TaÉalom

Bevezetés
1

9 1. Térképek 2. Az iránytú a tájékozódást e5 segítő egyéb 37 eszközök 3. A tájékozódás tslapjal 61 je|ens€ g ek 4' Tájékozódás természeti a|apján 91 121 5. Útk€reses a t€mészetben 141 6. A GPshaszná|ata 173 7.Az útmeqleNezése fe|kutatiísa elsősegé|ynyújtiás797 8. E|tűntek é5 2z5 9. Nyomolvasiís 10.A veszé|y elkerü|ése 6 nenekül€s és 26| Fogalmak szóje9yzék
278 282

!,

:.t'l

Bevezeté

(

n

tr Li

LrLrt.5h r:"rLú!'.I

NYoMoLvÁsÁsés NAVlGÁcó és IenséBek a|'Pjád hi*ént hatjto'raquk meg a hclyünkct térkéP va8y hTgyán i nínytű *8ibé8éve|, Bra.lv"n or bo l\ig\un( J r r ' Nc o len h orB cszhe lvurr-r/ |, ' 7P 'oc ' r rory vbef."me 're E és val biztoÍa vehe!jü*'h%y soha nem Évldünk é|, fré8iáláliul! ámn

Térképe
Az utazónák a térkéP legÍontosabb a 3e8itö|ár6a. NigysJ8ukat ésrész|etességÜkel le|rinwea léÍképet so|féleklehetnel, án ezzel együtt a helyes irány kiválasztásának €8yet1€n Prá}tikus eszközéiil s7o|8álnik,lgy a ponlos és bizfonságosnavigáláséÍdekében kell el sájátitanunl.á térl.ép | v€ z etet. ny€
kiséÍlct| loslunkéEydaEb PaP{ ós rq *e,,nk d M a|ábbi z'juk lc a hálóvTbát vagy va|amelyik nmerós hc|yisógetfelü| rát, bútordarabokd l úgy.|jünk alra, hosy ö .ajz hűen tűk|óZze , Á lcgtöbbembéhek nemokoz 8ondor Í] nmcil he]yek a |rkis, á i kci, . sbmszédsá& akát qy lgléPü|és c8y lehpü]éÍészsót vasy ábrázo|í9'MindannyiJn őrzünk ,,ElkéPckct,'Íejúnkbed' a E sondo. hti íblák lÁrolják a mindgnnapi lléhink kü|önbóZj szjntrel kóziitti iórbeli liszonyokd' igy a járóké|őkkérdcz3elé* térkéP és né]kűlis e|. juthatÚnka mun|ahelyr€vágv az üz]clbe U8yánez a keP.sóa IeÍgleh.lővé ósc knek' ho8y em|ékezclükbe vésák'a. évc$es szak2lbibanmclycka ]qiÓbb vJdászh.|y.k' ho] tgrcfrnek lc8tijbb8yüfr.LGóiadó l]olÍ.tshaiják]cgtóbb a lák' a há]át,

NYoMoLVAsÁs Es NÁv GÁc|ó !\ ho8vJr kózlckcl]hch.k. hcLyekki'ot E k.p!!n! Év.r k.silbb k'vd]on körny.zeliiklól liv.libb ijtidhit.ik tk]ísukí ] tőr^ mis i AZ !|\ij úlk.Íesók móg \aLám.nnyrLnÍrnio(n JZ qn|!lÚdi]kb.| | gkon líÍokiL i\ 5.óban adtik tov.iLrb' b.dÜ'no|1ó]i, ^ni^lil5 ^ .r. rij.r{k.i iri nrlJriil!!Li$

TEA(ÉPE( libi|] V.Ll'kaza|, ho|tya Fóld 3ö Ih!ic\/ gúiis ail|asász mál az i' € , n] századbJn kiszimo]ia. ró|d kdii|d!t, i .ii]drJjzh]dósnratenátikls Pb]em'iosz pcdi3.z i' sZ' l 5,j/i.lb.n kiJdh Jz ehó .ijld'.,'zi t'k!rt, me|vei ho$zúsáBi el sZ.|és 5!3i'okokkJL icló|(hely*3néVnublóegézitet ki \/ !.i üi( P 7oL |r |VP3:b4 d/ '3lü|olbo7u t h n ''me'l. mcgn'du t lcn3.Éyel kátonák é! sarenc*|ova8ok bes2ánoknb('l| ö$z. az iníomá.iókat, és azokai létkápbén o*/cs.7|ik 8vu](iiltúk nD] tóllópek |.|vioi me8Íigy.|ósek, felvételeké! |é3i múho|dÍ.Ivó^ t!]tk lofr búi|íivJl k.szü|n.k'

i hiL.isa,k's i ncm/diprrrok i\ s
Ll]E, 5itJLpoi, ^n'.nr kuuYil |j]Ük] n'

'$

nbnlk.

Lo. Eri

ÍÉRKÉPvrTÜLETEK
IdIntr\\.'l!! l l.F tju|| 'inÜ.r |.|, hi LÜhn i|iÍiu( i furv.7dl

A FOLOGOLYOTOL A PAPIROSIG
''LI|óF", l tÍitlüviB'

dJ ló.|.Pkészitók szÁmáÍakofiT|y sondot jcl€ n let áz, á2 voh, ^/ mlkl nl áblázolhaIiák á Fóld gómb rlakú lehzin.l á iéÍkép ho8Y 5i|.!'. x\1 v.vid i n.m'md C€rrrdus lucfta'oÍ lc.Íhanl KG ^ G\Jll'ln.vónPk láih 'lrrép€g m.l váhTzla Nl.rcalo4lu úB,9nAédl h.n' ' {3il93é!.| Tldona m.g a íeladatoi' *.l.|ü|cl

\ rarlapreszier ho$nr multi
qúil

t|0nq0fl€|i|.l
Kóp7lliunk há8un| .|é .gy it|ábzó íóld8óÍbót' me|Fn íck.l. vonJ h|kJIbtylnnJk jc]o||c.rszó|e1e8iésá hBszús;sj íokox'\2|am]ni villzn,Blk k&\onahi, s gondolátbán he|]'ezánk $v ]ÁnPal á kq' ZryF,nlFl,r' c$na8o|iuk á 8ömbót PaPirba, ho8y c$k a2 E8ygn]ilí nc!.nnlkc,hes*n a láPpa|i jl! módTn e3}'hm8ei kapLnr, ÁnikoÍ l')|k!P($ljuk.r |án]pÁl, 8ömbón |évóvon .k ráletii|nek a hcnl]Í á ÍlffriiiúPáPnra Ak.pot;bÍáta térkéPjs?lbá hengelleÚ|eh.k.c' \.2ük (|ásdl lú|oldájj ábÍá0 (nnÍdu\MdlntÍa

Í.r/oli íiÍ.shcn\ |b ] c, 6100 modqi l(rap.bd vrm'ik mmdJ^Ú.]|'.'I i, Vd ilJpiail ^ i|oÍi gijó!ók ÍJ|li[ |t] i/ !|í' |k'l]Íu\ Í .ig{órk|Pcl.!) 8i]Íog l Itúdonítjákür glnb íoÍniiú ilbnó h!|s!n} k. lú idonnt!lluLkl'ndFt,kj ^/ c v| Vi

ókoÍigo|ijBijk i Flildn.k i

i'rdurvi, ho8y i hijók!]lúnnck 'js Íi]Lrukkin.ik i hori/olii'l' (isl.

fu]dctiblizob r5ó9 bénkEdoft téÍkcÉn hPn. a Pglmaso| 3!.Vduld e8yik v;]loziiál hasnilla' A hoivnsági Íokokai .".. ,r..,; . t.d-., c\o uSgo"gp. \., ,7"t...rL' "t"r Fotb\ i.3., n)b| ll |]8yen|ilótó] lívolodva e3}Íé fresszebb$mkozhk € 8 yn]ns !í' tiq,]sig malcnraiikáiszámitá$kon alaPuli' hoBy a |élképhik] Vé]$*8] ds ho$zúsi3i fok'iné to'!l'anak' ^

TÉuKEPsK

'r"l

Ifl Lt
E!
--

A2 qys oFzá8ok iáÍképei, rLlcN. a iuristáknáké5 hcgymászjknak klszüh helylajzi lótkápéksy'klan a MeEatorÍé|e vetü|.tmodenr Val t'.b' .z ún rezsúro\ M.Kato.vetület wtrint készűlnek' Ebben a/ eselben a ki\tiílé\ alaiául szo|Báló hénger n.m az EBVenhóné|, hancm egv let9ljLe8es dé|kómóléÍ]ntkezj].a Íij|dgijmbbe|'

RézsÚ|os ca|oÍ.ve|ütet M€ Í

TÉBKÉPFAJTÁK

uH
l- '

Á Íó|dtanjléÍlóPcklől a bÍépEPlkon íi a ióneBkó'ekedósl " b' á\' " . n Z r ' Í "| ' dáÍa híromÍajla térkéP hászná].tos.

mulalo

víbnb'

Á t''ló|dl

é5hijo^5i

iérkóP a szóá latir plo&s (|aPo' sifi4 é5,'d',' (mónók) b irul ^Planim€ósvéél."]bő] szátnazik az jbrjzoIt tcrü]elét ésyen|eics ÍcIYÚrúnek frúat'a. N.m hÍalÍ' ]nÍoni.iót a lji dohboI^larc| eEyedü]ál ubkal, a vasub|iát,a gyalogutakal 3 folyóka' a bvakal és a te|éPu]éEkcl iijnleti Íijl A |esiöbb autóíérkéP ]]yen

sikajzi{pIanimeltikus) |éllép

óle vgliilet ||EM8robb e|őn}t - |esa]jbbis.z ulazók ^ J'' o' d,L l.'Pon \oó1i''n) ' '\{ lűvcl m.gna|íízol útvoiJ|il) J N1!.ctfÍé]e lórkóPcn cgcnPs vG na||aI lehádt iibnizolnj ]c]cd{.'s hijúnyti.j.nletviszonl, hogy a ma sllé$.B ]i,kokon kz (1!/iki ós déLisrlPség 60' fol.jn h]l) lé Basabb (Tzilvi adla vissza, a sarkvidékék€ t vó léd|élékéi e|nr'úÍv.' F€ d iB nem fudi' mcgi.].nilc']. |öjdÍó|kávilet Merc*or ié. *yákalán ^ kéP0á5d firnl)az hosszane|.yú|ólóldtjnésnék muhlja jbra a|sj szcgély'ja clönlan.l |Jgvsi8J pédi8 Dé| Ame'káóval vc. ^nblklisa a1 tkyiL hold' ki'trj."dé'ér hkinee Íálór;bánNyu8aiEuóPához mcr fulát'ai Pllenérc l{eübÍ a J mai n]Pi8 szólcs kór 'éÍkÉPdmiod mivcl c3yenes von3 bm hmznílják, különó$i á bn3crh'ió?isban' lakkaIkónnyÚ\2érful Leh.l.ijta lclö]ni az úIilanyt be

Mcrcdo

Á fuIislál Útázók sZámáI]na3yobb*Bitsésct nvújla iop.srjhal (hc|ynjz' ElkéP - lot'os8öiitü] hél],Jr',/id, íni , m.|)' az uhk, a vasuták á ELePülósek és ábÍázolásán hj|ftszletes |eiÍár$|5/o|síla te. -' r 4 do f b. .d I o. q v ' | "8 ...,.. ".ot g r "L r o, or - o, ",,s ) ..h .o r fol]'ókÍ!|, lJvakról' á sziklákÍó], valaminl áz érdókÍó|ós a mo!}.l . " , i { t u' ' r n + . o . 1 .,f ) or b ,o. '1.

Helyrajzi|é ép

kóznapj hazná|íb.n hajózási'éÍkéPnek ncvczPtb]tindnkus tél ^ |.ircl á l,''Í6 gö.ö3ül má|yei, á lü'ÍD' módékeI jé|énl lengcl.4 i||!lvcna8y ki lc.cdósii ialon !?|ó tijókozódáya háwJ;|j;k(|ásd a 15 okla D' Tá]ékoztaiáí a tén8éíe.ék ad jé]]éhzóiró|, v' loPoEráÍiái a n(llys'iJÍiil és a veszélyés tEPtirgyaknjl, p€ldául laPos sziklákb|

lé|y|engeÍméÍésikus) (ba|imB| télkÉp

a va8y hijórolsokról Ism.déli háióZjí kónnyiló bó]ákésvjlá8iló ósazímmhlok'l. brnyok Fntog h.]yé'á dáBályna8ysá3át

ATÉRKÉP |(ÉszÍTÉsE

A j€gp.nicabb lólkóPeket |ési és múho|dí.lvttllck f.|hasdálásávi| vaí.k *é9iljk (lásd i ÉndrzÍinl crn sakosDdo( komjny,jt nrn.r'lÍtiF7fl'hnJJo| |''IJú.'lö''|JJ|''n, \}Ú'orNná.ú' nin |Jkou fjd.k.kcn 3yákoía frÉsilc| É.|(rek imodetói 2 ed.ú bn'hazL *ndisó5 l |.8!pÍóbbmódositásokjdóNn|i 's ldbbnyjF ónijll!i szclvc7elck |évjhk Á. eÍÍé A hJióii5i léÍ|dp€kd kuuLitit]üÍi kii]l*39iéstshr!L"i |c lólkcP.I JdJbná fun3éIfenék pÍi mcnti ha]díü3i]nrú, n€ h ézsógpi mütrilkábbán fÍjs\íik, ^iJBy \i}. rdJJ IJP'Jlé\kl tr Ii''l')j HJol..gc1!..hc. ' \|\ '/j/''no'll!$,lÍPacT. "b'i' \év.Lt cByb.n ulokóadJ.il7nú' 'z.hóós

HELYl,l[GHATABoZAS

ame||yg| lcÍk.P hJr2njlóin szük*aiik \Jn.*t o|)'m nod*ft, ^ hiúl']dij| m+ $v Jdo{ flnl ho|vrlél a lóÍLéP€ n ,hogy aZ nc ú3\ Ehe|ymc8hdáF;s Ena ]cgrcn o$^']\c521|üó$y n'álir P||J' lóiléni| hc]y kól, cgym;n deÉkzn8ben szcrin| k.orJnibPjÍa| ht|ym$hllimzás |.8É8ebbi' nebzo l|n$c]yh!7 Íend.|hdó ho//á ^ Íokokszcrinlikooltli le8isnci!L,b lb'míi a suó]!'!t8j.s hosszúsági nála hlkj' Í'n lólczn.| m;s(nd5l.Íck ir, pó|dí!|M Univcrzális Mer Ku lónbiizi' Nlokm sám6különíólc kooldiíáh Íendszei dol3oz' lJk ki, jn J .]vi8lilornak a lermsz.lb.n .]!'!cndij ke{óvel iiglÁMn {orok szelinli, !2|amint á ÉlkéPhá |cnnic] J ho$2úsí3i € széls*€i

nJ|* rajzolháiól, ./!k llyinc'k

F0t(0|( HosszÚsÁG| És szÉtEssÉG|

egynjsló| cgy.n|ii llivnslj8bin |é he!óL 5 c hi|ó í*il*3.vc| m.3 |& hú háiáTai!B! JdoI Ílnlhe|vzeÉi Plo|cmiicz, yj. V' |l'szi.d b'n ÉhnáBY Íó|dÍ.rizfud& Úe5 műlóbcn' J fbld'qi:i rihl:b.rn ho9 jzú5á3ié5 szó]csÍ8l n,ko]ra|a9in haiíoztá m.3 á Ít|tiiIl.lc! lle\pr \ ''ch .3' IoFt Fqq'rh'o.o pdl L7ár''.lr LIr| bo|ys.a '? L., ., lorc( Jrr,,i,., p,rL.or'Pl By dé|kóÍók. íiiffdc8.\Cn ha]id.

A helym$híírcás haEyominyo$n ho59jsáFi s srlcs9:Íi lokok HiP. áIáP]an 6n.nik Áz j' e' ll században é|l3öii3 csi|hgásznaL mi*rint a vilá3lórkó. PÍkhosznarluhjdoniijákaztaz c|gondo|ást, vo. ó7 E8yen|itóvcl Pen Párhuzamo$[ $ymí$ó|c3ycnló iávolsá8la

rtrüd+t*dÍ
|fiqnlihosu Bnfuí.lleh|.$Ís!4. l!!@ílt'iqtrd'h ^dl.úfil^) md\.| J/ Eg!.nlnil' l\ vimos

nr| i|J Fj|uí]kon, Jeí|v.8b.n .i*rc|vru o'ZlÉk J FóN (ltzinel

szélsssólilokol

xép?!]iii']k cl kéi, a |iid kij,.PPonliJb. |iindu|o f.|.By.rcq iz *y]kJ bÍóu kodási h.Lviinkiin,amJs]kJl Ilgv.nIi(ót.jIiinkPon!,san vJly délÉesó Pont]in hr|ad k.Ío\liii|' l.|eg\..!{k .i|l &J|á ^ \Zt|593i fukn i!'|iili h.|yüirn' b.áí szoB á táft;krlii 'Jio/j

I

Lürdd*t J4d lÚ 'á.4l k4&d6 iDIh6{űs6ioÚao6llJúil

brok E&nha

{ fuyo'
l.kd,
i.|Jift{|dbelkldqry]!6.F Lfo! CrdLÚ| 'lhlbtrl i hú&i{r

|dó

qd.-ií

ledó dáL.í

-i}n-

Áho$Zú5jgirokazt ícjczjki, hogynilye. táv.l fuks,k azadothc|y a r!4{ő dólkiirló], n]c|y.t grunn'.hi dé]kórnék i\neve/ünI Eza m* ridljn iZ Esz.ki ós a Dól]$Íkoi k Lsy.sij]1 Ki|á|ysáE ÍóV'osánákcÍenwnh n.vúncEyc.lón isát|ralad' á |]öldk!'lPPon'jbd J kczdő dólkólésaz EByénli ^ho$zúságifok illgiveázÉsyen tó mctsásponl]íhoz, itó.ckahÍózkodasih.lyünkt' (.lÉ c5ó Ponljihoz ltz.ló kó t fél$yénls ÁltJ @ k |rc) Ponlosan észJ é A hTsszúsá8j ].hdsógcsl$n.gvobb éíéké e7l,ondonni] íok t3o"' iléllénben,Fó|dlú|9 ok1]linhúzódik'Ar30,ho55zú5ásiíok i cgyúG i]l i dijtumviisztó vonaLaI isie|öli' áfrélyli'l kelete egy naPP.]ko. nibb! djn]n]olíunk, minl 1ó]é nyuB*D A ieLírch várcsoknoz az ho$zúsági Íokok bÍo/íak] 'Iibbi llo.olL'lu (usa):.\1 h. r57' 5r' McxikóYío! {]!{éi]k'i): h 99.09, n}! Píizs (|ér.Éq*g): k h' 2.20, U iDéL h i 0 n d L 'k :h 7 7 .l r ' ) (AusZtír.):k' h l53"02' BÍisbáng sová 1Fid/'+liljclck) k' h' r73.25,

Hosszúsáqi|or0k

A TÉBKÉPHÁtó
Mnt |;lhújuk' a V.|essógiÍok.' lsycnlitót' l.]ó tivolság V!Ü. bm ki.ljüdt óíékc Esycn]Íijhiiz hiozó vó|e$óei lok a 0', az Eszáki ósaDójiiYklz ^, bttozó PcdiE az é,\l 9o.' ill ad'sz 9U".A bvcikczó vámn,k Jl Jlábbiv! cssiFi kórckón íckszengk: Rcykjavik(I,|Jnd):.' sz, ó4" 09' Moszk!. (orcszorezÁ8) é sz' 53. J5,

A Fiid í!|l' hiton]di'n!nziós fÉLs/inlnek imcnziós tótkipm v. |ó kótd vditóscbizon)os ilvuli5hoz v..t' mo.lcar l.Íkápékké 'náÍiékú szilói matgiDtikaj \u:mÍj$kkJL l3yckcznck ^ kikikzöbólni é t'zu|; soka|,ho8y a n]ní\abb s]ito$ágohl Pó]dáu]á tÁvo|lásokdes J .Í.di]!íyek']ni J s^].sé8j isa hoszüsígi Íokok8ÉkEn n.m.sycátbán J bcLymcIthdározís kódi| o(irrs, a tcrki plszek lóbb ko lo.bi'ó rend tl0i is Lidolgoz b ( hoBy \/il'i|yos vonaIakbó| á||d háló2do E ló|kóPhá|ól v'zs2jniÉs fuggó].llc' c€ y míí.leréksz*bén es |(t'c. il{!li, +yeie' p'huzimos, c8'cn]ó iávo|sá8mlóVő VonalakJlkol

Kui]a LumFur(M.|á}\i')] sz 3ol0, é. Bueno\ Ancs (ÁrBgniini)d sz 14'36, Wé|lhgbn(Ú] z'lland) d 9'4]'|y

}vahinBí,. D. c (UsA):é. ]s] j3' sz

NYo'o!vÁsÁsEsN^vcAcIo já* Mi']dÜ voniI kijLőnszámmaIvJ] ]. ij]v.' d. bctű'uinkonbiná. .ió isl!h.hc!cs' úgvaIakit'iík ki, hogy r télkéPen *' reP|ó vaIJn.nnyi^hi|ózatol hc]y t.lképhálíkooí|]nilá].ibóln]cglchesen hatá. $lnii hosv'^iliós széles*Bif.l vá|ó'Áiék.idjsloÍi 5,ó|s5ú3i!s hds2úij8i fok.k ^''hdodbJn,, r1J9j n Úlúnó h!|y fre8h*: rc7j sn.i| {|ki I hó( |ózn' plbb a ÉIkéPh.' ló Íólidn cnl|cifuk hi5zná|'b' mc|\a|c(t/jbJJ Veíhel i5 |ijny' Hal c3\ nrii' |in(L] s^mie8r sgib*cvc] nyúszcíc| l$ka\hifonk 1m m{s ponl,snj$irm.s rudpk rDr.v./ni, iddr pont hcl}rr. A l.lklPhi]d kooldLn.i|i]rcY íiil I i''| ]$yezni a bb.rczaÍa vá3v hoÍ8isl.'{i iIkalnmsh.]!.k PdÍo! P.lj.iói.jl, lLsi nrgnlóa|akU hcly5.i'jófuk J/oi05ib5.iÍi |..ni|\or ]]'l sc8ísóB!t kéll hiV.uní a7 .1só do|gu|( J/ Lqrvqr' ho8v i lti|ililí|(i ól.kdnék lgok.5ásjvJ]

AzUli|vERaiL|s MEfiGAToR.TÉRIGPHÁLó

A, EN\s'|| $\ |\!Íiv.d(|ni TúÍk.p$rcii Hivdala G ie|{. l+i Nqi/d' ^|]'lN'| ,\l'n^.|.n| cj TiÍkl{Vd' IlivdJ|, Jn8o| óvidilé9l (! ('LÍ'' Nl\l^) ]dq evld| !A\ L.iod.n Vll3iki speií|is lé.képhál!! i'l]1 |LÍcd(i Métái(Í UnjvcÍ2á|ts n\' teÍkópl]i|til.ÜIjtj llnl:\Í'|U] N.)vDJ]ir |000B $súni+gb€ n tb. (ne|yek. ni, UTM 60 V.nn!/Íl osz(]ai íii]dEiinrbiil ^jrin q}ikoz|ik !8ymis mc]]c(),az Északi^z ran.s sci!YL|ith./ lrNoiILIr ása D.|i n bJn v!!/ndó.]k|. )!k [ind$yikc6.ó hosszúsáai lo*ot fo8ál,A7 |-.l/i'].'.r|lid|!| J J.jt'mIihvk'vonaItól(ny'h'13.p)a lcldi] Írlvinól.íbÍúol]á' j|hi|ü]!i ('n|nóL |o4F'r ÚánÉ dÉ|k.I az .gYts ^]ni| ^' krPi' 5m o00 m mcsF|iiLúí .nJ !.llr &n'l Fln|iinak lejeEnrJu8l ^ li hcl)'zcló{ el(jl i Yon'Ilól mcÍjük il (ij| nyu8ltJ lalálhaló poniok. hoz50000üni| |rs!bb' a keleÍc]!:\'ókhi'500000rré| n'gyobbéÍékck bnoznak. ]]rány m$híárc^sJ J o.vJ]icló|l fuycn]íló. ^Zis1ik'dó

Az IJTM rcndszc. tcg i|+EÁYelr fr.+s pont)$3!JLhúiílhi'uk lk l.|r.s U Nl méaéay hé|y kol'linlitriÉl Á íó|dÍé|viÍ ád.[ l\'li ' kxÍdináláiá híom ii(tkb{j| l.ld r'3vil iÍi, hoa]' násodik r Pnl kc|.l n)uBÍi.lhchtzk.dóir.uh|' nyu3ab h} nckkora b|ol$8Ía Yin i mólcrbcn kiíciczvc Í!'Í ^)M ' tn ].|óli Ii.dlól, a hamJdiL Édi3'z EEycnlilóló|mii Iliv,]s |-á$unk cgy pi|dil NtLv Yolk vims (nt(Drinik *yik ponlla z 4506327NÁ 8ya ilábbi Paramólc.lkkc| nhiió lc l3 as zón. 45]924É |.oÍláibá. ritkír van s^i|$B JÍá' ho8y é3y h!|'cl i t]ic. UTM

rÉ B{ É P r^
kooÍd lákat has.nál, ezt a zóna sámíval ós a hjlózat siirúségével iíá égyuhá lérkéP e8yik sarkában tünlctik Íe], ,,]000m{s UnivéÍzális Pl. Metato.té.kéPhá|ó l3{5 zóna, kókkPl je|óIve"'Az Esyes.ilt Álláfro kat ábláaló lóIkóPek iöbbsó3én naBá a híó nem sz€Í.pé|, a vonalak kezdő'é lé8pont]ál lólkéPsz%ólyén a |álhátóápójelek muhiák, me|yckci tollal v.gy .en'ával köihetünk ószg déá tájékouódijshoz akár átlábá íóliái is használhalunk' A télkéPhálóvona|ait rend9gjnt áz aLábbúkszclinl szímozák] 330000 E á kélét m ny!8ati, 4045000 N az észak dóli irány jelij|€é m Íé' va*a8abban szedet, nas7obb sámok ] km-es lá|olsá8Ía Úlal á nák, cyákEn e|óíoÍdul' hogy. tcljcs|oordj'rála óiá* lTak á iéÍkép van sarlúban Ícliüntsc' l té*óphálóköztes von3|ainá|Pedigkhr nek mcgÍclc|ő, kci]$yű szánokat tálÁllnk

K|MLYSÁGBAI| ÁLATos HAsz l.tEMzET & EqYEsi'LJ
TEBI(EPHALO
A II,világhábÓrú idéjs a TéÍkéPészcii szo]8í|il(az E3yesüliKidly ság nén2éhtéÍkéPészeti hivli a, ango| róVidiló$e| os) saját téÍkéPhá|ére.d5z.rt dol8ozon ki, nely a Nenzeti TéÍkéPhá|ó nevét kapb Hason|it az lTM.re, ám ez csk Án8liárá' wale*e éssr&ialá ki' EyakrrcEzágm ésaz L I( '..cd Ncmzetj Tér*épháló A 25'100 km* kór4Erre oszt'a a délnyu8} lon lalilhaió s.illy szi8elékésáz ésuákkeleEnÍekvó sheÚJnd{zi8*
qhhonibk húnja r bEpd' ^ Í.Lzi! 6@ijn n!bl'l(

4'bd dB '

i

koordinítamegjé|o|ésóvc| nó3y2etnétrn}iPontossáB8al h*Jrozzunk me&a Ieglóbbször is.|egÜidi,, cgv 100i100frétnóívzc! az hr há]óban hélyé'nk c]. Á New YoÍk L ÉLdiní maradvá á. esr,szclus Az E3yésü|tÁllamokban, Xánadában, Flanciao*záPban, Nómglol rasD 'r . u-lc Jndo1 rfr)'. j? $ L F ' L , . E o L ibjur v ts\4.'

r$ m! (, @ =1b) - hdFPr t|EoÚfu(l@.,Jb)-qlonáÍ6

ddr turr d)

,,4

rÉnKÉPEx denhead há|ózati rends.t MintlMonjltal ezek a le8bbb fuásb és hajó5 kevés8yakodali jPlenló*8gPl bimak' 'ánáÍa

A TÉRKÉP NYELVEZETE
Í i d = ] í = l ts d t y d |m s4r Úo bt

N.Lnd.n

cly ég! bdúPí tJÍozik (iz ^jrr.nbz d'esielo|én qsc]j)' sminden ]i TV ovlvJ E8y l0xl0 km .s.*yzét

| (i[ipislcl 52.I|]áLal.nbI Vl{c!lc{ viIimcnnvi r:25000,i||ét vc ^ l:50 000 mifubÍán|L] rgl[qfu] d hriliuk a NenrzetiTáÍkéPh:|ú l km..s h\oLsá8.' r!L/ij ÍÚirJI i vonalzo, flnia dlL[iiL n [onnliil7dtr.| blielö]hetjül! i||dvc 9Jbid sz.Dn.r rs kú!,yen orrsnuriL L.

A iórképvolbkpp€n á fóldfulszin esy daEb]ának kétdimcnzióskipg' Tekinkúk ú3' minlhaá2adTtlbd|et íö|óttküdző hclikoPIcrból lá lot kep6l leme 9ó' fié|yÚ a temészeli kéPzódmónyek.t,az uiakí jcIckmutai]ík ésázépnbdletkü|ónbö?ijszinekés AlótkáprePi|bn| Va á táPászbk navl8áiol nlga cló tu'lia kéP?lni az adTt táját' Ha Proíe$zioná|is nlvigá loüá akarunk Válni' .| kell sá]álitanunk a téÍkéP nyellQciét, s nint ninden nyelvbnulásho4 éh}é2 nagyon $ sok gyako ás szüksó8es' L€hekjl$ n. á lemészdbe kikedlve |ás égjdejekoÍán vjsárcljukmcg az a'loü ielülebi ábráZIó úrréPeket(vagy köl.söniizzűk kj a kijnyviál ból) ós lanUlnányozzukőkélTdáhaá ldóvelolyanxömycn e|iaa. dunk mjru( mi.lhá Gák kónyvetolvasnánk' A lérkép h'Tm a|aPvetó Íontosá8úglené| a lePtókei, az észák Poniot ésa je|magyadatol mindgn}áPPen nmemünk kéll'

LEPTÉK
M 'nde. '''}' P 1 Pfu "rP

EGYÉB TÉn{ÉPHÁLiRENDszEBEK

L P' Á \Pl

ám ' |' ' ry rL d l]J

E57a|. ]lrslig ós az I| Kdzlj^]s.ig JZ Es'!tüLt Ki lysigóhoz hson ]óllrklFúLórexlyc..] r.nll.lk!Z]]! jm lsy egv kó..t jlt20x10okn kierydisii,si kórzd.kel.uPÍr csrd cn b.lú i.|ij|i'Az ]i50 000,il Ielvc cnniIni3|obb lóÍkipck mjn.lcByikeJz í T!*éP 'n...bÍjnvú j.]/isck P&]]3a Ne'nZérj hi]d szelinI késziil'á |iü|i]nbo,ij Té*éPháLó (NZMC) usv]nczen élvék Új-Zelan.jiTé.kéPhiLó vc.úikés^]. Á félson'bkon kn'ii| fuis tólk.Phii]&éidvéÍé|]5 lJ áLkozhafuni, kii|ónij\Ú Jkkor hi cl5{fl,ól hJvij|unk (Ld 6 .qgd)' ]ddtrbzik Rend'.r. (McRs)' Phál' 'nely az UTN1 Í.ndszc'cn alaPszi( . \JÍk\iJékeken|riszni|i UniverzáIn saÍki s7lcrcogmÍikUs Há]ó2.Í (Ur!, vJ|imint a űdióanralórök M3i

]ycn kaPcsolat van a tér*Épen szérePlőé9 temészdbtn móIhcto ia. a Volsá3 *özóii A lépiáret gyák!án !o.a|as néÍók ésmórctarány ío.

|-o3 l m |

MERETAMIIY
.'o n|hA

AfréÉbrány(Pl l:5{000) aíól inÍormíl, h%y a
.' .' oTb "r .J1 J v J|o' J8 b J t"nr

méÍt távo| 'érképen J ' ád nÁ Prá' |:50000, akkol a tóIkPen mótheiő e8y égys* a vá|óságba. 50 000 u8yan y.n qys'jgmk felel me8 Más mégkö4lnésben:a téÍkéP ket
]ib |'0000.eJrr'' 'nrF'|\o7ö1aÁl|;vo|'dgdFly.BP'|á! o' do'L} r. J E'|ercn l.nJ \Ú'o{g. " "p'á1|'.0m0 '.L'd.! ^' ban 50 000 cm (500 m, azz 0,s kn).

NloüoL V ÁsÁs Es NÁVIGÁclr

Á Vonll.x irúi|.|.|yin voiJLvi8r' \íl ii1ely tgil\2Üjni kj]omólcr b9o !!Fv D.íi j|.lb!í ki'ge,eí) meghíil j7oí hoss/múíókcgvs*.krc vi| l.rEo|Y.r Kin/ii \c8ns*i vc| n riik |C i l.lkeP kól Ponlia ki:izó| Í|.Pl..'lv PiPi.|.rPol'ésc.luzávaI j.|o|ruIL{i V(|L.in ti\oLsj!ol), m.iük.i i \on.rlis m.íók.'!so| i

vol|ÁtAs MÉBTÉK

HAJozAs| ÍEBKEPEK

A l]J]ú.n' v!|! hoszusá8l is vile5*:Éi n|kl peÍiek V!' ']s rin{ v'n íc 'd|\(i,t| a n' i .'é8kónnriij i, clllcs |o7iú!l beFknéá' j]]c! or2l J, v€ |olvisásíl ló.k!P ]obbét bJ|yqi|)'(ir líl|N!]' íóldnjziszd|cs^ 5.Bci i(']7ó.núl.L kiirn],en lrc]vishd(j voniLis mtitékn.k számi{a nJk c3)' pcÍ. (.' n'( l/dhd ó!z.).gy lcn'lü] fióíii|dnek íc]c| me8

ATÉnKÉPE TÁvotsÁGoí LÉvl MÉRÉSE

vily $yéb *Bii*8fu n nG hozzászúké8' tr'czóái|ói3 m.$ijl!ritjl$ r,l km hoszú

AÉlkiP|.l Pontji kőzijtilalols.i3ol tiibb nlnfun is m$méÍhélúk' Ha a lqivon b.rn m.í lilolsa8lá \á3\unk |'v.in.iJk, hJshj|iunk ronJ|zo|' {\ i miN[ÍMYnak meBÍg]t|ci lí||$r .Í J QihfrétÍb.n neí.iok.l ki|omólcm |a8Y réío|Jr' (P| J |ó' pon' kóZóh nei frn)' voil|Áh]ínyiibái ]Élóljük i |ói F,nlIi\oL5i3n .3y Prpr]JP 5e s2é|.i,ó5 h!|ye77ükÍá J ráPÚtt5,rk'5.|i vDiLís múíékÍe lJn1ió'l'''lí.|)'r Í'JdjJL n l. kc fo|yinrdnu|k 5ót mís .\^i'n$ó. cltc'lyvcrűbb' haü1 ^1J

ÉszAxPo T

t\l'.dá lé!|óPnck íiil kd I i unlehie á2 6zakPonlol, hoBv |liiikozMa9 |oÍ J lérképeli \ Jn]nignJ[ megíe|e|ó ininybJ fordi(hi*lk, G Ponlc !n tliünlclhc$ú|' ÁnvJshJsuk az ilán)okí |qtlijbb lór 'llcee Cs^kPo ^ |rFcn hüom külin]ui,ó D;!ms|' hIini'n .r lÜkúPhá|ósz.rintit (|ásdalibb), rn|odi .szikol hJsvominyosm $y GillaBbJI Vq]lj(1ó ronál, á ^ m! r.Íd nvi|ÉVvag' iZ MN jcló|ós,a ErkéPhák]v|únn pédi8ké iíva3y cN i!]i'lrs mlhiia' '$1l ^

NYoMoLvÁsAsÉsNAVGÁc T Újózási léÍképéken a téÍkéP fel sóPcrcmcPonlo'n Jva|ódi északfe|émÚtát(Vagyúá lé*éPhíós7€ ' r , l a r ; , 1 ; p, o bb l' ] : n, . po szercplószé]ró^rLii|5ijgyij jéo vi|ódi, a bclsó EyűIűnPgdi3 a ' ná3né*sévJLLLíjoyt hLilruk
A vá]óJ] ús7Jk n.D mi\, nnnl i |.ö|d ószakiPjllsa bo|yBórk Íor8ás ten8e|yón.k |.8!\/.rL Lrb Po|t]a , $y Íix, soha nem VáliT4j Pont Íelé mulJlo *in} tó*óPc| LáthJtóhoss2úsj3i kóÍók podosi észJk-dé' ^ Bir tájókoz&rísko| a valódi .vák a |.Efonlcább iBozodjs Ponl a ná8neses ószák fe|énlrató nány tánpontTt ád, A va]ódi é5afrá8ne*s éy'k ]6zótieLtiÍdsl misnescs élháy'áflk (dekljnáoón. k) .evezü k (ld z' Í.j..i) c lhaj|ás hrbcn ^z é5dóben v;lk,zóéÍÉket nrutat,czéÍ i i'kóPnck ncmsak a n]ágnese5 északnaka 5'eÍkes7té5 üején mcg|évóPozi.ió]il, hancm annak idóben tórÉnó módosulisái is Íö1 kc|] iünictni.' Ez leg|dbbszóraz ,,2000júh'$jban a máEne*s észák a lérképhálós2e!i.li Észáki .r"{.rPr :'J )|ó| 7'imi. '\o''i|bPLl f 77 dl;|Idó 'y 'c" '" '" kózeli|óle8 ]3' .el kelel le|é mozdu| él,''

A létléphá|ú ésÚk sze.in|i
(ásd hc]ym*hatirczísó|ós a iérkóPhá]ókól lóák' bLáLunk szóló ' fuggőlcgcs .l.ime]ct)' vonalri.zekaIapjín létképháló a yüinii éYaki iúnybamúdmk Ho8y a do|oB l+yen i|yenéBy ^iórkéPhí|ó né

blíull! *!ó3dd

iody i Dlódi e a nápss i9'lo' !ánrngghn'ürsl !.8&hdnk.

h íd'F,

! lndFek

i

^z

Ésdi

nipss

$'L

hdF

u idók b|y!

NYoMoLv^sÁs És NAVlcAc T ósZó k a2.i jo|!n |ós, meÍ emek alaPján ÍPnóklcmczcs finyiú vc Lis bc s É c8yv+ |jjo|h ]uk J léÍképd, az nányok }ijelij|ésésko|qis (Lísd navj3i|á!Íó|szóló3 fejePlel)' rúbb J

A TÉRXÉP ÚTMUTATTJÁ

.inü' i |iPszimol' a néÍeblányi, áz észákPonbkí ü vámoi ^ !!yób Úió[.s inÍormi.iói, igy a t?trkeszÉsévéi!s J ÍÚ]i]l!]^3.i|.{ idijponi]át'v.Iamini a t.mészeii kipzódményekei,jllelv! iz !frbÚÍ Jlk.ti ópilmcnyckct áblízo|ó icl.k magyarialii lJíJ]mii ü1mÚn

a I fJ
(

anPbn(oremFl)

I I t r P

cdrPiyi íboA.y

s.dn on [3y !'vÍ'Í''ú ildló.idobÓry rqbhiíJ

JE|'I'^GYABÁZAT

tri]..Fn h'gá|l jelgk él s2iíék oczá3o.lénl, 9t ié.kóPso'o7íon. ^ ha5aálni kivánt sofuzat ]e|nu3vüJk(tnl is .]li.ifk' Á |€$yakEbb keu bnulnányoaunk' JJP9njl ^ii|

mi.i.ki is táililfrJ,n'k J funslák sánáD J TclkóÉszcti snnljlÍ |:i0 000 móÍ.'JÍ;nyú p€ l dáU| JÍóL r l.i].kD/.I' ho8l G, 'éníia |.7pontok' |eEk.lok, 8.PiármúPáÍko|óLkcrckPáfulak' iurihulJI! |ie)Íht|vc|' |olén lcleíonot ésí,nlo9bb luris,ika' láh jivolniltok' |{'iibb h.lvDjzi GrrÉP úhulatjrábJn ]Plná$!Íi,Jlnik ncLe ^ /dl k)mP].t |istálal is táE|kozhifonk FigrP|€ f rrc mó|ló ki\.tr{l.k !/.'hi !7 Uíjs sÍobl4 anelvnck i.Á€P.i neÍ lijn|.hk Íii] \.r|.} D.!ny ábE jelcnléít A lP]jes ]é|fiaEyú,jlo l c*\ illll ! ' 'iilhasznÁlt kúlön n.\'n hozíórl'eló brosúra, az í)n,lllmlqna| hrvoa r''}l r!1rr: . kiad\inr rriitmaz hiiózáliillklPeken hlszná |íos jélekésróyld iolj$ |ilp' ^ IA\J[$k |ü|ón $mcictób€ n b|á|iul 'i.sck N!tr' jzJb'd Íig}c|m.nkivül háey.unL hoay.ZUlJli (;|tr|cL'k ós ( t'2hJí,nló lc.cPlí€ F kGákrjikin s2rcP.|n9L módiÍnrluk|ik n$íc|.|.en a lótk.Pc|, a2 € s véftlmús* ós aZ o|vis|üljsig ÚdckÚ.
t ob o BL íL 'lli ''l{ ||J| Í F)

'srÍr

r étt{p.k o]{b! qinbólunEn&en

V|d,:rDnn a |!nnq ! ]obbo |vadratósá vúIt.t i 7.nb r l m[ vNi B illeive Jl óPi(móny kij7úPPonIF ltIr;L)l.j2o|)jk'A dik kó?nPvona|á, Ij Il]a7on.i]laI pdn!,san mc8lelela Váló5 ;|]iFot,](nik

NYoMo!VAsÁsEs NÁVIGÁ.Ó

DoMB0RzÁTl v|sz0NY0|(

A léÍkáp nyelvezelé.ek clsajá|ilása kijzbcn a iáidombo'.h vnalnya inaká táÍképió|Valókolvasása az J |*tonto$bb kéPess*, amá|'.e ylil A helyÍaizilérképek ma8a$á8i Pontok é5konhjrqra 'eszünk, h k kombjnáíójáva I nnéÍ.lik a 1á] a8$sá8ínak gs felszinónck vi 1. 'n A ku laiók koIábba. snn bzijve|,t! k.zvq GoPotokban lá Íiák J qd e|(ci, hÓgy f'ad sá gos m unkíval mF den egycs tcEPiá$y ma8.$igíl e8}$Lénthégné.ék'Nápjainkbrn j. a gsd ézia felmóÉsckhcz va.is Zt hjromd]mennd léB'ésfrúho|d i

SZINTVONALAI(

é3y móit iávo]sigái ien Á lé*éPé'?tbén P.irnak a te.8er lelszinétől 8flszjnt Íólinh ma8assáEnákngvézziik A hrkéPó| leo|v*|riijuk a domboL he8yek |égnagasabb Pontijnak ten8erczi't lóLiiili m.ga$a' 1.{. F u 3r ^. mól.ócn mcEJdoü é*ók. i.rkóP€n m;!Utl, kulijnósen a fóbb koz ^ b1á |ozhrfunk ezekke|a száfrTkka|' lekedési útvonaIak mcnlón É |b' Ío|d +'. A lJB '' o' Poa'n || ''.o." n.'L 7olv. "B- "3".i3' tlv ' á|áPprniÓi Gn8ols2ásl lóÍképeken BM-mel]c|ö|vc)is |áthafonk A ha rén 8yakan kis bclonosz|oP]cLól]' Etjéfu á fddhéÍó 6zkó ame|ynék kczelet .ÍósneGk A fuáEássjgi aláPpontot kisebb fómúb|a vagy fóm' hEkój.|,i' Hr a t.mé5/e'ei rí!2 i|yénÍébuklánln( poniosan tudni fqjuk a hc|y icngcEnnt tólótb na8.\$Eát, ami s$it a ma8ásniBmé' (L.l 2 Ícje4t) tó müszer ellgnózósób..

|MAGÁssAGI P0NÍ0K

A SZINTVONALAK
^ |ijirqóde bidia|oi llbd$ik ini

A TEBIGP ALAPSZINTJE

(tizöTt| TÁvoLsÁG

A hélyÍájzi téÍkápeken szereP|ó maga$á3i óÍókcLd Beghaiáfuzoh zérusPo.lh.., á brkéP ú. fü$dl$es a|aFziníchcz vÉzjnyiij;L frely áltá|ábán a tengerszin|jónekÍPl.|mc3 (cz P.dig a ten8e.,inl .PáLy ét.lá3á|ykóáili át]a8osmaBasá8ál'nulaiiJ)' A hrjóási té.képeká funBérÍ.rlk egyes pont]ainak lPn3g6zi't al.i

ÍÉBKÉPÉK fr lérke úhublób'n b|ij|rukA\ZútkóZáZUscs r|21000 éÍélará.yú tiibb.yrc 20 rib (rb 6 m);aki P.in (]<b' l:5o ]5m), az fuy.\u]l Ktri]y\ill InrkéPésrctj 5zo|gá|'tánák 000 cs iérkópcin szinlközókkclh|á|kozhafunk' I{dig 10m na!]'sigú A |e]+óbb lórkóP.n jnind.| n!.Ey.djk va8yöiiidikszintvonalv.ía' s ezk leng.[zijn Íólólli nmgas'i8ais ÍPl\?n |üntelveez.kct 8ab' A mr8a$áEi édék.k m$'ru|alják' hoEJ' frél]r indgis2jnl.Mliki!Lij]n.k na33sbban Íekvó helyeket ott, s]8yil hoBy|€ r tónj]vagyenélkédó ', Íó]vJn es7n''Íinón\Íí oemiLbPnhdóme8 íD!\ iúny!^jn.k V;m;i, jm ha túlna8y, A 5z]nikii/ elóÍTÍdu]há! hogy az ctó| aLa.sonFbL] tTmószc! képrcdmények je]ennek nem ntg . lórkóPcn']0 m-.sszi'lkiizijkc( Íc|tiinlcló iéIkóPcn clóíordu]]rai, h%ya 3m csszirt n.n] |ákzjL ! |ló] fii$cllenül ugyanú8y kc]l mc8 h%yoldak ieD'ő szintvonalak iávo| Vánnak qyfr;sló|, mig a merede kébb k]lók cscúben sűíibb.n soiázó vonalakk!| lalálkozhalÚnk Fü $.jl{es hc&yo|dalaknála szin lvÓná |ák egyet|envona]lá ojVadnak LcitómPredeks*ét alábbiakszeriniszámolhatjúk hfiük áZ ki| ^ (A) m.E a távo|sá3ol két lvonalkijziitl'najd á kapotszámotosz' szin szuk.la keüó közó úima8a$á kűlőnbd8ge] gi (B) néÍé|édjük, hogy a szán'|á|éban á nevezóbenUgyanazonmétékéBys*.ekke||szerc. és
p"nÁ Ar 1' \'benó7 ].0000rPjAJ"r}L F |.Pd |200'.''.'J 400 fr é5s7inlvona|kőzótilárcká8 2 m (ami va]óú€ L ]m1000m' ' A/B = 1000/200= 5, vasyk a lejlő 8iadiénsé éker:5 A meÍedcké8cl a lPjiő ésa |izszintés sjk kbzöih dőlószö$el (ázáz J tan8cnsnek megÍehllj szo8ge|) ésszizJlókos édékiél(B/A{00) 'JlÁ L5ki lch.l lejeai Az utóbbi eselbena lőkólelesensik vidék0% o!, 42 Il8mdi.nsúenelkédó 05,az '0o% sigúnek szá'nii' A2 é8yés gEdim!:íókckról ós a hozájÚk brtozó dő' ]c$zögekól a Iap á|jánlévőiábláz A szinrv.nalak sa nti tájékozódá*ó|á Íás2lete5 fudnivalókat az

GRADIENS

n vóvá| BÉdiensnék né!ézzÚk' r! ]!||em,nriiffijle8es é5 v'9jntés úr]ikme8E,ütÉ|enh,hoByamennyjbén távo|!;8okhinyJdo\ik(inl l10'.s sndLcnsú ene][.dón |ri|.du.k Íó|í.|.mmdm vfuzinle*n a. ghr 0-, .r rr., r. ,,r.r. aJ8 ' r bbJ \, /, r . o " , lJ l i i. g|á |a, hogv Ni|vcndóh$zögú |cjlótmutata tólkéP: lankás sége a

Áúap! i.syi

&vén' neE&r

bdonúl ! ies'en'

( n g e d l l .b b d J j 3 tab'r l@ q' jlrh:ió .ídréd6 tle ÍÍd.*, l.hea tbjé( BlóJnúlu *syqó! ú' E4r Rlned o@d.L €Ddk.dó; . kúká a h.gy i

Az és iránylű a |ájékozodást segít egyéb eszközö
8rr nenr l eh. 1c1l . r, hoq \ \( ' /l ) ( l \/rl b fn . ". i . - : r. . - , i . ' i . ' . - . , . . /t . , . t-tiL h iV n il, li . i t D ri nd . n u1. V ( ;n. ) . l ( . | L ' . ) i . i l , l . rf, . , , L.
. r ' , r '' I r , l .l t l ,,? , r l .'

. .'l,t 'r. -/. , r. rl.nri. . , /', . \, ', '. || |, l, , l, I (. /. I ni lUd iü l('

'

."..

',

r ,,1 ,

A

NYoMoLVAsÁs NÁVIGÁc És T ka' |ányok kózolt, sziiáló sóben, á]sza ism€i.tlcn v.gy c3yhan8ú iJ '; á3útá]ókozódási cszköz.

Az |RÁNYTÚ Á ÍÁJÉ(ozTbÁsrsÉGiÍT És ÉGYéB EszKt2tK rNább bÓn'ol;lia á hélyzélei, hoBy á frá8TésessÍk nem marád dó mTz8íbán fn (lásd / ''j3[ A navj8á'ofuk \2Íei.!qeÍ. .Z á frTz Ís srt ló!/ülóa .jmü ábÍát)

Az|BÁNYTÚ

m]o And g-", r'\ tu elr ; ; " iro* ÍoÍíso* cn8.dnckkidke/.lni, hoByá kináiákmár az sz' am ' há8ne*s nánytiikei I'századbanhasználbk ke7dcik8e\ ú!ánérkézdiEU A mígnsesilánytiiax] X]I szjzJdban sé|yem '

A FÓLD MÁGEsEsI{EZTJE

Emlókezziink visszaaüa az isko|ában vó8zctkGéI|etc' imikorvJÍc' szeléket szótunk egy paP'lapn,ma]d alJP a]írúrmig.cí icÍunk' o l o.o g . . . o.o ' l or rmdezó.loltel nrIakmenté. há]frá7ál|áp.rú vJs jÍanlásá nfó Af.LdkéreEa|atlévij, nnyékony mágn.scs mezót scleyt boLygónkkiiru] A Findd 8iimbnek b Íé|íog hat]u(bc|scjóbcn óriási údmi8nc$.|' Ámi8ncs é5^|r Pó]usJauon bann€ m esik$ybe a tóldrajzi óncl.mb.n rct iszaki Pó]u$aL(]isd a Az iÍányhr muiaró]a nem más,mint.Eyszcrűmá3ncÍzcil a.ó]dfu ,3 y\ , " " -r \ |"ddf u. a b" d' 'b
Ir T '$ \| d ld g P "' "7 ó

A MÁGNEsEs I (LINÁcIT

m|T MUTAÍ Az
IBAI{YTU?

Föld nágncscs mczción.k .róvonala] nem mjndenho]Pirhuzamo ^ a Íöldfg|szinn€ | 'Az eóvonalak amál ózsútosabb.k, miniIk!.q sak |cbbVa8yunkaz Északi, i||ctvca DéLimígnscs sarkhoz . ]c|cnséget i']klinációnaknevezzük' A mágncs.ssarkokhozLózcli tóEólckbcn .z nijnyhj 9ábadon noz8ó múdóia bizonyosszóBc(zár lrc a vjzszjntcs \e,l észó8 annál na8yobb,miTélközélebb va8|Unk vi]i'nc]}'ikPóIu5hoz'|la Ponlo5á. aPólUsÍ.l!;Ikljll( á lij függól.gesn LcI!|ónru. gyáÍás $rán azi.kLi.ácÚ hdá ^ | hoEy mcgniive|ika mulaióh]Lsóvé8ének tóm{!i A íágné*s fié ' 1ó ,'.3yenPilcnsógc|, miat . FiiLd mí3ne5$ EEyén Il!7akjmá8nesessalkra, ósz.ki mágncscsró|(kére, . Jl' '.oe m 3a.! rci\;'" \'; r"" Dc TJ8n. 'r Íélléke Észak Amedka eBószet, Eulópái, szit}jrií| XózóP.Á^i 'c{s

bns'yed'

fu nfryrúndíójr e Yoeür

Az aÁNlÍÚ és TÁJÉhozóDÁ5Í SEG|ÍTEGrE6 É9z|ozo( ^

\

óo4rhP'ú!o.ní|v|9,5 kl.iud.! td'. ^r rbn {r rdii,

il, Kinálé5hPini, ldóli félhk.PédiBAÚsztdljál ú5Ú|7l|'ndol Íos. kínylü abbma zjnában húködl(. |$mc8bi7hÍóbban' inE ^z ]yikrc t.Ncz|ék HáázÍányhilBá5zónibJn'P'j|dluIely i!7ak{nrc. has'ná|unk, clóíorduIhí' ho8y i mulaló oly bill$ vágy 9ú!|ódikr Ío8laliiíban'h%y i |lolvi{iskorpon 'N]yiÍa

flri.bm.,!nlrnin

+,Jr, P! L, qilr6dBóbBtbnFlyóelvi

ÁzlMNYTÚszEREPLl JEtEx

hiÉíJk űn}tűin kezdetb€ n cak á ló *láFkól ó52nk(!nso|(ry} ^ L|iJ59| N), kelet(E' déI(s),nJ'lgál ov) cs J kó7luk lóvő Poniokí -

A z B A I Y T Ú .s A r Á JÉ ( oz ooÁ s T E c ] T t E G V É E s z K oz ó X s B

bbninror:i,.\ ,n- a,&ir

A. n,inyúl sa!Í.|lij búni.kk ós n ho..ni!* hnoli |tlkdk

!/ünÍo(.í.|.|.L J']dl he 'Ú1'' \' Í |i || ' ' ' ' ' L rr 't ' \ o"Vol hN?n.i|iik,.'ncl J7.|obbinckaGrllágkeBLaLJPpI \an ) !'|olLlli\b.n' n[\]e|qi.sl |.iii 1'L

.|a Fóld t3v m.shí;fu7oü rcnl
uIl!Iá

I
I

.,

I

MÁGIEsEs ELHAJ. LAS {DEt(LtNACt0)

Áz |BANYTÜ FfuÍÁ|

n' hi.d idóbcn \Jllo.t Á? u' j!] cDló J.[]m} dD' Á rc 'dd| oh2sÚnl |' Lt\ ('|i|cl.d (|j\d l '|'l oldJ]on)' iIty ,,\ (e cI 'n.|!ekd \.|lvn\uti.' (Jld |ú!N.{n' ho31 áZ[in\hi.r \.r|.dieVJ|ho/ kótcí |d(h \.llj\ ||ugaü mubi) 'ínvbj

í] vcrllzú n;gnc!c7.d mdJt], .[n'hn.[Jl !\la| nj'rlr j!'|i vcl!.fcí.l tords,cnn||óó' A mÜ L(o.N\ P.ü'|.! lJnn)|heL]cuvc'am!]ylnsu'bidon ÍoÍo]lh'l AnLno.

NYoMoLvÁsÁsÉsNAv GÁc T

Áz RANYÍÚ A rÁJÉ(ozTDÁsT És sEGiTó EcYÉB EszKozok négyszög a|akú, ílábzó lenóklemezn nyusszik' A iokol, áhelyben a mutató va\ á Íénék|mezhez kéPé* lehel Ío$ahi' él
Á\o '

fokbeosztÁs'nagában az állábá tokban Pcdi8 jelzónyi|ál, vclc Párhu zamo$. nanic|ző vona|ákát találun* A fenékléme?€nrcndszed.i eBy fiálik nyilai is láLr1áfunk' az úljrányr ez nub'ja (úiilányt jelzó nyil)'s á lemczolykorvoná|alva|és nagyilóval hé|van|ílva' A fr% lökél.le*bb iránytűn tii|röI és ianahazó féd* |ét blilun*' e2ek sésnsfuóvc|ponlosabbán meshalározhal]uk a r. 'ányáréí E rePtárgy Valódi irányát' bíny h]n} ezenkivÚ| áll ílhaió dek|iná.j& ská. Lrva|(n€llye| áutohatikusm kolrj8álni |ehcta náaneses élha]|ásból adódó Pliéftséket) dó|ésnéróvé| lEtő dőló$zóBén.* meghdirc. (a és

' Í' ' É |a|J| P"-TP1 \ár

Á nr3rc$

deunjdó (ud'

i hiie&j

'&*qekh

nágn*A Úd{'órd'

l&kÉpfhl nqfodhíjur, l íáó o&ék. r Fó|d erys Pon'jrin' Az '4oníb

á séBi irá.ytij mú*ödósól sP..iá|isaIkatÉszf,k seBihk] mo4ás Gillapi iL nesézii vó8éiaz inklini.ió ki$ycnlitéséE nehezebbretervéu a kó v.sGapáEyp€ d i8a mulrtó Ío€ i skorf.lléPósúI|ódáíhivato.t$ok kentnl A fumészei]'ók !s a ten]8.Észc&a *atonák ésJ kutatok mÁE!tsoq { 'örblj/ó.P i'J |'ru|e F.4 ''i
f u'J JJr U | ''ol o'J J o .l I J L o |l o l l ó b { rJ j & á aiáó F ';3

B p
.óEl' .| hmriyúio'ó, D kai ú]o'd,E Pfun&
lijoló, r| dlkkonjku! li.

fenérbmezes iÍány|ű
a fuliíák ésá héBymászó} kóÉben A fe.ók|enezes iránytű ]ólónó*n rd U F2 3 T á ] L{ x "''o | d |di"ló' J' " p. 7{L V Io - 0 .+ ! ! e l b . ' dá''l !Jo? |' j Pto .o d ; ' ' ' 4 n ' E2 a Íájla idnytú álialíban k& alakú, folyadékkal leli loL áfi.|y

SEC T EGYEB ESU(O2OK ló\ó JPí].9vJÍ'l k.lg6 va8y nyuEáiiil'in)'bi ^ 'ijo|óVámhPiii ilJ I|l J nyllJ J l{'idónkÍa iellemzó dck|inJ.'o í|nhJ'iu|J i.|/ij!l\ V{nli |s lólkép€Í |ál}áló iányok ijs9cninÍ;bJ íüdjtiul J 'iidó ' YclóÍkor n.m |.s7 s7Li|\Í lxjbb' konck.ióE Ne fé|édjür: mJs há |' "r.ll"r'h,lvn ].ruLrnl. alr' "lL.ll +"/ nünk i s7üks*.\ k'ig.'ilií 3 í.].zclbó| mryfudh'ljuL hoBr,Ji ^ hiszníljL'ki Ícnók|cme^lnínj/trjla lyákoll.lbJn iok Ícd.lzgleÉ ver.|hcló k]sm']rutj |om.inrl.iio|{jkd É t'gzereáé

(Tri|áio|ó
A kúZjl;io]óa Plizmál lá]oL(] |.ngcr.n hs/ni|úo! nlrlf!Lcl.,j. \ljni. n$!bó|É kili'nik, j lá]{)L(] l.ii|i|Lrir$ l vin' ho*y:llE]'es obj.ktu. frok ]rin|.inak neghdáíVisíviIn]!E lL'h||i||iPit:njJ hi]ó h.'r.g vjzjiirn'ú|ék knin)tíitn(ji.r jh.n.ib r n.m Jlki|mis nanv 'ú ^ ,ók ós.u objgkfum e3y rcm|biNscn' ohl$uk].iszinlapon]é 'ni]d vó únekd, EBvcs kózj tijo|ókd J (ÍnNk ÜÍc s^,]gí|ócmP]vü\.Íé $ rá llhd h.|v.zni, czck i|!!d|oÍ korn]inVh lj|(i'Ik i! leki'nhéijk

PÍinnáslájoIi
kibbnyté kíoník & lóÍl.p!*k áhal hászná|tprizmís lájolóva] ^ lslT Po.bs nÁnyn$hdifu7lis vi!é2heló' A fenáuemezgs ilinylúlc)?tl"n 4l \r7 |éPr'| r.\ á n"tl.'bbcl '4./ 'dbbá| 'áT'o| iizbó| vaE!' brcnz&jl kó\.ülnck), ó5 r lívo|j tí8yák b.méÍá*rP elii| sóóshíbó Íoníkcreszlcsirány,óktJ] É rmd c|keznek Mjkózbá ijl nt|ú nózünr a kól j'án]'/tkon' PÍi7ml Íóvén]Nlvashatiuk az ' lollPhd d Pr7nJ ' Lin|ólJ| nl8\ on pR / dul 0 {' Poa|rv8L Íántn+háláÍoásl is Y*.Zh.|ünr, á kmász'b€n \2|o ijl.*ü'rdis' nl!'8ii|hpilol itányok lÉÍkéFn való leltiinlclé*h.7 Pdufrás 'ájo!óval |eolElásáhÓ7 ug|ánLs 9|íí|7ó is yi,BfréÍó is sz.ikP8Ps' ó5

E|ehrciikus lájo|ó
lobb üZ|elb!n |\'n.rIiJIl|.|tonik!s 1á]dói, c]ó'hclő óL!|ó' in |.j7|cll J tó]d núsne {5 m.z.lenek nánYjt,.5 diBi'j|'l sgl Jl(jg Ut,n kozIia ha|Jdaj tr.rnIl\á3\ á krePt.ú!\ iÍJr\il i lilj|o mm(rnjijbJn f.inmkát, úl \on.rl.rkJlil elrrki;rczhrlUn]('Áz c1!|tonilu\ |ip|óbJ i]l.r|ábánórát r.iilt(iai.r rirk Nnezzetsem Le. erv. ..tv.\nr a7 nanr\rkai,hr pedis.v oLln nimondja a szo|EíL.Íd'ikír !lgsa'|$ógbcn i! +EÍ+ts nó]kűl vigv loh|Ígú os nkd t.ii(, ó\i szcrcinónk ^nrcnnyjL]en'dónkí trj|s7crclni' á{emes c cktonikN Iii(,]ljbJn l!o|!]o]kodnunkAdisnd s k]ic|uóv.| e||á'ot tíjoLóv.rI ki'nrylbMn is hl|.|onrnbL]in knédhet l'k i iíffú fémkaÍo$zórii]JnjLillignci$ hJásil NhnJP$g.8vP

|(0mány|áio|T

Akom;nytii,Ln vili Jj.mú!(|cn hózni|jjL hoBy bfráni |Pheson a i Ponlosi"inyl. Rcnds7c.in( hajó tckcszÍ.Iihoz.Íósihk'váByá tá]o|ó á||Ványzatak.lü|, ho8y i korml'ryos kónycLmcscn |eolv'sha$á Akornánytíio|óas?ólr.lsllijdók.salid]iba laiozik]rzűnyi!3y sabádon Io13ó,k& iIik'i vlin'|.Pje|zi, Jme|ynck aIsdlJPjiho, eBy vágy tóbb mÚtaiói cósn.fuk' A ío van hallvá, h%! íelü|Íó| hijlÚln ól njd' ámelyPíhuam.\ Á komán} fuiá | !ó|on! ovi.l, 'ü$óleBé h'jó h6'9EelyÉve|, 5 i hJrr hJhdíi iánú' jéI', Ha á konán'e ' o|yln h.|v,c'be ál|i'ii a hájó rÍÁl, h%t a ko. bianj aL'.a 'zÚ;n)l, núnv\on'| J s/,imlJP,n l$.' kivin| irán]'br nub$n Á *Prcsk.de|milo6J|on]b.rn|Ji'lok' *cnuk ós kiebb vildÍláj hJ

AmAGi|EsEs (DEvúc|ó) x|TÉBÉs
^/ [JnYiÚ múíóia rei'lkn'ü| Ü^l l] nuiÍóiinak á fr ásne$! Li)|' i..n'vtr'|\.r|o.xiÍú+l deljá.ióna*

A2 |RANYrÚ És A iÁJÉ(ozóoÁsT SEG|ÍT EGYéB Eszxizók Az nánytú hrsznJ]lla .kjll 8yó'ódjúnk úe3 Í.d|, hog]' . mús.!íjl |é3ilÁbb eBy-kÉtn'.ltÍ tiiYoLsá8ban runcénék küilóí okozó tá€ya| !ádiiÉ8.sjkín' kós' fcg}v* P|' éLekt.moszscb|áfrli, ÍiImÍekevó, Íék db Nemlnnyji' ismcll, dc ügyanilyen hdií vá|lhai ki az elenme|múki'ló |öán, i n,Zsd menlcs aojIbó|kószüll ónszii' a lémGat a
j '' \Á l JV rj |i L L J 7 ' . jl v [ ' \ á ' J h

N@,io3yüLji'lúElnBfiÁú. hknt.ihí dId!k|h&ió.d !6d'Aírlyúr|dnúÍdIn&y ebnjur. iyugú }rnyú d!r'i 'ó] ddóL ile. rou'{|uk J klól' Bülydjbl 6í ró|, hry jú (rÚl lig&i, holy: B|ód vg .'üléPhíónldnÚólari'bybót

Ú.

n hl'i|!

i líÍréph beje'dbF

3óPl(5i,

n'3aí.57u|l!i]li

\ i]]lmos vcrlék ós csóvÚ2lÉk kózléb€n

A bol|gónk cg,v6 Bl\Jn ézlelhe va nánylÚlvansh.7, *jl j fr ús2érhashálhda llJnnj vilisihoz vjsvjnyi(me|ya va5 zeL\et'A2 utazókva|imikoli fr ;8nésválé!cnevú +yikoxidÁlódot vá|loljl' hJsz |lák az nánylú mulaiójínak mágnesgz?séÉ, mfun$ vl\órc bjzonyos vu|kanikustmdglü sziuíkban A Íe]|ik,5 Ló7tieI nóho| c|cE naEy mcmyi'j8bcn vánnák ielen ahno4 e hoay k*érjLúkd muhól' E.Lcn a tcrü|.lekcn h!]yi hilB|*s an} A mJgn€ s rendc]lcnÚs{3.k e|óÍoldü|ásj h.yi *nd 52dnl á lé. kepe*m is fó| l2mik loildk Á funíák kedv.|l clPonlili ló4l az [€ y € í lt A||amokbjn ll*n J Nsv llanpshlÉi Mounl HJ|e lllent i Rámapch$vsq N.'v ]lÍ*y i||'mbáÍ, bnadibJn J Gor8ian'óbó| kómyéke a HÚÍon kjii|.siz onlano állambe|' Kin8íoniól ószakla Íekvóléd|élék, Elyc{iIt Ktri]ysá8banPediga skyc{zi3€ l Pn (alála2

'

n': úÍróP.n ldn'1.*.iqr n.n
vr kdl d|rnlnk r iyuFd iá(É

Á hajo komrin\ J b.sz.lc bcn cllcnói2nüi|'jd('lilil amikol úie|é|tono\ n'|'.ruk* \ás\ no! |.||, .í|itunk.2.!nb! |lnrci pou he|vln ntdÍn'k J hiió oűt q] 'ciórü ol}2n tenp'Jill) r.inv.ib.]'Jme|EgLfud]u]ri Ponk! njn\jl' é5 oNiy sukle 3 |.itÍln.nl],t(.bbij|s'imitn][ |!.l ful nj.iót) 'Ájo]óo A léntieks7.r nl dolií. 5 kjIlyJ szcrkcvll'd{j' inn'|vrő| lcoLv.s háliuk' hogy kiiIijn|'i'ij nnryokcsclón miIv.i ki|(iósj.iók.kk.] k.I ó! a iérkóP yli'ni fin]'ok mc8íclc]lctr]llkÚ li n.kl .n,.s.lóbcn ]ilotlakn* n'.E'l|e](in) korckcióréfu $|| V.nnn.nbi \ennúnk ma8ásaBm.ól (iIt'n'.l.Í) J .o|Jo]Zi h.Iv|| lÚlNqjnnl lii]óti nr.. ^ hÍ,rj|jjk J L(i]ntomjsóÍ.kcl !ásá8ánák hl8i].rPÍi{ .'|JPul vév. j.|7i i nDBJ$jsoL J mi8asi! novckn]ÍieLa lógnvo ^nn'w( d'Js .s.k|en' nl+iú8 pontos ]s]n.l|tr [t ó|in.r h.gy.kb.|' ^ l '''' I b '.n .I ' ' ' L | " . i q .,'{) 'i iÍ [od&n íii]Íc|ó tiÍtr|L Cnrcllcdón ós+y.i'.{lv c'ii.k, nem lud '/ hdruk bi/o$[ ho!\ ihcg| lclPjér.jl |i8\ $.]| .xodlá8ol oÍofiÍ'

Á ko nány|ájo|T l|téÉse

A mágnescs € | |ania ti|éÍés Tse
]ámj ná€!&s ki|ólóí v!$ük fól a háliaikTl, ó\ srre|iüt Íól na nindázzáL iml Jl úhá is nagunkr' !r,úík 3unr E8y ismedh.lyól J dombleló É|dáu| id.j|is he|y halirczzuk rP8 'iL.p *i't' \J |-'í n' é$ J |lfuhJlJn $vcn]d.ts ';!'|' ./Pkre Tvló t.Íéptií8y P.nt6 irínyál. Eaián .z irányiú *8iegóvel nólukbe u8yanezckcliz ninyokat, koÍi8i|juk ókcl a d.klinácionak fieBÍe]e|ée' íald halonli|su| ö$ze l iérkjpcn litoÍákka|' Ha az el1éÉ5 meghaIad]a.31ol, v.gyük soüa, me|yik úlicszkőz .kozhat]a a

ttlÁGAssÁGl{ÉB0

NYoMoLVAsAs NAVGAcIT És van e s2ó, a magasá8mébóazonbane|c'aLfulja kéklyPinkd' Ez különósen TlyánkoÍfontos,ánikor a GúGIóI leÍelé vezeló %y€llen biz tTnsÁ8osútm*téIeléhez i|ány az á könnyenbájbákérii|héEnk, e|tevesztiükkiindu|óp.n'o', Láiási viszonyok kó^jlt |eÍe|é haladunk a hég], Ha rov 8erjn.en e5 cgy szjkh vJgy mercd.k]cÍőmiattle kell ereszkednünk vahme|yik o] d a| o n m J E .'' gn ióe|'"+ ' nnle la Í e|ó| g} eL eJ Rl{ m a J ho MivPl az atmogÍeri*Usnyonáí az idójálísi íonlok is L{lo|yáso|iák ma8a$Bméftjnkel rend*r€ olyán helyrc éónk' nelynek isne!ük a iénBerezini fó|őtti ma8asá8át (P|' tén8érPártÍa o|yanhé|yÍq Va8y aho| á lérképén ván tiinletvéá Íel p.ntosétékeL maga55á3), ke||á||itanunka bt Az rliiméler hasznáhtakoÍ E8yük lig}e|enbe idójárásikód]' az vÉzonyl.g gyoNan mény.kciViharosidőbcn,Jmikor a |ógnyomás változik' J m.ga$á3mórői a |chciő |cggy.kabban úFabe ke||álhhnj, n ivcl a bcálliiá íó| számi tolt 33y.kól ó án bglül ne8bízhdat|amá ví|. har'Anri.iklonidején,dedis, nyu8odlidóbenal4lyomáshozjvetó
lP34P1 d|'"' doP1l| Á nJá' riibbban |álik 9üks*6sá' )P1 o' J r"3á -jg nÁ.bbP 3"7i';.d i'

Á z R Á N V T Ú sA T Á JÉ h oz ó D Á s9 E c i T i € GY E B E s z \ t z t ( É T m!ta'a' hogy az éFzaka lolyamán á .ábor vJlamilyen rejié|yes okból ,,na gasbbra kPrüli',, rudhaí!( ho8y á ]égnyonás.sókkenóbénván, amit rendsz€ Í int Íosv idő kovet A ]égnyo. más nóVekédése áfri. ie|zetl magas. ság Gdrk.ésébenny]lvánu|mc8 tóbbnyne nyu8odt időt jclcz'

A
vJbá' JJPdladdd á

És TÁvoLsÁG A Á 'EBEssÉG hozzíveiő]*es tÁjékozódáskál is.
I\'IERESE
nh

{ idóiÍási 6onbk i! bddyí

meí navi8á.iós .|járás (anely!ől a 3' íejez€'bén Tlvá\hafu.k) eg}ik lónyc. ges e|éfré h*bfr távoká8 méús' a A mo8iÍrünk ha8yotl úl ho$ál kéL félék.PPfl halárczhaíuk meg: köz velLenü1 léPó$zámlá|ó (Pedométe' Í8ii!:g.vel va8y lépé*ink száhTlá siv.l' cscllcg a $aloBlási sébes* és

Á magaságméró koijbbrn robuszfu' dlága sérkcz.t voli, nelyet ..dl ÍU]dráól.'H dLJ r"'o.di.'ól hJ.J;Il"L am n.n{PlF mJ |o nn) i' |''o a 'J .|'.t' /' |ó d''Lbo$o? ' ' 5 o , , ; ' ihJ n n( r Á 6 . hozá elórhelő áron TóbbÍL'nkciósszerkeZtól vm szó' amelybe lóg: n)tmísmóftj éseleklsnikrc iá]o|ó is be van épilv€ Mivel az á]iiméter |éBnyofrás a alap]ánmltália a má8aságTt, baÍG mátrkéntis hahálha!úk, Há á Íö|óti máBá$áB váhc 'enBérvint z'lán nen ha8yjuk é|a bázistáboI területét, va8} ha]ón va Éldául gyunk -, a magasjEméIő selils*ével fi8ye|emme| kis&heljük ésíö|az jdőjáIási írcnlok okozta lógnyomásvíltozást,egysrct smmdidójáIáse|óÉe|z:*isvégezheiünk' 'egy.zheljük idEárás alakulásán a nagasá3móó éjsa*ai váliozásaiból k ^z kövglkezletheiünk' Ha r+3el úPi||mtun]< alÜnélerc, ésaz azl a2

xARliBÁ K|ALAXíTÁSÚ |MAGAssÁGmÉRl(

tÉPÉsszÁMtÁLT

A|éPésszim|áló 0ás'l az 52' oldalon lÉvőábÍá0á hesetl |épésckszá. nránal lii8zilósórc szo|8áló mÓzBás!!2éke|ő .zelke7l l' m.|yct a s'Pó kó.ül, óvijn kell vhé|nj,Ha b€ á lliEuk nrla saját |óPéshoszunkat'a miis?ráz á]tálÚnk vála54otl mérÉke8ység sZrini iclzi a ne8leÍ úi ho*zát'Afrénnyjbene|ekton]kusidómérólkhasználLlrk, a háládási s.besáEét h fr e$||aPithaljuk' A léPé$.ám|á|ó hátány., hogy csk sik, könnyen jáÍhaiótéÍ."Pen nűkódi( me8bizh ó4 aho| latlani léhéiaz á]landó |é*shoszl Amr kor La$in fó|felé kapiaiunk á hegyeí náBv sebess*8e]Lcfclósza. ]adunk. |cjlón,akadá|yokon'nászunk ]éé!észkedünk kavi.sos Át, egy h.gyo|dJlon, vaE), átvá8jlk magunk* a d,lun8eLcn, mc8bizh ósíga

TÁJÉKozTDÁsT sEGiTó EcYÉB EszKó2oK léPé*tszámLáló mindcnszízadikulin kó' e8J]míjk bgja pcdig a ,,százak" alaP]án Ícj.

ffi)
|ópbh|d, Lc3löbb{ú vlídn daélgijho. kd| sóíknj' jín k'tbeí 'rPján ddJ', ! Gieótrkón vLdiil' Á núggs í !án| jchn'ó Épe. bt Ldl 'lniiuík

KEBEKPABRÁ szEBELHETo MEB0mUszEBEK
'': Ie !L'lLl||d

ManaPsí8 sorfáe, lúrabi.iklire hegyikéÍékpáÍá és szÍé|hdóíeru mliszerkapható'an]e|yek tá]ékúhiált ád.ák á freBatJtd P.ntos

LEPEsszAMLÁLAS
FEJBEII

úsuánlá\á| áfi]koÍ kú||ikho, a eijsiteitaPró mál$cs.|haIad vi]]á. a hoz r.gzitet é'ékelii m.||eti, szám|á|ó i u8rik.gycl A l;voLsigméÍéséhez be ke||PÍognmoznia nűszc r. a kgÉká! méójél. ninikomPutcl Ponlosan jc]zi a sPb€sóge| ésa lívolsi8ot, ^ ós a léPé$ám|á|óva|el]PnLé|ben kjlévP b|jjeB},é.et|ens*éi ninc a

|Jó.

hi iílá$a vansziiksóg'^z i ].8]obb, kmérunkégyádot táVolsi8oi háti^Ákkd a m.ídjlk l00 mr , ós szoká$s íiDf.|5zcrelésünkbén, .3h wu. 7' I JLdlP.P loTb 'ljm hégfu in|i€ t ' Á kapoü á{ék.kbólm$lu.ljuL ho8y az adot 'ávolság át|aBosan hírr |óÉs! v.n szükóg' leléhé7 .3zrIp..aJ-. ,. Lt .. LiJkon vé7trponlos erd nrÉnyrc' gya' sok szonyl.gsjm', tago|a'lan laíozó lépószínokal is kol|ísal arcnb.n ., dtijL c teÍóvidékékh.Z 3 A fejbenvaló |ópésszinniLiskoÍ rd(]dó Prcblémákégyiké számlá éh lás esetle8s Pontauinsága'Nt s7limolju.k mlndm e8ye\ léPéí, géndó frinde. másodikal Pc|diuL csak a jobb libba| megtueket yl |ép€j vanna]! ákik lőlr€sznPk +], Drii:k kNic$t, és nmds urán áhésznéke8y dalabo' i jobb |gnyedikLrc; mások olcsó' műJnyrs b.tják vánon á 5dÜokkJ "nLbilÚnoka|''

A *béragménj kúé|á tárcl5á8 ésa s.be$* mór&jrc yjL8j]ó.szkóz' h!ió?-ásbanÁtcn8clcnmcglcttutalszinl.kivótc|.ólkü|a{Dc9 só3ósJz idó szolzJtából számiliáL kj. Ha a }L]]d sbcsÍ3e nógv Gc !''P3' i''3\ o'''"L'i |ö.'E mó J'l' l' "lo|d'''0lT' sóre,Ulazásisebss{üket il|etóeninkábbáÍahá$'dko2rák, hTgV É pá vlalab ir szénnr kij lóTbóZó iJ q ésahá62é|l]o8ya. b.Ío|yáso]ja háládá*' a |;$ktÍ sal rnkán van Vük5é& mive]a navi3á1ás ióísz( róvk.Iil]zo. (vagyis . lclcPtiqyak figyclcnirNólclóvcL) ló'lónik, a |ís a]aPján megtit tjvo|si8 p.dl8a ÉIkóPról is |co|vas]rato scbGs|s is lávo|li8mónjsnck akkol van nagyobb jg|eniős{e' ba ^ nin.s Íó|d i |álhátá va8y lGsák a lálísi viszonyo} 'oq Kiebb\"lo o'"+bp.pB ip h;g "grBy.. 'bb. .r '. , Íc dősitdi faú9ó (lÁsd á laúVó hálbá |aránrl Vó|{j ábÍát) A knkar. Éóriásvizi iámúVekétkido|8ozo*áb' él.kbonjkus\!be\\*mé^Né' i\ fó|9efulheijül! Úrek két ÍaÍája van: vodÚáss| múkiidó' i||etve

sEBEssÉGMÉBi KÖTÉL

NYoMoLVAsÁs NÁVIGÁc és T A hajó mögótt vonhtott*bcsú8móIőkót Észbólál| eg} hPatke' Ékból'amelyha|adás közbcn állandóanforc& és.gy ÍenáZ' .gys*ból, ame|yórrek.|i a lol3ó mo4ás á|lal kchc( imPulzuso|.t' és jelzi a sebssé8€i ésa iávohá3oi A hájób*h€z eíősiret *bes*Eméó U8yanezenaz e|venmúködi*, azzal á kúldnbséggel, hogy a laPÁikerekez esglb€n a hajóleí egyik l.is nyilásán kerésztülnerú| 3 vizbe'

Az RÁNYÍÚ A rÁJÉkTzTDÁsÍ És sEclTT ErYÉ6EszKizoK A múllban akkorloli 9ük9g széiláns', afrikol.em |álszofr ÍöLd d l o.7oí|ot' v"8y á |;' ;p rPr v.k "|Á3p.1 T. A F''d'(| "tó ri. (ango| ho]das helyméghátámzó készü|ék óvjdílé5*| cl's' ld. 6' Íejc. 4t) ne8ielÚée óla a szé{áns majdhogyncm Íöliisle€c$ó váll' A GPs'vevókészülék kisebb, könnyebb, ol.sóbb, Ponlosbb, haszna|ala e8ysarűbb, é5 o]yJnkor is működ iL amikor a le|hőzel mia az é3iEs lék nem |ábzanak' MáÍósZt visrcnt a s4xtínshoz nims VükR8 clcmre, az óceánl ábzelő ia.hiok ledólzelón Byakran ialá|kozháiunk e8bízb'ó kie8éúilóivel, 4 '/"'';F á''á hT8\ ful.v iown n eE. '!ad':e' ';ven Po 'T'3á|' mé']ük a szfuet őnmá8Ú.k éskéttávoli objekfum közót A múszel ó0o 6 kódkkÍ. emlékeu amelynek ives sakrszán íokbeosziií ia. t.l, ]á]unk.A ,,távoli ob]ekfumo*,, többnyjre a Nap (va8y c8y Gilla8) es a |átóhatár A szelke-t mcgmutat]aa Poziciónrnoz iaÍozó hoszúsá8i Aki tóbbet szeEhe bdni a csillag*épek alapjín való lájókozódÁsól, kerese Roy T Ma]oney c.laljil N'Uií''o' ji N/lid/ ésD' Pike ' R*']'s sálíd si''lf.'l .inú mÚirájár'

szExTÁ s

A szexláns nghéz'bonyolult, dúga cszköz m.|yct ióbbnyÍc .'k J konlinensek xőzóíi ho$zú ulak'l ábzc]ó hajók icn8.ró'lr ós Ém!. Íeilenvidék€ k Íelderité*le indu]ó kuiaiócsoPoÍoklrasznilnak' A s2xláns á Gillá8képek a|apjin töfunó lájékozójis, Va3yisa NJP ós kiindu]óhelyné8hatánzás eszkóze' a 6jl|'Eok helyz.léből

EGYÉB FELSZERELÉS| EszKÖzoK

Léhebéges, ho8y frár egy téILéP e8y nánytű segib*év.| h sikcrul é5 meBlalálnunk a helyes nányl, ám uhnk sún Vámos nás Íclszcrc|.j' si táIgy is hasznosro*bizonyulhat'

TÉRxÉPTÁsxA

{ vA|ü!

Ígiú3;4l

PÜbwr

n"3n.rreÁ4ul . \"P 1'5 !g' í i "g| ilBrf pd j"plá !b ij;Loádó

Á tórkePtásk2 masziv nejlonból késziill, álláhzó Pvc ábbrkál .l|á loit' vizhái|an iol9 amelyesó éssár é||hvédiá Páp'l, A t.Íkép úay van *jha]tvab€nnq hoBy pontosan az á hely hE2ódjod, áhol épp.n va8yun*, A tokon Íéndszerint nányb]nékési!Úeszki'nek való z*b. k.l blá|únl ésszijjál vaBy4ineggel js íó|van sÉrcIve,i8y akáÍJ nyakunkb' is akaszthatiuk.Ha o|csóbb negoldá$ kclcsünk' *rczzünk b9 e8y ol}an núanya8 láskát, melybe b.leÍ& az d$zchajto8aioí iór

A2 |FÁNYIÚ ÉsÁTÁJÉKozÓDnsTsEciró EGYEB Es2KozTR

IBOESZKOZ, JEGYZEIFUZEI BADIR,

lv].ljok ÍinnklF ln' í r l\á^ , r ha ! uKa / ^. üüli\. nb . ]! ól]rdjii|.{jrLóP .jLL.r]rí|k nqjlris. v(i].t h(l8y ^ N akd ónl.D].sPlhi bc].í]'P.|. nr, s r!.di! L.g)d nihnkh.gvc rl, Luo.)ulhi H. n.D v.gytrnk
L.]] !g).lnii']| i h.]üoLlN lr.n .nÍi iijl]zt.iiink |.l \i|.tlIirYo(ii, vi!y nnÜaLen rge

I!..
k.diúL d aéni ü idó' lBI iddi&

h}íjDs.aIi!.i.ios csz|bzn.| sza l]diiIJ nPgr.t úat, es e|dóilhel J n!r|Ln' hogl m.g l nÍ.L.g b.;|ll..]Td m!!.rkr//ii,,r i L \!rr!v!i \/l
s3ns.séEl ner&hdjük Á.íqNk ]inlú Íbe4d' i Yti i h.

h}/i;lhnlr

1l! I ! !/d)

|. !lrmI l\lLl'i\D nó]kül H. bi].sc, I Liq', kqnil.i Leh.r hogy lr F sqriGór|v|| Lr nllirr r\!/ ilL

híjuk i jenú conó!ü' nht í&ídld/oÉbrn *Í''i''dl '!íBÜi
&ibe^ L bdjqk gánd^i r nisod Dobiu|aLd-ébdh.8uik&r Mzb€ ú$] ho8y kd*I nÜidjon i hiótíhg lÁ) a hú'd ^^iko! Úa8yn i lijón noóbgsci J! 15 m 7'5 6!

túG elem|;hPl .k.n i/.iVikJ ILij]'rridho]j\iün ].fufl '!r.n n.nrrjlb.tiul.i ol.iLiklLat]L fig!c|mc((|d ! lej.^ 'úguik lh i t!|rÚnnt J í.iin][.! ÚNí tL|' a ]i!zii']k ió|szabi{iu]J lérkiP d\. Llin] lLlqj ; DJlrU d.v 'Linírdjij| Mg!o. pnrrikrs, r L.impi bc. -.

|.!'en.i|unk bÍJ ékbu ].sa|íb|]cgy t|j.s src't.]m] ós kór ||.]hossr'|rb túráÍ. kószü|iink' vi3yiinkt]íal.kzscb]á'npát is'

Á z BÁ N T Ú É sÁ T A r É R oz T oA ss É c | r T GI E B E s z N oz ok Í E
Á, útrcnJLméÍó kg.k k]sm']rctű, PDktiku\évkóZ, á|ián áPíj' ba!á2 a di]t]<rik[.], m.|yc( vell]gt,u.k. téÍkeP{.nieoe,et úfoo.J|on: ' szím|.Pon mcgi.]cnik.z úlvoniI krlomólcfu.n/mé.íó]dbcn krÍ.Ezctl o''7' 1 .s'óbb'.' 7.' | :(000 haszná|']u|k'a lürán ncm |cszrá sziiksóg' Á2 útvo.JID].Íó kerukegyszerúbb o|Góbb aIbmd'v.jlkóN a hr ós Bvü.k a ÉÍk.pfu, iP|óljúk ^jnórt

KEBÉK ÚTVoNALMÉn0

P6g!bó

kE

Íeé.),

'

btrd'm

úlj

A,HAJ,OZASI TEBK,EPlIEZ TARTOZO ESZK0ZoK

u|, kaFkk| É3y km!u| .kaunk úlnak i.dulni, k.n}clm.slbbós o|.sdbb, Dou8|.s-Í.|c há szőgnórót haszn'unk' E2 nem ni' m]nt .By r'7.m o drIho$zúsá8ú' miianEgbó|kés2üLt, átl;lszó né8yzc! IiP' ame|Fc| Íclii|elén fü$ó]eBesál ViAzin.e5vonJLakból tór íLLó kóFhiLót,a sá|ein pe.lig0. ró|359' is ierjedóíokbcosztáí b|á|Unk' hP Pgyszeüe vona|á és szó8méÍó,iz ilinyok gyoB |e s ^mu'n}2E bejeló|ésére o]vasisanós na8vjábó| ugyanúgy k.||haszná|nunk, ni jrÁnvtú (lásdaz llínyiűk' lájolókc' jbÍii), a Ícnókl.nNzes leme7éi

n.sahdiük

eg Lo!'9ó5 ú' i6ei.

Atáiékozod alapiai
A navigáció elsajátításán.k elsősorban az a cél;a,hogy ne tévedjiink €l, nem Pedig az, hogy me8 tüdiul' hatáÍozni taíózkodási heIyiirk€ t , ÍtiuLíneItévedtiink. n.ü8á1ás A lényegea2, hogy mindi8 fudiuk' hol iáÍt'nk ésmeEe tütunk.
pBédeszlózeió|' ..ló |ó' í.ic2r'b.n 2 üfuó lÉtÍml6sá3ú bkePó| ó. J2 nínybjÍó|€í só ebb.ó| í.iezP'b.'l pédi3n!* ' heálnunk.,.kcl ' gtakorlalbani h} bdhrljuk, ólrónl ké|| tájoIjukbc J lóÍkeP.l, hqyan h.tározuk n.B' *} ádTfr ponl Í'' 8ym nt ' i' ' ||' Mk|\ on JI me ' ' F P on n .i n J| .Í c | h J' r i d ü \ " ".q .j P o/ i . ci(jnkat,h%yan kóvesük l líjoló által je|a( irányt, ésmi])€n 3.rcP. hcz iuhak ezek áz cszközök a hozzávetól$$ tíiókozódásban fcjc. ^ a k]skal$ó is hJjóknlvi€ á ]ásinjl'aPí|ykorésdaaáIykol-r ^lLrcn ^ l,!!kep .l l 'ájo|ó .yújlob navtáció. .ljáliskon uvül a kij|oÍ

\|'' d' 1mo.]'^ Í.l Tec.J1JnBgd/:|v.!' t'i.r\' rcnd.IkP2éléE ;||ó ilszes |ehdóségel ^|.rr' Íó|h.\.i|ri üru' lÚs! tsáloÍi ó|itjmJszJ vag} meg.iÍo]jaaz éB|jk .]ií.isí| linot .rudmLnyl' fr lldszcrckó| 9óLvá.|mondhali l] ilnó liilrbd i\Úq ^lJi.kozódási viIaki' .nná] jobb.Az alább hfreíc(ctl J]ipvtló (ú riv.r]li|!]siiltJ' svaI képldt nrvigáloüá vÁlhÚunk.

TAJEXOZODASI KESZSEG

" Ili odaÍ8re|iink czerreá do|sokl.'i 8ond.|Jt Jblir k.\/i|1:{'u fo. /icií'nkÍi] ós .rz úl'aNró| kósz*t3. Í9|óJ!t

Ilá !Ltiv('(liin( 8yákEn hivalko7uil hoIty Iin. Iii(itolodJ! 'ni k!525.günk valójában főLóPP aful !ái \7ú hosy Úlki'lrn fun 'i lldlünk c]€ $ á a kórü|óttiink ]óvó do|sokn. \'r ro7od".. re.7fg L.P tP.. ... Jt]t]an á||, h%} m$íi3rliük á kón .|cl ós lcrcpúEyáka' s o'l.rÍi8y!lú!ka hJld.ni trinvlJ. ^dmó n1dj GJ. m u '.
IlL'.".,''|.'.Í

vB.4!L.|.d.||ií'dóíb(nür{éLL i & Ií a'^ Ídkkn e FÁ u rn 6 .É e |qé |áli'iJóWDÉllJ' ú'ú^y' ieLó ' n''l'd..|'ür.'&nlle.Éí.kLndil A ú|ópd6r njl' |iwóürlÍú| !yú(dfq díi!k' ni3! nÍJó Bybl rcn qirr t6

ÍÉRftP|Mt'|nÚ És
,\/ .n'ibbj b.re2d!*k

m$eíé9h.2

ism.műnk k.|| i n'n.|t|on'c^s
n \'|'1 H J '7 J|{* t ' |''P ''.'|'; '|

r í.iÚe' vonJikozó szakaszait

lÍJ) |É|/'

Az|BÁflYIÚ BErAJotÁsA
o|yí| n1i8|$C5 inl]mi|ijl enná( amélyek

P'''' É ^ \.|(.\(t:l|( L|:LIJ''lr|jbqn!|l;r)' rP'.d\Pu' doIhiliL'k,h(,llynin.s szüks$ünk ilánylűre' Défr i ióíénjL hJ jz !]. mok |omo ]jrck,vl3y izadothclyó| nincsmegfelelómúh.ld;so5l Hi l NJP ó5l ci||a8ok nreBmu(aliák nckünk az uhl, nDek i bl] |dd|ílk ll iÍJ]ylúvÚ|vá8yákiiliú3s GPsvevókószű1ók|c]?Nol J? !3.' 3y*ÍJn bÍit]' jjnj Íé|hó?i ''

|$a]ápvelóbb funk.iója á máEneí\ i!7iIin'j'ly f,rrsu].l ^1iij.}'tű i'L |iTgüsukel á2 iányhj íog|a|JlÁt die in]isi V.n.L\r n! .i| ü I] (N) b.li' né (aZá, 0001nál)'Ez!lántais'k a7 Í.n'vlüt vV\/i'Íc | ln, nl8 a mÚlánr mes ncm ál|apod]k(8yő,ód]ii[| ntg iTó|, hos}' Vu kolrbkijh}'c'e nkbPnninc*nek el'k lN]áIn! |iíil. |'''} a |d J hr2|''Am' JnPro'''brr\l'.'l|'HÍ\'.'''l'|. 'émtí€ v .L, ||l ckkoI iz c3ó9 úsy loldÍiÚ|! |b8y a mtrli[i pí.|ruza. 'ányhil nlN'i] j]li ic|zőnvillál,az úiirán]'lje|zdnyjl nra!|!{\ ó5^|(itr{]} '

Av^|.oD| |nÁY MEGHATÁRoZÁSA ÉszÁx|

Ha Íenéklenczc! iÍ.nl'1ijv€ | mPgakaiuk lJlilni i va|ódi csziki niny| fddi6Úke|i ío3|]|J!núBy, ho8y á szám|.P yl.i'niúszak pontosn Íd|ótÁlllon Eh1i'].iLhblk a gámla' útnái)'t jÉl,ijiyiInúí'lá 'pol a deklDá&j s/ennD ón.kre J$, ninthi i2 nin|lúíj||€ o lva$ll óiókei !dnen!:n|.|j i tri|L:P( G nyu8áli niinyü .||rqlijí hoz'3dva' Nt ll!), j||i|su| i sá'n|3pol a ke]elil |eYonv!) ||i J dck|i dó '0. 0101ro,ha l5-X (ri),itkorr.l5lE Ezutin íodils'k tl il.!ósz nin]'iiil, mi3i mtrb|ó ólzjki (voÍo' v+e bg n.m i|| i ]!'|hnl'iLi.inyiba. Á7 úiitJnyl ]||7ónyi] (me|I nen azonosa toFLJL.lbJn |!vó].Lzónyillall)ekkola vi]Glr ósz.kíelémubt

A TÉRKÉPHÁLT ÉszAK| |vEGHÁTÁRozÁsA szER| T| |RÁl'|Y
rányr máidnejn trÉyJ]ú3y mqhatí kell s !lh'i|á! mii i kiiB&íást Pbbcn ^ verinti ó52lki nán] kózöIt o| az cÍlb{ a mJgnc$s!5' léÍképháló clvó|tc,nl Ez rends,fnnl ncí F|.nl n!E-l'éltéIél a |.ÍósJ]JPiin |(e|j mJ8ncs.s.s i \J|l i.'.rk' nanv kozó$ |ú|iinbílhcz kép€ í '. tél k.p útmul.iórbJ' m.*|.n.ilh.iiL'k.nn.kFon!\ií.k.|(|d l fejezd) ']slaki lé*éPhá|ószcri!Íi

A TÉflKÉP TÁJ0tÁsA

Á ié.kéP hás).ill.|k!| 1JPdszbIni foBju( ho3y !)kkaLkónn}db.n mubl, es ha dI8'oJh&unl' hi ó5?.jkfüi]J á va|ódi ósz i iÍiny Í!]ú lá|'|'l[.í o$^'v|íüL á ipÍmászl] kóp7ódnctryekiP|'Atá' iéÍkéPÉn ' nód]á l.héts*cl: Vlljc^gljÚkirá.yiü io|ínaknevc l e|lirínl| |(;1

TÁJoLAs IMllYTUVEL

Ha.r ié*.P.t nJnvM.|.r|Jquk b.i;jo|ni, lovc$uk i lJ]ódj vaBy J térképhá|o szc.inti $nrL n]lEk.rc'isekol.Lknmiarndo Íónl Émefre th eljÁráí Miubn Ú]vlr.Ziüka dek|ini.jó m[{ikii3iziiáí' h.Lv.} zük Íáá2i.írylnIi lllkiPÍgúg' |roEya ícnók|!n]!7 hoszabbiloldü lá Párhúzamos |o!y!trl i!&éPhá|ó vonalávJ]'ós aZ úlilá'ryljelzó nyí iélkéPészJki PÍqnc lg|e frúla$on' Ezt kiivltj.n áz ilányiÚvc ' |'.|iPr' d. hoB! á r .|Jr'r'/-L''' o'o'|.i3

8nú9$!|i

n|{.' l'lili

N YoMoL V ÁsÁs NAvcÁ(|T És

A ÍÁJÉ(ozToÁs ALÁPJÁ| A tlilgyik sz.d i tá]o|ássrán válaszunk ki e8y e|őttiink l. 'eÍcP vó, j.|kEFks objektmd Gz iÁn],ti' széÍinti nánynak njnG jékn'a

i'. o.|'r L\p|' P .óp4 L$' |og'" |" o' ol"' | |J nl í' " icr.Ptárgy kér potlia kózóh a blkéPén hú2ot keP,flelb.|i sakasz ponlosana |aló*Bbán látT! lcEPií8y íe]é mula$on (|ísda 65' oldaHa á i!!kéP á meB.e|e|ij Ú;nyb.n áL|,kómycn m$íclc]lclhctjük .gJ'frásnak J léÍkep.n ibrizolt ós a *ijmyczelünkbcn lóvó iere!)tÁr ó5 o|dalon lilhdjL'k' ho8y a iélkép€ . a lenP|om 8yaki 'nóBot, L'-b.l' ^ o' 70rooi r'v oJEbd.,,"/,po/..i,ts"J"r Ha nc Ponto$n északíe|é názünl! iermészelésén *éggn 'ár']uka léIkóPcia k.zünkben, ha !Edi8 eByéne*. délÍélénIdu|unLJÉrkóP ]efe]á nn, Xis idő Éhé|fuvel scn ic].ntFrob]ómáiaz ez PdnGJr íejjel

IRAYOK, HELYZETVOI.IALAN

A2 nány eBvP.nb!k, vonalnak vigy szakasznakvalódi'a ÉrkélhÁ a Il!5zÜ]nticisy. migncsesószaknoz viszonyitoit, rendszeÍint fokbán kózvct|cn üinyi a laíózkodás i I'elyünktől á lár8y nán}ába mer ^íö]' az i'rverziÍánytPedi8 á t'gykí áZ akfu;|isP.ziciónk í.]ó iúk
'iÉ)' 'c.'o7o| "ts}l'?.' |' |;'r\e' 'd]t}o.ol '30oö|hr old3|Tn]évi illus^Íáoól a Íéríiló|a irán|ába Ía ^66 ir.Ít kóz\tdeo nánv éÍé|e 320.,'aPu|vévc . Íáló| . ÍérÍi fe]., sánilot invgÍz roorrPed,3 r40. 1320L140.=1301

fF ,

@i"hn

'!

r i ,Lr o n

JrdY

r j"Lonlr h4k ! 6i JL'.d jrLoi'i.Ú'I !ry nJ1y\q '3''

B' i r'ónül !onJbd JIio! r n' 4 d b R n ' n .giaúní da(^)

sEn t!g

á A a j.|zőnyil jrányában lj||ron' lé.kep eklol Pontosan ''e8ybévág',

TÉBrÉPFil LEotvAs0Tr KÖvETÉsE |BÁt{Y lMNYrÚ
SEGITSEGEVEL
rivi8á.ióqyikle$yákrabbái alká|fiáz.tmdódusJ rz amikor|e. ^ !lvisunk eBy irÁnyi á téÍképÍó|, ét n;nytii sc3iisó8cvc| mqPóbá. LL|d|ébbÉn á2#nyban ha|.dnl 'z a|apoMnb! ke||3vako ^móds.fl !i rm( ,nig kavslevi.ren nen tudjuk allotmrzni. iisztíbanvaEyunkákfoá|h PT /i(^nódlzeloLvr.ko'haszná|hd4ha esó objektlm fe|éiBy."kzü.k, !jnkki]' .:s csy |álóhíárcn fuvii|

TÁJ0ús TEREPTÁRGYAK AtÁPJÁ

Íi8yelem. Navlsá|á\ ki'zben a iéÍkéPrcndszeÍes bnulhányo2áiival De| kéll knémi'n( meÍe jin'nk' Tudnunk kell, milyén iereptárgyakat ós lcmészeh kePzódményg*Pl lífunk naglnk kijrul, s é3k ho8yan

lérkép és7akiPelem. Í.|é muia$on' Az ilín),tii mtrlalojátekkor mé3Íi8ye|men kjvűl ha3yhdjuk . Ha szü]Gjs.s, vécczzükc|a dgkli ció kii8azÍ;s' (|d,2 íeje 'niati zci)' Jmi a színrhpnak az dmn]ub'ó jálá!áu] r!tséBvvii, jndw azzal ellPniéles irányba róiéní J d elLfá.ij m.3 Íe ó .|. |c '!Ilékén.k Íotdi'ísáVáI 1öíáTikG kéldi űn]'ú e|hiil ki k.|| vonni, i nyug} rit hozzá kell 3dni áz Éréddihé4, Ameonyiben ninytúnk iutonuti klsán é|véBzjá koFekod, err r |éPéJc n]nc szúksóE ! TÍL\Uk az úányhil m'sunk c]ó] iz útiránytjclzó nvil üm muta|, ameÍ. nézünk Fo.du|junkmc& mi3.z jrányli] jnÚliÜi. $y vo nyilÉsz^Kl vógc $y jrányban.z' Ekkoi abbJr Jl ni'rvb.n';||unL

IBANYTU ALTAL Il,IUTATOTT TERI(EPRE IBANY VETITESE
Íeyid lerííí t núíe Í9d'

A valósáBbJrlábt nánr tÉ.kéPÍé úllnó LckéP!^sóhcz cllysrcrűcn mé3 kell íordÍániafo.l lmeÍeicil eLririí Ez.La módszcÍ.|trcjc' nány|úiríi njny| nüíj! .1.'/ooT.|'P''F'.'!P' (]ásdaláLrb), he|)',efoon'IdDP.rhJfonk |a8y Lreazonosi(hatLnk %y

iónblikii3.íÍd!é&e.de'

!a8y kii|önLq]cs úlvoni|Jl kidveeLá[drunk kerülni Pgy vgszélycs zóiit' Klaszikus ÉLd.' mr kÍ Íxsz ái'\i vls^Jíyok kőzöti |e akn-

lo. ' 'r Jléh.ló|éEróv]debt] mc kola r . " 3 úlon ílvigoie8yie||e8fulen PrcLri]unL
$íon vaBy íennsik.n,i||.\c Poilo$n mcghdjro7ható he|yrelsyek szünL amÍ á/.nbJ1e8-y Íacopoll va8},.mc|kcdő e]re]la vemünk

Ncm szabad azonL]an m$ÍelcdkeTünk € $ ' je]éniijs élléíJőL: á (v'gvis J bÍepiá.8ytiLJ h ükodj mimi kivánl it'in),mi'rdiE 'JlÍz si helyünk-/.'l mUtaró] iráóy' . Taísuk ma8u.k e|áa2 iÍinytil' 8 á||i'suk a/ úh.in}t jtl'ó.y!il anük 2 obFkúhiák lünyáb4 amelynekmql.]<iÍiukh'dnl.z iÍányát APon{Tqbb héÍé5éÍdekéb.n eme|júkaz irinytiilslcDmaemezcíyik ho$zantio]da|. m.ntr.nmór]ükbP 3ásá3ba, é5a Íenék . ho8y a Íenóklcmcztc|mozdianínl Iorditsú!Laz irán]riÚ ^nélküL' jclzónyi|ésamubró PiÍh!Z&nosá.íLLj.i, ám roIi|a|aláiúg/,hogya jc|zónyil EszÁKI Yé8e nnúíó DELI (féhén . a véseJLj [{ü|rljn i Yüks*a, váEu zü ^mem],ib€no] a ke|diiláir'ú é|hár|á\kÓÍekcójJkoÍ iei€ u bou'irdi$J]' a 0d', nvuBatié*rábgnklv.nássaLíqdj$uk e| r szim|apot az ómmuhló

. Hclyczziik rz rj.ylút J léILép.é üg' hoB], a Íenék|cmcz olda|a A2 ponlosan. ki!ántúlvo.iImcnté. |ég|gn, ú'iiányrieLó nyl?(. kor a kivintútrinybJ muhi . Fo|diisuk.| r ío8]al.loi úsy' ho8y , nánr,jglzóVo.alak Párhua' (N)bdúie. moskl$yenlk a lólkcPhi]ó voni|Jisr ^'áíLáPE

.

o

I

HELYZETVONALAI(

bíúnkd bÍddjunl d qbne v'iiIba n.í kldI a i.Líiyih|.

jáIásával c|l.nlólcs, ill.tvc azza| mc3c8yczó irínyban (A koück.iól aulomaiiku 9n vóglchaiió irány liivc| c lóPós mcl|ózlrctó') . r" g rj \ , r{ )rL, rL,prJgv roB\.,1a. } r , T, , zd{ i, n rudnia pontosirinyát' ]on azon a ponion,JnelyNk m$ akaÍjuk jehn'ó+Eé'roÍdikÚkélá' Az iÍányhj m!'aiójánakékkor'nínin.s nánytij',ííB z ilán)'jé|,ó vona]ak PjÍhüáfrTsk ien |e'i.L i
'i' Pp}"jó i'^L d' kép évlrl P.refre fe|! néÍ muhi . Húzzu.k vo.rId a trePlár8yt! ar útiónyt]cL7iinyi|úinyábr, ]gy

lúlr e obj.Lfu illé nuhÚ tey lA) Á. h. En nsy etl {.ub4 E objllluból h@

A helyzei|onalak liszót Íö|scm kc]]vinnünk. lélkéPre, .gy mivela ./ \o,,7{ r. F + P r . T) it ) t r . r * ifril, Lla múülDn'fó|dúloi, folyó! folyópaíon vagy he&v3glinen va. 8yunt $y heLya'Ú LfráÍádot,

HosszAllT| YÚ TEREPTÁRGYAK |RÁ

RESZEKCIO XET HELYZETvol|ÁLLAL

TNAZMJONAI

Ha lóÍkópkól rrcnosilhÍó PonlÉn lrháLadóÉ3yéne9' ^t.nziNona|a aktuílis c8yik Pontoli másikmógót láluL a hanziNc Pozkiónkbó] . \or.. po,. o .l- \. . N o ' J lr r r vr n , l. t ! . po ii, a ll " ". , 1 r, n8r i ').'Ehé8y.súGTiószékinó ban2itvonálon |álhai]uk' olyan lóldúion Bintj v.l8ál, i8y jránytú se8ib*e nél á||,ne]y ná<,d]khÉ|yzercnl|ként |ü|is be fudF F|,]|.iPui!i!]Í J t)' '!Ik.pqj
Ha ismerjűka tórkóPcn sz.j cPló tcr.Ptálgytó|való távolságunkat, égy ezze| a iíVolsi8gal nr.gcgI.zó su8üú kiiil lajzo|hafunk az objekfom kötó' A telcPtí8y úvo|ni8ál kózi szögmóÉ$cl, a horjzonihoz vFzo. nyitot PoZ'.ió alipián ('njndkctóÍó| a { lejezPtben olvashaiunk)és hélyzé'FTntbefréfuss.| (|j$ ! ferezet ten8€Íj .avi8á.iótól szóló szaka.

KÖR ALAKÚ HELYZETVoNAL

Taíózkodási hcyünk Fonbs mcghdározásához |e8alábbréi, égy mií mcbző hclyzctvonalm van szüks*] ez |ehet két iÉnyvektor vagy. lijnlcbb ismcict.ü |r.|vzcNonilikvalamely kombi.á.ió'a Mj nél Ponlosabbanhúzzlk mc8 a hc|yzcNona|akat' amál na8yobb az ésélye tökéleleshelymgBhaiiiozísük a Aváfusiéfrberszjnb náPonia á| a he|yzetvona|akkinálb helym*. hdáre2ás |éhddséBé*| Amikd Í.|bivrúk ismerősiinr(ei éslalíl*ozól beszá|ünkfrÉgvél.kérd.á b|á|kozásáná|, Volbképpgnkélhelyze! vmal mdyÁPon'iához óvÍáLPk' A klt va8y hámn hely?ivonal aIaPján iórhjnó hc Lynrc8hdjoZin

MEGHATÁRozÁsA PozícITNK

idódhat' A modemeb' irányzék}al is élláiot vagy PÍjzíás tóTlón l1os bcovlás lalálun}' mi ponto 2" "|ÉF' d bro rod"r hP|)Lr' ná tsFp }dJ |.'|'Te 'á!o|Js; l.rcnként kb' 30 m Íé| ttÍzitlá, éPp ezét a vEzonyitás Ponlok kije|ö'

NYoMoLVAsÁs E5 NAV cÁc ó ^

rÁJÉKozóDÁs ÁLAPJAI

kalap" nák hivnak (rz elncveás a biii Kirá|yi HádjiengÍés.hé| a x.r'nl, száladban haszná]t tiszti sapka Íázonjálá Ú'al)' Ha á néé5 eredmónyekéPpen hármsz*Ietí k.|aPhoz jufunk 0ás.l á 76 olda|onlóvó áb|ál),haiIamosák vá8yunk azt gondolni,ho8y la ó3 kózÉPPont]ában kell *eresnünk, Ámennyjbcn veszé|yfoűás Ván a kómyez.tün*bcn P'á|dául szik|ák' meLy.k a trképen kereszhé| vannak FIólve -' órdcmes abból kjjndol nunk, h%y pozi.iónk á háÍomszii8nek a vgsálylo|lÁshoz |éBkij7e .bb"íj7'g;bd L á|erno!'|jPo|'üL'vd. ! '''|'lml. 'By k.l kélléfr ei|en mc8|.Pctós

''ryih'

Yáö'Úi'

andy.k r híükodtri

h.'yüirbó'

ná4

m8yj:ból

Az úhrlinvlérkóprőIVáIó leo|Vasása nehezebba do| *ysz.rű Íclatlat, n l 4 ' l / M e n i l | ö 7 b { c j d | o | J' "3 ' ' "\ koIfudiL'k taíaniaz irÁnyl há kiválrszfunk tgigpláByat e8y igáZodá si PonhaL ugy'ányb]t ha'níunk' Egygnetlen táláion ákJJá]yok a2 .o, d tpBrbb. To. J t!p".. " eBr.n....r y'ot ho$zor ko/nth k]s.bb clióÉsPkbő|adódóan mé3 ésyenes ta|ajonis |c. teÍa bryezet úfuL Ha elég na8y llai lészünk ne& úEr] iirhíUnk, i lábnyomokra bukkanunl inr vc ho3yazoklő|ünkgima.nal 3ü| k]de.úl, iúnvtúi lóként aÍa hasznájuk' ho8y s€ie8óVel $yenésen ha ^z adha$unk$y ákáI novényzet vlgy lernészeli képzódmények á]. b| e|lakÍt,ákáI a kód' a kedvczóllPn idójá|ásvá8y á nÍÉlséE okozh fusz |álás vnzonyokmiaí rejlve maradt nen láthaúcé|í.|é Ha Vn2út a iá]ékozótlásmindijssze ámyibó| áll, hogy tkinlciiin. k.r frereven rz iránytiirc sz%ezzül. .|őbbulóbb eliévcdünk Emél iobb nódszerck is lóteznek' ]Jirmekkola is a2 elófunk ánó út, ahely.t ho3y e8yfolyláMn á2 rínyiüi bámulnán( éldémés távol kisebb sz.k'srcka ogtani vá a * 7 u' I r . $ \ o\ d ' t s p d l d r d 4 m", r r i 4 - .' 1 " j "r a r r ) banva.: ez lehelgik|álönb, facoPoÍ vl8y ggybozótosvalán9lyik

Az|RÁI.|YÍARTÁS NEHÉZSÉGE|

|fiANYTABTAS A GYAK0R|.AÍBAI{

na8yjából 90. Ía léVtjteÍepiát8yákat vá lóÍkol |eheiőlegegym;*{]L ná8yobbki la$zunk' nivcl c8ymáshoz |óz€ | í||ó ob]ÉkfufrokéseiÉn t.Ijcdós': hjbazónál kaPu.k

Amikor pozi.iónkí híom he]yzPlvona|segíbóaóvc|Próbiljlk meg. hálárzni' litkán ÍoÍdúl hogyavonalak$ymebzjsPontbinh|il éló' roznák sokkal Byakoribb aa h€y az iányok |eolva&isakol ill.e. jeléntkéző vak. apóbb ponla|lansígokmiatl léÍkéPed Íé|En'éEsekTr helyel há8y.frányosan,,háron9ó8l.lí kis háromszi{ ke]elkezik,

REszEKc|i HÁRo HELYZEn,oNALLAL

I

J[Jdíly |chel sz&lá\ lcroP, mocsá4 ló szik|á.\ú.5, s/urdok vagy ^7 oLyin fdyó' án'!lynek csaL az Jlsóbb vi8y fé|lijbb5/J|.szánb]a!ük aIkiLmasilk.lól' g\.l]|git kc]]gázo]nÚ'k Éjb Ho8yan keülhdjük Tri,/ ,r,J r\,,r.J'Jrt tor!) .o7b

!_ -

:l

|ft€ b b6kadá|yot
Iliilikid.]lnÚn]iú|nJ$1e5|iliuki''vó3!|, ÉLd;u]e!+''o||óhoz .niink,.rm!|v.!k lijlruk a lú|Prrtiil,ósa |€ B kozclebbLhnl lavol,.r Í} rv.isn.inv.ibrnlid,irlaLmizzukr mirish{lddl miinz.i,.rnriro! .V trtiÍjnyl|.lboni i.r.Ptj.8vJk Kótr'|.l]uI Y*ig.r fo|yon túli 'á'ai rÉ\\'l lb|!.''''1''P''rb\ i |diü!|;|'.r]tl a jo]iün|\$z e|ó i tul}rion, nismlsn.m |'|. 'l'3'

rJdiur r knnhebr obl.rtumd vesv
nlr{ ut'nLrt M ii.inlú úlmu lJljg

.laPri n'

HdreiL

!lüdi3 rbbó| hdüjvnk ri,

qÍ J láklhJ;I peÍgfrÉn ús.Z( hJsz|i|iu| szuÍd olloi yrg\' hc3|.5ú ' Tiszla, Íelhólhn qszr*an lénycs.si||i8ol y'By 6l||'fikl}x| n vi Lászihdunk ma3unknak Nc íclcdluk inlnbJn, ho$ J7 ''v.zclóü],, |sn/ i ó|',n| n\')+l i 'Loo|'o''|d l Í ''q''".:''*\"L"' lej]Pjllánb.unká2 nÁi] i'jn, sl]a szüksigcs' cgy idó ulin Jl ke||leÍ

1lkinl']llcsbb'|Jdj|yok hcave|, \2ik|aíiliL ijlhalolhául|.h erJiik |{l!n o|ónÍdu]'hoBy n.m ]itjukl nósinhik húzodóbill l|l!D|or ll ndn] lü k€ d lóubl ke||lcmünk, 'e||IVniIirjv'l z n )l! *En+ts(:\d hibÍo} nrqr iZ úihJhdán nán\ l, rmcl) PonIosandíéLs/iiIt.l/irljc irz ^'k {.dLl\!| Indu|]Unkgl kts/Á !,:nnl jobbla \á3r biln,.\ J l.r!o|liE nÚ.{t ván.l]uka |ÉÉÍinkd(]d 2 Ígj.zt) Edin Jz n r\lÚ lé| h''wnó|ólóÍl| íú]u|runkvjssa rz.Í.doh n;nvba, .s ío]\ l.rssutulun |'Í, l1i8!| ngm h.l unkaz ákadálY mel]et U$^ JZ ilinylúl90i l!l' i8r mo(Ilnlo!.rn {!!hben hi ^rn5ul |.'tIul]r ilalliIiskor k.pol lránn]'i]' s t$vük n+á koijbbin 'u.|Íj nt d |!E'$ZJnn nc8Íol.|ó vé3ü|ío])lisul Ufu.kÍ iz crc'ávoi

ilagyoüb aladá|tot

KEBuLJu(AzAKADALYo|oT? K| HoGYÁl.l

j.ínybj i]lalic]zetn;ny l.vciése w)ijn ák'dályok kedlhcÍ]ck J7 ^z Ufurkbi, aDr.|yckgáto|hiqá| Jz c

TÁJÉxozTDÁs Rossz úTÁs| v|szoNYoK XÖZÖTT

j |íló|ivo]5j3ot sűrú .ldó' elófü8góny, h&sós' kód va$ + ^lj]k!rkoÍlnoz?r, r kijzb.nvj lelepl'8yak sz.rjnii láiókozódí nem [1í8

NYoMoLvAsAsés NÁv|6^clo lcheh*ls, IIyln ki'dIményck ki'iilI az a|la|ma7i&lónavi8áoósc|. jái's á&n Íiit& hT$' mennr/irukc||tasJszkodnÚnI ll ninyb: áli.I j.|.
idl m'ttrnn''nt' F á'l"nt' !f'lr ' l.ró' //U| w r'tatlu\. ''3o[án Io3\ 7?ÍEl 300 n}.\ É 'k;r '.rkaszolái m€n nv ib.n non táná.Í,s' cscI |cg kií.jcz€ lien v.vó Lyls llté ÍnünL ^ qgv azú|ilinr|jL póldáuI e| Jki.uk k..ü]ni $y sZ]k|líJLP.Íehél' n k€ L I bU|klnnuík . csúGrc||.Ít|ó\?zPtó, bi2krns.lljo5 ltsYge.nüc , a 30' o|JJl.n lillhdó ;br.r szcrin A coFtr| $Yi| h$a, a \üd. (A) elinduL trin\ lLj jlir| ]c|zc{ 'z úbn' J m*lk (ll)a hc|yén hÍJd, i |odb.naddi! ^vézeIóeLórcmcg| a Ponlj3'aho hFané3lÁ$nji ij|' EkkoIm.EÍoldur'is ilJr),túi!\e c||!ndrzi,ho8v r'sÁ| v 3jt5é3dvc] mcgfele|.ipoz'.ióban lÁlia e l|r dem, addig lápk&] ok]J]iránvbin, imi3ezb!.!m |óvétkell vógi'IFLeza maiknJk (B n.l)' Jki.|ú. c|| meaishél. |n .n'j ofs^r .!r k ', xnebb liq,|\á8ok.*len c Dnidszcl gByik válÍiiíl illor is Jlki] ná?hai'u|, hi c8yc'lül lÚrá?unk' invét űny me8i]]ititi9ho7 ^z 5^k9:3cs ]3i7odisipont ek[oÍ trln a lársunL hin|nl !!y h.ilizsjk vJ8y lulislab.t Az irán! b9h9Íó\éulán i.rm.sz.l!!cn \i5s2 fu L m.nnünl .i., p.Eze ek J/!lán' ho8v új po/Ülink.i 8ond.jJn 'z 6$jelöllüL' Nlind'ogv ezel .r l..hnik.it2| e8v v.l|.}ll hijfuns^r kcll n$l!nnj, dká|ma7;$ naE\obb lávo|sáBokg!{(l'r neslc.. 'Eor

Í

Akrd'y nqkíld.küúg!íhílqk

ü.E.

TAJÉx0zTDÁs HozzÁvETlLEGEs ALAPJÁN szÁMÍTÁs

Étr dó'óÍ ue' h6 ! üúüt' kLó nI| jobbí lÁ', n.id bío lB) nd'gi,

Ii|őÍorduIhil' ho8y o|vJn ieÍgptnk.|| álhaLadnun]<' inn'|vcn cgyedgn n'(pbl3\ Ín] |.ithlló, 5 a F'i.nj meEn'Érczii nl.i\ módszeÍekke| tm r.h.r{3!\ I\en herY?d iillh d/sun8P|Ü \c,ci keres26l' jc||c!|!|gn leÍcpcnhálJdUnk,losv jdÓj' l.i!lnlkÖ'lik (*ldául |iód !.n), vrgya tn8Prenhíjli,yJ néfrláfonk

NYoMoLV^sÁs És NÁVIGÁCT kó Ha i|yenkdÍiilményck kiúr zó( ke]] fiEyélemmcl niink iz elóÍéhaladás'nkal' a tá]ákozódái hÓzzáVetőlc. Besszánílás aIaPjánkéllvé8ézniink la m'jdszgit an8olul ,,dead icckon,ig" nek (DR) ne|Pzzűk, ahT| J ,,de'd nen halott.t jeknt, (kiid hancm a 'dedrc" rcnlot a|'I kczlet) lóvánpk abban A DúdszÜ |ényéBe ál], hogy íclle8yulséket ke szj(ünk az uto|so$fréi po. Zi.iónkhoz kéPed adoÍ ünybJr m$ictt úilzak3 szokó| Ha blcs|ósünk 5/e 0d5" m.& és Égy órán 'it irínyban hálJdÚnk' majd jobbn Íordu]unk' éEyÍó|. és let feléiaíunk' hogy azhn e|kányaÍodiL'nk ba|í ás máilél óÍái3 000. nJ.yban syalosoliunl! a kijvcikczii beje8yzéskkfr ii|rck. naP 13]trkoÍ bejero|jü a hlkóltn á DR útÉn L kiPút v]ksbkd A2 dí, szak kedópontia a r030.B udul;tkor$mcÍ Pz'.ió.k' j mJs, dik v.kJszó.zclsővó!pTntjá !5 i8y í]vibb' H. ]3 ]0 koÍÉgyÉb |chc. li,l.gcs szín'lás áliaán kiPúi pozi.iók közli oll!.i\eI mcgmalatii]! hoEy az jrány é'vJ8v i iírc]sig m H]cíjsoldjIwll]reo kdI ilk.]jrünke8yiéBhe/iin' lcdchcgv8.nn (n haLadunk,va3y Liúl.n sikságo. pn]biIunk il]Lún', .|óloÍ.1u]|ral, r%y,ádoil nJn]ban szjszl.nÍiku\Jn l.l.n'nk.7 rí]!tn jka] kl iudbá'uk, rcg| n]jlyenhjL]jloko/ták i/ ckóróí, a Lijvdke,ó DR. '!]ij]Ékolódissorán blí] podosbb bccLóJc ].s/ii']L |.éP.tk

A !|AvlGÁLAsl MoDszEnE( ELSAJAÍ|TASA

Nlís kóPcságékhÉ/ h}onün sok gyakonás] l lli].to1ódis is dsa ]ililhdó' HJ .Bv mód Y.n ti, l.h.ló]g]giP jklor k.7diiink a naviEido ]lhikol miÍ kinn vig)unk . l.nne 8yakonaii Í.'ice| íogIaIkozn], sztb.d, r;jékozódisjós lé*lp.lvisjí k.$sÍliink Í.]cvr.\!r! !^ megéli'óen ]s szin]os lehelóslB ád(]dik Nóhinyöl|.ti . Am]kor.utó. v.sl bÚs7k nduIis. LndulL[r]!viBvUlI ni*ln(. kJ|ütósór]GPei, ésF biLju]< körthin]tra nlsfu[ úi iIi lL'|rd' . M.3jor]b'hj JEl]iutónavieJloúnakG|iiJvyújm|lldLii]!sl.i .kühtja,n, h,{v mirc kdL9ánil.!!4 m]ntijnn dr k.PP!] a k+ jel.??ijk . soíőn.k, hosvmi|y.n lel.'}]ii|G Zünkbén vig! úlkÚéw b7ódéskijv.l]<czik' aZc$e5 ebEa,j!oknjl ncfr . k.]] ld.tn ós bi mcgszibotrná|yl Hé\e,,ünk iprn li|lyd . Íiru egy FénzcF jná]iLLk, lókéLEle5en m.llt$z' nri]d t8yünk tljlé]00 |eÉn qjr] ílta]unkn'lgh*ilr'oÍ Úin|ban

h!z, ann;I poTk\Jbb vo]t.rz irí]ydFBhaÉ(V;\

k s: {ÜliLmk \.g]grrÍ |q'r d.
l'. ]rünvl]](i oinr ftryhor k+!{) h i //.i ü ] i j \i /|Ll r í i E] ) o ] d .' Ld t ' o l !d h.noD'o8 ragv n!!)7rr(i r,. 1.l! j |.$lr nr .nh o/ ^ |j ]i]óri|i]ol)in\]^ ||!|!!a' |.]l!L .j.' |\l!l .s dv*udLe cÉ\ tr 'ts!jhJi!'Nji

| . )| | . i j!l

TÁJÉí0ziDAs A TENGEREN
^ '| . l . VÜ n. . n' ! N ] .|.q ] .tr .l } ' r l \.] |n s é g b Pi sllr hi[], ibvi'! ']

AzÁnAPÁLYJELEl'|sÉc
r v, , n/iir , r $., r v o, r i o r i ' .L n!
' r.j

|,grlr! roror' rrl.iti'.s
híij!jE)' oirJ o]d.'LÚJ\tj.'

r l L .d L r ,mt r L \ L r r r .? r ,l \ |! J ] r o ].r | 0 l t rí] u ] .É \ u i r J

i!\ ! ior .r; tsdn

\t)L

ir c !i

l/Jibb

{lbdühr..d'.ÉLs.L.

|oÍgii L]r Ilú LJ.]!] i, |!.' |iolL goi ]E

n Jl ! |d

\ /'!aDl

L(

Nh lldrl

l ]r on n) fÜr.n|cnl|.

AzÁnAPÁLYJELETiPUsA| sÉG
.\ . , U].zúütli !WhÉre|fu goi !.lid6 . m r ln/{| 'N.] V Í|ul.nbjil] .rl .] nP|'líJo' ll$]5 h|']]l|! | \ |'nih !i] l |.i|v

'l].\

\VwI n k!7iilli kiiLönbnlg lIiE I o n]Ív D|i] {n !n. L t.ütr]l.niL'.w.[]L

AzilaPi]y]e|.ns* jlbL.Í nldl \]l e8mJ8J$ ]] P.[.nkónl l.tál( ^ íl| hú7(jd.v!|.slP zól |a$'iibó| ó óra ]2 11..n']|.j A|i'! J| k.ko. i|Fn,úgYn.\cz.ü ÍL:]'iNiíiÉ L] Éljlk'h.nur|' A.ÉBés2 njposin$]\ llLeNeaFá|r Jó|ün toP!' \ k'iÍh kulónb+g.JA\d |'.]. ^| ^7 g'b PÜíaDí \$l$ r 'Vml.rltrl

k|

hii!j( |cl0]|\igcÁ. k!ft'{kvJj].Yaalo|L]a|]!z!k: kiad\ J]}oká| r ('L!i$^J] fu]jtl!|n$gk Á |i;ll\eEg{k h|.rb r,1 .7 r. \i.1 . ^ l)ibu]' hIrlj.nlbll|||Jrb.üÁ ]JlEennryi]ml noJiLbin ijLt'l;b'n oI |] lib|i7ad hniIni^j íüzclclh.z' ^/ iof ir\ hbr'íbo| o.!tr'dh.niu nnko. \in iFl\ is Lrigirrl.r nri]\en Á d.rN''\ tru|j.\\lgi De]\.la'uggo]gEg5J|Jp\zjni

miIrJs a \'l'

N.n, r H.ld iz cgr.tr.n c!r.n, and\ner rit! \r, r/ ilrPrl\rior ^ *shel A \áP l.m$\o|zin i L., nü l|3i\i |!|. no/rlniJ |' J.
ó.g:ful kd r 'él' bá. g!'!| hÍi.r.

ÁMPÁLY szÖxiÁR A IEGK|SEBB És lvÁ|GR)

vizlíÉLYsÉe
l|'r'.}i lc óflkn

J lvmdr+ll]

id

o| $r

k.Pu.klh. L szrn||r.z,

rá|JóJ| ic\!l2|| i r!|!n.+d !dl'L, ]dn|oÍ il ]P]j\ Á i dilJ\ \nj|' \J|Í lL+|scbb Jit.iIr) jdcjé. ez.l w.kÍh.]| t '.mbd].r lqt i-rbb' i/ iPj|\ JIJs.dvlbb,l (r*bb áÍaPáL\k. $d'[ i dlgih'I 'nkóima|!5 szókór iLaí i/ { tr ' ^ s7okó jI. l . ar J l .j .i h o |' l [ 4 { ] l n ' $ ] \.i |i b c n \i ] n)/L(Ld holdd ko\clónJPon |J|'Jnnül ó!. uk,|íj i+v.dc u|Í] L\..}lJ|

| lq.7.r) Ez,r yirwnnnr!.Eis End;z.ml ,wr.r \onrLir id...rnrrf.rri i yrs.fra r!.trro-."bL, ip.irr *m '(]..n hl'ód'|!.7.''!\ i\Vn]||s.gcido h.]\.ni].gbbb*lb€nna cd.kigl *vottb J I. óPn '..+n. h.r](llJ! |dL+{| Pűl n'cnli \ ' ^ un 'viB, mi!i!;so(d ,'rn, 3{íúó| VLn'nin.| J/ ifJL\ h!.nJ

l{n.wokí i Pül mc|li\]2.|d

I r r r !.' t{ .i' .r " ..r .,.' 1 . \ u
tllt'lil.Lón1rjgi,

.ran pcdis clobukk.nnik

1 p

iho]JZ ÍJN|tjg

ÁMPÁLYTÁBúZAT
o|y.n vj7eken'iho| ílP.il!!L.ns.B ószldhü. ludIunI k.||, ho8y i/ mr hrjók }edé,el!n kn!l!| nó]ku],i ir.Nokon |hd]l V ntr. mR|! m.gblilh.nj hritisi a\ riinY\erb bonlásbánsz.lcPcln.k i/ inPi

(rotlnrb.n i,iL\{ \ irmg \xE8!Lri

A vizsz|T MAGÁSSÁGÁNAK ÍttEGHATÁRozÁsA

iÍrFiLyl.jbLizilbíi] l.olv.shÚu ^? m$rdin,dr hcryenn [o. vin .rpirv di!i\] .! irrnkor az 's iP'iI mLn'n]ih! ói|kiti n]Ú\. ]niL\.nn.]g.l!!i8gi]k.|| sz.rnol

! , ! r ,3r j =rttiD lil[o. Ilo|i([.]

rd $ o([!n !!]kt!o!]s ólikó

n.r8.\\.,$!r.rrrl mnr\iPiuL i

r. r..pd, rctupli p.nbkh.z b
1'ljd\\qgü

\![d hfz.L.\rnLri \rvntmrs]\isho7.
L|r].]P.r r|or (|'\\)J rw'úi l'] n rr +rn\ cs i disalf roz.(i i!n)vi nw.!.']l' .r mc3&loü 9!|$.i|[| tr,t\t\qj!bq' r,!!1.\o ruEr\rn\.rbnr
\LNjq] {/.|on |]!|Lltl Dl. ] \ w!|.n' it. iug5.ül Ii!/ iocL] g|'dl n{P.ib vihrL\ ilrrLor/J$

i'lj\ 5/.nlo|l!iruIkl,

h

\.rsl ,r rir{r \

^7

hr.i

r i. u' |\. ' h. ]\ Vi Í i .Ú .n .rr n ' | l m 1ü h!nU|fn] sdrg] |L7ct dlib
trllr.\7n.i.r.rir
|. |d'Ú \.nj iN \ $ ,j.]L.i\ {{ii,n\ \ / .il $ {ir^

(,.1.,rtrr

A ÍEl'lGEBJABÁs KELTETTE uTIRANy't}'|EGH4ÍlR0z4s ARAfi|tAs BEs2ÁMITAsÁvAL
a hilo ni\.nfoiJfl.ib r tri/r,ilrr m,1r.holl ! L.PntBL
|.n|hi.n.(lj n,

usr l,i

^|L

|i]NÍ .!

\sÍ[

[.Í | ]] ]rL| D \Ü] \
9 ' iPl]l

^ |.1

Li{i |.rr'Jn
wtrl|' iÚh!':

Lj
., s|.|Í|!/ol!|.\o|enne(\a8\i I .nrm iisitl,lci r,!

ú Ls i r] r) mg|]ibl ' tÚ oüili d$ v.nll) J Y'!/Úl.'i ií i n'](\ in||'|ú!]lj /lr ':r|' '.rini ('1 |v.]), \ilyis ]/|2ú|f.|

d!/ '

^trÍn|'ir \J1ri) i.|y'k,

ÚLFs|nt]''k' hog| iz ób(lL |qio\U i\/.'|.|.' (!0 s illis n]!!ludhÚL'L' h$y.V.Í.nlIn !.L\\!.lr

ródunk k.]cl í.]ó' H. az ijbö] jóL ]ilhitó, ósil|andó júnyvillozia|í$aI nk' ós azon |.szük észre jnagün kd, hogy szint .z ]ram|i$a| szcmben .Vczünk a Q| Íe]á'Mel},jk irinyl k!||hi |álaszb|ÚnL hoBv lE}!ne*n.2 dbó|be fÚs(nk b!i

iénez 000'],ime ]' n.8í.|c ]/ fuvibbukbJn A3) ^BsZ'lqrsZnikG júk Je|ij] bc'l inDris űnyit' ig],.l]y v.kÚl |apunk, ami.z( jcLcn. ti, hogl c szaL.s^ik n.n$ik finvi, hmm mcnnyn$. is van nnrlis scbcssógév.l ^z.3yszc.tcLrcn (ac) mcg lld' f" véklDrV+pDitiilól niiJ.lÚ $By (oiá|2d !ÉgihéglL'él hátán'2uk nég áZÁBs2k$2 tc]Lit l Liid|j kivirt n.inr) .Zod Pon!;t' ine (B) iZ,,ácm íj veknf" v.lgPonriitr]L csctiinkbcn ] va|ódiiszakr rrinv szc ntj]]4. miaíi vi]ln'k il czt.z óÍók.I^dckLináció ósz]k kiigazítis.|vólziséYd i nri8ncks

. Az Aós i B Pontki'inLiL]voLsárbDLD$furhll]u]! milyenser]es í$!Líogünkhj].di' [{|ilkL]!tr e. ]'7.m' V.Eyjsi s.bess!]E ]'7 Gotr]ó'm JZt]gl.ili, holjr J2Úl mi'Í.g], P.l.iB hi' ]5
n]'o5 á me!]eLenÍdl 5ehe$ll8gc| nin.\ ]lLeniijs*l

RESZEKCIi

hírom niny bcmórósó\cl (|ií1. Í.i..t id.\on]lkoz. b.|.ldiíl) ^ li'lónó h.lYmcghíározás a tcngcrcnvaLó lijókozó.lál hig|.DDn).s fi i]'Áhullinokon hántko|ódÚ ha]obó| sokkJ] nch.?rLrL] Pi!\Jr bdn.mi.gt l!lP|)tÁ+y'' a szjÍa2'óldói' i3! g]'l| bLJl.Jsl 'nin L r'Pr'll P j8y kjfbb. hibalchdó+8 .Nvuok,

HELYIl/IEGHATABOZAS A TENGEREN
sáLycinck,gv]k']bbank.ll h.lyrncghíarozííV$.znünk, minl i szátazlóldó4 o|bá.nikoÍ|)u3odlanmc3í]]hdunl! cLóvchct ós iik a tó'kóPd. A l.n3crcnczz.] sz.mbdr hmqk m'n dobjú kia lrÜ gon).( hhcttl.nn.gá||']i,Í.rfu1ás baÍoÍrjíj.]e.léiek útn.n'y J r2 i\

TIELYZETPONTBEIV]ERES

hogy Pií m.ol.n hr]'dvr Po'.únkat ú3yis m.!hJtiÍolhí]Llk, ^ L$ idoft icreprirly irinyiresynis urin kats/f bfnniliik, lrrliv. rri inüiük a kót móróski:izótm$t.t úlhosszd ,\ kót irányrncghdirc.

NYoMolVAsA5 És NÁV'GÁ. o

A T A r É k oz T oÁÁ L A P JÁ i s
óo'''r''':bq.'J"l'p|'! r.|]iilhdiL'k a he|v2é'F!ntbcmé#* módsz.n akkor aILalfrJZ ^zcLsó HiláÍozzuk fiÉEe$' Jdot ldőPontban (melylr tr Evélrlii]ünk) . vi|áBitónÍooy(jn'jt' Jmikol az óPÍnény,]5. Ía|'r l hi]1]ba|Jtl;!j nin|;ld A hJ]1] úny' ckLor 090.,a toÍonvé015], Am]ko. i q|ijgÍó. . a jámú háládíj fior]jh| (kgy' il 000'D jiszikl,. kól mórcs kózót fregléh úiho$?i 1d)Ponto9n mc8cgyczik. l? idliPonrb]n á háió el a vjljgilóloron)'közdli Lrvol s]ggaL ná5, m]nihe|ymcghdározáskól !B}'']in 'nd ^rnódszPriéd' szó h.]).\oMl séblségeve|: egyik a 000. iúnvábi i]übt! vl aZ k.s4. |]isjk plll]g a q Lá8iiúoronybó hú L zoÍ, ,'d,, gJú |.oIi\! ]. békdL\ennunk viIigi|d|oronytól kiirduLvi jclo ]l]k b.il.|oZó ^ lnor {5'-oscs e010s cgy r;lJiban !$'ik tE/.ir.ll.s pont]iból hüzzunk eg' o|yan Ékfun, im! y Ponl.. fn iukÍi' . 11.s |2 idópontok Lij4fu me8tí út iiinr'it.s hosszál' Lo .Bp,'b 1.;' lu!-...,1.b...o n ,,s '"' aszlaLh]iósodrás iP]hnl2ól!l, v! gLil.zámnrIisr iDlJÍ] vekb végPontiiból húzzunka 49. Üs V][lV Val pirl]ÚZJnB e8yene{:.nn.k ós a dcrókszö8ú szaká'dl[ J md VóspTi'j ntP F o|nii t2 idóPonlban elÍoElallp.'dónk* ckk'lni iinl.;nó |r.|lzclPonlbeméré* a,,szóB mellk|lls/.Ie7ise" ^z ely ká nányPát$'en.$|L Du[o. !|]! E|l.Yl hogy i n soLlik kébze r,,.J ' 7 ro,t"oJ,r"., 1 i lo1 , ' ''r'''ts 7 J| '.E| |'Í ''' |' r I

Do'ó

v4ahdúnk

l kfo. {L b

^nikÜ |í 9 i Lr h .j ú ó |

haiók€ a os$hJid iPid nold, inikÜiPübn1dóobjetlun6' A ú4 r 6n, Ji

je

jóok & a llj3ndoreny !e bi!' Kts.inniqk J nqkÍ

úí' andy a ' D ü l i c i d óp8lbüinlj ó& a! i

IRANYJETZOX MENTEII A PARI

bq;vJL,q|iEi € e siránvÉ]ilcr tr{oí)nnvi] h].]kozhatun( melyékélnd3vkc.*(cde]nri á hijók ta-

jóko,jdásának me3kod.yir.+.éhglvPzlPkPl ÁnMl! ho|ryo7akJ h} obi.kiumok ngndJl l v!j!.ltn'nin)kÍi lliV |róznit ]i!;k c7.k ', A VuL{Ij$cL Ic|i ligvc|m.l, |r.n.m J pozi.ióm.gh'tno/íjho/ Bk

BOJAK

A bórll 1j2.i loLPró láÍsv]k nn.|v.k tnE.m.]. a hi ón)k vnnlnr i
reszeJelne5Pn!ájnl] \lt:j JhkI hai,'ni !$iffJ |lIálJijl|ólik b'tÚi8c ió7jsi lóÍk.p.ken n Vf.ePeIoeI Abd]i| MdvÚj l |D

Injik í!l]. Í'8v.hnd,A V.Vó]vl jclzó bd]ákonbdul nógr .soPonol külöibóndhdünk m.!' .gy bóir hovihno/isilin]tJ|eciikclkúP|N|lz.tlbijL'] Ac.bíi'.Jenh' hib srrll g\ Ígkdc Ícnis minlazalábd á||JPnhJiuk m$' b{iiá|J vcsuP|lÍofánl;L i5,'|n, a kc].li.kk.|dÍe v!nnak ^'óyik' ]!.hrl|jln\o^! |s igv IováL,b' el']QÍiuk kcdlnia $/'! res h.]rc' I1J |cl, i7!Vol.] 1'(j i|Nz kóp.n evi|iE' i k.lchhczk.P$| k.|dIc |dj.].

|!hd|!| .ón{.l' ió| lilhÍó jcl,.í) t.kmi\e r b{iÉ| |ü|iinbon A \i|Jgol kel na3\ ncmzclk.'j hirüór i.k.ndvÜ nn ..\.n\lu,

].\. k'jFot hclYzd. es á bt]É;n. ^blii.n].sinlD) ni /íó] íc|clc^ü3; |.''rkL L'o]i K.]d]t'ojl (|]): c íckc|.^irrg'Íékde Í!'/ Dd' t!óÉ(|j): rvc sil3i/r!k.e N\uEíi bóii (c): lclo| {rsJ/íe|dd$4. cs/i|'.s.r di]]boÉ \J]jk\ógJl kóm\ g. i'ésjesrgh.íii| .rz ^Z boiin mndLd kúP íii|ícló t.il.p szennfi.ViI l.|i)'.r di]irr eV]k' (i L{.|i (diko) nMJl, o keleli t'ói kUpjainák.5ú6J p.d !.g|nii'h!/

0|daIsó biiál
1? ordirlr &rj* a h4 i5i.\!om lorko|ilhoz lcz.'ó bqijnki ic|.jl Al oLrJL,j bó'ijl-'' |!| .irlful md.i o;zihÍ]L'k:bi]o|dJhis]obt'dd]]] bljrjkD llav,,l.rJkrbqjI |ni V álb|uk ielzúl lsld\Ahc \D.k$' h||v.s nIigi|js eílin a blloj!]J|' b.]ii| |lek.t (pl -.kó]\ bJL,á iobb o]dJL'JI |1n]b í.ló|n [t, ''BóÉk fr diti Í.]n\!n,,i\

toyóbbóják
8cst.inIu l.hé..! r &o. $'|o/iín ].lö]l, !.n'b inirkú\!!!tiIpisbóial (H) á háI'án i!.lüniI b . !V5.nles GiFoza

giL! k. i.ft jEn ijs njnrí |!LL!íqlü.l Áholl i.|2in.iJvÚ ]h n]uhlotl ir.in! n.m i||ifÍhít', mcE e8r'gieIhÚ.n' J l']!lú*n iJFv olrrliib..io) f\ili'irlilunk(risdic\riroknyirra6{ (^) \.fus i'núek- hJ\jb JIJ|úJk (Yi8y J t.lc|'i Á b]l oldl|i bó;k n'*r\i|;gÍanak'AjobboldaLiak(B)zó|dck,küPfumiüik('|]dv|tr. tjúklLyen J|á(ú)'észo|d lÉLviL|anásokd rdniL

^\oG.f.kú \/]sd||' \csz.|vcs lu b(ilr0). |!rú

.
.'Yl]J ^kü

\F..nhs hc]vck.|' pé]dáu|5,.on'vizv.z.lIL r!N^jL].V{a' V.'||nín \on]]akÍ, tcnscrPií] Dkodóh.|L.|ol !hLhd

i,nrqjsHii 0)

v|tÁGÍTTr0B YoK

je|zó ve9é|yt biiák
nlrnt iz.|nc{z.sbó|É kÍúnjL éZék bóiÁk iu csúl$ol V.v!L!!|( l

! igiólonnr). fijLt]n}cLvlo, szL8.lcn vl!! pJÍ o.d] mi8anvol ^ V'| '$ cm|ll nisJ{.PülCi, Í.ndszetint tÍonl ^?.Píminy.suGJr l I yr^t lnn lúnrnÍÍisÍ3í*3á\g] h!|ym|8hd.irozis v.gPzh.ló '

. vir r e.c! ,o t j.;b ,.,ltd b

b n'o |t id ószakonréntsóÉi Pcriód usok szaki'já k mcg' Azo.os fázisú fény'TÍás sctében a !i|á3o9 ésa sőtól idószákok
Ahajózási lé*éPen. vi|á8iróroÍo.ycuia|óiclmelletóvjditetfor Dúban á fén,jdzé$í]us is lel lan furENc' Á násodPércben (' D]!!. adot idóbt.m . Íónvjelzés tel]cscik]UúnakhTsszáÍa .3v ulal. |\é hin} ptLda angol hajóási ráÍkéPclről:

,1 {J.\oF r\1 ,.".,

r

rT%l

| 5 s] vi||a.óÍény násodPcrcnkénl íe]vj]l.ni$al' öl %y I m {.lpq..rr, '. o.c' (2)10si kiá|vófóny ]0másodpé(flkónikól sólÉt fá2ir'| ls ]0 si áA]nosÍizisú fén' r0 másodPcrc alaÍ 5 rPc5 vi|á8os,
Ahaj&;si téIkóP.ó| jsnegfudhaijulhoB)líi|y.n nra!óan !J] ázt l fényÍonis {mókrbén)!\ n]]ycn mg$z}ól láthÍó (t.ngcrimóÍfij|d bcn) úá|{!r.jvidiiósekmagyÍá.fi t J tórkópút'núíó ^fénr]je]zésrc

o|d'.'bóiák(Á, B);Yezd'| jeLóbdják (D' [' F,c' .9.b boÉL I' lH, ')'

,p

ale kozódás természe jelenségek aIapján
Vj '/'./l)/clb cn . lnlnrd ul )J l hu9) r"r(, p "iÍánvtű nélkúlkel] táiéko?ódnunk' A tcrnlés/et szclcncsere ebbeD is segii. Láss!k, fuiként has, nj]lritiuk fcl c i. luóse ke t'

\

r Á JÉ K oz oD Á s r E A M É s zJÉ L É N s É c É K A l A P JÁ N Er e|sijként, ho8y |etérlijnkaz útó| Ha 5űó .Időbó| .|óbu kki nva Ponbsn magunk cló. t látiuk a NalEt . p.d]g'miko. bciéflünk fák kózó' még J ba|kóz Í.|óvo|l', órdcmcs nc3i11ni, hogyc||cnőrizzük tórkóPct az iránytűtLónye3es,lrogy a ós télkéP iránytű hiányibJr e természeies és nányielzjk akjt az óletűn Á iele?iba kmdtdóÍé kcfuló módszerek Le8többiec$k konáb ZTil idóta{ánÉ bi7t\fu Poni.s éiyréghatár.2á*, ezéÍthá nap a kehenány;b(' kovglkelgíinkrléEiáFkra vagyegybot ám]'é]dnak sgitégév.] h*í rozzu mql Jz ószakiirányt, kaPotcrcdmónyt,,al k a kc]lvá]ianunk'' kónryczciünkbcn tcrcPlár$.kn' a lóvó Á |c3jobb,ha a tcrmószelcs ilán),jclző róvón k2Pott ószakPonl ala' pllvéleláVel rajblunk egy váz|atos iétkép€i, anelyen feltijnhiiük . körüldtünk |íoh kéPzódmányeketésbréPlÁ$yákat' Ha|ádás köz ben az ná ny ésá pozi.ió $'ákoÍi gllénórásévél égészísük á furk! ki ; o á|lá' é'gTÍ TóÍ '8Jr ' a nl" / ;']'d P{4 . 'o'rór a mqfutl tiv,lsáEE rcnatkozóadabkd, lcmószc! ]dcnsógck Jlanán va|ó tájó*ozódáskor Íonios'ho8y amiko I sa k |chcl, 8yakoro|lunk' éstóikóP, irány tű segíbógóvc|cll.n. ^ őIizzüLazÜcdmónl( szokju hozá' h%y íó1 nk szcmmcl álland h. óan j NaP.sa cilla8okjárásál,ésodafi8yeliin}mind gy.|cmn].| k'sirük
| | r' \" p'o ! "/P 3dbdd 'bá1 "'|.o '| ' í''"' ' í áÍ'ló Ta bábd'r á8J tr

hegyvonÚ|3tokésa tenBérPart? i vészh.lyzétbenpvető] s áfr a|á fiéÍÉ

ALAPJAN

IBÁNYllEGHATÁBozÁs A TÁJ JEtLEGzETEssÉGEI
Bolygónl cgvcs Pont]a kü Lónlcgcssajátssá8okral bió hclyc kk€ | lain li lkozlratunl' Az ÁPPa ladre.hc8ysóg vir8inja ós Nyu8d.vngin ia álla okm (UsA)Psó szakaszán h%yvonulalok a vó|gyektúlnyG a és jnóiószl délnylgí+szákkéhl nánybánfubák HoÍfálo^zjgnák áz Ad' " tsrBP r"||é voltsyéiésá ki'e|i hosszú, keskeny5zi8eEké%knyugÍ.lé| PáÍhoZ járva.rg]'obbvó|3ybcn kélétnányúák AmikoÍezekena helyeken haladunL ]ehel némi íogaImunk anól, hogym.ftc iarh'nk sjvdagi künycrtben a honrokdűnók lóbbnyircPárhuzamoskaz um|kodósz:lirím'al. Ha. szélirányi kne|]ü( a dnnék hasznos f íomációva] szo|8álhahak lájékozódásban' a T|dnmk ke]]azonban' ho3}'lóbbla]ta honokdíine látezik' A Bía8 homokrebg bDrilotá hé ]yeken kéPzódó !Éz ',klászikuí', \zfrköZrio|dálalánkás,a 5,!lLela,onos iónyba esó Pcdi! m.r.dckszánÁny!áfiÍó|ége*nhúzódnak'Aho|' homokrét* Yók.ny'bb' . ' ' o r ' d' . ' A | ' ' ' ' ' ] é} o' Á D ' ó ' ' ' ' é n ' | .ó ' F t ( i .' d ' ' I "' vJbg -' kck.n]', ho$zan c|nyúlódiinók kcletkeznck' amc]yck PíhuZ.mosak ura|kodó .z sílidmyal

Á TERMÉszETl JEttNsÉGEK MEGF|GYEtÉsE
ÁiaPas/aLtn'rjgiiÚ.sy [.|nj t.cndóje'ho8ymegúgyeliazokaiaic. ].nsó8.kcta |ónr]e^lót{n, .n]c|vckscgíllrche|az iríny mc3h.iám. zísában Ezek |eh.tnckillandóa*, Póldául egy heeyvonulai és|ehPl n.k idól$scl! Dri c3y.lós nyugaiis?lépiletehóioÍlaszva8y jég krisiályok Íelhalnozod.ú. sz ikla a fu olyán VidékÍé k!szü|on]! áhTl kdábbán nen jáÍbnl sÍá Rtr vé..unl ho8y meLyeki^,k i iermévttesűny]e|,ijL amelyekÍBit hébék a Á |e8Íontrsabb - e8yben leghasnosabb 'áj!k',jd*bÚ hogy mcgnm.Ik.djúnk J ljj rel|c8zetesé8eivc]' arohláva|' McÍ| htanak J j.lcnlóÍl,b Ío|yók? Iúilycn irínyban húzódnak . íoniosabb

SEGITSEGEVEL
^/

|RÁlYuEqHATÁRozÁs És öVÉNYEK Á|.LAToK

ávákj féh.kén é|lé!édt egálláPitá!*eri.ta ma8ábin i|]1] fr ÍJto'l űrűbben.ő Enijv(:nv.k Í.j|ijdósói vJkijábanljbb En],ezii $ befoLy;soLra, . mohit (^,nlil) nm so. i8y dh't'uk a me8bizhdó irinic|ző| köz:, csak Dris ilányjntrhlókk2l q]yüli o:kzcíi fi$rlemb€ vgmi óket' al ne8IDi|'id'' ilL.Ú. déÍdmáli Íikm ésbokokm ha$atkonunk' iroEág ésNag}r Brilannia nyusa |] paí]ainá| az elós délnylgaii sz€]ek niáÍ j íJk !*'bÚ hajd 'áá8ak ic'r pÁ.huzano$..őnék á ínJdel,

NYoMoLvÁsAs És NAy GAc T

TÁJÉxTzTDÁsTERMÉszET JELENsÉóEK ÁLÁPJÁN pal) $ksbr siirúbb,frá8 lbb veBeiácnÍbl;]unk Al.Vjk]feteké mága$bb s'kss.Een lévj kÍüLetjn a hótorbk i]bLában a lej(jk ésbki, észákkgleb o|.l.l;n m.Ddnak meg lavaszl8 AFó|d bizonyosPonljainó|ó sPcoÍikusnővény.kc( szinlón íclhasz. (5J|,'''tr /Ídlji nálhaijuk irány]c|áül ész]k.amcrikai P//ollua.d ^z l''] |cvc|c] ósak dól] jránybaná||nak. E3ycsüll Á|hnrck dó]nyu. Áz

honososzloPkaktclnak(n'üdÍs Bati r.szón ós Eszak-McxikoLur
Á ' 7 3 !o' .lb ' Í"ód ' ili'

vÁ')

(báI ez neD 5 na( áhol élü|héhék .9k e3y Padtó|tárc]íckvó sz]gct) Az Észrk'^usztá|iiban|ál]utó' akáI4 n ma3]s ós 2'5'] m a|.'Ptc rűLeetis e]éÍó lemcszváÍJk ho$zicn3c|y. mindiE iszak dóL]].ányú'

Há álko.yatkoÍ á ténBéÍen nadáEá ném bizto$k |éheiijnk abban'hoByegy kó.É|i !/íJÁrLd fg|É kda

A NAP M|NT |RÁI.|YJ ELzo

Az irányi i||etó€ . az ál]atvilá8 nöV!.]rzetÁ szo|8álhát ásá iÍornljci íányjelzók kúü| z dr]úr']l 'lgbdi a leBiőbb s%ii*Eel A lq+yédelmijb' l.gfrégb'lidóbb iÍorfi'Ü óká rdld NáPhTzvjszon]ritÍthely
.d b ,id d .P , J; ,4 .

La8kóvetkezttésel.et fudiunk ].vonnr'Emcmünk kc]]. Ni| ]ibzó].. A 36 J!ánaknéhány ]elLem7.,jél |ii]d 24 ór;nkóni Íordl| .8r'.t i sJ' enge|ye kiilü|, s boLygón|ró] sz.m|ó|vc úgy tűn'| Í.L,n nlhi i ]ál NaP áthaladnaiz ógbo|lon. Eszaki.salkló|ólli |i3l..b.l |.Pi||aIlva Az azi láihibánk' ho8y a Föl'l Jz óramuta|ó járásávi]cLLc|llLG.n' nyu g kc|cti iránybm forcg Ebbdl kijlelkgzik' ho$ i N]Pot k.|.| nyu 3aÜ nányban lál]uk álhaladni .2 *bollon Lll.lor k!L' nyu8]lon Az á%a Íátkén á NaP dé|É|óPTn!á njnyb.n Podo!| dúLL 'ál szil mig á délúá zénitPoíosn! |!n kö2|ébÚ á NaP nJjdnéfr á Íejünk 'ii]ót 'lel!| ANáP á2Ónbá. nem frindj8 ke|Podos. kc dcn, Lctvenyugszik iu'".d'. 1.ó'.J.. |4J . '' "'" ''' '|'r]r

Hcgylidé*i teíilelek.. Áak] ét a dér |ejtókci€ y akmn m$kü 'l lijnbóídhdjiik aiiak J|JP'jn' hogy ni|yen tiPusú mennyiság! nc ós lényzelet lÁtúnkÉluL J dú] Íekv.siin(amcly szembgnVan a NáÉ

NYoMoLvAsÁsEs NAv cÁc|o
lódik ki$ó lcld.' a naP*.lle hclyc a k.le zásának neElelel&n mjnden napp

ALAPJÁN JeLÉNsÉcEk Mivel . Föl.l lro$zl.n8elye

i"l:

A2északjfultékénnáPkéLreheL],ea ndPÍ{Ju|lj (i !r(!nbÜ2l á té|i ébé2 ko7tlL nápoL ahik' bgnijdebbek r nrPFaLok) !]lh éri d ' kBdelibb PonkÍ Al en kiielj hó és7a|Íelé,,kúszik,,, a naPPaLok.'8yrc ho$zibb]L L.sn.k és h!+ ^ szi n aPójc8ycnlósó8idcjón (nircius 2 r ú]ín)i Fó]d fiind.r P|t]áÍó| úE],lábzi|!ho$ aNap ponto$n ke|eteÍ AnapléllP hg|y..2ufui kel bvibb fol),btjaút]á' ésak felé'miB a n)'áÍi.jpf..du|lnl (júiiu52i áÍ9 áÍikora naPpá|oka |éEho$2ábbák) é|iem !.jl!B.ViILbb Pod jjt, ho$' a4á. ,'meBinduL]on" délÍe|é ő'] .rP(i.li,.nLitó8 idci.;n ^, (*Pt.mbc. ?3') a NaPoiEmét Po m'jd a n.Pke|h lovíbb déL Íclí n]iE a tcIinJP.o'du ónc n.m 'o|ódik q1'p,)uLr..r r)mr' ,o , Nroi, ,o,, , ,p |y" U' " "gd"|Áob'. ggyen|ős*ékidején Pédig FTntTl lokokon a je].nséE $Lkal széíb! A déljíé]iekm téhnapíoÍdu]ójúnius a 2l.ére.sik inip|.ll..kkoÍ jiszika |e8ószakabbra.AkővctkczóhónaPokbina N]Pc!] j.diLcbb rc bukkan c]ó a horizonl nrőgii],ósa napP.Iok ío]!amdoii h.slib. bodn.k' huszi napéjqycnló*3ko r Gzep|gnrbc ]]' ) i NiP P.ntG r ^ san kgletgn kel Á nyád napfotdulóig (.lplEmbeÍ 2r ) j u[.x. IÜkc +dá|ibb po.l.Í, nlJ DlEdduL j\n.l ós2k felé, ószi napéjq]rÜnijs* üé]Én A2 lmáíiu5 ]L'].' Nlp k.|ék. kél, ésánápkélréá ú|inöP IIá úfie.ük a Jábnor é5a Po,ioónkho, hÍio/] \^:.!{8] n,k.t, ljbb7atsegicégéle|iskónnyűszcl.c|mcghdiÍ' raliL' i nipkc]lc ó5 k i nJPnyu8b Po.bs ninyát(]ásd az .ftl szó|ó L]|fu.1.1ll ib.i() napkeIl./napnyugta Íányál jc|ző qli.iós műsrcrck nólkül mc39.lhalunk' ^ Í.]tóv! ho3' rcndcLk.. 7ii'rka ]04 ol.l.Ion láihíókótdi.g

N|PJÉtrq|ó*3 id.i+ \JP P(b!' " r ue l . s mó ''3i dl n |4

rAJÉ(ozTDAs TEnMés2Er JELENsEGE( ÁLAPJÁN *!.nló oldi]ú hárcnuZógél G *u6olni] szú.Bniá Íöld be bori, hogf a zsinn n-" mozdurion.r) !L|!. \ar'm.nnrL slög 60 os |]' h.. Íomszij8i'nI o]!]J|Ji hjÍom'

Amp|i|údÚ|áh|áza|

*t

n$\r irr!\e in c8\ir hosu. 90. szúak, o\ fu osis5n'ol
Pon bc ludluk m.fl]iJ nJPk.||.cs J nJpn\usb n;nrú ! l.|hr'n.i|js'|3lh*jlozukm$JlJi'kc ^ZJnP](udohb|álJ disi hc||ii']k íok.ihol bdo^] mi\LmiIi! lnlrnifudlidó. 'cLc!*Er |r.|(^n'.}) lIi lzijk*8.s' v*eZZül.Ia kó/.! !2l'nilií*d ^ ki'':pFD| ónókc nu]lá |eE]en'ós az ihP\.iJlrt]scj l.|c|g(\

;

zaznáPi'lafum h.]Yd' \.lnluI Ee J qz\z]nls JbPlcngcl\'c'.s o|'d$uk |. iz.'n.rP' JíUm Pond ho? hnozo.mPr,r ó'(,\) . v(8c7^k.|á 52'lni|j$kJl a íg'úbb|á,'lban Lnoü.t|.^T n|

|M YmEGfiATÁRoÜis ALÁPJÁ ÁB YÉÍ
i \JP lc|dó]nvu!át.]jlhilid

visv r.rlz.riunr lBr-.' i h!molbi, eLíitr'nlzckulslLk]idÍ.]t\i\.'lj\ .ó3/]igfl Íu!lí'his.uI P.d'! m.I
sc és az irányokn.l. J .8lüjc\lu ']''Ú'1\'"Tr" kóP.n liJÚno n]$hi|jn)2s.]

^hogv nvck r

mindLlt Í']]lclm ig\ vln) A i.|.nsóg a fo]dón á/oLl ].'l ij ]8i^nhJb Áz ]níJm!8hJl.il boi] d. k(ítisoslbPl bjg ,r,t! l.3| ' o,,t,, '[8!obb al Éof

rr ri(,n cll.n(ú.s krnrbJn, nfugrrtul retd trr. o!r,s lc.
tr.Ú] ||/j 1llJl -, d. uV&lL'||.] ! |d'd ].L7ó \.n.n

iz.gbo|ton,ll.l

l.ii r.trrlü

|''ioil

Fonlo'bb

(ke9és!é t' mTdsÜí lonto9

Á szdBn'é.é$gz 5.!.!/^m|.8| mózás *Eit\éBét!|

düib zsin!]ict,!s t]nl] Vlsv üo lószr. FT.friL|L'nk bu]l;|L

. Kctc$ünl l's.ntcs, s ma hc|!el' ó\ !^luk.r n JI Íússó|.8.{n J jrnvókot v$5!n kJ!..5.r|, fijLdb., h(,3vl5zh konlúÍvonJ|ú 3all)€ | va8r nl5 b.ggr.r|]c|ól|Úkm.3 rz im)ek 1eEli

i l(tr],(üiP\J3r trV.'. rúzol( zsi.ór +Bit!]!.v. IL| ])iit{ Po|k\]n!g\ ^'.j|.\/ o1.lj.u \.ll, i.ilonn .Ít..'L .VJI le ó Y.g|unk yuk;ó&

kit!\i]| i]!/..]

jj

aiÚ 'o k !

É l € mz ó

i mP

ö.l[.]|(.l .ni'n$ j n lPcld ;o] ']j\\n]|Ü] r.] i,.]L k $ tn/L\n,r .,I ,! (v( ,rirup .sDrd .Blb b .Gnrl
hu4l lü$du$ u s d.

k$BL 6b . { kddl!'n

1ó!ó DhnüljiPnjí iN!ffbo nl idó

J podÉbd

hbu4nbÚ{i!|n+fu!óÜ!''

''.llóigb.]

|{u

.r' j.l.|

.

i I

n .Nr i P r r L . P of u \ n \ u s r [ ] ! '

r r L .\ /

L

EGTAJAK MEGHATÁBozÁsA iM sEGÍTsÉGÉvtt
| ,\.f r.r ( r( vrnL.r|)ürr. (\13\ .iormeshdiroTin \rr./hh n[.] \i! i l|\ Jd ntr]iL (l.]l o!o ! nrjÍ Ldijsz.innl.i5yqIl\.nF|irrIi) l (Ln]L ln!jibb \i$U]l ]/ |]8}'.nhtó{ó]' ann.iLolFbVhíij ] U.J I l k.l]lÍ]| í.]let! [o/.t. hiin aká.20'o!| üi\ r |.h.G!+' ^ Ii' ni|..Vln.iy'Vnt.\.|,!s(Lcg.IjLbbi,(i\?ik nlL.kÜ'tÍ!] l

T ^JÉ ( oz T oÁ s T E u M é s zJE L|E N s A 6 E x Á L ^P JÁ N EÍ oásiÍ' szÓ|Rj|ó nódszrel(Iel is m$bizhdó lfudfrcnr|he7 juthá.

AdéL íéheken eljárá*ki*bb módositássl Ldlal[i]mJznunr, az EkroÍa r2 ólái jelzó nányl forditluk Náp Ío|é, ljri (1i kisnlub á a l2 a lT kizöti kijrcikl négÍeleásével JZ ósziki r.í']vl lÚdllJliuk Pédis úeg(kivóvgr*3él hat clót és€i é hat ulin a szi'!í!t|!7n i|y.ikorJ Mit i$yün( ha c$k di3nálh óúvr] rcndcLkc7ij'r|? |l.jilo|un( vam|apol eBy PrPiÍa vaBya ÍijldÍe jclii]jiik i |: liÍ.n J, rd(i. (i\ b. négfule|ő kismubtóá]]ist' na]d ]o|fr'^]| 'l V'i'n|iPos Ponhak ó.ínáI ishen.ktl módszed' Ammnyibenaz idóhéó a nyiriidószáfri'n s,eín! k]!l trliiliJ, iillísukvisa $y óÍával v.3y a 9ő3fe|ezós| nc i |]-c!|jl7, l'.!'cm !. l órához húzTt 9akasáoz vhzmyna vógvzüL !|

SEGITSEGEVEL ^2
IE(.hpd'fuEufuüd{
o| qd'Llqvo. d 'B 'nq l ! d F ! 'F

n.n! E todi'id.\rPtoL eL*úvd d ild iíDí bPÉL

^ !/m|.lEdll. üliÚ|hrE] JNdPqá|rá8tFb^|[r!'*\|7''|''|\dI h a2 é3a, *el€ b n rd 6 n}a8ábn ny!$zil 'd ho|d, ú'ho|d'lólhold é 3rló alarú hT|d)' yr|inlnl i hok]|.||e !5 ^|ll,|(lJ|.rL!0.|i n!uBl4 \dloFbf J.o'aB& \ogv JZ.E't*' 'l \'1''' |''|\''|'I 'dóPo1íá nik m.|yi* grás;n halad *ereszhi|, ú8ynevc7ll ho|.|l.'i!|| |\. rz J't J Hold' d| á F"d e' J NdpLr/
Amikor á l.lo|d a NaP ésá Fdld *özóÍ ván' Jll dl)| |]|Vú]i]nl' llold i|yenkor sótél oldaláva| fordu] a riild íc ó, ú\ h.l v' y .r|ikii ^ G*óVid idórc' napnyu8b tóán tüniké|óányus.i' ígLj!']t.nÚ]|n'd Ldción Ho|d u8yanákkÓ! ke|,ille(veny!ss,]l. mLn|i N+], ily |i\,i á finkeíl a Hold neh világit' Ulhold úán hoz;vetől% kót hété|aHo|d i |ii]d N']l!P.'| .i|l||cncs kedl, eaÍ r Íény€ oldá|ál |álhJl]uk' llIkor lc]]ho|J v4L 'j|.li|ín .'n(ly Jkkorjön fó| a ke|€ t i ógbolbn' Jmlkol nyllinn l Nlp J |iló. h.iil i|á hanyallik Á tcliholde3& éji.| vi|i3il, lii/h, llIl'ó(|Ln!F.} |'ikon íávé $l{srcr o|ym eó' hogy imy€kol v!l] i b.t ü '|ycnk'

|9óÉs |M[Yt{EGHAÍÁBozísA A H0|.0 Hold 29 &^zn{ alat rEúh mes á rdd.l' dc il ijs^r|ü íé|

.|rbo|l.l

NaP Íclómula$on' Há Pfu.izPbb bPá|]i. sÚkú3}l ho3y i knNil.á e3y éÍ'ild ob]ekbí iás szerthlnk, a |nDdJ('l .Éy íüg8ó|e8es MÍka' kcril.$sz](t u'By ndhc7nkkclellíioÍ kötél - á|la| vélel íny.khoz !Ídemls iltiliIJnudI Fe|c,zü| m.!a kismula!!.5a 12ón közóti yó8d, iByme8fudiÚk, 4'00 óiit F|.z' ésa k6nu mciic vJn d.|' ||a órlink Pon!,9n dÉlú|in btót lNrP iinyibá i||ilj''L i dé|'táíyi a l2ésa 4 óra kóziikini" í' |ónó|'.zJz 2ú' ninyibin b|á|juk, rrió'dva *3 M8"vPl 47 d\' ki iÍjny(kaPh.(luk úc& ós a nv|e|le/naPnyU$a nányának m$hJh

I

És NYoMoLv^sÁs N^v|G^c|T

'^JÉxozTDis

lEBÍÉs2ÉrI J.lÉNsÉGEx ^LÁPJ^N

e &:hh Hüd fugí,r .úu ilb . d dfu.

e | n4'jú .íáí a u .lfulh or'! ' '|lvl|| | !u 6 "d'J]!bÍb., d'b É.t|rJ.d .llotdd" I N:Pló|' .l |@d ' fu .ob dt&h s Éáu{* ^' ffi !.fu d |dnrrbb I N4óL A É! !+fu!'óv.l.uóúb. . íffi' 'dnar .É| áJ fodd I L'Ú!óbb |ó di ofuÜÚ -'foIM . iy&l, jfu !.d. l d dpfuú Lü .d.rr, |dok J D!í.idó 'á d |n!o' D.dddó'. l.L!d) D ^ 8 ríIll hle r trúblfu ful I Nr' ftllQl' D!/jl . l.&í v.bÍí' | nil'oddó rÍóll | 6d!'63d' 'dí4 wIhBoló|fuyfuÍí|N+fur@t (afu.ál.' bI a.d.|í' F ;'Éjsdó..& MPPJ uy.e| !b|EEh!!!' ^.ú -u| ".ld.lól. h!.ürF hl.Irb 4!ü, "@b {.!.jle.gl'líufuÍd k'lÍ

nyóLín rlaPu|ó módspl állólruisával

.kjr nánymqh'tirzisl

is

Áz úiholdó5 a lchhd|d ]iózli idószatban a Ho|d - közkelctű elneve :és*l növekszik Napíyu8iakoraHoldmindgnnáPPalkisilnagi hág z ógbol|on,ós .gyE erósbben vjlá8ll' UJhold uiín kóó| sábbÍa belü| é3yhéli€l a Ho]d donkszij8el ár b. á !öld & a Nap közólti kéP r|eib€li 92j}á$a|' Ezcn ! mpon J Holdai ma3á9n láluk u *bo|.
'O' B. n}aB.há P.' |c|(||il|Ú| íÚyme|' Ho|d euol,'Pl5; nF T!|ihold 6 újhoH rijzóI ! HÓld fo8yóbm van, Eg)l heftl Eliho|d után á Hold az uiokó n$ycdbd |éP nyén}or qÍélelóll nem látju* ÍÁ] |eIT', éshalnJIbJ mjEJlrnJ hon.od b]oh |állliu|' d7 r' A. L o'.oP. J7'|"o rcc}cd |ozoh a Hr|d {lló "L.ó '|'| ' domboÍu. syedtól z ütolsóia táÍló p€riódusbaÍ Pédi3 A holdkélÉból (me|yct ö lítóhalár k€léú íszón lÁihafunr) iőbEL* a Pont6 idól. mgBh.táózh.tjú vebb Pobs9a3al

^z

l.ltl.'ó|

|í'nrú |ui54d.bb

Ífur'|..{'.i:sÍrdrB'r

T/iJÉÍozTDÁs csILLAGxÉPEx AIAPJÁN

Íclhőllen ÉiszJká kjnn a sabadbán, . tc|coii]óf k zJva ó fenvÉló| kon tÁvo]a 6iua36 tbolt m.skapó |áfoányl nyúit' A2 éÉa*.i liiékozódís nén kezdókn.k vJkj Tú|uokon a nehóz.

{YoMoL!^6b ÉsN^v|o^c|ó

ÍÁJéKozóo^s'ERMÉsz.Í| JELENsÉGEÍ ^uPJÁN ll. nPalíífot u ógbolbn a cöné|QtéPl' h'jzzmt smdobt bó ga)/%yeÉ{ mP|y nll gm|iM ká Bi||á3@ & @. 'bray ' jük Iöl BjÉ á <i'.8^L kózd tivo|s& kb' óbzód's!r' |t bláliür a s.r*' €i||'Bol ffiÉly 8],álo aÉla8Pdtmn .6i||a&sáti &aki'sd* íő' lii{t lá|habó,íg]/ ÍEEbizhrhí.n F|'i . Íó|drai'i ézaki irinyt' Az &ati sál*ég í]' Ío|án túlihely.k!ól ti'ld íe|hól|m óFzakíko a Nagy4öncőlt maldnem mindiB é9Erehét]ük' Ha hegy6ú.sk laklrják el vagy a lálóhalár alat malad, a je|l€8,gl.s M vásy r'Í alakvagy J''l ]áró|'alvj| fu$ó€ n ' F%y ''1j'Íe|e "|ofe|g'' fiP r}!7'o alapján végezhetijnr itánymeBho|áózísl] ezl á Gil|á8kép.l a Peia s!.kci1lá34ön.öbz*ér u*á$a| ellentéks hányban ke|| kg* Ha a 5áÍk6il|ag helyét. K2gioP€i. *3íégévé|akúUk negtalál ni, kóssúkö'6e a w (v!a)l u M) old'lsaleiíá* 6úeit' mjd á. |l|6ün*ménól$6t e *óPzldb.li v@|ra, é *b' né3y& Íólui méiiit rá a w (M 9ir.j kijÍi ÉWl!íBot' Á 6,ako atb.n skl' €g)rcz.íbb, mi .rÚ6|elsóh.n'{stúnik(láld.112olddof, lóvóiíbfiíq' Miulin npgbláhü a sá'r6iuaBd & h*á|l.Piffik az úliÍiíyr, fuetE riváláfui €By e ufonk}.| .re iónyban |dó lii'y6 6iuáBo! mly€t ú*l.óftk halzúlh.foí|c Tai.lr aumban é9b€l hoa| a cilla8ol. órán*énl |s"'lal .líordulnal a sark6i||.3he léF! .z.Ít 20 P€rEn*ént €laó'izüd ho&/ taíiuki íz irány! 6 ha yiit!é8é,Yálasszuk másit Gill4ot'

AzÉszÁ|0 cs|ttÁGxtPE| 'ÉLGT[|B
(JÉ Máio' l mely €gy tómple! éi||aBkéPn.}.a Na3yn€dv6€r Mp4 A !3|.Í ''nidPv'l" ffib€! N'8y cónciil PFmi| é,'| lítlu6 k.' 6i||a& a D{bhc 6 a Mc.al kjzri ' 3a}@ a Polári' váayi\

A0Éu rÉLGÖMB cs|t|.AG[ÉPE|

A dóli lólgömb eaÚ is van olyan él||á& áne|yik Ponbsan az *i sa. |on á||'sinT5 MnbáÍ ,nnvtrah!lv.ny' ho3y.ábád {enTel n.m lÁ|háló'Am (ffi..áe E l.|l|un| o|yrr .í|is|ipq Jmc|}nel !l'p:án meghatár'haquk 'ha déli jr{ny| á Dél Kcfts'jjút tii, ker€Vl llalban elhe\€zkedó Bil|a8 .lkoljá' Á' augtÍí| *?|ón liduló ÍeMi oilla3ol. . DélraffiztiéP utalná*' Á Dél Kffitjének 93ie3év€| vég&ll iránymeBldábzis le bff'oIulbbb .má' ninl mil a 5ark6ill'B edében |áÍuú' Miuüín M szal@i é8ho|h rÉ8blálfuk a cil|a8téPel' húzunk esJ,k€pzld b.li ca'E6t mely kffir.lhálad . lél Íó6i||aaon (|ásdá 114'Tld'

JELENsÉrExALÁPJÁN ÍÁJÉKozÓoÁsTERMÉ9zETI

mó'lsa. Jka|maása ili is ffyszrűbb' mmt az ismedelée. Ha ^ m*is lú|bonyo|ülha* tiinik lel, várjuk neg, mig a Dól KeEszije Íii33ó|.!c*n íll u 4bolion a dé|iiijny t ekkor Pontosanr ho$zten3ely

tz 0Rt0 csrrrrcrcP
|J3 J||níJ ^z.3y 'n.ni|' Íe|'.m€ Á eló

vTnalbanlévő,suofu$n e8ymás mÉllét hárm fáya álló
ono' 6'||dEléP Poí va /

cil
;gl

qy.n|itón Í.kszil i8v fu38.i|.nü| atóL hogy a Fó|d me|yik Ponlin vi8yun( szinic ma]d.em Poniosm k€|.ten |áliur< fólk.lni ós n'a8ah hnyJ8odn' A,n7i| í||totJrcl|\U|onö9rl.|"( J di]j t Il.|irc ny;. Az oÍie *ajl*3ével él!ó9Íbáí a nylBaii iiányl határcááljuk óe& fu|}el kell k.resnünl aÍeÍc á2 oóTn5v élÉnirá Ebhá 'Ía lál mljaoll Ha nem E8yunk Prc6 6j||.3á5fu|! no bdiur elóÉ ö|yankor, ha meamondani,hol |áljuk íó|buk}.nni az oriont, |egíe|Éb j'j6kin a honml íólé mi! a |$töb' Él|.E t?|Jmmyi 6i||a3l€P

nAIYITIEGIIATAB0ZAS TETSZ0LEGES AGALAPJAII CSILI

li jbrát): e vonál mentén bb|iuk a 6jlla3ásaÜ Dó|i.srkoi' Az *i *] ./e''r| hJimáJ]u' nP3' LPÉ$LLfieBJ D.I lu' |"|vÁ'"/ 'ábbBl Kereszliáló| ba|ra |álhrtó kéiíény€ cillagri' Xö$ük ösz c kél.sil. lá3ol, ésÍajzT|iun* neÍó|*cí . láPoí vrnalrá| á2 égisa*ot ot hIiI juk áhTl e neró|e36 meczi a DélKeEszíének úeghosz.bbilot lü3.

nyi[r m$fel€|ó kjlálás áz + l l! (peldá!| lik \á$ h%yek fiáí) 'Ú léhéló|* Élu{klól úvÓlabb 6ó cil|ág vjlni *bóllÍ' .By íényés, ' |.vá|aszli5iv.l m* mildiB ne8híároáatjUk a hr/'jvdó|éB$ E8y ilinyl. Mú!]üL . ci|l.8 he|yatét horióí e8yik Pon'jánoz b€ a .3y íóldbe szúí boihoz kéFsi, €Ei|e8 úma$zu* a Pusbnk'i 7i*lj' r' va8y bota, ós hasááljuk az irinyrkot' ]S20 pel. !|lclióvc| állaPikur mP& h%y nilyen irányban mozdult d cill'3' Á2 ó%ti ÍÉ|tekéÍe a2 á|ábbisabályok Vonái*oznak(az el ' uián á Gjlla8 álbl jelzet irány köreiküik): müdulál 'ány'

^

dó]j íóli.rón Ponlosn c11cniói6 crcdnónyi k.punk

Y
NYoüoLvÁsAs ÉsNAVcAc T TÁJÉxozTDÁs TÉHMészEr

H0GYAi| KEszlÍHETUl||( IRAI.|YTUT?
b! P " tJ'. J' d ''l ü 'l ! n q o '' " o P | P' Jb ) '

A brfrérztbenlijÜJ mindi3laisuk naBunrnál áz nányni! tesyuÁ sznybe Á c$P.fl nmdm h3j'imk |eByen sajátnánytiije' Nem áÍ' h.
)á.od " L d' l hc o i|.

3'ózódiü!k nlg ,ó|, hogy ncn b ! múíól (hs'iíjuik 'éili

Az iÉnyÉ ndíójí ti8yDi3nca6dj diókezotl 6Jl''!{ólból iin&úújábóltLn4didilkanj3í*l'!anh6nás$ún'!rcly.lhd Be

isbePakoh]nk' Azúl í'jn cgy kisbb kíalékiÍányú| 'cgli'tlnhet' éÍi] megÍon8álódik' .lhasyiuk' vö8y !8]'{Ín.n |Lncs hog],baléet idqnc5 \^k*3. Vészhely2tbe k.lü|iink ]|ycnkor nán'nk,amjkoÍ v'8y Mulaiónak bimjlyen' vásaná|múarya8bó](iNd] vis]rl]| késkén]r, könnyÚ tál3yil his7nirhibnk' A fullbó|)kcszüli holyn, váBy l%iobb vaÍótii,dc a lo|lsjPtétóré a ki+y.n.Jlú gcnrk.po.5 a Íulaijnak Í:| , nq] kcL|mágnF ]\negteszi'MnÍín mc8ia|á|fuk' mesmá8n*ez.t iÚ akkor múkiidi| Ponn\Jn, h! szi|,^.lonforor hii^ A nulaijt á|tálában erna vó3ó m$o|dás.cól.avc7ctób'lrJJ múblóV'Zn b|ábanneÍfulpÍak{ikÚs (me|y |.b!s' Á vize' 6ajkábá, ká!é{sészót{, .Eyib tíÍo|ócdénybé

€sik

v4a &dens l+|dhl'

n(hog

i3ádt' i dóbh civ4ur 'ú| b: Ésl íú yr3b. 6 sik ü|i^ tkqjtk !á a dú'o''

PrPn

NYoMoLvÁsAsÉsNAVlGAcT néh vJsbóL hanema|uniniumMl € s y müanya3ból*b, ké9üLt), Íóldbe 8ödörb. vaBysz*lamé]yedésbc vájl löllhet]ük' Tgsyúk múJ a tjt Pap[a' |cvó]iqÍÚszá|Íá .3y dalabka vás/ lakóre8Í9 h.|}e7züL á\ Íaóvatosan vizru Anubti LJssan a Íor$nik.zd' najd bei Lcgvm$. Erd.ma e||e.inloi,hogyyiikígjránytÚnk ÍeBÍe|ckj.n nriiködik c. Al|ilsuke| a fiúáú' é5 Íigyc|jük meg,hoEYm]ndi*ugvinabtra a kélole vns/i' Ha ncm' jsmálé|jük a nrignsczó{' mes Pozicióbá ÁíikoÍ r nubió b.i|| Pgy adotti.;i)'b., Ponlo9n iz ószakJé|i irányl mulJtj.'Den!|vik Vlts.mubtésuikÍc|ó? ilÁnynégb*arc Az záshoza tcmószPtes íányjé]Zókei segits+ü| ke|| hivnÚ|k á Lesk. eífóle ö$zdákTlt n;nytii ncm.]kr|masÚE}rán hogyfukőz. áÍa, ^z bcn$|fo|ylábá. á kezünkb.ntan$'k' de azi fiéskhctiüLhogy idó rd i(]órc'negj||unk, műkÜdó\bc hozzu( ésnaBvfunJJkb.n kjj.]ó|

T AJ É K oz oD Ás ' É sz E T I r EB

rIá klnvúr!uka k.runkat és.|órePjllaniunl!dun']n megbé.sii|hdjük au élótunk ]óvó objckfunoL ÁLtilbelái szosckct'NyÚjLsUkélijEa kc Zünkci vá||nI3a$á!bJj, cncljúk Ío|ahüv.|ykU]j!nkJt AZ urrkó. '!5 rü]bc|ii|]ros szdBn.k kijrcikkcl takar él A b'.nyjtiishoz 'n!3t!||lii e|cv.nilsük lól J t]8onoDct]ibóL lan |lakí Kéluk mes .llyik táj sunkai, h%y Dg8 n.njszi].g€ a l kallnk ho$7ú\á8át' Lcgv.n 'n.Íj! .z mod 60 cfr , m.l]J hiiYc]yku]iunk szá|€ s +Ét Fúdánkb]n ez 2 .m Áz Újiké' v.l. i\ i Vcmii']k egyenló sZáÍú híomszij8.l alkol' áne|Fék JaP]r 2cm'. h.Z'i hnozó má8á$ágPcdjg60cnr'AGu. ná|'|évó s4j3 a lg ]/60 jósZ|!k me3Íele|lj szoE.Í.l kócz.l.se' ],9!' Ahaláno$á8ban cLmondh iu( hTgy kÜiivo]ságban 9r 'njnd!! fr jnie8y zana|ntgí.].|Ú Í.vriJkare|'zi8boIlbd|/]ilóhat.iÍbó| os, úvclyk. ós nruhtóujjunk r5. ol, i hürc|ykujjós a kk!j'v.gé ki'iidi57 p.djg20. ot f% ál, vls/dtmi.ósbó| m.gtLdhai]Ú]!hogy m] | L ^szcmmóíóka|3pjÁn t;vol va8yunk e8y i\n{i mrllJssigíszól.s*3ú obFktumkj, vil]Í kétolyan objekfuhk', Jm.|y.kó|t'd]u( hoBy mj]ycn mc$z. vil

sz(lGEKTÁvoLsÁG0K És BEcsLÉsE

vJln4Ü*3b{ dóEtryúj'dl kqüik $9í !é3&d nqs(dhíiuk ! tEp|ígak }04l vd3ek.' E3y lii 29d 'i!di d, kd'ó *{1 hkü db' A hlEtyk 6l Bublóqjj brd'd l'di3 nhtp E.'d' ! húE|yL. 6 i kLqjj kdíi Pl kq j*nnBhdiqk sjk€ Í d, rnib ró4P$ íó|doni Íd$!i3&s n.& ilinuL bGühi J í leo yBí i3hí o1 &6 id ó' ' Á hóhííó! nrPLoong ,'LöJH" l*ó íhd.i 93y* uii Bgiibd s plmek eH me& d ib& íedll

MJLYEN MESSZE LATSZIK A HOBIZOI{T?

NIoMoLVAsA9 És NAVlGAc T

q

Utkeresés a természetbe
A láiekozódjslén}e8e: kell Iemünk. hogy mil ne lévediijnl eI' A2 úlkeíese( soÍánezzel szembenátiiltetjük az elméleti megJlrpitisolrt a gy*orlrtbd,r agyic kiválasztjuk az A ésa B Pont közötti le8gyorsabb, leBbiztonsá8osabb utat'
ráiékTzódás á fo|yanát, anikoÍ né8bdi.!/ul al ikhLílG pd2i.ónkái, éstlklP, valaíln t n; ny tútBi'5qJú {'| 'Íqh k '( 'lju á' ubl, AeIuZávaLhú^tl furalan,nbá. ncn re!/jhg}c]emb" i terePviszonyokatÁz útkeresés e8yebekm.|]di i7t ].Lenii,holval L.,n$Jl"ald.'..d,|)o^l(L.l...!.o . r I . 1r. '.1.". h]tó uial találL'n( éshogy beka]kulíljL'* ilán],ti hazná|alako. lcl az mPrii|őhibákés ponbtlansá3okkijlelkeziné|ye]l'

'id5i&i',hog@na&ulüllhodanlóIó!nirsl hÜLod & i breíy hvobA|.i@'

]t' |'.ILcnPusztasáEb&] á]]mk'.\ 3 felszinljL vjmiNa mnÍegy n 2 maga$ágboLnózü|k v?t, J hon^,nikb' 6 km.r |á6zik'cajnakb&r
' n' j'íöo'' "| J ' rt' '' ' |d|o|J" " ba Há ]2 obr!ltunr (r!]8niÍi' iermiszclcsen na8yobb ráVolságbóli éyfuwhet'üL |gy !'n.d i trTgcrezinllijléenelkédóvi|áBilólorcny dúsáól 17 km{. is. L.ih],Ad]Ukhozzá eztá2 !Íéket hajónkbó| láth*{]bori^nt ti{ligih.7' amikor n%pillanliuk ' vj]jgilóio. '!y re VlByunk á.éPületó| ' rcny.súcsál' m.!kij/. iLljL.s2] km Ha kivinciak va|!t n[ l. !FJ.!s szémmasasísokhozbitozóho. zonlóÍókekg la|ou 2u [ íii] J hi]{';sj évkirnyvckci, am.|yek táblazat ad*okd. hiján vá ^m.myiben $Unkese3éd62kó.n!l.' Llurv] bcclóshcz kcll íolyanodnmk] a Db ''\ ' bo'P3Á3)'7 d' '.í'iL^r'13) blbgn/|ábbankifcjc,.t) s^ maE]sígn{yzétg]rökévé|'

]'dó idójálá" k g'niiásba kell renniin} Anikü u fiőiáiás elóreF| jó$l' n.kúnlPÉdjg /.5Gápadékot ha PáiákokkJlVabdák iár.n ké|l

''.

'-Í

p

7 0 '!'l'Í'

''''P

'!'''

Iadn!nk, vcE]3 klll8ontlo|ni, hqyJn ju ratujúÁt e filyó$zekln TJ |á|unk.crail!k hidakd? s ha i8.n ho3) rí]uk bukLrn|'i+Unk? Hl.jnc*.ek hidá|! mgre ehgbck iz idgá|:s8ij2L(ih.|ycL, \ Í]rodiu.Íós esózÉs nÉnlB?ie l.]j.*n ]chctL Úikc.e"úsk.l ú8y.|.l|'. k.!l ..n.ünL hoEy kól po.l kózijü |Ün ggyclcs i cl*yor$bbés ]eBkömycbbcnjíllrald úl' EZ a Íehút|en(|i7 Í.|isnrcrós 3^]8í| JLJ$l] i tijókozódi si fulishoz is] a ver*nyzórJlk $ll. rlnh, !J\.,n,r-t'o rnra.'r J r" o. ,rs) ,.1, .,rr'., '. 'gJ hilidnik kÚÚszlii|, imelyek közolt ók hátán',;k me8 i Ponlokon |$ByoÍsúbin lc|it\ilhciónlkEondolt uIái' A Úknd'|]ÁbrÁ| s2cmlú|V. léIvhei,hogy a7ÁésaB Ponl kii ']3y ,inrJ? $ymcs i l*(\idebb ú|,;m eL|éPze|hetó,ho3v mindk€ t Ps.t b.n konnycbb.n is 8yoÍ'bbJn.élbr ónink, hl kPrülünk e]gyet .q " .bÍJn l.Izc(l h$Pn' e|ól.ÍdU|||ú ho8]'i h.$*..incn vL|lat,dck.t k.||m$másnu.k' \á3\ k.t[ |íh'ó vö|Bybén pedl8 sűn: JlFii vPnYldÍ! \J$\ JhJnl|h.lJlI \i2 AmlkoÍ J tCÍkP n'L: h.r]oIvJ J.'ulál k^ezük' e,ck.l i lin\tzókcI +m h'$ hJtlú| Í]8re]i'or|nü| Al ké|| 8Óndo|nUnL \iion lórl$ ', e311n.! úlloil| e i |.}J]|'t]ma5abb

,,,i;

i nódd

di!L'

|íilü.B'

M3''

d djÚfunl

r LÚ:d

hdl!!'niÚM

TEREPvIszol'|YoK TÉRxÉPRÓt LEoLvAsÁsA

holly |]vi].h|hi$tr|. i ó]unknak l+inkább m€ E l€ l éló lln ^hhoz' r k.||lÜuii'r| J nÍ.! .||.]izctcsg3eivelA legiobb'há íiircr. iiszláb jnr i/ v€ n it]üka lóR{b.n loÍ'jbbJ l!Í ú'jáinksorÁnbFvhxak.i, haÜalkoznunk,.nt nJ8unk ckl! lÁiÚnk' iL|dV!i'l]| |! |ü(ltlk l'|Visnl á lérkéPrijL l|ycnkoÍVos$^k n]!y u/rn J E.képolvasisigyakorl*olnik' l].1 mcgtJnuliuk, ho8yin (ovq|c/cthelün| a léÍkéPm látoü szi'Ívoii Li k Ío rnúiíbó| i le.! l' \l i.tossli8r ]Ia, Jz cgyik legjobban hasznos'ih i tó úl]<m'ísilcdnr ki(sij.iIit]uk.| EztakóPg$é3gtidóvelo|yans,|' rc ícj|.szth.liiik, ho8y i s1in|v.nalik is a kórnyPzetkóI.9jnös fr.ttr

sztilTv0 ALAK

0d' r' Íe'é2e)'oiTs ls8gB7in| n'd| lL]l!F\.iNbJ] ^vinl.nalák kijbékósszé'A]ákrukból i ko'iilil. |t]!. l.s!]\.i8l!' llvij }1oit,kd és oDri!(ikhol]ulhabnk a bÉPdomboIz'ii vis/nr] )i ]n(iLo

LEJTTK

!1intvoniLi| kiizöili tívolság alányos az Pmc]klki dij]i!!7iilt(1v!| ^ Nyi|vínviló hogy az PmbÜ igye*s í h.nÚ' nÜ.d ek emelkedók€i Gz r ' fej.zetbijl itFt h.i Ú k' l,gyJ] V.ÍfuliL'L ki a grdienséÍEkét)' . lEy'niíól 1áyo| $rákozó szintvonálik |in|.i. .itil ]l|vfu'l . siirii'\!3ymás me||.t fulószinlv ^l

NYo üoL vÁsÁ s sNAv ]GAc É ó
Á szinlvona|ak hiánya sík kÍ€Pf 47 %} vorá|o]' n. 1 "g. r;. ub|' "|i| lrtó'o\'d !.'rNorJ|Jt ÍL5

A sz|}.|Tv0l|ALAKÁJA roR

Á vjnfon'|'k Íomájábó| *éPct a|kolhalun* a leÍ€ p |ellemzóiiól Á he8ys' Gúcss lma|ak elc h.ay3erinc€*et, illeive v al'kú vól3yl l'' |onc\ Jh|\'rti4''jbd|yo..7n'vorá|á|Pd'sVábdIyU.'.'' . A v álákú lonáIák éleshé3,8éinékgt !áB}' v a|akúvt'|gy!k.l mu. iléí hegyháiakB va8y szó|6, tcknó á|áLúvólg]iékEen8ednekkóttlk€ z iehi' A' ''L'n J \'dc|c|m' 4m!|!clcn P|cn'ógbb momy'{8Ú ruPád.t i. m.alu'onb.7|.Ih.l|ÚL hTBl \ólg.ben húzódó PJl* \23y folyó is Íó| tán lonloht r iéÍkePenJ r3!.b lYhtb.n h.3l' r Á \ol&e zó m.8a99iFi.rek áláP,án kúlónbg8€l 'eheÚnk Az $)€nes, pjrI[2mos szinlvoná|ák *yenleles l€itésú, simJ l}tztedó, a kózéPPon| lc|ó nóvck. \ ó fiá8ásáBr ?inircnl|* dombÍ. va$ he8yrc uiJ|nnk A h$v Gúd hdye nellc( Ícndvc.inl ot lJliljuk . má8asíBot k l |á o|yán le(Ftn |a L|ilNjgnunk' amely.n Ím műúl' 9m 8y %úl nem ve,et k€r67tü]' . LJto\ Í\'|színü vó|8ye*.t' l kónnyen iáÍhaló |án kis he8}o|d.Iak.rl ós . ]ck..ckileit h$y}Ljtak't éidPma élónyb.. r.

j t|'É ,i)l!|É
í]:===j]''

=:=r-tl r :.--.'r-=r.. ..../==-\:,,

A LEJTO FEKVESE

A |ei'óÍPkvésán ar iÍjny'éÍtjül! am.@ a |e]lónéz AtérkóPcn!1 ú3yá||ápiihat]uk' hoBvá he8y|ábának mg& irányában m.ó|$6lá észelb€ nPetli3arcca|! |cilóaL.r .sonvábbán fukvóÉszeÍe|é ÍoÍdu|unL éselvtezzü*aziúnym.Ehi Á |eitó {ányánakismerct külónóscnak}ol vá|hat fonlNá, 'fr]ku

&l dól. e!E.d^ Él' c] LúP íqdíi

.[|i."dd' fua/' H: tlyi

l. v jÁu P|

s|s!

| 'c|6 M9nFL

rözórt bo|yongunk á hesyekbcn. Ha kápéék a2 ninyt, mPglldhaiiuL hogya h*ynékhe'

ljÍrEFE5E9 4 rEHMEszEIBEN |gü|!Plün\ vag]' m$kelulÜnk .sv h\Jl' a, n|L!rcis gr*o ali chó2r!,nt\in'kó\dkcz.r.*tráki

bulfuy@ú

r liPilÜ iibrl rk

BÉ,r'|

.Íd€ e óL..!r!ddólodgJ.íól. A. in!y'ú ndl4hl eaLI (e h.lyd' 1ddÚd flíjú.gosb€ íukE!3Epj!ld'úb. hoaíjuk { nányú' g.P|rdú rd..l.hd. bül i{yjú l hThrd Mdd F q.bbMr dh'ilr ü Ley'dÍl *3io is'oL' .

s7inlln 7j\?.ó lén|?!j, ho&v a |.8l.bb tr lhn i Íol(($os2rál l 2:' 05 poniilJnsi3oi js {edmén)!''!| J h.n'*kbin i\., s/E iql ldilcmh4yakPédigetéÍilh.tjLJmuh!íividl tr.rnvt' lIaaze|l'Ígndii.ólPont némtj] ni3y Pl iBy kijnnvÚ ||úvcvlhdij, ódcm.s Ii\l .JJ ob L ' ' 'B rm vólhetiÚk e]. na8yobb cLPont s!!'li[óv!l rihuklJrlr.lunk a ^

(riirr, .3\en.sfiryban hatrdni

ALAPVONALAK
Il|d ic]ö|, a'nélvDósóÍ b]ztdja \a'hcIiüL, |lo!\ .heldfo|.J kíúzöt múUlaz e8!lk l$lipi|Q'bb a|.rP\.nJl Ii.r tnÍán! nvusái keleh ^ nÍt'Jn hú,ódó úhál k,dód'l! c híiÜk hie|tél.d.én! \asv szük*shc|\,d niiÍ mcg k.ll s;ki.n lfu]kál, d k.|| .lindulnunk nisvj.jbd d.| Í!'|(, isv .lóbtluiobb ó5

{ Lb'{fuó|l{L.Fh b rE Lotúl

idójJn L uu' IgnFL|'

r Po |6 be'

TERtíEszETEs AKA0Á|'Y0l(
Fi8rT|rukm$ J

ho8y l',,sÉn gnnák'glo|ve &o| J tn. 'óII.IPUL JDJyc| J|Jdílr'( jc|.dhehek ufudr sorí] T.] 'ctjkiPzódm.nye|' uh|lr\|!];u|'n8ovin'okn,5.jk|a5znfukfu'9tÍ nul]ukm.&holrym dokokra' mclcdck h.r'.L(l.||.|krJ!síirú.ldőkrc Né lele.l]ük amikot nq| k.]] iliLnii'rk,hogy cgy ik.d;l]' ]áIhll.í lin !, á t!ÍkéP soksl.Í i]q]bi1háhllan A zöld loll ugvanü8y]eLenia' gldósigct' Il}en[0 trli'n sinii, bÜá$á8os éÍdéi 'iihit'hÍalIa] 'ijial, .| |']|.É,ilíokfu| E. *'án jeleíó5iÉc

A cÉL MEGTAúIÁSA

Hi kö\ttjü* iz i'ánYiú jlIJ| me[tlibo{ iiinyi, clmélehlégÉ$eN! l Plr!l!n* Jól|roz'^!i]óni8t'in J^nban o|r'n fmle.ijv.| i ' 'imos 9áfolnunk, amcl\€ k .Itiilh.|n.k uIunkbó]' ós negnehezilhéliI l tran\ lailasat Amirol ó*d(;n \i8!nkrerc9h'|' kó\.| b.ít,t h.b. o]dl|on ráPl9rodÚnk Íó|í.lú, V'kla52ii'Pkel, Íakil, alinó\in!^{.

L('|,.hlbg|i v,n.]' Pó|di!| kJozitvoniI vigy il.iny b ]('hd. L]sunk |[v P.|dót Erakn'nkj!rn] esy kiscrdc' 1('l)Z' t.NÍ.saIikkolPlL |.'n||Ltiukirc& ha egé\4n közc|óúnR hozzj,^ .iol IcD mossze('. trl.'ljlrh$}'.súc ehglkedjL anr.|y 5Zinlcá||i|úiJ|.r yltÚnk9{l \.l' A lc*cP s*its*ev.] D]ó!ük n98 i súc\ !\ i lóki'ill]trjnyl Ez $/ J/ űnva]aP!o.a|, iDt]y esolunkb.n 27o. ]iJc]j'rdUlunk'és üfunk a hésy.sü tr{r\a]aP\onalai, Gúcsi!ádyánaL rc|d9qr\.llqjó,(:+v.| a c]kedl hd uk' hoa! e|lér'.djiinl Há dé|íc|ó|ko7!|iIiL!k i hr?l' cs indu '|klj |.F|or á hgEYGúG 3]i.{s '.sb.n

|nÁY Ml T ÁLAPV0 AL ^z

Az|BÁUY t{lNT HATABERTEX

TuDATo!|RÁNY'
TEVESZTTS

hlllr] ü út L'Éli]|ós.kü 9írdókosan P|hllantr| hdío/ri| Iijvct.dó iránrt' Áh.]yct, hoB]"k M]k, a (|t.íi|ci cg'ik old.'lá 'n!| k.n hdárédlkül 5Zjb.ú úanygyakmn azl a .óll szor3j|F, ho8} ii ^ vo| l.fls i tcrm és/e!áId Jl e+ dqes ko.kázatoktól. óbólb9 amelyn.k bcjámlánij Á másjk áb.in. v]üjá! b!ha]l'lk é3]r Á s.álzfóld fu|ó|Iujó9él miatJ hi v.szólycs zitonyo| lxiko,nJk kcLLmc! Gá, cikokr<vonalban) ]dnak lolytonos ninyvirüb'ássl

'n!F

)

n Ljsv rir /o(i mq! i7 trinyt, r8y ]t]$|a.élPnt G s;ior) fl,|ottii.n J1aLipu| hol(.Iolyóhoz)' ( kózbcn.LÚ a Iilízijt útkínyló|, tl| b't} ]ehd abban,hosv i.ó !\)|t Íö ölh szi|.slonórk.zik nreEa jgv'm!kor. Ío|yóP.ion h|á|]. ma!í, ponrosan(Ud]a' tr' mer 'ljhoa n' k.ll .|induInn, hogY ]nq]hlilja i láboi'

Á übde

hijóL rűban

.

'mg.íí.k

di !6 Dd'e.d.pdjrhn Í! r 6 d ! b i Li ó o n! 'o tdn.o iu. l0ú1'n'd í[d}ö4|iheí.lIL diu$on i ud'ób4 bsn ü4d. i

FOGAS" ,,VILLABA

tjké|Él.lilét váliozáb, áme|| Avi||íbJ Íogás fudJbs nánytéve\Zté\ ' Z'''.' ]]|''o '||.E7ae. ^'PoÍlo '' nak a memorizá]ásán alaPszik.Ennck kösziinhetőenamiko. e|é.üka/ a]ápvonalat észÍev.$ziikaz.gyik lcrcP'4yat, fudn] fogiut ho8} és 3hnoz kápeí neÍc k.|| kcresriink az.l.{teb ólPontot' Téfulé2zükfól' hoE! 1áborunk egy lol),ó palíán lgkszik (|ásd a fulol dJLiáb;t), Á a h$! ]ho(j g]akÍuikj!hi' J kn F ésakn vm' Ha vÉsz.íc]ó J liivünk J ]ellvÍó|, kihjzi nányló|bámely iránybanidl ténó51os cLtóÍós i('].dhúi, ho$ ákí 2óo n relá tjboÍhelymel i^ l.t iúnk kia íolvótadN (mi.dkél nyban)' a Miv.|.|óvi3) ázdoqk vo]t'nk, indu|ásclőtl ío|ÉIkóPezhik iábTI hel)' mé|&n ]évó Pinsz.kaszl' .s löljc8ycziiik l tábofic|y kómy.ze réb.Ar léVój.ll.8zclcs t!lcPtဠv aht, jgy a sálotól nyugata a szik|it ebóFs töl8ylít ós a szántóÍöldci afalé ]ijwt köd mn, és 6ik u vá3yJnk 32 jrányiúrc esó' Á rcss, áií\i vi^,ny]k nriát kényle]én.k jm nchóz ie.cP miÍtie|kedIhéléden nányVá|toztáh hagyd]<o7ri, ' nem oí óÍk.7nnkmeg a Ío|yóho, aho|á sátoÍá|l $k kiivctkcztóbm kinnyékel' Mi'nho3y rtük a ÍárJdsálolós Ícldcribttijk iáborheLy a megi€ g eztül! mi|ygn leteP|'8ya Iévési!ánttaiás ulá. elóbukkanhátunl! mindós? a'üyii kc|] tl. nünL hoBy é]jndÚ|únk Ío|'ó nenién YalamPlyirányban. Ha ba n a k o'7J o'.dB) d /LJú7)o'i' b]nik fól' épP.| ban ha|adunk,hr vÉ.nt a t.lgy va8y á szántóÍij|d

Úgy i;voodunk a tábofló|,Pzédaz ellPnkezó irán]rbJ] klLLfdybl

H0sszANT| TEREPTÁBGYAK

kónyPzelünkben láhZó hos*nrj nányú PóldáL ^ '.Í.Ptí8yJkd. Ulakat' vi2Ío|}á$kd' PaÍis,Jk'5zokat,hcgyvonu|alokal, táviróv.?l.;Lekét nencsa k h*á.vona nJk' hancm irányjclzőn.k rs hazn á |hí.

r r , L,r I Lor l o. r ' r l ,r .og y., or ,, r .r ,,,r ,..r p b l r .. r d .,r ..7 r n ) i .{ )o,1 tL d r '8. nyal' éBy jd{ia eliekjnihefink az
ui|]ylii haszná|atílól, Anéddj3a hégy.\úGoktó|unk ba|ra]áBzanak .s ltunk |e]iik pÁr|rúzamosn vezd' a bvániűnybrn h.ladunl cyak ná7éÍbÜá]kotateÍepiárg}ik i8y. hágók mentén kihü

ELLEl.lóBzi P0NToK

-.at
(j.l), ndy{ kibddj5i poíEL kpúg hőáíhíunl iú@' hqy !ábu*miulk ÁLn a nehvo $?EEhdó é|ob'lrfoóÉ bB' kdnn'ebbo ogh|J'ú' ha len & juk nsgkó4'ii4t,

Íolyót.|kolat r.rgerPüÍn J Az..||e.ijúó poitllrúv.n kaszte8y útme.r.o, dc]dlj váho,ahunk c]]cnóri ^l

v!Fy i, uhl mcbzó vasúti sin' bcjc]ij|h.ljük anc8lett sz. sondo]JibJn reiik izok]l] hc|y.k.l is, ahol itÁnytkeI Pontot adolt csctben visz.nyiijsi p.nt

VISZONYITASI PONTOK

52oryirásjpont' Ha sikerül idg.|]uinunl innc. |ii'rdu]vi $[kJ| rcv] |i||"' .|ébb szakJs2l ke|l m$lenniink az nánylii Í.|h.9niIi\iYi] ^ úg], .|utháfun( ha VlBi8jn$yii n a ésjránylúnks|!iL!ó!cv.] nn.n köllitiük me8 a hoÍ8áVjÍá Jlkálnas hélld NÍilL |ó^|!bb v.n cBymkhoz. vn.nyiiási Ponr é\i/ úl él' aní;||.sóbJ v.vól)'c an. |i*' ho8y lévcsmóÍ.s müitnem érkezünkÍe3 J kjvJÍ hc]yÍc'

viszonyilásj pont a2 !||étró:ó p.Tt !Pe.iáli ÍaÍáF Kónnycn Íc]in ^ mcÍ|rgló, bnezet.!|p.rthol á kii,e| ÍekYii oblekfu mclycl kiindu D' |ópontr3khJs,nálhJtunl' ho8} mc8éÍkczziink kivínl hPl),re a Ha kisPbb téruplá.BvdaLarunk nesb]i]nr, .nrc]ynck Poziciljjil i ,.o, r,f n ,r.,p..., irL | ,.ooo I ro77,\o, "o Lo,nyebbe.é\'evchelóobjckh'n]ot vismnyításiPontoi vésziink.i|

ÚTKEBESÉS TEBEPEN NEHÉZ Heqwidékok
h+}ékbén hBtóbb úta jeknrósebb VóL8lckb.n is hcgygcrin..ken á ^ hú7ódlk A he8yqhuLábk lBy Íészlbe. fonlosbb h.Eygcrin.c* J

NyoMoL V AsÁs sNlVIGÁc É ó |iLF.i.hu/aüxJ] v.zd, s4nte b] n a trrlrrkL,!nthnr. I a'I],l.ir,rr
kd yi!|lk i hesvclb!, PütlL]n*J $iL Jkk.r ü]dunk j'kdii' ha hIjIunk fuÍukbidiL boÍitilh!$,.k|nn!bY]!2]o\idis ^v]nighlivJ s)L rrrrok riLdu nir Le r h.gvold |omoLl 1]La]lruslhi;t dtüibdr.l vJLtj |t'c|M!l' uÚk |! ysz !'kv.rcgiv^ río|J' 5 n! Jbbo| mdurjuo| |' |yu|.(lÁ!{ !r ÍlikoNíg;i, DlÉsi| il h'Llud| 3izoLnL i PÍ!kn',

k c kaPz.t!rr,!1, r!$. ra n,,,t! hog] fuD [.lós íir.sutí iL|ijribkj n.is/.}.l ||$/ 3$, dúordu]hal] rinrbefrirr hlgr! J![.n i trLcpiil ho$^i 5or.in kilrP.$.iIi hj!oko'
súnj!di'| c\ l.ijs $dníL p.lJl !|.c' hJ i] Üdiih.l.iÍ I!Lóü hes|h

dq(:n\eb!\hI .r |onhb] $.]

ll'L]

r.r"h'

.\{tr'$!. L.l!Lni\!l^i]\Íe I kjEoÍ3!

0mladékka| haqyo|dahk botílofl
rr) ro grbor. !i rePzod .d\ ,!Eg !Lhr r,rn:Lr,.! r0
jJ!]Lk\ebÜ]iijIl Ln|l\]!''.lli''

llJ L|h.l;.gcj, |igd|ü|i i^j[.n.r w.]|}/. g\olJJ|ilnJ!\ü l\!Í, |un\ L

^mi|ol.J|]\ intnkJin,

5gbe$!!$l

n.r!\okil LúFlt.J\.||'d| |.Ítrhl.'] l'8lo]

nrr!1r kn.r n.m rrt fu(tr!{

h] l.jlillk.r l.rto.]]ií1U

tleqyipalakol
l.irfikríl |.$obb'e!!suk,cróscbban]Jijs'L' DNri]||LN\.|[|ú wiIilikD].gv'cse\ek Evizlo|váso|'ne.!J.ki.Li,viIi|.úrl]F!

l

NYoUoLvA6ÁsÉsNÁVIGAc T A |Jvin., o8E)Jladbdr á \.sy.zéLm) c|\o' TeFde. oldá|'r 'n. dU| me& hálalmás hóiiine8ek hatnozódháhak Íól, ár u3}án. 'hol ilyenkiiikusfulynékszáríanakazalaifu*blálhalószelldébb |cjlót ó{ vo|Eye| . 4 Íe'.d!| ''ToU{\ Jme|yelPhe/ahehl . '4jnJ tóhcléké'uEyanNkvcszólytjelentnebék, A |avinÁló| |cgin|ibb hcgy8erjnck tetején, sűIú eidő bo toda
\(3\o]dJ|'lonó." vó8voPr lJ7odo }|é,.

Ú Í ( E R E s ÉA Í E 3 M É s z E Í B É N s

óÉ2hetlük bizionsí8ban má8un*a| A hesE€nnc€ken igyérezúnk iávol m.radni az €|órcbukó lsn|á*a| íflyeaető hópárrányoktól, |é' hctől%mandiunkavél feló|io|dalon' Á 3lEer úagash€Eyek€q v.Ianinl grvidé*j lája}on, igy cdinlan. don .s .z Ánlrrkhsrcn eló'oldlló iéaÍrlyan A sleel 9k9or nrányl.g könn'o Íáó.ló llat bi.cir a h€6/gcrbc íel4 |.salábbis amiB nen nehezilil ubnkal 3lRe6Dk.dékok' A 8|c.vBak'dér a 8ker íÉ|'inm húzídó mg)/,nély mp€d6 amely oÍ kc|.lk.'l9 ahTl a |eiló dó|áQóae va&' ininya m€váll'ozik A aloreNJrldÁ |u||n.En F|en Á Üvszá] l.h.| E&|yÉ.m| kol v'$iB hófu'$ J'( qfoc mJrad' A ' 8|asÍ |$l&n}a'bb(n i.ióa.i leabizllxia@t,b ÍÉsaá!lalábln a mTÍéM' norcna a ióaÍolyámiilbl lerofuk éslw.sodoí, ^ 9'llÁk!ó|, tóme|ókb.í|, kaviMrról áuó leakóaá: A 3l€(ei szlein oldalnoénák.i h|á|unk, kól ió8folyáfi blál*o;sjnál P€di8 u e&Jlb} lo*ollás hc|yc a|i| kiizópmorena kele*ehd. A Hima|jjában l n[3'sJI í.rvó vó|g],e*Ml z alaPtáborckbá !ea. i5 ösvóny sorszol moÍéiákhenténveret' '

NJgo^

^o/Pp.o

F.]Pr

Glgcc$rsl

H' I hstról LEáó .fidr dd4 !e

í ú

v.fu rrn t.úr

ú'q hB| qbdjll. nd LD .!.réda!il .d &.r^h6'oúdi!iÚdLFfuliT.ú:F6l.dv4úk' '.|ofu r D4dF.d! a ddófi !ffi r bfu m.'d.d.

lrÉd fun}!!

& ,t u d L r q...F6

! E n m! iodD *í*
! .Él. t I

hd!'lÚ!

sÜlv|dák| |oÍü|a|el

elleózÁ.*or it a N.Pir ós l cilla3o*'a kcII lmí váLú( a 'itiiiny Ézaki-]€gebged rrá u boiitó ÉgÉnólll indiha8'.tl@un]. funk exP€dioó' tuttnÚn} kell, h y mga . jégnezó is moz3lsbáí van, 5 e2 ! hozávetól*fs !2lnitiskd lÍbáÍmás lehd (d 3' ÍqezD' núho|dás hely. Ahgmyih€n $rkvidé*j tájakla }észiilün]r Érdéfiés he8h'lárcá készüléketszmműnk, b€

Á d€Íinició *'int áz é'sZ' óó,51ióI €zákrá ésa d' 9' óó,5ató1 dóht fckvó leÍü|eEketsarkvi'lóknek nevézúk'Az álacony hóndis{l]el, a rc$z'tló'üls'|-nor'.'P8q \á|o\T7.L"deso|o7uí'Zi|\J'TP3p"' bólbtálokon kívü|bizonyos lrelyekén naviBációs Prcblómák}iI is szl A mi8n€cs $lkok t.6éBében mágr.ses iránytúk mqblzhatJ| a

Slvrl!!ok

siváta8!ák lekintlúku okál a le.iilee*gl anol . slpadók év$ neny' nylBéBe nen éIi el a 250 mm1' B.lwón} lóldíe|s'nónek kijrülbélül qvoEdé' |T'Ío{v'á8o( b..iliá\' rcoby8ü| J |.óPUíTovb.r l.lÁ]. {!áfugPi: J \7d}Já F.7á[.AÍr'|ábJ^ d h'lr A |old |ege|ea|cPbb Ká|áhári sivala8 Aírl*a déli Í6210 a RaLelHáli áz Á.áBfél9iaeEn'

|]]L|i' Lrüi!ti,

haj.áÍJ

á]LJID}

0é|ibáb

\ i | \''.L

l][ rL!\|L.nrncl i n]+túl lln 1 !L''r tr !/d)

E rdeiu la k

trdók, dzsunqe|€ | '
gi7i ÜótfuL dqnq]!!..' rc tr!],/ '

használata
A míihoIdaE hel}.Í|eghdtáÍozón dsze. (G]obdl !€

A GPS

Po9itjonin8systen: GPs) forÍadálmasitotta .. tljékozódásl.A ÍtobilteleÍon nagyqágu' azza. azonosáÍL.tegóriábatanozó, ÚŰiold.s hel'meghalirozó vevőkés/ü1ék m 15 vagy mé8enné| pÍe(izebben i9 Ponlossággá| meB tüdiá mutatni,hogy a vi|;8 mely Pontján vagyünk'

a h%y a cPs'vévő*óVüléL az 199$e5élek kiiz.pe ób sokák számára vált elérhelóvé óriási előÉlépésl ig|ent á *badban ióÍténótájékozjdásbm' A mfuÉ. Pontosága ós a2 a lény hogy . l*fro*ohább jdójáÉsi brúlnények közötl is ne3bi2hatóan nűkö. di( na8yban nóvglte a lgmé6ÉliáIás suEln€seinek biztofuágér ^ 6P9h.hni*a 6olyáhálom Íeilódik,ós e8yr. ol6óbbá válik' szá.

NYo MoL V AsÁs NAVGÁc|ó Es niüarunk aÜa,hogya közélióV]jb szÁnos!E'.b éleLton.' fr ú\.ért
po. ' '' ''',ö' Jdji!z.n), Di$o cÍ.i.iri (ndó!ó.cán)c K(.]i|!nÍ! (.]c\endc\ o.cin n]ugíi részá.) ÁZ jlll]m;5okIó]Ío]yamatoii 68yelemDc|kí' sóIik ] Drnhold.k moz8jót, b.módk Pontol poln óil'kii, b.i Litiík Pályá]ükd' v]nkÍrbJn ladják alon]o|;jkát,v!8üLPdoi h|])zc! es idóznésjáJ*o[í (ir tr'n|kfu á í$br*$ ']8jlozn]klcsza

A [lÚH0LDAS HELYti|EGHATÁRoZT REN0szER
Á cPs olLeie./ ]jgycsij]i

vódc|mi]\linjszlóriLDiban szii|P ^||imok a szílázfijldi hailgó, a ha.ljtngP ris7ci.s J ]*icrő il]ománrát Plc.iz, mind.n időben DNEb'ZhíóJr miiki].]ő n]vjgi.jós rcndszcÍel ]ásák e|' A rundszÜ kiÍer]esz'é\!ng ru |áh ielesénnijködijkéPtsé AfundwÉ!a n'vi8iciós]dij' ''vnho|d mé.ésen Poztio.á|;son á|áPu|ó BLrbá|i helrme8hÍío. Ícnd' és szér,,ánBD] (NiJÍésébőLÜedd'|c8 N'víJr cPs nóvcn íulol' Jn naPF jnkD 5.nP|í. cPs.óv.n vá|l.h..cdtó oy Í,L [orlibb]n kií.il.sztct |L]d

(MÚHoLD) ÚRBÉLIEGYsÉG
' !) fé'

Megkii7c|iló].g 200ki] íjs}sjllbr. inszcso 2] (]]'sDnho d ke 20 rhg i Fö]d kijrül]a hd' olbt;|( pi|yin ha|adócfs ül\vi nLn{i.
' ' ( !L |

LLLn]$ x Fő]d!t, Pá|yá]k ü$ vinn.k ó$zehango|q' hofl i 'nrdd. vjn biÍmé]v pooli egF'.Í. ].ga|ábbói |qlv.| ]itralo 'nűholJíi| A dlűholda[ í!)]y.mitosan ráL]ióho]lánokÍ boGilan.rL k , i|n!|v.L hlrLdpo/iliiíÍ(n ós s.b.s*8áÍó|, iD!ábbá a, doDón ylí|(i d!ilijI !o nnnik$!nr.r$it, iE\ omd |[yik,,tudja", hogv adot jd{rFonibinnorc b]á]h.ni.j k'tlLj

A RENDSZER
AcPs 'nijh.lJ

nav]3j. \ rn']Vf. híom kull]nbó.ij s/egmensbóLvc/cÍo., !5 fcLhJ5,njój{:lly*8bin ó},ü|Ío|

A rELHAszNÁLiI EGYsÉG

l].l]üsználói !E]'\!tsen vr ig cPsvcvókészi lékcncIo$^\!.!!t|Í ' mi!.r |ün !Lt.L

ve7t'nú.nds^nr.k h|\cl idó Íó|diá||omások EEysiiIl A||Ji I az ^ ldgicrcjónck. Fő]d ijl kiiIijnrózó pdn]ír lévó 1á!nszpor'já.l !.u|.N t.LcPitvc co]omdo sPri']Esbe (sz]k|;sh*ysé& UsA)' |Iiwii F (.]

h! dJkí]Llikezij ]clckl. vJ] sziiksége a s/crk.t o/ jtléLd , íc]lraszná]ók sz'na kHárlan lehct '

A GPSELONYEI

Áz íonóp nyúibÍa !6d|Nüf Poi Á ccs hdFeÚíáníp 'h|véedl

\!s hiókozódán tg!|n]kjkk.r v nnlcn Pontrán,lZ Ldór;Íír! ivoj]yoklól ÍiiBgü]! u niti2{óin o d ' t |ijd'k' !\ ]5 m .s Pnt\'ggal a p.lilijn[J liry loLr,óPÜr ]elzi |.s.i v! e, miI c|c!.ndó ahhoz' llDgrfrcsfudiL!k,D.|y'L o d.]on vá
io, rj,' '5 ?,enr$dP.n4 q,

^

(l|9 vcvókószülóknek az a|jbbih'on

ÍiilLlrk.ni

i( vghétiük

NYoMoLVAsAs NÁVIcic o és A legÍoszabb láiisi visrcnyok közólt É Ponlosan' mcgbizh.ióan Mé8mubtia' h%y nilyen jrányban !s nekkon távo|sá8banvan az R*zíhakbá]nFoznúnkát,ht8y néBtalá|hasúkaVhszÍel.Vez+ ból 24órán ál t]ii]ák cóvel TőbbDapostúÍ;kesd.ne/i'l]c|cnti,ho8y nempákTltÚkIélé á -am.nnyib.n lct ncnrhÍhíjUk $l.o|'rábJr bekaP$li\' ;nduIi$k |.llijLrb lnck esetébtn a cPs l sak álb|Tms4nicn hJsznáLjuk, pozi.iónk'].g[.Íi^'i5áhoZ lóbbnyjfu há8yom;nyos a nródszc lunk a2 e|éfr eI a veviLlls h.|]'zc fr { . _ c \J , : l r , \ , ,,. Íu.kcóná m.!f||.LN]' Lóvcl ^ |.zó h.lyckcna cPseByÁltál;nnemműkbdrk:

A GPs|(oRLÁTA|

Á műszÜ Ponlo$álira ós kcny.|m.s hayná|al'' v'LóEkDiettlJ/ glózó sakasznak akál azl a cimd isadhdh'k voLna ,,Miéfln. h!!a nálnánt cPst?,, Mindcn clónyc cllcnim zonban nem thct'űk mcg' hogy u úta egy€rbn más lájókozódási eszkózt sem vhzünk ma3unk.

Az álábbl he|vckcngvcnge \?3y egy . Á varosok mi8as .pülelekkel öVezet ui.;ú . NI.|y szuldokokbanés merÉdék vinsyc[bcn fá|'j . sűrü cdóklrgn ésdzsÚn8élekbgn AcPg+| {óíéÍjhelymcghii.ozíssorán nébi.t |.|re?i]|{'r.rih.

9 láVesméí*eredm.nyczh.l ^l$lóbbzavÍó1'í\|/ó('l!lv.|dil J |jbb; kban $mcilc nk). nrüho]d Jóhu||;mokal. Tóvcs crcdn]€ n t.e v.ZdhdocL Jomoi]ibi. kc]clkczó ki*bb podlaib.n8ok.s i Dtrho!]ik Po|los Jöld LijrüliPíví]ának kéV.lé*koÍ jeledkgtrj tl]L, L1n.rt

ÁzI0l.|0szFEBÁBAN |l|TERrEBEt|c|A FEttEP0
!oúdehdyEBiehárne!ae'

a Íádióhul|áhok áihrIrdnJk.z io.oszl!í] ol ]Üno\'ú!ának ^mikor lii|l&hordozj .észe.skéin, ni]d ].ji.bb ] toPos7Í.fuv'!:!PptkbőLáL |lj Í.|bőin,hÉgIiimek ós clié.ülnek Ez k]s.bb /a!?Íokat 'JóZil.\i okzhai, mie i hollimoknak.z $y.i4 von.njL\2|!micl hosz,

hibJ mod.|].ls. mdematikal módszeLam.l]y|] !|Jr. i.].^e'ü( ^ ho8yc8yátlagos n.pon h$yan módosu|hd.z ionos/(t.inós i to'

P'P "oe'l |')'l .d l''|''. po /.'|' {''|'''lo''Íl'o"|'.'l'' ziláí' A kereskedelmiÍol8alonrban kaPható vcvókislii|ók.k czl a A káto.*áBná] has2nált késZüléké
ényt veld AZ !|]jl.is.tl.l J ]!|en

konÍlI icLt ló]ócnmódosu|.ak ^kü|ónbozőÍÍ.kvcn.jlú].|ckvól']. ]dőbóI kiszánithat]uka tinós nóiókót' ónákFlekd A.Ni|ek ál'.l htra ven.iái képe*k beÍo3nj, katonaim a |!Íeálkalmásák'iBy üek réczeFs íÍéLven.ianéÍlsfuk]pes.k ]s

ELHELYEZKEDESE A IiIIIHOLDAK

olaónbL&'.

9!

hdihqiílrez

óiudnfi9ún4ili

lnúhddld

kél e8ymán nrels' ir;nyrcnr] ^mikol hJ. Pozkióm.ghalirczisi'. hibaLchclősfunagymédékben.í,kl(.n' (ld. 3 Í.ic?rt)' kót c8)ocs nagyjábó|del.kszógct ál bc $yD]]s.] Ugyani8y a cf9sel (öíénő hel},nreghaiáiozás akk.Í i ]qjpon|o is ha a múVPlethezszúké8es né8ymúholdid.i|is p.li.iób&] van' 'bb' miiholdak A í Pozi.ióján (koníellá.ióján) eg' a(Ld' !!y.kÁliiLlk bI a helym*hdálÓzás Pi]lánaiábá qszonyito|thcLyzÚéréÍtjük IdeijLl5.*tbengBy múholl fodo!o rlI Lótúnkvan,a h;'onmósik Pedl8 *ymá$ó|e8)lnlj t;v, si8n i |i

ddé3ddiój€ L 'bchíunk!poF

\zabb ubt lell mcsrcnniiik kii Pontatknígotkól mó.lonküszöbijlhei]ük

, ir, a "Bboxo, r'.,.1,, 7,r i3 $3ynéltőbb múho|d észlevéheló] is a kávÜ]ák iL]rcnk.r k]víl.szt]] a qy leg]obbp.zicióval re.de|kezól' a tóbbit Pdj8 l]gy.|'n.n k'vül 'dó] :p | é xJ ó |' |dr " H" . J 3 " .t "B ] J J' ; s b ' | | 3 } 'l ';
^

ltvókószűIók clószijr Piszlázni kczdi azc8cl, ho!) m.!i]]]Pi6.,

qlt

rr

5e

4Fdhü

t.wo!rol

Po''re!'

4'i!

szdt, a nrúszer nefr YáL(,8dhJi, Pcdi3 a Vehétj fiúho]dak ncn lelleüe nü|a l$jobb PÓznlóblj sulimznak' Ilyen esétkbcn clóíonlLL|' ho$' ún,e|nagyo|l ö Pozícióm€ B hátáÍou névú hiba Ekkor Úgyánaz löÍténik,minthá kél é8ym;í na8}Tn hc8ycs szőgben ó ű.}von a||i l vóseznénk helymesh a '.lcnlk.zik 'ndsu

Á nűhold ésa Vévókészülékkiiz lj útúiÓlsó \za kaszjn hc3y?( sziklá |, óB' ' PlT' P ''p\ k.I Ez azl iáI, hogy ugyJnazl a ie|et á kés,ü|ék kóbzel vagy !Éts tóbbs! * veheh cgyszer kózv.llénüL a múholdról' n3jd áz eg}(ib

szÓRioÁs| H|BÁ

vL$z*ükÍözódésekLról IIyenkol ún, szólódasi hjbi kelúk./]L érhelóictbn' n Ug}'.naza jélensáB kózeliépülel.kícló| éÍkeiivlsslriilkÍi'óLl jdekcl v. bcá||íásmi'tá cl'}kés^|c|..k lijbbsógc ncm vi, ós a lóvé s,ellemkép€sá válik' ^ czéÍ Íi8ye|]in[ odá, hogy ncm kóPcs kjkfuzóbi]lni a s.óÍódisi hibái' r 'Lbq P o pr '. i 7,J1rrr J lor). 'cl

PoNTATLAN BEHÁTARoLAS

a,,Ponht|inbeh'á!TrÁ{ c*nBhél ^ol+sélkáPGolatbmismcósen számílae|érhdóVé Afi jkÓrá cP$v.űkószüLékd fr jndénki |ltJ]ma azzal Póbdta t{óL .z Egye\oltÁlhmok vódclmi Mlnis'tÉÍnÍla

L.l rl..d!zcd

|!]

.i.u

l'l l].i.Ú.].h[j|

os!1!k

a bbl4'bd

nc8lleijul,

hosPi 6c

kp ü. L

J J. l jg i .

r t { t .l (

] l ] D .\

Pn t r ssBli]do |go lhÍ lJ |

húhdd óÉÉbéí n(nddklst4é otihdd pi'iiibü kddkqá' hibi ^

u8yino\a]

Po|tr\.'|, iüi.l

|.i!'.]

|]trwcreI

A GPs MÚxÓDÉsE
iLlLo.V, DE E i s r k , . *r n;nrN![ rr .] ! ,.i l!Íll .|i j Likj : po dlo \ P o li.in nLik.dóa.. 3 le]PzglLg]

|i'o( bvoo]ot n]ó t' .'.|!ri\. Ln.!.nih.V|\r]ur'nnt.rh.É\.D

lhnlL.n

l.J Újn\\onJ

cmcln'

tg\

Az|D0 AÍAvoLsÁG Es |vE8EsE
I \'lliNi! h. Ydr Lip?rrNL i, |."' /.|.] l(.7d n]gío7niq]r tnn $rnk, d. rcn urruk, poroir i [Í]|' pi io\ii.z iIhtó.|.i i|lv || ni'rl e .' /orú, amikü i', A s.'].1?
{ \ \1 i|] j' ||] j DlA] 'i|h ún i|

hdiL'k' lrr lll\ .N|].iLL.nJl] í'b|Íógg.] ha|&l' !\ ^D].nn)ibén nqr .ka.i'k trLLlnv íV.L|.v I n.g kPlL'úmunt i/ d 0Ll] L]|LL]hc/ Vtr|ni4!s idót Ha a 100Lij/l] *b.!!!EB!lhi|i.n] (n.. !) (n iúl t\l nq] il oLl, a kü Pnl [] \/ .'.'u' Ífunóhullámol h. \i

B],].nr'

i |orb.nrL]| k .É|^,1öolii.i N.|!.zú|iI ugvi.(Y.n i/ '\.l,s,\

NYoMoLv^s^s NAv|6^c|T És róá
!'rbz

A o.9 HAs2nÁúÍ^ váE), ahhd kó2| vn Á GPs hálm di@iób'n iclzi . mú*r hé á |y.| é9 Ía3&íaot is nulatj.' A 15}155' oldálon Évó ábni* %ysze.fuíM mul iák á cPs által vé82éit helyn*határoág m&já|' Á köók . múho|d.l törül lóv6 st'nbÍelülel€l é . Fó|d félszhén.knelslsp.ntliit i.l,i!' H. Bak gay€llm műhold Íeléi| fudjlt veMi, mindöss4 %l, kö. m€Blze.lgvlóséE vm lehébóséa;ké*üléka köliv bómu|y pmíán a lehei (lásd a lenti áb.ál)' Kétműhold jeléinek benéÉckot o múler a löók válámelyik mM:sPontiában ta|á|hao v'Byls á |chctósé8ék kjF* *etőE sökkln (]54.oldi|| A hJmadik ÉzÁma elóbbiÉknez az múhold %y h'm.dj* tó.iv keldlkézik,o hámos neL "b.|éP.sével,, &égPonlimmáÍe3ydelÍúa jelá a klszülé| h.lyéi (] 55' o|dal)'

m%.iuápinJ idó|utmMset & á Érc|sdsn*sli]|aP'E. 'dóL ' ló|%ma dl . íényQb.sésge|'

ÁzlMK sz|}.|xRo BA ÁttÍÍÁsA

A rádióhullám ál|aa 0,06mí{dPgrc álátt te3zjme8 á núho|d ésa b VüléL*ón' dd' i3y.Ílhe'ó mPll ván 37ü|5egd7 á|Ómo''|.nyullol E3y al'onóra mgBköp|itó|q 50 0o0'rm o009.ba liéúl,nyiIvánva'o, ho8y 1o09G kegu|ékünk n.m ladílmazza ezt a kőlbéffi múszei. A h.lyEh€shatárcZás során a]kj|mazol! ügye9 makm;ti}ái klkk événözmban a revókószülól sz]nkónba fudja hobj a sját ó'a!l { műholdév.l, iey a núspl L Endclkebi fos; s2ii*sóg6 óboság.

| ÚHoLo PozÍc|fuÁ

Ázl niÍ ludjlk lqyan 9lnoÍa ri a kézülék a ki'E é' a níhold LiLóh léYólávolsáBol' De hoffin imerheti a wók6áilé* a minl.6' m 2@ lJn n.sá$n' 22m rdh kbcsisse| *Buldo múho|dpóíói A núlD|dól suBárz'l .jdiljj.|cx z idM-léhe güLsé*s *eon 62án5r2lrn livüt . múho|dPcí. é:.ü*ósó.ói i6 bú|. mrzmk iníom'.iókat' E7lk.| az ún' 'Éól adalokáí a *é*ülók "aktuálfu öSzhNn]ilja . b.iápbn Pm3..nban s&repló ada6okl.I, igy bá. melyp'llelbrn bíhlly müho|dP.''oo|ál |gp€ s mP8|.dál()a A löldi GP9á11omí$k ío]yamal@n ell€nórzik z akfuális adab kat, B na8iából óúnk'Jn| a műholdakra az *tleFs ko.Ek'óho7\/L*8ci'L|c(4busábz.ák '€ Am.LolJcP..v.vdlé.a'é|.ápá'' ralbáléP. müho|dd'|/ (Lsókónt Ictöltia |e3fri$ébb akbális adalok.|, & 6ijlírfu9ítib€úPjíll Pn'3ló6ot' . Mjutin á revőkészülékbtméí€ á núhT|d hglyzÉr & úvolsá8il, &mbfelü|€let rájál á2 Pml kö.é: a nűs?i uláhol e *őfob íc|ü. 'dotl l4a k@.d& Á va|ód8bán P€e ésyszúbb á héltzt' nivel J n!8y ré!4 úóm b|j|hjb' A |vü|él a Föl.d Flvjn"n 3tifrbfu|uld '.

Poz|c|TtíEGilÁÍÁBozÁs oPs.sEt

2D.ÜzElíillD
^EfuólGsd6oüderbpMh n.l'Í.!h:ú'l.lüFffir!4eh

r53

NYoMoLv^sAs.s NAvloÁc|ó

kmyifu

| |'dF4fu

k.t !üddd

|díd!'dddú|

| r&

Em munold elefe| lcr'eF |eFi' Áz egyi| fuho'd ts J2 ó'á| \Zinrtrb! .I|íJJlá ú|sÁL,$ J mú*fier |' ku fue}... '|venloÍ h'3.sigE voulrÚo újmnJ{kl|' J k.i má9'| ie|.|Jpu|;;h\J k.|d'meujó9PD) poz'.iomé*h.láb.í nvuiI Arii.rbn r$,pt!nik.$,".,-ri nn.,j", r.!, ., 'tvenror "", . XOa,. -, ."*.-, u-r.._, *"* lál lro-l J,5 m Ú ]gh4'4ón J cíÍc'P PÓZoón.3h Dár eEon. nye| \als€36 ó%|lN8$Jl |c|| re4hunl' Hl |ghe! r.B\unr ' lcdwzóbb he|yd, .honún jobb ki|álás byi|ik az é*re'
Á abbc1P|tÁÉ' hordoznab f J*íó| hdioá9bJn .9 a ]e!i.!2'( " k.ü€n heaÁlt Mgymed] 9ámlb6.pb. *E|| ddaboi4 k' B|dgh ioB.lombJn fuB' v'|á*|d|bó rdPh'bl. GF;WL' '

HrFl.tóhlqh

h.|yfud?'dra'.í'!4|brE r vJfuÚn ui fug: s/ !údd' h &Í & | a6dd nÚóíx h4Dli| ofuddüldful(|DítE!.d@tülgde[

,dt$dbE

I qydl| r |q4klbl b..9| óE' H| ! .sbdbi N| hrreo

GPs.vEvlÍÉszÜtÉ|(rx

*ür.rek' A témészeljárót, vlt'orIáai ví3yó}i auíjveZtő& hor8á' ml! PilólÁk fóldmáóL él lldórcl n.Pl'inkban már fuvékenyésiik' hiiz mb.|t, lé'ulék.klE is ho.24!thah.k' Áz a|ábbiak' iáIis ban .lsó€oóú 'p€.. km64íáóloB* |.ógiidr, ho|do'uló @óké'4.

rv

ut\bln i\ nltc[u] , ! . ir rl ioo I n'
]''s ú . ] l . ]. ül

iig\r.tr\i

u l ) [ V d r|d Ii ] 0| hJJ'J I t]l r.l ik. jlLekú Duvu.r fr) iasz! s.!\p.r (i.rtrfoivi r! ('Ú' l.'r\ir]vl |óF5!L Ji.]!kd (!oj !i !l' ihj íi]!klr|].]| J. ! j]nú|i'n.L.n 1iL .||! \ LlLÉ\!lfun)' k$isLa. n]|!Li'hi!.]|

mí}' i]i \!||L' ]!) i ia|ig.j.nr ]* ,!||d L'f L.5 iZlLtÚjglngbb I'J|'n

r(( tr. Lr\l!'|.isrimvrtiLe

i km ,lar[+]ic ll|Jii' r' \
].j

TER|(EPÁ8RAz0LAs |(EszULE|( l|ELKULI
i]i lÚL+'|n, hJNd] l.!o..lloÍ.}ü

\'

.[nJ t\L'l'|j ||in\|.' hoÉ L J 9 Jl]jt' g !p I 16 tr.r!p!' F !E tuJir ElcnL

||^ ,l

.I

j . ||1 l.

rrI

ELEXTROI'IIKUS TER|(TPPEI ELLATOTT GPS

A GPS FUNKCIOI AN]ENNA

TOBBFUNI(CIOS VEVOKESZULEKEK
ieki|ó5(bb glni|k|í

N'r"fri. .y . cD.kci, .r hrld,b, ti ./,, . ori; ,r ilÍiak i PVLIi] {.

A GPsÉs PoA.K Á

NvoMolV^9is ÉsN^v|6tcIT
|ólzüLúkÍó|, ós Í.lteheliür d]4 rhol jobbak á vód] v Votrlo| ( ldá

A |lpintnna sokká|kÉebbue|őbbiné|,ésma]dncn DlrJi!.r k! ii|úk bcLseiáben b|;Ihiló' Á tóká|étB véteLhcz t2l.' Ji!niÍ Viz. s'nlcscn, a bhjji] Pjfiuz.mo$n kell iaíantrnk l,iPi|ÍPnnávJ| jobbJn lPhétÍo8nia közveüPnüL Íl,|ij|tii']| |L]v.ll( |njlrikd' ám ó holmdhoz kó2| járó miihoLdJk rdt v fun ]4(|l$ |.Z!k.h]]' A quad.hó|iXanlénnaa |álóhdirhTz ki't]]!vii Di l, dik v':t.llkÍ joL]ban lcljes'tiá távo].bbi Vidé]ckt h nr.7| i ].l IJlríl!

d.3 túí d Lóni''ú :hhor' hoty *Í

&bh i. dÉ'e' Min.ll'tk LP6'ó|*ó'b.üblE*dv

|99lJ ol.r vaIaméin]'i k|ók€ z ű|ékgl Pirh uzlno5 .!i on]'j kl.n ]iliik .|, Jmc]yekélYsz.makár]2frJho|daiiskePPsck nvonlD LindIl' i|. |CNc {r\tnon}nól kép€ 9 l Fkkel ycmi' Á koÍjlibM jdol nlu. s1 wÚct r3\'.wc(J7'jn' |obb./oto7ó.Á7J|' l''l''nnP||' \ifnJ l?| nndglk.zik' Jme|vnen'in}rcnban,hánem.Bynlisdjn t iá |( o|Y8ni 17 cgr6 mJho|dakó| e ezó ádato]qt.súÍú lrJó|lul Ú|q. 'j5 íJlúvö|8vPkbo, Jho| a |eÍepiIkáIomJdliin b|okkohi|. 'ld(kÍldiohu||ámoköt, 'ák6á a szimpl' elrmi\?| iJ ó múk.'dó v!(jl k!$fu

csAToff ÁK

A T'rJ*d cr9tAó|Á'L|e| |u]ori|Lo JEmavJ rcnde||c.' ame|y vezelók|c| kJpcolódik a múszPrhez: ml€míl iay cló3 mi z 8asr (É|diulajJ.hilómálá)hP|yezhgljű(hogyne3i€ P mkiika |q hctő |.8iobbvól.li körü|mónyekét' hTrdoóátó késziilékekben Á l/ anlcnni n]{dnemmindigá mii*l bÉlkiébén blálhaló' A hol'lozhátó kós7ii|ékqlad hélii aniennával vaB]' apró |apanlel náVálvJ\lőLsz!Íc]Vo Mind.Eyikne* n*van a nága előnyc és c! aZ lek lóbbséBúbú nindtctómc8bizhahjanműkt'dik. A quád.húli\ lntnnál(jlyen ji. Póldáula c.min cPs lll Plus I vujÉlltz) J kószülékenkivúl l.lálju| ésa iobb véle|(t dekebe. c| 'cndvlljnl is fu8alh.liuk' ÁZ mlema olya or núkijdil a lqPon[' gbbJl ha íü$ól$esen az é3fuló mdí' cyá}ra h is skPurdii'L 'j

Niziik nlB, mi]ycnelem kel|a yevók€ z ii |é kbe,.s o$,nlPos |ulikÖ v]*viink mi8un kkaI tailalék.|emkészl.lel,l h tiibbIlx|s uhl i.rvd 1tint óÍdcmcsakÁrkél vasy iöbb készLetet bcPa|o| nk' E !|cfr l|.llídinra a 3yáÍtfr ;nyló] fugaóénío]yamalolh.\/n.iIi|.r ^/ L\ 30 |2 uh közó( Vi]iákozik Á há!érvi|ásitáshuzamosbb ide g hntj [$7. lLl|ih csctón al 9|emól.tadama !,imoÍcvócn .íikte|' ||J csk áLkálmJnkónl'a Prziciónk cllcnóÍzé*re7 kip.*,|jlLk b.. k(Lszii|lkéí c|cm akjÍ heEkig is b'j. gngÍ'.iva| Nu Í!|cd]i]khó iz r rr.r'- , i'.. petrot! dbd, b"r.,p .otrd .q\,, j n L. L f,lo.,.,t , !1é+8friÉ'sazú| ánlroEzi]c' nemnul''dn(|

EtEt{|(ÉszLET

rr,

, v,ir.e!t +Pq\ L,ci ;td.l

AszÁMÍTiGÉP És vEviKÉszÜLÉK A összEKAPcs0LÁsÁ
B] .] .'lr .|LiIlt jli}j.] l] : |.( .\l'

r'r v!.1.! N.(r.il.f,L.

.

'.

r.l

'rn. .i tri,i|

d,, r\.nogomli..r

vIzALL0'E A |(ÉszÜLÉK?
l].j|

r r. r n()r,jl],rfir,i$r fit.sirh'1, lrirn , \ /.i ir. \.i{i.rlmk ll

r'l o|y.l] h.]|D

kószlLünl

BEÁLLiIÁs0l(
. r . |r klL L va g ,.h ,,h i q i r

NAPKELTE. HOLDFAZISFUIIKCIO ES
1l(q]!.| jh(;| js| '$rl ]. |L r. |J} n JL

A KEzD0EnTErcÍ BEALL|IAsA
, , r no hr r bir ii u ( ,+ r r , \ ,m!
r ,

rrr

!r: N trr.(,' r\P.d.ii

\ (a!lÚ. !ln. l

|Ü!.L

lr

hhLl

idatokd, ó9.lvógzia belyme8híáÓZá*i é. dz Jn e só bcmóIós (Nc fP].djük a n'ér€ d a szabJd ág a]áil kdl.hégezni, hogyminóljobb ki |álisn},j]jonú*boItJ )M jután v me8ftlóni, a tovibbl Pozicióm.g hat.irozásokhá. $kkJ| 8vosibbJn nrcnn.k (olytatolaEosb.jnéÉ'

TÉR|GPÉszEI| RENDszEREK

Á téÍkiPt\7eiitndszü a t.ó|d alakjából száínaziat.ti rdéÍ*ik. modd|, inr.]| Pozi.iónrcghdiszaÍa sz.LBá],vjlá8wede í,bb s^/ j'r$djunk me8 aIe iil, hosr cfs. kószülókünk s a láÍk.p uB]'háhb{' a sln,tén;hoz iaftozik' A lórkóP ú'múdó];bm úa].i* b]íuok gc A l*tdbb vevók!5/üL.k J [ov.i(.?n, Vólcs kólLrenellerjedtlelke Plszéii GrJsz{ekei v.t, iIipuL ! wcs31: i WoId c.odcti.svd.m 1,34dgáks kólbm hÁ4áLÉ[ j5 c|}tj]cko7ndásn' G a ].glöbb ha]ózÁsi ráÍképén e. kLjjuk A G|Js.kószúLókcL kiig.rzit.9kor ÍgndszeÍi.téz fundwe! |éF a b. . N^D]7: ] k8lóLrb amerikai ás kanadái térLéF e3ú5,.! Ju ]99{Lct .r.kkdzeNiB i NoÍh Áfrérian Dabm ]927sz.nnt kószüLt' . NÁDs3i az 1990é5é\ekben kEdoil ]Qnidai ós amclik.jtórkópck.L ]inszc*.szlctók . cRB36: dZ oldnin.. suMy oícrcit Brilain ]93íh| áz EE).ésün ^ .ál1'5jg I li [i piszcti tljvd]linak lórkópej'r lalálkozh'uTk 'qbP.kcn rathdjLrk riszon

. UTM (UnivcnálÉ xá Mcrcdorló*éPháló) rzE8ye\u]t ^LLamo]! ].gtóbbhdyc]7j nrda, Fl]n.iaoFzjg' NóndoEzág és ^uszú|n lórkóPón cz.l ] lórkóPlrálólzI bli]kozlufunk . o9cB] a NaByBrilanniaTórkóP.srti Hivd]la á]ta kidolgozot fundsZé. Egf süli Knál]'ság 32 helytajzi ié|képcin has^ilalos ,r " 4 ".d 8 . : i o 1 6 .1 .r ' r - p . ékon+Íukíónák fréBfélé]óÉ. ]nék készü tr;nyo[ a A rcvó*ószülókcnnr.gválaszthat]L'k' . mcEi.L.nilelt hogy c io . r . , o n .g , haiámzíÍa Mijrdig|eByünk tisztában aza|' ho8) mcLykisl.kpon. lol |ehük3|aPúl' fóképp haaz ütsolinnágn.sesiríry|nr! higvdko.

TÁJÉKozÓDÁsI P0NT0x

rh 3r, ^r;rLo.odJ.P'r-vcvő|ószülék ncmóiá]iban ljro t Fo/i.Ló' iDdy.t v.n szcl.Pc| ] birmjkoreló ludunkhi|ni' A műszü kiszímo|jacsmclicL.oi! i hi.' kozódísi Pontuk a ta{ozkodísi hclyünuóz vÉzonyiloü njnyil .s Á táiéLd2ódásj pod'ok rógzjlésáTek tóbb 'nód]a ].hús.g.s' Á rÜ

KooRDINÁTA.RENDszER

A koordináb ÉdJ5/{ egym;* kercsziezó von.|akbó] álló háIózi, r f.j.,tt) A qlálloo nn]b L(xlj]rih{cndszÜ is használatbanvan, J ktse|t|ed icbb . Íd n]zi hosu úsiÚszá|e$ág szeinti é\áz U. n q^ |d |isl\4cr.dolló]kóPh]ló (UTlll) [||e.órizi,|! h.gy a vevókóslü ókh. htlá|t rcndyer nreEfe|eL.J has2njlni bváni téÍkiphíónik . Fö]d mjzj hcgüsis/szá sség küxd Dáb {.. dsz.I] hapzi ! 'énnb i5 g2 has/náLrik' a |c8ióbbhc|r'mjzi térki$kenvili8sZéd. lirk|

p.nlkerl ú1']ió !|i]Úl.{v.| í5la/ akb;]]5 Poznónk iá]éko/ndá\i vih.tiük b.a készú|ékbe később v$5zabb|h uo| l nqnlnljb'n ljgv lögzíl.tt Pon(hoz)' kós7n]ókü.k JddbcvÍ(']j íunkciivaj ^mcnnyjb.n o.l''c ./' 7 b' '''''\oón''po' ''' '!'d"|tP'. ' ggyc.lj ncviik v]n (amcly A ijBzite! 1á]Ékozjdási lontoknak sajái, áÚkkÍnál) E8y.s kószülé|ckÚ a ti]eko,idáti F)nbk* a hely ]él|égÉÉ ábÍákLJlj5 jclinh.t]i]k úáló ligy J tábo$cLy.l ítoÚJL, Jz épulelet hizikóvaL, a ]l! hü8áVho]yét hállal E||cnó.zzük, hogy lriny Pozi.iól kópcs rosuitc.iJ ke'ü|éb iiibb

lt

I

NYoMoLVAsÁs És NÁV|GAoT nynévázcs czÜ (cs.tL$ löbb) kó2ótj!Íiékőlnn szó' AhoÍdozhá ló készülék.k íl Ia]lon | 500 táiék,^j d á5j Fonioi táio]'rak' úlvonaIakés2ü m.n ('r i]áb]n rij8zileÍ' eE],má5 Llk u'jn kijv.lkc ^z zó lá]ékozódásj olía Áz úl sorjd l nús,cr vo]lakóPpcn Font)k cgyik Pontól J híili8 kJ .u7ol bcnnünkd, Áfrinl eléÍ[czünk cl az só rájékozódjnPoniho7'a kiszii|ék !v'!ke|i czt, cs . ki]c|zó| ne8jé|énili kovclkczó Ponl ninyJ 'na8jtó| Éslj{nsjgi ós igy lovább' nig Az üÚomlal a |ij.|üód.isi Pok,khoz hltozó Loordinil;Lcsyen kénttijrtónó begépelésÉ v. Bv r [iszü|ék mcmorii]áb3diáo|l tjjó. !é| |o'ó'.' PoÍob" " ' ' 'o''.|d'q I. w-cDbrt, me8]elen'ibc iü k i z ü tz. Lózt czi a lé.kéPvTflrt Í liióko7ód ásiPon t koordinÁÉkká alikil]a, m.]y.kcl álviheiünk á vevj[iszü|ókre Az útvoni|fu nkció külónóscn olváikol b'onyuIhd hasznos.ak,h.l kányJrgós ú( vcz.l a.ólponlh.z Tá.uLnr;nyozzuka nÚszki ]énj{, hogy hiny úlvona|í, i||éNé esv úsoni]on Lre|ülhány ráiék'odó] ponioi kéPcstárolnia mú*. (.e.dszcnntakir50 et rs)'

ÚTvol.|ALAK

]lolilE goDirba| .] € n nák ]ilva, Hi m.gjcLóL n E8ycskószuékek k]indu. jükazcgyik ljjókoidási podtot(pL a tibo. h!|yói)'.]'!,|yan bjÍnikoÍ m.3nlom]uki IloME]ioDbo|,r ]ás] bázisnall.$zukm$i €2 mú9erkiicló]i J,'haaf.|é,, étó |lal

PONT JELZES FIGYEIMEZJITO A TAJEI(OZODASI IVEGI(OZELITESEKOB

bcprcEmmozhJbnL hogy ].h,lcn.k, amikor Bjzonyo! |ié\Zu]ékekgl ' r}' 'wd"' D'Í' |\ lá]ókozódni Podol, l i]ijsz.l ió| irggkózcIiljük ]1 ;ká|unk vÁlaszLoÍ h!$ lüdomáí hallhaió hangj.'én ad [ Ílnk.iót ]íJhavnj|h iL'|!, .gy vcsz.lyet h.|Ihe/ íj ?i s2Íezzünk afiL, h' Ú| kiiz.| kérÜ]iink !]nyhoz vagy Í$i L]linyJJknaho4

NAv|GÁLAs GPs.sEL
tiiókozódásho. \Zúké8esalapműltLciekd' yá3yis a h.|ym|!húliÍo 7jd ós J.ó]Fonlhoz véz.tó ilány bcmóÉs.l A cPs-.lysós cg} !n kuldnbözó ki]cLzó(vinnak 8yjÍtjk, Jnc|y|k höZrj|]ik) {8itógóvc] ibri^)L]] ] Laplll.rcd' JZ,,olda|',kiícjczésl ményekglAz *ycs kjjc'ók vJg]'o|dalak a gyinln(',].\.' tÚm.il|ór .^x\ dvek V.rín Íüsgóén kiilöntrijzóck |ehehek' ám |Éí-yqóbcn

A meglét áz indulísóh Dt3unk mó3ú' hJsvottlilszakaszl úl ]!|en li A legrobb cP5 kósziiLók b.kaPGo|jseíheÍtvi]rntnnyiPozicnn a €Inktán'u a, ésszii LsiE .Í l.n té rkéPk]je'óo ; brázolF 0ás.l a m ! s.. ' .jós k'eDókról szó|ószakjszt, iEy klFet a koÚr]tunk DNBiP*útlj a Á m[,l. mcmüiiiáb&] tin,]i d*ulóbb szánriló8ápen negie|c.i| il

A EGTETT ÚT

MEGJELEI{ITESE A POZICIO

pozicionk me8jeÚi1ú5.Í.hivnál]ú, imdy i

GOTO NYOIl,IiGOMB

^cPgt]essyáLÚbban Ebb.n az lilzlot koord]náb toJs/gÍ Í.|haszníisjY.] |.iPot ']d.|c i'.jnmódban . l.ngervidl lólótti nDga$ig' J/ jdtj i5 J dÁlum h szc.

vevókészü|ékék bbby!ón coTo nyon4onbol ]s h|á|unk l'|( ^ azáz frenjodr (.gv idoÍ lo-, PonlhTz)l Lenyonrisáva]líjókobd.! ]]*aje].nik m$' Ha kir.|óljuk az egyik Ponlol, a nfu Poniokbó]á||l] s?r átkáp.n' a.rvi8i.iós kijelzóle (lísd az eÍóIszóló szakszt), $ m.3frdatia a Fonl irányál ás tiv.LsáBjt

li|E0JELEl|iTÉsE A t]ÚHoLDA|( HELYZETÉNEt(

lj8yc\készii|ik.ka Poziciót je'ó üuéÍnódbin jclcnílikme3 a fr ;ho| .]it he|yzéI!t, másokon kiiIdn cÚ. a.él!á 9ol3áld kijcLZóivij|'s}há trnk r H.á|ilbó|' A kiielzón Lát|üló scm*jLUs ibÍa ekko. a kószüLék

NYolioLVAsÁ9É6NÁviGÁcIT á|l.l &zle|helónühÓ]da} po/'no|d mulaii. ! áa F mesfudh49u! hoa],kau|ür m.|yr|fl kff' !4lt}a h.syi' mg.y"Á hid ' |. he|y4Ín€afutá@jJ.L láler&d r m'iholdrcI.lkuó É|el ercs *3.ó|. & b€|6t ad a he|yresh.Li@ Pofi|c,éRió|' í€ lapotl édétekd'A b3njbb ké!zü|ék |kinálja a válasziásl a háÉm e. a nÍbl&al ndkijdó (má3nóvéni.inytűs)' az or5á3úL é5 téF a l.lá A2 alábbi ábÍáÍái|€olva.hátt!( hoay h%],a nublia J hárcn rü. qfu'oót r.Hán| \Dm| á mh||om'! |önbozj r4e|ó us'anu ' (€3y *igbb h' aful'h.k lájélozjdási p.nlia á ké9űlé*m.mó.iáiáb'n ábJn vJn A FlsH m%lPeé*| *ÉP.D 03{ lm.E, Ü)a 'án\ 'uri* l' 0lI2! injnyáb4 2'3 kn/h 4b*43ael h.l.d A navigiciós rjjelzón tijbb 3án & Íeliral is mqjelenik J .úlobickfun névoáz objekfumilánya IBRG (á Íejepl }Ljtalévó Gzób{rn l Pl an8ol nyélvúóvidlté$.| olvashalók)l ós távo|síBa(mD, ÍahéteÉk |-JPed's müaálbf vá3yunláha'aoá! Íáry lHDc\JE) ||i|'orl is Pbgs:s (s!D)' Eg}€g |égzü|ékokcn TTc vagy ETE ÍóvidíÉsckkc| talál*o'ühnik %k a.é|objekfun eléÉséh€zszükeges idól iclzik
Ótsün ád.l,' Á 3r'Í|U3 lejiBl, lz úlilín)l lq | éPfn}'] f''|\'j154' Í€ló), a köw&ezí láÉkozódili ponl i'ányál i5 nublja {kÚ M n ldvahlljuL ho8y m )m [;n|bJn i. A lij.|'oó|

Miulán ÍEa'dtut e&i ugy lijbb láÉIo'ndá.i Fnt r@ldi.áüiiit, m%t.'ódh.t a GP\ náv'8'ioóbán Érló |.h.tóúr.| fu.kúz.e .!e f€|ediül áz tsmdPh9rc Lgij|ó uzemhódo\ J|l.l nhnM bheti* Belk|Jk\ol g|n.font ufunr $Er á teu|el nnd\%'3 '8r'ff''ra E.wn-..Psolvá, blzmyTs funkciók @k he|yváItozlatás€eÉn úp nékmúkódésbé' Nyi|vánml4 hd8y ha egy lElyben álfunr, a sz€ikzet neh réP€ seb€ségnéla. va8]' irüFeshái!ózásÉ' Nyoniur még. Lo|o gomoo|' \áh*ul r' á e|uiákdod.' e9 Pmí.': . k.p.nvó .kIó' afo.x á n.9sác|ó9 r'jg|'óE A Krydél d löbb*8. mjndhrrm áüt,b tsmed ÜFlzj' |éP.r mq.lPnibnl '

t l{|v|GÁc|os xuErzó

{i.kfuqieél.ró|M r*Bbb btudd! b'&h

AMu!'óvjnúdó{üb'*ü)

r.e3

ll

nN!||cnhc|

gnÍjlut

ibn^!J\

(.l)r), JNl!Í n!i| icr.' hh!7, ]U[\ \F'.lru$unkaz

mhül ''cg\c

q\ lüLiba (\^,úÍóLó|ijb r |st PoiL,nn i murcrrcrcr. Nr nuh
1j |ü.P.ml

n,nr hridn, \.rn,br.riun r.ricr
\Jr, ]o ilJ]|bJ t.Ú]ü]| .L]blr (ihLl$

.' l] .]lÚ.D .(V'|.], .l/ d

.V! J/ ÚJrvfu n']ri;óg.\ g| |'oZ!|i|!iI nt'll

ti|d .(.r h |ko^r{i.5j Poío]

(|JELzó (|nÁNYTÚs) MUTÁTTVAt |MÚKÖDÓ
Iijd[Úó'á]éküt íL |drL |n]v.l' |.tF.$]unk.'Íc ^]t.l.iL|n]|.[o. i7 iL7|mn']jJD'hJ nI' gi]i!|!r oíV|.] |ú[!|JÍ..\ !, trinylúlc h.l Ay.nÚuu{ e' cfs ( G.'|.j |..1]qlV|rüuj liF.n)]uk b.' bo8v c ' Á/Á ri| j!|?d.rrrl.n'.'(! ljl['|.h n tr'j'lr.ni []i!'r^]Llci!n.||'lhd !|. i l.]i.!|oniJ.rnP..l ..ür.i l\\|É.] \.\'.ll] n\|] molinp G*fun| |.!hjiul. ^n |ü. n\] foí|\!] l']l.(' N]h|, |glci.*n a lájL:|.7t'

a k'jP.m)'óbiL V.l!.]. ''il'ghLluI jrán] lk .||\i]!) D i/ Ü ! J úiüti, i \. |ijóLVólri' Pod' ícl.ko4li1c ^

i|i/

ú nnJ[!l

o]Ji|í] in

^ I li c|js í'3il\lF(i{.L ürI m.!N k'j mrdna! rí] ]ilolit|iL 'rjlk'lnr nI [.])(.h .]]Birú|rk' hi.z üsoni]]li ||/in. \.il]i |.]i.|o^d]\] P.nl ú| ki]lcPc mcnlIn ]ilhi[] flt]l'd{ ^2 |ildl rÍ]y.n núi|i.] Gz nJr]G i |']N.llyo i| ír' |óz+.n ||Úi |.Ír'l J Liic|t^jLlin Pnd'ol L.Zd. r8vú!!hgl 1 jlzoÍ!!tr PolL.o||
J|!j !Í,Lbin |!Í' V.nl ] | ^i($b j!|\ n.\!nb |JI L.l.n)r medlj \o l5 ásím Ulií!,.| NL d J]|o|d ,];ID j.jmrj' hosl Jmcnn] ]lti J |!/. oj].'l) |cn\, i !{d ]Ís L /t e!i.\o|d ó|d (xlIi), 'll! ]! .Í o kbinlí bd ó' jm i iIolDd ó|(!.\h.+ /.n i! o 1kÍ i|Llr ó azL ntriny F ii \i[\ \iliL tD' nuhL i(iNIn

drnl ,YqtiLu,nrrfr]./ [,'

.i1,

sNlNl\i loJ drirne!.s iiin\ rl Á)r1'er!] Nl LiL J tiÍ'njrh|/ |,'cn \in mclhahnv ^lA^|' i \.r ralEr her\ blnth rr(\r! kr, \'] ollli clj] Vcrú íbríó]1J mijki .k]iclzij(E\ |'l [.] D'v.n] ü'ho$ 'nodi. ^tni.Ío\i \.!!Ll. i kiivdkczó tá]![lvú.s' l \.r8y.gY he ]|j|n.j]]\.l. 'x.VÍn|), irira)d.1.:!!LrcL.muh$.,,,\,\rJrr\rt([r..prdn\ror $^\1isi Nnr i.iolibrn.irr gj

lli b.Inr íoRltrluIkós únvH uI u|trnl.'i, fo/iI ln]| '] |i]!L/ói n,|. /'io'nr bl|í] to]ódik, nli[ i k+]Ü'ryi).] ]'l l L(ii]l.. [!../ d [o/ePi (Ljc ID l[. |i] l ogl |cí'l' J.ü1kn/P\.niL.' prJ Nrl\.N\b. ^'

h,

KJttzÓ TÉff(ÉPszEBÚ
^n '|V.ni

Lijdnj ( )íTüt|l$

0RszÁGÚTKlJEtzi

, n\r \r!\ i.crobrckr,nr fnrr rn

Nio MoL V ÁsÁs sNAvGÁc|ó É igláiinyról is' A l*tijbb kegülék a me8tettút ábÍázolásáIr is alk ' A c' ábtán lávó kije|2ő tetején é*ki irány' tJ i]iul a vonalas áz aÍányr&ték (amely a húilor felsó Észéa a sávban lálhaió) pedig 2 km'e ván b.Állisa (vagyjsa kéP€myó sálgsóge 2 kmj]€k {elelmeg)' A kije]'ó ugyánazt nutatja, amit u A' ésa B' ábra: a kezdópo.ioi Gí (ij)' lor), a vé3é1t a köztük lóvó $ygnes szakasz' ós az akl!ílis Poztri ón]Qt (a sáloíól ószak}gletg lévóapó Úillad' EbbgnáZ .iz.hfródbáí kijmyÚ dsgeháslrljihaljuk a erkqxn ésa kijel4jn |áldliJkd, Háál. P 7 ó . ' e .á 7 i i ' Á n v .e l é n u b | oz i ! ' ó n l q ' mon ' ' ( o.F P ' Péntáláljuk' A2 éÍö|ó|t lálszó tájékozód&j PonlTk a va]ó5i3ban c|óí lün*' áz alólta lévók Pedig íógöttünk vmak'

A GPsl|Ászl{AtÁTA ATEl|GEREll

(L|o' o* l K'€ b b bil;n' laalbf \.& |..nlbd \Jo nA j8d|d'|.or na8y hasznát vehetjük l GFgnek ha a szikezei n*fe]el&n béálli lolfuk ésodarögzíle[ük az ülósh€z u3J' a habdeszldhoz, mindkétk. ziinr( íölszabadul, ésnyúaodianhástáIhaijuk á: évezó*ét, ke?f,]he! jük a kományfudal va8y a ÍóvilTÍlát' szinlén e|ónynek ginit, ho8y a cPs némaz ,,elmé|eti,', hanem a |iryl.8F á'v é'g.bf$égemJc'a .a&Fa7m J] |óP.src7rj J7 óíapálJ, az áramlatok ésa szeIekhatásái' Ha hárcm comtjval haladu , d€ az árapály miatl a viz ismeEt|en &beség€el Elün* szmben áranlilq c8y Pillanijsl vehe a xóvülók *b€sé8nutahjjára ne8fudhaiju* a lónyle3€s sebes4eL Ha a fú lnr 2 Gomót mulai, a *nbqövő ánnlal sb6p3e ] emó, A vizi úta telwzetl cP$ekbe spe.iáIn, pTzi.iú funk.ió ,,gÍedeti (MoB) is be van táPlálvá' A MoB 8onb lényomásakÓra készülék .| .ió6 kijelzőre,frélynek sEltsé8ével vfuszaté .hink a gpmb mcgnyo' nísánák hé|ysínée.Ha Valaki - kúlőnij€en sötélbcn - l lc$crbc a. h'n a fudé|Ebó|, a MoB.funkció élebt is mcnihcl. Ezi l Íunkciól aklTi is a|kllfrazh'ljuk ha nins veszélysak óvjd idő íalt neg ak.r ilk hatjÚái éByolym hÚ n8y objekfun Poziciójái, ahová k€őbb

'úL!4d

bihdyúbl

iú!dy!u''r1

n

Azút megtervezé
ll

,l
!

lr
,,.

'I

q

Tet v''/. . e nJ / ul nI ind ''nr. . /lc||r |. il''tjrd Ú eIoLe'/||'\. |érI jül. '\I . || hiln. lI '!J 'li Hd lC ioI r\l. vezelünk,akár hétv. g ikirándu]ás. lind ulunk a csdli . ldJ l,nag ) tig )clme tke ll n)!(l, l. rnunk az e Lö1. ts/üle te krc.

t.g!i'.k'

hJ a szll1ihJo$á

fokozódj]! Á a gifuk

ielé$dü]á

Gor.r b!s:é] bs4rc'rcljúk J 9tikliBc ldkóF|d ó í'ikdlFlú

A G{|..'nn'BJ]oij

JéLvá!3 (,,LégJ.r!sgn]'') .nráEÁé*

ln ir irlrodo r dod(is.kchsanycl '|
r iri|.njd]unL i Í.rkcrcÍLkívjnt vLdók $ijto$jgiiÍó]

"r

I.

b"

P. i
, rr ,P, "oP ' i o ...'

í' ed+Üe'oltoth|d ].. í' .dji]L: i [J|i9ijL]s Nn tr !ó rL ho!! mindLEuriin{ndrLtrrk i uLn.k jn.lulLLnk, tr.PPc]kcll.zn.}r m!! !ondo]iL'kát, hoey 'ni|v.n |.i'kozn!|| fiiL]'ü] |áltozások körclkohdmkb. M idó]JlásbJ], s Afu]ki!2i,]blgnÚn !l[Jdo]g.kíxszabbÍJ{..du|..nü| ']]llcnn. h.gy kjp(úLjuki.é1Lij L j1j.]ü{i'

Úu,

UTAzÁsIX0RLÁTozÁs0K
r ir n/. L i B, r ( . r r r t ,l

c'.scloÍ múiI ló|rb úÍlIDi.lni l r|nd.lL!lriink i meghódítini ki|int vidókró] |lcnd.|jük Da.l]i L| !li]ks|l.s tó]L.P.kcL, s viimljuk mc8 vJ8y kij|ÚijnözziiL Iia llr 5ol]diL slókj úl kdn]'Í.k.l o]\asL'k g|az adot lPrülelhezka|Go|lal' nényli, akjk d''iá ak Dd j]l!.tl.n so|' *gn\*4 kápunr egy lé** négÉd!Íe!!]'g/ Al !5 áz útjk]nyvek4Ver,he!o| !| .s e\Pednnn soPoÍtúl.nisi.i I ]iL\'kLJrrin]nk kc]tsiiProEramok*8iséEóvcL jlycn É]díLi j ^ ljN8]. (s!qíDg]..on). i7 tós* n.!ón.k nrq]idisinLli 'doil LÚshcliiik vclda Lfbol.ii]ikit (] k.fssho a]inldl'I?k ,\ ó''',,uhzás'') P.dl.]o'',,,iLl]ü']í',,,úti'rap|o,,,''na

INf0RN]ÁcIiszEnzÉs

, p l l l r i i l i r ,,r ! r ( , l ,L l ,.{ , rniÜ] .]/ !lv.i!h.] Lí.I l.Gq |LrÜ]) Vfu 1hl ! ]| '1 L.n!jo/} 1|üli] i |ní]l} l|kj]nd!Lq]Lr ".]\]l\ ^ t.,r.orLi.us [on.no/.n!r\11 ^{L

|l/|||(0B INDULJllNK ÚTNAK?
\/.iP.dLÜo trl.ü]!k i!1 Dn L!r lrfr.r
|i l VÍnl]Liu]L J/.\|l 'Ül] ![.i

\ vo\okkt

NYoüoLvÁsÁs ÉsNAvIGÁcIT

Áz ÚÍ MÉGÍEBvEzé5E

ÉvszAxoK

í"*q

megváIaszií$*ol az jdójáráson kivűl nás iényg. A' ltázÁs idÉjéngl d*.t i6 figy€|embP re|l wmünk Mágas fóldÍajzi szélesógekm a .uDl ny;rr nÁPP'|oL ho$:L.á3á á\*|onl."1|'g|Pn6se|lé'é*Le' hoszú, ló|d óvid naPpalok}al k€n szánolnunk' Á jelénégaÚál szmbelűnóbb, ninél *öu lebb vagyun} a pólusoknoz. ho3' Ps/a he\ekcn a, évbizonyo, sa. Fól k€l| k&zülnűí} 'Íd, lászriban v€gjl'ls vifuációk alajo E&,.süli Ál|amol .tlTli Pat'ain júniusbjlnovembPrj8huEi*ánok 5e PÍheh.k v%i& Áu'7EjhibJr ésa roH\Tj É13q'd.{F,bcn nv;. M bozótlijzk k.letkezhehc& *inlén nyáfu a s2harábm homok. vidéká pedis tih.óa kÚülhetijnl9 sámos bjpusj á abhjpusi é3y6 |i lijlkigijlnihlc A ne|e8 é€'u'an m.llÍj.9inyoBol.a lell yánolnuk: i|ycn r tnpsa* j*on álk.Ini l.llehét|oÚ*.*r:el tell (lésyÍ.b) inváziój. Knfuda éárj raza u8y a sninyoaoké! slÁl' sm' N€m h.3yhajlr 63}€lnen *ivúl d Bzblikáj trpo''brí íolrccni, H. .3y k|k'Pod ha|'É PeldJu] nemzb pdló| *6in| boll'ni, n. nyá.i d. Nm at.fun} |épM.nyonon €mbdáEinkba ' ideÉÉúlemezúk a kjóndF íólae'a é. á na3y sa!ad!4ole.* a bve ós u ó5z i. 3./dá3 |álványo} |óí' Mér$*.lt égövón sksr &bo*bl kffiBl€L lavasl á viáBii2ó4 ódsz! .z erdó yinei .yújl

qjbrrkvo.tuddd'brdosd í6b$tú í{. bÍ.n rd.b 'ó

ü.úl&

lr

fr'l, mily.n idóiílási vi. Tú|üq h%y *óiülk'jnl.óen lájékoztjdun} sDírl.á számilháfund néziin} utána ann'r is, hT3y van{ a lóF golgáht, m€lyel niPi Énd9éRs*gBel *ap' 4b.. mdóbl€iai Némz.tl PaÍkokbanésmás közk€drelt kirándu|óhelyeká rént]!?P nl mindefuap negkú|dil a2 áznapi előrejelzósl l v.dór baÉL\ába ól !z inÍomációs helyé*É. Érdeuódjúkme& sugáioaak€ a hélyirálóldók Md6d.en idójá'á*jelslósL Ha i8ea órdcmes zs.bládiót m8un*kal vimi' Ha . he|' ahová kazúünr, mobilh1cÍon'|eíéddttú3Be|rendellezi( fudjuk mé&van'éa tele6onúcaságM* idójárás

IDlJÁMs.ElónBEuÉs

ha pedi3 az Ántárklisz.a *óvüliin}, %yéíelmd ho8y €k a dó|i eke odáni iiivid*e szám'iásbá ',nyará,,jöhet AmányibÉnHimalájá+ipedicióÍá indllÚnl. o|uíkata oTns2ul idószáknoz ké||igá'lanunlí mély á nyári hónáp.kban löszónl Lfu A léÍs.3bÚ a mongan elótii éslfáni hónapolban, vagyis lava$li (i5 ósze] számltháfunk széP időÉ.

NYoMolvAsÁs És NAV GÁc T clijrejelási sml8áltatá$' Amennyjbln van, szerezzűk ne8 a számot, ós li€ y ük na8mkk3|á té|éÍmt{számo|juk hány hivád ludunk le ki, bonyolitani'mie|.jtt lenéd|ne)

cs0P0BT0s TUn6TAÚT

Há liübedm'8unkk' indulunkútnal |ijÍekedíi'nk á Veryez.t. kén
|og' ' |o!dts''P7A| ÁpÁd'' '' '|'4 e',r 'ib'' tÉ6" |e 'J|"'|"] vagy katasztóÍi hc]yszinóó| meneküliink, A he8válaszlot v..tő dóniéseiti soPoitvalamennyi tagjánakél ke||Íog'dnú'

A KÉPEssÉGEK tEL|VÉBÉsE

Mig|ő|l kezdelét kndé á2éxpádició' fó] kcllmórnünk a maBunr es á löbbiek kápe$égéÍ, vé8]]ük loÍa az crős ós €}Prye ponlokát ésáZt, ho8y ezeknil}en h*ijss]] lchch.k az úta va8y 3.á|jajnkÍa, civcl 3yalogh] iin gágy !ésn vát loSi-i"'u 'd s*J ia8okbólilló soPodlJl. Azonos koÍosztályho:taíozn furÉták et'ébcn a külónbsógek n€m i|yén szembéhi.ije| de biztosak lchc. tiink abban' ho€y itt h leszn.k olyánÓ! ákik erősek ésmaEabiz(osak, és|cszncl akikkevósb! azok' TcNczéskor li8Fl]ünk Jía' ho8y a7 uhl a soPoit lPggyen8ébb és lPgkevesebb bpasztJlátlál rcnde|k9ót.6a is fudja tljPsíeni,

í'lG!id1eb3ok.d5&9cng9PodÉí,a&tjihkírsoPln|!BbPs}

A kdzöss*ré rc.'tkoZó dóntósckct sokka| kömyebbén fré8 lehd ho2nj é! véBre|ehci |r.jiini, ha a .sopotbán elisfreí ve?!tó É r2n A jo vezctó a c$pon yihmennyi ta8jának kjkérj a vé]eményói, .m dóntéséimindcnkinck.| kc]l lo8adniá kozót ke|lmaladnii,cg) mask taPóztali szené|ynekpediE á \T! vé8én ke||ha|.dnia'hogy senkj n. ehéz úl nó|küli ierePenke|lélófu juln|nk' a kiPihénbbb, nagabizlo$bb bgokiülelmei|etré |á|báhJk zzük ki ókci lg|derÍónel! És rüLl jiik e|óréókét, ho8y kuirssák ÍöLa legjobb, l%kómyebb !lai' Nágyobb turÉlacoPoíokb.n éldemes a kat.násá8nál haszni

A FEUIDAT0I( XloszTÁsA

vasyi5o*ZUkpárokm i IjAasá8d, Vil2t.fr át aIkalmazni, ,'tá6u1ási,, A coPoÍ v'L'frénnyi bgia a maga táEáéÍ iáiol]k ícl!']óssóggc] bots}d! namdjon lc turislínakr.jh kell bfuni3 a sz.mót a táÍ5án' ^ útkózben' úgy]á!uL hoBy Pírunk nch.zcn bÍiF J LúPól ra8y Íá' Ha óL hogy mindcn rcndbc| vJn c, c5 szuk*8 Ed, gyózódjünk mcg $cl.n tá]ábzhsuk a vezeiiÍ'Ezzel a módszcÍc| $kki| ]l]bbJrsemmlnt táíáni a LáIsaságoi, nrc]lehÉt

A F0tYiN ÁTKEtÉs

I li cgy s.bes 5odrásúÍoryóvagy i i! póbá |junt meg átkelni ÍaÍáÁmemy ibcn n '

'n.\

nÁs |ehPlósfuünk,

NYoMoLVAsÁsÉs NÁVIcAcT köd]Iekiniiicn k|| m$v.i|.N7t.]nunl i !i,!] hc]|il d. mondhaló' hogl .gv ád.Í kl|v(n,.r|i\/on otr i |.*!'|ó]y.btj i \/ ^||.]Jbin m.d.i K.ru\sünk lgv \![i|l q,ii, 5,i|.s Íolvó'.r|.\ll, jlb| Íkló5 közbPn mi dvctsl8|íh*iul i m.dcr.nl.il alkels.knr ,!Erur r. i . 'zotd .in€ d \.sPdnlnel B'mcnnlfc hki+ \.r8Vkc]lÚüLcn $ hi;ovo\oL ldzéLbd áiBj^l]n] i tí|ón, íec.n lTfrv,e5 ruhjb.rn loribb ndulniJ s1l .n |Í' il!iobb,h.j e$ k6i' nk' n.rid q$A 'ú|Í[iq' 'c$Tdü ,\ szJbi||.]ó| e]4eduLJ libbcLL]. ko. Prcbaljunkm./'LJb il|ern. hi hi peLg nisr 6s^x ror.rcn * b izon|o'hog'l]bi]]munkiT|! Ám'loÍ nchiz h.i'sJ|tJL 'qre|k Lgl]i|ju'nun| .r \ní] Pinr.r, o|d]UkL'.] {rl mq i !.nrp.f!n Lr!1 kii\r luLliL'kGJlo|ii h.lljun|.íj i ?!i|o|' hi m$GUtluitú5J \v

EGYÉ!l FELftSZULES

]k fiJ8i| \l3l fuÍnílnoi lo' du]NnL 5zemb! i rinÍ.rnnvi|'. 'o i3\] ámo||an hárcm|ibu i!hJ]\k||I JPn', !Ldl|'li |L|PC!'||cr Lndl m$ hj|pú nan\ itn ' 'Ui|

A B|Zro xÖTÉL sÁG| H^szllÁL"{TA

,\ bn|on'r!' kolé]vJL\4Ii' hJ'n Iil} Á|J'.'J8''. 3\ r'']' '!l .l'' " 'b'' Ia' ' \w' ulokó ia].ánák Á1|gl.*|oÍ i koL']hüdN,ql.'LJrbjn \m tlhu\.] az e3\ik.5UGi i ío \ l]bJ |.Pc! h| ío3r3Yá]ak]G harmid'r J Y'bü L!\(nful1ü'' hosr Vut*N |*k I azonnal PanE h'jzh'sik i h(n FfgnFgbh.| G t,l/ül lj ^ |anábhkoLYi.|oI |.|Én.L'o]\oban nw]kd ddi]on \Jn q]\ !)i ai, ahiloÍ enber ikik kr'csz liI a kótr'|!|J Piiol]<odl

bgr.i3.bb,

k8büo l'aJú'bh

D &jN\

nh

.{

|iviil J lc|trliÉc\ \.Vtl|yhcl\/!tr'[

t|zIxA|fELKEszÚLEs
, hJn!D.rnroz F,ho3\ dilsb'ro/ ||.j D'í||c o !u]\t i!kÉtü|[ i i' |i Y.5bl \igYrir Li(ivf i LNl,,r'nlis ny!i''!( (l5\.8níil

! bir$.r (Pardjur borrhanr, r.

nV|o.lni, íclli{ hoBvaz ikkl]mJ

n'.t sLi\/ dr, / . r,i\.!irtr
li Il ^|] l !1L Új hJi'

nr ÍJg}!ll: o\jgln soll.illc2400 ^1'l'I d]B]tsig|j ótJ szen.zeln ^l !.i|.

[ilvd[.l]|, hoF\ J li k]szii|cs soíi]l n.]8y h !..! rL,{L nem \.rri qr[ h/ rr ni i r.n+t!\ st(!'!f.D\ r

| |.*Yj Éxp&]i.iól m[/.i[nlíboz llnk i na'8\.iLto,oIko.üLr!ny!k ho$^bb, n]bbniPoss}JloBlúri ^ ?.irir {)krir iol't',mirrh. LrrcPul,r!+r*r r.,!\ r lh i liÍnnrs hirme]1 hgin i, cn |L)7[j|' ] soP.Í Pihg!.i Lc ]'2 o n! ]" .b|.,Ú 'i!...c, 'ng i t

i l

'f

rir''

'

aKt(LlvATtzAct0
s)nnriA.N\.i3!.nD{hfurr s.]3\.ity.nh($']'L(]sr!ll[o/l
É.sj.lt .V |N

AzÚTTERvEzÉsE
\L/i//itNriihog\ rnasr Dil]i\srl áZ |3\niFo! |trJtllL} ( LLr^r, +! 3-l nrpo5 d {LkiIniBrobbcrckrÍ.r|(l\|]!Úl!| m.$unu ||i i l;-\jg \ilamelr]k hEii !'lI renr\út!ószlhoss/abb!xP|dnlnr'|(]o|$l|'.|| llr h. n.hú/'qjek .dód.i|'
fcjÍi]ás,hi'\n3,' f.jljr.j! hdln ij

hi$\ m

, Lv.i,rhN

|! L]L\ $ Ü |.xil].'

c. i búg8l!3Í'

vi|ó

i!r!ók!|\

\.]j

.Ii!,s.']

L rr.kr( Lje oirvhet: ]!8jo]''.nr'h.

L]jÍ|

'.!1'L)dL!5!A liradG.r!' Ú) hL Vli]L'|! j

'.]niN.i!,.lós

KARTYA ÚTvoALJElzli
I rÜJ|!|7o Í.tr.\lu] kíi}'jiJk. l|.nrun| i iengzgü Li|\l

.'l{i I J tr|Jnot

I'E 1.12 rr[rr e\ i rinmiIftr,

idóPonijár'jl,Xégibú.k máso|atot káíyáÍó|,esád]ukodJ.3y m$a H. a kííyán szélgPló iJőPonlig n€ n |ópiin| kaPco|álbá azi||eióvc|,ó da.lózbljá á méntja]'ku]ilo|í' ésiá]€ k ol taija ókd anó|, h%y hol ódema é|k.Zdeni kuiatáí ÁnPnnyibci r Lr'' {' L m'rd.nrJpíJ Lj|U1LJ' )J '.l. Á s?.mkijzti kópgn i'úságj Vervezet.k ós krmészeíáí] !8y.sü|clc| iItr] hJsznít, hivaia|TsúNonaLie]zó kártyát laihalüík, A ljblj.d i naPi út 8€yes szkászálho. latozj m*j$yzésekei ú5nlirjoyokat br |Jmazza' Ekő Íáné'Íe ta|ánhjlzolm bürckÍátikusn'k lclszh.l,dr o, turvursdr F r,&,h{o.m L b zili 2 útnányvá|lásokat' külónbözó nán),ok.l egvszcnlbb jndUIi! Á é|ó!, á vob' meL$éb.n vrgv az a|aptjboÍbin lórkóp pBil*3Év.] bc 88önybe bul|o|ózot hPtsFsúGon Ezenkni| ószcveüeljük á nisunk mógöt ha8yofl szárar2l l h|s(i le|€ l es7ánl' ká$'án 9e(Pjó idó\€ ] , ós hi ú3v |átjuk,hos)'kicu' funk Jz idóhjl, Gótlen'helúk Jz úblnal ho$zál' Az útvonaljP|2ó LiÍ$J ózóércl n$bizo( szémé\' n!llyinr? |oan

hea|i runlhók sondnokai, \alánliN PaÍkor 1ádóÍei,djikz'lók.s sánodáfu|aldonosk szóbá, Ne Íelediük] mi ua\lnerkoÍj k' iőh.hPk lg|ó\+8gel lríozunk Jzi, hogr' a, exFdi.ió sikePs lg|i.silúx|oÍ u onnJ| érinllc6be ]épiúnk \t|Úk, mégJxrol i' l]a á le|gn,nkós'u IÁknez . a*.r cgész napo5 íá!ávló hj.ááí xóvPIliPn tóbb ki]omc'

8EcstÉs ÚT|DÓTARTA Az ÁBóI
L r" Nr:,r.,h-. .r,;r)íd

A ha|adá. !be5s*et szimos lónyez5 bPÍolyá$lF az.Jz.üÍ3jill.] pot' 3 tápávlarai a milha na3ys*á' a fuÉPé5i, idóláris' sok óv l'j paszlá|á|aa]aP]in clmondhdó, ho8y fé|készü GoPoiok eEynJPo\ i alka|nazható'ám h' nchc.njirhalóösvényékgn, h.j 8ei) ltiké]clcscn lzsákkaLke||hilidnunk'*bés*Rünk kóze|cbblesz a 3 kfrA h.7' \nl hegym.nci csPlón akáÍ 2 lhlr Ia E aök}cnn.L Egy na8yobb coPTÍ nndig lasat]ban halád $y néhány íjból i||] '

E'hd'ül b!, 4.. *íi&lP n&!FÚléíó P@güji Á llhbk ú rql.d4hdiúL 6 kinPnt'h.'jq( 3üL 64EPdFR!| Bib' tríF8 u hog ! lódi hloÚióóL '

*3Bó&qd nl rcn !dni, l

'

lixJsiisná| va8y.Fy.'lül túúzóná] EZ neh.5ák ánnáká róveikez. dy., hoBy l Go Po í lcg|a $úbb ia8jjhoz |ell j8!/lán] a +bé$+et' 'n. Jc.', üÍ.s]íllokra is több itlő megy el: me8 kellváí' fij3mindenk' va8y Pihenls úián N!8másza/nrc8keÍüli az akadá|yt, illcNe ót|e7-é5

TOBBFELE TITVONAL

NoFrje'ó ki r';] Úr]bf!. útwni]lli Íe]j+y.^Ptünk,Akal ^l ' q])'hili!' ikí. .lly |iPi3 bÍJ,ú l.rndn' útron]l]l krgordoIoi,ine h.lyó]r! lóPhcl (Pl ah.l].ü hoI]' fij hFs/kodnjnk i he8]'.sú.vi,.] \drE!L'!n 1a3y a,orosbn foLyhr jt) ink JZándó ío]) kitrró{ l.sziink,cs lridon ].cLunk on,

|l/]ÉNtKiiLÉs| ÚTVol.|ALAK

Ln(ni|].|^j $ÍYio ,'nqr![Li ^1 jLthi!.( nrc|.|u]i! útvDi * [ovdvq ]ryn)n5ijgbi ^

h. vószh.l]

ho3) aleruL]di ul|oi.]m.lIn Í|kvó,kiinnyo í.]]!neIrctj bÉPbÍ Er'l|]u houzárund||]Jk. L(n.l!ndó rin!t IIgEr"Pk Lózdtl i m|n.|i]l.'' i'\,onaLatúgY |.]]mlllhJiío,ni, ho8r jdób.n, gv.ngc |áhs Yisrcnyok |ij J |e4ldit ]!l.. El+lá.g].l 'oly

Ákülgdj'ob'''n!!gl&|'ereIeéb ri, . lig geÍhdó duliq!, i n@z b{'!kd'.dni1g Íliidigo| G i

c be tud]ukJafosilani, ós nrini|$oEabbh |! tL]0][]tin| lJ ^t J b'lrsigot]c|cnto vól8yb.' T b k!|| ve.eh'e' ].gkolibban kapsol]rLD ].PhdürI i Dqllj 'honnin
d o idój'isok@b ide$í$ó& A'$dred*nü'íkíQ'9indiu!ki,hoBye{$diulüúttÍdiYe nyú LÚdD!3er{rca' ] nhdo 'h!oDt! qy Paa' kdl 'inÍÜ!nL. ddrbjah)'

mcnckiilósi útvonal e]ózéel 'n!3 ^ |}t, hoEy h] vaIJngnnyinánvt ésiíol\ásoicLd]r p.pírm \cLiik, oI hómá]hdó ltik.|lulbz jLtulk' l ncm !|ko. kelLi7 i' Jr) n[glrat'o 7isaI küszkó]jniin[' afr ikol á s/é]éPplT LÍ'jini kósziiI k!zünkbó] J lórkóPcl Akiérké/ónéntjalJkuLJio| is kdmy!.bb.n lJnkh|;]'D"'. ' Ludiák,lÚ$ ro$Z ]dij .v(:. mcüc vcszük a2 iÍJr).l

FELszEBELÉs
^

ía8unkkaLv]( Í.kzrcLós mcn'ryiqe a2 út jéll!s!tó|!s ]JiÍÜh

NYoMoLVAsÁs NAVcAc T És tijbb holmil k.ll bcPako|nunlminl a kónryókenl.l d.|ulánikiru(a NéhányalaPveIóbiztonsá8ifelszel n kn ül akkor is nagunkkál kÉú A tú|éLőGom.g móieles,2,5 m4,5 m nasysí8ú ne to]ictilóntáská, |r].l a jobtr ószrcvehetóséE éldékéb€nrcndszcrint namncsá$a san js b.n gyáthnak Mo*ohá idóád{ korü|mcnyck tózól akár bélé t]üjha|unk A tdbbíunl.ó5, külónbözó sz.Ezamokkal ílls2eÍék 7*b késnan létfo.k,!ú8ú ugyan,mógis kevás taPJ\7bll fu|*' vasy jndu]na hé8vmászó úhaknólküle'
Lb '''Í'' |Bvd]" ' GÁká.)'!5nászóva'ósncnríí,hahasznÁlniBiudriIiikct ]ó h. van nálunk tJÍr|éL Nha' kónnyú hÁlózsáL éVvi8v iilioj lilLi üm az !st. ha z éFaká' a yabádbm keLLio|l.'i]nk N. ír].dkezzü|k m.3 a la*alékkesziyúÍól sefi: }id*, sze].5idób!r i |$llví !|vész járhd tós.sú|voskijvelkeznényékkel Hr kisratéEónás hajón jnd u]unk úÚra& a léng!.á!á Í.], i bynDsiso t nyúiró k]klnó helyérc, val.nini az aktuális á! a Ylj.hí. iij iíi k.|| K.7dó vÍorlízók a sendes, nyu8odlijblokciis l.rvikd |tÍ.s*k' és cak szóP idóbe., l*Íeliébb s agy 3.asc.ősógLi s/ó]L]!n 2 szj||janák vizrc. Akisebb Vitorláshájók hEteL]ebb 6.os c.ó$ógi] y!|b.n indul .li kormáryosok nij'ryíj.il, e' i. clő$*ú l+fr d.s;{,,dingÉá|,.nck is nevgzik Kajak.'ás kijzbcn a jiműVei $yedij| izháók Ü!'je hJjtiJ' ÚÜi nindedkéPP€ n e| ke]] kcrülnünk a Ú&!égű szé|bcnGak a leged2tlebb, hBbPó^iLhbb k.j.kosok

nöPos iúIákE .e|lét|enú| vi8yük na3unkk'Ia/ a ábbi t;ryyJ|* . Fcjrc.ósilhciő c|cm|ámPa hÍa|ékc|cmckkcl izzókkal ós . Táía|ékáklmj*iadacok v.szhelyzd setlre

lxoB szALLHÁTuNX v|zRE?

A SZEL IRANYATENGERPABION A

r.' lój4 ]!s'l " 'J. E j 4n . i n L b ú Ln l h " s 4 LkúólulLlákn*aúVirla

] q .n jó*i u8y, k4on

vilollázáÍa alka]nas hé|vklv;laszlás.kor kiilónós liBy!|d'Ét ktll ^ w' t olp4 ''Jó Llia nyjli thBeÍe, iho..in nem I B]zo.vol klnü Lménv.k kőzijü r szárazfó|d íe]. ÍúJó V!] is veszé]ycs ||]'ei'IIábárm]]ycnokból (!rós szl, hullámoL vito.|aPrcb|é. 'nágás Dik) ncm fudunk a szól Íeláfoidu|nj, á 5zé| és hu]]inzás sziklás '

ü ídr

bvnM

u.dll

Ennrk n!l!írd4..

pJís^k.rsl f.|! l.ruLhd bcnnijnk.l' .rmi Ú.r]!iku5 k.vd|!,m.nltkk|

BIZTOIiSAGI FELSZEEELES A TEIIGEBEN
^

ki'vli|u,ijíckzctclósi br]g|a[d akkf LsmJsunkkiI k.n vi'rnünl

zulk' i vd ^ .'jolí+Íreí]l }'qdózkÚ!l

'd

Á.'

dqÍü

irr(ddl!

'.i'nio r bfr l'mn. &liÜe' 1 1

iókG !oní|üü

|.llki'

Á BALESETEKRÓL ÁLTALÁBAI.|

. 5,9.^hiófud4 léó|

Jhld oÜN

!' | (ii\ü]},os.]bL l).'llÍ{,.\ nem ]!5/ n\l\L

KiizLEIGDÉsl BAtEsET
^ |o|LjkM]$. a\cnr*r '\ i1 riP.s{!.r

jLd' oF/.ll.ltiin n.m bw[\ h1'3vJ sz!tr L|rÍtr. l . rnnik [rNi, uBy]..]{h io ii \ r,rjb k^&

tok, ütd,ú bJrylLrlh v| li H!!|d hiou$liüondd'íni

kilÉ i

'JJ,

i V.

l$

N| |J] | hid $/

(iii|ts! J bn ldí] bPó hiti hli'iiyivd lddL inlhil b|,eí .b|'diJ d d d 'd. íeni,io3 !' V|!|!!ry iob b d Ji(||!!.' J' Jl,i.
LtLdlllini.! n!!L dÉbd

ljvüi{rEL oL n,r!F/.'tsbio kii cr buv.Lln E GiL L.vA hclf zÁs/qjLk!'|lc]kcrijh.t.L|Ül irltrn Nn$ b'lq}il] .!1 b'onyo\ [ Jn]]kikka] jivÍh.n l | . ]!nÜ !'l.c.!|8. Pi||i

!.6r

r

rP r'3}".+,i!./

L(l^!|.ri

'5
űll

5'HJ rd *(Pinqn.j'Üú ltr !m
nj'tr |+ J Ébb ddJíi |.Í! |

* ihiioNr nr hlhi.,irrrLr

|&h| nruití]L dü. i |diinkd ^' dn,k L(u, hrrynik riLLlfk!hr.g ro .LdL.|Ü|'rM a k.ÍÜrk.i' (l5dlbj

\| nn^^'h|

\a3\ i'L.s di|.'l\j,

\ |oztPn pn,bi|]u| ].V'in Úi!.'

i

BEPÜLÓGÉP.szEREt{csÉTLENsÉG
r|o(]Ver.!! ]8ón)'bc vcvóL|l Iq]inkibb . 1]|l c íó].|cmn]||, ilhi e^k !|o [) lIrmósud|!|i l.|!ir[.L\.rn t l'nk, sJ Í!puLl'lr!l) \/ÚcnöglLen vidEla& c'eód]inl n.s.dd' h

.H dtE"ghtr .Fd\ .rreb ,u"oaE rB}J,.lÍio.\.rq !.Jr|L

.r\ n\^.ncr$\.lru' hlr(!,. -."Nfr !!r. r!rr1. $er m.gr\,nirr'.nrrr, e{L\!d1.1
. NqoiM \Jg!]ná5\.ind'Ltr5JdIl8bdk. s/i]LIl)LIV(lIh!|ydt]! \| i I E)'iPrúruhji Non.)Ly.r.rD.3, h' hiliiln.kji í.di'clcn,.s )sb'lJ J7.gó! iÜiLk1s.k.l nhu/kioldo, üncl\.L ki (UdpI

xÉNYszEBLEszÁtLÁs
Pin |., h||l.77ü|.z a.ül| ('](

.r !,f hl\.i. m.strriL h {rc. . ]|.' !i$|k Í]3|e]jnc.U] ],N lhs|isénj i ]qrrzu| 'smsldi,;l tr'lp h. h|ililká ü]qnon(l,l'jr|, ho3}2n kc|]|r.\/]'i||j ']5 . ^l)]/!j'\.i3]óVletsv(o.i||.rL]!].ÜbekJP.sohi

]rdiun| d J Í|llnilj L, i l!.B.rb. z i q l\nnnnlbor /dI ttr'ni nonocó !'daki't.Ih|Lr'! í mentóm.LL(irYli]lk ü ' nr!]L E .{k ag !i|| ki]áríd e Úr|}^)Lh.t]. úDdl.|,'n'hJ

ü ' ]ríl'

l' ]rü B' L nI

i/

Nr"!6r] s!|e[!LlhduoL

\'jll'I

lü,nor J IeN||8Jtd, L*u hi i[\ liIl'I i,jnik,lúriuk Íi'.r ndn.mcll.l\'

y P.in]k és zJvi|odo]Nlis ni Li], n!& mi3 gótmcg.i|]] kir$liL'| [ ' \5u[ ri, viszk hilf]ukr!

E|tÍinte Íe|kutatás és eIsősegélyn
A m€ n tóalal ultto|. kihivásárá íemé!hető|€ 8 soh. nem ke||sor|keritenünk.Ha mé8isnehez helyzetbeiutunk, a nentésiésklrtatási miivelet€ k ism€ r ete iavilhalia az életben ml dj. esélyelt'
. bármil}€ n okbó|táVol kedllünkv cn]lrl! |.'|[t üii|clcktől, |ttlklk [l),7.t |chcBj. éselh'3yo(üdéken b|á|júk'na3ünl.r|' bal*t töíónt és *besúhek i\ \l|ir|! !l[y 3é] 'ni'rdenki

Íe|adatuL ho A |%é|só a sbesüll(eL)eI ]Vliidl.fi bi2üyo' llamaÍabbkóÍh'Lt sállitsuk 'nnn' g8il*aól is nálóá|ák|alok kcll vonúnk h.sy chhez '8(i]vlt

E!ÍÚNTEK FELKUr|TÁs^ es ÉLsTsEG.LYNYÚJÍ^s ncm jíóvd'-h.lyrl.k sokszor$lami|yen jármúhiv ^sórü|c$c| k . ha]ó vagy a tehgautj mdoii h mond'J J wo|i'i J' I J r Pi|osoP L"'y'l"'.J:||d I Lr| |'''' tós'' . F.hl e|revid'.Mifumit E|őlold!||Úl' hoBy á froíohr idóiiráscr tPtl Í%sisbá blnniink!t, v.gy t.Ímós2érjkdös4ÍóíJjldozahivá vá|. tUnk ]|y!nk.r nÜn kll] ki'7lctlln é|érvészé|ytű| d. Íó|k.ll 'aÍrnunk' mánűnk' váilll .gy.dii| k!P.!ek lesánk ekjjuha szo lih.|vzct ^ b.jl, vJgy s.BÍi*cl kc|||liviunk i||lpn'nj' hogy kjl rcs'iin}.|sóké.l kc.g|llb.' Lcl]|k\^Í i n!jNjn vJ|ó!n.szmóldlcn srmóly kcrül sÍJ' iscnn) ib(n illnrJl' !.iv{ü álmihan üyö|t, kell J(j ú]Íaé|éziél alk' lmMni] aki bcsu.|, 9{1|!N í.i]d be sérü|l e||átásak.Í kell bdanu'rk az J]ibl,i !Tí|d.t ^ . Dia8nó^ Íe|á||itása] áIlapjGukm$a bdcgíilYlÍl'|li l|anlvdót |c]i. A7 c||ális melteNezé*| hálánzzuk m.3 al tt\i)í'IrL]Lyl|ijIjs ' . K.alési lÁsÚk g|a sórüll.t, ós íJblLqáL]uk.'/ .' .Pi.i| . Á *bésüli ékzállÍása: i€$]ük m sűLt múél hamarább kórMzbá k.lülhcs{n ré2|étéismeí.l.sc ncnr nILii.l e |i'|yvnck, Az clsóssé|ynyú]lá5 jn{om;oók 6ak úbllá i7 JIibbi Ph.]!czni|.ll\ !LN'BC 1n\uIl. d.k.kc kószü| e\Fdioóc, éÍdéfres V.L) ós min'len úÉnEbin |e3)q'.|$.[.\|\q|.Fíi lln'o|ylmol,

AÍÉÉl/00K SOBRENOJE

|| a2 il}o|oÍ szoki.

A vgs,é|yhe|Y?d |ryl!Ílkusdbb'a t?ik.,le Ú|ii''d.^/Jk A,lYJrcdo(5á3 é5Pinik, ami il]?nrol g\]( En !|u.'|koai| i7 enbcÍcn' tn'libbl balc*kkncz és eb.súlé*.'", Póbáljuk m$ónni i n\uBi|nun mdiür fól i hcr),ctrl Ek]'ör n$ rP||á||apilan!n|! h%\ Íönni|]'. n* a v.szhcll7ll' I{. vllamlly]k iáuú.k fiéBbTdoh eg]' kóbcn.\ , ho8y á lóbbiek kó7r.llcn \tszi]\ bén |sn.n.k, l|' J2dibJd elyikunk kóomlásban *b.sii]l n].& íij ké|| ienniink í kórd.!' vJim hoinan 2uhantá kó a mólybc, .s mi mo7 dithaÍá ki? lcll 9 ülibb kij('E|jíá 5zámÍanunk?L.hc| ho3y sZjX'.] hásad.|b'n vJ8yunk, $i/ ó*/tl meghzu]ikó?zen ker€ s ziül 2ÚhJl A|rcnnyjbcn úBy .ils/k, hogy a v'-]szhclyz.t nem mÚlieL, ál e|!' gba h?lyezzük a sébesültdé\. Gl dolgUnk al |c8ycn'holy b iZlonsi (őbbi ta8iál' íii'u'i]l a v.szólye anná( hTgy úFbb *ÍüLós!| Poil ^m'! o , , , ;, i, /, :- d;\- )r '."\o.

l|E EssÚt{|( PÁt{|KBAt

:j.bek, érü|é*k uLin klláivá vi53i|juk m$ i Y.l!\rl!1 ^ h|píi& ós lJPjnbuk m.g a hasi ra { Há a bclcB sznéleÉnél Ván, ké (1.!'l$i !án, fodjá P p.di3 véEhBsénj|éy 'nozEálnii

|s|ál|Ílás a d|acnólls

i n'l{o' J

"r

A sÉBÚLÍEx EtLÁÍÁsA

M'ulán méBludluk,milycn íIü]é5 cBéym |on!'I L)ritrlko/'i5o!.]L m'Iyenc||áli* alkalmazunk' ^z újÍaá|€ s ziés' adéliísvólzéscli]liijs, li jirll (!) lo| \í$g lc t7lv{üdó eljáráski8 (kiÍbb \ehL [iliVln.i$ '( [| lc|e- a kevésb€ dÍasztikus gjba jóh€ t ' Fó|kc]] n(i|ij''L' $on i !\o' ké2elés köliizéy) sokÍé|e poÍc8ycdü| isuramáÍadhál+ ahelyzeÚtk, Yi[}' ]( \ii|lili!.B ut;n

Ha ny!3lázi!k, hoBt i .lopoi núG Lo.veden veszélyb.n, nPkifqh.' fonkJ +ÍúLt!kl||jlásjn'k Amennyibentiibb érü|lün]< va., ne]! |e

ELÍúNrÉ( FEL(UrÁrÁsA és ElsTsE6ÉLYNY!JÍAs

(Gzg|és
D].gÍéh|J kez.]ósimódoi Ih e,bb.n is!||áti*i Vo ^lkiID.V/uLa n'Ii.]k, i lirsisí3 $é!zl!ses ia€ j aibó]á||í5uoI iisz. kis.bb ''ooo5. $l]l'n*i"' hogy égysZen.kcz.lhésük Dqti sólii|tekgnjiisli

.

t]lioscl!|vnlú]'i5k.zb.n gondolruk;l' hoB?n h€ l |.lhchink

i s.liiI

nove éséletkorá, séÍülés a ternészétq azaddiB alká]ma ^slblsúh . bJ]laet idijPoniá é5.z idqáIá! visa,.yok . ^ tj'sJsi8 léBzlmJ G seb$ülieken kivü|) ós la8iJmJk j]ti|jno5 J! ^ . (külijnóscnazok a lir€ y ak, lóvő í.lszerclés ^z.xPcdicióbhokában ann|vck rz óiszika i |íborczásszemFnijáhjl fonlosak sit.k, bá|ó.

]tg !]|.!LL|:üdcniin|a 1jÍ!5ág nóhan],lagjái' hogy hozz.nÁks$n

Á r|GYE|.til tE|'|G|.TÉsE

seqilséqh.vás
iltLdnn' iz.l.Í.n kgÍevlü| Ék.rP 1n, Jlb.r lóphdunk a mcnIoJlalulák,k|'| \;'|oszinúbb h$! '4,nbJn' i hi?hoz \?3\ lP]eÍon'U]kehcz Jl'''|'''J'3'..t.D.'obbksb. !.lM, $l l\J8\ több) ma!ádjon |Jsrun| $v!iIi|' i.du|úhal.' a 'm.isir \ iBfáZ Íb.süllrc' ' baiJobb.nun|lj i8á!án, ni\.n 'o ] 0d' ]' Jér.d)'\mcnnribei hes\'n Jzesé|YP JnnJk' ho8| n| lr,nn .ishkí Pj]]anlun|n!'e nrffJdpnki n]g||eÍ, ó5Próbi]iuI tl hlTL n[Bun|Íl i Íi8r.|nna Ha.Ee -b.sij]l n l y úid\ bfhkG. Íi]d'kij s.rahJgvnu.k, ÁkáÍki jn'jul ÚhiL {3i$3{i, Yr8ycnnr.rN.nJ|J!jcg|zóí' amglY b*J|mizza a kn dkt d\'nj]l hc\! ho$^isiEr.s szá|esúsi ÍokokJ]ip]í] llBr i (r ^ |.P|DkJkü'diní'0jn'' (Há |2. níu.k laíálékieÍkéPr|in]iir\ b.i hc|yct,i\.Jjuk odi azJz.odviónck') . Lcirj!J,P| 2u00n] ]na8assásbJnazxyt]e8y*lln],ultdigcnn ^h.|]' !l r' \a3| \ íiluti|5 km re fólÍeli, lolyó ntntln 'zy !

á Miutin udeaük \TÍaúkat bále ni i7on' hog!' hogyan vonhah;nk maglnkÍJ a íclkubhsunkE kü| oUí acn' 'c3t+3r^' í'3\dme' |.n|ó!'l.' FJ T''3L1| n.m odfu1t*3n+34 \ln "'' ''l n'mltn\. kcdh.|ün| Jbban, h$y .€y kcmóc$Poí iijJr lr]jl

T0'.ós lüíidot

n á bju sáni'

Á hj|é|ó@na8nak /]í\zki'nek túlgyú]ló íelszeÍe|é!:vizndlön 6 (Vt .s |o il J ho72j lido7n kis Íúréa*] Il.c$k n.m vlByunk kó.l lakoll suk hcg l i.hóiüzet, mi8biziosaknem u8!nl JL'bin, h.N\ ri].ki úszlcíoEiavcnni. ÉPibükmc&dcn úsbí$k l nkisi gánzon (á kó2 LnnyJ3ol)' Há íghijnikeBy rePü|óBép, laBy m+b/!!N\nunk J kö2.|édil gyúj6Uk freE l 1u/!| ró|, hoEy frhlóT9la8 hoBy évÍéV*yenék minre ^hho. dei tEé]yhivásegye^énye! jeléakeP/!L({fur] eIjycnóojdá 8.ndó, (teháld$zesen híoD) lii7 |úhlromszo8 súcsin;l 'akot EFzJki a Íóny.s, lobogó iüz ícle| m$ ]ean*it]b .r tliam|nJL nJPlö?}cn P.di3 az a jó ha a iúz koj(olGó*n füs'ö])' ÁDikü zó|d nG vúny7xtcl rakunk. tiiz( viíag Ích ÍiistoszloPcmcIkcdik. maga$ bi' hl pcdiE lck.tc fikBomolyl akarunk' legyiink rá 8umil' vagy |o.

J/ $!ll

|glji('bb Jd

ELrÚNrEtr ÉEL(UTÁTA5Á EL5TsEcÉL/NlÚJTÁs Es H' váaszdrafun|' o|yJr tii.t mkjunk' ho€ ] , a Iüí szin. elüsón a kórnycz.ftj| (havon va8r, hofuokon a Íeke|q fenyóeldőve| Va8y sotel szinű h|ijjal/kőzct.] a hinórben a fehál Iü íö1 jehel ószÍevenn i)' LP ' ól' |'LoP q.L mánrs jelekd lálhdtik, Á jÉ|ékd c nj, há é|ÉE nágy kÍeiedé5űe|!vagyn múdcn ,'Iúd" ]qlaLibb r0 n] hoss,úé53 m szé|.s lobbléLckiPP is ij$zci]]iihaljuk ókcl, dc h.v.' gcs, hogy .yitoti' sik vidókcn L$rnck kitóvq is oly módon vá8v o |yr n sz' nú anya8bd I kószüljcnc]! ] lBjob' ha aje].l nannssíE4 ÍoszÍoleszká|d ie]zólápokbó|lak :.aLl ^ ] 3Jo b' dpt É.'3 i'tL''TÁ|!"tP 'L"'"l''l"|l ná] haszná|Jlostúlé|óBofr á8okbán iá|á|unk Au éLlnk5/inü iáIgyJk í'IIik, vizhádán d.*k{ |jbon iálkák Vi.lén me8Íc|e]nek él.i a .k, lrGdÜabok' kin!| vr8y fi' Áz ü,m.lci ú3yr kir.khitju( hoEy i jc|nckmc8Íg|e|ó álko| ás'n|L r fö]db. va8y a hóba, is az irck $yik olda|án lőlhaLmozz|k a.méd dól,,,hogy jó| |állralóimvókot Vc$.n'

Lev€ q óbi| |á|ha|iyozmény€ s jehés€ k €q íö|di

AE

.X
tr*

Testjelek

m

v

K -> 't>
^L l

.!-L

.A

"JL
"W
]€ k zo.k i bqbbhJüe

Amennyibén Pilóta.szÍ.v!Í berdunk{ É\|eiebbeavkedetl' hog} á kaPGo|alba |lpien vé]üik' eEr'ézfrénya k./ .\ É5ldzétkke| koD véle, hi vJn nálunke8y Íe|lúnő srinú ruha' va!). |. 'nunikÁlhárunk fun8ydÍáb' ezze|e3ycÍ1| múbbú iehe!ük r ]c|Zós.kci

ü

HEIioqrá|
Atl ulazot máI r.PiiLógiPPc]' ós a lcPii|ótó' l.ló kó?lPdP
. '.P iL..i/

]íti i

7'r| o/ódl 'vÁ |"])7ÁbP|b"Í'rP1' ' visszavelóVel tiikóÍ€ | ' J|eB!\efuppe|,á Ío..\ éE}' kÍ!.ye\ifuil di labjáva|, c} \a8y DvD |é''ezzél : n'éntóá|áku|át sóL vágy a kcn. sóhelikoplerfelá nány jih3íuk á náPlugÍákd Irányilsuk a vjs\.dÚL(ViÍl 5u3ackd m.3!nkcló J ia|a]Iackkü

! - XddÉkr í! laí'ldl 'dÉPd c R'dúlú9jcLóe'küökd

NIoMolvA9As És N^VGÁ('o

ELTÚNÍEkFÉl(Uí^rÁs^ EtsTsEcÉLYNY!rTAs Es |.ÓD]] lón].s ío]lol ]ilunk Ke2diük nolF n i ||4l|bü hndl L'F.''' l''''. '' ill ' | ''*'.".. Io|' \ áp".'L'Jl c ''i'' ' [)|ti i kn'.inIobjcklJn]íe]é vg$ük lekintltrnkr].l (. Bllti,is Íltr. Nl i !iL(,L]]!11un ].áoyába UAVJ]!7| J Mtjí is .|cl|re'iiik,fu .' q l \ $/.l eni' k'd r.Íl]'jk.', iÍU1kho/, '](kor |czii'rkelNd]g v.i n.+.F.'jBlil l doÍ! i nisik IyJilrtk, ho8y behir]ilotllcnye.üjrk potrt\üj.l \(ioL.Ikün |.nIlI !{ Myoi'nk. n.n PiÜl, majd en8ediiik |. J |.] tr|L i .] nl||rv. ||[o. Pnn\.n..ilob]eklom Í.|é i h.|n]ErliÍ érnli nagvsi8ú'nóg)'szDN lcn] ihkÍ lUl].ll)' 'trlt'].ll ^ Nndl.;l o|J.'LjnlulÍi'l tJ|áh'nL a köz.BbÚ p FJr! ]]u| v.Ü ú Ponlonjbbd' furru| i Ml^u3űi l'Í .' .ón,br|lum .. ó nanül.rni dnr c1(:. hunyiL,r L..v !r\,r \^'nri'n|.| i n[sikrJl p€ d i3 né?/ünLn i In'|l(m,|r!\ i(.l!'l']||lI Pj]]Jnlhil|[k a7 alN]|i|' nÍj (ts\ Jfn] f!'nl.\ p.nüL mgl\éi a mús^Íkó.Pcn ]!\o |tÚkü .i|D!ü' Íd]\{'t.Íobz roÍdilsu!el ]asin. h.|jo3r.íol, Jn]|!|u$\ |.nl^' $ |fu8yilJ.iun|oo |!l ó íén\ts Ponlc ol'] luD i |1ulon k.'cszlü|Íol\a hLH'ol.JPtus ik Ponloín a Nlot]l.|1um ru||.llj']].Úl.l ll|

PiÍo|ac|m.tai eszköIök

!ffi

PJlmcnliv]z.kcn kó.|ekedii kÉ.l,bhajókí v.i,]t']1n1$t trn P ^ IiiitLl'nbíDk ú k!t vóin ]eLzóDkilnük kd| .|le, r.ivo|',IlLil ^ lI V ók!k.e i dul.,e\p.dí(iókna n FediF i r0o\ \/ilii]l.llni|.. L' VJínl q]r]vm.ny.s s$c|vkéÍóje|öÉk i(']/in.]|iln \'tj.n l.Tllt ^ tri(i5le||dh.tiivillozalbán8)lá+iákiJ/lLiibljti|iI3, J1ut]bbilikír q|skcdcLnn ['*i|.trll,Jr Íthü ]!L

NYoMoLVAsÁs es NAVIGÁcó zóIJkét. E kaPhátó, amcly vósáeLyzdén kivijli figv.|cmfc]keLténÉ 9o|gí, PádáuL qváka ÚT| jchzhetiük csy n'Byobb halónak, ho8} i kózclbcn v'gyunL tehál lisvcljcn iobban G íeh.'Í]elzőtakótii c'éÍi ,,Eózhajórnszlón.k" G nevezik)' reló|ósko. mr*o|juk mé3sziláldan a nkéta öljáná| |évó Íogan. l'út, bísuk.| m.glnktjl ászélke?ietvá|lmagasó8ban á hákzélmnyjban' ás irányi tsuk az !g Í€lé A rakéla úha k ln.l Íjsához olva$! k e| azolda|án ]á|óhasználatjulásitás'Afellijvés]rczrend'e.jnieI keI fo.ditanunke8y bizlonsigi záí!.}é|vei,ésa másik lcnyerÜnklöv;'d mcg kc]]nyofr.Unka iúz3omboi h']úá5b i há 9ná |l jclzón|éla vszonylaB vaskos, d Íá3r yf, lL. ^ zci, dc mr.aP5á8 nir,,finj jclzórakétákáf'k áru|nak A v'-hatl.n Goma8o|isbJn káp}íó kász|et cgy tókiÍTllnál á|j3 valami\'cl ni és ryol. vijrijs ic]zóÍakétából áll' A 6oml gyobb *ilövószcrkezdbrjl got kajakb.nós kenubanjs kdnryúsrnc|.|he|yezhéliük'sór a n]cnlo' is Íölcóliihe!ük, 'nPl|ényrc

segé|yhÍvás

B á d i Ú ad i

igcn nagásfrekven.ián stsijvtr] l\'HD rádióadó rcndkivüLhas. ^z PbJ)LP.'| 7 ' '' ,"bár P'||' 'r.'-' " '''r}'l''r\.d"" v.l'^nidjó!dóhalólávolsígátszámos lényezób€ f o|yásolja. ^]cgrobb ádión cak olyan kászÜlákekkcl |óPhefonk kápco|al]r4 mc|]'.khc, ] lá.lióhulljmok ikádá|ylalan!|, egycns rcnJb3n .A|ludnak juini A na8y tc|j.sihényJ Íidióa.ldn küldöil gyaki s+élyhivásokhamJ A ia.h|ok ós nolorcYrnakok tóbb$8én lcngcrés7eh vI ]F Íádióidn b|á|un]! nelynck a.lcnn;jii o]yán na8a*a hc|yczik,'nennyi.é QL A Leh.l tendszglint az íbo. c5úGáÉ), ádióhul|ámoka vo'ku! ]5 vá3yis nyilt vi&n nag}ol.l' a s7Jbálv éZekre készii|ókckre éÍvénye!, hatólivoL5á$á| számolhatunk'mi.l mágas|áokkal lalkiiotl szj3d! ( bgok páíoknrentón' kóziittvrgy.'Pkézdl h+yvonuLatok]G|

A k3t4e!t66 ls.gLs hí h@'ú !ip*d E&y ldFILn& €ry P.rcÜ 6dJ|, h.jd ,sy qyPsa! rL&.k db , & új!b6 e!r4 'üm'

a !k: a meniőálaku|atok jelzés.i.Lál'Pján llói akk.rsemha8yha(]ukabbaa ]eLadií,

SEGELYHIVO JELEI( I{EIV]ZETI(OZI

jvó ezekei vi1á3 a vaIiD"nnyiponi]inism. szímoss.gólyh FI lélezjL

s€ g é|yhívás qelen a |€ n

vIlj]'ádióadóés]éL:&akélahiínválrana tédEg$ i/ aLíLrbi j.|zesek |.l kijzölh.i] ü ]! h%y bijbi kcrüllü nki

.l

ELTúNTEK FELKUT^ÍÁSA ELsT És

. s' o' s' jcl háron úivid, háom hos7n, három rijvld á rádéll.e zésünkreálló esz*özö*kgl zscb]ámPáv', kt,&ziénálal vaBy égyéb han8kelló bPrcndezéss|' . r€ije| |€fe|évagy az átbmozat lqielejárc rcnjuk Íó1 lobogót a . Té8yünko|aic Íoncyokáte8y !ődőibe és8yújhuk mP& va8y vala. fri|yénhás nódvárel fél69ünk Íijdót . Tekellunk rÚ*yÓkat Vá8y rúhákat€By evezó véBóE, éskezdjünk . NyúiisukLi mindlétkarunkd olda|Í4frájd lasaí tsmálél8etve cmcljiik Íó|ós engcdjük le ők.l. Ha a iáBságbó| *nkii *n ludunk e|küldeni segíbóaói' ós sem mo' nk kapcolatba lópni a külvilá8ga |, ek aÍá számitháfun(hogyegymentő^lákulai anyo'nunkraakad' Afrennyibén áz .|]jiéleféktéiétt idópontok bárm€|yikében nem |i azaL á szfrélly Pünk érintk.z-ésbe ós ü lcm.zósói laíilmazó Íe |]eEyzésl hagyfuk, á. jll.tónék Íiadózb h ia kPll a menlőrlikulaiokai' Ígysokkal nagyobb az esélye annaL hos) " kPresóa|akulaloka nc8Íclclóhe|ycn kezdika Luhtái A kercsó ésmen{óalakulatokatren'lszínt hivatásos élcfue.!,k vagy jó| képzétamaróók alkoi]ák' iecnnikákal a|. az .ays*ek az ádot brépE száboll kiPlóbállketesési kálfráuák E fród9éiék m$:smetésévelsokral jobban ma3unkm Íi8yelmét' fudj!k úány'bnia kÚé\óá|áLÚ|átok

ENÍoALAKUtÁToK

T
Á k4sósoPon E3FáBjiól

1
(€Íesés nógy.e| aqy

A TERÜLET ÁTFEsÜtÉsE ExTEcHNl|ú|

keudo Akulaiásize|tüntcsopotuto|ó ismertbÍtó7kodás hejyénél a dik' ós a len'cZÚ útvon.lin hilid' Ha ez nem já'erednénnyél, ke resó* Íokozalosan kilcrj.szli* .z útvona| ncnlén lévó részkn. vo' J]' " m i'n Ích''J. io]'ó ' ' néí Pozi.ióból indiIoh, ún',,né8y Á men(j6apÍ b8iai fulsTráko2íák +]rmás melléti, aí.al u eliúnl!|.

hgj.i igh'nlüEk hpl

cgyoí

& u 94

líó'íd54áló|

á2 !lo|$ i9 l']dÚ|ju.k el valami|yenirányban (mond]ukdéL 'dó) d'éil pozicióból, éshaladjunk mcghalárczot ]de'3 G 2r0' Tld3|ijbra Vcnnti i PeÍi8)' T%yü.k 90. os fotdulaiot, ós gyr|o8o|iunk k.let Í+

EIrUNrEI FELi!rArÁsA É5ELsT3EcElrNYÜJrÁs

HEL|K0PTEREs MENTÉs

Iircli vjd(1||r l.y..-Lrcsii]t'k (lwillitisin

ióóVl

h.|'ko|lÜi hasz

l-

It

'':

i p'l!b l.r.', r rr'r\r.ho[v rohc ük l]]'.l sü].'!s \L! Ltk{ J.1r b l n.scn.k!l
(pe|dalIi

'nn'h b'ó ('lll V.üi.l.l)n n|k'filönk.|c\ $v('[ i|idiLroI
|ri]o^i|n'' nIhogl i ['É,r]\.trV.

aho]

nrlrwÍí].!a

d|Lljrc

I
!
k'Ún'hdj.' A kúí$ íy{]Lq€ 3 yqyrc il |ü ,,sPnj" Jllbxj /ii||, fuko.b$ líc bdn r |asd| do op'rhd,' b<5ül lub|9)

|fu|alás íapü|ógéppe|

M^vDAy,N^!D^l,M^bAy!lANcol.uLAzs'o's||l
h rrjór rcc hónns.d| fr.Nn |kd:óljit . |a:kióúi, Adi,| F:i|óú '.4, ^ nhkt1nla, ''' Ld.dik' h9 ü'94 Í!n!{'. \d!a, hl4.'' i r\É1 r . F4!l ^\ .v|ia tü ő Lüv!'

lb i moiln iku úokd vir]t]| 'inr vL L.iLL hogv J l|'Io)!(|) 90'o\ ijnyvi]!'htií k, tcs4 n.Dr k!||].lil |l |eFn$|7cl.\ |u].i.nl \ig.z'.9hinüos uibó] fiÉE!'||ünh.! . ' !l'fv.nio]lciwuI h'l nqgYúi'juL .l !'i]lül.1

nrfu*ad,'k

r kralkí

zónú firak

Adid o.3 pün6h ]q \Edjünlb*.d"l' u3' C.y Ln.í obÉ|lqol ] diúlillí

NFojuk k ü ,,de" pobd' vánqnrqr n!$dperd, nli
ídé54la

MiaGl8l

hsln' énhdí

L@r I

ELTÚNiE( FEL(U1ATAsAEs Élsos.GÉLYNYÚJTÁs

MEl]ÍiHEVEDER LEEBESZTETT A HEL|í0PTEnRÓL IIASZNALATA
n\'l||} lIl{|, $ builÜ| l!!||, h.[r l.i\|ln.-! n hlL(rs| u!]l Ü$iljd]ii| .tlJl ^ L 9oriIiuIi7 í.|iidjon i hóí!nk

!i]ijUlkhoz,

és Da

FOGASAI ALAPVETO LYNYUJTAS AZETSiSEGf

(HIP0TEB|vlIA) LEHÚLEs
r . l, ul. nnL n\ ! / ^' r r / i / r i l r t !

jí|

hrjdlóóhll$d'ód;jnrr

ÍinF'

L4Lt!isin.v$,nimbt|)'l

n'

Ptrld3.gPdwépálkúJnttrlhdóL

lé|há8cóbe|eak.d]on !iton.iz.lb i ká$s éljníi nnd a f.d!L! '(n( nakTt,a Pi|oh P.djgeÍeéig!JL.i.r

Lú||!l

NvoMoL V AsÁs sNAVGAcIo É

És ELrúNrE(FÉL(!TÁrÁs^ ÉLsó

dyóko

Jlíjur

ú!L€ ,

il

bvh!

$'i&ú'Á{nis'ilik9tdd.tó
bs'!b{ ldó kBnj J|ínk k&zú.

A' ,,1ó"!toó készn|ék hqs,ú|nt" H! úgytryqzük, ho3y e! l kij€.

Hr J h!b. dsdoii qy i'!ui kíi úo. l Ponbn lüdiü( r kub. b{, ád údjn. 1ílqk & !b'&

til
iqlk hr'o omqk

-t 't tr---l

'

e üe6.ük

id'ql

m€ &

hqy.l

k.l

hdtíni

d&'hd e j€ L kújbd dédL nujnÜ nqk' Jlló|itrk n.g ol . poíd . vcByú Ljj.bb . há3c6'' hoB tur hdbni i iekt* ni3 Lh4en ddjunk {. L' ddío (nhdq' hqy jobbBB9b'nl,ó5|adjfuk Hi ! jlkk g'Ú3Jhi 3rh3dni kgd€i 9l, íod úiunl vL{i o :bn' .3' él&|dó j&k ek bnuik,rE r Pob', ihd . iekr E$úk n.s '' kvt{i ide' J |q.óÍbbgk,4llnfu gdldó bdb1 prebJj!| ú.B'd|!'

.kPcdj!( .906

o idd!*ó'

vád(,

@m'b{

hduliun| b&lé l

iófiúd ndt(

l

{lyqkq 6iPo3ó Éb' iEild hrngd !d), ne& ó É|Ü]jük '6 'ljulk

'ic'kiPs

Lnh

ü0*,.rikmL i ló'ü|ike ne^ t]' 4l, í|j@l ó!& 4 kaP@1ják *I É|bin' LÜ4bbb jufun| J ^nikÚ i Fhk Eó!ünt|' hó Jí'l&ó}ü' cyroeriqrl, ni& i jrbk d iol .nk r nöiDdi !ó$.3d, & újlJ

troBr v ij !!ovd fur hőznliul, kúÍö üó Í$' ií]d l d 'énó

éLvd3ú njzd brn 8yJo3dÉnk dóÉi'E{ ig i iebl eó$é!. d4-

., tpov.. do e "P" h id llt'oíluI bsnak iúnik]bcszede+ybefolyik, i\ bú]. t'\] móllJ nLllil l]Íl'a hü' Í.5Z! hJt, h€ y kctós|áláq v3.'Bór. is hid% laPintisü bctséllenállhahtlan késndest!rez az i]vivi

NYoMoLvAsÁs E5 NÁVIGÁclo

A r*5ósoPon D3]al 6kqikoz' E k€ @ i dd7s fr 'í& i g i ,i s núd!ü t'lGrn) bd.nyoín . o:'d k' €ry |P!s' dóE, újbó1 6!-

uhbó brí6,é*6' jóhd {ríírr

Á

. Hancm tudjuke|kczd.ni á2 ilven állapolba keruh bcieE ké7!'es.L .lv?szii a2 é\zmólctót, ésíelhaL

m
_[

|GIelés
Á hiPoiérmEclláiása sT.án ÍokozatosnvnszaálliljUk á bÚell credeL lPíhómÁEék|ctél' XisnéÍékiilPhn|és eselón r.ndszénntkükőscqn t viByü* a b€ e 8et védct he|'ig aho|.cm órheti á \/é]ós az esó' I ' *'lq:8e' üsük íó] a sálnt, visy lisunk i hóba' . csavaluk a becsct jobb, tcEyiik hákj'sax Poknj.ba, vasy ami n*'k.r ba. Húzunl vrLamna fejére, m've|a hóléadás FvJÉszi á íeicnt| resziül 6Ímik N. fe|cllsünk szig . óvátosán ljsunk hÓzz; t.í Íelné|esÍésóh.z' Az á Lcgiobtr,M .l ' Gopot e8y vagv tóbb, noná|is lesthónéEóUeiúiáEJabcbúijk h.] . |ó2sákbaaz il|etljmeLLóHa 12. fuÍdijkid (déz$) e5 viz, iillesuk.] béqet ne|e8 (nen furól vizbe (33 10 ..). . Ha a betq eszmélelénó | van' itá\\unk vcl. meh& ád.sitaIt(Pé]ddÍ teát), dir.ájiunk bcle 9őIó.u|rot' és
dÜslibóg&d gúk íB'ij,l'

hez ld ab{b!'ubtí vl hónúíl Jn' &hű?!knl8

\ 1\ PaIa.kokd, Íuúb. tk{i Ídn] Lóvék.')h!lv.ir']k.di, iholi, iilóück kiizvcll.nü]. bin abti yan Á !.lrl] kí nc lc. llilnj reszáh.z' a fcnóLiájhozós' $omoF;jhoz j|1| |!ó'.'q|'' 'po''' '''xlB';' dg ho3y hi otnJk 1ijnjkfél' l]tq'gq p z!$záma rlaGoni E|óÍo.du|, mc]eBit!\ra z üJ.áéleYléíGak akkol szibad ibb'h'8ynu.k' hJ ' \':

N! o MoL V ÁsÁs sNAVGA. o É

ELTúNTEtr FELtrUTÁTÁ5A ELsTsEGÉL/NvÚJTÁs És

kezdjük légyébi vá8y vjByük rly . Készítsünk oly'. ita]t, ane||yel n,|y'dckot Pólo|haliuk '?eL!.\a.t ésisványi sókat (lásd a bckcrcte.it szóv.gci) Jobb,|ri i bctcE ]P. hnl.l.n. ó süIű korlyo*bmi$a nc& nemPedi8cgysz.rru, . A beiesnek nyu8alonban kPu maradnia' ós Ío\ la Í]i.] k|l i nny& dókbeviieli, ni8a nornílisvizl.tiidiós h.|yrcn.n i]l. |jhh|7 akí több ótára éstöbb leÍ Íolyádékra szükséBlehlt, is . Há náP!2ú rÁsá 8yánákszúnL bÚ*.lFr a béfuEdn{r v$ Lc}'(oDe jdóÍenedvesisúkbea va3yruhábá IdőÍól ruhil' i]l)Iry'ü|.!.ll.\

UgmilFn^onyblgúsrsünóti

ohj | tr'F/ódj| nLo*Jm|'

!5

meBbjzonyo$d funk alról' hogy n 30 .c E*hómórsókl.'ú belégÉk*ls tike.ijlt visszahozii

HÓ(|MERÜLÉs És NAPSzÚRAs
n va|t llu2mcabb .Íókií.]iósmL dii kÉzá.adáséfudhenve N{cgf.le|ő fo|vádékbevjtLc]kónnyiisz.Í

Á csntöres dia3nosziizálá$ ália|ábmrenFleN lü]n!]rúl Ígj.ddd' Ha kéb:3ein]< lámadna( no8y |ijr.:sól va8y fi.amíll rai c yó' Úgy kell eljárnü( niniha töÉ$g|letre dol8unk'

ameLv Eyon v.yóLvss.v.i]hai'AszÚvczcl hómór+k]éts.ábáLvol) !^ók|ú 40 .cja |aÜ á Íólé em. .

tünelek
. EEysZú (,,záfl,,)tinós.utalhaia vógla8dcÍomí|cigi (h}o| il. ík ósrc u.gós^fuc*D' zúZíá$, duzz]nda,iLLctyr.'^k|rv. . rra a bel$ ngmiudjamozgahi a |ábá|, vagyn.jn tr d jal r, \aLó

Tün€ | ek

. A hóklmc ]és áltá|ánostíidbi$aL, szaPo.J l!s?éssc]ós PuIzu\ s ], siPad { arcbóÍe |, sy.n gcsógórzc Íe] éss,édü |éss.]jc|cn |kezik . további glljk]ÍeÍóskÉz.ndá* !s áz kó\etkezÉ!! ' ^ '7rdís . Ha J békE naP57úriíkaP ós ÍosszJbbodik .]lapob, ak|ol ÍiIl JZ bPs2l, vé3üL cszmó|c|itVeszti,é\k.,mábacsik

Keze|És
| ' G|ddl I rL nBli|e' ";r || 'é" ""'. 3

íhómóEék]elét'e5 Pfto|]u| iz ! vandi lo|y.dókme|n)i$8d . vj3yük a b.leceihÚV.s, án],óko .o]juk fó|alÁbál (FéLdáucgy hílizsáklá) Fíjcskö]iük vizz.], '].l|,

. Mcsfelelólö8zitőki]tésel löótc$ntmindkól vi!(ln sktriIilíni a kc||az izülctekel. lóót alxarl k.ll sinbctcnrii']k,a kijt!o(\ Ha mind a kön],ijk., mind a csuklóizü . ft lábal xPll sinbe iemiij*. jég.sákinynyel.l' siLrolol vagy |urisla botot h használhaiÜjJ< rő3zi!ókőt6hez' a . c$klóIöÉs 6dén kkéÍjúúúFÁgpáPntvJEy o$zéhJÍoBaiThtéÍ

ELrÚNÍÉ\FELNUTATÁsÁ ELsósEGÉLlNj ÚJTÁs Es

Lépei kézésáz álkÜ |ioL:, oPiÍúzóvc] J va8]'cgy dal]b zsine8 é5 A IijBun.jkiÍis 'e]lrc]ycz.sckor ügy.iiúnk ara, ho8r n. ak.dályoz

. H. sziiksóscs,1moz.lu]il|ansáBérdekébe. nj3zísük hTZzá a tÍor nr,,1".7Prdd |;br";P "

A 5ln tudij üjri! LeVló! kirnrc.pu]nrcnry rc$6.jhtjon; cPR) a nes EÍ!áEe! lé]e39fu1!5 1vJl}i anri(oÍa szájon kotszlii]lcvegót ÍúiUnk i ti]dijbe)es J \7icmisslizs {i mc]]ka iilcmle (öíé|ó lenyonÁsa) *yLilies i|kami,.isi, iDtl\tL oxiEénbenEazdaB véil igyélG.unk újl.ró]sa.s' akkü kgll mggLgalén' ha a bdets]éB/óV. ^'iviüdó ]cá||t, PlLztrsseDrlapinthatólva8rk m$á||l á viv); ebbó|kov.ik.. ós zik' hog-yazél]áÍásánolraiv*\ijé5uki'nek s/imn cfR{cdrnikd ^ n* jZÉli*té] [.nqiitnJnunkÉ5bck.l] gyaLorc|nunLmic|őtlólcs LkJrmJujsna sziv{iidő újraólesz l!\fu gBí,bbvo. íL'llidijs'sü]yos ].hűLósésszivi &k(u esetón vatr
A ni! 'üdó ü'!rás.6 i {ájon k.E'

szÍv.TÜDó ÚJRAÉLEszTÉs

i22ük' ho8y iinGéneL e e|,;rcdv.l a kEúak oyúL]unkb.l. J gájíLü, ós iávo|ilsk éjá ]éa8ijáGmh sálaki.{á|vozó do|8okí, pI bí]yádék.tváBy píÍlzjn) HeLveZ^| $)ik kezf]nkd. h.d'|.k, á Í;5]kkaLP€djgem. jükmcE.z i|r .ísot' hogv J Íe]h;lÉbL||enFn Légutitsz.baddá váljanak. é5a . roc]Ukb.áloÍ|Iuka[1i, !5 É8yükJ t;.katszorcsnazúiraélcsl rén!rii Váj;I! ljLjjiunILcvegiÍ iüdcjébqnaid lt3yükela szánkJ a a/ óvéíj|,ho8y i .vegó kríamourason' Kijzben figvg|]ül i'ct l és a sii||yedé* Kezdjünk hJ gr,üsb.fú\ásí|, Diid i||iunk il az ót nisodPercerLéniiÍjtmuíi izük á sziwé.ésr,llá ván Pu|/0' to|vb$uk . D]Pde6.ges lá]eBezle

TéÍdéllunl bete8 m.||i v.gy l.kP.djiink rin. |l|.][Lt,iL(i5l'l a mqd húzzukv*i3 azU]jL'nkara ]engóL]o.di{ hot] nqr||.niil. i TP ro' o .s) , 'r ké'ujjnyival] nc]l.$n' fólé'

bÍEuká kár náí,dF!rc..kónti há Mind.d hat.djknyofus uiin Íúij(tr]k l.vc8Lila tii,]!'tjq, .] künjl lLl kú 8é|ynyú]ti* cmbcr v{zi .2 $yik s.nD.ty.i^l .i|'l m.y, i máJk p.dig lcv.gól Íú]a tiidób.' |lr a szivlüdó újraóLeszlóí (.nnli8qr Dq]t.nrt egyedü]lÉtsez^]| bclúváí' hoBy Ie k.||jén ádo}i5^[h.]}ei vii t'htn I

""

.t.. . r o, Lr

NioMoLVA5Á. E5 NAJ GAc'T

ELrÚNTEK FELKUIATAsA ÉLsósEGELYNYÚJTÁs Es

. s!be,k!'lr'

edsó4dFyújló'iD'iot

aig/dLd{

!d!.L Jiú lúidó rlgd!aü!)

. Fj]d'oóclbPieL Üpdjnnk iíi, io$ r 5édt l6ydhso

lP{iehnd

6 lbuPreild

. Lábhó!!3o| |6td,'sü€ sPdíis pób . ELó!{dy 'dgdó biJneó nyúÍíi isng{ekd brc!ú{ P 3 ..i.r , bo8n], hrgr]juk at,bJ a Vivnasvá^' ".d4 J

Áz eszjnáhuen va$,IiLi3 öntudatlanbd.8cisl.bil oldalf.kvóh.]} uélbé k.]]tenn]' ieháveho8yezi va|amilyen sülyoss'-'üIós PjLd.l] !a3| ÍeFáíi|és nÜn akadályozza' Fekksük haÍa a s.lii|trr Eelnf J3], ho á. +yik Tldá|Tn léV.jkaÍésláb meóleges lqyen a leír., i lóId (:si kony.k PedltsbB ]eB]'e.hájlitu, FedÍsuk a feFt á beh4ldr r"7 bo d lj|]bcni icnlJnj 5ba. i séDlt ki'n nyebbén léjégaLésa láguhkh.n . ''! o'''L ''óÍo\ d'L'.". I n,.',i ' k.rcszlii]'i ' n.n zárj. cl a l.vc8őútlát.

STABIL OLDALFEKVO HELYZET

Nyomolvasás
A navi&álás művészet€ abból átl, hogy hágyat}'ozvá, léÍkéP és me8Íigyel&€ i nkre fuánytűségíbégével ÍendbeDbiztonságban útvonJlon. vé8i8haladunktewezett a A nyomk€Íe8ő €zz€l szEmb€n emb€Í vágy állat átal hátraha8yott'€l€k me8Íigyelésével igyekszik Íekonstru'í|ni €lót|€ iá'ó Útiát. az
nyomkgaés á lBú3ibb emb€d bvékenyí'E* |i''Ú hrtozjk, hará, iólót ó5nólkii]i'Ís s]<ircr vádásu' ós€ink számán él€l és a stkeÍsnvomolva6ásnés'köveié*n nú|oli' i|rn.k idción ^Z m%ffiÉlt hdágt ésÍo8á$kat a 3Úgá.jók lovibbadtá| aZ ulínuk

köw&aíkEb ígytEk a vlló8 kü|ónbózó res2in óltl nóp.L I3y áz aü*í őíalo$L .z afrikji, bofieji, indoné2iaiG dól.Jn. kái er d€i lóz*r' vd.mint ü Es}Büt Álhno*lan s (' Jdiiban !l'] iMi án.* töE.b€n nind a n'i úPB el@ súninÍe3iJ!,rÍ |uBJ'ományé NapiiírbÚ, ffiiko. mind lót{'€í hjdoln.k i '(m.s/|ií'ása* cgyÉb sab.dbán tóll.ndó hobbinal nméte8yrc niaylób édgk|&ég ga* a2 nutdtko'k á nyon}gre!é9i.|iárások iijnl, ám mig .ú8ebb(n jobb ó|elem ne8sázése é'd€kéb.n vTlták fon'Nk' ma ! 'ümégd ju|' kózl mesknerését szolEllák. A téBlmódszerek '€|eleveniÉsnd

hafonk o|yanál|alok}T."am.|yckelkülönben sohrscm pi||anlhahink Dcg, í.]vélele*et készithetün* njlut, vás]' esys7.rűen lanuImí]y!. 4/ p b", romot (o r." r4d, .m, fiioo, \dd,,7!ut .,,. sPeciá|is kdon. i alakulai.k a kó:elmú|lbanvilá8*ne majdho8ynoil lórÉ]tre Íel|eszi.üók' A íejezélá kíonii nvonkelesési i.chnikákn \

. vli|iss^'k n+3o|do$n : szemló]ódóshcL]'5Zi'].l . Nl'/üDk i Iib!|k cl. hosy vi8yázzunk . k'í'bb jlla|okra' ín| 7.' || rE'Mo.3;' n|'ls. ^t{nolm..'LJ]l!',.| ícl. imsijÍúboajlbinncm |tonnyú |('}dr scn sZ.t]id Í6dk'vül kií idii illlbt|ik 'iilrMpnunk, ^l r!r'8J||y Í.Gcmsórc $ fiáÍ ázP|ó( iiÍkonbdln'r fulllüdng]! ho8y P'||inIj{ !dhc{lünl volnr d]úk' |cBliibb{UrinJ M.i ncm |í $kv.don ó]ó ij]n!|' NÍl [i]'sc ^ \in risiszkodik knilx,sol otYénth.z'Az i|bt'Lnqn onobal' h|á ' kij.|í3iÍg |(ll vimiJni, ilk, hosr i Iun{óUták n].nlón fibefk Úúi nl3y ilbcn clk!ólik Pr*cl Ha knanGnk \i3\ ur| J7.r||ilok t:|dií', |. kd](ómunkJ, óíenvró] {.í bIiiln'k.lclmcl, Y'!l ús|'ú|óhc|rclI|*n p.|dJu|.'[\ cí]ó \'3| 5nÍú Jl]nó!ón|,e el b.nóÍ Pcrcme' lJg\ c!\ migis ínvd |i!Y,F Ir'no{ mca; a n')G vJ3} lóPádon' Buia noún\/d$*Nmdsb' n^|J,lo7r rJt ,.r'..Pl.n t'4bb d lvlik. szlmilh Únk, Pzck J nsidozók (ílmrok, ó|i|' \JdnIGL;L {|' ) li8vc|md n frJ8tká \onnaiJk l.|üj'óban Íuú lgmézP(Íilmckel á kön\ \clhrn' n.'glZinok. ^ |á|hd. íolók 9|5^Í á válosigosnjlnaB]obt'|.| nnnJP| J2 i| bJn aio( j||a'ok i,'lJ |jw$b 'öbb\qr. .' ,11,Jrr..N p7.lhc. d{Jt nllcl bni|vdl búvóh.|vcik.n roh ol' i']|ibbi ki; ós |]cdünL ]c i íijLdÍ!' n. .nnyná áz álinóvónIzct 'ir i V!fr|!Lés. kijzbcn a |éBfon|o&rbbtiÍ!|qi Ila o|yan jókiláiásny'Ii|i E3r]JhoL.k.| ^1J||J(vLLi8 h'lvük.ldün|vljE|ohj,ahomJn glóhb. 3y. mesnEy.L'likNint i||!t

Á s*crcs nvofikeÉsés Ponlosmé8Íig}€ | é*n a llaPszik,Á ninden. nrPok solá. á rársienbcr nemi8en lóódik u ól köful!éű k.n'v. al mPafi3yelé*r€|, sól i$,ekszik k]ámi d á2 él.lébíjl' cqk i 6 nunk;Í4 aiá6'|ási.a tele\ i2ióÍ., könyvekÍeÉs'2úlá8okm a k.i entd A tmé'djálás {rán' dsvón)en \álóha|adis kózL!.n*' ' bn táEikkrl b.sz.|8clyé Ym fudnrk íclhá8tni ézl a hoziáIlás'i' é z or'l rcsik: \?ionebnk. ljboí ueiidórez ' HJ jó nromkeÍaó1? arrrunk |álni kon: nvu8odiunk le é5vcE'üx föl á l.mésah rijm\?zel |assübbn( mÜqt Neaká.u| fudninürden élénk k.dló virág Íád;rvJsy P Ian3ó ne\?l' ésne ]cgrtn hjáNélztúnL hl nem isfre.ü| Í.1ókd sokráI éÍdeLeebb,lmikoÍ a állaiok lcmószPlean vE|k.'ln.l, !i nem fudn.k Éhn|é'üntJó| E. a Í!h n%fi8'e|és o|yan kóp.s{ll ' m.|ye(8yakollas úliáné| |eh.tsaiáritÚi

t{EGF|GYELÉs

ALLATOK MEGIIGYEIESE

Az í] ok szok;$iva] ú$ Éme edhéún|mcs l lP8könnyebbm, h.l figyPlemmelki*.úk ókcl' Ehnez hT55zú ólikon át némin' Í.hu(\ nó|kül $' hdyb€ n |e||ii||j' s kózben Íigye|ni' várákohi Ne Pus/J] .z állalok*aka!uk sz.mü3v.événni' hin.m plóbá|juI mesíiEy.'n'e' mPaedénj a vn.*.désükét Néh;nyió bnáG a vadon éLó il|atok vkelkéd&én.kIanü|mÁny.7'

Tér'ünk á ktaposo{ósvényól lé

FEL A F|GYELHETÚNK|vozGÁsBA? l|oGYAl{
^7.mbcr

amozgli('Jcsyúnk$y pÍóbáL szcfr .Jgyon ó| iszÍlverzi

NYoúoLvÁsÁs És NAv cÁcló Nózzűnl l8ycnu*n clóre, ésnyújlslk o]da|Ía krrunkJl: a szmunk a $ibbó]l]r,cnroÍ Á ]ái]uká kezünkú né's jÍán\Ljnák vi]lo,bljs ^ uK' \'qú ht?EJnid' i.|i' |J| | ' Fo') \'|Jm'''?oÁ PÍlq' J!(.1Ln^'"g ALeqlönllott 1rm'lo'\'*'l."..".mo7s"'l'l''''q\Ío|y|" ' bd|éhmp{ |{l.4l | P|n 1' l l /| p.'.i."' '|.'' "'Jr . szilúeÍPk mindcnoly'nám}'kóP, in]t|ya lálóh*árelőllczruv.he . sabij|yos c|h.|rc7kcdósú idomok mindÚ o||an lJ!8] v!8v.LPn. ábi|t!2tÍú.q.n iliPsZi|, d.z.'dq amc|yt!|anil'.n 5u ! Ámyékok külonijsena mozsó jmylk |th.t ycmb.dnij t Fény: mindcí' ini vkszav.li a nrpfunyi ! Kontasz( |dülN.k sokzor c|üln![ i knnyez.liikLi|lln íPódt ' árc a söté||ombozd elórt)'*ontJs7k' i]kd|lk!.|ük . M.z8ás: a hiiúhcz vilnyío| vllamcnn\j.|iÍ'/dul;. iii!.|olD'(| L!. Á fiéslisvc|ón.k Íó|.s íe|$Ío|' ].|cn*3.Ltc k.11 ' É Íon'os lónyozón.L !zJmi]d]| nic 5 ezk . ÍtitóZkő'lóskor

'

't1...*1.'...t"^'". mcmyi jelenk.ür Hl e2 5ikenil, \.|Jntnnvi ap'ó \ jhoásr la'nnJl A2 áll.i lij7c]cdóPÉ sokszor r niivón|,tl noz8áll hivii Íó| i íi (J| 3v4rít''^a' 3\ 'lI Fod\ 1 ' b' l'o. á bágal.mqn ztlu nJ|\ Lo' lcnlÍnilll I ido'rtru|Jfu

Á|.cÁa{s
AnyomkcAó5

GYEPsz|l{TEllt{YoMoK LÉvl FEtXuTÁTÁsA

At u 4m t er. p r dJr m"n\-,rjrr n\/..,3r EL e\ po I . { . /. nq1 apsán m.Nv'5|i.i|]uk kl.jnal .l;y kis l m.6 vJAv mn.|É Liá sebbkilerydsii' ír]ü|élet, ól'lcksddfokór fudhdun.nc!Úe ov
|ukháhahJEyo! ]!|ckd: iPró |á!oy-.kí,

j8ni . c.r'r, ,(.,,..r o .. .,. .* , . . r p ir . - . . áL Fo/ <'". ll'r'" J Íuoq' {.''|'n'n'pt''ápJ'J'|''. " " ,. J. r't.'
ü.'ékd é' -ó*",.dd

vo|íkÖásában i? í|!l^si rÚmószd Lonryeal|' 1 \"r'r'\ a-E PE b.rv r'r''. 'l-q7 fré|yel abbj] l.i|ból vés2üíI,hoEv.]!|kdruk J rcl.nlrltrn|r1 .nYi i Lrplidás kÜb! n Íonlo' hT3v b.|8,h idiunk J |i'''\.?.ll\'' ámcl\?l í!'| Í.itr\úhÍjik mc])ckJakJ kell srndo|nunk, 'onvcnil' l íisrlmel, cs ho8vin fud]ukezck.l m.l8is ki'fun l]l(tj'r''llihl. 5záfritisb Ekókéni a ruhíZ ol *c11 $nl|c8.! vinű ruhil iilcünk Ngu|kn' Je DD(|| l c8ycs na tónusú,

I'|AB^0Ju|||( EszBEvÉÍtE|lEl(
t'Y |l . d . - ' ^|d.'á| | d '''t ''l t' IL

Á bbdi!!!

lbl ndfuL r! h||ór Jbfu*

dí{ffil

h.Qú!

d&

|.nPghi

ún

ükE.

| !reÉó'l

lme|ygk Íc]ko||]l. mi$k Íi!y.Imc|'

u krJ il'' rm.lF &hí!&ÚL, 'írú[mÜd I n.lyl noúny'd ünbjiÍ b rg$híiul'
Á tqínú

BjzTn\os dol8o|Jl a7 enb.d szeh nilk,n kómlen észrc\cy: . fomiki iclk[rors atikot itrnn.k v"imir 2 emberi rcn von.i.r\

TIGYELEMFEII(ELTO DOLGOI(

flh| Llt{í6.í .kj'l üE'ó|i dák,l'' Á.iküteíból

L6dt

,l

NYoMoLvÁsÁs J Íuhadalabnak lva8yis a nadÍágnak, íe]5inlhinil li8r dzs.k'.ek) eLtíóánryalaúnákkelllcnnt(éllenk.zó$dLlorllJi]n(k.nlúr]alob A bJn észievchet,j)' szinckct úgyvála$,uk íglr, h.lrr'mlBfe|eljcn] vidék sa]álo$ig'lnák Ha Í.hé.bórü.k vi8]uil., íivennd, siÜa v.gv ar.Íéíókkcl ken]lk be a k.zu ji kabieulrák eftébar hóznák lelepszinii .]llJ7i| JE !^'Eál' v]5éló]e a|.kjít'JI t].i! nis b''rP iaBo|ja'' hoEy e!Iejt*',,ÉszekÉ 2thcz(pl ijserdó'sivda&saÍkvidék)t' is gxóii j.' .Ijü í]|rvJ L'do

d b- :8,... " "r",
szinek mellct a kDntúrctn.k r naBy ]cLuiin.lji]| r n] ]tiíJ i t..rrin{l ^ o]yan lesL\clyz.ct fólvetri, ho8y ]unk "b.lcolvülju|l.' (l5ou!(ljii| tr'J !ódilvcvő koÍnyezelb. EÍdóbgnál|junk ÉB]'cncs|n, |Grúnkd, mjnthá íatóEek lénnón fi| n][yÜ]|, íl. és rünk a Íij]dre' húzzuk fo|á tlrdiinkct, h3 pldig
'. 'ob d !'Ü'.

.

\.Eo.d

lr

losr

|.nck' afrely a nint;Zábat' (\-

'|Ío!'.'

a szóv

' '''o!''

'|

'"|

FÉ YvIsszAvEBiDÉs
$jszol| tíIEyÍ pl kaóü, lzefrüVc8' lís. \d!) [l|t]no| ' .cÍ c^kvhszavc etiL J napsusaEkJlAszabi|y J/ljt^|ij.;.jl.'í' Ll vo. naikozjl! nivs| a hold Íány is vi$Zdük rózóLl hel solcl bd] n. h.$lrn uk a zséblámpál, ós ne dohí|J,ozzunk

taka.unklé m |éByünk i||étve cl,

És K0NTÚBoK ÁR YÉK0K

|l]gyeljü.k odaaila, hogy mjl}'en háliór vdj li'.gi|ürL(.]ii.k

i ne

q]Í hd]utrl, |n',b;|rlrl. el aki é|ől akmunkÍq{ózni)' ^iponi]ából' Iátszó kÚn).!/dt].' $ o8r.|iiink hosy belslvidjunk a mósótfunk g a .Íi, hogyalakunklohanc cmelkÉdFn hü'qÍ 1dIli 'ir ,.''*b ,,, d r r " b o' \ o. ' nehogy ámyi|olVe$.n i t'nur]! DtÍ e, |n? vi3yázzunk, v.sznek

NYoMoLvAsA5Es NÁV'GÁcló /jjáfulhát ahhoz ho3v |oL.pLlzijdü .iL'ráE Az égy hPl],L*niló í.ÍÍj árnyékolkih]szni]va lyckszik á7
.' 'l.'

|+ amikoIó máEa Í'! dils i!8

' ''] '.'|'

J7 J

') Á.

jun|. kbmy{dblb(' kkíe':2dó iéE4 vé.hti

vlsyü* ló|. kÜ

ú$ k'clin'I n(1' hlIj1 l lll köz.|aLJrunk í.r|(.jzn'.8\ a||JIho7, j7ólaz allat f.lól Íúlon, ncm irc '!\ nik bonyol!|t f.ladaln*,.skho3y aszól nan\i nrxLr\{o'! [\ik ti € s he8loldiIi|o| Vinl||]iunk {Íe i FLeBáBre ós $|Vd tr.hú ' rzinithátunk' E3y.! i .lo|' N|J.n'| i foolb'n hilyén láBán'n y7mlls ós antjl.p .nimív]bm J Íélé]ük .' V.j8{ vivi |000 'z '.| n}ó| is megóÍ7]k cmbÍ iN|cn|út]t Jl

hi ldrcÍ ílÉir lge' i$rol hrnljulk t' r

EGYÉB ÁLtÁToí

lj3y Állái nyomiinik l kinc|.* k u| \.'IJnL.|| ho8v 3 kóm|éken'.imo.c*Y.L'i]]ilel,ólhJm$niwl kd, Íglhifhala J k.Í!9t J|h' Í8LP|nda j.lcnlúU{r \'ltrdr n)k mJdárésí*r|ábú kijli'] |8!dmt glói.lz6t l(.N' nh .. h.!d '" ' 3yi,d|a.Tk VáEyúnl lóbb v.il m Ez ana az esete s (Dúlolik, hJcmb€ l ny.máL,m j]yúkoÍ.' DJB!nk .i]lJlokic]zését |'i ikoztahak a ni'ko(|ótiijL \]A!L '[,.Íl.l1

|sÍt|EBJUK vÁD i|EG A v|sELKEoEsET
||J l8azjn *öz.l lLrnlnk BIn].l) K.n\\c| \inlli i*lk.dó*ln /dlá|s lenészglÍi|mc| $({g!\ lnJ, de á s2éméllatJp.\/.'|lti l8rából {mnl !$ h!|(ü.ti|hdl. egy á||árnyDn'íbJnvJE|unl, lüdnünL k!||' nlv!| .! hll hP^mikoÍ íéÍfuvJn az ildóhdyq úsmélyósvónyck!l hiwi]iI J' Ii||ouik, a lIi.mbeÍ kéÉlún| innyiiL koínyébb h.lyz(liijrk' hogv P]orc n,, i l-)4. r dJ; L+ro7odh.uL" r , ,,1) r,b '.

NYoMoLvÁsÁsÉsNAVGÁc T É mi.Él k'bbd fudunLíjh, anní|na3yobba va 8ÚLcnüLitl én'dn}Ps: kn.inűs*e Jmak' ho8! !ábukkJnunk

íyomok Íö|ött fötd|e|szín lö!zú|l
^hólJT|bd'ágUllh' \{oliuk ]a\áÍézia.ijY.ny,c'b$ kcL.(|!?dl {rul!{l hÍo,nJ('d. sxl D!||\! \+irgiJlo!' mt|Yckci ;lhálado éló||nvlöz9,lci. '7

IIYOMOK

nFmkeÍe*sÍó| a |e8lóbb .mb.mck |ib.\on'ok kól?'ée i!' Jz ^ cyób. |ábn\on a.onban.$k e$ .r $k'ol. n!o!n kózóH A nyon] ^ Jrrr'!\.rbp,pr .d31 umu\ | Jt'JthJJhJS\o'r Fte1{f ".r" Tóbbí3ükél á s7f,müjr*e] €z.keljiik' d! VJnnak wjsLjs úiián észR vchqij jg|e[(P|'tígvaga& p.7'\frii||il,lünyjg)cs hJngjclzóserFl ]iGes embcri han8o( ].frb5u$8li' roPPan(iga||v.kz4a) k Ávlm jehk kóant hh]on, i||ClvcÍii|dÍc|szin nc|ózókdhdő fóIóh oszü|t nyomokatkü|ónbt'ztethctűn| mc8

. scnih iűszála(bokÍo]<, 3J|\ik.s isiI L . Ttiv]s.kcn, Eallyakon |cvii ytr,jrN )m(iL nW|.i Í! l LL.r ' ^szokísoíól !|léÍó!ní.|8yii|crL& hJ'mú6c|p!(

Ta|aion nyomok lö0zü||

T'|Jjod ni8.uk nyomak rekintiü| J bollh'sJssjg aLÍl |éű, töb|, n|n!i nyomhJByó |ábaá|ta]Ök!/ot .Íjdni l hhdis kózben az j| ht,k.5 Jz .mb.rek nPm.sak |jbnvomokú, hin.m ürülgke| illelv. VJm.|.l E hl3v.ák ma8UkUún,iPli k(i\!|ct mozdiánakL éÍedc| hc||iikbó|,3rl|Yákil oPPrnlanak kdtr',!\ külónbö2ó Flgk.l h.gÚiI ^ 'óld ÍolsziiÉn k.y.lkzó a nvomok'' {a|i|h''i!Li

. ib.háe|.isásk a nóYsllúM. . (uháárból szármizó ómib'|

cs^PÁs0t(

!\JP.is.s'mJÍ kii € l ó |it,nvom({,rrlúQ ir|!'| !&/.Í.r ]\Lo!{l ^ /óoldaIi*on r c9pások iP||!'n]'i'| 'Jtrlliuk

os ÁLÍALA TuD|vAL0Í

LóPó5! okozlr horzsoli'rlonol k l.cliE,Ílt íú, sólül| ]€ v é]!k L'éP'j*k súLya ö!y!Í[( [i]]yak' alaü ElmozdirorrekreL saryikcs kijvck |ó|d Jaü vá.koL Íészk.k, pamf|omo| ka s,.hé' qaatacik}. rá]!óBufr], sjloÍ i|I'| |elaPilotÍú bbon'áÍJ rlliImJ\ he|'en

higv nr]i[\n\.n!LJ e|őlény l.€ } m J, i||Jl va|y cÍbÚ lv|i'rdcn nJ'li ulán, s Pzek aIaPosÉnÍ|nlí] húiink yf,d Ha a nyom i||ill]L s?innü l! D|A ulltrk Non|lt, Ía]hoz hdoz h.8y iz qt}'edfrj]yén vc| láP|á|kozrk Anénnyibcn cn$ÚnjL vi|r \/í n!tstrtll'iIL'|, holry uj]yln tiPusús hijn)'ás.ipol hoÍ !aBy hiotle' van évJ|.rnlily -]|jl{ Íabuk*anunkc8! .{Pl! ^m'|or N.[Y'!s;|nunk' s n.m ljí' hl.7.|.l i |.F\^{lül.nmkh'n b (']qzi| |esíTnIosább ie||cnÍjk:J |jbn\om nÚdr' ].! Dilt\ !3J, J L!p.Í ['| ^ i me|lsóé á hál$ láb n] omainr| $vn.nh!l \ suonvldl Nd) hoiv,

A úB YoMoK itÉRÉsE

lli iólje8yézük cB}']jbnyomsajátGsj8ri! akrol js hd3y ÚByanáa a nyomot kijvet]üI.'e hr e8y idóP sam lüL é\$ak késóbbbuklinunk újból. rá
K'Js7íbünk viz|alot a7 !8yik nyom fomá]í,í .j n!'gielenáséldl' b íP'o'ox '/rTF'Í!l ;' '|'p'; l3az adíokar' A nyomok édelmeáséhv i rówtk'{j Fl i$y.zzűk ! (^) és\á|eséEéi (B). libnyoó hdvnljEil ! ^ mc|ycl Éfukló|$Íokl8va8y]ibuijló| libujjiEne ^|óp€ s ho9l(c)' A'ÁPÁ..4lc';Fó| 'D'' \it) r J G]pdIb"|.o\dd) |\''|''. i' "r PL' ' 1 5J|'. 7ó3!lí|' J!7.' liPtil'o\'7.en3"|! ..l/ílJr)'i|fu|br

JARASMOD

Á itELLso AHATSo t|YotitÁ}|A|( Es LAB EGYMÁsHoz vtszoilY|T0TT P02tctoJA
E2 a lu|aidonsá8 n'iIlá.!aló'n sák n*y]ábúrk i]liI hJ8yot nyomok $!iób.| fj8yélhdó mc8 ho8} a háisj |áb nyonü hoI h.|yezkP dik o| a frellsóéhcz |ía\l^bból, fu8yanazon az o|dálon lóvij |íblkrói va] !7ó)' Íonfu kijvctkczlclóí'ktl vonh.funk le' tla re3Íigy.|iű| a hí'nD.ska mozgásái |áthátjL'k'ho€ y szinte u qv4'd"heh.. Jh'i'''|''o.í J dmPJ.U'|U|tnh{P \13)'.' "hofu mr.lki hibó mancánák nyomJ fe

nózsü|os |épés

l'itsólibn}ománarfu\2dc tr'i9mÁs keP€ t mulJl mdve hábora. ^ bón* .yomát s2jnle m]nd'A J fré||!n!nógóü kc||tcrcsnúnt' m'3 a m.zei nyúlráez Ponlo$n íüdíva l3az Á h.|yzett bonyo|ilja,ho8y u8yana7onánal kii|ónbi'ii jírásnód mllLet éhéÍó nyomokí hJltyhat,Példáula házimacskaíLÍás kőzb€ n frelL5ómans .|ó lls7i J hitsókat' |óviIl man6nyomok hP|yz.l.bó|idónkénr nemGak.? á||.' ía]árá, ha ^

D

Á bj 6l

iobb

'rb ^Fhi

ldíi

'irclú3

redik hiiíj Az á2.ndr.|d.|on |évónyomokhrrJtr.r, vi*y []lresen á||.t l híi9j lábávalGzinq Po|L,*n]i m.||ó áli'I .gymás! Ehár '2

NYoMoLvÁsÁs és NAv GAc T

az t.v..gyszeÍe LéFnck a^]nosr]d s mikózbcn súlyPonljukat clyik o]d'|!kró| a nánkla hé|yé2i|!áfi. lyan ,,ponszká |ó,,moz3áí vógcacl LóPó*l k soÍendje ]obbmellí, iobbhibó, ba|mPllsó brlhá6ó Ez]ziisjcl.nh, hog} a hábó]ábmln di8] mellsó álial hagyottn)o]n mö3ék.d|'

ame|yekatnhoss/ulhozképt*vnz.nylagróv]d h ^zok.ZáLL'iol(' á bakki| rcnd.|kezn.k (llye. PL a herme|ú,á Íényét, Vidmíaltél va3y ] nycí)' sziikdéGc]ve h.]adna|' v'8yn há$l! lábok'51rc51nJ ne||só md3á helyczjL majd nr.|]ső |ábaikka|újból e|rugJs7kodnik é|ófu trzeknek az íllaloknak a n],omai szorcsan cgymás ki]zclcbcn' sziÍeegr !\onóban vannakia hi{sólíbaknyonmi ]mcllsókój mö8dlr vág} fi É||É*|á6zana]!azP$]esGDnók2lpe.ligerynrííól távol bh|

szökel|és

. . ' . . ""- . . . . . ó. "ól"' l. 3 . .

.a.-

. í :.

..

Galopp

Azok a nógvLáLrúak' amclyckn.k . híbó |ábasokkJLho$zrbb a Fi só.él i|yen pc|dál|a nIú],a vadnyúl,a nóku'. vcEcnyc3ir cs J kénEuÍu, la$an,baklErá$zerúmozdu|alokkalha|adn]kmagukc. tv]k frdlíj lábájbt á hlJlÍá, hcszú hákó Lábaikd pedi8Plót.hol ;ka mellsól frellet' vJgvi\. hibó lÁbaka ne|hókelóliém.kÍórdcL gcpjÍd -'meL], rkár l]0 Lfrll1 *b$ is kópcs8.loPPozi'a ^mikora ságÍgisfe]lud 3),orsu]']i ] zsákmányi utin e]óÍoldul'ho8\ 'ii8u|d'hlaj. lsók clóté n'ik i

nJ tur. ,r, -

.,,, . ," ,. :p, r "

k.l Ug'á65koÍ azeLóÉha]ad;s lábbáLtó.téni( eáÍi2 á i'ásnód kj háisó |;bakká|!éndé|kézó n*ylábúJkn| zi.ó|a3 m'dJEkE éshosszú (rtr.ny.gó. ke.suru)je||en?n,az ulóhbjakÍan.*k akkor,ha 3-loÍ saLrban akam]k c|őrcjuhi' l1}o csc.ckbcncs'k ö üisó !;bak n],om |ábzaná( nógP.di3 c8ynrasm.ucli'

ugÍá|ás

mEGKÜLÖl'|B0ZTETó JEGYEK
^

lábnyonÓk frégfiB?|ésé sorÁn laíozdak iz.k Ünbcrhcl va8y gkülónbijzEú nm.Ív!L.! blkka |unL amc]yekÍ8it*8ével a<J.Tsitháfunkg8y Jddlcgy.d.l a Go va8y .Ey scblsü |És okoh he& PoÍ lagiai kóziil t Lyen |chct e8y icló |é5 ine|y m%|ábzikazállat P]lalcnyomatín

. Nl.mvLó|dnd

ul4.1 4v.N hb ilr'x{Btüí.p k3hl''ópon']]he k|ó||!l b.r!'oÉd!A lryi'rÍbryonh6'drbo lon ll.8yonl ajh bryt6', ua húlulr i h'pÜ0' v40t ,cldlul o€ ni'. , rdvdd ryob lqMbd eodti b r.p&ha{0. ff| | nrooo! dooódoír vi]Dl4 . b' É.jb{ÉÉ' í.!fudbl'd. D.ft

. Mi]rcn i]]an)l.n az rnll\(n'|. '.jnríhJu.I Iil€ Í .laL.iIhitl]J L.g|oa.|!bbiiltjh.\ r ' . Milrpnek i, nnilihl vivonyo

i\ bl]íh9|Pl

l]|.iIhÍ il.v

iLi'

r

YiSy qdr, f,|lir, \,rr\^ir il

M0 És A flYoM osiTÁsA ÉBTÉ(ELÉSE
lmltÍ|k .scÉb.n gyrknn lchd áfulkodó a .jPóir|p ,imrá2la, l '\ É'''|''{|J'ro ni. 'cl'T '' ''P!\''| ''''lrbe'ó hU| 1' 't '|'U Pr r.m!n, ho|á $bkrészen, holpcdil J |ábú]i3|inál hN2nirlrd]kd 3yÜ sabbi|] NyonkeÍe$skó^cn Pí]báLjukfr eBés2!éV.ddi |/!k.la mcE' unk ó|!k fe|j.!l.Á|
Nhuún eltoP(nIjtD| |/cklí iTo r o '|''|r ''."'lr ' l' a.ll' i' ' J |cdi*'fu]' 'n.I o o j . ' r . r n i r , , . rkóósháilj I ibi|ny om lnJk p ozi.iljiJl(\i[rlL lv r$ snil

[!//'] ']ú].ÍÜj|.' |].Íj \rld '

A NY0M|(0vETESB0t ALTA!ÁBÁll

A n\ omo]rnó l.!ékmt+8l JbFii]i||,ho8\ m$kcG', .íc|m.z], es |d ./ , 1.. -. \hno7 luJiJ hi]hni' 'sokévi g]'JkorbÍ.r.! irPasz(alaczÜ,éÍc vJr slnkl!8

l{Yo|v]KÖvETÉs A GYA(0B|.ATBAi.]

v$!d' bró' Potid!n y.L nüdq'ilü l.''! . ÁlLpílqk n.3 r ldv..l ál '?nl1y eB a.Ld c&rl|id, wn5slId

i!kísú' r', liok.

Ha ríblkkanlnk eey ny.mn, mcBh*jmzot Plotdüh R]r.k.dnün]!nPnszabad.$l.Lj8y

slÜj't kctr

Hr lóbb úln Lbí8e, bl adrl rcD ióhíer
(éúLtlfuáóE,

$

íúb!

'niú

|t

| . l B ú bB x dÍ t D.n .|q ü!d |b

. . . .

97ch]d|iü|meca nrcm |om-lt^lc| lnn!\n!|i étméiül íiiLJ].\. nrcmot Ili|iÍol^k m|.3a nyom rinva|' Ks.ssiik mc8 l kóvcike/i' nvon]ol'

iífungpil46qr r Lóv(d| vlh }l í ! nton ndh kaddJl bó vóLivolÍ Í.éliú úíó Éklr' nq!r. ólgldvgíí@

A l|YoM YEzEÍE xÖfl

Mt|lnt.rIvos vizs3í|itnaL vcht'lk a|á á nyonlol, lJnu|'njnyozzu|'

hLdjÚl

írAy.i

ódÉ'

ó bo.djük

tr .q|iúd

iddl&

ó| r2By ni8y(nLiÍó]'íiJla]ró] vJgy idós.bból, l,njbi]juk héBáLLöPi' ranr, hosy mikorkctdkrzhdcra nyom.

A l,lYoM YA |RÁ

Anyom'lpo\V!'nÍc\.lg|ezÉsá|el Be8híifuzh'lF[izílal h.|adá sinik iIla|óio5 [.jnv.l Álljunk fól, !5 u,lgi|iUk hcs.r nvomok Álb] ls.el.zzunk k'kórclkcz&hi' ho8\ nd;E q\Ánl ' "/ folydho. r!rt$ it!,thd Ynz, kE

Akovclkczd]!||li nyon PüJmóieftinlk es a |úPóshol{^J|a Í.|h.y ;Li.;. ,t,.,.r ir I T, E. \, B\o"1 ' nr]omkctcsótbll F hivná|lnk 0á5d r bot kóvilóiró|szó]óbek€ r u Icz.l szöveFló!/l). kiieiése k.*.n ü8yc]luIk aía, hog' ne ^c{Pá5 A iobbkg]$ n\omkindók Endszcnnt bJ| kú' íc|ól ha|adnák € | J

A s0B0N |(ÖvET|(Ezl KEBESÉSE NYo|v

aÍóL, hogv h.8|án.s mere hü Enn.k kmeÍelesokÍ slI1ÍhcljbbJn, hosy m.g fudjL'|,n]Úfu 1.Íi, ]nckkoÍ a \alnzinú!ógc I]nJk, hogy (tolót]ük 1]\ Haladás kül)d] ntr:d]Únk o|yÚ óvatosil' incnnyirc csak r! dunk' És3y.'l]'n |iI|gLjünke|(jre,hosv n!m k!ÍüLt.cizi|].i a látj mgzónkb! Djgljll\!koÍ'' hoEl kórülnó/|r$sii'r]! hállBán' hN!nl! ós ^]lL[]]\ be|s/.'Fo||D5\unk lcv$óbc' HJ h|ltPi||i|lohük á 2\;L i ó| á ]oP.,d,isj iodlnikáÉ

A öá|úíy

úin núíolatridd'ctL

HoGYAll v|zsoÁtHÁTJUI( l|YoMoT? lttEG A

o]'om m.LL. úf,l: hosr ícjün} ko/ \?l|enü| ! fuLJít]llin f.Liir lesyeD Á nyom b.in,no9tásara a koI.L l$8e! A J niPnyo3b g|ijrfióÍ;ka |.FalkJ]mlrJbb.rk'mgt ek]<oÍ.] napslB'Iák J n!1ói iÍjnváE| szemb.n ma]dhog}ncmvizsziniéso]

FEJJE! Í0R0|T0TT v|zsGÁ|.ATA oLDA|'BA A liYoM

1l.l kPmóny bLajTi g]'.nt.' .1mos&ot nFmol ikÚunI edrk.lnL, Jz |hr'n'| f.iii']k.i J in o]dak. .éaésitNhn]kíl kclL ']|.!|munun| Ú'q'g l07' L' '''''|''l 'áJ\o''"''' á lényn Ji es i Vlfrlnk a nyom vilszjnbsen a íchzi'rÚ ú!y' h€y

NYo MoL V ÁsÁs N^ VloÁcIT Es
u8yJnl|yenjó nyomj.l^Nk s7.imi bonazútnányibi.LóVijniiv!ny.krehPad |i'n|^|]!n|' .yt]eg Kgmónrl vasy kijv.s ti|i]l)n kcrcsük heL],iikbl] v]lJl \l |.nLd!L)t)' ncd. odúbb rúsot kóvckd, ki'oÍ!deli lrc]yén is ^ n]got tóű h.|Id$li hi]ld odúbb

JELLEGEI{E( [|tovAtTozÁsA Á ttYoltl

Ha i tl.P '.u.el

nqílai|,

|u'ddes

kóbh |93rcn' (E2 j m(nv.Í o|Iinkor isMYj|i|, hJ Íi'|dre cpü dÍ' zobában: J lomt\dű Ya*| GaEÍ
ÍP|L '' |;7 $ !1

nyomo| jell$ób.n o|\Jn|ol kó! ^ addi3i kóhy.zttóL{l (pl vi7bó|v'gJ nfrJ h|] i' ]l| |"!] n.n\!k J köz.(P|' szik|& valy Iijvúny7.ttlboílot lqcPí) [ 't A kót clÉÍj koÍ.yl/!i hdirán ilycnko. kulln(Aei, Í n(!l nyo hokd találhaiunk viln)lt|kí avik]in ot| iho .w.iL|.i |' tr'.illo| i niii'jy^1|', hi ltrdjA.l vi*Úl'sámyomo|* J l'i|}'Y|]lús?ilakonés á]liingdleshomo|kJI L'oÍnotheL'ólérkcz]k, LjD[íLi l'|'jLIN |!y fól'lcI r 5ánl |úrc' ki5nédVes ábenglin'onu| k.,ó Í,n,]iur ^' |ekbr.L kó\ck.|' 8 ]\irJ( ó 3oü

BEíoLYÁsoLi TÉNYEzóK t|Yo[|oKAÍ

A xovETKEzó MEGTAtÁtÁsA tiYo|V
HAUIDASI IBAIIY

a kov4(c7ij nyoDo|keÍessüL szis7|.tr[!|$an pj54ázzuk ^mikor é|ólünkk\ó Di'Ícgv2'5m sugad ft||óÍivcl vécia az
BÁ! á kn chdd iÍ[D|ta' irló€ P asesYón.|nlúor ].|z' i lö\gEi éló|á! ha|.rdis'tnJlt.nl!.i|'.s]!s heheken r n\onÍ't c|mo*jdoÍaI 'ó| Lgh€ h ek' sz.Í.d.+r. J/Dbin i|ygnlT! i .k.rdhJ|iik o|van É]ci' ám.|]'ck.liBaziiJn.r['] 7\ikm.iny úljáti||e|ó.n Niivényzéte| hTitot he kéÍe$ünk.rzüNonil iÍinyjbJ| L| -v.kcn vii |ctiji' e|őfuhJ||iIolÁ8iki|ós 3á||}alil' vi]Jni't |chpoli'il ÍUvcL A szólconó Á i h.ibl]| szánázó .éma a lijvisfuk os a s7iiscsq' !t nak a háládá!] ili'n1yi .||cni!r$ ÉsZre keu]. $ii|t ;ókli],] ^

A nyomok minln$ófu i ki'v.lkczó lónygzól c|rü (| |j.i.\..n:,' L. id.,]álas'más;||Jtll \'N] .wolL.rÍ |o7 fuP' a koúbbl é5l. JktrtriLis vóFü| a nyo kr|!|k!7ú*óla .|lc]t dij fohátása,
'J||

|á!l

gcl bir A2 a|j.övcn]'^ltxn gi7d'& vi|á3o9cdn i!i''i. tÍ.1u'| { mil J nlomkeÍc{sh.7, nrn!| J, .ló r'1.', hq) N'hJ8\ n.k 8Fkorlálihs |.hctrll.n ú!Y k.Ísz6l!i3|n ion m.ga ulán l.Nldck.irulke]o].lei A Iül5, hJollol vi8y nrl:ve|isJ|a* j||ó s.|.|e| i'.tr i |ntri\.bb ki'|i]niil.\ ha k.v.s o\.n Í.V!j| VJi, iho|' issok |.he dyomok n.sÍeLel.lí Íó8^lfutnónek , im ó']$ iL],g]LoÍ jrúcn ló\* Ván aÍi' hosy l}'onn]kli t^láljunk i.i|ul o|L,Mo|azclóL Yagy Vijrii Íi]l)LkjIo bUkkan. lü.k jánjlebPo*J i riivCl,eLt'iólényú

|'r l

NYoMoLVAsAs És NÁVIGAcó r\,,n,,11., F..., P-djg ars.s,

NY oü oL v Á s Á s

íELETKEZÉS| mEGHATÁR0z{sA |DEJÉNEK A Yom

szjx]Js \a8Y kemón\l sáÍJ, ir|i]al J n\ohki'\c(ós ngm 9amú kiinnÍúÍeladahr( de ú1ol!óL$m sanen klPzódő rcndkivüLYk.|y b.nlúl\.d.jck.t, ho.álási nvom. kí, kimozdulikavi.sokáté5g.r||yJbl' h|.libJ PÍóÍ|odót kjd'nTk.] kil ken kgeÍün]< szjk| kórl:6l ikÜ n.'syscgÍs*unkÍe Lchü.r A nyomkerc*s hom.knviD3l|[bin üikóZ]k a ]sltóbb ak.) d;lyba Apolbán a'ánz nefi hisy livb hizo|íd' ÁJ |áb jiát 'ól '.kd . hr]vány jé|ékel t.lek.o bl]ij| !]iii'lcllt|j' n kóióií redvcs honok (Pó|dá|| Íl,|}'(j. vJgv lcn3.Qanon) czz|| ^ w'mbn"kg'obb'\Ü l'o' .'|]4 '. '''' bcr\o ard; oL iePr,r T.Er J.' I ö í.|aj !izginíénékeD.|k.'lci vi8| a dlEj|v .|molhalji ókcI

mesállaPilÁsa' hqY J7 clj ^nnJ* nlol' ku|on fudofiánvna*,q\uÍa |Jg|is izi|olé lc.Ü|elcn.*g;mil lli.dhüom Ém!íclc|l l.nr.l' a iérépé il nni]l..\ - n.r*|b.u rürw|i.r b.|vcgét ny.k közrchatig, 17 (il nl L.nüJ| s ho!r' JÍJ, hoEy hogyan mód.$hu| J 'rtonl)| mennyjr lesz nehézm.gbesülniil.|l kdin Ahhoa h%y külonbs*Ét tudiL'n| mc8tudruk,milyPn msszc vJsyu m.g ]<||híárTu nlnk r nyom kcLc(((/úíia'[ Jqll ||].nLr.ro vi. yn, i t;(nság po|los mcEi]lJti|jsi cLclhi]ii kli(]Á.vi | \iIhú óla Anyom keletké^se cltcLl]d(jmqlil]iIili\ílj! ]3il.ibljl.gvdL! m'ghdijnyii.j'r.]k [cP.sc. kónyv sem fud fulv ágositáí i']ni ^kor |!hrL!L.i.i|íioi .n! dn.|n 8el Gák hoszú évektaPászb|]|i] alii.i'] sjá'knÉÍktinki5 *8JL+8üi|ru |g]'dfuL(]Jid i ]js dJi tjc|cÍd. A n]'om kormak m.sh'iío7jil\o bcttl.k sunk93€ s ] a tJli] j.||.8. (|\cD.nl li3| fulÚ $ tr'L!.-'(lc dcÍ hc||cn En+, il|ptPLiun{l. (voh+ epadék i kó7.Lmu]IbJn)' !irinnl .v .'LL.ii(, ! nía' 'dóiirjs (nen,'irl.rk.c l.LLi|'' |o(t{l n\un!u) i ruk' LimúEk h*ása MP8Ícle|őkiindulóPonl l.h.l nb5 hL' unszo , ha odaléPün|J iloil l].||! ós ijlvNd|tr( 'l '.li'i i i|dv.s 8i||Vnr.\ ls^ÍJ!n|u'| nyDmunkil' llgy r;|éPünk$t y oóli]tr( i'jij iglsl, imllv vinlr!s külalakiit 'il!.'|I1 'zL&

|dólátás
E3I na3\ e9j a2 ószcs n\ onol elm k;niku|a us'!ilhJl]i .r 'd.i3lJío ó8zülni E8Y kónnYúzJpor mindi.iírJl h82no5 É |.hel, amhq .l nrcm kg|.lk.zósón.k LdgeÍe va3ylnk k'v.nk\bk h].r |énrcmatb&j Góc9pPcPo|dokar b]á]unk, fudhÍ]uk,h!8y i nrcm.$k;s. G.+'.i

', d. a^Ln-r, , , ;,

?.,r o,ol - Fm

. ,

EtsJ' sós szélé]6deihctia nóvóny?!rbcn i hIa]szini Íd|i]Í ke|erL| zdi ]c|ck.l,éspTFa|, Lcvclckk!]'Iii'm!]úk(d hodhaíJ trc a n!.mo L* Llóú3eshó.sésbcnmírdéntnyonbdurdódik ueEn' ámá hJa' D5 m$szúnk ulán g|sőlansJ nvoDrolr,nó Íes'ni kapunk' embtEl< ós Ú ál|aiÓk mozgísJ J nyomkccsós he|lénins.zn J ^zíá á nvomotál, ás nqnchozi'hcl i alok kin cliéi AnemÍú!.n hJ |r v.sálláhrcmot láIálunk'LB odJns \?|et n}om Íg|isméÍé$, vis2onl hl $Y c8.5z birkánvjj k.rcszl!. .] n|dhokal' ali8hánemlc kcll úond.rnÜnkJ ÍoIvlalÁÍó

LOPAI(OOAS

É|óEny.l otomtl ána| nódosülá9ok

|oPakodás9ó napidjrk'a P.]üi1iv iíc]nret Ii|!l ^ $v mjsk *mély köl!l.{vc nnl kerü| emlilére Ezkén a láPokon J |u{nál]uk' r2s!'É ,5ákmin} zJjI ' A nyomkövelóshe7 hasdn|&d J lopJk lildgtile8 aÍa szo|gá|t' hoEy J YJ

dn\|lr!nLl.-'

l! F o\ank bb|man\á

NYTMoLvÁsAs

És NAV GÁc ó

v'd.n, sez' modcm ko.]s!i^isval|jvúo|d n von.Í[on|. !il' bcn' bontosLDT \' ó.*ndcs' l.kiiois n.jIi']] ]q.]kldí ^1! cs.riátrhs kotlÁ* ós lo [ofuli.'ot js|lnld \L "3t ''. '. . ' '' i|v mod.i kxrón. hi|&lJt Í]! sy.I

kóZbcns ü8ye|ninl mo.Eliv] a s7.kvjnyotsyJlogLís ^.{nd$ aviÍl' gJLlynÁ korl |1íán'ésn.|éiunk |cll N! htos{jnk\/áriu lJ7r,líex blJi.r, rm!lr-a trlp m.s.meliero. ('P*8. hansotrdF* probrliL'k inkibb kiké.ülniHi nin$ n.n fuhllósógiink.s nink nr]lJ, közótl' n. Pn'ilu(]r n]rgun. mó8ns'ká| l.ll nn'nnünk|éIbokoÍ 9ss:e\'Édhllnik. tlu^Ll \/ó1 i2.i8akd, kí, m.í l rrllyJk 'gy lisJ]' o\Joio .í8.dük hi| ]iunk íl í l.l nóv.nv ki'di, !éBú| r h.lv.k.. vi$nr v i8rkrt ^mil( dc halJdur| eg\ lt'nu,.'hJ ból fól i|Lilunk i||ni' 1J$' íó|lcLó/L.Í!|É hs2nrliL'nk.i8ald!\ tr.*mcr.kc ncvczik) bú 17|.ú7|oL.n3.lé'ó!l

uB , J 'r rr

a t,niszohaL

-ou.

cJ8\ i bi|.ü bnn]sokiJk'

(|su*llno|vi|r(nj\nck

ÁqL

|ivATossÁG
t_od\ " a r r . , L , . , r , l. t , n, ! . .

.,....r .,r ,r, . , , , , . / L ; . . , , . i,t s,, . .,,
z.]d!/d .d ^l '| ']| 'l " n d' letr. 1áhgnnÚt{d ij||aüJI v'n do]gun|i) mcg|i'.|'ri{Í(' J/ cÉ!t

ELiREDiilrÖÍÍ t{EGxTzttiTÉsE zsÁ|fttÁl{Y TESTHIIYZETBEII ^
7$|nínyhoz \czcló ui ulníj \ ^ .dlí'!\.|ó{ ej |on.cntild igén\ vrd;\zóó$írk Y ós/núlq h;Í.\l2ld||.L.| lcíbii( c^{ii !ÍJ

b.!|eidrösm'drl

vil'..fr

dh

q$

qdiNúu

i'Dbnbá|'

L|'h os dn cw 1. L j ! l H l d Ül

vu,códlxid

J Lfsi!.lhid

|n$

Ih|li|\Ukbr Isó Jlilbunkd, 6h.|vezu]r J (''rLui|'i' i |./üokd, trd ló|. Eájd o$'ik |ibun|d mJN!'.' (.!.rolc] i|ilt yi|'nl.|i cmeh. inJu|ru lór.lmJ8i$'g Í.i|!') |.o lJb lJbíq! ckn.nr. iI jjoné!á Í rcikidi()nJ/ ii8Jkb' vl8v novÉí ' 5ú|volunk'' májlJl lJsin, PuhJn hJ u'iJinkki] m.ItóÍe.2uk, sz1H7 ]e\dek vlE\ Eill\i| |!n|inc|.J) ó|d l]n |cnn IIa Vükí8.!.jsruk !Íi á íli!5jk h.]tcl' ihovj nyusodian lóPhehjnl !lJ Íib!uJntrl| a bIP Lul!jn.l h.!F. Pontl' Jhovi |cl.hc!ül J |iblnkal'.]ó\,d Íószól'vógiiI i sÍLJ' \Dijd.2t LEsan, a lü|l'llJjÍl, mi]d ., e|u15ó 4r .ol. '!, J I L 'dts| Úi'' '' mo/du]!ifuil l n]isjk |íbbal |''(i!i|Juik olr.ansjmán mozo8n' amcnn)fc c$| fodunk AD]Lor n!h.z.s íliras/t]e8venábn .bszinGiná|]ut' á ío3unkjónn' ú'|yén

iik' uí z !íb& blhüaJ'.k

'm á . bbrI' rnikÜ l "hbpo3 iÍ" d.m.dn.L Z*ríriy Élijú !a' nüdlbÚlMi

r

E jnozgáíiih ]esÍ.nro$bbnméry Lanság m$.s}gnek 32 eLórcdönftt t.íh.]y/.L \ oN Lfu^}lba] c ' !s irb|ikal, Talcuka lin/süikel a liild ko?f,Lébq' \][Yi/^L l|., !'gy i Ícn.kúnkne!:úsosod].nki mó3óíiink |s!' |$tn|blj|'] n'iinrI L' de sy.o o LesmaS$abtran, .n sPn szibad tii.DdN rl L (r\' d ' scskaztinh('l\e/?i]1.]in\nu d' n[.t' tdÍzsünkcl cjóÍeí.Zdniu]! lrú/tr| | o].l lyunk1t' '. ^hos} pdnba anonnan. !s regviik arn a hÚzzuka |ábuok*a fó|dóry hanemefiÉl]üki lÜ.rd.\ J bln |!\ |). ma maEisígbi, n]kó2ben a lábícihÍÉfe|! nuhl iD''' Lit,.' hli'.rL Fijrhuzanosan mo,!B és3 lábÍej n iáb]on.gy ]ábon il]nj áneIkú|, hogy i'nbol],oEnL kczdcnónk Váts]l |.] bi||ennénk.z*yénsú|ybó|' Ehhez ahJ|áJ;' nódlrozelós Ömb .s '''}. '' '' qv"'' '|' o'|o'''g'r|'ó''1' Ecyfo|'tábJn iáisuk szcmme|3 zsákmi.yt' ésiEazitsÚk nozlti\tr] kJt az övéhéz,olyankol nrozo8jtnk' tiPlálkozjk vlsy máí.|( 'mig nó4 ha +d]3 te]ónkfol.{ul,déÍhcdjünkDrcg'

|.APosKÚszÁs

zsákmány n.gkózcLitósenekÚlo ^ tnÉItásb laposkúV;\ba Á 'niszó nindkót k.4nkét e]órcnyúi!u( á to. mil.d.ak, Ésháí'nkat a jlhetÚ legnagyd'1ln!!Á\.lANir

in'

MASZAS

Ahol.i.s e|éE ícdezé]! ilö.$n}: va8y máÍesÉVcntijzcl liÍb/ túl hjnk i zsákmányhoz fr;\,ó tcstadásbJr kén .d]'l]tnunk a2 ul.í

on H' oldaln úgf,h.Ey iYLl rL n'L!\n\ú |oÍdjts'k j;bÍejünk.t .j|ÍeiglÍg l$! bbviÍJkla.iJ ,r 7ed,k E$, mozdulrtil cak nagy t.rlc kc Le|in! üh|r[ l mo4jlitrl hos],non ..nt imé tcÍ{il.énliné nól ho$ZJbb l.Poskúyj$ á |Gzdók róbLrsi!. í.i.i'tr'mk hIi|ri

Hl ss7onyliÉ trIFis nóvónyzcI közirt kús1(nk!]ófu, vJ]im.|vsí me3 i eme h.l]ük l tslii'rkcr: Íol.lU]íük|\Íl iloNyik ordJunkn, es húzzu| íi' a íii'n |Li(j lir'lc| ú3}l hog} !]cl]tyij!L]!i |c8ycn i lör. ,.\cl !]ón'|[|ld.n ko^.n a lensúlyeÍ! r |íbl.rhc r!/iidrk. |aPoltújlj\üÍ ü3y trEhgfo vnyn n]iw.nbJ' holv D]eafoÍdil nk ^

jc|olilslbb álldÍa]okÍ!l]jnÚósg

'IáÍ

kil 8yakor]i$iI iJ L.húsÚg.s

n'n.'l'nl,'|.]'kj| IvoD]okath'gynaL c4| i^nbJn ]<u]onbózn!|

Pánl|an pa|ásor uijú
A loyafurrk !5 ]óló|!.|n.k (d i kcrcl' lv|Í ^bmnik) mPgpÍko|l ló rllqt7.lc. iwnol higy.z1il.nü ^ ll fJltr| \Jl l|h! lr'D| 'f|

TEuEs MozDULÁTtÁ sÁG

Mn (]|cIazo|nvofr PcnÍó] ]iblnijllunk.^D]Ün])'ibéna7siikD]íry ban, náN) ] .'|ljsli|nsqlte] .cm vett Á7rc b.nlún|d, ha glo\ Pedi! ' dh!nk, o\ a Jlunk nem ül.|i hI|citj]' n]i'rd.nbj2o!1 3tialoí| T''üo''|\'|i'''tl'{'l'/'.'.|'Jd lasgn'ovúo{| induL|unk.|cg! fcdezóL í!ló 1l.].v Jlal DBII íeLónL n€ 4 e' d rrmcd i'|' I in.l mozd UladJnlá8bJ Íáu8o.!nI vlgvrIJobruknDgunkat3 Ío|J.!,i'n l |$t' ^íkminyi sebb h Íc]!1]in'Ja]itJ átkon bokrcn íil |.s1 |linil{]k iz ónu!.tr munka|!s.]l hoBy $kál8 mo/du.i|.trj IeÍhiásban 1ud 'D.]i']|a|'

Há ú3y v.|]i]k' h!lj), i ész..Vúlltnnii']k!i, i^Ún.] 0g 'sikmány kÉ||jLLnunk |]inIil.snilL'nk h, hag}]ukibb. (is JÚmedrijnk lc]j.s Nlq akkol js, hJ csY LóP(1s D]rF(l|]. |ózben áp

pa|ások Páft'uiiÚ
IdctaíoziLa szalvá5DdD, i ]ulr' J lzüvs ós a jjWV'ÍvJs | /.t Pda|cnyom*! i kózliik |óYóhasódi$ljI i]l l..l ].]|''l [ . []l! tn '

A modvdé|él csa|ádia
'\ frÉJ1ele|ek naE\

l(Lcn.mberi rálP len)ofrJliÍi.mlile'ehék

A ku|ya|é|ék csa|ádja
ILvPij' kl|yiknak' ljkí|ni|' í.ÍkiÍ,knik ós pÍ.nbI|J\jIu|. ^ na8yiábol hárcmyijg vigv Viv a|akúDrincLcnyonnj | \ n nD ] ' i kó' nli'rdahítsd |.iLron fult ]Jbuiial Á|'il.lt|J|trDil lünn

ÁLIÁTNY0Mox xt'vEÍÉsE
A, á||JbL korltr.uck ilofikc!.l)k tri$*'fie L.d\ tc]6bó| pbbrn mq.i\c i rcm!,s7.rcr.

lóbb ok' js ].hds!t$: \{tzl c,

$d.i\l.i'

ÍjlfrÍehdd l(Bt ó|i| dáLádiJnl| l.'N|.l ]l| '] h.V] D.r.skJ, , ridmrsLl i hnr, i7 ni\].n |ibon nó8v rjbuiFL(!|LLlvn.l.' in i nnnshnyomíb!ó\ ÉndVcrií kC(|.bb J kUl-v.i.o.'|' .] l']lBjl. ItJ]3 nNns|.Tyomd

J |!\.k!tr!*sei,

ALLATi/Y0M0|( Áz0l|osín{sA

Á hbnyonNk.r.\trin fi Íajmeghalj('is i nydhkcresós hdomi nyániL cik .N| ].i$j' 't.n.i ánl ánnál fTnh\Jbb is ónlckgsúb szcl.lc' nI hoz' hogv. |lf.s\úg!| ti'k']lyfuíejLes7ü|, !tv!|Íe|e]rct sziiksóc' ]il J

A nyú||é|él csa|ádia
^ nyÚl! t va dnyú |blP ápu ha, kerekaN*y lábujjuk ván' mi'rtli3 kiilónú|nck .gy' cl A há6ó |ib sokkalna8yobb a
Eainlk nqblilá!:LÜ elj!3yzaEld

|óh.ly kózóll] naPi út]aik so. Íá| nvo ]kd' GaPásokai balynik i|gük mó8óll, mc.

Ljbnyoool dhdyqk.dae, H'rdfui iíly &.nytú

j'á!nód

ETIBEB! I'IYOMOK KOVETESE
rcn.l'ri'n |Ün|l(, o]cLiivn

Á rág.sá|ófé|ékcsa|;djábJ hÍozi| cgy.bek nre Leit rZ e8ór, a Patkány, a meZi Fo. <,L i m{ikus,á2áfr&jklimóklsés a hód AligGíldfó]ikiajtánkcnl ku ]ón bi'ó n}ofr okát há 8]r.a( abber azonban kózó{k' hogy a hi Bó ljbikon iii, J D.||\őko. PédiE.!gy lábújjhlÁlh"ó RÜdyüinl a kiI-

A táoosá|ó|élék csa|ádia

'.Pnn)

külón]!}|t.gy{i]||LrÜ] lrc|. g i l o k i .i .i L rriik a7 a nyomkordisrl Lakls.bb
kell kúah] cé|F!vannak-É|d;uL Ío| Az.mLrcli nyom kijvclósónck ilaP.lvci lclrcscnD.[qr'.na.I i, iI laiok kiiv.lósinél |álota k k.1. cgyci|cn i8azr l(ii |ijnb!][ i /, h$y eb ^z bcn a sdLrm a k.rcsó skka|job moiivációit' Á]ta|ábanel nrondlraió,hogv k.zdó n)'.mk.lc!i']!k $L. kj könnyebb embe. nyo'nol köVe bbbnyne Íen3e1*án|kodóje]et |ra3yma3a ulí]' .' n]!! |gY kcz.ló' nékis |Ébétnéni lÓgálna Íról' ho8y néjreÍ.|!hi i7 oLntlthalado, Hr nr.8.ka!uk iudn]' hqy hányanáLk.t'áL ll cliítri'I riÍ,isotBr 9/ínoriukng8iz bt,jcrijlünk k] lgy ] D hos'ü 'akó,izósveq.en iti lalá]hdó ]ibnyonrok.t,ós o$7u gyobb h]ladisi ktrssiE csción nigyo|rb Ló|':\lNVt D(nhciunk, cs ol},ankor a .ipó $rckiószc mó|ycbtr.n nyonódrk i taLa'L]i,mlni rl oÜ'

EGYÉB ÁLLAToX HAGYoTÍ JELEK ÁLTAL

Áz á LLa ncD].sak líLrryonoka t' hancm c8yéb jc]eket is ha8ynák hi tok dán EZ lehetD]qlá8oLt makk (móku' vagy éFp.g} sJÍda8on'J Eu|. (rir.&!.s,)' A l+6bbsz& Í.kórgcn vagy fó|dön láthdó kaPaűsnyo hokál' jZ á]]ái tr]o2gás kővdkeztóbcn az ígakon latszó holzsoj;\ V]By kelitésekenlóvó szarvasa8anG.nF !5 .\.ntr]áÍabokon]itzó á3GálóhalaPásoktr] mokílL, 8aLL],akon (dd.ló.n hódok Íitin^iin ha8yolt njBnyofr3nó|),8állyakon, tdvLs. |cn, dólkcrilóÍn Í...rkódl szórc

UÍü|ék

Ahá1nha3|otürülékbólkóy.lkcztchi Lchclazá|hiÍajjE, azJLlJ n]3]'áj2t.*táPlÁléknésa nyof kg|dkod9inck idóponijir..

EGYE0| szEMÉLYEK BEÁzoN0siTÁsA

h ^l;]]ibkiijbbsé8ukbenó\,ijn]ényékiabúvóhevatáp]alékósiz

A nyofr alaFos ranll'nányozísi|ál' a .iPó liP$ának .s mlrrcldnck n*híározásáÉ|, á b|p $jjis nintidÁnak ó8z'tós.vcl sz.nó|yrc

*fl,
r\1
!
::{r

':l:
l o F i Jú \ i !4 !\ J i r k bP '.d

l(8,,I
^

^
^ kíol.i nyodövdók ! ni|Jl& dL

s^botbn be fudjÚr azonosilini J |ábblli gv,liiÁr' Á kÉshGv 's mcsíl!Ícajv.| kéPd á|koilmfunk Jz ]LLcl. migJssáEÁóL a nyon (mind|tüli'. líbnvomunk|Jr mú1]'{rqcboL P.dig a lesbúlyárc| 'aijt !2ion ml.dkel n\on !r1.nc*n r7 úhrán\ nr| ill !aE! nindrc|ó kiÍ!ló^xl.]é laláÍelYFl] muIltc'.*||.€ ' $}iL al |jrl cló9bb benélyé.lé* s7imnrltjkus+ á kó| |ibnrom2 Az $Yik m ula|hÍ, ho8y áz illeió saniil, vasv fuhi7 tÁ!|.ip.l a Yá]]án

^*i

M

fodu|i 6ib

a noi

lníll

N

lbrcÉillo

fo|\ou3J PJlk

NYoMoLVAsÁs NÁVcÁc|ó Es

A JÁRÁsMiD MEGÁILAPíTASA LÁBYoMoK ALÁPJÁN
d

Aláb.],omokból h trNBtudhd]uk' azt ho8yaz i||Ptólasanvagy8yor

tUTÁs GY0RS

g.;ppA J'o''P |ó70 ojd|o8ol toPpÁ|P|\''''|' 8ondoljlk véBi& h.E}'án l*Zülnek lábnyoh3in| aíikoÍ áda8Ds ükmbery sik vjdéken3y.LoBnu.L (l;!d az áb.ár a 256 o|dalon) ]la 5ruksé8.' k.Íc$unk!3y ]iFiL]'osÍi57'é53y.loBolju.k!agy.u55unk ál Iq'' njs.mijs slb.$cffcL, oJ]d j$y.??úkÍijrr nr]omokbJn mubl Aláb talajraórkczósckorc|őszóias]mkórinlia Í.|szinl(A), knyom Vaés nénlileB D]agaelóll loha. b|ail Ah%y Iörzsúnk e|óremozdÚ]' ésteísú|Iunkíát|re||ezzükaze]d| léYőlábra'a.ipólaIpa,'kieByene *dik", ésbljes iJi,oldd |.épÚ a b|áion (B),Amikü á más]kjábballé | Í'|' n' L 'd L |c' lábujj'k *giiségéYele emeliük |ábu.k'ta fii]dló|(D) A Iibe|&eLen ki'be. J.iPó oÍ. k]ssósórc]lral]ir blrit dü|é5e

s€b* váEhkor a cjPónyomok majd.éfreByencsrcnal nénlón helyel el, kednek ósa lóPélhoszglóIia maximumíl 8yJkoÍ ^$rcknyona móly,és i8en a lali]agnem velrclóészré, nyomelüLíjÍése.llcnben erőscn knajzolódik az e|ruEaszkodásokTh bcmóly.d&' Ahoay eI. gm.ljük Lábúnkai bhjiól' a .ipó homo|ot íXtor . nyom dijtti Í?szrc' a

Lasú 3yalq|ásesglén a jelle'nzó' az hoB}' ]átásközben a szokásosnáL jobbanszéüryiijÚka libúnkí' a .jp (A) ne'nvágódikna8| gÍóVel ia|aiba a

LÁssU GYAL0GLAs

GYoRS GYAtoGús

Ha li.sit nJgyobbscb.sslg( YjLfunL r Ló!óshosz va|amely.$ no veks,j| IJLP hossncng.lF kiiz.|n a' útnjnyéhoz,és Íii ' 'mlkoÍ c .mc|iük. ]ábunkú lala]ró|(c, na!-lobb i D)' cóvc I rugaszkodunk Ebbó| kö\t|kczik' h$y a |ábnyomclól kicsi( mély.bb |.sz, is kózv.l lPnülaz oü resznóEótt.Pro lóldkuPackgpzódik'
FutlllPls ko/ben á lePesbos\zt,v nyona kii'ii lávo|5á3pedig .yjkken (v'!yn. nyomok |ijze|ebbvJn nak . haladis képzc]ctb.|i kiizóFvo.a|ához)' nyom i $rckrószn(i gyengóbbm, .z or'ósznó| vEzoni cós!'bb.n ^ |átszik'

FUTiLÉPÉs

Á zsákmány íildözéséh€z használt kéPesség€ket a vadáBzakkor is ha3zno6íthat'a. nem váIt ha szercPcs€Í€ ÍolyLínő kerülne a vad helyéb€. A nyomkeÍesési eliáÍásokismeÍetében nagyobb sikenel téÍhetiinkki a veszély elől, ha az esemény€k t€dveződen fordülatot vennének.

A veszély e|kerülése és a meneküIé

leiünk Ío|yámán rcmélhetótcg ncm csünk GaPdiba ví3y soha Íog&j8b',áhomm mme*ülnünk kell' AZ [ÍÍ.|€ giluáció léslilcB l€lljl.a €ayánánt .ayike a l.ainrjbb cmberPnjbáló hz|yzefur. 'js ner' Ez a fgez.t áu d sz.l.p€l ékönyvb€4 m.í i bélm Ío*|állak ktj{éidek|ódésrc lorthahak 'ánot, npm podi8 azór|, meÍ ú| $k gyalol

NYoqoLvÁs^s NÁvcAc T És
laii úimütatán hii|'naZ: ákinek va|óban szük{fic !?n czeke a k* DP,*3PL'. ,r v n.,t.d nrf s* ánofiánylbJn' k]k.p?f,l soún saiáiitja c] ókd

^

vEszÉlY ELhEFULEsÉ.s r üENEIUlÉs

HOGYAN AT IVASSIUIK

Aménn]'ibfn ío$ii8bJ csün*' eló |éPéréi m $ |!hd +s.s infol l 'nd íádols7ercz,ünlhe8 JÍó|, h%yho|vásyun|,mi|Ri óPü|etbctr'b hel*a.s, lisuík hozá á menékü|és mesl.rvc2.íhc7', is r$viik ÍÉs a szük*8e1ekjk.jszü|.léld més.k*ü is,ha ncfr fud'uk, menn)'iü! TudnunkkeLL' ho3yscgilsóg hiányában sokkJlkÉlbb e+|yünki a7 Íénekü]ésh.7 kc||vcsz(Pgetnünk órl' va8ykijlsó scgilsóg.t me3 e8y ke||]gényLrcvcnnnnkkjákafunklóni, nem|.s7k.nnyűdo|8unk, H. kü]tinijscn M .8y!dül Póbálkozúk'
vi^3á|iu| úc8' mi|)Pn ánrasbó| kjszún] vTbikc]]J A .é3L ^\r fabl lóbbnüt lúl93!5Jn mrszil.k ám ÍéBL 'J|J Lit|.íalak.\ !|.ktr| dúsjloil ÉPilón),l3bd emck éPúIPIek P*|é. vJn $.llünl' íijleghr van nJunl ojyJn lrzkóz. kaníl, ebkés v's}'.rk.ir.$ kjd'.ab ahe||ye]kkiParhitjuk i habarcot' AbÓnlás m$k!i!sc.|óü lon do]jukát, ho3y..!||i mc|yikoldalána| édemls n!kj]itnunk' Ha lőbl) lVilágbJ' viIas!Zuk iz| .nely'K a Alqkónnyobbcn rc8i t+|áíalakka| bo|doE!||[lun| Aze|só |éfus egvben 3 bTnlis |$|thé^bb' |*in}ibb jdóigónv$ res2P á2esliL jijuk az ó$?s l€ a lá h$la.iús Ü3' hos]i azoldr|ajmonlln dl; habaÍMl Leh.tó]q J li] to!ónól kPzdiunk {üm', hog! es]] isgli] \á3V búloÍdü!bb]|.LlikaÍhasuk a bonlál r|c! |li üsY |áluk' hos] á nunka tóbb iF,lká| 5 igónyb€ fo8 Qnni, k.v.']ülti$icv]ze|.ícl i kikaPaí iny'3o|,.j nyomiukvis*á |yukbr Ha iklru]tmcgkziianL egy ieEljt, a Ióbbi hll sokkal kömyébb€ n fu! mcnn],

mEE|(ütÉs

;lL'

A KERITESEN?

HoGYÁI| Jussul|x FALoll? ÁTA

d . Á bÉ3b.*éPibNbbJl|9diÚr 'dni hqFn h3un\ nq'óh' kiqnld 2o[iln nó& rk*ol q hr n.n iqdiql' n!inriidligt

T.ÍÍsük Ííi s^,I]e{Í!n1!t]i 'niil. Al.kÍóneí\nyűitleLjs vólrcLhd i s/úÍjsdÍói,| LlL.'', I s|!k! lv.

AIAGÚTÁsÁs

i J|águlásjs a I|, |'Lilhil'onF ^Z !'|ó\á3bÚ a7o.LJ. ]|'*|]i 'iDn

K Az JÁTSZHÁTJUK ÚLltiziKET? HoGYAÍ
a Hi fc]Íed.2ik s7óbi, e*y!b kép$.lgeknck sem viÜu|k hi]án,[q jircNu.

k]!|i Ltlóink J iv.|]trtr|hJ trl!NI Lrlnn]' Ilii']|Ihi]lLiiL

NyoMoLVAsÁs EsNÁVIGÁc|ó

Á vEsz.LY ÉLKERÚLESE A MENEkolEs Es Réndézük úly í doj8Tkd, ho[y .Z órök a ].hetó qlkúsóLrb szercz' HaladjunkorJ-rnsyo.sn, rho8r .ik bnunk R"3"d!nL mcÁ m'rd"n a|lJ|m.i 'ÍJ'' nori\ ''\' llt hJ]Jd;sál, Íf|l.vP ho8r n.m vc' iN J/ jdo7ot

Á íqsi8 hc]yú|ó| az őrizciló| lüI+ó.i tibL] Nn]\^J(|b p'Iis is lolhat'uk c|líinósiinktónyél'H. i7 leEyen az&nrklntivJFv r.,], rlryverir rii

Ah t h oín$Ih{ ú 6 k & l rD .& j ü n n .ó khdJ, al k&d Ld| {rhljii!úl

t L 5il.d'

dij2óúk ciól' Nc'r kis e]ón9gk s/ljnri|'hi l,izlo$n ludruk' h(t} d |)onunkban |ó\tj| ytr.nbanrámak ! llPJj2h|l nlomkensók J2 ü|.llv.k ko2ód |óP ^mcnnvib.n l(l'n'|ákk'I nÚn] n,s]uk ludni |éÍí.ni (jk.l, i
| .' 'e t' ' n \U 'j 'L n . | . ' ' 1 db) á . \ J 11}'i

Anemvib.n i|kJ|ofrvgrúén, nr| Í'nl| |!Y Fi||.rn' ói,jkínLód adiúnkí'hidü'b.l€ 3 y embc 'á*, h*távés2lhcl]iik iz óÍ (nin(hi miah'dnánk ol) |i7t trl.iÍ !l||ába i ákezésunkko. gondoljukál,ét ha |ohet+es, ilüliLtr]| ![, ]|nrI co|l a szókéskdÍ Iqlkijnnycbbenvó8h.Z Iu'ljuk vin|]. ' íordÚl]onJ n Ú|[ltn, hq! !| reitózünr' is kiváiul( mi3 ü|dijlr]nk íé|há3\ nJ| J |.n.a5{'| ToLb múlb'onc'" h!'evrén Dw't n' dig glsa|.Nliuka hgiobb hhdósú|ld' r4]ké*c B.nUl]],\'|ó1v !Iij elóryünk van ]s, ki kéllh3gni|!n\ í5 olyan !|t;l!l' |J| \7.Í l.n nünk' anekkorán.$L bdÚnk' c5ik ckkor |.7dhdii'r| !o|dolk.dn] a7Ón' h%yán foilhehmke| a nyonuink.t, ósnl|.n! vYL|hr|úrk Íi|. A kü|ón|$6 €31's!3ek!él és .v J mód5zed 8mLm.k. Ánezkkel'c]fo3a*akük]ijü, l'lrtlil| n\!Ii' keÍesk n hszIibJn v:l]mk' akik ludni lo8FL nifu |.'l .i'FYlLii úsi iyomké.lsó e.j JI n]iltnl. Lihd ^nyomokd4úseidóbekgül' |y MóI|e8e|jűk' hoBy az á]cá'$al vcszlek$cl in]]LP á nyomokcLrui'& ked|

hdni, ahoBy.$| úcl' h.Íhi ]e ludiL'kMgyni ü|dözóinkci' Mcn.ku]é\kozbe| $s^' iz i'lőe]ó!l}. vl3vn kózvcrv. M' ](g} n| |uJNl Ko!Éiit jt'b'.r|at 'l, r

LABilYo.t| ElTut{TETÉsE FA{GGAI

Á könyvb.n Ém.íébtb.hniká| ki,zu]lJ|ijn./ J L.8(i]'trtj, Í,k Íilm' b.n is lal'lko7hJtÚnk vélé' LevéL|e] bonbtt Íii38.j] !)iir]ük c] |áb'

r.l3r b. i |rG n!o.Di'rka| e8y nihány móic.$ \^kivo nnuLrunke n.ij '.'kJ]L]k I n.i ] L].l] mTkd léV!||el' PoÍal, földd.|,l:\ $rnos ez a tükk egyik.azokni|, iD!|y.kd |.oü]rú]!|qP|!lni T.r Lc! bL Pas,alt r}omke.ésó szánría ] sóPÍ|nn'oDok Á i/ cvl a ]íbnyomok 'liJr ]Lsh j! ü |//.l l éppo|y.ylLvjnvá|Tal 'njnl |.| módsz.ÍeLoem Próbá|kozÚk] a jryom .Lll] llL\l]|n| .w i LLiwij|. jó.nck' ho8y ;iakÜ'jk ejtenióket, nó nyomo| fcLkublisái, va|ós2jnűlegé$ n]i!iI nnyhi ]

ÁÍGÁzotÁs vizEl.l

A n'yón való átkclós szinlón közkc

!'(]011ls, íjLl5 e|fr.ndhaló, hogv nesr n.m oL]rio kuÚlij$ Íjlnek\Élrédiengedik Ha.fol)os|L.|Il^'l\r'AlV1.'' minl'7t. az üldijzókkonnye. é\/évés2]ka ' sijlétés áÍnyalaiotkill.!ól' i m(lt-{ al3dóicg |óp'ódj]! 'meLy nóvénls2ijn]'é3u, v ago! lil*it G Á |ópós.k fókó. k a vókony haBynaknaguk trrin,s czck szinb RáádÁsu|'nág. Qkóly.bb Íolyón! dLsmerulünkáVjzbe' Jba|adiss.b.s9jg.kNihbcokl.g],

i'Viln

+

]8r hoBy holmászlnk kL i n) ]'1]L.l]] Ugy.nsik Prcblém;tié|ént, L]ionn' h'[r $\ü ú3ys2ó|Vír]ehddhnúgr, vr3y Ío|yi,b{]L Pabkból b| lcn irulkodó j.|ct 5e h.$']unk l<ónn}'en ]'hab, .iLi\ b|lhl mindenlcló vizcscPPckm'Ddnak u óhaladan|| mászásnyomo| kc elk j'rk iBy !ábdvo'na láüdóvli vá|nak Á nint a nyonrok c|tiin l.Gi.c k c!,ki'. Le8u|.ibl)!jiib] 'Dlyó hJ ]obÉiszjhfuásb]' ke||óencós a sodrisi iHlV, ho3r'(l\]Ijyq] dti qn v] kci'bbaaz ftnyb4 jneüPszcreln.nl. E8y |i]'o.$ki(tÚj. |ódikir.oyebbséBe!háá sodÍis seb viz.|ég nély ihhoz' hogy leb$n P.d'8 nlncscnck/ú3ók YJ$ 2uhda8ok

Á vEszELY ELKEAú|.sÉ A MENÉ(!LÉs Es

ÁleslLl |l!Úodnlóny.sct,b ikázj5j Echnikinak szjmil' hi k.nn'nl' s7rk|j! ['IJlm t|lo|ln!nk, vis}'kiiglk!|bolitotl liion (péLdiuln! ! 7ö. |l'rt |F|'7|'Í sz. il s1iikíit$, hoB]'i kiivek clóg n.gyo| |ég|ene(ós c|i8 kozi |\ dó*nisf, cLmo2dU]haianjlyunkJí' .\!fuk.|ynriJlll ||iikijM fraBa kólül, .nn nén Í€ ] a c|kc lni $], Éskiscbb hó^Bol hifyt hozáónó nvon]kC(-ó Í!rImúL so|d7.r nlr! .]yankor s mÜJdh nik ulinunk nyono| hi a s,]k. lik!]!8 il8toI ihll), hogynibiIik frÍad]anak i ie*\ülyú|k'í| az.jsij n.llí]y kofr, |i|jbc|jn|l!ó \7!nntcl(idós!k 'jk!d|hetnek ^ czii a7 ú| nrqr|eldúÍ'.]ó( ó.dcmcs méEiisztiiania.i bIPiji, sijl qry idoN J|iÍ ]. f rehd]üka.iPón|cl, Pi:Í* !\ák a*kor hi a Lin"L \tÍ].It\it'b tr'd]ukí{nlbh J 'ir .i| \JLnlIit'l,, hog| |e IudiUk Írz|i ú|dozőrnkd'mnd 9ziklasleÉ k(n.[s |.\( G íiEdjá8o! munki Pen i.vo

xtVEKEl.| sz0KE|"lÉs

Az YRiL LEuGBÁsÖsvÉ

Jbban j||, h.3\ o|dnmód5,f,Í |én).$e lhnl i,!1.sc/ó\]s{'sJ||]i,. iÍ.inyban |\\'8ÍuoIi7 o$.tr|ól H hiÚil!|c hiIilli\l]iÍl lIibb) |lchniki]ivJl egyút$n kcll iIkíni2 ib.n ómek YÉ8el,üldijzóin]r t'.]nl n,s]ik' holt v ó'vinv frcrdt k.ll fo|yhhlu|!á kúlakod.jst' Á/ i'sv.n)Íól viL(] ||ugÍj5frúlsz n.hiny bgji e|hJByja. Gipist, ts ilik!l]t'k ]|kihni7lí|( ^.Í,po{ J7 ercdeli ósvényen haladó ijrdi! visyJ|odyÍodil, hq{y |cs1imor]on Z(ikk.| kinijlt|ki'nli Iyo|rkÜ.vj ^ n]liúl.v.' siiriG(isc(sóL|Cn' úsíiilkoLIk.s/i]nF J2 eselleges

HALAOAS HATNAFETE

A sijál Lábnyoma'n|binyiló hítaleló haIJdá5Gíit Íilmck.. ]s BvJk ín |ítr|k) qtv'|t J^i lcrhnjkáknak' m.|Fket a kalonasagna]cJd nym]való |euBÍ;$.l' J ío]j.in'J.i ;l|cl!\*lriNv i7 ul lNiglisiyJ]!E1üÍ keíil alkalmáZáíJ

^

Djl'lyonín|ünhnÉ&IélödeóiJrdí

HALADAS HATBA. TEL!ESLEUqRAS Áz0svENYB0L

Á vÉszéLY ELKERÚLÉs.Es A MENÉ(ULÉs nó. aho| az ül c8yik o]dr|ln súrú kalmazhalóa l!Bctcdmónyesebbéí, kóóhébn vény2clhúzddjk' hitiíc|ó háládás keztlóPonliil Iigy ^ É!+| k.|| ml|vi]iszlani HJ a .yohok eEyv!. csk v*ct éíek á senm]bc., ijldiiZói'lk Jzomal fodni fi8iák'l]oEy f.keiki.uk vezébl ó*ct A.ól J2' h%1 jd{rlesz'e*€ c l okozunk J |'omÚnrbm h|ók rá|clnckJ \ a|ódi n!om.' nck, nri8 '^,]i Jhon' Á hit'í.ló hi|rdii5 fre8kezdEihcz o|Eí pönki lj|l$z!n]í .an nyon]Jln| hJlr'inyJbbák vá8r n.hezebben k]vclhdók lgméo.k folyóP ). ü|do?ók i8y nenr lPl kpmón},t,k|is b].i h*íltful4 ^Z ÍoBná[izonni| 8yinül a nyomok hiánya mi.i( PTnlosan i nyoDuinkbi |éPvel*yúnk 3.]0 |úPLí hítJíe|ée8y o|yanpT.lho7, ihonnánold.lra usoÍha'Únki2i'svón'ó1 H. Lchdsé gcs' vaú8 lJ, i'lyobb szik|a va8y 93r].b, l!d!^kPt nyüjróbreP ]o ánPly clrciti .ézvé)ÚB{Y]Unk, tဠv moBó (J2 u|dii2ó szémszó8óbó] n),om'lnh J 0!8d1unk ]ovók cló] Anr.nnvibor lJklkjnk beváli:! a k.Ícgjk Édóks Percket veszilc' lafol lchli ÉÍ]{Jn* J n,|tóPáíon rást a 9ik|.i\ |r|i].n,5 € | € 3 l idó mú|vl kc/d.n.| gyJn'kTdnies Elóbb.utóbbbú széb!2nL. |y.m nkmenlin lalálháló9ákly.k.n' hoBV Ícjf.d.1ikaz úinyomo' ám Pa|al nijvc|ni rudjut aZ dí los,

b'n |elérünk úÍó|,Jsí|VjE!|k i lcrcp.n az A 6e]]ény.8e,hoEy i2ü|do/killhLs7 k] nn!|'|]. !ih l.'w trhl .s e|rinyarodfunk' hoEv J kivinl trin| Í.]!. biIr]\.' |t'udíl'|.r hozi lPP|ó Jlal' A'n!ddi8 GzJc' sziknP( mire ne3'álijlijr i l.Iódi n\o.'old

AZ út|évágás n{idszclót pllil YlB], í'vómcgl.o^']]n\' L!Í F h'D4 I hJluk ForduLlunk ,]5:kal, ó5' ÍoLy;snjnnyil. {Íne!l t1rvunI cl me8e róvid ula|a fuyllb'n Hr8vjunk n.hJ]t ltrN!.!\n!ilq, minlha kinásztunkvo|ná.' vi^ó|, ósha Iuljail óLL'iiL, Ij.Dtr\nyo' mot is késziL\elünk, nljd{ilIhíl.aÍ.|ó haIadva|]+7rNul]'l|.l v'b. Ezl kóveióen. sodríssJ m$!]!yezó jrÁnvbJj 8y.]o$lliLtrl| i trt dg En áddt á pod!8' Jmcddi8 akátunL h.J |i|n\/|!'(ru|| íó] J paíon' ésíTlytá$u|< uliI i sáB2íö]dón Ahámis.romoLJl 'l mnr'li! J qldÍ;5*|e|knL:|e!nin\|'.ü]|e l l\J$ 6hrliuk'.mozaisun|íh|'d|J\?íiszaPoi.s dózók fu|é $doÁ j.r, |dcplc7'ődün| a

EGTÉvEsÍÉs torYlMEoERBEt| HALADÁSSAL vAtó

|i'fu'|,'|ú.' !V.v u|.

AzÚTLEvÁGÁsA

HUROI( LEIBASA

Ahumk kiÍág ulójijbm ncm m€ ko!áRdlmi/l iL'|, hi vÍl l.irhk Íe8yvet, |ékln \zímoLnunkJZ n és !s külón|.8et kabnai q{sú8ck úlnckt€ | c, ]Ús} 'nikori1l!y.lliIi'ik, TJdsuk n]''Nl i szcm!ikd, i5 kcEsünk io kilá|i5' b'l'si|óhclr'G kcl ut m.nlón' Hl c|h'lidtlnt mcnctle kezdiijtrknitn\l vállozhL 'z ni ibbÜaz ilán\bJn, Jhcícc/ J pontot|álfuIí!lhuÍto| |cíll men el JZ iünk visva eÍF á heLy.c'ihonnin Íi8velgmfr kiéÍheI]i'k ü|dö2ók moz8ásit,ésfr e8vim.Ih.iiL'k óker' Ira hj| 9kan vJnnik.rhh.2, h!s' va|am€ m yiÚkei íbImd|.rnnj tgBvÚk,lesaLább. nyomk!lÚ*jiükerQ

ífii l'|yJnkor lehct al' szinlón i |it[JsliB|;l hósználi, bcvik í{,3ós, v.By.svónyhéz *bT|. kalmazn],inri|or cltv i|bLu.k ism.it úthoZ 6.k,Anikot n]i'.sk mrntsy l00 mjc va'ryunkJZúló|, kb' ]sTJl ic[Znc3cs njnyban (e*'ün|bcn jobbr')' és .j8yal%o elÍÚÍdu|unk éljól hthdójc|ckd mlgunk *ái |Unkáz úl]s hl i()bbn Íordu]unk' h'sy}á (\i8vünk Í!] Poí u a'Íalha íóldüi R|m P.dig hJE'iunk fcliijnó |jbotofro|JI) {.l'bliukufunk.lP3) Ío\id vákaszon, mmtha Ezulin hiEi'l|ú mendben lisszarcgyünk Jdd|fi J Fnti& áhol ra. é3ydanbon léÍiinkal ütJ' cIhi|Jdunk mel|eitc'éslovijbbúlByúnk hoúokÍ, fóldúlon beionútó] távoIils'ke|' dpTík állal ícLhotdou G

És NYoMoLVÁsÁs NAVGAc r

^

ELXESÚLÉsÉ A MENEKÜLÉS És VÉszELY

ien' Mós az illetóról' annak Íuhárj.dlvaE! al;xJla m+érinlcttlárEy ól a lcvesóbejltd kigőzó|sén b k!P!s .j ^k.Ln' A kulya |églöbbsz&nyomkg.5ij V.N.|v íduglcldé 3|atá||, ik! ' á látható nyomok fr.Bvizs8á|ásivi] (l o]in/]' hq]y i [uiyi J e3l.|.. ló iyonrol köveii< A nyofk.rcsij valamiL t.sá, amikor a .él5zéfrél], zlk, Áz üldözóknck glkoÍ nem kc]] í)LJ Liy'ln]iN| i vJ|l]dj nyom mesb|á|ásávxl,mivcl' |ulyá róvi.lnnjiLi' jcr? .j hIlÍ$ trányr, t'djL'k, hosy üldőzóink ryon|e.$n ku(JivJ| s rg' ^nen.yiben mis ncnelü|!si hk!iL.jhoZ |t.LIn']yinl)']ounk deltc?.ek, éBés2en llycnkor ninc énehc fólrcve7efus (|lfiü rk.l m.!ln ll idóÍ nagyon.íjs iÍamoldiktihJ pÍóbijljL'k ' á||alnyilt l. Á Pl'ázó| c|cngedélt ]316km/h s.bcsy8él' az ű|dóziitl v!ren!\úicÍ.i/!üh D J I Ly'niL tóbbnyiiealka|m'zkTdnb kell,'8azdjF', ici+lj].ih!'' Ni J IrhJ d]|t

(IJTYA K A NY0|V]KERESÓ ELóL? TÉRHETÚNK tlooYAt{ |(ÜTYA I.|YoMKERESo
kutyá .9k iávoli rckdná lgyan a farkasna( Ám lóbb ea! évházü. ^ siiása sfr tonPíotn a 9áglóér2kól. Á lotyának viszony|a8 Ío*z a lávolább 1óv4 mozdula|i|] látíg - 6bbs+ük szinlaL ésaz s m.né| h3||ása|és m.giobb de kepes érzéké|ni kifinomuk iíigyak* 5ém , ylrvPl kdonasá8nál ésa Íéndvódelmi saAl&Izé kkel rendelkgzik A á va|.mint sókevény.knek és á|dozálaina( nélfij|drcn!é*k Iavinák fulkublására, kábiijszet ós rcbbönóanya3 kercúséE hasni|ják c k] Béclések nt á kltya sza8|óéEéke sre $yni||iószoljobb az cmb* müsze. jobb i |egkitiintjbbsza8éÍzékéló és rénél, nagyságÍendékkel Eknél js' A nyomkövetésl z le9i lche!óvé,ho8y a veleÍékmiÍi8yPk lemelne( i8y Ú frás más szaÉ izzadságol énber.*tében mindén a l$pcn8ébb sza8mF óPPo|yÉs'?d' mini az urjlényomai'kutya ^ tát is kópel Íelhmemiéskóvébi, l$ym az íá. (oti, anol a keÉséts2

E|ószú'stjszlázzlk]azclrqlijZésnen jómqrdtl.n ]'e Igoúlurk \ü.ndij(ii Í%{alálnimlnkd, Afía máslí\ rá, . Luiya mÉB 'in(i'lc v'}én Való ||fu.n'Á !'n jl'bl.l.n. |ei,PzzcIcsak .5aPdábaesün|. ^ dolal a *Utyaviselkédé*bó|izü|di,zijkÍ; í)!mI iihn' h|Y !.'IiDI inAe| J} a kó?lb.n bujtjrhabnL ésm.skc?Jjk a li7 !\ l Nr!\ Alulyák Ielíz;sának ájáPvdóen kó( m1 i.l |!lnl.c!G vá3y e|k k.l]au Uldözók ha]adásijt' |.]lLctrlii

lKÁK TEcH KÉsLELÍETÉsl
. . . .

A kuly' ésgazdija haladisil aZ á|ábbimódob| ].t.n[.Íi|k] Mászunk áinéhezenlehclóa|ad;|yokon Gyaloso|ruk kemén' sziklás ta|arn Hala'l]unk r ÍolyóPadmcntón' Há lPhel,ha|adiu.k háts?lb.n'

N Yod oL vÁ5Á5 sNAvcAc T É
]óllchetákího|mis7unk x I i vi/bó|, i k!tvi .Liil'l. !tribl' ÍlFb lílF anyomudkát, mó3]són]ün$ iIgi^)Lnujk ] l]0], nliikd).j nak időbete|ik, mi3a lülPm!'r l!'ÍiL]nli|Y'j Íilrl|.| trj '\/''lr.l Lehetőlcg igyekez2ünk i'ldi]! ugv Íe]ó| fúijon' ruiyáni[ ;8y í'|kJl n A kefrén!'szil]is lr|a]ong]'h8o|un ezekáhe|yPku3\an'slc||\innJIl/J8o|ki] l!*insltri|]n, Jd.Íeken a kulya kónny.n !|!ci^hÚ J s/]gl( |'

ELTUI{TETESE SZAGLlYoli'l0X

sz.gnyomunk íglsz'Vodisi(l kóv.lkczó l!n]'e?ii| !.Il'|]tlL(

k!Ú!d} kijvesb|a] NóVényzclné]kull Aha|adásunk fu nyábl íúilrvó]

{inÚ [cE!ó|dyn trh|!í| ók. tin'ór ' ÜondE{ w*dí .\i nBvü8l|ii a éíóLdir

dol3ozó tcnyc^|( E||enunk . Ma8as 6i ésá\dóvóny?.l A haladís i'ányábdLÍ'jjó*| ' A sá8nyon iz idii nrú|ísivil Íok lcnnún|!hogykcdc||e$ü]ri kcresé5nqkczd.\l c'i/L h.{yi |!la sasd ÍosÓn ÁtbE6 kinlilmón] ct koZóI J Vill\ ün |L n] ! ( ofu \a$'is,,h'll L',' J|JÚ túnil é|, Vik szgminlái, kú|i'nó'n j m.r8js fúiclcnlhd P(n'Ul'Í |(N|l lás ialajoa imeLyen.\cntv']s/ $v!nyz.l !T3. i|, J |tr|f,tr[k n|he zebb dolga vrD hr.$l nlm maiidrak a LcYcrjiiboi '!.n'*fyoinok ícLonr|'i f.]ll, ós ÁmikoÍa kUlya rjbukkinifrármálkihiiItnyunnL

. MBd]ünk L!.|s1tj] olv r h.]yckcn,ihoI na|yon í)k lmbÜ negÍol

léakoi, Jhc |Y.|kc| r kuNJ6i| üldőzók ok id.i \$l|hdneL miE sikeÍül;lá|on'k J kulvil Jz ak''

Ha kémón)i.'|i]oohi]idunk,8yenEébbs7i8nyonDtha8yunl mPd á sz& kulofulcn 5/]kÍi7ó verófmyben, himil c]]lLána m€ | $ben Á kérÉnvÍ!l5''r!| kiizc soro|ju|a ben,nubl' a ía|aklPtejét, csu a stk|it lJ]iil is i IiPóg.Íe Íöldct' Pay,

N Yo üTL V ÁsÁs NAvGÁc ó És

AiIYAG0K szAGÚ |BR|TÁti

jülr Ebn

yq ruhaddabd (kibíd

Er

Az iritáló szagúanyasoi annak r qÍ!.k[r L|i !kqiiI sóll, hosv a szágelnyonjáfra]da si]íuD|il' (iFnhdYd],iai álrol ezl azanyJBot c|hdyüljdiiiL lyet IaláLnun|.' vi2b9 vagy ahol eBy dÜibi8 }/inhlon s]8y $n.( bélqizolui} ' liL] ménténha|adhabnk, jó ca:Lygn ftl fur8ycltrLL|iL( !bL ] v} qoLnvomít Ez @rmészelcscn r.k kÚ(ya iPoin]d.] i |.v|8ó|.cnli i'áb.kr k.P'.k' küló.b.. '"9 A lcmészeleL]ím válószírűlcs .!k +y.t|.n ory.$ dd!o( 'n' lun*' aminékeléginiiáLó sza3a vin' e/ P.di! ncn n.n, D lLi105/ linid Li] lásnakindultállaiieicm:v$uabszitlj,dehJljsos. Ko$uI té|le!a8y mrd2a3ta,ós hú,zuk na8un]<uiár' vigvJ/Zun! h.Ny n. érjnkÜk mcg a lelenet, n.hosy á sza8a lj]<.üL]i'r]k.,iin(.c

VEGYI ANYAGO(

AsaBnyomDkal úB)liseltünterh.íJl! há élkoÚ.ké lovai, bicik lii vaB},iá.nij Vel ll)'énkoÍé!déhé\ frénegt fu.. i, m egéri c ez rnna (

K.Ieskéde|miíorsalombanhozzájulhalunk oLyio n'aJ..kaY, iilc ly.kke| é|nászihaljuk.ka1kutvikd G2kd e m}l8okn0NdÍc3l snDy J Lanok.alá lűzPló szukátjl va|ó tivokÍiásám leruelgk) ^ kunák számjra rcndkivü| kellcmci|ensz]Eú.nv'8ú |Íta|mi?, bJ! h€ so*szor bebjzonvosodotl, y a jól kóPz.t n],omkcnsó kÚly.ilnvi]t bÍepen ncm |ehel ezz.l me8iévazte.i'

EtHÁBÍTÁsA KuTYATÁMADÁs

Á szAGl{Y0M0|( ELFEoÉsE
NJ8yon ]cvés .nyJg |ctczik, .nrc|lycl o|yamyin .| |ehei Íedniegy .mbo szagnyonil, hoFy . kotya € | vesziG. zl ]lyen a dizelo|ái,a géPolaj, ] tok]ra3yna ós az ánizs: cz.kel a2 ijs!ényle kell }]öneni^i szóni. Á szélnck a nyomok cl|edéQre szo|Báló száEokál á kuiyá fé|é A rúhÁzatavagy á té*fu|eni e|íedőanya8 57ándékoltt'Ie||enlé' a bsheáí válrkjiü.9k ú'abb konpTnén5*| a sÉis^8u.' 'Vi.'i, k3l, ésá LUtvá u8}'ánúEy kiiveh] fudF mqd anyomai.kat

A.'omkercsó kulyákon kivü|au uldözók $[5^Ílrir. |tr|r'.]k[i F rcn.le||i€ z nek'soh.rÉbecii|lűk Lee$ hüc' |uiyi cfui.t,Nyikfun qy \o 'r)J.'P h.nor' ' (3 kéP.s dsaszoribni az i|]kJPÉál' u .nb( L$Í?licbbD lcl k Havan.á|únkkósv.gyégy nghóz kódafub' eBydrcnkutyalamida sát lends..intel ludjuk hárikni Akuty' ú3' van kik.Fezw' hogy a |GrunknaL az ;sy ákJnkna k vagy 3 toikun knak lBo.on ne kj Aneny. nyiben e3)cdúlugyunk ó5 csrné el, véiEyük.el vclüL á hárcol sza|adjunk ós legyúnkmcg mlndenIJ! vcgyuká t'nadásnak hosy ék]él nak éÍdekében'

H.iózisi !érk.P \''. lis Lg8') |

Fogalmak
AlipPont At!ÍkóPósz.lb.nh]wd.ixv]sz].tiii\i Ponl,édólszámn
v!fup|Lj h.|ycllr!/ 1 ]:k a lé*éPén Angol néíi'ld.szj.a7í)|Jl l.i('iigok ',1"". Árrp.l' k.Il.Ile vizmo,sis n]il.úrc szolgáló ho$zmcr. .,.or. r'. f'..i L.nr" anlás a l)ig.rh \.r!\ aF|\ okozla Blá'islerepliiigy Ho$zn{iCLhc]1o/kBle\tj krePláÍg\,ámeltnek* gnségevel ilá.ylü n.|L!|'! [Ybn] t'd]uki/ úíyr c$Pá! Akovgtfl.mb..\iIj!.i||.Íirh| híEhJ8r'd' jeléksfuab oekIiniició Á va]ódl ó\ l nli8nN\ ó\7.Ii tr.iny|irzótll Íokokbrnk|

Ho$Zúlágifok- üBy ponlnik i I ní]ybin frén úvo|siBit Iil.|^, |oo'ln.i. lÍány ladózkodási hcLynnk!s i ^ viszony kiíejeásórc ydBiló 'ciy. Íd|d fulel Íelóm&tlívolsíg. É8]' IiÍklPhá]óloniIlól nyugdi vJsv k .rdoli he|vhczbÍiÓ2ó ho9wüsiBl '] hrol5ás)a k.|d íelén']}l h\olsj néi líokig m.8 é2ak fc]é X.zdódéIkö. ^LondTicNn$j d kózrcL!ú glne[z.* (Br€ . n\'fi gll.íül Kilonólel 52les kóÍb.n

o[ozLr móÉ! hib. az tr'n\lúdlL Konve4Pn.ia - Á va]ódi ós ! lcIk.phi|o w.ln r,*okban kifeF4r drNs

$/l|

'

!] |o^{l,

Délk&-^zonos ho$7ú\isL ]n]rm ]iv1jPontokalö$.kijló, r ú]uÍ} kon kcrcsztii]halidók1]n7rL.lb|] v.naL ÉszakÍ.Ió nód lávolsás |]!y íiildl.l]7ipon[ük!3y adotlj.zint.s l.lk+|rílóvo|i]tó].\/Jk] v.rNyd!|i n.i']ybJnméÍ távo|sá3! ily.n Pg|d'ill a sz.|.$igiíok ],.nd n!!] kcldí!lú'n.n üVolsá8' For A szógmérÉsmódók$) .qrr |cli$ kú 360 fotbó| (), .By lok ^ 6| PÍ.ból (), éE| p.Í. pld'F 60 n.iíirT.bir(,) áll cÍ.ÉnBichi kózépidólcMT) |lndon {ifn$i.h nevún%vedá ^ btn (k n 0.) Iéró G]lhs\'5F.iL(i s^J'n| mell idó Unne!á|n ; ne| nneleziLl| ö 5^!.i|.|ú)

KöZv€ l hn

nány

A p.2'.iónk|j]

Lehúlós 6;Polemia) LPpéss.imIjló (pedomáen Lop.lodis - zajlalm' ó\Js v"g*.ig.ffi ratti-lr"a dn'!} ^/ .ü] h ü. !'LL|iL'| J /n|

'] Íb^Í

.n h J Dlth.iÍühi'juk

qt]' idoü h. yick cgy bizon)osP(Í!ll| (r.nds3úÍ J |!n8|rszini Mign.s.s ész L'.rki máE' ^7 ]tíúhoBárpoz'.ióh Ámúh.|JJ|.|[.h./[gJ.*ilósbo|ro| J cf! rPvókés2u|!l.|!l linÚló he|lm.8h.n.iro/.i5[o.

Napéjé$'énlősó8 A? iv anr kit n.tPi.j, imikolJz !:iyi|i i q.q ']\ PJLá Fir d v.r n.llv] Ponlinely Nápszúrís t.n hóD(i!ékLctinc| kliÍo\lry.kcdéí., Jnj(lld\!!Zc ^ Nyo. Á|Lrhil\\'ll]] Úrb.m.tqj) &llil lÜülPl.n\JLin[ihdi' kork.|clkcl' l / |'n i\'|cn{e' L!EsL']|ü'bb |€ ] d.1rJ J |.i|'n\on NyomkÜaós Á |] onkij! d.s ymqlhliri' Nyonköv€ l és vi8y enb!Í.i l.i Ir.rgvotn}o!Úk i.rnul'Lrnvo ^ll.i kát VaEv k,Ljblrttl.Ys) Rohel ! nln|'.nn!Lvn.k ÍIín Íiirr.'ilo ]uk he]v?dvm.i1, el beieri'|jük v|i |l,nbi,

nén.k.gvs!g' l,.n)'i szólcsni| n)|Nk (r,$2k&r,lil Jngolméíd|d) Tery€Ezin' rőlóft m*á$í3 lé|szi.óló| m.n migJs3a TétléPháb rüstsókg.s 6 v'vtr
Tórl.épháló gztrlnti &zak ' Á lllI TérkéPnáló'lDordináta Az ado! ('|linr.jlln] lL.v|'jl] !L [!ú.! 3'!$gé!!| m.8hiláfuzÓit k@rdlnlhú.| . Kil lccPlá*\?l ós Treibon.l képz.|.lb.lL qt]anes l.nál Univezálfu id6 A li]éko,ndásbin gfuenlvi.hj ki'ZiPidő)' A cPlnii Uniie'áljs M.íalorlérkéPháló ^ n'dlajzi óíe|embln \ Észlki'Ú| ni'nukló
P1 ór i | !d lBivg p '''T |d | a'

Á,]r.n]|Ú linóL|emc7L:n.| il!h ]i1[úó lokb!{\l|.l' in.||-

v.lódi é92at

vizi j.iní 5!lt\{8m.k nNÍ.\ú.|\/d8.nó ^ szakav X']l ('|!]r.r],Ponlol ó*,e[dli Ln vagVosvlny széIcsósi íok |[\ PÚ{nrk i. ]: s€ b esé8móij kóti| n t,ro |!nr)rr.$^,tun, szöróáI l] |ltol|ent tunrt i

Észlclét |ó(.l!mcnzi& tllkóPrc vctithdiúkkj zsíknány' ULdijzóIt;||átVagycm

e]ólnnntLo'ku^ún!ü] Nrho|d ú úy'rc]d kózli küLii'rL\ú8) ckkor

il JPJ!(o'

.sL|'j8i|)'koÍ nnnh.Ij |'VDl

Tijélozódási pTíl rt!ókGzü|c|.|.N]'k T.n8eri méíold

sP..iá]is hc]$/i'] t.i]ckozodl' JlD|ó| i kó\el|c4'i8 \.l.l]k a

\ w$ megtefl l.i

Szoiegyzék
d6wslbq qGBi lÚ u itDthl ttó 'iÍb.!i{e blt (qbi'oqMbfu!! úlJ új&od* Í'137 68n3(hÚdiL||hr'il dM4dlPondófughÍircúsÍB rd?4,!r,: (n N!v) tr.] L s

gi! údó Újfuk{t& 2G2l''I d?Lsddt !ejr5 hdr' j!Ú 6ra q

haí'si

'ókiPha

hÁ4J'

$^Úú

rNlo.Íti'Jr!P!Dtril^'l..t

'.li

NYoMoLVAsÁs NAvIGÁcIT Es
lPnbúhly.,zla',:,'{

húbbé|

hN.?dqú

ó*]Jói&

i6'iinui'id'Ú'ú''N

liP

lnht tljdd.uúl

qló

4iH)
v;hilFPl(r\l$^|. !iN nk J

\$4ÍÁeÍ.n]üTüÉN4li

FíJhnkMúrc|&(c6)Í9ls

N.4,€!

T'bPhJá

lld-s

xnJy*)

i.fuabn ioválEt

9*|rhNo j.bl 1Éd 1ó bÉreeis h*hyit*)

lMók{ÚeGkd*M' r]t. niide 6Fn*os'6

!6 !l ri&i)

És T NYoMoLvÁs& N^v|o^c

UdEd|É í Lv.l&

k.bl&liiPE|ó (qwE|á bb)

(DJ) 4,s
W^!d Í.M G.hr*6e!ha)