Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

református. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. intézményeiket és általában az egyház szerepét. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. közel két évszázad anyagát. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. amelyek használatban voltak vidékünkön. A szerző származása alapján. állami szintre emelték az ateizmust. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. dramatizált jeleneteket). Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. izraelita. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. a vallási közösségeket. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. baptista stb. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. amely nem értékelte a kereszténységet. adventista. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. A téma évtizedekig tabunak számított. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. hanem mindazokat. Az aktuális politikai. novellákat.). ismereteink alapján a 19. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). nem volt tanácsos szót ejteni. századtól egészen 2000-ig. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. ezért csak a magyar. vallási életének a megismeréséhez. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. felekezeti hovatartozás nélkül. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. csak a rendszerváltás után. elsősorban a monografikus 7 . hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket.

pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. A feldolgozás. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. nyilvántartások a kiadványokról. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. hogy a 19. 3. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. Nincsenek pontos kimutatások. szerkesztő vagy a fordító. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. A rendszó általában a szerző. Tekintve. forum. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. akkor a cím alapján történt a besorolás. azzal. Mégis reméljük. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. Szólnunk kell a nehézségekről is. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. 1973) anyagát. hogy nem állami kiadványokról van szó. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. egyházi személyek és felekezetek segítségével. Ateista korszak: 1945–1989. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). olykor magánkiadványokról. A kezdetek: 1815–1866. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. Az utalások nem kaptak tételszámot. és esetenként aprónyomtatványokat. A behasonlítást könyvtárak. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. hanem felekezetiekről. egyik névről a másikra utaltunk. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. 5. 8 . A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. 2. brosúrák). 4. A mutatók tételszámra utalnak.

említésre méltó azonban. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. [1848]. vagy más jellegű művét. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is.és énekeskönyv. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. Már azért sem. mint farkas Bertalan. amelyet Szép ferenc magyarított. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. Néhány ima. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. – Szabadka. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. mint IX. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. folyóiratban közölt írása. Jellemző erre a korszakra. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Balogh György 1867-ben. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. 1988. Néhány szerző. drámai költeményének. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. 1 9 . füzet : 1764–1869. furdek Kelemen. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. Dubecz Tamás. farkas Bertalan. 2. – Szabadka. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. – 335 p. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. csakúgy.1. Pius pápa Szabadkán. hogy ebben az időszakban – főleg a 19.

 Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. egyházközösség alapszabályait. Bierbrunner Gusztáv. főleg a naptárokon keresztül. keresztúti ájtatosság. (1887). kilencedek szövege. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. és megoldani a liturgikus szertartásokat. Imakönyvek. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. Kálmán farkas. Szentkláray Jenő és mások műveit. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. – 30. 12 p. 3. Az évkönyvek nem nagy számúak. így a mi vidékünkön is. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. Szulik József. 19 cm  Sz. 3 p. kath. – 611. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. ezért kerültek be a bibliográfiába. de megemlíthetjük az adai r. Kiss Károly. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. említést kell róluk tenni. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. katekizmusok. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . kis bibliák. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. különlenyomatban is megjelent. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. litániák. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. Szegfű Sándor. – Budapest : Aigner Lajos.. : ill. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. amit kiadványai is tükröznek. 1905. . Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. – Palánka : Kristofek és Blázek.

112) 7 Uo 3.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. szakasz. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. br. ekkor még nem államosított nyomdában készült. és terjesztheti azokat. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. – (zbirka zakona fNRJ . hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. 23 p. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. A marxista világnézet. – fordította: CSP. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. Könyvnyomdája.4. főképpen pedig az olvasók. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. ezért jellemezzük összevonva. 1945. olyannyira. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. – Sztáribecsej : Szubakov I. Bár a törvény lehetővé tette. . 1953. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. A kis formátumú. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. – Beograd : Službeni list fNRJ. – 64 p. a két világháború között működő. 14 cm] 6 11 . Nem hivatalos.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes.

A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. A különböző felekezetek.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. 1969-ben: A mise rendje stb. 1971-ben pedig átdolgozott. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. olykor többet is. amely több kiadást is megért. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. Adventi énekek [1953. 1956]. egyben ima. mű jelent meg. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. egy hittankönyv volt. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. amikor címet változtatva. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. egyének jóvoltából. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. erről tanúskodik az a tény. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. szertartáskönyv. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. változása 1963-ban következett be. identitásuk egyik alkotóelemét. bővített tartalommal jelentek meg. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. vegyes tartalma is bizonyítja. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget.és énekeskönyv. ez tette szükségessé új misekönyvek. legfüggetlenebb. Bibliai leckék [1953]. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. 1961-ben újra nyomták változatlanul. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok.) 12 . mégiscsak magánszorgalomból. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. átdolgozásukra 1978-ban került sor. mintegy magyarázatot keresve arra. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. stb.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak.

ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. Kis formátumú (9. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. 1973. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. csupán tényként közöltük az elmondottakat. A lerövidített szöveg. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. az apostolok életét. Kiadását 1973-ban kezdték meg. 1986. Szent ágnes. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. 1982. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. kiderül abból is. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. Szent Rita. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. Szent vince. Kapisztrán Szent János. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . A Képes Biblia nagyon népszerű volt. Szent Klára. az evangéliumokat és egyes szentek életét. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. mint például János. vagy mellette bibliai kifestők. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. árpádházi Szent Imre. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. árpádházi Szent Margit. különböző formában való megjelentetését. amelyről mindenképpen szólnunk kell. Padovai Szent Antal. Korszerűsödés ez. Helyette.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. jó minőségű papíron. árpádházi Szent erzsébet. A másik kiadvány.tak ki egy új 128 oldalas ima. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. 1991). 1975. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. 1983). hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. ezt bizonyítja. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. bérmentve. műbőr kötésben. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. és az ötvenes évek elején jelent meg. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek.

főleg verseskötetek. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. könyvjelzők. Teológiai Zsebkönyvek. mint például: Példaképed – Védőszented. Nem tervezett. egyházközségek jelentették meg leginkább. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). szentképek és hasonlók.mára. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. a forumnak stb. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. Szépirodalmi próbálkozásokkal. 14 . vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. Az Életszentség Nagymesterei stb. A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. aforizmák. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult).). A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. belső használatra készültek. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. Példaként említjük meg. Lukáts Márta. versei. (Imák a bárkából. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. Református Évkönyv. vagy csak sokszorosítva. kiadók együttműködése teljesebb. Hitvédelmi Füzetek. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. színvonalasabban jelenhettek meg. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. hogy sorozatokat készítsenek. 1995-ben indult stb. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. mégis megállapíthatjuk. meg az Adventi Hírnök. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak.. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). illetve Református Képes Naptár). az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. sokoldalúbb. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. Szent-Gály Kata stb. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). a Cnesának stb. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben.

vázlatos illusztrációkkal.. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. – Szeged : Betli BT. amelyek egyházi vonatkozásúak is.. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. – 127 p. . – 381 p. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3.. ezek között is a történeti jellegű. történeti értekezések).). később fényképillusztrációkkal. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. Jól tipografáltak. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. színes illusztrációkkal is. – Budapest : Betli BT. XvI. húsvéti játékok. 1996. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. . legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. A kiadványok gyakran illusztráltak. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. . a teológiai műveké. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. – 266 p. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. életrajzok (szentek. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. vallásos énekek. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. majd a nyolcvanas évek óta igényes. vallástörténetek. alkalmi ünnepekre adták ki őket. grafikailag egyszerű megoldással.. 10 1. amelyekben nyelvtörténeti. aranyozott.. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. Itt most nem vettük őket számba. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. főleg karácsonyi.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. eleinte csak fekete-fehér vonalas. / Rajsli Ilona. elbeszélések. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. – Szeged : Betli BT. próza (regényes életrajzok.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. A számítógépes nyomdai megformálás.A hangzós anyag hangszalagokból áll. Délvidéki nyelvemlékeink I. Rajsli Ilona könyveiről van szó. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. a szokásdrámákra. 1994. didaktikus színjátékok. liturgikus énekek. századi szépprózánkat. Passió). Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. színjátékok (betlehemesek.

hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. P. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. A megállapítás azonban csak féligazság. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. elmondhatjuk. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. mint az előző években. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. Szeretnénk hinni. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. azt bizonyítja-e. tehát kultúránk szerves részét képezik. irodalmi. helytörténeti. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. hogy azok a hit jelenlétét. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. az 1990 utáni korszak. 16 . mind formai szempontból. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. Összegezni kellett őket. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. Cs. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. S. hogy abban az időintervallumban. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. ez volt az indíték.

zágráb. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. 1835–1940. Nemzeti Könyvtár. 1995. I–Xv. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. szám Dr. Petar Rogulja. Csáky S. 1990.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. Csáky S. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . forum Könyvkiadó. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. Újvidék Dr. Újvidék. Budapest ferences Könyvtár. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Újvidék.1988 Dr. Budapest Nemzeti Könyvtár. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. 1–2. Létünk. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. forum. Csáky S.: mr.. 2000 egyetemi Könyvtár. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. Szerk.. Szabadka Püspöki Könyvtár. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. zágráb Országos Széchényi Könyvtár.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára.

füzet. Szabadka városi Múzeum. Belgrád. Szabadka Történelmi Levéltár. Pancsova városi Könyvtár. Szabadka. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. Kalocsa városi Könyvtár. Belgrád Srpska bibliografija. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. II. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. zenta 18 . I.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. Újvidék Somogyi Könyvtár. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Becse városi Múzeum. (Szerb Bibliográfia. Smederevo városi Könyvtár.

gyüjtögetett. priv. – első könyv. 1819. 1815. Három kötetben jelent meg. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. – 24 p. Grünn Orbán betűivel. 1818. Petrik 1819 4. – Szegeden. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. – Második könyv. – Szegeden : Ny. – Harmadik könyv. 1818. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. – Szegeden : Nyomtatt. SzB-14 19 . Kir. élő nyelvel mondott. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. Adatai hiányosak. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. 278 p. Grünn Orbán betűivel. M 3. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. – IX. – 474 p.BIBLIOGRáfIA 1815 1. Petrik 1818 2. és jeles alkalmatosságokra készített. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett.

midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. – 16 p. Sz. [1835] – 8 p. . és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. farkas Bertalan. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. a’ cs. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. ferencz rendén lévő áldozó pap. 1819.5. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. Sz. kir. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. fURDeK Kelemen Beszéd. 25 cm SzB-33. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. . – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. mellyet Mária Theresia szab. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. eszt. a kalocsai fő. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. . SK 9. 4º SzB-32 8. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. eszt. – 11 p. kegyelmes urunk tiszteletére. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. – 6 p. SzB-15 1832 6. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. 1832. [1835]. néhai koronás fejedelmünk.

23 cm BMS. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz.1835. – 7 p. – 7 p. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. ferencz rendén lévő áldozó pap. – 8 p.. [1836] Szinnyei 12. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. esztendőben. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. évet is! Petrik. városban füzött 1836.. 2 cm Költemény OSZK. SzB-36 1837 13. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. és ujantan választott Sz. SzB-35 1836 11. melyet Maria Theresia sz. SzB-34 10. . és első oskola királyi oktatója. – Szabadkán 1835. 1836. SzB-37 14. 4° Lásd az 1841. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. eszt. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. [1835]. – Szeged. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. kir. esztend. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. György hava 19.. kir.N. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. . 1837. – 16 p. 4° Petrik. k. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. város’ kebelében díszlő Monostor21 . [1836]. / farkas Bertalan. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. – Pesten : Trattner-Károly bet. midőn Szabadka szab. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. ezen néven ötödik apost.

hódul Simonfalvay Gellért. . 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. – 48 p. 8° SzB-42. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. ferenczi áldozó Pap. Petrik 16. 8° SzB-43.. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. . [1837]. – 19 p. fűz. esz. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. – 11 p. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. – 7 p.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. 1837. 22 cm SK. 8° SzB-39.. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. SzB-41 17. ugyan azon Rendű áldozó pap. ferdinánd császárnak.. évben. September 22 . SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T... 22 cm SzB-38. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. [1837]. és a’ helybeli hatodik Oskola R. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. . Ns. Tanítója Szent György Hava: 1837. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. évben a törvényes szemlét tartaná. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. 1837. SK 15. Petrik 18. esztend. – 6 p. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. [1837]. – 7 p. [1837]. Petrik 19. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel.

buzgó indulattal zeng. kir.. [1839]. – 10 p. Rend. könyvnyomtató betűivel. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. SzB-45 1839 22. oskola r. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. Kir. oskola r. Petrik 1838 21. vörösmarthy Mihál Urnak”. – 6 p. tanító által. SK 1840 23. Szent ferenczi áldozópap. 8° SzB-44. ’s helybéli 5. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. – 14 p. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. [1838]. ’s helybeli 5. mellyel főt. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. A’ bajai tűzkárosultak se23 . Kézzel írott ajánlás: „T. ferencz megye másszori fő elnökének. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. . OSZK 20. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. városban. 6-ik Osk. meghatalm. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. TOLDI László Lant. . évben. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. [1837]. tanitótól. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. a midőn Szabadka szab. 24 cm OSZK.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel.

– Pesten : esztergami K. – [4] p. – Szegeden : Nyomt. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. 1840. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. Sz. ’s helybeli 5. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. 23 cm OSZK 24. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. városban készitett farkas Bertalan. [1840]. Grünn János’ betűivel. Grünn János’ betűivel. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. [1840]. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. Beimel József betűivel. 22-kén 1840 feladná. Tanitó által. SzB-48 27. 22 cm OSZK. SzB-49 1841 28. – [7] p. Szinnyei 2. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. áldozó pap. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. . ferenz R. 21 cm OSZK. – 1840. [1840]. SzB-47 26. Sz. – Szegeden : Nyomt. . 1841. – Szegeden : Nyomt. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. 1840 évben. . Oskola r. 1 p.gedelmezésére. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. ferenczi áldozó pap. Szinnyei 24 . FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. Petrik. és fő Tisztelendő Girk György. . midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. – 23 p. Grünn János’ betűivel. – XX. – 8 p. Sz. k. 21 cm OSZK. – Pest : Trattner. 136.

ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. a’ győri kerületi iskolák’. 24 cm OSZK. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. évben. . – [8] p. – Szegeden : Nyomt. György hava 19-kén 1841. . ferencz Rendi áldozó pap. SzB-50 30. évet OSZK.29. 20-án. Beimel. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. – 7 p. a’ 6-ik Iskola r. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. Sz. SzB-52 32. 24 cm OSZK. 24 cm OSZK. nagyságos. Sz. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. 23 cm OSZK 2 . kir. udvari tanácsosnak. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. kir. Sz. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. ferencz Rendi áldozó pap. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. Grünn János’ betűivel. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. – 19 p. . 1842. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. Beimel Jósef’ betűivel. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. – 7 p. kiadás. VKSz. Grünn János’ betűivel. [1841]. intézte Simonfalvay Gellért. – Szegeden : Nyomt. SzB-51 31. [1841]. évben Szabadkán. . cs. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. – 23 p. – Szegeden : nyomt. VKSz. . Sz. – Pesten : Nyom. SzB-53 1842 33. [1841]. Grünn János’ betűivel. – 2. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. febr. [1841]. ferenczi áldozó pap. Maria-Theresiopolis szab.

1842 évben. k. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. – 8 p. VKSz. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-58 38. kir. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. oskolának r. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-61 26 . ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. midőn Szabadka sy. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. – 5 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. Maria-Theresiopolis szab. SzB-56 36.34. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1842]. udvari tanácsosnak. Az iskolák. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. . . fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. – 8 p. VKSz. Sz. kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. pápóczi prépost. . tanítója. – 49 p. SzB-55 35. 24 cm VKSz. VKSz. midőn kegy. [1842]. – 8 p. 1842. cs. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. SzB-57 37. cs. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. évben. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. és győri székes egyházi kanonoknak. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. kir. váltó feltörvényszéki ülnöknek. [1842]. évben. 24 cm OSZK. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. . tanácsosnak’ s a’t. 1842. Mihály hava 8-kán 1842.

Szinnyei. 1844. . 1843.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. midőn 1843. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. – Pest : eggenberger József és fia. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. Sz. – 25 p. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. – Szegeden : Grünn János betűivel. – Pesten : Heckenast Gusztáv. 24 cm OSZK. – Pest. [1843]. 764ij 27 . Szinnyei 1844 45. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Különnyomat a Religióból. SzB-63 44. 17 cm OSZK XII Lit.1843 39. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. 1843. [1843]. 1843. . eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. [Második kiadása 1848-ban. 80 p. – Szegeden : Grünn János betűivel. 1843. Bittermann Károly betűivel. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. – 165 p. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. György hava 19-kén 1843. Szinnyei 42. – Pest. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – Szabadkán : Nyom. SzB-62 43. VKSz. – 184 p. Petrik 40. . – XvI. Sz. – 6 p. Szinnyei 41. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. évben Szabadkán.

Sz. SzB-68 0. ferencz rendi áldozó pap. Szabadkán. 26 cm OSZK. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. fARKAS Bertalan Beszéd.46. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója.– 160 p. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. VKSz. SzB-70 28 . SzB-64 47. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. BB-47. 24 cm OSZK. VKSz. VKSz. 17 cm OSZK. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. . VKSz. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. Szinnyei. – 8 p. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – Szegeden : Grünn János betűivel. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. . (1844). – 8 p. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. Ivánhava 24-kén 1845. [1845]. Sz. – Pest. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. VKSz. – 4 p. 1844. és imádságok az ifjúság’ számára. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. SzB-69 51. Sz. . 1845. midőn neve ünnepét szentelné. RK 48. és hatodik iskola’ rendes tanítója. [1845]. . [1844]. . Szent György Hava 19-kén 1845. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. FARKAS Bertalan Beszéd. – 8 p. SzB-65 1845 49. őszutó 23kán 1844. 22 cm OSZK.

midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . . – 6 p. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. SzB-78 56. ferencz urnak. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 28 cm OSZK. BUDAY Jenő emlény. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának.2. . 2 cm OSZK. . OSZK. SzB-71 1846 54.M. OSZK. fogaras-föld örökös urának. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. M. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. őszutó 23kán 1845. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. – 6 p. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. BB-48 53.M. h. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. – 167 p. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. SzB-77 55. t. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. ferencz urnak. midőn név ünnepét üldené. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. Róusi segédpap által. szabadkai Sz. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. méltóságos. h.p. [1846]. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál).]. Komárom vármegye örökös főispánjának. [1845]. Örömhang nagy méltóságú. B. [1846]. 15 cm Második kiadása 1853-ban. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. – 8 p. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. . 1846 / [Ömledezte B.p.

– 7 p. Szent György Hava 19kén 1846. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. midőn Szabadka szabad kir. 29 cm OSZK. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1846]. . SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . . ’s a’t. VKSz. kir. fogaras föld’ örökös ura. 1846. 1846. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. 1846. a’ hétszemélyes tábla közbirája. VKSz. VKSz. – 6 p. tanácsosnak ’sa’t. k. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. . VKSz.722. kir. SzB-81 57. Az iskolák.kot bevégezné. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. [1846]. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. [1846]. SzB-84 60. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. mély tisztelet. . cs. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. Komárom vármegye örökös főispánja. Istvan Rendének közép keresztese. – 7 p. tan év utó felében társai nevében. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. tanácsosnak. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. SzB-83 59. [1846]. méltóságos. – 7 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ferencz ő excellentiájának. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. . – 4 p. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. Tek. SzB-82 58. cs. kalocsai fő. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. Sz. Midőn Szabadka sz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel.

– 4. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. 1846. csász. . ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Sz. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. Iv. 27 cm OSZK. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. – 2. Iv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1846. Titkos tanácsosnak. OSZK 62. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. SzB-88 65. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. – 6 p. – 4 p. bölcsészet tanuló. fogaras-föld örökösének. – 4. . val. Komárom vármegye örökös főispánjának. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. [Újabb kiadása 1848-ban. [1846]. Királyi belső titkos tanácsosnak. BB-51 63. bel. . kir. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. 19 cm OSZK. 1846. 52 p. [1846]. kiadás. – 124 p. 19 cm OSZK 64.] BB-50. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. – Pest : Magyar Mihály. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. 27 cm OSZK. . – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). 1846 (Pest : Trattner). – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.61. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. SzB-90 66. ferencz urnak. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). . Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. – 4 p. kalocsai és bácsi érseknek. SzB-91 31 . 26 cm OSZK. a’ kalocsai papnövendékek. JáMBOR Pál Balladák. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. fogaras-föld örökösének. 52 p.

. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. Benedek. Magyar Tud. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. ő cs. 1846. 26 cm OSZK. ferencz Bács. Incze. ferencz Szerzet zárda-egyházában. kir. Incze. XI. és azon megye táb. a’ Nagy bőjtön át. SzABÓ Ödön emlény. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. 18 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. SzB-95 69. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. hittudomány’ tanár. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. SzB-74 32 . SzB-98 70. XII. Pius. XIII. és XIv. Szabadka város Kir. mellyel méltóságos. 29 cm OSZK. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. n. 1846. tanácsos. felszentelt caesaropoli püspök kir. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. Remess Kázmér. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. [1846].67. kir. XII. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. . Kelemen. rómi szent atya házi főbbpapja. és Pál apostolok’ apátja. SzB-92 68. ő csász. – 6 p. v. . – 7 p. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. győri tudományos kerület fő kormányzója. nagyságos. . Sixtus. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. fő méltóságú. Péter. kalocsai és bácsi érseknek. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. – 7 p. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. – H. kácsai Sz. Társaság levelező tagjának. Midőn sz. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. [1846]. birája. – 24 p.

Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. SzB-103 72. . kir. [Kiadása 1846-ban is. 21 cm OSZK. . kir. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. 21 cm OSZK. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. – 8 p. – Szabadkán. Mihál Hava 16kán 1847 évben. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Pest : emich Gusztáv biz. JáMBOR Pál Balladák. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. [1847]. mellyet nagytiszteletű.1847 71. Könyvnyomó által. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. Cs. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. SzB-106 74.] BB-54. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. tanítványi hódolat-. 21 cm VKSz. Szinnyei.1583. 1848. [1847]. – 6 p. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. Kir. midőn Szabadka sz. Bács. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. szabadkai Kir. – 48 p. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. – 11 p. BUDAY Jenő Hálaszózat.. – 20 p. . SzB-109. [1847]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. .dz. Petrik 33 . SzB-104 73. 1847.OSZK ORC. PeRTICS József Hálaszózat. 25 cm OSZK.

80 p. 1848. 1848. [1848]. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. 335. BB-58 80. [első kiadása 1843-ban. 1848. SzB-120 82. – Pest : Heckneast. 1848. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. 110 p. – Pest : Landerer-Heckneast. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. – 87 p. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz.] OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. 18´11 cm VKSz. Szabadka Sz. 18 cm OSZK. 22 cm OSZK. – 64 p. 1848. SzB-121 34 . – 4. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. BB-57 79. BB-56 78. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. KOváTS József Kell-e. PKSZ. [4] p. SzB-115 81. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. 21 cm VKSz. 283 p. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. . – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. – XvI. 1848. . OSZK. . JáMBOR Pál Hattyúdalok. – vI. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 18 cm OSZK. .76. BB-55 77. – 48 p. . ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – [6]. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . JáMBOR Pál II.

– [Pest] : Landerer. István Rendének közép keresztese. – 6 p. – 16 p. JáMBOR Pál [vers]. a’ hétszemélyes tábla közbirája. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. kalocsai fő. 1849. 16 cm OSZK. – Pesten : Magyar M. leírása a katalóguscédula alapján. – 3 füzet első füzet. 1849]. OSZK. Sz. / Jámbor Pál. BB-1066 85. fogaras föld’ örökös ura. BB-63 86. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. könyvárusnál [1849]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. . 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. OSZK (204. [1851]. OSZK. BB-64 1851 87. Komárom’ vármegye örökös főispánja. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. VKSz. – [Debreczen. – Pest : Magyar M. A’ szabadkai ferencziektől. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. OSZK 84. – 16 p. – 16 p. Második füzet. – 4 p. A kiadvány nem volt a helyén.806). fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. SzB-143 35 . JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. szabadkai zárda’ főnöke. Mihál Hava 30-kán 1851. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. 1849. – 4 p. .1849 Hiador = Jámbor Pál 83. Harmadik füzet. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61.

kalocsai s bácsi érsek. 21 cm VKSz. kir. 1852. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – 7 p. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. Iván hava 15. . SzB-150 92. apostolische. . pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. 1852. [1853]. cs. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. 21 cm Pius. . – Temesvár : Nyomatott Beichel J. BB-66 36 . OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. SzB-146 90. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. 1853. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. 1852. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. 24 cm OSZK 1853 91. – 49 p. olcsó kiadás. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. IX. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. Szinnyei III. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban.. 29 p. – [2]. 1852.. OSZK. – 2. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. csanádi megyés püspöknek.1852 88. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. 152.. . – 167 p. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. kalocsai kanonok és plébános. 15 cm első kiadása 1845-ben. örökösöknél.

VKSz. 21 cm OSZK 822.842. – [8]. Második kötet. 556. – XvI. 1854. 1855. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. mélt. . 18 cm VKSz. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. – 7. 1854. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. – [8] p. kalocsai érsek-megyei áldozó pap.. Harmadik kötet: XvII. a gräczi növendék-papság lelki atyja . [6] p. II. M 1855 96. [5] p. – 3 kötet. Százezer üdvözlégy. Búcsút veszek tőled szép liliom. és a n. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. Schlőr Alajos. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. I. BMS M III 5455. III. Imádság. [13] p. [1] p. 24 cm első kötet. hittudor.és fölszentelt papok számára a sz. – Dr. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. 632. 1854. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel.329. 88 p.és kőnyomda. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. III–vII. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. Üdvözlégy Mária Sz. – [8] p. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – 530. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók.1854 93. 1855. . 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . A négy evangelisták összhangzása szerint. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. BPÚ-1490. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. 519. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. . az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. SzB-161 97. SzB-156 95. M 94. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SzB-160. 18´11 cm SzB-154. 25 cm. evangelium egész tartalma fölött. Kútnak Asszonya.

– Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . kalocsai czimz. . CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. 1860. HALOTTI ÉNeKeK. 22 cm OSZK 38 . SzB-167 99. SzB-168 100. kir. 1856. – 23 p. Ötödik. Iv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1856. Imádság a’ szent Háromsághoz. elmegyek a sírba. – [8] p. BeNDe József egyházi beszédek. . – [8] p. Harmadik. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. 18 cm VKSz. vége van már mindennek ’s a’ t. Második. első. 1856. Szinnyei 1860 103. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. – 1859. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. melyek Bende József. Sötét gyászos boltba. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. első. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. Sötét. elmegyek a sírba. I. – [8] p. ’s a’ t. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. SzB-171 1859 102. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. tőled oh kegyes Szűz. A Kisdedeknél. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. Második. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. v. Negyedik. .1856 98. ’s a’ t. 1856. Kanonok. . Harmadik. 18 cm VKSz. III. 18´11 cm SzB-169 101. II. 19 cm VKSz. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére.

– Pest. 3. . 1861.. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). 18 cm első kötet. 1861. octob. Mária édes annyának. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. Üdvözlégy világ reménye stb. évi II-dik Jegyzőkönyv. 4. hitv. SzB-186 1861 106. 1861. BB-74 109. OSZK 262. 923. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Szinnyei. 176 p. – 17–36 p. SzB-192. – 8 p. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. [JeGYzőKÖNYv] 1861. 1861. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 38 cm REÚ 105. dicséretet zengje39 . 7. 39 cm REÚ 110. Pesten 1861. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II.104. – 37–59 p. oh te alázatos stb. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. 5. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. – 14 p. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. 1860. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. 1-ső napjain a dunamelléki helv. Második kötet. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 39 cm REÚ 111. – 61–79 p. – 160 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. boldogságos Szűz Mária stb. PáDUAI Sz. – 2 kötet . 31. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. 2. 2. Oblath Leo tulajdona. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. Országunknak véd asszonya. SzB-191 107. hitv. 1. 3. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. BB-73 108. 1861. 17 cm VKSz. 1. . 30. 17 cm VKSz. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. VKSz. 1860. . ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. s novemb. – vI. Oh te méltóságos.

szab. 22. – zenta Börner fr. SzB-198 116. . Szomoru a halál az embereknek. 3. SzB-197 115. Bittermann K. 17 cm VKSz. 20. 4. 1. 1860–1875 114. . – 8 p. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. Negyedik: Éltem’ szine. ISTeNeS ÉNeKeK. . hitv. világ’ kincse s a t.tek. cs. SzB-196 113. 23. . – 27 p. – [4] p. Harmadik: Máriát dicsérni. Harmadik. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. Oh te rettenetes keserű halál s a t. első: Jézus szenvedéséről s a t. Jertek ide asszonyok stb. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. eGYHázI ÉNeKeK róm. 1862. 17 cm VKSz. földnek dicsősége. egek ékessége. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. – Szabadkán. 5. . Purgatórium tüzében. SzB-194 1862 112. 21. Atya Isten szolgálója stb. könyvnyomó). – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 2. 1862. első. 21 cm VKSz. 17 cm VKSz. Második: Keresztények sírjatok s a t. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság.. Második. Magasztalja az én lelkem stb. – 6 p. 1862. – 60 p. 1861. 1862. Szombat első napjára stb. MK. Kath. Adjon Isten jó éjszakát. 40 cm RKEÚ 40 . 4. annak.. iskolás gyerm. 17 cm VKSz. 1862 (Nyom. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. k. Haszn. hivek jöjjetek s a t. 1862. BB-79 118. – Szabadka : Bittermann Károlynál. SzB-199 117. 16 cm SK. – [8] p. . 1862. SzB-200. HALOTTAS ÉNeKeK. – 189 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.

hitv. . 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. 1862. p. 17 cm SK. 40 cm RKEÚ 124. kir. – Iv. BB-82 41 . – Pest : Kiadja Ráth Mór. Az első két ív (1032 p. OSZK. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. Nyomdásznál. akad. 356 p. 40 cm RKEÚ 123. s Junius 1. / irta Jámbor Pál. . 3. – 2 kötet . VKSz. 1864ben. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.119. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Iv. 40 cm RKEÚ 1863 120. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. . 15 cm VKSz. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. Nyomdájában). II. a második két ív (33–64. 223 p. kötet.) pedig 1864-ben. SzB-204 121. 29. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 8 p. 30. 2. hitv. – 31 p. M 122. 1863. . SzB-206 1864 125. . Május 28. 1863). 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1863. – 296 p. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Szabadkán. – 27 p. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. 30. hitv. – 64 p. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. SzB-205. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. . JáMBOR Pál Hiador költői művei. egyházkerület Pesten 1863. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. 19 cm I.) 1863-ban jelent meg. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. – 42 p. 1863. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 29. kötet. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64.

SzULIK József Szűz Szt. kath. 23. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.. – 50 p. 40 cm RKEÚ 133.126. 1864. . 40 cm RKEÚ 127. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. – Pest. 15. 1865. BB-89. BB-86 1865 129. . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. hitv. 1865. Szinnyei 131. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. hitv. 1864. – 9 p. – Pest. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. 16. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál.. BB-90 132. SzULIK József Arany ABC. 1865. – 8 p. 17. 17 cm VKSz. – Kalocsa : Malatin és H. kiadás. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. – 9 p. . JáMBOR Pál A magyar irodalom története. – Kalocsa : Malatin és H. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. BB-85 128. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 40 p. SzB-211 134. Martina : Legenda / Szulik József. Szinnyei. – 2. – 8 p. 1865. . 25. – 8 p. egyházkerület Pesten 1864. 26. 1864. 1865. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 24. BB-88. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. ny. Szinnyei 130. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. Szinnyei. Május 21. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 32´23 cm OSZK. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 12. Petrik.

. (4). s junius 1-ső 2. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. . – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona.. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. . egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-217. – 8 p. – [4] p. – (Hiador Költői Művei . 15 cm. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. 1 p.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. kemény kötésben aranyozás nélkül. 1866. 28.. hitv. zentai sírkertben tartottak. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. n. 1866). A szerző rövid életrajzával és arcképével.. .. 1865. 1865. OSZK. . – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál.” Második kiadása 1882-ben. SzB-216 137. évi November 1-én az u. 1866. 382. – 269 p. BB-91 138. 30. – XII. kath. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. 17 cm VKSz. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. s fűzve. . 24 cm T: Kővágó György. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N.. OSZK 1866 136. Dr. kir. – 47 p. 29. plébánián. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. 31.. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. . SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . II.. 40 cm RKEÚ 139. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. Nyomdájukban). Mukits ernő szövege VKSz. OSZK 135. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. – vII. kötet) VKSz. 240 p. SzB-220 43 . – Szabadkán : kiadva több honleány által. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap.

(1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. – 21 p. 22. – 9 p. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. . [1867]. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. k. 37´23 cm A feketehegyen.n. 1868. . – [H. 1868. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 40 cm RKEÚ 143. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. – [4] p. 1867. 1867. BALOGH György A bácsi r. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. 2 cm OSZK 141. esperes úrnak. 17 cm VKSz. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. alesperes bácsi plébános. 21. 29. 34 cm TLSz. egyházkerület Pesten. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 1867dik évi október 28. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. .]. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. . – 11 p. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144.1867 140. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 30. – 43 p.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. . hitv. 1867. egyházkerület Pesten. 20. .n. : k. 40 cm RKEÚ 146. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. hitv. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 37 p. SzB-225 145. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. . – 42 p. 40 cm RKEÚ 142. SzB-228 44 . – Szabadkán : Kovács Pál.

– 14 p. . – 110. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Két rész egy kötetben. Papp Miklós. MáRIA ÉNeKe. . – Kiadja K. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). 1869. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – [4]. 2. egyházkerület Pesten. 19 cm TLSz.). 40 cm RKEÚ 153. 17 cm VKSz. 1868 (Pest : emich G.147. 17 cm VKSz. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. Könyvárus bizománya. hitv. 1869. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 24 cm OSZK 154. egyl. – Pest : kiadja Ráth Mór. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. . SzB-244 151. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. . – Pest : a szerző sajátja. . BB-100 1869 149. 144 p. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. – 181 p. SzB-229 148. SzB-235 150. BMS. – [1] p. SzB-248 45 . . – 46 p. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. BB-102 152. – 20 p. 1869. 35 cm VMSz. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv.18 cm OSZK. – Kolozsvárott : Stein János Muz. p. 1869. 1869. 1868. .

. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. – Temesvár : kiadta dr.TLSZ 1870 157. . – Ó-Orsova. n. – 8 p. 1870. : Nyomtatott Handl József-nél).-nál. 154 p. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – (Csajághy S. e munka jövedelme 46 . – 176. 3 p. 1870 (Nyomtatott Diemer K. vegyes Művei . – 355 p. – Temesvár : kiadta dr. . és a kath. – II. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. 21 cm. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr.-nál). 20 cm OSZK 158. kötete) OSZK 160. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. . . SzB-251 156. 1869. – XvI. 3. 29 cm SzVK (xerox). 22 cm OSZK 162. [2] p. 19´12 cm M 159.155. Csiky Gergely. II p. – 182. . 1869. 1870 (H. 1870. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. segédlelkész. – 8 p. 17 cm VKSz. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. . fordította Hetesy viktor. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. Csiky Gergely.-nál). Csiky Gergely. 1870 (Nyomtatott Diemer K. reform. 81. 22 cm PKZR 161.és Bolgárországba utazók számára. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál.-nál. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . – Püspöki körlevelek.

. 2° SB-32224. Szinnyei 1871 164. 24 cm OSZK. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. Szinnyei. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. [19]. esperességi közgyűlésnek.: ill. árvaház javára fordíttatik. varga Pál költségén. 26 cm OSZK. Tört. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. 52 p. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. – Kalocsa. – Temesvár. OSZK 1872 167. 16 cm SZB2-9 168. Kubinyi úr ágoston esp..” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). . 1871. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 1871. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. RK 47 . Az utánnyomás tiltatik. melyen mélt. – 32 p. BB-108 165. . – 12 p.a pesti prot. 1870. ev. 1872. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. [1871]. hitv. rég. – 164 p. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. . – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. – 16 p. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. után fonyó Pál.. 22 cm OSZK 163. – 724. – Uj verbász. 1870. . hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. . Szinnyei szerint két kiadást ért meg. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. BB-109 166. felügyelő úr nagyt. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt.

Társulati főtitkár. Megjelent a M. – 91 p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . BB-129 48 . Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – Szabadka : a szerző. 1873. kötet: Újabb költemények. 1873. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. Ismertetve Szulik József által. Petrik. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). Szinnyei. – Budapest : Aigner Lajos. kiadás. – 87 p. BB-127 173. fISCHeR ferencz A kath. Szinnyei. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. MK. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. 1872. 1876–1885 171. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. SzULIK József A Kat. – Nagybecskerek. – 196 és 194 p. 34 cm OSZK 175. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. – eger. – 16 p. czikkek : fővárosi személyek. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. Szinnyei 170. I. 1873. 1873. II.1873 169. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. . BB-126 172. – 91 p. 1873. 1873. – 1.

– Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. – 14 p. 1875. – 24 p. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által.. – Kalocsa : Malatin és H.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. 1875. SB-763. 21 cm TLSz. .1875. REÚ 181. – 24 p. 1874.1860–1875. 2´17 cm SB-764. BB-132 179. MK. 1873. – 16 p. – Szabadka. OSZK 178. . Szinnyei. . 29 cm OSZK 182. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál.m. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. – zenta. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. OSZK. Szinnyei 1875 180. 1874. jegyző.Bácsi e. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. 1874. – 34 p. SzB-2–27 49 . KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos.176. – 105 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . füzet.

évi április 25. BB-147 187. SB-765. Kir. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. . e. BB-142. SB-766. 1876. kiadás. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján.183. 1875. Szinnyei 185. – 28 p. . Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. – Szabadka. – 26 p. e. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. BB-148 188.megye Baján 1877. – Kalocsa. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. [Buschmann f. – 24 p. 1875. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. 32 cm OSZK 184. . – 904 p. betűivel]. – 2. OSZK 0 . – Pest : Uj M. 1875. Sion. 18 cm VKSz. 1876. Szinnyei. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. után francziából Szulik József. SZB2–28 1876 186. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. – Budapest: Nyomtatta váradi T. – 320. [1] p. OSZK 1877 189. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. először 1862-ben jelent meg. . JáMBOR Pál egyházi beszédek. 1876.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. 1877.

– 2. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. BB-160 195.190. – 16 p. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. – 97 p. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. 1877. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. 25 cm OSZK 193. Pallasz L. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. – eger : Szolcsányi Gy.. 194. . – Temesvár. bizománya.) Szinnyei. Természettudományi Társulat titkára. SzULIK József A Kath. – 48 p. Három népszerű felolvasás / írta dr. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. 22 cm OSZK. főgimn. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. – 88 p. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József.. szept. . 26-dikán tartott választmányi ülésén. A tiszta jövedelmet a Délm. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. BB-158 196. 36. Szinnyei. OSZK 192. – (Magyar Könyvesház . 1877. 1877. 3016. 1877. 1877. Z 191. 1877. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. 1877. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. R. – 179 p. Szentkláray Jenő. . KUHN Lajos A Nap munkája. BB-159 51 . – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. javított kiadás. – Budapest : Aigner L. – Budapest : Lauffer v. – 71 p. KB ZVK K 398. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. tanár s a Délm.

és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. BB-152 1878 199. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. – 25. jegyző. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Szinnyei 202. REÚ 203. Kiadta Szabó Péter e. – Budapest. 1 térkép .m. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 2 p. tört. 1878. 20 cm PKSZ. BB-161 198. 156 p. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. – 23 p. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. OSZK. 1877. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. polgári. Z2 201. – 307 p. és magyarázta Klein Gyula. Szinnyei 2 .. Szinnyei. 1878. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. . 1878. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. A második kiadás 1882-ben. – Budapest. 1877. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. évi Május 15.[gyház] Megye Mohácson 1878.197. Haudek ágoston József. 1878. e.) / ford. 1878. OSZK 200. – 3. – Budapest. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. . OSZK. 26´19 cm SB-767. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878.

– 295 p. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. népiskolák I. – Baján : A szerző sajátja. – 20 p. OSZK. OSZK. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. polgári. 1879. növendékpapok. Könyvnyomó). Petrik. kiadása 1889-ben jelent meg. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. – 295 p . népiskolák I. . Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. 1878.– 189 p. – 160 p. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. osztályában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. szab. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. BB-173 206. k. Buzárovits G. osztályában. A munka 3. BB-180 208. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. SZB2–45 210. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer.204. Bittermann Károly cs. 1879. iskolai használatra / Szulik József. esztergom. BB-174 1879 207. BL. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. kiadás.[gyház] Megye Újvidéken 1879. – 100 p. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. bizománya. BB-182 209. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. évi april 17. kath. kiadás. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. 1878. tanítók. e. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. 1878. – 2. BB-167 205.

– Az egyházi hatóság jóváhagyásából.. . 52 p. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. n.]. 1880 (Szabadka :) – 743. 1879. – Xv. után francziából Szulik József. 8° fedőlapcím SB-57058. Pálnál.. [1879. OSZK. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. – Budapest. Az Ó-KANIzSAI Róm. 4 térkép . . – 26 p. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath.adta Szabó Péter e. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. 16 cm PKSZ 54 . 24´17 cm SB-768. 1879. NEKBg 212. jegyző. REÚ 211. kiadás. Szentkláray Jenő. [2] p. Szentkláray Jenő. 23 cm M 213. első kötet. [1]. 1879. – 2. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. 25 cm OSZK 214. – 28. Szinnyei. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. egyházközség alapszabályai. BB-189 1880 215. – 28 p. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. 520 p. 1879.m. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. Kath.

A rózsakor. Autron.. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. 19. éneke. – 77 p. Rajzok. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. Clovis Hugues. tragoedie. – 22 p. Nagy Sándor : Tört. A koszorú : Tört. – 1882. Hugó victor. [1880]. 3. 21. – 1882. 23. tragoedia. – 1880. könyve. – 1882. Hugó victor. – 64 p. Beszélyek. Románczok és költői beszélyek 15–16. Mirian 13. 1887-ben. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. – 104 p. Horác 2. – 1880. – 159 p. dráma. – 1882. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. 1 térképpel . – 96 p. Szinnyei 218. rész. 7. 1900-ban. – 1883. egy költő : Tragoedia. Horác ódáinak harmadik könyve. Költemények. – 78 p. 1881-ben. 5 felv. Ovid. – Szabadka . osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. Páris hajdan és most 12. 17. – 1882. Jellemrajzok. A törvénytelen vér : Tört. Nagy Lajos özvegye : Tört. – 96 p. – 96 p. – 71 p. Szinnyei 217. virgil. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. 25. n. – 1883. – 224 p. – 80 p. 27 füzet. – 1882. 5 felv. 18. – 1882. Uti emlékek. Ó és új világ : II. 3 felv. – 1882. epigrammák.  . Mesék. virgil Aeneisének 2. 1880. júl. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Az ő emlékezete 9–10. 24. 5–6. Drámai tanulmányok. Cicero beszédei. 1. tragoedia. Coppée. A párbaj : Szinmű. 1899-ben. 2. Ó és uj világ. – 1882. – 208 p. 1880–1883. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Az örökség : vigjáték 1 felv. – 1882. – 95 p. Országgyűlési és tanügyi beszédek. 18. – 1881. Számkivetésben : 1851–1861. 11. 1903-ban és 1905-ben. 5 felv. 26. Catull.. JáMBOR Pál Hiador művei. 22. 3 felv. Uti tárczák. fülöp : Tört.216. 20. – 91 p. virgil pásztor-énekei. Halotti beszéd 8. Balladák 14. 5 felv. 4. – Szeged : k. – 96 p. vígjáték. 5 felv. 1892-ben.. Budapest : Tettey és tsa biz. – 1880. epigrammák. – Budapest. Horácz. – 1881. 1885-ben.

– 92 p.27. lapból. 1880. . 440 p. .: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . A kitört ablak : vigj. REÚ 223. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. z MK. 26 cm T. 1 felv. .m. – 1893. . jegyző. – 91 p. – zombor : Nyomatott Bittermann N. 1880. 24´16 cm SB-769. – 6. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. kötet. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. 1880. Összesített leírás Petrik. Nov. 25. Napoleon bukásától III. 6 . A kastély : vigj. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. 1880.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. Kiadta Szabó Péter e. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). rész (19–91). KB zombori vK 26. 1880. MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. – 30 p. e. és II. kötet. Springer. 20 cm I. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. – Budapest : kiadja a szerző. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából.) SzabVK. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 15 cm SZB2–59 222. SZB2–58 221. – 64 p. futár. 1880. – 96 p. hó (91–92. Paganini : Regény I. – 30 p. – 8. – 4 kötet. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. A szinművészet mámora : vígj. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 2 felv. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. Könyvnyomdájában. BB-194 219. 392 p. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. OSZK. 1 felv. II.

1881. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. (Oratio in Catilinam. könyvnyomdájából). Petrik. 1) / Hiador (Jámbor Pál).19 cm OSZK.III. 15 cm BB-213. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. 21 cm OSZK. vI. – 22 p. . – 36 p. – 2. 1 térképpel . oszt. – 70 p. SZB2–68 230. népiskolák III. Iv. kath. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. kalocsa-főmegyei áldozár. és vI. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. p. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 .. BB-211-Petrik 228. – 457. . első vádbeszéd Catilina ellen. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. BB-210 227. – 480. 4 p. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. – Baján : A szerző sajátja. BB-209 226. 1881. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. [1881]. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. PKSZ. 1881. – Baja : Szerző. kötet. . OSZK 1881 225. Második kiadása 1898-ban. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. OSZK.. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. – 32 p. e. – 458 p. SB-15397 229. kötet. – Baján : a szerző tulajdona.[gyház] Megye zomborban 1881.

. Kath. OSZK. 1882. Szinnyei 1882 232. Tanító-egyesület” volt képviselője. javított kiadás. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. . fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. 1881 (H. – Baja : Szüts és tsa. REÚ 231.). Budapest. Szinnyei 58 . Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. kiadás. BB-223. – Baján : a szerző sajátja. Buzárovits G. . . – 32 p. ismertetve Szulik József által. 1881. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai.. PKSZ. – 88 p. : Érsek-Lyceumi ny. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. kiadás.m. Petrik. – 456 p. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. esztergom. népiskolák második osztálya számára. [8] p. BB-215. n. 1882. – 456. 24´16 cm SB-770. népiskolák II. – 3. – Baján : A szerző sajátja. BB-221 233. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. 1882. bíz. könyvnyomdájából). Tanítóegylet” sajátja. – 20 p. SzULIK József A Kath. kath. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 18 cm PKSZ 235. – 3. – Baján : A „Bajavidéki Kath. – eger : Szolcsányi Gy. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. 21 cm OSZK. – 43. – 1. kath. (1) p. jegyz. biz. fONYÓ Pál Az I. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. bíz.Szabó Péter e. 33 cm OSZK. BB-222 234.

. 1882. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. – 2. 22 cm első kiadása 1865-ben. – Budapest. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. nagybecskereki lelkipásztor. 240. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – 12 p.m.236. OSZK 240. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. kath. felolvasta Szalay József. [4] p. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. – 45 p. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12. 24´16 cm SB-771. 1882. jegyző. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. REÚ 238. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. 1882. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. 22 cm TLSz 250. Szinnyei 237. I.) RKEÚ 59 . 1882. 74 p. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. 1882. – 4. kiadás. 26 cm II. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. és a szerző. Klein Gyula. Hajnal István e.m. szigetvári főrabbi. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. . OSZK 239. OSZK. . . e. tanácsbiró. – vIII. . SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. – 33 p. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. 18 cm. 1882.

– Kalocsa : Wajdits N. BB-227 253. BB-235. és vI. bőv. úgyszintén a polgári. A szerző tulajdona.. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. István-társ. Petrik... fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. – 112 p. biz. BB-233 255. Z1 1883 254. 26. 31 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára.). Budapest : Szt. – Budapest. Buzárovits G. oszt. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. 1883. int. tanügybarátok. 1882 (Lyceumi ny. osztálya. – 4. kiadás. nyomdája. 21 cm OSZK. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. OSZK. – 2. BB-228 252. 1882 KB ZVK 296. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. – 214 p. 1882. esztergom . 1883. biz . Szolcsányi Gyula bizománya. . SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. BB-234 256. bizománya. Szt. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. biz. kiadás. és vI. biz. 1883 . s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál.. biz. Kalocsa-érsekmegyei áldozár.. Petrik. – 32 p. – 48 p. BB-236 60 . OSZK 257. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. – Budapest : Hunyadi M. – 270 p. Buzárovits G. kiadás. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. Szinnyei. 1883.-István társ. – 4. esztergom. – eger : Szolcsányi Gy.és iparos iskolák használatára.251. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. – 4.

Petrik.1883. Szinnyei. 1883. vagy általános rész. . 15 cm OSZK 262. – 54 p. jegyző. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. 356 p. – 125. 1883. bíz.m. . lelkész. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. könyvnyomdájából). Budapest. 18 cm OSZK 61 . – 82 p. BB-239 261. Klein Gyula szigetvári főrabbi. 1883. lelkészek. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. Különnyomat a Magyar Koronából. . HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. REÚ 263. 1883. 1883. 1883-iki augusztus 18-án. esztergom : Buzárovits G. tanítók s nevelők. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. 1883. – 14 p.258. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. III p. . BB-238. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). – 19 p. RK 260. 21 cm OSZK 264. BB-237 259.. – XII. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. 25´16 cm SB-772. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. hitelemzők. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. OSZK. Kiadta Szabó Péter e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. – Kalocsa : Malatin. e. – Kalocsa : Szerző.

Srpska bibliografija 269. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. – 26 p. 1884. VKSz. – XIII. – 3. – Kalocsa : Malatin Antal. 199 p. György és Szt. 1883. – 263 p. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. – 4.. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. Szabadka-belvárosi segédlelkész. 12-én. 155. kath. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. Petrik 266. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. aug. . 29 p. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. M. könyvnyomdája. Szinnyei a 3. 1883. templomban 1883. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. BB-253 62 . OSZK.265. SZB2-112 1884 268. M 270. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. 1 p. kiadás. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. OSZK 271. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – Újvidéken : Pajevics A. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda.. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. és II. 1884. kiadást 1884-re teszi. . BB-251. – 159 p. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. – 10 p. – vIII. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. 1883. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. 1884. kath. 1884. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. BB-247 267. – Budapest : Rudnyánszky A. 25 cm OSZK.

javított kiadás. – 1 térkép. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. tanár. – eger : Szolcsányi Gy. 179 277. .[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. kiadása 1886-ban. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. 1884.272. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. bíz. . hitvallású evangelikus egyházmegye 1884.1(945. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája.m. – 223 p. – 4. Szinnyei. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. hó 13. . – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. ismertetve Szulik József által.. 3. évi aug. jegyző. – 34 p.és Kőnyomdája. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. 15 cm 2. kiadása 1897-ben. BB-252 273.288 KB Zombori VK 886. 1884. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. – Győr. 1884. Szinnyei 274. 1884. 400 p. Petrik 275. – 56 p.11)-8. 1884. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 23´15 cm REÚ 276. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 88 p. 1884.323. e. BB-258 63 . OSZK. SzULIK József A Kath. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 25 cm OSzK 247.

. – XII. e. kiadás. hitelemzők. BB-262 64 . SB-448. VVK 279. : ill. 19 cm OSZK. . kiadás]. Krécsi György tulajdona. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. [1885]. – Kalocsa. 21 cm OSZK 282. SZB2-133 281. – [2. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. [1885] (Szabadkán : Dr. ALAPSzABáLYAI az izrael. tanítók s nevelők. 229 p. – 24 p. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. Sz. özvegyénél. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. 1885. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. hitelemzők. tanítók s nevelők. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. . – 3. kath. n. lelkészek. 252 p. OSZK. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. 744 p. 1885. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). 356.1885 278. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). . fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. – Szabadkán : K. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. 1885. Az utánnyomás tiltatik. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. kalocsai kanonok-plébános. Jakabról czímzett heremi apát. Kirchengesang-vereines in Werschetz. – XII. BB-259 és 260 280. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. – vIII. – v.

. – 125 p. . füzet OSZK 6 . – 2. Szentkláray Jenő. 1876–1885 289. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. Petrik 286. BB-263 287. m. april 15-16 napjain M.h. – Az angol eredetinek 3. Kath. udvari és akad. – 46 p. 1885. – 4.. 1885. Harmadik kötete 1886-ban. Szinnyei. jegyző. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. westministeri érsek. – 32 p. Második kötet. 21 cm Magyar Helikon . kiadása utáni fordítás. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. egyházmegye. Szinnyei 285. – vIII. – Pozsony .m. kötet. ede bibornok. . Budapest : Szüts és tsa biz. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. (1885). kir.. kiadás. 1885.283. – BácsTopolya . – Győr. Ref.K. 23´16 cm REÚ. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. – Budapest : Benkő Gy. 1885 (Wigand f. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. ny. 1885. és II. – 38 p. – 2 kötet első kötet. nyomdája Pozsonyban). 112 p. – Budapest : Kókai L. 1 térkép . Szinnyei 288. – 15 p. kiadás. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. – 103 p. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. MK. – Újvidék : Dr. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. 57. 23 cm OSZK 284. e. 1885. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Könyvkereskedő.. Jojkits Mladen könyvnyomdája. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1885.

–14 p. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. 1. helyrajzi. . – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. 2. SZB2-143 294.) Szinnyei. 295. .) Szinnyei. 23 cm OSZK. ref. – 163 p. – Budapest : (Pacséri ev. – 62 p.-tól . 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. – (István bácsi könyvesháza. – (István bácsi könyvesháza. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. 1885. a pacséri ev. 1886. BB-265 1886 293. 1886. OSZK 296. 1886. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. . 3. H. Budapest : szerző sajátja és kiadása. 30. (2) p. 1885. – eger : Szolcsányi Gy. – 30 p. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. gazdasági. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886..290. 1885. Pacsér története.. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). 23 cm VKSz. 4.. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József.) Szinnyei. osztálya. kiadás – Kalocsa . Reform. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. jan. – 46. – 57 p. – 41 p. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. adorjáni plébános. – eger : Szolcsányi Gy. egyháztanács). – 5. . Gyülekezetben / Barsi Miklós. – eger : Szolcsányi Gy. BB-266 291. és vI. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. BB-264 292. p. BB-261 66 . – (István bácsi könyvesháza.

1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. [1886].297. – Szabadka . – 30+[2] p. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. Petrik 300. – 24 p. hitv. 2 p. – Újvidéken : fuchs ág.. – 2. Ref. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 5. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. melyen Scultéty ede.. – 41 p. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. kiadás. 1886. ev. egyházmegye. . és 6. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. BB-271 298. v8° SB-32225.). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. könyvnyomdájában. 1886–1900 301. OSZK. OSZK. . 3. – 31 p. Könyvnyomdája. 22 cm OSZK. 1886. MK. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. fő-jegyző. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. e. K. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. BB-272 299. 1. és v. kiadása 1897-ben. év Május hó 5. – Kalocsa. OSZK 67 . 1886. esperességi közgyűlésnek. – Szabadka : Székely Simon. BB-273 302. osztálya. 1886. 1886. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. n. REÚ 303. – 125. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. kiadása 1884-ben.m. – 222 p. felügyelő és Belohorszky Gábor. 1886 (Budapest : Tettey biz. 1885). 21´15 cm SB-773. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István.

osztályának 1886. esperesség monográphiája. 23 cm OSZK 309. ev. ev. Könyvnyomdája). ev. 22 cm M 305. Adolf sándorfalvi ágost. hitv. tagja. evang. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. . KeRNÚCH K. . – 49 p. Tud. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. 23 cm. – 304 p. 1886. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. XII. Akadémia Történelmi Bizottsága. h. 1886. – 52 p. – Kopácson k. 19´12 cm M 68 . Szentkláray Jenő l. n. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. szám) OSZK 308. társ. 1886. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. VKSz.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. – 433 p. lelkész és esp. 1886. főjegyző. – Utánnyomás tiltatik. kötet . Szerző tulajdona. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. 2 tábla . Tud.304.. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . Akadémia l. ADOLf A bánáti ágost. Szentkláray Jenő a M. . leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. lelkész. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. gyorssajtóján). – Budapest : Kiadja a M. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). Akadémia. ref. 1886. január 11-én tartott ülésén). – 31 p.. . reform. X. Szinnyei 307. a Jász. SB-47759 306. – Budapest. OSZK. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. hitv.

– 611. BB-277 316.) OSZK. – Budapest : Aigner Lajos. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). 1887. BIeRBRUNNeR. – vIII. 1887. osztálya. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. kiadás. A szerző sajátja. egyház megalakulása alkalmával mondattak. Szinnyei.). BIeRBRUNNeR. kiadás. BB-278 315. 23 cm OSZK 314. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. feKeTe Gyula Beszédek és imák. – Kalocsa. tanító Adán . Petrik. melyek a nagy-kikindai ref. – 6. 1887. Szinnyei 313. fONYÓ Pál Új elemi káté. Gusztáv Luther Márton édes anyja. Kálmán farkas. SZB2–165 69 . – 5. 1887. 197 p. VKSz. (1887. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 20 cm (ára 20 kr. – Budapest. 1887. . Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. 12 p. . – Budapest : Szüts és Társa. térképpel. Szinnyei 312. Bierbrunner Gusztáv. – Nagy-Kikinda. – 30 p. és v. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. – 48 p. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára.1887 310. 1887. – Adán : Berger Testvérek. Kiss Károly. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. Szinnyei 311.

1887. – 134. Kókai Lajos. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . 1887. törv. – Iv. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. [1887]. kiadás. Könyvnyomdája. Petrik 318. SZB2–168 321. egyházmegye. – Budapest. – Újvidéken : fuchs ág. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. e. SzULIK. (zwei Installatios-Reden). – SzékelyUdvarhely. BB-279 323. Két füzet. – eger. Szinnyei 322. . kiadás.m. 21 cm A szerző tulajdona.317. 1887. fő-jegyző. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). 44. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. József A Kath. Szinnyei 1888 324. 1887. n. 23 cm REÚ. Szinnyei 320. ismertetve Szulik József által. – 54 p.-cz. Az első két kötet 1885-ben. a harmadik 1886-ban jelent meg. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. 1887. 1887. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Szinnyei. 1 p. – 5. M 319. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. (Budapest. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. – 88 p. kötet. – Újvidék. Ref.). OSZK. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. – Pécs : k. Szinnyei szerint ez a 3. OSZK. – 55 p. SB-774. . – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. 1887.

– Iv. . 1888. Iványi Istvántól. – Budapest. [valószínűleg 1888]. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. . – Temesvár : Ramel és Reitzer. egyházmegye. 1903. SZB2–180 327. . – 8 p. SZB2–181 328. Petrik 330. 1888. westminsteri érsek. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. kiadása Pozsony. 1888. – 54 p. 1888. 23 cm 2. (1) p. 22 cm SK. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. e. REÚ 329. OSZK 71 . – 29 p. 1892. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. – 24 p. 19 cm OSZK 325.m. Márkus Sándornál). IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. 3. – 13 p. Szinnyei 326. . 1888 (Nyom. Ref. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. – Pozsony : Wigand f. IváNYI István Az evang. és reform. egyházi főjegyző. 1888. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadása Pozsony. 1894. K. 17 cm Különnyomat OSZK.kis-oroszi plébános. OSZK. 4. 23´16 cm SB-775. hitközségek fejlődése Szabadkán. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. – Új magyar kiadás angol eredeti után. 179. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. kiadása Pozsony.

1889. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. [1888] 1. népiskolák I. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). 1888. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. – Kalocsa : Malatin Antal. 2. Leo pápa . Könyvsajtóján.331. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. – Szeged. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. 204 p. kiadás. 20 cm OSZK. 1888. OSZK 335. Budapest. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. BB-292 336. – 96 p. 1887. 1888. – 2. BB-291 72 . – Szerző tulajdona. Petrik. osztályában. Magyarul kiadja Dr. kötet . – 27 p . 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. OSZK 333. kiadás. – 2. 1889. Szeged. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. – vIII. XIII. – 3. 2. kiadás. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. . 1889.és jellemrajz / ford. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. . első kiadása 1879-ben. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. kiadása. MAKRA Imre voltaire: Kor. – Orsován : Nyomtatott Handl J. – 416 p. – 104 p. Boromisza Tibor jankováczi plébános. 1889. Szeged. – esztergom : Szüts és Társa. Szinnyei 332. kiadása. .

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

– Baján : Kiadta Hetesy victor e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . – 8 p. – Pozsony : Stampfel Károly. OSZK XII. 1892. 22 cm EvKBp 378. KOHLBRÜGGe. – 2. – 47 p. 1 térkép . H. OSZK. .. – 59 p. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891.és Kőnyomdájából. kiadása 1892. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. kiadása 1903-ban Petrik 79 . miss.-M. 3451 380. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. 1892. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. egyházmegye 1892. . – zombor : Bittermann Károly Könyv. 9-én Hetesy viktor ref. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. kiadása 1888-ban. 1. 1892. – 46 p. REÚ 379. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. ebből kilencet jegyzünk. főjegyzője. 2. Ref.] kiadvány előszavában olvasható adatok. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). lelkész. kiadása 1894-ben 4. Mor. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme.m.ben 3. augusztus hó 16.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. – 179 p. . javított kiadás. decz.). OSZK 377. 1892. 24´17 cm SB-779. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. Kohlbrügge f. f. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi.. H. 1892.

SZB2–256. SZB2–246 382–390. URBáN J. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. . [1] p. – [8]p. – 1892. 1886–1900 394. kötet. OSZK. v. VKSZ. 752 p. nép. Iv. – 7. . – 1892. – 32 p. 23 cm. – 108 p. – (Történeti. BB-338 392. BB-339 393. kötet. 1892. – 1890. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. – Szabadka : A szerző kiadása. – 1888. IX. 18 cm VKSZ. I–IX kötet. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. 1892. Juvenalis. kötet. 36. – vII. vIII. II. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J.) I. 1892. Szinnyei. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján.J. III. 653 p.). – 131 p. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. ára 50 kr. 659 p. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. 1 p. Juvenalis. – 1892. kötet. német-eleméri plébános. J. MK. OSZK 84. – 122. kötet. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. 582 p. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. vII.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. 1887–1892 – 9 kötet . kötet. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. 1–9. – v. 637. – v. – 1887.) Szinnyei. 534 p. – X. – vI. Holzwarth f. 602 p.830 80 . – vIII. kötet. és Társ. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. . [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). – vII. – 1888. – vI. . 606 p. URBáN. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – Győr : Gross Gusztáv. – 1889. – (egyetemes könyvtár . kötet.és földrajzi könyvtár .381. vI. 571 p. – 1887. OSZK 391. kötet.

zittl Róbert temerini plébános. 265 p. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. ügyes üzletember. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. 1892. BRANKOvICS György Brankovics György. 1893. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. M 81 . – XXvI. plébános. április 18-án Dr. OSZK. – 10 p. – 32 p. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. rész / Bereghy endre. . iskola-alapra fordittatik) OSZK III. 364ib . Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. . – (8) p. 1892. 8-r. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. 1893. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 1893. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. Sp. Steécz György címzetes kanonok. – 65 p. 1886–1900. Az igazság egy barátja MK. 23 cm ára 10 kr. 8-r. . – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. Jud. 23 cm OSZK 397. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. – 12 p. . 1892.395. Dr. . SZB2–258 1893 398. venetianer Lajos rabbi. . 1892. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. 19 cm SZVK – csonka példány 396. Kolozsvár. szerb pátriárka. [BeSzÉDeK] Az 1893. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. Srpska bibliografija 400. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). 377 399. OSZK VII Phil.

OSZK 82 . – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. VKSz 403. – 7. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. BB-350 406. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). 22 cm OSZK-K. a „Kath. – Pozsony . 1893 (Pozsonyban : Stampfel. Petrik. 1893 (Herger ágost bizom. 23 cm OSZK. és vI. 1893. BB-350 407.401. – 48. akad. [BeSzÉDeK] Az 1893. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. udvari és kir. – Újvidék : Nyom. 1893..és kőnyomdája. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. – zombor : Bittermann Nándor könyv. – Pozsony. .489 404. – 140. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. Hitoktatás” szerkesztője. SB-6088. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1893. kiadás. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. SZB2–263 405. – zombor : Buday Gerő . .. 22´15 cm PKSZ 402.). 1 t. – 7.és iparos iskolák használatára. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. úgyszintén a polgári. és vI. – 65 p. könyvkereskedő. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. cs. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. kiadás. BMS II 162. . – 48. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. . Osztálya. osztálya. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. RK. 1893. 2 p. – 88 p. – 232. – (1)+X+141+(1) p. 7 p. zombori állami főgymn. és kir. hittanár. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. 18 cm VKSZ. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. (2) p. 1893. 4 p.

453–840 p. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. OSZK 413. 13 cm FKSZ. – Tisza-Szent-Miklós. Kiadói Nyomda N. 1. 1893. OSZK. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. – (Történeti Nép. köt. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. 56–57. 23´16 cm SB-780. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. II. . – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály).m. kötet vII. évi április hó 5–11-én XIII. 1893. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. ill. Kikindán.. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. . Szinnyei 411. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. 8° SB-7571. 1893. 23 cm. – 243 p. – Budapest. SZB2–264 410. . september 20-21. – 2 kötet . – 46 + [3] p. 1893. – 37 p. 4 t. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. 1893. 449 p. ref. 1. 18 cm TLSz 412. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. 1893.408.És földrajzi Könyvtár.-eleméri plébános. VKP 83 . – 85 p. Szentkláray Jenő. . . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kötet XIII. REÚ 409. főjegyző.) I. n. egyházmegye 1893. – 29 p. 1894. 23 cm OSZK 1894 414. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. .

napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. szeptember 19-20. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. vKSz. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. 24 cm OSZK 421. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. évi értesítőjéből. n. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. REÚ 420. füzetéből. Klein Gyula óbudai főrabbi. egyházmegye 1894.222 417. 1894. – vII. . – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 24 cm EvKBp 419. 25´16 cm SB-781. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. 1894. főgymnasium 1893/4. kel. – 88 p. város közönsége. s az alsó-baranya-bácsi ref. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. főjegyző. – Budapest : Az Athenaeum r. – 3.577. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1894. lelkész.415. 1894.m. – Pozsony . SB2-282 418. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. OSZK.. április 2-án dr. [2 t. 27 cm OSZK 220. – [10] p. . – 13 p. 455 p. évf. . kiadás. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. társulat könyvnyomdája. kir. OSZK 416. 1894. – 15 p. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. BMS. 1894 (h. egyházmegye főjegyzője.] . – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1894 84 . – 104 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. 1894. tanár. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. . templomban Hetesy viktor ref. III. BMS III 155. . Ref.

G. e. – zombor : Bittermann ny. – Iv.(Pozsonyban : Stampfel. a „Kath. Szigeti 139. 2. 23 cm 1. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). WHITe. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. CSáKI István Gyász. udvari könyvkereskedő kiadása. – 31 p. / Csáki István. BB-363 423. 1903. – 128 p. kiadása Pozsony. 1888. – Pozsony . úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. – 8-r MK. – 160 p. – 5. osztálya. Budapest : Stampfel Károly cs.és sírbeszédek : 2. – 9. – 37 p. 4. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. kiadása Temesvár. 1894. 1894. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. OSZK 422. 1895. (1) p. 25 cm OSZK 263. – Budapest : Hornyánszky. Hitoktatás” alapítója. 1895 424. 1895. változatlan kiadás. Schlesinger Sándor). . SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. 1895. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. 1895. és kir. – 22´15 cm PKSZ 427. 22 cm OSZK 85 ... Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. . köt. kiadása Pozsony. és v. 1886–1900 425. – Budapest. 179.328 426. p. 1892. kiadás. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. – Szabadka : Ny.

11–15). KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. határozatok. – 9. – 93 p. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. ref. értekezések-. 19-26). venetianer Lic. 29–33). – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. v. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. . ref. SzULIK József A kath.m. – Szekszárd. Szinnyei. egyházmegye 1895. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. levelek-. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. m. kiadás. egyházi főjegyző. BB-382 86 . ref. 3–7). egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái.428. 1895.és emlékiratokban. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. – 136 p. Theol. augusztus 8.és újságczikkekben. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 39 p. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. 1895. 432. 1895. 37–39). tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. . Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. 20 cm OSZK 431. lelkész feketehegyen (p. lelkész Pacséron (p. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. OSZK. Budapest. 24´16 cm SB-782. 1896. rendelkezések. OSZK 634. v. Az Alsó Baranya-bácsi ev. – eger. v.: Ima néhai Korbai Károly e. 1895. Trauer-Rede am Sorge des weil. tanácsbiró felett / Irta. nyilatkozatok-. lelkész Cservenkán (p. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. ref. REÚ 430. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. m. . 24 cm T. felhívások-. ref. Pfaner (p. ref. – 88 p. intézkedések-. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. Szinnyei és Torontál VM. Jegyzőkönyv. Ua. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. 1895. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. m. ismertetve Szulik József által.103 429. hozzászólások-. 1904. Ref.

és kir. kiadás. ref. – 25 cm Klny. 8-r OSZK XII. és v. kiadás. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Hitoktatás” alapítója. K. a Katholikus Szemléből. BB-383 434. – Budapest : Athenaeum ny. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. első kiadása 1868-ban. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. – Pozsony . 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). Könyvkereskedő. akad. 21 cm OSZK 1896 435. – 9. udvari és kir. – 31 p. – 44 p. 23 cm OSZK. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Szinnyei. BB-1060 439. udvari és kir.433. . – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. – 8. – 23 p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. – 44 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – eger. könyvkereskedő). OSZK-K 436. 1896 (Pozsony : eder István). Srpska bibliografija 438. . cs. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. a „kath. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. akad. 1896. 1895. – Pozsony . 1896. – zenta : zentai Hirlap kvny. és vI. B. a „Kath. – 11. kiadás. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. osztálya. 23 cm OSZK 87 . lelkész. 1895. osztálya. – 11. és kir. eMLÉK-LAPOK : A Bold. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája.242k 437. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. feketehegyi ev. ref. – 48 p. p. . hist. Hitoktatás” szerkesztője. cs. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 1896. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. .

és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – 4. M 445. szeptember 9-10-én M. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. – Debreczen : A város könyvnyomdája. 1896. – 76 p. (Pozsony ny. 1896.Wigand ny. – 2 kötet . – (Népiratok .440. 123. n. – Pozsony . REÚ 442. 1896. 1896. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. 1896. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. 23 cm OSZK 446. . – 150 p. . Petrik 441.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 66 p. – 52 p. – Kecskemét : Tóth ny. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában.m. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. OPITz. ref. 25 cm OSZK 443. SLK. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. 1896. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. . A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. 1896. – 216.) Szinnyei 88 . kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. . 4 p. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. 25´16 cm SB-783.).. OSZK-K. javított kiadás.. 23 cm OSZK 444. Budapest : Stampfel . egyházmegye 1896. – Budapest. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). egyházi főjegyző.

23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. M 1897 452. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón.és kőnyomdájában). – (Népiratok . . . A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. 1896. 1897. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. – 11 p. 1896. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása.447. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . 1896. 18´14 cm VMB. 17. OSZK 453. Akadémia tagja. [2] p. – 21 p. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. apát. 23 cm. Tudom. . 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. SZB2–342 449. 1896. – 29 p. szept. évi május hó 10-én elmondotta dr. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. szám) OSZK 450. – Budapest. a M. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. BB-399. – 319 p. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 124.) OSZK 89 . OPITZ. 26 cm OSZK 451. .. . – Szegeden : A Páholy sajátja. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. – 20 p. – 310. 23 cm TLSZ. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája.) Szinnyei 448. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . 16 cm. 1896. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. a szerző arcképével . feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. – (Az „árpád” páholy könyvtára . 16.

– Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 1. A tennivalókról. REÚ 458. Szinnyei 90 . BB-406 457.. udvari könyvkereskedő kiadása.és munkásosztály elzüllése. . – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. a „Kath. ref. . A mi szocziális kérdésünk veleje. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. és kir. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál.) / Írta: Jeszenszky Ignác. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. kiadása 1884-ben. 23 cm OSZK 455. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. Az 1848. 1 tábla . 1897. Stb. – 31 p. A kisbirtokos. egyházmegye 1897. 1897. kiadás. Hitoktatás” alapítója..m. . 1897. 2. 24´16 cm SB-784. kiadása 1886-ban. – 30 p. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. – 94 p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. OSZK. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. és v. Stampfel Károlyt jegyzi. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. . 22 cm OSZK 456. 1897. – 3. 1897. 2 t. kiadás. 1897. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. A munka. egyházi főjegyző. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 11. OSZK. osztálya. 31 cm OSZK 459. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Budapest.454. – 76 p. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Népiratok 139. – 403 p. OPITz Sándor Békesség az embereknek..vagy munkáshiány kérdésének eldöntése.

Krécsi György tulajdona Szabadkán. – eger. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. 18 cm Srpska bibliografija . Magyar Irod. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. Szinnyei. Lex. Tudom. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. OSZK 91 . ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. 12-én. SzULIK József A Kath.916 465. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. . [1898]. OSZK 816. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. – 88 p. 24 cm OSZK 461. Akadémia tagja. ismertetve Szulik József által. 1897. 15-iki vívmányokban? . anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. ugrai apát. 1897. bővített kiadás. kiadás.460. csanádi székeskáptalani kanonok. – 24 p. A M. szept. 1897.József. Szinnyei..és erzsébetvárosi Társaskör. – 53 p. – 10. – zenta : zentai Hírlap ny. PKSZ. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. 462. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. – I–v. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. – 6. . – Temesvár. BB-415 463. BB-414 1898 464. 1899. – 10. . – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. – 8 p. 212 p. 744. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. 1898. Máriáról cz. . – eger. Az utánnyomás tiltatik. kiadás. 1897. zombori apát-plébános. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár.

OSZK. – 4 p. augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. udvari és kir. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. – 116 p. – Ujvidéken : fuchs e. 1898. Hitoktatás” szerkesztője. – zombor : Oblát Károly ny. JAvASLAT a bács-szerémi ág. kath. – 384 p. REÚ 92 . h. OSZK. OSZK-K. BB-425 470. cs. – 9. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. egyházmegye főesperesi hivatala. : Ivkovics György kőnyomdája). 8° SB-32113. 23 cm OSZK. és kir. . népiskolák második osztálya számára / az 1876. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 48 p. . fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. akad. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. könyvkereskedő. egyházban 1898. ev. . BB-1061 469. Petrik 471. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. egyházmegye 1898. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Pozsony . – Pozsony . a „Kath. Könyvkereskedő. egyházi főjegyző. hitv. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. cs. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. 1898.. 1898. és kir. Zsidó Lexikon 468. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – 4 p. Ref. 24 cm 1. – 2. 1898.n. 24´17 cm SB-785.m. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. 1898 (H. és társa. . 34 cm M 473. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. kiadás. reform. akad. kiadása 1881-ben. . udvari és kir.467. évi püspöki tanterv nyomán írta. – 7 p. kiadás. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. OSZK 472. kalocsa-főmegyei áldozár. ev. – zenta.

évi április 11. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. Petrik 476. 1897. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. .J. – Baja. VKSz 475. Petrik 480.474. Osztálya felolvasó üléseiből . – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. és Irod. Budapest : Singer és Wolfner. Megjelent németül is. Szinnyei. nemzeti ünnep alkalmából. templomban az 1898. – 16 p. 1898. SB-39915.. – Szabadka. OSZK. 1898. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. Kuhn Lajos rendes tagtól. Uo. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. Oszt. SZB2–369. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. 1898. november 27-ikén tartott ülésén. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. – Nagy-Szent-Miklós. – 8 p. 1898. 1898. 1898.k. – 99 p. Szinnyei 477. Petrik 479. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. 1898. 1898.) OSZK 478. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. A Jegyzőkönyv említi. 93 . osztálya. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. 29. 23 cm. . – 10 p. – Szabadka . felolvastatott a Tud.

változatlan kiadás. – Budapest. a Magyar Tudományos Akadémia l. ismertetve Szulik József által. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . 1898. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. az 1887. – 88 p. BB-432 485. – XXIv. Szinnyei 487. – eger. tagja. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. ugrai apát. – 6. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. . Szinnyei 94 . – (A csanádi egyházmegye története . Szinnyei. 25 cm. 1898. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv.és kőnyomdája. 1898. 1898. BMS I 154. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. – 11. kiadás. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. – 128 p. 128 p. SzULIK József A kath. OSZK 483.481. – Szabadka. változatlan kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – [4]. – 232 p. 1898. első kötet) Több nem jelent meg. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). Szinnyei. . BB-431 484. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. Boldogságos Szűz Máriáról cz.222 482. 21 cm OSZK 486. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. – első kötet. 1898. 740 p. . – Szabadka. 16´13 cm PKSZ. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – 7.

– v. OSZK 247. (a főt. BMS III 150. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. 5 t. – 88 p. 1898. hatóság jóváhagyásával. fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. PKZR 1899 490. 26 cm Z2. kötet. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. egyházmegye 1899.. Albert . 21´13 cm I. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. A szerző sajátja. – 323 p. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. – 68 p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. PKSZ 489. kalocsai főegyhm. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . 1 térkép . A tökéletesség. kötet: Az egész ember. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. 1898. – 12. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. . a második. SZB2-380.627.703 491. 20 cm OSZK 493. . 24 cm OSZK-K 492. . ref. WeISz. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. szabadkai kisdedóvó. átnézett kiadás. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. OSZK 494. – zenta : fekete Sándor nyomdája. – 595 p. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.488. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. tanító Adán. 1899. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. 1899 (Budapest : Pallas nyomda).).. – 288 p. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. – 1891. – 79 p. 1899. . SB-786. 1899. OSZK.

– Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. – 88 p. . . – 222 p. 21 cm VKSZ (xerox). . SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap.-földvári lakos. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. SzULIK József A Kath. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. SZB2–401 1900 500. 25 p. – 7. 20 cm 96 . vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. . SB-41091 495.és papírkereskedő. BPÚ-553 496.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. 1899. 20 cm egy darab ára 4 kr. – XIv. 20´14 cm PKSZ 498.. . OSZK. . VKSZ (xerox). . – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. 182 p. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). [é. – 256 p. változatlan kiadás. 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. BB-449. Nándor könyv. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. – 8 p. – 5 kiadás. 1899. M 497. 1899. 1899. 1899. 1899. ]. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 128 p. SZB2–388. [1]. magyarra fordította Dugovich Imre. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . Szinnyei 499. – 8 p. n. változatlan kiadás. – Budapest. – 11.

Hitoktatás” alapítója. BB-455 504. „a buzgó lelkipásztornak. – vIII. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. Budapest : Stampfel Károly. és v. – 39 p. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. VKSZ. OSZK. és kir. – 10. kiadás. SZB2–404 501. 196 p. Petrik. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. áldozár. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában.) BMS Js III 908 503. 498+2 p. akad. Steécz Gy. – 48 p. által 1900. Petrik. . cs. n. – 12. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. 23 cm OSZK. osztálya. III–Iv. Könyvkereskedő. OSZK 270. és vI.. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. BB-456 505. – Pozsony .455 02. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. a „Kath. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . évi október 14. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. – Budapest : k. osztálya.A borítón a kiadás éveként 1901. – X. – 80 p. udvari és kir. kiadás. EVERS. 1900. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. BB-445 97 . fordította Makra Imre és Waldmann György. – 4. kiadás. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. 1900. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.. 1900. – Pozsony .

BB-461 513. – Szabadka. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. ev. 23 cm OSZK 98 . n. – 22 p. átnézett kiadás. BB-460 512. 24´17 cm SB-787. 1 térkép . Petrik 510. 1900. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. 21 cm Minden jog fenntartva. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. 528z. 15-én OSZK Or. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Az Ó-BeCSeI IzR. 1900. – 16 p. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. – 12. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. 208 p. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. BL. és Nyomdai R. Szinnyei. Petrik 511. BPÚ 508. 1900.. – 88 p.m. egyházmegye 1900. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. tanító. 13.506. III p. 1900. 1900. REÚ 509. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. 1900. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. dec. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. . . – Budapest : Az Athenaeum Irod. n. ref. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. – 163.T. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. helyettes főjegyző. – H. h. – Iv. . Imák. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. – 68 p. – 17 p. OSZK. fun. 1900. júl. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. OSZK. 1900. Könyvnyomdája. 1899.. [1900]. oszt. 19 cm OSZK 507.: K.

b. – 78 p. – 25 p.g. 1901. SZB2–435 518. és v. 1901. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. WeISz. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. 1900. 1900. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). Torontál m. A. . 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. BB-484 99 . osztálya. – Ó-Becse. midön nm.t. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. M. a magyar kathol. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. 24-én. . – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. 21 cm OSZK. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. – Pozsony : Éder István. – 29 p. küldendők OSZK XII Pol. – Debreczen : László Albert. 25 cm OSZK 515. 244 ív. Petrik. . SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. 1901. csanádi püspök. és ft. – 16 p. Aracs. v. kiadás.514. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. . – Kézirat gyanánt. BB-483 519. M. – 26 p. 23 cm VKSZ. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. – 13. 1900. évi szept. 1529 s 1901 517. 22 cm OSZK 516. . .

hit alapigazságai : az I. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. SZB2–451 100 . BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. kath. BB-486 522. . – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 1902. ev. Petrik. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. . 1902. REÚ 523. lelkész. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. BB-485 521. – 12. 34 cm VMSZ. 23´15 cm SB-4052. oszt. ev. NEKBg.520. Szinnyei. – 254 p. 25´17 cm SB-788. ill.. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. II. 1901. Nőegylet. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. BMS. – XIv. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. – eger : Szolcsányi Gyula. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. OSZK. BB-495 1902 525. és II. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. hitv. és III. .m. – 12. BB-494 524. egyházmegye 1901. VKSM. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – 88 p. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. 89 p. 1901. 1901. átdolgozott kiadás. SzULIK József A Kath. M 526. [3] p. kiadás. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. OSZK. Petrik. számára. 1901. gyermekek számára. ókéri ág. – 2. – 29. osztályú kath. egyházi főjegyző. hitv. . – 119 p. változatlan kiadás. 1901. – eger. Ref. ismertetve Szulik József által.

JeGYzőKÖNYv. JeGYzőKÖNYv. – 11. ev. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. OSZK 528. kiadás. . – 47 p. . 24 cm OSZK 534. – 52 p. OSZK 529. . HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. felvéve Ujvidéken. és vI. 21 cm OSZK XII H. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). 17 cm Idegen tájakon 7. – Pozsony. Szentkláray Jenő. és társánál. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. egyházmegye 1902. 1901–1910 531. 8-r MK. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 24´17 cm SB-789. – zombor : Oblát Károly. évi junius 24-én. – Kalocsa : Jurcsó ny. – 109 p. a bácsi ág. : ill. – Ujvidék. osztálya.m. 1902. – Ujvidék. felvéve Ujvidéken. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. REÚ 533. . fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. 1902. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. – 71 p. 1902 (Ivkovics György kvny. . – 16 p. füzetéből. 1902. 1902.és iparos iskolák használatára. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai.. átdolgozta fáncsy Antal. – 93 p. 8-r MK. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. – 69 p.). 1902. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . úgyszintén a polgári.527. Évi III. hitv. 1902. 1902. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 1902 (Ivkovics György kvny. . évi junius 26-án. a bácsi ág.). ref. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. egyházi főjegyző. eccl. OSZK. 3671 530. – 17 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. ev.S. . egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 1901–1910 532. BB-508. hitv.

1903. – Kézirat gyanánt. ny. – 16 p. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. – 18 p. hitközs. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. 17 cm VKSZ.). MK. A róm. – 34. 23 cm BMS KPz II 2761 538. SZB2–470 539. . 1903. 17 cm Az adományozók névsorával. . – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. felekezeti tanító. 173 p. 1903. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. Kézirat gyanánt. hitközs. . BMS 541. ref. [1] p. 1903. – 84 p. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. 1008i 540. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. ref. lelkész. tulajdona. SZB2–482 537. titkár.947. és Társa. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. . ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. 1902 (Debrecen. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. felolvastatott a 102 . 23 cm TLSZ. BPÚ. . U. 23 cm OSZK. [1] p. – XvII. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. 23 cm BMS III 159. 1903. OSZK XII Th. . – 47. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). SB-3717.és tanítónőképző intézeti ev. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. 1901–1910 1903 536. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. NEKBg. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. kath. k. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. M.535.

és Irod. . 1901–1910 547. ev. 1901–1910 103 . kiadás.) BMS. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. 1903. kiadás. . 1903. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. – 46 p. M 543. 1903. osztálya számára / írta fridrik Tamás. . 1903. 1903. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. . felvéve Ujvidéken. márczius 24. 20 cm OSZK 545. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi május 18-án. ev. felvéve Ujvidéken. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. : térkép ill. és v. JeGYzőKÖNYv. BB-522 544. 8-r MK. a bácsi ág. tanító Adán. kiadás. 8-r MK. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. a bácsi ág. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 23 cm. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. 1903. – 40 p. 46. – vIII. JeGYzőKÖNYv. – 6 p. – 14. 198 p. – Pozsony : Stampfel Károly. 22´15 cm REÚ 546. osztálya. évi junius 11-én. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 5. Osztálya. – 67 p. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. hitv. 1903. – 13. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. Petrik. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. . A szerző sajátja. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. hitv. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. . hanem használni. OSZK 542. – zenta : fekete Sándor nyomdája. – 18 p. – 36 p. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál).

1904. – 83 p. ev. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. . Szinnyei 0. 1894. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. [1904]. – Iv. felvéve Ujvidéken. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. III. szeptember hava OSZK. 1904. . . 1903 (Stampfel. (1) p. – Pozsony . ev. – első kötet. hitv. kiadás. – 122 p. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. 1892. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. – 83 p. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 1888. junius 23-án. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. . 8-r MK. hitv. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. kiadása Pozsony. . II. lelkész. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. reform. 1904. 8-r MK.548. OSZK 549. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. kiadása Pozsony. SEGUR Mgr. – 4. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban).) 1904. november 7-én. 179. 1901–1910 552. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. – Szabadka : a fordító kiadása. felvéve Ujvidéken. SZB2–494 104 . Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1904. 1903. kiadása Temesvár. 1901–1910 1904 551. 23 cm I. . 1903. 1901–1910 553. MK. – 124 p. – Budapest.

1904. OSZK VII Ph. 1904. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v.554. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. kiadás. . Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője.m. – Pozsony. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav.554. – 110 p. egyházi főjegyző. 22 cm BMS II 151. 1904. – 40 p. osztálya. – 70 p. 74of 105 . és vI. 1904. tagja. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. 25´17 cm REÚ 559. 1904. – 397. – 52 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. . JANKULOv. 1904. . a torontálmegyei gazd. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. – 15. OSZK 558. gazdasági tudósító. Ref.. BB-541 557. egyesület igazg. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 25 cm M. úgyszintén a polgári. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával.és felsőbb népiskolák számára. kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. és v. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. bizottsági tag. úgyszintén a polgári. OSZK III Hung.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. Sp. . OSZK 555. OSZK. 1904. – Pozsony : Éder. – 128 p. 932ai 560. – 40 p. egyházmegye 1904. – 12. Kiadásban. szeptember 7-én M. BB-540 556. v8° SB-15388. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája.és iparos iskolák használatára. 23 cm BMS K 1 III 482. JANKOvIĆ. választm. (2) p. 2.e. . osztálya.

) Klny. – 52 p. 1 t. – Budapest : Pesti Könyv ny. április 25-én tartott összes ülésén. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. – 13. – 40 p. – 231 p. a Közgazdasági Szemléből. 24´15 cm PKSZ.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. . . A SzABADKAI IzR. – 11 p. M 562. SzULIK József A kath. [1] p. BB. egyházhatósági jóváhagyással. 21 cm. SZB2–514 566. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. szám) (Olvastatott a M. HITKÖzSÉG 1905. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 5. 30 cm VKSZ. – 88 p. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. kötet .. 1904. – Két kötetben Szinnyei 567. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. 1904.561. 13. BL 565. 23 cm. PÉTeRRÉveI (B. 1904. – H.. . JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása.) OSZK 568. 1904. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. M 564. . anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. kath. 1904. . változatlan kiadás. Akadémia 1904. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. – (Megyei Monográfiák . MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. 19´13 cm PKSZ 106 . évi költségelőirányzata. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. n. Könyvnyomdában). 16´10 cm PKSZ 563. XII. – 19. – Nagybecskerek.. . – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. – 17 p. T. 1904. : A kiadó sajátja. 1904.

fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. óbecsei tanító. – 128 p. BB-549 570.-cz. OSZK 822. számára / írta fridrik Tamás. 19 cm OSZK 573. (Gyoma : Kner ny. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. VMB. BB-552 1905 571. OSZK. BB-557 572. Tanítóegylet 1904. – 15 p. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. BB-561 107 . – Palánka : Kristofek és Blázek. átdolgozta Márki Sándor. : ill. évi Iv. az egylet világi elnöke. oszt. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. – 14. – 67 p. 1904. – 8.547. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása.626. 1905. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . . t. SZB2–533 575. – 30 + 3 p. PKSZ 574. – Gyoma : Szerző. VKSZ. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. [1905]. 1905. – 27 p. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). OSZK. 1905. Kath. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. 13´18 cm SB-46483. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. változatlan kiadás. – 171 p. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. de az 1898. – Budapest : Athenaeum.). budapesti egyetemi rendes tanár. 22 cm A szöveg végén: 1905. . – Budapest : Lauffer vilmos. évi október hó 17-én. – 21 p. szeptember hó 28-án. tanító.. Katholikus Tanítóegylet. BMS I 153. kiadás. és kiadta vécsey Géza.569. 1 térkép . 1905.

X. Katalin. – 826 p. Kelet története. II. – 815 p.vallásháború. A franczia forradalom kezdete. – Nagybecskerek. 592. – 882 p. XvI. – Nagybecskerek : Pleitz fer. – Nagybecskerek. Mária Terézia. – 881 p. II. 1899. 588. Gusztáv. A népvándorlás. 587. II. XIII. v. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – 677 p. II. Észak-nyugati európa. Lengyelország. WeISz. A franc. – 793 p. Harmincz éves háború. Északamerika elszakadása Angliától. 25 cm OSZK. 1898. Irodalom. Napóleon ifjúsága. 1903. – Nagybecskerek. A művészet és tudomány cs.576. Pombal Struensee. az osztrák urak házának tagja. Tudomány és művészet. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. 582. XvI. Károly. XIv. A keresztes hadjáratok ideje. III. – Temesvár. 108 . 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . Xv. János tanár. 578. Nagy Károly. Hella és Róma. 580. – 716 p. Ker. Iv. 584. – 695 p.. . Művészet. cs. III. 583. Észak-európa. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. József. frigyes. – 722 p. – Temesvár. v. XII. kitüntetés birtokosa . Habsburg Rudolftól Columbusig. 24´16 cm 577. Északkeleti európa. – 805 p. Gergely. vII. vII. az Arany Korona-rend lovagja. – Temesvár. 581. világtörténet / Írta Dr. udvari tanácsos. 589. Az Izlám. az 1887. Osztrák örökösödési háború. Lipót császár és XIv. Lajos király kora. BB-562 577–598. 1898. 1904. I. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. A Convent. 1904. Pál. 1900. frigyes. Lajos és a forradalom. 1900. 1900. – 806 p. és kir. 1902. trón bukása. IX. – Nagybecskerek. I. vI. – 22 kötetben. – 809 p. – 8. A szeptemberi gyilkosságok. Poroszország keletkezése. János dr. 1898. 586. II. 911 p. – 128 p. Az Angol forradalom. 1900. – Nagybecskerek. A kereszténység. Az Új világ. XI. A háború európával. – Nagybecskerek. 1896. – 1897–1905. 590. I. – Temesvár. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – Nagybecskerek. változatlan kiadás. A királygyilkolás és következményei. Lipót császár. – Temesvár. 1903. . – 852 p. – 855 p. 1897. III. 579. 591. franczia irodalom. Weisz Ker. – Nagybecskerek. II. Károly. – 806 p. és kir. 585. – Nagybecskerek. 1903. – . A Reformáció. Miksa. vIII.

SZB2–539 602. – 980 p. Polgárháború. M 1906 599. 594. – Budapest : Szent István Társaság. – 762 p. XvIII. 25 cm PKSZ 600. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. – a főt. kiadás. 1896. európa 1806–1809. VKSZ. Kiadja: a Szabadkai Kath. Az 1795–1799. 1906. XXI. osztálya. 19 cm ára 80 fillér. – Nagybecskerek. XXII. 1906. évi alkotmány. évi nagy háború.1809–1815. 598. 1904. – 810 p. – 799 p. főegyh. . – 50 p. XX.593. – Temesvár. . – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. 1906. . XIX. A direktórium. – Kézirat gyanánt. – Nagybecskerek. A rémrendszer tetőpontja és bukása. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. 23 cm. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. A legfőbb lény ünnepe.) OSZK-K 601. – Nagybecskerek.törvényszék és áldozatai. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. 597. Pártharcz a belföldön. Corday Sarolta és Marat. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. – 16. Hatóság jóváhagyásával. A convent vége. BB-569 109 . Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. 1896. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . A forradalmi vagy vér. – Temesvár. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. 1897. Legényegylet. 1905. 59. – 688 p. – Budapest : Révai és Salamon. A Hegy győzelme a Gironde fölött. A bécsi kongresszus. – Nagybecskerek. 1906. 1800–1806. OSZK. és vI. 596. – 30 p.1793–1976. – 781 p. A rémkorszak. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v.(!) háború Lyonért és Belgiumért. Az 1793. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. Lengyelország. XvII. – 20 p. 1905. 595. – 335 p.

szept. – 89 p.603. gyermekek számára. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. VMSz. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. ref. 1906. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. HITKÖzSÉG 1907. 30. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. évi költségelőirányzata. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. 30 cm SZB2–550. és III.). 1906. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. ref. – 88 p. Ref. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. GUTSOHN. OSZK. – 75 p. – 14. 1906. egyházmegye 1906. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. RKEÚ 605. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. – 23´15 cm RKEÚ 607. . fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. elmondta Tóth Sándor. egyház templomában 1906. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. 1906. újvidéki református kántortanító. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK 606. – Békés. SB-790. 1906 (ny. augusztus 14.. BB-570 608. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. évről. BB-575 609. Szinnyei 110 . BB-571 604. SzULIK József A Kath. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. 1906. – 136 p. .n. – eger : Lyceumi ny. A SzABADKAI IzR. változatlan kiadás. – [13]p. 1906. osztályú kath.

A ft. kiadás.. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. . 1907. VKSz. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából.1907 610.és Hirlapkiadó-vállalat m. Kiadja: a Szabadkai Kath. BMS I 155. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. 198 p. 17 cm SZB2–563. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. SZB2–562. figyelmeztetésül. főjegyző. sz. Legényegylet. – 6.340 615. – vIII. M. – kézirat gyanánt. . 1907. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. BB-586 613. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. sz. – 7 p. kiadása.és Hirlapkiadó-vállalat m. Srpska bibliografija 611. – 17 p. – 3. 1907. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása.m. – 180 p. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. egyházmegye 1907. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. 30. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. I. kalocsai érseki hatóság engedélyével.610 614. [1909]). . fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. 25´17 cm REÚ 111 . ILJIĆ. 1907. fordította Körmöczy ernő. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. – Iv. 113. 19 cm ára 20 fillér. [1] p. – Óbecse : Lévai Lajos. Iljić Branko. könyvnyomdájában. 1907. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. BMS III 150. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. augusztus 29. Sorozat / közli dr. OSZK 612. – 14 p.

. (299. VMSz 619. sz. gyorssajtóján). – 14 p. kiadás. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda..616. 1907. OSZK. – Új lenyomat. 19 cm OSZK 620. – [5]. 1907. – zombor.. 15 cm Csonka példány. BB-597 1908 621. 17 cm Koszorú. . évi költségelőirányzata. . – Kiadta Az Arany János-Társaság. . Szinnyei. 2 t. . iskolaszék. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. szept. A SzABADKAI IzR. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. – eger. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. – Szabadka. Szinnyei 618. – 22 p. Tagja. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. HITKÖzSÉG 1908. 1907. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. [1908]. Hiányzik a német rész. A Magyar Prot. SB-6756. – 14. 1148tr 617. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. 1907. – 107 p. Irodalmi Társaság népies kiadványai. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. 1906 (Bittermann Nándor és fia). vallásfelekezetek. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. – Budapest. 71. NEKBg 112 .e. 20-án 3207.658) 622. tanulóifjúság számára. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. – Budapest : Hornyánszky ny. 141 p. 158. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. 30 cm SZB2–582. kath. kalocsai érseki hatóság 1907.sz. 8-r OSZK III Hung. – 19 p. A ft. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. [1]. SZB2–594a.

– 179 p.és Hirlapkiadó-vállalat m. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. OSZK 627. 20 cm SZB2–611.-t. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. – 52 p. . 20 cm SZB2–610. egyházmegye 1908. könyvnyomdája. 30 cm SZB2–627.623. . – [19] p.és Hírlapkiadóvállalat m. évi költségelőirányzata. kiadás. augusztus 25. 23 cm SZB2–617. – I. 18 cm SZB2–604. . évről.és Hírlapkiadóvállalat m. sz. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása.m. könyvnyomdájában. [1] p. HITKÖzSÉG 1909. könyvnyomdájában). – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. – 39. sz. 1908. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. felső népiskolák. – II. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. VKSZ 629. főjegyző. – 15. úgyszintén a polg. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. fordította Körmöczy ernő. – Budapest : Athenaeum r. BB-605 624. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. HUCH. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. kötet. . Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . könyvnyomdájában). LAGeRLÖf. VMSZ 113 . 22´15 cm REÚ 626. – 211 p. . A SzABADKAI IzR. OSZK 628. .és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. LAGeRLÖf. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. Helyet a gyermekeknek! / írta P. tanintézetek számára / fonyó Pál. – 189 p. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. P. és 1908. . 1908.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. – kézirat gyanánt. 1908. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. sz. [1908]. [2] p. kötet. Huch. FKSz 625. – 34.

1901–1910 632. fordította Nagy Leo. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai.). – (Igazság Könyvtára . tag. Budapest : Benkő Gyula. 1901–1910 1909 633. 13–15. – 180 p. .630. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . – Szabadka. VKSZ 635. – 2. feRReReS. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. – Szabadka : Szent Antal kvny. 25. 1908. 1901–1910 634. 23 cm SZB2–634. . 22 cm OSZK. – 208 p. [3] p. TÓTH László Az istenítéletekről. – 29 p. 8-r. ferreres János Jézustársasági atya . napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. 1909. 1909. Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. 1909 (Szent Antal nyomda). 1909 (Szent Antal nyomda).és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában.). . és 26. – 74 p. . Akadémia 1908. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. 23´15 cm REÚ 636. JOANNeS. – 189 p. 8-r. . MK. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. egyházmegye Baján 1909. augusztus hó 24. . . kiadás.. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. – 65. DALIeR Isten és én / megírta Dalier . 1908. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. 8-r MK. . 1908. 8-r MK. (Olvastatott a M. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. Tud. fordította Nagy Leó.) MK. január 13-án tartott ülésén. [1] p. 1901–1910 114 . – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. . – 68. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). – eszék : egyházmegye. RK 631. – Szabadka. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr.

fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. Nagykikinda.637. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. – Budapest.394. tag. és vI. SB-825. 1910. – 109 +(1) p. . – Szabadka. [19] p.. Torontál VM.16-. – 16. KB Zombori Városi Könyvtár 284.395 641. 638. évről. SCHÜTz. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. 12. kötet. 1909. kötet. 22 cm OSZK 1910 640. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. – 121 +(1) p. – 29 p. 1909. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. 1910. r.-t. – 52 p. deczember 7-ikén tartott ülésén). (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. 30 cm SZB2–656. – Budapest : Lampel R. . VMSZ 639.15-. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. SB-823 643.17. 1910. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál. kiadás.2. – 17. 2. augusztus 14-. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. 1910 – 2. TLZR 642. 23 cm OSZK. BB-628 115 . . Krausz és fischer könyvnyomdája. – 188 p. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. kötet 1. 1909. zárószámadása és mérlege az 1908. – 36 p. Pál könyvnyomdája. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. 12. – Nagybecskerek : Pleitz fer.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.

1901–1910 649. 46482. szlovén közmondások. II. 8-r MK. 1901–1910 116 . Doss műveiből a kath. – fehértemplom. – [Budapest] .573 650. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P.). szerb. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). 45 p. 1910). .. 15. – 58. – Budapest : k. VKZ. Tanítók / Gutsohn Adolf. magyar. 1901–1910 648. n. BMS. 1910. – 109 p. 16. JÖRGeNSeN. 1910. cseh. román. 20 cm I. . – 260 p. – zombor : a szerző. 1901–1910. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. 19 cm OSZK 645. – 194 p. zomborban : a szerző. augusztus 14. – fehértemplom : Hepke B. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. ruthen. – 2 kötet . SB-46481. . napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. lengyel. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. PKSZ 647. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. olasz közmondások. 8-r MK. . horvát. fordította Hodács ágost. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. 23´15 cm REÚ 646. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. . kötet: tóth. 1910 (Hepke B. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. – Szabadka : egyházmegye. – Budapest : A szerző sajátja. – 14 p. német. 2-r. Margalits ede. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János .644. 1910. 17. – Iv + 309 + [1] p. OSZK 287.). kötet: latin. 1910. – 4 p. MK. – 1910. EKBg. MK.

-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. sz. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. . Josephus Rézbányay. die 21. – Újvidék : Ivkovics György kvny. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. Imprimatur. Julius episcopus. Az ADAI r. – 55 p. osztály anyaga a „Róm. 14´10 cm M 1911 655. . . kath egyházközség alapszabályai. A TeMeRINI községi magyar kath. – 212 p. Könyvnyomdájában. 1901–1910 654. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. polgári kör könyvtárjegyzéke. 1911. elemi Katekizmus” és az 1907. kath. 1911. Pálnál. censor. – 15. Kath. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. M 117 . . – 88 p. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. SB-109. . Dr. NEKBg 66. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán.651. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. 1910. 20´14 cm PKSZ 653. MK. népiskolák számára írta Buzsáky Imre.. Sept. Sept. . 21´14 cm Nihil obstat. SzULIK József A kath. jóváhagyásával. vörösmarti plébános. die 20. változatlan kiadás. 8-r.. 8-r. – 68 p. kvny. 1910. 1910. Quinque-ecclesiis. 19 p. – 1911. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. 1901–1910 652. 1911. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. Quinque-ecclesiis. – 92 p.T.

17. 1911. Szabados Sándornál. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. 1911–12. SCHÜTz.657. 30 cm SZB2–709. A SzABADKAI IzR. [2. évi 144. 16. Torontál VM. – Ujvidék : fuchs emil és T. – Topolya : Hajtmann ny. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. – nepag. 663. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. – Szabadka : egyházmegye. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. – [19] p. .-sa könyvnyomdája. kiadás] . évi költségelőirányzata. – Budapest.. . sz. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. v. [1911]. Torontál VM. augusztus 15. – 61 p. 1911. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. Zsidó Lexikon 118 . nyomdájában. SB-15508 658. kálvinista és lutheránus vallás között. 14 cm Címlap nélkül. – Budapest. 1911). HITKÖzSÉG 1912. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. 662. . Antal Katholikus vallástan 4 részben. számához. kath. – Szabadkán. M 661. VMSZ 1912 664. 20 cm OSZK-K 659. 1911. 1911. (1911). . t. – 13+[2] p. – Budapest. – 121 p. G. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. kath. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.[estvér?]. volksbibliothek in Ujvidék 1912.. SCHÜTZ. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. 1912. v. Antal Az anyag mivoltáról. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. 23´15 cm REÚ 660.

[4] p. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 18 cm Nihil Obstat. OSZK 667. 1 t. közgyűlésén mondotta Dr. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. . 19. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. e. – Újvidék : Merkur-nyomda. – 320 p. Joannes m. Nr. Imprimatur. – 19. apátfalvi plébános az O. . javított és bővített kiadás. Neoplantae.. Dr. M. – Újvidék : A kiadó sajátja. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. Joannes m. 2622. Coloczae. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. [7] p.p. 24´17 cm REÚ 666. BPÚ-1438 119 . 1912. 1912. választmányi tagja. évi november 14-én tartott X. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. NEKZg 668. Maji 1912. – 144 p. die 9.]. kath. Coloczae. – Újvidék : A kiadó sajátja. Paulus ámar censor.n. C. die 8.p. . 1912 (fuchs Oszkár és Társa).665. 1912. archiepiscopus OSZK 669. 1912 [ny. : ill. Kováts Sándor szentszéki ülnök. . – Szabadka : Szent Antal Nyomda. 16° SB-43895. archiepiscopus M. 1912). ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Tibortius Révay censor. 2160. SZB2–727. NR. – 21. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. 24 cm Nihil obstat. – 3. – Szabadka : egyházmegye. Aprilis 1911. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. Imprimatur. 1912. Maji 1912. . – 8 p. Kersch ferenc műveinek jegyzékével.

OSZK-KC 676. 22´15 cm RKEÚ 120 . községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. 1913). GÖNDÖR ferenc állami. Csonka példány. 1913. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. [1913]. – [15 p. – 182 p.1913 670. BB-667 673. 1913. 1913. 24´17 cm REÚ 675. – Hivatalos kiadvány. – 89 p. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. BB-668 674. – 185 p. Pálnál. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. – 15 p. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 1913. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. . 1913. lelkész. – Budapest. 1913. – veszprém : egyházmegyei nyomda. . 17´11 cm fedőlapcím. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. . 1913.. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref.: Mezey 672. OSZK. – veszprém : egyházmegyei ny. – 109 p. 23 cm BMS 671.] . – 287 p. – Szabadka : egyházmegye. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve.

. 2. 18. kath. Kath. kötet: az I–II. [1] p. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. – 1–4. 1914 BB 680.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – Szabadka : egyházmegye. Az Újszövetség). – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. Tud. MK. 1914. osztály anyagának első része. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. hitv. 1914. napja alkalmával megtartani…). JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. kötet: a III–vI. tag. szeptember 29-30. – 272 121 . 1914. osztály anyaga a „Róm.1914 677. szerb templomban folyó évi aug. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. Pál Könyvnyomdája. kötet. XIII. (Az ó-becsei g. elemi katekizmus” és az 1907. t. – 173 p. 23´15 cm PKZR 681. (A hit. – 4 kötet . – 107. – 63 p. – 256 p. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. – Nagybecskerek : Pleitz fer. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. ev. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. . kel. –169 p. 22´15 cm 1.kel. 1915. 24´17 cm REÚ 678. Az Ó-BeCSeI g. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve.” könyvnyomdájában. 1914. – Újvidék : (Ivkovics). – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. Akadémia 1914 márcz. – 23 cm. Szerb egyházi községtől. 1911–1920 679.

1915.?) A III–vI. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. – 247 p. kiadása 1922. osztály anyaga a „Róm. – Szabadka : egyházmegye. – Budapest : Hornyánszky v. m. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 175 p. Dr. – 16 p. 1915. – zombor : Báits v-r nyomdája. cs. Josephus Rézbányay. 12 cm 2. 1915. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával.. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. Imprimatur. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. . napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 4. 122 . – Szabadka : egyházmegye. évi 1–2. . 8° SB-20453. IMReK Sámuel Ég felé. BB-692 691. Julius..3. p. 4. szeptember 7-8. – 242 p. . kötet: A III–vI. 1915. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. – Topolya : Hajtman-nyomda. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. osztály anyaga a „Róm. NEKZg. 24´17 cm REÚ 690. Quinque-ecclesiis.. 1915. – 105+[2] p. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. Junii. episcopus. BMS 688. kath. PKSZ 686. udvari könyvnyomdája. 1915). RK 687. – [16] p. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. kath. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. 1915. kötet: (A kegyelem. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. kis katekizmus” és az 1907.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. – 48 p. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. . censor ad 863/1915.. 14´9 cm PKSZ. VMB. 1915). Nihil obstat. és kir. füzetéből. 24´17 cm REÚ 689.. kis katekizmus” és az 1907. – [14] p.. 1915.

hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. Kalapis 695. – Szabadka : egyházmegye. [6] p. – 23 p. 4. aug. .. kiadása 1932. fordította Barsy viktor áldozópap. kiadása 1928. – Budapest : Nevwald utódai ny. – Topolya : Hajtman Nyomda. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. REÚ 1917 696. 5. – 59. – 110. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 23 cm OSZK 1916 693. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. p. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917.3. TLZr 697. 1917.. BMS. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . 22 cm M. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. – 24´17 cm Hiányos példány. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1916). v8° SB-25673. OSZK 694. áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. VKSZ 692. kiadása 1925. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. 1916. SZB2–800. 1916. – 127 p. 1916. (1916). . – eszék. – Szabadka : egyházmegye. 24´17 cm REÚ 123 . (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). SB-511. Pál könyvnyomdájában). évről / Közli Jankó ágostonné. .

SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. [1917]. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. – Pesth. – Budapest : európa ny. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. . Junii 1917. . rész. Szentkláray Jenő l. 14 cm OSZK-K 701.t. felolvasta 1917. – 30. Decembris 1917. – 2. és nyomdai r. Coloczae. franciscus Petrányi censor. Kötet . testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. – 63 p. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. Leopoldus m. – Budapest : MTA. . Colocae. OSZK 702. ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. 6280 Imprimatur. 1 p. annak használata. VKSZ 124 . XXIv. (1917). 1917. OSZK 700. Nr. Imprimatur.. – 5. [2] p . .). – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. die 31. kiadás. – 18 p. M 699. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. Paulus ámon. váll. p. archiepiscopus. Wilhelm Jenő egyleti titkár. és II. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. tag. 1917. – 296 p. die 25. Z1. 3027. 22 cm. – 145. OSZK-K 703. szám) Kiadva a feridun-Alapból. „Pátria” irod. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. Dr. 21 cm SZB2–836.698. április 23-án. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. censor Nr. 11´7 cm Nihil obstat. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. 25 cm Nihil obstat. bővített kiadás. – 31 p. 9.

). . n. 24´17 cm RKEÚ 125 . 1920. die 25. – 80 p. – 16 p. 1919. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. archiepiscopus. 25 cm RKEÚ 705. Coloczae. NR. Zsidó Lexikon 709. – Subotica : A gyászoló család kiadása. . Dec. P. Leopoldus m. – 24 cm CsP-220. . KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. 1917.. SZB2–844 706. – Kalocsa : k. – Pécs : egyházmegye. karácsony hava. Gabriel Jablonkay S. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun.. . n. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső.. 6184. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. PKSZ 1919 707. 1918. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). 1920. Coloczae. 1918.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). censor.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 22´15 cm Nihil obstat. J. – Budapest : k. – Bácsfeketehegy : k. aug. Dec. hó 21-22. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon.1918 704. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása.. jan. – 55 p. – 119 p. n.p. die 30. okt. 1917. esperes. 23´14 cm M 1920 708.

Colocae die 6. ... . – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. zrinyi Ilona u.p. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – 26 p. egyházi hatóság helybenhagyásával. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 24 cm A cím héber nyelven is. 19 cm KAEÚ. rabbi. 23 cm RKEÚ. A. M 715.710. Dr. . BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. – 11 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1920 (Novi Sad : H&P. 1922. – Bácsfeketehegy : Református egyház. augusztus 30-31. . KRISzTUS második eljövetele. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. 11. Gerson József. – 32 p. vicarius archieppiscopalis. SZB 126 . valihora m. Nr. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). 1921. ANDeRLIĆ. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). Imprimatur. . Colocae die 6. 15´11 cm M 1922 713. – 60 p. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. : K. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. Augusti 1922. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). n. 3221. – 18 p. n. NEKBg 1921 711. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. SB-42434. PKSZ. Augusti 1922. 1922. 16 cm Nihil Obstat. . Alexander Kalmár Censor. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. – H. Anderlić vilmos. M 712. – Subotica : [zsidó Hitközség]. Dr. 1921. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. – 15 p. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat.

Martii 1915. M 717. felolvasta a M. 1922. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). – Subotica. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. – [4] p. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 23 cm. v. – 2.] (Subotica : Szent Antal nyomda). 1465.) RKEÚ 718. kiadása 1925-ben. kiadása 1915. 1922. I. die 3. archiepiscopus. kiadása 1928-ban. kiadás. – 55 p. Nr. 23 cm RKEÚ. elias Kuluncsics censor. – 66 p. Coloczae. Tud. – 51 p. kötet . Aprilis 1915. – (Magvető Könyvtára . [é. Imprimatur. tagtól. – Subotica : [k. XvIII. Iv. 15 cm SZB3–1170 722. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.]. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Nihil obstat.p. kiadás. KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. Akadémia 1922. M 719. szám) OSZK 721. 6. – Subotica : [k. évi Karácsony ünnepei előtt. osztálya részére. n. tag emlékezete Szentkláray Jenő l.]. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. . 11 cm I. – 4 p. április 24-én tartott összes ülésén. . . – 10. n. 1922. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. . III. : 15´12 cm. 25 cm SZB3–1218 127 . RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI.716. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. 720. n. die 30. – 32 p. Leopoldus m. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. . kiadása 1932-ben. június 21-22. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. Dusnok. 1922.

1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). – 46 p. 4. J. o.. 11 p. CSávOSSY elemér P. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . Nihil oblast. P. Mathias Marton censor. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. 23´15 cm RKEÚ 727. 1923). NEKBg. – 5 füzet . Gerson József rabbi / Gerson József. szám: A legnagyobb nyomor.. 1923. 1. 5. – 2. – 84 p. Ókanizsa. kiadását nem találtuk. 2. 6. kiadása 1924-ben. 23 cm I-ső sorozat 1. vIII. – 12 p. . 4. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. kiadás. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Csávossy elemér. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). SB-7563. 3. szám: Az élet folyama. 16 p. szám: Az isten fiának arcképe. – Subotica : Kurir kiadó. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. . S. 30. 3-4. – Bačka Topola. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. . SZB 724. 17 cm Benne: A Kath. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. 1923. január 2. Mária Magdolna [A megtérés]. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám .1923 723. CsP-67. . kiadása 1931-ben. szám: A leghatalmasabb szónok. – 8 p. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. CsP-241 725. – 10 p. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. – Husvéti kettős füzet. 18 cm SZB3–302 726. 1923. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. november 20. M 128 . 2. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. – [1924]. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. – Suboticán : K. n. évf. kiadása 1926-ban.

. CsP-212. Musza P. 1923. mart.-vI. . osztályának római kath. 1923.[ór]. kiadást jelölik. die 3. – 47. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. NEKZg. . M. 17 cm fedőlapcím. Nihil obstat. BMS 731.[iedermann] M. 491. Blasius Hirka censor. vállalat kiadása). Maji 1923. Nr 490. SZB3–577 729. 20 cm Nihil obstat. SB-54862.728. 19 cm Nihil obstat. – Subotica : Szent Antal nyomda. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. vállalat mint Szöv. .. BeNeŠ. Blasius Hirka Censor. ugyanúgy mint az eredetin. 18 cm SB-45-663.. Nr. vállalat kiadása. Blasius Hirka censor Nr. SZB3–715 730. Könyvnyomdájában. : ill. Subotica. tanulói részére. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Imprimatur Subotica. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. 1923 Ludovicus Budanović. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. – 152 p. CsP-340. a 10. MAKáR. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. – 15 p. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. 1924. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. – 120 p. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. egyébként a kiadvány némelyikén. [1] p. Imprimatur. Így fordulhatott elő. 1923. osztálya részére. Nagypénteken (A keresztfa alatt). Imprimatur Subotica. CsP-294.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. SZB3–68 129 . 567. die 10. die 10 Mai. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. : ill. M 1924 732. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. – 48 p. 1923. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus.

– Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. évről / Szerkesztette D. . – 132 p. fedőlapcím M 130 .. Censor franciscus Petrányi.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). szeptember 9. – 3. Királysági Református egyházmegye Somborban. – 23 p. 12 cm 1. BUDANOvIĆ. kiadása 1926-ban. – Subotica : Szent Antal nyomda. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. Dévay Lajos lelkész. 5. – [7] p.733. 1924. – 29 p. – 302 p. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. HázASULANDÓK KÖNYve. . – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. ifjúság számára / fáncsy Antal. – B. . Imprimatur Sub. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda).). kiadása 1923-ban. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. – Bačka-Topola : k. 1924 (St. 2. – 62 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. kiadása nem került elő. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. RKEÚ. kiadása 1931-ben. n. . 1924. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével.-Topola : Kiadta az egyháztanács. kiadás. 13´10 cm A ft. . kiadás. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Ludovicus Budanović. 4. – 2. D. CsP-156 737. OSZK 736. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. die 20-a Decembris a 1923. 1924 (B. 22 cm M 735. M 738. DÉvAY Lajos A St. . Kanizsa : Potisje-nyomda).

Nr. 1924. NOv. p. anyagával. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. a. 1924. M. SZB3–683 740. kiadás. BMS. . SB-43896. 1924. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. 12 cm Nihil obstat. 13´10 cm Nihil Obstat. Nr. 30. Blasius Hirka censor. 1924. Suboticae. 32 p. . Apostol M 741. VKSz. 1258[!]). QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. Novembris 1923. s. – 3. myomán írta Quotidián Lajos. [3. mošorini lelkész. Ludovicus Budanović. CsP-337 1925 744. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. . – 36 p. L. .739. 1924. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda./1923. 1924. 19 cm OSZK 743. 5. oszt. kiadása 1917-ben]. Budanović m. oszt. PKSZ 742. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. Ludovicus Budanović Admin. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. kiadás.J. 2419. részére az 1. OSZK. – 48 p. mošorini lelkész. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa.. 2. Suboticae. . Leonardus Hegedűs. – 352 p. . – 55 p. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. Apostolicus Administrator. CsP-100 131 . QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. CsP-239. Suboticae. 1532/924. censor. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. Imprimatur. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. – 7 p. Imprimatur. kiadása 1912-ben. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. Imprimatur. – 6. – Subotica : Szent Antal ny. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). 29. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. die 18. Julii a 1924. franciscus futó censor Nr. Administrator Apostolicus. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. NEKBg.

QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. 11´7. lelkész. . . Suboticán Budanović Apostoli Administrator. . MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. 1925. febr. kiadása 1915-ben. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). SZB3–674 747. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. E.745. Kiadása nem került elő [1922]. SB-43053. – 22 p. 14 cm OSZK. Mészáros Béla. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. VKSz. SZB3–748 749. SB-39796. : ill. 1925. a „Hitélet” főszerkesztője. – 3. rendeletével. – 54. . – [4 nepag] . – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. sz-ból. 1. [1] p.. LACKNeR János A suboticai ágost. 1925). 2. n. sz. M 750. PKZR. evang. 2 lapos aprónyomtatvány. 25. a. : k. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. – 24 p. kiadása 1928ban. Hitv. kiadása 1932-ben. SB-47605 748. M. BPÚ-1434. 4–9. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. aug. 5. CsP-224. 746. OSZK. OSZK. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda).. . bíróságainak és Szomborban 1925. 4. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége.. 1925. vö. – 2. – Subotica : Minerva Ny.5 cm 132 . bővített kiadás. 1925. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. – 47 p. február hó 6-iki 222. n. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. kiadás. . 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1925. templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – h. – 102 p. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. 17 p.

– Subotica : Alfa. M 751. sz. – 22 p. . fedőlapcím. Januarii 1925. 2670. 14 cm SZB3–1169 1926 753. 380/1925./1924. sz. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. Alfonz nyomán. Admin. . Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. elmélkedések. NEKBg 133 . 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. A. : ill . – 44 p. Könyvnyomdája). die 2. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). SB-3884. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. . – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. – 2. SZB3–112 754. M.. p. – 32 p. – Bačka Topola : Kiadta: f. SZB3–113 755. – 158 p. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. kiadás. – 16 p. Ludovicus Budanović m. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. sz. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). ára 2 dinár. a. M 752. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). – Subotica : Alfa. Lajčo Az 1926. Nr. ezer. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa.A ft. . – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. BUDANOvIĆ. sz. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. ájtatosságok. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. SZB3–263 756. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 600/1926. A. BUDANOvIĆ. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. Apostol. fedőlapcím. évi jubileumi nagy búcsú. a. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Suboticae. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). – 15–16. 1925 (Rajčić e. imák és énekek Szent József tiszteletére. – 32 p. Imprimatur.

M 760. NEKZg 761. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). kiadása nem került elő. 3. M. kiadása 1931-ben.985/1926. kiadása 1924-ben. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. sz.757. aug. – Bačka Topola : Kiadta: f. Maj. 2. 1926. A. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. M. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. 1926. lelkész. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. RKEÚ. apost. kiadása 1923-ban. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap.. . Ludovicus Budanović Protonat. esperes plébános. 7. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. Suboticae. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. SB-18633. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. kiadása 1937-ben. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). 6. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. : ill. kiadása nem került elő. 1926 (Subotica : Horváth József). PKSZ. 1008–1926. Admin. . 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. Nr. BPÚ-1433. – 116 p. 1. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. . 6. Nihil obstat. bíróságainak és Debeljačan 1926. Imprimatur. kiadás. Igazgató zatskó Alajos). – 14 p. . Ludovicus Budanović. Imprimatur. M 134 . – 16 + [2] p. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. 5. CsP 758. NEKBg 759. SB-18847. admin. – 4. TLZr. Apost. 16´12 cm No. . plébános. – 121 p. – 270 p. 1926. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. Leonhardus Hegedűs. [1926]. 30 cm CsP-162.

M 764. – Subotica : Szent Antal Nyomda. . Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. Assisi szent ferenc / Kiss M. – velika Kikinda. 10. Zsidó Lexikon 769. Imprimatur. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. 20 cm Nihil obstat. ill. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. elmélkedések. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. – Szubotica : A szerző kiadása. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. A. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. kötet . Minden jog fenntartva. CsP-339 767. XIX. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. T. . vállalat. Nr. [1926]. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . ájtatosságok. franciscus Petrányi censor. tag. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic.762. – 132 p. . 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. STeINeR vilmos emlékbeszédek. osztálya részére. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos.– 14 p. (felolvasta A M. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 62 p. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. 1926. KISS M. 20´14 cm Nihil obstat. 13 cm OSZK-K 766. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. – 64 p. 2808/1926. A. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . . . Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. 1926. imák és énekek Szent József tiszteletére. szám) OSZK 763. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. – 152 p. 1926. – 47 p. 1926. 1926. Nr 490 Blasius Hirka censor. 14 cm M 765. .

T. jun. A. Ludovicus Budanović protonot. Imprimatur. .a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). Dr. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. die 5. admin. Assisi Szent ferenc / Kiss M. [1927]. pr. Suboticae. – 115 p. Provinciarius Generalis. maii 1927. A. m. Antonius fáncsy. leporelló. 921/1925. – 160 p. CsP-370 770. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. BPÚ-113. SB-347. [záRSzáMADáS] „Dr. 1 ill. episcopus Consecratis. RKEÚ.. Kovácsy Sándor. – 79 p. No. NEKBg 772. 23 cm A szöveg német nyelven is. : térkép ill. 14 cm.S. Szabó zoltán. 1927). VKSz 1927 771. censor. Subotica]. – 8 p. franciscus Salis. H. – 16 p. [1926]. évi augusztus hó 1-től 1926. – 2. – Novivrbas : Az S. .H. – Subotica. Imprimatur Datum zagrebiae. 17 cm fedőlapcím. kiadás. KISS M. Nr. – [zágráb] : k. 1927.. 3258. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. szeptember 15. 1925. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. Bernat Singer”. – Subotica : A szerző kiadása.. 17. M 773. S. – 144 p. n. pr.. 20 cm 136 . – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. Gradska Štamparija. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. 1927 (Subotica : e. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. Rajačić [nyomda]). fűzve M 774. op. 4° SB-25443. 1 tábla kép .

SB-44443. a. Nr. NEKZg 778. – 16 p. – 96 p. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. n. franciscus Petrányi censor. 1927. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. 814 sz. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. év május 1-én. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. .nyomda. vagy irgalmasságának olvasója. NEKBg. p. engedelmével. – [8 p.. NEKBg. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. NEKZg 777. kiadása 1928-ban.). . jún. NEKZg. . – 32 p. . fűzve fedőlapcím M. – 2.. – 10 + [1].] (H. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. mint Szövetkezet nyomdájában). 1927 (St. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKBg. kiadás (7. Léderer . BMS. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész.1927 . 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. [é. D. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. NEKZg 779. SB-48604.500–10. 16° 4. SB-39914. 16° 3. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. 520/1927. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. 1927. 10 cm 137 . 1927. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. Imprimatur. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala.Nihil obstat. adott engedélyével. : Léderer-nyomda. a „Hitélet” főszerkesztője. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. PKSZ. Kanjiža : LédererNyomda). 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala.000) 5. – 16 p. SZB3–583 775. CsP-313 780. n. kiadás. vagy irgalmasságának olvasója.] . váll. 14 cm A főtiszt. SB-48605. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod.

– Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. Gen. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). 1927. Ludovicus Budanović Protonot. 1000 példányban. kiadás. M 783. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. . Ludovicus Budanović. Imprimatur. 12´8 cm Nihil Obstat. Nr. 109/1927. Blasius Hirka censor Nr. Bačka. januarii. Protonat Administr. Imprimatur. n. SZB3–21 785.Nihil obstat. Nr. 10 cm OSZK-K 782. 1928. die 11. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. – 79 p. PKSZ. : ill. Suboticae. 2. Imprimatur. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Blasius Hirka censor. 1 t. 10 cm SZB3–1196 1928 784. Apost. 1927. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. alatt. Kanjiža. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). – 131 p. Bačka. mart. Énekeskönyv. die 13. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). . Nihil obstat. : Kiadja a „Hitélet” c. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. 629/1927.) Magvető 138 . áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. . A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. SZB3–1013 781. SHS.. Suboticae. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna.. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. die 19. Apost. a „Hitélet” főszerkesztője. S.S.H. – Kopács : Bibliakör. Asmin. vic. – H. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. p. (febr. Augusti 1928. . Blasius Hirka censor. PKSZ. – 3. M. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. – 72 + [1] p. – 79 p. Takács ferenc. Blasius Rajić. hitbuzgalmi lap. (1927). Suboticae. 1686. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása.

Guttmann Simon főrabbi. Budanović.. – Novi Sad : Druckerei. . : k. . BPÚ-1431. n. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. BMS 788. . 1928. episcopus fűzve M 789. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. PKSZ 787. [1928]. censor.und verlags. Noviszád. episcopus. A. . – 64 p. munkaadók. Igazgató: zatskó Alajos). Imprimatur Lud. Keresztény katolikus káté 3. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. . 14 cm CsP-180. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. – h.786. 1928. Katolikus szülők. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. Budanović. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. SZB3–483 139 . – 148 p.. Cara Dušana 35 sz. No. 23 cm SB-18257.-G. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. SZB3 790. CsP-144. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. titeli plébános. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. vI. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. A magyarnyelvű szentmise 2. – Subotica : Szent Antal nyomda. n. oszt. 216 p. gyermekek. 1 p. – vI. – 263. – 18 p. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. Lelki tükör 5. 1928. 2006/927. alatt rendelhetők meg. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája.

791. . – 47 p. kiad. kiadás (10. (Szent Antal Könyvtára . kiadása 1932-ben. RKEÚ 792. – 32 p. kiadás) 2. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). – 12 p. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. sz. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. – 37 p. kiadása 1915-ben. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). Loyolai szent Ignác vize 3. Skapuláré katekizmus 5. NEKZg 795. 1927. kiadása nem került elő. 1928. kiadás. H. S. SB-39797. királysági reform. – 4. SZB3–749 794.2684. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . 5. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . Nr. die 26. kiadása 1925-ben. 1928. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. . napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. Krisztus urunk sz. M 793. 11 cm Nihil obstat. 6. Imprimatur Suboticae. 2. . – 15 p. 1928. . Adm.000–15. rendeletével. sz. Biztosítsd örök üdvödet 4. 3.) Az egyházmegyei hatóság 1687. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 16 cm 3. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda.000) SB-48606. függelék: Az S. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. a. Blasius Hirka Censor. 23 cm A szöveg német nyelven is. Ludovicus Budanović. – (XvI) p. Kis Szent Teréz imakönyv (4. 1928). a „Hitélet” főszerkesztője. október hó 25. episcopus. 18 cm 1. és 4. – 4. 12 cm. . A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKBg. 5. OSZK. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. k. Apost. nov. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. 1928. vagy irgalmasságának olvasója. egyházmegye Statisztikája 1928. 1927-ben.

SB-45343. Suboticae. . Bačiensis. Takács ferenc.Kanjiža : Léderer-Nyomda. P. vicarius generalis.és kegytárgykereskedése. 1928). . 1929. Szerkeszti Dr. [1928] (St. Szent gyónás és áldozás 2. Aranykulcs az égbe. S. Hitélet” könyv. M. Ludovicus Budanović episcopus. NR. Kikinda : Radak J. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. 1929. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. Imprimatur. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. Az utolsó kenet 4. maji 1927. Nihil Obstat. Okt. die 24. Kilenced Xavéri sz. Apost. – 24 p.) Nihil obstat. – Subotica : Cservik nyomda. Ludovicus Budanović episcopus. – 63 p. 834/1927. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. . NEKZg 799. censor dioec. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. . Suboticae. Adm. Imprimatur. Szűz Mária tisztelete 3. 15´11 cm. apiscopus. vagyis a tökéletes bábat 7. – (Szent Antal Könyvtára . mint szövetkezet [1928]. – 315 p. Bečkerek 1929. Megjelentek a következő füzetek: 1. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. S. Blasius Hirka censor. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. 1262/1929. H. Takács ferencz áldozópap. ferenc tiszteletére 8.) : A „Kath. No. Szent Antal Könyvtára. Subotica die 4. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. Blasius Hirka censor dioecesanus./928. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. die apr.6. 1530/1929.. 3 sz. 141 . – 15 p. 1928. M 797. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. 24. – vel. maji 1929. Imprimatur. Az UTOLSÓ KeNeT. Nr. – Starakanjiža (Bačka. Ludovicus Budanović. 16´10 cm Nihil obstat. vel. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka.

plébános. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. dec. – 8 p. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. prímásoknak. – 47 p . BPÚ-945 804. – 190 p. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. . Krisztushoz hű. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. – 16 p. n. – Subotica : [k. érsekeknek. 1929. OSZK. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. . BUDANOvIĆ. püspököknek. kath. 1929. PKSZ 800. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. 1929. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. 17 cm SZB3–303 802. [1929]. BB-834 803. . budapesti-kamaraerdői lelkész. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr.Hirdetés. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda.].k. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. – [4] p.. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). 12 cm 142 . SZB3–124 801. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. 31.-T. 22´15 cm Kelt Rómában. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. engedélyével. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József.

– Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. apost. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. Suboticae. Hirka censor Subotica. sz. – 8 p. Martii 1929. SZB3–252 809. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. Imprimatur. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. . – 31 p. . egyházi hatóság 3528/1929. Hitélet” könyvkereskedése. plébános. Subotica. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. 13 cm Nihil obstat. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). . Imprimatur. engedélyével. 12 cm 1375/1930. Martii 1930. – 78 p. M 1930 808. egyházhatósági engedéllyel. – 4 p. . eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 16 cm CsP-300 806. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. – Szubotica : Szent Antal nyomda. Nr. engedélyével. 1930 (B. a „Hitélet” főszerkesztője. kiadása 1931-ben. k. Budanović eppus. jóváhagyásával. febr. sz. B. die 11. L. 3. 143 . 910. Martii 1929. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). 11´8 cm 681-1930 sz. párizsi. . CsP-374 807. Nihil obstat. p. Blasius Hirka censor.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. 12´9. Suboticae.] M 805. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. Kétoldalas szöveg. 1930 (Subotica : J. 2. Nihil obstat. sz. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. 1924.fedőlapcím A bácskai ft. M. die 19. Imprimatur. adm. die 10. CsP-106. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. die 14. Subotica. Horváth nyomdája). die 18. fedőlap nélkül. Ludovicus Budanović m. kiadása nem került elő. a. [Az 1925-ös. – Mosorin : A szerző kiadása. 1929. CsP-316. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. episcopus. – 8 p. Martii 1930. Blasius Hirka censor dioecesanus.

OSZK. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. Ap. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr.). d. 23 cm RKEÚ 812. 1930. B. november hó 14. Hampel ede segédlelkész . 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. kiadás. MISSIÓS emlék. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. – Subotica : k. N. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. NEKZg. Hitélet” kiadása és tulajdona. Antonius fáncsy censor. 109. jan. 16 cm Imprimatur. Mayor József. – 20 p. dr. 1929. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Ludovicus Budanović. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. . episcopus. 15´10 cm Minden jog fenntartva. . – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. velika Kikinda RKEÚ 813. 14. Hitélet” könyvkereskedésében. – [feketics] : Magvető. SZB3–801 814. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – 1. Horváth). CsP-320. Ad. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. – 64 p.– 224 p. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. jan. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. . NEKBg. PKSZ. Stara Kanjiža. PKSz. 1930). Subotica. XvII p. NEKBg. Mošorin (Jugoslavija). 1930.. 1930 (Subotica : J. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. Suboticae. [1930] (Subotica : Minerva d. HAMPeL ede.A „Kath. die 18. 1930. – 30. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). Megrendelhető a „Kath. Komlós Márton nyomása). – [4] p. n. SB-18538 810. Nihil obstat. . Budanović Lajčo. Topola. 11 octobris a. : ill. SZB3–1023 144 . SB-18545 811. Imprimatur. . administrator apostolicus Bačiensis. 1930.

magyarul és németül. képek. . censor. Megjelent a Službene Novine 1930. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Nr. – 88 p. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. plébános. Nihil obstat. vö. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. okt. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. Keck János Zsigmond 818. administrator apostolicus. [1930] (Novi vrbasz : H. ápr. – 23 p. . a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. Septembris 1930. Kapható: Róm. – 4. Utánnyomás tilos. Bl. Ludovicus Budanović episcopus. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). Suboticae. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. 17´10 cm M 819. kiadás. . M 816. . 2853. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. 1930. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931.és kegytárgykereskedése. 15´12 cm 145 . könyvnyomdája. A szerző engedélyével lefordította: Dr. évre. Imprimatur. Subotica. Hirka. a „Kath. Pleesz). 17 cm egyházi jóváhagyással. 1930.815. Imprimatur. episcopus. Budanović. Nr. 5. – Bezdán : Győrfi I. die 29. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. : ill. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. Odo Staudinger. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. 12´9 cm Nihil obstat. kat. – 27 p. 2027/1930. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. – 127 p. RKEÚ. 23 cm Szerbül. 1930. A kegyhely története. Háromnyelvű kiadvány. – 64 p. Blazius Hirka censor. M 817. . 28-i számában. Resch Ignác plébános.

kiadása nem került elő. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. kiadása 1937-ben. die 4. és 6. Gerson Jónásné szül. 1930. censor ad hoc. Z2. 7. hálás fiúi kegyelettel. 11 cm Nihil obstat. M 146 . . 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). főrabbi / Gerson József. kiadása 1924-ben. – 408 p. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Leonhardus Hegedűs Nr. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). 23 cm RKEÚ. Nr. 5. Imprimatur. 1930. 1. SZB3–304 822.Nihil obstat. A „Kath. G. kiadása 1926-ban. Ludovicus Budanović episcopus. Hitélet” kiadása és tulajdona. 2. 17 cm Édesanyám. J. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. – 5. fedőlapcím PKSZ 1931 820. XvII . Stephanus Kovács vicarius Generalis. kiadása nem került elő. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Dr. november hó 20. n. 3. kiadás. kiadása 1923-ban. 4. 1074/1930. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. 1281/1931 Imprimatur. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. vel. Bečkerek. november hó 13. SZB3–265 821.]. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. : ill. plébános. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. – 44 p. XvII . [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. – 48 p. aug. 1931. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. – Losonc : [k. .). franciscus Brunet. 23 cm RKEÚ 823.. 1931. M. – 10 p..-Moravicán.

ekkor írta az előszót. kiad. kiadás. Blasius Hirka censor. 11´7. Suboticae. die 14 aug. 2662. PKSZ 826. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Nr 2662. RÖvID. . a „Hitélet” főszerkesztője. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. . HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. Julii 1931. Blasius Hirka censor. 1931 (Subotica : Globus nyomda). 11´8 cm Nihil obstat. . Nihil obstat. a „Hitélet” szerkesztője. die 9. – Subotica : „Globus”. – 48 p. 1931. – Mošorin : a szerző kiadása. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Ludovicus Budanović episcopus. .000– 20. [1931] (Senta : Unio). első kiadása 1927-ben. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. 1. SZB3–1017 827.824. 11´7 cm Nihil obstat. Subotica die 9. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. episc. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. Imprimatur. die 8 Julii 1931. 1931 (Subotica : Globus nyomda).5 cm 147 . A többi kiadás nem ismert. bőv. . Apost. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. Ludovicus Budanović episc. 2. Megrendelési cím: Hitélet. julii 1931. – 6. bővített kiadás (15. SZB3–485 825. – 3. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. – 31 p. SZB3–1016 828. Nr. Suboticae. kiadása nem került elő fűzve M. A szerző kiadása és tulajdona. Bačiensis. Jugoslavija. – 6. – 32 p. A szerző kiadása és tulajdona. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). Imprimatur Ludovicus Budanović. Imprimatur. kiadása 1929. 1931. CsP-369. – 32 p. – 48 p. Suboticae. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor.000). Adm.

]. fűzve SB-44712. 1932. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. – Subotica : A Hírnök kiadása. 32. die 26. p. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). NEKZg. Bečkerek. Imprimatur! vel. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. . : k. terjedelemben. Stephanus Kovács vicarius Generalis. 419/1931. vicarius Generalis. egyházi Hatóság engedélyével. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. zsigmond vigasztaló énekek. p. Imprimatur! vel. kiadása 1928-ban. kiadása nem került elő. 1931. KeCK J. 16 cm M. Stara Kanjižan. Bečkerek. SZB3–699 833. . n. M 148 . NEKZg. szerkesztő. martii 1931. a.Nr. 16° Nincs feltüntetve a szerző. 3. Nihil obstat. die 12. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. PKZR 1932 830. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). készült Bartusz András nyomdájában. Ismereteink szerint Mészáros Béla. 2. n. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. plébános. Stephanus Kovács m. Magvető. – 5. – 63 p. 13 000 pld. – [4] p. febr. – [Szabadka : k. M 829. 181/1931. é. 1933. NEKBg. – 63 p. kiadás. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA.. A szuboticai ft. Nr. SZB3–75 831. . SB-3716. [1932] (Subotica : Globus). kiadása 1925-ben. – h. fűzve Ua. 1. – feketics. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. CsP-38. Carolus Gutjahr censor ad hoc. A ft. A „Kath. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 4. n. kiadása 1915-ben.

1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. Háromnyelvű kiadvány. n. 1933. július hó 11. ORDO eXeQUIARUM. február hó 8. 1933 (Subotica : ny. vö. n. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 4 p. Pleesz). PKSZ 1933 836. martii a. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. . . – 68. horvát és magyar nyelven. – Subotica : k. Nr. Suboticae 1. – 12 p. M 149 . 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. Globus. 23 cm RKEÚ. . – 69 p. – 31 p. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Xv p. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. 1930. 1933. 1933). Nihil Obstat. H. Alpha Subotica. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. 1933. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. 945 Imprimatur.. – Subotica : zsidó hitközség. M 835. magyar és német nyelven. Antonius vojnić Tunić censor. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában.). – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. RKEU 837. Jussu ordinarii Bačiensis editus. – 52 + 52 p. 23 cm Szerb. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. SZB3–424 838. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. szám alatt. . [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. . június 8-i számában jelent meg.834. .. 23´15 cm RKEÚ. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. 1932. M 839. 1932 (Subotica : Minerva). A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény.

WáTz Oszkár Szent vendel novena. vö. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. 1933. – Subotica : Központi Oltáregyesület. 1933. . dec. Imprimatur. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). die 14. 11´7 cm M 841. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. 14 cm A szerző sajátja. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. vicarius generalis. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. 1965/1933. – 61 p. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. – 65 p. censor. . M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. plébános. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. SZB 843. Bečkerek. Könyvnyomda. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). kiadás. – Stara Kanjiža : Kath. – 23 p. Hitélet” Könyvkereskedés. számú engedélyével. 14 cm OSZK 845. – 31 p. – 46 p. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. No. Kasza Lajos. Hitélet kiadása. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . vel. [1933] (Subotica : Globus)... – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. . 12 cm SZB 844. – 43 p. 15 cm Nihil obstat. 1933. . Kovács István. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. PKSZ 150 .840. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).: Wátz Oszkár 842. . – Novi Sad : Pilišer i komp. – 3. – Subotica : Központi Oltáregyesület. 1934-ben is megjelent.

[MáSODIK] II. Hitélet” könyvkereskedésében St. vicarius generalis. a „Kath. 1934. Kovács István. septembris 1934 P. dec. . 15 cm Nihil obstat. Adm. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Provincialis. censor. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). . 3726 Imprimatur Suboticae. Körlevél : az országos egyház. – 64 p. Kasza Lajos. Nr. 17. – 71 p. – [2] p. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos.és kegytárgykereskedés [Štamp. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. okt. – Szubotica : ferencrendi kolostor. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. plébános. vel.1934 846. . búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. Nr. Megrendelhető: „Kath. Hitélet” szerkesztője. Ludovicus Budanović epp. 15´10 cm Nihil obstat P. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. 1934. Apollinaris Braničković Censor. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . SZB3–43 847. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. Bečkerek. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. No. Lederer Mano]. 1934. die 26. 34´21 cm M 849. Ap. 1965/1933. 1040 Imprimatur zagreb. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Augustinus Šlibar Min. SB-3715. Imprimatur. die 14. – 135 p. NEKZg 848. 1933. M. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága.

– 96 p. vel. Imprimatur! Suboticae. – Subotica : Tena kiadása. 1935 Budanović episcopus. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. . Jegyesek könyve. n. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. Egyház történelem. – 36 p. Hitélet” könyvker. . 1935 (Subotica : Globus). számú jóváhagyásával. Bečkerek. 1934. dec.. . 11´8 cm fűzve M 854. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. . censor. – feketics : „Magvető” kiadása. SZB3–366 853. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. 20 cm Nihil obstat. Stephanus Kovács vicarius generalis. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. kiadása és tulajdona. – 51 p. 13´9 cm Nihil obstat. – Petrovgrad : K. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. Lederer). Lélek ajánlás. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. CsP-111. Hitélet” könyvkereskedésben. franciscus Petrányi censor. Nr. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . 1935. . –32 p. die 30. Megrendelhető a „Kath. RK. KIS Sz. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. Imprimatur. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). 1935 (Subotica : Globus nyomda). A szerző kiadása és tulajdona. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. Hitünk titka.„Kath. 4647/1935. Carolus Gutjahr. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. No 1186/1934. – 28+40 p. A „Kath. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. – 7 p. Hitélet” könyvkereskedés. SZB3-579 855. die 19. junii. Halottak zsolozsmája. Betlehemi út. Imakönyv.

NEKZg. : k. SZB3–685 860. . püspök..k. – 32 p. – 26 p. – Bajmok : k. 15 cm 153 . engedélyével. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. n. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). Administr. Imprimatur. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. . 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. plébános. sz. – H. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). Suboticae. SZB3–635 859. – Novi Sad : A szerző kiadása. . Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. die 5. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). – 2. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. számú engedélyével. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. SZB3–618 858. – 64 p. M.. n. . . Hitélet” Könyvkereskedés. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. – Stara Kanjiža : A „Kath. a „Hitélet” szerkesztője. CsP-213 857. Dunavska banovina. – 64 p. M . 951/1935. Ludovicus Budanović episcopus. 11 cm Nr. KIS IMAKÖNYv. – 63 p. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. kiadás. 1935. n. SB-7936. Apost.856. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. – 25 p. Jugoslavia M 861. CsP-240. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. Címlap nélkül. Mart. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). imádságos és énekes könyvéből. . fűzve PKSZ. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”).

– 176 p. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 994/1935. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. A „Kath. Hitélet” könyvkereskedésében. . 1936. plébános. számú engedélyével. Nr. P. [1936] (Subotica : Globus). .. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. Junii. IMPRIMATUR. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. Megrendelhető a „Kath. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. Junii. – Subotica : Tena kiadása. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). 1936. Stara Kanjiža. . Lajčo Imakönyv : nagybőjti. 944/1935. 14 cm Nihil obstat. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. – Budapest : Korda R. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 1935. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. – 32 p. húsvéti. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. Megrendelhető a „Kath. – 15 p. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. SZB3–129 865. . die 14. die 21. Hitélet” könyvkereskedésben. Stephanus Kovács vicarius Generatis. A „Kath. 1935. Csávossy elemér. Nr. censor. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Stara Kanjiža. Stephanus Kovács vicarius Generalis. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P.T. – 56 p. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. Hitélet” Könyvkereskedés. fénykép) M 154 . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Petrovgrad. BUDANOvIĆ. Révész Imre. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. Carolus Gutjahr censor.” RKEÚ 864. Imprimatur! Petrovgrad. Carolus Gutjahr.Nihil obstat.

számú engedélyével. Stephanus Kovács vicarius Generalis. adm. Stara-Kanjiža. bővített kiadás. Imprimatur. . . 1936. IMAKÖNYv : nagyböjti. . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Petrovgrad. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Jan. maja 1936. Hitélet” könyvkereskedés. m. CsP-88. 1936. A „Kath. – 124. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. Megrendelhető a „Kath. Petrovgrad. 1936 (Subotica : „Globus”). SB-20361. Utánnyomás kivonatosan is tilos. Suboticae. – 2. Carolus Gutjahr censor. – St. i Drugovi). Dinka P. [1936] (Subotica. 939/1936. Nr. Stephanus Kovács m. Hitélet” könyvkereskedés. húsvéti.p. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. BMSk. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. pünkösdi imák és énekek. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. A „Kath. Kanjižán M 869. 3925/1936. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. die 29. 15 cm Nihil obstat. CsP-175. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. – 64 p.866. episcopus. NEKBg 868. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. PKSZ 870. Petrányi franciscus. ájtatosságok. die 5. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. plébános. 23 cm OSZK. Nr.). cens. Ludovicus Budanović. HB 155 . WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. Carolus Gutjahr censor. kiadása 1926-ban Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. – Szubotica : „Tena” kiadása. 14´10 cm 1.dioec. . elmélkedések. vicarius Generalis. – 40 p. Imprimatur. . Hitélet” könyvkereskedésben St. apostolicus. – 32 p. – 240 p.p. [4] p. M. : ill. Sept. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. 230/1936. SZB3–203 867. Imprimatur. Nr. Globus ny. die 29. Minden jog fenntartva.

1937 (v. – 16 p. Az első osztály anyagával. franciscus Petrányi censor. Imprimatur. p. Petrovgrad. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. censor dioecesanus. Imprimatur. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. évre szóló kiadvány hátlapján. . NEKZg. vicarius generalis. n.1937 871. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. 999. 23 cm RKEÚ 874. – 380 p. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. árvaházi Naptárban 1938. Hirdetés a Reform. . Ludovicus Budanović episcopus. Oblasti u Subotici br. Suboticae. 3005/937. augusztus 14-16. Oblast. CsP-11. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. 14 cm Nr. NEKBg. – 16 p. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. 4215.. Octobris anno 1937. n. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). – 276. : K. die 6. Nr. Admin. Harambašićeva ulica 7. Apost. 1937. SB-1240. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. XI. M 876. die 5 Aug. Megrendelhető: Tena Subotica Iv. Nihil obstat. SZB3–31 872. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. 1937. – 47 p. OSZK. . : ill. 1937. – 48 p. .. 20´14 cm 156 . – [Szabadka] : Izdaje Duh. Joannes Simsik. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. M 873. – vel. Stephanus Kovács. venite. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. [1937]. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). – feketics : Magvető. 13´10 cm Nihil obstat. . előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). – H. 13 cm [egyh.

– Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. Imprimatur. Nr. Imprimatur: Đakovo. – Subotica : Duhovna oblast. – 60 p. Josip Sokol. [1937]. 5400. dne 3. Br. : ill. Lud. Imprimatur. . M 881. – 16 p. generalni vikar. : Jelašić Pavle nyomdája). n. episcopus. 1938. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. [1937] (Subotica : Grafika). RKEÚ 1938 879. 487-1938. – 132 p. BeNeŠ. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. n. r. ep. Msgr. 15´10 cm RKEÚ 878. NEKBg. n. Ludovicus Budanović. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. BPÚ-548 877. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. évre. SB-3795. BMS. . 1937. Subotica die 15 novembris 1938. . . – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – 47 p. . Budanović. SZB 880. die 31.Nihil obstat eugenius varbai. godine. 16´10 cm A Dr. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. horvátul és németül. Suboticae. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. v. Kohlbrügge Nagypéntekre c. – 75 p.). : k. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. Nihil obstat franciscus Berton censor. 21268/1938. Megjelent ua. M 157 . 1938 (h. censor. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. v. [1938] (h. cenzor. 23 cm RKEÚ. aug. r. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. svibnja 1938. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. Ilija Anaković. Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš].

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

CSPL 920. BIBLIAI TANULMáNYOK. sz.. sz. SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára. 1954 (Subotica : Gradska štamparija).. 3. 2. GSCHWANDTNeR. 1953. fűzve M... CSPL 919. n. 29 1953 1. 1000 pld. 31 1955 1. – vršac : evanđelje u svaku kuću. – Újvidék : Testvériség-egység. CSPL 1954 921. Sv. . – 34 p.. 2. sz. 3.). 2. kötetéhez ([12] p.. CSPL 923. sz. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. / Hermann Gschwandtner. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . 34 1958 1. 3. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. 2. köt. sz.). 33 1957 1.. Sv. – 48 p. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. 1955 (Ny.. 2. RIBAR. 32 1956 1. BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26.Sv.. 4. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 4. CSPL 1955 924. : ill. 1954. 1... 4. 1954. 4. – 37 p. 12 cm 2000 pld. ...) fűzve 268:282 CSPL 164 .. Hermann Élet Krisztussal. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 922... – 144 p. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. 30 1954 1. Sv. 3. 3. 2. Sv. + rendkívüli kiadás Sv. 1953. – 294 p. füzet I.

– H. n. 1955. 1955. jan. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955. kötetéhez ([12] p. Hermann Élet Krisztussal.) CSPL 927. (1–12. : ill. .) 1957. köt. 17 cm 5000 pld. (1–4. – 24 p. 2. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c.. HázI áHÍTAT. füzet II. ápr. 1956. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. 1955.) fűzve 268:282 CSPL 926. jan. CSPL 931. / Hermann Gschwandtner.. CSPL 929. (1–12. máj. jan.–dec. (4–12. . IMAfÜzeT. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. BIBLIAI TANULMáNYOK. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.. – feketics : Református egyház.. 1956.–dec. jan. CSPL 1956 930. 1955.) 1956.–dec. n. 1955 (Ny. – 242 + 12 p. .–ápr.–dec. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 304 p.–dec. CSPL 165 . – vršac : evanđelje u svaku kuću. (1–12.). GSCHWANDTNeR.925. – 33 p. : k. . 5–12. n.) 1959. – 35 p. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház.) 1958. 20 cm 200 pld. 1955. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra.

IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . CSPL 1958 937. 1957 (Gradska štamparija). BIBLIAI TANULMáNYOK. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. Anton : fordította Sabo Stevan.932. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. – 36 p. – 16 p. 20 cm 15 000 pld. k. LOReNCIN. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. . GOLUBIĆ. 1957. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . – 16 p. . 1956. CSPL 934. – Subotica : a szerző kiadása. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . CSPL 1957 933. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. 20 cm. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. – 66 p. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. – 36 p. . CSPL 166 . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. fordította Sabo Stevan. papság kiadása. CSPL 936. 1958. 1958. 1957. CSPL 938. – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. 20 cm 10 000 pld. CSPL 935. – 56 p. 1957. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház.

– Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 943. CSPL 945. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 1959 942. – p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. + XvI tábla . 20 cm 17 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. [1959] (Sombor : Prosveta). IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. „Életforrás”. CSPL 1960 946. – Subotica : Duhovna oblast. 14 cm 50 000 pld. – 16 p. . 1959. imaés énekeskönyv. – 37 p. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. . A SzeNTLÉLeK Isten. 20 cm 17 000 pld. 1960 (Subotica : Panonija). HITÉLeT : katolikus imakönyv. – 432 p. 1958. : ill. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. – 53 p. . – Subotica : Bačka duhovna oblast. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. . CSPL 940. : ill. 1959. 1958 (Beograd : Minerva). – 122 p. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel.939. 14 cm 30 000 pld. – 54 p. CSPL 941. – 59 p. . CSPL 167 . – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. – Subotica : A bácskai katolikus papság. . 1959. 20 cm CSPL 944. 1958.

14 cm 30 000 pld. CSPL 953. 1961. 1961. ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe.947. 20 cm 200 pld. – 136 p. – 36 p. : ill. 1961. 1960. szerk. 20 cm 200 pld. 20 cm 10 000 pld. CSPL 950. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. CSPL 1961 949. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. 20 cm 10 000 pld. 1960. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 94 p. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. Póth Lajos. – 432 p. – 220 p. . + XvI tábla . – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. HITÉLeT : katolikus imakönyv. WITHe. WITHe. CSPL 168 . – 42 p. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. GOLUBIĆ. 1961. fordította Szalma Sándor. fordította ács Margit. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . – 199 p. 1961. NIKOLICY. : ill. . HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. CSPL 952. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. . CSPL 948. .

– 93 p. NAGYHeTI szertartások. : ill. 20 cm 15 000 pld. – Subotica : Bácskai katolikus papság. . – 56 p. : ill. – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. – 32 p. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 1962. KRISzTUS a teljes írásban. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 38 p. . . CSPL 960. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. : ill.1962 954. – Subotica : Bácskai katolikus papság. fűzve CSPL 1963 958. . 20 cm 15 000 pld. Temerin. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. – 48 p. . : ill. 20 cm 19 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Bácskai katolikus papság. CSPL 956. CSPL 957. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1963. 1963. 19 cm CSPL 169 . IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 959. – 49 p. 20 cm 19 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1962. Maršala Tita 348 10 000 pld. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). CSPL 955. . – Temerin : Župni ured. 19 cm CSPL 961. 14 cm. . 1962. A KISPRÓfÉTáK. 1963. – 36 p. 1963. – 101 p.

– Subotica : Bačka duhovna oblast. . – 63 p. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. fűzve CSPL 170 .: 1965. : 1966. 1965–1966. : ill. 15 000 pld. – 38 p. 15 000 pld. CSPL 965–968. 17 cm 10 000 pld. I. 12 cm Nihil obstat. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. Paulus Bešlić cenzor. 1965. 1965. 20 cm 13 000 pld. – 161–240 p. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. . 1965. 20 cm 13 000 pld. župni ured svetog Križa. 163&65. – 36 p. 1964. 1964. – Subotica : Rk. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. vI. . + 12 tábla : ill. ap. . : 1965. – 456 p. : ill. CSPL 970.adm. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. 17 cm 1000 pld. – Subotica : temerini plébániahivatal. – 369–494 p.1964 962. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. – 80 p. CSPL 1965 964. – 81–160 p. – 14 cm III. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 22. v. CSPL 963. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. 1965 (Subotica : Panonija). Iv. : 1965. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. – 104 p. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. odgovara Huzsvár László župnik. CSPL 969. . Apostolica Bačiensis Administratura Nr. Suboticae.

– 344 p. . . + 8 tábla : ill. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – Subotica : Bačka duhovna oblast. : ill. 494 p. 21 cm 1. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. kötet : 1966. – 104 p. – 1967. 1966. 1965. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.971. Isten szíve. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. – 96 p.) Vászonkötés CSPL 976. . SzeRTARTáSKÖNYv : I. Oltártitok. Isten könnye. Isten vendégsége. – 135 p. CSPL 973. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : K. 1965.. 1965. 17 cm 1000 pld. Az ősegyház élete. . – 2 kötet . : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. CSPL 972. CSPL 1966 974. 17 cm 5000 pld. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). – 199 p. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. A KeReSzTÉNY életmód. 1966. CSPL 171 . Az APOSTOLOK cselekedetei. . – XII. (III–v. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. 1966–67 (Subotica : Pannónia). CSPL 975. 17 cm 10 000 pld. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. korm. Szentháromság. . – 120 p. – 116 p. 17 cm 1000 pld. 2. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. 17 cm 1000 pld. n.

1967. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. 17 cm 1200 pld. CSPL 980. v.978. mint istentől megbízott irányítónak örömei. CSP 984. . – 383 p. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. 1966. . PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. 1966. . . : ill. fűzve CSP 981. 6000 pld. : ill. . CSPL 979. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). vINOWSKA. Subotica. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – [Sombor : Prosveta]. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. . O. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. dijecezanski cenzor. A KeReSzTÉNYeK. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. – [1967]. 1966. – 34 p. 1966. B. 21 cm Nihil obstat. – 99 p. Az ÍGÉReT népe. 21 cm 3000 pld. Imprimatur die 23. D. – 100 p. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. biskup. . 17 cm 600 pld. CSP 982. 17 cm 600 pld. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. franjo vujković. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. – 60 p. 1966. – 104 p. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. – 110 p. 29 cm 600 pld. CSP 172 . fűzve CSP 1967 983.

fordította Szalma Sándor. 20 cm 15 000 pld. CSPL 1968 988.és énekfüzet. . CSPL 173 .) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. 17 cm. 1968. – 58 p. : színes ill. . . – 128 p. 20 cm 15 000 pld. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. CSPL 990. – 40 p. 1967. 2.985. – 117 p. CSPL 987. 1968 (Sombor : Prosveta). eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. – 47 p. fordította M[olnár] A[ntal]. 20 cm 1500 pld. 1967. : ill. – 64 p. TOWeR. : ill. – 63 p. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – vrbas : Rimokatolički župni ured. CSPL 986. . Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. 17 cm. – (A Hitélet kiskönyvtára . – vrbas : Rimokatolički župni ured. : ill. . – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. 1967. – (A Hitélet kiskönyvtára . – vrbas : Rimokatolički župni ured. PeReIRA. . . HISzeK : ima. : ill. 12 cm 15 000 pld. CSPL 989. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). – Subotica : Župni ured svetog Križa.) 3000 pld. GOLUBIĆ. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1. CSPL 991. LOReNCIN. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. 1968 (Subotica : Panonija). : ill. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.

„A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. . 17 cm 1000 pld. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. 1968 (Sombor : Prosveta). 1968. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. Matoš). 17 cm 1000 pld. : kották . 1968. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1968 (Subotica : Panonija). – Subotica : Župni ured svetog Križa. 20 cm 15 000 pld. 1968. CSPL 997. – 116 p. – 79 p. . . . – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). G. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. CSPL 995. 20 cm 15 000 pld. CSPL 996. CSPL 999. CSPL 993. . 16 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. CSPL 998. – 103 p. – 32 p. – [27] p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 28 cm 3530 pld. CSPL 994. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – zagreb : Biskupske konferencije. – 31 p. JAKAB apostol levele. A hit és Isten ígéretei. : ill. – 32 p. : ill. : ill. 21 cm 8000 pld. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – 142 p.992. . KáNON MISe = Canon missae. CSPL 174 .

20 cm 1200 pld. : ill. 1968. [1968] (zagreb : vjesnik). HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). : ill. kiadó varbai Jenő. 1969 (Subotica : Panonija). INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. ianuraii 1969]. – Subotica : Biskupski ordinarijat. 20 cm 1200 pld. BOGOMIROvIĆ. 20 cm CSPL 1969 1002. A te otthonod – boldog otthon! / M. . CSPL 1003. 1969 (Sombor : Prosveta). CSPL 1001. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. – 8 p. CSPL 1005. CSPL 175 . . 29 cm 1500 pld. – 18 p. – 16 p. – [30] p. 20 cm 500 pld. M. Bogomirović. CSPL 1004. + [2] . CSPL 1006. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 1000 pld. WITHe. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. . 1969 (Sombor : Prosveta). – 179 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. GOLUBIĆ. . – 8 p. GOLUBIĆ. : ill. – Szabadka : fel. : ill. . – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – 83 p. 20 cm 1000 pld.1000. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). . vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok.

Az IGAzSáG. fejezet]. . mely örök élethez vezet : [8–13. G. G. CSPL 1009. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ.1007. CSPL 1012. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1008. CSPL 176 . – 69 p. – 73–137 p. . – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. 16 cm 5000 pld. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. : ill. 20 cm 1200 pld. CSPL 1013. 16 cm 5000 pld. . – 72 p. fordította Bartócz Ilona . . [1969] (Samobor : A. . – 2 + 139–216 p. 20 cm 400 pld. . René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . vOILLAUMe. 1969 (Samobor : A. Az IGAzSáG. 16 cm 5000 pld. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. 1969 (Sombor : Prosveta). 1969. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. – 100 p. [Bevezető Mátyás zvekanović]. Az IGAzSáG. mely örök élethez vezet. + 2 tábla . 1969 (Újvidék : forum). fejezet. G. Matoš). Az IGAzSáG. fejezet]. 17 cm 30 000 pld. : ill. CSPL 1011. mely örök élethez vezet : 1–7. – Subotica : Biskupski ordinarijat. Matoš). mely örök élethez vezet : [14–22. – 216 p. 1969 (Subotica : Panonija). : ill. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. 1969 (Samobor : A. – 397 p. CSPL 1010. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. Matoš).

: ill. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. typ.). . 12 cm 500 pld. – 32 p. – Osijek : Kapucinski samostan. 1970 (zagreb : vjesnik). 1970 – 96 p. vALDIPORRO. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. – 55 p. Keresztény Adventista egyház]. : ill. 17 cm 5000 pld. 20 cm CSPL 1018. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. fordította Szabó István. CSPL 177 . CSPL 1016. CSPL 1015. . : ill. – 92 p. – 70 p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. [1970] (Becse : Proleter). CSPL 1971 1019. 1970 (Subotica : Panonija). – Subotica : Župni ured svetog Križa.1970 1014. . – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. . LÉLeKáPOLáS. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1971 (Subotica : Panonoja). : ill. – A harmadik magyar nyelvű kiadás. – 22 p. SLANKAMeNAC. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . – 28 p. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1020. 16 cm 6000 pld. . 1971 (s. . 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). Az eGYHáz és a világban való szerepe. 20 cm 10 000 pld. 17 cm 5000 pld.

A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. – 70 p.]. 1972. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. . CSPL 1023. . CSPL 1022. – 520 p. – vrbas : Rimokatolički župni ured. : ill. – 32 p. CSPL 1027. a zarándok / Wilhelm Müller . eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. 26 cm 178 . [1972. átdolgozott kiadás. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. – 78 p. CSPL 1024. – 704 p. s. . 14 cm 10 000 pld.). – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. .] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. MÜLLeR. 17 cm 1500 pld. + 14 p. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. CSPL 1028. – 112 p. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. 1969. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. 17 cm 1500 pld. – második. IGAzI ISTeNTISzTeLeT.1021. CSPL 1025. – 88 + [3] p. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. 1971. 1971]. P. . fordította Biberauer Richard . . : ill. . ed. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. [1971] (zrenjanin : Budućnost). . 17 cm 500 pld. 1972 (Sombor : Prosveta)]. Wilhelm Sundar Sing. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). 16 cm 5000 pld. typ. – 59 p. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. – Újvidék : [s. 17 cm 200 pld. CSPL 1972 1026. 17 cm 1100 pld. 1971 (Szabadka : Pannónia). 1971 (Sombor : Prosveta)]. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára.

1600 pld. . CSPL 179 . . [Borító. – 240 p. : ill. Krause Joseph és dr. – 2. 20 cm 8000 pld. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – 64 p. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. – (Jézus élete) 2000 pld. CSPL 1032. – Beograd : Preporod. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. CSPL 1029. : felelős kiadó Békássy zoltán . – K. 1972 (Szabadka : Pannónia). 17 cm 1100 pld. javított kiadás. fűzve CSPL 1030. Király ferenctől. kiadás. WITHe. 17 cm. 20 cm. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. . CSPL 1033. 17 cm 5000 pld.és kötésterv Borislav Topuzović]. ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . 1972 (Sombor : Prosveta). Az amerikai kiadást e. – Subotica : Župni ured svetog Križa. A szerző rövid életrajza dr. . LeLOTTe. – 40 + 344 p. + 10 tábla : ill. – 116 p.. 21 cm 5000 pld. – 58 + [3] p. – [vII. 1972 (Sombor : Prosveta)]. n. 1972 (Subotica : Panonija). . Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. – 79 p. 1972 (Újvidék : forum). 4. Pacsik]. CSPL 1034. – (A Hitélet Kiskönyvtára .) 5000 pld. fordította Szalma Sándor . imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . CSPL 1031. : ill. + [3] .

A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. 22. 1972. – 32 p. . + [2] . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. + függelék . 1973/1. 17 cm. HISzeK : ima.. – Subotica : Biskupski ordinarijat. 20 cm 15 000 pld. – 100 p. – 173–180 p. . CSPL 1041. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 1973 (Újvidék : forum). – 165–172 p.1035. lecke) 6000 pld. – 248 p. – 78 p. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. + 3 tábla színes képekkel . CSPL 1973 1036. lecke) 6000 pld. Iv. fordította Henne József és Kennedy Margit. 21 cm. 16 cm. 1973 (Sombor : Prosveta).és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. : ill. 12 cm 15 000 pld. fordította: Szabados Mária]. [1973] (zagreb : vjesnik). ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. – 3. eljövök hamar”. . CSPL 1039. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . – („Ímé. bővített kiadás. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. CSPL 180 . WITHe. – (Bibliai levelező iskola .) 2000 pld. + függelék . szerk.) 1100 pld. szerk. + [4] p. 1973 (Subotica : Panonija). Bibliai Tanulmányok . Milan Šušljić . 21. 21 cm. – 273 p. (Sombor : Prosveta). CSPL 1037. CSPL 1038. Bibliai Tanulmányok . KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. [1973] (zagreb : vjesnik). 21 cm 1000 pld. 1973 (Újvidék : forum). eljövök hamar”. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. : ill. – („Ímé. CSPL 1040. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. – 1973. – (Bibliai levelező iskola . Szalma Sándor. – Beograd : Preporod.

1974. – (Bibliai levelező iskola . ÖRÖKÉLeT / [fel. Preporod. BOTKA József vigyétek az örömhírt. – 1973. CSPL 1974 1048. lecke) 6000 pld. . [1973] (zagreb : vjesnik). – (Murska Sobota : Pomurski tisk). 17 cm. 21 cm. – (Bibliai levelező iskola . – 181–188 p. Lecke) 6000 pld. + függelék . 17 cm 500 pld. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. 1973 (zagreb : vjesnik)]. 23. – 78 p. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . 20. lecke) 6000 pld. : ill. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1973 (zagreb : vjesnik)]. lecke) 6000 pld. CSPL 1045. eljövök hamar”. + függelék . Bibliai Tanulmányok . 1973 (zagreb : vjesnik)]. szerk. 24. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – (Bibliai levelező iskola . – („Íme. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1044. – 189–196 p. CSPL 181 . 1973 (Sombor : Prosveta)]. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – (Bibliai levelező iskola . – 149–156 p. Wolf Dragutin. CSPL 1047. – 157–164 p. 21 cm. + függelék . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1043. SzeNT NÉP. Kartuzija Pleterje. – 90 p. II. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. 19. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. .1042. + [1] . 21 cm. – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. – [11] p. CSPL 1046. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. .) 2000 pld. 21 cm.

: ill. Delafield. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . – 126 p. 20 cm CSPL 1055. . – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. – (Íme. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. – 63 p. D. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . 1975 (Subotica : Panonija). – Subotica : Župni ured sv. – 32 p. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. 17 cm 1500 pld. . 17 cm. Bibliatanulmányok. (Újvidék : forum). 1974. 3/74) 1100 pld. . 1974. fordította Apró eta. – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. – [zagreb . ellen G. 27 cm 15 000 pld. a magyar kiadás fel. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. 4. – 100 p. : ill. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. fordította Szabados Mária]. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . Újvidék] : znaci vremena . hamar eljövök. 20 cm CSPL 1051. szerkesztője Szalma Sándor . CSPL 1052. CSPL 1053. 1975 (Szabadka : Pannónia). – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. (Újvidék : forum). 1974 (Novi Sad : forum). 1974.) 1000 pld. – („Ímé. – 72 p. 1974. 12 cm.1049. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. CSPL 1975 1054. [Keresztény Adventista egyház]. 20 cm CSPL 182 . . – Beograd : Adventista „Preporod”. – 78 + [1] . . – 520 p. A. : ill. . Križa. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). CSPL 1050. DeLAfIeLD. A.

Keresztény Adventista egyház. mit tudunk istenről. Bibliai Tanulmányok . – 501 p. . – [Beograd . – 52 p. 1975.. . a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . 1. 19 cm. vászonkötés borítóval. [sorozatterv Kapitány László .) 1000 pld. . 6) 5900 pld. – (Hagyományaink . – 418 p.] Katolikus Plébániahivatal. – 24 p. WITHe. CSPL 1058. angolból fordította faragó József. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . Krause J. 14 cm 3000 pld. sajtó alá rendezte.1056. fülszöveggel CSP FB 1060. a magyar kiadás fel. 1975 (Novi Sad : forum). CSPL 1061. Újvidék] : Preporod . 1975 (Beograd : Preporod). KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. 17 cm. szerk. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. 1976 (Topolya : Népnyomda).). – („Ímé. . : ill. 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. CSPL 1057. fordította Szabados Mária]. Kálmány Lajos gyűjtése . az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . eljövök hamar” . . „ÍMÉ. BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . . milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . 27 cm 10 000 pld.. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. – 102 p. – Szabadka : ferences Rendház. 1976 (Subotica : Panonija). : ill. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). – 85 p. 1976 (Újvidék : forum Ny. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. fűzve CSPL 183 . „URAM. fordította Szabadka etelka]. és Terrien S. fényképmellékletek Dormán László]. szerkesztője Szalma Sándor . – Újvidék : forum. Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . 8 tábla : ill. – Beograd : Preporod.

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

fordította Rencsényi Tibor. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p.) CSPL 1099. – 31 p. – 1983. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . – (Az evangéliumok. – 1985. 6. 3. – 31 p. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . a magyar szöveget beírta Sóti György . Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – é. – (Az evangéliumok. – 31 p. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. fordította zsivánovity Róbert. 1. – 1984. – 1982.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. Pierre Thivollier . – 31 p.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Nemeshalmi István és Klára. Újszövetség .) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – (Az evangéliumok. – 31 p. Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . – 31 p. – 1985. – 31 p. – 1982. – 31 p. – 1984. – 1987. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. – 31 p. 2. – 31 p. – 1982. – 31 p. 4. Újszövetség . – 1982. Újszövetség . – 31 p. – 31 p. Újszövetség . – 31 p. – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. fordította Bauer ferenc. szerkeszti Harmath Ká190 . – 1982. fordította Rencsényi Tibor. 5. – 1982. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 31 p.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . n. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. – 31 p. – 1985. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – 31 p. Újszövetség . Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1982. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . Újszövetség . – (Az evangéliumok. rajzolta Noel Gloesener . – 31 p. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . – 1985. – 1985. – 1987. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1987. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. – 1985. –– 1982. Mózes. – 1987. fordította Rencsényi Tibor. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . – 1987. – 31 p. – 31 p. – (Az evangéliumok. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera .Mózes. Xavier Musquera . fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok.

3) Képregény AK 191 . [szöveg] M. 29 cm. GASTOLD. 29 cm. Teleki Béla . . fotók Dobai István]. rajzolta Xavier Musquera. 21 cm fűzve CSPL 1103. Novi Sad : Agapé. AK 1101. 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). Pierre Thivollier . – 129 p. – (Isten népeinek története . – 203 p. fotókkal . – 2.13:929 Johannes Paulus II. 1982 (Ljubljana : Delo). . JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. János Pál / [képek] A. fűzve CSPL 1100. – 64. [magyar fordítás Kárász Anna].) Képregény. 11. CSPL. – (Isten népeinek története . – 31 p. . 21 cm Keménykötés védőborítóval 262.) Képregény. [fordította Lukáts Márta . BUJAK. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Čakovec : zrinski). 1982 (Maribor : ČGP večer). Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 29 cm. Ivanka. 8. [Mieczyslaw] II. [Adam] Bujak . Novi Sad : Agapé. [Mieczyslaw] Malinski . AK 1104. Agapé. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . . 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). 1982 (Maribor : ČGP večer). Novi Sad : Agapé. : ill. : ill. rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . : ill. : ill. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. rajzok Sóti György]. Andrija Kopilović. – Novi Sad : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. p. [Adam]–MALINSKI. – 31 p. Léner István. – 2. Pierre Thivollier .. : ill. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. : ill. változatlan kiadás. . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . kiadás.roly. fűzve AK 1102.

29 cm. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . – 520 p. 1982 (Čakovec : zrinski). : ill. kiadás. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 22 cm CSPL 1110. MARTeLLI. : ill. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. János Pál / Képek Adam Bujak . : színes ill. . Novi Sad : Agapé. 20 cm 2000 pld. fordította Harmath Károly].1105. Ivánka. . – 327 p. – Novi Sad : ferences Rendház . Léner István. . : ill. . – 31 p. Andrija Kopilović és Teleki Béla . [8] tábla : ill. 1982. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [Magyar fordítás Kárász Anna]. vászonkötés borítóval. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. 1982 (Maribor : ČGP večer). Agapé. (Kranj : Gorenjski tisk). KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. – 96 p. MALINSKI. 4) Képregény AK 1107. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . – 202 p. 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. – 2. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. rajzolta Xavier Musquera]. – 72 p. – Újvidék : forum. [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . fotók Dobai István]. Pierre Thivollier . Mioczyslaw II. Novi Sad : Agapé. AK 192 . : ill. . fülszöveggel CSP-FB 1109. 1982 (Újvidék : forum). 1982 (Ljubljana : Delo). Szöveg Mioczyslaw Malinski . . Rajzolta Dino Battaglia .

rajzolta Xavier Musquera . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . Novi Sad : Agapé. a magyar szöveget beírta Sóti György . Pierre Thivollier . – 47 p. rajzolta Xavier Musquera . 1982 (Maribor : ČGP večer). MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Kartonkötés 235. 17 cm. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . . . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Pierre Thivollier . szerkeszti Harmath Károly. 6) Képregény AK 1113. a magyar szöveget beírta Sóti György . : ill. Novi Sad : Agapé. – 132 [10] p. 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .3:929 francesco d’Assisi CSPL. fordította M[olnár] A[ntal]. . Novi Sad : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. Pierre Thivollier . szerkeszti Harmath Károly. (varaždin : NIŠRO). NIGG. – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. 29 cm.1111. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 9) Képregény AK 193 . – 31 p.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. – (Isten népeinek története . a magyar szöveget beírta Sóti György . + 36 színes táblával : ill. – (Isten népeinek története . : ill. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Novi Sad : Agapé. – 31 p. – (A Hitélet kiskönyvtára . 2. szerkeszti Harmath Károly. : ill. Pierre Thivollier . 1982 (Maribor : ČGP večer). . : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . fényképek Toni Schneiders . 29 cm. SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. 29 cm. fordította Mihály atya]. – (Isten népeinek története . – (Isten népeinek története . 5) Képregény AK 1112. 1982 (Maribor : ČGP večer). : ill. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . PeReIRA. 29 cm. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). 7) Képregény AK 1114. 1982. rajzolta Xavier Musquera . a magyar szöveget beírta Sóti György . Novi Sad : Agapé. AK 1115. . rajzolta Noel Gloesener . 1982 (Maribor : ČGP večer).

: ill. – 122 p. [szöveg enrico Galbiati. Olaszból fordította Boross István. [1982] (B.1117. franco vignazia . – (Aktivitás : tematikus füzet . enrico Galbiati .] 6. Antonio Molino . köt. – 153 p. SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P.] 5.: Királyok és próféták / Ill. – 31 p. [olaszból fordította Harmath Károly]. köt. .: A pátriárkák és Mózes / Ill. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. [olaszból fordította és szerk. 2. : színes ill. vittorio Belli.] számozatlan 2. köt. – [27 p. Antonio Molino . Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. Sergio Molino. Berecz Sándor]. Sergio Molino.: Jézus Krisztus / Ill. zagreb : Kršćanska sadašnjost. 1.: vö. 29 cm. . köt. visszatérés. – 128 p. Harmath Károly]. 32 cm 2500 pld. Sandro Corsi. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 1. A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . [olaszból fordította és szerk. 20 cm. 20 cm CSPL 1119. [fordította Rencsényi Tibor]. 194 . Antonio Molino . – Szabadka : Subotičke novine. – Novi Sad : Agapé . A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević.] számozatlan 3. szerkeszti Harmath Károly. 4. Illusztrációk Sandro Corgi . Boško Kovačević. Petar Senić . köt. [olaszból fordította Boross István]. elio Guerriero. [Szerk. – [124 p. judaizmus / Ill. 1982. – [156 p. Antonio Molino. – 1985. – [124 p. – 1983. a magyar szöveget beírta Sóti György . – 1985. (Újvidék : forum). Harmath Károly].: Az ígéret földjén / Ill. . A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. franco vignazia . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – köt. [fordító Gombár Imre]. Sandro Corsi. Pierre Thivollier . 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). köt. 10) Képregény AK 1118. – 146 p. – (Isten népeinek története .: Számkivetés. . Antonio Sicari]. Jarak : efekt). SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István .

1) Kartonkötés CSPL. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. AK 195 . rajzolta Xavier Musquera . – Leporelló : színes ill. – (Isten népeinek története . – 24 p. – Kikinda : Római Kat. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. 29 cm. 1983. – 18 db színes képeslap . : ill. 17 cm CSPL 1125. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . Sandro Corsi. . feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. 15 cm CSPL 1124.332.113 Skorenovac) CSPL. – [124 p. Novi Sad : Agapé. köt. 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). 12) Képregény AK 1123. [olaszból fordította Boross István]. franco vignazia . [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Harmath Károly]. . : ill. 31 cm.41(497. Kartonkötés CSPL 1121. – [60]p. Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). . .7. – [Újvidék . 1983 (Maribor : ČGP večer). . 20 cm fűzve 398. – 31 p. – 132 p. [ford. A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. illusztráció Sandro Corgi . a magyar szöveget beírta Sóti György . 15 cm CSPL 1126.[olikus] Plébániahivatal. Bauer ferenc]. Pierre Thivollier . szerkeszti Harmath Károly. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. – Novi Sad : Agapé. BMS 1122.] 2500 pld. GALBIATI. 1983 (Újvidék : forum).: Az Úr tanítványai / Ill. – (Isten népeinek története . Kršćanska sadašnjost. Agapé.

főmunkatárs Sörös Antal. – Novi Sad : Agapé.–1984. : ill.és énekfüzet / Szerk. 29 cm. – (vetés . : ill. – 152 p. HázSzeNTeLÉS. – Novi Sad : Agapé. – (vetés . 25. 1983 (Maribor : ČGP večer). HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . LOIDL. Papírkötés CSP-FB 1130. 8´16 cm. – 31 p. . – 142 p.. húsvét / P. . – (vetés . – 30 p. : ill. 17 cm CSPL.73(469 fatima) CSPL. . – (Isten népeinek története . 1983 (Subotica : Panonija). bővített kiadás. – Novi Sad : forum. 1983 (Novi Sad : forum). 14 cm CSPL 1131. : ill. – 29 p. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – Novi Sad : Agapé. HISzeK : ima. 1983 (Novi Sad : forum). 4 tábla kép : ill. – 29 p. : ill. Novi Sad : Agapé. 1. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. AK 1128. – Újvidék : Hitélet. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 14) Képregény AK 1132. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983.. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. – 4. 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). – 205 p. AK 196 . Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. rajzolta Stephane Abadie . 1983 (Novi Sad : forum). 6. . : ill.1127. Harmath Károly. III. .) fűzve 231. . 17 cm. AK 1133. 17 cm. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 17 cm. .) VSPL.) CSPL 1129. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. – [Újvidék] : Agapé. szerkeszti Harmath Károly. [1983] (Novi Sad : forum). 5.

1983 (Subotica : Pannónia). – 130 p. 29 cm. rajzolta Pierre Decomble . AK 197 . grafikai szerkesztő Sóti György. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. . – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. fejezetet írta france Perko . LOURDeS-I KILeNCeD. 1983 (St. . Novi Sad : Agapé. : ill. kiadás. 1983 (Maribor : ČGP večer). illusztrációk Sandro Corsi . TeLeKI Béla Az újszülött. fűzve CSPL. 17 cm. . – 119 p. – Novi Sad : Agapé. – (vetés . szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. : ill. 17 cm CSPL 1139.) CSPL 1136. . fűzve CSPL 1137. [magyarra fordította Kerényi Dénes . – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. – 64 p. . 1983 (Novi Sad : forum). – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. füzete alapján. CSPL 1135. . : ill. . Jarak : efekt). – (A Biblia és története . [1983] (Novi Sad : forum). Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . – 57 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [olaszból fordította Boross István . RHOTON. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . és 25. 1) Kartonkötés CSPL 1140. . : ill. 1983 (B. – Novi Sad : Agapé. – 2. – 362 p. Pazova : Ločki emil nyomása). Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . WeST. 32 cm. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás].1134. 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). – Novi Sad : Agapé. – 31 p. 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. 13) Képregény AK 1138. – (Isten népeinek története . a 24. : ill. : ill. : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. PÓSA László Az aratnivaló sok . 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. – 32 p. 4.

fordította Nemeshalmi István és Klára. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 21 cm fűzve 243 894. Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . . : ill. rajzolta Xavier Musquera . 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . . – 31 p. BMS 1142.1984 1141. fordította Nemeshalmi István és Klára. 20 cm. 1984 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. – 134 p.053. franciaországban és Jugoszláviában (horvát.1)-14 CSPL. AK. 29 cm. : színes ill. 1984 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház].511(497. 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – Novi Sad : Agapé. Képek Rostić Margit. AK 1145.2) CSPL. 29 cm. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . szlovén és magyar nyelven). 16) Képregény AK 1144. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. – 64 p. BIffI. : ill. eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. . . 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). : ill. 15) Képregény AK 1143. franco vignazia. – (Isten népeinek története . Ill. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . – [125] számozatlan p.

zagreb . – Beograd . + [4] táblaoldal . Újvidék : Preporod . 29 cm. 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). . 23) Képregény AK 1151. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . 29 cm. 1984 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . – 318 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 15 cm fűzve AK 1147. . 1984 (Subotica : Panonija). : ill.1146. rajzolta Xavier Musquera . fordította Nemeshalmi István és Klára . – (Isten népeinek története . 29 cm. 18) Képregény AK 1149. : ill. – 31 p. TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. – 19 p. 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1985 (Maribor : ČGP večer). szerkesztő Rencsényi Tibor. Novi Sad : Agapé. : ill. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . rajzolta Michael Rancçon . . WITHe. Novi Sad : Agapé. 21) Képregény AK 199 . D. fordította Rencsényi Tibor. . – Novi Sad : Agapé . 29 cm. – 31 p. Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 22) Képregény AK 1150. [fordította faragó József]. – 31 p. – (Isten népeinek története . Radosavljević. 1985 (Maribor : ČGP večer). Bačka Topola : Rkt. 1985 (Maribor : ČGP večer). fordította Rencsényi Tibor. znaci vremena . : ill. fordította Rencsényi Tibor. – (Isten népeinek története . rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . Plébániahivatal. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – 31 p. eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . április 29.

[1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (A Biblia és története . enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . – [124] p. Antonio Sicari . Antonio Sicari . enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . szöveg enrico Galbiati. 31 cm. [fordította Bauer ferenc]. 6) 2500 pld. [fordította Boross István]. rajzolta Xavier Musquera . elio Guerriero. GALBIATI. illusztrációk Antonio Molino . – Novi Sad : Agapé. 31 cm. – (A Biblia és története . : színes ill. ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . Antonio Sicari . fordította Nemeshalmi István és Klára. franco vignazia . illusztrációk Sandro Corsi. . : színes ill. illusztrációk Antonio Molino . GALBIATI. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Antonio Molino.1152. elio Guerriero. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. – [124] p. franco vignazzia . . 1985 (Maribor : ČGP večer). – (A Biblia és története . – 31 p. [olaszból 200 . 7) 2500 pld. Táblakötés AK 1157. 2) Táblakötés AK 1154. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . 29 cm. – Novi Sad : Agapé. elio Guerriero. 31 cm. – Novi Sad : Agapé. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 17) Képregény AK 1153. . : ill. – Novi Sad : Agapé. Sergio Molino. GALBIATI. Antonio Sicari . [olaszból fordította Harmath Károly]. GALBIATI. Sandro Corsi. illusztrációk vittorio Belli. elio Guerriero. enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . Táblakötés AK 1156. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szöveg enrico Galbiati. illusztrációk Antonio Molino . . Novi Sad : Agapé. : színes ill. [olaszból fordította Harmath Károly]. 31 cm. 3) Táblakötés AK 1155. . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Antonio Sicari . enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . elio Guerriero. – [125] p. szöveg enrico Galbiati. szöveg enrico Galbiati. GALBIATI. : színes ill. – (Isten népeinek története . – [124] p.

4) Táblakötés AK 1158. 22 cm 5000 pld. : színes ill. .) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. I. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . . HeINzMANN. – (A Biblia és története . Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. – 144 p. Kozmikus hő / Hendi I. 31 cm.513 CSPL. – [124] p. 5) Táblakötés AK 1159. szerkesztő Rencsényi Tibor. : ill. – (A Biblia és története . [fordította Kovács Gyula]. – (Életfordulón . HeNDI. [Josef] Heinzmann . – 116 p. 31 cm. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . – 31 p. Andrija Kopilović. Antonio Sicari . franco vignazia . szöveg enrico Galbiati. 29 cm. – (Az evangéliumok : Újszövetség . . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 21 cm 400 pld. 1.fordította Harmath Károly]. GALBIATI. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. . [Isten népeinek története . fűzve CSPL 1162. fiala M. – [124] p. 1985 (Maribor : ČGP večer). 21 cm. Josip Pekanović]. rajzolta Pierre Brochard . Novi Sad : Agapé. visszatérés. . Ivánka. Léner István. – Újvidék : Agapé. 1985 (Újvidék : forum). : színes ill. enrico Számkivetés. fordította Rencsényi Tibor . – Novi Sad : Agapé. fűzve AK 1161. 1985 (Újvidék : Agapé). elio Guerriero. : ill. [fordította Rencsényi Tibor]. fűzve 241. : ill. 1. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. . 24]) Képregény AK 201 . Antonio Molino. illusztrációk Sandro Corsi. 1985 (Szabadka : Pannónia). – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. AK 1160. – 11 p. – Novi Sad : Agapé.

Szereplők és nem nézők . : ill. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült.1163. Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . kiadó faragó József. Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . – 108 p.. . A legszélesebbkörű ismeret ... – (A Biblia Beszél. – 224–240 p. 202 . fel. 29 cm.. 1985 (Maribor : ČGP večer). . – 112–128 p. – 64–80 p. . – [1–16] füzet.. vasárnap vagy szombat? . fordította Lazić Hajnalka . – 96–112 p.. szerkesztő Rencsényi Tibor. Testvéreihez hasonló . Skiverteks borító CSPL 1166. Örökké tartó. Novi Sad : Agapé. . 1985 (Subotica : Panonija). rajzolta Noel Gloesenen . . 1985 (Subotica : Panonija). Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . – Újvidék : Idők jelei. egy megmagyarázhatatlan tragédia . . boldog élet . Jézus.. A gonosztevők közé sorolva . . . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. SLANKAMeNAC. – 416 p. – 16–32 p. : ill. – 48–64 p. . . Isten törvényszékének tükrében . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 19) Képregény AK 1164.. Napsugár a Hermon hegyén . . . – zagreb . . – (Isten népeinek története . [Újvidék] : „znaci vremena”. – 160–176 p.. A kezdet . – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). a teremtő .. – 144–160 p. . . [Keresztény Adventista egyház]. A testvéri szeretet vallása . – 31 p. [fordította Lazić Hajnalka].. Centar za istraživanje Biblije . . 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. . SLANKAMeNAC. – 128–144 p. . – 32–48 p. . – 1–16 p. . Jézus az írásokban . – 176–192 p. . – 240–256 p. – 80–96 p. Az egyedüli igaz isten . fordította zsivánovity Róbert . . – 192–208 p. – 208–224 p. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier .. . „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. Nemcsak mint vendég .

. 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. . Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szerkesztő Rencsényi Tibor. Novi Sad : Agapé. fordította Nemeshalmi István és Klára . fedőlap Sóti György]. BUBALO.eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. füzetes kiadása CSPL 1167. 20 cm 7000 pld. Az előző mű kivonatos. AK 203 . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. rajzolta Pierre Decomble . – 15 p. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. fűzve 235. – 214 p. 1985 (Maribor : ČGP večer). hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. Jarak : „efekt”). : ill. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). – 31 p. HA személyesen megismerhetnéd Istent. [fordította Kálmán Mária . CSPL 1170. 8 cm fűzve AK 1171. : ill. – Újvidék : Agapé. (Újvidék : forum). 29 cm. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. – (Isten népeinek története . TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 20) Képregény AK 1986 1168. : ill. – 220 p. . . – Újvidék : Agapé. 1986. [1986] ([Újvidék : Agapé]). érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor.3:929 Johannes Capistranus CSPL. HÜNeRMANN. – 175 p. . 1986 (B.

Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost.1172. – 520 p. 1986 (Novi Sad : forum). 1986.13 Ilok)(085) 726. AK 1173. : Jézus példabeszédei. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). 17 cm CSPL 1175. – [12] p. füzet: Újszövetség 2.13 Ilok)(085) AK 1987 1176. : Jézus és a gyerekek. 27 cm Skiverteks borító 22. : ill. . – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. 3. 1987 (Novi Sad : Agapé).1)-14 CSPL 1174. BeRNOS De GASTOLD. 1987 (Újvidék : Dobra vest). füzet: Újszövetség 1. Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. János szentélye : Ilok. 18 cm 271. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). Novi Sad : Agapé. .9(497. – 165 p. – [12] p. fordította Lukáts Márta . 2. . Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. Agapé.3(497. Novi Sad : Agapé. : ill. Plébániahivatal. – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. SveTILIŠTe sv. füzet: Újszövetség 3. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 17 cm Kartonkötés 894. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. : ill. – Ilok : franjevački samostan . 24 cm 1.511(497. : Képek Jézus életéből.1) CSPL. – 42 p. – 3 füzet – : színes ill. – [12] p. .046(084. – zagreb . 204 . . : ill. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. – [12] p. – 129 p. .

[Újvidék] : Preporod . 1987 (Beograd : Preporod). CLARK. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. – 126 p.Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. [Keresztény Adventista egyház]. Agapé. – 109 p. Billings . CSPL 1180. – 116 p. : ill. BILLINGS. 1987] (zagreb : vjesnik). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . A teremtés csodái / Harold W. 20 cm 20 . – Beograd . Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . – (vetés . . [olaszból fordította Harmath Károly .) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. J. fűzve 232. 8. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. füzetenként. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . 1987 (Újvidék : Agapé–forum). . Harold W. 19 cm. – 45 p. CSPL 1179. Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J.3:929 Antonio di Padova CSPL. : ill. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. AK 1178. . AK 1182. 1987 (Novi Sad : forum). [zagreb] . Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : forum). [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . [fordította Nagy József]. . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. : ill. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. fACCO.92(02. 17 cm.053. [fedőlapterv Sóti György].) 4000 pld. COOPeR. : színes ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . Agapé. 3.2) CSPL. – 207 p. Clark . [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária].

– 64 p.) fűzve 231. Novi Sad : Agapé. : ill. Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : forum). 28]) Képregény AK 1187. JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . [a fedőlapot tervezte Sóti György]. . – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. – 94 p. 29 cm. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .73(497. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok : Újszövetség .15 Međugorje) CSPL.4) CSPL. fűzve 235. 4.153. 1987 (Maribor : ČGP večer). HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly.15 Međugorje) AK 1185.) 9000 pld. [fedőlapterv Sóti György]. . . fűzve 231. . 19 cm.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL . – 31 p. – (vetés . – (Az Életszentség Nagymesterei . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p.15 Međugorje) 231. 17 cm. 1987 (Maribor : ČGP večer). : ill.8(497. [Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé.) Az utószó szerint második kiadás. [Isten népeinek története . 29 cm. – (vetés . .5000 pld. AK 1184. Novi Sad : Agapé. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly . 7. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 68 p. rajzolta Pierre Brochard . 27]) Képregény AK 206 .73(497. AK 1183. : ill.15 Međugorje) 248. 7. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291.37(497. 1987 (Novi Sad : forum). 5. rajzolta Pierre Brochard . : ill. AK 1186. [fedőlapterv Sóti György].73(569. 1987 (Novi Sad : forum). Novi Sad : Agapé. 17 cm. 4.

: ill. 1987 (Újvidék : forum). . [Isten népeinek története . : ill. 26]) Képregény AK 1189. [fordította Barsi Balázs . : ill. 25]) Képregény AK 1190.1188.) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. – 126 p. 29 cm. [fordította Sinkó ferenc . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az evangéliumok : Újszövetség . – 31 p. rajzolta Pierre Brochard . JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 2. 29]) Képregény AK 1191. . – (Az Életszentség Nagymesterei . – (Az evangéliumok : Újszövetség . LeMOINe. illusztrációk Mireille Négre]. Novi Sad : Agapé. 19 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [Isten népeinek története . . 1987 (Novi Sad : forum). 235. 1987 (Maribor : ČGP večer). 1987 (Maribor : ČGP večer). 1. fordította Rencsényi Tibor. 29 cm. JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . AK 1192. JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . LeCLeRC.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. fordította Rencsényi Tibor. . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . – 126 p. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . rajzolta Pierre Brochard . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [Isten népeinek története . illusztrálta Kákonyi Asztrik]. 1987 (Maribor : ČGP večer). – (Az evangéliumok : Újszövetség . rajzolta Pierre Brochard . 3. 19 cm. AK 207 . . Novi Sad : Agapé. eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. fűzve Jegyzetek: 109–123. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. 6. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. : ill. Novi Sad : Agapé.3:929 francesco d’Assisi CSPL.3:929 Rita Casciani CSPL. 2.

– Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal.. – 48 p. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. AK 208 .és tárgymutató: 263–276. : 14 p. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. 1987 (Újvidék : forum). Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . – (Scientia Christiana . Gilbert le). LOIDL. : ill. fűzve 282(091) CSPL. [fordította Hámori Győző . fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. CSPL 1196. – 102 p. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. [fordította Rencsényi Tibor . 1987 (Novi Sad : Agapé). – 280 p. 1987 (B. – 30 p. Le MOUËL. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . – Novi Sad : Agapé. . AK (ott a rendszó: MOUËL. fűzve 840-14 CSPL. szobrászat. Margit]. 20 cm. [fedőlap Balázs M. fedőlap Sóti György]. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 5) fűzve 231. . jegyzetek. – 105 p.. 1987 (B. 1987 (Újvidék : forum). . : ill.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. . 24 cm Építészet. BMS (a közölt alakban) 1194. [a felvételeket Nagy Sándor készítette].73(469 fatima) AK 1195. Jarak : efekt).1193. fedőlap és illusztrációk Sóti György]. 1. p. Novi Sad : Agapé. 17 cm. XLI táblaoldal : ill. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . katalógus 1000 pld. PIeRRARD. – 30 p. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. 1987 (Újvidék : forum Ny.). – (vetés .) Név. 21 cm CSPL 1198. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. Jarak : efekt).

– A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. – 82 p.. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. – 131 p. 17 cm CSPL 1200. : ill. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). 1800 pld. Simon Jenkins . A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. Plébániahivatal. Mária / Leonardo Boff . BOff. 1988. – 78 p. a fedőlap. WATSON. – Újvidék : Agapé. . 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. [fordította Rencsényi Tibor . 17 cm CSPL 1203. [fordította Hammer András]. . a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. AK 1988 1202. 1988 (Novi Sad : Agapé). 20 cm 209 .1199. . Leonardo Üdvöz légy. TOIGO. – 61 p. AK 1201. – Hajdukovo : Rkt. [fordította Hammer András]. – 189 p. Plébániahivatal). . + 40 p. – Újvidék : Agapé. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . Novi Sad : Agapé. Angela Mary Isten és az egér / M. n. : ill. AK 1204. melléklet . 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. BOff.9:268 CSPL. – 50 p. – Novi Sad : Agapé. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Angela Toigo . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. fűzve 820(73)-97 CSPL. 1988 (készült az Agapénál). SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. . [fordította Rencsényi Tibor]. – Subotica : k. 1987 (Újvidék : forum).

[fordította francz Mihály]. . 15 cm CSPL 1210. [znaci vremena . : kotta ill. – 84 p. Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . Keresztény Adventista egyház]. – Újvidék : Agapé. 1988 (B. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. : ill. . . – Beograd . eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. . – 106 p. AK 1207. Újvidék] : Preporod . fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. 1) fűzve AK 1209. 20 cm CSPL 1208. DAvIS. – (Agapé Minikönyvek .eredeti címe: Ave Maria. BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. Thomas A. . fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. 1988 (Novi Sad : forum). ÉNeKeK éneke. Jarak : efekt). + v p. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. – 68 p. 16 cm 2000 pld. AK 1206. 1988 (Beograd : Preporod). 1988 (Novi Sad : Agapé). [1988] (Novi Sad : Agapé). Keresztény Adventista egyház]. . – Újvidék : Agapé. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 50 p. GOLUBIĆ. 1988 (Újvidék : Dobra vest). fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. [zagreb . 12 cm. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. Újvidék] : Preporod . [Az Idők Jelei . – 24 p. 3000 pld. AK 1205. 20 cm 20 000 pld. – Újvidék : Agapé. [zagreb . Davis . – Beograd . – 65 p.

– [54] számozatlan . – 16 p.2 CSPL. : ill. . 20 cm Címlap nélkül.1)-14 CSPL 1215. CSPL 1216.15 Međugorje) 248.37(497. Kovács Gy. fűzve CSPL. 1988 (Novi Sad : Agapé). 1988. SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. 21 cm 2000 pld. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). Agapé. – 27 p. július 26–1988. .) fűzve 291.8(497. 7. Harmath Károly . AK 1212.1211. – 128 p. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. július 25. – Novi Sad : KS – Agapé. . 17 cm. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. – 16 p. – számozatlan [20] p. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. fűzve 264-041. 12 cm. . 17 cm fűzve 894. : ill. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. – (Agapé Minikönyvek . 3) AK 1214. – Újvidék : Agapé.153. AK 211 .15 Međugorje) CSPL. [1988] (Újvidék : Agapé). 17 cm 700 pld. 1988 (Novi Sad : Agapé).]. 1988 (készült az Agapénál). et al. .73(497. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. .511(497. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal.15 Međugorje) 231. T[adej] vojnović. : ill. / Harmath Károly. AK 1213. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István. : ill. – Novi Sad : Agapé. – (vetés .

. 1989 (B.113 Mali Iđoš)(091) CSPL.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. AK 1218. : ill. AK 1221. – Kishegyes . AK 1989 1219. Újvidék : Rkt. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. 1989 (Novi Sad : Agapé). . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . 21 cm 3000 pld. fűzve 235. Agapé . – (Scientia christiana . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . AK 212 .3 929 CSPL. Agapé. Plébániahivatal .1217. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor.3(497. (78) p. . – 139 p. : ill. – Újvidék : Agapé. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. . [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. Jarak : sokszorosítja „efekt”).13 894. – XX. fűzve 262. AK 1220. fűzve 243 CSPL. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. Harmath Károly 2500 pld. Bački vinogradi : Plébániahivatal. 1988 (Újvidék : forum). 1989. Újvidék : Agapé. KS – Agapé. – 59 p. 21 cm. 1988 (Újvidék : Agapé). 2. – 34 p. . – 14 p. 20 cm 1000 pld. 464. 12 cm A kiadásért felel dr. ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL.511-2 CSPL. 17 cm 4000 pld. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna.

CARRETTO. bőrkötés. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). AK 1224.1222. fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. 18. 1989. – 248 p. AK 1223. = Püspökszentelés . . fűzve CSPL 1225. [1989] (Újvidék : Agapé). 17 cm. 6. BMS 1227. fülszöveggel. . – Novi Sad : Agapé. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . 18. fordította Rencsényi Tibor]. Jarak : efekt).) 213 . BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. Szabadka. 17 cm 5000 pld. – Novi Sad : Agapé. BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. 19 cm. [1989] (Novi Sad : forum). ferenc / Carlo Carretto . – (vetés . Carlo Én. fűzve CSPL. Baranyi Alix. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . – (Az Életszentség Nagymesterei . – 93 p. . – 119 p. borítóval. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. 1989 (B. . . 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. [fordította Katona István]. BMS 1228. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. – 31 p. Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. vI. – 685 p. Keménykötés. : ill. : színes ill. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. 1989 (Novi Sad : Agapé). 13 cm 3000 pld. védőborítóval. AK. – Novi Sad : Agapé. – 22 p. 24 cm Bőrkötés. . – BMS 1226. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). vI 1989.

Eredeti címe: Io. . – [24] p. átdolgozott kiadás]. JáNOS PáL II. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. . : k. Novi Sad : Agapé. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. – 60 p. 6) fűzve AK. 245. fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. . [fordította Balassy Péter]. : ill. – Novi Sad : Agapé. BMS 1232. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld.513 CSPL. BMS 1229. : ill. – (vetés . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .. – 30 p. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. HeINzMANN. 17 cm. János Pál pápa) . Rajzolta Nathalie vilain . 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. – 24 p. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. – 182 p. HázSzeNTeLÉS. n. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . n. : ill. . Agapé. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. AK. . – [második. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. 19 cm CSPL 1233. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). 1989 (Újvidék : Agapé). AK.). 1989 (h. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. 1989 (Novi Sad : Agapé). HOLDeR. AK. [Josef] Heinzmann.053. – Újvidék : Agapé. BMS 1231. BMS 1230. francesco 2500 pld.2)-32 CSPL. BMS 214 . CSPL. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . AK.

– 96 p. kiadás. napközi imaóra. . 1989. AK. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. – 15 p. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. – Újvidék : Agapé. – 153 p. füzete alapján. 1989 (Novi Sad : Agapé).046(084. . – A kiadásért felel Harmath Károly. BMS 1236. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 520 p. fűzve 243 CSPL. április 16. 1989. 17 cm 3000 pld. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Agapé (készült az Agapénál). AK. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. – 73 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. : ill. fűzve 243 CSPL. – 47 p. fűzve 268:282 CSPL. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . BMS 1237. 1989 (Novi Sad : Agapé). 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak.1) AK. BMS 1235.]. AK. 1989 (Újvidék : forum). 26 cm 15 000 pld. BMS 1240. BMS 1239. 1989 (Újvidék : Agapé). AK. BMS 1238. Agapé. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. AK. . BMS 215 . : ill. . 14 cm fűzve CSPL. vecsernye. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). Kartonkötés 22. . . . 2500 pld. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. 22 cm 2000 pld. AK. – 3. 1989 (Novi Sad : Agapé). Kartonkötés 243 CSPL. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. – 78 p. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. : ill.1234. Agapé. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras.

1) CSPL. veCCHI. fűzve. eltévedt bárány 9. [fordította Leiszt József]. a szent gyóntató / Alberto vecchi . Noé bárkát készít 2. STANTIĆ. Apa és fiai 10. zakeus a fán 11. Agapé.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . [„Az idők jelei” . 13 cm CSPL 1242. A magvető 8. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). fűzve CSPL 1244. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. 18. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. ReUBeN. [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. . – 12 db számozatlan füzet : ill. 21 cm. 1989. – 91 p. 20 cm CSPL 1243. AK. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld.1241. [belső használatra = za internu upotrebu]. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. vI. Kisded a jászolban 6. álomlátó József 3. 7. Az engedetlen Jónás 5. . . Alberto Lipót Mandić. – 22 p. 14 cm 1. – Újvidék : Agapé. – Beograd [zagreb . Meggyógyult a beteg 7. Istennek élt az emberek között / P. . 18. Jézus velünk van 12. Keresztény Adventista egyház]. – (Az Életszentség Nagymesterei . Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . BMS 1245. – 74 p. 1989. vI.2)(084. Hallja meg mindenki 2000 pld.053. Gellért P. Újvidék] : Preporod . : ill. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. Kosár a folyóban 4. 1989 (Újvidék : Agapé). Stantić Gellért. 1989. = Biskupsko ređenje : Subotica.

GJeRGJI. 16 cm CSPL 1249. 9. : színes ill. rajzolta franco vignazia . CSPL. ferenc / Carlo Carretto . – 19 p.3:929 francisco d’Assisi AK. : ill. – számozatlan [90] p. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 301 p. 6) 500 pld. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). BMS 217 . 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). – [Beograd . WITHe. – (Én . 19 cm. . Idők Jelei . . Újvidék : Preporod . BMS 1248. 1990 (Beočin : efekt). 21 cm CSPL 1990 1247. 1990 (Novi Sad : Agapé). Lush Teréz anya / Lush Gjergji . AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 119 p. – Újvidék : Agapé. BMS 1246. 1990 (Újvidék : Agapé). Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . zagreb . – 22 p.3:929 CSPL. – Újvidék : Agapé. A. BMS 1250. Az Életszentség Nagymesterei . Carlo Én.) eredeti címe: Majka Terezija AK. . Keresztény Adventista egyház. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. . BIffI.2500 pld. ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. [fordította Katona István]. [olaszból fordította Harmath Károly]. fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. CARReTTO. . 19 cm. – Novi Sad : Agapé. [fordította Szarvas János]. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József.

Orčić S. – Újvidék : [Agapé]. . – 616 p. – 135 p. : ill. . 8. 248. BMS 1252. AK. 19 cm. Lovrec B. – 191 p. . BMS 1255. [fordította Tűzkő Lajos]. AK. – [20] p. – harmadik. – 187 p. sajtó alá rendezte Harmath Károly.1251. a szeretet apostola / Kárpáti Pál. . Novi Sad : Agapé. – 2. 1990 (Újvidék : forum). – 155 p.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . BMS 1253. 19 cm 8000 pld. 20 cm 2000 pld. : ill. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. A. : ill.23 CSPL. Agapé. 19 cm fűzve CSPL. BMS 1254. .3:929 vincent de Paul CSPL. 19 cm. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve AK. 1990 (Novi Sad : Agapé). Kovács Gy. . AK. – Újvidék : Agapé. Harmath K. 14 cm Kottákkal. – Novi Sad : Agapé. 1990 (Novi Sad : Agapé).. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . KáRPáTI Pál Szent vince. – (Az Életszentség Nagymesterei . BMS 1256.159. 1990 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. bővített kiadás.. – [zagreb] . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. bővített kiadás.[ároly]. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . : ill. átdolgozott. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. 1990 (Újvidék : Agapé).) 5000 pld. 10.. – Újvidék : Agapé. LAINATI. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. 1990 (Novi Sad : Agapé).

– 102 p.09 CSPL. fűzve 235.511.511(497. – Novi Sad : Agapé. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. – Beograd .2)-32 CSPL.5000 pld. – 127 p. . – Újvidék : Agapé. – [2.3:929 Rita Casciari BMS 1258. : ill. 2) 3500 pld. – (Az Életszentség Nagymesterei . .3:929 Chiara d’Assisi AK. [fordította Sinkó ferenc .511-14(082) 894. BMS 1260. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. venden . rajzolta Szabó Marianne]. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. 1990 (Újvidék : Agapé). – 12 p. 1990 (Újvidék : forum). BMS 1257. – 131 p. illusztrációk Mireille Négre]. : ill. – Újvidék : Agapé. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. 1990 (Újvidék : Agapé). . kiadás]. fűzve 830-97 CSPL. Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. LeMOINe. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. 19 cm. 1990 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. . veNDeN. AK.053. AK. 1990 (Beograd : Preporod). ROTH. [fordította Ballásy László]. . BMS 1259. 24 cm fűzve 894. L. 21 cm 3000 pld. [Keresztény Adventista egyház].1)(02.BMS 1261. [Újvidék] : Preporod . AK. : ill. – Újvidék : Agapé. 19 cm CSPL 219 .

– 73 p. Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . – 185 p. AK. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . János pápa előszó: p. – (Az Életszentség Nagymesterei . – (vetés . : ill. [fordította Rencsényi Tibor].) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. . fordította Rencsényi Tibor]. ISBN 86-397-0271-3 262. Simon Jenkins . BMS 1265. BMS 1991 1263. BMS 220 . [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. AK.9:268 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1264. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . – [28] p. Bauer. 5–8. – Újvidék : Agapé. Papagájketrec / Gerhard M. GOLUB. [az előszót írta francesco L. Gerhard M. Capovilla . 1991 (Újvidék : Agapé). . : színes ill. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. 5. 1991 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. AK. 2. 17 cm. : ill.13 CSPL. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld.1262. [fordította Máté-Tóth András . BeWeS. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. BAUeR. . 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). illusztrálta Redžek Georg]. . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. – 189 p. eva Maria Kremer . 19 cm. AK. WATSON. – Újvidék : Agapé.

: ill.053. A magvető 8. Jézus velünk van 12. – 166 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1991 (Novi : Sad Agapé). Szentírási szemelvények. álomlátó József 3. Az engedetlen Jónás 5. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. . 1991 (Sarajevo : Oslobođenje).1) 22 AK. Krause és Samuel Terrien]. – 12 db számozatlan füzet : ill. – 94 p. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . Kosár a folyóban 4. BMS 1267. AK. más rendszóval jelölve vö. 1991 (Újvidék : Agapé). notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. . eltévedt bárány 9. Hallja meg mindenki fűzve. CSPL 1269. BMS 1268.2)(084. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. 19 cm. Meggyógyult a beteg 7. HUBAUT. fordította Barsi Balázs. 1989 244(02. 14 cm 1.3:929 Pio da Pietrelcina AK. 19 cm eredeti címe: Christ. 4. – 520 p. . némi eltéréssel. : ill. Kisded a jászolban 6. – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly .) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. BMS 221 . – Újvidék : Agapé. közös tokban Több kiadása volt. Apa és fiai 10. 26 cm 10 000 pld. . – Novi Sad : Agapé. zakeus a fán 11.1266. Noé bárkát készít 2.

– 142 p. – 32 p.1)-32 CSPL. [fordította Tűzkő Lajos]. BMS 1273. – (Az Életszentség Nagymesterei . fordította vácz Jenő S. francois Cortonai Margit / francois Mauriac .1270. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). .3:929 Marguerite de Cortona CSPL.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. – 91 p. 1991. – Újvidék : Agapé. – 207 p. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. BMS 1275. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . . 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. – 142 p. – 5 p. MAURIAC. BMS 1271. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : forum). 11. 1991 (Tótfalu : Logos). . 15 cm 10 000 pld. . KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. AK. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. 19 cm. J. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. – Újvidék : Agapé. 14 cm CSPL 1272. AK.] (Újvidék : Agapé). napközi imaóra. AK. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. BMS 1274. . vecsernye. : ill. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. – Újvidék : Agapé.511(497. . 1991 (Újvidék : Agapé). Agapé. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. kompletórium egy hétre. 19 cm Papírkötés CSPL 222 . MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . AK.

Újvidék : Agapé. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. – 38 p. AK. [María] Sánchez Silva . – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). Újvidék : Kršćanska sadašnjost . zagreb : Kršćanska sadašnjost.1 CSPL. [fordította Komáromi Borbála].] (Újvidék : Agapé). – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . BMS 1279. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. 1991] (Újvidék : Agapé). AK. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. BMS 223 . 20 cm 500 pld. BMS 1278. SANCHez Silva. – [zagreb .053. 1991. : ill. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. 20 cm 500 pld.2)-97 CSPL. BMS 1277. Agapé. p. – [Újvidék : Agapé . : kottával . BMS 1281. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. 1991. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. : ill. – 8 p. – 207 p. : kottával . 14 cm 15 000 pld. – 72 p. – Újvidék : Agapé.1 CSPL. 1991. AK. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. . . – 9. . fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041.] (Újvidék : Agapé). AK. – 5 p. [José] M. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. : kottákkal .1276.

) fűzve 262. 1991 (Újvidék : Agapé). 13. BMS 224 . – 32 p. 12. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). – (vetés . TÖRÖK József XIII. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1285. – Újvidék : Agapé. CSPL. TÖRÖK József XII.) fűzve 262. 17 cm. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 32 p. – Újvidék : Agapé. János pápa : századunk pápái / Török József. 17 cm. – (vetés . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. . – 32 p.13:929 Pius XI. TÖRÖK József Xv. CSPL. – Újvidék : Agapé.13:929 Benedikt Xv. – 32 p.) fűzve 262. BMS 1287. – Újvidék : Agapé. . SzeNT JÓzSef KILeNCeD. – 32 p. TÖRÖK József XXIII. 10. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). 1991 (Újvidék : Agapé). AK. . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. AK. – (vetés .13:929 Pius XII. CSPL. – (vetés . AK. . AK.13:929 Pius X. – (vetés . AK.) fűzve 262. – (vetés . . CSPL. – 63 p. 17 cm. – 32 p.) fűzve 262. 17 cm. 17 cm. 17 cm. Leó pápa : századunk pápái / Török József. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 14. TÖRÖK József XI.) fűzve 262. CSPL.13:929 Leo XIII. 9. BMS 1284.13:929 Giovani XXIII. BMS 1286.1282. BMS 1288. . 11. 15 cm CSPL 1283. AK. CSPL. TÖRÖK József X. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. . Benedek pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé.

. 17 cm. BMS 22 . váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . : ill. : kották . – Iv. János Pál pápa : századunk pápái / Török József. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. TÖRÖK József II. – (Az Életszentség Nagymesterei . 17. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. TÖRÖK József I.2)-32 CSPL. . 1991 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József vI. . – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. – Újvidék : Agapé. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. AK. L. AK. 15. veCCHI. 25 cm 3500 pld. – 32 p. 16. AK. CSPL. BMS 1292. BMS 1293. a szent gyóntató / Alberto vecchi . – 91 p.1289.) fűzve 262. – (vetés . – (vetés . BMS 1290. BMS 1294. . – 32 p. 17 cm. 17 cm.053.3:929 Mandić. Pál pápa : századunk pápái / Török József. – [2. CSPL. 209 p.0:271. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). AK. kiadás]. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 71 p. 19 cm. CSPL. . AK.13:929 Johannes Paulus I. [fordította Leiszt József].13:929 Johannes Paulus II. – Újvidék : Agapé . János pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). : ill.511(02. – Újvidék : Agapé . Alberto Mandić Lipót. esztergom : ferences Rendház.) fűzve 262. BMS 1291.) fűzve 262. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. a szerző rajzaival. – 32 p. B. – Újvidék : Agapé.3 CSPL.13:929 Paulus vI.

szerbről fordította Lazić Hajnalka. : ill. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. [zagreb] . ha nem – én jövök” / Morris L. . – Újvidék . – [Újvidék : Agapé. francisci) / [fordította Balani György . BMS 1299. Szeged . AK. WRIGTH. Újvidék : Preporod . [A szerző rajzaival]. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. – (ferences források .) 3000 pld. : ill. – 128 p. a Minorita. 1992 (Tótfalu : Logos).BMS 1992 1297.] (Újvidék : Agapé).1295. 19 cm. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga).511-14 CSPL 226 . . – 121 p. venden . Csíksomlyó : Agapé. 14 cm CSPL 1298. 1. 22 cm 8000 pld. – Beograd . – 24 p.3 CSPL 1300. fűzve 244 francisco d’Assisi 271. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. fűzve 271. 1991 (Beograd : Preporod). 1992. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. L. . AK. veNDeN. 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. Keresztény Adventista egyház. 19 cm CSPL 1296. Az idők jelei . . fedőlapterv Palkovics János]. . 1992 (Tótfalu : Logos). – 78 p. 21 cm Selyemkötés 895. : ill. – 150 p. 1992 (Újvidék : Agapé).3 CSPL. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . . Morris „Ha vársz. – 32 p. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . – Novi Sad : Agapé.

. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. BMS 1303.961 CSPL. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. – Újvidék : Agapé. [1992] (Beočin : efekt). [1992] (Novi Sad : Agapé). Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . HAMPe. fűzve CSPL 227 . fűzve.] (Belgrád : Preporod). Az evANGÉLIUM János szerint. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. szerb nyelvről fordította Samardžić viola.2) CSPL. 1992 (Novi Sad : Agapé). : színes ill. BMS 1304. BMS 1302. 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. + 10 p. AK. – 104 p. – 136 p. – Novi Sad : Agapé. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. 10 cm fűzve 226 AK. . – 124 p. . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. – [Beograd : Preporod. Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . AK. JeWeTT. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. – 63 p. – 110 p. – 220 p. 1992 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. [fordította Kisnemes János . . Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . . Christiane Mária. 1992.931(02. 1992 (Novi Sad : Agapé). a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit].053. BMS 1305. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. – Novi Sad : Agapé. AK. .1301. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL.

20 cm fűzve 271. : [kotta] . Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . – [Újvidék : Agapé. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. . POUDRIeR. 13. – (Az Életszentség Nagymesterei . LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly].]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 1992 (Újvidék : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. – Újvidék : Agapé. AK. – 59 p. fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309.3 AK 1308. [fordította Tűzkő Lajos]. – Novi Sad : Agapé. 1992. – Újvidék : Agapé. orgonakísérettel) / Miocs József.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. 1992 (Újvidék : Agapé). : ill. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. 25 cm fűzve CSPL. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. – ([Alfa és Omega . – 112 p. BMS 228 . – 63 p. – 146 p. . . LOReNzONI. . 19 cm. vagy egyszólamra.1307. 1992 (Novi Sad : Agapé). – [8] p.] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 14 cm 800 pld. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . AK 1312. AK. 1992 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. 1. [fordította Barsi Balázs]. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. BMS 1311.

AK 229 . BMS 1315. – Újvidék : Agapé. – 122 p. AK. – Novi Sad : Agapé.511(497. . – Újvidék : forum : Agapé. fordította Tűzkő Lajos . .2)-32 AK 1317. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. .) 3000 pld. : ill.1)-992 AK 1316.31:398(497. – Újvidék : Agapé. rajzolta Szabó Marianne. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. 21 cm 1000 pld.113 Kupuszina) 291. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. Mario v. [képek Giuseppe Intini . : ill . AK. PUCCI.511(497.053. – 79 p. Novi Sad : Agapé. Morus Tamás / Mario v. 19 cm. 1992 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József.113 Kupuszina) CSP-FB. 12. : ill. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . – 128 p. BMS 1314. 20 cm. – [Subotica] : Székely erzsébet .1)(02. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. 1992 (Novi Sad : Agapé). – 12 p. fedőlap Palkovics János]. . 1992 (Újvidék : Agapé). – (Az Életszentség Nagymesterei . : ill. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata .) 4000 pld. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István .1313. 23 cm fűzve 894. fűzve 235. 2.3:929 Morus CSPL. 1992 (Újvidék : Agapé). Pucci . – (Scientia Christiana . – 243 p. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 1992 (Novi Sad : Agapé).

század pápái / Török József. 1993 (Novi Sad : Agapé).13:929 Pius IX AK 1320. .3:929 Bernandino da Siena CSPL. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. 19 cm. 23 cm fűzve AK 1323. De GASTOLD. 1992 (Újvidék : Agapé). – (vetés . – források és irodalom (226–227 p. . – 35 p. . BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. – Újvidék : Agapé. [1993] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. – 3. 20) 800 pld. Agapé. : ill. – 229 p. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . AK 1319. – Újvidék : Agapé. AK.) 500 pld. fűzve 262. 17 cm. 21 cm 230 . – Újvidék : Agapé. . 14. [fordította P. fedőlap Palkovics János]. Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. Nagymákonyi Gilbert .) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. – (vetés . TÖRÖK József IX. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost.1318. . . 17 cm. 1992 (készült az Agapénál). 1993 (Novi Sad : Agapé). BMS 1322. kiadás. – 146 p. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. BARGeLLINI. – 131 p. 1992 (Újvidék : Agapé). – 48 p. BeRNOS. –156 p. Piusz papa : a XIX.

ISBN 86-463-0056-0 252. 1993 (Novi Sad : Agapé). : ill. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . fordította Lazić Hajnalka . : ill . 1993. eRICKSON ANDROSS. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. GeSUALDA.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld.8 CSPL. BMS 1327. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. [1993] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. 1993 (Újvidék : Agapé)].] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. [fordította Tűzkő Lajos] . . – 215 p.3:929 AK. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . – Újvidék : Agapé. suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . – 83 p. . 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. 19 cm. CSPL 1326. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. – 36 p. a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. fűzve 271. . AK. BMS 231 . AK. – [Újvidék] : Agapé. 15) 500 pld. – [Belgrád : Preporod. 20 cm 500 pld. 19 cm 400 pld. BMS 1324. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János].113 Novi Sad) AK.3(497. BMS 1325. – (eM : az Életszentség Nagymesterei . –238 p.

BMS 1332. . : ill. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. – második kiadás. BMS 232 . jav. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. – [Újvidék] : Agapé. – 68 p. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. – második kiadás. BMS 1329. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. – 144 p. AK. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld.113 Temerin)(091) CSPL. fedőlapterv Maurits ferenc. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. – Újvidék : Agapé . 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. . NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter.3(497. [fordította Barsi Balázs]. LeCLERC. – Újvidék : Agapé. 1000 pld. 1993 (Novi Sad : Agapé). 17 cm 500 pld.1328. 1993 (Újvidék : Agapé). AK. BMS 1331. BMS 1330. illusztrációk Németh Csaba.] (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. . – 3. AK. fedőlap Sóti György . – 125 p. Budapest : Távlatok. AK. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . 1993 (Újvidék : Agapé).3:929 francisco d’Assisi CSPL. fordította Rencsényi Tibor . Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. MOUËL. – 136 p. . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . 21 cm 500 pld. kiadás. [1993] (Novi Sad : Agapé). [1993. – 132 p. : ill. : ill. .

Mózes.1333. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. BMS (Bernardo. 14 cm 1. 1993 (Újvidék : Agapé). Az engedetlen Jónás 5. . – [Újvidék] : Agapé. 19 cm. – Újvidék : Agapé.2 CSPL. .3:929 Chiara d’Assisi CSPL. AK. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. 1993 (Újvidék : Agapé). – 95 p. – 46 p. . – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. Kisded a jászolban 233 . a kitett gyermek 4. József és testvérei 3. Szeged .) 500 pld. 3. – 12 db számozatlan füzet : ill. – (ferences források . 500 pld. AK. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . : ill.] (Novi Sad : Agapé). BMS 1334. – 68 p. Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. 20 cm 1500 pld. Noé Bárkát épít 2. 1993. – Újvidék : Agapé. . [1993. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . AK. 1993 (Újvidék : Agapé). – 208 p. sanctus rendszó alatt) 1335. RANWez. BMS 1336. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. . – Újvidék . – [Újvidék : Agapé. rajzolta Dea de vries. Csíksomlyó : Agapé. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL.511-97 CSPL. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. AK. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . [illusztrálta Szent-Gály Géza]. [fordította Király Ilona].] (Újvidék : Agapé).

Szeged . – Újvidék : Agapé.2)(084. – Újvidék : Agapé Kft. – (vetés . 244(02.1) AK 1338. BMS 1340. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. – második kiadás. – 50 p. .6. 1993] (Újvidék : Agapé). .12:929 Apor AK. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . – 32 p. : ill. Csíksomlyó : Agapé. 17 cm.053. Jézus gyógyít 7. AK. Jézus feltámadt 12. A magvető 8. 17 cm. Angela Mary Isten és az egér / M. Angela Togio . BMS 234 . 2. fedőlap Németh Csaba . TOGIO. A tékozló fiú 10. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba.. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. – [Újvidék . illusztrációk Sóti György. 1993 (Agapé : Szeged). BMS 1339. A jó pásztor 9. fordította Rencsényi Tibor . – 413 p.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. [1993] (Novi Sad : Agapé).3:929 francisco d’Assisi CSPL. fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. 19) fűzve 262. – (ferences források . AK. . Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). zakeus a fán 11.

Budapest : Távlatok.1341. 6) 500 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . . 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. fűzve AK 1343. 24 cm.2)-97 CSPL. – leporello : [12] színes fotó ill. – 16 p. – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 235 .511(497. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . 17 cm. 17 cm. – 119 p. 17 cm. – Topolya : Plébániahivatal. . ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán .] (Újvidék : Agapé).053. Budapest : Távlatok. Budapest : Távlatok. [a fedőlapot tervezte Szokoly György].) 00 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). védőszented . ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . fűzve AK 1344. fűzve 894. . : színes ill. 7) 500 pld. . áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . – 138 p. – Újvidék : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. rajzolta Magyar Csaba]. 1994 (Újvidék : Agapé).1)(02. Budapest : Távlatok. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. 8) 500 pld. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – Újvidék : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek . – 115 p. . – (Teológiai zsebkönyvek . – 124 p. 17 cm. AK. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. foto Rind István]. 4. 1994 (Újvidék : Agapé). ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . – [Újvidék : Agapé. . 5) 500 pld. – Újvidék : Agapé . 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). 1994. – (Példaképed. – Újvidék : Agapé .

– 103 p. BMS 1349. BMS 1350. . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . – 31 p. – Novi Sad : Agapé.) 500 pld. BMS 236 .1347. BeLSKI LAGAzzI. : ill. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P.1)-31 CSPL 1348. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. 21 cm 894. .) 500 pld. 16. 1994 (Novi Sad : Agapé). BMS 1351. – Újvidék : Agapé. . – (Hitvédelmi füzetek . – (Az Életszentség Nagymesterei . 8.511(497. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. 20 cm CSPL. Bálint József . BeNKő Antal Igaz-e. – 48 p. AK. fedőlapterv Németh Csaba. 1994 (Novi Sad : Agapé). AK. : ill. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. . ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. [fordította Tűzkő Lajos]. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. – Novi Sad : Agapé. AK. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – 239 p. 18 cm. BáLINT P. 3. 19 cm. 17 cm. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . – (Scientia Christiana . : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé). : ill. Novi Sad : Agapé. – 144 p. . 1994 (Újvidék : Agapé).

fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. – [11] p. – 30 p.511-77 AK. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : Jézus példabeszédei. – [11] p.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. Novi Sad : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 7. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 1994 (Újvidék : Agapé). . BMS 1354. AK. – [11] p. BMS 237 . 1994. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Novi Sad : Agapé). : Jézus születése. AK. 7. – [11] p. – (Hitvédelmi füzetek . : ill.] (Újvidék : Agapé). BeNKő Antal Igaz-e. – [11] p. 500 pld. 17 cm. füzet : színes ill. – Novi Sad : Agapé. : Jézus csodái. – [11] p. – 8. 2. Jézus Krisztus édesanyja. : Jézus és a gyerekek. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. 20 cm 300 pld. 17 cm. Novi Sad : Agapé. [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. . . – [Újvidék : Agapé. 4. 5. 8.1352. – [11] p. : Mária. BeNKő Antal Igaz-e. 24 cm 1. CSPL 1355. : Jézus és a templom. . 6. – 31 p. BMS 1353. – [11] p. – 66 p. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : Jézus feltámadása. : Jézus tanítványai. Harmath Károly . 6. 3. – (Hitvédelmi füzetek .

200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. [1994] (Újvidék : Agapé).2(497. n. .3:929 CSPL. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. fACCO. ISBN 86-463-0004-8 228(0. – [Újvidék] : Agapé.1356. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. – 119 p. illusztrálta Giorgio Trevisan. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . BMS 1360. – Budapest : Márton á.072) CSPL. – 241 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . [1994] (Újvidék : Agapé). 18. : ill. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. – 247 p.8 AK. AK. . AK 1359.. 104 p. : színes ill.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. [1994] (Újvidék : Agapé). GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. – Újvidék : Agapé. BMS 1358. 1994 ([h. – [Újvidék] : Agapé. – 80 p. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. : ill. . 20 cm. fordította Dér Lehel . . fedőlap Palkovics János . fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. – [Újvidék] : Agapé. BMS 238 . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza. – XXIv. .8 CSPL. 24 cm 500 pld. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284.] : Gödi Print).

– 16 p. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. fűzve 726.1361.3(497. [Sárvári] v. 24 cm. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. Novi Sad : Agapé. p. [vajda] zs. 1994 (Újvidék : Agapé).) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. BMS 1363. . – Újvidék : forum.825(497. p. – 84. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich.0)-97 CSPL. BMS 239 . 1. víg ferenc . 17 cm. AK. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1362.113=945. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 500 pld. Kocsis Antal . – [Újvidék] : Agapé. – 32 p. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . 1994 (Újvidék : Agapé). KISS Ulrich Igaz-e. – (Példaképed. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. . –134 p.11) CSP-FB.113 Bács Topolya) CSPL. – 79 p. : színes ill. : ill. 19 cm Utószó / S. 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 20 cm 500 pld. [zsuzsanna]. Nagy Tibor [fotók ifj. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . fűzve. 5. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. – 84. . CSPL 1364. védőszented . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .053. golyó ellen védő imádságok.511(497. : ill. .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. .1)(02. – Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : forum). AK. Rind István . KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző.] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. BMS 1365. [1994. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. AK.

: ill. – [Újvidék] : Agapé . – [Újvidék] : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé).] (Újvidék : Agapé). BMS 1369. BMS 1368. – (Teológiai zsebkönyvek . . [fedőlapterv Németh Csaba]. . – (Scientia Christiana . AK. KUSTIĆ. NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. – 141 p. 17 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . . AK. [Budapest : Távlatok]. – 189 p.1366. – [Újvidék] : Agapé . – 131 p. fedőlap és illusztrációk Nemes István]. AK.513 CSPL. AK. fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. 4. BMS 1370. . – 120 p. 17 cm. 20 cm. [1994] (Újvidék : Agapé). Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . – [Újvidék] : Agapé.) 500 pld. [Budapest : Távlatok]. [Budapest : Távlatok]. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . . fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . . 1994 (Újvidék : Agapé). [1994.) 500 pld. 1.) 300 pld. . – (Teológiai zsebkönyvek . – 96 p.” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé).) 240 . – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1367. – [Újvidék] : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 2. 3. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre .

fűzve 241 . : színes ill. . PUCCI. szentek. BMS 1373.1 CSPL. imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. 17. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. . 1994 (Tóthfalu : Logos). [4] táblaoldal fénykép : ill. ISBN 86-463-0038-2 232. 1994 (Újvidék : Agapé).3 CSP-FB 1374. folklór. 24 cm. 17 cm.500 pld. népköltészet . 2. fordította Tűzkő Lajos]. [illusztrációk Gianni De Luca . – Novi Sad : Agapé. AK. SILLING István Templomok.) 500 pld. – [Újvidék] : Agapé . 1994 (Újvidék : Agapé).3:929 CSPL. – 133 p. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. 19 cm. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . Mario v. Pucci .11) 243(497. 1994 (Novi Sad : Agapé).113=945. Savio Domonkos / Mario v. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . – (Teológiai zsebkönyvek .113=945. védőszented . 2. – (Az Életszentség Nagymesterei . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – 16 p. : ill. Néprajz. . – Újvidék : Agapé.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. [Budapest : Távlatok]. Tóthfalu : Logos. . BMS 1372.) 500 pld. AK. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . BMS 1371. AK. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 110 p. 19 cm. – 119 p. – (Példaképed.11) 235. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. .

Novi Sad : Agapé. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK. – 28 p. – (Hitvédelmi füzetek . AK. BMS 1378.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 3.511(497. 2. : ill. Novi Sad : Agapé. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 17 cm. BMS 1375.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 1376. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. . . – 31 p. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. SzABÓ ferenc Igaz-e.2)-97 CSPL. 17 cm. hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé). SzABÓ ferenc Igaz-e. 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 1. AK. BMS 242 . Novi Sad : Agapé. . 4. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . : ill. – 31 p. BMS 1377. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : ill. SzABÓ ferenc Igaz-e. . 17 cm. – 29 p. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek .053.ISBN 86-463-0020-X 894. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. AK. fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. Novi Sad : Agapé.1)(02. – (Hitvédelmi füzetek .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK.

11. AK. fűzve 22 AK. : színes ill. – (Példaképed. védőszented .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. fűzve 894. – Újvidék : Agapé. . BMS 1382.1)(02. 17 cm.511(497. – (Hitvédelmi füzetek . 24 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). SzABÓ ferenc Igaz-e. – 30 p. SzABÓ ferenc Igaz-e. – 30 p. AK. BMS 1381. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 1994 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . : ill. . rajzolta Nemes farkas zsuzsa. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé .053. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. 21 cm 500 pld. – 31 p. 1994 (Újvidék : Agapé).2)-97 CSPL. . SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . 4. – 16 p. . BMS 1380. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. – (Hitvédelmi füzetek . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.1)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve 22 AK.1379. 1994 (Újvidék : Agapé). hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia.511(497. SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. BMS 1383. Üdvözítő / Szabó ferenc. – 144 p. 9. BMS 243 . : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.) 500 pld. 17 cm. 10. – Novi Sad : Agapé . 17 cm.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). . 17 cm. . BABOS István Keresztség/bérmálás . 1995 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot Szokoly György tervezte].053. – Novi Sad : Agapé . [rajzolta Glatz Mariette]. fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. . : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal.1414.1)(02. fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. BeNKő Antal Igaz-e. BMS 1996 1416. BMS 1417. . . – Újvidék : Agapé . – (Hitvédelmi füzetek . – Novi Sad : Agapé . 500 pld. : ill. : ill. –184 p. BMS 20 . – 31 p. SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – 30 p. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. BMS 1418. .511(497. – 32 p. 24 cm 500 pld. A betegek kenete / Babos István . 14 cm 800 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). . : ill. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. 17 cm. 14) 300 pld. BMS 1415. 1995 (Újvidék : Agapé). hogy .2)-97 AK. 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BeNKő Antal Igaz-e. . – (Hitvédelmi füzetek . – 147 p. Budapest : Távlatok. : ill. . 18 cm. – (Teológiai zsebkönyvek . 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK.

: a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. 24 cm 600 pld.053. 1996 (Újvidék : Agapé). . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. : ill. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BeNKő Antal Igaz-e. 1996 (Újvidék : Agapé).511(497. . 17 cm. – 47 p. . BMS 1423. . – Novi Sad : Agapé . BOff. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. – zenta : Dudás Gyula Múzeum. BMS 1421. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. BMS 1422. [12] táblaoldal (fotók) : ill.1)(02. : ill. – (Példaképed védőszented . 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 1996 (Novi Sad : Agapé). hogy . – 38 p. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . fűzve 251 . BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. [fordította Harmath Károly]. . – 50 p. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff .és Levéltárbarátok Köre. – Novi Sad : Agapé . hogy . 24 cm. – 43 p. – (Hitvédelmi füzetek . fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. 500 pld. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . . . 1996 (Tóthfalu : Logos). 1996 (Újvidék : Agapé).1419. . fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. 500 pld. . 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK. –16 p. 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek . fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. – (Ünnepeink . fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041.2 AK.

17 cm. BMS 1425. . 20 cm 400 pld. – Novi Sad : Agapé . : ill. – (Teológiai zsebkönyvek . : ill. 1996 (Újvidék : Agapé). 9) 500 pld. fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 ([Újvidék : Agapé]). 22 . 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). . 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK.113 Rábé (082) BMS 1424. BMS 1426. . – 31 p.1)-31 AK. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. 1996 ([Újvidék : Agapé]). – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé . 17 cm. fedőlaptervező Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé. – 122 p. 10) 500 pld. Budapest : Távlatok.511(497. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . – Novi Sad : Agapé. hogy . . fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. 20 cm 800 pld. HORváTH Pál Igaz-e. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. – (Teológiai zsebkönyvek . .497. – 158 p. BMS 1427. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894.ISBN 86-7082-009-9 908. 1996 (Novi Sad : Agapé). GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. [a borítón Mohi Sándor fotói]. . [sajtó alá rendezte Takács Ilona . – 171 p. – 111 p. [a fedőlapot tervezte Szokoly György].08 AK. BMS 1428. . – (Hitvédelmi füzetek .

– 87 p. 19 cm. – Újvidék : Agapé.500 pld. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. – 232 p.2)-97 AK. . BMS 1430. – Novi Sad : Agapé.143 291. BMS 1433.053. : ill. BMS 1431. MARTINI. : ill. BMS 1432.1)(02. 1996 (Újvidék : Agapé. 1996 (Novi Sad : Agapé). – [3. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . . 21 cm 1000 pld. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK.511(497. [fordította Kalacsi János . 1996 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1429.[Maria] Martini . 24 cm 500 pld. [fordította Rencsényi Tibor].37(44 Lourdes) AK. LOURDeS-i kilenced. – Újvidék : Agapé. KNOWLeS. [rajzok vukovári Panna]. . [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. fedőlap Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé. 15 cm 500 pld. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. kiad.].[Carlo] M. – 125 p. 19 cm. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . – 59 p. – 16 p. fűzve 894. IvANČIĆ.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . . .

1996 (Novi Sad : Agapé). fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. – 24 p. – 23 p. 1996 (Novi Sad : Agapé). : ill. – Újvidék : Agapé. fedőlaptervező zoran Gashi]. 20 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1437. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor.2(497. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997. 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. [fordította Csókai Antal .1 AK. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. . – (Ünnepeink . NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . – 40 p.4. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála]. BMS 1436. fűzve 271-055. SANTUCCI. – 126 p. – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. BMS 1434. – (ÉN . .07 AK.500 pld. .12:929 Pacha AK. – Novi Sad : Agapé.113) BMS 1438. BMS 1435. 17 cm. – 23 p. 21) 254 .1 AK. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. . 1996 (Novi Sad : Agapé). : kották . 22) 500 pld. az életszentség nagymesterei . : ill. 19 cm. ÖRÜLJeTeK.

[rajzolta] Glatz Marietta.3:929 Augustinus AK. . 12) 500 pld. SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. BMS 1439.eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. . 1996 (Újvidék : Agapé). 500 pld. – Újvidék : Agapé .1)-97 AK. – Novi Sad : Agapé . – 18 p. Budapest : Távlatok. . 500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . – Novi Sad : Agapé . . fűzve 22 AK. BMS 1442. – 47 p. 1996 (Újvidék : Agapé).511(497. – Novi Sad : Agapé. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. 24 cm 2 . 17 cm. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. SzABÓ ferenc Igaz-e. [illusztrációk vukovári Panna]. : ill. 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1440. 17 cm. hogy . : ill. – Újvidék : Agapé. 21 cm 500 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . . SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . . . – 205 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. : ill. 1995 (Újvidéken : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. hogy . BMS 1443. BMS 1441. – 30 p. – 52 p. – (Hitvédelmi füzetek .

ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította. 24 cm 500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 23 p. 5) 500 pld. SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. 17 cm.2)-14 AK.1)(02. 19 cm.2)-32 AK. Szeged . .2)-14 AK. 1997 (Újvidék : Agapé).053. – Újvidék .1)(02. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894. BMS 1447.511(497. BMS 1997 1446. 1997 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért. – 158 p.511(497. 1996 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé.1)(02. 24 cm 500 pld.8 AK. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. : ill. . BMS 1444. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza .511(497.053. – Novi Sad : Agapé. BMS 1448. – (ferences források . BMS 1445. [írta] Szent-Gály Kata. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre].053. . – Novi Sad : Agapé. – 30 p. Csíksomlyó : Agapé. : ill. . – 63 p.3:929 francisco d’Assisi AK.500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252.

[fotók Nagy Dénes. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. . 21 cm. 1997 (Becse : Rubicon). . – 126 p.] / Cziráky Imre. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. – Tóthfalu : Logos. fűzve 226. .József.54(497.511(497. 1997 (Tóthfalu : Logos). [2] táblalap. – (emléksorozat) 500 pld. – 99 p.511(497. – Becse : Rubicon. 20 cm 600 pld. 1997 (Becse : Rubicon). – Becse : Rubicon.1)-32 BMS 1451. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. – 113 p. – (emléksorozat) 100 pld. 20 cm 1000 pld. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 1997 (Becse : Rubicon). – 72 p. 21 cm. Patócs Antal].113 Orom)(091) BMS 1450. [12] táblaoldal : ill. – Becse : Rubicon. .511(497.1)-32 BMS 257 . 1 [köt.07 BMS 1449. – (emléksorozat) 100 pld.. – 149 p. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. 21 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. fűzve előszó / Dupák András (3).1)-32 BMS 1452.. CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre.

javított kiadás. . . 1997 (Tóthfalu : Logos). fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. 21 cm 500 pld. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. – 30 p. KeRN. A sivatagi atyák bölcs humora / R. : ill. JÉzUS hív : első imakönyvem. Keménykötés 243 AK. [fordította Harmath Károly]. 2 [köt. – 123 p. 1997 (Becse : Rubicon). – Újvidék : Agapé.2(497. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. 20 cm 300 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Novi sad : Agapé). 21 cm.511(497. .2)-84 BMS 1457. – 107 p. 14 cm 3000 pld. – (emléksorozat) 200 pld. – Novi Sad : Agapé.053. – 169 p.511(497.1)(02. : ill. fűzve 850-36 BMS 258 . fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. : ill. Kern . eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. – 616 p. – 79 p. – Tóthfalu : Logos. – Újvidék : Agapé. BMS 1456. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. .1453. – Becse : Rubicon.] / Cziráky Imre. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld. R. 14 cm fűzve 243 AK.. : kották . fűzve 894.1)-32 BMS 1454. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 4. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos).. BMS 1458.113 Jermenovci) BMS 1455.

. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1462. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. BMS 1460. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. BMS 259 . 1997 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Újvidék : forum). – (Ünnepeink . [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás. . [rajzok Léphaft Pál]. : ill. Szabó Lajos.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . – 83 p. ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. 24 cm 1000 pld. . BMS 1461. Sárközi ferenc. : ill.1459. – Novi Sad : Agapé. Margit István.1)(02. Kiss Antal. – 65 p. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. – Novi Sad : Agapé.053.825(497. 23 cm 1200 pld. Stanyó Tóth Gizella. . – Újvidék : Agapé. : ill. 18 cm 300 pld. 20 cm 500 pld. Hodosy Imre.2(497. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. fűzve 726.113 feketics)(091) BMS 1463. fűzve 894. – 56 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). 20 cm. – 16 p.113 Temerin) AK. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. – Újvidék : forum. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK.2)-97 AK. Póth Lajos. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. – 205 p.511(497.

– 143 p. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. . SILLING István Kakasok szólalnak. Bibliográfiai rövidítések: p.113):398 BMS 260 . – (Katolikus teológiai kézikönyvek . : ill. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. 1997 (Tóthfalu : Logos). Tomislav zdenko Tenšek . fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. – 207 p. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. – 292 p. fűzve A szerző arcképével. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. [fordította vedres Sándor]. – Novi Sad : Agapé. 14 cm 500 pld. – (Én : az életszentség nagymesterei . – Novi Sad : Agapé. fűzve 243(497. 1997 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. . . PeLUCCHI. Taizé . 1997 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). .1464. – 135 p. . PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – Tóthfalu : Logos. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. – 109 p. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. 20 cm 600 pld. – Novi Sad : Agapé. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. [hungarian translation Anna és zsolt]. ROGeR. – Újvidék : Agapé. PAvIĆ. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. BMS 1466. BMS 1468. 1997 (Újvidék : Agapé). : ill. 24 cm. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. 24) 500 pld. BMS 1465. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. BMS 1467.

: ill. 23) 500 pld.4(456. 1997 (Újvidék : Agapé). THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . BMS 1472. : ill. .31-94 AK. 1997 (Újvidék : Agapé). – 168 p.. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten .31)”1962/1965” AK.1)(02. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. Irodalom (165). BMS 1471.1469.07 AK. 24 cm. 24 cm. az előszót írta fáy zoltán]. – 191 p. fűzve 894. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. 17 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé . . [32] táblaoldal (fotók) . rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – 45 p. 7) 500 pld. [fordította Pálics Márta]. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. 20 cm 500 pld.511(497. BMS 1473. – Újvidék : Agapé. – (Példaképed védőszented . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. STRAATeN. – Novi Sad : Agapé. – 16 p. [sajtó alá rendezte. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . – (Én : az életszentség nagymesterei . THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. . – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . – 68 p.2)-97 AK. BMS 1470. – Újvidék : Agapé. 19 cm. : ill. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé.053. 1997 (Novi Sad : Agapé).. fűzve előszó (5-16). – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld.

– 87 p.511-94 AK. BMS 1475. – 48 p. rajzolók Roland Aebi] . 24 cm 1000 pld. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e.–1941. – Novi Sad : Agapé. 17 cm. : ill. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. : ill. Berta Legnagyobb a szeretet : P. – (vetés . [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . BMS 262 . / Berta Weibel . – (vetés . BMS 1476. 1997 (Novi Sad : Agapé). UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária .3:929 Kolbe AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. [fordította Harmath Károly]. 24) 500 pld. – 27 p. BMS 1477.143 AK. – Novi Sad : Agapé. . – 23 p. 17 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. [eva] vesely.3) 894.266:271. BMS 1474. . . január 7. .3(510)(093. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . Maximilian Kolbe 1894. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. vOJNOvIĆ. veSeLY. 19 cm. 23) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). WeIBeL. augusztus 14.8 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235.

: ill. – Újvidék : forum. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. fűzve 226.511(497. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 17 cm fűzve 613.1998 1478. – Újvidék : Agapé. 1998 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József.2)-14 CSP-FB. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . fűzve 839.] A világmindenség egységéről / Botka József. BMS 1479. – 111 p. 20 cm 500 pld..1)(02. [köt. . Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . : ill. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894.053. 20 cm 500 pld. 20 cm 1000 pld. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé).07 BMS 263 . . Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. 1998 (Újvidék : forum). fűzve 839. [fordította Rónaszegi Éva . . – 31 p. – 112 p. BMS 1480. 21 cm 1000 pld.84 BMS 1482. : ill. 3. .31-14 =945.11 AK. – 67 p. BMS 1481.11 AK. – Kikinda : J. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. – 100 p. BOSMAN. BOSMAN. fotók Mohi Sándor]. – Kikinda : J.31-14 =945.

– 208 p. .1) 641. 96) 613. .].] A rádión keresztül / Botka József. . – 100 p. [fordította Pálics Márta . fűzve 226. fűzve 252. – Kikinda : J. – Novi Sad : Agapé . 1) 264 . 92-94). 1998 (Újvidék : Agapé).07 BMS 1484. – Könyvek. HÄRING.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . BMS 1487. – [Magyar kiad. BMS 1486.2(083. 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. – 147 p. fűzve Orvosi bevezetés (p. : ill. Bernhard Jézus szíve. – Újvidék : Agapé. [fordította Kalacsi János]. 1998 (Újvidék : Agapé). 4. – Újjáépülő testben. záradék vargáné Kopornyik zita . 1998 (Novi Sad : Agapé). Szeged : forgách Éva. rajzolta Reisz Antal].563 (083. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon .1) A. – (Metanoiete . DOYON. 20 cm. újjáépülő lélek (p.8 AK. – Újvidék : Agapé. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. 20 cm 500 pld. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. amik további segítséget nyújtanak (p. borítóterv Dér Lehel]. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. [bevezetés Sipos Tibor. 20 cm 500 pld. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. . az üdvösség forrása / Bernhard Häring .954 A. 20 cm 1000 pld. – 100 p. Hollenweger (p. . HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt]. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1485. [köt. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 11-22).1483. – Újvidék : Agapé. –103 p.

– (Ünnepeink . Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . 20 cm 1000 pld. Nagy Sándor felvétele. Szeged : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. BMS 1491.1)-97 CSP-FB. – 213 p. 20 cm. 5 : 2-február) 500 pld.3:929 AK. . fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. : kották . 1998 (Novi Sad : Agapé).eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. : ill. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 24 cm 1000 pld. AK. – 5. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. BMS 1492. 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Keménykötés 243 AK. – 616 p. – 153 p. . HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. – Újvidék : Agapé. BMS 1489.511(497. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. Január / Incze Dénes . – (Ünnepeink . BMS 1490. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . fűzve 235. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : forum . 14 cm 3000 pld. 1998 (Újvidék : Agapé).3:929 AK. – Újvidék : forum : Agapé. 20 cm. 5 : 1-Január) 500 pld. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . fűzve. február / Incze Dénes . BMS 1488. – Újvidék : Agapé. – 120 p. – 143 p. Újvidék . fűzve 235. változatlan kiadás. 1998 (Újvidék : Agapé). . .

25 cm fűzve 894. 1998 (Újvidék : Agapé). .053. KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. . . AK. illusztrációk Léphaft Pál].053. BMS 1493. – Újvidék : Agapé. : ill . 1998 (Újvidék : Agapé).053. – 123 p.711. – (Juventus . 22 cm 800 pld. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. 1998 (Újvidék : Agapé). fűzve 850(02.511(497. fűzve 820(02. 24 cm. – [28] p. 1998 (Újvidék : Agapé). – 126 p. 1) 1000 pld. BMS 1494. – 127 p.2)-97 AK. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . fűzve 850-36 AK.511(497. : ill. LUPATI. – Novi Sad: Agapé. : ill. – Újvidék : Agapé. fűzve. Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. A sivatagi atyák bölcs humora / R. KeRN. BMS 1495. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. – 46 p. BMS 1497. : ill. 1998 (Novi Sad : Agapé).ISBN 963-458-119-6 943. BMS 266 .2)-97 AK.2)-32 AK.2)-32 AK. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. . 20 cm.1)(02. KIDD.9”1948” 949. BMS 1496. R. – Újvidék : Agapé. A fedőlapon jegyzet a műről 894. – Újvidék : Agapé. [fordító Szabó Judit . 21 cm 500 pld. 2) 500 pld.3”1948” CSP-FB.1)(02. – (Marcelino .053.

fűzve fedőlapcím. – (Hitvédelmi füzetek . 1998 (Újvidék : Agapé). – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. népköltészet . folklór. – 16 p. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 4) 500 pld. váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . – 43 p.1498. 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. BMS 1502. : ill. – Újvidék : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1998 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . 9) 267 . – 34 p. rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. A jelen helyzet és a jövő távlatai .113 Bácska=945. – Újvidék : Agapé. 20 cm. SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Példaképed védőszented . II. . – Novi Sad : Agapé. 24 cm. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. 1998 (Újvidék : Agapé).5 AK. 9) 500 pld.511(497. BMS 1501. [8] táblaoldal : táblázatok . – Újvidék : Agapé. – 158 p. – (Ünnepeink . – (Bibliai kifestők .11) BMS 1499. 19 cm. Iv. III. 24 cm. : ill. 17 cm. fűzve Tartalom a címoldalról: I. 1998 (Újvidék : Dániel Print). . fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. Néprajz.1)(02. – [20] p.. Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház .2)-97 AK. : ill.053. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . BMS 1500.. 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. 1998 ( Novi Sad : Agapé).

3:929 francesco d’Assisi AK. – Újvidék : Agapé.053. fűzve 232. BMS 1506. – Juventus . 1) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. [fordította Bővíz László]. – Novi Sad : Agapé. 6) 500 pld. 19 cm. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). von Balthasar . . 20 cm. kéziratot gondozta Pálics Márta]. fedőlapterv Dér Lehel]. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 268 . 1998 (Újvidék : Agapé). U. – 148 p. kiadás 235. [fordította Kalacsi János .92 AK. vOJNOvIĆ. fűzve 886. zRAKIĆ. – Ünnepeink . BMS 1503. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . Megyeri András].2)-31 AK. Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. – (Alfa és Omega) 500 pld.4.500 pld.1(02. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. 6. . Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. csak apám nem / Đuro zrakić . : ill. – 126 p.07 AK. 1998 (Novi Sad : Agapé). . 19 cm. BALTHASAR. BMS 1504. – 199 p. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. : ill. fűzve 226. [fordította Kalacsi János . – (ferences források . BMS 1999 1505. . – 80 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). Đuro Mindenki szeret.

. 5. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. – [31] p. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. – 47 p. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal.511(497. – 56 p. 17 cm 1000 pld.053. 15 cm 300 pld. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József.511(497. kötet.2)-97 AK. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . 1999 (Novi Sad : Agapé). BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. 1999 (Novi Sad : Agapé). : ill. fűzve 226. 1999 (Novi Sad : Agapé). .1 BMS 1510. BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. 16 cm 1000 pld. 20 cm 1000 pld.1507. : ill. .1)-97 BMS 1508. – 51 p. BMS 269 . 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. – 48 p. BOTKA József Üzenetek a szentírásból. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – Novi Sad : Agapé. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.07 BMS 1509. 1999 (Novi Sad : Agapé). fARIA. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894.0(81)(02. [fordította Harmath Károly . fűzve 894. .1)-14 BMS 1511. . 1999 (Debellács : Nélia).

75 AK. 20 cm 800 pld. BMS 1517. – Novi Sad : Agapé.6(035) AK. : ill. fűzve 22:0793. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. – Újvidék : Agapé.7 AK. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. fűzve 282:061. 20 cm. – (Ünnepeink . 1999 (Újvidék : Agapé). április / Incze Dénes . – 167 p. – (Ünnepeink . BMS 1515. BMS 1516. 1998 (Újvidék : Agapé).3:929 AK. 20 cm. – 134 p. – 94 p. március / Incze Dénes . HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3. . – 124 p. . [szerkesztette Szabó Judit].] : ill. – (Ünnepeink . Sávai János. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4.1512. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé. 5 : 3-március) 500 pld. – 168 p. 1999 (Újvidék : Agapé). BMS 1513. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. – [32 p. BMS 1514. – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). . – Újvidék : Agapé. . 20 cm. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. május / Incze Dénes .3:929 AK. . : ill. 24 cm 500 pld. 1999 (Újvidék : Agapé). 5 : 4-április) 500 pld. 5 : 5-május) 270 . fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. HARMATH Károly Érted. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fűzve 235.

Logos. . [fordító Pálics Márta . 1999 (Tóthfalu : Logos). / fő. – 135 p. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. fűzve 235. Művelődés. .és felelős szerkesztő Bosnyák István . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. – (Ünnepeink .500 pld. 19 cm. LePP. . – Újvidék . – Újvidék : Agapé. [fordító Pálics Márta]. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1518. június / Incze Dénes . BMS 1521. BMS 1522. – Novi Sad : Agapé.2 AK. – 141 p. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. [válogatta. 19 cm. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve 235. 20 cm. Dévai Judit . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. [il271 . . Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp .964. 5 : 6-június) 500 pld.és helytörténet . LePP. – Novi Sad : Agapé. Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . szerkesztette és az utószót írta] Sz. BMS 1519. – (Dimenziók . 1999 (Újvidék : Agapé). – 214 p.63 AK.63:159. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. 8. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6.3:929 AK.3:929 AK. 19 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. – (Dimenziók . A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. – 271 p.

[fordította Szabó Judit].lusztrálta f. 19 cm. 25 cm 500 pld. 1999. BMS 1524. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22.3) 398. BMS 1526. – Novi Sad : Agapé. Irodalom (p. – 46 p. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. Doktori értekezés. n.053.511-32:398 894. Bölcsészettudományi Kar. 199-200) 894. . : ill. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). – 249 p. 1) 500 pld. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória .2 AK. – 207 p. – Novi Sad : Agapé. Újvidék 894. – 61 p. .88(082)(043.]. – 202 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé). MYz. a szerző rajzaival. 203-205).511-14:398.1)-32:398 BMS 1523. – Tóthfalu : Logos. BMS 1525. . SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István.07-055. – (Scientia christiana . 1999 (Tóthfalu : Logos).511(497. – (Alfa és Omega . Tóth zsuzsanna].181-201) 281(091) AK.2)-97 AK. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. : ill. : ill. . – [Újvidék : k. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894.88(043.511(497. fűzve A szerkesztő utószava (p. 24 cm 500 pld.3) BMS 272 . Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz .1)(02.

32) 231. 22 cm 800 pld. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata .113) BMS 1529. 1999 (Novi Sad : Agapé). 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. – Novi SAd : Agapé.1)(02.. – (Példaképed védőszented .046(02. 1999 (Novi Sad : Agapé). : ill. – 16 p. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János]. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. fűzve 225.053. fűzve 894. – Novi Sad : Agapé. : ill. . – Novi Sad : Agapé.1527. fűzve Irodalom (p. – Novi Sad : Agapé. BMS 1528. . : ill. 24 cm 500 pld. . SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria .2)-97 AK.] : ill.053. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . BMS 1530. BMS 1531. [illusztrálta Garai Kornélia]. 1999 (Novi SAd : Agapé).2) AK.511(497.2)-97 AK. 24 cm 800 pld.1)(02. 1999 (Novi Sad : Agapé). – 32 p. 1999 (Novi Sad : Agapé).053. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. fűzve 894. .2 82-97 AK. – [28 p. : ill. – 159 p. BMS 273 . – Novo Miloševo : Sóti J. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 24 cm.73(497. rajzolta Csobán András]. . SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála].511(497. – 16 p.

– 175 p. Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház .2000 1532. ALBISeTTI. – 44 p. . 19 cm.2)–14 BMS 1535. kartonkötés 894. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. : kották . fűzve 615. [fordító Perjés Imre . a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . Újvidék : forum. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . BMS 1534. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . 2000 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 19 cm. . 2000 (Újvidék : Agapé). – (Dimenziók . szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János].1)(02. – 104 p. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. – Novi Sad : Agapé.. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József.851(02. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. [fordító vedres Sándor .. 274 . – 603 p. 2000. – Újvidék : Családi Kör.053.511(497.062) AK. – (Dimenziók . [fordító zólyomi Teodóra . HARSCH. 2000 (Újvidék : verzál). ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. BMS 1533. ALBISeTTI. (Újvidék : forum). 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. .. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. : ill. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . 25 cm 500 pld. borítóterv Dér Lehel].

. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Újszövetség . JÉzUS HÍv: első imakönyvem.borító Dér Lehel]. BMS 275 . : ill. . BMS 1539. . fűzve 235.. : ill. . 2000 (Újvidék : Agapé). – 128 p. BMS 1537. 20 cm. – Novi Sad : Agapé.92(02. – 151 p. – 152 p. 2000 (Novi SAd : Agapé). 19 cm. 14 cm fűzve 243 AK.053. – 30 p. . – Újvidék : Agapé.5 232. fűzve 235.1)–92 BMS 1538.9 894. – (Ünnepeink . 5. 2000 (Tóthfalu : Logos). 7-július) 500 pld. – Bibliai kifestők. 20 cm. 2000 (Novi Sad : Agapé).3:929 AK. – (Ünnepeink . BMS 1541. 20 cm 1000 pld.81 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. – Novi Sad : Agapé. BMS 1540. . : ill.. HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor.3:929 AK.511(497. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 183 p. – Tóthfalu : Logos. – [16] p. – Novi Sad : Agapé. JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. 4. 8-augusztus) 500 pld. 5. Irodalomjegyzékkel 613. 2000 (Újvidék : Agapé).2) AK. 2000 (Novi Sad : Agapé).) fűzve 087. fűzve Irodalomjegyzékkel 159. 24 cm. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . – Novi Sad : Agapé.

JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.) fűzve 087. 2000 (Újvidék : Agapé).2) AK. – 23 p. – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Újszövetség . BMS 1546. – Bibliai kifestők.92(02. 1) 300 pld. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . BMS 1544. – Bibliai kifestők. JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – Újvidék : Agapé.5 232.11)(082) AK. 24 cm. JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.92(02.2) AK. – Újvidék : Agapé. 5. – [16] p. 2.) fűzve 087.3(497. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. [illusztrálta Huszár Károly]. BMS 1547. . 1. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. 2000 (Novi Sad : Agapé). .) fűzve 087. – Novi Sad : Agapé.92(02. : ill. BMS 1543. – (Néprajzi írások . színes ill.053. Újszövetség . : ill. 2000 (Újvidék : Agapé). 24 cm. .2) AK. : ill.2) AK.053. Újszövetség . .113=945. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291.1542. – 230 p.053. 24 cm. BMS 1545. – [16] p.92(02. : ill. – Újvidék : Agapé. – Bibliai kifestők.) fűzve 087. – [16] p.3/4(497. – Újvidék : Agapé. – Bibliai kifestők. 2000 (Újvidék : Agapé). jegyzetek. .11)(082) 398. .5 232.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). Újszövetség . fűzve Utószó.053.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). 3.113=945. 24 cm. 24 cm 276 . 24 cm. – [16] p.

. – Novi Sad : Agapé.28 AK. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . fűzve ISBN 86-463. A szerző arcképével 173.1. MeveS.2)-97 AK.053.0111-7 894. BMS 1550.1)(02. MeveS.000.511(497. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. – [3. 20 cm 500 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé). Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . – 180 p. 2000 (Novi Sad : Agapé). . BMS 1551. – 87 p.1. BMS 1548.].053.511(497.2)-82 AK 1552. [fordította Pálics Márta].. – 181 p. kiad. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László.500 pld.1)-94 BMS 277 . – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom. – Újvidék : forum. [fordította Pálics Márta]. .511(457. – Újvidék : Agapé. 16 cm 1000 pld. 2000 (Újvidék : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. belső használatra. 24 cm 300 pld. A szerző arcképével 37. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. – 119 p.511(497. 2000 (Újvidék : forum). – 56 p. . : ill. BMS 1549. fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK.1)(02.018. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé).1)-97 894. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.000.28 AK. fűzve 894. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. – Novi Sad : Agapé.

: ill. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. [fordította T. 17 cm M 1557. Agapé [é. – 64 p. – [Újvidék : Agapé]. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. – (A Hitélet Kiskönyvtára . . – 109 p. – vrbas : Izd. 16 cm. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – (vetés . – 5.]. – 61 p. n. 894. (Újvidék : Agapé). é. : ill. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. 3. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – Tóthfalu : Logos.) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek.106. 21 cm CsPL 1558. fűzve Életrajzi jegyzet: p..1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. é.1553. Az egyházi hatóság jóváhagyásából. [a címlapot a szerző tervezte]. . 17 cm. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. n. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . . n. 3. . é. 2000 (Tóthfalu : Logos).511(497. . Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). – Szabadkán : Krecsi 278 . n. áHÍTAT. – 64 p. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. – 31 p. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc .) CsPL 1559. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál.]. Az utánnyomás tiltatik. M. – 156 p. bővített kiadás. (B. .

György tulajdona. M 1560. – zagreb . 744 p. 20 cm CsPL 1563. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – 15 p. (készült az Agapénál). eGY NAP – egy gondolat. csütörtök. HITÜNK vÉDeLMe. . ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. . – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. é. – (Agapé Minikönyvek . ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. (Újvidék : Agapé)]. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. é. : ill.. n. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). : ill. – 48 p. n. – 52 p. é. n. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . ÉNeKeK ÉNeKe. (Szabadkán : Dr. – 53-84 p. – számozatlan . . – [Újvidék] : Agapé. é. 21 cm. (Subotica : Panonija). é. – Szent Mise alatt. – 46 p.) CsPL 1561. n. n. n. – 24 p. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. 21 cm. 12 cm. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. . Énekek elsőgyónási ünnepségre. n. n. : ill. [Keresztény Adventista egyház]. (Novi Sad : Agapé). – [Újvidék : Agapé. – belső használatra. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. – Novi Sad : Agapé. . – 16 p. é. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. – zagreb . Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. szentmisére CsPL 1565. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. : ill. Harmadik könyv. – v. – 32 p. (Újvidék : Agapé). [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. é. é. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. – 73 p. 8 cm CsPL 1562. 10 cm. [Keressztény Adventista egyház]. 1. Agapé. – 60 p. . .

eltévedt bárány 9. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . : k.]. – 110 p. JÖN A KIRáLY. é. [Keresztény Adventista egyház].] (Senta : Unio nyomda). zakeus a fán 11. – 32 pp. [3] p. Az engedetlen Jónás 5. KÖzÖS szentmise ájtatosság. – zagreb . Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. – [H. n. Kosár a folyóban 4. é. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. (Beočin : efekt). KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. . álomlátó József 3. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . : ill. n. Kisded a jászolban 6. n. Jézus velünk van 12. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. engedélyével SZB 280 . JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. . 21 cm. n. é. Meggyógyult a beteg 7. – Bački vinogradi. n. n. Isten Szolgálója. n. : evangéliumi Kiadó. ISTeN irgalmának hírnöke. .1567. [é. sz. A magvető 8. – 62 p. é. 21 p. – 12 db számozatlan : ill. . – 76. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. Noé bárkát készít 2. fűzve Több kiadása van. – H. Apa és fiai 10. 14 cm 1. n. . – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. – zagreb : Kršćanska sadašnjost.

Jarak : efekt). é. – Subotica : Központi Oltáregyesület. – Novi Sad : Izdaje Kat.) CsPL 1575. – 61 p. : ill. Sámuel. é. . 21 cm. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. é. .]. – 32 p.]. Kršćanska sadašnjost. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. é. : ill. A RÓzSAfÜzÉR. [é. n. n. . (Subotica : Panonija). NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. – 8 p. . – 27 p. – zagreb . A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. . (B. – [Újvidék : zagreb : Agapé . fűzve CsPL 1579. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. n. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. 3. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). – 43 p. n. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. n. Topola : Cservik i Mihalec). é. é. 12 cm. Župni ured. 11 cm SZB 281 .1572. Leó pápa Rerum novarum c. – 120 p. – Subotica : Globus. – 18 darab színes könyvjel : ill. 13 cm CsPL 1577. Agapé. – számozatlan . Harmath Károly . NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. n. apostoli levele. 16 cm 13 000 pld. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . . – (Agapé Minikönyvek . Ciccone]. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. [Keresztény Adventista egyház]. n. fedőlap A. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .] (B. . : ill.

A TÖKÉLeTeS HIT. KAEÚ. – 32 p. n. 19. – 32 p. . – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. n. vARSáDI eMLÉK / [szerk. (Újvidék : Agapé).) CsPL 1581. 17 cm. – 14 p. . Jarak : efekt). TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József .1580. Berecz Sándor]. (Újvidék : Agapé). 15 cm CsPL 282 . – (vetés . . A kiadás éve nincs feltüntetve. – (vetés . fotó Tari zsolt. A 1582. é. – Újvidék : Agapé. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. 17 cm. é. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. n. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. 24. – Újvidék : Agapé. é. – 15 p.) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. . (B.

hitv. – Temerin. jan.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. 1997. 1995. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. Csáky S. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. 2000. 1993. 283 . OSzK. – Budapest. ev. egyházmegye monográfiája. Csáky S. 1902. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág.–febr. Dr. forum Könyvkiadó. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. 1991. Borovszky Samu (szerk. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. forum. Rubicon. – Bezdán.): Bács-Bodrog vármegye I–II.): Torontál vármegye. 1986. – Újvidék. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Csáky S. – Budapest. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. – Budapest. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Magyarország vármegyéi és városai. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Országos Monográfia Társaság v. – Újvidék. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. 1988. forum. = Létünk. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. – Budapest. 1993. – Újvidék. Újvidék. Magyarország vármegyéi és városai.

) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. – Szabadka. – Budapest.erős Lajos szerk. 2003. 284 . – Temesvár. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. 1971. városi Múzeum és Képtár.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. (1944–1990). – Kecskemét. 1993. 1938. 1993. 1989. világháború után. Gachal J. Magyar Könyvészet 1921–1944. évf. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke.: Dr. – Budapest. 1988. – Kula. : általános művek – filozófia – vallás. Két évszázad emlékére. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. 1932–1940. Újvidék. Adolf: A Bánáti ágost. 1983. Hitv. Magvető. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. / Összeállította Nagy Csaba. füzet. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. Magvető Könyvkiadó. Kernúch K.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I.. – Becse. 1805–1944. – Budapest. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). Szerk. Dr. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. – (Bácsország Könyvek 1. Pannon Press. 1992. I. Kulai római katolikus egyházközség. – Kisoroszi. forum. 1980. esperesség monográphiája. Hegedűs Antal és Szabó József. 1886. A magyarországi nazarénusok. 1997. OSzK. 1990. – Újvidék. Agapé. Kivéve az 1982. Gymnasium 1747–1997. evang. Pálos Antal: viharon.. – Debelyacsa. – Újvidék. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II.

1981. Csépe Imre Könyvtár. Monográfia.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Monográfia Társadalmi Szervezet. füzet : 1870–1918. Becse-belvárosi Rkt. Istorijski arhiv Sombor . eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. 1988. – Nagyszombat. 285 . Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. – Sombor. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. zsidó Lexikon / Szerk.. – Beograd. Petar szerk. – Szabadka... – Kishegyes. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. 1989. 1985. 2003. 1. Rogulja. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. 1996. Novi Sad. Milomir szerk.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. – zagreb. vigh Rudolf: Kishegyes írói. 1995. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. I–Xv. Hrvatska čitaonica. Prosveta. Ujvári Péter. – Budapest. Újvidék: forum. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Narodna biblioteka Srbije. Szabadegyházak Tanácsa. Žikić. Szabadka : városi Könyvtár . – Becse. I–XI. Biblioteka Matice srpske. Szentgyörgyi István–Bažant. 1990. füzet : 1918–1944. 1993. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Plébániahivatal. városi Könyvtár. 1929. – Budapest.Petrović. – Sabadka. 1893. rész: Monografikus kiadványok. Teleki Béla: Becse történelméből. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. füzet : 1764–1869.

Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. kat. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 .KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Budapest OSzK. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Újvidék Agapé könyvtár.

Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 1386 B. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. Ines 1350 Bende József 95. vittorio 1120. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 18. 642. valerio 1532. K. 1066. 1462 Aigner Lajos 173. 33. 828. Ivan 732. József 1348. 1154 Belohorszky Gábor 348. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 829 Battaglia. 78. 140 Balthazar. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 29. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. v. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 902. 1336. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. 898. 1312. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 1328. 356. 771. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 103. 631 287 . 1155 Bauer. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 739 ács Margit 948. 879 Benkő Antal 1351–1353. 641. 1340. 1390. 96. 1387. 144. 23. 29. 819. 539 Belski Lagazzi. M. 195 Albisetti. 1347. Dino 1088. Ilija 880 Anderlić. 19. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 890. 893. Gerhard M. 1292. 1267. 369. 1255. P.

1247 Billings. 379 Bittermann Nándor 190. 1355. 370. 1204. Carlo 1228. 344 Buschmann f. 105–107. 71 Bujak. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 753. 223. 1118. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 871. 736. 2 Biffi. 1507. 402 Buday Jenő 56. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 402. 682–685 Byron. 834. 1478. 754. 852. 1186. 810. 197 Capovilla. 517 Bittermann Károly 45. 1448. 1400 Berecz Sándor 830. 807. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 235. 114–120. 789. 1178 Bittermann József 240. 1153 Bosman. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 631 Blanc. 739–741. 610. fridericus 798 Brochard. 1301. 788. 864. 1179 Čolić. Pierre 1162. francesco L. H. 815. 1420 Bogdán József 1225. 409. Marcus Tullius 163 Clark. 614 Brenner. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 311. 185. 124. 883. Giovanni M. 1248. 260 Buzsáky Imre 656. 70–74. 795–797. 293. 360. 93–96. 310. 879. 136. 824–826. 295. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . Lajčo (= Lajos. 1421 Börner fr. 257. Adam 1100 Bulle 343. 1189. 1154. 89. Lord 220 Caballero. 886. 276. 48–60. 133. 816. A. 886. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 112. 481. 111. 1187. 401. 766. Leonardo 1203. 847. fernan 195. 820. 887 Buday Gerő 401. 779– 781. 1139. 876. Phil 1479. 1227. 1205. Andre le 1090 Bledl. 1265 Carretto. 1481–1483. 1075.Berecz ferenc 1220. Ljubomir 915 Bogomirović. 1188. 1423. 813. 1176. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. 80–82. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 1392. 846. 887 Bešlić. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 69. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 757. 769. 749. 763. 207. 1195. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 616. Harold W. Inos 1141. 806. 400. 1168. 209. 64–67. 87. 91. 1072 Cicero. 1209. Sarolta 593 Corsi. Sandro 1120. 1088 Cooper. 404. 860. Branko 918 Colosanti. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 1121. 1139. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. Ludovicus) 728. 199. 411. J. Janko 1169 Budanović. 131. 800. 870. 774. 731–733. 139. 425. M. 857. Carmen 1103. 1534 Bogdanov. 188 Buzárovits G. 1126. 98– 101. 759. 799. 750.

809. 22. 161 Dimitrijević. 46. 11. 158. 735. 861. A. 27 v. 556 eder István 438. 857 faragó József 1058. 426. 810. 1536 Dessewffy Sándor 413. 1147 faria. 425. 89 farkas és Dürbeck 740. 30.7. 750. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 1357 fáncsy Antal 371. 868. 1207 De Luca. 1519 Csernus elek 167. 464 Cservik és Mihalec 756. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 453. ferdinánd 16. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 491. 1425. 505. 50. 34–37. 29–31. 1358. 38. 541. Nikola 237. 527. 1522 Dévay Lajos. dr. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 723. 769. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 10. 809 Cservik nyomda 799. 1503. 757. István 898. 852. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 160. 1091. 1102. 377. 1452 eder és társai 346. 88. 25. 43. 43. 800. 7. 1212. 806. 490. 14. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 215. 548. 371. 600 erickson Andross. 415. Pierre 1137. 468. 90. 1105. 57–60. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. D. 862. ferenc császár 5. 42. 804. 724. 599. 810. 50. 33. 39–41. P. 280. 756. 869 Dobai István 1067. 1252 facco. 506. 749. 160. 1478. 469. 8. 161 Csáki István 424. 1422 Csiky Gergely. 12. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 1389. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 159. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers.Cziráky Imre 1450. 820. 439. 71. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 125. 416. 9. 57. 518 eggenberger József 39. 1167 Delafield. 1484. 1050 Dér Lehel 1357. 514 Dévai Judit. 544. 554. 572 I. 465. 32. 345. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 898. ferdinánd 22. 1392. 421. 553 Csávossy elemér. 902 Deáky zsigmond 35. Giannina 1181. 1074. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 347. P. D. 406. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 102. 275 Dinka Péter és társai 858. 734. 13. 148 endrényi Lajos és társa 200. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 1066. Thomas A. 263 ferenc József 679 289 . 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 8. 1532. 647 Doyon. 52 emich Gusztáv 75. 60. 158. 866 Diemer K. 21. 26. 435. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 68 Decomble. 51. 1429. 159. 59 I. 25. 408. S. 757.

433. 1091. 438. v. 376. Ivan 1265 Golubić. Lush 1250 Glatz. 391. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 693. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 228. 542. 734. 990. 462. 643. 172. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 612 frigyes. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 97. III. 282. H. 254–260. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 455. 322. 1003. 42. 468. 568. 623. Grünn Orbán. 313–315. 5. 34–38. 506. 862. 405. vII. 231. 427. 30–32. Gottlieb 121. 1105.ferreres. 392 Grünn János 14–17. 432. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 787 Gutsohn Adolf 604. 230. 483. 708. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 90. 1102. 821 Gesualda. és társa 473. 925 Guerriero. 572. 497. 1073. 225–227. 316. Mirko 938. 801. 850. 540. 589 Gutjahr Károly 829. 1153–1158 Gusztáv. 602. 869 Gutmann Simon 664. 725. 571. 469. 194. 492. 222. 318 fuchs e. 544. 518–521. enrico 1120. 1004. 25–27. 820 Hammer András 1203. 7–10 Gschwandtner. 861. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. Noel 1099. 534. 232–235. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 208. 608. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 868. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 543. 555. 556. 270–272. 652 fischer Jenő 715. 439. 712. 523. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 175. 2. 277. 302. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. zoran 1438 Gastold. 610. 686. 372–375. 346. 43. 46. Hermann 924. 528. 1360 Haase. 1067. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 53 futó ferenc 739 G. 1074. 335–337. 821 fischer ferenc 171. 4. 611 fischer ernő 801. 949. 281. 1077. II. Huan 634 fiala Ivanka S. 20–22. 216. Mariette1414. 1359. 456. 207. 1151. 283. 1443 Gloesener. 406. 1113. 588. 296–298. 1. 1126. elio 1120. 603. 1139. 503–505.

532. 740. 1211. 347. 407. 1354. 1035. 419. 1502. 816. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1012. 1464. 1177. 1157. 815. 808. 1539 Intini. 1156. 423. 229. 1299. 441. Josef 1159. 653. 551. 797. 338. 301 291 . 1361. 299. 378. 1120. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 75–79. 1122. 784. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 1131. Berthold 646. 77. 509. 732. 202. 429. 788. 61–63. 1303. 285. Michel 1267 Huch. 1247. P. 141. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 1513. 522. 1072. 107. 273. 92. 473. 326. 151. 809. 614. 317. 1366. 1206. 261. 807. 766. 470. 525. 117. 1514. 187. 1181. 767. 558. 408. 1101. 418. 559. 343. 1088. 286. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 531. 1491. 806. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 529. 507. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 537. 83–86. 178. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490.Hampe. 799. 428. 129–131. 1127. 173. 780. 1139. 796. 650 Herger ágost 403 Hering. 47. 120. 1063. 209. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 1515–1518. 137. 1252. 250. 560. 1230 Hendi. 1310. 1239. I. 217. 1433. 1266. 757. 457. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 546. 1277. 108. 1458. 218–221. 1296. 820. 1111– 1113. 430. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 547. 813. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 493. Walter J. 1420. 125. 1160 Henne József 1035 Hepke. 377. 1264. 530. Míg 1231 Hollenweger. 1238. 539. Tomislav 1429 Iványi István 300. 186. 1183–1185. 1212. 1099. 121. 1488. 795. 1251 Hünermann. 871. 1578 Hars. 782. 1110. 1117. 1511. 1219. 355. 784. 165. 624 Hunyadi M. 1116. Giuseppe 1313 Ivančić. 1154. 1340. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 1476. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 1326. 1125. 552. 621 Horváth 224. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 52. 1538. 284. 758. 1255. 440. 1415. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970.

1134. 878 Kókai Lajos 261. 1436. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 849 Katalin. 831 Keck zsigmond 379. II. 311 Kiss M. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 1503. 430 Károly. 317 Kolbe. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 420 Kleiner. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 589 Katona Antal 52. 1365. 238. 1091. 1465. 475. 561 Jewett. 1108. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. 1102. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 319. 1402. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. 601 Klein Gyula 203. Kernúch K. 1458. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 494 Kopilović. 763. Pavle 880 Jenkins. 1362 Junker László 357. 263. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1074. 1249.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. 1512. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. S. 379. 1501. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1406 Kocsis Antal ifj. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. Andrzej 1233 Jelašić. Andrew 1405. Dick 1306 Joannes. 1161 292 . 1236. H. 1105. Andrija 1067. A. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 1262 Jeszenszky Ignác 329. Borislav 560 Jawicin. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. Simon 1201. 1430. 1073. 570 Knowles. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 1506. 559 Jankulov. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. III. 1494. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 1391 Keck János zsigmond 812. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. II. 1487. 1408. 458.

668. 847. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 478. 1521 Lévai Izor 320. fernand 1029 Lemoine. 627 Körmöczy Mária 1180. 1102. 477 Kulcsár Sándor 287. 1074. 638 Krécsi György 280. 802 Kovács István 798. 464 Krécsy A. emil 1134 Loidl. 829. 373. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. Gilbert 1193 Leclerc. 15. 1407 Lupati. Joseph e. 526. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 698. 420 Kovačević. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 365. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 861. 1105. 83 Lasser H. Jo 1192. 1165. XIv. Boško 1119 Kovács András 1461. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 819. II. 870 Lovrec. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 1329. Lelotte. 1295. 302. 575. 1261. 368. 502. 1271 Leo pápa. Ida 1133. 1212. 511. 862. 456. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 893. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 795. 318. 191. 375. 1207. 510 Lévay Lajos 542. 328. 1056. 20. 828. 516. 872. 1073. 1028. 17. 1494. 366. 1144. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 850 Léderer nyomda 778. 164 Körmöczy ernő 613. 1161.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 372. 1166. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 627 Lainati. 538. 624. 849. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. eloi 1191. 1086. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 569. 850. 849. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 1496 Lepp. 845. 1176. Keck Janka 379 König A. 503. 1268 Krausz és fischer 417. 564. 869. 667. 485. 868. 1325 Le Mouël. 796 Léh Jakab 562. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 51 293 . B. 985 Lorenzoni. 479. 1091. 586 Lipót. 333 Léphaft Pál 1459. I. 443. 1294. Ignace 1520. 359. P. 1295 Lelbach János 70. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. XIII. 586 Lajos. 651. 1252 Löwy Lajos 350. 1323. 1328 Léderer Manó 782. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 42. 489. 1179. XvI. 739. 943. 794. 626. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. Selma 626. Anton (=Antal) 936. 679 Lukáts Márta 1103. 1194 Lorencin. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181.

636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 598 Négre. 1111. Jože 1081. 350. 1117. 1158 Molino. 1362. 1112. 421. 378. 60 Napoleon 592. 192. 485. 127. 548 Malatin Antal 258. 297. 723. 426 Malatin és Holmeyer 103. 1142. 532. 1348. 272. 1381. Mireille 1192. 380. 1143. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 580 Nagy Leó 633. 1106. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 1364. 1196. 1413. 1471. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 69. 340. Sergio 1120. 1411. 1361. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 699. 58. 502. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 92 Magyar testvérek 168. 1478. 204. 1347. 1505 Méhes Mária viktória 1497. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 1150. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 563. 1104. Wilhelm 1024 Myz.Magyar Csaba 1346. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 445. 281. 718. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 279. 1386 Magyar Mihály 84. 1269 Mouël. 271. 67. 1422. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 1116. 205. 1529. 1500. 748. 1153. 573. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 1156. 333. 429. 516. 176. 493. 1109 Mandić. 206. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 239 Malinski. 86. 55. ferenc 54. 451. 1523 Menczel 224. Christa 1549. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 1154. Musza 729 Makra Imre 330. 1244. 66. 304 Magyarits Mihály 647. 239. 281. 1479. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 575. 1152 Müller. 270. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . francois 1273 Maurits ferenc 1314. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 343. 339. 1122. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 1332. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1151. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 464. Xavier 1098. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 366. 793. 128. 1500. 344 Mercy. 1480 Molino. 1154 Molnár Antal 986. 198. 1157. 331. 1101. Antonio 1120. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1394. 489. 1149. Stelio 1110 Martini. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. 296. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. Myecislav 1100. 368.

K. 750. Blasius 784. 671. 348. 343. 1143. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 1214 Oblát Károly 398. 1326. 860. 780. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 730 Nigg. 774. 811. Roger 1312 Pucci. 459 Orčić S. 873. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 680. 522. 529. 817. 305 Ökrész Károly 1332. 1367 Németh Mátyás 1411. 68 295 . 790. 1387. 457. IX. Palkovics János 1298. 1313. 1484. 751. 740. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 507. 696 Pleško. 303. 1057. 441. 795. 332. 881. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 642. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 412. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 344. 615. Pál 212. 900. Josip 1161 Pelucchi. 840. 1313. 1462 Poudrier. 88 Pleesz Henrik 716. 822. 1368. 1371 Németh Csaba 1323. 356 Pálics Márta 1469. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 741. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 558. 1152. 838. 870. Pierre 1333 Ráth Mór 125. Hinko 1053. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 446. 1506.Nemeshalmi István 1142. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. Clemente 986. 745. 1550. 823. 891 Pleitz fer. = Arsenije Pajević 268. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 473. 419. H. 839. 765. 806. 1148. 153 Redžek. 736. 654. 836. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. 1321. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 1520. 1521. 1152. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 545. 470. 781. 1369. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 763. 909. 53. Mario v. 825–827. D. 911–913 Raab. 649 Oblat Leó 107. 726. 56. 1143. 782. 1357. 1173. 1329. 852. 1370. 117. Walter 1114 Nikolicy.1148. 1252 Orosz István 155. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 508. Krešimir 773 Pekanović. 843 Rajić. Michael 1148 Ranwez. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 1339. 184 Rançon. 789. 1549. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 1463. 447.

José Maria 1278 Santucci. 1162. 469. 348. 685 Rhoton. 350. e. Rózsa Kálmán és neje 488. 344 Sprugeon. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1366. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 1101. 1411. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 219–221. 421. 1103. 661. 368. 1187–1189. 1116. 617. 1365 Roger. 445. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . v. 421. 1186. 1431. 468. H. 38 Simsik Joannes 872. 1262. 356 Šebjanič. 346. 215. 1373. 637. viola 1306 Sanchez Silva. elaine 1136 Ribar. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 1165. 1465. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 1166 Šlibar. 228. 1330. 504. 32. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 505. 1405. 1167. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. Antonio 1120. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 27. 455. 548 Stantić. 448 Schlör Alajos 40. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. 543. 1200. Paul 1258 Rózsa József 330. 521. 0 Senić. 910 Sing. 1163. 489. 1498. 1111–1113. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 406. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 1265. 342. 1231. 1122. 1193. v. 1171. 1266. Rhoton. 1117. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 1201. 427. 233. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 682. Dale 1136. 340. Gellért P. 1190. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192.445. 1365. 1153–1158 Sigaut. 1339. 261. 1148–1151. P. Odo. 374.Rencsényi Tibor 1120. 1198. 17. Lazar 1016. 439. 1181–1185. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 376 Scultéty ede 303. franciscus 773 Samardžić. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. 1330. 548. 1223. elza 882 S. 1193. 380. 343. 1339. 21. 1296. 22. 520. 603 Rudnyánszky A. 1176. 815 Steécz György 400. 331. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 519. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 424. 1527 Sokol. 438. 266 Ruess. 397. 229. 226. 1468. 1257 Sipos Margit 1263. 295 Stampfel Károly 289. 1137. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. 576. zs. 516. zs. 1200.

1057 Szabados Sándor 553. 202. 1117. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 1082. 1496. 629. 524. 1138. 365. 1524. 277. 619. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345.Šubert. 381. 497. 343. 1513. 514. 1148. 485. 212. 193. 163. 412. 297 . Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 433. 608. 257. 192. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 1215. 1056. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 251. 222. 796 Takács Ilona 1337. 314. 210. 413. 902 Szadavill J. 1106. 912. 206. 451. 1099. 741. 251. 720. 568. 1102. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 475. 262. 327. 230. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 1083. 533. 701. 575. Pierre P. 1116. 1053. 1080 Szántó Konrád 1381. 652 Szungyi László 1216. 1538. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 567. 1051. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 174. 523. 461. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 308. 663 Szabó ferenc 224. 639. 1403 Szép ferencz 19. 352. 290–292. 1382. 484. 1500. 275 Szabó zoltán 771. 355. 574. 171. 194–198. 184. 382– 391. 497. 1122. 168. 213. 652 Szombathy Sándor 134. 307. 893. 460. 913 Szalay József 250. 1199. 566 Szalma Sándor 949. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 422. 292. 630. 1414. 180. 1443–1445. 266. 1335. 205. 938. 462. 1521. 1143. 231. 392. 990. 1439–1441. 1034. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 681. 1105. 449. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 1416. 183. 565. 176. 353. 1137. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 496 Szendy Lajos 428. 395. 1515–1518. 175. 1142. 1268 Tesnek. 291. 148. 1060. 432. 494. 367. 265. 1111–1113. 335. 498. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 1470. 320. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 1368–1371. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 288. 231. 1101. 1016 Szabó Judit 1490. 607. 290. 1279 Šušljić. 1529. 237. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 576. 1316 Szabó Ödön 18. 523. 344. 1412. 277. 483. 620. 1425. 1098. 322. 1131. 482. 361. 213. 189. 1491. 362–364. 252. 463. 1104. 513. 289. 1539. 1316. 349. 1424. 568. 577–597. 1091. 1375–1380. 366. 1053. 188. 301 Thivollier. 1073–1075. 450. 1084.

354. 138 Trevisan. 605. Alberto 1245. vilmos 987 Török Jenő. 957 völgyi Lajos 488. 1476. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. L. 1385 venetianer Lajos 397. 1324. 609. George e.1149–1152. 132. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. 1200. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 741 Tomić. 1442 298 . franco 1120. 52. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 92 Todorović. 110. 1309. 1247 vilain. 119. 1186. 1340. 487. 535 vecci. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1167. 1162. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. 625. 1154. 1273. 1188. 1187. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 1163. 1294. 1189. 28. 615. 515. 2 valdiporro. 1155. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 1295. 434. 123. Ivan 1325 Toigo. 1320. Angela M. 1326. Pietro da 1018 valihora A. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 396. 714 vandeman. 1336. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 707 Tóth zsuzsanna. 104. 118. 1141. f. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 1158. Tadej = Tádé atya 1216. 1317–1319. franjo 982 vukovári Panna 1430. 1522 Tower. 1313. 122. 1532 venden. 126. 499 vincze Károly 702 vinovska. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1217. 61. Darija 1524 vujković. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. 109. 1446. Morris 1261. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 1237 Török József 1283–1291. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18.

289. 1050. 1147. Đuro 1504 zvekanović. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. Berta 1477 Weiss A. 516 Weiss fr. 1034. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 861. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 953. M. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. Albert 368. 1058. 788 ziegler András 845. 849. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 975. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . David 1201. K. 829. 850. 1062. 1262 Wátz Oszkár 769. 489 Weiss Ker. elen Gould 423. 869 Weibel. 819. 845. 979. 326. Dragutin 1043 Wrigth. 1001. 1246 Wolf. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 1096. 952. 1035. 982. 862.Waldmann György 502 Watson. Matthias (=Mátyás) 970. Ljubomir 1119 zrakić. Chris 1296 zatskó Alajos 760. 844.

172 Békés 609 Beočin 1248. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 440. 224. 563. 658. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 264. 716. 429. 466 300 . 354. 257. 606. 1221. 959. 335. 365. 1248. 1305. 1396. 175. 521. 218. 1037. 196. 197. 762. 1034. 1294. 532. 1210. 1349 Buda 62. 1306. 1138. 310. 201. 1368–1371. 911. 836. 771. 252. 1095 eger 171. 477. 285. 483. 1092. 319. 708.és nyomdahely Ada 316. 1103. 195. 630. 524. 485. 366. 567. 1195. 1051. 571. 501. 322. 932. 1035. 498. 623. 209. 1168. 231. 255–258. 831. 444–447. 686. 756. 1057. 1076. 643. 1562 Apatin 496. 637. 877. 1087. 493. 934. 214. 901. 236. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 286. 928. 661. 277. 463. 497. 513. 1242. 917. 225. 720. 311. 712. 692. 63 Budapest 173. 1340. 1221. 608. 690. 290–292. 238. 284. 576. 462. 406. 433. 757. 655. 681. 939. 737. 1441 Čakovec 1088. 263. 712. 1045. 183. 1271. 423. 488. 1062. 926. 227. 232–235. 438. 208. 621. 1195. 1293. 520. 1573 Baja 189. 1118. 617. 865. 603. 724. 421. 1556. 1342–1345. 647. 1146. 289. 306. 422. 317. 203. 363. 602. 693. 215. 1066. 664. 541. 1341. 479. 250. 897. 480. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 1426. 255. 1336. 504. 261. 260. 948. 1147. 1180. 1385 Bezdán 818. 1246. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 605 Bajmok 857. 435. 652 eszék 635. 976. 307. 734. 817. 468. 875. 853. 194. 297. 694. 1261. 519. 455. 1064. 378. 662. 266. 1416. 947. 314. 675. 996. 1040. 631. 549. 912. 940. 1071. 1510 Debrecen 85. 568. 324. 1060. 515 Doroszló 1049. 929. 717. 288. 812. 296. 188. 505. 1015. 1008. 217. 620. 1325. 459. 339. 362. 226. 575. 644. 918. 294. 1083. 913 Bački Jarak 1065. 1305. 464. 1292 fehértemplom 646. 639. 1209. 251. 1009. 1207. 676. 942. 870. 207. 1554 Bécs 153. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 764. 233. 484. 561. 699. 235. 352. 1387. 427. 469. 548. 1053. 700.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 735. 449. 420. 1018 esztergom 140. 415. 391. 600. 432. 392. 439. 977. 1577. 1168. 491. 430. 451. 701. 953. 840. 523. 410. 254. 325. 353. 809. 982. 346. 308. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 711. 320. 1061. 820. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288.

680. 369. 847. 39–41. 502. 503. 282. 281. 528. 1149. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 1115. 1066. 1402. 1417–1419. 134. 696. 809. 1499 Samobor 997. 29. 827 Murska Sobota 1026. 806. 1364. 920. 373. 44. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 421. 83. 344. 569. 198. 1214. 408. 84. 518. 297. 337. 868. 445. 279. 338. 1158 Kula 262. 682. 1123. 651. 205. 1120. 172. 104. 1144. 1174. 679. 566. 825. 782. 28. 598. 1375–1380. 359. 1421. 434. 347. 796. 1109. 505. 583. 380. 781. 1102. 829. 345. 118. 186. 206. 1117. Ljubljana 1100. 1247. 125. 1105. 414. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 255. 586. 1122. 1082. 407. 489. 819. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 1150–1152. 869 Kecskemét 162. 1024. 555. 358. 828. 910. 439. 204. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 1412. 1188–1190. 259. 845. 1048. 377. 656. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 588. 129. 852. 426. 685. 469. 1084. 137. 317. 641. 1095. 580. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 511. 1084. 590. 861. 584. 33. 849. 326. 23. 1148. 374. 126. 612. 597. 671. 296. 1121. 642. 730. 152. 1482. 468. 1481. 564. 709 Pest 6. 375. 1106. 428. 148. 777. 776. 1124. 128. 52. 914. 1262. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 795. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 504. 768. 592. 1101. 455. 589. 122. 132. 1116. 61. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 591. 1269. 1137. 142. 1173. 1008. 1201. 1064 Sarajevo 1268 301 . 6 Prága 121. 1297. 119. 593. 1162. 1439. 1138. 108–110. 1065. 1403. 844. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 427. 1009. 1083. 1094. 86. 851. 343. 1081. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 239. 165. 872. 1186. 1440. 1143. 1091. 862. 372. 260. 298. 368. 527. 476 Našice 1072. 1483. 333. 184. 1139. 1507. 815. 47. 1383. 454. 145. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 543. 357. 941. 750. 759. 130. 1187. 1052. 826. 516. 542. 141. 1154–1157. 456. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 1244. 780. 438. 328. 18. 785 Kranj 1075. 803. 738. 1390. 458. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 557. 295. 212. 75–79. 127. 412. 315. 1104. 1153. 405. 418. 579. 355. 654. 850. 1428. 1107. 794. 138. 1111– 1113. 164. 1167. 778. 1163. 123. 1440. 332. 346. 798. 92. 1094. 1142. 406. 596. 769. 1439. 548. 1448. 176. 554.

42. 614. 988. 963. 1079. 864. 1165. 913 Temerin 957. 1053. 667– 669. 848. 1014. 804. 304. 98–101. 1307–1324. 1025. 461. 1202. 601. 780. 1579 Szeged 1–5. 1281. 1242–1247. 536. 539. 302. 479. 1077. 150. 399. 1226–1231. 112. 746–748. 265. 93–96. 898. 200. 1573. 161. 969. 1282. 111. 1279. 677. 645. 71–74. 1078. 799–801. 587. 1232. 958. 475. 919. 1301–1304. 964–968. 1020. 69. 665. 1556. 219. 1271. 1080. 550. 482. 896. 915. 149. 717. 857. 666. 517. 716. 163. 1054. 367. 530. 1559. 139. 499. 514. 1210–1213. 348. 301. 215. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 660. 822. 885–890. 678. 760. 1119. 331. 361. 1122. 144. 839. 1033. 1013. 340. 812. 1175–1194. 807. 1272–1274. 1198. 636. 900. 1129. 843. 1117. 758. 971. 1300. 1270. 1562. 902. 821. 1072–1074. 46. 899. 382–390. 659. 409. 871. 691. 718. 745. 813. 994. 877. 725. 1196. 303. 533. 607. 526. 838. 674. 97. 985. 199. 89. 856. 540. 982. 1276–1278. 990. 552. 788–790. 771. 403. 1340. 1423. 1125–1137. 1086. 509. 863. 80–82. 911. 168. 411. 1166. 494. 191–193. 638. 973–975. 182. 395. 329. 1519. 1017. 594. 136. 981. 1086–1088. 417. 581. 841. 1051. 1067–1069. 906– 908. 657. 846. 120. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 962. 1215. 1326–1340. 1298. 1016. 1166. 930. 779. 767. 1446. 137. 811. 874. 663. 824–826. 48–60. 993. 534. 626. 237. 854. 697. 624. 943. 1027. 625. 404. 1216–1220. 1070. 1275. 1061. 753–755. 371. 1578. 870. 222. 578. 998. 802. 154–156. 1059. 1130. 1022. 349. 737. 1063. 1241. 131. 817. 784. 229. 936. 632–634. 321. 121. 1373. 146. 158. 1030. 293. 879. 629. 553. 867. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 792. 1006. 1298. 731–733. 891. 783. 715. 726. 689. 474. 577. 450. 559. 884. 903. 1396. 1085. 300. 1407. 628. 1203–1208. 20–22. 1119. 912. 394. 961. 133. 970. 766. 1546. 90. 999. 827. 1091. 791. 560. 185. 267. 972. 1055. 876. 727–729. 381. 400. 742–744. 413. 1140. 1169–1172. 805.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 1283–1296. 106. 114–117. 537. 944– 946. 823. 221. 618. 460. 845. 921. 736. 1223. 816. 916. 525. 721–723. 174. 1349. 1233–1240. 1224. 1093. 1031. 1537. 1029. 124. 1456. 992. 773–775. 997. 1147. 604. 1050. 703–706. 531. 892. 180. 448. 202. 837. 327. 710. 895. 613. 922. 653. 842. 25–27. 274. 546. 1572. 640. 873. 810. 30–32. 1280. 397. 883. 808. 424. 87. 471. 1038. 510. 859. 952. 330. 797. 770. 1032. 949. 34–38. 1096–1101. 1037. 1001–1007. 1023. 1019. 938. 7–17. 1336. 1387. 765. 582. 364. 1102. 627. 318. 698. 950. 909. 1297. 1299. 793. 65. 1090. 739. 1036. 935. 1105. 453. 1161. 1068. 763. 772. 1060. 610. 43. 1000. 1063. 220. 881. 1049. 751. 830. 268. 565. 147. 280. 213. 302 . 210. 574. 1123. 159. 688. 1076. 611. 1315. 695. 275. 351. 240. 619. 769. 342. 1468. 472. 585. 749. 806. 230. 1162–1164. 1437. 187. 393. 1583 Temesvár 88. 1028. 866. 64. 1454. 538. 551. 287. 547. 960. 1057. 989. 356. 170. 933. 814. 500. 1449. 1222. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 832–835. 786. 1021. 978. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 68. 1167. 1103–1114. 1249–1267. 105. 622. 937. 1201. 478. 761. 1139–1160. 595. 181. 1120. 167. 979. 160. 1116. 416. 178. 904. 91. 1522. 719. 1200.

987. 787. 1566. 1431–1448. 819. 1027. 1041–1044. 1424–1448. 1387. 1223. 1268. 943. 1555. 1269. 1210. 1281. 1054. 1574. 1386. 1392–1406. 1111– 1114. 858. 1032. 436. 1569. 615. 1574–1577. 522. 507. 179. 1084. 1547. 687. 1101. 1294. 1220. 889. 529. 490. 1350–1354. 1390. 1116. 1117. 1560. 544. Új-verbász 970.1342–1348. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1571. 1172. 1389. 1099. 1002–1007. 1201. 1207. 441. 1104. 1098. 379. 1182–1193. 868. 648. 1408–1422. 535. 1484–1499. 276. 995. 1254. 984. 508. 1034. 1557. 1147–1152. 470. 1046. 572. 473. 1131. 741. 1075. 481. 924. 1280. 419. 1047. 228. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1056. 1233. 1088. 1558. 1070. 1177. 1165. 1107. 599. 1246. 1500–1509. 1016. 1272. 1457–1467. 852. 1011. 649. 1109. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 1569. 1080. 1423. zombor 190. 1052. 1357–1384. 925 veszprém 672. 1106. 545. 360. 1565. 1141–1143. 986. 991. 402. 457. 1563–1566. 253. 425. 980. 1561. 1122. 1039. 861. 1256. 1076. 1276. 1469–1477. 269. 862. 1028. 467. 1549–1552. 558. 1045 303 . 1523–1536. 1455. 1086. 223. 465. 1125. 616. 828. 1575 zenta = Senta 113. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1478– 1480. 1100. 398. 437. 506. 492. 1243. 1570. 1120. 1010. 869. 1137. 1198. 452. 1511– 1521. 401. 1538–1545. 1040. 376.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . . 17 Bibliográfia . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

yu e-mail: forumkk@eunet.forumliber.yu A kiadásért felel Bordás Győző.co.hu e-mail: agape@eunet. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www. 2006-ban .Csáky S.yu www. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly.agape.

Piroska. Piroska S. – Újvidék : forum : Agapé. 24 cm Példányszám: 300.CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. Kókai. Novi Sad 016 : 2 (497. – Mutatók – Irodalom. Kókai Sándor.SR-ID 214945031 . 2006 (Novi Sad : verzal). „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S.113) ”1815/2000” CSÁKY. ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. – 303 p. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful