Popper Péter

Ingovány
A rejtőzködő lélek keresése

© Popper Péter 2007

Ajánlom ezt a könyvemet
d r . M e r k e ly B é lá n a k és d r . B a l a i c z a E r ik á n a k ,

akiknek köszönhetem, hogy volt elég erőm a megírásához, bízva abban, hogy AHOL KIJÁRAT VAN, AZ EGYIDEJŰLEG BEJÁRAT IS VALAHOVA...

ISBN 9 7 8 -9 6 3 -2 4 8 -0 0 7 -7 Saxum Kiadó Bt. Felelős vezető: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Borítóterv: Pintér László Tipográfia és műszaki szerkesztés: FeZo Bt. Tördelés: Stúdió 23. Bt. Felelős vezető: Jáckl Norbertné Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. - 271491 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Nyitány helyett
Ez az írás egy, a pályája végén bandukoló pszichológus egyetemi tanár szakmai kétsé­ geiről szól. Azokról a kérdésekről, amelyeket kikerülünk, vagy más tudományoktól eloro­ zott, jól hangzó általánosításokkal válaszo­ lunk meg. Nehezen mondjuk ki azt, hogy „nem tudjuk!” Ki tudja, miért szégyelljük, hogy nem riva­ lizálhatunk a Jóistennel, pedig már a Minden­ tudás Egyetemét is megszerveztük. Tehát egy ilyen könyv csak felforralhatja a kollégák vérét, s legalább is a saját fészkébe piszkítással vádolhatják a szerzőt, természete­ sen kétségbe vonva jóindulatát és tudomá­ nyos felkészültségét is. Legyen így, ha így kell lennie! Mégis fel­ használom az alkalmat, hogy köszönetét mondjak feleségemnek, Z. L aczkó K atalin­ n ak, aki nemcsak levette rólam az adminiszt­ ratív ügyintézés minden terhét, hanem a kö­ zös munka során valódi szellemi társammá vált. Szerény társ, aki soha nem tart igényt arra, hogy külön feltüntessem azokat a gon­ dolatokat, sőt könyv- és fejezetcímeket, ame-

emberke? Fordítsam? Ez a kérdés azt jelenti: Mi lesz ve­ lem? Velem. akik albérletükben évek óta vitatkoz­ nak azon. hogy Isten jónak.. Ugyancsak köszönet illeti a Saxum K iadó vezetőit és munkatársait . aki egyrészt a pszichológia tisztá­ zatlan kérdéseiről akartam őszintén írni. más­ részt nem vagyok vallásos. természetesen az ő engedélyével. hogy az Ördög csúfolódik ve­ lem. hogy miről van szó? S te tudod-e. s mégis . Müller Ágit . akit a nyárspol­ gári stílus kötelező gügyögésének engedelmeskedve. 2007 nyarán Popper Péter E l ső f e je z e t A faUadai kérdés: Mi lesz véled. Meg lennék bűvölve? Önbecsapás áldozata lennék. Vagy én magam magammal? De hát tudom-e én egyáltalán. s gyerekkorom mély.P opper P é t e r 8 lyeket tőle plagizáltam. vagy rossznak teremtette-e az embert? Megjegyzi. majd félrelökött vallásos­ sága kísért öregkoromra? Vagy a „lélek” szóval van baj. akik szívből gondozták és terjesztették könyvei­ met. barátom.elsősorban Jen ei Tamást. Budapest. Török Sándor írt egy novellát két szenilis öregúrról. hogy e szavak közül csak az alábbiak értelmét nem tudjuk: Is­ .mindig az Istenhez érkezem el. amely . hogy nem mertem leírni. P ataki Istvánnét.szándékom ellenére .ha kibontjuk a jelentését mindig magában rejti az Istent? Arra már gon­ dolni sem merek. magamban már-már nyájas olvasóvá degradáltam? Még jó.

hogy szorongásom nem csak önféltés. és én magamra maradok a mindenre felelni tudó. Nélkülük csak fél-élet lehetséges.mondta a ka­ tolikus költő . kudarcuknak. akik színről színre látták az Istent? A rabbi azt felelte: .írás közben megismerem saját véle­ ményemet. teremtés.. MI LESZ VELED. hogy az életben tragédiák van­ nak. hogy lehet többé sohse lenni. Ugyanezt hangsúlyozta Pilinszky. " S mit mond egy haszid rabbi. EMBERKE? ten. vagy túlvilági élet. hogy az! De az sem ki­ zárható. Én úgy látom . Aztán úgy vélekedtem: dögöljetek meg! Emellett aztán meg is maradtam. hanem valamilyen homályos aggodalom. rossz. S az-e? Nem kizárható. magasabb tájé­ kozódást jelentő tudatállapot-változásról van szó. Isten azonban jobban szereti az embereket. hogy éppen azzal zúdítanak igazi lelki poklot az emberekre. Elhittem Jungnak. megkérdezte va­ laki a halhatatlan isteneket. pszivel kezdődő hivatásokat gyakorlók$ azt hirdetitek. mint az angyalokat. a messzi jövőben. a vallás vagy csak egy­ szerűen az Isten után kap. eladdig ismeret­ len betegségek járványai. csak jól-rosszul elviselhetők. hogy . Addig reménykedem. hogy úgy csúszunk be egyfajta va­ lóban apokaliptikus időbe. hogy észre sem veszszük. „Ti. konfliktusokat szülő helyzeteiket. okos embertársaim között. tehetségtelenségüknek tulajdonítják a százszor is visszatérő.mint már anynyiszor .. Tény­ leg: akkor mi lesz velem? Persze az sem zárható ki. hogy az életproblémák zömének megoldására bíztat­ ják őket.. Holott ezek nem megoldhatók. Hiszen a történelem folyamán mindig is voltak természeti katasztrófák. Homérosz idején. Azonban ilyen élet csak az angyaloknak jár. hogy valami másról. ez a legérthetetlenebb: . Sürgősen meg kellene szabadulnunk elő­ ítéleteinktől. a transzcendencia. hogy ma miért nem élnek olyan emberek. az a„vagy”.Mert ma senki nem tud olyan mélyre hajolni! Az egyre racionálisabb kultúrában az öre­ gedő emberke egyre magányosabbá válik. hogy az élet legnagyobb és legfontosabb problémáit nem lehet megoldani. hogy miért enged­ nek ennyi romlást az emberiségre? Azt felelték: Hogy legyen ének. amíg egyszer majd csődöt mond ez a varázslat. azt környezete a szenilizálódás egyik legbiztosabb jelének értékeli. hogy az elviselhetetlen belső konflik­ tusok azt bizonyítják. hogy az életben problémák vannak. Jung szilárdan állítja. csak túlnőni rajtuk. ember. tö­ meggyilkosságok . így hát legtöbben a sa­ ját gyengeségüknek. És ez a legfurcsább: a semmi. pl. és irgalomra van szükség. Amit jól isme­ rünk. vádolva a pszi-kezdetű tudományokat. S ha a hit. hatalmas háborúk. aki Isten ke­ gyelmében bizakodik? Egyszer megkérdezték tőle.P o pper P ét e r 10 11 A FALIADAI KÉRDÉS. hogy az ember helyesen él. E válasz hal­ latán először könny szökött a szemembe. és megoldá­ sokra van szükség.mi indokolna most különle­ ges megrendülést? Valamikor. jó.

Vallásosak. kategóriába tartozók száma. hiedelmekkel rendelkezők. de csak azért is úgy tesz. kategóriákban.P o pper P é t e r 12 13 A FALLADAI KÉRDÉS: MI LESZ VELED. hogy szerencsét hoz és tá­ vol tartja a rontásokat. íme Szabó Lőrinc. és a nagy kalpa-tűz fellobbanásáig előre. . de annyit tudok. Ennyire frusztrált az ember a modem világban: Nincs elég tudása.Egy lópatkó.. Erősen csökken a 3. akár a „vanról”. hűségesen vagy láza­ dozva. akit nem érdekel sem a remény­ teli találgatás.8. Vagyis hogy állunk? 1. hogy” .. ne kínlódjon egyetlen ember sem.. sem a keserű meggyőződés.És te. akiket én. versek.. ezer évekre visszamenőleg. növekszik a hiszékenyek száma.3. Ok mind Isten szolgái. oldozok fel. a jövő számára. Erő­ teljesen növekszik a 6.2. Vagy dühödten tagadnak. 4. Sem Isten. fizikus létedre. aki. mintha lenne. Hívők.. mintha lenne. Hofit utánozva. Másképpen fogalmazva: csökken a hívők. Nincs elég hite. Tagadók.. csodálkozva mereszti tágra a szemét: Kinek van mumpsza? Az átkozott és iri­ gyelt közönyös. a szent háború iránt közönyösek.. . hogy”. 5. valamint az archai­ záló és modernizáló reformkísérletek.5.1. de nem hívők. vagy enyhe növekedés tapasztal­ ható az 1. de nem vallásosak. kategóriábá sorol­ hatók száma. sem az Ördög miatt ne pusztuljon el egyetlen élet sem. „Ebben már képtelen vagyok hinni. EMBERKE? végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás marad csak. a Koppenhágában tartott fizikus világkongresszuson egy Wertheim nevű dán fizi­ kus vacsorára hívta nevesebb kollégáit az üdü­ lőjébe. hiszel ezekben a barom­ ságokban? . akár a „nincsről” esik szó. Saját vallással. Ezen belül igen népszerűvé váltak a „filléres misztikák” és a ku­ darcot valló keresések. Ebből a szempontból különösen érintettek a távoli Ke­ let vallásai és életbölcselete. 7.6. a különböző transzcen­ dens csoportokba tartozás váltogatásai. 2. . 8..Miért? . 3.Mert azt hallottam. Hívők és vallásosak. S néha feltűnik közöttük valaki. Stagnálás. az üresség papja. Vagy szorult helyzetében cserélgeti őket: „Ezt nem tudom. de hiszek abban. 2. Bohrnak feltűnt a kertkapu. . spekulációk. A transzcendencia létezését sejtők.. A variációk egyre szűkülnek és polarizálódnak. Meg amit mások tananyagként hirdetnek.4. Az áldott érdektelenek. 7. de csak azért is úgy tesz. Bohr kiabálni kezdett.. Az agyakban kialakuló zűrzavaros ellentmon­ dásokat jól példázza Heisenberg anekdotája: 1926-ban. 4. Hát idézetek. Bizonytalanok. hogy voltam és hogy nem leszek. 6.M i van odaszögezve? . 8.7. 5. Babonások.

Egyáltalán: számomra az egyik legfélelmete­ sebb dolog az átlátszatlan sötét víz. én vagyok számára a sonka vagy a pa­ cal. aminek az előadásain nem vettem részt. Rettenetesen félek és undorodom a cápáktól. Évmillók óta arra ké­ . dunai ragadozó? Messze van. mozdulatlan.P o pper P é t e r 14 Dehogy hiszek . A hit mély gyö­ kerei lassan elsorvadnak. ahová megszülettem. A szeme tekintet nélküli. nyilván hideg és nyálkás. emberkékkel. a bolygót. Felfedeztem ugyanis. s derűs lebegésünkben nem lesz már fon­ tos. Ő számomra a halál. Akkor már természetesnek vet­ tem. de azt hallottam. egyre többször futunk önjelölt álpróféták után. hogy érdemes volt csatlakoznunk a szabadpopó-mozgalomhoz. hogy egy átlátszó műanyag csőrendszer vezet le a tenger mélyére . aztán egyre felszabadultabban hirdetjük majd. szinte objektív. különösen éjszaka. A fekete víz a legszorongatóbb rejtekhely. legyen szó akár a Balatonról vagy a Du­ náról. ha nem hisz benne az ember. Sidneyben volt egy pszichológiai világkong­ resszus.védekezett ijedten Wertheim . minden érzelem nélküli. először halkan.. S a ha­ rapása is hideg. vagy közel a váratlan felbukkanáshoz? Támadni fog. s úgy érezzük majd. hogy mennyivel könnyebb. Halálunkhoz .kö­ zeledve jól megtömnek LSD-vel vagy heroin­ nal. szellősebb gatya nél­ kül jámi-kelni a világban. Ki bújik alatta? Cápa? Vagy valami eddig ismeret­ len balatoni. Ez lesz velünk. amikor elkerültem Ausztráliába. hogy milyen színű és szagú füstként himbálózunk a semmi felé. vagy csak megvizsgál? A teste fényes.oda jártam cápákat nézegetni. mint tavalyi foltos gatyánkat. hogy ez akkor is hat. egyre jobban fogjuk rejtegetni és szégyellni hitünk maradványait. mintha fémből készült volna.mi az? . hogy Isten valamelyik angyala mutatja ne­ kem a világot. M á s o d ik f e j e z e t Cápák és nyelvtanárok Már elmúltam negyven.

P opper P é t e r

16

17

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

szül, hogy megöljön engem. A sötét víz, a rej­ tőzködő szörny, a kiszámíthatatlan szándék... szóval a halálfélelem birodalma Borzongva sétáltam a kivilágított műanyag csőben, néztem a cápákat, ők nem néztek rám, de nyilvánvalóan láttak engem. Tudtak rólam. Ez különösen ijesztő volt. A hajótöröttek sorsá­ ról fantáziáltam: elképzeltem azt a végtelen ma­ gányt és kiszolgáltatottságot... Vajon miféle bű­ nért kaphatja ember ezt a sorsot? - Szintén a kongresszusra érkezett? Barátságos férfihang. Nem vettem észre, hogy rajtam kívül még van ott valaki. Elegáns, őszes középkorú úr, feltűnően csillogó szemekkel. - Megijesztettem! - mondja bűntudatosan. - Bizony, megijesztett! - Cervik vagyok, Kanadából. A z általános lé­ lektan professzora. - Popper. Klinikus Magyarországról. Ez az ije­ delem az ára, ha a cápák jobban érdekelnek, mint a tudomány. Tágra nyitotta a szemét, a homlokán megso­ kasodtak a ráncok. - Milyen tudományról beszél? - H át a miénkről. - M ár megbocsásson, a pszichológia nem tudo­ mány, sose volt az. - Hanem? - N a jó, egy negyedórát beszélgethetünk a szak­ mánkról. Többet nem ér meg. - Szóval, mit gondol a pszichológiáról? - Egy mesterséges nyelv. Minden köznapi foga­ lomra van egy saját terminus technicusa. Például

szeretet helyett kötődésről beszél. Segítőkészség he­ lyett szociábilitásról. Együttérzés helyett empátiá­ ról. Ertelmesség helyett intelligenciáról. M i ezt a nyelvet tanítjuk. Nyelvtanárok vagyunk. De a lé­ lekről egy grammal sem tudunk többet, mint az át­ lagos városlakó. Gondolja csak meg: az emberiség évezredeken át milyen jól elboldogult a két görög alapfogalommal: az ésszel és az értelemmel. A z­ után egy 19. szazad végi kongresszuson Binet és Simon bemutatták intelligencia-tesztjüket. Valaki meg is kérdezte: - Binet úr, mi az az intelligencia? - Intelligencia az, amit a mi tesztünk vizsgál.1 S valóban: az intelligencia a pszichológia egyik legkevésbé tisztázott fogalma. Egy biztos, az ún. intelligencia-vizsgálatok mindenféle ér­ telmi funkciót mérnek (logikát, kombinatív gondolkozást, tér-időbeli tájékozottságot, néha műveltséget is stb.), de intelligenciát nem! Ezért a tisztességes pszichológusnak mindig meg kell határoznia, hogy milyen értelemben használja az intelligencia fogalmát. Én pl. William Stern definícióját fogadom el: intelligencia az új helyzetekhez való célirányos alkalmazko­ dás képessége, a belátás segítségével. Tehát vi­ selkedési kategóriáról van szp! Adott helyzetben lehet intelligensen és nem intelligensen visel­ kedni. Új helyzet: amiben még nem volt, amire nincs viselkedési modellje. Célirányos: az ere­ deti törekvés, fenntartásával. A reális kerülő­ utak megtalálása. A belátás kizárja az ún. próba-szerencse módszert. - S a dolog kísérleti része?

P o pper P é t e r

18

19

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

- H át... H a nagyon akarom, az elmegy vala­ mifélefiziológiának. - Ne igyunk egy kávét? -Igyunk. A kis vízparti presszóban mind a ketten rá­ gyújtottunk, s az első szippantás füstjét széles sugárban fújtuk magunk elé. - Mondja, maga szerint mi történt velünk? - Furcsa ügy. Kezdetben és évezredeken át a hí­ vek pszichés gondozása egyértelműen papi funkció, a pasztorális szolgálat integráns része volt. - S aztán mi történt? - A z ördög tudja. Úgy látszik, soha nem elég egy megváltó és a megváltás lehetősége. Olyan em­ ber, olyan nép is kell, amelyiket meg lehet váltani. A kik elfogadják a megváltás csodáját. Ehhez pedig mély hit kell és önátadásra való képesség. Ez az, amit szétrongyolt a modem természettudomány. A racionalizmus. A bal agyfélteke, az elemző gondolkodás kultusza, bölcsődétől az egyetemig, és a halálig. Legfeljebb marad valami bizonyta­ lan éhség a sodró hatású, kábító totális élmények iránt. - Várjon csak! És az orvostudomány? - H át ez az! Ajánlkozott arra, hogy magába ol­ vasztja a lélekgyógyászatot. Pszichiátria. A z elmebetegségek vonatkozásában ezt nagyjából el is fo ­ gadta a közvélemény. Ámbár feltűnt, hogy csak a tünettant és egyes kezelések hatását mondja el. Te­ hát differenciál-diagnosztikát ad, de az etiológiával, a kór keletkezésének oktanával - a pszichoorganikus szindrómák ( tehát a szervi károsodások lelki következményei) kivételével - adós nyarad.

A z úgynevezett funkcionális zavarok (pl. neurózi­ sok, pszichés infantilizmusok stb.) egyértelmű ma­ gyarázatára - Freud elméletképzésének kivételé­ vel - máig nem került sor. A funkcionális pszichés zavarokban szen­ vedő, igen érzékeny emberek számára az orvos törekvése a természettudományos objektivi­ tásra, a közérzet, a szubjektív panaszok másod­ lagos jelentőségűként való értékelése riasztóan hat. Pedig már 1909-ben megjelent Freud ta­ nulmánya a hisztériáról, bebizonyítva, hogy nem színlelésről, hatásvadászatról, hanem va­ lódi betegségről van szó. Ennek ellenére ma is érvényes Bálint Mihály megállapítása Az orvos a beteg és a betegség című könyvében: „Ha az organikus vizsgálatok negatívnak bizonyulnak, a legtöbb orvos a beteget egészségesnek tartja, testi panaszait nem veszi ko­ molyan. A beteg ilyenkor vagy tünetet vált, vagy orvost.” így hát lassan kifejlődött, és a 20. században elterjedt egy hibrid tudomány: a klinikai pszi­ chológia. A művelője félig orvos, félig pap. A módszertana - amíg az egyszerű lelki jelensé­ geket kvantifikálni, mérni, vagy legalább meg­ számlálni tudja - természettudományos. Kvan­ tumokban fejezi ki magát, nem minőségekben. Ha ez már módszertanilag nem lehetséges - pl. az összetett, bonyolult lelki jelenségek ese­ tében - , akkor visszatér a kvalitásokban való gondolkodáshoz. Vagyis megpróbál a tárgytól függően hol minden értékítélettől mentes ter­ mészettudomány, hol pedig más szaktudo­

P opper P é t e r

20

21

CÁPÁK ÉS NYELVTANÁROK

mányoktól kölcsönzött értékítéletek segítségé­ vel társadalomtudomány lenni. Egyszerre akar Arisztotelész és Galilei szerint gondolkodni.2

Jegyzetek
‘A 19. század második felében Franciaországban népesedési problémák keletkeztek. „Egyke” - egy családban egy gyerek! A rendkívül tehetséges oktatási kormányzat mellőzte a bizottságosdit. Ehelyett meg­ bízott egy Bihet nevű pszichológust, hogy nézzen körül az iskolákban, és tisztázza, hogy mi a helyzet. Megnőtt volna a szellemileg elmaradott gyerekek száma? Binet vállalkozott erre, de maga mellé vett egy gyerekorvost is, dr. Simont. Vizsgálódásaik ered­ ményeként jelentették, hogy szó sincs értelmi zava­ rokról, ám a gyarmatokról bevándorolt családok gye­ rekeinek egy része nem érti jól az irodalmi francia beszédet. A francia kormányzat húzódozása a bizottságosditól annak a következménye, hogy komolyan vet­ ték a Le Bon-törvényt, amely szerint egy embercso­ port teljesítménye a csoport leggyengébb tagjának színvonala felé deviál, éppen úgy, mint pl. a tájéko­ zódási terepversenyeken. Ezért bizottságok eseté­ ben nem igen beszélhetünk kollektív bölcsességről, inkább kollektív butaságról, ahol a bizottságnak annyi a szerepe, hogy megosztja a legtöbbször rossz döntések felelősségét.

2Eddig a tudományos gondolkodás több forra­ dalmát ismerjük. Ezek a nagy minőségi változások hagyományosan három névhez kötődnek: Arisztote­ lész, Galilei és Heisenberg. Arisztotelész. Minőségekben gondolkozik s ellen­ tétpárokat állít fel. (Könnyű, nehéz, meleg-hideg stb.) Törvény: olyan folyamat, ami azonos feltételek között mindig azonos módon megy végbe. Szto­ chasztikus törvény: ami azonos feltételek között gyakran azonos módon megy végbe. Ahol ilyen ten­ denciát nem sikerül megállapítani, ott a tudomány még nem jutott el a törvény felismeréséhez. Ezért a tudomány alapkérdése, ha egy új jelenséggel kerül szembe: vajon törvényszerű-e? Nyilvánvaló az arisztotelészi törvényfogalom matematikai (statisztikai) jellege. A tudományos megismerés a faj- és a nem­ fogalom meghatározásával, és rendszerbe sorolással zárul. Galilei. A modem természettudományos gondol­ kodás első úttörője. Egy hipotézist axiómává lépte­ telt elő, nevezetesen: hogy a természettudományban csak és kizárólag okságilag determinált törvényszerűfo­ lyamatok léteznek. Ezért jól nevelt tudós soha nem kérdezi meg, hogy egy megfigyelt folyamat vagy je­ lenség bekövetkezése törvényszerű-e, vagy sem. Eleve feltételezi a törvényszerűséget, függetlenül at­ tól, hogy felismerte-e törvényt, vagy még nem. A tu­ domány alapkérdése: milyen törvénynek engedelmes­ kedik? S erre leggyakrabban a sikeres funkcionális elemzés ad választ. Legeredményesebb, ha a választ kvantifikálás útján találja és fogalmazza meg. Minő­ ségek helyett igyekszik kvantumokban gondolkozni, tehát számára nincs pl. hideg és meleg, csak hőfok,

hanem kezdő aktusa a tudományos megismerésnek. H a r m a d ik f e je z e t Módszerek a titokzatos lélek keresésére „M i oly anyagból vagyunk. életerőkből. A természettudományos megismerés határait tapogatja a magfizikában. Heisenberg. valamint az értelem erőiből állt össze. ott hiányosak az ismere­ tek. amikor már nem választható szét a megismerő szubjektum a megismerés objektív tárgyától. hogy egyszerre határozzam meg az elemi részecskék helyzetét és mozgásukat (bizonytalansági együttható). Nem szűnik-e meg az objektív természetmegfigyelés lehetősége.) F iz ik a i t e s t = ÁSVÁNY (étertest. én) F iz ik a i t e s t + é l e t e r ő k = NÖVÉNY (aszt­ ráltest. csak súly és tömeg. időlegesen kényszerül visszatérni a kvalitatív le­ írásokhoz. ösztönökből és érzelmek­ ből.és fajfogalomba való sorolás.egy ősi emberkép szerint . hanem csak az én beavatkozásomra adott reakciójukat fi­ gyelhetem meg. én) F iz ik a i t e s t + é t e r t e s t + a s z t r á l t e s t = ÁLLAT (én) F iz ik a i t e s t + é t e r t e s t + a s z t r á l t e s t + ÉN = EMBER . Többek között ezért lehetetlen. hogy az elemi részecskéket megismerhetővé tegyem.az ember fizikai testből. s töré­ keny életünk álmok veszik körül” . Vagyis ahhoz. A nem. hogy soha nem lát­ hatom őket saját természetes mozgásukban. Amire még Einstein is felhördült: A Jóisten nem kockázik! Ebből a bizonytalanságból nőtt ki az elemi részecs­ kék szabad akaratának hipotézise. műszeresen igen durván bele kell avatkoz­ nom az életükbe. Ez azt jelenti.asztráltest . asztrál­ test. mint álmaink. Heisenberg ezt ilyen költőien fejezi ki: Belenézek a természetbe és a saját arcom néz vissza rám.figyelmeztet Shakespeare. a rendszertanok felállítása nem befejező. Ahol nem tud még kvantifikálni. Csak szellemi síkon érzékelhető. Létezési formák. Valaha . A lélektan tárgyának keresésére tehát gazdag metodikai fegyvertár áll rendelkezésre.fizikai test .P o pper P é t e r 22 nincs könnyű és nehéz. (F iz ik a i s ík o n é r z é k e l ­ h e t ő .étertest .én. Ezo­ terikus fogalomrendszerben: .

a retrospekció. Introspekcióról ak­ kor beszélünk. most már nem leszel egyedül.ámbár gyakran vitatott . Ezen kívül a viselkedés legtöbbször nem egyértelmű. De Eysenck közel ült hozzá és ezért hallotta. aki szerint szubjek­ tivitása miatt használhatatlan. Az introspekció és a retrospekció az önmegfi­ gyelés két alapvető formája. az szellemi síkon a legmagasabb erőkkel van kapcsolatban. . Ezt minden pszichológus agresszív cselekedetként értékelné. s ennek megfele­ lően alakult ki a behaviorizmus. érzelmeim meg­ ítélése).a kérdőívek. folyamataira csak következtetni lehet. Az önmegfigyelés tudományos értékéről el­ térnek a vélemények.és fantáziaelemzések. a ha­ zugságot. aki egy éles kagylóval kettévágott egy gilisztát. és van.) a pszichés fe- szükség emelkedését vagy csökkenését mutat­ ják. a viselkedés­ lélektan mint önálló pszichológiai irányzat. .az intuíció. létezésére. . . .az introspekció. .a vegetatív reakciók és változások. hogy egy giliszta két fele önállóvá fejlő­ dik. Csakhogy azonos lelki jelenségek különböző vi­ selkedésformákban nyilvánulhatnak meg (pl. vérnyomás. De lelkünkre. A lélek egyelőre sehol! Holott nem ő lenne a pszichológia (lélektan) tárgya? Mindez nem jelenti a lélek létezésének a ta­ gadását. . sokféleképpen értelmezhető. galvános bőrreflex.az álom.P o pper P é t e r 24 25 M ó d s z e r e k a tit o k z a t o s l é l e k k e r e s é s é r e Tehát az élőlények közül az ember az. aki óvatos felhasználásra ajánlja. pl. aki tudta. „Szegénykém. A viselkedés megfigyelése az egyik legfonto­ sabb informátorunk a lelki folyamatokról. Van. retrospekcióról. Eysenck megfigyelt a tengerparton egy óvo­ dás kisfiút. nem szabad rá támaszkodni. Az értelmi működéseket (intellektust) az én­ funkció hozza létre: az önkonstatálást (saját ma­ gam észrevevése a világban) és az önreflexiót (sa­ ját viselkedésem. a menekülés és a támadás mögött egyaránt állhat félelem). Mondják: „kiszakadt a kozmoszból”! Szellemi síkról nincs semmiféle állandó szabályozó csatornája.” Mégis sokan a viselkedést tartják a lélektan tulajdonképpeni tárgyának. gondolataim. légzés stb. . aki tel­ jesen lent van a Földön. ha a pszichológiai történés és az önmegfigyelés egyidejűleg megy végbe.a kísérlet. .a viselkedés megfigyelése. ha valaki utólag rekonstruálja saját lelki történéseit.információhordozók. de nem magát a lelki jelenséget.a tesztek. . közvetlen tárgy-megra­ gadásra a pszichológia nem képes. Lássuk közelebbről: A vegetatív reakciók (pulzusszám. mód­ szerek: . Másképpen: ami a Földön a legalacsonyabb rendű. aki a lélektan legfon­ tosabb módszerének tartja. van.a szabad asszociációk. mit suttog a gyerek. Következtetésre alkalmasnak tűnő .

jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. Itt fekszem én meztelenül. Egyrészt a lélektani kutatások legobjektívebb metodikája.leírta keletkezésük pszi­ chés mechanizmusát (eltolás.mindig belejátszik a kísér­ leti technika torzító hatása.). amire szánták) és a validitás (milyen meg­ bízhatósági fokon vizsgál). Alom-és fantáziaelemzések.Ebben a szobában fekszem én meztelenül. amelyek az egyéni produkciót vizsgálják. Másrészt kikerülhetetlen rákfenéje a műtermékek keletkezése. Megkülönböz­ tetünk projektív. Sok ellentmondást hordozó módszer. hogy a megkérdezettek mintája mit-kit reprezentál. Függő és független változók kö­ zötti összefüggéseket vizsgál. jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. .N a hallja! H a maga ilyeneket rajzol! A teljesítménytesztek tulajdonképpen fel­ adatmegoldások. Lehetetlenné teszi. Előnye. hogy a saját természetes működésükben figyel­ jük meg a dolgokat . Kérdőívek esetében is fel­ merül a reliabilitás és a validitás követelménye.és teljesítmény-teszteket. beállítottságokat vizsgáló egyszerű eljárás. A tesztnek meg kell felelnie két követelmény­ nek: az egyik a reliabilitás (valóban azt vizsgálja-e. ame­ lyek nem helyettesíthetik az ember megfigye­ lését. hátránya. amely vagy a kérdés-felelet. Háromszöget rajzol. Kérdőívek. hogy nem tud feleletet adni arra a kérdésre. hogy nagyszámú adatfelvé­ telre alkalmas. magának mindenről ez jut az eszébe? . A szer­ kesztés dilettáns módja azonnal leleplezi ön­ magát. . sokszor csak megszámlálási rendszerek. A projektív teszteket csúfolja az alábbi közis­ mert anekdota: A pszichológus négyzetet rajzol. hogy milyen motívumok állnak a válaszok mögött. jön egy hatalmas néger és megerőszakol engem. attitűdöket. differenciál-diagnosztikai kérdések eldön­ tésére alkalmasak. Húz egy vonalat. Tu­ dományos értéke csak akkor van. vagy a több lehető­ ség közötti választás módszerét használja. szimbolika stb.feleli a nő-kliens.Ez egy szoba .P o pper P é t e r 26 27 M ó d s z e r e k a t it o k z a t o s l é l e k k e r e s é s é r e A kísérlet. egyszerűbb lelki jelenségekre vonat­ koztatott standard alapján. . A pro­ jektív tesztek általában a személyiség vizsgála­ tára. .Ez egy sátor.E z egy szőnyeg. állandóan bővülő empíriára támaszkodva. objektívnek (alany és tárgy szigorú elkülönítettsége) és megismételhetőnek kell lennie. Gondosan ellenőrzöttnek. A tesztek kisegítő diagnosztikus módszernek tekinthetők. hogy az álom és a fantázia mese önma­ gunkról önmagunknak . Freud bebizonyí­ totta. . Életpálya-adatokat. A kérdőív tudományos használhatósága függ attól. .Mondja.M i jut erről az eszébe? . Ezen fekszem én meztelenül. Tesztek. Sajátos pszichológiai mérési. ha a tesztek összeállításának szabályaihoz hasonló elvek sze­ rint szerkesztették. A kérdőívben időnként a hazugság leleplezésére szolgáló „lügen”-pontokat illesztenek be.

hanem álom-értelmezésekről. az álmodó asszo­ ciációinak segítségével. fütyül az emlékek idő­ rendjére. gondolatvilágával való azonosulást. Platón szerint a lélek három tulajdonságot hordoz: ösztönöket. beleértve az analitikusra vonatkozó fantáziáit.írja W.szelek­ ció nélkül kimondja. az átélt élmények valódi elren­ deződését. de ennek a sikere csak részleges. félelmekre. sőt az eszébe jutó trágárságokat is. definíciója létezik. hogy fontossági sorren­ det állapítson meg az élményei között . Intuíció. Freudnál nem álmoskönyvről van szó.és természettudomány). ame­ lyekkel féken lehet tartani az ösztönöket (lásd Freud). tudománytalannak minősített módszer. Csakhogy a lélektan valóban szigorúan ter­ mészettudományos metodikájának tekinthető-e? Megérdemli-e ezt a minősítést a modem pszi­ chológia teljes egészében? Természetesen nem. Nevezhetjük megérzésnek is. ösztöntörekvésekre) lehessen belőlük következ­ tetni. hanem a társadalmi jelenségekkel is foglalkozik (egy­ szerre társadalom. A kutatók többsége által elutasított. Fröhlich. hogy elfojtott. A test viszont múlandó. Szabad asszociációk. Ez a módszer fokozatosan feltárja az ösztönés érzelemvilág. aminek alapja a nagyon fejlett empátiás készség. . Ezoterikus értelemben az „én te vagyok”-állapot létrehozásának a képessége. létezése ideigle­ nes. de mégis a tudatosság felé törekvő. pszichés tartalmakra (vágyakra. Az értelem halhatatlan eszméket képvisel. lemond arról. A pszichoanalitikus te­ rápia során a kliens által vállalt ideális állapot. De maga a lélek még mindig nincs sehol! N e g y e d ik f e je z e t A régmúlt elmosódott ösvényei „Az emberi lélek természetével foglalkozó szemlélő­ désből alakult ki a természettudományos szemléletű és szigorú módszertani apparátussal felvértezett tu­ dományos igényű pszichológia ” . Tehát Platóntól származtathatjuk a test és lélek kettősségének számos problémáját. ami lehetővé teszi a másik ember lelki történéseivel. mert nem csak a természeti. sőt egyes terminológiák szerint bőven hordoz em­ bertudományi (antropológiai) elemeket is. D. Lassan befejezhetjük módszertani kalando­ zásunkat. erkölcsöt és értelmet. mert a lélektan ugyan törekszik saját természettudományos módszer­ tanának a kifejlesztésére. ami eszébe jut. vagyis általa megismerhető a tudat­ talan tartalmak jó része. amikor az analitikus-óra idejére félretesz miden „okosságot” és logikát.P o pper P é t e r 28 és perdöntőén alkalmasnak tartotta arra. titkos sze­ xuális ötleteit. Sokféle magyarázata.

ha kimondtuk a bizonyítás szót. akkor ez a fogalom értelmetlen. amiről Pilá­ tus is megkérdezte Jézust: M i az igazság? A kér­ dés elhangzott. akik Arisztotelészre támaszkodva létrehozták a skolasztikus antropológiát. Hume. Állatoknak és növé­ nyeknek nincs lelkűk. s végül Wundttal megkezdődik a filo­ zófiától elkülönült önálló pszichológia fejlődé­ sének korszaka. általános el­ méletképzésként a filozófia. így alakultak ki a természettel foglalkozó alaptudományok: a fizika. hogy milyennek kellene lennie a világnak. a jelenségek érthetők. a képzelet. magas szintű matematikai apparátus. Am. és elhangzik mindmáig. Kibontakozása a francia felvilágosodásban megy végbe. az orvostudo­ mány. a biológia. Az emberi lélek fő funk­ ciója a megismerés.és társadalomtudomány határo­ zott elkülönülése a 17. Berkeley. hogy az igazságot. Jézus hallgatott. A vallás és az erkölcs azzal. Számukra az irracionalitás az ideiglenes nem-tudást jelentette. Követői Plotinosz és Szent Ágoston. mi az igazság. amely tudásunk szerint független a megismerő- . Leibniz. hogy a tudománynak mit kell bizonyítania. Egyik művének záró mondata máig megszívlelendő tanácsot ad: „Fiatalember. Fechner művei is. mert ő valószínűleg tudta. Alkalmazott természettudományok: a műszaki tudományok. folya­ matok. ha nem határozzuk meg. a geológia és a csillagászat . tehát érdemes megismerni őket.P o pper P é t er 30 31 A r é g m ú l t e l m o s ó d o t t ö sv én yei Arisztotelész a lelket tartja a legmagasabb ké­ pességek hordozójának. a gondolkodás. hogy milyen a világ. Ez a világszemlélet teljes egészében racioná­ lis. a kémia. S minden tudomány mögött-felett áll bizo­ nyítási módszerként a matematika. Herbart. A természet. század folyamán vált ténnyé. amikor az enciklopédisták elhatá­ rozták. Mondhatnánk: igazság az a megismerés. amely szerint a világban rend van. a jelenségek mögött meglévő okok. MM. soha ne felejtsd el: a természet nem isten. értelmezhetők. fejlett kísérleti eszköz­ tár és olyan szilárd szemlélet szükséges. A filozófia újkori fejlődésében döntő szerepet játszott Descartes.összes részdiszciplí­ náikkal egyetemben. Mi nem tudjuk. a mezőgazdaság. Ezt a kettőt nem szabad összekeverni. az ítéletalkotás és az akarat. és ezért fecsegünk róla. vagyis kizárólag racionálisan próbálják megérteni a világot. az ember nem gép és egy hipotézis nem tény!” Ettől kezdve a filozófiák egyre inkább telítőd­ nek lélektani gondolatokkal. Locke. Hobbes. Ugyancsak ő volt az első. Azt. A karté­ ziánus gondolkodók ma is elfogadják a mester elhatárolását: a tudomány azzal foglalkozik. Köztudott. azt hogy még nem jutottak el a racionális megismerésé­ hez. törvényszerűségek feltárásához. hogy megteremtik az „ész örök ural­ mát”. Már a pszicholó­ gia őseinek tekinthetők Wolff. Figyelmének középpontjába a tudat kerül. A tudat vezet el önmagam létezé­ sének felismeréséhez: cogito ergo sum. A természettudományok gyors fejlődé­ séhez először is sok kutatási idő. aki a tudatos folyamatok létrejöttét az agynak tulajdonította.

Ám a „tudásunk szerint” egyben figyelmeztetés is: a tudományos igazság feltétele nem csak a bizonyíthatóság. ez válhat életvezérlő meggyőződésünkké. az egyszerű logikai gondolkodás . pl. és ezeket nevezzük kije­ lentett igazságoknak.). ezt hinni vagy tagadni lehet mindhalálig.) Ez az elhatárolás. hogy valószínűleg összefüggés van a szülők alkoholizmusa és a gyermekkori . összetett lelki je­ lenségeknél vissza kell térnie az Arisztotelészféle kvalitásokban való gondolkodáshoz. pl. Pél­ dául ezért foglalkozik könyvtárnyi irodalom az állítólag mérhető szorongással. aki egzaktsága miatt a fizikát tartotta a legtökélete­ sebb tudománynak. emlékezés. illetve a legtöbb személyiség. hogy léteznek-e nem tudományos igazságok. Mindezek következtében a tudomány nem is­ meri az abszolút igazságot. (Pl. Már most hogyan áll az igazság problémájá­ val a pszichológia? Szegény pszichológia rettenetesen szeretne megfelelni Wittgenstein követelményeinek. vagy fö­ lényesen rálegyinthetünk. mint elkövetni”. csak elfo­ gadni vagy elutasítani lehet őket. vagy cáfolhatók. amelyeknek valóságértéke hiteles lehet az emberi elme szá­ mára anélkül. a gyávasággal. a bonyolult és sokféle jelenségcsoport között. Miután a kijelentett igazságok elvileg soha nem bizonyíthatók. amelyeknél a teljesítmények mérhetők . és szinte semmi az unalommal. Ám mai módszertani tudásunk szerint nem mérhető. Ezeket tudományos sejté­ seknek nevezzük. hogy a matematikai statisztikai módszerek a pszichológiában ritkán alkalmazhatók bizonyításként. hogy „jobb igazságtalanságot elszenvedni. hogy „tudásunk sze­ rint” már Szent Ágostonnál megjelenik. ha Szókratész azt tanítja. a pszichoanalí­ zist. nem mond ellent a természetnek. elvetheti a minőségi meghatározásokat (pl. Az elemi lelki jelenségek nagy részénél. Vigyázni kell! Nem arról van szó. hogy bizonyítani vagy cáfolni le­ hetne őket? Léteznek. ám egy napon a tudo­ mány fejlődése felfedezi bizonyíthatóságukat vagy cáfolhatóságukat. hogy mindaz. hogy kijelentett igazságok azok. Számára az igazság mindig relatív. inkább csak a valószínű törvényszerű összefüggésekre mutat­ nak rá. amit csodának tar­ tunk. nincs buta és okos. (Pl. a matematikai statisztikai lehetőségek használhatatlansága miatt. ha­ nem a cáfolhatóság elve is. a matematikában. Mellesleg jegyzem meg.érzékelés. Wittgenstein vagy Kari Popper a cáfolhatóság lehetetlensége miatt nem tartotta tudománynak pl. csak a ter­ mészetről aktuálisan vallott ismereteinknek. arra. Ezek azután ki is esnek a kísérleti pszichológia érdeklődési köréből. hogy „én vagyok az út. az igazság és az élet”. figyelem. ame­ lyeket igaznak érzünk ugyan. nem kvantifikálható. Ha Jézus azt állítja. kvantifikálni tud.meg is tud fe­ lelni az önmagával szemben támasztott követel­ ményeknek.P o pper P é t e r 32 33 A RÉGMÚLT ELMOSÓDOTT ÖSVÉNYEI tői és megfelel a valóságnak. de még nem tu­ dunk bizonyítani-cáfolni. Ugyanígy.és karaktervonással. A relatív igazság tehát a racioná­ lis gondolkodás terméke. csak IQ van stb. aki hangsúlyozza. Kérdés.

e részfunkciók hordozójáról. fi­ gyelemről. de amikor az egészről. vagyis a megfigyelés. Földi körülmé­ nyek között a megismerés lehetősége függ a központi idegrendszer fejlettségétől. de azt nem árulja el. azt csak funkcionális elemzés segítségével lehet feltárni. Fordítva viszont nem igaz. A modellek viszont különböző létezési lehetőségek megfo­ galmazásai. hogy miben áll az összefüggés. hogy egyénileg. vagyis a személyiségről akar valamit mondani. motivációról stb. ezért mondtak csődöt minden idők racioná­ lis istenbizonyítékai. de az összefüggések kimutatása nem tekinthető az adott jelenséget megmagyarázó.) Mindez na­ gyon fontos segítője lehet a kutatásnak. a tudományos igaz­ ság hirdetése. s ezért nem nélkülözheti az esszét sem. R.). Éppen azért van szükség modellekre. Vagyis Isten létezésének logi­ kai bizonyítása végül mindig a semmibe mar­ kol. A megismerő mindig redukciókra kényszerül. még ha Aquinói Tamástól származtak is. és modellekben gon­ dolkodik. A biztos tudásnak soha nincs szüksége modellekre. ha valaki azt állítja. . nagyjából azonos fejlettségi szinten lévő intelligen­ cia kölcsönös megismerése? Emberi intellektussal megismerhető-e az emberi intellektus? A ta­ pasztalat azt bizonyítja. A példa blőd. mint tudományos értékű gondolatok kifejtését. amelyet ak­ tuális tudása alapján biztosnak tart. nevezetesen a misztikus élmény felé. így egyaránt lehetnek igazak és té­ vesek. Még egy szempont a pszichológiai megisme­ rés és az igazság viszonyához. teljes tudomá­ nyos eredménynek. Valentine szerint a természettu­ dományos kutatás lényege az empíria. mert ebben a kérdésben még nem lehetséges a megalapozott állásfoglalás. S ezen még a felhalmozott kollektív tudás segítségével sem lehet túllépni. akkor a pszichológia dadogni kezd. (Különös veszélyt jelente­ nek az ostoba kísérleti módszerek és a mate­ matikai statisztikai bizonyítás lehetőségeinek félreértései. de nem olyan ritkaság. pl. Pl. a maga teljességében nem lehetséges. A fejlődéstanilag fejletlenebbnek nincs eszköze a fejlettebb idegrendszer folya­ matainak. hogy a nem­ zetközi pályaudvar illemhelyéről vett vizelet­ minta az európai átlagvizelet mutatójaként ér­ tékelhető.P o pper P ét e r 34 35 A RÉGMÚLT e l m o s ó d o t t ö sv én yei kriminalitás között. Elvileg egy magasabban szerveződött idegrendszer megis­ merhet egy alacsonyabbrendűt. Azt a tényt fogadja el. Ezért a vallások és az igazi ezoterika. Pl. a mérés és a kísérlet. Erről járta a mondás: ha valaki egy racionális lépést tesz Isten felé. És a pszichológia? Elvileg lehetséges-e két. az Isten két lépést hátrál előle. így hát a pszichológia ott billeg a természetés társadalomtudományok határán. a kabbala az irracionális istenbizonyítékok felé fordul. törvényszerűségeinek a megértésére. A tudományos elemzésekben mindig részfunkciókról van szó (érzékelésről.) Ezért nő a szakadék a matematikai statisztikai bizonyítást igénylő kísérleti lélektan és a klinikum között.

.jungi terminológiában . a migrént vagy az infarktust) igen nagy fájdalom­ mal járnak.Lelkednek azzal a részével akarok beszélni.Nagyon nagy fájdalmat. A klasszikus kísér­ let (több könyvemben is említést tettem már): a Stanford-skála szerint igen hipnábilis férfi.mindig a Personában fejti ki a hatását. hogy akármilyen mély hipnózisban lévő vizsgálati személy azonnal felébred. O feleljen! M i törté­ nik most veled? . ha olyan szuggesztiót kap. mert a hirtelen érösszehúzódások. Eközben kezét chloretillel fagyasztják. aminek végrehajtása .akár bármiféle pszichoterápia . Akkor azt kérdezi a hipnotizőr: . . A hipnó­ zis . mély hipnózisban teljes anesztézisre kap utasítást. érgörcsök (lásd pl.a Selbstbe ütközik. amit nem tudok hipnotizálni.Fagyasztják a kezemet.Miért tűröd? .Mit érzel? . Arról a közismert tényről van szó.Ö t ö d ik f e je z e t A tudatos és a nem tudatos tudás furcsa jelenségei Erről a jelenségről a hipnotizőrök tudnák a leg­ többet elmondani.Mert nem szenvedek tőle! .

s azt is tudta. (Erről a történetről szín4 . E regény hatására egy évig vizsgáltam ún. Marad az alábbi lehető­ ség: a hipnotikus szuggesztió azt akadályozta meg. mindenről tud. hogy az observeur létezését Füst Milán is fölfedezte. amit mindig magá­ val visz tengeri útjaira. a derekam táján. amin kedvenc úti órája áll. hogy a fájdalom érzékelése belépjen a tu­ dat világába. erős felindulásban elkövetett gyilkosokat. Először még ár­ talmatlan. mint a majomé. hogy a nem tudatos tudást nevezzük utólag megérzésnek. ami állítólag csak a pszichológusok lelkében fordul elő? Ez a nem tudatos tudás megint csak nehezen helyezhető el az ember lelki struktúrájában. elakadtunk az observeumél. Mert játékos. s szükség esetén beavat­ kozik a cselekvésekbe. hogy most már ölni fog. hogy Füst Milánnak igaza van: az ölés indulata két hullámban jön. Kivéve. majd történik még valami. a vitrint. Ki az. egy rossz mondat vagy mozdulat. ledönti a könyvespolcot. a lelki folyamatokba. ha ebben a játéká­ ban leleplezik. Igaz-e ez? Thomas Mannt 70 éves korában tüdődaga­ nattal megműtötték. s akkor az indulat máso­ dik. A fájdalom érzéke­ lését sem. még felfokozottabb fázisában már gyilkol. A konklúzió ebben az esetben az. a tudat spiclijénél. titkos lelki megfigyelőnknél. ha ebben a já­ tékában leleplezik. majd megszólal: . egyszóval rettenetes pusztítást végez. Bármit tesz. mint a barom. Érdekességként megjegyzem. hogy épen hagyta azt a kis polcot. mint a majomé. De örökké figyel. hogy az ember csak attól szen­ vedhet. hogy megindul valami ben­ nem. Mert játékos. intuíciónak? Déjá vu-élménynek? Vagy aha-élménynek. mert akaratlagosan nem felidézhető. Tudta. lerántja a csillárt. a földön fekve. Leüti a feleségét. Bármit tesz. Ezért nem bíztam én soha az emberi termé­ szetben. hiszen utólag nagy fájdalomérzés lé­ tezéséről számolt be. Lehet. nehéz mozdulással. mit tesz. Jobb híján elnevezték observeumek. s azt tapasztaltam. így hát nyitott kérdés marad. hiszen a kísérleti személy mindvégig tudta. hogy mi történik vele. aki felel? Sőt. él­ vezi is amit csinál. mert leleplezett! Vagyis leleplezéséig Störr kontrollált maradt az observeur által. élvezi is amit csinál. S tudtam. valószínűleg ő ébreszt a Selbstet sértő parancs esetén. A felesé­ gem története című regényében Störr kapitány. Szóval. Nem illeszthető be semelyik személyiség-modellbe. a tuda­ tot nem. hogy a hipnoti­ kus utasítás mit bénított le? Mint látjuk. Kivéve. S közben észreveszi. Eredetileg semmiképpen nem része a tudatnak. No de tudat-előttesnek (tudat-alattinak) sem nevezhető. egy ideig nézi az őrjöngő férjet. az óriási tengeri medve dührohamában össze­ töri felesége szobáját. tudatosodjon.P o pper P ét e r 38 39 A TUDATOS ÉS A NEM TUDATOS TUDÁS .Hagyja abba! Minek játssza meg magát? S akkor éreztem. A regényben ez történik: a feleség. amit tudatosan átél. hogy most megölöm. S akkor megjegyzi: Ezért nem bíztam én soha az emberi természetben.

Például mindig öröm­ mel pletykál. azaz nem tudott arról. A nyelvi kifeje­ zésben ez a birtokviszony állandó: „az én lá­ bam.D e mindez oly csudás.” Sok idő elteltével Sartre eltöpreng ezen az ál­ lítólagos birtokviszonyon. Isten . Amikor barátjának Horatiónak be­ számol találkozásairól apja szellemével.ha van . tudás. Ezek szerint az em­ ber egy földi tudat. hogy itt egy azonosság művi szétszakí­ tásáról van szó: a tudatom én magam vagyok. Tanácstalanságunkban Hamlet királyfihoz fordulunk. illúziónak tartja.tanítja Tolle. akár rossz híre­ ket.tehát létezésem észrevevése. továbbad akár jó. nagyon sokat szenved­ tem. hogy fáj va­ lami. akkor megszűnik az én létezésem is. Az Ego érzi saját labilitását. Sartre itt betéved a távoli Kelet bölcseletébe. Több dolgok vannak földön és egen. lehet a származásból. megszűnik. ezt ismételgette: Ja j. Horatio gyanakszik: Horatio: . világnézet. Horatio. Decartes közhellyé vált mon­ dása és alapvető meggyőződése a „gondolko­ zom. olyan álla­ potban van. szo­ ciális státusból. vallás stb. empirikus lélek-tapasztalatokkal? Ha létezik lélek tudat nélkül.P o pper P ét e r 40 41 A TUDATOS és a n e m t u d a to s t u d á s tén írtam már. s arra a következte­ tésre jut. valamilyen helyzeti vagy szellemi fölényt keres a maga számára. akkor marad a halottak hallgatásának spirituális ma­ gyarázata. Tehát léteznem kell. emberfajtából. mint idegent szokás. oly idegen. Hogyan szenvedett mégis tudatos meg­ élés nélkül? S hogyan lehetséges az. kell lennie egy Én-nek. Holott a műtét alatt semmiféle fájdalmat nem érzett. politeizmus esetén kozmikus tuda­ tok. az én el­ képzelésem stb. mint amilyen nagy kínok átélése után szokott létrejönni? Mit kezdjünk ezekkel az ellentmondásos. Hamlet: H át üdvözöld. kimerült ember benyomását kelti. és önreflexió . és Buddhával egyetértve tagadja az ego önálló létezését. mint hogy elhall­ gat. Mi azonban tovább töprenghetünk Descartes és Sartre vitáján. a belső és a külső világ érzékelése nél­ kül. az én szerelmem. Az elkülönülés érve lehet szellemi (pl. A lényeg számára ugyanis az. hogy az adott pillanatban fölényben van a másikkal szemben. vagyoni helyzetből fakadó. a reagálás minden lehetősége nélkül.). mintsem bölcselmetek Álmodni képes. el­ méletileg sehová be nem illeszthető. A tudat nélküli állatnak nincs Én-je sem: ha a tudatom (önkonstatálás .egy kozmi­ kus tudat. és ezért folyton megerősí­ tést. Az emberi tudat az azonosulásokból és az el­ különülésekből keletkezik . aki gondolkozik.tehát ítélkezésem ön­ magam felett) tönkremegy. vagy .. birtokosa és létrehozója gondolataimnak. mert valamiről többet tud nála.) Amikor az altatásból magához tért. Itt Horatio nem tehet mást. a meggyötrött. tehát vagyok”. hogy amikor a telje­ sen fájdalommentes orvosi beavatkozások (mű­ tétek) után a beteg magához tér.. az én bánatom.

a taoisták. négernek. A történelem azt bizonyítja. magyarok stb. ne reagálj! Egy idő után rájössz. akár egy vezérürüről. egyedül a „vették a fáradságot megszületni” alapon fölényt adnak minden tehetségtelen és ostoba senkiházinak a más születésű ember fe­ lett. zsidónak. má­ sokkal összehasonlítva a saját élet kudarcainak. ha lehetséges. hogy emberek millióit ölték meg a gyűlölet ne­ vében. hogy a közöny nevében soha senkit nem öltek meg.” alapján történő azonosulás. Feltűnik viszont. homosze­ xuálisnak stb. a másik ember feletti fölény igényét szüntették volna meg magukban? Sikerült volna végzetesen meggyengíteni magukban az ego hatását? A leg­ újabban már nem is társadalmi eredetűnek tar­ tott. Ugyanilyen szerepet tölthet be a panaszkodás. a cse­ lekvések főként gyilkosságba torkollottak. kezében a törvénytáblákkal. po­ zitív megkülönböztetésül azoktól. megvetésre csábító hangjaira. hanem biológiai gyökerű igényt a hierarchizáltságra? Hiszen a fölényt és a hatalmat mindig a tudástöbblet és a hatékonyság jelenti. zsidók. Mégis marad egy kérdés: egy Isten nélküli vi­ lágban fenntartható-e a spirituális lélekfelfogás? . Vagyis ahol az emberi viszonyokba beavat­ koztak az érzelmek s főként az indulatok.a vereség kettős. hogy te is agresszív védekezésre kényszerülsz. keserűségének. kommunisták. az életkörülmények. És az arany­ borjút látva azonnal megölet három és félezer embert. A szeretet vallása a „szeresd felebaráto­ dat. akkor semmibe foszlik az Isten is. A hatalom. Most nem is beszélek a politikáról vagy a nacionaliz­ musról. vagyis a te Egód is erősödni kezd . hogy a negatív diszkrimináció. S ennek az attitűdnek az ellenpontja: a „mi kutyánk kölyke” alapon történő elfogadás. a fölény és az erő kultusza. politikai viszonyok állandó keserű kritikája. az elle­ ned való fenyegetés és támadás néha oda vezet. Ennél többet csak a szeretet nevében öl­ tek. mert nincs már rá szükség. mint te” érzését. Gya­ kori baj. Ezért Isten a mindentudó és mindenható ha­ talom az ember és a világ felett.P o pper P é t e r 42 43 A TUDATOS ÉS A NEM TUDATOS TUDÁS éppen a testi adottságok határozzák meg a „más vagyok. köztük a Ne ölj! parancsa. orosznak. De Mózes lejön a hegyről. akik cigány­ nak. születtek. fasiszták. sőt „szeresd ellensége­ det” jézusi paranccsal kezdődik és az inkvizíció­ val folytatódik.) Ám ha semmibe foszlik a hatalom. akár egy fejedelemről van szó. Ezért nincs Istenük a buddhistáknak. a tao vagy Kung Fu-ce köve­ tőinek. A buddhisták. a konfuciánusok soha nem gyilkolták meg vallási ellenfeleiket. Nehéz ügyek. Az Egónak ezekre a gyűlöletre. a „mi fradisták. hogy a fennmaradásáért küzdő másik ember Egojának a hangját hallod. pechjeinek hirdetéséig egészen az egyének vagy csoportok gyűlöletéig. amelyeken Thomas Mann sze­ rint az emberi viselkedés alfája és ómegája van leírva. Ezek az azonosulások és elkülönülések. minden teljesítmény nélkül. mint tenmagadat”. (Holott soha nem járt a Mindentudás Egyetemére.

hanem a vallás fogalomrendszerébe tartozik. Tehát a lát­ hatatlanság nem zárja ki a létezést. száguld a semmiben. mit lehet kutatni rajta. Az űrben. vagy hatásuk miatt létezésük bizonyítható.P o pper P é t e r 44 Van-e halhatatlan lélek? Van-e halandó lélek? Mint önálló és szabad (indeterminált) entitás kívül áll-e a materiális oksági összefüggéseken? Ha igen. ami mozgásra képes. Tehát lehetségesnek tartja a belső látás (lá­ tomás) és a belső hallás (elhívás) megtapaszta- . a semmiben létező Isten nem rendelkezik ilyen eszközökkel. A hallhatóság is mozgáshoz kötött. akkor láthatatlan. re­ zeghet. Mert a fény akkor is látható. néha tárgyias természete van. Ám a megformáltság nem feltétele a létezésnek. Ha Istennek nincs formája. Kicsinységük miatt az elemi ré­ szecskék vagy a vírusok is láthatatlanok. a pszichológia szempontjából? H a t o d ik f e j e z e t A lelki jelenségek végsőnek tűnő meghatározói Három és félezer évvel ezelőtt a habiru Ábra­ hám élménye-ötlete volt a láthatatlan Isten. ám műszeresen láthatóvá tehetők. A hang­ képzés speciális formája a rezgés. Az ember csak formát képes meglátni. ha nem formáról verődik vissza. Ábrahám nagy találmánya tehát a hit a nem fizikai értelemben vett látás és hallás létezésé­ ben. Mozogni képes: néha hullám-. ha nem alkot formát. pl. akkor mégse a tudomány. tehát fizikai érte­ lemben nem is hallható. Tehát kell va­ lami materiális eszköz. S ha így lenne.

annak ellenére sem.P o pper P é t e r 46 47 A LELKI JELENSÉGEK . Lehet-e a végeredmény . Szemléletünk Newton totális determinizmusából táplálkozik. szorongást. amikor napról-napra „újrama­ golod” őket. csak a te lelkedben élnek tovább. évti­ zedeken át. a ka­ rakter alakulásában. gyógyszerekre. Szerinte. amikor az ember képessé lesz nem látható és nem hallható belső történéseket érzékelni: nemegyszer a látás és hallás analógiájára pl. ma­ gadhoz ölelve? Nekünk szerzeteseknek tilos ilyet tennünk. ezt keressük. szerelmet. sehol nincsenek. hatá­ suk is semmivé vált. vagyis hogy amíg a gyógyszer hatása tart. A pszichológiának ehhez attól kezdve lesz köze.mentségedre legyen mondva . Ekido kifakadt: . bántó gondolatokat.polgári szemmel akár kedvező. széles patakhoz értek. tehát végső soron képes együtt élni a kórfolyamattal. lásának lehetőségét.Te még mindig cipeled? Barátom! Mit cipelsz magaddal éveken. . ha pontosan ismernénk minden apró anyagi részecske helyzetét és mozgását . szem­ mel láthatóan a kimonóját féltette. A lelki funkciók közül egyedül az emléke­ zés és a tudat került gyanúba: Vajon nem őket nevezzük-e léleknek? Egy taoista legenda szerint két szerzetes.Azt a lányt én már órák óta letettem . Ebből következik az érzékelhetőn túli. szeretetet. és átvitte a patakon.Miért vitted át azt a lányt a karjaidban. félelmet. sérelmeket. Cipeljük a múltunkat. nem szenved. betegséget szünteti meg. A partján egy szép lány tétovázott. s időlegesen reagálnak testi be­ avatkozásokra. amikor már esti nyugovóra tértek. Végül is erre alapoz Freud elmélete is a múlt. tőled kap­ ják energiájukat. Éppen a magyar Szondi Lipót kezdett komolyan foglalkozni az elképzelt jövő. hogy kölcsönhatásban állnak fizikai. testi jelenségekkel. Tanzan a karjába emelte a lányt. akár kedvezőtlen . jelentőségük nincs. De hát kisebb-nagyobb mértékben valamenynyien így érzünk. min­ denféle fájó érzelmet.felelte Tanzan. hangulatot. pl. de néha gondolatokat is. Te táplálod. sőt néha már a múltunk cipel minket. a szellemi létezés jelenvalóságá­ nak feltételezése. Minket azonban az egészségesnek tartott ember lelke érdekel. a cselekvés és a viselkedés végeredményé­ nek (a finalitásnak) determináló hatásával. megbántásokat. organikus. hanem annak érzéke­ lését. a gyerekkor döntő szerepéről a személyiség. Ezeket a jelensé­ geket viszont nem lehet a fizikai létezőkhöz hasonlóan kezelni. Öt óra elteltével. tudatossá válását. gyűlöletet .tehát leginkább érzelme­ ket. amelyek már rég szétomlottak a múltban. mindeddig hiába. hiszen önmagukban már semmi erejük. .akár százezer évekre előre megismerhetnénk a jövőt. A gyógyszere­ lés legtöbbször nem magát a lelki jelenséget.ezt tanultad a pszichológiától. sarat hömpölyögtető. Persze .mégis vonzó? Ezért ismétli meg az ember olyan sokszor a negatív feed-backkel figyelmeztető hibás viselkedés . Tanzan és Ekido vándorlásuk során egy meg­ duzzadt.

. hogy felépít egy egzisztenciát. hogy EEG-vizsgálat köz­ ben azonos idő elteltével ismételten elindított hanginger (kellemes hegedűszó) egy idő után létrehoz egy új.P o pper P é t e r 48 49 A LELKI JELENSÉGEK . jelezve a szorongást. Néhányan (kb. úgynevezett várakozási hullámot. piros jel­ zést kaptak. amelyekkel a patká­ nyok tanulási képességét is vizsgálják.. kriminálisok. hasonlót ahhoz.nem tanul.. Ezek közül a legfontosabbak: a személy . Az életvezetési törések azt je­ lentik.nem szorong. Figyelemre méltó. azután minden ok nélkül szétrom­ bolja. Cleckley amerikai pszichológus leírja a (pszichopátia) szociopátia tizennégy jellegzetessé­ gét. kiszolgáltatott helyzetével. konfliktusokat. Ekkor félrelöki a példákat és beáll a csa­ patba csatárnak. Pl. Készítettek egy labi­ rintust. Érdemes megemlíteni. mert leveszi az elítélt válláról az önmagáért való felelősséget. lassú. mint a múlt tapasztalatai alapján anticipált jövőnek. A labirintusban áram keringett. soká lesz még. . katonai drilljével. .. amíg újra megbukik. Három csoport versenyzett: lelkileg egészsé­ gesek. De két óra múlva hív­ ják egy betörésre. de most hívták fo­ cizni. néhány napig nem jelenik meg a mun­ kahelyén. amelyek nem voltak szigetelve. A pszichopátia problémáját megpróbálták kí­ sérletileg is megközelíteni. és elmegy. a galvanikus bőrreflex-mérő jelentősen kilengett. áramütést kapott. amellyel gyakran el tudja bűvölni környezetét. konfliktusait? Pl. vagy mással folytatott.14 %) mégis egyet­ len egyszer óvatosan megérintették a tilos utat. Az agy felkészül az új inger fogadá­ sára.indokolatlan törések vannak az életvezetés­ ben. könnyedén megismétel negatív eredménnyel végződő hely­ zeteket. Ezért nem tanul a ta­ pasztalatokból. Ha valaki fémpálcájával hozzájuk ért. neurotikusok. Mert nem szorong a kudarcoktól. még a börtön is csábító lehet a maga teljes alárendeltségével. de erős indulatok. Azok az utak. hogy Cleckley ír a „pszichopata bájról”. . Emberek fémpálcikákkal „haladhattak” végig a labirintu­ son. Te­ hát fokozottan csábulékonyak. Mindegyik kísérleti személyre galvanikus bőrreflex-mérőt szereltek. Tehát gyenge érzelmek. Valahányszor ilyen pirossal jelzett tilos úthoz értek. Ezek tilos utaknak számítottak. elkerülte a tilos utakat. Például régen volt. vagy egy kapcsolatot. hogy számtanból megbukott. A szabaduló bűnöző megfo­ gadja.nem szeret. hogy soha többé. hogy a várakozási hul­ lám kisgyerekek és visszaeső köztörvényes bű­ nözők esetében nem hívható létre. A csoportok viselkedése: Egészségesek: többségük betartotta a konven­ ciót. szerelem nél­ küli szexuális viszonnyal alázza meg partnerét. Pszichofiziológiai szempontból jelentőséget tulajdonítanak annak. Az ő esetük­ ben a jelennek mindig erősebb a hatása. Ezt használják ki a szélhá­ mosok. .

Lassan körvonalazódik egy újabb süppedős terület kontúrja: a tudomá­ nyos értékű prognózis lehetősége. mint a kisgyerek a születéssel. Neurotikusok: egyetlen eltéréssel ugyanúgy viselkednek. hogy a gyorsuló moz­ gású molekulák közül melyikkel ütközik. a parafadarabka mozgását kizá­ rólag az határozza meg. hogy áramütés semmiképpen sem ér­ heti őket. s csak a jelen történései határozzák meg a viselkedést. akár a sa­ ját belső világunkban létező. Freud ezt az elképzelést pontosítva. Jung is ezen az ösvényen jár.P opper P éter 50 51 A LELKI JELENSÉGEK . büntetést vállalnak. Ez a racionális ok nélküli szorongás a legfontosabb neurotikus tünet. kudarcot. Az eltérés: ha szemük láttára kikapcsolják az áramot. minden egykori szándék. a közéjük hajított lég­ gömb mozgása ugyancsak kizárólag attól függ.gyermekkori élmények nyomán . tehát tudják. amelyek gondot okoznak a mai pszichológiának. először a mama hasában van. Ennek elérésére minden koc­ kázatot. a győzelem. hogy mielőtt megszületne. s a vi­ zet melegítjük. hogy mekkora az áramütés. hogy Buddha nyomán a tudattal azonosítottuk. hogy kikkel ütközik össze. kiszolgáltatott­ sága csökkentésére .rezonábilis lélekkel. Ha egy hatalmas téren a tömeg­ ben pánik tör ki. szel­ lemmel ruház fel minden. amikor a Tibeti Halottaskönyvet elolvasva kijelenti: mindegy szá­ mára. mert kíváncsiak voltak arra. akkor is szoronganak. Istent. félelmei. az emberi sors iránt közömbös természeti jelenséget. A múlt tényleges determináló hatásának fir­ tatása közben felmerül egy logikus kérdés: elképzelhető-e olyan helyzet.tudatos projekció eredményének tartja. A galvanikus bőrreflex tanúsága szerint nem érezek szorongást a tilos utakhoz közeledve: az áram­ ütést vállalva átmennek rajtuk és győznek a ver­ senyben. s az emberek rémületükben össze-vissza rohangálnak. Elmagya­ rázzák neki. amikor is az ember . amikor egy jelensé­ get (pl. Útköz­ ben legfeljebb próbálkoztunk: a lélek homályos fogalmát azzal akartuk megtisztítani. amikor közömbös lesz a múlt. hanem a léleknek azokat az in­ goványos részeit. Ezt elégedetten tudomá­ sul veszi. És a hisztéria? Vagy az őrület? Talán akkor is előállhatnak ilyen helyzetek. vagy a külső világból szár­ mazó projekció az ember leikébe. Ekkor „tudatta­ lannak” hívják. a viselkedésünket) csak a jelen történé­ sei determinálnak? Például ha egy kis darab parafaszemcsét egy lábos vízbe dobunk. Mint annyiszor. hogy az Isten fogalma az ember projekciója-e a külső világba. lélekteremtő Is­ tennel. de ilyen zsenge korban még soha nem kérdezi meg: hogy került oda? Mi sem kérdezünk tovább. Emberi viselkedésre vonatkoztatva talán ilyen a pánik. Hiszen min­ . mint az egészségesek. Úgy vagyunk az akár a külvilágban. a vallást . most is az Istentől indultunk és a kísérleti laboratóriumba érkeztünk. Kriminálisok: számukra a legfontosabb a si­ ker. hiszen nem is az Istent keressük.szorongása.

hallgatnak. egyaránt jelenthet fejlődést vagy visszafej­ lődést. H e t e d ik f e je z e t Láthatod-e a jövőt. Válasz helyett áltudományos nagyképűséggel körülfecsegik a kérdést..És jön utánuk másik ezer.. Neki is utólag! Nem ak­ kor hatott ez a bűntudat. . mind az ezer világ elpusztul? —Elpusztul. A buntudat csendje Kinek van itt bűntudata? Legfeljebb az európai humán értelmiségnek. hogy változásai merre felé viszik az embert.Az iszonyat csendje. ha nem látod a múltat? Mérei Ferenc mondotta 1946-ban: Hallgasson a szociológia és minden társadalomtudomány.köztük a szo­ ciálpszichológia is . ha nem tud arra válaszolni. Mozgása lehet gyorsabb vagy las­ súbb. .Az értelmetlenség csendje. Szerinte a hallgatás oka a szégyen! A szé­ gyen pedig csendet szül. egyénileg és társadalmilag? Egy zen mestert nyúz a tanítványa: . Ke­ ményen fogalmazva: látjuk a jövőt? Jósoljuk a jövőt? Tévesztjük a jövőt? Hazudjuk a jövőt? Mit sejthetünk arról. mozdulatlan nem lehet. —S jön utánuk másik ezer? .H a fellobog a nagy központi tűz. de statikus.A szégyen csendje. amelyek letörölhetetlenül tapadnak a ho­ lokauszthoz: . hogyan alakulhatott ki Krisztus után 2000 évvel embermészárszék Európa közepén? S a társadalomtudományok .P opper P é t e r 52 den lelki jelenség dinamikus: valahonnan vala­ hová tart. amikor kikötőikben a .A bűntudat csendje. Négyféle csendről be­ szél. . Egyedül Heller Ágnes próbált meg vála­ szolni.

Istentől elszakított társadalom elkezdte kikerülhetetlen morális lezüllését. náluk nem volt reformá­ ció. hallgat véres munkájáról. de engedve a közgondolkozás nyomásának. aki már útban van a hatalom felé. a megsemmisítő lágereket. amelyről bebizonyosodott. a kre­ matóriumokat bocsátani Európa vezető kultú­ rájú népének? Ki jogosult hatmillió megkínzott halott nevében a megbocsátásra? Vajon mennyi idő elteltével lehet elfelejteni. Az ítélkezés. hogy milyen vé­ kony rétegnek bizonyult az a kultúra. hogy azon­ nal megsemmisül. aki kezdetben bűntudat nélkül ugyan. a felelősségre vonás jogát tagadta. Ez volt a fordulópont. A szé­ .írta József Attila tíz perccel Auschwitz előtt. ugrált. . nincs helye a bűntudatnak sem. Három olyan történelmi fordulópont.. De Németország? Érthetetlen. léte­ zését tagadta. A tisztességes polgár erkölcsi és pszichológiai mozgalmai az ember jogos és neurotikus bűn­ tudataira próbáltak enyhítést találni. amikor a transzcendenciától. Hol van már ez a civilizált idő? Hol van már a tudás.P opper P é t e r 54 55 L á th a to d .Kérem. később vállvonogatva vál­ lalja. amikor nem bombázták a deponá­ lási vasútvonalakat. ha az ember nem fordul ezoterikus magyarázatokhoz. A szégyen csendje A második világháború alatt Wemer. Vagyis aki az élet ellen támad. Ám ha nincs bűn. Vajon meg lehet-e a nácizmust. itt ne beszéljen Hitler és Göring nyel­ vén! .kérdezi Adomo. Ám vajon 1933 óta lehet-e még Goethe nyel­ vén beszélni? Vajon lehet-e a holokauszt után verset írni? . Freud szerint akkor kezdődött az európai ci­ vilizáció. karóba mm húznak ma már. Rászóltak: . hadonászott a bunkójával. De Oroszország kulturálisan soha nem tudott valóban európai néppé válni. amikor az ősember féktelen dühében üvöltözött a másikkal. Megszületik a mosolygó hó­ hér. ha felharsan az uralkodni vá­ gyó ősi teuton kegyetlenség és embertelenség harsonája? A baj leginkább az. nem volt pápaság és császárság küzdelme. ami telje­ sen átformálta Európa szellemi és erkölcsi éle­ tét. én Goethe és Schiller nyelvén beszélek . Isten ellenfele. de nem csapta fejbe. amikor sokallták. a Moszk­ vába emigrált író a metrón valakivel németül beszélgetett.mint ahogy a Szent Oroszország is jobbadára hallgat a gulágokról. német földről menekülő zsidókkal visszafordul­ tak a hajók. Ám a mo­ dern tömeggyilkosok magát a bűnt nem ismer­ ték el. az a mű­ veltség. A modem gazember a bűn lehetőségét. hogy zsi­ dókért teherautókat adjanak cserébe.Kérem.e a jö v ő t .válaszolta Wemer. hogy az életet Isten lehelte az élettelen anyagba? Az em­ berben az Isten az élet. Ő a modem társadalom legundorítóbb férge. Miért? Mert nem volt orosz reneszánsz. hogy ezeket a kérdéseket nem a németség teszi fel . Bizom.. hisz mint elődeinket.

hogy a keresztényekben mennyire nincs mélysége a Sódnak. vagy ámít kiáltja Melinda az előtte térdre boruló. gyen a többi valóban európai nemzetet kínozza.P opper P ét e r 56 57 L á th a to d . Kezdem azt hinni. hogy a két világháború nem volt bent az emberiség karmájában. Nosza ölj. és száztizenkét öl mélységbe taposom a himpellért. Az iszonyat csendje Ez az emberi viselkedés alfája és ómegája .. és a madarak ne szálljanak el fölötte. század második fele óta egyre több olyan ember születik. aki az mondja. ahol betapos­ tam. mert tudja. de érzelmei nincsenek.kézbe kéz és szembe szem. S amíg a jövőtől eliszonyodó maradék hu­ manisták Pilinszkybe kapaszkodnak. Olyan karma nem volt. hogy még a f a ­ natikus antiszemitákban sincs a zsidógyűlöletnek mélysége. hogy a szavak érvényesek. és az állatok kerüljék el azt a helyet. mert semmit sem tud Isten és ember szövetségéről: „És betaposom őt. akinek nincsen lelke. szörnyű. és az ember mossa ki a száját.írja Thomas Mann A törvényben a Tízparancsolat­ ról. Övék a jövő! Ők lesznek az urak a jövendő lágerek fe­ lett. sze­ relmes Ottónak. Ki volt az első szamár. De átkozott. És ne hidd. A misztikusok hirdetik.. csalj. O. Nálunk? Egy Izraelbe menekült zsidó férfi mondta: „Megdöbbentő. hogy nálunk . hanem a te véredbe és húsodba is bele vannak írva.amelyekre az ember szellemi szabadsága ad lehetőséget . és ítéli hallgatásra. a művészek és pszichológusok örök vágy­ fantáziája az egyenrangú. ” A sci-fi írók írták le először a robotokat. hogy a 19. Ennyi. az vagy imádkozik. Az értelmetlenség csendje .minálunk így szokta a szerelmes: aki itt Letérdel. az ínségesség helye. Nem tévedtek sokat. hogy a Föld megint Föld le­ gyen. és hidegség fogja körül a szívét annak. Indiában Síva papok magyarázták nekem. hazudj tetszésed szerint. amelyik a gázkamrákban. értelme van. ” Sőt. Ezoterikus magyarázat? A nácizmus sátáni inspirációja. de mégsem a gonoszság mezeje. ma már ismételten a „meg nem tör­ téntté tevés” infantilis mágiájával próbálkoz­ nak. A zsidókérdés a maga tel­ jes valóságában csak zsidók számára létezik. csak indulata. Emberi teste. hogy csak a kőtáblákra. aki egyet is megszeg e parancsolatok közül. a szimmetrikus kap­ csolatokról. . aki meg­ hirdette: irgalomra van szükség. hogy nem érvényesek. ha a nevét kiejti és köpjön a világ négy tája felé. aki kitalálta. Ezek a karmikus kisiklások . Megtörtént. a sző­ nyegbombázások alatt elszenvedett halálhoz ve­ zetett. Emberek milliói haltak nem karmikus halált. csak indulatai.e A JÖVŐT . mint az éjszaka. Letagadják.a mai élet legaggasztóbb jelenségei. . az ostoba.a római jogal­ kotók büszke utódainál .ilyen előfordulhatott. hiszen az ember szíve eredendően gonosz! De aki csak ennyit tud. Sőt a kiónnak sincsen. a frontokon.

akitől elveszek ”? Viszont az egyenrangúság vágyfantáziája még­ iscsak vágyfantázia marad. a mindig célját tévesztő agresszió. Ahol különbsé­ gek jelennek meg ember és ember között. amikor kikászálódnak a vagonokból. A mindig értelmetlen.P opper P é t e r 58 59 L á t h a t o d . . aki önmagáról azt hirdeti.Ha el akarja pusztítani az útjában álló aka­ dályokat vagy embereket. az engedetlenségtől és meg akarja azt előzni. Erre mondták a régiek. s vele az agresszivitás. Tehát egyenlő esélyt kell mindenkinek kapnia. És mégis. Tehát az agresszivitás mindig ellen-agresszivitást szül. . a tör­ ténelembe nem beilleszthetővé mindazt ami megtörtént. hiszen a hazájukban vannak rokonaik. és éve­ ken át kínozza . akik a védelmükre kelhet­ nek. hogy az ember alatt nem az állatok világa terül el. elveszek. igyekszik megfosztani emberi voltuktól. hogy örvény- jellegű. méghozzá mi­ niszteri felügyelet mellett.. szépek. tehet­ ségesnek. erősek. Például ha egy hatalom tart egy embercsoporttól. amely csak az alkalmat várja. amely törekvéseinek útjában áll. az elismertségre? Valóban? Az emberek egyenlően tehetségesek.ez emberileg érthető megelőző in­ tézkedés.ez már nem emberi.Ha élvezi mások szorongását. Ha előzőleg külföldre szállítja (depor­ tálja) őket . hanem a démonok biro­ dalma. amely racionálisan ellenőrizhetetlen. hogy tűzzel nem lehet tüzet oltani. De ha a halálra szántakat megalázza. mezte­ lenre vetkőzteti. barakkokba zsúfolja. a sikerre. ismerőseik. ak­ kor következetesen végrehajtotta embertelen tervét. hanem dé­ moni akció. hogy visszaüthessen. A nácizmus és a sztálinizmus démonizálódása teszi feldolgozhatatlanná.Ha hatalmát gyakorolva fél az ellene való támadástól. ha valaki remény­ kedni akar a reménytelenben. szépnek. Önmagát a határtalanságig képes gerjeszteni. . Ha idegenbe érkezve mindet legéppuskázza. hogy „adok. okosak? Tévedne a felettünk trónoló jóságos nagy­ apó. félelmet akar kelteni. barátaik..Ha kisebbrendűségi érzése leküzdésére fö­ lényt. Mikor lesz valaki agresszív? . szeretette méltónak. az anyagi javakban való részesülésre. Milyen esélyt? Esélyt a társadalmi érvényesülésre. hogy minden ember egyenlőnek születik? Egyenlően okosnak. szenvedéseit.ez emberi-politikai go­ noszság. A másik baj az agresszivitással. ott előbb-utóbb felbukkan a hatalom kérdése.e a jö v ő t . és el akarja pusztítani . S végül látni kell. aki­ nek adok. éhezteti. erősnek. .

a konvencio­ nális gondolkodás. a kisebbségeket. A hatalmat tényként fogadja el. . Elutasít minden érvelést. Ez ragaszkodást jelent min­ den elsajátított értékrendhez. Ellenté­ tének a toleranciát. Meghunyászkodás a hatalom és a tekintély előtt.N y o l c a d ik f e j e z e t A terrorista lelke: meggyőződés. amelyek inkább egymás mellett létez­ nek. és bűnbakokat képeznek belőlük. a másképp érzőket és gondolkodókat. a tapintatot elutasítják. érdek. amit mindig a megvetésre és gyűlöletre méltó gyengeség jeleként értékel. 3. Megkeresik a gyűlöletüknek megfelelő tárgyat. logikai meggyőzést. 2. meg mit tudsz. atavizmus vagy mutáció? Most mutasd. A legelső. Agresszivitás. A meg­ értést. sőt ellentmondások is lehetnek közöttük. a más fajtájú em­ bert. ami szembetűnik. karakter. de nincsenek egymással szerves kapcsolat­ ban. eszmevilága nem fejlődőképes. a megértő elfogadást tartja. pszichológia! 1. soha nem vizsgálja keletkezésének körülményeit. Világszemlélete merev ítéletekből áll össze. az erőszakot emelik piedesztálra.

Ezt a jellemvonást tudattalanul rávetíti el­ lenségeire. A terroristák nagy részét nevelés. és a többi is itt-ott és többször is. védeke­ zésképpen. Ugyanakkor gyakran ellenségeiket vádolják fan­ táziájuknak megfelelő nemi aberrációkkal. fanatikus terrorista életképében. hamar eltolódik kényszeres irányba. az erős-gyenge. hogy a lét láncolatából valami igazán mosolyosat kifelejtettek. „eszi a lovag két tusa között gondos szeletekre vágva a dinnyét. másrészt áldozat egyszerre. a nemi erőszak. súlyos személyes károkat okozva életében. de amik itt rögzítettek. a mártír. nehogy a részvét minimális rezdülését is felkeltsem a terrorista iránt.P o pper P é t e r 62 63 A TERRORISTA LELKE . jótékony lusta közöny. fasiszta. amikor a torreádorokról ír: „ők. Saját sorsalakulását egyre inkább transzcendens erők hatásának tu­ lajdonítja. er­ kölcsöt romboló szándékait honorálja. kiknek hadi-táncát föl nem válthatja már nyugalom. és a kemény imponál. sőt a homoszexualitás sem. azt mutatják. kommunista ideológiáknak a polgári rendet. akik egy életüket a porondra lökték. a vezető-követő. ezt tekinti életét szervező elvnek. ezzel az attitűddel tud érzelmileg azonosulni. egyéb perverziók. a férfiasan kemény és a nőiesen lágy értékminőségek között számára mindig az uralkodó. a terrorista. ennek során az agresszivitás válik uralkodó karaktervoná­ sává. rögeszmék kultiválásába. A keveredő merev előítéletek gyakran idéz­ nek elő szexuális zavarokat: szigorú erkölcsi ítélőszéket tarthatnak mások felett. 6. 7. a vezető. hogy minden győzelem rengeteg lemondást és áldozatot követel. 4. amelyek saját magát jellemzik. vallási fanatiz­ mus által kialakított meggyőződés irányítja. Az eredetileg merev gondolkodás. társadalmi szuggesztió. amely ellen sátáni törekvések lépnek fel. A le­ mondás és az áldozat tragikuma nem szerepel a megszállott. Pedig mégis ott lappang benne a tragikum lehetősége is. ringó tunyaság. Világnézetében az etnocentrikus. ami az idők során erősen agresszív karaktervonássá mélyülhet. ők. Félek erről írni. a tettek. ” Végül is felelnem kell. a szorgalmas pár kis kunyhóban idilljét. őket vádolva azokkal az indulatokkal. a gyil­ kos és az áldozata ugyanabban a komoran sivár világegyetemben élnek. Hol esik mégis gödörbe a terrorista? Ott. . de néha nem idegen tőlük a promiszkuitás. 5. Vagyis akarata ellenére kettős és ellentmondá­ sos helyzetbe kerül: egyrészt győztes. megtalálja mielőtt történelem vagy betegség rácsap. akiket ezüst zuhataggal —valamint a bikát megilleti ugyanaz a könny” A bika. 8. Az uralkodó-alávetett. hogy nem számol azzal. Devecseri Gábor Bikasiratója jut az eszembe. az erős. a torreádor.

A sztori: Abrahám (jelentése: a sokaság atyja) felesége. Sára (jelentése: hercegnő) meddő volt. a későn született gyermek feláldozása. Ám amikor Ábrahám már a századik éve felé közeledett.vagy robotsiratót semmi­ képp sem írnék. hogy legyen elsőszülöttje. csak éppen nincsen lelkűk. De hát ez a világ ma még főként a mi vilá­ gunk. Kialakulóban lenne egy új emberi mutáció? Nos. lelkiismeretfurdalásuk. aki tovább viszi az Is­ tennel kötött szövetséget. Isten áldását. Áldozó: aki áldozatot hoz. amitől jobb szín­ vonalú. Pontosabban nincsenek érzel­ meik. amely Ábrahám utódait nagy néppé teszi. és az ugyancsak nagyon öreg Sárában már „meg­ szűnt az asszonyi természet”. A robotok áz ő megjelenéseik az írói képzeletben és megérzés­ ben. elengedése valaminek. Ezért soha nincs bűntu­ datuk. Még nem a terroristáké vagy a szaporodó robotoké. az ezoterikusok egyre gyakrabban beszélnek egy új embertípus megszületéséről és gyakorivá válá­ sáról. boldogabb. Mint már említettem. csak indulataik. értékképzése. Ezért Sára kérésére Abrahám feleségül vette Hágár (jelentése: bujdosó. a nevezetes . Az ősi bibliai példa: Izsák (jelentése: neve­ tés). vagy va­ lamit. akik éppen olyanok. az ősi társadal­ mak agresszivitása.P opper P é t e r 64 Az atavizmusban nem hiszek. Áldozat: akit vagy amit feláldoznak. aki feláldoz valakit. ér­ tékről. Terrorista. sikeresebb. idegen) nevű egyip­ tomi szolgálóját is. s ennek meg­ felelően viselkedéskultúrája egészen másmi­ lyen. aki az Izmáéi (jelentése: Is­ ten meghallgat) nevű gyermeket szülte neki. vagy kielégültebb lehetne az életünk. mint mi. De embersiratót igen! K il e n c e d i k f e j e z e t Az áldozathozás értelme és értelmetlensége Aldozathozás: lemondás érzelmi (legtöbbször szeretet vagy félelem) vagy erkölcsi (esetleg val­ lási) okokból valami számunkra fontosról. ez nem kizárt.

hogy fiát is feláldozta értük.Ábrahámnak nem volt fontos az újabb házasság.erről szólna Izsák története? Végül úgy is megközelíthető a probléma. Az Izsák-sztori ennek a korszaknak a végét jelen­ tette. hogy megszökött. .mint az arabok ősatyját.hiszen Ábrahám fia volt . akik az idők során sok gondot okoztak Izrael népének. amikor egy angyal figyelmez­ tette. valami egyetemesebb emberi érték megvalósulá­ sáért. Medánt. Mint köztudott. Joksánt. Is­ ten parancsot adott Abrahámnak. hogy még mindig nemzőképes. vagy hitetlenségét bizonyítja-e? Nem bízott-e abban.erről szólna Iz­ máéi története? Vagy éppen megszállottan hitt Istennek . hogy az em­ ber néha túlléphet önmagán. És így lön. hogy egyik fia Midián a midianiták (midjaniták) ősatyja lett. (Az elsőszülöttség csalás útján való megszerzése Ézsáu és Jákob történetében ismétlődik. Ez a gyermek lett Izsák.az elsőszülöttségi áldás biztosítása után . A gyerekek közül ennek megfelelően az elsőszülött volt Istené.) A tisztesség kedvéért meg kell említeni. Isbakot és Suáchot. és Sára nógatására maga látott hozzá. Ábrahám már rákötözte fiát az oltárra. sőt hiszékenységre . hogy az utódlás kérdését rendbe tegye . Midiánt. hogy Isten megtartja ígéretét. hogy Sára teherbe fog esni. hogy áldozza fel neki. Nyilvánvaló. Kérdés: ez az áldozatra való készség Ábra­ hám hitét. a zsengék feláldo­ zása minden teremtményből.” Mindenesetre a profán lélektan számon tart egy Abrahám-komplexumot. hogy a zsidók miként lopták el az araboktól az elsőszülöttséget. „aki annyira szerette az embereket.) Ám Isten nem hagyta elveszni sem Hágárt. legfeljebb bizonyítani akarta. Mármost. (Más verzió szerint Sára annyira rosszul bánt vele. mert a 86 éves Sárát. hogy egy kos a szarvánál fogva fennakadt a bokorban és Isten elfogadja az állat vérét az em­ beré helyett. saját szűk érdekein. hogy akkor már . Egy Ketura (jelen­ tése: illatos tömjén) nevű tisztázatlan szárma­ zású nőt vett el feleségül. és biztatására Ábrahám gyermekével. Úgy tűnik. amikor Izsák serdülni kezdett. Ábrahám csak 35 évvel később. és kését emelte. Isten áldását. Végül is a bibliai történet arról szól. Izmáellel együtt a siva­ tagba űzte őt. a gyenge ember hajlamát a hitre. Ábrahám 140 éves korában még egy házasságot kötött. Őt is nagy néppé tette . hogy Sára halála után. Mamré-ligeti látomásban Isten megígérte Áb­ rahámnak.a tenger kettéválasztásától a halottak feltámasztásáig. sem Izmáéit. a felsőbbrendű embertől a csodafegyverig. hogy a zsidóságnál akkor még szokás volt az emberáldozat. Az áldozathozás-értelme annyi. Sára féltékeny lett Hágárra. hogy Ábrahám hajlandó megismételni Isten ál­ dozatát. teherbeesése alkalmából a korabeli pletyka Abimelekkel hozta kapcsolatba. A Keturával kötött házasság leg­ feljebb annyiban jelentős. 175 éves korá­ ban hunyt el. aki még hat gyerme­ ket szült neki: Szimránt.P o pper P é t e r 66 67 AZ ÁLDOZATHOZÁS .

hatalomvágy és szolgálat. a környezet állandó zsarolását a mártír-szereppel . hogy az áldozathozatalt kétes értékűnek tartja.. a nagy engesztelő ünnep (Jóm kippur) előestéjén az alábbi. „Ha szeretsz. tartózkodások.. és esküink ne tekintessenek esküknek. mert jól tudja. tilalmak. érvénytelen.. vagy sem? Haj­ landósága a Kol Nidré respektálására azt bizo­ nyítja.. önsorsrontás és nemes szán­ dék. Minden más esetben az áldozathozás értel­ metlen.így kezdődik az áldozathozás agresszív követelése. nem kötelező. amit átok alá he­ lyeztünk. Isten idegenkedése az áldozatoktól azért van. vezeklések. Mindnyája legyen felol­ dozva. mind­ ezt megbánjuk már most.) Különösen a transzcendenciába vetett hit al­ kalmas arra. mert az egész nép tévedésből tette. akkor. legfeljebb másodlagos célokat szolgál. hogy az áldozatvállalás során egyszerre vagyunk áldozok (agresszorok) és ma­ gunk is áldozatok.P opper P é t e r 68 69 AZ ÁLDOZATHOZÁS . megsemmisített és felbontott. mint az agresszivitás eszköze! Ennél a témánál a lélektan alatt az ingovány különösen sűppedőssé válik: egymásba tűnik szeretet és erőszak. ha meggyógyul az anyám. pl.” . (Négy napig nem gyújtok rá. mi­ képpen kérted. És megbocsáttatik Izrael fia i egész közösségének és az idegennek is. csak sikerüljön a szigorlatom. átok alá helyezések. ki köztük tartózkodik.. Ezért pl. A szeretet. És monda az Örökkévaló: Megbocsátottam. Tanulság: ne játssz az áldozattal! ... az ősi zsidó vallásnál. eskük. amit esküdtünk.. fogadalmakra csábít­ son.anyák félelmetes fegyvere a családta­ gok gúzsba kötésére vagy önmaga mágikus megnyugtatását. Fogadalmaink ne tekintessenek fo ­ gadalmaknak. ” Vajon Isten áldozatpárti-e. tilalmaink ne tekintessenek tilal­ maknak. vagyis önmaga és mások rombolásának esz­ közévé váljon. Vagy: egy hóna­ pig szűzen élek. amit fogadtunk. s amit eltiltottunk a szívünktől. gyönyörű dallamú imát (Kol Nidré) mondják: „Mind a fogadalmak. hogy az ember számára végül is el­ viselhetetlen áldozatokra.

hogy társamon segítsek. Hogy jó legyek és mégis éljek. Azért tettem. ' Ki jó ember? Brecht istenei is jó embert ke­ resnek. istenek. Mégis a legfontosabbak a világon. együtt nem sikerült. a „külvárosok angyalában” vélnek megtalálni.T iz e d i k f e j e z e t Jó emberek riogatása . Egyetlen boldog arc.Tanár úr! Miért olyan bizalmatlan a pszicholó­ giai véleményekkel. Kettőbe hasított. S mintha felhőkön lépett volna lábam. Sen Te: Régi parancsotok. Mert nem tudományosak. A külvárosok angyala szerettem volna lenni. Hogy szerethessem a szerelmesem. S hogy kisfiam megmenthessem a nyomortól. mint a villám! Nem tudom. . leletekkel szemben? Mert nem írhatom le. amit tettem. hogy valaki jó vagy rossz ember. akit végül is Sen Te utcalányban. Gyönyör volt adnom. Nagy terveitekhez. Kárhoztassatok: mindazt. M i történt: hogy jó legyek M ásokhoz és magamhoz is. Ezeket a fogalmakat a pszichológia kiöklendezte magából.

„az én vezérem ben­ sőmből vezérel” akkor már gyökeresen más a helyzet. . nem fér bele a jóemberségbe. Érdekes: azt tarják. segíteni. Ilyen és egyéb okokból én a jó embert elsősorbap a hitelességéről ismerem meg. szegény ember. a kegyetlenség.Kötődök. A vallás és a művészet (iroda­ lom) mintha megőrizte volna nyelvi (kifejezési) rokonságát. Vajon miért alkot külön szótárat? Pszichológusul: Óh. A moderátor. másrészt. Mózes . menni kell: Hogyha jól szemügyre vesszük. én kicsiny vagyok. De nem lehet szent a szememben.segít a hatalom által üldözöttek­ nek. Jónak lenni gyerekkorban viszonylag egyszerű: engedelmes­ séget. A vadság. Változik a hatalom. a segítést szociális érzéknek és a szeretetet kötődésnek. mert magyartalan és ronda. Pszichológusul: szexuális interak­ ció. Rómeó. mert rejtőzködési szándékot sejtek mögötte („csak a beavatottak értsenek!”). Mit kezd ezekkel a fogalmakkal a tudomá­ nyos pszichológia? Az adást altruizmusnak for­ dítja. rajtuk a Ne ölj! parancsá­ . Úgy vélem. bármi­ lyen szentnek kikiáltott cél érdekében. akinek a karja konyákig véres. Donáth László evangélikus lelkész ezt mondta: A földig hajolok egy politikai zseni előtt. Júlia! A könnyek is kicsordulnak. míg a tudo­ mány áttért valamilyen száraz. szeretni.kezében a törvénytáblákkal. No de ha Jó z sef Attilának igaza van . kizárólag racio­ nális és nehezebben érthető bükkfanyelvre. bármi­ lyen szentté avatott uralkodóról legyen is szó. A jó ember pl. dicsérje szív A külvárosok angyalát! Sen Te szerint jó ember az. Nincs mit keresnünk lent tovább! Dicsérje szó. No de vissza a jóemberséghez. a pusztítás. .P o pper P é t e r 72 73 JÓ EMBEREK RIOGATÁSA Én. aki felnőttkorban is így érzi ma­ gát biztonságban. Szeretkezés. aki örömmel tud adni. érzelmi telítettségét. tudományra és művészetre. S megint olyan fogalmak. Én utálom egy kaszt nyelvét használni. Itt az óra. hogy az eredetileg egysé­ ges mágikus kultúra három nagy világmegis­ merési kísérletre szakadt: vallásra. Szertefoszlik a siker. Egy filmhéten vetítették Székely Orsolya filmetűdjeit. amivel a pszichológia mit sem tud kezdeni. . húsz jó emberről. harmadrészt. A menny már minket visszahív. Kis híján meglincselték. hogy a magyarság megmaradásának a fel­ tétele: áttérés a keresztény vallásra. vele vál­ tozik az engedelmesség tartalma is. egy­ részt nehézkes kifejezésmódja miatt. hogy a jó ember szelíd és huma­ nista. néha belső parancsra rossz a gazemberrel szemben. Néha . aki fel­ ismerte. Van. Az istenek: Nem maradhatunk a földön. Önmaga őszinte vállalásáról. szófogadást jelent fölöttünk lévő hatal­ maknak.ugyan­ ilyen okból . kötődsz-e hozzám? . És ez akkor már szociálpszichológia.

Milyen ember ez a Kovács? -Jó em b er. mert egyrészt nem fog sikerülni. Talán mégis Isten fia. amikor odavezették hozzá a házasságtörő asszonyt: Mózes annak idején azt parancsolta. hogy az agypatoló­ giára bízta világhírének megalapozását. Gádor Béla írta hogy megváltozott a szavak ér­ telme. Jézus jó ember volt.Miért gyűlöl engem ez az ember . .kérdezte egykori professzorom . hogy a jóság fogalma azért ma­ radt ki a pszichológiából. Ezt jobbadára mindenki tudta. Akár a Harmadik Birodalomban. hová rejtsem? Ma már nem rejtem sehova. S amikor elé vezették az asszonyt. És miért hajolt le? Egy bölcs protestáns pap azt mondta: Tapin­ tatból.akkor már valószínűleg bánni kezdte. regő. hogy bizony volt idő. mert a lélektan alkal­ mazkodott a köznyelv cinikus bölcsességéhez. aki túl polgári.Szóval..elnöki rendeletet adott ki. neurózis vagy pszichopátia gyötri. akik az aranyborjú körül táncoltak és ujjongtak. hamar elfüjta a szél. . aki közületek bűn nélkül való. másrészt nem fogják sem megbocsátani. De az vesse rá az első követ. visszatért és megint elűzött királyról Haj. hová. amikor tudomásom sze­ rint semmi jót nem tettem vele? T iz e n e g y e d i k f e j e z e t Ballada az elűzött. majd sza­ badon engedték. netán az elmeműködése sincs teljesen rendben. hogy a parázna asszonyo­ kat kövezzük meg! Megkövezzük-e? Mire Jézus: H a Mózes ezt parancsolta. hogy a pszichoanalízist elsőrendű fontossága miatt támogatni kell! A. s a köz­ ponti idegrendszer térszűkítő folyamatainak lo­ . sem megbecsülni! Elég. Lurija . hülye! Ne akarj mindenáron jó lenni.P o pper P é t e r 74 val . Lehet az is. nem volt jó ember! Megkérdezték Jézust. Mit? Senki se tudja. ami funk­ ciójától. amely előírta. ha tisz­ tességes vagy! . Ám arról már kevesen értesültek. és túl mélyre látó volt a szemükben. hogy Jelcin 1996-ban .államelnökségének második fordu­ lóján . amikor a hatalmas Szovjetunióban nem szerették a pszichoanalízist. hogy karakter-beteg.a Pszichoanalitikusok Oroszor­ szági Egyesületének utolsó elnöke . Nem kedvelték magát Freudot sem. Hogy se a vádlottnak. ők se ked­ veltek semmiféle olyan tudományt. Jézus mindkétszer lehajolt és a homokba írt vagy rajzolt valamit. hatalmától függetlenül bárkiről ki tudta mutatni. akkor meg kell kövezni. se a gyilkos szándékúaknak ne kelljen a szemébe nézniük.három és félezer embert végeztetett ki. rejtem. túl zsidó. azok közül.

ha hazajövök. tudománnyá avan­ zsált. Karinthy is figyelmeztet. hogy a pszichológia tár­ gya esetleg a céljai eléréséhez eszközöket gyűjtő-teremtő ember. Ezért nem sikerült elvesztenie a szüzességét. ha­ nem az elérendő cél segítése hozta létre. . amikor a technológiát meg­ tanuló ember fokozatosan részévé válik a gépe­ zetnek. Lurija nagyszerűen élt. nagy szovjet tudós) és Szamarkand . annál ritkábban fordul elő. hanem a gépezetet működtetni. csak a szülők kedvéért ment hozzá. így hát a pszichoanalízis . hogy ilyenkor óvatos­ nak kell lenni. Garai László egyik tanulmányában felteszi a kérdést. ha nem em­ ber-gép viszonyról van szó. . kalizációjával foglalkozva hűtlen lett nyivákoló neurotikusaihoz. az ember nem szokott le az értelmezésről. Ebben az esetben a célszerű eszköz maga a kliens. hogy a sikerhez nem elég a technológia fejlesztése. A bécsi szelet ugyanis nem harap vissza! De két ember konfliktusából legtöbbször fél­ reértések. amikor. hogy soha nem szerette a férjét. és rendkívül nagy kárt okoz. Világos-e. hogy milyen tudományos és társadalmi értéket hordozott mindez az akkori szovjet ve­ zetés szemében? Elsősorban válaszolni tudott arra a kérdésre. zsidó. hogy miről volt szó? Freud beszá­ mol egy fiatal nőbetegéről. A pszi­ choanalízisben kiderült. A gépezet hibáját nem értelmezni kell.Hogyne erősíteném magam egy-egy korttyal. hogy az emberi lélekben milyen ok milyen okozatot vált ki? Vagyis: ha az okozat­ nak célja van. Skinner is hiába fá­ radt. hanem ember áll szemben egy másik emberrel? Ez már nehezebb dolog. hogy a pszichológia képes kevésbé tehetséges politikai vezetők kezébe olyan eszközt adni. 3.szerinte a világ legszebb városa . a gyerek ebédjét is elinná. mert az orosz zsidók harmadik kategóriájá­ hoz tartozott (1. háborúságok sorjáznak elő. Minél tökélete­ sebb a technológiai ismeret. A migrént nem a múlt valamilyen traumája.után vágyakozott. esetleg tönkre­ teszi a gépet. tragédiák. Ezért hasznos befektetésnek lát­ szott a pszichológia állami támogatása. aki a nászéjszakáján rendkívül súlyos migrénrohamot kapott. mint ember és tárgy vi­ szonylatában. 2.Nem telhet el nap. Ebből az következik.Wittgenstein kétel­ kedése ellenére a Szovjetunió Elnöki Taná­ csának Elnöke javaslatára. Kiderült tehát. Ez azt jelenti. mindig nekem esik valami hülyeség miatt. nem úgy. mert ha az ember roszszul alkalmazza a technológiát. hogy a gépezet működése eltér az előzetes várakozástól. . Ma már ez is mindegy. büdös zsidó. a két zseniális hatalomtechnológus-őstehetség által megteremtett lehetőségeket. akkor az okkal kapcsolatos esz­ közt kell működtetni. Azonban mi a helyzet akkor. amely meg­ haladja Hitler és Sztálin. hogy ne vegye kézbe azt a rohadt pálinkás bütyköst! H a engedném.P o pper P ét e r 76 77 B a lla d a . Ember— együttes humán technológiai fejleszté­ gép sére van tehát szükség.

a polgárháború felé vezet. pl. . Egyik erős emberük által diktált terror rövid időre az akkor már annyira áhított rend­ csinálás látszatát kelti. hogy megvizs­ gáljuk az ember és a gondolat viszonyát. akkor a fegyver végül is demokrácia­ ellenes. Tévedés azt hinni. de hátra van még. hogy a fizi­ kai tudás alkalmas pusztító fegyverek készíté­ sére. egy gyűlésen. Ha a lakosság inflációtól tart. hogy a diktatúra összeom­ lása után szükségszerűen az igazi demokrácia kezd virágozni. hogy egy bankban többé nem lehet megbízni. vagy a ha­ talom valamelyik multinacionális nagytőkés­ csoport. ember és ember vi­ szonylatáról. gonosz erők kezébe kerül. vagy gazdasági-politikai bűnszövetség kezébe kerül. de humanista meggondolásokból ezt nem teszi meg. azt a látszatot. Szovjet-Oroszországban sikerült elterjeszteni a különböző népek. Éppen úgy van ez. csak a demokráciának joga van a hatalmat ellenőrizni. akkor az út az anarchia. tagállamok egymástól való félelmét. Beszéltünk ember és gép. Ha a növekvő munkanélküliség miatt ag­ gódnak. mint a fizikusok­ nál. hogy az egész nép egységes. szabályozni. A demokráciában is a hatalom irányít. egyetlen célratörő egész. A fasiszta Németországban néha-néha meg tudták csinálni. a bank stabilitása rövidesen meginog. Ha ez nem alakul ki belátható időn belül. adott esetben leváltani. Mindebből a hatalom fegyvert kovácsolhat magának. Ez furcsa kölcsönhatást jelent. bekövetkezik. infláció lesz. Ha a demokratikus állam rájön. vagyis a maffiák diktatúrája kö­ vetkezik. Ha elterjesztik.P o pper P ét e r 78 79 B a lla d a . A gondolat valósággá változik.

és a mandulafa megvirágzik. és megromlana az arany palackocska.T iz e n k e t t e d ik f e je z e t A kifosztott ember maradék kincse: Gödéi „És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságod­ nak idejében. amikor is a ma­ lom zúgása halkabbá lesz. A z időben. és halkabbakká lesznek minden éneklő leá­ nyok. Minekélőtte elszakadna az ezüst kötél. és meghomályosodnak az ablakon kinézők. mikor megremegnek a háznak ön­ zői. és az utcán körül járnak a sírók. a holddal és a csillagokkal együtt. és mindenféle ijedelmek vannak az úton. mert megkevesbedtek. míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. és beletömék a kerék a kútba. ame­ lyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! Amíg a nap meg nem setétedik. Minden halmocskától is félnek. és a veder eltörnék a forrásnál. és felkelnek a madár szóra. és ki­ pattan a kapor. és megállanak az őrlő leányok. és míg el nem jönnek az esztendők. és megrogynak az erős férfiak. . mert elmegy az ember az ö örökös házába. és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. és a sáska nehezen vonszolja magát. És az ajtók kívül bezáratnak. a világossággal.

P o pper P é t e r

82

83

A KIFOSZTOTT EMBER MARADÉK KINCSE .

És a por földdé lenne, mint azelőtt volt, és a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. ” így mondja el a Prédikátor a megöregedést és a halált. Azt mondja el, hogyan vesz vissza az élet mindent, amit az embernek adott, vagyis elme­ séli a kozmikus kifosztás történetét. Freud Zsigmond nyolcvanéves korában, a lon­ doni emigráció kezdetén magára zárta a fürdő­ szoba ajtaját, és meztelenül állt a tükör elé. Egy bibliai ősatya hatalmas, nyugodt fejét látta, ami nyomasztóan uralta hegyesre sorvadt vállait és a két vékony karcsontot. A mellkasa szűk volt, a hasa puffadt. A segge lógott. Nemiszerve még zsugorodottan is imponáló volt. Combjai már méltatlanok voltak a comb névre. Lábszárán csúfondárosan kanyarogtak a kidagadt visszerek. Véznára fogyott testén óriási fej, s két hatalmas, eres kéz és foltos lábfejek zárták le azt, ami egy­ kor a férfias erővel sistergő ösztönök tárháza volt. Másnap fájdalmakat hazudott az angol' or­ vosnak és morfint kért. Tekintettel huszonhat állkapocs-műtétjére - a röntgen szerint szája, szakálla, bajusza mögött már nem volt csont, csak vékony fémlemezek kapott egy ampullá­ val. Miután a kokain-kaland óta évtizedeken keresztül még egy fájdalomcsillapító aszpirint se vett be, a morfin segítségével hamar elaludt, és többé nem ébredt fel. Halálának híre szétrohant a világba. Ezzel teljessé lett az európai kultúra megteremtőinek kis csapata, felsorakozva az elíziumi mezőkön: Mózes, aki az erkölcsi világrend börtönébe zárta

az egykor szabad embert; Jézus, akire hivat­ kozva fellángoltak a szeretet autodaféi; Einstein, aki lebuktatta Isten teremtő rafinériáját; Marx, aki felismerte a társadalmi mozgás sátáni voná­ sait. És Freud, aki a tudat büszke koronáját is leverte az állat-angyal-keverék öntelt fejéről. Öt világhírű, izraelita származású szaktekintély: ketten vallásosak - a Népvezér és a Megváltó - , egy misztikus: a Fizikus, ketten ateisták: a Köz­ gazdász és az Idegorvos. Ők a Teremtés kozmi­ kus fosztogatói. Nem illek bele ebbe a századba! - jelentette ki Gödéi, a világhírű matematikus és filozófus, ga­ rantáltan keresztény, egy csepp zsidó vér sem folyik benne. Legyen ő a koronatanú. Mondja el ő, hogy mi maradt a nagy kozmikus kifosztás után Isten Világából. Intim közlésnek szánta, anyjának írt leveleiben. Gödéi könnyebb megértése érdekében előre bocsátom Dawson megjegyzését, aki szerint Gödéit négy mély meggyőződés jellemzi: 1.1. Az Univerzum ésszerűen szervezett, és az emberi intellektus számára megérthető. 2.2. Az Univerzum az okság törvénye szerint meghatározott. 3.3. A tárgyi-fizikai világ mellett létezik a szellem, az elképzelések világa is. 4.4. A szellemi világ megértése introspekció útján lehetséges. Gödéi szerint Európában a vallás nem a meggyőződés, nem a hit, hanem a vallásos poli­ tikai pártok ideológiájában jelenik meg. Ezt ká­ rosnak tartja.

P o pper P é t e r

84

85

A KIFOSZTOTT EMBER MARADÉK KINCSE .

„Leveledben felveted azt a súlyos kérdést, hogy hiszek-e a (halál utáni) viszontlátásban? H a a vi­ lág ésszerűen van berendezve, és van értelme, ak­ kor kell léteznie. Mert hát mi értelme lenne egy lény (az ember) létrehozásának, amely saját fejlődése, valamint a másokkal lehetséges kapcsolatainak oly széles mezejével rendelkezik, és ennek még csak 1. 1000-ét sem képes elérni. Van-e okunk azt gon­ dolni, hogy a világ ésszerűen van berendezve? Azt hiszem igen. Mert egyáltalán nem kaotikus és ön­ kényes, hanem - miként a tudomány mutatja mindenben a legnagyobb szabályszerűség és rend uralkodik. A rend pedig az ésszerűség egyik for­ mája. Hogyan gondolható el egy másik élet? De ér­ dekes, hogy éppen a modem tudomány nyújt ehhez támpontot. Rámutat ugyanis arra, hogy ennek a mi világunknak a benne lévő összes bolygóval és csillaggal együtt volt kezdete, és minden valószínű­ ség szerint lesz vége is ( azaz szó szerint „semmivé” válik.) A kkor miért csak egy világ létezik? És minthogy egyszer mi egy napon ebben a világban találtunk magunkra, anélkül, hogy tudnánk ho­ gyan és honnan, ezért ugyanez ugyanilyen módon egy másik világban is megismétlődhet. ” Gödéi felteszi a kérdést: mi értelme van a vi­ lág megkettőzésének? Azt feleli, hogy az élőlények közül egyedül az ember képes arra, hogy a tapasztalatait felhasz­ nálva tökéletesítse önmagát. Erre az önma­ gunkról való hihetetlen tudatlanságunk miatt van szükség. Nem csak azt nem tudjuk, hogy hon­ nan és miért vagyunk itt, hanem azt sem, hogy lé­ nyegileg és belülről nézve mik vagyunk. Ha egy­

szer az ember önvizsgálata során egész mélyen magába nézhetne, kiderülhetne, hogy vala­ mennyien egész jól meghatározható tulajdonsá­ gokkal rendelkező lények vagyunk. Az Én kü­ lönböző tulajdonságoknak különbözően meg­ határozott kapcsolódása. Ezért nem mindent teszünk azonnal helyesen, csak megfelelő ta­ pasztalatok megszerzése után. Valószínű, hogy a tanulás nagyobb része a másik világban történik, úgy, hogy visszaemlé­ kezünk e világi élményeinkre, amelyek tanulá­ sunk nyersanyagát jelentik. Például egy rákbe­ teg számára a másik világban világossá válik, hogy milyen - nem csak testi, de szellemi - hi­ bák okozták a betegséget. Valószínűleg odaát már ezekkel az emlékekkel születünk, s talán ér­ telmünk is már nem csak „tükör által homályo­ san”, hanem „színről-színre” lát - ahogy Pál apostol kifejezi ezt az állapotot. Isten persze te­ remthetett volna szilárd és teljes tudással ren­ delkező lényeket, és teremtett is ilyeneket, szel­ lemi hierarchiákat. Gödéi még hozzáteszi: >Azt hiszem, hogy a vallásban - ha nem is ép­ y pen az egyházakban —sokkal több ésszerűség rej­ lik, mint azt szokásosan hiszik. Persze bennünket nagyon kora ifjúságunktól fogva az iskola, a rossz vallásoktatás, a könyvek és élmények révén előíté­ letesen ez ellen neveltek. Sőt, a mai filozófusok 90 százaléka abban látja f ő feladatát, hogy a val­ lást kiverje az emberek fejéből. Meghátó, de egyben furcsa is, hogy Gödéi ezekről az alaptémákról az anyjával levelez - ér­

P o pper P ét e r

86

dekes asszony lehetett - , és ontológiai istenbi­ zonyítékait csak anyja halála után tárta a világ elé. Barátja, Morgenstem szerint nem akarta, hogy azt gondolják róla, hogy valóban hisz Is­ tenben, pedig ő csak egy logikai vizsgálódást szeretett volna végigvinni. Az értelem bármilyen mai produkciója - tá­ voli csillagok hőmérsékletének, távolságának, súlyának meghatározása, a televízió, a magfi­ zika stb. - 2500-3000 évvel ezelőtt teljes ab­ szurdumnak, az értelem számára hozzáférhetetlennek tűnt volna. Természetesen ma még nagyon messze va­ gyunk attól, hogy a teológiai világképet tudo­ mányosan megalapozhassuk, de azt hiszem, hogy már ma lehetséges lehet, hogy tisztán, pusztán az értelem alapján (anélkül, hogy bár­ melyik vallás hitére támaszkodnánk) belássuk, hogy a teológiai világszemlélet az összes ismert ténnyel (beleértve a Földünkön uralkodó álla­ potokat is) messzemenően összeegyeztethető. Teológiai világszemléletnek nevezem azt az elképzelést, hogy a világ és benne minden ér­ telemmel és ésszel bír, méghozzá jó és kétségte­ len értelemmel. Ebből közvetlenül következik, hogy földi itt-létünk, minthogy önmagában leg­ feljebb egy nagyon is kétséges értelemmel ren­ delkezik, csak valamely másik egzisztencia cél­ jául szolgáló eszköz lehet. Az az elképzelés, hogy a világban mindennek értelme van, egyéb­ ként pontosan analóg azzal az elvvel, amely sze­ rint mindennek oka van, s amelyen az egész tu­ domány alapul.

T iz e n h a r m a d ik f e j e z e t

Lehet-e repülni szárnytollak nélkül?
Egy skizofrén ismerősömet megkérdeztem, hogy miért nem dolgozik? Én nem dolgozhatok - felelte - , mert elszürkülök, mint a kócsag. Tu­ dod, a kócsagnak gyönyörű, szinte szikrázó fehér tollazata van. Nagyon drága, de kell a díszma­ gyarhoz. Am ha rabságban tartják, szélsebesen el­ szürkül. így vagyok én is. Elhittem. Volt egy nője, ő adott neki havi 400 forintot. Abban az időben ez elég volt a kosztjára - zsíros kenyér, hagyma, tea, cukor volt egy nadrágja, két inge, két gatyája, egy pu­ lóvere és egy esőkabátja. A nő némi sovány sze­ xért rendben tartotta. Ő pedig nézte az embe­ reket, távolról és vállvonogatva, mint egy hangyabolyt. Szociológusnak tartotta magát. Mondtam, hogy ehhez képest elég laza vagy. Erre elmesélte a következő viccet: A sas, a fecske és a róka beszélgetnek egy magas sziklacsúcson. Aztán a mélybe vetik magukat. Re­ pülnek lefelé. Kérdezi a fecske: - Mondd, róka, van neked szárnyad? - Nincs -feleli a róka. - Istenem, hogy te milyen laza vagy, laza vagy...

A hit nélkül maradt rabbi elment tanítónak.elfogadhatatlan szamár axió­ máikkal és dogmáikkal .eleresztve a füle mellett Mérei figyel­ meztetését. Ez a palást a 20. és a keleti misztériumokba vetett várakozás maradt. Az­ után lassan bekövetkezett a paradox helyzet: Isten pásztorai . és már most földi paradicsomot valósít­ hatnak meg. mellét verve ment az akasztófa felé. egyre rongyosabbnak tűnt. De senki sem je­ lentkezett érte. Schlegel szerint a terroristák. A hitet azonban egy körözött bérgyilkos a za­ rándokok menetében ellopta a moszlimtól. Halála után az Úr falragaszon közölte min­ den születésre indulóval. Cesare da Sestónak. Hajlok afelé. a lelket. leszámolva a gono­ szokkal. Úgy tű­ nik. szá­ zadi szekularizált és totalitárius ideológiákat. A 21.. Rövid idő múlva jelentkezett a rendőrségen. Ugyancsak ő jegyzi meg: Ismerjük a 20. miközben az ember hit-igényét egyre inkább felváltotta a filléres misztika. század beköszöntére már csak a formális vallásosság. amelyek úgy vélték.e r epü ln i szárn yto llak n é l k ü l ? Haszid rebbe barátom elvesztette a hitét.. mi! Csirkék sasfészekben.gyenge szárnyacskáival verdesve nem képes a magasba emelkedni. O szegény magyarázgatja nekünk a repülés összes szabályait. Vagy a hite vesztette el őt? A gazdátlanul ma­ radt hit egy ideig a Körúton feküdt. éppen a saját fényében. és mi ennek megfelelően"mozgatjuk a számyacskáinkat. akik Isten nevé­ ben vállalják az öngyilkosságot. azt ígérve. az Ész örök társadalmá­ ban való bizalom hatására. a kommunizmus és a terroriz­ mus általam ismert legjobbindulatú kritikája. már most meg akarják valósítani az Utolsó ítéletet Isten helyett. a racionalitás kultusza. a felvilágosodás beköszöntéig még meg­ volt. hogy számára a pszichológia tudo­ mány és művészet egyszerre . már mostantól fogva száműzni akarják a rosszat a társadalomból. belefújta az orrát. Ugyanolyan ron­ gyos lett. Ez a fasizmus. hogy végül megszabadít minket minden egyéni és kollektív boldogtalanságunktól. Ezzel kapcsolatban Schlegel* mond valami elgondolkoztatót: H a a vallás Isten törvényét az emberi szabadság fölé helyezi. és bűneit megbánva. Mi pedig váltig keressük tulaj­ donképpeni számytollunkat. önátadásra. Rendíthetetlen istenhit formájában. hogy száműzhetik a rosszat a világból. mint a képesség a hitre. . hogy szárnytollak nélkül nem lehet repülni. Végül va­ laki felemelte.egyre messzebb terel­ ték a nyájat Istentől. hogy egy alig használt HIT jutányos áron átvehető. áhítatos zo­ kogással. a modem embernek ez elfogadhatatlan. Az önmagát tudományként definiáló pszi­ chológia . Egyre inkább a tudomány öltötte magára a messiási palástot.P o pper P é t e r 88 89 L e h e t . és zsebre tette. az egész vi­ lágból. Leonardo egyik tanítványának a megállapítása jut az eszünkbe: Leonardo tanítványai. és rögtön belé­ pett a Messiás-hívő muzulmánok közösségébe. század közepétől. a múltba és a jövőbe vetített reform-fantázia. vagy mások meg­ gyilkolását. az államból. a hiszékenység. de felszállni mégsem tudunk.

a kozmikus rend. a tudomány szabad. A tudo­ mány megtanult Isten létének feltételezése nél­ kül gondolkozni.napjainkban súlyosan félreértett fogal­ mak. hanem az Isten új terem­ téséből életre kelt ember.vagyis a valódi feltámadás az örök életre . az élet és a fajok eredetét vagy a biológiai fejlődést vizsgálva) megél Isten feltételezése nélkül is. 2003. A vallásos dogmatikát képviselő egyházak jogosan értel­ mezték ezt a vallás elleni támadásként. a vallásos keresztény misztika . Nem jelenti a holttest újraéledését. Ennek hatására a filozófia követelni kezdi ma­ gának a gondolkodás szabadságát. s újra megnyílik előttünk a felrepülés le­ hetősége.P o pper P é t e r 90 Mindettől függetlenül. Történeti módszerrel nem közelíthető meg.azonnal bekövetkezik a halál után. Hans Kessler teológusprofesszor hitvallása szerint a hit a feltámadásban nem jelent halhatat­ lanságot. Mert ha igen. de mégsem történeti esemény. Tehát egy új. romolhatatlan életbe való belépést jelenti. Persze a laikus elme számára első hallásra abszurdnak tűnik a szélesedő szakadék feltéte­ lezése vallás és evangélium. vagy a test megelevenedését.külö­ nösen a hit a halhatatlanságban és a feltáma­ dásban . hogy elkalló­ dott számytollainkat nem a vallástól. a mi világunkat meghaladó. hogy Jézus feltámadása valós történés. Mégis: az evangélium szaba­ don értelmezhető. s az emberek megtanultak Is­ ten nélkül élni. . hogy pl. hogy ez az új ember-teremtés . előfordulhat. T i z e n n e g y e d ik f e j e z e t A vallás vagy az evangélium szövetségese-e a pszichológia? A modem gondolkodás elfordulása a vallástól akkor következik be. Joseph Moingt jezsuita teológus szerint az em­ beri gondolkodás szabadsága Istennel szemben Jegyzetek * Jean-Louis Schlegel: La lói de Dieu contre la liberté des hommes. nem lehetséges-e. Ez az oka an­ nak. Tehát nem az élet továbbfolytatásáról van szó. Paris. Hanem a feltámadás egy új dimenzióba. hanem új Isten-tapasztalat. a filozófia és a tu­ domány között. is­ teni világ nyílik meg a halott előtt. Nem zárható ki. a világegyetem keletkezését. Seuil. kapjuk vissza. a filozófia pedig rendszerekhez kötött. a Biblia ra­ cionális értelmezésének lehetőségét. míg a vallás tételekben (dog­ mákban) gondolkozik. amikor tudományos gon­ dolkodás az alapkérdések magyarázatánál (pl. hanem a helyesen értelmezett evangéliumoktól. Nem a lélek halhatatlan.

E. annál közelebb kerülhet Istenhez. amely lehetővé teszi. a megszületés azonosítása a megtestesüléssel. sőt.talán Böll . hogy az ember és Isten közé mindig odaállította a vallá­ si szervezetet.véletlenül nem ő a Jézus? akkor 2500 évvel előtte. A távol-keleti bölcselet aspektusából ez a je­ lenség más lelki-szellemi tájakra vezet. a jelkép-rendszerek által sugallt bizonyosságot.. pl.megjegyezte. megpróbál néha kvantifikált törvényekben. s így vál­ hat behavioristává. hogy adj.szemérmesen oson a vallásos gondolko­ dás nyomában. s ezzel a transzcendenciához való viszonyt az ember legintimebb tit­ kának minősítette. az empátia Buddhája volt.P opper P é t e r 92 93 A VALLÁS VAGY AZ EVANGÉLIUM .. A hi­ tetlennek el kell felejtenie a vallás által ígért üdvösségi garanciákat. akik nem képesek bezárni érzé­ . és a Legyen világosság! parancsával. életbe. Valaki . A pszichológia . Nem lehet vélet­ len. Másképpen fogalmazva: az evangélium szembefordulása a vallással befeje­ zett tény. a humanista vagy transzperszonális lé­ lektan művelőjévé. mert azt akarta. vagy engedelmessé­ get. a nagy Atya és a nagy Anya isteni rangra emelésével. s nem utolsó reménységként a Sors vagy Isten végső igazságszolgáltatásába. amihez nincs szükség köz­ vetítőkre. hogy az ember szabadon találjon rá. hogy a modem ember teljes szabadságában közeledjen Isten felé. ha a Végzet is úgy akarja. vagy freudista.önmagát tudománynak ál­ cázva . Elfelejtette annak a jelentőségét. hogy az antropozófiai mozgalom megalapí­ tója. dr. a szenve­ dőkkel való együttérzés volt. amit Buddha elismert. Se lelki vezetőkre. se a tudósok istenbizonyítékaira. Ha a majdan megszülető Maitréja Buddha a szeretet Buddhája lesz . hogy a mai emberek egyre jobban unják. vagyis ő maga engedte meg. ha vallással vagy pszichológiával zaklatják őket. Rudolf Steiner A szabadság filozófiája cí­ men adta ki első művét. mint a család kozmikus méretű projekciójával. Az egyetlen érzelmi érték. hogy Jézus halálakor a Szentek Szentjének kár­ pitja a földig hasadt. mert el kell felejteni a vallás haszonelvűségét: adok. még pszichoterapeutákra sem. a történeti Gautama Buddha a részvét. relaxációs nénivé vagy bácsivá. Gáspár Judit sze­ rint ez kóros formát is ölthet. tételekben gondolkozni. hipnotizőrré. Hitetlennek lenni pedig azért nehéz. sőt kognitív pszichológussá. se gurukra. Vagyis Istennek még a nyoma is azért veszett el Jézus keresztfán tett kinyilatkoztatása után. hogy a kreatúra megszabaduljon Istentől. Szabadon választhat hit és hitetlenség között. addig mindig lesznek hívei a vallásos pszichologizálásnak. amely bizonyosságot csempész az eredetileg szélsőségesen bizonytalan létezésbe. Belőlük lesznek a részvét betegei. Talán a Maitréja Buddha előfutára. a Gestalt-elmélet hirdető­ jévé. Amíg a vallás fogalma az európai kultúrában azonosítható a kereszténységgel. Jüngel megfogalmazása szerint: az ember minél szabadabb. jungista. A vallás ott hibázta el a misszióját. az evangélium következménye. A szellemi szabadság nem jelent Isten előtti alázatot. esetleg stekeliánus pszichoanalitikussá.

hogy az embernek bele kell egyeznie egy súlyos. de a gyermek karmája már nem sugárzik vissza a szülőre. akár egzisztenciális kudarcok miatt. eleve kudarcba fúló. E terápia mélyén az a meggyőződés lappang. Nem ritka.hatékonyan be­ folyásolhatja az utódok életét. s ezzel zsarnokoskodna környezete felett. de visszafelé nem érvényesül ilyen hatás. hogy a karma csak felülről (az ősök oldaláról) lefelé hat és sugárzik az utódok felé. remegés. Ha ilyenre talál­ tak. vagy önmaga helyze­ tének könnyítésére megtér . hogy a kudarcba fulladt élet el­ szenvedője halála után az utódokban keresi a korrekció lehetőségét. szó szerint megismételve. Néhány rövid mondat­ ban el kell mondania a panaszát. És ha már nincs a földön? Akkor is! Meg kell szólítani. vagy beteg­ ség által megnyomorítottan.valamilyen ezoteri­ kus mozgalomhoz. hogy már csak olyan áldozatokat hoz. feloldó. Az a gyerek. s mindezt a gyer­ mekeikben akarják jóvátenni. nem dolgozták fel traumáikat. gyakori a verejtékezés.kü­ lönösen a rosszra fordult sors . S a helyze­ tet megértve a terapeuta ajánl lényegre törő. akkor el kell vele rendezni. A gyógyulást az jelentené. amelyekkel nem csonkítja saját személyi­ ségét. ott a helyszínen el kell mondania. meg kell vele beszélni a múltat és a jelent. Miért vált a család megtagadott „fekete bárányává”. nagyszülők életét szeretné megja­ vítani. Azonban mindez mégis az európai keresz­ tény eszmevilágra utal. s végül tömegesen tapadnak rá az érzelmi parazi­ ták. annak összes következ­ . Ezért ebben a terápiában nem hagyják sokáig panaszkodni a klienst. reménytelen vállalkozásba kezd. az öngyilkosságot. Tehát a szülő élete ala­ kítja a gyermek karmáját. aki a szülők. beleértve pl. Nem képes magát elválasztani a másik embertől. mintha mártírszerepet öltene magára. hogy a felmenő rokonok között kinek jutott osztály­ részéül rosszul sikerült élet. Az ilyen gyermek a szülők szenvedéseire mély átérzéssel reagál és magára vállalja az enyhítés felelősségét. Ez a folyamat is kisgyerekkorban veszi kezdetét. S ez még mindig jobb. Ez a fo­ lyamat oda irradiálhat. Ezeket anyanyelvén. békét teremtő mondatokat. Gyakori. akár érzelmi. Az indiai bölcselet szi­ gorúan állítja. hogy ezek a gyerekek a szüleik pszichiáterévé válnak. problémáikat megoldani. Vagyis a szülők és más felmenők sorsa . kvázi nyomozás a rossz­ sorsú felmenő rokonok után. Ferenczi Sándor úgy véli. sírás. segítségkérése előtt. akik felnőtt ko­ rukra sem oldották meg személyiségzavaraikat. Ha ez az oldás valódi átérzéssel tör­ ténik. keiket mások szenvedései. Milyen szülőket gyógyítanak? Olyan 'szülőket. az elme-idegbajt és a kriminalitást is. majd tüzetes kikérdezés következik. a rokon földi arcát felidézve. Az emberek ritkán beszélnek ilyen önfeltáró őszin­ teséggel a halottaikkal. Ezért a gyógyításban fontos szempont. Vagyis tudatta­ lan választás történik.P o pper P é t e r 94 95 A VALLÁS VAGY AZ EVANGÉLIUM . sorsát befolyásoló betegségbe. hogy ennek hatására valamilyen segítő foglalkozást választ. hogy mindenki szenve­ dését kényszeresen a sajátjaként éli meg.

súlyos szervi roncsolások következtek be.. rajzol­ hatnak. a trappisták stb. telefon. hallgatási fogadalmat tesznek (pl. zsidó szekták. méltatlan szerződés még felbontható. T iz e n ö t ö d i k f e j e z e t A gyógyító hallgatásról Ősidők óta ismeretesek olyan titkos társaságok. vagy az indiai-kínai életbölcseletbe. keresztény szerzetesrendek. a kar­ meliták. „Elszegődés a betegség szolgála­ tára. Ezért keletkezhetnek különböző lélektani isko­ lák között előítéletek. sőt vállalkozássá vált.. a mások feletti szigorú ítélkezésre erősen .” A folyamat kezdetén egy rossz. némán. a szerzetesek kosztján. újság. vagy legalábbis a betegség megváltozását eredmé­ nyezheti. Ez idő alatt úgy kell élniük. amelyek inkább filozófiai rendszerekre. televízió. akár a vallásoknál. sétálhatnak. indulatosságuk. gondozhatják a kolostor állatait. kimerült üzletembereknek. Mindez végső soron a klinikai (gyógyító) pszichológia kapaszkodási kísérlete a keresztény ezoteriába. mintsem az evangé­ liumok által képviselt szellemi szabadságra. akkor a betegség már beépült a karmába. hajlamuk az önkín­ zásra. mindenféle hírközlő eszköz. kvázi eretneküldözések. és gyógyulást. Egyszerű cel­ lában. mintázhatnak. hogy egyre inkább szüksége van ilyen kapaszkodókra. hogy ezeknek a néma kolostoroknak egy ré­ szét jó pénzért néhány hétre kiadják tépett ideg­ rendszerű. században szokássá. a Szentírás kivéte­ lével) könyvek nélkül. S nem véletlen. nyugalom terjed­ het szét a lelkűkben. és végig kell élni. meditál­ hatnak. eltöprenghet­ nek az életükön. a vallásos gondolkodás megkö­ töttségére emlékeztetnek. Ha már előrehaladott stádiumban. festegethetnek. szellemi háborúságok. ame­ lyeknek tagjai meghatározott időre vagy végle­ gesen. Néhány hét elmúltával egyre távolabb kerül­ nek a hétköznapok világától. (rá­ dió. rosszízű rivalizációk. Kertészkedhetnek.) A 20. neurotikus tüneteik elmúl­ hatnak. gimnasztikázhatnak. mintha ők is szerzetesek lennének. sokat alhatnak. közéleti személyeknek.P o pper P é t e r 96 ményeivel.

azaz. fényalakok.lé­ legzés.lényeges különbségeik ellenére3 . megsértődni. . S ezzel egyidejűleg jóval keve­ sebbet fognak bosszankodni.Az ijesztő. Mert: . hanem absztrakt képzetekkel is.a kezdet és a vég ta­ lálkozása . a jövőtől. szenvedélybetegek. .már a földi élet során „elvonókúrát” jelent. az is valószínűnek látszik. Talán ezt az elképze­ lést vette át a kereszténység a purgatónum léte­ zésének feltételezésekor.). . kapuhoz érkezés és a kedvetlen visszafordulás. Tapasztalhatják. hogy visszatérőben van humorérzékük. mozgás. amely abból fakadt. Mindenesetre.méghozzá nemcsak konkrét. te kisfiú. Már több ízben kommuni­ katív lényként . önmaguk tes­ tének látása a körülöttük sürgölődő orvosokkal. alkoholisták könyörgő ré­ mületéről. a vágyak kiégéséig. mind a nyugati aszkézis . az elfogadás képessége. Ismétlem: klinikai halálról volt szó. Az életbe való belépés .P o pper P é t e r 98 99 A GYÓGYÍTÓ HALLGATÁSRÓL csökkenhet. nővérekkel együtt stb. valamilyen sodró ér­ zés. de nem volt testük. Ezt a szenvedésteli állapo­ tot az indiai bölcselet a halál utáni első perió­ dus (kama loka = a vágyak helye) jellemzőjének tartja.hiá­ nyai gyötörték őket (éhség.).a szerk. ivás stb. felkészülést a halálra.Valamilyen határhoz.ha­ tároztuk meg az embert. fájdalmas élmények teljes hiá­ nya. hogy mind a keleti. de sohasem el­ vont fogalmakkal kommunikáló lényként . evés. amelyet majdani sírversének szánt: Itt nyugszik egy fiatal barom Sírkövére most felkaparom. vagy tágabban arról a szenvedésről. lángok. amellyel vágyaikat kielégíthették volna. K ár volt annyira féltened magad. nem a biológiai halálról! Más. Amikor megjelent az Elet az élet után című vi­ lágsikert aratott könyv a klinikai halálból visszahozottak emlékeiről (szerzője Thorwald Dethlefsen . a legtöbb embernél hitelességét bizonyította. robbanásszerű hanghatások. Amire az ihlet perce ragad: Salve.Csak a megkérdezettek kb. fele emlékezett valamire. a harmónia. hasonló témájú köny­ vek utazásszerű élményekről is beszámolnak.4 Sajátos szempontunk . a szorongás. Egy alkalommal három heti gyógyító hallgatás után az eltávozó az alábbi kis költeményt írta. Halálig mindent kibírunk úgyis. hogy a földi élmények . szomjúság.elkerülhetetlenné teszi. bennem a kételkedést erősítette. a halál utáni szenvedések korszakának lerövidítésére. a félelem a világtól. . A harmincas éveinek elején járó bróker volt. lelkűkben nagyobb lesz a csend. a másik ember megértésé­ nek lehetősége. hajlamuk a szemlélődésre. kakis bugyis. zuhanás stb. ke­ vesebb lesz bennük az önsajnálat. tapintás. hogy a kife­ jezés területén mutatkozó azonosságok ne bök­ jék ki a szemünket.A felidézett emlékek igen hasonlóak voltak: fények.

amiben az osztályán fekvő cse­ csemők többsége szenvedett. ma pedig a modem inten­ zív csecsemő. ahol nincsenek együtt nők és fér­ fiak. 4A keleti aszkézis erőszakmentes.ha eszméletén van . nyugalmat hozó kapcsolat­ form a az érintés. A kommunikáció.megsza­ badulhat a lelkét felkavaró iszonyattól. békét. s transzcendens erőkhöz fordul segítségért.és újszülött osztályokon a fino­ man ringató. ha mellre veszik és dajkálják. Ezen a nyomon jártak régen a ringatások. Ha ez sem sikerül. akár elcsendesült formájában. Tehát elsődlegesnek tűnik a bőrérzékelés .ennek ektodermális eredete még nagyobb hangsúlyt ad s jelen van az első életévek ve­ zető ingerei között. A lényeg az. csendes elektromos bölcsők. Jegyzetek 3A keleti aszkézis a földi-testi örömökről való tuda­ tos és akaratlagos lemondást jelent. a buddhiz­ mus nyolctagú ösvényén való végighaladással) az ember leszállhasson a lét kerekéről. a világgal való egyetlen megmaradt. Egy értelmes orvosnő cirókahiánynak nevezte azt a betegséget. és a felnőtteket sem kíméli. Ezzel szemben a nyugati aszkézis tartalmazza az önmagán való gyötrő erőszaktevés elemét is. Ez a vágyak „átszellemesítését” (szublimálását?) jelenti. hogy a lélektan megint lábhoz tette a fegyvert. Ez a szexre is vonatkozik. az altatódalok. szelíd formája (akár a jógában. ugyanígy a halál kü­ szöbére érkező . akár más gyakorlatokban) arra a végső célra is mutat. hanem legfeljebb csak jelzésként értékelhető artikulálatlan hang­ csoportok és mozdulatok közvetítik a külső és a belső történéseket: elsősorban a veszélyt. félig ölbe von­ ják. vagy a megtámadottság elmúlását. Nágy betegség. szerető bánásmód megszerzésére: a betegség. a karbavevések. a fé­ lelmet. a zsákmányszerzési vagy szexuális lehe­ tőséget. ki kell élni őket. a menekülés vagy a védekezés szüksé­ gességét. hogy ne kelljen többé megszü­ letni. maszturbáció formájában. nyugal­ mat érhet el. Legfeljebb egy ashramban. . Ahogy az üvöltő csecsemő elhallgat. ha megsimogatják. Tehát amíg a vágyak eredeti testi formájukban jelentkeznek. következik a reaktív depresszió. a közeledő katasztrófák általi fenyege­ tettséget. Az életvágytól megszabadulva (pl. de minden ön­ magán elkövetett erőszak nélkül. az anya testére kötözött csecsemők.P o pper P é t e r 100 101 A GYÓGYÍTÓ HALLGATÁSRÓL és az életből való kilépés ebből a szempontból azonos lehetőségeket és korlátokat hordoz. Egyik fázisban sincs beszéd. akiknél egyetlen lehe­ tőség maradt a gyengéd. még és már nincs elvont fogalmak használata. akár agitált.

hogy ez ima. amire az istenek és az emberek képesek. az önköré­ ben végtelen erős. a bol­ dogságnak. a fenyegetésnek. Reg­ gelenként a következő rítust látta: a férfiak bele­ köptek a kezükbe. G. Az első csend talán még az Édenben keletke­ zett. a vágynak. Elmondták neki.. . De az ajkak né­ mák maradtak. a dühnek. a Te kezedbe ajánlom telkemet. Jung azonnal megértette. De van csendje a szorongásnak. . és tenyerüket a nap felé for­ dítva tartották mozdulatlanul. Ez az áhítat csendje volt. Jung egyik afrikai utazása során nap­ imádó bennszülöttek törzséhez érkezett. hogy hitük szerint a nyál a lélek hordozója. hogy mit fejez ki a csend. De érteni kell. amíg a napfény fel nem szárította a nyálat.T iz e n h a t o d ik f e j e z e t Faust felett néma az ég C. A csend talán a legkifejezőbb válasz. a félelemnek. és a Sátán megtántorodott.. az elutasításnak. a meglepett örömnek. amikor Lucifernek megjelent a Föld Szel­ leme. hogy Uram. Szavak nélkül is azt jelenti.K i vagy te rém? —Kit gyengeül látál az égi karban.

így hát a mai embernek be kell érnie a Sátán mondataival: Erő. mely. hogy nem jut­ hat be a Mennyei Királyságba. nem az ördög? Megszerezték a tudást. amikor Isten mosolygó haraggal az elrejtőzött emberpár keresésére in­ dult. Faust már megvetette a világi tudományt. végső pillanat Szegény ittfogni azt kívánja. Mefisztó megtöri a kozmosz csend­ jét. hogy átkot esznek magukba! Az alma a bendőjükben vált átokká! Meg lehet kérdezni a modern embert: Miért van benned ez a szűnni nem akaró program-éhség. Egy kutya. A z óra áll. hogy a találkozást apja leikével és a való­ ság megtudását hallucinációnak tarja-e. (Az én ellenszavazatommal!) Ő lenne a Sátán? Aki így mutatkozik be: Kicsoda vagy tehát? A z Erő része. Tiltott gyümölcsök? Tudás és halhatatlan­ ság? Isten kísértené őket először. Kar: Éjféli csend. rossz. Mi ítéljük magunkat gömblakó han­ gyákká. Szóval. az egész Éden zengett az ítélet szavaitól. vagy eljövendő istenekké. S ami a legelgondolkoztatóbb: Isten utólag átkozta meg a két fát! Ádám és Éva nem tudták. A mutató lehull. Ezek a dolgok mindig rajtunk múl­ nak. Uram! Odüsszeusz nem félt a csendtől.. Állandóan látta a Halhatatlan Is­ teneket. Mefisztó: Ez a halál. S aki a kozmosz csendjét megtöri. Csend lett akkor is. s mert mégis belekérdezett a kozmikus csendbe. (Ford. Kar: És vége már. Jót? Mindig jót? Vajon tud-e a Sátán sze­ retni? Amikor Faust legyőzötten hull a lábához..P o pper P ét e r 104 105 F a u s t f e l e t t n é m a az é g Ebbe a félreértésbe azóta már sokan bele­ buktak. a kapun kívül kell maradnia. Örökké rosszra tör. S örökké jót művel. ím porba dőlt a vén. Rajta múlt. Hamlet már magára maradt. Soha nem volt egyedül. Mefisztó egy kis gyászbeszédet rögtönöz felette: Gyönyör s szerencse közt éhen maradt A változásban kéjelegni vágyva. hatalom és győzelem kell ne­ ked. a Sátán lehet. zaj-éhség? Miért félsz a csendtől? Miért félsz egye­ dül maradni önmagaddal és az Istennel? Feleld: A z Édenkert botránya visszhangzik bennem. nem bírtam le én. Ellenfeleid pusztulása. Kozma Andor) Kalandozásaik során mintha megszerette volna Faustot. Mosolygó harag? Isten szabadnak szerette volna látni az em­ bert. akiről kimondta a Biblia. vagy rabszolga-létre .. az égi erők közül egy kutya válaszolt neki. De úr a kor.. Erős volt. S jön egy üres. az csak Isten ellenfele. hogy tudatosan szembe kellett nézni saját eljövendő pusztulásukkal! A többi? Isten a jövő előre látása ellenére agressziós ör­ vénybe került volna? A csend szétfoszlott. vagy realitásnak. Ezért már az is elég büntetés volt.

a viselkedés. ha végre hazajön. megérkeztek az apokaliptikus idők. lényekhez és intézmények­ hez. ösztöneire. és ítélet önmagunk felett. Mehegprohóbálom. Ennek következtében a tudatot folyamat-(áramlás-)jellegűnek érzékelték. ha nem is Jézusba. a megváltozott tudatállapotok felismerésének hatására e folyamat . elsősorban az érzékelést. A tudat-probléma kemény diónak bizonyult a pszichológia számára. ideológiákhoz való viszonyára.azonosít­ ják a lélekkel. 3. Normális ébrenlét (zavartalan agykérgi te­ vékenység) .fon­ tosabb állomásait is leírták: 1. számunkra az Ördög felelete maradt. A hangsúly áttevődik a tudat és a viselkedés összefüggéseire. az átélt és tapasztalt érzelmek. Mások a tudat szenzoros jelle­ gét. A tudattalanra és má­ sok tudati működésére csak analógiák. a teljesít­ mények és idegi-fiziológiai folyamatok megfi­ gyeléséből következtethetünk. Zavart tompaság (megmarad a szubkortikális válaszadás képessége). a sátán kutyájának társaságában. gondolataira.. Az én nevemet írd be újra Izrael könyvébe. és barátainak panaszkodik rád. és döntsd meg Isten világát! S a 112 ölnyi mélyre taposott egyre messzehangzóbban rikácsolja vagy suttogja: Megpró­ bálom. ha tudata van.P o pper P é t e r 106 107 F a u s t f e l e t t n ém a az é g taszítása. Furcsa helyzet állt elő: egyrészt mindenkinek módja van arra. hogy nemigen vesszük észre. Szóval. Félkómás állapot (már csak agytörzsi tevé­ kenység válaszol a fájdalomra). az övét pedig. hogy saját tudatát (tapasztalatait. sokan a tudatot . és reflektál is önmagára: cselekedeteire.Buddha hatására . Az alapkérdés most megváltozik. Én is a Te fiad va­ gyok. hadd ücsörögjön az idők végezetéig a kapud előtt. Lélekkel akkor rendelkezik az embert alkotó anyag. és jól érezzük magunkat a bőrünkben. húzasd ki angyaloddal. illetve az észlelést hangsúlyozták. A lélek helyére becsempésszük a tudat fogalmát. Ezt a problémát Freud alaposan meg­ bonyolította a tudattalan létezésének és műkö­ désének bizonyításával. Voltak neves tudósok. mert az állandót nem kell követni. élményeit) közvetlenül tanulmá­ nyozza.. s a Sátán humorát jelzi. de az irracionalitásba próbálunk kapaszkodni. akinek tiszteletére borjút vágsz. Sőt. a lélekről való tudásunk nem gyarapodik. sőt. Úgy tűnik tehát. Úgy tűnik. aki hűséget hazudva gyáván veled ma­ radt. Érted már a régi igét? Hűtlen a hűség. érzelmeire. Vesd meg a lábadat Tagadás akárhol. a drogok elterjedésének. 2. A tudat te­ hát önmagunk felismerése. akik egyszerűen törölni akarták a lelki jelen­ ségek listájáról. S amikor az ellentmondások viharában sülylyedni kezd a hajónk. Tehát paradox módon csak a tudat segítségével szerezhetünk adatokat a tudatról. akinek a hűségét a gyávaság ha­ missá változtatta. valamint más emberekhez. .amely a tudatostól a tudattalanig terjed . Hülye bátyámért még egy libát sem ál­ dozol. tehát felis­ meri önmaga független (?) létezését a kozmosz­ ban. hogy bármerre vizsgálódunk is.

.a viselkedésből és élettani megfigyelések­ ből levont következtetések eredménye. autonóm vonásokat mutat. A tudattalan csak szabad asszociá­ ciók vagy álomelemzés.tu­ dattalan). 3. .P o pper P é t e r 10 8 4. Kóma (már csak gerincvelői működés. Nem. tapasztalás) és a viselkedés megfelelnek egymásnak. Freud megsejtette a többszintű tudat létezé­ sét (tudatos .tudatalatti vagy tudatelőttes . Végső soron a tudat létezésének elismerése .a „minden változat előfordul­ hat” elismerése . de létezésük során összefüggé­ sek alakulnak ki közöttük. Mit kezd­ jünk vele? Schopenhauer szerint ez a kérdés a „világ csomója. Az okság (keletkezés) szempontjából füg­ getlenek ugyan. vá­ laszadási képesség megszűnt). vagy lelki-testi (pszicho-szomatikus) irányban. Ennek megfelelően az első kérdés így hangzik: Két enynyire különböző dolog között egyáltalán létezhet-e összefüggés? Válaszlehetőségek: 1. A kettő között oksági (kauzális) kapcsolat van. Az esetek túlnyomó részében viszont a tudat (élmények.hasonlóan a legtöbb pszichológiai jelenség­ hez . Ez az ösvény .cáfolja az egyirányú oksági kapcsolatok létezését tudat és viselkedés között. Továbbá: . más esetekben viszont éppen a viselkedés során szerzett tapasztalatok és élmények alakítják a tudatot. amely számos esetben a tudattól független. A tudat nem feltétlen szük­ séglete a viselkedésnek. 2. ” Elkerülöm a létezés fogalmának problemati­ káját. T i z e n h e t e d ik f e j e z e t Vissza az alapokhoz: test és lélek A lélek és tudat keresésének a semmibeveszése visszakényszerít minket az emberiség történeté­ nek talán legrégebbi töprengéséhez. Kínlódjon vele a nyájas olvasó. A tudat és viselkedés kölcsönhatásának problémája mind­ máig megoldatlan. vagy hipnózis segítsé­ gével közelíthető meg.vagy egyirányú hatás: testi-lelki (szomatopszichikus).Az oksági kapcsolat lehet kölcsönhatás.

a felvilágosodás hajnalán. vagy pszichés betegségek létezését. Valentine idézi Ronald Knox versikéjét: „ Volt egyszer egy fiatalember. hogy „Isten mindenütt je­ len van ”. s az idealiz­ mushoz. az alábbiak szerint: . E. A behavioristák szerint viszont tapasztalhatók olyan jelenségek a viselkedésben. Végül is a töprengés elvezet a filozófia alapkérdéséhez: a materializmushoz. a fizikaiak atomisztikusak (öszszetevőkből felépülök). A kognitív pszichológia felfogása szerint egy adott helyzetnek a szervezet számára adott je­ lentése van. Én mindig köröskörül ott vagyok. hogy az orvostudomány milyen nehezen fogadta el a pszichoszomatikus. amelyekben nem vesznek részt a szervezet tapasztalatai. s ez határozza meg a viselkedést. Descartes próbált rendet csinálni. Mert mindig én figyelem.P o pper P é t e r 110 111 V issza az a l a p o k h o z : t e s t és t é t e k Ebben a zűrzavaros fogalmi rendszerben töb­ bek között. de korántsem teljes megoldásnak. R. a szelle­ miek nem. ” Isten ezt válaszolja neki: „Kedves Uram! Ami furcsa.Test és szellem között kétirányú kölcsönha­ tás van. .A fizikai jelenségeknek van térbeli kiterje­ désük. Van-e az ősi test-lélek problémának megol­ dása a modem tudományban? Nincs! Legfeljebb a pszichológiai paralleliz­ must' és a rá támaszkodó kettős-aspektus elméle­ ted fogadhatjuk el megközelítő. „A fizikai jelenségek mindenütt fellelhetők” ellen­ vetésre azt válaszolja. amely kizárólag a szellemi-lelki jelensé­ geknek tulajdonít valóságértéket. a szellemieknek nincs. hogy a test-lélek problémára lehetséges-e egységes válasz? . . aki így szólt: Isten bizonnyal felettébb furcsállja. . Ám akkor is kérdéses ma­ rad. a negatív organikus leletek ellenére jelentkező tüneteket szimulálásnak tartották és nem betegségnek (gyakran ma is). Őszinte híve: Isten. Freud ne­ vezetes hisztériáról szóló cikkének (1909) meg­ jelenéséig. Ez a felfogás viszont sérti a szellemi jelensé­ gek indeterminista feltételezését. amikor köröskörül nincs senki sem. Hogy ez a fa nem szűnik meg létezni. az ön csodálkozása. ” Most már nekikezdhetünk alapvető pszicholó­ giai iskolák elveinek megértéséhez. hogy a f a is mindig ott lesz.A fizikai jelenségek determináltak. Legjobb példa erre. Az idealista monizmus az esse est percipi (lé­ tezni annyi.A szellemi jelenségek holisztikusak (együt­ tes létezésűek). Ezért van az. amely kizárólag a fizikai je­ lenségeket értékeli valóságosnak. mint észlelve lenni) elvét vallja.

Persze a válaszból csak akkor lesz magyarázat. hogy szellem és test. hogy miért pisil be.2. hanem csak elnevezés. és min­ den specifikus idegtevékenységnek egy tudatos mű­ velet. T iz e n n y o l c a d ik f e j e z e t Kérdés és m agyarázat a lélektanban Három dolog tud halálos unalomba kergetni egy embert: egy betegség. Meghatározó jellegű tényezők: 1.3. egy nő mellett állandósult érdektelenség és a tudományban megismert magyarázatok. a jelenség vagy a folyamat jobb megértéséhez vezet. Diagnózis akkor lesz belőle. lelki és testi (idegrendszeri) folyamatok csak ugyanannak a történés­ nek két különböző aspektusát (szempontját. és azt jeleni. Vagyis éjszakai bepisilés. .P o pper P é t e r 112 Jegyzet 5A test-lélek (pszichológiai) parallelizmus azt a fel­ tevést jelenti. ha rájövünk. mert nagyon extravertált. .1.Azért bulizik folyton. ha az a kérdező szá­ mára elfogadható. egy nő és a tudo­ mány. A betegségben átélt kiszolgáltatottság. hogy minden tudatos folyamatnak meghatározható idegtevékenység felel meg. mire irányult? 3. Álmagyarázatnak tartom az elne­ vezést és a magasabb osztályba sorolást. felfo­ gását) jelentik. 6A kettős-aspektus elmélet Spinozától származik. . A tudományos magyarázat válasz a miért? vagy a hogyan? kérdésére. K i válaszolt? Először is meg kell szabadulnunk az álma­ gyarázatoktól. Kikérdezett? 2.M i baja van a kisfiúnak? Enuresis noctuma. Ez nem diagnózis. M i indokolta a kérdést.

P o pper P é t e r 114 115 KÉRDÉS ÉS MAGYARÁZAT A LÉLEKTANBAN Véghelyi Péter mesélte. Feküdt ott egy beteg. azt hitte valaki véletlenül letörölte. . Egy új városi orvosnak feltűnt a diagnózis hiánya. hogy mi a szorongás funkciója az egyén életében. A bíboros nem tudja. Pl. És mindig megállt az ágyánál a vi­ zit. hogy a harmincas években Bécsben a pszichiátriai. Az ok időben mindig megelőzi az okozatot. hogy többszörö­ sen összetett okokról van szó? S a többszörösen összetett okok vajon mindig ugyanazt az okoza­ tot hozzák-e létre? Nem lehetnek-e az okozatok is plurálisak? Végül nem kell-e számolnunk az okoktól elválasztva. Vagy ugyanilyen okból nem fogadható el pszichológiai vagy pszichiátriai diagnózisnak. hogy pl.Elnézését kérem. hányféle szorongás van. Ez helyettesítette a mai kórlapot. hanem arra. A táblán a Dg: (diagnózis) ro­ vat üres volt.mondja a pápa úgyis azt hittem.Nem tesz semmit . Ami­ kor kiszállnak. vé­ gül azt mondja: . De most szükségem van rá. a neurosis propter peristasim. Akkor lesz igazi magyará­ zat. És alaposan kikérdezte a beteget. Egy bíboros kíséri haza hintón a pápát. Végül felírta: Cephalalgia. az egyik paripa hátsó felével igen illetlen harsogó hangot ereszt ki. Szemügyre kell vennünk az oksági magyará­ zatokat is. Ami azt jelenti: fejfájás. Volt diagnózisa. hogy két független dolog időbeli egy­ beesését nehogy okként értelmezzük. hogy az alkoholista szülők között szignifikánsan gyako­ ribb a gyerekek kriminalitása. pl. hogy a ló volt. vagyis hogy neurotikus a körülményei miatt. Minden példa helyett jobban magyaráz egy kissé drasz­ tikus vicc. mint az átlagos családokban.és neurológiai klinikán a betegek feje fölött volt egy tábla az adataikkal. hogy a mate­ matikai statisztika segítségével feltételezhetjük. egyes elmebetegsé­ gek. A kérdés az. Már megint beszippantott minket a filozófia és a pszichológia őrületes tarantella-tánca. hogy a pszicholó­ giában ő kezdte el a funkcionális elemzést: nem az osztályozásra tette a hangsúlyt. rettenetes. daganatok esetén? A plurális okok elfogadása esetén arra kell vi­ gyázni. hogy viselkedjen ebben a helyzetben. hogy van valami összefüggés a szülők alkoholiz­ musa és a gyerekek kriminalitása között. de mégis egyszerre ható hajlamosító tényezőkkel. Pedig milyen szép latinsággal írták. De hogy ez az összefüggés miben áll. hogy van merszem leírni ezt a köz­ helyet. ez csak azt jelenti. tisztázatlan okú fejfájásokkal. Szentatya. hogy mi baja lehet? Újabb és újabb vizsgálatokat rendeltek el. azt csak a funkcionális elemzés derítheti ki. Csodálom. h funkcionális magyarázatok közelebb marad­ nak a realitásokhoz. hogy egyetlen ok elég-e a vizsgált okozat ma­ gyarázatára? Vagy kizárható-e. tanácskoztak. arra. . S attól kezdve a vizit elment a beteg mellett. S Freud örök dicsősége. Ez még nem tudományos eredmény. de nem hoznak végleges megoldást. ha a statisztika azt mutatja. Városi orvosok is adtak éjszakai ügyeletet.

.a mi indokolta a kérdést? . —Azért váltam el. hogy újra teljes legyen a család. Hátra van még a „ki kérdezett?”.Látjátok ezt a férfit? Súlyos alkoholista. Ez a tendencia különösen erős Szondi személyiségelméletében. —Azért nem házasodom meg újra. és a „ki vála­ szolt?” problémája. lelkileg-szellemileg egészséges-e. hogy mindent elfogadnak oknak. A pszichológusokat gyakran gúnyolják azzal. —Látod a harmadikat? Szomorú mániás aggle­ gény. A hermeneutikai magyarázat (fő alkotóeleme az intuitív empátia és a fogalmi elemzés) vezet­ het vissza leginkább az etikához és a valláshoz. — Azért házasodom meg. —Te.Persze.P o pper P é t e r 116 11 7 k é r d é s és m ag yarázat a lé l e k t a n b a n Bonyolítják ezt a helyzetet a rendszerelméletek. —Érthető.foglalkoztunk. s ezért min­ denre ugyanazt válaszolják. De nem akarom. meny­ nyire érett. A z apja alkoholista volt. ez a negyedik viszont olyan harmonikus családban él a feleségével és hat gyerekével. a válások ritkasága Indiában egyrészt erköl­ csi kérdés. ezt látta gyerekkorában. intelligencia-színvonalához? Őt magát sérti-e a kérdés. Azonos indokolást használ sok szülő is. lélektanilag mennyire felkészült? Ob­ jektív-e. A gyereknek apára és anyára van szük­ sége. egy viselkedésnek a jövőben várható eredményét nevezzük ki okká? A teleologikus magyarázatok nem zárják ki az okságban való gondolkodást. Van-e helye a pszichológiai gondolkodásban a teleologikus magyarázatoknak? Vagyis. a kételkedés? Tudomá­ nyosan. . Pl.Ne csodálkozz. . Hány éves. . hogy a gyereknek csonka családja legyen. másrészt a karma elfogadásának függvénye. milyen szándék vezetheti stb. Milyen jól ítéli meg a kérdező? Képes-e alkalmazkodni an­ nak tudásához. hogy a gyereket megkíméljem az otthoni cirkuszoktól. másrészt karrierépítő. vagy valamilyen irányban fanatikus? Stb. A harsogó hazafiasság lehet egyrészt érzelmileg motivált. amelyek modellezni tudnak okokat. . Vajon miért? .Ne csodálkozz. A nagy nyilvánosság előtt meghirdetett vallá­ sosság szintén. Eddig tulajdonképpen a középső tényezővel . aki a „mindent a gyerekért” mozgalom tagja. sú­ lyos traumákat élt át mellette. A z apja alkoholista volt.M ár régen elváltam volna. így van ez.Hát ez a másik férfi? Soha nem iszik egy kor­ tyot sem. . hogy a gye­ reknek ne legyen mostohája. A z apja is alkoholista volt. Nagyon vi­ gyáz a családi élet rendezettségére. A z apja alkoholista volt. A „ki válaszol”? nehezebb kérdés. Képzelheted a családi életüket. hogy fél családot alapítani. hogy a finalitást. A „ki kérdezett?” nyilvánvalóan messzeme­ nően befolyásolja a választ. Vagyis néha maguk a működő rendszerek okként elfo­ gadható magyarázatok lehetnek.

hogy milyennek kellene lennie. De a pszichológia értékítéletet nem mondhat ró­ luk. Lehet. Egy zseni és egy oligofrén kétféleképpen . csak azt vizsgálhatja.T iz e n k i l e n c e d i k f e j e z e t Menekülés az ingoványból: egzisztencialista és humanista pszichológia Descartes szigorúan leszögezte: a tudomány az­ zal foglalkozik. hogyan keletkezik egy vers. hogy zseniálisan elemzi. ha tudomány akar maradni. A kettőt nem szabad összekeverni! A pszichológia. mert erre nincs is lehetősége. hogy milyen a világ. de a társadalmi hasz­ nosság szempontjából nem képes megítélni őket. hogy a vers jó-e. betegen stb. hogy milyennek kel­ lene lennie. Mint ahogy a fizikusnak sincs válasza arra. A vallás és a művészet azzal foglalkozik. sem értékmegítélő funkciója. nem tud hozzászólni. Nincs sem érték­ képző. Egy pofon és egy simogatás számára két cselekvés. hogy milyen az ember. Nem szólhat hozzá ahhoz. Nem fogalmazhat meg értékeket. . de ahhoz. hogy optikai vagy akusztikai jelenségek maga- . És megint csak enynyi.egészségesen. Ennyi.működő agy. vagy rossz.

ha a pszichológia vagy a tételes jog oldaláról köze­ lítjük meg. Ugorjon ! Ha a pszichológia mégis betéved az értékek erdejébe. hogy a bélgyulladást vagy a tü­ dőödémát ítéli-e társadalmilag veszélyesebb­ nek. hogy milyen is lehetne. előíté­ letet félredobjon. és a tárgy valamilyen minőségben létezni kezd a világban. tulajdonságait ragadja meg. Ennek érdekében meggyőződése.) Azután elkészíti. hogy pszi­ chológiai fejtegetéseim során miért a gyakori ki­ tekintés a vallás irányába. 2. ember által létrehozott eszmének. odavezeti egy kirakat elé. (Ez az egzisztencia) Ez minden szellemi és tárgyi jelenségre vo­ natkozik. Elképzeli. Mindez előkészítette az egzisztencialista pszi­ chológia jelentőssé válását. Valentine e tekintetben hasonlóságot vél felfedezni a fenomenológiai lé­ lektan és bizonyos. Mit kezd a lélektan ezekkel a minősítő. Először megszületik. (Ez az idea. mintsem magyará­ zatára helyezte a hangsúlyt. Pl. különböző büntetésekkel járó értékelésekkel? Egész más­ képpen ítélünk meg egy emberi viselkedést. tulajdonsága) még üres. de egzisztenciája (létezé­ sének minősége. Mert az embernél fordítva áll a dolog. Egy társadalmilag jól beilleszkedett ügyvéd jogos féltékenységi rohamában megöli a feleségét. vagyis függessze fel minden előzetes ítéletét és meggyőződését a lélektani folyamatokról. Hiszen a divat a tudományos elméleteket sem kerüli el. míg az egzisztencia a létezés minőségét. felhívás politikai lázadásra. Ez az oka annak. A fenomenológiai (vagyis a jelenségekre kon­ centrált) lélektan minden erőfeszítése részben arra irányult. sabbrendűek-e? Ahogy az orvos sem felelhet arra a kérdésre. ifjúság elleni bűntett. akkor hamarosan valamilyen irány­ tűre lesz szüksége. a jogtól és a pedagógiától.2. elsősorban a szocio­ lógiától. garázdaság stb. Az egzisztencialista pszichológiában az egzisztencia megelőzi az eszenciát. Tehát már van a világ­ ban jelenvaló létezése.P o pper P é t e r 120 121 M e n e k ü l é s az in g o v á n y b ó l . és felszólítja: Itt egy nagy gödör van. Hogy . azt más szaktudománytól plagizálja. Egy fiatalember átkísér egy vakot az utcán. Minden. Keleten kultivált meditatív állapotok között. hogy az egyén viselkedését kör­ nyezetével kölcsönhatásban kell vizsgálni. ötletnek vagy tárgynak először ideája van! Pl. Egy erkölcsi értékítéletekre irányuló vizsgálat során két történetet kellett megítélni az elkövető züllöttsége szempontjából: 1. a jog szá­ mára egyetlen pofon lehet könnyű testi sértés. hogy minden előfeltevést. Ezért a fenomenológia inkább a lelki jelenségek megértésére. s biztosítson tiszta teret a tudat szabad áramlásának. Ezért az egyén lélektanának megértése számukra fon­ tosabbá vált a társadalomlélektani folyamatok vizsgálatánál. Az egzisztencialista és humanisztikus pszi­ chológia felvirágzását a fenomenológiai lélektan rövid tudományos divatja előzte meg. R. szüksége lenne egy eszközre. S ha mégis használ értékítéleteket. hatóság elleni erőszak. kivéve az embert. amivel könnyen ki lehet húzni a bevert szögeket. mely kifejezés a dolgok jelenvalóságát jelenti.

másrészt igent int. Ezért kerül az egzisztencialista pszichológia (pl. akkor vannak nem-humanista pszichológiai irányzatok is. ( Vitairat az öngyilkosságról) Az ingovány megint süppedővé válik. Ha ezt az elnevezést lefoglalta magának. vagy térítenek? Annak idején. Ám. vagy Rogerssel hü­ lyéskedjen az ember. Vagyis minden ember önmagát meghatározó. ha választásai sikeresek. az egzisztencialista pszichoanalízis) középpont­ jába a választások. mint forrófejű egyetemista. el kell ismernie. el­ vigyorogtam magam a Cantril által bevezetett új fogalmat olvasva: humanista pszichológia. De hát beépíthető-e ez a gondolat bármelyik tudományos pszichológiai rendszerbe? S akkor pl. Azonban túl nagy nevek csatlakoztak a mozga­ lomhoz. sőt kioltja. hogy nyugodtan öld csak meg magad”. külö­ nösen. hogy „furcsa mondat ez. egy sok szenvedéssel járó halálos betegség. hogy pl. ha józan. önsorsrontóknak. Aki nem tiszteli az életet. mint a szfinxeké.P opper P éter 122 123 M e n e k ü l é s az in g o v á n ybó l . Nyil­ ván csak egzisztencialista alapokról lehet felten­ ni az egyre gyakoribb kérdést. s kétértelmű. s adott esetben. Ez az a bizonyos „szikra”. megalkot­ nia. hanem veszélyezteti. ha megtalálja önmagát. Ez bonyolulttá teszi a pszichológia. azt fel­ növése. amit nem te teremtettél? Füst Milán észreveszi. hogy az élővilág tag­ jai közül egyedül az embernek kell szembenéz­ nie létezésének időhatáraival. a döntések problémája. netán a várható kínzások és a kivégzés gyötrelmeinek elkerülése érdekében . egyszóval sorsát maga teremti meg. Valljuk be. hogy legalább pusztulásának időpontját néha maga határoz­ hatja meg. Ebben a tudat által rázúdított nyo­ morúságban egyetlen vigasza. mert egyrészt megállítja önmagad ellen emelt kezedet. az Is­ tent próbálja bennünk megölni. szenvedélybetegeknek: Mégis. mit mű­ velnek önök? Gyógyítanak. bajban van. Saját értékelésének hiányában me­ gint a társadalomhoz. különö­ sen a klinikai pszichológia viszonyát az öngyil­ kossághoz. mint az üdvössé­ géért. kinek az élete? Vallási szempontból Isten lelket lehelt az ér­ zéketlen anyagi testbe. aki saját karakterét. Egyedül a Bhagavad Gíta helyez­ kedik furcsa álláspontra. hogy bizonyos rendkívüli esetekben az öngyil­ kosság . vagy egy halálos ítélet esetén. Maslow-val. s már a tekintélytisztelet sem engedte meg. úgy küzd saját hiteles egzisztenciájáért. vagyis önmagáért. önmagát kialakító lény. s az életre kelt. Maslow szükséglet-hierar­ . a klinikai pszichológia szempontjából nem vethető-e fel jogosan a kérdés: Kérem. A választásokat nehezíti.pl. milyen tartalommal telítődik majd meg.a helyzet reális megol­ dása is lehet. vagyis eljövendő halálával. Az Isten­ ség egy kis része tehát ott van mindannyiunk­ ban. amikor az öngyilkos­ ságról beszélgetve azt mondja: Vajon elpusztíthatod-e. élete során neki kell elérnie. szel­ lemi arculatát. elsősorban az etikához és a vallásokhoz fordul az élet értékének megíté­ lése ügyében. hacsak nem patologizál minden öngyilkosságot kóros cselekményként. halni akaróknak.

hogy szemben áll a pszichoanalízissel és a behaviorizmussal. sőt lelkesedést váltott ki a szakma nagy ré­ széből. vagyis patkányok viselkedéséről mintázottnak tartja mindkét pszichológiai iskola személyiség-elméletét. Mégis kétségek merültek fel a tekintet­ ben. Karrier.Önértékelési szükségletek. Maslow a humanista pszichológiát „harma­ dik erőnek ” nevezte. Szeretni és szeretve lenni. a vá­ lasztások és döntések fontosságáról. hogy az ingoványból kijutva szilárd talajra érkezzenek? Avagy a mocsaras in- . akkor a ráépülő magasabb szint is csonka.) A fejlődés során . amelyek adósak maradtak minden magyarázattal. sérült lesz a ráépülő érzelmi szint is.Önmegvalósítási szükségletek.) . annak jeléül. az egyéniségről. szellemi ellenállással a bolsevizmus és a fasizmus iparszerű gyilkolásá­ val szemben. Pl.) . Súlyos esetben a magasabb szintre érés nem is következik be. A humanista pszichológia tehát jogos helyes­ lést. (Az erkölcsi. Őt tartják a kliens-központú egyéni pszichoterápia. ha az alacsonyabb szint ép és teljes.a kisgyerekkortól a felnőtt­ korig . amely mitsem akar tudni az emberi méltóságról.Érzelmi szükségletek. De ez a folyamat csak akkor megy zavartalanul végbe. ha valakinek sérült a biztonsági szintje. és az encounter csoportterápia megteremtőjének. hogy nem tévedtek-e el az irra­ cionális érzések dzsungelében? Nem támaszkodnak-e túlságos mértékben kifejezhetetlen. módszerei mennyire tudományosak és ellenőr­ zöttek? Még a velük rokonszenvező Maslow is felveti a kérdést. A sikeres pszichoterápia szem­ pontjából legfontosabb a kliens feltétel nélküli el­ fogadása. Ám vajon elég-e ez ahhoz.Fizikai szükségletek (Élni kell!) . Pl.P opper P éter 12 4 125 M e n e k ü l é s az in g o v á n ybó l . hogy derűs beállítottsága megalapozott-e.Biztonsági szükségletek. (A legkisebb kocká­ zattal kell megteremteni az élet feltételeit. A második világháború különösen hiteltelenné tette e két irányzatot. a derű és optimizmus a terápia hatá­ sosságát illetően. akkor a szabályozást az alatta lévő ép szint veszi át.ezek a szintek egymásra épülnek. hiá­ nyos vagy deformált lesz. belső lehetőségek valóra váltása. chikus elméletéről. nyugdíjazás vagy bukás esetén egy mi­ niszter számára újra fontos lesz az addig elha­ nyagolt család. szel­ lemi fejlődés kibontakozása.) . Ehhez a felfogáshoz csatlakozott Carl Rogers. Továbbá: ha egy már elért magasabb szint viselkedés-meghatározása akadályokba ütközik. tehát kommunikálhatatlan élményekre? Minden esetre ezek az irányzatok mind hitet tesznek az egyén fontossága mellett. a taoizmussal befolyásolt lelkészből lett pszicho­ analitikus. Maslow szerint az emberi szükségletek hie­ rarchiája: . (A képessé­ gek. Egy adott helyzetben a cselekvést mindig a működő legmagasabb szint határozza meg. (Tartozni valakihez vagy valahová. s a különböző szükségletszin­ tek viselkedést meghatározó mozgásától nem lehet elvonni a zseniális jelzőt. Koestler elkeseredésében „ratomorfnak ”. Ha nem az.

ezáltal elronthatjuk. nem Isten. Azonban ezek után mégsem kerülhet­ jük el a transzcendencia és a pszichológia mé­ lyebb összefüggéseinek vizsgálatát. Tehát végső soron Isten taszítja bűnbe az embert.P opper P é t e r 126 govány helyett most a sivatag laza homokját ta­ possák. vagyis a Teremtés. és Ő ismét tökéletes legyen. így jött létre két tökéletlenség: az Isten és az ember. amivé válni tud. Isten öngyilkos­ sága. Ha nem tökéletes. ” H u s z a d ik f e j e z e t Isten öngyilkossága és feltámadása Mostanáig megpróbáltam . Az Isten és az ember szövetsége: Isten segíti az embert a szentté válásban. hogy visszatérhes­ sen Hozzá. Ez az ember ál­ dozata Istenért. A tökéletes teljesség megbontása: bűn. minden eset­ re rokonszenvessé teszi ezeket az irányzatokat Goethe megjegyzése: „Amikor egy embert olyannak látunk. A tökéletesség meg­ bontása. Az ember Istenné fejlődése: Isten feltáma­ dása. akivé majd válnia kell. amikor megtestesül. vagy oda. Gondolkozz egy kis ideig a keresztény vallá­ sosság szempontjából is! Az Isten tökéletes. Tehát Isten és az ember egymásban való megszentelődése visszasegíti Istent a trónjára. hogy mindazzá váljon. ezzel elősegítjük. Jézus története ennek szimbolikus előjátéka. Az ember Isten áldozata. Tehát Isten bűnbeesésével kezdődik a Teremtés.elválasztani egymástól a vallást és a lé­ lektant. Az édenkerti bűnbeesés Isten tiltásai miatt követ­ kezik be. vezek? . mintha máris az lenne.amennyire engedte magát . H a azonban olyannak tart­ juk. s továbbra is kizárják magukat a szel­ lemi szigorúság birodalmából? Tudományosság ide. amilyen. Isten.

vagy attól függetlenül nem létezik igazi vallásosság. vagy kopaszsága. bőrének. Jézus. Ám hatoljunk mélyebbre. mint a testi sajátosságokkal: magassága. Ugyanígy állunk a lelki jelenségekkel. vagy kezdetleges és régen túlhaladott. kövérsége vagy soványsága. A mítoszban Isten megszólítja az em­ bert. összetéveszthetők. veséje. Érthető tehát az angyalok utálkozása az ember teremtése miatt. a szertartás. Mítosz. a kereszténység.egy másik emberével összehasonlítva . Eb­ ből képződik a mitológia szó. fogazata . és elmeséli a nép vagy a vallás sorsának szempontjából a legfontosabb történeteket. mély lelki folyamatairól. hogy a fejlődés lineáris.P o pper P é t e r 128 129 I s t e n ö n g yilk o ssá g a és feltá m a d á sa lésként végigéli a halandó teremtmény sorsát. lelki struktúrák találhatók. Logos. az iszlám stb. Az isteni és az emberi szellem. fejletlenebb volt nálunk. hogy minden. Az Ige. annál fel­ színesebbnek kell lennünk. aminek megszüntetéséhez téríteni kell. arcvonásai. a rítus az em­ berek válasza Isten megszólítására. Csak a kauzális összefüggésekkel indokolt világmagya­ rázat lehet igaz. s az Ige Istennél volt. szempontjából ez azt jelenti. gondolkodás terméke. (EZ LATIN eredetű! PM) Vagyis ebben a régi szemléletben annak a népnek van kultúrája. Az egyénre jellemző adatokhoz akkor juthatunk. hogy szíve. ami időben megelőzött minket. közös archetípusok. minden más értelmezése a ter­ mészeti és társadalmi jelenségeknek vagy el­ avult. ha csak a perifé­ rián. Szubjektív szempontból általában az a meg­ győződés uralkodik. Ezt már más köny­ vemben részletesebben megtettem. A zsidóság. S ugyanígy vélekedik a tudomány is. Ez Isten áldozata az emberért. Ez a hiány hozta létre a mo­ dem pszichoterápiát. sejtjei. amelyek már nem hozzáfér­ hetők számunkra. A kultusz. Az ősi kultúrák a lelki segítés másféle módjait is ismerték. mája már nem mutat lényeges eltéréseket. amely komolyan veszi a mi- . csakis pogányság. A lélek mélyén már a kollektív tudat­ talan húzódik meg.így kezdődik János evangéliuma. Ebből képződik a logika fogalma. hajának színe. Kultusz. atomjai semmi egyéni tulajdonságot nem hordoznak. Ezzel éppen úgy ál­ lunk. Először szóljunk a pszichológia mélységeiről. hogy Mózes. testmé­ retei. „Kezdetben volt az Ige. vagyis mi vagyunk a fejlődés csúcspontja. a „te­ remtés koronája”. Isten és az ember egymás áldozatai és megváltói. Holott többek között éppen a pszichoterápia problémája is mutatja.óriási egyéni különbségeket mutat. A lényeg: minél karakterisztikusabban akarunk jellemzést adni valakinek a személyiségéről. Konkrétan mi hiányzik? Ehhez pontosan tisztáznunk kell az antik vi­ lág néhány fontos fogalmát. Mohamed működését megelőzően. molekuláris szerkezete. szemének. hogy lehetséges vissza­ fejlődés is. Eb­ ből az következik. Ebből ered a kultúra fogalma. a felszínen tapasztalható sajátosságokra fi­ gyelünk. és Isten volt az Ige” . s azt fogjuk tapasztalni. egyéni sajátosságairól.

vagy létre sem jött. gyógyító ereje viszont alaposan legyen­ gült. és komolyan válaszol rá: a kultusszal. Ezért alakult ki a beavatás fogalma. azok a barbá­ rok. hanem a gonoszságot. H át a kultúra . a világ mégis játszótérré változott. a kísértések áldozataivá váljanak. Végül is erre fi­ gyelmeztet az ingovány. Vagyis ők. Az így a teljességében megcsonkított Isten sorsfor­ máló.P opper P é t e r 13 0 131 I s t e n ö n g yilk o ssá g a és feltá m a d á sa toszt. Hic Rhodus. a kincseikkel rosszul sáfárkodó papság kezén.a vallás segítségével ezt a kettősséget úgy próbáltuk megoldani. a hitetlenségben. hogy mítosz és kultusz egymást feltételezik. nem csak az örömöt. akik számára a mítosz és a kultusz legfeljebb szép legenda. A szekularizáció nem akarja tudomásul venni. hogy az eredetileg teljes istenképet kettéhasítot­ tuk a jóságos Istenre és a gonosz Ördögre. hogy a régi politeizmus idején az isteni lét a teljes életet magában foglalta. boldogsá­ got. Ennek a hiánynak a pótlására vállalkozott a pszichológia. technoló­ giailag csodálatosan fejlett barbároknak látná­ nak minket. keletkeztek és éltek a beava­ tási rítusok.Isten és ember párbeszéde hiányzik a mindennapi életünkből. hic salta! . Vagyis a szellemi értelemben vett felnőtté válás garanciái. Mi. az érzékel­ hető és az érzékfeletti között. ne­ hogy a leselkedő gonosz erők martalékaivá. ahol jóságos nagy Atyák és Anyák vigyáznak gyermekeikre.becsvágyó pszicholó­ giánk! Mihez kezdesz infantilis híveiddel? . igazságot hordozó tulajdonságokat. az őrületet. az antik világ emberei. modem emberek . az elvakultságot és a ha­ nyatlást is. Ez azt jelenti. Elveszett a formális vallásosságban. A maga furcsa konkrétságával és egyben elvontságával akarja áthidalni a kiala­ kult szakadékot anyag és szellem. Hiába próbálkozott a tudomány. Akik­ nél ez elhalt.

amelyet ennyien bí­ ráltak. hogy nincs önreflexiója. plusz nem is zsidókról szól. amelynek ilyen nagy.H u s z o n e g y e d ik f e je z e t Az ember legyőzi az Istent (Kérem. hogy Jó b könyve egyike a legősibb bibliai iratoknak .könyvek közé. Ezért semmit sem .)1 A dolog régen történt. sok száz kötetnyi. harag és féltékenység. vagyis teljesesen amorális.mondjuk egyidős a Tórával vagy a Prédikátorral. akinek a hitélete túlságosan érzékeny. igazsá­ gosság és részrehajlás . utólagos irodalma támadt. kegyetlenség és rombolási vágy. ítélet nélkül fogadja el saját ma­ gát. adott tényként. csak csodálkozni lehet. harag nélkül lapozza át mindenki. Ha igaz. vagy sérülékeny. hogy ezt a jórészt Jung elemzésére épülő fejezetet. hiszen Jób és barátai edomiták voltak . vitattak..minden együtt van jelen benne. Ez pszi­ chológiailag azt jelenti. hogy mégis bekerült a kano­ nizált (kinyilatkoztatás-értékű) . tagadtak. témája Isten valódi lénye. Jóság. kevés bibliai irat van. Vajon miért? Jahve képe kezdettől ellentmondásos. valamikor az emberi tör­ ténelem kezdetén. És jól megvannak egymással. Sőt. belátás és belátás-nélküliség.

Csúfolóim a saját barátaim. Isten kizárólag az erejével és hatalmával dicsekszik. Olcsó frázisokkal hoza­ kodnak elő. hanem csak isteni alak. Jahve jelleme azt eredményezi. Mi indokolja továbbra is Isten dühét? Jahvét valami nyilván ingerli Jobban. hogy az én megváltóm él. amikor igazságát elfordította. teljesen értelmetlenül. De ki mert neki ezért szemrehányást tenni? Az Istent vádolónak rámehet az élete.. mint ő. együttérzésnek. Jahvénak viszont tervei voltak az ember­ rel. és utoljára az én porom felett megáll. Istent féltékeny. hogy egyék a tudás és a halhatatlanság fá­ járól? Vagy a Sátán. mind erkölcsi szempontból lassan az Isten fölé emelkedik. ha valahonnét tudatosan visszatükrözik. hogy személyes viszonyt kényszerített ki az ember és saját maga között. sőt a saját Tízparancsolatából is azonnal megszegett hármat.P o pper P é t e r 13 4 135 AZ EMBER LEGYŐZI AZ ISTENT érünk el azzal.. De Jah v e csak akkor érzi magát létezőnek. s ez a tény már önmagában a többi isten fölé emelte. Zeusz végső soron az emberiség iránti közönnyel uralkodott. ” Jób tehát tisztán látja. Ám Jób szerint nem a Sá­ tán. aki szabadságra teremtette az embert. aki ezért nem isteni személyiség. s ez a magányos szenvedés emeli fel is­ tenismeretét magasabbra. és csak akkor tud működni. mint az övé. hogy csak valamilyen objektum révén képes tudomást venni saját lé­ tezéséről. mintha . Ez a funkciója a kis létszámú zsidóság szünet nélkül áradó ünneplésének.. tehát egyszerre szá­ míthat pusztító dühére és segítő jó szándékára. hogy Isten őt személyesen szólítja. mint magának Isten­ nek az önismerete. miután Jahve eredete mind­ végig homályban maradt. s ezért mind intellektuális. érzékeny és bizalmatlan termé­ szete oda vezette. Ez Jahve működés-képességének előfeltétele. hogy megpróbáljuk jó Istenre és go­ nosz ördögre hasítani. Mert én tudom. Jahve többször is elárulta a zsidósággal kötött szövetségét. hogy Isten önmagával ellentmondásban létezik. Jób vigasztaló barátainak szerepe elhanyagolható. és fekélyeit vakargatja. Jung összehasonlítja Zeusz és Jahve istenkedését. aki engedetlenségre csábítja? Különösen elgondolkoztató Isten büntető reagálásának gyorsasága. Aggodalmat keltő volt számára Jób jelleme? Feltételezte-e: Jób végtele­ nül halványabb fénnyel rendelkezik. a mértéktelen dicséretnek. tehát éppen a rávonatkozó dolgokban tisztábban lát? Jahve jelét sem adja semmiféle megbánás­ nak. keletkezésének nem volt mitológiája. hogy a zsidósággal végül szövetséget kötött. Jób történetében ki az igazi kísértő? Isten. és az én tanúim a magasságban. nem volt vele semmi terve. Erre például nem volt szüksége Zeusznak. majd megtil­ totta. Hogy ítélje meg az embernek Istennel. s ez vezetett oda. hanem maga az Isten alázta meg őt. még akkor sem. Sőt. „Még most is ímé az ég­ ben van az én bizonyságom. de ez a fény összpontosítottabb. azért az Istenhez sír fel az én szemem. képes érezni önmagát. ha a túl­ ságosan zavaró rendetlenkedőket néha lesúj­ totta. Tehetet­ lenségében ezt az ember úgy értelmezte.. való dolgát. Ezt Jób is jól tudja. Jób teljesen magára marad szenve­ déseivel. hiszen Jób már a hamuban hever.

(Pl. (Le Bon törvénye. minél számosabb egyénből tevődik össze egy tömeg. akár a politika szempontjából. vagy készült volna rá . miért csak a kritikátlan hódolatot? Miért van szüksége állandó dicsé­ retre? A Mindentudó és Mindenható miért hagyja. csábí­ táshoz sem csatlakozik. végül meghal maga az erkölcs. aki bizonyos nézőpont­ ból több. ami kizá­ rólag az egyénhez és az egyén viselkedési szabadsá­ gához kötött. hogy erkölcsi lemaradását behozhassa. de mégis kíváncsiak számára. (Jahvét négy állatfigurával szokták ábrá­ zolni. ha egyik híváshoz. H u s z o n k e t t e d ik f e je z e t Elveszhet-e a meg sem talált lélek? Minél több kiváló intellektusú és erkölcsű sze­ mélyiségből szerveződik meg egy embercsoport.a csillagvilágok fölé emelte. mint az ember. aki mindig valamilyen „izmushoz” tartozik. hogy Isten miért nem viseli el a bírálatot.) A kollektív tudat hatalmassá növekedett ter­ jedelmével szemben az Én egyre inkább elve­ szíti gyakorlati jelentőségét.morálisan Isten fölé kerekedett. hogy egy halandót a saját erkölcsi magatartása . Vi­ tájukban Jób . annál in­ kább háttérbe szorulnak az erkölcsi meggondo­ lások.P o pper P é t e r 136 rivális istenség lenne a nyomorult.) Ennek következtében eddig ismeretlen meta­ fizikai botrány közeledik. be kell lépnie az emberek világába.Jézus története a Jób könyvével kezdődik! . hogy Istennek meg kell testesülnie.anélkül. annál ostobább és erőszakosabb lesz. Jegyzet 1Előzetes összefoglalás az önmagukat kímélő.emberi mérték szerint . Felteszi a kérdést. más nézőpontból kevesebb. akár a tudömány. hogy akarta volna. hogy az Én áldo­ zatául essen bármelyik egyoldalú igazságnak. s közülük csak egynek van emberarca. Kialakul a tömegember. s teljes látása lett Jahvéról. hogy a Sátán befolyásolja? Végül arra a következtetésre jut. ítéleteit és törekvéseit. mozgalmak valódi tartalmát és célját il­ letően. ami a monoteista is­ tenfogalmat a megsemmisülés katasztrófájával fenyegeti. Kezdjük a végkövetkeztetéssel: Jung azt próbálja bizonyítani. Történt va­ lami . így hát -Jung szerint . hogy Isten kívül maradt az emberek számára általa megalkotott erkölcsi világrenden. Ezért nem szabad. akár a vallás. lásd a második világháborút. Az az egyedüli eset történt meg.) Minél nagyobb. Ettől az Én csak akkor maradhat független. mert a kollektív tu­ dat egyre inkább magába olvasztja az egyén vé­ leményeit.talán megjelent egy valóban új tény a vi­ lágegyetemben? Megjelent. Ennek feltétele a magas szintű ismeret és tudatosság az ellentétes ideo­ lógiák.

annál is inkább. az emlékezésre. egy önmagáról keveset tudó neu­ rotikus emberből egy önmagáról sokat tudó neurotikus lesz. s ezért könnyen elő­ fordulhat. hogy pl. Jaj! Kívülről nem igen segít senki sem. dehumanizálódik. másképpen: a félelem.felelte a német állami filozófus — mintha valaki nagyszerűen megta­ . hogy az önmagunkról való tudás szempontjából gyermeki naivitásban élünk to­ vább. Ilyenkor a megismerés és a tudás helyére a meggyőződés kerül. nevezetesen az a hiedelem. Jobb lesz-e az emésztése? A fizikai folyamatok. A tömeg-ember magatartását csak a pánik és a mohóság (lásd a második világháború idő­ szakát). glo­ bális társadalmak.e a m e g sem t a l á l t l é l e k ? amely a „bűnbeesés” pillanatában már megál­ lítja a további szellemi fejlődés lehetőségét. Ám ezek majdnem mind a „külső objektumra” vonatkoztatott relatív igaz­ ságok. amikhez képest a szubjektív lélekre. mind pedig az újonnan alakuló ún. mert mind a totális rendszerek. S ezt nem várhatjuk másoktól. harmóniára vágyakozó lelket ez a tévedés sodor a pszichológia vagy a pszichiátria közelébe. meg a szerzés és birtoklás ösztöne vezérli . a dikta­ túrák. Sok rendeződésre. magunkon kellene elkezdenünk. vagyis az egyén elbutul. de mifélék ezek a meggyőződések? Valószínűleg a „tudományosan megalapozott” nézetek túlértékelései. Az elbutulás azt jelenti. az emberekkel való érzelmi kapcsolat alakulása nem a szándékos tanuláson múlik. nulja az emésztés fiziológiáját. Ezért elsősorban egy félreértés a felelős. Ha egy pszichoterá­ pia hibásan. hogy a tömeg-ember soha nem észlelt méretekben lelkileg megkemé­ nyedik. Nem tagadható. logikusabb lesz-e a gondolko­ dása? Körülbelül annyira . A személyiség megszilárdulása csak az emberi kapcsolatok tudatos ápolása révén következhet be. Önmagunk tökéletességé­ . az önis­ meret iránti látszólagos igény divattá vált. kiterjedése az Én-funkción túlra feltétele a gyógyulásnak. A helyzet ahhoz lesz hasonló.és változtatja őket em­ beri csordává. Igen ám. az erkölcsi ma­ gatartás. kudarcba fullad abban az értelem­ ben. Az önmagunkról való tudatlanság belá­ tása perdöntő lehet. hogy az önismeret növekedése. az önismeretre vonatkoztatott igazságok elmara­ dottsága már-már alig tűrhető. hogy az önismeret gyógyít. A valódi vallásos hit végzetes meggyengülése . feloldódik a kollektiven érvénye­ sülő tömeg-pszichében. mint amikor Hegeltől megkérdezték. tisztulása. hogy aki sok logikát tanul. E folyamat ellen csak az individualitás tudatos erősítése véd. A rend lassan káosszá változik. sőt egyesek szerint lélek-nélkülivé sterilizálódik (netán már úgy születik?). a kívülről irányítható tömeg-embert igény­ lik. De önmagá­ ban nincs terápiás hatása. el­ sősorban nem elhatározás kérdése. Sajnos. a kognitív funkciókra. vagyis az intellek­ tusra alapoz. céljaik megvalósítása érdeké­ ben.P o pper P é t e r 138 139 E lv esz h et . csak az önismeretre.miután a modem ember egyre kevésbé képes a teljes önátadásra — egyre nagyobb helyet ad a tömeg-ember lélektani sajátosságainak kifejlő­ désére.

hogy műanyagból készült. hogy legyen valamilyen titkunk. a terror érvényesül. A társadalom tagjainak összetartozása és egymás iránti tole­ ranciájának forrása egyedül a szeretet lehet. Ezt azonnal cáfolja a harsogó. Csak éppen.. amely imponálóan ellenáll minden tu­ dományos és történelmi cáfolatnak. agitatív vallá­ sosság. Most azonban elkerülhetetlen Jung két gon­ dolatának szó szerinti idézése.e a m e g s em t a lá lt l é l e k ? nek illúziója feleslegessé tesz minden feed backet. hogy lelki szemünkről.. és sejtsük.azaz önmaga megváltója akar lenni. Ennek egyik akadálya.. mint üres és értelmetlenné vált tartály. az erő­ szak.P o pper P ét e r 140 141 E l v esz h et . vagy csá­ bítóbb kínálat jelent meg a piacon. hogy a keresztény egy­ házak útmutatása szerint ahelyett. a szeretet hiánya miatt. vagy ennek okaként el­ lenfeleiket ostorozzák. de a felnövekvő nemzedékeket is. De hogy O milyen. Ha már feleslegessé vált. lévén. „Fontos. akkor már megérintjük az Istenről és az emberi viszonyokról való tudás alapjait is. Ugyanis ha igaz tudást szerzünk ön­ magunkról. és a hatalom részéről fenyegető terror következtében az emberek egyre magányo­ sabbá. amit erről mon­ dunk. Egyre han­ gosabban vonyítanak a megértés. ha el­ éri. az a papok szerint eretnek . helyette a hatalom. különben maga is Isten lenne. Tehát végül mégis csak néven kell nevezni a pszicho­ lógia érdemeit is. a besúgás. érzelmileg sivárabbá lesznek. de sohasem a magunké alá.. belebotolhatunk. akár hűtve. Krisztust terheljük megoldatlan konfliktusaink­ kal. hogy ma­ gunk viselnénk el magunkat. s mindent.. hogy önmagunkba nézhessünk. sőt. s időnként sikertelenül megpróbáltunk Isten köpenyébe kapaszkodni. becsapva ezzel nem csak önmagukat. minden saj­ nálat nélkül eldobható. közöttük leginkább azt. legrosszabb esetben saját megnyugtatásukra folyton a szeretetre hivat­ koznak. ” Mindennek tudatában. és hisznek. A jogbizonytalanság. azaz keresztünket. akár langyosan fo­ gyasztható. Aki ilyet tenne. krisztustalan . amikor helyére kell tennünk ma­ gunkban közös vonzódásunkat és érdeklődé­ sünket az ezotéria és a pszichológia iránt. Jung megfogalmazásában: „odaállunk az ő keresztje a lá ”. eljött az óra. állandóan a lábunk alá kerülhet. A mű­ anyag hit és meggyőződés könnyen és olcsón beszerezhető. emberek mondanak. Ha ez megsemmisül. Pszichológiai ösvényünk itt kanyarodik vissza Istenhez. bizalmatlanság és gyanakvás rongálja meg sze­ mélyes kapcsolatainkat. hogy van nem tudható dolog is. hogy Isten titok. ” „Mindig tudatában kell lennünk annak a tény­ nek. azt senki sem tudja. miután közel kétszáz oldalon keresztül süppedeztünk a lélek keresé­ sének ingoványában. hogy egy bizonyos tekintetben ti­ tokzatos világban él. még a nya­ kunkat is törhetjük miatta. belső látásunkról hajlandók vagyunk letépni a fekete kendőt. az elfogadás. amelyikben megeshetnek és megtapasztalhatok soha meg nem magyarázható dolgok is.. Kell az embernek éreznie. és lassan elborítja a termé­ szet és a társadalom természetes mezőit.

a társadalomalakító tevékenység válságának.) minden rendteremtéssel pró­ bálkozó csoport elutasítása. a megvesztegethetőség minden terüle­ ten. Isten szövetségét a zsidósággal (ó-szövetség). és a széles körben elterjedt lopás és csalás. Azaz a pártok nem képesek a régi módon kormányozni. s ezáltal kereszténység formájában képessé tette az egyistenhit elterjesztésére. mind a magánéletben. kibontotta merev vallási rendszeréből.P o pper P ét e r 14 2 pszichoanalitikus. amikor a tömeg nem hajlandó követni semmiféle irá­ nyító kisebbséget. hogy az üdvösség helyett sza­ bad akaratából a kárhozatot választhassa. és az egyház is ellen­ szenvvel figyeli működését. Szokásos elnevezése az „er­ kölcsi válság”. hogy sokan a mélylélektant zsidó ere­ detű tudománynak tartják. Mindezt a legtöbben politikai be­ tegségnek tekintik.. Ebből a szempontból nem véletlen. Ez­ zel lehetővé tette.. a „történelmi gerinctelenedésé” . és az emberek nem hajlandók a hagyományos módon élni. a pártokba szerveződött dikta­ tórikus törekvésekről. amely magában hordozza az istenta­ gadást.vagy szövetségesévé. mind a közéletben. . Ebben az értelemben transzcendens hittel azok az emberek rendelkeznek. Mindezek a bajok nem politikai eredetűek. s nem kért se­ gítséget azoktól. Ez az állapot erősen hasonlít arra amit Lenin „forradalmi helyzetnek” nevez. vagy a rendőrségről. Az objektivitásra törekvés jogosan azt állítja. Krisztus is kívül élt kora hagyományos vallásosságán. A valóságban Krisz­ tus maga vitte a saját keresztjét. ha­ nem a közösség mélyrétegeiből törnek fel: a tár­ sadalmi bomlás. legyen szó a liberá­ lis polgárságról.a szerk. Isten és az emberi­ ség szövetségévé (új-szövetség) változtatta. az igazságtalan bírói eljárások és ítéletek. akik a saját keresztjüket sem bírják elhordozni. és társadalmi zűrzavar kelet­ kezik. megújította a zsi­ dóságot. akiknek tönkre­ ment az eredeti vallásossága. Ennek lényege (ti. sőt szünetelésének megnyilvánulá­ sai. hogy ennek felismerésekor jelentkezett a pszi­ chológia. H u s z o n h a r m a d ik f e j e z e t Brahm a elalszik. Éppen tárgyának (a léleknek) anyagtalan felfogása egyaránt avat­ hatja Isten ellenségévé . vagy soha nem is fejlődött ki bennük. majd felébred Ortega y Gasset „történelmi gerinctelenedésnek” nevezi azt a társadalmi folyamatot. de éppen annyira egy transzcendenciában való hit lehetőségét is. A politika csak a tünetképződések színtere.

századból származó társada­ lombölcseleti puránákban kitra-júgának és kálijúgának neveznek két korszakot. a rosszul megírt és még roszszabbul szerkesztett újságokat és folyóiratokat. mert ilyen név alatt szociológiának anyakönyvezhető.Éjfél felé. s a lelkében . A káli-júga a sötétség kora. „A beszélj. egyáltalán: viszolygás üti fel a fejét a kasztoktól. Az ember nem enynyire tudatos lény.állandóan izzik. a politikusok harsány semmitmondását. kérem. sőt a közvéle­ mény megnyugtatására: csak átmeneti jelensé­ gekről van szó. amikor a szudrák (a csőcselék) kerülnek uralomra. elsivárosodása.. akár a fejlődés. én.feleltem meglepetten. sem amiatt. . hogy utánanézett volna. konfliktus megoldásában. így kezdett izzani bennem is a tudós szellemi lusta­ ság iránti nem titkolt megvetése.Mert én már a múlt héten is említettem ezt a nevet. A kérdések. holott nem tudta. jellemzik az emberiség egész történetét.Akkor. hogy a társa­ dalmi létezés visszatérő válságai. Nálunk manapság mindezt „társadalmi válságnak” nevezik. akár a romlás útján jár a nagyérdemű emberiség. Ám néha. ki légyen az? Azt felelte: . Ezt a szimbólumot M ax Weber is elfogadja. Síva (vagy Síva képében Visnú) szétrombolja a létező formákat. és 4. hogy közben belehalunk az életünkbe. mint bármilyen probléma.Miért dob ki? . . Vajon mi tűnik fel Brahmának. fér még a zsebembe” attitűdöt. „nagy be­ szélgetésekben”. amíg Brahma felébred és újrateremti a világot: új kitra-kor keletkezik. el kell ismernem. ha el­ vágják transzcendens gyökereit.ami­ ről nem tudjuk micsoda . A válság elkerülhe­ tetlen.P o pper P é t e r 144 14 5 B rah m a e l a l s z ik . az üres . a sors kivételt tesz. ami törvényszerűen bekövetkezik. az istenek alkonya. 5.. amelyek állan­ dóan váltogatják egymást. kiről van szó. Én is nehezen viselem el a szellemi igényte­ lenséget. . A filléres okkultizmus nagyszájúságát. És ön nyugodtan aludt. ahelyett. de Brahma által jól ismert lélek lepusztulása. nem kell aggódni miattuk. m ajd f e l é b r e d Az i. s csak halványan dereng alá a szellemi fény. Ilyenkor egy-egy fontos mondat beleég az emberbe. a vitatkozás elmaradását az egyetemi tantermekben. aludni? .Hánykor szokott ön lefeküdni. amikor feléb­ red és körülnéz a megváltozott világban? Talán az általunk eddig meg nem talált. S ezért minden korszak minden társadalombölcselete kidolgozta a maga elméletét — esetünkben a kitra és a káli perió­ dusok váltakozását . Tulajdonképpen megnyugtató. mert Brahma mély álomba merül. undorodom a szellemileg lusta emberek­ től. Vannak-e sorsfordító mondatok? Általában nem hiszek sem bennük. Az istenek nélküli világban a kasztrendszer elfajul. megkérdeztem egy előadásában említett nevet. ami mai kultúránk legaggasztóbb jelensége.a meghökkentő és elborzasztó jelenségek magyarázatára. sem az ún. Mit jelent ez? Mindez a szellemi és érzelmi igénytelenséget je­ lenti. hagyja el a szemináriumomat. Tudja. e. Egyetemista koromban az általam a legma­ gasabb piedesztálra emelt filozófiatanáromtól.

mert sem a hinduizmust. Buddha vagy . Cselekmény. s még inkább a beavatásra elsősorban az „egyhegyűségre” való képesség kialakulásának a függvénye.és akcióéh­ ség a lélekábrázolás rovására (a filmek.” Kétségeim vannak abban a tekintetben. vagy a nyelvtanulási sikere­ ket. . . sem a buddhizmust nem vallom saját világszemléle­ temnek . Hajlamosság az időleges szektaéletre. . A társalgás pletykál­ kodásra. színda­ rabok esetében). türelmetlenség. hogy vajon társadalomlélektani kitéréseknek valóban helye van-e ebben a lélek-keresésben? De hát csak közösségben tudunk létezni.élmény helyett.A beszélgetés elhalása. hanem szinte az egész társadalomra jellemzővé válik a rosszul fi­ gyelés. a „pillanat bulistáivá” válás. egyik kaputól a másikig és vissza. hogy kiemelkedik a káoszból egy teremtő erő. ami jó­ részt ellentétes Brahma spirituális elvárásával.Tudományban és karrierben a türelmes ki­ várás elutasítása-. (Lásd a Rubik-kocka könynyed megoldását.P o pper P é t e r 14 6 147 B rah m a e l a l s z ik .) . amikor fél éjszaka kísér­ tük egymást. tűzözönbe.Bámulatos képesség kifejlődése a belső struktúrák látására. és a szekta-közösségek váltogatására.Szinte mániás program-éhség. Minden es­ tére kell valami társasági történés. vagyis arról a folyamatról. . (Már alig tapasztalható az a kamaszko­ runkra jellemző befejezhetetlen beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. vízözönbe.magolás helyett.S nem csak az ifjúságra. Individuális szemek vagyunk egy közös fürtön. s a bahaimozgalom szimbóluma igencsak kifejező ebben a tekintetben: a szőlőfürt. a nyelvtani szerkezet megértését . próféta.) . vagy ezeknek megfelelő katasztófákba . amit manapság kommuni­ kációnak neveznek.egyszóval a káoszba. Nincs jogom Brahma nevében nyilatkozni . . Ki tudja. új Noé. amit az évtizedek folyamán megfigyeltem. ami ma már a közéleti kommuni­ kációban néha jelentős zavarokat okoz. .A művészethez való viszony informáltsággá válik . Irtózat az egyedül maradástól.. Az ember érettsége a tanítás befogadására. Mózes. a külső irányítottságra. Nem kizárható az sem. majd f e l é b r e d Egók határainak kritikátlan kiterjesztését. de saját magam számára mégis meg­ fogalmaztam néhány érzelmi és intellektuális változást a fiataloknál és gyerekeknél. csak egy-egy részlet-momentum megragadása. Brahma fölébred és elkomorul. Végső soron a szellemi élet felületessé válásá­ ról van szó.annál kevésbé. a po­ litikai programként eladott kívánságlistákat.A lelki megváltás keresése. és a háttérzaj nélküli csendtől. a hetenként változó pillesúlyú szerelmeket. Jézus. s egy to­ tális összeomlásba torkollik. Egyre gyakrabban tapasztalható a közlé­ sek félreértése. program-megbeszélésekre korlátozó­ dik. s a közhelyek áradatát.Törekvés a tinédzser-életforma és attitűdök meghosszabbítására. mit hoz a jövő? A spirituális zűrza­ var teljessé és elviselhetetlenné válhat.

így. Kárpótlásul felajánlom egy nyitott kérdés vizsgálatát. hogy a lélek. de be kell látnunk lélekkereső kalandunk kudarcát.8 Nem akarok olcsó szójátékokba bonyolódni. hogy az inkák a bebalzsamozott főnöki. aki innét származtatja a „halottak feltámasztásának” fogalmát. A pszichológiát elismer­ hetjük létkönnyítő átmenetként. Elkövetkez­ het a Kísértő végleges győzelme. hogy a lélek-probléma. tanácsot adhatnak. óvhatnak. H u s z o n n e g y e d ik f e j e z e t A lélek és a lélekvándorlás eszméjének eredete A zsidó Szentírásban magától értetődő az a fel­ fogás. Ehhez nincs szükség külön isteni kijelentésre. amikor azt olvastam. mint a Tóra. hol tartózkodik a test pusztulása után? Tehát a kép­ zeletnek el kell jutnia a túlvilág feltételezéséhez. és a kreatúrák egész tömege . sőt a lélekvándorlás esz­ méje hogyan került be . Van kalandor nyelvész. halhatatlan. ami Isten leheletéből szár­ mazik. A lélek továbbélését bizonyítja. mint szellemi résztvevőket.eltávozik vele egy idegen koz­ moszba.P o pper P é t e r 148 Mohamed. Nevezetesen azt. Kérem az olvasó bocsánatát a várakozás hiá­ bavaló felkeltéséért. de végső meg­ oldást nem várhatunk tőle. Ám ennek megsejtése sokkal régebbi. De mert nem tudtak ülni. beszél­ getni lehet. vagyis az Istenhez tartozik.az egyéni üdvözülés lehetőségé­ nek hiányában . és a világ újjászületik. A lélek részé az örökkévalóságnak. Ám.elsősorban a zsidóság közvetítésével -a távoli kelet vallásbölcseletéből az európai gondolkodásba. segít­ hetnek. Ebben nyilván kifejeződik az ember elborzadása a megsemmisüléstől. hogy a halottakkal álmodni. . főpapi holttesteket kihozták a törzsi tanácsba és beül­ tették őket. fel kellett támasztani őket. ha a lélek része az örökkévalóságnak. Csak a test halandó. miközben megérin­ tette a keresztény és muzulmán vallásbölcselő­ ket is. de azért meglepődtem. vagy úgy.

A Talmud keletkezésének idején szórványo­ san feltűnik a lélekvándorlás gondolata a zsidó­ ságban. mielőtt eljönne az Úr nagy és félel­ metes napja. Or­ pheusz. Az indiai böl­ cselet nagy része átszivárgóit a görög filozó­ fiába. hogy az indiaiak vallási rendszerei. határozottan képviselve a lélekvándorlás tanítását. a jógának és más bölcseleti iskoláknak. mind az egy- .) Sőt. Ezért kérdezik folyton Keresztelő Jánostól. S nem szabad megfeledkeznünk arról sem. szellemlátók. talán Malachiás próféta jö­ vendölése alapján. vagy fejletlenségtől függően az ál­ lati testben való megjelenést is. az alvilágnak neve is van: Seol. ámbár az Úr az élők és nem a halottak istene. Püthagorasz. jósok szolgálatának igénybe vételét. hogy Mózes sehol nem ál­ lítja. A babi­ loni fogság idején kezd terjedni a gnoszticizmus. és 8. a prófétát. aki az endorfi boszorkánnyal megidéztette Sámuel szellemét. és rombolónak tartották. de általában negatív tartalommal. én elküldöm hozzátok Illést.9 A Tóra hallgatása nem zárja ki. A ké­ sőbb keletkezett Dániel könyve és & Prédikátor könyve határozottan utalnak a lélek halhatatlan­ ságára. Vergilius. az evangéliumokból is ismert Nikodémusz farizeus rabbi vezetése alatt. a Tóra nem említi sem a lélek. Ám egyiptomi képzésben részesült számos gö­ rög filozófus és történész. Másik szempont. Mindenesetre Jézus idején már kitűnik a lé­ lekvándorlás gondolatának jelenléte a zsidó közgondolkozásban. sem a túlvilág létezését. amely igen hasonlít a gö­ rögök alvilágához. még ha nem is vált a tételes vallás integráns részévé.részben . hogy vajon Illés vagy-e te? Vagyis hittek az újratestesülés lehetőségében. de egyik indokolás sem meggyőző. nem megidézhetők. Történelmileg az bizonyítható. (Gondoljunk Saul királyra. s visszaözönölve sok elemét hozták magukkal pl. már a meg­ jelenésük időpontjában vallották a lélekvándor­ lást. aztán Ezekiel és Jesája (Ézsaiás) is sok helyen foglalkoznak a té­ mával. hogy Nagy Sándor hadai eljutottak Indiába. Csak éppen tiltja a ha­ lottidézők. hogy más csatornákon keresztül a zsidóságot is megérin­ tette a lélekvándorlás tana. Sok pogány földön élő zsidó visszatért az ünnepekre Jeruzsálembe. Ezt sokan sokféleképpen magyarázzák. A zsoltárok.: íme. A gaonok idején (7. például a kyréneieknek. hogy a halottak lelkei nem élnek valahol. po­ gány gondolatoktól fertőzötten. amely a szofisztikus filozófia és a jóga egyesítéséből keletkezett.Egyiptom volt.P o pper P ét er 150 151 A LÉLEK ÉS A LÉLEKVÁNDORLÁS A zsidó vallás alapkönyve. Platón. század) már éles viták folytak körülötte. Hérodotosz. lehetségesnek tartva a morális és szellemi fejlettségtől. A közvetítő . általában tá­ madták. az árnyak birodalma. különösen a farizeusok között. A római irodalom (Ovidius. Püthagorasz pél­ dául azzal indokolta vegetarianizmusát. hogy hátha emberi lélek lakik a megevett állatban. Némely cso­ portnak külön zsinagógája volt. Ez a magyarázata Tyanai Apollóniusz hirtelen és rö­ vid időre elterjedt gimnaszofisztikának nevezett tanításának. Tibullus) is megőrizte ezt a hagyományt. pl.

. amelyik cáfolni igyekszik a lélekvándorlás hitét. Ez azért különös tény. mind az erkölcsre nézve. hanem kvázi útitársként kezelte. a megtébolyodástól. A kialakuló kereszténység idejéből említettük a Keresztelő Jánosnak feltett „ki voltál azelőtt?” kérdéseket. századból szár­ mazik. A Kabbala szerint a lélekvándorlásnak . Annié Besant. Ez akkor is nagy jelentőségű.kizárólag emberből em­ berbe . . a muzulmán vallásban pedig a Szúfi misztikája tölti be azt a szerepet. Indokolásul csak egyet mondhatok: a legenda szerint Mózes Istentől kapott szent bot­ jának is.A megszegett isteni parancsok teljesítése. vitatható emlék­ nyomok.A házastárs téves megválasztásának a kor­ rekciója. században.Az elkövetett bűnök jóvátétele. A másik. sikertelenül. vagyis a zsidó ezotériát a konzervatív vallás nem olvasztotta magába. két vége volt. ha a Kabbalát. féltve a fiatalokat a félreértelme­ zésektől. mint minden botnak. Száz évvel később a karaita filozófusok inkább csak a lélek állatokba vándorlásának lehetősé­ gét tagadják. . a teozófusok egy­ kori vezetője megpróbálkozott lelki és szellemi erők segítségével eltávozni a testéből. A K abbala szerint a lélekvándorlás célja a kü­ lönböző életek során elért tökéletesedés az Is­ tenhez visszavezető úton.négy célja van: . A karaiták mozgalmának Anan ben Dávid volt a megalapítója. hogy a lélek nem tud önállóan eltávozni a testből. a Szentírás többi részét elvetették. A meghalás csak akkor lehetséges. Ma ezt már annak a bizonyít tékának látjuk. az ezüst vége az em­ berre mutatott és tudománynak neveztetett. Újra visszatérek a régi és már sokszor emlí­ tett problémára: a rejtőző lelket keresem. amit a zsidók­ nál a Kabbala. A róluk szóló első komoly híradás a 10. hogy negyven éves kor alatt ne foglal­ kozzanak vele. Az egyik. egy Kirkiszáni nevű karaita tollából. Az első határozott állásfoglalás a karaitoknál fogalmazódott meg. s azt ajánlotta. istenhitre. A zsidó eszmevilágban a lélekvándorlás leg­ határozottabb szószólója a Kabbala. az arany vége az Istenre mutatott és val­ lásnak neveztetett. Jegyzet 8Talán a legősibb hit és tapasztalás.P o pper P é t e r 152 153 A LÉLEK ÉS A LÉLEKVÁNDORLÁS . . Az öngyilkosság egyetlen lehetősége a test tönkretétele valamilyen módon.Mások segítése a bűnöktől való megtisztu­ lásra és a helyes életútra terelése. ha a test elengedi a lelket. A gáoni korban a Szaádja nevű hí­ res bölcsész támadja a legélesebben a lélekván­ dorlás eszméjét. és mindig visszatérek az ugyancsak rejtelmes val­ láshoz. mert a karaiták csak a Tórát fogadták el kinyi­ latkoztatott szövegnek és a zsidó vallás alapjá­ nak. Mindezek azonban kétségbe vonható. vagy a lelki össze­ omlástól. a 8. hogy ez az eszme nagyon is markánsan jelen volt a zsidó vallásos népi gon­ dolkozásban.

hogy részben ugyanaz. A z edény ugyanaz.mintha tisztában lett volna az energia megmaradásának elvével. De intellek­ tuális. vagy egy másik ember? A tanítványok nyaggatására Buddha vissza­ kérdez: Itt van ez a mécses. ahová inkamálódni lehetett: a pa­ radicsomba. Azóta ez az időszak folya­ matosan gyorsul. a kisgyerek. ma már általában 400 évenként reinkarnálódik az ember. ami újra fellobban az éjszakában? Van-e erre válasz. vagy csak az a sejtés. az éhség-szörnyek (préták) közé. hogy miért növekszik ha­ talmas mértékben a Földön az emberek száma. Reggel eloltom. segíteni jönnek a többieket. ami anyagi forma: a csecsemő. a nevetése. boldog mate­ . ami energia: a gondolatai. az olaj ugyanaz. akkor ugyanaz az individualitás jelenik-e meg a Földön. a Köztes Létben eltöltött) idő tízezer évekre is kiterjedhetett. részben más. hogy minél magasabb szellemi fejlődésre jutnak. és cselekvő energiái megma­ radnak. érzelmi és cselekvő energiái újra egyesül­ nek egy megszülető emberben. O. Másrészt eredeti­ leg hat loka volt. Eltűnik a szeme villanása. a kanóc ugyanaz. a mozdula­ tainak szögletessége vagy szépsége. emocionális. Ez Buddha tanítása . de ugyanaz-e a láng. a felnőtt és a vénember teste eltűnik az időben. az indiai misztikusok egyrészt azt felelik. Nekik már nem kellene megszü­ letniük. Egész éjjel dolgoztam a fényénél. a hangja. minden lélek a Földre inkamálódik! H u s z o n ö t ö d ik f e j e z e t A sejtések világa Mi marad meg egy emberből? Minden. a legfejlettebbek (Budd­ hák és Bódhiszattvák) a haláluk utáni pillanatban is­ mét testet öltenek. Ma már öt loka megszűnt. annál rövidebb a köztes létben való tartózkodás. A nagy kérdés: ha egy egykori ember gondo­ lati. A következő este újra meggyújtom. az állatvilágba és az emberek társadalmába. az érzései és a tettei. Ha megakadályozzák a testi forma felbomlását. a pokolba. a lélek is kötve marad a testhez. a félistenek birodalmába. s erőivel segítheti Egyip­ tomot. az ifjú. 9Szerintük az ősi időkben a megszületések közötti (a Bar Dóban.P o pper P é t e r 154 Innét ered az ó-egyiptomi balzsamozás is. Tehát arra a kérdésre. Mi vész el egy emberből? Minden. és adott esetben új lénnyé szerveződ­ nek.

" Legbelső lényegem (Selbst) csak a felvett és rámégett szerepeken (Persona) keresztül sejthető mind a magam.hogy mitől undorodik. mondjuk. amin keresztül szólhat a világ hozzám. az ókori. vagy beszélhetünk-e családi sorsról is? Hat-e az egyénre az ősök sorsa? Van-e szinte személytelen családi karma. ” Ezen túl a nagy kérdés az. először a saját képmá­ sát látja. amelyik környezeti provokációt kap. Valahogy így vagyunk a lélek dolgaival is. mitől fél stb. mind mások számára. Éppen ezért e könyv alcíme csalóka. Ezért minden próbálkozás ellenére mindig kudarcba fullad a kísérleti lélektannak az a törekvése. A tü­ kör nem hízeleg. de válasz nélkül maradtak.különböző. hogy valakiből morálfilozófus vagy diktátor. a düh. és érezzük. de véd is. hogy ugyanilyen sejtésszinten va­ gyunk az újratestesüléssel. mint a tudat és emlékezés együtt. az adott kultúra (a hagyományok. hogy míg Nyuga­ ton a pszichikumot a strukturális szemléletnek megfelelően szerkezetnek tartják. Mitől véd? Jung ezt így fogalmazza meg: „Aki a víz tükrébe pillant. ugyanígy megvan a lehetősége. hogy találkozik önmagával. Ezért nem lehet a pszichés (tudati) tartalmakat csak a neuroló­ giai folyamatokból levezetni. Maguk a folyama­ tok. amelyet az élet már az elő­ döknek feltett. ad­ dig Keleten a pszichikumot halmazainak vélik. A ki elmegy saját magához.a nárcisztikus illúzió megmaradásá­ ból . . Am a tükör a maszk mö­ götti valódi arcot mutatja. az kiteszi magát annak. az undor neurológiailag és biokémiailag azonosak. az esztétikai és morális értékrend) terméke. vagyis sejtjük. A Persona hamisít. a félelem. A Persona a szűrő. hogy van. mintha csak a központi idegrend­ szer működési terméke lenne.P opper P éter 156 157 A s e jté s e k v i l á g a matika. . hanem elrejtjük a Persona mögé. mint előző életek esszenciális marad­ ványai. de kevesebb. amely tudományos kategóriaként fo­ gadta el a sejtés fogalmát! Sejtés az. vagyis egy em­ bert egyetlen kialakult személyiség jellemez. s az manifesztálódik közülük személyi­ séggé. hogy sorsunk meny­ nyire egyéni. Lé­ tezőnek tartjuk. mi vált ki dühöt belőle. mit tart szépnek. aurában. híven mutatja azt az arcot. A nagy különbség a Távol-Kelet és a Nyugat személyiség-felfogása között. fanatikus hívő vagy szkeptikus racionalista legyen. de mégsem tudjuk a valóságos létét bizo­ nyítani. a reneszánsz és a mai embernél. amely választ köve­ tel olyan kérdésekre. hogy „lélek nélküli pszichológiát” hozzon létre. és én szólha­ tok a világhoz. amit igaznak gondolok és érzek. De a tartalmuk . Talán elfo­ gadható az is. Több. Mint ahogy a nárcizmus modem felfogása azonos gyökérből . de még nem tudom bizonyí­ tani. ame­ lyet a világnak soha meg nem mutatunk. Ennek megfelelően az emberi pszichikum több személyiség lehetőség-csiráit hordozza magában.” A valóságban: „A rej­ tőzködő önmagam keresése. pl. Ezek a személyiség-lehetőségek rejlenek az ún. „A rej­ tőzködő lélek keresése.vezeti le a szentséget és a kriminalitást.

hanem valóban a fel­ menők . mert a világűrben nagyon hideg van. vagy valamiben is egészen biztos legyen. míg a kigyúló naptüzek időlegesek. egyre rit­ kábban ismer magára. Pszichológiailag gyerek az. Ez a kozmikus hideg. hogy az ember mennyire van megelégedve élete alaku­ lásával. él­ ményekben eléggé gazdag volt-e? El tudja-e fo­ gadni az élet dolgainak előre nem látható alaku­ lását.akármilyen picit is . hogy épp azért lett olyan. A felnőttséget elsősorban az mutatja. Mert alig lehetséges. hanem szinte az ő személyiségüket éli to­ vább. s egy kis me­ legséget.a közhiedelemmel ellen­ tétben . lelkének. . végérvényes ítélete­ ket alkosson.ennyi a bizo­ nyosság. és egyre kevesebbet tud önmagáról. Néha úgy érzi. az ősök sorsáról sem. nem képes a saját életét megteremteni. hogy . hogy valamilyen erő hordozza. hogy elhagyja. hogy némi fényt gyújt­ son a létezés sötétségében. A felnőttség kritériuma. az abszolút fagypont örökké jelenvalónak látszik.elsősorban a szülők . aki nem tud leválni az ősökről. mert a sorsa ilyenné formálta. sőt megteremti saját önállóságát. amilyen.életének folyta­ tója.vigyen a kapcsolataiba. Erre inkább csak idősebb korban van hiteles felelet. fényt . néha.aki igazán felnőtt. hogy elfogadja.P opper P éter 15 8 159 A SEJTÉSEK v i l á g a Talán itt válik el egymástól lelki értelemben a gyerek és a felnőtt. Az ember megszületik és él . Létének alapjait nem ismeri. s ez­ által sorsának teljes függetlenségét a család múltjától. s azt. hogy érzése szerint eleget kapott-e az élettől. A megelégedettség azt jelenti. Meglepő-e. hogy egyre kevésbé érti sa­ ját dolgainak miértjét és mikéntjét. az öregedve úgy vá­ lik egyre bölcsebbé. Életének valószínűleg csak annyi az értelme és feladata. hogy az ember összegezni tudja önmagát. az ő konfliktusaikat ismétli.

. Ám ez a rítus megtetszett neki.M i ez a szertartás? . Ha csak az egyik végét fogjuk. A láma többször meglátogatta a kommunista vezért. A lelki erőért. s mind a kettő áldó- . Két vi­ lágszemlélet találkozott.kérdezte egyszer. Ha csak a másikat. akkor egyszerre mutat mind a két végső irányba: az Ég felé és a Föld felé. A X IV dalai láma és M ao Ce-tung kínai elnök rokonszenveztek egymással. hogy tár­ gyaljon vele Tibet sorsáról. a másik vége Istenre és a val­ lásra mutathat. s ettől kezdve ő is vett egy kis rizst és a föld felé szórta. akkor az emberre és a tudományra mutat. Ennek szimbolikusan az az oka. hogy Mózes említett botját a közepénél markoltuk meg. . De ha a ke­ zünk a közepén tartja. amit ők adnak nekem. Mao elnök­ nek feltűnt. hogy étkezés előtt a láma mindig kimarkol a tálból egy kis rizst és az ég felé szórja. .Áldozat az isteneknek.D e én materialista vagyok —mondta Mao. vagy vacsoráztak.H u s z o n h a t o d ik f e j e z e t Lélek és erő A lélek létezése tehát minden erőfeszítésünk ellenére. s ilyenkor mindig együtt ebédeltek. megmaradt a sejtés szintjén.

. Párvátiként jelent meg a démon előtt.. Pl. csak az irányuk volt kü­ lönböző. M i legyen az? .De én nem tudok táncolni.Egy kívánságodat teljesítem. vagy bánatot okoztál? Gyógyítottál.P o pper P é t e r 16 2 163 L é l e k és er ő zott: az egyik az Égnek. De vannak jó és gonosz em­ berek. .. A démon máris közeledett felé. A démon utána. Síva megrémült és menekülni kezdett. hogy mire használod az erődet. az il­ lető azonnal égjen hamuvá. ehhez képest a lélek tulajdonságairól meglehe­ tősen sokat és egzakt módon tudunk. hogy a tánc befejezésekor a saját fejét is meg kell érintenie. szerelmeskedés előtt.” És ezt jelenti az ember lelki sza­ badsága: egyedül tőled függ. és szemrehányóan mondta a rémülten leselkedő Sívának: . Kö­ szönetét mondtak az erőért.. hogy enyém legyen a gyönyörű feleséged. ami etikailag semleges. . hogy mennyi bajunk származott ab­ ból. és ez imponál nekünk. vagy értékes dolgokra fordítottad? Romboltál vele. legyen a kívánságod szerint.El akarom pusztítani. a testi erővel egyaránt lehet házat épí­ teni és gyilkolni is. Mellesleg jegyzem meg.H át hogy szabad erőt adni a démonoknak? Látod. . Mert erről van szó! A lélekben nincsenek jó erők és nincsenek gonosz erők. . Párváti.Megtanítlak. vagy megbetegítettél? Ezt jelenti a „számadás a talentumról. Akkor Visnú újra felöltötte eredeti alakját. mindig eltáncolta nekem csodálatos táncát. Ez talán minden bajunk forrása.J ó . Visnú elhatározta. . S Párváti előtt csak egy maréknyi hamu ma­ radt. .mert szeretném. hogy enyém lehessen Párváti. ezt jól jegyezzük meg! Gondol­ junk vissza.. majdnem tragédia lett belőle. hogy megmenti Sívát. tiéd leszek Síva el­ pusztítása nélkül is. hogy . . A nagy kérdés az. Biz­ . Egyrészt gyakran csak az erőt látjuk bennük. A rosszindulatú hatásokat ugyanis nem könnyű felismerni.Várj még. A démon a közeli nász reményében egyre lel­ kesültebben táncolta Síva táncát.H a valakinek a fejére teszem a kezem. Síva. .. Egyszer Síva meg akart jutalmazni egy dé­ mont szigorú aszkétikus életéért.szerelemben vagy politikában .A kkor először a te fejedet érintem meg . a másik a Földnek. vagy építettél? Vi­ gasztaltál. Felebarátom.ha­ talmat adtunk magunk felett rosszindulatú erőknek. a közben elfe­ lejtette. vagy gonosz? Tulajdonképpen az öregkor egyik legfontosabb kérdése: elpazaroltad-e butasá­ gokra a kapott erődet. hogy mire használod az erődet? Vagyis jó ember vagy-e. Van egy szép indiai legenda.Miért kergeted? . . hogy miközben ma­ gáról a lélekről még mindig csak sejtésünk van. Csak Erő van.mondta a Visnú-Párváti .De hiszen olyan gyönyörű és vonzó vagy . amely mind a ket­ tejükben azonos volt.mondta a démon .

vagyis gerjesztik egy­ mást. A viselkedés szabályozásában háttérbe szorul az intellektuális kontroll. hogy belebonyolódnék a tömeglé­ lektan kérdéseibe. addig viszont használjuk őket.indukálják. A felizgatott tömeg a legősibb szélsőséges reakciókat produkálja: a félelmet és az agresszi­ vitást. és nem ellenfeleikhez . tömegpánikot is kirobbanthat. valamilyen ve­ szély lehetőségét képzeletében óriásira duz­ zasztva. Ebből a szempontból különösen veszélyeztetettek a kisebbrendűségi érzéstől szenvedő emberek. Az ember szuggesztibilis lény.hiszteroid mecha­ nizmussal . ezért a tömeg egyre inkább érzelem. különösen tö­ megben. S különösen induktív (kölcsönös fokozás. és hangu­ latjavító. ha hozzájuk tartozunk. vagy a tömegkommunikáció hatására. betegségek stb. aki ugyanilyen feltételek jelenvalósága esetén. amivel pozitív képet vetítettünk rájuk. és még nincs módszer arra. áttevődés egyik emberről a másikra) a harag és a fé­ lelem eseteiben. az agresszorral való identifikációt. aluszékónyság. S ezzel a jövőbe tolják kikerülhetetlen és mély csaló­ dásunk bekövetkezését.) sorozata következtében hatalmas. Ez az egyén szempontjából szorongást idéz­ het elő. A frusztrált. Kevesen gondolnak arra. Másrészt önteltségünk. Ennek következtében a tömeg kritikátlanul elkövet .P o pper P ét e r 16 4 165 L é l e k és erő tonságot is adhatnak. hogy okossággá változtas­ suk. amelyet készen kapunk. hogy a negatív él­ mények (kudarcok. szinte kozmikus mé­ retű lelki és testi fáradtság léphet fel. a hangulatot jól érzékelő. akik sokszor csőbe húznak minket. várakozásaiban csalódott tömeg könnyen bűnbakot kereső dü­ höngő csordává heccelhető egy. Anélkül. Általában csak ilyenkor ismerjük fel szövetségeseink és partnereink méltatlanságát. Mindezért fe­ lelősséggel tartozunk önmagunknak.lásd. annyit el kell mondanom. majd időben faképnél hagyjuk. és ezzel együtt a félelem a hatalom elvesztésétől. az európaiak a Sátán ravaszságának. Gyakran ezek a tulajdonsá­ gaink megzavarhatják tisztánlátásunkat. hogy bár látjuk negatív voltukat. el­ nyomhatják ösztönös ellenszenvünket. dekoncentráltság és kellemetlen vege­ tatív tünetek. Vagyis regresszív állapotba kerül. kivéve az ostobaságot. Mindezt még a szakemberek is könynyen diagnosztizálják depressziónak. vagy ellenkezőleg: az alvást gátló fe­ szültség. Az indiaiak mindezt a gonosz Maja játékának tartják. Az érzelmek és indulatok .és indulatvezérelt lesz. hogy a tömeg sok1 ember strukturálatlan együtt0 létét' jelenti. indulatkitöré­ sek és apatikus reagálások váltakozása. főleg az emésztés és az anyagcsere területén. valódi arcukat. hiúságunk és főként sikerre-orientáltságunk az­ zal biztat. Ilyenkor rájuk haragszunk és nem saját hamis fantáziánkra. szorongáscsökkentő gyógyszerekkel próbálják ideig-óráig orvosolni. A rossz­ kedven és érdektelenségen kívül ezt a kimerült­ séget gyakran kíséri ingerültség. A racionalis­ ták saját butaságunkat vádolják. akikben spontánul nagyra fejlődik a hatalomvágy. szuggesztív egyén által.

(2 versus 1) . A dolgok ugyanis éppen a megnevezésük által válnak létezővé. Ezt követően a tömeg lassan strukturálni kezdi önmagát.lehet magától értetődőnek tekinteni.A hármas. különböző han­ gadók jóvátételre buzdítanak.P o pper P é t e r 1 66 olyan cselekedeteket. hogy a Nap kering a Föld körül. Ezek általában a kisebbségek felé irányulnak.analógiájára: „megneve­ zem.A nagy csoport. hogy létezésük „oda­ kint”. Csányi Vilmos szerint még a természettudomány. tehát van!” De ez még nem tudás. Ez rejti magában a legkönnyebben kialakuló konfliktus lehetőségét. (Körülbelül 80-150 fő között) Sajátos csoportdinamikai folyamatok jellemzik. Ám nem is olyan régen egy Kopernikusz nevű Jegyzet 1 A szociálpszichológia leggyakrabban elfogadott ál­ 0 láspontja szerint. . hogy a megnevezett dolgok a valóságban milyenek. ámbár nem lehet tudni. irreálisan nagyra növekedését. H u s z o n h e t e d ik f e je z e t Mit érnek a tudományos modellek? A kulturális fejlődést . ha lemondunk a problémalátás képességéről. Bűntudatok alakulnak ki a történtek miatt.1 1 A lepel maga a megnevezés. hogy örökké sík terepen kalan­ dozzunk. mindig leplezni igyekszik szak­ rális (sic!) eredetét. an­ nak érdekében.mint mindent a vilá­ gon . . Sok ember strukturálatlan együttléte. jelenékteleníteni próbálják az eseményeket. már a kezde­ tek kezdetén is. (Nagyjából 8-20 fő között. irányíthatóság szem­ pontjából a legkedveltebb alakulat. viselkedés-szabályozást követelnek. tehát vagyok” . A pszichológia nyelvezetén ezért az Ego túl­ burjánzását.s vajon tényleg megmász­ ható? .sziklacsúcsok előtt. és a munka. . az egyén után a következő szociális alakulatok léteznek: . a megnevezésen kívül tudunk-e róluk egyebet is. soha ne kelljen megtorpannunk nehe­ zen megmászható . .A tömeg. A kartéziánus alapelv . vagy „idebent” történik. Például a napkelte és a napnyugta tapasztalása alapján ezerévekig igaznak véltük.A pár.A k i s csoport. vagy a meg nem történtté tevés mágiáját alkalmazzák. és végül önmagától való megrémülését tehetjük felelőssé.„gondolko­ dom.) Min­ dig strukturált. Ez teszi lehetővé a legintimebb viszonyt. amelyet az egyén józan belátással elutasítana. Azt sem lehet tudni.

mégsem állom meg. az iskolázás! A tudománnyal telecsöpögtetett fejek! 1996 és 1999 között három országban. ” És már megint baj van a megértéssel! Ho­ gyan kering egy viszony? Azután: ravasz tudó­ sok megneveznek nem létező dolgokat. hogy az új elmélet alapján sokkal jobb térképeket lehe­ tett készíteni. S íme.” Csakhogy mire ide eljutottunk. akinek az élete kedves. Eb­ ből lett aztán a világraszóló botrány. s amúgy sem értette. hogy olvasómat arra bíz­ tassam: gondolkozzon el. mert az életét és tudását többre becsülte annál. már néhány száz év elteltével. Őt idézve: „Lehet. vagy csak értesültség?) szép lassan mégis beivódik lakosságunk kétharmadának „minden rostjába és erébe. Csányi Vilmos új teóriával állt elő. aki látszólag megtagadta a régi tanítást. életévét betöltött embertől megkérdezték: Hiszi-e Ön. rengeteg más lehetőség közül. a tengeri hajósok legnagyobb örö­ mére. amellyel egyetlen lehetőséget választunk ki. akinek a lelke ezt lehetővé tette. és tulajdonképpen csak a viszonyuk kering bizonyos szabályossággal. ezt dörmögte a szakállába: Eppur sí muove. miről van szó. s messze vissz­ hangzott a fenyegető kiáltás: Fusson. Hát fu­ tott. Sokat nyomott a latban az is. Mozgott kint a Föld és bent a gondolat. ahol van. amelyben megtalál­ ható az „igazság”! Ebben a „teremtésben” első­ sorban az emlékezés. mint hogy Isten egyháza nevében lenyiszálják a fejét. így hát a kultúra (kultúra. a képzelet és a tapasztalat működik közre. kapcso­ latok írhatók le közöttük. Volt. hogy a Föld a Nap körül kering? Az eredmény: USA: Helyesen felelt Tévedett Nem tudott válaszolni 79% 790 fő 18% 180 fő 3% 30 fő 74% 740 fő Tévedett 16% 160 fő Nem tudott válaszolni 10% 100 fő Anglia: Helyesen felelt 64% 640 fő Tévedett 19% 190 fő Nem tudott válaszolni 14% 170 fő Tehát a kulturálisan vezető államok 3000 la­ kosa közül téves választ adott. és természetesen az a tevékeny­ ség. . hogy ezúttal álta­ lános tudományelméleti kérdéseken rágódom. ezer-ezer 18. máglyák gyulladtak az új tan hir­ detőinek megkínzott teste alatt. hogy mindkét test ott van. ame­ lyek a megnevezéstől létezőkké válnak. hogy vajon a lélektani tudományok mennyire ludasak a nem létező belső világ megteremtésében? Németo. amely magasra emelte az európai kultúra zászlaját. Egyházi át­ kok dörögtek. itt a nagyhatalmú inkvizíció. tehát „idebent” teremtenek egy új világot. s míg fennhangon megtagadta meggyőző­ dését.: Helyesen felelt . vagy válaszképte­ len volt 830 ember. Bár szilárdan elhatároztam. azaz Mégis mozog. hogy szerinte éppen fordítva működik a dolog: a Föld kering a Nap körül.P o pper P ét e r 16 8 169 M it é r n e k a t u d o m á n y o s m o d e l l e k ? lengyel úr előadta. s olyan is volt. aki önérzetesen becsülettel a tűzhalált választotta. . az em­ berek zöme jobb belátásra tért. Ah.

H u s z o n n y o l c a d ik f e j e z e t Versengés a fajok között és a fajon belül A versengést ma már az élővilág genetikailag meghatározott faji és fajon belüli örökségeként tartják számon. In: Viselkedés. holott csak egyetlen megjelölt oldala van. amelynek észrevétlenül kerülhetünk át a másik oldalára. hogy a természetes kiválasztódást vala­ milyen véres öldöklésnek fogja fel. A rangsor kialakulásában sokszor évezredes ge­ netikus tulajdonságok játszanak szerepet. a szavak. pontosabban az absztrakt fo­ galmak használatának. Mármost az olvasó könnyen abba a tévhitbe eshet. ame­ lyeknek nyomon követése külön tanulmányt Jegyzet 1 Csányi Vilmos: A megnevezett kimondhatatlan. Fajon belül erről szó sincs. A Pszichológiai Műhely soro­ zat 10. Ez a képesség jelenti az alapvető különbséget állat és ember között. Csányi a haldokló Hadrianus császár búcsúversének hangulatát idézi az Is­ ten-teremtés és ember-teremtés kettősségének és azonosságának döbbenetes felismerésekor: Leikecske. mint má­ sokénak? Darwin ezt nevezte természetes kivá­ lasztódásnak. 1 Gondolatok Nádas Péter esszéiről. Ez ugyanis a fa­ jon belül a sebektől legyengült hímek hárcképtelensége miatt a faj kipusztulásához vezetne. társadalom: etológiái megközelítés.. gondolkodás. amely a mai evolúciós biológia egyik alapját jelenti. Ez talán bizonyos mértékig el­ mondható a ragadozókról és a prédáikról. és a sza­ porodás erőforrásokat von el a többitől.. vagy egyik egyednek és utódainak kedve­ zőbb-e a fennmaradás perspektívája. Milyen hallgatag helyekre indulsz. Az emberek világa általuk teremtett „belső” világ. amelynek éppen a nyelv segítségével millió és millió kapcsolata alakul ki a „kinti” világgal. kötetében.P o pper P é t e r 170 Mindezeken túl döntő jelentősége van a be­ szédnek. te hízelkedő. Aka­ démiai Kiadó. és iűgatag. S játékaidnak vége m ár. . Nagy kérdés. Meztelenül didergő sápadt útitárs. Az élet fennmaradása. E helyzet megoldására keletkezett a rangsor. hogy a fajok között és a fajon belül az élve maradás lehetősége egyformán oszlik-e meg. 1994. Ebből az követ­ kezik. Csányi ezt a jelenséget a nevezetes Möbiuszszalaghoz hasonlítja. hogy minden ember-ábrázolás egyben Is­ ten-ábrázolás is. de a fajon belüli versengésről nem.

Nevezetesen arra. megtervezett. Előre elképzelt a siker és a kudarc lehetősége.nem tűnnek a prob­ léma elfogadható megoldásának. .P o pper P ét e r 172 173 V e r s e n g é s a fa jo k k ö z ö t t . A ki­ talált pótlékok . a nőstények és az ennivaló. A zsákmány­ szerző akció már csoportonként individuális terv szerint történhet. politikai rasszizmust is ki­ termelt. igényelne. Ez a lassan kialakuló csoport­ kultúrák alapja.az emberiség. hogy a legtöbben az ember fogalmát csak a saját törzs tagjaira alkalmazták. a csapat-drukkerség. Ennek a helyzetnek döbbenetes következmé­ nyeire bukkantak rá a kutatók. a becsület és az igazságosság fogalmát is megteremtette. amit mai perspektívánk szerint csak a globalizált társadalom . s ez a probléma átcsúszott a tudatos mérlegelés és választás birodalmába. gyakran hoz­ nak létre agressziós örvényt. a sport vagy annak csak a szemlélése.pl. Az emberek versengése elsősorban a saját te­ rület védelmében. A saját törzsbe­ liek privilegizált bánásmódot élveztek. egzisztenciális és területi javakért való rosszindulatot.oldhat meg. a csoporthoz való tartozás meg­ erősítése érdekében. a politikai harcok és a vallási és ideológiai küzdelmek . de a békés társadalmak között is kialakulhat rivalizációs viszony. kétségek az ellentmondó tulajdonságokat képviselő alcsoportok hovatartozását illetően. egyetlen zárt csoportként való felfogása . Ez gyilkos ellentéteket. Mi. a vereség és a győzelem átélése. Az akcióterv alapja a nyelvi struktúra. Méghozzá a kutatók arról győ­ ződtek meg. előre megtervezett és ki­ osztott szerepek vannak. hogy csoportkultúra csak emberi viszonyok között létezik. és ez a hajlam beíródott a génjeinkbe. Ez a békéltető magatartás már nem ösztönös. akik évezredek során fennmaradtunk. mind a párzás terén abszolút respektussal valósul meg. a hűség. Mindez az önfeláldozás. valamint az alvóhelyek elosztásában. Igen ám. esetleg a tartós párkapcsolatokban nyilvánul meg. valószínűleg generációkon ke­ resztül versengtünk. előítéleteket. Az em­ beri lét magasabb színvonalát a békéltető magatar­ tás kialakulás a jelzi. Mindenesetre az állati kultúrákban a rangsor mind a táplálkozás. éppen ezen a té­ ren jeléntkeztek áttekinthetetlen bizonytalansá­ gok. hanem a beszéd segítségé­ vel előre kigondolt. Ám amikor a csoportok létszáma nagyon nagyra nőtt. a nyelv.

a bá­ rányt Egyiptom. a semmi földjén járok-e. vagy hívásomra megje­ lennek-e démonok. átcsapjanak a feje fölött: először a testvérek gyűlölete. rövid létezésre ítélt ember? Mit akarsz megtudni rólunk vagy a világunkról? És én csak hallgattam. és kövesse őt. valóban a halál. hogy atyja meghallja magányos bégetését. De húsz évig nem követte. hogy az érzelmek és indulatok túlburjánozzanak rajta. mint Petepré háznagya. Próbáltam életre kelteni pszichológus-meste­ reim hangját és tanításait. később. mert még képzeletben sem tudtam válaszolni nekik. a halálos birodalom mezejére. így hát tartós csend uralkodott a mezőn. Miért hallgatott József. vagy istenek. Magam mentem el az ismeretlen biro­ dalomba. s megkérde­ zik: Mit óhajtasz. nem álltak bosszút rajtam sértett szerel­ mesek. de jobbadára sikerte- . Engem nem adtak el idegenbe semmiféle ri­ válisok. mert megengedte.H u s z o n k il e n c e d ik f e j e z e t Egyedül a mezőn Azt mondja az írás: Az Úr kivitte Józsefet. mint Micrájim alkirálya? Mert József is halottnak tartotta előző éle­ tét. mert ha­ lottnak hitte. aztán Eni szerelme. hogy körülnézzek.

a fasizmus túlélé­ séből. Kísérteni kezdtek Kosztolányi „jósai. Mai tudós barátaim fölényes mosolyá­ tól. és sike­ resen megbocsátottam magamnak. szánakozó attitűdjétől vakarózni kezdtem. Egyedül maradtam a mezőn. sok­ sok év után? . Mi­ vel? Először a betegségemmel. boncai. üldözött zsidóságomból eredő szélsősé­ ges baloldaliságomhoz. Ámde. itt mégis történt valami. ami időnként keserű depressziós hullámokat ver fel bennem. hogy vállalni kell a választások abszurditását is. De itt értem jött —hol meg akart ölni.P o pper P é t e r 176 177 E g y e d ü l a m ez ő n lenül. mert az árulásba mindenki belezüllik. a „damaszkuszi út” hitelességét csak ak­ kor ismerem el. Magam számára is váratlanul úgy döntöt­ tem. de gyenge suttogásukat elsodorta a mező könynyű szellője. Vagyis elő­ ször a kialakult depressziómmal.. Unalmas is lenne. Ebben a magányban játszani kezdtem.. amire Angliában vagy Svédországban valószínűleg nem került volna sor. és a végkövetkeztetések halkuló szó­ lamának egyre gyengülő lecsengését. életutamért nem teszek túl sok szem­ rehányást magamnak. Mire is? Hogy is mondja a fárgó sütőmestere.. Meglepett.. házasságaimban elkövetett bűneimet töröltem. ami műtétek szükségességében öltött formát. Szóval. hogy kihasználom ezt a lelkiállapotot. . Aztán magammal. Gyógyító és tanári működésem? Igent mon­ dok rá. és mélyen hallgatott saját nemlétébe me­ rülve minden sátán is. a sok ferde vajákos. Szerelmi kapcsolataimban. mert láttam a kezdetek kezdetének harsány bi­ zakodását. azután az ataraxiás közönyömmel. a bukás irá­ nyába tart. hiszen a politika messze a magasban elvo­ nult volna a fejem felett. akik titkon az éggel rádión beszélnek”. A harmincvalahány közül egyetlen könyvemről beszélek. az életemmel. A csendben nem szólalt meg végül az Isten sem. hogy az életen makulátlan fehér gúnyában lehet végigsétálni. időnként karriert kínált némi becstelenségért.. nem a hatalom felé. a hangjuk és a mondataik elszálltak velük együtt. semmit megta­ gadnom abból.. az életből való kilépés lehetőségével. amelyet szívesen megsemmisítenék. hogy a lel­ kem ilyet is tud. néha hármon állt a vásár. A pálfordulat. saját életem ingoványába süppedezve. semmiért magyarázkodnom. Nem volt olyan illúzióm. És sürgősen megbetegedtem. Soha nem kellett semmit visszavonnom. Rövid ideig tartó elcsábulások után alig tud­ tam levakarni magamról. Politika? Közélet? Következetesen ra­ gaszkodtam tévedéseimhez. Későn kivirágzott írói működésemmel is nagyjából meg vagyok elé­ gedve. ami heteken át nagyon is tartósnak bi­ zonyult. és elismerést hűségemért. Aztán a fájda­ lommal. ” Hetvennégy évem alatt sok kisebb-nagyobb bűnt és aljasságot halmoztam fel. hol háttérbe akart szorítani. ha az a vereség.yA bűneimről emlékezem ezen a na­ pon. amit leírtam. Mindig kettőn. Jákob atya sem érkezett meg soha. Meggyőződésem. Ez az utóbbi nagyon furcsa volt a számomra.

.. A hatalom nem csak a neki kiszolgálta­ tottakat. Ezért nem lett volna szabad írni róluk. ka­ . Marad két számomra is problematikus portré. és négy indiai gondolkodó. így megmenekült a kárhozattól. nehogy visszaessen. de az inkvizítorok szenvedése is. amiből kisar­ jad nem csak az áldozatok. Mi teszi ezt aktuálissá témánk szempontjából? Az. s egy egzo­ tikus muzsikust. megbánta bűneit. A francia inkvizíciónál az volt a szokás. Ezután hat portré barátaimról. Eretnekségben meghalni elkárhozást jelentett. most már nem mentegetőzöm miattuk újra. a ma már klasszikusnak is nevezhető inkvizíció az egyház lélekmentő akciója volt. hogy az eretnekség miatt feljelentettet beidézték. ami immár az életből kilépett emberekről szól. Megelőzte őt a Holdidő. művészekről. Az egyház soha nem ölt meg senkit. Nézegetem a Napidő portréinak a listáját. mert írtam róluk. Mindez oké.) Aztán bemuta­ tok egy különös életművész-figurát. hogy ma már nem csak a hatalom áldozataiként. hogy gyorsan végezzék ki. Még ezekkel sincs baj. hanem önarc­ kép. politiku­ sokról.P o pper P é t e r 178 ha rendelkezésemre állna a „meg nem történtté tevés mágiája Minek szaporítsam a szót? A Napidő című munkámról van szó. A sorozat végén feltűnik tudós.a megtisztulást jelentő megbánáshoz: ha meggyónt. mert nem írtam róluk. majd ifjúságom egykori tár­ sát. tiszta lélekkel már át lehetett adni a világi ható­ ságoknak. A második kettő szerelmeimről. olimpikon-sportoló. nem portrék. Ez nem portré. hanem a hatalom gyakor­ lóiként is lelki és szociális ingoványba süppedhe­ tünk. A szociális veszélyeztetettség fogalma ki­ tágult. akik nagy hatással voltak rám. a másik részüket azért. Az első rólam szól. Csak most? Régen nem így volt? Régen. hanem a hatalmat gyakorló urak és hölgyek lelki épségét is veszélyezteti. ifjú film­ rendező. Bevallom. hogy hatására sorra ve­ szítem el a barátaimat: egy részüket azért.akár kín­ zások segítségével . H a r m in c a d ik f e j e z e t Az inkvizíciós atyák kínjai A modem korszak diktatúráinak belső ellent­ mondásairól kerítünk most szót. nem számítottam arra. Bűntudatosan szólok két halott és cserbenhagyott barátomról. (Ezek lírai emlékezések. Nevük felismerhető. akiket itthon senki sem ismer. pap. Tehát az eretneket el kellett juttatni . Viszont a Napidő szereplői nagyon is a jelenemben vannak.

.elengedték.mint Isten és Krisztus szolgája ... és ki akarták csikarni a beismerő vallomást. hogy a felesége jelen­ tette fel. feltétlenül gazembernek minősíthető-e? Ez letörölhetetlen folt-e a becsületén? Ismerve a történelmi realitásokat.. azt nem a párttagsága eredmé­ nyezte.. amelyek huszonvalahány éven keresztül íródtak a gróf haláláig.. hogy mint familiáris. Nem gondolt arra. . Ha a feljelentő köztük volt . személyes szerepé­ nek hitelességéhez nemigen férhet kétség. Ha nem. hogy kegyetlen és embertelen jellem volt. Évek múlva sikerült megszöknie. bánd meg bűneidet. feldúlta és kurvákkal megszentségtelenítette kolostoraikat. Semmilyen kínzás nem vette rá a beismerő val­ lomásra. És ma? Amikor Európa visszazuhant a soha el nem képzelhető regresszióba. s most már véglegesen egy sziklabör­ tön falaihoz láncolták. hogy máglyára küldhesselek és meg­ mentselek a kárhozattól. s igyekezett meg­ győzni: . mint ahogy lehet tisztességes az áldozata is.Valid be testvérem. de nem végezték ki. hogy leírja ellenségeinek nevét. toulousi krónika. Lehetett valaki humánus . Hivatásának szentségéhez. E nélkül az ink­ vizíció börtönében maradt.legyen náci vagy bolsevik . törekvésüket legalább a polgárosodás látszatá­ nak megteremtésére . A grófot feljelentették. a sátáni eretnekségek ellen. a totális rendszerek fanatikusánál . amíg újra elfogták. Az inkvizítor .Nem vagyok eretnek. A kérdés pontosan így tehető fel: H a valaki tagja volt a náci vagy bolsevik párt­ nak . A totális ter­ ror feltámadt saját középkorába.. Az inkvizíció idején a szerepek egyszerűbbek és egyértelműbbek voltak.. A többi áldozatod a kín­ zásoktól való félelmében tett beismerő vallomást.P o pper P é t e r 180 181 A z INKVIZÍCIÓS ATYÁK KÍNJAI pott tollat. hogy eretnek vagy. tagja a toulousi tiszták­ nak. Ha­ daival tizenhárom éven keresztül gyilkolta a do­ minikánus szerzeteseket. Le­ het fanatikus.a hit és a vallás tisz­ taságáért küzdött.az igazság érdekében. Ám a modem időkben. A kolostor apátja min­ den hónapban meglátogatta. akkor hitelt adtak a feljelentőnek. tintát és egy árkus papírt. a dolog megítélése differenciáltabb nézőpontot tesz szükségessé. a totális rendszerek hosszú évekig tartó fennmaradását. A szuverén emberek társadalmából. Az. de tisztességes ember. Tehát: ha valaki kegyetlen és embertelen volt. a jelszavakat üvöltő manipuláltak tömegébe. valamint két órát.más a helyzet. Nagyon tanulságos a feljegyzésekben fenn­ maradt ún. hogy va­ laki a testi szenvedés miatt hamis vallomással koc­ káztatja a lelki üdvösségét? — Te vagy az őrült! A z emberek hite? Szemben az izzó vas nyomorúságával? Úristen! Kik vitatkoznak itt és miről? Ez a megrendítő! A középkor és az újkor hangja szól.Te őrült vagy! Csak nem képzeled. s őt kihagyta ellenségeinek listájáról.különösen ha funkciót is viselt . hanem a karaktere. Ez az eretnekség gyanúja miatt az inkvizíció sziklabörtönében tartott Roger gróf és az őt elfogó inkvizíciós atya havi beszélgetéseiről készült jegyzőkönyvek el­ nevezése.

Számára a bosszú. eszmei meggondo­ lás. mint fő­ orvos.. s még sok minden más. Azon. ” Jócskán vannak. Nagy-Magyarország határainak visszaállításától várják az üdvösséget. Én arról a korszakról beszélek. aki Peter Weiss darabjában tűzoltókért kiabál. sötét gazemberek a pár­ ton kívüliek között is. azt mondta. akinek ambíciói voltak. Csak an­ nak nem. amit a költő így jellem­ zett: Talán dünnyögj egy új mesét. az még mindig jobb. Magyaror­ szágon negyvenkét évig volt kommunizmus. nem fontos elmagyaráznom.. Bizonyos körülmények között szinte azt mondom. és pl. így kénytelen volt túljátszani a maga szerepét. ahhoz. Ez tor­ zulást okoz. aki ér­ demtelen hatalomra tört. mert ha én. Göncz Árpádot idézem: „Én soha nem a kom­ munistákkal. az nem tö­ rekszik bosszúra. amin megmérettetünk. Kívül. hogy a párttagság vonzó lehetett mindenkinek. én mindig a kommunizmussal for­ dultam szembe. az jobban tudta szolgálni . Egyéni indok.P o pper P é t e r 182 183 A z INKVIZÍCIÓS ATYÁK KÍNJAI és társadalmi értéket teremtő párttag. Persze ez is nagyon bonyolult dolog. hogy sikert tudjon elérni. H a már mérnünk kell. ha én csinálom. és súlyos csalódással végződött naiv társadalom-megyáltó lelkesedés azok számára. programjai voltak. akik kétségbeestek a nácizmus és a sztálinizmus rémtettein. akik az áldozatok hozzátartozói voltak. nem szólva azokról. Nem vitatom. Egy jó barátom csalhatatlan módszert dolgozott ki elhallgattatásukra. . vagy ideológiát keresett hozzá. Vagy aki be akar vágódni a hatalom új urainál. hogy miért? Mert akinek nem volt vaj a kalapja alatt. ez durván számolva másfél nemzedék. akinek konstruktív szakmai elképze­ lései. vagy mindenkinek megcsúfolták a gyerekkorát. A ki az embe­ rek közül vezetésre alkalmas volt. fasiszta kommunizmusét Tudom. mint ha más.mondjuk .. hogy ki mire használta. nyugodtabban tudott ennek a védel­ mében tisztességes ügy mellé állni. öniga­ zolást. mások besározása értelmetlen és funkciótlan. és ez különböző dolog. belépett a pártba. És hogyan. mint aki két lé­ péssel hátrább volt és ennek következtében nem en­ gedte . hogy mindez csak dühöt vált ki nap­ jaink nagyszájú politikai kalandoraiból.a közérdekeket. vezérigazgató vagy professzor. Mások pedig előre akarnak sza­ . a hatalomhoz való vi­ szonyunk az. Már túl jár ötven alkalmon. és magas fokon tudja a szakmáját űzni. s eddig mindig kínos csend volt a válasz. Sok minden rejtőzhet mögötte. akik áhítozva tekintenek vissza. Mélyen a szemükbe kell nézni és így szólni hozzájuk: Ezt épp maga mondja? Nekem jó emlé­ kezőtehetségem van. belül. a múlt­ járól a figyelmet. mentségek keresését emlegetnek majd. és találha­ tók voltak embertelen. Ugye. Trianon revíziójától. A gyújtogató. kényszerű megalku­ vás annak. De ha emberekről aka­ runk ítélni. ” „Magyarországon mindenkitől elvették. aki el akarja terelni magáról. Tegyék. akkor sommásan semmiképpen nem szabad. ha valaki a párton belül működött.mert nem engedhette —meg magának.

. a misztikát.................... Érezheti valaki úgy is.. 61 Kilencedik fejezet. 53 Nyolcadik fejezet.. .........P o pper P é t e r 184 ladni az ismeretlen jövő felé... 75 Tizenkettedik fejezet.. a modem társadalomtudományt.. törmelék formájában szétszórtan létező értékek nem errefelé mutatnak...................................... Ilyen egyszerűen egyik sem lehetséges. 71 Tizenegyedik fejezet....mégis csak kiadná­ nak valamit.... karakter. azt az ingoványos talajt akartam bemu­ tatni.............. 23 Negyedik fejezet........ A falladai kérdés: Ali lesz veled......... 7 Első fejezet....... Ezeket az értékeket kellene az országban megkeresni...... amibe szakmám..... s riadtan vettem észre..... Lehet-e repülni számytollak nélkül?.. amit hazánk társadalmi rendje és nemzetközi helyzete mutatott a második világhá­ borút megelőző egy-két évtizedben... most én is újraolvasom.... ami a jövőbe mutat..... Ez már cél lehet... 29 Ötödik fejezet.. „A 21...................... a távoli Kelet gondolkodóit.... amit írtam . Jó emberek riogatása.................. elrendezni................ Ballada az elűzött....... A régmúlt elmosódott ösvényei....... 15 Harmadik fejezet.....mert szo­ kásom ellenére.... Módszerek a titokzatos lélek keresésére.. Láthatod-e a jövőt.. Az áldozathozás értelme és értelmetlensége... érdek............ a vallást.......hinni lehet... A tudatos és a nem tudatos tudás furcsa jelenségei...... 37 Hatodik fejezet................ ................ vagy tanácstalanul ráztam a fejemet...... akit túl­ zott önbizalma reménytelen szellemi kalandba sodort....... Viszont az or­ szág nem ismeri a nyugati életformát........ mint az őserdő­ ben eltévedt utazó.. 9 Második fejezet.... 87 .......... ” Kedves társam e könyv olvasásában ........... v 45 Hetedik fejezet.... A benne élő..... 81 Tizenharmadik fejezet.... atavizmus...... A kifosztott ember maradék kincse: Gödéi... emberke?...................................... visszatért és megint elűzött királyról.......... amikor a lélek végső kérdéseihez nyúl hozzá... hogy nincs hova kapasz­ kodnom...... vagy mutáció?. A lelki jelenségek végsőnek tűnő meghatározói....hosszabb távon .. amiben .............. századi Európa alapvetően nem tűri azt a tagolódást........... hogy felszínesen ide-oda kapkodtam............ a pszichológia süppedezik......... s végül még a politikát is.................... 65 Tizedik fejezet..................................... ahogy egy pszichológus rázná....... Cápák és nyelvtanárok..... ... Tartalom Nyitány helyett...... minden zsákutcába re­ ménykedve bekukkantottam........ Mindhiába. akár a pá­ nikba esett fuldokló................... Az ingoványba szépen bele is kerültem................összességükben .. Vizsgálódtam a régmúlt eseményei között.... mert ha rende­ ződnének ....................... A terrorista lelke: meggyőződés..... próbáltam segítségül hívni a filozófiát........ ha nem ' látod a múltat?.

............... 137 Huszonharmadik fejezet................................ 133 Huszonkettedik fejezet.................. 109 Tizennyolcadik fejezet...... Kérdés és magyarázat a lélektanban...................... 175 Harmincadik fejezet.......................................... 179 ... majd felébred.. Lélek és erő.......... A sejtések világa...........P o pper P é t e r 186 Tizennegyedik fejezet..... ...... Elveszhet-e a meg sem talált lélek?.. 155 Huszonhatodik fejezet......................... A vallás..... Egyedül a mezőn............ Faust felett néma az ég ... Az ember legyőzi az Istent................................... Versengés a fajok között és a fajon belül......... 119 Huszadik fejezet.................................................... A lélek és a lélekvándorlás eszméjének eredete........ ..... Brahma elalszik................... 167 Huszonnyolcadik fejezet................. ... 127 Huszonegyedik fejezet........................ 91 Tizenötödik fejezet.............................................................. Menekülés az ingoványból: egzisztencialista és humanista pszichológia.. 149 Huszonötödik fejezet.... 97 Tizenhatodik fejezet.. Az inkvizíciós atyák kínjai............. A gyógyító hallgatásról....................... 143 Huszonnegyedik fejezet. 161 Huszonhetedik fejezet...... Isten öngyilkossága és feltámadása......... Mit érnek a tudományos modellek?............ vagy az evangélium szövetségese-e a pszichológia?... ............................................................ Vissza az alapokhoz: test és lélek. 171 Huszonkilencedik fejezet.......... 103 Tizenhetedik fejezet............................. 113 Tizenkilencedik fejezet......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful