Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

a vallási közösségeket. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. felekezeti hovatartozás nélkül. hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. amelyek használatban voltak vidékünkön. A téma évtizedekig tabunak számított. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. A szerző származása alapján. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. református. intézményeiket és általában az egyház szerepét. ismereteink alapján a 19. dramatizált jeleneteket). elsősorban a monografikus 7 . Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. hanem mindazokat. ezért csak a magyar. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. Az aktuális politikai. izraelita. nem volt tanácsos szót ejteni. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. közel két évszázad anyagát. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat.). századtól egészen 2000-ig. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. vallási életének a megismeréséhez. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. amely nem értékelte a kereszténységet. csak a rendszerváltás után. adventista. állami szintre emelték az ateizmust. baptista stb. novellákat. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt.

Az utalások nem kaptak tételszámot. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. azzal. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. Tekintve. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. hogy nem állami kiadványokról van szó. Szólnunk kell a nehézségekről is. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. nyilvántartások a kiadványokról. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. 3. A behasonlítást könyvtárak. Ateista korszak: 1945–1989. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. 4. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. A kezdetek: 1815–1866. Nincsenek pontos kimutatások. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. Mégis reméljük. 5. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. egyházi személyek és felekezetek segítségével. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. brosúrák). egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. A rendszó általában a szerző. A mutatók tételszámra utalnak. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. A feldolgozás. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. szerkesztő vagy a fordító. 1973) anyagát. egyik névről a másikra utaltunk. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. olykor magánkiadványokról. és esetenként aprónyomtatványokat. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. 2. hanem felekezetiekről. 8 . akkor a cím alapján történt a besorolás. hogy a 19. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. forum.

Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. 1 9 . Balogh György 1867-ben. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli.1. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. Pius pápa Szabadkán. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. említésre méltó azonban. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. – Szabadka. farkas Bertalan. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. – 335 p. mint IX. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. amelyet Szép ferenc magyarított. Már azért sem. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. – Szabadka. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. 1988. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. csakúgy. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. Néhány szerző. [1848]. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. Néhány ima. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. mint farkas Bertalan. vagy más jellegű művét.és énekeskönyv. 2. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. furdek Kelemen. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. Jellemző erre a korszakra. drámai költeményének. füzet : 1764–1869. Dubecz Tamás. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. folyóiratban közölt írása. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma.

csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. Kiss Károly. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. (1887). ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. 12 p. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. főleg a naptárokon keresztül. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. – 30. különlenyomatban is megjelent. de megemlíthetjük az adai r. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. Kálmán farkas. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. kilencedek szövege. Az évkönyvek nem nagy számúak. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. Imakönyvek. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. Bierbrunner Gusztáv. litániák. . amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. 3 p. 1905. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. ezért kerültek be a bibliográfiába. – 611. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. Szegfű Sándor. : ill. egyházközösség alapszabályait. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. Szulik József. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. kath. keresztúti ájtatosság. amit kiadványai is tükröznek. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. 19 cm  Sz. említést kell róluk tenni. és megoldani a liturgikus szertartásokat. 3. – Budapest : Aigner Lajos. Szentkláray Jenő és mások műveit. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. kis bibliák.. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. katekizmusok. így a mi vidékünkön is. – Palánka : Kristofek és Blázek.

A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között.4. ekkor még nem államosított nyomdában készült.112) 7 Uo 3. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. br. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. főképpen pedig az olvasók. olyannyira. – Beograd : Službeni list fNRJ. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. Nem hivatalos. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. Bár a törvény lehetővé tette. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. – fordította: CSP. ezért jellemezzük összevonva. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. 14 cm] 6 11 . szakasz. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. A kis formátumú. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. – Sztáribecsej : Szubakov I. a két világháború között működő. 23 p. – 64 p. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. Könyvnyomdája. 1953. . áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. 1945. – (zbirka zakona fNRJ . A marxista világnézet.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. és terjesztheti azokat. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig).

(Néhány példa: 1965-ben misekönyv.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. identitásuk egyik alkotóelemét. 1961-ben újra nyomták változatlanul. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. amely több kiadást is megért. mű jelent meg. Adventi énekek [1953. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. legfüggetlenebb.és énekeskönyv. átdolgozásukra 1978-ban került sor. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. mintegy magyarázatot keresve arra. bővített tartalommal jelentek meg. egyben ima. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. vegyes tartalma is bizonyítja. erről tanúskodik az a tény. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét.) 12 . hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. amikor címet változtatva. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. mégiscsak magánszorgalomból. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. 1969-ben: A mise rendje stb. 1971-ben pedig átdolgozott. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. Bibliai leckék [1953]. A különböző felekezetek. olykor többet is. 1956]. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. ez tette szükségessé új misekönyvek. változása 1963-ban következett be. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. egy hittankönyv volt. szertartáskönyv. egyének jóvoltából. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. stb. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok.

Kapisztrán Szent János. 1982. A másik kiadvány. A lerövidített szöveg. az evangéliumokat és egyes szentek életét. 1975. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. műbőr kötésben. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. árpádházi Szent erzsébet. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. Kiadását 1973-ban kezdték meg. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették.tak ki egy új 128 oldalas ima. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. az apostolok életét. jó minőségű papíron. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. Szent vince. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. vagy mellette bibliai kifestők. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. Padovai Szent Antal. Korszerűsödés ez. Kis formátumú (9. árpádházi Szent Margit. amelyről mindenképpen szólnunk kell. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. Szent ágnes. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. Szent Klára. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. kiderül abból is. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. csupán tényként közöltük az elmondottakat. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. árpádházi Szent Imre. bérmentve. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. mint például János. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. 1986. Szent Rita. 1991). ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. 1983).) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. 1973.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. ezt bizonyítja. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. Helyette. különböző formában való megjelentetését. és az ötvenes évek elején jelent meg. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között.

Szent-Gály Kata stb. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. könyvjelzők. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt.. kiadók együttműködése teljesebb. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). Példaként említjük meg. Hitvédelmi Füzetek. Az Életszentség Nagymesterei stb. 1995-ben indult stb. Nem tervezett. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. a forumnak stb. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben.mára. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. illetve Református Képes Naptár). a Cnesának stb. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. Szépirodalmi próbálkozásokkal. főleg verseskötetek. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák.). A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. sokoldalúbb. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. belső használatra készültek. Lukáts Márta. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. egyházközségek jelentették meg leginkább. aforizmák. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. szentképek és hasonlók. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). Teológiai Zsebkönyvek. mint például: Példaképed – Védőszented. vagy csak sokszorosítva. Református Évkönyv. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. meg az Adventi Hírnök. hogy sorozatokat készítsenek. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). színvonalasabban jelenhettek meg. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). (Imák a bárkából. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. mégis megállapíthatjuk. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. 14 . vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. versei.

. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. / Rajsli Ilona. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. 10 1. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. – 266 p. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. alkalmi ünnepekre adták ki őket. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. 1994. . legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat.. századi szépprózánkat. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. Jól tipografáltak. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. – 127 p. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. Itt most nem vettük őket számba. elbeszélések. A kiadványok gyakran illusztráltak. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. amelyekben nyelvtörténeti. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. . a szokásdrámákra. próza (regényes életrajzok. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. színes illusztrációkkal is. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket.A hangzós anyag hangszalagokból áll. vázlatos illusztrációkkal. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. Passió). imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma.. színjátékok (betlehemesek. – Budapest : Betli BT. eleinte csak fekete-fehér vonalas.. grafikailag egyszerű megoldással. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt.. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. életrajzok (szentek. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. aranyozott. . 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. vallástörténetek. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. amelyek egyházi vonatkozásúak is. XvI. Rajsli Ilona könyveiről van szó.). Délvidéki nyelvemlékeink I. húsvéti játékok. liturgikus énekek. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. történeti értekezések). főleg karácsonyi. 1996.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. – Szeged : Betli BT. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. ezek között is a történeti jellegű. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. – Szeged : Betli BT. később fényképillusztrációkkal. vallásos énekek. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. didaktikus színjátékok. A számítógépes nyomdai megformálás. majd a nyolcvanas évek óta igényes. – 381 p. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. a teológiai műveké.

hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. mint az előző években. hogy azok a hit jelenlétét. hogy abban az időintervallumban. tehát kultúránk szerves részét képezik. Cs. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. S. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. Összegezni kellett őket.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. mind formai szempontból. A megállapítás azonban csak féligazság. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. elmondhatjuk. azt bizonyítja-e. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. helytörténeti. az 1990 utáni korszak. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. irodalmi. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. P. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. 16 . amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. Szeretnénk hinni. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. ez volt az indíték. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk.

Újvidék. Budapest Nemzeti Könyvtár.. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Létünk. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. Újvidék Dr. szám Dr. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. 1–2.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára..1988 Dr. Nemzeti Könyvtár. Budapest ferences Könyvtár. 1995. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. 2000 egyetemi Könyvtár. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. 1990. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. Csáky S.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. forum Könyvkiadó. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Szerk. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Szabadka Püspöki Könyvtár. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. forum. Csáky S. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora.: mr. zágráb. 1835–1940. Újvidék. Csáky S. I–Xv. Petar Rogulja.

zenta 18 . városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. II. Becse városi Múzeum. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. I. Pancsova városi Könyvtár. (Szerb Bibliográfia. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. Újvidék Somogyi Könyvtár.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. Belgrád Srpska bibliografija. Szabadka városi Múzeum. Szabadka. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. Szabadka Történelmi Levéltár. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Smederevo városi Könyvtár. Kalocsa városi Könyvtár. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. füzet. Belgrád.

s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. Kir. 1818. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. – 24 p. M 3. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. és jeles alkalmatosságokra készített. – Második könyv. Három kötetben jelent meg. – 474 p. gyüjtögetett. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. Petrik 1819 4. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. – Harmadik könyv. priv. SzB-14 19 . 1818. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – IX. Adatai hiányosak. – Szegeden : Ny. 1815. 278 p. – Szegeden. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. – Szegeden : Nyomtatt. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. 1819.BIBLIOGRáfIA 1815 1. élő nyelvel mondott. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. Grünn Orbán betűivel. Grünn Orbán betűivel. Petrik 1818 2. – első könyv.

mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. kegyelmes urunk tiszteletére. – 11 p. a’ cs. eszt. farkas Bertalan. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. fURDeK Kelemen Beszéd. Sz. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. 1819. mellyet Mária Theresia szab. SzB-15 1832 6. . – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. kir. néhai koronás fejedelmünk. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. SK 9. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. a kalocsai fő. – 16 p. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. 25 cm SzB-33. Sz. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. [1835] – 8 p. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . eszt. 4º SzB-32 8. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. 1832.5. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. . – 6 p. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. ferencz rendén lévő áldozó pap. . [1835].

fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. midőn Szabadka szab. 4° Lásd az 1841. és első oskola királyi oktatója. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz.. [1836]. 2 cm Költemény OSZK. ezen néven ötödik apost. – Szabadkán 1835.. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. k. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. .1835. SzB-36 1837 13. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. SzB-37 14. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. / farkas Bertalan. SzB-34 10. város’ kebelében díszlő Monostor21 . – 7 p. [1835]. [1836] Szinnyei 12. 23 cm BMS. 1837. 1836. melyet Maria Theresia sz. eszt. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. . ferencz rendén lévő áldozó pap. évet is! Petrik. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. – 7 p. esztendőben.. – 8 p. – 16 p. városban füzött 1836. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. 4° Petrik. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. esztend. és ujantan választott Sz. – Pesten : Trattner-Károly bet. SzB-35 1836 11. – Szeged. kir.N. kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. György hava 19. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd.

’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. ferenczi áldozó Pap. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. – 6 p. 8° SzB-43.. [1837]. . SzB-41 17. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. 1837. 1837. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. – 11 p. [1837]. ferdinánd császárnak. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. Petrik 18. [1837].-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. évben.. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. – 48 p. 22 cm SK. . Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. September 22 . Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. esz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. [1837]. ugyan azon Rendű áldozó pap. – 19 p. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. fűz. – 7 p... – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. 8° SzB-42. .. Petrik 16. és a’ helybeli hatodik Oskola R. 8° SzB-39. Petrik 19. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. évben a törvényes szemlét tartaná. SK 15. Ns. 22 cm SzB-38. Tanítója Szent György Hava: 1837. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. esztend.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. – 7 p. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. hódul Simonfalvay Gellért. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837.

Kézzel írott ajánlás: „T. – 14 p. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. oskola r. évben. ’s helybéli 5. 24 cm OSZK. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. ferencz megye másszori fő elnökének. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. OSZK 20. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. ’s helybeli 5. [1839]. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. [1837]. Rend. [1838]. könyvnyomtató betűivel. TOLDI László Lant. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. . tanító által. buzgó indulattal zeng. a midőn Szabadka szab. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. Petrik 1838 21.. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. vörösmarthy Mihál Urnak”. oskola r. városban. SzB-45 1839 22. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. Szent ferenczi áldozópap. – 10 p. meghatalm. kir. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. tanitótól. . SK 1840 23. mellyel főt. 6-ik Osk. – 6 p. 8° SzB-44. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. Kir. A’ bajai tűzkárosultak se23 .

22 cm OSZK. Petrik. Beimel József betűivel. 23 cm OSZK 24. áldozó pap. Sz. [1840]. Oskola r. 22-kén 1840 feladná. [1840]. Grünn János’ betűivel. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. SzB-49 1841 28. – XX. 21 cm OSZK. Grünn János’ betűivel. 1840. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. – [4] p. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. . Grünn János’ betűivel. – Szegeden : Nyomt. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. ’s helybeli 5. Tanitó által. – Szegeden : Nyomt. – Pesten : esztergami K. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. – [7] p. . ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. Szinnyei 24 . Szinnyei 2. 1 p. ferenz R. 1840 évben. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos.gedelmezésére. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. – 8 p. k. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. SzB-47 26. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. 1841. 136. . – 1840. SzB-48 27. – Szegeden : Nyomt. városban készitett farkas Bertalan. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. 21 cm OSZK. Sz. – Pest : Trattner. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. . ferenczi áldozó pap. és fő Tisztelendő Girk György. – 23 p. [1840]. Sz.

Grünn János’ betűivel. évet OSZK. – 7 p. SzB-53 1842 33. kir. Sz. 24 cm OSZK. Sz. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. . VKSz. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. intézte Simonfalvay Gellért. – 23 p. – 7 p. cs. 24 cm OSZK. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. . udvari tanácsosnak. kir. évben. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. a’ 6-ik Iskola r. Sz. Beimel. – Szegeden : Nyomt. Beimel Jósef’ betűivel. nagyságos. – Szegeden : nyomt. Sz. ferenczi áldozó pap. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. a’ győri kerületi iskolák’. – [8] p. SzB-52 32. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. Grünn János’ betűivel. VKSz. 1842. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. 20-án. 24 cm OSZK. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. – Szegeden : Nyomt. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. [1841]. . [1841]. 23 cm OSZK 2 . Maria-Theresiopolis szab. – Pesten : Nyom. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító.29. – 2. György hava 19-kén 1841. [1841]. – 19 p. kiadás. ferencz Rendi áldozó pap. febr. [1841]. . Grünn János’ betűivel. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. ferencz Rendi áldozó pap. évben Szabadkán. . és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. SzB-51 31. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. SzB-50 30.

kir. . Az iskolák. cs. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért.34. évben. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. VKSz. Mihály hava 8-kán 1842. SzB-61 26 . ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. és győri székes egyházi kanonoknak. k. pápóczi prépost. – 8 p. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. oskolának r. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. – 8 p. Maria-Theresiopolis szab. . 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. VKSz. . 24 cm VKSz. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. SzB-56 36. – 8 p. 1842 évben. midőn Szabadka sy. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. kir. udvari tanácsosnak. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. 1842. – 49 p. [1842]. 1842. SzB-57 37. cs. SzB-58 38. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. tanítója. SzB-55 35. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. VKSz. 24 cm OSZK. váltó feltörvényszéki ülnöknek. midőn kegy. tanácsosnak’ s a’t. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. kir. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. . [1842]. [1842]. Sz. . ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. – 5 p.

Sz. – 6 p. . [1843]. 1843. – Pest. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. Szinnyei. Szinnyei 1844 45. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. Bittermann Károly betűivel. SzB-62 43.1843 39. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. – Szegeden : Grünn János betűivel. – XvI. 24 cm OSZK. Petrik 40. . a’ szabadkai klastromot meglátogatta. – 165 p. – 184 p. 1843. – Pest.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. 1843. 17 cm OSZK XII Lit. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. Szinnyei 41. SzB-63 44. 80 p. – Pest : eggenberger József és fia. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. évben Szabadkán. . – Szabadkán : Nyom. Különnyomat a Religióból. [1843]. – Szegeden : Grünn János betűivel. 1844. – 25 p. Sz. 1843. [Második kiadása 1848-ban. – Pesten : Heckenast Gusztáv. VKSz. 764ij 27 . 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. György hava 19-kén 1843. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. midőn 1843. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. Szinnyei 42.

46. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. és hatodik iskola’ rendes tanítója. ferencz rendi áldozó pap. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. FARKAS Bertalan Beszéd. [1845]. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Pest. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. – 8 p. Sz. SzB-64 47. . 24 cm OSZK. . SzB-65 1845 49. – 8 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. SzB-69 51. 1844. VKSz. 22 cm OSZK. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szegeden : Grünn János betűivel. Ivánhava 24-kén 1845. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. SzB-70 28 . (1844). – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. [1845]. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. Sz. VKSz. BB-47. és imádságok az ifjúság’ számára. RK 48. Szent György Hava 19-kén 1845. 17 cm OSZK. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK.– 160 p. VKSz. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. Szabadkán. fARKAS Bertalan Beszéd. 1845. VKSz. . VKSz. őszutó 23kán 1844. Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. Sz. . mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. – 4 p. Szinnyei. SzB-68 0. [1844]. . midőn neve ünnepét szentelné. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. 26 cm OSZK.

Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. t. Örömhang nagy méltóságú. . méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. h. 2 cm OSZK. 28 cm OSZK. SzB-77 55. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). 1846 / [Ömledezte B. méltóságos. . . – 8 p. Róusi segédpap által. h. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. SzB-71 1846 54. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. szabadkai Sz. BB-48 53. BUDAY Jenő emlény. M. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. ferencz urnak. 15 cm Második kiadása 1853-ban. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.p. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. fogaras-föld örökös urának. [1846]. – 6 p. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya.]. ferencz urnak. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. [1846]. . Komárom vármegye örökös főispánjának.2. őszutó 23kán 1845. SzB-78 56. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. – 6 p.M. B. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. midőn név ünnepét üldené. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. OSZK. – 167 p. [1845]. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. helybeli királyi tanodalom igazgatójának.M.p. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. OSZK.

város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. a’ hétszemélyes tábla közbirája. . ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. k. Szent György Hava 19kén 1846. VKSz. . mély tisztelet. [1846]. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. tan év utó felében társai nevében. midőn Szabadka szabad kir. [1846]. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. Midőn Szabadka sz. VKSz.722. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. VKSz. ferencz ő excellentiájának. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. SzB-83 59. Az iskolák. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. Sz. – 7 p. méltóságos. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. cs. 1846. [1846]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. ’s a’t. kalocsai fő. – 6 p. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. SzB-81 57. tanácsosnak. kir. VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 1846. cs.kot bevégezné. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. SzB-84 60. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. SzB-82 58. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – 7 p. Komárom vármegye örökös főispánja. tanácsosnak ’sa’t. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 29 cm OSZK. Tek. [1846]. – 7 p. – 4 p. . fogaras föld’ örökös ura. 1846. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. Istvan Rendének közép keresztese. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. kir. . érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. .

[Újabb kiadása 1848-ban. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. kalocsai és bácsi érseknek. OSZK 62. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. .] BB-50. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. 27 cm OSZK. 1846 (Pest : Trattner). – 4. Királyi belső titkos tanácsosnak. val. BB-51 63.61. – 124 p. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. – Pest : Magyar Mihály. – 4. . – 4 p. 1846. SzB-91 31 . fogaras-föld örökösének. 19 cm OSZK. Komárom vármegye örökös főispánjának. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. 27 cm OSZK. ferencz urnak. . – 4 p. . kiadás. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. . 1846. Iv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. JáMBOR Pál Balladák. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. kir. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). – 6 p. [1846]. 52 p. [1846]. – 2. SzB-90 66. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. Iv. fogaras-föld örökösének. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. csász. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. 52 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. bölcsészet tanuló. Sz. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. Titkos tanácsosnak. SzB-88 65. a’ kalocsai papnövendékek. 26 cm OSZK. 19 cm OSZK 64. 1846. bel.

26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – H. . Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. – 7 p. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. XII. Péter. a’ Nagy bőjtön át. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. [1846]. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. kalocsai és bácsi érseknek. Társaság levelező tagjának. Pius. XII. Szabadka város Kir. – 24 p. XI. ő csász. Benedek. 29 cm OSZK. Midőn sz. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. SzB-92 68. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. mellyel méltóságos. SzABÓ Ödön emlény. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. SzB-98 70. . Remess Kázmér. Kelemen. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. Incze. 1846. győri tudományos kerület fő kormányzója. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. fő méltóságú. ferencz Szerzet zárda-egyházában. 1846. kir. birája. ő cs. rómi szent atya házi főbbpapja. v.67. ferencz Bács. kácsai Sz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. felszentelt caesaropoli püspök kir. tanácsos. 18 cm OSZK. kir. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. SzB-74 32 . n. Incze. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. Magyar Tud. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. 26 cm OSZK. hittudomány’ tanár. . XIII. – 7 p. Sixtus. . nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. nagyságos. és azon megye táb. SzB-95 69. [1846]. és XIv. – 6 p. és Pál apostolok’ apátja.

1583. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. – 8 p. Petrik 33 . – 11 p. kir. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. [Kiadása 1846-ban is. – 20 p. SzB-104 73. Cs. 1847. midőn Szabadka sz. Szinnyei. mellyet nagytiszteletű. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. – Szabadkán. Kir. – Pest : emich Gusztáv biz. [1847]. szabadkai Kir. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 21 cm OSZK. 21 cm VKSz. SzB-103 72. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SzB-109. – 6 p. . 1848. BUDAY Jenő Hálaszózat. Mihál Hava 16kán 1847 évben. kir. [1847].. Könyvnyomó által.] BB-54. [1847]. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. . fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. SzB-106 74.OSZK ORC. PeRTICS József Hálaszózat. tanítványi hódolat-. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. . . 21 cm OSZK.1847 71. JáMBOR Pál Balladák. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. Bács. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. 25 cm OSZK. – 48 p. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel.dz. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével.

BB-56 78. SzB-121 34 . 1848. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. 110 p. 1848. . BB-55 77. [1848]. – 64 p. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. SzB-115 81. BB-58 80. 1848. JáMBOR Pál Hattyúdalok. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . 18 cm OSZK. 283 p. OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. 1848. – 4. 21 cm VKSz. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. . ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. [első kiadása 1843-ban. – Pest : Landerer-Heckneast. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. JáMBOR Pál II. . PKSZ. 1848. – vI. – [6]. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – XvI. [4] p. 22 cm OSZK. – Pest : Heckneast.76. . BB-57 79. 18 cm OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. KOváTS József Kell-e. 80 p. 335.] OSZK. – 87 p. . Szabadka Sz. SzB-120 82. 1848. 18´11 cm VKSz. – 48 p.

OSZK. 16 cm OSZK. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. – [Debreczen. SzB-143 35 . szabadkai zárda’ főnöke. BB-64 1851 87.806). – 16 p. BB-63 86. OSZK (204. könyvárusnál [1849]. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. a’ hétszemélyes tábla közbirája. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – 4 p. 1849]. – 3 füzet első füzet. – 16 p. – [Pest] : Landerer. 1849. Harmadik füzet. Mihál Hava 30-kán 1851. . / Jámbor Pál. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. – 16 p. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. Sz. Második füzet. leírása a katalóguscédula alapján. István Rendének közép keresztese. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. – Pest : Magyar M. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. – Pesten : Magyar M.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. . BB-1066 85. – 6 p. kalocsai fő. [1851]. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. fogaras föld’ örökös ura. A’ szabadkai ferencziektől. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. VKSz. Komárom’ vármegye örökös főispánja. 1849. A kiadvány nem volt a helyén. – 4 p. OSZK. OSZK 84. JáMBOR Pál [vers].

21 cm VKSz. Szinnyei III.1852 88. kalocsai s bácsi érsek. .. . örökösöknél. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. – 167 p. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. csanádi megyés püspöknek. SzB-150 92. 29 p. OSZK. IX. 1852. 15 cm első kiadása 1845-ben. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. 21 cm Pius. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. kalocsai kanonok és plébános. olcsó kiadás. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál.. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. SzB-146 90. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. 152. 1852. . – 49 p. . – [2]. – 2. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. 1852. [1853]. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. BB-66 36 . Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. 24 cm OSZK 1853 91. apostolische. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. 1852. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. cs. Iván hava 15. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. 1853. – 7 p.. kir.

Imádság. – XvI. 18´11 cm SzB-154. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. . hittudor. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt.329. . mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. 1855. evangelium egész tartalma fölött. – 3 kötet. Schlőr Alajos. 632. BMS M III 5455. VKSz. SzB-161 97. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. 21 cm OSZK 822. 1855. 18 cm VKSz.és kőnyomda. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. . [5] p. 519. 25 cm. Harmadik kötet: XvII. M 94. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. Százezer üdvözlégy. SzB-156 95. mélt.. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. [13] p. – [8] p. II. – Dr. 24 cm első kötet. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. SzB-160. – 7. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. Búcsút veszek tőled szép liliom. Második kötet. 1854. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 556. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – [8]. – [8] p. [1] p. [6] p. I. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. 1854. a gräczi növendék-papság lelki atyja . és a n. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. III–vII. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. M 1855 96. 88 p. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. .842. Üdvözlégy Mária Sz. A négy evangelisták összhangzása szerint.és fölszentelt papok számára a sz. III. – 530. 1854. Kútnak Asszonya. BPÚ-1490.1854 93.

A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. Sötét gyászos boltba. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. . – 1859. – [8] p. Iv. SzB-171 1859 102. – [8] p. Harmadik. 22 cm OSZK 38 . – 8 p. Második. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. SzB-167 99. 18 cm VKSz. kir. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. II. 1860. kalocsai czimz. BeNDe József egyházi beszédek. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. ’s a’ t. 1856. 19 cm VKSz. HALOTTI ÉNeKeK. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. . Imádság a’ szent Háromsághoz. v. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Ötödik. . Kanonok. – [8] p. 1856. Negyedik. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. . Sötét. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. 1856. Második. . tőled oh kegyes Szűz. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. 1856. ’s a’ t. Harmadik. 18´11 cm SzB-169 101. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Szinnyei 1860 103. elmegyek a sírba. első.1856 98. – 23 p. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. 18 cm VKSz. III. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. melyek Bende József. vége van már mindennek ’s a’ t. első. elmegyek a sírba. SzB-168 100. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. A Kisdedeknél. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. I. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK.

1-ső napjain a dunamelléki helv. BB-74 109. Szinnyei. SzB-191 107. . dicséretet zengje39 . JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde.104. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. 2. – 2 kötet . 38 cm REÚ 105. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. VKSz. hitv. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. évi II-dik Jegyzőkönyv. 923. 1860. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. 176 p. Országunknak véd asszonya. – 8 p. OSZK 262. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. Második kötet. BB-73 108. . egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. 39 cm REÚ 110. 3. Pesten 1861. 18 cm első kötet. 4. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – Pest. SzB-192. 1. 1860. Oblath Leo tulajdona. . 17 cm VKSz. SzB-186 1861 106. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. 3. Oh te méltóságos. – vI. octob. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1861. PáDUAI Sz. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1861. 17 cm VKSz. – 160 p. 30. – 17–36 p. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. 31. 2. . – 61–79 p. – 37–59 p. boldogságos Szűz Mária stb. 1. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. 1861. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. Üdvözlégy világ reménye stb.. 39 cm REÚ 111. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. 1861. 7. 5. oh te alázatos stb. 1861. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. – 14 p. s novemb. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. hitv. [JeGYzőKÖNYv] 1861. Mária édes annyának.

21. HALOTTAS ÉNeKeK. 1862. 1. Negyedik: Éltem’ szine. hivek jöjjetek s a t. 23. SzB-198 116. 5. Második. 1862 (Nyom. világ’ kincse s a t. Harmadik: Máriát dicsérni. cs. . 1862. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. 17 cm VKSz. SzB-196 113. . BB-79 118. SzB-199 117. 4. – 27 p. Szomoru a halál az embereknek. szab. Purgatórium tüzében. Oh te rettenetes keserű halál s a t. k. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. Bittermann K. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Adjon Isten jó éjszakát. – Szabadkán. – [4] p. 1860–1875 114. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. Szombat első napjára stb.. 1862. 1862. annak. 20. 2. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. Atya Isten szolgálója stb. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. könyvnyomó). SzB-194 1862 112. 21 cm VKSz. – 189 p. – Szabadka : Bittermann Károlynál. földnek dicsősége. . MK. 17 cm VKSz. iskolás gyerm. Jertek ide asszonyok stb. 1861. 3. . . 17 cm VKSz. 1862. Harmadik. – 8 p. – 60 p. SzB-197 115. első: Jézus szenvedéséről s a t. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. hitv. 22. . első. SzB-200. – zenta Börner fr. 16 cm SK. 17 cm VKSz. . Kath. Haszn. ISTeNeS ÉNeKeK. 1862.tek. eGYHázI ÉNeKeK róm. Második: Keresztények sírjatok s a t. 40 cm RKEÚ 40 . – 6 p. egek ékessége. 4. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. – [8] p. Magasztalja az én lelkem stb..

Nyomdásznál. hitv. – Iv. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. Május 28. VKSz. Nyomdájában). [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 40 cm RKEÚ 123. 1863. a második két ív (33–64. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. s Junius 1. hitv. – Pest : Kiadja Ráth Mór. SzB-205. 1863). p. 19 cm I. 15 cm VKSz. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. 30. – 8 p. . 40 cm RKEÚ 1863 120. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. SzB-206 1864 125. hitv. – 296 p. . egyházkerület Pesten 1863. M 122. kötet. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. . 30. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. 17 cm SK.119. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. – 27 p. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. Az első két ív (1032 p.) pedig 1864-ben. 1863. OSZK. 356 p. 1862. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. kötet. II. akad. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. – 31 p. – 2 kötet . 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. BB-82 41 . 1864ben. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 3. – Szabadkán. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. kir. JáMBOR Pál Hiador költői művei. 1863. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. 223 p. – 42 p. 40 cm RKEÚ 124. . 29. / irta Jámbor Pál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Iv. 29.) 1863-ban jelent meg. . LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. SzB-204 121. . napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2. – 64 p.

hitv. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. 40 cm RKEÚ 133. ny. – 40 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 40 cm RKEÚ 127. 25. – 9 p. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. egyházkerület Pesten 1864. SzB-211 134. – Kalocsa : Malatin és H.. 23. . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 32´23 cm OSZK. 12. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 17. – Pest. 1865. . 24. 1865. 26. – 8 p. – 2. BB-86 1865 129. hitv. Szinnyei.126. BB-85 128. Petrik. 1865. kiadás. 17 cm VKSz. 1865. – 50 p. – Kalocsa : Malatin és H. Május 21. 16. BB-89. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. 15. – 9 p. SzULIK József Szűz Szt. SzULIK József Arany ABC. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. kath. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . 1864. Martina : Legenda / Szulik József. – Pest. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1865. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Szinnyei 130. . JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. Szinnyei. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK.. . vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. 1864. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. BB-90 132. – 8 p. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. Szinnyei 131. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. 1864. BB-88.

és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. . 15 cm. kötet) VKSz... 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. – XII. OSZK 135. . kath. OSZK. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. OSZK 1866 136. (4). [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. 1866). GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f.. 29. 1866.” Második kiadása 1882-ben. A szerző rövid életrajzával és arcképével.. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. . egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. – vII. 30. BB-91 138. 31. 28.. kemény kötésben aranyozás nélkül. n. . 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. SzB-220 43 . s junius 1-ső 2. Nyomdájukban). . folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. kir. plébánián. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. SzB-216 137. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . 40 cm RKEÚ 139. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. 1865. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. – 47 p. 382. – 8 p. 17 cm VKSz. 1 p. Dr. – (Hiador Költői Művei . 1866. – Szabadkán : kiadva több honleány által. zentai sírkertben tartottak. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. . 1865. 240 p. évi November 1-én az u. – 269 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. s fűzve. 24 cm T: Kővágó György. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár.. SzB-217.. hitv. Mukits ernő szövege VKSz. – [4] p.. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. II.

hitv. 20. 1868. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. egyházkerület Pesten. 1868.]. : k. . . 1867. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. – Szabadkán : Kovács Pál. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. 30. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. hitv. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 1867.n. 40 cm RKEÚ 142. alesperes bácsi plébános. 1867. egyházkerület Pesten. k. 40 cm RKEÚ 146. 1867dik évi október 28. . 34 cm TLSz.n. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. . – [4] p.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 43 p. [1867]. – 9 p. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. – 11 p. 37´23 cm A feketehegyen. – 42 p. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). SzB-228 44 . – [H. SzB-225 145. 22.1867 140. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. esperes úrnak. – 21 p. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 37 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. 29. 2 cm OSZK 141. . . . 17 cm VKSz. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. 40 cm RKEÚ 143. 21. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. hitv. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. BALOGH György A bácsi r.

144 p. SzB-244 151. 1868. Két rész egy kötetben. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 20 p. hitv. 1869. .). SzB-235 150. – Pest : a szerző sajátja. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. 1869. egyl. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál.18 cm OSZK. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869. 17 cm VKSz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-248 45 . – [4]. 19 cm TLSz. 1868 (Pest : emich G. – Kiadja K. 40 cm RKEÚ 153. – 8 p. 24 cm OSZK 154. Papp Miklós. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. – 110. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – 46 p. MáRIA ÉNeKe. BB-102 152. Könyvárus bizománya. 1869. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. 35 cm VMSz. . – 14 p. . 17 cm VKSz. . A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata.147. – 181 p. – [1] p. . 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). 1869. – Pest : kiadja Ráth Mór. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2. BB-100 1869 149. SzB-229 148. egyházkerület Pesten. – Kolozsvárott : Stein János Muz. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. p. BMS. .

1869. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. – 8 p. 20 cm OSZK 158. – Püspöki körlevelek. 1870 (Nyomtatott Diemer K. . 1869. reform. Csiky Gergely. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . – Temesvár : kiadta dr. 21 cm. . OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. – 176.TLSZ 1870 157. e munka jövedelme 46 . 22 cm OSZK 162. – Temesvár : kiadta dr. – Ó-Orsova. n.-nál. [2] p. és a kath. – 8 p. – XvI. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 1870.-nál). – (Csajághy S. Csiky Gergely. . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. segédlelkész. kötete) OSZK 160. 81. 3. – II. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. : Nyomtatott Handl József-nél). 22 cm PKZR 161. Csiky Gergely. II p. 29 cm SzVK (xerox).és Bolgárországba utazók számára. 1870. . CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. 1870 (Nyomtatott Diemer K. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. . – 355 p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. vegyes Művei . fordította Hetesy viktor. SzB-251 156.155. . – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 3 p. – 182.-nál). 1870 (H. 154 p. 17 cm VKSz. . 19´12 cm M 159. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K.-nál.

[19].a pesti prot. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. – 16 p.: ill.. – 164 p. hitv. – 12 p. 1872. 1871. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei.. RK 47 .” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). OSZK 1872 167. Kubinyi úr ágoston esp. varga Pál költségén. 24 cm OSZK. 1870. árvaház javára fordíttatik. felügyelő úr nagyt. Tört. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. – Uj verbász. 1871. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. . – 724. Szinnyei. . ev. . 1870. BB-108 165. . – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. – Temesvár. Szinnyei 1871 164. – 32 p.. 16 cm SZB2-9 168. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. melyen mélt. Az utánnyomás tiltatik. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. után fonyó Pál. – Kalocsa. [1871]. rég. 26 cm OSZK. 52 p. . CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 22 cm OSZK 163. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. esperességi közgyűlésnek. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. BB-109 166. 2° SB-32224. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása.

– eger. Ismertetve Szulik József által. MK. BB-126 172. 1873. SzULIK József A Kat. – Szabadka : a szerző. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). – 91 p. – 1. BB-129 48 . kötet: Színművek : Költeményei : Poli. 1876–1885 171. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. kötet: Újabb költemények. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. I. 1872. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. BB-127 173. kiadás. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. 1873. Szinnyei 170. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. 1873. fISCHeR ferencz A kath. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. – 16 p. 1873. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. 1873. – 91 p. czikkek : fővárosi személyek. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. – 87 p.1873 169. II. Petrik. 1873. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. . Szinnyei. – Nagybecskerek. 34 cm OSZK 175. – 196 és 194 p. – Budapest : Aigner Lajos. Társulati főtitkár. Megjelent a M. Szinnyei.

1875. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. Szinnyei. 1874. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. REÚ 181.m. – 14 p. – 24 p. . . KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. – 24 p.1875. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál.Bácsi e.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. – 105 p. BB-132 179. füzet. OSZK 178. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. – Szabadka. – zenta.176. 1873. MK. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . – 16 p. 2´17 cm SB-764. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. OSZK.. Szinnyei 1875 180. SB-763. 21 cm TLSz. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. 1875. jegyző. SzB-2–27 49 . 1874. . 1874. – Kalocsa : Malatin és H. – 34 p. 29 cm OSZK 182.1860–1875.

először 1862-ben jelent meg. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – Kalocsa. 1876.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. SB-766. 18 cm VKSz.megye Baján 1877. – 320. SZB2–28 1876 186. betűivel]. OSZK 0 . . SB-765. 32 cm OSZK 184. BB-142. 1876. OSZK 1877 189. . – Szabadka. kiadás. [1] p. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. Kir. Szinnyei. – 24 p. – 2. BB-147 187. e. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. – Pest : Uj M. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. után francziából Szulik József. . . – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. 1875. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. – Budapest: Nyomtatta váradi T. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. JáMBOR Pál egyházi beszédek. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. 1875. 1877. Sion. e. BB-148 188. évi április 25. Szinnyei 185. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. – 28 p. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János.183. – 904 p. 1875. – 26 p. [Buschmann f. 1876.

Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. javított kiadás. BB-160 195. 25 cm OSZK 193. – 88 p. bizománya. R. Természettudományi Társulat titkára. SzULIK József A Kath. 1877. 1877.190. – 97 p. főgimn. . 1877. KUHN Lajos A Nap munkája. szept. – Temesvár. OSZK 192. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. A tiszta jövedelmet a Délm. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. – Budapest : Lauffer v. . Pallasz L. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. BB-159 51 . – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. – Budapest : Aigner L. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – 71 p. BB-158 196. Szinnyei. Szentkláray Jenő. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. – 16 p. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. 36. Z 191. 22 cm OSZK. 3016. 1877.. – eger : Szolcsányi Gy. KB ZVK K 398. . – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József.) Szinnyei. Három népszerű felolvasás / írta dr. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. 1877. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. – 48 p. – 179 p.. 1877. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. 1877. – 2. tanár s a Délm. – (Magyar Könyvesház . 194.

1 térkép . .m. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. – 25. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 1878. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. Szinnyei 2 .[gyház] Megye Mohácson 1878. 20 cm PKSZ. 1877. 1878. . BB-152 1878 199. tört. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. Haudek ágoston József. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról.197. 2 p. 1878. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. jegyző.. e. és magyarázta Klein Gyula. – Budapest. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. Z2 201. – Budapest. 1878. – 3. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. OSZK. OSZK 200. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. Szinnyei. 156 p. Szinnyei 202. 26´19 cm SB-767. REÚ 203. – 23 p. polgári. – Budapest. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. Kiadta Szabó Péter e. évi Május 15. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. BB-161 198. OSZK. 1878. A második kiadás 1882-ben. 1877. – 307 p. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek.) / ford.

– 2. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. bizománya. népiskolák I. e. – 20 p. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. BB-167 205. – 295 p . fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. növendékpapok. tanítók. osztályában. OSZK. BL. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 .– 189 p. BB-174 1879 207.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. népiskolák I. kiadás. 1879. – 160 p. iskolai használatra / Szulik József. BB-173 206. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. BB-180 208. kiadása 1889-ben jelent meg. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. . esztergom.[gyház] Megye Újvidéken 1879. A munka 3. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. polgári. OSZK. évi april 17. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . Petrik.204. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. kath. 1878. – 100 p. kiadás. SZB2–45 210. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. 1879. k. – 295 p. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. BB-182 209. Könyvnyomó). osztályában. Bittermann Károly cs. szab. 1878. – Baján : A szerző sajátja. Buzárovits G. 1878.

CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. OSZK. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. jegyző. 52 p. Kath. Szinnyei. [1879. első kötet.adta Szabó Péter e. kiadás. – 28. Az Ó-KANIzSAI Róm. 1879. 1879. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 25 cm OSZK 214. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. – 28 p. 1880 (Szabadka :) – 743.. 520 p. után francziából Szulik József. . – 2. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – Xv. Pálnál. [1]. NEKBg 212. . Szentkláray Jenő. BB-189 1880 215. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. n. 24´17 cm SB-768. 23 cm M 213. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. 16 cm PKSZ 54 . 1879. REÚ 211. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. 4 térkép . – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. Szentkláray Jenő. – Budapest. [2] p. 1879. – 26 p. 8° fedőlapcím SB-57058.m.. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. egyházközség alapszabályai. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása.]. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr.

5 felv. Számkivetésben : 1851–1861. 3 felv. 5 felv. – 1881. rész. – 159 p. tragoedia. Autron. Budapest : Tettey és tsa biz. – 1880. – 1880. Költemények. Nagy Lajos özvegye : Tört. Hugó victor. A törvénytelen vér : Tört. – 1882. könyve. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. – 1882. Horác 2. 23. 1892-ben. JáMBOR Pál Hiador művei. – 1880. Nagy Sándor : Tört. 22. Az örökség : vigjáték 1 felv. Drámai tanulmányok. Ó és új világ : II. 1887-ben. 18. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. – 80 p. Országgyűlési és tanügyi beszédek. – 64 p. Clovis Hugues. fülöp : Tört. – 1882. – 91 p. Szinnyei 218. 1903-ban és 1905-ben. 11. Horác ódáinak harmadik könyve. 24. 1900-ban. 2. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Coppée. Catull. – 96 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása.. A párbaj : Szinmű. 3 felv.216. n. 1899-ben. 27 füzet. 5 felv. éneke. epigrammák. tragoedia. dráma. Uti tárczák. – 1881. – 96 p. 18. A koszorú : Tört. 19. – 96 p. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. epigrammák. Ovid. – Szabadka . Rajzok. vígjáték. A rózsakor. – 1882. – 78 p. Cicero beszédei. – 96 p. 26. Szinnyei 217.. virgil Aeneisének 2. 4. 5–6. – 22 p. 20. – 224 p. 17. – 1882. 1880–1883. – Szeged : k. Uti emlékek. – 1883. Az ő emlékezete 9–10. Horácz. Balladák 14. – 208 p. 1880. 1881-ben. [1880]. 7. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. Mirian 13. 3. 5 felv. – 1882. Románczok és költői beszélyek 15–16. – 1882. – 71 p. – 1882. tragoedie. – 104 p. Hugó victor. – 95 p. – 1882. 5 felv. Páris hajdan és most 12. Halotti beszéd 8. – 1883. egy költő : Tragoedia. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. virgil. virgil pásztor-énekei.. Mesék. 1 térképpel . júl. – Budapest. – 1882. 21. 1885-ben. 25. Beszélyek. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Ó és uj világ. 1. Jellemrajzok.  . – 77 p.

20 cm I. 1880. . hó (91–92. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. OSZK. – 64 p. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. 1880. 26 cm T.m. Springer. . 1880. – 6. 1 felv. A kastély : vigj. 1 felv. Napoleon bukásától III.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. KB zombori vK 26.) SzabVK. Nov. – 8. 1880. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 392 p. kötet.27. z MK. REÚ 223. – 92 p. – 30 p. Könyvnyomdájában. rész (19–91). SZB2–58 221. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. – zombor : Nyomatott Bittermann N. 1880. lapból. II. Kiadta Szabó Péter e. – 4 kötet. jegyző. e. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). 1880. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). és II. kötet. – Budapest : kiadja a szerző. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 24´16 cm SB-769. 15 cm SZB2–59 222.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – 1893. 25. 2 felv. – 30 p. – 96 p. 440 p. . A kitört ablak : vigj. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. A szinművészet mámora : vígj. MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. futár. . BB-194 219. Összesített leírás Petrik. . Paganini : Regény I. – 91 p. 6 .

Iv.. – 458 p.19 cm OSZK. első vádbeszéd Catilina ellen. 1881. 15 cm BB-213. Petrik. – 36 p. [1881]. BB-211-Petrik 228. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. – Baján : a szerző tulajdona. SZB2–68 230. p. SB-15397 229. BB-210 227. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. . (Oratio in Catilinam. OSZK 1881 225. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. és vI. kötet. . osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. – Baja : Szerző.[gyház] Megye zomborban 1881. – 22 p. OSZK. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. – 480. – 70 p. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. kath. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. – 457. népiskolák III. 4 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 1881. PKSZ.III. e. oszt. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. 1 térképpel . Második kiadása 1898-ban. könyvnyomdájából). 1) / Hiador (Jámbor Pál). 21 cm OSZK. kalocsa-főmegyei áldozár. vI. – Baján : A szerző sajátja. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. 1881. BB-209 226. – 32 p. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál.. kötet. – 2.

fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. BB-223. – 20 p. 1882. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. 24´16 cm SB-770. Petrik.). kath. 21 cm OSZK. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. – 1. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. Kath. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. fONYÓ Pál Az I. kath. 18 cm PKSZ 235. – 456. jegyz. Budapest. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. – 3.m. Tanító-egyesület” volt képviselője. : Érsek-Lyceumi ny. – 43. (1) p. esztergom. Szinnyei 1882 232. Szinnyei 58 . BB-215. Tanítóegylet” sajátja. javított kiadás. . . – Baján : A „Bajavidéki Kath. 1881 (H. – Baján : A szerző sajátja. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. BB-221 233. REÚ 231. – eger : Szolcsányi Gy. – Baján : a szerző sajátja. 1882. 1881. 33 cm OSZK. bíz. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. könyvnyomdájából). [8] p. – 88 p.Szabó Péter e. n. – 32 p.. . országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. 1882. ismertetve Szulik József által. – Baja : Szüts és tsa. . BB-222 234. PKSZ. – 456 p. SzULIK József A Kath. népiskolák II. kiadás. népiskolák második osztálya számára. bíz. biz. – 3. Buzárovits G. kiadás. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. OSZK. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A.

1882. 1882. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. 1882. 74 p. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. 1882.m. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. felolvasta Szalay József. jegyző. . szigetvári főrabbi. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . – 2. és a szerző. . OSZK 239. – 12 p. – 33 p. 1882. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. 22 cm TLSz 250. . 22 cm első kiadása 1865-ben. e. REÚ 238. – 4. – Budapest. 240. 24´16 cm SB-771. [4] p. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. OSZK 240.m. kiadás. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. kath. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr.236. – 45 p. – vIII. OSZK. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. Szinnyei 237.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. tanácsbiró. nagybecskereki lelkipásztor. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. Hajnal István e. Klein Gyula. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 18 cm.) RKEÚ 59 . – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. I. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. . 1882. 26 cm II. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12.

31 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. Z1 1883 254. Petrik.és iparos iskolák használatára. – Kalocsa : Wajdits N. – 32 p. – 48 p. Buzárovits G. BB-236 60 . biz.). Petrik. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. nyomdája. BB-227 253. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. és vI.251. biz. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. – 4. 26. Szolcsányi Gyula bizománya. 1882. 1882 KB ZVK 296. . – Budapest. 1883. Szinnyei. OSZK 257. esztergom . BB-233 255. OSZK. – 2. esztergom. int. oszt. kiadás. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. biz. István-társ. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai.. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. – 112 p.. A szerző tulajdona. úgyszintén a polgári. Buzárovits G.. bőv. Budapest : Szt. kiadás.-István társ. tanügybarátok. 1883. 1883 . SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. 1883.. – 4. 21 cm OSZK.. – eger : Szolcsányi Gy. BB-234 256. és vI. BB-235. biz . – 270 p. osztálya. – 214 p. – Budapest : Hunyadi M. kiadás. – 4. 1882 (Lyceumi ny. bizománya. biz. Szt. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. BB-228 252.

Petrik. 1883. 1883. 25´16 cm SB-772. e. – Kalocsa : Malatin. – 82 p.m. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – XII. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. bíz. jegyző. vagy általános rész. RK 260. . úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. BB-238. BB-237 259. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. 1883-iki augusztus 18-án. Szinnyei.1883. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). . 1883. Klein Gyula szigetvári főrabbi. lelkész. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. 356 p. 21 cm OSZK 264. . lelkészek. 18 cm OSZK 61 . . tanítók s nevelők. – 54 p. 1883. 1883. 15 cm OSZK 262. REÚ 263. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. – 19 p.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. Kiadta Szabó Péter e. – 14 p. BB-239 261.258. esztergom : Buzárovits G.. Különnyomat a Magyar Koronából. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. III p. hitelemzők. – Kalocsa : Szerző. OSZK. 1883. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. Budapest. – 125. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. könyvnyomdájából).

DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. – XIII. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. – Budapest : Rudnyánszky A. OSZK. Petrik 266. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi.. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. Szabadka-belvárosi segédlelkész. 25 cm OSZK. kiadás. 155. . 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. és II. 1883. 12-én. 1884. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. 1883. – 10 p. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. kiadást 1884-re teszi. M 270. 1884. 199 p. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. SZB2-112 1884 268. aug. 1884. BB-247 267. 1884. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. templomban 1883. OSZK 271. BB-253 62 . György és Szt. – Újvidéken : Pajevics A. 1883. kath. – 159 p. 29 p. Szinnyei a 3. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. . – 4. VKSz. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. – 3. Srpska bibliografija 269. – 263 p. 1 p. BB-251.265. könyvnyomdája. – Kalocsa : Malatin Antal.. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. kath. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. M. – 26 p. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. – vIII. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda.

– 1 térkép. – Győr. BB-258 63 .11)-8. jegyző. 3. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. 15 cm 2. – 34 p. bíz. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. kiadása 1886-ban.m. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I.272. .[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. .. hó 13. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. Szinnyei 274. 400 p.és Kőnyomdája. 1884. 179 277. e. 1884. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál.323. OSZK. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. – 56 p. 1884. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. ismertetve Szulik József által. évi aug. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. Petrik 275. 1884. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája. tanár. – eger : Szolcsányi Gy. 23´15 cm REÚ 276. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. javított kiadás. – 223 p. 1884. – 4. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. Szinnyei. 25 cm OSzK 247. BB-252 273.1(945. . kiadása 1897-ben. – 88 p. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. 1884. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa.288 KB Zombori VK 886. SzULIK József A Kath.

– Kalocsa. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). hitelemzők. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. n. BB-262 64 . SB-448. 252 p. 1885. Kirchengesang-vereines in Werschetz. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. – [2. kalocsai kanonok-plébános. – 24 p. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). VVK 279. 1885. lelkészek. e. BB-259 és 260 280. – vIII. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. Az utánnyomás tiltatik. 21 cm OSZK 282. 19 cm OSZK. . . SZB2-133 281. [1885]. – XII. – v. OSZK. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. kiadás. – XII. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. hitelemzők. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. Sz. 356. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. tanítók s nevelők. . özvegyénél. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. Krécsi György tulajdona. tanítók s nevelők. 744 p. . 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. kath. ALAPSzABáLYAI az izrael. 229 p. – Szabadkán : K. kiadás]. Jakabról czímzett heremi apát. – 3. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. [1885] (Szabadkán : Dr. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál.1885 278. 1885. : ill. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm.

kiadás. 23 cm OSZK 284. udvari és akad. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. Petrik 286. . – vIII. (1885). – 2 kötet első kötet. – Újvidék : Dr. füzet OSZK 6 . földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Szentkláray Jenő. 1 térkép . 1885. ny. Ref.283. 112 p. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. Könyvkereskedő. Szinnyei 288. Budapest : Szüts és tsa biz. 1876–1885 289. 23´16 cm REÚ. negyedik kötete 1887-ben jelent meg.. – 103 p. – BácsTopolya . – Pozsony . kötet. – 15 p. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 38 p. nyomdája Pozsonyban). 1885. – 46 p. MK. – 4. – Budapest : Benkő Gy. 1885 (Wigand f. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.h. – Győr. 1885.K. .. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. – 2.. e. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. westministeri érsek. m. Jojkits Mladen könyvnyomdája. jegyző. kiadás. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. kiadása utáni fordítás. Szinnyei 285. Kath. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. kir. 1885. ede bibornok. april 15-16 napjain M. Szinnyei. 21 cm Magyar Helikon . – Budapest : Kókai L.m.. 1885. BB-263 287. 1885. és II. – 32 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. egyházmegye. – 125 p. – Az angol eredetinek 3. Második kötet. Harmadik kötete 1886-ban. 57. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.

1885. .. BB-261 66 .) Szinnyei. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. 1886. 1. – 57 p. 4.-tól . 23 cm VKSz. 23 cm OSZK. – eger : Szolcsányi Gy. jan. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. – Budapest : (Pacséri ev. – 163 p. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. egyháztanács).. Reform. – eger : Szolcsányi Gy..) Szinnyei. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. BB-266 291. p. 1886. – 5. – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. H. (2) p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. ref. SZB2-143 294. .290.) Szinnyei. – 30 p. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. 2. Gyülekezetben / Barsi Miklós. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. – eger : Szolcsányi Gy. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. BB-264 292. kiadás – Kalocsa . 295. –14 p. a pacséri ev. – 62 p. . adorjáni plébános. és vI. OSZK 296. osztálya. helyrajzi. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). 30. Pacsér története. – 41 p. 1885. BB-265 1886 293. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. . 1885. – (István bácsi könyvesháza. gazdasági. – (István bácsi könyvesháza. – (István bácsi könyvesháza. 3. Budapest : szerző sajátja és kiadása. – 46. 1886.

– 125. 2 p. kiadás. év Május hó 5. könyvnyomdájában. Könyvnyomdája. 1886–1900 301. MK. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 1886. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. 1886. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 22 cm OSZK. kiadása 1884-ben. – Újvidéken : fuchs ág. felügyelő és Belohorszky Gábor. 1886. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. – 222 p.m. Petrik 300. – 41 p. Ref. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. melyen Scultéty ede.297. 1.. – 31 p. 1886 (Budapest : Tettey biz. osztálya. OSZK 67 . e. kiadása 1897-ben. OSZK. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. OSZK. . ev. 3. [1886]. 1885). 1886. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. – 30+[2] p. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. és 6. – 2. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – Szabadka : Székely Simon.). v8° SB-32225. BB-272 299. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. n. hitv. fő-jegyző. 21´15 cm SB-773. esperességi közgyűlésnek. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. BB-271 298. BB-273 302. K. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. és v. . JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. – 5. REÚ 303. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. 1886. egyházmegye. – 24 p.. – Kalocsa. – Szabadka .

KeRNÚCH K. tagja. hitv.304. 19´12 cm M 68 . – 52 p. 1886. 23 cm. XII. – Budapest. 1886. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. – 304 p. . Tud.. . hitv. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. – 49 p. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. gyorssajtóján). főjegyző. h. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. ev. 1886. n. esperesség monográphiája. Szinnyei 307. Szentkláray Jenő a M. Könyvnyomdája). – Budapest : Kiadja a M. OSZK. lelkész és esp. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. Szentkláray Jenő l. – 433 p.. Adolf sándorfalvi ágost. reform. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. január 11-én tartott ülésén). – Utánnyomás tiltatik. X. Tud. SB-47759 306. – Kopácson k. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. ev. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. ref. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. 2 tábla . kötet . . ADOLf A bánáti ágost. osztályának 1886. 1886.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. Akadémia. – 31 p. VKSz. lelkész. 1886. 22 cm M 305. . társ. Akadémia l. Szerző tulajdona. evang. Akadémia Történelmi Bizottsága. szám) OSZK 308. a Jász. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). 23 cm OSZK 309. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. ev.

1887 310. egyház megalakulása alkalmával mondattak. – Nagy-Kikinda. osztálya. BB-277 316. – 48 p. Bierbrunner Gusztáv. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. 20 cm (ára 20 kr. térképpel. – vIII. fONYÓ Pál Új elemi káté. (1887. 1887. BB-278 315. Szinnyei 311. 1887. BIeRBRUNNeR. Petrik. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 197 p. – 30 p. Szinnyei 313. Szinnyei 312. Gusztáv Luther Márton édes anyja. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). és v. SZB2–165 69 . – Budapest : Aigner Lajos. A szerző sajátja. 23 cm OSZK 314. Szinnyei. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. VKSz. 1887. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. tanító Adán . – Budapest.) OSZK. Kálmán farkas. kiadás. – 6.). 1887. – Adán : Berger Testvérek. 1887. 1887. kiadás. – Kalocsa. Kiss Károly. – 5. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. . – Budapest : Szüts és Társa. melyek a nagy-kikindai ref. 12 p. BIeRBRUNNeR. . feKeTe Gyula Beszédek és imák. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 611.

SB-774. – Újvidéken : fuchs ág. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. – 5. Petrik 318. – SzékelyUdvarhely. Szinnyei. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. 1887. OSZK. BB-279 323. Szinnyei 320. 1887. 1887. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1887. (Budapest. 23 cm REÚ. SzULIK. – Pécs : k.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 .317. n. kötet. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. – 134. – 55 p. József A Kath. kiadás. OSZK. SZB2–168 321. – 88 p. – Újvidék. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887.-cz. egyházmegye. 1 p. – Budapest. ismertetve Szulik József által. Szinnyei 322. a harmadik 1886-ban jelent meg. Kókai Lajos. – eger. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). kiadás. Szinnyei szerint ez a 3. 1887. 21 cm A szerző tulajdona. törv. Szinnyei 1888 324. (zwei Installatios-Reden). Az első két kötet 1885-ben. . Két füzet. – 54 p. e. 44. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. Könyvnyomdája.). . Ref. 1887. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön.m. 1887. M 319. – Iv. fő-jegyző. [1887].

OSZK.m. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. SZB2–180 327. 22 cm SK. – 54 p. kiadása Pozsony. kiadása Pozsony. Márkus Sándornál). SZB2–181 328. Ref. Iványi Istvántól. 23´16 cm SB-775. 3. egyházmegye. – 29 p. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Pozsony : Wigand f. – Új magyar kiadás angol eredeti után. 23 cm 2. – 24 p. és reform. OSZK 71 . (1) p. e. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. 1892. 1888. – Budapest. 1894. . 179. [valószínűleg 1888].kis-oroszi plébános. 1888. Szinnyei 326. – Iv. 17 cm Különnyomat OSZK. Petrik 330. – Temesvár : Ramel és Reitzer. 1888. – 13 p. 1903. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. REÚ 329. westminsteri érsek. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. 4. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. hitközségek fejlődése Szabadkán. 1888. . . kiadása Pozsony. . K. 1888. 19 cm OSZK 325. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. – 8 p. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 1888 (Nyom. . IváNYI István Az evang.

Szinnyei 332. 204 p. . 1888. kiadás. Leo pápa . – esztergom : Szüts és Társa. 2. . – Orsován : Nyomtatott Handl J. – 104 p. kiadás. 1888. – Szeged. MAKRA Imre voltaire: Kor.és jellemrajz / ford. 20 cm OSZK. népiskolák I. BB-291 72 . Könyvsajtóján. OSZK 333. 1889. – 2. . – 96 p. kiadása. OSZK 335. 1889. BB-292 336. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. Budapest. – Szerző tulajdona. – 416 p. 1889. Szeged. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. XIII. – 2. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. 1888. 2. 1889. Szeged.331. kötet . 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. – vIII. Boromisza Tibor jankováczi plébános. Petrik. 1887. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). – 3. első kiadása 1879-ben. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. – Kalocsa : Malatin Antal. – 27 p . BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. Magyarul kiadja Dr. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. [1888] 1. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. osztályában. kiadása. kiadás.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

kiadása 1892. ebből kilencet jegyzünk. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. 1 térkép . 22 cm EvKBp 378. . REÚ 379. OSZK 377. Mor. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. Kohlbrügge f. . miss. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. 9-én Hetesy viktor ref. 1892. f. kiadása 1888-ban. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 1892. – 8 p. javított kiadás.-M. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 2. – 47 p. – 59 p. kiadása 1894-ben 4. OSZK.. Ref.ben 3.m. főjegyzője. H. egyházmegye 1892. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. augusztus hó 16. 1892. lelkész. OSZK XII.és Kőnyomdájából. 3451 380. – Baján : Kiadta Hetesy victor e. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. 1892. decz. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. – Pozsony : Stampfel Károly.). kiadása 1903-ban Petrik 79 . KOHLBRÜGGe. H.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref.. 24´17 cm SB-779. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. . 1.] kiadvány előszavában olvasható adatok. 2. – zombor : Bittermann Károly Könyv. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. – 46 p. – 179 p. 1892.

) Szinnyei. – (Történeti. kötet. – vIII. – 1887. III. – v. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. nép. kötet. 653 p. – 122. IX. OSZK 391. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. URBáN J. vI. német-eleméri plébános. 602 p. 36. kötet. – 1890. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. . – vI. . 18 cm VKSZ. – v. v.) I. . – [8]p. – (egyetemes könyvtár . 752 p. 1887–1892 – 9 kötet . vIII. – Győr : Gross Gusztáv. MK. és Társ. SZB2–256. kötet. 1886–1900 394. – 1889. kötet. 571 p. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. II. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. kötet. – 1887. – vII. Iv.és földrajzi könyvtár .J. 606 p. Juvenalis. kötet. 1–9. kötet. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. – 1892. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). Holzwarth f. VKSZ. OSZK 84. – 1892. – vI. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. BB-338 392.381. . 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. Szinnyei. – 7. – 1888. Juvenalis. 637. – 32 p. OSZK. BB-339 393. 1892. – 1888.). URBáN.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. vII. – Szabadka : A szerző kiadása. – vII. 23 cm. J. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos.830 80 . 1892. – 131 p. 1892. I–IX kötet. 1 p. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. – 1892. – 108 p. SZB2–246 382–390. ára 50 kr. 534 p. kötet. 582 p. 659 p. [1] p. – X.

1892. SZB2–258 1893 398. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. 1892. április 18-án Dr. 19 cm SZVK – csonka példány 396. M 81 . venetianer Lajos rabbi. Az igazság egy barátja MK. . – XXvI. rész / Bereghy endre. 23 cm ára 10 kr. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. Steécz György címzetes kanonok. – (8) p. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). (A tiszta jövedelem a helybeli izr. 1893. 8-r. 364ib . Sp. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. Jud. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. Kolozsvár. . . Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. 1893. Srpska bibliografija 400. 377 399. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. Dr. – 65 p. – 10 p.395. . 1886–1900. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. – 32 p. . 8-r. [BeSzÉDeK] Az 1893. OSZK. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. 1893. ügyes üzletember. 1892. 265 p. OSZK VII Phil. zittl Róbert temerini plébános. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). plébános. szerb pátriárka. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. 23 cm OSZK 397. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – 12 p. BRANKOvICS György Brankovics György. . 1892.

– zombor : Bittermann Nándor könyv. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. . 1 t. 1893 (Pozsonyban : Stampfel. 4 p. – Pozsony . VKSz 403. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. OSZK 82 . 1893. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. – 48. – 65 p. Petrik. – zombor : Buday Gerő . BB-350 406. . 23 cm OSZK. a „Kath. és kir.. 1893 (Herger ágost bizom. – 88 p. 18 cm VKSZ. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. – Pozsony. 1893. 22´15 cm PKSZ 402. hittanár. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. – 7. – 7. – (1)+X+141+(1) p. 1893. – 140. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). udvari és kir. – 48. – Újvidék : Nyom. zombori állami főgymn.489 404.. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. 1893. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. Hitoktatás” szerkesztője. könyvkereskedő. RK.). BMS II 162. Osztálya. – 232. és vI. kiadás. (2) p. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. 1893.401. SB-6088. osztálya. 2 p. SZB2–263 405. akad. Bittermann Nándor könyvnyomdájából.és kőnyomdája. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. úgyszintén a polgári. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. BB-350 407. . [BeSzÉDeK] Az 1893. cs. . 22 cm OSZK-K. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor.és iparos iskolák használatára. kiadás. és vI. 7 p. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v.

köt. – 46 + [3] p. – Budapest. 18 cm TLSz 412. 56–57. OSZK 413. september 20-21. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). – 243 p. 1893.És földrajzi Könyvtár. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 23 cm. 449 p. 8° SB-7571. II. – 37 p. 1893. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. – Tisza-Szent-Miklós. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 4 t. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. 1894. – 85 p.. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 453–840 p. – (Történeti Nép. 1.m. n. REÚ 409. ref. VKP 83 . 1893.408. évi április hó 5–11-én XIII. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. Szinnyei 411. Kiadói Nyomda N. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. OSZK. . 1893. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. – 29 p. egyházmegye 1893. 1. . napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.-eleméri plébános. 1893. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. 1893.) I. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. . kötet vII. Kikindán. – 2 kötet . 23´16 cm SB-780. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. főjegyző. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. 13 cm FKSZ. ill. . SZB2–264 410. kötet XIII. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. Szentkláray Jenő. . A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. 23 cm OSZK 1894 414.

REÚ 420. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. – 13 p. s az alsó-baranya-bácsi ref. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. kiadás.] . 1894. OSZK 416. 24 cm EvKBp 419. – Budapest : Az Athenaeum r. SB2-282 418. évf.222 417. egyházmegye 1894. lelkész. április 2-án dr. . 1894. szeptember 19-20. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. – 15 p. 455 p. 25´16 cm SB-781. – 88 p. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. III. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. füzetéből. város közönsége. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.m. 24 cm OSZK 421. 1894. Klein Gyula óbudai főrabbi. 1894. főjegyző. . . évi értesítőjéből. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). .415. BMS. tanár. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. Ref. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. [2 t. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. főgymnasium 1893/4.577. kir. n. templomban Hetesy viktor ref. 1894 (h. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). . – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – vII. 1894 84 . kel. 1894. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. egyházmegye főjegyzője. – Pozsony . OSZK. 27 cm OSZK 220. BMS III 155. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – 104 p. társulat könyvnyomdája. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. – [10] p. – 3. 1894.. vKSz.

– Budapest. 1895. kiadás. Budapest : Stampfel Károly cs. és v. 23 cm 1. udvari könyvkereskedő kiadása. kiadása Pozsony. (1) p. 22 cm OSZK 85 . változatlan kiadás. – 31 p. 179. – zombor : Bittermann ny. – 9. kiadása Temesvár. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. 1895 424. Hitoktatás” alapítója.. G. . 25 cm OSZK 263. 1895. 1895. – 160 p. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. e. a „Kath. – 37 p.328 426. – Szabadka : Ny. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Szigeti 139. WHITe. 1886–1900 425. – 128 p. osztálya. 1888. 2. – 5. OSZK 422. CSáKI István Gyász. és kir. 1903. – Pozsony .és sírbeszédek : 2. p. köt. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. – 22´15 cm PKSZ 427. – Iv. 1892.. Schlesinger Sándor). fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.(Pozsonyban : Stampfel. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. / Csáki István. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. 1894. kiadása Pozsony. 4. 1894. 1895. – 8-r MK. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). . – Budapest : Hornyánszky. BB-363 423.

– Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref.103 429. tanácsbiró felett / Irta. Theol. – 136 p. kiadás. értekezések-. OSZK. 29–33). Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. . Budapest. REÚ 430. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. – 93 p. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. levelek-. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – eger. lelkész feketehegyen (p. m. 3–7). Ua. ref. 24 cm T. v. v. 1895. határozatok. ref. felhívások-. 1895. Pfaner (p. m. ref. 24´16 cm SB-782. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. egyházmegye 1895.11–15). SzULIK József A kath. augusztus 8. ref. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. Az Alsó Baranya-bácsi ev. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. Szinnyei és Torontál VM. egyházi főjegyző. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. Szinnyei. v. 19-26). Trauer-Rede am Sorge des weil. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. – 88 p. 432. – 39 p. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. lelkész Pacséron (p. nyilatkozatok-. ref.és újságczikkekben. lelkész Cservenkán (p. OSZK 634. hozzászólások-. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev.és emlékiratokban. 1896. Jegyzőkönyv. 1895.m. 1904.428. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. intézkedések-. ref. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. – Szekszárd. 20 cm OSZK 431. BB-382 86 . venetianer Lic. 1895. m. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.: Ima néhai Korbai Károly e. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. ismertetve Szulik József által. 1895. rendelkezések. – 9. 37–39). Ref. . .

a „kath. ref. cs. OSZK-K 436. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. és v. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. . feketehegyi ev. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. BB-383 434. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Pozsony .433. hist. és kir. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. 21 cm OSZK 1896 435. Hitoktatás” szerkesztője. . úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. udvari és kir. Hitoktatás” alapítója. eMLÉK-LAPOK : A Bold. – 11. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. első kiadása 1868-ban. – 23 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – 48 p. Szinnyei. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). akad. a Katholikus Szemléből.242k 437. – 44 p. K. a „Kath. 1896. BB-1060 439. B. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kiadás. – eger. Srpska bibliografija 438. és vI. 23 cm OSZK 87 . . . cs. osztálya. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. – 44 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – Budapest : Athenaeum ny. – 25 cm Klny. – 9. – Pozsony . udvari és kir. 23 cm OSZK. – zenta : zentai Hirlap kvny. – 8. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. és kir. akad. 1896. kiadás. 1896 (Pozsony : eder István). – 11. – 31 p. 8-r OSZK XII. kiadás. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. osztálya. lelkész. Könyvkereskedő. 1895. 1895. 1896. könyvkereskedő). ref. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. p.

m. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra.. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 1896. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. 4 p.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.440. . Budapest : Stampfel . 23 cm OSZK 446.). szeptember 9-10-én M. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). – Debreczen : A város könyvnyomdája.) Szinnyei 88 . . OPITz. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. – (Népiratok . javított kiadás. – Budapest. 1896. egyházi főjegyző. (Pozsony ny. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. – 4. . 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Kecskemét : Tóth ny. egyházmegye 1896. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története.. M 445. 123. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. – Pozsony . a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. 1896. SLK. 1896. Petrik 441. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. 1896. – 66 p.Wigand ny. OSZK-K.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – 52 p. n. 23 cm OSZK 444. – 2 kötet . KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. 25´16 cm SB-783. – 216. . – 150 p. 25 cm OSZK 443. REÚ 442. ref. 1896. – 76 p. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. 1896.

Akadémia tagja. 16 cm. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. Tudom. 1897.447. – 11 p. évi május hó 10-én elmondotta dr. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 1896. 1896. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. szám) OSZK 450. 23 cm. [2] p. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . OSZK 453. – 319 p.. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. – Szegeden : A Páholy sajátja. – (Népiratok . . – Budapest. 1896. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. . 16.) OSZK 89 . – 21 p. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv.) Szinnyei 448. M 1897 452. 17. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. a M. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . – 20 p. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. 18´14 cm VMB. . 124. – 29 p. 1896. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 23 cm TLSZ. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. – 310. BB-399.és kőnyomdájában). szept. apát. OPITZ. 26 cm OSZK 451. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. 1896. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. – (Az „árpád” páholy könyvtára . a szerző arcképével . . SZB2–342 449. .

A kisbirtokos.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. 24´16 cm SB-784.454. ref. kiadás. REÚ 458. A munka. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. egyházi főjegyző.m. osztálya. 1897. OPITz Sándor Békesség az embereknek. 2. – Budapest. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. 22 cm OSZK 456. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. . a „Kath. Stb. – 76 p. 23 cm OSZK 455. – 3. 1897. kiadása 1886-ban. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. Stampfel Károlyt jegyzi. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. – 11. – 30 p. . 1897. 31 cm OSZK 459. kiadás. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1 tábla . mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. – 403 p. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. – főpásztori kegyes jóváhagyássál... udvari könyvkereskedő kiadása. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. Szinnyei 90 . – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. egyházmegye 1897. BB-406 457. 1897. Hitoktatás” alapítója. 1. .és munkásosztály elzüllése. – 31 p. OSZK. . Az 1848..) / Írta: Jeszenszky Ignác. és kir. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. OSZK. Népiratok 139. 1897. és v. A mi szocziális kérdésünk veleje. 1897. – 94 p. 2 t. kiadása 1884-ben. A tennivalókról. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában.

– 53 p. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. ugrai apát. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. – eger. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. Krécsi György tulajdona Szabadkán. . 1898.916 465. – 8 p. – 6. – I–v. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. SzULIK József A Kath. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. Lex. Szinnyei. 1897. 1897. 12-én. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. – Temesvár. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. PKSZ. A M. 1897. 212 p. zombori apát-plébános. Tudom. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. 744. BB-415 463. 18 cm Srpska bibliografija . szept. Az utánnyomás tiltatik. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. kiadás.460. ismertetve Szulik József által. 1897. bővített kiadás. Máriáról cz. 15-iki vívmányokban? . [1898]. – 10. – 24 p. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. Magyar Irod. – zenta : zentai Hírlap ny. OSZK 816. – 88 p.József. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. . – eger. BB-414 1898 464.és erzsébetvárosi Társaskör. 24 cm OSZK 461. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. . csanádi székeskáptalani kanonok. . SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr.. 1899. kiadás. OSZK 91 . – 10. Akadémia tagja. 462. Szinnyei. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából.

– 48 p. . – 116 p. REÚ 92 . Hitoktatás” szerkesztője. évi püspöki tanterv nyomán írta. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. 8° SB-32113. 1898. h. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. reform. cs. egyházmegye 1898. kalocsa-főmegyei áldozár. ev.467. 1898. egyházmegye főesperesi hivatala. BB-1061 469. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. . esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. kiadása 1881-ben.n. cs. ev. – Ujvidéken : fuchs e. – 4 p. – 2. – 4 p. – Pozsony . JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. kiadás. 34 cm M 473. OSZK. egyházi főjegyző. OSZK. augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. JAvASLAT a bács-szerémi ág. 23 cm OSZK. . hitv. udvari és kir. és társa. – 384 p. 1898 (H. és kir. 24´17 cm SB-785. : Ivkovics György kőnyomdája). – Pozsony . – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 1898. Zsidó Lexikon 468. egyházban 1898. akad. OSZK 472. 1898.m. könyvkereskedő. akad. népiskolák második osztálya számára / az 1876. – zombor : Oblát Károly ny. – 7 p. . fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 24 cm 1. Ref. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. a „Kath. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. és kir. – zenta. kiadás. OSZK-K. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. BB-425 470. udvari és kir. kath. .. – 9. Petrik 471. Könyvkereskedő. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából).

1897. SZB2–369. 23 cm. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. 1898. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K.) OSZK 478. Oszt. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. – 10 p. november 27-ikén tartott ülésén. 1898. Kuhn Lajos rendes tagtól. Uo. Petrik 480. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. Petrik 476. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. – 8 p. felolvastatott a Tud.. templomban az 1898. SB-39915. Petrik 479. . – Szabadka. 1898. – 16 p. Szinnyei 477. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. Budapest : Singer és Wolfner.474. 1898. A Jegyzőkönyv említi. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. . VKSz 475. Osztálya felolvasó üléseiből . Megjelent németül is. – Szabadka . OSZK. – Nagy-Szent-Miklós. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr.J. Szinnyei. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 93 . 29.k. – 99 p. 1898. osztálya. évi április 11. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. és Irod. 1898. 1898. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. – Baja. 1898. nemzeti ünnep alkalmából.

1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). 21 cm OSZK 486. – Szabadka. BB-431 484. Szinnyei 94 . SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. az 1887. – Szabadka. – XXIv. a Magyar Tudományos Akadémia l. változatlan kiadás. – Budapest. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. ismertetve Szulik József által.és kőnyomdája. – 232 p. 16´13 cm PKSZ. . 1898. – 128 p. ugrai apát.481.222 482. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1898. SzULIK József A kath. Szinnyei. . évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. 1898. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. Boldogságos Szűz Máriáról cz. – első kötet. . 128 p. Szinnyei. tagja. – 88 p. – [4]. 1898. – 6. kiadás. első kötet) Több nem jelent meg. BB-432 485. – eger. BMS I 154. OSZK 483. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. változatlan kiadás. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. 1898. – 11. – 7. 740 p. Szinnyei 487. – (A csanádi egyházmegye története . 1898. 25 cm.

488. PKSZ 489. hatóság jóváhagyásával. BMS III 150. – 323 p. A szerző sajátja. ref. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. 1898. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. – 79 p. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. a második. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. Albert . KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . (a főt. – 12. 1899. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. kötet: Az egész ember. . – zenta : fekete Sándor nyomdája. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. – 68 p.. – 1891. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. 1899. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. 1899. – 595 p.703 491. . javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. SZB2-380. kalocsai főegyhm. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. SB-786. A tökéletesség. 21´13 cm I. OSZK..627. kötet. 26 cm Z2. WeISz. – 288 p. PKZR 1899 490. – 88 p. 1 térkép . tanító Adán. fr.). – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. 20 cm OSZK 493. 1898. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. átnézett kiadás. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. szabadkai kisdedóvó. 24 cm OSZK-K 492. OSZK 247. . – v. . 5 t. egyházmegye 1899. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. OSZK 494.

. 1899. VKSZ (xerox). [é. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. – 7. BPÚ-553 496. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. ]. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . – 8 p.-földvári lakos. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). 1899. OSZK. 1899. Nándor könyv. 182 p. . változatlan kiadás. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése.és papírkereskedő. BB-449. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1899. – 256 p. 1899. – 88 p. – 11. SZB2–388. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. [1]. 20 cm 96 . Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. – 222 p. SZB2–401 1900 500. 1899. – 5 kiadás. . 20 cm egy darab ára 4 kr. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. . . SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. 20´14 cm PKSZ 498. változatlan kiadás. Szinnyei 499. 25 p. M 497. – 8 p.. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. – Budapest. 21 cm VKSZ (xerox). KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. – XIv. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. . . 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. magyarra fordította Dugovich Imre. 128 p. n. SzULIK József A Kath. SB-41091 495.

és v. – Pozsony . fordította Makra Imre és Waldmann György. 1900. BB-455 504. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . Budapest : Stampfel Károly.455 02. – Budapest : k. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. osztálya. – 48 p. Könyvkereskedő. – X. BB-456 505. osztálya. Hitoktatás” alapítója. és kir. akad. kiadás. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. SZB2–404 501. „a buzgó lelkipásztornak. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. – vIII. EVERS. – 12. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 39 p. évi október 14. a „Kath. 196 p. OSZK 270. által 1900. Steécz Gy.. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.. BB-445 97 . 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. és vI. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. Petrik. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – 4. – 10. 498+2 p. VKSZ. kiadás. kiadás. 1900. áldozár. Petrik. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. n. – Pozsony .A borítón a kiadás éveként 1901. udvari és kir. – 80 p. OSZK. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. . 1900. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. III–Iv.) BMS Js III 908 503. 23 cm OSZK. cs. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.

– 68 p. 19 cm OSZK 507. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. BB-460 512.. h. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. n. oszt. n. 24´17 cm SB-787. fun. 1900. 1899. III p. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. 1900. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK. – Szabadka. Az Ó-BeCSeI IzR. BB-461 513. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 21 cm Minden jog fenntartva. és Nyomdai R. helyettes főjegyző.: K. Petrik 510. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. . – 17 p.m. ev. Szinnyei. ref. 1900. átnézett kiadás. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. – 12. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. 1900. 23 cm OSZK 98 . júl. – H. egyházmegye 1900. . 1 térkép . – 16 p.506. 13. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. Imák. tanító. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e.. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. – 88 p. . BL. 15-én OSZK Or. 1900. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. 1900. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. 528z. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából.T. dec. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. – Budapest : Az Athenaeum Irod. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. BPÚ 508. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. 1900. – 163. 208 p. 1900. [1900]. – 22 p. Petrik 511. OSZK. – Iv. Könyvnyomdája. REÚ 509.

– 78 p. csanádi püspök. 22 cm OSZK 516.g. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. – 26 p. Aracs. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. WeISz. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. . küldendők OSZK XII Pol.b. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. 1529 s 1901 517. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). Torontál m. . 1901. – Pozsony : Éder István. 1900. 21 cm OSZK. 23 cm VKSZ. – Ó-Becse. . – 13. 1901. 1900. BB-484 99 . Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. . osztálya. M. 1900. – 16 p. . 244 ív. a magyar kathol. A. Petrik.514. SZB2–435 518. és v. 25 cm OSZK 515. kiadás. – Debreczen : László Albert. 1901. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. 24-én. M. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. midön nm. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. BB-483 519. – Kézirat gyanánt. és ft.t. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. – 25 p. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. v. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. . évi szept. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. – 29 p. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A.

SzULIK József A Kath. 1901. 25´17 cm SB-788. ev. – eger. 1902. Nőegylet. BB-495 1902 525.. – 12. – 88 p. BB-486 522. . REÚ 523. Ref. változatlan kiadás. 89 p. . – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. Petrik. [3] p. 1901. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. VKSM. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. egyházmegye 1901. 23´15 cm SB-4052. ókéri ág. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. BB-485 521. 1901. BB-494 524. 1901. . II. SZB2–451 100 . – 29. BMS. kiadás. – eger : Szolcsányi Gyula. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. NEKBg. – 2. . – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. Szinnyei.520. lelkész. ismertetve Szulik József által. ill. számára. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. OSZK. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével.m. – 12. gyermekek számára. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. osztályú kath. kath. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. és II. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 1902. 1901. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. oszt. hitv. ev. hit alapigazságai : az I. OSZK. és III. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. 34 cm VMSZ. – XIv. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. átdolgozott kiadás. Petrik. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. hitv. – 254 p. – 119 p. M 526. egyházi főjegyző.

. hitv. OSZK 529.527. 1902. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. 17 cm Idegen tájakon 7. . hitv.). szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 11. 8-r MK. 8-r MK. Évi III. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. . 1902. 3671 530. egyházi főjegyző. évi junius 26-án. – 71 p. füzetéből.és iparos iskolák használatára. OSZK. 1902. . OSZK 528. : ill. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. 24 cm OSZK 534. egyházmegye 1902. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. – Ujvidék. . – 109 p. évi junius 24-én. – 17 p. 1902. JeGYzőKÖNYv. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. JeGYzőKÖNYv.S.). REÚ 533. . 1902 (Ivkovics György kvny. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. eccl. – 52 p. BB-508. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. úgyszintén a polgári. 1902 (Ivkovics György kvny.m. és társánál. kiadás. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v.. – Kalocsa : Jurcsó ny. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. ev. 1902. felvéve Ujvidéken. 1901–1910 532. felvéve Ujvidéken. 24´17 cm SB-789. – zombor : Oblát Károly. – 47 p. 1901–1910 531. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. . – 16 p. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). Szentkláray Jenő. 1902. – Ujvidék. – 93 p. osztálya. ref. 1902. a bácsi ág. – 69 p. a bácsi ág. és vI. – Pozsony. átdolgozta fáncsy Antal. ev. 21 cm OSZK XII H.

BPÚ. – XvII. hitközs. – Kézirat gyanánt. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. 1901–1910 1903 536. . . ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. . [1] p. 23 cm BMS III 159. NEKBg. OSZK XII Th. 17 cm Az adományozók névsorával. . SB-3717. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. 1903. 1903. k. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. 1903. – 16 p. 23 cm BMS KPz II 2761 538. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél.947. 1903. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. 17 cm VKSZ. és Társa. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából.). . BMS 541. kath. 23 cm TLSZ. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei.535. ref. felekezeti tanító. 1008i 540. hitközs. Kézirat gyanánt. M. – 18 p. . – 47. MK. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). 23 cm OSZK. [1] p. ref. 173 p. titkár. 1903. A róm. felolvastatott a 102 . egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. 1902 (Debrecen. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. – 84 p. ny.és tanítónőképző intézeti ev. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. SZB2–470 539. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. lelkész. U. SZB2–482 537. – 34. tulajdona.

. 1901–1910 547. – Pozsony : Stampfel Károly. kiadás. – zenta : fekete Sándor nyomdája. a bácsi ág. BB-522 544. JeGYzőKÖNYv. 1903. 46. 1903. osztálya. márczius 24. – vIII. hanem használni. 1903. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. A szerző sajátja. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. 1903. 23 cm. – 14. . 1903. 8-r MK. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. – 5. – 67 p. 1903. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. a bácsi ág. – 40 p. kiadás. – 6 p. tanító Adán. : térkép ill. 22´15 cm REÚ 546. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. felvéve Ujvidéken. JeGYzőKÖNYv. ev. – 46 p. – 18 p. hitv. 198 p. . ev. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. és Irod. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. felvéve Ujvidéken. . – 13.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. Osztálya. hitv. – 36 p. . földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. 1901–1910 103 . évi junius 11-én. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . Petrik.) BMS. és v. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). OSZK 542. évi május 18-án. M 543. . 1903. kiadás. osztálya számára / írta fridrik Tamás. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. 8-r MK. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 20 cm OSZK 545.

1904. (1) p. – Pozsony . SZB2–494 104 . 1904. 8-r MK. – Budapest. hitv. lelkész. kiadása Pozsony. 1901–1910 553. [1904]. MK. ev. felvéve Ujvidéken. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. . OSZK 549. . 179. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Iv. 1888.) 1904. III. – Szabadka : a fordító kiadása. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. szeptember hava OSZK. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. felvéve Ujvidéken. 1903. 1903 (Stampfel. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. kiadás. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. 1903. – 83 p. 1892. . . – 83 p. – 122 p. – 4. 1901–1910 552. . 1904. november 7-én. junius 23-án. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. – első kötet. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. SEGUR Mgr. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. hitv. – 124 p. . 1904. reform. 8-r MK. 1894.548. ev. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. 23 cm I. 1901–1910 1904 551. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. Szinnyei 0. II. kiadása Temesvár. kiadása Pozsony.

fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 23 cm BMS K 1 III 482. – Pozsony. – 70 p. OSZK 555. v8° SB-15388. 1904. egyházi főjegyző. 1904. 2. – 40 p. OSZK III Hung. és vI. OSZK VII Ph.554.és felsőbb népiskolák számára. osztálya. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. JANKOvIĆ. – 40 p. bizottsági tag. 1904. Ref. a torontálmegyei gazd. szeptember 7-én M. BB-541 557. egyházmegye 1904. választm. gazdasági tudósító. . – Pozsony : Éder.e. . – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. egyesület igazg.. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. – 52 p. úgyszintén a polgári. JANKULOv. 1904. 932ai 560. 25 cm M. 74of 105 .m. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. tagja. . Sp. – 110 p. 25´17 cm REÚ 559. – 128 p.554. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 397. 1904. – 12. (2) p. 1904. és v. OSZK 558. osztálya. 22 cm BMS II 151. BB-540 556.és iparos iskolák használatára. úgyszintén a polgári. OSZK. Kiadásban. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. . – 15. . kiadás.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1904.

– eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. Könyvnyomdában). a Közgazdasági Szemléből. – Budapest : Pesti Könyv ny. 24´15 cm PKSZ. . évi költségelőirányzata. T. . – H.. 5. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. – Nagybecskerek. .) Klny. SzULIK József A kath. – 17 p. [1] p. PÉTeRRÉveI (B. – 88 p. április 25-én tartott összes ülésén. HITKÖzSÉG 1905. kath. 1904. – 19. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában.. : A kiadó sajátja. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. XII. 16´10 cm PKSZ 563. .561. 19´13 cm PKSZ 106 . n.) OSZK 568. – 52 p. 1904. A SzABADKAI IzR. M 562. 1904. egyházhatósági jóváhagyással. M 564. – (Megyei Monográfiák . – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. szám) (Olvastatott a M. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 23 cm. 21 cm. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. 13. 1904. BL 565. változatlan kiadás. – 13. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. BB. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. 1904. 30 cm VKSZ. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. – Két kötetben Szinnyei 567. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. SZB2–514 566. – 11 p.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai.. 1904. . . kötet . 1904. Akadémia 1904. – 40 p. 1 t. – 231 p.

– Palánka : Kristofek és Blázek. – Budapest : Lauffer vilmos. – Gyoma : Szerző. SZB2–533 575. – 171 p. és kiadta vécsey Géza.. BMS I 153. évi Iv. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. 1905. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. t. [1905]. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . – 15 p. 1905. VKSZ. (Gyoma : Kner ny. 1905. 1904. – 30 + 3 p. BB-557 572. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. de az 1898. – 14. OSZK. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos).). változatlan kiadás. 1 térkép .626. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. BB-552 1905 571. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. . szeptember hó 28-án. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. – 27 p. . kiadás.547. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. budapesti egyetemi rendes tanár. 1905. Katholikus Tanítóegylet. OSZK. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. : ill. óbecsei tanító. Kath. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. oszt. számára / írta fridrik Tamás. – Budapest : Athenaeum. 19 cm OSZK 573. BB-561 107 . PKSZ 574. – 128 p. – 21 p. VMB. az egylet világi elnöke. – 67 p.569. 13´18 cm SB-46483. BB-549 570. 22 cm A szöveg végén: 1905. évi október hó 17-én. tanító. átdolgozta Márki Sándor. OSZK 822.-cz. Tanítóegylet 1904. – 8.

Poroszország keletkezése. 1903. 583. Iv. 579. A Convent. Ker. XvI. – Nagybecskerek. v.vallásháború. X. 1904. XIv. 1904. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. 1900. – 815 p. 25 cm OSZK. 1900. 1898. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. Miksa. – Nagybecskerek. János tanár. – 881 p. XvI. Weisz Ker. – 882 p. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . 588. I. – 695 p. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. – Nagybecskerek. I. 1898. – Nagybecskerek. 1903. 108 . 585. franczia irodalom. 582. II. Észak-nyugati európa. – Temesvár. II. Mária Terézia. Hella és Róma. – 22 kötetben. 591. kitüntetés birtokosa . Lengyelország. az osztrák urak házának tagja. Lajos és a forradalom. – 806 p. Irodalom. cs. Xv. – 806 p. II. 1900. udvari tanácsos. Napóleon ifjúsága. Az Új világ. A kereszténység. vI. – Nagybecskerek. . Pál. Osztrák örökösödési háború. – Temesvár. v. BB-562 577–598. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). Nagy Károly. Északkeleti európa. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. az Arany Korona-rend lovagja. világtörténet / Írta Dr. Katalin. – . 1903. 578. 584. XI. József. 1897. Észak-európa. – Nagybecskerek : Pleitz fer. 1902. WeISz. Az Angol forradalom. frigyes. – 809 p. A keresztes hadjáratok ideje. vII. és kir. A franczia forradalom kezdete. Lajos király kora. Károly. Harmincz éves háború. – 1897–1905. A háború európával. – Nagybecskerek. trón bukása. – Nagybecskerek. – 8. XIII. 24´16 cm 577. II. – Temesvár. Lipót császár és XIv. III. Gusztáv. Gergely. 1900. és kir. Kelet története. – Nagybecskerek. Habsburg Rudolftól Columbusig. – 852 p. I.. Északamerika elszakadása Angliától. – 805 p. Pombal Struensee. – 716 p. A népvándorlás. 1896. frigyes. A művészet és tudomány cs. 590. Károly. XII. 1899. II. 587. 592. IX. 581. – 826 p. János dr. 1898. – 128 p. Az Izlám. – Temesvár. Tudomány és művészet. az 1887. Lipót császár. II. . A Reformáció. III. A szeptemberi gyilkosságok. – 793 p. – 855 p. 911 p. vII. Művészet. – Temesvár. A franc. vIII. – 722 p. III. 580. – Nagybecskerek. változatlan kiadás.576. A királygyilkolás és következményei. 589. – 677 p. 586.

A forradalmi vagy vér. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. Lengyelország. 1906.(!) háború Lyonért és Belgiumért. évi alkotmány. – 50 p.törvényszék és áldozatai. A convent vége. 1906. Kiadja: a Szabadkai Kath. 1906. európa 1806–1809. 597. – Nagybecskerek. – Nagybecskerek. A legfőbb lény ünnepe. Polgárháború. – Nagybecskerek. 1905. XIX. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. XvIII. 1904. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. . 598. – Kézirat gyanánt. – a főt. 1906. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. Pártharcz a belföldön. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. Corday Sarolta és Marat. – 16. OSZK. – Temesvár. – 781 p. – 335 p. és vI. Legényegylet. 595. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. osztálya. A rémkorszak. főegyh. 59. Az 1795–1799. BB-569 109 . A bécsi kongresszus. – 30 p. évi nagy háború. – Nagybecskerek. 1897. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása.) OSZK-K 601. – 762 p. XXI. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos].1809–1815. kiadás. 23 cm. 1905. .593. XvII. Hatóság jóváhagyásával. – Budapest : Révai és Salamon. 25 cm PKSZ 600. 19 cm ára 80 fillér. 596. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. A Hegy győzelme a Gironde fölött. . Háború Belgiumban és a Rajna mellett. – 980 p. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. – 20 p. – 688 p.1793–1976. VKSZ. M 1906 599. A direktórium. – Budapest : Szent István Társaság. 1896. XX. XXII. – 799 p. A rémrendszer tetőpontja és bukása. 1896. 1800–1806. – Temesvár. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. SZB2–539 602. – 810 p. 594. Az 1793.

– Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. évről. Szinnyei 110 . és III. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. RKEÚ 605. OSZK. újvidéki református kántortanító. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. BB-575 609. – Békés. SB-790.n. 30. 1906. – 14. augusztus 14. – eger : Lyceumi ny. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. elmondta Tóth Sándor. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. A SzABADKAI IzR.603. 1906. – 88 p. évi költségelőirányzata. ref. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – [13]p. Ref. 30 cm SZB2–550. . gyermekek számára. 1906. – 89 p. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. – 136 p. 1906. ref. 1906 (ny. OSZK 606. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája.. szept. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. GUTSOHN. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. . HITKÖzSÉG 1907. változatlan kiadás. – 75 p. BB-570 608. SzULIK József A Kath. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. egyház templomában 1906. VMSz. 1906. osztályú kath. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. BB-571 604. 1906. egyházmegye 1906.). – 23´15 cm RKEÚ 607.

. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. . I. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. OSZK 612. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka.és Hirlapkiadó-vállalat m. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. – vIII. sz. 1907. – 14 p. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. – Óbecse : Lévai Lajos. 17 cm SZB2–563. BMS I 155. egyházmegye 1907. fordította Körmöczy ernő. BB-586 613. kalocsai érseki hatóság engedélyével.m. M. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. könyvnyomdájában. Srpska bibliografija 611. – 3. Kiadja: a Szabadkai Kath. BMS III 150. – 180 p. kiadása. – 7 p. Sorozat / közli dr. – 17 p. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. A ft. 113. Legényegylet. SZB2–562. [1909]). 1907.1907 610. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 1907. kiadás. 25´17 cm REÚ 111 . 1907. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. – Iv. 19 cm ára 20 fillér. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston .és Hirlapkiadó-vállalat m. ILJIĆ. Iljić Branko. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. VKSz.340 615. [1] p. augusztus 29. . sz. figyelmeztetésül. főjegyző. – 6.610 614. 30. 1907. – kézirat gyanánt. 198 p.

HITKÖzSÉG 1908. Szinnyei 618. 1906 (Bittermann Nándor és fia). – 22 p. – Budapest : Hornyánszky ny. 17 cm Koszorú. 1907. 1148tr 617. – eger. – 19 p. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. 1907. 8-r OSZK III Hung. 71.e. Hiányzik a német rész. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. . gyorssajtóján). 19 cm OSZK 620. sz. kath. 141 p. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. évi költségelőirányzata. iskolaszék. . A ft. [1908].. 15 cm Csonka példány. – Budapest. . kalocsai érseki hatóság 1907. A Magyar Prot.616. – zombor. 30 cm SZB2–582. . SB-6756. 2 t. OSZK. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. Irodalmi Társaság népies kiadványai. vallásfelekezetek. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. – Új lenyomat.. NEKBg 112 . A SzABADKAI IzR. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. – 107 p. 1907. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. Tagja. – Kiadta Az Arany János-Társaság. VMSz 619. 1907. – Szabadka. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában.658) 622. SZB2–594a. – [5]. Szinnyei. (299.sz. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. 158. – 14. – 14 p. kiadás. 20-án 3207. BB-597 1908 621. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. tanulóifjúság számára. szept. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. [1]. .

OSZK 627. felső népiskolák. kötet. – 52 p. .és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. [1] p. könyvnyomdájában). tanintézetek számára / fonyó Pál. .és Hírlapkiadóvállalat m. – 179 p. VMSZ 113 . évről. – Budapest : Athenaeum r. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. . 22´15 cm REÚ 626. 23 cm SZB2–617. kiadás. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. FKSz 625. könyvnyomdájában. . – 39. .m. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. LAGeRLÖf. – 34. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – 15. kötet. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. és 1908. 1908. . – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. P. úgyszintén a polg. OSZK 628. – kézirat gyanánt. [2] p. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. sz. HITKÖzSÉG 1909. BB-605 624. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e.623. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. 20 cm SZB2–611. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. sz. könyvnyomdájában). – I. könyvnyomdája. 20 cm SZB2–610.és Hírlapkiadóvállalat m. . 18 cm SZB2–604. sz. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda.és Hirlapkiadó-vállalat m. évi költségelőirányzata. VKSZ 629. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . – [19] p. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. egyházmegye 1908. Helyet a gyermekeknek! / írta P. 1908. fordította Körmöczy ernő. HUCH. Huch. – II. 1908.-t. A SzABADKAI IzR. augusztus 25. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. – 211 p. LAGeRLÖf. – 189 p. 30 cm SZB2–627. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. [1908]. főjegyző.

8-r. január 13-án tartott ülésén. Tud. 1901–1910 1909 633. 1909 (Szent Antal nyomda). augusztus hó 24. 1901–1910 114 . – 189 p.) MK. TÓTH László Az istenítéletekről. tag. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. . 22 cm OSZK. . RK 631. . – 74 p. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. fordította Nagy Leó. – (Igazság Könyvtára .). vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). – Szabadka. 1908. MK. . napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. 1908. 8-r. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. feRReReS. [3] p. 1901–1910 634. . és 26. .. 1909. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. 8-r MK. . 1901–1910 632. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr.). 1908. 23 cm SZB2–634. egyházmegye Baján 1909. Akadémia 1908. VKSZ 635. [1] p. – eszék : egyházmegye. 25. fordította Nagy Leo. – 68. 8-r MK. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. – 65. 1909. . 13–15. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. 23´15 cm REÚ 636. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. kiadás. – 208 p. DALIeR Isten és én / megírta Dalier . JOANNeS. – 2. Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. 1909 (Szent Antal nyomda). Budapest : Benkő Gyula.630. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . ferreres János Jézustársasági atya .és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. – 180 p. – Szabadka. (Olvastatott a M. – Szabadka : Szent Antal kvny. – 29 p.

– 17. r. 23 cm OSZK. kötet. – 36 p. TLZR 642. kiadás. 1910. Krausz és fischer könyvnyomdája. . – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. 1910. – 29 p. Nagykikinda. 1909.394. – Szabadka. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910.395 641. . A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. – 52 p. kötet. tag. [19] p. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.15-. Pál könyvnyomdája. 1910 – 2. 1909. SCHÜTz. 1909. – Budapest. 12.2. és vI. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. 2.. BB-628 115 . deczember 7-ikén tartott ülésén). (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. augusztus 14-. kötet 1. KB Zombori Városi Könyvtár 284. 638. – 109 +(1) p. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. – Budapest : Lampel R.637. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. – 121 +(1) p. évről. – 16. . 12. SB-823 643. – 188 p. VMSZ 639.-t. 30 cm SZB2–656. – Nagybecskerek : Pleitz fer. SB-825.16-. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII.17. Torontál VM. 22 cm OSZK 1910 640. 1910. zárószámadása és mérlege az 1908. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál.

n. lengyel. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . BMS. 1910. II. – 109 p. – fehértemplom. olasz közmondások. – 260 p. . – Budapest : A szerző sajátja. – 2 kötet . (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. Doss műveiből a kath. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. – 4 p. – zombor : a szerző. 1901–1910 649. – Iv + 309 + [1] p. . 2-r. MK. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). 1910. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. 1901–1910. 1910). . – 194 p. 45 p. fordította Hodács ágost. – [Budapest] . augusztus 14. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910.644. 19 cm OSZK 645. – 58.573 650. 15. MK. 8-r MK. SB-46481. román. 16. .).). GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. – 1910. VKZ. 1901–1910 648. magyar. szerb.. Tanítók / Gutsohn Adolf. EKBg. 17. cseh. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. OSZK 287. – fehértemplom : Hepke B. 23´15 cm REÚ 646. 1910. . kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. 46482. ruthen. kötet: tóth. – Szabadka : egyházmegye. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. – 14 p. – Budapest : k. JÖRGeNSeN. 20 cm I. PKSZ 647. Margalits ede. 1901–1910 116 . 1910. 8-r MK. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. német. szlovén közmondások. kötet: latin. horvát. 1910 (Hepke B. zomborban : a szerző.

kath egyházközség alapszabályai. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. osztály anyaga a „Róm. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. polgári kör könyvtárjegyzéke.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. – 68 p. 20´14 cm PKSZ 653. 1911. Könyvnyomdájában. Pálnál. Kath. Quinque-ecclesiis.. kvny. .651. – 88 p. .. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. . . 1901–1910 652. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. NEKBg 66. 1911. – 15. . Julius episcopus. Josephus Rézbányay. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. die 20. – 55 p. – 92 p. MK. SzULIK József A kath. 19 p. Sept. változatlan kiadás. 8-r. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. 14´10 cm M 1911 655. kath. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. sz. 1911. Dr. 21´14 cm Nihil obstat. 1901–1910 654. – 212 p. . die 21. – Újvidék : Ivkovics György kvny. M 117 . 1910. Imprimatur. – 1911. vörösmarti plébános. Quinque-ecclesiis. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. censor. A TeMeRINI községi magyar kath.T. elemi Katekizmus” és az 1907. Sept. Az ADAI r. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. 8-r. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 1910. jóváhagyásával. SB-109. 1910.

23´15 cm REÚ 660. SCHÜTz.657. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. Torontál VM. – Budapest. G. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. 1911–12. . Antal Az anyag mivoltáról. Torontál VM. 30 cm SZB2–709.-sa könyvnyomdája. . HITKÖzSÉG 1912. . [1911]. – Szabadka : egyházmegye. 662. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. – Budapest. évi költségelőirányzata. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. (1911). sz. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. számához. – 61 p. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. v. 1911. 1911. kálvinista és lutheránus vallás között. – nepag. kath. M 661. 17. kiadás] .. – Topolya : Hajtmann ny. nyomdájában. 20 cm OSZK-K 659. t. 1912. – 121 p. Szabados Sándornál. kath. volksbibliothek in Ujvidék 1912.[estvér?]. – Ujvidék : fuchs emil és T. – Szabadkán. augusztus 15. v. . Antal Katholikus vallástan 4 részben. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. – Budapest. 1911).. Zsidó Lexikon 118 . [2. 16. 14 cm Címlap nélkül. SB-15508 658. 1911. A SzABADKAI IzR. évi 144. – [19] p. VMSZ 1912 664. SCHÜTZ. – 13+[2] p. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. 663. 1911.

24´17 cm REÚ 666. közgyűlésén mondotta Dr. NR. évi november 14-én tartott X. – Szabadka : egyházmegye. : ill. Coloczae. NEKZg 668. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 1912. Kováts Sándor szentszéki ülnök. – 3. 16° SB-43895. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános.p. 1912). SZB2–727. Neoplantae. Paulus ámar censor. BPÚ-1438 119 . 18 cm Nihil Obstat. – Újvidék : Merkur-nyomda. Aprilis 1911. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. . [7] p. apátfalvi plébános az O. választmányi tagja. – 320 p. [4] p. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. Tibortius Révay censor. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. Maji 1912. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. – 21. die 9. Coloczae. – 19.n. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. archiepiscopus OSZK 669. 1912. e. 1912 (fuchs Oszkár és Társa).p. – 144 p. – Újvidék : A kiadó sajátja. Dr. . Joannes m. javított és bővített kiadás. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. M. 19.]. – Újvidék : A kiadó sajátja. die 8. . kath. . 24 cm Nihil obstat. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. 2622. archiepiscopus M.665. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. Imprimatur. 2160. C. 1 t. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Nr. .. – 8 p. Joannes m. OSZK 667. Imprimatur. 1912 [ny. 1912. 1912. Maji 1912.

BB-667 673. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. 1913. 17´11 cm fedőlapcím. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. 1913). MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. lelkész. OSZK-KC 676. – 287 p.1913 670. 22´15 cm RKEÚ 120 .. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. . – Budapest. 23 cm BMS 671. – 15 p. GÖNDÖR ferenc állami. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 1913. Csonka példány. 1913. Pálnál. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. OSZK. 24´17 cm REÚ 675. – veszprém : egyházmegyei nyomda. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. – 182 p.: Mezey 672. – Szabadka : egyházmegye. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. BB-668 674. – 109 p. . 1913. – 89 p.] . – 185 p. 1913. 1913. – [15 p. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. – veszprém : egyházmegyei ny. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. 1913. [1913]. – Hivatalos kiadvány. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. .

kel. szeptember 29-30. . Pál Könyvnyomdája. kötet: a III–vI.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. 23´15 cm PKZR 681. – 272 121 . 1914. – 107. 2. XIII. – Szabadka : egyházmegye. – Nagybecskerek : Pleitz fer. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. Kath. ev. 1914. . – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Az Újszövetség). [1] p. MK. 1911–1920 679. 18. kath. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. – 63 p.1914 677. – 256 p. t. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. kötet. 24´17 cm REÚ 678. – 23 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . napja alkalmával megtartani…). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 1–4. 1914. Az Ó-BeCSeI g. elemi katekizmus” és az 1907. kötet: az I–II.” könyvnyomdájában. Akadémia 1914 márcz. hitv. –169 p. (Az ó-becsei g. Tud. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. 1915. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. (A hit. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág.kel. Szerb egyházi községtől. 22´15 cm 1. 1914 BB 680. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. tag. 1914. szerb templomban folyó évi aug. osztály anyagának első része. – 4 kötet . – Újvidék : (Ivkovics). osztály anyaga a „Róm. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. – 173 p. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm.

cs. osztály anyaga a „Róm.3. kath. p. – 175 p. – 242 p. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. 4. VMB. Dr.. 1915. episcopus. osztály anyaga a „Róm. 14´9 cm PKSZ. . m. – [16] p. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. Nihil obstat. Junii. 1915. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. 4. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. censor ad 863/1915. – zombor : Báits v-r nyomdája. 8° SB-20453. Quinque-ecclesiis. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. 1915). 24´17 cm REÚ 689. 24´17 cm REÚ 690.. kis katekizmus” és az 1907. . – 247 p. – Budapest : Hornyánszky v.. Josephus Rézbányay. .. szeptember 7-8. PKSZ 686. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. – 16 p. 1915. – Szabadka : egyházmegye. BMS 688. – 105+[2] p. kis katekizmus” és az 1907. Julius. évi 1–2. – [14] p. BB-692 691. 1915. – Szabadka : egyházmegye. IMReK Sámuel Ég felé. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. 12 cm 2. udvari könyvnyomdája. .?) A III–vI. kötet: (A kegyelem. NEKZg. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 122 .iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. – Topolya : Hajtman-nyomda. és kir. kiadása 1922. kötet: A III–vI. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. RK 687. Imprimatur. – 48 p. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva.. 1915. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. 1915). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. füzetéből.. kath. 1915.

. VKSZ 692. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. 24´17 cm REÚ 123 .. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . – 127 p. TLZr 697. – 24´17 cm Hiányos példány. .3. v8° SB-25673. évről / Közli Jankó ágostonné. . augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Topolya : Hajtman Nyomda. kiadása 1925. p. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. – 23 p. OSZK 694. fordította Barsy viktor áldozópap. – Szabadka : egyházmegye. – Szabadka : egyházmegye. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. 22 cm M. SZB2–800. SB-511. [6] p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1916. 5. 4. 1915. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. BMS.. 1916. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). 1916. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. 23 cm OSZK 1916 693. kiadása 1928. REÚ 1917 696. – Budapest : Nevwald utódai ny. – eszék. (1916). – 110. 1917. – 59. aug. Pál könyvnyomdájában). kiadása 1932. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1916). Kalapis 695.

Coloczae. 25 cm Nihil obstat. . 1917. szám) Kiadva a feridun-Alapból. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. 3027. felolvasta 1917. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. – 296 p. – 18 p. rész. április 23-án. archiepiscopus. Z1. Nr. (1917). „Pátria” irod. die 25. – 2. 1 p. 14 cm OSZK-K 701. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. . – 5. OSZK-K 703.t. annak használata. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly.698. 1917. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. censor Nr.. OSZK 700. – Budapest : MTA. 21 cm SZB2–836. Leopoldus m. tag. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. Wilhelm Jenő egyleti titkár. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. – 63 p. Decembris 1917. [2] p . p. Kötet . kiadás. die 31. 9. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. VKSZ 124 . – Budapest : európa ny. 6280 Imprimatur. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . Dr. Imprimatur. és II. ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. 11´7 cm Nihil obstat. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. XXIv. Paulus ámon. . – 145. – 30. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. OSZK 702. franciscus Petrányi censor. Junii 1917. [1917]. váll. . és nyomdai r. M 699. 22 cm.). bővített kiadás. – 31 p. Szentkláray Jenő l. Colocae. – Pesth.

. Leopoldus m. – 55 p. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. – 16 p. NR.1918 704. . – 119 p. esperes. aug. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1920.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Budapest : k. die 25. 6184. Dec. karácsony hava. 25 cm RKEÚ 705. Coloczae. n.. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső.. Zsidó Lexikon 709. P.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása.. 1920. – 80 p. 1918.. 1918. 23´14 cm M 1920 708. 1917. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. die 30. 22´15 cm Nihil obstat.. PKSZ 1919 707. censor. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). 1917. – Bácsfeketehegy : k. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. Dec. okt. archiepiscopus. J. – 24 cm CsP-220. hó 21-22. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab.p. . jan. – Pécs : egyházmegye. Gabriel Jablonkay S. Coloczae. – Kalocsa : k. 1919. n. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. SZB2–844 706. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. n. . – Subotica : A gyászoló család kiadása.). 24´17 cm RKEÚ 125 .

NEKBg 1921 711. 23 cm RKEÚ. – 26 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Gerson József. ANDeRLIĆ. – 18 p. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1922. . 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. valihora m. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala.. M 712. : K. 1920 (Novi Sad : H&P. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. 1922.p. rabbi. 24 cm A cím héber nyelven is. Augusti 1922. 1921. – H. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. Alexander Kalmár Censor.710. – 60 p. Anderlić vilmos. . [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). M 715. KRISzTUS második eljövetele. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). 15´11 cm M 1922 713. 11. augusztus 30-31. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. Dr. PKSZ. – 32 p. vicarius archieppiscopalis. 16 cm Nihil Obstat. SZB 126 . – Bácsfeketehegy : Református egyház. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. . Dr. Nr. – Subotica : [zsidó Hitközség]. n. – 11 p. zrinyi Ilona u. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. 19 cm KAEÚ. SB-42434. Augusti 1922. Colocae die 6. – 15 p. . A. 1921. 3221. Colocae die 6. Imprimatur. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. . . egyházi hatóság helybenhagyásával. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája).. n.

osztálya részére. . kötet . – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. – [4] p. KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. M 719. . 1922. Imprimatur. Nr. III. kiadás. 1922. – Subotica. archiepiscopus.] (Subotica : Szent Antal nyomda).) RKEÚ 718. 15 cm SZB3–1170 722. 23 cm. Aprilis 1915.]. die 30. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. – 32 p. 1922. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1465. v. 720. elias Kuluncsics censor.p. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. Martii 1915. 11 cm I. Tud. Nihil obstat. 25 cm SZB3–1218 127 . kiadása 1925-ben. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. M 717. – 2. . – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Dusnok. n. [é. – 51 p.]. tag emlékezete Szentkláray Jenő l. április 24-én tartott összes ülésén. n. évi Karácsony ünnepei előtt. kiadás. – (Magvető Könyvtára . Coloczae. – Subotica : [k. 23 cm RKEÚ. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. kiadása 1932-ben.716. . június 21-22. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). die 3. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . – Subotica : [k. – 55 p. Leopoldus m. 1922. kiadása 1928-ban. I. : 15´12 cm. – 66 p. szám) OSZK 721. tagtól. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). kiadása 1915. XvIII. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. 6. Iv. felolvasta a M. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. n. – 4 p. – 10. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. Akadémia 1922.

– 12 p. Mathias Marton censor. 18 cm SZB3–302 726. 1923. 11 p. Gerson József rabbi / Gerson József. 23 cm I-ső sorozat 1. CsP-241 725. – 2. SB-7563. Nihil oblast. Ókanizsa. 1923. Mária Magdolna [A megtérés]. 23´15 cm RKEÚ 727. 1923). P. szám: A legnagyobb nyomor. 3. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). . 1. . Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . n. – Subotica : Kurir kiadó. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). november 20. CsP-67. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. .. J. M 128 . 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). vIII. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. . A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. kiadás. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. S. január 2.1923 723. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 17 cm Benne: A Kath. – 8 p. 4. – Husvéti kettős füzet. 1923. kiadása 1926-ban. szám: Az élet folyama. – [1924]. kiadása 1931-ben. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. szám: A leghatalmasabb szónok. o. . – 46 p.. – Bačka Topola. – Suboticán : K. 5. 3-4. évf. SZB 724. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. kiadása 1924-ben. – 5 füzet . CSávOSSY elemér P. – 10 p. kiadását nem találtuk. 2. 6. 4. 2. NEKBg. 30. szám: Az isten fiának arcképe. Csávossy elemér. – 84 p. 16 p.

NEKZg. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. vállalat mint Szöv. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. Musza P. : ill. . M 1924 732. mart. – 120 p. osztálya részére. 1923. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten.-vI. Blasius Hirka censor Nr. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Nr. 491. SZB3–68 129 . Nagypénteken (A keresztfa alatt). ugyanúgy mint az eredetin. osztályának római kath. Imprimatur Subotica.. 20 cm Nihil obstat. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. 1924. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator.728. . vállalat kiadása). SZB3–577 729. Nihil obstat. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. M. SZB3–715 730.[ór]. Könyvnyomdájában. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. – 15 p.[iedermann] M. Maji 1923. CsP-294. Nr 490. Blasius Hirka Censor. tanulói részére. CsP-212.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. 18 cm SB-45-663. 19 cm Nihil obstat. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. 17 cm fedőlapcím. – Subotica : Szent Antal nyomda. – 47. [1] p. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. CsP-340. 1923. vállalat kiadása. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. Imprimatur. . 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. SB-54862. – 48 p. a 10. die 10 Mai. 1923 Ludovicus Budanović. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. . Imprimatur Subotica. egyébként a kiadvány némelyikén. kiadást jelölik. : ill.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. 567. BeNeŠ. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. 1923. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. BMS 731. die 3. – 152 p.. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. 1923. Így fordulhatott elő. Subotica. Blasius Hirka censor. MAKáR. die 10.

– 132 p. 1924. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. OSZK 736. Imprimatur Sub. Ludovicus Budanović. RKEÚ. kiadása 1931-ben. ifjúság számára / fáncsy Antal. 1924 (St. – 302 p. – 62 p. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. . KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. . Kanizsa : Potisje-nyomda). fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). M 738. – 2. kiadás. kiadása nem került elő.733. 1924 (B.. 5. die 20-a Decembris a 1923.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). . – 29 p.-Topola : Kiadta az egyháztanács. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. szeptember 9. – [7] p. – 23 p. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923.). kiadása 1926-ban. . CsP-156 737. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. kiadás. 22 cm M 735. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. Királysági Református egyházmegye Somborban. évről / Szerkesztette D. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). – B. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. HázASULANDÓK KÖNYve. – Bačka-Topola : k. kiadása 1923-ban. 12 cm 1. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). fedőlapcím M 130 . 13´10 cm A ft. DÉvAY Lajos A St. – 3. Dévay Lajos lelkész. D. 4. Censor franciscus Petrányi. . BUDANOvIĆ. – Subotica : Szent Antal nyomda. . Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. 1924. 2. n.

részére az 1. 19 cm OSZK 743. [3. Leonardus Hegedűs. Julii a 1924. 1924. Suboticae. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. CsP-337 1925 744. Ludovicus Budanović Admin. Blasius Hirka censor. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. 1924. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. anyagával. Budanović m. BMS./1923. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. 1532/924. kiadása 1917-ben]. NEKBg. 29. 1924. CsP-239. censor. 1924. kiadás. – 7 p.J. Administrator Apostolicus. kiadás. 30. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. . 2. . 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. OSZK. 1258[!]). Imprimatur. – 36 p. 32 p. – 48 p. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. Imprimatur. . . – Subotica : Szent Antal ny. mošorini lelkész. . VKSz. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk.739. franciscus futó censor Nr. NOv. PKSZ 742. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. 1924. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. s. Apostol M 741. oszt. – 55 p. Nr. myomán írta Quotidián Lajos. Ludovicus Budanović. mošorini lelkész. . 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. – 3. 13´10 cm Nihil Obstat. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. SB-43896. 2419. oszt. Suboticae. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). Nr. – 352 p. 12 cm Nihil obstat. M. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. Suboticae. Apostolicus Administrator.. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. – 6. die 18. a. L. CsP-100 131 . Novembris 1923. p. SZB3–683 740. kiadása 1912-ben. Imprimatur. 1924. 5.

1925. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. OSZK. vö. 1925. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. Mészáros Béla. BPÚ-1434. bíróságainak és Szomborban 1925. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. 1. rendeletével. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. SZB3–748 749. . . 25. sz-ból. – 3. 11´7. M. 1925. LACKNeR János A suboticai ágost. Hitv. – 102 p. a „Hitélet” főszerkesztője. – h. OSZK. aug. . n. [1] p. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 4–9. – 24 p. 1925). – 22 p. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). sz. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla].. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. M 750. – [4 nepag] . 1925. SB-43053. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Kiadása nem került elő [1922].5 cm 132 . SB-39796. 4. evang. 5. n. templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. – 47 p. 2. a. február hó 6-iki 222. 17 p. kiadása 1915-ben. lelkész. . VKSz. PKZR. E. bővített kiadás. – Subotica : Minerva Ny. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. 2 lapos aprónyomtatvány. . : k. kiadása 1932-ben. – 2. – 54. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. febr.745. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. 1925. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). . : ill. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. 746. kiadása 1928ban. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. SZB3–674 747. kiadás. CsP-224... 14 cm OSZK. SB-47605 748.

Imprimatur. – 32 p. SB-3884. p. . [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. – Subotica : Alfa. ezer. – 15–16./1924. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. Apostol. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája).A ft. sz. Suboticae. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. Lajčo Az 1926. BUDANOvIĆ. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. – 44 p. M 752. fedőlapcím. – 22 p. M. sz. Ludovicus Budanović m. a. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). SZB3–112 754. – Bačka Topola : Kiadta: f. – 158 p. – 32 p. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. ájtatosságok. elmélkedések. sz. 1925 (Rajčić e. imák és énekek Szent József tiszteletére. SZB3–113 755. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). A. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. M 751. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. a. Admin. A. – 2. sz. BUDANOvIĆ. 380/1925. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. 2670. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. . NEKBg 133 . 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). – Subotica : Alfa. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. Könyvnyomdája). évi jubileumi nagy búcsú. Alfonz nyomán. kiadás. ára 2 dinár.. Nr. Januarii 1925. fedőlapcím. SZB3–263 756. die 2. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. : ill . 14 cm SZB3–1169 1926 753. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. . 600/1926. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. – 16 p. .

1926. 5. plébános. BPÚ-1433. kiadása nem került elő. RKEÚ. Nihil obstat. .985/1926. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. lelkész. : ill. Imprimatur. PKSZ. Ludovicus Budanović. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. CsP 758. sz. [1926]. kiadása 1937-ben. A. NEKBg 759. bíróságainak és Debeljačan 1926. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. Nr. – 270 p. NEKZg 761. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 1. kiadása 1924-ben.757. 16´12 cm No. – 121 p. 6. Ludovicus Budanović Protonat. . kiadás. Maj. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). . M 134 . TLZr. – 4. admin. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. Leonhardus Hegedűs. Imprimatur. SB-18847. esperes plébános. 2.. Igazgató zatskó Alajos). 1008–1926. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. – 116 p. – 14 p. – Bačka Topola : Kiadta: f. M 760. Apost. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1926. apost. kiadása 1931-ben. . fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. SB-18633. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. Suboticae. kiadása nem került elő. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. aug. 30 cm CsP-162. 3. kiadása 1923-ban. 1926 (Subotica : Horváth József). 6. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. M. 7. M. – 16 + [2] p. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. 1926. Admin. .

– 152 p. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. M 764. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. 1926. 2808/1926. XIX. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. kötet . 1926.762. A. T. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. [1926]. – Szubotica : A szerző kiadása. – 62 p. ill. vállalat. Minden jog fenntartva. . – 64 p. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. 14 cm M 765. CsP-339 767. STeINeR vilmos emlékbeszédek. osztálya részére. 1926. – 47 p. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . – Subotica : Szent Antal Nyomda. Nr. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). Imprimatur. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). imák és énekek Szent József tiszteletére. 1926. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. KISS M. – velika Kikinda. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. Assisi szent ferenc / Kiss M. . 20´14 cm Nihil obstat. – 132 p. 20 cm Nihil obstat. franciscus Petrányi censor. . (felolvasta A M. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. . Nr 490 Blasius Hirka censor. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic.– 14 p. tag. Zsidó Lexikon 769. A. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. . ájtatosságok. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. szám) OSZK 763. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. elmélkedések. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. 10. . 1926. 13 cm OSZK-K 766. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6.

pr.. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor. Kovácsy Sándor. 1925. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. fűzve M 774. Imprimatur Datum zagrebiae. Dr. 17 cm fedőlapcím. 23 cm A szöveg német nyelven is. pr. 921/1925. Szabó zoltán. évi augusztus hó 1-től 1926. M 773. – 2. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. – 79 p. Provinciarius Generalis. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. 14 cm. szeptember 15. – 16 p. . KISS M. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. – 160 p. leporelló. – Subotica : A szerző kiadása. [záRSzáMADáS] „Dr. m.H. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. : térkép ill. Assisi Szent ferenc / Kiss M. n. S. BPÚ-113. RKEÚ.. Imprimatur. op. SB-347. Gradska Štamparija. – Novivrbas : Az S. – 144 p. Subotica].a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. A. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. 3258.. 1927 (Subotica : e. – 8 p.T.S. NEKBg 772. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. A. 1927). 17. Antonius fáncsy. Suboticae. – [zágráb] : k. Bernat Singer”. [1927]. die 5. VKSz 1927 771. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1 ill. Rajačić [nyomda]). episcopus Consecratis. . 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. 20 cm 136 . Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. maii 1927. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. franciscus Salis. Ludovicus Budanović protonot. CsP-370 770. kiadás. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. admin. 4° SB-25443. – Subotica. [1926].. – 115 p. jun. 1927. No. censor. Nr. H. 1 tábla kép .

000) 5. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. 1927. NEKBg.. : Léderer-nyomda. NEKZg 777. 14 cm A főtiszt. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. SB-44443. – 2. . adott engedélyével. – 16 p. mint Szövetkezet nyomdájában). QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. kiadása 1928-ban. . kiadás. NEKBg. engedelmével. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776.] (H. Léderer . – 32 p. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. PKSZ. a „Hitélet” főszerkesztője. 16° 3.Nihil obstat. p. a. vagy irgalmasságának olvasója. SZB3–583 775. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. BMS.] . fűzve fedőlapcím M. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. Kanjiža : LédererNyomda).1927 . – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. NEKBg.500–10. 814 sz. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. – 96 p. [é. 520/1927. NEKZg. SB-39914. CsP-313 780. SB-48604. Imprimatur. – 10 + [1]. váll.nyomda. . A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. kiadás (7. 1927.). – [8 p. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. 1927 (St. 1927. jún. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. . év május 1-én. NEKZg 778. D.. n. 10 cm 137 . vagy irgalmasságának olvasója. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. SB-48605. NEKZg 779. Nr. n. franciscus Petrányi censor. 16° 4. – 16 p.

Apost. Imprimatur. 629/1927. PKSZ. .. M 783. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. hitbuzgalmi lap. 1686. Suboticae. alatt. 10 cm OSZK-K 782. Ludovicus Budanović. Blasius Hirka censor Nr. Blasius Rajić. 10 cm SZB3–1196 1928 784.Nihil obstat. – H. SZB3–21 785. Blasius Hirka censor. – 3. n. Imprimatur. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. 1928. – 72 + [1] p. Apost. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. p. – 79 p. . 1000 példányban. die 19. SHS. Bačka. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. Gen. die 13. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Ludovicus Budanović Protonot. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. S.. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). 1927. SZB3–1013 781. Asmin. : ill. Nihil obstat. mart. Protonat Administr. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). Énekeskönyv. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. PKSZ. 12´8 cm Nihil Obstat. 2. Nr. vic. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda).H. (1927). Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. Imprimatur. 109/1927. januarii. Kanjiža. Blasius Hirka censor. a „Hitélet” főszerkesztője. Takács ferenc. 1927. M. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. kiadás. . A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. Nr. die 11. Augusti 1928. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. – Kopács : Bibliakör. Bačka. : Kiadja a „Hitélet” c. – 79 p. Suboticae.S. 1 t. Suboticae. .) Magvető 138 . – 131 p. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. (febr.

titeli plébános. – 263. 1928. BMS 788. Katolikus szülők. A magyarnyelvű szentmise 2. n.786. 1928. [1928]. – 148 p. SZB3 790. – 64 p. Guttmann Simon főrabbi. . 216 p. Noviszád. – Subotica : Szent Antal nyomda.-G.. Imprimatur Lud. Cara Dušana 35 sz. Igazgató: zatskó Alajos). – Novi Sad : Druckerei. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. . : k. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. Budanović. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. – 18 p. censor. episcopus. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. SZB3–483 139 . 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. . 14 cm CsP-180. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. gyermekek.. 1 p. No. . n. 2006/927. 23 cm SB-18257. Lelki tükör 5. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. vI. alatt rendelhetők meg. BPÚ-1431. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. – h. Keresztény katolikus káté 3. episcopus fűzve M 789. 1928. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. munkaadók. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. oszt. – vI. CsP-144. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. Budanović. A. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr.und verlags. . a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. PKSZ 787. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája.

kiad. M 793. Imprimatur Suboticae. SB-39797. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. SZB3–749 794. egyházmegye Statisztikája 1928. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. NEKZg 795. 18 cm 1. 16 cm 3. H. nov.) Az egyházmegyei hatóság 1687.2684. kiadása nem került elő. 6. 1928. .791. – 15 p. – 12 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. die 26. Biztosítsd örök üdvödet 4.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 3. 1927. Apost. 1928). (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 23 cm A szöveg német nyelven is. kiadása 1915-ben. sz. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. OSZK. kiadás (10. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. NEKBg. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen.000) SB-48606. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). episcopus. RKEÚ 792. Krisztus urunk sz. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda).000–15. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . 1928. . Adm. – 32 p. kiadása 1925-ben. október hó 25. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. a „Hitélet” főszerkesztője. 12 cm. Nr. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . . Kis Szent Teréz imakönyv (4. Ludovicus Budanović. kiadása 1932-ben. függelék: Az S. . – (XvI) p. a. 1928. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. – 4. 5. vagy irgalmasságának olvasója. királysági reform. kiadás) 2. és 4. – 47 p. 5. . 11 cm Nihil obstat. – 37 p. (Szent Antal Könyvtára . 1927-ben. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. sz. 1928. Skapuláré katekizmus 5. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. kiadás. Blasius Hirka Censor. Loyolai szent Ignác vize 3. – 4. k. rendeletével. S. 2.

.6. Suboticae. M. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. Ludovicus Budanović. Bečkerek 1929. Az utolsó kenet 4. maji 1929. censor dioec. Blasius Hirka censor. 15´11 cm. 141 . Suboticae. NEKZg 799. apiscopus. 24. mint szövetkezet [1928].. Szűz Mária tisztelete 3. Takács ferenc. . 1262/1929. Takács ferencz áldozópap. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. Apost. Az UTOLSÓ KeNeT. S. Bačiensis. Kikinda : Radak J. – 15 p.) : A „Kath.és kegytárgykereskedése. Blasius Hirka censor dioecesanus. Okt. No. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr.Kanjiža : Léderer-Nyomda. – 24 p. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. – vel. – Starakanjiža (Bačka. – (Szent Antal Könyvtára . 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Kilenced Xavéri sz. Nr. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. – 315 p. ferenc tiszteletére 8. Szent Antal Könyvtára./928. P. die 24. M 797. . Imprimatur. Subotica die 4. 3 sz. 1929. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. die apr. 834/1927. vagyis a tökéletes bábat 7. NR. Imprimatur. vicarius generalis. Ludovicus Budanović episcopus. 1928).) Nihil obstat. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. Imprimatur. vel. maji 1927. – 63 p. Adm. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. – Subotica : Cservik nyomda. 16´10 cm Nihil obstat. H. Szerkeszti Dr. Ludovicus Budanović episcopus. 1530/1929. . Nihil Obstat. 1928. Hitélet” könyv. S. Aranykulcs az égbe. Megjelentek a következő füzetek: 1. Szent gyónás és áldozás 2. SB-45343. 1929. [1928] (St.

egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. dec. 22´15 cm Kelt Rómában. BPÚ-945 804. BB-834 803. budapesti-kamaraerdői lelkész. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. PKSZ 800. – [4] p. érsekeknek. . – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R.k. prímásoknak.-T. 1929.]. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. – 8 p. kath.Hirdetés. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. engedélyével. 31. SZB3–124 801. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. BUDANOvIĆ. [1929]. OSZK. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. – Subotica : [k. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. . 1929. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). plébános. püspököknek. 12 cm 142 . 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. 1929. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. . 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl.. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. – 16 p. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. – 190 p. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. Krisztushoz hű. 17 cm SZB3–303 802. n. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. – 47 p .

– 4 p. 1929. Nr. . die 11. 143 . 13 cm Nihil obstat. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). Horváth nyomdája). Imprimatur. sz. – 8 p. a. Hirka censor Subotica. die 18. . Ludovicus Budanović m. episcopus. Subotica. 910. egyházi hatóság 3528/1929. Suboticae. 11´8 cm 681-1930 sz. M 1930 808. engedélyével. Kétoldalas szöveg. – Mosorin : A szerző kiadása. engedélyével. adm. Imprimatur. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. B. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. – Szubotica : Szent Antal nyomda. 1930 (Subotica : J. CsP-106. SZB3–252 809.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája).fedőlapcím A bácskai ft.] M 805. Budanović eppus. k. Nihil obstat. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. Blasius Hirka censor. . Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. a „Hitélet” főszerkesztője. Martii 1929. – 78 p. 1924. die 10. apost. febr. Blasius Hirka censor dioecesanus. Imprimatur. kiadása nem került elő. Subotica. 12 cm 1375/1930. 1930 (B. Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedése. L. M. Martii 1929. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. fedőlap nélkül. . sz. jóváhagyásával. párizsi. egyházhatósági engedéllyel. 3. 16 cm CsP-300 806. – 31 p. sz. CsP-374 807. [Az 1925-ös. die 19. Martii 1930. die 14. plébános. – 8 p. 12´9. . kiadása 1931-ben. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. 2. p. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. CsP-316. Suboticae. Martii 1930. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k.

16 cm Imprimatur. 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. PKSZ. Imprimatur. Komlós Márton nyomása). – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. velika Kikinda RKEÚ 813. Hitélet” könyvkereskedésében. – 20 p. . NEKBg. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. Mayor József. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Antonius fáncsy censor. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. – [4] p. SZB3–801 814. administrator apostolicus Bačiensis. Hitélet” kiadása és tulajdona. jan. . – Subotica : k. N. [1930] (Subotica : Minerva d. 14. Ludovicus Budanović. n. HAMPeL ede. SB-18538 810. 23 cm RKEÚ 812. – 1. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). episcopus. Hampel ede segédlelkész . SZB3–1023 144 . CsP-320.. . Budanović Lajčo. MISSIÓS emlék. SB-18545 811. B. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. Subotica. – [feketics] : Magvető. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. 1930). XvII p. 1930. 1930. d. die 18.A „Kath. 15´10 cm Minden jog fenntartva. NEKBg. 1930. . Ad. dr. november hó 14. PKSz. . évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. – 30.). Suboticae. 1930 (Subotica : J. Megrendelhető a „Kath. Ap. : ill. 109. jan. Topola. Horváth). 1930. Mošorin (Jugoslavija). (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1929. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. OSZK. NEKZg. – 64 p.– 224 p. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. kiadás. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. 11 octobris a. Stara Kanjiža. Nihil obstat.

– 23 p. ápr. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). – 127 p. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Nihil obstat. die 29. Nr. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. [1930] (Novi vrbasz : H. a „Kath. Megjelent a Službene Novine 1930. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. Subotica. A kegyhely története. – 88 p. 1930. . Kapható: Róm. episcopus. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. 5. 23 cm Szerbül. 2853. évre. – 64 p. : ill. képek. . Keck János Zsigmond 818. okt. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. 12´9 cm Nihil obstat. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. Pleesz). A szerző engedélyével lefordította: Dr. Blazius Hirka censor. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. 17 cm egyházi jóváhagyással. . . kiadás.815. plébános. Suboticae. Budanović. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. kat. Septembris 1930. RKEÚ. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. könyvnyomdája. Háromnyelvű kiadvány.és kegytárgykereskedése. 1930. vö. – 27 p. 15´12 cm 145 . Nr. – 4. magyarul és németül. Utánnyomás tilos. Bl. – Bezdán : Győrfi I. 1930. 17´10 cm M 819. censor. Imprimatur. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. Ludovicus Budanović episcopus. administrator apostolicus. M 817. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . M 816. Odo Staudinger. 28-i számában. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. Imprimatur. Hirka. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. . Resch Ignác plébános. 2027/1930.

– Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. kiadása 1923-ban. 23 cm RKEÚ.. A „Kath. fedőlapcím PKSZ 1931 820. M. főrabbi / Gerson József. . 1931. 1074/1930. SZB3–265 821. censor ad hoc. 1931. 17 cm Édesanyám. M 146 . november hó 20. kiadása nem került elő. 11 cm Nihil obstat. aug. Ludovicus Budanović episcopus. november hó 13. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Z2. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 3. kiadása 1937-ben. Dr. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. 2. G. 1930. vel.). – 408 p. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). plébános. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. n. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny.]. kiadása 1926-ban. hálás fiúi kegyelettel. – 44 p. – Losonc : [k. Imprimatur. franciscus Brunet. Stephanus Kovács vicarius Generalis. – 5.-Moravicán. Nr. XvII . napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. SZB3–304 822. 1930. Leonhardus Hegedűs Nr. 1281/1931 Imprimatur. Hitélet” kiadása és tulajdona. J. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája).. – 10 p. kiadása nem került elő. 23 cm RKEÚ 823. die 4. 7. – 48 p. és 6. .Nihil obstat. kiadása 1924-ben. 5. Gerson Jónásné szül. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. XvII . [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. 1. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. 4. : ill. kiadás. Bečkerek.

SZB3–1017 827. 11´7. Imprimatur. die 8 Julii 1931. – Mošorin : a szerző kiadása. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. 11´8 cm Nihil obstat. Adm. 2. Bačiensis. 1931 (Subotica : Globus nyomda). – 48 p. – 3. Ludovicus Budanović episc. Blasius Hirka censor. – 48 p. Suboticae. kiadása 1929. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Blasius Hirka censor. A szerző kiadása és tulajdona. – 6. SZB3–1016 828. Julii 1931. Imprimatur. kiadása nem került elő fűzve M.000– 20. . Subotica die 9. Ludovicus Budanović episcopus. Nr 2662. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. kiadás. Jugoslavija. die 9. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával.5 cm 147 . Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. die 14 aug. 11´7 cm Nihil obstat. bőv. . 1931. A többi kiadás nem ismert. Suboticae. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. 1. Nr. CsP-369. . kiad. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. – 32 p. Suboticae. SZB3–485 825. – 6. 1931. episc. Nihil obstat. Apost. . 2662. A szerző kiadása és tulajdona.824. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. [1931] (Senta : Unio). PKSZ 826. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. julii 1931. 1931 (Subotica : Globus nyomda). – 31 p. a „Hitélet” főszerkesztője. – 32 p. ekkor írta az előszót. Imprimatur Ludovicus Budanović. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). bővített kiadás (15. RÖvID. – Subotica : „Globus”.000). első kiadása 1927-ben. a „Hitélet” szerkesztője. . Megrendelési cím: Hitélet.

vicarius Generalis. – 63 p. szerkesztő. kiadás. . egyházi Hatóság engedélyével. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. fűzve Ua. NEKZg. Imprimatur! vel. febr. M 148 . – [Szabadka : k. n. SZB3–75 831. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. KeCK J. kiadása 1928-ban. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. é. Stephanus Kovács vicarius Generalis. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). PKZR 1932 830. SZB3–699 833. 16 cm M. – 5. Nihil obstat. – 63 p. Bečkerek. fűzve SB-44712. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. [1932] (Subotica : Globus).Nr. M 829. 181/1931. Stara Kanjižan. plébános. – [4] p. die 12. 13 000 pld.]. Bečkerek. p. Magvető. Imprimatur! vel. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. 32. A szuboticai ft. p. – Subotica : A Hírnök kiadása. kiadása 1915-ben. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 1932. 419/1931. készült Bartusz András nyomdájában. Carolus Gutjahr censor ad hoc. n. zsigmond vigasztaló énekek. : k. kiadása nem került elő. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. NEKBg. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. 1931. CsP-38. . kiadása 1925-ben. 3. 1. 2. – h. 16° Nincs feltüntetve a szerző. terjedelemben. A „Kath. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. Ismereteink szerint Mészáros Béla. – feketics. a. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. A ft. martii 1931. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). 1933. NEKZg. n. . SB-3716. 4. Nr. Stephanus Kovács m.. die 26.

– 12 p. 945 Imprimatur. Nihil Obstat. n. július hó 11. 1932. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. 1933). horvát és magyar nyelven. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. február hó 8. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. vö. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. SZB3–424 838. 23 cm RKEÚ. . 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. . . szám alatt. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. . magyar és német nyelven. . H.). Suboticae 1. – 68. – 69 p. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. . – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa.834. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. június 8-i számában jelent meg. n. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. Antonius vojnić Tunić censor. PKSZ 1933 836. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. – 31 p. ORDO eXeQUIARUM. 1933 (Subotica : ny. Háromnyelvű kiadvány. Jussu ordinarii Bačiensis editus. 1933. 1933. 1930. 23´15 cm RKEÚ. – 52 + 52 p. Pleesz).. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. – 4 p. – Subotica : k. M 835. M 839. 1932 (Subotica : Minerva). Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. 1933. – Subotica : zsidó hitközség. martii a. Nr. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.. M 149 . 23 cm Szerb. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Globus. Alpha Subotica. Xv p. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. RKEU 837.

. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). vel. Hitélet” Könyvkereskedés. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. dec. Imprimatur. – Stara Kanjiža : Kath. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. – 31 p.: Wátz Oszkár 842. . 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. – 43 p. [1933] (Subotica : Globus). die 14. – Novi Sad : Pilišer i komp. 14 cm A szerző sajátja. SZB 843. vö. 1965/1933. No. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).840. . 15 cm Nihil obstat. . számú engedélyével. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. 1933. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. Könyvnyomda. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. 1933. 14 cm OSZK 845. plébános. . – Subotica : Központi Oltáregyesület. WáTz Oszkár Szent vendel novena. 1933. – 65 p. 1934-ben is megjelent. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Kovács István. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. Hitélet kiadása. – 61 p. censor. vicarius generalis. 11´7 cm M 841. – 46 p. PKSZ 150 . QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. – Subotica : Központi Oltáregyesület.. Kasza Lajos. Bečkerek. kiadás. – 3. . 12 cm SZB 844. – 23 p..

. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. – Szubotica : ferencrendi kolostor. – 135 p. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. 1933.1934 846. Nr. okt. 1934. Körlevél : az országos egyház. 1934. Kasza Lajos. 34´21 cm M 849. 15 cm Nihil obstat. septembris 1934 P. die 26. Hitélet” könyvkereskedésében St. vel. 15´10 cm Nihil obstat P. vicarius generalis. a „Kath. Imprimatur. No. Bečkerek. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Megrendelhető: „Kath. Ludovicus Budanović epp. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 17. M. Kovács István. – 64 p.és kegytárgykereskedés [Štamp. – [2] p. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. 3726 Imprimatur Suboticae. Apollinaris Braničković Censor. 1934. SB-3715. – 71 p. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. . 1040 Imprimatur zagreb. Adm. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). censor. Lederer Mano]. dec. . die 14. SZB3–43 847. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. Ap. Augustinus Šlibar Min. Provincialis. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. 1965/1933. NEKZg 848. plébános. [MáSODIK] II. Nr. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). Hitélet” szerkesztője.

A szerző kiadása és tulajdona. Imprimatur! Suboticae. Egyház történelem. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. vel. CsP-111. RK. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. dec. Hitünk titka. .„Kath. A „Kath. Lélek ajánlás. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. – 51 p. – 36 p. Hitélet” könyvkereskedés. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. . – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. 20 cm Nihil obstat. 1935 (Subotica : Globus). Imprimatur. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. – Petrovgrad : K. – 7 p. . censor. 13´9 cm Nihil obstat. franciscus Petrányi censor. – 28+40 p. Stephanus Kovács vicarius generalis. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata.. – feketics : „Magvető” kiadása. – Subotica : Tena kiadása. 1934. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. Hitélet” könyvker. 4647/1935. 11´8 cm fűzve M 854. Imakönyv. KIS Sz. junii. Carolus Gutjahr. Halottak zsolozsmája. 1935. SZB3-579 855. Lederer). Megrendelhető a „Kath. –32 p. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. die 30. . . Bečkerek. SZB3–366 853. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. Jegyesek könyve. die 19. – 96 p. Nr. 1935 Budanović episcopus. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. n. kiadása és tulajdona. számú jóváhagyásával. No 1186/1934. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). 1935 (Subotica : Globus nyomda). 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Hitélet” könyvkereskedésben. Betlehemi út.

engedélyével. – 32 p. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). 951/1935. CsP-240. Dunavska banovina. Administr. sz. SZB3–618 858. – Novi Sad : A szerző kiadása. kiadás. 1935. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. SB-7936. fűzve PKSZ. . SZB3–685 860. 11 cm Nr. . KIS IMAKÖNYv. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. Apost. – 26 p. Jugoslavia M 861. plébános. 15 cm 153 . . : k. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. SZB3–635 859. – 64 p. – H. . M . 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. Címlap nélkül. CsP-213 857. . Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. . – 63 p. die 5. NEKZg. a „Hitélet” szerkesztője. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”).856. Mart. Ludovicus Budanović episcopus. – Stara Kanjiža : A „Kath. Hitélet” Könyvkereskedés. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). M. Suboticae. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. n. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. – 25 p. imádságos és énekes könyvéből. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – Bajmok : k. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). – 2. n. – 64 p. n.k. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. számú engedélyével. püspök. Imprimatur. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935...

die 14. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. P. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Megrendelhető a „Kath. [1936] (Subotica : Globus). Carolus Gutjahr. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. Révész Imre. . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. A „Kath. Nr. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr.Nihil obstat. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. plébános. 994/1935. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. Hitélet” Könyvkereskedés. Imprimatur! Petrovgrad. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. SZB3–129 865. Hitélet” könyvkereskedésében. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. 944/1935.T. . Stephanus Kovács vicarius Generalis. – 15 p.” RKEÚ 864. Junii. – Budapest : Korda R. die 21. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. . Hitélet” könyvkereskedésben. Csávossy elemér. 1936. fénykép) M 154 . Stara Kanjiža. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. Megrendelhető a „Kath. censor. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. A „Kath. Nr. Junii. – 32 p. 1935. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. számú engedélyével. 14 cm Nihil obstat. Stara Kanjiža. Carolus Gutjahr censor. 1935. 1936. – 56 p. – Subotica : Tena kiadása.. Petrovgrad. Lajčo Imakönyv : nagybőjti. IMPRIMATUR. húsvéti. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. – 176 p. . Stephanus Kovács vicarius Generatis. BUDANOvIĆ.

– 2. Imprimatur. bővített kiadás. PKSZ 870. Megrendelhető a „Kath. .p. . . 1936. SZB3–203 867. Minden jog fenntartva. . 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. Hitélet” könyvkereskedésben St. [4] p. – 240 p. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. – St. 15 cm Nihil obstat. Imprimatur. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Petrovgrad. Suboticae. Hitélet” könyvkereskedés. 3925/1936. BMSk. A „Kath. pünkösdi imák és énekek. NEKBg 868. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. kiadása 1926-ban Nihil obstat. apostolicus. húsvéti.p. CsP-88.dioec. i Drugovi). die 29. 939/1936. Nr. – 40 p. Nr. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. adm. episcopus. M. számú engedélyével. CsP-175. Petrányi franciscus. IMAKÖNYv : nagyböjti. [1936] (Subotica. Hitélet” könyvkereskedés. Imprimatur. – Szubotica : „Tena” kiadása. m. ájtatosságok. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 14´10 cm 1. Utánnyomás kivonatosan is tilos. 23 cm OSZK. 230/1936. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Carolus Gutjahr censor. SB-20361. Kanjižán M 869. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. 1936 (Subotica : „Globus”). vicarius Generalis. HB 155 . Ludovicus Budanović. Carolus Gutjahr censor. Stephanus Kovács m. – 64 p. Globus ny. : ill. Jan. Dinka P. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. plébános. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. A „Kath. – 124. 1936. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). Stephanus Kovács vicarius Generalis. Sept. die 5. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. die 29. – 32 p.). Stara-Kanjiža. Petrovgrad. elmélkedések.866. . WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. maja 1936. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Nr. cens.

engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. Hirdetés a Reform.. 1937. NEKZg. 20´14 cm 156 . SB-1240. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. Petrovgrad. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. 13 cm [egyh. – 276. XI. p. 999. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). . censor dioecesanus. . Az első osztály anyagával. Oblasti u Subotici br.. – 47 p. [1937]. Imprimatur.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). OSZK. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. – H. árvaházi Naptárban 1938. – feketics : Magvető. 4215. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. n. . – 380 p. – 48 p. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. die 6. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). vicarius generalis. Megrendelhető: Tena Subotica Iv. Ludovicus Budanović episcopus. SZB3–31 872. Suboticae. évre szóló kiadvány hátlapján. – 16 p. Apost. Admin. – 16 p. NEKBg. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. Imprimatur. venite. augusztus 14-16. 13´10 cm Nihil obstat. 3005/937. : K. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. CsP-11. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. franciscus Petrányi censor. Joannes Simsik. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. – [Szabadka] : Izdaje Duh. die 5 Aug. M 873. – vel. n. 1937.1937 871. 14 cm Nr. 23 cm RKEÚ 874. . Nr. Stephanus Kovács. Harambašićeva ulica 7. 1937. : ill. Oblast. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. M 876. Octobris anno 1937. . 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). Nihil obstat. 1937 (v.

1937.Nihil obstat eugenius varbai. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. cenzor. r. Nihil obstat franciscus Berton censor. NEKBg. dne 3. : Jelašić Pavle nyomdája). 1938. – 132 p. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. Kohlbrügge Nagypéntekre c. SZB 880. . M 881. BeNeŠ. aug. censor. horvátul és németül. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. – Subotica : Duhovna oblast. die 31. . 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. n. [1937] (Subotica : Grafika). [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. : k. . Subotica die 15 novembris 1938. 1938 (h. SB-3795. Ilija Anaković. n. – 16 p. . BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. godine. Br. v. ep. Msgr. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 16´10 cm A Dr. Lud. Ludovicus Budanović. 15´10 cm RKEÚ 878. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. [1938] (h. 5400. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. – 75 p. Budanović. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. Imprimatur. n. . 21268/1938. generalni vikar.). svibnja 1938. Imprimatur: Đakovo. BMS. : ill. – 47 p. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. évre. Megjelent ua. Suboticae. 487-1938. – 60 p. v. [1937]. Josip Sokol. r. BPÚ-548 877. Nr. M 157 . Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. episcopus. Imprimatur. 23 cm RKEÚ. RKEÚ 1938 879.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

32 1956 1.. n. 2. – Újvidék : Testvériség-egység. 3.). 4. 1. 29 1953 1.. 2.. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára. 2.. Sv. CSPL 920. 1953.. 3. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. CSPL 919. Hermann Élet Krisztussal. kötetéhez ([12] p. Sv. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. Sv. 4. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. füzet I. CSPL 1955 924. sz. köt. 2... 30 1954 1. fűzve M. 1953. 2. – vršac : evanđelje u svaku kuću. 34 1958 1. CSPL 1954 921. sz. BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.. sz. . 1954.Sv. Sv. . 1955 (Ny. 12 cm 2000 pld. 1954.. – 34 p. BIBLIAI TANULMáNYOK. – 48 p. 4. 1000 pld. 4. : ill. CSPL 922... veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . + rendkívüli kiadás Sv. – 144 p. sz. / Hermann Gschwandtner. 3. 3. 1954 (Subotica : Gradska štamparija). – 294 p. 31 1955 1. 3. 2. 33 1957 1. CSPL 923..).) fűzve 268:282 CSPL 164 ... SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. GSCHWANDTNeR... RIBAR. – 37 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. sz.

–dec. 17 cm 5000 pld. CSPL 929. 1956. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 1955. . ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra.. kötetéhez ([12] p. 1955. BIBLIAI TANULMáNYOK. – 35 p.) 1957.) fűzve 268:282 CSPL 926.. HázI áHÍTAT. CSPL 1956 930. – H. . (1–4. máj. (1–12. (1–12. füzet II. . – 304 p. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. n. 1955 (Ny. jan. – 242 + 12 p.–dec. ápr.–ápr. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. / Hermann Gschwandtner. – 24 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – vršac : evanđelje u svaku kuću.)..) 1959. jan. IMAfÜzeT.. 1955. 1956. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház.) 1958. Hermann Élet Krisztussal.925. 1955. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. 2. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. 5–12. CSPL 931. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955. 1955. köt. – feketics : Református egyház. GSCHWANDTNeR. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. . CSPL 165 . : ill. 20 cm 200 pld. n.–dec. n.–dec. jan. jan. – 33 p.) 1956. (4–12.) CSPL 927. : k.–dec. (1–12.

932. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. CSPL 934. CSPL 936. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . CSPL 166 . – Subotica : a szerző kiadása. BIBLIAI TANULMáNYOK. 20 cm. 1958. – 36 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 66 p. 1957. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1956. . . 1957. 20 cm 10 000 pld. fordította Sabo Stevan. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. papság kiadása. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. – 16 p. CSPL 1958 937. CSPL 935. Anton : fordította Sabo Stevan. – 36 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. k. 1957. – 16 p. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. . – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. . . LOReNCIN. 1958. CSPL 1957 933. – 56 p. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. 20 cm 15 000 pld. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. GOLUBIĆ. 1957 (Gradska štamparija). 30 cm Sokszorosítva 50 pld. CSPL 938.

. 20 cm 17 000 pld. CSPL 943. A SzeNTLÉLeK Isten. – Subotica : A bácskai katolikus papság. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. . 1958. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. : ill. 14 cm 50 000 pld. : ill. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. + XvI tábla . – Subotica : Duhovna oblast. CSPL 940. „Életforrás”. 1959. CSPL 167 . 1960 (Subotica : Panonija). .939. 1959. 1958. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 941. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 53 p. CSPL 1959 942. – 432 p. – 16 p. 1959. 14 cm 30 000 pld. . . – 59 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. imaés énekeskönyv. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 37 p. 20 cm 17 000 pld. HITÉLeT : katolikus imakönyv. CSPL 1960 946. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. – p. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. – 54 p. 20 cm CSPL 944. 1958 (Beograd : Minerva). CSPL 945. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. – 122 p. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. [1959] (Sombor : Prosveta).

szerk. 1961. CSPL 948. ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 1961. CSPL 1961 949. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. 20 cm 10 000 pld. 20 cm 10 000 pld. 1960. WITHe. – 432 p. HITÉLeT : katolikus imakönyv. GOLUBIĆ. – 136 p. . fordította Szalma Sándor. – 36 p. CSPL 168 . fordította ács Margit. CSPL 950. Póth Lajos.947. NIKOLICY. 1961. : ill. – 94 p. 20 cm 200 pld. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. – 199 p. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. – 220 p. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 952. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . 14 cm 30 000 pld. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. 1960. 20 cm 200 pld. 1961. CSPL 953. : ill. WITHe. . – 42 p. . – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. . Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. + XvI tábla . – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1961.

– Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. KRISzTUS a teljes írásban. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. CSPL 956. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. Temerin. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1963. CSPL 957. CSPL 959. – Subotica : Bácskai katolikus papság. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – Temerin : Župni ured. 1962. – 48 p. A KISPRÓfÉTáK. . 19 cm CSPL 961. CSPL 960. CSPL 955. – 93 p. 1963. NAGYHeTI szertartások. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 15 000 pld. . – 38 p. 20 cm 19 000 pld. – 36 p. 20 cm 19 000 pld. – 56 p. fűzve CSPL 1963 958. 1963. – 101 p. . .1962 954. Maršala Tita 348 10 000 pld. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). 1963. 19 cm CSPL 169 . 1962. 14 cm. – Subotica : Bácskai katolikus papság. – Subotica : Bácskai katolikus papság. : ill. . : ill. . : ill. 1962. – 49 p. : ill. – 32 p. 20 cm 15 000 pld.

: ill. 15 000 pld. župni ured svetog Križa. : 1965. . CSPL 1965 964. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. vI. CSPL 969. 17 cm 1000 pld. .: 1965. . Apostolica Bačiensis Administratura Nr. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. : 1965. 1965. – Subotica : temerini plébániahivatal. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára.1964 962. fűzve CSPL 170 . : ill. Suboticae. .adm. 22. ap. CSPL 970. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. 1965. 1964. CSPL 965–968. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. – 63 p. – 36 p. 17 cm 10 000 pld. CSPL 963. – 104 p. : 1966. + 12 tábla : ill. – vrbas : Rimokatolički župni ured. 20 cm 13 000 pld. Paulus Bešlić cenzor. odgovara Huzsvár László župnik. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. 1964. – Subotica : Bačka duhovna oblast. I. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 12 cm Nihil obstat. – Subotica : Rk. Iv. – 80 p. 1965 (Subotica : Panonija). 1965–1966. – 81–160 p. – 369–494 p. v. 1965. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 163&65. – 456 p. 20 cm 13 000 pld. . – 161–240 p. – 38 p. – 14 cm III. 15 000 pld.

– Subotica : Bačka duhovna oblast. . – 199 p. : ill. – 96 p. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. + 8 tábla : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1966–67 (Subotica : Pannónia).) Vászonkötés CSPL 976. . ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. CSPL 975. Szentháromság. Isten vendégsége. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. 1966. – Subotica : K. – 135 p. korm. 17 cm 1000 pld. Az APOSTOLOK cselekedetei. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). CSPL 1966 974. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. .. SzeRTARTáSKÖNYv : I. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. 2. 494 p. . – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 1965. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. 1965. Oltártitok. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 1966. n. A KeReSzTÉNY életmód. – 104 p. Az ősegyház élete. – 120 p. 21 cm 1. CSPL 972. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. 17 cm 1000 pld. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. . . – 116 p. Isten könnye. – 2 kötet . – 1967. – 344 p. kötet : 1966. 17 cm 1000 pld. – XII. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. (III–v. CSPL 171 . A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. 17 cm 5000 pld. Isten szíve. CSPL 973. 1965.971. 17 cm 10 000 pld.

PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. 17 cm 600 pld. CSPL 980. 21 cm 3000 pld. Subotica. – vrbas : Rimokatolički župni ured. 1966. fűzve CSP 1967 983. franjo vujković. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. . – 34 p. D. CSPL 979. 29 cm 600 pld. CSP 984. – 60 p. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. Az ÍGÉReT népe. . fűzve CSP 981. 1967. . CSP 982. – 99 p. mint istentől megbízott irányítónak örömei. . biskup. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1966.978. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. vINOWSKA. – 104 p. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. . 1966. CSP 172 . 6000 pld. – 383 p. 21 cm Nihil obstat. Imprimatur die 23. v. . 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). : ill. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. dijecezanski cenzor. O. : ill. – [1967]. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). – 110 p. – 100 p. 17 cm 1200 pld. 17 cm 600 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1966. 1966. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. – [Sombor : Prosveta]. . B. A KeReSzTÉNYeK.

– Noviszád : Keresztény Adventista egyház. CSPL 989. . – 40 p. 17 cm. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. – 117 p. CSPL 991. – vrbas : Rimokatolički župni ured. 1968. 1967.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. – 47 p. 20 cm 15 000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. fordította M[olnár] A[ntal].) 3000 pld. TOWeR. . – 128 p. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. fordította Szalma Sándor. CSPL 1968 988. 1967. 1968 (Subotica : Panonija). vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. – (A Hitélet kiskönyvtára . . LOReNCIN. . 20 cm 1500 pld. 20 cm 15 000 pld. – 58 p. : ill. 1968 (Sombor : Prosveta). . : ill. 2. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – 63 p. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić .985. : színes ill. HISzeK : ima. : ill. : ill. PeReIRA. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill.és énekfüzet. GOLUBIĆ. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . – 64 p. CSPL 990. 1967. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). 17 cm. CSPL 987. CSPL 173 . 1. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. . – Subotica : Župni ured svetog Križa. – (A Hitélet kiskönyvtára . . 12 cm 15 000 pld. CSPL 986. – vrbas : Rimokatolički župni ured.

Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. Matoš). : ill. CSPL 998. CSPL 994. 20 cm 15 000 pld. : ill. . – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. G. 1968 (Subotica : Panonija). – [27] p. 1968. : kották . – Subotica : Župni ured svetog Križa. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). – 32 p. CSPL 996. . 21 cm 8000 pld. – 79 p. – 116 p. A hit és Isten ígéretei. 1968 (Sombor : Prosveta). – 31 p. 1968. . CSPL 997. JAKAB apostol levele. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 142 p. . 17 cm 1000 pld. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. KáNON MISe = Canon missae. . : ill. – 32 p. CSPL 174 . – zagreb : Biskupske konferencije. CSPL 999. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II.992. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 20 cm 15 000 pld. 17 cm 1000 pld. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. . CSPL 995. – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. 28 cm 3530 pld. CSPL 993. – 103 p. 1968. 16 cm 1000 pld. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára.

ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. 20 cm 1000 pld. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. – 8 p. – [30] p. [1968] (zagreb : vjesnik). CSPL 175 . . CSPL 1005. : ill. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. – Szabadka : fel. 20 cm 1000 pld. 20 cm 1200 pld. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). 1969 (Sombor : Prosveta). : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. A te otthonod – boldog otthon! / M.1000. 29 cm 1500 pld. . CSPL 1003. 20 cm 500 pld. 1968. . : ill. – 18 p. : ill. GOLUBIĆ. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). BOGOMIROvIĆ. CSPL 1004. + [2] . . 20 cm 1200 pld. GOLUBIĆ. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. CSPL 1006. – 8 p. Bogomirović. 1969 (Sombor : Prosveta). . WITHe. – 83 p. vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. . – Subotica : Biskupski ordinarijat. CSPL 1001. – 179 p. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – 16 p. M. kiadó varbai Jenő. 1969 (Subotica : Panonija). ianuraii 1969]. 20 cm CSPL 1969 1002.

– 72 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. mely örök élethez vezet : [14–22. Az IGAzSáG. 1969 (Újvidék : forum). fejezet]. – Subotica : Biskupski ordinarijat. fejezet]. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. Az IGAzSáG. – 397 p. + 2 tábla . CSPL 1013. 1969 (Subotica : Panonija). ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. CSPL 1008. Matoš). 20 cm 1200 pld. mely örök élethez vezet : [8–13. 17 cm 30 000 pld. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. : ill. Az IGAzSáG. 16 cm 5000 pld. 16 cm 5000 pld. . [Bevezető Mátyás zvekanović]. mely örök élethez vezet : 1–7. 16 cm 5000 pld. 20 cm 400 pld. – 216 p. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . [1969] (Samobor : A. . Matoš). fordította Bartócz Ilona . . – 69 p. G. 1969. 1969 (Samobor : A.1007. CSPL 176 . CSPL 1012. mely örök élethez vezet. G. . – 2 + 139–216 p. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. 1969 (Sombor : Prosveta). : ill. CSPL 1010. – 100 p. Matoš). . CSPL 1011. CSPL 1009. vOILLAUMe. – 73–137 p. G. Az IGAzSáG. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. : ill. fejezet. . 1969 (Samobor : A.

– Subotica : Župni ured svetog Križa. CSPL 1971 1019. . 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. – 22 p. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . : ill.1970 1014. – 55 p. 16 cm 6000 pld. – 32 p. fordította Szabó István. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. Az eGYHáz és a világban való szerepe. CSPL 1015. . 12 cm 500 pld. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . 20 cm CSPL 1018. [1970] (Becse : Proleter). 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija).). : ill. 1971 (s. 17 cm 5000 pld. typ. SLANKAMeNAC. CSPL 177 . 1970 (zagreb : vjesnik). – 28 p. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. CSPL 1016. Keresztény Adventista egyház]. . LÉLeKáPOLáS. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. 1970 (Subotica : Panonija). – 70 p. 20 cm 10 000 pld. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . 17 cm 5000 pld. vALDIPORRO. : ill. – Osijek : Kapucinski samostan. . . – A harmadik magyar nyelvű kiadás. CSPL 1020. 1970 – 96 p. – 92 p. 1971 (Subotica : Panonoja). . – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház.

CSPL 1024. 1971]. CSPL 1025.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. 1971 (Szabadka : Pannónia). . CSPL 1027. . s. – 112 p. 1971 (Sombor : Prosveta)]. 1972 (Sombor : Prosveta)]. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. – 520 p. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. : ill. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. – vrbas : Rimokatolički župni ured. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. [1972. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. P. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. – 59 p. 17 cm 200 pld. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). CSPL 1022. CSPL 1972 1026. . . IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. 17 cm 1500 pld. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. Wilhelm Sundar Sing. – 70 p. typ. . 1971. CSPL 1028. ed. : ill. 1969. . A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. – Újvidék : [s. 17 cm 1100 pld. átdolgozott kiadás.1021.). a zarándok / Wilhelm Müller . 1972. – 704 p. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. 26 cm 178 . . 17 cm 500 pld. – 78 p. – 88 + [3] p. . [1971] (zrenjanin : Budućnost).]. CSPL 1023. 14 cm 10 000 pld. fordította Biberauer Richard . – második. – 32 p. + 14 p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. MÜLLeR. 17 cm 1500 pld. 16 cm 5000 pld. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház.

ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . CSPL 1032. – 64 p.. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. LeLOTTe. – (Jézus élete) 2000 pld. Krause Joseph és dr. . 1972 (Sombor : Prosveta)]. WITHe. 20 cm 8000 pld. 1972 (Sombor : Prosveta). 1972 (Subotica : Panonija). CSPL 1029. . – (A Hitélet Kiskönyvtára . – [vII. fűzve CSPL 1030. : ill. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . : felelős kiadó Békássy zoltán . 1972 (Szabadka : Pannónia). Pacsik]. . imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 79 p. fordította Szalma Sándor . n. [Borító. CSPL 1033. – 58 + [3] p. + 10 tábla : ill. . javított kiadás. 17 cm 1100 pld. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András.1600 pld. 4. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. 17 cm 5000 pld. – 240 p. kiadás. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. – K. 20 cm. 17 cm. : ill.) 5000 pld. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. CSPL 1034. . 21 cm 5000 pld. – 116 p. + [3] . – Beograd : Preporod. CSPL 179 . 1972 (Újvidék : forum). Király ferenctől. – 40 + 344 p. Az amerikai kiadást e.és kötésterv Borislav Topuzović]. A szerző rövid életrajza dr. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . – Újvidék : Rimokatolički župni ured. CSPL 1031. – 2.

ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. CSPL 180 . 21 cm 1000 pld.. – 165–172 p. 1973/1. 1972. 16 cm. – 1973.1035. CSPL 1038. – 100 p. 21 cm. – Beograd : Preporod. lecke) 6000 pld. szerk. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. – 32 p. 17 cm. – Subotica : Biskupski ordinarijat. CSPL 1040. CSPL 1039. – 78 p. WITHe. fordította: Szabados Mária]. 20 cm 15 000 pld. 1973 (Sombor : Prosveta). – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. CSPL 1041. eljövök hamar”. – 248 p. Milan Šušljić . : ill. bővített kiadás. lecke) 6000 pld. – 3. 1973 (Újvidék : forum). + [2] . [1973] (zagreb : vjesnik). + függelék . [1973] (zagreb : vjesnik). JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. . – („Ímé. Szalma Sándor. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. . Bibliai Tanulmányok . – 173–180 p. (Sombor : Prosveta). – (Bibliai levelező iskola . + [4] p. + 3 tábla színes képekkel . – 273 p. . – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. – (Bibliai levelező iskola .) 1100 pld. : ill. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 12 cm 15 000 pld. 21. + függelék . 1973 (Újvidék : forum). HISzeK : ima. 1973 (Subotica : Panonija). – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1973 1036. fordította Henne József és Kennedy Margit. eljövök hamar”. szerk. Iv. 22. CSPL 1037. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe .) 2000 pld.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. 21 cm. Bibliai Tanulmányok . KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. – („Ímé.

– (Murska Sobota : Pomurski tisk). 19. – (Bibliai levelező iskola . – 1973. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ.1042. CSPL 181 . Kartuzija Pleterje. 21 cm. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. – 189–196 p. Lecke) 6000 pld. – („Íme. Bibliai Tanulmányok . + [1] . – (Bibliai levelező iskola . ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – (Bibliai levelező iskola . 24. + függelék . 21 cm. : ill. 1974. 1973 (Sombor : Prosveta)]. 17 cm. 20.) 2000 pld. 1973 (zagreb : vjesnik)]. CSPL 1046. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. – (Bibliai levelező iskola . – 78 p. CSPL 1974 1048. 21 cm. II. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1043. + függelék . szerk. Preporod. 17 cm 500 pld. – 149–156 p. – [11] p. SzeNT NÉP. 23. CSPL 1044. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . 1973 (zagreb : vjesnik)]. . BOTKA József vigyétek az örömhírt. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – 157–164 p. – 181–188 p. – 90 p. eljövök hamar”. ÖRÖKÉLeT / [fel. . lecke) 6000 pld. + függelék . lecke) 6000 pld. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. lecke) 6000 pld. CSPL 1047. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. [1973] (zagreb : vjesnik). CSPL 1045. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. 21 cm. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. Wolf Dragutin.

A. – Subotica : Župni ured sv. szerkesztője Szalma Sándor . 27 cm 15 000 pld. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. 12 cm. a magyar kiadás fel. (Újvidék : forum). A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . 3/74) 1100 pld. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. CSPL 1053. 1974. CSPL 1050. . : ill. Bibliatanulmányok. 1974. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. – 520 p. CSPL 1975 1054. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . – 63 p. (Újvidék : forum). – (Íme. – 78 + [1] . 20 cm CSPL 1051. – Beograd : Adventista „Preporod”. fordította Szabados Mária]. 1975 (Subotica : Panonija). D. : ill.1049. . Újvidék] : znaci vremena . DeLAfIeLD. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . 1975 (Szabadka : Pannónia). [Keresztény Adventista egyház]. 1974. 1974 (Novi Sad : forum). 20 cm CSPL 1055. – [zagreb . fordította Apró eta. 20 cm CSPL 182 . – („Ímé. Križa. 1974. – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. CSPL 1052. A. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. 17 cm.) 1000 pld. – 32 p. . – 100 p. . . ellen G. hamar eljövök. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. 17 cm 1500 pld. 4. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). – 72 p. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. . – 126 p. Delafield.

– [Beograd . Keresztény Adventista egyház. – 501 p. eljövök hamar” . sajtó alá rendezte. „ÍMÉ. fordította Szabados Mária]. angolból fordította faragó József. – 418 p. WITHe. – (Hagyományaink . Újvidék] : Preporod . szerkesztője Szalma Sándor . . – 52 p. 17 cm.. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. CSPL 1057. – 102 p. . 1975. – („Ímé. – Beograd : Preporod. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. 1975 (Beograd : Preporod). – Újvidék : forum. 1975 (Novi Sad : forum). a magyar kiadás fel. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. – 85 p. – Szabadka : ferences Rendház. szerk. CSPL 1061.) 1000 pld. . 1976 (Subotica : Panonija). fűzve CSPL 183 . CSPL 1058. . a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . . BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . : ill. „URAM. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . Bibliai Tanulmányok . 1. 8 tábla : ill. 14 cm 3000 pld. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . 6) 5900 pld. elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . és Terrien S.1056. mit tudunk istenről.. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško .). Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. Kálmány Lajos gyűjtése . [sorozatterv Kapitány László . 27 cm 10 000 pld. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). Krause J. 1976 (Topolya : Népnyomda). fényképmellékletek Dormán László]. . – 24 p. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. fülszöveggel CSP FB 1060. : ill. 19 cm. 1976 (Újvidék : forum Ny. vászonkötés borítóval.] Katolikus Plébániahivatal. fordította Szabadka etelka].

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

– 31 p. – 1982. – 1987. – 1987. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – 1983. – 31 p. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. Újszövetség . Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. 3. 1. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1985. –– 1982. – (Az evangéliumok. – 31 p. 2. fordította Rencsényi Tibor. eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1985. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera .) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . – (Az evangéliumok. – 1982. – 31 p. – é. – 1985. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p.) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. a magyar szöveget beírta Sóti György . n. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Bauer ferenc. Újszövetség . fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1984. – 1987. – 31 p. – 1985. Újszövetség . fordította zsivánovity Róbert. – (Az evangéliumok. – 31 p. – 31 p.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . 6. – 1985. rajzolta Noel Gloesener . Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. Pierre Thivollier . – 31 p.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . – 1985.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . – 1982. – (Az evangéliumok. – 31 p. – 1987. – 31 p. – 1985. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1987.Mózes. Újszövetség . – (Az evangéliumok. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. 4. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1982. – 31 p. – 1982. Mózes. Xavier Musquera .) CSPL 1099. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. – 31 p. Újszövetség . Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . – 1985. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . szerkeszti Harmath Ká190 . fordította Rencsényi Tibor. – 1982. – 31 p. – 31 p. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. – 1982. 5. – 31 p. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – 31 p. Újszövetség . – 1984. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble.

: ill. fotók Dobai István]. [Adam]–MALINSKI. fűzve CSPL 1100. – (Isten népeinek története . – 2. Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. Teleki Béla . – 203 p. fűzve AK 1102. 21 cm fűzve CSPL 1103. AK 1101. Novi Sad : Agapé. . : ill. 29 cm. : ill. : ill. . AK 1104. : ill. zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . CSPL. – Novi Sad : Agapé. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. kiadás. – 31 p. [szöveg] M. a magyar szöveget beírta Sóti György . Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. szerkeszti Harmath Károly. Agapé. rajzok Sóti György]. – 129 p. változatlan kiadás. Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . – 31 p. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. BUJAK. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. Pierre Thivollier . p. Andrija Kopilović. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 2. : ill.roly. János Pál / [képek] A. 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). – 31 p. 8. [Mieczyslaw] II. 29 cm.) Képregény. GASTOLD. 11.13:929 Johannes Paulus II.. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . [fordította Lukáts Márta . Ivanka. [Mieczyslaw] Malinski . rajzolta Xavier Musquera.) Képregény. 3) Képregény AK 191 . . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. [Adam] Bujak . 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). 1982 (Čakovec : zrinski). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Maribor : ČGP večer). . 1982 (Ljubljana : Delo). fotókkal . rajzolta Xavier Musquera . Novi Sad : Agapé. [magyar fordítás Kárász Anna]. – (Isten népeinek története . Léner István. JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. – 64. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . . 29 cm.

[1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). Léner István. AK 192 . [Magyar fordítás Kárász Anna]. fordította Harmath Károly]. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 2. . Ivánka. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. – 520 p. Novi Sad : Agapé. : ill. (Kranj : Gorenjski tisk). – 31 p. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . fülszöveggel CSP-FB 1109. Mioczyslaw II. 1982 (Újvidék : forum). – 327 p. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. . 1982 (Ljubljana : Delo). kiadás. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. . Pierre Thivollier . : színes ill. [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . – 202 p. János Pál / Képek Adam Bujak . JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. Szöveg Mioczyslaw Malinski . 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. : ill. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. : ill. . Andrija Kopilović és Teleki Béla . vászonkötés borítóval. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . – 72 p. . 1982 (Čakovec : zrinski). fotók Dobai István]. 20 cm 2000 pld. MALINSKI. . rajzolta Xavier Musquera]. 29 cm. 22 cm CSPL 1110. Rajzolta Dino Battaglia . – Újvidék : forum. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. – 96 p. : ill. 1982.1105. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. [8] tábla : ill. – Novi Sad : ferences Rendház . Agapé. MARTeLLI. 4) Képregény AK 1107. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .

szerkeszti Harmath Károly. a magyar szöveget beírta Sóti György . 7) Képregény AK 1114. szerkeszti Harmath Károly. . – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. : ill. . 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. 1982 (Maribor : ČGP večer). Novi Sad : Agapé. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. 29 cm.1111. – 132 [10] p. Kartonkötés 235. rajzolta Xavier Musquera . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . . Pierre Thivollier . . 29 cm. Pierre Thivollier . – (Isten népeinek története . SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. a magyar szöveget beírta Sóti György . . fényképek Toni Schneiders . fordította M[olnár] A[ntal]. 1982. : ill. NIGG. Novi Sad : Agapé.3:929 francesco d’Assisi CSPL. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . a magyar szöveget beírta Sóti György . – 47 p. Pierre Thivollier . 29 cm. – (Isten népeinek története . 2. Pierre Thivollier . – (Isten népeinek története . 17 cm. szerkeszti Harmath Károly. . a magyar szöveget beírta Sóti György . 1982 (Maribor : ČGP večer). 5) Képregény AK 1112. fordította Mihály atya]. rajzolta Noel Gloesener . Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . PeReIRA. 6) Képregény AK 1113.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. AK 1115. : ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . – (A Hitélet kiskönyvtára . 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. – 31 p. : ill. 29 cm. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). szerkeszti Harmath Károly. + 36 színes táblával : ill. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – 31 p. – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. (varaždin : NIŠRO). Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . 9) Képregény AK 193 .

20 cm. Illusztrációk Sandro Corgi . . (Újvidék : forum).: Jézus Krisztus / Ill. franco vignazia . – [156 p. – 1985. Antonio Molino .1117.] 5. [szöveg enrico Galbiati.] számozatlan 2. 32 cm 2500 pld. – [27 p. [fordította Rencsényi Tibor]. köt. Olaszból fordította Boross István. [Szerk. 20 cm CSPL 1119.: A pátriárkák és Mózes / Ill. : színes ill. Harmath Károly]. – (Aktivitás : tematikus füzet . [olaszból fordította és szerk. vittorio Belli. köt. szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. köt. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 146 p.] 6. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé . 1982 (Maribor : ČGP večer). Sergio Molino. 1982. SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P.: Királyok és próféták / Ill. Sergio Molino. – 128 p. Antonio Molino . . Jarak : efekt). 2. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . enrico Galbiati . – Szabadka : Subotičke novine. – 31 p. 29 cm. [olaszból fordította Boross István]. franco vignazia . judaizmus / Ill.: Az ígéret földjén / Ill. Harmath Károly]. 4. szerkeszti Harmath Károly. elio Guerriero. [fordító Gombár Imre]. . zagreb : Kršćanska sadašnjost. Pierre Thivollier . – 153 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .: vö. : ill. Antonio Sicari]. köt. rajzolta Xavier Musquera . Antonio Molino . [1982] (B. Boško Kovačević.: Számkivetés. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). köt. – (Isten népeinek története . visszatérés. Sandro Corsi. [olaszból fordította Harmath Károly]. – 1. – köt. – 1985. – [124 p. Petar Senić . – [124 p. . a magyar szöveget beírta Sóti György . Sandro Corsi. A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. köt. A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . 10) Képregény AK 1118.] számozatlan 3. 1. Antonio Molino. – 122 p. Berecz Sándor]. – 1983. 194 . [olaszból fordította és szerk.

– [Újvidék . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. AK 195 . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Pierre Thivollier . 1983 (Újvidék : forum). [ford. 29 cm.[olikus] Plébániahivatal. Sandro Corsi. . : ill. 1) Kartonkötés CSPL. 20 cm fűzve 398. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. Agapé. – (Isten népeinek története . 31 cm. – 18 db színes képeslap .41(497. illusztráció Sandro Corgi . 1983 (Maribor : ČGP večer).: Az Úr tanítványai / Ill. – [60]p. – 24 p. – (Isten népeinek története . [olaszból fordította Boross István]. rajzolta Xavier Musquera . 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). . Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban).] 2500 pld. Kartonkötés CSPL 1121. GALBIATI. 17 cm CSPL 1125. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. BMS 1122. köt.113 Skorenovac) CSPL. – 132 p. feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. Harmath Károly]. [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). . : ill. Bauer ferenc]. franco vignazia . enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . . Kršćanska sadašnjost. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . 1983. – Novi Sad : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. 15 cm CSPL 1126.332. 12) Képregény AK 1123. . 15 cm CSPL 1124. – [124 p. Novi Sad : Agapé. – Kikinda : Római Kat.7. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. – Leporelló : színes ill. 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk).

: ill. HázSzeNTeLÉS.. – Novi Sad : Agapé. Papírkötés CSP-FB 1130. – (vetés . 29 cm. – 29 p. III. 1983 (Maribor : ČGP večer). – 30 p.73(469 fatima) CSPL. . – Novi Sad : Agapé. . – 31 p. : ill. 17 cm. – 4. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. . – 152 p. 5. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. 17 cm. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. – Novi Sad : forum. . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .) CSPL 1129.1127.és énekfüzet / Szerk. 1. . 1983 (Novi Sad : forum). – [Újvidék] : Agapé. 14) Képregény AK 1132. : ill. – (vetés . . 1983 (Novi Sad : forum). 4 tábla kép : ill. 1983 (Subotica : Panonija). – 142 p. Novi Sad : Agapé. – (Isten népeinek története . – 205 p. 6.) VSPL. : ill. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból.. Harmath Károly. 17 cm. [1983] (Novi Sad : forum). AK 1128. HISzeK : ima. húsvét / P.–1984. főmunkatárs Sörös Antal. : ill. 17 cm CSPL. – (vetés . ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . AK 1133.) fűzve 231. : ill. HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . LOIDL. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. 25. 8´16 cm. 14 cm CSPL 1131. – Novi Sad : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. 1983 (Novi Sad : forum). AK 196 . [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. rajzolta Stephane Abadie . – Újvidék : Hitélet. 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). bővített kiadás. – 29 p.

AK 197 . . : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. CSPL 1135. – 130 p. 17 cm. – (vetés . . – Novi Sad : Agapé. WeST. a 24. fejezetet írta france Perko . [1983] (Novi Sad : forum). – 64 p. – 362 p. – 32 p. – 2. Jarak : efekt). rajzolta Pierre Decomble . Pazova : Ločki emil nyomása). : ill. 32 cm. Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. 1983 (Subotica : Pannónia). 29 cm. 1983 (Maribor : ČGP večer). 4. grafikai szerkesztő Sóti György. – Novi Sad : Agapé. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. . 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. és 25. 17 cm CSPL 1139. Novi Sad : Agapé. – 31 p. 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). 1983 (B. . kiadás. : ill. .1134.) CSPL 1136. . : ill. – 57 p. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. – (Isten népeinek története . – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. RHOTON. – 119 p. [olaszból fordította Boross István . fűzve CSPL. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . fűzve CSPL 1137. : ill. illusztrációk Sandro Corsi . . füzete alapján. szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. 1983 (Novi Sad : forum). Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . 1983 (St. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. LOURDeS-I KILeNCeD. – Novi Sad : Agapé. TeLeKI Béla Az újszülött. 1) Kartonkötés CSPL 1140. . – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . PÓSA László Az aratnivaló sok . 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. – (A Biblia és története . [magyarra fordította Kerényi Dénes . 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. : ill. 13) Képregény AK 1138.

1984 (Maribor : ČGP večer). 16) Képregény AK 1144. . : ill. – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. 20 cm. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. 29 cm. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta .053. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház].1984 1141. . franciaországban és Jugoszláviában (horvát. – (Isten népeinek története . . 21 cm fűzve 243 894.2) CSPL. Képek Rostić Margit. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 64 p. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi .1)-14 CSPL. AK. rajzolta Xavier Musquera . 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . rajzolta Xavier Musquera . – [125] számozatlan p. : színes ill. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 29 cm. BMS 1142. – 31 p. BIffI. : ill. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. – 134 p.511(497. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). : ill. szlovén és magyar nyelven). . 15) Képregény AK 1143. 1984 (Maribor : ČGP večer). 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Ill. franco vignazia. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. fordította Nemeshalmi István és Klára. AK 1145. .

– 318 p. április 29. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 21) Képregény AK 199 . . 23) Képregény AK 1151. Novi Sad : Agapé. 1984 (Maribor : ČGP večer). – 19 p. : ill. TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1984 (Subotica : Panonija). Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. – 31 p. WITHe. ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . . Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill. 15 cm fűzve AK 1147. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – Novi Sad : Agapé .1146. rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . – (Isten népeinek története . 29 cm. Újvidék : Preporod . rajzolta Michael Rancçon . szerkesztő Rencsényi Tibor. – Beograd . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1985 (Maribor : ČGP večer). Bačka Topola : Rkt. 22) Képregény AK 1150. [fordította faragó József]. fordította Nemeshalmi István és Klára . 18) Képregény AK 1149. zagreb . – (Isten népeinek története . + [4] táblaoldal . – (Isten népeinek története . – 31 p. : ill. eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . Plébániahivatal. fordította Rencsényi Tibor. : ill. fordította Rencsényi Tibor. 29 cm. Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . D. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . fordította Rencsényi Tibor. 29 cm. 1985 (Maribor : ČGP večer). Radosavljević. 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. – 31 p. . – (Isten népeinek története . 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). – 31 p. rajzolta Xavier Musquera . znaci vremena .

ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – 31 p. – [124] p. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. szöveg enrico Galbiati. elio Guerriero. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . . szöveg enrico Galbiati. – [124] p. : színes ill. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . illusztrációk Antonio Molino . [fordította Boross István].1152. illusztrációk Antonio Molino . – Novi Sad : Agapé. – (A Biblia és története . 31 cm. Sergio Molino. szöveg enrico Galbiati. – Novi Sad : Agapé. – [124] p. illusztrációk Antonio Molino . franco vignazia . 31 cm. Novi Sad : Agapé. Antonio Sicari . – [125] p. : színes ill. GALBIATI. Antonio Sicari . fordította Nemeshalmi István és Klára. GALBIATI. 6) 2500 pld. [olaszból fordította Harmath Károly]. [olaszból fordította Harmath Károly]. illusztrációk Sandro Corsi. Táblakötés AK 1156. 31 cm. – (A Biblia és története . elio Guerriero. elio Guerriero. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . Antonio Sicari . 2) Táblakötés AK 1154. GALBIATI. szöveg enrico Galbiati. elio Guerriero. Antonio Molino. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 29 cm. . GALBIATI. rajzolta Xavier Musquera . illusztrációk vittorio Belli. enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . – Novi Sad : Agapé. – (A Biblia és története . 7) 2500 pld. [olaszból 200 . Sandro Corsi. : színes ill. : ill. Antonio Sicari . . 3) Táblakötés AK 1155. GALBIATI. 1985 (Maribor : ČGP večer). Táblakötés AK 1157. 17) Képregény AK 1153. : színes ill. elio Guerriero. Antonio Sicari . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (A Biblia és története . [fordította Bauer ferenc]. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . – Novi Sad : Agapé. szöveg enrico Galbiati. . franco vignazzia . enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati .

Antonio Molino. – 144 p. – 116 p. : ill.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. rajzolta Pierre Brochard . . – [124] p. fűzve AK 1161. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. Léner István. – 11 p. 21 cm 400 pld. . Antonio Sicari . szöveg enrico Galbiati. 22 cm 5000 pld. : ill. visszatérés. – [124] p. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 24]) Képregény AK 201 . franco vignazia . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. . [fordította Kovács Gyula]. – 31 p. 1985 (Újvidék : forum). – (Életfordulón . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. . Kozmikus hő / Hendi I. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (A Biblia és története . 4) Táblakötés AK 1158. . : színes ill. 5) Táblakötés AK 1159. 1. AK 1160. I. fűzve 241. – Novi Sad : Agapé. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 1985 (Szabadka : Pannónia). [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). fűzve CSPL 1162. fordította Rencsényi Tibor . : ill. Ivánka. enrico Számkivetés. elio Guerriero. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. GALBIATI. – (A Biblia és története . illusztrációk Sandro Corsi. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. 1. szerkesztő Rencsényi Tibor. 21 cm. Novi Sad : Agapé. fiala M. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . [Josef] Heinzmann . [Isten népeinek története . 31 cm. HeNDI. Andrija Kopilović. Josip Pekanović].fordította Harmath Károly]. : színes ill. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. HeINzMANN.513 CSPL. 1985 (Maribor : ČGP večer). 31 cm. . [fordította Rencsényi Tibor]. 1985 (Újvidék : Agapé).

Nemcsak mint vendég . . Napsugár a Hermon hegyén . Szereplők és nem nézők . . . – 416 p. .1163. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fordította Lazić Hajnalka . – zagreb . 29 cm. . 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. – 108 p. – 80–96 p. a teremtő . : ill.. 1985 (Maribor : ČGP večer). Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . – Újvidék : Idők jelei.. . 19) Képregény AK 1164. – 1–16 p. – 240–256 p. – 96–112 p. . . . Isten törvényszékének tükrében . Novi Sad : Agapé. Skiverteks borító CSPL 1166. – 16–32 p.. . – (A Biblia Beszél. . 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. SLANKAMeNAC. vasárnap vagy szombat? . – 160–176 p. fel. – 144–160 p. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. – 224–240 p... . 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). . 202 . A kezdet . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . egy megmagyarázhatatlan tragédia . . . fordította zsivánovity Róbert . – 112–128 p.. A testvéri szeretet vallása . . – 31 p. kiadó faragó József.. Jézus az írásokban . . – [1–16] füzet. – 32–48 p. – 128–144 p. „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. . rajzolta Noel Gloesenen . – (Isten népeinek története . Jézus. SLANKAMeNAC. – 176–192 p.. [Újvidék] : „znaci vremena”... [Keresztény Adventista egyház]. – 208–224 p. [fordította Lazić Hajnalka]. . szerkesztő Rencsényi Tibor. A gonosztevők közé sorolva . 1985 (Subotica : Panonija). . . – 48–64 p. . – 192–208 p.. . Testvéreihez hasonló .. Centar za istraživanje Biblije . Örökké tartó. Az egyedüli igaz isten . Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . boldog élet . Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . – 64–80 p. : ill. A legszélesebbkörű ismeret . 1985 (Subotica : Panonija).

rajzolta Pierre Decomble . . Novi Sad : Agapé. – 31 p. . : ill. fedőlap Sóti György]. : ill. – (Isten népeinek története . érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. . – 15 p. HÜNeRMANN. – Újvidék : Agapé. 20 cm 7000 pld. 20) Képregény AK 1986 1168. fordította Nemeshalmi István és Klára . füzetes kiadása CSPL 1167. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. : ill. HA személyesen megismerhetnéd Istent. (Újvidék : forum). Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. Jarak : „efekt”). . 1985 (Maribor : ČGP večer). – 214 p. 1986. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). . CSPL 1170. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – 175 p. AK 203 . – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured.eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. 8 cm fűzve AK 1171. BUBALO. 29 cm. fűzve 235. szerkesztő Rencsényi Tibor. Az előző mű kivonatos.3:929 Johannes Capistranus CSPL. – 220 p. 1986 (B. [1986] ([Újvidék : Agapé]). 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . – Újvidék : Agapé. [fordította Kálmán Mária .

1987 (Novi Sad : Agapé). SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. 1986 (Novi Sad : forum). – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt.13 Ilok)(085) AK 1987 1176. . Agapé. – [12] p. . SveTILIŠTe sv. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). Ivana Kapistrana = Il santuario di s. 1987 (Újvidék : Dobra vest).9(497.511(497. : ill. – 3 füzet – : színes ill.13 Ilok)(085) 726. 17 cm CSPL 1175. – 42 p. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. – zagreb .1)-14 CSPL 1174. : Képek Jézus életéből. 2. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). 18 cm 271. : Jézus és a gyerekek. Novi Sad : Agapé. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. Plébániahivatal. füzet: Újszövetség 2. . : ill. : Jézus példabeszédei. János szentélye : Ilok. – [12] p. fordította Lukáts Márta . 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. füzet: Újszövetség 1. – [12] p. 3. 204 .1) CSPL. Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. BeRNOS De GASTOLD.1172. . rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. Novi Sad : Agapé. 27 cm Skiverteks borító 22. 1986. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . AK 1173. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. – [12] p.3(497. 17 cm Kartonkötés 894. : ill. Agapé. – 165 p. 24 cm 1. : ill. – Ilok : franjevački samostan . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . Johannes Kapistran = Kapisztrán szt.046(084. füzet: Újszövetség 3. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 520 p. . . – 129 p.

– 126 p. : színes ill. AK 1178. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . . : ill. [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. fűzve 232. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1987] (zagreb : vjesnik). 3. – (vetés . fűzve ISBN 88-7026-545-5 235.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. Clark . Harold W. – 109 p. Agapé. BILLINGS. 1987 (Újvidék : Agapé–forum). fACCO. . – 207 p. 17 cm. 1987 (Novi Sad : forum). 20 cm 20 . . 1987 (Beograd : Preporod). [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] .3:929 Antonio di Padova CSPL. illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. : ill.2) CSPL. [fordította Nagy József]. : ill. füzetenként. – 116 p. . 1987 (Novi Sad : forum). . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. CLARK. CSPL 1180. [Újvidék] : Preporod . Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . 19 cm. CSPL 1179. [olaszból fordította Harmath Károly .92(02. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. COOPeR. Agapé.053. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. AK 1182. Billings . – 45 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [Keresztény Adventista egyház].Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. J. [zagreb] . Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. 8. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . [fedőlapterv Sóti György]. – Beograd . – (Az Életszentség Nagymesterei .) 4000 pld. A teremtés csodái / Harold W.

HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 1987 (Maribor : ČGP večer). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . AK 1186. 1987 (Novi Sad : forum).73(497. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .37(497. 7.8(497.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL . 5.) fűzve 231.15 Međugorje) AK 1185. fűzve 231.5000 pld. AK 1183. – (vetés . rajzolta Pierre Brochard . Novi Sad : Agapé. 4. 29 cm. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. . 4. fordította Rencsényi Tibor. 28]) Képregény AK 1187. [a fedőlapot tervezte Sóti György].15 Međugorje) 248. [Isten népeinek története . – 68 p. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .15 Međugorje) CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . 1987 (Maribor : ČGP večer). – (vetés . 7. Novi Sad : Agapé. – 64 p. Novi Sad : Agapé. – 94 p. 1987 (Novi Sad : forum). 17 cm. . Novi Sad : Agapé. – 31 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . : ill.) 9000 pld. fűzve 235. – (Az evangéliumok : Újszövetség . .) Az utószó szerint második kiadás. [fedőlapterv Sóti György]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . : ill. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 29 cm.73(569.73(497. fordította Rencsényi Tibor. AK 1184. – (Az evangéliumok : Újszövetség . rajzolta Pierre Brochard . : ill. : ill.4) CSPL. [Isten népeinek története . HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly .15 Međugorje) 231. [fedőlapterv Sóti György]. Novi Sad : Agapé. 17 cm. 1987 (Novi Sad : forum). 27]) Képregény AK 206 . : ill. – 31 p.153. 19 cm.

illusztrálta Kákonyi Asztrik]. 19 cm. [Isten népeinek története . – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . AK 207 . fordította Rencsényi Tibor. 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az Életszentség Nagymesterei . 6. – 126 p. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29]) Képregény AK 1191. illusztrációk Mireille Négre]. 3. JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 1987 (Maribor : ČGP večer). JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. 1987 (Újvidék : forum). 26]) Képregény AK 1189.1188.3:929 Rita Casciani CSPL. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. Novi Sad : Agapé. . fordította Rencsényi Tibor. Novi Sad : Agapé. : ill. – 31 p. Novi Sad : Agapé. . LeMOINe. [Isten népeinek története . 19 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei . [fordította Barsi Balázs . : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. 1987 (Maribor : ČGP večer). Jo Szent Rita / Jo Lemoine . 29 cm. . Novi Sad : Agapé. 25]) Képregény AK 1190. 1. AK 1192. 2. [Isten népeinek története .) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. : ill. LeCLeRC. fűzve Jegyzetek: 109–123. – (Az evangéliumok : Újszövetség . rajzolta Pierre Brochard . 235. eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . rajzolta Pierre Brochard . JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .3:929 francesco d’Assisi CSPL. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 1987 (Novi Sad : forum). – 126 p. [fordította Sinkó ferenc . . : ill. rajzolta Pierre Brochard . 29 cm.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. : ill. . 1987 (Maribor : ČGP večer).

– (Scientia Christiana .) Név. – 102 p. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl.73(469 fatima) AK 1195. [fordította Rencsényi Tibor . – (vetés . fűzve 840-14 CSPL. katalógus 1000 pld. jegyzetek. – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. LOIDL. – 48 p. – 30 p. 1987 (Novi Sad : Agapé). eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . . 17 cm. 1987 (Újvidék : forum). fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . BMS (a közölt alakban) 1194. : ill. PIeRRARD. Gilbert le). – Novi Sad : Agapé. – 105 p. CSPL 1196.. [fedőlap Balázs M. XLI táblaoldal : ill. 1. 1987 (Újvidék : forum Ny. 1987 (B. AK (ott a rendszó: MOUËL. 5) fűzve 231. : ill.és tárgymutató: 263–276. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. 21 cm CSPL 1198. – 280 p. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . AK 208 . NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . . p. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. 1987 (B. szobrászat. . 20 cm.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. fedőlap Sóti György]. Le MOUËL. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. Jarak : efekt). Jarak : efekt).). fedőlap és illusztrációk Sóti György]. 1987 (Újvidék : forum). fűzve 282(091) CSPL..1193. – 30 p. Novi Sad : Agapé. Margit]. . 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. : 14 p. [fordította Hámori Győző . 24 cm Építészet.

17 cm CSPL 1200. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. BOff. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. 1987 (Újvidék : forum). n. AK 1988 1202. Simon Jenkins . [fordította Hammer András]. WATSON. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. Angela Toigo . . – Novi Sad : Agapé. Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé. 17 cm CSPL 1203. a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. – 189 p. TOIGO. . – Subotica : k. AK 1201. [fordította Rencsényi Tibor]. – Hajdukovo : Rkt. 20 cm 209 . 1988. 1800 pld. – 50 p. – 61 p. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). Angela Mary Isten és az egér / M.. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. + 40 p. . BOff. Plébániahivatal). 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232.1199. – 131 p. : ill. fűzve 820(73)-97 CSPL. – 82 p. 1988 (Novi Sad : Agapé). SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos.9:268 CSPL. : ill. Novi Sad : Agapé. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Leonardo Üdvöz légy. [fordította Hammer András]. melléklet . 1988 (készült az Agapénál). – Újvidék : Agapé. AK 1204. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. Mária / Leonardo Boff . [fordította Rencsényi Tibor . – 78 p. . a fedőlap.

+ v p. [znaci vremena . BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. [zagreb . – 106 p. – 24 p. 3000 pld. DAvIS. 15 cm CSPL 1210.eredeti címe: Ave Maria. [1988] (Novi Sad : Agapé). – 68 p. Thomas A. eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. Újvidék] : Preporod . 20 cm 20 000 pld. : ill. [fordította francz Mihály]. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. – Beograd . 1988 (Novi Sad : forum). 1988 (Beograd : Preporod). fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. – (Agapé Minikönyvek . Jarak : efekt). Keresztény Adventista egyház]. . AK 1207. – 84 p. . 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. 20 cm CSPL 1208. : kotta ill. 1) fűzve AK 1209. – Újvidék : Agapé. 1988 (Újvidék : Dobra vest). [Az Idők Jelei . [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. . AK 1205. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. [zagreb . . AK 1206. fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. 12 cm. – 65 p. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. ÉNeKeK éneke. – 50 p. Keresztény Adventista egyház]. 16 cm 2000 pld. – Újvidék : Agapé. . BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. Davis . – Újvidék : Agapé. GOLUBIĆ. Újvidék] : Preporod . – Beograd . 1988 (B. 1988 (Novi Sad : Agapé). . Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić .

SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István. 21 cm 2000 pld. CSPL 1216.2 CSPL. .73(497. Harmath Károly .15 Međugorje) 248. 1988 (Novi Sad : Agapé). .15 Međugorje) 231. – 27 p. 7.]. [1988] (Újvidék : Agapé). 17 cm. T[adej] vojnović.) fűzve 291. – Újvidék : Agapé. 17 cm 700 pld. 3) AK 1214. 1988 (készült az Agapénál). .1211. július 26–1988. : ill. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). AK 211 . – Adatok a fedőlapról 1200 pld. 12 cm. – (Agapé Minikönyvek . . – Novi Sad : KS – Agapé. : ill. AK 1213. – (vetés . július 25.37(497.511(497. . 1988 (Novi Sad : Agapé).8(497. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M.15 Međugorje) CSPL. . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. – 16 p. / Harmath Károly.1)-14 CSPL 1215. – Novi Sad : Agapé. : ill. 20 cm Címlap nélkül. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. – 128 p. AK 1212. – 16 p. 1988. : ill. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. Agapé. et al. fűzve 264-041.153. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. Kovács Gy. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. fűzve CSPL. – számozatlan [20] p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – [54] számozatlan . 17 cm fűzve 894.

. . . ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 1989 (Novi Sad : Agapé). Harmath Károly 2500 pld. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 139 p. AK 1221. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Újvidék : Rkt. 1989. 1989 (B. fűzve 235. 17 cm 4000 pld. 12 cm A kiadásért felel dr.1217. 1988 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – (Scientia christiana . Jarak : sokszorosítja „efekt”). BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc .13 894. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. 1988 (Újvidék : forum).113 Mali Iđoš)(091) CSPL. 464. AK 1218.3(497. – 34 p. Agapé . 21 cm. Agapé. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. – 59 p. 21 cm 3000 pld. : ill. . fűzve 243 CSPL. – 14 p. (78) p.511-2 CSPL. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. Bački vinogradi : Plébániahivatal. : ill. fűzve 262. AK 1220. Újvidék : Agapé. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. Plébániahivatal . 20 cm 1000 pld. . AK 1989 1219. 2. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna.3 929 CSPL. – XX. KS – Agapé. AK 212 . – Kishegyes .

BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. – Novi Sad : Agapé. fűzve CSPL 1225. Carlo Én. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. – BMS 1226. 18. 17 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei .) 213 . BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. Baranyi Alix. Jarak : efekt). [fordította Katona István]. . – 22 p. . 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). – 31 p. Keménykötés. – 685 p. – 119 p. – 93 p. – Novi Sad : Agapé. [1989] (Újvidék : Agapé).1222. = Püspökszentelés . fülszöveggel. BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. – Novi Sad : Agapé. borítóval. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . 19 cm. . vI. : színes ill. [1989] (Novi Sad : forum). ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. 1989 (Novi Sad : Agapé). 13 cm 3000 pld. . 1989. védőborítóval. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. . – Novi Sad : Agapé. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). 6. fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. BMS 1228. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. 1989 (B. 24 cm Bőrkötés. 17 cm 5000 pld. bőrkötés. – 248 p. Szabadka. BMS 1227. fordította Rencsényi Tibor]. ferenc / Carlo Carretto . – Újvidék : Agapé. – (vetés . . fűzve CSPL. CARRETTO. vI 1989. : ill. AK 1223. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). 18. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. AK. AK 1224.

AK. 1989 (Novi Sad : Agapé). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – 24 p. . . AK. BMS 1230. : ill.513 CSPL. 19 cm CSPL 1233. – (vetés . 1989 (h. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. BMS 1232. – 60 p. . BMS 1229.053. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). HOLDeR. HeINzMANN. – Novi Sad : Agapé. Agapé. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. [Josef] Heinzmann. AK. 17 cm. : ill. n. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. 6) fűzve AK. JáNOS PáL II. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. CSPL. – Újvidék : Agapé. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. 245. BMS 214 . fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. János Pál pápa) . – 30 p. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II.Eredeti címe: Io. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. francesco 2500 pld. : ill. 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. átdolgozott kiadás]. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . – [második. AK. 1989 (Novi Sad : Agapé). HázSzeNTeLÉS. BMS 1231.). 1989 (Újvidék : Agapé). IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. Novi Sad : Agapé. : k. [fordította Balassy Péter]. – 182 p. Rajzolta Nathalie vilain .2)-32 CSPL. . n. – [24] p.. .

1989 (Újvidék : forum). – 520 p. 2500 pld. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). – Újvidék : Agapé. 26 cm 15 000 pld. kiadás. – 73 p. április 16. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. AK. . KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. – 47 p. : ill. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. – A kiadásért felel Harmath Károly. 17 cm 3000 pld. BMS 215 .1) AK.046(084. . 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. AK. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő.]. – Újvidék : Agapé. Agapé. 22 cm 2000 pld. fűzve 243 CSPL. – 153 p. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 14 cm fűzve CSPL. . – 3. Kartonkötés 22. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . vecsernye. 1989 (Novi Sad : Agapé). KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. . füzete alapján. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. AK. 1989. Kartonkötés 243 CSPL. . AK. . – Újvidék : Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). Agapé. Agapé (készült az Agapénál). – 15 p. BMS 1235. AK. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. 1989. BMS 1240. . napközi imaóra. BMS 1236. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . BMS 1239. : ill. AK. : ill. fűzve 268:282 CSPL. – 96 p. 1989 (Újvidék : Agapé). BMS 1238.1234. fűzve 243 CSPL. – 78 p. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. BMS 1237. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé.

1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). a szent gyóntató / Alberto vecchi . Újvidék] : Preporod .2)(084. 13 cm CSPL 1242. = Biskupsko ređenje : Subotica. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . BMS 1245. A magvető 8. 21 cm. vI. 1989. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02.1) CSPL. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. – Újvidék : Agapé. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. Jézus velünk van 12. – 12 db számozatlan füzet : ill. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . STANTIĆ. vI. Gellért P. . 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. zakeus a fán 11. 14 cm 1. – (Az Életszentség Nagymesterei . . [belső használatra = za internu upotrebu]. veCCHI. Meggyógyult a beteg 7. ReUBeN. Kosár a folyóban 4.053. fűzve CSPL 1244. eltévedt bárány 9. [„Az idők jelei” . Apa és fiai 10. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. 1989. Alberto Lipót Mandić. Hallja meg mindenki 2000 pld. 1989 (Újvidék : Agapé). : ill. – 91 p. Keresztény Adventista egyház]. – Beograd [zagreb . 20 cm CSPL 1243. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. álomlátó József 3. 18. Az engedetlen Jónás 5. AK. Noé bárkát készít 2. Kisded a jászolban 6. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. Stantić Gellért. – 22 p.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries].1241. 1989. [fordította Leiszt József]. fűzve. – 74 p. 18. 7. Agapé. Istennek élt az emberek között / P. .

1990 (Ljubljana : Učne delavnice). ferenc / Carlo Carretto . Újvidék : Preporod . Carlo Én. – Novi Sad : Agapé. [fordította Katona István]. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. . – [Beograd .3:929 CSPL. CARReTTO. . WITHe. 1990 (Beočin : efekt). – 22 p. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . BMS 1250. . [olaszból fordította Harmath Károly].3:929 francisco d’Assisi AK. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. 19 cm. – (Én . Az Életszentség Nagymesterei . – 19 p. fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. : ill. BIffI.) eredeti címe: Majka Terezija AK. – 301 p. BMS 217 . 6) 500 pld. : színes ill. Keresztény Adventista egyház. – számozatlan [90] p. . GJeRGJI. 16 cm CSPL 1249. AK. – 119 p. zagreb . 9. BMS 1248. Idők Jelei . – (Az Életszentség Nagymesterei . CSPL. 1990 (Újvidék : Agapé). ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. BMS 1246. – Újvidék : Agapé. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). 19 cm. 21 cm CSPL 1990 1247. A. 1990 (Novi Sad : Agapé). Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . rajzolta franco vignazia . . [fordította Szarvas János]. – Újvidék : Agapé.2500 pld.

AK. LAINATI. 19 cm. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. 14 cm Kottákkal. – Novi Sad : Agapé. – 616 p. – Újvidék : Agapé. – [20] p. . Orčić S. BMS 1253. BMS 1254. sajtó alá rendezte Harmath Károly. 1990 (Novi Sad : Agapé). 1990 (Novi Sad : Agapé). bővített kiadás. Lovrec B. . : ill.) 5000 pld.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . 19 cm fűzve CSPL. fűzve AK. : ill. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 10. . 1990 (Újvidék : Agapé). 248. BMS 1252.. – 2. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . : ill.. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. Novi Sad : Agapé. – 191 p. 1990 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. [fordította Tűzkő Lajos]. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . – 187 p. – 155 p. . a szeretet apostola / Kárpáti Pál.159. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs .1251. 1990 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. A. 19 cm 8000 pld. BMS 1256. Kovács Gy. fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. 1990 (Újvidék : forum). 8. Agapé. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. KáRPáTI Pál Szent vince. átdolgozott. . 20 cm 2000 pld. Harmath K. – 135 p. bővített kiadás. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . AK. – Újvidék : [Agapé]. – [zagreb] . . – harmadik.. – (Az Életszentség Nagymesterei .[ároly].3:929 vincent de Paul CSPL. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. : ill.23 CSPL. BMS 1255.

– 126 p. . Morris Hit általi engedelmesség / Morris L.053. – Újvidék : Agapé. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. 1990 (Újvidék : Agapé). – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. – 131 p.511-14(082) 894. [fordította Ballásy László].09 CSPL. : ill. – Novi Sad : Agapé. L. 19 cm CSPL 219 . [Keresztény Adventista egyház]. LeMOINe. fűzve 235. AK.2)-32 CSPL. venden . [Újvidék] : Preporod . gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. 1990 (Újvidék : forum).5000 pld. 19 cm. . – 102 p. : ill. – 12 p. kiadás]. . rajzolta Szabó Marianne]. Jo Szent Rita / Jo Lemoine . – Újvidék : Agapé. [fordította Sinkó ferenc .511(497. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . fűzve ISBN 86-397-0146-6 894.3:929 Chiara d’Assisi AK. 2) 3500 pld. BMS 1259. AK.1)(02. – [2. – Beograd .BMS 1261. AK. BMS 1260. – Újvidék : Agapé. : ill.3:929 Rita Casciari BMS 1258.511. illusztrációk Mireille Négre]. 21 cm 3000 pld. 24 cm fűzve 894. 1990 (Beograd : Preporod). fűzve 830-97 CSPL. – 127 p. 1990 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. . Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . BMS 1257. veNDeN. . ROTH. 1990 (Novi Sad : Agapé). TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok.

13 CSPL. BAUeR. – (Az Életszentség Nagymesterei .9:268 CSPL. fordította Rencsényi Tibor]. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. BMS 220 . AK. : ill. János pápa előszó: p. 19 cm. BMS 1265. BMS 1991 1263. – 73 p. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. Gerhard M. . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. WATSON. [fordította Rencsényi Tibor]. AK. BeWeS. 2. GOLUB. Bauer. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. Simon Jenkins . fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. . 17 cm. . Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . Capovilla . 5.1262. Papagájketrec / Gerhard M. – Újvidék : Agapé. BMS 1264. 5–8.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. [az előszót írta francesco L. ISBN 86-397-0271-3 262.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . AK. – 189 p. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). [fordította Máté-Tóth András . 1991 (Újvidék : Agapé). eva Maria Kremer . – (vetés . a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . – 185 p. : színes ill. illusztrálta Redžek Georg]. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. . : ill. – Újvidék : Agapé. – [28] p.

14 cm 1. A magvető 8. 26 cm 10 000 pld. CSPL 1269. zakeus a fán 11.2)(084. más rendszóval jelölve vö. . Az engedetlen Jónás 5. álomlátó József 3. Szentírási szemelvények. Meggyógyult a beteg 7. . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. : ill. BMS 1268. – 166 p. – 94 p. BMS 221 . 1989 244(02. . – (Az Életszentség Nagymesterei . Kisded a jászolban 6. némi eltéréssel. Kosár a folyóban 4. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. BMS 1267. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. .) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. 4. – Újvidék : Agapé. 19 cm eredeti címe: Christ.053. fordította Barsi Balázs.1266. közös tokban Több kiadása volt. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). – Novi Sad : Agapé. – 520 p. Hallja meg mindenki fűzve. Apa és fiai 10. Krause és Samuel Terrien]. eltévedt bárány 9. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . HUBAUT. – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL.3:929 Pio da Pietrelcina AK. AK. Jézus velünk van 12. 1991 (Novi : Sad Agapé). – 12 db számozatlan füzet : ill. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. 1991 (Újvidék : Agapé). Noé bárkát készít 2. 19 cm. : ill.1) 22 AK.

1991 (Újvidék : forum).] (Újvidék : Agapé). 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. . 19 cm. AK. . BMS 1275. – 91 p. 1991. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . vecsernye. napközi imaóra. 15 cm 10 000 pld. fordította vácz Jenő S. Agapé. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . 1991 (Tótfalu : Logos).1)-32 CSPL. – 207 p.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. – Újvidék : Agapé. . . . 19 cm Papírkötés CSPL 222 . 11. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. BMS 1273. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. AK.511(497. MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . – (Az Életszentség Nagymesterei . J. – 142 p. AK.1270. 1991 (Újvidék : Agapé). LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1271. AK.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. – 5 p. : ill. – Újvidék : Agapé. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). MAURIAC. . – 142 p. kompletórium egy hétre. – 32 p. 14 cm CSPL 1272. [fordította Tűzkő Lajos]. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. BMS 1274. 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. – Újvidék : Agapé.

José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. – 8 p.] (Újvidék : Agapé). : kottákkal .1 CSPL. BMS 1281. 1991 (Újvidék : Agapé). SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. . 14 cm 15 000 pld. BMS 1278.2)-97 CSPL. BMS 223 . . – 5 p. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. – [zagreb . NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. 20 cm 500 pld. AK. – 9. 1991 (Újvidék : Agapé). – 38 p.1 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. BMS 1279. Agapé. fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. AK. 1991. zagreb : Kršćanska sadašnjost. – Újvidék : Agapé.1276. AK. Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 20 cm 500 pld. BMS 1277. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. [María] Sánchez Silva . : kottával . [José] M. [fordította Komáromi Borbála]. AK. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly].] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék : Agapé . fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház.053. – Újvidék : Agapé. 1991. – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . – 207 p. . – 72 p. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. 1991. 1991] (Újvidék : Agapé). Újvidék : Agapé. SANCHez Silva. AK. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. : ill. : ill. : kottával . p.

– Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. 9. CSPL. AK.13:929 Pius XI. 17 cm. Benedek pápa : századunk pápái / Török József.) fűzve 262. – (vetés . 12. CSPL. BMS 1288. 17 cm. – 32 p. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. BMS 224 . .13:929 Pius X. 13.13:929 Leo XIII. – (vetés . – 63 p. . – (vetés . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 14. BMS 1286. CSPL. TÖRÖK József XXIII. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). 10. – Újvidék : Agapé. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén).) fűzve 262. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). Leó pápa : századunk pápái / Török József. – 32 p. 17 cm. 17 cm. – 32 p. – 32 p.) fűzve 262. 17 cm. TÖRÖK József XIII. BMS 1284.1282. 1991 (Újvidék : Agapé). – 32 p.) fűzve 262. CSPL. . – Újvidék : Agapé. BMS 1285. SzeNT JÓzSef KILeNCeD. – 32 p.13:929 Giovani XXIII. . János pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé.) fűzve 262. 11. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 17 cm. CSPL. TÖRÖK József Xv. . TÖRÖK József XI. TÖRÖK József XII.) fűzve 262. – (vetés . – Újvidék : Agapé. 15 cm CSPL 1283. AK. . TÖRÖK József X. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Pius XII. CSPL. .13:929 Benedikt Xv. – (vetés . BMS 1287.

) fűzve 262. . a szent gyóntató / Alberto vecchi . – 71 p. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 22 . – Újvidék : Agapé. János pápa : századunk pápái / Török József.511(02. CSPL.053. : ill. AK. a szerző rajzaival. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. János Pál pápa : századunk pápái / Török József.) fűzve 262. – (Az Életszentség Nagymesterei . BMS 1291. 25 cm 3500 pld. – Újvidék : Agapé. – (vetés . 17. – (vetés . BMS 1290.13:929 Paulus vI. Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. AK. CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). B. 15. .3 CSPL. – Újvidék : Agapé .3:929 Mandić. – Iv. – Újvidék : Agapé. CSPL.2)-32 CSPL. AK.) fűzve 262. – Újvidék : Agapé . 1991 (Újvidék : Agapé). AK. L. Alberto Mandić Lipót. – (vetés . – 32 p. – [2. – 32 p. – 91 p. AK. : ill. TÖRÖK József I.13:929 Johannes Paulus II. TÖRÖK József II. AK. – 32 p. – Újvidék : Agapé. 19 cm. 17 cm. 17 cm. kiadás]. . . : kották . BMS 1294. [fordította Leiszt József]. TÖRÖK József vI. 209 p. .0:271. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. 16. veCCHI.13:929 Johannes Paulus I. BMS 1293. esztergom : ferences Rendház. 1991 (Újvidék : Agapé).1289. 17 cm. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . 1991 (Újvidék : Agapé). Pál pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1292.

L. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. AK.1295. Szeged . 21 cm Selyemkötés 895. AK. . 1992.] (Újvidék : Agapé). 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. ha nem – én jövök” / Morris L. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga).3 CSPL 1300. ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly].) 3000 pld. – (ferences források . ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. : ill. . 22 cm 8000 pld. fedőlapterv Palkovics János]. Keresztény Adventista egyház. a Minorita. 14 cm CSPL 1298. . 1992 (Tótfalu : Logos). 1991 (Beograd : Preporod). fűzve 271. – 121 p. – [Újvidék : Agapé. [A szerző rajzaival]. 1992 (Tótfalu : Logos). : ill. francisci) / [fordította Balani György . veNDeN. . Újvidék : Preporod . WRIGTH. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. venden . – Újvidék . – 32 p. – Novi Sad : Agapé. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . Az idők jelei . – 78 p. 19 cm. : ill. szerbről fordította Lazić Hajnalka.511-14 CSPL 226 . Morris „Ha vársz. – 150 p. Csíksomlyó : Agapé. fűzve 244 francisco d’Assisi 271.3 CSPL. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . [zagreb] . BMS 1299. 19 cm CSPL 1296. – 128 p. 1. – Beograd . a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából.BMS 1992 1297. . . – 24 p. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. 1992 (Újvidék : Agapé).

: színes ill. – 104 p. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . BMS 1303. JeWeTT. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. – Novi Sad : Agapé.053. Az evANGÉLIUM János szerint. HAMPe. – 110 p. 1992 (Novi Sad : Agapé). 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. – 124 p. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. 1992. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. . . . [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. 1992 (Novi Sad : Agapé).2) CSPL. [1992] (Beočin : efekt). + 10 p. – Újvidék : Agapé. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. – 63 p. . AK. . 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. fűzve. – Novi Sad : Agapé. Christiane Mária. BMS 1302. [fordította Kisnemes János . a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. fűzve CSPL 227 . – 220 p. [1992] (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé.931(02. 10 cm fűzve 226 AK. BMS 1304. . fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. – 136 p. Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . AK. – [Beograd : Preporod. BMS 1305.] (Belgrád : Preporod). 1992 (Novi Sad : Agapé).961 CSPL. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld.1301. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. AK. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe .

Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier .3 AK 1308. 1992 (Újvidék : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. . – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. 19 cm.1307. – 146 p. – ([Alfa és Omega . . KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 1992 (Novi Sad : Agapé). LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. AK. – 63 p. : ill. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. [fordította Tűzkő Lajos]. – Újvidék : Agapé. vagy egyszólamra. AK 1312. : [kotta] . LOReNzONI. 14 cm 800 pld.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. 20 cm fűzve 271. BMS 1311. 1992. BMS 228 . – [Újvidék : Agapé. [fordította Barsi Balázs]. – 112 p. LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. – [8] p. – 59 p. Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . . 1992 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. – Novi Sad : Agapé. . fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. 13. 19 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1. – Újvidék : Agapé. 1992 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé.] (Újvidék : Agapé). POUDRIeR. 25 cm fűzve CSPL. orgonakísérettel) / Miocs József.]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. AK.

053. – 243 p. BMS 1315. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. BMS 1314. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. – (Scientia Christiana . AK 229 . . Mario v. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . : ill. 23 cm fűzve 894. AK. 12. – (Az Életszentség Nagymesterei .113 Kupuszina) 291.) 4000 pld.2)-32 AK 1317. – [Subotica] : Székely erzsébet . . – 79 p.3:929 Morus CSPL. 1992 (Novi Sad : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé).1)-992 AK 1316. Morus Tamás / Mario v. Novi Sad : Agapé. . 1992 (Novi Sad : Agapé).31:398(497. – 12 p. 1992 (Újvidék : Agapé).511(497. Pucci . . – Újvidék : Agapé. fordította Tűzkő Lajos . fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. rajzolta Szabó Marianne. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . AK.1)(02.1313. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. – Újvidék : forum : Agapé.511(497.113 Kupuszina) CSP-FB. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. 19 cm. 1992 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. [képek Giuseppe Intini . – 122 p. 21 cm 1000 pld. : ill . [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 20 cm. PUCCI. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . – Újvidék : Agapé. : ill. – 128 p. fűzve 235. : ill. 2.) 3000 pld. fedőlap Palkovics János].

váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. De GASTOLD. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235.) 500 pld. – 3. 20) 800 pld. 19 cm. –156 p. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. 17 cm. – források és irodalom (226–227 p. – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. 17 cm. kiadás. . . 1993 (Novi Sad : Agapé). TÖRÖK József IX. . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. . BMS 1322. AK. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . [fordította P. – Újvidék : Agapé. 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. – 35 p. . . AK 1319. BARGeLLINI.3:929 Bernandino da Siena CSPL. 1992 (Újvidék : Agapé). – 229 p. – (vetés . – (vetés . BeRNOS. – 146 p. fűzve 262. 1992 (készült az Agapénál).) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. 1992 (Újvidék : Agapé). Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . 23 cm fűzve AK 1323. 21 cm 230 .13:929 Pius IX AK 1320. 14. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. 1993 (Novi Sad : Agapé). század pápái / Török József. – 131 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . Piusz papa : a XIX. – Újvidék : Agapé.1318. Agapé. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. – 48 p. – Újvidék : Agapé. : ill. – Novi Sad : Agapé. Nagymákonyi Gilbert . fedőlap Palkovics János]. [1993] (Újvidék : Agapé).

A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. BMS 1327. [1993] (Újvidék : Agapé). 19 cm. AK. – 83 p. 15) 500 pld. GeSUALDA. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. fűzve 271. 1993 (Újvidék : Agapé)]. : ill. – [Újvidék] : Agapé. BMS 231 . fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. BMS 1325. –238 p. . . suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . 19 cm 400 pld. .113 Novi Sad) AK. eRICKSON ANDROSS. ISBN 86-463-0056-0 252. BMS 1324. – 36 p. 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. fordította Lazić Hajnalka . – Újvidék : Agapé. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross .] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. [fordította Tűzkő Lajos] .3:929 AK. – [Belgrád : Preporod. 20 cm 500 pld. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. – 215 p.8 CSPL. : ill . CSPL 1326. 1993. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL.3(497. 1993 (Novi Sad : Agapé). – (eM : az Életszentség Nagymesterei . AK.

LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . – 136 p. LeCLERC. fedőlapterv Maurits ferenc. BMS 1330. – második kiadás. . [fordította Barsi Balázs]. 1993 (Újvidék : Agapé). BMS 232 .3(497. illusztrációk Németh Csaba. 1993 (Novi Sad : Agapé). AK. – 68 p. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. – 132 p. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . – 125 p. 21 cm 500 pld. [1993. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. : ill. – 144 p.113 Temerin)(091) CSPL. fedőlap Sóti György . fordította Rencsényi Tibor . ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL.1328. – Újvidék : Agapé. 17 cm 500 pld. BMS 1329. AK. MOUËL. – második kiadás.3:929 francisco d’Assisi CSPL. . .] (Újvidék : Agapé). 1993 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. – [Újvidék] : Agapé. . BMS 1332. : ill. : ill. kiadás. jav. BMS 1331. – 3. 1000 pld. . [1993] (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. – Újvidék : Agapé . fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. – Újvidék : Agapé. NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. Budapest : Távlatok. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. AK. AK.

1993 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. . [fordította Király Ilona]. Az engedetlen Jónás 5. Szeged . BMS 1336. – 68 p. – [Újvidék] : Agapé. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. RANWez. – Újvidék . . 19 cm. Csíksomlyó : Agapé. 1993 (Újvidék : Agapé). – 12 db számozatlan füzet : ill.] (Novi Sad : Agapé). 3. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . .511-97 CSPL. . Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . [1993. : ill. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben.] (Újvidék : Agapé). 500 pld. AK. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. AK. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. – (ferences források . AK. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. a kitett gyermek 4. – 46 p. AK. – Újvidék : Agapé. Mózes. – 95 p. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. BMS 1334.3:929 Chiara d’Assisi CSPL. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . sanctus rendszó alatt) 1335. 1993 (Újvidék : Agapé). [illusztrálta Szent-Gály Géza]. József és testvérei 3. 14 cm 1. – [Újvidék : Agapé.) 500 pld. Kisded a jászolban 233 .1333. rajzolta Dea de vries. 20 cm 1500 pld. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. .2 CSPL. – 208 p. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. BMS (Bernardo. – Újvidék : Agapé. – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. 1993. Noé Bárkát épít 2.

12:929 Apor AK. Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). TOGIO. Csíksomlyó : Agapé. – (ferences források .. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. 17 cm. . 19) fűzve 262. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. – 413 p. BMS 1339. A jó pásztor 9. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. – második kiadás. 1993] (Újvidék : Agapé). – 50 p. fedőlap Németh Csaba . [1993] (Novi Sad : Agapé). Szeged . . A tékozló fiú 10. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. . – 32 p.053. A magvető 8.1) AK 1338. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). – Újvidék : Agapé. : ill. zakeus a fán 11. Jézus gyógyít 7. – Újvidék : Agapé Kft.2)(084. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel.3:929 francisco d’Assisi CSPL. – [Újvidék . fordította Rencsényi Tibor . 17 cm. 244(02. illusztrációk Sóti György. BMS 234 . fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. BMS 1340. 1993 (Agapé : Szeged).) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. Angela Togio . AK. Angela Mary Isten és az egér / M. – (vetés . AK.6. Jézus feltámadt 12. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. 2.

fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 6) 500 pld. – [Újvidék : Agapé. BMS 235 .) 00 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. Budapest : Távlatok. ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . – 119 p.053. Budapest : Távlatok. . AK. 8) 500 pld. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve 894. 17 cm. . 1994 (Újvidék : Agapé).1)(02. – (Teológiai zsebkönyvek . 5) 500 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. 1994 (Újvidék : Agapé). – 124 p. 17 cm. . 1994. 17 cm. – Újvidék : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek . 4. fűzve AK 1344. – Újvidék : Agapé . 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). – Topolya : Plébániahivatal. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . : színes ill.] (Újvidék : Agapé). . 24 cm. . – 115 p. foto Rind István]. rajzolta Magyar Csaba]. ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . 17 cm. – 138 p. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . – Újvidék : Agapé . – leporello : [12] színes fotó ill. védőszented . Budapest : Távlatok.511(497.1341. – 16 p. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve AK 1343. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . . 1994 (Újvidék : Agapé). 7) 500 pld. Budapest : Távlatok. – (Teológiai zsebkönyvek . – Újvidék : Agapé . – (Példaképed.2)-97 CSPL.

16. fedőlapterv Németh Csaba. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Novi Sad : Agapé). [fordította Tűzkő Lajos]. Bálint József . hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. BMS 1349. – Novi Sad : Agapé. . – 144 p. : ill. 3. 1994 (Novi Sad : Agapé). 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). 18 cm. BMS 236 . 17 cm. – Novi Sad : Agapé. BMS 1350. BeLSKI LAGAzzI. – 48 p. ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. – (Scientia Christiana . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . Novi Sad : Agapé. – 239 p. BMS 1351. . fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . 8. .511(497. AK. . – (Hitvédelmi füzetek .1347.1)-31 CSPL 1348. AK. : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé). – (Az Életszentség Nagymesterei . [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. : ill. – 103 p. : ill.) 500 pld. – Újvidék : Agapé. BáLINT P. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . 21 cm 894. BeNKő Antal Igaz-e. 19 cm. – 31 p. 20 cm CSPL.) 500 pld. AK. József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P.

: Jézus és a gyerekek. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – [11] p. : Jézus feltámadása. – [11] p. 1994 (Újvidék : Agapé). 2. 7. : Jézus csodái. 500 pld. BMS 1354. 8. BMS 237 . – Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. 7.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . AK. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. 6. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. 1994 (Novi Sad : Agapé). – [11] p. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894.] (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . : Mária. : ill. – [Újvidék : Agapé. BeNKő Antal Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. AK. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Harmath Károly . [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. – (Hitvédelmi füzetek .511-77 AK. 17 cm. – [11] p. – 66 p. : Jézus és a templom. – 30 p. BeNKő Antal Igaz-e.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994. : Jézus születése. BMS 1353. .1352. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. : Jézus példabeszédei. füzet : színes ill. – [11] p. : Jézus tanítványai. 3. 24 cm 1. 5. 20 cm 300 pld. – [11] p. – 31 p. – [11] p. – [11] p. – 8. Jézus Krisztus édesanyja. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. CSPL 1355. Novi Sad : Agapé. . 6. 4. . 17 cm.

illusztrálta Giorgio Trevisan. [1994] (Újvidék : Agapé). 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. : ill.072) CSPL. BMS 1360.8 CSPL.8 AK. . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. AK 1359. – 241 p. Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. fACCO. 104 p. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. BMS 1358. : ill. – XXIv. . 1994 ([h. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. – Budapest : Márton á. 18. – [Újvidék] : Agapé. [1994] (Újvidék : Agapé). fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. fedőlap Palkovics János . – 119 p.3:929 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei .1356. ISBN 86-463-0004-8 228(0. . – [Újvidék] : Agapé.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. AK.] : Gödi Print). 20 cm. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. [1994] (Újvidék : Agapé). fordította Dér Lehel . BMS 238 . AK. : színes ill. – [Újvidék] : Agapé. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . – 80 p. 1994 (Újvidék : Agapé).. .2(497. – Újvidék : Agapé. n. – 247 p. . 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. 24 cm 500 pld.

053.1361. – [Újvidék] : Agapé. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 5. AK. [zsuzsanna].0)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : forum). fűzve 726. golyó ellen védő imádságok. 1994 (Újvidék : Agapé). 500 pld. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BMS 1363. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly .511(497. Rind István . védőszented . – 84. 17 cm. BMS 1365. : ill. KISS Ulrich Igaz-e.1)(02. : színes ill. .113 Bács Topolya) CSPL. Kocsis Antal . [Sárvári] v.) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. – Újvidék : forum.3(497. BMS 239 . – 16 p. . AK. 20 cm 500 pld. CSPL 1364. 500 pld. . 1994 (Újvidék : Agapé). –134 p. [1994.11) CSP-FB. 19 cm Utószó / S. Nagy Tibor [fotók ifj. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. .825(497. p. – 79 p. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. – (Hitvédelmi füzetek . 24 cm. – Újvidék : Agapé. fűzve. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. – 32 p. .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. víg ferenc . Novi Sad : Agapé.] (Újvidék : Agapé). AK. p. 1994 (Újvidék : Agapé). a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. : ill. – Novi Sad : Agapé. – 84. [vajda] zs. BMS 1362. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal .113=945. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. 1. – (Példaképed.

NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . – [Újvidék] : Agapé. – 96 p. BMS 1368. 4. KUSTIĆ. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. . – [Újvidék] : Agapé . BMS 1369. 1. – 120 p. NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . – [Újvidék] : Agapé . 17 cm. – (Scientia Christiana . 1994 (Újvidék : Agapé).) 500 pld. . fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. AK.) 240 . – [Újvidék] : Agapé . [fedőlapterv Németh Csaba].] (Újvidék : Agapé).513 CSPL. . . 1994 (Újvidék : Agapé). .” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . [1994. 1994 (Újvidék : Agapé). 20 cm. AK. BMS 1370. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 189 p. – [Újvidék] : Agapé. – 131 p. fedőlap és illusztrációk Nemes István]. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . 17 cm.) 300 pld. [Budapest : Távlatok]. 2. [1994] (Újvidék : Agapé). – (Teológiai zsebkönyvek . 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld.) 500 pld. BMS 1367. – (Teológiai zsebkönyvek . [Budapest : Távlatok]. 17 cm. [Budapest : Távlatok]. : ill. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . – 141 p. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. 3. . AK. – (Teológiai zsebkönyvek . Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . AK.1366. .

BMS 1373. : színes ill. 24 cm. védőszented . [a fedőlapot tervezte Szokoly György].11) 243(497. PUCCI. imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . – [Újvidék] : Agapé . szentek. 1994 (Tóthfalu : Logos). – (Teológiai zsebkönyvek . 1994 (Újvidék : Agapé). Savio Domonkos / Mario v. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. 2. 2. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter .11) 235. BMS 1371. – (Az Életszentség Nagymesterei . ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL.1 CSPL.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld.113=945. . . . fűzve 241 . 19 cm. folklór. Mario v. Tóthfalu : Logos. fordította Tűzkő Lajos]. 17. – (Példaképed. . : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. népköltészet . 19 cm. . [Budapest : Távlatok]. – 110 p.) 500 pld. ISBN 86-463-0038-2 232. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság .3 CSP-FB 1374. 17 cm. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. AK. [illusztrációk Gianni De Luca . AK. AK. SILLING István Templomok. – 119 p.3:929 CSPL. – Újvidék : Agapé. Pucci .) 500 pld. – 133 p. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . [4] táblaoldal fénykép : ill. – 16 p. BMS 1372.500 pld. Néprajz. 1994 (Újvidék : Agapé).113=945.

053.1)(02. : ill. AK. 4. – (Hitvédelmi füzetek . – 31 p. SzABÓ ferenc Igaz-e.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 3. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BMS 242 . 17 cm. SzABÓ ferenc Igaz-e. AK. BMS 1376. : ill.ISBN 86-463-0020-X 894. BMS 1377. fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. 2. – 31 p.511(497. BMS 1378. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. : ill. Novi Sad : Agapé. AK. 17 cm. . 17 cm. BMS 1375.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). Novi Sad : Agapé. SzABÓ ferenc Igaz-e. Novi Sad : Agapé. . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . . hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. – 29 p. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . – (Hitvédelmi füzetek .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). Novi Sad : Agapé. 1. . 1994 (Újvidék : Agapé).2)-97 CSPL. – 28 p.

hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. : ill. – 144 p. 10. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – (Hitvédelmi füzetek . – Novi Sad : Agapé. fűzve 22 AK. Üdvözítő / Szabó ferenc. – (Hitvédelmi füzetek . .1379.1)(02. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894.) 500 pld. fűzve 22 AK. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. 4. védőszented . BMS 1383.1)-97 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 21 cm 500 pld. SzABÓ ferenc Igaz-e. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. – (Hitvédelmi füzetek . rajzolta Nemes farkas zsuzsa. 1994 (Újvidék : Agapé).511(497. – Novi Sad : Agapé .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. AK. : ill. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. – (Példaképed. SzABÓ ferenc Igaz-e. – 16 p.511(497. – 31 p. 1994 (Újvidék : Agapé). 11.053. 1994 (Újvidék : Agapé). – 30 p. BMS 243 . 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1381. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. 24 cm. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. 17 cm. – Újvidék : Agapé.2)-97 CSPL. 9. 1994 (Újvidék : Agapé). – 30 p. 17 cm. . 17 cm. BMS 1382. fűzve 894. : ill. SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. . . . BMS 1380. – Novi Sad : Agapé . : színes ill. – Novi Sad : Agapé .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

–184 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. BeNKő Antal Igaz-e. hogy . : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. .053. – Újvidék : Agapé. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . : ill. BMS 20 .511(497. 1996 (Újvidék : Agapé). – 32 p. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . – Újvidék : Agapé . – Újvidék : Agapé. hogy . . – 31 p. 1996 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . 1995 (Újvidék : Agapé). . A betegek kenete / Babos István . 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. 1995 (Újvidék : Agapé). BMS 1996 1416. BMS 1415. 500 pld. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). 17 cm. [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. BABOS István Keresztség/bérmálás .2)-97 AK. 500 pld. . 14) 300 pld. – (Teológiai zsebkönyvek . 24 cm 500 pld. [rajzolta Glatz Mariette].1)(02. . . . : ill. – (Hitvédelmi füzetek . fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. : ill. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – (Hitvédelmi füzetek . . SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. Budapest : Távlatok. fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal. – 30 p. – Novi Sad : Agapé .1414. BeNKő Antal Igaz-e. 18 cm. – 147 p. BMS 1418. : ill. 17 cm. BMS 1417. 14 cm 800 pld.

Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . : ill. . 1996 (Novi Sad : Agapé). . – (Példaképed védőszented . 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). [fordította Harmath Károly]. –16 p. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. 500 pld. – Novi Sad : Agapé . – zenta : Dudás Gyula Múzeum. CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . – 50 p. fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. – Novi Sad : Agapé .és Levéltárbarátok Köre. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. – 47 p. . fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. : ill. . : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. hogy . : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – (Ünnepeink .511(497. .1419. BMS 1421.1)(02.053. 1996 (Tóthfalu : Logos). – (Hitvédelmi füzetek . BeNKő Antal Igaz-e. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. rajzolta Nemes farkas zsuzsa].2)-97 AK. BMS 1423. . 20 cm. – 43 p. 24 cm 600 pld. – (Hitvédelmi füzetek . [12] táblaoldal (fotók) : ill. – Novi Sad : Agapé. hogy . . fűzve 251 . .2 AK. BOff. – Novi Sad : Agapé. 24 cm. – 38 p. . . 17 cm. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1422. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995).

BMS 1428.1)-31 AK. . : ill. 22 .497. .511(497. 9) 500 pld. 1996 ([Újvidék : Agapé]).ISBN 86-7082-009-9 908. – Újvidék : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 171 p. – Újvidék : Agapé. BMS 1426. 17 cm. – 158 p. hogy . fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . Budapest : Távlatok. . – 31 p. . – 122 p. BMS 1425. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. HORváTH Pál Igaz-e. 17 cm. – Novi Sad : Agapé. 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). 10) 500 pld.113 Rábé (082) BMS 1424. – (Teológiai zsebkönyvek . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Novi Sad : Agapé .08 AK. fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . . [sajtó alá rendezte Takács Ilona . 20 cm 400 pld. – 111 p. – (Teológiai zsebkönyvek . 20 cm 800 pld. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. fedőlaptervező Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé . [a borítón Mohi Sándor fotói]. fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. : ill. 1996 (Novi Sad : Agapé). . . fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 ([Újvidék : Agapé]). BMS 1427. GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor.

1996 (Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C.1)(02.053. fedőlap Dér Lehel].[Carlo] M.]. . Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . – 87 p. 1996 (Újvidék : Agapé). KNOWLeS. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . – Újvidék : Agapé. – 232 p. – [3. . BMS 1431. . 24 cm 500 pld. fűzve 894. – Újvidék : Agapé. [fordította Rencsényi Tibor]. LOURDeS-i kilenced. : ill. [fordította Kalacsi János . fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. kiad. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. 19 cm. MARTINI. BMS 1430. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. BMS 1429.[Maria] Martini .és színezőkönyv / Kindelmann Győző . . [rajzok vukovári Panna].500 pld. – Újvidék : Agapé.143 291. 1996 (Újvidék : Agapé). 15 cm 500 pld. .2)-97 AK. – 59 p. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. 1996 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. – 125 p. BMS 1432.511(497. 21 cm 1000 pld. BMS 1433.37(44 Lourdes) AK. – 16 p. : ill. 1996 (Novi Sad : Agapé). IvANČIĆ. – Novi Sad : Agapé.

22) 500 pld. 17 cm. SANTUCCI. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála].1 AK. – (vetés . BMS 1434. 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. 21) 254 . 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1435.1 AK. 20 cm. – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. [fordította Csókai Antal . 1996 (Novi Sad : Agapé).07 AK.2(497.500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). – 40 p. – (ÉN . fűzve 271-055. . . 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld.113) BMS 1438. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. ÖRÜLJeTeK. – Novi Sad : Agapé. – (Ünnepeink . : ill. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. – 23 p. – 23 p. – Újvidék : Agapé. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997. 1996 (Novi Sad : Agapé). . az életszentség nagymesterei . Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. BMS 1437. fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. . : kották . – Novi Sad : Agapé. – 126 p. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. – Novi Sad : Agapé. – 24 p. 19 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé).12:929 Pacha AK. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . : ill. fedőlaptervező zoran Gashi].4. BMS 1436.

– 205 p. Budapest : Távlatok. BMS 1439. BMS 1441. 12) 500 pld. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó .eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. . 24 cm 2 . – 30 p. – 47 p. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . .3:929 Augustinus AK. – (Hitvédelmi füzetek . – (Teológiai zsebkönyvek . 17 cm. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 18 p. 17 cm.1)-97 AK. BMS 1442. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1996 (Újvidék : Agapé). 500 pld. 21 cm 500 pld. 500 pld. . – Novi Sad : Agapé. BMS 1440. 17 cm. [illusztrációk vukovári Panna]. fűzve 22 AK. . – 52 p. – Novi Sad : Agapé . – Novi Sad : Agapé . [rajzolta] Glatz Marietta. . – Újvidék : Agapé . hogy . SzABÓ ferenc Igaz-e. . 1996 (Újvidék : Agapé). 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . – (Hitvédelmi füzetek . – Újvidék : Agapé. . fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1995 (Újvidéken : Agapé). : ill. fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. : ill. : ill. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Novi Sad : Agapé). .511(497. SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). BMS 1443.

– (ferences források . 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0063-3 894.500 pld. . a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre]. Csíksomlyó : Agapé.053.1)(02. 24 cm 500 pld.2)-14 AK. – Novi Sad : Agapé.053. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért. BMS 1997 1446. 19 cm.511(497. – 158 p. . – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. : ill. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. – 63 p.511(497. 17 cm. 5) 500 pld. 24 cm 500 pld.2)-14 AK. – 30 p. . fűzve ISBN 86-463-0105-2 235. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894. SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. 1996 (Novi Sad : Agapé).3:929 francisco d’Assisi AK. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1447. BMS 1444. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . . – Novi Sad : Agapé.1)(02.053. Szeged . – Novi Sad : Agapé. : ill. [írta] Szent-Gály Kata. 1997 (Novi Sad : Agapé).8 AK.511(497. 1997 (Újvidék : Agapé).2)-32 AK. – 23 p. – Újvidék .1)(02. BMS 1448. BMS 1445.

511(497. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. fűzve 226. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.511(497. – 72 p. 21 cm. – Becse : Rubicon. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária .. – Becse : Rubicon. Patócs Antal]. CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre.113 Orom)(091) BMS 1450. 1 [köt.. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. – 99 p. 20 cm 1000 pld.] / Cziráky Imre.József.1)-32 BMS 1451.54(497. – Tóthfalu : Logos.1)-32 BMS 1452. 1997 (Becse : Rubicon). – (emléksorozat) 100 pld. [fotók Nagy Dénes. fűzve előszó / Dupák András (3). . – (emléksorozat) 500 pld. . fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. 21 cm. 1997 (Becse : Rubicon). . 1997 (Becse : Rubicon). . – (emléksorozat) 100 pld.1)-32 BMS 257 . 21 cm. – 113 p. – Becse : Rubicon. – 126 p. – 149 p. 1997 (Tóthfalu : Logos). 20 cm 600 pld.07 BMS 1449.511(497. [12] táblaoldal : ill. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. [2] táblalap.

CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei.. Kern . fűzve 850-36 BMS 258 . – Novi Sad : Agapé. – 79 p. fűzve 894. . .] / Cziráky Imre.. Keménykötés 243 AK.1)(02.511(497. [fordította Harmath Károly]. 21 cm. – 616 p. BMS 1456. R. BMS 1458. : ill.1453. – 123 p. – 4. : ill. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. 14 cm fűzve 243 AK. – 107 p. – 30 p. – Újvidék : Agapé. 20 cm 300 pld. 1997 (Becse : Rubicon). 1997 (Novi Sad : Agapé).511(497. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. JÉzUS hív : első imakönyvem. 14 cm 3000 pld. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. – 169 p. A sivatagi atyák bölcs humora / R. javított kiadás. – Becse : Rubicon.1)-32 BMS 1454. 21 cm 500 pld. : kották . 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld.2(497.053. 2 [köt. 1997 (Tóthfalu : Logos). : ill. .2)-84 BMS 1457.113 Jermenovci) BMS 1455. 1997 (Novi sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. – Tóthfalu : Logos. . – (emléksorozat) 200 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). KeRN. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos). HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása.

– Újvidék : Agapé. BMS 259 . fűzve 726. [rajzok Léphaft Pál]. . 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. – 205 p.511(497. – Újvidék : forum. BMS 1462. 18 cm 300 pld.113 feketics)(091) BMS 1463. Margit István. : ill. . – 83 p. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. : ill.2(497. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. – 56 p. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. – 65 p. 1997 (Újvidék : forum). . [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás. BMS 1461. Szabó Lajos. Hodosy Imre. Póth Lajos. 1997 (Novi Sad : Agapé).1459. – Novi Sad : Agapé. 20 cm 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. Stanyó Tóth Gizella. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. . 23 cm 1200 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . BMS 1460. Kiss Antal.825(497.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . 20 cm. – (Ünnepeink .113 Temerin) AK.053. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. : ill. .2)-97 AK. Sárközi ferenc. 1997 (Novi Sad : Agapé).1)(02. – 16 p. – Novi Sad : Agapé. 24 cm 1000 pld. – Novi Sad : Agapé. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. fűzve 894.

– 207 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). : ill. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. 14 cm 500 pld. [hungarian translation Anna és zsolt]. – Tóthfalu : Logos. – Újvidék : Agapé. BMS 1466. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. – 135 p. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. Bibliográfiai rövidítések: p. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . [fordította vedres Sándor]. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . PeLUCCHI. Taizé . – Novi Sad : Agapé. SILLING István Kakasok szólalnak. . [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. BMS 1467. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. – (Én : az életszentség nagymesterei . fűzve 243(497. BMS 1468. – 292 p. BMS 1465. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. – 109 p. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. . 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. 24) 500 pld. Tomislav zdenko Tenšek . 1997 (Újvidék : Agapé). 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. 20 cm 600 pld.1464.113):398 BMS 260 . – 143 p. 19 cm. – Novi Sad : Agapé. 24 cm. – Novi Sad : Agapé. . : ill. 1997 (Tóthfalu : Logos). fűzve A szerző arcképével. PAvIĆ. . . 1997 (Novi Sad : Agapé). ROGeR. Juraj Patrológia / Juraj Pavić.

az előszót írta fáy zoltán].07 AK. fűzve 894. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld.1)(02. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. – Novi Sad : Agapé. fűzve előszó (5-16). 1997 (Újvidék : Agapé).1469. BMS 1472. [fordította Pálics Márta]. [sajtó alá rendezte. – Újvidék : Agapé.511(497. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . – 16 p. – Novi Sad : Agapé .2)-97 AK. . THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . Irodalom (165).4(456. BMS 1471. – Novi Sad : Agapé.. 1997 (Novi Sad : Agapé)..31-94 AK. 7) 500 pld. BMS 1470. – Újvidék : Agapé. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . 24 cm. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . 17 cm. : ill. STRAATeN. . – (Példaképed védőszented . – 68 p.053.31)”1962/1965” AK. 20 cm 500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. BMS 1473. 19 cm. – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . – 45 p. 23) 500 pld. [32] táblaoldal (fotók) . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 168 p. – (Én : az életszentség nagymesterei . fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. – 191 p. 1997 (Újvidék : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). 24 cm. : ill. : ill. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa].

BMS 1475.266:271. – (vetés . – 27 p. WeIBeL.143 AK. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. . vOJNOvIĆ. – Novi Sad : Agapé. 17 cm. . – 23 p. Maximilian Kolbe 1894. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. 1997 (Novi Sad : Agapé).3) 894. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . BMS 1477. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 48 p. .511-94 AK. 24) 500 pld.3:929 Kolbe AK.3(510)(093. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . [fordította Harmath Károly]. rajzolók Roland Aebi] . BMS 262 . 17 cm. UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . BMS 1474. – Novi Sad : Agapé. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. BMS 1476. 23) 500 pld. 24 cm 1000 pld. – Novi Sad : Agapé. – (vetés . / Berta Weibel . 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. – 87 p. : ill. – Novi Sad : Agapé. augusztus 14. : ill. 19 cm.8 AK. veSeLY. [eva] vesely. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. január 7. 1997 (Novi Sad : Agapé).–1941. Berta Legnagyobb a szeretet : P. 1997 (Novi Sad : Agapé).

[a magyar fordítást Németh Ottó készítette . – Újvidék : forum.11 AK. 1998 (Novi Sad : Agapé). BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. BOSMAN.11 AK. 21 cm 1000 pld. – 31 p. . 20 cm 500 pld. – 100 p. : ill. [fordította Rónaszegi Éva . : ill.511(497. 3. fűzve 839. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . – Kikinda : J. – Kikinda : J. . – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé).84 BMS 1482. – Újvidék : Agapé. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. 20 cm 500 pld. 17 cm fűzve 613. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. BOSMAN. [köt. – 112 p.31-14 =945. 1998 (Újvidék : Agapé).31-14 =945. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. – 67 p. 1998 (Novi Sad : Agapé). BMS 1479. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman .1)(02. 1998 (Újvidék : forum).1998 1478. . fűzve 226.053. . BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. fűzve 839. BMS 1480. BMS 1481.] A világmindenség egységéről / Botka József. fotók Mohi Sándor].. : ill. 20 cm 1000 pld.2)-14 CSP-FB. – 111 p.07 BMS 263 . Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].

8 AK. –103 p. : ill. 20 cm. 20 cm 500 pld. – 100 p. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. újjáépülő lélek (p. – Újvidék : Agapé. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon . – 208 p.2(083. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. [fordította Pálics Márta . – 100 p. 1998 (Újvidék : Agapé). rajzolta Reisz Antal]. 1998 (Újvidék : Agapé). zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen.] A rádión keresztül / Botka József. 1998 (Újvidék : Agapé). Szeged : forgách Éva. [fordította Kalacsi János]. . BMS 1485.]. Bernhard Jézus szíve. BMS 1487. fűzve 252. 1) 264 . DOYON.1) 641. 96) 613. Hollenweger (p. . . – Újjáépülő testben. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt]. záradék vargáné Kopornyik zita . 1998 (Novi Sad : Agapé).563 (083. 1998 (Novi Sad : Agapé). fűzve Orvosi bevezetés (p. – Újvidék : Agapé. – Kikinda : J.954 A. 20 cm 1000 pld. – Könyvek. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás.07 BMS 1484. 20 cm 500 pld. amik további segítséget nyújtanak (p. . HÄRING. [bevezetés Sipos Tibor. 92-94). – Novi Sad : Agapé .és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. – [Magyar kiad. – (Metanoiete . 11-22). 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld.1) A. 4. az üdvösség forrása / Bernhard Häring . [köt. – 147 p. . borítóterv Dér Lehel]. BMS 1486. fűzve 226. – Újvidék : Agapé.1483.

Újvidék . 1998 (Újvidék : Agapé). AK. fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. – Újvidék : Agapé. – 153 p. . – 120 p. – Újvidék : forum . BMS 1488. Keménykötés 243 AK. fűzve.1)-97 CSP-FB. . – (Ünnepeink . BMS 1492. . – Újvidék : Agapé. 20 cm. 5 : 1-Január) 500 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1.3:929 AK. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. BMS 1489. BMS 1491. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. – 616 p. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. fűzve 235. . 1998 (Újvidék : Agapé). – 143 p. fűzve 235. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Szeged : Agapé. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . 1998 (Novi Sad : Agapé). 5 : 2-február) 500 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 14 cm 3000 pld. 24 cm 1000 pld. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . 1998 (Újvidék : Agapé). : ill. – (Ünnepeink . Január / Incze Dénes .511(497. – 213 p. változatlan kiadás. február / Incze Dénes . a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BMS 1490. – 5. Nagy Sándor felvétele. – Újvidék : forum : Agapé. – Újvidék : Agapé. 20 cm. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . 20 cm 1000 pld.3:929 AK.eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). : kották .

Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. 25 cm fűzve 894. fűzve. KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. BMS 1493. : ill. 22 cm 800 pld.2)-32 AK. – 127 p.053. 1998 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. fűzve 820(02. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1495. AK.3”1948” CSP-FB.053. – Újvidék : Agapé.1)(02. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . 1998 (Újvidék : Agapé).511(497. KIDD. – Újvidék : Agapé. : ill. 20 cm. LUPATI. 24 cm. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . A sivatagi atyák bölcs humora / R.053. : ill. – (Marcelino . – 46 p.ISBN 963-458-119-6 943.053. [fordító Szabó Judit . fűzve 850(02. illusztrációk Léphaft Pál]. . BMS 1496.2)-97 AK. – 123 p.9”1948” 949. BMS 1497. – 126 p. A fedőlapon jegyzet a műről 894. – (Juventus . 1) 1000 pld. fűzve 850-36 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 2) 500 pld. BMS 1494.2)-32 AK.2)-97 AK.511(497. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. BMS 266 . . – [28] p. 21 cm 500 pld. R. KeRN. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad: Agapé. . .1)(02. : ill . Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika].711.

– 34 p. BMS 1501. – 43 p. 1998 (Újvidék : Dániel Print). . SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . : ill. III. – 158 p. .. – Újvidék : Agapé. – (Ünnepeink . BMS 1500. népköltészet . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. 9) 267 . 4) 500 pld. Iv. 1998 (Újvidék : Agapé). folklór. – 16 p. 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. fűzve fedőlapcím. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. 1998 (Újvidék : Agapé). – (Bibliai kifestők . függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. 20 cm. BMS 1502. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai .2)-97 AK.1)(02. : ill. váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . 9) 500 pld. 1998 ( Novi Sad : Agapé). 24 cm. Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház .5 AK. – Újvidék : Agapé . – (Példaképed védőszented . fűzve Tartalom a címoldalról: I. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . rajzolta vándor várhegyi Ibolya].053.113 Bácska=945.. [8] táblaoldal : táblázatok .511(497. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. Néprajz.11) BMS 1499. – [20] p. II. .1498. – (Hitvédelmi füzetek . rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. A jelen helyzet és a jövő távlatai . fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. SzABÓ ferenc Igaz-e. 24 cm. 1998 (Újvidék : Agapé). 19 cm. 17 cm. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. : ill. 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld.

20 cm. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. kiadás 235.92 AK. fedőlapterv Dér Lehel]. – 148 p. 1998 (Újvidék : Agapé). – 199 p. – Újvidék : Agapé. BMS 1999 1505. U. 1999 (Novi Sad : Agapé). von Balthasar . – (ferences források . BMS 1506. – Novi Sad : Agapé.500 pld. fűzve 232. Đuro Mindenki szeret. zRAKIĆ. BMS 1504. – (Alfa és Omega) 500 pld. – Juventus . – Ünnepeink . – Novi Sad : Agapé. .1(02. . Megyeri András]. 20 cm.4. 1) 500 pld. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . BMS 1503. fűzve 226. [fordította Bővíz László]. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). . csak apám nem / Đuro zrakić . BMS 268 . Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. 19 cm. 19 cm. [fordította Kalacsi János .2)-31 AK. fűzve 886. kéziratot gondozta Pálics Márta]. vOJNOvIĆ. 6. [fordította Kalacsi János . – Novi Sad : Agapé. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H.053. 6) 500 pld. . – 80 p. : ill.07 AK. : ill. BALTHASAR. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. – 126 p.3:929 francesco d’Assisi AK. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).

2)-97 AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. 15 cm 300 pld. kötet.1)-14 BMS 1511. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal.07 BMS 1509. – 51 p. 1999 (Debellács : Nélia). – Novi Sad : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve 894. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . – [31] p. BMS 269 . BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. : ill. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. .1)-97 BMS 1508. 20 cm 1000 pld. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894.511(497.1507. .053. . fűzve 226.0(81)(02. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. . – 48 p. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. 16 cm 1000 pld. : ill. [fordította Harmath Károly . – 47 p.1 BMS 1510. fARIA. . 5. 1999 (Novi Sad : Agapé). a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – 56 p. 17 cm 1000 pld.511(497. BOTKA József Üzenetek a szentírásból.

[a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 5 : 4-április) 500 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3. – Novi Sad : Agapé. . . – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). . HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. 20 cm. – Újvidék : Agapé. 20 cm 800 pld.6(035) AK. – [32 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. március / Incze Dénes . 1998 (Újvidék : Agapé). . : ill. BMS 1517. – 94 p. 1999 (Újvidék : Agapé).3:929 AK. – 124 p. fűzve 22:0793. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. 24 cm 500 pld.3:929 AK. 20 cm. – (Ünnepeink . fűzve 282:061. [szerkesztette Szabó Judit]. BMS 1516. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Sávai János. HARMATH Károly Érted. 1999 (Újvidék : Agapé). BMS 1513. . 5 : 3-március) 500 pld. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . – (Ünnepeink . BMS 1514. 20 cm.7 AK. – 168 p. április / Incze Dénes . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. – (Ünnepeink . május / Incze Dénes . – 134 p. – 167 p. – Újvidék : Agapé. 5 : 5-május) 270 . – Újvidék : Agapé.75 AK.] : ill. fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. : ill. fűzve 235. BMS 1515. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. 1999 (Újvidék : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).1512.

964. 19 cm. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . fűzve 235. [il271 . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. / fő. 5 : 6-június) 500 pld. – 141 p. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . LePP. 1999 (Novi Sad : Agapé). INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6. BMS 1518. – Újvidék . 20 cm.3:929 AK. Művelődés. . Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. [válogatta. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. fűzve 235.és felelős szerkesztő Bosnyák István . A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. . [fordító Pálics Márta . 19 cm. Dévai Judit . BMS 1521. – (Dimenziók . . BMS 1519. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. 8. – 271 p. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . 1999 (Novi Sad : Agapé).3:929 AK.63:159. – 214 p. . – Novi Sad : Agapé. június / Incze Dénes . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. szerkesztette és az utószót írta] Sz. – (Dimenziók . – (Ünnepeink . 1999 (Tóthfalu : Logos). 19 cm. 1999 (Újvidék : Agapé). – 135 p.2 AK.500 pld. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. Logos. [fordító Pálics Márta]. BMS 1522.63 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. LePP.és helytörténet .

– 61 p. 25 cm 500 pld. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. – Novi Sad : Agapé.1)(02. fűzve A szerkesztő utószava (p. Újvidék 894. MYz.511-32:398 894. 203-205).07-055. .1)-32:398 BMS 1523. 1999 (Novi Sad : Agapé). A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. – [Újvidék : k. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. BMS 1524.3) BMS 272 . : ill.88(043. Bölcsészettudományi Kar. 20 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. 19 cm. Doktori értekezés. – 202 p. 1999.].3) 398. BMS 1526. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. 24 cm 500 pld.511(497. – Tóthfalu : Logos. – (Alfa és Omega . : ill. . n. 1) 500 pld. – 46 p.lusztrálta f. . [fordította Szabó Judit]. Irodalom (p. – Novi Sad : Agapé.88(082)(043. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István. 1999 (Novi Sad : Agapé).511-14:398. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . – (Scientia christiana . Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . Tóth zsuzsanna]. BMS 1525.2)-97 AK.511(497. 1999 (Tóthfalu : Logos). 1999 (Novi Sad : Agapé). 199-200) 894. a szerző rajzaival. : ill.053. .181-201) 281(091) AK. – 249 p. – Novi Sad : Agapé. – 207 p.2 AK.

BMS 1531. 1999 (Novi Sad : Agapé). SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . 24 cm. : ill. BMS 1530. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János]. [illusztrálta Garai Kornélia]. – 159 p.2 82-97 AK.1)(02. 32) 231.73(497.2) AK. – Novi Sad : Agapé.511(497. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. – [28 p.1527.053. . fűzve 894.053.511(497.113) BMS 1529.2)-97 AK. – Novi SAd : Agapé. – (Példaképed védőszented . : ill.. fűzve Irodalom (p. rajzolta Csobán András]. . 1999 (Novi SAd : Agapé). rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 24 cm 800 pld. – 32 p. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . – Novi Sad : Agapé.1)(02. fűzve 894. 1999 (Novi Sad : Agapé). SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . : ill. : ill.2)-97 AK.] : ill. – 16 p. BMS 1528. – 16 p. . – Novo Miloševo : Sóti J. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 273 . 1999 (Novi Sad : Agapé). . – Novi Sad : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. 24 cm 500 pld.053. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. .046(02. 22 cm 800 pld. fűzve 225.

keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld.. Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. 25 cm 500 pld. kartonkötés 894. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János].1)(02. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. 2000 (Újvidék : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . – Novi Sad : Agapé. – 104 p. BMS 1534. : kották .2)–14 BMS 1535. 2000. (Újvidék : forum). ..062) AK. [fordító zólyomi Teodóra . 19 cm. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József.2000 1532. borítóterv Dér Lehel]. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. 2000 (Újvidék : Agapé). : ill. ALBISeTTI. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. 274 . fűzve 615. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch .511(497. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. . Újvidék : forum. HARSCH. a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . ALBISeTTI. – 603 p. – Újvidék : Családi Kör. .851(02. [fordító Perjés Imre . – 44 p.053. [fordító vedres Sándor . – (Dimenziók . 2000 (Újvidék : verzál). BMS 1533. – 175 p.. – Novi Sad : Agapé. – (Dimenziók . 19 cm.

BMS 1537. BMS 275 . : ill. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – [16] p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 7-július) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. 5. 4. – 151 p. – Tóthfalu : Logos. fűzve Irodalomjegyzékkel 159.3:929 AK. 14 cm fűzve 243 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. Irodalomjegyzékkel 613. – Novi Sad : Agapé. – Bibliai kifestők. – 128 p. .92(02. – Novi Sad : Agapé.3:929 AK. 20 cm. – (Ünnepeink . HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. 5. 2000 (Novi Sad : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé).81 AK.5 232. 24 cm. 2000 (Újvidék : Agapé). BMS 1540. ... 20 cm 1000 pld. BMS 1541.1)–92 BMS 1538. 2000 (Tóthfalu : Logos). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fűzve 235. 2000 (Novi Sad : Agapé). 2000 (Novi SAd : Agapé). fűzve 235.053. : ill. . – (Ünnepeink . – 183 p. .2) AK.) fűzve 087. BMS 1539.9 894. . Újszövetség . 19 cm. 8-augusztus) 500 pld. : ill. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes .511(497. – 30 p. – 152 p. .borító Dér Lehel]. 20 cm. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé.

: ill.92(02. 24 cm 276 . – Novi Sad : Agapé. 3. 2000 (Újvidék : Agapé). 24 cm. : ill. fűzve Utószó.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). – [16] p. 24 cm. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 5. – Újvidék : Agapé.5 232.053. 1. színes ill.) fűzve 087. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. – Bibliai kifestők. jegyzetek.113=945. . – [16] p. – Bibliai kifestők. : ill. – Újvidék : Agapé. 24 cm. [illusztrálta Huszár Károly]. – 230 p.11)(082) 398. 2000 (Novi Sad : Agapé).2) AK.92(02. 1) 300 pld. – Újvidék : Agapé. 24 cm. . .3/4(497. 24 cm. – Bibliai kifestők. BMS 1543. – [16] p. : ill. BMS 1544.92(02. 2000 (Újvidék : Agapé).5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). – 23 p.11)(082) AK.053. . JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – [16] p.113=945. . 2000 (Újvidék : Agapé). BMS 1545.053. Újszövetség .2) AK.92(02. – Újvidék : Agapé.1542. – (Néprajzi írások .2) AK. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291. JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.053. Újszövetség .) fűzve 087.) fűzve 087. 2.5 232. BMS 1546.) fűzve 087. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . .3(497. Újszövetség .2) AK. BMS 1547. – Bibliai kifestők. Újszövetség . – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság.

. BMS 1548. : ill. 16 cm 1000 pld.2)-82 AK 1552. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . – 181 p. A szerző arcképével 37.]. – Novi Sad : Agapé. 2000 (Novi Sad : Agapé). 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld.511(497. – 180 p. BMS 1550.000.1. MeveS. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. MeveS. 2000 (Újvidék : forum). – Újvidék : forum. . belső használatra. 24 cm 300 pld. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. – [3. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. fűzve 894.1)-94 BMS 277 .500 pld.28 AK. fűzve ISBN 86-463.1)(02. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. 20 cm 500 pld. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila .511(497. BMS 1551. 2000 (Novi Sad : Agapé). 2000 (Novi Sad : Agapé).1)(02.511(497. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. – Újvidék : Agapé.0111-7 894.053. – 56 p.511(457. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom.018. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . kiad. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László. A szerző arcképével 173..1)-97 894. BMS 1549. . [fordította Pálics Márta].000. [fordította Pálics Márta]. – 87 p. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. .1. – 119 p.053.28 AK. 2000 (Újvidék : Agapé). fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK.

BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. .]. fűzve Életrajzi jegyzet: p. – 64 p. é. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. 17 cm. – 61 p. 21 cm CsPL 1558. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. .) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556.511(497. – Tóthfalu : Logos. 3. . 17 cm M 1557. – (A Hitélet Kiskönyvtára . Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). – vrbas : Izd. n. Az utánnyomás tiltatik. n. – Szabadkán : Krecsi 278 . Az egyházi hatóság jóváhagyásából. : ill. – 109 p. – 156 p. 894. 2000 (Tóthfalu : Logos).) CsPL 1559. : ill. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. [a címlapot a szerző tervezte]. – 31 p. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . n. 3. – [Újvidék : Agapé]. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. .1553. Jarak : sokszorosítja „efekt”). WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. – 5. 16 cm. M. . (Újvidék : Agapé). – (vetés . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . é. [fordította T.106. . n. (B.]. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. bővített kiadás. – 64 p. CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555..1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. Agapé [é. é. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . áHÍTAT.

Petrovics Dusan könyvnyomdájából). 21 cm. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. 20 cm CsPL 1563. . – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. – [Újvidék] : Agapé. – belső használatra. é. n. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. (Novi Sad : Agapé). n. 1. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. é. n. – számozatlan . HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend.. – 46 p. – 73 p. . (Subotica : Panonija). – 24 p. [Keressztény Adventista egyház]. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . 744 p. 12 cm. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – Novi Sad : Agapé.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. Agapé. . szentmisére CsPL 1565. (Szabadkán : Dr. – 32 p. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. – 48 p.György tulajdona. Harmadik könyv. eGY NAP – egy gondolat. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. – 60 p. é. é. 21 cm. é. é. HITÜNK vÉDeLMe. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. : ill. (Újvidék : Agapé)]. é. Énekek elsőgyónási ünnepségre. é. ÉNeKeK ÉNeKe. . : ill. .) CsPL 1561. n. – zagreb . Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . n. . hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. : ill. : ill. – v. n. . 8 cm CsPL 1562. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. 10 cm. – 16 p. n. – 52 p. ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. csütörtök. – Szent Mise alatt. – (Agapé Minikönyvek . (készült az Agapénál). [Keresztény Adventista egyház]. M 1560. – 15 p. – [Újvidék : Agapé. n. – 53-84 p. (Újvidék : Agapé). – Ada : Római Katolikus egyházközösség. – zagreb .

. sz. álomlátó József 3. [Keresztény Adventista egyház]. ISTeN irgalmának hírnöke. Az engedetlen Jónás 5. Isten Szolgálója.]. KÖzÖS szentmise ájtatosság. n. 21 cm. – H. n. (Beočin : efekt). engedélyével SZB 280 . n. é. – [H. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. n. [3] p. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. é. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. eltévedt bárány 9. . n. é. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. JÖN A KIRáLY.] (Senta : Unio nyomda). Apa és fiai 10. – 76. 14 cm 1. Noé bárkát készít 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. fűzve Több kiadása van. n. Kisded a jászolban 6. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. . Meggyógyult a beteg 7. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – 12 db számozatlan : ill. Kosár a folyóban 4. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. – 32 pp. : evangéliumi Kiadó. zakeus a fán 11. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. – zagreb . n. – 110 p.1567. [é. . Jézus velünk van 12. . 21 p. A magvető 8. – 62 p. : ill. – Bački vinogradi. – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. n. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. é. : k.

apostoli levele. é. – 8 p. (B. n. – számozatlan . – Subotica : Központi Oltáregyesület. . – (Agapé Minikönyvek . 16 cm 13 000 pld. – 32 p. [é. . NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .]. [Keresztény Adventista egyház]. – 27 p. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. . – Subotica : a „Hírnök” kiadása.]. Kršćanska sadašnjost. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). Jarak : efekt). fedőlap A. . 3. é. n. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. : ill. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. . n. n. Sámuel. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. – 18 darab színes könyvjel : ill. 13 cm CsPL 1577. – Novi Sad : Izdaje Kat. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. é. 21 cm. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. – 43 p. – Subotica : Globus.) CsPL 1575. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . (Subotica : Panonija). – 120 p. – [Újvidék : zagreb : Agapé . n. é. n. é. – 61 p. n. Župni ured. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. 12 cm. : ill. A RÓzSAfÜzÉR. Ciccone]. . Harmath Károly . Topola : Cservik i Mihalec). fűzve CsPL 1579. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.] (B. : ill. A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. . Agapé. é. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. 11 cm SZB 281 . – zagreb . Leó pápa Rerum novarum c.1572.

é. A kiadás éve nincs feltüntetve. 17 cm. Jarak : efekt).) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. 15 cm CsPL 282 . – 32 p. 24. vARSáDI eMLÉK / [szerk. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. é. . . A 1582. 19. – 15 p. – 32 p. (B. n. . n. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . – (vetés . – Újvidék : Agapé. (Újvidék : Agapé). fotó Tari zsolt. (Újvidék : Agapé). n. Berecz Sándor]. . – 14 p. – Újvidék : Agapé. é. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda].) CsPL 1581. A TÖKÉLeTeS HIT. – (vetés . 17 cm.1580. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. KAEÚ.

– Újvidék. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. Országos Monográfia Társaság v. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. – Bezdán. Csáky S. hitv.–febr. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Csáky S. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. 1986. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994.): Bács-Bodrog vármegye I–II. Rubicon. 1902. – Újvidék. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. – Budapest. – Újvidék. Dr. Borovszky Samu (szerk. Magyarország vármegyéi és városai. 1991. 1988. OSzK. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. = Létünk. 2000. – Temerin. – Budapest. ev. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. forum. forum Könyvkiadó. 283 . Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. – Budapest. forum. – Budapest. 1993.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. 1993. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék. jan. Magyarország vármegyéi és városai.): Torontál vármegye. 1997. 1995. egyházmegye monográfiája. Csáky S.

1992. : általános művek – filozófia – vallás. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. Két évszázad emlékére. Pannon Press. évf. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. – (Bácsország Könyvek 1. / Összeállította Nagy Csaba. Magyar Könyvészet 1921–1944. – Budapest.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. evang. forum. 1971. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). – Temesvár. 1997. Dr. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. 1993. Gymnasium 1747–1997.. Agapé. – Becse. füzet. Kivéve az 1982. OSzK. esperesség monográphiája. Hegedűs Antal és Szabó József. – Újvidék. 1989. 1983. 1805–1944. – Budapest. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. Gachal J. – Kula. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke.: Dr. 1980. (1944–1990). 1886. Magvető. városi Múzeum és Képtár. – Debelyacsa. 1990. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. Szerk. Újvidék. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. 1932–1940.erős Lajos szerk. – Kecskemét. Kulai római katolikus egyházközség. – Kisoroszi. 1988. Kernúch K. I. 1938. 1993. világháború után. 284 . Adolf: A Bánáti ágost. A magyarországi nazarénusok. – Budapest. Pálos Antal: viharon.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. – Szabadka. Magvető Könyvkiadó. Hitv. – Újvidék.. 2003.

– Sombor. 1.Petrović. Szabadegyházak Tanácsa. Becse-belvárosi Rkt. füzet : 1870–1918. – Beograd. – Budapest. I–XI. 1981. – Szabadka. 1988.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. I–Xv. Prosveta. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. Csépe Imre Könyvtár. 1893. 1929. 1985. Monográfia. Ujvári Péter. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Plébániahivatal. – Becse. rész: Monografikus kiadványok. városi Könyvtár. 1996. 1995. füzet : 1764–1869. vigh Rudolf: Kishegyes írói. Újvidék: forum.. Milomir szerk. – Kishegyes. Žikić.. – Nagyszombat. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. 1989. – Sabadka. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II.. füzet : 1918–1944. 285 . Hrvatska čitaonica. 1993. 2003. Novi Sad. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. Narodna biblioteka Srbije. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. Teleki Béla: Becse történelméből. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. 1990.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Szabadka : városi Könyvtár . Biblioteka Matice srpske. Monográfia Társadalmi Szervezet. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Szentgyörgyi István–Bažant. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. – Budapest. Rogulja. – zagreb. zsidó Lexikon / Szerk. Petar szerk. Istorijski arhiv Sombor .

Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Budapest OSzK.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Újvidék Agapé könyvtár. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. kat. Budapest Országos evangélikus Könyvtár.

621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 96. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 1340. 19. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 33. 23. 1155 Bauer. 1347. 819. 771. 1312. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 890. valerio 1532. 29. 103. 631 287 . vittorio 1120. 1387. 1267. 1292. v. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. 356. Ivan 732. 1386 B. József 1348. 828. 1328. 642. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 78. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 641. 898. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. M.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 195 Albisetti. Ines 1350 Bende József 95. Ilija 880 Anderlić. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 1255. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 29. 829 Battaglia. 1154 Belohorszky Gábor 348. 879 Benkő Antal 1351–1353. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 140 Balthazar. 18. 893. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. Dino 1088. 1462 Aigner Lajos 173. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 369. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. P. 1336. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 1066. 539 Belski Lagazzi. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 739 ács Margit 948. Gerhard M. 144. 1390. K. 902.

824–826. 311. francesco L. 1420 Bogdán József 1225. 48–60. 402. 766. 753. 400. 207. 769. 810. 1301. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 876. 188 Buzárovits G. 871. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. 197 Capovilla. 852. 1209. 616. 136. 1227. Inos 1141. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 750. 870. Lord 220 Caballero. Carlo 1228. 114–120. 1448. 886. 610. 260 Buzsáky Imre 656. 806. 1248. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 1534 Bogdanov. 807. 1139. 795–797. 1088 Cooper. 883. Adam 1100 Bulle 343. 1247 Billings. 1205. 879. 631 Blanc. 1186. fernan 195. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 71 Bujak. 89. 370. 295. Sandro 1120. 235. 133. 517 Bittermann Károly 45. Pierre 1162. Marcus Tullius 163 Clark. Janko 1169 Budanović. 80–82. 1400 Berecz Sándor 830. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 1072 Cicero. 124. 481. 64–67. 886. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 1176. 739–741. 276. 799. 1204. 1189. Phil 1479. 93–96. 1154. 682–685 Byron. 379 Bittermann Nándor 190. 1421 Börner fr. 1179 Čolić. Giovanni M. M. 788. 815. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 1126. 857. 98– 101. Harold W. 1188. 1478. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 87. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 864. 1139. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. fridericus 798 Brochard. 834. 816. 846. 614 Brenner. 1423. Branko 918 Colosanti. 404. 1507. 139. 310. 111. 91. 860. 1168. 1121. 1187. Sarolta 593 Corsi. 736. Andre le 1090 Bledl. 2 Biffi. 1118. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 402 Buday Jenő 56. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. A. Ludovicus) 728. 1153 Bosman. 131. 789. 1195. 887 Bešlić. 209. 425. 1355. 199. 847. 105–107. 749. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . 774. Ljubomir 915 Bogomirović. 344 Buschmann f. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 800. 293. 779– 781. 759. 257. 185. 731–733. 1392. 1075. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 813. 69. 1178 Bittermann József 240. 754. H.Berecz ferenc 1220. Leonardo 1203. Lajčo (= Lajos. 757. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 223. 1265 Carretto. 409. 820. J. 360. 411. 887 Buday Gerő 401. 112. 1481–1483. 70–74. 763. Carmen 1103. 401.

68 Decomble. 8. 39–41. 33. 421. D. 435. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 809. ferdinánd 16. 1503. 406. 1532. 27 v. 554. 416. 820. 490. ferdinánd 22. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 1422 Csiky Gergely. 415. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 600 erickson Andross. 1429. 749. 544. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 9. 46. 1252 facco. 491. 88. 161 Csáki István 424. 51.Cziráky Imre 1450. 57–60. P. 50. 1484. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 868. 1207 De Luca. 1358.7. 468. 1478. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 345. 1102. 215. 810. 377. István 898. 735. 734. 1425. 464 Cservik és Mihalec 756. 1091. 158. 59 I. 898. 724. 60. 869 Dobai István 1067. 1519 Csernus elek 167. 453. 125. 902 Deáky zsigmond 35. 553 Csávossy elemér. 1147 faria. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 26. dr. 25. 1050 Dér Lehel 1357. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 1066. 556 eder István 438. 800. 43. 71. 159. 1452 eder és társai 346. 426. 572 I. 90. 52 emich Gusztáv 75. 1074. 1357 fáncsy Antal 371. 862. Pierre 1137. 159. 723. 1392. 809 Cservik nyomda 799. 1389. 756. 1105. 21. 541. 148 endrényi Lajos és társa 200. 425. 158. 275 Dinka Péter és társai 858. A. 160. 408. 810. 1212. D. 160. 757. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 280. 25. 769. 465. 89 farkas és Dürbeck 740. 548. 10. 806. 50. 347. Thomas A. 506. 7. 1536 Dessewffy Sándor 413. 57. 22. 161 Dimitrijević. ferenc császár 5. Giannina 1181. 14. 12. 32. 518 eggenberger József 39. 599. 647 Doyon. 371. 42. 29–31. 804. 11. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 1167 Delafield. 852. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 527. 514 Dévai Judit. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 861. 750. 866 Diemer K. 757. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 263 ferenc József 679 289 . 505. 13. 34–37. 439. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 857 faragó József 1058. 8. 43. 38. 30. S. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. Nikola 237. P. 102. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 469. 1522 Dévay Lajos.

506. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 868. 318 fuchs e. 862. 296–298. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 544. 572. 376. 283. 90. 216. 346. 172. 568. 602. 652 fischer Jenő 715. 623. 42. 610. 483. 1443 Gloesener. 1139. Mariette1414. elio 1120. 456. 492. 850. 542. 4. Lush 1250 Glatz. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 313–315. 282. 1113. 427. 821 Gesualda. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 455. 1153–1158 Gusztáv. 391. 820 Hammer András 1203. 734. 316. 2. 1091. 406. 469. 372–375. 725. 801. Grünn Orbán. Mirko 938. 53 futó ferenc 739 G. 322. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 222. 194. 439. 708. 392 Grünn János 14–17. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 497. 1359. 1077. 589 Gutjahr Károly 829. 712. Gottlieb 121. 468. 97. 693. 43. 1204 Hámori Győző 1198 290 . III.ferreres. 34–38. 523. 1073. 232–235. 5. 861. 869 Gutmann Simon 664. 518–521. 30–32. zoran 1438 Gastold. vII. v. Huan 634 fiala Ivanka S. 281. 528. 175. Hermann 924. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 1126. H. 335–337. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 925 Guerriero. 20–22. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 787 Gutsohn Adolf 604. 1105. 534. 46. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 608. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 302. 821 fischer ferenc 171. 231. 207. 1074. 1003. enrico 1120. 643. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 405. 7–10 Gschwandtner. 225–227. 612 frigyes. 556. és társa 473. 462. 540. Noel 1099. Ivan 1265 Golubić. 555. 603. II. 277. 228. 270–272. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 254–260. 1004. 990. 1067. 230. 503–505. 432. 1. 686. 611 fischer ernő 801. 1360 Haase. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 571. 208. 588. 1151. 543. 433. 1102. 949. 438. 25–27.

343. 92. 546. 507. 1511. 509. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 758. 815. 1578 Hars. 1238. 1514. 807. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 77. 1255. 1101. 740. 151. 784. 530. 1012. 558. 1154. 537. 732. 1420. 806. 347. 808. 261. 286. 1491. 796. 107. 408. 355. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 813. 1264. 1072. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 621 Horváth 224. 871. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 547. 75–79. Míg 1231 Hollenweger. 229. 1125. 1513. 47. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 428. 525. 1458. 820. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 129–131. 1502. 766. 1515–1518. 108. 1156. 1177. 650 Herger ágost 403 Hering. 1117. 1277. 539. 419. 1239. 125. 1247. 429. 1415. 1488. I. 178. 61–63. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 782. 552. 217. 529. 560. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 120. 1310. 1127. Josef 1159. 1088. 83–86. 1464. 1326. 165. P. 780. 1296. 440. 186. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 457. 1230 Hendi. 418. 816. 470. 1160 Henne József 1035 Hepke. 795. 117. 1252. 1183–1185. 273. 173. 141. 1212. 797. 285. 1266. 522. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 1122. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 809. 1035. 624 Hunyadi M. 1139. 423. 1116. 653. 1299. 1063. 202. 137. 1354. 1111– 1113. 1538. Walter J. 378. 377. Giuseppe 1313 Ivančić. 338. 551. 757. 187. 218–221. 299. 301 291 . 317. 1120. 614. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 1181. 473. Michel 1267 Huch. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 1251 Hünermann. 326. 1131. 1366. 559. 1157. 284. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 1303. 1433. 1361. 1110. 441. 799. 250. 1539 Intini. 788. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1476. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 767. Tomislav 1429 Iványi István 300. Berthold 646. 1206. 1099. 430. 1211. 532. 1219. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 493. 209. 784.Hampe. 1340. 52. 407. 121. 531.

238. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1236. 1074. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. Andrew 1405. II. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. Dick 1306 Joannes. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 878 Kókai Lajos 261. 601 Klein Gyula 203. 420 Kleiner. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. Andrzej 1233 Jelašić. 559 Jankulov. 1458. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 1402. 475. 561 Jewett. 1134. 1073. 1105.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. III. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 379. 1406 Kocsis Antal ifj. Simon 1201. 1501. 317 Kolbe. S. 1494. 1512. 1365. 1487. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. 1391 Keck János zsigmond 812. 1506. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. Pavle 880 Jenkins. 319. 1102. 589 Katona Antal 52. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. 430 Károly. 1108. 1362 Junker László 357. 311 Kiss M. 1436. II. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1161 292 . 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 458. 263. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 494 Kopilović. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 1430. 570 Knowles. Borislav 560 Jawicin. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. H. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. A. 1091. 763. 1465. 1408. 1249. Kernúch K. Andrija 1067. 849 Katalin. 831 Keck zsigmond 379. 1503.

1323. 667. 83 Lasser H. 359. 502. Joseph e. 586 Lipót. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 861. 796 Léh Jakab 562. 1329. 828. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. Ignace 1520. 1207. 1166. 627 Lainati. 511. 1074. 1294. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 1176. 1271 Leo pápa. Ida 1133. 489. 569. 850 Léderer nyomda 778. 1179. Anton (=Antal) 936. 328. 1496 Lepp. Jo 1192. 626. 1056. XIII. 1073. I. 893. 943. P. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1407 Lupati. 365. 372. 1328 Léderer Manó 782. 1521 Lévai Izor 320. 318. 503. 794. 651. 1295 Lelbach János 70. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 849. 850. B. 819. 698. 443. 679 Lukáts Márta 1103. 802 Kovács István 798. 985 Lorenzoni. 1194 Lorencin. XvI. 456. 869. eloi 1191. 1091. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 847. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. Boško 1119 Kovács András 1461. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. Selma 626. 373. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 368. 1105. 586 Lajos. 795. Gilbert 1193 Leclerc. II. 20. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 333 Léphaft Pál 1459. 15. 870 Lovrec. 42. 1028. 849. 1261. fernand 1029 Lemoine. 191. 464 Krécsy A. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. 1102. 1144. 1295. 164 Körmöczy ernő 613. XIv. 538. 872. 1252 Löwy Lajos 350. 375. 1325 Le Mouël. 564. 624. 478. 516. 829. 862. 1212. 526. 868. Keck Janka 379 König A. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 627 Körmöczy Mária 1180. 477 Kulcsár Sándor 287. 575. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 420 Kovačević. 479. 51 293 . 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 485. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 668. 302. Lelotte. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 366. 1165. 1086. emil 1134 Loidl. 1494. 17. 510 Lévay Lajos 542. 1268 Krausz és fischer 417. 845. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 739.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 638 Krécsi György 280. 1161.

331. 344 Mercy. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1332. 205. 380. 573. 281. 270. 1111. 1101. 1109 Mandić. 343. 239 Malinski. 58. Mireille 1192. 272. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 1480 Molino. Wilhelm 1024 Myz. Myecislav 1100. Sergio 1120. Christa 1549. 86. 69. 271. 368. 516. 239. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 67. 1151. 279. 575. Antonio 1120. 493. 426 Malatin és Holmeyer 103. 296. 1112. 1478. 1471. 421. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 1154 Molnár Antal 986. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 580 Nagy Leó 633. 92 Magyar testvérek 168. 66. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 1529. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 1116. 198. Xavier 1098. 297. 1362. 1364. 1117. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 1196. Jože 1081. 1153. 718. 723. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 1150. 1106. 340. 378. 192. 281. 1152 Müller. 1149. 1500. 1244.Magyar Csaba 1346. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 206. 1157. 128. 699. 485. 1411. 1479. 1122. 176. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. Musza 729 Makra Imre 330. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 1156. 204. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 598 Négre. 1269 Mouël. 489. 1523 Menczel 224. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. 1348. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 1394. 60 Napoleon 592. 548 Malatin Antal 258. 1154. 563. 502. 1500. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 1347. 366. ferenc 54. 1104. 464. 1142. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. Stelio 1110 Martini. 429. 1381. 748. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 1422. 451. 793. 1413. 127. 333. 1143. 339. 445. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 304 Magyarits Mihály 647. 1158 Molino. 55. 1386 Magyar Mihály 84. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 350. 532. 1361.

741. Clemente 986. 806. 1484. 730 Nigg. 870. 1321. 441. 873. 840. 68 295 . 344. 1549. 88 Pleesz Henrik 716. 860. 1152. 780. 1357. Mario v. 909. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 836. 891 Pleitz fer. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 1339. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 545. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. 419. 843 Rajić. 649 Oblat Leó 107. 1214 Oblát Károly 398. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 184 Rançon. 1143. 1463. 740. 1371 Németh Csaba 1323. 1313. 1252 Orosz István 155. 696 Pleško. D. IX. 817. 447. Michael 1148 Ranwez. 1057. 751. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 838. 446. 763. 1520. Krešimir 773 Pekanović. 680. 529. 881. 1326. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 303. 790.1148. 117. 1367 Németh Mátyás 1411. 1152. 774. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 789. 473. 1521. Blasius 784. 53. 1370. 1148. 615. Walter 1114 Nikolicy. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 750. Hinko 1053. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 153 Redžek. 412. 911–913 Raab. 745. Josip 1161 Pelucchi. 1462 Poudrier.Nemeshalmi István 1142. 522. Roger 1312 Pucci. 56. 839. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 852. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 781. Palkovics János 1298. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. H. 765. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 823. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 1143. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 1387. 642. 1506. 822. Pál 212. 811. 1369. 343. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 1550. 305 Ökrész Károly 1332. 671. 470. 356 Pálics Márta 1469. 1329. 332. 1313. 795. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 726. 459 Orčić S. 900. 736. 782. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 654. 1173. 348. 1368. K. 825–827. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 508. = Arsenije Pajević 268. 457. 507. 558.

1171. 1365 Roger. 1193. 685 Rhoton. Odo. 1265. 1190. 520. 397. 1257 Sipos Margit 1263. 1411. 21. Rhoton. 376 Scultéty ede 303. 229. 1162. 1111–1113. 343. 1187–1189. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. 348. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1193. 350. 219–221. 1101. frére de Taizé 1467 Rogge 343. viola 1306 Sanchez Silva. 438. P. 815 Steécz György 400. 1223. Lazar 1016. 1163. 1166 Šlibar. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 0 Senić. 661. zs. 1373. José Maria 1278 Santucci. 504. franciscus 773 Samardžić. 331. 1431. 548 Stantić. 1296. 1148–1151. 228. 910 Sing. 22. elza 882 S. 27. 356 Šebjanič. 1330. 340.Rencsényi Tibor 1120. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 489. 1198. 1137. 1167. 548. 421. 427. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 1330. Rózsa Kálmán és neje 488. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 1201. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 233. 505. Dale 1136. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 1468. 421. 374. 1117. 1103.445. 1122. 368. 637. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 469. 266 Ruess. 1498. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 603 Rudnyánszky A. 226. 682. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 215. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. 424. 380. 1465. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 32. 519. 1186. 1339. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. H. 1365. 516. 543. 261. 448 Schlör Alajos 40. 342. v. 1231. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 346. 1262. 468. 1266. 17. zs. Antonio 1120. 1181–1185. 406. 1200. 1339. Paul 1258 Rózsa József 330. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 439. 344 Sprugeon. 1176. 1405. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 617. 1116. 1153–1158 Sigaut. Gellért P. 445. 1165. 38 Simsik Joannes 872. 455. 1366. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. v. 1200. e. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 576. elaine 1136 Ribar. 295 Stampfel Károly 289. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 1527 Sokol. 521.

1403 Szép ferencz 19. 1279 Šušljić. 433. 366. 514. 213. 1538. 630. 496 Szendy Lajos 428. 194–198. 912. 1316. 327. 422. 180. 301 Thivollier. 450. 1439–1441. 1137. 1443–1445. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 210. 188. 607. 1104. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 1057 Szabados Sándor 553. Pierre P. 297 . 575. 1098. 1539. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 796 Takács Ilona 1337. 629. 902 Szadavill J. 1091. 1117. 163. 231. 265. 361. 1099. 449. 893. 291. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 1060. 568. 1083. 1316 Szabó Ödön 18. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 202. 608. 288. 308. 168. 413. 1375–1380. 1500. 362–364. 1199. 565. 1073–1075. 1143. 462. 183. 1082. 485. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 639. 1382. 1335. 1101. 475. 213. 1102.Šubert. 1515–1518. 192. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 1116. 566 Szalma Sándor 949. 257. 343. 262. 494. 432. 189. 1529. 1412. 290–292. 913 Szalay József 250. 652 Szungyi László 1216. 567. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 1106. 1122. 365. 212. 482. 1080 Szántó Konrád 1381. 205. 568. 184. 513. 1491. 251. 990. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 460. 1148. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 171. 533. 451. 322. 251. 382– 391. 681. 463. 176. 741. 1470. 619. 762 Szentmártoni Mihály 1383. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 1524. 1051. 524. 652 Szombathy Sándor 134. 1416. 523. 307. 483. 1414. 1425. 412. 1111–1113. 1268 Tesnek. 252. 277. 352. 1034. 484. 1056. 1053. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 344. 576. 175. 1215. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 193. 497. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 1105. 222. 1138. 277. 314. 461. 1424. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 1053. 237. 275 Szabó zoltán 771. 355. 1142. 148. 497. 1496. 574. 289. 720. 266. 1131. 1513. 174. 701. 523. 367. 1521. 938. 231. 349. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 206. 498. 1368–1371. 230. 395. 620. 381. 292. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 353. 663 Szabó ferenc 224. 577–597. 1084. 320. 392. 1016 Szabó Judit 1490. 335. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 290. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783.

1476. 1155. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. 52. 1295. Pietro da 1018 valihora A. 1200. 515. franco 1120. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 625. 1309. 1326. 1162. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. 2 valdiporro. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. franjo 982 vukovári Panna 1430. 126. Alberto 1245. 1324. 1522 Tower. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 1442 298 . 1294. 1141. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. f. Ivan 1325 Toigo. George e. 1163. 92 Todorović. 1446. 110. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 118. 1187. 605. 741 Tomić. 1313. 1167. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. 354. 1273. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 1217. 1385 venetianer Lajos 397. Nathalie 1231 vincze Imre 486. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 1188. 535 vecci. 434. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. Morris 1261. 615. 499 vincze Károly 702 vinovska. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 957 völgyi Lajos 488. 109. vilmos 987 Török Jenő. 119. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1340. 138 Trevisan. 1320. Angela M. 1336. 1532 venden. 396. Darija 1524 vujković. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 1186. 28.1149–1152. L. 104. Tadej = Tádé atya 1216. 487. 132. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. 714 vandeman. 1189. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 609. 1317–1319. 1237 Török József 1283–1291. 1158. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 61. 122. 1247 vilain. 1154. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 123. 707 Tóth zsuzsanna.

1096. 952. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 489 Weiss Ker. 1246 Wolf. 1262 Wátz Oszkár 769. Matthias (=Mátyás) 970. 862. David 1201. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. Ljubomir 1119 zrakić. 844. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. Chris 1296 zatskó Alajos 760.Waldmann György 502 Watson. 953. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 819. 869 Weibel. 788 ziegler András 845. 975. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 1062. M. Albert 368. 1058. 861. 850. 1034. 1035. 845. 289. Berta 1477 Weiss A. elen Gould 423. 829. 849. 979. Dragutin 1043 Wrigth. 982. 516 Weiss fr. 326. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. Đuro 1504 zvekanović. 1147. 1001. 1050. K.

320. 226. 264. 1118. 1242. 195. 620. 314. 541. 498. 464. 1261. 429. 932. 1385 Bezdán 818. 959. 976. 605 Bajmok 857. 322. 1083. 1441 Čakovec 1088. 415. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 1325. 700. 480. 218. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 1195. 621. 1271. 1095 eger 171. 449. 532. 877. 996. 977. 1146. 1573 Baja 189. 662. 284. 1207. 734. 257. 306. 1195. 194. 462. 693. 820. 865. 575. 286. 875. 762. 1387. 201.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1416. 1341. 1051. 297. 939. 1210. 232–235. 422. 519. 1034. 655. 485. 644. 1053. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 982. 365. 948. 444–447. 451. 637. 225. 513. 929. 196. 897. 1168. 440. 325. 484. 406. 1556. 307. 439. 853. 433. 576. 391. 363. 1246. 717. 708. 378. 1147. 836. 255–258.és nyomdahely Ada 316. 366. 505. 183. 711. 236. 1035. 840. 352. 571. 600. 208. 469. 716. 563. 214. 720. 735. 224. 602. 831. 1060. 643. 901. 288. 175. 1071. 423. 1342–1345. 459. 493. 515 Doroszló 1049. 1008. 912. 664. 1221. 1562 Apatin 496. 430. 764. 694. 1040. 911. 652 eszék 635. 1015. 520. 261. 285. 335. 238. 817. 203. 209. 468. 548. 339. 926. 294. 1340. 197. 479. 942. 1087. 1248. 1426. 277. 1396. 809. 676. 255. 463. 233. 362. 1064. 917. 215. 1037. 567. 1510 Debrecen 85. 392. 675. 812. 606. 692. 690. 289. 260. 681. 235. 63 Budapest 173. 1209. 1221. 172 Békés 609 Beočin 1248. 497. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 947. 1138. 420. 686. 504. 699. 724. 501. 250. 353. 207. 1306. 647. 296. 1349 Buda 62. 254. 317. 477. 466 300 . 953. 524. 1554 Bécs 153. 918. 631. 435. 757. 1092. 483. 1294. 1103. 263. 771. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 701. 870. 1180. 251. 1066. 1368–1371. 427. 617. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 756. 308. 1336. 1577. 346. 438. 608. 928. 310. 1168. 630. 227. 1076. 940. 311. 737. 1045. 1062. 561. 661. 1293. 521. 324. 290–292. 252. 455. 603. 913 Bački Jarak 1065. 217. 712. 488. 354. 523. 1061. 1009. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 410. 421. 934. 231. 1305. 639. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 491. 188. 658. 1305. 1292 fehértemplom 646. 432. 1018 esztergom 140. 712. 266. 623. 549. 319. 1057. 568.

29. 591. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 145. 343. 75–79. 259. 868. 317. 407. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 1412. 357. 1153. 1428. 1201. 205. 642. 920. 1507. Ljubljana 1100. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 1247. 92. 589. 590. 1481. 780. 511. 1111– 1113. 583. 852. 18. 1402. 796. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 564. 454. 1095. 518. 368. 569. 1162. 1144. 1104. 347. 122. 1154–1157. 298. 815. 1082. 542. 1188–1190. 543. 1094. 6 Prága 121. 709 Pest 6. 337. 1439. 1009. 809. 373. 680. 1269. 798. 548. 377. 803. 44. 1375–1380. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 505. 469. 730. 414. 28. 412. 850. 1499 Samobor 997. 528. 128. 782. 1167. 1081. 679. 152. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 1297. 489. 172. 176. 61. 1187. 1158 Kula 262. 476 Našice 1072. 426. 369. 418. 503. 125. 118. 338. 1482. 1109. 33. 359. 1149. 641. 1101. 358. 671. 86. 598. 795. 1106. 654. 656. 1138. 555. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 1421. 315. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 777. 910. 345. 374. 588. 333. 332. 1364. 914. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 184. 1116. 1417–1419. 781. 1115. 129. 806. 1383. 825. 1440. 295. 794. 328. 828. 778. 456. 1139. 84. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 1107. 696. 1024. 372. 279. 566. 104. 296. 1124. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 869 Kecskemét 162. 127. 1143. 1120. 759. 126. 776. 849. 862. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 439. 1403. 23. 1174. 554. 1262. 355. 1148. 586. 421. 685. 1091. 502. 1483. 138. 1186. 1121. 1150–1152. 123. 1214. 1163. 872. 1084. 861. 165. 1173. 1065. 941. 651. 580. 438. 326. 847. 579. 1440. 52. 785 Kranj 1075. 408. 1142. 592. 612. 434. 851. 1052. 1008. 142. 844. 346. 164. 148. 204. 1123. 1448. 596. 826. 375. 83. 1390. 584. 380. 445. 405. 137. 130. 1064 Sarajevo 1268 301 . 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 47. 212. 239. 198. 1102. 186. 455. 557. 1066. 119. 1094. 1122. 1439. 141.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 281. 504. 827 Murska Sobota 1026. 682. 134. 597. 297. 1083. 750. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 132. 282. 206. 1244. 427. 527. 1105. 1117. 738. 428. 819. 406. 1137. 255. 468. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 769. 39–41. 344. 1048. 829. 260. 768. 845. 108–110. 458. 1084. 593. 516.

805. 1067–1069. 240. 547. 943. 161. 1241. 1070. 98–101. 215. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 274. 1272–1274. 533. 474. 697. 913 Temerin 957. 938. 1387. 416. 622. 821. 721–723. 715. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 1210–1213. 139. 1340. 394. 746–748. 124. 1166. 961. 873. 911. 265. 814. 742–744. 182. 25–27. 1020. 1103–1114. 1091. 1546. 1129. 771. 202. 916. 304. 653. 222. 1396. 461. 629. 411. 779. 806. 331. 783. 604. 1063. 106. 745. 479. 351. 719. 174. 302 . 1454. 7–17. 131. 1059. 1232. 950. 626. 1283–1296. 817. 753–755. 1423. 1242–1247. 1051. 703–706. 808. 1559. 1165. 949. 613. 856. 329. 160. 841. 267. 1200. 989. 1079. 1030. 525. 1028. 1077. 898. 120. 112. 1556. 581. 638. 1090. 772. 475. 97. 1086–1088. 1446. 933. 884. 482. 20–22. 327. 1116. 822. 1198. 871. 766. 657. 857. 137. 180. 666. 1578. 896. 91. 163. 1019. 716. 1006. 601. 68. 610. 1021. 342. 645. 121. 807. 883. 994. 624. 1122. 751. 1573. 448. 356. 864. 1468. 895. 1102. 824–826. 816. 546. 537. 229. 1222. 69.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 912. 1223. 915. 1053. 1233–1240. 970. 510. 837. 582. 1307–1324. 34–38. 1029. 904. 1373. 1280. 302. 1336. 1300. 788–790. 349. 287. 962. 399. 1032. 1140. 1119. 688. 1096–1101. 848. 424. 727–729. 877. 1537. 1050. 1049. 830. 1162–1164. 1072–1074. 1226–1231. 892. 1000. 178. 409. 1456. 1572. 1139–1160. 1276–1278. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 867. 1068. 903. 514. 689. 958. 381. 810. 667– 669. 1038. 340. 786. 767. 526. 404. 1270. 393. 804. 765. 952. 321. 1037. 367. 43. 863. 1579 Szeged 1–5. 870. 823. 1125–1137. 969. 1016. 614. 1281. 999. 784. 1119. 1123. 1298. 268. 846. 993. 845. 922. 168. 885–890. 935. 1147. 413. 973–975. 534. 678. 1085. 1063. 773–775. 509. 726. 640. 219. 531. 403. 553. 1203–1208. 998. 963. 1202. 494. 698. 1054. 499. 1201. 1023. 1057. 879. 114–117. 149. 181. 990. 739. 1275. 802. 1449. 972. 1249–1267. 146. 136. 46. 731–733. 450. 891. 832–835. 960. 758. 988. 1120. 770. 797. 799–801. 1224. 191–193. 150. 1055. 1522. 1282. 565. 632–634. 500. 619. 607. 978. 594. 1315. 472. 902. 1076. 1117. 159. 811. 979. 371. 42. 981. 1407. 1349. 89. 65. 636. 220. 237. 348. 1215. 87. 793. 417. 80–82. 1014. 1027. 859. 842. 618. 839. 992. 1105. 158. 769. 665. 1130. 1169–1172. 1297. 936. 812. 530. 627. 710. 221. 854. 595. 1562. 791. 843. 725. 478. 838. 900. 737. 90. 628. 574. 30–32. 1036. 318. 874. 695. 760. 147. 659. 185. 517. 154–156. 293. 660. 93–96. 937. 1298. 560. 964–968. 866. 1001–1007. 971. 625. 48–60. 551. 559. 536. 1017. 1279. 997. 1080. 1022. 552. 1583 Temesvár 88. 1166. 1519. 1161. 792. 1093. 899. 364. 453. 187. 1033. 578. 1437. 663. 1175–1194. 930. 133. 200. 550. 330. 736. 611. 982. 1301–1304. 275. 876. 230. 780. 763. 538. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 921. 677. 674. 1060. 400. 144. 577. 1271. 813. 111. 301. 210. 1326–1340. 539. 1061. 397. 827. 300. 944– 946. 1013. 213. 1299. 985. 691. 460. 587. 1167. 761. 382–390. 64. 71–74. 1216–1220. 919. 170. 718. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 749. 361. 906– 908. 1025. 717. 881. 199. 471. 1196. 1031. 303. 909. 1086. 585. 395. 280. 1078. 105. 167. 540.

276. 1016. 1100. 995. 889. 869. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1041–1044. 1549–1552. 1389. 861. 1558. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 924. 376. 1569. 228. 1002–1007. 648. 179. 1220. 1070. 1424–1448. 1294. 1560. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1147–1152. 1056. 1098. 943. 508. 470. 1387. 558. 1080. 1563–1566. 437. 1431–1448. 1117. 984. 1392–1406. 253. 1246. 1047. 1040. 986. 828. 1116. 862. 360. 616. 1511– 1521. 379. 545. 1027. 1575 zenta = Senta 113. 991. 1386. 401. 1101. 490. 1457–1467. 1120. 1177. 1254. 1032. 1045 303 . 1046. 1523–1536. 980. 1088. 1107. 1256. 1272. 1484–1499. Új-verbász 970. 1408–1422. 925 veszprém 672. 1280. 1099. 1350–1354. 1281. 1565. 269. 987. 457. 1207. 402. 1141–1143. 1122. 1165. 1052. 1034. 465. 599. 1555. 1469–1477. 506. 492. 687. 1557. 1569. 1561. 1566. 1570. 858. 473. 1538–1545. 1109. 1075. 615. 787. 1423. 223. 1571. 1268. 1084. 1390. 419. 1111– 1114. 1182–1193. 1054. 1028. 1039. 544. 1011. 1269. 572. 481. 1106. 1500–1509. zombor 190. 398. 741. 1125. 522. 1198. 1131. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1357–1384. 441. 1201. 1243. 1233. 529. 507. 1547.1342–1348. 1574. 1010. 1276. 1137. 868. 1086. 1172. 1478– 1480. 1104. 425. 649. 467. 819. 1076. 535. 1455. 452. 436. 1574–1577. 852. 1210. 1223.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

yu A kiadásért felel Bordás Győző.yu e-mail: forumkk@eunet. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.agape. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly.hu e-mail: agape@eunet.co. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www. 2006-ban .forumliber.Csáky S.yu www.

Kókai. – Újvidék : forum : Agapé. 24 cm Példányszám: 300. – Mutatók – Irodalom.113) ”1815/2000” CSÁKY.SR-ID 214945031 . 2006 (Novi Sad : verzal). – 303 p. Novi Sad 016 : 2 (497. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. Kókai Sándor. . ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1.CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. Piroska. Piroska S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful