P. 1
tanterv-1

tanterv-1

|Views: 84|Likes:
Published by lipbal

More info:

Published by: lipbal on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY
 • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 • KERETTANTERV -- MINTATANTERV
 • A HELYI TANTERV MEGTERVEZÉSE
 • A helyi tanterv kialakításának sémája
 • ÁLTALÁNOS NEVELÉSI CÉLOK
 • AZ EGYES ÉVFOLYAMOK TANTERVE
 • 1. osztály
 • 2. osztály
 • 3. osztály
 • 4. osztály
 • KAPCSOLATOK
 • 5. osztály
 • 6. osztály
 • 7. osztály
 • 8. osztály

DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR.

HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA

MATEMATIKA 1-8. MINTATANTERV
Általános iskola 1-8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1-4. osztály Hatosztályos gimnázium 1-2. osztály Tizenkét osztályos iskola 1-8. osztály

Mûszaki Könyvkiadó, Budapest

TARTALOM

SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY ................................................................................................. 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK............................................................................................. 5 Kerettanterv - mintatanterv ..................................................................................... A Matematika 1-8. mintatanterv fõbb sajátosságai.................................................. A helyi tanterv megtervezése ................................................................................... A helyi tanterv kialakításának sémája .............................................................. 5 5 7 8

ÁLTALÁNOS NEVELÉSI CÉLOK ..................................................................................... 9 MATEMATIKA 1-4. ......................................................................................................... 11 A témakörökrõl általában .......................................................................................... Az egyes évfolyamok tanterve.................................................................................. 1. osztály .......................................................................................................... 2. osztály .......................................................................................................... 3. osztály .......................................................................................................... 4. osztály .......................................................................................................... 12 15 15 23 31 41

MATEMATIKA 5-8. ......................................................................................................... 51 A képesség szerinti csoportbontásról....................................................................... A témakörökrõl általában .......................................................................................... Kapcsolatok .............................................................................................................. Az egyes évfolyamok tanterve.................................................................................. 5. osztály .......................................................................................................... 6. osztály .......................................................................................................... 7. osztály .......................................................................................................... 8. osztály .......................................................................................................... 52 54 58 59 59 71 81 93

3

tananyagtartalmakat. a kerettantervvel összhangban a minimumkövetelmények és a minimumszintet meghaladó követelmények kerültek rögzítésre. tantárgy-pedagógiai. § 1. élve a kerettantervi szabályozás (Kt. geometria. Jól alkalmazható a kerettanterv által megfogalmazott minimális óraszám és az ettõl eltérõ magasabb óraszámok (Kt. rendszerezését szolgáló anyagrészek kerültek. évfolyamára. 10. elõsegítve a tantárgyak közötti harmonizáció tervezését. sz. sorozatok. A fennmaradó 20%-ba a kerettantervben nem szereplõ. mérés. az átjárhatóságot. §) engedte évfolyamonkénti átcsoportosítás lehetõségével. a kerettantervi elõírásokon túlmutatva koncentrál a többi tantárgy ismeretanyagával. felsorolják az alkalmazásra javasolt tanulói és tanári taneszközöket. az éves idõkeret mintegy 80%-át lefedõ tananyag részletes feldolgozását. a továbblépéshez szükséges tudás és képesség kialakítását. r. §) bemutatják a különbözõ óraszámi lehetõségeket. biztosítja a matematikai fogalmak egymásra épülését. hanem lehetõvé teszi az egy az egyben történõ adaptálást is mindazon intézmények számára. statisztika). a tananyag elmélyítését. 11. A Mintatanterv tantervi ajánlása a kerettanterv koncepcióját. r. § alapján (gondolkodási módszerek fejlesztése. Ezzel a Mintatantervvel. 48. egységes koncepció szerint tervezi meg a tananyag-feldolgozás menetét az alapfokú oktatás 1-8. számtan. 48. összefüggések. r. tevékenységi formákat rendszerezi témakörönként a kerettantervi rendelet 11. Nemcsak megfelelõ alapot ad az eltérõ óraszámban dolgozó iskolák helyi tantervének elkészítéséhez. amelyek Hajdu-taneszközökbõl tanítanak. a tananyaggal és a követelményekkel kapcsolatos elõírásait figyelembe véve épül fel. 52.SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNY A már jól ismert MINTATANTERV átdolgozott változata a Kerettantervi szabályozás (módosított KT. melléklet) esetén is az általános iskolában. osztályos gimnáziumok megfelelõ évfolyamain (Kt.bizonyos évfolyamok adott témaköreiben . valószínûség. Ezzel párhuzamosan.meghaladja a kerettanterv továbbhaladási feltételeit. a 6. ezen túl tartalmazzák a többi tantárggyal való tantervi kapcsolódási lehetõséget. Ehhez igazodnak a megfogalmazott tantervi követelmények is. §) figyelembevételével. A tananyag feldolgozása követi a kerettanterv által az adott évfolyamra meghatározott témakörönkénti elrendezést. A bevezetõ részben az adott szintre jellemzõ fejlesztési követelményeket. függvények. Az évfolyamokra lebontott tantervek (KT. Ezzel megszünteti a kerettantervi hézagokat. és a 8. szakmódszertani. Heincinger Viktorné matematika szaktárgyi szakértõ (0951) 4 . didaktikai segítséget kapnak az évfolyamonkénti tanmenetek elkészítéséhez a matematikát tanító nevelõk. §). algebra. az alsó és a felsõ tagozat közötti zökkenõmentes átmenetet. így a Mintatanterv minimumszintje . Tartalmazza a kerettanterv által meghatározott. Beépíti a kapcsolódó tudományágak követelményeit.

a látókör kiszélesítését szolgálja. a kerettanterv. de nem követelünk meg. A MATEMATIKA 1-8. a követelmények. illetve az alsó és felsõ tagozat közti átmenetet is figyelembe vegyük. így zökkenõmentessé válhat az alsó és a felsõ tagozat közti átmenet. osztályig egységes koncepció szerint tervezi meg a matematika-tananyagot. Ezek egy része elõkészíti a késõbb tanítandókat. amelyet minden tanulónak tanítanunk kell. MINTATANTERV FÕBB SAJÁTOSSÁGAI 1. hogy a társtantárgyak matematikai megalapozását. ezen belül a minimumszinthez kapcsolódó anyagrészek viszonyát szemlélteti.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KERETTANTERV . illetve a tananyag. osztálytól (az iskolára való elõkészítést is beleértve) 8. Korábbi nemzetközi felmérések kimutatták.MINTATANTERV A kerettanterv a jogszabályoknak megfelelõen a tanítható tananyag mintegy 80%-át öleli fel. mozgásteret biztosít a tehetséges tanulók optimális fejlesztésére. logikailag „hézagmentes” rendszerré kiegészítenünk úgy. más része a matematikai szemlélet fejlesztését. A mintatantervben tükrözõdõ koncepció fontos célja. csak azt a minimumot írja elõ. másrészt az alsó tagozaton is megközelítsük azt. hogy a szabadon tervezhetõ órakeret egy részét a matematikaoktatás számára biztosítsuk. Ezért a helyi matematika-tantervet tanítókból és matematikatanárokból álló közös szakmai munkaközösség dolgozhatja ki. a jogszabályokkal összhangban minden évfolyamon vannak olyan anyagrészek. Az ábra a mintatanterv. Az alsó tagozatos tankönyvek szerves elõzményei a felsõ tagozatban általánosan használt tankönyveknek. amelyeket tanítunk. A fennmaradó 20% kitöltését a helyi tantervre bízza. ezért a tananyagot és a követelményt (beleértve a minimumkövetelményeket is) a helyi tanterv szintjén kell belsõ ellentmondásoktól mentes. Matematika 1-8. A helyi tantervek szerkesztésekor lehetõség van arra is. A mintatanterv ajánlása szerint. osztály 5 . hogy egyrészt a felsõ tagozaton megõrizzük a korábbi színvonalat. hogy a magyar felsõ tagozatos matematikatanítás a világ élvonalába tartozott.

amelyekre továbbra is oda kell figyelnünk (ezzel támogatja a begyakorlást és a felzárkóztatást).A mintatanterv a tananyagot úgy építi fel. A különbözõ elképzelések megvalósításához a Programok nyújthatnak segítséget. s lehetõvé teszi a különféle helyi elképzelések kidolgozását is. hogy összhangban legyen azzal a kötelezõ. másik pillére a fegyelmezett. Ugyancsak tantárgy-pszichológiai megfontolásokból a tanterv arányosan tervezi meg a jobb agyféltekés képi dominanciájú és a bal agyféltekés fogalmi dominanciájú gondolkodás fejlesztését is. hanem a más mûveltségi területeken (a technikában. tartalmában és mélységében nagyon széles sávban dolgozzák fel a tananyagot. elõremutató divergens gondolkodás. Ajánlásokat tartalmaz az emeltebb óraszámnak megfelelõ kiegészítésekre is. és melyeket hagyja el. A matematikai gondolkodás egyik pillére a problémaérzékeny. A fentiekbõl az is következik. a környezetismeretben és a természettudományi tantárgyakban) megfogalmazott követelmények matematikai vonatkozásait is. Ez abban is megnyilvánul. Egyaránt figyelmet fordítanak a lemaradók felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. A mintatanterv egyik legfontosabb jellemzõje. illetve kiegészítõ összóraszámmal. hogy a taneszközök mindig több anyagot. hogy a pedagógus a helyi tanterv sajátosságait figyelembe véve rugalmasan alkalmazkodjék az osztály és az egyes tanulók színvonalához. Ezért a taneszközök az átlagosnál alaposabban dolgozzák fel például a geometriával. Ezért a mintatantervhez kapcsolódó taneszközök 1. ha a helyi tanterv csak a kötelezõ órakeretet biztosítja (ez csak a minimumszint eléréséhez elegendõ). a grafikonokkal kapcsolatos anyagrészeket. milyen súllyal és milyen mélységben tanít. az anyanyelv helyes használatára. A mintatanterv minden évfolyamon a kerettanterv szellemének megfelelõen nagy gondot fordít az anyanyelvi nevelésre. hogy nemcsak azokat a követelményeket veszik figyelembe. hogy lényeges különbségek vannak a tanulók képességeiben és törekvéseiben. amelyet a kerettanterv elõírásai alapján a matematikai nevelésre fordíthatunk. a gondolatok szabatos megfogalmaztatására és a szövegértelmezõ képesség fejlesztésére. A pedagógus dönthet. mint amennyit egy átlagos osztályban fel lehet dolgoztatni. hogy melyek azok a korábban tanult anyagrészek. osztálytól kezdve tantárgy-pszichológiai megközelítésében. osztály . Rámutat a kényszerû redukálás lehetõségeire. hogy nagy átfedés van az egyes évfolyamok tananyaga között. amelyeket a kerettanterv a matematika számára elõír. A tananyag koncentrikus felépítésébõl következik. 6 Matematika 1-8. rugalmas. feladatot tartalmaznak. Ez a felépítés rámutat arra. hogy figyelembe veszi. hanem a differenciálás lehetõsége bõvül. Vagyis nem a mindenki számára megtanítandó tananyag növekszik. illetve a kiegészítés lehetõségeire. kidolgozásra képes algoritmikus gondolkodás. a Programokban és a taneszközökben a megszokottnál nagyobb szerepet kap a matematika gyakorlati alkalmazása. hogy egyes anyagrészeket melyik évfolyamon. ötletgazdag. továbbá rugalmassá teszi a tantervet. A tantervben. valamint saját értékrendjéhez. mely feladatokat dolgoztatja fel. Rámutat a redukálás. A taneszközök és a Programok nagy súlyt helyeznek e két gondolkodási mód egyidejû fejlesztésére. Ez lehetõvé teszi.

hogy a tanuló matematikatudása értékesebb lesz. 7. Végül felhívjuk a figyelmet arra. alkalmazásra képesen. akkor gondoskodjunk arról. Van-e igény és lehetõség a képesség szerinti csoportbontásra? 2. A helyi tanterv összeállításakor gondoljuk végig a következõket: 1. A kiegészítõ órakeretbõl hány óra rendszeresíthetõ felzárkóztatásra.. a 6. de azt alaposan. Hagyjunk elegendõ idõt a tanultak begyakorlására. Ugyanakkor a kerettanterv által elõírtakat a 4. környezetismeret és a természettudományi tantárgyak tananyagát. Ha a tananyag összeállításakor eltérünk a tankönyvektõl. feltárják a tantárgyon belüli és tantárgyak közötti kapcsolódási lehetõségeket. javaslatokat tartalmaznak az értékelési normák kialakítására. az egyes évfolyamok számára kiadott Programokat és a Témazáró felmérõ feladatsorok tanári változatait. A helyi tanterv egyik legsajátosabb feladata a különbözõ tantárgyak tanításának összehangolása. elmélyítésére. hogy az így kialakított rendszer egymásra épülõ fogalmakból álljon. 6. hány dolgozatot írattassunk. A Programok alternatívákat is tartalmazó tanmenetjavaslatai rugalmasan alkalmazkodnak ehhez a sokszínûséghez. Végül a Programok az egyes anyagrészek feldolgozásához kapcsolódóan a tanmeneti alternatívákat is figyelembe vevõ módszertani ajánlásokat fogalmaznak meg. hogy a helyi tanterv csak a legalapvetõbb kérdésekben kösse meg a tanítók és szaktanárok kezét. a tananyag-feldolgozás menetének kialakítása. A tananyag végsõ összeállítása. illetve a technika. értékrendjük érvényesítésére. Pontosítsuk a követelményeket és az értékelési normákat. 5. A fenti dokumentumok csak ajánlásnak tekinthetõk. módszertani elgondolásaik megvalósítására. Hagyjon elegendõ mozgásteret saját elképzeléseik. illetve a középiskolai felvételi vizsgákra történõ felkészítésre? 4. A Témazáró felmérõ feladatsorok feladatokkal „fedik le” és értelmezik a követelményeket. és a 8. problémaszintû alkalmazására. tehetséggondozásra. részletezik a célokat. osztály végére feltétlenül teljesítenünk kell. Inkább kevesebbet tanítsunk meg. A Programok évfolyamonként konkretizálják a követelményeket. A szabadon tervezhetõ órakeretbõl évfolyamonként. A jogszabály lehetõséget biztosít a tananyag páratlan-páros évfolyamok közti átcsoportosítására. Matematika 1-8. Az alsó és a felsõ tagozat tananyaga és követelményrendszere szervesen illeszkedjék egymáshoz. A mintatanterv feladata a matematikai nevelés globális áttekintése. a követelmények pontosítása a tanítókból és matematikatanárokból álló szakmai munkaközösség feladata. Tartalmilag és a tananyag-feldolgozás menetében is egyeztessük a matematika.A HELYI TANTERV MEGTERVEZÉSE A helyi tanterv megtervezéséhez segédanyagként használhatjuk a mintatantervet. Több ismeret felszínes megtanítása nem jelenti azt. 8. ezen belül félévenként vagy kéthetes ciklusonként hány óra biztosítható a matematikai nevelés számára? 3. osztály 7 . ezért jelentõs különbségek alakulhatnak ki a matematika-tananyag mennyisége és színvonala között. Ezt a tankönyvek felépítése (nagy átfedések) is lehetõvé teszik. Az egyes iskolák helyi tantervei más-más óraszámot biztosíthatnak a matematikatanítás számára. hogy évfolyamonként mi módon és milyen elvek figyelembevételével értékeljük a tanulókat. Rögzítsük.

A helyi tanterv kialakításának sémája 8 Matematika 1-8. osztály .

Törekvés a tanultak begyakorlására. A logikus gondolkodás képessége. Emlékezõképesség. Igény a hiányos vagy meg nem értett ismeretek kiegészítésére. tudati feldolgozásának képessége (érzékelés. írásban közölt új ismeretek. A tanultak alkalmazására nevelés A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása. A magyartalanság kerülése. Értelmi nevelési vonatkozások A megfigyelõképesség fejlesztése Élmények aktív megfigyelésének. A helyes tanulási szokások kiépülése. monotonitástûrés. amelyeket a matematikatanítás során leginkább szem elõtt kell tartanunk. A gondolatok tartalmilag és nyelvileg szabatos kifejtésének képessége és szokása. A tanultak megõrzése.ÁLTALÁNOS NEVELÉSI CÉLOK Az alábbiakban táblázatba foglaljuk azokat a kerettantervben is megfogalmazott nevelési célokat. a munkával járó nehézségek vállalása. a megértett ismeretek tudatos megtanulására. akarati vonatkozások Spontán érdeklõdés. számjegyek írásának tanítása. Matematika 1-8. általánosítása. mások gondolatmenetének követésére. Nem soroltuk fel külön a nevelési céloknak a „pszichomotoros tartományba” esõ vonatkozásait. a tananyagnak és a pillanatnyi pedagógiai helyzetnek megfelelõen konkretizálnunk kell. mérõeszközök használata). Bizonyos helyzetekben ezek is elõtérbe kerülhetnek (például a beszédkészség fejlesztése. összefüggések megértése. osztály 9 . új kapcsolatok keresése. Ezeket az általános célokat az évfolyamnak. Munkafegyelem. gondolatok nyelvileg helyes kifejtésére. A tanár és a társak közléseinek figyelmes meghallgatása. Érzelmi. rendszerré szervezése. figyelemkoncentráció. lelkiismeretesség. Szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének képessége. értékelésére. Hajlandóság. Kötelességtudat. A munkasikerek átélése. majd tudatos használata. A fokozatosan hoszszabbodó és egyre intenzívebbé váló szellemi erõkifejtés képessége. fogalmak. konkretizálása. Hajlandóság és törekvés az ismeretszerzésre. a szövegek figyelmes olvasása. illetve a matematika jelrendszerével történõ megfogalmazására. az összefüggések megértésére. Figyelemkoncentráció és figyelemmegosztás. a szakszavak és a matematikai jelrendszer felismerése. beépítése a meglévõ ismeretrendszerbe. Bõvülõ passzív és aktív szókincs. kíváncsiság. Önellenõrzés. gondolkodás). alkalmazhatóvá tételére. tudatos figyelem. konvergens algoritmikus gondolkodás. igény és törekvés saját észrevételek. észlelés. Fegyelmezett. Az értelem nélküli bevésés elutasítása. átszervezése a feladatnak megfelelõen. Kommunikációs képességek fejlesztése Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata. befogadásának. kidolgozási képesség. Az önálló ismeretszerzésre nevelés A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban.

A gyakorlati alkalmazásra nevelés Tapasztalatok és ismeretek a matematikai fogalmaknak. Gondolkodási mûveletek (például összehasonlítás. kerülése. általánosítás. Az írásbeli munka és a szerkesztések esztétikus elvégzése. rugalmasság. egy-egy feladat. elvonatkoztatás. illetve más tantárgyakban (tudományokban) történõ alkalmazhatóságáról. Alkalmazkodóképesség. eredetiség. Pozitív énkép. ambíció. Hajlandóság a szokatlan feladathelyzetek és az esetleges sikertelenség vállalására. a korábbi elképzelések megváltoztatására. analízis. képzelet. Sikerélmény. önbizalom. Divergens gondolkodási képességek (problémaérzékenység. mások gondolatmenetének megértése.Értelmi nevelési vonatkozások Problémamegoldásra nevelés A tanultak alkotó alkalmazásának képessége új ismeretek feltárásában. értékelése. Ambíció. újszerû megoldások keresésére. hajlamainak. A közösség normáinak elfogadása. Értelmi együttmûködés képessége. osztály . helyes értékelése.). Akaraterõ. áttekinthetõ füzetvezetésre. teljesség. Reális énkép kialakítása A tanuló saját adottságainak. ötletgazdagság. Tudatos önfejlesztés. alkalmazása. hogy a matematikai ismeretek és a matematikatanulás során kialakult képességek a mindennapi életben is hasznosak és széles körben alkalmazhatók. segítõkészség. akarati vonatkozások Érdeklõdés a megszokottól eltérõ feladatok iránt. 10 Matematika 1-8. Önbizalom. gondolatmenet esztétikájának meglátása (egzaktság. a beilleszkedés igénye. Esztétikai nevelés A matematikai tartalom. Érzelmi. jobb eredmények elérésére törekvés. eredetiség). a helytelen beszédforma és intonáció stb. A közösségben folyó munka pozitív értékelése. játékosság stb. analógia). A hiányosságok kiküszöbölésére. Helyes viselkedési formák ismerete és szokása. Annak a meggyõzõdésnek a kialakulása. Az egzakt. Hajlandóság és törekvés az igényes. módszereknek. eljárásoknak és gondolkodásformáknak a gyakorlatban. A szellemi erõpróba igénye. szintézis. Sikerélmények. Közösségi szellem. Törekvés a feladatok sokoldalú megközelítésére. Közösségi együttmûködésre nevelés A közösség normáinak ismerete. képességeinek és hibáinak ismerete. a helyes viselkedésre. A céltudatosság megjelenése. Törekvés a matematika eszközszerû alkalmazására. A gondolatok esztétikus szóbeli kifejezése. A pontatlan és a „pongyola” fogalmazás. a normák alkalmazásának a szokása. teljes és célratörõ gondolatmenet igényének kialakulása.

negyedik osztályban az összefüggések. osztályban mindennap legyen matematikaóra. eszközöket. a tananyaggal és követelményekkel kapcsolatos elõírásait figyelembe véve épül fel. „hézagmentes” és alkalmazásra képes rendszer alakuljon ki. A feladatok összetettebbek. mérés jelenik meg önállóan. A követelményeket és ezen belül a minimális teljesítményt úgy kell elõírni. osztály 11 . osztály 4 óra/hét 5 óra/hét 3. Az alsó tagozatos matematikaoktatás jellegébõl következik. Ugyanakkor tartalmában és követelményeiben helyenként meghaladja a kerettanterv elvárásait a következõk miatt: 1. és 6. illetve a valószínûség. Ugyanakkor évrõl évre egyre bõvebb számkörben. sorozatok. osztály 4 óra/hét 5 óra/hét 2. hogy a továbblépéshez szükséges tudást és képességeket biztosítsák. hogy az egyes tantervi témákat nem elszigetelve. 2. osztály 3 óra/hét 4 óra/hét A fogalmak megszilárdítása. Harmadik. A tanterv felépítése nem a feldolgozás folyamatát tükrözi. 3. 4. a tanulási szokások kialakítása. hogy az órák fõ témáját alkossák. statisztika témakörökhöz tartozó tananyag egy részét feldolgozhatjuk 3-4 órás összefüggõ egységekben úgy is. hanem a kerettanterv szerkezetéhez igazodik. amelyre építkezve eleget tehetünk a kerettanterv által a különbözõ tantárgyak számára 5. a másik három témakört beépítjük ebbe a kettõbe. nehezebb ismeretanyagra épül a tevékenység. Matematika 1-4. a képességek fejlesztése érdekében szükséges lenne. hanem egymással kapcsolatban. A tananyag-feldolgozás menetét az egyes évfolyamok számára készült Programok tartalmazzák. hogy 1-4. Biztosítani kell az egyéb tantárgyak (lásd késõbb) számára a kerettanterv által elõírt követelmények teljesítéséhez szükséges matematikai ismereteket. általánosabbak. osztály 4 óra/hét 5 óra/hét 4. A tartalomban felsorolt öt témakörbõl az elsõ és második osztályban csak a számtan. függvények. A matematika-tananyag koncentrikusan épül fel. képességeket. illetve eszközként használjuk a matematikai gondolkodás fejlesztésében. Ezért a tantervben az egyes osztályok számára elõírt tartalom és tevékenységek felsorolásában látszólag nagy az átfedés. egymást erõsítve dolgoztuk fel. osztályban elõírt követelményeknek. a felismert összefüggések mélyebbek.MATEMATIKA 1-4. Óraszám Osztály Kötelezõ óraszám Optimális óraszám 1. a kialakult fogalmak absztraktabbak. A kerettantervben elõírt tartalmat ki kell egészíteni úgy. hogy a fogalmak egymásra épüljenek. Az alsó és felsõ tagozat közötti zökkenõmentes átmenet érdekében meg kell teremteni azt az alapot. az eljárások begyakoroltatása. algebra és a geometria. - Ez a tanterv a kerettanterv koncepcióját.

segítik a tanulókat a fogalmak kialakításában. a felejtés kompenzálása. Otthoni munka Átlagosan 15 perc/nap minden évfolyam számára (ezen felül esetenként szorgalmi feladatokat adhatunk). Ezen túlmenõen rendszeresen biztosítsunk órát a korrepetálásra. illetve a kombinatorika elemeit. algebra és a geometria. osztályos tananyag nõtt. hanem a többi témakörbe beépítve írja le az elvárásokat. 12 Matematika 1-4. hogy a környezetismeret és a technika tananyagának a matematikával és egymással közös részét (elsõsorban geometria. Ezért a leszakadóknak folyamatosan szervezzünk korrepetálásokat és a tehetséges tanulóknak szakköri foglalkozásokat. hogy nem tudunk differenciáltan foglalkozni a tehetséges tanulókkal. az órakeret változatlan!) Ezért normál 4. 4. Ezért a kerettanterv. feladatsorok feldolgozásából kiindulva mintegy felfedezze azokat. és ennek megfelelõen a mintatanterv az 1-4. mérés témakörökbe beépítve eszközként használjuk a feladatok megoldásában. illetve kombinatorikát. Vannak olyan anyagrészek. Ilyenek például: statisztikai adatok gyûjtése. hogy tanulóinknak ne okozzon gondot a felsõ tagozatba lépés. Az elmúlt évek matematikai felmérései súlyos hiányosságokat állapítottak meg a tanulók beszédkészsége. amelyek begyakorlására az otthoni munkában a szokásosnál több idõt kell fordítanunk. akkor fennáll a veszélye annak. mások gondolatainak megértésében. ha a helyi tanterv nem biztosítja legalább a heti 4. matematikai logikát. illetve a nehezebben haladókkal. logika. hanem a számtan. A témakörökhöz tartozó tananyag részben tartalmazza a halmaz.. az otthoni környezet felmérése. ha azt szeretnénk. mérések témakörben) komplex módon tanmenetben és óraszámban összehangolva dolgozzuk fel. A TÉMAKÖRÖKRÕL ÁLTALÁBAN Gondolkodási módszerek alapozása A Nemzeti alaptantervben a gondolkodási módszerek alapozása önálló témakör. a köztük lévõ kapcsolat felismerésében. évfolyamon nem önálló fejezetben foglalkozik ezekkel a területekkel. A korszerû matematikatanítás törekvése. Ezért ez a tanterv és a taneszközeink különös gondot fordítanak erre a területre. a valóság megfigyelésébõl. Ezért ez a tanterv minimális teljesítményszinten is megfogalmaz elvárásokat. Ha nincs mindennap matematikaóra. osztály . hanem tárgyi tevékenységbõl. az udvar. Az ide tartozó ismeretek a matematikai szemlélet fejlesztését szolgálják.5 órát. és 3. a lakás. leírása és a matematikai szövegek értelmezése terén.1. a következõ órán feldolgozandó anyagrész elõkészítése. A házi feladat célja lehet a tanultak begyakorlása. esetleg a tehetséggondozásra. osztályban. osztályban is szükségünk lenne legalább a heti 4. feltérképezése. saját gondolataik és észrevételeik pontos kifejezésében. (Az 5. akkor a hiányt részben pótolhatjuk úgy.5 órára. Az alsó tagozatban nem tanítunk halmazelméletet. hogy a tanuló ne készen kapja az ismereteket. osztályban feltétlenül a matematikaoktatás számára építsük be a szabadon tervezhetõ heti 1 órát. 2. a matematikai gondolatok elmondása.

bár minimális teljesítmény szintjén csak a 10 000-es számkör ismeretét várja el. függvénytáblázatok kitöltését. algebra Az alsó tagozatos matematikatanítás alapvetõ feladata az alkalmazásképes szám. amit a következõkkel indokolhatunk: Összefüggések keresését. osztály 13 . Matematika 1-4. családi költségvetés). elsõ osztályban az órák mintegy 80-85%-ában. Ugyanakkor csak a 10 000-nél nagyobb számkör teszi lehetõvé például a mindennapi élet követelményeinek megvalósítását (vásárlás. Ezek a feladatok elõkészíthetik a szám. sorozatok A számtan. osztályban a 3-mal növekvõ vagy csökkenõ sorozatok képzése egyaránt szolgálhatja a 3-mal való szorzás és osztás elõkészítését. A leírtakból következik. Például a 2. sorozatok képzését.Számtan. eszközként használhatjuk a matematika egyéb témaköreiben is.és mûveletfogalom kiterjesztését is. Ez a tanterv önálló témakörként írja le a matematikai mûveltségnek ezt a területét. Összefüggések. Ezért a mintatanterv a 4. osztály végéig a 10 000-es számkör megtanítását írja elõ. elemzését stb. ugyanakkor fegyelmezett gondolkodási képességek alakítása. grafikonok készítését. Harmadik és negyedik osztályban. a szóbeli és írásbeli eljárások megtanítása. s majd a felsõ tagozatban önálló tananyagként elkülöníthetõ óraszámban is szerepel. A szokásosnál nagyobb hangsúlyt helyez a szöveges feladatokra. A felsorolt feladatok teljesítésének érdekében ez a tanterv a következõ területeken meghaladja a kerettanterv matematikával kapcsolatos elõírásait: A kerettanterv a 4. a tízes átlépés gyakorlását és a számok számegyenesen való elhelyezkedésével kapcsolatos tapasztalatszerzést. a biztos szóbeli számolási rutin alakítására. amely ehhez a témakörhöz is kapcsolódik. majd fokozatosan csökkenve negyedik osztályban 60-70%-ában. algebra témakörben tanultak megerõsítésére. osztály végére legalább 20 000-ig. a rugalmas. Már elsõ osztálytól kezdve figyelembe veszi a gyermekek sokféleségét. alkotó alkalmazására sok olyan feladatot dolgoztunk fel. függvények. a funkcionális analfabetizmus felszámolására. a számolási rutin fejlesztése. beleértve a kétjegyû számmal való szorzást és osztást is. emiatt a tananyag igen „széles sávú” feldolgozását javasolja. Különös gondot fordít a számolási eljárások elsajátíttatására. hogy ez a témakör az összóraszám nagyobb részében fõtémaként szerepel.és mûveletfogalom megalapozása. de lehetõleg 100 000-ig javasolja kiterjeszteni a számkört. elmélyítése. az írásbeli mûveletek begyakoroltatására.

grafikonok és a mérések tanításától. osztály .és mûveletfogalom kialakítása és elmélyítése szoros kapcsolatban van a méréssel. „valószínûségi játékok” kimeneteleinek megfigyelésével. lejegyzésével. statisztikai feldolgozására is. a nézeti rajzok. Az elmondottakból az is következik. osztálytól kezdve fordítsunk különös gondot erre a témakörre! A tanterv a szokásosnál nagyobb súlyt fektet a mindennapi élet geometriájára. hanem tematikailag és a tanmenetekben összehangolva javasoljuk feldolgozni. mérési eredmények gyûjtésére. 14 Matematika 1-4. mérés A képi gondolkodás. osztályban 10-15%. Ugyanez vonatkozik a gyermek mindennapi életével kapcsolatos adatok. Ezért a témára fordítható óraszám nem határozható meg egyértelmûen. Ennek ellenére a geometriatanításunk nem lehet tankönyvcentrikus. osztályban 20-25%. alaprajzok alkalmazására. a függvények. a fogalmak kialakításának. Ezért a tantervhez kapcsolódó taneszközök bõséges és sokszínû feladatot tartalmaznak. értelmezésével. mint például a számolási rutin vagy a szövegértelmezés alakítása. A geometria. A szám. a térszemlélet fejlesztése ugyanolyan fontos. 1. 4. Ezeket az anyagrészeket a technika és a környezetismeret is tartalmazza. hanem közösen elvégzett kísérletek. például a gyakorlati mérésekre. hogy a követelményeket összhangba kell hozni a fenti tantárgyak követelményeivel. A témakörhöz tartozó tartalmak feldolgozása nem különíthetõ el a számtan. Ezért ezeket nem egymástól függetlenül. Itt is vegyük figyelembe a többi tantárgy tematikáját. statisztika A valószínûség fogalomkörével elsõsorban ne tankönyvi feladatokon keresztül ismerkedjék meg a gyermek. A modellezés.Geometria. Már 1. Valószínûség. a tényleges mérés elengedhetetlen feltétele a geometriai látásmód megalapozásának. készítésére. mérés témakör önálló óraszámának aránya az összóraszámhoz képest fokozatosan nõ. egymást erõsítve jelennek meg a tanulási folyamatban. ezért ezek a témakörök mindegyik évfolyamon összefonódva.

Eszköztár. Ha ennek az óraszámnak a felét a helyi tanterv a matematika tanítására biztosítja. osztály. amely komplex módon kapcsolódik több tantárgy célkitûzéseinek megvalósításához. A kötelezõ óraszámon belül 1 óra szabadon tervezhetõ.) Hajdu Sándor: Matematika 1-2. évi 148 óra: Ebben az esetben feltétlen javasoljuk a „leszakadók” felzárkóztatásának megszervezését. évi 166 óra: b) Az elsõ félévben 4. tanulói segédlet (A javítási útmutatót a Program utolsó fejezete tartalmazza. Optimális változat a heti 4 alapóra +1 szabadon tervezhetõ óra. III. A kerettanterv alapóraszáma heti 4 óra. Matematika 1.) Hajdu Sándor: Matematika 1. II. színes korongok. Program. Ezzel biztosítható a 20-as számkörben a tanultak kellõ begyakorlása. Szeptember elsõ heteiben célszerû integrált foglalkozásokat tartani. Matematika 1. a másodikban 5 matematikaóra van. tankönyv Hajdu Sándor: Felmérõ feladatsorok. pálcikák stb. amely globálisan fejleszti a gyerekek képességeit. akkor a következõ lehetõségeket javasoljuk: a) Kéthetes ciklusonként 9 matematikaóra van. tanulói segédlet (Vagy számkártyák. évi 185 óra: Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 1.. osztály Javasolt óraszám I. Az 1. A szülõk. osztályos tankönyv bevezetõ része sok olyan feladatot tartalmaz.AZ EGYES ÉVFOLYAMOK TANTERVE 1. és elõkészíti õket az iskolai tanulásra. logikai lapok. tanítói segédlet Megjegyzések 1. illetve az óvónõk számára módszertani javaslatokat is tartalmaz. Beiratkozáskor célszerû felhívni a szülõk figyelmét a Hajdu Sándor-Scherlein Márta: Mesélõ fejtörõ címû kiadványra. 2. osztály 15 .

mint mérõszám. kettesével. olvasása. Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig egyesével. sorba rendezése növekvõ. Lényegkiemelõ és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával. olvasása. kimérése. statisztikai adatok gyûjtésével. algebra témakör keretében foglalkozunk térbeli tájékozódást fejlesztõ feladatok megoldásával. szokások kialakítása. Jellemzõk Összóraszám: 120-150 tanítási óra attól függõen. különbözõ állítások igazságának eldöntésével stb.Számtan. rendezése. mennyiségek összehasonlításával. szétválogatása adott szempont szerint. Számok írása. sorozatok képzésével. tartalmi megközelítéssel. A kétjegyû szám bontása 10-nek és egy egyjegyû számnak az összegére. mennyiségek nagyság szerinti összehasonlítása. 16 Ismert halmaz elemeinek összehasonlítása. gondolkodási módszerek alapozása Számfogalom Fogalmak. írása. szöveges megfogalmazásával. szemléltetéssel. Tananyag. a matematikatanulással kapcsolatos tevékenységformák megismerése. személyek. használata. valószínûségi játékokkal. olvasása. Tárgyak. <. hogy a helyi tanterv hány órát biztosít a matematika tanítására. Számszomszédok megállapítása. szóbeli és írásbeli kifejezõképességének fejlesztése. A sorszám fogalmának ismerete. számok. összefüggések megjelenítése tevékenységgel. Szövegértelmezõ képesség alakítása. osztály . modellel. összefüggések vizsgálatával. tevékenység. függvénytáblázatok kitöltésével. A szám. rajzzal. alakzatok összehasonlítása. A számtan. mennyiségek megmérése. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. a >. helyes használata. illetve csökkenõ sorrendben. A számolási rutin és a problémamegoldó gondolkodás. Otthoni munkára javasolt idõ: 35 óra. = jelek megismerése. helyes használata. rendszerezése egy (esetleg két) adott. illetve a finommanipulációs képesség fejlesztése. szétválogatása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Matematika 1. mint mûveleti eredmény. a matematikai tartalom képi. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése.és mûveletfogalom. mint sorszám. a problémamegoldó gondolkodás alapjainak. A természetes szám fogalmának megalapozása 0-tól 20-ig sokféle tevékenységgel. mennyiségek. A számok nagyság szerinti összehasonlítása. A számok írása. illetve felismert szempont szerint. Ezért a fenti órakeret mintegy 20-30%-a az egyéb tantervi témakörökben megfogalmazott fejlesztési és oktatási célok megvalósítását is szolgálja. illetve a matematikai fogalomalkotás képességeinek alakítása. A természetes szám mint véges halmaz számossága. algebra Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképességnek. Számok. rendezése.

rajzról. páratlan. matematikai jelekkel. Nyitott mondatok kiegészítése konkrét alaphalmaz elemeivel. különbözõ értelmezéseinek megalapozása a 20-as számkörben sokféle tevékenységgel. megfogalmazása szöveggel. páros és páratlan. Három-. Az összeadás és kivonás elemi tulajdonságainak. Tevékenységrõl. illetve kivonás. egyjegyû. rajzról.Tananyag. A természetes számok elemi tulajdonságai: számszomszédok. A számegyenes alkalmazása a számfogalom és a mûveletfogalom alakításában.és különbségalakjainak felsorolása. az összeadás és kivonás kapcsolatának felismertetése. Összeadás és kivonás írása rajzról. kétjegyû szám fogalmának ismerete. Mûveletfogalom és mûveletvégzés Az összeadás és kivonás fogalmának. leolvasása. a számok közötti összefüggések felismerése. Matematika 1. összefüggések önálló megfigyelése. Többféle megoldás keresése. elrendezésében a matematika különbözõ témaköreiben (például számok bontott alakjainak felsorolásában). illetve kisebbítendõ meghatározása. megfogalmazása matematikai jelekkel (esetleg tanítói segítõ kérdések alapján). A változások megfigyelése. Számok bontása két szám összegére. Tevékenységrõl. A számegyenesen való lépegetés mint összeadás. mennyiségekkel kapcsolatos kifejezések megismerése. Az összeadás és a kivonás különbözõ értelmezéseinek alkalmazása a 20-as számkörben. mûveletekkel. alkalmazása. leolvasása. lehetõségek. relációkkal. számok összeg. Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a 10-es számkörben begyakoroltak analógiájára). egyszerû szövegrõl tanult fogalmak. Kétjegyû számok bontása két szám összegére. egyjegyû és kétjegyû számok fogalma. összegyûjtésében. leírása matematikai jelekkel. használata. Számokkal. Kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása elemek. egyszerû szövegrõl tanult összefüggések megfigyelése. Kivonásban a hiányzó kivonandó. az egyik tag 10. megoldások kiválasztásában. Az összeadás és kivonás begyakorlása. Gyakorlottság két szám összegének és különbségének meghatározásában a tíz átlépésével is. többféle kiszámítási mód megismerése. megfogalmazása. számhalmazok tulajdonságairól megfogalmazott állítások igazságának eldöntése. állítások tagadása. lejegyzése relációs jelekkel. helyes használata. Kéttagú összeg hiányzó tagjának pótlása. mûveletekkel. megfogalmazása. Konkrét számok. négytagú összeg kiszámítása. osztály 17 . Páros számok bontása két egyenlõ tag összegére. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Páros. Az elõzõekkel kapcsolatos állítások igazságának eldöntése. gondolkodási módszerek alapozása Ismerkedés a számegyenessel. tevékenység.

egyenlõtlenségek megoldásával. megoldása tárgyi tevékenységgel. Az ebbe a témakörbe tartozó feladatok feldolgozását eszközként használjuk a számtan. rajzzal. Egyszerû szöveges feladatok értelmezése. ³. tevékenységek segítségével. rajzzal.Tananyag. a számolási rutin. függvények. Szöveg megfogalmazása tevékenységrõl. játékkal. Ismerkedés egyenletek. mûveletrõl. III. rajzzal.) Ismerkedés a £. mûvelettel. tevékenységeket 1. mûveletekkel (esetleg tanítói rávezetõ kérdések alapján). Ezért az erre a témakörre fordított óraszám nem határozható meg egyértelmûen. mérés témakörökhöz tartozó fogalmak elmélyítéséhez. illetve a geometria. a matematikai modell megkeresése. Rugalmas gondolkodásra. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Legegyszerûbb szöveges feladatok nem önálló olvasás alapján történõ értelmezése. a szövegértelmezõ képesség fejlesztése változatos feladatok. gondolkodási módszerek alapozása Szövegértelmezés és szövegkészítés Az összeadással és kivonással kapcsolatos szöveges feladatok feldolgozása tárgyi tevékenységgel. 18 Matematika 1. = relációkkal. a kreatív attitûd alakításához. algebra. megoldása tevékenységgel. Összefüggések. sorozatok Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. <. >. osztályban nem tanítjuk önálló témakörként. a gondolkodási mûveletek. a köztük lévõ kapcsolatok feltárásához. óraszámváltozat esetén: (Kiegészítésként javasolt anyagrészek. Kitekintés a 100-as számkörre. Összefüggéseket felismerõ és rendezõ képesség fejlesztése. Jellemzõk A felsorolt tartalmakat. rajzról. / / / Ismerkedés a római számírással. tevékenység. osztály . a számolási rutin és a rugalmas problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez. ötletgazdagságra való törekvés. a feladat megoldása.

gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések. Táblázatok kitöltése szöveggel vagy egyenlettel adott. Az összehasonlító. több szabály keresése. egyenlõ. számosságok változásának megfigyelése. tárgyak. a képi gondolkodás. adott szabály alapján.és a térbeli tájékozódási képesség fejlesztése. nagyobb. formákból. mennyiségek. álló periodikus sorozatok folytatása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Számok. lépegetés számegyenesen. Geometria. mennyiségek. kevesebb. színezések. Periodikus sorozatok képzése. (Kisebb.) Grafikonok. Sorozatok Számokból. függvények Számok. közti kapcsolatok megfigyelése. Számok bontásának táblázatba rendezése. több. mennyiségek közti ismert kapcsolatok megjelenítése nyíljelöléssel. tevékenység. osztály 19 . ugyanannyi. Matematika 1. párosítással. A szabály felírása többféle alakban. keresése. felismerése. A változtatás végrehajtása adott vagy felismert szabály alapján. megkülönböztetõ képesség alakítása mennyiségek tevékenységgel történõ rendezése útján.Tananyag. összehasonlítással. matematikai jelekkel. esetleg felismert szabály alapján. mérés Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. Ugyanazzal a számmal növekvõ vagy csökkenõ sorozatok folytatása a 20-as számkörben. jelenségek stb. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. Sorozatok folytatása adott vagy felismert szabály alapján. Sorozatok folytatása felismert szabály alapján. a geometriai fogalomalkotás elemi képességeinek alakítása. Otthoni munkára javasolt idõ: 10-15 óra (figyelembe véve az önálló mérések. megjelenítése például kiválasztással. Jellemzõk Összóraszám: 20-25 tanítási óra. formák. sorba rendezéssel. egyszerû egyenlettel vagy szöveggel adott függvény táblázatának kitöltése. ugyanabba a csoportba tartozik stb. a sík. felismerése. nyíljelöléssel. Összetartozó elempárok keresése. ugyanolyan alakú. Formák. modellezések nagyobb idõigényét). sorba rendezéssel. mozgásokból stb.

összehasonlításokat. az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. Mérési tapasztalatok megfogalmazása. Technika: Becslés. centiméterrel. a mértékegység. öszszefüggéseket állapíttathatunk meg stb. algebra témakör feldolgozásába komplex módon beépítve jelenik meg. a mérés. A tanult mértékegységek használata szám. Tananyag. tevékenység. A tananyag feldolgozásakor vegyük figyelembe a kerettantervnek a környezetismeretre és a technikára vonatkozó követelményeit. keskeny. Ûrtartalmak összehasonlítása. akkor a különbözõ tantárgyakban tanított tartalmak egymást erõsítik. becslése. deciméter. mérés. méter megismerése. alacsony. 20 Matematika 1. A centiméter és a deciméter.A szám. deciliterrel. Építés. Tapasztalatszerzés a mértékegység és mérõszám közötti fordított arányosság megismertetésére. mérõeszközökkel. méterrel. A vonalzó használata. Hosszúságok összehasonlítása. mérések Ismerkedés különbözõ mennyiségekkel. a hosszúságméréssel kapcsolatos kifejezések (hosszú. összehasonlítás. mély stb. Ha a helyi tantervben a tanmenetek felépítésében is biztosítjuk a tantárgyak közötti koncentrációt (esetleg integrációt). Mérés alkalmi mértékegységekkel (például kirakás színes rudakkal). Megfigyelés. A centiméter. kimérése centiméterrel. rendezés. csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévõ tárgyak körében. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény .és mûveletfogalmát.) használata. 20 cm-nél nem nagyobb távolságok megmérése. a mérõszám fogalmával. becslése. mérés 20-25 órájában is fejlesztjük a tanulók szám. megmérése és kimérése választott mértékegységgel. deciméterrel. napszakok. alkalmazása. Mérés alkalmi mértékegységekkel. magas. literrel. sorba rendezése. Évszakok.és egyszerû szöveges feladatokban. nap. Kapcsolatok A tananyag feldolgozásakor vegyük figyelembe a társtantárgyakra vonatkozó elvárásokat. ezért a témakörhöz tartozó tartalmak és tevékenységek közel fele a számtan. a vonalzó használata.és mûveletfogalom kialakítása és elmélyítése szoros kapcsolatban van a méréssel. osztály Hosszúság és ûrtartalom összehasonlítása. széles. illetve a liter és a deciliter fogalma. gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek. Ugyanakkor a geometria. sorba rendezése. Környezetismeret: Saját testhez viszonyított irányok. hónapok. a köztük lévõ kapcsolatok ismerete. rövid. statisztikai adatgyûjtéseket végeztethetünk.

ezért összóraszám külön nem határozható meg. nap.és mûveletfogalom kialakításával kapcsolatosan foglalkozzunk e témakörhöz tartozó feladatokkal is. Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai tulajdonság alapján. Tapasztalatszerzés elemi geometriai tulajdonságok fogalmának elõkészítésére. kiválasztása.) használata. elõtte. hónapok.Tananyag. ismerkedés a kilogrammal. jobbra. Tájékozódás. elõállítása kirakással. Irányok. Testek építése. A matematika iránti érdeklõdés felkeltése matematikai játékok segítségével. tengelyesen szimmetrikus formák vizsgálata. idõtartamának megfigyelése. Valószínûség. A tengelyes szimmetria fogalmának elõkészítése. gondolkodási módszerek alapozása Tömegek összemérése (egyensúlyozás). az ötszög és a kör felismerése. Matematika 1. Események idõbeli lefolyásának. A térbeli tájékozódást szolgáló legfontosabb kifejezések megértése. óra idõtartamok helyes alkalmazása. Alakzatok tulajdonságainak megfigyelése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A hét. közötte. fölötte. Évszakok. hét. mellette. alakzatok elõállítsa. A térbeli tájékozódással kapcsolatos kifejezések (alatta. irányváltoztatások. mögötte. balra stb. helyes használata. nap. osztály 21 . papírkivágással stb. napszakok. helymeghatározás a tanult kifejezésekkel. geometriai tulajdonságokkal. Alakzatok közül a háromszög. Alakzatok elõállításának vizsgálata Ismerkedés geometriai formákkal. statisztika Általános fejlesztési feladatok A rendszerezõképesség. óra. tevékenység. helymeghatározás Tájékozódás térben. alakzatok szétválogatása tulajdonságok alapján. a négyszög. Jellemzõk A szám. a megfigyelõképesség és a matematikai szemléletmód fejlesztése.

tapasztalatok összevetése sejtésekkel. A „biztos”. gondolkodási módszerek alapozása Valószínûségi játékok. például kockadobások kimeneteleinek megfigyelése. ábrázolása. lejegyzése.Tananyag. tevékenység. megállapításokkal. a „lehetséges” és a „lehetetlen” események elkülönítése. A tanuló mindennapi életével kapcsolatos statisztikai adatok gyûjtése. Oszlopdiagram értelmezése. osztály . Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 22 Matematika 1. elõállítása. Sejtések megfogalmazása.

pálcikák stb. A számolási rutin fejlesztése. Az önálló. A kötelezõ óraszámon belül 1 óra szabadon tervezhetõ. tankönyv Hajdu Sándor: Felmérõ feladatsorok. Program. színes korongok. ellenõrzés. Kételkedés. algebra Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképességnek. a problémamegoldó gondolkodás alapjainak. a másodikban 4 matematikaóra van. A kerettanterv alapóraszáma heti 4 óra. igazolás. elrendezésében. szóbeli és írásbeli kifejezõképességének és a matematikai fogalomalkotás képességeinek fejlesztése. akkor a következõ lehetõségeket javasoljuk: a) Kéthetes ciklusonként 9 matematikaóra van. tanulói segédlet (Vagy számkártyák. Kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása számok. a matematikai tartalom képi. Matematika 2.és mûveletfogalom elmélyítése. logikus. III. tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 1-2. összegyûjtésében. Algoritmusok követése. évi 185 óra: Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 2. szokások bõvülése. begyakorlása. Eszköztár. indoklások megfogalmazása. tartalmi bõvítése. Viszonyítási képesség fejlesztése.. évi 148 óra: Ebben az esetben feltétlen javasoljuk a „leszakadók” felzárkóztatásának megszervezését. osztály Javasolt óraszám I. Analógiás gondolkodás. logikai lapok. A matematikatanulással kapcsolatos tevékenységformák. A szám. e fogalmak kiterjesztése nagyobb számkörre. mûveletek. megoldások kiválasztásában.) Hajdu Sándor: Matematika 2. osztály. absztrakció. osztály 23 . Ha ennek az óraszámnak a felét a helyi tanterv a matematika tanítására biztosítja.2. rugalmas. tanítói segédlet Számtan. Optimális változat a heti 4 alapóra +1 szabadon tervezhetõ óra. erõsítése. lehetõségek. Matematika 2. Emlékezetfejlesztés. évi 166 óra: b) Az elsõ félévben 5. Ezzel biztosítható az elemi számolási ismeretek megfelelõ elsajátítása. II. kreatív gondolkodóképesség alakítása.

C jelek segítségével. Halmazok elemeinek szétválogatása. Ezért a fenti órakeret mintegy 20-25%-a az egyéb tantervi témakörökben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítását is szolgálja. állítások igazságának eldöntésével. A számtan. A változások és összefüggések megfigyelése. sorozatok folytatásával. Otthoni munkára javasolt idõ: 30-40 óra. adott szempontok szerint. olvasása 100-ig. A 100-as számkörben adott számok. a kétjegyû számok bontása tízesek és egyesek összegére.A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. A bõvülõ ismeretkörrel kapcsolatosan a szaknyelv helyes használata. modellel. A kétjegyû szám mint egy kerek tízes és egy egyjegyû szám összege. Jellemzõk Összóraszám: 120-140 tanítási óra a helyi tanterv összóraszámának megfelelõen. illetve összetettebb szöveges feladatok értelmezése. rendszerezése. lejegyzésével. illetve állítások igazságának eldöntése. mennyiségek összehasonlításával. L. értelmezése (ismerkedés a diszkusszió alapjaival). többféle megoldás keresése. összefüggések vizsgálatával. több. X. összehasonlítása. a feladat megoldása. rendszerezésével. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 24 Matematika 2. Tananyag. illetve felismert szempont szerint. rendezése. rendezése többféleképpen. megfogalmazása. kettesével. A kerek tízesek fogalmának különféle megközelítése. Egyszerû. nagyság szerinti összehasonlításuk. majd önálló. Ezzel kapcsolatosan igaz állítások megfogalmazása. valószínûségi kísérletekkel. helyiérték. Az egyjegyû és kétjegyû szám fogalma. gondolkodási módszerek alapozása Számfogalom Fogalmak. rajzzal. eleinte tanítói felolvasás. Biztos számfogalom a 100-as számkörben: Elemek meg.és leszámlálása egyesével. összehasonlítása. mennyiségek megfigyelése. tevékenység. V. algebra témakör keretében foglalkozunk számok különbözõ tulajdonságok szerinti rendezésével. A matematikai modell felírása. hányszor akkora megfogalmazása. rendszerezése egy és két adott. leírása matematikai jelekkel. Az alakiérték. szétválogatása. Darabszám. tényleges érték fogalmának elõkészítése. Halmazok összehasonlítása. mérõszám használata. Viszonyítások: nagyobb. A számfogalomról tanultak kiterjesztése a 100-as számkörre. értelmezésével. összefüggések megjelenítése tevékenységgel. függvénytáblázatok kitöltésével. A számok írása. statisztikai adatok gyûjtésével. felsorolásuk növekvõ. osztály . a megoldás ellenõrzése. néma olvasás alapján. tízesével 100-ig. A 100-nál nem nagyobb számok írása római számírással az I. mennyiségek megfigyelése. A 100-as számkörben halmazok. illetve csökkenõ sorrendben.

mint részekre osztás. tevékenység. A szorzás értelmezése: egyenlõ tagok összeadása darabszámmal.) vizsgálata a soralkotás és a szorzótábla közvetlen alkalmazásával. A páros. . Az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete. az összeadás és kivonás kapcsolatának felismertetése. Többféle kiszámítási mód megismerése. Számok közelítõ helye a többféle beosztású számegyenesen. A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint. Következtetés többrõl egyre. mint bennfoglalás. ötösével. Következtetés egyrõl többre. A páros és a páratlan számok legfontosabb tulajdonságainak ismerete. Meg. A számok egyes. elmélyítése. Az egyes. következtetés egyrõl többre. Tapasztalatgyûjtés az összeg és különbség változásairól. osztály 25 . hányszor akkora. Az összeadás és kivonás elemi tulajdonságainak. Az osztás alkalmazása. alkalmazása. számegyenesen való lépegetéssel stb. > jelek helyes használata. helyes használata. páros. páratlan szám fogalmának általánosítása. a szorzótáblák közötti kapcsolatoknak. Matematika 2.. alapján. illetve téglalapos elrendezéssel. alkalmazása. <. az osztás mint bennfoglalás. következtetés többrõl egyre. tevékenység. 10-zel. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. 5-tel. Ismerkedés mennyiségek legegyszerûbb törtrészeivel. írása. páratlan szomszédai. A sorszám fogalmának ismerete. A négy alapmûvelet fogalma és biztos elvégzése a 100-as számkörben: Az összeadás és kivonás különféle értelmezései kép. hármasával. Számok néhány tulajdonságának ismerete. tízes. Kitekintés az 1000-es számkörre. felismerése. A szorzat megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel. alkalmazása. Az összeadás és a kivonás megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel. elvégzése a 100-as számkörben. A szorzás értelmezése. Az osztás értelmezése: az osztás mint a szorzás fordított mûvelete. olvasása.Tananyag. Az összeg tagjai felcserélhetõségének ismerete. mint részekre osztás. A természetes szám mint mérõszám. szöveg stb. Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás mint a szorzás fordított mûvelete. A páros és a páratlan számok fogalma. gondolkodási módszerek alapozása Kétjegyû számok nagyság szerinti öszszehasonlítása. ezek alkalmazása a szorzótáblák megtanulásában. sorba rendezésük. A szorzás tényezõi felcserélhetõségének. begyakorlása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az =.. Ábrázolásuk egyesével beosztott számegyenesen. mennyiségekkel. Viszonyítások: mennyivel több (kevesebb). illetve analógiára építkezve. négyesével. Számok közti kapcsolatok. a szorzótáblák ismerete és alkalmazása. A szorzótáblák begyakorlása. illetve a tízes számszomszédok megállapítása. Mûveletfogalom és mûveletvégzés Az összeadásról és kivonásról tanultak kiterjesztése a 100-as számkörre sokféle tevékenységre. tízesével. Oszthatóság (2vel. alkalmazása.és leszámolás kettesével. a szorzat változásainak felismertetése.

mûveletekrõl. szorzásban. A számok közötti kapcsolatok mûveletekkel történõ megjelenítése. az eredmény meghatározása. kivonásban. Mûveletek helyes sorrendjének megismerése. Ismerkedés a logikai „és”-sel. A szöveges feladatok megoldása kapcsán az adatok lejegyzése. Nyitott mondat igazzá tétele. elmélyítésére. A maradékos osztás értelmezése. Szöveg megfogalmazása tevékenységrõl. megoldása. Kétjegyû számok szorzása egyjegyû számmal a 100-as számkörben. a számítás tervének (esetleg többféle alakban történõ) elkészítése. alkalmazása. Zárójelek használata. Több mûveletbõl álló feladatsorok. alakzatok behelyettesítése. Nyitott mondatok igazságtartalmának megkeresése. zárójelek használata. Számolás. kapcsolatok. illetve hamis állítások igazságának eldöntése. Összefüggések. majd a matematikai tartalom bõvülésével fokozatosan összetettebb szöveges feladatok a számokról. megoldása. Maradékos osztás a szorzótáblák alkalmazásával. Nyitott mondat felírása tevékenységrõl. Ellenõrzés. Alaphalmaz. szövegrõl. Nyitott mondat készítése szövegrõl.Tananyag. alkalmazása. rajzról. tevékenység. az összefüggések megállapítása. ábráról. Válasz megfogalmazása. gyakorlására. többféle megoldás keresése. ismerkedés kétjegyû számok egyjegyûvel való osztásával. kiegészítõ halmaz szerepe nyitott mondat megoldásában. Egy mûvelettel leírható egyszerû szöveges feladat értelmezése. ellenõrzése és értelmezése a szöveg alapján. Matematika 2. Állítások tagadása. Kétjegyû páros számok felének meghatározása. osztály . Egyszerû. szövegértelmezés és szövegkészítés A számokkal. páros számok fele. kétjegyû számok kétszerese. Nyitott mondatba számok. Összetett számfeladatok megoldása. Az elõzõekkel kapcsolatos igaz. Legfeljebb két mûvelettel leírható egyszerû szöveges feladat önálló olvasással történõ értelmezése. 26 Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A szorzat tényezõi felcserélhetõségének ismerete. Lejegyzés (ábrázolás). Terv. gondolkodási módszerek alapozása Tapasztalatgyûjtés a hányados változásairól. osztásban a hiányzó komponens megkeresése. alkalmazása. mennyiségek. Mennyiségek. ha a hányados kétjegyû. részhalmaz. Kétjegyû számok szorzása egyjegyûvel a 100-as számkörön belül. mûveletekrõl tanultak értelmezésére. válasz megfogalmazása. alkalmazása a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan. ábráról. Hiányos összeadásban. mûveletek kijelölése. mûveletekkel kapcsolatos feladatokban összefüggések vizsgálata. a mûveletek helyes sorrendjének ismerete.

Ugyanazzal a számmal növekvõ vagy csökkenõ sorozatok képzése. 3-mal. a kreatív attitûd alakítására. 4-gyel. Tananyag. a számolási rutin és a rugalmas problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. illetve felismert szabály alapján. illetve geometria. a szabály felismerése. jel. a köztük lévõ kapcsolatok feltárására. Sorozatok Tárgy-. alakzatok közti felismert kapcsolatok megjelenítése különbözõ módon. algebra.). keresése. ötletgazdagságra való törekvés. sorozatok Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. a sorozat folytatása. a számolási rutin. rajz-. Táblázatok kitöltése szöveggel vagy egyenlettel adott. közti kapcsolatok megfigyelése. függvények Számok. illetve csökkenõ sorozatok folytatása. mennyiségek. A témakör feldolgozására szánt óraszám nem határozható meg egyértelmûen. Jellemzõk Az itt felsorolt tartalmakat. tevékenységek segítségével. A kapcsolat szavakkal. jelenségek stb. táblázatának kitöltése. A bõvülõ tartalomnak megfelelõen számok. A sorozat tulajdonságainak megfigyelése (növekedés. hányadossorozat). tevékenységeket nem tanítjuk önálló témakörként. kreatív gondolkodásra. összehasonlítással. megjelenítése például kiválasztással. A valóság és a matematika különös kapcsolatának felismertetetése. tárgyak.. felismerése. A szabály felírása többféle alakban. csökkenés. párosítással. függvények. hanem eszközként használjuk a számtan. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések. . a gondolkodási mûveletek. mûveletekkel való kifejezése (különbségsorozat. a szövegértelmezõ képesség fejlesztése változatos feladatok. sorba rendezéssel. Táblázattal adott kapcsolatok értelmezése. Táblázat kitöltése adott szabály szerint.. hogy több szabály is lehetséges. formák. periodikusság stb. 2-vel. tevékenység.Összefüggések. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Matematika 2. osztály 27 . Táblázattal adott függvényhez szabály keresése. 10-zel növekvõ. mérés témakörökhöz tartozó fogalmak elmélyítésére.. mennyiségek. Rugalmas. Egyszerû tapasztalati függvények. Szöveggel adott függvény szabályának meghatározása. folytatása adott vagy felismert összefüggés szerint. nyíljelöléssel stb. szövegkészítés táblázat alapján. Néhány elemével adott sorozathoz szabály(-ok) keresése.és számsorozatok kiegészítése. annak felismerése.

és mûveletfogalom kialakítása és elmélyítése szoros kapcsolatban van a méréssel. mérések A különbözõ mennyiségekrõl. összehasonlításokat. cm. A szám. a képi gondolkodás. év). hónap. alkalmazásuk a bõvülõ számkör figyelembevételével. modellezések idõigényét). Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 28 Matematika 2. perc. rajz. osztály . Környezetismeret: Becslések. Tájékozódás az idõben. Gyakorlati mérések. Ugyanakkor a geometria. hét. mérések témakör egyes tananyagait a társtantárgyak (technika. megoldások kiválasztásában. egyszerû mérések alkalmilag választott és szabvány egységekkel (m. Tananyag.Geometria. Kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása lehetõségek. kg. Különbözõ mérések elvégzése a saját testen. Kapcsolatok A 2. síkidomok. gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek. hogy kevesebb idõ alatt mélyebben és hatékonyabban tudjuk feldolgozni a tananyagot. A kicsinyítés és a nagyítás fogalma. ezért a témakörhöz tartozó tartalmak és tevékenységek közel fele a számtan. óra. mérés 20-30 órájában is fejlesztjük a tanulók szám. l. Otthoni munkára javasolt idõ: 10-15 óra (figyelembe véve a mérések. algebra témakör feldolgozásába komplex módon beépítve jelenik meg.és mûveletfogalmát. A geometriai fogalomalkotás elemi képességeinek alakítása. Tudatos eszközhasználat. osztályos geometria. Jellemzõk Összóraszám: 20-30 tanítási óra a helyi tanterv összóraszámának megfelelõen. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. dkg. Alkotóképesség. Pontosság. testek elõállításában. öszszefüggéseket állapíttathatunk meg stb. A becslés és a méretmegadás gyakorlása. tevékenység. a síkbeli és a térbeli tájékozódási képesség fejlesztése. nap. dm. mérõeszközökrõl tanultak kibõvítése. mértékegységeinek használata. környezetismeret) kerettantervei is tartalmazzák. Idõmérések végzése. Technika: Makett építése látszati rajz alapján építõelemekbõl. statisztikai adatgyûjtéseket végeztethetünk. Ezeknek az ismereteknek a tantervekben történõ összehangolása lehetõséget biztosít arra. kreativitás. mérés Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. elmélyítése. dl.

számbavétele. perc) ismerete. kapcsolatuk. a kilogramm. perc). az ötszög kiválasztása. hónap. kapcsolatuk. a deciméter. Síkidomok. a centiméter és a köztük lévõ kapcsolat ismerete. Mértékegységek átváltása. Tapasztalatszerzés a mértékegység és a mérõszám közötti fordított arányosság felismertetésére. Ûrtartalmak összehasonlítása. felismerése. deciliterrel. a téglalapok közül a négyzetek kiválasztása. deciméterrel. sorba rendezése. Ûrtartalmak összehasonlítása. tengelyesen szimmetrikus formák vizsgálata. modellezõ készletbõl). hajtogatással. a négyszög. deciméter. lapok. Az alakzatok közül a kör. A négyszögek közül a téglalapok. a liter. Események idõbeli lefolyásának. A testek közül a téglatest. Mértékegységek átváltása. transzformációk Ismerkedés geometriai formákkal. deciliter és centiliter fogalma. Síkidomok elõállítása tulajdonságaik vizsgálata. Testek másolása modellrõl. Alakzatok tükrösségének vizsgálata tükörrel. óra. A hosszúság-. papírkivágással stb. literrel. Tapasztalatszerzés elemi geometriai tulajdonságok fogalmának elõkészítésére. a kilogramm. idõtartamának megfigyelése. a centiliter és a köztük lévõ kapcsolat ismerete. a deciliter. Mûveletek mennyiségekkel. A liter. a téglatestek közül a kocka kiválasztása. Szöveges feladatok. Mûveletek mennyiségekkel. sorba rendezése. Tömegek összehasonlítása. becslése. Az idõmérés egységeinek (év. hónap. legszembetûnõbb tulajdonságaik vizsgálata. Tapasztalatszerzés a téglalap és négyzet legfontosabb tulajdonságainak felismertetésére. osztály 29 . a hosszúságméréssel kapcsolatos kifejezések használata. a dekagramm és a köztük lévõ kapcsolat ismerete. A centiméter. testek. geometriai tulajdonságokkal. megmérése. Különbözõ sokszögek vizsgálata.Tananyag. Tömegek összehasonlítása. egyenes vonalon adott hosszúságú szakasz kimérése. nap. Testek építése (például színes rúdból. hét.és az ûrtartalommérésrõl tanultak alkalmazása gyakorlati mérésekben szöveges feladatokban. gondolkodási módszerek alapozása Hosszúságok összehasonlítása. Mérés alkalmi mértékegységekkel. hét. tevékenység. elõállítása kirakással. méterrel. A hatszög. Az idõmérés egységei (év. centiliterrel. csúcsok felismerése. méter fogalma. becslése. a háromszög. centiméterrel. az élek. A téglalap és a négyzet fogalma. nap. A tengelyes szimmetria fogalmának bõvítése. a dekagramm és a köztük lévõ kapcsolat. Matematika 2. a tömeg. óra. A téglatest és a kocka fogalma. A méter. hétszög stb. az idõ-. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Hosszúságok összehasonlítása. Mérés alkalmi mértékegységekkel. hajtogatással.

feldolgozása szoros kapcsolatban van mennyiségek mérésével. Szóbeli és képi kifejezõképesség fejlesztése. lejegyzése. oszlopdiagrammal. A tapasztalatok szóbeli megfogalmazása. sablon használata. illetve testek rendezése legfeljebb két szempont szerint. Az adatok táblázatba rendezése. Vonalzó. Kapcsolatok A statisztikai adatok gyûjtése. tevékenység. rendezése egy-két adott vagy felismert szempont szerint. síkidomok elõállítása. másolása. gondolkodási módszerek alapozása A tanuló mindennapi életével kapcsolatos statisztikai adatok gyûjtése. statisztika Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség és a matematikai szemléletmód fejlesztése. Jellemzõk A tanítás során nem jelenik meg önálló témakörként. lejegyzése. a valószínûségi szemlélet alapozása. Kombinatorikus képesség fejlesztése. Összóraszám: nem határozható meg. a mindennapi élet és a matematika közötti kapcsolatok felfedeztetése.Tananyag. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Síkidomok. A kerület és a terület fogalmának alapozása. a „lehetséges” és a „lehetetlen” események elkülönítése. grafikonok értelmezése. és azon keresztül a környezetismeret témakörével. Táblázatok. 30 Matematika 2. A „biztos”. lejegyzése. gondolkodási módszerek alapozása Síkidomok. Tananyag. osztály Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény . tevékenység. A hasonlóság és egybevágóság fogalmának alapozása. A mindennapi élet véletlen jelenségeinek megfigyelése. illetve testek csoportosítása. szemléltetése grafikonnal. Valószínûség. Egyszerû valószínûségi kísérletek kimeneteleinek megfigyelése.

Eszköztár. az önálló. III. Kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása a matematika különbözõ témaköreiben. szokások bõvítése. A kötelezõ óraszámon belül 1 óra szabadon tervezhetõ. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Felmérõ feladatsorok. tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 3. ötletgazdag gondolkodás alapjainak alakítása többféle megoldás keresésével. Ez a megosztás lehetõvé teszi. A matematikai tartalom képi. problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. osztály.. osztály 31 . Ha ennek az óraszámnak a felét a helyi tanterv a matematika tanítására biztosítja. szóbeli és írásbeli kifejezõképességének fejlesztése. Matematika 3. tanítói segédlet Czeglédy István-Hadházy Jenõ: Matematika 3-5. Program. akkor a következõ lehetõségeket javasoljuk: a) Kéthetes ciklusonként 9 matematikaóra van. évi 166 óra: b) Az elsõ félévben 5. hogy viszonylag korán foglalkozzunk az írásbeli osztással. Optimális változat a heti 4 alapóra + 1 szabadon tervezhetõ óra. a másodikban 4 matematikaóra van. tankönyv Hajdu Sándor: Matematika 3. Feladatgyûjtemény.3. Gyakorló. A rugalmas. osztály Javasolt óraszám I. Egyszerû kombinatorikus feladatokban a lehetõségek elõállítása. algebra Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. A matematikatanulással kapcsolatos tevékenységformák. Matematika 3. A kerettanterv alapóraszáma heti 4 óra. logikus. tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 3-4. és kellõen begyakoroltassuk ezt az algoritmust. fegyelmezett. tanulói segédlet Számtan. évi 148 óra: Ebben az esetben feltétlen javasoljuk a „leszakadók” felzárkóztatásának megszervezését. a gondolkodási mûveletek. erõsítése. II. évi 185 óra: Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 3. rendezése.

önálló. tevékenység. összehasonlítása. Ez a tanterv . tartalmi bõvítése. Számhalmazok legfontosabb tulajdonságainak felismerése. állítások igazságának eldöntését. összefüggések megjelenítése tevékenységgel. A 2000-es számkör elemeinek. összehasonlítása. A 10 000-es számkörre való kitekintést csak heti 5 matematikaóra mellett. hogy a kerettanterv tananyagát mintegy 20%-kal bõvítsük. Ezért a fenti órakeret mintegy 20-30%-ában kapcsolódik az egyéb tantervi témakörökben megfogalmazottakhoz. és tartalmazza az egyjegyûvel való osztást is. alkalmazása. Így élünk azzal a jogszabály adta lehetõséggel. a matematikai tartalom komplex feldolgozására. gondolkodási módszerek alapozása Számfogalom Fogalmak. továbbépítése. e fogalmak kiterjesztése nagyobb számkörre. osztály . a fegyelmezett algoritmikus gondolkodás elemeinek alakítása. A számolási rutin fejlesztése.2000-es számkörben dolgozza fel a tananyagot.a tantervi minimumhoz képest .A szám. a kombinatorikus gondolkodásmódot. A szaknyelv helyes használata. sorozatok képzésére. nyitott mondatok megoldására. folytatására. és ezen belül is a matematika kiemelt feladata. Hangsúlyozzuk. Szöveges feladatok. mennyiségeknek a megfigyelése. illetve felismert szempont szerint. mennyiségek megfigyelése. Így a számtan-algebra tárgyalása során a fogalmak elmélyítéséhez. szétválogatása. értelmezése.és mûveletfogalom elmélyítése. rendszerezése egy és két adott. osztályban is tudatosan törekszünk a témakörök összeszövésére. modellel. Ezért a matematikára fordított idõ mintegy 30%-ában szöveges feladatot kell megoldatnunk. hogy a szövegértelmezõ képesség fejlesztése minden tantárgy. rendszerezése különbözõ (egyszerre egy) adott szempontok szerint. Igaz. feldolgozására. mértékegységek átváltására stb. Az 1000-es számkörben adott számok. A 3. Ez a többlet a tanítási tapasztalat szerint a heti 4 óra matematikatanítás mellett sem okoz gondot. egyszerû matematikai szövegek megértése. rendezése. A számtan-algebra témakörében feldolgozott ismereteket folyamatosan alkalmazzuk függvények értelmezésére. szétválogatása. néma olvasás alapján. hamis állítások megfogalmazása. Ugyanakkor jelentõsen enyhíti a felsõbb évfolyamokon jelentkezõ idõhiányt. rendezése. állítások igazságának eldöntése. A mûveletfogalom és a mûveleti tulajdonságokról tanultak kiterjesztése az írásbeli mûveletekre. Jellemzõk Összóraszám: 110-130 tanítási óra a helyi tanterv összóraszámától függõen. Tananyag. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Otthoni munkára javasolt idõ: 30-40 óra. megjelenítése tevékenységgel. átlagosnál jobb tanulócsoportokban javasoljuk. A becslés képességének fejlesztése. a köztük levõ kapcsolatok feltárásához eszközszerûen alkalmazzuk a halmazok vizsgálatát. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 32 Matematika 3. rajzzal. statisztikai megfigyelések értelmezésére.

A minimális teljesítményben felsorolt követelményeket ezen a szinten a 2000-es számkörben várjuk el. Továbbá: számok közelítõ helyének megtalálása a húszasával. A természetes szám mint halmazok számossága és mint mérõszám. alkalmazása. M jelekkel. Római számírás 2000-ig az I. C. véges halmazokkal kapcsolatban. A számok egyes.Tananyag. sorozat stb. Az alakiérték. egyesek összegére. „minden” kifejezések megértése. Számok kerekítése tízesre. 100-zal osztható számok a 2000-es számkörben.) Kitekintés a 10 000-es számkörre.). helyiérték szerinti bontását is megkövetelhetjük. illetve állítások igazságának eldöntése. Számok különbözõ alakjai (öszszeg. ezresre.. V. Elemek elhelyezése halmazábrában. L. Egyéb oszthatósági feladatok az osztás alkalmazásával. Felsorolásuk növekvõ. a fogalmak alkalmazása a számok szétválogatásában. százzal osztható számok felismerése. osztály .. A „nem”. „van olyan . „és”. Matematika 3. ötszázasával beosztott számegyenesen. illetve hamis állítások megfogalmazása. Az elõzõekkel kapcsolatosan. Többféle megoldás keresése. Ennek megfelelõen a négyjegyû szám fogalmát. tízes. > jelek helyes használata. rendszerezésében. Számlálás tízesével. többszörös fogalma. helyiérték. Számok bontása. rendezése. képzése helyiérték szerint.. A páros. háromjegyû szám fogalmának ismerete.. Számok közelítõ helyének megtalálása a tízesével. Biztos számfogalom az 1000-es számkörben. alkalmazása. százasával beosztott számegyenesen.”. páratlan. Számok kerekítése tízesre. „egyik sem”. tényleges értéke. öttel. hamis állítások megfogalmazása. Igaz. ötvenesével. megfogalmazása. szétválogatása. tízesek. Egyjegyû. táblázatban. olvasása 1000-ig. óraszámváltozat esetén: (Kiegészítésként javasolt anyagrész. Kétjegyû számok oszthatóságának vizsgálata a szorzótáblák alkalmazásával. A természetes számokról tanultak kiterjesztése a 2000-es számkörre. <. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A 2000-es számkörben adott számok megfigyelése. gondolkodási módszerek alapozása A változások és összefüggések megfigyelése. kétjegyû. 10-zel. 5-tel. „és”. százas szomszédainak megállapítása. esetleg más beosztással adott számegyenesen. százas. A tízes számrendszer fogalma. illetve csökkenõ sorrendben. „minden”. Alaphalmaz különbözõ részhalmazainak jellemzése az elemek közös tulajdonságával. A számok írása. „nem mind” kifejezések alkalmazása konkrét. kétszázasával. X. Számok összehasonlítása. számok alakiértéke. tényleges érték ismerete. tevékenység. Számok közelítõ helye a tízes. százasra. „van olyan . Az osztó.”. Az =. százasra. D. tízzel. összehasonlítása. állítások igazságának eldöntése. 33 III. a „nem”. Háromjegyû számok bontása százasok. százasával az 1000-es számkörben. helyiértéke. leírása matematikai jelekkel. rendezése. a fogalmak és a köztük lévõ kapcsolatok tudatosítása és a logikus gondolkodás fejlesztése céljából igaz. 2-vel. Nagyság szerinti összehasonlításuk. rendszerezése egy vagy két adott vagy felismert szempont szerint.

Az eredmény ellenõrzése a becsült értékkel való összevetéssel. rajz. kivonás. A kivonás és osztás ellenõrzése az inverz mûvelet alkalmazásával is. Az egyjegyûvel való írásbeli szorzás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. osztály .Tananyag. alkalmazása. kiszámítása. alapján. az 1 egész elõállítása a törtrész ismeretében.) Az összeadás tagjai felcserélhetõségének. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. (Az összeg 3-4 tagú is lehet. Az összeadás és kivonás biztos elvégzése szóban a 100-as számkörben. modellezése. Az eredmény ellenõrzése a becsült értékkel való összevetéssel. kerek tízesek osztása 10-zel. mérés stb. illetve negatív értékek megjelenítése. Szóbeli számolási eljárások a 200-as számkörben. különbség szorzása. különbségének becslése kerek százasokkal számolva. osztása) és mûveletek közti összefüggések vizsgálata. Mûveletfogalom és mûveletvégzés A négy alapmûvelet értelmezése a 2000es számkörben. Kerek tízesek szorzása egyjegyû számmal szóban az 1000-es számkörben. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése az 1000-es számkörben. egyjegyûvel való szorzás és osztás. modell. illetve törtrész megjelenítése. tényezõk felcserélhetõsége. rajzról negatív értékek leolvasása. az eredmény ellenõrzése a becsült értékkel való összevetéssel. százasokkal a 2000-es számkörben. a kivonás ellenõrzése összeadással is. Számok szorzása 10-zel. rajzról egyszerû törtrész leolvasása. szöveg. Szorzás és osztás 10-zel és 100zal. Mûveleti tulajdonságok (tagok. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Modellrõl. lépegetés számegyenesen. tevékenység. Törtrész kiegészítése 1 egészre. 34 Matematika 3. gondolkodási módszerek alapozása Negatív számok (elõkészítés) A negatív szám fogalmának elõkészítése. Annak megfigyelése. öszszehasonlítása. az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Írásbeli összeadás. analóg számítások kerek tízesekkel. Az írásbeli mûveletek eredményének becslése. csoportosíthatósága. összeg. Modellrõl. Háromjegyû számok összegének. Törtek (elõkészítés) Mennyiségek törtrészének fogalma. többféle modell megismerése. ha az egyes összetevõket változtatjuk. A négy alapmûvelet értelmezése tevékenység. elõállítása. számegyenesen való lépegetés. hogy hogyan változik a mûveleti eredmény. A közelítõ érték és a valódi érték összehasonlítása.

kiszámítása a szóbeli és írásbeli mûveletek alkalmazásával. Ismert alaphalmaz elemeirõl annak eldöntése. összefüggések felismerése tevékenységrõl. az eredmény becslése. az adatok lejegyzése. értelmezése a szöveg alapján. esetleg két lépésben. egyenlõtlenségek megoldása próbálgatással. alkalmazása az írásbeli összeadás. A szöveges feladat megoldásmenetének tudatosítása: Az adatok lejegyzése. A négy alapmûvelet írásbeli elvégzése a 2000-es számkörben. A megoldási terv meghatározása. Matematikai modell (sorozatok. Következtetés 1-rõl többre. A mûveletek közötti kapcsolatok felhasználása ismeretlen összetevõ megkeresésére egy. összehasonlítása. modellrõl. rajzok. Kettõnél több mûveletet is tartalmazó számfeladatok megoldása. Két mûveletet tartalmazó összetett számfeladatok megoldása. rajzról. illetve egy lépésben következtetéssel. Összefüggések. Szöveges feladatok megoldása az írásbeli mûveletek alkalmazásával is. kivonás és szorzás eredményének becslésében. illetve kivonás és osztás esetén az inverz mûvelettel is. 0-ra végzõdõ számok összeadása. A kerek tízesekkel való számolás. egyenlõtlenségek megoldása tervszerû próbálgatással. Egyenletek. tevékenység. a terv elkészítése. Több megoldás keresése. Szöveges válasz megfogalmazása. az eredmény becslése. Az eredmény ellenõrzése. felírása matematikai jelekkel. táblázatok. Az írásbeli osztás eredményének becslése két érték közé szorítással. Összetettebb szöveges feladatok megoldása. Egyenlõtlenségek igazsághalmazának ábrázolása számegyenesen. kiszámítása. grafikonok) használata a szöveges feladatok megoldásához. Az eredmény ellenõrzése. 35 Matematika 3. kivonása a 2000-es számkörben. hogy igazzá tesznek-e egy adott nyitott mondatot vagy sem. Összetett számfeladatokban a mûveletek sorrendje. az összefüggések felismerése. osztály . kapcsolatok. önálló néma olvasás alapján is. többrõl 1-re. esetleg következtetéssel. nyíldiagramok. Fogalmak.Tananyag. Egy mûvelettel megoldható egyszerû szöveges feladat értelmezése. Az eredmény ellenõrzése a becsült értékkel való összehasonlítással. szövegértelmezés és szövegkészítés A bõvülõ ismeretkörrel kapcsolatos nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése próbálgatással. gondolkodási módszerek alapozása Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az összeadás és kivonás biztos elvégzése szóban a 200-as számkörben. zárójelek alkalmazása. a mûveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. egyenletek.

a táblázat kiegészítése. függvények Megfigyelések. Táblázattal. szöveggel adott függvények számadatainak táblázatba rendezése. Néhány elemével adott sorozathoz különféle szabály keresése.és alkotóképesség. Az itt felsorolt tartalmak. A sorozat szabályának megfogalmazása. Többféle szabály keresése. Táblázattal. mérések. Otthoni munkára javasolt idõ: 3-4 óra. a sorozat folytatása. a számolási rutin. Sorozatok Sorozatok folytatása. diagramok olvasása.Összefüggések. kiegészítése adott szabály szerint. Táblázattal. megfogalmazása szóban. algebra. tevékenység. osztály . sorozatok Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. a felismerõ. tevékenységek kis részét tanítjuk önálló témakörként. oszlopdiagrammal. grafikonnal adott összefüggések értelmezése. A döntési képesség formálása. Kapcsolatok ábrázolása nyíldiagrammal. függvények. Táblázattal. statisztika témakörök tanulása során. Táblázat kiegészítése egyszerû szabály alapján. szöveggel adott függvény szabályának leírása. Állandó különbségû sorozat szabályának felismerése. ötletgazdag. diagrammal. Jellemzõk Összóraszám: 5-10 tanítási óra. szöveggel. grafikonnal. Tananyag. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 36 Matematika 3. a rugalmas. Grafikonok. illetve geometria. A matematikai modellek alkalmazhatóságának felismerése. grafikonnal adott függvények szabályának keresése. mérés és a valószínûség. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések. egyenlettel. grafikonnal adott összefüggések összetartozó értékpárjainak leolvasása. a kapcsolatok felismerése. diagrammal. Nagyobbik része eszközként szolgál a számtan. Sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján. problémamegoldó gondolkodás sokoldalú fejlesztése. a szabály megfogalmazása többféleképpen.

másodperc. perc. Jellemzõk Összóraszám: 25-35 tanítási óra. egyszerû mérések szabvány egységekkel (m. A mérések lehetõséget biztosítanak az eredmények statisztikai rendezésére. Mérés centiméter pontossággal. feldolgozására. térképszerû ábrázolások ismert tereprõl. A térképvázlaton útvonalak bejelölése. Azoknak a képességeknek és szemléletnek az alapozása. cm. A tárgyak alaprajza. térképvázlatok. A matematika és a valóság kapcsolatának építése. Környezetismeret: Becslések. mérés Általános fejlesztési feladatok A bõvülõ tartalom feldolgozásával a megfigyelõképesség. amelyek lehetõvé teszik a matematika alkalmazását más tantárgyakban és a mindennapi életben. dkg. a különbözõ mértékegységek átváltásával. Ezért a tanulási folyamatban komplex módon összeszövõdhet e két témakör. technika. dl. A rajz és a tárgy megfeleltetése. A szám. Képesség absztrakt geometriai fogalmak megalkotására. mm. bejárása. Testünk mérhetõ tulajdonságai. idõ. cl. kg. diagramokon. Kreatív gondolkodás fejlesztése. Technika: Egyszerû épületmakettek irányított készítése megadott alaprajz szerint.és mûveletfogalom kialakítása és elmélyítése szoros kapcsolatban van a méréssel. mérések témakör tananyagának mintegy fele megtalálható a társtantárgyak (környezetismeret. Helyes anyag-. A matematikai fogalmakat életszerûvé teszi. osztályos geometria. mérési eredmények. l. dm. °C). Matematika 3. Otthoni munkára javasolt idõ: 10-15 óra. Méretek leolvasása rajzokról. osztály 37 . Útvonalrajzok. grafikonokon történõ megjelenítésére is. Kapcsolatok A 3. hogy ezeket az ismereteket a társtantárgyakban alkalmazzuk. A társtantárgyaknak szükségük van ezeknek az ismereteknek a matematikai megalapozására. óra. a térszemlélet fejlesztése. t. hanem idõt is megtakarítunk. A kapcsolatok megfelelõ kiaknázásával nem csak mélyebbé tesszük az ismereteket. A mérési eredmények feljegyzése. a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás. g.Geometria. Kicsinyítés rajzolással.és pénzbeosztás. ml. alkalmazásával. rajz) tananyagában is.

Tömegek becslése. illetve a tanult mértékegységekkel. megmérése. A kilométer fogalma. osztály . deciméterrel. százasra kerekítésrõl tanultak alkalmazásával). kilogrammal. Napok átváltása órákra. A gramm. a tonna fogalma. centiméterrel. osztásról tanultak alkalmazása. megoldásában. milliliterrel. tevékenység. térképek értelmezése. Az idõmérésrõl tanultak felelevenítése. dekagrammal. A hektoliter fogalma. mérések Hosszúságok becslése (a tízesre. kimérése alkalmi mértékegységgel. Alaprajzok. A mértékegység és mérõszám kapcsolatának megállapítása. Átváltások. összehasonlítása. Átváltások. mennyiség. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos idõtartamok mérése. 38 Matematika 3. kimérésük alkalmi.Tananyag. parkban stb. gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek. órák átváltása percekre stb. ûrtartalmak. literrel. mérés és tájékozódás teremben. alaprajzokról (ismerkedés szintjén). A mérõeszközök és használatuk ismerete. Ûrtartalmak becslése (a kerekítésrõl tanultak alkalmazásával). Méréssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákban. A mérések pontosságának meghatározása. összehasonlítása. deciliterrel. szöveges feladatok értelmezésében. térkép segítségével. megmérése. méterrel. Átváltások. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Hosszúságok. Mérésekkel kapcsolatos legegyszerûbb átváltások végrehajtása (2000-es számkörön belül maradva). tömegek öszszehasonlítása tevékenységgel. Egység. összehasonlítása. kimérése milliméterrel. kimérése alkalmi mértékegységgel. (Az írásbeli szorzásról. megmérésük. centiliterrel. Hosszúságok leolvasása látszati rajzokról. mérõszám kapcsolata. nézeti rajzok. iskolaudvaron. megmérése. alaprajz.) A másodperc fogalma. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. Átváltások.

zsugorítás. testek vizsgálata. egybevágóság. Transzformációk végrehajtása. kicsinyítés. különbözõ szimmetriák megsejtetése. A terület fogalmának és a területszámításnak az elõkészítése. Térfogat mérése alkalmi mértékegységekkel. A téglalap és a négyzet felismerése. torzítás stb. A téglalap és a négyzet közti kapcsolat ismerete. megkülönböztetése. Párhuzamos és merõleges egyenespárok felismerése síkban. nyírás. csúcs. csúcsok). szétválogatása. parkettázás. gondolkodási módszerek alapozása Alakzatok elõállítása. lapok. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Testek építése modellrõl. Tengelyesen tükrös alakzatok elõállítása. csúcsok). hajtogatás. A téglalapról és a négyzetrõl tanultak felelevenítése (oldalak. nyújtás. a köztük lévõ kapcsolat ismerete. a téglalap párhuzamos és merõleges oldalpárjainak megkeresése. rács. Adott transzformáció szabályának megkeresése (nagyítás. szomszédos. Síkidomok elõállítása. él. tükrözés. Párhuzamos és merõleges egyenespárok felismerése a térben is. négyzetrácson stb. A vonalzó és körzõ használata. segítségével. Sokszögek kerületének meghatározása konkrét esetekben. Szögek összehasonlítása a derékszöggel. kirakással. A térfogat mérése alkalmi egységekkel. elõállítása. fogalma síkban és térben. sokszögek lefedése különbözõ alakú és méretû lapokkal. osztály 39 . óra).Tananyag.). Egybevágó síkidomok felismerése és kiválasztása konkrét alaphalmaz esetén. tevékenység. kirakás. legfontosabb tulajdonságaik felsorolása. Ismerkedés a derékszög fogalmával. A síkidomokkal. Egybevágósági transzformációk felhasználása alakzatok tulajdonságainak vizsgálatában. a tükörtengelyek megrajzolása. Konkrét esetekben a téglalap és a négyzet kerületének mérése és számítása. kirakás stb. A téglatestrõl és a kockáról tanultak felelevenítése (élek. Párhuzamos és merõleges egyenespárok vizsgálata. osztályozása különbözõ szempontok szerint (tapasztalatgyûjtés). Párhuzamos és merõleges egyenesek keresése a testeken. Testek építése szabadon és adott feltételek szerint. Alakzatok tükrösségének felismerése esetleg eszközzel. kiegészítése. lap) helyes használata az alakzatok vizsgálata során. elfordulások mérése derékszöggel (fõ világtájak. Síkbeli tükrözés végrehajtása építéssel. illetve csúcs. A téglatest és a kocka felismerése. Matematika 3. megmutatása rajzról. szemközti. testekkel kapcsolatos elnevezések (oldal. vizsgálata Síkidomok. felismerése.

Az összóraszám nem határozható meg. megjelenítése oszlopdiagrammal. grafikonok készítése. mérési eredmények megfigyelése. A kimenetelek gyakoriságának meghatározása. Táblázatból. osztály . összehasonlításuk az eredménnyel. A tanuló mindennapi életével kapcsolatos statisztikai adatok. tevékenység. táblázatba rendezése. grafikonnal. „lehetséges”. A tanuló mindennapi életével kapcsolatos véletlen események megfigyelése. Logikus gondolkodás fejlesztése. mérés. A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét tapasztalatszerzés útján. Statisztikai adatok. elemzése. gyûjtése. diagramok. grafikonról. értelmezése. a mindennapi élet és a matematika közötti kapcsolatok felfedeztetése.Valószínûség. grafikonról. algebra. statisztika Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség és a matematikai szemléletmód fejlesztése. Tananyag. A valószínûbb és a kevésbé valószínû események megkülönböztetése („biztos”. diagramról adatok leolvasása. mérési eredmények összegyûjtése. a geometria. sorozatok témakörökkel kapcsolatosan foglalkozzunk e témakörhöz tartozó feladatokkal is. „lehetetlen”). Kifejezõképesség fejlesztése a sejtések megfogalmazásával. Két adat számtani közepének értelmezése. táblázatba rendezése. lejegyzése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Statisztikai adatok leolvasása táblázatból. függvények. Sejtések megfogalmazása. diagramról. 40 Matematika 3. gondolkodási módszerek alapozása Valószínûségi kísérletek kimeneteleinek megfigyelése. illetve az összefüggések. Jellemzõk A számtan.

A szabadon tervezhetõ 1 órának a felét megkapja a matematika: a) Kéthetes ciklusonként 7 matematikaóra van. Gyakorló. tanítói segédlet Czeglédy István-Hadházy Jenõ: Matematika 3-5. hogy annak órakerete nem növekedett. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Felmérõ feladatsorok. bõvített változat (2004/2005-ös tanévtõl) Hajdu Sándor: Matematika 4. Eszköztár. B. Általában alapelv. Matematika 4. II. Évi 148 óra: Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 4. A kerettanterv alapóraszáma heti 3 óra. Matematika 4. A. hogy ennek a korosztálynak mindennap legyen matematikaórája. osztályos matematikaoktatást úgy. osztály. bõvített változat (2004/2005-ös tanévtõl) Hajdu Sándor: Matematika 3-4. A bõvített változat ad lehetõséget a fenti 2. B Gyakorló. alapszintû tankönyv (2004/2005-ös tanévtõl) Hajdu Sándor: Matematika 4. akkor a leszakadó tanulók reménytelen helyzetbe kerülnek a felsõ tagozaton. Program. osztály 41 .. A redukált tananyag miatt mintegy 40-50 órával terheljük meg az 5. tankönyv. osztály Javasolt óraszám I. Ez a megosztás kissé enyhítheti a felsõ tagozatba lépéssel járó gondokat. ha nem tervezzük meg a felzárkóztatást. Ebben az esetben. tankönyv (2003/2004-es tanévig) Hajdu Sándor: Matematika 4.. alapszint (2004/2005-ös tanévtõl) Hajdu Sándor: Matematika 4. A Gyakorló. a másodikban 4 matematikaóra van. Feladatgyûjtemény. tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 4. és korábbi tananyaga sem csökkent. illetve 3. A szabadon tervezhetõ 1 órát teljes egészében a matematikatanítás számára biztosítja a helyi tanterv. évi 129 óra: b) Az elsõ félévben 3. A korábbi tantervek Magyarországon is tartották magukat ehhez az alapelvhez. tanulói segédlet (2003/2004-es tanévig) Hajdu Sándor: Matematika 4. tanulói segédlet Az alapszintû tankönyv és gyakorló csupán a kerettantervben elõírt redukált tananyagot tartalmazza. óraszámvariációban adott tanulás megszervezésére.4. III. évi 111 óra: Megjegyzés: A fejlett országok körében egyedülállóan alacsony óraszám.

és mûveletfogalom elmélyítése. Otthoni munkára javasolt idõ: 20-40 óra. tevékenységek. A számolási rutin fejlesztése. az önálló. óraszámváltozat esetén lehetõség nyílik a kétjegyû osztóval való osztás bekapcsolására. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. fadiagramon. szokások bõvítése. A tízes számrendszer fogalma. tényleges értéke. szóbeli és írásbeli kifejezõképességének fejlesztése. algebra Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség..Számtan. logikus. mennyiségek megfigyelése. A matematikatanulással kapcsolatos tevékenységformák. A helyes tanulási szokások erõsítése. Ennél is fontosabb. algebra témakör feldolgozásába komplex módon beépülnek az egyéb témakörökhöz tartozó tartalmak. problémamegoldó. osztály . Fogalmak. szétválogatása. megoldási algoritmusok kialakítása és alkalmazása. összefüggések megjelenítése tevékenységgel. Az összes eset keresése. Az önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében. gondolkodási módszerek alapozása Számfogalom A természetes számokról tanultak kiterjesztése 20 000-ig. hogy sokkal mélyebben foglalkozhatunk a tanultak alkalmazásával. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 42 Matematika 4. A matematikai tartalom képi. Igaz. Jellemzõk Összóraszám: 70-100 tanítási óra. rendszerezése különbözõ adott szempont szerint. és a 100 000-es számkör „belakására”. számok alakiértéke. e fogalmak kiterjesztése nagyobb számkörre. A számtan. fegyelmezett.”. „van olyan . III. A 10 000-es számkörben adott számok. összehasonlítása. Számok bontása. A gondolkodási mûveletek. helyiértéke. erõsítése. ötletgazdag gondolkodás alakítása. A bõvülõ matematikai tartalomnak megfelelõen a matematikai fogalomalkotás képességeinek fejlesztése. A természetes szám mint halmazok számossága és mint mérõszám. rendezése. tevékenység. képzése helyiérték szerint. Tananyag. sorba rendezése. „és”. rajzzal. tartalmi bõvítése. van idõnk a hiányosságok pótlására és a tehetséggondozásra. elrendezése táblázatban. hamis állítások megfogalmazása. modellel. a fegyelmezett. alkalmazása. rugalmas. a „nem”. „minden” kifejezések megértése. Kombinatorikus gondolkodásmód alkalmazása az elemek kiválasztása. állítások igazságának eldöntése. a lehetõségek elõállítása. illetve a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.. A szám. algoritmikus gondolkodás alakítása.

Biztos számfogalom a 10 000-es számkörben. mennyiségeknek megfigyelése.”. L. > jelek helyes használata. „és”.”. szétválogatása. megfogalmazása. tízesek. Többféle megoldás keresése. összehasonlítása. Felsorolásuk növekvõ. hányadosés összetett alakjai. illetve hamis állítások megfogalmazása. A „nem”. alkalmazása. A számok egyes. „nem minden” kifejezések használata. beosztott számegyenesen. százasával. Ismerkedés a logikai „vagy”gyal. Matematika 4. ezerrel osztható számok felismerése.. „minden”. Továbbá: számok közelítõ helyének megtalálása a húszasával. „minden” kifejezések használata. ezresre. tízezresre. több adott. öttel. ezresre. „nincs olyan . kétjegyû.. Nagyság szerinti összehasonlításuk. X. százas szomszédainak megállapítása. V. rendszerezése egy. rendezése. „és”. illetve csökkenõ sorrendben. illetve felismert szempont szerint. százasra. <. rendszerezése egy vagy két adott vagy felismert szempont szerint. tényleges érték ismerete.”. Az =. háromjegyû négyjegyû szám fogalmának ismerete. A változások és öszszefüggések megfigyelése. ötszázasával stb. tízzel. tízes. Számok kerekítése tízesre. Számlálás tízesével. helyiérték szerinti bontását is megkövetelhetjük. Számok kerekítése tízesre. óraszámváltozat esetén: A fenti ismeretrendszer kiterjesztése a 100 000-es (esetleg 1 000 000-s) számkörre.. ezresével beosztott számegyenesen. M jelekkel. egyesek összegére. ötvenesével. százas. Számok bontása ezresek. Számok közelítõ helye a tízes. Római számírás az I. „egyik sem”.. „van olyan . százasával. állítások igazságának eldöntése.. Számok összeg-. leírása matematikai jelekkel. rendezése. tevékenység. olvasása 10 000-ig. kétszázasával. A számok írása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A 20 000-es számkörben adott számok megfigyelése. Ennek megfelelõen az ötjegyû szám fogalmát. százasra. III. A páros. Igaz. Számok közelítõ helyének megtalálása a tízesével. szétválogatása. C. gondolkodási módszerek alapozása A 20 000-es számkör elemeinek. rendezése. „van olyan . ezresével a 10 000-es számkörben. különbség-.Tananyag. Az alakiérték. Számok összehasonlítása. A „nem”. esetleg más beosztással adott számegyenesen. páratlan. osztály 43 . Egyjegyû. D. helyiérték. százzal. százasok. összehasonlítása. A minimális teljesítményben felsorolt követelményeket ezen a szinten a 20 000es számkörben várjuk el. ezres..

Az eredmény becslése. . 100-zal. Kerek tízesek szorzása egyjegyû számmal szóban a 10 000-es számkörben. osztás 10-zel. negyedének. mérés stb. alkalmazása. meghatározása. modellezése. számegyenesen való lépegetés. Számok összegének. az 1 egész elõállítása a törtrész ismeretében. ezresekkel stb. számok kis nevezõjû törtrészének elõállítása. a 20 000-es számkörben. százasokkal. különbségének becslése kerekített értékekkel. A mûveletekkel kapcsolatos elnevezések használata. kiszámítása. A szorzás és osztás biztos elvégzése szóban a szorzótáblák közvetlen alkalmazásával. Mennyiségek felének.. tevékenység.. Szorzás és osztás 10-zel. A kétjegyûvel való írásbeli szorzás és az egyjegyû osztóval való írásbeli osztás biztos elvégzése a 10 000-es számkörben. Mûveletfogalom és mûveletvégzés Szóbeli számolási eljárások a 20 000-es számkörben. Különbözõ modellrõl. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Hõmérõrõl negatív értékek leolvasása. a kivonás ellenõrzése összeadással is. Törtrész kiegészítése 1 egészre. az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. A négy alapmûvelet értelmezése tevékenység. 44 Matematika 4. gondolkodási módszerek alapozása Negatív számok (elõkészítés) A negatív szám fogalmának elõkészítése. 100-zal és 1000-rel. szöveg. Törtek (elõkészítés) Mennyiségek törtrészének fogalma. Annak megfigyelése. modell. Írásbeli összeadás és kivonás. elõállítása. összehasonlítása (a számláló 1-nél nagyobb is lehet). ellenõrzése a becsült értékkel való összevetéssel. óraszámváltozat esetén: Ismerkedés a kétjegyû osztóval való írásbeli osztással. mennyiségek. illetve az inverz mûvelet alkalmazásával. hogy hogyan változik a mûveleti eredmény. . harmadának. illetve szorzás kétjegyû szorzóval. Mûveleti tulajdonságok és mûveletek közti összefüggések vizsgálata. változások felismerése. többféle modell megismerése. osztás egyjegyû osztóval. kiszámítása. analóg számítások kerek tízesekkel. számegyenesrõl negatív értékek leolvasása. ha az egyes összetevõket változtatjuk.Tananyag. rajzról. Formák. Az írásbeli összeadás és kivonás biztos elvégzése a 10 000-es számkörben. alapján. Az összeadás tagjai felcserélhetõségének. lépegetés számegyenesen. rajz. a köztük lévõ viszony megállapítása. osztály . tizedének felismerése. Szorzás. Az eredmény ellenõrzése. II. Az eredmény ellenõrzése a becsült értékkel való összevetéssel. öszszehasonlítása.

illetve összetettebb szöveges feladatok megoldása. illetve egy lépésben következtetéssel. többrõl 1-re. Szöveges feladatok megoldása az írásbeli mûveletek alkalmazásával is. esetleg következtetéssel. Fogalmak. Háromnál több mûveletet is tartalmazó számfeladatok megoldása. kiszámítása a szóbeli és írásbeli mûveletek alkalmazásával. tervszerû próbálgatással. gondolkodási módszerek alapozása III. A mûveletek közötti kapcsolatok felhasználása ismeretlen összetevõ megkeresésére egy. kapcsolatok Nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése egyszerû esetben következtetéssel. Nyitott mondatok igazsághalmazának megkeresése próbálgatással. 100-zal. modellrõl. Matematika 4. Következtetés többrõl többre. Többféle megoldási menet keresése. esetleg két lépésben. tevékenység. óraszámváltozat esetén: A szöveges feladatok adatait a 100 000-es számkörbõl is választhatjuk. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A minimumszintû követelmények kiterjesztése a 20 000-es számkörre. egyenlõtlenségek megoldása próbálgatással. különös tekintettel a becslésekre. osztály 45 . részhalmaz és kiegészítõ halmaz kapcsolatának értelmezése. A szöveges feladat megoldásmenetének tudatosítása. esetleg felesleges adatot is tartalmazó szöveges feladatok megoldása önálló néma olvasás alapján is. 10-zel. a mûvelet elvégzése. 5-tel.Tananyag. ellenõrzése. A szükséges és felesleges adatok szétválasztása. rajzról. egyszerû matematikai szövegek megértése. mûveletek sorrendje. A szaknyelv helyes használata. a mûveletek sorrendjének és a zárójelek használatának ismerete és alkalmazása. összefüggések felismerése tevékenységrõl. Következtetés 1-rõl többre. Alaphalmaz. Szöveges válasz megfogalmazása. Egyenletek. egyenletek. zárójelek használata. egyenlõtlenségek megoldása tervszerû próbálgatással. Legfeljebb 2-3 mûveletet tartalmazó öszszetett számfeladatok megoldása. táblázatban két szempont egyidejû figyelembevételével. Elemek elhelyezése halmazábrában. Egyszerû. óraszámváltozat esetén: Írásbeli osztás kétjegyû osztóval. A 2-vel. az adatok lejegyzése. Egyenlõtlenségek igazsághalmazának ábrázolása számegyenesen. A kétjegyû számmal való írásbeli osztás eredményének becslése. az összefüggések felismerése. az eredmény becslése. Összetett számfeladatok megoldása. Két mûvelettel megoldható egyszerû szöveges feladat értelmezése. 1000-rel osztható számok. A kétjegyû osztóval történõ írásbeli osztás alkalmazása szöveges feladatok megoldásában. Több megoldás keresése. Összetettebb. értelmezése önálló. Összefüggések. többrõl többre. néma olvasás alapján. Az eredmény ellenõrzése. a terv elkészítése. A tanult írásbeli mûveletek alkalmazása a 100 000es számkörben. III.

következmények meglátására való képesség fejlesztése. problémamegoldó gondolkodás sokoldalú fejlesztése. függvények Megfigyelések. diagrammal. osztály . tevékenység. illetve felismert szabály alapján.Összefüggések. Absztrakciós képesség alapozása. függvények. Többféle szabály keresése. statisztika témakörök tanulása során. megfogalmazása szóban. táblázat kitöltése. Táblázat kiegészítése összetettebb egyenlettel adott. grafikonnal adott függvények szabályának keresése. Másik része eszközként szolgál a számtan. Hozzárendelések. tömör kifejezõképesség alakítása. szöveggel. a rugalmas. szöveggel adott függvények számadatainak táblázatba rendezése. diagramok. algebra. illetve geometria. Grafikonok. mérés és a valószínûség. tevékenységek egy részét tanítjuk önálló témakörként. grafikonnal. diagramok építése olvasása. Az itt felsorolt tartalmak. A matematikai modellek alkalmazhatóságának felismerése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 46 Matematika 4. Szöveggel adott függvény szabályának felírása. Lényegkiemelõ és általánosító képesség fejlesztése. illetve a szabály megfogalmazása többféle alakban. esetleg többféle alakban. Tananyag. Otthoni munkára javasolt idõ: 3-4 óra. grafikonnal adott összefüggések értelmezése. Táblázattal. grafikonok készítése. a kapcsolatok felismerése. sorozatok Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. Táblázattal adott függvény szabályának leírása. Jellemzõk Összóraszám: 5-15 tanítási óra. ötletgazdag. mérések. oszlopdiagrammal. diagrammal. méréssel nyert adatokból táblázatok. Kapcsolatok ábrázolása nyíldiagrammal. Számszám függvények sokféle formában. egyenlettel stb. Rövid. a számolási rutin. Megfigyeléssel. grafikonnal adott összefüggések összetartozó értékpárjainak leolvasása. Táblázattal. Táblázattal. Táblázat kiegészítése adott szabály alapján. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések. leképezések.

a folytatásra vonatkozó sejtések megfogalmazása. hogy a különbözõ tantárgyak azonos anyagrészeit tanmenetben és órarendben is összehangolt módon. Különbség. Számtani sorozatok 10. osztály 47 . feldolgozására. Az alakzatok vizsgálata során a gyermekek összetettebb gondolkodási mûveletekre képesek. osztályban különösen fontos. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Állandó különbségû sorozat szabályának felismerése. 20. gondolkodási módszerek alapozása Sorozatok Sorozatok folytatása. a sorozatképzés szabályának megfogalmazása esetleg többféle alakban. grafikonokon történõ megjelenítésére is.. Helymeghatározás képességének fejlesztése. A mérések lehetõséget biztosítanak az eredmények statisztikai rendezésére. Jellemzõk Összóraszám: 25-45 tanítási óra. a mérésekhez kapcsolódó átváltásokban. a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás. a sorozat folytatása adott vagy felismert szabály alapján. A mérésekben. Azoknak a képességeknek és szemléletnek az alakítása. 100. diagramokon. mérés Általános fejlesztési feladatok A bõvülõ tartalom feldolgozásával a megfigyelõképesség. a különbözõ mértékegységek átváltásával.. tevékenység. mélyebbek lehetnek. Otthoni munkára javasolt idõ: 10-15 óra. ezért a felismert tulajdonságok. alkalmazásával. mintegy „integrált tantárgy” keretében dolgozzuk fel. kiegészítése adott szabály szerint. elemének megállapítása. a térszemlélet fejlesztése.és mûveletfogalom kialakítása és elmélyítése szoros kapcsolatban van a méréssel. amelyek lehetõvé teszik a matematika alkalmazását más tantárgyakban és a mindennapi életben. Konstrukciós képesség alakítása. Ezért a tanulási folyamatban komplex módon összeszövõdhet a két témakör. Adatok sorozatba rendezése.és hányadossorozat képzése.Tananyag. Geometria. A szám. Matematika 4. általánosabbak. Sorozat elemei közti összefüggés felismerése. Néhány elemével megadott sorozathoz többféle szabály keresése. Néhány elemével adott sorozathoz különféle szabály keresése. Kapcsolatok A 4. Így a különbözõ órákon tanultak erõsítik egymást. számításokban a számkörbõvítés ad lehetõséget a továbblépésre. mint az elõzõ években. összefüggések absztraktabbak.

gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek.Környezetismeret: Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával. 48 Matematika 4. megmérése. kimérésük alkalmi. Az idõmérésrõl tanultak elmélyítése. testek vizsgálata. térkép segítségével. Tájékozódás alaprajz. lapokból. tömegek becslése. tükrözés. kirakás. egyszerû tájolóval. kimérése. A mértékegységek és a köztük lévõ kapcsolatok alkalmazása számításos. megoldásában. A mérés és a rajzeszközök használatának gyakorlása. Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Alakzatok elõállítása. Nézeti ábrázolás. Hosszúságok. tevékenység. Mértékegységek közötti átváltások a 10 000-es számkörön belül maradva. csoportosításuk egyidejûleg 2-3 szempont szerint is. nézeti rajzok. parkettázás. mérések Hosszúságok. méretrajz. Alakzatok tükrösségének felismerése. ûrtartalmak. segítségével. A gyermek mindennapi életével kapcsolatos idõtartamok mérése. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete. összehasonlítása. illetve a szabványos mértékegységekkel. Alaprajzok. Testek másolása modellrõl. A téglatest és a kocka felismerése. készítése. kocka. Térbeli és síkbeli tükörképek elõállítása. a köztük lévõ kapcsolat ismerete. osztály . a funkció és a méret közti összefüggések megállapítása és felhasználása a tervezés során. Téglalap és négyzet közti kapcsolat ismerete. Testek építése adott feltételek szerint testekbõl. A mérések rögzítése tanítói segítséggel. mérések a testen. Testháló készítése. Alaprajz és nézet. megmérésük. összeállítása: téglalap. Egyszerû makett készítése. Méréssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok értelmezésében. A forma. végzése. A téglalap és a négyzet tulajdonságainak felsorolása. Mérésekkel kapcsolatos legegyszerûbb átváltások végrehajtása. Technika: A legkevesebb hulladékra törekvés a munkafolyamatokban. térben. Egyszerû utazás megtervezése menetrend segítségével. tervezése. elforgatás stb. ûrtartalmak. Megfigyelések. tömegek öszszehasonlítása. térképek értelmezése. Méréssor megtervezése. A mérõeszközök ismerete és használatuk. Párhuzamos és merõleges egyenespárok felismerése síkban és térben. Tananyag. illetve szöveges feladatokban. Különbözõ transzformációk végrehajtása rács. vetítés. Adott feltételeknek megfelelõ geometriai alakzatok építése síkban. és a kész munka összehasonlítása a tervekkel. vizsgálata Síkidomok. megmutatása rajzról.

A témakörre fordított összóraszám nem határozható meg. Téglatest térfogatának meghatározása különbözõ alkalmi egységekkel. osztály 49 . szemközti. A terület fogalmának és a területszámításnak az elõkészítése. nézeti rajzok értelmezésében. illetve az összefüggések. kirakással. algebra. téglatestrõl. építéssel. Valószínûség. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Konkrét esetekben a téglalap és a négyzet kerületének. negyedével. A síkidomokkal. függvények. szomszédos. a geometria. A derékszög fogalma. sorozatok témakörökkel kapcsolatosan foglalkozzunk e témakörhöz tartozó feladatokkal is. mérés. A téglatest és a kocka tulajdonságainak felsorolása. sokszögek sokféle átdarabolása. Síkbeli tükrözés végrehajtása építéssel. lap) helyes használata az alakzatok vizsgálata során. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A térfogatmérés fogalmának elõkészítése. területének mérése és számítása. A téglalapról. kockáról korábban tanultak elmélyítése.Tananyag. Sokszögek kerületének meghatározása. Matematika 4. Nagyítás. négyzetrõl. síkok. illetve csúcs. Szögmérés derékszög felével. él. Egybevágó síkidomok felismerése és kiválasztása konkrét alaphalmaz esetén. gondolkodási módszerek alapozása A hasonlósági és az egybevágósági transzformációk felismerése. Jellemzõk A számtan. statisztika Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség és a matematikai szemléletmód fejlesztése. Párhuzamos és merõleges egyenespárok felismerése a térben is. alkalmazásuk alaprajzok. kicsinyítés szemléletes fogalma. négyzetrácson stb. megkülönböztetése egyéb transzformációktól. testekkel kapcsolatos elnevezések (oldal. Párhuzamos és merõleges egyenesek. Téglatestek építése. lefedésük különbözõ alakú és méretû lapokkal. készítésében. vizsgálata. csúcs. a mindennapi élet és a matematika közötti kapcsolatok felfedeztetése. tevékenység.

lejegyzése. osztály . diagramok. tevékenység. a sejtés és a kísérlet eredményének összehasonlítása. Az „átlag” fogalmának bevezetése. grafikonnal. a „lehetséges” és a „lehetetlen” események. lejegyzése. A gyakoriság. táblázatba rendezése. A tanuló mindennapi életével kapcsolatos statisztikai adatok. Egyszerû valószínûségi kísérletek lehetséges kimeneteleinek megállapítása. mérési eredmények összegyûjtése. használata adatok együttesének jellemzésére. sejtés megfogalmazása kísérletsorozatokban. Tapasztalatok szerzésével további fogalomalkotás elõkészítése (a „biztos”. Táblázatból. Az események kimenetelének megfigyelése. diagramról. Példák megfogalmazása a „biztos”. lejegyzése. gyakoriságuk meghatározása. mérési eredmények leolvasása táblázatból. gyakoriságuk meghatározása. táblázatba rendezése. a „lehetséges” és a „lehetetlen” fogalmának használatával. a különbözõ események gyakoriságára vonatkozóan. 50 Matematika 4. kevésbé valószínû értelmezése konkrét példákon. megfigyelése. gondolkodási módszerek alapozása Valószínûségi kísérletek lehetséges kimeneteleinek elõzetes megállapítása. A kísérleti eredmények összevetése a sejtéssel. mérési eredmények megfigyelése. grafikonok készítése. grafikonról. diagramról adatok leolvasása. A tanuló mindennapi életével kapcsolatos véletlen események megfigyelése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Statisztikai adatok. az eltérés megállapítása és magyarázata. értelmezése. valószínû. Statisztikai adatok.Tananyag. gyûjtése. grafikonról. megjelenítése oszlopdiagrammal. törtszámok).

illetve gimnáziumi tagozatra járók számára további ajánlásokat fogalmaz meg. osztályban a halmazok. mérés önállóan is megjelenik a tanításban. Biztosítanunk kell az egyéb tantárgyak (természetismeret. hogy hogyan vehetjük figyelembe az osztály tudásszintjét a tananyag feldolgozása során. A tananyag-feldolgozás csomópontjait. eljárásokat beépítjük a többi témakör feldolgozásába. amely lehetõvé teszi. Ezért a tanterv a középiskolába készülõk. osztályban a kerettanterv alapján a kötelezõ órakeretbõl biztosítható a heti 4 tanóra. osztály 51 . 5-7. alkalmazásra képes rendszer jöjjön létre. egymással összeszõve dolgozzuk fel. hanem a kerettanterv szerkezetéhez igazodik. osztály 3 óra/hét 4 óra/hét 4. hogy ezek az anyagrészek alkossák az órák fõ témáját. informatika. Mindenképpen gondoskodnunk kell Matematika 5-8. A Programokban közölt tanmenetjavaslatok kitérnek arra is. a másik két témakör elsõsorban ezek feldolgozásába épül be. sorozatok és a geometria. Óraszám Osztály Kötelezõ óraszám Bõvített óraszám Emelt szint 5. 2. tehetséggondozásra. hogy logikailag és didaktikailag egymásra épülõ. osztály 3 óra/hét 4 óra/hét 4. Ugyanakkor a matematikaoktatás jellegébõl következik. Ezen túlmenõen a kiegészítõ keretbõl célszerû osztályonként és hetenként legalább 1-1 órát (esetleg képesség szerinti csoportbontásban) biztosítanunk az aktuális feladatok megoldására. A tanterv felépítése nem a feldolgozás menetét tükrözi.5 óra/hét 7. és az „alapszint” számára megfogalmazott követelmények csak a következõk miatt térhetnek el a kerettantervben elõírtaktól: 1. hogy az egyes tantervi témákat egymást erõsítve. általánosíthatjuk úgy. hogy a kerettantervben rögzített oktatási feladataikat megoldhassák. A kerettantervben elõírt tartalom és követelményrendszer nem alapozza meg kellõen a középiskolai matematikatanulást.5 óra/hét 8. függvények. az összefüggések. 8. belsõ ellentmondásoktól és „hézagoktól” mentes. földrajz) számára azt a matematikai eszköztudást. A kerettantervben elõírt tartalmat és követelményeket ki kell egészítenünk úgy. kémia. a logika. illetve eszközként használjuk az egységes matematikai gondolkodás fejlesztésében. technika. osztályban az öt témakörbõl a számtan. osztály 3 óra/hét 4 óra/hét 4. - Ez a tanterv a kerettanterv koncepcióját. algebra. osztály 4 óra/hét 5 óra/hét 6 óra/hét 6. a kombinatorika. a tantárgyon belüli és tantárgyak közötti konkrét kapcsolódási lehetõségeket az egyes évfolyamok számára készült Programok tartalmazzák. a tananyaggal és követelményekkel kapcsolatos elõírásait figyelembe véve épül fel. fizika.5 óra/hét 5. menetét. összegezhetjük.MATEMATIKA 5-8. a valószínûség és a statisztika korábban tanult tananyagát 2-3 órás önálló tömbökben áttekinthetjük. felzárkóztatásra. A különbözõ témakörökben elsajátított ismereteket.

az alsó tagozatból örökölt hiányok pótlásáról, illetve a tehetséges tanulók megfelelõ felkészítésérõl. 6., 7. és 8. osztályban a kötelezõ órakeretbõl heti 3 óra jut a matematikatanításra. A tapasztalatok alapján ebben az óraszámban a kerettanterv által elõírt törzsanyagot csak felületesen lehet feldolgozni, nem jut idõ a tanultak begyakoroltatására, a felzárkóztatásra, a középiskolákba készülõk megfelelõ felkészítésére, s nem elégíthetõk ki a társtantárgyaknak a matematikaoktatással kapcsolatos igényei sem. A fentiek miatt a szabadon tervezhetõ órakeretbõl mindenképpen építsünk be az órarendbe heti 1 órát, illetve a kiegészítõ órakeretbõl biztosítsuk a rendszeres differenciált gyakorlást (korrepetálást, illetve tehetséggondozó felkészítést), hogy a nehezebben tanulók is teljesíteni tudják a minimumkövetelményeket, és a jobbak is elérhessék a képességeiknek megfelelõ tudásszintet. Ha lehetõségünk van rá, akkor ezt a két nagyon különbözõ feladatot tehetség szerinti csoportbontásban valósítsuk meg. (Ha legalább két párhuzamos osztály van, ez a csoportbontás már nem jelent további óraigényt.) Otthoni munka: 20 perc/nap minden évfolyam számára.

A KÉPESSÉG SZERINTI CSOPORTBONTÁSRÓL
Felméréseink azt mutatják, hogy 7. osztálytól kezdve olyan nagy különbségek vannak egy-egy osztályon belül is a tanulók tudásában és képességeiben, hogy a tehetséges, illetve a lassabban tanuló (és nem érdeklõdõ) gyerekeknek nem lehet eredményesen tanítani ugyanazt a tananyagot, ugyanolyan mélységben és ugyanazokkal a módszerekkel. A nehezebben tanulóknak több idõre van szükségük az alapvetõ eszköztudás begyakorlására, ugyanakkor ha a tehetséges tanulókkal nem lépünk túl ezen, akkor feladatmegoldó képességük nem fejlõdik, elidegenedhetnek a matematikától, és a középiskolában (de már a felvételi vizsgán is) nehezebben állhatják meg a helyüket a fokozott követelményekkel szembesülve. A tanulók különbözõ képességeibõl adódó eltérõ oktatási feladatokat egy tanórán belüli differenciálással már csak nehezen oldhatjuk meg. Ezért azt javasoljuk, hogy 7. osztálytól kezdve legalább az anyanyelv, az idegen nyelv és a matematika esetén alakítsunk ki viszonylag homogén képességû és ambíciójú tanulócsoportokat. Erre a közoktatásról szóló törvény kiegészítõ órakeretet biztosít. Ha az iskolában évfolyamonként legalább két párhuzamos osztály van, akkor ennek a csoportbontásnak nincs sem anyagi, sem szervezési akadálya. Nagyobb iskolában az iskolafenntartóval egyetértésben 7. osztálytól kezdve indíthatunk „gimnáziumra felkészítõ” (a továbbiakban „bõvített szintû”), „általános” és „felzárkóztató” tanulócsoportokat is. A matematikai tudás és képesség szerinti csoportbontást azokban az iskolákban nehéz megvalósítani, amelyekben egy-egy évfolyamon csak egy kis létszámú osztály van. Itt legalább az órák egy részében, minimum heti egy órában bontsuk az osztályt. Ennek a bontásnak az óraigénye „elszámolható” a korrepetálásra vagy a diákkörre biztosított órakeretbõl. Ilyen szervezésben a törzsanyagot a teljes osztállyal tartott órákon lehet 52 Matematika 5-8. osztály

feldolgozni, míg a fennmaradó órákon az alapszinten tanulókkal a minimumkövetelményhez kapcsolódó anyagot gyakoroltatjuk, a hiányosságokat pótoljuk, a „bõvített szinten” viszont kiegészítjük, elmélyítjük a tanultakat. Mi lehet a különbség az alapszint és a „bõvített szint” tananyaga és követelményrendszere között? „Bõvített szinten” a tananyag tartalmában nem sokkal lépjük túl az alapszintet. Elsõsorban a szemlélet- és képességfejlesztés terén kell többet nyújtanunk. Alapszinten sokszor megelégszünk azzal, hogy a tanuló - a szemléletre támaszkodva - minél teljesebben sorolja fel a fogalom tartalmi jegyeit, minél több összefüggést „fedez fel”. „Bõvített szinten” mélyebben tárgyaljuk a tananyagot, ugyanazt több oldalról járjuk körül, több szempontból vizsgáljuk meg. A tanulóknak fokozatosan el kell jutniuk oda, hogy megértsék, mi a definíció és mi a tétel. Képessé kell válniuk arra, hogy ki tudják választani a fogalom definiáló tulajdonságait, majd ennek alapján meg tudják fogalmazni a definíciót. Tudják megkülönböztetni a szükséges és elégséges feltételeket. Ismerjék fel a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Jussanak el a tételek bizonyításához. Alapszinten elegendõ lehet a begyakorolt ismeretek közvetlen alkalmazása típusfeladatokban. „Bõvített szinten” a tanulóknak az újszerû, összetettebb feladatokban is meg kell találniuk a megoldás kulcsát. „Bõvített szinten” olyan feladatokkal is foglalkozhatunk, amelyekre alapszinten már nem feltétlenül kerülhet sor (például algebrai törtek értelmezési tartományának vizsgálata, geometriai bizonyítások). Az emelt szintû oktatás számára a jogszabály szerint 5. osztályban heti 6 órát, 6-8. osztályban legalább heti 4,5 órát kell biztosítani legalább két éven át. A taneszközök bõvített változatai elegendõ tananyagot és feladatot tartalmaznak az emelt szintû képzéshez. Az osztály színvonalát, a gyermekek érdeklõdését és képességeit figyelembe véve dönthetünk arról, hogy mely területeken és mennyiben léphetjük túl a kerettanterv elõírásait. Az 5-8. osztályos tankönyveket úgy szerkesztettük meg, és a Programot úgy állítottuk össze, hogy egy osztályon belül is, egymással összhangban és egymással párhuzamosan megszervezhetõ legyen az alapszintû, a „bõvített szintû” és akár az emelt szintû képzés is. Pedagógiailag nehéz feladat a különbözõ szinten tanulók mindenki által elfogadható értékelése. Ezért ha az iskola a matematikaoktatást képesség szerinti csoportosításban oldja meg, akkor a helyi tantervben nagyon gondosan kell kidolgozni a követelményrendszerét. Vizsgálataink azt mutatják, hogy ha pedagógiailag kellõen elõkészítjük és elfogadtatjuk a csoportbontást, mindkét irányban biztosítjuk az átjárhatóságot, akkor a tanulók többsége jól érzi magát az ilyen homogén csoportban, és minden szinten lényegesen eredményesebbé válik a munka.

Matematika 5-8. osztály

53

A TÉMAKÖRÖKRÕL ÁLTALÁBAN Gondolkodási módszerek
Az alsó tagozatos elvárások a felsõ tagozatban is érvényesek. A témakör szemléletformáló szerepe és eszközjellege miatt azok a tevékenységek, feladatféleségek, amelyekkel a tanulók alsó tagozatban találkoztak, a felsõ tagozatos tanterv tananyagában és követelményeiben is megfogalmazódnak, esetleg egy-egy feltétellel bõvítve. (Ezeket a bõvítéseket az adott osztály követelményeivel kapcsolatosan részletezzük.) Az alsó és felsõ tagozatos követelmények közti különbség nem a halmazelméleti és logikai ismeretek kibõvítésével fogalmazható meg elsõsorban, hanem azzal, hogy ezeknek a (korábban tanult) ismereteknek a biztosabb tudását, elvontabb, tudatosabb, összetettebb feladatokban történõ alkalmazását várjuk el. Amit korábban csak a jobbaktól vártunk el, az most már minimumkövetelmény, vagy amit két halmaz esetében vizsgáltunk, azt a vizsgálatot most több halmaz egyidejû figyelembevételével végezzük el. Bõvül az alkalmazás területe is. A gondolkodási módszerek témakör 5-7. osztályban csak helyenként jelenik meg önálló fejezetként, de eszközként, szemléletként behálózza a teljes matematikatanítást. Ide tartozik bármely témakörben: pozitív motiváció kialakítása; összefüggések megfigyelése, felismerése; konkrét dolgok adott szempont szerinti osztályozása, rendszerezése, rendezése; logikai kapcsolatok értelmezése és áttekintése, felhasználása a fogalomalkotásban, a nyelv logikai elemeinek helyes használata; egyszerû állítások, következtetések megfogalmazása; a tanultakhoz kapcsolódó egyszerû állítások igazságának eldöntése, késõbb a felismert összefüggések igazolása; matematikai szövegek értelmezése; kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazása lehetõségek felkutatásában, rendszerezésében.

A helyi tanterv szerkesztésekor dönthetünk úgy is, hogy jobb csoportban (fõképpen a gimnáziumi tagozatban) vagy középiskolába készülõ tanulók esetén tudatosítjuk a halmazokról és a kombinatorikából tanultakat. Erre legkésõbb 8. osztályban kerítsünk sort. Az 1970-es években végzett felmérésekhez képest lényegesen romlott a tanulók szövegértelmezõ képessége. Ezért minden osztályban, minden témakörben sok szöveges feladatot oldassunk meg. Az erre alkalmas feladatok megoldása során várjuk el a tanulóktól: 54 a feladat pontos értelmezését, az adatok lejegyzését; az összefüggések megfogalmazását a matematika nyelvén; a megoldási terv elkészítését, lejegyzését; az eredmény megfelelõ pontosságú becslését; a feladat megoldását, a kivitelezés pontosságát; az eredmény ellenõrzését, értékelését; a diszkussziót. Matematika 5-8. osztály

s ezáltal a szövegértelmezõ képesség folyamatos fejlesztése minden évfolyamon kiemelt tantervi feladat. fejezete lehetõséget biztosít arra. javítsuk. A szóbeli és írásbeli számolási rutin fejlesztése továbbra is fontos feladat. lejegyzésére). játékos feladatok a szóbeli számolás gyakorlására. Így összetett számfeladatokban a tanulóknak kell megtervezniük a számolás menetét. 8. ötletek. osztályban csak olyan egyszerû gépek használatát célszerû engedélyezni. osztálytól kezdve viszont már olyan gépekre van szükség. Biztos aritmetikai tudás nélkül bizonytalan lesz az arra épülõ algebrai. Nagyon fontos. az írásbeli mûveletek eredményének becslése. milyen ütemben és milyen mélységben dolgozhatjuk fel az új anyagot. (Vegyük figyelembe az Informatika mûveltségi terület tantervi ajánlásait. összeszövése az új anyagrészekkel. néhány perces. stb. a felejtéssel. a korábban tanultak rendszeres alkalmazása.) 6.Súlyos hiányosságokat tapasztalhatunk a tanulók beszédkészsége. függvénytani. hogy az ebbe a témakörbe tartozó eszköztudást a tanulók alaposan elsajátítsák. Feladatgyûjtemény 5. a matematika és a számítástechnika továbbra is igényli a pontosságra. akkor fokozatosan vezessük be és tanítsuk meg a számológép alkalmazását is. algebra a matematika-tananyag gerincét alkotja. algebra és a geometria. fejezete és a Matematika 7-8. amelyek „nem ismerik” a mûveletvégzés helyes sorrendjét. Ezért minél több alkalmat biztosítsunk a tanulóknak a szóbeli szereplésre (definíciók. általában az összóraszám 35-55%-át fordítjuk ennek a témakörnek a tanítására. hogy mit várhatunk tanítványainktól ezen a területen. a matematikai gondolatok elmondása és leírása területén.). geometriai ismeretrendszer is. A nyelvhelyességi hibákat következetesen javíttassuk. esetleg a tagozatváltással kapcsolatos problémákkal egyaránt indokolhatjuk. A 8. kitartásra. algebra A számtan. osztályos tankönyv 6. összefüggések. osztály 55 . A számtan. figyelemösszpontosításra szoktatást. Javasoljuk.1. s esetleg az általános összefüggéseket is felismertessük. Ezért fontos a folyamatos ismétlés megtervezése (házi feladatok megválasztása. óra eleji „bemelegítõ”. bizonyítások önálló megfogalmazására. Feltétlenül látnunk kell. Ha a tanuló megtanulta és begyakorolta a szóbeli és írásbeli számolási eljárásokat. amelyekkel négyzetgyököt is lehet vonni (késõbb meg lehet adni a trigonometrikus függvények értékeit). Matematika 5-8. hogy a kombinatorikai feladatok megoldása során a korábbi években összegyûjtött tapasztalatokat tudatos szintre emeljük. Számtan. begyakorolják. A szöveges feladatok megoldása. Bár a számológépek fokozatos alkalmazása felment a sokjegyû számokkal végzett mûveletek gyakorlása alól. mérés témakörök is igen sok lehetõséget nyújtanak a kombinatorikus szemlélet fejlesztésére és a megfogalmazott követelmények elérésére. A rendezési séma lehet például fadiagram vagy táblázat. Az erre alkalmas feladatok megoldásakor sor kerül az összes eset megkeresésére valamilyen rend szerint. megoldási tervek. hogy a helyi tanterv is biztosítson kellõ átfedést az egyes évfolyamok követelményei között. Ezt az átfedést a tanulók egyenlõtlen fejlõdésével. ellenõrzése.

leírása nemcsak ebben a témakörben történik. A sorozatok tanításával kapcsolatosan az osztály képességét és érdeklõdését figyelembe véve a legkülönbözõbb színvonalon alakíthatjuk ki saját programunkat. kibõvítjük. esetleg elõkészítjük a más témakörökhöz tartozó ismereteket. felszín. ezzel segítve a gyakorlati élettel való kapcsolatot. táblázatok készítésére. szabályok megfogalmazása. Geometria. mérés Az egész évi összóraszám mintegy 30-35%-ában foglalkozunk ezzel a témakörrel. mint ahogy a geometria tanulása során gyakoroljuk. hanem az absztrakt fogalmak kialakulásához is biztos szemléleti alapot szolgáltathat. A geometria tanításának megtervezésekor azt is figyelembe kell vennünk. továbbá szemléletes szinten elõkészítheti az elemi függvényvizsgálat tanítását. a kapcsolatok és a változások megfigyelése. mint az egzakt fogalmak kialakítása és a definíciók megtanítása. Az alsó tagozat szemléletes szinten megalapoz szinte minden olyan fogalmat. sorozatok Az összóraszám 10-15%-át fordítjuk ennek a témakörnek önálló óra keretében történõ tanítására. A függvényszemlélet fejlesztése. hogy ezen a téren a legpolarizáltabb a tanulók tudása. osztályban ez a hányad nagyobb. A képességek egyenlõtlen fejlõdése miatt is lényeges eltérések lehetnek a tanulók között. A fogalomrendszer deduk56 Matematika 5-8. az adatok lejegyzésére. a geometriai szemléletmód fejlesztése. az aktuális tananyaghoz kapcsolódva a többi fejezetben is megfogalmazunk geometriai problémákat. mérések tényleges elvégzésének. hogy 5-8. elmélyítjük. használatában. 7. Az itt szerzett ismereteket nemcsak a mindennapi életben és a társtantárgyak tanulása során hasznosíthatja a tanuló (bár ez önmagában is fontossá teszi ezt a témakört). elemzésére. Fontos. problémaérzékenység alakítása. a velük végzett mûveletekrõl és az algebrai kifejezésekrõl tanultakat biztosan alkalmazzák a tanulók a geometriai számításokban. Ebbõl az is következik. amelyre a felsõ tagozatban építünk. hogy a felsõ tagozatba lépõ tanulók tudatos és alkalmazásképes ismeretrendszerrel rendelkezzenek. Fordítsunk gondot a grafikonok. A felsõ tagozatban is fontos szerepe van a modellezésnek. a kerület-. összeszövi az egyes matematikai témákat. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal.és térfogatképletek értelmezésében. hogy a racionális számokról. osztályban a függvényekkel kapcsolatos biztos eszköztudás igen fontos követelmény. a szöveges feladatok egyenlettel történõ megoldását is. függvények. hogy az alsó tagozatos geometriai foglalkozások elsõdleges célja a képi gondolkodás.Összefüggések. hanem behálózza a többit is. A tapasztalat alapján nagyobb gondot kell fordítanunk a szöveggel megadott függvényekre. terület-. konkrét alakzatok megfigyelésének. fontosabb. osztály . Az életkori sajátosságokból adódóan sem várhatjuk el. kísérletezgetésnek. a változók kifejezésére. Ezen túlmenõen. Ezért a legtöbb osztályban a témakört feldolgozó órák mintegy felében javasoljuk a tanulók optimális fejlõdését biztosító differenciálást. olvasására.

statisztika A tankönyvekben a valószínûség témakörbõl csak néhány önálló fejezet van. a számtan. Ennek ellenére ebben a témakörben már célszerû egyes összefüggéseket nemcsak felismertetni. grafikonok. a Matematika 7-8. Célszerû a tankönyvekben található feladatokat tényleges valószínûségi kísérletekkel. A felmérések szerint az elvárt szint alatt marad a terület-. Ezért (és a gyakorlati alkalmazásra nevelés miatt is) fontosnak tartjuk. hanem a gyermek szintjén megfogalmaztatni és 6. illetve a többi geometriai témakörrel is koncentrálva foglalkozzunk ezekkel az anyagrészekkel. A korábban megszokottnál kapjon nagyobb hangsúlyt a mindennapok geometriája: a terepen végzett mérés. illetve Mi a valószínûbb? címmel. Matematika 5-8. térfogatszámítással kapcsolatos ismeretek elsajátítása. aktuális statisztikai adatok gyûjtésével. alaprajzok értelmezése stb. osztály végére fokozatosan kialakíthatjuk a deduktív fogalomalkotásnak és az összefüggések bizonyításának igényét. hogy behatóan. Jobb képességû tanulóinkban 8. osztálytól kezdve bizonyíttatni is. osztály 57 . illetve függvények témakörhöz kapcsolódnak. A statisztikai vizsgálatok (táblázatok. diagramok elemzése. vizsgálatokkal kiegészítenünk. alkalmazása és a térszemlélet fejlettsége. Feladatgyûjteményben viszont önálló részt képez Valószínûségi kísérletek és számítások. Valószínûség. felszín-.tív felépítése nem felel meg ennek a korosztálynak. készítése) elsõsorban a számtan. a gyakorlati jellegû szöveges feladatok megoldása. nézeti rajzok. algebra.

a természetismeret (alsó tagozatban a környezetismeret) és részben a technika kerettanterve a mérések témakörben. következtetések megfogalmazása. illetve az axonometrikus ábrázolásig. évfolyamon a matematika. az öszszefüggések kiolvasása. 58 Matematika 5-8. Ezen túlmenõen a gyûjtött vagy a kísérletekben megfigyelt. illetve elmélyítheti a matematikaórán tanultakat. idõmérés. illetve fordított arányosság van. valamint a nézeti rajzok. hogy az új fogalmak (sûrûség. Másrészt ha a társtantárgyak és a matematika helyi tantervét és tanmenetét egymással összehangoltan szerkesztjük meg. az ábrázolt függvénykapcsolat kvalitatív értelmezése. téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzokat. értelmezése. csoportosítása. esetenként manuális képességek elõfeltételei más tantárgyak sikeres tanulásának is. évfolyamon a fizika és a kémia tananyagának feldolgozásakor. diagramok készítése táblázat alapján. kialakult tanulási szokások. a keresõhálózat és a kilométer-hálózat használata. alaprajzok értelmezésével.KAPCSOLATOK A matematikatanulás során elsajátított ismeretek. táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása. értelmezniük és alkalmazniuk kell a tanult képleteket. Az elmozdulás. évfolyamon informatikában követelmény a gyûjtött adatok célszerû elrendezése. sebesség. 7–8. értelmezése során a tanulóknak alkalmazniuk kell a szabvány mértékegységeket. munka stb. Szoros kapcsolatba hozható még a matematikában (és a történelemben) tanultakkal a tájékozódás térben és idõben. évfolyamon a rajz és vizuális kultúra tantárgyban a tanulók modelleznek. esetleg a számítógépes rajzolóprogramok alkalmazását. különbözõ tantárgyakhoz kapcsolódóan adatok táblázatba rendezése. 6–8. készítésével. rendszerezése. Fizikában követelmény az egyszerû mérések adatainak felvétele. gondolkodási. formaelemzõ szerkezeti rajzokat. végre kell hajtaniuk a szükséges számításokat (például kémiában százalékszámítást). pozitív attitûdök. illetve egyszerû mérésekkel nyert adatok rögzítése. akkor a matematikai ismeretrendszer is átfogóbbá és alkalmazásra képesebbé válik. ábrázolása grafikon segítségével. rajzos megfogalmazása. maketteket. erõ. ezért a vektor fogalmára már 7. osztályban szükség van. 5–6. következtetések megfogalmazása szintén matematikai alapozást feltételez. napi idõszámítás. A korábban tanult mértékegységek biztonságos alkalmazása elõfeltétele annak. osztály végére egyszerû matematikai és logikai feladatok megoldása. az erõ vektormennyiség. fel kell ismerniük. értelmezése. különbözõ számtípusú adatok használata. ha a mennyiségek között egyenes.) mértékegységeit értelmezni és alkalmazni tudják a tanulók. továbbá a hõmérsékletméréssel kapcsolatosan lényegében ugyanazokat a követelményeket fogalmazza meg. osztály . a mérési eredmények rögzítése. algoritmusok készítése. ismeretek különféle jelekkel leírása. metszeteket készítenek. 5–8. kódolása. Gyakorolják a szerkesztõeszközök. gyorsulás. 8. irány és távolság meghatározása térképen. nyomás. algoritmusok szöveges. Eljutnak a Monge három képsíkos vetületi.

osztály. hogy a taneszközrendszer rugalmasan illeszkedjék nagyon sokféle helyi koncepcióhoz. A Program tartalmaz ajánlásokat a különbözõ szintû és mélységû tananyagfeldolgozások megtervezéséhez. Matematika 5. esetleg gimnáziumi tagozatra járó gyermekek fejlesztésére (Feladatgyûjtemény). kötet (amennyiben az alsó tagozatban szerzett ismeretek nincsenek összhangban a felsõ tagozat elvárásaival) Hajdu Sándor: Matematika 5. Tanulói példány Andrásfai Béla: Versenymatek gyerekeknek. A. alapszintû tankönyv Hajdu Sándor: Matematika 5. feladatainak megoldása Hajdu Sándor: Matematika 5. hogy az átlagosnál gyengébb osztályokban nem lehet a taneszközök által kínált teljes választékot feldolgozni. A bõvített változat elsõdleges célja. hogy lehetõséget biztosítson a tanultak elmélyítésére. Matematika 5. Gyakorló Hajdu Sándor: Matematika 5-6. osztály 59 . Ugyanakkor ez azt is jelenti. illetve az átlagosnál tehetségesebb. tehetséggondozó tanulói segédlet Czeglédy István-Hadházy Jenõ: Matematika 3-5. tankönyv. 5-6. Eszköztár. osztályos taneszközök jellemzõi Az alapszint tananyaga lényegében nem haladja meg a kerettantervi elõírásokat. A taneszközök „széles sávban” dolgozzák fel a tananyagot. illetve szakkör). akkor 5. osztály Javasolt óraszám 4 tanítási óra hetente (a szükségletnek. tanulói segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. az átlagos vagy annál jobb képességû tanulók optimális fejlesztésére. Matematika 5. egyaránt lehetõséget biztosítanak a lemaradó gyermekek felzárkóztatására (a Gyakorló többek között ezt a célt szolgálja). Otthoni munkára javasolt idõ: 20 perc/nap. osztály. a feladatok kiválasztásához. tankönyv II. Program.. és 4. osztályos anyagrészek cseréje). osztályban nem biztosította a helyi tanterv legalább a heti 4 tanórát. A bõséges feladatanyag lehetõvé teszi azt is. Ebben az esetben javasoljuk. hogy legalább az elsõ félévben a szabadon tervezhetõ órakeret egy óráját felhasználva heti 5 órában tanítsák a matematikát. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 5. kiegészítésére. Tanári példány Az 5. tanári segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. Feladatgyûjtemény. bõvített változat Hajdu Sándor: Matematika 5. Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 4.AZ EGYES ÉVFOLYAMOK TANTERVE 5. Ezzel megoldható a jogszabályban biztosított lehetõségek kiaknázása (+20% tananyag. illetve igényeknek megfelelõen korrepetálás. B. osztályban nem elegendõ a heti 4 matematikaóra a kerettantervi minimum elsajátításához és begyakorlásához. Amennyiben alsó tagozaton redukált óraszámban tanulták a tanulók a matematikát.

Az elfogadható szövegértelmezõ képesség kialakításához 3-6. egyszerû gondolatmenetek önálló megfogalmazására. A tanítási órán nem jelenik meg külön témakörként. megfelelõ változatosságban és szinten szöveges feladatokat. a fogalmak megértése. a gondolkodási képességek fejlesztésében.Gondolkodási módszerek Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség. szóbeli. ezért önálló óraszámot nem állapíthatunk meg. Önálló. Törekvés a problémák önálló megoldására. elsajátítása. kötete. alkalmazása. a nyelv logikai elemeinek helyes használata. Képes-e önállóan megbecsülni. hogy 5. gondolatmenetének megértésére. a szövegben rejlõ összefüggések felismerése. A nemzetközi felmérések szerint a magyar tanulók szövegértelmezõ képessége nagyon siralmas képest mutat. Képes-e megkülönböztetni a szükséges. kiszámítani és ellenõrizni az eredményt a szöveg alapján? 4. Meg tudja-e fogalmazni a választ az eredmény ismeretében? Az alsó tagozatos hiányosságok pótlásához segítséget nyújthat a tankönyvcsalád 4. néma olvasás alapján mennyire képes értelmezni a tanuló a szöveget. ugyanakkor fegyelmezett gondolkodás fejlesztése. mások (a társak. illetve a felesleges adatokat? 2. Jellemzõk A korábbi évekhez viszonyítva nagyobb szerepet kap a halmazok. akkor készüljünk fel arra. A logikus gondolkodás alakítása. Törekvés felismert összefüggések. osztályban a matematikára fordított tanulási idõ mintegy 30%-ában szöveges feladatokkal kell foglalkoznunk. kombinatorika eszközszerû alkalmazása más témakörökhöz kapcsolódó fogalomrendszerek alakításában. Képes-e megfogalmazni és leírni a megoldási tervet? 3. Vizsgáljuk meg a következõket: 1. Ehhez a taneszközöknek a matematika különbözõ területérõl évfolyamonként mintegy 400-500 (változatos típusú és nehézségû) szöveges feladatot kell biztosítaniuk. 60 Matematika 5. logika. osztályos tankönyvének II. az összefüggések felismerése. osztály . írásbeli kifejezõképességének fejlesztése. a tanár. Amennyiben az alsó tagozatban használt tankönyvek nem tartalmaznak elegendõ számban. a tanultak tudatosításában. osztályban kell pótolnunk a hiányosságokat. a rugalmas. lejegyzése. a problémaérzékenység. A matematikai tartalom képi. a tankönyv) véleményének.

tulajdonságok. „nyitott mondat”. táblázatba foglalása. osztály 61 . lefordítása a matematika nyelvére. a lehetõségek megtalálása. halmazábrán. a „minden”. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása. rendezése. Ismerkedés egyszerû folyamatábrákkal. Egyszerû és összetettebb szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. illetve az unió elemeinek felsorolása. „van olyan” kifejezések és tagadásuk használata konkrét véges halmazokon és jól ismert végtelen halmazokon. rendszerezése adott szempont szerint. illetve elsajátított fogalmak. Ismert alaphalmaz elemeirõl annak eldöntése. illetve elsajátított fogalmak. rendezése az adott feltételnek megfelelõen az adatok tervszerû változtatásával (4-5 elemig). három (véges és jól ismert végtelen) halmaz metszetének és egyesítésének képzése. ismert halmazok egymáshoz való viszonyának vizsgálata. összefüggések szóbeli megfogalmazásában. két. Ismert elemeket tartalmazó két halmaz metszetének és egyesítésének képzése. táblázatban. a lehetõségek megtalálása. „vagy”. „igazsághalmaz” kifejezések ismerete. Matematikatörténeti érdekességek. algebra és geometria. a metszet. alaphalmaz. számegyenesen stb. a logikai „és”. valamint a „minden”. Szövegalkotás. Egyszerû kombinatorikus feladatokban az elemek kiválogatása. Matematika 5. Ismerkedés a szaknyelv helyes használatával a felismert. hamis állítások megfogalmazása és vizsgálata. mérés témakör tananyagához kapcsolódva: adott halmazokról igaz. Kombinatorikus feladatok. igazsághalmaz fogalma. „van olyan” kifejezések alkalmazása. rendezése. Szövegalkotás. Törekvés a szaknyelv helyes használatára. ismert halmazok elemeinek összehasonlítása. hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. Az „alaphalmaz”. Matematikai szövegek értelmezése. nyitott mondat. részhalmazok képzése. halmazok megadása tulajdonsággal. a logikai „és”. a felismert. összefüggések szóbeli megfogalmazására konkrét esetben. értelmezése. Összetettebb szöveges feladatok megoldása.Tananyag. megjelenítése például számegyenesen. megjelenítése halmazábrán. tevékenység. Matematikai szövegek elemzése. gondolkodási módszerek alapozása A számtan. állítások igazságának eldöntése. a szemléletre támaszkodva. egy feltétel rendszeres változtatása. Informatikai eszközök (például lexikon) igénybevétele.. Egyszerû szövegek értelmezése. adott nyitott mondat igazsághalmazának meghatározása. a kiegészítõ halmazuk elõállítása. rendszerezése különbözõ szempontok szerint. A „nem”.

az esetleges hiányosságok pótlására. A tízes számrendszer. helyiérték.Számtan. tízes. majd a korábban tanultak óvatos bõvítésére. Számosság és mérõszám becslése. százasával stb. százasával stb. olvasása. következetesség. százas stb. A számolási rutin biztonságosabbá tétele. 1 milliós számkörben számok írása. Számok helye a számegyenesen. a kerekített érték kifejezése kettõs egyenlõtlenséggel. nagyság szerinti összehasonlításuk. meghatározása. tízesével. tevékenység. az alakiérték. Otthoni munkára. rendezésük. osztály Számok elõállítása helyiérték szerint bontott összegalakban. tízesével. Tananyag. „helyiérték”. többszörösök.helyesírása is -. Ismerkedés a nem tízes számrendszerekkel. nagyság szerinti összehasonlításuk. 2-es alapú számrendszer. algebra Általános fejlesztési feladatok A matematikai fogalomalkotás képességeinek. algebra témakör tananyagát. Erre a megalapozásra építhetjük fel a felsõ tagozatos számtan. illetve korrepetálásra javasolt idõ: 30-40 óra. bõvítése. Közös osztók. az önállósodó. közös többszörösök keresése próbálgatással. adott nagyságrendre kerekítésük. Tájékozódás az egyesével. szomszédai. A helyi tanterv alsó tagozatos tananyagát és követelményrendszerének színvonalát figyelembe véve biztosítunk kellõ idõt a tanultak felelevenítésére. olvasása az 1 milliós számkörben. Oszthatósági feltételek keresése. „tényleges érték” fogalmak értelmezése. Az „alakiérték”. Számok írása . algoritmikus gondolkodás. a problémameglátó és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. tényleges érték kapcsolata. beosztott számegyenesen is.és mûveletfogalom elmélyítése. rendezésük. tudatosítására. A szöveges feladatok megoldása során a szövegértelmezõ képesség fejlesztése. a valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. begyakoroltatására. helyes használatuk. illetve a bontott alakból a szám felírása. Oszthatóság. A logikus. 62 Matematika 5. Tájékozódás esetleg nem egyesével. rugalmas. magasabb absztrakciós szintre fejlesztése. fegyelmezett. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény . A szám. Jellemzõk Összóraszám: 80-90 tanítási óra. beosztott számegyenesen. Számok helyiérték szerint bontott összegalakja. gondolkodási módszerek alapozása Természetes számok A számkör bõvítése 1 millióig. ha tetszõlegesen adott két szám helye. ha ismerjük a mennyiséget és a mértékegységet. Számok egyes. Kerekítés. az önellenõrzés igényének és képességének alakítása. Osztók.

A kivonás és az osztás eredményének ellenõrzése az inverz mûveletek alkalmazásával is. 1000-rel. A mûveletek és inverzeik kapcsolatának ismerete és alkalmazása a számítások ellenõrzésében és egyenletek. Írásbeli osztás többjegyû osztóval. az általános szabályok megfogalmazásának igénye nélkül. Egész számok összeadása. vizsgálata konkrét számfeladatokhoz kapcsolódva. osztás 10-zel. osztás kerekített értékekkel. Matematika 5. hányados szorzása. Mûveletek helyes sorrendje. kivonás. Összeadás. különbség. Az egész számok összeadásának. tevékenység. Zárójelek használata. a számítás menetének megtervezése. kivonásának értelmezése. zárójelek figyelembevétele. egyenlõtlenségek megoldásában. kis abszolútértékû számok esetén. Számok ellentettjének és abszolútértékének megállapítása. osztály 63 . Kis abszolútértékû egész számok összeadása a szemléletre támaszkodva. Ennek felhasználása az eredmény becslésében. Ellentétes mennyiségek értelmezése. Az egész számok helye a számegyenesen. az ismeretlen komponens kiszámítása. Egész számok nagyság szerinti rendezése. Mûveleti tulajdonságok. A mûveletek inverze. az általános szabályok megfogalmazásának igénye nélkül. rendezésük. A mûveletek helyes sorrendben való végrehajtása. abszolútértéke. osztás 10-zel. A mûveletek legfontosabb tulajdonságainak ismerete és alkalmazása az egyszerûbb megoldási mód keresésében. Az egész számok ábrázolása számegyenesen. Egész számok megjelenítése különbözõ modellekkel. az ellenõrzésben. Összeg. a negatív egész számok értelmezése a szemléletre támaszkodva. Számok ellentettje. gondolkodási módszerek alapozása Mûveletek az 1 milliós számkörben Szorzás. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Szorzás. az írásbeli mûveletek eredményének becslése. szorzat. A számkörbõvítéssel kapcsolatos elnevezések tudatos használata. kivonása a szemléletre támaszkodva. A mûveletekben szereplõ komponensek megnevezése. 100-zal. A komponensek változtatásainak hatása az eredmény változására. elvégzése közvetlenül a szemléletre támaszkodva. a szöveges feladatok várható eredményének közelítõ megadásával. A mûveletekben szereplõ komponensek megnevezése. Egész számok Ellentétes mennyiségek. A 0 és az 1 szerepe a mûveletekben. nagyságviszonyaik megállapítása esetleg a szemléletre támaszkodva. A mûveletek elvégzése. A mûveletek írásbeli eljárásainak alkalmazása. Zárójeles kifejezés felírása zárójel nélkül. Az egész számok fogalomrendszerével kapcsolatos legfontosabb elnevezések megértése. 100-zal. 1000-rel.Tananyag. osztása. Számolás kerekített értékekkel. A mûveletek írásbeli eljárásainak tudatos és biztos alkalmazása. szorzás.

Tananyag. bõvítésük. bõvítése. a számjegyek jelentésének ismerete. Tört átalakítása tizedestörtté: természetes szám osztása természetes számmal úgy. hogy a hányados véges vagy végtelen szakaszos tizedestört. történõ beosztás esetén. Különbözõ nevezõjû törtek öszszeadása. Elnevezések a törtalakkal kapcsolatban. Számok tizedestört alakja A tízes számrendszer helyiérték-táblázatának kibõvítése az egészeknél kisebb helyiértékekre is. A törtek különbözõ alakjai. adott nagyságrendre kerekítésük. kiszámítása. gondolkodási módszerek alapozása Törtek A tört kétféle értelmezése: mint az egész törtrésze. A törtek mint mennyiségek mérõszámai. egyszerûsítése tapasztalati alapon. Konkrét törtek értelmezése a szemléletre támaszkodva. hogy a hányados véges vagy végtelen szakaszos tizedestört. századokra stb. helyük a számegyenesen. Tizedestörtek szorzása. Ábrázolásuk számegyenesen tizedekre. A törtek megjelenítése eszközzel. rendezésük. kivonása. összeadásuk. kivonása (ha a nevezõ egyjegyû vagy szemlélet alapján könnyen közös nevezõre hozható). olvasása. bõvítése. osztása természetes számmal. Véges tizedestört felírása törtalakban. Tízezred nagyságrendig tizedestörtek írása. osztály . 100-zal. rendezésük. 1000-rel stb. Természetes szám osztása természetes számmal úgy is. számegyenesen való ábrázolásában stb. kerekítésük. nagyság szerinti összehasonlításuk esetleg eszköz vagy rajz segítségével. egész szomszédaik. osztása 10-zel. kivonása. A törtek bõvítése. Közös nevezõre hozásuk a szemléletre támaszkodva a legegyszerûbb esetekben. nagyság szerinti összehasonlításuk. adott pontosságú számszomszédaik megállapítása. Negatív törtek mint a pozitív törtek ellentettjei. kivonásuk (ismerkedés). Különbözõ nevezõjû törtek öszszeadása. Egyenlõ nevezõjû törtek összeadása. Törtek szorzása. ha a nevezõk szemlélet alapján könnyen közös nevezõre hozhatók. bõvítésük. 64 Matematika 5. Egyenlõ nevezõjû törtek összeadása. A törtszámok mint nem egész számok. amely egész szám is lehet. kivonása. nagyság szerinti rendezésük. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete. Törtek egyszerûsítése. mint két egész szám hányadosa. A tizedestörtek értelmezése. A tört kétféle értelmezésének alkalmazása a törtek elõállításában. Törtek szorzása természetes számmal. rajzzal. például összegalakjuk. becsléssel. Egyszerûsítésük. nagyság szerinti összehasonlításuk. Egyszerûbb esetekben a törtek egyszerûsítése. olvasása. Törtalak mint számlálóval és nevezõvel leírt kifejezés. tevékenység. Szemlélethez jól kapcsolódó feladatokban egész részbõl a törtrész. Tizedestörtek közelítõ helyének ábrázolása számegyenesen. egyszerûsítésük. írása. A törttel kapcsolatos elnevezések helyes használata. nagyság szerinti rendezése. Nagyság szerinti összehasonlításuk. törtrészbõl az egész rész meghatározása. Tizedestörtek helye a számegyenesen.

az adatok lejegyzése. értelmezése a szöveg alapján. ellentmondó adatok. meghatározása. a megoldás ellenõrzése. hiányzó feltételek megállapítása. Az egész számokról. A mûveleti tulajdonságokról tanultak kiterjesztése a tizedestörtekre. az eredmény kielégítõ becslése. az összefüggések alapján megoldási terv készítése. Matematika 5. amikor a számítási tervben több mûvelet. Az eredmény elõzetes becslése. illetve gyakorlati jellegû feladatok. az adatok lejegyzése. egyenlõtlenségek megoldása tervszerû próbálgatással. tevékenység.Tananyag. többrõl egyre. meghatározása a természetes számok. a megoldás ábrázolása számegyenesen. nagyság szerinti összehasonlításuk. osztásuk természetes számmal. Egyszerû egyenletek. ellenõrzése. ábrázolásuk számegyenesen. Egyenletek. Két mûvelettel megoldható egyszerû szöveges feladatok értelmezése. egyszerû törtek. egyenlõtlenségek Egyszerû egyenletek. Egyenletek. gondolkodási módszerek alapozása Tizedestörtek összeadása. Következtetési feladatok: egyrõl többre. A közöttük fennálló kapcsolatok megértése. egyenlõtlenségek megoldásában. tizedestörtek körében értelmezett mûveleti eljárások alkalmazásával. Megoldási terv készítése. megoldási terv készítése. osztásuk természetes számmal. egyenlõtlenségek megoldása tervszerû próbálgatással vagy egy-két lépésben következtetéssel. kivonása. szorzásuk. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Tizedestörtek összeadása. A feladatban szereplõ adatok lejegyzése. illetve zárójel szerepel). szöveges válasz megfogalmazása. szorzásuk. ábrázolása. egyenlõtlenségek megoldása próbálgatással vagy egy lépésben következtetéssel. Szöveges feladatok Szöveges feladatok megoldása (ideértve az olyanokat is. A megoldás során a tanult mûveleti tulajdonságok és eljárások alkalmazása. kivonása. megállapítása. a törtekrõl és tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. Két vagy több mûvelettel megoldható összetettebb szöveges feladatok értelmezése. Összetett számfeladatok megoldása tizedestörtekkel is. illetve a valósággal. Valamennyi lehetséges megoldás keresése. mérésekben stb. az eredmény kielégítõ becslése. a felesleges és a szükséges adatok megállapítása. többrõl többre egyenes és fordított arányosság esetén. osztály 65 . az eredmény egybevetése a szöveggel. egész kiszámítása törtrészbõl. Egyenlõtlenségben az ismeretlen komponens lehetséges értékeinek keresése. lebontogatással (egy-két lépésben). Az egész számokról. kiszámítása. A törtekrõl és tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása szöveges. Találkozás a negatív tizedestörtekkel. a törtekrõl és tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. egyszerû számítások. Felesleges adatok. egyszerû egyenletek. Törtrész kiszámítása egész részbõl. következtetéssel. a tizedestörtekrõl tanultak alkalmazásával is. a megoldás ellenõrzése.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Általános fejlesztési feladatok A matematikában központi szerepet játszó relációk fogalmának és tulajdonságaiknak a tudatosítása a matematika különbözõ témaköreihez kapcsolódóan. A megfigyelõ-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag, problémameglátó és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Késztetés a többféle megoldás (matematikai modell) keresésére és az önellenõrzésre. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése a tapasztalati függvények vizsgálata során. Jellemzõk Összóraszám: 8-10 tanítási óra. Otthoni munkára, illetve korrepetálásra javasolt idõ: 3-4 óra. A témakörhöz tartozó tartalmak közül a grafikonokkal, az egyenes és fordított arányossági következtetésekkel, valamint a derékszögû koordináta-rendszerrel foglalkozunk önálló órák keretében. A témakörhöz tartozó egyéb, már alsó tagozatban elsajátított ismereteket és eljárásokat a számfogalom kibõvítése, a mûveletek értelmezése és gyakorlása során alkalmazzuk. Tananyag, tevékenység, gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések, függvények Számok, alakzatok, mennyiségek közti összefüggések keresése, vizsgálata, a felismert összefüggések alkalmazása az elemek rendezésében, csoportosításában. Számhalmazok, ponthalmazok részhalmazainak vizsgálatakor a „kisebb”, „nagyobb”, „egyenlõ”, „nem kisebb”, „nem nagyobb”, „nem egyenlõ”, „több, mint ...”, „kevesebb, mint ...” kifejezések helyes használata. Számhalmazok, ponthalmazok részhalmazainak vizsgálatakor, képzésekor a „legalább”, „legfeljebb”, „kisebb vagy egyenlõ”, „nagyobb vagy egyenlõ” kifejezések helyes használata, a kapcsolatok helyes felírása, ábrázolása. A síkbeli derékszögû koordináta-rendszer; kapcsolatok ábrázolása a koordináta-rendszerben. Tapasztalati függvények ábrázolása mérések és táblázatok alapján. Grafikonok, diagramok olvasása, elemzése. A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak rendezett számpárral történõ jellemzése, adott számpárhoz tartozó pontok megkeresése. Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasása diagramról, grafikonról. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény

66

Matematika 5. osztály

Tananyag, tevékenység, gondolkodási módszerek alapozása Szöveggel, táblázattal adott függvény vizsgálata, ekvivalens és nem ekvivalens szabályok keresése próbálgatással; az egész számokról, a törtekrõl és tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. Konkrét feladatok egyenes arányosságra, fordított arányosságra.

Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása adott, egyszerû szabály alapján, a tizedestörtekkel végzett mûveletekkel is. Tapasztalati függvények grafikonjának elkészítése és elemzése. Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása adott, illetve felismert szabály alapján, az egész számokkal, törtekkel, tizedestörtekkel végzett mûveletekkel is. Többféle szabály megfogalmazása.

Sorozatok Sorozat elemeinek felírása adott szabály alapján (a sorozat folytatása mindkét irányban). Néhány elemmel adott sorozathoz különbözõ szabályok megfogalmazása; az egész számokról, a törtekrõl és tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. Egyszerû sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján, a tizedestörtekkel végzett mûveletekkel is. Sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott, illetve felismert szabály alapján, az egész számokkal, törtekkel, tizedestörtekkel végzett mûveletekkel is. Többféle szabály megfogalmazása.

Geometria, mérés
Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõképesség, a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás és a térszemlélet fejlesztése. A halmaz- és függvényszemlélet alkalmazása geometriai problémák megoldásában. A mérésekhez kapcsolódóan a szám- és a mûveletfogalom további mélyítése, a számolási biztonság növelése. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Megfelelõ jártasság kialakítása a körzõ és a vonalzó, illetve a mérõeszközök használatában; a kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munkavégzésre törekvés. Jellemzõk Összóraszám: 40-45 tanítási óra. A mérésekkel és a mértékegységek átváltásával kapcsolatos ismereteket a számtan, algebra tananyag feldolgozása során elevenítjük fel, egészítjük ki, gyakoroltatjuk be. Alkalmazzuk a törtekrõl, tizedestörtekrõl tanultakat.

Matematika 5. osztály

67

Az alsó tagozatban tanult geometriai ismereteket logikailag rendezzük, magasabb absztrakciós szintre emeljük, és lényegesen kibõvítjük. A gyermek ebben az évben ismerkedik meg a legegyszerûbb szerkesztésekkel, a geometriai fogalmak és összefüggések általános megfogalmazásával. A tananyag felépítésekor megfontolandó, hogy a 6. osztályos tananyagból itt foglalkozzunk a trapézok, paralelogrammák és a téglalap megszerkesztésével (esetleg derékszögû vonalzó segítségével). Ugyanakkor a szakaszfelezõ merõlegessel kapcsolatos szerkesztésekkel pedig 6. osztályban foglalkozhatunk. Erre a cserére az 5. osztályos B tankönyv, illetve a 6. osztályos könyvek lehetõséget biztosítanak. Tananyag, tevékenység, gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek, mérések A mennyiség, a mértékegység, mérõszám fogalma. A mértékegységek többszöröseit és törtrészeit kifejezõ kilo-, hekto-, deka-, deci-, centi-, milli- szócskák és a megfelelõ rövidítések jelentése. Mennyiségek kifejezése többféleképpen, kisebb vagy nagyobb mértékegységekkel (a mérõszám lehet tört vagy tizedestört is). A hosszúság (távolság), terület, térfogat, ûrtartalom, tömeg, idõ becslése, mérése és az ezekkel kapcsolatos számítások. Mértékegységek és mérõszámok közötti összefüggések. Mûveletek mennyiségekkel. Mérések a terepen. Alakzatok síkban és térben Test, felület, sík, vonal, egyenes, pont, félegyenes, szakasz. Egyenesek kölcsönös helyzete a térben és a síkban. Konkrét térelemek kölcsönös helyzetének vizsgálata (az általánosítás igénye nélkül). A vonalzó és a körzõ használata. Merõleges és párhuzamos egyenesek elõállítása. A szög mint szögtartomány. Elnevezések a szöggel kapcsolatban. Szögfajták. Szögek mérése alkalmi és szabvány egységekkel. A szögmérõ használata, szögrajzolás, szögmásolás.
Távolság- és szögmérés térképen és terepen (tájoló használata).

Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Hosszúság, tömeg, idõ, ûrtartalom becslése, megmérése, kimérése a tanult mértékegységekkel. A szemlélet számára elfogadható alkalmazásokban a mennyiségek megadása más mértékegységekkel is. A mérések és átváltások során a tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. A mérések és átváltások során a törtekrõl tanultak alkalmazása. A mérésekrõl tanultak alkalmazása szöveges feladatokban, szöveggel adott függvényekben.

Párhuzamos és merõleges egyenesek felismerése és elõállítása. Téglalap, négyzet elõállítása az oldalakból. Két ponthalmaz távolságának meghatározása. A vonalzó és a körzõ használata szakaszok másolásában, egyszerû szerkesztésekben. Szögmérõ használata, adott nagyságú szög megrajzolása, megmérése.

68

Matematika 5. osztály

A síkidomok és a sokszög fogalma. Háromszögek. négyzet kerületének és területének kiszámítása. Kerület. vonal. gondolkodási módszerek alapozása Alakzatok (ponthalmazok) távolsága. a négyzet fogalma. A kör és a gömb mint adott tulajdonságú ponthalmaz. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A tanult elnevezések (test. lap. Háromszög szerkesztése három oldalból. térfogatának kiszámítása. távolság. szakaszfelezõ merõleges fogalma. csúcs. helyzetük. tulajdonságaik. terület. a paralelogramma. Egyenes adott pontján áthaladó merõleges szerkesztése. e fogalmak közti kapcsolatok. A tanultak alkalmazása gyakorlati jellegû feladatokban. szakaszfelezõ merõleges megszerkesztése. szakasz. oldalnézeti ábrázolása. A négyszögek közül a téglalap. a rombusz. használata. osztály 69 . A megfelelõ mértékegységek ismerete. A körrel kapcsolatos fogalmak. A trapéz. A téglatest. a térfogat mértékegységeinek átváltása. Háromszög szerkesztése három oldalból. a paralelogramma magassága. illetve a körrel kapcsolatos elnevezések ismerete. vizsgálata. konvexitás. él. Alakzatok adott szempontok szerinti csoportosítása több tulajdonság egyidejû figyelembevételével. mérése és mértékegységei. csúcs. elöl-. alkalmazása egyszerû szerkesztésekben. egyenes. a térfogat szemléletes fogalma. A terület. Testek építése. hálózatuk. élek. síkban. csúcsok a testen. Matematika 5. merõleges. felület. A körvonal mint adott tulajdonságú ponthalmaz. térben. oldal. pont. Adott tulajdonságú pontok keresése vonalon. elõállításuk. átdarabolással az ismerkedés szintjén. a négyzet legfontosabb tulajdonságaik felsorolása szemlélet alapján. A trapéz. Téglatest. sík. a felszín. kapcsolataik. az ûrtartalom mértékegységei közti kapcsolat ismerete. négyzet területe. Az egyenesszög mint egység alkalmazása. lapok.Tananyag. A téglalap. A téglalap. Téglalap. kocka építése. térfogata. tevékenység. vizsgálata. párhuzamos) megértése és helyes használata. térfogat Sokszögek kerületének kiszámítása. Testek felül-. négyszögek területének meghatározása kiegészítéssel. tér. megszerkesztése. A téglalap és a négyzet kerülete. a kocka felszíne. A térfogat. átló. A szög fogalmának és a szögfajtáknak az ismerete. felszín. A terület. felszínének. A téglatest és a kocka mint speciális téglatest hálójának elkészítése. félegyenes.

elemzõképesség és a matematikai szemlélet fejlesztése. összehasonlítása. mennyiség átlagának kiszámítása. biztos. diagrammal. Adatok gyûjtése. Valószínûségi kísérletek eredményeinek statisztikai elemzése. lehetséges. algebra. Grafikonról adatok leolvasása. Több szám számtani közepe. rendezése. tömegének. mint a fenti 3-4 óra. gondolkodási módszerek alapozása Véletlen események megfigyelése. statisztika Általános fejlesztési feladatok A megfigyelõ-. diagramon. gyûjtött és például statisztikai kiadványokban talált adatok elemzése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Néhány szám. tevékenység. egyéni adatgyûjtésre javasolt idõ: 3-4 óra. grafikonok és a geometria. relatív gyakoriság. mérés témakörök tananyagának feldolgozása során fogalmazzunk meg konkrét. a lehetséges és a lehetetlen esemény fogalmának alakítása.Valószínûség. A mindennapi élet matematikai vonatkozásainak és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. ábrázolása grafikonnal.) Így a témakör tananyagának feldolgozására fordított tényleges idõ lényegesen több lehet. függvények. Tananyag. Események megfigyelése. A biztos. lehetetlen események kiválasztása. a gyermekek mindennapi életével kapcsolatos valószínûségi és statisztikai feladatokat is. ábrázolása grafikonon. A tanulók által gyûjtött és táblázatokban talált statisztikai adatok vizsgálata. osztály . 70 Matematika 5. A számtan. Grafikon. diagram olvasása. (Például a fiúk és a lányok átlagos magasságának. rendszerezése. Jellemzõk Összóraszám: 3-4 tanítási óra. az események gyakorisága. Otthoni munkára. értelmezése. dolgozati eredményeinek stb. értelmezése.

További gondot jelenthet. kémia és számítástechnika tanításához. amelyek lehetõséget nyújtanak a tehetségesebb. tankönyv. osztályos tananyagrészek feldolgozása „csúszik át” 6. osztályos algebra. A fentiek alapján javasoljuk. tanári segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 6. A fejlett országok többségében ennek a korosztálynak mindennap tartanak matematikaórát. Program. A kerettanterv nem csökkenthette lényegesen a korábbi tananyag mennyiségét és követelményszintjét. a feladatok kiválasztásához. osztály Javasolt óraszám A kerettanterv által meghatározott maximális óraszám heti 3 óra. osztály 71 . B. A. Ugyanakkor ez azt is jelenti. Tanulói példány Andrásfai Béla: Versenymatek gyerekeknek. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Matematika 6. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. esetleg gimnáziumi tagozatra járó vagy készülõ gyermekek optimális fejlesztésére. A Program tartalmaz ajánlásokat a különbözõ szintû és mélységû tananyag-feldolgozások megtervezéséhez. bõvített változat Hajdu Sándor: Matematika 6. alapszintû tankönyv Hajdu Sándor: Matematika 6. Matematika 6. mivel ezek az ismeretek. Ezek a fejezetek a törzsanyagon és a lemaradó gyermekek felzárkóztatására szánt feladatsorokon túlmenõen olyan anyagrészeket és feladatsorokat is tartalmaznak. A bõvített változatban a százalékszámítást. osztályos taneszközök jellemzõi A kerettanterv által elõírt tananyagot az alapszintû tankönyv tartalmazza. Otthoni munkára javasolt idõ: 20 perc/nap. hogy az átlagosnál gyengébb osztályokban nem szükséges a teljes bõvített változatot feldolgozni. fizika. Tanári példány A 6. Így a javasolt óraszám 4 óra/hét (az igényeknek megfelelõen korrepetálás. osztály. felvételi elõkészítés. osztály. osztályba. ha az alsó tagozatos hiányok pótlása miatt 5. Gyakorló Hajdu Sándor: Matematika 5-6. Matematika 6. hogy a szabadon tervezhetõ órát a matematikaoktatás kapja. Matematika 6. a számelméletet és a geometriai szerkesztéseket a kerettantervben ajánlottnál bõvebben és mélyebben dolgozzuk fel. feladatainak megoldása Hajdu Sándor: Matematika 6. Feladatgyûjtemény.6. szakkör). jártasságok és képességek nélkülözhetetlenek a 7.

a felismert összefüggések képi.” logikai szerkezet használata konkrét feladatokban (ismerkedés szintjén). írásbeli kifejezését. Állítások igazságának eldöntése. szóbeli. ellenõrzés igényének kialakítása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása. „és”. a fogalmak közti kapcsolatok megláttatására. igaz. új ismeretek elsajátítását.. gondolkodási módszerek alapozása A halmazalgebrai és logikai fogalmak eszközszerû alkalmazása más témakörökben. az elvonatkoztatást és általánosítást.. „van olyan”.. hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. illetve az unió elemeinek felsorolása. rendszerezésére. 72 Matematika 6. az összefüggések felismertetése és az ismeretek rendszerezése során. alkalmazásuk. A Nat-ban és a kerettantervben elõírtaknál határozottabb követelményeket célszerû megfogalmaznunk: minimumszinten a szövegértelmezõ képesség fejlesztésében és a nyelv logikai elemeinek ismeretében. Tananyag. egyszerû végtelen halmazokra és halmazoktól függetlenül is különféle matematikai témákkal kapcsolatban. Tervezés. amelyek lehetõvé teszik a problémák önálló meglátását és megoldását. „nem”. A „nem”. valamint a „minden”. A metszetképzés és a logikai „és”. helyes használatuk. rendezése. osztály . Jellemzõk Eszközként alkalmazzuk a matematika egyéb témaköreihez tartozó fogalmak kialakítása. A bõvülõ tartalomnak megfelelõ egyszerû matematikai szövegek értelmezése. „van olyan” kifejezések alkalmazása. a logikai „és”. szövegek önálló értelmezését. hamis állítások megfogalmazása. Három halmaz metszetének és egyesítésének képzése. mások magyarázatának megértését. A „ha . a metszet. lefordítása a matematika nyelvére.. akkor . Ismert alaphalmaz elemeirõl annak eldöntése. Ezért a témakörre fordítandó összóraszám nem határozható meg. rendszerezése egy vagy két adott szempont szerint. konkrét feladatokban az ismeretek feltárására.. tevékenység. „vagy” és más velük egyezõ értelmû kifejezések használata adott véges halmazokra. A halmazokkal és logikával kapcsolatos legalapvetõbb ismeretek alkalmazása matematikai és nem matematikai tárgykörökben. a középiskolába készülõ tanulóinknál a logikus gondolkodás és a matematikai látásmód alakításában. jellemzésére.Gondolkodási módszerek Általános fejlesztési feladatok Azoknak a képességeknek az alakítása. „Minden”. valamint az unióképzés és a logikai „vagy” kapcsolatának ismerete.

A bõvített tankönyv egyes (például az „ismerkedés” szóval jelzett) anyagrészeket a kerettantervben elõírtnál bõvebben és mélyebben tárgyal. tetszõleges alakban adott számokkal. értelmezése. Matematikatörténeti érdekességek. Otthoni munkára javasolt idõ: 25-35 óra. a felismert. Matematika 6.Tananyag. Az önellenõrzés képességének és igényének alakítása. illetve elsajátított fogalmak. adott kísérlet összes kimenetelének megkeresésében). Gyakorlottság a négy alapmûvelet elvégzésében a teljes racionális számkörben. rendezése az adott feltételnek megfelelõen az adatok tervszerû változtatásával. Szövegalkotás. Az általános összefüggések kutatásának. Törekvés a szaknyelv helyes használatára. illetve elsajátított fogalmak. rendezése. mélységében igazodjunk az osztály színvonalához. híres magyar matematikusok. Összetettebb szöveges feladatok megoldása. tevékenység. adott sokszög összes átlójának. Jellemzõk Javasolt óraszám: 50-60. Az alapszintû tankönyv a kerettantervben elõírt tananyagot tartalmazza. gondolatmenetek szóbeli megfogalmazásában. gondolkodási módszerek alapozása A bõvülõ tartalomnak megfelelõ matematikai szövegek értelmezése. szabatos megfogalmazásának és bizonyításának igénye. Képesség a tanultak alkalmazására a matematika egyéb témaköreiben. osztály 73 . összefüggések. a lehetõségek megtalálása. illetve 70-85 tanítási óra attól függõen. tulajdonságok. Egyszerû és összetettebb szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. Számtan. Kapcsolat az informatikával. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Matematikai szövegek elemzése. bizonyítások gondolatmenetének szóbeli megfogalmazására a szemléletre támaszkodva. Kombinatorikai gondolatmenetek eszközszerû alkalmazása konkrét feladatokban (például adott szám összes osztójának. Egyszerû kombinatorikus feladatokban az elemek kiválogatása. ezért a feldolgozás alaposságában. összefüggések. algebra Általános fejlesztési feladatok A racionális számkör és a racionális számokkal végzett mûveletek biztos ismerete. hogy a helyi tanterv heti hány órát biztosít a matematikatanításra. Szövegalkotás. más tantárgyakban és a mindennapi életben. A szaknyelv helyes használata a felismert.

illetve pozitív és negatív számoké is). hogy kellõen gyakorolják be a négy alapmûveletet a teljes racionális számkörben. törtszám. osztályos minimumkövetelmény is feltételezi. A szám közelítõ. a szöveg adatai közötti összefüggésnek megfelelõen. egész szám.Ugyanakkor a következõ témakörökben a lehetõségekhez igazodva haladjuk meg a kerettantervben leírtakat azért. reciprok) ismerete. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 74 Matematika 6. Elnevezések ismerete. egyszerûsítésük. a tört mint mérés. Ismerkedjenek meg a tanulók a százalékszámítással úgy. A matematikai gondolkodásmód fejlesztése és a törtekkel végzett mûveletek tudatosabbá tétele érdekében javasoljuk az oszthatósági feltételek alaposabb feldolgozását. a negatív egész. gondolkodási módszerek alapozása A racionális számok A természetes számkör bõvítése 106-nál nagyobb nagyságrendekre. nagyság szerinti összehasonlításuk. a pozitív tört. Ismerkedés a racionális számokkal kapcsolatos fogalomrendszerrel: a racionális szám mint két egész szám hányadosa.és a negatív törtszámok együtt alkotják a racionális számok halmazát. tizedestört és százalékalakban. osztályos év eleji ismétlés után már biztosan tudják alkalmazni. A pontos szám és a közelítõ szám jelentése közötti különbség értelmezése. A racionális számkörben végzett mûveletekrõl tanultakat tudják a tanulók alkalmazni egyszerû szöveges feladatok megoldásában is. elõjelek. A racionális számkörrel kapcsolatos alapvetõ fogalmak (például pozitív szám. olvasása. illetve valódi értékének megkülönböztetése a helyzetnek. Tananyag. Törtek értelmezése a szemléletre támaszkodva. Ismerkedés a hatványozással. hogy a 7. osztály . tevékenység. Számok írása. adott nagyságrendre kerekítésük. Kerekítés. a tizedestört fogalmának elmélyítése. A törtekkel kapcsolatos fogalomrendszer kibõvítése. A tízes számrendszerrõl tanultak kiterjesztése a tizedestörtekre. nagyság szerinti összehasonlításuk. negatív szám. ábrázolásuk számegyenesen. közös nevezõre hozásuk. mint összehasonlítás eredménye. elmélyítése. kifejezése tört-. és a 8. olvasása (a 106-nál nagyobb számoké. Ezt az elvárást már az egyenletek megoldásával kapcsolatos 6. osztályos matematika és természettudományos tárgyak elõírt tananyagának feldolgozását megalapozzuk: Minimumszinten is követeljük meg a tanulóktól. Egyszerûbb esetekben bõvítésük. Mennyiségek törtrésze. Törtalakban adott racionális számok írása. Számok aránya. ábrázolásuk számegyenesen. rendezésük. A tízes számrendszer biztos ismerete. abszolútérték. hogy a 7. Végtelen szakaszos tizedestörtek. tizedestörteké. a 0. a pozitív egész. A racionális számkörrel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete. ellentett.

illetve felesleges adatok szétválasztása. végrehajtása tetszõleges alakban adott racionális számok körében. sorozatok kiegészítésében. A négy alapmûvelet a tizedestörtek körében. A négy alapmûvelet értelmezése. illetve a mûveleti sorrendrõl és a zárójelekrõl tanultak alkalmazásával is. Mûveleti tulajdonságok vizsgálata és alkalmazása a racionális számkörben. . A mûveleti eredmények adott pontosságú becslése. Összetett számfeladatok. a törttel való szorzás és osztás értelmezése. gondolkodási módszerek alapozása A négy alapmûvelet a racionális számok körében A négy alapmûvelet az egész számok körében: az összeadás és a kivonás értelmezése és elvégzése nagyobb abszolútértékû számok esetén is. A tanultak alkalmazása két-három lépésben megoldható feladatokban. A négy alapmûvelet értelmezése és végrehajtása a törtek körében: a törtek öszszeadása és kivonása nagyobb nevezõ esetén is. osztály 75 . 0. A tizedestörtek szorzása.01-dal stb. A négy alapmûvelet értelmezése. Legfeljebb két mûvelettel leírható egyszerû (esetleg fordított szövegezésû. zárójelek használata. a szorzás és az osztás értelmezése. a feladat megoldása. A négy alapmûvelet végrehajtása tizedestörtekkel. adott törtrészbõl az egész mennyiség kiszámítása. 0. az ismeretlen mennyiség kiszámítása.. felesleges adatot is tartalmazó) szöveges feladatok értelmezése. Összetettebb szöveges feladatok megoldása. a mindennapi gyakorlathoz is kapcsolódó szöveges feladatok megoldása a racionális számokról tanultak alkalmazásával. A tanultak alkalmazása függvénytáblázatok.1-del. számítási terv leírása. reciprok. mûveleti sorrend. Következtetési feladatok az egyenes és a fordított arányossággal kapcsolatban. osztása 10-zel. Fordított arányossági feladatok megoldása következtetéssel. szorzás és osztás tizedestörttel. egyéb témakörökhöz kapcsolódva is. elvégzése a nemnegatív törtek körében (az összeadás és kivonás esetében a törtek könnyen közös nevezõre hozhatók). szabályok megfogalmazása. Adott mennyiség törtrészének kiszámítása. a szükséges. Összetett számfeladatok megoldása. Szöveges feladatok Egyszerû. a megoldás ellenõrzése és értelmezése a törtekrõl. szabályok megfogalmazása. 100-zal. alkalmazása a legegyszerûbb feladatokban. tevékenység. tizedestörtekrõl. Matematika 6. a mûveleti eredmény becslése adott pontosságú kerekített értékekkel számolva.Tananyag. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az egész számok körében értelmezett négy alapmûvelet végrehajtása.. Egyenes arányosság felismerése..

A százalékérték kiszámítása törttel való szorzással. Egész együtthatós. Ismerkedés a maradékosztályokkal. az alap kiszámítása törttel való osztással. Azonos átalakítást nem igénylõ elsõfokú egyenletek. egyenlõtlenségekkel kapcsolatos fogalomrendszerrel: nyitott mondat. 25-tel. osztály . alkalmazása egy adott szám osztóinak megállapításában. az eredmény ellenõrzése a szöveg alapján. 5-tel. 10-zel. 10 000-rel) keresése. Kisebb számok osztópárjainak keresése. a százalékérték. 1000rel. Osztópárok. a százalékláb kiszámítása a százalékérték és az alap arányából. összeadásában. A százalékszámítással kapcsolatos legegyszerûbb feladatok megoldása. A megoldás ellenõrzése. Elsõfokú egyenletek és egyenlõtlenségek megoldása tervszerû próbálgatással. Több szám legnagyobb közös osztójának és legkisebb közös többszörösének megkeresése egyszerûbb esetekben. 76 Matematika 6. 1000-rel stb. 5tel. A számok törzstényezõs alakra bontása. kivonásában. Szöveges feladatból egyenlet felírása. illetve a mûveletek közötti összefüggések alkalmazásával. A 2-vel. ismerkedés a bizonyítások gondolatmenetével konkrét számokhoz kapcsolódóan. három lépésben megoldható elsõfokú egyenletek megoldása tetszõleges eljárással. tapasztalati megalapozása. egyenlõtlenségek Ismerkedés az egyenletekkel.Tananyag. A 3-mal. megfogalmazása. Ismerkedés a mérlegelvvel. Egyenletek. elnevezések. A legnagyobb közös osztó. két. 10-zel. A racionális számokkal végzett mûveletekrõl tanultak alkalmazása. megoldása. összetett szám fogalma. igazsághalmaz. azonosság. alaphalmaz. A közös osztók. osztható számok felismerése. közös többszörösök. vizsgálata. egyenlõtlenség. A tanult számelméleti ismeretek alkalmazása törtek átalakításában. a legkisebb közös többszörös fogalma és megkeresése konkrét példákban. Oszthatósági feltételek (például 2-vel. 9-cel való oszthatóság vizsgálata. az alap. Törzsszám (prímszám). 6-tal. 100-zal. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Adott mennyiség törtrészének és adott törtrészbõl az egységnyi mennyiségnek a kiszámítása következtetéssel. a megoldás ellenõrzése. tevékenység. egyenlet. 4-gyel. gondolkodási módszerek alapozása Százalékszámítás. a százalékláb kiszámítása következtetéssel. 100-zal. Az egyenlõtlenség megoldásának ellenõrzése néhány jól megválasztott elem behelyettesítésével. az összes osztó megkeresése (kis számok esetén). A tanult oszthatósági szabályok ismerete. megfogalmazása. egyenlõtlenségek megoldása (két-három lépésben) lebontogatással vagy a mérlegelv alkalmazásával. azonos egyenlõtlenség. Elemi számelméleti ismeretek A természetes számok tulajdonságainak vizsgálata.

Önálló témakörként a grafikonok vizsgálata. tevékenységeket. a meredekség értelmezése a szemléletre támaszkodva. táblázatról. adatok leolvasása grafikonról. osztály . Tanulmányozásuk konkrét feladatokhoz kapcsolódóan. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések. összefüggések leolvasása grafikonról. Arányossági következtetések több lépésben is. 77 Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Matematika 6. és 8.és kémiatanítás igényeinek. illetve megfeleljenek a 7. Kísérleti eredmények. fizika. tevékenység. A tanultak alkotó alkalmazása a gyakorlati életbõl vett függvénykapcsolatok vizsgálatában. ábrázolása diagramokon. Kísérleti eredmények. a szabály felírása többféle alakban. elkülönítésük egymástól. az értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata (e fogalmak tudatosításának igénye nélkül). Egyszerû egyenes arányossági következtetések végzése. táblázattal vagy grafikonnal megadott függvények jellemzése. illetve egyéb függvénykapcsolatoktól. Az egyenes és a fordított arányosság értelmezése. A fenti óraszám ezekre a témakörökre vonatkozik. Minden témakörben eszközjelleggel alkalmazzuk az ebbe a témakörbe tartozó ismereteket. Az egyenes arányosság grafikonjának vizsgálata. sorozatok Általános fejlesztési feladatok A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer elõkészítése a tudatosítás és az elnevezések bevezetésének igénye nélkül. Szöveggel. A grafikonok készítése. Otthoni munkára javasolt idõ: 6-8 óra. mérési adatok táblázatba rendezése. Az egyenes arányosság ábrázolása.Összefüggések. függvények Kísérleti eredmények. függvények. mérési adatok ábrázolása diagramokon. Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának. Az egyenes és a fordított arányosság alapos kimunkálása úgy. mérési adatok táblázatba rendezése. így szoros kapcsolat van a két témakör feldolgozása között. illetve az egyenes és a fordított arányosság jelenik meg. osztályos földrajz-. értelmezése során statisztikai megfigyeléseket. definíciójának. táblázatról. illetve fordított arányosság felismerése. Tananyag. az összetartozó értékpárok leolvasása. hogy a tanulók ezeket az ismereteket a matematika egyéb témaköreiben is legyenek képesek alkalmazni. tulajdonságainak ismerete. grafikonokon. Szöveggel. grafikonokon. Az egyenes. táblázattal vagy grafikonnal megadott függvények jellemzése. elemzéseket is végeztetünk. táblázatok és grafikonok készítése. Jellemzõk Összóraszám: 12-15 tanítási óra. Összetartozó értékpárok ábrázolása koordináta-rendszerben. Biztos tájékozódás a derékszögû koordináta-rendszerben. Összetettebb egyenes arányossági és egyszerûbb fordított arányossági következtetések végzése konkrét példákban.

kémia. osztályos tananyagot céltudatosan átrendezzük (a tananyagátfedések kiaknázásával). a felismert összefüggéseket logikai következtetések útján bizonyítjuk. Valahányadik tag felírása. illetve technika. illetve a valószínûség. mérés Általános fejlesztési feladatok A 7. Gyakorlottság a mennyiségek becslésében és mérésében. illetve 35-45 tanítási óra a helyi tanterv órakerete szerint. a mértékegységek átváltásában. gondolkodási módszerek alapozása Sorozatok Racionális számsorozatok folytatása mindkét irányban. az összefüggések. Otthoni munkára javasolt idõ: 20-25 óra. ismeretrendszer és képességek megalapozása. térszemlélet. tevékenység. illetve a gimnáziumba készülõ tanulók esetében annak a megláttatása. ha élve a jogszabály adta lehetõségekkel. Geometria. a mérõeszközök. sorozatok. és 6. A kerettantervben ajánlott minimális óraszámban csak akkor dolgozható fel az alapszintû tananyag. Ugyanakkor a középiskolába készülõ. alakítása. a felismert szabály felírása többféle alakban. mint amennyit a tankönyv sugall. az 5. Sorozatok folytatása felismert szabály alapján.Tananyag. hogy a matematikában a fogalmakat definiáljuk. és a 8. a körzõ és a vonalzó használatában. statisztika témakörökben tanultak gyakorlati alkalmazásaként gyakoroljuk ezeket. biológia. az alapvetõ szerkesztési eljárások alkalmazásában. fizika. A geometriai szerkesztések terén a bõvített tankönyv meghaladja a kerettantervben ajánlottakat. osztályban a számtan. függvények. A mérésekkel kapcsolatos ismereteket már a korábbi években elsajátították a tanulók. osztály . algebra. ha a leszakadóknak rendszeres korrepetálással biztosítjuk a felzárkóztatást. A tehetséges. Ezért gyengébb képességû osztályokban az osztály színvonalához igazítva kevesebb súlyt helyezzünk ezekre az anyagrészekre. s oldassunk meg minél több feladatot ezekbõl a részekbõl. osztályos matematika. 6. 78 Matematika 6. Néhány elemével adott sorozathoz különbözõ szabályok keresése. Jellemzõk Összóraszám: 22-26. tehetséges tanulóinkkal alaposan dolgozzuk fel ezeket a fejezeteket. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Racionális számsorozat folytatása adott (egyszerû) szabály szerint. földrajz sikeres tanulásához és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geometriai látásmód. Az idõhiányból eredõ gondokat kissé csökkenthetjük.

deltoidok. mérések A mérésekrõl és mértékegységekrõl korábban tanultak gyakorlása. általánosítása: a sokszög fogalma. másolása és felezése. félegyenes. A mérések és a mértékegységek átváltása során a törtekrõl. a tengelyes tükrözés tulajdonságainak alkalmazása egyszerû feladatokban. A sokszögekrõl tanultak kibõvítése. felezõpontjának megszerkesztése. 45°. Szög másolása. síkidom tengelyesen tükrös helyzetû képének megrajzolása (például négyzetrácson. testek Szimmetrikus háromszögek. a mérõeszközök ismerete és rutinos használata. nevezetes szögek (60°. A szimmetrikus négyszögek. tizedestörtekrõl tanultak alkalmazásával is. felezõmerõleges fogalma. Derékszög. 79 Matematika 6. A szögfajták felismerése. Szakasz felezõmerõlegesének. alkalmazása számításokban. deltoid fogalma). 75°). négyszög tengelyes tükörképének megszerkesztése. szög. Síkidomok. Pont. tulajdonságai. nevezetes szögek megszerkesztése. A körrel kapcsolatos fogalmak. koordináta-rendszerben) és a térben. megszerkesztése. konvex és nemkonvex négyszögek. A sokszögek. Szimmetrikus háromszögek. párhuzamos egyenespár. szög felezése. négyszögek megszerkesztése. bizonyításokban. a terület mértékegységeinek átváltása a törtekrõl. koordináta-rendszerben) és megszerkesztése. egyenlõ szárú háromszögek. a törtekrõl. a téglalap. bizonyítása és alkalmazása. négyszögek kerületének. területének kiszámítása. Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata: kör. általános szabályok megfogalmazása.Tananyag. Szög mérése. négyzet területének kiszámítása. Derékszög és párhuzamos egyenesek megrajzolása két vonalzóval. szimmetrikus háromszögek. A háromszög-egyenlõtlenség és a háromszög belsõ szögeinek összegével kapcsolatos összefüggés ismerete. tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása. rombusz. Mennyiségek felírása különbözõ mértékegységekkel. a sokszög átlóinak száma. elnevezések és az érintõ tulajdonságainak ismerete. háromszögek felismerése. Sokszögek kerületének. tevékenység. A tengelyes tükrözés alapvetõ tulajdonságainak ismerete. Háromszög. négyszögek szerkesztése. téglalap. Geometriai szerkesztések: párhuzamos. ezen belül a négyszögek csoportosítása különbözõ szempontok szerint. merõleges egyenesek. a tanultak alkalmazása egyszerû szerkesztési feladatokban. egyenes. gondolkodási módszerek alapozása Mennyiségek. Szakaszmásolás. osztály . négyzet. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Mennyiségek becslése. Húrtrapézok. alkalmazása. A tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdonságai. paralelogramma. Speciális négyszögek (trapéz. szakasz. Geometriai transzformációk Ismerkedés az egybevágósági transzformációkkal a síkon (parkettán. megszilárdítása. tizedestörtekrõl tanultak alkalmazásával. mérése. A szimmetriával igazolható tulajdonságok ismerete. 30°. tulajdonságaik felsorolása rajz alapján.

ábrázolása grafikonon. Különbözõ testek hálózatának felvázolása. Jellemzõk A számtan. sorozatok témakörben bõvülõ ismeretek alkalmazása jelent többletet az 5. Kísérletek eredményeinek statisztikai elemzése. relatív gyakoriság. Események megfigyelése. Síkra szimmetrikus alakzatok keresése és vizsgálata a térben. A megfigyelõképesség. osztály . A témakörhöz tartozó tananyag feldolgozását nem tankönyvcentrikusan. a húrtrapézzal. A háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. összege. algebra. Matematika 6. a lehetséges és a lehetetlen esemény fogalma. illetve az összefüggések. A háromszög külsõ szögeinek fogalma. Önálló óraszám e témakörben nem határozható meg. gyûjtõmunkára alapozva oldhatjuk meg. statisztika Általános fejlesztési feladatok A matematika gyakorlati alkalmazására törekvés. biztos. kördiagram olvasása. gondolkodási módszerek alapozása Geometriai bizonyítások: a háromszögegyenlõtlenség. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A körrel kapcsolatos fogalomkör. diagrammal. a felszín kiszámítása. belsõ szögeik vizsgálata. diagramon. 80 Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Több szám. Több szám számtani közepe. a háromszög belsõ szögeinek összege. Grafikonról adatok leolvasása. elemzõképesség. rendszerezése. Adatok gyûjtése. lehetséges. tevékenység. tevékenység. Térelemek kölcsönös helyzete. Testek építése. Tervszerûség. Ismerkedés a húrnégyszöggel. számolási rutin fejlesztése. függvények. gyûjtött és például statisztikai kiadványokban talált adatok elemzése. lehetetlen események kiválasztása. értelmezése. Grafikon. értelmezése. az események gyakorisága. Gyûjtött és táblázatokban talált adatok vizsgálata. Valószínûség. hanem tényleges kísérletekre.Tananyag. rendezése. A biztos. mennyiség átlagának meghatározása. Tananyag. ábrázolása grafikonnal. oszlopdiagram. osztályos tartalomhoz és követelményekhez viszonyítva. gondolkodási módszerek alapozása Véletlen események megfigyelése.

Legalább a kiegészítõ órát differenciált csoportbontásban célszerû megszervezni úgy. Gyakorló Hajdu Sándor: Matematika 7-8. Javasolt óraszám a kiegészítõ órakeretbõl: 1 + 1 óra/hét. valamint a százalékszámítás terén. Feladatgyûjtemény. Gyakorló alkalmazására is. A tankönyv bõvített változata tartalmazza a középiskolába készülõknek szánt kiegészítõ anyagrészeket. tanári segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. illetve szakkörre biztosítsunk (a tanulók igényeinek megfelelõen). A. A Program tartalmaz ajánlásokat a különbözõ szintû és mélységû tananyag-feldolgozások megtervezéséhez. Ez azt is jelenti. A tankönyv alapszintû és bõvített változata. illetve a racionális számokkal végzett mûveletek. a Gyakorló. osztályos taneszközök jellemzõi A taneszközök „széles sávban” dolgozzák fel a tananyagot. hogy az egyes osztályokban nem lehet vagy nem kell a tankönyv minden fejezetét teljes mélységében feldolgozni. illetve a Feladatgyûjtemény lehetõvé teszi. Matematika 7. osztály. a feladatok kiválasztásához. Az alapszintû és a kiegészítõ fejezetek összehangolásához a Program nyújt segítséget. B. Matematika 7. feladatainak megoldása Hajdu Sándor: Matematika 7-8.7. Ez a megoldás lehetõvé teszi a differenciálást azokban az iskolákban is. összetettebb fejtörõ feladatokat. egyaránt lehetõséget biztosítanak a lemaradó gyermekek felzárkóztatására. osztályban nem sikerült a mintatanterv által ajánlott célokat elérni a geometriában. bõvített változat (2002/2003-as tanévtõl) Hajdu Sándor: Matematika 7. a taneszközökben lévõ minden feladatot megoldatni. hogy egy órát az órarendben is rögzített felzárkóztató gyakorlásra. egy másik órát tehetséggondozásra. illetve az átlagosnál tehetségesebb. Matematika 7. Tanulói példány Hajdu Sándor: Matematika 7. hogy egy alapszintû és egy emelt szintû értékelési normára adnak mintát (vagy eltérõ feladatokkal vagy azonos feladatok eltérõ minõsítésével). Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 7. osztály Javasolt óraszám A kötelezõ órakeretbõl 3 tanítási óra hetente. alapszintû tankönyv (2002-ben kerül átdolgozásra) Hajdu Sándor: Matematika 7. Amennyiben 6. tankönyv. Otthoni munkára javasolt idõ: 20 perc/tanóra. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. valamint a kétféle célt szolgáló kiegészítõ tanulói segédlet. értékrendhez. osztály 81 . A témazáró felmérõ feladatsorok úgy illeszkednek a különbözõ koncepciókhoz. akkor az év eleji ismétléshez szükségünk lehet a Matematika 6. osztály. Tanári példány A 7. Program. esetleg gimnáziumi tagozatra járó gyermekek fejlesztésére. hogy a taneszközcsalád rugalmasan illeszkedjék nagyon sokféle helyi koncepcióhoz. amelyekben nem oldható meg a tehetség szerinti csoportbontás.

.. akkor . Ugyanakkor fokozatosan fel kell fedeztetnünk a tanulókkal (még mindig konkrét feladatokra támaszkodva) a logikai és a halmazmûveletek sajátosságait.. ki kell alakítanunk az ehhez szükséges matematikai látásmódot és logikus gondolkodási képességet. ha . „pontosan akkor ... „és”... a „vagy” és a halmazok uniója közti kapcsolat megsejtetése..... „van olyan” típusú állítások átfogalmazása. a problémák megoldásában. ha .. valamint a „minden”. A szövegértelmezõ képesség fejlesztésében és a nyelv logikai elemeinek ismeretében minimumszinten is célszerû követelményt megfogalmaznunk. „van olyan” kifejezések alkalmazása. 82 Matematika 7.. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A „nem”.. a felismert összefüggések bizonyításában. Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása. ha . „ha ...”. illetve a kerettanterv más mûveltségi területei számára megfogalmazott minimumszintû követelményeket sem. akkor . az „és” és a halmazok metszete. egyezõ jelentésû formára. Jellemzõk A témakörhöz tartozó ismereteket nem tanítjuk önálló témaként.. A középiskolába készülõ tanulóinkat fokozatosan fel kell készítenünk a deduktív ismeretszerzés sajátosságaira.. ha .. A „pontosan akkor .. Ezért a témakörre fordítandó összóraszám nem határozható meg. rendezése. „vagy”. logikai „vagy”. osztály ..Gondolkodási módszerek Általános fejlesztési feladatok A gondolkodási módszerek egyre tudatosabb alkotó alkalmazása a matematikai fogalmak értelmezésében.. Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. Ismert halmazok egymáshoz való viszonyának vizsgálata.”.. „ha . tevékenység. továbbra is eszközként alkalmazzuk a matematikai fogalomrendszerek alakítása során.”.. Egyszerû matematikai szövegek értelmezése. A „nem” és a halmaz komplementere..” kifejezések használata.. a helyes következtetési sémákat stb. A „minden”... a logikai „és”. igazolása vagy megcáfolása (konkrét példákon). Tananyag. Részhalmazok képzése adott szempontok szerint. gondolkodási módszerek alapozása Állítások átfogalmazása más. Ezen követelmények teljesítése nélkül tanulóink nem tudják elsajátítani a matematika egyéb témaköreit. a fogalmak közti kapcsolatok feltárásában. „van olyan”.” kifejezések helyes használata. „akkor és csak akkor ..”.. „akkor és csak akkor . A „minden”. rendszerezése két adott szempont szerint.

illetve a konkretizálási képesség alakítása. Szövegalkotás. Matematika 7. lefordítása a matematika nyelvére. Összetettebb szöveges feladatok megoldása. Egyszerû és összetettebb szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. összehasonlítása. Kombinatorikai gondolatmenetek eszközszerû alkalmazása konkrét feladatokban a matematika minden témakörében. tulajdonságok. például oszthatósággal. az adatok közötti összefüggés megállapítása. Számtan. Szövegalkotás. az általánosítási. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Ismert alaphalmaz elemeirõl annak eldöntése. A bõvülõ tartalomnak megfelelõ matematikai szövegek értelmezése. a feltételnek megfelelõen a feladat megoldása: a lehetõségek számának táblázatba foglalása. geometriával kapcsolatban. Egyszerû matematikai szövegek elemzése. Egyszerû következtetések. öszszefüggések megfogalmazásában a matematika minden témakörében. az elvonatkoztatási. technika stb. gondolkodási módszerek alapozása A logikai és a halmazokról tanult ismeretek alkalmazása az újonnan tanult ismeretekkel kapcsolatos állítások igazságának eldöntésében. algebra Általános fejlesztési feladatok A számokkal. ezek elemzése. A felismert. az új fogalmak közti kapcsolatok feltárásában. Megfordítható és meg nem fordítható állítások keresése. „igazsághalmaz” kifejezések ismerete. összefüggések. Kombinatorikus feladatok egy-egy feltételének rendszeres változtatása. A halmazokkal és logikával kapcsolatosan tanult legalapvetõbb ismeretek tudatos alkalmazása matematikai és nem matematikai tárgykörökben. amely lehetõvé teszi ezek eszközszerû alkalmazását a matematika egyéb témaköreiben és a fizika. illetve elsajátított fogalmak. kémia. „nyitott mondat”. osztály 83 . elemzése. hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. bizonyítások gondolatmenetének szóbeli és írásbeli megfogalmazása. A szaknyelv helyes használata. Kombinatorikus feladatok megoldása során (4-5 elem) a lehetõségek táblázatba foglalása. sejtések. A zsebszámológép rutinszerû használatának elsajátítása. tanulása során. bizonyítások különféle tárgykörökbõl vett példákon.Tananyag. tevékenység. Az „alaphalmaz”. illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások olyan szintre emelése. Az induktív és a matematikára jellemzõ deduktív gondolkodásmód.

A százalékérték. Tananyag. két szám közös osztóinak. illetve mikor lehet kerekített értékkel számolni. Ezt a természetismereti tantárgyak és a számítástechnika egyaránt igénylik. Legalább 50 órát akkor is biztosítsunk erre a témakörre. a kitevõ természetes szám. A közelítõ értékekkel végzett számítás hibájának becslése. zárójelek használata. Mûveleti azonosságok. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 84 Matematika 7. néhány közös többszörösének megkeresése egyszerûbb esetekben. Kerekítés. Az 1-nél nagyobb számok normálalakja. A különbözõ alakban adott racionális számokkal végzett mûveletek algoritmusainak begyakorlása. illetve az egyenletek megoldása jelentõs elvonatkoztatási és általánosítási képességet tételez fel. de szükség lehet a Matematika 6. Mûveletek normálalakban adott számokkal. Ismerkedés a zsebszámológéppel. Ebben az esetben a korábban tanultak (mûveletek. százalékszámítás. ismerkedés a bizonyítások gondolatmenetével. felírása.Jellemzõk Óraszám: 54-60 tanítási óra. alkalmazásuk a számítások egyszerûsítésében. A négy alapmûvelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében. az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettõ ismeretében. hogy részletesen foglalkozzunk a számok normálalakjával (különösen gimnáziumi tagozaton. ha a helyi tanterv alapján csak heti 3 órában tanítjuk a matematikát. Hatványozás. Javasoljuk. Amennyiben a szükséges alapok (lásd alább) hiányoznak. Mûveleti sorrend. A hatvány fogalmának ismerete. Az algebrai kifejezések értelmezésének és a velük való mûveleti eljárásoknak a megtanulása. Annak eldöntése. többszörös. illetve középiskolába készülõk esetén). A taneszközök úgy épülnek fel. Egyszerû szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan. közelítõ számítások. Az eredmények elõzetes becslése. Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerû feladatok megoldása következtetéssel. akkor lényegesen több tanítási órára lehet szükség. az új anyagrészekkel is csak felületesen foglalkozhatunk. tevékenység. osztályos tananyag között. Ezért az alapszinten tanulóknál nem törekedhetünk a teljességre. szöveges feladatok) év eleji alapos begyakoroltatására nagyon kevés idõ jut. illetve középiskolába készülõ tanulóinkkal dolgoztassuk fel és gyakoroltassuk be a teljes bõvített tankönyvi anyagot. Gyakorló használatára is. gondolkodási módszerek alapozása Mûveletek racionális számokkal A racionális számokról és a velük végzett mûveletekrõl tanultak tudatosabb szintre emelése. ezért a lemaradóknak korrepetálást kell szerveznünk. A hatványozás azonosságainak felismertetése. hogy mikor kell pontos. alkalmazása az új anyagrészek feldolgozása során a matematika minden témakörében. Az 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. Azonban a gimnáziumi tagozatra járó. alkalmazása egyszerûbb esetekben. Otthoni munkára javasolt idõ: 30 óra. és a 7. Osztó. osztály . a megfigyelt összefüggések általánosítása. így segítségükkel pótolhatók az esetleges hiányosságok. hogy nagy az átfedés a 6.

tevékenység. feladatok az arányos osztásra. Az aránypár fogalmának ismerete. egyenletek. illetve többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel. . Az aránypár ismeretlen tagjának kiszámítása. 8-cal. 6-tal.. illetve többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel. ismerkedés a bizonyítások gondolatmenetével.Tananyag. ellenõrzésében. Egynemû kifejezések összevonása. egyenlõtlenségek megoldása során. osztással is. Algebrai kifejezések. 4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet. osztály 85 . Néhány matematikatörténeti vonatkozás. egyenlõtlenség megoldása. a korábban tanult oszthatósági szabályok felelevenítése. Algebrai kifejezések szorzása számmal. . Az aránypár. Számok prímtényezõkre bontása. Egyszerû algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egytagú. 9-cel. Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. egyenletek. oszthatóság 3-mal. gondolkodási módszerek alapozása Két szám aránya. Arányos osztással. több szám aránya. az aránypár ismeretlen tagjának kiszámítása. számok törzstényezõkre bontása. algebrai kifejezések átalakításában. egyenlõtlenségek Algebrai egész kifejezések értelmezése.. 125-tel. Az alap kiszámítása törttel való osztással. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az arány fogalmának ismerete. kiegészítése. Arányos osztás. egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos feladatok megoldása az arányszámmal való szorzással. Összetett következtetések. Osztók. összevonásuk. Mennyiségek törtrésze. összetett szám fogalmának ismerete. A százalékérték kiszámítása törttel való szorzással. helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemû kifejezések. Egyenes és fordított arányossági feladatok megoldása. Matematika 7. A százalékláb kiszámítása a százalékérték és az alap arányából. A tanult azonosságok ismerete és alkalmazása a számítások ésszerûsítésében. Egytagú. Prímszám. többszörösök. a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös kiszámítása a prímtényezõkre bontás segítségével.

másrészt a problémamegoldó gondolkodásban és a matematikai látásmódra nevelésben játszott szerepe. osztály . Ebben az esetben nem törekedhetünk az elvontabb fogalmak kialakítására. A függvény fogalmával kapcsolatos témakör fontosságát mutatja egyrészt a matematikában. az adatok között a szükségesek és a feleslegesek megkülönböztetése. a természettudományokban és a gyakorlati életben elfoglalt helye. illetve a fizika. Algebrai törtek értelmezési tartománya. Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. ellenõrzés a szöveg alapján. alkalmazása. értelmezése.és törtegyütthatós elsõfokú egyenletek és egyenlõtlenségek megoldása mérlegelvvel. A megoldás létezésének eldöntése. helyettesítési értékének kiszámítása. függvények. Otthoni munkára javasolt idõ: 5-6 óra. Jellemzõk Óraszám: 15-18 tanítási óra. tevékenység. A 10 negatív egész kitevõjû hatványai. ellenõrzése. technika stb. megfogalmazásával és alkalmazásával. Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A mérlegelv tudatos alkalmazása. a keresett adat (adatok) meghatározása. Becslés. a megoldás (megoldások) megkeresése. kémia. ezért a középiskolába készülõ tanulóinkkal külön kell foglalkoznunk. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. az eredeti probléma tükrében történõ megvizsgálása. egyenlõtlenség formájában történõ megfogalmazása. A tanultak eszközszerû alkalmazása a matematika egyéb témaköreiben. az eredmény becslése. Legalább 10-12 órát akkor is szánjunk erre a témakörre. Egyenlettel megoldható szöveges feladatokban lévõ probléma feltárása.Tananyag. az általános összefüggések felismertetésével. Algebrai törtkifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. a szükséges adatok közötti kapcsolatok megállapítása. egyenlettel. bizonyítása. a 0 és 1 közé esõ számok normálalakja. A hatványozás azonosságainak ismerete. A feladat megoldási tervének egyenlet. 86 Matematika 7. Ismerkedés nem elsõfokú egyenletek megoldásával. ha a helyi tanterv alapján csak heti 3 matematikaóra van. a megoldás során az algebrai kifejezésekkel kapcsolatosan tanultak alkalmazása. sorozatok Általános fejlesztési feladatok A matematikai fogalomalkotás képességének alakítása a függvénnyel kapcsolatos ismeretrendszer tudatosításával. tanulása során. Összefüggések. gondolkodási módszerek alapozása Egész.

Szöveggel adott lineáris függvényhez. sok-sok konkrét példa elemzésével juthatunk el az általánosításokig. A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete. alkalmazása konkrét feladatokban (például „osztható”. táblázat kitöltése. Ismert alaphalmaz elemeinek rendezése. menetének vizsgálata. illetve a folyamatos ismétlés során újra és újra sorozatokkal is találkozzanak a tanulók. A fordított arányosság mint függvény fogalmának ismerete. függvényérték. A megfeleltetések közül a függvény kiválasztása. tevékenység. hogy a tanuló a függvényrõl tanultakat gyakorlati jellegû feladatokban. A függvény mint egyértelmû hozzárendelés. A hozzárendelési szabály megadható képlettel. grafikonjának megrajzolása. „párhuzamos”. grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése. Táblázattal. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések Konkrét rendezési relációk. „egybevágó”). Függvények Két halmaz közti hozzárendelések (relációk) különbözõ megjelenítése konkrét feladatok megoldásához kapcsolódóan. Fontosabb. értelmezési tartomány. az értékkészlet és a hozzárendelési szabály megadásával történik. formulával. grafikonnal. Szöveggel megadott függvények vizsgálata. földrajz tanulásakor alkalmazni tudja. fordított arányossághoz a szabály felírása. menetének vizsgálata. kémia. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Matematika 7.A programunk alapján elõször találkozik ennyire elvont fogalomrendszerrel a tanuló. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. Az egyenes arányosság és a konstans függvény mint speciális lineáris függvény. értékkészlet. grafikus ábrázolása. A lineáris függvény fogalma. értelmezése. grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata. Néhány nemlineáris függvény (például a fordított arányosság és az abszolútértékfüggvény). ekvivalenciarelációk és egyéb összefüggések vizsgálata a különféle matematikai témákhoz kapcsolódva. Tananyag. „valamivel osztva ugyanazt a maradékot adja”. A függvény megadása az értelmezési tartomány. rendszerezése adott vagy felismert reláció figyelembevételével. Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján. A racionális számokról tanultak átismétlésekor. Elnevezések: független változó. értelmezése. osztály 87 . A tanult összefüggések felismerése. táblázattal. menetének vizsgálata. Ezért csak az elmúlt évek alapozó munkájára építve. Táblázattal vagy formulával megadott lineáris függvény grafikonjának megrajzolása. A matematikát nehezen elsajátító tanulóknál ne ragaszkodjunk a definíciók értelem nélküli megtanulásához. Táblázattal. „kisebb”. a fizika. utasítással.

Egyenletek és egyenlõtlenségek grafikus megoldása. ami a kerettantervben elõírt követelményeknek csak redukált szintû teljesítését teszi lehetõvé. osztályban tanítjuk. tevékenység. függvények. hanem a szakmai tárgyak (például a mûszaki rajz) tanulásában is szükség lesz. Egyenletek grafikus megoldása. A bizonyítási igény felkeltése.Tananyag. Olyan képességek (térszemlélet. A függvénnyel kapcsolatos fogalmak értelmezése. törtrészfüggvény). algebra. vizsgálata a racionális számokról és az algebrai kifejezésekrõl tanultak gyakorlására. a definíciók szabatos megfogalmazása. akkor erre a témakörre csupán 30-35 óra marad. 88 Matematika 7. a sorozat változásának megfigyelése. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Konkrét sorozat folytatása adott egyszerû szabály alapján. a sorozat többféle folytatása a felismert szabályok alapján. általánosításával. akkor ezekre az anyagrészekre további órákat kell szánnunk. finommanipulációs képesség) alapozása. A vektorokkal kapcsolatos ismeretrendszer szükséges egyes fizikában tanult fogalmak. gondolkodási módszerek alapozása Sorozatok Konkrét sorozatok értelmezése. Ha az elmúlt tanévben a tengelyes tükrözésre. Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése. Geometria. sorozatok témakörökhöz kapcsolódóan is gyakoroltassuk. esetleg úgy. amelyekre nemcsak a matematika. mérés Általános fejlesztési feladatok A matematikai látásmód és a képi problémamegoldó képesség fejlesztése a korábban felismert fogalmak. illetve az összefüggések. illetve matematikában a párhuzamos szárú szögpár fogalmának kialakításához. összefüggések tudatosításával. Otthoni munkára javasolt idõ: 20 óra. hogy már a 7. osztályban foglalkozzunk a vektorokkal és ehhez kapcsolódóan az eltolással. hogy a kör kerületét. elvontabb szintre emelésével. A mérésekkel kapcsolatos ismereteket a számtan. területét és a körhengert a 8. illetve a deltoidra nem fordítottunk kellõ óraszámot. Jellemzõk Összóraszám: 50-65 tanítási óra. Ezért feltétlenül javasoljuk. Amennyiben a helyi tanterv csak heti 3 órát biztosít a matematika számára. vizsgálata. Az abszolútérték-függvény ismerete. Esetleg további nemlineáris függvények ábrázolása (egészrész-. osztály .

az irányított szög és a forgásszög fogalmának ismerete. A sokszögek kerülete. A vektorok ellentettjének. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Síkidomok. Különbséget kell tennünk a rajzolás és a meghatározott szabályok szerint elvégzett szerkesztés között. szabványos mértékegységeinek. Szögfelezés. szögmásolás. rendszerezés. forgásszögek. Az alapvetõ geometriai fogalmak. A sokszög fogalma. a hasáb felszínérõl és térfogatának számításáról) tanultak öszszekapcsolása. Mit jelent a bizonyítás? Mi a különbség a szemléletre támaszkodó sejtés és a logikailag helyes következtetésekkel levezetett bizonyítás között? Mit kell bizonyítanunk és mit nem? Tananyag. jelölések ismerete. melyek a definiált fogalmak? 3. Mit jelent egy fogalmat definiálni? Mikor helyes egy definíció? Melyek az alapfogalmak. a köztük lévõ kapcsolatoknak az ismerete. kivonása. Síkidomok. gondolkodási módszerek alapozása Mérések. A vektor fogalma. kölcsönös helyzetük. elnevezések. Szögmérés. tulajdonságai. A hosszúság. A tanultak alkotó alkalmazása az új anyag feldolgozása során. Elsõsorban a gimnáziumi tagozatra járó. különbségének megszerkesztése konkrét feladatokban. Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. A korábban és az újonnan (például a számok normálalakjáról. Az elfordulás mérése. Térelemek. erõ) való kapcsolat felismerése. Vektorok ellentettje. A vektor fogalmának ismerete. szögfelezés. alkalmazása egyszerû feladatokban. 2. tevékenység. mértékegységek A mérésekrõl. testek Alapfogalmak. összeadása. A fizikában tanultakkal (elmozdulás. összegének. mértékegységekrõl tanultak alkalmazása a matematika különbözõ témaköreihez tartozó feladatokban. A térelemek kölcsönös helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. szögmásolás. a tömeg. alaptételek. az ûrtartalom és az idõ mérésének. illetve a természettudományi tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban is. Mi a tétel? Mi a különbség a definíció és a tétel között? 4. osztály 89 . csoportosításuk. a szögek fajtái.A geometria tanításával egy jelentõs szemléletváltást is meg kell alapoznunk. Az elfordulás mérése irányított szöggel. illetve a középiskolába készülõ tanulóknak fokozatosan fel kell ismerniük a következõket: 1. Matematika 7.

felszíne. illetve mint egy tengely körüli 180°-os elforgatás a térben. Háromszög. tetszõleges sokszögek területének kiszámítása háromszögekre bontással. tulajdonságai. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. 90 Matematika 7. A tengelyes tükrözés mint a síkon értelmezett egybevágósági transzformáció. kiegészítése. Egyszerû alakzat elforgatással kapott képének megszerkesztése. a paralelogramma. A térfogat szabványos mértékegységeinek ismerete. A tengelyes tükrözésrõl tanultak felelevenítése.Tananyag. tulajdonságai. felszíne. tevékenység. hogy a forgásszimmetrikus alakzat milyen forgatásokkal hozható fedésbe önmagával. illetve a tetszõleges sokszögek területének kiszámítása háromszögekre bontással. Az eltolás mint egybevágósági transzformáció. illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése. Az egybevágósági transzformációk alkalmazása egyszerû szerkesztésekben. a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. A geometriai transzformáció és az egybevágóság fogalmának ismerete. Az elforgatás szemléletes fogalma. a trapéz területének kiszámítása átdarabolással. felszínének. hálója. Az eltolás. területe. a trapéz területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. a paralelogramma (négyzet. hálózata. térfogata. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A deltoid. transzformációk vizsgálata a síkon (parkettán. Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése. bizonyításokban. koordináta-rendszerben) és a térben. rendszerezése. A korábban tanultak tudatosítása. Az eltolás fogalma. térfogata. kiegészítéssel. mértékegységei. téglalap. megadása. tulajdonságainak felsorolása. gondolkodási módszerek alapozása A terület fogalma. A térfogatszámítás alkalmazása a fizikában és a kémiában. A deltoid. a háromszög. A kör kerülete. négyszög tengelyes tükrözéssel. hálózatának felvázolása. a trapéz területképletének levezetése átdarabolással. Az egyenes hasáb értelmezése. kiegészítéssel. annak megállapítása. Az egyenes hasáb származtatása. tulajdonságai. az általános szabály megfogalmazása és alkalmazása. Az elforgatás megadása. mértékegységei. a háromszög. Egyállású szögek. A szabályos sokszögek. A négyszög. egyszerû alakzatok elforgatása. tulajdonságai. A térfogat fogalma. alaptulajdonságai. elmélyítése. A deltoid. Testek építése a tanult síkidomok felhasználásával. Egyenes körhenger fogalma. Egybevágósági transzformációk A geometriai transzformáció mint pontpont függvény értelmezése. Az egybevágó alakzatok felismerése. Az egyenes hasáb felismerése. Az egybevágósági transzformáció fogalma. A terület szabványos mértékegységeinek ismerete. tulajdonságai. Az elforgatás fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. a háromszög. végrehajtása. a paralelogramma. Forgásszimmetrikus alakzatok. osztály . rombusz). Mozgások. az elforgatás mint egybevágósági transzformáció. A forgásszimmetrikus alakzatok felismerése. térfogatának meghatározása.

A négyszög fogalmának ismerete. tevékenység. szakasz. Fordított állású szögek. A középpontos tükrözés fogalma. A négyszögek. alaptulajdonságai. A paralelogramma értelmezése és a meghatározásból következõ egyéb tulajdonságok. pont. A paralelogrammák osztályozása adott szempontok szerint. Speciális paralelogrammák. négyzet) fogalma. A deltoidról tanultak felelevenítése. felismerése ábrákon.Tananyag. legfontosabb tulajdonságainak felismerése. A háromszögek egybevágósági alapeseteinek ismerete. A paralelogramma és a speciális paralelogrammák (rombusz. Háromszögek egybevágóságának alapesetei. a hiányosságok pótlása. alakzatokon. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A párhuzamos szárú szögek és a merõleges szárú szögek származtatása. kapcsolata az elforgatással. Négyszögek szerkesztése. A sokszögekrõl tanultak kiegészítése A háromszögrõl az elõzõ években tanultak rendszerezése. speciális négyszögekrõl az elõzõ években tanultak rendszerezése. háromszögek megszerkesztése a legegyszerûbb esetekben. mellékszögek. alkalmazásuk szerkesztési. tulajdonságainak biztos ismerete. A háromszög belsõ szögei közti kapcsolat ismerete. téglalap. a háromszög oldalai között. 180°-ra kiegészítõ szögek. A háromszög külsõ és belsõ szögei közti összefüggések ismerete. A szabályos sokszögek fogalma. A négyszögek tulajdonságai. A háromszög magasságai. Paralelogrammák szerkesztése. Matematika 7. alkalmazása számításokban. A háromszög fogalma. Középpontosan szimmetrikus alakzatok vizsgálata. csúcsszögek. a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése. legfontosabb tulajdonságaik felismerése. A középpontos tükrözés megadása a középponttal. legfontosabb tulajdonságaik felismerése. e fogalmak közti kapcsolatok felismerése. A négyszögekrõl. egyéb alakzatok középpontos tükrözése. A trapéz és a speciális trapézok fogalma. osztály 91 . különbözõ szimmetriáik vizsgálata. speciális négyszögek fogalmának. gondolkodási módszerek alapozása Merõleges szárú szögek. Háromszögek szerkesztése a tanult egybevágósági esetek felhasználásával. A középpontos tükrözés mint egybevágósági transzformáció. az összefüggések alkalmazása számításokban. bizonyításokban. A deltoid fogalma. szög. a paralelogramma. csoportosításuk adott szempontok szerint. A háromszögek csoportosítása adott szempontok szerint. Összefüggések a háromszög külsõ és belsõ szögei között. számításos és bizonyítási feladatokban. A középpontosan tükrös négyszög.

gondolkodási módszerek alapozása A trapéz meghatározása és a meghatározásból következõ tulajdonságok. A mindennapi véletlen jelenségek értelmezése. rendezése. gondolkodási módszerek alapozása Egyszerû valószínûségi kísérletek végzése. rendszerezése. speciális paralelogrammák szimmetriaviszonyainak meglátása. megfigyelése. a kimenetelek lejegyzése. az elforgatás és a középpontos tükrözés tulajdonságainak alkalmazása egyszerû szerkesztési. Értelmeztessük különbözõ statisztikai kiadványok táblázatait. paralelogramma.Tananyag. A deltoid. osztály . A becslés és a valóságos kimenetel összehasonlítása. értelmezése. Speciális trapézok. A szerkesztési feladatok megoldásmenetének megismerése. Törekvés a felismert összefüggések bizonyítására. szerkesztésekben. Négyszög. grafikonokról adatok leolvasása. húrtrapéz. Valószínûség. az eltolás. 92 Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról. grafikonjait. összefüggések megfigyelése. Matematika 7. középpontos tükrözés helyettesítése két tengelyes tükrözéssel. A kiszámított valószínûség és a relatív gyakoriság összehasonlítása. Statisztikai adatok gyûjtése. elforgatás. A négyszög belsõ szögei összegének meghatározása. a kimenetel becslése. elemzése. A gyakoriság fogalma. Egyszerû kísérletekben a valószínûség becslése. ábrázolása grafikonnal. a trapéz és a paralelogramma belsõ szögei közti kapcsolat ismerete. a relatív gyakoriság kiszámítása. illetve a speciális négyszögek tulajdonságainak felhasználásával. statisztika Általános fejlesztési feladatok A matematikai látásmód fejlesztése. A valószínûségi kísérletekben. alkalmazása számításokban. értelmezése. Eltolás. illetve a mindennapi életben megfigyelt események kimeneteleinek statisztikai feldolgozása. alkalmazásuk számításokban. A tengelyes tükrözés. szerkesztésekben. Tananyag. A relatív gyakoriság meghatározása. A valószínûség kiszámítása. Trapéz szerkesztése. Jellemzõk Nem tanítjuk külön témakörként. diagrammal. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A deltoid. Összefüggés a háromszög szögei és oldalai között. speciális négyszögek szerkesztése a háromszögszerkesztés. Ténylegesen végeztessünk valószínûségi kísérleteket (játékokat). számolási és bizonyítási feladatokban. tevékenység. lejegyzése. tevékenység.

hogy egy órát az órarendben is rögzített felzárkóztató gyakorlásra. Javasolt óraszám a kiegészítõ órakeretbõl: 1 + 1 óra/hét. amelyekben nem oldható meg a tehetség szerinti csoportbontás. mint azoknak. B. esetleg gimnáziumi tagozatra járó vagy középiskolába készülõ tanulók optimális fejlesztésére. Így azokban az iskolákban is mód nyílik a differenciálásra. Ezért a 8.8. akik csupán szakmai képzésre készülnek. illetve a nem középiskolába készülõ tanulóknak mindent megtanítani. Program. míg a kiegészítõ anyagrészeket külön órákon. A fentiek azt is jelentik. A bõvített változat kiegészítõ részei olyan anyagrészeket és feladatsorokat is tartalmaznak. illetve szakkörre biztosítsunk (a tanulók igényeinek megfelelõen). Tanulói példány Hajdu Sándor: Matematika 8. osztály 93 . osztályos taneszközök jellemzõi A középiskolába készülõ tanulóknak a kerettantervben ajánlottnál bõvebb tananyagot kell megtanulniuk. Matematika 8. Taneszközök Hajdu Sándor: Matematika 8. alapszintû tankönyv Hajdu Sándor: Matematika 8. Otthoni munkára javasolt idõ: 20 perc/nap. feladatainak megoldása Hajdu Sándor: Matematika 7-8. amelyek lehetõséget nyújtanak a tehetségesebb. hogy egy alapszintû és egy emelt szintû értékelési normára tesznek ajánlást (vagy eltérõ feladatokkal vagy azonos feladatok eltérõ minõsítésével). osztály. a másik órát középiskolai elõkészítésre. tehetséggondozó tanulói segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok. A. osztályos tankönyv is alapszintû és bõvített változatban jelenik meg. a feladatok kiválasztásához. Matematika 8. bõvített változat (2003-tól) Hajdu Sándor: Matematika 8. összetettebb feladatokat kell megoldaniuk. azt mélyebben és alaposabban kell elsajátítaniuk. Az alapszintû és a kiegészítõ részek összehangolásához a Program nyújt segítséget. hogy az átlagosnál gyengébb osztályokban nem szükséges a teljes tankönyvet feldolgozni. Gyakorló Hajdu Sándor: Matematika 7-8. A témazáró felmérõ feladatsorok úgy illeszkednek a különbözõ követelményszintekhez. Tanári példány Zsebszámológép (négyzetgyökvonásra is alkalmas) A 8. hogy a törzsanyagot a tanulók együtt tanulják. Legalább a kiegészítõ órát differenciált csoportbontásban célszerû megszervezni úgy. Matematika 8. osztály. A Program tartalmaz ajánlásokat a különbözõ szintû és mélységû tananyagfeldolgozások megtervezéséhez. Ez a szerkezeti megoldás lehetõvé teszi azt. tankönyv. Feladatgyûjtemény. osztály Javasolt óraszám A kötelezõ órakeretbõl: 3 óra/hét. tanári segédlet Hajdu Sándor: Témazáró felmérõ feladatsorok.

. Ezért a fenti óraszám nem teljes. a logikai „és”. Ugyanakkor minimumszinten is célszerû megkövetelnünk az egyszerûbb szövegek értelmezését és a nyelv logikai elemeinek ismeretét.. Az e témakörhöz tartozó ismereteket nagyrészt eszközszerûen. Jellemzõk Összóraszám: 6-8 óra a halmazmûveletek és a kombinatorikában tanultak tudatosítására. rendszerezését önálló témaként is feldolgozhatjuk. rendezése. a gondolatmenetek logikai rendezését. konkrét példákban alkotó módon alkalmazni. akkor . ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. 94 Matematika 8. A bõvülõ tartalomnak megfelelõ egyszerû matematikai szövegek értelmezése.. a halmazmûveletekkel. Jobb csoportban konkrét feladatok megoldására támaszkodva eljuthatunk az általánosításig. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása. Ismert halmazok egymáshoz való viszonyának vizsgálata. „akkor és csak akkor . a szaknyelv helyes használatát. a logikai „vagy”. Otthoni munkára javasolt idõ: 2 óra. a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan alkalmazzuk a fogalmak közti összefüggések feltárásakor. évfolyam végére váljanak képessé az induktív és a deduktív ismeretszerzésre egyaránt..... akkor ettõl az elvontabb szintû feldolgozástól el kell tekintenünk. ha . akkor . illetve más tantárgyakban és a mindennapi életben való eszközszerû alkalmazásához szükséges gondolkodási képességek és beállítódás kialakítása. ha .Gondolkodási módszerek Általános fejlesztési feladatok A matematika további tanulásához. „vagy”.. valamint a „minden”. illetve a középiskolába készülõ tanulók a 8. a megismert fogalmakat tudják definiálni. A konkrét példákban megfigyelteket legyenek képesek általánosítani. „ha . a „van olyan” kifejezések alkalmazása. A gimnáziumi tagozatra járó. A középiskolába készülõ tanulóktól fokozatosan várjuk el a definíciók. tevékenység. az összefüggéseket tételként megfogalmazni.. Részhalmazok képzése adott szempontok szerint. Tananyag.. egyezõ jelentésû formára.” kifejezések helyes használata. A „nem”. tételek szabatos megfogalmazását.”. szabályokat legyenek képesek értelmezni. bizonyítani. „és”. Ugyanakkor az elvont összefüggéseket.. rendszerezése adott szempontok szerint..... „van olyan”..”.. osztály ..”. Ezen követelmények teljesítése nélkül a tanuló nem válhat képessé az önálló tanulásra. az ilyen kijelentések tagadása. A témakörhöz tartozó. gondolkodási módszerek alapozása A „minden”. esetleg a jelölések bevezetéséig is.. „pontosan akkor . átfogalmazása más. a „ha . Ám ha a helyi tanterv csak heti 3 órát biztosít a matematika számára. majd a kombinatorikával kapcsolatos ismeretek tudatosítását..

A „minden”. a „vagy” és a halmazok uniója közti kapcsolat tudatosítása. Néhány matematikatörténeti érdekesség megismerése. Egyszerû és összetettebb szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan. Állítások igazságának eldöntése. „van olyan” típusú állítások átfogalmazása. igazolása vagy megcáfolása. értelmezése. a felismert összefüggésre általánosítható magyarázat keresése. hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. nagy magyar matematikusok munkássága. Szövegalkotás. Megfordítható és meg nem fordítható állítások keresése a matematika különbözõ témaköreiben. a fogalmak közti kapcsolatok feltárásában. az adatok közötti összefüggés megállapítása. „nyitott mondat”. megjelenítése. mélyebb feldolgozása. osztály 95 . A szaknyelv helyes használata. a bizonyítások gondolatmenetének felépítésében.”. tételek. lefordítása a matematika nyelvére..Tananyag. A bõvülõ tartalomnak megfelelõ matematikai szövegek: definíciók. illetve elsajátított fogalmak. Matematika 8. Az „alaphalmaz”. ha .. sejtések megfogalmazásában. az összefüggések megállapítása... Matematikai szövegek elemzése. tulajdonságok. bizonyítások gondolatmenetének szóbeli megfogalmazása.. tevékenység. az összes eset rendszerezett felsorolása. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témakörében. A „pontosan akkor . magyarázatok értelmezése... megjelenítése.” kifejezések helyes használata. összefüggések bizonyításában. gondolkodási módszerek alapozása A „nem” és a halmaz komplementere. elemzése. Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különbözõ módszerekkel: a lehetõségek számának táblázatba foglalása. a jelölések bevezetése. összefüggések... megjelenítésében. A felismert. Ismert alaphalmaz elemeirõl annak eldöntése. Középiskolába készülõk számára javasolt anyagrészek A halmazmûveletekrõl tanultak általánosítása.. ha . az „és” és a halmazok metszete. „akkor és csak akkor . Kombinatorikus feladatok megoldása során a lehetõségek táblázatba foglalása. A tanult halmazalgebrai és logikai alapok eszközszerû alkalmazása az ismeretek rendszerezésében. állítások igazságának eldöntésében. A kombinatorika rendszerezettebb. Kombinatorikai gondolatmenetek eszközszerû alkalmazása konkrét feladatokban a matematika minden témakörében. a helyes következtetési sémák egyre tudatosabb alkalmazása a fogalmak közti kapcsolatok feltárásában. e halmazmûveletek értelmezése. „igazsághalmaz” kifejezések ismerete. Összetettebb szöveges feladatok megoldása. Szövegalkotás. a definíciók és tételek megfogalmazásában. A logikai és a halmazmûveletek.

ha a helyi tanterv alapján csak heti 3 órában tanítjuk a matematikát. adott pontosságú közelítõ értékük megadása. kémia. Javasoljuk. akkor a kerettanterv elõírásain túllépve célszerû értelmeznünk legalább a 10 nempozitív egész kitevõjû hatványait is. Az esetleges hiányosságok pótlása. nagyságrendjük megállapítása. Ugyanis a fizika és a kémia tanulása során szükség van erre az ismeretre. osztály . illetve algebrai kifejezésekkel kapcsolatos ismeretek és eljárások (beleértve a zsebszámológép használatát is) kiegészítése és begyakorlása. akkor a hiányosságok pótlására több órát kell fordítanunk (például a halmazmûveletekkel vagy az egyenletekkel való foglalkozások rovására). algebra Általános fejlesztési feladatok A számokkal. Legkésõbb a 8. (Ebbe az órakeretbe beszámítottuk az egész évi folyamatos ismétlést is!) Legalább 40 órát akkor is biztosítsunk erre a témakörre. Tananyag. tevékenység. a racionális szám felírható véges tizedestört vagy végtelen szakaszos tizedestört alakban. ha a nevezõ nem zérus. hogy ebben az évben is részletesen foglalkozzunk a számok normálalakjával. osztályban gyakoroltassuk be a zsebszámológépek használatát. Otthoni munkára javasolt idõ: 25-35 óra. technika stb. A racionális számok (közelítõ) helyének meghatározása a számegyenesen. Ebben az esetben a tanultak begyakoroltatására kevés idõ jut. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 96 Matematika 8. a társtantárgyakhoz való kapcsolódás lehetõségeit (no meg a középiskolai felvételi vizsgák idõpontját) figyelembe véve építsék be ezeket az anyagrészeket a tananyag különbözõ fejezeteibe. Amennyiben a szükséges alapok nem megfelelõek. egyenlõtlenségekkel foglalkozó fejezetet feladatgyûjteménynek tekintsék a kollégák. Az induktív és a deduktív fogalomalkotó és problémamegoldó képesség alakítása. és a helyi tanterv sajátosságait. a százalékszámítással és a szöveges feladatokkal. Ha elegendõ idõnk van rá. Javasoljuk. Jellemzõk Összóraszám: 45-55 tanóra. továbbá ennek birtokában sikeresebben használhatja a tanuló a zsebszámológépet. A taneszközök bõ teret biztosítanak a tananyag ilyen felépítésére is. hogy az egyenletekkel. A racionális számok olvasása.Számtan. tanulása során. s a szöveges feladatok egy részét el is kell hagynunk. gondolkodási módszerek alapozása Számok és mûveletek A racionális számokról tanultak rendszerezése: a racionális számok felírhatók két egész szám hányadosaként. felírásuk különbözõ alakban. Ez nem jelent gondot a tanulóknak. illetve a mindennapi életben. illetve gondosabban kell beépítenünk ezeket az ismereteket a folyamatos ismétlésbe. és késõbb kamatosan megtérül a megtanítására felhasznált néhány óra. nagyság szerinti öszszehasonlításuk. A tanultak eszközszerû alkalmazásának képessége és igénye a matematika egyéb témaköreiben és a fizika.

gondolkodási módszerek alapozása Mûveletek értelmezése. új anyagban történõ alkalmazása). begyakorlása. 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése. mennyiségek törtrésze. tevékenység. 1 és 100 közé esõ szám négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével. Számok normálalakjának értelmezése. ismerkedés a 0 és 1 közé esõ számok normálalakjával. nem szakaszos tizedestört alakban írhatók fel. bizonyításuk. annak megértése. Számok osztóinak. ismerkedés a 10 egész kitevõjû hatványaival. Arány. beleértve a hatványozást és a négyzetgyökvonást is. Mûveleti azonosságok rendszerezése. Számok négyzetének meghatározása. Maximális begyakorlottság összetett feladatokban a racionális számokkal végzett számítások megtervezésében. az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettõ ismeretében. számolás hatványokkal. Egyenes és fordított arányosság felismerése. a négyzetgyök fogalma. értelmezésük. zsebszámológép. A racionális szám fogalmának értelmezése. alkalmazása számításokban. rendszerezése. illetve a normálalakban adott számokkal (a zsebszámológép alkalmazásával is) végzett mûveletekkel. felírása. osztály 97 . A zsebszámológép használatának begyakorlása. a mûveletek végrehajtásában. egyenes és fordított arányossági feladatok. zárójelek használata. alkalmazásuk a számítások egyszerûsítésében. Számolás kerekített értékekkel (az eredmény elõzetes becslése). Mûveleti sorrend. az irracionális számok végtelen. egyszerû feladatok megoldása következtetéssel. A hatvány fogalmának és a hatványokkal végzett mûveleti azonosságoknak az ismerete. két szám közös osztójának és közös többszörösének meghatározása egyszerûbb esetekben. A tanult azonosságok célszerû alkalmazása a számítások egyszerûsítésében. alkalmazásuk egyszerûbb esetekben. felírása. meghatározása. Az 1-nél nagyobb számok normálalakja. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A négy alapmûvelet biztos elvégzése (írásban vagy zsebszámológéppel) bármilyen alakú racionális számmal. Egyszerû szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan. A pozitív egész kitevõjû hatvány értelmezése. Az eredmények elõzetes becslése. számok négyzetének. hogy a számegyenes nem mindegyik pontjához tartozik racionális szám. meghatározása. többszöröseinek. Hatványozás. aránypár. Ismerkedés a valós számokkal: a valós számok „befedik” a számegyenest. az eredmények elõzetes becslésében. Matematika 8. a számítások megtervezése. Az oszthatósággal kapcsolatosan korábban tanultak rendszerezése. százalékszámítás (a korábban tanultak felelevenítése. A százalékérték. A négyzetgyök fogalmának ismerete. a valós számok a racionális és az irracionális számok. arányos osztás. Mûveletek tetszõleges alakban adott racionális számokkal. esetleg táblázat alkalmazásával.Tananyag.

Számok osztóinak. Egyszerû egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése. illetve többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel. tevékenység. algebrai kifejezések szorzása számmal. 98 Matematika 8. Egyszerû elsõfokú egyenletek. illetve a fizikában és a kémiában. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. gondolkodási módszerek alapozása Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az arány fogalmának ismerete. Algebrai kifejezések. megoldáshalmaz fogalma. megoldása. többszöröseinek. Az egyenlet. a megoldás ellenõrzése a szöveg alapján. egyenlõtlenségek megoldása.és törtegyütthatós elsõfokú egyenletek és egyenlõtlenségek megoldása mérlegelvvel. egyenlõtlenség. helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemû kifejezések. osztály . Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. a megoldás ellenõrzése. egyenlõtlenségek megoldása során. illetve többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel. egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos összetettebb feladatok megoldása. az aránypár ismeretlen tagjának kiszámítása. két szám közös osztójának és közös többszörösének meghatározása az oszthatósági szabályok és a számok prímtényezõkre bontásának alkalmazásával. Az aránypár fogalmának ismerete. Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel. egyenlõtlenségek Algebrai egész kifejezések értelmezése. a megoldás során az azonos és ekvivalens egyenletre vezetõ átalakítások alkalmazása. Összetettebb százalékszámítási feladatok értelmezése. alaphalmaz.Tananyag. a legegyszerûbb esetekben. Az egyenlõtlenség megoldásának ellenõrzése a komponensek változtatásáról tanultak alkalmazásával. egyenlettel („típusfeladatok” is). A tanult azonosságok ismerete és alkalmazása a számítások észszerûsítésében. az egyenletek. az egyenlet megoldása. ellenõrzés a szöveg alapján. Becslés. A megoldás létezésének eldöntése. egynemû kifejezések összevonása. ellenõrzésében. összevonásuk. az adatok közti kapcsolatok önálló felírása egyenlettel. egyenletek. azonos egyenlõtlenség. alkalmazásuk a matematika egyéb témaköreiben (például a felszínszámítási képletek felírásában). azonosság. helyettesítési értékének kiszámítása. Egész. Arányos osztással. Egytagú. A mérlegelv tudatos alkalmazása. algebrai kifejezések átalakításában. Egytagú. Egyszerû algebrai egész kifejezések értelmezése.

a szükséges adatok közötti kapcsolatok megállapítása. ha a helyi tanterv alapján csak heti 3 matematikaóra van. kémia. függvények. megfogalmazásával és alkalmazásával. Otthoni munkára javasolt idõ: 7-10 óra. egyenlõtlenség formájában történõ megfogalmazása. A 0 és 1 közé esõ számok normálalakjának alkalmazása. Algebrai törtek értelmezési tartománya. A tanult nevezetes azonosságok alkalmazása. gondolkodási módszerek alapozása Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Egyenlettel megoldható szöveges feladatokban lévõ probléma feltárása. a sorozatok mélyebb megismerésére. A problémaérzékenység. Gimnáziumi tagozaton ajánlott kiegészítõ anyagrészek A hatványozás fogalmának és a tanult azonosságoknak a kiterjesztése a 0 és a negatív egész kitevõkre (ismerkedés a permanenciaelvvel). A feladat megoldási tervének egyenlet. A racionális számok tizedestört alakja. az eredeti probléma tükrében történõ megvizsgálása. Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezéssel. technika stb.Tananyag. ötletgazdagság fejlesztése különbözõ megoldások keresésével. az adatok között a szükségesek és a feleslegesek megkülönböztetése. sorozatok Általános fejlesztési feladatok Az induktív és a deduktív fogalomalkotás képességének alakítása a fogalmak közti kapcsolatok tudatosításával. Matematika 8. a keresett adat (adatok) meghatározása. ezért a középiskolába készülõ tanulóinkkal külön kell foglalkoznunk. Összetettebb szöveges feladatok megoldása egyenlettel. Ismerkedés nem elsõfokú egyenletek megoldásával. Néhány nevezetes azonosság megismerése. az eredmény becslése. A 2 négyzetgyöke nem racionális szám. az általános összefüggések felismertetésével. Összefüggések. osztály 99 . Ebben az esetben nem törekedhetünk az elvontabb fogalmak kialakítására. A tanultak eszközszerû alkalmazása a matematika egyéb témaköreiben és a fizika. ellenõrzése. illetve tapasztalati függvények esetében a mindennapi életben. helyettesítési értékének kiszámítása. Jellemzõk Óraszám: 15-25 óra. tanulása során. a megoldás (megoldások) megkeresése. tevékenység. Legalább 15 órát akkor is szánjunk erre a témakörre.

Függvények A függvényekrõl tanultak rendszerezése. A megfeleltetések közül a függvénykapcsolat kiválasztása. statisztikai vizsgálatokban). ekvivalenciarelációk és egyéb összefüggések vizsgálata a különféle matematikai témákhoz kapcsolódva. grafikus ábrázolása. „hasonló”). földrajz tanulásakor alkalmazni tudják. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény 100 Matematika 8. gyakorlása. Kapcsolat a görbe alakja és a függvény által leírt jelenség. kémia. A derékszögû koordináta-rendszer biztos ismerete. alkotó alkalmazása az új ismeretek szerzésében (például a számok négyzetének és négyzetgyökének értelmezésében. „párhuzamos”. Két halmaz közti hozzárendelések (relációk) különbözõ megjelenítése konkrét feladatok megoldásához kapcsolódóan. tevékenység. grafikon alapján. Szöveggel megadott függvények vizsgálata. A lineáris függvény fogalma. A sorozatokról tanultakat önálló anyagként tekintjük át és egészítjük ki. menetének vizsgálata. Tapasztalati függvények megadása táblázattal. a tanultak alkalmazása a matematika más témaköreiben. Táblázattal. rendszerezése. formulával adott lineáris függvény értelmezése. illetve egyéb tantárgyakban. menetének vizsgálata. Fontos. Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. szöveggel. hogy a tanulók a függvényrõl tanultakat gyakorlati jellegû feladatokban. a fizika. A tanult összefüggések felismerése. „ugyanabba a részhalmazba tartozik”. „tükörképei egymásnak”. Táblázattal. „egybevágó”. Táblázat kitöltése adott szabály. grafikonnal. alkalmazása konkrét feladatokban (például: „osztható”. „kisebb”. alkalmazása a többi témakör rendszerezésekor. Tananyag. csoportosítása adott vagy felismert reláció alapján. menetének vizsgálata. gondolkodási módszerek alapozása Összefüggések Konkrét rendezési relációk. Ez a témakör is alkalmas a problémaérzékenységnek. a magasabb szintû matematikai ismeretszerzõ és problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztésére. formulával adott lineáris függvény grafikonjának megrajzolása. Ismert alaphalmaz elemeinek rendezése. A függvénnyel kapcsolatos fogalomrendszer ismerete.Fontos az elmúlt években tanultak rendszerezése. törvényszerûség között. Táblázattal. Az egyenes arányosság és a konstans függvény mint speciális lineáris függvény. grafikonjának megrajzolása. A függvény mint egy adott halmazon értelmezett egyértelmû hozzárendelés. grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése. osztály .

folytatása. a négyzetgyökfüggvény) vizsgálata. a négyzetgyökfüggvény ismerete. táblázat kitöltése. a sorozat többféle folytatása adott vagy felismert szabályok alapján. a sorozat változásának megfigyelése. a hányadossorozat fogalma. egyenlettel. a különbségsorozat fogalma. a mértani sorozat n-edik eleme. tulajdonságainak vizsgálata. a sorozatok n-edik elemének meghatározása konkrét n esetén. folytatása. A sorozat mint függvény. grafikonjuk megrajzolása. Sorozatok Konkrét sorozatok értelmezése. a definíciók szabatos megfogalmazása. Gimnáziumi tagozaton ajánlott kiegészítõ anyagrészek Függvények összekapcsolása több lépésben is. egyenlõtlenségek grafikus megoldása. A mértani sorozat értelmezése. bizonyítása. értelmezése. Egyenletek. tulajdonságaik vizsgálata. következtetéssel. Matematika 8. A lineáris függvény és az elsõfokú egyenlet kapcsolata. az abszolútértékfüggvény. Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése. A számtani sorozat értelmezése. osztály 101 . a másodfokú függvény. a számtani sorozat n-edik eleme. A transzformált függvények grafikonjának megrajzolása. illetve függvényérték-transzformációk. vizsgálata a racionális számokról és az algebrai kifejezésekrõl tanultak gyakorlására. alkalmazása. illetve a mértani sorozat n-edik tagjának és az elsõ n tag összegének meghatározása. változótranszformációk. szabályok keresése. Szöveggel adott lineáris függvényhez. szabályok keresése. az abszolútérték-függvény. a másodfokú függvény. gondolkodási módszerek alapozása Néhány nemlineáris függvény (például a fordított arányosság. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A fordított arányosság mint függvény. képzési szabályuk felismerése. tevékenység. Sorozatokkal kapcsolatos feladatok megoldása a képletek alkalmazásával. Néhány érdekes sorozat megismerése. A függvény és transzformáltjának grafikonja közötti kapcsolat megfogalmazása geometriai transzformációkkal. A számtani sorozat. fordított arányossághoz a szabály felírása. A számtani és a mértani sorozat értelmezése. az általános összefüggés megállapítása. Nemlineáris egyenletek és egyenlõtlenségek grafikus megoldása.Tananyag. A függvénnyel kapcsolatos fogalmak értelmezése. Konkrét sorozat folytatása adott egyszerû szabály alapján. tulajdonságainak vizsgálata.

A tankönyvekben viszont „átfedésekkel” biztosítjuk. illetve a középiskolába készülõ tanulóknak kell magukévá tenniük ezt az új szemléletet. A mintatanterv élt azzal a lehetõséggel. technikában korábban tanultakhoz. hogy bizonyos anyagrészeket évfolyamok között felcseréljen a következõk miatt: 1. algebra. hogy a kerettanterv szerinti felépítés alapján is feldolgozható legyen a tananyag. 3. A fentiek ellensúlyozására javasoljuk. illetve az összefüggések. A mérésekkel kapcsolatos ismereteket a számtan. hanem megszerkesztjük. hogy 7. A bizonyítási igény felkeltése. a számításos feladatoknál nem mérjük. osztályban teljessé válik: a fogalmakat korábbi ismeretekre építve definiáljuk. akkor erre a témakörre csupán 30-35 óra marad. a középiskolai szemléletmód elõkészítésére. Ez azt jelenti. hanem felismert összefüggések alapján kiszámítjuk az adatokat. Amennyiben a helyi tanterv csak heti 3 órát biztosít a matematika számára. mérés Általános fejlesztési feladatok A matematikai látásmód. a matematikai ismeretszerzéssel kapcsolatos szemlélet megváltozása. sorozatok témakörökhöz kapcsolódóan is gyakoroltathatjuk. osztály . függvények. Ezért a lemaradókkal és a középiskolákba készülõkkel külön kell foglalkoznunk. osztályban foglalkozzunk. hogy a kötelezõ óraszámban a kerettanterv elõírásait csak felületesen tudjuk megvalósítani.Geometria. Elsõsorban a gimnáziumi tagozatra járó. Jellemzõk Összóraszám: 45-60 tanóra. begyakorlására. Otthoni munkára javasolt idõ: 20 óra. 2. az összefüggéseket tételként fogalmazzuk meg. A kerettanterv ajánlásaival ellentétben javasoljuk a hasonlósággal kapcsolatos ismeretek feldolgozását a középpontos hasonlóság értelmezése elõtt. Az alsó tagozatos tananyag és követelményrendszer folytatásaként javasoljuk. majd az ott szerzett tapasztalatokat 8. és logikailag helyes következtetésekkel bizonyítjuk. az alakzatokat nem megrajzoljuk. illetve a földrajzban. osztályban megalapozott szemléletváltás 8. A 7. osztályban mélyítsük el. osztályban az egybevágósági transzformációk teljes rendszerével foglalkozzunk. a képi fogalomalkotó és problémamegoldó képesség fejlesztése a bõvülõ tartalomnak és a magasabb absztrakciós szintû tevékenységnek megfelelõen. hogy a kör kerületével. nem jut elég idõ a tanultak elmélyítésére. területével és a körhengerrel a 8. Gyakorlottság a körzõ és a vonalzó használatában. 102 Matematika 8. Ez a tárgyalásmód kapcsolódik szervesen az alsó tagozatban.

A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete. A szakaszfelezõ merõleges és a szögfelezõ tulajdonságainak ismerete. elnevezések. A mérésekrõl. A sokszögekrõl tanultak öszszegzése. Vektorok ellentettje. jelölések és szerkesztési eljárások ismerete. Összefüggések a háromszög külsõ és belsõ szögei között. a köztük lévõ kapcsolatoknak az ismerete. kölcsönös helyzetük. Egyenes és sík. Matematika 8. Háromszögek szerkesztése alapesetekben. Szögpárok. kivonása. mértékegységekrõl tanultak alkotó alkalmazása a matematika különbözõ témaköreiben. osztály 103 . tulajdonságai. Síkidomok. illetve a természettudományi tantárgyakban is. jelölések. tevékenység. A szögpárok származtatása. Az elfordulás mérése irányított szöggel. gondolkodási módszerek alapozása Mérések. a szögekkel kapcsolatos szerkesztések. felületek. A tanultak alkalmazása a fizikában. A vektor fogalmának ismerete. kiegészítése. két sík által bezárt szög értelmezése. mértékegységek A mérésekrõl. Szög mérése szögmérõvel. elnevezések. alakzatokon. a tömeg. testek Alapfogalmak. szabványos mértékegységeinek. forgásszögek. Háromszögek egybevágóságának alapesetei. mértékegységekrõl tanultak alkalmazása a matematika különbözõ témaköreihez tartozó feladatokban. A sokszögek kerülete. felismerése ábrákon. ill. összeadása. Térelemek. Szögmérés. adott tulajdonságú ponthalmazok felismertetése. Az elfordulás mérése. A szögek fajtáinak felismerése. Vektorok szorzása egy számmal (ismerkedés). A számok normálalakjáról. alkalmazása. A vektor fogalma. bizonyításokban. a fok ismerete. összefüggések feltárásában. a szögek fajtái. alkalmazásuk egyszerû feladatokban. A vektorok ellentettjének. a háromszög oldalai között. Síkidomok. az összefüggések alkalmazása számításokban és bizonyításokban. A háromszögrõl az elõzõ években tanultak rendszerezése. megszerkesztésük. az irányított szög és a forgásszög fogalmának ismerete. alkalmazásuk szerkesztésekben. A sokszög kerületének kiszámítása. valahányszorosának megszerkesztése konkrét feladatokban. a négyzetre emelésrõl és négyzetgyökvonásról tanultak alkalmazása. kiegészítése. Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint. Ponthalmazok távolsága. alaptételek. különbségének. A háromszögek csoportosítása adott szempontok szerint. összegének. Az alapvetõ geometriai fogalmak. A szabályos sokszögek fogalma. A térelemek kölcsönös helyzetének felismerése.Tananyag. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A hosszúság. az ûrtartalom és az idõ mérésének.

alkalmazása. Tetszõleges sokszögek területének kiszámítása háromszögekre bontással. A térfogat fogalma. pontjai és körei. A négyszögekrõl. illetve ponthalmazok tulajdonságainak felhasználása háromszögek szerkesztésében. paralelogrammák belsõ szögei közti összefüggések felismertetése. gondolkodási módszerek alapozása Az egybevágóság feltételeinek. a körlap. kiegészítéssel. A háromszög nevezetes egyeneseinek. A speciális négyszögek értelmezése. szerkesztésekben. Pitagorasz tétele. osztály . az összefüggések felismertetése és bizonyítása: a háromszög oldalfelezõ merõlegesei. bizonyítása. amelyekben a hiányzó adat Pitagorasz tételével kiszámítható. a trapéz területképletének levezetése átdarabolással. a tétel megfordítása. pontjainak megszerkesztése.Tananyag. adott háromszög köré írt körének és beírt körének megszerkesztése. mértékegységei. A területszámítás alkalmazása sokszöglapokkal határolt testek felszínének kiszámításában. speciális négyszögekrõl az elõzõ években tanultak rendszerezése. A négyzettáblázat vagy a zsebszámológép használata. speciálisan a trapézok. A háromszög és a speciális négyszögek területképleteinek alkalmazása. sokszögek területének. tulajdonságai. alkalmazásuk számításokban. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A Pitagorasz-tétel ismerete. A háromszög nevezetes egyenesei. magasságegyenesei. A térfogat mértékegységeinek ismerete. olyan feladatokban. sûrûség és térfogat közti összefüggés vizsgálatában). A négyszögek. a kör kerületének. testek felszínének meghatározásában. a kör kerülete. A térfogat szabványos mértékegységeinek átváltása. Tetszõleges sokszögek területének kiszámítása háromszögekre bontással. A Pitagorasz-tétel ismerete. magasságpontja. tulajdonságaik vizsgálata. a körgyûrû és a körcikk területének kiszámítása. alkalmazása számításos feladatokban. 104 Matematika 8. tevékenység. A térfogatszámítás alkalmazása a fizikában és a kémiában (például a tömeg. A háromszög. igazolása átdarabolással. a fogalmak közti kapcsolatok áttekintése. súlyvonalai. középvonalai. A körrõl tanultak ismerete. a paralelogramma. a háromszög. A kör kerületének és területének kiszámítása. felhasználása egyszerû feladatokban. területe. A terület szabványos mértékegységeinek ismerete. A deltoid. A terület fogalma. A terület mértékegységeinek átváltása. Az ûrtartalom és a térfogat mértékegységei közti kapcsolat ismerete. Négyszögek szerkesztése. felhasználása például vektorok összegének. a köré írt kör. deltoidok. adott középponti szöghöz tartozó körív hosszának. a beírt köre. szögfelezõ egyenesei. illetve a fizikában és a gyakorlati életben. a speciális négyszögek területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. súlypontja. mértékegységei. A körrõl tanultak kiegészítése.

az egybevágóság. A síkidomok. illetve a hasonló alakzatok felismerése. Hengerszerû testek. Az egybevágóság mint a hasonlóság speciális esete. Matematika 8. osztály 105 . Egyszerû alakzat tengelyes tükrözéssel. A hasonlóság fogalma.Tananyag. felszínük. tulajdonságaik felsorolása. szabályos sokszögek vizsgálatában. felszíne. transzformációk vizsgálata a síkon és a térben. a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. Az egyenes hasáb felszínének. Háromszögek hasonlóságának alapesetei. szerkesztési és bizonyítási feladatok. nézeti rajzok értelmezésében. térfogatának meghatározása. annak megállapítása. sokszögek hasonlóságának feltételei. Mozgások. Az egyenes hasáb. vizsgálata. A párhuzamos szelõk tételének elõkészítése. A geometriai transzformáció. A forgásszimmetrikus alakzatok felismerése. egyenes körhenger. hálójuk felvázolása. Egyszerû alakzat elforgatással kapott képének megszerkesztése. hogy egy forgásszimmetrikus alakzat milyen forgatásokkal hozható fedésbe önmagával. A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok. a téglatest). a hasonlóság arányának értelmezése. a gúla származtatása. eltolással. gondolkodási módszerek alapozása Az egyenes hasáb és az egyenes körhenger származtatása. hálója. alkalmazásuk háromszögek. A háromszögek hasonlóságán alapuló számítási. a tanult egybevágósági transzformációk rendszerezése. Az elforgatás fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Az egyenes hasáb (a kocka. térképek. hasonló háromszögek szerkesztése. Geometriai transzformációk A geometriai transzformáció mint pontpont függvény értelmezése. illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése. Az eltolás. tulajdonságaik. felszínük kiszámítása. Szakasz egyenlõ részekre osztásának megszerkesztése. kicsinyítés adott arány szerint. Szimmetriák értelmezése. nagyítás. A hasonlóság alkalmazása gyakorlati jellegû feladatokban. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése. Ismerkedés a gúlával. speciális négyszögek. hálójuk. a körhenger és a gúla felismerése. A hasonlóság mint geometriai transzformáció. Az egybevágó. gúla származtatása. Az egyenes körhenger térfogatának meghatározása. tevékenység. a hasonlóság és a középpontos hasonlóság mint geometriai transzformáció fogalmának ismerete. Az egybevágósági transzformáció fogalmának felelevenítése. térfogatuk.

a szerkesztés helyességének igazolása. A Pitagorasz-tétel alkalmazása összetettebb síkés térgeometriai feladatokban. szerkesztési feladatok. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény A hasonlóság feltételeinek.Tananyag. szakasz arányos felosztása. osztály . hasonló testek felszínének. érintõ szerkesztése körhöz. hasonló testek felszíne. Hasonló síkidomok területének. alkalmazása szerkesztésekben. A felismert összefüggések bizonyítása. Középpontosan hasonló sokszögek szerkesztése adott arány szerint. a szerkesztés menetének leírása. térfogata arányának meghatározása. A Thalész-tétel ismerete. szerkesztési feladatok megoldása a hasonlóság témakörébõl. A Thalész-tétel alkalmazása szerkesztésekben. alkalmazása kicsinyített vagy nagyított kép adott arány szerinti megrajzolásában. gondolkodási módszerek alapozása A középpontos hasonlóság mint geometriai transzformáció. szakasz arányos felosztásának alkalmazása. 106 Matematika 8. térfogatának aránya. Thalész tétele. a hiányzó adatok kiszámításában (gyakorlati jellegû feladatokban is). a tétel és megfordításának bizonyítása. Összetettebb feladatok megoldása a hasonlóság témakörébõl. A háromszögek hasonlósága alapeseteinek ismerete. tulajdonságainak ismerete. A párhuzamos szelõk tétele. A középpontos hasonlóság segítségével megoldható számítási. Gimnáziumi tagozaton ajánlott kiegészítõ anyagrészek Az egybevágósági és a hasonlósági transzformációkról. A vektorok skalárral való szorzásának elõkészítése. A háromszögek hasonlóságán alapuló számítási és szerkesztési feladatok megoldása. Összetettebb számítási. Hasonló síkidomok területe. tevékenység. Az euklideszi szerkesztés eljárásainak és a szerkesztési feladatok megoldásmenetének ismerete. Vázlatkészítés. az adott tulajdonságú ponthalmazokról tanultak alkalmazása szerkesztési és bizonyítási feladatokban.

A becslés és a valóságos kimenetel öszszehasonlítása. Otthoni munkára javasolt idõ: 5 óra. terjedelem) és értelmezése. A valószínûségi kísérletekben. A kiszámított valószínûség és a relatív gyakoriság összehasonlítása. Tananyag. Jellemzõk Összóraszám: 5-8 tanóra. leggyakoribb adat. összefüggések megfigyelése. A kimenetelek különbözõ szempontok szerinti kategorizálása. esetleg meghatározása. Matematika 8. statisztika Általános fejlesztési feladatok Az elmúlt években szerzett tapasztalatok rendszerezése. ábrázolása grafikonnal. középsõ adat meghatározása. számításokkal és a statisztikai vizsgálatokkal a tankönyv és a Matematika 7-8. tevékenység.Valószínûség. meghatározása. A valószínûségi kísérletekkel. Két változó véletlen kapcsolatának megfigyelése. lejegyzése. ábrázolása. A megoszlások szemléltetése különbözõ diagramokkal. rendszerezése. a kimenetel becslése. Feladatgyûjtemény külön alpontokban foglalkozik. megfigyelése. Az átlag kiszámítása. Ez lehetõvé teszi önálló órák megszervezését ezen anyagrészek feldolgozására. elemzése. grafikonokról adatok leolvasása. osztály 107 . rendezése. értelmezése. Statisztikai adatok gyûjtése. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Egyszerû kísérletekben a valószínûség becslése. illetve a mindennapi életben megfigyelt események kimeneteleinek statisztikai feldolgozása. diagrammal. Minimumkövetelmény Minimumszintet meghaladó követelmény Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról. A relatív gyakoriság fogalma. A matematikai látásmód fejlesztése. az eredmények átlag körüli szóródásának megfigyelése (tapasztalatszerzés). A valószínûség kiszámítása kombinatorikus gondolatmenettel. medián. rendezése. táblázatokkal. értelmezése. táblázatba rendezése. gondolkodási módszerek alapozása Egyszerû valószínûségi kísérletek végzése. a relatív gyakoriság kiszámítása. tudatos szintre emelése. Az átlag meghatározása. Adathalmazok elemzése (módusz. a kimenetelek lejegyzése.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->