EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

STANDARD

Tartalmi területek 1. Mozgás

Fejlesztési területek Nagymozgás

Tevékenységek
Testtudat kialakítása Szabadmozgásos játékok (folyamatos, több mozgáselemet tartalmazó, egymáshoz kapcsolódó mozgássor kivitelezése) Testérzékelés, tapintás, egyensúlyérzékelés és a vizualitás összehangolása Mozgásutánzás álló, majd mozgó helyzetben Egyensúlyozó rendszer Egyensúlyt fejlesztő gyakorélatok (úton, padon, kötélen, guggolás, egy lábon állás, szökdelés) Alapmozgások és koordinációjuk Utasításhoz, szabályhoz kötött mozgássor kivitelezése Ritmikus, ütemezett mozgássorok Két testfél mozgásának összerendezése Koordinált mozgás fejlesztése (ellentétes végtagok mozgása, hinta hajtása, lépcsőn váltott láb, akadályfutás) Célirányos mozgásformák kontrollja, kombinációja Mozgásutánzás álló, majd mozgó helyzetben Mozgásos tájékozódást segítő feladatok Mozgásváltás jelre, gyors reagálóképesség Gurulás, felülés, kúszás Mászások Járások (talpon, lábujjon, lábélen, …, pókjárás, rákjárás, stb) Járások felfestett formákon Masírozások: járások ellentétes kéz-láb mozgatásokkal Kötéljárás: földre fektetett ugrálókötélen Vakvezetés Előre-hátra, nyitott-csukott szemmel mozgás Járás ingoványon Kiút a labirintusból (földön szigetelőszalagból, kötélből, stb

Kapcsolódó fejlesztési területek

Szem-láb koordináció (transzfer hatás a szemkéz koord.) Téri tájékozódás és egyensúlyérzék Koncentráció Egyensúlyérzék, saját test térben elfoglalt helyének megtapasztalása, kinesztetikus észlelés

labirintus) Statikus egyensúly fejlesztése (dőlések, billenések, lépegetőhenger, trambulin, billenőrácshinta) Dobások: labdacica, páros dobó Ugrások, szökdelések: Ugróiskola Keresztbelendítések Indián szökkenés Gyakorlatok babzsákkal Hátraírás

Szem-kéz koordináció, téri tájékozódás Egyensúlyérzék, téri tájékozódás, szem-láb koordináció Szem-kéz, szem-láb koordináció

Kinesztetikus észlelés javítása

Finommotori- Páros gyakorlatok kézzel (nyitomcsukom, ujjhegyek összeérintése, stb) ka

Laza ujjmozgatások, ujjtornagyakorlatok Gyurmázás, gyöngyfűzés, ujjal festés, papírtépés, gyufaszál játékok Tárgyak tapogatása – felismerése érzékelő zacskóban Magvak válogatása – formakirakások magvakból Papírtépés – tépett papírból mozaik készítése Kartonpapír lyukasztása- papír varrása Gyöngyszemek válogatása – gyöngyfűzés ritmus szerint Képeslapok szétvágása – képdarabok összeillesztése Dróthajlítgatások – drótból formák készítése Gyurmázás, gyúrás – formakészítés Formakirakások lyukas táblán – pötyi Origami Szövés Mindennapi helyzethez kötötten Öltözködés, önkiszolgálás Taneszközök használatához kötve Lapozás, ceruzafogás, írószerek használata Játékszituációban Építés, illesztés, csoportosítás, manipuláció tárgyakkal, gyúrás, puzzle Alkotótevékenységekhez kötve Tépés, nyírás, ragasztás, festés, hajtogatás, gyurmázás Írásmozgáshoz kötve Színezés, rajzolás, formautánzás, áthúzás, vonalelemek írása Egyéb finommozgások tudatos irányítása, kontrollja Kéz, láb, testrészek, arc: mimika, beszédmozgásra figyelés, gesztusok Szabad feladathelyzetben Szappan forgatása, masni kötése, gyöngyfűzés, gyurmázás, labda elkapása,

Grafomotorium

2.Tájékozódás

Testséma

pattintás, csipeszekkel való tevékenységek, mozaikképek, malomjáték, építőjáték Technikai jellegű tevékenységek Építőelemek illesztése, papír tépése, gyűrése, hajtogatása, varrás, termésekkel, magokkal, gyufával kirakott képek, mozaikragasztás, szövés, fonalmunkák Szem-és kézkoordináció fejlesztése Ollóhasználat, célba dobó játékok – vízszintes és függőleges célba, karikadobáló, kugli, labda megütése bottal, célba gurítás, kapuba célzás, vonalak kibogozása, nyírás, sablonok körberajzolása Ujjmondókák Betűelemek, számok, betűk tanítása  Padlóra ragasztott betűelemeken számokon, betűkön mászás, járás, futás  Betűelemek, számok, betűk ragasztása  Betűelemek, számok, betűk felismerése tapintással  Betűelemek, számok, betűk vázolása, írása Homokozás Gyurmázás Festés ujjal, ecsettel Lendületes kézmozgások Színezés, rajzolás Vastag zsírkrétával rajzolás Betűk, szavak írása nagyobb, majd kisebb méretben Író és rajzoló mozgások, ábrázoló technikák egyre szűkülő határok között Nyomatékot erősítő gyakorlatok Formautánzás Térben összeállítható építmény, makett, síkbeli formák utánzása, reprodukciója, grafikus formák másolása négyzetrácsos lapokon, majd vonalak közé Átíróka Papír-ceruza gyakorlatok Színezés Labirintus feladatok Vonalkövetések Gyakorlatok tükörrel Milyen vagyok? Testséma mondókák Főbb testrészek megnevezése Testrészek részeinek megismerése Test szimmetriája Bal-jobb – oldaliság fejlesztése Azonos oldali testrészek megérintése nyitott, majd csukott szemmel Keresztirányú érintések nyitott-csukott szemmel Testrészek érintése, azok funkcióinak megnevezése alapján

Vizuális észlelés Általános ismeretek, szókincs

Vizuális észlelés Általános ismeretek, szókincs

Téri orientáció

Síkbeli tájékozódás

Időbeli tájékozódás

Társ testrészeinek megérintése Testésma kialakítása Fő- és résztestrészek neve, funkciója, mozgatása, tájékozódás saját testen, tájékozódás máson Hiányos testrészek pótlása Egyéni tulajdonságok felismerése, megfogalmazása Egymást körberajzolni, kiegészíteni Puzzle-testrészek Viszonyfogalmak használata  Önmagát tárgyhoz, személyhez viszonyítja  Tárgyat viszonyít önmagához képest  Tárgyat tárgyhoz képest  Síkban, papíron  Viszonyítás a helyzetét változtatva  Viszonyfogalmak máshoz vizsonyítva  Hármas tagozódás érzékeltetése polcon, tárgyakkal, … Körbevevő tér Jobb-bal tudatosítása – oldaliság gyakorlása Saját testen – egy oldal – váltott oldal Adott helyzetben – padban Változó helyzetben - körben Névutó rendszer fogalmak megtanulása, használata Téri orientációs feladatlapok Iránygyakorlatok Írásmozgás koordináció Pontok összekötése, formák lemásolása, kicsinyítése négyzetrácsos lapon Közel-távol Hány lépés? Torpedó Sor-oszlop (kép helyének meghatározása) Bohóc elölről-hátlról Eseménykép I-II. Tájékozódás üres hálóban Útvonalgyakorlatok (idegenvezeető, taxisofőr, honnan-hová?,gondolarséták, iránygyakorlatok, tájékozódás térképen) Függőleges síkban Viszonyfogalmai azonosak a téri tájékozódással Vízszintes síkban Földön, szőnyegen, asztalon, padon, A3as lapon, kisebb lapon, füzetben Írásfüzet 3-as vonalközében Egy napon belüli tájékozódás, napszakok megfigyelése, sorrendje Tevékenységekhez, jelekhez kötve Tájékozódási gyakorlatok a hét napjai között Naptár használata bővülő formában

Vizuális észlelés, vizuális figyelem Lateralizáció

Helyesírás

3. Figyelem

Vizuális figyelem

Auditív figyelem

Figyelemkoncentráció 4. Észlelés (percepció) Vizuális észlelés

Heti, havi, évszakot átfogó, éves Saját életévelkapcsolatos események időbeli sorrendjének meghatározása Dátumok időrendje Adott forma keresése kül. formák között Több forma keresése kül. formák között Azonosság-különbség észlelése (differenciálás) Diszkrimináció (alak-háttér) Gestalt-látás, egységben látás (formák, betűk, szavak, számok kiegészítése) Utasítás szerinti elemek kiválogatása Az összes egyforma kigyűjtése Fonalak követése kézzel, szemmel Nagy képen kis részlet megtalálása Képek átmásolása (kopírozás) Koncentrációs készség fejlesztése különböző zavaró körülmények között A figyelem tartósságának erősítése fokozatosan bővülő feladatokkal A figyelem terjedelmének bővítése, a látótér növelése Felvillantott információk megfigyelése A lényeges információ kiemelése Képekből, szövegből A figyelemmegosztás képességének gyakorlása több egyidejű információ megadásával Lényeges ingerre való következetes reagálás gyakorlása (koppintás, taps biz. jelek esetén) Reagálás ugyanarra az ingerre váltakozva, kétféle jellel pl. (leül-feláll) Zörejláda, háttérzaj készítése hangkazettán, feladatvégzés egayre erősödő háttérzajban  halk, hangszeres zene  forgalom zaja  énekhang  beszéd Hangdifferenciálások  Hosszú-rövid időtartam diff.  Zöngés-zöngétlen  Sz-z-c  S-zs-cs  R-l-j  B-d-p  Hangdiff. szavak szintjén Figyelemkoncentráció és aktivitás fejlesztése feladatlapokkal, játékokkal (pl.Jenga, puzzle, „türelemjátékok”, ..) Szemfixációs gyakorlatok és a balról jobbra való szemmozgás beidegződées Zseblámpa fényének követése Mozgás követése Képek követése Differenciálás: azonosság-különbözőség Kösd össze az ugyanolyanokat! Írd át az ugyanolyan formát!

Auditív észlelés

Színezd az egyformákat egyforma színűre! Alak, méret, szín összehasonlítása Azonosság felismerése a megegyező téri irányok szerint – karikázd be az elsővel megegyező ábrákat! Különbözőségek felismerése: karikázd be az elsőtől különböző ábrákat! Alakkonstancia, alak-és formaállandóság Azonos alakú, formájú dolgok különböző méretben, helyzetben jelennek meg Felismerés változó helyzetben, fejjel lefelé, elforgatva Diszkrimináció: alak-háttér megkülönböztetése Mi bújt el?  Több egymásra rajzolt forma közül  Girbe-gurba vonalak között Gestalt-látás (egységben látás) A forma globális észlelését hiányos rajzok kiegészítésével fejlesztjük Formák, betűk, számok, szavak kiegészítése egésszé Reprodukáló képesség fejlesztése térben, síkban Vizuális tagolás, rész-egész, analízisszintézis (képkiegészítés, puzzle) Változások megfigyeltetése (hiánypótlás) Vizuális emlékezet fejlesztése (Sindelar) Szem-kéz koordináció Labirintusfeladatok Vonalkövetés Differenciálás (kül. hangok, zörejek megkülönböztetése) Diszkrimináció (beszédhang, szótag, szó kihallása) Hosszú-rövid hangok megkülönböztetése Akusztikus zártság Szó kiegészítése egésszé Hallási inger irányának meghatározása Erre csörög a dió! Ritmus hallás utáni visszaadása, zenei hallás fejlesztése Magas-mély, erős-halk, gyors-lassú, hosszú-rövid hangok differenciálása Auditív, nyelvi szekvenciák fejlesztése Hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után, majd hallási sorrend utánzása Számfogalom erősítése hangok segítségével Kopogás, hangszerek megszólaltatása, csengetések száma Időtartamgyakorlatok Hangok felismerése szavakban Szavak szótagokra, hangokra bontása Szavak felismerése magánhangzóiból Hangösszevonási gyakorlatok Szavak felismerése első szótagjaikból

Taktilis (tapintásos) észlelés

Kinesztetikus észlelés (izomérzékelés, látás nélküli mozgásos észlelés)

Keresztcsatornák működése

Hang-, betűazonosítások Tapintással tárgyak felismerése, csoportosítása Mi bújt el a zsákban? Formaberakásos játékok Puzzle Formafelismerés hátra, tenyérre rajzolva Smirgliből kivágott formák, betűk, számok felismerése Hőmérséklet megítélése tapintással Látás kizárásával végzett mozgások észlelése Becsukott szemmel végzett nagymozgások Erre csörög a dió! Formák reprodukálása testtel Kézizomzat erősítése – árnyjáték Számfogalom megerősítése a nyitott ujjak padra nyomásával Testséma fejlesztése – a megnevezett testrész a falhoz”ragad” Tömegmérés bekötött szemmel Mit rajzoltam a hátadra? Hallott hang képének megkeresése Látott betű hangjának felismerése Tapintott tárgy megmutatása a képek között Látott tárgy megkeresése tapintással Tapintott tárgy hangjára reagálás Mozgással helyettesített hangok, szavak Jelek és képek összekapcsolása Két tevékenység végzése egyszerre: monoton versike mondogatása közben monoton ábra rajzolása Auidtív és vizuális zártság Kösd össze a képet a nevük mh-ival! Kösd össze a képet a nevében szereplő msh-val! Kösd a képekhez nevük első szótagját! Írd be a hiányzó mh-kat a képek segítségével! Pótold a hiányzó ékezeteket/betűket/toldalékokat! Auditív és vizuális azonosságokkülönbözőségek Kösd a képeket a nevükben szereplő 1 v 2jegyű msh-hoz Kösd a képet a nevében szereplő betűhöz! Auditív alak- háttér- vizuális azonosítás Írd a képek alá a nvében szereplő hosszú v rövid hangok betűjelét! Auditív és vizuális sorbarendezés Írd a négyzetekbe a képek nevének betűit! Auditív és vizuális ritmus Álló vonalakkal bontsd szótagokra a szavakat! Kösd össze az összetartozó szótagokat! Írd le szótagolva! Auditív és vizuális alak-háttér Tollbamondások

Vizuomotoros szem-kéz koordináció

Írd le a szóvégi mh.kat! Írd le a szavak 1. betűjét! Írd le a szó mh-it! Írd le a szóban lévő j-ly betűket! Vonalvezetés, betűalakítás Egyenletes vonalvezetés Hullámos, görbe vonalak Vonalköz tartása Labirintusjátékok Helyes betűalakítás, betűkapcsolás

5. Verbális (beszéd) fejlesztés

A beszéd formai oldalának fejlesztése (logopédus koordinálásával)

A beszéd tartalmi oldalának fejlesztése

Artikulációs, motoros, beszédtechnikai gyakorlatok Hangoztatás, időtartam, zöngésség Hangerő, hangsúly tudatos irányítása Helyesejtési gyakorlatok Szavak utánmondása, kiejtés, ritmus Ritmusgyakorlatok, a szótagkihallási fegyelem és a differenciáló képesség fejlesztése Hangutánzó gyakorlatok A beszédszervek mozgásának tudatosítása Időtartam-gyakorlatok Légzőgyakorlatok Ritmizáló gyakorlatok Szókincs Szófajok Szógyűjtés főfogalmakhoz szókincsbővítés Szinonimák, ellentétes jelentésű szavak, szakkifejezések, idegen szavak, szómagyarázat Szószerkezetek (szintagmák) kiegészítése, toldalékpótlás Analóg mondatok alkotása, mondatalkotás párbeszédes formában Relációs szókincs fejlesztése, viszonyfogalmak használata Kifejezőképesség fejlesztése Közmondások, szólások értelmezése Mondatalkotások – a mondat belső összefüggései, ritmusa felismerésével, szavak számozásával, sorba rendezésével, szöveg mondatokra tagolása, mondat szavakra tagolása, mondatok szóval való kiegészítése, összetartozó mondatrészek párosítása Szavakból értelmes mondat létrehozása Hagyományos nyelvi formák alkalmazása különböző helyzetekben (megszólítás, köszönés, kérdés, válasz) Hibakeresés mondatban, szövegben Metakommunikációs jelek használata A beszédészlelés, -megértés, kifejezőkészség fejlesztése, kommunikációs helyzetgyakorlatok A mondatalkotás, szövegalkotás képességének fejlesztése témákhoz kapcsolódva

Beszédészlelés Beszédmegértés

Grammatikai viszonyok (írásban is!) Beszédészlelés

Szófajok toldalékolása, ragozása Többes szám Mondatalkotás Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok írása Másolás, tollbamondás Szóismétlés Hangsor-ismétlés Szógyűjtés Szólánc Hangtalálás Hangkeresés Hangidőtartamok Zöngés-zöngétlen Szótagolás Beszédpercepció fejlesztése Memory Színekkel, formákkal, képekkel, fokozatosan növelve az elemek számát Mi van a képen? Természetes hangokkal Fonémákkal Szótagokkal Szavakkal Mondatokkal Memoriterekkel (fokozatosan növelve az elemek számát) Hallás után szavak visszamondása Megadott szavak ABC sorrendben való visszamondása Mondatbővítés Szövegvisszamondás, tartalom visszamondása, rövidebb szövegek, ritmikus versek memorizálása Helyzetekkel, érzetekkel (íz, szag, hőmérséklet, fény) Sorminta folytatása írásban Számlálás 1-1000-ig Számlálás visszafelé Számlálás 2-sével, 5-sével, 10-vel, stb. Számok sorba rakása Szóismétlés A vizuális emlékezet fejlesztésének gyakorlatai, de már az eredetileg meghatározott sorrend visszakérdezésével Az auditív emlékezet fejlesztésének gyakorlatai, de már az eredetileg meghatározott sorrend visszakérdezésével Hallási sorrend vizuális megjelenítése: a hallott hangoknak megfelelő képek kirakása balról jobbra, később a hangok leírása a hallott sorrenben Analógiás képsorok Műveleti sorrendek Matematikai analógiák felismertetése, használata

Beszédmegértés Beszédészlelés Szókincs Gondolk: analízisszintézis, válogatás, csoportosítás Szerialitás Ritmus Beszédmegértés Szókincs Emlékezet

6. Emlékezet

Vizuális – szeriális emlékezet Auditívszeriális emlékezet

Emlékezet

Verbális emlékezet Egyéb minta felidézése Számok sorrendje

7. Szerialitás

Auditív, vizuális észlelés Aud., vizuális figyelem Emlékezet

Szavak sorrendje Vizuális soron Auditív mintán Keresztcsatornákkal 8. Gondolkodási műveletek, logikai Analógiák

képességek Dedukció Szabály felismerése, követése Összefüggések felismerése Rész-egész viszony

A gondolkodási műveletek fejlesztése

9. Aritmetikai képességek

Számtani műveletek Matematikai fogalmak értése Számfogalom köre Mennyiségállandóság Az aritmetikai gondolkodás fejlesztése

Nyelvtani analógiák használata (pl. szóvégi ó, ő, múlt idő: -t, -tt, …) Eseményképekről való következtetés Szabályjátékok Sorozatok alkotása Társasjáték Tsd-i élet szabályai Szituációs játékok Eseményképek (ok-okozat) Időrendiség Öf-k verbalizálása képről, magyarázat, következtetések megfogalmazása Főfogalom alá rendelés (tárgyak csoportjának főfog alá rendelése, főfog. keresése, rendezés utasítás szerint) Képek szétvágása, összeillesztése Szavak szétvágása, összeillesztése Mondatok szétvágása, összeillesztése Zárójel alkalmazása, szorzás-osztás, halmazalkotás Főfogalom alá sorolás, tárgyak csoportjához főfogalom keresése Csoportosítás, rendezés utasítás szerint (csoporton belüli rendezés) Analógiák alkotása Összefüggés verbalizálása képről, magyarázat, következtetés megfogalmazása Szabály felismerése, majd alkalmazása Kauzális gondolkodás fejlesztése eseményképekkel Alapműveletek gyakorlása Műveletértelmezés fejlesztése Műveleti algoritmusok fejlesztése Mat-i fog-k áttranszponálása a mindennapi életbe, cselekedtetés, relációk felismerése Számlálás Számok elhelyezése számegyenesen Helyiértékek Számjegy-mennyiségi ábra párosítása Összehasonlítás Elvétel-pótlás Számok sorba rendezése Mennyiségélmények (tapasztalatokon, cselekvésen keresztül), globális mennyiség felismerése Több-kevesebb differenciálása (több érzékszervvel megerősítve: lépcsőn lépkedés, építés kockából, síkidomok rendezése minta alapján, számképek több variációban, mennyiségek sorba rendezése) Számképek, mennyiségek egyeztetése Ugyanannyi fogalmának érzékeltetése sokféle helyzetben Számlálás mozgással kísérve, növekvő és csökkenő sorban Jelek használata képi szinten

10. Olvasási képesség fejlesztése

Olvasástechni ka

Relációk közevtlen környezetünkben Viszonyfogalmak, több-kevesebb, hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb használata, a mérések megalapozása sok érzékszervi tapasztalattal Betű, szótag, szó, mondatsorok hangos olvasása Rövid mesék olvasása, az olvasmány feldolgozása Időtartam-gyakorlatok Szövegértés fejlesztése: Szereplők keresése, helyszín, párbeszédek, cselekmény, események sorrendje, mese befejezése, véleményalkotás Szógyűjtés főfogalmakhoz Szinonímák, ellentétes jelentésű szavak, szakkifejezések, idegen szavak (szókincsbővítés), szómagyarázat Szituációs játékok Relációs szókincs fejlesztése Szószerkezetek kiegészítése Toldalékpótlás Hibakeresés szövegben Nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok írásbeli megoldása, szavak pótlása hiányos szövegben kiválasztással, beírással. Jelentésbeli differenciálás, hasonló toldalékok közül a helyes kiválasztása Spontán és irányított beszéd (beszélgetés) Mondatalkotás analógiás képekről, eseményképekről Mondatok bővítése, összetett mondatok Metakommunikációs jelek, hagyományos nyelvi formák alkalmazása különböző helyzetekben, kifejezőkészség fejlesztése, kommunikációs helyzetgyakorlatok (szituációs játékok) Egy tárgy megfigyelése Emberi arc megfigyelése (csukott szemmel idézze fel, nézze meg újra, mi a különbség) Két tárgy megfigyelése (összehasonlítás, felidézés) Két gyerek arcának megfigyelése (ua.) Több tárggyal végzett megfigyelések (mi változott meg? – helye, helyzete, sorrendje, stb) Mozgássor megfigyelése (táblatörlés, virágöntözés, kabátfelvétel, cipőfelhúzás, stb) Mozgássor felidézése csukott szemmel, majd megismétlése Figyelj és rajzolj! Egy adott tárgy, dolog megfigyelése (nézd meg, este idézd fel, másnap hasonlíts, addig végezd, míg a 2 kép

Beszédészlelés Szókincs Emlékezet Gondolkodás képzelet

Artikuláció Olvasásértés, szövegfeldolgozás (szövegértés) Szókincs

Szószerkezetek, toldalékok használata, grammatizmus

Mondatalkotás szintje Összefüggő szöveg alkotása 11. Szándékos figyelem (koncentráció) Azonos idejű megfigyelések

Eltérő idejű megfigyelések

12. Tanulási stratégiák, tanulási, bevésési technikák

Tanulási technikák

Közvetlen fejlesztés Közvetett fejlesztés Direkt módon fejleszteni azokat az értelmi

egyforma nem lesz) Szöveg hangos olvasása Néma olvasás Olvasott szöveg elmondása (tartalom) Olvasott v elmondott szöveg néma átismétlése szövegbeli támpont nélkül Elmondás más személynek Olvasott v elmondott szövegről hangfelvétel készítése, visszajátszása Ismétlés Beszélgetés a tanult információkról Áttekintés:  Előzetes: cím, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrész rövid összefoglalója  Utólagos: aláhúzások áttekintése, jegyzettel való összevetés Ismeretlen szó meghatározása:  Szövegkörnyezet elemzése, felosztása alapján  Problémamegoldó gondolkodás Visszalapozás a könyvben a korábban tanultakhoz  Szótárak, lexikonok használata Aláhúzás, kiemelés Parafrazeálás: egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása Kulcsfogalmak kiírása Jegyzetelés:  Hallottak alapján  Olvasás közben  Jegyzetelt anyag vizuális tagolása Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és rögzítése:  Lényeges fogalmak köré illeszkedő asszociatív fogalmak  Alá- fölérendeltség  Mellérendelt viszonyok  Ellentétes fogalmak  Ok-okozati összefüggések Kérdések feltevése (Mit fogok megtudni? / Mit nem értek? / Mire kaptam választ? …) Válaszadás a kérdésekre (saját v más kérdéseire) Ábra készítése Anyag elmondása vázlat v jegyzet alapján Gyakoroltatni a hiányzó tanulási technikákat Figyelem terjedelme (hány tárgyra tud egyszerre figyelni) Figyelem tartóssága (mennyi ideig képes figyelni) Figyelem megoszlása (párhuzamosan 2 v több tevékenységre is képes legyen figyelni) Figyelem átvitele (váltogatni tudja

3 alaptípus: 1.: mélyreható tanulás: dolgok megértése Nagy összefüggések megragadása Új ismeretek régiekhez való kapcsolása Széles áttekintés Következtetések levonása 2.: szervezett tanulás: rendszeresség, jó munkaszervezés 3.: mechanikus tanulás: részletek megjegyzése Rövidtávú, pontos ismeretfelidézés

Figyelem fejlesztése

képességeket, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását Szándékos figyelem Megértés Lényegkiemelés (fogalomalkotás)

figyelmét)

Tudatosan irányított, szabályozott (pl. koncentrációs gyakorlatokkal) Részektől haladni at egész felé Meglevő ismeretek, sémák adják a keretet Fogalom létrejöttének alapja: tapasztalás Belső mechanizmusok kialakítása:  Rész-egész  Gondolkodási műveletek  Analízis-szintézis Nyelv szerepe a fogalomalkotásban (a nyelvi jel absztrakt ismeretek hordozója, elsajátítása csak megértése után lehetséges) Okok és következmények kapcsolata Logikai alap felismerése Dolgok eredetének feltárása Szerkezeti összefüggések megragadása Célok feltárása Egy dolognak, jelenségnek logikai osztályban v fogalomrendszerben való elhelyezése  Alapvető törvényszerűsé-gek tanítása  Strukturált minta kitöltése (emlékezet jobb működése miatt)  Alapelvek elsajátítása Ismételgetés:  Biztosítja az információ megtartását a rövid idejű emlékezetben  Elősegíti íz átvitelt a memóriába  Hozzáférhetővé teszi a memóriába korábban bevitt információkat Kódolás:  Egy jel, jelenség percepciója különböző tulajdonságok-nak, vonatkozá-soknak a segítségével  Új dolog kapcsolása valamihez A bevésés rögzítéssel kezdődik:  Anyagban levő értelmi kapcsolatok feltárása  Teljes, átfogó kép az egészről  Aláhúzás, bejelölés  Saját jegyzet készítése  Kulcsszavak kiemelése  Vázlat  Strukturális kapcsolatok (anyag

Összefüggések feltárása

Felismerés

Emlékezet fejlesztése

1. Információ bejuttatása a memóriába (rövid- ill. hosszútávú memória)

ritmusa, szimmetrikus elhelyezkedése,..) Aktív olvasás (olvasás előtt átgondolni, mit tudunk az olvasmány tárgyáról, közben kérdések megfogalmazása, megválaszolása)

2.Infomáció megőrzése a memóriában

3. Információ kiemelése a memóriából Problémameg oldó gondolkodás 12. Szociabilitás Szociális kompetencia (Közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulása, interiorizálása) Kapcsolat felnőttekkel Kapcsolat osztálytársakkal

Ismétlés:  3x-i átolvasás (1. átfogó kép 2. tényleges olvasás – szövegfeldolgozás 3. ismétlés, összegzés  Ismétlés részletekre bontása (ism. hosszabb időközönként – hatékonyabb) v. tömörítése (rövid időn belül többször)  Komplex v részenkénti ismétlés  Újabban tanultak eleinte többszöri ismétlése Információ elégséges tárolása (ld. előbb) Keresési stratégia (felidézés) Feladat megértése Tervkészítés Terv végrehajtása Megoldás vizsgálata Szituációs játékok Másokra való odafigyelés Rossz szokások levetkőzése Problémamegoldás képességének fejlesztése Szabálykövetés Szabályrendszer felállítása Következetes jutalmazás-büntetés Napi rutin kialakítása Magázódás Bizalom Tanár-diák kapcsolat szabályai Csoportmunka formáinak megtanítása Viselkedési szabályok csoportmunkában Bizalom, felelősség kialakítása Munkamegosztás Játék a szünetben Órai viselkedés szabályai Tolerancia, alkalmazkodás Autonómia Szolidaritás Felelősségvállalás

Szókincs Szerialitás Érzelmi intelligencia

Beszéd Érzelmi intelligencia Érzelmi intelligencia

Közösségben elfoglalt hely

Kommunikációs képességek