Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. A szerző származása alapján. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. elsősorban a monografikus 7 . 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. a vallási közösségeket. közel két évszázad anyagát. Az aktuális politikai. amelyek használatban voltak vidékünkön. nem volt tanácsos szót ejteni. adventista. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). állami szintre emelték az ateizmust. A téma évtizedekig tabunak számított. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. századtól egészen 2000-ig. csak a rendszerváltás után. novellákat. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. felekezeti hovatartozás nélkül. baptista stb. ezért csak a magyar. dramatizált jeleneteket). amely nem értékelte a kereszténységet.). Kifejezett egyházellenesség uralkodott. izraelita.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. református. ismereteink alapján a 19. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. intézményeiket és általában az egyház szerepét. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. vallási életének a megismeréséhez. hanem mindazokat. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben.

Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. 1973) anyagát. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Nincsenek pontos kimutatások. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. brosúrák). A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. hanem felekezetiekről. azzal. 5. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. szerkesztő vagy a fordító. hogy nem állami kiadványokról van szó. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. akkor a cím alapján történt a besorolás. Mégis reméljük. A kezdetek: 1815–1866. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. olykor magánkiadványokról. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. A rendszó általában a szerző. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. A behasonlítást könyvtárak. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. 2. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. hogy a 19. Szólnunk kell a nehézségekről is. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. 3. egyik névről a másikra utaltunk. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. A feldolgozás. A mutatók tételszámra utalnak. és esetenként aprónyomtatványokat. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. forum. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. Tekintve. 8 . Az utalások nem kaptak tételszámot. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. Ateista korszak: 1945–1989. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. nyilvántartások a kiadványokról. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. 4. egyházi személyek és felekezetek segítségével. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon.

csakúgy. folyóiratban közölt írása. Dubecz Tamás.1. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. Jellemző erre a korszakra. vagy más jellegű művét. Balogh György 1867-ben. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. – 335 p. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. Pius pápa Szabadkán. mint farkas Bertalan. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. Néhány szerző. drámai költeményének. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. amelyet Szép ferenc magyarított. farkas Bertalan. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. furdek Kelemen. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. említésre méltó azonban. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. – Szabadka. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. mint IX. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. 1 9 . – Szabadka. 1988. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. [1848]. 2. Néhány ima. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik.és énekeskönyv. füzet : 1764–1869. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. Már azért sem.

A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. de megemlíthetjük az adai r. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. egyházközösség alapszabályait. ezért kerültek be a bibliográfiába. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Szegfű Sándor. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. Szulik József. 19 cm  Sz. 1905. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. 12 p. – Budapest : Aigner Lajos. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. 3. kis bibliák. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. Imakönyvek. különlenyomatban is megjelent. említést kell róluk tenni. : ill. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. (1887). Az évkönyvek nem nagy számúak. – 30.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. Szentkláray Jenő és mások műveit. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. – Palánka : Kristofek és Blázek. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. főleg a naptárokon keresztül. . így a mi vidékünkön is. 3 p. Kiss Károly. litániák. és megoldani a liturgikus szertartásokat. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. katekizmusok. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. – 611. Kálmán farkas. Bierbrunner Gusztáv. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. amit kiadványai is tükröznek. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. kath.. kilencedek szövege. keresztúti ájtatosság.

Bár a törvény lehetővé tette. és terjesztheti azokat. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. 14 cm] 6 11 . Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy.112) 7 Uo 3. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. Nem hivatalos. 23 p. ekkor még nem államosított nyomdában készült. br. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. – fordította: CSP. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. A marxista világnézet. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. főképpen pedig az olvasók. ezért jellemezzük összevonva.4. Könyvnyomdája. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. – Beograd : Službeni list fNRJ. – Sztáribecsej : Szubakov I. – 64 p. – (zbirka zakona fNRJ . 1953. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. szakasz. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. A kis formátumú. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. . hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. 1945. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. a két világháború között működő. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. olyannyira.

állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. ez tette szükségessé új misekönyvek. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. bővített tartalommal jelentek meg. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. erről tanúskodik az a tény. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. 1956].) 12 . mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. egy hittankönyv volt. átdolgozásukra 1978-ban került sor. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. mintegy magyarázatot keresve arra. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. A különböző felekezetek. 1971-ben pedig átdolgozott. olykor többet is. Adventi énekek [1953. egyének jóvoltából. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. szertartáskönyv.és énekeskönyv. Bibliai leckék [1953]. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. mű jelent meg. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. változása 1963-ban következett be. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. 1961-ben újra nyomták változatlanul. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. vegyes tartalma is bizonyítja. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. amely több kiadást is megért. mégiscsak magánszorgalomból. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. amikor címet változtatva. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. stb. egyben ima. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. 1969-ben: A mise rendje stb. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. legfüggetlenebb. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. identitásuk egyik alkotóelemét.

1986. 1975. az apostolok életét. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. Szent vince. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. árpádházi Szent Margit. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. különböző formában való megjelentetését. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. Padovai Szent Antal. Szent Klára. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. Kiadását 1973-ban kezdték meg. 1991). csupán tényként közöltük az elmondottakat. A lerövidített szöveg. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. és az ötvenes évek elején jelent meg. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. ezt bizonyítja. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. jó minőségű papíron. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. árpádházi Szent Imre. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. 1982. Szent Rita. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. az evangéliumokat és egyes szentek életét. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. Korszerűsödés ez. amelyről mindenképpen szólnunk kell. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. mint például János. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. műbőr kötésben. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. A másik kiadvány. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. 1973. bérmentve. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. 1983). A Képes Biblia nagyon népszerű volt. Helyette. Kis formátumú (9.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. kiderül abból is.tak ki egy új 128 oldalas ima. vagy mellette bibliai kifestők. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. árpádházi Szent erzsébet. Szent ágnes. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. Kapisztrán Szent János. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is.

belső használatra készültek.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. aforizmák. mégis megállapíthatjuk. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. a forumnak stb. Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. Nem tervezett. meg az Adventi Hírnök. versei. Hitvédelmi Füzetek. Az Életszentség Nagymesterei stb. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. mint például: Példaképed – Védőszented. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. színvonalasabban jelenhettek meg. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. 14 . Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. szentképek és hasonlók. a Cnesának stb. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. Teológiai Zsebkönyvek. Példaként említjük meg. sokoldalúbb.). Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. kiadók együttműködése teljesebb. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. (Imák a bárkából. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. Szent-Gály Kata stb. könyvjelzők. hogy sorozatokat készítsenek. A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. főleg verseskötetek. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. Szépirodalmi próbálkozásokkal. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. Református Évkönyv. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. egyházközségek jelentették meg leginkább. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. illetve Református Képes Naptár). s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság).. 1995-ben indult stb. vagy csak sokszorosítva. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. Lukáts Márta. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg.mára.

pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. 10 1. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. eleinte csak fekete-fehér vonalas. vallásos énekek. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. – 127 p. – Budapest : Betli BT.. – Szeged : Betli BT. amelyekben nyelvtörténeti. grafikailag egyszerű megoldással. – Szeged : Betli BT. színes illusztrációkkal is. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. A számítógépes nyomdai megformálás. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. Délvidéki nyelvemlékeink I. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. 1994.. próza (regényes életrajzok. életrajzok (szentek. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. alkalmi ünnepekre adták ki őket. 1996. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. a teológiai műveké. elbeszélések. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. húsvéti játékok. a szokásdrámákra. majd a nyolcvanas évek óta igényes. A kiadványok gyakran illusztráltak. vallástörténetek. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. aranyozott. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. Rajsli Ilona könyveiről van szó. . főleg karácsonyi. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. / Rajsli Ilona.A hangzós anyag hangszalagokból áll. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . Passió). színjátékok (betlehemesek. didaktikus színjátékok. Jól tipografáltak. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). történeti értekezések). 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. . – 381 p. ezek között is a történeti jellegű. liturgikus énekek. vázlatos illusztrációkkal. később fényképillusztrációkkal.. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. XvI. századi szépprózánkat. Itt most nem vettük őket számba.. . amelyek egyházi vonatkozásúak is. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk.. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. – 266 p. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona.). 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona.

hogy elgondolkodjunk a jelenségen. mind formai szempontból. hogy azok a hit jelenlétét. S. ez volt az indíték. elmondhatjuk. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. hogy abban az időintervallumban. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. A megállapítás azonban csak féligazság.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. mint az előző években. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. irodalmi. az 1990 utáni korszak. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. azt bizonyítja-e. tehát kultúránk szerves részét képezik. Cs. P. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. 16 . egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. Összegezni kellett őket. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. helytörténeti. Szeretnénk hinni. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát.

Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. 1995.. forum Könyvkiadó. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. I–Xv. zágráb. 1–2. Újvidék Dr. Budapest ferences Könyvtár. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár.1988 Dr. 1835–1940. Csáky S. 2000 egyetemi Könyvtár.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. szám Dr. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. 1990. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. Szabadka Püspöki Könyvtár. Újvidék. forum.. Csáky S. Csáky S. Budapest Nemzeti Könyvtár. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Szerk. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Petar Rogulja. Nemzeti Könyvtár.: mr. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Létünk. Újvidék.

ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. Kalocsa városi Könyvtár. I. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. Smederevo városi Könyvtár. Pancsova városi Könyvtár. Szabadka városi Múzeum. II. zenta 18 . Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. Belgrád. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. (Szerb Bibliográfia. Újvidék Somogyi Könyvtár. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. füzet. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. Belgrád Srpska bibliografija. Szabadka. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. Szabadka Történelmi Levéltár. Becse városi Múzeum. zenta Szent ferenc Plébániahivatal.

Petrik 1819 4. priv. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. – első könyv. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. – 474 p. Petrik 1818 2. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. 1815. – Szegeden. élő nyelvel mondott. – Szegeden : Nyomtatt. – Második könyv. 278 p. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. 1818. és jeles alkalmatosságokra készített. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. Három kötetben jelent meg. – Harmadik könyv. SzB-14 19 . – IX. gyüjtögetett. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja.BIBLIOGRáfIA 1815 1. Grünn Orbán betűivel. 1818. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. Adatai hiányosak. – 24 p. M 3. Grünn Orbán betűivel. 1819. Kir. – Szegeden : Ny.

és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. SzB-15 1832 6. [1835] – 8 p. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. SK 9. kir. mellyet Mária Theresia szab. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. Sz. [1835]. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. 25 cm SzB-33. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. . Sz. – 16 p. fURDeK Kelemen Beszéd. eszt. . farkas Bertalan. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának.5. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. 1832. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. – 11 p. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. a’ cs. a kalocsai fő. néhai koronás fejedelmünk. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. 1819. kegyelmes urunk tiszteletére. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. . ferencz rendén lévő áldozó pap. eszt. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. – 6 p. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. 4º SzB-32 8.

– 16 p. – Szabadkán 1835.. midőn Szabadka szab.. és ujantan választott Sz. eszt. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. György hava 19. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. esztend. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. [1836] Szinnyei 12. [1835]. kir.N. városban füzött 1836. – 8 p. . . mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. 23 cm BMS. és első oskola királyi oktatója. melyet Maria Theresia sz. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd.1835. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. 4° Lásd az 1841. évet is! Petrik. esztendőben. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. 2 cm Költemény OSZK.. SzB-35 1836 11. 4° Petrik. – 7 p. ferencz rendén lévő áldozó pap. – 7 p. – Pesten : Trattner-Károly bet. SzB-37 14. kir. – Szeged. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. 1837. SzB-36 1837 13. város’ kebelében díszlő Monostor21 . / farkas Bertalan. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. k. SzB-34 10. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. [1836]. ezen néven ötödik apost. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. 1836.

– 7 p. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. SK 15. Petrik 19. – 6 p. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. Ns. [1837]. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. . Petrik 16. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. [1837]. fűz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. ugyan azon Rendű áldozó pap. 22 cm SK. [1837].. September 22 . .. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. – 7 p. és a’ helybeli hatodik Oskola R. évben a törvényes szemlét tartaná. 22 cm SzB-38. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. – 48 p. – 11 p. Tanítója Szent György Hava: 1837.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. 8° SzB-43. 1837. ferenczi áldozó Pap. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. esztend. 8° SzB-42.. Petrik 18.. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. . 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. 8° SzB-39. évben. – 19 p. ferdinánd császárnak. hódul Simonfalvay Gellért. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. [1837]. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. esz. SzB-41 17. 1837. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. – Pesten : Trattner-Károly betűivel.. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana.

Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. [1837]. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. [1839]. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. tanitótól. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. vörösmarthy Mihál Urnak”. könyvnyomtató betűivel. buzgó indulattal zeng. ’s helybéli 5. mellyel főt. TOLDI László Lant. – 6 p. 8° SzB-44. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. Kir. Kézzel írott ajánlás: „T. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. A’ bajai tűzkárosultak se23 . – 14 p. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. Rend. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46.. SzB-45 1839 22. ferencz megye másszori fő elnökének. OSZK 20. kir. Petrik 1838 21. tanító által. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. oskola r. a midőn Szabadka szab. oskola r. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. 6-ik Osk. – 10 p. Szent ferenczi áldozópap. [1838]. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. 24 cm OSZK. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. meghatalm. évben. ’s helybeli 5. . SK 1840 23. városban.

Tanitó által. 1841. . és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. – Pesten : esztergami K. ferenczi áldozó pap. k. 1840. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. – XX. Beimel József betűivel. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. áldozó pap. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. – Pest : Trattner. Grünn János’ betűivel. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. – Szegeden : Nyomt. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. 23 cm OSZK 24. . ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. SzB-49 1841 28. Szinnyei 24 . Petrik. Sz. 1840 évben. és fő Tisztelendő Girk György. SzB-48 27. – [4] p. [1840]. Oskola r. 22 cm OSZK. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. SzB-47 26. – Szegeden : Nyomt. 22-kén 1840 feladná. – 23 p. – [7] p. városban készitett farkas Bertalan. Grünn János’ betűivel. 1 p. 21 cm OSZK. Sz. Sz. . György Hava 19-kén 1840 esztendőben. – Szegeden : Nyomt. ferenz R. . Grünn János’ betűivel. [1840]. [1840]. ’s helybeli 5. Szinnyei 2. – 1840. 21 cm OSZK.gedelmezésére. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. – 8 p. 136. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I.

SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. – Szegeden : nyomt. – 23 p. 24 cm OSZK. kir. a’ győri kerületi iskolák’. Sz. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. intézte Simonfalvay Gellért. György hava 19-kén 1841. – [8] p. [1841]. . ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító.29. SzB-51 31. – Pesten : Nyom. Sz. 20-án. SzB-52 32. Beimel. Grünn János’ betűivel. udvari tanácsosnak. Sz. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. [1841]. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. – 7 p. évben Szabadkán. kiadás. . Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. . . . VKSz. évet OSZK. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. cs. – 7 p. 1842. febr. nagyságos. Grünn János’ betűivel. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. – 19 p. [1841]. SzB-50 30. Sz. ferencz Rendi áldozó pap. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. évben. 24 cm OSZK. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. SzB-53 1842 33. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. [1841]. Beimel Jósef’ betűivel. – 2. ferenczi áldozó pap. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. ferencz Rendi áldozó pap. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. Maria-Theresiopolis szab. 24 cm OSZK. – Szegeden : Nyomt. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. Grünn János’ betűivel. – Szegeden : Nyomt. 23 cm OSZK 2 . VKSz. kir. a’ 6-ik Iskola r.

és győri székes egyházi kanonoknak. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. VKSz. cs. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. SzB-57 37. 24 cm OSZK. SzB-61 26 . [1842]. . ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. – 8 p.34. Maria-Theresiopolis szab. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. . pápóczi prépost. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. Mihály hava 8-kán 1842. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. SzB-56 36. kir. – 5 p. tanácsosnak’ s a’t. midőn Szabadka sy. udvari tanácsosnak. SzB-55 35. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. . – 8 p. . – 8 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. SzB-58 38. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. midőn kegy. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 1842. VKSz. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 1842. 1842 évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. oskolának r. évben. cs. Sz. – 49 p. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1842]. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. évben. tanítója. VKSz. k. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. kir. Az iskolák. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. [1842]. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. 24 cm VKSz. . városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. váltó feltörvényszéki ülnöknek.

– Szabadkán : Nyom. 17 cm OSZK XII Lit. 1843. Szinnyei 1844 45. – 25 p. – 6 p. [Második kiadása 1848-ban. [1843]. évben Szabadkán. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. . 80 p.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. – Pest. Sz. . 1843. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. Bittermann Károly betűivel. Petrik 40. 1843. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. 1844. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. Különnyomat a Religióból. Szinnyei 42. midőn 1843. – Szegeden : Grünn János betűivel. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. Szinnyei 41. SzB-62 43. Szinnyei. [1843]. . 1843. – Pest. SzB-63 44. VKSz. – 165 p. – Pesten : Heckenast Gusztáv. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. – XvI. – 184 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. 24 cm OSZK. Sz. – Pest : eggenberger József és fia. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. 764ij 27 .1843 39. György hava 19-kén 1843. – Szegeden : Grünn János betűivel.

Sz. . Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. VKSz. [1845]. VKSz. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. FARKAS Bertalan Beszéd. – 8 p. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. . . eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. SzB-65 1845 49. – Pest. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. SzB-64 47. 17 cm OSZK. fARKAS Bertalan Beszéd.46. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – Szegeden : Grünn János betűivel. 24 cm OSZK. Sz. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. – 8 p. VKSz. . 1844. őszutó 23kán 1844. VKSz. BB-47. Sz. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. ferencz rendi áldozó pap. VKSz. (1844). SzB-68 0. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. és imádságok az ifjúság’ számára. . [1845]. SzB-70 28 . [1844]. 26 cm OSZK. és hatodik iskola’ rendes tanítója. – 8 p. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. Szabadkán. midőn neve ünnepét szentelné. SzB-69 51. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. 22 cm OSZK. Ivánhava 24-kén 1845. RK 48. – 4 p. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. Szinnyei.– 160 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. 1845. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Szent György Hava 19-kén 1845. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója.

és főtisztelendő gróf Nádasdy P. – 8 p. SzB-71 1846 54. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 .]. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. ferencz urnak. 2 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. – 167 p. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. BUDAY Jenő emlény. h. . Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. őszutó 23kán 1845. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. Róusi segédpap által. h. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). .M. 1846 / [Ömledezte B. fogaras-föld örökös urának. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. 15 cm Második kiadása 1853-ban. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. t. OSZK. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. B. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. szabadkai Sz. .2. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. – 6 p. M. Örömhang nagy méltóságú. [1846]. OSZK. Komárom vármegye örökös főispánjának.p. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. SzB-77 55. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. – 6 p. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. midőn név ünnepét üldené. [1846]. [1845]. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. BB-48 53.p. SzB-78 56. ferencz urnak. 28 cm OSZK. méltóságos.M. .

VKSz. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. VKSz. Szent György Hava 19kén 1846. – 7 p. SzB-84 60. k. tanácsosnak ’sa’t. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Tek. cs. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. kir. . . Sz. kalocsai fő. – 7 p. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. VKSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ferencz ő excellentiájának. VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1846]. – 4 p. Az iskolák. Midőn Szabadka sz. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. Istvan Rendének közép keresztese. fogaras föld’ örökös ura. . SzB-82 58. tan év utó felében társai nevében. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. [1846]. – 6 p. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. tanácsosnak. a’ hétszemélyes tábla közbirája. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . 1846. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. 1846. kir. – 7 p. . . ’s a’t. 29 cm OSZK. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. midőn Szabadka szabad kir. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. méltóságos.722. cs. SzB-81 57. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. 1846. [1846]. SzB-83 59. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. Komárom vármegye örökös főispánja.kot bevégezné. [1846]. mély tisztelet. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK.

ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Titkos tanácsosnak. OSZK 62. – 4 p. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. . – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). Iv. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. – 6 p. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. kir. BB-51 63. 19 cm OSZK. bel. a’ kalocsai papnövendékek. 1846. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. 52 p. 52 p. fogaras-föld örökösének. 27 cm OSZK. – 4. 19 cm OSZK 64. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai.] BB-50. . SzB-88 65. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. – 2. [1846]. 1846 (Pest : Trattner). – Pest : Magyar Mihály. kalocsai és bácsi érseknek. . – 4 p. Komárom vármegye örökös főispánjának. bölcsészet tanuló. SzB-91 31 . – 124 p. Iv. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. . nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. JáMBOR Pál Balladák. ferencz urnak. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SzB-90 66. 27 cm OSZK. csász. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. fogaras-föld örökösének. kiadás. 26 cm OSZK. – 4. 1846. [Újabb kiadása 1848-ban. [1846]. Királyi belső titkos tanácsosnak.61. 1846. Sz. val. . és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak.

birája. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. SzB-74 32 . és Pál apostolok’ apátja. [1846]. Társaság levelező tagjának. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. tanácsos. Kelemen. XII. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. kir. – 6 p. rómi szent atya házi főbbpapja. n. XII. – 7 p. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. 1846. – 7 p. Sixtus. . kir. XI. fő méltóságú. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. . ReMeSS Kázmér Hálaérzet. SzB-98 70. – 24 p. ő cs. Benedek. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. ferencz Bács. nagyságos. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. Péter. Remess Kázmér. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. Incze. Szabadka város Kir. . Midőn sz. hittudomány’ tanár. 29 cm OSZK. XIII. 18 cm OSZK. SzABÓ Ödön emlény. ő csász. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. . v. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. a’ Nagy bőjtön át. 26 cm OSZK.67. győri tudományos kerület fő kormányzója. Incze. és XIv. kalocsai és bácsi érseknek. [1846]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. kácsai Sz. és azon megye táb. 1846. mellyel méltóságos. Magyar Tud. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. ferencz Szerzet zárda-egyházában. SzB-95 69. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. – H. SzB-92 68. felszentelt caesaropoli püspök kir. Pius.

– Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. .] BB-54. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. . kir. Könyvnyomó által. – Szabadkán. 25 cm OSZK.dz. SzB-103 72. 21 cm VKSz. Cs. – 6 p. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. 1847. PeRTICS József Hálaszózat.1847 71. mellyet nagytiszteletű. Petrik 33 . Bács. 21 cm OSZK. – Pest : emich Gusztáv biz.OSZK ORC. BUDAY Jenő Hálaszózat. 1848.. [1847].1583. midőn Szabadka sz. Szinnyei. [1847]. – 11 p. Mihál Hava 16kán 1847 évben. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. JáMBOR Pál Balladák. SzB-104 73. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. 21 cm OSZK. szabadkai Kir. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. [1847]. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. SzB-109. tanítványi hódolat-. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. . – 20 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Kir. – 8 p. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. [Kiadása 1846-ban is. kir. – 48 p. . SzB-106 74.

JáMBOR Pál II. – XvI. 18´11 cm VKSz. 110 p. 283 p. . Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. BB-58 80. – 87 p. 80 p. . 335. 21 cm VKSz. 22 cm OSZK. – 48 p. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. 18 cm OSZK. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. BB-57 79. – 64 p.] OSZK.76. 18 cm OSZK. – 4. [első kiadása 1843-ban. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. BB-55 77. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . KOváTS József Kell-e. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. 1848. JáMBOR Pál Hattyúdalok. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. PKSZ. – Pest : Landerer-Heckneast. 1848. . SzB-115 81. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. 1848. 1848. Szabadka Sz. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. SzB-121 34 . . SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . 1848. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – [6]. – Pest : Heckneast. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. OSZK. SzB-120 82. – vI. [1848]. [4] p. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. BB-56 78. 1848.

– 16 p. – 6 p. Komárom’ vármegye örökös főispánja. 1849. a’ hétszemélyes tábla közbirája. A’ szabadkai ferencziektől. OSZK. BB-1066 85. – 3 füzet első füzet. JáMBOR Pál [vers]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 16 cm OSZK. – [Debreczen. leírása a katalóguscédula alapján. szabadkai zárda’ főnöke. OSZK 84. BB-64 1851 87. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. A kiadvány nem volt a helyén. . – [Pest] : Landerer. BB-63 86. könyvárusnál [1849]. Mihál Hava 30-kán 1851. Harmadik füzet. – 16 p. OSZK (204. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. – Pesten : Magyar M. / Jámbor Pál. 1849. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. SzB-143 35 .806).1849 Hiador = Jámbor Pál 83. kalocsai fő. – 4 p. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. István Rendének közép keresztese. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. Sz. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. VKSz. – Pest : Magyar M. OSZK. Második füzet. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. . 1849]. [1851]. fogaras föld’ örökös ura. – 16 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. – 4 p.

. 1852. . SzB-146 90. 1852. . olcsó kiadás.. – 167 p. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. – [2]. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek.1852 88. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. OSZK. 29 p. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. kalocsai s bácsi érsek. Iván hava 15. – 49 p. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. cs. 15 cm első kiadása 1845-ben. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. . Szinnyei III. IX. 21 cm VKSz. 152. 21 cm Pius. 24 cm OSZK 1853 91. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. [1853]. kalocsai kanonok és plébános. apostolische. – 2.. – 7 p. kir. 1852. BB-66 36 . BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. SzB-150 92. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. 1853. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz.. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. 1852. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. örökösöknél. csanádi megyés püspöknek. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott.

Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – [8]. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. és a n. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. Búcsút veszek tőled szép liliom. mélt. Kútnak Asszonya. Harmadik kötet: XvII.. Imádság. M 94. Második kötet. 1854. evangelium egész tartalma fölött. III. 556. 24 cm első kötet. 1855. 1854. . BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. 18´11 cm SzB-154. SzB-160. VKSz. . hittudor. [1] p. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. A négy evangelisták összhangzása szerint. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. – [8] p. [6] p. [5] p. I. – 7. Üdvözlégy Mária Sz. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. III–vII.és fölszentelt papok számára a sz. – XvI. a gräczi növendék-papság lelki atyja .és kőnyomda. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. 18 cm VKSz. – 3 kötet. – Dr. II. M 1855 96. 1854. – 530. 21 cm OSZK 822. 1855. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. BMS M III 5455. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. [13] p. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. 632. 25 cm. 88 p. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. BPÚ-1490.842. 519. SzB-156 95.329. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár.1854 93. SzB-161 97. . Schlőr Alajos. Százezer üdvözlégy. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. – [8] p.

Iv. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. A Kisdedeknél. . ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. 18´11 cm SzB-169 101. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Negyedik. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. elmegyek a sírba. I. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Sötét gyászos boltba. v. – [8] p. II. Szinnyei 1860 103. Harmadik. 22 cm OSZK 38 . vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. – 23 p. melyek Bende József. . LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. SzB-167 99.1856 98. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. 1856. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. . A mélységből kiálltottam Uram hozzád. . első. Második. – 1859. Sötét. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. – [8] p. SzB-168 100. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. első. Imádság a’ szent Háromsághoz. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. ’s a’ t. ’s a’ t. 1856. SzB-171 1859 102. Ötödik. 1856. – 8 p. HALOTTI ÉNeKeK. elmegyek a sírba. BeNDe József egyházi beszédek. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. 18 cm VKSz. 1860. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. Második. 18 cm VKSz. kalocsai czimz. kir. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. . Kanonok. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. – [8] p. III. tőled oh kegyes Szűz. vége van már mindennek ’s a’ t. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. 19 cm VKSz. 1856. Harmadik.

38 cm REÚ 105. 1861. OSZK 262. VKSz. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1861. Oblath Leo tulajdona. s novemb. Második kötet. – 8 p. 7. hitv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. Oh te méltóságos. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. 3. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. hitv. Szinnyei. 176 p. oh te alázatos stb. 1861. 1860. [JeGYzőKÖNYv] 1861. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. – 160 p. 17 cm VKSz. 3. BB-74 109. 39 cm REÚ 111. 17 cm VKSz. 1. octob. 31. 4. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. 1. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). – vI. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. 30. 18 cm első kötet. 39 cm REÚ 110. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 61–79 p. . – 37–59 p. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. dicséretet zengje39 . PáDUAI Sz. – 14 p. SzB-191 107. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve.. SzB-192. 2. BB-73 108. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. évi II-dik Jegyzőkönyv. 2. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. – 2 kötet . 1-ső napjain a dunamelléki helv.104. . SzB-186 1861 106. 923. 1861. – 17–36 p. 1861. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. . [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. . 5. Pesten 1861. Országunknak véd asszonya. – Pest. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. Üdvözlégy világ reménye stb. boldogságos Szűz Mária stb. Mária édes annyának. 1860.

[JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. . 1860–1875 114. Adjon Isten jó éjszakát. annak. 1862. – 6 p. k. – [4] p. 1862. . 5. első: Jézus szenvedéséről s a t. 21. 17 cm VKSz. – 60 p. 23. 3. Jertek ide asszonyok stb. 1862. . – 8 p. könyvnyomó). 4. – [8] p. ISTeNeS ÉNeKeK. – Szabadka : Bittermann Károlynál. 1862 (Nyom. – 189 p. iskolás gyerm. Kath. 17 cm VKSz. Purgatórium tüzében. első. SzB-194 1862 112. SzB-200. . SzB-196 113. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. földnek dicsősége. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. 20. világ’ kincse s a t. 22. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. 4. Bittermann K. egek ékessége. BB-79 118. 40 cm RKEÚ 40 . Haszn. SzB-199 117. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. 17 cm VKSz. hivek jöjjetek s a t. – 27 p. – Szabadkán. cs. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. 1861. eGYHázI ÉNeKeK róm. Harmadik. 17 cm VKSz. MK. Atya Isten szolgálója stb. .. Magasztalja az én lelkem stb. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 21 cm VKSz. Szomoru a halál az embereknek. HALOTTAS ÉNeKeK. . 1862.tek. – 8 p. 1862. 2. Harmadik: Máriát dicsérni. Második: Keresztények sírjatok s a t. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1862. Második. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. . SzB-198 116. 1. SzB-197 115. 16 cm SK. – zenta Börner fr. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Szombat első napjára stb. Oh te rettenetes keserű halál s a t.. Negyedik: Éltem’ szine. szab.

JáMBOR Pál Hiador költői művei. hitv. – Pest : Kiadja Ráth Mór.119. OSZK. – 296 p. 40 cm RKEÚ 1863 120. SzB-205. 223 p. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 1863. 40 cm RKEÚ 124. kötet. – 27 p. kir. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. II. 1863. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 31 p. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. BB-82 41 . 2. 40 cm RKEÚ 123. hitv. M 122.) 1863-ban jelent meg. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. Az első két ív (1032 p. hitv. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. 30. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. a második két ív (33–64. – 42 p. Nyomdásznál. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. SzB-206 1864 125. – 8 p. . 30. . 1864ben. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1863). / irta Jámbor Pál. Nyomdájában). 17 cm SK. 356 p. VKSz. – 64 p. – 2 kötet . – Iv. 15 cm VKSz. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. 3. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. s Junius 1. 19 cm I. 29. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. kötet. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1862.) pedig 1864-ben. . akad. – Szabadkán. p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Iv. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. Május 28. 1863. . egyházkerület Pesten 1863. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. . 29. . SzB-204 121.

BB-90 132. kiadás. Szinnyei. SzULIK József Szűz Szt.. – 8 p. hitv. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. 1864. – Kalocsa : Malatin és H. SzB-211 134. Petrik. Szinnyei 130. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. . LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. – 8 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. 1865. BB-89. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. – Pest. 1865. 32´23 cm OSZK. 15. 40 cm RKEÚ 127. Martina : Legenda / Szulik József. Május 21. Szinnyei 131. 12. 16. BB-88. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 25. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 9 p. – Pest. 1865. – 2. 23. – 50 p.. . – 40 p. – Kalocsa : Malatin és H. egyházkerület Pesten 1864. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . kath. 1864. – 9 p. 26. 40 cm RKEÚ 133. – 8 p. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. hitv. . 17. 17 cm VKSz. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. ny. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1865. BB-86 1865 129. 24. SzULIK József Arany ABC. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. . BB-85 128.126. 1865. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Szinnyei.

Mukits ernő szövege VKSz. II. 29. plébánián. . .Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. . GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. A szerző rövid életrajzával és arcképével. 40 cm RKEÚ 139. kath. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. – 47 p. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján.. BB-91 138. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. 240 p. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. – (Hiador Költői Művei . Nyomdájukban). Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. kir. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. 17 cm VKSz. Dr.. SzB-217. s junius 1-ső 2.. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár .” Második kiadása 1882-ben. 24 cm T: Kővágó György. . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál.. – [4] p. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. hitv. . 1865.. OSZK 135. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. OSZK 1866 136. 15 cm. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. zentai sírkertben tartottak. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. 1865. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. évi November 1-én az u. – 8 p. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. 1866). n. SzB-216 137. – XII. (4).. . s fűzve. 1 p. – vII. SzB-220 43 . kötet) VKSz. – Szabadkán : kiadva több honleány által. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. 31. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte... – 269 p. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. kemény kötésben aranyozás nélkül. 1866. 28. 30. 1866. 382.

: k. – 43 p. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. SzB-228 44 . 2 cm OSZK 141. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 34 cm TLSz. . és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1867dik évi október 28. . – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 17 cm VKSz. 40 cm RKEÚ 146. 37´23 cm A feketehegyen. 1867. hitv. hitv. SzB-225 145. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). BALOGH György A bácsi r. 29. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. 1868. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. 30. alesperes bácsi plébános. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 21 p. 1867. – 9 p.]. . 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 40 cm RKEÚ 143. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. 20. 22. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . k. hitv. – 42 p. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. 1867. . esperes úrnak. egyházkerület Pesten.n.n. – 37 p. 21.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. [1867].1867 140. – 11 p. . 40 cm RKEÚ 142. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. – [4] p. 1868. – Szabadkán : Kovács Pál. – [H. . . egyházkerület Pesten.

18 cm OSZK. – 110. 1868. 1868 (Pest : emich G. – Kiadja K. – 181 p. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 2. 1869. 17 cm VKSz. SzB-235 150. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. BB-100 1869 149. – Kolozsvárott : Stein János Muz. MáRIA ÉNeKe.). Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. . 35 cm VMSz. – Pest : a szerző sajátja. – 46 p. . SzB-248 45 . SzB-244 151. 19 cm TLSz. p. hitv. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1869. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. . – [4]. 1869. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). BB-102 152. egyházkerület Pesten. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. egyl. – 8 p. BMS. . 24 cm OSZK 154. – 14 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. Könyvárus bizománya. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. Papp Miklós. 1869. 1869. – 20 p.147. 17 cm VKSz. 144 p. . – Pest : kiadja Ráth Mór. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 40 cm RKEÚ 153. Két rész egy kötetben. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. . – [1] p. SzB-229 148.

– Temesvár : Nyomtatott Diemer K. 1870 (Nyomtatott Diemer K. . – 176. – 8 p. kötete) OSZK 160. 1870 (H. .TLSZ 1870 157. – 355 p. . . – Püspöki körlevelek. 29 cm SzVK (xerox). – Ó-Orsova. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr.-nál. – Temesvár : kiadta dr. 1870. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. n. 22 cm OSZK 162. – Temesvár : kiadta dr.és Bolgárországba utazók számára. 1869. II p. [2] p. 22 cm PKZR 161. fordította Hetesy viktor. – XvI. e munka jövedelme 46 . Csiky Gergely. vegyes Művei . missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. 1870 (Nyomtatott Diemer K. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. Csiky Gergely. 21 cm. 81. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. 3. 17 cm VKSz. – II. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. 3 p. Csiky Gergely. és a kath.-nál. 19´12 cm M 159. . – Szabadkán : Bittermann Károlynál. .155. reform.-nál). BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh.-nál). SzB-251 156. – (Csajághy S. segédlelkész. – 8 p. 1869. 154 p. . 20 cm OSZK 158. 1870. – 182. : Nyomtatott Handl József-nél).

OSZK 1872 167. Az utánnyomás tiltatik. 22 cm OSZK 163.a pesti prot. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. 1870. 26 cm OSZK. [19]. 1871. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. RK 47 . – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. esperességi közgyűlésnek. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. felügyelő úr nagyt.. 1870.. – Uj verbász. 52 p. – 16 p. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. [1871]. varga Pál költségén. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. 2° SB-32224. – Kalocsa. – 32 p. BB-108 165. 16 cm SZB2-9 168. BB-109 166. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. .: ill. – 164 p. – Temesvár. Tört. Szinnyei. ev. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. . Szinnyei szerint két kiadást ért meg. . – 12 p.. Kubinyi úr ágoston esp. . 1871. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. . – 724. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. után fonyó Pál. Szinnyei 1871 164. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. rég. hitv. melyen mélt. 24 cm OSZK. 1872. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. árvaház javára fordíttatik.” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél).

Szinnyei. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. – 91 p. kötet: Újabb költemények. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Szinnyei 170. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. 1872. I. kiadás. Megjelent a M. 1873. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . – Budapest : Aigner Lajos. Társulati főtitkár. – 87 p. – 1. 34 cm OSZK 175. 1876–1885 171. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. czikkek : fővárosi személyek. – 196 és 194 p. fISCHeR ferencz A kath. Szinnyei. SzULIK József A Kat. II. BB-129 48 . – 91 p. – Szabadka : a szerző. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). – eger : Lyceumi Könyvnyomda. 1873. – 16 p. – eger. BB-127 173. Petrik. 1873. MK.1873 169. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. 1873. BB-126 172. 1873. – Nagybecskerek. Ismertetve Szulik József által. . – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. 1873. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő.

– 34 p. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. . MK. – 105 p. Szinnyei. BB-132 179. OSZK 178.Bácsi e. – 14 p. 1873. 29 cm OSZK 182. 21 cm TLSz. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. – 16 p. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. – Szabadka. jegyző. REÚ 181. – Kalocsa : Malatin és H. 1875. Szinnyei 1875 180. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. . [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref.1875.. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. 1874.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. SzB-2–27 49 . . 1874. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában.1860–1875. 2´17 cm SB-764.176. OSZK. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. 1874. – 24 p. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában.m. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. 1875. – 24 p. SB-763. füzet. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. – zenta.

Szinnyei. JáMBOR Pál egyházi beszédek. kiadás.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. SB-766. OSZK 1877 189. 1875. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. 1875. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. Sion. . 1876.megye Baján 1877. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – Pest : Uj M. . – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. BB-142. 1877. – 320. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. Szinnyei 185. OSZK 0 . e. BB-147 187. – Kalocsa. évi április 25. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. 1876. 18 cm VKSz. először 1862-ben jelent meg. – 904 p. 1876. 32 cm OSZK 184. . SZB2–28 1876 186. betűivel]. . BB-148 188. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. [1] p. – 24 p. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. – Budapest: Nyomtatta váradi T. – 28 p. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. [Buschmann f. után francziából Szulik József. SB-765.183. – Szabadka. Kir. – 26 p. – 2. e. 1875.

főgimn. R. – 71 p. Szentkláray Jenő. BB-160 195. – Budapest : Lauffer v. 1877. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. . Természetrajzi Múzeumnak adományozták. KB ZVK K 398. – Budapest : Aigner L. szept. 1877. – (Magyar Könyvesház . Pallasz L. bizománya. BB-158 196. 36. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. – 88 p. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. 194. . OSZK 192. Z 191. 1877. Természettudományi Társulat titkára. – 179 p. – 2. – Temesvár.) Szinnyei. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. 1877. Szinnyei. tanár s a Délm. – 48 p. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál.. – 97 p. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. KUHN Lajos A Nap munkája. 1877. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József.190. 3016.. A tiszta jövedelmet a Délm. . – 16 p. SzULIK József A Kath. 25 cm OSZK 193. Három népszerű felolvasás / írta dr. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. 22 cm OSZK. 1877. 26-dikán tartott választmányi ülésén. BB-159 51 . javított kiadás. – eger : Szolcsányi Gy. 1877.

1 térkép . 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. Szinnyei 202. évi Május 15. OSZK. – 307 p. – Budapest. 1878. BB-152 1878 199. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. – 3. OSZK. 1877. . 1878. 156 p.) / ford. – Budapest. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. A második kiadás 1882-ben. 1878. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. és magyarázta Klein Gyula. tört. Szinnyei 2 . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. 1877.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. polgári. jegyző. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja.m. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában.[gyház] Megye Mohácson 1878. 1878. Szinnyei. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. REÚ 203. Kiadta Szabó Péter e.197. 20 cm PKSZ. OSZK 200. – Budapest. 26´19 cm SB-767. 1878. e. Z2 201. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. . – Temesvárott : a Szerző tulajdona. 2 p. – 25. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr.. Haudek ágoston József. – 23 p. BB-161 198.

Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. OSZK. – 2. – 160 p. BB-182 209.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. iskolai használatra / Szulik József. 1878. . e. Buzárovits G. 1879. BB-173 206. 1878. kiadása 1889-ben jelent meg. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. kiadás. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. osztályában. BB-174 1879 207. A munka 3. növendékpapok. osztályában. esztergom.204.[gyház] Megye Újvidéken 1879. 1879. tanítók. népiskolák I.– 189 p. évi april 17. – 295 p. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. k. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. SZB2–45 210. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. Bittermann Károly cs. BB-180 208. BL. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. polgári. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – Baján : A szerző sajátja. bizománya. kiadás. népiskolák I. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. Petrik. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. OSZK. 1878. Könyvnyomó). – 295 p . – 100 p. – 20 p. BB-167 205. szab. kath.

1879. Kath. 1879. Az Ó-KANIzSAI Róm. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. 8° fedőlapcím SB-57058. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 52 p. n. . SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. [1879. [1]. Szentkláray Jenő. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. után francziából Szulik József.. 24´17 cm SB-768. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. 520 p. kiadás. – 2. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. – 28 p.m. 1879. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 1879. 23 cm M 213. egyházközség alapszabályai.adta Szabó Péter e. Szinnyei. [2] p. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. BB-189 1880 215. első kötet. – 26 p. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. 1880 (Szabadka :) – 743. – Budapest. 4 térkép . OSZK. 16 cm PKSZ 54 . jegyző. REÚ 211.. Pálnál. . CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. Szentkláray Jenő. NEKBg 212.]. – 28. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. – Xv. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. 25 cm OSZK 214.

4. 18. – Budapest. 5 felv. dráma. 1892-ben. – 22 p. Catull. Költemények. [1880]. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. – 1882. Számkivetésben : 1851–1861.216. – 224 p. JáMBOR Pál Hiador művei. – 1882. 11. Drámai tanulmányok. A párbaj : Szinmű. Szinnyei 217. 5 felv. 1899-ben. virgil Aeneisének 2. Halotti beszéd 8. 1. – 104 p. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. 1903-ban és 1905-ben. Szinnyei 218. – 1880. – 208 p. Horác ódáinak harmadik könyve. – 1883. tragoedia. Országgyűlési és tanügyi beszédek. Beszélyek. 17. 1900-ban. – 1882. 3 felv. – Szabadka .. A törvénytelen vér : Tört. 3 felv. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Clovis Hugues. A koszorú : Tört. Mirian 13.. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. Mesék. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. Románczok és költői beszélyek 15–16. 19. 1881-ben. Ó és uj világ. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. – 80 p. – 1881. virgil. 23. júl. – 159 p. 20. – 1882. – 96 p. – 1880. Uti tárczák. Nagy Lajos özvegye : Tört. 24. 25. Az örökség : vigjáték 1 felv. – 1882. epigrammák. Jellemrajzok. Páris hajdan és most 12. – 1883. 1887-ben. Horácz. – 1882. 27 füzet. A rózsakor. – 91 p. – 1882. éneke. 7. egy költő : Tragoedia. – 78 p. Ovid. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Hugó victor. könyve. Cicero beszédei. 1880–1883. – 1882. 5–6. Coppée. 18. – 64 p. – 96 p. 5 felv. Ó és új világ : II. 21. Nagy Sándor : Tört. Budapest : Tettey és tsa biz. 22. – 95 p. 1 térképpel . – Szeged : k. – 1881. – 1882. fülöp : Tört. virgil pásztor-énekei. – 96 p. tragoedia. 3.  . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 1880. 5 felv. Az ő emlékezete 9–10. epigrammák. Uti emlékek. Rajzok. – 77 p. Hugó victor. 2. Autron. – 1882. – 1880. tragoedie.. – 71 p. 5 felv. rész. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. Balladák 14. vígjáték. 26. n. Horác 2. – 96 p. 1885-ben.

: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . II. 20 cm I. – 30 p. – zombor : Nyomatott Bittermann N. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. A kitört ablak : vigj. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. 1880. Kiadta Szabó Péter e. 1 felv. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. kötet. KB zombori vK 26. e. rész (19–91). JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 440 p. 1 felv. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – 92 p. 6 . – 6. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál).m. 26 cm T. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. Nov. 392 p.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. kötet. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. Springer. – 1893. 1880. REÚ 223. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. 2 felv. – 64 p. 24´16 cm SB-769. . Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. z MK. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. jegyző. 1880. – 30 p.27. lapból. – 8. 1880. és II. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. Összesített leírás Petrik. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. . 15 cm SZB2–59 222. – Budapest : kiadja a szerző. Napoleon bukásától III. . A szinművészet mámora : vígj. BB-194 219. . MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. . Paganini : Regény I. SZB2–58 221. 1880. Könyvnyomdájában. futár. A kastély : vigj. hó (91–92. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. – 91 p. 25. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 1880. – 96 p. OSZK.) SzabVK. – 4 kötet.

SZB2–68 230. Iv. 1881. könyvnyomdájából). 21 cm OSZK. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. 15 cm BB-213. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. 1881. népiskolák III. – Baján : A szerző sajátja. – 457. 1 térképpel . úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. kalocsa-főmegyei áldozár. . kötet. kötet. oszt. – 458 p. SB-15397 229. vI. és vI. – 22 p. 1881. . osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. kath. OSZK 1881 225. 1) / Hiador (Jámbor Pál). fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása.[gyház] Megye zomborban 1881. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. – 70 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.. e. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. BB-209 226. – 480. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. – 36 p. [1881]. – Baján : a szerző tulajdona. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. Petrik. – Baja : Szerző. BB-210 227. BB-211-Petrik 228. (Oratio in Catilinam. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. p. Második kiadása 1898-ban. OSZK..III. 4 p. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. . első vádbeszéd Catilina ellen. – 32 p.19 cm OSZK. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. – 2. PKSZ.

népiskolák II. – 1. BB-221 233. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. [8] p. 21 cm OSZK. kath. BB-222 234. Tanítóegylet” sajátja.m. : Érsek-Lyceumi ny. . . vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. 24´16 cm SB-770. . (1) p. OSZK. – 43. n. – eger : Szolcsányi Gy. bíz. – 32 p. . esztergom. 18 cm PKSZ 235. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. BB-223. – Baján : a szerző sajátja. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. Petrik. 1881. Szinnyei 58 . BB-215. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 33 cm OSZK.Szabó Péter e. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. biz. népiskolák második osztálya számára. – 456. – Baján : A szerző sajátja. – 456 p. Szinnyei 1882 232. 1882. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. SzULIK József A Kath. PKSZ. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. 1881 (H. ismertetve Szulik József által. – Baján : A „Bajavidéki Kath.. bíz. fONYÓ Pál Az I. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. REÚ 231. 1882. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. könyvnyomdájából). kiadás. Buzárovits G. javított kiadás. Tanító-egyesület” volt képviselője. kiadás. Kath. – 88 p.). Budapest. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. 1882. – 3. kath. – Baja : Szüts és tsa. – 3. – 20 p. jegyz.

kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája.236. 1882. – 33 p. 240. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . 1882. 22 cm TLSz 250. OSZK. – 2. szigetvári főrabbi. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. 24´16 cm SB-771. 18 cm. tanácsbiró. felolvasta Szalay József. 1882. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr.) RKEÚ 59 .m. 1882. 26 cm II. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. OSZK 239. Hajnal István e. Szinnyei 237. kiadás. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. – vIII. Klein Gyula. kath. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12.m. 74 p. e. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. . nagybecskereki lelkipásztor.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. 22 cm első kiadása 1865-ben. REÚ 238. – 12 p. jegyző. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – 4. I. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. 1882. . MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. OSZK 240. 1882. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. – Budapest. [4] p. – 45 p. . HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. . és a szerző. .

Szt. biz. esztergom. biz.. kiadás. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. OSZK. – 2. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára.és iparos iskolák használatára. tanügybarátok. A szerző tulajdona.. Buzárovits G. Szolcsányi Gyula bizománya. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. BB-234 256. – 4. 1883. 1882. bizománya. – 214 p.. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. BB-228 252. 1882 (Lyceumi ny. és vI. István-társ. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. biz. és vI. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v.. nyomdája. – Kalocsa : Wajdits N. BB-233 255. – eger : Szolcsányi Gy. 31 p. úgyszintén a polgári. BB-235.251. – 270 p. biz. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. Budapest : Szt. kiadás. biz . 1883 . Buzárovits G. – Budapest. – Budapest : Hunyadi M. 21 cm OSZK. – 4. – 112 p.).-István társ. – 4. 1882 KB ZVK 296. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. BB-236 60 . int. – 32 p. esztergom . BB-227 253. 26. Z1 1883 254. OSZK 257. – 48 p.. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. Szinnyei. Petrik. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. Petrik. 1883. bőv. 1883. osztálya. kiadás. . oszt.

258. 21 cm OSZK 264. 15 cm OSZK 262.. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. lelkészek. 1883. OSZK. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. – 14 p. 356 p. 1883. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. lelkész. bíz. 1883-iki augusztus 18-án. 1883. – 82 p.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. . . – 19 p. – Kalocsa : Szerző. Budapest. RK 260. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. könyvnyomdájából). . úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. 18 cm OSZK 61 . BB-238. REÚ 263. 1883.1883. Petrik. III p. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). Különnyomat a Magyar Koronából. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. BB-237 259. – Kalocsa : Malatin. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. 1883. BB-239 261. jegyző. Kiadta Szabó Péter e. 25´16 cm SB-772. – 54 p. Szinnyei. Klein Gyula szigetvári főrabbi.m. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. vagy általános rész. – XII. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. tanítók s nevelők. – 125. e. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. . hitelemzők. 1883. esztergom : Buzárovits G.

fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. BB-251. Srpska bibliografija 269. templomban 1883.. 1884. – Kalocsa : Malatin Antal. Szinnyei a 3. M. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. – Budapest : Rudnyánszky A. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. BB-253 62 . – 26 p.. – 263 p. – 3. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 199 p. 12-én.265. 1 p. – 4. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. – vIII. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 1884. – 159 p. György és Szt. és II. könyvnyomdája. kiadást 1884-re teszi. 155. BB-247 267. Szabadka-belvárosi segédlelkész. aug. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. 1883. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. OSZK 271. – 10 p. OSZK. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. 1884. VKSz. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. M 270. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. kath. – XIII. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. 1883. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. 29 p. 1883. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. kiadás. 25 cm OSZK. kath. . Petrik 266. SZB2-112 1884 268. 1884. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. . – Újvidéken : Pajevics A.

179 277. – 4. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. – 56 p. 1884.272. Petrik 275. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája.. . [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. 3. OSZK.m. tanár.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. 1884. 15 cm 2. kiadása 1897-ben. 25 cm OSzK 247. e. – 34 p. – 88 p. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – Győr. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. BB-252 273. 400 p. évi aug.és Kőnyomdája. BB-258 63 .11)-8. 1884. . 1884. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. Szinnyei 274. 1884.288 KB Zombori VK 886. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. ismertetve Szulik József által. bíz. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. jegyző. hó 13. . – eger : Szolcsányi Gy. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.1(945. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. 23´15 cm REÚ 276. kiadása 1886-ban. 1884. – 223 p.323. Szinnyei. – 1 térkép. javított kiadás. SzULIK József A Kath.

BB-259 és 260 280. – 3. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). 252 p. – Kalocsa. 356. SB-448. Kirchengesang-vereines in Werschetz. özvegyénél. – v. 19 cm OSZK. – [2. lelkészek. – Szabadkán : K. 744 p. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. VVK 279. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. hitelemzők. – vIII. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. tanítók s nevelők. ALAPSzABáLYAI az izrael. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). kalocsai kanonok-plébános. 21 cm OSZK 282. OSZK. – 24 p. . 1885. – XII. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. tanítók s nevelők. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. 1885. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. hitelemzők. BB-262 64 . [1885]. Jakabról czímzett heremi apát. 229 p. kiadás]. SZB2-133 281. kath. . : ill. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 1885. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. Krécsi György tulajdona. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből.1885 278. e. n. – XII. [1885] (Szabadkán : Dr. kiadás. Sz. Az utánnyomás tiltatik. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. . – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. . elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József.

KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. – 15 p. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. Harmadik kötete 1886-ban.. . kiadás.. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. BB-263 287. . 23´16 cm REÚ. Szinnyei 285. – Pozsony . april 15-16 napjain M. – Budapest : Kókai L. MK. westministeri érsek. Kath. 112 p. jegyző. – 2 kötet első kötet. ny. 1885. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 23 cm OSZK 284. – 4. – 125 p. m.283. – 46 p.. 21 cm Magyar Helikon . Szentkláray Jenő. e. kiadása utáni fordítás. Jojkits Mladen könyvnyomdája. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. 1885.m. – 38 p. füzet OSZK 6 . – BácsTopolya . 1 térkép . kötet. Szinnyei 288. és II. – Újvidék : Dr. Könyvkereskedő. – Győr. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. Petrik 286. – Budapest : Benkő Gy. – 32 p. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. Ref. 57. 1876–1885 289.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. nyomdája Pozsonyban).K. – 103 p. 1885. 1885. kir. – Az angol eredetinek 3. 1885.h. ede bibornok. 1885. 1885 (Wigand f. – vIII. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. udvari és akad. Budapest : Szüts és tsa biz. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. (1885). Szinnyei. Második kötet. – 2. kiadás. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. egyházmegye.

Reform. 1886.-tól . Budapest : szerző sajátja és kiadása. 1. 1886. –14 p.) Szinnyei. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. gazdasági. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. – 57 p. helyrajzi. – eger : Szolcsányi Gy. 2. BB-264 292.) Szinnyei. 4. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. BB-261 66 . . SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József.. 23 cm OSZK. p. – (István bácsi könyvesháza.290. ref. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. adorjáni plébános. – eger : Szolcsányi Gy. – (István bácsi könyvesháza. egyháztanács). 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). 30. 295. . – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. Pacsér története. 3. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. kiadás – Kalocsa . népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. – Budapest : (Pacséri ev. – 41 p. 23 cm VKSz. 1885. Gyülekezetben / Barsi Miklós.) Szinnyei. SZB2-143 294. – 5. – (István bácsi könyvesháza. OSZK 296. – eger : Szolcsányi Gy. (2) p.. 1885. – 30 p. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. BB-265 1886 293. osztálya. jan. . 1885.. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. – 46. H. . 1886. és vI. a pacséri ev. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. BB-266 291. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – 163 p. – 62 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v.

[JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 31 p. OSZK.297.. kiadás. REÚ 303. hitv. [1886]. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. BB-273 302.m. esperességi közgyűlésnek. – 24 p. osztálya. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. – 2. Petrik 300.). OSZK 67 . BB-271 298. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 41 p. 1886 (Budapest : Tettey biz. OSZK. – Szabadka . 1. év Május hó 5. Ref. – Szabadka : Székely Simon. – 5. . és v. – 125. n. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. e. K. 22 cm OSZK. és 6. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. MK. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. 1886. – Újvidéken : fuchs ág. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. egyházmegye. 1886. könyvnyomdájában. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. 1886–1900 301. fő-jegyző. 1885). 1886. felügyelő és Belohorszky Gábor. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. 1886. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. – Kalocsa. ev. 21´15 cm SB-773. v8° SB-32225. 2 p. – 222 p. kiadása 1897-ben. kiadása 1884-ben. melyen Scultéty ede.. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. 3. 1886. – 30+[2] p. BB-272 299. Könyvnyomdája.

szám) OSZK 308. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. Akadémia Történelmi Bizottsága. 1886. OSZK. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. SB-47759 306. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. Szentkláray Jenő a M. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. Tud. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. – 31 p. – Kopácson k. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. kötet . 1886. Akadémia l. n. 1886. – Utánnyomás tiltatik. ADOLf A bánáti ágost. 2 tábla . – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. a Jász. 22 cm M 305. .és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. Szentkláray Jenő l. – Budapest : Kiadja a M. ev. társ. ref. gyorssajtóján). KeRNÚCH K. Adolf sándorfalvi ágost. hitv. 1886. főjegyző. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája).. január 11-én tartott ülésén). – 49 p. evang. Könyvnyomdája). Szinnyei 307. esperesség monográphiája. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . 19´12 cm M 68 . SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. 23 cm OSZK 309. ev. tagja. – 433 p. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. reform. ev. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. Tud. lelkész és esp. X. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. VKSz. . 23 cm. h. . Akadémia. – Budapest. lelkész. – 304 p.. . hitv.304. Szerző tulajdona. – 52 p. XII. 1886. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. osztályának 1886.

). 197 p. Gusztáv Luther Márton édes anyja. kiadás. fONYÓ Pál Új elemi káté. Petrik. – 6. térképpel. tanító Adán . osztálya.1887 310. BB-278 315. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 1887. egyház megalakulása alkalmával mondattak. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. kiadás. 1887. Szinnyei 312. – 48 p. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. (1887. Szinnyei 311. 1887. – 30 p. 1887. és v. 1887. 12 p. – 611. 20 cm (ára 20 kr. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. feKeTe Gyula Beszédek és imák. Szinnyei 313. Kálmán farkas. melyek a nagy-kikindai ref. . – Nagy-Kikinda. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. – Budapest : Szüts és Társa. Bierbrunner Gusztáv. BB-277 316. SZB2–165 69 . – Budapest. BIeRBRUNNeR. – 5. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). A szerző sajátja. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. . VKSz. 1887. – Budapest : Aigner Lajos. – vIII. – Kalocsa. 23 cm OSZK 314. – Adán : Berger Testvérek.) OSZK. Szinnyei. BIeRBRUNNeR. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. Kiss Károly.

OSZK.). – 88 p. Petrik 318. Szinnyei 322. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. [1887]. 21 cm A szerző tulajdona. 44. 1887. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). – 54 p. OSZK. Szinnyei 320. – 134. Könyvnyomdája. – Iv. kötet. (zwei Installatios-Reden). 1887. 1887. egyházmegye. e. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. ismertetve Szulik József által. Az első két kötet 1885-ben. – Újvidék. 1887. . Ref.-cz. – eger. – 5. – 55 p. kiadás. BB-279 323. 1 p. Szinnyei 1888 324. József A Kath. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. 1887. – Újvidéken : fuchs ág. 23 cm REÚ. a harmadik 1886-ban jelent meg. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. – SzékelyUdvarhely. (Budapest. Két füzet. fő-jegyző. törv. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor.317. 1887. SzULIK. SB-774. SZB2–168 321. M 319. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – Budapest. kiadás. Kókai Lajos.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . Szinnyei szerint ez a 3. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1887. – Pécs : k. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd.m. . Szinnyei. n.

– Új magyar kiadás angol eredeti után. Márkus Sándornál). OSZK 71 . egyházi főjegyző. 4. – Budapest. 22 cm SK. OSZK. és reform. – 24 p. – Iv. 1888 (Nyom. 1903. 1892. 3. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. IváNYI István Az evang. 1894. Iványi Istvántól. [valószínűleg 1888]. – Pozsony : Wigand f. Petrik 330. . 23 cm 2. – 8 p. 17 cm Különnyomat OSZK. SZB2–180 327. 179. hitközségek fejlődése Szabadkán. K. REÚ 329. egyházmegye. – 54 p. kiadása Pozsony. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. 1888. (1) p. . 1888. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. . Ref. . 23´16 cm SB-775. SZB2–181 328. Szinnyei 326. kiadása Pozsony. e. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadása Pozsony. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. – 13 p. 19 cm OSZK 325. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – Temesvár : Ramel és Reitzer. – 29 p.kis-oroszi plébános. 1888.m. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. 1888. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. . – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. westminsteri érsek. 1888.

– 104 p. [1888] 1. Szinnyei 332.331. Petrik. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. osztályában. Szeged. – 96 p. 2. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. – Kalocsa : Malatin Antal. XIII. . fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. kiadása. – 27 p . évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. BB-292 336. kiadás. 1889. 1889. 1888. Könyvsajtóján. MAKRA Imre voltaire: Kor. – vIII. kiadás. – 416 p. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. 1888. – 2. . 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. Magyarul kiadja Dr. – Orsován : Nyomtatott Handl J. kiadása. 1889. Szeged. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. – esztergom : Szüts és Társa. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. BB-291 72 . Budapest. 204 p. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. OSZK 335. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). 20 cm OSZK. kötet . OSZK 333. – Szeged. 1888. 2. – 3. Boromisza Tibor jankováczi plébános. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. kiadás. Leo pápa . . első kiadása 1879-ben. 1889. – Szerző tulajdona. – 2. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. népiskolák I.és jellemrajz / ford. 1887.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

f. főjegyzője. . lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. – 46 p. miss..ben 3. 1892. Ref. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. augusztus hó 16. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref.] kiadvány előszavában olvasható adatok. 1892.-M. – 8 p.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. Kohlbrügge f. lelkész. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. H. 1892. KOHLBRÜGGe. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. kiadása 1888-ban. . – 179 p. 1 térkép . – Baján : Kiadta Hetesy victor e. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. 3451 380. Mor. – 47 p. javított kiadás. decz.. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. H. – 59 p. OSZK XII.és Kőnyomdájából. – zombor : Bittermann Károly Könyv. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. OSZK. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora .m. 1. – Pozsony : Stampfel Károly. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. 9-én Hetesy viktor ref. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. . 24´17 cm SB-779. kiadása 1903-ban Petrik 79 . OSZK 377. kiadása 1892. ebből kilencet jegyzünk. – 2. 2. egyházmegye 1892. 1892. kiadása 1894-ben 4. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. 22 cm EvKBp 378. 1892.). REÚ 379.

– 1888.) I. [1] p. 602 p. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. – Szabadka : A szerző kiadása. OSZK 391. URBáN J. . – 131 p. II. 653 p. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. OSZK. – vII. kötet. kötet. – 108 p. J. kötet.J. 1 p.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál).) Szinnyei. Iv.830 80 .381. SZB2–256. kötet. – v. URBáN. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. – [8]p.). BB-339 393. – vII. – X. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. 1892. – 122. Juvenalis. III. – 32 p. . [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. – vI. – (Történeti. VKSZ. I–IX kötet. – 1892. vI. – 1887. – 1887. Holzwarth f. vIII. 571 p. Juvenalis. 659 p.és földrajzi könyvtár . 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. – Győr : Gross Gusztáv. – 1889. SZB2–246 382–390. kötet. . – v. 637. 606 p. 582 p. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. v. 1887–1892 – 9 kötet . ára 50 kr. 534 p. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. 1886–1900 394. – vI. német-eleméri plébános. – 7. 36. BB-338 392. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. OSZK 84. kötet. 1–9. kötet. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. – 1892. – 1892. . IX. – (egyetemes könyvtár . 18 cm VKSZ. – 1890. és Társ. nép. kötet. 1892. 752 p. 1892. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. vII. – vIII. – 1888. 23 cm. kötet. MK. Szinnyei.

1893. április 18-án Dr. OSZK.395. plébános. ügyes üzletember. 23 cm OSZK 397. . . – 12 p. 1892. 8-r. venetianer Lajos rabbi. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 377 399. . BRANKOvICS György Brankovics György. – XXvI. Kolozsvár. Srpska bibliografija 400. – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. OSZK VII Phil. 19 cm SZVK – csonka példány 396. . – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – 65 p. zittl Róbert temerini plébános. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. 1892. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. – 32 p. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. rész / Bereghy endre. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). – (8) p. M 81 . 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. Steécz György címzetes kanonok. 23 cm ára 10 kr. Az igazság egy barátja MK. 1892. Sp. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. . 265 p. Dr. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). SZB2–258 1893 398. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. 1886–1900. szerb pátriárka. . 1893. 1892. 8-r. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. 1893. 364ib . vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. – 10 p. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. Jud. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. [BeSzÉDeK] Az 1893. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével.

). Hitoktatás” szerkesztője. – Újvidék : Nyom. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. 1893. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kiadás. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. Petrik. Osztálya. – 232. hittanár. és vI.. OSZK 82 . 1893. RK. 4 p. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. – 7. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. – zombor : Bittermann Nándor könyv. zombori állami főgymn. (2) p. cs. – 88 p. VKSz 403. és vI. úgyszintén a polgári. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. 2 p. 7 p. 1893. – zombor : Buday Gerő . SZB2–263 405. 1893 (Herger ágost bizom. 23 cm OSZK.és kőnyomdája. 1893. 18 cm VKSZ. – Pozsony . 22´15 cm PKSZ 402. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő.401. 22 cm OSZK-K. BMS II 162. – (1)+X+141+(1) p.és iparos iskolák használatára. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1 t. osztálya. – 48. . BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra.489 404. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. a „Kath. – 65 p. BB-350 407. udvari és kir. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. – 140. . könyvkereskedő. akad. 1893. – 48. és kir. – 7. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. . BB-350 406. kiadás. – Pozsony. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. SB-6088. [BeSzÉDeK] Az 1893. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 1893 (Pozsonyban : Stampfel.. .

. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – Tisza-Szent-Miklós. 1. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. kötet vII. köt. 23 cm. kötet XIII.408. 23´16 cm SB-780. Kiadói Nyomda N.És földrajzi Könyvtár. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). – 243 p. Kikindán. 1893. 1893. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1. ill. . II. 1893. OSZK 413. – 85 p. SZB2–264 410. – (Történeti Nép. Szentkláray Jenő. – 29 p. 1893. september 20-21. évi április hó 5–11-én XIII. VKP 83 . REÚ 409. – 37 p. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr.-eleméri plébános. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. .m. – 46 + [3] p. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. Szinnyei 411. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. . – Budapest. . átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. egyházmegye 1893.. 4 t. 23 cm OSZK 1894 414. 1893. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. 8° SB-7571. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. – 2 kötet . 449 p. 56–57. 13 cm FKSZ.) I. főjegyző. 1893. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. 453–840 p. 18 cm TLSz 412. n. OSZK. ref. 1894. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. . – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón.

1894. – [10] p. . április 2-án dr. Ref. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. . – Budapest : Az Athenaeum r. tanár. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 24 cm EvKBp 419. III. . 25´16 cm SB-781.222 417. – 15 p. főgymnasium 1893/4. OSZK 416. város közönsége. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. 27 cm OSZK 220. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. vKSz.m. kir. . : Popovics testvérek könyvnyomdájából). füzetéből. REÚ 420. 1894. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. BMS III 155. évf. OSZK. egyházmegye főjegyzője. – 88 p. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 24 cm OSZK 421. egyházmegye 1894. kiadás. kel. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. társulat könyvnyomdája. főjegyző.577. 455 p.] . Klein Gyula óbudai főrabbi. – Pozsony . – 13 p. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából.415. lelkész.. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). [2 t. templomban Hetesy viktor ref. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. – vII. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1894. . – 104 p. BMS. s az alsó-baranya-bácsi ref. évi értesítőjéből. – 3. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1894 (h. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. 1894. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. 1894. 1894 84 . 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. 1894. n. SB2-282 418. szeptember 19-20.

változatlan kiadás. – Pozsony . 23 cm 1. Hitoktatás” alapítója. 1895. – 37 p. 1892. (1) p. 1895. e.. BB-363 423. . kiadás. kiadása Pozsony. 1895 424. 179. – Budapest : Hornyánszky. köt. 1895. 1894. WHITe. 1886–1900 425.328 426. osztálya. 2.. – 31 p. – zombor : Bittermann ny. – 22´15 cm PKSZ 427. és v.és sírbeszédek : 2. udvari könyvkereskedő kiadása. CSáKI István Gyász. G. / Csáki István. – Budapest. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Szigeti 139. – 9. 1894. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. – Iv. kiadása Pozsony. 1903. – 128 p. és kir. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. . a „Kath. p. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. OSZK 422. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. Budapest : Stampfel Károly cs. kiadása Temesvár. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). – Szabadka : Ny. – 5. – 160 p. 1895. Schlesinger Sándor). úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. 22 cm OSZK 85 . – 8-r MK. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. 1888. 25 cm OSZK 263. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 4.(Pozsonyban : Stampfel.

A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. Jegyzőkönyv. augusztus 8. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. BB-382 86 . 20 cm OSZK 431. 1895. Pfaner (p.11–15). anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. intézkedések-. Theol. Az Alsó Baranya-bácsi ev. – 88 p. – Szekszárd. tanácsbiró felett / Irta.103 429. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. 37–39). napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. ref. venetianer Lic.: Ima néhai Korbai Károly e. levelek-. Ua. m. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. SzULIK József A kath. ref. Szinnyei. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. lelkész feketehegyen (p. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. 19-26). Szinnyei és Torontál VM. – 136 p. ref. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A.és emlékiratokban. hozzászólások-. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. 24´16 cm SB-782. ismertetve Szulik József által. értekezések-. m. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. – eger. REÚ 430. 1895. – 39 p. v. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. 1904. határozatok. ref. Trauer-Rede am Sorge des weil. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. Ref. egyházmegye 1895. rendelkezések.428. . 432. 1895. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref.m. 1895. egyházi főjegyző. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. m. OSZK 634. – 9. 1896.és újságczikkekben. 29–33). v. OSZK. lelkész Pacséron (p. . KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. v. – 93 p. nyilatkozatok-. Budapest. . lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. kiadás. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. felhívások-. ref. lelkész Cservenkán (p. ref. 3–7). 24 cm T. 1895.

cs. udvari és kir. lelkész. – 8. . első kiadása 1868-ban. – 9.242k 437. a „Kath. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. kiadás. – zenta : zentai Hirlap kvny. Srpska bibliografija 438. kiadás. 1896 (Pozsony : eder István). 23 cm OSZK 87 . kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. ref. és vI. – 11. Szinnyei. osztálya. 21 cm OSZK 1896 435. .433. – Pozsony . hist. K. Könyvkereskedő. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. p. akad. cs. a „kath. udvari és kir. 1895. 23 cm OSZK. – 48 p. a Katholikus Szemléből. – Pozsony . Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Budapest : Athenaeum ny. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). feketehegyi ev. könyvkereskedő). fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. 1895. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. 1896. eMLÉK-LAPOK : A Bold. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. Hitoktatás” alapítója. BB-383 434. BB-1060 439. OSZK-K 436. – eger. és kir. 8-r OSZK XII. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. Hitoktatás” szerkesztője. . B. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1896. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – 44 p. – 23 p. osztálya. akad. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1896. – 31 p. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. – 44 p. . – 11. kiadás. – 25 cm Klny. és v. ref. és kir.

és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – (Népiratok . 25 cm OSZK 443. (Pozsony ny. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. Petrik 441. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. . 23 cm OSZK 444.Wigand ny. – 52 p. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”.).-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. OPITz.440. 1896. – Budapest. – 76 p. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. javított kiadás. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. – 216. 1896. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). . – 66 p. 1896. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. 1896. – 150 p. egyházmegye 1896. – Debreczen : A város könyvnyomdája. – 4.. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. n.) Szinnyei 88 . 123. . 23 cm OSZK 446. OSZK-K. szeptember 9-10-én M. – Kecskemét : Tóth ny.m. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal.. 1896. 4 p. Budapest : Stampfel . HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . REÚ 442. SLK. M 445. ref. – 2 kötet . 1896. – Pozsony . 1896. 25´16 cm SB-783. egyházi főjegyző.

– 310. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. SZB2–342 449. 18´14 cm VMB. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. 23 cm. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . 1896. 17. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. – 11 p. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . . A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. – Budapest. – (Népiratok . 26 cm OSZK 451. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. Tudom. 16. M 1897 452. .) OSZK 89 . 1896. – Szegeden : A Páholy sajátja. – 21 p. OPITZ. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. . 1896. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag.és kőnyomdájában). A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. – 20 p.. évi május hó 10-én elmondotta dr. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. apát. 1896. . – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya.447. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. . Akadémia tagja. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. – 319 p. 1896. a M. OSZK 453. szept. 1897. [2] p. – 29 p.) Szinnyei 448. 23 cm TLSZ. – (Az „árpád” páholy könyvtára . január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 124. a szerző arcképével . BB-399. szám) OSZK 450. 16 cm.

július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. 1897. 23 cm OSZK 455. A mi szocziális kérdésünk veleje. 22 cm OSZK 456. egyházmegye 1897. egyházi főjegyző. 1 tábla . – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. 1897. OSZK. – 30 p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 2.. – 31 p. kiadása 1886-ban. A kisbirtokos.454. Népiratok 139. – Budapest. kiadás. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. BB-406 457. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. és kir. . A tennivalókról.és munkásosztály elzüllése. 24´16 cm SB-784. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. OPITz Sándor Békesség az embereknek.. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. OSZK. osztálya. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda.m. a „Kath. – 3. kiadása 1884-ben. 1897. ref.) / Írta: Jeszenszky Ignác. – 94 p. Hitoktatás” alapítója. Szinnyei 90 . és v. – 11. REÚ 458. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. . 1897. 31 cm OSZK 459. A munka. 1. – 403 p. kiadás. Stb. 1897. . 2 t. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. Stampfel Károlyt jegyzi. – 76 p. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. udvari könyvkereskedő kiadása.. . Az 1848. 1897.

1897. kiadás. Máriáról cz. – 8 p. BB-414 1898 464. SzULIK József A Kath. – 6. Krécsi György tulajdona Szabadkán. Szinnyei. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. A M. kiadás. Szinnyei. – eger. [1898]. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán.916 465. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. OSZK 816. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. 12-én. – Temesvár. – zenta : zentai Hírlap ny. Tudom. – 53 p. . előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. 1897.József. Magyar Irod. Akadémia tagja. 462. – I–v. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. – 10.460. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája.és erzsébetvárosi Társaskör. – eger.. Lex. – 24 p. 24 cm OSZK 461. 1899. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. szept. OSZK 91 . 212 p. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. ismertetve Szulik József által. 15-iki vívmányokban? . CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. . – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. 1898. bővített kiadás. . – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. ugrai apát. Az utánnyomás tiltatik. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. PKSZ. csanádi székeskáptalani kanonok. 18 cm Srpska bibliografija . – 88 p. – 10. 744. 1897. BB-415 463. zombori apát-plébános. 1897. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. . A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával.

egyházban 1898. egyházmegye főesperesi hivatala. – zenta. BB-425 470. : Ivkovics György kőnyomdája). udvari és kir. OSZK. – Pozsony . OSZK-K. – 9. 1898 (H. kiadás. könyvkereskedő. – 4 p. – 48 p. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. ev. 8° SB-32113. és kir. kiadása 1881-ben. – 7 p. akad. ev. cs. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. . – 384 p. Zsidó Lexikon 468. REÚ 92 . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Könyvkereskedő. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. évi püspöki tanterv nyomán írta. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). egyházi főjegyző. udvari és kir. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. OSZK 472. Hitoktatás” szerkesztője. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. JAvASLAT a bács-szerémi ág. Ref. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1898. . fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. népiskolák második osztálya számára / az 1876. és társa. és kir. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. . 24 cm 1. – 2. . reform. 23 cm OSZK. 1898. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. – Ujvidéken : fuchs e. Petrik 471.m. 1898. 1898. a „Kath. BB-1061 469. h. – 4 p. akad. 24´17 cm SB-785. kiadás. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. – zombor : Oblát Károly ny. cs. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. .. hitv. – Pozsony . OSZK.467. 34 cm M 473. egyházmegye 1898. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – 116 p.n. kalocsa-főmegyei áldozár. kath.

1898. 1898. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. SB-39915. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. A Jegyzőkönyv említi. OSZK. templomban az 1898. 1898. 1898. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. 93 . 1898. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. 23 cm.. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. Uo. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. Budapest : Singer és Wolfner. – Nagy-Szent-Miklós.474. osztálya. nemzeti ünnep alkalmából. 1897.) OSZK 478. Szinnyei. Osztálya felolvasó üléseiből . . és Irod. – 99 p. 1898. 1898. 1898. Petrik 476. Oszt. – Baja. 29.k. felolvastatott a Tud. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. november 27-ikén tartott ülésén. Szinnyei 477. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. – 8 p. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. Petrik 480. – 16 p. – Szabadka . . – Szabadka. Megjelent németül is. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. – 10 p. SZB2–369. Petrik 479.J. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. VKSz 475. évi április 11. Kuhn Lajos rendes tagtól.

– (A csanádi egyházmegye története .és kőnyomdája. – eger. változatlan kiadás. 1898. – XXIv. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – 128 p. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). BB-432 485. . – Szabadka. – 6. 740 p. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. változatlan kiadás. Szinnyei 487. 1898. OSZK 483. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – 232 p. ugrai apát. – [4].481. – Budapest. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . – 11. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. tagja. Boldogságos Szűz Máriáról cz. az 1887.222 482. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. 1898. 128 p. 25 cm. a Magyar Tudományos Akadémia l. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. Szinnyei. kiadás. 1898. ismertetve Szulik József által. . 16´13 cm PKSZ. – 7. – 88 p. Szinnyei. 21 cm OSZK 486. 1898. – Szabadka. BB-431 484. BMS I 154. – első kötet. Szinnyei 94 . 1898. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. . SzULIK József A kath. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. első kötet) Több nem jelent meg.

627. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. OSZK. 1899. 1899. 1898. . átnézett kiadás. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . – 288 p. – 1891. 1899. – zenta : fekete Sándor nyomdája. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 26 cm Z2. egyházmegye 1899. 1898. – 79 p. SB-786. tanító Adán.. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért.. – 68 p. PKZR 1899 490.703 491. 24 cm OSZK-K 492. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. szabadkai kisdedóvó. 5 t. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. 21´13 cm I. fr. (a főt. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. BMS III 150. A szerző sajátja. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. Albert . 20 cm OSZK 493. kötet. A tökéletesség. 1 térkép . ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). kötet: Az egész ember. . 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. SZB2-380. a második. WeISz. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. PKSZ 489. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. kalocsai főegyhm. – 595 p. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. OSZK 247. – 323 p. – v. – 88 p. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. hatóság jóváhagyásával. OSZK 494. – 12. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. ref.). .488. .

SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. 1899. 182 p. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. [é. 1899. – 88 p. . 1899. M 497. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. .és papírkereskedő. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. 25 p. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Nándor könyv. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. SZB2–388. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. 1899. – XIv. . OSZK. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). 128 p. BB-449. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. 1899. 1899. SZB2–401 1900 500. Szinnyei 499. ]. . – 11.. változatlan kiadás. n. . BPÚ-553 496. 20 cm egy darab ára 4 kr. változatlan kiadás. – 7. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. . SzULIK József A Kath. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – 222 p. – 256 p. 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. 20 cm 96 . VKSZ (xerox). – Budapest. . BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik .-földvári lakos. 20´14 cm PKSZ 498. 21 cm VKSZ (xerox). magyarra fordította Dugovich Imre. – 8 p.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. – 8 p. – 5 kiadás. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. [1]. SB-41091 495.

. 196 p.. Petrik. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.A borítón a kiadás éveként 1901. és kir. OSZK. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. a „Kath.) BMS Js III 908 503. által 1900. BB-456 505. Petrik. akad. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. – 4. – 12. fordította Makra Imre és Waldmann György. osztálya. udvari és kir. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. 23 cm OSZK. – 39 p. kiadás. cs. 1900.455 02. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). OSZK 270. – 80 p. BB-445 97 . évi október 14. SZB2–404 501. 1900. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. Könyvkereskedő. Hitoktatás” alapítója. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). 498+2 p. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. – Pozsony . VKSZ. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. és vI. EVERS. – 48 p. – 10. 1900. III–Iv. áldozár. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . BB-455 504. kiadás. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. „a buzgó lelkipásztornak. . és v. – vIII. Steécz Gy. – Pozsony . az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. n. – Budapest : k. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – X. osztálya. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. kiadás. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Budapest : Stampfel Károly.

fun. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. Az Ó-BeCSeI IzR. – Szabadka. REÚ 509. BB-461 513. III p. 1900. 1 térkép . . [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. [1900]. ev. h.: K. Könyvnyomdája. OSZK. – Budapest : Az Athenaeum Irod. . földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III.. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. – 88 p. Petrik 511. 21 cm Minden jog fenntartva. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. 1900. Petrik 510. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. – 163. 1900.m. oszt. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. ref. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. 1900. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. n. 208 p. Imák. egyházmegye 1900. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 17 p. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. 1900. n. júl. 1900. – Iv.T. dec. 1899. és Nyomdai R. – H. – 16 p. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896.506. 1900. BB-460 512. BL. 23 cm OSZK 98 . – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. – 68 p. – 22 p. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. . LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. OSZK. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. BPÚ 508. átnézett kiadás. tanító. 1900. 19 cm OSZK 507. 13. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. 24´17 cm SB-787.. helyettes főjegyző. 15-én OSZK Or. Szinnyei. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. 528z. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. – 12.

23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. – 26 p. – 25 p. kiadás. v.514. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József.g. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. 25 cm OSZK 515. Torontál m. . csanádi püspök. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. küldendők OSZK XII Pol. . cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. Aracs. 1900. és v. évi szept. – 78 p. 1900. és ft. 1529 s 1901 517. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. . – Kézirat gyanánt. Petrik. – Pozsony : Éder István. osztálya. 244 ív. – Ó-Becse. 1900. WeISz. 24-én. M. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. . Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére.t. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1901. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. A. . – 29 p. BB-484 99 . A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. – Debreczen : László Albert. 1901. 23 cm VKSZ. – 13. 22 cm OSZK 516. a magyar kathol. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. M. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. SZB2–435 518. midön nm. BB-483 519. 1901. 21 cm OSZK. – 16 p.b. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén).

és III. 34 cm VMSZ. BB-494 524. Szinnyei. 1901. SzULIK József A Kath. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. 1902. – 2. 25´17 cm SB-788. OSZK. Petrik. – 119 p. 1901. ismertetve Szulik József által. BMS. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. hitv. átdolgozott kiadás. . VKSM. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. M 526. ev. 23´15 cm SB-4052. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – XIv. REÚ 523. .m. egyházmegye 1901. 1901. 1901. – 29. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. ev. Petrik. hit alapigazságai : az I. NEKBg. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. egyházi főjegyző. kiadás. – 88 p.520. – 12. BB-485 521. SZB2–451 100 . ókéri ág. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. . Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. Ref. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. számára. lelkész. gyermekek számára. BB-486 522. . 1901. változatlan kiadás. – eger : Szolcsányi Gyula. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. és II.. Nőegylet. – eger. kath. OSZK. – 254 p. 1902. BB-495 1902 525. hitv. II. oszt. – 12. 89 p. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. osztályú kath. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. [3] p. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. ill. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I.

HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. OSZK. – 69 p. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. . – Pozsony. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 .m. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. – 16 p. – 47 p. 8-r MK. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. füzetéből. évi junius 24-én. – Kalocsa : Jurcsó ny. 1902. BB-508. . felvéve Ujvidéken. OSZK 528. a bácsi ág. egyházi főjegyző. egyházmegye 1902. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. a bácsi ág. 24´17 cm SB-789. ev. 21 cm OSZK XII H. – zombor : Oblát Károly. 1901–1910 532. Évi III. JeGYzőKÖNYv. Szentkláray Jenő. – Ujvidék. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. – Ujvidék. osztálya.. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. . 1902. kiadás. . 1902. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 8-r MK.S.és iparos iskolák használatára. átdolgozta fáncsy Antal. ref. és vI. eccl. hitv. és társánál. . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. úgyszintén a polgári. évi junius 26-án. 3671 530. . 1902 (Ivkovics György kvny. JeGYzőKÖNYv. 1902 (Ivkovics György kvny. 1902. . – 109 p. 17 cm Idegen tájakon 7. 1901–1910 531. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. – 17 p. OSZK 529.). – 11. hitv. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 93 p. ev. felvéve Ujvidéken. 1902.527. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f.). 24 cm OSZK 534. 1902. 1902. – 52 p. – 71 p. REÚ 533. : ill.

. 1903. SB-3717. – 18 p. – XvII. 1901–1910 1903 536.947. A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. 17 cm Az adományozók névsorával. 1902 (Debrecen. SZB2–470 539. M. 17 cm VKSZ. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. hitközs. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. ref. felekezeti tanító.535. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. – 16 p. 1903. SZB2–482 537. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. BPÚ. lelkész. [1] p. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. A róm. ref. 23 cm BMS KPz II 2761 538. OSZK XII Th. 23 cm BMS III 159. . NEKBg. . . felolvastatott a 102 . 23 cm OSZK.). U. – 47. BMS 541. titkár. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. – Kézirat gyanánt. 1903. 1903. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. [1] p. k. hitközs. tulajdona.és tanítónőképző intézeti ev. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. – 34. . ny. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. és Társa. . 1903. 23 cm TLSZ. kath. 173 p. MK. 1008i 540. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). – 84 p. Kézirat gyanánt.

22´15 cm REÚ 546. . 1903. és Irod. 1903. : térkép ill. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). felvéve Ujvidéken. Osztálya. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. osztálya számára / írta fridrik Tamás. 1903. – 14. . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. évi május 18-án. 1903. 23 cm. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. A szerző sajátja. hanem használni. 1903. a bácsi ág. BB-522 544. . – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. hitv. – 40 p. 198 p. ev. – 46 p. 46. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. – 18 p. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. kiadás. – zenta : fekete Sándor nyomdája. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. évi junius 11-én. osztálya. – 5. felvéve Ujvidéken. hitv. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 1903. – Pozsony : Stampfel Károly. 20 cm OSZK 545. kiadás. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni.) BMS. – 67 p. M 543. . JeGYzőKÖNYv. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. . – vIII. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. – 36 p. – 13. kiadás. ev. a bácsi ág. 8-r MK. – 6 p. 8-r MK.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. 1901–1910 103 . Petrik. 1903. 1901–1910 547. OSZK 542. JeGYzőKÖNYv. tanító Adán. márczius 24. és v. .

. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. . hitv. SEGUR Mgr. lelkész.) 1904. hitv. felvéve Ujvidéken. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. 1901–1910 553. kiadása Pozsony. 1901–1910 552. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. szeptember hava OSZK. – 4. felvéve Ujvidéken. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. OSZK 549. MK. kiadása Pozsony. 1894. ev. 1903 (Stampfel. reform. [1904]. II. 8-r MK. kiadása Temesvár. 1892. 1904. Szinnyei 0. 23 cm I. 179. 1888. . . 1903. junius 23-án. – 83 p. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. kiadás. 1903. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. SZB2–494 104 . 1904. – Budapest. 1901–1910 1904 551. – 83 p. – 124 p. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. november 7-én.548. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. III. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. – Iv. (1) p. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. 8-r MK. 1904. . 1904. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. . ev. – 122 p. – Pozsony . – Ujvidék : Ivkonics György kvny. – első kötet. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. – Szabadka : a fordító kiadása.

fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv.554. BB-540 556. osztálya. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 40 p. – 397. és vI. és v.e. OSZK VII Ph.554. – 15. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 52 p. – 128 p. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. 1904. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. egyesület igazg. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. egyházmegye 1904. 1904. – 12. 1904. – 110 p. 1904. – 70 p. . . . Kiadásban. OSZK 555. – Pozsony. gazdasági tudósító. OSZK.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. (2) p. 25 cm M. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője.és felsőbb népiskolák számára. v8° SB-15388. Ref. – Pozsony : Éder. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. bizottsági tag. 23 cm BMS K 1 III 482. kiadás. 1904. osztálya. úgyszintén a polgári.m. 1904. 22 cm BMS II 151. – 40 p. 932ai 560. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. szeptember 7-én M. kiadás. 25´17 cm REÚ 559. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. a torontálmegyei gazd. JANKOvIĆ. 74of 105 . Sp. választm.. 1904. BB-541 557. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. OSZK 558. 2. egyházi főjegyző. úgyszintén a polgári. JANKULOv. . Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. OSZK III Hung. . tagja.és iparos iskolák használatára.

1904. szám) (Olvastatott a M.) OSZK 568. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. – 13. évi költségelőirányzata. 1 t. . kötet . . BB. 1904. . Könyvnyomdában). – 19. – 231 p. – 40 p.) Klny. – (Megyei Monográfiák . Akadémia 1904. 30 cm VKSZ. [1] p. SzULIK József A kath. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. április 25-én tartott összes ülésén. HITKÖzSÉG 1905. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. 24´15 cm PKSZ. . 1904. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája.. XII. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. 21 cm. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – Két kötetben Szinnyei 567.561. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. 1904. T. 13. SZB2–514 566. PÉTeRRÉveI (B. n. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 1904. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. 1904.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai.. változatlan kiadás. kath. M 562. 1904.. M 564. – Budapest : Pesti Könyv ny. – Nagybecskerek. – 11 p. BL 565. a Közgazdasági Szemléből. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – H. 16´10 cm PKSZ 563. – 52 p. 23 cm. . – 17 p. – 88 p. A SzABADKAI IzR. 19´13 cm PKSZ 106 . : A kiadó sajátja. 5. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. egyházhatósági jóváhagyással. . 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc.

évi október hó 17-én. óbecsei tanító. 1904. BMS I 153. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. 1905. – 15 p. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. oszt. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. BB-561 107 . budapesti egyetemi rendes tanár. évi Iv. BB-557 572. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 13´18 cm SB-46483. 19 cm OSZK 573. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . de az 1898. – 21 p. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. – Gyoma : Szerző. átdolgozta Márki Sándor. Tanítóegylet 1904. szeptember hó 28-án. OSZK. VMB. OSZK 822. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). . – 8. BB-549 570. – 67 p. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. – Budapest : Lauffer vilmos. (Gyoma : Kner ny.626.). 1905. – 27 p. Kath. PKSZ 574. OSZK. az egylet világi elnöke. BB-552 1905 571. VKSZ.-cz. – 30 + 3 p. tanító. kiadás. – 171 p. számára / írta fridrik Tamás. változatlan kiadás. 1905. és kiadta vécsey Géza.547. – Budapest : Athenaeum. 1905..569. : ill. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. – Palánka : Kristofek és Blázek. – 14. 1 térkép . Katholikus Tanítóegylet. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. SZB2–533 575. – 128 p. 22 cm A szöveg végén: 1905. . t. [1905]. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai.

– 722 p. v. Lipót császár. 1898. . III. 1902. 911 p. 589. kitüntetés birtokosa . – 815 p. trón bukása. 581. Pombal Struensee. – Nagybecskerek : Pleitz fer. v. – 806 p. és kir. Gusztáv. – 882 p. II. 579. III. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . – Temesvár. Az Izlám. – 8. 1896. 1903. 583. X. az osztrák urak házának tagja. XIII. XII. – Nagybecskerek. 1898. Katalin. – 22 kötetben. 24´16 cm 577. A keresztes hadjáratok ideje. 25 cm OSZK. WeISz. Művészet. Habsburg Rudolftól Columbusig. 592. Északamerika elszakadása Angliától. Mária Terézia. 586. Pál. – 793 p. 1903. A kereszténység. – 695 p. A népvándorlás. XvI.vallásháború. 1899. A királygyilkolás és következményei. József. Lengyelország. és kir. Lajos király kora. II. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. vII. – 806 p. 1900. vII. 591. II. II. János dr. Xv. 1898. 590. Károly.. franczia irodalom. A franczia forradalom kezdete. XIv. vIII. Károly. 1897. – Temesvár. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 716 p. – 852 p. az 1887. az Arany Korona-rend lovagja. Napóleon ifjúsága. – 855 p. – Temesvár. 1904. Észak-európa. 587. Ker. – . I. Poroszország keletkezése. 1903. A Reformáció. A háború európával.576. – 881 p. Észak-nyugati európa. – Nagybecskerek. Az Új világ. Északkeleti európa. – 826 p. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. világtörténet / Írta Dr. frigyes. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. 585. vI. – Temesvár. Miksa. III. Nagy Károly. Lipót császár és XIv. A Convent. cs. 1904. Az Angol forradalom. 588. XvI. – Nagybecskerek. 108 . Weisz Ker. 1900. 584. . – Nagybecskerek. Harmincz éves háború. – Nagybecskerek. – Nagybecskerek. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). 1900. Gergely. Lajos és a forradalom. A művészet és tudomány cs. – Temesvár. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. Kelet története. I. II. Hella és Róma. I. Irodalom. Iv. II. A szeptemberi gyilkosságok. A franc. változatlan kiadás. Tudomány és művészet. udvari tanácsos. Osztrák örökösödési háború. 1900. – Nagybecskerek. 578. XI. 580. IX. frigyes. 582. BB-562 577–598. – 1897–1905. – 809 p. – 677 p. – Nagybecskerek. – 128 p. János tanár. – Nagybecskerek. – 805 p.

VKSZ. 598. A rémrendszer tetőpontja és bukása. – 20 p. 1904. kiadás.1809–1815. évi alkotmány. Lengyelország.593. 19 cm ára 80 fillér. 1906. 594. XvIII. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. 23 cm. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. OSZK. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. 25 cm PKSZ 600. BB-569 109 . 1800–1806. 595. 1906. XXII. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. A bécsi kongresszus. XIX. XvII. – 30 p. főegyh. és vI.(!) háború Lyonért és Belgiumért. – Nagybecskerek. – Nagybecskerek. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. Legényegylet. 596. – Budapest : Révai és Salamon. – 781 p. évi nagy háború. 1896. Polgárháború. – Temesvár. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . 1906. – Budapest : Szent István Társaság. 1906. A legfőbb lény ünnepe. – 810 p. – 50 p. – a főt. A convent vége. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. 597. – Temesvár. 59. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. – 335 p.törvényszék és áldozatai. Corday Sarolta és Marat. Pártharcz a belföldön. A Hegy győzelme a Gironde fölött. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. európa 1806–1809. A forradalmi vagy vér.1793–1976. XXI.) OSZK-K 601. A direktórium. 1896. – 799 p. osztálya. – 980 p. A rémkorszak. XX. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. Az 1795–1799. – 16. 1905. – Nagybecskerek. – Kézirat gyanánt. 1897. SZB2–539 602. M 1906 599. – Nagybecskerek. – 688 p. Az 1793. – 762 p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. 1905. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. . . . Hatóság jóváhagyásával. Kiadja: a Szabadkai Kath.

gyermekek számára. – 136 p. évről. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. SB-790. – 14. – Békés. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. – 88 p. 1906. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. újvidéki református kántortanító. 1906. ref. osztályú kath. . változatlan kiadás. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által.). Ref. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. elmondta Tóth Sándor. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. 1906 (ny. BB-571 604. 30 cm SZB2–550. BB-570 608. egyház templomában 1906. 1906. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 1906. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. VMSz. ref. augusztus 14. Szinnyei 110 . – eger : Lyceumi ny. HITKÖzSÉG 1907. 1906. – 75 p. . évi költségelőirányzata. – 23´15 cm RKEÚ 607. OSZK 606. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. – 89 p. 30. 1906. A SzABADKAI IzR. BB-575 609. OSZK. szept. egyházmegye 1906. – [13]p. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. RKEÚ 605.603. GUTSOHN. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev.. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. SzULIK József A Kath. és III.n.

és Hirlapkiadó-vállalat m. . – kézirat gyanánt. 1907. sz. – Óbecse : Lévai Lajos. BB-586 613. . kalocsai főegyházmegyei áldozópap.1907 610. – 3. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. 1907. Legényegylet. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. Srpska bibliografija 611. I. kiadása. SZB2–562.m. ILJIĆ. – Iv. BMS III 150. könyvnyomdájában. [1] p. A ft. Kiadja: a Szabadkai Kath. 30. . kiadás. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 1907. [1909]). HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . – 14 p. főjegyző. – 17 p. figyelmeztetésül. Iljić Branko. 198 p. 113. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. 17 cm SZB2–563.610 614.és Hirlapkiadó-vállalat m. 19 cm ára 20 fillér. OSZK 612. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. egyházmegye 1907. – vIII. 25´17 cm REÚ 111 . fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. – 180 p. – 7 p. – 6. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. VKSz. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. fordította Körmöczy ernő. BMS I 155. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. 1907. sz. kalocsai érseki hatóság engedélyével. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I.340 615. Sorozat / közli dr. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. 1907.. M. augusztus 29. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából.

A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. – Szabadka. . VMSz 619.. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. sz. . – [5]. – Budapest : Hornyánszky ny. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. Tagja. tanulóifjúság számára. A SzABADKAI IzR. 71. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. 20-án 3207. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. 1148tr 617. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. évi költségelőirányzata.sz. [1]. iskolaszék. 1907. 19 cm OSZK 620. gyorssajtóján).e. – Kiadta Az Arany János-Társaság. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. OSZK. – 107 p. NEKBg 112 . BB-597 1908 621. – 22 p. . 1907. – Új lenyomat. Hiányzik a német rész. 8-r OSZK III Hung. 17 cm Koszorú. kath.616. – 14 p. . (299. 141 p. vallásfelekezetek.. kiadás. Irodalmi Társaság népies kiadványai. A ft. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. SZB2–594a. HITKÖzSÉG 1908. – Budapest. A Magyar Prot. – zombor. 1906 (Bittermann Nándor és fia). – 19 p. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. 15 cm Csonka példány. 1907. kalocsai érseki hatóság 1907.658) 622. – 14. 30 cm SZB2–582. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. . Szinnyei 618. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. SB-6756. 158. [1908]. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. 2 t. – eger. 1907. szept. Szinnyei.

23 cm SZB2–617.és Hirlapkiadó-vállalat m. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. sz.623. könyvnyomdája. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda.és Hírlapkiadóvállalat m. [1908]. kötet. sz. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. 18 cm SZB2–604. kötet. évről.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. . könyvnyomdájában. 22´15 cm REÚ 626. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. . OSZK 627. OSZK 628. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. főjegyző. fordította Körmöczy ernő. könyvnyomdájában). [2] p. – 179 p. BB-605 624. – I. könyvnyomdájában). – 189 p. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. 20 cm SZB2–610. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. . – Budapest : Athenaeum r. úgyszintén a polg. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. . és 1908. LAGeRLÖf. 1908. . FKSz 625. – [19] p.m. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. . – 52 p. – 39. P. 20 cm SZB2–611. VMSZ 113 . HUCH. – 15. egyházmegye 1908. .-t. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. VKSZ 629. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. augusztus 25. évi költségelőirányzata. – II. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . 30 cm SZB2–627. – 34. HITKÖzSÉG 1909. Huch. tanintézetek számára / fonyó Pál. – 211 p. felső népiskolák.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . kiadás. A SzABADKAI IzR. sz. 1908. Helyet a gyermekeknek! / írta P. – kézirat gyanánt. LAGeRLÖf.és Hírlapkiadóvállalat m. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. 1908. [1] p.

1909. [3] p. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. 1901–1910 114 . Akadémia 1908. feRReReS. 1908. – Szabadka. DALIeR Isten és én / megírta Dalier . tag. .). – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. fordította Nagy Leo. – 2. – 180 p. 1909 (Szent Antal nyomda). 25. MK. . 22 cm OSZK. Budapest : Benkő Gyula. és 26. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. – eszék : egyházmegye. 1909. január 13-án tartott ülésén. – 189 p. . – Szabadka : Szent Antal kvny. 1908. kiadás. 8-r. 8-r. Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. 1909 (Szent Antal nyomda). – (Igazság Könyvtára . egyházmegye Baján 1909. fordította Nagy Leó. 1901–1910 634. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. . ferreres János Jézustársasági atya . – 74 p. 13–15. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. . – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. . különös tekintettel hazánkra / Tóth László. . augusztus hó 24. TÓTH László Az istenítéletekről. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. – 65. RK 631.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. 8-r MK. 1901–1910 632. VKSZ 635. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . 23 cm SZB2–634.630. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). 1908. – 68. 1901–1910 1909 633. . JOANNeS. – 29 p. 8-r MK. – Szabadka. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. . 23´15 cm REÚ 636. – 208 p.. (Olvastatott a M. Tud. [1] p.) MK.).

Torontál VM. – 17. 1910.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. zárószámadása és mérlege az 1908. – 29 p. – 121 +(1) p. – Budapest : Lampel R. – 188 p. 22 cm OSZK 1910 640.16-.2. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál.394. – 109 +(1) p. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. SB-823 643. VMSZ 639. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. – 16. 1909. 1909. SB-825.395 641. BB-628 115 . AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. – Budapest. kötet 1. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. évről.637. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. – 52 p. kötet. . 1910.17. kötet. 1909. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. 30 cm SZB2–656. és vI. – 36 p. augusztus 14-. tag. TLZR 642. SCHÜTz. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. – Szabadka. KB Zombori Városi Könyvtár 284. 2. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. 12. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 12. – Nagybecskerek : Pleitz fer. Nagykikinda. deczember 7-ikén tartott ülésén).15-.. r. [19] p. 1910. Krausz és fischer könyvnyomdája. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. 1910 – 2. . . 638.-t. kiadás. Pál könyvnyomdája. 23 cm OSZK.

46482. Tanítók / Gutsohn Adolf. PKSZ 647. magyar. . (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. 2-r. – 14 p. – Iv + 309 + [1] p. kötet: latin. – 109 p. – Szabadka : egyházmegye. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. 8-r MK. 19 cm OSZK 645.). 1910). 8-r MK. JÖRGeNSeN. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. 1910. 16. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. 1901–1910 648. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. SB-46481. MK. 23´15 cm REÚ 646. – Budapest : A szerző sajátja. Margalits ede. 1910 (Hepke B. olasz közmondások. cseh. zomborban : a szerző. 20 cm I. – fehértemplom. 1901–1910 649. szlovén közmondások. MK. fordította Hodács ágost. 1910. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. – zombor : a szerző. – 1910. német. 1910.644. 1910. . 17. – 2 kötet . szerb. EKBg. ruthen. – fehértemplom : Hepke B. 1901–1910 116 .573 650. horvát. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. . – 260 p. BMS.. . n. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. augusztus 14. román. Doss műveiből a kath. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. kötet: tóth. 1901–1910. – 58. – 194 p. OSZK 287. – Budapest : k. – [Budapest] .). 45 p. – 4 p. . II. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. VKZ. lengyel. 15. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910.

1910. elemi Katekizmus” és az 1907. die 20. 1910. Sept. Kath. SzULIK József A kath. Quinque-ecclesiis. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. vörösmarti plébános. Dr. – 212 p.. – 15. Julius episcopus. 19 p. NEKBg 66.T. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. osztály anyaga a „Róm. censor. Josephus Rézbányay. 1911. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. 8-r. jóváhagyásával. SB-109. Sept. 1910. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. Könyvnyomdájában. 1911. 1901–1910 652. . M 117 . függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. – 55 p. die 21. 1911. 14´10 cm M 1911 655. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. változatlan kiadás. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. Imprimatur. kath. – 1911. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. . – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. A TeMeRINI községi magyar kath. MK. – 88 p. Pálnál. 20´14 cm PKSZ 653. polgári kör könyvtárjegyzéke.651. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. Quinque-ecclesiis. sz. .-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. . 21´14 cm Nihil obstat. – Újvidék : Ivkovics György kvny.. kath egyházközség alapszabályai. 8-r. Az ADAI r. . – 92 p. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. 1901–1910 654. . – 68 p. kvny. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910.

– 13+[2] p. t. kath. – 121 p. 16. Zsidó Lexikon 118 . HITKÖzSÉG 1912. kálvinista és lutheránus vallás között. – Budapest. – 61 p. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. számához. SCHÜTz. [1911]. évi költségelőirányzata. 1911. 1911). v. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. G. (1911). M 661. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. sz.. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. . Antal Az anyag mivoltáról. 17. augusztus 15. SB-15508 658. 1912. 20 cm OSZK-K 659. kath. – Topolya : Hajtmann ny. SCHÜTZ..657. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. 1911. – Budapest. 663. 1911–12. – [19] p. 23´15 cm REÚ 660. – Szabadka : egyházmegye. 1911. VMSZ 1912 664. nyomdájában. Torontál VM. . – Budapest. v. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. Antal Katholikus vallástan 4 részben. – Szabadkán.-sa könyvnyomdája. – nepag. – Ujvidék : fuchs emil és T. Szabados Sándornál. 30 cm SZB2–709. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. 1911. kiadás] . . 662.[estvér?]. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. volksbibliothek in Ujvidék 1912. évi 144. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. [2. . 14 cm Címlap nélkül. A SzABADKAI IzR. Torontál VM.

. – Újvidék : Merkur-nyomda. 1912 [ny.665. Neoplantae. javított és bővített kiadás.]. archiepiscopus OSZK 669. . (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. Dr. 1912.p. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. 19. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. C. SZB2–727. – 320 p. 1 t. Maji 1912. M. – Szabadka : egyházmegye. [4] p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. [7] p. Tibortius Révay censor. 24 cm Nihil obstat. Joannes m. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. . Coloczae. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Paulus ámar censor. közgyűlésén mondotta Dr. 18 cm Nihil Obstat. Coloczae. NEKZg 668. 1912. évi november 14-én tartott X. Imprimatur. 1912. választmányi tagja. archiepiscopus M. . – 21. kath. – 3. apátfalvi plébános az O. Joannes m. 1912). 16° SB-43895. die 9. Kováts Sándor szentszéki ülnök. Nr. die 8. Imprimatur. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. NR. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. – Újvidék : A kiadó sajátja. . Maji 1912. 1912. 2160. Aprilis 1911. BPÚ-1438 119 . Kersch ferenc műveinek jegyzékével.p. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. e. – Újvidék : A kiadó sajátja. 24´17 cm REÚ 666. – 8 p. – 19. 1912 (fuchs Oszkár és Társa). 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. 2622. OSZK 667. – 144 p. . : ill.n.

1913. – 185 p. . 17´11 cm fedőlapcím. – 89 p. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. 24´17 cm REÚ 675. . váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref..1913 670. GÖNDÖR ferenc állami. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. 22´15 cm RKEÚ 120 . – [15 p. 1913. 23 cm BMS 671. – Budapest. – 109 p. 1913. OSZK-KC 676. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. – 287 p. . 1913. 1913. – 15 p. 1913. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. OSZK. BB-668 674. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai.: Mezey 672. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. – 182 p. [1913].] . augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. lelkész. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. – Szabadka : egyházmegye. – Hivatalos kiadvány. – veszprém : egyházmegyei ny. – veszprém : egyházmegyei nyomda. BB-667 673. Pálnál. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. Csonka példány. 1913. 1913).

SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. 1914. napja alkalmával megtartani…). JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. kötet: a III–vI. 1914 BB 680. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). . 2. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. Szerb egyházi községtől. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. hitv. . – Szabadka : egyházmegye. 24´17 cm REÚ 678.” könyvnyomdájában. – 23 cm. kötet. szerb templomban folyó évi aug.1914 677. – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. – 4 kötet . 1914. kel. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. szeptember 29-30. Tud. 1914. kath. [1] p. XIII. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1914. t. 1911–1920 679. (A hit. osztály anyaga a „Róm. –169 p. (Az ó-becsei g. – Újvidék : (Ivkovics). 18. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . MK. Pál Könyvnyomdája. Kath. elemi katekizmus” és az 1907. – 173 p. – 256 p. – 63 p. kötet: az I–II. Az Újszövetség). Akadémia 1914 márcz. osztály anyagának első része. tag. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor.kel. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. ev. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. 22´15 cm 1. – 107. – 272 121 . – 1–4. 1915. – Nagybecskerek : Pleitz fer. 23´15 cm PKZR 681. Az Ó-BeCSeI g.

. VMB. 8° SB-20453.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. osztály anyaga a „Róm. PKSZ 686. 1915. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. Nihil obstat. osztály anyaga a „Róm. Josephus Rézbányay.. Julius. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : egyházmegye. – 247 p. szeptember 7-8. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1915. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. kath. Dr. 4. – 242 p.?) A III–vI. – [14] p. kötet: A III–vI. udvari könyvnyomdája. 1915. . Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. BB-692 691. RK 687. NEKZg. p. cs.3. kötet: (A kegyelem. kis katekizmus” és az 1907. Quinque-ecclesiis. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. – 16 p. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. 4. kath. 1915. kiadása 1922. és kir.. – 175 p. – Szabadka : egyházmegye. 24´17 cm REÚ 690. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. . – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. 24´17 cm REÚ 689. 1915). – Budapest : Hornyánszky v. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. m. 1915. – zombor : Báits v-r nyomdája. episcopus. BMS 688. IMReK Sámuel Ég felé. – 48 p. 1915).. 1915. 1915. kis katekizmus” és az 1907. 14´9 cm PKSZ. .. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 122 . – Topolya : Hajtman-nyomda. – 105+[2] p.. füzetéből. 12 cm 2.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. Junii. Imprimatur. 1915. évi 1–2. censor ad 863/1915. – [16] p.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.

v8° SB-25673. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. 1916. OSZK 694. . áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. [6] p. VKSZ 692. p. 4. 1916). 1917.. REÚ 1917 696. BMS. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). 22 cm M.3. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.. kiadása 1932. TLZr 697. 23 cm OSZK 1916 693. – Topolya : Hajtman Nyomda. évről / Közli Jankó ágostonné. (1916). NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. – eszék. fordította Barsy viktor áldozópap. – 59. – Szabadka : egyházmegye. kiadása 1928. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. – Szabadka : egyházmegye. 24´17 cm REÚ 123 . 1916. . 5. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. aug. – Budapest : Nevwald utódai ny. Pál könyvnyomdájában). SB-511. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Kalapis 695. – 127 p. SZB2–800. – 110. – 23 p. . BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . 1916. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. kiadása 1925. 1915. – 24´17 cm Hiányos példány.

Z1. 14 cm OSZK-K 701. . Colocae. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. franciscus Petrányi censor.t. Dr. rész. – 30. tag. Wilhelm Jenő egyleti titkár. – 296 p. és nyomdai r. ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. die 31. 9. .698. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. M 699. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. Junii 1917. . felolvasta 1917. annak használata. szám) Kiadva a feridun-Alapból. Nr. április 23-án. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. OSZK 700. „Pátria” irod. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . Kötet . (1917). – Pesth. 21 cm SZB2–836. 1 p. – 5. OSZK-K 703. 11´7 cm Nihil obstat. OSZK 702. die 25.). – 145. archiepiscopus. 25 cm Nihil obstat.. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. és II. bővített kiadás. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. XXIv. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. Coloczae. . Leopoldus m. – 18 p. váll. 1917. [1917]. 6280 Imprimatur. – 31 p. kiadás. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. Imprimatur. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. 3027. [2] p . WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. – 63 p. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. censor Nr. VKSZ 124 . 22 cm. Decembris 1917. – 2. Szentkláray Jenő l. 1917. – Budapest : MTA. p. – Budapest : európa ny. Paulus ámon.

22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső. n. Dec. SZB2–844 706. – 80 p.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. 1918. 1917. aug. Gabriel Jablonkay S. . J. Coloczae. hó 21-22. – 55 p.p.. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. okt. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. – Kalocsa : k.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 6184. PKSZ 1919 707. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). die 25. jan. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Bácsfeketehegy : k...1918 704. n. Coloczae. – Budapest : k. n. 23´14 cm M 1920 708. . WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. Zsidó Lexikon 709. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása.. die 30. censor. – 119 p. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. 25 cm RKEÚ 705. – 16 p. Dec. karácsony hava. 1920. 24´17 cm RKEÚ 125 . . 1918. 22´15 cm Nihil obstat. Leopoldus m. 1920. NR. archiepiscopus. – 24 cm CsP-220. 1919. 1917. esperes. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). . TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. P. – Pécs : egyházmegye. – Subotica : A gyászoló család kiadása.)..

24 cm A cím héber nyelven is. – 26 p. 23 cm RKEÚ. egyházi hatóság helybenhagyásával. 19 cm KAEÚ. . M 715. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – H.p. – 11 p. Alexander Kalmár Censor. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. – Bácsfeketehegy : Református egyház. SZB 126 . BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. Anderlić vilmos. Dr. . n. NEKBg 1921 711. 1922. zrinyi Ilona u. 3221. 1921. . – 60 p. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. 1920 (Novi Sad : H&P. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. Augusti 1922. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). . – 18 p. 1922. Colocae die 6. Colocae die 6. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. valihora m. Dr. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. augusztus 30-31. Imprimatur.. vicarius archieppiscopalis. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. . Gerson József. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). n. – 15 p. M 712. : K. – Subotica : [zsidó Hitközség]. SB-42434. A. Nr. rabbi. 16 cm Nihil Obstat. ANDeRLIĆ. PKSZ. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714.. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. 11. 1921. Augusti 1922. KRISzTUS második eljövetele. . a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. 15´11 cm M 1922 713. – 32 p.710.

p.) RKEÚ 718. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. osztálya részére. . n. Dusnok. Tud. Martii 1915. tag emlékezete Szentkláray Jenő l. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. Aprilis 1915. – Subotica : [k. I. – [4] p. KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán.]. kiadása 1932-ben. 720. – 10. 15 cm SZB3–1170 722. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. felolvasta a M. április 24-én tartott összes ülésén. 1465. Nr. v. – (Magvető Könyvtára . n. . – 55 p. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. 23 cm RKEÚ. kötet . kiadás. szám) OSZK 721. 23 cm.]. 1922. 6. M 719. – Subotica. évi Karácsony ünnepei előtt. die 3. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. . SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. – 32 p. n. Imprimatur. június 21-22. – 2. : 15´12 cm. kiadása 1928-ban. – 4 p. – 51 p. M 717. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). 1922. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). [é. kiadás. elias Kuluncsics censor. 1922.] (Subotica : Szent Antal nyomda). – 66 p. Nihil obstat. Iv. 25 cm SZB3–1218 127 . kiadása 1925-ben. Akadémia 1922.716. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Coloczae. kiadása 1915. archiepiscopus. tagtól. die 30. 1922. Leopoldus m. III. XvIII. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). . 11 cm I. . – Subotica : [k.

kiadása 1924-ben. – Bačka Topola. 5. – 10 p. S. J. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. – 84 p. – Subotica : Kurir kiadó. CsP-67. 1923.1923 723. . SZB 724. 1. szám: A leghatalmasabb szónok. – 2. 3. 30. CSávOSSY elemér P. Ókanizsa.. kiadását nem találtuk. szám: Az élet folyama. – Suboticán : K. . 16 p. 4. . Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . NEKBg. szám: A legnagyobb nyomor. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. o. – 12 p. Gerson József rabbi / Gerson József. kiadása 1931-ben. Mária Magdolna [A megtérés]. szám: Az isten fiának arcképe. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. – 46 p. . SB-7563. Nihil oblast. 23´15 cm RKEÚ 727. 6. 4. – 8 p.. CsP-241 725. 3-4. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. évf. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). 18 cm SZB3–302 726. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. 2. – 5 füzet . november 20. P. kiadás. 1923). – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – Husvéti kettős füzet. M 128 . 2. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. 17 cm Benne: A Kath. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 11 p. 1923. . 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). január 2. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Csávossy elemér. 23 cm I-ső sorozat 1. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. Mathias Marton censor. n. 1923. kiadása 1926-ban. vIII. – [1924].

: ill. SZB3–715 730. SB-54862. – 48 p. 18 cm SB-45-663. CsP-340. NEKZg. Nr. 1923. 1923. die 10. 17 cm fedőlapcím.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. mart. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI.728. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. . vállalat kiadása). hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. Könyvnyomdájában. osztálya részére. Musza P. die 10 Mai. 1923 Ludovicus Budanović. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. 1923. vállalat mint Szöv. Nr 490. BMS 731. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. BeNeŠ. osztályának római kath. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. 19 cm Nihil obstat. 1923. Nihil obstat. 491. – Subotica : Szent Antal nyomda. . – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. SZB3–577 729. SZB3–68 129 . Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. 1924. – 152 p. Maji 1923. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. – 120 p. CsP-294. M. kiadást jelölik. [1] p. 567. Blasius Hirka Censor. a 10. Így fordulhatott elő. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. . die 3. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. : ill. Subotica. Blasius Hirka censor. . tanulói részére.. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. MAKáR.[ór].. Imprimatur Subotica. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. vállalat kiadása. Blasius Hirka censor Nr. ugyanúgy mint az eredetin.-vI. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. Imprimatur Subotica.[iedermann] M. egyébként a kiadvány némelyikén. CsP-212. – 47. 20 cm Nihil obstat.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. M 1924 732. Nagypénteken (A keresztfa alatt). Imprimatur. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. – 15 p.

CsP-156 737. kiadása nem került elő. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 22 cm M 735. .733. OSZK 736. 12 cm 1. 1924. kiadás. – Bačka-Topola : k. Ludovicus Budanović. HázASULANDÓK KÖNYve. RKEÚ. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 132 p. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). BUDANOvIĆ. 1924 (St. – 62 p. n. 4. ifjúság számára / fáncsy Antal. kiadása 1923-ban. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. 1924. fedőlapcím M 130 . évről / Szerkesztette D. . – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. kiadás. die 20-a Decembris a 1923. 1924 (B. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is.). Dévay Lajos lelkész. . – [7] p. Kanizsa : Potisje-nyomda). 13´10 cm A ft. – Subotica : Szent Antal nyomda. – B.-Topola : Kiadta az egyháztanács. . kiadása 1931-ben. – 29 p. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. 2. M 738. . kiadása 1926-ban.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). . bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével.. – 302 p. Imprimatur Sub. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. – 3. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Királysági Református egyházmegye Somborban. 5. DÉvAY Lajos A St. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. Censor franciscus Petrányi. – 23 p. – 2. szeptember 9. D. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734.

ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. . OSZK. Julii a 1924. 1924. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. NEKBg. M. Budanović m. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. Apostol M 741. 1924. 1924. Ludovicus Budanović Admin. kiadása 1912-ben. . Leonardus Hegedűs. SZB3–683 740. VKSz. mošorini lelkész. L. myomán írta Quotidián Lajos. – 352 p. kiadása 1917-ben]. mošorini lelkész. – Subotica : Szent Antal ny. részére az 1. Apostolicus Administrator. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. p.739. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. 30. kiadás. censor. 2. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. PKSZ 742. 1532/924. Ludovicus Budanović. CsP-239. 32 p. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. 2419. 1924. – 48 p. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. [3. Novembris 1923. NOv. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. Blasius Hirka censor. 13´10 cm Nihil Obstat. 1924. Administrator Apostolicus. . Suboticae. – 55 p. Imprimatur./1923. . franciscus futó censor Nr. 1924. .J. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. – 3. a. kiadás. 12 cm Nihil obstat. oszt. 1258[!]). CsP-100 131 . 5. – 7 p. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. die 18. Suboticae. BMS. – 6. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). SB-43896. Suboticae.. 29. oszt. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. 19 cm OSZK 743. Nr. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. Imprimatur. . – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. anyagával. – 36 p. CsP-337 1925 744. s. Nr. Imprimatur.

– Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. 746. 1925. . 1925. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). : ill. a. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. . sz-ból. aug. – [4 nepag] . vö. OSZK. SZB3–748 749. VKSz. 2 lapos aprónyomtatvány. Mészáros Béla. Hitv.. 2. – 22 p. február hó 6-iki 222. febr. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. lelkész. n. E. SZB3–674 747. LACKNeR János A suboticai ágost. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. sz. 11´7. 4–9. PKZR. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. bíróságainak és Szomborban 1925. 1. . evang. SB-39796. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. SB-43053. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. a „Hitélet” főszerkesztője. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos.. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. CsP-224. 17 p. – 3. 14 cm OSZK. 4. – Subotica : Minerva Ny. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). – 24 p. BPÚ-1434. rendeletével. 1925. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. – 102 p. – 47 p. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek.. kiadása 1932-ben. . [1] p. kiadás. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. . – h. : k. . MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. 1925. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. OSZK. 5. M 750. bővített kiadás. – 2. kiadása 1915-ben. M. kiadása 1928ban. 25. SB-47605 748. n. – 54.5 cm 132 . – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1925). Kiadása nem került elő [1922]. templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János.745. 1925.

– Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. 380/1925. NEKBg 133 . 2670. Nr. ájtatosságok. M 751. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. Admin. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. : ill . – 2.A ft. – Bačka Topola : Kiadta: f. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. . a. 14 cm SZB3–1169 1926 753. fedőlapcím. Imprimatur. – 158 p. elmélkedések. Alfonz nyomán. évi jubileumi nagy búcsú. . SZB3–263 756. – 32 p. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. 1925 (Rajčić e. sz. kiadás. . a. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. Januarii 1925. SZB3–113 755. fedőlapcím. – Subotica : Alfa. . Ludovicus Budanović m. M. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. Suboticae. M 752. Könyvnyomdája). 600/1926./1924. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. imák és énekek Szent József tiszteletére. A. ára 2 dinár. sz. – 15–16. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). – Subotica : Alfa. p. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – 32 p. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. sz. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. SZB3–112 754. – 16 p. die 2. – 44 p. Lajčo Az 1926.. A. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. BUDANOvIĆ. – 22 p. BUDANOvIĆ. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. SB-3884. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). sz. Apostol. ezer.

NEKBg 759. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). BPÚ-1433. 1926. sz. 1926. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. 1926. TLZr. – 16 + [2] p. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. 1. . 1926 (Subotica : Horváth József). 6. RKEÚ. bíróságainak és Debeljačan 1926. kiadása 1931-ben. NEKZg 761. – 116 p. A. Nr. – 270 p. admin. : ill. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. 1008–1926. kiadás. – 4. M. 30 cm CsP-162. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. lelkész. esperes plébános. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Nihil obstat.757. 3. Admin. – 121 p. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. Apost. Suboticae. aug. SB-18847. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. Imprimatur. kiadása nem került elő. . 2. 6. CsP 758. – 14 p. kiadása 1937-ben. 16´12 cm No. kiadása 1924-ben. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. [1926]. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. . kiadása 1923-ban. SB-18633. M 760. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. 7. Imprimatur. apost.. – Bačka Topola : Kiadta: f. . 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. M 134 . plébános. . Maj. 5. PKSZ. Ludovicus Budanović. kiadása nem került elő. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). Ludovicus Budanović Protonat. Igazgató zatskó Alajos). M. Leonhardus Hegedűs.985/1926. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is.

[1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). 20´14 cm Nihil obstat. – 47 p. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. elmélkedések. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. STeINeR vilmos emlékbeszédek. A. 10. – 62 p. 1926. osztálya részére. 1926. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. 1926. CsP-339 767. – velika Kikinda. 20 cm Nihil obstat. 14 cm M 765. – 152 p. . . tag. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. ájtatosságok. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. A. (felolvasta A M. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. 1926. – 64 p. kötet . – Subotica : Szent Antal Nyomda. Nr. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. Nr 490 Blasius Hirka censor. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. M 764. Minden jog fenntartva. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . – 132 p. 2808/1926. T. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). 13 cm OSZK-K 766. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. XIX. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. 1926. franciscus Petrányi censor. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával.– 14 p. vállalat. KISS M. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. imák és énekek Szent József tiszteletére. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. . . – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. Assisi szent ferenc / Kiss M. .762. ill. – Szubotica : A szerző kiadása. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. szám) OSZK 763. [1926]. Imprimatur. . Zsidó Lexikon 769.

20 cm 136 . H. 17 cm fedőlapcím. Imprimatur Datum zagrebiae. Antonius fáncsy. die 5.H. Bernat Singer”. A. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor.T. Assisi Szent ferenc / Kiss M. VKSz 1927 771. S. – 16 p. [záRSzáMADáS] „Dr. Imprimatur. jun. évi augusztus hó 1-től 1926. Subotica]. . 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. op. 1 tábla kép . 3258. [1926]. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. : térkép ill. 23 cm A szöveg német nyelven is. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. Dr. – 160 p. – 79 p. pr. M 773. [1927]. – [zágráb] : k. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. 1927. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S.S. maii 1927. 17. franciscus Salis. NEKBg 772. 1 ill. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. 1927). – Subotica. RKEÚ. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. KISS M. 921/1925. kiadás. Szabó zoltán. CsP-370 770. – Subotica : A szerző kiadása. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. censor.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). – 8 p. episcopus Consecratis. admin. Nr. Provinciarius Generalis. n. SB-347.. Gradska Štamparija. 14 cm. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. leporelló. BPÚ-113. – 115 p. . Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve.. – 2. – Novivrbas : Az S. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről.. – 144 p. Suboticae. Rajačić [nyomda]). 1925. 1927 (Subotica : e. No.. szeptember 15. Kovácsy Sándor. Ludovicus Budanović protonot. 4° SB-25443. A. pr. fűzve M 774. m.

n.. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. SB-48605. SB-39914. NEKBg. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. NEKZg 779. kiadás. 814 sz. – [8 p. [é. 1927. Léderer . kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. jún. – 16 p.] .nyomda. 1927. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. a. p. – 10 + [1]. . NEKZg 778. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. 16° 3. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. Imprimatur. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. adott engedélyével. kiadása 1928-ban. – 96 p. – 2. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. : Léderer-nyomda. mint Szövetkezet nyomdájában). SB-48604. fűzve fedőlapcím M. . 14 cm A főtiszt. franciscus Petrányi censor. a „Hitélet” főszerkesztője. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. D. SB-44443. . CsP-313 780. NEKZg. BMS. SZB3–583 775.1927 .000) 5.Nihil obstat. év május 1-én. 16° 4. . 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. NEKZg 777. Nr. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. – 16 p. engedelmével. 1927. 1927 (St. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. 520/1927. PKSZ. NEKBg. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. 10 cm 137 . váll. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus.. n. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. vagy irgalmasságának olvasója.500–10. NEKBg.] (H. – 32 p. kiadás (7.). – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. vagy irgalmasságának olvasója. Kanjiža : LédererNyomda).

– 72 + [1] p. Énekeskönyv.. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). Nihil obstat.S. die 11. p.H. Blasius Hirka censor Nr. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). Apost. 1928. Takács ferenc. Suboticae. Imprimatur. Ludovicus Budanović. a „Hitélet” főszerkesztője. PKSZ. Apost. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. Imprimatur. . januarii. Augusti 1928.) Magvető 138 . – H. 1 t. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. Suboticae. 1686. n. 109/1927. Nr. S. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). – 3. . TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. vic. Nr. 1927. mart. Imprimatur. . Suboticae.. Gen. Protonat Administr. Asmin. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. – 79 p. Bačka. 629/1927. hitbuzgalmi lap. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. 2. kiadás. 10 cm SZB3–1196 1928 784. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Blasius Rajić. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. Ludovicus Budanović Protonot. PKSZ. 10 cm OSZK-K 782. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. : Kiadja a „Hitélet” c. 1927. SZB3–21 785. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. (1927). SZB3–1013 781. SHS. Bačka. Kanjiža. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. (febr. – 79 p.Nihil obstat. Blasius Hirka censor. die 19. . 1000 példányban. – 131 p. 12´8 cm Nihil Obstat. M. die 13. : ill. M 783. Blasius Hirka censor. alatt. – Kopács : Bibliakör. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna.

GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. 2006/927. BMS 788. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. 14 cm CsP-180. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. BPÚ-1431. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. PKSZ 787. A. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. – h. 23 cm SB-18257. Lelki tükör 5. . Budanović. – 263. SZB3 790. vI. 1928. – Subotica : Szent Antal nyomda. gyermekek. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. 1 p. . HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. – 148 p. – 18 p. 1928. Guttmann Simon főrabbi. Budanović. censor. – vI. n.und verlags. Imprimatur Lud. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. munkaadók.786. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. Noviszád. Katolikus szülők... – 64 p. 1928. Igazgató: zatskó Alajos). [1928]. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. n. oszt. alatt rendelhetők meg. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. episcopus fűzve M 789. – Novi Sad : Druckerei. Cara Dušana 35 sz. . CsP-144. A magyarnyelvű szentmise 2. No. episcopus. : k. SZB3–483 139 . – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája. 216 p. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. . titeli plébános.-G. Keresztény katolikus káté 3. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. .

3. OSZK. kiadás) 2. Nr. Adm. – 12 p. kiadás (10. 18 cm 1. RKEÚ 792. 12 cm. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. 11 cm Nihil obstat. . 5. egyházmegye Statisztikája 1928. – 15 p. . 1928). a. NEKBg. kiadás. Ludovicus Budanović. sz. 5. – 4. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.000) SB-48606. vagy irgalmasságának olvasója. Apost. S. – 32 p. 23 cm A szöveg német nyelven is. 1927-ben. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). M 793. október hó 25. Blasius Hirka Censor. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. kiad. kiadása nem került elő. 1927. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. 6. 1928. Imprimatur Suboticae.) Az egyházmegyei hatóság 1687. episcopus. Kis Szent Teréz imakönyv (4. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). kiadása 1932-ben. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] .791. – (XvI) p. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . 2. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. .2684. NEKZg 795. 16 cm 3. . – 47 p. Loyolai szent Ignác vize 3. királysági reform. kiadása 1925-ben. Biztosítsd örök üdvödet 4. kiadása 1915-ben.000–15. rendeletével. H. sz. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. die 26. a „Hitélet” főszerkesztője. függelék: Az S. Krisztus urunk sz. Skapuláré katekizmus 5. k. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. 1928. nov. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1928. . SZB3–749 794.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. (Szent Antal Könyvtára . 1928. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. – 4. – 37 p. és 4. SB-39797.

1928. P. die apr. maji 1929. Suboticae. . M. ferenc tiszteletére 8. Kilenced Xavéri sz. S. 1262/1929. 24. Megjelentek a következő füzetek: 1. Az UTOLSÓ KeNeT. – Starakanjiža (Bačka. vel. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. NEKZg 799. . – 15 p. M 797. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. 3 sz. die 24. Takács ferencz áldozópap.Kanjiža : Léderer-Nyomda. 834/1927. Adm. – 63 p. Takács ferenc. . – vel. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. Imprimatur. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. 1928). Szerkeszti Dr. 1530/1929. Aranykulcs az égbe. 15´11 cm. SB-45343./928. Bečkerek 1929. – 315 p. Apost. – 24 p. censor dioec. No. . Szent gyónás és áldozás 2. vicarius generalis. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. Ludovicus Budanović episcopus. mint szövetkezet [1928]. 1929. 1929.6. Nihil Obstat. Nr. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. Subotica die 4. [1928] (St. Kikinda : Radak J. Szűz Mária tisztelete 3.) : A „Kath. NR. Imprimatur. – Subotica : Cservik nyomda. vagyis a tökéletes bábat 7. – (Szent Antal Könyvtára . fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. Suboticae. Ludovicus Budanović episcopus. Blasius Hirka censor.és kegytárgykereskedése. Imprimatur. S.. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Bačiensis. apiscopus. Hitélet” könyv. Ludovicus Budanović. Blasius Hirka censor dioecesanus. H. Szent Antal Könyvtára. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. Okt.) Nihil obstat. 141 . maji 1927. Az utolsó kenet 4. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. 16´10 cm Nihil obstat.

– veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl.k. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. 1929. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. SZB3–124 801. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. BB-834 803. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. n. dec. – 190 p. OSZK. – 8 p. püspököknek. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). 12 cm 142 . 31. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. Krisztushoz hű..Hirdetés.-T. plébános. – 47 p . 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. kath. . – Subotica : [k. engedélyével. . Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. PKSZ 800. [1929]. 22´15 cm Kelt Rómában. 17 cm SZB3–303 802. BUDANOvIĆ. prímásoknak. – 16 p. 1929. budapesti-kamaraerdői lelkész. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. . – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. BPÚ-945 804. érsekeknek.]. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. – [4] p. 1929.

Imprimatur. SZB3–252 809. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. a.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. Martii 1929. 910. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. Martii 1930. Nihil obstat.fedőlapcím A bácskai ft. apost. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. 1930 (B. 1924. episcopus. . – 8 p. fedőlap nélkül. 2. die 18.] M 805. – 8 p. a „Hitélet” főszerkesztője. Imprimatur. Budanović eppus. sz. Suboticae. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. k. párizsi. Nihil obstat. CsP-106. engedélyével. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). egyházi hatóság 3528/1929. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. . 3. M. Hitélet” könyvkereskedése. Horváth nyomdája). CsP-316. p. kiadása nem került elő. 12 cm 1375/1930. B. – 4 p. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. 12´9. Nr. [Az 1925-ös. Subotica. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. Martii 1929. . plébános. sz. 143 . CsP-374 807. Martii 1930. 11´8 cm 681-1930 sz. die 19. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). . sz. Kétoldalas szöveg. kiadása 1931-ben. Hirka censor Subotica. egyházhatósági engedéllyel. 1930 (Subotica : J. M 1930 808. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. L. adm. . – 78 p. – Szubotica : Szent Antal nyomda. Suboticae. Blasius Hirka censor. febr. 1929. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. Blasius Hirka censor dioecesanus. Ludovicus Budanović m. die 14. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. engedélyével. Imprimatur.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 13 cm Nihil obstat. Subotica. jóváhagyásával. – 31 p. die 11. 16 cm CsP-300 806. – Mosorin : A szerző kiadása. die 10.

OSZK. CsP-320.. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). Mayor József. – [4] p. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. 11 octobris a. Horváth). Antonius fáncsy censor. SB-18545 811.). 23 cm RKEÚ 812. 1930. XvII p. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. Topola. 1930. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. velika Kikinda RKEÚ 813. NEKZg. Mošorin (Jugoslavija). Subotica. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. kiadás. SB-18538 810. Hitélet” könyvkereskedésében. – Subotica : k. NEKBg. [1930] (Subotica : Minerva d. episcopus. N. Hampel ede segédlelkész . – 30. die 18. PKSz. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. Ludovicus Budanović. SZB3–1023 144 . PKSZ.A „Kath. 109. . SZB3–801 814. – [feketics] : Magvető. Nihil obstat. . 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. jan. Hitélet” kiadása és tulajdona. 1929.– 224 p. – 64 p. . 1930. NEKBg. Komlós Márton nyomása). 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. 1930. Stara Kanjiža. Suboticae. B. dr. : ill. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. Megrendelhető a „Kath. Imprimatur. . (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. HAMPeL ede. november hó 14. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Budanović Lajčo. 15´10 cm Minden jog fenntartva. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. 16 cm Imprimatur. 1930). Ad. 14. – 1. administrator apostolicus Bačiensis. . jan. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. d. – 20 p. 1930 (Subotica : J. Ap. n. MISSIÓS emlék.

ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. 23 cm Szerbül. képek. 15´12 cm 145 . Pleesz). Háromnyelvű kiadvány. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. Odo Staudinger. – 88 p. Budanović. Suboticae. M 817. A kegyhely története. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. censor. – 64 p. Bl. die 29. [1930] (Novi vrbasz : H. Megjelent a Službene Novine 1930. . kiadás. évre. M 816. Nihil obstat. Keck János Zsigmond 818. – 4. kat. Ludovicus Budanović episcopus. okt. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Kapható: Róm. Nr. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). Septembris 1930. . 12´9 cm Nihil obstat. Imprimatur. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr.815. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. 2027/1930. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). könyvnyomdája. – 127 p. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. : ill. 1930. 17´10 cm M 819. – 27 p. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. ápr. Blazius Hirka censor. Imprimatur. administrator apostolicus. . Subotica. Utánnyomás tilos. magyarul és németül. 1930. 28-i számában. plébános. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . episcopus. 1930. RKEÚ. . Nr. A szerző engedélyével lefordította: Dr. vö. Hirka. a „Kath. . – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. – 23 p. 17 cm egyházi jóváhagyással. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. Resch Ignác plébános. 2853. 5.és kegytárgykereskedése. – Bezdán : Győrfi I.

. – 44 p. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. kiadása 1937-ben. 1931. Stephanus Kovács vicarius Generalis.Nihil obstat. 17 cm Édesanyám. 1931. Dr. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa.. november hó 20. die 4. Nr. kiadása nem került elő.].. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. kiadása 1924-ben. 1074/1930. XvII . főrabbi / Gerson József. – 48 p.-Moravicán. 2. 1930. 3. Hitélet” kiadása és tulajdona. kiadása 1926-ban. – 408 p. franciscus Brunet. 4. G. 7. kiadása 1923-ban.). 11 cm Nihil obstat. plébános. aug. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. : ill. 5. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). kiadása nem került elő. 23 cm RKEÚ 823. 23 cm RKEÚ. – 10 p. november hó 13. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. Z2. . censor ad hoc. 1. 1930. M. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. 1281/1931 Imprimatur. – Losonc : [k. n. hálás fiúi kegyelettel. fedőlapcím PKSZ 1931 820. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. M 146 . SZB3–265 821. – 5. kiadás. Bečkerek. XvII . – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. vel. Leonhardus Hegedűs Nr. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). Ludovicus Budanović episcopus. J. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. Gerson Jónásné szül. A „Kath. és 6. Imprimatur. SZB3–304 822.

– Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. CsP-369. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. – 6. SZB3–1017 827. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Nihil obstat. PKSZ 826. A szerző kiadása és tulajdona. . die 9. – 6. SZB3–1016 828. első kiadása 1927-ben. Adm. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin.824. – 32 p. . Imprimatur Ludovicus Budanović. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Nr 2662. Subotica die 9. – Mošorin : a szerző kiadása. ekkor írta az előszót. 11´7 cm Nihil obstat.000– 20. die 14 aug. [1931] (Senta : Unio). Blasius Hirka censor. Suboticae. episc. – Subotica : „Globus”. . 2662. julii 1931. A többi kiadás nem ismert. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). 11´8 cm Nihil obstat. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Bačiensis. – 31 p. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. a „Hitélet” főszerkesztője. bővített kiadás (15. kiadás. Jugoslavija. RÖvID. Ludovicus Budanović episcopus. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. Suboticae. – 48 p. SZB3–485 825. Julii 1931. . 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. a „Hitélet” szerkesztője. Megrendelési cím: Hitélet. Suboticae. kiadása 1929. A szerző kiadása és tulajdona. – 32 p. – 3. kiad.5 cm 147 . Blasius Hirka censor. 1.000). Imprimatur. Nr. 2. 11´7. die 8 Julii 1931. 1931. – 48 p. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. 1931. bőv. . QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. Imprimatur. kiadása nem került elő fűzve M. Apost. Ludovicus Budanović episc.

Stara Kanjižan. Imprimatur! vel. SZB3–75 831. . 2. fűzve Ua. – 63 p. 181/1931. vicarius Generalis. n. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. die 26. 3. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). NEKZg. 1933. – 5. p. 1932. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. kiadása nem került elő. – [Szabadka : k. Stephanus Kovács vicarius Generalis. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. 4. 13 000 pld. A szuboticai ft. M 829. zsigmond vigasztaló énekek. egyházi Hatóság engedélyével. p. Nihil obstat. 16° Nincs feltüntetve a szerző. – [4] p. 1931. NEKBg. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. [1932] (Subotica : Globus). szerkesztő. NEKZg. 419/1931.. Magvető. készült Bartusz András nyomdájában. : k. terjedelemben. M 148 . SZB3–699 833. é. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. Stephanus Kovács m. kiadása 1925-ben.].Nr. martii 1931. SB-3716. plébános. A „Kath. CsP-38. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. KeCK J. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). . 16 cm M. Nr. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. Bečkerek. a. n. – 63 p. Imprimatur! vel. PKZR 1932 830. n. fűzve SB-44712. febr. . kiadása 1915-ben. kiadás. die 12. 32. A ft. Carolus Gutjahr censor ad hoc. Ismereteink szerint Mészáros Béla. kiadása 1928-ban. Bečkerek. – h. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. – feketics. – Subotica : A Hírnök kiadása. 1. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos.

szám alatt. . 1933. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. 1933. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. H. Suboticae 1. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. 1932 (Subotica : Minerva). 1930. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. n. Xv p. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. július hó 11. 23´15 cm RKEÚ. Antonius vojnić Tunić censor. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1932. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. – 52 + 52 p. 23 cm Szerb. – Subotica : k. M 839. Nihil Obstat. martii a. magyar és német nyelven. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. Háromnyelvű kiadvány. n. . 1933. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. Pleesz). – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – Subotica : zsidó hitközség. horvát és magyar nyelven.. 945 Imprimatur. – 12 p. – 69 p. vö. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. 1933 (Subotica : ny. ORDO eXeQUIARUM. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya.834. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. RKEU 837. M 835. – 68. 23 cm RKEÚ. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. február hó 8. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. – 4 p.). . M 149 . 1933). . június 8-i számában jelent meg. SZB3–424 838. PKSZ 1933 836. . Alpha Subotica. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. – 31 p. Jussu ordinarii Bačiensis editus. Globus. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. . Nr..

[1933] (Subotica : Globus). PKSZ 150 . die 14. – Stara Kanjiža : Kath. . A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. 1933. 1965/1933. Imprimatur. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath.840. Kasza Lajos. censor. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . WáTz Oszkár Szent vendel novena. . . 1934-ben is megjelent. Könyvnyomda. dec. számú engedélyével. . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – Subotica : Központi Oltáregyesület. kiadás. 12 cm SZB 844. Bečkerek. Hitélet kiadása. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). 1933. vel. 14 cm OSZK 845. plébános. Kovács István. 11´7 cm M 841. – Subotica : Központi Oltáregyesület.. 14 cm A szerző sajátja. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. – 3. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. – 46 p. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). vö. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. No. 15 cm Nihil obstat. Hitélet” Könyvkereskedés.: Wátz Oszkár 842. – Novi Sad : Pilišer i komp. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. 1933. vicarius generalis. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. – 23 p. – 31 p. SZB 843. – 65 p. – 43 p. . – 61 p.

. 1934. No. septembris 1934 P.1934 846. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. Hitélet” könyvkereskedésében St. 3726 Imprimatur Suboticae. plébános. 1934.és kegytárgykereskedés [Štamp. 1933. Bečkerek. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. 34´21 cm M 849. Apollinaris Braničković Censor. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. 17. Ludovicus Budanović epp. Ap. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. – [2] p. M. a „Kath. die 26. 15 cm Nihil obstat. dec. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. Adm. Provincialis. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). – 71 p. Nr. [MáSODIK] II. Imprimatur. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. SZB3–43 847. 1965/1933. vel. SB-3715. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Hitélet” szerkesztője. Kasza Lajos. 1040 Imprimatur zagreb. . 1934. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. okt. Nr. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. die 14. Lederer Mano]. NEKZg 848. 15´10 cm Nihil obstat P. Körlevél : az országos egyház. Kovács István. – Szubotica : ferencrendi kolostor. vicarius generalis. – 64 p. – 135 p. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. censor. Augustinus Šlibar Min. . Megrendelhető: „Kath.

.„Kath. – 7 p. 1934. Megrendelhető a „Kath. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. Hitélet” könyvkereskedésben. No 1186/1934. Hitünk titka. Nr. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. SZB3-579 855. Imakönyv. . . – 36 p. Betlehemi út. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. 13´9 cm Nihil obstat. Hitélet” könyvker. censor. Bečkerek. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . . valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. 1935 Budanović episcopus. kiadása és tulajdona. RK.. Carolus Gutjahr. franciscus Petrányi censor. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. 4647/1935. Jegyesek könyve. – 28+40 p. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. 20 cm Nihil obstat. 1935 (Subotica : Globus nyomda). Stephanus Kovács vicarius generalis. KIS Sz. – Petrovgrad : K. Halottak zsolozsmája. die 19. – 96 p. – Subotica : Tena kiadása. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). . –32 p. Lélek ajánlás. Imprimatur. – 51 p. Hitélet” könyvkereskedés. die 30. 1935. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. A „Kath. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. vel. 1935 (Subotica : Globus). Imprimatur! Suboticae. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. SZB3–366 853. CsP-111. Egyház történelem. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. Lederer). – feketics : „Magvető” kiadása. n. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. junii. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. dec. A szerző kiadása és tulajdona. számú jóváhagyásával. 11´8 cm fűzve M 854.

– Novi Sad : A szerző kiadása. Ludovicus Budanović episcopus. – 64 p. SZB3–618 858. fűzve PKSZ. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. n. CsP-240. M. 15 cm 153 . KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). KIS IMAKÖNYv. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). CsP-213 857. Apost. – 26 p. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). számú engedélyével. . 1935.. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). – Stara Kanjiža : A „Kath. M . 951/1935. n. 11 cm Nr. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. Jugoslavia M 861. – 64 p. – 2. die 5. n. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). . NEKZg. – 63 p.k. püspök. – 32 p. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. Suboticae. Imprimatur. imádságos és énekes könyvéből. Administr. Címlap nélkül. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. . – 25 p. – Bajmok : k. SZB3–685 860. : k. . a „Hitélet” szerkesztője. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. . engedélyével. Hitélet” Könyvkereskedés. SB-7936. sz. . kiadás. SZB3–635 859. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo.856. Dunavska banovina. – H.. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. Mart. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. plébános.

(Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. 1935. Megrendelhető a „Kath. Imprimatur! Petrovgrad. – Budapest : Korda R. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Stara Kanjiža. Csávossy elemér. Junii. számú engedélyével. Hitélet” Könyvkereskedés. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. 1935.” RKEÚ 864.Nihil obstat. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Nr. 994/1935. Nr. .T. die 14. Junii. BUDANOvIĆ. A „Kath. P. Lajčo Imakönyv : nagybőjti. [1936] (Subotica : Globus). húsvéti. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. . [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Stephanus Kovács vicarius Generalis. – 15 p. fénykép) M 154 . – Subotica : Tena kiadása. Stephanus Kovács vicarius Generatis. Révész Imre. Hitélet” könyvkereskedésben. – 32 p. die 21. censor. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. Carolus Gutjahr. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák.. SZB3–129 865. Petrovgrad. A „Kath. Hitélet” könyvkereskedésében. Carolus Gutjahr censor. IMPRIMATUR. 944/1935. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. plébános. 1936. 14 cm Nihil obstat. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. – 176 p. 1936. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. Megrendelhető a „Kath. Stara Kanjiža. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. . . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. – 56 p.

kiadása 1926-ban Nihil obstat. Nr. episcopus. die 29. Carolus Gutjahr censor. Ludovicus Budanović. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. Jan. 23 cm OSZK.p. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. A „Kath. – 240 p. Petrovgrad. Stephanus Kovács vicarius Generalis. die 5. – 2. vicarius Generalis. PKSZ 870.). Kanjižán M 869. Hitélet” könyvkereskedés. Suboticae. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Imprimatur. 1936. Nr. adm. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. CsP-88. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). A „Kath. IMAKÖNYv : nagyböjti.p. . húsvéti. . i Drugovi). 939/1936. számú engedélyével. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. pünkösdi imák és énekek. Stephanus Kovács m.866. Petrovgrad. [1936] (Subotica. . Utánnyomás kivonatosan is tilos. Minden jog fenntartva. Stara-Kanjiža. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. cens. Hitélet” könyvkereskedésben St. BMSk. – 32 p. Globus ny. 230/1936. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. maja 1936. . bővített kiadás. CsP-175. 1936 (Subotica : „Globus”). m. – Szubotica : „Tena” kiadása. – 40 p. 3925/1936. Imprimatur. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. – 124. Hitélet” könyvkereskedés. 1936. Dinka P. – St. 14´10 cm 1. 15 cm Nihil obstat. apostolicus. . ájtatosságok. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. Carolus Gutjahr censor. SB-20361.dioec. NEKBg 868. Sept. Petrányi franciscus. HB 155 . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. plébános. : ill. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). – 64 p. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. M. SZB3–203 867. Megrendelhető a „Kath. Imprimatur. elmélkedések. [4] p. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. Nr. die 29.

SZB3–31 872. – 16 p. 13 cm [egyh. 23 cm RKEÚ 874. censor dioecesanus. 3005/937. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). Suboticae. 13´10 cm Nihil obstat. Petrovgrad. . Megrendelhető: Tena Subotica Iv. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). 1937. : K. Az első osztály anyagával. OSZK. franciscus Petrányi censor. M 873. . ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. – vel. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1937 (v. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. : ill. – 380 p. SB-1240. . [1937]. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. augusztus 14-16. Nr. Imprimatur. 14 cm Nr. Ludovicus Budanović episcopus. Joannes Simsik. Hirdetés a Reform. Apost. n. . 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. venite. CsP-11. 20´14 cm 156 . évre szóló kiadvány hátlapján. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. NEKZg. Oblast. RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. 4215. – 48 p. – [Szabadka] : Izdaje Duh. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. Octobris anno 1937.. 999.. Harambašićeva ulica 7. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. Nihil obstat. vicarius generalis. – 276.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875.1937 871. – 16 p. Imprimatur. XI. 1937. – 47 p. árvaházi Naptárban 1938. Stephanus Kovács. – H. 1937. Admin. NEKBg. M 876. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. – feketics : Magvető. . Oblasti u Subotici br. p. die 6. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. n. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. die 5 Aug.

– Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. 15´10 cm RKEÚ 878. Msgr. [1937] (Subotica : Grafika). : ill. BMS. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. . BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. [1937]. SZB 880. . r. RKEÚ 1938 879. Br. M 881. Imprimatur. – 47 p. – 132 p. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. svibnja 1938. – Subotica : Duhovna oblast. Ludovicus Budanović. – 75 p. SB-3795. episcopus. 5400. NEKBg. . 1938. Nihil obstat franciscus Berton censor. Kohlbrügge Nagypéntekre c. Lud. – 16 p. godine. BeNeŠ. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. 487-1938. 21268/1938. Imprimatur. v. BPÚ-548 877. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára.Nihil obstat eugenius varbai. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. : k. generalni vikar. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. Imprimatur: Đakovo. ep. . Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. cenzor. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. M 157 . – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. n. . Ilija Anaković. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. 1937. n. dne 3. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Suboticae. – 60 p. Josip Sokol. Budanović. n. die 31.). 1938 (h. horvátul és németül. évre. 23 cm RKEÚ. [1938] (h. : Jelašić Pavle nyomdája). Megjelent ua. Nr. Subotica die 15 novembris 1938. v. aug. r. 16´10 cm A Dr. censor.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. RIBAR. CSPL 1954 921.. 4. fűzve M. 33 1957 1. 2. köt. 2. SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. – 294 p. – 37 p. 1955 (Ny.. 1953. Sv. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje.. 30 1954 1.. sz. 32 1956 1.Sv. Sv. 3. / Hermann Gschwandtner.). 12 cm 2000 pld. . 2. CSPL 1955 924. 1000 pld. 1953. – 144 p. sz... kötetéhez ([12] p. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára... 4. – 34 p. CSPL 919. 2. : ill. n. 29 1953 1. CSPL 920. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . GSCHWANDTNeR.. Hermann Élet Krisztussal. – vršac : evanđelje u svaku kuću.) fűzve 268:282 CSPL 164 ...). 3. Sv. CSPL 922.. + rendkívüli kiadás Sv. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 4. 31 1955 1.. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 3.. 34 1958 1. 1954 (Subotica : Gradska štamparija). 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. füzet I.. sz. 1954. . – Újvidék : Testvériség-egység. 1954. Sv. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. CSPL 923. sz. 2. 4. 2. – 48 p. sz. 1.. BIBLIAI TANULMáNYOK. 3. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. 3.

– Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. 1955. . : k. / Hermann Gschwandtner. n. . – vršac : evanđelje u svaku kuću. – 242 + 12 p.925.. ápr. Hermann Élet Krisztussal. n. (1–12. (1–12.–dec. n. 20 cm 200 pld. CSPL 1956 930.) 1959. 1955 (Ny. HázI áHÍTAT. (4–12. – 24 p. jan. – 35 p. 1955. GSCHWANDTNeR. 1956.). .) fűzve 268:282 CSPL 926. : ill. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. .) CSPL 927. 2.) 1957. (1–12.) 1958. jan.–dec. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 5000 pld.–dec. köt. CSPL 931. IMAfÜzeT. – 304 p. 5–12. – feketics : Református egyház. 1955. 1955.. 1956. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955. jan.. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház.–dec. kötetéhez ([12] p.) 1956.–dec. máj. 1955. CSPL 165 .. – 33 p.–ápr. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. jan. – H. CSPL 929. füzet II. (1–4. BIBLIAI TANULMáNYOK. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház.

Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. 1957. 20 cm. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. Anton : fordította Sabo Stevan. – Subotica : a szerző kiadása. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1958. – 16 p. – 36 p. 1957 (Gradska štamparija). . CSPL 936. CSPL 935. BIBLIAI TANULMáNYOK. 20 cm 10 000 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK.932. 1958. GOLUBIĆ. – 56 p. – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. – 36 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . . – 16 p. CSPL 1957 933. k. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. 1957. CSPL 166 . CSPL 938. . CSPL 1958 937. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. 1956. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. papság kiadása. LOReNCIN. 1957. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. . – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. 20 cm 15 000 pld. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 66 p. CSPL 934. fordította Sabo Stevan.

MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. CSPL 941. 1959. CSPL 1960 946. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. – 59 p. 1958. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. imaés énekeskönyv. : ill. 1958 (Beograd : Minerva). 20 cm 17 000 pld. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 1959. CSPL 940. . 1960 (Subotica : Panonija). – 53 p. . . 20 cm CSPL 944. – 432 p. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel.939. 1959. CSPL 945. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. – 54 p. 14 cm 50 000 pld. 20 cm 17 000 pld. 14 cm 30 000 pld. CSPL 943. 1958. [1959] (Sombor : Prosveta). – Subotica : Duhovna oblast. – 37 p. CSPL 1959 942. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 16 p. . – Subotica : A bácskai katolikus papság. CSPL 167 . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. „Életforrás”. . + XvI tábla . HITÉLeT : katolikus imakönyv. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 122 p. A SzeNTLÉLeK Isten. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – p. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. : ill. .

– 220 p. CSPL 950. – 42 p. 1960. fordította Szalma Sándor. – 199 p. + XvI tábla . ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. fordította ács Margit. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . CSPL 168 . – Szubotica : A bácskai katolikus papság. 1961. HITÉLeT : katolikus imakönyv. CSPL 1961 949. . 20 cm 10 000 pld. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. . 15 cm Sokszorosított CSPL 951. 20 cm 200 pld. CSPL 948. WITHe. Póth Lajos. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . WITHe. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. 1961. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. CSPL 952. GOLUBIĆ. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. 20 cm 10 000 pld. szerk. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. . NIKOLICY. : ill. . 1961. 14 cm 30 000 pld. – 432 p. – 136 p. – 36 p. 1961. – 94 p.947. CSPL 953. : ill. 1960. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1961. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. 20 cm 200 pld.

1962. 19 cm CSPL 169 .1962 954. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . – 32 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1963. – 36 p. – 101 p. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – 48 p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Temerin. – 49 p. : ill. CSPL 956. – Subotica : Bácskai katolikus papság. CSPL 957. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. . 1963. . Maršala Tita 348 10 000 pld. 1963. 19 cm CSPL 961. – 56 p. CSPL 960. 1963. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 20 cm 19 000 pld. 14 cm. 20 cm 19 000 pld. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). 1962. : ill. – Subotica : Bácskai katolikus papság. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. 20 cm 15 000 pld. A KISPRÓfÉTáK. – 38 p. – Temerin : Župni ured. : ill. CSPL 955. . – 93 p. KRISzTUS a teljes írásban. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. . – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. 1962. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 15 000 pld. fűzve CSPL 1963 958. CSPL 959. : ill. NAGYHeTI szertartások. .

Iv. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. Paulus Bešlić cenzor. odgovara Huzsvár László župnik. 15 000 pld. – 369–494 p. – 104 p. . : ill. 1964. . ap. 1965. : ill. – 36 p. 1965 (Subotica : Panonija). – 456 p. župni ured svetog Križa. – Subotica : Rk. – 161–240 p. + 12 tábla : ill. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 81–160 p.1964 962. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. . JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. 1965. CSPL 963. 17 cm 10 000 pld. fűzve CSPL 170 . 17 cm 1000 pld. 163&65. . 20 cm 13 000 pld. 1965–1966. 22. vI. – 14 cm III. 20 cm 13 000 pld. : 1965. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. CSPL 969. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 63 p.: 1965. 1965. CSPL 1965 964. 15 000 pld. I. : 1965. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – 38 p. CSPL 970. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. CSPL 965–968. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. : 1966. 12 cm Nihil obstat.adm. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 1964. – 80 p. – Subotica : temerini plébániahivatal. v. Suboticae.

1965. Isten vendégsége. 1966. – XII. kötet : 1966. CSPL 973. 17 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. – 344 p. . Isten könnye. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. 21 cm 1.971. – 2 kötet . – 116 p. + 8 tábla : ill. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. – Subotica : Bačka duhovna oblast. CSPL 972.. CSPL 975. – 120 p. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. . 494 p. 1966–67 (Subotica : Pannónia). . Irodalomjegyzékkel CSPL 977. 17 cm 1000 pld. – Subotica : K. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. – 1967. SzeRTARTáSKÖNYv : I. . : ill. Az ősegyház élete. . Szentháromság. n. . – 96 p. 17 cm 1000 pld. 1966. (III–v. Isten szíve. CSPL 1966 974. Az APOSTOLOK cselekedetei. CSPL 171 . 1965. Oltártitok. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”).) Vászonkötés CSPL 976. korm. 17 cm 10 000 pld. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. – 199 p. 17 cm 5000 pld. 1965. – 135 p. A KeReSzTÉNY életmód. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. 2. – 104 p.

. 17 cm 600 pld. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. 17 cm 1200 pld. 1966. . CSPL 980. 21 cm 3000 pld. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. : ill. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). 6000 pld. v. CSP 172 . B. fűzve CSP 1967 983. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 383 p. 1966. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. 1966. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. franjo vujković. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). 1966. O. Subotica. – 104 p. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. . Az ÍGÉReT népe. – [1967]. mint istentől megbízott irányítónak örömei. 29 cm 600 pld. . biskup. A KeReSzTÉNYeK. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . . 21 cm Nihil obstat. 1966. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – 99 p. CSPL 979. . Imprimatur die 23. dijecezanski cenzor. – 34 p. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. – 110 p. – 60 p. – 100 p. D. – [Sombor : Prosveta]. CSP 982. vINOWSKA. fűzve CSP 981. : ill. 1967. 17 cm 600 pld.978. CSP 984.

és énekfüzet. – 117 p. 1968 (Subotica : Panonija). 12 cm 15 000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 128 p. HISzeK : ima. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. fordította M[olnár] A[ntal]. 1968. : ill. . – vrbas : Rimokatolički župni ured. LOReNCIN. fordította Szalma Sándor. – (A Hitélet kiskönyvtára . CSPL 1968 988. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 2. . : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . PeReIRA. . : színes ill. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. 17 cm. 20 cm 15 000 pld. 1. CSPL 986. CSPL 991. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. : ill. – 47 p. – 64 p. CSPL 989. CSPL 173 . – (A Hitélet kiskönyvtára . – vrbas : Rimokatolički župni ured. CSPL 987.) 3000 pld. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. : ill. TOWeR. . 17 cm. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – 58 p. 1967. 1967. : ill. 20 cm 15 000 pld. : ill. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). . – 63 p.985. . – Subotica : Župni ured svetog Križa. GOLUBIĆ. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . 1967. – 40 p. CSPL 990. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. 20 cm 1500 pld. 1968 (Sombor : Prosveta). Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić .

1968. . G. 1968. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – Subotica : Župni ured svetog Križa. JAKAB apostol levele. CSPL 997. Matoš). . CSPL 993. 20 cm 15 000 pld. – 79 p. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. 20 cm 15 000 pld. – 142 p. – 31 p. 1968 (Subotica : Panonija). – 32 p. : ill. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. : ill. CSPL 996. – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). 28 cm 3530 pld. : kották . 17 cm 1000 pld. – 116 p. CSPL 995. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 16 cm 1000 pld. . CSPL 174 . Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – Subotica : Župni ured svetog Križa.992. – zagreb : Biskupske konferencije. . A hit és Isten ígéretei. – 32 p. CSPL 994. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. CSPL 999. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 21 cm 8000 pld. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – 103 p. 1968 (Sombor : Prosveta). . – [27] p. : ill. CSPL 998. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. 17 cm 1000 pld. . 1968. KáNON MISe = Canon missae. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). .

CSPL 1006. – Subotica : Biskupski ordinarijat. CSPL 175 . . – 179 p. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. BOGOMIROvIĆ. vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. 20 cm 1200 pld. CSPL 1004. – Szabadka : fel. 1969 (Sombor : Prosveta). – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. 1968. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. 20 cm 1000 pld. – [30] p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. WITHe.1000. 20 cm 500 pld. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). 1969 (Subotica : Panonija). CSPL 1003. 20 cm CSPL 1969 1002. ianuraii 1969]. : ill. . : ill. 20 cm 1000 pld. : ill. [1968] (zagreb : vjesnik). – 8 p. M. 1969 (Sombor : Prosveta). Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. GOLUBIĆ. GOLUBIĆ. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). 29 cm 1500 pld. . CSPL 1005. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 83 p. – 16 p. CSPL 1001. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. kiadó varbai Jenő. Bogomirović. : ill. + [2] . . 20 cm 1200 pld. – 8 p. . A te otthonod – boldog otthon! / M. – 18 p.

1007. mely örök élethez vezet. Az IGAzSáG. fejezet]. CSPL 1012. : ill. . G. mely örök élethez vezet : [8–13. vOILLAUMe. 1969 (Samobor : A. . – 73–137 p. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – 100 p. – 2 + 139–216 p. 20 cm 400 pld. : ill. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. . 17 cm 30 000 pld. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. Matoš). 1969. . 16 cm 5000 pld. G. + 2 tábla . Matoš). 16 cm 5000 pld. CSPL 1010. 1969 (Újvidék : forum). A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. mely örök élethez vezet : 1–7. 1969 (Subotica : Panonija). . CSPL 176 . mely örök élethez vezet : [14–22. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. . 1969 (Samobor : A. Az IGAzSáG. – 72 p. – 216 p. CSPL 1013. [1969] (Samobor : A. CSPL 1009. – 69 p. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. – 397 p. fejezet. 1969 (Sombor : Prosveta). Matoš). – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Subotica : Biskupski ordinarijat. 20 cm 1200 pld. CSPL 1008. fordította Bartócz Ilona . [Bevezető Mátyás zvekanović]. 16 cm 5000 pld. : ill. Az IGAzSáG. G. Az IGAzSáG. CSPL 1011. fejezet].

vALDIPORRO. 17 cm 5000 pld. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured.). 1970 (zagreb : vjesnik). CSPL 1016. . Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. CSPL 177 . 1970 – 96 p. – 28 p. CSPL 1020. 20 cm 10 000 pld. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . – 92 p. . typ. : ill. : ill. – 22 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 70 p. – 32 p. 12 cm 500 pld. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. [1970] (Becse : Proleter). A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. – 55 p. . – Osijek : Kapucinski samostan. 1971 (Subotica : Panonoja).1970 1014. 16 cm 6000 pld. 20 cm CSPL 1018. Keresztény Adventista egyház]. 1970 (Subotica : Panonija). CSPL 1971 1019. . Az eGYHáz és a világban való szerepe. 17 cm 5000 pld. . : ill. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). – Subotica : Župni ured svetog Križa. LÉLeKáPOLáS. : ill. CSPL 1015. . SLANKAMeNAC. fordította Szabó István. . 1971 (s. – A harmadik magyar nyelvű kiadás.

CSPL 1022. 1971 (Sombor : Prosveta)]. : ill. – [Murska Sobota : Pomurski tisk].). – 70 p. MÜLLeR. . 1971. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. – 112 p. CSPL 1023. P. – 32 p. 1971]. ed. . + 14 p.]. CSPL 1028. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. átdolgozott kiadás. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. .1021. CSPL 1024. . [1972. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. [1971] (zrenjanin : Budućnost). 16 cm 5000 pld. – 78 p. 17 cm 1100 pld. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. . 14 cm 10 000 pld. – 704 p. – második. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. 17 cm 500 pld. 1972. . – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). – 88 + [3] p. . CSPL 1972 1026. typ. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. : ill. 1972 (Sombor : Prosveta)]. CSPL 1027.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. fordította Biberauer Richard . CSPL 1025. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. 17 cm 1500 pld. – 520 p. 26 cm 178 . – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 59 p. 1969. 17 cm 200 pld. a zarándok / Wilhelm Müller . – vrbas : Rimokatolički župni ured. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. . – Újvidék : [s. 17 cm 1500 pld. s. 1971 (Szabadka : Pannónia). Wilhelm Sundar Sing.

17 cm. + [3] . – 79 p. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. . . 4. fordította Szalma Sándor . WITHe.1600 pld. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 20 cm 8000 pld. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . n. CSPL 179 . – 116 p. . – [vII. 21 cm 5000 pld. + 10 tábla : ill. – 240 p. Király ferenctől. 1972 (Subotica : Panonija). – Újvidék : Rimokatolički župni ured. CSPL 1031. : ill. 1972 (Sombor : Prosveta)]. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. Krause Joseph és dr. kiadás. [Borító. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). CSPL 1029. – (A Hitélet Kiskönyvtára . 1972 (Sombor : Prosveta). : ill. Pacsik]. 1972 (Szabadka : Pannónia). : felelős kiadó Békássy zoltán . 17 cm 5000 pld. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. CSPL 1033.) 5000 pld. Az amerikai kiadást e. – 2.és kötésterv Borislav Topuzović]. LeLOTTe. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. 1972 (Újvidék : forum). – 40 + 344 p. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. javított kiadás. – Beograd : Preporod. fűzve CSPL 1030. 17 cm 1100 pld. . ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . – 64 p. CSPL 1032. – K. CSPL 1034. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. . – 58 + [3] p. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla .. – (Jézus élete) 2000 pld. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. A szerző rövid életrajza dr. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. 20 cm.

1973/1. – („Ímé. 22. – 32 p. 17 cm. Milan Šušljić . Iv. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. Szalma Sándor. : ill. – 165–172 p. szerk. fordította: Szabados Mária]. 12 cm 15 000 pld. – 3. + [4] p. – Beograd : Preporod. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága.1035. – 1973. – (Bibliai levelező iskola . eljövök hamar”. – („Ímé. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . 20 cm 15 000 pld. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. [1973] (zagreb : vjesnik). – Subotica : Biskupski ordinarijat. 21. CSPL 1039. 21 cm. . A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel.) 1100 pld. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. eljövök hamar”. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. 1973 (Sombor : Prosveta). CSPL 1037. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. 21 cm 1000 pld. 1972. CSPL 1041. (Sombor : Prosveta). 1973 (Újvidék : forum). CSPL 1038. HISzeK : ima. bővített kiadás. . CSPL 180 . fordította Henne József és Kennedy Margit. 21 cm. 1973 (Subotica : Panonija). + [2] . lecke) 6000 pld. + 3 tábla színes képekkel . – 248 p. 1973 (Újvidék : forum). . + függelék .. – 173–180 p. 16 cm.) 2000 pld. – 100 p. CSPL 1040. lecke) 6000 pld.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. [1973] (zagreb : vjesnik). Bibliai Tanulmányok . CSPL 1973 1036. szerk. ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. : ill. – 78 p. + függelék . WITHe. – (Bibliai levelező iskola . – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. Bibliai Tanulmányok . – 273 p.

lecke) 6000 pld. – 149–156 p. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – („Íme. – 78 p. BOTKA József vigyétek az örömhírt. 17 cm 500 pld. CSPL 1045. + függelék . CSPL 1974 1048. – 189–196 p. 21 cm. [1973] (zagreb : vjesnik). – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. 23.1042. CSPL 1043. 24. SzeNT NÉP. – 157–164 p. 21 cm. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. Wolf Dragutin. Bibliai Tanulmányok . – 90 p. : ill. – (Murska Sobota : Pomurski tisk). vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. 1974. II. CSPL 1046. .) 2000 pld. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. ÖRÖKÉLeT / [fel. CSPL 1044. – 181–188 p. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . 21 cm. 19. 17 cm. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1047. szerk. 1973 (zagreb : vjesnik)]. eljövök hamar”. 1973 (Sombor : Prosveta)]. – 1973. . + függelék . – [11] p. Preporod. lecke) 6000 pld. Lecke) 6000 pld. CSPL 181 . – (Bibliai levelező iskola . 20. – (Bibliai levelező iskola . 21 cm. . 1973 (zagreb : vjesnik)]. + függelék . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. Kartuzija Pleterje. 1973 (zagreb : vjesnik)]. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. + [1] . lecke) 6000 pld. – (Bibliai levelező iskola .

. Újvidék] : znaci vremena . White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. 1974.) 1000 pld. D. – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. a magyar kiadás fel. : ill. DeLAfIeLD. – („Ímé. – 100 p. – Beograd : Adventista „Preporod”. . ellen G. Delafield. CSPL 1050. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. 27 cm 15 000 pld. : ill. – [zagreb . hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . : ill. 20 cm CSPL 182 . (Újvidék : forum). – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal.1049. 17 cm 1500 pld. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). [Keresztény Adventista egyház]. – 63 p. (Újvidék : forum). 1975 (Subotica : Panonija). 1974 (Novi Sad : forum). – 72 p. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . 1975 (Szabadka : Pannónia). – 520 p. CSPL 1052. CSPL 1975 1054. 17 cm. fordította Szabados Mária]. 20 cm CSPL 1055. 1974. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. – 126 p. Križa. 3/74) 1100 pld. A. A. Bibliatanulmányok. . 1974. 1974. . – 32 p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. hamar eljövök. 4. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. – 78 + [1] . . – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. CSPL 1053. szerkesztője Szalma Sándor . BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. – (Íme. – Subotica : Župni ured sv. 12 cm. . 20 cm CSPL 1051. fordította Apró eta.

– 52 p. – [Beograd . . fényképmellékletek Dormán László]. fordította Szabados Mária]. WITHe. fordította Szabadka etelka]. CSPL 1057. sajtó alá rendezte. . – 418 p.1056. szerk. – Újvidék : forum. 1975 (Novi Sad : forum). 8 tábla : ill. fülszöveggel CSP FB 1060. . – 85 p. : ill. : ill.).] Katolikus Plébániahivatal.) 1000 pld. BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . fűzve CSPL 183 . „ÍMÉ.. . szerkesztője Szalma Sándor . Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . Keresztény Adventista egyház. Krause J. 1976 (Subotica : Panonija). [sorozatterv Kapitány László . a magyar kiadás fel. 1976 (Topolya : Népnyomda). CSPL 1058. Kálmány Lajos gyűjtése . angolból fordította faragó József. mit tudunk istenről. 19 cm. 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. „URAM. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). vászonkötés borítóval. – 24 p. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. – Szabadka : ferences Rendház. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . Újvidék] : Preporod . 27 cm 10 000 pld. – („Ímé. 17 cm. 1976 (Újvidék : forum Ny. Bibliai Tanulmányok .. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. 1975. elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . CSPL 1061. – 102 p. 6) 5900 pld. . a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . . 1. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. eljövök hamar” . és Terrien S. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. 1975 (Beograd : Preporod). milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . – Beograd : Preporod. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. 14 cm 3000 pld. – (Hagyományaink . – 501 p.

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. fordította zsivánovity Róbert. 3. – 1985. – 31 p.) CSPL 1099. fordította Nemeshalmi István és Klára. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera .) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . – 31 p. – 1987. – 1984. Xavier Musquera . fordította Rencsényi Tibor. – 1982. – 1982. fordította Nemeshalmi István és Klára. Pierre Thivollier .) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . – (Az evangéliumok. n. – 1982. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. – 1985. – 31 p. – 1982. – 1982. fordította Rencsényi Tibor. – 1987. 2. – 1985. – 1987. – 31 p. – 1984. – (Az evangéliumok. Mózes. – (Az evangéliumok. rajzolta Noel Gloesener . – 1987.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – (Az evangéliumok. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . 1. 6. – 31 p. – 1987. 5. – 31 p. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. fordította Bauer ferenc. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Újszövetség . fordította Rencsényi Tibor. – 1982. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . –– 1982. – 31 p. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. – 31 p. – 31 p. Újszövetség . – 31 p. – 31 p. – 31 p. – 31 p. – 31 p. Újszövetség . ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1985. fordította Rencsényi Tibor. szerkeszti Harmath Ká190 .) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 1985. – 1983. Újszövetség . fordította Nemeshalmi István és Klára. Újszövetség . Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . – 1982. – 31 p. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . – é. – (Az evangéliumok. – 31 p. 4. fordította Nemeshalmi István és Klára. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1985. Újszövetség .Mózes. – 1985. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. – 1985. – 31 p. – (Az evangéliumok.

. 21 cm fűzve CSPL 1103. – 2. : ill. Ivanka. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. – (Isten népeinek története . AK 1101. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. fotókkal . szerkeszti Harmath Károly. Léner István. GASTOLD. fűzve CSPL 1100. : ill. – 129 p. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. 1982 (Maribor : ČGP večer). 3) Képregény AK 191 . Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . 1982 (Ljubljana : Delo). : ill. 29 cm. BUJAK. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. rajzok Sóti György]. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . rajzolta Xavier Musquera . Pierre Thivollier . rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. [Adam]–MALINSKI. – Novi Sad : Agapé. 1982 (Čakovec : zrinski). 8. : ill. . : ill. Novi Sad : Agapé.) Képregény. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . [Mieczyslaw] II. fűzve AK 1102. változatlan kiadás. fotók Dobai István]. CSPL. Novi Sad : Agapé. [Adam] Bujak . 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). – 203 p. Teleki Béla . 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. : ill. 29 cm. [szöveg] M. [fordította Lukáts Márta . Agapé.) Képregény. – 64.13:929 Johannes Paulus II. a magyar szöveget beírta Sóti György .roly. . Andrija Kopilović. – 31 p. 11. p. kiadás. . – (Isten népeinek története . JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. . zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . [Mieczyslaw] Malinski . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . Pierre Thivollier . . 1982 (Maribor : ČGP večer). – 2. AK 1104. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. Novi Sad : Agapé. [magyar fordítás Kárász Anna]. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. János Pál / [képek] A.

– 2. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. – 202 p. – 520 p. 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. 1982 (Ljubljana : Delo). 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. – Novi Sad : ferences Rendház . Novi Sad : Agapé. – 31 p. fordította Harmath Károly]. Andrija Kopilović és Teleki Béla . (Kranj : Gorenjski tisk). 1982. . – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . 29 cm. János Pál / Képek Adam Bujak . [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. : ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). Ivánka.1105. : ill. Mioczyslaw II. vászonkötés borítóval. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. – Újvidék : forum. 22 cm CSPL 1110. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. Pierre Thivollier . : színes ill. – 72 p. MALINSKI. [Magyar fordítás Kárász Anna]. fotók Dobai István]. – 327 p. . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera]. MARTeLLI. [8] tábla : ill. 1982 (Újvidék : forum). fülszöveggel CSP-FB 1109. 1982 (Čakovec : zrinski). – 96 p. . . Léner István. kiadás. AK 192 . : ill. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . 20 cm 2000 pld. 4) Képregény AK 1107. Rajzolta Dino Battaglia . Szöveg Mioczyslaw Malinski . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . Agapé.

– 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. 5) Képregény AK 1112. a magyar szöveget beírta Sóti György . – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. Novi Sad : Agapé. – 132 [10] p. fényképek Toni Schneiders . 1982 (Maribor : ČGP večer). MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. : ill. Novi Sad : Agapé. 7) Képregény AK 1114. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . – (A Hitélet kiskönyvtára . Novi Sad : Agapé. 6) Képregény AK 1113. . szerkeszti Harmath Károly. : ill. rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. (varaždin : NIŠRO). 29 cm. 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. 2. PeReIRA. szerkeszti Harmath Károly. AK 1115. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Mihály atya]. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Pierre Thivollier . 9) Képregény AK 193 . 1982. . rajzolta Noel Gloesener . Novi Sad : Agapé. a magyar szöveget beírta Sóti György . Novi Sad : Agapé. fordította M[olnár] A[ntal]. NIGG. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). 29 cm. – (Isten népeinek története . 29 cm. 1982 (Maribor : ČGP večer).1111. Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . Pierre Thivollier . . a magyar szöveget beírta Sóti György . 1982 (Maribor : ČGP večer). 1982 (Maribor : ČGP večer). a magyar szöveget beírta Sóti György . + 36 színes táblával : ill. rajzolta Xavier Musquera . Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Pierre Thivollier . – 31 p. 17 cm. : ill. . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Kartonkötés 235. : ill. – (Isten népeinek története . .3:929 francesco d’Assisi CSPL. SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. rajzolta Xavier Musquera .) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. szerkeszti Harmath Károly. : ill. – 47 p. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . . 29 cm. szerkeszti Harmath Károly.

a magyar szöveget beírta Sóti György . köt. 1. [fordító Gombár Imre]. Harmath Károly]. [olaszból fordította Boross István]. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . rajzolta Xavier Musquera . 20 cm.: Királyok és próféták / Ill.] számozatlan 2. Jarak : efekt). 29 cm. – 1. : színes ill. . – 122 p.: Az ígéret földjén / Ill. – (Isten népeinek története . – 31 p. – [124 p. Antonio Molino . 4. [Szerk.1117.] számozatlan 3. – Novi Sad : Agapé . 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). franco vignazia . A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. franco vignazia . [olaszból fordította és szerk. Sandro Corsi. – Szabadka : Subotičke novine. Antonio Sicari]. (Újvidék : forum). szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. Illusztrációk Sandro Corgi . köt.: Jézus Krisztus / Ill. 194 . Novi Sad : Agapé. enrico Galbiati . 10) Képregény AK 1118.: vö. [szöveg enrico Galbiati. Petar Senić . : ill.] 5. vittorio Belli. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . Sandro Corsi. Antonio Molino . köt. judaizmus / Ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). – [156 p. [olaszból fordította Harmath Károly]. – 153 p. szerkeszti Harmath Károly. – (Aktivitás : tematikus füzet .] 6. 32 cm 2500 pld. zagreb : Kršćanska sadašnjost. . – [124 p. – 1985. Sergio Molino. – [27 p. Sergio Molino. köt. – 1983. Olaszból fordította Boross István. – 146 p. [fordította Rencsényi Tibor]. Pierre Thivollier .: A pátriárkák és Mózes / Ill. – köt. Antonio Molino . köt. Harmath Károly]. 2. Berecz Sándor]. köt. 20 cm CSPL 1119. visszatérés. A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. – 128 p. – 1985. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. [1982] (B. [olaszból fordította és szerk. Antonio Molino. A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . . 1982. Boško Kovačević.: Számkivetés. elio Guerriero.

– [60]p. Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). Kršćanska sadašnjost. – Leporelló : színes ill.: Az Úr tanítványai / Ill. 20 cm fűzve 398. 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. AK 195 . Agapé. Novi Sad : Agapé. Kartonkötés CSPL 1121. BMS 1122. illusztráció Sandro Corgi . – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . .7. – (Isten népeinek története . feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. 29 cm. [ford. . [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). 15 cm CSPL 1124. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .113 Skorenovac) CSPL. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. – [Újvidék . 17 cm CSPL 1125. 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). . : ill.] 2500 pld. Harmath Károly]. szerkeszti Harmath Károly. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. . Bauer ferenc]. enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . 12) Képregény AK 1123. 1983 (Újvidék : forum). köt. [olaszból fordította Boross István]. A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István.[olikus] Plébániahivatal. : ill. 1983. – (Isten népeinek története . 31 cm. franco vignazia . 1983 (Maribor : ČGP večer). 1) Kartonkötés CSPL. 15 cm CSPL 1126. GALBIATI. – 18 db színes képeslap . a magyar szöveget beírta Sóti György . – 31 p.41(497. – Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . . – Kikinda : Római Kat. – 24 p. Pierre Thivollier . – 132 p. Sandro Corsi.332. – [124 p.

– 152 p. AK 1133. húsvét / P. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. – 205 p. – (Isten népeinek története . 17 cm. AK 196 . Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). 1983 (Subotica : Panonija). – Újvidék : Hitélet. – 4. főmunkatárs Sörös Antal. – 142 p. – (vetés . Harmath Károly. – Novi Sad : forum. : ill. – 29 p. – 31 p.. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1983 (Novi Sad : forum).) VSPL. 4 tábla kép : ill. – Novi Sad : Agapé. 17 cm.. 14 cm CSPL 1131. : ill. – [Újvidék] : Agapé. 29 cm. . : ill. – Novi Sad : Agapé. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .73(469 fatima) CSPL.) fűzve 231. – (vetés . HISzeK : ima. 8´16 cm. 14) Képregény AK 1132. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. 1983 (Novi Sad : forum). HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . 6. . – (vetés . rajzolta Stephane Abadie . A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 17 cm. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. [1983] (Novi Sad : forum).) CSPL 1129. : ill. AK 1128. bővített kiadás. LOIDL. Novi Sad : Agapé. . III. HázSzeNTeLÉS. 1. 1983 (Maribor : ČGP večer). 17 cm CSPL. . 1983 (Novi Sad : forum).–1984. 5.1127. szerkeszti Harmath Károly. – 29 p. – Novi Sad : Agapé. 25.és énekfüzet / Szerk. Papírkötés CSP-FB 1130. – 30 p. . : ill. : ill. .

rajzolta Pierre Decomble . 17 cm CSPL 1139. – (Isten népeinek története . fűzve CSPL 1137. : ill. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. a 24. 1983 (B. [magyarra fordította Kerényi Dénes . AK 197 .) CSPL 1136. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . – (A Biblia és története . 1983 (Maribor : ČGP večer). – 130 p. – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. – (vetés . 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). 17 cm. . RHOTON. 4. PÓSA László Az aratnivaló sok . Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . – Novi Sad : Agapé. TeLeKI Béla Az újszülött. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. fűzve CSPL. grafikai szerkesztő Sóti György. LOURDeS-I KILeNCeD. – 31 p. . és 25. 32 cm. – Novi Sad : Agapé. Pazova : Ločki emil nyomása). : ill. 1) Kartonkötés CSPL 1140. [olaszból fordította Boross István . – 362 p. Novi Sad : Agapé. [1983] (Novi Sad : forum). 29 cm. – 32 p. 1983 (Novi Sad : forum). A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . : ill. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. . : ill. illusztrációk Sandro Corsi . . – 119 p. – Novi Sad : Agapé. WeST. füzete alapján. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. : ill. Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. . . : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. . CSPL 1135.1134. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. 13) Képregény AK 1138. 1983 (St. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. – 2. – 64 p. – 57 p. . kiadás. fejezetet írta france Perko . 1983 (Subotica : Pannónia). Jarak : efekt).

Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . 21 cm fűzve 243 894. : színes ill.2) CSPL. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. Ill. BMS 1142. – [125] számozatlan p. . fordította Nemeshalmi István és Klára. franco vignazia. 1984 (Maribor : ČGP večer).1984 1141. 29 cm. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. – (Isten népeinek története . eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. – Novi Sad : Agapé.511(497. szlovén és magyar nyelven). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 16) Képregény AK 1144. 15) Képregény AK 1143. – Novi Sad : Agapé.053. : ill. 1984 (Maribor : ČGP večer). 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. – 64 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. – (Isten népeinek története . AK 1145. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . : ill. . – 31 p. . JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. 20 cm. . 29 cm. AK. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). Képek Rostić Margit.1)-14 CSPL. franciaországban és Jugoszláviában (horvát. BIffI. rajzolta Xavier Musquera . – 134 p. . rajzolta Xavier Musquera . : ill. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p.

1984 (Subotica : Panonija). 1985 (Maribor : ČGP večer). . [fordította faragó József]. – Novi Sad : Agapé . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . . Novi Sad : Agapé. 29 cm. . eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . 29 cm. Bačka Topola : Rkt. rajzolta Xavier Musquera . fordította Nemeshalmi István és Klára . 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). – 318 p. znaci vremena . – (Isten népeinek története . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. 21) Képregény AK 199 . : ill. 18) Képregény AK 1149. 1985 (Maribor : ČGP večer). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Michael Rancçon . TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. Radosavljević. április 29. zagreb . WITHe. Novi Sad : Agapé. 29 cm. Újvidék : Preporod . – Beograd . Novi Sad : Agapé.1146. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . Novi Sad : Agapé. – 31 p. rajzolta Xavier Musquera . – 19 p. : ill. – 31 p. . Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. fordította Rencsényi Tibor. 22) Képregény AK 1150. + [4] táblaoldal . – (Isten népeinek története . 29 cm. Plébániahivatal. – (Isten népeinek története . rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . 15 cm fűzve AK 1147. 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . D. szerkesztő Rencsényi Tibor. . 1984 (Maribor : ČGP večer). : ill. – 31 p. 23) Képregény AK 1151. Skiverteks borító CSPL 1985 1148. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története .

– (A Biblia és története . elio Guerriero. szöveg enrico Galbiati. . elio Guerriero. – [124] p. 2) Táblakötés AK 1154. Sergio Molino. . . – (Isten népeinek története . . szöveg enrico Galbiati. [olaszból 200 . – Novi Sad : Agapé. 31 cm. Antonio Sicari . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Antonio Sicari . [olaszból fordította Harmath Károly]. 29 cm. Táblakötés AK 1157. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . : színes ill. – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati. Táblakötés AK 1156. GALBIATI. elio Guerriero. 31 cm. franco vignazia . [fordította Boross István]. GALBIATI. – (A Biblia és története . enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . – [124] p. Antonio Sicari . : színes ill. GALBIATI. Antonio Sicari . elio Guerriero. . Antonio Sicari . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). : színes ill. : ill. 7) 2500 pld. 6) 2500 pld. 3) Táblakötés AK 1155. – Novi Sad : Agapé. illusztrációk Antonio Molino . 1985 (Maribor : ČGP večer). GALBIATI. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . – 31 p. GALBIATI. – Novi Sad : Agapé. ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . illusztrációk vittorio Belli. enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . 31 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Nemeshalmi István és Klára.1152. : színes ill. franco vignazzia . illusztrációk Sandro Corsi. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). [fordította Bauer ferenc]. 17) Képregény AK 1153. – [124] p. szöveg enrico Galbiati. illusztrációk Antonio Molino . [olaszból fordította Harmath Károly]. Antonio Molino. szöveg enrico Galbiati. – [125] p. – (A Biblia és története . elio Guerriero. – Novi Sad : Agapé. illusztrációk Antonio Molino . 31 cm. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Novi Sad : Agapé. rajzolta Xavier Musquera . Sandro Corsi.

– 144 p. szöveg enrico Galbiati. fűzve AK 1161. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 22 cm 5000 pld. 24]) Képregény AK 201 . – Novi Sad : Agapé. 31 cm. Antonio Molino. 31 cm. Josip Pekanović]. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . . : színes ill. – [124] p. franco vignazia . elio Guerriero. – 31 p. Antonio Sicari . 1985 (Újvidék : Agapé). – (A Biblia és története . [Josef] Heinzmann . [fordította Kovács Gyula]. 21 cm. – Újvidék : Agapé.fordította Harmath Károly]. 1985 (Maribor : ČGP večer). Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. Andrija Kopilović.513 CSPL.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. 4) Táblakötés AK 1158. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . . Léner István. – Novi Sad : Agapé. fiala M. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. GALBIATI. – (A Biblia és története . [Isten népeinek története . I. – [124] p. 1985 (Újvidék : forum). illusztrációk Sandro Corsi. AK 1160. fűzve CSPL 1162. 1. : ill. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – (Az evangéliumok : Újszövetség . 1985 (Szabadka : Pannónia). – 116 p. : színes ill. visszatérés. . Kozmikus hő / Hendi I. szerkesztő Rencsényi Tibor. [fordította Rencsényi Tibor]. : ill. HeNDI. . rajzolta Pierre Brochard . fűzve 241. 5) Táblakötés AK 1159. 21 cm 400 pld. 1. – 11 p. fordította Rencsényi Tibor . . HeINzMANN. . 29 cm. enrico Számkivetés. – (Életfordulón . Novi Sad : Agapé. Ivánka. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .

. . kiadó faragó József. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült.. .. – (A Biblia Beszél. – 48–64 p. SLANKAMeNAC. 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. 202 . – Újvidék : Idők jelei. „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. . Nemcsak mint vendég . Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . 1985 (Subotica : Panonija). .. . Napsugár a Hermon hegyén . . boldog élet . egy megmagyarázhatatlan tragédia . – 108 p.. – 160–176 p. [Keresztény Adventista egyház]. A legszélesebbkörű ismeret . .. . – 128–144 p. A testvéri szeretet vallása . Skiverteks borító CSPL 1166. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. – 80–96 p. SLANKAMeNAC. Örökké tartó. Szereplők és nem nézők . . A gonosztevők közé sorolva . . fordította Lazić Hajnalka . Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . : ill. – 416 p. . . 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). A kezdet . fel. – 208–224 p. [fordította Lazić Hajnalka]. – 112–128 p. . .. . 1985 (Maribor : ČGP večer).. 19) Képregény AK 1164. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. . Testvéreihez hasonló . szerkesztő Rencsényi Tibor. . Az egyedüli igaz isten . JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier .. fordította zsivánovity Róbert . – 31 p. – 64–80 p. Jézus. – 144–160 p. . – 1–16 p. a teremtő . . 29 cm. – zagreb . – 192–208 p. vasárnap vagy szombat? . Jézus az írásokban . Novi Sad : Agapé. – 224–240 p. . – 96–112 p. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1985 (Subotica : Panonija). – [1–16] füzet. – 32–48 p.. rajzolta Noel Gloesenen . Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . Isten törvényszékének tükrében . – 16–32 p.. – 176–192 p.. – 240–256 p. – (Isten népeinek története . Centar za istraživanje Biblije . [Újvidék] : „znaci vremena”. . : ill..1163.

20) Képregény AK 1986 1168. [fordította Kálmán Mária . [1986] ([Újvidék : Agapé]). Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. . – 15 p. AK 203 . fordította Nemeshalmi István és Klára . 1985 (Maribor : ČGP večer). füzetes kiadása CSPL 1167. 8 cm fűzve AK 1171. HÜNeRMANN. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. – Újvidék : Agapé. . BUBALO. szerkesztő Rencsényi Tibor. – 214 p. : ill.eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. 20 cm 7000 pld. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier .3:929 Johannes Capistranus CSPL. – 31 p. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – 220 p. CSPL 1170. Novi Sad : Agapé. : ill. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. Jarak : „efekt”). . rajzolta Pierre Decomble . (Újvidék : forum). – 175 p. : ill. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. fedőlap Sóti György]. – (Isten népeinek története . Az előző mű kivonatos. . 1986. – Újvidék : Agapé. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. . HA személyesen megismerhetnéd Istent. 29 cm. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. fűzve 235. 1986 (B.

: Képek Jézus életéből. . Plébániahivatal. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. – 520 p. AK 1173.1)-14 CSPL 1174.511(497. BeRNOS De GASTOLD. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. 1987 (Novi Sad : Agapé). Novi Sad : Agapé.9(497. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. : ill. : Jézus példabeszédei. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. : Jézus és a gyerekek. : ill. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). . Újvidék : Kršćanska sadašnjost. Novi Sad : Agapé. füzet: Újszövetség 1. füzet: Újszövetség 3. – 129 p. – [12] p. – [12] p. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. . – [12] p. – 165 p. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. János szentélye : Ilok. – [12] p. 204 .3(497. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. fordította Lukáts Márta . 24 cm 1. : ill. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. 1986 (Novi Sad : forum). Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. 3. . SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. füzet: Újszövetség 2. – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. 17 cm Kartonkötés 894. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . : ill. 2. Agapé. – Ilok : franjevački samostan . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . 17 cm CSPL 1175.13 Ilok)(085) AK 1987 1176.1) CSPL. SveTILIŠTe sv.1172. 18 cm 271. – 42 p. – 3 füzet – : színes ill. 27 cm Skiverteks borító 22. – zagreb . . Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl.13 Ilok)(085) 726. 1987 (Újvidék : Dobra vest). Agapé.046(084. . 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). 1986.

) 4000 pld. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . 1987 (Újvidék : Agapé–forum).3:929 Antonio di Padova CSPL. [Újvidék] : Preporod . 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. [olaszból fordította Harmath Károly . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill. AK 1178. [Keresztény Adventista egyház]. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . – 207 p.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. – 45 p.Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. [zagreb] . 8. Billings . [fedőlapterv Sóti György]. – 109 p. . . Novi Sad : Agapé. Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. . CLARK. Harold W. 3. AK 1182. Agapé. – 126 p. 1987 (Novi Sad : forum). : ill.053. . Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . 1987 (Novi Sad : forum). – Beograd . [fordította Nagy József]. CSPL 1180. BILLINGS. füzetenként. . A teremtés csodái / Harold W. 17 cm. illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. 1987] (zagreb : vjesnik). fűzve 232. 20 cm 20 . fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. : ill. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. fACCO. CSPL 1179.92(02. [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. – (vetés . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm. J.2) CSPL. : színes ill. Agapé. – 116 p. Clark . 1987 (Beograd : Preporod). COOPeR. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .

– (Az Életszentség Nagymesterei . Novi Sad : Agapé. – 94 p. fordította Rencsényi Tibor.15 Međugorje) CSPL.73(569. [a fedőlapot tervezte Sóti György]. AK 1186. 17 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . . fűzve 231. 4.15 Međugorje) 231. : ill. – 64 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Pierre Brochard .73(497. 1987 (Novi Sad : forum). HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – (vetés . AK 1183. . Novi Sad : Agapé. . – 68 p. . Novi Sad : Agapé. – (vetés .) 9000 pld. 7. 1987 (Novi Sad : forum). fűzve 235. 29 cm. [Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé.5000 pld.153. 1987 (Novi Sad : forum).15 Međugorje) 248. 7. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . [fedőlapterv Sóti György]. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 1987 (Maribor : ČGP večer). 17 cm. AK 1184. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill. [fedőlapterv Sóti György].) fűzve 231. 28]) Képregény AK 1187. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly .3:929 Pio da Pietrelcina CSPL .) Az utószó szerint második kiadás.73(497. : ill. – 31 p. 27]) Képregény AK 206 .4) CSPL. : ill.15 Međugorje) AK 1185. JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 31 p. 19 cm. 5. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly.8(497. 1987 (Maribor : ČGP večer). [Isten népeinek története .37(497. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 29 cm. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 4.

19 cm. 1. AK 1192. 2. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. Novi Sad : Agapé. rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p. : ill. 1987 (Maribor : ČGP večer). [Isten népeinek története . 29 cm. 2. 25]) Képregény AK 1190. – (Az Életszentség Nagymesterei . [fordította Barsi Balázs . AK 207 . 29 cm. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. 19 cm. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1987 (Maribor : ČGP večer).) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. fordította Rencsényi Tibor. . 6. – (Az Életszentség Nagymesterei . – (Az evangéliumok : Újszövetség . 235. Novi Sad : Agapé. 1987 (Maribor : ČGP večer). [Isten népeinek története . : ill. : ill. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (Az evangéliumok : Újszövetség . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . [fordította Sinkó ferenc . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fűzve Jegyzetek: 109–123. – 126 p. 1987 (Novi Sad : forum). LeCLeRC. 1987 (Újvidék : forum). JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 31 p. rajzolta Pierre Brochard . rajzolta Pierre Brochard . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . .3:929 Rita Casciani CSPL.1188. 29]) Képregény AK 1191. illusztrációk Mireille Négre]. JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 26]) Képregény AK 1189. : ill. fordította Rencsényi Tibor. – 126 p. 3. LeMOINe. illusztrálta Kákonyi Asztrik]. Novi Sad : Agapé. eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . 29 cm.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé.3:929 francesco d’Assisi CSPL. [Isten népeinek története .

. fűzve 282(091) CSPL. – Novi Sad : Agapé. 1987 (B. Jarak : efekt).73(469 fatima) AK 1195. jegyzetek. Le MOUËL. Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. [fedőlap Balázs M. fedőlap Sóti György].1193. 1987 (Novi Sad : Agapé). 1987 (Újvidék : forum). – 102 p. .113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. [fordította Rencsényi Tibor . 20 cm. 1987 (B. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld.és tárgymutató: 263–276.). XLI táblaoldal : ill. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. AK 208 . 24 cm Építészet. fűzve 840-14 CSPL. : 14 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. 1. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . 17 cm. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . LOIDL. 5) fűzve 231. – 280 p. : ill. . CSPL 1196. – 105 p. – 48 p. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. 1987 (Újvidék : forum Ny. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. BMS (a közölt alakban) 1194. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . – 30 p. – (vetés . fedőlap és illusztrációk Sóti György]. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. 21 cm CSPL 1198. . Jarak : efekt). : ill. szobrászat. Gilbert le). LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. [fordította Hámori Győző . – (Scientia Christiana . p.) Név. – 30 p. 1987 (Újvidék : forum). AK (ott a rendszó: MOUËL. Margit].. PIeRRARD. katalógus 1000 pld. .

TOIGO. fűzve 820(73)-97 CSPL. BOff. Leonardo Üdvöz légy. [fordította Hammer András]. 20 cm 209 . – Novi Sad : Agapé. Angela Mary Isten és az egér / M. . 1800 pld. 1988 (készült az Agapénál). AK 1988 1202. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. – Subotica : k. : ill. – 189 p. Simon Jenkins . [fordította Hammer András]. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. melléklet . . . BOff. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – 82 p. 17 cm CSPL 1203. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga)..9:268 CSPL. Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. [fordította Rencsényi Tibor]. Plébániahivatal). : ill. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . 17 cm CSPL 1200. – 61 p. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk.1199. AK 1201. WATSON. – 131 p. AK 1204. 1988 (Novi Sad : Agapé). – Hajdukovo : Rkt. Angela Toigo . a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. – 50 p. + 40 p. Mária / Leonardo Boff . – Újvidék : Agapé. n. . 1987 (Újvidék : forum). 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. – 78 p. [fordította Rencsényi Tibor . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. Novi Sad : Agapé. . 1988. a fedőlap.

– 24 p. 20 cm CSPL 1208. Újvidék] : Preporod . Thomas A. . 1) fűzve AK 1209. – 50 p. fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. – 68 p. – Beograd . [zagreb . [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. – (Agapé Minikönyvek . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. – Beograd . AK 1207. Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly].eredeti címe: Ave Maria. . : kotta ill. – Újvidék : Agapé. [znaci vremena . 15 cm CSPL 1210. 1988 (Beograd : Preporod). 1988 (Novi Sad : Agapé). + v p. AK 1205. fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. : ill. 3000 pld. 1988 (Újvidék : Dobra vest). GOLUBIĆ. . [zagreb . Keresztény Adventista egyház]. DAvIS. [fordította francz Mihály]. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. 20 cm 20 000 pld. . Keresztény Adventista egyház]. [Az Idők Jelei . – 84 p. – Újvidék : Agapé. [1988] (Novi Sad : Agapé). AK 1206. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . Davis . Jarak : efekt). – Újvidék : Agapé. 12 cm. 16 cm 2000 pld. 1988 (Novi Sad : forum). ÉNeKeK éneke. . BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. . eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. 1988 (B. Újvidék] : Preporod . – 106 p. – 65 p.

– Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . AK 211 . 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén).15 Međugorje) CSPL. 1988 (Novi Sad : Agapé). : ill. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István.8(497. 7. 21 cm 2000 pld. [1988] (Újvidék : Agapé). 17 cm fűzve 894. – Novi Sad : KS – Agapé. AK 1213. 3) AK 1214. 17 cm 700 pld. – 128 p. : ill. . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. 1988 (készült az Agapénál). 20 cm Címlap nélkül. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. – (vetés . CSPL 1216. – Újvidék : Agapé.37(497. július 25. . Kovács Gy. – számozatlan [20] p. 1988. .) fűzve 291. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. Harmath Károly . – (Agapé Minikönyvek .73(497.511(497. – 16 p. – [54] számozatlan . fűzve 264-041.2 CSPL. fűzve CSPL. AK 1212. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos.1211. : ill.15 Međugorje) 231. – 16 p. – Novi Sad : Agapé.]. . SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. Agapé. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. 12 cm. 1988 (Novi Sad : Agapé). et al. / Harmath Károly. július 26–1988.15 Međugorje) 248. .1)-14 CSPL 1215. 17 cm.153. T[adej] vojnović. – 27 p. : ill.

fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. – 34 p.3 929 CSPL. – 59 p. AK 212 . Bački vinogradi : Plébániahivatal. 1989 (B. fűzve 262. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. Harmath Károly 2500 pld. – 14 p.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. 1989 (Novi Sad : Agapé).3(497. fűzve 243 CSPL. 21 cm 3000 pld. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – 139 p. 2.511-2 CSPL. 464. AK 1221. 12 cm A kiadásért felel dr. Újvidék : Agapé. AK 1218. 1989. . : ill. Agapé.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. AK 1220. AK 1989 1219. – Újvidék : Agapé. Plébániahivatal .13 894. – Kishegyes . – XX. 1988 (Újvidék : forum). 20 cm 1000 pld. 17 cm 4000 pld. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 1988 (Újvidék : Agapé). . ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. Újvidék : Rkt. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. fűzve 235. . : ill. – (Scientia christiana . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . (78) p.1217. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . KS – Agapé. 21 cm. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna. Agapé .

. fűzve CSPL 1225. vI. bőrkötés. [fordította Katona István]. Szabadka. 17 cm 5000 pld. védőborítóval. AK 1224. – 31 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). BMS 1228. – Novi Sad : Agapé. 1989. fordította Rencsényi Tibor]. Baranyi Alix. . AK 1223. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . – Novi Sad : Agapé. 17 cm. – 22 p. fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. = Püspökszentelés . BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. vI 1989. – BMS 1226. Keménykötés. 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). borítóval.) 213 . BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. – 93 p. – 248 p. BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. – (vetés . – Novi Sad : Agapé. 19 cm. – Újvidék : Agapé. AK. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. CARRETTO. – Novi Sad : Agapé. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK.1222. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . [1989] (Újvidék : Agapé). : ill. 18. . – 119 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . 18. Carlo Én. . 1989 (B. fülszöveggel. [1989] (Novi Sad : forum). Jarak : efekt). BMS 1227. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). . – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. 6. . Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. fűzve CSPL. ferenc / Carlo Carretto . 13 cm 3000 pld. – 685 p. 24 cm Bőrkötés. : színes ill. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL.

fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. 245. : ill. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. . JáNOS PáL II. BMS 214 . János Pál pápa) . 1989 (Újvidék : Agapé). 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. – 60 p. . 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). HOLDeR. . francesco 2500 pld. [Josef] Heinzmann. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. – [24] p. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. HázSzeNTeLÉS. 1989 (Novi Sad : Agapé). Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder .Eredeti címe: Io. BMS 1231. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. 19 cm CSPL 1233. Novi Sad : Agapé. . : ill.513 CSPL. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. – 24 p. Rajzolta Nathalie vilain . 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld.2)-32 CSPL. – [második. BMS 1229. HeINzMANN. – Újvidék : Agapé. AK. n. – 182 p. – 30 p. átdolgozott kiadás].. 1989 (h. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. BMS 1230. 6) fűzve AK. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. AK. – Novi Sad : Agapé. Agapé. : ill. 1989 (Novi Sad : Agapé). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . n. AK. 17 cm. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .). : k. . IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. CSPL. – (vetés . [fordította Balassy Péter]. BMS 1232.053. AK.

füzete alapján. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 3. – A kiadásért felel Harmath Károly. AK. Agapé. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. – 520 p. AK. BMS 1240. BMS 1237. : ill. fűzve 243 CSPL. BMS 1239. BMS 1235. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c.]. – 73 p. . fűzve 268:282 CSPL. Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). 14 cm fűzve CSPL. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. – 78 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. AK. 1989. : ill. KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. AK. AK. 22 cm 2000 pld.1) AK. 26 cm 15 000 pld. – 15 p. – Újvidék : Agapé. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). – 96 p. napközi imaóra. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. kiadás. 1989. április 16. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . : ill. Kartonkötés 22. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . fűzve 243 CSPL. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. BMS 1236. Kartonkötés 243 CSPL. BMS 215 . 2500 pld.046(084. 1989 (Újvidék : Agapé). . . vecsernye. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – Újvidék : Agapé. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. Agapé (készült az Agapénál).1234. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. . BMS 1238. . 17 cm 3000 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). 1989 (Újvidék : forum). – 153 p. – 47 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). . AK.

Gellért P. Újvidék] : Preporod . vI. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. veCCHI. Stantić Gellért. Kisded a jászolban 6. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. Hallja meg mindenki 2000 pld. [„Az idők jelei” . 1989. zakeus a fán 11. Jézus velünk van 12. – 74 p. 14 cm 1. Az engedetlen Jónás 5. fűzve CSPL 1244. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. 13 cm CSPL 1242. – 12 db számozatlan füzet : ill. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. – Újvidék : Agapé. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka.1241. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. BMS 1245. álomlátó József 3.1) CSPL. – 91 p. Keresztény Adventista egyház]. .) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . = Biskupsko ređenje : Subotica. . ReUBeN.053. – (Az Életszentség Nagymesterei . 7. . Meggyógyult a beteg 7. Alberto Lipót Mandić. 21 cm. Kosár a folyóban 4. 18. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben .2)(084. – Beograd [zagreb . Apa és fiai 10. 1989 (Újvidék : Agapé). A magvető 8. 1989. fűzve. Noé bárkát készít 2. AK. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. a szent gyóntató / Alberto vecchi . 1989. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Agapé. – 22 p. [belső használatra = za internu upotrebu]. Istennek élt az emberek között / P. . 18. : ill. eltévedt bárány 9. 20 cm CSPL 1243. [fordította Leiszt József]. vI. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). STANTIĆ.

Carlo Én. BMS 1248. – Újvidék : Agapé. – 19 p. . ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. CARReTTO. [fordította Szarvas János].2500 pld. 19 cm. : ill. BMS 217 . 1990 (Újvidék : Agapé). zagreb . BMS 1246. 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). – 301 p. – 119 p. Az Életszentség Nagymesterei . – 22 p. . 1990 (Beočin : efekt). Újvidék : Preporod . 16 cm CSPL 1249. 19 cm. 21 cm CSPL 1990 1247. – (Az Életszentség Nagymesterei . Lush Teréz anya / Lush Gjergji . WITHe. CSPL. – Újvidék : Agapé. Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . [fordította Katona István].3:929 francisco d’Assisi AK. 6) 500 pld. 1990 (Novi Sad : Agapé). AK. GJeRGJI. A.3:929 CSPL. Idők Jelei . 9. rajzolta franco vignazia . Keresztény Adventista egyház. – számozatlan [90] p. . BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. – (Én . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235.) eredeti címe: Majka Terezija AK. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. – [Beograd . – Novi Sad : Agapé. . ferenc / Carlo Carretto . . BMS 1250. BIffI. [olaszból fordította Harmath Károly]. : színes ill.

. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . – 135 p. 20 cm 2000 pld.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . Orčić S. – Novi Sad : Agapé.[ároly].) 5000 pld. 19 cm fűzve CSPL. fűzve AK. bővített kiadás. 14 cm Kottákkal. Harmath K. Lovrec B. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. – 191 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . sajtó alá rendezte Harmath Károly. BMS 1254. BMS 1253. KáRPáTI Pál Szent vince. bővített kiadás. – Újvidék : [Agapé].159. – [zagreb] . .1251. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . . : ill. – 187 p. . az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL.. 1990 (Újvidék : forum). – harmadik. . fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. Kovács Gy. 8. BMS 1252. : ill. Agapé. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. – Újvidék : Agapé. BMS 1256. : ill. 10. 19 cm 8000 pld. [fordította Tűzkő Lajos]. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1990 (Novi Sad : Agapé). Novi Sad : Agapé. – 616 p. 1990 (Novi Sad : Agapé). a szeretet apostola / Kárpáti Pál. AK... – 155 p. LAINATI. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . 1990 (Újvidék : Agapé). A. 1990 (Novi Sad : Agapé). AK. 248.23 CSPL. 1990 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. BMS 1255.3:929 vincent de Paul CSPL. – 2. AK. – [20] p. 19 cm. – Újvidék : Agapé. átdolgozott.

: ill. – 131 p.3:929 Rita Casciari BMS 1258.1)(02. fűzve 830-97 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . LeMOINe. .09 CSPL.511(497.3:929 Chiara d’Assisi AK. 1990 (Novi Sad : Agapé). 24 cm fűzve 894. – Újvidék : Agapé. – 102 p. BMS 1257. – 126 p. [fordította Sinkó ferenc . . . 1990 (Újvidék : Agapé). Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . – 12 p. . ROTH. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. fűzve 235. veNDeN. AK. 19 cm CSPL 219 . rajzolta Szabó Marianne]. – Újvidék : Agapé. 1990 (Újvidék : Agapé).BMS 1261. : ill.2)-32 CSPL. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. AK. 1990 (Beograd : Preporod). – Újvidék : Agapé. : ill. – 127 p. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . . Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. [Újvidék] : Preporod . kiadás]. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. [Keresztény Adventista egyház]. TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. [fordította Ballásy László]. – Beograd . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . BMS 1260. venden . illusztrációk Mireille Négre].5000 pld. – Novi Sad : Agapé.053.511-14(082) 894.511. L. 21 cm 3000 pld. – [2. AK. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. BMS 1259. 19 cm. 2) 3500 pld. 1990 (Újvidék : forum).

– Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 220 . Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. 5. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). illusztrálta Redžek Georg]. eva Maria Kremer . . Gerhard M. BMS 1991 1263. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. BeWeS. . – 185 p. .1262. 2. GOLUB. – Újvidék : Agapé. . – [28] p. 1991 (Újvidék : Agapé). WATSON. [fordította Máté-Tóth András . AK. 5–8. – Újvidék : Agapé.9:268 CSPL. – (vetés . Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . : színes ill. fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. : ill. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . AK. 17 cm. [az előszót írta francesco L. Simon Jenkins . – 73 p. – Újvidék : Agapé. János pápa előszó: p. BMS 1264. AK. fordította Rencsényi Tibor]. Papagájketrec / Gerhard M. BMS 1265. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. ISBN 86-397-0271-3 262. 1991 (Újvidék : Agapé).) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. Capovilla . [fordította Rencsényi Tibor]. – (Az Életszentség Nagymesterei . : ill. Bauer. BAUeR.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. – 189 p.13 CSPL. AK. 19 cm. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly].

Meggyógyult a beteg 7. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. : ill.053. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . : ill. A magvető 8. – Novi Sad : Agapé. – 166 p. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1267. 1989 244(02. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). 19 cm. . Jézus velünk van 12. zakeus a fán 11. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . . Noé bárkát készít 2. BMS 221 . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. eltévedt bárány 9. . 19 cm eredeti címe: Christ.2)(084. AK.) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. 26 cm 10 000 pld. álomlátó József 3. – 94 p.1) 22 AK.1266. Kosár a folyóban 4. 14 cm 1. HUBAUT. – Újvidék : Agapé. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). közös tokban Több kiadása volt. más rendszóval jelölve vö. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. Krause és Samuel Terrien]. – 520 p.3:929 Pio da Pietrelcina AK. CSPL 1269. 1991 (Novi : Sad Agapé). Az engedetlen Jónás 5. fordította Barsi Balázs. Szentírási szemelvények. BMS 1268. 4. Hallja meg mindenki fűzve. Kisded a jászolban 6. Apa és fiai 10. – 12 db számozatlan füzet : ill. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. némi eltéréssel.

14 cm CSPL 1272. – 207 p. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. BMS 1271. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . vecsernye.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. 11.511(497.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. fordította vácz Jenő S. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. AK. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. BMS 1275. . [fordította Tűzkő Lajos]. – Újvidék : Agapé. AK. – 32 p. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894.1270. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 15 cm 10 000 pld. : ill. . fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. – 142 p. BMS 1274. 1991 (Tótfalu : Logos). AK. . . J. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . 1991 (Újvidék : forum). – (Az Életszentség Nagymesterei .] (Újvidék : Agapé). Agapé. – Újvidék : Agapé. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. – 91 p. 1991 (Újvidék : Agapé). – 5 p. BMS 1273. 1991. 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL.1)-32 CSPL. . – 142 p. 19 cm. kompletórium egy hétre. MAURIAC. AK. . 19 cm Papírkötés CSPL 222 . – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. napközi imaóra. – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé).

– 38 p. – Újvidék : Agapé. [José] M. 1991] (Újvidék : Agapé). – 9. 14 cm 15 000 pld. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. . [María] Sánchez Silva . 1991 (Újvidék : Agapé). AK.053. : ill. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás.] (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – [Újvidék : Agapé . AK.1276. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. – 5 p. Újvidék : Agapé. 1991. BMS 1281. : kottákkal . – [zagreb . SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. AK. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. 20 cm 500 pld. . SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. BMS 1277. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. BMS 223 . – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . BMS 1279. – 8 p. Újvidék : Kršćanska sadašnjost .1 CSPL.] (Újvidék : Agapé). . BMS 1278. : kottával . 1991. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. 20 cm 500 pld. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. – 72 p. AK. : ill. 1991. – 207 p. Agapé.1 CSPL. : kottával . p.2)-97 CSPL. AK. SANCHez Silva. [fordította Komáromi Borbála]. fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. zagreb : Kršćanska sadašnjost. – Újvidék : Agapé.

. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. János pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé.) fűzve 262.) fűzve 262. AK. BMS 1285. – Újvidék : Agapé. Piusz pápa : századunk pápái / Török József.) fűzve 262. . 12. 17 cm. – 32 p. TÖRÖK József X. 1991 (Újvidék : Agapé). 14.1282. 17 cm. – 32 p. 10. – (vetés . 17 cm. 15 cm CSPL 1283. CSPL. AK. – 63 p. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 11. TÖRÖK József XXIII. TÖRÖK József XII. .13:929 Benedikt Xv. – (vetés . BMS 1284. CSPL. 17 cm. . 9.13:929 Giovani XXIII. AK. – Újvidék : Agapé. AK.13:929 Pius XI. 13. – Újvidék : Agapé. BMS 1287. CSPL. – (vetés . BMS 1288. BMS 224 . – Újvidék : Agapé.13:929 Pius XII. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. – 32 p.) fűzve 262. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén).) fűzve 262. – 32 p. – (vetés . – (vetés . 17 cm. SzeNT JÓzSef KILeNCeD.13:929 Leo XIII. – (vetés . – Újvidék : Agapé. 17 cm. TÖRÖK József XIII. TÖRÖK József Xv. BMS 1286. TÖRÖK József XI. CSPL. Leó pápa : századunk pápái / Török József. Benedek pápa : századunk pápái / Török József. .) fűzve 262. . – 32 p. CSPL.13:929 Pius X. – 32 p. . AK.

Alberto Mandić Lipót. a szerző rajzaival. 1991 (Újvidék : Agapé). CSPL. esztergom : ferences Rendház. 17 cm. veCCHI. 1991 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József II. a szent gyóntató / Alberto vecchi . AK. – Újvidék : Agapé. János Pál pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé). : ill. AK. Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. – Újvidék : Agapé. – 32 p. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. János pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. BMS 1291. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . 16.3:929 Mandić.13:929 Johannes Paulus II. – (vetés . . : kották .2)-32 CSPL.) fűzve 262. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs].13:929 Johannes Paulus I. 19 cm. 25 cm 3500 pld. – (Az Életszentség Nagymesterei . – Újvidék : Agapé. BMS 1290.0:271.3 CSPL. AK. kiadás]. . B. . váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . – [2. – 91 p. TÖRÖK József vI. – 32 p. TÖRÖK József I. 1991 (Újvidék : Agapé). 209 p.053. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. BMS 1293. . BMS 1292. 17 cm.13:929 Paulus vI. 17 cm. – Újvidék : Agapé . – 71 p. – 32 p. BMS 1294. AK. AK. 15. L. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. 17. Pál pápa : századunk pápái / Török József. 1991 (Újvidék : Agapé). .) fűzve 262.1289. CSPL.511(02. BMS 22 .) fűzve 262. : ill. – Iv. – Újvidék : Agapé. – (vetés . AK. [fordította Leiszt József].

Újvidék : Preporod . 19 cm. fedőlapterv Palkovics János]. a Minorita. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. L. 1992 (Újvidék : Agapé). . ha nem – én jövök” / Morris L. Csíksomlyó : Agapé. Szeged . szerbről fordította Lazić Hajnalka. 22 cm 8000 pld. 19 cm CSPL 1296. 1. . venden . . – 128 p. [zagreb] . – Novi Sad : Agapé. AK. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . – Beograd . – Újvidék .511-14 CSPL 226 . : ill. 21 cm Selyemkötés 895. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . – 32 p. 1992 (Tótfalu : Logos). – [Újvidék : Agapé. . – (ferences források . – 150 p. – 24 p. fűzve 271. Az idők jelei .] (Újvidék : Agapé). veNDeN. AK. BMS 1299. ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. . 14 cm CSPL 1298. 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga).3 CSPL 1300. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S.3 CSPL. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából.) 3000 pld. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL.1295. [A szerző rajzaival]. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. Keresztény Adventista egyház. francisci) / [fordította Balani György .BMS 1992 1297. Morris „Ha vársz. : ill. 1992. : ill. – 78 p. – 121 p. . 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. 1992 (Tótfalu : Logos). áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. fűzve 244 francisco d’Assisi 271. 1991 (Beograd : Preporod). WRIGTH.

ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. BMS 1304. : színes ill. [fordította Kisnemes János . 10 cm fűzve 226 AK. JeWeTT. Az evANGÉLIUM János szerint. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. . [1992] (Novi Sad : Agapé). a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. 1992. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. – 136 p. AK. HAMPe. . Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . – Novi Sad : Agapé. 1992 (Novi Sad : Agapé). fűzve. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. BMS 1302.1301. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál.2) CSPL. – 220 p. Christiane Mária.] (Belgrád : Preporod). [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. – [Beograd : Preporod.961 CSPL. + 10 p.931(02. . 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . – 63 p. . – 110 p. 1992 (Novi Sad : Agapé). borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. 1992 (Novi Sad : Agapé). Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . AK. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. . – 104 p. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. [1992] (Beočin : efekt). 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. BMS 1303. – 124 p.053. . fűzve CSPL 227 . – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. BMS 1305. AK.

1.3 AK 1308. – Újvidék : Agapé. 19 cm. LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. BMS 1311. : [kotta] . . 1992 (Újvidék : Agapé). 13. AK. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. 1992. 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. [fordította Barsi Balázs]. – 59 p. – ([Alfa és Omega . : ill. orgonakísérettel) / Miocs József. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 112 p. LOReNzONI. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . vagy egyszólamra.1307. AK 1312.]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. 25 cm fűzve CSPL. 1992 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. . 20 cm fűzve 271. Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . – Újvidék : Agapé. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 14 cm 800 pld. POUDRIeR. – [8] p. [fordította Tűzkő Lajos]. BMS 228 . – 146 p.] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. – [Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 1992 (Novi Sad : Agapé). 1992 (Újvidék : Agapé). AK. 19 cm. . – 63 p. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. . fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL.

fedőlap Palkovics János]. – Újvidék : Agapé.1)(02. – 12 p. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – 243 p. 1992 (Újvidék : Agapé). 19 cm.511(497. : ill.1)-992 AK 1316.1313. . fordította Tűzkő Lajos .113 Kupuszina) CSP-FB.113 Kupuszina) 291. – (Scientia Christiana . – [Subotica] : Székely erzsébet . BMS 1314. – Novi Sad : Agapé. . Novi Sad : Agapé. : ill. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. Pucci . – 128 p.053. 1992 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. – 122 p. – Újvidék : Agapé.3:929 Morus CSPL. 12.) 3000 pld. [képek Giuseppe Intini .31:398(497. .) 4000 pld. rajzolta Szabó Marianne. – 79 p. 20 cm. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. Morus Tamás / Mario v. 1992 (Újvidék : Agapé). SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . 1992 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. 2. AK.511(497. : ill . : ill. – Újvidék : forum : Agapé. PUCCI. AK. fűzve 235. BMS 1315. .2)-32 AK 1317. – (Az Életszentség Nagymesterei . SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . AK 229 . 21 cm 1000 pld. Mario v. 1992 (Novi Sad : Agapé). 23 cm fűzve 894.

fűzve 262. – Újvidék : Agapé. Agapé.13:929 Pius IX AK 1320. – Újvidék : Agapé. 17 cm. – források és irodalom (226–227 p. –156 p. 1992 (Újvidék : Agapé). 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. – 48 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20) 800 pld. – Újvidék : Agapé. BMS 1322. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. . TÖRÖK József IX. . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. Nagymákonyi Gilbert . [1993] (Újvidék : Agapé). – 146 p. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. – 229 p. – 131 p. De GASTOLD. . – (vetés .) 500 pld. 1993 (Novi Sad : Agapé). BARGeLLINI. 1992 (készült az Agapénál). – 3. század pápái / Török József. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc.) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. 14. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 21 cm 230 . AK. fedőlap Palkovics János]. Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . . 1992 (Újvidék : Agapé). 1993 (Novi Sad : Agapé). AK 1319. – Novi Sad : Agapé. . 20 cm fűzve CSPL 1993 1321.3:929 Bernandino da Siena CSPL. Piusz papa : a XIX. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. 23 cm fűzve AK 1323.1318. – (vetés . 17 cm. 19 cm. BeRNOS. kiadás. – Újvidék : Agapé. – 35 p. . : ill. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . [fordította P.

BMS 1324.] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában.8 CSPL. – Újvidék : Agapé. CSPL 1326. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. : ill .A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. 19 cm. BMS 1327. 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. –238 p. [1993] (Újvidék : Agapé). BMS 231 . 15) 500 pld. eRICKSON ANDROSS. – [Újvidék] : Agapé. . 19 cm 400 pld. – 215 p. – 36 p. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . AK. – 83 p. 1993 (Újvidék : Agapé)]. : ill. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . – (eM : az Életszentség Nagymesterei . 1993 (Novi Sad : Agapé). – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL.3:929 AK. 1993.3(497. – [Belgrád : Preporod. [fordította Tűzkő Lajos] . BMS 1325. fordította Lazić Hajnalka . AK. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza.113 Novi Sad) AK. GeSUALDA. fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. ISBN 86-463-0056-0 252. . fűzve 271. 20 cm 500 pld. .

1328. [fordította Barsi Balázs]. – Újvidék : Agapé. fordította Rencsényi Tibor . – 3. AK. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . – [Újvidék] : Agapé. : ill. . – 132 p. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . BMS 1332.3(497. – második kiadás. BMS 1331. [1993. fedőlap Sóti György . AK. . fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. LeCLERC. AK. 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. fedőlapterv Maurits ferenc. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. illusztrációk Németh Csaba. jav.113 Temerin)(091) CSPL. MOUËL. 1993 (Újvidék : Agapé). [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. . 17 cm 500 pld. : ill. – 68 p. – Újvidék : Agapé. : ill. – 125 p. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. BMS 1329. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . BMS 1330. – Novi Sad : Agapé. AK. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. kiadás. – második kiadás. – 136 p. BMS 232 . – 144 p. Budapest : Távlatok. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. – Újvidék : Agapé . NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter.3:929 francisco d’Assisi CSPL. [1993] (Novi Sad : Agapé). 1993 (Újvidék : Agapé). 21 cm 500 pld. 1993 (Novi Sad : Agapé).] (Újvidék : Agapé). ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . . .

Noé Bárkát épít 2. RANWez. 1993 (Újvidék : Agapé). Kisded a jászolban 233 . 1993 (Újvidék : Agapé). képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . BMS 1336. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. a kitett gyermek 4. . – (ferences források . BMS (Bernardo. 19 cm.) 500 pld.511-97 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. 20 cm 1500 pld. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. – 95 p. Mózes. AK. – 208 p. .] (Novi Sad : Agapé). Szeged . SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . 14 cm 1. Az engedetlen Jónás 5. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. [fordította Király Ilona]. 1993 (Újvidék : Agapé). – Újvidék . rajzolta Dea de vries. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. AK. 3.3:929 Chiara d’Assisi CSPL. BMS 1334. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. – 46 p. – Újvidék : Agapé. – 12 db számozatlan füzet : ill. Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. . 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. AK. .2 CSPL. 1993. – Újvidék : Agapé.1333. : ill. sanctus rendszó alatt) 1335. 500 pld. – 68 p. [1993. Csíksomlyó : Agapé. – [Újvidék] : Agapé. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült]. – [Újvidék : Agapé. AK. . József és testvérei 3.] (Újvidék : Agapé). SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát .

053. – (ferences források . – Újvidék : Agapé Kft. illusztrációk Sóti György. fordította Rencsényi Tibor . – 413 p. Angela Togio . 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. – Újvidék : Agapé. . zakeus a fán 11. Szeged . A magvető 8. AK.6. . fedőlap Németh Csaba . 2. BMS 1340. 244(02. – 50 p. 1993 (Agapé : Szeged). – második kiadás. TOGIO. Angela Mary Isten és az egér / M. : ill. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. Csíksomlyó : Agapé. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld.3:929 francisco d’Assisi CSPL. Jézus feltámadt 12. BMS 1339.2)(084.12:929 Apor AK. 17 cm. 19) fűzve 262. [1993] (Novi Sad : Agapé). – 32 p. A tékozló fiú 10. Jézus gyógyít 7. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. AK. . Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). – [Újvidék . [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. 1993] (Újvidék : Agapé).1) AK 1338. 17 cm. A jó pásztor 9. BMS 234 .) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima)..

védőszented . .511(497. – Újvidék : Agapé . 1994 (Újvidék : Agapé). . ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . – Újvidék : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994. – Topolya : Plébániahivatal. . fűzve 894. AK. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. 6) 500 pld. fűzve AK 1343. 17 cm. – 119 p. . Budapest : Távlatok. – (Példaképed. Budapest : Távlatok. – Újvidék : Agapé . fűzve AK 1344.) 00 pld. 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). BMS 235 . 24 cm. – Újvidék : Agapé . ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . – leporello : [12] színes fotó ill. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 4. 17 cm. – 138 p.1)(02.2)-97 CSPL. 17 cm. 5) 500 pld.1341. – 124 p. 1994 (Újvidék : Agapé). 17 cm. 7) 500 pld. ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . – (Teológiai zsebkönyvek . foto Rind István].] (Újvidék : Agapé). . – 16 p. áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . – (Teológiai zsebkönyvek . – (Teológiai zsebkönyvek .053. fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. – (Teológiai zsebkönyvek . : színes ill. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. 8) 500 pld. – 115 p. ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . rajzolta Magyar Csaba]. – [Újvidék : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). Budapest : Távlatok. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . Budapest : Távlatok.

Bálint József . . BeLSKI LAGAzzI. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . 8.) 500 pld.1)-31 CSPL 1348. Novi Sad : Agapé.) 500 pld. 1994 (Novi Sad : Agapé). BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. – 144 p. 20 cm CSPL. AK. 21 cm 894. . 17 cm. BMS 1351. : ill. – Novi Sad : Agapé. 16. – 239 p. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.1347. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). – 48 p. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. . ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. 1994 (Novi Sad : Agapé). – (Scientia Christiana . BáLINT P. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. . 19 cm.511(497. BMS 1349. – Újvidék : Agapé. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). BeNKő Antal Igaz-e. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . fedőlapterv Németh Csaba. [fordította Tűzkő Lajos]. AK. 18 cm. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1350. . 3. – Novi Sad : Agapé. – 103 p. BMS 236 . – (Az Életszentség Nagymesterei . : ill. : ill. AK. : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé). áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . – 31 p. József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P.

– Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . AK. – (Hitvédelmi füzetek . Novi Sad : Agapé. AK.1352. [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. 1994 (Újvidék : Agapé). 4. – 66 p. – [11] p. Jézus Krisztus édesanyja. 5. – 31 p. 8. 6. : Jézus és a templom. 1994. BMS 1353. . : Jézus példabeszédei. 17 cm. – 30 p. BMS 237 . : Jézus csodái. . : Mária. 3. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. : Jézus és a gyerekek. 1994 (Novi Sad : Agapé). 2. 500 pld. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 7. – [11] p. – [11] p. 7. – [11] p. CSPL 1355. – [11] p. 20 cm 300 pld. : Jézus születése. – [Újvidék : Agapé. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. Harmath Károly . : Jézus feltámadása. 6. 1994 (Újvidék : Agapé). BeNKő Antal Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek .511-77 AK. – 8. . . : ill. : Jézus tanítványai. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. – [11] p. 24 cm 1. BeNKő Antal Igaz-e.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.] (Újvidék : Agapé). – [11] p. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. Novi Sad : Agapé. – [11] p. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . füzet : színes ill. BMS 1354. 17 cm. – Novi Sad : Agapé.

CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. AK. : ill. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. 104 p. AK 1359. . – [Újvidék] : Agapé. – 241 p.1356. fordította Dér Lehel . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. . – 119 p. – Budapest : Márton á. – Újvidék : Agapé. : színes ill. – [Újvidék] : Agapé. – XXIv. 1994 (Újvidék : Agapé). . [1994] (Újvidék : Agapé). – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza.072) CSPL.. AK. BMS 238 . – 80 p. 24 cm 500 pld.3:929 CSPL. [1994] (Újvidék : Agapé).2(497. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. : ill. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. – [Újvidék] : Agapé. BMS 1360. . . Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . fedőlap Palkovics János . n. illusztrálta Giorgio Trevisan. ISBN 86-463-0004-8 228(0. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc .8 CSPL. fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel.8 AK.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. – 247 p. BMS 1358.] : Gödi Print). fACCO. [1994] (Újvidék : Agapé). 20 cm. 18. 1994 ([h.

HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. KISS Ulrich Igaz-e. [Sárvári] v.511(497. : színes ill. AK. – Újvidék : forum. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld.11) CSP-FB. [zsuzsanna].053. 19 cm Utószó / S. AK. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . – 84. fűzve 726. – Novi Sad : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. [1994. BMS 1365. p.1361. : ill. 20 cm 500 pld.] (Újvidék : Agapé). rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. – 16 p. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. p. Rind István .3(497. – 84.825(497. – [Újvidék] : Agapé.113=945. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BMS 1363. golyó ellen védő imádságok.113 Bács Topolya) CSPL. AK. víg ferenc . 1994 (Újvidék : Agapé). 24 cm. . a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. 1. 500 pld. – Újvidék : Agapé. Kocsis Antal . CSPL 1364. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. .) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. 1994 (Újvidék : Agapé). 5. BMS 1362. . –134 p. 1994 (Újvidék : forum). fűzve. BMS 239 . . . 500 pld. : ill. 17 cm. Nagy Tibor [fotók ifj. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. 1994 (Újvidék : Agapé). védőszented . [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – (Példaképed. Novi Sad : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . – 32 p. – 79 p. [vajda] zs.0)-97 CSPL.1)(02. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398.

fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. . [Budapest : Távlatok]. fedőlap és illusztrációk Nemes István]. NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. – [Újvidék] : Agapé . [1994] (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. BMS 1370. [fedőlapterv Németh Csaba]. [Budapest : Távlatok]. AK.) 300 pld. AK. 2. KUSTIĆ. – [Újvidék] : Agapé.1366. BMS 1369. – [Újvidék] : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek .” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . – (Teológiai zsebkönyvek . – 120 p. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 4. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . 17 cm. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . 1994 (Újvidék : Agapé). Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . .513 CSPL. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . – 141 p.) 500 pld. . – [Újvidék] : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. : ill.) 500 pld.] (Újvidék : Agapé). [1994. . . fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. – 131 p. . – [Újvidék] : Agapé. 17 cm. 20 cm. AK. BMS 1368.) 240 . BMS 1367. – 189 p. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. . 1994 (Újvidék : Agapé). – (Scientia Christiana . – 96 p. 3. 1. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. 17 cm. NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . [Budapest : Távlatok].

3:929 CSPL. – (Teológiai zsebkönyvek .500 pld. 19 cm. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. PUCCI. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235.11) 243(497. . imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . 2.3 CSP-FB 1374. 24 cm. védőszented . – (Az Életszentség Nagymesterei . Mario v. 19 cm. – Újvidék : Agapé. – 133 p. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . fordította Tűzkő Lajos]. Néprajz. fűzve 241 .) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . 1994 (Újvidék : Agapé). Tóthfalu : Logos. Savio Domonkos / Mario v. . 17. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára.113=945. [a fedőlapot tervezte Szokoly György].113=945. – Novi Sad : Agapé. . SILLING István Templomok. – 119 p. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. BMS 1372.1 CSPL. [illusztrációk Gianni De Luca .) 500 pld.) 500 pld. [Budapest : Távlatok]. AK. – 110 p. Pucci . folklór. : színes ill. ISBN 86-463-0038-2 232. 1994 (Novi Sad : Agapé). SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . 2. 1994 (Újvidék : Agapé). . 1994 (Tóthfalu : Logos). 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. : ill. szentek. AK. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. BMS 1373. – (Példaképed.11) 235. BMS 1371. – [Újvidék] : Agapé . . [4] táblaoldal fénykép : ill. AK. – 16 p. népköltészet .

: ill.2)-97 CSPL. – 31 p. AK. : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 242 . hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. SzABÓ ferenc Igaz-e. BMS 1377. . 2. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1375. 17 cm. Novi Sad : Agapé.ISBN 86-463-0020-X 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. BMS 1378. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. : ill. Novi Sad : Agapé. hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. 1994 (Újvidék : Agapé).511(497. – 28 p. 1. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL.1)(02. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. 3. 17 cm. Novi Sad : Agapé. BMS 1376. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – (Hitvédelmi füzetek . . 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. – 31 p. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. 4. Novi Sad : Agapé. .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. SzABÓ ferenc Igaz-e. SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. AK. 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – (Hitvédelmi füzetek . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. AK. 1994 (Újvidék : Agapé). . – 29 p.053.

Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1994 (Újvidék : Agapé).1379. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. – Novi Sad : Agapé .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – 30 p. BMS 1382. 24 cm. : színes ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. fűzve 22 AK. 17 cm. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. . 4. : ill. fűzve 22 AK.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. SzABÓ ferenc Igaz-e. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . 11. BMS 243 . 1994 (Újvidék : Agapé). . – (Példaképed.) 500 pld. – Novi Sad : Agapé . 1994 (Újvidék : Agapé). – 31 p. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. – (Hitvédelmi füzetek .1)(02. AK. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád .2)-97 CSPL. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. SzABÓ ferenc Igaz-e.511(497. Üdvözítő / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. 21 cm 500 pld.511(497. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. védőszented . 9. – 16 p. AK.1)-97 CSPL. BMS 1380. : ill. : ill. BMS 1383. – 144 p. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). . hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia.053. . SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. . BMS 1381. – 30 p. fűzve 894. 10. – Novi Sad : Agapé . fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. 17 cm.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

. – Novi Sad : Agapé . 24 cm 500 pld. 14 cm 800 pld. BMS 1996 1416. 1995 (Újvidék : Agapé). 500 pld. BMS 1418. – 147 p. – (Teológiai zsebkönyvek . BABOS István Keresztség/bérmálás . : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal. [rajzolta Glatz Mariette]. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. BeNKő Antal Igaz-e. – Novi Sad : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Újvidék : Agapé). : ill.053. Budapest : Távlatok. . fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. .1414. – Újvidék : Agapé. . : ill. . : ill.511(497. – 30 p. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 32 p. 500 pld. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . 1995 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). hogy . . : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. – (Hitvédelmi füzetek . 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). . 17 cm. 14) 300 pld. : ill. – Újvidék : Agapé . 17 cm. A betegek kenete / Babos István . BeNKő Antal Igaz-e. 18 cm. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 20 . . – 31 p. 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1415. fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. – Újvidék : Agapé. BMS 1417.2)-97 AK.1)(02. . –184 p. hogy .

: ill. – Novi Sad : Agapé . – Novi Sad : Agapé. BMS 1422. CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . BMS 1421. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. . 1996 (Tóthfalu : Logos). 1996 (Újvidék : Agapé). . BeNKő Antal Igaz-e. 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. 24 cm 600 pld. fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. – (Hitvédelmi füzetek . .és Levéltárbarátok Köre. BMS 1423. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. – (Ünnepeink .2 AK. – (Hitvédelmi füzetek . [12] táblaoldal (fotók) : ill.511(497.2)-97 AK. 17 cm. –16 p. . hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Novi Sad : Agapé. 500 pld. – 38 p. BOff. : ill. fűzve 251 .1)(02. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . . 1996 (Újvidék : Agapé). 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – zenta : Dudás Gyula Múzeum. . – 43 p. – Novi Sad : Agapé . 17 cm. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Novi Sad : Agapé). 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. 20 cm. BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. 24 cm. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. . : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. [fordította Harmath Károly]. 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. – (Példaképed védőszented . fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. . .053.1419. hogy . . : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. – 50 p. – 47 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.

. . HORváTH Pál Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. [sajtó alá rendezte Takács Ilona . – 122 p. 22 . 17 cm. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . BMS 1427. 20 cm 800 pld. – Újvidék : Agapé . – Újvidék : Agapé. – (Teológiai zsebkönyvek .1)-31 AK. fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK. 1996 ([Újvidék : Agapé]). – 158 p. BMS 1426. Budapest : Távlatok. – Novi Sad : Agapé . – Újvidék : Agapé. GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. 20 cm 400 pld. fedőlaptervező Dér Lehel]. 1996 (Novi Sad : Agapé).113 Rábé (082) BMS 1424. fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . . BMS 1428. : ill.08 AK. – 111 p. .ISBN 86-7082-009-9 908. – (Teológiai zsebkönyvek . hogy . [a borítón Mohi Sándor fotói]. – 31 p. – Novi Sad : Agapé. . 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . : ill. 10) 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). 9) 500 pld. 17 cm. BMS 1425. 1996 ([Újvidék : Agapé]). [a fedőlapot tervezte Szokoly György].497. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. 17 cm. . .511(497. – 171 p. 1996 (Újvidék : Agapé).

19 cm. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić .511(497.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . – 87 p. – Novi Sad : Agapé. 1996 (Novi Sad : Agapé). KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese.143 291. 19 cm. – Újvidék : Agapé. [fordította Rencsényi Tibor]. KNOWLeS. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . – [3. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . – Novi Sad : Agapé. – 16 p. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 1433. .[Maria] Martini . fűzve ISBN 86-463-0097-8 248.[Carlo] M. . – 125 p. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. . – Újvidék : Agapé. LOURDeS-i kilenced. BMS 1430. [rajzok vukovári Panna]. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve 894.]. fedőlap Dér Lehel]. MARTINI. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. .053. kiad. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 232 p. 15 cm 500 pld. BMS 1431.37(44 Lourdes) AK. 24 cm 500 pld. BMS 1432. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. 21 cm 1000 pld. BMS 1429. : ill. 1996 (Újvidék : Agapé.2)-97 AK. [fordította Kalacsi János .500 pld.1)(02. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. IvANČIĆ. : ill. . – Újvidék : Agapé. – 59 p.

– (vetés .07 AK. – (Ünnepeink . az életszentség nagymesterei . 1996 (Újvidék : Agapé). . : kották .500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. 19 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). fedőlaptervező zoran Gashi].2(497. BMS 1436. – 40 p. – Újvidék : Agapé.4. BMS 1437. 21) 254 . BMS 1434. fűzve 271-055. 1996 (Novi Sad : Agapé). 17 cm. . – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. ÖRÜLJeTeK. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. SANTUCCI.1 AK. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997.113) BMS 1438. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. – 126 p. 1996 (Novi Sad : Agapé).1 AK. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. . 22) 500 pld. az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála]. 20 cm. – 23 p. – 24 p. – 23 p. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. : ill. – Novi Sad : Agapé. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld.12:929 Pacha AK. – Novi Sad : Agapé. . [fordította Csókai Antal . – (ÉN . – Novi Sad : Agapé. : ill. fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. BMS 1435.

fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. hogy . [illusztrációk vukovári Panna]. 500 pld. . BMS 1441. 12) 500 pld. [rajzolta] Glatz Marietta. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. .1)-97 AK. . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. – (Hitvédelmi füzetek . SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . 1996 (Újvidék : Agapé).eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. . fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. 1995 (Újvidéken : Agapé). hogy . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. – Újvidék : Agapé. SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . – 47 p. BMS 1439. – Novi Sad : Agapé . BMS 1443. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1440. SzABÓ ferenc Igaz-e. . . 24 cm 2 . – (Teológiai zsebkönyvek . 1996 (Újvidék : Agapé). : ill. – 205 p. – Novi Sad : Agapé . .3:929 Augustinus AK. : ill. – 52 p. – Újvidék : Agapé . – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1442. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. Budapest : Távlatok. – Novi Sad : Agapé.511(497. 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – 30 p. 17 cm. 21 cm 500 pld. SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . 17 cm. 17 cm. SzABÓ ferenc Igaz-e. 1996 (Újvidék : Agapé). : ill. . – 18 p. fűzve 22 AK.

fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. – (vetés . 5) 500 pld. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . 19 cm. : ill. 1996 (Novi Sad : Agapé). 17 cm.1)(02. – Újvidék . . SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. 1997 (Újvidék : Agapé). – 30 p.053. – 158 p. [írta] Szent-Gály Kata. . – Novi Sad : Agapé. : ill.511(497. BMS 1448. – (ferences források . BMS 1445. – 63 p. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre]. . fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. 24 cm 500 pld. BMS 1447. Csíksomlyó : Agapé. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította.2)-14 AK. – Novi Sad : Agapé. BMS 1997 1446. – 23 p.8 AK. Szeged . – Novi Sad : Agapé.053.2)-32 AK. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé).1)(02.2)-14 AK.511(497.500 pld. fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. BMS 1444. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért.053.3:929 francisco d’Assisi AK.511(497. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894.1)(02. 1996 (Novi Sad : Agapé). . 24 cm 500 pld.

21 cm. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. – Becse : Rubicon. – Becse : Rubicon.. [fotók Nagy Dénes. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. . .] / Cziráky Imre. – Tóthfalu : Logos. 1997 (Becse : Rubicon). 1 [köt. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . Patócs Antal]. – 113 p. fűzve 226.511(497.1)-32 BMS 1452.113 Orom)(091) BMS 1450. 20 cm 600 pld. – (emléksorozat) 100 pld. 1997 (Becse : Rubicon). – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – 126 p. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. – 72 p.1)-32 BMS 257 . [2] táblalap. fűzve előszó / Dupák András (3).511(497. CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. 20 cm 1000 pld. – (emléksorozat) 500 pld.07 BMS 1449. – (emléksorozat) 100 pld.. – 149 p. – 99 p. fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. 1997 (Novi Sad : Agapé).54(497.József. – Becse : Rubicon. . 1997 (Tóthfalu : Logos). .511(497. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. 21 cm. 1997 (Becse : Rubicon). 21 cm. [12] táblaoldal : ill.1)-32 BMS 1451.

511(497. fűzve 894.1)-32 BMS 1454. R. Kern . – 616 p. javított kiadás. – 123 p.. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. KeRN. . – 79 p. – 30 p. : ill. 21 cm. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. – Novi Sad : Agapé. . – 4. 14 cm fűzve 243 AK. – (emléksorozat) 200 pld. – Becse : Rubicon. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása.1)(02. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. . HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. 1997 (Novi Sad : Agapé). 20 cm 300 pld. – 169 p. 14 cm 3000 pld. 1997 (Novi sad : Agapé). – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos). .1453. – Újvidék : Agapé. 21 cm 500 pld. 1997 (Tóthfalu : Logos). A sivatagi atyák bölcs humora / R. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről.511(497. 1997 (Becse : Rubicon).113 Jermenovci) BMS 1455. BMS 1458. : ill.053. fűzve 850-36 BMS 258 . CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. – Újvidék : Agapé. – Tóthfalu : Logos.2(497. – 107 p. 2 [köt. 1997 (Novi Sad : Agapé). Keménykötés 243 AK. [fordította Harmath Károly].] / Cziráky Imre. : kották . BMS 1456. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld. JÉzUS hív : első imakönyvem.2)-84 BMS 1457.. : ill.

ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . 23 cm 1200 pld.1)(02. – Újvidék : forum. : ill. – 65 p. – Novi Sad : Agapé. – 83 p.1459. . : ill. Szabó Lajos. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 18 cm 300 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 205 p. . a rajzokat Balla Kornélia készítette].113 Temerin) AK. BMS 1462.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . 1997 (Novi Sad : Agapé).2(497. BMS 1461. 1997 (Novi Sad : Agapé). . fűzve 726. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor. . KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. 24 cm 1000 pld. – (Ünnepeink . [rajzok Léphaft Pál]. – 16 p.053. Hodosy Imre. Póth Lajos. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese.825(497. Margit István. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. 20 cm. Sárközi ferenc. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. BMS 259 . : ill. BMS 1460. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. fűzve 894. 20 cm 500 pld. – 56 p.113 feketics)(091) BMS 1463. 1997 (Újvidék : forum). Kiss Antal. – Újvidék : Agapé. . [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás.511(497. Stanyó Tóth Gizella.2)-97 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé).

BMS 1466. – 109 p. – 135 p. . – 143 p. BMS 1465. PAvIĆ. [fordította vedres Sándor]. – Novi Sad : Agapé. . – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 292 p. : ill. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. SILLING István Kakasok szólalnak. BMS 1468. : ill. BMS 1467. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. Tomislav zdenko Tenšek . Juraj Patrológia / Juraj Pavić. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. – Újvidék : Agapé. ROGeR. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. 14 cm 500 pld. 19 cm. – (Én : az életszentség nagymesterei . – Tóthfalu : Logos. 24) 500 pld. 1997 (Tóthfalu : Logos). . fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . fűzve 243(497. Bibliográfiai rövidítések: p.1464. – 207 p. fűzve A szerző arcképével. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). . 20 cm 600 pld. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . 24 cm. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. 1997 (Novi Sad : Agapé). frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. PeLUCCHI. [hungarian translation Anna és zsolt]. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. 1997 (Újvidék : Agapé). .113):398 BMS 260 . Taizé .

fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. fűzve 894. BMS 1470. 1997 (Újvidék : Agapé).4(456. . – Novi Sad : Agapé. – (Példaképed védőszented . : ill. – 191 p. fűzve előszó (5-16). 1997 (Újvidék : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé).053. 1997 (Novi Sad : Agapé).1469. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 19 cm. 7) 500 pld. az előszót írta fáy zoltán]. – Újvidék : Agapé. – (Én : az életszentség nagymesterei .31-94 AK.. : ill. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . A fedőlapon jegyzet a műről 261 . Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. – Novi Sad : Agapé . [32] táblaoldal (fotók) . – Újvidék : Agapé. .31)”1962/1965” AK.511(497. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II.2)-97 AK. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. STRAATeN. Irodalom (165). BMS 1471. [fordította Pálics Márta]. 17 cm. [sajtó alá rendezte. – 68 p. 24 cm. BMS 1472. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona .. – 168 p. 24 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. 23) 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 45 p. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. – 16 p. . – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek .1)(02. : ill. BMS 1473. 20 cm 500 pld.07 AK.

– Novi Sad : Agapé. : ill.511-94 AK. 23) 500 pld.266:271. – Novi Sad : Agapé. . rajzolók Roland Aebi] .3) 894. .3:929 Kolbe AK. – Novi Sad : Agapé. . BMS 262 . 17 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248.–1941. – 48 p. BMS 1477. BMS 1475. 24) 500 pld. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . vOJNOvIĆ. – (vetés . UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . veSeLY. – Novi Sad : Agapé.8 AK. 24 cm 1000 pld. BMS 1476. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta.3(510)(093. 19 cm. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . augusztus 14. 1997 (Novi Sad : Agapé). január 7. WeIBeL. BMS 1474. Maximilian Kolbe 1894. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. 17 cm. – 23 p. [fordította Harmath Károly]. – 27 p. Berta Legnagyobb a szeretet : P. fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. [eva] vesely. : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé). .143 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 87 p. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. – (vetés . Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). / Berta Weibel . fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235.

BOSMAN. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 21 cm 1000 pld.31-14 =945. 17 cm fűzve 613.053.] A világmindenség egységéről / Botka József. . BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József.2)-14 CSP-FB.84 BMS 1482. : ill. – 112 p. [fordította Rónaszegi Éva .11 AK. 20 cm 1000 pld. – Újvidék : Agapé. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : forum). BMS 1481. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . 3. 20 cm 500 pld. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. : ill. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.. BMS 1479. fotók Mohi Sándor]. – 111 p.511(497. : ill. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . . a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Kikinda : J. BMS 1480. 1998 (Novi Sad : Agapé). fűzve 839. – 100 p. 20 cm 500 pld. – Kikinda : J. BOSMAN. . 1998 (Novi Sad : Agapé).07 BMS 263 . Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894.11 AK. fűzve 226. fűzve 839. – 31 p.1998 1478. – 67 p. – Újvidék : forum.1)(02. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.31-14 =945. [köt. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. .

11-22).] A rádión keresztül / Botka József. záradék vargáné Kopornyik zita . . 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. 1998 (Újvidék : Agapé).1) A. 96) 613. . 1) 264 .1) 641. – Kikinda : J. 1998 (Novi Sad : Agapé). újjáépülő lélek (p.07 BMS 1484. – Újvidék : Agapé. 20 cm. – Novi Sad : Agapé . 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. Szeged : forgách Éva. [fordította Kalacsi János]. . rajzolta Reisz Antal]. 1998 (Novi Sad : Agapé). .954 A. [fordította Pálics Márta . amik további segítséget nyújtanak (p. fűzve 252. 92-94). 20 cm 1000 pld. – 100 p. – 100 p. – Újjáépülő testben. HÄRING. 20 cm 500 pld.2(083. – (Metanoiete . az üdvösség forrása / Bernhard Häring . Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon .és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . – 147 p. 20 cm 500 pld. 1998 (Újvidék : Agapé). [bevezetés Sipos Tibor. [köt. – Könyvek. Hollenweger (p.1483. BMS 1486. . – Újvidék : Agapé. Bernhard Jézus szíve.8 AK. – 208 p. BMS 1485. : ill. borítóterv Dér Lehel]. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1487. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. 4. – [Magyar kiad. fűzve Orvosi bevezetés (p. –103 p. DOYON. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. fűzve 226. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért.563 (083.]. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt].

BMS 1491. 14 cm 3000 pld. BMS 1488. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . 20 cm 1000 pld. 20 cm. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. BMS 1489. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. – Újvidék : forum . : kották . . . Szeged : Agapé.3:929 AK. – Újvidék : Agapé. 20 cm. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. – 213 p. fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé).3:929 AK. – 120 p. BMS 1492. Újvidék . a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].511(497. változatlan kiadás. Keménykötés 243 AK. Január / Incze Dénes .eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. – (Ünnepeink . . . – Újvidék : Agapé.1)-97 CSP-FB. – 143 p. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. 24 cm 1000 pld. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . – 616 p. február / Incze Dénes . BMS 1490. 5 : 2-február) 500 pld. – Újvidék : forum : Agapé. fűzve. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. 1998 (Újvidék : Agapé). – (Ünnepeink . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. 1998 (Újvidék : Agapé). Nagy Sándor felvétele. : ill. – 5. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. AK. – 153 p. 5 : 1-Január) 500 pld. fűzve 235. 1998 (Újvidék : Agapé).

25 cm fűzve 894.9”1948” 949. R.ISBN 963-458-119-6 943. 1) 1000 pld. [fordító Szabó Judit . KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. fűzve 820(02. 1998 (Újvidék : Agapé). fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. 21 cm 500 pld. 22 cm 800 pld.2)-32 AK.711.053. : ill.1)(02. 24 cm. – 46 p.053. 1998 (Újvidék : Agapé). – 126 p. A fedőlapon jegyzet a műről 894. 1998 (Újvidék : Agapé). . – Újvidék : Agapé. BMS 266 .511(497. 2) 500 pld.2)-32 AK.053. BMS 1494. – Újvidék : Agapé. .2)-97 AK. . – Novi Sad: Agapé. fűzve 850-36 AK. LUPATI. fűzve. – 127 p. 1998 (Novi Sad : Agapé). KIDD. BMS 1496.1)(02. – Újvidék : Agapé. : ill . illusztrációk Léphaft Pál]. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . – Újvidék : Agapé. KeRN. 20 cm. BMS 1495. A sivatagi atyák bölcs humora / R. BMS 1497. – (Marcelino . Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd .511(497.053. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. : ill. – [28] p. : ill.2)-97 AK. – (Juventus . – 123 p. 1998 (Újvidék : Agapé). Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. AK. . fűzve 850(02. BMS 1493.3”1948” CSP-FB.

. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. : ill. hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc.2)-97 AK. 1998 (Újvidék : Dániel Print). – (Ünnepeink . A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . 1998 (Újvidék : Agapé). Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . SzABÓ ferenc Igaz-e. – 158 p. BMS 1502. SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. BMS 1501. 1998 ( Novi Sad : Agapé). 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. 17 cm.. 9) 500 pld. – 16 p. 24 cm. népköltészet . SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit .113 Bácska=945. : ill. 1998 (Újvidék : Agapé). 19 cm. 24 cm.1)(02. A jelen helyzet és a jövő távlatai .511(497. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . – Újvidék : Agapé . 1998 (Újvidék : Agapé). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. – (Példaképed védőszented . – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. folklór. – Novi Sad : Agapé. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. BMS 1500. fűzve fedőlapcím. – (Hitvédelmi füzetek .1498. Néprajz.5 AK. – 34 p. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. [8] táblaoldal : táblázatok . 20 cm. II.053. Iv. – Újvidék : Agapé. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. – Újvidék : Agapé. – 43 p. : ill. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. . – (Bibliai kifestők . fűzve Tartalom a címoldalról: I. III. . váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . 4) 500 pld.11) BMS 1499. 9) 267 . 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. – [20] p.

BMS 1506. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . – Novi Sad : Agapé.3:929 francesco d’Assisi AK. – 80 p. Đuro Mindenki szeret. – Újvidék : Agapé. 6) 500 pld. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). fedőlapterv Dér Lehel]. U. BMS 1999 1505. – (ferences források .1(02. – 126 p. [fordította Kalacsi János . – Novi Sad : Agapé. – Juventus . 19 cm. .92 AK. – (Alfa és Omega) 500 pld. : ill. kiadás 235. BMS 268 . – Novi Sad : Agapé. 6. : ill. [fordította Bővíz László].4. fűzve 226. BALTHASAR. vOJNOvIĆ. Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK.053. 19 cm. [fordította Kalacsi János . von Balthasar . 1998 (Novi Sad : Agapé). ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. 1999 (Novi Sad : Agapé). zRAKIĆ. BMS 1504. csak apám nem / Đuro zrakić . 1) 500 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). 20 cm. . – Ünnepeink . – 148 p. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. . kéziratot gondozta Pálics Márta].07 AK. – 199 p. . 1998 (Újvidék : Agapé). Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. fűzve 886.500 pld. Megyeri András].2)-31 AK. 20 cm. BMS 1503. fűzve 232.

1999 (Novi Sad : Agapé). [fordította Harmath Károly . fűzve 894. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. . 5. 17 cm 1000 pld. 15 cm 300 pld. kötet. 1999 (Novi Sad : Agapé). – 48 p. BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. : ill. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. 1999 (Novi Sad : Agapé). fARIA. 16 cm 1000 pld. – Novi Sad : Agapé. 1999 (Debellács : Nélia).0(81)(02. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. – 47 p. . – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.053. : ill. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.1)-97 BMS 1508. .511(497. . BMS 269 .1 BMS 1510. 20 cm 1000 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József Üzenetek a szentírásból. .07 BMS 1509. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. – [31] p. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta].1507. – 56 p. – 51 p.1)-14 BMS 1511.511(497. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. fűzve 226.2)-97 AK. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured.

[a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – (Ünnepeink . 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. BMS 1514. 20 cm. március / Incze Dénes . 5 : 5-május) 270 . 5 : 3-március) 500 pld. BMS 1513. [szerkesztette Szabó Judit].3:929 AK. 1999 (Újvidék : Agapé).75 AK. fűzve 235. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5.6(035) AK. – 167 p. . : ill. – Újvidék : Agapé. HARMATH Károly Érted. április / Incze Dénes .3:929 AK. – 94 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. – (Ünnepeink . BMS 1515.1512. – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé).7 AK. – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. BMS 1516. : ill. . fűzve 235. . – Novi Sad : Agapé. – 168 p. fűzve 22:0793. . Sávai János. – (Ünnepeink . 20 cm. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 124 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. BMS 1517. május / Incze Dénes . 20 cm. – [32 p. 1999 (Újvidék : Agapé). . – Újvidék : Agapé. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3. 24 cm 500 pld. fűzve 282:061.] : ill. 1999 (Újvidék : Agapé). 20 cm 800 pld. – Újvidék : Agapé. – 134 p. 5 : 4-április) 500 pld. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly .

1999 (Újvidék : Agapé). 5 : 6-június) 500 pld. 19 cm.2 AK. / fő.63:159. fűzve 235.3:929 AK. 19 cm. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. Dévai Judit . – Újvidék : Agapé. . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . LePP. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. [válogatta. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld.964. . 20 cm. LePP.3:929 AK. Művelődés. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1522. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6.és felelős szerkesztő Bosnyák István . – (Dimenziók . – Novi Sad : Agapé. – 214 p. – (Dimenziók .és helytörténet . BMS 1521.500 pld. – Novi Sad : Agapé. – 271 p. 19 cm.63 AK. [il271 . A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. június / Incze Dénes . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. BMS 1519. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . szerkesztette és az utószót írta] Sz. BMS 1518. – 141 p. . Logos. [fordító Pálics Márta]. . Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . – (Ünnepeink . – Újvidék . Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. – 135 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. 8. 1999 (Tóthfalu : Logos). fűzve 235. 1999 (Novi Sad : Agapé). [fordító Pálics Márta .

Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz .3) 398. – (Scientia christiana . – (Alfa és Omega . 1999. 1999 (Tóthfalu : Logos). BMS 1524. . : ill. Újvidék 894. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22.3) BMS 272 .88(043. Bölcsészettudományi Kar.lusztrálta f. 1999 (Novi Sad : Agapé).1)(02. 203-205). Tóth zsuzsanna].511-32:398 894. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. – [Újvidék : k.511(497.053.511-14:398. : ill. Irodalom (p.88(082)(043. – Tóthfalu : Logos. – 46 p.2 AK. . 20 cm. fűzve A szerkesztő utószava (p.181-201) 281(091) AK.511(497. a szerző rajzaival. MYz. 1) 500 pld. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István.1)-32:398 BMS 1523. BMS 1526.2)-97 AK. – Novi Sad : Agapé. – 249 p. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 19 cm. : ill. – 61 p. Doktori értekezés. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. [fordította Szabó Judit]. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1525. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . – 207 p.]. 199-200) 894. . . n. – 202 p. – Novi Sad : Agapé. 24 cm 500 pld. 25 cm 500 pld. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János].07-055.

32) 231. fűzve 894. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János].046(02. [illusztrálta Garai Kornélia].053.] : ill. . 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit .511(497. 1999 (Novi SAd : Agapé). . SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . – Novo Miloševo : Sóti J.73(497. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 273 .. fűzve 225. – [28 p. BMS 1531. – 16 p.1)(02.2) AK. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – (Példaképed védőszented . – 16 p.053.511(497. rajzolta Csobán András]. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. : ill. SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. – Novi Sad : Agapé. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld.1527. – 159 p. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK. : ill. . 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé). 24 cm 500 pld.113) BMS 1529. 24 cm 800 pld.053. BMS 1528. BMS 1530. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . – Novi SAd : Agapé. . : ill. 24 cm.2)-97 AK. – Novi Sad : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve 894. 22 cm 800 pld. .2 82-97 AK.1)(02. fűzve Irodalom (p. – 32 p.

. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. 2000. – Újvidék : Családi Kör.2)–14 BMS 1535. . [fordító vedres Sándor . . HARSCH. BMS 1533. 25 cm 500 pld. 2000 (Újvidék : Agapé). kartonkötés 894.. a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . – 104 p.851(02. 19 cm. Újvidék : forum. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . – 175 p.. ALBISeTTI. ALBISeTTI. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. 2000 (Újvidék : verzál). – 44 p. 2000 (Újvidék : Agapé). : kották . [fordító zólyomi Teodóra . – (Dimenziók . – Novi Sad : Agapé. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. BMS 1534. fűzve 615. 19 cm. (Újvidék : forum). – Novi Sad : Agapé. – 603 p. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . 274 .2000 1532.511(497. – (Dimenziók . 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld.1)(02. [fordító Perjés Imre .053. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. . borítóterv Dér Lehel]. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek.062) AK. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . : ill.

– [16] p. – 183 p. BMS 1539. fűzve Irodalomjegyzékkel 159. 2000 (Novi SAd : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. – Bibliai kifestők. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].92(02.2) AK. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Novi Sad : Agapé.) fűzve 087.053. 24 cm. – Novi Sad : Agapé. 2000 (Novi Sad : Agapé). : ill. . – (Ünnepeink . 7-július) 500 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé). 20 cm. 5. 8-augusztus) 500 pld.1)–92 BMS 1538.3:929 AK. . 2000 (Tóthfalu : Logos). – (Ünnepeink . – 152 p.5 232. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. – Novi Sad : Agapé.. HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. 19 cm. : ill. . BMS 1540. – Tóthfalu : Logos. 20 cm.borító Dér Lehel]. BMS 1537.3:929 AK.9 894. . INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . JÉzUS HÍv: első imakönyvem. fűzve 235.511(497.. : ill. – Novi Sad : Agapé. Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). fűzve 235. – 151 p. JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 14 cm fűzve 243 AK. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . . BMS 275 . 20 cm 1000 pld. 4. BMS 1541. – Újvidék : Agapé. – 30 p. 5.81 AK. Irodalomjegyzékkel 613. . – 128 p.

2000 (Újvidék : Agapé).2) AK. 2000 (Újvidék : Agapé). 5. Újszövetség . Irodalom egyes tanulmányokhoz 291. – [16] p. . – Bibliai kifestők.1542.11)(082) AK. . – Novi Sad : Agapé.113=945. 24 cm. 24 cm. : ill. színes ill.053. – [16] p.5 232.92(02. 24 cm. 24 cm. – [16] p.) fűzve 087. – Újvidék : Agapé. – Bibliai kifestők.2) AK.113=945. Újszövetség . JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.5 232. 3.2) AK.3/4(497. fűzve Utószó. BMS 1545.11)(082) 398.053. . : ill. – Újvidék : Agapé.2) AK. – Újvidék : Agapé. Újszövetség . [illusztrálta Huszár Károly]. 2000 (Újvidék : Agapé).053. – Bibliai kifestők. : ill. . KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . – (Néprajzi írások . BMS 1543. – 23 p. jegyzetek. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. . – Bibliai kifestők. : ill. 1) 300 pld. 2000 (Újvidék : Agapé). JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. – 230 p. 2000 (Novi Sad : Agapé).) fűzve 087. . – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság. BMS 1546.) fűzve 087.92(02.) fűzve 087. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.5 232.5 232. 24 cm 276 .92(02. – Újvidék : Agapé. – [16] p. 24 cm. Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). 1.92(02.053. BMS 1547.3(497. BMS 1544. 2.

BMS 1549. A szerző arcképével 37.1)(02. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László. 2000 (Novi Sad : Agapé). 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld.1)(02. – Novi Sad : Agapé. – 119 p.1. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.28 AK.1)-94 BMS 277 . 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld.500 pld.2)-97 AK.0111-7 894.511(457. 2000 (Novi Sad : Agapé). SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila .511(497. A szerző arcképével 173.511(497. kiad. 2000 (Novi Sad : Agapé).1)-97 894. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. – Újvidék : forum.1.511(497. 24 cm 300 pld. [fordította Pálics Márta].000.28 AK.2)-82 AK 1552. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. 2000 (Újvidék : forum). fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. BMS 1550. : ill.000. 16 cm 1000 pld. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. – 56 p. – [3.018. – 87 p. – Újvidék : Agapé. MeveS. fűzve 894.053. MeveS. [fordította Pálics Márta]. – 181 p. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . – Novi Sad : Agapé. 2000 (Újvidék : Agapé). – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom. .053. . fűzve ISBN 86-463. belső használatra.]. – 180 p. BMS 1548.. BMS 1551. 20 cm 500 pld. .

Agapé [é. 17 cm M 1557. .511(497. 17 cm. – 31 p. . Az utánnyomás tiltatik. CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – 64 p. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. . n. – (vetés . é. – Szabadkán : Krecsi 278 ..) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556.1553. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál.]. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. 3. 16 cm. . – (A Hitélet Kiskönyvtára . WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. Az egyházi hatóság jóváhagyásából. – [Újvidék : Agapé]. 894. [a címlapot a szerző tervezte]. 2000 (Tóthfalu : Logos). 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld.106. [fordította T. : ill.]. áHÍTAT. (Újvidék : Agapé). é. n. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 64 p.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. n. – vrbas : Izd. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . 3. 21 cm CsPL 1558. – Tóthfalu : Logos. (B. . – 156 p. Jarak : sokszorosítja „efekt”). n. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . é. – 61 p. bővített kiadás.) CsPL 1559. M. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). fűzve Életrajzi jegyzet: p. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. . – 109 p. – 5. : ill.

. – 48 p. n. . – Novi Sad : Agapé. – Szent Mise alatt. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. é. – zagreb . n. – 32 p. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . é. : ill. : ill. – 24 p. ÉNeKeK ÉNeKe. (Novi Sad : Agapé). – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 .és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. – 73 p. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. (készült az Agapénál). ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. 21 cm. HITÜNK vÉDeLMe. : ill. – 16 p. – 52 p. . – zagreb . é. Agapé. 10 cm. 20 cm CsPL 1563. 744 p. : ill. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . é.) CsPL 1561. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. é. . – (Agapé Minikönyvek . – v. [Keressztény Adventista egyház]. eGY NAP – egy gondolat. 8 cm CsPL 1562. n. – számozatlan . (Szabadkán : Dr. (Újvidék : Agapé). – 46 p. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. . (Subotica : Panonija). érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. n. [Keresztény Adventista egyház]. 1. – 60 p. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – Ada : Római Katolikus egyházközösség.György tulajdona. – [Újvidék] : Agapé. n. é. é. – [Újvidék : Agapé. . (Újvidék : Agapé)]. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. n. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. é. . Harmadik könyv. – 15 p. Énekek elsőgyónási ünnepségre. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). szentmisére CsPL 1565. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. n. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. . 21 cm. 12 cm. n. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. M 1560. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. – belső használatra. csütörtök. – 53-84 p.

Kosár a folyóban 4. – H. A magvető 8. : evangéliumi Kiadó. é.].] (Senta : Unio nyomda). engedélyével SZB 280 . . 21 p. . é. . . – 12 db számozatlan : ill. . KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. – [H. (Beočin : efekt). eltévedt bárány 9. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. ISTeN irgalmának hírnöke. KÖzÖS szentmise ájtatosság. zakeus a fán 11. n. Isten Szolgálója. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. [Keresztény Adventista egyház]. Az engedetlen Jónás 5. Meggyógyult a beteg 7. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. – 62 p. – 32 pp. fűzve Több kiadása van. n. [3] p. n. – zagreb .1567. – 76. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. : ill. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . é. Jézus velünk van 12. – Bački vinogradi. sz. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. Noé bárkát készít 2. JÖN A KIRáLY. – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. n. n. n. Kisded a jászolban 6. é. n. [é. n. 21 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. 14 cm 1. – 110 p. álomlátó József 3. Apa és fiai 10. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. : k.

(B. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. n. Kršćanska sadašnjost. Topola : Cservik i Mihalec). . Jarak : efekt). – 61 p. Harmath Károly . é. Župni ured. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. é. . – 120 p. – számozatlan . : ill. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. – zagreb . . – Subotica : Központi Oltáregyesület. . Sámuel. n. – 32 p. n. . 12 cm. fűzve CsPL 1579. [Keresztény Adventista egyház].] (B. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. apostoli levele. – 8 p. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). é. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.]. fedőlap A. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid.) CsPL 1575.]. 11 cm SZB 281 . – Novi Sad : Izdaje Kat. . n. – 27 p. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. 21 cm. n. n. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. (Subotica : Panonija). Ciccone]. – (Agapé Minikönyvek . Leó pápa Rerum novarum c. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. n. A RÓzSAfÜzÉR. : ill. 16 cm 13 000 pld. 3. Agapé. : ill. – [Újvidék : zagreb : Agapé . – 18 darab színes könyvjel : ill.1572. é. é. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . [é. – 43 p. é. 13 cm CsPL 1577. . – Subotica : Globus.

n. n. fotó Tari zsolt. é. Berecz Sándor]. A kiadás éve nincs feltüntetve. A 1582. – 15 p. n. – Újvidék : Agapé. 15 cm CsPL 282 . – (vetés . A TÖKÉLeTeS HIT. . 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. (B. 17 cm. 17 cm.1580. Jarak : efekt). – 32 p. KAEÚ. – 14 p. (Újvidék : Agapé). – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. . . – (vetés . 19. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. – 32 p. (Újvidék : Agapé).) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. 24. é. . é. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József .) CsPL 1581. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. vARSáDI eMLÉK / [szerk. – Újvidék : Agapé.

Újvidék. – Temerin. Csáky S. forum Könyvkiadó. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. jan. – Budapest. 283 . 2000.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság v. 1993. – Újvidék.–febr. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. = Létünk. Csáky S. forum. Rubicon. 1986. forum. OSzK. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. – Újvidék. Borovszky Samu (szerk. 1993. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. – Újvidék. Dr. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. ev. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Magyarország vármegyéi és városai. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. 1988. 1902. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog vármegye I–II. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Csáky S. 1995. hitv. – Budapest. – Budapest. – Budapest. Magyarország vármegyéi és városai. 1997. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. – Bezdán. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. egyházmegye monográfiája. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1991.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993.

. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. – Kula. 1805–1944. – (Bácsország Könyvek 1. 1989. Hegedűs Antal és Szabó József. városi Múzeum és Képtár. évf. 1997. : általános művek – filozófia – vallás. – Debelyacsa. 2003. – Budapest. – Temesvár. Pannon Press. evang. – Budapest. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. 1980. / Összeállította Nagy Csaba. 1988. 1993. Gachal J.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. füzet. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. Magyar Könyvészet 1921–1944.: Dr. I.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. A magyarországi nazarénusok. – Újvidék. Kernúch K. 1971. Szerk. Agapé.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez.erős Lajos szerk. – Budapest. 1992. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. 1938. világháború után. Újvidék. Kivéve az 1982. – Kecskemét. Dr. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. – Becse. forum. Adolf: A Bánáti ágost. Hitv. Gymnasium 1747–1997. 284 . – Szabadka. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). 1983. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. (1944–1990). Magvető. Pálos Antal: viharon. esperesség monográphiája.. – Újvidék. Kulai római katolikus egyházközség. Két évszázad emlékére. – Kisoroszi. Magvető Könyvkiadó. 1886. 1993. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. 1932–1940. 1990. OSzK.

1929. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. városi Könyvtár. – Becse.. Csépe Imre Könyvtár.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. 1990. Szabadka : városi Könyvtár . 1989. Szabadegyházak Tanácsa. 1. Petar szerk. 1993. – Sabadka. Žikić. Szentgyörgyi István–Bažant.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. 1996. 1893. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. Hrvatska čitaonica. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I.Petrović. Monográfia Társadalmi Szervezet. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. – Kishegyes. – Budapest. Plébániahivatal. füzet : 1918–1944. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Istorijski arhiv Sombor . Becse-belvárosi Rkt. 1988. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. Novi Sad. – Budapest. Rogulja. Monográfia. I–Xv. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. 2003.. füzet : 1764–1869. I–XI. rész: Monografikus kiadványok. Teleki Béla: Becse történelméből. 1981. Ujvári Péter.. Biblioteka Matice srpske. Prosveta. vigh Rudolf: Kishegyes írói. füzet : 1870–1918. – Szabadka. – Beograd. Narodna biblioteka Srbije. – zagreb. Újvidék: forum.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. – Nagyszombat. 1995. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. zsidó Lexikon / Szerk. – Sombor. 1985. Milomir szerk. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. 285 .

Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Budapest OSzK. Újvidék Agapé könyvtár. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. kat.

1328. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 1312. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 1267. 902. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 144. 739 ács Margit 948. József 1348. 1292. 103. 1336. 96. Gerhard M. 78. 140 Balthazar. 642. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 1255. 1387. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 1155 Bauer. 18. 771. 1390. 898. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 539 Belski Lagazzi. 631 287 . 1462 Aigner Lajos 173. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. Ilija 880 Anderlić. 1066. 23. 29. 19.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 369. P. 29. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. Ivan 732. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 33. 828. v. 819. 1347. 641. 1154 Belohorszky Gábor 348. Ines 1350 Bende József 95. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. valerio 1532. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. M. 195 Albisetti. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. Dino 1088. 1417–1419 Benkő Gyula 286. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 356. K. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. vittorio 1120. 890. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 1386 B. 893. 1340. 879 Benkő Antal 1351–1353. 829 Battaglia. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324.

344 Buschmann f. 1153 Bosman. A. 93–96. 759. 1400 Berecz Sándor 830. 1189. Carlo 1228. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 69. 883. 1126. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. Marcus Tullius 163 Clark. 1478. 610. 111. Sandro 1120. 197 Capovilla. 749. Lord 220 Caballero. 816. 886. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 763. 124. 1154. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 1176. 1421 Börner fr. 1186. 753. 517 Bittermann Károly 45. 404. 188 Buzárovits G. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. 80–82. 731–733. Leonardo 1203. 379 Bittermann Nándor 190. 807. 847. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 1248. 754. 295. 852. 1178 Bittermann József 240. 199. 789. 876. 1121. 1423. Branko 918 Colosanti. 857. 1227. 293. 1301. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . 846. Inos 1141. 1265 Carretto. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. fernan 195. 425. 131. 91. 105–107. J. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 1247 Billings. 402 Buday Jenő 56. 631 Blanc. Pierre 1162. 1168. 1118. 870. 799. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 1209. Giovanni M. 133. 766. 1481–1483. 1188. 774. 411. 788. Adam 1100 Bulle 343. 70–74. 813. 1204. 136. francesco L. 1179 Čolić. 614 Brenner. Lajčo (= Lajos. Andre le 1090 Bledl. 1075. 64–67. 824–826. 223. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 481. 815. 1088 Cooper. 860. 886. 1187. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. Phil 1479. 139. 1195. 871. Ljubomir 915 Bogomirović. 1139. Sarolta 593 Corsi. 112. 1072 Cicero. M. 260 Buzsáky Imre 656. 800. 795–797.Berecz ferenc 1220. Carmen 1103. 209. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 1392. 87. 834. 310. 276. 1139. 1205. 360. Harold W. 1534 Bogdanov. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 311. 864. 736. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. 235. 879. fridericus 798 Brochard. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 887 Bešlić. 739–741. 750. 401. 757. Janko 1169 Budanović. 71 Bujak. 779– 781. Ludovicus) 728. 114–120. 806. 409. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 48–60. 820. 402. 1507. 257. 185. 207. 1448. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. H. 89. 810. 2 Biffi. 1355. 1420 Bogdán József 1225. 616. 769. 98– 101. 682–685 Byron. 370. 400. 887 Buday Gerő 401.

46. 59 I. 1066. 1147 faria. 749. Pierre 1137. 88. 1102. 544. 453. 275 Dinka Péter és társai 858. dr. 809. 869 Dobai István 1067. Giannina 1181. 599. 1522 Dévay Lajos. 861. 439. 757. ferdinánd 22. 1357 fáncsy Antal 371. 161 Dimitrijević. 158. 506. 27 v. 518 eggenberger József 39. ferenc császár 5. 756. 57–60. 34–37. ferdinánd 16. 735. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 810. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 347. 160. 90. 13. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 1212. 43. 415. 1050 Dér Lehel 1357. 491. 806. 541. 263 ferenc József 679 289 . P. 809 Cservik nyomda 799. 1422 Csiky Gergely. 148 endrényi Lajos és társa 200. 125. 505. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 1429. 425. 12. 371. 468. Thomas A. 1425. 868. 469. 377. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 29–31. 527. 68 Decomble. 416. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 25. 1389. 1532.7. 1167 Delafield. A. 26. 21. 215. 750. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 810. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 42. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 57. 159. 435. 22. 1105. 556 eder István 438. 33. 1074. 804. 548. 734. 11. 9. 10. 1536 Dessewffy Sándor 413. 465. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 102. 30. 25. Nikola 237. 572 I. 1519 Csernus elek 167. 902 Deáky zsigmond 35. 1478. 1358. 39–41. 160. István 898. 647 Doyon. 8. 345. 769. P. 464 Cservik és Mihalec 756. 161 Csáki István 424. 866 Diemer K. 89 farkas és Dürbeck 740. 490. 60. 554. 1392. 38. 898. 43. 757. 426. 32. 421. 280. 514 Dévai Judit. 857 faragó József 1058. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 1452 eder és társai 346. D. 1252 facco. 723. 1207 De Luca. 71. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 600 erickson Andross. 7. 862. 159. 14. 8. 50. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 51. 158. S. 852. 1091. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 553 Csávossy elemér. 820. D. 408.Cziráky Imre 1450. 724. 50. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 800. 52 emich Gusztáv 75. 1484. 1503. 406.

90. Lush 1250 Glatz. 462. 725. 820 Hammer András 1203. 455. 556. 53 futó ferenc 739 G. 497. 313–315. 1077. 1004. 503–505. 207. 225–227. 821 fischer ferenc 171. 270–272. 1360 Haase. 302. 283. 228. 542. 175. 7–10 Gschwandtner. 540. 734. 869 Gutmann Simon 664. 801. 543. 1003. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 643. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 4. 568. 5. 588. 868. 1105. 712. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 821 Gesualda. 1113. Huan 634 fiala Ivanka S. 439. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 518–521. 571. vII. zoran 1438 Gastold. Gottlieb 121. 296–298. 316. 335–337. 432. 603. v. 652 fischer Jenő 715. 990. 608. 20–22. 506. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 1139. 1151. 34–38. 194. 468. 46. Ivan 1265 Golubić. és társa 473. III. 392 Grünn János 14–17. 862. 523. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 1443 Gloesener. 1074. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 281. 1073. enrico 1120. 42. 405. 612 frigyes. 528. 1359. 555. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I.ferreres. 438. 254–260. 1102. 346. H. 469. 222. 433. 43. Noel 1099. 30–32. 686. 391. 534. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 208. 1153–1158 Gusztáv. 623. 318 fuchs e. 230. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 456. 376. Mariette1414. 949. 282. Hermann 924. 216. elio 1120. 708. 2. 850. 427. 1126. 861. 611 fischer ernő 801. Grünn Orbán. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. Mirko 938. II. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 572. 232–235. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 925 Guerriero. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 589 Gutjahr Károly 829. 25–27. 602. 372–375. 1067. 277. 492. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 610. 787 Gutsohn Adolf 604. 693. 231. 1. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 97. 172. 544. 483. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 406. 322. 1091.

547. 507. 1230 Hendi. 767. 808. 1266. 75–79. Tomislav 1429 Iványi István 300. 418. 1139. 531. 780. 546. 107. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 355. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 1101. 1127. 1361. 187. I. 202. 537. 173. 229. 1088. 286. 1160 Henne József 1035 Hepke. 1326. 428. 299. 1476. Josef 1159. 1110. 1238. 1181. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 1539 Intini. 1515–1518. 558. 1122. 806. 1177. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 61–63. 1513. 740. 408. 1420. 1299. 1296. 1502. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. Berthold 646. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 121. 165. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 120. 209. 419. 539. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 1511. 1099. 1303. 301 291 . 1252. 1156. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44.Hampe. 317. 273. 796. 614. 92. 473. 758. 1116. 343. 217. 429. 757. 1458. 1415. 766. 52. 1206. Walter J. 1514. 47. 326. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 1255. 795. 1120. 1212. 871. 284. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 624 Hunyadi M. 178. Giuseppe 1313 Ivančić. P. 1433. 457. 430. 1310. 1117. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 509. 1340. 782. 784. 129–131. 441. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 1247. 1488. 732. 407. 813. 1264. 797. 820. 1035. 338. 1154. 530. 799. 1354. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 552. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. Míg 1231 Hollenweger. 1072. 650 Herger ágost 403 Hering. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1538. 1277. 815. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 151. 493. 1366. 141. 250. 1219. 440. 807. 559. 809. 470. 117. 816. 653. 1111– 1113. 621 Horváth 224. 1239. 1125. 788. 532. 261. 1131. 522. 551. 137. 77. 1012. 1211. 529. 560. 1491. 1157. Michel 1267 Huch. 377. 423. 125. 784. 83–86. 1063. 525. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 285. 1464. 347. 378. 1183–1185. 1578 Hars. 186. 218–221. 108. 1251 Hünermann.

1503. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 1406 Kocsis Antal ifj. III. 1134. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 1436. 1512. 475. 1487. 1105. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. II. Simon 1201. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 1108. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 458. 1236. 589 Katona Antal 52. Pavle 880 Jenkins. S. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 1249. 1501. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. 1391 Keck János zsigmond 812. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 317 Kolbe.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. 1362 Junker László 357. Dick 1306 Joannes. 238. II. 570 Knowles. 1102. 831 Keck zsigmond 379. 1161 292 . 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. 1365. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. 420 Kleiner. 601 Klein Gyula 203. 379. 319. Andrzej 1233 Jelašić. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 1506. 849 Katalin. 561 Jewett. 559 Jankulov. 878 Kókai Lajos 261. 1465. 1494. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. Kernúch K. Borislav 560 Jawicin. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 263. H. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 430 Károly. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 1458. A. 763. 494 Kopilović. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1430. 1074. 311 Kiss M. Andrew 1405. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. Andrija 1067. 1073. 1402. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1091. 1408.

1212. 526. 516. fernand 1029 Lemoine. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 443. 586 Lajos. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. Keck Janka 379 König A. 624. 51 293 . 627 Lainati. 365. II. 456. 850 Léderer nyomda 778. Ida 1133. 478. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 845. emil 1134 Loidl. 1295. eloi 1191. 943. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 191. 651. 1091. 1086. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 1144. 511. 502. 1261. 1176. 333 Léphaft Pál 1459. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 667. 489. 503. 1028. 1325 Le Mouël. 1521 Lévai Izor 320. 1179. I. 564. 1166. Jo 1192. 795. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. Boško 1119 Kovács András 1461. 862. 1073. 485. 850. 1494. 638 Krécsi György 280. 1207. 1165. 164 Körmöczy ernő 613. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 627 Körmöczy Mária 1180. 1105. 83 Lasser H. 626. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 1194 Lorencin. Gilbert 1193 Leclerc. 679 Lukáts Márta 1103. 739. B.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 1328 Léderer Manó 782. 538. 796 Léh Jakab 562. 829. 870 Lovrec. 328. 569. 828. 17. 479. 985 Lorenzoni. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 464 Krécsy A. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 849. 1268 Krausz és fischer 417. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 372. 1161. 375. 794. 420 Kovačević. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 42. 819. 575. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. XIv. 318. 368. 861. 1294. Joseph e. 1329. P. 698. 477 Kulcsár Sándor 287. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. XvI. 668. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. Selma 626. 510 Lévay Lajos 542. Anton (=Antal) 936. 1102. 847. 1074. 373. 1407 Lupati. Lelotte. 20. 1056. 802 Kovács István 798. 893. 1323. XIII. 366. 302. 1271 Leo pápa. 1295 Lelbach János 70. Ignace 1520. 1496 Lepp. 586 Lipót. 15. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 849. 872. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1252 Löwy Lajos 350. 868. 359. 869.

Magyar Csaba 1346. 378. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 1478. 1104. 489. 1362. 366. 67. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 1142. 55. 451. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 464. 176. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 198. 1479. 485. 204. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 429. 699. 748. 493. 1117. 1500. 281. 368. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. Myecislav 1100. 1154 Molnár Antal 986. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 723. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 1150. Musza 729 Makra Imre 330. 1109 Mandić. 380. 1386 Magyar Mihály 84. 1158 Molino. 69. 718. 1196. 1348. 1106. 343. Christa 1549. 333. Mireille 1192. Wilhelm 1024 Myz. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 1111. Sergio 1120. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 1364. 297. 272. 58. 1149. 270. 1143. 86. 1101. 548 Malatin Antal 258. 1381. 1523 Menczel 224. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 1422. 1361. 502. 1122. 580 Nagy Leó 633. 1157. 532. 1156. 344 Mercy. 206. 1269 Mouël. 1116. 239 Malinski. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 92 Magyar testvérek 168. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. Stelio 1110 Martini. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1411. 563. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 60 Napoleon 592. 426 Malatin és Holmeyer 103. 573. 421. 128. 340. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 575. 205. 281. 793. 271. 1112. 598 Négre. 1480 Molino. 445. 1332. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 1152 Müller. 304 Magyarits Mihály 647. 296. 192. 1154. 66. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 339. 1500. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 1529. Jože 1081. 350. 516. 1347. Antonio 1120. 1471. 331. 1394. 1153. 1244. ferenc 54. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1413. Xavier 1098. 279. 127. 1151. 239. 284 Marat 593 Margalits ede 276.

1173. Roger 1312 Pucci. Walter 1114 Nikolicy. 642. Krešimir 773 Pekanović. 1148. Hinko 1053. 441. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 459 Orčić S. 789. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 1313. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. Mario v. 457. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 696 Pleško. 839. 811. 1368. 305 Ökrész Károly 1332. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 68 295 . 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 654. 1387. 765. 1463. 153 Redžek. 1367 Németh Mátyás 1411. 1370. 741. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 736. 558. 615. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 840. 332. 838. 344. 343. 909. 891 Pleitz fer. 649 Oblat Leó 107. 1550. 860. 825–827. 303. 1484. Josip 1161 Pelucchi. 1506. 1326. 348. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 356 Pálics Márta 1469. 881. Pál 212. 817.Nemeshalmi István 1142. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 774. 843 Rajić. 529. 680. 184 Rançon. D. 780. 730 Nigg. 545. Pierre 1333 Ráth Mór 125. Blasius 784. 1214 Oblát Károly 398. 806. 1057. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 822. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. 795. 53. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 751. 88 Pleesz Henrik 716. Michael 1148 Ranwez. 740. 56. 900. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 470. 870. 1152. 1143. 1313. 823. 522. 1329. = Arsenije Pajević 268. 852. 117. IX. 750. 1339. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 419. 473. 745. 1321. 782. 1152. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 412.1148. 507. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 1143. 790. 1371 Németh Csaba 1323. 726. 1549. 911–913 Raab. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 671. 1520. H. 1521. 1357. 446. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 763. 447. 873. 1369. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. Palkovics János 1298. 836. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 781. 1252 Orosz István 155. 1462 Poudrier. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. K. Clemente 986. 508.

445. 356 Šebjanič. 228. 468. Lazar 1016. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 520. 1262. 548 Stantić. 1465. 421. 1101. 376 Scultéty ede 303. 1200. 438. 685 Rhoton. 1339. 226. 521. 1339. 1223. 27. 815 Steécz György 400. 261. 1190. 1198. 516. Odo. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 346. 1163. 1162. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 1265. 489. 421. elaine 1136 Ribar. 1165. 427. 344 Sprugeon. 350. frére de Taizé 1467 Rogge 343. zs. zs. 1193. 266 Ruess. 406. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. Dale 1136. 1167. 1111–1113. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. 1266. 21. 1176. Rózsa Kálmán és neje 488. 1116. 348. 229. 1117. 1103. 380. 368. 548. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 439. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 342. 1122. 1171. 397. 17. 0 Senić. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 22. 505. 1148–1151. 637. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. v. 219–221. Antonio 1120. 343. 1231. 1181–1185. 233. 424. franciscus 773 Samardžić.445. 1137. 576. 1187–1189. 1405. Paul 1258 Rózsa József 330. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1200. H. 455. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 1468. Gellért P. 1527 Sokol. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. Rhoton. 215. 1153–1158 Sigaut. 661. 32. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 1366. viola 1306 Sanchez Silva. 331. 1201. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. José Maria 1278 Santucci. elza 882 S. e. 682. 603 Rudnyánszky A. 1373. 448 Schlör Alajos 40. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 617. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 1330. 374. 295 Stampfel Károly 289. 1330. 1166 Šlibar. 1431. 1257 Sipos Margit 1263.Rencsényi Tibor 1120. 504. 1365. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. v. 519. 340. 910 Sing. 543. 1186. 1365 Roger. 469. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 1411. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 1498. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 38 Simsik Joannes 872. 1193. P. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 1296.

762 Szentmártoni Mihály 1383. 513. 741. 1142. 194–198. 288. 620. 213. 308. 652 Szungyi László 1216. 577–597. 1148. 163. 343. 681. 381. 533. 523. 1529. 1382. 1080 Szántó Konrád 1381. 496 Szendy Lajos 428. 1101. 252. 494. 422. 320. 361. 1368–1371. 449. 322. 192. 451. 355. 222. 1424. 608. 297 . 290–292. 189. 912. 1268 Tesnek. 1122. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 205. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 1053. 566 Szalma Sándor 949. 893. 362–364. 193. 567. 483. 314.Šubert. 183. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 307. 1091. 1082. 289. 1034. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 462. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 292. 1111–1113. 1491. 1106. 277. 1137. 1138. 213. 1116. 1099. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 1538. 450. 171. 1539. 1016 Szabó Judit 1490. 1414. 180. 335. 327. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 365. 1416. 463. 1496. 1051. 432. 251. 184. 1117. 1412. 460. 497. 1143. 1470. 353. 1515–1518. 176. 212. 607. 1316. 990. 1513. 576. 202. 1439–1441. 1053. 352. 344. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 1199. 168. 938. 630. 575. 574. 433. 266. 1524. 652 Szombathy Sándor 134. 524. 412. 291. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 1104. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 174. 1060. 568. 1105. 475. 1375–1380. 1425. 366. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 482. 188. 1279 Šušljić. 663 Szabó ferenc 224. 277. 1131. 395. 1403 Szép ferencz 19. 1316 Szabó Ödön 18. 1335. 639. 251. 484. 796 Takács Ilona 1337. 1521. 619. 498. 514. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 1056. 913 Szalay József 250. 1102. 1098. 1215. 565. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 367. 230. 262. 720. Pierre P. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 175. 148. 206. 231. 1084. 485. 237. 349. 497. 1073–1075. 301 Thivollier. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 290. 1500. 265. 1443–1445. 275 Szabó zoltán 771. 413. 902 Szadavill J. 210. 568. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 523. 1083. 231. 1057 Szabados Sándor 553. 461. 392. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 382– 391. 629. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 257. 701. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128.

1320. 1446. 499 vincze Károly 702 vinovska. 1141. Tadej = Tádé atya 1216. 396. 1340. 1522 Tower. 605. 1237 Török József 1283–1291. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. 434. 1309. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 1532 venden. Morris 1261. 1155. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. 1476. 1336. 104. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 109. 515. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 1200. 1442 298 . 110. 119. 52. 1186. f. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. 487. franco 1120. 707 Tóth zsuzsanna. 1385 venetianer Lajos 397. 1187. 1163. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 92 Todorović. 1162. 2 valdiporro. 1154. 1326. 1247 vilain. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. 1313. 61. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 1188. 1324. 609. 1217. 1294. L. 957 völgyi Lajos 488. 1167. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 1189. 122. Alberto 1245. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 741 Tomić. vilmos 987 Török Jenő. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 615. 1317–1319. 123. 132. 1273. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. George e. Pietro da 1018 valihora A. 354. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 126. Ivan 1325 Toigo. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 28. 138 Trevisan. 714 vandeman. franjo 982 vukovári Panna 1430. 1158. Angela M. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 625. 118. 1295. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323.1149–1152. 535 vecci. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. Darija 1524 vujković.

János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 975. 849. 1058. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. Matthias (=Mátyás) 970. 326. Albert 368. 1034. Chris 1296 zatskó Alajos 760. 953. 845. 1096. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 979.Waldmann György 502 Watson. 982. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 861. Dragutin 1043 Wrigth. 788 ziegler András 845. Berta 1477 Weiss A. 289. 850. 829. 1147. 819. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 1062. 862. 1246 Wolf. 516 Weiss fr. David 1201. 1001. 869 Weibel. 1050. elen Gould 423. Ljubomir 1119 zrakić. K. Đuro 1504 zvekanović. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 489 Weiss Ker. 1035. 844. 952. M. 1262 Wátz Oszkár 769.

433. 1368–1371. 406. 238. 712. 286. 655. 809. 251. 469. 1341. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 911. 422. 1349 Buda 62. 1554 Bécs 153. 717. 1195. 568. 257. 252. 1305. 926. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 720. 306. 410. 201.és nyomdahely Ada 316. 1060. 463. 1195. 289. 1009. 865. 296. 225. 208. 1061. 352. 505. 561. 392. 236. 197. 325. 468. 440. 757. 631. 982. 662. 477. 1040. 661. 548. 498. 913 Bački Jarak 1065. 491. 263. 1426. 563. 690. 996. 63 Budapest 173. 1087. 1168. 676. 630. 483. 207. 1306. 285. 480. 366. 1292 fehértemplom 646. 1305. 817. 346. 1092. 820. 523. 734. 918. 215. 1246. 493. 339. 932. 608. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 637. 836. 1242. 901. 812. 571. 322. 940. 444–447. 976. 606. 953. 1562 Apatin 496. 317. 939. 479. 209. 771. 942. 576. 1034. 1168. 1261. 504. 266. 1221. 724. 439. 652 eszék 635. 1083. 675. 620.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1325. 438. 658. 429. 934. 297. 1510 Debrecen 85. 183. 1076. 231. 549. 623. 1210. 701. 250. 1035. 1064. 501. 172 Békés 609 Beočin 1248. 254. 464. 214. 764. 877. 917. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 1573 Baja 189. 290–292. 362. 260. 255–258. 644. 288. 188. 870. 700. 1018 esztergom 140. 324. 1441 Čakovec 1088. 716. 605 Bajmok 857. 947. 391. 175. 617. 1336. 694. 1053. 310. 1271. 233. 488. 1385 Bezdán 818. 567. 217. 977. 831. 686. 1294. 1008. 1147. 1342–1345. 314. 520. 235. 1037. 294. 335. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 196. 1180. 284. 524. 1146. 711. 1095 eger 171. 1577. 853. 277. 840. 224. 735. 600. 1293. 232–235. 928. 261. 195. 602. 311. 693. 1556. 449. 353. 466 300 . 1535 Gyoma 570 Győr 273. 497. 875. 1071. 451. 521. 1066. 541. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 1118. 621. 1051. 575. 699. 1138. 1057. 462. 513. 1062. 421. 1396. 455. 194. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 712. 647. 912. 307. 1209. 423. 948. 515 Doroszló 1049. 737. 363. 532. 430. 1340. 226. 320. 420. 378. 756. 227. 484. 708. 203. 1103. 1387. 1221. 415. 435. 485. 264. 639. 1207. 365. 603. 1248. 929. 354. 218. 255. 432. 1416. 1015. 959. 459. 427. 897. 308. 681. 319. 692. 664. 643. 762. 519. 1045.

1187. 796. 759. 456. 138. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 421. 1106. 337. 1143. 380. 317. 489. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 165. 455. 346. 439. 297. 344. 1115. 1188–1190. 137. 374. 368. 347. 1481. 776. 1201. 849. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 52. 682. 580. 1123. 851. 1507. 642. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 868. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 357. 1065. 685. 212. 47. 941. 1244. 1158 Kula 262. 1439. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 75–79. 23. 328. 1162. 1138. 434. 164. 1094. 569. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 1262. 1142. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 782. 333. 184. 1428. 1024. 1081. 592. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 1269. 1482. 798. 815. 454. 1064 Sarajevo 1268 301 . 126. 511. 1105. 806. 1144. 1439. 612. 1052. 1375–1380. 579. 794. 377. 281. 584. 129. 122.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 326. 1167. 359. 803. 777. 597. 83. 332. 372. 825. 1499 Samobor 997. 134. 826. 850. 152. 1102. 528. 92. 142. 819. 1121. 809. 869 Kecskemét 162. 596. 1137. 260. 296. 1095. 1403. 1173. 1109. 1154–1157. 1383. 408. 910. 1440. 61. 738. 564. 369. 654. 128. 186. 1448. 1084. 373. 1009. 427. 86. 428. 1163. 130. 345. 1066. 768. 1417–1419. 407. 148. 119. 1153. 338. 781. 1149. 542. 1440. 671. 709 Pest 6. 527. 586. 125. 282. 358. 1483. 750. 279. 1139. 852. 375. 1117. 861. 845. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 641. 1083. 827 Murska Sobota 1026. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 84. 1122. 28. 828. 769. 132. 651. 469. 543. 205. 598. 1148. 1091. 1364. 516. 438. 145. 405. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 239. 1120. 1174. 1297. 591. 502. 730. 589. 414. 1402. 1094. 1008. 1082. 1150–1152. 518. 1124. 557. 298. 504. Ljubljana 1100. 1247. 476 Našice 1072. 176. 1104. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 1186. 505. 29. 108–110. 847. 785 Kranj 1075. 1116. 295. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 18. 445. 1107. 206. 426. 412. 6 Prága 121. 406. 680. 418. 118. 343. 862. 555. 872. 1214. 503. 778. 172. 795. 1111– 1113. 315. 590. 679. 1390. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 1101. 914. 204. 696. 259. 844. 656. 1048. 255. 1412. 1084. 780. 44. 355. 104. 554. 566. 1421. 127. 583. 33. 458. 141. 123. 829. 920. 588. 468. 593. 548. 39–41. 198.

403. 582. 1233–1240. 915. 349. 1023. 302. 933. 330. 805. 124. 340. 807. 838. 1437. 1456. 42. 876. 472. 725. 1140. 812. 1067–1069. 160. 230. 304. 400. 1120. 274. 1105. 1349. 792. 1016. 726. 574. 900. 1117. 883. 821. 884. 1053. 1407. 121. 698. 843. 120. 808. 864. 760. 1340. 811. 1249–1267. 213. 667– 669. 594. 536. 65. 461. 229. 1522. 867. 1423. 930. 830. 159. 1454. 1055. 1161. 533. 302 . 962. 395. 1162–1164. 640. 677. 666. 91. 287. 199. 1583 Temesvár 88. 1116. 1059. 1079. 1519. 903. 618. 971. 1119. 1572. 960. 139. 895. 1086–1088. 585. 342. 1017. 846. 479. 763. 1200. 64. 896. 1093. 944– 946. 20–22. 409. 999. 749. 1103–1114. 1076. 367. 1373. 663. 150. 899. 1279. 1038. 1215. 1175–1194. 1125–1137. 1119. 619. 614. 180. 719. 854. 783. 736. 1019. 219. 351. 1280. 657. 1167. 921. 565. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 1300. 275. 7–17. 526. 1396. 1546. 952. 961. 404. 765. 348. 1224. 1086. 539. 958. 716. 168. 97. 761. 632–634. 1090. 1326–1340. 163. 1091. 1057. 170. 978. 739. 638. 318. 813. 902. 1000. 1051. 622. 881. 753–755. 577. 1276–1278. 550. 629. 1210–1213. 237. 552. 460. 911. 538. 525. 105. 1049. 1006. 613. 475. 161. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 935. 997. 482. 1032. 1562. 665. 1226–1231. 46. 382–390. 154–156. 1077. 873. 916. 87. 71–74. 93–96. 810. 534. 174. 114–117. 448. 627. 625. 610. 106. 364. 1270. 1468. 416. 973–975. 30–32. 1122. 1078. 578. 1275. 551. 982. 791. 1449. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 167. 913 Temerin 957. 799–801. 816. 970. 144. 871. 413. 604. 1054. 827. 863. 181. 892. 989. 1061. 703–706. 904. 147. 1281. 1166. 898. 361. 909. 69. 1085. 546. 943. 1301–1304. 1014. 1037. 745. 1060. 1147. 856. 938. 187. 993. 963. 731–733. 48–60. 804. 1022. 922. 990. 136. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 689. 1202. 780. 784. 1298. 1271. 1072–1074. 1033. 381. 1336. 1203–1208. 769. 1130. 90. 874. 824–826. 98–101. 912. 1013. 607. 877. 1446. 866. 985. 553. 149. 478. 788–790. 1283–1296. 988. 474. 660. 1169–1172. 998. 1063. 859. 158. 832–835. 626. 1297. 697. 1123. 766. 624. 1559. 691. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 547. 839. 772. 601. 329. 215. 560. 393. 994. 823. 678. 717. 371. 1387. 1166. 645. 653. 210. 531. 1068. 1029. 1063. 301. 779. 300. 814. 972. 331. 399. 1272–1274. 628. 1020. 837. 1025. 688. 1579 Szeged 1–5. 906– 908. 1080. 1556. 1198. 1001–1007. 471. 718. 1223. 1299. 1102. 919. 80–82. 146. 879. 417. 1216–1220. 397. 34–38. 453. 1139–1160. 981. 842. 611. 111. 727–729. 797. 191–193. 885–890. 1222. 695. 793. 200. 1050. 1129. 321. 786. 857. 394. 133. 806. 936. 510. 240. 802. 1241.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 411. 1028. 1282. 509. 1196. 356. 268. 595. 937. 303. 721–723. 715. 767. 1242–1247. 1165. 280. 1096–1101. 537. 131. 112. 737. 293. 202. 587. 771. 674. 517. 1021. 450. 1070. 499. 841. 500. 659. 751. 950. 424. 327. 822. 1232. 1030. 494. 1307–1324. 1027. 182. 770. 891. 581. 845. 949. 185. 1315. 43. 773–775. 25–27. 514. 540. 1031. 1201. 979. 1537. 964–968. 1578. 758. 992. 710. 636. 848. 746–748. 530. 222. 559. 817. 870. 1573. 89. 742–744. 1298. 1036. 969. 137. 178. 267. 265. 221. 220. 68.

1028. 436. 995.1342–1348. 1052. 649. 1575 zenta = Senta 113. 1016. 1280. 1086. 1125. 401. 987. 1254. 441. 467. 615. 402. 648. 924. 1523–1536. 616. 508. 1182–1193. 858. 1563–1566. 861. 1084. 1408–1422. 819. 1137. 1392–1406. 544. 1574–1577. 869. 1104. 1040. 1387. 1350–1354. 1511– 1521. 269. 1075. 1147–1152. 1210. 1088. 1357–1384. 1478– 1480. 1555. 398. 1080. 1141–1143. 1469–1477. 1116. Új-verbász 970. 889. 572. 1109. 1549–1552. 862. 529. 1056. 1570. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 1099. 1557. 1047. 1246. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1561. 1027. 419. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1177. 437. 1223. 1002–1007. 1500–1509. 1117. 481. 1566. 1101. 1455. 1198. 457. 1106. 1233. 1423. 425. 828. 1131. 1386. 1569. 1041–1044. 276. 1294. 1390. 991. 1107. 1201. 522. 1034. 1032. 1272. 1220. 228. 558. 1243. 1011. 535. 986. 1054. 470. 1560. 545. 376. 490. 223. 1070. 980. 984. 465. 1484–1499. 379. 1100. 1268. 1120. zombor 190. 1569. 1558. 787. 1010. 1046. 452. 506. 1256. 1565. 1574. 741. 473. 492. 1269. 925 veszprém 672. 253. 1111– 1114. 687. 1424–1448. 1172. 1165. 1571. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1276. 1122. 1431–1448. 599. 507. 868. 1207. 1045 303 . 1457–1467. 852. 179. 1389. 1547. 1098. 1039. 360. 943. 1076. 1538–1545. 1281.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . 19 Irodalom . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . .

Csáky S. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.yu www.co.yu e-mail: forumkk@eunet. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.forumliber.yu A kiadásért felel Bordás Győző. 2006-ban .agape.hu e-mail: agape@eunet.

– Újvidék : forum : Agapé. Piroska. Piroska S. Novi Sad 016 : 2 (497. 24 cm Példányszám: 300. 2006 (Novi Sad : verzal). Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. – 303 p. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. – Mutatók – Irodalom.SR-ID 214945031 .CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. . ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. Kókai. Kókai Sándor.113) ”1815/2000” CSÁKY.