Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. elsősorban a monografikus 7 . izraelita. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába.). illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. hanem mindazokat. amely nem értékelte a kereszténységet. intézményeiket és általában az egyház szerepét. amelyek használatban voltak vidékünkön. csak a rendszerváltás után. baptista stb. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. állami szintre emelték az ateizmust. adventista. századtól egészen 2000-ig. felekezeti hovatartozás nélkül. református. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. közel két évszázad anyagát. nem volt tanácsos szót ejteni. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. dramatizált jeleneteket). hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. Az aktuális politikai. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. amelyről évekkel ezelőtt nem illett.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. novellákat. A téma évtizedekig tabunak számított. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. a vallási közösségeket. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. A szerző származása alapján. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. ezért csak a magyar. vallási életének a megismeréséhez. ismereteink alapján a 19.

kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. szerkesztő vagy a fordító. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. A kezdetek: 1815–1866. Nincsenek pontos kimutatások. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. 8 . brosúrák). pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. 5. olykor magánkiadványokról. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. akkor a cím alapján történt a besorolás. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. 4. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). fellendülése az indulástól egészen napjainkig. A behasonlítást könyvtárak. forum. egyik névről a másikra utaltunk. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. Ateista korszak: 1945–1989. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. 3. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. Szólnunk kell a nehézségekről is. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. A feldolgozás. Tekintve. hogy nem állami kiadványokról van szó. egyházi személyek és felekezetek segítségével. A mutatók tételszámra utalnak. hanem felekezetiekről. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. azzal. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. Mégis reméljük. 1973) anyagát. hogy a 19. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. 2. A rendszó általában a szerző. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. és esetenként aprónyomtatványokat. nyilvántartások a kiadványokról. Az utalások nem kaptak tételszámot.

Már azért sem. mint farkas Bertalan. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. 2. drámai költeményének. Néhány szerző. [1848]. Jellemző erre a korszakra. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. csakúgy. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. – Szabadka. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. Balogh György 1867-ben. Néhány ima. füzet : 1764–1869. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. folyóiratban közölt írása. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban.1. vagy más jellegű művét. farkas Bertalan. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét.és énekeskönyv. 1 9 . ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. – 335 p. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. Dubecz Tamás. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. amelyet Szép ferenc magyarított. furdek Kelemen. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. 1988. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. említésre méltó azonban. – Szabadka. Pius pápa Szabadkán. mint IX. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója.

figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. 3. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. kilencedek szövege. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. de megemlíthetjük az adai r. Imakönyvek.. (1887). : ill. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. 12 p. Szentkláray Jenő és mások műveit. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. – Budapest : Aigner Lajos. Bierbrunner Gusztáv. 19 cm  Sz. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . említést kell róluk tenni. Szulik József. – Palánka : Kristofek és Blázek. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. kis bibliák. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. és megoldani a liturgikus szertartásokat. litániák. Az évkönyvek nem nagy számúak. amit kiadványai is tükröznek. . a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. Szegfű Sándor. különlenyomatban is megjelent. 3 p. – 611. főleg a naptárokon keresztül. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. ezért kerültek be a bibliográfiába. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. kath. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. így a mi vidékünkön is. 1905. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. keresztúti ájtatosság. Kiss Károly. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. – 30. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. Kálmán farkas. katekizmusok. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. egyházközösség alapszabályait. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után.

– (zbirka zakona fNRJ . szakasz. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. br. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). ezért jellemezzük összevonva. – Beograd : Službeni list fNRJ. – fordította: CSP. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. a két világháború között működő. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata.4. Bár a törvény lehetővé tette. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. .8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. 1953. A marxista világnézet. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. olyannyira. – Sztáribecsej : Szubakov I. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól.112) 7 Uo 3. A kis formátumú. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. és terjesztheti azokat. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. de ez is valószínűleg előbb készülhetett.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. főképpen pedig az olvasók. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. ekkor még nem államosított nyomdában készült. 23 p. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. 14 cm] 6 11 . állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. Könyvnyomdája. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. Nem hivatalos. – 64 p. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. 1945. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében.

A különböző felekezetek.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. 1961-ben újra nyomták változatlanul. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. átdolgozásukra 1978-ban került sor. 1969-ben: A mise rendje stb. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. erről tanúskodik az a tény. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. vegyes tartalma is bizonyítja. egyének jóvoltából. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. egy hittankönyv volt. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. mintegy magyarázatot keresve arra. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. mégiscsak magánszorgalomból. mű jelent meg. ez tette szükségessé új misekönyvek. identitásuk egyik alkotóelemét. bővített tartalommal jelentek meg. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. változása 1963-ban következett be. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. amely több kiadást is megért.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. amikor címet változtatva. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. 1956]. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. legfüggetlenebb. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. olykor többet is. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. Adventi énekek [1953. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez.) 12 . Bibliai leckék [1953]. szertartáskönyv. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. 1971-ben pedig átdolgozott. egyben ima.és énekeskönyv. stb.

hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. Kiadását 1973-ban kezdték meg. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. csupán tényként közöltük az elmondottakat. Kis formátumú (9. Szent Rita. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. bérmentve. Padovai Szent Antal. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. Korszerűsödés ez. 1982. Szent Klára. az apostolok életét. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. vagy mellette bibliai kifestők. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. jó minőségű papíron. különböző formában való megjelentetését. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. az evangéliumokat és egyes szentek életét. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. 1975. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. Szent ágnes. kiderül abból is. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. A lerövidített szöveg. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. Szent vince. 1986. 1983). ezt bizonyítja. árpádházi Szent erzsébet. és az ötvenes évek elején jelent meg. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. mint például János. 1991). valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki.tak ki egy új 128 oldalas ima. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. árpádházi Szent Imre. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. 1973. Helyette.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. árpádházi Szent Margit. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. A másik kiadvány. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. amelyről mindenképpen szólnunk kell. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. műbőr kötésben. Kapisztrán Szent János.

Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. sokoldalúbb. Szent-Gály Kata stb. vagy csak sokszorosítva. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994).. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. meg az Adventi Hírnök. mint például: Példaképed – Védőszented. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. Református Évkönyv. versei. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. belső használatra készültek. illetve Református Képes Naptár). szentképek és hasonlók. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). a Cnesának stb. a forumnak stb. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs.). Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. színvonalasabban jelenhettek meg. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. (Imák a bárkából. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. aforizmák. Példaként említjük meg.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. hogy sorozatokat készítsenek. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium.mára. Hitvédelmi Füzetek. mégis megállapíthatjuk. Lukáts Márta. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. kiadók együttműködése teljesebb. Az Életszentség Nagymesterei stb. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). Teológiai Zsebkönyvek. A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. 1995-ben indult stb. 14 . sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. Szépirodalmi próbálkozásokkal. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. Nem tervezett. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). főleg verseskötetek. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. könyvjelzők. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. egyházközségek jelentették meg leginkább. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában.

. . nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt.A hangzós anyag hangszalagokból áll. színjátékok (betlehemesek. később fényképillusztrációkkal. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. a teológiai műveké. XvI. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. századi szépprózánkat. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. A kiadványok gyakran illusztráltak. a szokásdrámákra. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. amelyek egyházi vonatkozásúak is. 1994. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. A számítógépes nyomdai megformálás. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. – Szeged : Betli BT. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. húsvéti játékok. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. vázlatos illusztrációkkal. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. grafikailag egyszerű megoldással. majd a nyolcvanas évek óta igényes. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. – 381 p. Rajsli Ilona könyveiről van szó. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). alkalmi ünnepekre adták ki őket.. – 127 p. – Budapest : Betli BT. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. próza (regényes életrajzok. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. főleg karácsonyi. Jól tipografáltak. Itt most nem vettük őket számba. színes illusztrációkkal is. eleinte csak fekete-fehér vonalas. 1996. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. történeti értekezések). 10 1. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. életrajzok (szentek. elbeszélések. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. / Rajsli Ilona. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. didaktikus színjátékok.. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. – 266 p.. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra.. vallástörténetek. amelyekben nyelvtörténeti. ezek között is a történeti jellegű. Délvidéki nyelvemlékeink I. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. Passió). – Szeged : Betli BT.. liturgikus énekek. . 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag.). aranyozott. vallásos énekek.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt.

P. ez volt az indíték. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. A megállapítás azonban csak féligazság. mind formai szempontból. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. azt bizonyítja-e. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. 16 . Összegezni kellett őket. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. helytörténeti. Szeretnénk hinni. Cs. az 1990 utáni korszak. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. elmondhatjuk. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. hogy azok a hit jelenlétét. tehát kultúránk szerves részét képezik. irodalmi. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. hogy abban az időintervallumban. S. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. mint az előző években. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást.

Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. szám Dr. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora.. 1990. Nemzeti Könyvtár. zágráb. Szabadka Püspöki Könyvtár. 2000 egyetemi Könyvtár. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék.: mr. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. Budapest ferences Könyvtár. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Petar Rogulja. Szerk. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. I–Xv. Csáky S.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. Budapest Nemzeti Könyvtár. Létünk. 1995.. Újvidék. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. forum. forum Könyvkiadó. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Csáky S. Újvidék Dr. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . 1–2. 1835–1940. Csáky S. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia.1988 Dr. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999.

Szabadka városi Múzeum. füzet. Pancsova városi Könyvtár. Smederevo városi Könyvtár. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. Kalocsa városi Könyvtár. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. (Szerb Bibliográfia.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Szabadka. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. I. Belgrád Srpska bibliografija. Becse városi Múzeum. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. Újvidék Somogyi Könyvtár. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. zenta 18 . II. Szabadka Történelmi Levéltár. Belgrád.

– Szegeden. élő nyelvel mondott. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. 1818. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője.BIBLIOGRáfIA 1815 1. 278 p. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. Három kötetben jelent meg. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. 1815. Kir. – Második könyv. SzB-14 19 . – első könyv. Adatai hiányosak. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – 474 p. Grünn Orbán betűivel. M 3. és jeles alkalmatosságokra készített. gyüjtögetett. priv. Grünn Orbán betűivel. 1819. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. – IX. 1818. Petrik 1819 4. Petrik 1818 2. – Szegeden : Nyomtatt. – Szegeden : Ny. – Harmadik könyv. – 24 p.

21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . SK 9. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. [1835]. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. 1832. 4º SzB-32 8. mellyet Mária Theresia szab. – 11 p. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. . és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. ferencz rendén lévő áldozó pap. fURDeK Kelemen Beszéd. a’ cs. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. eszt. – 6 p. kir. néhai koronás fejedelmünk. eszt. kegyelmes urunk tiszteletére. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. SzB-15 1832 6. . – 16 p. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. 1819. [1835] – 8 p. 25 cm SzB-33. Sz. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. . farkas Bertalan. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. Sz. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. a kalocsai fő. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835.5.

– 8 p. város’ kebelében díszlő Monostor21 . ezen néven ötödik apost. György hava 19. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. 1836. melyet Maria Theresia sz. [1836]. és első oskola királyi oktatója. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. eszt. SzB-36 1837 13. midőn Szabadka szab. [1835]. 2 cm Költemény OSZK. . – 16 p. 23 cm BMS. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. kir. / farkas Bertalan. SzB-37 14. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. [1836] Szinnyei 12. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. SzB-34 10. – Szeged. és ujantan választott Sz. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. 1837. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. évet is! Petrik... városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I.N. – Szabadkán 1835. – 7 p. k. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. – Pesten : Trattner-Károly bet. városban füzött 1836. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. . ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. esztend. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. 4° Petrik.1835.. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. esztendőben. – 7 p. 4° Lásd az 1841. kir. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. ferencz rendén lévő áldozó pap. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. SzB-35 1836 11.

– Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. .. esztend. – 6 p. – 11 p. 8° SzB-43. fűz. .ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. esz. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. – 7 p. Tanítója Szent György Hava: 1837. évben. SzB-41 17. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön.. ugyan azon Rendű áldozó pap. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. September 22 . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. ferenczi áldozó Pap. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. 1837. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837.. [1837]. 22 cm SzB-38. ferdinánd császárnak. hódul Simonfalvay Gellért. SK 15.. [1837]. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. és a’ helybeli hatodik Oskola R. 8° SzB-39. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz.. Petrik 16. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. – 48 p. 8° SzB-42. Petrik 18. 22 cm SK. [1837]. 1837. Ns. . [1837]. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. – 7 p. – 19 p. évben a törvényes szemlét tartaná. Petrik 19.

könyvnyomtató betűivel. [1839]. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. Kir. mellyel főt. – 10 p. meghatalm. oskola r. – 6 p. [1837]. ’s helybéli 5. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. OSZK 20. Kézzel írott ajánlás: „T. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. – 14 p. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. tanitótól. ’s helybeli 5. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. SK 1840 23. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. Szent ferenczi áldozópap.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. TOLDI László Lant. 24 cm OSZK. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. . kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. [1838]. SzB-45 1839 22. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. évben. városban. Rend. 8° SzB-44. oskola r. ferencz megye másszori fő elnökének. . sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. a midőn Szabadka szab. Petrik 1838 21. A’ bajai tűzkárosultak se23 .. tanító által. vörösmarthy Mihál Urnak”. 6-ik Osk. buzgó indulattal zeng. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837.

Sz. 1840 évben. . 1 p. [1840]. – [7] p. – Pest : Trattner. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. – 23 p. ferenz R. Grünn János’ betűivel. 22 cm OSZK. – Szegeden : Nyomt.gedelmezésére. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. SzB-49 1841 28. 21 cm OSZK. Beimel József betűivel. Szinnyei 24 . Sz. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. 22-kén 1840 feladná. ferenczi áldozó pap. Petrik. k. áldozó pap. 23 cm OSZK 24. . SzB-47 26. Grünn János’ betűivel. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. [1840]. SzB-48 27. Oskola r. Grünn János’ betűivel. 136. – 1840. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. 1840. – Szegeden : Nyomt. – [4] p. Sz. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. – XX. 21 cm OSZK. és fő Tisztelendő Girk György. Szinnyei 2. – Pesten : esztergami K. [1840]. . – 8 p. Tanitó által. 1841. ’s helybeli 5. – Szegeden : Nyomt. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. . Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. városban készitett farkas Bertalan. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak.

ferencz Rendi áldozó pap. . udvari tanácsosnak. SzB-53 1842 33. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. – Pesten : Nyom. intézte Simonfalvay Gellért. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. 24 cm OSZK. Grünn János’ betűivel. . ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. György hava 19-kén 1841. kiadás. – Szegeden : Nyomt. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. ferenczi áldozó pap. Grünn János’ betűivel. nagyságos. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. – 19 p. SzB-52 32. – 23 p. – [8] p. – Szegeden : nyomt. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. – 2. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. – 7 p. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. cs. VKSz. 20-án. [1841]. évet OSZK. Beimel. . . a’ győri kerületi iskolák’. kir. [1841].29. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. Sz. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. évben Szabadkán. Maria-Theresiopolis szab. – 7 p. . 24 cm OSZK. [1841]. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. VKSz. 23 cm OSZK 2 . Sz. Beimel Jósef’ betűivel. ferencz Rendi áldozó pap. a’ 6-ik Iskola r. 24 cm OSZK. SzB-51 31. Grünn János’ betűivel. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. 1842. [1841]. Sz. Sz. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. SzB-50 30. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. évben. febr. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. kir. – Szegeden : Nyomt.

. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. VKSz. kir. 1842 évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-61 26 . fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. SzB-57 37. kir. és győri székes egyházi kanonoknak. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. – 5 p. – 8 p. 1842. udvari tanácsosnak. – 49 p. VKSz. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. évben. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. évben. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. Mihály hava 8-kán 1842. [1842]. SzB-56 36. Az iskolák. [1842]. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Maria-Theresiopolis szab. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. oskolának r. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné.34. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. midőn Szabadka sy. k. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-58 38. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. . fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. SzB-55 35. tanítója. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 8 p. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. midőn kegy. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. [1842]. váltó feltörvényszéki ülnöknek. – 8 p. Sz. cs. 24 cm VKSz. kir. pápóczi prépost. VKSz. 1842. cs. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. . felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. tanácsosnak’ s a’t. 24 cm OSZK. . .

CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. Sz. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – Pest. midőn 1843. 1843. . Sz. – 6 p. 1844. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. Szinnyei 42. Bittermann Károly betűivel. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. SzB-63 44. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Különnyomat a Religióból. – 165 p. [Második kiadása 1848-ban. Szinnyei 41. – Szabadkán : Nyom. – Szegeden : Grünn János betűivel. SzB-62 43. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. 1843. György hava 19-kén 1843. Szinnyei 1844 45. – XvI. – 25 p. – Pest : eggenberger József és fia. Petrik 40. . [1843]. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. 1843. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. .1843 39. VKSz. – Pesten : Heckenast Gusztáv. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. – Szegeden : Grünn János betűivel.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. 24 cm OSZK. 17 cm OSZK XII Lit. Szinnyei. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. 80 p. – 184 p. 764ij 27 . évben Szabadkán. – Pest. [1843]. 1843.

– Szegeden : Grünn János betűivel. fARKAS Bertalan Beszéd. 26 cm OSZK. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. – 8 p. és imádságok az ifjúság’ számára. – 4 p. őszutó 23kán 1844. Sz. Ivánhava 24-kén 1845. – 8 p. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. RK 48. SzB-70 28 . mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. VKSz. FARKAS Bertalan Beszéd. SzB-64 47. [1845]. [1845]. – 8 p. VKSz. (1844). SzB-68 0. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. midőn neve ünnepét szentelné. [1844]. BB-47. Szabadkán. ferencz rendi áldozó pap. VKSz. 17 cm OSZK. VKSz.– 160 p. SzB-65 1845 49. . . Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 24 cm OSZK.46. és hatodik iskola’ rendes tanítója. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. . ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. 1844. Sz. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. Szinnyei. Szent György Hava 19-kén 1845. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. 1845. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Sz. – Pest. SzB-69 51. . Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. 22 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. . fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak.

M. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Róusi segédpap által. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. Komárom vármegye örökös főispánjának. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. SzB-78 56. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . – 6 p.p. BB-48 53. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. 15 cm Második kiadása 1853-ban. h. .]. OSZK. 28 cm OSZK. fogaras-föld örökös urának. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. OSZK. t. 2 cm OSZK. B. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel.2. midőn név ünnepét üldené. . mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. – 6 p. Örömhang nagy méltóságú.p. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). szabadkai Sz. ferencz urnak. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. – 8 p. [1846]. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. méltóságos. . ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. – 167 p. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. [1845]. ferencz urnak. M. őszutó 23kán 1845. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. h. SzB-77 55. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. . [1846]. SzB-71 1846 54. 1846 / [Ömledezte B. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú.M. BUDAY Jenő emlény.

– Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. tanácsosnak. tanácsosnak ’sa’t. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . SzB-82 58. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. kalocsai fő. cs. 1846. [1846]. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. SzB-84 60. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. . ’s a’t. [1846]. . ferencz ő excellentiájának. . VKSz. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. k. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. VKSz. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. Komárom vármegye örökös főispánja. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. Istvan Rendének közép keresztese. mély tisztelet. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. – 4 p. SzB-81 57. SzB-83 59. 29 cm OSZK.722. – 7 p. Szent György Hava 19kén 1846. – 7 p. . – 7 p. kir. – 6 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.kot bevégezné. 1846. a’ hétszemélyes tábla közbirája. [1846]. fogaras föld’ örökös ura. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 1846. midőn Szabadka szabad kir. tan év utó felében társai nevében. Tek. cs. Sz. VKSz. kir. . VKSz. Midőn Szabadka sz. [1846]. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. Az iskolák. méltóságos.

KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. bel. . kir. fogaras-föld örökösének. OSZK 62. [Újabb kiadása 1848-ban. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. val. – Pest : Magyar Mihály. JáMBOR Pál Balladák. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. [1846]. – 4. 1846 (Pest : Trattner). – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. csász.61. 52 p. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. Komárom vármegye örökös főispánjának. Királyi belső titkos tanácsosnak. – 2. Iv. [1846]. 1846. Sz. a’ kalocsai papnövendékek. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. BB-51 63. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). 52 p. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. . – 4 p. . – 124 p. – 4. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). SzB-91 31 . ferencz urnak. SzB-90 66.] BB-50. 1846. – 6 p. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. kalocsai és bácsi érseknek. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. . kiadás. SzB-88 65. 26 cm OSZK. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. 19 cm OSZK 64. fogaras-föld örökösének. 1846. 27 cm OSZK. bölcsészet tanuló. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. Iv. 27 cm OSZK. – 4 p. 19 cm OSZK. . Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. Titkos tanácsosnak. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel.

Midőn sz. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. Péter. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. kalocsai és bácsi érseknek. birája. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. Magyar Tud. Sixtus. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. XI. és azon megye táb. rómi szent atya házi főbbpapja. Incze. – 24 p. Szabadka város Kir. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. Benedek. – 7 p. . és Pál apostolok’ apátja. mellyel méltóságos. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. XII. a’ Nagy bőjtön át. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. . tanácsos. SzB-98 70. v. ő cs. felszentelt caesaropoli püspök kir. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. 29 cm OSZK. 26 cm OSZK. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Társaság levelező tagjának. – 6 p. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. [1846]. Pius. kácsai Sz. – 7 p. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. XIII. 1846.67. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. . és XIv. győri tudományos kerület fő kormányzója. kir. ferencz Bács. SzB-74 32 . Kelemen. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. n. Remess Kázmér. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. SzABÓ Ödön emlény. XII. 1846. ő csász. [1846]. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. ferencz Szerzet zárda-egyházában. kir. fő méltóságú. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. nagyságos. hittudomány’ tanár. SzB-92 68. . Incze. 18 cm OSZK. – H. SzB-95 69.

– Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – 20 p. Cs.] BB-54. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés.OSZK ORC. 21 cm OSZK. . tanítványi hódolat-. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. Kir. 1848. [Kiadása 1846-ban is. 25 cm OSZK. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. Bács. Mihál Hava 16kán 1847 évben. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. [1847]. kir. – 48 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. szabadkai Kir. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. JáMBOR Pál Balladák. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Petrik 33 . . . Könyvnyomó által. 21 cm OSZK. [1847]. [1847]. midőn Szabadka sz. 21 cm VKSz. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt.1847 71. SzB-106 74. – 11 p. SzB-109. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. mellyet nagytiszteletű. . BUDAY Jenő Hálaszózat. – 8 p. PeRTICS József Hálaszózat.. SzB-104 73. SzB-103 72. Szinnyei.dz. 1847.1583. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. – 6 p. – Pest : emich Gusztáv biz. – Szabadkán. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. kir.

BB-57 79. – vI. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. 110 p. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. 1848. [4] p. SzB-115 81. BB-55 77. 1848. 21 cm VKSz. Szabadka Sz. 1848. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. 18 cm OSZK. – 64 p. 1848. . JáMBOR Pál II. 283 p. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . – 48 p. [első kiadása 1843-ban.76. OSZK. – Pest : Landerer-Heckneast. 1848. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. 1848. SzB-120 82. 18 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. [1848]. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. . . JáMBOR Pál Hattyúdalok. BB-58 80. – 4. SzB-121 34 . Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. – [6].] OSZK. KOváTS József Kell-e. 335. . – Pest : Heckneast. . BB-56 78. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. 18´11 cm VKSz. – XvI. 80 p. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. PKSZ. 22 cm OSZK. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. – 87 p.

leírása a katalóguscédula alapján. VKSz. 1849. A kiadvány nem volt a helyén. A’ szabadkai ferencziektől. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Komárom’ vármegye örökös főispánja. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. István Rendének közép keresztese. 1849]. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. BB-64 1851 87. 16 cm OSZK. – 16 p. SzB-143 35 . OSZK. a’ hétszemélyes tábla közbirája. Sz. – Pest : Magyar M. – 4 p. BB-63 86. Második füzet. – 4 p. [1851]. – Pesten : Magyar M. . Harmadik füzet. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. OSZK (204. – 3 füzet első füzet. – 16 p. fogaras föld’ örökös ura. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. OSZK. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. – 6 p. 1849. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. könyvárusnál [1849]. / Jámbor Pál. szabadkai zárda’ főnöke. Mihál Hava 30-kán 1851. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. JáMBOR Pál [vers]. BB-1066 85. – 16 p. – [Debreczen. OSZK 84. . – [Pest] : Landerer. kalocsai fő.806).

21 cm Pius. – 7 p. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. kalocsai s bácsi érsek. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. 1852.. Szinnyei III. – 167 p. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. Iván hava 15. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel.. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. – 49 p. olcsó kiadás. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. 1852. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott.1852 88. cs. 1852. [1853]. . OSZK. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. . fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. apostolische. 1853.. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. kir. SzB-150 92. kalocsai kanonok és plébános. SzB-146 90. . híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. 29 p. örökösöknél. 152. 1852. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. IX. 15 cm első kiadása 1845-ben. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. 21 cm VKSz. . csanádi megyés püspöknek. – 2. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. 24 cm OSZK 1853 91. BB-66 36 . – [2].

III–vII. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. 556.329. – [8] p. 24 cm első kötet. 1855. evangelium egész tartalma fölött. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. és a n. Százezer üdvözlégy. II. [1] p. 519. – [8]. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. A négy evangelisták összhangzása szerint. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . BPÚ-1490. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. – 7. 632. M 94. 18´11 cm SzB-154. Imádság. Schlőr Alajos.és kőnyomda.. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. – XvI. [6] p. . SzB-156 95. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK.1854 93. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. . 88 p. SzB-161 97. 18 cm VKSz. Harmadik kötet: XvII. Második kötet. III. . a gräczi növendék-papság lelki atyja . magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SzB-160.és fölszentelt papok számára a sz. 25 cm. mélt. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. I. – [8] p. M 1855 96.842. BMS M III 5455. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. – 3 kötet. 1854. [5] p. Kútnak Asszonya. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. VKSz. [13] p. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. 1854. Üdvözlégy Mária Sz. 21 cm OSZK 822. 1855. hittudor. 1854. – Dr. – 530. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. Búcsút veszek tőled szép liliom. .

mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. tőled oh kegyes Szűz. Imádság a’ szent Háromsághoz. – [8] p. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. SzB-168 100. – [8] p. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. . alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. 1856. Harmadik. 22 cm OSZK 38 . Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. kalocsai czimz. – 1859. Negyedik. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1856. – [8] p. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. ’s a’ t. BeNDe József egyházi beszédek. 19 cm VKSz. első. első. 1856. – 23 p. SzB-167 99. . ’s a’ t. 18 cm VKSz. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. elmegyek a sírba. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Ötödik. 18´11 cm SzB-169 101. III. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. Iv. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. I. – 8 p. HALOTTI ÉNeKeK. Kanonok. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-171 1859 102. . kir. 1860. . Második. melyek Bende József. A Kisdedeknél. Szinnyei 1860 103. vége van már mindennek ’s a’ t. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. 1856. . 18 cm VKSz. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek.1856 98. Harmadik. Második. Sötét gyászos boltba. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. elmegyek a sírba. Sötét. v. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. II.

– 61–79 p. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt).. 39 cm REÚ 110. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. Pesten 1861. 3. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. oh te alázatos stb. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. 3. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. boldogságos Szűz Mária stb. – 14 p. hitv. SzB-192. 2. 1861. – 2 kötet . Mária édes annyának. octob. 1. 17 cm VKSz. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. 30. 1861. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 38 cm REÚ 105. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. 1860. 1860. Oblath Leo tulajdona. 7. SzB-191 107. dicséretet zengje39 . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. . 5. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. 1861. – 37–59 p. . BB-73 108. hitv. 1861. Országunknak véd asszonya. 17 cm VKSz. Üdvözlégy világ reménye stb. – Pest. Második kötet. 1. . [JeGYzőKÖNYv] 1861. – 17–36 p. 2. 31. Szinnyei. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. VKSz.104. s novemb. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. OSZK 262. – vI. 923. 4. SzB-186 1861 106. BB-74 109. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. 18 cm első kötet. Oh te méltóságos. – 160 p. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. 1-ső napjain a dunamelléki helv. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1861. 176 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. PáDUAI Sz. évi II-dik Jegyzőkönyv. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. . 39 cm REÚ 111.

17 cm VKSz. – zenta Börner fr. 1860–1875 114. 1862. SzB-199 117. hitv. egek ékessége. 22. 23. Negyedik: Éltem’ szine. – Szabadkán. iskolás gyerm. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1. 1862. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. eGYHázI ÉNeKeK róm. HALOTTAS ÉNeKeK. – 189 p. 4. .. . egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. ISTeNeS ÉNeKeK. 17 cm VKSz. . – 27 p. – [4] p. Oh te rettenetes keserű halál s a t. 17 cm VKSz. 1862. szab. Jertek ide asszonyok stb. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 1861. 1862.tek. – 60 p. Purgatórium tüzében. első: Jézus szenvedéséről s a t. 16 cm SK. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. SzB-198 116. hivek jöjjetek s a t. 4. cs. SzB-200. Kath. 2. 21.. . 40 cm RKEÚ 40 . Magasztalja az én lelkem stb. Atya Isten szolgálója stb. MK. Második: Keresztények sírjatok s a t. – Szabadka : Bittermann Károlynál. 1862. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 3. BB-79 118. SzB-196 113. Szombat első napjára stb. első. 1862 (Nyom. 5. . IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. 1862. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. 20. Második. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. világ’ kincse s a t. SzB-197 115. Harmadik: Máriát dicsérni. 21 cm VKSz. 17 cm VKSz. földnek dicsősége. . annak. könyvnyomó). napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. Haszn. – 8 p. – 8 p. k. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. SzB-194 1862 112. Harmadik. Bittermann K. . – 6 p. – [8] p. Szomoru a halál az embereknek. Adjon Isten jó éjszakát.

119. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 40 cm RKEÚ 123. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. 1864ben. – Szabadkán. 1863. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. SzB-206 1864 125. 1863. kötet. . Az első két ív (1032 p. / irta Jámbor Pál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. OSZK. 223 p. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. II. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. Május 28. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. – 8 p. 19 cm I. SzB-205. kir. hitv. – 296 p. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. 15 cm VKSz.) pedig 1864-ben. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. p. hitv. Nyomdásznál. Nyomdájában). Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. SzB-204 121. VKSz. 29. JáMBOR Pál Hiador költői művei. – 64 p. 356 p. 1862. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. – 27 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. – 31 p. 30. 30. – 2 kötet . . – 42 p. 1863). – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 1863. 40 cm RKEÚ 1863 120. . . 29. egyházkerület Pesten 1863. s Junius 1. – Pest : Kiadja Ráth Mór. – Iv. M 122. hitv. 40 cm RKEÚ 124. 2. akad. – Iv. kötet.) 1863-ban jelent meg. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. 17 cm SK. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. a második két ív (33–64. BB-82 41 . . egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. . 3.

– Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864. Martina : Legenda / Szulik József. 15. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 9 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. kiadás. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. BB-86 1865 129. Május 21. 1864. SzULIK József Arany ABC. 17 cm VKSz. – Pest. BB-90 132. 12. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. 1865. Szinnyei. 17. – Pest. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. Szinnyei 131. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. – 9 p. SzULIK József Szűz Szt. . egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. 25. Szinnyei 130.126. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 8 p. 1865. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . . 1865. – Kalocsa : Malatin és H. 32´23 cm OSZK. – 8 p. kath. – 2.. – Kalocsa : Malatin és H. 23. . Petrik. 40 cm RKEÚ 133. 16. BB-85 128. 24. egyházkerület Pesten 1864. hitv. hitv. 1864. BB-89. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. BB-88. 1865.. – 8 p. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. – 40 p. 26. SzB-211 134. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. . ny. 1865. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. – 50 p. Szinnyei. 40 cm RKEÚ 127.

egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. 28.. Mukits ernő szövege VKSz. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. – 47 p. SzB-220 43 . 15 cm. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. SzB-217. SzB-216 137. 31. . GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f.” Második kiadása 1882-ben. 1865... kötet) VKSz. OSZK. 24 cm T: Kővágó György. . 382. – 8 p. s fűzve. OSZK 1866 136. – (Hiador Költői Művei . (4). SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . s junius 1-ső 2. kir. 1866).Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. hitv. . Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. n. . . plébánián. 1 p. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. . évi November 1-én az u. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. 1866. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. 40 cm RKEÚ 139. A szerző rövid életrajzával és arcképével.. – 269 p. – [4] p. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál].. 30. 1866. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. OSZK 135.. zentai sírkertben tartottak. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. Dr. BB-91 138. kath. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – vII. II. 240 p. – XII. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-.. 29. kemény kötésben aranyozás nélkül. – Szabadkán : kiadva több honleány által. 1865. Nyomdájukban).. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. 17 cm VKSz. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm.

]. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 29. . – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. 1867. 20. – 11 p. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. – 37 p. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.n. 1868. – [4] p. . 37´23 cm A feketehegyen. SzB-228 44 . esperes úrnak. 40 cm RKEÚ 143. [1867]. – Szabadkán : Kovács Pál. hitv. 17 cm VKSz. BALOGH György A bácsi r. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . 21. – 9 p. 1868. . . . 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2 cm OSZK 141.n. 1867dik évi október 28. egyházkerület Pesten. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. hitv. – 42 p. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. – 43 p. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. 1867. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). 22. alesperes bácsi plébános.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 40 cm RKEÚ 146. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. egyházkerület Pesten.1867 140. SzB-225 145. k. 1867. – [H. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. 30. 34 cm TLSz. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. 40 cm RKEÚ 142. . : k. – 21 p.

). . fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. SzB-248 45 . 17 cm VKSz. Könyvárus bizománya. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Kiadja K.147. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 19 cm TLSz. 40 cm RKEÚ 153. 35 cm VMSz. Két rész egy kötetben. 24 cm OSZK 154. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. – Pest : kiadja Ráth Mór. 1869. – Kolozsvárott : Stein János Muz. BB-100 1869 149. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. – 110. . 1869. 1868 (Pest : emich G. . 1869. 1869. – 20 p. SzB-244 151. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. 1868. . 1869. – 181 p. – 46 p. Papp Miklós. 17 cm VKSz. – [1] p. . SzB-229 148. egyl. 2. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. . 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. – Pest : a szerző sajátja. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. p. BMS. egyházkerület Pesten. BB-102 152. MáRIA ÉNeKe. – 8 p. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. – 14 p.18 cm OSZK. – [4]. . 144 p. SzB-235 150.

[2] p. . BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. 1869. segédlelkész. – Ó-Orsova. – XvI. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . . 1870 (Nyomtatott Diemer K. 81. . – Temesvár : kiadta dr. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. 21 cm. . : Nyomtatott Handl József-nél).-nál). 3 p. – Szabadkán : Bittermann Károlynál.-nál). .-nál. 22 cm OSZK 162.és Bolgárországba utazók számára. 1870 (H. kötete) OSZK 160. – (Csajághy S. 17 cm VKSz. 29 cm SzVK (xerox). Csiky Gergely. reform. . és a kath. 1870. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. fordította Hetesy viktor. Csiky Gergely. 154 p. 19´12 cm M 159. 22 cm PKZR 161. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. – 182. . CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei.-nál. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. II p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei.TLSZ 1870 157. – 8 p. e munka jövedelme 46 . 1870. 3. – II. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 1870 (Nyomtatott Diemer K. SzB-251 156. – Püspöki körlevelek. – 176. – Temesvár : kiadta dr. 1869. 20 cm OSZK 158. n.155. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. Csiky Gergely. – 8 p. – 355 p. vegyes Művei . – Temesvár : Nyomtatott Diemer K.

16 cm SZB2-9 168. [19]. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. – 32 p. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. hitv. . – Kalocsa. BB-109 166. – 12 p. – 724.a pesti prot. BB-108 165. . .” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. 1871. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken.. – Temesvár. – 164 p. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. . Szinnyei szerint két kiadást ért meg. 1872. 1871. RK 47 . hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. melyen mélt.. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. ev. Tört. 2° SB-32224. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. . 52 p. rég. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. után fonyó Pál.. – Uj verbász. árvaház javára fordíttatik. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. – 16 p.: ill. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. Az utánnyomás tiltatik. [1871]. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. 26 cm OSZK. Kubinyi úr ágoston esp. Szinnyei. 24 cm OSZK. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. 22 cm OSZK 163. Szinnyei 1871 164. felügyelő úr nagyt. 1870. OSZK 1872 167. 1870. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. esperességi közgyűlésnek. varga Pál költségén.

Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. czikkek : fővárosi személyek. – 91 p. 1873. 34 cm OSZK 175. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . 1873.1873 169. Szinnyei. – 1. – 87 p. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – 16 p. 1876–1885 171. BB-126 172. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. SzULIK József A Kat. I. Szinnyei 170. – eger. MK. – Nagybecskerek. II. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. kiadás. BB-127 173. 1873. Társulati főtitkár. Ismertetve Szulik József által. BB-129 48 . 1873. Petrik. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). 1872. 1873. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. – Szabadka : a szerző. fISCHeR ferencz A kath. Megjelent a M. kötet: Újabb költemények. . – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. – 91 p. – 196 és 194 p. 1873. – Budapest : Aigner Lajos. Szinnyei.

1874. SB-763. – 34 p. – Kalocsa : Malatin és H. 1873. REÚ 181. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 2´17 cm SB-764. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. SzB-2–27 49 . – zenta. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. .m. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. füzet.Bácsi e. – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz.1875. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. 29 cm OSZK 182. Szinnyei. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. – 24 p. – Szabadka. Szinnyei 1875 180. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. 1874. 21 cm TLSz.1860–1875. – 105 p. MK. OSZK 178. OSZK. . JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. 1875. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e.. jegyző. – 14 p. . – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. – 16 p. – 24 p. BB-132 179. 1874. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. 1875.176.

Szinnyei 185. – Budapest: Nyomtatta váradi T. – Szabadka. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. Szinnyei. kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. . SZB2–28 1876 186. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. . betűivel]. BB-148 188. – 26 p. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. BB-147 187. [1] p. – 24 p. után francziából Szulik József. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. először 1862-ben jelent meg. 1876. OSZK 0 . 32 cm OSZK 184. JáMBOR Pál egyházi beszédek.megye Baján 1877. e. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. 1875. – 904 p. – Kalocsa. .megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. évi április 25. 1876. 1875. – 2. SB-765. 1875. – Pest : Uj M. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. SB-766. . Kir. e. BB-142. 1877. – 320. 1876. – 28 p. Sion. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. OSZK 1877 189.183. [Buschmann f. 18 cm VKSz. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján.

. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. .. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. 3016. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. Z 191. – 179 p. Szinnyei. – 2. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. – 71 p. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. 1877. 1877. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. Természettudományi Társulat titkára. Három népszerű felolvasás / írta dr. – Temesvár. Szentkláray Jenő. 36. főgimn. KUHN Lajos A Nap munkája. 1877. A tiszta jövedelmet a Délm. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. – 16 p. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. – Budapest : Aigner L.. . R. 194. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. BB-159 51 . – Budapest : Lauffer v. szept. – 88 p. BB-158 196. 26-dikán tartott választmányi ülésén. javított kiadás. – 97 p. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből.) Szinnyei. KB ZVK K 398. BB-160 195. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. bizománya. tanár s a Délm. Pallasz L. – eger : Szolcsányi Gy. 1877. 1877. SzULIK József A Kath. 1877.190. – 48 p. – (Magyar Könyvesház . OSZK 192. 25 cm OSZK 193. 1877. 22 cm OSZK. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József.

BB-152 1878 199. Z2 201. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. – 3. tört. 1877. – 23 p. BB-161 198. OSZK. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. OSZK. jegyző. REÚ 203. 156 p. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. 1878.. 1878. 1 térkép . 26´19 cm SB-767. . – Budapest. Szinnyei 202. 1877.) / ford. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. – 307 p. 1878. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. polgári. Haudek ágoston József. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. e.[gyház] Megye Mohácson 1878. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. – 25. és magyarázta Klein Gyula. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. – Budapest.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. 2 p. 1878. A második kiadás 1882-ben. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. 1878. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. Szinnyei. . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. évi Május 15. OSZK 200. Szinnyei 2 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 20 cm PKSZ. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában.m. – Budapest.197. Kiadta Szabó Péter e.

SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. – 160 p. BB-167 205. 1878. SZB2–45 210. – 100 p. e. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. – 20 p. BB-182 209. szab. kiadás. évi april 17. k. polgári. 1878.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. BB-180 208. 1879.204. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. népiskolák I. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. – Baján : A szerző sajátja. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. OSZK. bizománya. esztergom. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. osztályában. növendékpapok. 1879. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. . Bittermann Károly cs. kiadása 1889-ben jelent meg. – 2. Buzárovits G. iskolai használatra / Szulik József. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . Petrik. BB-174 1879 207. – 295 p. kiadás. BB-173 206. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai.– 189 p. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. osztályában. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. – 295 p . szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. BL. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. népiskolák I. Könyvnyomó).[gyház] Megye Újvidéken 1879. tanítók. OSZK. A munka 3. 1878. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. kath.

[1]. 1879. 1879. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. Az Ó-KANIzSAI Róm.]. 1879. . [2] p. Pálnál. 25 cm OSZK 214. 1880 (Szabadka :) – 743. – 28. egyházközség alapszabályai. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. 52 p.adta Szabó Péter e. n. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. – Budapest. 4 térkép . hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 520 p. után francziából Szulik József.m. NEKBg 212. 23 cm M 213. kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. BB-189 1880 215. OSZK. Szentkláray Jenő. Szinnyei. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. – 26 p. 1879. . 24´17 cm SB-768. 8° fedőlapcím SB-57058. [1879. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. – Xv. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál.. jegyző. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k.. – 2. 16 cm PKSZ 54 . REÚ 211. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – 28 p. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. első kötet. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. Szentkláray Jenő. Kath.

. Clovis Hugues. 24. 5 felv. tragoedia. Budapest : Tettey és tsa biz. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. tragoedie. Rajzok. 22. Balladák 14. – 1882. Halotti beszéd 8. – 96 p. júl. Horácz. 27 füzet. Cicero beszédei. 18. Autron. – 1880. – 1883. 19. 5–6. 1885-ben. 3 felv. Catull. 1892-ben.. – 1880. 7. – 1882. egy költő : Tragoedia. éneke. Uti tárczák. 5 felv. epigrammák. epigrammák. Ó és uj világ. 2. – 1880. 23. Coppée. 21. – 78 p. – 224 p. Románczok és költői beszélyek 15–16. Nagy Lajos özvegye : Tört. Jellemrajzok. 1 térképpel . Az örökség : vigjáték 1 felv. A koszorú : Tört. 11. 1. A törvénytelen vér : Tört. 3 felv. – Szeged : k. – 159 p. – 1882. n. virgil Aeneisének 2. 26. Hugó victor. – 1883. 3. dráma. 1887-ben. Ó és új világ : II. Mesék. [1880]. Számkivetésben : 1851–1861. Szinnyei 218. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. 1900-ban. 4. Országgyűlési és tanügyi beszédek. – 1882. – Szabadka . Uti emlékek. – 22 p. 5 felv. – 80 p. könyve. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. – 77 p. Mirian 13. – 64 p. – 1882. – 96 p. Horác 2. 5 felv. Beszélyek. Az ő emlékezete 9–10. 1880. – 1882. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. tragoedia. Költemények. – 71 p. 17. Horác ódáinak harmadik könyve. Ovid. 1880–1883. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. – 1881. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Drámai tanulmányok. – 208 p.  . 5 felv. Szinnyei 217. virgil.. 1881-ben. – 1882. – 1882. fülöp : Tört. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. rész. – Budapest. vígjáték. virgil pásztor-énekei. – 95 p. 18. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. JáMBOR Pál Hiador művei. Hugó victor. – 96 p. – 91 p. 20.216. 25. – 104 p. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. – 1882. A rózsakor. 1899-ben. – 1881. – 96 p. Nagy Sándor : Tört. A párbaj : Szinmű. – 1882. 1903-ban és 1905-ben. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. Páris hajdan és most 12.

Kiadta Szabó Péter e. . MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. rész (19–91). JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). jegyző.27. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. hó (91–92. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. 25. 20 cm I. futár. 1880. 1 felv. – 64 p. A kitört ablak : vigj. e. – 30 p. REÚ 223. BB-194 219. A szinművészet mámora : vígj. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.m. 392 p. Összesített leírás Petrik. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál).) SzabVK. 1880. KB zombori vK 26. kötet. 1880. 24´16 cm SB-769. Springer. 440 p. Könyvnyomdájában. és II.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . II. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. – 1893. – 8. Napoleon bukásától III. – 91 p. lapból. 1880. – 96 p. 26 cm T. SZB2–58 221. 1880. – 4 kötet. – 6. kötet. – 30 p. . – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. .[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. A kastély : vigj. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. 6 . Nov. – zombor : Nyomatott Bittermann N. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. 2 felv. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 1880. OSZK. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. 15 cm SZB2–59 222. 1 felv. z MK. . Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. – 92 p. – Budapest : kiadja a szerző. . Paganini : Regény I.

kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. 1881. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. OSZK 1881 225. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – 22 p. 1 térképpel . [1881]. p. kötet. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. – 457. . PKSZ.[gyház] Megye zomborban 1881. – 36 p. kötet. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. . népiskolák III. 4 p. oszt. kath. – 70 p. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál.. vI. BB-210 227. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. BB-211-Petrik 228. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. BB-209 226. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. (Oratio in Catilinam. e. – 2. – 458 p. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. 21 cm OSZK. SZB2–68 230. könyvnyomdájából). kalocsa-főmegyei áldozár. Petrik. és vI. 1) / Hiador (Jámbor Pál). – 480. . évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III.19 cm OSZK. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. – Baján : a szerző tulajdona. Második kiadása 1898-ban. 1881. 15 cm BB-213. Iv. – Baján : A szerző sajátja. – Baja : Szerző. első vádbeszéd Catilina ellen.III.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. OSZK. 1881. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. – 32 p. SB-15397 229.

kiadás. – 456 p. javított kiadás. n. 1881. 24´16 cm SB-770. – 1. esztergom. bíz. népiskolák második osztálya számára. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. 33 cm OSZK. . – Baja : Szüts és tsa. biz. [8] p. BB-223. BB-222 234. – 3. Kath. népiskolák II. ismertetve Szulik József által. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. 1882. 1882. – Baján : A szerző sajátja. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. kiadás.). kath. – 43. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. Tanítóegylet” sajátja. – Baján : a szerző sajátja. (1) p. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. Buzárovits G. Tanító-egyesület” volt képviselője. fONYÓ Pál Az I. jegyz.. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. PKSZ. 21 cm OSZK. . 1882. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. BB-215. SzULIK József A Kath. . – 88 p. Szinnyei 58 . REÚ 231. könyvnyomdájából). – 32 p. – 3. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. Budapest. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán.Szabó Péter e. 1881 (H. BB-221 233. – 456. bíz. Petrik. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876.m. – 20 p. . OSZK. 18 cm PKSZ 235. kath. – eger : Szolcsányi Gy. : Érsek-Lyceumi ny. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. Szinnyei 1882 232. – Baján : A „Bajavidéki Kath. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai.

1882. I. – 33 p. . – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. 22 cm TLSz 250. . OSZK. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. OSZK 239. Szinnyei 237. Hajnal István e.236. OSZK 240. [4] p. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 26 cm II. . A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. – 4. 1882. felolvasta Szalay József. 22 cm első kiadása 1865-ben. – 45 p. jegyző. szigetvári főrabbi. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. 1882.m. tanácsbiró. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. 240. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12. 1882. – 2. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. . 18 cm.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. 1882. Klein Gyula. REÚ 238. 74 p. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. kiadás. e. 1882. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. – vIII. .) RKEÚ 59 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. és a szerző. – 12 p. kath. 24´16 cm SB-771. – Budapest.m. nagybecskereki lelkipásztor. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra.

A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. osztálya. Szt. Szinnyei. Z1 1883 254. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. kiadás. BB-234 256.. kiadás. 1883. – 4. – 112 p. – Budapest : Hunyadi M. BB-227 253. 1883. Buzárovits G. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. és vI. – 32 p. biz. nyomdája. biz. – 48 p. BB-228 252. úgyszintén a polgári. bizománya. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. oszt. és vI. 1882. 21 cm OSZK. esztergom .251. Petrik. biz. 26. A szerző tulajdona. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők.. tanügybarátok. kiadás. 1882 (Lyceumi ny. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. int.. BB-233 255. István-társ. biz .és iparos iskolák használatára. Buzárovits G.-István társ. 31 p. – Budapest. – 4. 1883.. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. BB-235. Szolcsányi Gyula bizománya. BB-236 60 . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. OSZK 257. 1883 . – Kalocsa : Wajdits N. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. Petrik. bőv. esztergom.). OSZK. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. biz. – 270 p. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. 1882 KB ZVK 296. – 214 p.. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. – eger : Szolcsányi Gy. . – 4. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. Budapest : Szt. – 2. kiadás – Budapest : Szűts és tsa.

– 54 p. e. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. . – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. – 82 p. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. – Kalocsa : Szerző. . REÚ 263. 356 p. RK 260. 18 cm OSZK 61 . 1883. BB-238. Petrik. esztergom : Buzárovits G. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. Kiadta Szabó Péter e. lelkészek. Klein Gyula szigetvári főrabbi. tanítók s nevelők. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 21 cm OSZK 264. BB-239 261. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A.. BB-237 259. lelkész. OSZK. – 125. Különnyomat a Magyar Koronából.1883. . fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. – 19 p. könyvnyomdájából). 1883. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. 1883.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Budapest. . Szinnyei. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. jegyző. 1883. – 14 p.m. bíz. 1883-iki augusztus 18-án. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). – XII.258. 1883. vagy általános rész. 1883. – Kalocsa : Malatin. 25´16 cm SB-772. III p. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. 15 cm OSZK 262. hitelemzők.

polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. kath. 25 cm OSZK. SZB2-112 1884 268. 29 p. 1 p. OSZK 271. OSZK. – XIII. kiadást 1884-re teszi. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. VKSz. és II. BB-251. Szinnyei a 3. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. – 159 p. aug. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. templomban 1883. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. BB-253 62 . Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. kiadás. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. – 10 p. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. 1883. 12-én. 1884. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. könyvnyomdája.. 1884. – 3. – 263 p. Petrik 266. – vIII. – Kalocsa : Malatin Antal. – Budapest : Rudnyánszky A. Szabadka-belvárosi segédlelkész. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. 1883. BB-247 267. Srpska bibliografija 269. – 26 p. – Újvidéken : Pajevics A. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. 199 p. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. M. 1883. 155. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. M 270. – 4. 1884. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. 1884. kath. György és Szt.. . .265.

25 cm OSzK 247.11)-8. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. SzULIK József A Kath.288 KB Zombori VK 886. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. – eger : Szolcsányi Gy. Petrik 275. bíz. 1884. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. – 1 térkép. BB-258 63 . – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája. BB-252 273. 400 p. kiadása 1886-ban. – 223 p. Szinnyei 274. 15 cm 2. – 4. 23´15 cm REÚ 276. . 1884. – 88 p.. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. .323.és Kőnyomdája. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. 1884.1(945. 1884. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. javított kiadás. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. évi aug. e.m. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. kiadása 1897-ben. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. 1884. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. . jegyző. – 34 p. tanár.272. – 56 p. – Győr. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 3. 179 277. Szinnyei. 1884. ismertetve Szulik József által. hó 13. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra.

229 p. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. . kalocsai kanonok-plébános. 356. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. – v. – Szabadkán : K. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. tanítók s nevelők. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. hitelemzők. . lelkészek. 21 cm OSZK 282. – XII. BB-262 64 . 1885. [1885] (Szabadkán : Dr. . Krécsi György tulajdona. VVK 279. 19 cm OSZK. – [2. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. Az utánnyomás tiltatik. – 3. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. – 24 p. özvegyénél. 744 p. tanítók s nevelők. kiadás. . e.1885 278. – vIII. n. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. SZB2-133 281. : ill. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). Kirchengesang-vereines in Werschetz. [1885]. Sz. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. – XII. SB-448. kath. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. hitelemzők. ALAPSzABáLYAI az izrael. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Jakabról czímzett heremi apát. kiadás]. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 1885. 1885. BB-259 és 260 280. 252 p. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). OSZK. – Kalocsa.

1885. jegyző. kir. 1876–1885 289. – 15 p. BB-263 287. . – vIII. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. e. Jojkits Mladen könyvnyomdája. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. – Pozsony . m. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. Szinnyei 288. 23 cm OSZK 284. kiadása utáni fordítás. 1885 (Wigand f. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 2 kötet első kötet. – Budapest : Kókai L. kiadás. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. – Budapest : Benkő Gy. – Újvidék : Dr.283. Budapest : Szüts és tsa biz. – Az angol eredetinek 3. Második kötet. – 103 p. Kath. Ref. – 38 p. Szinnyei. Petrik 286. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály.. ny. füzet OSZK 6 .. kötet. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. 21 cm Magyar Helikon . . (1885). – Győr. 1885. Szentkláray Jenő. ede bibornok. és II.m. kiadás. 1885. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm.h. Harmadik kötete 1886-ban. – 125 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1885.K. MK. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. 1885. – BácsTopolya . 112 p. – 2. udvari és akad. – 32 p. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. – 46 p.. 1885.. 23´16 cm REÚ. nyomdája Pozsonyban). – 4. april 15-16 napjain M. 1 térkép . Könyvkereskedő. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. Szinnyei 285. westministeri érsek. 57. egyházmegye.

) Szinnyei. Reform. jan. . – Budapest : (Pacséri ev. Budapest : szerző sajátja és kiadása.-tól . úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása.) Szinnyei. 4. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. . – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. a pacséri ev. BB-264 292. p. kiadás – Kalocsa . 23 cm VKSz.290. . egyháztanács). APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. BB-261 66 . – eger : Szolcsányi Gy. – (István bácsi könyvesháza. . – 57 p. – eger : Szolcsányi Gy.) Szinnyei. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). 30. 1. adorjáni plébános. 23 cm OSZK. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. BB-265 1886 293. – 30 p. 1886. OSZK 296. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. Gyülekezetben / Barsi Miklós. –14 p. (2) p. – eger : Szolcsányi Gy.. 1885. 1885. Pacsér története. és vI. 1886. – 41 p. – (István bácsi könyvesháza. – (István bácsi könyvesháza. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. 2.. osztálya. – 5. – 46. gazdasági. 1886. 295. SZB2-143 294. H. – 62 p. BB-266 291. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. 3. 1885. – 163 p. ref. helyrajzi.. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni.

JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. 1. és v. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. – 24 p. – Kalocsa. kiadás. – 5. melyen Scultéty ede. – 41 p. felügyelő és Belohorszky Gábor.. – 30+[2] p. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. 22 cm OSZK. .. OSZK. Könyvnyomdája. BB-273 302. 21´15 cm SB-773. hitv. Ref. BB-271 298. egyházmegye. [1886]. 3. – Szabadka . – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. 1885). 2 p. BB-272 299. 1886.m. 1886. – Újvidéken : fuchs ág. – 125. osztálya. 1886. kiadása 1897-ben. – 2. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. 1886 (Budapest : Tettey biz. v8° SB-32225. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 1886. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. év Május hó 5. 1886–1900 301. kiadása 1884-ben. MK. – 31 p. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.). K. 1886.297. – Szabadka : Székely Simon. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. – 222 p. n. és 6. REÚ 303. fő-jegyző. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. . ev. Petrik 300. OSZK 67 . e. esperességi közgyűlésnek. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. könyvnyomdájában. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor.

1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). ref. – Budapest. . gyorssajtóján). TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. Akadémia. . Tud. Szerző tulajdona. szám) OSZK 308. – 31 p. Tud. kötet . tagja. XII. Akadémia Történelmi Bizottsága. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. evang. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. esperesség monográphiája. Könyvnyomdája). X. 2 tábla . Szentkláray Jenő a M. . h. a Jász. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. január 11-én tartott ülésén).. n. társ.304. VKSz. – 52 p. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. 22 cm M 305. hitv. ev. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. 1886. lelkész és esp. 1886. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. – Budapest : Kiadja a M. Szinnyei 307. – Kopácson k. 23 cm OSZK 309. Akadémia l. 1886. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. osztályának 1886. ev. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. – Utánnyomás tiltatik. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . 19 cm A község bíráinak és első lakosainak.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. OSZK. reform. Szentkláray Jenő l. KeRNÚCH K. . ev. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. – 49 p. SB-47759 306. 1886. hitv. Adolf sándorfalvi ágost. lelkész. – 304 p. főjegyző. 23 cm. ADOLf A bánáti ágost.. 19´12 cm M 68 . 1886. – 433 p.

– 48 p. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. 23 cm OSZK 314. – Budapest : Szüts és Társa. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. Szinnyei 311. térképpel. VKSz. . – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. kiadás. – 6. – Kalocsa. – 5. – Adán : Berger Testvérek. 1887. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. fONYÓ Pál Új elemi káté. – 30 p. 1887. 197 p. Bierbrunner Gusztáv. melyek a nagy-kikindai ref. osztálya. Petrik. tanító Adán . BIeRBRUNNeR. kiadás. – 611. 20 cm (ára 20 kr. BB-278 315. és v.). BB-277 316. BIeRBRUNNeR. Kálmán farkas.1887 310. A szerző sajátja. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. – Budapest : Aigner Lajos. Kiss Károly. Szinnyei. SZB2–165 69 . 1887. 1887. 1887. Szinnyei 313. . (1887. Szinnyei 312. 1887. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). – Nagy-Kikinda. egyház megalakulása alkalmával mondattak. – vIII. 12 p.) OSZK. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. feKeTe Gyula Beszédek és imák. – Budapest. Gusztáv Luther Márton édes anyja. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása.

(Budapest. – 5. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. 1887. kiadás. OSZK. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . Két füzet. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). Szinnyei szerint ez a 3. Ref. Szinnyei 1888 324. 44. – SzékelyUdvarhely. 23 cm REÚ. – Újvidék. – 54 p. 1887. SZB2–168 321. egyházmegye. 1887. – eger. – Budapest. Petrik 318. n. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán.m. kötet. Szinnyei 322. M 319. – Pécs : k. Kókai Lajos. fő-jegyző. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1887. Könyvnyomdája. József A Kath. 21 cm A szerző tulajdona. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. (zwei Installatios-Reden). SB-774. Az első két kötet 1885-ben. . kiadás. OSZK. [1887].317. 1887.). ismertetve Szulik József által. 1887. a harmadik 1886-ban jelent meg. – 88 p. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. Szinnyei.-cz. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. BB-279 323. 1 p. – 55 p. – Iv. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. e. SzULIK. . – Újvidéken : fuchs ág. törv. – 134. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. 1887. Szinnyei 320.

kiadása Pozsony. – 8 p. 1903. – Új magyar kiadás angol eredeti után. . 1888. kiadása Pozsony. – 24 p. egyházi főjegyző. 179. hitközségek fejlődése Szabadkán. Szinnyei 326. 1888. . 1892. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. . 23´16 cm SB-775. egyházmegye. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. kiadása Pozsony. 1888. 1894. 4. – Pozsony : Wigand f. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. 23 cm 2. Ref. 1888 (Nyom. – 29 p. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. OSZK 71 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. westminsteri érsek. e. 1888. Márkus Sándornál). 22 cm SK. SZB2–180 327. és reform.kis-oroszi plébános. IváNYI István Az evang. – 13 p. 17 cm Különnyomat OSZK. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 54 p. . – Iv. REÚ 329. 19 cm OSZK 325. 3. 1888. Petrik 330. – Budapest. OSZK. K. (1) p. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón.m. [valószínűleg 1888]. – Temesvár : Ramel és Reitzer. . SZB2–181 328. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. Iványi Istvántól.

SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. Szeged. 1889.és jellemrajz / ford. népiskolák I. BB-291 72 . 1888. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. kötet . 1889. Szinnyei 332. – 416 p. Könyvsajtóján. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. 204 p. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. 1889. kiadás. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). – 96 p. – Szeged. 2. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. BB-292 336. – esztergom : Szüts és Társa. – Kalocsa : Malatin Antal. – Orsován : Nyomtatott Handl J. Budapest. kiadása. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. – vIII. – 2. . OSZK 333. Petrik. – 27 p . – 104 p. – 2. OSZK 335. osztályában. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. Leo pápa . 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon.331. MAKRA Imre voltaire: Kor. 1888. első kiadása 1879-ben. kiadása. Magyarul kiadja Dr. – Szerző tulajdona. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. [1888] 1. 20 cm OSZK. kiadás. kiadás. Boromisza Tibor jankováczi plébános. XIII. 1887. . LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. 1889. . – 3. Szeged. 1888. 2.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

1892. . Ref. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. 1892. augusztus hó 16. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. kiadása 1888-ban.-M. 1 térkép . 9-én Hetesy viktor ref.ben 3. főjegyzője. . 1892. f. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. decz. OSZK XII.. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. 22 cm EvKBp 378.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. – 46 p. ebből kilencet jegyzünk. H. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. – Baján : Kiadta Hetesy victor e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 59 p. 3451 380. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. – Pozsony : Stampfel Károly. lelkész. javított kiadás. OSZK 377. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. 1892. kiadása 1894-ben 4. egyházmegye 1892. kiadása 1903-ban Petrik 79 . – 8 p. 2. kiadása 1892. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. – 179 p. miss. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). 1. H. – 2. 1892. .m.és Kőnyomdájából. KOHLBRÜGGe.. 24´17 cm SB-779. REÚ 379. – zombor : Bittermann Károly Könyv. – 47 p. Mor.).] kiadvány előszavában olvasható adatok. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . Kohlbrügge f. OSZK.

német-eleméri plébános. – vI. OSZK 391.381. Iv. III. 653 p. SZB2–256. Juvenalis. – v.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. nép. 1892. kötet. MK. 36. 1 p. – 108 p. 571 p. – 1887. vIII. [1] p. ára 50 kr. . kötet. BB-338 392. és Társ.) I. kötet. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK.és földrajzi könyvtár . 534 p. kötet. IX. – vII. – 1888. Szinnyei. kötet. kötet. 606 p. Juvenalis. BB-339 393. I–IX kötet. . 659 p. – 1889. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. 1892. – Szabadka : A szerző kiadása. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. 1886–1900 394. 1887–1892 – 9 kötet . – [8]p. – Győr : Gross Gusztáv.830 80 . 1892. kötet. SZB2–246 382–390. – 1890. – (egyetemes könyvtár . 752 p. – 32 p.J. – (Történeti. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. 637. J. – v. 602 p. 582 p. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. – 1892. kötet. OSZK. – 131 p. – 1888.) Szinnyei.). A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – vI. 1–9. . [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). VKSZ. – 1887. URBáN. – 1892. . II. 23 cm. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. – 7. kötet. OSZK 84. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. vII. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. – vII. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. – X. – 1892. – vIII. Holzwarth f. – 122. vI. v. 18 cm VKSZ. URBáN J.

– zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). Steécz György címzetes kanonok. – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. [BeSzÉDeK] Az 1893. plébános. 1893. OSZK. 1886–1900. BRANKOvICS György Brankovics György. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. . – 12 p. – 65 p. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. 8-r. 1892. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. 8-r.395. április 18-án Dr. rész / Bereghy endre. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – (8) p. venetianer Lajos rabbi. M 81 . Kolozsvár. 1893. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. ügyes üzletember. SZB2–258 1893 398. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. . Sp. Srpska bibliografija 400. Az igazság egy barátja MK. 1892. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. . hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. . 1892. Jud. 23 cm OSZK 397. 1892. szerb pátriárka. 1893. OSZK VII Phil. 23 cm ára 10 kr. Dr. – XXvI. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). – 10 p. – 32 p. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. 364ib . 265 p. 19 cm SZVK – csonka példány 396. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. 377 399. . zittl Róbert temerini plébános. .

ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. BMS II 162. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. könyvkereskedő. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). RK. úgyszintén a polgári.és iparos iskolák használatára.és kőnyomdája. . – 7. udvari és kir. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. kiadás. 1893 (Pozsonyban : Stampfel. – 88 p. 1893. – Újvidék : Nyom. 1 t. [BeSzÉDeK] Az 1893. akad.). 23 cm OSZK. Hitoktatás” szerkesztője. – Pozsony. 2 p. hittanár. – (1)+X+141+(1) p. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. 18 cm VKSZ. Petrik. – 140. 1893. . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny.489 404. – zombor : Bittermann Nándor könyv. és kir. cs. és vI. (2) p. 1893. kiadás.. a „Kath.. VKSz 403. BB-350 407. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. 22´15 cm PKSZ 402. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. 7 p. . 22 cm OSZK-K. – 65 p. osztálya. – zombor : Buday Gerő . – 7. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1893. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. . OSZK 82 . Osztálya. – 48. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. – 48. 1893 (Herger ágost bizom. 1893.401. 4 p. – Pozsony . BB-350 406. SZB2–263 405. zombori állami főgymn. és vI. – 232. SB-6088.

23´16 cm SB-780. Kikindán. .) I. VKP 83 . átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. .-eleméri plébános. 23 cm OSZK 1894 414.És földrajzi Könyvtár. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. – Tisza-Szent-Miklós. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. II. 1. köt. – 37 p. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. REÚ 409. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. kötet XIII. OSZK 413. ill. n. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. – Budapest. főjegyző. 1893. Kiadói Nyomda N. 18 cm TLSz 412. OSZK. . 8° SB-7571. 453–840 p. . Szinnyei 411. Szentkláray Jenő. . 1893.408. 13 cm FKSZ. 4 t. – (Történeti Nép. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. 1893.m. 1893. – 85 p. . 1893. 1893. 56–57. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából.. egyházmegye 1893. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. – 2 kötet . – 29 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kötet vII. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. september 20-21. ref. 1. SZB2–264 410. 1894. – 46 + [3] p. 23 cm. 449 p. évi április hó 5–11-én XIII. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – 243 p.

n. – 104 p. 1894.. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894.415. vKSz.577. főgymnasium 1893/4.222 417. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. kir. kiadás. . város közönsége. . [2 t. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). – Pozsony .] . főjegyző. . GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. – 3. III. 1894. kel. egyházmegye 1894. április 2-án dr. tanár. 1894. 455 p. – 15 p. évf. társulat könyvnyomdája. . – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. OSZK. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs.m. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. 24 cm EvKBp 419. 1894 84 . szeptember 19-20. 1894. Ref. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. s az alsó-baranya-bácsi ref. 1894. – Budapest : Az Athenaeum r. lelkész. – vII. 24 cm OSZK 421. 1894. Klein Gyula óbudai főrabbi. – [10] p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. 27 cm OSZK 220. egyházmegye főjegyzője. templomban Hetesy viktor ref. – 88 p. SB2-282 418. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. . ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. füzetéből. BMS. OSZK 416. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). 1894 (h. 25´16 cm SB-781. évi értesítőjéből. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. REÚ 420. – 13 p. BMS III 155.

Schlesinger Sándor). fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Pozsony . – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. Szigeti 139. és kir. kiadása Pozsony. WHITe. 1894. OSZK 422. köt. 25 cm OSZK 263. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. és v. udvari könyvkereskedő kiadása. – 160 p. kiadás. – zombor : Bittermann ny. – 37 p. / Csáki István.(Pozsonyban : Stampfel. – 5. osztálya. kiadása Pozsony. kiadása Temesvár. G. 1886–1900 425. e. 4. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. – Budapest : Hornyánszky. 1888. 23 cm 1. 1895. 22 cm OSZK 85 .. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. – 9. 179. – 31 p. BB-363 423. CSáKI István Gyász. változatlan kiadás. – 22´15 cm PKSZ 427. 1894. – Budapest.328 426. .és sírbeszédek : 2. 1895 424. 1892. – 8-r MK.. a „Kath. – Iv. – 128 p. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. 1895. Budapest : Stampfel Károly cs. p. (1) p. 1895. 1895. Hitoktatás” alapítója. 1903. – Szabadka : Ny. . eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). 2.

egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. felhívások-. – 88 p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. v. hozzászólások-. Trauer-Rede am Sorge des weil. levelek-. 1895. egyházmegye 1895. nyilatkozatok-. 3–7). egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. Szinnyei és Torontál VM. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. 29–33). 24 cm T. 1895. BB-382 86 . Budapest. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. intézkedések-.és újságczikkekben. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. venetianer Lic. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. – 93 p. ref. ref. 20 cm OSZK 431. ref. . a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. Pfaner (p. – 39 p.11–15). 1895. – 136 p. – 9. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev.: Ima néhai Korbai Károly e. tanácsbiró felett / Irta. Ref. . emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. ref. v. 24´16 cm SB-782. m. OSZK 634. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. . 432. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. m.és emlékiratokban. Theol. 1896. határozatok. ref. lelkész Cservenkán (p. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. egyházi főjegyző. 1895. 37–39). 1895. rendelkezések. kiadás. – eger. Jegyzőkönyv. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. – Szekszárd. 19-26). lelkész feketehegyen (p. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. OSZK. Ua. augusztus 8. ismertetve Szulik József által. v. REÚ 430. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. 1904. Az Alsó Baranya-bácsi ev. értekezések-. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.428. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. Szinnyei. ref. SzULIK József A kath.103 429. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e.m. lelkész Pacséron (p. m.

– 44 p. 21 cm OSZK 1896 435. ref. K. – Pozsony . könyvkereskedő). 1895. eMLÉK-LAPOK : A Bold. és kir. Hitoktatás” alapítója. ref. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. első kiadása 1868-ban. 8-r OSZK XII. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). Könyvkereskedő. Srpska bibliografija 438. Szinnyei. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – 31 p.242k 437. 23 cm OSZK 87 . . Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. 1896. – Budapest : Athenaeum ny. Hitoktatás” szerkesztője. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. . osztálya. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. – 44 p. és vI. – 11. – Pozsony . – 8. és kir. 1896. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1896. OSZK-K 436. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. és v. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. a „kath. akad. – 11. udvari és kir. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. p. a Katholikus Szemléből. cs.433. kiadás. – zenta : zentai Hirlap kvny. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. . lelkész. 1896 (Pozsony : eder István). 23 cm OSZK. cs. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. a „Kath. udvari és kir. B. – 9. – 23 p. – 25 cm Klny. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. BB-383 434. . kiadás. osztálya. hist. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. feketehegyi ev. BB-1060 439. – eger. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. akad. kiadás. – 48 p. 1895.

javított kiadás. – 4. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. – 76 p. egyházi főjegyző.m. 1896.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – Kecskemét : Tóth ny. szeptember 9-10-én M. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. 1896. – Debreczen : A város könyvnyomdája. 1896. 4 p. – 150 p.. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. ref. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.440. (Pozsony ny.). n. – (Népiratok .-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában.Wigand ny. – 66 p. – Pozsony . egyházmegye 1896. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. Petrik 441. 23 cm OSZK 444. 1896. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép.. REÚ 442.) Szinnyei 88 . – 52 p. Budapest : Stampfel . Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. – 2 kötet . . 23 cm OSZK 446. . kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. SLK. 1896. . 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. OPITz. – 216. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. OSZK-K. 25 cm OSZK 443. – Budapest. 25´16 cm SB-783. M 445. . 1896. 1896. 123.

Akadémia tagja. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 16. 17. 1896. BB-399. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . . 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. – 11 p. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. M 1897 452. 1896. Tudom. . OPITZ. OSZK 453. – (Az „árpád” páholy könyvtára . a M. szept. apát. 26 cm OSZK 451. . 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. [2] p. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. – 310.. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. – Szegeden : A Páholy sajátja. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. – 29 p. 124. 1896. szám) OSZK 450.) Szinnyei 448. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. 23 cm TLSZ. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . . A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. – 21 p. – 319 p. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. 16 cm. – 20 p. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. 1897. SZB2–342 449. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. – (Népiratok . feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. 1896. a szerző arcképével . .447. 1896. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. 23 cm. évi május hó 10-én elmondotta dr.) OSZK 89 . – Budapest.és kőnyomdájában). 18´14 cm VMB. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag.

kiadás. OSZK. udvari könyvkereskedő kiadása.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. – 31 p. OSZK. 2 t. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. Szinnyei 90 . . 1897. 1 tábla . feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. egyházmegye 1897. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. 1897.) / Írta: Jeszenszky Ignác. kiadása 1886-ban. 1897. 1897. ref. 31 cm OSZK 459. – 30 p. – 76 p. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. REÚ 458. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. A mi szocziális kérdésünk veleje.. 24´16 cm SB-784.m. – 94 p. 1897. .. A munka.és munkásosztály elzüllése. 2. Népiratok 139. Az 1848. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. – 3. – 11.. OPITz Sándor Békesség az embereknek. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. kiadás. és kir. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. a „Kath. egyházi főjegyző. . A kisbirtokos. – Budapest. 23 cm OSZK 455. Stampfel Károlyt jegyzi. 1897. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. osztálya. A tennivalókról. 22 cm OSZK 456. Stb. Hitoktatás” alapítója. kiadása 1884-ben. BB-406 457. és v. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.454. . – 403 p. 1.

hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 1897. 1899. [1898]. kiadás. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. ugrai apát. 24 cm OSZK 461. Szinnyei.460.. A M. csanádi székeskáptalani kanonok. – 10.és erzsébetvárosi Társaskör. ismertetve Szulik József által. zombori apát-plébános. – eger. – 6. OSZK 816. SzULIK József A Kath. – zenta : zentai Hírlap ny. – eger. Lex. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. – 8 p. 15-iki vívmányokban? . 1898. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. . anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. – Temesvár. 18 cm Srpska bibliografija . 462. – 88 p. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. 744. bővített kiadás. BB-414 1898 464. . feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. – I–v. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. Tudom. 1897. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. 12-én.József. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. 1897.916 465. – 10. Magyar Irod. . Szinnyei. Az utánnyomás tiltatik. – 53 p. PKSZ. – 24 p. Máriáról cz. Akadémia tagja. . Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. BB-415 463. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. Krécsi György tulajdona Szabadkán. OSZK 91 . 1897. kiadás. 212 p. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. szept.

kath. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). 1898. akad. OSZK 472. OSZK. Petrik 471. 1898. egyházmegye 1898. h.467. – zenta. – 116 p. REÚ 92 .. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. kalocsa-főmegyei áldozár. Könyvkereskedő. OSZK. : Ivkovics György kőnyomdája). 1898 (H. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 24´17 cm SB-785. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 384 p. cs. augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 4 p. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. és kir. 23 cm OSZK. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Zsidó Lexikon 468. . ev. reform. egyházban 1898. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. . fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. Ref. és kir. 1898. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 7 p. – zombor : Oblát Károly ny. a „Kath. kiadása 1881-ben. OSZK-K. BB-425 470. BB-1061 469. 24 cm 1. egyházi főjegyző. akad. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. Hitoktatás” szerkesztője. – Pozsony . . 8° SB-32113. hitv. udvari és kir. – 48 p. 1898.m. ev. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. könyvkereskedő. egyházmegye főesperesi hivatala. kiadás. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. udvari és kir. és társa. évi püspöki tanterv nyomán írta. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. . JAvASLAT a bács-szerémi ág. – 9. – Pozsony . – 2. . kiadás.n. népiskolák második osztálya számára / az 1876. cs. – 4 p. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Ujvidéken : fuchs e. 34 cm M 473.

29. Osztálya felolvasó üléseiből . 1898. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. Petrik 476. 1898. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. . 1898. . KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. – Szabadka. SZB2–369. november 27-ikén tartott ülésén. 93 . SB-39915. – Szabadka . – 8 p. 1898. és Irod. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. Budapest : Singer és Wolfner. Szinnyei.. OSZK.474. Megjelent németül is. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. 1898. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. templomban az 1898. 1898. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. 1898. A Jegyzőkönyv említi. Kuhn Lajos rendes tagtól. évi április 11. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 23 cm. Szinnyei 477.) OSZK 478. 1898. 1897. Uo. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. Petrik 479.J. Oszt. – 10 p. – 16 p. – Baja. – 99 p. osztálya. felolvastatott a Tud. – Nagy-Szent-Miklós. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál.k. VKSz 475. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. Petrik 480. nemzeti ünnep alkalmából.

Szinnyei. – Szabadka. . SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . első kötet) Több nem jelent meg. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. változatlan kiadás. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. – 232 p. – 7. 1898. – 6. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. 21 cm OSZK 486. – XXIv. tagja. kiadás. OSZK 483.222 482. – első kötet. 740 p. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. 16´13 cm PKSZ. 1898. Szinnyei. 25 cm. – 88 p. – 128 p. – Budapest. – (A csanádi egyházmegye története . a Magyar Tudományos Akadémia l. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. Szinnyei 487.és kőnyomdája. BMS I 154. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. – 11. – Szabadka. .481. – eger. 1898. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. BB-431 484. 1898. 1898. ugrai apát. 128 p. BB-432 485. az 1887. Boldogságos Szűz Máriáról cz. változatlan kiadás. SzULIK József A kath. – [4]. 1898. ismertetve Szulik József által. Szinnyei 94 . SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. .

hatóság jóváhagyásával. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. – 68 p. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. kötet: Az egész ember. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. – 323 p. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. . [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. OSZK 247. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. SZB2-380. – 1891. OSZK 494.). szabadkai kisdedóvó. PKZR 1899 490. 1898.488. – 595 p. WeISz. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. 1899. 21´13 cm I. kötet. kalocsai főegyhm. egyházmegye 1899. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. SB-786. A szerző sajátja. ref. (a főt. 1898. A tökéletesség.. – v. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. . a második. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. – 79 p.627. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . osztálya számára / Írta fridrik Tamás. 26 cm Z2. OSZK. 20 cm OSZK 493. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. fr. 5 t. – 88 p. . – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete.703 491. 1899. Albert . augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor.. BMS III 150. . tanító Adán. – 12. – zenta : fekete Sándor nyomdája. – 288 p. 1 térkép . 1899 (Budapest : Pallas nyomda). földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. 1899. PKSZ 489. 24 cm OSZK-K 492. átnézett kiadás.

25 p. Nándor könyv.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. 21 cm VKSZ (xerox). SZB2–401 1900 500. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. 1899. OSZK. – XIv. 1899. – Budapest. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája.és papírkereskedő. SzULIK József A Kath. változatlan kiadás. – 5 kiadás. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. magyarra fordította Dugovich Imre. [é. 20´14 cm PKSZ 498. változatlan kiadás. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. 128 p. [1]. 20 cm 96 . 1899. 1899. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. – 8 p. ].. SB-41091 495. 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). SZB2–388. . – 88 p. 182 p. – 11. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. . vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. 1899. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek.-földvári lakos. Szinnyei 499. VKSZ (xerox). 20 cm egy darab ára 4 kr. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. . 1899. – 7. . . . – 8 p. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. . BB-449. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . – 256 p. BPÚ-553 496. M 497. – 222 p. n.

. BB-456 505. fordította Makra Imre és Waldmann György. Petrik. Budapest : Stampfel Károly. – 48 p. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . – 80 p. Hitoktatás” alapítója. 498+2 p. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – Pozsony . – vIII. Petrik. cs.. – 12. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve.455 02. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. Steécz Gy. – Budapest : k. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). kiadás. – X. OSZK 270. és v. – 4. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. évi október 14. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. BB-455 504. n. akad. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. SZB2–404 501. által 1900. és vI. 1900.) BMS Js III 908 503. osztálya. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. III–Iv. kiadás. OSZK. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. VKSZ. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. „a buzgó lelkipásztornak. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. – Pozsony . az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. udvari és kir. kiadás. 1900. áldozár. BB-445 97 . a „Kath. Könyvkereskedő. 196 p. – 10. 23 cm OSZK. osztálya. 1900. EVERS. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). .A borítón a kiadás éveként 1901. – 39 p. és kir. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm.

23 cm OSZK 98 .: K. n. III p. – 22 p. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. BB-461 513. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. – 16 p. átnézett kiadás. . . – H. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. Imák. 1899. Petrik 511. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. 15-én OSZK Or. helyettes főjegyző. 1900. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. dec. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája.T. – Budapest : Az Athenaeum Irod. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. fun. . BPÚ 508. – Iv. 1900. tanító. 21 cm Minden jog fenntartva. oszt. – 163. – 17 p. ref. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK.506. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Szinnyei. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. – 12. – 88 p. 13. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. Petrik 510. BL. 19 cm OSZK 507. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. júl.m. 208 p. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. egyházmegye 1900. és Nyomdai R. 1900. Az Ó-BeCSeI IzR. BB-460 512. 1900. OSZK. 1900.. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág.. REÚ 509. h. – 68 p. 1900. 1900. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. 528z. 1 térkép . 24´17 cm SB-787. ev. Könyvnyomdája. [1900]. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. – Szabadka. n. 1900.

– 78 p. .t. és v. midön nm. – 25 p. BB-484 99 . – Pozsony : Éder István. és ft. 1529 s 1901 517. . – 29 p. küldendők OSZK XII Pol. 1900. 21 cm OSZK. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. osztálya. M. – 16 p. 244 ív. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). SZB2–435 518. .514. kiadás. – 26 p.b. 24-én. A. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. . 22 cm OSZK 516. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. . 1900. évi szept. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Ó-Becse. BB-483 519. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. Torontál m. . SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. 1901. 1900. M. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. 23 cm VKSZ. csanádi püspök. v. Aracs. WeISz. 1901. 25 cm OSZK 515. – Kézirat gyanánt. 1901. Petrik. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. – Debreczen : László Albert.g. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. a magyar kathol. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. – 13. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor.

hitv. . 1901. BB-494 524. oszt. kath. BB-495 1902 525. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József.. . Petrik. Nőegylet. BB-485 521. hit alapigazságai : az I. . OSZK. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 12. lelkész. egyházi főjegyző. 25´17 cm SB-788. Szinnyei. BB-486 522. BMS. osztályú kath. – XIv. 1902. kiadás. ókéri ág. – 119 p. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. ismertetve Szulik József által. és III. átdolgozott kiadás. REÚ 523. VKSM. 1901. OSZK. gyermekek számára. II. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. ill. ev. 1901. számára. hitv. SzULIK József A Kath. 1901. – 12. – 29. egyházmegye 1901. Petrik. 34 cm VMSZ. – eger : Szolcsányi Gyula. SZB2–451 100 . – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. 1901. Ref. – 254 p. [3] p.m. 23´15 cm SB-4052. – eger. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. M 526. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. – 88 p. 1902. és II. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán.520. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 89 p. ev. – 2. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. NEKBg. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. . – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. változatlan kiadás.

– 11. átdolgozta fáncsy Antal. – 93 p. – 69 p. eccl. .. . Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. 3671 530. ev. – 52 p. . ref. REÚ 533. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. és társánál. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1902. évi junius 24-én. osztálya. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. úgyszintén a polgári. Szentkláray Jenő. hitv. és vI. 1901–1910 532. – Pozsony. BB-508. 1902. – zombor : Oblát Károly. – 47 p. JeGYzőKÖNYv. 1902. egyházmegye 1902. 17 cm Idegen tájakon 7. – 109 p. a bácsi ág. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. 8-r MK. 8-r MK. OSZK. – 71 p. JeGYzőKÖNYv. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. 1902. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. hitv.527. 1902. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . – 17 p. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda.). OSZK 529.m. 21 cm OSZK XII H. 1901–1910 531. egyházi főjegyző. . – Ujvidék. a bácsi ág. kiadás. .). – Kalocsa : Jurcsó ny. 24´17 cm SB-789. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. felvéve Ujvidéken. ev. 24 cm OSZK 534. 1902. – 16 p. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi junius 26-án. : ill. füzetéből. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. 1902 (Ivkovics György kvny. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája).és iparos iskolák használatára. . .S. – Ujvidék. OSZK 528. 1902 (Ivkovics György kvny. felvéve Ujvidéken. Évi III. 1902.

– Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. felolvastatott a 102 . – 84 p. – 16 p. MK. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. SZB2–482 537. 1903. . lelkész. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. és Társa. . BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. 23 cm TLSZ. . ref. Kézirat gyanánt. 1008i 540. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. . – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. 1903. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. [1] p. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. 17 cm Az adományozók névsorával. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. – XvII. 23 cm OSZK. 23 cm BMS KPz II 2761 538. – Kézirat gyanánt. BMS 541. . – 34.535. titkár. SZB2–470 539. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. SB-3717. [1] p. A róm. – 18 p.947. 1903. U.). – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). hitközs. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. tulajdona. . 1903. 23 cm BMS III 159. 1903. ref. BPÚ. OSZK XII Th. 17 cm VKSZ. NEKBg. 173 p. 1902 (Debrecen. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. 1901–1910 1903 536.és tanítónőképző intézeti ev. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. kath. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. M. hitközs. ny. felekezeti tanító. k. – 47.

úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. . – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. kiadás. 1903. és Irod. évi május 18-án. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. és v. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 46. JeGYzőKÖNYv. hitv. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. a bácsi ág. kiadás. Petrik. – 67 p. – Pozsony : Stampfel Károly. ev. hanem használni. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. 1903. . 1901–1910 547. évi junius 11-én. kiadás. OSZK 542.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. . osztálya számára / írta fridrik Tamás. – 40 p. M 543. – vIII. 8-r MK. – zenta : fekete Sándor nyomdája. 1903.) BMS. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. – 18 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. felvéve Ujvidéken. osztálya. 23 cm. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . – 5. tanító Adán. 1903. – 36 p. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. : térkép ill. – 13. 198 p. – 6 p. . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. 1903. 22´15 cm REÚ 546. márczius 24. 1901–1910 103 . hitv. a bácsi ág. – 14. 1903. JeGYzőKÖNYv. ev. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 20 cm OSZK 545. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. 1903. Osztálya. – 46 p. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. . BB-522 544. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). A szerző sajátja. felvéve Ujvidéken. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. 8-r MK. . egyházmegye rendes évi közgyűlésén.

) 1904. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. . 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. – 122 p. 8-r MK. 1903. MK. 1888. kiadása Pozsony. III. . ev. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. szeptember hava OSZK. – 83 p. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. reform. ev. 1904. . egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1901–1910 552. 1903 (Stampfel. – Budapest. kiadása Pozsony. 1892. hitv. 1901–1910 553. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – 4. SEGUR Mgr. . november 7-én. kiadása Temesvár. kiadás. . hitv. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. – Pozsony . 179. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. 23 cm I. 8-r MK. – 83 p. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. felvéve Ujvidéken. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. Szinnyei 0. junius 23-án. 1904. . SZB2–494 104 . II. – 124 p.548. – első kötet. 1903. 1894. lelkész. OSZK 549. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. felvéve Ujvidéken. – Szabadka : a fordító kiadása. 1901–1910 1904 551. 1904. – Iv. [1904]. (1) p. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1904. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból.

23 cm BMS K 1 III 482. egyházi főjegyző. – 110 p. 25´17 cm REÚ 559. 1904. . OSZK 555. Sp. – 397. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. választm. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. .554. – 40 p. OSZK. szeptember 7-én M. Kiadásban. 22 cm BMS II 151. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. OSZK VII Ph. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. BB-540 556. – 15. JANKOvIĆ. 1904.és felsőbb népiskolák számára. – Pozsony. úgyszintén a polgári. bizottsági tag. osztálya.m. – 52 p.. 932ai 560. – 40 p. – 128 p. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. kiadás. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. OSZK 558. tagja. a torontálmegyei gazd. OSZK III Hung. (2) p. Ref. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. egyházmegye 1904. egyesület igazg. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. . és vI. 1904. és v. kiadás. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – Pozsony : Éder. JANKULOv. gazdasági tudósító. 25 cm M. 1904.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e.554. . v8° SB-15388. . 1904. 74of 105 . osztálya. 2. 1904. úgyszintén a polgári. 1904. – 12. – 70 p. BB-541 557.e. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános.és iparos iskolák használatára. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.

anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. változatlan kiadás. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. n. . 24´15 cm PKSZ. PÉTeRRÉveI (B. Könyvnyomdában). április 25-én tartott összes ülésén.561. [1] p. – 52 p. – H. évi költségelőirányzata. – 88 p. 1904. 1904. .-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. 30 cm VKSZ. A SzABADKAI IzR. – 11 p. . M 564. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. – (Megyei Monográfiák . 21 cm. 1904.. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 16´10 cm PKSZ 563. M 562. – Két kötetben Szinnyei 567. – Budapest : Pesti Könyv ny. 19´13 cm PKSZ 106 . a Közgazdasági Szemléből. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. SzULIK József A kath. – Nagybecskerek. egyházhatósági jóváhagyással. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. 1904. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc.) Klny. 1 t. 5.. 1904. – 13. kötet . 23 cm. Akadémia 1904. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. kath. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. HITKÖzSÉG 1905. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. . BL 565. 1904. szám) (Olvastatott a M. SZB2–514 566. XII. T. 1904. BB. : A kiadó sajátja. – 40 p..) OSZK 568. 13. . – 19. – 231 p. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. . – 17 p.

fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. – 27 p. tanító. oszt. évi október hó 17-én.569. 1905. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. szeptember hó 28-án. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. az egylet világi elnöke. t. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). : ill. – 21 p. évi Iv.). BB-557 572. – 30 + 3 p. VKSZ. – Palánka : Kristofek és Blázek. SZB2–533 575. . budapesti egyetemi rendes tanár. BB-552 1905 571. 1 térkép . – Gyoma : Szerző. Tanítóegylet 1904. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. számára / írta fridrik Tamás. 13´18 cm SB-46483. – 15 p. Katholikus Tanítóegylet. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. OSZK 822. átdolgozta Márki Sándor.. 1905. PKSZ 574. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm.-cz. . fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. 22 cm A szöveg végén: 1905. – 128 p. – Budapest : Athenaeum. 1904. BB-561 107 . vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. – 14. BB-549 570. de az 1898. BMS I 153. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . 1905. változatlan kiadás. OSZK. – 8. 19 cm OSZK 573. Kath. [1905]. – Budapest : Lauffer vilmos. – 67 p.547. óbecsei tanító. VMB. 1905. OSZK. – 171 p. (Gyoma : Kner ny. és kiadta vécsey Géza. kiadás.626.

Az Izlám. – Nagybecskerek. Iv. – 806 p. – Nagybecskerek. A népvándorlás. Károly. – 793 p. Az Új világ. A franczia forradalom kezdete. 1899. 590. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . 1897. cs. – Temesvár. – 1897–1905. II. – 128 p. III. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. A Convent. – Temesvár. és kir. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. XvI. – 805 p. – 855 p. WeISz. 587. 586. frigyes. Északkeleti európa. 1903. 1900. 592. 578. . 1904. – Nagybecskerek. Művészet. v. – Nagybecskerek. Katalin. frigyes. . II. – Temesvár. 1900. – 852 p. Mária Terézia. Lajos és a forradalom. 1896. A franc. 591. I. Károly. Napóleon ifjúsága. József. 1903. A kereszténység. 582. 585. franczia irodalom. III. – 722 p. Kelet története. 24´16 cm 577. III. A keresztes hadjáratok ideje. – 806 p. az Arany Korona-rend lovagja. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. Gusztáv. 579. 1902.576. I. 911 p. II. vIII. – Temesvár. XI. 584. trón bukása. Miksa. – 882 p. – Nagybecskerek. János tanár. Xv. Pál. 25 cm OSZK. – Nagybecskerek. – Temesvár. – . I. – 809 p. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). János dr. 1898. Az Angol forradalom. Ker. Hella és Róma. az 1887. – 695 p. A háború európával.vallásháború. – Nagybecskerek. 1900. kitüntetés birtokosa . A szeptemberi gyilkosságok. A művészet és tudomány cs. – Nagybecskerek. Lengyelország. XII. Weisz Ker. vII. – 815 p. X. vII. Gergely. XIv. – 881 p. BB-562 577–598. Észak-nyugati európa.. 588. Lipót császár és XIv. A Reformáció. 1904. 583. és kir. Osztrák örökösödési háború. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. Északamerika elszakadása Angliától. Habsburg Rudolftól Columbusig. udvari tanácsos. Lipót császár. 1903. 1900. 108 . 1898. Harmincz éves háború. II. A királygyilkolás és következményei. 580. világtörténet / Írta Dr. Irodalom. 589. II. 581. – 22 kötetben. XvI. II. – 716 p. Poroszország keletkezése. 1898. az osztrák urak házának tagja. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. Pombal Struensee. Nagy Károly. – 826 p. – Nagybecskerek. IX. Lajos király kora. Észak-európa. – 8. vI. – 677 p. – Nagybecskerek : Pleitz fer. v. Tudomány és művészet. XIII. változatlan kiadás.

1800–1806. 597. osztálya. A direktórium. 23 cm. A rémrendszer tetőpontja és bukása. SZB2–539 602. XvII. – Budapest : Révai és Salamon. – 20 p. 1906. Az 1795–1799. – Temesvár. OSZK. 1905. – Kézirat gyanánt.(!) háború Lyonért és Belgiumért. A Hegy győzelme a Gironde fölött. Az 1793. és vI. . XvIII.) OSZK-K 601. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. – Budapest : Szent István Társaság. 1904. európa 1806–1809. – Temesvár. 1896. – a főt. évi alkotmány. M 1906 599. 1896. – 980 p.törvényszék és áldozatai. VKSZ. – 50 p. XXII. XX. . – 781 p. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. Kiadja: a Szabadkai Kath. – 16. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. Corday Sarolta és Marat. 1897. – 688 p. – Nagybecskerek. – 762 p. A rémkorszak. 59. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. A legfőbb lény ünnepe. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. 1906. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. A bécsi kongresszus. Legényegylet. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. – Nagybecskerek. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. főegyh. kiadás. 25 cm PKSZ 600. – 810 p. . 595.1793–1976. – 799 p. 1906. XIX.593. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. évi nagy háború. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. Lengyelország. 598. A forradalmi vagy vér. 1905. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. Hatóság jóváhagyásával. Polgárháború. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. A convent vége. – 30 p. 1906. BB-569 109 . – Nagybecskerek.1809–1815. 596. 19 cm ára 80 fillér. 594. – Nagybecskerek. – 335 p. Pártharcz a belföldön. XXI.

1906. – Békés. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. A SzABADKAI IzR. ref. gyermekek számára. egyházmegye 1906. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál.n.. BB-575 609. újvidéki református kántortanító. – [13]p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. 1906. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. osztályú kath. – 14. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. 30. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. – eger : Lyceumi ny. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. 1906. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. BB-570 608. szept. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. BB-571 604. egyház templomában 1906. 1906. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – 88 p.). SzULIK József A Kath. Ref. évi költségelőirányzata. OSZK 606. . Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. augusztus 14. Szinnyei 110 . ref. 1906. RKEÚ 605. változatlan kiadás. – 136 p. 30 cm SZB2–550. – 23´15 cm RKEÚ 607. OSZK. SB-790. 1906. – 75 p. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. 1906 (ny. – 89 p. . évről.603. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. HITKÖzSÉG 1907. és III. GUTSOHN. elmondta Tóth Sándor. VMSz.

1907. [1] p. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál.m. augusztus 29. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. BMS III 150. ILJIĆ. – 14 p. fordította Körmöczy ernő. .340 615. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. M. – 6. kiadása. 25´17 cm REÚ 111 . – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. sz.610 614. – 3. 17 cm SZB2–563. Kiadja: a Szabadkai Kath. figyelmeztetésül. 1907. Srpska bibliografija 611. [1909]). A ft. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. Legényegylet. 198 p. OSZK 612. BB-586 613. VKSz. 1907. – 7 p. – vIII.1907 610. . 113. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. SZB2–562.. BMS I 155. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . kalocsai főegyházmegyei áldozópap. sz. 1907. – Iv. – kézirat gyanánt. – Óbecse : Lévai Lajos. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. főjegyző. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. Iljić Branko. 30. I. . 1907. – 180 p.és Hirlapkiadó-vállalat m. kiadás. 19 cm ára 20 fillér. könyvnyomdájában. Sorozat / közli dr. egyházmegye 1907. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. – 17 p. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. kalocsai érseki hatóság engedélyével. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos].és Hirlapkiadó-vállalat m.

– Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. – 14. SB-6756. 141 p. HITKÖzSÉG 1908. iskolaszék. A ft. – Budapest. 1906 (Bittermann Nándor és fia). Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. vallásfelekezetek. tanulóifjúság számára. SZB2–594a.sz. – [5]. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m.. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. . SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. – Szabadka. 1907. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. szept. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. [1]. 17 cm Koszorú. BB-597 1908 621. 20-án 3207. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. (299.616. – 19 p. kalocsai érseki hatóság 1907. 1907. – Kiadta Az Arany János-Társaság. VMSz 619. – zombor.. – eger. 1907. sz.658) 622. 71. 30 cm SZB2–582. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. 1907. . 15 cm Csonka példány. gyorssajtóján). SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. – 14 p. évi költségelőirányzata.e. Tagja. 2 t. A SzABADKAI IzR. – 107 p. kath. 8-r OSZK III Hung. [1908]. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. A Magyar Prot. Hiányzik a német rész. OSZK. Szinnyei 618. – Budapest : Hornyánszky ny. 19 cm OSZK 620. 158. . – 22 p. Szinnyei. 1148tr 617. Irodalmi Társaság népies kiadványai. – Új lenyomat. . kiadás. NEKBg 112 . .

OSZK 628. sz. . sz. – 39. 20 cm SZB2–611. kötet. VKSZ 629. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. évi költségelőirányzata. HUCH. BB-605 624. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . augusztus 25. – 211 p. – 52 p. LAGeRLÖf. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. – Budapest : Athenaeum r. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. és 1908. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. . – 34. fordította Körmöczy ernő. – [19] p. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. évről. Helyet a gyermekeknek! / írta P.és Hírlapkiadóvállalat m.és Hirlapkiadó-vállalat m. 1908. HITKÖzSÉG 1909.m. Huch. sz. könyvnyomdájában).623. [1] p. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . 23 cm SZB2–617. tanintézetek számára / fonyó Pál. [2] p. 1908. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda.és Hírlapkiadóvállalat m. – kézirat gyanánt.-t. . – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. . – 179 p. könyvnyomdájában. OSZK 627. – I. A SzABADKAI IzR. úgyszintén a polg. kiadás. FKSz 625. – 189 p. [1908]. P. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. könyvnyomdája. kötet. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. 20 cm SZB2–610. – 15. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. . 1908. egyházmegye 1908. 18 cm SZB2–604. 30 cm SZB2–627. LAGeRLÖf. felső népiskolák. VMSZ 113 . könyvnyomdájában). német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – II. 22´15 cm REÚ 626. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. . . főjegyző.

. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). . 1909. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. 8-r. feRReReS. fordította Nagy Leo. – 208 p. [3] p. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. [1] p. 1901–1910 634. Tud. . különös tekintettel hazánkra / Tóth László. 1908. 8-r MK. Budapest : Benkő Gyula. 8-r MK. – eszék : egyházmegye. tag. fordította Nagy Leó. . egyházmegye Baján 1909. és 26.630. . TÓTH László Az istenítéletekről. . – 180 p. január 13-án tartott ülésén. 1909 (Szent Antal nyomda). DALIeR Isten és én / megírta Dalier . 1909 (Szent Antal nyomda). RK 631. 13–15. . Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. – Szabadka. 1909. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. 1908. – 68. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. (Olvastatott a M. 22 cm OSZK. 8-r. – 74 p. 25. 23 cm SZB2–634.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. 23´15 cm REÚ 636. VKSZ 635. 1908. JOANNeS. 1901–1910 114 . – 29 p. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr..). – Szabadka : Szent Antal kvny. – 65. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref.). MK. . Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . 1901–1910 1909 633. – (Igazság Könyvtára . – 2. 1901–1910 632. ferreres János Jézustársasági atya . Kalocsa egyházmegyei áldozópap. Akadémia 1908. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. kiadás. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. – Szabadka. . augusztus hó 24.) MK. – 189 p.

századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. .2. 638. Krausz és fischer könyvnyomdája. 12. kötet. – 17.16-. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. deczember 7-ikén tartott ülésén). – Szabadka. 1909. 1909. . 23 cm OSZK. tag. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. SB-823 643. 1909. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. – 29 p.394. és vI. 22 cm OSZK 1910 640. – 36 p. [19] p. kötet. r.-t.637. SB-825. – 52 p. – 109 +(1) p. TLZR 642. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1910. augusztus 14-. Torontál VM. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. – Budapest : Lampel R. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József.. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. – 188 p. Pál könyvnyomdája. BB-628 115 . osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál. – 121 +(1) p. – Budapest. 2. 1910. – 16. évről.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 1910. – Nagybecskerek : Pleitz fer. Nagykikinda. VMSZ 639.17. kiadás. 30 cm SZB2–656.15-. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. kötet 1. . zárószámadása és mérlege az 1908. 1910 – 2. 12. KB Zombori Városi Könyvtár 284. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. SCHÜTz.395 641.

2-r. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. . – Iv + 309 + [1] p. MK. olasz közmondások. augusztus 14. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. . – Budapest : k. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. . 1901–1910 116 . 1910. – 58. román. 1910 (Hepke B. – 109 p. lengyel. 1901–1910. VKZ. – [Budapest] . fordította Hodács ágost. – fehértemplom. 1910. BMS. PKSZ 647. Tanítók / Gutsohn Adolf.573 650. . kötet: latin. . JÖRGeNSeN. 17.). 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). zomborban : a szerző. szerb. – Budapest : A szerző sajátja. – 4 p. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . ruthen. n. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. 19 cm OSZK 645. Doss műveiből a kath. – 1910. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. 1910. – 2 kötet . horvát. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. – fehértemplom : Hepke B. MK.. cseh. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. – zombor : a szerző. – Szabadka : egyházmegye. magyar. EKBg. szlovén közmondások. SB-46481. 16. 15. 8-r MK. 1910. 1901–1910 648. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P.). 20 cm I. II. kötet: tóth. 1910). kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. – 260 p. 8-r MK. OSZK 287. 46482. 23´15 cm REÚ 646. – 14 p. 1901–1910 649. német. – 194 p.644. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. 45 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. Margalits ede.

Sept. polgári kör könyvtárjegyzéke. . – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. – 15. – 55 p. . népiskolák számára írta Buzsáky Imre. elemi Katekizmus” és az 1907. 8-r. Könyvnyomdájában. 19 p. – Újvidék : Ivkovics György kvny. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. 21´14 cm Nihil obstat. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. 1910. jóváhagyásával. censor. Josephus Rézbányay. M 117 . Az ADAI r. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. MK. – 1911. Quinque-ecclesiis. . . változatlan kiadás. Pálnál. sz. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. SB-109. kath. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910.. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. – 212 p. kvny. 8-r.651. 1911.T. – 88 p. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Dr. 1911. Kath. 1911. Sept.. Julius episcopus. Imprimatur. NEKBg 66. 20´14 cm PKSZ 653. 1901–1910 654. 1901–1910 652. kath egyházközség alapszabályai. die 20. osztály anyaga a „Róm. 14´10 cm M 1911 655. 1910. – 92 p. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. die 21. . A TeMeRINI községi magyar kath. Quinque-ecclesiis. – 68 p. 1910. vörösmarti plébános. SzULIK József A kath. .

17. VMSZ 1912 664. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában.. – Budapest. SB-15508 658. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 1911). – Szabadkán. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. Antal Katholikus vallástan 4 részben. számához. – 61 p. G. 30 cm SZB2–709. kálvinista és lutheránus vallás között. . évi költségelőirányzata. (1911). v. SCHÜTZ. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. – Ujvidék : fuchs emil és T. – 121 p. [1911]. 663. volksbibliothek in Ujvidék 1912. – Budapest. 16. kath. . . kath. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm.. – nepag. SCHÜTz. 662. Szabados Sándornál.657.-sa könyvnyomdája. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. – [19] p. 1911–12. kiadás] . 1911. – Budapest. . [2. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. M 661. 1911. v. 20 cm OSZK-K 659. t. – Topolya : Hajtmann ny. nyomdájában. – Szabadka : egyházmegye. HITKÖzSÉG 1912. – 13+[2] p. sz. 23´15 cm REÚ 660. 1911. augusztus 15. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. Antal Az anyag mivoltáról. Torontál VM. A SzABADKAI IzR. 14 cm Címlap nélkül. évi 144. Zsidó Lexikon 118 . 1912. 1911. Torontál VM.[estvér?].

. Imprimatur. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. Maji 1912.n. 1912. – 3. kath. C. 1912. [7] p. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. 1 t. Joannes m. . . – Szabadka : egyházmegye. e. .]. OSZK 667. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab.. NR. 1912 [ny. : ill. Neoplantae. [4] p. 1912. – 21. Joannes m. választmányi tagja. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. – Újvidék : Merkur-nyomda. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. Paulus ámar censor. 24 cm Nihil obstat. 1912.p. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. 19. – 320 p.p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Nr. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. Coloczae. 1912). Maji 1912.665. SZB2–727. Imprimatur. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. javított és bővített kiadás. – 8 p. 2160. – Újvidék : A kiadó sajátja. die 8. BPÚ-1438 119 . archiepiscopus OSZK 669. 16° SB-43895. M. Aprilis 1911. 18 cm Nihil Obstat. Kováts Sándor szentszéki ülnök. apátfalvi plébános az O. 2622. – 19. Tibortius Révay censor. közgyűlésén mondotta Dr. évi november 14-én tartott X. Coloczae. – 144 p. die 9. 1912 (fuchs Oszkár és Társa). archiepiscopus M. – Újvidék : A kiadó sajátja. 24´17 cm REÚ 666. NEKZg 668. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. Dr. .

– veszprém : egyházmegyei nyomda. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. Csonka példány.1913 670. 22´15 cm RKEÚ 120 .. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. 1913. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. – 109 p. . [1913]. GÖNDÖR ferenc állami. BB-667 673. . – 15 p. – veszprém : egyházmegyei ny. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája.] . Pálnál. – Hivatalos kiadvány. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. 1913. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. 17´11 cm fedőlapcím. – 287 p. . A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. – [15 p. 23 cm BMS 671. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. – 182 p. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. OSZK. 1913. BB-668 674. 1913. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. 24´17 cm REÚ 675.: Mezey 672. – 89 p. 1913. – 185 p. 1913. – Szabadka : egyházmegye. lelkész. – Budapest. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. 1913. OSZK-KC 676. 1913). – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer.

szeptember 29-30. t. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 22´15 cm 1. 1915. osztály anyaga a „Róm. kel. Szerb egyházi községtől. – 1–4. . egyházmegye rendes évi közgyüléséről. tag. – 63 p. napja alkalmával megtartani…). Akadémia 1914 márcz. – Szabadka : egyházmegye.1914 677. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. Pál Könyvnyomdája. 23´15 cm PKZR 681. – 272 121 . – 107. –169 p. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . 1914 BB 680. 1914. osztály anyagának első része. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. (Az ó-becsei g. – 256 p.kel. . napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. hitv. (A hit. 1914. – 173 p. elemi katekizmus” és az 1907. 2. Az Újszövetség). szerb templomban folyó évi aug. 18. kath. MK. Az Ó-BeCSeI g.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. 1914. Kath. kötet: a III–vI. – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. 1911–1920 679. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. – Újvidék : (Ivkovics). 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). [1] p. kötet: az I–II.” könyvnyomdájában. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. XIII. – 23 cm. 1914. – Nagybecskerek : Pleitz fer. 24´17 cm REÚ 678. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. Tud. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. kötet. ev. – 4 kötet .

BMS 688. 1915. 24´17 cm REÚ 689. kiadása 1922. – [16] p. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. RK 687. censor ad 863/1915. Junii.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. . kötet: A III–vI. 1915. 8° SB-20453. Nihil obstat. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. osztály anyaga a „Róm. Josephus Rézbányay. 1915). 1915. – 48 p. kis katekizmus” és az 1907. 4. IMReK Sámuel Ég felé. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. és kir. kath. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. – zombor : Báits v-r nyomdája. – Szabadka : egyházmegye. . – 175 p. szeptember 7-8..?) A III–vI. 1915. kath. – Topolya : Hajtman-nyomda. . cs. – Szabadka : egyházmegye. – Budapest : Hornyánszky v. 1915). 122 . m. VMB.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. udvari könyvnyomdája. BB-692 691. 24´17 cm REÚ 690.3. 14´9 cm PKSZ. – 105+[2] p. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla].. – 247 p. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel.. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 1915. NEKZg. osztály anyaga a „Róm. – 16 p. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. episcopus. kötet: (A kegyelem. PKSZ 686. p. 1915. Julius. Imprimatur.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. füzetéből. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. – 242 p. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. Dr. kis katekizmus” és az 1907. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása.. – [14] p. 1915.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. 12 cm 2. évi 1–2. 4. . Quinque-ecclesiis.

hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 23 cm OSZK 1916 693. aug. 5. – eszék. 1916). kiadása 1928. (1916). REÚ 1917 696. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. 1916. áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. – 23 p. [6] p. – Budapest : Nevwald utódai ny. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . Kalapis 695. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. .3. – Topolya : Hajtman Nyomda. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. OSZK 694. – 110. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. 1915. BMS. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1916. 4.. évről / Közli Jankó ágostonné. . 24´17 cm REÚ 123 . kiadása 1932. – 127 p. – Szabadka : egyházmegye.. v8° SB-25673. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. SB-511. TLZr 697. – 59. – Szabadka : egyházmegye. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. – 24´17 cm Hiányos példány. VKSZ 692. fordította Barsy viktor áldozópap. 1916. Pál könyvnyomdájában). . 22 cm M. 1917. kiadása 1925. SZB2–800. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. p.

ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. . – 30. OSZK 702. Colocae. archiepiscopus. 3027. Z1.698. – Budapest : európa ny. Nr. 6280 Imprimatur. (1917). április 23-án. annak használata. tag. – 5. franciscus Petrányi censor.). XXIv. Leopoldus m. die 31. váll. 11´7 cm Nihil obstat. Kötet . Decembris 1917. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. rész. 1917. – 63 p. 14 cm OSZK-K 701. kiadás. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. . Dr. 22 cm. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. 25 cm Nihil obstat. 9. Coloczae. Paulus ámon. Junii 1917. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. szám) Kiadva a feridun-Alapból. OSZK 700. – 18 p. 1917. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. – Budapest : MTA. – 2. 21 cm SZB2–836. 1 p. censor Nr. bővített kiadás. és nyomdai r. és II. – 296 p. „Pátria” irod. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. die 25. [2] p . – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. [1917]. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. p. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből .. . OSZK-K 703. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos.t. – 145. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. Imprimatur. – Pesth. Szentkláray Jenő l. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. VKSZ 124 . . felolvasta 1917. – 31 p. Wilhelm Jenő egyleti titkár. M 699.

-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. n. 1918. archiepiscopus. NR. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása. karácsony hava. – 119 p. okt. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). 22´15 cm Nihil obstat. – 16 p.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. – Budapest : k. Coloczae. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. . jan. censor. hó 21-22.. die 25. Zsidó Lexikon 709. – Pécs : egyházmegye.p. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 25 cm RKEÚ 705. Coloczae. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. 6184. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon.). 1920. – 80 p. 1917. die 30. – Kalocsa : k. n.. PKSZ 1919 707.. Leopoldus m. 24´17 cm RKEÚ 125 .. 1918. . esperes. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Bácsfeketehegy : k. n. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). 1919. . [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT).1918 704. P. – 55 p. aug. SZB2–844 706. 1920. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső.. . 23´14 cm M 1920 708. Gabriel Jablonkay S. Dec. – Subotica : A gyászoló család kiadása. J. Dec. – 24 cm CsP-220. 1917.

TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. – 60 p. Colocae die 6. rabbi. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. n. . . 3221. – 32 p. .710. vicarius archieppiscopalis. . – Bácsfeketehegy : Református egyház. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. Anderlić vilmos. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). 11. augusztus 30-31. Colocae die 6. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése.. 15´11 cm M 1922 713. n. M 712. egyházi hatóság helybenhagyásával. ANDeRLIĆ. valihora m. – 15 p. 1920 (Novi Sad : H&P. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1922. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat.. Augusti 1922. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. Dr. Alexander Kalmár Censor. 24 cm A cím héber nyelven is. Dr. Gerson József. 1921. Augusti 1922. 1922. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. zrinyi Ilona u. 23 cm RKEÚ. A. – 18 p. – Subotica : [zsidó Hitközség]. NEKBg 1921 711. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). M 715. Imprimatur. PKSZ. 1921. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. . GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. : K. SB-42434. KRISzTUS második eljövetele. – 26 p. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. . napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 16 cm Nihil Obstat. SZB 126 . – 11 p.p. – H. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. Nr. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). 19 cm KAEÚ.

– Subotica : [k. – 2. Martii 1915. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. v. szám) OSZK 721. – 4 p. Nihil obstat.716. 1465. Dusnok. archiepiscopus. XvIII. kiadás.]. die 3. kiadása 1915. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. osztálya részére. . n. felolvasta a M. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. : 15´12 cm. – 32 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. Aprilis 1915. 720. tag emlékezete Szentkláray Jenő l. 15 cm SZB3–1170 722. . Akadémia 1922. kiadása 1928-ban. Coloczae. évi Karácsony ünnepei előtt. 1922. n. 1922. április 24-én tartott összes ülésén. 25 cm SZB3–1218 127 . 23 cm RKEÚ. n. június 21-22. III. kiadása 1925-ben.p. M 717. 6. tagtól. – 10. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje.] (Subotica : Szent Antal nyomda). . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Nr. die 30. – (Magvető Könyvtára . KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. kötet . 1922. 1922. – [4] p. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. [é. . kiadása 1932-ben. . – 66 p. 23 cm.) RKEÚ 718. – 51 p. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. – 55 p.]. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. elias Kuluncsics censor. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). 11 cm I. – Subotica. – Subotica : [k. M 719. kiadás. Tud. Iv. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Imprimatur. Leopoldus m. I.

SZB 724. n. 11 p. M 128 . 4. – 12 p. 16 p. évf. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában.. 1923). – Suboticán : K. o. 4. – 5 füzet . – 84 p. – 2. 30. – 46 p. – 8 p. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. CSávOSSY elemér P. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. kiadása 1926-ban. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. – Subotica : Kurir kiadó. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. 17 cm Benne: A Kath. január 2. NEKBg. szám: Az élet folyama. 23´15 cm RKEÚ 727. Csávossy elemér. november 20. Mathias Marton censor. J. 6. Ókanizsa. 2. 2. szám: Az isten fiának arcképe. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). Gerson József rabbi / Gerson József. CsP-67. 18 cm SZB3–302 726. . kiadása 1931-ben. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. – 10 p. Mária Magdolna [A megtérés]. . szám: A legnagyobb nyomor. vIII. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). kiadása 1924-ben. – [1924].1923 723. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. S. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. . 5. 1923. 23 cm I-ső sorozat 1. SB-7563. . 1923. 1923. 3. . 3-4. kiadás. CsP-241 725. – Husvéti kettős füzet. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . kiadását nem találtuk. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. 1.. – Bačka Topola. szám: A leghatalmasabb szónok. Nihil oblast. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). P.

Nihil obstat. SB-54862. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Imprimatur. – 152 p. 1923. . . . Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. 1923. M.-vI. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. Subotica. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. [1] p. Blasius Hirka censor Nr. – 48 p. 1923. M 1924 732. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. 18 cm SB-45-663. Blasius Hirka Censor. die 3. vállalat kiadása). CsP-212. : ill. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. – 15 p. SZB3–715 730. 1924. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. 17 cm fedőlapcím. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. 491. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. vállalat mint Szöv. – 47. : ill.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. Így fordulhatott elő. BeNeŠ. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod.728. vállalat kiadása. 20 cm Nihil obstat. Könyvnyomdájában. Imprimatur Subotica. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. a 10. osztálya részére. Musza P. die 10 Mai. NEKZg.[iedermann] M. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. CsP-340. mart. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. MAKáR.. Nagypénteken (A keresztfa alatt). 1923 Ludovicus Budanović. Imprimatur Subotica. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. egyébként a kiadvány némelyikén. SZB3–68 129 .[ór]. die 10. – 120 p. tanulói részére. kiadást jelölik. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. Nr. Blasius Hirka censor. osztályának római kath. Nr 490. SZB3–577 729. 567. BMS 731. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő.. . 19 cm Nihil obstat. 1923. – Subotica : Szent Antal nyomda. CsP-294. ugyanúgy mint az eredetin. Maji 1923.

– 62 p. – 2. kiadás. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. 1924. kiadása 1923-ban. . OSZK 736. D. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. DÉvAY Lajos A St. die 20-a Decembris a 1923. HázASULANDÓK KÖNYve. – 132 p. 5. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 4. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. kiadása 1926-ban. RKEÚ. 1924 (B. Királysági Református egyházmegye Somborban. Censor franciscus Petrányi. – 23 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Subotica : Szent Antal nyomda. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. 22 cm M 735. – [7] p.-Topola : Kiadta az egyháztanács. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. CsP-156 737. 12 cm 1. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. ifjúság számára / fáncsy Antal. M 738. . . n. – B. . Imprimatur Sub. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). .. – 29 p. szeptember 9.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. kiadása nem került elő. Dévay Lajos lelkész. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. kiadása 1931-ben. Ludovicus Budanović. 1924. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). kiadás. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. Kanizsa : Potisje-nyomda). fedőlapcím M 130 .). [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. – 3. – 302 p. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. – Bačka-Topola : k. évről / Szerkesztette D. 1924 (St. BUDANOvIĆ. 2.733. 13´10 cm A ft. .

12 cm fedőlapcím Nihil obstat. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. SB-43896. – Subotica : Szent Antal ny. Apostol M 741. . Nr. kiadás. 12 cm Nihil obstat.J. kiadása 1917-ben]. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. die 18. NOv. . 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. Novembris 1923. Suboticae. 30. részére az 1. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. – 7 p. Ludovicus Budanović Admin. oszt. L. Suboticae. – 48 p. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. Imprimatur. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”.. [3. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. 1924. censor. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. a. Imprimatur. . 13´10 cm Nihil Obstat. CsP-100 131 . myomán írta Quotidián Lajos. s. anyagával. p. Julii a 1924. BMS. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). kiadás. PKSZ 742. 29. SZB3–683 740. – 6. – 3. . 1532/924. VKSz. M. mošorini lelkész. 2. Nr. 19 cm OSZK 743. . – 352 p. CsP-337 1925 744. 2419. 1924. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. Budanović m. Blasius Hirka censor. franciscus futó censor Nr. 1924. – 36 p. Apostolicus Administrator. 1924. OSZK. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. CsP-239. Administrator Apostolicus. Leonardus Hegedűs. 1258[!]). LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. NEKBg. oszt. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S./1923. 1924. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. 1924. – 55 p.739. kiadása 1912-ben. Ludovicus Budanović. Suboticae. mošorini lelkész. . Imprimatur. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. 32 p. 5.

OSZK. – 54. 5. kiadása 1928ban. aug. – 102 p. 17 p. . kiadása 1932-ben. 4–9. kiadás. 1925). 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. 4. . – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. Hitv. E. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1925. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). 14 cm OSZK. SB-47605 748. SZB3–674 747. . 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). evang. M. a. – 24 p. Mészáros Béla. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. – 22 p. .. . 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. lelkész. 11´7. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. bővített kiadás. 1925. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. SZB3–748 749. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. 25. rendeletével. sz-ból. bíróságainak és Szomborban 1925. PKZR. 1925. vö. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. SB-43053. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. 2 lapos aprónyomtatvány. CsP-224.745. n. – 2. 1925. febr. templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. – [4 nepag] . – h. 1. 2. a „Hitélet” főszerkesztője.. VKSz. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. sz. OSZK. . 746. – Subotica : Minerva Ny. [1] p. M 750. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. – 3. : k. – 47 p. : ill. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. SB-39796. n.. kiadása 1915-ben. LACKNeR János A suboticai ágost. BPÚ-1434. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Kiadása nem került elő [1922]. 1925.5 cm 132 . február hó 6-iki 222.

/1924. – 32 p. Ludovicus Budanović m. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. . 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. die 2. ájtatosságok. . M. sz. SB-3884. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. – 32 p. kiadás. – 22 p. 14 cm SZB3–1169 1926 753. fedőlapcím. sz. . A. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). 1925 (Rajčić e. évi jubileumi nagy búcsú. – Subotica : Alfa. M 752. M 751. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. sz. elmélkedések. A. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. Imprimatur. imák és énekek Szent József tiszteletére. 2670.. 600/1926. Januarii 1925. . – 16 p. a. – 44 p.A ft. ezer. ára 2 dinár. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. SZB3–263 756. – 2. Alfonz nyomán. – Subotica : Alfa. Könyvnyomdája). BUDANOvIĆ. NEKBg 133 . – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. 380/1925. Nr. Admin. Lajčo Az 1926. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. – 15–16. – Bačka Topola : Kiadta: f. BUDANOvIĆ. – 158 p. SZB3–112 754. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). fedőlapcím. sz. SZB3–113 755. Apostol. p. a. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Suboticae. : ill .

SB-18847. 6. RKEÚ. 1926. kiadása 1931-ben. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). 30 cm CsP-162. kiadása nem került elő. M. M 760. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. 1926. Leonhardus Hegedűs. kiadása 1924-ben.985/1926. Igazgató zatskó Alajos). admin.. bíróságainak és Debeljačan 1926. Apost. Nr. Imprimatur. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. – Bačka Topola : Kiadta: f. – 16 + [2] p. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. . apost. plébános. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. kiadás. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. 1926 (Subotica : Horváth József). – 116 p. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. 16´12 cm No. . aug. BPÚ-1433. TLZr. CsP 758. Maj. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. 1926. Ludovicus Budanović Protonat. sz. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. A. kiadása 1937-ben. 2. Suboticae. kiadása 1923-ban. – 121 p. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 5. Ludovicus Budanović. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. . . – 14 p. NEKZg 761.757. Admin. . esperes plébános. 1. M 134 . – 270 p. lelkész. PKSZ. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. M. kiadása nem került elő. 6. Nihil obstat. : ill. Imprimatur. 1008–1926. SB-18633. – 4. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. [1926]. NEKBg 759. 3. 7.

A. – 47 p. M 764. – 132 p. szám) OSZK 763. . – Szubotica : A szerző kiadása. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. 10. CsP-339 767. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. imák és énekek Szent József tiszteletére. Minden jog fenntartva. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. 1926. . ájtatosságok. Imprimatur. 1926. osztálya részére. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. Assisi szent ferenc / Kiss M. kötet . (felolvasta A M. Nr 490 Blasius Hirka censor. tag. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. . KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. KISS M. 13 cm OSZK-K 766. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 64 p. . 20 cm Nihil obstat. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. elmélkedések. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . . SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. Zsidó Lexikon 769. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. franciscus Petrányi censor. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). A. 1926. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. T. [1926]. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. – Subotica : Szent Antal Nyomda.– 14 p. .762. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. – 62 p. – 152 p. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. XIX. 14 cm M 765. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. – velika Kikinda. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . 1926. ill. 20´14 cm Nihil obstat. 1926. Nr. 2808/1926. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. vállalat. STeINeR vilmos emlékbeszédek.

: térkép ill. 20 cm 136 . Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. – 115 p. NEKBg 772. n. Ludovicus Budanović protonot. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. pr. Imprimatur Datum zagrebiae. – [zágráb] : k. . 17 cm fedőlapcím. jun. Bernat Singer”. S. 23 cm A szöveg német nyelven is. op. SB-347. 1927. – 2. 1927 (Subotica : e. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. Gradska Štamparija. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. censor. Nr. – 8 p. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. m. kiadás. – 79 p.. admin. 921/1925. 14 cm. No. die 5... 17. – Subotica. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – 144 p. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. – Subotica : A szerző kiadása. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. A. Suboticae. H.S.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). pr. [záRSzáMADáS] „Dr. szeptember 15.T. Szabó zoltán. Provinciarius Generalis. fűzve M 774. BPÚ-113. CsP-370 770. [1926]. 3258. 1 ill. KISS M. 4° SB-25443. Dr. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor.H. Kovácsy Sándor. 1927). Imprimatur.. – Novivrbas : Az S. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. Assisi Szent ferenc / Kiss M. . A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. – 160 p. – 16 p. évi augusztus hó 1-től 1926. RKEÚ. M 773. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. [1927]. maii 1927. franciscus Salis. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. 1 tábla kép . Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. Antonius fáncsy. 1925. leporelló. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. A. episcopus Consecratis. VKSz 1927 771. Subotica]. Rajačić [nyomda]).

. PKSZ. jún.Nihil obstat. 16° 4. SB-44443. 1927. 1927. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. BMS.] . QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész. NEKZg 779. – 2. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. NEKZg 778. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. adott engedélyével. – 32 p. év május 1-én. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. 10 cm 137 . p. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. engedelmével. SB-48605. Nr. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. vagy irgalmasságának olvasója. NEKBg.). 14 cm A főtiszt. kiadás. . kiadása 1928-ban. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. 16° 3. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. . SB-39914. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán.] (H. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK.nyomda. SZB3–583 775. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. NEKZg 777. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. fűzve fedőlapcím M. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. NEKZg. NEKBg. SB-48604. Kanjiža : LédererNyomda). – 10 + [1]. n. váll.500–10. kiadás (7. a. Imprimatur. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod.1927 .. [é. D. 814 sz. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. – 16 p. a „Hitélet” főszerkesztője. 1927. 1927 (St.. n. 520/1927. – 16 p. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. .000) 5. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. franciscus Petrányi censor. NEKBg. – [8 p. vagy irgalmasságának olvasója. CsP-313 780. – 96 p. : Léderer-nyomda. mint Szövetkezet nyomdájában). Léderer .

Apost. Suboticae. Suboticae. SZB3–21 785.. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Blasius Rajić. Protonat Administr. Takács ferenc. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. – 131 p. Imprimatur. . : ill. p. 1686. die 11. Asmin. . die 19. 2. – 72 + [1] p. – H. Blasius Hirka censor Nr. SHS. Bačka. Kanjiža. 1 t. die 13. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. hitbuzgalmi lap.Nihil obstat. S. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). a „Hitélet” főszerkesztője. Apost. 1927. 10 cm SZB3–1196 1928 784. – 79 p.H. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. – 79 p. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása.. Nr. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban.S. Nihil obstat. n. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. 1928. – 3. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). : Kiadja a „Hitélet” c. kiadás. Suboticae. . Blasius Hirka censor. (febr. Ludovicus Budanović Protonot. 1927. M. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. Imprimatur. M 783. Augusti 1928. 10 cm OSZK-K 782. Imprimatur. Nr. SZB3–1013 781. PKSZ. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. . 12´8 cm Nihil Obstat. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek.) Magvető 138 . 109/1927. PKSZ. vic. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. Blasius Hirka censor. alatt. Bačka. (1927). 1000 példányban. mart. Gen. 629/1927. januarii. Énekeskönyv. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Ludovicus Budanović. – Kopács : Bibliakör. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža.

. Guttmann Simon főrabbi. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. Keresztény katolikus káté 3. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. 1928. [1928]. episcopus fűzve M 789. SZB3 790. censor. episcopus. alatt rendelhetők meg. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. A magyarnyelvű szentmise 2. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. BPÚ-1431. – Subotica : Szent Antal nyomda. Lelki tükör 5. n. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája.. – Novi Sad : Druckerei. Katolikus szülők. . A. 1928. munkaadók. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. oszt. – 18 p. Budanović. 216 p. : k. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4.-G. Noviszád. Imprimatur Lud. 2006/927. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. . . vI. n. .und verlags. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI.786. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. PKSZ 787. – h. – 148 p.. – 64 p. Cara Dušana 35 sz. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. SZB3–483 139 . No. titeli plébános. 14 cm CsP-180. 1 p. Igazgató: zatskó Alajos). alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. 23 cm SB-18257. gyermekek. CsP-144. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. – vI. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. Budanović. BMS 788. 1928. – 263.

SZB3–749 794. S. NEKBg. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. NEKZg 795. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. kiadás (10. – 4. kiadás. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. 1927-ben. H. október hó 25. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). sz. . rendeletével. OSZK. 1928. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . 1927. 5. Kis Szent Teréz imakönyv (4. 23 cm A szöveg német nyelven is. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. Loyolai szent Ignác vize 3.) Az egyházmegyei hatóság 1687. – 4. 1928. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. die 26. kiadása nem került elő. Imprimatur Suboticae. 1928.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. kiad. nov. Nr.791. a. . (Szent Antal Könyvtára . kiadás) 2. 1928). . . Ludovicus Budanović. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. k. a „Hitélet” főszerkesztője.000) SB-48606. kiadása 1925-ben. 6. vagy irgalmasságának olvasója.2684. függelék: Az S. 2. Apost. 12 cm. – 15 p. 11 cm Nihil obstat. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. királysági reform. 16 cm 3. – 12 p. Biztosítsd örök üdvödet 4. – 37 p. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. – (XvI) p. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. kiadása 1932-ben. és 4. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). SB-39797. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. egyházmegye Statisztikája 1928. sz. M 793. . episcopus. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. RKEÚ 792. Adm. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. kiadása 1915-ben. Blasius Hirka Censor. – 32 p.000–15. – 47 p. Skapuláré katekizmus 5. 1928. 18 cm 1. Krisztus urunk sz. 5. 3.

Bečkerek 1929. 15´11 cm. Blasius Hirka censor..) Nihil obstat. 141 . censor dioec. . NEKZg 799. – 15 p. S. Suboticae. Imprimatur. 1928. H. Imprimatur. S. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. . maji 1927. 1929. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. 1928). mint szövetkezet [1928]. Szerkeszti Dr. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. 24. Kikinda : Radak J. SB-45343. Okt. – 315 p. Aranykulcs az égbe. 1530/1929. Kilenced Xavéri sz. Ludovicus Budanović episcopus. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése./928. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. Imprimatur. Takács ferenc.Kanjiža : Léderer-Nyomda. Blasius Hirka censor dioecesanus. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Ludovicus Budanović.és kegytárgykereskedése. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. Ludovicus Budanović episcopus. apiscopus. M 797. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. Az UTOLSÓ KeNeT. – vel. – Starakanjiža (Bačka. – (Szent Antal Könyvtára . die apr. vicarius generalis. 834/1927. Suboticae. Bačiensis.) : A „Kath. Takács ferencz áldozópap. [1928] (St. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. – Subotica : Cservik nyomda. Szűz Mária tisztelete 3. 1929. Megjelentek a következő füzetek: 1. Hitélet” könyv. Apost. P. No. ferenc tiszteletére 8. Nihil Obstat. Adm. . M. 3 sz. Az utolsó kenet 4. maji 1929. Subotica die 4. NR. – 63 p. . Szent gyónás és áldozás 2. vel. 16´10 cm Nihil obstat. die 24. Nr. Szent Antal Könyvtára. – 24 p. vagyis a tökéletes bábat 7. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben.6. 1262/1929.

12 cm 142 . budapesti-kamaraerdői lelkész. prímásoknak. 22´15 cm Kelt Rómában. . [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). PKSZ 800. n. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). engedélyével. – [4] p. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. . LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére.. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. – 8 p. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. 1929. Krisztushoz hű. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József.-T. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. OSZK. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. püspököknek.k. – 190 p. BB-834 803. SZB3–124 801. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. – Subotica : [k. – 16 p. 17 cm SZB3–303 802. – 47 p . lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. kath. BPÚ-945 804. [1929]. dec.]. 1929. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. plébános. 31. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. érsekeknek. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. .Hirdetés. BUDANOvIĆ. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. 1929. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr.

febr. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. p. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. párizsi. a „Hitélet” főszerkesztője. Martii 1929. Subotica. sz. Imprimatur.] M 805. – 4 p. 1930 (B. sz. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. 13 cm Nihil obstat.fedőlapcím A bácskai ft. die 14. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. – 78 p. – Szubotica : Szent Antal nyomda. Martii 1929. – 8 p. . L. Blasius Hirka censor. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. Nr. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. apost. Hitélet” könyvkereskedése. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). CsP-316. 11´8 cm 681-1930 sz. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. – 31 p. 910. 16 cm CsP-300 806. episcopus. . die 10. k. 12 cm 1375/1930. .-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). adm. CsP-374 807. fedőlap nélkül. a. . M. Imprimatur. Suboticae. egyházhatósági engedéllyel. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. 1930 (Subotica : J. 143 . Kétoldalas szöveg. jóváhagyásával. 1924. egyházi hatóság 3528/1929. – Mosorin : A szerző kiadása. kiadása nem került elő. Ludovicus Budanović m. die 11. [Az 1925-ös. sz. Subotica. Martii 1930. CsP-106. engedélyével. kiadása 1931-ben. 1929. Nihil obstat. die 19. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. . Budanović eppus. die 18. B. plébános. 2. 12´9. Hirka censor Subotica. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. Nihil obstat. Imprimatur. Blasius Hirka censor dioecesanus.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. engedélyével. 3. SZB3–252 809. – 8 p. Horváth nyomdája). M 1930 808. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). Suboticae. Martii 1930.

RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. [1930] (Subotica : Minerva d. – Subotica : k. Ap. Ad. – 64 p. – 20 p. . n. Hitélet” kiadása és tulajdona. die 18. jan. d. Nihil obstat. . Hampel ede segédlelkész . 1929. velika Kikinda RKEÚ 813. NEKBg. OSZK.– 224 p. episcopus. – 1. 1930. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. administrator apostolicus Bačiensis.). [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. N. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. HAMPeL ede. Horváth). 1930 (Subotica : J. Ludovicus Budanović. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. CsP-320. Antonius fáncsy censor. Budanović Lajčo. SB-18538 810. Megrendelhető a „Kath. jan. 1930). Topola. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Mayor József. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 23 cm RKEÚ 812. SZB3–1023 144 . 109.A „Kath. 11 octobris a. Komlós Márton nyomása). Mošorin (Jugoslavija). SB-18545 811. 1930. Hitélet” könyvkereskedésében. november hó 14. dr. MISSIÓS emlék. NEKZg. 16 cm Imprimatur. . Suboticae. – 30. . Stara Kanjiža. 1930. – [feketics] : Magvető. SZB3–801 814. 1930. 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. PKSZ. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. kiadás. 15´10 cm Minden jog fenntartva. PKSz. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. 14.. Subotica. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. NEKBg. : ill. B. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. – [4] p. . Imprimatur. XvII p.

kiadás. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. . – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. Blazius Hirka censor. Keck János Zsigmond 818. okt. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . – 27 p. – 64 p. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. censor. [1930] (Novi vrbasz : H. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. 28-i számában. 1930. magyarul és németül. A szerző engedélyével lefordította: Dr. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Imprimatur. ápr. Suboticae. évre. – 23 p.815. Utánnyomás tilos. 2853. Subotica. : ill. Imprimatur. . 15´12 cm 145 . 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). Odo Staudinger. 17 cm egyházi jóváhagyással. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. M 816. . 1930. Kapható: Róm. M 817. vö. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). 1930.és kegytárgykereskedése. Hirka. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. 2027/1930. Megjelent a Službene Novine 1930. – Bezdán : Győrfi I. – 127 p. . kat. 17´10 cm M 819. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. könyvnyomdája. Ludovicus Budanović episcopus. episcopus. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. . – 4. a „Kath. 23 cm Szerbül. Nihil obstat. Budanović. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. plébános. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. 12´9 cm Nihil obstat. képek. RKEÚ. die 29. Septembris 1930. Nr. Nr. A kegyhely története. 5. administrator apostolicus. Bl. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. Pleesz). – 88 p. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Resch Ignác plébános. Háromnyelvű kiadvány.

1. J. – 48 p. XvII . – 10 p. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). 23 cm RKEÚ. SZB3–304 822. 1931. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. 11 cm Nihil obstat. . – Losonc : [k. Leonhardus Hegedűs Nr. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Dr. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. – 44 p.. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St.). M. plébános.. 1281/1931 Imprimatur. 2. 1930. kiadása 1924-ben. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija).]. G. november hó 13. kiadása nem került elő. M 146 . fedőlapcím PKSZ 1931 820. kiadása nem került elő. vel. . kiadás. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. – 5. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. kiadása 1923-ban. Stephanus Kovács vicarius Generalis. kiadása 1926-ban. 17 cm Édesanyám. 1931. Gerson Jónásné szül. hálás fiúi kegyelettel. aug. november hó 20.-Moravicán. A „Kath. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Imprimatur. Nr. Bečkerek.Nihil obstat. XvII . főrabbi / Gerson József. SZB3–265 821. n. 1930. Hitélet” kiadása és tulajdona. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 7. és 6. die 4. Z2. franciscus Brunet. – 408 p. 1074/1930. Ludovicus Budanović episcopus. 23 cm RKEÚ 823. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. 5. kiadása 1937-ben. censor ad hoc. : ill. 4. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. 3.

1. Adm. ekkor írta az előszót. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. 11´8 cm Nihil obstat. – 3.000– 20. kiadása nem került elő fűzve M. kiadása 1929. 11´7. SZB3–485 825. Ludovicus Budanović episcopus. Blasius Hirka censor. julii 1931. Bačiensis. kiadás. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. RÖvID. – Subotica : „Globus”. 11´7 cm Nihil obstat. die 8 Julii 1931. Suboticae. – 31 p. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Subotica die 9. Suboticae. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. SZB3–1017 827. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Apost. 1931. Suboticae. Ludovicus Budanović episc. PKSZ 826. . bővített kiadás (15. a „Hitélet” szerkesztője. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. – 6. – 48 p. Megrendelési cím: Hitélet. – 32 p. – 32 p. Nihil obstat. A többi kiadás nem ismert. CsP-369. Blasius Hirka censor. 2662. 2. A szerző kiadása és tulajdona. kiad. . 1931 (Subotica : Globus nyomda). Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. Jugoslavija.824. Julii 1931. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. – Mošorin : a szerző kiadása. episc. SZB3–1016 828. . – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). .000).5 cm 147 . a „Hitélet” főszerkesztője. – 48 p. 1931. A szerző kiadása és tulajdona. bőv. . Nr. Nr 2662. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. – 6. [1931] (Senta : Unio). Imprimatur Ludovicus Budanović. Imprimatur. die 14 aug. Imprimatur. die 9. első kiadása 1927-ben. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész.

martii 1931. Stara Kanjižan. 3. fűzve Ua. egyházi Hatóság engedélyével. 419/1931. vicarius Generalis. kiadása 1915-ben. zsigmond vigasztaló énekek. KeCK J. n. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító.]. febr. é. – [4] p. 32. Nihil obstat. Stephanus Kovács vicarius Generalis. Bečkerek. Carolus Gutjahr censor ad hoc. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. SZB3–75 831. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. M 148 . kiadása 1925-ben. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. A szuboticai ft. – feketics. kiadása 1928-ban. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). terjedelemben. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. kiadása nem került elő. SZB3–699 833. NEKZg.. n. Bečkerek. Ismereteink szerint Mészáros Béla. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Imprimatur! vel. p. 1. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). – 63 p. A ft. NEKZg. 16° Nincs feltüntetve a szerző. die 26. 16 cm M. NEKBg. 2. készült Bartusz András nyomdájában. SB-3716. p. 1933. – 5. . : k. Stephanus Kovács m. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. Nr. CsP-38. kiadás. a. – Subotica : A Hírnök kiadása. M 829. 1931. A „Kath. fűzve SB-44712. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. 1932. szerkesztő. 4. – 63 p. die 12. 13 000 pld. [1932] (Subotica : Globus). PKZR 1932 830. plébános. 181/1931. – [Szabadka : k.Nr. – h. n. . Imprimatur! vel. Magvető.

1933. 1930. . RKEU 837.. M 835. magyar és német nyelven. SZB3–424 838. 1933. Pleesz). martii a. . .. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. – 31 p. . . [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. Háromnyelvű kiadvány. Xv p. február hó 8. – 12 p. Suboticae 1. június 8-i számában jelent meg. PKSZ 1933 836. vö. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. . A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. 23´15 cm RKEÚ. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – 68. 1933. M 149 . 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. 23 cm RKEÚ. július hó 11. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. – Subotica : k. 1933). napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 945 Imprimatur. H. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Subotica : zsidó hitközség. Nihil Obstat. horvát és magyar nyelven. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. Jussu ordinarii Bačiensis editus.). Antonius vojnić Tunić censor. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. – 4 p. 1932 (Subotica : Minerva). 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. 23 cm Szerb. n. n. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 1932. M 839. – 52 + 52 p. – 69 p.834. Globus. 1933 (Subotica : ny. Nr. szám alatt. Alpha Subotica. ORDO eXeQUIARUM.

. . 11´7 cm M 841. – 61 p. PKSZ 150 . . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.840. Hitélet” Könyvkereskedés. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. . [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). 1965/1933. 12 cm SZB 844. . Hitélet kiadása. – Stara Kanjiža : Kath.: Wátz Oszkár 842. plébános. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. . 1934-ben is megjelent. – 23 p. vel. számú engedélyével. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. 1933. SZB 843. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Könyvnyomda. – Novi Sad : Pilišer i komp. censor. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. No. . 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). 15 cm Nihil obstat. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. kiadás. Kovács István. dec. – 3. 14 cm OSZK 845. – Subotica : Központi Oltáregyesület. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. [1933] (Subotica : Globus). – 31 p. 1933. – 65 p. 1933. Imprimatur. – 43 p. Kasza Lajos. vicarius generalis.. 14 cm A szerző sajátja. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. – 46 p. – Subotica : Központi Oltáregyesület. WáTz Oszkár Szent vendel novena. die 14. vö. Bečkerek. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos.

1933. plébános. Kovács István. [MáSODIK] II. NEKZg 848. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. septembris 1934 P. censor. vicarius generalis. Megrendelhető: „Kath. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései.és kegytárgykereskedés [Štamp. Nr. . dec. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Kasza Lajos. Augustinus Šlibar Min. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. 17. Nr. 1934. – [2] p. Hitélet” könyvkereskedésében St. 15 cm Nihil obstat. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Imprimatur. Provincialis. vel. Ludovicus Budanović epp. Ap. 1934. 15´10 cm Nihil obstat P. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. okt. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. 1934. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Hitélet” szerkesztője. – 64 p. 34´21 cm M 849.1934 846. – 71 p. No. . SZB3–43 847. – Szubotica : ferencrendi kolostor. M. Körlevél : az országos egyház. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. Lederer Mano]. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). SB-3715. die 14. 1965/1933. a „Kath. Bečkerek. 1040 Imprimatur zagreb. – 135 p. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). Apollinaris Braničković Censor. 3726 Imprimatur Suboticae. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. die 26. . Adm. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége.

1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. Hitélet” könyvker. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. KIS Sz. 1935. 11´8 cm fűzve M 854. Halottak zsolozsmája. Egyház történelem. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. Lélek ajánlás. számú jóváhagyásával. Hitélet” könyvkereskedésben. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). Megrendelhető a „Kath. Betlehemi út. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . – Subotica : Tena kiadása. – 28+40 p. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. . SZB3-579 855. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. Imakönyv. Carolus Gutjahr. 1935 Budanović episcopus. Imprimatur. Hitünk titka. 13´9 cm Nihil obstat. kiadása és tulajdona. – 7 p. vel. 1935 (Subotica : Globus nyomda). –32 p. – 51 p. Lederer). Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. – 36 p. No 1186/1934. A „Kath. . 4647/1935.„Kath. RK. – Petrovgrad : K. Bečkerek. censor. franciscus Petrányi censor. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. CsP-111.. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. Jegyesek könyve. dec. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. . Imprimatur! Suboticae. A szerző kiadása és tulajdona. – feketics : „Magvető” kiadása. . Hitélet” könyvkereskedés. SZB3–366 853. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. Stephanus Kovács vicarius generalis. 1934. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. 20 cm Nihil obstat. 1935 (Subotica : Globus). . die 30. n. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. – 96 p. die 19. junii. Nr.

15 cm 153 . SZB3–635 859. számú engedélyével. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. SZB3–685 860. – 63 p. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. Jugoslavia M 861. Dunavska banovina. Ludovicus Budanović episcopus. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. . Suboticae. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). . . 951/1935.k. sz. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). imádságos és énekes könyvéből. – 32 p. – Bajmok : k. – H. Administr. . 11 cm Nr. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája).. Hitélet” Könyvkereskedés. n. : k. – 64 p. Címlap nélkül. SB-7936. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). M . Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. . fűzve PKSZ. M. – Novi Sad : A szerző kiadása. KIS IMAKÖNYv. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. Apost.856. die 5. n. SZB3–618 858. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. Imprimatur. – 2. n. . kiadás. – 64 p. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. 1935. – 25 p. a „Hitélet” szerkesztője. CsP-240. – 26 p. Mart. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. engedélyével. plébános. püspök.. CsP-213 857. NEKZg. – Stara Kanjiža : A „Kath.

Imprimatur! Petrovgrad. censor. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. Stara Kanjiža. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. – Subotica : Tena kiadása. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. . Megrendelhető a „Kath.” RKEÚ 864. Csávossy elemér. 1935. 1936. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. Megrendelhető a „Kath. P. IMPRIMATUR. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. Carolus Gutjahr. Stephanus Kovács vicarius Generalis. Hitélet” Könyvkereskedés. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. A „Kath. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). – 176 p. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. plébános. Carolus Gutjahr censor. BUDANOvIĆ. Stara Kanjiža. SZB3–129 865. . – Budapest : Korda R.T. [1936] (Subotica : Globus). die 21. Révész Imre. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. Petrovgrad. 1935. 1936. . CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. húsvéti. Junii. A „Kath. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 14 cm Nihil obstat. fénykép) M 154 . Hitélet” könyvkereskedésben. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. Hitélet” könyvkereskedésében. .. – 15 p. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936.Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Nr. Stephanus Kovács vicarius Generatis. die 14. Junii. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Nr. Lajčo Imakönyv : nagybőjti. – 56 p. – 32 p. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. 994/1935. számú engedélyével. 944/1935.

adm. Dinka P. . A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. Hitélet” könyvkereskedés. Stara-Kanjiža. episcopus. A „Kath. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. die 5. 23 cm OSZK. pünkösdi imák és énekek. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Imprimatur. számú engedélyével.dioec. plébános. SZB3–203 867. : ill. die 29. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. – 124. CsP-88. 1936 (Subotica : „Globus”). Nr. Suboticae. Carolus Gutjahr censor. – St. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség.866. 3925/1936. m. Nr. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. Imprimatur. kiadása 1926-ban Nihil obstat. IMAKÖNYv : nagyböjti. húsvéti. die 29. Stephanus Kovács m.p. i Drugovi). . maja 1936. 939/1936. PKSZ 870. elmélkedések. BMSk. – 2. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. 1936. Kanjižán M 869. Jan. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. NEKBg 868. bővített kiadás. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. Nr. 15 cm Nihil obstat. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). – 40 p. A „Kath. cens. vicarius Generalis. Imprimatur. Hitélet” könyvkereskedés. Utánnyomás kivonatosan is tilos. Petrányi franciscus. . Petrovgrad. – 32 p.p. Ludovicus Budanović. [4] p. HB 155 . . – Szubotica : „Tena” kiadása. SB-20361. Petrovgrad. – 240 p. 230/1936. – 64 p. CsP-175. Carolus Gutjahr censor. Megrendelhető a „Kath. Minden jog fenntartva. Hitélet” könyvkereskedésben St. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 1936. Sept. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. . [1936] (Subotica. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. M.). apostolicus. Stephanus Kovács vicarius Generalis. Globus ny. 14´10 cm 1. ájtatosságok.

censor dioecesanus. n. 13´10 cm Nihil obstat. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. OSZK. Nihil obstat. Joannes Simsik. franciscus Petrányi censor. NEKZg. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). . Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása.. augusztus 14-16.. RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. – [Szabadka] : Izdaje Duh. 20´14 cm 156 . ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. Nr. Apost. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. . Suboticae. Imprimatur. : ill. 1937. . 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). M 876. 4215. 13 cm [egyh. XI. – H. – 47 p. – vel. . Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). – 16 p. Megrendelhető: Tena Subotica Iv. : K. Hirdetés a Reform. – 16 p. Stephanus Kovács. . venite. NEKBg. SB-1240. – feketics : Magvető. Petrovgrad. SZB3–31 872. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. vicarius generalis. – 380 p. die 5 Aug. p. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. 23 cm RKEÚ 874. Octobris anno 1937. Az első osztály anyagával. die 6. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. 1937. – 48 p. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. Admin. árvaházi Naptárban 1938. n. 14 cm Nr. Ludovicus Budanović episcopus. M 873. évre szóló kiadvány hátlapján. – 276. Oblast. 1937. Harambašićeva ulica 7. Oblasti u Subotici br. 1937 (v. 999. CsP-11. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). 3005/937. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Imprimatur. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T.1937 871. [1937]. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. : Az elemi népiskolák második osztálya részére.

: Jelašić Pavle nyomdája). – Subotica : Duhovna oblast. episcopus. svibnja 1938. Megjelent ua. M 157 .Nihil obstat eugenius varbai. n. BMS. horvátul és németül. : ill. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. v. 23 cm RKEÚ. v. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. – 60 p.). 1938. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. 16´10 cm A Dr. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. n. BeNeŠ. [1937] (Subotica : Grafika). n. – 47 p. Imprimatur. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. SZB 880. Imprimatur: Đakovo. Br. : k. ep. . . – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. Ilija Anaković. Subotica die 15 novembris 1938. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. [1938] (h. dne 3. Budanović. RKEÚ 1938 879. NEKBg. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. r. – 75 p. Suboticae. évre. 21268/1938. – 132 p. Nr. Ludovicus Budanović. censor. Josip Sokol. 1937. 15´10 cm RKEÚ 878. [1937]. r. godine. 5400. Nihil obstat franciscus Berton censor. BPÚ-548 877. M 881. Lud. SB-3795. cenzor. . [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. die 31. generalni vikar. – 16 p. 487-1938. 1938 (h. . aug. Msgr. Kohlbrügge Nagypéntekre c. . Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. Imprimatur.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

) fűzve 268:282 CSPL 164 . – 37 p. Sv. – 34 p. – 294 p. 1. 1953. 2. 3.. CSPL 922.Sv. sz.. 3. 32 1956 1.. CSPL 1954 921. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . 1954. – 144 p. sz. BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. sz. fűzve M. 1955 (Ny. 2. 2.). – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje.. füzet I.. sz. Sv. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. 1953. 2. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. . / Hermann Gschwandtner. CSPL 919. 4. n. CSPL 1955 924. RIBAR. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 3. 1954 (Subotica : Gradska štamparija).. köt. 12 cm 2000 pld. 4. kötetéhez ([12] p. 31 1955 1.. : ill. Hermann Élet Krisztussal. + rendkívüli kiadás Sv. GSCHWANDTNeR. 3. 29 1953 1. 4. 3. BIBLIAI TANULMáNYOK. sz. – 48 p... SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. 33 1957 1. – Újvidék : Testvériség-egység... CSPL 920. 34 1958 1. 1954. 1000 pld.). 2.. 2. 30 1954 1.. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 4. . TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára. Sv. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház... Sv. CSPL 923.. – vršac : evanđelje u svaku kuću.

– Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház. / Hermann Gschwandtner. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. CSPL 931.) CSPL 927.925. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. CSPL 929. 1955 (Ny. n.–dec. 1956. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. kötetéhez ([12] p.) 1959. 5–12.). – 304 p. n.–ápr. (1–12. 20 cm 200 pld. jan. – 24 p. : ill.. jan.) fűzve 268:282 CSPL 926. 1955. (4–12.. CSPL 165 . – H. . füzet II. – vršac : evanđelje u svaku kuću.–dec. 1955. jan. – 242 + 12 p. – feketics : Református egyház. 1955. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK.–dec. (1–4. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. (1–12. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. n. ..–dec. : k. 1955. Hermann Élet Krisztussal. 1956. köt. máj. .–dec.) 1956. 17 cm 5000 pld.) 1957. 2.. – 33 p. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. ápr. CSPL 1956 930. GSCHWANDTNeR.) 1958. BIBLIAI TANULMáNYOK. HázI áHÍTAT. 1955. (1–12. IMAfÜzeT. – 35 p. jan.

1958. GOLUBIĆ. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . papság kiadása. CSPL 1958 937. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. 1957. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 56 p. 20 cm 10 000 pld. – 16 p. .932. – 36 p. – Subotica : a szerző kiadása. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. . 1956. LOReNCIN. CSPL 935. CSPL 934. Anton : fordította Sabo Stevan. CSPL 1957 933. 1957. 20 cm. CSPL 938. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. k. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. 1957 (Gradska štamparija). . CSPL 936. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. fordította Sabo Stevan. . – 36 p. 20 cm 15 000 pld. 1958. BIBLIAI TANULMáNYOK. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – 16 p. . 1957. CSPL 166 . – 66 p.

– Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 16 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1959. CSPL 167 . 1959. CSPL 945. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – Subotica : A bácskai katolikus papság. 20 cm 17 000 pld. – 54 p. : ill. 14 cm 50 000 pld. 1959. CSPL 941. : ill. – 59 p. HITÉLeT : katolikus imakönyv. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. . + XvI tábla . 1958. – 53 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. . [1959] (Sombor : Prosveta). „Életforrás”. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Subotica : Duhovna oblast. 1958. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. 20 cm CSPL 944. 14 cm 30 000 pld. – 432 p. CSPL 1960 946. CSPL 1959 942. – p. – 37 p. CSPL 940. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 20 cm 17 000 pld. . CSPL 943. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. imaés énekeskönyv. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. 1960 (Subotica : Panonija).939. – 122 p. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. A SzeNTLÉLeK Isten. . . 1958 (Beograd : Minerva).

CSPL 948. 1961. CSPL 952. CSPL 1961 949. – 42 p. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. – 432 p. – 94 p. – 220 p. . + XvI tábla . – 36 p. 1960. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. NIKOLICY.947. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. 20 cm 200 pld. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. 1961. fordította ács Margit. 20 cm 10 000 pld. WITHe. Póth Lajos. ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. 1961. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. HITÉLeT : katolikus imakönyv. . CSPL 953. . – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. . – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. fordította Szalma Sándor. 20 cm 200 pld. : ill. : ill. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . CSPL 168 . szerk. GOLUBIĆ. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – 136 p. 1960. – 199 p. 1961. 1961. 20 cm 10 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . 14 cm 30 000 pld. WITHe. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 950.

eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 19 cm CSPL 169 . . fűzve CSPL 1963 958. 20 cm 15 000 pld. : ill. CSPL 957. – 56 p. : ill. . – 32 p. 20 cm 15 000 pld. 14 cm. . – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. Maršala Tita 348 10 000 pld. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1963. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. . . – Temerin : Župni ured. CSPL 959. – 49 p. KRISzTUS a teljes írásban. – Subotica : Bácskai katolikus papság. Temerin. . CSPL 956. 20 cm 19 000 pld. CSPL 960. 1963. – 93 p. – 48 p. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – Subotica : Bačka duhovna oblast. : ill. CSPL 955. 1963. : ill. 1962. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 19 cm CSPL 961. 20 cm 19 000 pld. A KISPRÓfÉTáK. NAGYHeTI szertartások. – 101 p.1962 954. . – 38 p. 1962. 1962. 1963. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 36 p.

Iv. 20 cm 13 000 pld. 1965. . CSPL 965–968. : 1966. Suboticae. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. 22.1964 962. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. 20 cm 13 000 pld. : ill. : 1965. CSPL 970. + 12 tábla : ill. 1965–1966. CSPL 1965 964. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 17 cm 10 000 pld. : 1965. fűzve CSPL 170 . 163&65. v. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. – 161–240 p. CSPL 963. – 369–494 p. – Subotica : Rk. 15 000 pld. – 104 p. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. – Subotica : Bačka duhovna oblast.: 1965. 1965. župni ured svetog Križa. 1964. – 80 p. – 38 p. 15 000 pld. – 14 cm III. 1965. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1964. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. : ill. CSPL 969. Paulus Bešlić cenzor. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. 1965 (Subotica : Panonija). – 63 p. ap. 12 cm Nihil obstat. I. . – Subotica : temerini plébániahivatal. – 456 p. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. . – 81–160 p. – 36 p.adm. vI. . odgovara Huzsvár László župnik. – vrbas : Rimokatolički župni ured. 17 cm 1000 pld.

21 cm 1. – 135 p. – 104 p. A KeReSzTÉNY életmód. Oltártitok. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. n. CSPL 973. CSPL 972. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 17 cm 1000 pld. SzeRTARTáSKÖNYv : I. 17 cm 1000 pld. kötet : 1966. Az APOSTOLOK cselekedetei. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. (III–v. 17 cm 5000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Bačka duhovna oblast. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. – 1967. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. CSPL 1966 974.) Vászonkötés CSPL 976. korm. . 1966. Szentháromság. – 199 p. – XII. – 116 p. + 8 tábla : ill. : ill. – Subotica : K. 1966–67 (Subotica : Pannónia). – Subotica : Bačka duhovna oblast. 2. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. Isten vendégsége. . . . – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. 1965. 17 cm 1000 pld. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). Az ősegyház élete. 494 p. 1966. – 96 p. 17 cm 10 000 pld.. CSPL 975. – 120 p. Isten szíve. 1965. 1965. – 2 kötet . Isten könnye.971. – 344 p. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. CSPL 171 .

fűzve CSP 981. – 34 p. vINOWSKA. biskup. 1966. 17 cm 1200 pld. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). O. CSPL 980. 21 cm Nihil obstat. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – 60 p. CSP 982. – 383 p. . Imprimatur die 23. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. v. franjo vujković. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). 17 cm 600 pld. . . CSP 984. : ill. : ill. . 1966. 1966. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. 17 cm 600 pld. 21 cm 3000 pld. Az ÍGÉReT népe. . – [1967]. – 110 p. D. Subotica. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. CSPL 979. 1966. 29 cm 600 pld. – 104 p. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. – vrbas : Rimokatolički župni ured. CSP 172 . 969&1966 Matiša (!) zvekanović. 1967.978. dijecezanski cenzor. fűzve CSP 1967 983. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. 6000 pld. . A KeReSzTÉNYeK. . mint istentől megbízott irányítónak örömei. – 99 p. B. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. – [Sombor : Prosveta]. 1966. – 100 p.

HISzeK : ima. CSPL 990. CSPL 986. : ill. 2. CSPL 989. TOWeR. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. .) 3000 pld. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . 1968 (Subotica : Panonija). 20 cm 15 000 pld.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. – 40 p. CSPL 987. – 63 p. 1967. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. – (A Hitélet kiskönyvtára . – vrbas : Rimokatolički župni ured. 20 cm 15 000 pld. : ill. PeReIRA. – 128 p. CSPL 1968 988. 1968 (Sombor : Prosveta). 17 cm. . Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld.985. CSPL 173 . vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. . – 47 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . : ill. CSPL 991. 1. 1967. 12 cm 15 000 pld. : ill. – vrbas : Rimokatolički župni ured. : ill. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. GOLUBIĆ. 20 cm 1500 pld. fordította Szalma Sándor.és énekfüzet. . 1968 (Novi Sad : Dnevnik). : színes ill. fordította M[olnár] A[ntal]. 1967. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. : ill. . 17 cm. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 64 p. 1968. – 58 p. LOReNCIN. – (A Hitélet kiskönyvtára . – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 117 p.

1968. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. – 142 p. 1968. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. CSPL 999. – 32 p. 1968 (Subotica : Panonija). 17 cm 1000 pld. : ill. – 79 p. – 31 p. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. 1968. G. – 116 p. CSPL 174 . – Subotica : Župni ured svetog Križa. CSPL 994. – zagreb : Biskupske konferencije. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. CSPL 998. . – 103 p. CSPL 993. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . 20 cm 15 000 pld. . JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – Subotica : Župni ured svetog Križa.992. A hit és Isten ígéretei. . : ill. CSPL 996. CSPL 997. : ill. – [27] p. CSPL 995. Matoš). KáNON MISe = Canon missae. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. JAKAB apostol levele. . Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – 32 p. . 21 cm 8000 pld. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. 28 cm 3530 pld. : kották . – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). 16 cm 1000 pld. . 20 cm 15 000 pld. 1968 (Sombor : Prosveta).

CSPL 1001. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. – [30] p. 1969 (Subotica : Panonija). – 18 p. . Bogomirović. . – Szabadka : fel. – 83 p. : ill. A te otthonod – boldog otthon! / M. – 8 p. ianuraii 1969]. CSPL 1005. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1004. WITHe. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. 1969 (Sombor : Prosveta). – 8 p. CSPL 1006. GOLUBIĆ. 20 cm CSPL 1969 1002.1000. [1968] (zagreb : vjesnik). 20 cm 1200 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. GOLUBIĆ. . 20 cm 1200 pld. 20 cm 500 pld. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). : ill. . 1969 (Sombor : Prosveta). – 16 p. + [2] . – Subotica : Biskupski ordinarijat. . BOGOMIROvIĆ. 20 cm 1000 pld. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. CSPL 1003. 1968. CSPL 175 . M. : ill. : ill. 20 cm 1000 pld. 29 cm 1500 pld. kiadó varbai Jenő. . – 179 p.

René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . G. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. Matoš). G. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. fejezet]. 1969 (Sombor : Prosveta). CSPL 1011. CSPL 1009. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – 73–137 p.1007. 17 cm 30 000 pld. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. – 2 + 139–216 p. 1969. 1969 (Subotica : Panonija). CSPL 176 . – 397 p. . Az IGAzSáG. Az IGAzSáG. Az IGAzSáG. 20 cm 1200 pld. . CSPL 1013. CSPL 1010. : ill. [1969] (Samobor : A. 16 cm 5000 pld. 16 cm 5000 pld. . + 2 tábla . Az IGAzSáG. . mely örök élethez vezet : [14–22. . – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. – 100 p. – 216 p. CSPL 1012. 16 cm 5000 pld. vOILLAUMe. mely örök élethez vezet. Matoš). 20 cm 400 pld. fejezet]. fordította Bartócz Ilona . : ill. fejezet. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. G. mely örök élethez vezet : [8–13. 1969 (Samobor : A. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. 1969 (Samobor : A. 1969 (Újvidék : forum). : ill. – 69 p. [Bevezető Mátyás zvekanović]. – 72 p. . mely örök élethez vezet : 1–7. Matoš). CSPL 1008. – Subotica : Biskupski ordinarijat.

: ill.1970 1014. 1970 (zagreb : vjesnik). : ill. . CSPL 177 . . CSPL 1971 1019.). 16 cm 6000 pld. 1971 (Subotica : Panonoja). 17 cm 5000 pld. – 70 p. 1971 (s. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. CSPL 1020. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1970 – 96 p. . . LÉLeKáPOLáS. 1970 (Subotica : Panonija). Keresztény Adventista egyház]. CSPL 1016. 20 cm 10 000 pld. – 28 p. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. [1970] (Becse : Proleter). : ill. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. – 22 p. : ill. – 92 p. . typ. vALDIPORRO. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . 12 cm 500 pld. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . 20 cm CSPL 1018. SLANKAMeNAC. – A harmadik magyar nyelvű kiadás. – 55 p. – 32 p. Az eGYHáz és a világban való szerepe. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. – Subotica : Župni ured svetog Križa. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. CSPL 1015. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. . 17 cm 5000 pld. fordította Szabó István. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . – Osijek : Kapucinski samostan.

– Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). . – második. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. . – Újvidék : [s. 1971. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. 1972. 17 cm 500 pld. MÜLLeR. . – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. 17 cm 1500 pld. fordította Biberauer Richard . : ill.). KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. CSPL 1972 1026. CSPL 1028. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. . 14 cm 10 000 pld. átdolgozott kiadás. – 520 p. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. Wilhelm Sundar Sing. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. 16 cm 5000 pld. CSPL 1027. . 1972 (Sombor : Prosveta)]. [1972.]. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. – 88 + [3] p. 1969. 1971 (Szabadka : Pannónia). ed. . – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. 17 cm 1100 pld. . – 112 p. typ. CSPL 1024. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. P. CSPL 1022. s. CSPL 1025. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 70 p. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. 17 cm 200 pld. . – 78 p. + 14 p. 1971].1021. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. [1971] (zrenjanin : Budućnost). – 704 p. CSPL 1023. 26 cm 178 . : ill. – 32 p. a zarándok / Wilhelm Müller . 1971 (Sombor : Prosveta)].] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. 17 cm 1500 pld. – 59 p.

fűzve CSPL 1030. 1972 (Sombor : Prosveta)]. CSPL 1032. WITHe. – 116 p. – 240 p. LeLOTTe. CSPL 1031. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. : ill. fordította Szalma Sándor . – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. . A szerző rövid életrajza dr. – (Jézus élete) 2000 pld. . A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. javított kiadás. 1972 (Subotica : Panonija). – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . 1972 (Újvidék : forum).. 20 cm 8000 pld.1600 pld. CSPL 1033. – 2. [Borító. n.és kötésterv Borislav Topuzović]. 20 cm. – [vII. 1972 (Szabadka : Pannónia). 17 cm. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. – 58 + [3] p. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. . + 10 tábla : ill. 17 cm 1100 pld. + [3] . CSPL 179 . 1972 (Sombor : Prosveta). – (A Hitélet Kiskönyvtára . CSPL 1029. : ill. 21 cm 5000 pld. : felelős kiadó Békássy zoltán . Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. – Beograd : Preporod. – Subotica : Župni ured svetog Križa. .) 5000 pld. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . Az amerikai kiadást e. Pacsik]. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. CSPL 1034. . – 40 + 344 p. – K. – 64 p. kiadás. – 79 p. 17 cm 5000 pld. 4. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . Király ferenctől. Krause Joseph és dr.

– Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. [1973] (zagreb : vjesnik). szerk. + függelék . – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1038. Iv. fordította Henne József és Kennedy Margit. 1973 (Újvidék : forum). – Beograd : Preporod. 17 cm. 21 cm. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1037. – 273 p. fordította: Szabados Mária]. (Sombor : Prosveta). KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. eljövök hamar”. 21. CSPL 1041. CSPL 180 . + függelék . CSPL 1973 1036. – 173–180 p. 1972. – (Bibliai levelező iskola . – 32 p. .) 2000 pld. Bibliai Tanulmányok . szerk. + [4] p. – Subotica : Biskupski ordinarijat. CSPL 1040. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. 1973 (Sombor : Prosveta). 20 cm 15 000 pld. ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. [1973] (zagreb : vjesnik). – 165–172 p. CSPL 1039.. 1973/1. + 3 tábla színes képekkel . lecke) 6000 pld. – 248 p. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. 16 cm. – („Ímé. – 1973. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. : ill. + [2] . – 3. HISzeK : ima. Milan Šušljić .1035. Bibliai Tanulmányok . 21 cm. 21 cm 1000 pld. . 12 cm 15 000 pld. WITHe. 1973 (Subotica : Panonija). JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – 78 p. – („Ímé. – 100 p. 1973 (Újvidék : forum). : ill. 22. bővített kiadás.) 1100 pld. eljövök hamar”. Szalma Sándor. lecke) 6000 pld. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. .

– [Beograd : Adventista Könyvkiadó . CSPL 1045. – (Bibliai levelező iskola . + függelék . 21 cm. – (Bibliai levelező iskola . 21 cm. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. . ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. 21 cm. – (Bibliai levelező iskola . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. + függelék . – 157–164 p. CSPL 1044. 23. 17 cm 500 pld. 19. – (Bibliai levelező iskola . lecke) 6000 pld. – 1973. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. Bibliai Tanulmányok . 1974. 20. 1973 (Sombor : Prosveta)]. eljövök hamar”. ÖRÖKÉLeT / [fel. – 78 p. : ill. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. – 90 p. lecke) 6000 pld. BOTKA József vigyétek az örömhírt. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. – 189–196 p.1042. 1973 (zagreb : vjesnik)]. Lecke) 6000 pld. II. – 181–188 p. CSPL 1047. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – („Íme. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. [1973] (zagreb : vjesnik). 21 cm. szerk.) 2000 pld. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. Preporod. CSPL 181 . CSPL 1046. . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. SzeNT NÉP. 1973 (zagreb : vjesnik)]. + függelék . CSPL 1974 1048. – 149–156 p. + [1] . – [11] p. 17 cm. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – (Murska Sobota : Pomurski tisk). . – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. Kartuzija Pleterje. CSPL 1043. 24. lecke) 6000 pld. Wolf Dragutin.

Križa. 1974. – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. 1974. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . – (Íme. a magyar kiadás fel. : ill. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . fordította Szabados Mária]. : ill. 20 cm CSPL 182 . – („Ímé. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. Bibliatanulmányok. 17 cm. CSPL 1975 1054. 1974. – [zagreb . 4. 3/74) 1100 pld. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. A. (Újvidék : forum). 1974 (Novi Sad : forum). hamar eljövök. – Subotica : Župni ured sv.1049. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. A. 1975 (Subotica : Panonija). eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. Delafield. – Beograd : Adventista „Preporod”. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. fordította Apró eta. . – 72 p.) 1000 pld. Újvidék] : znaci vremena . – 78 + [1] . . DeLAfIeLD. szerkesztője Szalma Sándor . 20 cm CSPL 1051. 1975 (Szabadka : Pannónia). CSPL 1050. CSPL 1052. – 100 p. D. . – 126 p. CSPL 1053. 17 cm 1500 pld. – 63 p. . 27 cm 15 000 pld. 12 cm. 20 cm CSPL 1055. (Újvidék : forum). ellen G. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). 1974. . . : ill. – 32 p. – 520 p. [Keresztény Adventista egyház]. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . (zagreb : Grafički zavod Hrvatske).

CSPL 1058. – 52 p. fülszöveggel CSP FB 1060. – 85 p. és Terrien S. 14 cm 3000 pld. – 102 p. vászonkötés borítóval. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). a magyar kiadás fel. „URAM. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . 1975. – Újvidék : forum. – 501 p. WITHe. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld.1056. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . Keresztény Adventista egyház.. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . – (Hagyományaink . – [Beograd . – Szabadka : ferences Rendház. 19 cm. angolból fordította faragó József. mit tudunk istenről. fűzve CSPL 183 . : ill. fordította Szabadka etelka]. fordította Szabados Mária]. szerk. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. . Krause J. elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . 1. 1976 (Subotica : Panonija).. „ÍMÉ. 17 cm. – („Ímé. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. sajtó alá rendezte.) 1000 pld. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. . 1975 (Novi Sad : forum). 1975 (Beograd : Preporod). .). Kálmány Lajos gyűjtése . : ill. Újvidék] : Preporod . . 1976 (Topolya : Népnyomda). szerkesztője Szalma Sándor . 6) 5900 pld. 27 cm 10 000 pld. . fényképmellékletek Dormán László]. Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . – Beograd : Preporod. [sorozatterv Kapitány László . . CSPL 1061. eljövök hamar” .] Katolikus Plébániahivatal. CSPL 1057. 1976 (Újvidék : forum Ny. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. 8 tábla : ill. a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . – 24 p. Bibliai Tanulmányok . – 418 p.

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

Mózes. 6. – 1985. – 31 p. – 31 p. – 1987.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . fordította Nemeshalmi István és Klára. ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok. Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . fordította Nemeshalmi István és Klára. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok. – 1984. – 1987. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. 1. fordította zsivánovity Róbert. – 1984. Mózes. 3. – 31 p. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. – 31 p. – 31 p. 5. Újszövetség . – 31 p. – 1982. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. – 1982. – 31 p. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – 1985. – 31 p. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . – 1985. – 1985. – 31 p. – 1985. szerkeszti Harmath Ká190 . – 31 p. – (Az evangéliumok. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – 1982. – 31 p. – 31 p. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. rajzolta Noel Gloesener . – 1983.) CSPL 1099. fordította Rencsényi Tibor.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. 2. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard .) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . – 1982. – 31 p. – 31 p. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Bauer ferenc. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. – 1985. – 1982. – 31 p. – (Az evangéliumok. n. – 1985. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1987. – 31 p. – (Az evangéliumok. – 1985. Újszövetség . Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. Pierre Thivollier . Újszövetség . – 31 p. Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . Újszövetség . Xavier Musquera . fordította Nemeshalmi István és Klára. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1987. – 1987. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – 31 p. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . Újszövetség .) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Nemeshalmi István és Klára. –– 1982. 4. – 1982. – 1982. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. Újszövetség . fordította Rencsényi Tibor. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – é.

: ill. – (Isten népeinek története . fotókkal . 29 cm. – 31 p. zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. Léner István.roly. : ill.) Képregény. János Pál / [képek] A. – 2. 3) Képregény AK 191 . 8. : ill. Pierre Thivollier . .. Novi Sad : Agapé. . Agapé. : ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzok Sóti György]. 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). 29 cm. Andrija Kopilović. GASTOLD. – 2. Novi Sad : Agapé. JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. . CSPL. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története . 21 cm fűzve CSPL 1103. 11. : ill. [fordította Lukáts Márta . . p. Novi Sad : Agapé. – 203 p. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 64. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . [szöveg] M. BUJAK. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. . fűzve AK 1102. rajzolta Xavier Musquera . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. kiadás. 29 cm.13:929 Johannes Paulus II. rajzolta Xavier Musquera. 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. [Adam] Bujak . Ivanka. [Adam]–MALINSKI. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . 1982 (Ljubljana : Delo). Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . – 129 p. AK 1101. – 31 p. [magyar fordítás Kárász Anna].) Képregény. változatlan kiadás. : ill. AK 1104. szerkeszti Harmath Károly. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. Pierre Thivollier . [Mieczyslaw] Malinski . 1982 (Čakovec : zrinski). fűzve CSPL 1100. Teleki Béla . fotók Dobai István]. – Novi Sad : Agapé. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. a magyar szöveget beírta Sóti György . [Mieczyslaw] II.

vászonkötés borítóval. MARTeLLI. : ill. Andrija Kopilović és Teleki Béla . Léner István. [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). – 96 p. rajzolta Xavier Musquera]. AK 192 . . 20 cm 2000 pld. . . Agapé. 1982 (Maribor : ČGP večer). (Kranj : Gorenjski tisk). Novi Sad : Agapé. : ill. . 4) Képregény AK 1107. 1982. 1982 (Čakovec : zrinski). . – 520 p. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . Mioczyslaw II. 1982 (Ljubljana : Delo). fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. Szöveg Mioczyslaw Malinski . – 2. fordította Harmath Károly]. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. 29 cm. fülszöveggel CSP-FB 1109. kiadás. 22 cm CSPL 1110. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. : színes ill. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság.1105. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . – 202 p. : ill. Rajzolta Dino Battaglia . János Pál / Képek Adam Bujak . – 31 p. – 327 p. Ivánka. [Magyar fordítás Kárász Anna]. Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. – Újvidék : forum. – Novi Sad : ferences Rendház . [8] tábla : ill. Pierre Thivollier . – 72 p. MALINSKI. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. . 1982 (Újvidék : forum). : ill. [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106.

NIGG. a magyar szöveget beírta Sóti György . szerkeszti Harmath Károly. . Kartonkötés 235. 5) Képregény AK 1112. Pierre Thivollier . 6) Képregény AK 1113. 1982 (Maribor : ČGP večer). PeReIRA.1111.3:929 francesco d’Assisi CSPL. szerkeszti Harmath Károly. 29 cm. rajzolta Noel Gloesener . szerkeszti Harmath Károly. – (Isten népeinek története . – (Isten népeinek története . SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. 1982. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Maribor : ČGP večer). . Pierre Thivollier . AK 1115. – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . . 29 cm. rajzolta Xavier Musquera . – (A Hitélet kiskönyvtára . . fordította M[olnár] A[ntal]. rajzolta Xavier Musquera . 29 cm. : ill. a magyar szöveget beírta Sóti György . Pierre Thivollier . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – 31 p. Novi Sad : Agapé. – 31 p. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. – (Isten népeinek története . 29 cm. 7) Képregény AK 1114. 2. 1982 (Maribor : ČGP večer). . 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. fényképek Toni Schneiders . a magyar szöveget beírta Sóti György . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. fordította Mihály atya]. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. + 36 színes táblával : ill. Pierre Thivollier . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . rajzolta Xavier Musquera . szerkeszti Harmath Károly. Novi Sad : Agapé. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). : ill. – 132 [10] p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . : ill. 9) Képregény AK 193 . 17 cm. . – 47 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. : ill. (varaždin : NIŠRO). 1982 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története .) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116.

franco vignazia . elio Guerriero. 29 cm.1117.] 6. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević.] 5. [olaszból fordította Harmath Károly].] számozatlan 3. .: Számkivetés. visszatérés. Sandro Corsi. 4. Harmath Károly]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. Berecz Sándor]. 1982 (Maribor : ČGP večer). 20 cm. Sergio Molino. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . Boško Kovačević. köt. köt.: Jézus Krisztus / Ill. 32 cm 2500 pld. Petar Senić . 2. A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. – (Aktivitás : tematikus füzet . 10) Képregény AK 1118. – Szabadka : Subotičke novine. – [27 p. [olaszból fordította Boross István].: Királyok és próféták / Ill. 194 . 1982. (Újvidék : forum). – [124 p. köt. a magyar szöveget beírta Sóti György . – Novi Sad : Agapé . [Szerk. 20 cm CSPL 1119. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. : ill. köt. . [fordította Rencsényi Tibor]. – 1985. franco vignazia . Illusztrációk Sandro Corgi . judaizmus / Ill. – [156 p.: Az ígéret földjén / Ill. Novi Sad : Agapé. 1. . Antonio Molino .: A pátriárkák és Mózes / Ill. zagreb : Kršćanska sadašnjost. [1982] (B. – 128 p. köt. : színes ill.] számozatlan 2. Antonio Molino . – 31 p. . Sandro Corsi. Antonio Sicari]. – 122 p. – 1. – [124 p. vittorio Belli. [olaszból fordította és szerk. Jarak : efekt). szerkeszti Harmath Károly. enrico Galbiati . [olaszból fordította és szerk. – (Isten népeinek története . köt.: vö. Olaszból fordította Boross István. rajzolta Xavier Musquera . Antonio Molino . Antonio Molino. – 1983. Sergio Molino. – 153 p. szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. – 1985. – köt. Pierre Thivollier . [szöveg enrico Galbiati. Harmath Károly]. [fordító Gombár Imre]. – 146 p.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). Harmath Károly]. – 31 p. . 1983 (Maribor : ČGP večer). feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk.332. 1) Kartonkötés CSPL. köt. 1983. illusztráció Sandro Corgi . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. Agapé. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. – [60]p. Novi Sad : Agapé. – 24 p.113 Skorenovac) CSPL. . 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). : ill. AK 195 . BMS 1122. . 15 cm CSPL 1126. 12) Képregény AK 1123. Kartonkötés CSPL 1121. – Leporelló : színes ill. . . – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal.: Az Úr tanítványai / Ill. 20 cm fűzve 398.7. A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. Bauer ferenc]. 15 cm CSPL 1124. [olaszból fordította Boross István]. Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). rajzolta Xavier Musquera . – 132 p. Kršćanska sadašnjost. – Kikinda : Római Kat. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . – Novi Sad : Agapé. – (Isten népeinek története . GALBIATI. – 18 db színes képeslap .[olikus] Plébániahivatal. 29 cm. – (Isten népeinek története . enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . 17 cm CSPL 1125. Pierre Thivollier . 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). [ford. franco vignazia .41(497. – [124 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . : ill.] 2500 pld. 31 cm. szerkeszti Harmath Károly. Sandro Corsi. 1983 (Újvidék : forum). – [Újvidék .

1983 (Novi Sad : forum). 1983 (Novi Sad : forum). AK 1133. 25. . – Novi Sad : Agapé. HázSzeNTeLÉS. Papírkötés CSP-FB 1130. : ill. – (vetés . szerkeszti Harmath Károly. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. AK 1128. Harmath Károly. – (vetés . 14 cm CSPL 1131.) VSPL. rajzolta Stephane Abadie . – 142 p. 17 cm. LOIDL. III. 1983 (Maribor : ČGP večer). 17 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . 5. – 152 p.1127. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. . [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. – 29 p.–1984. 17 cm CSPL. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. 1. – Novi Sad : forum. 14) Képregény AK 1132. – 30 p. .és énekfüzet / Szerk. 6.73(469 fatima) CSPL. . húsvét / P. 29 cm. : ill.. 4 tábla kép : ill. – (vetés . – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. főmunkatárs Sörös Antal. – (Isten népeinek története . : ill. 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. HISzeK : ima. – Novi Sad : Agapé. – 4. – 31 p.. 8´16 cm. AK 196 . – [Újvidék] : Agapé. – 205 p. 1983 (Subotica : Panonija). – 29 p. 1983 (Novi Sad : forum). . ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . : ill.) fűzve 231. Novi Sad : Agapé. : ill. bővített kiadás. : ill. 17 cm. – Újvidék : Hitélet. [1983] (Novi Sad : forum).) CSPL 1129. . – Novi Sad : Agapé.

és 25. 4. WeST.) CSPL 1136. – (A Biblia és története . Novi Sad : Agapé. – (vetés . a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. . füzete alapján. illusztrációk Sandro Corsi . 1983 (B. PÓSA László Az aratnivaló sok . a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. RHOTON. AK 197 . – 57 p. – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. – 119 p. 1983 (St. 1983 (Subotica : Pannónia). grafikai szerkesztő Sóti György. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 17 cm. – Novi Sad : Agapé. – 362 p. – (Isten népeinek története . 29 cm. – 130 p. TeLeKI Béla Az újszülött. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . fűzve CSPL 1137. . : ill.1134. [olaszból fordította Boross István . 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. LOURDeS-I KILeNCeD. [1983] (Novi Sad : forum). CSPL 1135. . : ill. – 64 p. fűzve CSPL. 1983 (Novi Sad : forum). [magyarra fordította Kerényi Dénes . rajzolta Pierre Decomble . Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . : ill. – Novi Sad : Agapé. – 2. 1) Kartonkötés CSPL 1140. a 24. 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. 13) Képregény AK 1138. fejezetet írta france Perko . 1983 (Maribor : ČGP večer). 32 cm. : ill. . Jarak : efekt). Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. 17 cm CSPL 1139. . szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. . . : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. – 32 p. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. kiadás. Pazova : Ločki emil nyomása). . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. – 31 p. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. – Novi Sad : Agapé.

053. 29 cm. – 134 p. franco vignazia. AK 1145. Képek Rostić Margit.511(497. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). . 16) Képregény AK 1144. 1984 (Maribor : ČGP večer). 21 cm fűzve 243 894. – 64 p. : ill. : ill.1)-14 CSPL. – [125] számozatlan p. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . – Novi Sad : Agapé. 29 cm. Ill. 1984 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története . rajzolta Xavier Musquera . 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. . BIffI. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szlovén és magyar nyelven). : ill. fordította Nemeshalmi István és Klára. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). . franciaországban és Jugoszláviában (horvát. rajzolta Xavier Musquera . 20 cm. – 31 p. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . fordította Nemeshalmi István és Klára. Novi Sad : Agapé.2) CSPL. Novi Sad : Agapé. NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. – Novi Sad : Agapé. Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p.1984 1141. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . : színes ill. – (Isten népeinek története . 15) Képregény AK 1143. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. . . BMS 1142. AK.

– (Isten népeinek története . – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. . . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . . Novi Sad : Agapé. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . [fordította faragó József]. – Novi Sad : Agapé . 21) Képregény AK 199 . + [4] táblaoldal . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Újvidék : Preporod . szerkesztő Rencsényi Tibor. Skiverteks borító CSPL 1985 1148. zagreb . 18) Képregény AK 1149. : ill. 1985 (Maribor : ČGP večer). 1985 (Maribor : ČGP večer). április 29. TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. Bačka Topola : Rkt. Novi Sad : Agapé. D. 29 cm. fordította Nemeshalmi István és Klára . fordította Rencsényi Tibor. : ill. rajzolta Michael Rancçon . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – 31 p. – 31 p. : ill. . rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . Radosavljević. Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 318 p. eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fordította Rencsényi Tibor. 1984 (Subotica : Panonija). ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. rajzolta Xavier Musquera . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 15 cm fűzve AK 1147. Plébániahivatal. znaci vremena . 23) Képregény AK 1151. 1984 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . WITHe.1146. 29 cm. 29 cm. . 22) Képregény AK 1150. 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . – Beograd . Novi Sad : Agapé. – 31 p. – 19 p. : ill. 1985 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története .

– [124] p. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 7) 2500 pld. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Sergio Molino. 3) Táblakötés AK 1155. – (A Biblia és története . elio Guerriero. – (A Biblia és története . : színes ill. fordította Nemeshalmi István és Klára. elio Guerriero. : színes ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . [fordította Boross István]. – Novi Sad : Agapé. 31 cm. . . – Novi Sad : Agapé. Antonio Sicari . Sandro Corsi. . elio Guerriero. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. 31 cm. [olaszból fordította Harmath Károly]. – 31 p. : színes ill. – [124] p. 1985 (Maribor : ČGP večer). 29 cm. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . – [125] p. : színes ill. – (A Biblia és története . 6) 2500 pld. illusztrációk Antonio Molino . . elio Guerriero. szöveg enrico Galbiati. GALBIATI. 2) Táblakötés AK 1154. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. Antonio Sicari . enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . [fordította Bauer ferenc]. illusztrációk Antonio Molino . Antonio Sicari . rajzolta Xavier Musquera . – (Isten népeinek története . : ill. enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . GALBIATI. Antonio Molino. [olaszból 200 . GALBIATI. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 17) Képregény AK 1153. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 31 cm. Antonio Sicari . . ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . franco vignazzia . GALBIATI. illusztrációk vittorio Belli. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . Táblakötés AK 1157. Antonio Sicari .1152. – [124] p. franco vignazia . szöveg enrico Galbiati. szöveg enrico Galbiati. illusztrációk Sandro Corsi. illusztrációk Antonio Molino . [olaszból fordította Harmath Károly]. szöveg enrico Galbiati. – Novi Sad : Agapé. GALBIATI. elio Guerriero. Táblakötés AK 1156.

: ill. visszatérés. [Isten népeinek története . : színes ill. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . 1985 (Maribor : ČGP večer). 31 cm. HeINzMANN. 5) Táblakötés AK 1159. rajzolta Pierre Brochard . – 11 p. Antonio Molino.513 CSPL. 21 cm. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. [fordította Kovács Gyula]. Josip Pekanović]. szöveg enrico Galbiati. 1985 (Újvidék : Agapé).) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. – [124] p. – 31 p. . – 144 p. franco vignazia . – 116 p. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . Kozmikus hő / Hendi I. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .fordította Harmath Károly]. illusztrációk Sandro Corsi. 1985 (Szabadka : Pannónia). 24]) Képregény AK 201 . fűzve AK 1161. – (Az evangéliumok : Újszövetség . . . 1985 (Újvidék : forum). – Újvidék : Agapé. enrico Számkivetés. . AK 1160. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. GALBIATI. fűzve CSPL 1162. – (Életfordulón . – Novi Sad : Agapé. [fordította Rencsényi Tibor]. : színes ill. Novi Sad : Agapé. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (A Biblia és története . elio Guerriero. . – (A Biblia és története . Ivánka. : ill. 1. – [124] p. 29 cm. 4) Táblakötés AK 1158. . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. 22 cm 5000 pld. Antonio Sicari . fiala M. 21 cm 400 pld. – Novi Sad : Agapé. Léner István. szerkesztő Rencsényi Tibor. [Josef] Heinzmann . fűzve 241. HeNDI. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. : ill. 1. fordította Rencsényi Tibor . Andrija Kopilović. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. I.

egy megmagyarázhatatlan tragédia . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 208–224 p. – Újvidék : Idők jelei. . [Keresztény Adventista egyház]. boldog élet . fordította zsivánovity Róbert . – 48–64 p. . Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . – 128–144 p. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – 16–32 p. . Jézus. vasárnap vagy szombat? . . – 1–16 p. . : ill... – 112–128 p. – 32–48 p. Novi Sad : Agapé... – (A Biblia Beszél. Napsugár a Hermon hegyén . Az egyedüli igaz isten . – 64–80 p. . . 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. – [1–16] füzet. – 240–256 p. A gonosztevők közé sorolva .. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). Centar za istraživanje Biblije . Szereplők és nem nézők . . 1985 (Subotica : Panonija). . . – 80–96 p.. A legszélesebbkörű ismeret . . Örökké tartó. – 416 p. A testvéri szeretet vallása . [fordította Lazić Hajnalka]. – 192–208 p.. Skiverteks borító CSPL 1166. 1985 (Maribor : ČGP večer). Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . . fel. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. : ill. Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . Isten törvényszékének tükrében . fordította Lazić Hajnalka . . – 96–112 p. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. – 31 p. – 160–176 p. 19) Képregény AK 1164. . szerkesztő Rencsényi Tibor. . – 108 p. . a teremtő . – (Isten népeinek története . kiadó faragó József. . . . Testvéreihez hasonló . 202 . – 144–160 p. „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”..... – zagreb . – 224–240 p. Jézus az írásokban . SLANKAMeNAC. . 29 cm. Nemcsak mint vendég . – 176–192 p.1163.. . A kezdet . . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. [Újvidék] : „znaci vremena”. 1985 (Subotica : Panonija). . rajzolta Noel Gloesenen . SLANKAMeNAC.

fordította Nemeshalmi István és Klára . – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. – 214 p.3:929 Johannes Capistranus CSPL. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). szerkesztő Rencsényi Tibor. 20) Képregény AK 1986 1168. AK 203 . . érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. 29 cm. rajzolta Pierre Decomble . Jarak : „efekt”). – 15 p. . 1986 (B. : ill. – Újvidék : Agapé. Az előző mű kivonatos. : ill. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. – 220 p. . – (Isten népeinek története . 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 175 p. füzetes kiadása CSPL 1167. fedőlap Sóti György]. . BUBALO. fűzve 235. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . 1986. – 31 p. 20 cm 7000 pld. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier .eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. Novi Sad : Agapé. CSPL 1170. HÜNeRMANN. . hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – Újvidék : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [1986] ([Újvidék : Agapé]). 8 cm fűzve AK 1171. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. (Újvidék : forum). HA személyesen megismerhetnéd Istent. [fordította Kálmán Mária . 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill.

1172. . Újvidék : Kršćanska sadašnjost. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . – [12] p. SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. fordította Lukáts Márta . 2. – [12] p. 17 cm CSPL 1175. 1986. 3. . János szentélye : Ilok. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . – 129 p. Plébániahivatal. 204 . . SveTILIŠTe sv.1) CSPL. : Képek Jézus életéből. 18 cm 271. BeRNOS De GASTOLD. . Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl.1)-14 CSPL 1174. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – 520 p. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. 1987 (Újvidék : Dobra vest). Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. 1987 (Novi Sad : Agapé). 27 cm Skiverteks borító 22. – zagreb . BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. 1986 (Novi Sad : forum).3(497. – [12] p. – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. füzet: Újszövetség 2. : ill. – [12] p. : Jézus és a gyerekek. 24 cm 1. AK 1173. Agapé. – 165 p. füzet: Újszövetség 1. . – Ilok : franjevački samostan .9(497.13 Ilok)(085) AK 1987 1176.511(497. Agapé. Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). : Jézus példabeszédei. – 3 füzet – : színes ill. Novi Sad : Agapé. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). .13 Ilok)(085) 726. füzet: Újszövetség 3. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. : ill.046(084. – 42 p. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. 17 cm Kartonkötés 894. : ill.

A teremtés csodái / Harold W. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . CSPL 1179. [Újvidék] : Preporod . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .2) CSPL. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [fedőlapterv Sóti György]. [Keresztény Adventista egyház]. J. . [olaszból fordította Harmath Károly . Agapé. : ill. 3. 20 cm 20 . 1987 (Novi Sad : forum). [fordította Nagy József]. . füzetenként.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld.053. 1987 (Beograd : Preporod). [zagreb] . – Beograd . – (Az Életszentség Nagymesterei . CLARK. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. 1987 (Novi Sad : forum).Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. Novi Sad : Agapé. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. AK 1182. 19 cm. COOPeR. : ill. 17 cm. : színes ill. . 8. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld.) 4000 pld. 1987] (zagreb : vjesnik). 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181.92(02. Agapé. : ill. – 126 p. – 109 p. fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. 1987 (Újvidék : Agapé–forum). GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . – 207 p. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. fACCO. . [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. – (vetés . fűzve 232. CSPL 1180. BILLINGS. AK 1178. Harold W. Clark . Billings .3:929 Antonio di Padova CSPL. – 45 p. . – 116 p.

rajzolta Pierre Brochard . : ill. 17 cm.15 Međugorje) CSPL. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 7. : ill. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 5. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. fordította Rencsényi Tibor. 1987 (Novi Sad : forum). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .8(497. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 7. Novi Sad : Agapé.153. : ill. 4. . Novi Sad : Agapé. .) fűzve 231. AK 1184. – (vetés . 19 cm. Novi Sad : Agapé. rajzolta Pierre Brochard . 4. – 94 p.4) CSPL. [fedőlapterv Sóti György]. . – (Az evangéliumok : Újszövetség .3:929 Pio da Pietrelcina CSPL .73(497. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 1987 (Novi Sad : forum). 29 cm. – (vetés . 17 cm. – 68 p. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . . AK 1183. [a fedőlapot tervezte Sóti György].73(569. 29 cm.15 Međugorje) 231. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . AK 1186. : ill. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly . Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. fűzve 231. fűzve 235.) 9000 pld. – (Az evangéliumok : Újszövetség . fordította Rencsényi Tibor.15 Međugorje) 248. [fedőlapterv Sóti György].37(497. 1987 (Maribor : ČGP večer). Novi Sad : Agapé. – 31 p. 27]) Képregény AK 206 . 28]) Képregény AK 1187. 1987 (Maribor : ČGP večer). . [Isten népeinek története . 1987 (Novi Sad : forum).15 Međugorje) AK 1185. JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 64 p.73(497.) Az utószó szerint második kiadás. [Isten népeinek története . – 31 p.5000 pld.

Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. : ill. – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill.1188. Novi Sad : Agapé. rajzolta Pierre Brochard . : ill. 235. [Isten népeinek története . 1987 (Újvidék : forum). 1987 (Maribor : ČGP večer).3:929 Rita Casciani CSPL. AK 1192. – (Az evangéliumok : Újszövetség .) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. : ill. 1987 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. LeMOINe.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . 29 cm. . 1987 (Novi Sad : forum). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . rajzolta Pierre Brochard . 2. – 31 p. [fordította Barsi Balázs . 1. – (Az Életszentség Nagymesterei . 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Pierre Brochard . : ill. . 1987 (Maribor : ČGP večer). – (Az Életszentség Nagymesterei . AK 207 .3:929 francesco d’Assisi CSPL. [Isten népeinek története . JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 2. fordította Rencsényi Tibor. 19 cm. Novi Sad : Agapé. – 31 p. 26]) Képregény AK 1189. fordította Rencsényi Tibor. eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . [Isten népeinek története . – 126 p. 25]) Képregény AK 1190. [fordította Sinkó ferenc . fordította Rencsényi Tibor. 19 cm. 29]) Képregény AK 1191. Novi Sad : Agapé. . – 126 p. illusztrációk Mireille Négre]. illusztrálta Kákonyi Asztrik]. LeCLeRC. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 6. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fűzve Jegyzetek: 109–123. 3.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. 17 cm. – 102 p. 1987 (Újvidék : forum Ny. fűzve 282(091) CSPL. Gilbert le). Jarak : efekt). Margit]. jegyzetek. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. . fedőlap Sóti György]. 21 cm CSPL 1198. – Novi Sad : Agapé. fűzve 840-14 CSPL. : ill. fedőlap és illusztrációk Sóti György]. PIeRRARD. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. LOIDL. [fordította Hámori Győző . – 105 p. – 280 p. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld.) Név. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . .és tárgymutató: 263–276. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. Jarak : efekt). [fedőlap Balázs M. – 30 p. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497.. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. 5) fűzve 231. 1987 (B. p.). szobrászat. [fordította Rencsényi Tibor . Le MOUËL. . : 14 p. 20 cm. Novi Sad : Agapé. – 30 p. BMS (a közölt alakban) 1194. : ill. 1. AK (ott a rendszó: MOUËL.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. XLI táblaoldal : ill. 1987 (Újvidék : forum). Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . 24 cm Építészet. – (Scientia Christiana . 1987 (B. . katalógus 1000 pld.1193. 1987 (Újvidék : forum).73(469 fatima) AK 1195.. 1987 (Novi Sad : Agapé). AK 208 . – (vetés . – 48 p. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. CSPL 1196.

Angela Mary Isten és az egér / M. . Plébániahivatal).9:268 CSPL. 1988 (készült az Agapénál).1199. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. – 61 p. . : ill. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. + 40 p. BOff. . – 131 p.. AK 1204. – 189 p. n. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. – Subotica : k. Angela Toigo . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. TOIGO. [fordította Rencsényi Tibor]. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. 20 cm 209 . . – 78 p. 1800 pld. AK 1201. [fordította Rencsényi Tibor . – Újvidék : Agapé. AK 1988 1202. 1987 (Újvidék : forum). 1988 (Novi Sad : Agapé). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 17 cm CSPL 1203. [fordította Hammer András]. – Hajdukovo : Rkt. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. Mária / Leonardo Boff . melléklet . Plébániahivatal. 17 cm CSPL 1200. a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. fűzve 820(73)-97 CSPL. – Novi Sad : Agapé. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. . – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. Simon Jenkins . 1988. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). Leonardo Üdvöz légy. – 50 p. BOff. Novi Sad : Agapé. [fordította Hammer András]. : ill. WATSON. a fedőlap. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . – 82 p.

– A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. [znaci vremena . . : kotta ill. [Az Idők Jelei . Újvidék] : Preporod . 1988 (Újvidék : Dobra vest). 1988 (Beograd : Preporod). ÉNeKeK éneke. Újvidék] : Preporod . fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. Davis . fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. DAvIS. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. + v p. 12 cm. 20 cm CSPL 1208. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. AK 1205. – 50 p. 3000 pld. . eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. .eredeti címe: Ave Maria. 20 cm 20 000 pld. [zagreb . – Újvidék : Agapé. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. – 68 p. – Beograd . 1988 (B. 1988 (Novi Sad : forum). fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. – 65 p. BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. 1988 (Novi Sad : Agapé). Thomas A. [fordította francz Mihály]. . . AK 1206. [zagreb . BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. Keresztény Adventista egyház]. 15 cm CSPL 1210. – Újvidék : Agapé. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . 16 cm 2000 pld. . [1988] (Novi Sad : Agapé). Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . Keresztény Adventista egyház]. – 106 p. – 84 p. GOLUBIĆ. : ill. Jarak : efekt). 1) fűzve AK 1209. AK 1207. – (Agapé Minikönyvek . – Újvidék : Agapé. – 24 p. – Beograd .

: ill. – Novi Sad : KS – Agapé.37(497.15 Međugorje) 231. – (vetés . / Harmath Károly. – 27 p. et al. : ill. SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. – Újvidék : Agapé. – 16 p. fűzve CSPL. Agapé. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. – számozatlan [20] p. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). .511(497.8(497. fűzve 264-041. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. : ill. 3) AK 1214. – (Agapé Minikönyvek . [1988] (Újvidék : Agapé).1)-14 CSPL 1215.73(497. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István. 20 cm Címlap nélkül.) fűzve 291. – Adatok a fedőlapról 1200 pld.15 Međugorje) 248. Harmath Károly . 1988 (készült az Agapénál). . – Novi Sad : Agapé. . : ill. . július 25.]. AK 1213. T[adej] vojnović. AK 1212. 17 cm. 21 cm 2000 pld. 7. 17 cm fűzve 894. – 128 p. – [54] számozatlan . július 26–1988. . AK 211 . 1988 (Novi Sad : Agapé).1211. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. – 16 p. 17 cm 700 pld. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Kovács Gy. 1988.2 CSPL. 12 cm.15 Međugorje) CSPL. CSPL 1216. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. 1988 (Novi Sad : Agapé).153. .

Újvidék : Agapé. 21 cm 3000 pld. 17 cm 4000 pld. : ill. Agapé. 1988 (Újvidék : forum). KS – Agapé. 2. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 464. .) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. . Jarak : sokszorosítja „efekt”). – 34 p.3(497. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. Harmath Károly 2500 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). : ill.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. Agapé . AK 1221. fűzve 235. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. 1989 (B. (78) p. – (Scientia christiana . – 59 p. . váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna. 20 cm 1000 pld. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. AK 212 . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 139 p. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. . AK 1220. fűzve 262. – Kishegyes . 21 cm. AK 1989 1219. Bački vinogradi : Plébániahivatal. AK 1218.1217. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. Újvidék : Rkt.13 894.3 929 CSPL. 12 cm A kiadásért felel dr. – 14 p. – Újvidék : Agapé. . fűzve 243 CSPL.511-2 CSPL. 1989. Plébániahivatal . 1988 (Újvidék : Agapé). – XX. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost .

[1989] (Újvidék : Agapé). védőborítóval. 19 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei . – (vetés . BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. – 31 p. Baranyi Alix. Carlo Én. – Novi Sad : Agapé. BMS 1228. AK 1223. vI 1989. Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. fűzve CSPL 1225.1222. – Novi Sad : Agapé. . . BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). bőrkötés. . AK 1224. – 685 p. 1989 (B. : színes ill. fülszöveggel.) 213 . – 22 p. fordította Rencsényi Tibor]. fűzve CSPL. [1989] (Novi Sad : forum). [fordította Katona István]. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. ferenc / Carlo Carretto . 24 cm Bőrkötés. – 248 p. – Novi Sad : Agapé. Szabadka. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . . BMS 1227. 13 cm 3000 pld. 18. 17 cm. – 119 p. = Püspökszentelés . – Újvidék : Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). borítóval. Keménykötés. 18. vI. AK. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). CARRETTO. – 93 p. fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. . – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. : ill. 6. Jarak : efekt). 17 cm 5000 pld. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . 1989. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). – Novi Sad : Agapé. – BMS 1226. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. .

HOLDeR. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 182 p. : k. 1989 (h. – 24 p. Novi Sad : Agapé. – 30 p. : ill. – (vetés . pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. . n. 17 cm. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). BMS 214 . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [Josef] Heinzmann. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. ..513 CSPL. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. HeINzMANN. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J.053. n. 19 cm CSPL 1233. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. átdolgozott kiadás]. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. – Novi Sad : Agapé. . – Újvidék : Agapé. . fűzve ISBN 86-397-0142-3 26.Eredeti címe: Io. 1989 (Novi Sad : Agapé). – 60 p. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. AK. 1989 (Újvidék : Agapé). BMS 1231. CSPL. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . 245. AK. Agapé. HázSzeNTeLÉS. .). 1989 (Novi Sad : Agapé). : ill. BMS 1229. AK. BMS 1232. francesco 2500 pld. – [második. : ill. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. 6) fűzve AK. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. JáNOS PáL II. János Pál pápa) . olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. – [24] p. [fordította Balassy Péter]. Rajzolta Nathalie vilain . 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. AK.2)-32 CSPL. BMS 1230.

– 153 p. AK. : ill. 2500 pld. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. . KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. 1989 (Újvidék : forum). – A kiadásért felel Harmath Károly.046(084. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. 1989 (Novi Sad : Agapé). LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére.1) AK. Agapé. BMS 1239. 26 cm 15 000 pld. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . BMS 1235. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. . BMS 1236. Agapé (készült az Agapénál). 1989 (Újvidék : Agapé). – 78 p. kiadás. Agapé. BMS 1240. – Újvidék : Agapé. 17 cm 3000 pld.1234. BMS 215 . LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. fűzve 243 CSPL. . : ill. – 96 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). . AK. napközi imaóra. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 520 p. – Újvidék : Agapé. fűzve 268:282 CSPL. 22 cm 2000 pld. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. – 15 p. : ill. 1989 (Novi Sad : Agapé). Kartonkötés 243 CSPL. AK. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). . 1989. AK. BMS 1238. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. . – 73 p. füzete alapján. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Agapé. fűzve 243 CSPL. AK. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . AK. – 47 p. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. – 3. április 16. 14 cm fűzve CSPL. Kartonkötés 22. .]. BMS 1237. 1989. vecsernye.

[fordította Leiszt József]. 13 cm CSPL 1242. veCCHI. AK. = Biskupsko ređenje : Subotica. vI. Agapé. Hallja meg mindenki 2000 pld. eltévedt bárány 9.1) CSPL. . 18. – 74 p. – Beograd [zagreb . BMS 1245.2)(084. vI. fűzve. Az engedetlen Jónás 5. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. ReUBeN. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. .1241. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. zakeus a fán 11. 18. 14 cm 1. fűzve CSPL 1244. . STANTIĆ. Istennek élt az emberek között / P. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . Apa és fiai 10. a szent gyóntató / Alberto vecchi . Stantić Gellért. – 91 p.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . Kosár a folyóban 4. Jézus velünk van 12. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1989. 21 cm. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. álomlátó József 3. Kisded a jászolban 6. 1989 (Újvidék : Agapé). Noé bárkát készít 2. Meggyógyult a beteg 7.053. : ill. Keresztény Adventista egyház]. [belső használatra = za internu upotrebu]. 1989. 20 cm CSPL 1243. A magvető 8. Alberto Lipót Mandić. . – 22 p. Gellért P. – 12 db számozatlan füzet : ill. 1989. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. – Újvidék : Agapé. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. [„Az idők jelei” . – (Az Életszentség Nagymesterei . közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. 7. Újvidék] : Preporod .

– Újvidék : Agapé.2500 pld. 19 cm. ferenc / Carlo Carretto . 6) 500 pld. Carlo Én. : ill. – (Én . ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. Az Életszentség Nagymesterei . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. . 9. Idők Jelei . Keresztény Adventista egyház. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. [olaszból fordította Harmath Károly]. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . 19 cm. Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. BMS 1248. – 119 p. 16 cm CSPL 1249. 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. – 22 p. GJeRGJI. – 301 p. : színes ill. – számozatlan [90] p. CARReTTO. [fordította Szarvas János]. rajzolta franco vignazia . Újvidék : Preporod . – (Az Életszentség Nagymesterei . BMS 1250. . 1989] (Novi Sad : Dobra vest). – 19 p.) eredeti címe: Majka Terezija AK. WITHe. [fordította Katona István]. . BMS 1246. BMS 217 .3:929 CSPL. CSPL. BIffI.3:929 francisco d’Assisi AK. zagreb . 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. – Újvidék : Agapé. A. 1990 (Beočin : efekt). 1990 (Novi Sad : Agapé). AK. 21 cm CSPL 1990 1247. – [Beograd . . . – Novi Sad : Agapé. 1990 (Újvidék : Agapé).

19 cm fűzve CSPL. Harmath K. 14 cm Kottákkal.1251. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . – [20] p. AK. sajtó alá rendezte Harmath Károly. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. : ill.159. a szeretet apostola / Kárpáti Pál. átdolgozott. . : ill.23 CSPL. [fordította Tűzkő Lajos]. 1990 (Újvidék : Agapé). : ill. BMS 1254. – 2. A. bővített kiadás. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 20 cm 2000 pld. Agapé.[ároly]. Novi Sad : Agapé. 1990 (Novi Sad : Agapé).3:929 vincent de Paul CSPL.. – 135 p. 1990 (Novi Sad : Agapé). .. – harmadik. – Novi Sad : Agapé. BMS 1253. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. 1990 (Novi Sad : Agapé). . – Újvidék : Agapé. – 616 p. bővített kiadás. . 248.) 5000 pld. fűzve AK. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. – 187 p. 10. 19 cm. 8. KáRPáTI Pál Szent vince. – 191 p.. Lovrec B. LAINATI. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . BMS 1255. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. – Újvidék : [Agapé]. 19 cm. .) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . 1990 (Novi Sad : Agapé). – 155 p. Orčić S. AK. Kovács Gy. . JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. BMS 1256. – Újvidék : Agapé. 19 cm 8000 pld. 1990 (Újvidék : forum). BMS 1252. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. – [zagreb] .

2)-32 CSPL. illusztrációk Mireille Négre]. – Újvidék : Agapé. ROTH. [fordította Ballásy László]. 24 cm fűzve 894. .5000 pld.3:929 Rita Casciari BMS 1258. [fordította Sinkó ferenc . SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . kiadás]. – (Az Életszentség Nagymesterei . : ill. 1990 (Beograd : Preporod). 2) 3500 pld. . rajzolta Szabó Marianne]. – 102 p. 19 cm CSPL 219 . [Keresztény Adventista egyház]. 19 cm. AK. BMS 1257. AK. – 12 p. – Novi Sad : Agapé. . – 131 p. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. veNDeN. AK. 1990 (Újvidék : Agapé). Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. – 126 p. – Beograd . [Újvidék] : Preporod .09 CSPL.053. 1990 (Újvidék : Agapé). 1990 (Novi Sad : Agapé). – 127 p. BMS 1260.BMS 1261.3:929 Chiara d’Assisi AK. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. : ill. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth .511. . : ill. 1990 (Újvidék : forum).511(497. 21 cm 3000 pld. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. LeMOINe. BMS 1259. . fűzve 830-97 CSPL.511-14(082) 894. L. Jo Szent Rita / Jo Lemoine . fűzve 235. – [2. – Újvidék : Agapé. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld.1)(02. – Újvidék : Agapé. venden .

Capovilla . – Újvidék : Agapé. – (vetés . – Újvidék : Agapé. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. eva Maria Kremer . 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. AK. 19 cm. – Újvidék : Agapé. GOLUB. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . 17 cm. : színes ill. – 189 p. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . : ill. WATSON. Gerhard M. Papagájketrec / Gerhard M. Simon Jenkins . 1991 (Újvidék : Agapé). – [28] p. [az előszót írta francesco L. 1991 (Újvidék : Agapé). 5–8. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . AK. AK.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. 2. fordította Rencsényi Tibor]. 1991 (Újvidék : Agapé).9:268 CSPL. [fordította Máté-Tóth András . . AK. BeWeS. – 73 p. János pápa előszó: p.13 CSPL. illusztrálta Redžek Georg]. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). : ill. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. 5. BMS 1265. BMS 220 . . BAUeR.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. BMS 1264. – Újvidék : Agapé. BMS 1991 1263. ISBN 86-397-0271-3 262. [fordította Rencsényi Tibor].1262. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. Bauer. . – (Az Életszentség Nagymesterei . . – 185 p.

Jézus velünk van 12. más rendszóval jelölve vö. Kosár a folyóban 4. Hallja meg mindenki fűzve. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. .3:929 Pio da Pietrelcina AK. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. Kisded a jászolban 6. 19 cm eredeti címe: Christ. HUBAUT. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . fordította Barsi Balázs.1) 22 AK. BMS 1268. . 26 cm 10 000 pld. közös tokban Több kiadása volt. némi eltéréssel. – 94 p. Meggyógyult a beteg 7.2)(084.053. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 221 . eltévedt bárány 9. CSPL 1269.) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. – Novi Sad : Agapé. 1991 (Novi : Sad Agapé). 1989 244(02. AK. . Az engedetlen Jónás 5. – 12 db számozatlan füzet : ill. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. 14 cm 1. – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). 19 cm. álomlátó József 3. Szentírási szemelvények. Apa és fiai 10.1266. 4. Noé bárkát készít 2. – 166 p. : ill. . BMS 1267. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . – Újvidék : Agapé. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . Krause és Samuel Terrien]. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. – 520 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. zakeus a fán 11. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). A magvető 8.

1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. 19 cm. . vecsernye.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. BMS 1274.] (Újvidék : Agapé). KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. 19 cm Papírkötés CSPL 222 . [fordította Tűzkő Lajos]. . AK. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. fordította vácz Jenő S. – 142 p. BMS 1275. MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé .511(497. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. – 207 p. 1991 (Újvidék : forum). – Újvidék : Agapé. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . – 5 p. 11. napközi imaóra. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. . . Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). J. 1991 (Tótfalu : Logos). MAURIAC. BMS 1271. BMS 1273. 15 cm 10 000 pld. . – (Az Életszentség Nagymesterei .1270. AK.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. kompletórium egy hétre. 14 cm CSPL 1272. AK. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. AK. – Újvidék : Agapé. : ill. – 32 p. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . – 142 p. 1991. .1)-32 CSPL. – 91 p. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé.

[SzáLLáST KeReS a Szent Család]. – 38 p. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. : kottával . BMS 1278. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. – [zagreb .1 CSPL. 20 cm 500 pld. BMS 1279. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. 1991. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. . BMS 223 . – 5 p.] (Újvidék : Agapé). p. . 1991. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. AK. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. AK. – 8 p. : ill.1 CSPL. zagreb : Kršćanska sadašnjost. : kottával .2)-97 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991] (Újvidék : Agapé). Újvidék : Kršćanska sadašnjost . fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. Újvidék : Agapé.] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék : Agapé . AK. 20 cm 500 pld. BMS 1281. [María] Sánchez Silva . : kottákkal . . – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . – 9. AK. – Újvidék : Agapé.1276. : ill. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. [José] M.053. AK. 1991. BMS 1277. – 207 p. – 72 p. Agapé. [fordította Komáromi Borbála]. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. SANCHez Silva. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. 14 cm 15 000 pld.

– 32 p. – (vetés . AK. AK. – (vetés .13:929 Leo XIII. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 17 cm. – 32 p. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. AK. – 32 p.13:929 Benedikt Xv. 17 cm. János pápa : századunk pápái / Török József. BMS 1285. TÖRÖK József Xv. 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262. – 63 p. 17 cm. BMS 1284. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. BMS 224 . . 11. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. AK. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé.) fűzve 262.13:929 Pius X. BMS 1288. TÖRÖK József XII. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm.) fűzve 262. – 32 p. 17 cm. BMS 1286. – (vetés . – (vetés . TÖRÖK József XI. TÖRÖK József X. 14. TÖRÖK József XXIII. – 32 p.) fűzve 262. CSPL. . AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262.1282. CSPL. AK. . – 32 p. . 12. 9. .13:929 Pius XII. Piusz pápa : századunk pápái / Török József.) fűzve 262. 10. 13. – Újvidék : Agapé. BMS 1287. – Újvidék : Agapé. CSPL. TÖRÖK József XIII. . Benedek pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . SzeNT JÓzSef KILeNCeD. 17 cm. CSPL. CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Pius XI. – Újvidék : Agapé. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). – (vetés . 15 cm CSPL 1283.13:929 Giovani XXIII. Leó pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. .

– Újvidék : Agapé. AK. L. AK. Alberto Mandić Lipót. Pál pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). – [2.13:929 Johannes Paulus I. 17 cm. a szerző rajzaival. 17 cm. – Újvidék : Agapé. AK. – 71 p.) fűzve 262. 19 cm. TÖRÖK József I. : ill. . 209 p.511(02. 17. János Pál pápa : századunk pápái / Török József. – 32 p. : ill. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé).1289. BMS 22 .) fűzve 262. BMS 1293. 1991 (Újvidék : Agapé). . B. – Újvidék : Agapé. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. – Újvidék : Agapé . Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. – Iv. – (Az Életszentség Nagymesterei . 15. – (vetés . BMS 1291.13:929 Johannes Paulus II. AK. 1991 (Újvidék : Agapé).053. kiadás]. – Újvidék : Agapé. CSPL. BMS 1294. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . – (vetés . – 32 p. 1991 (Újvidék : Agapé).3 CSPL.3:929 Mandić. .2)-32 CSPL. BMS 1292. 1991 (Újvidék : Agapé). [fordította Leiszt József]. AK. veCCHI. TÖRÖK József II. 17 cm. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264.13:929 Paulus vI. a szent gyóntató / Alberto vecchi . 25 cm 3500 pld. – Újvidék : Agapé . : kották . – 32 p. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. CSPL. CSPL. .0:271. 16. – 91 p. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. AK. TÖRÖK József vI.) fűzve 262. János pápa : századunk pápái / Török József. . BMS 1290. esztergom : ferences Rendház.

AK. a Minorita. 1992. : ill. – Újvidék . ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. fedőlapterv Palkovics János]. . 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. 19 cm CSPL 1296. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. – 128 p. – 32 p.3 CSPL 1300. WRIGTH. – [Újvidék : Agapé. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . Újvidék : Preporod . . francisci) / [fordította Balani György . 21 cm Selyemkötés 895. – Beograd . – Novi Sad : Agapé. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. 22 cm 8000 pld. Morris „Ha vársz. 19 cm. – 150 p.511-14 CSPL 226 . [A szerző rajzaival]. 1992 (Tótfalu : Logos). . – 24 p. – (ferences források . Csíksomlyó : Agapé. szerbről fordította Lazić Hajnalka. venden . [zagreb] . ha nem – én jövök” / Morris L. – 121 p. – 78 p. Az idők jelei .) 3000 pld. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). 1992 (Újvidék : Agapé).] (Újvidék : Agapé). a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. Szeged . fűzve 244 francisco d’Assisi 271. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. 1. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . L.3 CSPL. 1991 (Beograd : Preporod). Keresztény Adventista egyház. .1295. . : ill. 1992 (Tótfalu : Logos). ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. : ill. veNDeN. BMS 1299. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. AK. . fűzve 271. 14 cm CSPL 1298.BMS 1992 1297.

10 cm fűzve 226 AK. – 124 p.1301. fűzve CSPL 227 . szerb nyelvről fordította Samardžić viola. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. Christiane Mária.2) CSPL. . 1992. BMS 1303. : színes ill. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. . – Novi Sad : Agapé. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159.053. – 220 p. . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. – Újvidék : Agapé. AK.931(02. 1992 (Novi Sad : Agapé). . 1992 (Novi Sad : Agapé). . [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. 1992 (Novi Sad : Agapé). AK. fűzve. – Novi Sad : Agapé. AK. – [Beograd : Preporod. BMS 1305. – Novi Sad : Agapé. [1992] (Beočin : efekt). 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. . Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . [1992] (Novi Sad : Agapé). a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. – 110 p.961 CSPL. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . JeWeTT. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. [fordította Kisnemes János . – 104 p. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . – 63 p. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. Az evANGÉLIUM János szerint. 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. BMS 1302.] (Belgrád : Preporod). BMS 1304. – 136 p. + 10 p. HAMPe. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld.

AK. 25 cm fűzve CSPL. – Novi Sad : Agapé. : [kotta] . 1992 (Novi Sad : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé). . BMS 228 . 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL.1307.] (Újvidék : Agapé). Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . 1. AK. – [8] p. . [fordította Tűzkő Lajos]. 1992. . 14 cm 800 pld. – 112 p. – Novi Sad : Agapé. AK 1312. – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. – [Újvidék : Agapé. – ([Alfa és Omega . POUDRIeR. – Újvidék : Agapé. 13. – 146 p. : ill.3 AK 1308. BMS 1311. 20 cm fűzve 271. [fordította Barsi Balázs]. 19 cm. orgonakísérettel) / Miocs József. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. vagy egyszólamra. 1992 (Novi Sad : Agapé). .]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. LOReNzONI. 1992 (Újvidék : Agapé). MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. – Újvidék : Agapé. – 63 p. – 59 p. – Újvidék : Agapé.

AK.2)-32 AK 1317. : ill . – 128 p.113 Kupuszina) CSP-FB. . – Novi Sad : Agapé. Pucci . .1)-992 AK 1316.) 3000 pld. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . . – 122 p. 1992 (Novi Sad : Agapé). 19 cm.) 4000 pld. 12. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. – 243 p. Morus Tamás / Mario v.511(497. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . Mario v. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL.511(497. AK 229 . – Újvidék : Agapé. 21 cm 1000 pld. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. – Újvidék : forum : Agapé. 20 cm.31:398(497. . AK. – (Scientia Christiana . PUCCI. – [Subotica] : Székely erzsébet . : ill.3:929 Morus CSPL. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. 1992 (Újvidék : Agapé).1)(02. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . rajzolta Szabó Marianne. 1992 (Novi Sad : Agapé). 23 cm fűzve 894. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. – 79 p. : ill. Novi Sad : Agapé. BMS 1314. 1992 (Újvidék : Agapé).053. fordította Tűzkő Lajos .113 Kupuszina) 291. 2. [képek Giuseppe Intini . – 12 p. BMS 1315. fedőlap Palkovics János]. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. 1992 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].1313.

BMS 1322. Piusz papa : a XIX. – Újvidék : Agapé. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . 1993 (Novi Sad : Agapé). fűzve 262. 23 cm fűzve AK 1323. TÖRÖK József IX. . Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . 1992 (készült az Agapénál). 17 cm. . – 48 p. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. – (vetés .) 500 pld. – 35 p. . 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. kiadás. 1992 (Újvidék : Agapé).) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. 1993 (Novi Sad : Agapé). . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. század pápái / Török József. . BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. 14. fedőlap Palkovics János]. – 131 p. BeRNOS. – (vetés . . váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. –156 p. [fordította P. 19 cm. Nagymákonyi Gilbert . – források és irodalom (226–227 p. – 3.3:929 Bernandino da Siena CSPL. – Újvidék : Agapé.13:929 Pius IX AK 1320.1318. 1992 (Újvidék : Agapé). – 229 p. – Novi Sad : Agapé. De GASTOLD. AK. [1993] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei . – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. 17 cm. AK 1319. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. 21 cm 230 . BARGeLLINI. 20) 800 pld. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. : ill. – 146 p.

AK. fűzve 271. 20 cm 500 pld. – Újvidék : Agapé.8 CSPL. . 1993 (Újvidék : Agapé)]. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. CSPL 1326. [fordította Tűzkő Lajos] . . – (eM : az Életszentség Nagymesterei . BMS 1327.113 Novi Sad) AK. 19 cm 400 pld. 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. – 36 p. –238 p. 1993.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. fordította Lazić Hajnalka . : ill. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . BMS 1325. : ill . GeSUALDA.3:929 AK. – 83 p. – [Újvidék] : Agapé. eRICKSON ANDROSS. – 215 p. BMS 231 .3(497. 15) 500 pld. suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . [1993] (Újvidék : Agapé).] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. 1993 (Novi Sad : Agapé). AK. ISBN 86-463-0056-0 252. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. BMS 1324. . 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . – [Belgrád : Preporod. fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János].

fedőlap Sóti György . – Újvidék : Agapé. BMS 1330. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235.3(497. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël .113 Temerin)(091) CSPL. BMS 1329. Budapest : Távlatok. [1993. . MOUËL. 17 cm 500 pld. – 3. : ill. illusztrációk Németh Csaba. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. AK. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. AK. [1993] (Novi Sad : Agapé). . . 1993 (Újvidék : Agapé). 1993 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . BMS 1332. jav. – második kiadás. AK. fedőlapterv Maurits ferenc. 1000 pld.1328. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. . kiadás. – 132 p. BMS 232 . – 125 p. – 68 p. : ill. 21 cm 500 pld. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly .] (Újvidék : Agapé). NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. – 144 p. 1993 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. fordította Rencsényi Tibor . Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc .3:929 francisco d’Assisi CSPL. : ill. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. LeCLERC. [fordította Barsi Balázs]. . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . AK. BMS 1331. – második kiadás. – 136 p. – [Újvidék] : Agapé.

3. 14 cm 1. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. 1993 (Újvidék : Agapé).2 CSPL. . AK. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne.] (Újvidék : Agapé). 1993. : ill. AK. BMS (Bernardo. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. AK. – [Újvidék : Agapé. . – 95 p. 20 cm 1500 pld. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. Kisded a jászolban 233 . Az engedetlen Jónás 5. BMS 1334. rajzolta Dea de vries. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337.3:929 Chiara d’Assisi CSPL. – 46 p. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. . 500 pld. Noé Bárkát épít 2. RANWez. [fordította Király Ilona]. AK. BMS 1336. – 68 p. – (ferences források . – Újvidék : Agapé. – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. 1993 (Újvidék : Agapé). a kitett gyermek 4. [1993. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. sanctus rendszó alatt) 1335. – 208 p. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát .1333. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. – [Újvidék] : Agapé. . Szeged .511-97 CSPL.] (Novi Sad : Agapé).) 500 pld. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . – Újvidék . [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. – Újvidék : Agapé. . – 12 db számozatlan füzet : ill. Mózes. Csíksomlyó : Agapé. József és testvérei 3. 19 cm. 1993 (Újvidék : Agapé).

– (vetés . 17 cm. Jézus feltámadt 12.053. – Újvidék : Agapé Kft. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. fedőlap Németh Csaba . zakeus a fán 11. 17 cm. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. A tékozló fiú 10. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. – 50 p.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld.6. [1993] (Novi Sad : Agapé). – második kiadás. 2. fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. 1993 (Agapé : Szeged).. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. . AK. AK. Szent ferenc második életrajza : (vita secunda).2)(084. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . Angela Mary Isten és az egér / M. BMS 1340. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. 244(02. BMS 234 . TOGIO. Csíksomlyó : Agapé. Jézus gyógyít 7. – 413 p. . Szeged . – [Újvidék . A jó pásztor 9.12:929 Apor AK. 1993] (Újvidék : Agapé). : ill. BMS 1339.1) AK 1338.3:929 francisco d’Assisi CSPL. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). . Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. – 32 p. fordította Rencsényi Tibor . illusztrációk Sóti György. 19) fűzve 262. – Újvidék : Agapé. – (ferences források . Angela Togio . A magvető 8.

– 124 p. . BMS 235 . 7) 500 pld. áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly .1341. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . – 115 p. 17 cm. 4.511(497. – leporello : [12] színes fotó ill. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . – Újvidék : Agapé . A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . – Újvidék : Agapé .) 00 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . . Budapest : Távlatok. : színes ill. – [Újvidék : Agapé. – 16 p. . rajzolta Magyar Csaba]. . 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). AK. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 17 cm. ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . fűzve AK 1343. Budapest : Távlatok. foto Rind István]. 1994 (Újvidék : Agapé). . 5) 500 pld. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. Budapest : Távlatok. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . 17 cm. – (Példaképed. 1994. – 119 p. Budapest : Távlatok.] (Újvidék : Agapé). – Topolya : Plébániahivatal. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – Újvidék : Agapé . – 138 p. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve 894. fűzve AK 1344. – (Teológiai zsebkönyvek .2)-97 CSPL. 24 cm. 8) 500 pld. védőszented .1)(02. – (Teológiai zsebkönyvek . ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . 6) 500 pld.053. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342.

fedőlapterv Németh Csaba. – Novi Sad : Agapé.1)-31 CSPL 1348. 17 cm. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. AK. . 16. 8. . : ill. Bálint József .) 500 pld. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). . : ill. – 144 p. – 239 p. Novi Sad : Agapé. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal.) 500 pld. – 31 p. BMS 236 . .1347. – Újvidék : Agapé. 20 cm CSPL. 1994 (Novi Sad : Agapé). 21 cm 894. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . – Novi Sad : Agapé. : ill. 3. AK. AK. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1350. – (Az Életszentség Nagymesterei . áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . BMS 1351. : ill. BeNKő Antal Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. . BMS 1349. 18 cm. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. BáLINT P. ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. 19 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – 103 p. – (Scientia Christiana .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BeLSKI LAGAzzI. 1994 (Novi Sad : Agapé). – 48 p. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. 1994 (Novi Sad : Agapé).511(497. [fordította Tűzkő Lajos].

– Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BMS 1354. – 66 p. – (Hitvédelmi füzetek .511-77 AK. 1994 (Novi Sad : Agapé). . 500 pld. 4.1352. BMS 237 . BeNKő Antal Igaz-e. [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. – [11] p. Novi Sad : Agapé. – [11] p. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. 6. : Jézus és a gyerekek. : Jézus születése. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. – 31 p. AK. BeNKő Antal Igaz-e. 6. 7. 17 cm. – [11] p. Harmath Károly . fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. : Jézus csodái. : Jézus feltámadása. CSPL 1355. 1994. : Jézus és a templom. AK. : Jézus példabeszédei. 3. – [11] p. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. 24 cm 1. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. 20 cm 300 pld. – [11] p. : Mária. . hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. 5. 17 cm. 8. . – [11] p.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 2. BMS 1353. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : Jézus tanítványai.] (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). Jézus Krisztus édesanyja. – [Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 7. 1994 (Újvidék : Agapé). rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. – [11] p. – [11] p. – 8. : ill. – (Hitvédelmi füzetek . . Novi Sad : Agapé. füzet : színes ill. – 30 p.

– 247 p. – [Újvidék] : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. 104 p. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. .2(497.1356. AK. 24 cm 500 pld. n. – XXIv. – 241 p. 1994 (Újvidék : Agapé).113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. [1994] (Újvidék : Agapé).] : Gödi Print). – 119 p. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei.. illusztrálta Giorgio Trevisan. AK. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. – Budapest : Márton á. – 80 p. fACCO.3:929 CSPL. ISBN 86-463-0004-8 228(0.072) CSPL. – [Újvidék] : Agapé. fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. . . – (Az Életszentség Nagymesterei .8 CSPL. 1994 ([h. fedőlap Palkovics János . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . : ill. 18. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. fordította Dér Lehel . – Újvidék : Agapé. BMS 238 . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza. . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. BMS 1360. : színes ill. AK 1359. BMS 1358. . 20 cm.8 AK. [1994] (Újvidék : Agapé). 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. : ill. – [Újvidék] : Agapé. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc .) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. [1994] (Újvidék : Agapé).

[a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].053. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. Nagy Tibor [fotók ifj. 500 pld. BMS 1362. AK. . – (Példaképed. Kocsis Antal . – 84. 19 cm Utószó / S. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. BMS 1363. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. 1994 (Újvidék : Agapé). víg ferenc . – 79 p. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . KISS Ulrich Igaz-e. – Újvidék : Agapé. . hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. – Újvidék : forum.511(497. BMS 239 .) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. [1994.113=945. : ill. –134 p.] (Újvidék : Agapé). fűzve. AK.0)-97 CSPL. : színes ill. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve 726. . 20 cm 500 pld. – 16 p. Novi Sad : Agapé. – 32 p. 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). 1. golyó ellen védő imádságok. [Sárvári] v. : ill. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. [vajda] zs. BMS 1365. – [Újvidék] : Agapé.11) CSP-FB. 5. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . CSPL 1364. 17 cm. védőszented . [zsuzsanna]. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. – (Hitvédelmi füzetek .1361.1)(02.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . – Novi Sad : Agapé.113 Bács Topolya) CSPL. 24 cm. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . – 84. Rind István . p. 1994 (Újvidék : forum). AK. p.825(497.3(497.

. fedőlap és illusztrációk Nemes István]. .] (Újvidék : Agapé).) 300 pld. – 120 p.” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . – 131 p. KUSTIĆ. – 141 p. 17 cm. . – 96 p. 17 cm.) 500 pld. – [Újvidék] : Agapé . BMS 1370. 1994 (Újvidék : Agapé).) 240 . [1994] (Újvidék : Agapé). . – [Újvidék] : Agapé . [Budapest : Távlatok]. 17 cm. . fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . [1994. BMS 1367. 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. – (Teológiai zsebkönyvek . – 189 p. – (Scientia Christiana . 2. AK. 1. AK. : ill. BMS 1368.) 500 pld. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . – [Újvidék] : Agapé . . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 4. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. – [Újvidék] : Agapé. . AK. Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . [Budapest : Távlatok]. – [Újvidék] : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. [Budapest : Távlatok]. BMS 1369. [fedőlapterv Németh Csaba]. – (Teológiai zsebkönyvek . 20 cm. – (Teológiai zsebkönyvek . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. AK.1366. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . 3.513 CSPL.

NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé).3:929 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 110 p. . 1994 (Újvidék : Agapé). AK. [illusztrációk Gianni De Luca . népköltészet . AK.) 500 pld. – [Újvidék] : Agapé . fordította Tűzkő Lajos]. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság .113=945. Pucci . fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. [4] táblaoldal fénykép : ill. 19 cm. .3 CSP-FB 1374. . : színes ill. PUCCI. – (Teológiai zsebkönyvek .11) 243(497. 19 cm. ISBN 86-463-0038-2 232. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 2.113=945. Néprajz. – Újvidék : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). SILLING István Templomok. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. Tóthfalu : Logos. 17. – 133 p. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. fűzve 241 . Savio Domonkos / Mario v. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. [Budapest : Távlatok]. Mario v. 2. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. – (Példaképed. védőszented .1 CSPL. 1994 (Tóthfalu : Logos). 17 cm. – 16 p. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. AK. BMS 1371. – Novi Sad : Agapé. 24 cm.11) 235. . szentek. .) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. – 119 p. folklór. BMS 1372.500 pld.) 500 pld. BMS 1373.

Novi Sad : Agapé. 17 cm.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 1375. AK. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 1.511(497. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BMS 1377.ISBN 86-463-0020-X 894. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1378. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. Novi Sad : Agapé.053. 1994 (Újvidék : Agapé). hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. – (Hitvédelmi füzetek . 2. – 31 p. – (Hitvédelmi füzetek .1)(02. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : ill. 4. SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). . . : ill. : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 242 . SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. SzABÓ ferenc Igaz-e. : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 3. 17 cm.2)-97 CSPL. . 1994 (Újvidék : Agapé). AK. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. AK. Novi Sad : Agapé. BMS 1376. – 29 p. – (Hitvédelmi füzetek . AK. 17 cm. . hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. – 31 p. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. – 28 p.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc.

fűzve 22 AK. : ill. – (Hitvédelmi füzetek . 24 cm. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. . BMS 1380. – 16 p. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve 22 AK. . SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . 4. . 1994 (Újvidék : Agapé).) 500 pld. : ill.1)(02. BMS 1383. 21 cm 500 pld. 11. – 31 p. – Novi Sad : Agapé . – (Példaképed. 17 cm. – 144 p. 1994 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . BMS 243 .053. – Újvidék : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. . fűzve ISBN 86-463-0039-0 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. védőszented . fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.1)-97 CSPL. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé . 17 cm. fűzve 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. AK. 10. – 30 p.511(497. 9.511(497. – (Hitvédelmi füzetek . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1382. – 30 p. . Üdvözítő / Szabó ferenc. SzABÓ ferenc Igaz-e. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1381. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia.2)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé).1379. : színes ill.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

hogy . – (Hitvédelmi füzetek . A betegek kenete / Babos István .1414. – 30 p. – Újvidék : Agapé. 14 cm 800 pld. fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). : ill. – (Teológiai zsebkönyvek . 17 cm. –184 p. . – Újvidék : Agapé . 17 cm. BMS 20 . SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata .1)(02. : ill. [rajzolta Glatz Mariette]. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. . BeNKő Antal Igaz-e. BMS 1417. . [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. 1995 (Újvidék : Agapé). hogy . BABOS István Keresztség/bérmálás . : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal.053. : ill. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. 24 cm 500 pld. Budapest : Távlatok. 1996 (Újvidék : Agapé). 18 cm. BMS 1418. 500 pld. BeNKő Antal Igaz-e. BMS 1415. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – Novi Sad : Agapé . – 147 p. 1996 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé.2)-97 AK. fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. 1996 (Újvidék : Agapé). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. : ill. . 500 pld. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Novi Sad : Agapé . : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal.511(497. BMS 1996 1416. 14) 300 pld. . . – 32 p. – (Hitvédelmi füzetek . . . .

– Novi Sad : Agapé. –16 p. 1996 (Újvidék : Agapé). – 38 p. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. : ill. . 500 pld. – Novi Sad : Agapé . BMS 1421.1)(02. 1996 (Újvidék : Agapé). BeNKő Antal Igaz-e.053. BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. 17 cm. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Novi Sad : Agapé .2)-97 AK. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. 1996 (Újvidék : Agapé). . . : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. BMS 1422. CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . 1996 (Tóthfalu : Logos).511(497. . – (Példaképed védőszented . rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. : ill. 24 cm.és Levéltárbarátok Köre. hogy . – Novi Sad : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . – 47 p. 20 cm. 17 cm. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. 24 cm 600 pld.1419. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. – 43 p. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. – (Ünnepeink . – zenta : Dudás Gyula Múzeum. BOff. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. . [fordította Harmath Károly]. fűzve 251 .2 AK. . . – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Novi Sad : Agapé). – 50 p. 500 pld. . fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. BMS 1423. [12] táblaoldal (fotók) : ill. hogy .

17 cm. [sajtó alá rendezte Takács Ilona . 1996 ([Újvidék : Agapé]). : ill. 9) 500 pld. 22 . 20 cm 400 pld. – Újvidék : Agapé . fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . hogy . . 1996 (Újvidék : Agapé). – (Teológiai zsebkönyvek . . BMS 1428. – 122 p. fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. – (Hitvédelmi füzetek . 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . – Novi Sad : Agapé. 17 cm. 1996 (Újvidék : Agapé).1)-31 AK. Budapest : Távlatok.497. 10) 500 pld. fedőlaptervező Dér Lehel]. : ill.08 AK. – Novi Sad : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1425. – 171 p. – (Teológiai zsebkönyvek . GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. 1996 ([Újvidék : Agapé]). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 111 p. BMS 1427. – Újvidék : Agapé. – 31 p. – Újvidék : Agapé. . . BMS 1426. – 158 p.511(497. fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . . HORváTH Pál Igaz-e. . 17 cm. 20 cm 800 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). [a borítón Mohi Sándor fotói]. .ISBN 86-7082-009-9 908. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK.113 Rábé (082) BMS 1424.

37(44 Lourdes) AK. [rajzok vukovári Panna]. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé.143 291.511(497. – 59 p. – 87 p. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK. [fordította Kalacsi János . KNOWLeS. [fordította Rencsényi Tibor]. 1996 (Újvidék : Agapé). . Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . 24 cm 500 pld. : ill. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. BMS 1431. . fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK.[Maria] Martini .]. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. – 16 p.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. LOURDeS-i kilenced. BMS 1432.1)(02. 21 cm 1000 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). . 1996 (Novi Sad : Agapé).[Carlo] M.500 pld. – Újvidék : Agapé. . 19 cm. BMS 1433. 19 cm. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. . fedőlap Dér Lehel]. MARTINI. – [3. BMS 1429. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 .053. kiad. fűzve 894. 15 cm 500 pld. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. – Novi Sad : Agapé. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. – 125 p. BMS 1430. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. IvANČIĆ. – 232 p. : ill. – Újvidék : Agapé.

18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. – Novi Sad : Agapé. – 23 p. . BMS 1436. – (ÉN . 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. BMS 1437. ÖRÜLJeTeK. – 23 p. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997.07 AK. az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála].2(497. [fordította Csókai Antal . 22) 500 pld. – (Ünnepeink . – (vetés . az életszentség nagymesterei .500 pld. : ill.1 AK. – 126 p. fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. 1996 (Újvidék : Agapé). Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. . – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. – 24 p. 19 cm. . . – 40 p. BMS 1434. fedőlaptervező zoran Gashi]. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé).113) BMS 1438. : kották . SANTUCCI.12:929 Pacha AK. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. 21) 254 . 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1435. – Novi Sad : Agapé. 1996 (Novi Sad : Agapé). : ill. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. 17 cm. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. 20 cm. – Novi Sad : Agapé.1 AK. 1996 (Novi Sad : Agapé). fűzve 271-055.4. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci .

24 cm 2 . 1996 (Újvidék : Agapé). Budapest : Távlatok. – Újvidék : Agapé . . hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. 12) 500 pld. – 30 p. : ill. – 47 p. . [rajzolta] Glatz Marietta. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 1996 (Novi Sad : Agapé). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1439. – Novi Sad : Agapé . . 17 cm. 1996 (Újvidék : Agapé). – 18 p. BMS 1442. . . .1)-97 AK. 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894.eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. 21 cm 500 pld. 1995 (Újvidéken : Agapé).511(497. fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. [illusztrációk vukovári Panna]. hogy . BMS 1440.3:929 Augustinus AK. BMS 1443. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. – 52 p. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. – (Teológiai zsebkönyvek . . : ill. 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. 1996 (Újvidék : Agapé). SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . SzABÓ ferenc Igaz-e. . SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . 500 pld. : ill. fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. – (Hitvédelmi füzetek . fűzve 22 AK. – 205 p. BMS 1441. SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . 17 cm. 17 cm. – Novi Sad : Agapé .

. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld.053. fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. 17 cm. 24 cm 500 pld. 19 cm. BMS 1445. – 158 p. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre].1)(02. : ill. .500 pld. 24 cm 500 pld.511(497.2)-32 AK. SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. [írta] Szent-Gály Kata. 1997 (Újvidék : Agapé).8 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért. 1997 (Novi Sad : Agapé).1)(02.2)-14 AK. . – Novi Sad : Agapé. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. – Újvidék .511(497. Csíksomlyó : Agapé. 5) 500 pld. : ill. – (ferences források . 1996 (Novi Sad : Agapé).053. – 30 p. – Novi Sad : Agapé. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította. BMS 1447. – 63 p. . fűzve ISBN 86-463-0093-5 894.053. BMS 1444. – Novi Sad : Agapé.3:929 francisco d’Assisi AK. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . fűzve ISBN 86-463-0105-2 235.2)-14 AK. – 23 p. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . BMS 1997 1446. Szeged .511(497.1)(02. BMS 1448. 1996 (Novi Sad : Agapé).

511(497. – Becse : Rubicon. [12] táblaoldal : ill.] / Cziráky Imre. [fotók Nagy Dénes.511(497. 1997 (Becse : Rubicon). – 99 p. 20 cm 600 pld.. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. fűzve 226.54(497. .511(497. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. . Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. [2] táblalap. 21 cm. – 149 p. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 21 cm.1)-32 BMS 1451. 1997 (Becse : Rubicon). .113 Orom)(091) BMS 1450. – Tóthfalu : Logos. 21 cm. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . – 113 p.07 BMS 1449. fűzve előszó / Dupák András (3). 20 cm 1000 pld. – (emléksorozat) 500 pld.József. – 72 p. – (emléksorozat) 100 pld. – (emléksorozat) 100 pld. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. .. Patócs Antal].1)-32 BMS 1452. 1997 (Becse : Rubicon). CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. 1 [köt. – 126 p.1)-32 BMS 257 . CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. 1997 (Tóthfalu : Logos). – Becse : Rubicon. – Becse : Rubicon.

. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 616 p. – Novi Sad : Agapé.2)-84 BMS 1457. fűzve 850-36 BMS 258 . [fordította Harmath Károly].511(497.2(497. 21 cm. : kották .113 Jermenovci) BMS 1455. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld. – 107 p. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. . Keménykötés 243 AK. 1997 (Tóthfalu : Logos). CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. Kern . HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. – 169 p. javított kiadás. 21 cm 500 pld. – 30 p. A sivatagi atyák bölcs humora / R. JÉzUS hív : első imakönyvem. 2 [köt. R. BMS 1456. BMS 1458. 20 cm 300 pld.511(497. 1997 (Novi Sad : Agapé). – (emléksorozat) 200 pld.053. – Újvidék : Agapé.. : ill. – 4. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. : ill.1453. 14 cm fűzve 243 AK. fűzve 894. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. 14 cm 3000 pld. – Becse : Rubicon.] / Cziráky Imre. – 123 p.1)-32 BMS 1454. : ill. – Újvidék : Agapé. 1997 (Becse : Rubicon). KeRN. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos). Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. . – 79 p. .. 1997 (Novi sad : Agapé). – Tóthfalu : Logos.1)(02.

Szabó Lajos. – Novi Sad : Agapé. 24 cm 1000 pld.1)(02. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 56 p. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. – Novi Sad : Agapé. Kiss Antal.1459. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld.2)-97 AK. fűzve 894. – Novi Sad : Agapé. Margit István. . 18 cm 300 pld. BMS 1462. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. – 16 p. Sárközi ferenc. : ill. 1997 (Újvidék : forum). : ill.2(497.113 Temerin) AK. 1997 (Novi Sad : Agapé).511(497. Hodosy Imre. – 205 p.053. . : ill. [rajzok Léphaft Pál]. . ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . a rajzokat Balla Kornélia készítette]. – Újvidék : forum. [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás.113 feketics)(091) BMS 1463. – 65 p. 20 cm. 23 cm 1200 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. Póth Lajos. . – (Ünnepeink . 1997 (Novi Sad : Agapé). KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. Stanyó Tóth Gizella. BMS 1460. 20 cm 500 pld.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . . KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna.825(497. fűzve 726. – 83 p. – Újvidék : Agapé. BMS 259 . BMS 1461.

[fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. BMS 1468. 19 cm. SILLING István Kakasok szólalnak. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. – Újvidék : Agapé. . Bibliográfiai rövidítések: p. fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. [fordította vedres Sándor]. fűzve 243(497. 1997 (Tóthfalu : Logos). – Novi Sad : Agapé. Taizé . 1997 (Novi Sad : Agapé). . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 109 p. ROGeR. . – 207 p.113):398 BMS 260 . : ill. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. Tomislav zdenko Tenšek . fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1465. . BMS 1467. – Novi Sad : Agapé. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. : ill. – (Én : az életszentség nagymesterei . [hungarian translation Anna és zsolt]. PeLUCCHI. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. – 292 p. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . 24 cm. – 143 p. fűzve A szerző arcképével. – 135 p. 20 cm 600 pld. 1997 (Újvidék : Agapé). 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. BMS 1466. . PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. 14 cm 500 pld. – Tóthfalu : Logos. 24) 500 pld. PAvIĆ.1464. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. – Novi Sad : Agapé.

. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. 1997 (Újvidék : Agapé). 17 cm. – Újvidék : Agapé. 1997 (Újvidék : Agapé). fűzve előszó (5-16). – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. : ill.053. fűzve 894.511(497. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. BMS 1472. [32] táblaoldal (fotók) . : ill.2)-97 AK. .1469. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . – Novi Sad : Agapé. Irodalom (165). THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.31)”1962/1965” AK. THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. 7) 500 pld. 19 cm.1)(02. BMS 1473.07 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II.. 23) 500 pld. – 68 p. – Újvidék : Agapé. – (Példaképed védőszented . – Novi Sad : Agapé. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. 24 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). : ill. az előszót írta fáy zoltán]. . Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . – 45 p. [sajtó alá rendezte. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . 20 cm 500 pld.31-94 AK. 24 cm. STRAATeN. – 191 p. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . [fordította Pálics Márta]. – 168 p. – Novi Sad : Agapé . 1997 (Novi Sad : Agapé). – (Én : az életszentség nagymesterei . vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc.4(456. BMS 1470. BMS 1471.

1997 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 19 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. : ill. [fordította Harmath Károly]. / Berta Weibel . fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . 24) 500 pld. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. január 7. . augusztus 14. Berta Legnagyobb a szeretet : P. fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235.8 AK.–1941. 1997 (Novi Sad : Agapé). eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e.3:929 Kolbe AK. BMS 1474. .266:271.3(510)(093. 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . – 87 p.3) 894. – (vetés .143 AK. . – Novi Sad : Agapé. WeIBeL. 23) 500 pld.511-94 AK. BMS 1476. – (vetés . 24 cm 1000 pld. [eva] vesely. – 23 p. veSeLY. – Novi Sad : Agapé. – 48 p. . Maximilian Kolbe 1894. 17 cm. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . : ill. BMS 262 . UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . 17 cm. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). rajzolók Roland Aebi] . BMS 1475. – 27 p. vOJNOvIĆ. BMS 1477.

– Újvidék : Agapé. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. [fordította Rónaszegi Éva . 17 cm fűzve 613.] A világmindenség egységéről / Botka József. . BOSMAN. – 67 p.31-14 =945. 1998 (Újvidék : Agapé). Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. – 100 p. 1998 (Novi Sad : Agapé).. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . 20 cm 500 pld. BMS 1480. . – 111 p. 20 cm 1000 pld.31-14 =945. – 31 p. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. fűzve 839. 21 cm 1000 pld.2)-14 CSP-FB.11 AK. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. 20 cm 500 pld. – Kikinda : J. BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BMS 1479. 1998 (Novi Sad : Agapé). fűzve 839. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival .07 BMS 263 . . – Kikinda : J.11 AK. . fotók Mohi Sándor]. 1998 (Újvidék : forum). [köt. : ill. BMS 1481. fűzve 226. BOSMAN. – Újvidék : forum.511(497.053. 1998 (Újvidék : Agapé). : ill. – 112 p. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman .84 BMS 1482. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. : ill. – Újvidék : Agapé. 3.1)(02.1998 1478.

rajzolta Reisz Antal]. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon . [köt. DOYON.1) A.2(083. 20 cm 500 pld. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. fűzve 226.]. : ill.954 A. fűzve Orvosi bevezetés (p.8 AK. Bernhard Jézus szíve. – 147 p. –103 p.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . – 100 p. 1998 (Újvidék : Agapé). 1) 264 .07 BMS 1484. [fordította Pálics Márta . BMS 1486. – (Metanoiete . – [Magyar kiad. – Újvidék : Agapé. – 208 p. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. 96) 613.] A rádión keresztül / Botka József. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt].563 (083. – Újvidék : Agapé. 1998 (Novi Sad : Agapé).1483. Szeged : forgách Éva. – Újjáépülő testben. 1998 (Novi Sad : Agapé). [fordította Kalacsi János]. amik további segítséget nyújtanak (p. [bevezetés Sipos Tibor. borítóterv Dér Lehel]. BMS 1485. – Kikinda : J. . . . – 100 p. 20 cm 1000 pld. újjáépülő lélek (p.1) 641. Hollenweger (p. az üdvösség forrása / Bernhard Häring . – Könyvek. – Újvidék : Agapé. HÄRING. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 20 cm 500 pld. 20 cm. fűzve 252. 4. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. 92-94). . 11-22). – Novi Sad : Agapé . zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. . záradék vargáné Kopornyik zita . BMS 1487.

– Újvidék : forum . fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. változatlan kiadás.3:929 AK. Szeged : Agapé. – 143 p. fűzve 235. 5 : 2-február) 500 pld. 20 cm 1000 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. . 20 cm. 1998 (Újvidék : Agapé).eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. BMS 1490. AK. 24 cm 1000 pld. – 5. február / Incze Dénes . HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. 1998 (Újvidék : Agapé). A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. BMS 1491. BMS 1489. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. Nagy Sándor felvétele. Január / Incze Dénes . 5 : 1-Január) 500 pld. – Újvidék : forum : Agapé. BMS 1492.3:929 AK. : ill. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 616 p. 1998 (Újvidék : Agapé).511(497. – 153 p. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . : kották . KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . 1998 (Novi Sad : Agapé). BMS 1488. Keménykötés 243 AK. fűzve 235. 20 cm. 1998 (Újvidék : Agapé). 14 cm 3000 pld. – Újvidék : Agapé. – (Ünnepeink . – 213 p. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. .1)-97 CSP-FB. – 120 p. fűzve. . . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Újvidék . – Újvidék : Agapé. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . – Újvidék : Agapé. – (Ünnepeink .

BMS 1496. BMS 1495. BMS 266 .053. 2) 500 pld. – (Juventus . KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H.3”1948” CSP-FB. KIDD. KeRN.2)-32 AK.053. – Újvidék : Agapé. : ill. – 127 p. : ill. illusztrációk Léphaft Pál]. – Újvidék : Agapé. 21 cm 500 pld. – Novi Sad: Agapé. : ill . . R. – 126 p. fűzve 850(02. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé).711. BMS 1493. 1998 (Újvidék : Agapé). Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd .1)(02. 20 cm.2)-32 AK. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. .2)-97 AK. BMS 1494.9”1948” 949. 22 cm 800 pld. fűzve 850-36 AK. fűzve 820(02.ISBN 963-458-119-6 943. AK. 1) 1000 pld. 25 cm fűzve 894. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória.511(497. . – [28] p. : ill. – 46 p. BMS 1497.053. A sivatagi atyák bölcs humora / R. 1998 (Újvidék : Agapé).053. – (Marcelino . – Újvidék : Agapé. 1998 (Novi Sad : Agapé). [fordító Szabó Judit . Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás.1)(02. fűzve.2)-97 AK. – Újvidék : Agapé. . A fedőlapon jegyzet a műről 894. Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. – 123 p. LUPATI. 24 cm.511(497.

váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . – (Példaképed védőszented . 9) 500 pld.5 AK. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. 4) 500 pld. 24 cm. 1998 (Újvidék : Agapé). 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. Néprajz. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. – 158 p. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK.053. 24 cm. 1998 ( Novi Sad : Agapé). SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . 1998 (Újvidék : Dániel Print).113 Bácska=945. – (Bibliai kifestők .1)(02. – [20] p. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. 17 cm. – 34 p. A jelen helyzet és a jövő távlatai . – (Ünnepeink . [8] táblaoldal : táblázatok . 1998 (Újvidék : Agapé).11) BMS 1499. 20 cm. : ill. népköltészet . Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . . BMS 1502. 19 cm. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. fűzve fedőlapcím. . II. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. – 43 p.511(497. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1500. III. : ill. hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . : ill. – (Hitvédelmi füzetek . 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. – 16 p.1498.2)-97 AK. . SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István.. BMS 1501. 9) 267 . rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. SzABÓ ferenc Igaz-e. – Újvidék : Agapé. folklór. Iv. – Újvidék : Agapé . fűzve Tartalom a címoldalról: I..

1(02. [fordította Kalacsi János . – 126 p.053. – Juventus . von Balthasar . fűzve 232.3:929 francesco d’Assisi AK. Megyeri András]. kiadás 235. – (ferences források . – Ünnepeink . 20 cm. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1) 500 pld. BMS 1504. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). – (Alfa és Omega) 500 pld. – 148 p. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. Đuro Mindenki szeret. – 80 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1503. 19 cm. 1999 (Novi Sad : Agapé). kéziratot gondozta Pálics Márta]. zRAKIĆ. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H.2)-31 AK. fűzve 226. fedőlapterv Dér Lehel]. 19 cm. . csak apám nem / Đuro zrakić . – Novi Sad : Agapé.500 pld. 1998 (Újvidék : Agapé).07 AK. U. . 6) 500 pld. BMS 268 . [fordította Bővíz László]. 20 cm. BMS 1506. fűzve 886.92 AK. 6. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . BMS 1999 1505. BALTHASAR. vOJNOvIĆ. – Novi Sad : Agapé. . [fordította Kalacsi János . – 199 p.4. – Novi Sad : Agapé. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. : ill. . – Újvidék : Agapé. : ill.

17 cm 1000 pld.1 BMS 1510.1)-14 BMS 1511.1)-97 BMS 1508. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria .0(81)(02. .053. – Novi Sad : Agapé. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. BMS 269 .1507. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.07 BMS 1509. fARIA. [fordította Harmath Károly . 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. 1999 (Novi Sad : Agapé). . kötet. BOTKA József Üzenetek a szentírásból. : ill. : ill. fűzve 226. – [31] p. . – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 15 cm 300 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Debellács : Nélia). fűzve 894. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. 5. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. – 47 p.2)-97 AK.511(497. .511(497. 20 cm 1000 pld. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. – 56 p. BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. – 48 p. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. 1999 (Novi Sad : Agapé). 16 cm 1000 pld. – 51 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). .

– Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). – (Ünnepeink . – (Ünnepeink . HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly.75 AK. . – Újvidék : Agapé. 5 : 4-április) 500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. Sávai János.3:929 AK. . 1999 (Újvidék : Agapé).] : ill. .6(035) AK. – (Ünnepeink . . 20 cm. fűzve 22:0793. BMS 1513. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. március / Incze Dénes . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3. fűzve 235. – [32 p. – Újvidék : Agapé. 24 cm 500 pld. fűzve 282:061. 1998 (Újvidék : Agapé). fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. – Újvidék : Agapé. BMS 1514.1512. . 20 cm. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. – 168 p. fűzve 235. HARMATH Károly Érted. – Újvidék : Agapé. – 134 p. – 167 p. 20 cm. [szerkesztette Szabó Judit]. BMS 1517. május / Incze Dénes .7 AK. .3:929 AK. : ill. 20 cm 800 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 5 : 5-május) 270 . BMS 1516. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Novi Sad : Agapé. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. április / Incze Dénes . – 94 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). 5 : 3-március) 500 pld. 1999 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. 1999 (Újvidék : Agapé). amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . BMS 1515. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld.

INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6. [válogatta. [fordító Pálics Márta]. LePP. – 141 p. A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. – 135 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp .63 AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). Logos.3:929 AK. fűzve 235. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . – Újvidék . 1999 (Novi Sad : Agapé). .63:159. – 271 p.2 AK. 20 cm. BMS 1521. LePP. . Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . 1999 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. 19 cm. fűzve 235. BMS 1519. 5 : 6-június) 500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. szerkesztette és az utószót írta] Sz.3:929 AK. [il271 . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. BMS 1518. – Novi Sad : Agapé.és felelős szerkesztő Bosnyák István . a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János].964. [fordító Pálics Márta . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld.és helytörténet . 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. – (Dimenziók . 1999 (Tóthfalu : Logos). – (Ünnepeink . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. június / Incze Dénes . 19 cm. Dévai Judit . BMS 1522. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . / fő. .500 pld. – Novi Sad : Agapé. – 214 p. – (Dimenziók . – Újvidék : Agapé. Művelődés. . 8. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. 19 cm.

88(082)(043. Doktori értekezés. – Novi Sad : Agapé. – [Újvidék : k. – 249 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé). – Tóthfalu : Logos.053.3) BMS 272 . – 46 p. Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . 203-205). 1999 (Tóthfalu : Logos). SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István. .lusztrálta f. Irodalom (p. . MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . 1999 (Novi Sad : Agapé). 199-200) 894. n.1)-32:398 BMS 1523. 24 cm 500 pld. MYz. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld.511(497. 20 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. BMS 1526. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. BMS 1525. BMS 1524. : ill. : ill.]. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János].3) 398. – 207 p. 19 cm. .2 AK. Bölcsészettudományi Kar.511-32:398 894.88(043. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé.1)(02. – (Alfa és Omega . 25 cm 500 pld.07-055. . – 61 p.511(497. 1999. fűzve A szerkesztő utószava (p. – (Scientia christiana . a szerző rajzaival. Újvidék 894.181-201) 281(091) AK. : ill. 1) 500 pld. Tóth zsuzsanna]. – 202 p. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p.2)-97 AK. [fordította Szabó Judit].511-14:398.

24 cm. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . 1999 (Novi Sad : Agapé). 32) 231. 22 cm 800 pld. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . rajzolta Csobán András]. 24 cm 500 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK. – Novi SAd : Agapé. .1)(02. . 1999 (Novi Sad : Agapé). – Novo Miloševo : Sóti J.2) AK. BMS 1531. : ill. – (Példaképed védőszented . . – Novi Sad : Agapé. . 1999 (Novi SAd : Agapé). fűzve Irodalom (p. BMS 273 . – 16 p. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . – 159 p.053. fűzve 894.511(497. : ill. fűzve 894.1)(02. fűzve 225.2 82-97 AK.1527.053.] : ill. – 16 p. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld.046(02.2)-97 AK. – [28 p. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János].053.. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. : ill. BMS 1530. : ill.511(497. – Novi Sad : Agapé. – 32 p. 24 cm 800 pld. [illusztrálta Garai Kornélia]. . SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. BMS 1528.73(497. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041.113) BMS 1529. 1999 (Novi Sad : Agapé).

19 cm. 2000 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. borítóterv Dér Lehel]. Újvidék : forum. . HARSCH. 2000 (Újvidék : verzál). – 44 p. ALBISeTTI.1)(02. [fordító vedres Sándor .. 19 cm. – 603 p. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. 2000 (Újvidék : Agapé). – (Dimenziók . 2000. [fordító Perjés Imre . BMS 1534. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . – (Dimenziók . [fordító zólyomi Teodóra . a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . – Újvidék : Családi Kör. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. : kották . ALBISeTTI. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. : ill. – Novi Sad : Agapé.511(497. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. (Újvidék : forum).053. . 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. BMS 1533.2)–14 BMS 1535. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . 25 cm 500 pld. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld.2000 1532. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára.. kartonkötés 894. – 104 p.062) AK.851(02. 274 .. fűzve 615. – 175 p.

– [16] p. : ill. – Újvidék : Agapé. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. 5. 2000 (Novi Sad : Agapé). – 128 p. BMS 1539.. : ill. 8-augusztus) 500 pld. 20 cm 1000 pld. 2000 (Újvidék : Agapé).) fűzve 087. 2000 (Tóthfalu : Logos). fűzve 235.1)–92 BMS 1538. . – 152 p. – 151 p. . .511(497. – Novi Sad : Agapé.2) AK.92(02.3:929 AK. Irodalomjegyzékkel 613. – (Ünnepeink . 5. 19 cm. .. – 183 p.5 232. – Bibliai kifestők.053. 7-július) 500 pld. 14 cm fűzve 243 AK. Újszövetség . – Novi Sad : Agapé. 24 cm. – (Ünnepeink . fűzve Irodalomjegyzékkel 159. BMS 275 . 2000 (Novi Sad : Agapé). : ill. 2000 (Novi SAd : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). . BMS 1537. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. BMS 1540. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes .9 894.borító Dér Lehel].81 AK. 4. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. – Tóthfalu : Logos. – Novi Sad : Agapé. HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. fűzve 235. – 30 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].3:929 AK. JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 20 cm. BMS 1541. 20 cm. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Novi Sad : Agapé. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes .

jegyzetek. 2000 (Újvidék : Agapé). JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.113=945.92(02. Újszövetség . : ill. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 24 cm. 2000 (Újvidék : Agapé).5 232. . .) fűzve 087.5 232. 24 cm.) fűzve 087. : ill. – (Néprajzi írások . – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. 24 cm 276 . – Bibliai kifestők.) fűzve 087. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. 2000 (Újvidék : Agapé).053. JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. BMS 1544.053.2) AK.2) AK. 24 cm. – Bibliai kifestők.2) AK. Újszövetség . – [16] p. . – 23 p.5 232. – Újvidék : Agapé. BMS 1547. . 5.11)(082) AK. – Bibliai kifestők. Újszövetség . – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság. – [16] p. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . . 2000 (Újvidék : Agapé).1542. – Újvidék : Agapé. – [16] p.5 232. BMS 1546. – Novi Sad : Agapé. Újszövetség . JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.3(497. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Novi Sad : Agapé). : ill.2) AK. fűzve Utószó. 24 cm. – 230 p.) fűzve 087. színes ill. .92(02. – Bibliai kifestők.3/4(497. 3. BMS 1545. 1. 24 cm.053.92(02. [illusztrálta Huszár Károly].053. 1) 300 pld.92(02.113=945.11)(082) 398. – [16] p. 2. : ill. BMS 1543.

2000 (Novi Sad : Agapé). 2000 (Újvidék : forum). BMS 1550.2)-82 AK 1552. – 119 p. fűzve 894. – Novi Sad : Agapé. 24 cm 300 pld. fűzve ISBN 86-463. – Novi Sad : Agapé. . – 56 p.018.. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . BMS 1551.1)-97 894. – Újvidék : forum. 2000 (Novi Sad : Agapé).2)-97 AK. A szerző arcképével 173.511(497.511(497. 20 cm 500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.1.28 AK.0111-7 894. [fordította Pálics Márta]. [fordította Pálics Márta].000.053.511(457. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila .28 AK. A szerző arcképével 37. 2000 (Novi Sad : Agapé).511(497. – 180 p. . [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László.000.1)-94 BMS 277 . – [3.500 pld. kiad. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld.1. 2000 (Újvidék : Agapé). 16 cm 1000 pld. fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. BMS 1549. – Újvidék : Agapé.053. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. BMS 1548. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . – 181 p. : ill. MeveS.1)(02.]. . belső használatra. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894.1)(02. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom. . 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. – 87 p. MeveS.

M. é. . 3..) CsPL 1559. – (vetés . 21 cm CsPL 1558. Agapé [é. WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. . Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. n. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ.) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. bővített kiadás. . – Tóthfalu : Logos. – vrbas : Izd. – 61 p. n. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . 894. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. 3. 17 cm. 16 cm.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. é. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal.1553. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 17 cm M 1557. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. – 31 p. – 109 p. : ill. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . (Újvidék : Agapé). Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. Jarak : sokszorosítja „efekt”).]. – 64 p. – (A Hitélet Kiskönyvtára . áHÍTAT. 2000 (Tóthfalu : Logos).511(497. – 64 p.106. n. [a címlapot a szerző tervezte]. n. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). – Szabadkán : Krecsi 278 . CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – 5. . – [Újvidék : Agapé]. fűzve Életrajzi jegyzet: p. – 156 p. (B. .]. é. . Az utánnyomás tiltatik. : ill. [fordította T.

n. é. : ill. – 60 p. é. 12 cm. 20 cm CsPL 1563. (Újvidék : Agapé)]. n. : ill. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. – v. é. : ill. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. – [Újvidék] : Agapé.. – 24 p. é. (Újvidék : Agapé). n. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 744 p. . Agapé. . é. é. – 52 p. . (Szabadkán : Dr. n. – zagreb . 8 cm CsPL 1562. . ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. 21 cm. n. – 46 p. . ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK.György tulajdona. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). eGY NAP – egy gondolat. – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. – Szent Mise alatt. – Novi Sad : Agapé. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. (Novi Sad : Agapé). é.) CsPL 1561. : ill. 21 cm. (készült az Agapénál). – 48 p. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. HITÜNK vÉDeLMe. [Keresztény Adventista egyház]. Énekek elsőgyónási ünnepségre. – számozatlan . – 32 p. – belső használatra. . – 15 p. – [Újvidék : Agapé. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. 1. – 53-84 p. ÉNeKeK ÉNeKe. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. M 1560. [Keressztény Adventista egyház]. szentmisére CsPL 1565. . 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. (Subotica : Panonija). [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . n. – 73 p. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. – 16 p. Harmadik könyv. n.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. – zagreb . é. n. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . csütörtök. – (Agapé Minikönyvek . 10 cm.

. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. [3] p. – zagreb . n. n. zakeus a fán 11. (Beočin : efekt).]. . – 76. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – [H. – 12 db számozatlan : ill. n. : evangéliumi Kiadó. – 110 p. sz. é. 14 cm 1.1567. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. Kisded a jászolban 6. ISTeN irgalmának hírnöke. n. [é. Kosár a folyóban 4. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. n. engedélyével SZB 280 .] (Senta : Unio nyomda). Jézus velünk van 12. 21 cm. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. – H. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. n. – Bački vinogradi. Meggyógyult a beteg 7. : ill. fűzve Több kiadása van. n. . Noé bárkát készít 2. é. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . álomlátó József 3. Az engedetlen Jónás 5. : k. é. Apa és fiai 10. KÖzÖS szentmise ájtatosság. eltévedt bárány 9. – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. é. JÖN A KIRáLY. 21 p. – 62 p. . Isten Szolgálója. n. A magvető 8. – 32 pp. [Keresztény Adventista egyház]. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841.

– [Újvidék : zagreb : Agapé .]. n. A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. (Subotica : Panonija). n. – zagreb . – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. é. – Subotica : a „Hírnök” kiadása.) CsPL 1575. Leó pápa Rerum novarum c. – 18 darab színes könyvjel : ill. Topola : Cservik i Mihalec). apostoli levele. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. n.] (B. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. [é. . – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. . – 120 p. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). – 32 p. Župni ured. Harmath Károly . fűzve CsPL 1579. Agapé.1572. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. – számozatlan . é. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 21 cm. . 12 cm. fedőlap A. . [Keresztény Adventista egyház]. n.]. Sámuel. – 8 p. (B. – 43 p. 16 cm 13 000 pld. é. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . Jarak : efekt). : ill. 3. – (Agapé Minikönyvek . é. 11 cm SZB 281 . – 27 p. – 61 p. . : ill. A RÓzSAfÜzÉR. – Subotica : Globus. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. Kršćanska sadašnjost. – Subotica : Központi Oltáregyesület. é. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. : ill. n. 13 cm CsPL 1577. – Novi Sad : Izdaje Kat. . Ciccone]. . NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. é. n. n.

– 14 p.) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. – Újvidék : Agapé.) CsPL 1581. Jarak : efekt). n. é. – 32 p. Berecz Sándor]. . é. KAEÚ. – (vetés . – 15 p. (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé.1580. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. n. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . 15 cm CsPL 282 . é. A TÖKÉLeTeS HIT. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. A kiadás éve nincs feltüntetve. 17 cm. . vARSáDI eMLÉK / [szerk. n. 17 cm. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. (Újvidék : Agapé). A 1582. 19. 24. . fotó Tari zsolt. – (vetés . . (B. – 32 p. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal.

1902. – Temerin. forum. Magyarország vármegyéi és városai. 2000.): Torontál vármegye. Borovszky Samu (szerk. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Rubicon. – Budapest. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. – Újvidék. OSzK. Csáky S.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. – Budapest. – Bezdán. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. 1995. 1986. forum Könyvkiadó. 1988. 1997. 1993. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. 1993. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. 1991. Magyarország vármegyéi és városai. – Újvidék. = Létünk.): Bács-Bodrog vármegye I–II.–febr. hitv. 283 . – Újvidék. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. forum. ev. Országos Monográfia Társaság v. – Budapest. Újvidék. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. egyházmegye monográfiája. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. jan. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. – Budapest. Csáky S. Csáky S. Dr.

Szerk. Hegedűs Antal és Szabó József. – Újvidék. füzet. évf. 1983.: Dr.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. A magyarországi nazarénusok. 1993. Magyar Könyvészet 1921–1944. esperesség monográphiája. (1944–1990). I. 1805–1944. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. – Kisoroszi. – Újvidék.. világháború után. Kernúch K. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). forum. 284 . Újvidék. – Kula. 2003.erős Lajos szerk. – (Bácsország Könyvek 1. 1932–1940. 1993. 1980. 1997. 1990. 1992. OSzK. Dr. Magvető. Két évszázad emlékére. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. Pálos Antal: viharon. – Temesvár. 1886. – Szabadka. – Debelyacsa.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. városi Múzeum és Képtár. 1938. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. Kivéve az 1982. Magvető Könyvkiadó.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. Adolf: A Bánáti ágost. – Budapest. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. Gachal J. Gymnasium 1747–1997. : általános művek – filozófia – vallás. evang. – Kecskemét. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. 1971. 1988. / Összeállította Nagy Csaba. Hitv. – Becse. – Budapest. Agapé. Pannon Press.. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. – Budapest. 1989. Kulai római katolikus egyházközség.

1989. Žikić. zsidó Lexikon / Szerk. 1996. Becse-belvárosi Rkt. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Istorijski arhiv Sombor . eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. Szentgyörgyi István–Bažant. füzet : 1764–1869. 1929. Ujvári Péter. vigh Rudolf: Kishegyes írói. – Szabadka.. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Szabadka : városi Könyvtár . esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Biblioteka Matice srpske. Monográfia. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. Milomir szerk. városi Könyvtár. 1990. 1985. Petar szerk. 1995. – Sombor. Monográfia Társadalmi Szervezet. Csépe Imre Könyvtár.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. 1893. – Kishegyes. rész: Monografikus kiadványok. 1. I–Xv.. I–XI. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. – zagreb. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Rogulja. Narodna biblioteka Srbije. Novi Sad. Újvidék: forum. – Nagyszombat. – Budapest. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. – Budapest. füzet : 1918–1944. 1981. Prosveta. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995.Petrović. – Beograd. Teleki Béla: Becse történelméből. 285 . (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. Szabadegyházak Tanácsa. 1993. Plébániahivatal. Hrvatska čitaonica. – Sabadka.. füzet : 1870–1918. 1988. – Becse. 2003.

Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. kat. Újvidék Agapé könyvtár. Budapest OSzK. Budapest Országos evangélikus Könyvtár.

1066. 1417–1419 Benkő Gyula 286. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 1292. M. 641. 1390. 1155 Bauer. 1347. P. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 29. 739 ács Margit 948. 1267. Ilija 880 Anderlić. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 18. Ines 1350 Bende József 95. 539 Belski Lagazzi. 1340. 1387. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. József 1348. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. v. 1462 Aigner Lajos 173. Ivan 732. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 1386 B. 642. 829 Battaglia. 902. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 369. 356. 898. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 19. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 893. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 771. 631 287 . valerio 1532. 819. 1255. 1312. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 33. 1328. 890. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 23. 195 Albisetti. K. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 1154 Belohorszky Gábor 348. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. vittorio 1120. 144. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 879 Benkő Antal 1351–1353. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 29. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 828. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. Dino 1088. 103. 78. 1336. 96. Gerhard M. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 140 Balthazar.

779– 781. 1481–1483. 1247 Billings. 124. 379 Bittermann Nándor 190. 750. 89. 517 Bittermann Károly 45. 105–107. 864. 1400 Berecz Sándor 830. 766. 87. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. Adam 1100 Bulle 343. 1168. 886. 631 Blanc. 1189. 1153 Bosman. 815. Janko 1169 Budanović. 1118. 1227. 311. 824–826. 136. 1205. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 807. 731–733. 1534 Bogdanov. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 1448. 207. 876. Carlo 1228. 610. 1126. 860. 879. 1088 Cooper. 857. 1139. 846. 411. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 788. 1507. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 810. 1188. 1121. A. 754. 114–120. 614 Brenner. 48–60. 310. 197 Capovilla. 1420 Bogdán József 1225. 400. 1355. 235. 293. 1195. 789. 887 Bešlić. 763. 886. 185. 739–741. 370. 753. 80–82. 409. 1139. 401. 188 Buzárovits G. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 1204. 1478. 276. 98– 101. 91. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 402. 749. Giovanni M. 402 Buday Jenő 56. 93–96. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 1209. 870. J. Carmen 1103. francesco L. 871. 769. 199. 795–797. 757. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. M. Andre le 1090 Bledl. 1248. 1075. 774. Sandro 1120. 69. 2 Biffi. 616. 1072 Cicero. 360. 1176. 71 Bujak. Harold W. 113 Bővíz László 1504 Braničković. Marcus Tullius 163 Clark. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 883. 1154. 112. 209. 1301. Pierre 1162. 1392. Ljubomir 915 Bogomirović. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 139. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. fridericus 798 Brochard. Ludovicus) 728. 1187. Phil 1479. 257. 1423. 806. 111. 1178 Bittermann József 240. 682–685 Byron. 1265 Carretto. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. Sarolta 593 Corsi. 736. H. 260 Buzsáky Imre 656. 834. 847. 64–67. 131. 1186. 295. 887 Buday Gerő 401. Inos 1141. Lord 220 Caballero. 223. 1179 Čolić. Lajčo (= Lajos. 820. 852. 813. Branko 918 Colosanti. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 481. 133. 70–74. 759. fernan 195. 404.Berecz ferenc 1220. 799. 1421 Börner fr. 344 Buschmann f. 800. 816. Leonardo 1203. 425.

757. 862. 425. 102. 7. 468. 43.7. 50. 50. 125. 869 Dobai István 1067. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 749. 345. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 898. István 898. 820. 1147 faria. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 275 Dinka Péter és társai 858. 406. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 800. 27 v.Cziráky Imre 1450. 1050 Dér Lehel 1357. 33. 89 farkas és Dürbeck 740. 810. 769. 1105. 215. 280. S. 490. 1392. 29–31. 505. 263 ferenc József 679 289 . 465. ferdinánd 22. 600 erickson Andross. 734. 32. 810. 60. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 750. 30. 868. 39–41. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 572 I. 38. P. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 1091. 852. 59 I. 809. 1252 facco. 408. 421. ferdinánd 16. 347. Nikola 237. 1066. 159. 1425. 453. 426. 647 Doyon. 10. Giannina 1181. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 527. 491. 11. 43. 1357 fáncsy Antal 371. 1212. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 415. 514 Dévai Judit. 804. 857 faragó József 1058. 1532. 8. 71. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 34–37. 554. 1422 Csiky Gergely. 161 Dimitrijević. 556 eder István 438. 806. 541. 57–60. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 1102. 9. dr. 757. 1452 eder és társai 346. 52 emich Gusztáv 75. 371. 159. 25. 158. D. 1522 Dévay Lajos. Gianni 1372 Deák Sándor 895. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 553 Csávossy elemér. 42. 1478. A. 161 Csáki István 424. 1536 Dessewffy Sándor 413. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 1358. 1389. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 518 eggenberger József 39. 13. Pierre 1137. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 735. D. P. 46. 12. 160. 548. 866 Diemer K. 14. 756. 88. 902 Deáky zsigmond 35. 90. 439. 160. 1207 De Luca. 1429. 377. 21. 1503. 68 Decomble. 8. 22. 1074. 435. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 57. 724. 1484. 506. 25. 599. ferenc császár 5. 416. 861. 469. 1519 Csernus elek 167. 51. 464 Cservik és Mihalec 756. 148 endrényi Lajos és társa 200. 26. 1167 Delafield. Thomas A. 723. 158. 809 Cservik nyomda 799. 544.

207. 523. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 506. 861. 544. 302. 1003. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 708. 53 futó ferenc 739 G. 868. 608. 1091. 686. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 1. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 313–315. elio 1120. 869 Gutmann Simon 664. 693. 172. 42. Noel 1099. 568. Lush 1250 Glatz. 222. 1102. 216. 25–27. 990. 850. 468. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 787 Gutsohn Adolf 604. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 1073. 281. 725. 346. 611 fischer ernő 801. 277. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 469. 455. 456. 571. 1153–1158 Gusztáv. 406. 318 fuchs e. 492. Hermann 924. 1360 Haase. 438. 820 Hammer András 1203. vII. Mariette1414. 643. 433. 503–505. 623. 1139. 43. 316. II. 652 fischer Jenő 715. 1004. 208. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 194. 427. 483. 1113. 925 Guerriero. 862. 612 frigyes. enrico 1120. 5. 30–32. 1126. 610. 296–298. és társa 473. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 439. 391. 405. Gottlieb 121. Mirko 938. 392 Grünn János 14–17. 602. 7–10 Gschwandtner. v. 556. 540. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 1074. 572. 949. 1105. 20–22. 97. 462. 372–375. 282. 1067. 588. 231. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. Huan 634 fiala Ivanka S. 603. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 1359. 712. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 589 Gutjahr Károly 829. 225–227. 555. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. Ivan 1265 Golubić. 4. 270–272. 376. 821 fischer ferenc 171. 46. 228. 254–260. 1443 Gloesener. 801. 175.ferreres. 543. 322. 528. Grünn Orbán. 1151. 1077. 34–38. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 90. zoran 1438 Gastold. 232–235. 542. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 432. 518–521. 283. 497. III. 335–337. 734. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 230. H. 2. 821 Gesualda. 534.

1120. 799. I. 653. 83–86. 186. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 121. 784. 1340. P. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. Míg 1231 Hollenweger. 820. 141. 1326. Giuseppe 1313 Ivančić. 624 Hunyadi M. 428. 77. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 1181. 1072. 173. 767. 284. 784. 1458. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. Josef 1159. 178. 1251 Hünermann. 871. 740. 808. 1012. Berthold 646. 807. 532. 1433. 1116. 47. 52. 1219. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 1264. 338. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 429. 343. 539. 558. 273. 165. 1230 Hendi. 1111– 1113. 1514. 1117. 1266. 355. 758. 1127. 815. 1183–1185. 151. 780. 61–63. 1035.Hampe. 108. 509. 531. 530. 209. 107. 1303. Walter J. 621 Horváth 224. 1420. 1063. 1101. 250. 408. 1515–1518. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 796. 1157. 1310. 614. 1539 Intini. 1206. 1212. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 285. 1578 Hars. 137. 125. 560. 419. 299. 1255. 1211. 552. 1354. 525. 813. 816. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 1488. 1502. 547. 493. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 507. 377. 129–131. 1160 Henne József 1035 Hepke. 1139. 1238. 650 Herger ágost 403 Hering. 457. 430. 75–79. 218–221. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 766. 1464. 441. 1491. 217. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 1154. 806. 1299. 1247. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 470. 1239. 286. 117. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 1415. 317. 1122. 423. 1099. 559. 522. 1538. 551. 202. 1131. 261. 418. 795. 757. 788. 378. 529. 440. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 537. 326. 797. 1125. 347. 120. 407. 1511. 1296. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 1476. 1513. 229. 809. 301 291 . 1277. 1110. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. Michel 1267 Huch. 1361. 732. 1088. 1252. 92. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 473. 1177. 187. 1156. Tomislav 1429 Iványi István 300. 546. 1366. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 782.

559 Jankulov. 1512. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 1487. 1105. 1161 292 . 1365. 849 Katalin. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 1249. 1501. 430 Károly. III. 1134. 1236. 878 Kókai Lajos 261. II. 831 Keck zsigmond 379. 570 Knowles. 1102. A. 589 Katona Antal 52. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 1408. Andrija 1067. Borislav 560 Jawicin. 458. 1362 Junker László 357. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. II. 420 Kleiner. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 1402. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 1465. Dick 1306 Joannes. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. H. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 475. 601 Klein Gyula 203. 317 Kolbe. 1436. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. Pavle 880 Jenkins. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 319. 1074. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 1503. 1506. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 1494. 1108. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. 494 Kopilović. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. Simon 1201. 763. S. 263. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 1430. 238. 311 Kiss M. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 379. 1073. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. Kernúch K. 1091. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. 1391 Keck János zsigmond 812. 1406 Kocsis Antal ifj. 1458. 561 Jewett. Andrew 1405. Andrzej 1233 Jelašić.

365. 1271 Leo pápa. 868. 627 Lainati. 564. 1028. 850 Léderer nyomda 778. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. Boško 1119 Kovács András 1461. 477 Kulcsár Sándor 287. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 328. 796 Léh Jakab 562. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 586 Lipót. 849. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 850. 51 293 . 1407 Lupati. 1261. 375. 1323. 368. 1212. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 794. 1294. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. XIII. 15. 1328 Léderer Manó 782. 83 Lasser H. 191. 1161. 17. 42. II. 638 Krécsi György 280. 372. 359. 510 Lévay Lajos 542. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 1252 Löwy Lajos 350. 333 Léphaft Pál 1459. 668. 503. Ida 1133. 1194 Lorencin. 845. 526. 869. 627 Körmöczy Mária 1180. 456. 667. 624. 1073. 943. 464 Krécsy A. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 1179. 511. 373. 318. Lelotte. 575. 849. emil 1134 Loidl. 516. 847. 1102. 1295 Lelbach János 70. 626. 1176. 586 Lajos. 985 Lorenzoni. Jo 1192. B. 893. Ignace 1520. Anton (=Antal) 936. 1295. Joseph e. P. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 1325 Le Mouël. 829. 1207. 651.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 569. 870 Lovrec. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 739. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 828. 698. 538. 1329. fernand 1029 Lemoine. 861. 802 Kovács István 798. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 502. 164 Körmöczy ernő 613. 1165. 1494. 1056. 443. 1105. 1144. 489. 819. 1091. XvI. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 1086. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. XIv. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. Keck Janka 379 König A. 478. 795. 420 Kovačević. 485. 20. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. Selma 626. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 1268 Krausz és fischer 417. 302. 1166. 679 Lukáts Márta 1103. 366. Gilbert 1193 Leclerc. eloi 1191. 1074. 479. I. 872. 1521 Lévai Izor 320. 862. 1496 Lepp.

1153. 1471. 1158 Molino. 281. Christa 1549. 1411. 296. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 339. 580 Nagy Leó 633. 1500. 1109 Mandić. 1361. 344 Mercy. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 445. 366. 1150. Sergio 1120. Wilhelm 1024 Myz. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 69. 58. 1142. Stelio 1110 Martini. 304 Magyarits Mihály 647. 575. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 86. 1529. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 333. 1117. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 421. 60 Napoleon 592. 1196. 1151. 368. 270. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 272. 1364. 1394. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 263 Márkus Sándor 324 Martelli. ferenc 54. Myecislav 1100. 1112. 205. 548 Malatin Antal 258. 67. 1244. 55. 516. 204. 1116. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. Xavier 1098. 748. 1157. Mireille 1192. 1381. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 1154 Molnár Antal 986. 718. 489. Musza 729 Makra Imre 330. 1413. 493. 206. Antonio 1120. francois 1273 Maurits ferenc 1314. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 1104. 1362. 598 Négre. 563. Jože 1081. 66. 1106. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 281. 350. 1149. 1143. 502. 340. 532. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 1422. 1122. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 271. 1347. 1152 Müller. 378. 1480 Molino. 426 Malatin és Holmeyer 103. 1111. 1101. 1269 Mouël. 1156. 1154. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 198. 128. 297. 176. 1332. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 192. 451. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 239 Malinski. 1500. 279. 1523 Menczel 224. 343. 1478. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 127.Magyar Csaba 1346. 429. 793. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 1479. 1386 Magyar Mihály 84. 380. 239. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 485. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 92 Magyar testvérek 168. 699. 331. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 464. 723. 573. 1348.

1339. 1371 Németh Csaba 1323. 184 Rançon. Hinko 1053. Mario v. IX. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 1313. 1549. 1148. 56. 740. Blasius 784. 751. 153 Redžek. 1357. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 459 Orčić S. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 305 Ökrész Károly 1332. 1152. 782. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 88 Pleesz Henrik 716. 823. 1368. Josip 1161 Pelucchi. D. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 750. 822. 852. 741. 1252 Orosz István 155. 356 Pálics Márta 1469. 441. 763. 558.Nemeshalmi István 1142. 726. 911–913 Raab. 825–827. 736. 1550. 900. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. Michael 1148 Ranwez. = Arsenije Pajević 268. 649 Oblat Leó 107. 1462 Poudrier. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 795. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 1329. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 860. 446. 1321. 642. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 1057. 508. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 774. 654. 1484. 780. 891 Pleitz fer. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 473. Walter 1114 Nikolicy. 909. 1387. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 507. 790. 522. 1313. 1143. 838. 1326. 412. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 470. 332. 745. 1506. 873. 545. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 457. 53. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 765. 806. 696 Pleško. Roger 1312 Pucci. Palkovics János 1298. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 68 295 . 671. 817. 529. 730 Nigg. 303. 615. 1520. 117. 1173. H. 1152. 781. 419. 1214 Oblát Károly 398. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. Krešimir 773 Pekanović. K. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 836. 343. 840. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira.1148. 843 Rajić. 447. Clemente 986. 839. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. Pál 212. 811. 1370. 1367 Németh Mátyás 1411. 1369. 1521. 1143. 881. 344. 348. 789. 1463. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 680. 870.

1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. zs. P. 1266. 421. v. 406. 469. Marie Héléne 1092 Silling István 1314.Rencsényi Tibor 1120. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. 356 Šebjanič. 350. 489. 1468. 368. franciscus 773 Samardžić. 1116. 215. 1181–1185. Antonio 1120. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. 543. elaine 1136 Ribar. 617. 228. 1373. 548. 516. 1190. Odo. 1153–1158 Sigaut. 1162. 424. 519. 219–221. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 1103. 266 Ruess. 1365. 374. 380. 331. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 438. 576. 1187–1189. 505. 521. 1167. 1231. 468. 815 Steécz György 400. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 0 Senić.445. elza 882 S. 439. 38 Simsik Joannes 872. 1405. 343. 1166 Šlibar. 1366. 1117. José Maria 1278 Santucci. 233. 342. 226. Gellért P. 421. v. 376 Scultéty ede 303. 603 Rudnyánszky A. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 261. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 1165. 1411. 1198. 27. Lazar 1016. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 1431. 445. 1171. 1262. 229. zs. 1101. 427. 1137. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 520. 504. 1498. 1111–1113. 661. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 344 Sprugeon. 1148–1151. 548 Stantić. 346. 1201. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 637. e. 1365 Roger. 340. 1122. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. Paul 1258 Rózsa József 330. 1296. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 1465. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 1265. Dale 1136. Rhoton. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1186. 1339. H. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 397. 685 Rhoton. 21. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 682. 1200. 22. 1200. 1163. 1527 Sokol. 1176. Rózsa Kálmán és neje 488. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 448 Schlör Alajos 40. 295 Stampfel Károly 289. 1330. 17. 1339. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 1257 Sipos Margit 1263. 1223. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 32. 1330. 455. 910 Sing. 348. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 1193. viola 1306 Sanchez Silva. 1193.

1368–1371. 463. 213. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 1539. 352. 1316 Szabó Ödön 18. 1080 Szántó Konrád 1381. 1500. 344. 290–292. 1101. 1491. 1425. 290. 1053. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 514. 513. 365. 652 Szombathy Sándor 134. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 1105. 1412. 288. 1148. 1142. 482. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 462. 422. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 496 Szendy Lajos 428. 701. 1104. 192. 1106. 630. 902 Szadavill J. 663 Szabó ferenc 224. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 565. 257. 938. 681. 308. 231. 1111–1113. 629. 327. 533. 366. 1316. 1524. 180. 168. 497. 148. 913 Szalay József 250. 451. 174. 494. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 1131. 175. 607. 322. 1538. 1057 Szabados Sándor 553. 497. 176. 381. 395. 413. 720. 1424. 1098. 382– 391. 1122. 608. 475. 741. 251. 1382. 292. 361. 574. 485. 523. 912. 1084. 1091. 1414. 433. 183. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 230. 210. 796 Takács Ilona 1337.Šubert. 1143. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 1138. 483. 432. 639. 353. 1403 Szép ferencz 19. 163. 523. 1051. 1060. 252. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 206. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 367. 1073–1075. 1279 Šušljić. 1470. 619. 262. 1496. 222. 314. 277. 652 Szungyi László 1216. 392. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 297 . 289. 355. 576. 194–198. 1137. 189. 193. 205. 412. 1053. 266. 291. 990. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 1056. 1375–1380. 1416. 1529. 277. 567. 1521. 1439–1441. 1083. 450. 1117. 524. 1199. 171. 320. 484. 620. 1443–1445. 460. 212. 1335. 188. 275 Szabó zoltán 771. 461. 1102. 1034. 202. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 362–364. 307. 251. 213. 568. 231. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 893. 349. 575. 265. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 184. 1099. 1215. 577–597. 1268 Tesnek. 1515–1518. 343. 1513. 449. 1016 Szabó Judit 1490. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 335. Pierre P. 498. 237. 566 Szalma Sándor 949. 568. 301 Thivollier. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 1116. 1082.

1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 110.1149–1152. 1442 298 . 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. Morris 1261. 28. 104. 119. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 1154. 1532 venden. L. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 957 völgyi Lajos 488. 1295. 1189. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. 605. 1141. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 109. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. franco 1120. 1158. 1247 vilain. 1155. 1167. 1162. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. 609. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 123. 132. 1313. 1294. 615. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 122. Ivan 1325 Toigo. 1163. 1326. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. 1188. 2 valdiporro. 707 Tóth zsuzsanna. 499 vincze Károly 702 vinovska. 1237 Török József 1283–1291. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 1200. Tadej = Tádé atya 1216. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. f. 354. 1186. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1336. Alberto 1245. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 126. 1324. 52. 138 Trevisan. Angela M. 1320. Darija 1524 vujković. 434. 535 vecci. 1340. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 61. 1522 Tower. 1309. 1217. 487. Pietro da 1018 valihora A. 1317–1319. 1187. franjo 982 vukovári Panna 1430. 1385 venetianer Lajos 397. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 118. 1446. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 515. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. 1476. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 625. vilmos 987 Török Jenő. George e. 92 Todorović. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1273. 714 vandeman. 396. 741 Tomić.

1262 Wátz Oszkár 769.Waldmann György 502 Watson. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 1147. Albert 368. 861. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. David 1201. 982. 952. Matthias (=Mátyás) 970. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 850. K. Dragutin 1043 Wrigth. 819. 975. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 1096. elen Gould 423. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 953. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 1058. M. Ljubomir 1119 zrakić. 289. 849. 1062. 829. 845. 489 Weiss Ker. 844. 326. 1001. 1246 Wolf. 1035. Chris 1296 zatskó Alajos 760. 1050. 516 Weiss fr. 862. Đuro 1504 zvekanović. 788 ziegler András 845. 1034. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 979. 869 Weibel. Berta 1477 Weiss A.

232–235. 836. 734. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 563. 996. 1015. 690. 469. 203. 1221. 231. 621. 942. 224. 266. 1195. 238. 608. 875. 940. 1342–1345. 294. 1035. 430. 1246. 353. 320. 346. 201. 497. 897. 314. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 817. 1242. 541. 932. 929.és nyomdahely Ada 316. 524. 934. 917. 652 eszék 635. 197. 322. 277. 466 300 . 422. 617. 308. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 911. 225. 420. 468. 335. 982. 477. 1168. 325. 317. 505. 306. 491. 1562 Apatin 496. 724. 664. 455. 498. 261. 378. 809. 324. 513. 406. 771. 1051. 1118. 504. 483. 762. 215. 311. 255–258. 1034. 289. 1057. 977. 567. 1061. 254. 354. 435. 735. 264. 1426. 676. 1368–1371. 661. 392. 520. 712. 479. 1092. 209. 568. 711. 233. 865. 1066. 549. 953. 488. 415. 662. 928. 1305. 716. 655. 1138. 1040. 575. 720. 647. 451. 260. 630. 1071. 1037. 605 Bajmok 857. 1573 Baja 189. 1103. 252. 1060. 250. 1305. 440. 1510 Debrecen 85. 561. 1180. 694. 463. 686. 339. 926. 1416. 297. 1064. 352. 1053. 1271. 701. 1293. 290–292. 462. 484. 918. 1341. 959. 571. 692. 639. 681. 912. 251. 493. 1168. 310. 606. 939. 195. 218. 515 Doroszló 1049. 637. 623. 853. 1292 fehértemplom 646. 194. 523. 576. 296. 1009. 519. 976. 459. 188. 365. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 1095 eger 171.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1349 Buda 62. 820. 427. 1087. 737. 1294. 172 Békés 609 Beočin 1248. 1554 Bécs 153. 255. 1209. 1147. 1556. 423. 196. 257. 1325. 521. 1195. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 643. 1396. 485. 263. 391. 226. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 1306. 644. 764. 600. 947. 1045. 1385 Bezdán 818. 421. 449. 1261. 1062. 831. 1336. 1340. 307. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 183. 1076. 658. 603. 1018 esztergom 140. 693. 812. 366. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 700. 631. 1207. 444–447. 362. 699. 288. 286. 207. 432. 319. 757. 602. 429. 1083. 285. 1146. 717. 235. 227. 501. 1577. 1008. 708. 901. 439. 214. 1248. 948. 284. 175. 464. 410. 236. 913 Bački Jarak 1065. 840. 877. 548. 620. 532. 433. 1387. 1441 Čakovec 1088. 480. 870. 63 Budapest 173. 208. 1221. 438. 363. 712. 675. 1210. 756. 217.

1297. Ljubljana 1100. 654. 346. 828. 592. 920. 468. 372. 206. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 406. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 29. 418. 205. 1482. 408. 375. 332. 282. 1109. 1102. 852. 338. 1144. 850. 1107. 152. 355. 580. 1111– 1113. 75–79. 868. 1105. 47. 1421. 642. 782. 542. 1142. 584. 504. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 39–41. 165. 84. 281. 1262. 23. 680. 1052. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 1094. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 344. 505. 1091. 186. 1364. 1269. 750. 125. 52. 777. 142. 803. 1083. 548. 1101. 598. 1174. 795. 1417–1419. 145.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 148. 1094. 1214. 368. 1481. 589. 104. 18. 337. 1187. 914. 829. 326. 780. 489. 1143. 1403. 1009. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 1153. 583. 295. 844. 358. 511. 315. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 778. 861. 476 Našice 1072. 555. 679. 1064 Sarajevo 1268 301 . 826. 328. 586. 1412. 518. 759. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 1244. 127. 421. 1121. 1065. 259. 769. 176. 428. 516. 709 Pest 6. 1117. 164. 454. 1448. 1483. 671. 1201. 781. 255. 869 Kecskemét 162. 92. 597. 369. 590. 132. 1247. 6 Prága 121. 343. 377. 941. 1440. 198. 184. 785 Kranj 1075. 1048. 596. 172. 134. 1440. 557. 130. 730. 1507. 796. 204. 1186. 641. 118. 108–110. 527. 138. 1439. 1137. 798. 414. 44. 593. 651. 359. 851. 1402. 685. 1154–1157. 28. 819. 847. 1162. 591. 373. 122. 86. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 1428. 469. 407. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 502. 1375–1380. 123. 83. 1499 Samobor 997. 445. 61. 412. 439. 1148. 455. 1106. 1116. 1158 Kula 262. 1167. 656. 239. 1084. 579. 1124. 696. 438. 260. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 1150–1152. 1066. 1188–1190. 1149. 333. 1082. 297. 1095. 1120. 554. 503. 1383. 776. 405. 374. 612. 317. 827 Murska Sobota 1026. 345. 1139. 1123. 347. 296. 543. 1084. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 129. 434. 1008. 298. 1390. 1138. 569. 815. 458. 1115. 1081. 212. 794. 564. 872. 380. 910. 1163. 279. 566. 845. 128. 528. 357. 426. 768. 137. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 825. 588. 126. 427. 1439. 119. 141. 849. 1173. 809. 738. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 33. 456. 806. 1104. 862. 682. 1024. 1122.

1161. 178. 1072–1074. 1202. 657. 811. 147. 992. 797. 943. 526. 160. 678. 139. 1301–1304. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 540. 424. 1166. 895. 180. 46. 1215. 1272–1274. 766. 1014. 601. 202. 653. 210. 891. 930. 1546. 191–193. 899. 990. 866. 871. 1326–1340. 961. 772. 769. 739. 137. 1522. 229. 989. 879. 1119. 985. 1057. 536. 1200. 717. 1556. 1033. 1283–1296. 771. 736. 614. 742–744. 786. 397. 970. 448. 268. 1076. 822. 1270. 1226–1231. 856. 1307–1324. 1233–1240. 1116. 1165. 1016. 537. 1519. 318. 885–890. 906– 908. 90. 1232. 873. 867. 361. 952. 43. 1059. 1572. 841. 1032. 1055. 1300. 1021. 962. 87. 1060. 737. 864. 1054. 663. 981. 213. 618. 813. 409. 417. 450. 595. 1224. 674. 1063. 1449. 1423. 1583 Temesvár 88. 25–27. 1336. 163. 559. 267. 745. 199. 65. 382–390. 703–706. 877. 749. 758. 1573. 698. 69. 348. 80–82. 479. 944– 946. 1053. 1280. 1019. 1271. 1029. 509. 93–96. 791. 367. 1340. 371. 731–733. 780. 293. 146. 622. 793. 998. 628. 859. 1279. 64. 1020. 275. 660. 863. 302 . 302. 854. 329. 1579 Szeged 1–5. 222. 174. 629. 170. 937. 474. 1122. 922. 112. 607. 839. 619. 1051. 553. 482. 265. 958. 351. 916. 510. 144. 34–38. 159. 394. 979. 1006. 534. 539. 114–117. 719. 938. 304. 574. 626. 763. 1038. 638. 912. 779. 1446. 969. 1297. 627. 697. 1105. 830. 973–975. 215. 689. 1468. 636. 230. 1162–1164. 726. 577. 1023. 494. 913 Temerin 957. 821. 30–32. 517. 1078. 936. 1166. 814. 746–748. 1223. 400. 158. 1578. 799–801. 111. 327. 933. 168. 1407. 7–17. 632–634. 1119. 525. 582. 1349. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 611. 761. 342. 161. 808. 416. 460. 187. 42. 788–790. 1093. 667– 669. 1281. 1091. 1001–1007. 1169–1172. 1454. 1036. 613. 1050. 1120. 1027. 915. 1123. 640. 802. 578. 150. 68. 843. 1067–1069. 832–835. 478. 1130. 1147. 531. 1086–1088. 303. 154–156. 1241. 900. 552. 911. 240. 97. 902. 767. 1276–1278. 499. 807. 514. 120. 461. 471. 610. 1222. 725. 1167. 716. 330. 585. 896. 645. 783. 949. 1025. 792. 718. 301. 805. 581. 200. 881. 550. 1396. 105. 784. 1030. 395. 1196. 1102. 280. 167. 1437. 393. 1086. 547. 587. 1063. 133. 530. 765. 1299. 978. 604. 300. 538. 1559. 972. 1049. 715. 876. 219. 666. 1315. 321. 904. 842. 20–22. 89. 1129. 1103–1114. 823. 964–968. 1203–1208. 1070. 1387. 710. 963. 1175–1194. 919. 565. 1456. 625. 136. 287. 624. 999. 131. 909. 837. 381. 91. 551. 1079. 121. 1216–1220. 971. 950. 870. 1373. 857. 149. 500. 903. 48–60. 753–755. 356. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 1210–1213. 546. 349. 827. 1037. 845. 274. 1096–1101. 185. 413. 1117. 533. 1298. 453. 1298. 751. 399. 898. 1275. 404. 1242–1247. 1013. 98–101. 688. 892. 721–723. 691. 594. 988. 1201. 411. 1537. 935.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 560. 237. 1085. 874. 806. 982. 773–775. 677. 475. 727–729. 1061. 1282. 884. 182. 1139–1160. 817. 993. 472. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 364. 1068. 960. 1090. 994. 804. 1140. 340. 1077. 1198. 221. 812. 810. 106. 1125–1137. 760. 921. 838. 824–826. 883. 1249–1267. 695. 124. 71–74. 816. 1022. 1028. 331. 220. 403. 846. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 770. 1562. 665. 1031. 1080. 1000. 1017. 997. 848. 659. 181.

1165. 1111– 1114. 481. 1027. 1101. 1122. 1574. 1116. 1220. 1099. 984. 1511– 1521. 535. 1070. 616. 1269. 425. 1054. 419. 1098. 545. 1207. 1272. 1041–1044. 269. 1575 zenta = Senta 113. 862. 787. 1558. 987. 1455. 1389. 1056. 1469–1477. 1276. 1107. 1386. 1565. 1016. 1431–1448. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1424–1448. 507. 1045 303 . 401. 1117. 925 veszprém 672. 1076. 991. 1423. 615. 599. 1032. 506. 1109. 1560. 1571. 398. 1246. 1039. 1137. 924.1342–1348. 253. 943. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 1549–1552. 1182–1193. 1523–1536. 869. 1084. 1086. 1198. 1557. 1047. 649. 1500–1509. 1390. 1408–1422. 1002–1007. 1125. 1268. 819. 467. 858. 1120. 360. 1040. 986. 1574–1577. 1570. 276. 1210. 436. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1100. 1563–1566. 1555. 1281. 1052. 980. 1088. 1294. 228. 1569. 687. 1011. 1350–1354. 437. 1034. 1080. 889. 1201. 1254. 529. 457. 828. zombor 190. 1387. 179. 376. 1233. 852. 1457–1467. 868. 1131. Új-verbász 970. 1392–1406. 1566. 1569. 1177. 1010. 452. 223. 1256. 1104. 673 vukovár 713 zagreb 894. 558. 1538–1545. 470. 490. 648. 441. 741. 1028. 1223. 508. 1243. 1141–1143. 544. 1561. 1280. 492. 1147–1152. 1046. 572. 861. 1106. 1075. 473. 1484–1499. 1357–1384. 465. 995. 1478– 1480. 1547. 522. 379. 1172. 402.

.

. . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . A bibliográfia elé . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006-ban .yu www. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly.yu A kiadásért felel Bordás Győző.agape.Csáky S.hu e-mail: agape@eunet.yu e-mail: forumkk@eunet.forumliber. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.co. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.

„Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. Novi Sad 016 : 2 (497. – Mutatók – Irodalom.SR-ID 214945031 . Piroska. ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1.113) ”1815/2000” CSÁKY. Kókai Sándor. – Újvidék : forum : Agapé. Kókai. – 303 p. . Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. 2006 (Novi Sad : verzal).CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. 24 cm Példányszám: 300. Piroska S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful