Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. vallási életének a megismeréséhez. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. nem volt tanácsos szót ejteni. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. református. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). baptista stb. A szerző származása alapján. hanem mindazokat. csak a rendszerváltás után. hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. századtól egészen 2000-ig. közel két évszázad anyagát. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. ismereteink alapján a 19. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. izraelita. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. felekezeti hovatartozás nélkül. novellákat. ezért csak a magyar. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt.). mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. amelyek használatban voltak vidékünkön. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. adventista. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. állami szintre emelték az ateizmust. intézményeiket és általában az egyház szerepét. elsősorban a monografikus 7 . A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. A téma évtizedekig tabunak számított. Az aktuális politikai. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. dramatizált jeleneteket). történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. a vallási közösségeket. amely nem értékelte a kereszténységet.

egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. olykor magánkiadványokról. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. hanem felekezetiekről. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. azzal. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. A kezdetek: 1815–1866. forum. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. 2. Szólnunk kell a nehézségekről is. A behasonlítást könyvtárak. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. A mutatók tételszámra utalnak. 8 . Ateista korszak: 1945–1989. A feldolgozás. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. brosúrák). Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. 4. 5. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). egyik névről a másikra utaltunk. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. 3. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. egyházi személyek és felekezetek segítségével. akkor a cím alapján történt a besorolás. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. és esetenként aprónyomtatványokat. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. Mégis reméljük. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. A rendszó általában a szerző. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. hogy a 19. Az utalások nem kaptak tételszámot. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. Nincsenek pontos kimutatások. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. Tekintve. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. szerkesztő vagy a fordító. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. hogy nem állami kiadványokról van szó. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. 1973) anyagát. nyilvántartások a kiadványokról.

 Néhány szerző. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. Jellemző erre a korszakra. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. Dubecz Tamás. Pius pápa Szabadkán. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. – 335 p. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. furdek Kelemen. drámai költeményének. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. csakúgy. – Szabadka. 2.1. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig.és énekeskönyv. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. amelyet Szép ferenc magyarított. folyóiratban közölt írása. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. 1 9 . Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. mint farkas Bertalan. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. – Szabadka. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. Balogh György 1867-ben. füzet : 1764–1869. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. említésre méltó azonban. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. Már azért sem. Néhány ima. [1848]. vagy más jellegű művét. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. farkas Bertalan. mint IX. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. 1988.

amit kiadványai is tükröznek. kath. 3 p. 3. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. említést kell róluk tenni.. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. kilencedek szövege. Kálmán farkas. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. . Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. Az évkönyvek nem nagy számúak. litániák. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . – 611. főleg a naptárokon keresztül. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. egyházközösség alapszabályait. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. de megemlíthetjük az adai r. : ill. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. 12 p. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. és megoldani a liturgikus szertartásokat. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. (1887). ezért kerültek be a bibliográfiába. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. 19 cm  Sz. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. Kiss Károly. – 30. – Budapest : Aigner Lajos. Bierbrunner Gusztáv. – Palánka : Kristofek és Blázek. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. Szentkláray Jenő és mások műveit. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. kis bibliák. Szegfű Sándor. 1905. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. Szulik József. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. különlenyomatban is megjelent. katekizmusok. Imakönyvek. így a mi vidékünkön is. keresztúti ájtatosság.

8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. a két világháború között működő. ekkor még nem államosított nyomdában készült. Könyvnyomdája. Nem hivatalos. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. br. szakasz. 14 cm] 6 11 . 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. – (zbirka zakona fNRJ . hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. A kis formátumú. ezért jellemezzük összevonva. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. Bár a törvény lehetővé tette. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. főképpen pedig az olvasók. . hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. – fordította: CSP. – Beograd : Službeni list fNRJ. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. – Sztáribecsej : Szubakov I. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg.112) 7 Uo 3. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben.4. A marxista világnézet. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. 1945. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. – 64 p. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. olyannyira. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. 23 p. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. 1953. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. és terjesztheti azokat. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót.

a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. változása 1963-ban következett be. 1956]. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. A különböző felekezetek. identitásuk egyik alkotóelemét. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. egyben ima. átdolgozásukra 1978-ban került sor. stb. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. mű jelent meg. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. mégiscsak magánszorgalomból.) 12 . A katolikus egyházi szertartások megreformálása. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. mintegy magyarázatot keresve arra.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. egyének jóvoltából. legfüggetlenebb. vegyes tartalma is bizonyítja. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet.és énekeskönyv. 1969-ben: A mise rendje stb. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. amikor címet változtatva. amely több kiadást is megért. Bibliai leckék [1953]. ez tette szükségessé új misekönyvek. Adventi énekek [1953. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. erről tanúskodik az a tény. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. olykor többet is. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. 1971-ben pedig átdolgozott. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. szertartáskönyv. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. egy hittankönyv volt. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. bővített tartalommal jelentek meg.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. 1961-ben újra nyomták változatlanul.

5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. mint például János. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. 1973. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. 1991). árpádházi Szent Margit. ezt bizonyítja. Padovai Szent Antal. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. Szent ágnes. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. Szent vince. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. Kiadását 1973-ban kezdték meg. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. amelyről mindenképpen szólnunk kell. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. Helyette. Kis formátumú (9. különböző formában való megjelentetését. jó minőségű papíron. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. bérmentve. Kapisztrán Szent János. A másik kiadvány. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel.tak ki egy új 128 oldalas ima. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. vagy mellette bibliai kifestők. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. az apostolok életét. és az ötvenes évek elején jelent meg. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. Korszerűsödés ez. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. csupán tényként közöltük az elmondottakat. kiderül abból is. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. az evangéliumokat és egyes szentek életét. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. A lerövidített szöveg. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. 1983). leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . árpádházi Szent Imre. árpádházi Szent erzsébet. műbőr kötésben. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. 1986. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. Szent Rita. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. 1975. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. Szent Klára. 1982.

Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján).mára. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. Teológiai Zsebkönyvek. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. Református Évkönyv. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). Példaként említjük meg. színvonalasabban jelenhettek meg. mint például: Példaképed – Védőszented. Hitvédelmi Füzetek. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. Szent-Gály Kata stb.. sokoldalúbb. 1995-ben indult stb. a forumnak stb. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. (Imák a bárkából. belső használatra készültek. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. versei. egyházközségek jelentették meg leginkább. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. Lukáts Márta. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van.). hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. Nem tervezett. hogy sorozatokat készítsenek. aforizmák. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). mégis megállapíthatjuk. szentképek és hasonlók. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. meg az Adventi Hírnök. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. Szépirodalmi próbálkozásokkal. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. Az Életszentség Nagymesterei stb. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. illetve Református Képes Naptár). könyvjelzők. kiadók együttműködése teljesebb. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. főleg verseskötetek. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. vagy csak sokszorosítva. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. 14 . A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. a Cnesának stb. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg.

10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. történeti értekezések). grafikailag egyszerű megoldással. Rajsli Ilona könyveiről van szó. vallásos énekek. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). – 381 p. amelyek egyházi vonatkozásúak is. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. A kiadványok gyakran illusztráltak. 1996. Itt most nem vettük őket számba. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. elbeszélések. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona.. . didaktikus színjátékok. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . liturgikus énekek. vallástörténetek. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. .) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. eleinte csak fekete-fehér vonalas. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. . 1994. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. életrajzok (szentek. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. / Rajsli Ilona. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. Délvidéki nyelvemlékeink I. húsvéti játékok. vázlatos illusztrációkkal. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. – Szeged : Betli BT. – Szeged : Betli BT. alkalmi ünnepekre adták ki őket.A hangzós anyag hangszalagokból áll. a teológiai műveké. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve.. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. próza (regényes életrajzok. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. A számítógépes nyomdai megformálás. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. Jól tipografáltak. főleg karácsonyi. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. – 266 p. színjátékok (betlehemesek. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók... ezek között is a történeti jellegű. Passió). aranyozott. XvI. 10 1. – Budapest : Betli BT. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. a szokásdrámákra. századi szépprózánkat. majd a nyolcvanas évek óta igényes.). amelyekben nyelvtörténeti. később fényképillusztrációkkal. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. színes illusztrációkkal is. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek.. – 127 p.

s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. mint az előző években. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. A megállapítás azonban csak féligazság. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. S. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. tehát kultúránk szerves részét képezik. P. Cs. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. irodalmi. Összegezni kellett őket. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. helytörténeti. hogy abban az időintervallumban. mind formai szempontból. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. 16 . azt bizonyítja-e. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. Szeretnénk hinni. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. az 1990 utáni korszak. hogy azok a hit jelenlétét. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. elmondhatjuk. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. ez volt az indíték.

1995. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. forum.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. 1990.. 1835–1940. Újvidék Dr. I–Xv. Szabadka Püspöki Könyvtár. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. Újvidék. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Budapest ferences Könyvtár. Nemzeti Könyvtár. Létünk. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. zágráb. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . 2000 egyetemi Könyvtár. Csáky S. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Budapest Nemzeti Könyvtár. Szerk. Újvidék.1988 Dr. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga.: mr. Csáky S. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. forum Könyvkiadó.. szám Dr. Csáky S. 1–2. Petar Rogulja. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal.

(Szerb Bibliográfia.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. Szabadka városi Múzeum. II. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. Smederevo városi Könyvtár. Pancsova városi Könyvtár. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. I. Szabadka Történelmi Levéltár. Kalocsa városi Könyvtár. Becse városi Múzeum. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. zenta 18 . 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. Belgrád. Újvidék Somogyi Könyvtár. füzet. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Szabadka. Belgrád Srpska bibliografija.

– Második könyv. élő nyelvel mondott. – Szegeden : Ny. és jeles alkalmatosságokra készített. gyüjtögetett. – 474 p. SzB-14 19 . – IX. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. Grünn Orbán betűivel. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. 1819. – Szegeden : Nyomtatt. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. – Szegeden. Adatai hiányosak. – első könyv. Kir. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – 24 p. Petrik 1818 2. 278 p. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. – Harmadik könyv. Grünn Orbán betűivel. 1815. Három kötetben jelent meg. M 3. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. 1818. priv. Petrik 1819 4.BIBLIOGRáfIA 1815 1. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. 1818.

SzB-15 1832 6. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. . [1835] – 8 p. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. kegyelmes urunk tiszteletére. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. fURDeK Kelemen Beszéd. – 11 p. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. a’ cs. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. farkas Bertalan. – 6 p. SK 9. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. – 16 p. 4º SzB-32 8.5. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. néhai koronás fejedelmünk. Sz. eszt. eszt. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. a kalocsai fő. Sz. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. . kir. ferencz rendén lévő áldozó pap. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . mellyet Mária Theresia szab. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. 25 cm SzB-33. 1832. [1835]. . fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. 1819.

kir. 4° Lásd az 1841.. és első oskola királyi oktatója. 23 cm BMS. – 7 p. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. ezen néven ötödik apost. SzB-35 1836 11. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. k. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. SzB-34 10. . ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. – 16 p. – 7 p. 1837. melyet Maria Theresia sz.. – Szabadkán 1835. [1835]. eszt. / farkas Bertalan. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. György hava 19.1835. – Pesten : Trattner-Károly bet. évet is! Petrik. – Szeged. városban füzött 1836. [1836]. ferencz rendén lévő áldozó pap. kir. esztendőben. esztend. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. 1836. város’ kebelében díszlő Monostor21 . midőn Szabadka szab. 4° Petrik. – 8 p. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. SzB-36 1837 13.. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. [1836] Szinnyei 12.N. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. 2 cm Költemény OSZK. SzB-37 14. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. . és ujantan választott Sz.

– Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. 8° SzB-39. 1837.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. SK 15. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. Ns. . 1837. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. és a’ helybeli hatodik Oskola R. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 22 cm SK. évben.. . SzB-41 17. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. Petrik 18. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. 8° SzB-42. fűz. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. – 7 p. – 11 p. – 48 p. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. – 7 p. Petrik 16. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. Petrik 19. ferdinánd császárnak. – 19 p. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. hódul Simonfalvay Gellért. Tanítója Szent György Hava: 1837. esz. – 6 p. esztend... évben a törvényes szemlét tartaná. [1837]. [1837]. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. [1837]. 8° SzB-43. ferenczi áldozó Pap. . ugyan azon Rendű áldozó pap. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. [1837]. September 22 .. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 22 cm SzB-38.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel..

tanító által. ferencz megye másszori fő elnökének. könyvnyomtató betűivel.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. 24 cm OSZK. a midőn Szabadka szab. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. [1839]. vörösmarthy Mihál Urnak”. . – 10 p. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. SK 1840 23. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. buzgó indulattal zeng. oskola r. – 6 p. . Szent ferenczi áldozópap. Kézzel írott ajánlás: „T. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. ’s helybéli 5. kir. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. oskola r. meghatalm. [1837]. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. TOLDI László Lant. évben. SzB-45 1839 22. mellyel főt. Kir. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. OSZK 20. városban. [1838]. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. 8° SzB-44. ’s helybeli 5. Petrik 1838 21. Rend. 6-ik Osk. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn.. A’ bajai tűzkárosultak se23 . Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. – 14 p. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. tanitótól.

– [7] p. .gedelmezésére. Grünn János’ betűivel. 1840. 21 cm OSZK. k. – Szegeden : Nyomt. [1840]. – Pesten : esztergami K. . – 23 p. – 8 p. Sz. Sz. Oskola r. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. 21 cm OSZK. áldozó pap. Szinnyei 2. ferenczi áldozó pap. 22-kén 1840 feladná. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. és fő Tisztelendő Girk György. ’s helybeli 5. – Szegeden : Nyomt. városban készitett farkas Bertalan. – 1840. [1840]. . MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. 1841. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. 136. SzB-48 27. 1 p. 1840 évben. SzB-47 26. – [4] p. Grünn János’ betűivel. – XX. Tanitó által. . CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. Beimel József betűivel. ferenz R. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. SzB-49 1841 28. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. Sz. [1840]. – Szegeden : Nyomt. Szinnyei 24 . Petrik. Grünn János’ betűivel. 22 cm OSZK. 23 cm OSZK 24. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. – Pest : Trattner.

Maria-Theresiopolis szab. – 2. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. 1842. kir. – 23 p. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. évet OSZK. évben. ferenczi áldozó pap. intézte Simonfalvay Gellért. febr. Beimel. 23 cm OSZK 2 .29. SzB-50 30. ferencz Rendi áldozó pap. Sz. Beimel Jósef’ betűivel. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. – Szegeden : Nyomt. – Pesten : Nyom. – Szegeden : nyomt. . Grünn János’ betűivel. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. . a’ 6-ik Iskola r. Grünn János’ betűivel. . ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. cs. VKSz. György hava 19-kén 1841. [1841]. – [8] p. SzB-52 32. 24 cm OSZK. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. Sz. [1841]. – Szegeden : Nyomt. kir. Sz. SzB-53 1842 33. VKSz. [1841]. 24 cm OSZK. Grünn János’ betűivel. SzB-51 31. 24 cm OSZK. – 19 p. évben Szabadkán. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. udvari tanácsosnak. ferencz Rendi áldozó pap. [1841]. . fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. – 7 p. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. . nagyságos. 20-án. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. Sz. kiadás. – 7 p. a’ győri kerületi iskolák’. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K.

pápóczi prépost. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. midőn kegy. – 8 p. midőn Szabadka sy. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. 1842 évben. Maria-Theresiopolis szab. kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 24 cm OSZK. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. udvari tanácsosnak. [1842]. . VKSz. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. SzB-58 38. évben. évben. 1842. VKSz. SzB-61 26 . Sz. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. tanácsosnak’ s a’t. . 24 cm VKSz. Az iskolák. tanítója. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-55 35. 1842. . ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. SzB-57 37. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. – 5 p. kir. cs. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan.34. – 8 p. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. kir. [1842]. [1842]. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. VKSz. oskolának r. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. – 8 p. cs. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. és győri székes egyházi kanonoknak. SzB-56 36. váltó feltörvényszéki ülnöknek. k. Mihály hava 8-kán 1842. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. . – 49 p.

] Jámbor Pál = Hiador Petrik. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. midőn 1843. 1843. Petrik 40. – Pest. – XvI. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. VKSz. SzB-63 44. – Szegeden : Grünn János betűivel. Szinnyei 1844 45. – Pesten : Heckenast Gusztáv. 1843. 764ij 27 . évben Szabadkán. 80 p.1843 39. – Szabadkán : Nyom. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 1843. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. – 184 p. [Második kiadása 1848-ban. [1843]. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. Sz. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. SzB-62 43. – 25 p. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. Különnyomat a Religióból. Sz. Szinnyei 42. – Pest : eggenberger József és fia. – 165 p. Bittermann Károly betűivel. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. – Szegeden : Grünn János betűivel. [1843]. . ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. . Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. Szinnyei 41. 17 cm OSZK XII Lit. 24 cm OSZK. 1843. György hava 19-kén 1843. 1844. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. . fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. Szinnyei. – 6 p. – Pest.

ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. – 4 p. SzB-70 28 . ReMeSS Kázmér Öröm érzet. őszutó 23kán 1844. VKSz. VKSz. Sz. SzB-69 51. 24 cm OSZK. – Szegeden : Grünn János betűivel. [1844]. 1845.46. SzB-64 47. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. Szinnyei. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. fARKAS Bertalan Beszéd. . – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . Ivánhava 24-kén 1845. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – 8 p. 22 cm OSZK. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. BB-47. és hatodik iskola’ rendes tanítója. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. ferencz rendi áldozó pap. RK 48. Sz. Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. VKSz. Szabadkán. – 8 p. VKSz. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. VKSz. és imádságok az ifjúság’ számára. Sz. midőn neve ünnepét szentelné. . FARKAS Bertalan Beszéd. 17 cm OSZK. 26 cm OSZK. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. SzB-65 1845 49. . [1845]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. . – Pest. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán.– 160 p. SzB-68 0. [1845]. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. (1844). 1844. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. Szent György Hava 19-kén 1845.

mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). [1846]. h. M. – 167 p. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. Komárom vármegye örökös főispánjának.M. BB-48 53. méltóságos. . OSZK. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B.]. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. őszutó 23kán 1845. midőn név ünnepét üldené. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. ferencz urnak. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. B. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. ferencz urnak. SzB-78 56. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. Örömhang nagy méltóságú. h. [1846]. .p. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. . BUDAY Jenő emlény. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel.p. SzB-77 55. szabadkai Sz. 15 cm Második kiadása 1853-ban. . 28 cm OSZK. Róusi segédpap által. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . és főtisztelendő gróf Nádasdy P.M. fogaras-föld örökös urának. – 6 p. – 6 p. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. OSZK. t. 1846 / [Ömledezte B. [1845]. 2 cm OSZK. – 8 p. SzB-71 1846 54. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának.2.

– 7 p. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. méltóságos. . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. SzB-83 59. ’s a’t. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. – 7 p. Tek. SzB-81 57. Az iskolák. Szent György Hava 19kén 1846.722. kir. – 7 p. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. Komárom vármegye örökös főispánja. fogaras föld’ örökös ura. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. tanácsosnak ’sa’t. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. kalocsai fő. tanácsosnak. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. [1846]. VKSz. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. VKSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. [1846]. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. kir. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. Istvan Rendének közép keresztese. Midőn Szabadka sz. cs. . fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. a’ hétszemélyes tábla közbirája. SzB-82 58. cs. tan év utó felében társai nevében. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. VKSz. k. – 4 p. . mély tisztelet. . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. VKSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. [1846].kot bevégezné. 1846. midőn Szabadka szabad kir. ferencz ő excellentiájának. 29 cm OSZK. Sz. – 6 p. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. 1846. . 1846. [1846]. SzB-84 60.

– 4. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. . Iv. bel. – 124 p. – 2. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. 27 cm OSZK. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. BB-51 63. Sz. – 4. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének.61. 52 p. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fogaras-föld örökösének. – Pest : Magyar Mihály. . – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). 1846 (Pest : Trattner). JáMBOR Pál Balladák. – 6 p. csász. Iv. [Újabb kiadása 1848-ban. 52 p. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. 19 cm OSZK 64. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. 1846. Titkos tanácsosnak. Királyi belső titkos tanácsosnak. SzB-90 66. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. 26 cm OSZK. OSZK 62. 19 cm OSZK. – 4 p. Komárom vármegye örökös főispánjának. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. a’ kalocsai papnövendékek. – 4 p. 1846.] BB-50. SzB-88 65. 1846. bölcsészet tanuló. kir. 27 cm OSZK. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. . KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. . és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. SzB-91 31 . – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). kiadás. [1846]. [1846]. fogaras-föld örökösének. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. val. kalocsai és bácsi érseknek. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. ferencz urnak.

67. 1846. n. ferencz Bács. és azon megye táb. 1846. felszentelt caesaropoli püspök kir. XIII. fő méltóságú. SzB-95 69. . Kelemen. Incze. Incze. kácsai Sz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – 24 p. győri tudományos kerület fő kormányzója. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. Pius. Társaság levelező tagjának. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. SzB-98 70. a’ Nagy bőjtön át. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. és Pál apostolok’ apátja. ő csász. Magyar Tud. – 6 p. SzABÓ Ödön emlény. SzB-74 32 . : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Midőn sz. 26 cm OSZK. XII. Péter. kir. 29 cm OSZK. kir. Remess Kázmér. és XIv. v. [1846]. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. mellyel méltóságos. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. XI. ferencz Szerzet zárda-egyházában. – 7 p. . ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. tanácsos. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. SzB-92 68. ő cs. – H. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. [1846]. . rómi szent atya házi főbbpapja. – 7 p. Sixtus. Szabadka város Kir. hittudomány’ tanár. 18 cm OSZK. XII. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. . nagyságos. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. kalocsai és bácsi érseknek. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. birája. Benedek.

– Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. 1848. – 6 p. Cs.OSZK ORC. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. [1847]. 21 cm OSZK. 25 cm OSZK. Szinnyei. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. Bács.dz. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 1847. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. Kir. – 8 p. – 11 p. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. [Kiadása 1846-ban is. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt.1847 71. SzB-106 74. 21 cm OSZK. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. [1847]. kir. Petrik 33 . SzB-109. szabadkai Kir. – 20 p. JáMBOR Pál Balladák. midőn Szabadka sz. . – 48 p. . . Könyvnyomó által. Mihál Hava 16kán 1847 évben. [1847]. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs.1583. kir. SzB-103 72. PeRTICS József Hálaszózat. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz.. – Pest : emich Gusztáv biz. .] BB-54. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. – Szabadkán. BUDAY Jenő Hálaszózat. tanítványi hódolat-. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. mellyet nagytiszteletű. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. 21 cm VKSz. SzB-104 73.

Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. SzB-120 82. – Pest : Heckneast. – 64 p. Szabadka Sz. 1848. 18 cm OSZK.] OSZK. – Pest : Landerer-Heckneast. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. BB-56 78. 283 p. OSZK. – XvI. – vI. – 87 p. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – 4. . JáMBOR Pál II. JáMBOR Pál Hattyúdalok. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. 1848. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . PKSZ.76. [4] p. 18´11 cm VKSz. – [6]. 110 p. BB-57 79. 1848. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. KOváTS József Kell-e. – 48 p. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. 21 cm VKSz. 18 cm OSZK. [1848]. SzB-121 34 . . 1848. 22 cm OSZK. 1848. SzB-115 81. 1848. 80 p. 335. . ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. BB-58 80. [első kiadása 1843-ban. BB-55 77. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. . .

Második füzet. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – [Pest] : Landerer. BB-1066 85. könyvárusnál [1849]. [1851]. Harmadik füzet. OSZK. 1849. VKSz. A’ szabadkai ferencziektől. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. Sz. BB-63 86. Komárom’ vármegye örökös főispánja. BB-64 1851 87. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. – 3 füzet első füzet.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. – 16 p. OSZK 84. a’ hétszemélyes tábla közbirája. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. – [Debreczen. – 16 p. szabadkai zárda’ főnöke. – 16 p. OSZK. . – 4 p. JáMBOR Pál [vers]. – 4 p. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. OSZK (204. 1849].806). leírása a katalóguscédula alapján. . 1849. / Jámbor Pál. fogaras föld’ örökös ura. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. – Pest : Magyar M. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. SzB-143 35 . Mihál Hava 30-kán 1851. kalocsai fő. – Pesten : Magyar M. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. – 6 p. A kiadvány nem volt a helyén. 16 cm OSZK. István Rendének közép keresztese. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye.

örökösöknél. 152.. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján.. – 7 p. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal.. 29 p. 1852. 24 cm OSZK 1853 91. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. OSZK. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. olcsó kiadás. . 15 cm első kiadása 1845-ben. – 167 p. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. apostolische. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. Szinnyei III. kir. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. 21 cm Pius. BB-66 36 . 21 cm VKSz. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. csanádi megyés püspöknek. 1852. – 2. – [2]. [1853]. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. 1853. SzB-146 90. kalocsai s bácsi érsek. Iván hava 15. .1852 88. . – Temesvár : Nyomatott Beichel J. kalocsai kanonok és plébános. IX. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. – 49 p. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. 1852. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. cs. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. 1852. . SzB-150 92.

25 cm. a gräczi növendék-papság lelki atyja . SzB-156 95.1854 93. BPÚ-1490. Imádság. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. 24 cm első kötet. 1854. M 1855 96. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 .és kőnyomda. Schlőr Alajos. III. mélt. . . Harmadik kötet: XvII. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. III–vII. Üdvözlégy Mária Sz. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. BMS M III 5455. 1854. [13] p. – 530. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. 632. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. és a n. A négy evangelisták összhangzása szerint. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. [6] p. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. SzB-160.842. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. [1] p. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. 18 cm VKSz. – [8] p. 556. 1854.és fölszentelt papok számára a sz. M 94. 88 p. Százezer üdvözlégy. – 7. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. VKSz. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. Kútnak Asszonya. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. . – 3 kötet. evangelium egész tartalma fölött. 18´11 cm SzB-154. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. [5] p. – [8]. I. hittudor. 1855. Búcsút veszek tőled szép liliom. – XvI. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. . Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. SzB-161 97. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. – [8] p. 519. 21 cm OSZK 822. Második kötet. 1855. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. II. – Dr..329.

Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. elmegyek a sírba. 18 cm VKSz. Sötét. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – [8] p. tőled oh kegyes Szűz.1856 98. Szinnyei 1860 103. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. – 1859. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. vége van már mindennek ’s a’ t. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. kir. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. 19 cm VKSz. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. elmegyek a sírba. – [8] p. Ötödik. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. Imádság a’ szent Háromsághoz. Második. BeNDe József egyházi beszédek. kalocsai czimz. . 1860. Harmadik. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. – [8] p. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. A Kisdedeknél. III. SzB-171 1859 102. v. II. Második. . alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. . HALOTTI ÉNeKeK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 22 cm OSZK 38 . 1856. – 23 p. Harmadik. – 8 p. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. SzB-168 100. 18´11 cm SzB-169 101. 1856. ’s a’ t. első. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. . Kanonok. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. 18 cm VKSz. melyek Bende József. 1856. 1856. Sötét gyászos boltba. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. ’s a’ t. I. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. első. Negyedik. SzB-167 99. . Iv.

SzB-191 107. – 2 kötet . OSZK 262. 1861. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. . 31. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. hitv. 923. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. . dicséretet zengje39 . VKSz. .104. BB-73 108. SzB-186 1861 106. 1861. – Pest. 3. PáDUAI Sz. 5. [JeGYzőKÖNYv] 1861. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. – 37–59 p. 1860. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. 2. octob. Országunknak véd asszonya. Oblath Leo tulajdona. évi II-dik Jegyzőkönyv. 17 cm VKSz. 4. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. 7. . füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. boldogságos Szűz Mária stb. Oh te méltóságos. – 14 p. 30. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. SzB-192. s novemb. oh te alázatos stb. 17 cm VKSz. – 17–36 p. 1860. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – vI. – 61–79 p. BB-74 109. Üdvözlégy világ reménye stb. 176 p. 1-ső napjain a dunamelléki helv. 2. 38 cm REÚ 105. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 18 cm első kötet. 1. – 8 p. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. Mária édes annyának. Szinnyei. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). 3. hitv. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. 1861. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. 1861. 39 cm REÚ 111. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK.. 1861. 1. 39 cm REÚ 110. – 160 p. Második kötet. Pesten 1861.

. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 1860–1875 114. első. SzB-194 1862 112. 17 cm VKSz. 1. SzB-196 113. 1862. 23. 1862. Atya Isten szolgálója stb. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. eGYHázI ÉNeKeK róm. hivek jöjjetek s a t. Második. – zenta Börner fr. Negyedik: Éltem’ szine. Oh te rettenetes keserű halál s a t. 1862. SzB-198 116. hitv. 17 cm VKSz. Purgatórium tüzében. – 8 p. 4. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. 1862. – Szabadkán. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. – [4] p. 21. cs. – 8 p. k. SzB-200. első: Jézus szenvedéséről s a t. Harmadik. BB-79 118. Haszn. 1861. szab. – 27 p. Szomoru a halál az embereknek. 16 cm SK. . iskolás gyerm. SzB-197 115. 17 cm VKSz..tek. Jertek ide asszonyok stb. . Bittermann K. világ’ kincse s a t. 1862 (Nyom. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Második: Keresztények sírjatok s a t. Kath. Szombat első napjára stb. annak. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – 60 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. Magasztalja az én lelkem stb. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 5. Harmadik: Máriát dicsérni. HALOTTAS ÉNeKeK. 3. 2. – Szabadka : Bittermann Károlynál. – [8] p. 17 cm VKSz. . 40 cm RKEÚ 40 . – 6 p. 1862. MK. 20. 21 cm VKSz. ISTeNeS ÉNeKeK. 22. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. földnek dicsősége. 4. könyvnyomó). – 189 p. . napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. . Adjon Isten jó éjszakát. 1862. egek ékessége.. SzB-199 117.

14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. Nyomdásznál. 30. Május 28. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. – 27 p. – 64 p. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. M 122. SzB-206 1864 125. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 31 p. 29. / irta Jámbor Pál. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. hitv. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. kötet. 1862.) pedig 1864-ben. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 29. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. . BB-82 41 . 1863. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv.) 1863-ban jelent meg. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. hitv. 15 cm VKSz. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. – Iv. hitv. kötet.119. – Szabadkán. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. II. 30. . egyházkerület Pesten 1863. SzB-205. . kir. – 2 kötet . s Junius 1. – Iv. 223 p. JáMBOR Pál Hiador költői művei. 40 cm RKEÚ 124. a második két ív (33–64. 356 p. SzB-204 121. 1863). 1863. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. – 296 p. 17 cm SK. akad. . OSZK. VKSz. – Pest : Kiadja Ráth Mór. 40 cm RKEÚ 123. p. 1864ben. 3. Az első két ív (1032 p. 1863. . . JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. 2. – 8 p. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. 40 cm RKEÚ 1863 120. – 42 p. Nyomdájában). Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. 19 cm I.

24. – 8 p. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. 40 cm RKEÚ 133. 1865. hitv. hitv. kath. . vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . JáMBOR Pál A magyar irodalom története. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. ny. – Pest. 1864.. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. 40 cm RKEÚ 127. – 8 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 17 cm VKSz. 32´23 cm OSZK. – Pest. . Május 21. – 9 p. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. kiadás. – Kalocsa : Malatin és H. . BB-88. 15. – 8 p. BB-90 132. BB-86 1865 129. 1865. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. – 2. – 50 p. 26. Petrik. BB-89. Martina : Legenda / Szulik József. 1864. 1865. 1864. Szinnyei 131. 1865. SzB-211 134.126. 12. 16. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. SzULIK József Arany ABC. 1865. 17. – 9 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Szinnyei. Szinnyei. SzULIK József Szűz Szt. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. Szinnyei 130. BB-85 128. 25. . – 40 p. – Kalocsa : Malatin és H. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 23.. egyházkerület Pesten 1864.

(4). és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve... . n. kemény kötésben aranyozás nélkül. 382. kath. – Szabadkán : kiadva több honleány által.” Második kiadása 1882-ben. kir. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. – (Hiador Költői Művei . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. A szerző rövid életrajzával és arcképével. – 269 p. 28. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. zentai sírkertben tartottak. II. 15 cm. Mukits ernő szövege VKSz. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona.. – [4] p. . 1 p. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. 17 cm VKSz. – vII. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. SzB-216 137. SzB-220 43 . 1865.. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. plébánián. – 47 p. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. BB-91 138. OSZK 1866 136. 29. . 40 cm RKEÚ 139.. s junius 1-ső 2.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. . s fűzve. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. 1866. 240 p. SzB-217. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1866).. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján.. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. kötet) VKSz. 31. – 8 p. . OSZK 135. SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . – XII.. . OSZK. 30. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. évi November 1-én az u. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. Dr. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. 24 cm T: Kővágó György. 1866. Nyomdájukban). 1865. hitv.

. – 37 p. 37´23 cm A feketehegyen. 1867. . 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). alesperes bácsi plébános. .]. 1867. – 43 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.n. – [4] p. – 42 p. hitv. esperes úrnak. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.n. 1868. . 1868. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. 34 cm TLSz. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. hitv. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 40 cm RKEÚ 142. 17 cm VKSz. . plébánia százéves emléke / irta Balogh György. 29. egyházkerület Pesten. – 11 p. [1867]. – 21 p. SzB-228 44 . egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2 cm OSZK 141. 1867. BALOGH György A bácsi r. . SzB-225 145. 40 cm RKEÚ 146. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 9 p. 1867dik évi október 28. – [H. 30. hitv. . 21. 22. : k. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger.1867 140. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. 20. k. 40 cm RKEÚ 143. – Szabadkán : Kovács Pál. egyházkerület Pesten.

OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. – 110. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. 17 cm VKSz. SzB-229 148. egyházkerület Pesten. . – 20 p. BB-102 152. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). – [1] p.18 cm OSZK. 35 cm VMSz. egyl. – Kiadja K. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. 24 cm OSZK 154. 1869. 1868. p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Két rész egy kötetben. . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . . SzB-235 150.). – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. MáRIA ÉNeKe. 1869. 1868 (Pest : emich G. BMS. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. 1869. 40 cm RKEÚ 153. . 1869. hitv. – Kolozsvárott : Stein János Muz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – 8 p. Könyvárus bizománya. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2. – 46 p. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – 181 p. – Pest : a szerző sajátja. BB-100 1869 149.147. – [4]. Papp Miklós. – Pest : kiadja Ráth Mór. . 19 cm TLSz. SzB-248 45 . 17 cm VKSz. 144 p. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. SzB-244 151. – 14 p. . 1869. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.

17 cm VKSz. 21 cm. 3. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – Temesvár : kiadta dr. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. vegyes Művei . missio ismertetése / Irta Boleszny Antal.-nál). Csiky Gergely. – XvI. és a kath. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. . CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. reform. 3 p. – 182. . SzB-251 156. – 176. – Ó-Orsova. II p.és Bolgárországba utazók számára.-nál). 1870 (Nyomtatott Diemer K. kötete) OSZK 160. 1870. 22 cm OSZK 162. .-nál. 154 p. segédlelkész. 1870 (H.-nál. . HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . . 22 cm PKZR 161. . – Temesvár : kiadta dr. 1869. Csiky Gergely. – II. . 29 cm SzVK (xerox). BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. fordította Hetesy viktor. 1869. – (Csajághy S. 20 cm OSZK 158. 19´12 cm M 159. – 8 p. 81.155. – 355 p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. – 8 p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. e munka jövedelme 46 .TLSZ 1870 157. 1870. Csiky Gergely. – Püspöki körlevelek. n. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 1870 (Nyomtatott Diemer K. : Nyomtatott Handl József-nél). [2] p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál.

– 16 p. 1872. [19]. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. Szinnyei. – Kalocsa. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. OSZK 1872 167.: ill. melyen mélt. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. . árvaház javára fordíttatik.. 1871. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. után fonyó Pál. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. – 724. – Uj verbász.. Tört. .” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). 2° SB-32224. 52 p. – 32 p. BB-108 165. hitv. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. 26 cm OSZK. esperességi közgyűlésnek. [1871]. 1871. . Szinnyei 1871 164. 1870. . RK 47 . – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath.. varga Pál költségén. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. felügyelő úr nagyt. rég. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. – 12 p. Kubinyi úr ágoston esp. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. – Temesvár. BB-109 166. ev. – 164 p. 16 cm SZB2-9 168. 24 cm OSZK.a pesti prot. 22 cm OSZK 163. 1870. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. . Az utánnyomás tiltatik.

. – 91 p. 34 cm OSZK 175. BB-127 173. – 91 p. 1873. BB-126 172. – 1. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. – 196 és 194 p. – 16 p. – Nagybecskerek. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. 1872. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. Ismertetve Szulik József által. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. Szinnyei. Petrik. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. – Budapest : Aigner Lajos. SzULIK József A Kat. 1873. – Szabadka : a szerző. II. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . kötet: Újabb költemények. kiadás. Társulati főtitkár. – 87 p. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái.1873 169. BB-129 48 . 1873. I. MK. 1873. fISCHeR ferencz A kath. 1873. czikkek : fővárosi személyek. Szinnyei 170. 1876–1885 171. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). Megjelent a M. Szinnyei. 1873. – eger.

egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter.1860–1875. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. OSZK. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . – Szabadka.. jegyző. 2´17 cm SB-764. Szinnyei.1875. . füzet. 1875. – 34 p. – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. – 14 p. . – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. 1875. MK. – 24 p. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. 1874. – 105 p. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. – 24 p. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. 1874. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai.Bácsi e. 29 cm OSZK 182. REÚ 181. – Kalocsa : Malatin és H. – zenta. . [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. BB-132 179. SzB-2–27 49 . 1874.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e.176. 21 cm TLSz. – 16 p. OSZK 178. 1873. SB-763.m. Szinnyei 1875 180.

– Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. 1875. [1] p. Szinnyei. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. 1876. OSZK 0 . évi április 25. – 2. 18 cm VKSz. 1876. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. . SB-765. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. BB-142. – 24 p. – Pest : Uj M. [Buschmann f. kiadás. Szinnyei 185. Sion. – 904 p.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. először 1862-ben jelent meg. – 320. e. e. – 26 p. JáMBOR Pál egyházi beszédek. – Szabadka. – Kalocsa. – 28 p. Kir. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. SZB2–28 1876 186. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. után francziából Szulik József. BB-148 188. OSZK 1877 189. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. – Budapest: Nyomtatta váradi T. . BB-147 187. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. .megye Baján 1877. 1876. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. SB-766. 1875. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref.183. 32 cm OSZK 184. . 1875. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. betűivel]. 1877.

– 97 p. – 48 p. – eger : Szolcsányi Gy. 1877.) Szinnyei. – Budapest : Lauffer v. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. BB-160 195. OSZK 192. . 3016. 22 cm OSZK. javított kiadás. Szentkláray Jenő. – Budapest : Aigner L. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. Három népszerű felolvasás / írta dr. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. 1877. tanár s a Délm. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. 1877. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. BB-158 196. – (Magyar Könyvesház . 1877. bizománya. 194. – 2. 1877. 1877. 1877. 25 cm OSZK 193. – 71 p.. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. – Temesvár. BB-159 51 . Z 191. A tiszta jövedelmet a Délm. SzULIK József A Kath. KUHN Lajos A Nap munkája.. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – 16 p. KB ZVK K 398. Természettudományi Társulat titkára. R. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. . 36.190. . főgimn. – 88 p. szept. Szinnyei. Pallasz L. – 179 p. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor.

SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. 1877. évi Május 15.197. 1878. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. Szinnyei 202. 20 cm PKSZ.m. – 25. – 3. – 23 p. és magyarázta Klein Gyula. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. BB-152 1878 199. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 2 p. 1877. 1878. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán.) / ford.. REÚ 203. – Budapest. OSZK 200. Kiadta Szabó Péter e. polgári. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. A második kiadás 1882-ben. BB-161 198. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. Szinnyei 2 . . Z2 201. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 1 térkép . – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. OSZK. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. 1878. – Budapest. jegyző. – Budapest. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. OSZK. Szinnyei. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. 1878. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. 1878. e. tört. . 26´19 cm SB-767.[gyház] Megye Mohácson 1878.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. Haudek ágoston József. – 307 p. 156 p.

– 295 p . Bittermann Károly cs. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. osztályában. 1879. – 160 p. – Baján : A szerző sajátja. népiskolák I. kiadás. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. OSZK. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. bizománya. BB-182 209. A munka 3. kiadása 1889-ben jelent meg. 1878. Könyvnyomó). fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. növendékpapok. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. . – 2.– 189 p. – 295 p.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. e. 1879. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. BL. polgári. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . SZB2–45 210. 1878. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. 1878. BB-167 205. népiskolák I.204. tanítók.[gyház] Megye Újvidéken 1879. BB-173 206. BB-174 1879 207. BB-180 208. – 100 p. kiadás. OSZK. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. osztályában. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . – 20 p. iskolai használatra / Szulik József. k. kath. Petrik. Buzárovits G. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. évi april 17. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. szab. esztergom.

1880 (Szabadka :) – 743. 52 p. 1879. kiadás.adta Szabó Péter e. – Budapest. 25 cm OSZK 214. – 28. Szentkláray Jenő. NEKBg 212. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. [1879.. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. egyházközség alapszabályai. Kath. 23 cm M 213. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 520 p. [1]. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 1879.. – 2. első kötet. Pálnál. után francziából Szulik József. REÚ 211. . A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. 4 térkép . [2] p.m. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. OSZK. jegyző. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. 1879. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. 16 cm PKSZ 54 . – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – 26 p. – 28 p. Az Ó-KANIzSAI Róm. . tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. Szentkláray Jenő. 1879. BB-189 1880 215. 24´17 cm SB-768. 8° fedőlapcím SB-57058.]. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. Szinnyei. – Xv. n. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása.

21. 3. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. epigrammák. Uti emlékek. rész. Jellemrajzok. Rajzok.. 23. – 1880. Költemények. júl. Coppée. tragoedia. Mirian 13. epigrammák. – 1883. Az örökség : vigjáték 1 felv. Az ő emlékezete 9–10. 25. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. A párbaj : Szinmű. – 78 p. Balladák 14. – 1882. – 64 p. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. 5 felv. – 1882. vígjáték. A koszorú : Tört. – 1882. – 1882. – 1882. 5 felv. 1885-ben. 1903-ban és 1905-ben. – Szeged : k. virgil Aeneisének 2. Ovid. fülöp : Tört. – 80 p. – 159 p. – 77 p. könyve. Hugó victor. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. – 1882. 18. éneke. Halotti beszéd 8. Nagy Sándor : Tört. virgil pásztor-énekei. 22. Számkivetésben : 1851–1861. – 1882. – 95 p. Drámai tanulmányok. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. 5 felv. 5 felv. 5–6. Páris hajdan és most 12. – 22 p. – 91 p. Ó és új világ : II. 1899-ben. Ó és uj világ. – 1882. [1880]. Uti tárczák. Cicero beszédei. Budapest : Tettey és tsa biz. A törvénytelen vér : Tört. – 96 p. 1892-ben. 1. Szinnyei 217. 1887-ben. – 1883.  . A rózsakor. – 1881. tragoedia. – 1880. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. virgil. – 96 p. – 224 p. 11. 1880. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. – 104 p. 24. Horác ódáinak harmadik könyve. Autron. JáMBOR Pál Hiador művei. Szinnyei 218. 1900-ban. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. 3 felv. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. 4. Országgyűlési és tanügyi beszédek.. Románczok és költői beszélyek 15–16. Hugó victor. tragoedie. – Budapest. Horácz. 7. 1881-ben. 1880–1883. dráma. 26. Catull. – 208 p. 18. 5 felv. 17. 1 térképpel . – 96 p. – 1882. 19. 3 felv. – 96 p. Horác 2. – Szabadka .. – 1880. 2.216. Beszélyek. – 1882. n. Clovis Hugues. 27 füzet. – 1881. egy költő : Tragoedia. 20. Nagy Lajos özvegye : Tört. Mesék. – 71 p.

– 6. II. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). – 30 p. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). Paganini : Regény I. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. A kastély : vigj. 25. 1 felv. – zombor : Nyomatott Bittermann N. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – 8. 1880. – 96 p.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . 20 cm I. 6 . KB zombori vK 26. e. Nov. 1880. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. REÚ 223. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.m. 392 p. hó (91–92. A szinművészet mámora : vígj. SZB2–58 221. . 15 cm SZB2–59 222. – 1893. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. Springer. 440 p.27. 1 felv. 26 cm T. – 4 kötet. 24´16 cm SB-769. A kitört ablak : vigj. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. – 91 p. futár. kötet. BB-194 219. és II. Napoleon bukásától III. z MK.) SzabVK. – 30 p. 1880. lapból. 1880. – 92 p. OSZK. – Budapest : kiadja a szerző. Kiadta Szabó Péter e. kötet. MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. – 64 p. 1880. Összesített leírás Petrik. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. 1880. . jegyző. 2 felv. . . Könyvnyomdájában.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. . rész (19–91).

19 cm OSZK. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. BB-209 226. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. népiskolák III. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. (Oratio in Catilinam. OSZK. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 1 térképpel .[gyház] Megye zomborban 1881. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. – Baja : Szerző. – 457. könyvnyomdájából). OSZK 1881 225. 1881. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. BB-210 227. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . oszt. . – 32 p. 15 cm BB-213. – 480. 4 p. Iv. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. 21 cm OSZK. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. – 36 p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – 22 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. és vI. Petrik. – 458 p.. – Baján : a szerző tulajdona. kötet. . 1881. első vádbeszéd Catilina ellen.III. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. kath. – 2. 1881. . SZB2–68 230. vI. Második kiadása 1898-ban. 1) / Hiador (Jámbor Pál). kalocsa-főmegyei áldozár.. BB-211-Petrik 228. SB-15397 229. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. [1881]. PKSZ. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. kötet. e. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. – 70 p. p. – Baján : A szerző sajátja.

18 cm PKSZ 235. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. Buzárovits G. népiskolák II. .. Budapest. SzULIK József A Kath. – 3. könyvnyomdájából). BB-215. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. – 456. Tanító-egyesület” volt képviselője. – Baján : A „Bajavidéki Kath. BB-222 234. (1) p. – Baja : Szüts és tsa. bíz. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. . osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. PKSZ. Tanítóegylet” sajátja. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. – 88 p. ismertetve Szulik József által. – 32 p. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. kiadás. OSZK. javított kiadás. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. kiadás. [8] p. kath. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. . 1881 (H.). biz. Szinnyei 58 . népiskolák második osztálya számára. 1882.m. 21 cm OSZK. – eger : Szolcsányi Gy. . – 456 p. n. 24´16 cm SB-770. – 3. – 1. – Baján : a szerző sajátja. – Baján : A szerző sajátja.Szabó Péter e. 33 cm OSZK. Petrik. fONYÓ Pál Az I. : Érsek-Lyceumi ny. jegyz. 1882. esztergom. – 20 p. 1882. REÚ 231. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. – 43. BB-223. Szinnyei 1882 232. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. bíz. Kath. 1881. kath. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. BB-221 233.

felolvasta Szalay József. REÚ 238. [4] p. kiadás. kath. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. e. . 26 cm II.m.) RKEÚ 59 . 240. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. . – 45 p. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. I. OSZK. szigetvári főrabbi. és a szerző. 1882. – Budapest. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. 1882. . 1882. 22 cm TLSz 250. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. . – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. tanácsbiró. jegyző. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. – 33 p. Szinnyei 237. 1882. OSZK 239. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. 22 cm első kiadása 1865-ben. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. 1882. OSZK 240. nagybecskereki lelkipásztor. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra.m. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. 18 cm. – vIII. Klein Gyula.236. . 1882. 74 p. Hajnal István e.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. – 12 p. – 2. 24´16 cm SB-771. – 4.

Buzárovits G. BB-227 253. – 48 p. – 4. osztálya. Z1 1883 254. . biz. Szinnyei..). – 270 p. 26. – Kalocsa : Wajdits N. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. biz . BB-228 252.. biz.. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel.. Szt. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 1883. OSZK. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. BB-236 60 . – 32 p. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. BB-235. OSZK 257. és vI. BB-234 256. kiadás. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. Buzárovits G. – eger : Szolcsányi Gy. – 4. 31 p. úgyszintén a polgári. 1882.-István társ. – 112 p. kiadás. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. – Budapest : Hunyadi M. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. esztergom. Petrik. nyomdája. bőv. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. biz. int. – 4. István-társ. 1882 (Lyceumi ny. Petrik. Budapest : Szt. – Budapest. 1883. A szerző tulajdona. esztergom . bizománya. – 214 p. kiadás. és vI. oszt. tanügybarátok.. 21 cm OSZK. Szolcsányi Gyula bizománya. 1883. biz. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. BB-233 255. – 2. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. 1882 KB ZVK 296. 1883 .251.és iparos iskolák használatára.

– 125.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. Kiadta Szabó Péter e. BB-239 261.1883. 1883. könyvnyomdájából). OSZK. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). – 14 p. tanítók s nevelők. 1883. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. BB-238. Budapest. . esztergom : Buzárovits G. 1883. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. 25´16 cm SB-772. III p. . Különnyomat a Magyar Koronából. Szinnyei. jegyző. – XII. e. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. 1883. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. vagy általános rész. 1883.. 18 cm OSZK 61 . hitelemzők. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. . – Kalocsa : Szerző. Petrik. bíz. 1883. BB-237 259. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. 1883-iki augusztus 18-án. – 82 p. – Kalocsa : Malatin. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Klein Gyula szigetvári főrabbi.m. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. 15 cm OSZK 262. 356 p. REÚ 263. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref.258. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. 21 cm OSZK 264. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. – 19 p. – 54 p. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. lelkész. lelkészek. RK 260. .

könyvnyomdája. SZB2-112 1884 268. M 270. 1883. BB-251. Srpska bibliografija 269. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. – vIII. aug. . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – XIII. – 3. 1883. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 1884. – 10 p. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. 1883. OSZK. 199 p. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. 1884. kiadás. – Újvidéken : Pajevics A.. 1884. kath. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. OSZK 271. . – 4. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. – 26 p. 29 p. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. Petrik 266. Szinnyei a 3. – 159 p. M. 12-én. kath. VKSz.265. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. templomban 1883. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. BB-253 62 . 1 p. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. és II. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. 25 cm OSZK. 1884. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. – 263 p. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f.. György és Szt. – Kalocsa : Malatin Antal. – Budapest : Rudnyánszky A. 155. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. BB-247 267. Szabadka-belvárosi segédlelkész. kiadást 1884-re teszi.

anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. SzULIK József A Kath. – Győr. – 56 p. jegyző.és Kőnyomdája. 1884. . 3. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág.m. . BB-258 63 . 1884. 1884.11)-8. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol.272. 25 cm OSzK 247.288 KB Zombori VK 886.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. 400 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. ismertetve Szulik József által. tanár. OSZK. BB-252 273. évi aug. – zombor : Bittermann Nándor Könyv.323. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. e. – 4. Petrik 275.1(945. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. Szinnyei.. 15 cm 2. – 223 p. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája. kiadása 1886-ban. – 34 p. – eger : Szolcsányi Gy. . a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. 1884. javított kiadás. bíz. 1884. 23´15 cm REÚ 276. 179 277. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. – 88 p. hó 13. 1884. Szinnyei 274. kiadása 1897-ben. – 1 térkép.

Petrovics Dusan könyvnyomdájából). – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. 252 p. [1885] (Szabadkán : Dr. n. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. Jakabról czímzett heremi apát. . egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. . . fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. – vIII. BB-262 64 . – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 1885. – Kalocsa. : ill. tanítók s nevelők. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. SB-448. kalocsai kanonok-plébános. – 24 p. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. SZB2-133 281. ALAPSzABáLYAI az izrael. 19 cm OSZK. 21 cm OSZK 282. hitelemzők. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). BB-259 és 260 280. 229 p.1885 278. tanítók s nevelők. özvegyénél. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. . [1885]. 1885. – v. Sz. e. VVK 279. Krécsi György tulajdona. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. kiadás. 744 p. – [2. hitelemzők. kiadás]. Kirchengesang-vereines in Werschetz. – Szabadkán : K. OSZK. kath. Az utánnyomás tiltatik. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. – 3. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. – XII. 356. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. 1885. lelkészek. – XII.

23 cm OSZK 284. Ref. – 4. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. 23´16 cm REÚ. westministeri érsek. udvari és akad. ede bibornok. – 38 p. kötet. 1876–1885 289. Könyvkereskedő. m. 1885. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. . 1885. – 2..283. (1885). HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. e. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. Második kötet. 21 cm Magyar Helikon . és II.K. – 125 p. jegyző. kiadása utáni fordítás. 1885. Jojkits Mladen könyvnyomdája. 1885. Szinnyei 285. 1 térkép ... Harmadik kötete 1886-ban. egyházmegye. – 103 p. 1885 (Wigand f. Szentkláray Jenő. – BácsTopolya . Petrik 286. – Pozsony . Kath. 57. – 15 p. – Budapest : Kókai L. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály.. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. – Újvidék : Dr. – Budapest : Benkő Gy. Szinnyei 288. nyomdája Pozsonyban). kiadás. kir. Budapest : Szüts és tsa biz. 1885. 112 p. – vIII. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. füzet OSZK 6 . – 2 kötet első kötet. – 46 p. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. BB-263 287. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr.h.m. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. 1885. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadás. april 15-16 napjain M. ny. – Győr. Szinnyei. – 32 p. – Az angol eredetinek 3. MK.

p.) Szinnyei. Reform. BB-261 66 . BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. Gyülekezetben / Barsi Miklós. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. – Budapest : (Pacséri ev. 1. adorjáni plébános. –14 p. 2. 23 cm OSZK. – 30 p. – 5.) Szinnyei. 295. – 57 p. BB-265 1886 293. 1886. egyháztanács). . H. jan. . ref. 1886. – eger : Szolcsányi Gy. – eger : Szolcsányi Gy. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. 23 cm VKSz. – 62 p. – (István bácsi könyvesháza. – (István bácsi könyvesháza.-tól . SZB2-143 294. – 41 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – eger : Szolcsányi Gy. 4. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. – 46. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. 1886.. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. osztálya. . 8-r MK1886–1900 Szinnyei. OSZK 296. gazdasági..) Szinnyei.290. – 163 p. (2) p. . – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. – (István bácsi könyvesháza. a pacséri ev. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. kiadás – Kalocsa . 1885. és vI. 1885. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. 1885. 30. helyrajzi. 3. BB-266 291.. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. Budapest : szerző sajátja és kiadása. BB-264 292. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). Pacsér története.

e. esperességi közgyűlésnek. és 6. – 5. Ref. – 125. hitv. – 2. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. OSZK 67 . HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. kiadás.297. – Szabadka : Székely Simon. könyvnyomdájában. MK. . évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág.. 1886. egyházmegye.m. v8° SB-32225. n. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. 1886. 21´15 cm SB-773. – 30+[2] p. BB-272 299. – 222 p. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. 1886. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 41 p. – Kalocsa. 2 p. és v..). BB-273 302. 1886. [1886]. Petrik 300. 1885). ev. Könyvnyomdája. melyen Scultéty ede. K. 1886 (Budapest : Tettey biz. BB-271 298. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. 1886–1900 301. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. osztálya. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – 24 p. OSZK. 1886. kiadása 1897-ben. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. 3. 22 cm OSZK. – Szabadka . kiadása 1884-ben. REÚ 303. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . felügyelő és Belohorszky Gábor. fő-jegyző. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. – Újvidéken : fuchs ág. év Május hó 5. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. 1. OSZK. – 31 p.

2 tábla . XII. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. OSZK. lelkész.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. – 304 p. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). hitv. osztályának 1886. . – Budapest. ev. Szinnyei 307. Tud.. ADOLf A bánáti ágost. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. – Budapest : Kiadja a M. január 11-én tartott ülésén). a Jász. társ. SB-47759 306. Akadémia. 19´12 cm M 68 . 1886. tagja. ev. Szerző tulajdona. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. gyorssajtóján). – 433 p.. szám) OSZK 308. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. – 31 p. 1886. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél.304. 1886. . Adolf sándorfalvi ágost. Szentkláray Jenő l. 23 cm OSZK 309. Könyvnyomdája). – Kopácson k. 1886. – 52 p. h. hitv. . n. X. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. 22 cm M 305. evang. KeRNÚCH K. lelkész és esp. 1886. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. ref. Szentkláray Jenő a M. Akadémia Történelmi Bizottsága. Akadémia l. reform. Tud. – Utánnyomás tiltatik. ev. 23 cm. kötet . . leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. – 49 p. esperesség monográphiája. főjegyző. VKSz.

– 611.1887 310. Bierbrunner Gusztáv. BB-277 316. – Budapest. és v. 23 cm OSZK 314. kiadás. melyek a nagy-kikindai ref. – Budapest : Szüts és Társa. VKSz. 1887. (1887. 1887. BB-278 315. – Budapest : Aigner Lajos. SZB2–165 69 . földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. Kálmán farkas. 1887. 20 cm (ára 20 kr. – 6. – 30 p. 1887. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). osztálya. 12 p. Szinnyei 313. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. térképpel. – 5. BIeRBRUNNeR.) OSZK. – 48 p. – vIII.). 1887. tanító Adán . 1887. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. Szinnyei. fONYÓ Pál Új elemi káté. Szinnyei 311. – Kalocsa. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. 197 p. feKeTe Gyula Beszédek és imák. kiadás. Szinnyei 312. A szerző sajátja. . Petrik. egyház megalakulása alkalmával mondattak. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – Nagy-Kikinda. BIeRBRUNNeR. – Adán : Berger Testvérek. . Gusztáv Luther Márton édes anyja. Kiss Károly.

József A Kath. [1887]. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. – Budapest.-cz. kötet. a harmadik 1886-ban jelent meg. SZB2–168 321. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. törv. Szinnyei szerint ez a 3. ismertetve Szulik József által. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 5. . 1887.). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. (zwei Installatios-Reden).m. e. 23 cm REÚ.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . 1887. n. Petrik 318. – SzékelyUdvarhely. Szinnyei 1888 324. kiadás. – 134. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. – eger. – Iv. Könyvnyomdája. Szinnyei. kiadás. – Újvidék. egyházmegye. SzULIK. 1887. Két füzet. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). 1887. M 319. – Újvidéken : fuchs ág. Kókai Lajos. 1 p. OSZK. – 88 p. OSZK. 21 cm A szerző tulajdona. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. (Budapest. Ref. 1887. – 55 p. 44. – 54 p. Szinnyei 320.317. 1887. 1887. – Pécs : k. . STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. SB-774. BB-279 323. fő-jegyző. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. Az első két kötet 1885-ben. Szinnyei 322.

REÚ 329. SZB2–181 328. kiadása Pozsony. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 23 cm 2. hitközségek fejlődése Szabadkán. 4.m. – Iv. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. – 8 p. . 1888. . . – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. 19 cm OSZK 325. és reform. – 29 p. . [valószínűleg 1888]. – 54 p.kis-oroszi plébános. IváNYI István Az evang. 1894. . Petrik 330. OSZK 71 . westminsteri érsek. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. e. kiadása Pozsony. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. – 24 p. SZB2–180 327. – Új magyar kiadás angol eredeti után. 17 cm Különnyomat OSZK. 1903. Márkus Sándornál). (1) p. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. K. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Iványi Istvántól. 1888. 1892. OSZK. 179. 1888. Szinnyei 326. 23´16 cm SB-775. – Budapest. 1888 (Nyom. 22 cm SK. 1888. egyházi főjegyző. – Temesvár : Ramel és Reitzer. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. – Pozsony : Wigand f. egyházmegye. – 13 p. kiadása Pozsony. Ref. 1888. 3. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok.

1888. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. 20 cm OSZK. [1888] 1. BB-291 72 . BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. 1888. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. – Szerző tulajdona. – vIII. 2. 1889. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. – 3. kiadása. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). 2. Szeged. – Szeged. – 104 p.és jellemrajz / ford. osztályában. Szeged. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. – 27 p . 1887. kiadása. népiskolák I. XIII. 1888. 204 p. kiadás. MAKRA Imre voltaire: Kor. Könyvsajtóján. Magyarul kiadja Dr. – 416 p. 1889. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. . OSZK 335. – Kalocsa : Malatin Antal. kötet . 1889. OSZK 333. kiadás. – 96 p. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. – 2. – esztergom : Szüts és Társa. – Orsován : Nyomtatott Handl J. Petrik. BB-292 336. Boromisza Tibor jankováczi plébános. – 2. Leo pápa . . kiadás. 1889. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. Szinnyei 332. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. . első kiadása 1879-ben.331. Budapest.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

2. 9-én Hetesy viktor ref. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. főjegyzője. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. kiadása 1903-ban Petrik 79 . 24´17 cm SB-779. KOHLBRÜGGe. 22 cm EvKBp 378. OSZK XII. . 1. Kohlbrügge f. miss. Mor. . főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája).. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. 3451 380. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. – 59 p. – Pozsony : Stampfel Károly. – 46 p. augusztus hó 16. ebből kilencet jegyzünk. javított kiadás. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. OSZK 377.m. H. REÚ 379. – Baján : Kiadta Hetesy victor e. 1892. H. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. – 8 p. 1 térkép . . hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. kiadása 1894-ben 4. lelkész.-M. decz.ben 3. – 2..és Kőnyomdájából. OSZK. f. kiadása 1892. Ref. 1892.] kiadvány előszavában olvasható adatok. – 47 p. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. 1892. kiadása 1888-ban. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . – 179 p. egyházmegye 1892. – zombor : Bittermann Károly Könyv. 1892. 1892. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek.). birtokos felett / Készítette és elmondta 1891.

kötet. IX. vI. – 1888.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. – v. – [8]p. URBáN. 534 p.381.). – 1892. – (egyetemes könyvtár . – 108 p. 1 p. kötet. 1892. 1886–1900 394. nép. kötet. – 122. vII.J. . Juvenalis. – 1890. – 1888. ára 50 kr. [1] p. OSZK 391. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. – Győr : Gross Gusztáv. Szinnyei. vIII. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. .) I. 659 p. SZB2–256. 18 cm VKSZ. – vIII. – 131 p. II. – 1887. URBáN J. kötet.és földrajzi könyvtár . kötet. kötet.830 80 . 752 p. Juvenalis. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. 36. VKSZ. 637. OSZK. 1892. . [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). BB-338 392. 1–9. SZB2–246 382–390. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – v. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. – vI. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó.) Szinnyei. OSZK 84. 582 p. – 7. – vI. – (Történeti. – Szabadka : A szerző kiadása. – 1887. MK. német-eleméri plébános. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. 23 cm. 1887–1892 – 9 kötet . – vII. – vII. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. – 32 p. kötet. 606 p. Holzwarth f. – 1892. 602 p. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. és Társ. I–IX kötet. kötet. – X. 1892. 571 p. kötet. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. III. 653 p. . – 1889. J. v. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. BB-339 393. Iv. – 1892.

. – XXvI. plébános.395. április 18-án Dr. Jud. 364ib . Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. BRANKOvICS György Brankovics György. 377 399. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. OSZK. 1893. . – 12 p. – 10 p. venetianer Lajos rabbi. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). SZB2–258 1893 398. 1892. ügyes üzletember. 1893. – 32 p. Dr. 19 cm SZVK – csonka példány 396. – (8) p. . váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. 1892. . – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. Kolozsvár. Steécz György címzetes kanonok. M 81 . – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. . veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. 265 p. 1893. 23 cm ára 10 kr. [BeSzÉDeK] Az 1893. – 65 p. Sp. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. Srpska bibliografija 400. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. szerb pátriárka. 1886–1900. Az igazság egy barátja MK. 1892. 8-r. 23 cm OSZK 397. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. zittl Róbert temerini plébános. 8-r. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. . rész / Bereghy endre. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. 1892. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. OSZK VII Phil.

1893. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. 1893 (Pozsonyban : Stampfel. – Pozsony. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. . úgyszintén a polgári. 1893. 7 p. Bittermann Nándor könyvnyomdájából.). – 7. – Pozsony . – zombor : Bittermann Nándor könyv. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. VKSz 403. – 65 p. – (1)+X+141+(1) p. és kir. és vI. OSZK 82 . 1893. – zombor : Buday Gerő . – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. – 7. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. udvari és kir. 2 p. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő.és iparos iskolák használatára. Osztálya. kiadás. osztálya. BB-350 406. – 232. hittanár. BMS II 162. zombori állami főgymn. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. akad. – 140. 22 cm OSZK-K. Hitoktatás” szerkesztője.. és vI. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. . [BeSzÉDeK] Az 1893.401. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). . cs. . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. SB-6088. kiadás. 1893. – 88 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Újvidék : Nyom. BB-350 407.. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. Petrik. SZB2–263 405.489 404. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.és kőnyomdája. könyvkereskedő. RK. 23 cm OSZK. – 48. 1 t. – 48. 18 cm VKSZ. (2) p. 1893. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. 4 p. 22´15 cm PKSZ 402. a „Kath. 1893 (Herger ágost bizom.

kötet XIII. 1. 1893. II. OSZK. – Budapest. 1893. – 29 p. REÚ 409. 23 cm. SZB2–264 410. . Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. september 20-21. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). ill.408. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. . 453–840 p. 23´16 cm SB-780. – 85 p. – 243 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1893. 56–57. Kiadói Nyomda N.És földrajzi Könyvtár. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. 4 t. 1894. kötet vII. 1. 18 cm TLSz 412. – 2 kötet . STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. főjegyző. Szinnyei 411. Szentkláray Jenő. . OSZK 413. 13 cm FKSZ. Kikindán. 1893.m. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. köt. n. 1893. – (Történeti Nép.) I. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. egyházmegye 1893. 8° SB-7571. 23 cm OSZK 1894 414. – 46 + [3] p. ref. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. – 37 p. VKP 83 .. 1893.-eleméri plébános. 449 p. évi április hó 5–11-én XIII. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. . A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. . . napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – Tisza-Szent-Miklós.

577. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. III. 1894 (h. főjegyző. BMS III 155. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. 24 cm OSZK 421. . KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. évi értesítőjéből. 27 cm OSZK 220. város közönsége. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn.222 417. tanár. . – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. vKSz. 1894. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). főgymnasium 1893/4. – vII. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. n. – [10] p. – 3. – 15 p. 25´16 cm SB-781. társulat könyvnyomdája. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. REÚ 420. füzetéből. Ref. kir. – Pozsony . – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. kel. 1894. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). . 455 p. április 2-án dr. OSZK.] . templomban Hetesy viktor ref. BMS. – 104 p. kiadás. 1894 84 . OSZK 416. – Budapest : Az Athenaeum r. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. . szeptember 19-20.m. [2 t. s az alsó-baranya-bácsi ref.415. 1894. évf. 24 cm EvKBp 419. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1894. egyházmegye főjegyzője. . egyházmegye 1894. lelkész. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. Klein Gyula óbudai főrabbi. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából.. 1894. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1894. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. – 88 p. – 13 p. SB2-282 418.

WHITe. 1888. 1894. – 5. 23 cm 1. köt. Budapest : Stampfel Károly cs. – 31 p. 1892. 22 cm OSZK 85 . . – zombor : Bittermann ny. – 160 p. 1895. e.. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. CSáKI István Gyász.328 426. a „Kath. 1895. p. 25 cm OSZK 263. 4. kiadása Pozsony.(Pozsonyban : Stampfel. – Budapest : Hornyánszky. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. udvari könyvkereskedő kiadása. 2. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. kiadása Pozsony. kiadása Temesvár. (1) p. 179. – Iv.. 1895. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). kiadás. / Csáki István. – Pozsony . 1895. BB-363 423. osztálya. Szigeti 139. Hitoktatás” alapítója. – 8-r MK. . és v. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. és kir. – 128 p. – 9. – Budapest. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. 1894. OSZK 422. – Szabadka : Ny. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 1886–1900 425. Schlesinger Sándor). változatlan kiadás. G. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. – 37 p. 1903.és sírbeszédek : 2. 1895 424. – 22´15 cm PKSZ 427.

. BB-382 86 . tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. 19-26). SzULIK József A kath. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. v. 3–7). – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. rendelkezések. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. 24´16 cm SB-782. 1904. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. ismertetve Szulik József által.és emlékiratokban. 1895. – 39 p.és újságczikkekben. levelek-. ref. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref.m. v. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. OSZK 634. m. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. Pfaner (p. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. OSZK. venetianer Lic. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. Az Alsó Baranya-bácsi ev. lelkész Pacséron (p.428. Szinnyei. . – 93 p. – eger. nyilatkozatok-. 37–39). Szinnyei és Torontál VM. 1895. v. lelkész feketehegyen (p. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. hozzászólások-. – Szekszárd. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. felhívások-. m. ref.11–15). intézkedések-. Ref. 29–33). ref. határozatok. Trauer-Rede am Sorge des weil. tanácsbiró felett / Irta. . 1896. 24 cm T. 1895. m. ref. ref. REÚ 430. kiadás. ref. – 136 p. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. Theol. 20 cm OSZK 431. értekezések-. egyházmegye 1895. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. – 9. Budapest. Ua. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. 432. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1895. – 88 p. lelkész Cservenkán (p. 1895.103 429. augusztus 8.: Ima néhai Korbai Károly e. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. egyházi főjegyző. Jegyzőkönyv.

21 cm OSZK 1896 435. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. B. – 23 p. eMLÉK-LAPOK : A Bold. – Pozsony . – 8. . Könyvkereskedő. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev.433. udvari és kir. – 48 p. és v. – zenta : zentai Hirlap kvny. ref. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. a Katholikus Szemléből. udvari és kir. 1896. a „Kath. BB-1060 439. kiadás. Szinnyei. . első kiadása 1868-ban. 1895. 1896. Hitoktatás” alapítója. Hitoktatás” szerkesztője. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). osztálya. feketehegyi ev. és kir. p. K. OSZK-K 436. kiadás. . Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Budapest : Athenaeum ny. BB-383 434. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – Pozsony . cs. 23 cm OSZK. – 31 p. 23 cm OSZK 87 . hist. – 11. – 44 p. – 11. Srpska bibliografija 438. és vI. lelkész. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. osztálya. cs. és kir. 1895. akad. 1896 (Pozsony : eder István). – 9. – eger. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. 1896. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. kiadás. ref. a „kath. akad. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. – 25 cm Klny. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. – 44 p.242k 437. könyvkereskedő). úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. 8-r OSZK XII. .

1896. . 1896. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. – 216. Budapest : Stampfel . – Debreczen : A város könyvnyomdája.. 25´16 cm SB-783. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. n. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. . 1896.. Petrik 441. 23 cm OSZK 446. egyházi főjegyző. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra.). 1896. – 150 p. szeptember 9-10-én M. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 23 cm OSZK 444. ref. – 2 kötet . egyházmegye 1896. 123. 1896. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. OPITz. – 76 p.) Szinnyei 88 . – (Népiratok . – 4. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban.m. SLK. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). M 445. 1896. – 52 p. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. javított kiadás.Wigand ny.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. OSZK-K. (Pozsony ny. 4 p. – Pozsony . évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. REÚ 442. . – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. – Budapest. – 66 p. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. 25 cm OSZK 443. – Kecskemét : Tóth ny. 1896.440. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. .-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.

– (Népiratok . 17. – 20 p. 26 cm OSZK 451. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. – 11 p. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. a M. . OPITZ. 1897. 1896. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. SZB2–342 449. BB-399. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. . 1896. apát. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 16. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. a szerző arcképével . 124. M 1897 452.. 23 cm. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. Akadémia tagja. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . – 319 p. – 29 p. – 21 p. . 16 cm.) OSZK 89 . – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. szám) OSZK 450. évi május hó 10-én elmondotta dr. . Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. 1896. – Szegeden : A Páholy sajátja. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok.447. – 310. 18´14 cm VMB.és kőnyomdájában). – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. . – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . OSZK 453. 1896. szept. [2] p.) Szinnyei 448. – (Az „árpád” páholy könyvtára . 1896. Tudom. – Budapest. 23 cm TLSZ. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede.

– 31 p.454. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. Népiratok 139. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. 31 cm OSZK 459. egyházmegye 1897. kiadása 1884-ben. 1. 1897. 1897. Stampfel Károlyt jegyzi. – 30 p. kiadás. udvari könyvkereskedő kiadása. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. 23 cm OSZK 455. 1897.. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. kiadása 1886-ban. – 76 p. Az 1848.. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. ref. A tennivalókról. OPITz Sándor Békesség az embereknek. – 11. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. egyházi főjegyző. 1897.m. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. A mi szocziális kérdésünk veleje.. Szinnyei 90 . a „Kath. . 2 t. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. 1 tábla . OSZK. 2. 1897. – 3. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. kiadás.) / Írta: Jeszenszky Ignác. 22 cm OSZK 456. REÚ 458. Hitoktatás” alapítója. és v. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. . . és kir. BB-406 457.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Stb.és munkásosztály elzüllése. 1897. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. – 403 p. osztálya. – Budapest. A kisbirtokos. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. A munka. OSZK. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 24´16 cm SB-784. – 94 p.

– 6.916 465. ismertetve Szulik József által. Akadémia tagja. zombori apát-plébános. – 8 p. . ugrai apát. [1898]. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. – 10. – 88 p. – 24 p. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. – Temesvár. A M. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. 1898. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. 212 p. 12-én. Magyar Irod. Az utánnyomás tiltatik. OSZK 91 . 1897. SzULIK József A Kath. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. – eger. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. – 10. BB-414 1898 464. 1899.és erzsébetvárosi Társaskör. 1897. PKSZ. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. 15-iki vívmányokban? . Tudom. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. . – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. BB-415 463. Szinnyei. – zenta : zentai Hírlap ny. – I–v. bővített kiadás. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. Szinnyei. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. OSZK 816. csanádi székeskáptalani kanonok. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 744. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. 1897. kiadás. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 462. 18 cm Srpska bibliografija . Lex. 24 cm OSZK 461. kiadás. – 53 p. 1897. szept. .460. Krécsi György tulajdona Szabadkán.József. Máriáról cz. – eger.. .

OSZK-K. egyházmegye főesperesi hivatala. és kir. 23 cm OSZK. hitv. BB-1061 469. – 116 p.. – Ujvidéken : fuchs e.467.n. egyházban 1898. 1898. Zsidó Lexikon 468.m. – 384 p. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. ev. akad. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. a „Kath. – zombor : Oblát Károly ny. udvari és kir. 34 cm M 473. . . 24 cm 1. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. egyházmegye 1898. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1898. könyvkereskedő. . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1898. – 4 p. Petrik 471. cs. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. – Pozsony . 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 2. kiadása 1881-ben. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 4 p. – 48 p. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. – 9. cs. – Pozsony . – Újvidéken : Bácsszerémi ág. és kir. JAvASLAT a bács-szerémi ág. akad. h. udvari és kir. OSZK 472. kath. OSZK. és társa. Könyvkereskedő. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. REÚ 92 . 1898 (H. OSZK. egyházi főjegyző. kiadás. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. reform. Hitoktatás” szerkesztője. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. – 7 p. ev. : Ivkovics György kőnyomdája). – zenta. BB-425 470. népiskolák második osztálya számára / az 1876. kalocsa-főmegyei áldozár. kiadás. évi püspöki tanterv nyomán írta. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 8° SB-32113. augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. . 24´17 cm SB-785. Ref. . 1898.

LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. 1898. – 99 p. 29. – Szabadka . valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. Megjelent németül is. templomban az 1898. A Jegyzőkönyv említi. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. Budapest : Singer és Wolfner. – Szabadka. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. – 16 p.J. felolvastatott a Tud. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. Szinnyei. – 8 p. november 27-ikén tartott ülésén. SB-39915. Uo.. . Szinnyei 477.474. SZB2–369.k. nemzeti ünnep alkalmából. Oszt. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. – Baja. Petrik 479. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. 1898. osztálya. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. – Nagy-Szent-Miklós. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában.) OSZK 478. 23 cm. Petrik 476. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. OSZK. 1898. 1897. 1898. Kuhn Lajos rendes tagtól. . VKSz 475. Petrik 480. Osztálya felolvasó üléseiből . és Irod. 93 . – 10 p. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. 1898. 1898. évi április 11. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. 1898. 1898.

ugrai apát. – [4]. – eger. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. 1898. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). 740 p. – Szabadka.481. – XXIv. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. 128 p. – 7. – 128 p. 1898. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. a Magyar Tudományos Akadémia l. 16´13 cm PKSZ. Boldogságos Szűz Máriáról cz. első kötet) Több nem jelent meg. 1898. Szinnyei. OSZK 483. 1898. – 11. . – 6. – Szabadka. 21 cm OSZK 486. Szinnyei 94 . – első kötet. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. 25 cm. BB-432 485. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. – 88 p. kiadás. Szinnyei 487. változatlan kiadás. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. 1898. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. ismertetve Szulik József által. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . . változatlan kiadás. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. Szinnyei. BB-431 484. – Budapest. 1898. – 232 p. BMS I 154. – (A csanádi egyházmegye története . tagja.222 482. . anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. az 1887. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról.és kőnyomdája. SzULIK József A kath.

KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . kötet: Az egész ember. A szerző sajátja. BMS III 150. szabadkai kisdedóvó. SZB2-380. – 12. 1898. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. – 323 p. egyházmegye 1899.. hatóság jóváhagyásával. . – 68 p.703 491. PKSZ 489. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. . 1899. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. a második. SB-786. – 288 p.627. 1898. tanító Adán. OSZK 494. . kalocsai főegyhm. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája.488. . PKZR 1899 490. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 24 cm OSZK-K 492. fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. 21´13 cm I. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. A tökéletesség. WeISz. – 88 p.. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. 1899. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. kötet. OSZK 247. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. 1 térkép . 5 t. ref. (a főt. 1899. – zenta : fekete Sándor nyomdája. Albert . – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. 26 cm Z2. – 595 p. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. OSZK. 20 cm OSZK 493. – 79 p. – 1891. átnézett kiadás. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai.). – v.

magyarra fordította Dugovich Imre. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. VKSZ (xerox). 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 182 p. 1899. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – 256 p. 1899. . SB-41091 495. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . . . – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. 1899.-földvári lakos. SZB2–388. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. 25 p. . 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. 20 cm egy darab ára 4 kr. . változatlan kiadás. ]. – 8 p. SzULIK József A Kath. 128 p. – 5 kiadás. Szinnyei 499. – 8 p. Nándor könyv. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. – 7. [é. SZB2–401 1900 500. 1899.. 20 cm 96 . . SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. – Budapest. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. 20´14 cm PKSZ 498. n.és papírkereskedő. – XIv. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). M 497. 1899. BPÚ-553 496. [1].jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. OSZK. . BB-449. 21 cm VKSZ (xerox). 1899. – 11. – 222 p. – 88 p. változatlan kiadás.

SZB2–404 501. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. fordította Makra Imre és Waldmann György. 1900. OSZK. – X. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . Hitoktatás” alapítója. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. évi október 14. és kir. EVERS. kiadás. kiadás. – 80 p. 23 cm OSZK. udvari és kir. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. 1900. 1900. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. cs. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. n. VKSZ. – 10. kiadás. OSZK 270. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. osztálya. BB-445 97 .. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. BB-455 504. „a buzgó lelkipásztornak. Könyvkereskedő. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. és vI. – 12. – Pozsony . úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – 39 p. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak.) BMS Js III 908 503. áldozár. Steécz Gy. a „Kath. – 4. Petrik. 196 p. által 1900. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). – Pozsony . 498+2 p. osztálya. és v. Budapest : Stampfel Károly. – 48 p. – vIII..A borítón a kiadás éveként 1901. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. III–Iv. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Budapest : k.455 02. BB-456 505. akad. . Petrik.

BPÚ 508. 1900. 19 cm OSZK 507. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. OSZK. – 12. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. 1900. n. Petrik 510. Imák. BL. ev. n. – 88 p.506. . 1900. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. [1900]. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. OSZK. Az Ó-BeCSeI IzR. júl. – Budapest : Az Athenaeum Irod.T. 528z. átnézett kiadás. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. 1900. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. 23 cm OSZK 98 . 1 térkép . rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. oszt.. helyettes főjegyző. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. ref. Szinnyei. – Szabadka. . REÚ 509. – 22 p. egyházmegye 1900. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. BB-461 513. – 163. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. – 17 p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev.. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. – 68 p. 24´17 cm SB-787. III p. 1900. 13. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. 208 p. – 16 p. BB-460 512. – H.m. h. Könyvnyomdája. Petrik 511. 1900. fun. dec.: K. 21 cm Minden jog fenntartva. 1899. 15-én OSZK Or. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. 1900. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. . tanító. – Iv. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. és Nyomdai R. 1900.

514. – 78 p.t. kiadás. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). 1900. – Ó-Becse. 1901. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. . 1900. 1900.g. – 26 p. . osztálya. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. . A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. 21 cm OSZK. . cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. BB-483 519. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – Debreczen : László Albert. BB-484 99 . Petrik. a magyar kathol. 1901. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. . tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. 1901. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. és ft. küldendők OSZK XII Pol. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. v. – Kézirat gyanánt. 1529 s 1901 517. évi szept. és v. . 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. – 25 p. M. – 29 p. 244 ív. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. M. A. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. 23 cm VKSZ. 22 cm OSZK 516. – 13. Torontál m. SZB2–435 518. 24-én.b. WeISz. 25 cm OSZK 515. csanádi püspök. midön nm. Aracs. – 16 p. – Pozsony : Éder István.

BB-494 524. BB-486 522. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. hitv.m. OSZK. 1901. OSZK. M 526. gyermekek számára. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. 1901. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. – 29. ev. 23´15 cm SB-4052. – 88 p. – 119 p. . és III. osztályú kath. VKSM. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. – eger : Szolcsányi Gyula. kiadás. – 254 p. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. 34 cm VMSZ. BB-485 521. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. SzULIK József A Kath. BB-495 1902 525. oszt. Petrik. 25´17 cm SB-788. NEKBg. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 1902. átdolgozott kiadás. ev. számára. BMS. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. ismertetve Szulik József által. Nőegylet. Petrik. egyházi főjegyző. . 89 p. ill. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. egyházmegye 1901. kath.. lelkész. hitv. 1901. és II. SZB2–451 100 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. REÚ 523. változatlan kiadás. . . augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1901. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 1902. – eger. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1901. Szinnyei. II. hit alapigazságai : az I. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. ókéri ág. Ref. – 12. [3] p. – 12. – 2. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. – XIv. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire.520.

Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902.S. .és iparos iskolák használatára. .). egyházi főjegyző. felvéve Ujvidéken. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. – 93 p. BB-508. felvéve Ujvidéken.527.. átdolgozta fáncsy Antal. évi junius 24-én. 1902. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi junius 26-án. . egyházmegye rendes évi közgyűlésén. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 52 p. JeGYzőKÖNYv. – 109 p. . 8-r MK. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. 1902. JeGYzőKÖNYv. egyházmegye 1902. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). – Pozsony. 1902 (Ivkovics György kvny. – 17 p. 21 cm OSZK XII H. – Ujvidék. OSZK. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. – 47 p. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. Szentkláray Jenő. – 16 p. : ill. – 11. . ref. hitv. – zombor : Oblát Károly. REÚ 533. 1902. 1902. ev. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. – 69 p. . úgyszintén a polgári. 3671 530. és társánál. Évi III. a bácsi ág. 24 cm OSZK 534. 24´17 cm SB-789. 1902. – Kalocsa : Jurcsó ny. 17 cm Idegen tájakon 7. osztálya.). . ev. 1902. 1902 (Ivkovics György kvny. 1901–1910 532. OSZK 528. eccl. a bácsi ág. – 71 p. kiadás. 8-r MK. füzetéből.m. 1901–1910 531. 1902. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. hitv. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . – Ujvidék. és vI. OSZK 529.

– 47. 23 cm TLSZ. 173 p. hitközs. 1903.). [1] p. BPÚ. 23 cm BMS III 159. tulajdona. A róm. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. 1902 (Debrecen. titkár. 23 cm OSZK. ref. lelkész. k. M. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. BMS 541. – 18 p. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. felolvastatott a 102 . 17 cm VKSZ. 1903. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. felekezeti tanító. MK. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. SB-3717. . . 1901–1910 1903 536. Kézirat gyanánt. 1903. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. . SZB2–470 539. – 16 p.535. és Társa. SZB2–482 537. ref. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. NEKBg. 1903.és tanítónőképző intézeti ev. – 84 p. 17 cm Az adományozók névsorával. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. U. . BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. ny. . 1008i 540. – Kézirat gyanánt.947. OSZK XII Th. hitközs. – XvII. – 34. kath. . 23 cm BMS KPz II 2761 538. [1] p. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. 1903. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz).

1903. – Pozsony : Stampfel Károly. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 1901–1910 547. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. Osztálya. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. – 36 p. kiadás. OSZK 542. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . 46. – 46 p. 1903. .Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. . – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. évi junius 11-én. . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. felvéve Ujvidéken. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. évi május 18-án. – zenta : fekete Sándor nyomdája. hitv. 22´15 cm REÚ 546. 1903. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. márczius 24. JeGYzőKÖNYv. osztálya. . hanem használni. 23 cm. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). 1903. 1903. 198 p. kiadás. 8-r MK. osztálya számára / írta fridrik Tamás.) BMS. 1903. JeGYzőKÖNYv. ev. a bácsi ág. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. : térkép ill. és Irod. kiadás. felvéve Ujvidéken. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. ev. – 13. . – 40 p. – 5. Petrik. 1901–1910 103 . BB-522 544. és v. a bácsi ág. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – vIII. 1903. – 18 p. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. tanító Adán. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 8-r MK. M 543. hitv. – 6 p. 20 cm OSZK 545. A szerző sajátja. – 67 p. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. – 14.

548. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. kiadása Pozsony. (1) p. . 179. kiadása Temesvár. 23 cm I. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). hitv. junius 23-án. . MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek.) 1904. reform. SZB2–494 104 . SEGUR Mgr. kiadás. OSZK 549. MK. – Budapest. II. szeptember hava OSZK. 1901–1910 552. 1903. felvéve Ujvidéken. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. III. 1892. 1894. lelkész. 8-r MK. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. 1901–1910 1904 551. . 1903 (Stampfel. 1904. 8-r MK. 1904. kiadása Pozsony. 1903. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. november 7-én. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. ev. – Szabadka : a fordító kiadása. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – 83 p. Szinnyei 0. – 4. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. 1904. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. [1904]. . – 124 p. 1901–1910 553. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. – Pozsony . – 83 p. felvéve Ujvidéken. . ev. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. – 122 p. 1904. – első kötet. – Iv. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. hitv. 1888. . SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről.

– Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. OSZK. Sp. egyesület igazg. 1904. szeptember 7-én M. és v. Ref. . – Pozsony : Éder. OSZK VII Ph.554. egyházmegye 1904.554. v8° SB-15388. – Ujvidék : Ivkovics György kvny.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. választm. BB-540 556. JANKULOv. osztálya. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. 25´17 cm REÚ 559. a torontálmegyei gazd. 74of 105 . (2) p. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. OSZK 555. – 70 p. OSZK 558. 1904. 1904. úgyszintén a polgári. – 52 p. 23 cm BMS K 1 III 482. 1904. gazdasági tudósító. úgyszintén a polgári.e.. osztálya. – 15. . . BB-541 557. – 40 p. kiadás. 2. – Pozsony.m. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 12. bizottsági tag. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. – 397. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. 1904. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. – 40 p.és iparos iskolák használatára.és felsőbb népiskolák számára. – 110 p. 1904. Kiadásban. és vI. JANKOvIĆ. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 932ai 560. kiadás. egyházi főjegyző. 1904. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 128 p. OSZK III Hung. 22 cm BMS II 151. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. 25 cm M. tagja. . .

. 1904. HITKÖzSÉG 1905. Könyvnyomdában).) Klny. 1 t. – 11 p. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. – 52 p. : A kiadó sajátja. 30 cm VKSZ. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. 1904. SzULIK József A kath.. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. változatlan kiadás. M 562. M 564. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek.. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. . 5. 1904. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. kötet . . – Nagybecskerek. 1904. – H. április 25-én tartott összes ülésén. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. – (Megyei Monográfiák . 23 cm. 21 cm.) OSZK 568. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. T. – 19. 1904. 13. . 24´15 cm PKSZ. a Közgazdasági Szemléből. – 40 p. n. . JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. . A SzABADKAI IzR. – 13. BL 565. – Budapest : Pesti Könyv ny. SZB2–514 566. – Két kötetben Szinnyei 567. Akadémia 1904. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 19´13 cm PKSZ 106 . egyházhatósági jóváhagyással. 16´10 cm PKSZ 563. – 88 p.. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. – 231 p. szám) (Olvastatott a M. kath. XII. BB. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. [1] p. – 17 p. 1904.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai.561. évi költségelőirányzata. PÉTeRRÉveI (B. 1904.

BB-549 570. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. VKSZ. óbecsei tanító. évi október hó 17-én. SZB2–533 575. – Budapest : Athenaeum. – 27 p. – 15 p.569. – Palánka : Kristofek és Blázek. 1905. – 171 p. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. t. – 128 p. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. OSZK..626. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. budapesti egyetemi rendes tanár. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. VMB.). 1904. BB-561 107 . átdolgozta Márki Sándor. 19 cm OSZK 573. – 8. változatlan kiadás. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. 1905. 1905. az egylet világi elnöke. . földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. BB-552 1905 571. – 67 p. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. tanító. . de az 1898. szeptember hó 28-án. – Gyoma : Szerző. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. : ill. – Budapest : Lauffer vilmos. OSZK. és kiadta vécsey Géza. – 30 + 3 p. kiadás. Kath. BMS I 153. 22 cm A szöveg végén: 1905. PKSZ 574. 1905. [1905].547. OSZK 822. Tanítóegylet 1904. BB-557 572. számára / írta fridrik Tamás. – 21 p. 1 térkép . – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. Katholikus Tanítóegylet. (Gyoma : Kner ny.-cz. – 14. oszt. évi Iv. 13´18 cm SB-46483.

– Temesvár. A háború európával. II. 24´16 cm 577. II. Iv. III. v. 1900. Xv. Művészet. A Reformáció. Katalin. Nagy Károly. . frigyes. – Nagybecskerek. XI. 582. A szeptemberi gyilkosságok. Az Angol forradalom. Északkeleti európa. X. A királygyilkolás és következményei. XIv. 579. III. 591. Miksa. 1896. 586. III. 581. – 806 p. József. – Temesvár. – Temesvár. Lajos király kora. Tudomány és művészet. XII. A keresztes hadjáratok ideje. – 128 p. trón bukása. 578. udvari tanácsos. I.vallásháború. Osztrák örökösödési háború. . II. 1903. – 677 p. XvI. János tanár. v. 1899. 1902. A népvándorlás. Az Izlám.. – Nagybecskerek. – 722 p. – Nagybecskerek : Pleitz fer. 590. Lipót császár és XIv. Észak-nyugati európa. 25 cm OSZK. vI. Habsburg Rudolftól Columbusig. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. A kereszténység. I. cs. 583. 1904. – 8. Kelet története. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. – 882 p. A franczia forradalom kezdete. Károly. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. 1900. Az Új világ. változatlan kiadás. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. 580. – Nagybecskerek. Weisz Ker. 1903. – 815 p. II. – Nagybecskerek. vII. 1898. Gusztáv. 585. Ker. 592. világtörténet / Írta Dr. Harmincz éves háború. Károly. Lengyelország. 1903. – 809 p. 587. 1898. – Nagybecskerek. János dr. 1900. Hella és Róma. 1904. Lipót császár. – Temesvár. – 806 p. Pombal Struensee. frigyes. az osztrák urak házának tagja. 1898. – 881 p. XvI. XIII. IX. II. Észak-európa. – 716 p. Pál. 588.576. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – Temesvár. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . Irodalom. – Nagybecskerek. – 805 p. 589. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). – Nagybecskerek. – 855 p. A művészet és tudomány cs. I. kitüntetés birtokosa . 1897. 108 . – 793 p. WeISz. Lajos és a forradalom. – 695 p. franczia irodalom. az Arany Korona-rend lovagja. 911 p. II. vIII. az 1887. BB-562 577–598. A Convent. – 22 kötetben. és kir. – Nagybecskerek. Gergely. A franc. – 1897–1905. – . és kir. vII. Északamerika elszakadása Angliától. Mária Terézia. – 826 p. – Nagybecskerek. – 852 p. Napóleon ifjúsága. 1900. 584. Poroszország keletkezése.

európa 1806–1809. XXII. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. 1897. XIX. Lengyelország.1809–1815. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. 1896. Pártharcz a belföldön. – 781 p. – 16. A convent vége. évi alkotmány. – 810 p. 1906. Az 1795–1799. Az 1793. A rémkorszak. – 50 p. A forradalmi vagy vér. – Budapest : Szent István Társaság. 1896. 595. 25 cm PKSZ 600. osztálya. 1905. 1906. – Nagybecskerek. 597. A rémrendszer tetőpontja és bukása. – a főt. – Nagybecskerek.törvényszék és áldozatai.593. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. Kiadja: a Szabadkai Kath. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. . 19 cm ára 80 fillér. 1800–1806. Corday Sarolta és Marat. – 799 p. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. SZB2–539 602. A legfőbb lény ünnepe. – Nagybecskerek. kiadás. A bécsi kongresszus.(!) háború Lyonért és Belgiumért. XvIII. XXI. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. – Budapest : Révai és Salamon. 1904.1793–1976. 594. 59. – Kézirat gyanánt. Legényegylet. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. évi nagy háború. és vI. . főegyh. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. 1905. 1906. BB-569 109 . 1906. – Temesvár. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. A direktórium. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. – Nagybecskerek. A Hegy győzelme a Gironde fölött. VKSZ. – Temesvár. M 1906 599. Polgárháború. – 30 p. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . – 980 p. Hatóság jóváhagyásával. 23 cm. OSZK.) OSZK-K 601. – 762 p. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. – 688 p. 596. XX. XvII. – 335 p. 598. – 20 p.

1906. RKEÚ 605. BB-570 608. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. ref. – [13]p.n. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. OSZK. SB-790. . – Békés. 30. Ref. 1906. – 88 p. változatlan kiadás. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. egyházmegye 1906. és III. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. egyház templomában 1906. A SzABADKAI IzR. 1906. BB-575 609. szept. HITKÖzSÉG 1907. gyermekek számára. 1906.603. – 89 p. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. évi költségelőirányzata. – 23´15 cm RKEÚ 607. 30 cm SZB2–550. 1906. Szinnyei 110 . – 136 p. újvidéki református kántortanító. GUTSOHN. BB-571 604. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. – 75 p. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. . augusztus 14. SzULIK József A Kath. OSZK 606. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev.. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 1906. – 14. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. évről. ref. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. osztályú kath. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. elmondta Tóth Sándor. 1906 (ny. – eger : Lyceumi ny.). VMSz.

figyelmeztetésül. kiadása. VKSz. SZB2–562. 1907. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. sz.és Hirlapkiadó-vállalat m. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I..és Hirlapkiadó-vállalat m. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. Legényegylet. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. . BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. – kézirat gyanánt. BMS I 155. kalocsai érseki hatóság engedélyével. kiadás. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. 1907. – 7 p. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. Srpska bibliografija 611.340 615.610 614. könyvnyomdájában. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. Kiadja: a Szabadkai Kath. [1909]).m. – 17 p. 19 cm ára 20 fillér. 17 cm SZB2–563. 1907. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. I. ILJIĆ. Iljić Branko. – 3. – Óbecse : Lévai Lajos. M. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. 113. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. Sorozat / közli dr. egyházmegye 1907. főjegyző. BB-586 613.1907 610. [1] p. 198 p. augusztus 29. 25´17 cm REÚ 111 . – 180 p. OSZK 612. sz. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. fordította Körmöczy ernő. 1907. – 14 p. . 30. – 6. A ft. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. – Iv. BMS III 150. . 1907. – vIII.

658) 622. [1]. A SzABADKAI IzR. .616. SZB2–594a. – Budapest : Hornyánszky ny. 1148tr 617. – Szabadka. 8-r OSZK III Hung. 20-án 3207. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. szept. 15 cm Csonka példány. OSZK.. kalocsai érseki hatóság 1907. – eger. A ft. A Magyar Prot. – Kiadta Az Arany János-Társaság. BB-597 1908 621. kath. Szinnyei 618. vallásfelekezetek. SB-6756. 1907. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. 71. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. Hiányzik a német rész. .e. – [5]. Tagja. VMSz 619. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. 2 t. tanulóifjúság számára. iskolaszék. NEKBg 112 . 30 cm SZB2–582. – zombor. – 107 p. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. 1907. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. kiadás. 141 p. . [1908]. . évi költségelőirányzata. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. HITKÖzSÉG 1908. 1907. – 22 p.sz.. 1907. Szinnyei. (299. 158. – 19 p. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. sz. – Új lenyomat. . gyorssajtóján). egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. 17 cm Koszorú. – 14 p. – Budapest. – 14. 19 cm OSZK 620. Irodalmi Társaság népies kiadványai. 1906 (Bittermann Nándor és fia).

A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. és 1908. – 52 p. . és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. – I.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. könyvnyomdája.-t. – 39. BB-605 624. főjegyző. fordította Körmöczy ernő. FKSz 625.m. LAGeRLÖf. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. [1] p. felső népiskolák. évi költségelőirányzata. 1908. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – Budapest : Athenaeum r. kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. – 15. VMSZ 113 . – 211 p. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. évről. kötet. úgyszintén a polg. A SzABADKAI IzR. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. . 22´15 cm REÚ 626. . Helyet a gyermekeknek! / írta P. 23 cm SZB2–617. – kézirat gyanánt. – 34. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. augusztus 25. HUCH. . könyvnyomdájában. OSZK 628. sz. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. kötet.és Hírlapkiadóvállalat m. [2] p. sz. – 189 p. – [19] p. – 179 p. – II. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. . könyvnyomdájában). 20 cm SZB2–610. 30 cm SZB2–627. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda.623. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. VKSZ 629. sz. 1908. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] .és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. LAGeRLÖf. egyházmegye 1908. HITKÖzSÉG 1909. Huch. német eredetiből fordította Körmőczy ernő.és Hirlapkiadó-vállalat m. OSZK 627. . 1908. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. tanintézetek számára / fonyó Pál. [1908].és Hírlapkiadóvállalat m. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. könyvnyomdájában). P. 20 cm SZB2–611. 18 cm SZB2–604. .

– 68. fordította Nagy Leó. 1901–1910 114 . 23´15 cm REÚ 636. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. – 74 p. – (Igazság Könyvtára . . JOANNeS. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. . Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. – 29 p. (Olvastatott a M. 1908. – 180 p. – 189 p. – Szabadka. [1] p. 13–15. és 26. 1901–1910 634. 1901–1910 1909 633.) MK.). fordította Nagy Leo.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. . 8-r MK. kiadás. 8-r MK. DALIeR Isten és én / megírta Dalier . RK 631. 8-r. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. 1901–1910 632. ferreres János Jézustársasági atya . – 65. 1909. . [3] p. . a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. 22 cm OSZK. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. . – 208 p. január 13-án tartott ülésén. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. . MK. – 2. 25. . 1909. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. tag. 8-r.630. augusztus hó 24. – Szabadka : Szent Antal kvny. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). Akadémia 1908. 1908. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. 23 cm SZB2–634. TÓTH László Az istenítéletekről. Budapest : Benkő Gyula. 1909 (Szent Antal nyomda).. . 1908. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. – Szabadka.). egyházmegye Baján 1909. 1909 (Szent Antal nyomda). feRReReS. VKSZ 635. Tud. – eszék : egyházmegye.

1910. VMSZ 639. – 188 p. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. r. 1910 – 2. – 17. 12. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. 23 cm OSZK. Torontál VM. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. 1910.17. tag. – 52 p. 1909.15-. deczember 7-ikén tartott ülésén).-t. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József.395 641. – 121 +(1) p. TLZR 642. – 36 p. kötet 1. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. . AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József.2. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál.. 30 cm SZB2–656. KB Zombori Városi Könyvtár 284. – 109 +(1) p. kötet.394. Krausz és fischer könyvnyomdája. zárószámadása és mérlege az 1908. – 29 p. 22 cm OSZK 1910 640. [19] p. BB-628 115 . . – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. – Budapest. 1909. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. – Szabadka. 2. évről. augusztus 14-. SB-825. 1910. kötet. – 16. és vI.637. Nagykikinda. SCHÜTz. 638. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. – Nagybecskerek : Pleitz fer. SB-823 643. 12. kiadás. 1909. . – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. – Budapest : Lampel R.16-. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. Pál könyvnyomdája.

. – zombor : a szerző. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. – Budapest : A szerző sajátja. – 58. 15. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. 1901–1910. – 14 p. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. horvát. . – fehértemplom : Hepke B. – 260 p. 1910). napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. JÖRGeNSeN. kötet: tóth. szerb. – fehértemplom. SB-46481. – 194 p. EKBg. román. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. – 1910. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. 45 p. 1901–1910 648. 17. 1910 (Hepke B. Doss műveiből a kath. zomborban : a szerző. PKSZ 647. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. 46482. ruthen. fordította Hodács ágost. – 2 kötet .573 650. olasz közmondások. 8-r MK.). Tanítók / Gutsohn Adolf. 1901–1910 116 . – 4 p. 16. szlovén közmondások. – [Budapest] . OSZK 287. . 19 cm OSZK 645. magyar. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. Margalits ede. – Szabadka : egyházmegye. 1910. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. cseh. MK. MK. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). . VKZ. – 109 p. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . 1910. 1910. 2-r. – Iv + 309 + [1] p. német. 8-r MK.). kötet: latin. – Budapest : k. augusztus 14. 20 cm I. n. II.. 1901–1910 649. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. 1910.644. BMS. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. lengyel. 23´15 cm REÚ 646. .

– 88 p.651. A TeMeRINI községi magyar kath. kath egyházközség alapszabályai. . 1901–1910 652. 21´14 cm Nihil obstat. Quinque-ecclesiis. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. 14´10 cm M 1911 655. osztály anyaga a „Róm. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. . függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. Sept. – 55 p. 19 p. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. – 1911.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. Quinque-ecclesiis. MK. 1901–1910 654.T. – 212 p. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. Sept. 1911. . A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. 8-r. 20´14 cm PKSZ 653. die 20.. kath. – 68 p. . – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. – Újvidék : Ivkovics György kvny. elemi Katekizmus” és az 1907. SzULIK József A kath. 8-r. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. 1910. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Imprimatur. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. Kath. Josephus Rézbányay.. vörösmarti plébános. M 117 . Könyvnyomdájában. 1910. 1911. . Dr. sz. 1911. – 15. NEKBg 66. censor. . SB-109. Julius episcopus. változatlan kiadás. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. die 21. polgári kör könyvtárjegyzéke. kvny. 1910. Pálnál. jóváhagyásával. Az ADAI r. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. – 92 p.

népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. . – [19] p. számához. t. – Szabadka : egyházmegye. – 61 p. 14 cm Címlap nélkül.657. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. 1911. Antal Az anyag mivoltáról. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. . sz. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. kath. . – Budapest. volksbibliothek in Ujvidék 1912. [2. 663. 1911. kálvinista és lutheránus vallás között. 30 cm SZB2–709. Szabados Sándornál.[estvér?]. 1912. 23´15 cm REÚ 660. Torontál VM. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. 17. kath. v. 16. Zsidó Lexikon 118 . [1911]. – 13+[2] p.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911.-sa könyvnyomdája. HITKÖzSÉG 1912. 662. nyomdájában. 20 cm OSZK-K 659. – Topolya : Hajtmann ny. 1911. – Budapest. 1911–12. Antal Katholikus vallástan 4 részben. évi 144.. SCHÜTZ. SB-15508 658. . A SzABADKAI IzR. augusztus 15. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. – Szabadkán. VMSZ 1912 664. – Ujvidék : fuchs emil és T. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. kiadás] . – 121 p. v. – nepag. évi költségelőirányzata. Torontál VM. – Budapest. M 661. 1911). (1911). G. 1911. SCHÜTz.

1912 (fuchs Oszkár és Társa). . .]. Maji 1912. 1 t. . LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. 1912 [ny. 24 cm Nihil obstat. : ill. Coloczae. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. 1912.n. M. NR. Kováts Sándor szentszéki ülnök. Neoplantae. [7] p.. Joannes m. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. Coloczae. 2160. kath. javított és bővített kiadás. Imprimatur. C. SZB2–727. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Maji 1912. die 9. e. Imprimatur. évi november 14-én tartott X. – 19. . (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 19. 24´17 cm REÚ 666. die 8. apátfalvi plébános az O. Dr. 1912. Aprilis 1911. 1912. 18 cm Nihil Obstat. – Újvidék : A kiadó sajátja. – 3. [4] p. 1912). Tibortius Révay censor. – Újvidék : A kiadó sajátja. Paulus ámar censor. Nr. 16° SB-43895.665. archiepiscopus OSZK 669. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. – Újvidék : Merkur-nyomda. – 8 p. archiepiscopus M. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. – 320 p. közgyűlésén mondotta Dr. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. – 144 p. 2622. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. – Szabadka : egyházmegye. .p. BPÚ-1438 119 . NEKZg 668. OSZK 667. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. Joannes m. választmányi tagja. – 21. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1912.p.

17´11 cm fedőlapcím. 1913. – 109 p. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. . – veszprém : egyházmegyei nyomda. [1913]. – Szabadka : egyházmegye. 1913. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. OSZK. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. – 89 p. 1913). – 185 p. – 287 p. Pálnál. 23 cm BMS 671. – 182 p. 24´17 cm REÚ 675. – 15 p. BB-668 674. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. 1913. 1913.] . községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája.: Mezey 672. BB-667 673. 1913. GÖNDÖR ferenc állami. Csonka példány. – veszprém : egyházmegyei ny.. . – [15 p. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. – Budapest. lelkész. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. 22´15 cm RKEÚ 120 . MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. . 1913.1913 670. OSZK-KC 676. 1913. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. – Hivatalos kiadvány.

XIII. – 23 cm. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. 1914. 23´15 cm PKZR 681.kel. – 272 121 . Kath. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. – 4 kötet . [1] p. osztály anyaga a „Róm. elemi katekizmus” és az 1907. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. hitv. – 107. 1914. ev. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. kötet. MK. 1914. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. kath. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685.1914 677. – Szabadka : egyházmegye. (Az ó-becsei g. szerb templomban folyó évi aug. . 2. – Újvidék : (Ivkovics). 1914 BB 680. napja alkalmával megtartani…). – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. osztály anyagának első része. (A hit. kötet: az I–II. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). – 1–4. Pál Könyvnyomdája. szeptember 29-30.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. tag. Az Ó-BeCSeI g. 22´15 cm 1. Az Újszövetség). délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. Tud.” könyvnyomdájában. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915. 18. kel. kötet: a III–vI. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. – 63 p. t. . Szerb egyházi községtől. 1914. –169 p. Akadémia 1914 márcz. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – Nagybecskerek : Pleitz fer. – 173 p. – 256 p. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. 24´17 cm REÚ 678. 1911–1920 679.

– 247 p..3. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1915). – 16 p.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. p. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. – Szabadka : egyházmegye. 1915). július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. .. 1915. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 122 . 1915. 14´9 cm PKSZ. . VMB. füzetéből. BB-692 691.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. évi 1–2. szeptember 7-8. – 175 p. cs. IMReK Sámuel Ég felé. 1915. – [14] p. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. 1915. 1915. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 24´17 cm REÚ 690. PKSZ 686. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. – 48 p. – 105+[2] p. m.. Dr. Junii. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. BMS 688. kötet: (A kegyelem. 4. osztály anyaga a „Róm. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. kath. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. – 242 p. kiadása 1922. Quinque-ecclesiis. . RK 687. – zombor : Báits v-r nyomdája. Nihil obstat. 4. kötet: A III–vI. kis katekizmus” és az 1907. udvari könyvnyomdája. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. 24´17 cm REÚ 689. 1915. Imprimatur. – [16] p. censor ad 863/1915.. kis katekizmus” és az 1907.. – Szabadka : egyházmegye. osztály anyaga a „Róm.. 12 cm 2. NEKZg. és kir. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. Josephus Rézbányay. 1915.?) A III–vI. 8° SB-20453. . – Topolya : Hajtman-nyomda. kath. episcopus. Julius. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. 1915. – Budapest : Hornyánszky v.

– 24´17 cm Hiányos példány. OSZK 694. évről / Közli Jankó ágostonné. 4.. kiadása 1932. Kalapis 695. 24´17 cm REÚ 123 . – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat.3. – Topolya : Hajtman Nyomda. TLZr 697. fordította Barsy viktor áldozópap. SZB2–800. 23 cm OSZK 1916 693. 22 cm M. 1916. kiadása 1925. – 127 p. . 5. SB-511. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1916). Pál könyvnyomdájában). VKSZ 692. 1915. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. REÚ 1917 696. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. 1917. 1916. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 23 p. . (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). – eszék. [6] p. v8° SB-25673. – Budapest : Nevwald utódai ny. – Szabadka : egyházmegye.. p. áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. – 110. – 59. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. aug. kiadása 1928. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . – Szabadka : egyházmegye. (1916). BMS. 1916. .

ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. „Pátria” irod. Szentkláray Jenő l.t. Colocae. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. Dr. 9. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . és nyomdai r. felolvasta 1917. 3027. Z1. [2] p . bővített kiadás. die 31. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. rész. . 22 cm. 1917. (1917). – Pesth. annak használata. Junii 1917. Imprimatur. – 63 p. .). április 23-án. Kötet . – 2. – Budapest : MTA. XXIv. – 5. – 30. 21 cm SZB2–836. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. 25 cm Nihil obstat. Paulus ámon. tag. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. Coloczae. váll. M 699. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. – Budapest : európa ny. OSZK-K 703. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. és II. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. p. OSZK 702. kiadás. szám) Kiadva a feridun-Alapból. – 18 p. die 25. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. Decembris 1917. – 145. . 1917 (Budapest : Márton Mátyás. franciscus Petrányi censor. Leopoldus m. 6280 Imprimatur.698. VKSZ 124 . – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. Nr. . – 296 p. 1 p. Wilhelm Jenő egyleti titkár. censor Nr. – 31 p. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. 1917. OSZK 700. 11´7 cm Nihil obstat. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. [1917].. 14 cm OSZK-K 701. archiepiscopus.

1917. J. n. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). jan. 22´15 cm Nihil obstat. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. archiepiscopus. – 80 p. Coloczae. SZB2–844 706. Dec. – Subotica : A gyászoló család kiadása.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1920. 1918. Dec. – 55 p. hó 21-22. NR.. – 24 cm CsP-220. esperes. P. – Bácsfeketehegy : k. – Budapest : k. 1917. die 30.p.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. 1920. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása. die 25. PKSZ 1919 707. – Kalocsa : k. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 23´14 cm M 1920 708. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. .). Leopoldus m. . – 16 p.. aug. 6184. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). n. . 1918. Zsidó Lexikon 709. – 119 p. karácsony hava.. Gabriel Jablonkay S. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. – Pécs : egyházmegye.. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése.. 24´17 cm RKEÚ 125 . 25 cm RKEÚ 705.1918 704. n. censor. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. . okt. Coloczae. 1919.

. . ANDeRLIĆ. PKSZ. 1920 (Novi Sad : H&P. – H. Colocae die 6. Dr. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. A. . SZB 126 . n. Anderlić vilmos. zrinyi Ilona u. Nr. . augusztus 30-31. Augusti 1922. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. 24 cm A cím héber nyelven is. .. Alexander Kalmár Censor.710. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. egyházi hatóság helybenhagyásával. NEKBg 1921 711. – 11 p. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). 1922. – Subotica : [zsidó Hitközség]. 16 cm Nihil Obstat. – 26 p. 1921. 1921. SB-42434. 3221. – 18 p.. KRISzTUS második eljövetele. M 715. rabbi. 23 cm RKEÚ. valihora m. – 32 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. M 712. 1922. Augusti 1922. 19 cm KAEÚ. vicarius archieppiscopalis.p. Imprimatur. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. 11. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). . : K. Dr. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – Bácsfeketehegy : Református egyház. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. – 15 p. Gerson József. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. n. 15´11 cm M 1922 713. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). – 60 p. Colocae die 6.

716.]. – Subotica. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. n. 23 cm RKEÚ. kötet . Dusnok. 720. kiadása 1925-ben.) RKEÚ 718. III. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . tag emlékezete Szentkláray Jenő l. felolvasta a M. 6. XvIII. – 51 p. Tud. tagtól. I. 1922. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. kiadása 1928-ban. . Iv. M 719. – 2. 1922. 25 cm SZB3–1218 127 . – Subotica : [k. évi Karácsony ünnepei előtt. [é. osztálya részére. kiadása 1915. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Martii 1915. Imprimatur. Nr. – 10. Akadémia 1922. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. die 3. április 24-én tartott összes ülésén.p. június 21-22. die 30. n. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). – 66 p. 1922. – 32 p. archiepiscopus. – (Magvető Könyvtára . M 717. elias Kuluncsics censor. 1922. 23 cm. – Subotica : [k. Aprilis 1915. – 4 p. . . – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Leopoldus m. 1465. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). kiadás. kiadás. – 55 p. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. 11 cm I. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. Coloczae. Nihil obstat. 15 cm SZB3–1170 722. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán.]. szám) OSZK 721.] (Subotica : Szent Antal nyomda). : 15´12 cm. – [4] p. v. n. . kiadása 1932-ben.

. 1923). 23 cm I-ső sorozat 1. kiadását nem találtuk. 3. Gerson József rabbi / Gerson József. CsP-241 725. Ókanizsa. – Subotica : Kurir kiadó. vIII. 1923. NEKBg. n. Nihil oblast. Mathias Marton censor.. szám: A legnagyobb nyomor. kiadás. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. . kiadása 1931-ben. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. – Bačka Topola. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). . szám: Az isten fiának arcképe. szám: Az élet folyama. 1923. P. o. 30. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. J. 3-4. CsP-67. CSávOSSY elemér P. 18 cm SZB3–302 726. 4. – 5 füzet . S. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. november 20. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. – 84 p. – 8 p. 1923. szám: A leghatalmasabb szónok. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. – 12 p.1923 723. – Husvéti kettős füzet. SB-7563. – Suboticán : K. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 5. 2. 17 cm Benne: A Kath. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 23´15 cm RKEÚ 727. – 10 p. – 2. kiadása 1924-ben. 2. 1. SZB 724. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. 16 p. 11 p. 4. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). M 128 . 6. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Csávossy elemér. kiadása 1926-ban.. évf. Mária Magdolna [A megtérés]. . – [1924]. – 46 p. január 2. .

SB-54862. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. . BMS 731.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. die 10 Mai. osztályának római kath. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. 1923 Ludovicus Budanović. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. : ill. die 3.-vI. – 15 p. Imprimatur Subotica. Blasius Hirka censor. CsP-340.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. 1924. Blasius Hirka censor Nr. 17 cm fedőlapcím. 1923. . Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. SZB3–68 129 . NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. 19 cm Nihil obstat. Könyvnyomdájában. 1923. – 120 p. ugyanúgy mint az eredetin.[ór]. Nr 490. 1923. Nagypénteken (A keresztfa alatt). . 491. tanulói részére. – 48 p. 18 cm SB-45-663. Nihil obstat. – 47. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. M. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. Blasius Hirka Censor. Imprimatur Subotica. CsP-294. Subotica. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. Így fordulhatott elő. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. Maji 1923. Nr. [1] p. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. vállalat kiadása). 567.. a 10. SZB3–577 729. vállalat kiadása. osztálya részére. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv.. egyébként a kiadvány némelyikén.[iedermann] M. BeNeŠ. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. 20 cm Nihil obstat. CsP-212. mart. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. Musza P. MAKáR. M 1924 732. 1923. – 152 p. NEKZg. vállalat mint Szöv. Imprimatur. : ill. kiadást jelölik. – Subotica : Szent Antal nyomda.728. . die 10. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. SZB3–715 730. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI.

napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. ifjúság számára / fáncsy Antal. – Subotica : Szent Antal nyomda. M 738. – [7] p.. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. . 5. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. kiadás. kiadás. Censor franciscus Petrányi. Dévay Lajos lelkész. HázASULANDÓK KÖNYve. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 132 p.-Topola : Kiadta az egyháztanács. Királysági Református egyházmegye Somborban. – 29 p. 1924 (St. – 23 p. . kiadása 1931-ben. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. . DÉvAY Lajos A St. die 20-a Decembris a 1923. évről / Szerkesztette D. 1924. RKEÚ. . szeptember 9. . Imprimatur Sub. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. – 3. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). – 62 p. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. . KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. Kanizsa : Potisje-nyomda). kiadása 1923-ban. n. 12 cm 1. OSZK 736. 13´10 cm A ft. BUDANOvIĆ. fedőlapcím M 130 . 1924. – B. 22 cm M 735. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). – 2. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. kiadása 1926-ban. CsP-156 737. kiadása nem került elő. 2. – Bačka-Topola : k. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is.733.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). Ludovicus Budanović. D. 4.). – 302 p. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. 1924 (B.

– Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. Ludovicus Budanović. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. Nr. Imprimatur. franciscus futó censor Nr. mošorini lelkész. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. NEKBg. Leonardus Hegedűs. [3. BMS. 29. kiadás. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). Suboticae. 1924. . A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. SZB3–683 740. – Subotica : Szent Antal ny. Suboticae. Nr. részére az 1. a. 12 cm Nihil obstat. – 36 p. kiadása 1917-ben]. Imprimatur. p. – 3. oszt. Blasius Hirka censor. OSZK. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. . – 55 p. kiadása 1912-ben. 1924. Ludovicus Budanović Admin./1923. 1924. . 2419. s. . LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. 1532/924. 5.. 32 p. myomán írta Quotidián Lajos. die 18. – 352 p. NOv. Apostolicus Administrator. CsP-100 131 . CsP-239. Budanović m. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. mošorini lelkész. 1924. M. kiadás. PKSZ 742. – 48 p. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. SB-43896. 1258[!]). Suboticae. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. Novembris 1923. Administrator Apostolicus. 1924. VKSz. – 7 p. 13´10 cm Nihil Obstat. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. Apostol M 741. . 2. Imprimatur. 30. – 6. CsP-337 1925 744. oszt. anyagával. 1924.739. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. Julii a 1924.J. censor. . QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. L. 19 cm OSZK 743.

templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. 2. kiadás. CsP-224. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. SZB3–674 747. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. 4. – 22 p. kiadása 1928ban. 17 p. 4–9. – 3. Mészáros Béla. bővített kiadás. E. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. 746. . SZB3–748 749. n. Hitv. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. febr. 1925. vö. BPÚ-1434. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. a „Hitélet” főszerkesztője. LACKNeR János A suboticai ágost. : ill. OSZK. SB-47605 748. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). OSZK. M 750. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. : k. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad.. 1925). . egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. 11´7.. 1. aug. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. – h. – 102 p. Kiadása nem került elő [1922]. [1] p. kiadása 1932-ben. 2 lapos aprónyomtatvány. M. – 54. . Suboticán Budanović Apostoli Administrator. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. SB-43053. SB-39796. – [4 nepag] . 1925. . PKZR.. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). 5. lelkész. – Subotica : Minerva Ny. sz. VKSz. sz-ból.745. evang. 1925. február hó 6-iki 222. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – 2. kiadása 1915-ben. n. 1925. – 24 p. 1925. 25. a. 14 cm OSZK. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. rendeletével. . – 47 p.5 cm 132 . bíróságainak és Szomborban 1925. .

– 32 p. – Subotica : Alfa. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. – 16 p. – 15–16. : ill . Alfonz nyomán. ára 2 dinár. 380/1925. 1925 (Rajčić e. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. Nr. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. NEKBg 133 . Könyvnyomdája). fedőlapcím. A. M 752. SB-3884. 600/1926. ezer. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). SZB3–112 754. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. – Subotica : Alfa. imák és énekek Szent József tiszteletére. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. SZB3–113 755. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. fedőlapcím. . – 2. ájtatosságok. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). p. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Lajčo Az 1926. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. BUDANOvIĆ. SZB3–263 756. sz. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – Bačka Topola : Kiadta: f. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. sz. a. . SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Suboticae. 14 cm SZB3–1169 1926 753. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. a. – 32 p.A ft. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. . évi jubileumi nagy búcsú. BUDANOvIĆ. M 751. die 2./1924.. A. Apostol. Ludovicus Budanović m. Imprimatur. – 44 p. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. 2670. elmélkedések. kiadás. . M. – 22 p. sz. Januarii 1925. Admin. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). – 158 p. sz.

esperes plébános. – 121 p. . 30 cm CsP-162. 1926 (Subotica : Horváth József). – 16 + [2] p. 2. SB-18847. 6. Nihil obstat. sz. M. CsP 758. lelkész. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. . NEKBg 759. Leonhardus Hegedűs. kiadása 1924-ben. Suboticae.985/1926. plébános. 1. Ludovicus Budanović. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek.757. A. M. aug. Ludovicus Budanović Protonat. 16´12 cm No. SB-18633. 1926. kiadás. . kiadása 1937-ben. PKSZ. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. 1008–1926. – Bačka Topola : Kiadta: f. Imprimatur. Apost. [1926]. : ill. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. – 14 p. NEKZg 761. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 1926. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. kiadása nem került elő. TLZr. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. Nr. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. 3. RKEÚ. 5. – 116 p. kiadása 1931-ben. 6. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. – 270 p. BPÚ-1433. – 4. bíróságainak és Debeljačan 1926. 1926. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. kiadása nem került elő. . M 134 . . admin.. Igazgató zatskó Alajos). (Szubotica : Szent Antal Nyomda). Maj. apost. Imprimatur. Admin. M 760. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. kiadása 1923-ban. 7.

OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. – 64 p. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. Minden jog fenntartva. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. . – 62 p. KISS M. – Szubotica : A szerző kiadása. vállalat. [1926]. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. T. 1926. STeINeR vilmos emlékbeszédek. ájtatosságok. Imprimatur. 1926. . – 47 p. ill.762. A. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). (felolvasta A M. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. kötet . – Subotica : Szent Antal Nyomda.– 14 p. 20 cm Nihil obstat. Nr. – 132 p. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . A. Assisi szent ferenc / Kiss M. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. – velika Kikinda. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. Zsidó Lexikon 769. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. . KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. osztálya részére. 2808/1926. imák és énekek Szent József tiszteletére. franciscus Petrányi censor. – 152 p. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. 13 cm OSZK-K 766. tag. 1926. . XIX. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. CsP-339 767. 14 cm M 765. 20´14 cm Nihil obstat. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. 1926. 1926. elmélkedések. M 764. . szám) OSZK 763. . RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. Nr 490 Blasius Hirka censor. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). 10.

23 cm A szöveg német nyelven is. [záRSzáMADáS] „Dr. – [zágráb] : k. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. évi augusztus hó 1-től 1926. VKSz 1927 771. Nr. pr. 20 cm 136 . Szabó zoltán. leporelló.. RKEÚ. 4° SB-25443. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. maii 1927. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. [1926]. – Subotica. 921/1925. franciscus Salis. Ludovicus Budanović protonot. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. censor. 14 cm. Imprimatur. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. n.. No. NEKBg 772. . admin. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. szeptember 15. – 16 p. op. .T. 1925. BPÚ-113. Subotica]. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. die 5. Gradska Štamparija. 1 tábla kép . fűzve M 774. Dr. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis.S. H. pr. – 79 p.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). : térkép ill. KISS M. A. – 144 p. M 773. [1927]. – Novivrbas : Az S. CsP-370 770. 1927 (Subotica : e. Antonius fáncsy.H. jun. SB-347. Kovácsy Sándor. Bernat Singer”. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. episcopus Consecratis. – 8 p. – 2. A. 1 ill. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor.. Provinciarius Generalis. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. kiadás. 17 cm fedőlapcím. 1927. – Subotica : A szerző kiadása. Assisi Szent ferenc / Kiss M. 1927). Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. S. – 115 p. 3258. 17. Rajačić [nyomda]). m. Suboticae. Imprimatur Datum zagrebiae. – 160 p.

fűzve fedőlapcím M. jún. – 16 p. kiadása 1928-ban. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. – 96 p.1927 . PKSZ. 1927 (St. Imprimatur. – 32 p. SB-48605. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. SB-44443. D. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. BMS. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. Kanjiža : LédererNyomda).. p..000) 5. SB-48604. [é. – [8 p. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala.). vagy irgalmasságának olvasója. . – 10 + [1]. év május 1-én. NEKBg. NEKZg 777. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. – 16 p. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. 1927. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. váll. 14 cm A főtiszt. . LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. franciscus Petrányi censor. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. 16° 4. 1927. 16° 3. n. . vagy irgalmasságának olvasója. Nr. a „Hitélet” főszerkesztője. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. n. CsP-313 780. SZB3–583 775. 520/1927. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKZg 779. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. – 2.nyomda. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. 10 cm 137 . – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. Léderer . SB-39914. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. kiadás.] (H. kiadás (7. . A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. : Léderer-nyomda.500–10.] . adott engedélyével. mint Szövetkezet nyomdájában).Nihil obstat. NEKZg 778. NEKZg. NEKBg. a. 1927. NEKBg. 814 sz. engedelmével. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész.

S. Augusti 1928. Nr. Ludovicus Budanović. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. Gen. januarii. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 79 p. Blasius Hirka censor Nr. Apost. Suboticae. alatt. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. kiadás. Blasius Hirka censor. . mart. Imprimatur. 10 cm SZB3–1196 1928 784. Bačka. Suboticae. p. . Nihil obstat. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. (1927). die 13. SZB3–1013 781. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában).Nihil obstat. : ill. 1928. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). : Kiadja a „Hitélet” c. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. 109/1927. Blasius Rajić.) Magvető 138 . (febr. – 131 p. Bačka. 10 cm OSZK-K 782. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. Takács ferenc. PKSZ. – Kopács : Bibliakör. SHS. Imprimatur. Nr. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. 1927. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. 2. – 72 + [1] p. . 629/1927. a „Hitélet” főszerkesztője. n. Asmin. Blasius Hirka censor. 1000 példányban. – H. Ludovicus Budanović Protonot.H. Protonat Administr. die 11. PKSZ. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. 12´8 cm Nihil Obstat. S. Apost. – 79 p. Énekeskönyv. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. vic. 1686. die 19. M 783. SZB3–21 785. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. – 3. M. Imprimatur. . [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). Kanjiža. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek.. Suboticae.. hitbuzgalmi lap. 1 t. 1927. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó.

– Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája. Cara Dušana 35 sz. 2006/927. Budanović. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. PKSZ 787. gyermekek. 1928. alatt rendelhetők meg. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. Budanović. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. : k. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. .. SZB3–483 139 . SZB3 790. 14 cm CsP-180. BPÚ-1431. – 148 p. 1928. Imprimatur Lud. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. titeli plébános. 216 p. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. – Novi Sad : Druckerei.und verlags.. n. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. . A magyarnyelvű szentmise 2. No. CsP-144. munkaadók. – vI. 1 p. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. Lelki tükör 5. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. BMS 788. Igazgató: zatskó Alajos). A. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. . – 263. Keresztény katolikus káté 3. Noviszád. – Subotica : Szent Antal nyomda. oszt. – h. 1928. censor. . . – 18 p.786. – 64 p. episcopus. Katolikus szülők.-G. 23 cm SB-18257. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. n. Guttmann Simon főrabbi. vI. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. [1928]. episcopus fűzve M 789.

1928). QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. NEKZg 795.000) SB-48606. – 47 p. . 23 cm A szöveg német nyelven is. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Imprimatur Suboticae. 16 cm 3. RKEÚ 792. 1928. OSZK. 5.791. egyházmegye Statisztikája 1928. kiadása 1932-ben. – (XvI) p. sz. S. Ludovicus Budanović. – 12 p. M 793. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. Kis Szent Teréz imakönyv (4. 6. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. SB-39797. Loyolai szent Ignác vize 3. 5. 1928. kiadás) 2.2684. Skapuláré katekizmus 5. k. 12 cm. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. 18 cm 1. Krisztus urunk sz. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. 2. Apost. . 11 cm Nihil obstat. Blasius Hirka Censor. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). kiadása nem került elő. királysági reform. vagy irgalmasságának olvasója. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . sz. nov. 1928.) Az egyházmegyei hatóság 1687. – 4. (Szent Antal Könyvtára . 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). 1927-ben. H. a. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1928. kiadás (10. Adm. episcopus. NEKBg. – 32 p. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . 1927. Biztosítsd örök üdvödet 4. függelék: Az S. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. die 26.000–15. – 37 p. és 4. SZB3–749 794. – 15 p. 3. kiadás. – 4. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. kiadása 1915-ben.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. kiad. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. . [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. . Nr. . október hó 25. a „Hitélet” főszerkesztője. rendeletével. kiadása 1925-ben. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.

S. SB-45343.) Nihil obstat. maji 1927.. Az UTOLSÓ KeNeT. M 797. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. ferenc tiszteletére 8. Okt. – Starakanjiža (Bačka.és kegytárgykereskedése. H. Imprimatur. Az utolsó kenet 4. Subotica die 4. mint szövetkezet [1928]. – 24 p. 834/1927. Szűz Mária tisztelete 3. Kilenced Xavéri sz. – (Szent Antal Könyvtára . Ludovicus Budanović. Szent gyónás és áldozás 2. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata.6. . 15´11 cm. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. Megjelentek a következő füzetek: 1. apiscopus. Suboticae. . Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. S. . NEKZg 799. 24. die apr. 16´10 cm Nihil obstat. – vel. 1928./928. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. censor dioec. Aranykulcs az égbe. M. vicarius generalis. maji 1929. 3 sz. Takács ferencz áldozópap. Nihil Obstat.Kanjiža : Léderer-Nyomda. – 315 p. Blasius Hirka censor. – 63 p. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. Kikinda : Radak J. Adm. P.) : A „Kath. Szent Antal Könyvtára. Bačiensis. Ludovicus Budanović episcopus. Blasius Hirka censor dioecesanus. 1929. Ludovicus Budanović episcopus. 1262/1929. – Subotica : Cservik nyomda. vel. 1928). [1928] (St. . Suboticae. No. Szerkeszti Dr. 1530/1929. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. Takács ferenc. Nr. – 15 p. Hitélet” könyv. 1929. Bečkerek 1929. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. Imprimatur. Apost. vagyis a tökéletes bábat 7. 141 . die 24. NR. Imprimatur. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor.

SZB3–124 801. plébános. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. – 16 p. 22´15 cm Kelt Rómában.Hirdetés. dec. [1929]. . BPÚ-945 804. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. – 47 p . Krisztushoz hű. – 8 p. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. – [4] p. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. .. OSZK. érsekeknek.-T. 1929. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. n. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. BUDANOvIĆ. budapesti-kamaraerdői lelkész. PKSZ 800.]. prímásoknak. 17 cm SZB3–303 802. 31. 1929. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. 1929. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. kath. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). 12 cm 142 . GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. püspököknek. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. – 190 p.k. engedélyével. – Subotica : [k. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. BB-834 803. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. .

CsP-316. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. Martii 1930. – 8 p. engedélyével. Suboticae. die 19.] M 805. Martii 1929. 12 cm 1375/1930. 12´9. Hirka censor Subotica. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). . kiadása 1931-ben. 1930 (Subotica : J. sz. 910. Imprimatur. Ludovicus Budanović m. . [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). Imprimatur. a „Hitélet” főszerkesztője. sz. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. CsP-106. episcopus. Horváth nyomdája). Subotica. – 8 p. 143 . M. 2. Nr. 16 cm CsP-300 806. párizsi. 11´8 cm 681-1930 sz. 1930 (B. – Szubotica : Szent Antal nyomda. [Az 1925-ös. egyházhatósági engedéllyel. die 18. adm. a. p. CsP-374 807. sz. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. L.fedőlapcím A bácskai ft. die 11. Nihil obstat. egyházi hatóság 3528/1929. – Mosorin : A szerző kiadása. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. die 10. – 78 p. B. Blasius Hirka censor. Budanović eppus. apost. Hitélet” könyvkereskedése. plébános. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. fedőlap nélkül. SZB3–252 809. kiadása nem került elő. Imprimatur.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). engedélyével. k. 1924. febr. 3. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. die 14. Blasius Hirka censor dioecesanus. Kétoldalas szöveg. Martii 1930. 13 cm Nihil obstat. jóváhagyásával. M 1930 808. Martii 1929. – 4 p. 1929. . – 31 p. . Nihil obstat. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. . Suboticae. Subotica.

Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. Hitélet” kiadása és tulajdona. [1930] (Subotica : Minerva d. CsP-320. november hó 14. Subotica. 1930. B. Nihil obstat. Horváth). Hampel ede segédlelkész . Stara Kanjiža. NEKBg. 16 cm Imprimatur. 1930. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. kiadás. PKSZ. N. Suboticae. 1929. – 30. administrator apostolicus Bačiensis. PKSz. 1930.. – 64 p.– 224 p. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. – [feketics] : Magvető. velika Kikinda RKEÚ 813. Ap. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. 11 octobris a. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). Topola. SB-18538 810. Komlós Márton nyomása). Antonius fáncsy censor. – [4] p.A „Kath. 109. Megrendelhető a „Kath. Ludovicus Budanović. SZB3–1023 144 . 15´10 cm Minden jog fenntartva. Ad. dr. XvII p. SB-18545 811. . HAMPeL ede. 14. Budanović Lajčo. d. 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. Mayor József. NEKBg. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. . A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. . die 18. – 1. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. NEKZg. OSZK. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban.). MISSIÓS emlék. Imprimatur. – 20 p. SZB3–801 814. . 1930. 23 cm RKEÚ 812. . jan. Mošorin (Jugoslavija). – Subotica : k. 1930 (Subotica : J. 1930). Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. : ill. n. Hitélet” könyvkereskedésében. episcopus. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. jan.

Ludovicus Budanović episcopus. Suboticae. Budanović. 23 cm Szerbül. Nihil obstat. 28-i számában. okt. könyvnyomdája. 2027/1930. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. kiadás.és kegytárgykereskedése. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. Blazius Hirka censor. 1930. 1930. . vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. plébános. . 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. a „Kath. Nr. Nr. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. Kapható: Róm. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. RKEÚ. magyarul és németül. : ill. Resch Ignác plébános. vö. M 817. [1930] (Novi vrbasz : H. Hirka. Pleesz). 12´9 cm Nihil obstat. Subotica. – 27 p. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 1930. 5. Imprimatur. Septembris 1930. – 88 p. episcopus. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. Keck János Zsigmond 818. évre. Megjelent a Službene Novine 1930. – 64 p. – 23 p. die 29. A szerző engedélyével lefordította: Dr. administrator apostolicus. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. M 816. 15´12 cm 145 . képek. Imprimatur. censor. – 127 p. 2853. ápr. . Utánnyomás tilos. 17 cm egyházi jóváhagyással. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. . – 4. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. Háromnyelvű kiadvány. 17´10 cm M 819. – Bezdán : Győrfi I. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában).815. A kegyhely története. Odo Staudinger. . kat. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . Bl. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr.

fedőlapcím PKSZ 1931 820.). Gerson Jónásné szül. – 10 p. 1930. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. 17 cm Édesanyám. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). Stephanus Kovács vicarius Generalis. Nr. 4. SZB3–265 821. : ill. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 5. aug. 1. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). kiadás. Dr. XvII . J. franciscus Brunet. – Losonc : [k. 1074/1930. kiadása nem került elő. A „Kath. SZB3–304 822. G. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 23 cm RKEÚ. 23 cm RKEÚ 823. Imprimatur. 2. M 146 . – 48 p. 1930.. plébános.Nihil obstat. 1931. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. – 408 p. Ludovicus Budanović episcopus. 3. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. november hó 20. . censor ad hoc. . kiadása nem került elő. – 44 p. vel.-Moravicán. kiadása 1926-ban. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. 7. n. főrabbi / Gerson József. hálás fiúi kegyelettel. és 6. kiadása 1924-ben.. Z2. kiadása 1923-ban.]. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. die 4. november hó 13. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. Bečkerek. 1281/1931 Imprimatur. 1931. M. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. kiadása 1937-ben. Leonhardus Hegedűs Nr. – 5. Hitélet” kiadása és tulajdona. 11 cm Nihil obstat. XvII . napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa.

824. A szerző kiadása és tulajdona.5 cm 147 .000– 20. kiadása 1929. . QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. A szerző kiadása és tulajdona. RÖvID. [1931] (Senta : Unio). – 6. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. Suboticae. – 3. – 31 p. a „Hitélet” szerkesztője. Imprimatur. – 6. SZB3–1016 828. 11´7 cm Nihil obstat.000). QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. kiadása nem került elő fűzve M. . PKSZ 826. bőv. bővített kiadás (15. 11´7. 2. 1931 (Subotica : Globus nyomda). 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. julii 1931. Megrendelési cím: Hitélet. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). Blasius Hirka censor. 1931. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. Imprimatur. kiad. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. Nr. – 32 p. 1. die 14 aug. Nihil obstat. Julii 1931. Ludovicus Budanović episc. Bačiensis. a „Hitélet” főszerkesztője. SZB3–485 825. Subotica die 9. – 48 p. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. . Ludovicus Budanović episcopus. die 9. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. Adm. 1931. kiadás. – 32 p. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. – Subotica : „Globus”. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. . Nr 2662. CsP-369. ekkor írta az előszót. . – 48 p. Suboticae. die 8 Julii 1931. Imprimatur Ludovicus Budanović. 11´8 cm Nihil obstat. első kiadása 1927-ben. Blasius Hirka censor. Jugoslavija. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Suboticae. 2662. episc. A többi kiadás nem ismert. SZB3–1017 827. Apost. – Mošorin : a szerző kiadása.

plébános. 1933. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. SZB3–699 833. Stephanus Kovács m. – h. kiadás. 419/1931. terjedelemben. A „Kath. 32. – Subotica : A Hírnök kiadása. KeCK J. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. 1932. die 26. A ft. fűzve Ua. fűzve SB-44712. PKZR 1932 830. . – [Szabadka : k. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. SB-3716. CsP-38. zsigmond vigasztaló énekek. szerkesztő. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – 63 p. M 829. : k. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. Ismereteink szerint Mészáros Béla. Stephanus Kovács vicarius Generalis. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése.]. Carolus Gutjahr censor ad hoc. p.Nr. NEKZg. martii 1931. p. kiadása nem került elő. 2. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. a. kiadása 1928-ban. Stara Kanjižan. die 12. Bečkerek. NEKZg. Imprimatur! vel. NEKBg. n.. 13 000 pld. [1932] (Subotica : Globus). 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). SZB3–75 831. Imprimatur! vel. – 63 p. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. – [4] p. 1931. n. készült Bartusz András nyomdájában. egyházi Hatóság engedélyével. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. A szuboticai ft. vicarius Generalis. – feketics. kiadása 1915-ben. kiadása 1925-ben. 16 cm M. – 5. n. 1. Nr. 181/1931. Magvető. é. 16° Nincs feltüntetve a szerző. 3. 4. . Nihil obstat. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). Bečkerek. M 148 . febr. .

1933 (Subotica : ny. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. 1933. M 149 . – 31 p. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis.834. 1932 (Subotica : Minerva). . A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. PKSZ 1933 836. Nr. 1932. H. vö. – Subotica : zsidó hitközség. Pleesz). . napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. – Subotica : k. 1930. M 835. n. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. SZB3–424 838. Globus. 1933. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény.. 1933. 23´15 cm RKEÚ. . – 69 p. . 1933). – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Suboticae 1. Alpha Subotica. 23 cm Szerb. szám alatt. Háromnyelvű kiadvány. – 12 p.. 945 Imprimatur. ORDO eXeQUIARUM. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. – 4 p. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. – 68. martii a. július hó 11. n. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. Nihil Obstat. február hó 8. M 839. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. Jussu ordinarii Bačiensis editus. Xv p. . – 52 + 52 p. 23 cm RKEÚ. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. horvát és magyar nyelven. június 8-i számában jelent meg. magyar és német nyelven. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik.). [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. RKEU 837. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. Antonius vojnić Tunić censor. .

Bečkerek. – 65 p. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. plébános. 1965/1933. 14 cm OSZK 845. – 43 p. . Kasza Lajos. . 1933. . Könyvnyomda. vicarius generalis. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).. [1933] (Subotica : Globus). [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. . kiadás. – 46 p. vel. 1934-ben is megjelent. Kovács István. Imprimatur. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”).. vö. számú engedélyével.840. WáTz Oszkár Szent vendel novena. – 61 p. – 31 p. – Stara Kanjiža : Kath. 1933. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. . 1933. PKSZ 150 . censor. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. No. Hitélet” Könyvkereskedés. – Subotica : Központi Oltáregyesület. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. 11´7 cm M 841. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.: Wátz Oszkár 842. die 14. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. – Novi Sad : Pilišer i komp. 15 cm Nihil obstat. 12 cm SZB 844. SZB 843. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). dec. – 3. Hitélet kiadása. – 23 p. . – Subotica : Központi Oltáregyesület. 14 cm A szerző sajátja.

BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. – Szubotica : ferencrendi kolostor. vicarius generalis. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. Hitélet” könyvkereskedésében St. NEKZg 848. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. okt. Apollinaris Braničković Censor. Ludovicus Budanović epp. Adm. 34´21 cm M 849. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. Lederer Mano]. a „Kath. Ap. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. – 64 p. Bečkerek. Kasza Lajos. – 135 p. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . septembris 1934 P. [MáSODIK] II. . Nr. 1934. plébános. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos.1934 846. SB-3715. 15´10 cm Nihil obstat P. No. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. vel. Imprimatur. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. – 71 p. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos.és kegytárgykereskedés [Štamp. Kovács István. dec. 15 cm Nihil obstat. Augustinus Šlibar Min. 1965/1933. 1040 Imprimatur zagreb. Provincialis. Megrendelhető: „Kath. Körlevél : az országos egyház. Nr. – [2] p. Hitélet” szerkesztője. M. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. . – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. die 14. censor. 1933. SZB3–43 847. . 1934. 3726 Imprimatur Suboticae. 17. 1934. die 26.

1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). die 19. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . – 28+40 p. Hitélet” könyvkereskedés.„Kath. –32 p. Nr. Megrendelhető a „Kath. vel. junii. Imakönyv. Halottak zsolozsmája. KIS Sz. 1934. Hitünk titka. 20 cm Nihil obstat. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. SZB3–366 853. die 30. CsP-111. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. . Bečkerek. 11´8 cm fűzve M 854. . Hitélet” könyvker. . 1935 (Subotica : Globus). 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. 1935 Budanović episcopus. – Subotica : Tena kiadása. számú jóváhagyásával. Stephanus Kovács vicarius generalis. Jegyesek könyve. – 36 p. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. – Petrovgrad : K. 13´9 cm Nihil obstat. Imprimatur. franciscus Petrányi censor. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Hitélet” könyvkereskedésben. A szerző kiadása és tulajdona. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. Lélek ajánlás. . SZB3-579 855. 1935. – 51 p. No 1186/1934. Imprimatur! Suboticae. Betlehemi út. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. – 96 p. 1935 (Subotica : Globus nyomda). A „Kath. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. kiadása és tulajdona. censor. Carolus Gutjahr. Lederer). RK. 4647/1935. dec. – feketics : „Magvető” kiadása. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath.. . – 7 p. Egyház történelem. n.

Imprimatur. 11 cm Nr. CsP-240. Apost. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. SZB3–618 858.856. . n. Suboticae. számú engedélyével. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. SZB3–635 859. – H. Dunavska banovina. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). Ludovicus Budanović episcopus. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. Jugoslavia M 861. : k. . WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. n. a „Hitélet” szerkesztője. . CsP-213 857. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. Hitélet” Könyvkereskedés. Címlap nélkül. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). – Bajmok : k. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. 1935. SB-7936. sz. kiadás. – 64 p. püspök. M . – Stara Kanjiža : A „Kath. SZB3–685 860. – Novi Sad : A szerző kiadása.k. – 63 p. – 2. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Mart. – 25 p. M. plébános.. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935.. Administr. – 64 p. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. . die 5. 15 cm 153 . 951/1935. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). n. . . KIS IMAKÖNYv. imádságos és énekes könyvéből. NEKZg. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). fűzve PKSZ. – 26 p. engedélyével. – 32 p.

hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. számú engedélyével. 1935. die 14. Hitélet” könyvkereskedésében. . Nr. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Csávossy elemér. censor. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. 1936. Stephanus Kovács vicarius Generatis. Lajčo Imakönyv : nagybőjti.Nihil obstat. Stara Kanjiža. Stephanus Kovács vicarius Generalis. Imprimatur! Petrovgrad. 944/1935. Carolus Gutjahr censor. P. Junii. plébános. IMPRIMATUR. – Subotica : Tena kiadása. – 176 p. . pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. – 15 p. Hitélet” könyvkereskedésben. Stara Kanjiža. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. [1936] (Subotica : Globus). Junii. Nr. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. húsvéti. fénykép) M 154 . 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. Megrendelhető a „Kath. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. SZB3–129 865. Megrendelhető a „Kath. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). die 21. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862.T. Hitélet” Könyvkereskedés. Carolus Gutjahr. – Budapest : Korda R. Petrovgrad. A „Kath. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. . 1936. 994/1935. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 14 cm Nihil obstat. 1935. Révész Imre. A „Kath.. BUDANOvIĆ. – 32 p. . – 56 p. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása.” RKEÚ 864. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról.

vicarius Generalis. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. Carolus Gutjahr censor. Imprimatur. [4] p. SZB3–203 867. Utánnyomás kivonatosan is tilos. Jan. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp.). Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. : ill. ájtatosságok. Petrovgrad. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). plébános. Stephanus Kovács m. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. HB 155 . Hitélet” könyvkereskedés. A „Kath. 230/1936. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában).p. Imprimatur. Ludovicus Budanović. CsP-88. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. . bővített kiadás. CsP-175. – 124. m. Petrovgrad. Stephanus Kovács vicarius Generalis. die 29. Carolus Gutjahr censor.dioec. – 40 p. 1936 (Subotica : „Globus”). Sept. Hitélet” könyvkereskedésben St. Stara-Kanjiža. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced.866. Dinka P. Nr. . Minden jog fenntartva. Nr. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. PKSZ 870. számú engedélyével. A „Kath. 3925/1936. maja 1936. – 64 p. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. Petrányi franciscus. Suboticae. Nr. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. Globus ny. SB-20361. apostolicus. cens. 939/1936. Megrendelhető a „Kath. pünkösdi imák és énekek. – 32 p. IMAKÖNYv : nagyböjti. 14´10 cm 1. – St. . – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. – 240 p. die 29. [1936] (Subotica. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. – Szubotica : „Tena” kiadása. die 5. 1936. húsvéti. Hitélet” könyvkereskedés. BMSk. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 1936. kiadása 1926-ban Nihil obstat. . Imprimatur. 15 cm Nihil obstat. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. i Drugovi).p. – 2. Kanjižán M 869. episcopus. 23 cm OSZK. M. NEKBg 868. adm. . elmélkedések.

M 876. augusztus 14-16. Oblasti u Subotici br. NEKZg. vicarius generalis. Suboticae. évre szóló kiadvány hátlapján. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). : Az elemi népiskolák második osztálya részére. Az első osztály anyagával. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. Stephanus Kovács. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. . n. – 276. 14 cm Nr.. censor dioecesanus. – 47 p. – H. 13´10 cm Nihil obstat. Hirdetés a Reform. venite. – feketics : Magvető. . Nihil obstat. die 6. RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. Imprimatur. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Harambašićeva ulica 7. 999. 20´14 cm 156 . franciscus Petrányi censor. : K. – 16 p. Megrendelhető: Tena Subotica Iv. Ludovicus Budanović episcopus. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. Nr. 13 cm [egyh. 1937. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. 4215. Admin. Octobris anno 1937. : ill. SB-1240. Apost. n. Petrovgrad. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. 3005/937. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938.1937 871.. 1937. – 16 p. NEKBg. Joannes Simsik. OSZK. 1937 (v. – 48 p. – vel. SZB3–31 872. Imprimatur. Oblast. . ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. XI. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. p. 1937. die 5 Aug. – 380 p. . – [Szabadka] : Izdaje Duh. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. CsP-11.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). M 873. árvaházi Naptárban 1938. 23 cm RKEÚ 874. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). [1937]. .

– 60 p. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. 16´10 cm A Dr. . BeNeŠ. : ill. 23 cm RKEÚ. Nihil obstat franciscus Berton censor. aug. – Subotica : Duhovna oblast. [1937] (Subotica : Grafika). godine. svibnja 1938. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. 21268/1938. RKEÚ 1938 879. Nr. 15´10 cm RKEÚ 878. évre. 5400. Josip Sokol. 487-1938. Megjelent ua.). SZB 880. NEKBg. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. [1938] (h. : k. Suboticae. . Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. v. – 47 p. Br. r. 1937. Imprimatur. horvátul és németül. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. cenzor. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. [1937]. . Lud. Msgr. dne 3. Ludovicus Budanović. – 16 p. episcopus. v. Subotica die 15 novembris 1938. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. r. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. M 881. BPÚ-548 877. SB-3795. Ilija Anaković. n. Budanović. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. Imprimatur: Đakovo. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház.Nihil obstat eugenius varbai. ep. die 31. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. n. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. generalni vikar. . . – 132 p. n. : Jelašić Pavle nyomdája). M 157 . – 75 p. censor. 1938 (h. Imprimatur. BMS. 1938. Kohlbrügge Nagypéntekre c.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

– 294 p.. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. 3. – 48 p. – 34 p. 3. 12 cm 2000 pld. 1000 pld. – Újvidék : Testvériség-egység. n. 2. / Hermann Gschwandtner.. 3.Sv.. 2. 30 1954 1. 4. Sv. 29 1953 1. 4.. CSPL 923. . 1954.).. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. köt.. 1953. 1954. 1955 (Ny. .. CSPL 919.. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 922. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.) fűzve 268:282 CSPL 164 . 32 1956 1. 3.. 3. 34 1958 1. RIBAR..). BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. 33 1957 1. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. 1953. CSPL 1955 924. 4. kötetéhez ([12] p. fűzve M. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára. sz.. Sv.. sz. 31 1955 1. + rendkívüli kiadás Sv. BIBLIAI TANULMáNYOK. 4.. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . sz.. CSPL 920. Hermann Élet Krisztussal. sz. sz. Sv.. 2. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. füzet I. 2.. 2. 1954 (Subotica : Gradska štamparija). 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. 2. – vršac : evanđelje u svaku kuću. Sv. – 144 p. – 37 p. CSPL 1954 921. 1. GSCHWANDTNeR.

1955.) 1957. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955..–ápr.) fűzve 268:282 CSPL 926. CSPL 1956 930. – vršac : evanđelje u svaku kuću. – 304 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. jan.–dec..–dec. jan. 20 cm 200 pld. CSPL 165 .–dec.) 1959. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. . jan. – 33 p.–dec. 5–12.) 1956.925. (1–12. : ill. (1–12.) 1958. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. 2. n. 1955. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. n. kötetéhez ([12] p. GSCHWANDTNeR.) CSPL 927. (1–4. 1956. . ápr. CSPL 931. 1955 (Ny.. máj. 1956. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. CSPL 929. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. – 242 + 12 p. – 35 p. : k. 1955. jan.–dec. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1955. HázI áHÍTAT. – 24 p. – H. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. köt. IMAfÜzeT. – feketics : Református egyház.). n. (1–12. / Hermann Gschwandtner. .. füzet II. . 1955. 17 cm 5000 pld. Hermann Élet Krisztussal. BIBLIAI TANULMáNYOK. (4–12.

.932. 20 cm 15 000 pld. BIBLIAI TANULMáNYOK. Anton : fordította Sabo Stevan. 1957. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 935. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. CSPL 936. – 16 p. CSPL 934. – Subotica : a szerző kiadása. – 36 p. – 66 p. – 16 p. GOLUBIĆ. 1957. k. CSPL 166 . . – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. 1958. CSPL 1958 937. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. . Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. fordította Sabo Stevan. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. papság kiadása. 1958. 1957. – 56 p. 1956. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. 20 cm. CSPL 1957 933. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. 20 cm 10 000 pld. . LOReNCIN. – 36 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. . 1957 (Gradska štamparija). CSPL 938.

CSPL 941. – 59 p. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. 1960 (Subotica : Panonija). imaés énekeskönyv. : ill. . 1958. – 122 p. 20 cm 17 000 pld. – Subotica : Duhovna oblast. 20 cm CSPL 944. „Életforrás”. 14 cm 50 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. + XvI tábla . [1959] (Sombor : Prosveta). IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1958. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. HITÉLeT : katolikus imakönyv. . CSPL 1960 946. – 16 p. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. A SzeNTLÉLeK Isten. CSPL 943. CSPL 1959 942. – Subotica : A bácskai katolikus papság. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. 1959. 1959. . – 432 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – p. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 53 p. . – 54 p. 1959. 14 cm 30 000 pld. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 20 cm 17 000 pld. – 37 p. : ill. CSPL 940.939. . . CSPL 945. CSPL 167 . 1958 (Beograd : Minerva).

1961. GOLUBIĆ. Póth Lajos. fordította Szalma Sándor. fordította ács Margit. – 36 p. – 199 p. 20 cm 10 000 pld. : ill. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 948. – 94 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. szerk. – 136 p. . ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. . . IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. 1960. CSPL 1961 949. 20 cm 200 pld. 1961. – 220 p. 14 cm 30 000 pld. 20 cm 200 pld. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1960. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. 20 cm 10 000 pld. CSPL 950. + XvI tábla . : ill. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. WITHe.947. . 1961. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. 1961. WITHe. – 432 p. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . CSPL 953. NIKOLICY. HITÉLeT : katolikus imakönyv. . CSPL 952. 1961. CSPL 168 . – 42 p.

– 32 p. : ill. CSPL 959. 20 cm 19 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. Maršala Tita 348 10 000 pld. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1963. : ill. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 20 cm 19 000 pld. CSPL 955. – Subotica : Bácskai katolikus papság. : ill. . – 93 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . . 1962. . NAGYHeTI szertartások. – 101 p. – 36 p. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 15 000 pld. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 1962. – 48 p. Temerin. A KISPRÓfÉTáK. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1963. . CSPL 957. – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. – 49 p. 14 cm. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 20 cm 15 000 pld. 1963. KRISzTUS a teljes írásban. . 1962. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. . – 38 p. – Temerin : Župni ured. CSPL 960. fűzve CSPL 1963 958. 1963. CSPL 956. 19 cm CSPL 961. – 56 p. – Subotica : Bácskai katolikus papság. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. : ill.1962 954. 19 cm CSPL 169 .

odgovara Huzsvár László župnik. Iv. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. CSPL 970. 20 cm 13 000 pld. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. : 1965. CSPL 965–968. fűzve CSPL 170 . : 1966. : 1965. 163&65. 1965 (Subotica : Panonija). vI. 1965–1966.1964 962. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. + 12 tábla : ill. župni ured svetog Križa. CSPL 1965 964. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. Suboticae. 1965. ap. 1964. 17 cm 10 000 pld. 1965. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. – 161–240 p. 15 000 pld. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. . – 80 p. 15 000 pld. 20 cm 13 000 pld. – Subotica : Bačka duhovna oblast. : ill. – 456 p. 1964. – Subotica : temerini plébániahivatal. : ill. – 369–494 p. 12 cm Nihil obstat. – 14 cm III. . A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége.adm. 22. – 81–160 p. – 36 p. – 38 p. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – 63 p. – Subotica : Rk. . CSPL 969. I. – 104 p. 17 cm 1000 pld. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI.: 1965. Paulus Bešlić cenzor. – vrbas : Rimokatolički župni ured. . CSPL 963. v. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 1965. .

. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. – 344 p. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. Az APOSTOLOK cselekedetei. Oltártitok. Isten szíve. CSPL 975. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. A KeReSzTÉNY életmód. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 972. 1966. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. – 104 p. Isten vendégsége.) Vászonkötés CSPL 976. CSPL 973. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 2. – 96 p. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. – 199 p. n. kötet : 1966. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. 1965. Isten könnye. CSPL 171 . Az ősegyház élete. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 1000 pld. : ill. – 120 p. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 1967. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. 1965. . 21 cm 1. . 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). – 2 kötet . – 116 p. . . (III–v. 1966. 17 cm 10 000 pld. korm. – XII. 17 cm 5000 pld. Szentháromság. – Subotica : K. 17 cm 1000 pld. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. – 135 p. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. 17 cm 1000 pld. 1966–67 (Subotica : Pannónia)..971. 1965. 494 p. – Subotica : Bačka duhovna oblast. + 8 tábla : ill. CSPL 1966 974. SzeRTARTáSKÖNYv : I.

– [1967]. : ill. 1966. mint istentől megbízott irányítónak örömei. . – 34 p. . – 60 p. Imprimatur die 23. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. – [Sombor : Prosveta]. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. 1966. . Subotica. CSP 984. CSP 982. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. 1966. A KeReSzTÉNYeK. 1967. O. 1966. 17 cm 1200 pld. . : ill. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). fűzve CSP 981. – 100 p. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. – 99 p. . . CSPL 980. 17 cm 600 pld. v. 17 cm 600 pld. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. 21 cm Nihil obstat. dijecezanski cenzor. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). – vrbas : Rimokatolički župni ured. CSPL 979. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – 383 p. B. franjo vujković. – 110 p. fűzve CSP 1967 983. D. 21 cm 3000 pld. CSP 172 . 1966. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. 6000 pld. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 104 p. 29 cm 600 pld. biskup.978. Az ÍGÉReT népe. vINOWSKA. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured.

: színes ill. – 40 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1968 (Sombor : Prosveta). 20 cm 1500 pld. – (A Hitélet kiskönyvtára . – 128 p. CSPL 986. 12 cm 15 000 pld. – 58 p. . CSPL 987. LOReNCIN. fordította M[olnár] A[ntal]. 1. 20 cm 15 000 pld. : ill. 1967. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1968 (Subotica : Panonija). : ill. .) 3000 pld. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . fordította Szalma Sándor.985. – 47 p. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – 63 p. TOWeR. 2. . CSPL 989. – Subotica : Župni ured svetog Križa. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. GOLUBIĆ. CSPL 991. : ill. – 64 p. . – vrbas : Rimokatolički župni ured. 1967. – 117 p. CSPL 173 . 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. . . 1967. 17 cm. 20 cm 15 000 pld. . Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 990. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. HISzeK : ima.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. : ill. CSPL 1968 988. PeReIRA. 1968. : ill. – (A Hitélet kiskönyvtára . 1968 (Novi Sad : Dnevnik).és énekfüzet. 17 cm. : ill.

– 32 p. – 79 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . A hit és Isten ígéretei. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. 20 cm 15 000 pld. CSPL 996. KáNON MISe = Canon missae. 16 cm 1000 pld. – zagreb : Biskupske konferencije. Matoš). . CSPL 174 . – 31 p. – 103 p. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. JAKAB apostol levele. 28 cm 3530 pld. CSPL 994. : ill. 21 cm 8000 pld.992. . CSPL 997. 1968. – [27] p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). CSPL 999. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 17 cm 1000 pld. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. : ill. – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. . CSPL 993. 1968. – Subotica : Župni ured svetog Križa. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. : kották . 1968 (Sombor : Prosveta). – 142 p. G. . CSPL 998. 1968. CSPL 995. 1968 (Subotica : Panonija). 20 cm 15 000 pld. – 32 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 116 p. . 17 cm 1000 pld.

20 cm CSPL 1969 1002. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. ianuraii 1969]. . M. – 8 p. : ill. CSPL 1004. CSPL 1003. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). . – [30] p. . . + [2] . – Szabadka : fel. 20 cm 500 pld. GOLUBIĆ. GOLUBIĆ. – 8 p. A te otthonod – boldog otthon! / M. CSPL 1006. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – 83 p. CSPL 1005. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). [1968] (zagreb : vjesnik). 20 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 1000 pld. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. 1969 (Subotica : Panonija). 20 cm 1200 pld.1000. – 18 p. : ill. Bogomirović. . 1968. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. – 16 p. . – Subotica : Biskupski ordinarijat. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. CSPL 1001. 29 cm 1500 pld. kiadó varbai Jenő. 1969 (Sombor : Prosveta). – 179 p. WITHe. : ill. : ill. BOGOMIROvIĆ. 20 cm 1200 pld. CSPL 175 . 1969 (Sombor : Prosveta).

. – 100 p. CSPL 1013. G. 20 cm 1200 pld. – 73–137 p. 1969 (Samobor : A. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. 1969 (Samobor : A.1007. . CSPL 1011. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . fejezet. 16 cm 5000 pld. 16 cm 5000 pld. G. . 1969. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. mely örök élethez vezet : [14–22. 17 cm 30 000 pld. Az IGAzSáG. 20 cm 400 pld. – Subotica : Biskupski ordinarijat. [Bevezető Mátyás zvekanović]. + 2 tábla . – 69 p. Matoš). 1969 (Újvidék : forum). – 2 + 139–216 p. fejezet]. fejezet]. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. CSPL 1010. Matoš). mely örök élethez vezet : 1–7. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. G. vOILLAUMe. . mely örök élethez vezet : [8–13. CSPL 1009. mely örök élethez vezet. Matoš). 1969 (Subotica : Panonija). – 397 p. – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. . [1969] (Samobor : A. Az IGAzSáG. CSPL 176 . : ill. . – 216 p. 16 cm 5000 pld. : ill. Az IGAzSáG. CSPL 1012. fordította Bartócz Ilona . 1969 (Sombor : Prosveta). – 72 p. : ill. Az IGAzSáG. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. CSPL 1008.

17 cm 5000 pld. vALDIPORRO. typ. fordította Szabó István. – Osijek : Kapucinski samostan. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. . 12 cm 500 pld. – 22 p. CSPL 1015. : ill. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. 17 cm 5000 pld. : ill. – 55 p. – A harmadik magyar nyelvű kiadás. Az eGYHáz és a világban való szerepe. – 32 p. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. . 1970 – 96 p. 20 cm CSPL 1018. 1971 (s. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. . 16 cm 6000 pld. CSPL 1971 1019. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . 1970 (zagreb : vjesnik). 1971 (Subotica : Panonoja). – 28 p. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. SLANKAMeNAC. [1970] (Becse : Proleter). : ill. CSPL 1016.1970 1014. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . . : ill. Keresztény Adventista egyház]. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. CSPL 177 . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. – 70 p. . – 92 p. LÉLeKáPOLáS. 1970 (Subotica : Panonija).). CSPL 1020. . 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). 20 cm 10 000 pld. . – Subotica : Župni ured svetog Križa.

typ. [1971] (zrenjanin : Budućnost). – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. . 1972 (Sombor : Prosveta)].1021. CSPL 1028. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – 70 p. s. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. 1969. : ill. a zarándok / Wilhelm Müller . CSPL 1022. 1971]. 17 cm 500 pld. 17 cm 1500 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 78 p. 1971. – 112 p. – 520 p. – 88 + [3] p. CSPL 1027. ed. CSPL 1972 1026. . + 14 p. . .]. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). 1972. – második. Wilhelm Sundar Sing. . – 704 p. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. [1972. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. . CSPL 1025. 14 cm 10 000 pld. CSPL 1023. – Újvidék : [s. 17 cm 200 pld. fordította Biberauer Richard . IGAzI ISTeNTISzTeLeT. 1971 (Szabadka : Pannónia). előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. átdolgozott kiadás. 1971 (Sombor : Prosveta)]. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak.). A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. 16 cm 5000 pld. 26 cm 178 . MÜLLeR. : ill. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. 17 cm 1500 pld. CSPL 1024. . – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. . P. – 32 p. – 59 p. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. 17 cm 1100 pld.

– 116 p. Az amerikai kiadást e. fűzve CSPL 1030. Krause Joseph és dr. – 2. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . 17 cm 5000 pld. : ill. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. Pacsik]. – K. CSPL 179 . fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . . 20 cm 8000 pld.1600 pld. . 21 cm 5000 pld. . 1972 (Sombor : Prosveta). CSPL 1034. LeLOTTe. 1972 (Újvidék : forum). – 58 + [3] p. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. CSPL 1033. 1972 (Szabadka : Pannónia). 17 cm 1100 pld. : ill. – [vII.és kötésterv Borislav Topuzović]. . A szerző rövid életrajza dr. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. – Subotica : Župni ured svetog Križa. + [3] . CSPL 1032. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. – 240 p. javított kiadás. 17 cm. + 10 tábla : ill. ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . CSPL 1031. – 79 p. kiadás. [Borító.) 5000 pld. : felelős kiadó Békássy zoltán . A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. fordította Szalma Sándor . – 40 + 344 p. Király ferenctől. 4. – 64 p. – (A Hitélet Kiskönyvtára . A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. 20 cm.. n. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. WITHe. – Beograd : Preporod. 1972 (Sombor : Prosveta)]. 1972 (Subotica : Panonija). . – (Jézus élete) 2000 pld. CSPL 1029.

– 248 p. – („Ímé. : ill. + függelék . CSPL 1037. lecke) 6000 pld. Iv. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. 20 cm 15 000 pld. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. . : ill. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. bővített kiadás. – 100 p. eljövök hamar”. 21 cm 1000 pld. . 1973 (Subotica : Panonija). – 1973. + 3 tábla színes képekkel .és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. – 3. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. – 78 p.1035. 22. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . CSPL 1039.) 2000 pld. Bibliai Tanulmányok . CSPL 1038. 21. ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. 1973 (Sombor : Prosveta). Szalma Sándor. – („Ímé. fordította: Szabados Mária]. HISzeK : ima. – Beograd : Preporod. 21 cm. – 273 p. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. 1973 (Újvidék : forum). + függelék . – 32 p. – 165–172 p. eljövök hamar”. Bibliai Tanulmányok . – 173–180 p. lecke) 6000 pld. [1973] (zagreb : vjesnik). – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 17 cm. szerk. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. fordította Henne József és Kennedy Margit. [1973] (zagreb : vjesnik). + [4] p. 21 cm. WITHe. Milan Šušljić .. – (Bibliai levelező iskola . 1973 (Újvidék : forum). szerk. CSPL 1041. 1972. (Sombor : Prosveta). CSPL 180 . – Subotica : Biskupski ordinarijat. 12 cm 15 000 pld. . + [2] . 1973/1. – (Bibliai levelező iskola . 16 cm.) 1100 pld. CSPL 1040. CSPL 1973 1036.

vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . CSPL 1043. 21 cm. 21 cm. – 181–188 p. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. – (Bibliai levelező iskola . – („Íme. 1974. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. – 1973.1042. Kartuzija Pleterje. II. lecke) 6000 pld. Wolf Dragutin. – (Bibliai levelező iskola . Bibliai Tanulmányok . szerk. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – (Bibliai levelező iskola . – (Murska Sobota : Pomurski tisk). 1973 (zagreb : vjesnik)]. + [1] . – 149–156 p. CSPL 1044. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. : ill. . eljövök hamar”. Lecke) 6000 pld. 17 cm 500 pld. . 1973 (zagreb : vjesnik)]. 23. 24. CSPL 1047. CSPL 1974 1048. + függelék . – 189–196 p. + függelék . – 90 p. CSPL 181 . – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. lecke) 6000 pld. 1973 (zagreb : vjesnik)]. 21 cm. – 78 p. [1973] (zagreb : vjesnik). – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. lecke) 6000 pld. 21 cm. CSPL 1046.) 2000 pld. CSPL 1045. SzeNT NÉP. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. 20. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – 157–164 p. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. . BOTKA József vigyétek az örömhírt. Preporod. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – [11] p. 19. ÖRÖKÉLeT / [fel. 1973 (Sombor : Prosveta)]. – (Bibliai levelező iskola . + függelék . 17 cm.

KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. . 3/74) 1100 pld. CSPL 1052. A. – 63 p. : ill. Delafield. Bibliatanulmányok.1049. 20 cm CSPL 1051. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . – 520 p. Križa. – (Íme. CSPL 1050. szerkesztője Szalma Sándor .) 1000 pld. 1974. a magyar kiadás fel. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). DeLAfIeLD. 20 cm CSPL 1055. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. [Keresztény Adventista egyház]. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. 1975 (Subotica : Panonija). – Beograd : Adventista „Preporod”. 4. 27 cm 15 000 pld. . – [zagreb . – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. 1974. (Újvidék : forum). – 126 p. Újvidék] : znaci vremena . 1974. – 78 + [1] . – 100 p. 1974. 17 cm. : ill. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . 17 cm 1500 pld. : ill. . BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. CSPL 1053. A. fordította Szabados Mária]. – 72 p. – 32 p. . CSPL 1975 1054. (Újvidék : forum). – Subotica : Župni ured sv. . ellen G. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. D. 1975 (Szabadka : Pannónia). 12 cm. . fordította Apró eta. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). – („Ímé. 20 cm CSPL 182 . hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . 1974 (Novi Sad : forum). – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. hamar eljövök.

vászonkötés borítóval. a magyar kiadás fel. Krause J.). INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. – Szabadka : ferences Rendház. sajtó alá rendezte. „ÍMÉ. 1976 (Subotica : Panonija). 1975 (Beograd : Preporod). : ill. és Terrien S. mit tudunk istenről. 17 cm. – 24 p.) 1000 pld. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . – Beograd : Preporod. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket.. – („Ímé. . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. 1975 (Novi Sad : forum). 14 cm 3000 pld. fényképmellékletek Dormán László]. elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . Keresztény Adventista egyház. . . WITHe. 1. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. CSPL 1061. – 85 p.] Katolikus Plébániahivatal. – 52 p. – 418 p. Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. 1976 (Topolya : Népnyomda). 8 tábla : ill. . 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. – Újvidék : forum. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . Bibliai Tanulmányok . fordította Szabados Mária]. : ill. Kálmány Lajos gyűjtése .. . BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . angolból fordította faragó József. – (Hagyományaink . [sorozatterv Kapitány László . fűzve CSPL 183 . 1976 (Újvidék : forum Ny. – [Beograd . „URAM. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . CSPL 1058. . eljövök hamar” . – 102 p. szerk. 19 cm. fordította Szabadka etelka]. Újvidék] : Preporod .1056. fülszöveggel CSP FB 1060. 6) 5900 pld. 27 cm 10 000 pld. – 501 p. CSPL 1057. 1975. szerkesztője Szalma Sándor .

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1982. – 31 p. 5. – 1985. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. 3. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – (Az evangéliumok. fordította Nemeshalmi István és Klára. 1. – (Az evangéliumok. fordította Rencsényi Tibor. – 1987. – 31 p. – 31 p. – é. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. n. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. – 1982. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – (Az evangéliumok. ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1984. – 1985. – 31 p. – 31 p. Újszövetség . – 31 p.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. – 1987. – 1982. – 31 p. Újszövetség . fordította Nemeshalmi István és Klára. Újszövetség . szerkeszti Harmath Ká190 . – (Az evangéliumok. 6.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . Újszövetség . 4. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1987. –– 1982. Pierre Thivollier . – 1987. Újszövetség . Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. rajzolta Noel Gloesener . 2. – 31 p. – 31 p. Xavier Musquera . fordította Rencsényi Tibor. fordította Bauer ferenc. – 1982. – 31 p. – 1985. – 31 p. – 31 p. – (Az evangéliumok.Mózes. – 1985. – 1982. – 31 p. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. fordította zsivánovity Róbert. fordította Rencsényi Tibor. – 1983.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. – 1985. – 1982. eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . a magyar szöveget beírta Sóti György . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. – 31 p. Újszövetség . Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. Mózes. – 31 p. – 1985. – 31 p. – 31 p. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . – 1987. – 31 p. – (Az evangéliumok. – 31 p. – 1982. – 1984.) CSPL 1099. fordította Rencsényi Tibor. fordította Rencsényi Tibor. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera.

21 cm Keménykötés védőborítóval 262. szerkeszti Harmath Károly. – (Isten népeinek története . fűzve AK 1102.) Képregény. rajzok Sóti György]. . GASTOLD. 29 cm. [fordította Lukáts Márta . [magyar fordítás Kárász Anna]. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. [Adam] Bujak . – Novi Sad : Agapé. – 64. [szöveg] M. a magyar szöveget beírta Sóti György . 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). . 29 cm. fotókkal . Teleki Béla . : ill. fűzve CSPL 1100.. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . . : ill. BUJAK. 21 cm fűzve CSPL 1103. p. Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . – (Isten népeinek története .) Képregény. 1982 (Čakovec : zrinski). AK 1104. rajzolta Xavier Musquera . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . [Adam]–MALINSKI. : ill. Pierre Thivollier . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . Ivanka. . 1982 (Maribor : ČGP večer). Pierre Thivollier . Agapé. változatlan kiadás. AK 1101. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). 29 cm.roly. – 2. János Pál / [képek] A. . 1982 (Maribor : ČGP večer). fotók Dobai István]. 8. rajzolta Xavier Musquera. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche.13:929 Johannes Paulus II. Novi Sad : Agapé. 3) Képregény AK 191 . – 31 p. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. Novi Sad : Agapé. – 203 p. : ill. Novi Sad : Agapé. : ill. CSPL. [Mieczyslaw] II. – 2. – 31 p. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. Léner István. 1982 (Ljubljana : Delo). Andrija Kopilović. zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. – 31 p. – 129 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 11. : ill. [Mieczyslaw] Malinski . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. kiadás.

. (Kranj : Gorenjski tisk). kiadás. – 72 p. . János Pál / Képek Adam Bujak . 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. 29 cm. [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. 1982 (Újvidék : forum). . Agapé. 1982 (Ljubljana : Delo). – 96 p. 20 cm 2000 pld. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. 22 cm CSPL 1110. : ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). : színes ill. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. Pierre Thivollier . vászonkötés borítóval. fülszöveggel CSP-FB 1109. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 327 p. : ill. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Čakovec : zrinski). AK 192 .1105. Novi Sad : Agapé. Léner István. – Újvidék : forum. Novi Sad : Agapé. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. fotók Dobai István]. rajzolta Xavier Musquera]. Andrija Kopilović és Teleki Béla . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [Magyar fordítás Kárász Anna]. . Rajzolta Dino Battaglia . : ill. – 520 p. fordította Harmath Károly]. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. 1982. : ill. – 2. Mioczyslaw II. [8] tábla : ill. – 202 p. Ivánka. Szöveg Mioczyslaw Malinski . KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . 4) Képregény AK 1107. MALINSKI. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . – 31 p. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. MARTeLLI. – Novi Sad : ferences Rendház .

: ill. NIGG. + 36 színes táblával : ill. Pierre Thivollier . : ill. 2. 1982. rajzolta Xavier Musquera . Kartonkötés 235. . 1982 (Maribor : ČGP večer). – 132 [10] p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. . a magyar szöveget beírta Sóti György . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. rajzolta Noel Gloesener . fényképek Toni Schneiders . szerkeszti Harmath Károly. 7) Képregény AK 1114. 1982 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . – (Isten népeinek története . – 47 p. 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – (A Hitélet kiskönyvtára . – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . a magyar szöveget beírta Sóti György . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . Pierre Thivollier . . fordította Mihály atya]. 6) Képregény AK 1113. Novi Sad : Agapé. – (Isten népeinek története . 9) Képregény AK 193 . 29 cm.3:929 francesco d’Assisi CSPL. 1982 (Maribor : ČGP večer). Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. 1982 (Maribor : ČGP večer). . SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. – (Isten népeinek története . 29 cm. szerkeszti Harmath Károly. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. . 29 cm. a magyar szöveget beírta Sóti György .1111. fordította M[olnár] A[ntal]. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. : ill. 29 cm. szerkeszti Harmath Károly. szerkeszti Harmath Károly.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. – 31 p. – 31 p. (varaždin : NIŠRO). Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). a magyar szöveget beírta Sóti György . PeReIRA. 5) Képregény AK 1112. – 31 p. AK 1115. – (Isten népeinek története . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . 17 cm.

Antonio Molino . – 128 p. vittorio Belli. [olaszból fordította Harmath Károly]. – Szabadka : Subotičke novine. Jarak : efekt). Pierre Thivollier . – [156 p. – (Aktivitás : tematikus füzet . 20 cm. elio Guerriero.: Számkivetés. [1982] (B. [Szerk.: vö.: Jézus Krisztus / Ill. köt. : ill. – 1985. 2. [olaszból fordította Boross István].] számozatlan 2. Antonio Molino. zagreb : Kršćanska sadašnjost.] 5. – Novi Sad : Agapé . [fordította Rencsényi Tibor]. Sandro Corsi. – [124 p. – 1985. 20 cm CSPL 1119.] számozatlan 3. judaizmus / Ill. . SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. [szöveg enrico Galbiati. visszatérés. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. (Újvidék : forum). szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. 1982 (Maribor : ČGP večer). – [27 p. Petar Senić . szerkeszti Harmath Károly. [olaszból fordította és szerk. : színes ill. Illusztrációk Sandro Corgi . [olaszból fordította és szerk.1117. rajzolta Xavier Musquera . köt. . Berecz Sándor]. Antonio Molino . 10) Képregény AK 1118.: A pátriárkák és Mózes / Ill. köt. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal.: Az ígéret földjén / Ill. Antonio Sicari]. Olaszból fordította Boross István. 32 cm 2500 pld. – 1983. köt. – 1. A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. enrico Galbiati . Boško Kovačević. – 146 p. köt. Antonio Molino . Sergio Molino. a magyar szöveget beírta Sóti György . 29 cm.: Királyok és próféták / Ill. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . – (Isten népeinek története . 194 .] 6. franco vignazia . Novi Sad : Agapé. [fordító Gombár Imre]. – 122 p. Harmath Károly]. . 4. Sergio Molino. köt. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Sandro Corsi. – [124 p. – 31 p. – 153 p. franco vignazia . A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . 1982. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). 1. – köt. Harmath Károly].

– 24 p. 20 cm fűzve 398. 31 cm. – Novi Sad : Agapé. 29 cm. a magyar szöveget beírta Sóti György . . A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. Novi Sad : Agapé. 1983 (Újvidék : forum). Kartonkötés CSPL 1121. 1983 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története .: Az Úr tanítványai / Ill. – 132 p. szerkeszti Harmath Károly. 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). Sandro Corsi. Kršćanska sadašnjost. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . franco vignazia . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József.332. .113 Skorenovac) CSPL. : ill. – [124 p. [ford. 1983. Harmath Károly]. enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . Agapé.] 2500 pld. – Leporelló : színes ill. . 12) Képregény AK 1123. illusztráció Sandro Corgi . [olaszból fordította Boross István]. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. AK 195 . [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). : ill. – Kikinda : Római Kat. köt. Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). BMS 1122. – 18 db színes képeslap . – [60]p. – (Isten népeinek története . 1) Kartonkötés CSPL. – [Újvidék . 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. – 31 p. Pierre Thivollier . 17 cm CSPL 1125. GALBIATI. 15 cm CSPL 1124.7. Bauer ferenc]. 15 cm CSPL 1126. rajzolta Xavier Musquera .41(497.[olikus] Plébániahivatal. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. . .

– 30 p. .) VSPL. 6. : ill. – (Isten népeinek története . [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. 25. rajzolta Stephane Abadie .) fűzve 231.73(469 fatima) CSPL. – Újvidék : Hitélet. 8´16 cm. – Novi Sad : Agapé.–1984. [1983] (Novi Sad : forum).1127. – 152 p. : ill. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . – (vetés . húsvét / P. 1983 (Novi Sad : forum). HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . 17 cm. : ill. AK 1133. – 29 p. : ill. AK 1128. – (vetés .és énekfüzet / Szerk. 17 cm.. bővített kiadás. – Novi Sad : Agapé.) CSPL 1129. HázSzeNTeLÉS. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. 5. 17 cm CSPL. Harmath Károly. . : ill. – 4. – [Újvidék] : Agapé. HISzeK : ima. – 31 p. 4 tábla kép : ill. 1. Novi Sad : Agapé. – 205 p. – (vetés . Papírkötés CSP-FB 1130. szerkeszti Harmath Károly. . 14) Képregény AK 1132. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. – Novi Sad : Agapé. 14 cm CSPL 1131. – Novi Sad : forum. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból.. 29 cm. 17 cm. . 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). 1983 (Novi Sad : forum). 1983 (Maribor : ČGP večer). 1983 (Novi Sad : forum). A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. főmunkatárs Sörös Antal. LOIDL. 1983 (Subotica : Panonija). Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. III. . – 29 p. – 142 p. AK 196 . : ill.

WeST. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . – 57 p. a 24. AK 197 . a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. – 32 p. – 119 p. 1983 (B. – Novi Sad : Agapé. . illusztrációk Sandro Corsi . fejezetet írta france Perko . . – 2. 13) Képregény AK 1138. 1) Kartonkötés CSPL 1140. PÓSA László Az aratnivaló sok . 4. – 31 p. CSPL 1135. füzete alapján. 17 cm CSPL 1139. RHOTON. – (vetés . 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). 1983 (St. : ill. kiadás. – 362 p. . 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. . [1983] (Novi Sad : forum).) CSPL 1136. [olaszból fordította Boross István . – 64 p. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. 1983 (Subotica : Pannónia). – (Isten népeinek története . 32 cm. grafikai szerkesztő Sóti György. Jarak : efekt). . 1983 (Novi Sad : forum). és 25. LOURDeS-I KILeNCeD.1134. – 130 p. . fűzve CSPL 1137. – Novi Sad : Agapé. Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . : ill. . szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. : ill. : ill. fűzve CSPL. – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. 29 cm. Novi Sad : Agapé. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. TeLeKI Béla Az újszülött. : ill. rajzolta Pierre Decomble . SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . : ill. Pazova : Ločki emil nyomása). – (A Biblia és története . [magyarra fordította Kerényi Dénes . Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. – Novi Sad : Agapé. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . 17 cm. 1983 (Maribor : ČGP večer).

– zagreb : Kršćanska sadašnjost .511(497. fordította Nemeshalmi István és Klára. – (Isten népeinek története . – 134 p. : ill. . 29 cm.053. – 64 p. 1984 (Maribor : ČGP večer). . – 31 p. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 29 cm. 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – [125] számozatlan p. 1984 (Maribor : ČGP večer). : ill. Novi Sad : Agapé. 16) Képregény AK 1144. 15) Képregény AK 1143. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. – (Isten népeinek története . rajzolta Xavier Musquera . szlovén és magyar nyelven). 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. – Novi Sad : Agapé. .2) CSPL. AK 1145. franco vignazia. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . BMS 1142. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház].1984 1141. 21 cm fűzve 243 894. 20 cm. fordította Nemeshalmi István és Klára. rajzolta Xavier Musquera . : színes ill. Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . BIffI. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . . AK. NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. – 31 p. Ill. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . franciaországban és Jugoszláviában (horvát. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. Képek Rostić Margit. .1)-14 CSPL. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske).

rajzolta Xavier Musquera . 1985 (Maribor : ČGP večer). eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . WITHe. rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. 21) Képregény AK 199 . Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 18) Képregény AK 1149. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . : ill. . Novi Sad : Agapé. . 1984 (Maribor : ČGP večer). – 318 p. – Novi Sad : Agapé . – Beograd . 1984 (Subotica : Panonija). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). – (Isten népeinek története . Bačka Topola : Rkt. Novi Sad : Agapé. – 31 p. – 19 p. TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. D. 29 cm. 15 cm fűzve AK 1147. – 31 p. szerkesztő Rencsényi Tibor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. 22) Képregény AK 1150. – 31 p. : ill. – (Isten népeinek története . fordította Rencsényi Tibor. 29 cm. 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. Plébániahivatal. fordította Nemeshalmi István és Klára . Novi Sad : Agapé. : ill. : ill. rajzolta Michael Rancçon . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 23) Képregény AK 1151. . 1985 (Maribor : ČGP večer).1146. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . . fordította Rencsényi Tibor. zagreb . 29 cm. április 29. Novi Sad : Agapé. + [4] táblaoldal . Újvidék : Preporod . znaci vremena . [fordította faragó József]. Radosavljević. Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – (Isten népeinek története . 29 cm. 1985 (Maribor : ČGP večer). . – (Isten népeinek története . rajzolta Xavier Musquera .

Antonio Sicari . 1985 (Maribor : ČGP večer). 31 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 3) Táblakötés AK 1155. – [124] p. Antonio Sicari . – (Isten népeinek története . [olaszból 200 . enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . : ill. illusztrációk Antonio Molino . GALBIATI. : színes ill. szöveg enrico Galbiati. szöveg enrico Galbiati. Antonio Sicari . : színes ill. elio Guerriero. – Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . franco vignazia . GALBIATI. GALBIATI. . [olaszból fordította Harmath Károly]. franco vignazzia . 31 cm. elio Guerriero. Antonio Sicari . [olaszból fordította Harmath Károly]. szöveg enrico Galbiati. – Novi Sad : Agapé. Antonio Sicari . enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 7) 2500 pld. szöveg enrico Galbiati. – (A Biblia és története . fordította Nemeshalmi István és Klára. rajzolta Xavier Musquera . ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – 31 p. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . – Novi Sad : Agapé. Táblakötés AK 1156. Antonio Molino. – [124] p. : színes ill. – [125] p. elio Guerriero. 17) Képregény AK 1153. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). [fordította Bauer ferenc]. 31 cm. . – Novi Sad : Agapé.1152. 6) 2500 pld. . – [124] p. illusztrációk vittorio Belli. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (A Biblia és története . : színes ill. Sandro Corsi. [fordította Boross István]. elio Guerriero. 2) Táblakötés AK 1154. GALBIATI. 31 cm. 29 cm. . elio Guerriero. GALBIATI. Táblakötés AK 1157. illusztrációk Antonio Molino . Sergio Molino. . illusztrációk Antonio Molino . illusztrációk Sandro Corsi. – (A Biblia és története .

. illusztrációk Sandro Corsi. Novi Sad : Agapé. fűzve 241. Léner István. 1985 (Szabadka : Pannónia). 1985 (Újvidék : Agapé). – 11 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. I. 31 cm. 1. 31 cm. rajzolta Pierre Brochard . – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. [fordította Kovács Gyula]. – (A Biblia és története . Ivánka. – (Életfordulón . fűzve AK 1161. – 31 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. : színes ill. enrico Számkivetés. 1. 21 cm 400 pld. . szerkesztő Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill.fordította Harmath Károly]. 5) Táblakötés AK 1159. GALBIATI. 22 cm 5000 pld. – Újvidék : Agapé. Andrija Kopilović. – [124] p. . Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. AK 1160. . 1985 (Újvidék : forum). 21 cm. franco vignazia . HeNDI. Antonio Molino. [Isten népeinek története .513 CSPL. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). fűzve CSPL 1162. – Novi Sad : Agapé. 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill. 24]) Képregény AK 201 . Kozmikus hő / Hendi I. – Novi Sad : Agapé. [fordította Rencsényi Tibor]. : színes ill. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. HeINzMANN. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 29 cm. [Josef] Heinzmann . elio Guerriero. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – [124] p. fiala M. Josip Pekanović]. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . Antonio Sicari . . 4) Táblakötés AK 1158. fordította Rencsényi Tibor . visszatérés.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. – 116 p. . – 144 p.

. : ill. – 144–160 p.1163. A legszélesebbkörű ismeret . . Az egyedüli igaz isten .. Jézus az írásokban . 29 cm. . SLANKAMeNAC. [Keresztény Adventista egyház]. egy megmagyarázhatatlan tragédia . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház].. 1985 (Maribor : ČGP večer). – 128–144 p. – 108 p. 1985 (Subotica : Panonija). – 208–224 p. – 240–256 p. . . SLANKAMeNAC. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). 202 . .. – [1–16] füzet. . fordította zsivánovity Róbert . . JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fel. .. Skiverteks borító CSPL 1166. . Jézus. . Napsugár a Hermon hegyén . . . . Nemcsak mint vendég . – Újvidék : Idők jelei. .. 19) Képregény AK 1164. a teremtő . [Újvidék] : „znaci vremena”. – 16–32 p.. – 64–80 p. – 48–64 p. – 112–128 p. – (A Biblia Beszél. Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac .. Testvéreihez hasonló . fordította Lazić Hajnalka . rajzolta Noel Gloesenen .. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . A testvéri szeretet vallása . [fordította Lazić Hajnalka]. – (Isten népeinek története . A gonosztevők közé sorolva . – 192–208 p. – 160–176 p. Centar za istraživanje Biblije .. 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. . Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. kiadó faragó József. – 31 p.. . . – 416 p. – 176–192 p. . : ill. – zagreb . – 80–96 p. vasárnap vagy szombat? . boldog élet .. – 224–240 p. Isten törvényszékének tükrében . A kezdet . – 96–112 p. szerkesztő Rencsényi Tibor. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. . 1985 (Subotica : Panonija). – 1–16 p. . Novi Sad : Agapé. Szereplők és nem nézők . . Örökké tartó. – 32–48 p.

Az előző mű kivonatos. 20) Képregény AK 1986 1168. . . 1986 (B. 1985 (Maribor : ČGP večer). BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . 1986. : ill. – 15 p. HÜNeRMANN. AK 203 .eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. füzetes kiadása CSPL 1167. . HA személyesen megismerhetnéd Istent. 8 cm fűzve AK 1171. – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. – 214 p. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. . BUBALO. – 175 p. – (Isten népeinek története . Jarak : „efekt”). – 220 p. szerkesztő Rencsényi Tibor. (Újvidék : forum). – Újvidék : Agapé. CSPL 1170. Novi Sad : Agapé. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 29 cm. : ill. – Újvidék : Agapé. : ill. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .3:929 Johannes Capistranus CSPL. fedőlap Sóti György]. fűzve 235. 20 cm 7000 pld. fordította Nemeshalmi István és Klára . rajzolta Pierre Decomble . . [1986] ([Újvidék : Agapé]). [fordította Kálmán Mária . – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). – 31 p.

. Novi Sad : Agapé. Plébániahivatal. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. . : ill. – 3 füzet – : színes ill. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. BeRNOS De GASTOLD. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. – [12] p. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – [12] p. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. . 17 cm Kartonkötés 894.046(084. – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. 1986 (Novi Sad : forum).1172. 204 . : Jézus és a gyerekek. . 27 cm Skiverteks borító 22. AK 1173. : ill.1)-14 CSPL 1174. 3. 1986. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). füzet: Újszövetség 1. – zagreb . : ill. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . János szentélye : Ilok. Agapé.13 Ilok)(085) 726. Novi Sad : Agapé. – 129 p. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). – Ilok : franjevački samostan .511(497. – [12] p.1) CSPL. Agapé. 1987 (Újvidék : Dobra vest). : Képek Jézus életéből. 24 cm 1.9(497. : Jézus példabeszédei. füzet: Újszövetség 2. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 165 p.3(497. 18 cm 271. : ill.13 Ilok)(085) AK 1987 1176. fordította Lukáts Márta . 1987 (Novi Sad : Agapé). . SveTILIŠTe sv. – [12] p. . rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . – 42 p. 2. 17 cm CSPL 1175. füzet: Újszövetség 3. SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. – 520 p.

Billings . 19 cm. [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. [fedőlapterv Sóti György].2) CSPL. 1987 (Novi Sad : forum). BILLINGS. 17 cm. Agapé. AK 1178. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. [Újvidék] : Preporod . Harold W. . Novi Sad : Agapé. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. J. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . – (vetés . GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . [olaszból fordította Harmath Károly . CLARK. 3.Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. COOPeR. : színes ill. – 109 p. . CSPL 1179. – 207 p. 1987] (zagreb : vjesnik). füzetenként. : ill.053. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . CSPL 1180. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 116 p. 1987 (Beograd : Preporod). 1987 (Újvidék : Agapé–forum). – (Az Életszentség Nagymesterei . 8. : ill. – Beograd . illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. Agapé.92(02. fACCO.) 4000 pld. 1987 (Novi Sad : forum). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. fűzve 232.3:929 Antonio di Padova CSPL. – 45 p. [Keresztény Adventista egyház]. . AK 1182. fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . : ill. Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. A teremtés csodái / Harold W. [fordította Nagy József]. 20 cm 20 . Clark . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – 126 p. [zagreb] . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. .

Novi Sad : Agapé. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. [fedőlapterv Sóti György]. rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. fűzve 235. : ill. . JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . fordította Rencsényi Tibor. 17 cm. . 1987 (Maribor : ČGP večer). 7. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .4) CSPL. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .73(497. : ill. 28]) Képregény AK 1187. : ill. 29 cm. Novi Sad : Agapé. fűzve 231. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 68 p. 4.15 Međugorje) 248.8(497. Novi Sad : Agapé. [a fedőlapot tervezte Sóti György].15 Međugorje) 231.15 Međugorje) CSPL. – 31 p. – (Az evangéliumok : Újszövetség . [Isten népeinek története . 1987 (Novi Sad : forum). fordította Rencsényi Tibor. – (Az Életszentség Nagymesterei .153. 5. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – (vetés . [Isten népeinek története . – 94 p. rajzolta Pierre Brochard . : ill.) 9000 pld. 4. 17 cm.73(569. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly .5000 pld. . AK 1186. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. 1987 (Maribor : ČGP večer). 1987 (Novi Sad : forum). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . AK 1184. . 7. Novi Sad : Agapé. : ill. – 64 p.) fűzve 231. Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : forum). – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (vetés . [fedőlapterv Sóti György]. 27]) Képregény AK 206 .37(497.15 Međugorje) AK 1185. 19 cm. 29 cm. AK 1183.) Az utószó szerint második kiadás.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL .73(497.

29 cm. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. LeCLeRC. [Isten népeinek története . 29]) Képregény AK 1191. illusztrálta Kákonyi Asztrik]. Novi Sad : Agapé. LeMOINe. Novi Sad : Agapé. rajzolta Pierre Brochard . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . Novi Sad : Agapé. – 31 p. [fordította Sinkó ferenc . 1987 (Maribor : ČGP večer). eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . 235. Novi Sad : Agapé. 3. 1987 (Újvidék : forum). – 126 p. 26]) Képregény AK 1189. 19 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 2.3:929 Rita Casciani CSPL. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. [Isten népeinek története . 1987 (Maribor : ČGP večer). . [Isten népeinek története . – 31 p. [fordította Barsi Balázs . fűzve Jegyzetek: 109–123. – 31 p.3:929 francesco d’Assisi CSPL. 19 cm. fordította Rencsényi Tibor. 1. : ill. illusztrációk Mireille Négre]. fordította Rencsényi Tibor. : ill. rajzolta Pierre Brochard . – (Az Életszentség Nagymesterei .) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. AK 1192. 1987 (Maribor : ČGP večer).1188. 1987 (Novi Sad : forum). . 6. AK 207 . rajzolta Pierre Brochard . : ill. 25]) Képregény AK 1190. . : ill. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az Életszentség Nagymesterei . JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . fordította Rencsényi Tibor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az evangéliumok : Újszövetség . JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . : ill. Novi Sad : Agapé. 2. 29 cm. – 126 p. . .

CSPL 1196.1193. – 280 p. p. Gilbert le). 17 cm. katalógus 1000 pld. 1987 (B.) Név. XLI táblaoldal : ill. BMS (a közölt alakban) 1194. 1987 (Novi Sad : Agapé). – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. Novi Sad : Agapé. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. 1987 (Újvidék : forum). . fűzve 840-14 CSPL. 24 cm Építészet.. 5) fűzve 231. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. – 30 p. : ill. – 105 p. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa.és tárgymutató: 263–276. 21 cm CSPL 1198. – Novi Sad : Agapé. – (Scientia Christiana . – 30 p. PIeRRARD.). . Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. 1. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. : ill. LOIDL. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. [fordította Rencsényi Tibor . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . AK (ott a rendszó: MOUËL. 1987 (Újvidék : forum). Margit]. : 14 p. – (vetés . jegyzetek. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . Jarak : efekt). NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . 1987 (B. .73(469 fatima) AK 1195. [fordította Hámori Győző . fűzve 282(091) CSPL. fedőlap és illusztrációk Sóti György]. AK 208 . fedőlap Sóti György]. [fedőlap Balázs M. Jarak : efekt). Le MOUËL. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János .113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. – 102 p. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. 20 cm.. – 48 p. szobrászat. 1987 (Újvidék : forum Ny. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. .

– Subotica : k. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. melléklet . AK 1201. – 61 p. [fordította Rencsényi Tibor . – Hajdukovo : Rkt. WATSON. AK 1988 1202. Plébániahivatal. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. Angela Toigo . + 40 p. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). Leonardo Üdvöz légy. . Simon Jenkins . a fedőlap. BOff.. fűzve 820(73)-97 CSPL. . . : ill. : ill. 1988. 1987 (Újvidék : forum). 17 cm CSPL 1203. BOff. – Újvidék : Agapé. TOIGO. a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. AK 1204. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld.9:268 CSPL. Novi Sad : Agapé. 1800 pld. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. – 82 p. – Novi Sad : Agapé. 1988 (készült az Agapénál). 17 cm CSPL 1200. [fordította Rencsényi Tibor]. 1988 (Novi Sad : Agapé). A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . Mária / Leonardo Boff . [fordította Hammer András]. n. 20 cm 209 . Plébániahivatal). Angela Mary Isten és az egér / M. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. – 189 p. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. . – 131 p. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. [fordította Hammer András].1199. – 50 p. – Újvidék : Agapé. – 78 p.

– 65 p. Újvidék] : Preporod . Keresztény Adventista egyház]. [zagreb . ÉNeKeK éneke. : kotta ill. . [1988] (Novi Sad : Agapé). – 106 p. AK 1207. 1988 (B. 20 cm CSPL 1208. 15 cm CSPL 1210. [Az Idők Jelei . Davis . Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . – Újvidék : Agapé. Jarak : efekt). 12 cm. – Beograd . 1988 (Novi Sad : Agapé). . GOLUBIĆ. 1988 (Beograd : Preporod). AK 1205. . 1988 (Újvidék : Dobra vest). 3000 pld. fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. . – 50 p. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. – 68 p. 1988 (Novi Sad : forum). fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. – 84 p. eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. . 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . 1) fűzve AK 1209. fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. – Beograd . – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. Thomas A. Újvidék] : Preporod . [znaci vremena . Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. – Újvidék : Agapé. [zagreb . + v p. – Újvidék : Agapé. – (Agapé Minikönyvek . 20 cm 20 000 pld.eredeti címe: Ave Maria. AK 1206. . 16 cm 2000 pld. – 24 p. DAvIS. [fordította francz Mihály]. Keresztény Adventista egyház].

T[adej] vojnović. : ill. : ill.37(497.15 Međugorje) 248.511(497. 20 cm Címlap nélkül. 7. 1988 (készült az Agapénál). 17 cm 700 pld. – (Agapé Minikönyvek . 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). fűzve 264-041. / Harmath Károly.153. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. 12 cm. . Kovács Gy. – (vetés .8(497. et al. – 16 p. július 26–1988. – számozatlan [20] p. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. .2 CSPL. [1988] (Újvidék : Agapé). 1988 (Novi Sad : Agapé). – 128 p. 1988 (Novi Sad : Agapé). – [54] számozatlan . – 16 p. AK 211 . 1988. SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló].15 Međugorje) CSPL. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. AK 1213.1)-14 CSPL 1215. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. Agapé. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987.15 Međugorje) 231. Harmath Károly . 21 cm 2000 pld. július 25. fűzve CSPL. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. – 27 p. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. CSPL 1216.]. : ill. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Agapé.1211.) fűzve 291. . 17 cm. AK 1212. 3) AK 1214. – Novi Sad : KS – Agapé. . ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István. 17 cm fűzve 894. . – Novi Sad : Agapé. : ill.73(497. .

12 cm A kiadásért felel dr.1217. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. – 59 p. : ill. – 139 p. Újvidék : Rkt. 1989 (B.3(497. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. – XX. fűzve 262.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. – Kishegyes . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Agapé. (78) p. 1989. – 34 p. AK 212 .13 894. 20 cm 1000 pld. 21 cm. ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. 2. : ill. 21 cm 3000 pld. AK 1221. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Jarak : sokszorosítja „efekt”). váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna. 17 cm 4000 pld. – Újvidék : Agapé. Plébániahivatal . BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . KS – Agapé. . . AK 1218. – (Scientia christiana . . 1988 (Újvidék : forum). – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . Harmath Károly 2500 pld. .113 Mali Iđoš)(091) CSPL. fűzve 235. AK 1989 1219. – 14 p. Újvidék : Agapé. AK 1220. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. 464. Bački vinogradi : Plébániahivatal. fűzve 243 CSPL. 1989 (Novi Sad : Agapé).3 929 CSPL. 1988 (Újvidék : Agapé). . Agapé .511-2 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248.

1989 (Novi Sad : Agapé). – 93 p. BMS 1227. . – 22 p. [1989] (Újvidék : Agapé). Jarak : efekt). védőborítóval. – 119 p.1222. 1989 (B. BMS 1228. Baranyi Alix. vI. BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. – (vetés . 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. fűzve CSPL 1225. [fordította Katona István]. ferenc / Carlo Carretto . BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. bőrkötés. BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). . Keménykötés. 13 cm 3000 pld. vI 1989. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . 17 cm 5000 pld. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. 19 cm. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. . – Novi Sad : Agapé. CARRETTO. AK. : ill. – Novi Sad : Agapé. . . fordította Rencsényi Tibor]. AK 1223. 18. 18.) 213 . – 685 p. fülszöveggel. – 248 p. = Püspökszentelés . : színes ill. AK 1224. – (Az Életszentség Nagymesterei . borítóval. 17 cm. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. 24 cm Bőrkötés. – 31 p. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. – Novi Sad : Agapé. 6. – Újvidék : Agapé. – BMS 1226. . Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. 1989. [1989] (Novi Sad : forum). fűzve CSPL. – Novi Sad : Agapé. Szabadka. Carlo Én.

– 30 p. 1989 (Újvidék : Agapé). CSPL. AK. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén).2)-32 CSPL. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. – 24 p. – Újvidék : Agapé. Novi Sad : Agapé. : k. .053. BMS 1230. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. . fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. AK. . 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . [Josef] Heinzmann. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság.). AK. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [fordította Balassy Péter]. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. : ill. BMS 1229. János Pál pápa) . Agapé. HOLDeR. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. HeINzMANN. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. BMS 1231. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. – [24] p. 1989 (h. 245. – (vetés . – 182 p. 6) fűzve AK. n. : ill. HázSzeNTeLÉS. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. n. JáNOS PáL II. Rajzolta Nathalie vilain . BMS 1232.. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé.513 CSPL. átdolgozott kiadás]. 17 cm. . – [második. : ill. 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld.Eredeti címe: Io. . 19 cm CSPL 1233. AK. BMS 214 . – 60 p. francesco 2500 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .

kiadás. – Újvidék : Agapé. – 73 p. – 3.046(084. BMS 1235. AK. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. AK. fűzve 268:282 CSPL. – Újvidék : Agapé. 1989 (Újvidék : Agapé). 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL.]. vecsernye. fűzve 243 CSPL. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. AK.1) AK. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. . BMS 1237. – 96 p. BMS 1238. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 15 p. BMS 215 . Agapé. 1989. AK. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. BMS 1236. 1989. . – 153 p. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László.1234. 1989 (Novi Sad : Agapé). 14 cm fűzve CSPL. . 1989 (Újvidék : forum). – 47 p. napközi imaóra. Kartonkötés 22. . 2500 pld. AK. . BMS 1239. fűzve 243 CSPL. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . AK. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). BMS 1240. 22 cm 2000 pld. KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. 1989 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. Agapé (készült az Agapénál). : ill. – A kiadásért felel Harmath Károly. Agapé. 26 cm 15 000 pld. füzete alapján. . Kartonkötés 243 CSPL. április 16. – Újvidék : Agapé. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. – 520 p. : ill. : ill. 17 cm 3000 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé).

a szent gyóntató / Alberto vecchi . [fordította Leiszt József]. 13 cm CSPL 1242. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. – 12 db számozatlan füzet : ill. Alberto Lipót Mandić. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. – Újvidék : Agapé. – Beograd [zagreb . 1989 (Újvidék : Agapé). 21 cm. – 22 p.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič).1) CSPL. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária].1241. Agapé. Apa és fiai 10. 20 cm CSPL 1243. – 74 p. zakeus a fán 11. STANTIĆ. Jézus velünk van 12. Újvidék] : Preporod . . [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. [„Az idők jelei” . Kisded a jászolban 6. . Keresztény Adventista egyház]. – (Az Életszentség Nagymesterei . Az engedetlen Jónás 5. 1989. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. vI. . ReUBeN. Meggyógyult a beteg 7. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Hallja meg mindenki 2000 pld. = Biskupsko ređenje : Subotica. . vI. 1989. fűzve CSPL 1244. BMS 1245. álomlátó József 3. A magvető 8. [belső használatra = za internu upotrebu]. Istennek élt az emberek között / P. fűzve. Noé bárkát készít 2. Kosár a folyóban 4. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . 14 cm 1. 1989.053. 7. – 91 p. Gellért P. AK. Stantić Gellért. 18. : ill. 18. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka.2)(084. eltévedt bárány 9. veCCHI.

Carlo Én. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. [fordította Szarvas János]. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . 19 cm. – számozatlan [90] p.3:929 CSPL. 19 cm. Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . 6) 500 pld. . 1990 (Novi Sad : Agapé). – 22 p. BMS 217 . WITHe. CSPL. BIffI. BMS 1250. . Idők Jelei . – 19 p. . fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. A. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József.) eredeti címe: Majka Terezija AK. . : színes ill. ferenc / Carlo Carretto . Keresztény Adventista egyház. rajzolta franco vignazia . [olaszból fordította Harmath Károly]. AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . CARReTTO. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. zagreb .3:929 francisco d’Assisi AK. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). : ill. – 301 p. 1990 (Beočin : efekt). – [Beograd . 9. – 119 p. 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). 1990 (Újvidék : Agapé). GJeRGJI. BMS 1246.2500 pld. Újvidék : Preporod . BMS 1248. – (Én . . Az Életszentség Nagymesterei . [fordította Katona István]. 16 cm CSPL 1249. – Újvidék : Agapé. 21 cm CSPL 1990 1247.

– 191 p. bővített kiadás. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . : ill. a szeretet apostola / Kárpáti Pál. BMS 1253. – harmadik. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László].. – Újvidék : Agapé. : ill. 1990 (Novi Sad : Agapé). Orčić S. 248. . Kovács Gy. LAINATI. – (Az Életszentség Nagymesterei . Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . BMS 1256. Agapé. – 155 p.) 5000 pld. – [zagreb] . bővített kiadás.[ároly]. 1990 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 1990 (Novi Sad : Agapé). 1990 (Újvidék : Agapé).23 CSPL. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. Lovrec B. BMS 1255. 19 cm fűzve CSPL. . AK. 1990 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. 19 cm. KáRPáTI Pál Szent vince. BMS 1252. [fordította Tűzkő Lajos]. BMS 1254.. 19 cm. sajtó alá rendezte Harmath Károly. . az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. A. AK. – [20] p.. 8. 1990 (Újvidék : forum). 10.159. Harmath K. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . – 2. 19 cm 8000 pld. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . AK. . . : ill.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 .3:929 vincent de Paul CSPL. . fűzve AK. 20 cm 2000 pld. 14 cm Kottákkal. – 616 p. – 135 p. – Újvidék : [Agapé]. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . átdolgozott. Novi Sad : Agapé. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. – 187 p. – Újvidék : Agapé.1251.

AK. BMS 1260. TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld.5000 pld. – (Az Életszentség Nagymesterei . . L. 1990 (Újvidék : Agapé). 1990 (Novi Sad : Agapé).511. . : ill. [fordította Ballásy László]. rajzolta Szabó Marianne]. . [Újvidék] : Preporod . venden . kiadás]. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé.053. AK. veNDeN.2)-32 CSPL. 1990 (Újvidék : Agapé). – 102 p. . Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth .511-14(082) 894. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. 19 cm CSPL 219 . szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. 19 cm. – 127 p. – Újvidék : Agapé.BMS 1261. AK. – 12 p. BMS 1257. 2) 3500 pld. fűzve 830-97 CSPL. [fordította Sinkó ferenc . 1990 (Beograd : Preporod). Jo Szent Rita / Jo Lemoine . LeMOINe. 24 cm fűzve 894. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . . : ill. – 131 p. – [2.511(497.1)(02. : ill.3:929 Chiara d’Assisi AK. [Keresztény Adventista egyház]. – Beograd . fűzve 235. BMS 1259. 21 cm 3000 pld. Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. – Újvidék : Agapé. illusztrációk Mireille Négre].3:929 Rita Casciari BMS 1258.09 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. ROTH. – 126 p. 1990 (Újvidék : forum).

AK. : ill. 17 cm. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. BAUeR. János pápa előszó: p. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. 2. [fordította Máté-Tóth András . 1991 (Újvidék : Agapé). – 185 p. illusztrálta Redžek Georg]. – 73 p. . BeWeS. 5. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . BMS 1265.13 CSPL. Gerhard M. 19 cm. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. BMS 1264. BMS 220 . fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. Papagájketrec / Gerhard M. WATSON. AK. Simon Jenkins . 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. [fordította Rencsényi Tibor]. – Újvidék : Agapé. GOLUB. [az előszót írta francesco L. – [28] p.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . 1991 (Újvidék : Agapé). eva Maria Kremer . – Újvidék : Agapé. Capovilla . 1991 (Újvidék : Agapé).9:268 CSPL.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. . ISBN 86-397-0271-3 262.1262. . Bauer. BMS 1991 1263. . a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . – 189 p. – Újvidék : Agapé. fordította Rencsényi Tibor]. : színes ill. 5–8. – (vetés . AK. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. : ill. – Újvidék : Agapé.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič).1) 22 AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 14 cm 1. 1989 244(02. : ill. .2)(084. Krause és Samuel Terrien]. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. – Novi Sad : Agapé.) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. Jézus velünk van 12. közös tokban Több kiadása volt. – Újvidék : Agapé. . álomlátó József 3. más rendszóval jelölve vö. BMS 1268. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. : ill. Apa és fiai 10. Meggyógyult a beteg 7. 26 cm 10 000 pld. A magvető 8. – 94 p. Az engedetlen Jónás 5. 4. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. – 520 p. HUBAUT. 1991 (Novi : Sad Agapé). Szentírási szemelvények. 19 cm. némi eltéréssel. Kisded a jászolban 6. – 12 db számozatlan füzet : ill. BMS 221 . – (Az Életszentség Nagymesterei .1266.3:929 Pio da Pietrelcina AK. zakeus a fán 11. Noé bárkát készít 2. . [A fedőlapot tervezte Sóti György]. CSPL 1269. fordította Barsi Balázs. BMS 1267. 19 cm eredeti címe: Christ. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). AK. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut .053. – 166 p. eltévedt bárány 9. Hallja meg mindenki fűzve. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . Kosár a folyóban 4.

] (Újvidék : Agapé). – 142 p. [fordította Tűzkő Lajos]. . BMS 1274. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. fordította vácz Jenő S. Agapé. BMS 1271. vecsernye. AK. – 5 p.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. 1991. 19 cm. 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. – 91 p. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . – 32 p. AK. BMS 1273. BMS 1275. – 142 p.1270. 14 cm CSPL 1272. 19 cm Papírkötés CSPL 222 . 1991 (Újvidék : forum). – 207 p. . . : ill.3:929 Marguerite de Cortona CSPL.511(497. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). AK. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret.1)-32 CSPL. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Tótfalu : Logos). – Újvidék : Agapé. MAURIAC. MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . 11. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . . – Újvidék : Agapé. AK. kompletórium egy hétre. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. – Újvidék : Agapé. J. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. . – (Az Életszentség Nagymesterei . . napközi imaóra. 15 cm 10 000 pld.

Agapé. AK. AK. BMS 1281.2)-97 CSPL. BMS 1277. : ill. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. Újvidék : Agapé. [SzáLLáST KeReS a Szent Család].1 CSPL. – 72 p. BMS 223 . – 38 p. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa.] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 1991. [José] M. AK.] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék : Agapé . 20 cm 500 pld. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. BMS 1279. – [zagreb . SANCHez Silva. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. 14 cm 15 000 pld. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. 1991. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 9. fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. Újvidék : Kršćanska sadašnjost . [María] Sánchez Silva . 1991 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL.053.1276. : kottával . : kottával . PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. AK. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. . – 207 p. – 5 p. : ill. : kottákkal .1 CSPL. . 1991. . 1991] (Újvidék : Agapé). BMS 1278. – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . p. zagreb : Kršćanska sadašnjost. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. – 8 p. 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. [fordította Komáromi Borbála].

) fűzve 262. – 32 p. – Újvidék : Agapé. 14. BMS 1288. – (vetés . TÖRÖK József Xv.13:929 Pius XI.13:929 Leo XIII.) fűzve 262.) fűzve 262. – (vetés . – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház.) fűzve 262. – 32 p. BMS 1285. TÖRÖK József XII. 17 cm. – Újvidék : Agapé.13:929 Pius XII. . – Újvidék : Agapé. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. . – (vetés . CSPL. . TÖRÖK József XIII. AK.) fűzve 262. AK. – (vetés . 17 cm.1282. BMS 224 . TÖRÖK József XXIII. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). AK. 1991 (Újvidék : Agapé). . AK. Benedek pápa : századunk pápái / Török József. . 1991 (Újvidék : Agapé). SzeNT JÓzSef KILeNCeD. – 32 p. BMS 1284. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 10. . – Újvidék : Agapé. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. – 32 p. 11. 12.) fűzve 262. CSPL. BMS 1287. AK. – (vetés . CSPL. 17 cm. – 32 p. – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. BMS 1286.13:929 Benedikt Xv. 15 cm CSPL 1283. – Újvidék : Agapé. – (vetés . TÖRÖK József XI. TÖRÖK József X. – 32 p. CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Giovani XXIII.13:929 Pius X. János pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. 9. CSPL. Leó pápa : századunk pápái / Török József. – 63 p. . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 13. 17 cm. 17 cm.

AK. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. BMS 1291. TÖRÖK József I. János Pál pápa : századunk pápái / Török József.511(02. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. – Újvidék : Agapé . 17. – (vetés . a szent gyóntató / Alberto vecchi . . – Újvidék : Agapé. BMS 1293.3:929 Mandić. : kották . 1991 (Újvidék : Agapé). – 32 p. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . AK. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. a szerző rajzaival. B. – [2. – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József vI.13:929 Paulus vI. CSPL. Alberto Mandić Lipót. BMS 22 .13:929 Johannes Paulus II. 1991 (Újvidék : Agapé). [fordította Leiszt József]. AK.2)-32 CSPL. AK. L. – Újvidék : Agapé. esztergom : ferences Rendház. – Újvidék : Agapé. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). János pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). 25 cm 3500 pld.) fűzve 262. . Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. AK. 17 cm. – 91 p. BMS 1294. CSPL. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. – Újvidék : Agapé . – (vetés . Pál pápa : századunk pápái / Török József.0:271.) fűzve 262. BMS 1290. .053. – 71 p. BMS 1292. . kiadás]. . 17 cm. – 32 p. 16.3 CSPL.13:929 Johannes Paulus I. veCCHI. 15. – Iv. – (Az Életszentség Nagymesterei . – (vetés . – 32 p. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. : ill. 1991 (Újvidék : Agapé). 209 p. : ill.) fűzve 262. 19 cm. CSPL.1289. TÖRÖK József II.

AK. : ill.3 CSPL 1300. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . Csíksomlyó : Agapé. WRIGTH.] (Újvidék : Agapé). Keresztény Adventista egyház. 14 cm CSPL 1298. 1992 (Tótfalu : Logos). 19 cm. a Minorita. – 32 p. fedőlapterv Palkovics János]. venden . francisci) / [fordította Balani György . Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . – 150 p. 22 cm 8000 pld. : ill. – 78 p. Szeged . ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. – (ferences források . Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. . L. : ill. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. veNDeN. [A szerző rajzaival]. BMS 1299.1295. fűzve 271. .511-14 CSPL 226 . . . AK. Morris „Ha vársz. szerbről fordította Lazić Hajnalka. 1991 (Beograd : Preporod). – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. – Beograd . 19 cm CSPL 1296. ha nem – én jövök” / Morris L. – 128 p. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). [zagreb] . – Novi Sad : Agapé. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. 1992 (Tótfalu : Logos). Az idők jelei . 1992. 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. 21 cm Selyemkötés 895. . – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház.) 3000 pld. – Újvidék . – 121 p.BMS 1992 1297. 1. Újvidék : Preporod . – 24 p. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. . fűzve 244 francisco d’Assisi 271. – [Újvidék : Agapé. 1992 (Újvidék : Agapé).3 CSPL.

fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. 1992 (Novi Sad : Agapé). 1992 (Novi Sad : Agapé). 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. 1992. 1992 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. AK. . borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. – 124 p. 10 cm fűzve 226 AK. – 104 p. . szerb nyelvről fordította Samardžić viola. Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . – Novi Sad : Agapé. BMS 1302.961 CSPL.] (Belgrád : Preporod). AK. . – 110 p. – 220 p. BMS 1304. HAMPe. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. . fűzve. BMS 1303.1301. – 63 p. [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. Az evANGÉLIUM János szerint. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal.931(02. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. fűzve CSPL 227 . : színes ill. BMS 1305. [1992] (Novi Sad : Agapé). – 136 p. Christiane Mária. – Novi Sad : Agapé. . 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL.053. + 10 p. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . JeWeTT. [1992] (Beočin : efekt). BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. – [Beograd : Preporod. AK. – Újvidék : Agapé. [fordította Kisnemes János . a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. .2) CSPL. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója.

Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . – Újvidék : Agapé. . – 112 p. orgonakísérettel) / Miocs József. – Novi Sad : Agapé. – ([Alfa és Omega . BMS 228 . . LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. 1992 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. [fordította Barsi Balázs]. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 63 p. – Újvidék : Agapé. BMS 1311.1307. POUDRIeR. LOReNzONI. 14 cm 800 pld.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. – Novi Sad : Agapé. – [8] p.] (Újvidék : Agapé). : [kotta] .3 AK 1308. [fordította Tűzkő Lajos].]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. AK 1312. . Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. vagy egyszólamra. – 146 p. 13. 19 cm. – 59 p. – [Újvidék : Agapé. 20 cm fűzve 271. 1992 (Novi Sad : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé). 1992. 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. 25 cm fűzve CSPL. 1. . : ill. AK. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. 19 cm. AK. 1992 (Újvidék : Agapé).

– 122 p. Novi Sad : Agapé.113 Kupuszina) CSP-FB. AK. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. rajzolta Szabó Marianne. AK 229 .) 4000 pld.511(497. – (Az Életszentség Nagymesterei . .053. 1992 (Újvidék : Agapé).31:398(497. fordította Tűzkő Lajos .511(497. – Újvidék : Agapé. Pucci . 23 cm fűzve 894. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . BMS 1315. 1992 (Novi Sad : Agapé). [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. – 128 p. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497.1)(02. AK. 2. 1992 (Újvidék : Agapé). .) 3000 pld. 1992 (Novi Sad : Agapé). 21 cm 1000 pld. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. fedőlap Palkovics János]. : ill . Mario v. 20 cm.1313.3:929 Morus CSPL. – [Subotica] : Székely erzsébet . Morus Tamás / Mario v. .1)-992 AK 1316. 1992 (Újvidék : Agapé). : ill. – Novi Sad : Agapé. 12. BMS 1314. . SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . – Újvidék : Agapé. : ill.113 Kupuszina) 291. – 243 p. : ill. fűzve 235. 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. – Újvidék : forum : Agapé. [képek Giuseppe Intini . SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor .2)-32 AK 1317. – 12 p. PUCCI. – (Scientia Christiana . – 79 p.

1993 (Novi Sad : Agapé). – 48 p. – Újvidék : Agapé. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 20) 800 pld. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. század pápái / Török József. BeRNOS. AK 1319. 1992 (Újvidék : Agapé). – 229 p. Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . –156 p. – Újvidék : Agapé. .1318. .) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. Agapé. . – (vetés . 14. 17 cm. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 1993 (Novi Sad : Agapé). : ill. AK. kiadás. . De GASTOLD.3:929 Bernandino da Siena CSPL. 21 cm 230 . Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . . – 3. – (Az Életszentség Nagymesterei . BMS 1322. 1992 (készült az Agapénál). . fedőlap Palkovics János]. 1992 (Újvidék : Agapé). 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. – Újvidék : Agapé. – 131 p. 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. – Novi Sad : Agapé. Nagymákonyi Gilbert . [1993] (Újvidék : Agapé).13:929 Pius IX AK 1320. BARGeLLINI. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. – 35 p. TÖRÖK József IX.) 500 pld. – Újvidék : Agapé. – (vetés . – 146 p. 19 cm. – források és irodalom (226–227 p. fűzve 262. [fordította P. Piusz papa : a XIX. 17 cm. 23 cm fűzve AK 1323.

19 cm 400 pld. [fordította Tűzkő Lajos] . BMS 1325.8 CSPL. – (eM : az Életszentség Nagymesterei . 1993 (Újvidék : Agapé)]. 15) 500 pld. [1993] (Újvidék : Agapé). . BMS 1327. suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . : ill . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. ISBN 86-463-0056-0 252.3(497. – Újvidék : Agapé. 1993. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé .113 Novi Sad) AK. – [Belgrád : Preporod. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross .] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. GeSUALDA. fűzve 271. BMS 231 .3:929 AK. 19 cm. 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. eRICKSON ANDROSS. BMS 1324. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. 20 cm 500 pld. –238 p. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. 1993 (Novi Sad : Agapé). AK. . a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. – 36 p. – 215 p. – 83 p. AK. . : ill. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. fordította Lazić Hajnalka . – [Újvidék] : Agapé. CSPL 1326.

1993 (Újvidék : Agapé). . 21 cm 500 pld. . 17 cm 500 pld. [1993] (Novi Sad : Agapé). AK. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . BMS 1331. AK. . ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . BMS 1332.113 Temerin)(091) CSPL. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. fedőlap Sóti György . illusztrációk Németh Csaba. – 144 p. – második kiadás. – 132 p. – 68 p. : ill. MOUËL. – Újvidék : Agapé . jav.3:929 francisco d’Assisi CSPL. fedőlapterv Maurits ferenc. . BMS 232 . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . 1993 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. – Újvidék : Agapé. – [Újvidék] : Agapé. kiadás. – 136 p. BMS 1330. – Novi Sad : Agapé. AK. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. . Budapest : Távlatok. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. : ill. NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. BMS 1329.1328. [fordította Barsi Balázs]. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235.3(497. – második kiadás. LeCLERC. 1993 (Novi Sad : Agapé). – 3. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg.] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – 125 p. : ill. fordította Rencsényi Tibor . AK. 1000 pld. [1993.

. AK. 500 pld. BMS 1334. a kitett gyermek 4. . – [Újvidék : Agapé. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. 20 cm 1500 pld. – (ferences források . fűzve ISBN 86-463-0032-3 235.2 CSPL. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. AK. Mózes. József és testvérei 3. – Újvidék : Agapé. – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. AK. – Újvidék : Agapé. . – 95 p. – Újvidék . 1993 (Újvidék : Agapé). 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. 3. – 12 db számozatlan füzet : ill. Csíksomlyó : Agapé. 14 cm 1.) 500 pld. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. : ill. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. Kisded a jászolban 233 . BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. Noé Bárkát épít 2.511-97 CSPL. BMS 1336. BMS (Bernardo.] (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. 1993 (Újvidék : Agapé). – 46 p.] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék] : Agapé. . – 208 p. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata .1333. Az engedetlen Jónás 5. RANWez. 1993 (Újvidék : Agapé). 19 cm. .3:929 Chiara d’Assisi CSPL. 1993. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. [1993. sanctus rendszó alatt) 1335. – 68 p. Szeged . SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . [fordította Király Ilona]. rajzolta Dea de vries. AK. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben.

244(02. Szeged . TOGIO.053. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. – 32 p.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. – 413 p. 2. 1993 (Agapé : Szeged). . TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. . – 50 p. AK. 19) fűzve 262. 17 cm.2)(084. . 17 cm. – Újvidék : Agapé. 1993] (Újvidék : Agapé). BMS 1339. A tékozló fiú 10. – (vetés . – (ferences források . fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. Jézus feltámadt 12. A jó pásztor 9. fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. BMS 1340. Angela Mary Isten és az egér / M. A magvető 8. [1993] (Novi Sad : Agapé). AK. Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). zakeus a fán 11.3:929 francisco d’Assisi CSPL. – [Újvidék .6. – Újvidék : Agapé Kft. Jézus gyógyít 7. : ill. BMS 234 . fedőlap Németh Csaba . TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. Csíksomlyó : Agapé. illusztrációk Sóti György.12:929 Apor AK. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. Angela Togio .. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. – második kiadás. fordította Rencsényi Tibor .1) AK 1338.

1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán .1341. – Újvidék : Agapé . Budapest : Távlatok. 5) 500 pld. – leporello : [12] színes fotó ill. 1994. ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . 17 cm. – 124 p. 8) 500 pld. . . 4. – Újvidék : Agapé .] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. – 138 p. 24 cm.) 00 pld. – 16 p. rajzolta Magyar Csaba]. Budapest : Távlatok.1)(02. fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. – 119 p. 7) 500 pld. – Újvidék : Agapé . áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly .053. 17 cm. . védőszented . – (Teológiai zsebkönyvek . Budapest : Távlatok. 1994 (Újvidék : Agapé). AK.2)-97 CSPL. – Topolya : Plébániahivatal. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. 17 cm. .511(497. – (Teológiai zsebkönyvek . 1994 (Újvidék : Agapé). foto Rind István]. – 115 p. – Újvidék : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . BMS 235 . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Példaképed. – [Újvidék : Agapé. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . 17 cm. fűzve AK 1344. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve AK 1343. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve 894. 6) 500 pld. Budapest : Távlatok. : színes ill. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán .

ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. . Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . : ill. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. 1994 (Novi Sad : Agapé). . – 31 p. 17 cm. AK. 18 cm. – 48 p. AK. Novi Sad : Agapé. 16. 21 cm 894. – Novi Sad : Agapé. BeNKő Antal Igaz-e. – Újvidék : Agapé. : ill. [fordította Tűzkő Lajos]. : ill. – 239 p. – 103 p. 1994 (Novi Sad : Agapé).1)-31 CSPL 1348. – 144 p. Bálint József . 19 cm. . BMS 236 . – (Az Életszentség Nagymesterei .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1349. 1994 (Újvidék : Agapé). József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. – Novi Sad : Agapé. BMS 1350. .) 500 pld. BeLSKI LAGAzzI. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . 8. – (Hitvédelmi füzetek . .1347. 20 cm CSPL. BáLINT P.511(497. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. AK. – (Scientia Christiana . fedőlapterv Németh Csaba. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. 1994 (Novi Sad : Agapé). BMS 1351.) 500 pld. : ill. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). 3.

hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. – (Hitvédelmi füzetek . . : Jézus születése. 7. – [11] p. – 30 p. 6. : Jézus példabeszédei. 6. AK. 17 cm. füzet : színes ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. Novi Sad : Agapé. : Jézus tanítványai. 4. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . . – [Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. : Mária. BMS 1353. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. – 31 p. : Jézus feltámadása.] (Újvidék : Agapé). – [11] p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 5. 500 pld. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 24 cm 1. 1994 (Novi Sad : Agapé). 7. 1994 (Újvidék : Agapé). [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. 2. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. : Jézus és a gyerekek.1352. AK. – [11] p. – [11] p. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. – [11] p. – 8. . – 66 p. – [11] p. Jézus Krisztus édesanyja. 1994. – [11] p. : ill. 3.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). 8. CSPL 1355. – [11] p. BMS 237 . Novi Sad : Agapé. 20 cm 300 pld. : Jézus és a templom. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. BeNKő Antal Igaz-e.511-77 AK. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. Harmath Károly . : Jézus csodái. . – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1354. BeNKő Antal Igaz-e.

fACCO. fordította Dér Lehel . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. 24 cm 500 pld. [1994] (Újvidék : Agapé).113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. BMS 1360. – Újvidék : Agapé. 1994 ([h.. AK. – [Újvidék] : Agapé.3:929 CSPL. AK 1359. . [1994] (Újvidék : Agapé).8 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). : színes ill. [1994] (Újvidék : Agapé). – 247 p. . fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István.1356. – 241 p. : ill. fedőlap Palkovics János . – Budapest : Márton á. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. – [Újvidék] : Agapé. – [Újvidék] : Agapé.] : Gödi Print). Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco .2(497. . – XXIv. ISBN 86-463-0004-8 228(0. : ill.8 AK. BMS 1358. n. . 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. illusztrálta Giorgio Trevisan. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . 20 cm. AK. BMS 238 . . fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. – (Az Életszentség Nagymesterei . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza.072) CSPL. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. – 119 p.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. – 80 p. 104 p. 18.

. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. Rind István . 1994 (Újvidék : Agapé). AK. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich.113=945. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. – Újvidék : Agapé. [zsuzsanna]. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . p. 1994 (Újvidék : forum). fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. 17 cm. AK. 19 cm Utószó / S. 500 pld. KISS Ulrich Igaz-e. . –134 p. BMS 1365.1361.0)-97 CSPL. – [Újvidék] : Agapé. [1994.] (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . fűzve. CSPL 1364. fűzve 726. – 84. 24 cm.113 Bács Topolya) CSPL. Kocsis Antal . . BMS 239 . – 16 p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 20 cm 500 pld. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. víg ferenc . : ill. Nagy Tibor [fotók ifj. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – (Hitvédelmi füzetek . védőszented .11) CSP-FB.) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. . 5. golyó ellen védő imádságok.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – 79 p. Novi Sad : Agapé. p. – Novi Sad : Agapé. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. 1994 (Újvidék : Agapé). : színes ill.825(497. 500 pld. BMS 1362. [vajda] zs. – (Példaképed. : ill.511(497. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. – 32 p. AK. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . [Sárvári] v.1)(02. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. BMS 1363.053. 1. . – Újvidék : forum.3(497. – 84. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal .

fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. KUSTIĆ. 17 cm. – 189 p. AK.1366. BMS 1369. – (Scientia Christiana . BMS 1368. [Budapest : Távlatok]. 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. : ill. AK. AK. . 17 cm. – 96 p.] (Újvidék : Agapé). – 131 p.) 300 pld. [1994] (Újvidék : Agapé). . – [Újvidék] : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . – [Újvidék] : Agapé . NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. BMS 1367. – [Újvidék] : Agapé .) 500 pld. – [Újvidék] : Agapé.) 240 . [fedőlapterv Németh Csaba]. 1994 (Újvidék : Agapé). . Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . 1994 (Újvidék : Agapé).513 CSPL. 4. 1994 (Újvidék : Agapé). 2. 20 cm.” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . 3. fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL.) 500 pld. [Budapest : Távlatok]. [1994. 17 cm. . [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . – 141 p. – (Teológiai zsebkönyvek . NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . . fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1370. . fedőlap és illusztrációk Nemes István]. – [Újvidék] : Agapé. – 120 p. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. AK. 1. . [Budapest : Távlatok].

Savio Domonkos / Mario v. – [Újvidék] : Agapé . BMS 1373. 19 cm. . 17 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Tóthfalu : Logos). 19 cm.3 CSP-FB 1374. SILLING István Templomok.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . . imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István .) 500 pld. BMS 1371. – Újvidék : Agapé. – (Teológiai zsebkönyvek .1 CSPL. folklór. Néprajz. 1994 (Újvidék : Agapé).) 500 pld. Pucci . AK. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . 1994 (Novi Sad : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. – (Az Életszentség Nagymesterei . : színes ill. 2. szentek. – Novi Sad : Agapé. [Budapest : Távlatok]. 2.500 pld. Mario v. : ill. PUCCI. AK. Tóthfalu : Logos. . – 16 p. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL.113=945. .113=945.11) 235. fordította Tűzkő Lajos]. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . népköltészet . . 17. 24 cm. AK. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. [4] táblaoldal fénykép : ill. [illusztrációk Gianni De Luca . fűzve 241 . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – 110 p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa.11) 243(497. védőszented .3:929 CSPL. – 119 p. – (Példaképed. ISBN 86-463-0038-2 232. BMS 1372. – 133 p.

3. 2. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. . Novi Sad : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.053. . : ill. AK. – (Hitvédelmi füzetek .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 242 . hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé). . Novi Sad : Agapé. BMS 1377. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. Novi Sad : Agapé. : ill. – 31 p. – 29 p. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1376. 4. BMS 1375. – 28 p.1)(02. 1. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc.511(497.ISBN 86-463-0020-X 894. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK. – (Hitvédelmi füzetek . 1994 (Újvidék : Agapé). AK. – (Hitvédelmi füzetek . – 31 p. 17 cm. . BMS 1378. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. AK. : ill. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. 17 cm.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL.2)-97 CSPL.

: ill. 17 cm. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. 10. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. BMS 243 . – (Hitvédelmi füzetek . rajzolta Nemes farkas zsuzsa. BMS 1383.1379. – Novi Sad : Agapé . 4. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. . : ill. 17 cm. – 144 p.) 500 pld. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. SzABÓ ferenc Igaz-e. – Novi Sad : Agapé . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : színes ill. 1994 (Újvidék : Agapé).) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm.2)-97 CSPL. fűzve 894.511(497. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. – 30 p. 11.1)(02.053. – (Hitvédelmi füzetek . fűzve 22 AK. – (Hitvédelmi füzetek . – 16 p. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. : ill. . SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . – Novi Sad : Agapé .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. 1994 (Újvidék : Agapé).1)-97 CSPL. fűzve 22 AK. – (Példaképed. 21 cm 500 pld. . BMS 1382. – 30 p. AK. – Novi Sad : Agapé. védőszented . . SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). 24 cm. – 31 p. BMS 1380. BMS 1381. .511(497. 9. Üdvözítő / Szabó ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé).

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

. : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. 1995 (Újvidék : Agapé). . – 30 p.511(497. 1996 (Újvidék : Agapé). . – 32 p. – Újvidék : Agapé . – 31 p.2)-97 AK. : ill. . : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal. : ill. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). 500 pld. – 147 p. . 18 cm. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . BABOS István Keresztség/bérmálás . fűzve ISBD 86-436-0062-5 894.053. BMS 1415. – Novi Sad : Agapé . hogy . BeNKő Antal Igaz-e. 17 cm. . BMS 1418. 1995 (Újvidék : Agapé). 14) 300 pld. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. BMS 1417. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. Budapest : Távlatok.1414. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. 24 cm 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK.1)(02. – Novi Sad : Agapé . [rajzolta Glatz Mariette]. fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). : ill. . hogy . 500 pld. BeNKő Antal Igaz-e. 1996 (Újvidék : Agapé). . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. : ill. . BMS 1996 1416. – (Hitvédelmi füzetek . – (Teológiai zsebkönyvek . A betegek kenete / Babos István . BMS 20 . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 14 cm 800 pld. – (Hitvédelmi füzetek . –184 p. SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. 17 cm.

053. .2 AK. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. 17 cm. 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. . BMS 1422. 20 cm.2)-97 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). . . – 43 p. 17 cm. BOff.1)(02. 500 pld. .1419. hogy . . . – Novi Sad : Agapé. – (Példaképed védőszented . – Novi Sad : Agapé . BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e.511(497. –16 p. fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. – 50 p. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff .és Levéltárbarátok Köre. – zenta : Dudás Gyula Múzeum. fűzve 251 . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Novi Sad : Agapé). : ill. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. . 1996 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . BMS 1421. : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. 1996 (Tóthfalu : Logos). – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. [12] táblaoldal (fotók) : ill. – (Hitvédelmi füzetek . . BeNKő Antal Igaz-e. – 38 p. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 24 cm 600 pld. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . – (Ünnepeink . 24 cm. – 47 p. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. . BMS 1423. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 500 pld. [fordította Harmath Károly]. 1996 (Újvidék : Agapé). hogy .

: ill. 17 cm. – Újvidék : Agapé. – 111 p.08 AK. : ill. – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1427. 9) 500 pld. . 1996 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé . – 171 p. 1996 ([Újvidék : Agapé]). fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK. [a borítón Mohi Sándor fotói].511(497. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . BMS 1426. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 ([Újvidék : Agapé]). fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . 20 cm 400 pld. . 20 cm 800 pld. fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1425. GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor.1)-31 AK. – 31 p. . . – (Hitvédelmi füzetek . HORváTH Pál Igaz-e.497.113 Rábé (082) BMS 1424. – 122 p. BMS 1428. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . – 158 p. fedőlaptervező Dér Lehel]. 17 cm. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. – Újvidék : Agapé . 22 . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. hogy .ISBN 86-7082-009-9 908. – (Teológiai zsebkönyvek . 10) 500 pld. Budapest : Távlatok. . – Novi Sad : Agapé. [sajtó alá rendezte Takács Ilona . – Újvidék : Agapé. 17 cm. .

. kiad. – 87 p. – Novi Sad : Agapé.511(497. – Novi Sad : Agapé. – 232 p. BMS 1430. KNOWLeS. LOURDeS-i kilenced. – [3.[Carlo] M. 1996 (Novi Sad : Agapé).].[Maria] Martini . Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. 1996 (Novi Sad : Agapé). fedőlap Dér Lehel]. . BMS 1433.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . .500 pld. fűzve 894. : ill. 1996 (Újvidék : Agapé. . – Újvidék : Agapé. [rajzok vukovári Panna]. [fordította Rencsényi Tibor]. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. BMS 1429. BMS 1431. 19 cm. 24 cm 500 pld. MARTINI. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . BMS 1432.1)(02. [fordította Kalacsi János . Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. – Újvidék : Agapé. – 16 p. .053. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. – 59 p. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. – Újvidék : Agapé. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). IvANČIĆ. 21 cm 1000 pld. 15 cm 500 pld. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld.143 291. – 125 p.2)-97 AK. 1996 (Újvidék : Agapé).37(44 Lourdes) AK. : ill.

18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). : kották .1 AK.1 AK. BMS 1434. : ill. – Novi Sad : Agapé. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). – 40 p. BMS 1437. – Újvidék : Agapé. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997. – 23 p. fűzve 271-055. az életszentség nagymesterei . Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. – 24 p. – (Ünnepeink . – 23 p. – 126 p. fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262.113) BMS 1438. – (ÉN . BMS 1436. fedőlaptervező zoran Gashi]. – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. : ill. 22) 500 pld. . az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála].07 AK. – Novi Sad : Agapé. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. [fordította Csókai Antal . 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. .12:929 Pacha AK. BMS 1435. . fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci .4. . 20 cm. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . – (vetés . SANTUCCI.500 pld. 19 cm.2(497. 1996 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé). ÖRÜLJeTeK. 21) 254 . – Novi Sad : Agapé.

500 pld. hogy . – 47 p. : ill. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. BMS 1439. – 30 p. 1995 (Újvidéken : Agapé).511(497. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . 17 cm.eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. 17 cm. . – Újvidék : Agapé. 1996 (Újvidék : Agapé).3:929 Augustinus AK. 24 cm 2 . BMS 1441. – 205 p. 500 pld. : ill. 1996 (Novi Sad : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . – Novi Sad : Agapé . . hogy . – Novi Sad : Agapé . 12) 500 pld. . BMS 1442. – (Teológiai zsebkönyvek . : ill. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. . SzABÓ ferenc Igaz-e. SzABÓ ferenc Igaz-e. . . 17 cm. 1996 (Újvidék : Agapé). [rajzolta] Glatz Marietta. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Újvidék : Agapé . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – (Hitvédelmi füzetek . 21 cm 500 pld. [illusztrációk vukovári Panna]. BMS 1443. 1996 (Újvidék : Agapé). SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. Budapest : Távlatok. – Novi Sad : Agapé. – 18 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. – 52 p. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc .1)-97 AK. fűzve 22 AK. fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. . BMS 1440. .

1997 (Újvidék : Agapé). – 23 p. – Novi Sad : Agapé. BMS 1445.1)(02. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . BMS 1447.2)-14 AK. 5) 500 pld. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért.511(497. .500 pld.8 AK. BMS 1448. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235.511(497. 24 cm 500 pld. 19 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). 17 cm. : ill. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894.511(497. – (ferences források . – 63 p. BMS 1444. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). – (vetés . Szeged . – 158 p.3:929 francisco d’Assisi AK. [írta] Szent-Gály Kata. .053. – Újvidék . SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. . fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. – Novi Sad : Agapé.1)(02.2)-32 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld.1)(02. 24 cm 500 pld. BMS 1997 1446. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . : ill.053.053. . 1996 (Novi Sad : Agapé).2)-14 AK. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre]. – 30 p. fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította. Csíksomlyó : Agapé.

. . 1997 (Becse : Rubicon). CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. 1997 (Novi Sad : Agapé). CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre.511(497. fűzve 226.511(497. 21 cm. – (emléksorozat) 100 pld. fűzve előszó / Dupák András (3). – (emléksorozat) 100 pld. – Tóthfalu : Logos. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei.1)-32 BMS 257 . 1997 (Becse : Rubicon). . 21 cm. 1 [köt. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. . fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. – 126 p.. – 99 p. – Becse : Rubicon.07 BMS 1449.1)-32 BMS 1452.113 Orom)(091) BMS 1450. . fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. – 72 p. – Becse : Rubicon. 20 cm 1000 pld. [12] táblaoldal : ill. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária .54(497. – 113 p. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. 21 cm. Patócs Antal]. [2] táblalap.] / Cziráky Imre.József.1)-32 BMS 1451. – 149 p. – (emléksorozat) 500 pld. 1997 (Becse : Rubicon). – Becse : Rubicon.511(497. [fotók Nagy Dénes. 20 cm 600 pld. 1997 (Tóthfalu : Logos).

– 616 p. . : ill. A sivatagi atyák bölcs humora / R. – (emléksorozat) 200 pld.1)-32 BMS 1454. KeRN. 2 [köt. – Újvidék : Agapé. – Becse : Rubicon.2)-84 BMS 1457.. – 79 p.113 Jermenovci) BMS 1455. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. – 107 p. . Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. 1997 (Novi Sad : Agapé). 21 cm. JÉzUS hív : első imakönyvem. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld. – 169 p. : ill.511(497. 20 cm 300 pld. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával.] / Cziráky Imre.511(497. fűzve 894. – Újvidék : Agapé. R.053. BMS 1458.1)(02. 1997 (Novi sad : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). – 123 p. Kern . 14 cm fűzve 243 AK. . 14 cm 3000 pld. 1997 (Becse : Rubicon). – 30 p. 21 cm 500 pld. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos). CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. . fűzve 850-36 BMS 258 . – Tóthfalu : Logos.1453. javított kiadás. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. Keménykötés 243 AK.. 1997 (Tóthfalu : Logos). : ill. – Novi Sad : Agapé.2(497. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. BMS 1456. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. [fordította Harmath Károly]. : kották . – 4.

a rajzokat Balla Kornélia készítette]. Kiss Antal. 23 cm 1200 pld. [rajzok Léphaft Pál]. 18 cm 300 pld. Stanyó Tóth Gizella. . – Novi Sad : Agapé. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. – Újvidék : forum. – 16 p. – 83 p. . . KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK.2(497. – Novi Sad : Agapé. fűzve 726. fűzve 894. 1997 (Újvidék : forum). 1997 (Novi Sad : Agapé). : ill. 20 cm 500 pld.825(497.és színezőkönyv / Kindelmann Győző .113 Temerin) AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284.113 feketics)(091) BMS 1463. BMS 259 .511(497. : ill.1459. – (Ünnepeink . BMS 1461. – 205 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). Hodosy Imre. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. 24 cm 1000 pld. BMS 1460. : ill. BMS 1462. Sárközi ferenc. – 56 p. 1997 (Novi Sad : Agapé).2)-97 AK. Póth Lajos. – Novi Sad : Agapé. 20 cm. – 65 p. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. Margit István.053. . Szabó Lajos. [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. .1)(02.

PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. 24) 500 pld.1464. – Tóthfalu : Logos. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi .113):398 BMS 260 . 14 cm 500 pld. PAvIĆ. fűzve 243(497. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. BMS 1467. BMS 1466. – (Én : az életszentség nagymesterei . fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. – 292 p. – 109 p. SILLING István Kakasok szólalnak. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . BMS 1468. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. [hungarian translation Anna és zsolt]. – 143 p. PeLUCCHI. . – 135 p. – Novi Sad : Agapé. 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. . A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. . . 19 cm. : ill. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. 1997 (Újvidék : Agapé). BMS 1465. 1997 (Tóthfalu : Logos). 20 cm 600 pld. Tomislav zdenko Tenšek . fűzve A szerző arcképével. Bibliográfiai rövidítések: p. : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé). 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). . 24 cm. ROGeR. 1997 (Novi Sad : Agapé). [fordította vedres Sándor]. Taizé . – Novi Sad : Agapé. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. – 207 p.

fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. 1997 (Novi Sad : Agapé).053. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . [sajtó alá rendezte.31)”1962/1965” AK. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. : ill.1)(02. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . 19 cm. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé . [32] táblaoldal (fotók) . 1997 (Újvidék : Agapé). BMS 1471. – 45 p. – 16 p. 24 cm. – 168 p. fűzve 894. az előszót írta fáy zoltán]. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 24 cm.511(497. 17 cm. 7) 500 pld. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. fűzve előszó (5-16).2)-97 AK. Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . 1997 (Újvidék : Agapé).07 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. 23) 500 pld. STRAATeN. .1469.4(456. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. – (Én : az életszentség nagymesterei . – Újvidék : Agapé.. : ill. BMS 1473. – 68 p. Irodalom (165). . . 20 cm 500 pld. [fordította Pálics Márta]. : ill. BMS 1472. – (Példaképed védőszented . – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1470. THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . – 191 p..31-94 AK. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222.

– (vetés . . 24) 500 pld. 23) 500 pld.143 AK.511-94 AK.3(510)(093. – Novi Sad : Agapé.266:271.3) 894. vOJNOvIĆ.3:929 Kolbe AK.8 AK. : ill. 17 cm. – 48 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1477. BMS 1475. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). . : ill. WeIBeL. 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. Berta Legnagyobb a szeretet : P. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta.–1941. BMS 262 . BMS 1474. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. BMS 1476. rajzolók Roland Aebi] . – Novi Sad : Agapé. [eva] vesely. . fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. 24 cm 1000 pld. – 23 p. 17 cm. UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . veSeLY. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . január 7. Maximilian Kolbe 1894. [fordította Harmath Károly]. 1997 (Novi Sad : Agapé). – (ÉN : az életszentség nagymesterei . augusztus 14. – (vetés . – 87 p. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . . – 27 p. / Berta Weibel .

3.11 AK. BMS 1479. .1998 1478. . . fűzve 839. fűzve 839. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.07 BMS 263 .1)(02. 20 cm 500 pld. : ill. – Kikinda : J. 1998 (Novi Sad : Agapé). – 100 p. BOSMAN. [köt. BMS 1480. 1998 (Újvidék : forum). fűzve 226. – Újvidék : Agapé..2)-14 CSP-FB. BOSMAN.11 AK. – 31 p. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . – Újvidék : forum. : ill. 20 cm 1000 pld. BMS 1481. – 111 p.31-14 =945. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. . 17 cm fűzve 613. – 67 p.84 BMS 1482. [fordította Rónaszegi Éva . 20 cm 500 pld. 1998 (Novi Sad : Agapé).] A világmindenség egységéről / Botka József. – Kikinda : J. BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . – 112 p.053. : ill.511(497. fotók Mohi Sándor]. 1998 (Újvidék : Agapé). Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé.31-14 =945. 1998 (Újvidék : Agapé). 21 cm 1000 pld.

– Újvidék : Agapé. 20 cm 500 pld.07 BMS 1484. . Bernhard Jézus szíve. fűzve Orvosi bevezetés (p. DOYON. BMS 1486.1) A.] A rádión keresztül / Botka József. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon . . 1998 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. [fordította Pálics Márta .]. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 20 cm 500 pld. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.563 (083.1483.1) 641. borítóterv Dér Lehel]. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. fűzve 252. 96) 613. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt].954 A. fűzve 226. – Novi Sad : Agapé . – Könyvek. BMS 1485. 4. – 100 p. [bevezetés Sipos Tibor.2(083. . újjáépülő lélek (p. az üdvösség forrása / Bernhard Häring . . 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. – [Magyar kiad. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. –103 p. – 100 p. 1998 (Újvidék : Agapé).8 AK. BMS 1487. 11-22). rajzolta Reisz Antal]. : ill. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm. – Újjáépülő testben.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . . – Kikinda : J. amik további segítséget nyújtanak (p. Hollenweger (p. 92-94). 20 cm 1000 pld. – Újvidék : Agapé. [fordította Kalacsi János]. – (Metanoiete . 1) 264 . – 147 p. záradék vargáné Kopornyik zita . 1998 (Újvidék : Agapé). fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. – 208 p. HÄRING. Szeged : forgách Éva. [köt.

BMS 1488. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . Január / Incze Dénes . : ill. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra.1)-97 CSP-FB. Nagy Sándor felvétele. AK. – 5. fűzve 235. Újvidék . BMS 1490. 20 cm. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. . 5 : 1-Január) 500 pld. 1998 (Újvidék : Agapé). – 213 p. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . – 153 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : forum : Agapé. 24 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. . BMS 1491. HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. – (Ünnepeink . – Újvidék : Agapé.eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. – 143 p. 1998 (Újvidék : Agapé). INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . fűzve. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BMS 1492.511(497. változatlan kiadás. . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. 1998 (Újvidék : Agapé). Keménykötés 243 AK. fűzve 235. BMS 1489. 20 cm. – 120 p. 1998 (Novi Sad : Agapé). 5 : 2-február) 500 pld. 14 cm 3000 pld. : kották . – (Ünnepeink . – Újvidék : Agapé. .3:929 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : forum . 20 cm 1000 pld. Szeged : Agapé. – 616 p. – Újvidék : Agapé.3:929 AK. február / Incze Dénes .

BMS 1495. BMS 1497. – Újvidék : Agapé.711. 1) 1000 pld.053. – Újvidék : Agapé.053. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. – Újvidék : Agapé. – (Juventus . 1998 (Novi Sad : Agapé).1)(02. KeRN. [fordító Szabó Judit . Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. .511(497. – 126 p. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. fűzve 850(02. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . A fedőlapon jegyzet a műről 894. A sivatagi atyák bölcs humora / R. – 46 p. : ill.1)(02.053. KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. BMS 1496. BMS 266 . 1998 (Újvidék : Agapé). illusztrációk Léphaft Pál]. . . : ill. 21 cm 500 pld. BMS 1494. 1998 (Újvidék : Agapé). – [28] p.3”1948” CSP-FB. : ill .2)-32 AK.511(497. : ill.2)-97 AK. 2) 500 pld. 22 cm 800 pld.9”1948” 949.2)-32 AK. 25 cm fűzve 894. – 123 p. LUPATI.053. . 1998 (Újvidék : Agapé). R. 24 cm. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. fűzve. – Novi Sad: Agapé. AK. – 127 p. 1998 (Újvidék : Agapé). KIDD. – Újvidék : Agapé. fűzve 820(02. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . fűzve 850-36 AK.2)-97 AK. 20 cm.ISBN 963-458-119-6 943. BMS 1493. – (Marcelino .

. 1998 (Újvidék : Agapé). fűzve fedőlapcím. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. : ill. 17 cm. – 158 p. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. 20 cm. SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. 24 cm. 4) 500 pld. – 34 p. BMS 1501. 1998 (Újvidék : Agapé). folklór. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1502..053. fűzve Tartalom a címoldalról: I.511(497.1498. III. 1998 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . népköltészet . : ill. – (Ünnepeink . – Újvidék : Agapé. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 1998 ( Novi Sad : Agapé). 9) 500 pld.2)-97 AK. II.5 AK. BMS 1500..1)(02. Néprajz.11) BMS 1499. SzABÓ ferenc Igaz-e. 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. – Újvidék : Agapé. . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. – Újvidék : Agapé . – 43 p. – 16 p. [8] táblaoldal : táblázatok . TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház .113 Bácska=945. 9) 267 . 19 cm. 24 cm. – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. A jelen helyzet és a jövő távlatai . : ill. – (Példaképed védőszented . rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. . 1998 (Újvidék : Dániel Print). – [20] p. – (Bibliai kifestők . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. Iv. 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld.

von Balthasar . BALTHASAR. 19 cm. U.07 AK. BMS 1506. kiadás 235. – Juventus . fűzve 232. – Novi Sad : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). – Novi Sad : Agapé. – (ferences források . 1) 500 pld. .2)-31 AK. csak apám nem / Đuro zrakić . Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. 6) 500 pld. – Novi Sad : Agapé.3:929 francesco d’Assisi AK. 1998 (Novi Sad : Agapé). 6. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. – 126 p. : ill. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . BMS 1999 1505. – 199 p. 20 cm. . 1999 (Novi Sad : Agapé). fedőlapterv Dér Lehel]. – (Alfa és Omega) 500 pld. vOJNOvIĆ. fűzve 886. – 148 p. 19 cm.053. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H.500 pld. . Đuro Mindenki szeret. – Ünnepeink . . kéziratot gondozta Pálics Márta]. zRAKIĆ.92 AK. BMS 1503. [fordította Bővíz László]. fűzve 226. 20 cm. Megyeri András].4. – 80 p. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1504. [fordította Kalacsi János . – Újvidék : Agapé. [fordította Kalacsi János .1(02. : ill. BMS 268 .

BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. 1999 (Novi Sad : Agapé). fARIA. [fordította Harmath Károly . . BMS 269 . 1999 (Novi Sad : Agapé). keresztszülőknek / [Összeállította Bú András].2)-97 AK. 17 cm 1000 pld. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . – 47 p.1)-97 BMS 1508. 5. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. – 48 p. kötet.511(497. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos.0(81)(02. fűzve 894. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 15 cm 300 pld.511(497. 20 cm 1000 pld. fűzve 226. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. . BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. : ill.053. . 1999 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József Üzenetek a szentírásból. 1999 (Novi Sad : Agapé). . fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. – Novi Sad : Agapé. – [31] p. .1 BMS 1510.07 BMS 1509.1)-14 BMS 1511. 1999 (Debellács : Nélia). – 51 p. – 56 p. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 16 cm 1000 pld.1507.

75 AK. – Újvidék : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). 5 : 3-március) 500 pld. : ill. fűzve 282:061. – Újvidék : Agapé. BMS 1515. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. 5 : 4-április) 500 pld. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. – (Ünnepeink .1512. – (Ünnepeink . BMS 1516. 20 cm 800 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. : ill. . – 134 p. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. – 168 p. . 1999 (Újvidék : Agapé). . . Sávai János.7 AK. BMS 1517.] : ill. április / Incze Dénes . fűzve 22:0793. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. 5 : 5-május) 270 . 1998 (Újvidék : Agapé).6(035) AK. 1999 (Újvidék : Agapé).3:929 AK. – (Ünnepeink . 1999 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé.3:929 AK. – 94 p. – 167 p. március / Incze Dénes . BMS 1514. HARMATH Károly Érted. [szerkesztette Szabó Judit]. fűzve 235. 20 cm. – 124 p. fűzve 235. 20 cm. – [32 p. 24 cm 500 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. BMS 1513. . 20 cm. május / Incze Dénes . – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3.

Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . – (Dimenziók . – 214 p. [il271 . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. 1999 (Újvidék : Agapé).63:159. LePP.és felelős szerkesztő Bosnyák István . – Novi Sad : Agapé.3:929 AK.3:929 AK.500 pld. LePP. 20 cm. június / Incze Dénes . KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . – Novi Sad : Agapé. Művelődés. 19 cm. – 141 p. – (Ünnepeink . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 1999 (Tóthfalu : Logos). – 135 p. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . BMS 1522. – 271 p. Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp .63 AK. BMS 1519. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. 19 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. 19 cm. [válogatta. Dévai Judit . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6. [fordító Pálics Márta . 8. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára.2 AK. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. fűzve 235. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. . . – Újvidék . . 1999 (Novi Sad : Agapé). / fő. BMS 1521. . fűzve 235. – (Dimenziók . 5 : 6-június) 500 pld. Logos. szerkesztette és az utószót írta] Sz. BMS 1518.és helytörténet . – Újvidék : Agapé.964. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. [fordító Pálics Márta].

: ill. – (Alfa és Omega .511(497.3) BMS 272 . 1999 (Novi Sad : Agapé).88(082)(043. . MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . Tóth zsuzsanna]. Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. MYz. . : ill. 1999.lusztrálta f. – 46 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. 20 cm. – 207 p.511(497. 19 cm. 1999 (Novi Sad : Agapé). a szerző rajzaival. Újvidék 894.053. 24 cm 500 pld. [fordította Szabó Judit]. 1999 (Novi Sad : Agapé). – [Újvidék : k. – 202 p. – 249 p.88(043. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. 1) 500 pld. Bölcsészettudományi Kar.181-201) 281(091) AK.07-055. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé.3) 398. 25 cm 500 pld. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István. n. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld.511-14:398. Doktori értekezés. – Tóthfalu : Logos.1)-32:398 BMS 1523.2 AK. – 61 p. BMS 1525. Irodalom (p. BMS 1526. : ill. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. 199-200) 894.1)(02.511-32:398 894. – (Scientia christiana . . . 1999 (Tóthfalu : Logos).2)-97 AK.]. fűzve A szerkesztő utószava (p. – Novi Sad : Agapé. 203-205). BMS 1524.

– Novi Sad : Agapé. rajzolta Csobán András]. : ill. BMS 273 . 22 cm 800 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. – Novo Miloševo : Sóti J.2) AK.113) BMS 1529.73(497.1)(02. . – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK.. 24 cm. . SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála].053. .1)(02. fűzve 225. – 159 p. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. 24 cm 500 pld.2)-97 AK.511(497. : ill.] : ill. fűzve 894. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János]. – [28 p.053. 1999 (Novi Sad : Agapé).2 82-97 AK. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve Irodalom (p. 1999 (Novi SAd : Agapé). [illusztrálta Garai Kornélia]. – 16 p. BMS 1531. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. 32) 231. – 16 p. . fűzve 894. : ill.046(02. – 32 p. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1530.053. – (Példaképed védőszented . 24 cm 800 pld. BMS 1528. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . . 1999 (Novi Sad : Agapé).1527. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld.511(497. – Novi SAd : Agapé. – Novi Sad : Agapé.

19 cm. [fordító Perjés Imre .. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. – 603 p. – (Dimenziók . BMS 1533. 2000 (Újvidék : Agapé).511(497.. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK.062) AK. – 44 p. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. – Novi Sad : Agapé. BMS 1534. [fordító vedres Sándor . Újvidék : forum. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. 274 .851(02. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch .1)(02.053.2000 1532. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . 2000. – Novi Sad : Agapé. (Újvidék : forum). fűzve 615. [fordító zólyomi Teodóra . – (Dimenziók . 2000 (Újvidék : Agapé). – 104 p. ALBISeTTI. – Újvidék : Családi Kör.2)–14 BMS 1535. ALBISeTTI. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. 19 cm. . valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . : kották . 2000 (Újvidék : verzál). Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. .. – 175 p. borítóterv Dér Lehel]. : ill. kartonkötés 894. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. 25 cm 500 pld. . keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. HARSCH.

JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 2000 (Tóthfalu : Logos). . 24 cm. BMS 275 . – Novi Sad : Agapé. fűzve Irodalomjegyzékkel 159.3:929 AK.81 AK. 4. 2000 (Novi Sad : Agapé).1)–92 BMS 1538. – Novi Sad : Agapé. 7-július) 500 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé). 14 cm fűzve 243 AK. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 30 p. – [16] p. BMS 1540. . – Újvidék : Agapé. : ill.5 232.. 20 cm. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. . Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Novi Sad : Agapé. – 128 p.053. – 152 p. . – (Ünnepeink . HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. fűzve 235. 2000 (Újvidék : Agapé).. 5. BMS 1541.92(02.borító Dér Lehel]. 19 cm. 20 cm 1000 pld. BMS 1539. – Bibliai kifestők. : ill. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . 8-augusztus) 500 pld. BMS 1537. – 183 p. – Tóthfalu : Logos.9 894. : ill.) fűzve 087. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. 20 cm. – 151 p. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes .511(497. – Novi Sad : Agapé. Irodalomjegyzékkel 613. . fűzve 235. – (Ünnepeink . .2) AK.3:929 AK. 2000 (Novi SAd : Agapé). 5.

24 cm. .2) AK. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. : ill.053.) fűzve 087. – 230 p. – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság.3(497. . JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.2) AK. . – [16] p. – Újvidék : Agapé. – Bibliai kifestők.5 232. – Újvidék : Agapé. 3. – Bibliai kifestők. – Újvidék : Agapé. BMS 1547. JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.113=945.) fűzve 087. 2000 (Novi Sad : Agapé).113=945. Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). 2. 2000 (Újvidék : Agapé). [illusztrálta Huszár Károly]. BMS 1546. 5. : ill. : ill.3/4(497. – Bibliai kifestők.1542. 2000 (Újvidék : Agapé).11)(082) AK. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . Újszövetség . – [16] p. 1) 300 pld. Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). – (Néprajzi írások . – Bibliai kifestők. – 23 p. színes ill. – Újvidék : Agapé. 24 cm. – [16] p.5 232.92(02. 24 cm. . 24 cm 276 .) fűzve 087.053.92(02. . 24 cm.92(02. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. Újszövetség .5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). jegyzetek.2) AK. fűzve Utószó.11)(082) 398. . – Novi Sad : Agapé. 24 cm.2) AK. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291.92(02.053. BMS 1543. : ill. 1.5 232. – [16] p.053.) fűzve 087. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. BMS 1544. BMS 1545.

1)(02.511(497. – 181 p.018. .000. – Novi Sad : Agapé..28 AK. – 119 p. fűzve ISBN 86-463.000. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. MeveS. – 87 p. kiad.]. [fordította Pálics Márta]. 24 cm 300 pld. belső használatra. [fordította Pálics Márta].500 pld. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld.1. . – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom.053. – 180 p.1)-97 894.0111-7 894. – [3. fűzve 894. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. – Újvidék : forum. – Novi Sad : Agapé.511(497. BMS 1551. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . 16 cm 1000 pld. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László. 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. A szerző arcképével 173. BMS 1550. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . .2)-97 AK. – Újvidék : Agapé. 2000 (Novi Sad : Agapé).2)-82 AK 1552. 20 cm 500 pld. BMS 1548.1. 2000 (Novi Sad : Agapé). A szerző arcképével 37. 2000 (Újvidék : Agapé). SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . 2000 (Újvidék : forum). .1)(02.511(457. : ill.28 AK. fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. BMS 1549.511(497.1)-94 BMS 277 . MeveS. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.053. – 56 p. 2000 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.

WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. é. – 5. M. 2000 (Tóthfalu : Logos). CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. . – 109 p. – vrbas : Izd. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. [a címlapot a szerző tervezte]. 17 cm M 1557. : ill. – Szabadkán : Krecsi 278 . – 64 p. – 64 p. Az egyházi hatóság jóváhagyásából. Az utánnyomás tiltatik.106. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek.) CsPL 1559.511(497. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. – 156 p. (Újvidék : Agapé). 17 cm. . 3. 21 cm CsPL 1558.].]. Agapé [é. . . bővített kiadás. áHÍTAT.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554.1553. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. . BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . – 61 p. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. n. é. : ill. n. n. fűzve Életrajzi jegyzet: p. – Tóthfalu : Logos.. – (vetés . ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). . 3. – [Újvidék : Agapé]. n. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. – (A Hitélet Kiskönyvtára . – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. 894. 16 cm. [fordította T. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – 31 p. é. (B.

– 24 p.György tulajdona. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . csütörtök. Harmadik könyv. : ill. ÉNeKeK ÉNeKe. ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. . – 53-84 p. . – zagreb . – Novi Sad : Agapé. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. n. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. (Újvidék : Agapé)]. – 32 p. 12 cm. 20 cm CsPL 1563. é. : ill. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. é. – [Újvidék] : Agapé. é.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. (Subotica : Panonija). é. (Novi Sad : Agapé). – (Agapé Minikönyvek . Énekek elsőgyónási ünnepségre. 10 cm. – 15 p. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. é. n.) CsPL 1561. : ill. 21 cm. n. M 1560. é. n. szentmisére CsPL 1565. (Szabadkán : Dr. . – [Újvidék : Agapé. – belső használatra. 1. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. é. – zagreb . . – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. (Újvidék : Agapé). 8 cm CsPL 1562. ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. . n. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. n. [Keressztény Adventista egyház]. – Szent Mise alatt. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. (készült az Agapénál). – 16 p. 744 p.. – 48 p. é. n. eGY NAP – egy gondolat. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . . 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . – 52 p. – 60 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 21 cm. [Keresztény Adventista egyház]. – 46 p. : ill. – 73 p. n. . Agapé. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. – v. – számozatlan . HITÜNK vÉDeLMe.

Apa és fiai 10. – 110 p. – 12 db számozatlan : ill. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. – [H. 14 cm 1. . kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. n. – Bački vinogradi. – 32 pp. n. – 76. [é. zakeus a fán 11. KÖzÖS szentmise ájtatosság. n. n. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. – zagreb . : evangéliumi Kiadó. – 62 p. eltévedt bárány 9. é. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .1567. Meggyógyult a beteg 7. n. – H. n. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. JÖN A KIRáLY. n. sz. : ill. – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. (Beočin : efekt).] (Senta : Unio nyomda). [3] p. . KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. engedélyével SZB 280 . é. Kosár a folyóban 4. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . ISTeN irgalmának hírnöke. Az engedetlen Jónás 5. Noé bárkát készít 2. n. 21 cm. : k. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. Isten Szolgálója. é. A magvető 8. fűzve Több kiadása van. [Keresztény Adventista egyház]. Kisded a jászolban 6. álomlátó József 3. .]. 21 p. . é. Jézus velünk van 12. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571.

(Subotica : Panonija). é. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). – Novi Sad : Izdaje Kat. n. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.1572. 11 cm SZB 281 . n. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 21 cm. 12 cm. n. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. n. . n. n. . Sámuel. apostoli levele. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. Ciccone]. . é. Topola : Cservik i Mihalec).) CsPL 1575. – 120 p. . NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. : ill. é. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. fedőlap A. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. é. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .]. Jarak : efekt). – Subotica : Központi Oltáregyesület. Kršćanska sadašnjost. : ill. Leó pápa Rerum novarum c. [Keresztény Adventista egyház]. – 43 p. 3. Harmath Károly . . n. – Subotica : Globus. 13 cm CsPL 1577. – 27 p. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. . A RÓzSAfÜzÉR. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. – 32 p. : ill. é. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. Agapé. (B. . – 8 p. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. Župni ured. é. fűzve CsPL 1579. – [Újvidék : zagreb : Agapé . A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. – 18 darab színes könyvjel : ill.]. [é. 16 cm 13 000 pld. – zagreb . – (Agapé Minikönyvek . – 61 p. – számozatlan .] (B.

19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. n. 15 cm CsPL 282 . é. – (vetés . – 32 p. Jarak : efekt). fotó Tari zsolt. A kiadás éve nincs feltüntetve.) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. 24. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . é. é. vARSáDI eMLÉK / [szerk.1580. .) CsPL 1581. n. 17 cm. A TÖKÉLeTeS HIT. – 14 p. . (Újvidék : Agapé). – 32 p. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. KAEÚ. . – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. Berecz Sándor]. 17 cm. A 1582. – (vetés . (B. – 15 p. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. (Újvidék : Agapé). 19. n. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. .

– Újvidék. – Temerin. hitv. Országos Monográfia Társaság v. 1988. – Budapest. Magyarország vármegyéi és városai. 1997. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Csáky S. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. Csáky S. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941.): Torontál vármegye. 1986. forum. forum Könyvkiadó. OSzK. = Létünk. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. Dr. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. 1902. 2000. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. 1993. 1991.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. ev. – Budapest. Magyarország vármegyéi és városai. – Budapest. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. – Újvidék. – Budapest. 283 .–febr. Újvidék. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. egyházmegye monográfiája. jan. Csáky S. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig.): Bács-Bodrog vármegye I–II. – Újvidék. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Rubicon. 1993. Borovszky Samu (szerk. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. forum. 1995. – Bezdán.

vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. forum. – Újvidék. 1997. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. – Budapest. A magyarországi nazarénusok.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. Újvidék. 1989.. 1938. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. – Debelyacsa. Pannon Press.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. – Kula. – Budapest. – (Bácsország Könyvek 1. Kernúch K. – Kisoroszi. – Budapest. – Újvidék. Kulai római katolikus egyházközség. : általános művek – filozófia – vallás. 2003. 1983. Magvető Könyvkiadó. Magyar Könyvészet 1921–1944.. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. evang. OSzK. – Temesvár. 1971. Pálos Antal: viharon. 1932–1940. Hegedűs Antal és Szabó József. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. Gachal J. – Szabadka. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. Szerk. 1805–1944. – Kecskemét. Két évszázad emlékére. városi Múzeum és Képtár. Adolf: A Bánáti ágost. 1988. füzet. Hitv. (1944–1990). 1886. évf. 1992. Gymnasium 1747–1997. 284 .–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. Magvető. 1980. 1993. I. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). Kivéve az 1982.erős Lajos szerk. / Összeállította Nagy Csaba. Agapé. Dr. 1990. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. esperesség monográphiája. – Becse. világháború után. 1993.: Dr.

rész: Monografikus kiadványok. 1996. – Sabadka. Csépe Imre Könyvtár. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. Rogulja. 1988. 1990. I–XI. Teleki Béla: Becse történelméből. Istorijski arhiv Sombor .” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. 1. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. – Szabadka.Petrović. Biblioteka Matice srpske. vigh Rudolf: Kishegyes írói. – Kishegyes. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. 1929. zsidó Lexikon / Szerk. – Beograd. Narodna biblioteka Srbije. – Budapest. Plébániahivatal. Žikić. 1981. Újvidék: forum. – Nagyszombat. 1989.. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. Petar szerk.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. 285 . Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. Ujvári Péter. Milomir szerk. 1893. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. Prosveta. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković.. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. 1995. – zagreb. – Becse. Szabadka : városi Könyvtár . I–Xv. Hrvatska čitaonica. füzet : 1870–1918. Szabadegyházak Tanácsa. Monográfia Társadalmi Szervezet. Novi Sad. füzet : 1918–1944. – Budapest. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról.. füzet : 1764–1869. 2003. 1993. Becse-belvárosi Rkt. városi Könyvtár. Monográfia. – Sombor. Szentgyörgyi István–Bažant. 1985.

Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Újvidék Agapé könyvtár. kat. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske. Budapest OSzK. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Budapest Országos evangélikus Könyvtár.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház.

641. 1462 Aigner Lajos 173. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 29. 195 Albisetti. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 902. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 819. Dino 1088. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. József 1348. 739 ács Margit 948. 771. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 103. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 356. 29. 23. 631 287 . Ilija 880 Anderlić. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 33. 369. 890. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. Ines 1350 Bende József 95. valerio 1532. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 1386 B. 1340. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 829 Battaglia. 1155 Bauer. 1312. 18. 144. 898. Ivan 732. K. 96. 642. 1387. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. P. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. M. 1328. 828.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 78. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 1336. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 539 Belski Lagazzi. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 1347. 879 Benkő Antal 1351–1353. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 19. 1154 Belohorszky Gábor 348. 1066. 140 Balthazar. v. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. 1292. Gerhard M. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 893. 1390. 1267. 1255. vittorio 1120.

1154. 614 Brenner. Sandro 1120. 1247 Billings. 1188. 2 Biffi. 401. 199. 1204. Ljubomir 915 Bogomirović. 800. 136. Branko 918 Colosanti. 1209. Phil 1479. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . fridericus 798 Brochard. Andre le 1090 Bledl. 1139. Giovanni M. 795–797. 64–67. 133. 820. 1075. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 616. Janko 1169 Budanović. 131. 871. H. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 834. 846. 411. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 789. 223. Carmen 1103. 824–826. 1423. Carlo 1228. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 293. 409. 402 Buday Jenő 56. 816. 763. 71 Bujak. 754. J. 69. 886. 87. 1420 Bogdán József 1225. 1186. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 98– 101. 112. 788. 757. Ludovicus) 728. 1248. Harold W. 481. 1205. 1400 Berecz Sándor 830. 766. 736. Leonardo 1203. 1227. 769. 1481–1483. 1448. 879. Lord 220 Caballero. 749. 344 Buschmann f. 1153 Bosman. Adam 1100 Bulle 343. 1507. 276. 188 Buzárovits G. 1301. 311. 1118. 370. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 731–733. 864. Inos 1141. 379 Bittermann Nándor 190. 1421 Börner fr. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. A. 1088 Cooper. 860. Sarolta 593 Corsi. 806. 89. 1121. 91. 779– 781. 631 Blanc. 886. 870. 815. 682–685 Byron. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday.Berecz ferenc 1220. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 857. francesco L. 185. 197 Capovilla. 257. 753. 425. 1392. 1139. 93–96. 80–82. Pierre 1162. 847. 813. Marcus Tullius 163 Clark. 48–60. 404. 1072 Cicero. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 883. 209. 887 Bešlić. 1178 Bittermann József 240. 400. 310. 70–74. 1534 Bogdanov. 610. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 759. 774. 1179 Čolić. 360. M. 207. 1126. 139. 1265 Carretto. 1195. 1355. 1478. 750. 124. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 114–120. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 402. Lajčo (= Lajos. 1176. 739–741. 105–107. 887 Buday Gerő 401. 852. 1168. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 876. 1187. 1189. 295. 810. 111. 235. 260 Buzsáky Imre 656. 799. 517 Bittermann Károly 45. 807. fernan 195.

1207 De Luca. 810. 1252 facco. 735. 464 Cservik és Mihalec 756. 757. 30. 25. 556 eder István 438. 724. 27 v. 50. 26. 416. D. ferdinánd 16. 11. 161 Dimitrijević. 90. 723. 406. 750. 518 eggenberger József 39. 757. 148 endrényi Lajos és társa 200. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 13. 60. P. 7. 215. 39–41.Cziráky Imre 1450. ferenc császár 5. 125. 1105. 1066. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 345. 769. 29–31. 1522 Dévay Lajos. 439. 43. 857 faragó József 1058. István 898. 1503. 50. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 1519 Csernus elek 167. 806. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 541. 548. 1358. 1074. 514 Dévai Judit. 869 Dobai István 1067. 809. 159. 9. 158. 734. 421. 1452 eder és társai 346. 861. 158. 490. P. 898. 1425. 34–37. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. Thomas A. 160. D. 408. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 544. 902 Deáky zsigmond 35. 415. 852. 89 farkas és Dürbeck 740. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 161 Csáki István 424. 102. 505. 506. 1212. 33. Nikola 237. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 1478. 453. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 554. 347. A. 22. 425. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 59 I. S. 469. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 1357 fáncsy Antal 371. 280. 377. 42. 8. 435. 1532. 1536 Dessewffy Sándor 413. 866 Diemer K. 1091. 820. 426. 12. 68 Decomble. 46. 275 Dinka Péter és társai 858. 804. 800. 57. 88. 465. 1389. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 1429. 371. 572 I. 263 ferenc József 679 289 . 71. 468. 1050 Dér Lehel 1357. 160. 553 Csávossy elemér. 527. 1422 Csiky Gergely. 810. 1102. 1147 faria. 51. 32. ferdinánd 22. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 1484. 756.7. 600 erickson Andross. 491. Giannina 1181. 14. 809 Cservik nyomda 799. 10. 599. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 647 Doyon. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 38. 57–60. 52 emich Gusztáv 75. Pierre 1137. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 1392. 862. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. dr. 25. 21. 43. 159. 1167 Delafield. 749. 868. 8.

1073. II. 7–10 Gschwandtner. 734. 222. 281. 456. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 543. Mariette1414. 801. 376. 821 fischer ferenc 171. 216. 194. 43. 568. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 439. zoran 1438 Gastold. 208. 277. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. Ivan 1265 Golubić. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 820 Hammer András 1203. 693. és társa 473. 433. 270–272. Noel 1099. 861. 589 Gutjahr Károly 829. 468. 406. 572. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 1091. 1102. 1443 Gloesener. 4. 346. 254–260. elio 1120. 1359. 603. 231. v. 1003. 462. 335–337. 925 Guerriero. 1126. 302. 405. 283. 483. 556. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 1113. 5. 990. 787 Gutsohn Adolf 604. 392 Grünn János 14–17. 232–235. 862. Huan 634 fiala Ivanka S. 90. 602. 686. 652 fischer Jenő 715. 322. 725. 588. Mirko 938. 534. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 1067. 438. 555. 542. 46. 611 fischer ernő 801. 544. 528. 2. 1004. 228. 523. 1151. 712. 172. 455. 708. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 469. 175. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. Gottlieb 121. 34–38. 643. 1105. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 1077. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. III.ferreres. 949. 540. 25–27. 282. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 313–315. 97. 1153–1158 Gusztáv. 432. 612 frigyes. 1360 Haase. 1074. vII. 623. Hermann 924. 230. Lush 1250 Glatz. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 571. 869 Gutmann Simon 664. Grünn Orbán. 503–505. 492. enrico 1120. 372–375. 518–521. H. 1. 1139. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 20–22. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 318 fuchs e. 497. 427. 610. 608. 225–227. 391. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 316. 42. 296–298. 53 futó ferenc 739 G. 30–32. 868. 506. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 850. 821 Gesualda. 207.

299. 209. 377. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 532. 537. 559. 286. 1120. 1476. 547. 338. 493. 1230 Hendi. Michel 1267 Huch. 650 Herger ágost 403 Hering. 1219. Berthold 646. 347. 820. 378. 784. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 1511. 429. 301 291 . 551. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 1354. 1340. 418. 1072. 1012. 522. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 217. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 1491. 1464. 1488. 546. Tomislav 1429 Iványi István 300. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 1433. 788. 624 Hunyadi M. 1310. 125. 75–79. 1156. 129–131. 1515–1518. 1251 Hünermann. I. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 1238. 317. 355. 621 Horváth 224. 1111– 1113. 117. 1296. 83–86. 780. 52. 531. 1538. 1255. 457. 816. 1183–1185. 1366. 47. 151. 1458. 229. 1125. 1247. 173. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 1299. 757. 77. 1139. 1264. 343. 1035. 797. 1326. 796. 766. 1361. 1181. 784. 108. 284. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 552. 1252. 1117. 165. 1420. 525. 1513. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 408. 61–63. 1154. 529. 1101. 1131. 1206. 806. 1122. 1088. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 871. Giuseppe 1313 Ivančić. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 137. 1266. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 1116. 767. 261. 808. 326. Míg 1231 Hollenweger. Walter J. 732. 1177. 141. 440. 407. 178. 815. 807. 558. 1212. 614. 1539 Intini.Hampe. 423. 1277. 1415. 813. 1578 Hars. 186. 1239. P. 285. 509. 202. 795. Josef 1159. 120. 107. 470. 1160 Henne József 1035 Hepke. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 530. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 273. 782. 187. 419. 92. 507. 758. 1127. 1514. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 1110. 430. 473. 121. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 1502. 1303. 799. 428. 1157. 441. 653. 218–221. 740. 560. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 539. 250. 1063. 1099. 809. 1211.

428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 1406 Kocsis Antal ifj. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. 1102. 763. 1512. S. Andrija 1067. II. 1074. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 1465. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 1391 Keck János zsigmond 812. 878 Kókai Lajos 261. 1073. Borislav 560 Jawicin. Kernúch K. 559 Jankulov. 420 Kleiner. 831 Keck zsigmond 379. III. 1108. 589 Katona Antal 52. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. A. 475. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. H. 1506. 317 Kolbe. 1494. 458. Andrew 1405. 1362 Junker László 357. 1458. 1091. 379. 601 Klein Gyula 203. 263. 319. Pavle 880 Jenkins. 1402. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 1436. 238. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 1408. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 1105. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. 1134. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 1365. 494 Kopilović. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1503. 1161 292 . 849 Katalin. II. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. Dick 1306 Joannes. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 1249. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 311 Kiss M. 1236. 1430. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 570 Knowles. Simon 1201.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. 561 Jewett. 430 Károly. 1501. 1487. Andrzej 1233 Jelašić.

626. 333 Léphaft Pál 1459. 1294. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 464 Krécsy A. Joseph e. XIII. 849. 51 293 .Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 1028. 1144. 868. 1207. 479. 1091. Ida 1133. P. 164 Körmöczy ernő 613. 667. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. II. 845. 569. 365. 1268 Krausz és fischer 417. 1252 Löwy Lajos 350. emil 1134 Loidl. 443. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 191. 477 Kulcsár Sándor 287. B. 893. 318. 862. 586 Lipót. XIv. 1325 Le Mouël. 510 Lévay Lajos 542. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 526. 872. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. Anton (=Antal) 936. 849. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 17. 538. 739. 302. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 564. 1105. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 511. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 794. 1102. 368. 373. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 869. Selma 626. 1194 Lorencin. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1407 Lupati. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. XvI. Boško 1119 Kovács András 1461. Gilbert 1193 Leclerc. 516. 850. 1074. 359. fernand 1029 Lemoine. 328. 502. 1329. 698. 627 Körmöczy Mária 1180. 1166. 20. 456. 1073. Jo 1192. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 651. 985 Lorenzoni. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 1521 Lévai Izor 320. 575. 372. 668. 1086. 1212. Lelotte. 796 Léh Jakab 562. 802 Kovács István 798. 828. 1494. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 1261. 638 Krécsi György 280. 478. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 624. 861. 829. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 627 Lainati. 1176. 847. 679 Lukáts Márta 1103. 503. 15. I. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 83 Lasser H. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 819. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 850 Léderer nyomda 778. 366. 943. 489. 1496 Lepp. 795. 420 Kovačević. 1161. 485. Keck Janka 379 König A. 1323. 375. 1056. 1295. 586 Lajos. 42. 1179. 1271 Leo pápa. 1328 Léderer Manó 782. 1165. 1295 Lelbach János 70. eloi 1191. Ignace 1520. 870 Lovrec.

Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 748. 205. 366. 281. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 380. 1143. 1117. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 485. 426 Malatin és Holmeyer 103. Wilhelm 1024 Myz. 1480 Molino. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 493. 296. 333. 445. 1269 Mouël. 1500.Magyar Csaba 1346. 1364. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 271. 1154 Molnár Antal 986. 464. 239. 1112. 1347. 331. 793. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 580 Nagy Leó 633. 575. 270. 1196. 1116. 1153. 378. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 1394. 1109 Mandić. Stelio 1110 Martini. 699. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1361. 1479. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 598 Négre. Christa 1549. 281. 429. 340. 1111. 66. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 1411. 451. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 198. 1348. 67. 1154. 204. 1478. Musza 729 Makra Imre 330. Xavier 1098. 176. 1156. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 297. Jože 1081. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 55. 563. 339. 239 Malinski. 1142. 60 Napoleon 592. 1158 Molino. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 1381. 1101. 1471. 1150. 489. 350. Mireille 1192. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 1500. 516. 1149. 718. 1157. 272. 1413. Antonio 1120. ferenc 54. 368. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 1106. 69. 1104. 573. 1152 Müller. 1529. 1244. 548 Malatin Antal 258. 1332. 86. 344 Mercy. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 1362. 502. 1122. 279. 343. 127. 1386 Magyar Mihály 84. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 192. 532. 92 Magyar testvérek 168. 1523 Menczel 224. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. Myecislav 1100. 206. 1422. 421. 723. 304 Magyarits Mihály 647. 128. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. Sergio 1120. 1151. 58.

1463. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 806. 1520. 1521. 1143.Nemeshalmi István 1142. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 117. 419. 900. 343. 473. 881. 823. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. Krešimir 773 Pekanović. 1148. 507. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 303. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 1252 Orosz István 155. 1143. 305 Ökrész Károly 1332. 680. 911–913 Raab. D. 671. 1367 Németh Mátyás 1411. 825–827. 817. 344. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 696 Pleško. IX. 348. 545. 1329. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 53. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 1326. 522. 745. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 1550. 1339. 446. 822. 1173. 909. 1152. 1371 Németh Csaba 1323. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 740. 68 295 . 860. 356 Pálics Márta 1469. Palkovics János 1298. 765. 1152. 839. 873. Josip 1161 Pelucchi. Roger 1312 Pucci. 1357. 412. 642. 1368. 780. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. Pál 212. 782. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. = Arsenije Pajević 268. 811. 1370. 649 Oblat Leó 107. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 774. Michael 1148 Ranwez. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. Mario v. 88 Pleesz Henrik 716. 654. 781. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 470. 741. Walter 1114 Nikolicy. 852. 1321. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 751. 763. 840. 184 Rançon. 1057. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 730 Nigg. H. Blasius 784. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 558. 1369. 795. 457. 838. 447. 508. 615. Clemente 986. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 1214 Oblát Károly 398. 870. K. 750. 1387. 836. 459 Orčić S. 1549. 153 Redžek. 529. 332. Hinko 1053. 1313. 1462 Poudrier.1148. 56. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 736. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 891 Pleitz fer. 441. 1484. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 1506. 790. 726. 1313. 789. 843 Rajić.

520. 1527 Sokol. 445. 368. 489. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 32. 438. zs. Dale 1136. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 1201. 348. 233. Lazar 1016. 1411. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 350. 1339. 1366. Rhoton. 346. 439. elaine 1136 Ribar. Antonio 1120. 228. 1330. José Maria 1278 Santucci. 219–221. 1223. 226. 1186. 1193. 0 Senić. 505. 266 Ruess. 1167. 21. 342. 1193. 1117. 343. 295 Stampfel Károly 289. 685 Rhoton. 427. viola 1306 Sanchez Silva. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 1103. 374. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 469. 1171. 1265. 504. Paul 1258 Rózsa József 330. 1153–1158 Sigaut. 576. 22. 1190. 340. 424. 1198. 1187–1189. 1162. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. 215. 1166 Šlibar. 1405. 1266. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 543. 356 Šebjanič. Rózsa Kálmán és neje 488. 1176. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 1148–1151. 1339. 521. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. v. 1498. 1365 Roger. 468. 1200.Rencsényi Tibor 1120. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 682. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 344 Sprugeon. 637. 38 Simsik Joannes 872. 1431. 448 Schlör Alajos 40. 421. 1373. 421. 1181–1185. H. 1262. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 815 Steécz György 400. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 603 Rudnyánszky A. 1137. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. elza 882 S. 1116. 376 Scultéty ede 303. 17. 1111–1113. 1200. e. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1365. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. 229. P. 1101. 516. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 519. 1296. 1122. zs. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 1330. 910 Sing. 548 Stantić.445. 617. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 406. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 1465. 661. franciscus 773 Samardžić. 261. Gellért P. 1163. 27. 331. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. Odo. 1165. 455. 1231. 380. v. 1468. 1257 Sipos Margit 1263. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 397. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 548.

499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 222. 352. 524. 1122. 1051. 1470. 1496. 1316 Szabó Ödön 18. 523. 212. 913 Szalay József 250. 392. 251. 1091. 237. 1104. 629. 1199. 619. 266. 1513. 1382. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 381. 308. 568. 192. 362–364. 567. 265. 412. 168. 577–597. 275 Szabó zoltán 771. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 496 Szendy Lajos 428. 1138. 902 Szadavill J. 1439–1441. 1412. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 1083. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 938. 210. 639. 1424. 365. 485. 366. 148. 568. 422. 796 Takács Ilona 1337. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 322. 1521. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 1368–1371. 681. 1500. 1098. 307. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 449. 1425. 206. 566 Szalma Sándor 949. 741. 231. 462. 314. 327. 1034. 188. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 301 Thivollier. 1524. 1056. 513. 1416. 1016 Szabó Judit 1490. 1215. 1491. 194–198. 395. 1142. 1053. 498. 1117. 1279 Šušljić. 1316. 1443–1445. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 652 Szombathy Sándor 134. 463. 184. 497. 432. 893. 460. 433. 620. 1375–1380. Pierre P. 257. 576. 189. 461. 484. 213. 290. 353. 1082. 320. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 450. 607. 1515–1518. 912. 1137. 483. 565. 1131. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 523. 1148. 574. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 608. 335. 630. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 292. 497. 1403 Szép ferencz 19. 1102. 252. 652 Szungyi László 1216. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 213. 1414. 701. 533. 575. 344. 176. 1084. 1053. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 262. 163. 202. 180. 277. 663 Szabó ferenc 224. 382– 391. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 1099. 251.Šubert. 1105. 231. 1060. 720. 1538. 175. 288. 230. 514. 367. 1529. 290–292. 171. 277. 494. 349. 1106. 990. 451. 1116. 291. 1539. 343. 1080 Szántó Konrád 1381. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 1057 Szabados Sándor 553. 1111–1113. 1335. 1101. 1073–1075. 1268 Tesnek. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 205. 297 . 413. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 193. 289. 482. 183. 174. 475. 361. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 355. 1143.

franco 1120. 1141. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 615. 1313. 957 völgyi Lajos 488. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 515. 1476. 1273. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 625. 1320. franjo 982 vukovári Panna 1430. Darija 1524 vujković. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. f. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. 1247 vilain. 28. 1340. 1158. 61. 109. Angela M. 126. 118. 1189. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. 1442 298 . 138 Trevisan. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. vilmos 987 Török Jenő. 52. 354. 707 Tóth zsuzsanna. Morris 1261. 119. 1237 Török József 1283–1291. 92 Todorović. Ivan 1325 Toigo. 1200. 1295. 1163. 609. 104. 1294. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 741 Tomić. 1385 venetianer Lajos 397. 1326. 1317–1319. 123. 535 vecci. 132. 1188. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 110. 1167. George e. 434. 1162. 487. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 499 vincze Károly 702 vinovska. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 1309. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1336. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. Tadej = Tádé atya 1216. Alberto 1245. 1154. 1532 venden. 1324. 1522 Tower.1149–1152. 1187. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. Pietro da 1018 valihora A. L. 605. 122. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 396. 1186. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 1155. 1217. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 2 valdiporro. 1446. 714 vandeman. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340.

Chris 1296 zatskó Alajos 760. 1035. 1062. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 .Waldmann György 502 Watson. 1058. Berta 1477 Weiss A. 1050. 849. Đuro 1504 zvekanović. elen Gould 423. K. 952. 829. 861. Ljubomir 1119 zrakić. 326. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 1262 Wátz Oszkár 769. 1246 Wolf. 869 Weibel. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 1001. David 1201. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 289. 953. 1147. 788 ziegler András 845. 516 Weiss fr. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. Dragutin 1043 Wrigth. 850. 979. Albert 368. M. 845. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 982. 1096. 862. 489 Weiss Ker. 1034. 975. 844. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. Matthias (=Mátyás) 970. 819.

926. 183. 608. 561. 319. 1562 Apatin 496. 928. 362. 699. 325. 1015. 194. 493. 1009. 948. 1071. 1095 eger 171. 652 eszék 635. 231. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 1083. 519. 438. 1210. 1577. 477. 1292 fehértemplom 646. 1092. 694. 455. 224. 1248. 261. 260. 307. 290–292. 606. 410. 225. 576. 335. 264. 466 300 . 1385 Bezdán 818. 354. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 232–235. 757. 836. 600. 1305. 716. 1146. 353. 708. 877. 429. 567. 831. 322. 737. 897. 251. 692. 617. 488. 602. 195. 214. 288. 812. 63 Budapest 173. 1510 Debrecen 85. 575. 444–447. 1271. 1118. 483. 289. 942. 188. 658. 320. 934. 255–258. 439. 505. 479. 1195. 701. 406. 820. 252. 762. 1261. 664. 1441 Čakovec 1088. 1221. 563. 363. 451. 1573 Baja 189.és nyomdahely Ada 316. 711. 468. 1341. 918. 631. 521. 324. 1336. 1195. 1426. 676. 250. 853. 940. 734. 297. 255. 809. 1209. 735. 712. 1242.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1294. 605 Bajmok 857. 1168. 430. 643. 196. 603. 201. 391. 266. 1342–1345. 284. 644. 257. 296. 1556. 449. 209. 1103. 263. 917. 875. 1008. 1018 esztergom 140. 197. 238. 912. 870. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 939. 532. 432. 756. 491. 700. 1306. 311. 433. 953. 308. 568. 421. 440. 1035. 208. 621. 480. 712. 203. 235. 771. 277. 317. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 520. 1045. 310. 976. 639. 541. 365. 226. 1416. 1053. 865. 549. 1368–1371. 285. 913 Bački Jarak 1065. 1325. 469. 661. 681. 504. 620. 630. 1221. 497. 1207. 1040. 690. 175. 571. 1051. 720. 463. 427. 464. 1340. 422. 415. 286. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 717. 1060. 233. 346. 817. 724. 662. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 1061. 686. 1305. 1349 Buda 62. 236. 548. 840. 764. 339. 1293. 932. 655. 378. 675. 435. 1246. 306. 977. 947. 1037. 901. 462. 484. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 1076. 1554 Bécs 153. 929. 314. 218. 1387. 1147. 515 Doroszló 1049. 523. 498. 911. 623. 959. 1066. 294. 423. 1064. 366. 1180. 172 Békés 609 Beočin 1248. 207. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 227. 647. 254. 217. 501. 352. 1168. 1138. 459. 215. 982. 637. 1062. 1034. 1087. 1396. 996. 524. 513. 485. 420. 693. 1057. 392.

1081. 1162. 165. 39–41. 255. 377. 359. 502. 1106. 516. 476 Našice 1072. 696. 612. 119. 656. 108–110. 579. 828. 426. 768. 593. 1499 Samobor 997. 47. 33. 798. 44. 260. 406. 1153. 682. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 212. 1440. 588. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 738. 825. 671. 920. 598. 1120. 597. 850. 641. 345. 862. 328. 317. 439. 861. 819. 315. 759. 504. 852. 1111– 1113. 28.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 1390. 1481. 1154–1157. 296. 145. 333. 373. 555. 685. 1375–1380. 434. 281. 134. 445. 1121. 369. 489. 914. 1417–1419. 1095. 868. 527. 1084. 776. 1262. 18. 1482. 6 Prága 121. 566. 172. 543. 61. 1138. 427. 1150–1152. 1507. 564. 1412. 338. 407. 1244. 1421. 795. 1428. 709 Pest 6. 132. 583. 1144. 654. 358. 1167. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 542. 829. 347. 1439. 148. 279. 1065. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 344. 239. 777. Ljubljana 1100. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 803. 845. 418. 1214. 1102. 337. 456. 518. 511. 357. 1082. 23. 1148. 141. 138. 642. 809. 137. 455. 1024. 1117. 1297. 1174. 1188–1190. 118. 651. 1105. 1187. 528. 1383. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 126. 122. 591. 592. 86. 374. 1139. 408. 1091. 346. 142. 872. 75–79. 778. 730. 1201. 1064 Sarajevo 1268 301 . 806. 368. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 468. 458. 128. 590. 1048. 1186. 596. 1364. 259. 1440. 1101. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 548. 1009. 844. 557. 589. 796. 1109. 1052. 503. 1269. 769. 428. 1008. 92. 375. 1083. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 343. 826. 505. 1084. 1107. 586. 205. 1124. 910. 127. 186. 679. 1115. 1149. 1123. 1116. 1066. 469. 104. 1163. 129. 372. 1137. 414. 1094. 1158 Kula 262. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 1247. 1122. 1142. 176. 1402. 869 Kecskemét 162. 355. 125. 84. 164. 295. 184. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 1143. 941. 198. 794. 123. 326. 827 Murska Sobota 1026. 380. 405. 847. 1483. 1403. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 152. 130. 680. 421. 282. 569. 750. 438. 785 Kranj 1075. 412. 332. 52. 204. 1439. 1173. 297. 782. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 83. 554. 29. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 298. 851. 1094. 1104. 454. 580. 815. 584. 849. 780. 781. 1448. 206.

1006. 417. 1090. 745. 822. 1086–1088. 979. 302. 660. 922. 1579 Szeged 1–5. 30–32. 1116. 999. 899. 1546. 472. 149. 1468. 160. 1076. 181. 536. 144. 199. 873. 1086. 478. 898. 161. 1559. 475. 863. 482. 287. 64. 1522. 1224. 1130. 674. 904. 411. 7–17. 970. 614. 1233–1240. 990. 993. 530. 718. 1572. 1165. 870. 139. 949. 267. 268. 154–156. 821. 753–755. 329. 479. 859. 915. 1030. 749. 912. 124. 361. 698. 356. 1033. 348. 758. 1077. 624. 367. 300. 691. 737. 180. 1063. 881. 349. 1079. 930. 998. 215. 933. 1021. 1578. 913 Temerin 957. 783. 678. 1562. 971. 546. 994. 578. 560. 91. 622. 1280. 935. 510. 1201. 697. 1583 Temesvár 88. 997. 48–60. 1060. 574. 766. 221. 972. 665. 1373. 331. 627. 902. 807. 874. 1281. 539. 1025. 944– 946. 666. 1032. 321. 919. 1449. 105. 1203–1208. 1283–1296. 677. 1022. 1120. 448. 1061. 645. 1396. 715. 1175–1194. 399. 587. 1093. 550. 185. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 892. 837. 992. 1301–1304. 403. 471. 638. 1340. 792. 131. 973–975. 46. 1271. 788–790. 565. 531. 265. 786. 1161. 174. 413. 1456. 736. 838. 1072–1074. 1423. 499. 1276–1278. 746–748. 1096–1101. 962. 827. 213. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 318. 978. 1437. 856. 963. 846. 1017. 1085. 1537. 136. 629. 911. 817. 771. 726. 93–96. 1057. 275. 585. 547. 43. 182. 879. 604. 381. 302 . 628. 830. 767. 595. 1336. 867. 1140. 1070. 896. 1080. 1169–1172. 814. 416. 20–22. 1326–1340. 1519. 710. 727–729. 240. 582. 1166. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 1028. 1198. 400. 909. 619. 1315. 791. 1067–1069. 191–193. 988. 533. 610. 725. 1055. 618. 1023. 394. 1059. 147. 982. 760. 395. 1556. 761. 763. 969. 607. 1049. 1029. 1016. 952. 1232. 806. 1036. 663. 404. 581. 1387. 1019. 810. 98–101. 137. 773–775. 1200. 1078. 1125–1137. 1091. 816. 553. 1215. 770. 340. 1063. 178. 25–27. 90. 1573. 450. 751. 903. 703–706. 883. 159. 526. 823. 989. 1275. 717. 1123. 200. 163. 964–968. 653. 640. 1014. 1226–1231. 657. 342. 97. 146. 293. 769. 891. 106. 1242–1247. 1068. 784. 168. 559. 1038. 961. 813. 739. 150. 797. 1270. 461. 494. 611. 382–390. 303. 1297. 229. 1037. 876. 632–634. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 534. 721–723. 167. 841. 1307–1324. 871. 1279. 87. 158. 780. 327. 832–835. 1349. 799–801. 958. 89. 1249–1267. 540. 424. 371. 936. 330. 1222. 1013. 594. 824–826. 885–890. 625. 42. 453. 943. 230. 811. 1162–1164. 689. 280. 551. 900. 538. 1454. 719. 1139–1160. 884. 351. 857. 667– 669. 695. 804. 170. 210. 111. 812.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 805. 71–74. 1122. 525. 843. 219. 237. 393. 1020. 981. 1300. 133. 1282. 960. 304. 1298. 601. 577. 222. 779. 864. 765. 1216–1220. 1119. 1167. 659. 688. 1053. 187. 220. 1117. 397. 1051. 1298. 921. 626. 938. 802. 877. 120. 65. 906– 908. 1054. 1119. 842. 1241. 514. 552. 1202. 80–82. 866. 854. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 1446. 937. 1407. 69. 474. 1031. 1299. 1027. 1129. 636. 895. 202. 1210–1213. 848. 772. 1050. 845. 364. 985. 742–744. 68. 1103–1114. 517. 409. 1223. 839. 34–38. 950. 1102. 274. 1001–1007. 112. 916. 731–733. 1147. 793. 1196. 121. 1000. 537. 460. 1166. 114–117. 509. 1105. 301. 500. 613. 716. 1272–1274. 808.

648. 1010. 1088. 1233. 1457–1467. 1276.1342–1348. 1016. 544. 441. 889. 868. 1455. 1570. 1280. 558. 980. 995. 1386. 943. 253. 452. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1210. 1357–1384. 1389. 1011. 1574. 1076. 508. 470. 1478– 1480. 1116. 1268. 1120. 1075. 1106. 379. 473. 1141–1143. 1109. 1056. 862. 1272. 787. 507. 1500–1509. 465. 436. 1294. 1034. 1223. 1054. 1547. 1107. 852. 376. 228. 1390. 467. 616. 1555. 402. 599. 1046. 1117. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 529. 1469–1477. 1511– 1521. 490. 1101. 1423. 1104. 1558. 1207. 984. 1172. 1571. 649. 1557. 1560. 360. 425. 924. 1182–1193. 828. 437. 869. 1575 zenta = Senta 113. 419. 819. 1484–1499. 1569. 925 veszprém 672. Új-verbász 970. 861. 1099. 1254. 1002–1007. 1052. 1549–1552. 858. 1574–1577. 1350–1354. 1100. 1269. 1041–1044. 1047. 987. 1392–1406. 1080. 1177. 1045 303 . 1523–1536. 1028. 276. 1147–1152. 522. 1201. 741. 1070. zombor 190. 401. 991. 492. 1137. 1032. 1198. 1566. 1256. 179. 1281. 535. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1220. 1125. 1098. 1565. 1122. 1027. 1563–1566. 545. 1424–1448. 687. 223. 1569. 1086. 1246. 1243. 615. 506. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 269. 986. 457. 1040. 1561. 1084. 481. 1408–1422. 1538–1545. 1111– 1114. 572. 1165. 1131. 398. 1431–1448. 1387. 1039.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . . A bibliográfia elé . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . .

hu e-mail: agape@eunet. 2006-ban .yu www.yu e-mail: forumkk@eunet. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.co.forumliber. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.Csáky S.yu A kiadásért felel Bordás Győző.agape.

SR-ID 214945031 .CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. – Újvidék : forum : Agapé. Piroska S. Piroska. Kókai Sándor. – 303 p. 2006 (Novi Sad : verzal). – Mutatók – Irodalom. 24 cm Példányszám: 300. ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. Novi Sad 016 : 2 (497.113) ”1815/2000” CSÁKY. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. Kókai. .