejezet........ Az ember legyőzi az Istent...... Versengés a fajok között és a fajon belül....................P o pper P é t e r 186 Tizennegyedik fejezet.. 149 Huszonötödik fejezet.......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->