Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. amelyek használatban voltak vidékünkön. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. izraelita. dramatizált jeleneteket).A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. állami szintre emelték az ateizmust. századtól egészen 2000-ig. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). hanem mindazokat. református. A szerző származása alapján. csak a rendszerváltás után. ezért csak a magyar. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. novellákat. baptista stb. adventista. amelyről évekkel ezelőtt nem illett.). illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. A téma évtizedekig tabunak számított. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. Az aktuális politikai. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. elsősorban a monografikus 7 . felekezeti hovatartozás nélkül. vallási életének a megismeréséhez. nem volt tanácsos szót ejteni. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. a vallási közösségeket. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. ismereteink alapján a 19. közel két évszázad anyagát. amely nem értékelte a kereszténységet. intézményeiket és általában az egyház szerepét. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt.

Mégis reméljük. A rendszó általában a szerző. 4. akkor a cím alapján történt a besorolás. A kezdetek: 1815–1866. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. forum. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. olykor magánkiadványokról. 3. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. és esetenként aprónyomtatványokat. 8 . láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). 5. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. Nincsenek pontos kimutatások. hogy nem állami kiadványokról van szó. Ateista korszak: 1945–1989. brosúrák). A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. szerkesztő vagy a fordító. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. Tekintve. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. Szólnunk kell a nehézségekről is. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Az utalások nem kaptak tételszámot. egyik névről a másikra utaltunk. A mutatók tételszámra utalnak. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. A feldolgozás. 2. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. 1973) anyagát. hanem felekezetiekről. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. hogy a 19. azzal. A behasonlítást könyvtárak. nyilvántartások a kiadványokról. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. egyházi személyek és felekezetek segítségével.

mint IX. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. – 335 p. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki.1. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. – Szabadka. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. Néhány szerző. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. Már azért sem. 1988. csakúgy. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. 2. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. 1 9 . Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. folyóiratban közölt írása. mint farkas Bertalan. Pius pápa Szabadkán. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. furdek Kelemen. Balogh György 1867-ben. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. Jellemző erre a korszakra. vagy más jellegű művét. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. Néhány ima. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. említésre méltó azonban. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. drámai költeményének. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. Dubecz Tamás. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete.és énekeskönyv. füzet : 1764–1869. farkas Bertalan. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. amelyet Szép ferenc magyarított. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. – Szabadka. [1848].

így a mi vidékünkön is. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. katekizmusok. 3 p. 19 cm  Sz. – Palánka : Kristofek és Blázek. – 30. különlenyomatban is megjelent. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. de megemlíthetjük az adai r. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. 1905. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. litániák. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. kilencedek szövege. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. . ezért kerültek be a bibliográfiába. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. amit kiadványai is tükröznek. – 611. 12 p. főleg a naptárokon keresztül. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. keresztúti ájtatosság.. Kálmán farkas. Szegfű Sándor. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. kath. említést kell róluk tenni. kis bibliák. Kiss Károly. 3. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. és megoldani a liturgikus szertartásokat. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. egyházközösség alapszabályait. Imakönyvek. Bierbrunner Gusztáv. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. Szulik József. – Budapest : Aigner Lajos. (1887). habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. Szentkláray Jenő és mások műveit. Az évkönyvek nem nagy számúak. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. : ill.

Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. – Beograd : Službeni list fNRJ. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. Könyvnyomdája. főképpen pedig az olvasók. és terjesztheti azokat. – (zbirka zakona fNRJ . hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. 1945. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. – 64 p. ekkor még nem államosított nyomdában készült. 14 cm] 6 11 .” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. A marxista világnézet. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. 1953. a két világháború között működő. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. A kis formátumú. . csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. br.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. Bár a törvény lehetővé tette. ezért jellemezzük összevonva.4. 23 p. – fordította: CSP.112) 7 Uo 3. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. olyannyira. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. – Sztáribecsej : Szubakov I. szakasz. Nem hivatalos.

A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. 1956]. egyben ima. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. stb. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. bővített tartalommal jelentek meg. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. vegyes tartalma is bizonyítja. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. 1971-ben pedig átdolgozott. Bibliai leckék [1953]. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. változása 1963-ban következett be. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. amely több kiadást is megért. szertartáskönyv. Adventi énekek [1953. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. ez tette szükségessé új misekönyvek. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. mintegy magyarázatot keresve arra. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. 1961-ben újra nyomták változatlanul. amikor címet változtatva. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. kiskatekizmus a Biblia elemeivel.és énekeskönyv. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. egyének jóvoltából. olykor többet is. mégiscsak magánszorgalomból. A különböző felekezetek. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. erről tanúskodik az a tény. mű jelent meg. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. egy hittankönyv volt. 1969-ben: A mise rendje stb. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. legfüggetlenebb. identitásuk egyik alkotóelemét. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években.) 12 . átdolgozásukra 1978-ban került sor. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok.

Helyette. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. kiderül abból is. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. 1983). amelyről mindenképpen szólnunk kell. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. Szent Rita. 1982. műbőr kötésben. Szent ágnes. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. jó minőségű papíron. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. az evangéliumokat és egyes szentek életét. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. az apostolok életét. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. 1991). leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. A másik kiadvány. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. bérmentve.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. különböző formában való megjelentetését. ezt bizonyítja. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. Korszerűsödés ez. Kapisztrán Szent János.tak ki egy új 128 oldalas ima. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. 1973. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. A lerövidített szöveg. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. Kiadását 1973-ban kezdték meg. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. és az ötvenes évek elején jelent meg. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. mint például János. Szent Klára. Kis formátumú (9. árpádházi Szent Margit. 1975. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. árpádházi Szent erzsébet. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. csupán tényként közöltük az elmondottakat.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. vagy mellette bibliai kifestők. A Képes Biblia nagyon népszerű volt.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. Szent vince. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. Padovai Szent Antal. árpádházi Szent Imre. 1986.

s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. főleg verseskötetek. kiadók együttműködése teljesebb. Szent-Gály Kata stb. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. a forumnak stb. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). Példaként említjük meg. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet.. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. Teológiai Zsebkönyvek. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. Szépirodalmi próbálkozásokkal. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. könyvjelzők. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. illetve Református Képes Naptár). A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. mint például: Példaképed – Védőszented. Református Évkönyv. mégis megállapíthatjuk. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. Az Életszentség Nagymesterei stb. vagy csak sokszorosítva. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. Lukáts Márta. egyházközségek jelentették meg leginkább. szentképek és hasonlók. Hitvédelmi Füzetek. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. versei.). 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). (Imák a bárkából. belső használatra készültek. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. a Cnesának stb. Nem tervezett. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. színvonalasabban jelenhettek meg.mára. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. hogy sorozatokat készítsenek. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. aforizmák. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). 1995-ben indult stb. 14 . Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. meg az Adventi Hírnök. sokoldalúbb. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését.

Itt most nem vettük őket számba. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. – 381 p. húsvéti játékok. színes illusztrációkkal is. – Szeged : Betli BT. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. vázlatos illusztrációkkal. – Budapest : Betli BT. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. próza (regényes életrajzok. aranyozott. 1996. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. főleg karácsonyi. Jól tipografáltak. / Rajsli Ilona. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. amelyekben nyelvtörténeti. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat.. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt.. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. . amelyek egyházi vonatkozásúak is. ezek között is a történeti jellegű. didaktikus színjátékok. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. . Délvidéki nyelvemlékeink I. grafikailag egyszerű megoldással. történeti értekezések). majd a nyolcvanas évek óta igényes. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. életrajzok (szentek. . A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. 1994. – 127 p. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. – 266 p. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű..A hangzós anyag hangszalagokból áll. 10 1. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). színjátékok (betlehemesek. liturgikus énekek. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. elbeszélések.). eleinte csak fekete-fehér vonalas. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . a teológiai műveké. XvI. A kiadványok gyakran illusztráltak. századi szépprózánkat. vallásos énekek. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. Passió). vallástörténetek. később fényképillusztrációkkal.. A számítógépes nyomdai megformálás. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. – Szeged : Betli BT. a szokásdrámákra. alkalmi ünnepekre adták ki őket. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny.. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. Rajsli Ilona könyveiről van szó.

hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. ez volt az indíték. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. elmondhatjuk. Cs. P. helytörténeti. mind formai szempontból. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. tehát kultúránk szerves részét képezik. irodalmi. mint az előző években. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. hogy abban az időintervallumban. Összegezni kellett őket. S. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. azt bizonyítja-e. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. hogy elgondolkodjunk a jelenségen.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. az 1990 utáni korszak. Szeretnénk hinni. A megállapítás azonban csak féligazság. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. 16 . Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. hogy azok a hit jelenlétét.

Budapest Nemzeti Könyvtár. 1995. Szerk. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. 1990. Nemzeti Könyvtár. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. forum. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941.. Újvidék.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. Szabadka Püspöki Könyvtár. szám Dr. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. forum Könyvkiadó. Petar Rogulja.. Újvidék Dr. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. 2000 egyetemi Könyvtár. 1–2.: mr. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994.1988 Dr. Csáky S. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. 1835–1940. I–Xv. Budapest ferences Könyvtár. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. Csáky S. Létünk. zágráb. Csáky S. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. Újvidék.

Szabadka Történelmi Levéltár. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Smederevo városi Könyvtár. Belgrád Srpska bibliografija. zenta 18 . I. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. Belgrád. (Szerb Bibliográfia.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. Újvidék Somogyi Könyvtár. füzet. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. Pancsova városi Könyvtár. II. Szabadka. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Szabadka városi Múzeum. Becse városi Múzeum. Kalocsa városi Könyvtár. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III.

priv. Három kötetben jelent meg. Petrik 1819 4. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. Kir. SzB-14 19 . – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. – Szegeden : Ny. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. – Szegeden : Nyomtatt. 1818. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. élő nyelvel mondott. – Második könyv. 278 p. M 3. 1815. – 474 p.BIBLIOGRáfIA 1815 1. – Harmadik könyv. – első könyv. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. 1818. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. – 24 p. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. Grünn Orbán betűivel. – Szegeden. – IX. gyüjtögetett. Grünn Orbán betűivel. 1819. Adatai hiányosak. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. Petrik 1818 2. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. és jeles alkalmatosságokra készített.

Sz. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. fURDeK Kelemen Beszéd. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. – 6 p. eszt. Sz. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. . midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. 1832. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. SzB-15 1832 6. 1819. 4º SzB-32 8. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. kir.5. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. . a’ cs. [1835] – 8 p. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. kegyelmes urunk tiszteletére. néhai koronás fejedelmünk. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. a kalocsai fő. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . – 16 p. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. mellyet Mária Theresia szab. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. SK 9. [1835]. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. 25 cm SzB-33. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. . – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. – 11 p. ferencz rendén lévő áldozó pap. farkas Bertalan. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. eszt.

1835. esztendőben.N. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. kir.. 1836. 1837. 2 cm Költemény OSZK. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. – 8 p. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. és első oskola királyi oktatója. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. . Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. SzB-37 14. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. SzB-34 10. – 16 p. [1836] Szinnyei 12. 4° Petrik. [1835]. évet is! Petrik. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. – 7 p. eszt. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. midőn Szabadka szab. 4° Lásd az 1841. – Szeged. – 7 p. kir. és ujantan választott Sz. György hava 19. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. ezen néven ötödik apost. város’ kebelében díszlő Monostor21 . ferencz rendén lévő áldozó pap. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. SzB-35 1836 11. melyet Maria Theresia sz. – Szabadkán 1835. városban füzött 1836. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N.. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. . / farkas Bertalan. SzB-36 1837 13. – Pesten : Trattner-Károly bet. 23 cm BMS. k. esztend.. [1836].

– 19 p. [1837]. . [1837]. Ns. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. 22 cm SzB-38. Petrik 16.. 1837. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. – 11 p. fűz. [1837]. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel.. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. SzB-41 17. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. .-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. 22 cm SK. Petrik 18. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. ferdinánd császárnak. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. 8° SzB-43. ferenczi áldozó Pap. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. 8° SzB-39. esztend. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 48 p. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. – 7 p..ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. – 6 p. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. és a’ helybeli hatodik Oskola R. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. [1837]. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. 8° SzB-42. évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel.. SK 15. . Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. ugyan azon Rendű áldozó pap. hódul Simonfalvay Gellért.. 1837. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. esz. Petrik 19. September 22 . évben a törvényes szemlét tartaná. Tanítója Szent György Hava: 1837. – 7 p.

kir. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. A’ bajai tűzkárosultak se23 . 6-ik Osk. oskola r. meghatalm. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. SzB-45 1839 22. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. Rend. városban. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. mellyel főt. . oskola r. ’s helybéli 5. Kézzel írott ajánlás: „T. SK 1840 23. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 14 p. 24 cm OSZK. könyvnyomtató betűivel. Kir. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. tanitótól. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. a midőn Szabadka szab. – 10 p. 8° SzB-44. [1838]. tanító által.. Szent ferenczi áldozópap. buzgó indulattal zeng. . [1839]. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. – 6 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. ferencz megye másszori fő elnökének. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. OSZK 20. Petrik 1838 21. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. [1837]. vörösmarthy Mihál Urnak”.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. TOLDI László Lant. ’s helybeli 5. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. évben.

SzB-49 1841 28. Beimel József betűivel. SzB-48 27. Szinnyei 24 . CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. – 23 p. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. – [4] p. áldozó pap. k. 22-kén 1840 feladná. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. 1840. – Pesten : esztergami K. – Szegeden : Nyomt. 21 cm OSZK. Oskola r. [1840]. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. Grünn János’ betűivel. Sz. . ferenczi áldozó pap. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. – Pest : Trattner. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. Sz. – Szegeden : Nyomt. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. Grünn János’ betűivel. . – Szegeden : Nyomt. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. és fő Tisztelendő Girk György. ’s helybeli 5. Sz. – [7] p. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak.gedelmezésére. [1840]. 136. – XX. . – 8 p. Szinnyei 2. 1841. városban készitett farkas Bertalan. . SzB-47 26. [1840]. 23 cm OSZK 24. Petrik. – 1840. 1840 évben. 21 cm OSZK. 1 p. ferenz R. 22 cm OSZK. Tanitó által. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. Grünn János’ betűivel. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19.

fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. 24 cm OSZK. Grünn János’ betűivel. – Pesten : Nyom. 23 cm OSZK 2 . – 23 p. . fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. SzB-52 32. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. Beimel Jósef’ betűivel. ferencz Rendi áldozó pap. Sz. nagyságos. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. kir. VKSz. – 7 p. – 7 p. György hava 19-kén 1841. 24 cm OSZK. [1841]. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. – 19 p. kir. évben Szabadkán.29. a’ győri kerületi iskolák’. . ferencz Rendi áldozó pap. 1842. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. [1841]. [1841]. . és a’ 6-ik Iskola’ Rend. Maria-Theresiopolis szab. – Szegeden : Nyomt. Beimel. SzB-50 30. a’ 6-ik Iskola r. . évben. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. Sz. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. Sz. [1841]. – Szegeden : Nyomt. udvari tanácsosnak. kiadás. – Szegeden : nyomt. febr. Grünn János’ betűivel. intézte Simonfalvay Gellért. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. 24 cm OSZK. – 2. – [8] p. cs. 20-án. évet OSZK. . 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. VKSz. Grünn János’ betűivel. Sz. SzB-51 31. ferenczi áldozó pap. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. SzB-53 1842 33. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító.

1842 évben. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. kir. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. VKSz. [1842]. tanítója. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. [1842]. és győri székes egyházi kanonoknak. SzB-57 37. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. pápóczi prépost. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. [1842]. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. évben. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. SzB-56 36. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. Mihály hava 8-kán 1842.34. midőn kegy. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. SzB-58 38. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. – 8 p. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. VKSz. SzB-61 26 . udvari tanácsosnak. . SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. 24 cm OSZK. Az iskolák. – 5 p. tanácsosnak’ s a’t. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. kir. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Sz. kir. – 8 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. SzB-55 35. évben. cs. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. midőn Szabadka sy. – 49 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 8 p. 1842. 24 cm VKSz. 1842. Maria-Theresiopolis szab. oskolának r. váltó feltörvényszéki ülnöknek. VKSz. cs. . . k.

CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. midőn 1843. Szinnyei 41. – Pest. Szinnyei 1844 45. – Szegeden : Grünn János betűivel. Különnyomat a Religióból. 17 cm OSZK XII Lit. VKSz. 80 p. 1843. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. – Szabadkán : Nyom. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. György hava 19-kén 1843. 1844. – 6 p. . eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. 764ij 27 . SzB-63 44. 1843. 24 cm OSZK. SzB-62 43. . – XvI. Szinnyei 42. Petrik 40. – 165 p. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. Sz. – 25 p. évben Szabadkán.1843 39. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Bittermann Károly betűivel. – Pest. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. . – 184 p. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. 1843. Sz. [Második kiadása 1848-ban. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. – Szegeden : Grünn János betűivel. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. [1843]. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Szinnyei. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. – Pest : eggenberger József és fia. [1843]. – Pesten : Heckenast Gusztáv. 1843.

.46. Szinnyei. Sz. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. SzB-69 51. SzB-65 1845 49. 1844. [1844]. Sz. – 8 p. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. . VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 17 cm OSZK. Szabadkán. Sz. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. – 8 p. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . – 4 p. Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. – 8 p. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. 22 cm OSZK. [1845]. és hatodik iskola’ rendes tanítója. BB-47. – Pest. – Szegeden : Grünn János betűivel. . Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. és imádságok az ifjúság’ számára. FARKAS Bertalan Beszéd. . VKSz. [1845]. 24 cm OSZK. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. midőn neve ünnepét szentelné. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. 26 cm OSZK. fARKAS Bertalan Beszéd. Ivánhava 24-kén 1845. RK 48.– 160 p. Szent György Hava 19-kén 1845. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. VKSz. SzB-68 0. ferencz rendi áldozó pap. őszutó 23kán 1844. VKSz. SzB-70 28 . midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. VKSz. SzB-64 47. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. (1844). mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. 1845.

. [1846]. Örömhang nagy méltóságú. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. h. ferencz urnak. . h.2. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. [1845]. SzB-78 56. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. OSZK. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. Komárom vármegye örökös főispánjának. szabadkai Sz. 1846 / [Ömledezte B. – 6 p.p. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. BB-48 53. – 8 p. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének.M. [1846]. .]. . SzB-71 1846 54. – 6 p.M. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. ferencz urnak. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. SzB-77 55. B. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. – 167 p. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. őszutó 23kán 1845. 15 cm Második kiadása 1853-ban. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel.p. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. méltóságos. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. fogaras-föld örökös urának. M. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. t. OSZK. midőn név ünnepét üldené. Róusi segédpap által. 28 cm OSZK. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. BUDAY Jenő emlény. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. 2 cm OSZK.

méltóságos. 1846. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. Istvan Rendének közép keresztese. – 6 p. tanácsosnak. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.kot bevégezné. SzB-84 60. VKSz. tanácsosnak ’sa’t. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. ’s a’t. [1846].722. Tek. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. Az iskolák. [1846]. – 7 p. Komárom vármegye örökös főispánja. kir. VKSz. . kir. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. Midőn Szabadka sz. k. . kalocsai fő. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. – 4 p. . 29 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. SzB-83 59. VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. Szent György Hava 19kén 1846. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. [1846]. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – 7 p. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. 1846. cs. midőn Szabadka szabad kir. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. a’ hétszemélyes tábla közbirája. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. fogaras föld’ örökös ura. . ferencz ő excellentiájának. – 7 p. SzB-82 58. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. Sz. . tan év utó felében társai nevében. cs. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. VKSz. [1846]. 1846. mély tisztelet. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. SzB-81 57.

JáMBOR Pál Balladák. bel. 52 p. OSZK 62. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. a’ kalocsai papnövendékek. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Titkos tanácsosnak. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. 19 cm OSZK 64. 52 p. Királyi belső titkos tanácsosnak. [Újabb kiadása 1848-ban. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. 1846. 1846. – 6 p. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. 1846. 1846 (Pest : Trattner). Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai.61. . a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. – 4 p. [1846]. – 4. Iv. 27 cm OSZK. ferencz urnak. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fogaras-föld örökösének. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. SzB-91 31 . – Pest : Magyar Mihály. SzB-90 66. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. kiadás. fogaras-föld örökösének. [1846]. . – 4 p. .] BB-50. – 124 p. Sz. BB-51 63. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. – 2. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. kir. 19 cm OSZK. . SzB-88 65. csász. Iv. kalocsai és bácsi érseknek. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). val. . Komárom vármegye örökös főispánjának. bölcsészet tanuló. 27 cm OSZK. 26 cm OSZK. – 4.

– 24 p. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. mellyel méltóságos. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. győri tudományos kerület fő kormányzója. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. – 6 p. kalocsai és bácsi érseknek. rómi szent atya házi főbbpapja. Incze. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. ferencz Bács. Szabadka város Kir. hittudomány’ tanár. Pius. 1846. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. n. kácsai Sz. ő csász. . . Péter. kir. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.67. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. és azon megye táb. Remess Kázmér. és XIv. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. XII. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. SzB-74 32 . fő méltóságú. SzB-92 68. ferencz Szerzet zárda-egyházában. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. XI. SzABÓ Ödön emlény. 26 cm OSZK. – 7 p. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. – 7 p. Kelemen. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. 1846. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. Benedek. SzB-98 70. [1846]. [1846]. Magyar Tud. – H. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Sixtus. a’ Nagy bőjtön át. SzB-95 69. 29 cm OSZK. XII. Incze. kir. nagyságos. és Pál apostolok’ apátja. ő cs. Midőn sz. . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. XIII. . v. birája. felszentelt caesaropoli püspök kir. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. Társaság levelező tagjának. 18 cm OSZK. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. tanácsos.

25 cm OSZK. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére.] BB-54. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. – 8 p. kir. [Kiadása 1846-ban is. Bács. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. SzB-104 73. . [1847]. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. [1847]. mellyet nagytiszteletű. kir. BUDAY Jenő Hálaszózat. Szinnyei. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. – Szabadkán. Nyomatott Bittermann Károl betűivel.1583. . tanítványi hódolat-. 21 cm OSZK. PeRTICS József Hálaszózat. – Pest : emich Gusztáv biz. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben.OSZK ORC. 1847. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. – 48 p. . Könyvnyomó által. SzB-103 72. midőn Szabadka sz. szabadkai Kir. SzB-106 74.dz.1847 71. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. Cs. – 20 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. JáMBOR Pál Balladák. 21 cm VKSz. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. . SzB-109. 1848. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. – 6 p. 21 cm OSZK. [1847]. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75.. Kir. – 11 p. Petrik 33 . és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. Mihál Hava 16kán 1847 évben.

– Pest : Landerer-Heckneast. – [6]. 22 cm OSZK. 18 cm OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. 18 cm OSZK. – 4. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. – 87 p. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. . Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. 1848. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. – XvI. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József.76. BB-58 80. BB-56 78. . JáMBOR Pál Hattyúdalok. [1848]. PKSZ. SzB-121 34 . KOváTS József Kell-e. 21 cm VKSz. 283 p. BB-57 79. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. SzB-115 81. 1848. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez.] OSZK. – 48 p. [első kiadása 1843-ban. SzB-120 82. Szabadka Sz. 335. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. 110 p. . 18´11 cm VKSz. . [4] p. 1848. – vI. JáMBOR Pál II. OSZK. – Pest : Heckneast. BB-55 77. – 64 p. 1848. 80 p. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. 1848. 1848.

fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. 1849. – 6 p. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. JáMBOR Pál [vers]. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. OSZK (204. könyvárusnál [1849]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.806). BB-63 86. – 16 p. Sz. – Pest : Magyar M. OSZK 84. fogaras föld’ örökös ura. szabadkai zárda’ főnöke. BB-1066 85. – 4 p. A kiadvány nem volt a helyén. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. SzB-143 35 . OSZK. / Jámbor Pál. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. – 16 p. . JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. István Rendének közép keresztese. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. – 4 p. 1849. 1849]. [1851]. Harmadik füzet. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. – [Debreczen. a’ hétszemélyes tábla közbirája. 16 cm OSZK. BB-64 1851 87. kalocsai fő. OSZK. – 3 füzet első füzet. VKSz. Második füzet. Komárom’ vármegye örökös főispánja. Mihál Hava 30-kán 1851. leírása a katalóguscédula alapján. – Pesten : Magyar M. A’ szabadkai ferencziektől. – 16 p. . – [Pest] : Landerer.

– Szegeden : Grünn János nyomdájából. kir. Szinnyei III. 24 cm OSZK 1853 91. 21 cm Pius. . örökösöknél. 1852. kalocsai kanonok és plébános.. SzB-150 92. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. OSZK. SzB-146 90. . OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. 1852. – 2. csanádi megyés püspöknek. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. IX. 1853. 21 cm VKSz. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. 1852. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. – 167 p. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal.. olcsó kiadás. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. 15 cm első kiadása 1845-ben. 1852. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. . BB-66 36 . kalocsai s bácsi érsek. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök.1852 88. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján.. apostolische. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. 29 p. [1853]. – [2]. 152. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. – 7 p. cs. Iván hava 15. – 49 p. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban.

M 94. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. Schlőr Alajos. Százezer üdvözlégy. SzB-161 97. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel.842. . I. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. [13] p. – [8].és fölszentelt papok számára a sz. BPÚ-1490. VKSz. III. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. 1855. . II. – 3 kötet. 519. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. SzB-160. 1854. – [8] p. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 .1854 93.és kőnyomda. . A négy evangelisták összhangzása szerint. mélt. Kútnak Asszonya. . az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. BMS M III 5455. Második kötet. evangelium egész tartalma fölött. 25 cm. SzB-156 95. Búcsút veszek tőled szép liliom. 18 cm VKSz. 21 cm OSZK 822. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. 24 cm első kötet. a gräczi növendék-papság lelki atyja . Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. hittudor. Üdvözlégy Mária Sz. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. – Dr. – [8] p.. 632. Imádság. és a n. 1854. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. M 1855 96. [6] p. [1] p. Harmadik kötet: XvII. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. III–vII. 556. 18´11 cm SzB-154. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. 1855. 1854. [5] p. – 530. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. – 7. – XvI. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. 88 p. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából.329. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. – Szabadkán : [Bittermann Károly].

. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. SzB-171 1859 102. HALOTTI ÉNeKeK. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. ’s a’ t. Szinnyei 1860 103. . 19 cm VKSz. BeNDe József egyházi beszédek. Harmadik. elmegyek a sírba. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. – 8 p. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Második. 1856. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. – 1859. kalocsai czimz. A Kisdedeknél. .1856 98. 1856. 18´11 cm SzB-169 101. Harmadik. – [8] p. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. I. Sötét. 22 cm OSZK 38 . Sötét gyászos boltba. – [8] p. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. SzB-167 99. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. II. III. elmegyek a sírba. . Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. 1860. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. kir. ’s a’ t. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. Negyedik. tőled oh kegyes Szűz. Kanonok. Iv. 1856. . vége van már mindennek ’s a’ t. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. melyek Bende József. Imádság a’ szent Háromsághoz. Második. – 23 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1856. 18 cm VKSz. első. SzB-168 100. v. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 18 cm VKSz. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. – [8] p. első. Ötödik.

7. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. – 160 p. 1861. 31. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. Szinnyei. 30.104. . Országunknak véd asszonya. – Pest. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. BB-74 109. – 2 kötet . – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 17 cm VKSz. 38 cm REÚ 105. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. Oh te méltóságos. VKSz. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. 1861. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. 1860. Üdvözlégy világ reménye stb. – 61–79 p. 1861. Mária édes annyának. 2. 1860. 2. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. 39 cm REÚ 111. . egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. 1. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. . 1861. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 4. BB-73 108. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál.. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. 176 p. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. 5. SzB-191 107. hitv. boldogságos Szűz Mária stb. – 8 p. 3. 18 cm első kötet. PáDUAI Sz. – 14 p. – vI. oh te alázatos stb. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Oblath Leo tulajdona. – 37–59 p. 1. 923. 3. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. évi II-dik Jegyzőkönyv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. dicséretet zengje39 . Pesten 1861. hitv. 1861. 1-ső napjain a dunamelléki helv. – 17–36 p. SzB-186 1861 106. OSZK 262. [JeGYzőKÖNYv] 1861. s novemb. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. . SzB-192. Második kötet. octob. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). 17 cm VKSz. 39 cm REÚ 110.

Oh te rettenetes keserű halál s a t. 23. Bittermann K. – Szabadka : [Bittermann Károlynál].. 21 cm VKSz. 1862. cs. SzB-197 115. SzB-194 1862 112. szab. 1862. Második: Keresztények sírjatok s a t. 1861. . Szombat első napjára stb. Szomoru a halál az embereknek.. Magasztalja az én lelkem stb. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. . – 6 p. első. BB-79 118. . SzB-200. Purgatórium tüzében. MK. . – [4] p. 3. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 27 p. – 189 p. egek ékessége. Negyedik: Éltem’ szine. 1862. annak. eGYHázI ÉNeKeK róm. 22. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 5. Atya Isten szolgálója stb. 1860–1875 114. . – Szabadkán. Második. 1862. 40 cm RKEÚ 40 . 1862 (Nyom. Harmadik: Máriát dicsérni. iskolás gyerm. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. 4. – Szabadka : Bittermann Károlynál. földnek dicsősége. 21.tek. Jertek ide asszonyok stb. 17 cm VKSz. – 60 p. – [8] p. hivek jöjjetek s a t. – zenta Börner fr. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. világ’ kincse s a t. . HALOTTAS ÉNeKeK. ISTeNeS ÉNeKeK. SzB-196 113. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. 1862. 17 cm VKSz. 2. SzB-198 116. Harmadik. 17 cm VKSz. Adjon Isten jó éjszakát. könyvnyomó). 1862. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. . Kath. első: Jézus szenvedéséről s a t. 20. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 4. 17 cm VKSz. 16 cm SK. hitv. Haszn. – 8 p. k. SzB-199 117. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv.

– 31 p. p. . Nyomdájában). 3. 1864ben.) pedig 1864-ben. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. JáMBOR Pál Hiador költői művei. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 8 p. BB-82 41 . 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. s Junius 1. 29. SzB-205. . 40 cm RKEÚ 124. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. 223 p. / irta Jámbor Pál. . 30. hitv. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. Az első két ív (1032 p. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. hitv.119. 1863. 19 cm I. M 122. 15 cm VKSz. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. VKSz. SzB-206 1864 125. Május 28.) 1863-ban jelent meg. – Pest : Kiadja Ráth Mór. SzB-204 121. – 27 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. hitv. egyházkerület Pesten 1863. kir. – 64 p. kötet. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. 40 cm RKEÚ 123. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2. – 2 kötet . 1863. kötet. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. . . 1863). II. 29. OSZK. 1862. a második két ív (33–64. akad. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. 30. Nyomdásznál. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. 40 cm RKEÚ 1863 120. – 42 p. 1863. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 356 p. 17 cm SK. . – 296 p. – Szabadkán. – Iv. – Iv.

BB-85 128. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Martina : Legenda / Szulik József. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. – 50 p. BB-89.126. . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. – Kalocsa : Malatin és H. Petrik. Szinnyei 131. – 8 p. 40 cm RKEÚ 127. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. kath. – 9 p. SzULIK József Szűz Szt. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1865. .. 15. 40 cm RKEÚ 133. 12. egyházkerület Pesten 1864. SzULIK József Arany ABC. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 17. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. 16. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . Szinnyei 130. BB-90 132. – 2. – 40 p. – Pest. 26. 25. 1865. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. – Pest. . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. Szinnyei. – 8 p. 17 cm VKSz. hitv. hitv. BB-86 1865 129. BB-88. kiadás. 23. . LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. – 8 p.. 1865. – 9 p. ny. 1864. – Kalocsa : Malatin és H. 1864. 1864. SzB-211 134. Szinnyei. 32´23 cm OSZK. 24. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. 1865. Május 21. 1865.

. 31. 1865. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. – vII. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. . 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. . – [4] p. . . 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. OSZK 135. 28. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . plébánián. évi November 1-én az u. – XII. 24 cm T: Kővágó György. – 8 p. 40 cm RKEÚ 139. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. kir. BB-91 138.. – Szabadkán : kiadva több honleány által. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. – (Hiador Költői Művei . II. 1866. 1 p. zentai sírkertben tartottak. 1866). . 382. OSZK 1866 136.. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. A szerző rövid életrajzával és arcképével. Mukits ernő szövege VKSz. s fűzve. 240 p. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. 15 cm. Dr. 1866. kötet) VKSz. (4). 1865. SzB-216 137. SzB-217. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. kath. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 29. 17 cm VKSz.. hitv. 30. Nyomdájukban). SzB-220 43 ... s junius 1-ső 2. n. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál.. – 269 p. – 47 p. . – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. kemény kötésben aranyozás nélkül.. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f.” Második kiadása 1882-ben.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz.

– Szabadkán : Kovács Pál. 29. alesperes bácsi plébános. esperes úrnak. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. 22. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. .1867 140. – [H. 1868. – 37 p. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. 1867.n. BALOGH György A bácsi r. 20. 21. 40 cm RKEÚ 146. hitv. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. hitv. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. 40 cm RKEÚ 143. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. 1867. hitv. – 9 p. k. egyházkerület Pesten. – 42 p. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. – 21 p. . 30. .]. : k. 37´23 cm A feketehegyen. egyházkerület Pesten. 40 cm RKEÚ 142.n. 1868. SzB-228 44 . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. – 43 p. . SzB-225 145. – [4] p. 34 cm TLSz. [1867]. 1867. . . – 11 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 1867dik évi október 28. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2 cm OSZK 141. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. . 17 cm VKSz.

Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. . 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál).147. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. 17 cm VKSz. – Kolozsvárott : Stein János Muz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 24 cm OSZK 154. 19 cm TLSz. – 110. egyl. – Pest : kiadja Ráth Mór. 1868 (Pest : emich G. 40 cm RKEÚ 153. – 8 p. 1869. Papp Miklós. 144 p. egyházkerület Pesten. – 14 p. MáRIA ÉNeKe.). BMS.18 cm OSZK. . A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. Két rész egy kötetben. SzB-244 151. 1869. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. SzB-235 150. – 20 p. – 181 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – [1] p. SzB-248 45 . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. p. 17 cm VKSz. . Könyvárus bizománya. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 1869. – 46 p. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. . SzB-229 148. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869. – Kiadja K. . 1868. 1869. . – [4]. . 2. hitv. BB-100 1869 149. 35 cm VMSz. BB-102 152. – Pest : a szerző sajátja.

-nál. 1869. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 21 cm. – Püspöki körlevelek. – 176. – (Csajághy S. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől .-nál). 3. BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. – 182. 29 cm SzVK (xerox). CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. 1870. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál.és Bolgárországba utazók számára. [2] p.-nál. . és a kath. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei.TLSZ 1870 157. – Ó-Orsova. . – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. 20 cm OSZK 158. 22 cm PKZR 161. – XvI. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 81. 1869. Csiky Gergely. fordította Hetesy viktor. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. reform. SzB-251 156. – 8 p. kötete) OSZK 160. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. e munka jövedelme 46 . 19´12 cm M 159. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. . 17 cm VKSz. 154 p. vegyes Művei . – II. . II p. Csiky Gergely. 1870 (Nyomtatott Diemer K. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. – Temesvár : kiadta dr. – 8 p.-nál). : Nyomtatott Handl József-nél). .155. n. . . 1870 (Nyomtatott Diemer K. Csiky Gergely. 22 cm OSZK 162. segédlelkész. 1870 (H. – Temesvár : kiadta dr. 1870. – 355 p. 3 p.

1870. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. 1872. 22 cm OSZK 163. OSZK 1872 167. esperességi közgyűlésnek. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. – Kalocsa. – Uj verbász. 1871. – 12 p. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. Szinnyei 1871 164. BB-108 165. felügyelő úr nagyt.a pesti prot. RK 47 . 2° SB-32224. . hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek.. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. BB-109 166. 1870. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. 16 cm SZB2-9 168. 24 cm OSZK. Az utánnyomás tiltatik. ev. 1871. varga Pál költségén. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. – 164 p. – 32 p. – 724. [19]. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. árvaház javára fordíttatik. rég. . . SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. – Temesvár.” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél).: ill. hitv. ... – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. Szinnyei. . – 16 p. Tört. után fonyó Pál. [1871]. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. melyen mélt. 26 cm OSZK. 52 p. Kubinyi úr ágoston esp. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel.

kötet: Színművek : Költeményei : Poli.1873 169. – 16 p. czikkek : fővárosi személyek. – 91 p. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). Megjelent a M. BB-129 48 . 1872. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. I. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. 1873. MK. 1873. 1873. Szinnyei 170. – 87 p. – 91 p. fISCHeR ferencz A kath. – Budapest : Aigner Lajos. SzULIK József A Kat. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. 1873. Ismertetve Szulik József által. BB-126 172. BB-127 173. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. – 1. 1873. 34 cm OSZK 175. kötet: Újabb költemények. Szinnyei. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. – Nagybecskerek. 1876–1885 171. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . Társulati főtitkár. – Szabadka : a szerző. – eger. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. Szinnyei. – 196 és 194 p. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. 1873. kiadás. II. . Petrik.

29 cm OSZK 182. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. 1874. REÚ 181. – Kalocsa : Malatin és H. 1875. – 24 p. . – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. 1874. .1875. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. – 24 p.1860–1875. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter.Bácsi e. – Szabadka. füzet. 1873.. – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. SzB-2–27 49 . 1874. SB-763. – 34 p. – 14 p. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. 2´17 cm SB-764. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. jegyző. BB-132 179. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 21 cm TLSz.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. .m. OSZK 178. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. – 16 p. OSZK. Szinnyei. – zenta. MK. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. – 105 p. Szinnyei 1875 180. 1875.176.

megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. SZB2–28 1876 186. BB-147 187. – 320. 1875. 1875. Sion. 1877. 32 cm OSZK 184. BB-148 188. BB-142. – 2. – Budapest: Nyomtatta váradi T. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. Szinnyei 185. 1875. – 24 p. évi április 25. [Buschmann f. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. 1876. 1876. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. 1876. betűivel].megye Baján 1877.183. . – 28 p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. e. – Pest : Uj M. . először 1862-ben jelent meg. Szinnyei. kiadás. . – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – Szabadka. OSZK 0 . – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. JáMBOR Pál egyházi beszédek. SB-765. . – 26 p. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. 18 cm VKSz. OSZK 1877 189. után francziából Szulik József. Kir. – 904 p. SB-766. [1] p. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. e. – Kalocsa.

SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. . SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. szept. Természettudományi Társulat titkára. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. KUHN Lajos A Nap munkája. 1877. – 2. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. Szentkláray Jenő. Szinnyei. – Budapest : Aigner L. főgimn. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. 1877. 22 cm OSZK. – 71 p. 36. – 16 p. – 179 p.. – 88 p. Három népszerű felolvasás / írta dr. – (Magyar Könyvesház . – Temesvár. . 1877. 1877. BB-159 51 . 3016. – 48 p. 194. 1877. Pallasz L. Z 191. 1877. A tiszta jövedelmet a Délm. OSZK 192. 25 cm OSZK 193. BB-160 195. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – Budapest : Lauffer v. 1877. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. bizománya. javított kiadás. – eger : Szolcsányi Gy. . SzULIK József A Kath. BB-158 196.190. KB ZVK K 398. tanár s a Délm. R. Természetrajzi Múzeumnak adományozták..) Szinnyei. – 97 p. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből.

1878.) / ford. évi Május 15. – 25. – 307 p. – 3. 20 cm PKSZ. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. 26´19 cm SB-767. polgári. Szinnyei 202.[gyház] Megye Mohácson 1878. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 1878. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. – Budapest. A második kiadás 1882-ben. – Budapest. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. OSZK. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878.m. Szinnyei. Z2 201.. BB-161 198. – 23 p. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. és magyarázta Klein Gyula. e. jegyző. . 1878. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. tört. – Budapest. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. 1878. 1877. OSZK 200. Kiadta Szabó Péter e.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 2 p. Haudek ágoston József. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. 156 p. REÚ 203. 1 térkép . Szinnyei 2 . SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. . 1877. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. OSZK. 1878. BB-152 1878 199.197.

[JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 1878. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . Bittermann Károly cs. 1878. 1879. esztergom.204. BB-173 206. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. népiskolák I.– 189 p. bizománya. kiadás. iskolai használatra / Szulik József. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. népiskolák I. . BB-167 205. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. e.[gyház] Megye Újvidéken 1879. A munka 3. OSZK. 1878. OSZK. SZB2–45 210. osztályában. Buzárovits G. polgári. – 20 p. kiadás. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. tanítók. szab. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. – Baján : A szerző sajátja. BB-182 209. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. Könyvnyomó). szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. – 100 p. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. osztályában. BB-180 208. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. – 2. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán .és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. évi april 17. BL. növendékpapok. BB-174 1879 207. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. 1879. kiadása 1889-ben jelent meg. – 160 p. – 295 p. – 295 p . Petrik. k. kath.

SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. 25 cm OSZK 214. egyházközség alapszabályai. – Xv. jegyző. Szentkláray Jenő. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. REÚ 211.]. 23 cm M 213. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. első kötet. Kath. 4 térkép . Szinnyei. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában.. 8° fedőlapcím SB-57058. . Az Ó-KANIzSAI Róm. – 28. – 26 p. . 1879. OSZK. [1].m. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. NEKBg 212. – 2. [2] p. 1880 (Szabadka :) – 743. 16 cm PKSZ 54 . 520 p. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál.adta Szabó Péter e. n. 1879. 24´17 cm SB-768. után francziából Szulik József. 1879. Szentkláray Jenő. 1879. kiadás.. 52 p. – Budapest. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. Pálnál. – 28 p. [1879. BB-189 1880 215. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer.

– 1880. Nagy Sándor : Tört. – 96 p. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. 1885-ben. 3. – 1883. – 104 p.. Hugó victor. – 1882. Rajzok. 3 felv. Mesék. Horác 2.. – 91 p. – 1880. – Szeged : k. A koszorú : Tört. – 1882. 5 felv. – 71 p. Budapest : Tettey és tsa biz. Uti tárczák. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. 20. – 64 p. 5 felv. 19. 3 felv. A törvénytelen vér : Tört. Autron. – 1882. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. A párbaj : Szinmű. – 1882. epigrammák. 25. – Budapest. n. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. epigrammák. – 1882. 27 füzet. – 96 p. fülöp : Tört. [1880]. A rózsakor. 1. Uti emlékek. Országgyűlési és tanügyi beszédek.  . – 1880. Hugó victor. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. JáMBOR Pál Hiador művei. 24. – 159 p. 1880–1883. 26. 18.216. 18. – 1882. 1881-ben. 23. virgil. Szinnyei 218. Horác ódáinak harmadik könyve. – 224 p. Coppée. – 77 p. Clovis Hugues. Ovid. – 208 p. Románczok és költői beszélyek 15–16. – 96 p. júl. Páris hajdan és most 12. 1880. – 1881. 4. 1887-ben. Költemények. 11. 5 felv. – 1882. 1900-ban. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. – Szabadka . Számkivetésben : 1851–1861. egy költő : Tragoedia. 17. Beszélyek. Drámai tanulmányok. – 80 p. virgil Aeneisének 2. 1903-ban és 1905-ben. Catull. Halotti beszéd 8. 7. tragoedia. 2. Ó és új világ : II. Az ő emlékezete 9–10. 1892-ben. Nagy Lajos özvegye : Tört. virgil pásztor-énekei.. Ó és uj világ. Szinnyei 217. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Jellemrajzok. Balladák 14. Cicero beszédei. 21. 5 felv. rész. Horácz. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. dráma. – 96 p. könyve. vígjáték. – 22 p. éneke. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. tragoedia. – 95 p. 5 felv. Mirian 13. – 1882. – 1882. 5–6. tragoedie. 22. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. 1899-ben. – 1881. – 1882. 1 térképpel . – 78 p. Az örökség : vigjáték 1 felv. – 1883.

II. – 1893. Könyvnyomdájában. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. . REÚ 223. KB zombori vK 26. 1880.27. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. futár. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. . lapból. kötet. SZB2–58 221. 1 felv. . 1880. 25. Összesített leírás Petrik. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. A kastély : vigj.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . – 91 p. – 92 p. A kitört ablak : vigj. – 96 p. 24´16 cm SB-769.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. 1880. A szinművészet mámora : vígj. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. jegyző. hó (91–92. 392 p. – 30 p. 1880. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál).m. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. 1 felv. 20 cm I. – 64 p. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. – 8. kötet. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). 440 p. . 26 cm T. – 4 kötet. – Budapest : kiadja a szerző. 6 . – 30 p. e. Nov. . Paganini : Regény I. 1880. 1880. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. – 6. és II. Springer. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. Napoleon bukásától III. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. rész (19–91). MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. Kiadta Szabó Péter e. 2 felv. z MK. 15 cm SZB2–59 222. OSZK.) SzabVK. – zombor : Nyomatott Bittermann N. BB-194 219.

fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. 4 p. – 458 p. p. BB-210 227. (Oratio in Catilinam. SZB2–68 230. SB-15397 229.[gyház] Megye zomborban 1881. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. . OSZK 1881 225. 1881. 21 cm OSZK. 1881. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. BB-209 226. és vI. – 36 p. könyvnyomdájából). fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. – 70 p. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. .III. 1 térképpel . földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. vI. – 480. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 32 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. kötet. – 22 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – Baján : A szerző sajátja. Petrik. Második kiadása 1898-ban.19 cm OSZK. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . PKSZ. kalocsa-főmegyei áldozár. – Baján : a szerző tulajdona.. [1881]. népiskolák III. kath. . oszt. kötet. – Baja : Szerző. – 457. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. Iv. 15 cm BB-213. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. BB-211-Petrik 228. – 2. 1881. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. első vádbeszéd Catilina ellen. e.. OSZK. 1) / Hiador (Jámbor Pál).

Szabó Péter e. kiadás. Tanítóegylet” sajátja. SzULIK József A Kath. – 3. 24´16 cm SB-770. Szinnyei 58 . országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. 21 cm OSZK.. (1) p. : Érsek-Lyceumi ny. biz. BB-223. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. OSZK. . osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. [8] p. kiadás. bíz. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. 1882. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. – 20 p. – 1. n. – 3. bíz. . Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. BB-221 233. jegyz. fONYÓ Pál Az I. REÚ 231. esztergom. Buzárovits G. Szinnyei 1882 232. 1882. – eger : Szolcsányi Gy. Kath. 18 cm PKSZ 235. 33 cm OSZK. könyvnyomdájából). – Baján : A szerző sajátja. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. Tanító-egyesület” volt képviselője. – 32 p. kath. – 43. ismertetve Szulik József által. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. – 456 p. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm.m. javított kiadás. – 88 p. 1881 (H. népiskolák második osztálya számára. 1882. népiskolák II.). fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. kath. – Baja : Szüts és tsa. 1881. Petrik. PKSZ. . – Baján : A „Bajavidéki Kath. . – 456. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. BB-215. BB-222 234. – Baján : a szerző sajátja. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. Budapest.

Klein Gyula. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. . 24´16 cm SB-771. és a szerző. – 45 p. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. szigetvári főrabbi. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából.m. OSZK 239. 240. – 2. 1882. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. tanácsbiró. . hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. – 4. 22 cm TLSz 250.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. 1882. Hajnal István e. . – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai .) RKEÚ 59 . felolvasta Szalay József.236. – vIII. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. nagybecskereki lelkipásztor. 22 cm első kiadása 1865-ben. – 33 p. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. OSZK 240. . HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. 18 cm. jegyző. – Budapest. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. [4] p. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. 26 cm II. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.m. kath. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. I. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. REÚ 238. – 12 p. 1882. 1882. . 74 p. 1882. kiadás. Szinnyei 237. OSZK. 1882. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12.

– 4. Szinnyei. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. osztálya. – 2. 1882 (Lyceumi ny. 1883. biz . biz.251. BB-235. – 4. BB-234 256. 26. kiadás. tanügybarátok. – 32 p.. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. kiadás. BB-227 253. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. – 270 p. esztergom. biz. 1882 KB ZVK 296. A szerző tulajdona. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. – 4.. OSZK. Buzárovits G. Budapest : Szt. – Budapest. biz. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. Szolcsányi Gyula bizománya. 1883 . – 48 p. 1882. István-társ. int. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. 21 cm OSZK. bőv. bizománya. Petrik. BB-236 60 .). esztergom . kiadás – Budapest : Szűts és tsa. és vI. oszt. 1883. 31 p. – Budapest : Hunyadi M. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. OSZK 257. – Kalocsa : Wajdits N. . úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel.és iparos iskolák használatára.. Buzárovits G. nyomdája. Z1 1883 254. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. kiadás.-István társ. Szt. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. úgyszintén a polgári. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 1883.. – 214 p. BB-233 255. – 112 p. – eger : Szolcsányi Gy. Petrik. BB-228 252.. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. biz. és vI.

bíz. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. 1883. – 14 p. vagy általános rész. BB-238. Klein Gyula szigetvári főrabbi. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. OSZK.1883. Kiadta Szabó Péter e. tanítók s nevelők. Budapest. – 82 p. 18 cm OSZK 61 . – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. REÚ 263. – 125. 1883. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. 1883. Szinnyei.258. RK 260. 1883. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – Kalocsa : Szerző. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. – XII. Különnyomat a Magyar Koronából. – 54 p. 1883-iki augusztus 18-án..[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve.m. – 19 p. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. 25´16 cm SB-772. BB-239 261. . 356 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Petrik. lelkészek. BB-237 259. III p. e. . – Kalocsa : Malatin. . fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. könyvnyomdájából). lelkész. 1883. 15 cm OSZK 262. . – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). 1883. hitelemzők. 21 cm OSZK 264. jegyző. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. esztergom : Buzárovits G.

BB-253 62 . –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. M. VKSz. kiadás. – 263 p. BB-247 267. 199 p. templomban 1883.265. – XIII. Petrik 266. – Budapest : Rudnyánszky A. Szabadka-belvárosi segédlelkész. 1884. OSZK 271.. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. SZB2-112 1884 268. 25 cm OSZK. Szinnyei a 3. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. könyvnyomdája. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. 1883. – 3. kiadást 1884-re teszi. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 1883. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József.. . 1884. . 1 p. 1884. – vIII. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. és II. – 10 p. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. 1884. 155. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. kath. M 270. 12-én. BB-251. – Kalocsa : Malatin Antal. 1883. – 159 p. – 26 p. – 4. OSZK. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. 29 p. Srpska bibliografija 269. György és Szt. – Újvidéken : Pajevics A. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. kath. aug. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath.

SzULIK József A Kath. hó 13. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor.és Kőnyomdája. BB-252 273. 25 cm OSzK 247. – 34 p. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. 400 p. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. kiadása 1886-ban. 15 cm 2. javított kiadás. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. OSZK. – 4. 1884. – Győr. .288 KB Zombori VK 886. . BB-258 63 . tanár. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. e. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája. – 88 p. – eger : Szolcsányi Gy. 179 277. – 223 p. 1884. Petrik 275. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. 23´15 cm REÚ 276.323. 1884.. Szinnyei 274.1(945. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. jegyző. évi aug. 1884. 1884. – 1 térkép. kiadása 1897-ben.272. ismertetve Szulik József által. bíz. Szinnyei.m. – 56 p. .11)-8. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. 3. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. 1884.

úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. – Szabadkán : K. – vIII. – v. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). e. hitelemzők. Krécsi György tulajdona. . fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. : ill. hitelemzők. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 1885. kalocsai kanonok-plébános. 229 p. 19 cm OSZK. [1885] (Szabadkán : Dr. ALAPSzABáLYAI az izrael. özvegyénél. kath. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. kiadás]. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. 744 p. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. n. 356. tanítók s nevelők. Sz. Kirchengesang-vereines in Werschetz. lelkészek. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. . – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). Az utánnyomás tiltatik. – 24 p. 252 p. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. VVK 279. – XII. 1885. 21 cm OSZK 282. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. SZB2-133 281. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – [2. BB-259 és 260 280.1885 278. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. SB-448. . – XII. – 3. Jakabról czímzett heremi apát. kiadás. – Kalocsa. BB-262 64 . [1885]. . tanítók s nevelők. 1885. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. OSZK. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor.

23´16 cm REÚ. 23 cm OSZK 284. Szinnyei 288. – 125 p. – Az angol eredetinek 3. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Második kötet. – 4. jegyző. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. – Budapest : Benkő Gy. egyházmegye. e. – 15 p. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. kiadás. 1885.h. m. Könyvkereskedő. 1885. Ref. 1885. Budapest : Szüts és tsa biz. april 15-16 napjain M. . elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. – Pozsony . Jojkits Mladen könyvnyomdája. kötet. – 32 p.283. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. MK. – 38 p. – Győr. Harmadik kötete 1886-ban. Szinnyei. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. 1885 (Wigand f. füzet OSZK 6 . 21 cm Magyar Helikon . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – vIII. – 2 kötet első kötet. 112 p... Kath. kir. (1885). westministeri érsek. 1885. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. – Budapest : Kókai L. BB-263 287.. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. 1 térkép . Szentkláray Jenő. 1885. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H.m. 57. – Újvidék : Dr. udvari és akad. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Szinnyei 285. 1885. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – BácsTopolya . 1876–1885 289. ede bibornok. és II. . nyomdája Pozsonyban). ny. – 2..K. kiadás. Petrik 286. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. – 103 p. kiadása utáni fordítás. – 46 p.

magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. OSZK 296. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. . BB-264 292. a pacséri ev. egyháztanács). BB-266 291. – 41 p. H. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából).) Szinnyei. Reform. –14 p. . Budapest : szerző sajátja és kiadása.) Szinnyei. 1886. BB-265 1886 293. (2) p. – 46. – eger : Szolcsányi Gy. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. 1886. 3... – 5. – eger : Szolcsányi Gy. 2. 30. Gyülekezetben / Barsi Miklós. 1885. p. jan. – 30 p. és vI. – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. 23 cm OSZK. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. BB-261 66 . – (István bácsi könyvesháza. 4.290. – 163 p. Pacsér története. gazdasági. 1886. – (István bácsi könyvesháza. 1885. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. 23 cm VKSz. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. . ref. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. 1885. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. – Budapest : (Pacséri ev. helyrajzi. SZB2-143 294..) Szinnyei. kiadás – Kalocsa . osztálya. . adorjáni plébános. – (István bácsi könyvesháza. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. – 62 p. – 57 p.-tól . – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. – eger : Szolcsányi Gy. 295. 1. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József.

– Újvidéken : fuchs ág. és v. 1886. Könyvnyomdája. kiadása 1897-ben. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. 1886. OSZK. n. [1886]. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. 1885). e. 2 p. egyházmegye. fő-jegyző. – 125. OSZK 67 . kiadás. 1886–1900 301. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. 1886 (Budapest : Tettey biz. v8° SB-32225.. BB-271 298. MK. 1. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. REÚ 303. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – Szabadka : Székely Simon. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. ev. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. – 5. osztálya. – 41 p. OSZK. K. 22 cm OSZK. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. BB-272 299. melyen Scultéty ede. Ref. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. 1886. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Szabadka . – 31 p.m.. 1886. 21´15 cm SB-773. – Kalocsa. 3. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. Petrik 300. – 30+[2] p.297. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. .). – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. 1886. esperességi közgyűlésnek. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. – 222 p. és 6. felügyelő és Belohorszky Gábor. BB-273 302. év Május hó 5. hitv. kiadása 1884-ben. – 2. könyvnyomdájában. – 24 p.

Akadémia. szám) OSZK 308. OSZK. Tud. – Kopácson k. ev. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. 1886. 22 cm M 305.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. evang.. VKSz. lelkész. n. XII. reform. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. 1886. a Jász. – 52 p. tagja. – 31 p. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. 1886. ev. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. X. KeRNÚCH K. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. h. – 304 p.304. ref. Könyvnyomdája).. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). – Utánnyomás tiltatik. kötet . január 11-én tartott ülésén). . gyorssajtóján). – 49 p. . osztályának 1886. Akadémia Történelmi Bizottsága. Adolf sándorfalvi ágost. társ. 19´12 cm M 68 . – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . lelkész és esp. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. Szerző tulajdona. főjegyző. hitv. 2 tábla . esperesség monográphiája. . SB-47759 306. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. 1886. hitv. Szentkláray Jenő l. . ADOLf A bánáti ágost. 1886. Akadémia l. Szentkláray Jenő a M. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. – Budapest. – Budapest : Kiadja a M. 23 cm OSZK 309. 23 cm. – 433 p. Tud. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. ev. Szinnyei 307.

1887. – 48 p.1887 310. Petrik. – Kalocsa. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. Kálmán farkas. BIeRBRUNNeR. BB-277 316. 1887. BB-278 315. osztálya. SZB2–165 69 . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. Kiss Károly. 12 p. . – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. kiadás.) OSZK. 1887. kiadás. – 5. A szerző sajátja. – 6. 20 cm (ára 20 kr. Gusztáv Luther Márton édes anyja. – vIII. – Budapest : Aigner Lajos. Szinnyei. – Adán : Berger Testvérek. tanító Adán . 197 p. egyház megalakulása alkalmával mondattak. 1887. – Budapest : Szüts és Társa. és v. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. BIeRBRUNNeR. VKSz. (1887. 23 cm OSZK 314. térképpel.). és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). – 30 p. fONYÓ Pál Új elemi káté. – 611. 1887. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. 1887. – Nagy-Kikinda. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. Szinnyei 313. feKeTe Gyula Beszédek és imák. . Szinnyei 312. melyek a nagy-kikindai ref. Szinnyei 311. Bierbrunner Gusztáv. – Budapest.

BB-279 323. Két füzet. kiadás. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. 23 cm REÚ. SZB2–168 321. 1887. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor.-cz.m. – 88 p. n. Könyvnyomdája. ismertetve Szulik József által. Az első két kötet 1885-ben.317. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – Újvidéken : fuchs ág. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Szinnyei szerint ez a 3. – eger. Szinnyei 322. (zwei Installatios-Reden). – Pécs : k. 1887. a harmadik 1886-ban jelent meg. – 54 p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1887. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. – 134.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . 1 p. 1887. Szinnyei 1888 324. – 5. OSZK. [1887]. fő-jegyző. Szinnyei 320. Ref. 1887. . KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. – SzékelyUdvarhely. 1887. . 44. kiadás. SB-774. Petrik 318. József A Kath. – Budapest.). 1887. e. – 55 p. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. (Budapest. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. Kókai Lajos. M 319. – Iv. törv. SzULIK. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). kötet. egyházmegye. 21 cm A szerző tulajdona. – Újvidék. Szinnyei.

– 13 p. 1888. egyházmegye.kis-oroszi plébános. IváNYI István Az evang. 1903. Ref. OSZK 71 . 1888 (Nyom. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. 1892. – Pozsony : Wigand f. 1894. 4. – 24 p. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. Szinnyei 326. 1888. kiadása Pozsony. SZB2–180 327. kiadása Pozsony. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. hitközségek fejlődése Szabadkán. kiadása Pozsony. . SZB2–181 328. Petrik 330. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. 22 cm SK. . K. 23´16 cm SB-775. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. [valószínűleg 1888]. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. 17 cm Különnyomat OSZK. 1888. Iványi Istvántól. westminsteri érsek. . – 29 p. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. egyházi főjegyző. – 8 p. és reform. 3. Márkus Sándornál). 19 cm OSZK 325. – Új magyar kiadás angol eredeti után. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. 1888. – Temesvár : Ramel és Reitzer. – Budapest. 23 cm 2. 1888. e. – 54 p. – Iv. REÚ 329. OSZK.m. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. (1) p. . 179.

1888.és jellemrajz / ford. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. BB-291 72 . . kiadása. – 3. első kiadása 1879-ben. kiadás. Leo pápa .331. Petrik. – Orsován : Nyomtatott Handl J. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. 1889. Könyvsajtóján. – esztergom : Szüts és Társa. – 2. [1888] 1. 1889. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. XIII. . 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. kiadása. népiskolák I. MAKRA Imre voltaire: Kor. – 2. Szeged. 204 p. 2. Magyarul kiadja Dr. – 416 p. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. OSZK 335. 1889. . kiadás. kötet . 2. BB-292 336. 1888. 1887. 1888. 20 cm OSZK. – 96 p. – Kalocsa : Malatin Antal. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. osztályában. – vIII. 1889. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. – 104 p. Szinnyei 332. – 27 p . Budapest. Szeged. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. OSZK 333. – Szerző tulajdona. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. Boromisza Tibor jankováczi plébános. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). – Szeged. kiadás.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

– 47 p. OSZK. 1892. javított kiadás. 22 cm EvKBp 378. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora .). miss. 1 térkép . H. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. 1892. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). kiadása 1894-ben 4.-M. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Pozsony : Stampfel Károly. – 179 p. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. 1892. . – Baján : Kiadta Hetesy victor e. 2. Mor. 3451 380. – 2. augusztus hó 16. főjegyzője. kiadása 1892. egyházmegye 1892. f. . kiadása 1888-ban. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. 24´17 cm SB-779. kiadása 1903-ban Petrik 79 . MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. 1. – 46 p. OSZK 377. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek.] kiadvány előszavában olvasható adatok. 1892. ebből kilencet jegyzünk. REÚ 379. 9-én Hetesy viktor ref.. .és Kőnyomdájából. OSZK XII. Kohlbrügge f.m. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. – zombor : Bittermann Károly Könyv.. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. lelkész. H. – 8 p.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889.ben 3. – 59 p. KOHLBRÜGGe. Ref. 1892. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. decz. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg.

Juvenalis. SZB2–246 382–390. II. . Juvenalis. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. URBáN. – 32 p. – 1892. kötet.381.) Szinnyei. Holzwarth f. – 1892. kötet.). . – vII.) I. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. – 131 p. – X. – Győr : Gross Gusztáv. 18 cm VKSZ. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. 659 p. – 1887. 571 p. 36. IX. 1887–1892 – 9 kötet . SZB2–256. és Társ. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. Iv. 1892. – vII. – 7. német-eleméri plébános. BB-338 392. – 1887. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. – 1888. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. 582 p. 602 p. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. kötet. – 1892. 1892. vII. OSZK. – 122. 637. 23 cm. vI. – vI. ára 50 kr. . – vIII. kötet. [1] p. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). – 1890. v. kötet. kötet. – (Történeti. Szinnyei. 1892. – Szabadka : A szerző kiadása. – v. – (egyetemes könyvtár . URBáN J. 534 p. kötet. I–IX kötet. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. – [8]p. – vI. 1–9. 1 p. 752 p. MK. – 1888. – 1889. III. VKSZ. OSZK 84. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. nép. – v.és földrajzi könyvtár . 1886–1900 394. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. BB-339 393.J. 653 p. kötet.830 80 . . kötet. vIII. 606 p. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. OSZK 391. J. – 108 p.

20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. plébános. – 12 p. . OSZK. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. – 10 p. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). szerb pátriárka. 1892. . – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. 23 cm OSZK 397. 265 p. . 1893. BRANKOvICS György Brankovics György. 1893. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. SZB2–258 1893 398. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. M 81 . Kolozsvár. – 65 p. 1892. Az igazság egy barátja MK. venetianer Lajos rabbi. – 32 p. 1886–1900. 19 cm SZVK – csonka példány 396. rész / Bereghy endre. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. 1892. Steécz György címzetes kanonok. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. 1892. április 18-án Dr. 8-r.395. – (8) p. zittl Róbert temerini plébános. – XXvI. 8-r. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). Srpska bibliografija 400. 23 cm ára 10 kr. Jud. . OSZK VII Phil. . – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. Dr. 377 399. [BeSzÉDeK] Az 1893. 1893. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. . – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. ügyes üzletember. 364ib . Sp.

és vI. hittanár. – 140. és vI. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. 1893. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. Hitoktatás” szerkesztője. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. és kir. Osztálya. – Pozsony . Petrik. – Újvidék : Nyom. könyvkereskedő.401. . [BeSzÉDeK] Az 1893. – 88 p. 2 p. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. – Pozsony. – (1)+X+141+(1) p. – 232. – 48. kiadás. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. BMS II 162.. – 48. BB-350 407. 1893 (Herger ágost bizom. – zombor : Bittermann Nándor könyv. SZB2–263 405. 18 cm VKSZ. 7 p. 1893. . Bittermann Nándor könyvnyomdájából. 1 t. SB-6088. 4 p. 23 cm OSZK. VKSz 403. 22´15 cm PKSZ 402. BB-350 406. kiadás. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. 1893. akad. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – zombor : Buday Gerő . 1893 (Pozsonyban : Stampfel. 22 cm OSZK-K.és kőnyomdája. osztálya.489 404. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. – 65 p. OSZK 82 . zombori állami főgymn. – 7. – 7. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. udvari és kir. a „Kath. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. úgyszintén a polgári. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. . ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. (2) p.).és iparos iskolák használatára. 1893. 1893. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny.. cs. RK. .

449 p. kötet vII. Szentkláray Jenő. OSZK. – Budapest.m. 1893. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály).408. 18 cm TLSz 412. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. – Tisza-Szent-Miklós.) I. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. ref. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. ill. főjegyző. . 4 t. – (Történeti Nép. . 453–840 p. 13 cm FKSZ. köt. REÚ 409. kötet XIII. 1893. . september 20-21. 1893. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893.. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. – 85 p. II. 1894. 8° SB-7571. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. VKP 83 . 1893. . Szinnyei 411. 56–57.-eleméri plébános. 1893. 1893. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. n. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.És földrajzi Könyvtár. – 2 kötet . 1. – 46 + [3] p. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. 1. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 243 p. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. – 29 p. évi április hó 5–11-én XIII. egyházmegye 1893. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 23´16 cm SB-780. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. SZB2–264 410. 23 cm OSZK 1894 414. OSZK 413. – 37 p. 23 cm. . Kiadói Nyomda N. Kikindán. .

– Budapest : Az Athenaeum r.415. évi értesítőjéből. Klein Gyula óbudai főrabbi. főjegyző. OSZK. – Pozsony . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. tanár. 24 cm OSZK 421. füzetéből. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. Ref. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. főgymnasium 1893/4. . – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. [2 t. 1894 84 . : Popovics testvérek könyvnyomdájából). 455 p. 1894. 25´16 cm SB-781. – 104 p. egyházmegye 1894. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. évf. . – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. április 2-án dr.222 417. . – 13 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. SB2-282 418. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. társulat könyvnyomdája. kel. kir. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). BMS. REÚ 420. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. 24 cm EvKBp 419. n. 1894. templomban Hetesy viktor ref. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. OSZK 416. . 1894. – vII.577. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. s az alsó-baranya-bácsi ref.] . szeptember 19-20. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. – 15 p. város közönsége.m. III. lelkész. 27 cm OSZK 220. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. 1894. 1894 (h. egyházmegye főjegyzője. 1894. kiadás. – [10] p.. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. . – 88 p. – 3. BMS III 155. vKSz. 1894.

. udvari könyvkereskedő kiadása. 1894. 4. Hitoktatás” alapítója. 179. 1903. 22 cm OSZK 85 .. – 160 p. (1) p. 1895. – Budapest : Hornyánszky. Szigeti 139. . . p. kiadása Pozsony. – 22´15 cm PKSZ 427. OSZK 422. 1895. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. – Pozsony . fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. köt. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. – Iv. a „Kath. Budapest : Stampfel Károly cs. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József.(Pozsonyban : Stampfel. 2. és kir. kiadása Pozsony.328 426. osztálya. kiadás. – 8-r MK. G. – 9. – 37 p. – 128 p. 1886–1900 425. – 31 p. 1888. 1894.és sírbeszédek : 2. – Szabadka : Ny. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. kiadása Temesvár. e. 1895. / Csáki István. változatlan kiadás. Schlesinger Sándor). BB-363 423. – zombor : Bittermann ny. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 23 cm 1. CSáKI István Gyász. 1892. 1895. – 5. WHITe. és v. 1895 424. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. – Budapest. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. 25 cm OSZK 263.

OSZK 634. v. 1895. rendelkezések. v. egyházmegye 1895.11–15). hozzászólások-. Trauer-Rede am Sorge des weil. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 20 cm OSZK 431. 29–33). . – 136 p. 1895. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. Szinnyei és Torontál VM. 1904. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 24 cm T. ref. – eger. 37–39). 1895. SzULIK József A kath. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. 24´16 cm SB-782. Budapest. 19-26). venetianer Lic. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. lelkész Cservenkán (p. Az Alsó Baranya-bácsi ev.103 429. lelkész feketehegyen (p. 1896. m. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. . határozatok. értekezések-. Pfaner (p.és emlékiratokban. Szinnyei. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. egyházi főjegyző. 432. ismertetve Szulik József által. augusztus 8. 1895. – 9. Theol.m. ref.428. 3–7).és újságczikkekben. kiadás. m. felhívások-. – Szekszárd. ref. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. – 39 p.: Ima néhai Korbai Károly e. – 88 p. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. m. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. intézkedések-. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. REÚ 430. Ref. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. – 93 p. nyilatkozatok-. v. ref. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. ref. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. . 1895. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. Jegyzőkönyv. levelek-. BB-382 86 . ref. OSZK. tanácsbiró felett / Irta. lelkész Pacséron (p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. Ua.

– zenta : zentai Hirlap kvny. és v. 23 cm OSZK. – 8. cs. p. könyvkereskedő). Hitoktatás” alapítója. a Katholikus Szemléből. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. 1896. akad. – 9. 21 cm OSZK 1896 435. B. – 25 cm Klny.433. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. . – 11. 23 cm OSZK 87 . Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. lelkész. OSZK-K 436. Szinnyei. és kir. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. ref. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. eMLÉK-LAPOK : A Bold. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. – 48 p. – Pozsony . kiadás. 8-r OSZK XII. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. BB-1060 439. BB-383 434. hist. 1895. 1896. akad. – 23 p. udvari és kir. – Pozsony . – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. Srpska bibliografija 438. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. cs. . 1895. és vI. osztálya. – 31 p. K. első kiadása 1868-ban. udvari és kir. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. és kir. – 11. – 44 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. . – Budapest : Athenaeum ny.242k 437. 1896. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. Hitoktatás” szerkesztője. feketehegyi ev. kiadás. . – 44 p. – eger. kiadás. Könyvkereskedő. 1896 (Pozsony : eder István). ref. osztálya. a „Kath. a „kath.

MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. – Budapest. M 445. – 150 p.Wigand ny. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.. – 76 p. – Kecskemét : Tóth ny. 1896. REÚ 442. 23 cm OSZK 446. 1896. 1896. (Pozsony ny. – Debreczen : A város könyvnyomdája. . – 2 kötet .m. – 52 p. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). 1896.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – 216.). 25 cm OSZK 443. Budapest : Stampfel . 123. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. javított kiadás. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. – (Népiratok . 4 p.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.) Szinnyei 88 . – 4. OSZK-K. Petrik 441. . OPITz. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. SLK. n. . a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. – Pozsony . egyházmegye 1896. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. szeptember 9-10-én M. 1896. – 66 p. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. . kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. egyházi főjegyző. 1896. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. 25´16 cm SB-783. 23 cm OSZK 444.. ref. 1896.440.

1896. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. a M. . . apát. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. – 21 p. szám) OSZK 450. 17.) OSZK 89 . – 11 p. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. . – 20 p. 26 cm OSZK 451.447. Tudom. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 1896. – 310. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . szept. 16. – 319 p. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. évi május hó 10-én elmondotta dr.) Szinnyei 448. a szerző arcképével . – (Az „árpád” páholy könyvtára . . SZB2–342 449. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. [2] p. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. Akadémia tagja. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. BB-399. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . 124.. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. 16 cm. 23 cm. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban.és kőnyomdájában). 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. 1896. M 1897 452. 1896. – 29 p. 18´14 cm VMB. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. OSZK 453. – Budapest. . OPITZ. 1897. 23 cm TLSZ. – (Népiratok . 1896. – Szegeden : A Páholy sajátja. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján.

. 1897. 1897. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. OSZK. 2. 2 t. és kir. A tennivalókról. 1897. Szinnyei 90 .m. egyházmegye 1897. kiadása 1884-ben.. kiadás. és v. – 11. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. REÚ 458. 1897. . 1.. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. A mi szocziális kérdésünk veleje. 24´16 cm SB-784. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. 1 tábla . . – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. kiadása 1886-ban.) / Írta: Jeszenszky Ignác. osztálya. . úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. Hitoktatás” alapítója.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. 22 cm OSZK 456. A munka. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. BB-406 457. 1897.. udvari könyvkereskedő kiadása. – 94 p. Népiratok 139. – 76 p. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. – Budapest. a „Kath. – 3. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. 31 cm OSZK 459. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – 30 p. OPITz Sándor Békesség az embereknek. egyházi főjegyző. Az 1848. – 31 p. OSZK.454. 23 cm OSZK 455. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. Stb. 1897. A kisbirtokos. Stampfel Károlyt jegyzi. kiadás. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. ref.és munkásosztály elzüllése. – 403 p.

SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. zombori apát-plébános. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. Magyar Irod. 12-én. PKSZ. Szinnyei. OSZK 816. 1897. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. Lex. . BB-414 1898 464. . 744.és erzsébetvárosi Társaskör. 212 p. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 1898.460. – 53 p. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból.József. ismertetve Szulik József által. 24 cm OSZK 461. 15-iki vívmányokban? . Szinnyei. – 10. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. csanádi székeskáptalani kanonok. – zenta : zentai Hírlap ny.916 465. – 24 p. – eger. 18 cm Srpska bibliografija . – Temesvár. 462. Tudom. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. . – eger. – 6. A M. . SzULIK József A Kath. 1897. kiadás. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr.. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. szept. 1897. Akadémia tagja. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. 1899. ugrai apát. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. Krécsi György tulajdona Szabadkán. OSZK 91 . [1898]. bővített kiadás. – 8 p. – 88 p. Az utánnyomás tiltatik. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. – 10. Máriáról cz. – I–v. 1897. BB-415 463.

Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – zombor : Oblát Károly ny. ev. udvari és kir. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. BB-1061 469. h. BB-425 470. – Pozsony . OSZK-K. Petrik 471. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. – Ujvidéken : fuchs e. könyvkereskedő. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. . akad. kath.n.m. – 9. 1898. – 2. 34 cm M 473. : Ivkovics György kőnyomdája). – Pozsony . 24 cm 1. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 4 p. – zenta. egyházi főjegyző.. és társa. 1898. – 116 p. cs. akad. – 48 p. népiskolák második osztálya számára / az 1876. . és kir. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. 1898.467. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. . JAvASLAT a bács-szerémi ág. évi püspöki tanterv nyomán írta. cs. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). Könyvkereskedő. egyházban 1898. Zsidó Lexikon 468. 8° SB-32113. hitv. kiadás. OSZK. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. egyházmegye főesperesi hivatala. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. OSZK 472. – 7 p. a „Kath. 1898 (H. . augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. REÚ 92 . és kir. ev. – 4 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. kiadás. 1898. Ref. reform. OSZK. kiadása 1881-ben. . 24´17 cm SB-785. Hitoktatás” szerkesztője. udvari és kir. – 384 p. 23 cm OSZK. kalocsa-főmegyei áldozár. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. egyházmegye 1898.

KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon.) OSZK 478. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. 1898. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. VKSz 475. A Jegyzőkönyv említi. – 8 p. és Irod. 1898. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. felolvastatott a Tud. – 16 p. Uo. 93 .474. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. – Szabadka . LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. 1898. – Nagy-Szent-Miklós. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. 29. SZB2–369. templomban az 1898. 23 cm. Szinnyei. – 10 p. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. – Szabadka. Petrik 480. OSZK. – Baja. . 1898. 1898. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. 1897. Oszt. november 27-ikén tartott ülésén. Petrik 476. nemzeti ünnep alkalmából. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr.k.. – 99 p.J. 1898. évi április 11. 1898. Budapest : Singer és Wolfner. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. Megjelent németül is. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. osztálya. Szinnyei 477. . 1898. Petrik 479. Kuhn Lajos rendes tagtól. SB-39915. Osztálya felolvasó üléseiből .

– első kötet. az 1887. . – 7. ugrai apát. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. első kötet) Több nem jelent meg. 1898. Szinnyei. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán.és kőnyomdája. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – [4]. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. változatlan kiadás. Szinnyei 94 . BB-432 485. változatlan kiadás. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . OSZK 483. 1898. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. Szinnyei 487. 1898. tagja. – (A csanádi egyházmegye története . Boldogságos Szűz Máriáról cz. – 6. – Szabadka. 16´13 cm PKSZ. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. 740 p. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. 128 p. kiadás. . – 128 p.481. 21 cm OSZK 486. SzULIK József A kath. 1898. BB-431 484. – 88 p. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). ismertetve Szulik József által. Szinnyei.222 482. – Budapest. 1898. – 232 p. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. – XXIv. – eger. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. – 11. 1898. BMS I 154. a Magyar Tudományos Akadémia l. – Szabadka. . 25 cm.

.627. SB-786. – 288 p. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. ref. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). (a főt. PKSZ 489. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. 1898. kalocsai főegyhm. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. – 12. átnézett kiadás. – 1891. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. OSZK 247. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. A tökéletesség. fr. 1899. . kötet. SZB2-380.).. 26 cm Z2. . OSZK 494. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. 20 cm OSZK 493. – v. 21´13 cm I. tanító Adán. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. kötet: Az egész ember. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. . a második. – 323 p. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos.703 491. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. 1898. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. szabadkai kisdedóvó. PKZR 1899 490. Albert . 24 cm OSZK-K 492. 1899. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 .. BMS III 150. – 88 p.488. 1 térkép . hatóság jóváhagyásával. A szerző sajátja. – 79 p. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. WeISz. 1899. OSZK. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. egyházmegye 1899. – zenta : fekete Sándor nyomdája. – 68 p. – 595 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. 5 t.

magyarra fordította Dugovich Imre.. .-földvári lakos. BPÚ-553 496. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . 182 p. M 497. . 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. 1899. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – XIv. – 5 kiadás. BB-449. [é. . SZB2–401 1900 500. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. – 11. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. 25 p. VKSZ (xerox). 1899. – 256 p. – 222 p. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. SB-41091 495. – 7. n. 20 cm egy darab ára 4 kr. . OSZK. 1899. 20 cm 96 . 1899. SzULIK József A Kath. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. Szinnyei 499. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. [1]. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. 21 cm VKSZ (xerox). 1899. ]. – 8 p. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. változatlan kiadás. 128 p. . Nándor könyv. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával.és papírkereskedő. 20´14 cm PKSZ 498. változatlan kiadás. 1899. – 88 p. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. – 8 p. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. . SZB2–388. – Budapest. .

fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Budapest : Stampfel Károly. OSZK. SZB2–404 501. – 12. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). Petrik. által 1900. fordította Makra Imre és Waldmann György. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. VKSZ. akad. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. és vI. évi október 14.455 02. és kir. „a buzgó lelkipásztornak. – 80 p. Könyvkereskedő. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. áldozár. osztálya. . kiadás. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. cs. 1900. kiadás. – X. osztálya. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. OSZK 270.A borítón a kiadás éveként 1901. Petrik. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak..) BMS Js III 908 503. 1900. – Pozsony . Hitoktatás” alapítója. – 4. n. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). 498+2 p. 1900. EVERS. 196 p. BB-456 505. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . – 39 p. III–Iv. kiadás. – 10. Steécz Gy. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – vIII. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. a „Kath. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr.. 23 cm OSZK. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – Pozsony . BB-445 97 . Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. – Budapest : k. és v. BB-455 504. – 48 p. udvari és kir. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm.

III p. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. . – 68 p. 528z. – Szabadka. n. 1900. – Budapest : Az Athenaeum Irod. 1899. 1900. . Petrik 511. ev. Könyvnyomdája. BPÚ 508. 1 térkép . [1900]. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. – H. h. BB-461 513. Imák. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. 208 p. . HeTeSY viktor Gyászbeszédek. – 17 p. 1900.506. tanító. BB-460 512. – 12. dec. Az Ó-BeCSeI IzR. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. 1900.: K.T. 15-én OSZK Or. ref. átnézett kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 23 cm OSZK 98 . 1900. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. Szinnyei. 1900. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. – 22 p. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. 1900. júl. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. 13. 19 cm OSZK 507. – Iv. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. OSZK.. – 163. n. helyettes főjegyző. BL. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. REÚ 509. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e.m. fun. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. 1900. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. – 16 p. Petrik 510. egyházmegye 1900. – 88 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 21 cm Minden jog fenntartva. OSZK. 24´17 cm SB-787. és Nyomdai R. oszt..

. 23 cm VKSZ. – 78 p. 244 ív. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. M. . BB-484 99 . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – 13. 22 cm OSZK 516. – Debreczen : László Albert. és ft. 1529 s 1901 517. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. midön nm. 25 cm OSZK 515. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. osztálya. Aracs. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. 1900. . 1900. 1901. és v. . SZB2–435 518. BB-483 519. – 29 p. – Kézirat gyanánt. . . küldendők OSZK XII Pol. 1901. A.b. 21 cm OSZK. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). Petrik. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. – 26 p.514. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. évi szept. v. 1900. – 16 p. – Ó-Becse. csanádi püspök. a magyar kathol. WeISz. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. 1901. 24-én.t.g. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. Torontál m. – Pozsony : Éder István. M. kiadás. – 25 p. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet.

[JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. ismertetve Szulik József által. lelkész. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. BB-485 521. BB-486 522. osztályú kath. kath. – 254 p. egyházi főjegyző. változatlan kiadás. 1901. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. hit alapigazságai : az I. – 12. egyházmegye 1901. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje.520. – 12. . BMS. OSZK. VKSM. SZB2–451 100 . Nőegylet.. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 119 p. . SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. Petrik. 23´15 cm SB-4052. Szinnyei. . ókéri ág. 1902. 1902. – 29. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. és III. – XIv. . REÚ 523. számára. NEKBg. 89 p. 1901. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. ev. 1901. gyermekek számára. OSZK. II. és II. hitv. 1901. 1901. – 88 p. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. kiadás. SzULIK József A Kath. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. M 526. 25´17 cm SB-788. oszt. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. [3] p. hitv. BB-494 524. – eger : Szolcsányi Gyula. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. ev. ill. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. – 2.m. Ref. 34 cm VMSZ. Petrik. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – eger. átdolgozott kiadás. BB-495 1902 525.

és társánál. felvéve Ujvidéken. 1902.527. évi junius 26-án. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. . – 17 p. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 1902 (Ivkovics György kvny. Szentkláray Jenő. .S. 1901–1910 532. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. – 11. . ev. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. a bácsi ág.). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK 528. Évi III. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. osztálya. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). úgyszintén a polgári. : ill. OSZK.és iparos iskolák használatára. JeGYzőKÖNYv. ev. 24 cm OSZK 534. – Ujvidék. 24´17 cm SB-789. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. 1902. – zombor : Oblát Károly. egyházmegye 1902. egyházi főjegyző. JeGYzőKÖNYv. 1902. évi junius 24-én.m. – 16 p. – 69 p. eccl. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. és vI. 8-r MK. 8-r MK.). hitv. – 47 p. – Kalocsa : Jurcsó ny. 3671 530. hitv. 1902. – Ujvidék. BB-508. 21 cm OSZK XII H. átdolgozta fáncsy Antal. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. . – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . – 71 p. 1902. ref. . füzetéből. 1901–1910 531. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. 1902. a bácsi ág. – 109 p. – 93 p. – Pozsony. 1902. . Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. felvéve Ujvidéken. . fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. OSZK 529. 1902 (Ivkovics György kvny. REÚ 533. 17 cm Idegen tájakon 7.. – 52 p. kiadás. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v.

és Társa.947. kath. . hitközs. 23 cm BMS KPz II 2761 538. [1] p. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. ref. – 18 p. Kézirat gyanánt. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. A róm. – 47. – 34. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. OSZK XII Th. . SB-3717. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. 23 cm TLSZ. SZB2–470 539. MK. felekezeti tanító. 1008i 540. 1901–1910 1903 536. 1903. – XvII. M. ny. [1] p. BPÚ. 23 cm BMS III 159. SZB2–482 537. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. 17 cm VKSZ. – 16 p. 1902 (Debrecen. ref. 173 p. lelkész. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. – 84 p. 1903. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). NEKBg. felolvastatott a 102 . . 1903. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél.535. 23 cm OSZK. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. tulajdona. titkár. 1903. – Kézirat gyanánt.és tanítónőképző intézeti ev. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. hitközs. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. .). U. . 17 cm Az adományozók névsorával. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. . 1903. BMS 541. k.

Osztálya.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. . földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. osztálya számára / írta fridrik Tamás. – 67 p. 8-r MK. JeGYzőKÖNYv. – 5. M 543. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. osztálya. 1901–1910 103 . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója.) BMS. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi május 18-án. 22´15 cm REÚ 546. ev. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. 1903. JeGYzőKÖNYv. márczius 24. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. felvéve Ujvidéken. 1903. 20 cm OSZK 545. kiadás. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. – 13. – Pozsony : Stampfel Károly. – 14. 1903. OSZK 542. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 8-r MK. . . : térkép ill. – 46 p. évi junius 11-én. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. a bácsi ág. – vIII. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 1903. hitv. 1903. 1903. BB-522 544. . felvéve Ujvidéken. ev. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. és v. – 36 p. 46. kiadás. és Irod. A szerző sajátja. – 18 p. – zenta : fekete Sándor nyomdája. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . a bácsi ág. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. 23 cm. hanem használni. . – 40 p. 198 p. 1901–1910 547. . 1903. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. Petrik. tanító Adán. – 6 p. kiadás. hitv.

– első kötet. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kiadása Pozsony. 23 cm I. ev. – 122 p. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. 1894. MK. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával.548. – Budapest. . – Ujvidék : Ivkonics György kvny. ev. november 7-én. . A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. felvéve Ujvidéken. 1904. 1892. 1904. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. – Szabadka : a fordító kiadása. . hitv. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. junius 23-án. III. Szinnyei 0. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 1901–1910 552.) 1904. 1904. kiadása Temesvár. lelkész. 1901–1910 1904 551. felvéve Ujvidéken. 1903. (1) p. – 83 p. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. – Pozsony . – 83 p. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. . . OSZK 549. – Iv. 179. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. [1904]. 1903. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. . 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. SEGUR Mgr. 8-r MK. 1901–1910 553. 1903 (Stampfel. II. 8-r MK. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). kiadása Pozsony. reform. 1904. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. – 4. – 124 p. kiadás. hitv. szeptember hava OSZK. 1888. SZB2–494 104 .

. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. BB-541 557. 1904. 1904. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. .-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. BB-540 556.e. . választm. 1904. – 397. egyházi főjegyző. és vI. 25´17 cm REÚ 559. a torontálmegyei gazd. kiadás. – Pozsony : Éder. egyházmegye 1904. bizottsági tag. 23 cm BMS K 1 III 482. OSZK III Hung. 74of 105 . – 52 p. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. . JANKULOv. – 15. – 110 p. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. OSZK 558.m. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. szeptember 7-én M. Sp. v8° SB-15388. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. és v. úgyszintén a polgári. tagja. Kiadásban. OSZK 555.és felsőbb népiskolák számára. egyesület igazg. – 40 p. OSZK VII Ph. . – 128 p. 1904. 1904. – 12. Ref.és iparos iskolák használatára. (2) p. JANKOvIĆ. 1904. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. 932ai 560.554.554. – 70 p. . 2. osztálya. 1904. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadás. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 25 cm M. osztálya. úgyszintén a polgári. – Pozsony. – 40 p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. gazdasági tudósító. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 22 cm BMS II 151. OSZK.

. A SzABADKAI IzR. – 11 p. 5. 1904. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – 88 p. 19´13 cm PKSZ 106 . egyházhatósági jóváhagyással. . . MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. változatlan kiadás. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése.561. szám) (Olvastatott a M. 13.) Klny. : A kiadó sajátja... BB. Könyvnyomdában). HITKÖzSÉG 1905. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. a Közgazdasági Szemléből. 30 cm VKSZ. – 231 p. 24´15 cm PKSZ. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. kötet . – H. 1904. 1904. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. – Két kötetben Szinnyei 567. – 52 p. április 25-én tartott összes ülésén. . 23 cm. PÉTeRRÉveI (B. – 40 p. 1 t. – Nagybecskerek.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. – 19. kath. SZB2–514 566. XII. T. 1904. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 1904. – 13. 1904. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. évi költségelőirányzata. [1] p. 16´10 cm PKSZ 563.) OSZK 568. 1904. – (Megyei Monográfiák . . liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. SzULIK József A kath. Akadémia 1904. 21 cm. M 564. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások.. M 562. – Budapest : Pesti Könyv ny. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. n. BL 565. . SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – 17 p.

: ill. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. de az 1898..626. évi október hó 17-én. oszt. – Budapest : Lauffer vilmos. 13´18 cm SB-46483. – Gyoma : Szerző. OSZK 822. BB-552 1905 571. és kiadta vécsey Géza.569. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. VKSZ. – 8. – 21 p. évi Iv. – 14. [1905]. BB-561 107 . Tanítóegylet 1904. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III.). – 171 p. budapesti egyetemi rendes tanár. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. kiadás. t. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. 19 cm OSZK 573. VMB. az egylet világi elnöke. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. változatlan kiadás. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. – 128 p. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. 1905. . . – 67 p. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos).-cz. 1904. átdolgozta Márki Sándor. PKSZ 574. – 15 p. 1905. – 27 p. SZB2–533 575. 22 cm A szöveg végén: 1905. – Palánka : Kristofek és Blázek. – 30 + 3 p. 1905. (Gyoma : Kner ny. BB-549 570. tanító.547. – Budapest : Athenaeum. óbecsei tanító. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Kath. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. 1 térkép . 1905. BMS I 153. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. OSZK. számára / írta fridrik Tamás. szeptember hó 28-án. Katholikus Tanítóegylet. BB-557 572. OSZK.

A franc. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. 1898. XvI. udvari tanácsos. 1900. Észak-európa. A kereszténység. v. – Nagybecskerek. cs. XIv. János tanár. Lajos király kora. – Nagybecskerek. – 793 p. I. frigyes. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. Művészet. 108 . Iv. vII. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. 1900. Irodalom. II. Északamerika elszakadása Angliától. III. – Nagybecskerek. Hella és Róma. A királygyilkolás és következményei. Lengyelország. – Nagybecskerek. – Temesvár. Az Új világ. 1899. – Nagybecskerek. 1898. 25 cm OSZK. Észak-nyugati európa. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). Az Izlám. – 806 p. Pál. XIII. és kir. v. 579. vI. 582. Károly. 1904.576. Északkeleti európa. – 806 p. 911 p. I. I. A Reformáció. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 8. Lipót császár és XIv. . SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . – . – 677 p. 588. franczia irodalom. II. Lajos és a forradalom. II. vII. Habsburg Rudolftól Columbusig. – 722 p. – Temesvár. az 1887. 1903.vallásháború. Tudomány és művészet. – Temesvár. Mária Terézia. Miksa. világtörténet / Írta Dr. József. . János dr. Napóleon ifjúsága. – 695 p. az osztrák urak házának tagja. III. 590. A Convent. 1900. II. 584. 591. – Nagybecskerek. Pombal Struensee. trón bukása. 1898. A franczia forradalom kezdete. – 852 p. A keresztes hadjáratok ideje. – 855 p. Poroszország keletkezése. – Temesvár. WeISz.. IX. és kir. Harmincz éves háború. Gusztáv. – 22 kötetben. – Nagybecskerek : Pleitz fer. – 881 p. változatlan kiadás. 1902. X. III. 585. frigyes. – Nagybecskerek. 583. – 815 p. Osztrák örökösödési háború. az Arany Korona-rend lovagja. 586. 1896. – Nagybecskerek. – 882 p. 24´16 cm 577. – 1897–1905. II. BB-562 577–598. Nagy Károly. – Temesvár. Katalin. 1897. – 128 p. Kelet története. 578. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. vIII. Ker. A szeptemberi gyilkosságok. 1904. 592. Az Angol forradalom. – 716 p. – 826 p. Weisz Ker. – 805 p. A népvándorlás. Xv. XI. Károly. XvI. A háború európával. 589. – Nagybecskerek. – 809 p. 1903. Lipót császár. 587. 580. A művészet és tudomány cs. 581. Gergely. 1900. 1903. XII. kitüntetés birtokosa . II.

XX. évi alkotmány. Corday Sarolta és Marat. XXI.1793–1976. XXII. 1905. 596. 595. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. – 20 p. kiadás. 1800–1806. osztálya. – Nagybecskerek. A legfőbb lény ünnepe. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. – Kézirat gyanánt. – Nagybecskerek. XvII. – Temesvár. évi nagy háború. Polgárháború. 1906. Lengyelország. XIX. M 1906 599. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. – 799 p. – Temesvár. OSZK. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. – Budapest : Szent István Társaság. – 30 p. – 781 p. 19 cm ára 80 fillér. 1896.törvényszék és áldozatai. 594. 1904. Hatóság jóváhagyásával.593. és vI.(!) háború Lyonért és Belgiumért. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. A convent vége. A Hegy győzelme a Gironde fölött. A direktórium. főegyh. VKSZ. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. 598. Pártharcz a belföldön. – Nagybecskerek. Háború Belgiumban és a Rajna mellett.1809–1815. BB-569 109 . A rémrendszer tetőpontja és bukása. A bécsi kongresszus. 23 cm. . 25 cm PKSZ 600. 59. 1897. XvIII. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. – 50 p. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. Az 1793. – 762 p. 1905. – 810 p. 1906. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . 597. A rémkorszak. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. Az 1795–1799. – 980 p. – 688 p. . – 16. . – Nagybecskerek. – 335 p. 1906. SZB2–539 602. 1906. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. Kiadja: a Szabadkai Kath. A forradalmi vagy vér. európa 1806–1809. – a főt. Legényegylet. 1896.) OSZK-K 601. – Budapest : Révai és Salamon.

osztályú kath. gyermekek számára. – eger : Lyceumi ny. BB-570 608. OSZK. ref. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. 30 cm SZB2–550. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 1906. 1906. SzULIK József A Kath. Ref. egyház templomában 1906. 1906. . – Békés.n. 1906. szept. – 88 p.). . [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. változatlan kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. évi költségelőirányzata. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. 1906 (ny. – [13]p. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. A SzABADKAI IzR.603. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – 23´15 cm RKEÚ 607. VMSz. ref. HITKÖzSÉG 1907. – 14. BB-575 609. 30. GUTSOHN. OSZK 606. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. Szinnyei 110 . újvidéki református kántortanító. 1906. egyházmegye 1906. RKEÚ 605. 1906. évről. BB-571 604. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. – 136 p. SB-790.. – 75 p. augusztus 14. és III. – 89 p. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. elmondta Tóth Sándor. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája.

és Hirlapkiadó-vállalat m. főjegyző. SZB2–562. [1] p. sz. 30. fordította Körmöczy ernő. ILJIĆ. OSZK 612.. – Iv. augusztus 29. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. VKSz.340 615. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. kalocsai érseki hatóság engedélyével. BMS I 155. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. – 17 p. – 7 p. 17 cm SZB2–563. könyvnyomdájában. Iljić Branko.m. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . – 14 p. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. . egyházmegye 1907. [1909]). – kézirat gyanánt. M. kiadása. 113.610 614. – 6. . 198 p. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. A ft. kiadás. 1907. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e.és Hirlapkiadó-vállalat m. Kiadja: a Szabadkai Kath. BMS III 150. 25´17 cm REÚ 111 . – Óbecse : Lévai Lajos. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. – vIII. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos].1907 610. Legényegylet. BB-586 613. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. I. Sorozat / közli dr. – 3. . 1907. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. Srpska bibliografija 611. 19 cm ára 20 fillér. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. figyelmeztetésül. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. sz. – 180 p. 1907. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. 1907. 1907. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda.

kalocsai érseki hatóság 1907. 141 p. [1]. 2 t. – Új lenyomat.658) 622. 1907. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. . alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. Szinnyei. sz. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. 30 cm SZB2–582. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. 158. – Kiadta Az Arany János-Társaság. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. 20-án 3207. szept. – Budapest : Hornyánszky ny. – 107 p. 17 cm Koszorú.. kiadás. Tagja. 1148tr 617. 19 cm OSZK 620. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. (299. 1907.. iskolaszék. . OSZK. vallásfelekezetek. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. – Szabadka. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda.e. Hiányzik a német rész. – 14 p. BB-597 1908 621. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. . – eger. 1907. 8-r OSZK III Hung. . 71. – 14. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. [1908]. 1906 (Bittermann Nándor és fia). – 19 p. tanulóifjúság számára. HITKÖzSÉG 1908. gyorssajtóján). – [5]. A ft. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. évi költségelőirányzata. NEKBg 112 . A Magyar Prot. 1907. Irodalmi Társaság népies kiadványai. – 22 p. Szinnyei 618. SB-6756. A SzABADKAI IzR. SZB2–594a. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával.sz. . – Budapest. – zombor. kath. VMSz 619.616. 15 cm Csonka példány.

HUCH. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . LAGeRLÖf. könyvnyomdájában. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. VKSZ 629. . Huch. 1908. és 1908. BB-605 624. 18 cm SZB2–604. fordította Körmöczy ernő. VMSZ 113 . – Budapest : Athenaeum r. kötet. FKSz 625.és Hirlapkiadó-vállalat m. [1908]. évről. egyházmegye 1908.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet.-t. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. – 39. – [19] p. [1] p. [2] p. . könyvnyomdája. OSZK 627.és Hírlapkiadóvállalat m. 23 cm SZB2–617. 20 cm SZB2–610. HITKÖzSÉG 1909. úgyszintén a polg. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. sz. OSZK 628. Helyet a gyermekeknek! / írta P. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. . – 179 p. sz. 20 cm SZB2–611. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. . német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – II. P. évi költségelőirányzata. könyvnyomdájában).m.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. A SzABADKAI IzR. kötet. . . 30 cm SZB2–627. – 189 p. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. – 52 p. kiadás. sz. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. felső népiskolák. főjegyző. 1908. 22´15 cm REÚ 626. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] .623. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. könyvnyomdájában). – I. – 34.és Hírlapkiadóvállalat m. – kézirat gyanánt. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. – 15. tanintézetek számára / fonyó Pál. – 211 p. 1908. . augusztus 25. LAGeRLÖf. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda.

8-r MK. Tud. . – 74 p. 8-r. – 68. Akadémia 1908. . különös tekintettel hazánkra / Tóth László. fordította Nagy Leo. 22 cm OSZK. – Szabadka : Szent Antal kvny. – eszék : egyházmegye.). a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. VKSZ 635. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. [3] p. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . TÓTH László Az istenítéletekről. 8-r. – 189 p. – 65. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. 8-r MK. 1901–1910 1909 633. 1909 (Szent Antal nyomda). – 29 p. január 13-án tartott ülésén. .. 1908. . . 1909. 25. Budapest : Benkő Gyula. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. 1901–1910 634. ferreres János Jézustársasági atya . kiadás.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. 1909. (Olvastatott a M. – (Igazság Könyvtára . Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. feRReReS. egyházmegye Baján 1909. – Szabadka.630. – Szabadka. [1] p. 1908. .) MK. – 180 p. MK. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. RK 631. 1901–1910 114 . 1909 (Szent Antal nyomda). – 208 p. 23´15 cm REÚ 636. 1908. 13–15. JOANNeS. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. 23 cm SZB2–634. .). – 2. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. . DALIeR Isten és én / megírta Dalier . 1901–1910 632. és 26. augusztus hó 24. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. tag. fordította Nagy Leó.

Krausz és fischer könyvnyomdája. kötet. VMSZ 639. . – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben.2. deczember 7-ikén tartott ülésén). . SB-825. – 121 +(1) p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. 1909. kiadás. 1909.-t. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908.15-. – 29 p. – Budapest. 12. 1909. . – 36 p. – Szabadka. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII.637. [19] p.395 641. 23 cm OSZK. 22 cm OSZK 1910 640. SB-823 643. Pál könyvnyomdája. – 188 p.. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. – 52 p.17. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. Nagykikinda. augusztus 14-. kötet. – 17.394. KB Zombori Városi Könyvtár 284. és vI. – 109 +(1) p. 638. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. – Nagybecskerek : Pleitz fer. évről. BB-628 115 .16-. kötet 1. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. 1910. r. – Budapest : Lampel R. 30 cm SZB2–656. TLZR 642. – 16. 1910. 1910. 12. Torontál VM. tag. zárószámadása és mérlege az 1908. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál. 2. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. SCHÜTz. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. 1910 – 2.

1901–1910 649. román. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. OSZK 287. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. 8-r MK. 1910. Tanítók / Gutsohn Adolf. kötet: tóth. – 194 p.. cseh. lengyel. – fehértemplom. horvát. szerb. – [Budapest] . – 1910. – 14 p. kötet: latin. szlovén közmondások. zomborban : a szerző. – Szabadka : egyházmegye. – Budapest : A szerző sajátja. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. 1910 (Hepke B. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. – zombor : a szerző. 8-r MK. 15. . 1901–1910 648. EKBg. – 4 p. . MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. 20 cm I. – Iv + 309 + [1] p. – 109 p. olasz közmondások. MK. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János .644. 2-r. JÖRGeNSeN. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. VKZ. . augusztus 14. II. 1901–1910 116 . 16. 23´15 cm REÚ 646. Margalits ede. – Budapest : k. fordította Hodács ágost. n. – 58. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). magyar. SB-46481.573 650. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. 1910. 46482. 19 cm OSZK 645. MK. 17. – 2 kötet . 1910). 1910. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. ruthen. BMS. 1901–1910. 45 p.). PKSZ 647. – 260 p. német. . Doss műveiből a kath. 1910. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. – fehértemplom : Hepke B.).

– Óbecse : 1910 : Lőwy L. változatlan kiadás. . .T. 1911. – 88 p. A TeMeRINI községi magyar kath. 1910. . M 117 . WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. vörösmarti plébános. Josephus Rézbányay. jóváhagyásával. polgári kör könyvtárjegyzéke. kvny. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. elemi Katekizmus” és az 1907. MK. . BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. . osztály anyaga a „Róm. Sept. 8-r.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. SzULIK József A kath. Julius episcopus. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. 1910. NEKBg 66. censor. Az ADAI r. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. die 21. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. 1911. 19 p. Imprimatur. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. – 1911. 1910. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése.. 21´14 cm Nihil obstat. die 20. – 212 p. 14´10 cm M 1911 655. 1901–1910 654. Quinque-ecclesiis. Sept. – 92 p. – 15. kath. 1901–1910 652. 8-r. – 68 p. Quinque-ecclesiis. . Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 1911. Kath. SB-109.651. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. sz. Dr. Pálnál. – Újvidék : Ivkovics György kvny. 20´14 cm PKSZ 653. – 55 p. kath egyházközség alapszabályai.. Könyvnyomdájában.

14 cm Címlap nélkül. 30 cm SZB2–709. – [19] p. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. évi költségelőirányzata.. G. SB-15508 658. SCHÜTZ. – Budapest. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. – Budapest. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. . Antal Katholikus vallástan 4 részben. Zsidó Lexikon 118 . Szabados Sándornál. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. M 661. SCHÜTz. – Ujvidék : fuchs emil és T. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. . évi 144. – 61 p. . kálvinista és lutheránus vallás között. nyomdájában. – 13+[2] p. 1911. (1911). – Topolya : Hajtmann ny.. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. 1911. t. volksbibliothek in Ujvidék 1912. – nepag. . Antal Az anyag mivoltáról. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. 1911). VMSZ 1912 664.657. 1912. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. számához. sz. – Budapest. 663. Torontál VM. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. augusztus 15. HITKÖzSÉG 1912. – Szabadkán.[estvér?]. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. [1911]. kath. 1911. v. 1911. 1911–12. – 121 p. [2. kiadás] . v. 16. A SzABADKAI IzR. kath. 17. 23´15 cm REÚ 660.-sa könyvnyomdája. 20 cm OSZK-K 659. Torontál VM. – Szabadka : egyházmegye. 662.

Aprilis 1911. Imprimatur. 1912). [7] p. e.p. 2622. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. – Szabadka : egyházmegye. . – 3. Paulus ámar censor. kath. 1912 [ny.p. – 21. die 9. – Újvidék : Merkur-nyomda. NR. OSZK 667. 24´17 cm REÚ 666. 18 cm Nihil Obstat. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. közgyűlésén mondotta Dr. – Újvidék : A kiadó sajátja.665. Maji 1912. [4] p. die 8. – 320 p. 19. Kováts Sándor szentszéki ülnök. évi november 14-én tartott X. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. – Újvidék : A kiadó sajátja. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. C. . archiepiscopus M. választmányi tagja. Nr. archiepiscopus OSZK 669. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. Coloczae. M. Joannes m. : ill. 1912. SZB2–727. – 19. Neoplantae. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. Dr. .. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. – 8 p. Coloczae. . – 144 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 1912. 2160. . Joannes m. 24 cm Nihil obstat. apátfalvi plébános az O. 1912 (fuchs Oszkár és Társa). 1912. 16° SB-43895.]. 1 t.n. NEKZg 668. 1912. javított és bővített kiadás. BPÚ-1438 119 . Imprimatur. Maji 1912. Tibortius Révay censor.

BB-667 673. Csonka példány. [1913]. – veszprém : egyházmegyei ny. GÖNDÖR ferenc állami. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. – Hivatalos kiadvány. 24´17 cm REÚ 675. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. 1913). . – 287 p. . MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. – veszprém : egyházmegyei nyomda.. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve.: Mezey 672. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. – 182 p. 1913. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. lelkész. 17´11 cm fedőlapcím. – Szabadka : egyházmegye. 23 cm BMS 671. BB-668 674. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. . – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. Pálnál. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. – 89 p. 1913.] . – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. – [15 p. 1913. – 15 p. – 185 p. 1913. – Budapest. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. 1913. OSZK-KC 676. OSZK. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer.1913 670. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. – 109 p. 1913. 22´15 cm RKEÚ 120 . 1913.

– 23 cm.kel. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . – 173 p. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). – 272 121 . kötet: a III–vI. Kath. 1914 BB 680. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. – Szabadka : egyházmegye. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Nagybecskerek : Pleitz fer. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág.1914 677. kötet: az I–II. elemi katekizmus” és az 1907. Pál Könyvnyomdája. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. 1911–1920 679. szeptember 29-30. 2. Az Ó-BeCSeI g. (Az ó-becsei g. kel.” könyvnyomdájában. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. t. kath. –169 p. osztály anyaga a „Róm. – 4 kötet . Az Újszövetség). 1914. tag. szerb templomban folyó évi aug.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. 22´15 cm 1. 18. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. hitv. Szerb egyházi községtől. 1914. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. osztály anyagának első része. ev. – Újvidék : (Ivkovics). – 256 p. kötet. MK. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1914. 23´15 cm PKZR 681. – 107. 24´17 cm REÚ 678. . – 63 p. [1] p. XIII. – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. 1914. Tud. – 1–4. . napja alkalmával megtartani…). 1915. Akadémia 1914 márcz. (A hit. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l.

július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1915. – 175 p.. 8° SB-20453.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. VMB. 1915. . Julius. 24´17 cm REÚ 690.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. Dr. udvari könyvnyomdája. kiadása 1922. évi 1–2. BMS 688.. m. . – Szabadka : egyházmegye. 1915. 1915). . MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. PKSZ 686. 12 cm 2. Junii. kis katekizmus” és az 1907. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. NEKZg.. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. kötet: (A kegyelem. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. és kir. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. – Szabadka : egyházmegye. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. – 242 p.. BB-692 691. – zombor : Báits v-r nyomdája. 1915. episcopus. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Quinque-ecclesiis. – [16] p. . osztály anyaga a „Róm.. censor ad 863/1915. 24´17 cm REÚ 689. 14´9 cm PKSZ. – 16 p. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása.. kath. – Topolya : Hajtman-nyomda. füzetéből. 1915. kis katekizmus” és az 1907. 4. – 48 p. 122 . szeptember 7-8. kath. – 247 p. – 105+[2] p. IMReK Sámuel Ég felé. 1915. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. – [14] p. kötet: A III–vI. RK 687. 1915. Nihil obstat. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. cs.?) A III–vI. 1915).3. – Budapest : Hornyánszky v. 1915. Josephus Rézbányay. osztály anyaga a „Róm. p. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. 4. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Imprimatur.

. – Szabadka : egyházmegye. REÚ 1917 696. 1915. 22 cm M. .. Pál könyvnyomdájában).3. 24´17 cm REÚ 123 . kiadása 1932. 1916. – 23 p. – Topolya : Hajtman Nyomda. – Budapest : Nevwald utódai ny. – 24´17 cm Hiányos példány. VKSZ 692.. 1917. – 127 p. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. p. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. SZB2–800. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). – 59. 23 cm OSZK 1916 693. – Szabadka : egyházmegye. aug. TLZr 697. fordította Barsy viktor áldozópap. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. Kalapis 695. v8° SB-25673. 5. . áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. (1916). 1916. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. SB-511. 1916. kiadása 1925. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. – eszék. kiadása 1928. [6] p. évről / Közli Jankó ágostonné. OSZK 694. BMS. 1916). 4. – 110. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.

testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. . Colocae. VKSZ 124 . Paulus ámon. – 2. – 145. Decembris 1917. 1917 (Budapest : Márton Mátyás.). tag. – 31 p. – 296 p. 11´7 cm Nihil obstat. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. 21 cm SZB2–836. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. Dr. die 25. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. szám) Kiadva a feridun-Alapból. Imprimatur. ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab.t. M 699. – 18 p. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. Nr. Kötet . Wilhelm Jenő egyleti titkár. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. (1917). április 23-án. 3027.698. XXIv. Szentkláray Jenő l. censor Nr. 9. felolvasta 1917. . – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. 22 cm. váll. annak használata. 1917. – Budapest : európa ny. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . Junii 1917. „Pátria” irod. 1 p. – 5. die 31.. és nyomdai r. [2] p . – Budapest : MTA. Coloczae. OSZK-K 703. rész. Z1. 1917. bővített kiadás. és II. . SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. 6280 Imprimatur. Leopoldus m. – Pesth. . – 63 p. OSZK 702. archiepiscopus. kiadás. p. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. – 30. OSZK 700. 14 cm OSZK-K 701. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. 25 cm Nihil obstat. franciscus Petrányi censor. [1917].

23´14 cm M 1920 708. – 119 p. esperes. die 25.p.. 1917. aug. – 80 p.1918 704. Coloczae. archiepiscopus. PKSZ 1919 707. P. n. NR. . 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Zsidó Lexikon 709. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső. 1919. 25 cm RKEÚ 705.. karácsony hava.). – Pécs : egyházmegye. 6184. – Bácsfeketehegy : k.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. – 16 p. 1920. – 24 cm CsP-220. 1918. 1917. Dec. SZB2–844 706. die 30. 22´15 cm Nihil obstat. J. – 55 p. n. Dec.. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában).. n. Leopoldus m. .-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Coloczae. – Kalocsa : k. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). 1918. – Budapest : k. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. 24´17 cm RKEÚ 125 . okt. – Subotica : A gyászoló család kiadása. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. 1920. hó 21-22. jan. Gabriel Jablonkay S. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. censor.. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . . – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása.

. egyházi hatóság helybenhagyásával. 1921. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. KRISzTUS második eljövetele. Colocae die 6. M 715. Dr. 16 cm Nihil Obstat. SZB 126 . GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. Nr. : K. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. Gerson József. n. 1922. valihora m. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. – 26 p.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. rabbi. . 24 cm A cím héber nyelven is. 1922. . 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). 19 cm KAEÚ. – 15 p. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 3221. NEKBg 1921 711. zrinyi Ilona u. Colocae die 6. SB-42434. PKSZ. 1921. ANDeRLIĆ. 11. . – Bácsfeketehegy : Református egyház. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. 23 cm RKEÚ. – 11 p. – 32 p. M 712. 1920 (Novi Sad : H&P. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. 15´11 cm M 1922 713.. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). Anderlić vilmos. Augusti 1922. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). A. Alexander Kalmár Censor. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. . augusztus 30-31. vicarius archieppiscopalis.710. – H. n. Dr. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala.p. Imprimatur. – 60 p. – 18 p. . – Subotica : [zsidó Hitközség]. Augusti 1922. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr.

– feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. Leopoldus m. 1922. – (Magvető Könyvtára . tag emlékezete Szentkláray Jenő l. – 55 p. tagtól. die 30.716. . Coloczae. – 4 p. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. 25 cm SZB3–1218 127 . Iv.]. n. . 1465. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. Akadémia 1922. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. kiadása 1915. 23 cm RKEÚ. [é. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. 1922.) RKEÚ 718. kötet . kiadása 1932-ben. Dusnok. 15 cm SZB3–1170 722. – 10. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. v. kiadás. 6. : 15´12 cm. – Subotica : [k. . kiadás. 11 cm I. 23 cm. archiepiscopus. Nr. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). Martii 1915. Nihil obstat. M 717. 1922. kiadása 1928-ban. – 2.p. szám) OSZK 721. április 24-én tartott összes ülésén. – 66 p. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. Aprilis 1915. 1922. M 719. die 3. felolvasta a M. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). – 32 p. – Subotica : [k. I. III. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán.]. június 21-22. . évi Karácsony ünnepei előtt. n. – Subotica. XvIII.] (Subotica : Szent Antal nyomda). – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. – 51 p. n. kiadása 1925-ben. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. elias Kuluncsics censor. . Tud. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. – [4] p. 720. osztálya részére. Imprimatur. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa.

szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . 11 p. 1923. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. 3-4. 23 cm I-ső sorozat 1. – 46 p. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1. – 8 p. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. . . 2. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 30. – 10 p. 2. n. CsP-241 725. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). . GeRSON József Avató beszéd : a Dr. CSávOSSY elemér P. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. Ókanizsa.. – 12 p. 4. NEKBg. . kiadása 1924-ben. szám: A leghatalmasabb szónok. Csávossy elemér. Mathias Marton censor. 4. – 5 füzet . Nihil oblast. 3. M 128 . – Bačka Topola. – 84 p. 16 p. 23´15 cm RKEÚ 727. SB-7563. szám: Az isten fiának arcképe. szám: A legnagyobb nyomor. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. évf. 5. – 2. 18 cm SZB3–302 726.1923 723. 1923. kiadását nem találtuk. J. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. – [1924]. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). . CsP-67. – Subotica : Kurir kiadó. vIII. január 2. 1923). A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. november 20.. 1923. – Husvéti kettős füzet. – Suboticán : K. S. szám: Az élet folyama. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). P. 17 cm Benne: A Kath. SZB 724. Mária Magdolna [A megtérés]. kiadása 1931-ben. kiadása 1926-ban. 6. Gerson József rabbi / Gerson József. o. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. kiadás.

19 cm Nihil obstat. ugyanúgy mint az eredetin. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. vállalat kiadása). Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. 1923. SZB3–68 129 . [1] p. – 47. 1923.728. CsP-340. CsP-212. Blasius Hirka censor Nr. – 48 p. CsP-294.. : ill. M 1924 732. . – 15 p. tanulói részére. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. – 120 p. – 152 p. 18 cm SB-45-663. 1923 Ludovicus Budanović. M. Nr 490.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. BMS 731. Blasius Hirka Censor. Így fordulhatott elő. . Imprimatur. . NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. 20 cm Nihil obstat. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. vállalat kiadása.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. Blasius Hirka censor. 1923. Imprimatur Subotica. 1923. – Subotica : Szent Antal nyomda.[iedermann] M.. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. vállalat mint Szöv.[ór]. 567. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. BeNeŠ. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. kiadást jelölik. mart. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. SB-54862. NEKZg. Subotica. die 10 Mai. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. Imprimatur Subotica. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. osztálya részére. . Nihil obstat. Könyvnyomdájában. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. MAKáR. die 10. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. SZB3–715 730. 17 cm fedőlapcím. osztályának római kath. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. Maji 1923. SZB3–577 729. 491. Nagypénteken (A keresztfa alatt). Musza P. 1924. : ill. Nr. die 3. egyébként a kiadvány némelyikén.-vI. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. a 10.

. – 3. . Királysági Református egyházmegye Somborban. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. – B. Ludovicus Budanović. Dévay Lajos lelkész. kiadása 1931-ben. – Bačka-Topola : k. die 20-a Decembris a 1923. – 2. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). – 29 p. . – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). kiadása 1926-ban. 13´10 cm A ft. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. . kiadása nem került elő. . 4. kiadása 1923-ban. Kanizsa : Potisje-nyomda). M 738. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. – 302 p. . OSZK 736. . 1924. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. – [7] p. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. 2. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. Censor franciscus Petrányi. BUDANOvIĆ. fedőlapcím M 130 .733. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. DÉvAY Lajos A St. RKEÚ. 12 cm 1. 5. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. Imprimatur Sub. 1924 (B. – 23 p. D. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1924 (St. – 62 p. szeptember 9. 1924. CsP-156 737.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). HázASULANDÓK KÖNYve. kiadás. – Subotica : Szent Antal nyomda.). évről / Szerkesztette D. ifjúság számára / fáncsy Antal. n. – 132 p. 22 cm M 735. kiadás.-Topola : Kiadta az egyháztanács.

Budanović m. 30. 2419. Apostolicus Administrator. – 48 p. Nr. 1924. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81.739. 1924. 1924. OSZK. 13´10 cm Nihil Obstat. kiadás. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. mošorini lelkész. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. 1924. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). myomán írta Quotidián Lajos. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. Apostol M 741. NOv. Administrator Apostolicus. – Subotica : Szent Antal ny. – 7 p. 1258[!]). Suboticae. . . – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. .J. Suboticae. Julii a 1924. PKSZ 742. Ludovicus Budanović. – 36 p. s. NEKBg. anyagával. – 6. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. 29. kiadása 1917-ben]. . 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. Blasius Hirka censor. . [3. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. Novembris 1923. Imprimatur. Nr. 32 p. 5. CsP-239. franciscus futó censor Nr. kiadása 1912-ben. részére az 1. mošorini lelkész. . oszt. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. 1532/924. – 352 p. a. Ludovicus Budanović Admin. Imprimatur. – 55 p. SB-43896. censor. p. 1924. M. VKSz. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. Leonardus Hegedűs. SZB3–683 740. CsP-337 1925 744. 19 cm OSZK 743. L. 2. Suboticae. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. Imprimatur. 1924. BMS./1923. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. CsP-100 131 .. – 3. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. die 18. kiadás. 12 cm Nihil obstat. oszt.

aug. Kiadása nem került elő [1922]. OSZK. evang. kiadása 1915-ben. 2 lapos aprónyomtatvány. 1925. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. . – 54. BPÚ-1434. – 47 p. SB-47605 748. M. 11´7. SZB3–674 747. február hó 6-iki 222. Mészáros Béla. 14 cm OSZK. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. Hitv. E. 1925). OSZK.745. – 102 p. 1925. . 4. : k. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. : ill. . – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. . CsP-224. [1] p. – h. 5. 2. PKZR. lelkész. a. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. rendeletével. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. SZB3–748 749. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. vö. 746. 1925.5 cm 132 . – 2. sz. 25. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. SB-43053. – 22 p. n. LACKNeR János A suboticai ágost. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. bíróságainak és Szomborban 1925. febr. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. – [4 nepag] . [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. – 24 p. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. 4–9. 1.. 17 p. M 750.. kiadása 1928ban. bővített kiadás. – 3. 1925. . 1925.. – Subotica : Minerva Ny. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). n. sz-ból. . kiadása 1932-ben. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. SB-39796. a „Hitélet” főszerkesztője. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. VKSz. kiadás.

ezer. NEKBg 133 . – Bačka Topola : Kiadta: f. – 22 p./1924. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. – Subotica : Alfa. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. fedőlapcím. 600/1926. – 16 p. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. Januarii 1925. – 2. sz. – 15–16. A. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. sz. BUDANOvIĆ. : ill . . BUDANOvIĆ. sz. . SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája)..A ft. M. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). M 751. imák és énekek Szent József tiszteletére. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. elmélkedések. A. Imprimatur. a. ájtatosságok. – 32 p. – 44 p. . Ludovicus Budanović m. – 158 p. p. SB-3884. 2670. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). die 2. Apostol. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. – 32 p. a. SZB3–113 755. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. SZB3–263 756. évi jubileumi nagy búcsú. sz. . SZB3–112 754. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. 380/1925. ára 2 dinár. 14 cm SZB3–1169 1926 753. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). M 752. Nr. Lajčo Az 1926. fedőlapcím. Alfonz nyomán. Könyvnyomdája). 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. – Subotica : Alfa. Suboticae. Admin. kiadás. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. 1925 (Rajčić e. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája).

HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). RKEÚ. kiadása 1923-ban. 3. Imprimatur. BPÚ-1433. aug. [1926]. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. : ill. . NEKBg 759. 1926. 2. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 121 p. Admin. PKSZ. M 760. CsP 758. admin. Igazgató zatskó Alajos). – Subotica : Az „Alfa” vállalata. apost. 1926. 6. . SB-18847. kiadás. kiadása nem került elő. 5. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton.757. 16´12 cm No. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. lelkész. bíróságainak és Debeljačan 1926. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. kiadása 1931-ben. Nihil obstat. A. kiadása nem került elő. 7. Ludovicus Budanović Protonat. – 270 p. Maj.. 1926. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek.985/1926. Leonhardus Hegedűs. . 30 cm CsP-162. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. Apost. – 14 p. . kiadása 1924-ben. sz. Nr. TLZr. 6. M 134 . 1926 (Subotica : Horváth József). esperes plébános. – 116 p. kiadása 1937-ben. plébános. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. M. Ludovicus Budanović. 1. M. . NEKZg 761. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). – Bačka Topola : Kiadta: f. – 4. Suboticae. – 16 + [2] p. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. Imprimatur. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. SB-18633. 1008–1926.

1926. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). (felolvasta A M. A. tag. . KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. franciscus Petrányi censor. osztálya részére. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. 10. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. . szám) OSZK 763. . – 62 p. A. STeINeR vilmos emlékbeszédek.– 14 p. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. 1926. Assisi szent ferenc / Kiss M. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. ill. 20´14 cm Nihil obstat. ájtatosságok. T. elmélkedések. . – 64 p. – Szubotica : A szerző kiadása. – Subotica : Szent Antal Nyomda. XIX. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. vállalat. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. – velika Kikinda. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. M 764. – 47 p. 20 cm Nihil obstat.762. . 14 cm M 765. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). 1926. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. Minden jog fenntartva. imák és énekek Szent József tiszteletére. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. . KISS M. – 132 p. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Imprimatur. 1926. Zsidó Lexikon 769. 1926. Nr 490 Blasius Hirka censor. 2808/1926. [1926]. CsP-339 767. kötet . 13 cm OSZK-K 766. Nr. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. – 152 p.

[1926]. Antonius fáncsy. BPÚ-113. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. – 79 p. Suboticae. NEKBg 772. – Subotica. episcopus Consecratis. – [zágráb] : k. op. 17 cm fedőlapcím. RKEÚ. Ludovicus Budanović protonot. . 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – 16 p.H. 921/1925. – 160 p. 1927 (Subotica : e. 3258. 23 cm A szöveg német nyelven is. szeptember 15. SB-347. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. – 8 p. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. n. Imprimatur. Szabó zoltán. 20 cm 136 . franciscus Salis. kiadás.. m. A.. 17. – Novivrbas : Az S. Gradska Štamparija. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. CsP-370 770. – 115 p. pr. VKSz 1927 771. Dr. A. leporelló. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. H. . censor. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – Subotica : A szerző kiadása. Provinciarius Generalis. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. [1927]. 1 ill. 1925.. jun. maii 1927. Kovácsy Sándor. – 144 p. 1927). [záRSzáMADáS] „Dr.T. Subotica]. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. évi augusztus hó 1-től 1926. – 2. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. Nr. : térkép ill.. 4° SB-25443. die 5. fűzve M 774. 1927. M 773. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. Assisi Szent ferenc / Kiss M. Rajačić [nyomda]). Nihil obstat Krešimir Pećnjak m.S. pr. Bernat Singer”. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. KISS M. admin. No. Imprimatur Datum zagrebiae. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. 1 tábla kép . S. 14 cm.

. Nr. a „Hitélet” főszerkesztője. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek.. 14 cm A főtiszt. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. kiadás (7.nyomda. SB-44443. vagy irgalmasságának olvasója. 10 cm 137 . 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. . Imprimatur. év május 1-én.Nihil obstat. n. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. NEKBg. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. n. SB-48605. – 16 p. – 2. Léderer . 16° 3. . Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. NEKZg 778. SZB3–583 775. – 96 p.). : Léderer-nyomda. – [8 p. . Kanjiža : LédererNyomda). vagy irgalmasságának olvasója. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. kiadása 1928-ban. 1927. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. SB-39914. PKSZ. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. engedelmével. NEKBg. [é. váll. D. NEKBg.000) 5.500–10.] (H.] . 1927 (St. NEKZg 777. NEKZg 779. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész.. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. franciscus Petrányi censor. – 16 p. – 10 + [1]. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. 16° 4. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. BMS. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. adott engedélyével. 1927. CsP-313 780. jún. – 32 p. 1927. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. NEKZg. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. 814 sz. mint Szövetkezet nyomdájában). kiadás. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. a. SB-48604. fűzve fedőlapcím M.1927 . p. 520/1927.

PKSZ. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. 2. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. Apost.) Magvető 138 . Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. SHS. Protonat Administr. Augusti 1928. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). Bačka. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz.S. Suboticae. . áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. 12´8 cm Nihil Obstat. 1927. – 72 + [1] p. 10 cm OSZK-K 782. – H. M 783. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. PKSZ. Takács ferenc. Nr. – 3. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. p. 1 t.H. Suboticae. Imprimatur. (febr. kiadás. Nihil obstat. a „Hitélet” főszerkesztője. Nr. : ill. SZB3–21 785. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). 1686. Imprimatur. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban.. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. Apost. – 79 p. Gen. mart. Suboticae. – 79 p. (1927). – 131 p. Bačka. Blasius Hirka censor. alatt. : Kiadja a „Hitélet” c. Énekeskönyv. 1928. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó.Nihil obstat. Ludovicus Budanović. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. Imprimatur. S. januarii. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. 109/1927. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Blasius Rajić. die 11. Ludovicus Budanović Protonot. Blasius Hirka censor. – Kopács : Bibliakör. 1000 példányban. . hitbuzgalmi lap.. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). Asmin. die 13. vic. SZB3–1013 781. Kanjiža. 629/1927. . 1927. 10 cm SZB3–1196 1928 784. n. Blasius Hirka censor Nr. die 19. M. .

A. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. Cara Dušana 35 sz.und verlags. munkaadók. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános.-G. 1928. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. [1928].. – 263.786. PKSZ 787. episcopus fűzve M 789. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája. – 18 p. CsP-144. – Subotica : Szent Antal nyomda. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. Guttmann Simon főrabbi. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. alatt rendelhetők meg. oszt. 216 p. 2006/927. censor. gyermekek. 23 cm SB-18257. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. . 14 cm CsP-180. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. – 64 p. . Keresztény katolikus káté 3. titeli plébános. .. Budanović. n. : k. – Novi Sad : Druckerei. 1 p. . 1928. – vI. episcopus. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. Noviszád. Budanović. – 148 p. vI. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. SZB3–483 139 . – h. Igazgató: zatskó Alajos). A magyarnyelvű szentmise 2. BPÚ-1431. 1928. n. SZB3 790. Katolikus szülők. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. Imprimatur Lud. Lelki tükör 5. . No. BMS 788.

OSZK. . 16 cm 3. egyházmegye Statisztikája 1928. 5. 1928. Kis Szent Teréz imakönyv (4. Loyolai szent Ignác vize 3. 3. NEKZg 795. NEKBg. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. k. SB-39797. die 26. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. 1927-ben. kiad. 23 cm A szöveg német nyelven is. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása.791. 1928. SZB3–749 794. – 37 p. Blasius Hirka Censor. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . vagy irgalmasságának olvasója. sz. 1928. kiadás. a. (Szent Antal Könyvtára . 18 cm 1. Krisztus urunk sz. királysági reform. 6. 2. . október hó 25. és 4. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). sz. kiadása 1925-ben. episcopus. . Biztosítsd örök üdvödet 4. kiadás (10. 5.000) SB-48606. 1928. – 47 p. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1.) Az egyházmegyei hatóság 1687. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . S. – 4. . – 15 p. – 12 p. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. 11 cm Nihil obstat. Adm. Skapuláré katekizmus 5.000–15. – 4.2684. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. M 793. kiadás) 2. RKEÚ 792. kiadása 1932-ben.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. Imprimatur Suboticae. Apost. kiadása nem került elő. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 12 cm. függelék: Az S. . 1927. H. kiadása 1915-ben. Nr. a „Hitélet” főszerkesztője. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. rendeletével. – 32 p. 1928). nov. Ludovicus Budanović. – (XvI) p.

Szűz Mária tisztelete 3. Blasius Hirka censor dioecesanus.) Nihil obstat. apiscopus. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. 834/1927. Aranykulcs az égbe.) : A „Kath. mint szövetkezet [1928]. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. . 15´11 cm.6. – 24 p./928. Az UTOLSÓ KeNeT. Szerkeszti Dr. – 315 p. S. SB-45343. censor dioec. P. vicarius generalis. Takács ferencz áldozópap. Hitélet” könyv. die 24. H. Az utolsó kenet 4. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. [1928] (St. Szent Antal Könyvtára. Imprimatur. – vel. 141 . NR. Kilenced Xavéri sz. Suboticae. vel. – Subotica : Cservik nyomda. . 1929. – Starakanjiža (Bačka. Bačiensis. Subotica die 4. – 63 p. Ludovicus Budanović episcopus. M 797. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. S. Nihil Obstat. die apr. . Ludovicus Budanović episcopus.és kegytárgykereskedése. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. ferenc tiszteletére 8. Nr. Bečkerek 1929. maji 1927. Imprimatur. Megjelentek a következő füzetek: 1. Okt. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. vagyis a tökéletes bábat 7. – (Szent Antal Könyvtára . 1928). 16´10 cm Nihil obstat. NEKZg 799. Apost. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. 1928. Szent gyónás és áldozás 2. 1530/1929. Imprimatur. . 3 sz. 1262/1929. Adm. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. maji 1929. 1929. Blasius Hirka censor. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Suboticae. – 15 p. M. No. Kikinda : Radak J. Ludovicus Budanović.. Takács ferenc. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796.Kanjiža : Léderer-Nyomda. 24.

BUDANOvIĆ. PKSZ 800. dec. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. kath. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. budapesti-kamaraerdői lelkész. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev.. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. engedélyével. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. .]. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. – Subotica : [k. püspököknek. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). plébános. – 190 p. 1929. n. – 16 p. érsekeknek. – 8 p. KÖRLevÉL szent atyánktól XI.Hirdetés. 22´15 cm Kelt Rómában. 1929. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi.k. Krisztushoz hű.-T. 1929. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. BB-834 803. BPÚ-945 804. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. 12 cm 142 . Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. [1929]. – [4] p. prímásoknak. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. SZB3–124 801. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. 17 cm SZB3–303 802. . – 47 p . OSZK. 31. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. .

die 18. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. – Mosorin : A szerző kiadása. 13 cm Nihil obstat. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. die 11. Blasius Hirka censor dioecesanus. 11´8 cm 681-1930 sz. 3. Imprimatur. Nihil obstat. M. SZB3–252 809. Martii 1929. 1929. a. a „Hitélet” főszerkesztője. – 78 p. egyházhatósági engedéllyel. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. 1930 (Subotica : J. Blasius Hirka censor.] M 805. Martii 1929. . L. . eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. – 8 p. p. Suboticae. Nihil obstat. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. – 8 p. . die 19. Subotica. apost. 1930 (B. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. – 4 p. M 1930 808.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. adm. B. sz. Suboticae. 910. párizsi. Hitélet” könyvkereskedése. episcopus. sz. Budanović eppus. 12 cm 1375/1930. . 16 cm CsP-300 806. Kétoldalas szöveg. Subotica.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 12´9. – Szubotica : Szent Antal nyomda. fedőlap nélkül. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. engedélyével. sz. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). CsP-316. jóváhagyásával. die 10. 2. Imprimatur. 143 . – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. Ludovicus Budanović m. Martii 1930. Nr. . CsP-374 807. plébános. Horváth nyomdája). Imprimatur. Hirka censor Subotica. CsP-106. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. [Az 1925-ös. egyházi hatóság 3528/1929. 1924. kiadása nem került elő. Martii 1930. engedélyével. die 14.fedőlapcím A bácskai ft. kiadása 1931-ben. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). k. – 31 p. febr. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész.

. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. 1930 (Subotica : J. 15´10 cm Minden jog fenntartva. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. Stara Kanjiža. november hó 14. Ad. Mošorin (Jugoslavija). 14. SB-18538 810. Ap. MISSIÓS emlék. CsP-320. d. . . dr. Komlós Márton nyomása). 109. : ill. Subotica. Topola. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. XvII p. 1929. 11 octobris a. – 64 p. – 20 p. – 1. 1930. 1930. 1930.A „Kath. NEKZg. – 30. NEKBg. . 1930). Antonius fáncsy censor. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). PKSz. HAMPeL ede. PKSZ. SB-18545 811. – [feketics] : Magvető. SZB3–801 814. 23 cm RKEÚ 812. NEKBg. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr.). Hitélet” könyvkereskedésében. OSZK. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Nihil obstat. velika Kikinda RKEÚ 813. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. B. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. Budanović Lajčo. Megrendelhető a „Kath. Hampel ede segédlelkész .– 224 p. – [4] p. kiadás. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. [1930] (Subotica : Minerva d. N. Hitélet” kiadása és tulajdona. Imprimatur. die 18. – Subotica : k. . 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. . episcopus. Horváth). n. SZB3–1023 144 . administrator apostolicus Bačiensis. 16 cm Imprimatur. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. Ludovicus Budanović. jan. Suboticae. 1930. jan. Mayor József.

Keck János Zsigmond 818. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. a „Kath. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. plébános. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. – 88 p. Subotica. M 817. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Odo Staudinger. . Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). – 64 p. Imprimatur. 2027/1930. [1930] (Novi vrbasz : H. die 29. censor. Suboticae. . Blazius Hirka censor. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. Utánnyomás tilos. Nr. . 17 cm egyházi jóváhagyással. administrator apostolicus. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. M 816. Nihil obstat. Megjelent a Službene Novine 1930. Háromnyelvű kiadvány. Resch Ignác plébános. képek. kat. 5. Budanović. Pleesz). könyvnyomdája. : ill. ápr. – 4. okt. – Bezdán : Győrfi I. Nr.815. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. 1930. 17´10 cm M 819. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). vö. – 23 p. A kegyhely története. Bl. Septembris 1930. 23 cm Szerbül. 15´12 cm 145 . Hirka. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. Kapható: Róm. Imprimatur. 1930. – 27 p. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. évre. Ludovicus Budanović episcopus. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. 28-i számában. episcopus. 2853. kiadás. . RKEÚ. 12´9 cm Nihil obstat. – 127 p. magyarul és németül. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 1930.és kegytárgykereskedése. A szerző engedélyével lefordította: Dr. .

M 146 . – Losonc : [k. 1931. – 10 p. SZB3–265 821.-Moravicán. 1. 23 cm RKEÚ 823. Dr.). franciscus Brunet. vel. kiadása 1924-ben. 23 cm RKEÚ. főrabbi / Gerson József. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. die 4. XvII . 7. hálás fiúi kegyelettel. n. 4. Stephanus Kovács vicarius Generalis. G. kiadása nem került elő. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. censor ad hoc. Leonhardus Hegedűs Nr. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1931. Z2.]. XvII . : ill. kiadás.. fedőlapcím PKSZ 1931 820. SZB3–304 822. és 6. november hó 20. 5. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája.. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. 1074/1930. . fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). kiadása nem került elő. Gerson Jónásné szül. 2. Bečkerek.Nihil obstat. 1930. – 408 p. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. kiadása 1923-ban. Imprimatur. M. Hitélet” kiadása és tulajdona. kiadása 1937-ben. aug. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). – 44 p. 1281/1931 Imprimatur. plébános. 3. november hó 13. Ludovicus Budanović episcopus. – 5. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. . J. kiadása 1926-ban. 17 cm Édesanyám. 11 cm Nihil obstat. 1930. A „Kath. Nr. – 48 p. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa.

JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. – Subotica : „Globus”. – 32 p. – 48 p. kiadás. 1931. . – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Julii 1931. 1931 (Subotica : Globus nyomda). bővített kiadás (15. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Imprimatur. – 31 p. Suboticae.000). Suboticae. Adm. a „Hitélet” szerkesztője. 1931. Ludovicus Budanović episc. 11´7. Imprimatur Ludovicus Budanović. – 48 p. Blasius Hirka censor. A többi kiadás nem ismert. 11´7 cm Nihil obstat. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. Megrendelési cím: Hitélet. bőv. [1931] (Senta : Unio).5 cm 147 . 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). SZB3–1017 827. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. – 3. 2662. episc. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Apost. Bačiensis. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. első kiadása 1927-ben. Nr. CsP-369. kiadása nem került elő fűzve M. Blasius Hirka censor. – 32 p. . 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. A szerző kiadása és tulajdona.824. 11´8 cm Nihil obstat. 1. – 6. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. – 6. Imprimatur. die 14 aug. A szerző kiadása és tulajdona. . Nihil obstat. julii 1931. Suboticae. SZB3–1016 828. – Mošorin : a szerző kiadása. .000– 20. . 2. Subotica die 9. ekkor írta az előszót. kiad. Ludovicus Budanović episcopus. SZB3–485 825. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. die 8 Julii 1931. Nr 2662. RÖvID. a „Hitélet” főszerkesztője. Jugoslavija. PKSZ 826. kiadása 1929. die 9.

. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. n. készült Bartusz András nyomdájában. p. terjedelemben. Imprimatur! vel. SZB3–75 831. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. – 63 p. M 148 . kiadása 1928-ban. 1933. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). SB-3716. – Subotica : A Hírnök kiadása. 419/1931. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. PKZR 1932 830. NEKBg. Ismereteink szerint Mészáros Béla. kiadása 1915-ben. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. 16 cm M. Imprimatur! vel. plébános. Bečkerek. fűzve SB-44712. a. KeCK J. 13 000 pld. 1. A szuboticai ft. kiadása 1925-ben. – 5. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . – h. kiadás. . é. 1931. – 63 p. 1932. Nihil obstat. A ft. n. 2. 181/1931. Nr. zsigmond vigasztaló énekek. 32. vicarius Generalis.]. kiadása nem került elő. SZB3–699 833. Bečkerek. Magvető. A „Kath. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. – [4] p. – [Szabadka : k. n. martii 1931. NEKZg. 4. szerkesztő. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. p. Carolus Gutjahr censor ad hoc. egyházi Hatóság engedélyével. fűzve Ua.Nr. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. die 12. NEKZg. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. 3. 16° Nincs feltüntetve a szerző. . [1932] (Subotica : Globus). – feketics. M 829. febr. Stara Kanjižan. die 26. Stephanus Kovács vicarius Generalis. : k. CsP-38. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). Stephanus Kovács m.

ORDO eXeQUIARUM. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 23´15 cm RKEÚ. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. Suboticae 1. Pleesz). – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. július hó 11. 1933. . Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. Alpha Subotica. n. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine.834. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. M 835. 945 Imprimatur. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. Antonius vojnić Tunić censor. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. Nihil Obstat. – 52 + 52 p. n. RKEU 837. szám alatt. 1930. 23 cm RKEÚ.). napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1933 (Subotica : ny. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. . H. – 12 p. – 69 p. február hó 8. martii a. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. magyar és német nyelven. Globus. Xv p. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun.. – 68. . vö. 23 cm Szerb. M 839. – Subotica : zsidó hitközség. 1932 (Subotica : Minerva). – 31 p. – Subotica : k. 1933. Nr. június 8-i számában jelent meg. M 149 . PKSZ 1933 836. Háromnyelvű kiadvány. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. .. horvát és magyar nyelven. . – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. SZB3–424 838. 1933. 1932. Jussu ordinarii Bačiensis editus. – 4 p. 1933). .

WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. 14 cm OSZK 845. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. – 23 p. vicarius generalis. . . . – 65 p. – 61 p. Kasza Lajos. – 43 p. 14 cm A szerző sajátja. – Novi Sad : Pilišer i komp. – 3. számú engedélyével. . SZB 843. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. – 31 p. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). 1933. Hitélet” Könyvkereskedés. 15 cm Nihil obstat. 11´7 cm M 841.. Könyvnyomda. plébános. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. 12 cm SZB 844. . 1965/1933. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. WáTz Oszkár Szent vendel novena. vel. [1933] (Subotica : Globus). 1933. – 46 p.. . M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. 1933. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. die 14. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. vö. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. Imprimatur. censor. 1934-ben is megjelent. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – Subotica : Központi Oltáregyesület. Kovács István. dec. kiadás. – Subotica : Központi Oltáregyesület. PKSZ 150 . No. Hitélet kiadása. 1933 (Apatin : Antun Lotterer).: Wátz Oszkár 842. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).840. Bečkerek. – Stara Kanjiža : Kath.

1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). . 1933. 1040 Imprimatur zagreb. 17. Kovács István. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. septembris 1934 P. Lederer Mano]. Hitélet” szerkesztője. Nr. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. 3726 Imprimatur Suboticae. Nr. okt.és kegytárgykereskedés [Štamp. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. – 71 p. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. Imprimatur. 15´10 cm Nihil obstat P. M. plébános. die 14. 34´21 cm M 849. Hitélet” könyvkereskedésében St. vel. – 135 p. – [2] p. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. censor. a „Kath. SB-3715. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Apollinaris Braničković Censor. Bečkerek. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. 15 cm Nihil obstat.1934 846. Kasza Lajos. die 26. . 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). Ludovicus Budanović epp. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. 1934. Ap. Megrendelhető: „Kath. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. SZB3–43 847. [MáSODIK] II. vicarius generalis. 1965/1933. Augustinus Šlibar Min. – 64 p. – Szubotica : ferencrendi kolostor. Provincialis. Adm. 1934. No. NEKZg 848. dec. 1934. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . Körlevél : az országos egyház.

1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). . 1934. 4647/1935. junii. Hitélet” könyvkereskedés. KIS Sz. – 36 p. Hitünk titka. Megrendelhető a „Kath. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. – feketics : „Magvető” kiadása. 20 cm Nihil obstat. Egyház történelem. Stephanus Kovács vicarius generalis. – Petrovgrad : K. – 96 p. A szerző kiadása és tulajdona. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. n. Jegyesek könyve. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. Halottak zsolozsmája. . CsP-111. Nr. Imakönyv. 1935 (Subotica : Globus).. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. No 1186/1934. Bečkerek. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. – 51 p. die 30. kiadása és tulajdona. 1935 Budanović episcopus. – 7 p. Hitélet” könyvkereskedésben. . . RK. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Imprimatur! Suboticae. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. Hitélet” könyvker. SZB3-579 855. franciscus Petrányi censor. 1935 (Subotica : Globus nyomda). 11´8 cm fűzve M 854. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. . – 28+40 p. 13´9 cm Nihil obstat. A „Kath. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. 1935. Lélek ajánlás. vel. Lederer). Betlehemi út. dec. censor. SZB3–366 853.„Kath. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. die 19. Imprimatur. –32 p. Carolus Gutjahr. számú jóváhagyásával. – Subotica : Tena kiadása.

sz.k. CsP-213 857. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. imádságos és énekes könyvéből. engedélyével. fűzve PKSZ. – 63 p. – 2. a „Hitélet” szerkesztője. – 64 p. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. KIS IMAKÖNYv. : k. kiadás. . 11 cm Nr. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. M. 1935. . – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). . n. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). Jugoslavia M 861. – Bajmok : k. SB-7936. Apost. – Stara Kanjiža : A „Kath. SZB3–685 860. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. M . KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. Mart. – 26 p. Ludovicus Budanović episcopus. – 32 p. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. Hitélet” Könyvkereskedés. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. Dunavska banovina. 951/1935.. . . számú engedélyével. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). SZB3–635 859. . SZB3–618 858. Imprimatur. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). n. Suboticae. Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. püspök. CsP-240. Címlap nélkül.. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. NEKZg. plébános. Administr. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános.856. n. – 64 p. – H. die 5. – Novi Sad : A szerző kiadása. 15 cm 153 . – 25 p.

(Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. . 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. Révész Imre. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. – 56 p. – 176 p. Carolus Gutjahr censor. BUDANOvIĆ. A „Kath. Stara Kanjiža. Lajčo Imakönyv : nagybőjti. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). 944/1935. . 994/1935. Carolus Gutjahr. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak.. P. Junii. – Budapest : Korda R. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. 1936. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936.Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedésében.” RKEÚ 864. 1936. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. 1935. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. Hitélet” Könyvkereskedés. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. fénykép) M 154 . . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. censor. – 15 p. 1935. Csávossy elemér. 14 cm Nihil obstat. IMPRIMATUR. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. die 14. SZB3–129 865. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Hitélet” könyvkereskedésben. [1936] (Subotica : Globus). Nr. Megrendelhető a „Kath. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. Petrovgrad. – 32 p. A „Kath. húsvéti.T. számú engedélyével. . Stephanus Kovács vicarius Generatis. – Subotica : Tena kiadása. Stara Kanjiža. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Imprimatur! Petrovgrad. Junii. die 21. Nr. Megrendelhető a „Kath. plébános. Stephanus Kovács vicarius Generalis.

DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. – 32 p. 23 cm OSZK. A „Kath. elmélkedések. 14´10 cm 1. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). BMSk. . Globus ny. IMAKÖNYv : nagyböjti. Petrányi franciscus. Kanjižán M 869. Suboticae. SZB3–203 867. bővített kiadás. Minden jog fenntartva. Megrendelhető a „Kath. 1936 (Subotica : „Globus”). Hitélet” könyvkereskedés. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. Hitélet” könyvkereskedésben St. die 5. – St. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). die 29. . 15 cm Nihil obstat. húsvéti. – 40 p. plébános. 230/1936. Nr. . Utánnyomás kivonatosan is tilos. episcopus. – Szubotica : „Tena” kiadása. NEKBg 868. Petrovgrad. : ill. apostolicus. adm. Petrovgrad. Imprimatur. A „Kath. Nr. 1936. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Imprimatur.p. CsP-88. i Drugovi). Stephanus Kovács vicarius Generalis.p. [4] p. SB-20361. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. Nr. cens. kiadása 1926-ban Nihil obstat. Carolus Gutjahr censor. . – 2. – 64 p. Stara-Kanjiža. Stephanus Kovács m.). WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. 939/1936. m. számú engedélyével. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 3925/1936. Ludovicus Budanović. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. Imprimatur.866. die 29. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat.dioec. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Sept. – 240 p. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. PKSZ 870. HB 155 . pünkösdi imák és énekek. – 124. Dinka P. Carolus Gutjahr censor. Hitélet” könyvkereskedés. maja 1936. ájtatosságok. 1936. Jan. vicarius Generalis. . [1936] (Subotica. M. CsP-175.

Imprimatur. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. die 6. – 380 p. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. Oblast. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. Oblasti u Subotici br.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). Megrendelhető: Tena Subotica Iv. 999. – vel. 14 cm Nr. 23 cm RKEÚ 874. M 876.. 13´10 cm Nihil obstat. – H. Octobris anno 1937. augusztus 14-16. 1937. . „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. NEKBg. Joannes Simsik. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. M 873. 1937. venite. n. árvaházi Naptárban 1938. Harambašićeva ulica 7. 20´14 cm 156 . Petrovgrad. SB-1240. SZB3–31 872. Stephanus Kovács. CsP-11. . XI. – 48 p. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. – 276. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. 3005/937. – 16 p. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). [1937]. . Nr. OSZK. die 5 Aug. Apost. censor dioecesanus. Suboticae. – 47 p. : ill. 1937. NEKZg. 13 cm [egyh. – 16 p.1937 871. Admin. n. – feketics : Magvető. Az első osztály anyagával. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. : Az elemi népiskolák második osztálya részére.. – [Szabadka] : Izdaje Duh. 1937 (v. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Hirdetés a Reform. p. Imprimatur. . Ludovicus Budanović episcopus. . franciscus Petrányi censor. évre szóló kiadvány hátlapján. : K. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. vicarius generalis. Nihil obstat. 4215.

21268/1938. 15´10 cm RKEÚ 878. v. Msgr. [1937] (Subotica : Grafika). Imprimatur. godine. Nihil obstat franciscus Berton censor. horvátul és németül. – 132 p. – 75 p. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. Josip Sokol. episcopus. : Jelašić Pavle nyomdája). censor. Imprimatur: Đakovo. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. – Subotica : Duhovna oblast. Ludovicus Budanović. Br. [1937]. : k. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. . Budanović. Suboticae. 1938 (h. Ilija Anaković. . dne 3. die 31. Subotica die 15 novembris 1938. Kohlbrügge Nagypéntekre c. Megjelent ua. : ill. Lud. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. BPÚ-548 877. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. Nr. aug. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. [1938] (h. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. 5400. n. 1938. cenzor. Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. v. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. BMS. n. – 16 p. ep. 487-1938. Imprimatur. – 47 p. svibnja 1938. RKEÚ 1938 879. . – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. . SB-3795. r. n. 16´10 cm A Dr. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. generalni vikar. NEKBg. M 881. .). 1937. – 60 p. M 157 . évre.Nihil obstat eugenius varbai. BeNeŠ. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. 23 cm RKEÚ. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. SZB 880. r.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

– vršac : evanđelje u svaku kuću. sz. Sv. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. CSPL 1954 921. – Újvidék : Testvériség-egység. Sv. – 34 p. n. 1953.. 3. SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére.Sv.). 1954. CSPL 1955 924.. CSPL 919. sz. 31 1955 1. GSCHWANDTNeR. 29 1953 1. 1953. 1954. – 37 p. / Hermann Gschwandtner. Sv.. BIBLIAI TANULMáNYOK. 2. 3. 1.. 2.) fűzve 268:282 CSPL 164 . BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. 3. ... – 48 p. 2. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. Hermann Élet Krisztussal. 2. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . 12 cm 2000 pld. : ill. 34 1958 1.. 4. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. 3... füzet I. 33 1957 1. 4. RIBAR. 2. sz. köt. – 294 p. 2.. Sv. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára.. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. 32 1956 1. fűzve M. sz. – 144 p.. 3. 4. CSPL 922.. 1954 (Subotica : Gradska štamparija).. 1955 (Ny. CSPL 920. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. + rendkívüli kiadás Sv. kötetéhez ([12] p. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c.). 4. CSPL 923. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . 1000 pld.. sz. 30 1954 1..

máj. – 33 p. n. füzet II. n.–dec. ápr. Hermann Élet Krisztussal. 1956. n. jan. : k. – feketics : Református egyház. köt.925. CSPL 165 . jan.–ápr. 20 cm 200 pld. 2.–dec. jan. (1–12.. – vršac : evanđelje u svaku kuću.) 1957..) CSPL 927. 1955.) 1959. (1–4. CSPL 931.. kötetéhez ([12] p. BIBLIAI TANULMáNYOK. 1955.–dec. . – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955.) fűzve 268:282 CSPL 926. – 242 + 12 p. 5–12. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. : ill.. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – H. – 24 p. CSPL 929. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1955 (Ny. – 304 p. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára.) 1958. GSCHWANDTNeR. / Hermann Gschwandtner. 1956. 17 cm 5000 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1955. HázI áHÍTAT. 29 cm Sokszorosítva 50 pld.) 1956. . 1955. (1–12. (1–12. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház.). jan.–dec. . CSPL 1956 930. 1955. . 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928.–dec. – 35 p. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. IMAfÜzeT. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. (4–12.

LOReNCIN. CSPL 938. 1958. 20 cm 10 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . CSPL 936. CSPL 1957 933. 1958. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . . – Subotica : A bácskai egyházmegye r. 1957 (Gradska štamparija). GOLUBIĆ. CSPL 1958 937. CSPL 166 . 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. – 36 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 56 p. . – 16 p. BIBLIAI TANULMáNYOK. 1957. 20 cm 15 000 pld. – 36 p. papság kiadása. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház.932. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Subotica : a szerző kiadása. 1957. CSPL 934. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1956. CSPL 935. – 16 p. . 20 cm. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. fordította Sabo Stevan. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 66 p. k. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. Anton : fordította Sabo Stevan. . 30 cm Sokszorosítva 50 pld. – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. 1957.

1959. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. „Életforrás”. – p. . A SzeNTLÉLeK Isten. . + XvI tábla . CSPL 1959 942. 1959.939. – 37 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1960 (Subotica : Panonija). – 54 p. 14 cm 50 000 pld. . 29 cm Sokszorosítva 60 pld. – 59 p. CSPL 945. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. : ill. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 20 cm CSPL 944. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. 20 cm 17 000 pld. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. 14 cm 30 000 pld. : ill. – Subotica : A bácskai katolikus papság. HITÉLeT : katolikus imakönyv. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 432 p. – 53 p. CSPL 167 . imaés énekeskönyv. 1958. CSPL 941. CSPL 940. . 20 cm 17 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 1960 946. [1959] (Sombor : Prosveta). . – 16 p. CSPL 943. 1958. . IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1959. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Duhovna oblast. – 122 p. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. 1958 (Beograd : Minerva).

: ill. 20 cm 200 pld. : ill. 20 cm 200 pld. CSPL 168 . GOLUBIĆ. HITÉLeT : katolikus imakönyv. – 136 p. 1960. . CSPL 948.947. WITHe. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1961. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. – 220 p. 20 cm 10 000 pld. – 94 p. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. fordította Szalma Sándor. CSPL 952. 20 cm 10 000 pld. . CSPL 953. CSPL 1961 949. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. 1961. 1960. 1961. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. . 1961. . . 1961. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. + XvI tábla . CSPL 950. szerk. – 42 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. fordította ács Margit. NIKOLICY. – 199 p. Póth Lajos. – 36 p. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. – 432 p. WITHe. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 14 cm 30 000 pld. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – Szubotica : A bácskai katolikus papság.

CSPL 955. – 49 p. CSPL 959. 1962. 1963. . Temerin. – 36 p. 20 cm 15 000 pld. – 56 p. CSPL 957. : ill. 1962. – 101 p. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 14 cm. . 19 cm CSPL 169 . A KISPRÓfÉTáK. – 32 p. . – Temerin : Župni ured. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. NAGYHeTI szertartások. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. – 93 p. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 38 p. CSPL 960. . CSPL 956. – Subotica : Bácskai katolikus papság. : ill. 20 cm 15 000 pld. fűzve CSPL 1963 958. 19 cm CSPL 961. 20 cm 19 000 pld. : ill. 1963. Maršala Tita 348 10 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1963. KRISzTUS a teljes írásban. – Subotica : Bácskai katolikus papság. – 48 p. : ill. 20 cm 19 000 pld. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . .1962 954. – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. 1963. 1962. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Bácskai katolikus papság. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára.

+ 12 tábla : ill.adm. – 161–240 p. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. I. 22. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 1964. ap. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – Subotica : temerini plébániahivatal. 12 cm Nihil obstat. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. . CSPL 1965 964. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. CSPL 965–968. vI. – 38 p. 1965. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 1965. – 104 p. – 14 cm III. Suboticae. 1965 (Subotica : Panonija). 17 cm 1000 pld. v. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. 1965. : ill. CSPL 969. Paulus Bešlić cenzor. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. Iv. 15 000 pld. : 1965. . – vrbas : Rimokatolički župni ured. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. : 1966. – Subotica : Rk. 20 cm 13 000 pld. – 63 p. 1965–1966. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. – 456 p.: 1965. fűzve CSPL 170 . župni ured svetog Križa. – 369–494 p. : 1965. 15 000 pld. . . 20 cm 13 000 pld. – 80 p. odgovara Huzsvár László župnik. 1964. CSPL 963. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. 17 cm 10 000 pld. 163&65. : ill.1964 962. – 81–160 p. – 36 p. CSPL 970. .

ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. 17 cm 5000 pld. n. 17 cm 1000 pld. 17 cm 1000 pld. . – 96 p. CSPL 975. – 104 p. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. 1966–67 (Subotica : Pannónia). Oltártitok. 1966. 1965. 1965. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. . – 120 p. 1966. Isten könnye. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). Az APOSTOLOK cselekedetei. – Subotica : K. – 2 kötet .) Vászonkötés CSPL 976. . 2. – Subotica : Bačka duhovna oblast. Isten szíve. – 135 p. CSPL 973. korm. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. SzeRTARTáSKÖNYv : I. – XII. CSPL 171 . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. + 8 tábla : ill. . 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. CSPL 1966 974. 17 cm 10 000 pld.. Isten vendégsége. kötet : 1966. . 1965. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek.971. . 17 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 344 p. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 494 p. – 199 p. – 1967. – Subotica : Bačka duhovna oblast. Az ősegyház élete. 21 cm 1. : ill. Szentháromság. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. (III–v. CSPL 972. – 116 p. A KeReSzTÉNY életmód. A MARADÉK egyház megpróbáltatása.

. franjo vujković. . 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. 17 cm 600 pld. – [1967]. vINOWSKA. – 104 p. 1966. 1966. 1967. 21 cm 3000 pld. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – 383 p. CSP 984. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. . 21 cm Nihil obstat. CSPL 979. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. . . 1966. B. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. . 6000 pld. mint istentől megbízott irányítónak örömei. – 99 p. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. biskup. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. Subotica. 29 cm 600 pld. . A KeReSzTÉNYeK. – 100 p. fűzve CSP 981. CSP 982.978. CSPL 980. 1966. 17 cm 1200 pld. Az ÍGÉReT népe. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. v. – [Sombor : Prosveta]. 17 cm 600 pld. – 60 p. : ill. – 34 p. – 110 p. dijecezanski cenzor. : ill. CSP 172 . D. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. 1966. Imprimatur die 23. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. fűzve CSP 1967 983. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). O. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények.

20 cm 1500 pld. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . – 40 p. 20 cm 15 000 pld. . fordította Szalma Sándor. 1968 (Subotica : Panonija). : ill. : ill. . 1968 (Novi Sad : Dnevnik). CSPL 987. CSPL 989. – 58 p.985. CSPL 1968 988. – 47 p. LOReNCIN. : ill. HISzeK : ima. – 63 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1967. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. 1968 (Sombor : Prosveta). – (A Hitélet kiskönyvtára . 17 cm. – vrbas : Rimokatolički župni ured. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. 1968. CSPL 990. . – 128 p.és énekfüzet. 20 cm 15 000 pld. 1. CSPL 173 . 2. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 64 p.) 3000 pld. : ill. 17 cm. – 117 p. fordította M[olnár] A[ntal]. : ill. . : színes ill. – (A Hitélet kiskönyvtára . . : ill. 1967. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. TOWeR. CSPL 986. . 12 cm 15 000 pld. 1967. GOLUBIĆ. – vrbas : Rimokatolički župni ured. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. PeReIRA. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . CSPL 991.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – vrbas : Rimokatolički župni ured.

– [27] p. 20 cm 15 000 pld. 21 cm 8000 pld. CSPL 994. CSPL 995. : kották . CSPL 996. . : ill. JAKAB apostol levele. CSPL 997. – Subotica : Župni ured svetog Križa. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. : ill. . – 31 p. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. 1968. 20 cm 15 000 pld. 17 cm 1000 pld. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. – 142 p. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. : ill. CSPL 999. 17 cm 1000 pld. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1968. A hit és Isten ígéretei. . 1968 (Subotica : Panonija). 28 cm 3530 pld. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . – 32 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). Matoš). KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. . 16 cm 1000 pld. . – 116 p. – 32 p. CSPL 998. – 79 p.992. – zagreb : Biskupske konferencije. 1968 (Sombor : Prosveta). – Subotica : Župni ured svetog Križa. . KáNON MISe = Canon missae. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. 1968. – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. CSPL 174 . CSPL 993. – 103 p. G.

Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). : ill. 20 cm 1000 pld. : ill. – 18 p. . A te otthonod – boldog otthon! / M. 20 cm 1200 pld. CSPL 175 . – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. [1968] (zagreb : vjesnik). – 8 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 16 p. + [2] .1000. 20 cm 1200 pld. 1969 (Sombor : Prosveta). 20 cm 1000 pld. BOGOMIROvIĆ. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. GOLUBIĆ. : ill. 1969 (Subotica : Panonija). . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. CSPL 1005. Bogomirović. . : ill. 1969 (Sombor : Prosveta). ianuraii 1969]. – 83 p. – 179 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). – 8 p. . – [30] p. 20 cm 500 pld. . vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. : ill. . GOLUBIĆ. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. CSPL 1004. 1968. CSPL 1001. – Subotica : Biskupski ordinarijat. – Szabadka : fel. M. CSPL 1006. WITHe. 29 cm 1500 pld. 20 cm CSPL 1969 1002. kiadó varbai Jenő. CSPL 1003.

. – 72 p. – 73–137 p. CSPL 1009. mely örök élethez vezet : [8–13. + 2 tábla . fejezet. : ill. 16 cm 5000 pld. G. . – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. CSPL 1008. CSPL 1012. 16 cm 5000 pld. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. – 397 p. – 216 p. CSPL 1010. : ill. Az IGAzSáG. Az IGAzSáG. fejezet]. fordította Bartócz Ilona . Matoš). .1007. Matoš). Matoš). G. CSPL 1013. [Bevezető Mátyás zvekanović]. 1969 (Subotica : Panonija). – 100 p. – Subotica : Biskupski ordinarijat. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. CSPL 176 . 1969 (Újvidék : forum). 20 cm 400 pld. 1969 (Sombor : Prosveta). : ill. mely örök élethez vezet : 1–7. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. [1969] (Samobor : A. . . . G. mely örök élethez vezet. – 69 p. 1969 (Samobor : A. 1969 (Samobor : A. vOILLAUMe. – 2 + 139–216 p. Az IGAzSáG. Az IGAzSáG. mely örök élethez vezet : [14–22. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 30 000 pld. 1969. fejezet]. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. CSPL 1011. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. 20 cm 1200 pld. 16 cm 5000 pld.

17 cm 5000 pld. – 22 p. . 1971 (s. 20 cm CSPL 1018. : ill. : ill. : ill. – Subotica : Župni ured svetog Križa. fordította Szabó István. – 28 p. 1970 – 96 p.1970 1014. Az eGYHáz és a világban való szerepe. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 32 p. .). . . CSPL 1015. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . vALDIPORRO. Keresztény Adventista egyház]. – Osijek : Kapucinski samostan. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1970 (zagreb : vjesnik). 12 cm 500 pld. . . Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. CSPL 1971 1019. LÉLeKáPOLáS. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. 20 cm 10 000 pld. CSPL 1016. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. – 70 p. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. SLANKAMeNAC. – A harmadik magyar nyelvű kiadás. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). CSPL 177 . 16 cm 6000 pld. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. 1971 (Subotica : Panonoja). typ. CSPL 1020. 1970 (Subotica : Panonija). Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . – 92 p. – 55 p. : ill. [1970] (Becse : Proleter). 17 cm 5000 pld. .

– Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. . – 78 p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. CSPL 1023. – 32 p. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. typ. – második. . előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. 17 cm 1500 pld. fordította Biberauer Richard . . 16 cm 5000 pld. 1972. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. – 70 p. : ill.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. CSPL 1022. MÜLLeR. : ill. CSPL 1027. – 704 p. 17 cm 500 pld. ed. – Újvidék : [s. Wilhelm Sundar Sing. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház.]. 1971 (Szabadka : Pannónia).1021. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 112 p. 1971 (Sombor : Prosveta)]. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. 1972 (Sombor : Prosveta)]. s. a zarándok / Wilhelm Müller . [1972. átdolgozott kiadás. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. 17 cm 200 pld. . . CSPL 1028. 26 cm 178 .). – 88 + [3] p. + 14 p. – 520 p. CSPL 1025. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. CSPL 1972 1026. 1971]. CSPL 1024. 17 cm 1500 pld. 1969. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. 14 cm 10 000 pld. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. 1971. . 17 cm 1100 pld. P. – 59 p. [1971] (zrenjanin : Budućnost). . Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. . – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta).

RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. – 240 p. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. : ill. – K. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). A szerző rövid életrajza dr. CSPL 1034. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. Király ferenctől. – (A Hitélet Kiskönyvtára . – Beograd : Preporod. 20 cm. 4. CSPL 179 . [Borító.) 5000 pld. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. Az amerikai kiadást e. – 40 + 344 p. : felelős kiadó Békássy zoltán . CSPL 1033. fordította Szalma Sándor . 1972 (Sombor : Prosveta). 1972 (Subotica : Panonija). – 64 p. Krause Joseph és dr. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. : ill. 21 cm 5000 pld. CSPL 1032. – 2. . – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége.1600 pld. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . . UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . 17 cm. fűzve CSPL 1030.. . 17 cm 1100 pld. + [3] . ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . – [vII. – 58 + [3] p. + 10 tábla : ill. – 79 p. – (Jézus élete) 2000 pld. CSPL 1031. – 116 p. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. WITHe. 1972 (Sombor : Prosveta)]. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. n. CSPL 1029. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . LeLOTTe. 20 cm 8000 pld. 1972 (Újvidék : forum). kiadás. 1972 (Szabadka : Pannónia).és kötésterv Borislav Topuzović]. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. javított kiadás. Pacsik]. 17 cm 5000 pld. .

WITHe. 20 cm 15 000 pld. – (Bibliai levelező iskola . fordította: Szabados Mária]. . : ill. Szalma Sándor. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. + függelék . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 21 cm. 1973 (Újvidék : forum). 12 cm 15 000 pld. fordította Henne József és Kennedy Margit.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. (Sombor : Prosveta).1035. . 16 cm. – („Ímé. Bibliai Tanulmányok . Milan Šušljić . – (Bibliai levelező iskola . A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. [1973] (zagreb : vjesnik). [1973] (zagreb : vjesnik). CSPL 180 . – 3. CSPL 1039. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. – 100 p. CSPL 1973 1036. – 248 p. – Subotica : Biskupski ordinarijat. + 3 tábla színes képekkel . ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. eljövök hamar”.) 2000 pld. szerk. . CSPL 1037. CSPL 1040. + [4] p. Bibliai Tanulmányok . CSPL 1038. – Beograd : Preporod. – 78 p. – 173–180 p. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. 1973/1. 21 cm. eljövök hamar”. : ill. lecke) 6000 pld.) 1100 pld. + függelék . 21. 21 cm 1000 pld. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. CSPL 1041. 1972. lecke) 6000 pld. 1973 (Sombor : Prosveta). – 165–172 p. 1973 (Subotica : Panonija). 22. bővített kiadás. HISzeK : ima. Iv. 17 cm. + [2] . – 32 p. szerk. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. – 1973. 1973 (Újvidék : forum). JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – („Ímé.. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . – 273 p. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije.

20. – („Íme. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1973 (zagreb : vjesnik)]. 21 cm. 17 cm 500 pld. – 189–196 p. – (Bibliai levelező iskola . . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. + [1] . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1974. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1974 1048. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. [1973] (zagreb : vjesnik). 17 cm. Preporod. BOTKA József vigyétek az örömhírt. – (Murska Sobota : Pomurski tisk). Kartuzija Pleterje. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1047. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. . – 157–164 p. lecke) 6000 pld. 1973 (zagreb : vjesnik)]. szerk. + függelék . Lecke) 6000 pld. CSPL 1043. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1044. 1973 (Sombor : Prosveta)]. 23. – 181–188 p. ÖRÖKÉLeT / [fel. 19. 21 cm. – 90 p. 24. II. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. Wolf Dragutin. lecke) 6000 pld. – 1973. CSPL 1045. CSPL 1046. lecke) 6000 pld. 1973 (zagreb : vjesnik)]. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. CSPL 181 . SzeNT NÉP.1042. + függelék . – 78 p. + függelék . – [11] p. eljövök hamar”. 21 cm. – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ.) 2000 pld. . ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . – (Bibliai levelező iskola . – 149–156 p. : ill. 21 cm. Bibliai Tanulmányok .

fordította Szabados Mária]. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. CSPL 1053. CSPL 1975 1054. : ill. 20 cm CSPL 182 . . – („Ímé.) 1000 pld. 1974. . – [zagreb . A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . . . – 78 + [1] . CSPL 1052. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . – 63 p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. 20 cm CSPL 1055. : ill. . – (Íme. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. 27 cm 15 000 pld. – 32 p. 17 cm 1500 pld. 1974 (Novi Sad : forum). (Újvidék : forum). 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). CSPL 1050. 1974. a magyar kiadás fel. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. Újvidék] : znaci vremena . 1974. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. – 520 p. A. – Beograd : Adventista „Preporod”. ellen G. Delafield. – 100 p. 1975 (Subotica : Panonija). – Subotica : Župni ured sv. : ill. DeLAfIeLD. 20 cm CSPL 1051. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. A. fordította Apró eta. [Keresztény Adventista egyház]. 12 cm. 17 cm. hamar eljövök. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. Bibliatanulmányok. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. 4.1049. . – 126 p. – 72 p. (Újvidék : forum). szerkesztője Szalma Sándor . 3/74) 1100 pld. D. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . 1974. 1975 (Szabadka : Pannónia). – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. Križa.

1976 (Topolya : Népnyomda). – (Hagyományaink . vászonkötés borítóval. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre .] Katolikus Plébániahivatal. Újvidék] : Preporod . – 24 p. 1975 (Beograd : Preporod). szerkesztője Szalma Sándor . eljövök hamar” . 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). 1. fordította Szabados Mária]. Krause J. 14 cm 3000 pld. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . 6) 5900 pld. CSPL 1061. – Beograd : Preporod. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059.) 1000 pld. és Terrien S. Kálmány Lajos gyűjtése . 19 cm. angolból fordította faragó József. – 501 p. : ill. fényképmellékletek Dormán László]. a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. – („Ímé. – [Beograd . CSPL 1058. . elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . 8 tábla : ill. 1975 (Novi Sad : forum). – Újvidék : forum. „URAM. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. . 1976 (Újvidék : forum Ny. . Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . fordította Szabadka etelka]. [sorozatterv Kapitány László . ..1056. fülszöveggel CSP FB 1060. . fűzve CSPL 183 . a magyar kiadás fel. – 418 p. szerk. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. : ill. Keresztény Adventista egyház. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . – Szabadka : ferences Rendház. – 102 p. . – 52 p. 1975. „ÍMÉ. Bibliai Tanulmányok . 17 cm. – 85 p. 1976 (Subotica : Panonija). sajtó alá rendezte. WITHe.. mit tudunk istenről. CSPL 1057. BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . 27 cm 10 000 pld. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó.).

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

– 1984. – (Az evangéliumok. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard .) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . szerkeszti Harmath Ká190 . – 31 p. – 31 p.Mózes. – 1982. – 1985. – 1985. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. – 1982. –– 1982. Újszövetség . – 31 p. – 1985. 2. Újszövetség . rajzolta Noel Gloesener . Újszövetség . fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . – 31 p. 4. Xavier Musquera . – é. – 31 p. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – 31 p. – 1985. fordította Rencsényi Tibor. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. – 1985.) CSPL 1099. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1987. – 1982. Mózes. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . – 31 p. – 1987. Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . Pierre Thivollier . ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1987.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. Újszövetség . Újszövetség . – 1982. fordította Nemeshalmi István és Klára. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1985. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Újszövetség . – (Az evangéliumok. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – (Az evangéliumok. – 1982. 1. – 31 p. – 1982. – 31 p.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . fordította zsivánovity Róbert. n. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – 31 p. – 1984. – 31 p. – 1987. – 31 p. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. – (Az evangéliumok. – 1983. – 1987. – 31 p. 3. – 31 p. – (Az evangéliumok. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok. – 31 p. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . 6. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 1982. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. 5. – 31 p. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera .) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. – 1985. – 31 p. fordította Bauer ferenc. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . – 1985. fordította Nemeshalmi István és Klára.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor.

29 cm. Pierre Thivollier . a magyar szöveget beírta Sóti György . DávID / szövegkönyv és magyarázat P.) Képregény. Ivanka. Novi Sad : Agapé.. rajzolta Xavier Musquera . . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . . – 203 p. 1982 (Ljubljana : Delo). : ill. BUJAK. p. – 31 p. János Pál / [képek] A. – Novi Sad : Agapé. Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . – 31 p. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . AK 1101. – 2. [Adam] Bujak . fűzve CSPL 1100. [Mieczyslaw] Malinski . : ill. zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . kiadás. 1982 (Maribor : ČGP večer). : ill. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . fotókkal . . [fordította Lukáts Márta . Novi Sad : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. – (Isten népeinek története .roly. Pierre Thivollier . 11. 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. 1982 (Čakovec : zrinski). 29 cm. [Adam]–MALINSKI. : ill. – (Isten népeinek története . : ill. rajzolta Xavier Musquera. [szöveg] M. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . [magyar fordítás Kárász Anna]. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. GASTOLD. 8. fűzve AK 1102. 29 cm. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). fotók Dobai István]. : ill. CSPL. [Mieczyslaw] II. – 2.) Képregény. Léner István. AK 1104. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. Teleki Béla . rajzok Sóti György]. 21 cm fűzve CSPL 1103. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). változatlan kiadás. – 129 p. 3) Képregény AK 191 . Andrija Kopilović. – 64. Agapé. Novi Sad : Agapé. .13:929 Johannes Paulus II. JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P.

JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. : ill. Léner István. kiadás. 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. fordította Harmath Károly]. – 327 p. : ill. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. Agapé. . 1982 (Újvidék : forum). 1982 (Čakovec : zrinski). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [8] tábla : ill.1105. 4) Képregény AK 1107. – 520 p. vászonkötés borítóval. 1982 (Ljubljana : Delo). MARTeLLI. MALINSKI. – 2. – Novi Sad : ferences Rendház . – 31 p. Rajzolta Dino Battaglia . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 29 cm. : ill. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. Szöveg Mioczyslaw Malinski . 20 cm 2000 pld. . a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. Ivánka. fotók Dobai István]. : színes ill. János Pál / Képek Adam Bujak . [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). . 22 cm CSPL 1110. Mioczyslaw II. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . (Kranj : Gorenjski tisk). AK 192 . zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. 1982 (Maribor : ČGP večer). fülszöveggel CSP-FB 1109. rajzolta Xavier Musquera]. – Újvidék : forum. . JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. 1982. Pierre Thivollier . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 96 p. : ill. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. [Magyar fordítás Kárász Anna]. – 202 p. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . Andrija Kopilović és Teleki Béla . – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . . – 72 p.

29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . a magyar szöveget beírta Sóti György . Novi Sad : Agapé.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. 1982 (Maribor : ČGP večer). 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. a magyar szöveget beírta Sóti György . – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. fordította M[olnár] A[ntal]. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Xavier Musquera . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fényképek Toni Schneiders . 29 cm. . . : ill. : ill. 29 cm. .3:929 francesco d’Assisi CSPL. szerkeszti Harmath Károly. 2. – (Isten népeinek története . NIGG. Novi Sad : Agapé. – 31 p. – 31 p. – 47 p. . 9) Képregény AK 193 . Novi Sad : Agapé. 1982 (Maribor : ČGP večer). Pierre Thivollier . + 36 színes táblával : ill. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. AK 1115. 7) Képregény AK 1114. a magyar szöveget beírta Sóti György . Pierre Thivollier . 1982 (Maribor : ČGP večer). Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . szerkeszti Harmath Károly. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). – (A Hitélet kiskönyvtára . . rajzolta Noel Gloesener . Pierre Thivollier . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. . fordította Mihály atya]. – (Isten népeinek története . : ill. Kartonkötés 235. rajzolta Xavier Musquera . 1982 (Maribor : ČGP večer). Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . (varaždin : NIŠRO). 6) Képregény AK 1113. : ill. szerkeszti Harmath Károly. 29 cm. – 132 [10] p.1111. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. 17 cm. szerkeszti Harmath Károly. PeReIRA. Novi Sad : Agapé. 5) Képregény AK 1112. 1982. a magyar szöveget beírta Sóti György . – 31 p. – (Isten népeinek története .

franco vignazia . vittorio Belli. köt. : színes ill. a magyar szöveget beírta Sóti György . 1. köt. Sandro Corsi. Sandro Corsi. visszatérés. Harmath Károly].] számozatlan 3. Sergio Molino. [olaszból fordította Harmath Károly]. [olaszból fordította és szerk. 4. .: Királyok és próféták / Ill.: vö. 1982 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . judaizmus / Ill.: Jézus Krisztus / Ill. – (Isten népeinek története . – [124 p. [Szerk. Antonio Molino . Antonio Molino . – 146 p. (Újvidék : forum). . A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . [fordító Gombár Imre]. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal.: Az ígéret földjén / Ill. – 1985. zagreb : Kršćanska sadašnjost. – Novi Sad : Agapé . 32 cm 2500 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Boško Kovačević. 194 . – Szabadka : Subotičke novine. – [27 p. – [156 p. franco vignazia . [olaszból fordította és szerk. Antonio Sicari]. Olaszból fordította Boross István.] 6. enrico Galbiati . . [1982] (B.] 5. Harmath Károly]. : ill. – 1985. [fordította Rencsényi Tibor]. . SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . 2. 1982. Antonio Molino .1117. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). – 1983. 20 cm CSPL 1119. Sergio Molino. – [124 p. elio Guerriero.] számozatlan 2. – 122 p. Novi Sad : Agapé. Petar Senić . – 1. Antonio Molino. – 153 p. [olaszból fordította Boross István]. – köt. – (Aktivitás : tematikus füzet . köt. Pierre Thivollier . szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. köt. – 128 p.: A pátriárkák és Mózes / Ill. köt. szerkeszti Harmath Károly. köt. Jarak : efekt).: Számkivetés. A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. 29 cm. – 31 p. 10) Képregény AK 1118. 20 cm. [szöveg enrico Galbiati. Illusztrációk Sandro Corgi . SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. Berecz Sándor].

: ill.[olikus] Plébániahivatal. a magyar szöveget beírta Sóti György . 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). Agapé. 15 cm CSPL 1126. rajzolta Xavier Musquera . Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). . .113 Skorenovac) CSPL. A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. Novi Sad : Agapé. Harmath Károly]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. – 31 p. . GALBIATI. szerkeszti Harmath Károly. illusztráció Sandro Corgi . 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . – [124 p.41(497.332. 1983. [ford. : ill. – [60]p. köt. Sandro Corsi. – 24 p. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. Kršćanska sadašnjost. Pierre Thivollier .] 2500 pld. – [Újvidék . – Kikinda : Római Kat. 1983 (Maribor : ČGP večer). – 132 p. – Novi Sad : Agapé. 1) Kartonkötés CSPL. . feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk.: Az Úr tanítványai / Ill. – (Isten népeinek története . . – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . – Leporelló : színes ill. AK 195 . 15 cm CSPL 1124. Kartonkötés CSPL 1121. 1983 (Újvidék : forum). BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. 20 cm fűzve 398. 12) Képregény AK 1123. BMS 1122.7. [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). franco vignazia . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. 31 cm. [olaszból fordította Boross István]. – (Isten népeinek története . – 18 db színes képeslap . 17 cm CSPL 1125. Bauer ferenc].

III.1127. 4 tábla kép : ill. húsvét / P. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl.) CSPL 1129. – (vetés . – 29 p. – Novi Sad : Agapé.73(469 fatima) CSPL. AK 1133. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból.) VSPL. szerkeszti Harmath Károly. LOIDL. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 5.) fűzve 231. : ill. – 31 p. 6. – (vetés . : ill. – 205 p. – Novi Sad : Agapé. AK 1128. . 14) Képregény AK 1132. 1983 (Novi Sad : forum). HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. 1983 (Novi Sad : forum). – 142 p. : ill. AK 196 . . 17 cm. – [Újvidék] : Agapé. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. 17 cm CSPL. – 30 p. HISzeK : ima. rajzolta Stephane Abadie . Harmath Károly. 29 cm. – Novi Sad : Agapé. bővített kiadás. [1983] (Novi Sad : forum). . .. főmunkatárs Sörös Antal. 17 cm. 1983 (Subotica : Panonija). – Novi Sad : forum. 1.. HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . : ill.és énekfüzet / Szerk. Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1983 (Maribor : ČGP večer). 8´16 cm.–1984. – (Isten népeinek története . . : ill. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – Újvidék : Hitélet. 1983 (Novi Sad : forum). . 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. . – 4. : ill. 17 cm. – 152 p. 14 cm CSPL 1131. Papírkötés CSP-FB 1130. – 29 p. – (vetés . 25. HázSzeNTeLÉS.

fűzve CSPL 1137. . : ill. 1983 (St. Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . . – 32 p. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. . szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. – 2. 17 cm CSPL 1139. illusztrációk Sandro Corsi .) CSPL 1136. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [olaszból fordította Boross István . Jarak : efekt). – Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. – 57 p. . 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. fejezetet írta france Perko . 17 cm. 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. LOURDeS-I KILeNCeD. – 362 p. 1983 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Pierre Decomble . – (vetés . AK 197 . – 130 p. – 119 p. : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 31 p. fűzve CSPL. és 25. . : ill. : ill. 4. CSPL 1135. – 64 p. – Novi Sad : Agapé. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. RHOTON. [1983] (Novi Sad : forum). – Novi Sad : Agapé. grafikai szerkesztő Sóti György. : ill. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. – (Isten népeinek története . : ill. 29 cm. Pazova : Ločki emil nyomása). . 1983 (Novi Sad : forum). . PÓSA László Az aratnivaló sok . 1983 (Subotica : Pannónia). füzete alapján. 1983 (B. . 32 cm. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . – (A Biblia és története . WeST. 13) Képregény AK 1138. 1) Kartonkötés CSPL 1140.1134. kiadás. : ill. TeLeKI Béla Az újszülött. [magyarra fordította Kerényi Dénes . . a 24. 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld.

1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . . szlovén és magyar nyelven).511(497. AK. – (Isten népeinek története .2) CSPL. 16) Képregény AK 1144. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. . Novi Sad : Agapé. franco vignazia. . 1984 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . . rajzolta Xavier Musquera . – 64 p. 29 cm. – (Isten népeinek története . Képek Rostić Margit. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. 21 cm fűzve 243 894. NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. 1984 (Maribor : ČGP večer). – [125] számozatlan p.1)-14 CSPL. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 134 p. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 15) Képregény AK 1143. Ill. 20 cm. AK 1145.1984 1141. BIffI. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. . : ill. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. : színes ill. Novi Sad : Agapé. franciaországban és Jugoszláviában (horvát. : ill. – Novi Sad : Agapé. : ill.053. BMS 1142. – Novi Sad : Agapé.

– (Isten népeinek története . rajzolta Xavier Musquera . – 318 p. [fordította faragó József]. 1985 (Maribor : ČGP večer). 1985 (Maribor : ČGP večer). . Novi Sad : Agapé. – 19 p. 1985 (Maribor : ČGP večer). fordította Nemeshalmi István és Klára . Novi Sad : Agapé. fordította Rencsényi Tibor. – (Isten népeinek története . WITHe. : ill. Bačka Topola : Rkt. + [4] táblaoldal . 18) Képregény AK 1149. Radosavljević. . Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – Novi Sad : Agapé . 15 cm fűzve AK 1147. – 31 p. – (Isten népeinek története . Újvidék : Preporod . Novi Sad : Agapé. 1984 (Subotica : Panonija).1146. – 31 p. Plébániahivatal. – 31 p. 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. : ill. : ill. – Beograd . 29 cm. 29 cm. 23) Képregény AK 1151. : ill. ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fordította Rencsényi Tibor. . 29 cm. 21) Képregény AK 199 . – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . D. znaci vremena . szerkesztő Rencsényi Tibor. rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . április 29. zagreb . rajzolta Michael Rancçon . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Xavier Musquera . . Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 1984 (Maribor : ČGP večer). fordította Rencsényi Tibor. . 22) Képregény AK 1150. Novi Sad : Agapé. eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier .

szöveg enrico Galbiati. – (A Biblia és története . enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . 6) 2500 pld. szöveg enrico Galbiati. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). . illusztrációk Sandro Corsi. illusztrációk vittorio Belli. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . elio Guerriero. 3) Táblakötés AK 1155. [olaszból fordította Harmath Károly]. 29 cm. 17) Képregény AK 1153. . 1985 (Maribor : ČGP večer). [olaszból 200 . – [125] p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szöveg enrico Galbiati. Antonio Sicari . Antonio Molino. elio Guerriero. – Novi Sad : Agapé. elio Guerriero. [fordította Boross István]. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . fordította Nemeshalmi István és Klára. [fordította Bauer ferenc]. : színes ill. – [124] p. Táblakötés AK 1157. franco vignazzia . GALBIATI. Antonio Sicari . – Novi Sad : Agapé. GALBIATI. ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . rajzolta Xavier Musquera . Sandro Corsi. illusztrációk Antonio Molino . Antonio Sicari . Antonio Sicari . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Antonio Sicari . – (Isten népeinek története . Táblakötés AK 1156. : színes ill. – 31 p. szöveg enrico Galbiati. Sergio Molino. 2) Táblakötés AK 1154. GALBIATI. GALBIATI. : színes ill. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. – (A Biblia és története . elio Guerriero. [olaszból fordította Harmath Károly]. – (A Biblia és története . GALBIATI. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). . illusztrációk Antonio Molino . illusztrációk Antonio Molino . – [124] p. . 31 cm. 31 cm. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . : színes ill. – Novi Sad : Agapé. elio Guerriero. 7) 2500 pld. enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . franco vignazia . Novi Sad : Agapé. 31 cm.1152. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. – Novi Sad : Agapé. . : ill. – [124] p.

1985 (Maribor : ČGP večer). – Novi Sad : Agapé. fordította Rencsényi Tibor . – 116 p. franco vignazia . 1985 (Újvidék : Agapé). Josip Pekanović]. Novi Sad : Agapé. 21 cm 400 pld. 24]) Képregény AK 201 . [Josef] Heinzmann . fűzve 241. fűzve CSPL 1162. : színes ill. 21 cm. rajzolta Pierre Brochard . [Isten népeinek története . enrico Számkivetés. Kozmikus hő / Hendi I. – (Életfordulón . : színes ill. – 11 p. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. AK 1160. . fiala M. – Újvidék : Agapé. : ill. Ivánka. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . – 31 p. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. – [124] p. GALBIATI. visszatérés. [fordította Rencsényi Tibor]. . HeINzMANN. Léner István. : ill.513 CSPL. 22 cm 5000 pld. 1. 1985 (Újvidék : forum). 29 cm. – Novi Sad : Agapé. Andrija Kopilović.fordította Harmath Károly]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . elio Guerriero. Antonio Molino. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). I. : ill. illusztrációk Sandro Corsi. – (A Biblia és története . 1. fűzve AK 1161.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. – (A Biblia és története . 31 cm. . HeNDI. – [124] p. – 144 p. [fordította Kovács Gyula]. szöveg enrico Galbiati. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. 4) Táblakötés AK 1158. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . – (Az evangéliumok : Újszövetség . . szerkesztő Rencsényi Tibor. . . Antonio Sicari . 1985 (Szabadka : Pannónia). 5) Táblakötés AK 1159.

. Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. Novi Sad : Agapé. kiadó faragó József. .. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. . – 1–16 p. A gonosztevők közé sorolva . [Keresztény Adventista egyház]. . – 96–112 p. – 48–64 p. : ill. – (A Biblia Beszél. 29 cm... Örökké tartó. – (Isten népeinek története . – 16–32 p. 1985 (Subotica : Panonija). A testvéri szeretet vallása . – zagreb . Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . . Napsugár a Hermon hegyén . Szereplők és nem nézők . . [Újvidék] : „znaci vremena”. SLANKAMeNAC. Jézus az írásokban . . Nemcsak mint vendég . . a teremtő . szerkesztő Rencsényi Tibor. A legszélesebbkörű ismeret . . SLANKAMeNAC. 19) Képregény AK 1164. 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. . Az egyedüli igaz isten . .. „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. . – 224–240 p. [fordította Lazić Hajnalka]. . . . Jézus. boldog élet . . 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában).. – Újvidék : Idők jelei. Skiverteks borító CSPL 1166. A kezdet . – 112–128 p... – 108 p. rajzolta Noel Gloesenen ..1163. 1985 (Maribor : ČGP večer). – 144–160 p. .. vasárnap vagy szombat? . Isten törvényszékének tükrében . 202 . – 32–48 p. fordította Lazić Hajnalka . – 64–80 p.. – 416 p. . – 240–256 p. fel. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fordította zsivánovity Róbert . – 176–192 p. – 128–144 p. – 192–208 p. – 31 p. . . .. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. 1985 (Subotica : Panonija). Centar za istraživanje Biblije . – 160–176 p. – 80–96 p. . – 208–224 p. Testvéreihez hasonló . egy megmagyarázhatatlan tragédia .. Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . : ill. – [1–16] füzet.

. fedőlap Sóti György]. rajzolta Pierre Decomble . . 8 cm fűzve AK 1171. 20 cm 7000 pld. fordította Nemeshalmi István és Klára . [fordította Kálmán Mária . CSPL 1170. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . BUBALO. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. : ill. Novi Sad : Agapé. HA személyesen megismerhetnéd Istent. szerkesztő Rencsényi Tibor. – 15 p. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. . 1986. – Újvidék : Agapé. 29 cm. AK 203 . Az előző mű kivonatos. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. – 214 p. – 220 p. . – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. HÜNeRMANN. : ill. : ill. (Újvidék : forum). – Újvidék : Agapé. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. fűzve 235.3:929 Johannes Capistranus CSPL. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. [1986] ([Újvidék : Agapé]). – (Isten népeinek története . . – 31 p. Jarak : „efekt”). 1985 (Maribor : ČGP večer).eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. – 175 p. 20) Képregény AK 1986 1168. 1986 (B. füzetes kiadása CSPL 1167.

Novi Sad : Agapé. . – [12] p. János szentélye : Ilok. : ill. Agapé. füzet: Újszövetség 1.046(084. AK 1173. : Jézus példabeszédei. – 520 p. 18 cm 271. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. : ill. 1986. .3(497. – [12] p.1172. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. : Képek Jézus életéből. – Ilok : franjevački samostan . : ill. SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). 3. SveTILIŠTe sv. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. 204 . 2. – zágráb : Kršćanska sadašnjost .9(497. Novi Sad : Agapé. 17 cm CSPL 1175. füzet: Újszövetség 2.13 Ilok)(085) 726. – 42 p. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. 27 cm Skiverteks borító 22.13 Ilok)(085) AK 1987 1176. Ivana Kapistrana = Il santuario di s.1)-14 CSPL 1174. . . – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. – 3 füzet – : színes ill. Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. füzet: Újszövetség 3. : Jézus és a gyerekek. fordította Lukáts Márta . . Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . – zagreb . – [12] p. 24 cm 1. : ill. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). – [12] p. – 165 p. Plébániahivatal. 1987 (Novi Sad : Agapé). rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. – 129 p. 1986 (Novi Sad : forum).511(497. Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. 17 cm Kartonkötés 894. Agapé. . 1987 (Újvidék : Dobra vest). BeRNOS De GASTOLD. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost.1) CSPL.

– Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . A teremtés csodái / Harold W. Agapé. : ill. [Újvidék] : Preporod . 1987 (Beograd : Preporod). Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . COOPeR. illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György].2) CSPL. fűzve 232. AK 1178.92(02. BILLINGS. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. J. 17 cm. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . 1987 (Újvidék : Agapé–forum). . – 116 p.053. CLARK. – 207 p. 1987 (Novi Sad : forum). – 126 p. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. Novi Sad : Agapé. Harold W. 1987] (zagreb : vjesnik). Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . 3. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . [olaszból fordította Harmath Károly . – 45 p. . AK 1182. [fordította Nagy József]. füzetenként. 1987 (Novi Sad : forum). Agapé. fACCO. fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. . – Beograd . [fedőlapterv Sóti György]. . : színes ill. : ill. Billings . 19 cm.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [Keresztény Adventista egyház]. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [zagreb] . : ill. [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária].3:929 Antonio di Padova CSPL.) 4000 pld.Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. 8. Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. – 109 p. 20 cm 20 . . CSPL 1180. CSPL 1179. – (vetés . Clark . – (Az Életszentség Nagymesterei . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház.

[Isten népeinek története . . [Isten népeinek története . . – (Az evangéliumok : Újszövetség .37(497. 1987 (Novi Sad : forum). Novi Sad : Agapé. . fordította Rencsényi Tibor. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .73(497. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. – 94 p. – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill. 5. 17 cm. Novi Sad : Agapé.15 Međugorje) 248. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill.) 9000 pld. – (vetés .73(497. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly . 7. fűzve 235. [fedőlapterv Sóti György]. 17 cm. 1987 (Maribor : ČGP večer). AK 1183. 29 cm. . 1987 (Maribor : ČGP večer). AK 1184. – 31 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .153. – 68 p. Novi Sad : Agapé.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL . 4.8(497. AK 1186. Novi Sad : Agapé.73(569. : ill. 28]) Képregény AK 1187.4) CSPL.) Az utószó szerint második kiadás. rajzolta Pierre Brochard .15 Međugorje) 231. – 64 p. 1987 (Novi Sad : forum). JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . fűzve 231. : ill. fordította Rencsényi Tibor. [a fedőlapot tervezte Sóti György]. 7. 29 cm. 27]) Képregény AK 206 . [fedőlapterv Sóti György].15 Međugorje) AK 1185. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé.5000 pld. – (vetés .) fűzve 231. .15 Međugorje) CSPL. rajzolta Pierre Brochard . 1987 (Novi Sad : forum). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 19 cm. 4.

fordította Rencsényi Tibor. .) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. 1987 (Maribor : ČGP večer). 1987 (Maribor : ČGP večer). fűzve Jegyzetek: 109–123.1188.3:929 francesco d’Assisi CSPL. Jo Szent Rita / Jo Lemoine . – 31 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1987 (Újvidék : forum). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 2. 25]) Képregény AK 1190. [fordította Sinkó ferenc . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Pierre Brochard . 2. 29 cm. 29]) Képregény AK 1191. 29 cm. – 126 p. AK 207 . [Isten népeinek története . fűzve ISBN 963 360 309 9 235. 26]) Képregény AK 1189. . 1987 (Maribor : ČGP večer). eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . LeCLeRC. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (Az evangéliumok : Újszövetség . . illusztrálta Kákonyi Asztrik]. JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . illusztrációk Mireille Négre]. rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. 29 cm. JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 126 p. 1. 3. : ill. : ill. LeMOINe. – 31 p.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld.3:929 Rita Casciani CSPL. . [fordította Barsi Balázs . Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : forum). AK 1192. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 6. : ill. . 19 cm. [Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . rajzolta Pierre Brochard . [Isten népeinek története . – (Az evangéliumok : Újszövetség . 235. 19 cm. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé.

– 30 p. – 48 p. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël .73(469 fatima) AK 1195. fedőlap Sóti György]. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 17 cm. [fordította Hámori Győző . 1. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. p. BMS (a közölt alakban) 1194. 20 cm. Gilbert le). XLI táblaoldal : ill. : ill. – 280 p. CSPL 1196. AK (ott a rendszó: MOUËL.. fűzve 840-14 CSPL. Margit]. – 105 p. [fedőlap Balázs M. jegyzetek. – 30 p. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl.1193. : ill. 1987 (B. [fordította Rencsényi Tibor . : 14 p. 1987 (Novi Sad : Agapé). AK 208 . 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld.). Le MOUËL. . 1987 (Újvidék : forum). PIeRRARD. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. – (Scientia Christiana . Jarak : efekt).. Jarak : efekt). fedőlap és illusztrációk Sóti György]. 24 cm Építészet.és tárgymutató: 263–276. – 102 p. 5) fűzve 231. – Novi Sad : Agapé. 21 cm CSPL 1198. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . 1987 (B. katalógus 1000 pld.) Név. 1987 (Újvidék : forum Ny. szobrászat. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. . – (vetés . LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fűzve 282(091) CSPL. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . 1987 (Újvidék : forum).113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. . . Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . Novi Sad : Agapé. LOIDL.

..1199. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. 1988 (Novi Sad : Agapé). Mária / Leonardo Boff . – 50 p. AK 1988 1202. – 131 p. BOff. a fedőlap. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . [fordította Hammer András]. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). – Subotica : k. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. Novi Sad : Agapé. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. BOff. . – Hajdukovo : Rkt. 17 cm CSPL 1203. n. Angela Toigo . Plébániahivatal. 1987 (Újvidék : forum). – 82 p. 20 cm 209 . [fordította Rencsényi Tibor]. 17 cm CSPL 1200. 1988 (készült az Agapénál). a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. AK 1204. – Novi Sad : Agapé. – 189 p. – 78 p. + 40 p. Leonardo Üdvöz légy. Simon Jenkins . [fordította Hammer András]. : ill. : ill. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. 1988.9:268 CSPL. Angela Mary Isten és az egér / M. fűzve 820(73)-97 CSPL. TOIGO. – 61 p. melléklet . . [fordította Rencsényi Tibor . 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. AK 1201. 1800 pld. WATSON. . Plébániahivatal). 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. – Újvidék : Agapé. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232.

20 cm CSPL 1208. [zagreb . Újvidék] : Preporod . 3000 pld. 1988 (B. . – 65 p. 15 cm CSPL 1210. . . Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . . [znaci vremena . fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. 12 cm. – Beograd . fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. Keresztény Adventista egyház]. AK 1207. – 24 p. [fordította francz Mihály]. 1988 (Beograd : Preporod). BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. 1988 (Novi Sad : forum). 1988 (Novi Sad : Agapé). 20 cm 20 000 pld. Újvidék] : Preporod . eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. : kotta ill. Jarak : efekt). – Újvidék : Agapé. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. – 84 p. DAvIS. – Beograd . 1) fűzve AK 1209. Keresztény Adventista egyház]. + v p. – 106 p. – Újvidék : Agapé. BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly].eredeti címe: Ave Maria. – 68 p. AK 1205. Thomas A. 1988 (Újvidék : Dobra vest). [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. – 50 p. [Az Idők Jelei . Davis . 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . : ill. [zagreb . . GOLUBIĆ. 16 cm 2000 pld. – Újvidék : Agapé. . ÉNeKeK éneke. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. [1988] (Novi Sad : Agapé). AK 1206. – (Agapé Minikönyvek . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal.

. . SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. július 25. 17 cm. AK 1213. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). et al. AK 1212. 1988. – számozatlan [20] p. – Novi Sad : KS – Agapé. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. 17 cm 700 pld. 3) AK 1214. július 26–1988. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. .8(497. – [54] számozatlan .37(497. 1988 (Novi Sad : Agapé).15 Međugorje) 248. – (vetés . . . SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. 1988 (Novi Sad : Agapé). [1988] (Újvidék : Agapé). .1211. Agapé. 20 cm Címlap nélkül. 1988 (készült az Agapénál). fűzve 264-041. fűzve CSPL. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal.153. / Harmath Károly.73(497. 21 cm 2000 pld.]. 17 cm fűzve 894. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. – 128 p. CSPL 1216. – Novi Sad : Agapé.) fűzve 291. : ill. – Újvidék : Agapé. T[adej] vojnović. Kovács Gy. 12 cm.2 CSPL. : ill. – 16 p. : ill. : ill.15 Međugorje) CSPL. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. Harmath Károly . ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István.15 Međugorje) 231. AK 211 .511(497. – (Agapé Minikönyvek . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 27 p. – 16 p. 7.1)-14 CSPL 1215.

1989 (Novi Sad : Agapé). ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Harmath Károly 2500 pld. fűzve 235. Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 21 cm 3000 pld. 1989. 20 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. AK 1218. . . Plébániahivatal . 17 cm 4000 pld. Jarak : sokszorosítja „efekt”). 12 cm A kiadásért felel dr. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. 1988 (Újvidék : forum). . . AK 212 . fűzve 262.13 894. 2. KS – Agapé. – 139 p. (78) p. : ill. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. 1988 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. Újvidék : Rkt.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. – Kishegyes . AK 1989 1219. 1989 (B. Agapé .1217. – (Scientia christiana . – 14 p.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. 21 cm. . : ill. fűzve 243 CSPL. AK 1220. – XX. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna.511-2 CSPL. – 59 p.3 929 CSPL. – 34 p. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. AK 1221. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Újvidék : Agapé. 464. Bački vinogradi : Plébániahivatal.3(497.

Carlo Én. Keménykötés. – Újvidék : Agapé. . AK. [1989] (Újvidék : Agapé). fűzve CSPL. AK 1223. – Novi Sad : Agapé. vI. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. Jarak : efekt). Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. Baranyi Alix. AK 1224. – 93 p. – 685 p. – Novi Sad : Agapé. – (vetés . BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . – BMS 1226. védőborítóval. borítóval. – Novi Sad : Agapé. . 17 cm. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. 13 cm 3000 pld. – 31 p. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal.1222. 24 cm Bőrkötés. 17 cm 5000 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). – 22 p. . 1989 (B. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . . BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. – 248 p. vI 1989. BMS 1228. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). : ill. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). : színes ill. 1989.) 213 . [fordította Katona István]. 18. fülszöveggel. fordította Rencsényi Tibor]. CARRETTO. 19 cm. 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). 6. Szabadka. ferenc / Carlo Carretto . [1989] (Novi Sad : forum). fűzve CSPL 1225. – Novi Sad : Agapé. bőrkötés. 18. = Püspökszentelés . BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. . – 119 p. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. . BMS 1227.

fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld.Eredeti címe: Io. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. – (vetés . HOLDeR. . : ill. [Josef] Heinzmann. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 60 p. Novi Sad : Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). Agapé..053. fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. – Újvidék : Agapé. BMS 1231.513 CSPL. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . francesco 2500 pld. 245. átdolgozott kiadás]. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. BMS 1230. n. – [24] p. BMS 1229. . 6) fűzve AK.2)-32 CSPL. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. : k. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. János Pál pápa) . 1989 (Újvidék : Agapé). AK. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . 19 cm CSPL 1233. Rajzolta Nathalie vilain . . BMS 214 . AK.). AK. : ill. – 182 p. CSPL. – 24 p. . : ill. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). HeINzMANN. . BMS 1232. 1989 (h. HázSzeNTeLÉS. – Novi Sad : Agapé. JáNOS PáL II. – [második. n. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. AK. [fordította Balassy Péter]. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. – 30 p. 17 cm. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989.

1989. kiadás. AK. füzete alapján. AK. április 16. 1989. – 153 p. KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. . Agapé. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . – 73 p. : ill. – 96 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 520 p. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. BMS 1239. AK.1234. BMS 1235. – 78 p. Kartonkötés 243 CSPL. : ill. AK. 1989 (Újvidék : forum). AK. – Újvidék : Agapé. Agapé (készült az Agapénál). vecsernye. fűzve 243 CSPL. : ill. . 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. . – 15 p. BMS 1236. 1989 (Novi Sad : Agapé). kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő.046(084. – A kiadásért felel Harmath Károly. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. BMS 1238. 17 cm 3000 pld. . – 3. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. BMS 1237. BMS 215 . AK. napközi imaóra. Agapé. 22 cm 2000 pld. – 47 p. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. – Újvidék : Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). . 1989 (Újvidék : Agapé). fűzve 268:282 CSPL. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda).1) AK. 26 cm 15 000 pld. – Újvidék : Agapé. . 1989 (Novi Sad : Agapé). BMS 1240. Kartonkötés 22. 2500 pld. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. fűzve 243 CSPL. 14 cm fűzve CSPL.]. .

[„Az idők jelei” . álomlátó József 3. eltévedt bárány 9. BMS 1245. Agapé. Kisded a jászolban 6. vI. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. Noé bárkát készít 2. 1989 (Újvidék : Agapé). 1989 (Novi Sad : Agapé)]. [fordította Leiszt József]. – Újvidék : Agapé. [belső használatra = za internu upotrebu].2)(084. Alberto Lipót Mandić. fűzve. Istennek élt az emberek között / P.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . AK. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. Újvidék] : Preporod . . . = Biskupsko ređenje : Subotica. A magvető 8. – (Az Életszentség Nagymesterei . [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. 18. STANTIĆ. : ill. Keresztény Adventista egyház]. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . – Beograd [zagreb . Stantić Gellért. Meggyógyult a beteg 7. – 22 p. Hallja meg mindenki 2000 pld. 1989. Apa és fiai 10. 1989. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. vI. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). Kosár a folyóban 4. Az engedetlen Jónás 5. veCCHI. ReUBeN. fűzve CSPL 1244. – 12 db számozatlan füzet : ill. – 91 p. . zakeus a fán 11. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. – 74 p. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. 1989. a szent gyóntató / Alberto vecchi . 13 cm CSPL 1242. Gellért P. 21 cm. Jézus velünk van 12. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .1241. 18. 20 cm CSPL 1243. 7.053. .1) CSPL. 14 cm 1. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld.

[fordította Katona István]. : ill. Keresztény Adventista egyház. – számozatlan [90] p. Carlo Én. 1990 (Újvidék : Agapé). 1990 (Novi Sad : Agapé). – (Én . . 1990 (Beočin : efekt). 16 cm CSPL 1249. . Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . BMS 217 . Újvidék : Preporod . 19 cm. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. BMS 1246. – 119 p. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. rajzolta franco vignazia . fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. – Újvidék : Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei . Az Életszentség Nagymesterei .) eredeti címe: Majka Terezija AK. A. BMS 1250. 19 cm. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . [fordította Szarvas János]. . . 6) 500 pld. – Újvidék : Agapé. Idők Jelei . – Novi Sad : Agapé. ferenc / Carlo Carretto . BMS 1248. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. : színes ill. WITHe. CSPL. 9. – 19 p. 1990 (Ljubljana : Učne delavnice).2500 pld. zagreb . 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld.3:929 CSPL.3:929 francisco d’Assisi AK. – 22 p. CARReTTO. 21 cm CSPL 1990 1247. – [Beograd . – 301 p. [olaszból fordította Harmath Károly]. . AK. BIffI. GJeRGJI.

– Újvidék : Agapé. – 135 p. . – Novi Sad : Agapé. 19 cm fűzve CSPL. . A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. Agapé. fűzve AK. 1990 (Novi Sad : Agapé). – harmadik. bővített kiadás. AK. – (Az Életszentség Nagymesterei .. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 14 cm Kottákkal. 248.23 CSPL. . – 155 p. AK. 20 cm 2000 pld. . . BMS 1253. 19 cm 8000 pld. 10. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. – 187 p.3:929 vincent de Paul CSPL. Harmath K. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1990 (Novi Sad : Agapé). LAINATI. 1990 (Újvidék : Agapé). : ill. 1990 (Novi Sad : Agapé). BMS 1252. – Újvidék : [Agapé].159. – Újvidék : Agapé. 19 cm. – 616 p.. BMS 1256. fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. 19 cm. Orčić S. [fordította Tűzkő Lajos]. bővített kiadás. Kovács Gy. Lovrec B. A. – 191 p. a szeretet apostola / Kárpáti Pál. KáRPáTI Pál Szent vince. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 2. átdolgozott. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. 1990 (Novi Sad : Agapé).) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . 8.) 5000 pld. – [20] p. BMS 1254. : ill. AK. BMS 1255. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . : ill.. – [zagreb] .1251. Novi Sad : Agapé. sajtó alá rendezte Harmath Károly.[ároly]. . 1990 (Újvidék : forum).

1990 (Novi Sad : Agapé).2)-32 CSPL. TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. – 102 p. 2) 3500 pld. : ill. – 126 p. veNDeN. [Újvidék] : Preporod . AK.3:929 Chiara d’Assisi AK. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. – 131 p. 24 cm fűzve 894.BMS 1261. . 1990 (Újvidék : Agapé). [fordította Sinkó ferenc . gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. – Beograd . ROTH. – [2. . . . – Újvidék : Agapé. kiadás]. – Újvidék : Agapé.511-14(082) 894. – 127 p. fűzve 830-97 CSPL. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. 19 cm CSPL 219 .09 CSPL. 1990 (Újvidék : forum). 1990 (Újvidék : Agapé). venden . : ill.511. . 21 cm 3000 pld. AK. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. 19 cm. L. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . BMS 1260. BMS 1257.5000 pld.3:929 Rita Casciari BMS 1258. : ill. AK.1)(02. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . Jo Szent Rita / Jo Lemoine .511(497. 1990 (Beograd : Preporod). – (Az Életszentség Nagymesterei . rajzolta Szabó Marianne].053. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. [Keresztény Adventista egyház]. – Novi Sad : Agapé. – 12 p. [fordította Ballásy László]. illusztrációk Mireille Négre]. BMS 1259. LeMOINe.

Bauer. . : színes ill. BMS 1264. Papagájketrec / Gerhard M. – Újvidék : Agapé. GOLUB.13 CSPL.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. BMS 1265. . BeWeS. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . [fordította Rencsényi Tibor]. – Újvidék : Agapé.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. Gerhard M. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. AK. – (vetés . WATSON. Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . 2. 1991 (Újvidék : Agapé). Capovilla . János pápa előszó: p. – 189 p.1262. – [28] p. 19 cm. : ill. Simon Jenkins . – 185 p.9:268 CSPL. BAUeR. 5–8. [fordította Máté-Tóth András . 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). BMS 1991 1263. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. . 5. 1991 (Újvidék : Agapé). – 73 p. – Újvidék : Agapé. [az előszót írta francesco L. BMS 220 . ISBN 86-397-0271-3 262. AK. . – Újvidék : Agapé. 17 cm. fordította Rencsényi Tibor]. illusztrálta Redžek Georg]. AK. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. 1991 (Újvidék : Agapé). : ill. eva Maria Kremer . AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL.

Kisded a jászolban 6. .3:929 Pio da Pietrelcina AK. Apa és fiai 10. AK. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). Jézus velünk van 12. CSPL 1269. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. . eltévedt bárány 9. 19 cm. Hallja meg mindenki fűzve. BMS 221 . – Novi Sad : Agapé. A magvető 8. . 1989 244(02. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm eredeti címe: Christ. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. 1991 (Novi : Sad Agapé). Meggyógyult a beteg 7. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. Noé bárkát készít 2. fordította Barsi Balázs. Kosár a folyóban 4.2)(084. – 166 p. Az engedetlen Jónás 5. – 94 p. Krause és Samuel Terrien].) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235.053. 4. BMS 1268. – 12 db számozatlan füzet : ill. némi eltéréssel. 26 cm 10 000 pld. 1991 (Újvidék : Agapé). közös tokban Több kiadása volt.1266. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . HUBAUT. – 520 p. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). álomlátó József 3.1) 22 AK. – Újvidék : Agapé. más rendszóval jelölve vö. . zakeus a fán 11. BMS 1267. Szentírási szemelvények. 14 cm 1.

. napközi imaóra. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. BMS 1274. – 5 p. BMS 1275. vecsernye. – 91 p. – 32 p. .1)-32 CSPL. AK. 1991 (Tótfalu : Logos). – 142 p. 1991.1270.511(497. MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. 14 cm CSPL 1272. – Újvidék : Agapé. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. .3:929 Marguerite de Cortona CSPL. – 207 p. – Újvidék : Agapé. AK.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. 1991 (Újvidék : Agapé). : ill. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . . 1991 (Újvidék : forum). [fordította Tűzkő Lajos]. fordította vácz Jenő S. . LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. 15 cm 10 000 pld. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . 19 cm Papírkötés CSPL 222 . J. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. kompletórium egy hétre. AK. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. 11. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). BMS 1271. Agapé. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé).] (Újvidék : Agapé). – 142 p. 19 cm. BMS 1273. MAURIAC. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. .

– 5 p. 14 cm 15 000 pld.053. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. : kottákkal . . – 72 p. – 38 p. [María] Sánchez Silva . BMS 1281. – [Újvidék : Agapé . 20 cm 500 pld. Újvidék : Kršćanska sadašnjost . – 9. 1991] (Újvidék : Agapé).1276. Újvidék : Agapé. 1991. 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041.] (Újvidék : Agapé). zagreb : Kršćanska sadašnjost. fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. – Újvidék : Agapé.1 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). : ill. AK. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. – [zagreb . [José] M. : kottával . AK. BMS 1279. : ill. AK. 1991.1 CSPL. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. : kottával . . – 207 p. [fordította Komáromi Borbála]. p. BMS 1278. – Újvidék : Agapé. SANCHez Silva.] (Újvidék : Agapé). 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. Agapé. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. 1991. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. BMS 1277. – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . BMS 223 . 1991 (Újvidék : Agapé).2)-97 CSPL. AK. AK. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. . – 8 p.

– 32 p. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 12. 17 cm.13:929 Pius XI. – Újvidék : Agapé. – 32 p. AK. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. . – (vetés . 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). TÖRÖK József XXIII. – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József Xv. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). CSPL. CSPL.13:929 Pius X. – (vetés . – Újvidék : Agapé. AK. 17 cm. 17 cm. – 32 p. – 63 p. SzeNT JÓzSef KILeNCeD.) fűzve 262. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 17 cm.13:929 Pius XII. 13. – (vetés .) fűzve 262. BMS 1286. 17 cm.1282. 14. 10. BMS 1287. CSPL. AK. – 32 p. BMS 1284. 11.13:929 Giovani XXIII. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. AK. BMS 1288.13:929 Leo XIII. . – 32 p. – (vetés . . – Újvidék : Agapé.) fűzve 262. 9.) fűzve 262. Leó pápa : századunk pápái / Török József. . 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. Benedek pápa : századunk pápái / Török József. TÖRÖK József XIII. AK. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Benedikt Xv. – (vetés . . – 32 p. TÖRÖK József X. – Újvidék : Agapé. CSPL. . TÖRÖK József XII. – (vetés .) fűzve 262. CSPL. János pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. BMS 1285. TÖRÖK József XI. BMS 224 . 15 cm CSPL 1283.) fűzve 262.

– [2. CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). .2)-32 CSPL. – Újvidék : Agapé. AK. BMS 1293. 1991 (Újvidék : Agapé). – Iv. – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). a szent gyóntató / Alberto vecchi . BMS 1290. . 1991 (Újvidék : Agapé). [fordította Leiszt József]. kiadás]. 16. B. BMS 1294.511(02. – (vetés . BMS 1292. – 32 p. János pápa : századunk pápái / Török József. L. TÖRÖK József I. – 71 p.1289. BMS 1291. 209 p. – (vetés . veCCHI. – Újvidék : Agapé . 25 cm 3500 pld.) fűzve 262. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. – Újvidék : Agapé . 15. TÖRÖK József II. – Újvidék : Agapé. 17 cm. – 32 p.3 CSPL. . 17. AK. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). Alberto Mandić Lipót. AK. esztergom : ferences Rendház. 19 cm. : kották .) fűzve 262. BMS 22 . – Újvidék : Agapé. a szerző rajzaival.) fűzve 262. – 91 p.13:929 Johannes Paulus II.0:271. AK. CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Paulus vI. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264.3:929 Mandić. 17 cm.053. Pál pápa : századunk pápái / Török József. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. 17 cm. . – 32 p. TÖRÖK József vI. – (vetés . – (Az Életszentség Nagymesterei . CSPL. : ill.13:929 Johannes Paulus I. János Pál pápa : századunk pápái / Török József. . : ill. AK.

Az idők jelei . – Újvidék . 1. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. AK. francisci) / [fordította Balani György . : ill. Keresztény Adventista egyház.511-14 CSPL 226 . . – 128 p. Morris „Ha vársz. [A szerző rajzaival]. [zagreb] . – [Újvidék : Agapé. 22 cm 8000 pld. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). venden . – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. 1991 (Beograd : Preporod). 1992 (Tótfalu : Logos).) 3000 pld.3 CSPL.] (Újvidék : Agapé). – (ferences források .BMS 1992 1297. – Beograd . 19 cm CSPL 1296. Szeged . 1992. . Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . WRIGTH. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. 1992 (Tótfalu : Logos). . BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . ha nem – én jövök” / Morris L. . 21 cm Selyemkötés 895. .3 CSPL 1300. 19 cm. a Minorita. L. : ill. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. fedőlapterv Palkovics János]. ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. szerbről fordította Lazić Hajnalka. – 150 p. 14 cm CSPL 1298. 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. : ill.1295. 1992 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. Újvidék : Preporod . BMS 1299. Csíksomlyó : Agapé. . fűzve 271. veNDeN. – 78 p. – 24 p. fűzve 244 francisco d’Assisi 271. – 121 p. AK. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. – 32 p.

BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. – Novi Sad : Agapé. . fűzve.] (Belgrád : Preporod). AK. – 110 p. [fordította Kisnemes János . – 136 p. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159.961 CSPL. . .053. – 104 p. AK. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. – Novi Sad : Agapé. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. – 220 p. BMS 1305. – Újvidék : Agapé. BMS 1303. – [Beograd : Preporod. [1992] (Novi Sad : Agapé). – 124 p. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. – 63 p. JeWeTT. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. : színes ill. [1992] (Beočin : efekt). 1992 (Novi Sad : Agapé). . Christiane Mária. 1992 (Novi Sad : Agapé). AK. – Novi Sad : Agapé. 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. . + 10 p. 10 cm fűzve 226 AK. fűzve CSPL 227 .2) CSPL. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs .1301. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. 1992. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit].931(02. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. . 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. BMS 1304. Az evANGÉLIUM János szerint. 1992 (Novi Sad : Agapé). HAMPe. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. BMS 1302. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232.

[fordította Tűzkő Lajos]. 1992 (Novi Sad : Agapé). . Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . – 112 p. 1992 (Újvidék : Agapé). MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. .) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. . : ill. – Novi Sad : Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei . 25 cm fűzve CSPL.]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. 1992 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. 19 cm. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. – ([Alfa és Omega . BMS 228 . 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. : [kotta] . BMS 1311. POUDRIeR. 13. orgonakísérettel) / Miocs József. 20 cm fűzve 271. . – 146 p. 1992 (Novi Sad : Agapé). LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. AK. 1992. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. – Újvidék : Agapé. – [Újvidék : Agapé.3 AK 1308. AK. – Novi Sad : Agapé. AK 1312. [fordította Barsi Balázs]. – 59 p. – Újvidék : Agapé. – 63 p. vagy egyszólamra. 1.] (Újvidék : Agapé).1307. – [8] p. LOReNzONI. 14 cm 800 pld. fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . 19 cm. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. – Újvidék : Agapé.

Morus Tamás / Mario v. : ill. – Újvidék : Agapé.1)(02. 21 cm 1000 pld. fordította Tűzkő Lajos . – 122 p. – Novi Sad : Agapé. – (Scientia Christiana . : ill. – 12 p.31:398(497. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. . . Pucci . 1992 (Újvidék : Agapé). AK. – 243 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . rajzolta Szabó Marianne. BMS 1315.113 Kupuszina) CSP-FB. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . – [Subotica] : Székely erzsébet . fedőlap Palkovics János]. PUCCI.2)-32 AK 1317. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. : ill. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József.) 3000 pld. – Újvidék : Agapé. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor .511(497. – 79 p. AK 229 . 1992 (Újvidék : Agapé). BMS 1314. – 128 p. Mario v. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. 1992 (Újvidék : Agapé). 12. 1992 (Novi Sad : Agapé). 2.3:929 Morus CSPL. [képek Giuseppe Intini .) 4000 pld. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. AK. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . fűzve 235. 19 cm. Novi Sad : Agapé. 23 cm fűzve 894. 1992 (Novi Sad : Agapé). 20 cm.1)-992 AK 1316. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei].511(497. : ill . .113 Kupuszina) 291. . – Újvidék : forum : Agapé.1313.053.

: ill. 1992 (Újvidék : Agapé). Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. BARGeLLINI. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 20) 800 pld. 23 cm fűzve AK 1323. TÖRÖK József IX. AK. fedőlap Palkovics János]. fűzve 262. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. – (Az Életszentség Nagymesterei . BeRNOS. – 146 p.13:929 Pius IX AK 1320. 17 cm. – 35 p. – 131 p. . Agapé. kiadás. 1993 (Novi Sad : Agapé).) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. 1993 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 48 p. – Novi Sad : Agapé.) 500 pld. 14. [fordította P. 19 cm. . Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . [1993] (Újvidék : Agapé). AK 1319. – 229 p. 1992 (készült az Agapénál). – (vetés . 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. Piusz papa : a XIX. – források és irodalom (226–227 p. . fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba.3:929 Bernandino da Siena CSPL. . BMS 1322. . 1992 (Újvidék : Agapé).1318. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. 21 cm 230 . . De GASTOLD. – Újvidék : Agapé. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. Nagymákonyi Gilbert . – Újvidék : Agapé. század pápái / Török József. 17 cm. – Újvidék : Agapé. –156 p. – 3.

] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. – (eM : az Életszentség Nagymesterei . Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. BMS 1325. – 215 p. . 1993 (Újvidék : Agapé)]. . CSPL 1326. –238 p. AK.8 CSPL. : ill. 15) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. fűzve 271. BMS 1324. eRICKSON ANDROSS. 1993. BMS 1327. . 20 cm 500 pld. [fordította Tűzkő Lajos] . fordította Lazić Hajnalka . – [Belgrád : Preporod.3:929 AK. GeSUALDA.3(497. 19 cm. 19 cm 400 pld. – 83 p.113 Novi Sad) AK. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. [1993] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék] : Agapé. : ill . a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. BMS 231 . – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . AK. ISBN 86-463-0056-0 252. – 36 p.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. 1993 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. – Újvidék : Agapé.

1993 (Újvidék : Agapé). – 136 p. AK. Budapest : Távlatok. BMS 1331. 1000 pld.] (Újvidék : Agapé). fedőlapterv Maurits ferenc. [fordította Barsi Balázs]. AK. BMS 1330. [1993] (Novi Sad : Agapé). : ill. – [Újvidék] : Agapé. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. BMS 1332. 21 cm 500 pld.3(497. – 68 p. – 144 p. 1993 (Novi Sad : Agapé). [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. BMS 1329. . – Újvidék : Agapé . [1993. – második kiadás. NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. LeCLERC. AK. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . . MOUËL. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . illusztrációk Németh Csaba. kiadás. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. AK. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg.113 Temerin)(091) CSPL. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . jav. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. – 125 p. . fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK.1328. . – 3. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. – második kiadás. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld.3:929 francisco d’Assisi CSPL. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . : ill. . 1993 (Újvidék : Agapé). – 132 p. BMS 232 . fedőlap Sóti György . fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. 17 cm 500 pld. – Újvidék : Agapé. : ill. fordította Rencsényi Tibor .

14 cm 1.1333. . – 12 db számozatlan füzet : ill. 20 cm 1500 pld. 3. 1993 (Újvidék : Agapé). Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez .2 CSPL. Szeged .3:929 Chiara d’Assisi CSPL. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. . . – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. AK. Mózes. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. AK. [fordította Király Ilona]. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. – (ferences források . Noé Bárkát épít 2. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata .) 500 pld. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. József és testvérei 3. 500 pld. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . 19 cm. – 208 p. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . AK. Kisded a jászolban 233 . fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. a kitett gyermek 4. sanctus rendszó alatt) 1335. – Újvidék . BMS 1334. 1993. fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. rajzolta Dea de vries.] (Újvidék : Agapé). – 95 p. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. RANWez. BMS 1336.511-97 CSPL. : ill. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL.] (Novi Sad : Agapé). – [Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. . – 68 p. Csíksomlyó : Agapé. BMS (Bernardo. – 46 p. – [Újvidék] : Agapé. – Újvidék : Agapé. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. AK. . 1993 (Újvidék : Agapé). [1993. Az engedetlen Jónás 5. 1993 (Újvidék : Agapé).

A jó pásztor 9. 17 cm. – második kiadás.. AK. 17 cm. Angela Togio .1) AK 1338.12:929 Apor AK. fordította Rencsényi Tibor . AK. zakeus a fán 11.6. fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. Jézus gyógyít 7. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. Angela Mary Isten és az egér / M. BMS 234 . – [Újvidék .3:929 francisco d’Assisi CSPL. TOGIO. Szeged . [1993] (Novi Sad : Agapé). Csíksomlyó : Agapé. 244(02. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel.053. – (ferences források . [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. . – 32 p. – Újvidék : Agapé Kft. Jézus feltámadt 12. A tékozló fiú 10. 1993 (Agapé : Szeged). Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. Szent ferenc második életrajza : (vita secunda).2)(084. BMS 1340. – 413 p. . . illusztrációk Sóti György. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). 1993] (Újvidék : Agapé). 19) fűzve 262.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. BMS 1339. : ill. A magvető 8. fedőlap Németh Csaba . 2. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. – Újvidék : Agapé. – (vetés . Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . – 50 p. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL.

. fűzve AK 1344. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve AK 1343. . 1994 (Újvidék : Agapé). Budapest : Távlatok. 1994 (Újvidék : Agapé). Budapest : Távlatok. – Topolya : Plébániahivatal. fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. 17 cm. Budapest : Távlatok. – Újvidék : Agapé . Budapest : Távlatok. 4. – [Újvidék : Agapé. – 124 p. – 119 p. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994. – 16 p.2)-97 CSPL. – (Teológiai zsebkönyvek . – 138 p. .1341. 24 cm. : színes ill. 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . – (Példaképed. – (Teológiai zsebkönyvek . – (Teológiai zsebkönyvek .1)(02. . rajzolta Magyar Csaba]. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . fűzve 894. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé .053. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. . – (Teológiai zsebkönyvek . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 8) 500 pld. foto Rind István]. 17 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . . 17 cm. ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . – 115 p. 7) 500 pld. – Újvidék : Agapé . – leporello : [12] színes fotó ill. 17 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – Újvidék : Agapé . 5) 500 pld.] (Újvidék : Agapé). AK.) 00 pld. BMS 235 . 6) 500 pld. védőszented .511(497.

1994 (Újvidék : Agapé). Bálint József . – 103 p. . – (Hitvédelmi füzetek .) 500 pld. : ill. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . BeLSKI LAGAzzI. . AK. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. – (Scientia Christiana . ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL.1)-31 CSPL 1348. .1347. AK.511(497. fedőlapterv Németh Csaba. – Novi Sad : Agapé. 18 cm.) 500 pld. 1994 (Novi Sad : Agapé). AK. 16. : ill. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). – 239 p. Novi Sad : Agapé. . József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. 17 cm. 1994 (Novi Sad : Agapé). – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1351. . – (Az Életszentség Nagymesterei . BáLINT P. : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. : ill. – 144 p. BMS 1350. – 31 p. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. BeNKő Antal Igaz-e. 8. 20 cm CSPL. BMS 236 .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. [fordította Tűzkő Lajos]. 3. – 48 p. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 21 cm 894. BMS 1349. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba].

2. 1994. 3. 17 cm. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. Novi Sad : Agapé. CSPL 1355. BMS 1353. 6. 7. : Jézus tanítványai. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. 7. – 66 p. – [11] p. BMS 1354. 17 cm. . : Jézus születése. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. füzet : színes ill. – 30 p. 24 cm 1. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. AK. : Jézus és a templom. Harmath Károly . 5. 1994 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. . 8. – [11] p. BeNKő Antal Igaz-e. : Jézus feltámadása. : Jézus példabeszédei.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 6. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. Jézus Krisztus édesanyja. – [11] p. 4. – [Újvidék : Agapé. . [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. – [11] p. – 8. : ill. BeNKő Antal Igaz-e. 500 pld.] (Újvidék : Agapé). : Jézus és a gyerekek. : Jézus csodái. – [11] p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). – [11] p. . – (Hitvédelmi füzetek .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – [11] p. – (Hitvédelmi füzetek .1352. 20 cm 300 pld. BMS 237 . : Mária. – 31 p. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. – [11] p. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK.511-77 AK. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .

.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. BMS 1360. 24 cm 500 pld.8 AK. . Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . fACCO. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. 20 cm. – [Újvidék] : Agapé. AK 1359. fordította Dér Lehel .072) CSPL. – [Újvidék] : Agapé. BMS 1358. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. – Újvidék : Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei .1356. BMS 238 .8 CSPL. : színes ill. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. [1994] (Újvidék : Agapé). – 119 p. : ill.3:929 CSPL. illusztrálta Giorgio Trevisan. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza. – [Újvidék] : Agapé. [1994] (Újvidék : Agapé). : ill. – 80 p. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . fedőlap Palkovics János . . [1994] (Újvidék : Agapé). AK. . 1994 ([h. AK. – 241 p. n. . – XXIv. . 18. ISBN 86-463-0004-8 228(0. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. – 247 p.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza.2(497. 104 p. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. – Budapest : Márton á.] : Gödi Print). 1994 (Újvidék : Agapé).

– Novi Sad : Agapé. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. [1994. .1)(02. . Nagy Tibor [fotók ifj. [zsuzsanna]. 20 cm 500 pld. 1. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly .053.) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. – Újvidék : Agapé. 1994 (Újvidék : forum). 1994 (Újvidék : Agapé). AK. 5.1361. – 84. CSPL 1364. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. p. – (Hitvédelmi füzetek . . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Kocsis Antal . 19 cm Utószó / S. Novi Sad : Agapé. – [Újvidék] : Agapé. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly .113=945. – 32 p. BMS 1363. KISS Ulrich Igaz-e. Rind István . BMS 1362.] (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). . víg ferenc . 17 cm. : ill. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. 24 cm. BMS 1365. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. AK. – (Példaképed. . BMS 239 .113 Bács Topolya) CSPL. – 79 p. [Sárvári] v. 1994 (Újvidék : Agapé). – 16 p.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. – 84. 500 pld. – Újvidék : forum. [vajda] zs. –134 p. védőszented .3(497. fűzve 726. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].825(497.0)-97 CSPL. fűzve. p. golyó ellen védő imádságok. 500 pld.11) CSP-FB.511(497. : ill. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . : színes ill.

17 cm. [Budapest : Távlatok]. – [Újvidék] : Agapé. : ill. fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. . . AK.] (Újvidék : Agapé). fedőlap és illusztrációk Nemes István]. – (Scientia Christiana . – [Újvidék] : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1370.1366. – [Újvidék] : Agapé . [fedőlapterv Németh Csaba]. . NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter .) 500 pld. AK. 1994 (Újvidék : Agapé). Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. – [Újvidék] : Agapé . . . KUSTIĆ. BMS 1369. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . – 96 p. – (Teológiai zsebkönyvek . – 120 p. fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. – [Újvidék] : Agapé. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . [Budapest : Távlatok]. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. 20 cm. 2. BMS 1368. [1994] (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . – 189 p. AK.513 CSPL. 1. [1994. BMS 1367. 3.) 500 pld. 17 cm. [Budapest : Távlatok]. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Újvidék : Agapé).) 240 .” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter .) 300 pld. – 131 p. – (Teológiai zsebkönyvek . 4. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. – 141 p. 17 cm. .

[illusztrációk Gianni De Luca . 1994 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. AK. .) 500 pld. . folklór. – (Teológiai zsebkönyvek . – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235.1 CSPL. [4] táblaoldal fénykép : ill. : ill. Pucci .) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. – 119 p. BMS 1373. 17 cm. ISBN 86-463-0038-2 232. Savio Domonkos / Mario v. Mario v. – (Példaképed. szentek. Néprajz. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . 2. 17. népköltészet . – 110 p. – Újvidék : Agapé. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. . – (Az Életszentség Nagymesterei .11) 243(497.) 500 pld.113=945. : színes ill. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. – 16 p. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. 19 cm. Tóthfalu : Logos. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . BMS 1371. fűzve 241 . fordította Tűzkő Lajos]. 1994 (Tóthfalu : Logos). védőszented .500 pld. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . – 133 p. AK. 1994 (Újvidék : Agapé). – [Újvidék] : Agapé . SILLING István Templomok.3 CSP-FB 1374. AK. . 1994 (Novi Sad : Agapé). 2.3:929 CSPL. 19 cm. PUCCI. . 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld.11) 235. 24 cm. [Budapest : Távlatok].113=945. BMS 1372.

SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . AK. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. Novi Sad : Agapé. 17 cm. .1)(02. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – 29 p.511(497. BMS 1376. 3.053. hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. BMS 1375. 4. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. BMS 242 . 1994 (Újvidék : Agapé).2)-97 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé).) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. : ill. 2. BMS 1378.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. : ill. 1994 (Újvidék : Agapé). – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. 17 cm. Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. – 31 p.ISBN 86-463-0020-X 894. SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1377. . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. Novi Sad : Agapé. . – (Hitvédelmi füzetek . : ill. 1. AK. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. – 31 p. AK. Novi Sad : Agapé. – 28 p. : ill. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc.

BMS 1383. . – (Példaképed. 17 cm. : ill. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .2)-97 CSPL. fűzve 22 AK. – (Hitvédelmi füzetek .1)(02. 9. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK.1)-97 CSPL. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 30 p. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . : ill. : ill. . . – (Hitvédelmi füzetek . – 144 p.511(497. . – 30 p. AK. 17 cm.) 500 pld. – Újvidék : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek .1379.511(497. 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé).) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 1381. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.053. hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. BMS 243 . – Novi Sad : Agapé . BMS 1382. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. 4. 1994 (Újvidék : Agapé). SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. 24 cm. fűzve 894. 1994 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve 22 AK. 10. – 31 p. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. – Novi Sad : Agapé. BMS 1380. – 16 p. SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. 11.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – Novi Sad : Agapé . védőszented . : színes ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. . 21 cm 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). Üdvözítő / Szabó ferenc.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. 1995 (Újvidék : Agapé). hogy . 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1418. – (Hitvédelmi füzetek . 500 pld. BMS 20 . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. – 32 p. hogy . . – (Teológiai zsebkönyvek . 17 cm. . – Újvidék : Agapé . BABOS István Keresztség/bérmálás . 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. .511(497.1414. . Budapest : Távlatok. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . – Újvidék : Agapé. : ill. BMS 1415. BeNKő Antal Igaz-e. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – Novi Sad : Agapé . 1995 (Újvidék : Agapé). – 147 p. 1996 (Újvidék : Agapé).1)(02. – (Hitvédelmi füzetek . – 30 p. – 31 p. – Újvidék : Agapé. . : ill. fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. : ill. A betegek kenete / Babos István . – Novi Sad : Agapé . 24 cm 500 pld. . BeNKő Antal Igaz-e. . SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. 17 cm. BMS 1996 1416. [rajzolta Glatz Mariette]. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.053. . : ill. .2)-97 AK. : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal. 18 cm. 500 pld. BMS 1417. 14) 300 pld. –184 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 14 cm 800 pld.

2)-97 AK. BeNKő Antal Igaz-e. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995).1419. fűzve 251 . Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . – Novi Sad : Agapé . . . 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Novi Sad : Agapé). . – (Példaképed védőszented . 1996 (Tóthfalu : Logos).053. hogy . – zenta : Dudás Gyula Múzeum. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. [12] táblaoldal (fotók) : ill. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). BOff. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé . – Novi Sad : Agapé. [fordította Harmath Károly]. BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. : ill. – 38 p. 17 cm. BMS 1422. . –16 p. CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . – 50 p. . 24 cm. – (Hitvédelmi füzetek . – (Ünnepeink . .511(497. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Újvidék : Agapé). . BMS 1423. . – 43 p. : ill.2 AK. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. – 47 p.és Levéltárbarátok Köre. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK.1)(02. 20 cm. 500 pld. 17 cm. BMS 1421. . 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. 24 cm 600 pld.

– Újvidék : Agapé . 1996 (Novi Sad : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . 20 cm 400 pld. . . . : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál.113 Rábé (082) BMS 1424. . HORváTH Pál Igaz-e. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1996 ([Újvidék : Agapé]). : ill. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). fedőlaptervező Dér Lehel]. – 171 p. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . – Novi Sad : Agapé . BMS 1427. hogy . . BMS 1426. – 31 p. 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – Újvidék : Agapé. fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . 9) 500 pld. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 122 p. . . 1996 ([Újvidék : Agapé]). – Novi Sad : Agapé. – 111 p. 20 cm 800 pld. Budapest : Távlatok. – 158 p. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1428.497. 10) 500 pld. fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. – Újvidék : Agapé. 1996 (Újvidék : Agapé). 17 cm. : ill.1)-31 AK.08 AK.ISBN 86-7082-009-9 908. – (Teológiai zsebkönyvek . 22 . [a borítón Mohi Sándor fotói]. BMS 1425. 17 cm. GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. [sajtó alá rendezte Takács Ilona .511(497. fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK.

[rajzok vukovári Panna]. . 21 cm 1000 pld. [fordította Kalacsi János .500 pld. kiad. – [3. 15 cm 500 pld. 19 cm. BMS 1431. 1996 (Novi Sad : Agapé).1)(02. LOURDeS-i kilenced. – Újvidék : Agapé. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić .37(44 Lourdes) AK. fedőlap Dér Lehel]. 24 cm 500 pld. BMS 1430. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. BMS 1432. – 87 p. – Novi Sad : Agapé.[Maria] Martini . 1996 (Novi Sad : Agapé). KNOWLeS. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. . IvANČIĆ. 19 cm. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. – Újvidék : Agapé. – 125 p.143 291.053. [fordította Rencsényi Tibor].511(497. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . 1996 (Újvidék : Agapé).]. : ill. BMS 1433.2)-97 AK. . fűzve 894. – Újvidék : Agapé. 1996 (Újvidék : Agapé). . Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. BMS 1429. MARTINI. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. – 16 p. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . – 59 p. : ill.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. – 232 p. . 1996 (Újvidék : Agapé.[Carlo] M.

17 cm. BMS 1435. ÖRÜLJeTeK. BMS 1437. . 1996 (Novi Sad : Agapé). – (ÉN . 22) 500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. – Novi Sad : Agapé. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. – 40 p.1 AK. BMS 1434. 1996 (Novi Sad : Agapé).07 AK. fedőlaptervező zoran Gashi]. – Novi Sad : Agapé. . 21) 254 . fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. : kották . 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. . – Újvidék : Agapé. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. fűzve 271-055. SANTUCCI. 1996 (Újvidék : Agapé). NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . – 126 p. 20 cm. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997.1 AK. az életszentség nagymesterei . BMS 1436. – (vetés . fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála].500 pld.2(497. – Novi Sad : Agapé. [fordította Csókai Antal . fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 24 p. .4. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. – (Ünnepeink . – 23 p.113) BMS 1438. : ill. 19 cm. : ill.12:929 Pacha AK. – 23 p.

– 47 p. fűzve 22 AK. – Novi Sad : Agapé. 1996 (Novi Sad : Agapé).eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. : ill. fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. . fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. hogy . – (Hitvédelmi füzetek . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. BMS 1441. – Novi Sad : Agapé . – Novi Sad : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek . : ill.511(497. BMS 1442. 1995 (Újvidéken : Agapé). [illusztrációk vukovári Panna]. – 18 p. 500 pld. . SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . . BMS 1443.1)-97 AK. 500 pld. 24 cm 2 . . hogy . SzABÓ ferenc Igaz-e. BMS 1440. . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – 52 p. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . [rajzolta] Glatz Marietta. 12) 500 pld. . 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Újvidék : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 17 cm. . 17 cm. : ill. 17 cm. – Újvidék : Agapé. 21 cm 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . – 205 p. Budapest : Távlatok. 1996 (Újvidék : Agapé). SzABÓ ferenc Igaz-e. – 30 p. BMS 1439.3:929 Augustinus AK. . fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. .

SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. – 158 p. . : ill. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . fűzve ISBN 86-463-0063-3 894.1)(02. – Novi Sad : Agapé. : ill. BMS 1997 1446.511(497. [írta] Szent-Gály Kata. – (vetés . BMS 1444.053. – Novi Sad : Agapé. – (ferences források . 1997 (Újvidék : Agapé).511(497.053.500 pld. – 30 p. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért.3:929 francisco d’Assisi AK.053.1)(02. Csíksomlyó : Agapé. – Novi Sad : Agapé. BMS 1445.2)-14 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. BMS 1448.2)-32 AK. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. Szeged . 1996 (Novi Sad : Agapé). 5) 500 pld. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . 17 cm. – Újvidék . fűzve ISBN 86-463-0105-2 235. fűzve ISBN 86-463-0094-3 894.2)-14 AK. 19 cm. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre]. – 23 p. .511(497. . . 24 cm 500 pld. BMS 1447. 1996 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). 24 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894. – 63 p.8 AK.1)(02. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította.

21 cm. 21 cm. – (emléksorozat) 100 pld.113 Orom)(091) BMS 1450. . . CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. – Becse : Rubicon. – 126 p. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . fűzve előszó / Dupák András (3). – 99 p. – 113 p. – Tóthfalu : Logos. 1 [köt. [12] táblaoldal : ill.. 21 cm. fűzve 226. [fotók Nagy Dénes.511(497. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. – Becse : Rubicon.511(497. 1997 (Novi Sad : Agapé). Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. 1997 (Becse : Rubicon).1)-32 BMS 1451. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. – 149 p. 20 cm 600 pld. 20 cm 1000 pld.1)-32 BMS 257 . – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – (emléksorozat) 100 pld.. Patócs Antal]. 1997 (Becse : Rubicon). CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. – 72 p.1)-32 BMS 1452.07 BMS 1449. 1997 (Tóthfalu : Logos). – (emléksorozat) 500 pld. 1997 (Becse : Rubicon). .] / Cziráky Imre. – Becse : Rubicon. .József.54(497. [2] táblalap.511(497.

. – Novi Sad : Agapé.1)(02. 1997 (Tóthfalu : Logos).1)-32 BMS 1454. R. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld.2)-84 BMS 1457. : ill. – Újvidék : Agapé. 21 cm 500 pld. A sivatagi atyák bölcs humora / R.113 Jermenovci) BMS 1455.1453. – Becse : Rubicon. 2 [köt. BMS 1458. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. 1997 (Novi sad : Agapé). Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. fűzve 850-36 BMS 258 . Keménykötés 243 AK. – 169 p. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. – 616 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). KeRN. – Tóthfalu : Logos. – 107 p. 14 cm 3000 pld. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. – 30 p. 20 cm 300 pld.. javított kiadás. Kern .. 1997 (Becse : Rubicon).] / Cziráky Imre. . – 4. [fordította Harmath Károly]. – (emléksorozat) 200 pld. . – 123 p. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894.511(497. 1997 (Novi Sad : Agapé). 14 cm fűzve 243 AK. BMS 1456. JÉzUS hív : első imakönyvem. – 79 p.2(497. : kották . 21 cm. fűzve 894.511(497. : ill. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. : ill.053. . – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos).

. – (Ünnepeink . BMS 1462. 18 cm 300 pld. – Novi Sad : Agapé. . [rajzok Léphaft Pál]. – Újvidék : Agapé. Póth Lajos. 24 cm 1000 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé).2(497. : ill. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna.113 Temerin) AK.1459.2)-97 AK. Hodosy Imre. : ill. – Novi Sad : Agapé. Sárközi ferenc. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : forum. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. BMS 1460. [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás.825(497. – 65 p. – 56 p. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. BMS 1461.113 feketics)(091) BMS 1463. fűzve 894. 1997 (Novi Sad : Agapé). Szabó Lajos. Kiss Antal. 1997 (Újvidék : forum). – 16 p.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. – 83 p.1)(02. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. Stanyó Tóth Gizella. BMS 259 .053. 20 cm. . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 205 p. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. fűzve 726. 20 cm 500 pld. . . fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly .511(497. 23 cm 1200 pld. Margit István. – Novi Sad : Agapé. : ill. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK.

[fordította vedres Sándor]. 1997 (Újvidék : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). – 292 p. 20 cm 600 pld. : ill. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK.1464. 19 cm. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. . fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. PAvIĆ. ROGeR. . SILLING István Kakasok szólalnak. – (Én : az életszentség nagymesterei . fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. – 109 p. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. Taizé . Tomislav zdenko Tenšek . 1997 (Tóthfalu : Logos). 24 cm. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. BMS 1465. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . – 207 p. PeLUCCHI. BMS 1468. – Újvidék : Agapé.113):398 BMS 260 . – Novi Sad : Agapé. . 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. – 135 p. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. BMS 1467. 24) 500 pld. 14 cm 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1466. fűzve A szerző arcképével. – Novi Sad : Agapé. – Tóthfalu : Logos. . Bibliográfiai rövidítések: p. – 143 p. fűzve 243(497. : ill. [hungarian translation Anna és zsolt]. 1997 (Novi Sad : Agapé). . – Novi Sad : Agapé.

[fordította Pálics Márta]. – Újvidék : Agapé. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. – 191 p. 20 cm 500 pld. 1997 (Újvidék : Agapé). 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. . BMS 1473. – 168 p. . 1997 (Novi Sad : Agapé). – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . 7) 500 pld. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . fűzve 894. 1997 (Novi Sad : Agapé). TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . . – Novi Sad : Agapé.511(497. – (Példaképed védőszented . THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . : ill. [32] táblaoldal (fotók) . 1997 (Novi Sad : Agapé).053. – 16 p. – Novi Sad : Agapé. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. fűzve előszó (5-16).31)”1962/1965” AK. 24 cm. BMS 1472. Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. 24 cm. : ill.2)-97 AK. – 68 p. Irodalom (165).. – (Én : az életszentség nagymesterei . STRAATeN.1469. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II.4(456. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. 17 cm..1)(02. – 45 p. – Újvidék : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. 23) 500 pld.07 AK. 19 cm. THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. az előszót írta fáy zoltán]. BMS 1470. – Novi Sad : Agapé . [sajtó alá rendezte.31-94 AK. 1997 (Újvidék : Agapé). BMS 1471. : ill.

266:271. Maximilian Kolbe 1894. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. rajzolók Roland Aebi] . BMS 1477. UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . . január 7. augusztus 14. BMS 1474.3) 894. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. . 1997 (Novi Sad : Agapé). vOJNOvIĆ. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. .8 AK. – Novi Sad : Agapé. / Berta Weibel . – Novi Sad : Agapé.3(510)(093. – 23 p. Berta Legnagyobb a szeretet : P. 17 cm. veSeLY. – Novi Sad : Agapé. [fordította Harmath Károly]. 1997 (Novi Sad : Agapé). WeIBeL. 24) 500 pld. – (vetés . – Novi Sad : Agapé. – 48 p. 24 cm 1000 pld. – 87 p. 19 cm. – (vetés .511-94 AK. : ill. : ill. [eva] vesely.3:929 Kolbe AK. BMS 1476. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1475. 23) 500 pld. . [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. BMS 262 . – 27 p.143 AK. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . 17 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248.–1941.

– 112 p.. [fordította Rónaszegi Éva . – Kikinda : J. – Újvidék : forum. 3.84 BMS 1482. . – 111 p. .2)-14 CSP-FB.] A világmindenség egységéről / Botka József. – 100 p. BMS 1480. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival .1)(02. 1998 (Újvidék : forum).11 AK. – Újvidék : Agapé. fűzve 226.1998 1478. : ill. 17 cm fűzve 613. BOSMAN. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.31-14 =945. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . 1998 (Újvidék : Agapé). Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . BOSMAN. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill.053. .31-14 =945. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 20 cm 500 pld. [köt. – 31 p. – Újvidék : Agapé. . 21 cm 1000 pld. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor].07 BMS 263 . 20 cm 1000 pld. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman .11 AK. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. fűzve 839. – Kikinda : J. 20 cm 500 pld. 1998 (Novi Sad : Agapé).511(497. fotók Mohi Sándor]. 1998 (Újvidék : Agapé). BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. fűzve 839. – 67 p. 1998 (Novi Sad : Agapé). BMS 1481. BMS 1479. : ill.

– 100 p. fűzve 252. – 147 p. : ill. – (Metanoiete . újjáépülő lélek (p. fűzve Orvosi bevezetés (p. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 1998 (Újvidék : Agapé). – Újjáépülő testben.1) 641.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . fűzve 226. . 1998 (Újvidék : Agapé).954 A. amik további segítséget nyújtanak (p. – Könyvek. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt]. . BMS 1486. BMS 1485.8 AK. Hollenweger (p. – Kikinda : J.1483. BMS 1487. Szeged : forgách Éva. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. . – 208 p. DOYON. 20 cm 500 pld.] A rádión keresztül / Botka József. 20 cm 500 pld. . – Újvidék : Agapé. 20 cm 1000 pld. – [Magyar kiad. 1998 (Novi Sad : Agapé). [fordította Pálics Márta . Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. –103 p. borítóterv Dér Lehel]. 96) 613. 4. [bevezetés Sipos Tibor. – Újvidék : Agapé. HÄRING. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon .563 (083.07 BMS 1484. . – Novi Sad : Agapé . 1) 264 .1) A. 1998 (Újvidék : Agapé). záradék vargáné Kopornyik zita . – 100 p. [fordította Kalacsi János]. 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. [köt. 1998 (Novi Sad : Agapé). rajzolta Reisz Antal]. Bernhard Jézus szíve.]. 20 cm. – Újvidék : Agapé. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. 92-94). az üdvösség forrása / Bernhard Häring .2(083. 11-22). zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J.

Szeged : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . fűzve 235. . – (Ünnepeink . 1998 (Újvidék : Agapé). 24 cm 1000 pld. : ill. . – 153 p. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. – Újvidék : Agapé. 5 : 2-február) 500 pld. 20 cm. fűzve. . Újvidék .eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. BMS 1491. : kották .3:929 AK. BMS 1490. változatlan kiadás. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. 1998 (Újvidék : Agapé).1)-97 CSP-FB. – 5. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . – (Ünnepeink . fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. fűzve 235. – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. AK. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. 1998 (Novi Sad : Agapé). – 213 p. – Újvidék : forum . – Újvidék : Agapé. 14 cm 3000 pld. 5 : 1-Január) 500 pld. BMS 1492. Nagy Sándor felvétele. BMS 1489.511(497. február / Incze Dénes . – 143 p.3:929 AK. BMS 1488. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 120 p. Január / Incze Dénes . Keménykötés 243 AK. . 20 cm 1000 pld. – Újvidék : forum : Agapé. – 616 p. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].

22 cm 800 pld. .2)-32 AK.511(497. BMS 1497. : ill . AK.9”1948” 949. 2) 500 pld. BMS 1493. A fedőlapon jegyzet a műről 894. KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. BMS 1496. 1998 (Novi Sad : Agapé). 24 cm. A sivatagi atyák bölcs humora / R.053. . R. – Újvidék : Agapé. fűzve 850(02. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé).1)(02. .3”1948” CSP-FB. : ill. – Újvidék : Agapé.053. 1998 (Újvidék : Agapé). KeRN. – 46 p. – (Juventus . LUPATI. – 127 p. – Újvidék : Agapé.2)-97 AK. [fordító Szabó Judit . fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika].2)-32 AK. 21 cm 500 pld. fűzve 850-36 AK. KIDD.ISBN 963-458-119-6 943. BMS 1494.1)(02. – 123 p. : ill.511(497. BMS 1495. – [28] p. illusztrációk Léphaft Pál]. 25 cm fűzve 894. fűzve. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. . : ill.053. – 126 p. 20 cm. 1998 (Újvidék : Agapé).2)-97 AK. – Újvidék : Agapé.711. – Novi Sad: Agapé. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . 1) 1000 pld. fűzve 820(02. BMS 266 . – (Marcelino . Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati .053.

5 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 4) 500 pld. váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . – Novi Sad : Agapé. – [20] p. Néprajz. rajzolta vándor várhegyi Ibolya].113 Bácska=945.2)-97 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e.053. népköltészet . – (Példaképed védőszented . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. III. A jelen helyzet és a jövő távlatai . rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. : ill. – (Ünnepeink . Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . folklór. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.. – 43 p. . 1998 (Újvidék : Dániel Print). – (Hitvédelmi füzetek . II. fűzve fedőlapcím.1)(02. 19 cm. 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. : ill. 9) 267 . Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . 17 cm.11) BMS 1499. 20 cm. . – Újvidék : Agapé. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. BMS 1502. – Újvidék : Agapé . – 158 p. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. . : ill. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. 1998 (Újvidék : Agapé). 9) 500 pld.511(497. Iv. 1998 ( Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 34 p. fűzve Tartalom a címoldalról: I. fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. [8] táblaoldal : táblázatok . BMS 1500. BMS 1501.1498. 24 cm. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. 24 cm. – 16 p.. – (Bibliai kifestők .

053. [fordította Kalacsi János . 1999 (Novi Sad : Agapé). von Balthasar . – 126 p. .500 pld.2)-31 AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. BMS 1504. BMS 1503. . Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. kéziratot gondozta Pálics Márta]. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. – Ünnepeink . 19 cm. fűzve 886. 1) 500 pld. kiadás 235. Đuro Mindenki szeret. fedőlapterv Dér Lehel]. vOJNOvIĆ. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . – Novi Sad : Agapé. – 199 p. – (ferences források . BALTHASAR. zRAKIĆ. [fordította Bővíz László]. : ill. BMS 268 . 6.1(02. 1998 (Novi Sad : Agapé). [fordította Kalacsi János . : ill. . U. – Újvidék : Agapé. fűzve 226. 20 cm. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). fűzve 232. BMS 1999 1505. – 80 p. BMS 1506. 6) 500 pld. 19 cm. Megyeri András].92 AK. – Juventus . Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. . csak apám nem / Đuro zrakić .4. – (Alfa és Omega) 500 pld.07 AK.3:929 francesco d’Assisi AK. 1998 (Újvidék : Agapé). – 148 p.

a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.07 BMS 1509.511(497. 15 cm 300 pld. BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. – 56 p. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 269 . 20 cm 1000 pld.053. – [31] p. : ill. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. fARIA.511(497. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. . eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. 1999 (Novi Sad : Agapé). . 1999 (Novi Sad : Agapé). Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József.1)-97 BMS 1508. – 51 p. 5. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek.2)-97 AK. – Novi Sad : Agapé. . 1999 (Debellács : Nélia). – 47 p. fűzve 226. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . – 48 p.0(81)(02. .1507. [fordította Harmath Károly . fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265.1 BMS 1510. kötet. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. 16 cm 1000 pld.1)-14 BMS 1511. . BOTKA József Üzenetek a szentírásból. fűzve 894. 17 cm 1000 pld.

– Novi Sad : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041.3:929 AK. . BMS 1515. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . 5 : 5-május) 270 . 5 : 3-március) 500 pld.3:929 AK. március / Incze Dénes .1512. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. – (Ünnepeink . fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. fűzve 235. : ill.7 AK. – (Ünnepeink . – [32 p. : ill. 20 cm 800 pld. – 167 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fűzve 235. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 1999 (Újvidék : Agapé). – 124 p. . 20 cm. BMS 1513.75 AK. BMS 1517. . – 168 p. – Újvidék : Agapé. május / Incze Dénes . 1998 (Újvidék : Agapé). április / Incze Dénes . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 24 cm 500 pld. – Újvidék : Agapé. HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. – Újvidék : Agapé. 1999 (Újvidék : Agapé). .] : ill. – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). [szerkesztette Szabó Judit].6(035) AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). HARMATH Károly Érted. fűzve 22:0793. 1999 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. Sávai János. 5 : 4-április) 500 pld. – 94 p. BMS 1514. 20 cm. . BMS 1516. – 134 p. 20 cm. . fűzve 282:061. – (Ünnepeink . 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3.

Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . 20 cm.és helytörténet . .3:929 AK. 19 cm. fűzve 235. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].964. – 214 p.63:159. [il271 . fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. – 135 p. [fordító Pálics Márta]. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. Dévai Judit . 8. BMS 1519.és felelős szerkesztő Bosnyák István . Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . – (Ünnepeink . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. 1999 (Újvidék : Agapé). A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. [fordító Pálics Márta . szerkesztette és az utószót írta] Sz. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. 1999 (Tóthfalu : Logos). 5 : 6-június) 500 pld.3:929 AK.2 AK. Logos. / fő. június / Incze Dénes . LePP. sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. LePP. Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. .500 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6. 1999 (Novi Sad : Agapé). – (Dimenziók . – Újvidék : Agapé. . – (Dimenziók . 1999 (Novi Sad : Agapé). Művelődés. BMS 1521. BMS 1522. [válogatta. – Novi Sad : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. – Újvidék . . BMS 1518.63 AK. – Novi Sad : Agapé. fűzve 235. 19 cm. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. 19 cm. – 141 p. – 271 p.

1) 500 pld. .511(497. 203-205). – [Újvidék : k. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória .511-14:398. .181-201) 281(091) AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. n. – Novi Sad : Agapé.88(043. MYz. Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz .].1)(02.lusztrálta f. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István.511(497. 1999. 1999 (Tóthfalu : Logos). – Novi Sad : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). [fordította Szabó Judit].3) BMS 272 . – (Alfa és Omega . fűzve A szerkesztő utószava (p. Tóth zsuzsanna]. Irodalom (p. a szerző rajzaival. – 202 p. BMS 1524. . 20 cm. : ill. . Bölcsészettudományi Kar. – 46 p. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. : ill. Újvidék 894.053. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. BMS 1525. Doktori értekezés.07-055.2)-97 AK.1)-32:398 BMS 1523. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p.88(082)(043. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. 24 cm 500 pld.2 AK. – 207 p. – 249 p. 25 cm 500 pld.3) 398. – (Scientia christiana . 199-200) 894.511-32:398 894. – 61 p. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. – Tóthfalu : Logos. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. BMS 1526.

1)(02.2)-97 AK. 24 cm 800 pld. fűzve 225.2)-97 AK. – Novi Sad : Agapé. 32) 231. 1999 (Novi Sad : Agapé).] : ill. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . – (Példaképed védőszented .113) BMS 1529. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. fűzve 894. 1999 (Novi Sad : Agapé). 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. – 32 p. 24 cm 500 pld. : ill. . BMS 1531. BMS 273 . 1999 (Novi Sad : Agapé).511(497. [illusztrálta Garai Kornélia]. – Novo Miloševo : Sóti J. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . – 16 p. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János]. – 16 p. rajzolta Csobán András]. fűzve 894.053.2 82-97 AK. 1999 (Novi SAd : Agapé). fűzve Irodalom (p. .053. – [28 p. – Novi Sad : Agapé. .511(497. BMS 1528. : ill. 22 cm 800 pld.1)(02.1527. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 1999 (Novi Sad : Agapé).73(497. : ill. SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. : ill.053. – Novi SAd : Agapé. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . – 159 p. BMS 1530..046(02. – Novi Sad : Agapé. . 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld.2) AK. 24 cm.

Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. . valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . [fordító vedres Sándor . ALBISeTTI. fűzve 615. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . ALBISeTTI.. [fordító zólyomi Teodóra . . kartonkötés 894. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. : kották . – Újvidék : Családi Kör. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld.053. 2000 (Újvidék : Agapé).2000 1532. 2000 (Újvidék : Agapé). 274 . – 175 p. (Újvidék : forum). Újvidék : forum. – (Dimenziók . valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. 2000. – 104 p. 2000 (Újvidék : verzál). – (Dimenziók . BMS 1534. [fordító Perjés Imre . a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin .1)(02. 25 cm 500 pld.. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József.851(02.2)–14 BMS 1535. borítóterv Dér Lehel].. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. – 44 p. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. . HARSCH. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. – 603 p. 19 cm.511(497. 19 cm. : ill. BMS 1533. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536.062) AK.

.92(02.. . 2000 (Tóthfalu : Logos). BMS 1539. : ill. – Novi Sad : Agapé. BMS 1541. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . 20 cm 1000 pld. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.81 AK.511(497. 20 cm. – 151 p. – (Ünnepeink . .2) AK. fűzve 235. – Tóthfalu : Logos. BMS 1537. – [16] p. – (Ünnepeink . – 128 p. 5. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. 2000 (Újvidék : Agapé).5 232. – 183 p. BMS 1540. Újszövetség . – 30 p. HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. . 7-július) 500 pld. 4. fűzve Irodalomjegyzékkel 159.053.1)–92 BMS 1538. – Bibliai kifestők. 19 cm. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. 2000 (Novi Sad : Agapé). : ill. fűzve 235.3:929 AK. 2000 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 20 cm.) fűzve 087. 2000 (Novi Sad : Agapé).3:929 AK. 5.9 894. 24 cm. – Novi Sad : Agapé. : ill. – 152 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. . – Újvidék : Agapé. . 14 cm fűzve 243 AK. Irodalomjegyzékkel 613. – Novi Sad : Agapé. 2000 (Novi SAd : Agapé).. 8-augusztus) 500 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].borító Dér Lehel]. BMS 275 .

– Bibliai kifestők. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291.) fűzve 087. BMS 1544. 1) 300 pld. BMS 1543. Újszövetség .113=945. . [illusztrálta Huszár Károly]. – Újvidék : Agapé. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – Novi Sad : Agapé. : ill. Újszövetség . fűzve Utószó. – Bibliai kifestők. : ill.1542. BMS 1546. – 230 p. 2000 (Újvidék : Agapé).3/4(497.92(02. – [16] p. – (Néprajzi írások . JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság.) fűzve 087. – [16] p. . : ill. Újszövetség . .) fűzve 087. 2000 (Újvidék : Agapé). 1. – [16] p.92(02. . A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria].11)(082) AK. 24 cm. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. 24 cm.053. – Bibliai kifestők. . 5.5 232.2) AK. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . 24 cm. 3. 24 cm.2) AK.053. : ill. 24 cm 276 . 2000 (Novi Sad : Agapé). Újszövetség .053.3(497.) fűzve 087. 2000 (Újvidék : Agapé). – 23 p. 2000 (Újvidék : Agapé).2) AK.5 232. .11)(082) 398. – Újvidék : Agapé.92(02. színes ill.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé).2) AK.5 232. JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. jegyzetek.92(02.113=945.053. 24 cm. BMS 1545. – Bibliai kifestők. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 2. – [16] p. BMS 1547.

– 181 p.1)(02. . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. – Novi Sad : Agapé. A szerző arcképével 37. 2000 (Novi Sad : Agapé).1.000. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. MeveS.2)-82 AK 1552.28 AK.]. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. [fordította Pálics Márta]. – Novi Sad : Agapé.018.500 pld.053. 16 cm 1000 pld.000. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . BMS 1548. .1)-97 894. 24 cm 300 pld. MeveS. 20 cm 500 pld. – 87 p. . BMS 1550. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom.2)-97 AK.1. fűzve 894. . – Újvidék : forum. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László. belső használatra.511(497.511(497.28 AK. – [3.1)(02. – 180 p. 2000 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463. – 56 p. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. A szerző arcképével 173.. – 119 p. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves .511(497.511(457. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . 2000 (Újvidék : Agapé). MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. : ill. 2000 (Novi Sad : Agapé). kiad.0111-7 894. 2000 (Újvidék : forum). [fordította Pálics Márta]. BMS 1549.053. 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld.1)-94 BMS 277 . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. BMS 1551. – Újvidék : Agapé.

– 61 p. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. – 156 p. M. bővített kiadás. 17 cm M 1557. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – (A Hitélet Kiskönyvtára .. CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – 64 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán.].1553. – Szabadkán : Krecsi 278 . Az egyházi hatóság jóváhagyásából. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). n. áHÍTAT. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. . : ill. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. – 109 p. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . 17 cm. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . 16 cm. Az utánnyomás tiltatik. . : ill.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. n. n.]. fűzve Életrajzi jegyzet: p. 3.106. . . – Tóthfalu : Logos. Agapé [é. 894. [fordította T. . BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. – 5. 21 cm CsPL 1558. 2000 (Tóthfalu : Logos). é.) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. [a címlapot a szerző tervezte]. é. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. (Újvidék : Agapé). – (vetés . – 31 p. é. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal.) CsPL 1559. (B. n. . 3. – 64 p. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál.511(497. – vrbas : Izd. – [Újvidék : Agapé].

: ill. é. 12 cm. – 15 p. (Újvidék : Agapé).és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. : ill. 21 cm. – belső használatra. . é. 10 cm. [Keressztény Adventista egyház]. n. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . é. M 1560.. – Szent Mise alatt. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . n. . – 24 p. . ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. n. n. – zagreb . ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. – 53-84 p. csütörtök. é. . érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. 21 cm. – [Újvidék] : Agapé. . n. – 73 p. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. 744 p. (Újvidék : Agapé)]. [Keresztény Adventista egyház]. (Szabadkán : Dr. n. – v. eGY NAP – egy gondolat. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. – 46 p. – 52 p. – számozatlan . (Novi Sad : Agapé). : ill. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. é. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. – 32 p. HITÜNK vÉDeLMe. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. é. .György tulajdona. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. – Novi Sad : Agapé. . – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . szentmisére CsPL 1565. é. ÉNeKeK ÉNeKe.) CsPL 1561. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. – 60 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – (Agapé Minikönyvek . – 16 p. 8 cm CsPL 1562. é. Harmadik könyv. n. – [Újvidék : Agapé. – zagreb . – 48 p. Agapé. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). 1. (Subotica : Panonija). Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. n. Énekek elsőgyónási ünnepségre. (készült az Agapénál). 20 cm CsPL 1563. : ill.

sz. n. Meggyógyult a beteg 7. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben.] (Senta : Unio nyomda). n. Kisded a jászolban 6. n. . A magvető 8. – 62 p. é. (Beočin : efekt). n. [Keresztény Adventista egyház]. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. KÖzÖS szentmise ájtatosság. n. ISTeN irgalmának hírnöke. álomlátó József 3. engedélyével SZB 280 . – [H. Noé bárkát készít 2. 14 cm 1. – 32 pp. fűzve Több kiadása van. 21 p. n. . n. : k. – Bački vinogradi. Kosár a folyóban 4. [é. Apa és fiai 10. n. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános.]. JÖN A KIRáLY. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. [3] p. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. – 76. Az engedetlen Jónás 5. – 12 db számozatlan : ill.1567. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . : evangéliumi Kiadó. é. Jézus velünk van 12. . [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. – H. Isten Szolgálója. : ill. é. 21 cm. é. zakeus a fán 11. – zagreb . – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. . – 110 p. eltévedt bárány 9. . Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld.

– zagreb . – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. Župni ured. é. n. – 43 p. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. Ciccone]. A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. fűzve CsPL 1579. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. 11 cm SZB 281 . é. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . Jarak : efekt).] (B. 16 cm 13 000 pld. (Subotica : Panonija). – 18 darab színes könyvjel : ill. [é. 12 cm. : ill. .) CsPL 1575. n. – számozatlan . : ill. . – Subotica : Központi Oltáregyesület. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. 21 cm. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. é. é. Leó pápa Rerum novarum c. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576.1572. n. – 32 p. : ill. n. – (Agapé Minikönyvek . . – 61 p. . A RÓzSAfÜzÉR. 3. – Novi Sad : Izdaje Kat. n.]. – Subotica : Globus. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 13 cm CsPL 1577. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. Harmath Károly . [Keresztény Adventista egyház]. . [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. – 120 p. – 27 p. é. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. é. Sámuel. . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. n. Agapé. Kršćanska sadašnjost. . – 8 p. – [Újvidék : zagreb : Agapé . Topola : Cservik i Mihalec). fedőlap A.]. (B. n. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. apostoli levele.

– 32 p. – (vetés . (B.) CsPL 1581. é. . – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. 17 cm. Jarak : efekt). Berecz Sándor]. – (vetés . . 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . 19. A kiadás éve nincs feltüntetve. (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. n. – 32 p. é. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. – 14 p. . 17 cm. n. – Újvidék : Agapé. n. fotó Tari zsolt. (Újvidék : Agapé). . é. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. A 1582. – 15 p. 15 cm CsPL 282 .) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. A TÖKÉLeTeS HIT.1580. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. vARSáDI eMLÉK / [szerk. 24. KAEÚ.

– Újvidék. Csáky S. – Újvidék.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. – Budapest. jan. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. – Budapest. = Létünk. Dr. forum. 1991. Országos Monográfia Társaság v. Borovszky Samu (szerk. 1986. 1988. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. 283 . – Budapest. Magyarország vármegyéi és városai. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. 1902. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Csáky S.): Torontál vármegye. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. Újvidék. – Budapest. forum Könyvkiadó. 1995. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. egyházmegye monográfiája. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig.): Bács-Bodrog vármegye I–II. 1993. – Bezdán. OSzK. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. 2000. forum. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. – Újvidék. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. hitv. ev. – Temerin. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. 1993. Csáky S. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története.–febr. Magyarország vármegyéi és városai. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. 1997. Rubicon.

– Szabadka. – (Bácsország Könyvek 1. esperesség monográphiája. – Kecskemét. Pannon Press. Dr. (1944–1990). / Összeállította Nagy Csaba. Hegedűs Antal és Szabó József. 1993. 284 . – Újvidék. Kivéve az 1982. – Újvidék. 1886. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. 1983.. Magvető Könyvkiadó. A magyarországi nazarénusok. – Temesvár.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. 1988. 1938. Kulai római katolikus egyházközség. OSzK. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). I. Pálos Antal: viharon. Kernúch K. Két évszázad emlékére. Hitv. 2003. évf. 1989.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. Gachal J. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. 1990. világháború után. – Budapest. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. városi Múzeum és Képtár. – Kula. 1932–1940. Magyar Könyvészet 1921–1944. forum. 1997. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. : általános művek – filozófia – vallás. Gymnasium 1747–1997. 1992. – Budapest.: Dr. füzet. Újvidék. 1805–1944. – Budapest. Szerk. 1971. Agapé. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. Magvető.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez..erős Lajos szerk. – Becse. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. Adolf: A Bánáti ágost. – Debelyacsa. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. – Kisoroszi. evang. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. 1980. 1993.

1996. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. 285 . I–XI. – Kishegyes. 1893. Hrvatska čitaonica. Monográfia. 1929. 2003. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. rész: Monografikus kiadványok. Teleki Béla: Becse történelméből. városi Könyvtár. – Nagyszombat.. Szabadka : városi Könyvtár . Rogulja. Újvidék: forum. 1989. Istorijski arhiv Sombor . – Budapest. Szentgyörgyi István–Bažant.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. – Szabadka. Narodna biblioteka Srbije. 1993. Prosveta. 1981. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. Ujvári Péter. 1985. Petar szerk. vigh Rudolf: Kishegyes írói. – Beograd. – zagreb. füzet : 1870–1918. – Becse. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról.. Monográfia Társadalmi Szervezet. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. – Budapest. 1990. füzet : 1764–1869. 1995. – Sabadka. Plébániahivatal. zsidó Lexikon / Szerk. füzet : 1918–1944. I–Xv.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. Žikić. Becse-belvárosi Rkt.Petrović. Csépe Imre Könyvtár. Biblioteka Matice srpske. Novi Sad. Szabadegyházak Tanácsa. 1. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. 1988. – Sombor. Milomir szerk.. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995.

Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. kat. Budapest OSzK. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Újvidék Agapé könyvtár. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal.

140 Balthazar. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 631 287 . 33. 539 Belski Lagazzi. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. Ines 1350 Bende József 95. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 819. 1347. 739 ács Margit 948. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. Ivan 732. 902. 195 Albisetti. 1155 Bauer. 1255. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 1462 Aigner Lajos 173. 829 Battaglia. 1267. K. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. Gerhard M. vittorio 1120. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 356. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 96. 1336. József 1348. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 23. 898. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 642. 144. 19. 1066. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 893. 18. 1390. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 29. 29. Dino 1088. v. 1386 B. M. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 828. P. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 1340. valerio 1532. 1312. Ilija 880 Anderlić.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 1328. 890. 1154 Belohorszky Gábor 348. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 771. 879 Benkő Antal 1351–1353. 369. 78. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 641. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 1292. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 103. 1387.

834. 824–826. 1227. 810. 209. 311. 846. H. Leonardo 1203. 1448. 1126. 70–74. 402. 774. 789. 886. 876. Branko 918 Colosanti. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 114–120. 1481–1483. 80–82. 112. 409. 1265 Carretto. 614 Brenner. 131. 871. 820. 517 Bittermann Károly 45. 1209. 1195. Sandro 1120. 879. Lord 220 Caballero. Inos 1141. 1075. M. 2 Biffi. 1139. 769. 813. 1121. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 887 Bešlić. 111. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. fernan 195. 197 Capovilla. 310. 1421 Börner fr. 199. 98– 101. J. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 1186. 1154. fridericus 798 Brochard. A. 788. 1507. 1248. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 402 Buday Jenő 56. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 1187.Berecz ferenc 1220. 91. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 1204. 816. 736. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 870. 404. 64–67. 223. 139. 800. 411. 401. 1178 Bittermann József 240. 1247 Billings. 857. 1423. 136. 766. 293. 763. 815. 1153 Bosman. 188 Buzárovits G. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 682–685 Byron. Pierre 1162. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. Giovanni M. francesco L. 1179 Čolić. 847. 1478. 1088 Cooper. 1400 Berecz Sándor 830. 344 Buschmann f. 1355. 887 Buday Gerő 401. 610. 87. 1392. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 1188. 739–741. Andre le 1090 Bledl. 295. 276. 1176. 105–107. 400. 1168. 48–60. 69. 133. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . 754. 1139. 379 Bittermann Nándor 190. Lajčo (= Lajos. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. Ljubomir 915 Bogomirović. 779– 781. 631 Blanc. 749. 370. Ludovicus) 728. 207. 425. 795–797. 750. 883. 481. 185. 757. 864. 89. 731–733. 1072 Cicero. 753. 1534 Bogdanov. 1301. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. Adam 1100 Bulle 343. Carmen 1103. 807. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. Phil 1479. Harold W. 1205. 1189. 806. Sarolta 593 Corsi. 886. 616. Janko 1169 Budanović. Carlo 1228. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 257. Marcus Tullius 163 Clark. 71 Bujak. 360. 1420 Bogdán József 1225. 852. 860. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 799. 1118. 93–96. 235. 124. 759. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 260 Buzsáky Imre 656.

22. 415. 809. 809 Cservik nyomda 799. 215. 1105. 898. 52 emich Gusztáv 75. 572 I. ferdinánd 16. 553 Csávossy elemér. 71. 125. P. 39–41. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. Pierre 1137. 506. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 161 Csáki István 424. 148 endrényi Lajos és társa 200. S. 25. 347. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 377. 439. 465. 1147 faria. 1212. P. 820. 1425. 505. 33. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 59 I. 46. 263 ferenc József 679 289 . 425. 13. 468. 50. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 869 Dobai István 1067. 435. 57–60. 1207 De Luca. 43. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 861. 556 eder István 438. 1422 Csiky Gergely. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 9. Thomas A. 1358. 769. 1452 eder és társai 346. 29–31. 1536 Dessewffy Sándor 413. 57. 43. 735. 600 erickson Andross. 810. 1503. 38. Nikola 237. 647 Doyon. 12. 1389. 406. D. 102. 1484.Cziráky Imre 1450. A. 26. 491. 756. 8. 1091. 1392. 1522 Dévay Lajos. 453. 750. 1357 fáncsy Antal 371. 88. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 7. István 898. 30. 51. 723. 734. 1519 Csernus elek 167. 42. 161 Dimitrijević. 1066. 14. 1167 Delafield. 810. 902 Deáky zsigmond 35. 518 eggenberger József 39. 749. 852. 10. 1252 facco. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. D. dr. 160. 371. 599. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 280. 1532. 554. 421. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 757. 90. 25. 1074. 32. 68 Decomble. 1102. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 868. 527. 60. 8. 275 Dinka Péter és társai 858. 408. 757. ferenc császár 5. 158. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 1050 Dér Lehel 1357. 866 Diemer K. 804. 862. 416. 426. 159. 34–37. 89 farkas és Dürbeck 740. 490. 464 Cservik és Mihalec 756. 800. 27 v. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492.7. 160. 548. 158. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 1478. 50. 541. 469. 514 Dévai Judit. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 1429. 544. 857 faragó József 1058. 21. 345. 806. 724. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 11. Giannina 1181. 159. ferdinánd 22.

1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 175. 318 fuchs e. 555. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 534. 540. 623. 46. Huan 634 fiala Ivanka S. Ivan 1265 Golubić. 7–10 Gschwandtner. 497. 231. 296–298. 611 fischer ernő 801. 603. zoran 1438 Gastold. 506. 589 Gutjahr Károly 829. 1139. 43. 207. 602. 439. 406. 608. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 254–260. 346. 588. 270–272. 542. 432. 172. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 869 Gutmann Simon 664. 1. 556. 725. 571. 391. Hermann 924. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 612 frigyes. Lush 1250 Glatz. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. II. 787 Gutsohn Adolf 604. 712. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 1091. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 1067. 949. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 572. 42. 316. 90. 503–505. 1113. 462. v. 518–521. Mirko 938. H. 438. 1102. 1443 Gloesener. 281. 1126. 523. 194. 230. 821 Gesualda. 925 Guerriero. 25–27. 392 Grünn János 14–17. 5. Noel 1099. Mariette1414. 1004. 610. 686. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 405. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 652 fischer Jenő 715. 20–22. 282. 335–337. 468. III. 1074. 1360 Haase. 1153–1158 Gusztáv. Gottlieb 121. 544. 283. 2. 850. 1105. 4. vII. 277. 97. 862. 483. 228. elio 1120. 216. 1073. 222. 53 futó ferenc 739 G. 322. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 492. 30–32. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 868. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 455. 528. 543. 232–235. 1003. 820 Hammer András 1203. 708.ferreres. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 861. Grünn Orbán. 456. enrico 1120. 469. 1151. 433. 821 fischer ferenc 171. 225–227. 34–38. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 990. és társa 473. 313–315. 302. 376. 208. 1077. 372–375. 1359. 568. 734. 801. 427. 643. 693.

377. 1131. 807. 766. 788. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 1538. 547. 470. 539. Tomislav 1429 Iványi István 300. 137. 317. 530. 1012. 1578 Hars. 559. 1296. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 343. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 782. 1116. 457. 1513. 1177. 1264. 173. 261. 284. 286. 1160 Henne József 1035 Hepke. 326. 1476. 1303. 418. 558. 1238. 1299. 1063. 1212. 209. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. P. I. 1127. 1502. 767. 229. 1154. 1464. 537. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 77. 61–63. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 1156. 1366. 780. 430. 440. 121. 820. 178. 338. 151. 816. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 1219. 653. Míg 1231 Hollenweger. 809. 1239. 1035. 1110. 740. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 428. 1211. 1101. 1515–1518. 624 Hunyadi M. 217. 551. 1420. 1340. 531. 732. 650 Herger ágost 403 Hering. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 795. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 871. 784. 1117. 441. 419. 1247. 546. 47. 92. 423. Michel 1267 Huch. 202. 1255. 52. 273. 1206. 1458. 83–86. 757. 1230 Hendi. 1139. 1183–1185. 1252. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. Josef 1159. 141. 301 291 . 108. 120. 285. 806. 1181. 1539 Intini. 493. 299. 507. 813. 1072. 1361. 614. 1433. 1251 Hünermann. 808. 1511. 509. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 815. 1310. 1122. 125. Giuseppe 1313 Ivančić. 218–221. Berthold 646. 408. 1415. 129–131. 1514. 552. 560. 1111– 1113. 529. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 799. 758. 1157. 1488. 1266. 1120. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 797. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 107. 187. 1088. 117. 522. 1354. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 473. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 1099.Hampe. 621 Horváth 224. 525. 1326. 784. 186. 347. 1125. 796. 429. 250. 532. 407. 75–79. 355. 1277. 1491. 378. 165. Walter J.

Pavle 880 Jenkins. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 559 Jankulov. 1249. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 1365. 1134. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 475. 1506. 319. 1362 Junker László 357. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 1161 292 . Kernúch K.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. 494 Kopilović. Dick 1306 Joannes. 1436. II. 849 Katalin. 1105. 570 Knowles. II. 379. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. 311 Kiss M. 1503. 1108. 263. 589 Katona Antal 52. 1236. Andrzej 1233 Jelašić. 1406 Kocsis Antal ifj. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. Andrija 1067. 1512. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 420 Kleiner. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 317 Kolbe. 1494. 1501. H. 430 Károly. 831 Keck zsigmond 379. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 1402. 601 Klein Gyula 203. S. 1091. Andrew 1405. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 1430. 763. 1487. 561 Jewett. 1074. III. 1465. Borislav 560 Jawicin. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 878 Kókai Lajos 261. 1391 Keck János zsigmond 812. 238. 1102. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. A. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1458. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1073. 1408. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. Simon 1201. 458.

847. 1105. 1252 Löwy Lajos 350. 456. Jo 1192. 365. 1165. 1325 Le Mouël. 366. 698. 464 Krécsy A. 1179. 893. Anton (=Antal) 936. 477 Kulcsár Sándor 287. 20. 1028. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 1091. I. 191. 586 Lajos. 479. 1086. 872. 1073. 1102.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 443. 679 Lukáts Márta 1103. 1496 Lepp. XvI. 503. 861. 375. 1207. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 828. 1323. 333 Léphaft Pál 1459. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 1294. 586 Lipót. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. 51 293 . 372. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 850. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 1194 Lorencin. 739. 667. 575. 1494. Ignace 1520. emil 1134 Loidl. Selma 626. Ida 1133. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 538. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 478. 1268 Krausz és fischer 417. 850 Léderer nyomda 778. 42. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1161. 373. 795. 1407 Lupati. 1295. 164 Körmöczy ernő 613. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. B. 627 Körmöczy Mária 1180. 1261. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 511. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 943. Joseph e. 1166. 569. 624. 516. II. 1212. XIII. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 802 Kovács István 798. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 985 Lorenzoni. 870 Lovrec. 1074. 1521 Lévai Izor 320. 1056. 796 Léh Jakab 562. 1329. 1271 Leo pápa. 651. fernand 1029 Lemoine. 83 Lasser H. 510 Lévay Lajos 542. 15. 626. 868. Lelotte. 638 Krécsi György 280. 17. 849. 318. 845. Boško 1119 Kovács András 1461. XIv. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. Keck Janka 379 König A. 368. 489. 627 Lainati. 420 Kovačević. 1295 Lelbach János 70. 359. eloi 1191. 668. Gilbert 1193 Leclerc. 849. 819. 1176. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 564. P. 526. 1328 Léderer Manó 782. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 302. 869. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 862. 1144. 794. 502. 328. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 485. 829.

1364. 1500. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 699. 205. 350. 55. 1157. 279. 1479. 575. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 1529. Antonio 1120. 1142. 1381. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. Xavier 1098. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. ferenc 54. 272. 270. 333. 281. 493. 366. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 1150. 204. 723. 1151. 176. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 1101. Myecislav 1100. 1244. 718. 1152 Müller. 304 Magyarits Mihály 647. 92 Magyar testvérek 168. 464. 192. 598 Négre. Christa 1549. 1269 Mouël. 368. 1149. Musza 729 Makra Imre 330. 58. 1332. 1480 Molino. 793. Wilhelm 1024 Myz. 378. 748. 1422. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 198. 67. Mireille 1192. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 429. 1478. 1122. 271. 1394. 343. 66. 489. 1471. 1413. 1347. 1523 Menczel 224. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 128. 1117. 281. 297. 1143. 1196. 69. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 1348. Jože 1081. 1154 Molnár Antal 986. 239. 548 Malatin Antal 258. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 206. 445. 1153. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 60 Napoleon 592. 516. 1156. 296. Stelio 1110 Martini. 485. 239 Malinski. 573. 563. 1154. 532. 1116. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1158 Molino. Sergio 1120. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 1386 Magyar Mihály 84. 1106. 421. 1362. 86. 127.Magyar Csaba 1346. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 1104. 344 Mercy. 1361. 331. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 1109 Mandić. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 1111. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1500. 1411. 380. 340. 339. 580 Nagy Leó 633. 451. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 502. 426 Malatin és Holmeyer 103. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 1112.

306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 1152. 740. 508. 789. 1173. 68 295 . 1329. 522. Krešimir 773 Pekanović. 117. 470. 1521. 696 Pleško. 751. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. D. 870. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 671.1148. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. Michael 1148 Ranwez. 909. 806. 843 Rajić. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 441. 1369. 1321. 473. 1143. 836. 680. 873. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 1143. 457. 852. 795. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 900. 825–827. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. 1387. 790. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 1057. = Arsenije Pajević 268. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 88 Pleesz Henrik 716. 1326. Walter 1114 Nikolicy. 459 Orčić S. 303. 305 Ökrész Károly 1332. 529. 1463. 642. 780. 741. 839. 782. 911–913 Raab. 1368. 1550. 1252 Orosz István 155. 447. 545. 184 Rançon. 412. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 1214 Oblát Károly 398. 1148. 615. 153 Redžek. 344. 811. 817. 1339. IX. 881. 654. 1367 Németh Mátyás 1411. 860. 1549. Clemente 986. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 1370. 750. 1152. Hinko 1053. 823. 1357. 507. 763. 1313. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 736. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 1484. 1506. 781. 838. Pál 212. 822. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 332.Nemeshalmi István 1142. 891 Pleitz fer. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 840. 730 Nigg. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 1520. 745. 774. Josip 1161 Pelucchi. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. Palkovics János 1298. K. 1371 Németh Csaba 1323. 343. 649 Oblat Leó 107. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 765. Blasius 784. 1313. 53. 356 Pálics Márta 1469. 1462 Poudrier. 348. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. H. Roger 1312 Pucci. 558. 726. Mario v. 446. 419. 56.

27. zs. 266 Ruess. 421. 1193. 295 Stampfel Károly 289. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 1201. franciscus 773 Samardžić. 348. 1339. 0 Senić. 1465. Rhoton. 1198. 1186. 516. 521. 350. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 1498. 543. 1166 Šlibar. 815 Steécz György 400. 682. 215. 1405. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 1116. 548. 469. P. 1187–1189. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 1181–1185. 1468. 22. 376 Scultéty ede 303. 1111–1113. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 427. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 1339. 455. Paul 1258 Rózsa József 330. 346. 368. 340. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. 228. 1365 Roger. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. elaine 1136 Ribar. 1163. 219–221. 661. 17. H. 685 Rhoton. 229. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 1103. 1200. 261. 1366. 439. José Maria 1278 Santucci. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 406. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 226. 21. 438. 637. 1330. 424. 421. 1176. 910 Sing. 380. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 1527 Sokol.445. 1137. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 504. 1257 Sipos Margit 1263. Rózsa Kálmán és neje 488. Lazar 1016. 1373. 1330. 1365. 374. 1265. 445. elza 882 S. v. 1122. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. v. 1296. 505. 344 Sprugeon. 576. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 603 Rudnyánszky A. viola 1306 Sanchez Silva. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 468. 32. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 233. 1411. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 331. 397. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 38 Simsik Joannes 872. 520. Antonio 1120. 1223. e. 617. 519. 356 Šebjanič. 1117. 448 Schlör Alajos 40. 1431. 1231. Odo. 1200. Gellért P. 343. 1171. Dale 1136. 1148–1151. 489. 1101. 548 Stantić. 1190. 1262. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 1193. 1266. 1153–1158 Sigaut. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 342. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 1165. 1162. 1167.Rencsényi Tibor 1120. zs.

189. 1051. 497. 652 Szungyi László 1216. 1375–1380. 1199. 171. 320. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 251. 205. 1414. 796 Takács Ilona 1337. 1102. 1412. 1529. 523. 1496. 1524. 524. 1056. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 533. 297 . 355. 1439–1441. 183. 567. 392. 629. 206. 176. 335. 1382. 184. 639. 1116. 432. Pierre P. 461. 180. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 212. 314. 902 Szadavill J. 577–597. 1016 Szabó Judit 1490. 913 Szalay József 250. 213. 1053. 1098. 277. 265. 498. 289.Šubert. 482. 1403 Szép ferencz 19. 433. 1082. 463. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 288. 1099. 1268 Tesnek. 1101. 257. 1148. 1111–1113. 663 Szabó ferenc 224. 343. 630. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 353. 251. 620. 912. 496 Szendy Lajos 428. 1335. 301 Thivollier. 720. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 1443–1445. 412. 202. 252. 292. 483. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 574. 1104. 192. 275 Szabó zoltán 771. 568. 175. 1521. 1500. 193. 262. 1368–1371. 1513. 523. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 1080 Szántó Konrád 1381. 1117. 460. 352. 565. 1106. 322. 194–198. 308. 608. 422. 990. 1515–1518. 307. 367. 291. 513. 475. 1091. 1215. 210. 450. 366. 188. 576. 1470. 681. 1491. 1053. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 168. 1539. 365. 485. 893. 1143. 566 Szalma Sándor 949. 1425. 381. 938. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 290–292. 237. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 575. 494. 741. 484. 362–364. 1316. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 148. 568. 277. 231. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 1316 Szabó Ödön 18. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 1131. 1538. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 344. 1424. 462. 1083. 619. 1138. 327. 497. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 652 Szombathy Sándor 134. 1279 Šušljić. 1084. 231. 1034. 451. 413. 349. 290. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 701. 449. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 1057 Szabados Sándor 553. 1137. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 607. 382– 391. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 230. 1122. 1416. 222. 213. 361. 395. 174. 163. 266. 1060. 1073–1075. 514. 1142. 1105.

1158. 2 valdiporro. 1313. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. 104. 28. Angela M. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 1217. franco 1120. 714 vandeman. L. 1336. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. 396. 110. George e. vilmos 987 Török Jenő. 1189. 1186. 609. 1273. 119. 1188. 1324. 625. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 1237 Török József 1283–1291. 92 Todorović. 741 Tomić. 1163. f. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 1476. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 1141. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 515. 1247 vilain. 535 vecci. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. 1317–1319. 1309. Darija 1524 vujković. 1446. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1154. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. 499 vincze Károly 702 vinovska. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 118. 1167. 1522 Tower. 122. Morris 1261. 123. 109. 52. 1200. 1187. 132. 1442 298 . 354. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. Pietro da 1018 valihora A. 1320. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 434. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 138 Trevisan.1149–1152. Tadej = Tádé atya 1216. 1295. 605. franjo 982 vukovári Panna 1430. 707 Tóth zsuzsanna. 126. Ivan 1325 Toigo. 61. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1385 venetianer Lajos 397. 1155. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 1532 venden. 615. 1326. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 1340. 957 völgyi Lajos 488. 487. 1294. Alberto 1245. 1162. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović.

Đuro 1504 zvekanović. 819. Dragutin 1043 Wrigth. 844. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 1035. 1050. 289. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 1246 Wolf. 1147. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 788 ziegler András 845. elen Gould 423. 1096. Albert 368. 862. 829. 326. 489 Weiss Ker. Matthias (=Mátyás) 970. 982. 1262 Wátz Oszkár 769. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 1001. 975.Waldmann György 502 Watson. 1058. David 1201. 850. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 953. 979. 869 Weibel. 849. 845. K. 861. 516 Weiss fr. Chris 1296 zatskó Alajos 760. 1034. M. Ljubomir 1119 zrakić. 952. 1062. Berta 1477 Weiss A.

918. 1416. 1562 Apatin 496. 392. 195. 870. 224. 675. 501. 255–258. 1035. 469. 188. 724. 354. 235. 524. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 505. 325. 462. 639. 257. 236. 250. 865. 485. 410. 306. 911. 251. 480. 464. 693. 227. 1325. 1246. 311. 363. 532. 652 eszék 635. 606. 1209. 664. 286. 600. 183. 1092. 692. 491. 1577. 254. 897. 290–292. 1292 fehértemplom 646. 415. 1573 Baja 189. 440. 63 Budapest 173. 644. 1083. 317. 647. 423. 630. 1195. 1305. 737. 940. 913 Bački Jarak 1065. 172 Békés 609 Beočin 1248. 716. 548. 504. 1168. 620. 1306. 1441 Čakovec 1088. 836. 820. 571. 307. 617. 277. 1305. 734. 917. 959. 1210. 1051.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1034. 366. 701. 1095 eger 171. 1040. 568. 201. 1385 Bezdán 818. 1340. 1341. 252. 1195. 720. 1146. 432. 1168. 1221. 681. 479. 561. 676. 1037. 757. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 433. 215. 1018 esztergom 140. 735. 406. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 1271. 643. 699. 1138. 449. 238. 1293. 1064. 324. 421. 498. 576. 717. 1071. 942. 541. 218. 320. 1062. 232–235. 233. 1180. 756. 853. 929. 1008. 1261. 712. 1087. 621. 1076. 430. 214. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 809. 466 300 . 1248. 655. 346. 422. 934. 996. 1060. 875. 420. 831. 877. 1426. 209. 575. 771. 484. 631. 260. 362. 175. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 1221. 762. 603. 468. 352. 226. 261. 477. 314. 976. 207. 1387. 284. 1556. 194. 322. 686. 365. 1510 Debrecen 85. 1336. 263. 197. 439. 455. 948. 285. 712. 812. 497. 203. 928. 658. 353. 523. 1242. 1368–1371. 1147. 608. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 231. 939. 255. 1396. 1057. 567. 563. 947. 308. 637. 1103. 427. 1045. 463. 764. 451. 1554 Bécs 153. 493. 982. 700. 488. 515 Doroszló 1049. 690. 208. 391. 520. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 977. 444–447. 483. 926. 912. 1061. 840. 264. 932. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 521. 1294. 310. 297. 1009. 602. 694. 435. 288. 708. 438. 378. 519. 429. 1349 Buda 62. 335. 339. 661. 1053. 901. 217. 817. 289. 953. 266.és nyomdahely Ada 316. 1015. 296. 459. 294. 319. 1207. 711. 662. 1066. 1118. 623. 605 Bajmok 857. 549. 196. 513. 225. 1342–1345.

696. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 768. 476 Našice 1072. 642. 596. 591. 317. 127. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 826. 61. 380. 421. 86. 777. 137. 141. 1102. 1082. 557. 852. 108–110. 427. 844. 129. 795. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 656. 344. 281. 579. 1008. 455. 641. 593. 52. 1507. 255. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 428. 412. 941. 1262. 1115. 123. 861. 796. 118. 849. 1144. 1244. 47. 445. 1383. 502. 872. 682. 122. 408. 372. 1048. 184. 1091. 1214. 1065. 1149. 862. 198. 778. 829. 1402. 212. 815. 1173. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 543. 850. 1117. 438. 165. 851. 588. 1439. 528. 468. 176. 357. 555. 806. 580. 1297. 1107. 1150–1152. 296. 18. 1084. 1167. 164. 1482. 347. 1186. 1138. 1154–1157. 597. 328. 373. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 345. 651. 1153. 128. 738. 516. 709 Pest 6. 1064 Sarajevo 1268 301 . 138. Ljubljana 1100. 566. 1123. 186. 809. 1201. 590. 598. 1163. 1440. 1137. 142. 798. 239. 847. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 1083. 337. 554. 338. 1187. 6 Prága 121. 405. 803. 295. 406. 125. 794. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 418. 456. 1024. 505. 333. 1417–1419. 29. 84. 1105. 259. 776. 1174. 542. 434. 685. 750. 439. 28. 358. 1428. 1481. 1421. 819. 126. 1269. 868. 1120. 845. 1009. 584. 130. 1162. 145. 612. 369. 1104. 1148. 1124. 407. 1448. 75–79. 297. 1111– 1113. 1139. 1094. 583. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 828. 827 Murska Sobota 1026. 315. 1483. 1052. 1188–1190. 680. 279. 1084. 1094. 518. 504. 564. 586. 548. 343. 346. 910. 511. 1247. 489. 1364. 671. 1158 Kula 262. 1066. 914. 503. 780. 332. 1143. 374.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 44. 1081. 92. 83. 869 Kecskemét 162. 1106. 1122. 282. 104. 1109. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 1101. 355. 368. 326. 1439. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 1403. 206. 119. 454. 589. 205. 920. 1375–1380. 527. 375. 769. 825. 132. 377. 759. 23. 569. 469. 414. 679. 592. 782. 148. 298. 33. 172. 1142. 152. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 426. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 781. 654. 260. 1095. 1121. 1390. 1440. 204. 1116. 730. 134. 359. 458. 39–41. 1499 Samobor 997. 785 Kranj 1075. 1412. 1296 Losonc 821 Maribor 1099.

739. 993. 978. 1053. 199. 240. 98–101. 943. 1031. 1201. 1130. 653. 112. 304. 1023. 1129. 215. 91. 1038. 124. 42. 1578. 1093. 1161. 1559. 280. 509. 1049. 703–706. 992. 531. 1036. 180. 791. 565. 219. 1166. 963. 191–193. 1147. 874. 1033. 293. 582. 1583 Temesvár 88. 1063. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 1241. 533. 904. 222. 154–156. 935. 1446. 938. 1537. 821. 899. 1054. 1281. 499. 805. 1307–1324. 424. 689. 922. 883. 1080. 1216–1220. 552. 185. 767. 873. 807. 393. 1025. 1070. 1022. 1076. 213. 1077. 823. 404. 1029. 726. 900. 200. 867. 832–835. 766. 409. 667– 669. 1016. 854. 765. 371. 885–890. 745. 89. 106. 870. 120. 841. 824–826. 1067–1069. 550. 97. 300. 90. 622. 793. 1061. 949. 417. 461. 7–17. 640. 645. 627. 626. 846. 985. 857. 838. 1301–1304. 139. 158. 93–96. 710. 806. 302. 1300. 80–82. 1449. 960. 1014. 638. 601. 1019. 839. 46. 87. 416. 906– 908. 1336. 534. 663. 982. 695. 1013. 970. 178. 958. 898. 804. 181. 848. 716. 1001–1007. 1051. 1140. 830. 1060. 937. 997. 783. 167. 1283–1296. 510. 688. 559. 715. 961. 1096–1101. 342. 146. 587. 773–775. 1222. 1021. 817. 71–74. 1373. 356. 331. 797. 1175–1194. 1090. 1165. 769. 1200. 1091. 666. 1223. 1086. 121. 1203–1208. 1202. 607. 381. 912. 779. 1196. 159. 20–22. 303.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 895. 221. 813. 114–117. 1028. 1407. 1006. 453. 751. 678. 749. 399. 479. 902. 131. 856. 482. 1116. 1059. 837. 1224. 973–975. 999. 340. 1139–1160. 624. 474. 525. 1315. 812. 1349. 1032. 595. 990. 551. 881. 574. 788–790. 265. 1573. 68. 150. 411. 936. 981. 792. 1055. 816. 149. 697. 1050. 784. 736. 994. 202. 771. 632–634. 395. 1387. 1063. 843. 1037. 160. 909. 1519. 763. 780. 329. 351. 753–755. 1562. 514. 988. 361. 629. 876. 659. 1271. 321. 546. 538. 69. 964–968. 1468. 1017. 267. 719. 526. 1396. 1326–1340. 471. 859. 979. 891. 604. 394. 275. 619. 560. 174. 1198. 742–744. 1119. 772. 737. 871. 761. 1276–1278. 972. 30–32. 1556. 758. 903. 147. 628. 610. 302 . 1030. 1340. 1280. 998. 287. 547. 944– 946. 105. 327. 1226–1231. 472. 210. 811. 1103–1114. 1068. 400. 494. 536. 1298. 879. 133. 636. 913 Temerin 957. 413. 1000. 827. 877. 950. 725. 799–801. 1086–1088. 770. 1079. 611. 933. 864. 220. 1233–1240. 911. 230. 1454. 665. 330. 530. 613. 1162–1164. 517. 364. 1072–1074. 1279. 1078. 674. 718. 625. 1166. 1027. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 585. 1272–1274. 1085. 989. 1579 Szeged 1–5. 553. 863. 760. 594. 403. 274. 677. 43. 721–723. 919. 1117. 229. 916. 1167. 698. 137. 1105. 1120. 111. 1437. 1242–1247. 822. 727–729. 460. 866. 1123. 161. 1020. 1423. 814. 1215. 691. 1232. 348. 1456. 845. 450. 170. 397. 842. 1249–1267. 65. 64. 896. 25–27. 163. 187. 1057. 786. 237. 1297. 930. 962. 500. 168. 1546. 144. 1210–1213. 1572. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 34–38. 182. 657. 448. 892. 660. 1102. 1119. 808. 746–748. 884. 367. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 1275. 537. 915. 1125–1137. 1122. 581. 318. 1282. 969. 614. 349. 475. 618. 1298. 578. 382–390. 731–733. 301. 1270. 717. 921. 1169–1172. 1299. 478. 971. 540. 577. 539. 802. 952. 1522. 268. 136. 48–60. 810.

1104. 1233. 1210. 1100. 1045 303 . 1028. 522.1342–1348. 1117. 1147–1152. 1555. 1478– 1480. 1390. 1408–1422. 508. 1111– 1114. 398. 467. 1392–1406. 987. 616. 1080. 492. 481. 544. 1272. 1016. 1243. 1131. 1039. 1357–1384. 506. 572. 1281. 868. 490. 599. 507. 1040. 457. 1294. 984. 1011. 441. 1557. 889. 1569. 535. 1565. 1280. 1268. 473. 529. 1054. 1098. 1165. 1052. 1269. 1223. 1574. 787. 1041–1044. 1056. 1137. 1182–1193. 253. 1034. 1455. 1099. 379. 1220. 687. 1547. 425. 1076. 741. 1561. 1387. 861. 1141–1143. 1500–1509. 1172. 1010. zombor 190. 1125. 401. 1246. 1538–1545. 1571. 925 veszprém 672. 1198. 869. 223. 1424–1448. 980. 1469–1477. 1523–1536. 1075. 402. 943. 1566. 470. 437. 452. 360. 1457–1467. 819. 1570. 1032. 1511– 1521. 1070. 1580–1582 Ürményháza 1454. 995. 1201. 862. 615. 1256. 1276. 828. 1106. 1389. 924. 1088. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1101. 376. 228. 1027. 1423. 986. 1122. 276. 1560. 1120. 1002–1007. 465. 991. 1574–1577. 1086. 269. 648. 179. 545. 1084. 419. 1207. 1109. 1569. 1549–1552. 558. 1484–1499. 858. 1386. 649. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 852. 1254. 1107. 1046. 1431–1448. 1563–1566. Új-verbász 970. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1558. 1177. 1047. 1575 zenta = Senta 113. 1116. 436. 1350–1354.

.

. . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . 19 Irodalom . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hu e-mail: agape@eunet. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly.forumliber. 2006-ban . az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.yu www.Csáky S. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.co.agape.yu e-mail: forumkk@eunet.yu A kiadásért felel Bordás Győző.

– Újvidék : forum : Agapé. Novi Sad 016 : 2 (497.CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. 2006 (Novi Sad : verzal).SR-ID 214945031 . Piroska S. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. – Mutatók – Irodalom. . ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1.113) ”1815/2000” CSÁKY. 24 cm Példányszám: 300. Piroska. Kókai Sándor. – 303 p. Kókai. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful