P. 1
Csaky Piroska - Kokai Sandor AZ IRAS SZAVAI

Csaky Piroska - Kokai Sandor AZ IRAS SZAVAI

|Views: 195|Likes:
Published by Heinermann Péter

More info:

Published by: Heinermann Péter on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. dramatizált jeleneteket). ismereteink alapján a 19. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. közel két évszázad anyagát. hanem mindazokat. A szerző származása alapján. a vallási közösségeket. novellákat. elsősorban a monografikus 7 . református. vallási életének a megismeréséhez. hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. állami szintre emelték az ateizmust. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. amely nem értékelte a kereszténységet. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. nem volt tanácsos szót ejteni. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. izraelita. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. századtól egészen 2000-ig. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. Az aktuális politikai. intézményeiket és általában az egyház szerepét. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). A téma évtizedekig tabunak számított. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. baptista stb. amelyek használatban voltak vidékünkön. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. adventista. felekezeti hovatartozás nélkül. csak a rendszerváltás után. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába.). Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. ezért csak a magyar. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt.

A kezdetek: 1815–1866. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. szerkesztő vagy a fordító. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. Tekintve. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. 8 . hogy nem állami kiadványokról van szó. A behasonlítást könyvtárak. hanem felekezetiekről. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. azzal. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. 5. Nincsenek pontos kimutatások. egyik névről a másikra utaltunk. olykor magánkiadványokról. forum. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. A rendszó általában a szerző. 4. hogy a 19. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. 1973) anyagát. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. 3. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. akkor a cím alapján történt a besorolás. 2.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. A mutatók tételszámra utalnak. brosúrák). Az utalások nem kaptak tételszámot. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. és esetenként aprónyomtatványokat. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. Ateista korszak: 1945–1989. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. nyilvántartások a kiadványokról. Szólnunk kell a nehézségekről is. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. egyházi személyek és felekezetek segítségével. A feldolgozás. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. Mégis reméljük.

füzet : 1764–1869. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. 1 9 . század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. említésre méltó azonban. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. Már azért sem. folyóiratban közölt írása. mint farkas Bertalan.1. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. vagy más jellegű művét. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. Jellemző erre a korszakra. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. – Szabadka. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. Néhány szerző. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. amelyet Szép ferenc magyarított. mint IX. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. [1848]. Dubecz Tamás. – 335 p. furdek Kelemen. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. – Szabadka. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. 1988. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. 2. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. Néhány ima.és énekeskönyv. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. Balogh György 1867-ben. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. farkas Bertalan. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. csakúgy. drámai költeményének. Pius pápa Szabadkán.

figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. kath.. de megemlíthetjük az adai r. Szentkláray Jenő és mások műveit. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. kilencedek szövege. – Palánka : Kristofek és Blázek. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. – 30. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. amit kiadványai is tükröznek. Szulik József. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Bierbrunner Gusztáv. (1887). amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. és megoldani a liturgikus szertartásokat. így a mi vidékünkön is. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. keresztúti ájtatosság. Imakönyvek. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. 19 cm  Sz. ezért kerültek be a bibliográfiába. – Budapest : Aigner Lajos. Szegfű Sándor. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. 1905. 12 p. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. Kiss Károly. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. egyházközösség alapszabályait. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. litániák. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. – 611. 3. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. főleg a naptárokon keresztül.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. különlenyomatban is megjelent. Kálmán farkas. katekizmusok. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. 3 p. . naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. kis bibliák. említést kell róluk tenni. : ill. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. Az évkönyvek nem nagy számúak. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 .

ekkor még nem államosított nyomdában készült. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. 1945. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. – 64 p. – (zbirka zakona fNRJ . . a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. 1953. a két világháború között működő. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. – Beograd : Službeni list fNRJ. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig).4. – Sztáribecsej : Szubakov I. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. A kis formátumú. 23 p. Könyvnyomdája. – fordította: CSP. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. és terjesztheti azokat. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. főképpen pedig az olvasók. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. ezért jellemezzük összevonva. Bár a törvény lehetővé tette. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. olyannyira. 14 cm] 6 11 . mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. br. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. A marxista világnézet. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. szakasz.112) 7 Uo 3. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. Nem hivatalos. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket.

mintegy magyarázatot keresve arra. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. kiskatekizmus a Biblia elemeivel.és énekeskönyv. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. Adventi énekek [1953. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. egyben ima. 1971-ben pedig átdolgozott. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. stb. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. átdolgozásukra 1978-ban került sor. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. 1961-ben újra nyomták változatlanul. szertartáskönyv. A különböző felekezetek. identitásuk egyik alkotóelemét. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. mű jelent meg. erről tanúskodik az a tény. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. olykor többet is. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. vegyes tartalma is bizonyítja. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. amikor címet változtatva. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. változása 1963-ban következett be. legfüggetlenebb. egy hittankönyv volt. Bibliai leckék [1953].) 12 . ez tette szükségessé új misekönyvek. mégiscsak magánszorgalomból. egyének jóvoltából. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. amely több kiadást is megért.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. 1969-ben: A mise rendje stb. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. 1956]. bővített tartalommal jelentek meg.

Kis formátumú (9. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. árpádházi Szent erzsébet. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. Szent Klára. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. Kapisztrán Szent János.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. Helyette. jó minőségű papíron. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. árpádházi Szent Imre. mint például János. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. A másik kiadvány. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. Korszerűsödés ez. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. műbőr kötésben. Szent vince. Szent ágnes. 1975. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. ezt bizonyítja. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. amelyről mindenképpen szólnunk kell. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. az evangéliumokat és egyes szentek életét. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. különböző formában való megjelentetését. bérmentve. 1986. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. 1982. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. csupán tényként közöltük az elmondottakat. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. Padovai Szent Antal. Kiadását 1973-ban kezdték meg. kiderül abból is. Szent Rita. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. A lerövidített szöveg. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. 1983). leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . és az ötvenes évek elején jelent meg. árpádházi Szent Margit. 1991).tak ki egy új 128 oldalas ima. vagy mellette bibliai kifestők. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. az apostolok életét. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. 1973. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki.

Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). mégis megállapíthatjuk. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. Az Életszentség Nagymesterei stb. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. hogy sorozatokat készítsenek. könyvjelzők. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek.mára. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. (Imák a bárkából. mint például: Példaképed – Védőszented. versei. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. meg az Adventi Hírnök. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. Lukáts Márta. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. Szent-Gály Kata stb. színvonalasabban jelenhettek meg.). aforizmák. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. a Cnesának stb. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. 1995-ben indult stb. Szépirodalmi próbálkozásokkal. vagy csak sokszorosítva. illetve Református Képes Naptár). A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. Példaként említjük meg. Hitvédelmi Füzetek. A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. főleg verseskötetek. Református Évkönyv. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. kiadók együttműködése teljesebb. Teológiai Zsebkönyvek. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. sokoldalúbb. a forumnak stb. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. egyházközségek jelentették meg leginkább. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). szentképek és hasonlók.. Nem tervezett. belső használatra készültek. 14 . vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak.

majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. amelyek egyházi vonatkozásúak is. a teológiai műveké. Itt most nem vettük őket számba. – Szeged : Betli BT. századi szépprózánkat. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek.. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. – Szeged : Betli BT. aranyozott. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. grafikailag egyszerű megoldással. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. majd a nyolcvanas évek óta igényes. 1996. 10 1. próza (regényes életrajzok. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma.). 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. később fényképillusztrációkkal. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. ezek között is a történeti jellegű. liturgikus énekek. – 381 p. eleinte csak fekete-fehér vonalas. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. / Rajsli Ilona. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. A számítógépes nyomdai megformálás.. – 127 p. színes illusztrációkkal is. Passió). XvI. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban.A hangzós anyag hangszalagokból áll. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny.. – 266 p. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. életrajzok (szentek.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. vallástörténetek. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. 1994. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. vallásos énekek.. főleg karácsonyi. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. amelyekben nyelvtörténeti.. elbeszélések. . vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. . történeti értekezések). színjátékok (betlehemesek. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . A kiadványok gyakran illusztráltak. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. Délvidéki nyelvemlékeink I. – Budapest : Betli BT. didaktikus színjátékok. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. . a szokásdrámákra. Jól tipografáltak. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. húsvéti játékok. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. alkalmi ünnepekre adták ki őket. vázlatos illusztrációkkal. Rajsli Ilona könyveiről van szó.

hogy elgondolkodjunk a jelenségen. elmondhatjuk. mint az előző években. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. Összegezni kellett őket. irodalmi. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. helytörténeti. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. az 1990 utáni korszak. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. azt bizonyítja-e. A megállapítás azonban csak féligazság. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. ez volt az indíték. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. tehát kultúránk szerves részét képezik. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. S. P. hogy abban az időintervallumban. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. hogy azok a hit jelenlétét. Szeretnénk hinni. 16 . vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. mind formai szempontból.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. Cs. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében.

1835–1940. Csáky S. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. Újvidék. 1995. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994.1988 Dr. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. forum Könyvkiadó. 2000 egyetemi Könyvtár. Szabadka Püspöki Könyvtár. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. Budapest ferences Könyvtár. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. Újvidék. Újvidék Dr. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 .. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”.RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára.: mr. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. Nemzeti Könyvtár. Csáky S. I–Xv. szám Dr. 1990. Budapest Nemzeti Könyvtár. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. zágráb. Létünk. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. forum. Szerk. 1–2.. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. Petar Rogulja. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Csáky S.

Kalocsa városi Könyvtár. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. Újvidék Somogyi Könyvtár. (Szerb Bibliográfia. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. I. Szabadka. Becse városi Múzeum. II. zenta 18 . Smederevo városi Könyvtár. Belgrád Srpska bibliografija. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. Szabadka Történelmi Levéltár. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Pancsova városi Könyvtár. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. füzet. Szabadka városi Múzeum.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. Belgrád.

– 474 p. – Szegeden. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. 278 p. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. – 24 p. Grünn Orbán betűivel. M 3. Petrik 1818 2. – Szegeden : Nyomtatt. élő nyelvel mondott. – Harmadik könyv. gyüjtögetett. 1818. priv. Adatai hiányosak. 1819.BIBLIOGRáfIA 1815 1. – IX. 1818. Grünn Orbán betűivel. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – Szegeden : Ny. SzB-14 19 . TSáNYI NAGY Imre elöljáró. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. – Második könyv. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. Három kötetben jelent meg. és jeles alkalmatosságokra készített. Petrik 1819 4. – első könyv. Kir. 1815.

ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. SK 9. farkas Bertalan. [1835] – 8 p. 1819. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. – 11 p. . – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. [1835]. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. 25 cm SzB-33. Sz. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. – 16 p. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. SzB-15 1832 6. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. eszt. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. kegyelmes urunk tiszteletére. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. fURDeK Kelemen Beszéd. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. a kalocsai fő. . 4º SzB-32 8. néhai koronás fejedelmünk. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. 1832. kir. Sz. a’ cs. – 6 p. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. eszt. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. . – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. mellyet Mária Theresia szab.5. ferencz rendén lévő áldozó pap.

melyet Maria Theresia sz.. – 8 p. [1835]. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd.. kir. esztend..1835. 1836. magyar király születése napjára Maria Theresia sz. esztendőben. városban füzött 1836. és ujantan választott Sz. SzB-37 14. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. – Szabadkán 1835. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. György hava 19. évet is! Petrik. . mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. eszt. és első oskola királyi oktatója. SzB-35 1836 11. / farkas Bertalan. SzB-34 10. . k. ezen néven ötödik apost. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. 4° Petrik. ferencz rendén lévő áldozó pap. város’ kebelében díszlő Monostor21 . érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. – Szeged. 23 cm BMS. kir. SzB-36 1837 13. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd. 1837. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. – 7 p. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. 2 cm Költemény OSZK. 4° Lásd az 1841. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. [1836]. [1836] Szinnyei 12. – 7 p.N. – 16 p. – Pesten : Trattner-Károly bet. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. midőn Szabadka szab.

évben a törvényes szemlét tartaná. – 7 p. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. [1837]. – 48 p. 1837. . 8° SzB-43. Petrik 16. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. Ns. [1837]. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T.. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. – 6 p. 22 cm SK. esztend. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. September 22 . [1837]. ferdinánd császárnak. 1837. Petrik 18. – 19 p.. 8° SzB-42. évben.. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v.. és a’ helybeli hatodik Oskola R. 22 cm SzB-38. ugyan azon Rendű áldozó pap. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. esz. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. hódul Simonfalvay Gellért. fűz. . – 7 p. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel.. Petrik 19.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. Tanítója Szent György Hava: 1837. – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. 8° SzB-39. SK 15. – 11 p. SzB-41 17. [1837]. ferenczi áldozó Pap. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. . mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz.

Rend. vörösmarthy Mihál Urnak”. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. oskola r.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. a midőn Szabadka szab. évben. 8° SzB-44. Petrik 1838 21. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. Kir. oskola r. – 10 p. Kézzel írott ajánlás: „T. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. TOLDI László Lant. 24 cm OSZK. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. . SK 1840 23. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. – 14 p. – 6 p. . (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. városban. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. könyvnyomtató betűivel. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján.. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. ’s helybéli 5. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. buzgó indulattal zeng. ferencz megye másszori fő elnökének. [1839]. tanitótól. tanító által. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. ’s helybeli 5. OSZK 20. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. kir. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. mellyel főt. A’ bajai tűzkárosultak se23 . [1837]. meghatalm. [1838]. 6-ik Osk. SzB-45 1839 22. Szent ferenczi áldozópap.

SzB-47 26. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. Szinnyei 2. Beimel József betűivel. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. . 22 cm OSZK. – Pesten : esztergami K. SzB-48 27. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. – [4] p. 1 p. 23 cm OSZK 24. ferenczi áldozó pap. városban készitett farkas Bertalan. – 8 p. 22-kén 1840 feladná. – Szegeden : Nyomt. Sz. – Szegeden : Nyomt. . . k. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. – Pest : Trattner. 1840. . – 1840. Tanitó által. ferenz R. [1840]. – [7] p. 21 cm OSZK. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. Petrik. ’s helybeli 5. Oskola r. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. 1840 évben. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. – 23 p. SzB-49 1841 28. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor.gedelmezésére. 136. [1840]. Grünn János’ betűivel. – Szegeden : Nyomt. és fő Tisztelendő Girk György. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. – XX. Szinnyei 24 . CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. 1841. [1840]. Sz. Sz. Grünn János’ betűivel. 21 cm OSZK. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. áldozó pap. Grünn János’ betűivel.

a’ 6-ik Iskola r. Beimel. intézte Simonfalvay Gellért. évben Szabadkán. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. – 2. ferenczi áldozó pap. SzB-52 32. 20-án. György hava 19-kén 1841. SzB-50 30. ferencz Rendi áldozó pap. udvari tanácsosnak. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. . kir. VKSz. ferencz Rendi áldozó pap. Grünn János’ betűivel. évet OSZK. cs. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. – 23 p. [1841]. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. 23 cm OSZK 2 . – 19 p. Sz. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. Grünn János’ betűivel. a’ győri kerületi iskolák’. és a’ 6-ik Iskola’ Rend. 24 cm OSZK. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. – Pesten : Nyom. Sz. . évben. Grünn János’ betűivel. – Szegeden : nyomt. SzB-51 31. Sz. Maria-Theresiopolis szab. VKSz. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. SzB-53 1842 33. 24 cm OSZK. . fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. . Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. 24 cm OSZK. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. kir. – 7 p. – [8] p. . [1841]. 1842. – Szegeden : Nyomt. nagyságos. febr. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841.29. kiadás. – 7 p. [1841]. Sz. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. – Szegeden : Nyomt. Beimel Jósef’ betűivel. [1841]. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K.

34. [1842]. – 8 p. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. cs. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. VKSz. pápóczi prépost. – 8 p. 1842. . udvari tanácsosnak. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. VKSz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. SzB-57 37. Mihály hava 8-kán 1842. midőn Szabadka sy. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. tanácsosnak’ s a’t. oskolának r. SzB-55 35. fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. . 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. [1842]. és győri székes egyházi kanonoknak. SzB-58 38. SzB-61 26 . Az iskolák. 24 cm VKSz. váltó feltörvényszéki ülnöknek. évben. [1842]. 1842. k. 24 cm OSZK. kir. Sz. kir. SzB-56 36. cs. – 5 p. . kir. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. Maria-Theresiopolis szab. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. midőn kegy. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. – 49 p. 1842 évben. tanítója. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. VKSz. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. . az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. – 8 p.

VKSz. – Pest. – Pest : eggenberger József és fia. Sz. – Pest. – Szabadkán : Nyom. [1843]. [1843]. [Második kiadása 1848-ban. – 6 p. ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. évben Szabadkán. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. . ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. . 17 cm OSZK XII Lit. 1843. – 165 p. Szinnyei 42. Bittermann Károly betűivel. Különnyomat a Religióból. Petrik 40. Szinnyei 1844 45. 1843.1843 39. – Pesten : Heckenast Gusztáv. Szinnyei 41. 24 cm OSZK.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. 1843. – Szegeden : Grünn János betűivel. – XvI. 764ij 27 . midőn 1843. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Sz. 1844. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. SzB-62 43. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. – Szegeden : Grünn János betűivel. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. – 25 p. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. SzB-63 44. György hava 19-kén 1843. 80 p. Szinnyei. . 1843. – 184 p.

. BB-47. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. Sz. 1844. VKSz. 24 cm OSZK.46. [1844]. VKSz. VKSz. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené.– 160 p. SzB-65 1845 49. 22 cm OSZK. – 8 p. és imádságok az ifjúság’ számára. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. FARKAS Bertalan Beszéd. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. SzB-64 47. RK 48. Szinnyei. (1844). fARKAS Bertalan Beszéd. Szabadkán. SzB-68 0. Ivánhava 24-kén 1845. – Szegeden : Grünn János betűivel. VKSz. . eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. – 4 p. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. midőn neve ünnepét szentelné. [1845]. ferencz rendi áldozó pap. . mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – 8 p. SzB-70 28 . Sz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . 26 cm OSZK. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. Sz. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. Szent György Hava 19-kén 1845. VKSz. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. őszutó 23kán 1844. . 17 cm OSZK. – Pest. és hatodik iskola’ rendes tanítója. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. [1845]. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. – 8 p. Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. SzB-69 51. 1845. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK.

méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. M. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. [1845]. Róusi segédpap által. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). 15 cm Második kiadása 1853-ban. – 6 p. OSZK.p.2. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. Örömhang nagy méltóságú.M. méltóságos. midőn név ünnepét üldené. – 8 p. . Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. . SzB-78 56. [1846].p. t. . – 167 p. – 6 p. BUDAY Jenő emlény.]. h. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. SzB-71 1846 54. SzB-77 55. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. őszutó 23kán 1845. Komárom vármegye örökös főispánjának. B. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. ferencz urnak. OSZK. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . fogaras-föld örökös urának. h. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. . 2 cm OSZK. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ferencz urnak.M. BB-48 53. 28 cm OSZK. 1846 / [Ömledezte B. [1846]. szabadkai Sz. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B.

. 1846. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. cs. [1846].kot bevégezné. Tek. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. kalocsai fő. midőn Szabadka szabad kir. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. Midőn Szabadka sz. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. tanácsosnak. mély tisztelet. – 7 p. 1846. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. Szent György Hava 19kén 1846. Az iskolák. 1846. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. VKSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel.722. tanácsosnak ’sa’t. – 4 p. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. – 6 p. fogaras föld’ örökös ura. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. Istvan Rendének közép keresztese. – 7 p. [1846]. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1846]. SzB-81 57. ’s a’t. a’ hétszemélyes tábla közbirája. kir. VKSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Sz. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. cs. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. VKSz. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. [1846]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. tan év utó felében társai nevében. Komárom vármegye örökös főispánja. SzB-84 60. . SzB-83 59. kir. SzB-82 58. méltóságos. ferencz ő excellentiájának. . . fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. – 7 p. . k. VKSz. 29 cm OSZK. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára.

SzB-91 31 . [Újabb kiadása 1848-ban. Titkos tanácsosnak. 19 cm OSZK. Királyi belső titkos tanácsosnak. Komárom vármegye örökös főispánjának. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. 19 cm OSZK 64. 27 cm OSZK. – 4. kalocsai és bácsi érseknek. csász. – 6 p. – Pest : Magyar Mihály. SzB-90 66. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. bölcsészet tanuló. 27 cm OSZK. JáMBOR Pál Balladák. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász.] BB-50. – 124 p. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. [1846]. – 2. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . a’ kalocsai papnövendékek. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. . kir. . Iv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fogaras-föld örökösének. – 4 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – 4. Iv. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. 52 p. 1846 (Pest : Trattner).61. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. kiadás. 1846. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. BB-51 63. 26 cm OSZK. 1846. 1846. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). . bel. SzB-88 65. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. 52 p. fogaras-föld örökösének. Sz. ferencz urnak. . [1846]. – 4 p. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. OSZK 62. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. val.

mellyel méltóságos. – 7 p. hittudomány’ tanár. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. felszentelt caesaropoli püspök kir. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. ferencz Szerzet zárda-egyházában. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. Magyar Tud. . v. és XIv. Pius. Péter. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. XII. Kelemen. 1846. győri tudományos kerület fő kormányzója. SzB-92 68. kir. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. Sixtus. XI. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 18 cm OSZK. rómi szent atya házi főbbpapja. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. kir. Társaság levelező tagjának. Incze. – H. ő csász. 29 cm OSZK. . – 7 p. . [1846]. XII. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. n. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. Midőn sz. SzB-74 32 . 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. 26 cm OSZK. SzABÓ Ödön emlény. Szabadka város Kir. kalocsai és bácsi érseknek. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. kácsai Sz. SzB-95 69. ő cs. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fő méltóságú. a’ Nagy bőjtön át.67. – 6 p. Benedek. ferencz Bács. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. Remess Kázmér. Incze. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. 1846. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. és azon megye táb. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. birája. tanácsos. apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. és Pál apostolok’ apátja. – 24 p. SzB-98 70. XIII. [1846]. nagyságos.

Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. SzB-109. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. tanítványi hódolat-. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. midőn Szabadka sz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . Nyomatott Bittermann Károl betűivel. – Pest : emich Gusztáv biz. 1848. kir. – 20 p.OSZK ORC. JáMBOR Pál Balladák. PeRTICS József Hálaszózat. BUDAY Jenő Hálaszózat. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. . .. [1847]. 25 cm OSZK.dz. kir. – 48 p.] BB-54. SzB-106 74. 21 cm OSZK. Kir. [1847]. Szinnyei. – 6 p. [Kiadása 1846-ban is. – 11 p. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. 21 cm OSZK. Könyvnyomó által. SzB-104 73. Bács. . szabadkai Kir. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. – Szabadkán. Mihál Hava 16kán 1847 évben. Cs. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. 1847. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. 21 cm VKSz.1583. mellyet nagytiszteletű. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. – 8 p. [1847]. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. SzB-103 72.1847 71. Petrik 33 .

– Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. BB-58 80. JáMBOR Pál Hattyúdalok. – 64 p. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. PKSZ. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. [első kiadása 1843-ban. 1848. – Pest : Landerer-Heckneast. 80 p. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. – 4. BB-55 77. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. – [6]. .76. [4] p. . . BB-56 78. 1848. 110 p. – 87 p.] OSZK. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. 22 cm OSZK. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. JáMBOR Pál II. . 283 p. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. [1848]. – 48 p. – XvI. 18´11 cm VKSz. Szabadka Sz. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. OSZK. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . 1848. 18 cm OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. – Pest : Heckneast. BB-57 79. 1848. SzB-121 34 . KOváTS József Kell-e. SzB-115 81. SzB-120 82. 21 cm VKSz. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. 335. . – vI. 18 cm OSZK. 1848. 1848.

A’ szabadkai ferencziektől. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. SzB-143 35 . – Pesten : Magyar M.806). A kiadvány nem volt a helyén. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. 1849. – [Debreczen. – 3 füzet első füzet. BB-1066 85. OSZK (204. BB-63 86. – 4 p. / Jámbor Pál. könyvárusnál [1849]. OSZK 84. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. . fogaras föld’ örökös ura. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. BB-64 1851 87. 1849. Harmadik füzet. – 16 p. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. Második füzet. 1849]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Mihál Hava 30-kán 1851. a’ hétszemélyes tábla közbirája. István Rendének közép keresztese. OSZK. leírása a katalóguscédula alapján. JáMBOR Pál [vers]. szabadkai zárda’ főnöke. VKSz. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. – 4 p. 16 cm OSZK. – 6 p. – [Pest] : Landerer. kalocsai fő. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. Komárom’ vármegye örökös főispánja. – 16 p. [1851]. Sz. – 16 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. . – Pest : Magyar M. OSZK.

1852 88. . – 7 p. örökösöknél. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. BB-66 36 . kalocsai kanonok és plébános. 1852. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. Iván hava 15. SzB-146 90. [1853]. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. Szinnyei III. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. OSZK. 152. 1852. kalocsai s bácsi érsek. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. 29 p. 15 cm első kiadása 1845-ben. 1852. 21 cm Pius. SzB-150 92. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban.. kir. . 1853. – 167 p. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. – 2. 21 cm VKSz. – [2]. . JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd... – Temesvár : Nyomatott Beichel J. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. – 49 p. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. 24 cm OSZK 1853 91. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. cs. 1852. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. IX. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. csanádi megyés püspöknek. olcsó kiadás. apostolische.

– Dr. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. III–vII. – [8] p. 18´11 cm SzB-154. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. . Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. – 3 kötet. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. M 94. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. 1854. – XvI. 18 cm VKSz. SzB-161 97. [1] p.1854 93. 1854. 24 cm első kötet. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr.és fölszentelt papok számára a sz. 25 cm. – [8]. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. mélt. . 519.842. – 530. 556. 1854. 1855. III. Üdvözlégy Mária Sz. BPÚ-1490. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. – 7. Imádság. M 1855 96. és a n. 88 p. II. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. SzB-156 95. SzB-160. VKSz. [13] p. Második kötet. a gräczi növendék-papság lelki atyja . SCHLőR Alajos elmélkedések növendék.és kőnyomda. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek.. Harmadik kötet: XvII. . BMS M III 5455. – [8] p. I. Schlőr Alajos. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. [6] p. evangelium egész tartalma fölött. . Százezer üdvözlégy. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. Búcsút veszek tőled szép liliom. Kútnak Asszonya.329. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. [5] p. hittudor. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . 1855. A négy evangelisták összhangzása szerint. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. 21 cm OSZK 822. 632.

SzB-171 1859 102.1856 98. 22 cm OSZK 38 . . – 23 p. 18 cm VKSz. A Kisdedeknél. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. tőled oh kegyes Szűz. kalocsai czimz. . elmegyek a sírba. vége van már mindennek ’s a’ t. Kanonok. . II. SzB-167 99. HALOTTI ÉNeKeK. Szinnyei 1860 103. Sötét gyászos boltba. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. Ötödik. . A mélységből kiálltottam Uram hozzád. v. 1856. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. – [8] p. 19 cm VKSz. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. – [8] p. Sötét. első. . Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. 1860. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. Második. ’s a’ t. SzB-168 100. BeNDe József egyházi beszédek. Iv. 1856. – 1859. – [8] p. 18 cm VKSz. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. Harmadik. Negyedik. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. melyek Bende József. kir. ’s a’ t. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. elmegyek a sírba. Imádság a’ szent Háromsághoz. első. 1856. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. 1856. I. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. Harmadik. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. Második. III. 18´11 cm SzB-169 101.

1860. 1861. 1860. – 61–79 p. 1861. Szinnyei. 3. Országunknak véd asszonya. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. 3. 39 cm REÚ 110. . 1861. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. VKSz. 39 cm REÚ 111. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. 1-ső napjain a dunamelléki helv. Üdvözlégy világ reménye stb. – Pest. – 8 p. 30. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. PáDUAI Sz. – 160 p. 1. . Szűz Mária ünnepeire Mise ének. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). 1. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 2 kötet . Második kötet.104. SzB-186 1861 106. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. BB-74 109. dicséretet zengje39 . – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. hitv. s novemb. évi II-dik Jegyzőkönyv. 1861. 31. [JeGYzőKÖNYv] 1861. Oblath Leo tulajdona. 1861. – 37–59 p. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. SzB-191 107. Mária édes annyának. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. – vI. hitv. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Oh te méltóságos. – 14 p. BB-73 108. . . Pesten 1861. 38 cm REÚ 105. – 17–36 p. 17 cm VKSz. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. SzB-192. 2. 7. 18 cm első kötet. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. 4. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. 17 cm VKSz. OSZK 262. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. 923. – Szabadkán : Bittermann Károlynál.. oh te alázatos stb. 2. boldogságos Szűz Mária stb. 176 p. 5. octob. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde.

SzB-199 117. . – 6 p. SzB-200. Adjon Isten jó éjszakát. világ’ kincse s a t. 1. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. k. 21. 1861. . 4. BB-79 118. 1862. 16 cm SK. 1862. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. MK. Haszn. Második: Keresztények sírjatok s a t. 4. – 189 p. Szombat első napjára stb. cs. .tek. Negyedik: Éltem’ szine. Bittermann K. 1862. Magasztalja az én lelkem stb. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1860–1875 114. 1862 (Nyom. 17 cm VKSz. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. – [4] p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Második. . – [8] p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 8 p. ISTeNeS ÉNeKeK. 1862. 2. . 17 cm VKSz. 22. könyvnyomó). hitv. SzB-196 113. SzB-194 1862 112. 40 cm RKEÚ 40 . Oh te rettenetes keserű halál s a t. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. első. iskolás gyerm. 3. SzB-197 115. – Szabadkán. egek ékessége. HALOTTAS ÉNeKeK. 17 cm VKSz. Harmadik: Máriát dicsérni. SzB-198 116. 21 cm VKSz.. – zenta Börner fr. – 60 p. Atya Isten szolgálója stb. eGYHázI ÉNeKeK róm. – 8 p. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 17 cm VKSz. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. földnek dicsősége. 20. Jertek ide asszonyok stb. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. – 27 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. első: Jézus szenvedéséről s a t.. Harmadik. Szomoru a halál az embereknek. Purgatórium tüzében. . 5. 1862. annak. Kath. szab. . 1862. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. hivek jöjjetek s a t. 23. – Szabadka : Bittermann Károlynál.

– 296 p.) 1863-ban jelent meg. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 40 cm RKEÚ 1863 120. – 8 p. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. – 2 kötet . – 27 p. 40 cm RKEÚ 123. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. – 64 p. . – Szabadkán : Bittermann Károlynál. . 2. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. kir. 40 cm RKEÚ 124. SzB-205. 15 cm VKSz. / irta Jámbor Pál. 17 cm SK. 223 p. kötet. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. 1863. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Iv. VKSz. Nyomdájában). akad. egyházkerület Pesten 1863. a második két ív (33–64. hitv. Május 28. 356 p. – 31 p.) pedig 1864-ben. hitv. . 30. Az első két ív (1032 p. SzB-204 121. p. . egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1863. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1862. – Szabadkán. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona.119. – Pest : Kiadja Ráth Mór. – 42 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. SzB-206 1864 125. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. 29. 1864ben. 1863. BB-82 41 . 3. II. . 1863). Nyomdásznál. 30. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. OSZK. 19 cm I. – Iv. kötet. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. s Junius 1. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. . Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. 29. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. JáMBOR Pál Hiador költői művei. M 122. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv.

– Pest. – Kalocsa : Malatin és H. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 17.. 17 cm VKSz. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 9 p. 1864. . . BB-85 128. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. kath. SzB-211 134. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 2. 1864. 25. Szinnyei 131. – 9 p. BB-90 132. BB-88. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. BB-89. – 40 p. 1865. ny. . hitv. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 26. 1865. 1865. 40 cm RKEÚ 127. 40 cm RKEÚ 133. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. SzULIK József Arany ABC. 32´23 cm OSZK. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. Szinnyei. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 8 p. kiadás. Május 21. 1865. BB-86 1865 129. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . SzULIK József Szűz Szt. – Kalocsa : Malatin és H. 23. . egyházkerület Pesten 1864. Petrik. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 16. Szinnyei. 15.126. 12. Szinnyei 130. – 50 p. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. hitv.. Martina : Legenda / Szulik József. 24. – Pest. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. 1865.

1 p. 1866. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. .. – 269 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 8 p. kemény kötésben aranyozás nélkül. . 31. 1866). 29. Mukits ernő szövege VKSz. hitv. SzB-216 137. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 1865. – 47 p. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. BB-91 138. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1865. (4).. 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. 1866. 382. . kötet) VKSz. OSZK. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. Nyomdájukban). és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. . A szerző rövid életrajzával és arcképével. évi November 1-én az u.” Második kiadása 1882-ben. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve.. 24 cm T: Kővágó György. s junius 1-ső 2. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. Dr. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. zentai sírkertben tartottak. 17 cm VKSz. – (Hiador Költői Művei . Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. kath. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. OSZK 135. – vII.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. – Szabadkán : kiadva több honleány által. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. SzB-217. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál].. 240 p. 40 cm RKEÚ 139. n. kir. . II. 15 cm. – XII. SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár .. OSZK 1866 136.. plébánián. . 30. SzB-220 43 . 28. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. s fűzve.. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. – [4] p..

egyházkerület Pesten. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 37´23 cm A feketehegyen. – [4] p. 40 cm RKEÚ 142. esperes úrnak. – 9 p. 22. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 1867. . 17 cm VKSz.n. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. – 42 p. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. 40 cm RKEÚ 143. 1867. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. – [H.n. 20. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1868. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). . – 37 p. – 21 p. . 40 cm RKEÚ 146.]. alesperes bácsi plébános. 29. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. plébánia százéves emléke / irta Balogh György. – 43 p. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. 1867. BALOGH György A bácsi r. [1867]. k. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 34 cm TLSz. SzB-228 44 . 30. SzB-225 145.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. egyházkerület Pesten. hitv. hitv. 2 cm OSZK 141. : k. 21.1867 140. . 1868. – Szabadkán : Kovács Pál. hitv. . . – 11 p. 1867dik évi október 28. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél.

35 cm VMSz. 40 cm RKEÚ 153. SzB-235 150. 2. p. 17 cm VKSz. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. – Kolozsvárott : Stein János Muz. 19 cm TLSz. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1868 (Pest : emich G. Könyvárus bizománya. 144 p. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 1868. – [4]. – 8 p. . A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.147. – Pest : a szerző sajátja. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). egyházkerület Pesten. – 181 p. . egyl. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869. SzB-248 45 .). . Papp Miklós. – 110. MáRIA ÉNeKe. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. 17 cm VKSz. 1869. hitv. – 14 p. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. – Pest : kiadja Ráth Mór. 1869. – Kiadja K. SzB-229 148. Két rész egy kötetben. 1869. 24 cm OSZK 154. SzB-244 151. – 46 p. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . 1869.18 cm OSZK. BB-102 152. – 20 p. – [1] p. BB-100 1869 149. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. . . BMS.

– Szabadkán : Bittermann Károlynál. [2] p. kötete) OSZK 160. 22 cm PKZR 161. 22 cm OSZK 162. 1869. 21 cm. – Temesvár : kiadta dr. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. – 8 p. . – Püspöki körlevelek. Csiky Gergely. 3.155. : Nyomtatott Handl József-nél). – II.és Bolgárországba utazók számára. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál.-nál). TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 17 cm VKSz. Csiky Gergely. és a kath. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. 29 cm SzVK (xerox).-nál). . 81.-nál. – 176. 1870. . 1869. – Temesvár : kiadta dr. . – 182. 1870 (H. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. – 355 p. SzB-251 156. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. 1870 (Nyomtatott Diemer K. 1870 (Nyomtatott Diemer K. . CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. fordította Hetesy viktor. II p. Csiky Gergely. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. 20 cm OSZK 158. 1870. e munka jövedelme 46 . . – (Csajághy S. BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. – 8 p. .-nál. segédlelkész. reform. – Ó-Orsova. 154 p. n. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. 19´12 cm M 159. 3 p. – XvI.TLSZ 1870 157. vegyes Művei .

1871. ev. – 12 p. varga Pál költségén. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. Szinnyei 1871 164. 26 cm OSZK. árvaház javára fordíttatik. 1872. Tört. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. 1871. 1870. 1870. – 724. BB-108 165. OSZK 1872 167. hitv. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. Szinnyei. – 164 p. után fonyó Pál. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. 22 cm OSZK 163. RK 47 . 24 cm OSZK. Az utánnyomás tiltatik.” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). Kubinyi úr ágoston esp. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában.. BB-109 166. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. – Uj verbász. felügyelő úr nagyt. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – Temesvár.a pesti prot. . [19]. – Kalocsa.. . [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. esperességi közgyűlésnek. – 16 p. 16 cm SZB2-9 168. melyen mélt.. [1871]. – 32 p. rég. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. . 52 p. 2° SB-32224. . .: ill.

1873. BB-126 172. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). kiadás. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. czikkek : fővárosi személyek. 1873. – Szabadka : a szerző. – 16 p. – 196 és 194 p. Megjelent a M.1873 169. 1873. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. – 1. MK. 1873. Petrik. 1872. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. BB-129 48 . fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. II. Társulati főtitkár. Szinnyei. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. – 91 p. I. fISCHeR ferencz A kath. Szinnyei 170. kötet: Újabb költemények. 1873. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. 34 cm OSZK 175. – eger. SzULIK József A Kat. . Szinnyei. – Nagybecskerek. BB-127 173. 1876–1885 171. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. – 91 p. Ismertetve Szulik József által. – Budapest : Aigner Lajos. – 87 p. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. 1873.

[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. – 24 p. – 24 p. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. 1875.176. Szinnyei 1875 180. 1874. – Szabadka. 29 cm OSZK 182. – 105 p. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. 21 cm TLSz.1875. BB-132 179. 1874. OSZK. MK. – 34 p. – Kalocsa : Malatin és H. füzet. 1873.1860–1875. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . OSZK 178. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. – 14 p. .Bácsi e. 1874. . – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. 1875. – 16 p. SzB-2–27 49 .m. jegyző. 2´17 cm SB-764. REÚ 181. . Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. Szinnyei. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál.. – zenta. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. SB-763.

[Buschmann f. 1877. – 24 p. . után francziából Szulik József. – 28 p. kiadás. . 1876. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. – Kalocsa. . Szinnyei. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. Szinnyei 185. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – 320. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. OSZK 1877 189. [1] p. 1875. . először 1862-ben jelent meg. Sion. 1876. 32 cm OSZK 184. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. Kir. JáMBOR Pál egyházi beszédek. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. – 2. 18 cm VKSz.megye Baján 1877. BB-147 187. BB-142.183. 1875. – Szabadka. – Pest : Uj M. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. BB-148 188. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. – 26 p. betűivel]. – 904 p. évi április 25. SB-765. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. e. e. SZB2–28 1876 186. 1876. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. 1875. OSZK 0 . SB-766. – Budapest: Nyomtatta váradi T.

KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. 1877. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – 16 p. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. Természettudományi Társulat titkára. – eger : Szolcsányi Gy. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. 22 cm OSZK. – Budapest : Lauffer v. bizománya. javított kiadás. 1877. 1877.) Szinnyei. Szinnyei. BB-160 195.. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. BB-158 196. 25 cm OSZK 193. 3016. . SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. OSZK 192. – 48 p. BB-159 51 . KUHN Lajos A Nap munkája. – Budapest : Aigner L. Három népszerű felolvasás / írta dr. – 179 p. 1877. főgimn. 1877. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. . R. 1877. tanár s a Délm.190. – 97 p. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. SzULIK József A Kath. – (Magyar Könyvesház . SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. – 88 p. 36.. 194. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. – 71 p. – Temesvár. szept. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. Z 191. 1877. Pallasz L. – 2. . Természetrajzi Múzeumnak adományozták. Szentkláray Jenő. A tiszta jövedelmet a Délm. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. KB ZVK K 398.

m. és magyarázta Klein Gyula. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. polgári. OSZK.[gyház] Megye Mohácson 1878.. évi Május 15. 1 térkép . – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. 1877. 1878. 20 cm PKSZ. tört. 1877. Szinnyei 2 . REÚ 203. .197. 1878. . e. 156 p. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. Szinnyei 202. 2 p. OSZK. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. Z2 201. Kiadta Szabó Péter e. Haudek ágoston József. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. BB-161 198. – Budapest. – 23 p.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. 1878. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. A második kiadás 1882-ben. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. – Budapest. BB-152 1878 199. 1878. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. 26´19 cm SB-767. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. – 307 p. 1878. jegyző. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. – 3. OSZK 200.) / ford. – Budapest. Szinnyei. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. – 25.

osztályában. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath.204. BB-180 208. – 295 p . OSZK. – 295 p. 1878. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. tanítók. e. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. évi april 17. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer.– 189 p. – 2. kiadás. iskolai használatra / Szulik József. bizománya. 1879. 1878. . SZB2–45 210. BB-182 209. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. népiskolák I. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. BB-173 206. Buzárovits G. Bittermann Károly cs. kiadása 1889-ben jelent meg. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . BB-167 205. szab. OSZK. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. – 20 p. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. – Baján : A szerző sajátja. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. kath. 1879. 1878. Könyvnyomó). – 100 p.[gyház] Megye Újvidéken 1879. osztályában. k. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. BL. A munka 3. népiskolák I. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. polgári. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . – 160 p. BB-174 1879 207. kiadás. növendékpapok. esztergom. Petrik.

[1879. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. n. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. – 2. 1879. – 28. 1879.. – 28 p. egyházközség alapszabályai. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k. BB-189 1880 215.m. . 1879. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. 25 cm OSZK 214. – 26 p. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. OSZK. REÚ 211. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. 8° fedőlapcím SB-57058. Kath. NEKBg 212. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. Szinnyei. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. kiadás. első kötet. Pálnál. után francziából Szulik József. 24´17 cm SB-768.]. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt.adta Szabó Péter e. [2] p. 1880 (Szabadka :) – 743. 23 cm M 213. 16 cm PKSZ 54 . – Budapest. Az Ó-KANIzSAI Róm. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. jegyző. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. – Xv. [1]. 520 p. 1879. 52 p. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű.. . 4 térkép . hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. Szentkláray Jenő. Szentkláray Jenő.

– 96 p. Szinnyei 218. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. tragoedia. – 1881. Országgyűlési és tanügyi beszédek. – Szeged : k. fülöp : Tört. Beszélyek. n. 3 felv. Coppée. 25. Mesék. 19. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. Drámai tanulmányok. Ó és uj világ. Költemények. 1880. Budapest : Tettey és tsa biz. virgil pásztor-énekei. 1899-ben. Autron.216. 5 felv. A rózsakor. – 1883. 1900-ban. 1 térképpel . 1881-ben. – 1880. Halotti beszéd 8. 23.. 3 felv. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. tragoedia. – 1883. – 96 p. Balladák 14. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Hugó victor.. 20.. 5 felv. 5–6. Mirian 13. 1903-ban és 1905-ben. – 224 p. [1880]. – 104 p. Hugó victor. – 96 p. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. tragoedie. 22. 17. 1885-ben. 18. – 64 p. – 208 p. júl. Jellemrajzok. – 1882. – 159 p. 5 felv. – 1882.  . – 1882. 1887-ben. – 95 p. – 96 p. A párbaj : Szinmű. Uti emlékek. – Szabadka . virgil Aeneisének 2. – Budapest. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Horác 2. 26. 4. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Uti tárczák. dráma. Clovis Hugues. 1892-ben. vígjáték. JáMBOR Pál Hiador művei. epigrammák. – 1882. – 1882. Horác ódáinak harmadik könyve. könyve. 7. Nagy Sándor : Tört. – 1882. 21. Szinnyei 217. 11. Számkivetésben : 1851–1861. Cicero beszédei. 18. – 1882. rész. éneke. epigrammák. A törvénytelen vér : Tört. – 91 p. Nagy Lajos özvegye : Tört. Románczok és költői beszélyek 15–16. 3. egy költő : Tragoedia. 5 felv. – 22 p. – 1882. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. Az örökség : vigjáték 1 felv. – 1881. – 77 p. 1. Ovid. 27 füzet. Rajzok. Catull. Az ő emlékezete 9–10. – 1882. Horácz. – 1880. Ó és új világ : II. A koszorú : Tört. 1880–1883. 2. 5 felv. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. – 1880. – 71 p. – 80 p. Páris hajdan és most 12. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. 24. virgil. – 78 p. – 1882.

OSZK. II. Kiadta Szabó Péter e. REÚ 223. 1880. – 6. 25. 26 cm T. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – 30 p. – 1893. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. . JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). kötet. rész (19–91). – 96 p. A kitört ablak : vigj. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. Összesített leírás Petrik. 20 cm I. – 64 p. . – 92 p. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. kötet. 1880. . Mindnyájan : Szinmű 1 felv. 1 felv. 15 cm SZB2–59 222. futár. SZB2–58 221. – zombor : Nyomatott Bittermann N. A szinművészet mámora : vígj. e. – 8. hó (91–92.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. 1880. lapból. – 91 p. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. . MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. 392 p. – Budapest : kiadja a szerző. és II. . 1880. KB zombori vK 26. BB-194 219.27. 6 . 24´16 cm SB-769.m. Springer. 1880. Paganini : Regény I. – 30 p. Napoleon bukásától III. Nov. 1880. – 4 kötet. jegyző. A kastély : vigj. 1 felv.) SzabVK. 440 p. Könyvnyomdájában. z MK. 2 felv.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál).

BB-210 227. 1881. – Baján : A szerző sajátja. 21 cm OSZK. kath. SZB2–68 230. e. és vI. p. PKSZ. BB-211-Petrik 228. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. . BB-209 226. kötet. könyvnyomdájából). – 2. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. – 70 p. 1881. OSZK 1881 225. SB-15397 229. Iv. – 458 p. – 36 p. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán.III. – 22 p. 1 térképpel . (Oratio in Catilinam. kalocsa-főmegyei áldozár. kötet. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. – 480.19 cm OSZK. Második kiadása 1898-ban. 15 cm BB-213. [1881]. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 457. népiskolák III. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. 1) / Hiador (Jámbor Pál). úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. Petrik. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . 1881.[gyház] Megye zomborban 1881. vI. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Baján : a szerző tulajdona. oszt. OSZK. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. – 32 p. – Baja : Szerző.. első vádbeszéd Catilina ellen.. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. . . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. 4 p.

Tanítóegylet” sajátja. n. SzULIK József A Kath. Szinnyei 58 . könyvnyomdájából). Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. (1) p. BB-215. BB-221 233. 1881 (H. Kath. Budapest. 33 cm OSZK. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. fONYÓ Pál Az I. . 1882. . kath. REÚ 231. . ismertetve Szulik József által. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 21 cm OSZK. 24´16 cm SB-770. [8] p. . – 456.m. 1882. – 1. – Baján : a szerző sajátja. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. – 88 p. kiadás. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. bíz. : Érsek-Lyceumi ny. jegyz. – 32 p. – 456 p. bíz. kiadás. 1881. – 20 p. Szinnyei 1882 232. BB-223. Buzárovits G. – Baján : A „Bajavidéki Kath. – 43. – 3. – 3. javított kiadás. 18 cm PKSZ 235. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. népiskolák II. 1882.Szabó Péter e. PKSZ. esztergom. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. Petrik. Tanító-egyesület” volt képviselője.. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. kath. BB-222 234. OSZK.). népiskolák második osztálya számára. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. – Baján : A szerző sajátja. – Baja : Szüts és tsa. – eger : Szolcsányi Gy. biz.

OSZK 240. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr.) RKEÚ 59 . tanácsbiró. OSZK. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. nagybecskereki lelkipásztor. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. – 12 p. 1882. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . kiadás. jegyző. e. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. .m. kath. 1882. . SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. – vIII. – 2. – 4. 1882. . – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. 22 cm első kiadása 1865-ben. . – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. – 45 p.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. I. Klein Gyula. 24´16 cm SB-771. 1882. 22 cm TLSz 250. szigetvári főrabbi. OSZK 239. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. 1882.m. REÚ 238. – 33 p. Hajnal István e. . – Budapest. 1882. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12. Szinnyei 237. 18 cm. 74 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól.236. 240. [4] p. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. és a szerző. 26 cm II. felolvasta Szalay József.

. 1883 . BB-235. 1882 (Lyceumi ny. Szolcsányi Gyula bizománya. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. OSZK. – 214 p. – 4. Budapest : Szt. István-társ.. biz.. – 48 p. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. A szerző tulajdona. osztálya. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők.. Szinnyei. 1883. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. 1883. bőv.és iparos iskolák használatára. – 270 p. oszt. BB-228 252. BB-227 253. 1882. – 32 p. bizománya. 31 p. – 2. OSZK 257. Z1 1883 254. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka.. – Budapest. nyomdája. biz . kiadás. esztergom. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. kiadás. és vI. – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. Buzárovits G.). 1883. Petrik. BB-236 60 . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1882 KB ZVK 296. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics.-István társ. tanügybarátok. – Budapest : Hunyadi M. – 4. biz. esztergom . úgyszintén a polgári. és vI.251. biz. Petrik. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. 26. – eger : Szolcsányi Gy. BB-233 255. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. kiadás. Buzárovits G. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. biz.. – 4. 21 cm OSZK. – 112 p. int. BB-234 256. – Kalocsa : Wajdits N. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. Szt.

(a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. 21 cm OSZK 264. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. 25´16 cm SB-772. – Kalocsa : Malatin. – 54 p. .[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. jegyző. III p. hitelemzők.m. 1883. 1883. Szinnyei. 1883. esztergom : Buzárovits G. . – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. RK 260. OSZK. – Kalocsa : Szerző. bíz. . lelkész. 15 cm OSZK 262. – 14 p. Különnyomat a Magyar Koronából.1883. – XII. BB-237 259. könyvnyomdájából). 1883-iki augusztus 18-án. BB-238. tanítók s nevelők. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref.258. – 19 p. vagy általános rész. Kiadta Szabó Péter e. 356 p. BB-239 261. 1883. Petrik. 1883. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. e. REÚ 263. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 1883. – 82 p. Klein Gyula szigetvári főrabbi. Budapest. 18 cm OSZK 61 . KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). lelkészek. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. – 125. .

és II. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. György és Szt.. VKSz. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. kiadást 1884-re teszi. – 159 p. – 10 p. 1884. – 26 p. – vIII. – Kalocsa : Malatin Antal. templomban 1883. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. – Budapest : Rudnyánszky A. 1884. Szabadka-belvárosi segédlelkész.265. 1883. 12-én. – 263 p. 25 cm OSZK. – Újvidéken : Pajevics A. Szinnyei a 3. Petrik 266. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. M. BB-253 62 . polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 1883. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. kath. 1884. – 4. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. . . – XIII. 155.. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. – 3. BB-247 267. 1 p. 29 p. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. Srpska bibliografija 269. könyvnyomdája. SZB2-112 1884 268. 199 p. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. aug. BB-251. OSZK. OSZK 271. kath. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. M 270. 1884. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. kiadás. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. 1883.

Petrik 275. – Győr. Szinnyei. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál.m. 400 p. évi aug. hó 13. – 1 térkép.11)-8. SzULIK József A Kath. 25 cm OSzK 247. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában.288 KB Zombori VK 886. kiadása 1886-ban. 1884. 1884. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. jegyző. 1884. 23´15 cm REÚ 276. . javított kiadás. – 223 p. BB-252 273. . – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája.és Kőnyomdája.1(945. 1884. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. – eger : Szolcsányi Gy. – 56 p. bíz. 179 277. BB-258 63 . e. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884.. 15 cm 2.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. OSZK. tanár. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Szinnyei 274. ismertetve Szulik József által. 1884. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I.323. . 3. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. – 88 p. – 34 p. – 4. kiadása 1897-ben.272. 1884.

SB-448. Sz. tanítók s nevelők. BB-262 64 . hitelemzők. – 24 p. – 3. – XII. 1885. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. . Kirchengesang-vereines in Werschetz. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. kalocsai kanonok-plébános. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). [1885]. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. Jakabról czímzett heremi apát. : ill. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. kath. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. hitelemzők. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. BB-259 és 260 280. kiadás. 356. 229 p. . 252 p. 744 p. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. [1885] (Szabadkán : Dr. – XII. lelkészek. – v. kiadás]. n. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 1885. 19 cm OSZK. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. SZB2-133 281. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. e. – [2. Az utánnyomás tiltatik. – Kalocsa. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. 1885. 21 cm OSZK 282. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. özvegyénél.1885 278. – vIII. Krécsi György tulajdona. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. VVK 279. – Szabadkán : K. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. tanítók s nevelők. ALAPSzABáLYAI az izrael. OSZK. . .

ny. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. – 38 p. Budapest : Szüts és tsa biz. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III.. Petrik 286. udvari és akad. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. Harmadik kötete 1886-ban. 21 cm Magyar Helikon . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – Újvidék : Dr. – Győr. Szentkláray Jenő. – 46 p. jegyző. és II. Szinnyei 285. . kiadása utáni fordítás.K. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. füzet OSZK 6 . 1885. Szinnyei 288. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. 1 térkép . Könyvkereskedő. . 1885. – Pozsony . kötet. kiadás. 1876–1885 289. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. e. 23´16 cm REÚ. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1885.283. – Budapest : Benkő Gy. – 2 kötet első kötet. – 2. (1885). – 103 p. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. Második kötet.. ede bibornok. Szinnyei. april 15-16 napjain M. – Az angol eredetinek 3. 57. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál.m. Kath.. Ref. MK. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. 23 cm OSZK 284. 1885. 1885 (Wigand f. – vIII. kiadás. kir. – Budapest : Kókai L. – 4. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 15 p. Jojkits Mladen könyvnyomdája.. 1885. – BácsTopolya . nyomdája Pozsonyban). egyházmegye. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. 112 p. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. m. – 125 p. 1885.h. BB-263 287. westministeri érsek. – 32 p.

népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. helyrajzi. BB-261 66 . adorjáni plébános. p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – eger : Szolcsányi Gy. és vI. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. gazdasági.) Szinnyei.290. – 57 p. OSZK 296. 1886. 2. – (István bácsi könyvesháza. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1885. 30. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. 1. 23 cm OSZK. – eger : Szolcsányi Gy. (2) p. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). egyháztanács). BB-266 291.. – 41 p. . – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. – 5. – 163 p. SZB2-143 294.) Szinnyei. H. Budapest : szerző sajátja és kiadása. BB-264 292. 295. – (István bácsi könyvesháza. osztálya. – 30 p.. jan. a pacséri ev. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. . BB-265 1886 293.) Szinnyei. – eger : Szolcsányi Gy. – 46. – Budapest : (Pacséri ev. kiadás – Kalocsa . BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886.. . 1885. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv.-tól . 1885. – (István bácsi könyvesháza. 4. 3. 1886. Reform. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. 23 cm VKSz. Gyülekezetben / Barsi Miklós. . –14 p. Pacsér története. – 62 p. 1886. ref. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából.

– Újvidéken : fuchs ág. – 5. – 2. Könyvnyomdája. n. hitv. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. – 24 p. 21´15 cm SB-773. – 30+[2] p. fő-jegyző. – Kalocsa.m. – 222 p. MK.297. 1886. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – Szabadka . – Szabadka : Székely Simon. 1886 (Budapest : Tettey biz. év Május hó 5. melyen Scultéty ede. 1885). BB-271 298. REÚ 303. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. BB-273 302. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. – 41 p. K.. – 31 p. OSZK. kiadás. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. egyházmegye. könyvnyomdájában. 1886–1900 301. osztálya. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. 1886. OSZK 67 . A negyedik rész 1887-ben jelent meg. 1886. 22 cm OSZK. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. BB-272 299. Ref. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. – 125. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. ev. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadása 1897-ben. 1. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. Petrik 300. és 6.. és v. e. 3. OSZK. .). 1886. v8° SB-32225. 1886. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. felügyelő és Belohorszky Gábor. [1886]. 2 p. esperességi közgyűlésnek. . kiadása 1884-ben.

lelkész. – 52 p. ev. Tud. Könyvnyomdája). Akadémia Történelmi Bizottsága. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. osztályának 1886. Adolf sándorfalvi ágost. . VKSz. – 304 p. 1886. evang. 22 cm M 305.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. tagja. ev. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. – 433 p. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. szám) OSZK 308. Akadémia l. esperesség monográphiája. főjegyző. 1886. Szentkláray Jenő a M. 1886. társ. – Budapest. ev.304. n. hitv. 23 cm OSZK 309. január 11-én tartott ülésén). gyorssajtóján). OSZK. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. lelkész és esp. Szerző tulajdona. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. SB-47759 306. 2 tábla . reform.. 1886. ref. 23 cm. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. . . – 31 p. – Kopácson k. 1886. .. kötet . Szentkláray Jenő l. Akadémia. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. 19´12 cm M 68 . Tud. – Utánnyomás tiltatik. – 49 p. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. KeRNÚCH K. X. 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). – Budapest : Kiadja a M. hitv. Szinnyei 307. a Jász. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . XII. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. ADOLf A bánáti ágost. h.

12 p. Gusztáv Luther Márton édes anyja. BB-277 316. – Budapest.). úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. VKSz. 1887. 20 cm (ára 20 kr. – 6. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. és v. Bierbrunner Gusztáv. – 611. Kálmán farkas. – Budapest : Szüts és Társa.) OSZK. 1887. tanító Adán . – Nagy-Kikinda. Szinnyei 312. 1887. SZB2–165 69 . Kiss Károly. – 5. melyek a nagy-kikindai ref. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. fONYÓ Pál Új elemi káté. Szinnyei 311. – vIII.1887 310. BIeRBRUNNeR. osztálya. 1887. . – Budapest : Aigner Lajos. kiadás. egyház megalakulása alkalmával mondattak. (1887. térképpel. . – Adán : Berger Testvérek. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. 23 cm OSZK 314. 197 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. BB-278 315. A szerző sajátja. BIeRBRUNNeR. kiadás. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. Petrik. 1887. – 48 p. – 30 p. Szinnyei 313. – Kalocsa. Szinnyei. feKeTe Gyula Beszédek és imák. 1887.

OSZK. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. Szinnyei 1888 324. 1887.) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 .317. fő-jegyző. 1887. M 319. egyházmegye. BB-279 323. Szinnyei. kiadás. – SzékelyUdvarhely. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. e. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. n. – 88 p. törv.m. 1887. 1887. ismertetve Szulik József által. (Budapest. a harmadik 1886-ban jelent meg. Szinnyei 322. Két füzet. SzULIK. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők.). Szinnyei 320. . – Iv. kötet. (zwei Installatios-Reden). tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. Az első két kötet 1885-ben. Kókai Lajos. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. SB-774. Petrik 318. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. 21 cm A szerző tulajdona. József A Kath. – 54 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – eger. – Budapest. – Újvidéken : fuchs ág. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – 55 p. – 5. – 134. – Pécs : k.-cz. 1887. 44. OSZK. Könyvnyomdája. [1887]. 23 cm REÚ. 1887. 1 p. SZB2–168 321. kiadás. – Újvidék. Szinnyei szerint ez a 3. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). Ref. . 1887.

23 cm 2. – 29 p. REÚ 329. Szinnyei 326. 1888. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. – Budapest. . e. . . K. 19 cm OSZK 325. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. kiadása Pozsony. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. Márkus Sándornál). OSZK. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. Ref. IváNYI István Az evang. – 13 p. 1888. 1888. westminsteri érsek. 1888. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 3. – 8 p. 179. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István.m. hitközségek fejlődése Szabadkán. – Új magyar kiadás angol eredeti után. – Temesvár : Ramel és Reitzer.kis-oroszi plébános. 1892. – Pozsony : Wigand f. 1903. [valószínűleg 1888]. 4. 22 cm SK. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. . – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. SZB2–180 327. Petrik 330. . egyházi főjegyző. 1888 (Nyom. (1) p. 23´16 cm SB-775. 1894. SZB2–181 328. – 24 p. – 54 p. – Iv. kiadása Pozsony. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK 71 . Iványi Istvántól. és reform. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. 17 cm Különnyomat OSZK. egyházmegye. kiadása Pozsony. 1888.

23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. BB-292 336. első kiadása 1879-ben. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. 1887. Boromisza Tibor jankováczi plébános. – esztergom : Szüts és Társa. Petrik. . 1889. 2. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. – Orsován : Nyomtatott Handl J. kiadása. – 416 p. kiadás. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. 1888. – 3. MAKRA Imre voltaire: Kor. – 27 p . Leo pápa . 1889. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. . 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). osztályában. . XIII. kiadása. – Szeged. – 2. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. OSZK 335. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. kötet . Magyarul kiadja Dr. – Szerző tulajdona. Könyvsajtóján. 204 p. Szeged. [1888] 1. – 104 p. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. kiadás. 2. – vIII. 1889. – Kalocsa : Malatin Antal. 1888. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889.és jellemrajz / ford. BB-291 72 . 1888. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. – 2. 1889. népiskolák I. – 96 p. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. 20 cm OSZK. Szeged. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. Budapest.331. kiadás. Szinnyei 332. OSZK 333.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

1.és Kőnyomdájából. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . – 2. 1892. kiadása 1894-ben 4. – Pozsony : Stampfel Károly. . 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. decz. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. 2. – Baján : Kiadta Hetesy victor e. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. lelkész.m. Ref. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi.. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. – 179 p. REÚ 379. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. javított kiadás. Kohlbrügge f. 9-én Hetesy viktor ref. OSZK XII. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. ebből kilencet jegyzünk. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája).Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. kiadása 1892. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. KOHLBRÜGGe.ben 3. H. 22 cm EvKBp 378. 1 térkép .] kiadvány előszavában olvasható adatok. 24´17 cm SB-779. 1892. OSZK. – 8 p.-M. H. kiadása 1888-ban. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. OSZK 377. Mor. miss. 1892.). – 46 p. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 59 p. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. főjegyzője. f. kiadása 1903-ban Petrik 79 . HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref.. 3451 380. 1892. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. . 1892. – zombor : Bittermann Károly Könyv. egyházmegye 1892. – 47 p. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. augusztus hó 16.

– X. vI. . J. 23 cm. – vII. kötet. 606 p. SZB2–256. OSZK 391. – 32 p. kötet. 653 p. VKSZ. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. MK. – vI. vII. URBáN. 534 p. – 1892. – 108 p. – (egyetemes könyvtár . BB-339 393. URBáN J. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. és Társ. II. vIII. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. 752 p. – Győr : Gross Gusztáv. v. – 1887. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. – 1889. – 1888. – 7. 637. 659 p. – [8]p. nép. 602 p. 1892. III. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J. – 122. 1892. 1892. Juvenalis. – 1888. SZB2–246 382–390. – v.) I. – vII. I–IX kötet. – 1887. 571 p. OSZK 84. kötet. Iv. német-eleméri plébános. OSZK. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál).és földrajzi könyvtár . 1886–1900 394. – 131 p. Juvenalis. kötet. – v. 1887–1892 – 9 kötet . kötet.J. kötet. kötet.830 80 . 1–9. – (Történeti.381. – 1890. [1] p. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz.) Szinnyei. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. 18 cm VKSZ. 1 p. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. 582 p. . Holzwarth f. IX. ára 50 kr. BB-338 392. – 1892. Szinnyei.).[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. – vI. 36. – vIII. kötet. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. kötet. . . – Szabadka : A szerző kiadása. – 1892.

Jud. 1893. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. 364ib . 1892. . 1892. Steécz György címzetes kanonok. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. M 81 . 19 cm SZVK – csonka példány 396. . BRANKOvICS György Brankovics György. április 18-án Dr. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. 1893. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. . . vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. 265 p. . 1892. 23 cm ára 10 kr. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. OSZK. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. Az igazság egy barátja MK. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). Kolozsvár. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. 8-r. . – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – XXvI. [BeSzÉDeK] Az 1893. SZB2–258 1893 398. – 65 p. 377 399. ügyes üzletember. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. venetianer Lajos rabbi. – 12 p. Dr. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. rész / Bereghy endre. Srpska bibliografija 400. – (8) p. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). plébános. szerb pátriárka. 1892. – 10 p. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével.395. Sp. 23 cm OSZK 397. 1893. – 32 p. – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. 8-r. OSZK VII Phil. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. 1886–1900. zittl Róbert temerini plébános.

ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. 1893 (Herger ágost bizom. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. 1893. 1893. – 48. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő.489 404. úgyszintén a polgári. 1 t. SB-6088. – 88 p. – 65 p. és vI. 23 cm OSZK. akad. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. és vI. 2 p. . évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. BMS II 162. 4 p. [BeSzÉDeK] Az 1893. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. zombori állami főgymn. a „Kath. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. BB-350 406. Petrik. könyvkereskedő. 1893. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). 18 cm VKSZ. – 48. és kir. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. osztálya. – Pozsony . Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. Hitoktatás” szerkesztője.401.és kőnyomdája. – (1)+X+141+(1) p. – Pozsony. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő.és iparos iskolák használatára. – 232. 22´15 cm PKSZ 402. OSZK 82 . RK.). 7 p.. – 7. kiadás. VKSz 403. – zombor : Bittermann Nándor könyv. – 140. . 1893. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kiadás. Osztálya. . BB-350 407. . udvari és kir. 1893 (Pozsonyban : Stampfel. hittanár. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. (2) p. cs. – 7. 22 cm OSZK-K. – zombor : Buday Gerő . HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. – Újvidék : Nyom. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. 1893.. SZB2–263 405.

ill. 453–840 p. 23´16 cm SB-780. . september 20-21.És földrajzi Könyvtár. 23 cm. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. 8° SB-7571. NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. egyházmegye 1893. 4 t.. OSZK. . Kiadói Nyomda N. kötet XIII. évi április hó 5–11-én XIII. Szinnyei 411. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. 18 cm TLSz 412. . – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. köt. Szentkláray Jenő.m. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. n. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – (Történeti Nép. 23 cm OSZK 1894 414. – 37 p. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. . 1894. kötet vII. 1893. . SZB2–264 410. – 29 p. REÚ 409. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.) I. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1893. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. – Tisza-Szent-Miklós. VKP 83 . II. 1893. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai.-eleméri plébános. 56–57. 1893. – 85 p. 1. – 46 + [3] p. ref. – 2 kötet . OSZK 413.408. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. 1893. Kikindán. főjegyző. 1893. 13 cm FKSZ. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). 1. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. – Budapest. – 243 p. 449 p.

. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. s az alsó-baranya-bácsi ref. 1894 (h.415. kiadás. . III. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. 455 p. 1894.] . 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. egyházmegye főjegyzője. BMS. Klein Gyula óbudai főrabbi. tanár. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 25´16 cm SB-781. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – 3. egyházmegye 1894. . 27 cm OSZK 220. templomban Hetesy viktor ref. 24 cm OSZK 421. vKSz. április 2-án dr. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. kel. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. OSZK. főgymnasium 1893/4. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). SB2-282 418. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. 1894. Ref. füzetéből.m.577. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. 1894. – Pozsony . . [2 t. szeptember 19-20. – Budapest : Az Athenaeum r. – [10] p. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. REÚ 420. n. évi értesítőjéből. – vII. . kir. . – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. – 88 p. főjegyző. társulat könyvnyomdája. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. lelkész. BMS III 155.222 417. 1894. OSZK 416. város közönsége. évf. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. 24 cm EvKBp 419. – 13 p. – 15 p. 1894. 1894. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. 1894 84 . – 104 p.

kiadása Pozsony. – 5. .328 426. – 31 p. 1894. – Budapest : Hornyánszky. G. – zombor : Bittermann ny. 4. Schlesinger Sándor). 179. udvari könyvkereskedő kiadása. p. – Szabadka : Ny. – 160 p. a „Kath. . 1895. 1886–1900 425. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. CSáKI István Gyász. 1903. 1895 424. WHITe. – Budapest. / Csáki István.. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. 1888. osztálya. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. kiadás.(Pozsonyban : Stampfel. és v. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. – 37 p.. 1895. (1) p. – 9. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. – Iv. változatlan kiadás. kiadása Pozsony. e. BB-363 423. és kir. 2. – 128 p. 25 cm OSZK 263. – 22´15 cm PKSZ 427. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. 1892. kiadása Temesvár.és sírbeszédek : 2. – Pozsony . 23 cm 1. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). 1894. – 8-r MK. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. Szigeti 139. 22 cm OSZK 85 . 1895. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. OSZK 422. Hitoktatás” alapítója. Budapest : Stampfel Károly cs. 1895. köt. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József.

1904.428. v. 3–7). 29–33). m. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. Trauer-Rede am Sorge des weil. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. levelek-. ref. – eger. lelkész feketehegyen (p. augusztus 8. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. . 24´16 cm SB-782.és újságczikkekben. REÚ 430. . 1895. lelkész Pacséron (p. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. m. 1895. hozzászólások-. Jegyzőkönyv. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A.11–15). ref. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. OSZK. v. 432. ref. – 136 p. intézkedések-. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. Ref. – 9. – 88 p. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. egyházi főjegyző. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. kiadás. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál.: Ima néhai Korbai Károly e. Szinnyei. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. – 39 p. rendelkezések. – Szekszárd. határozatok. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. felhívások-. tanácsbiró felett / Irta. Szinnyei és Torontál VM. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. nyilatkozatok-. ref. 1895.103 429.és emlékiratokban. Az Alsó Baranya-bácsi ev. OSZK 634. ref. 37–39). Pfaner (p. 20 cm OSZK 431. Budapest. Ua. – 93 p. 1895. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. m. SzULIK József A kath. 24 cm T. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. egyházmegye 1895. 1896. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. 1895. értekezések-.m. lelkész Cservenkán (p. BB-382 86 . ref. venetianer Lic. Theol. v. . 19-26). ismertetve Szulik József által.

Hitoktatás” szerkesztője. – 48 p. . 1896.242k 437. 23 cm OSZK. kiadás. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. – 31 p. eMLÉK-LAPOK : A Bold. . Hitoktatás” alapítója. lelkész. Szinnyei. – zenta : zentai Hirlap kvny. akad. Könyvkereskedő. B. a „kath. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. és kir. – 8. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. és vI. 1896 (Pozsony : eder István). ref. OSZK-K 436. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. 1895. . SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – 44 p. ref. a „Kath. Srpska bibliografija 438. és kir. cs. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. a Katholikus Szemléből. és v. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. osztálya. hist. 8-r OSZK XII. udvari és kir. – 9. K. p. udvari és kir. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. BB-383 434. – Budapest : Athenaeum ny. – 11. 1895. első kiadása 1868-ban.433. kiadás. – Pozsony . ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. – 44 p. cs. 1896. . – Pozsony . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. – 23 p. BB-1060 439. – 25 cm Klny. Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. 23 cm OSZK 87 . Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. akad. osztálya. feketehegyi ev. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. könyvkereskedő). 21 cm OSZK 1896 435. 1896. kiadás. – 11. – eger.

M 445. 1896. – Debreczen : A város könyvnyomdája. – 4. 1896. ref. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. szeptember 9-10-én M. 123. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. 1896. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . n. 1896. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. – 216. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. 25 cm OSZK 443.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. 1896.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete.. OPITz. SLK. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. – 150 p. Petrik 441. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. (Pozsony ny. – (Népiratok . 1896.440. 23 cm OSZK 446. OSZK-K.) Szinnyei 88 . 4 p. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. – 52 p.m. egyházmegye 1896. REÚ 442. – Budapest. – Pozsony . Budapest : Stampfel . Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében). 1896.. – 2 kötet . 25´16 cm SB-783. .Wigand ny. – 76 p. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. egyházi főjegyző.). HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. – 66 p. javított kiadás. – Kecskemét : Tóth ny. . 23 cm OSZK 444. .

26 cm OSZK 451. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. – 11 p. OSZK 453. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. OPITZ. Akadémia tagja. 1896. 1896. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag.. 17. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. – 29 p. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. szám) OSZK 450. . 16 cm. 1896. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. . SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . – 310. – (Az „árpád” páholy könyvtára . Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. – Budapest. 1896. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. szept. M 1897 452. . – 319 p. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. 18´14 cm VMB. 1897. – 20 p.447. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. apát. 23 cm TLSZ. SZB2–342 449. [2] p. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . Tudom. évi május hó 10-én elmondotta dr. 124. 1896. – (Népiratok .) Szinnyei 448. – Szegeden : A Páholy sajátja. a M. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. .és kőnyomdájában). 16. . BB-399. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. a szerző arcképével . 23 cm. – 21 p.) OSZK 89 .

kiadása 1884-ben. OPITz Sándor Békesség az embereknek. egyházmegye 1897. OSZK. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. Népiratok 139. 24´16 cm SB-784..vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. és v. egyházi főjegyző.és munkásosztály elzüllése. – 31 p. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. 1897. – 30 p. 1897. . kiadása 1886-ban.m. 1897. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – 403 p. ref. REÚ 458. 2. – 76 p. osztálya. 2 t. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. kiadás. A kisbirtokos. 31 cm OSZK 459. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs.) / Írta: Jeszenszky Ignác.. OSZK. kiadás. Hitoktatás” alapítója. BB-406 457. Az 1848. udvari könyvkereskedő kiadása. Szinnyei 90 . 1897. – 11. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. . JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. – 3. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. 1897. Stampfel Károlyt jegyzi.454. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. a „Kath. A tennivalókról. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1 tábla . Stb. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – 94 p.. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. 22 cm OSZK 456. . 23 cm OSZK 455. – Budapest. 1. A mi szocziális kérdésünk veleje. A munka. . évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. és kir. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. 1897.

előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. ugrai apát. 462. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. Szinnyei. . Akadémia tagja. szept. . A M. 1897. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. BB-415 463. Magyar Irod. 24 cm OSZK 461. 1899. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. OSZK 91 . zombori apát-plébános. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. PKSZ. – 24 p. Szinnyei. – 6. OSZK 816. Az utánnyomás tiltatik. – 10. – I–v. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. – 8 p. . 12-én. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. 1897. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda.József. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. – eger. bővített kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. . 1898.és erzsébetvárosi Társaskör.460. Máriáról cz. Lex. 744. 15-iki vívmányokban? . ismertetve Szulik József által. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. BB-414 1898 464. – zenta : zentai Hírlap ny. 18 cm Srpska bibliografija . – 10. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. SzULIK József A Kath. kiadás. – eger. Krécsi György tulajdona Szabadkán. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. csanádi székeskáptalani kanonok. kiadás. 212 p.916 465.. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. – 53 p. – 88 p. 1897. Tudom. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. – Temesvár. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. [1898]. 1897.

: Ivkovics György kőnyomdája). Budapest : Kiadja Stampfel Károly. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. évi püspöki tanterv nyomán írta. kalocsa-főmegyei áldozár. . Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Zsidó Lexikon 468. cs. 24 cm 1. ev. Petrik 471. kiadás. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). a „Kath. és kir. – Újvidéken : Bácsszerémi ág.467. – Ujvidéken : fuchs e. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. kiadása 1881-ben. OSZK 472. 1898. – 4 p. reform. BB-1061 469.m. – 4 p. udvari és kir. udvari és kir. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 9. – 48 p. egyházi főjegyző.n. REÚ 92 . egyházmegye 1898. – zombor : Oblát Károly ny. 8° SB-32113. OSZK.. 1898 (H. népiskolák második osztálya számára / az 1876. akad. . fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. könyvkereskedő. h. – Pozsony . HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. akad. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. és társa. 23 cm OSZK. OSZK-K. OSZK. – Pozsony . ev. augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 1898. . Ref. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. – 116 p. kath. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. – 2. 24´17 cm SB-785. kiadás. 1898. cs. 34 cm M 473. és kir. . 1898. JAvASLAT a bács-szerémi ág. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . BB-425 470. Könyvkereskedő. – 384 p. egyházban 1898. hitv. – zenta. – 7 p. Hitoktatás” szerkesztője. egyházmegye főesperesi hivatala.

és Irod.. Kuhn Lajos rendes tagtól. SZB2–369. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. Budapest : Singer és Wolfner. Szinnyei. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. Szinnyei 477. Petrik 480. OSZK. – 10 p. Osztálya felolvasó üléseiből . 1898.k.) OSZK 478.474. 23 cm. Megjelent németül is. nemzeti ünnep alkalmából. 1898. – Szabadka. 1898. Oszt. 1898. felolvastatott a Tud. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. A Jegyzőkönyv említi. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. . – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. 1898. . KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. 93 . LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. osztálya. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. Uo. VKSz 475. Petrik 479. 1897. – Baja. 1898. SB-39915. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. – 99 p. – 8 p. templomban az 1898. 29. – 16 p. november 27-ikén tartott ülésén.J. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. – Szabadka . 1898. – Nagy-Szent-Miklós. 1898. évi április 11. Petrik 476.

változatlan kiadás. – 7. – 6. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. 1898. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . a Magyar Tudományos Akadémia l. – Budapest. – Szabadka. 1898. – XXIv. Szinnyei 94 . Szinnyei 487. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. – 88 p. 1898. Boldogságos Szűz Máriáról cz. változatlan kiadás. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. BB-431 484. kiadás.481. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. az 1887. 128 p. – első kötet. – 128 p.és kőnyomdája. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). 21 cm OSZK 486. BMS I 154. 1898. – eger. – (A csanádi egyházmegye története . SzULIK József A kath.222 482. ugrai apát. – [4]. Szinnyei. tagja. 16´13 cm PKSZ. – 11. BB-432 485. 1898. – Szabadka. . 25 cm. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. Szinnyei. 1898. OSZK 483. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. . – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. . első kötet) Több nem jelent meg. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. ismertetve Szulik József által. – 232 p. 740 p.

OSZK 247. 1898. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. kötet: Az egész ember. – 88 p. 1 térkép . Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. OSZK 494. 24 cm OSZK-K 492. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . – zenta : fekete Sándor nyomdája. ref. A szerző sajátja. – 323 p. – 12. átnézett kiadás. BMS III 150. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. 1899. fr. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. 26 cm Z2. (a főt. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. – v. .. – 79 p. PKSZ 489. . WeISz. .. PKZR 1899 490. hatóság jóváhagyásával. 21´13 cm I. 20 cm OSZK 493. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. OSZK. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. a második.488. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. – 1891. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). tanító Adán. kötet. – 68 p. 5 t. – 288 p. SB-786. SZB2-380.). 1899. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. – 595 p. 1899.627. egyházmegye 1899. . szabadkai kisdedóvó. Albert .703 491. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. A tökéletesség. kalocsai főegyhm. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. 1898. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai.

17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. M 497. . .-földvári lakos. 1899. 21 cm VKSZ (xerox). 1899. 25 p. SzULIK József A Kath. ]. SZB2–401 1900 500. 1899. 20´14 cm PKSZ 498. n. 1899. változatlan kiadás. BPÚ-553 496. – 7. [é. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. OSZK.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. [1]. – XIv. . – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. SB-41091 495. – 8 p. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . . – 8 p. . . – 5 kiadás. – 88 p. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). magyarra fordította Dugovich Imre. változatlan kiadás. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. VKSZ (xerox). – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. 1899. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával.és papírkereskedő. 20 cm 96 . 20 cm egy darab ára 4 kr. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. 182 p. Szinnyei 499.. SZB2–388. . 128 p. BB-449. – 11. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. 1899. – 256 p. – Budapest. – 222 p. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. Nándor könyv.

Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. SZB2–404 501. által 1900. EVERS. – 12. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. kiadás. áldozár. Könyvkereskedő. – 39 p. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. OSZK 270. – Pozsony . fordította Makra Imre és Waldmann György. – X. osztálya. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. Budapest : Stampfel Károly. „a buzgó lelkipásztornak. BB-456 505. Petrik. III–Iv. akad. – 4. – Pozsony . 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). és vI. VKSZ. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.) BMS Js III 908 503. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. . a „Kath. Hitoktatás” alapítója. BB-445 97 . fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. és v. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. – 10. 1900. – 80 p. 1900.. kiadás. BB-455 504.455 02. évi október 14. osztálya. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve.A borítón a kiadás éveként 1901. 23 cm OSZK. – vIII. kiadás. n. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – 48 p. 196 p. – Budapest : k. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása).. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. Steécz Gy. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. Petrik. és kir. cs. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . OSZK. 1900. udvari és kir. 498+2 p.

rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. 24´17 cm SB-787. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. 19 cm OSZK 507. 1900. – 68 p. 1900. Az Ó-BeCSeI IzR. 1900. . dec. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. 208 p.506. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. ev. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. – 17 p. 23 cm OSZK 98 . – 88 p. Szinnyei. BB-460 512. 1900. átnézett kiadás. BB-461 513. 21 cm Minden jog fenntartva.: K. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. . ref. III p. – Iv. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. 15-én OSZK Or. – 163. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. n. 1900. REÚ 509. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. BL. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. h. helyettes főjegyző.. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. – 22 p. – H. OSZK. és Nyomdai R. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. 1900. – Budapest : Az Athenaeum Irod. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája..m. 13. oszt. 1900. n.T. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. júl. tanító. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 12. Petrik 510. [1900]. – Szabadka. 1899. – 16 p. . Könyvnyomdája. egyházmegye 1900. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. 1900. Petrik 511. BPÚ 508. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. fun. 528z. 1 térkép . Imák.

a magyar kathol. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). . M. 23 cm VKSZ. – 25 p. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. midön nm. – 29 p. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. BB-484 99 . . 22 cm OSZK 516. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 1900. – 13. 1901. – Debreczen : László Albert. . 21 cm OSZK.b. évi szept. . – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája.t. 25 cm OSZK 515. . . WeISz. – 78 p. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. 1900. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. 1900. kiadás. 24-én. – Kézirat gyanánt. M. csanádi püspök. Petrik. – Ó-Becse. 244 ív. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. küldendők OSZK XII Pol. – 16 p. Torontál m. 1901.g. BB-483 519. A. és v. Aracs. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. 1901. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. – 26 p. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. v. osztálya. – Pozsony : Éder István. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet.514. SZB2–435 518. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. és ft. 1529 s 1901 517.

ill. Ref. egyházmegye 1901. osztályú kath. – 12. és II. BB-486 522. – 119 p.520. OSZK. Nőegylet. REÚ 523. Szinnyei. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1901. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. 1902. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. VKSM. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. BB-495 1902 525. II. NEKBg. és III. 1901. SzULIK József A Kath. oszt. . – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. BMS. 34 cm VMSZ. egyházi főjegyző. – XIv. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. . SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. számára. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv.. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. OSZK. 89 p. – 12. BB-494 524. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. ókéri ág. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. lelkész. . átdolgozott kiadás. hitv.m. gyermekek számára. 1902. hitv. ev. változatlan kiadás. kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. 1901. SZB2–451 100 . – 88 p. M 526. BB-485 521. kath. – eger. hit alapigazságai : az I. [3] p. – 2. Petrik. – 29. ev. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. – 254 p. 1901. Petrik. – eger : Szolcsányi Gyula. 25´17 cm SB-788. . ismertetve Szulik József által. 23´15 cm SB-4052. 1901.

1902. a bácsi ág. Szentkláray Jenő. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. 1901–1910 532. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. 1901–1910 531. felvéve Ujvidéken. évi junius 24-én. hitv. – Kalocsa : Jurcsó ny. – 109 p. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. – 69 p. 1902 (Ivkovics György kvny. és vI. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. 8-r MK. 24´17 cm SB-789. Évi III.527. . 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). egyházmegye rendes évi közgyűlésén. átdolgozta fáncsy Antal. – 16 p. – 11.. 1902. egyházi főjegyző. : ill. 1902. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Pozsony.S. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. úgyszintén a polgári. ev. . 1902. OSZK 529. hitv.). . – zombor : Oblát Károly. – Ujvidék. – 52 p. osztálya. 21 cm OSZK XII H. – 71 p. BB-508. . 1902 (Ivkovics György kvny.). OSZK. – 17 p.és iparos iskolák használatára. 8-r MK. . eccl. és társánál. 17 cm Idegen tájakon 7. . egyházmegye 1902. 24 cm OSZK 534. 1902. JeGYzőKÖNYv. 1902.m. kiadás. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. – 47 p. – 93 p. 1902. . 3671 530. füzetéből. évi junius 26-án. felvéve Ujvidéken. REÚ 533. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. JeGYzőKÖNYv. ev. ref. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . a bácsi ág. OSZK 528. – Ujvidék.

). titkár. ref. 23 cm BMS III 159. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. 1902 (Debrecen. . SZB2–470 539. NEKBg. [1] p. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz).947. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. . lelkész. felolvastatott a 102 . – 16 p. Kézirat gyanánt. 173 p. – 84 p. . 23 cm OSZK. U. és Társa. kath. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. 23 cm TLSZ. ref. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. BMS 541. – Kézirat gyanánt. BPÚ. SB-3717. – 18 p. A róm. ny. hitközs. hitközs. k. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. 17 cm Az adományozók névsorával. . 23 cm BMS KPz II 2761 538. – 47. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. – XvII. 17 cm VKSZ. 1903. 1903. . A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei.535. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. 1903. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. 1008i 540. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. 1903. OSZK XII Th. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. [1] p. . 1901–1910 1903 536.és tanítónőképző intézeti ev. tulajdona. MK. M. felekezeti tanító. 1903. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. SZB2–482 537. – 34.

a bácsi ág. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 1903. 1901–1910 547. 1903. kiadás. 1903. ev. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. felvéve Ujvidéken. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. JeGYzőKÖNYv. M 543. osztálya számára / írta fridrik Tamás. – Pozsony : Stampfel Károly. a bácsi ág. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. : térkép ill. . 1901–1910 103 . legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. évi junius 11-én. – 14. – 40 p. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. és Irod. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . egyházmegye rendes évi közgyűlésén. osztálya. 23 cm. – 13. 20 cm OSZK 545. 8-r MK. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). Petrik. – vIII. és v. hitv. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi május 18-án. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. ev. felvéve Ujvidéken. 1903. – 5. . 8-r MK. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója.) BMS. – 67 p. . egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. kiadás. 1903. OSZK 542. JeGYzőKÖNYv. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 22´15 cm REÚ 546. Osztálya. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. – zenta : fekete Sándor nyomdája. . – 46 p. – 36 p. 1903. hanem használni. – 18 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. 46. tanító Adán. 1903. – 6 p. BB-522 544. A szerző sajátja. kiadás. márczius 24. . 198 p. hitv. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani.

[1904]. november 7-én. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). (1) p. kiadása Pozsony. – Szabadka : a fordító kiadása. 1904. III. 1903 (Stampfel. hitv. OSZK 549. 1892. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1903. SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. 23 cm I. . ev. – 122 p. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. 1904. 1903. – 124 p. 8-r MK. . – Ujvidék : Ivkonics György kvny. SZB2–494 104 . Szinnyei 0. – 83 p. 1904. szeptember hava OSZK. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. . felvéve Ujvidéken. . MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. ev. kiadása Temesvár. – 83 p. SEGUR Mgr. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. 179. II. – Iv. reform.548. 1904. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. hitv. – 4. . . – Pozsony . fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. 1901–1910 552. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. – első kötet. lelkész. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. kiadása Pozsony. felvéve Ujvidéken. kiadás. – Budapest. MK. 1901–1910 553. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent.) 1904. 8-r MK. junius 23-án. 1894. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 1888. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. 1901–1910 1904 551.

554. – Pozsony. BB-540 556. egyházmegye 1904.és iparos iskolák használatára. 25 cm M. gazdasági tudósító. 2. úgyszintén a polgári. 1904. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. OSZK 555. Sp. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. . fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. 25´17 cm REÚ 559. . OSZK. kiadás. . BB-541 557. kiadás. – 397. bizottsági tag. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. Ref. – Ujvidék : Ivkovics György kvny.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. . a torontálmegyei gazd. – 12. és v. 1904. – 110 p. 932ai 560. – Pozsony : Éder. OSZK VII Ph. 1904. egyházi főjegyző.. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. OSZK III Hung. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. – 15. úgyszintén a polgári. OSZK 558. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. – 52 p. és vI. .e. 22 cm BMS II 151. 1904. tagja. egyesület igazg. szeptember 7-én M. 23 cm BMS K 1 III 482. (2) p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. JANKOvIĆ. 1904. 74of 105 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Kiadásban. v8° SB-15388. – 40 p. – 70 p.és felsőbb népiskolák számára. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája.554. választm.m. osztálya. 1904. osztálya. – 40 p. JANKULOv. – 128 p. 1904.

. – 11 p. 1904. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Könyvnyomdában). . SzULIK József A kath.) Klny. : A kiadó sajátja. 5. – 231 p. – 13. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. – 40 p. . 1904.. kath. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. 21 cm. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. szám) (Olvastatott a M. 1904. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása.561. április 25-én tartott összes ülésén. . egyházhatósági jóváhagyással. – Nagybecskerek. 1904. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. – 52 p. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 19´13 cm PKSZ 106 . – H. [1] p. n. BL 565. 1904. 24´15 cm PKSZ. T. M 562. évi költségelőirányzata. 13. 16´10 cm PKSZ 563.) OSZK 568. – Budapest : Pesti Könyv ny. 30 cm VKSZ. A SzABADKAI IzR. 1904. BB. . – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. XII. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. SZB2–514 566.. 1 t. . – 88 p. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. kötet . – Két kötetben Szinnyei 567. – (Megyei Monográfiák . – 17 p. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. változatlan kiadás. . 23 cm. HITKÖzSÉG 1905.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. M 564. PÉTeRRÉveI (B. a Közgazdasági Szemléből. 1904. Akadémia 1904. – 19. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások.

). értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. 1905. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. az egylet világi elnöke. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. – 8. – Gyoma : Szerző. – 67 p. évi Iv. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. 1905. – 30 + 3 p. VKSZ. : ill. 22 cm A szöveg végén: 1905. – Budapest : Athenaeum. (Gyoma : Kner ny. . tanító. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József .626. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. 1 térkép . 1904. OSZK 822. . – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. OSZK. VMB. BB-557 572. – 21 p. BB-549 570. – 15 p. Kath. budapesti egyetemi rendes tanár. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). t. BB-552 1905 571. BB-561 107 . PKSZ 574. BMS I 153.547. Tanítóegylet 1904.569. 19 cm OSZK 573. – Budapest : Lauffer vilmos. – 14.-cz. OSZK. – 128 p.. óbecsei tanító. [1905]. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 1905. átdolgozta Márki Sándor. – 171 p. 13´18 cm SB-46483. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. és kiadta vécsey Géza. Katholikus Tanítóegylet. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. változatlan kiadás. de az 1898. oszt. szeptember hó 28-án. számára / írta fridrik Tamás. – Palánka : Kristofek és Blázek. kiadás. 1905. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. – 27 p. SZB2–533 575. évi október hó 17-én.

kitüntetés birtokosa . Gergely. Pombal Struensee. WeISz. A királygyilkolás és következményei. 592. 587. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. Mária Terézia. Észak-európa. – Nagybecskerek : Pleitz fer. XvI. – Nagybecskerek. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal.. Irodalom. – 881 p. – Nagybecskerek. János dr. 591. Poroszország keletkezése. A Convent. Lajos és a forradalom. A kereszténység. . az 1887. Iv. – Temesvár. – 677 p. III. 590. Károly. Lengyelország. – Nagybecskerek. Az Új világ. – Temesvár. II. 578. III. az osztrák urak házának tagja. Weisz Ker. Osztrák örökösödési háború. és kir. – 882 p. Pál. 582. Észak-nyugati európa. Habsburg Rudolftól Columbusig. frigyes. – 22 kötetben. II. v. Lipót császár és XIv. vI. vIII. vII. A háború európával. Tudomány és művészet. 1903. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. 1904. cs. 108 . – Temesvár. 586. – 855 p. – Nagybecskerek. 911 p. 1900. Napóleon ifjúsága.vallásháború. 1898. IX. A franc. frigyes. 1899. – Temesvár. Xv. II. 1898. – 809 p. – 793 p. Az Izlám. világtörténet / Írta Dr. – 722 p. trón bukása. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. 584. franczia irodalom. udvari tanácsos. 1903. Művészet. II. 1900. József. 580. János tanár. – . – 716 p. I. 581. X. I. – 852 p. Hella és Róma. 589. XIv. – 805 p. 588. XI. 1902. – 806 p. – 806 p. Gusztáv. vII. 579. 24´16 cm 577. 25 cm OSZK. – 1897–1905. – Nagybecskerek.576. Ker. 1900. Az Angol forradalom. BB-562 577–598. A népvándorlás. – Nagybecskerek. Katalin. A művészet és tudomány cs. változatlan kiadás. III. XIII. v. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . – Temesvár. XvI. 1897. Északamerika elszakadása Angliától. 1900. A keresztes hadjáratok ideje. – Nagybecskerek. az Arany Korona-rend lovagja. 1903. – 826 p. A szeptemberi gyilkosságok. – 8. Kelet története. A franczia forradalom kezdete. 1898. – 695 p. és kir. II. – 128 p. – Nagybecskerek. 1904. 1896. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 815 p. A Reformáció. Lipót császár. Miksa. – Nagybecskerek. XII. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). Harmincz éves háború. . I. 585. Lajos király kora. Nagy Károly. Északkeleti európa. 583. Károly. II.

A legfőbb lény ünnepe. – Nagybecskerek. – 335 p. A convent vége. A Hegy győzelme a Gironde fölött. Kiadja: a Szabadkai Kath. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. BB-569 109 . A forradalmi vagy vér. 1896. 1906. és vI.törvényszék és áldozatai. Az 1793. 1897. XvIII. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. – Budapest : Révai és Salamon. – Kézirat gyanánt. – 799 p. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. – 688 p. – 20 p. kiadás. A rémkorszak. 595. – Temesvár.) OSZK-K 601. . hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. – 16. 598. 594. 19 cm ára 80 fillér. főegyh. 1906. – Nagybecskerek. XvII. Legényegylet. 1906. A rémrendszer tetőpontja és bukása. – Budapest : Szent István Társaság. 1896. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . XX. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. .593. VKSZ. – 762 p.1793–1976. 1906. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. – Nagybecskerek. – 980 p. XXII. 597. – a főt. Polgárháború. . 23 cm. – Nagybecskerek. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat.1809–1815. 59. Corday Sarolta és Marat. – 50 p. – 781 p.(!) háború Lyonért és Belgiumért. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. 596. XIX. A direktórium. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. évi alkotmány. SZB2–539 602. XXI. Az 1795–1799. Hatóság jóváhagyásával. 1905. A bécsi kongresszus. 1800–1806. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. 1904. OSZK. – Temesvár. európa 1806–1809. – 810 p. 25 cm PKSZ 600. Lengyelország. – 30 p. 1905. Pártharcz a belföldön. M 1906 599. osztálya. évi nagy háború.

– 23´15 cm RKEÚ 607. elmondta Tóth Sándor. 1906. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. HITKÖzSÉG 1907. évről. GUTSOHN. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája.. BB-570 608. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. OSZK 606. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. RKEÚ 605. augusztus 14. SzULIK József A Kath. és III. 1906. . – Békés. szept.). – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. – 89 p. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. – 75 p. újvidéki református kántortanító. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – eger : Lyceumi ny. 1906. egyházmegye 1906. – [13]p. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. 1906 (ny. egyház templomában 1906. BB-575 609. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. – 14. – 136 p. OSZK. – 88 p. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. 30. osztályú kath. Szinnyei 110 . évi költségelőirányzata. 1906. 30 cm SZB2–550. BB-571 604. Ref. 1906.n. ref. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. gyermekek számára. SB-790. VMSz. . és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. 1906. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. változatlan kiadás. ref. A SzABADKAI IzR.603.

fordította Körmöczy ernő. sz. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. M. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. 19 cm ára 20 fillér. – kézirat gyanánt. Sorozat / közli dr. – 3.és Hirlapkiadó-vállalat m. BMS I 155. Kiadja: a Szabadkai Kath. 113. – 14 p. 1907. kalocsai érseki hatóság engedélyével. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. OSZK 612.és Hirlapkiadó-vállalat m. ILJIĆ. I.610 614. . VKSz. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. – 6. egyházmegye 1907. 1907. BMS III 150.1907 610. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. A ft. könyvnyomdájában. [1909]). Iljić Branko. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. 1907. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. 25´17 cm REÚ 111 . 17 cm SZB2–563. [1] p. 1907.. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 1907. – vIII. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. SZB2–562. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. – 180 p. Srpska bibliografija 611.340 615. kiadás. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. 30. sz. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. BB-586 613. – Iv. . Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. augusztus 29. figyelmeztetésül. kiadása. 198 p. főjegyző. Legényegylet. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . . – Óbecse : Lévai Lajos. – 7 p.m. – 17 p.

1148tr 617. tanulóifjúság számára. [1]. Szinnyei 618.616. 2 t. [1908]. Tagja. . – Szabadka. – zombor. – 19 p. BB-597 1908 621. kath. – 22 p. (299. kalocsai érseki hatóság 1907.. – Budapest. – Kiadta Az Arany János-Társaság. 15 cm Csonka példány. 8-r OSZK III Hung. A Magyar Prot. – [5]. A ft. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. VMSz 619. 158. Irodalmi Társaság népies kiadványai. 1907. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. évi költségelőirányzata.. 1906 (Bittermann Nándor és fia). OSZK. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. SZB2–594a. 71. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. . A SzABADKAI IzR. HITKÖzSÉG 1908. szept. SB-6756. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. – 107 p. gyorssajtóján). 1907. 30 cm SZB2–582. – eger. Hiányzik a német rész.658) 622. 20-án 3207.sz. Szinnyei. kiadás. – 14. 17 cm Koszorú. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. sz. – Új lenyomat. . NEKBg 112 . . iskolaszék. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. 1907. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. 141 p. – 14 p. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában.e. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. . 1907. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. – Budapest : Hornyánszky ny. vallásfelekezetek. Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. 19 cm OSZK 620.

LAGeRLÖf. – 211 p. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. 1908. A SzABADKAI IzR. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. kiadás. sz. könyvnyomdája. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath.m. OSZK 628. könyvnyomdájában). – 179 p. . Helyet a gyermekeknek! / írta P. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál.és Hirlapkiadó-vállalat m. könyvnyomdájában). [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. – kézirat gyanánt. és 1908. [1908]. LAGeRLÖf. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. sz. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. augusztus 25. 20 cm SZB2–610. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . FKSz 625. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. úgyszintén a polg. évről. tanintézetek számára / fonyó Pál. egyházmegye 1908. – II. VKSZ 629. – 189 p. . – Budapest : Athenaeum r.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. felső népiskolák. Huch.623. 22´15 cm REÚ 626. német eredetiből fordította Körmőczy ernő.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. fordította Körmöczy ernő. 18 cm SZB2–604. – 52 p.és Hírlapkiadóvállalat m. . 1908. sz. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. 1908. – I. OSZK 627. évi költségelőirányzata. [2] p. 30 cm SZB2–627. – 15. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. [1] p. HITKÖzSÉG 1909. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . könyvnyomdájában. P. – 39. . kötet. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. 20 cm SZB2–611. – [19] p.-t. főjegyző. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. kötet. HUCH. 23 cm SZB2–617. – 34. . – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. . VMSZ 113 . . BB-605 624.és Hírlapkiadóvállalat m.

Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes .. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. DALIeR Isten és én / megírta Dalier .). . . Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. . – 180 p. 1901–1910 632. 25. – 29 p. – 2. 8-r MK. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. ferreres János Jézustársasági atya . – 65. fordította Nagy Leo.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. Tud. – Szabadka. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. és 26. január 13-án tartott ülésén. – Szabadka. [1] p. fordította Nagy Leó. 22 cm OSZK. 23 cm SZB2–634. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. 1908. 1908. 1908. tag. 1901–1910 1909 633. (Olvastatott a M. kiadás. RK 631. . 1909. 1909. . (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). Akadémia 1908. 8-r. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. . . egyházmegye Baján 1909. – 74 p. 8-r. 13–15. – eszék : egyházmegye. TÓTH László Az istenítéletekről. – 208 p. augusztus hó 24. MK. 23´15 cm REÚ 636. JOANNeS. VKSZ 635. – 68. feRReReS. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. . 1901–1910 634. – 189 p. – (Igazság Könyvtára . 8-r MK.) MK.). 1909 (Szent Antal nyomda). 1901–1910 114 . óvodai és családi használatra / völgyi Lajos.630. Budapest : Benkő Gyula. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. 1909 (Szent Antal nyomda). . a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. [3] p. – Szabadka : Szent Antal kvny.

12. 12. . Krausz és fischer könyvnyomdája. [19] p.637. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése.2. 638. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. – Szabadka. 1910. – Budapest.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. SB-823 643. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. – Budapest : Lampel R. 30 cm SZB2–656. 1909. BB-628 115 . 23 cm OSZK. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. – 17.395 641. Pál könyvnyomdája. kötet. – 109 +(1) p. – 188 p. augusztus 14-. TLZR 642. kötet. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. – 52 p. zárószámadása és mérlege az 1908. és vI. Torontál VM. évről. r. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1910. 2.-t. – Nagybecskerek : Pleitz fer.16-. 1910 – 2. kiadás. KB Zombori Városi Könyvtár 284. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. SCHÜTz. deczember 7-ikén tartott ülésén). (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. – 121 +(1) p.15-. 22 cm OSZK 1910 640. kötet 1. VMSZ 639.394. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. . 1909. . Nagykikinda. SB-825.17. 1910. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. – 16. tag. – 36 p. 1909.. – 29 p.

– 1910. – 58. VKZ. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. SB-46481. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. 19 cm OSZK 645. – 260 p. 8-r MK. szlovén közmondások. – [Budapest] . (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. 20 cm I. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). – Szabadka : egyházmegye. . 46482. . 1910.). A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. – Iv + 309 + [1] p. 16. 23´15 cm REÚ 646. német. EKBg. horvát. 45 p. román. zomborban : a szerző. 1910. – 109 p. lengyel. fordította Hodács ágost. – fehértemplom. . 1910 (Hepke B. kötet: latin. – 194 p. 1901–1910 116 . 1910. – 14 p. MK. ruthen. kötet: tóth. Tanítók / Gutsohn Adolf. OSZK 287. – Budapest : k. 15. olasz közmondások. II. . – zombor : a szerző. JÖRGeNSeN. PKSZ 647. Doss műveiből a kath. BMS. – fehértemplom : Hepke B. – 4 p. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr.573 650. augusztus 14. magyar. – 2 kötet . 1901–1910. 1910. Margalits ede. n. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor.). 1901–1910 649. 1910). MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. – Budapest : A szerző sajátja. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . 2-r.. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. MK. . 1901–1910 648. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P.644. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. cseh. 8-r MK. szerb. 17.

19 p. NEKBg 66. Josephus Rézbányay. sz. – Újvidék : Ivkovics György kvny. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. – 1911. Imprimatur. – 88 p. 21´14 cm Nihil obstat. Kath. változatlan kiadás.. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. A TeMeRINI községi magyar kath. – 212 p. 8-r. 1910. elemi Katekizmus” és az 1907. 1911. osztály anyaga a „Róm. SzULIK József A kath. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. polgári kör könyvtárjegyzéke. kath. 1901–1910 654. 1911. . – 55 p. MK. die 20. vörösmarti plébános.T. kvny. Az ADAI r. kath egyházközség alapszabályai. 20´14 cm PKSZ 653. Sept. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. Quinque-ecclesiis. censor. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. Pálnál. . 14´10 cm M 1911 655. Quinque-ecclesiis. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. . Dr. – 68 p. 1911.. – 92 p. – 15. jóváhagyásával. 1901–1910 652.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által.651. . 8-r. 1910. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. . . – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. Sept. 1910. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. Julius episcopus. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. SB-109. Könyvnyomdájában. die 21. M 117 . – Óbecse : 1910 : Lőwy L.

SCHÜTz. kath. SCHÜTZ. . t. – Szabadkán. – 61 p. 1911. Antal Az anyag mivoltáról. Szabados Sándornál. v. A SzABADKAI IzR. – Topolya : Hajtmann ny. 14 cm Címlap nélkül. 662. HITKÖzSÉG 1912. v. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. . 17. – [19] p. 1911. – Szabadka : egyházmegye. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. sz.. kálvinista és lutheránus vallás között. 1911. – Budapest. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. M 661. Antal Katholikus vallástan 4 részben. 663. 1912. – 121 p.[estvér?]. – Budapest. évi költségelőirányzata. . G. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. augusztus 15. Torontál VM. kiadás] . [2. 16. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. VMSZ 1912 664. 30 cm SZB2–709. 1911. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 1911).657. SB-15508 658. volksbibliothek in Ujvidék 1912. számához. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. 23´15 cm REÚ 660. – nepag.-sa könyvnyomdája. évi 144. – 13+[2] p. [1911]. . GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. kath. 20 cm OSZK-K 659.. 1911–12. (1911). – Ujvidék : fuchs emil és T. nyomdájában. – Budapest. Zsidó Lexikon 118 . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. Torontál VM.

p. Kováts Sándor szentszéki ülnök. . : ill. 18 cm Nihil Obstat. Imprimatur. Maji 1912. kath. 1912 (fuchs Oszkár és Társa). évi november 14-én tartott X. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. 2160. – 21. Nr. Coloczae. Imprimatur. Coloczae. Joannes m. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. 16° SB-43895. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. M. Aprilis 1911. C. archiepiscopus OSZK 669. 1 t. 1912. [7] p. die 9. Joannes m. NR. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. Tibortius Révay censor. – 320 p. e. 1912.n. – Újvidék : A kiadó sajátja. Neoplantae. NEKZg 668. . 1912. – Szabadka : egyházmegye. 2622. – 19. apátfalvi plébános az O. die 8. Maji 1912. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. Dr. . közgyűlésén mondotta Dr. 24´17 cm REÚ 666. – Újvidék : Merkur-nyomda. [4] p.. javított és bővített kiadás. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab.p. . – Újvidék : A kiadó sajátja. – Szabadka : Szent Antal Nyomda.665. 1912 [ny. 19. archiepiscopus M. BPÚ-1438 119 .]. – 3. – 144 p. 1912. . 1912). LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. Paulus ámar censor. OSZK 667. 24 cm Nihil obstat. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. választmányi tagja. SZB2–727. – 8 p.

(Szabadka : Hungária könyvnyomdája. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. 24´17 cm REÚ 675. [1913]. OSZK-KC 676. 1913. BB-667 673. 1913. – veszprém : egyházmegyei ny. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. 22´15 cm RKEÚ 120 . – 15 p. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. GÖNDÖR ferenc állami. – Hivatalos kiadvány. Csonka példány. 1913.: Mezey 672. . 17´11 cm fedőlapcím. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. 1913. BB-668 674. – 109 p. lelkész. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. – veszprém : egyházmegyei nyomda. 1913. – 185 p.1913 670. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. – 89 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. 23 cm BMS 671. 1913). 1913.. – 182 p. . OSZK. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. – Budapest.] . – [15 p. – Szabadka : egyházmegye. – 287 p. . Pálnál. 1913.

– Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. [1] p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Szabadka : egyházmegye. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. Kath.kel. – 256 p. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. MK. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. tag. kötet: az I–II. . – Újvidék : (Ivkovics). szerb templomban folyó évi aug. – 63 p. elemi katekizmus” és az 1907. – 107. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. Tud. 18. Az Ó-BeCSeI g. t. – 23 cm. – 173 p. – 272 121 . kath. 22´15 cm 1. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). kötet: a III–vI. 1915. szeptember 29-30. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. (Az ó-becsei g. Akadémia 1914 márcz. XIII.1914 677. Az Újszövetség). – Nagybecskerek : Pleitz fer. kel. – 4 kötet . 1914. 2. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. ev. . – 1–4.” könyvnyomdájában. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. kötet.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. 1914. Pál Könyvnyomdája. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. napja alkalmával megtartani…). 23´15 cm PKZR 681. Szerb egyházi községtől. hitv. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. osztály anyagának első része. 1914. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. –169 p. 24´17 cm REÚ 678. 1914 BB 680. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. 1914. 1911–1920 679. osztály anyaga a „Róm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . (A hit.

Julius. 1915. Josephus Rézbányay. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla].. 1915.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. – 247 p. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. BB-692 691. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. kath. . 24´17 cm REÚ 690. – Budapest : Hornyánszky v. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 1915. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . 1915. kötet: (A kegyelem. Imprimatur. VMB.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. – Szabadka : egyházmegye. 1915). p.. episcopus. 1915. – 48 p. censor ad 863/1915. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. – 175 p. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. – 16 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. kis katekizmus” és az 1907. osztály anyaga a „Róm. 12 cm 2. és kir. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. 1915. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. BMS 688.. Nihil obstat. 4. Junii.. kötet: A III–vI.?) A III–vI. 8° SB-20453.. osztály anyaga a „Róm. kath. füzetéből. – [16] p.3. 122 . kiadása 1922. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve.. 1915. IMReK Sámuel Ég felé. kis katekizmus” és az 1907. . Dr. – Szabadka : egyházmegye. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Quinque-ecclesiis. szeptember 7-8. 1915. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. 14´9 cm PKSZ. udvari könyvnyomdája. 4. 24´17 cm REÚ 689. – 242 p. – zombor : Báits v-r nyomdája. . – [14] p. – Topolya : Hajtman-nyomda. m. PKSZ 686. – 105+[2] p. 1915). NEKZg. évi 1–2. cs. RK 687.

évről / Közli Jankó ágostonné. 22 cm M. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 110. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). OSZK 694.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. . – 127 p. 4. Pál könyvnyomdájában). 1916. 24´17 cm REÚ 123 . – 23 p. Kalapis 695. 1915. – Szabadka : egyházmegye.3. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. BMS. áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. p. – Budapest : Nevwald utódai ny. kiadása 1928. aug. . SB-511. – 24´17 cm Hiányos példány. – 59. 5. 23 cm OSZK 1916 693. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. fordította Barsy viktor áldozópap. [6] p. 1916. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok .. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. 1917. (1916). – Topolya : Hajtman Nyomda. 1916. REÚ 1917 696. SZB2–800. kiadása 1925. kiadása 1932. TLZr 697. v8° SB-25673. VKSZ 692. – eszék. . – Szabadka : egyházmegye. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1916).

elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. – 5. Z1. 14 cm OSZK-K 701. 3027. die 31. bővített kiadás. – Budapest : európa ny. rész. . Colocae. 1917. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk.). – 31 p. die 25. annak használata. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. szám) Kiadva a feridun-Alapból.698. Junii 1917. – 296 p. [2] p . Coloczae. – Pesth. franciscus Petrányi censor. VKSZ 124 . [1917]. OSZK 700. április 23-án. . ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. M 699. . Szentkláray Jenő l. – 18 p. 6280 Imprimatur. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. – Budapest : MTA. felolvasta 1917. – 145. OSZK-K 703. Decembris 1917. Nr. kiadás. – 2. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. 25 cm Nihil obstat. XXIv. „Pátria” irod. Leopoldus m. Paulus ámon. 9. és nyomdai r. 11´7 cm Nihil obstat. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. 1917. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. – 30. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. és II. archiepiscopus. p.. tag. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. váll. Imprimatur. 1 p. . Kötet . testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos.t. 22 cm. Dr. Wilhelm Jenő egyleti titkár. censor Nr. (1917). – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . – 63 p. OSZK 702. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. 21 cm SZB2–836.

1920.). Coloczae. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. PKSZ 1919 707. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). 25 cm RKEÚ 705. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. – 24 cm CsP-220. 1917.1918 704. 1917. hó 21-22. censor. Gabriel Jablonkay S. SZB2–844 706. 23´14 cm M 1920 708. – Kalocsa : k. – Bácsfeketehegy : k. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső. – Pécs : egyházmegye. – Budapest : k. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. archiepiscopus. Dec. . terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab.. n.. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában). . – Subotica : A gyászoló család kiadása.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1918. – 119 p. 1919. – 80 p. 1920. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. die 30. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.. Leopoldus m. – 55 p. aug. die 25. okt.. NR. P. n. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). karácsony hava. J. . TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. n.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. jan. Dec. 6184. 1918. – 16 p. Zsidó Lexikon 709. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 22´15 cm Nihil obstat.p. Coloczae.. 24´17 cm RKEÚ 125 . esperes.

A. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. zrinyi Ilona u. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. Dr. augusztus 30-31. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. 1921. . PKSZ. – 32 p. vicarius archieppiscopalis. 3221. 16 cm Nihil Obstat. Alexander Kalmár Censor. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. rabbi. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Nr. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. Gerson József. 1922. 1921. n. ANDeRLIĆ. valihora m. – Bácsfeketehegy : Református egyház. – 15 p. n. – H. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. . Colocae die 6. 19 cm KAEÚ. SB-42434. 15´11 cm M 1922 713.p. egyházi hatóság helybenhagyásával.. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. 1920 (Novi Sad : H&P. SZB 126 . Augusti 1922. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. 11. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. – 11 p. 23 cm RKEÚ. 24 cm A cím héber nyelven is. Augusti 1922. . M 712. . : K. Imprimatur. – 26 p. – 18 p.. KRISzTUS második eljövetele. – Subotica : [zsidó Hitközség]. M 715. Colocae die 6. 1922. NEKBg 1921 711. Dr. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája).710. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. Anderlić vilmos. . . – 60 p.

. . – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. n. M 719. 1922. 15 cm SZB3–1170 722.] (Subotica : Szent Antal nyomda). – 4 p. április 24-én tartott összes ülésén. 1922. – Subotica.p. M 717. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. Imprimatur. – 51 p. 11 cm I.]. Tud. – 66 p. Martii 1915. tagtól. 720. 1465. június 21-22. Iv. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 23 cm RKEÚ.716. Dusnok. Akadémia 1922. . – [4] p. kötet . III. I. kiadása 1928-ban. n. kiadása 1925-ben. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. Leopoldus m. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. 6. – 2. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 10. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. die 30. . : 15´12 cm. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – Subotica : [k. – 32 p. évi Karácsony ünnepei előtt. – Subotica : [k. XvIII. Coloczae. szám) OSZK 721. . 1922. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922.) RKEÚ 718. Aprilis 1915. – 55 p. 25 cm SZB3–1218 127 . kiadása 1932-ben. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). Nr. tag emlékezete Szentkláray Jenő l. kiadása 1915. 1922. elias Kuluncsics censor. KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. felolvasta a M. kiadás. osztálya részére. [é. die 3. archiepiscopus. – (Magvető Könyvtára . kiadás. n. v. 23 cm.]. Nihil obstat.

– 2. 3. 23´15 cm RKEÚ 727. NEKBg. kiadását nem találtuk. – Subotica : Kurir kiadó. SB-7563. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. 6. – [1924]. 11 p. SZB 724. . évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. kiadása 1931-ben. Ókanizsa. J.1923 723. Mária Magdolna [A megtérés]. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). 1923).. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). Gerson József rabbi / Gerson József. Mathias Marton censor. – 8 p. vIII. 4. – 84 p. . 17 cm Benne: A Kath. . – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 2. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . CSávOSSY elemér P. o. szám: Az isten fiának arcképe. – 12 p. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. – Husvéti kettős füzet. szám: A leghatalmasabb szónok. 5. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. M 128 . 2. – Suboticán : K. évf. – 46 p. Csávossy elemér. szám: Az élet folyama. kiadása 1924-ben. – 10 p. 30. CsP-241 725. kiadás. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. 1. – Bačka Topola. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. november 20. n. 23 cm I-ső sorozat 1. 16 p. szám: A legnagyobb nyomor. P. 18 cm SZB3–302 726. kiadása 1926-ban. 1923. CsP-67. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon.. 1923. – 5 füzet . GeRSON József Avató beszéd : a Dr. 1923. január 2. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. Nihil oblast. 3-4. . 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. S. . 4. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában).

osztálya részére. . Musza P. 20 cm Nihil obstat. – Subotica : Szent Antal nyomda. BeNeŠ. Blasius Hirka censor.728. . [1] p. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. egyébként a kiadvány némelyikén. Nihil obstat. SZB3–577 729.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. kiadást jelölik. Blasius Hirka censor Nr. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. 1924.[iedermann] M. – 48 p. Könyvnyomdájában. a 10. 1923. 491. tanulói részére.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. : ill. 17 cm fedőlapcím. ugyanúgy mint az eredetin. CsP-294.. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III.[ór]. die 10 Mai. Így fordulhatott elő. M. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. NEKZg. vállalat kiadása. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod.-vI. vállalat kiadása). Nr 490. BMS 731. CsP-340. osztályának római kath. : ill. – 15 p. . M 1924 732. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. Maji 1923. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. 567. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. SZB3–715 730. Nagypénteken (A keresztfa alatt). 1923. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. CsP-212. 18 cm SB-45-663. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. 1923. Imprimatur Subotica. – 47. 19 cm Nihil obstat. die 10. Blasius Hirka Censor. – 152 p. die 3. vállalat mint Szöv. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. Imprimatur. Nr. SB-54862. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. 1923. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. Imprimatur Subotica. SZB3–68 129 . 1923 Ludovicus Budanović. mart. . 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. – 120 p.. MAKáR. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. Subotica.

. 13´10 cm A ft. – 132 p. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. . . – B. Ludovicus Budanović. ifjúság számára / fáncsy Antal. 1924. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. kiadás. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. Imprimatur Sub. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). n. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. – 302 p. M 738. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). 1924 (St. die 20-a Decembris a 1923. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. BUDANOvIĆ. 2. D. 4. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1924 (B. . . Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. – Bačka-Topola : k. évről / Szerkesztette D. – 23 p. . CsP-156 737. Kanizsa : Potisje-nyomda).). szeptember 9. – 62 p. 5. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. . Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. fedőlapcím M 130 . 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). Dévay Lajos lelkész. kiadása nem került elő. kiadása 1931-ben. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734.-Topola : Kiadta az egyháztanács. kiadása 1926-ban. – [7] p. kiadása 1923-ban. Királysági Református egyházmegye Somborban. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. – Subotica : Szent Antal nyomda. OSZK 736. HázASULANDÓK KÖNYve. – 2. RKEÚ. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 29 p. 1924. 22 cm M 735. Censor franciscus Petrányi. – 3. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. DÉvAY Lajos A St. kiadás.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája).733. 12 cm 1.

CsP-337 1925 744. – 36 p. Imprimatur. censor. OSZK. oszt. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. Suboticae. Novembris 1923. [3. oszt. Blasius Hirka censor./1923. – 6. 1924. Apostolicus Administrator. die 18. Suboticae. – 55 p. 2. – 7 p. Leonardus Hegedűs. 2419. mošorini lelkész. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda.. Imprimatur. kiadása 1912-ben. L. – 352 p. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. 1924. – 48 p. Budanović m. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. SZB3–683 740. NEKBg. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. 29. Julii a 1924. . Nr. 5. részére az 1. . Suboticae. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. Administrator Apostolicus. 13´10 cm Nihil Obstat. Ludovicus Budanović. 1924. . . NOv. 1924. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. 1924. Apostol M 741. kiadás. BMS. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. VKSz. 1924. anyagával. M. . 1258[!]). PKSZ 742. myomán írta Quotidián Lajos. CsP-239. 32 p. Ludovicus Budanović Admin. franciscus futó censor Nr. 1532/924. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. 19 cm OSZK 743. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). 12 cm Nihil obstat. kiadás. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. mošorini lelkész. .739. a. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. Imprimatur. – Subotica : Szent Antal ny. Nr. kiadása 1917-ben]. SB-43896. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. s.J. CsP-100 131 . – 3. p. 30.

SB-43053. kiadása 1928ban. 1. bővített kiadás. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. . . OSZK. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. . PKZR. vö. – 54. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. SZB3–674 747. 17 p. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. kiadása 1915-ben. sz. M 750. 4. M. SZB3–748 749. LACKNeR János A suboticai ágost. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. rendeletével. 1925. – [4 nepag] . bíróságainak és Szomborban 1925. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. – 3.. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – 2. . templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. 1925). aug. lelkész. a. 746. : k. Hitv. VKSz.. 1925. . 14 cm OSZK. kiadása 1932-ben. – Subotica : Minerva Ny. . BPÚ-1434.. : ill. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. 1925. Mészáros Béla. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. SB-39796. február hó 6-iki 222. n. febr. 25. 2. 1925. 4–9. 1925. sz-ból. CsP-224. evang. a „Hitélet” főszerkesztője. OSZK. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). 5. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. – 102 p. – 47 p. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. kiadás. SB-47605 748. n. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve.5 cm 132 . 11´7. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. E. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – h. Kiadása nem került elő [1922]. – 22 p.745. [1] p. 2 lapos aprónyomtatvány. – 24 p.

A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – 32 p. 2670. Alfonz nyomán. Könyvnyomdája). 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). M 751. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos].A ft. : ill . 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). Nr. – Bačka Topola : Kiadta: f. M 752. – 158 p. imák és énekek Szent József tiszteletére. p. 14 cm SZB3–1169 1926 753. a./1924. BUDANOvIĆ. Suboticae. Imprimatur. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. sz. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. . die 2. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. A. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. – 44 p. fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. SZB3–113 755. – 16 p. SZB3–112 754. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). kiadás. Apostol. 600/1926. ezer. 380/1925. fedőlapcím. SB-3884. NEKBg 133 . – 2. fedőlapcím. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). sz. sz. SZB3–263 756. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. Lajčo Az 1926. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. ára 2 dinár. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. – Subotica : Alfa. Ludovicus Budanović m. A. 1925 (Rajčić e. elmélkedések. . Januarii 1925. . a. – 22 p.. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. sz. – 15–16. – Subotica : Alfa. ájtatosságok. M. Admin. BUDANOvIĆ. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. – 32 p. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. évi jubileumi nagy búcsú. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. .

lelkész. . 5. M 134 . – 270 p. kiadása 1923-ban. kiadása nem került elő. 2. M. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. 6. 1. Nr. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. esperes plébános. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. Igazgató zatskó Alajos). 3. sz. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). admin. 1926. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. bíróságainak és Debeljačan 1926.985/1926. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. Suboticae. . 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. 1008–1926. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. Apost. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. : ill. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. Admin. kiadása 1931-ben. 1926 (Subotica : Horváth József). Maj. [1926]. 7. BPÚ-1433. – 116 p. Leonhardus Hegedűs. Ludovicus Budanović. SB-18847. NEKZg 761. – Bačka Topola : Kiadta: f. – 4. CsP 758. kiadása 1937-ben. Imprimatur. plébános. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. Imprimatur. . HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. SB-18633. 1926. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). Ludovicus Budanović Protonat. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. . Nihil obstat. 30 cm CsP-162. – 121 p. – 16 + [2] p. 6. kiadás. apost. . kiadása nem került elő. – 14 p. kiadása 1924-ben. TLZr. PKSZ. M. NEKBg 759. M 760. A. aug.. RKEÚ. 1926. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. 16´12 cm No.757. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában.

1926. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. Nr. – velika Kikinda. – 62 p. Imprimatur. STeINeR vilmos emlékbeszédek. . 1926. – 152 p. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. Minden jog fenntartva. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. 13 cm OSZK-K 766. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. (felolvasta A M. XIX. Nr 490 Blasius Hirka censor. Assisi szent ferenc / Kiss M. . [1926]. ill. – Szubotica : A szerző kiadása. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. A. vállalat. KISS M. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1926. kötet . 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . T. – 132 p. 10. 20 cm Nihil obstat. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. 1926. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. ájtatosságok. 1926. Zsidó Lexikon 769. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 47 p. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. . M 764.762. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. CsP-339 767. – 64 p. 20´14 cm Nihil obstat. imák és énekek Szent József tiszteletére. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. elmélkedések. . franciscus Petrányi censor. 14 cm M 765. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. tag.– 14 p. szám) OSZK 763. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. . . A. – Subotica : Szent Antal Nyomda. osztálya részére. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. 2808/1926.

. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m.. fűzve M 774. évi augusztus hó 1-től 1926. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. NEKBg 772. [záRSzáMADáS] „Dr. – 16 p. 921/1925. . S.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában).H. Rajačić [nyomda]). [1927]. BPÚ-113. pr. [1926]. 4° SB-25443. – 115 p. Subotica]. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. admin.. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor.S. 1927. m. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.. 1 ill. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. 1925. pr. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. KISS M. – Subotica : A szerző kiadása. Imprimatur Datum zagrebiae. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. M 773. leporelló. 14 cm. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. franciscus Salis. – 79 p. n. censor. 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. – 8 p. : térkép ill. 1927 (Subotica : e. Antonius fáncsy. 3258. A. Provinciarius Generalis. kiadás. die 5. – [zágráb] : k. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. CsP-370 770. Assisi Szent ferenc / Kiss M. Ludovicus Budanović protonot. . Kovácsy Sándor. SB-347. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. Suboticae. RKEÚ. episcopus Consecratis. 17. H. – 2. – Novivrbas : Az S. Szabó zoltán. – 144 p. No. 17 cm fedőlapcím. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. VKSz 1927 771. – Subotica. jun. A. 1 tábla kép . szeptember 15. – 160 p.T. op. Gradska Štamparija. Dr. Imprimatur. Bernat Singer”. 20 cm 136 . Nr. 1927). maii 1927. 23 cm A szöveg német nyelven is.

814 sz. jún.nyomda. 1927. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. Léderer . 16° 4. D. 520/1927. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. . Imprimatur. . – 32 p. Kanjiža : LédererNyomda). franciscus Petrányi censor. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek.1927 . NEKZg. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. NEKBg. – 16 p. – [8 p. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. SB-44443. engedelmével. mint Szövetkezet nyomdájában). [é. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. adott engedélyével. BMS. kiadása 1928-ban.. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat.000) 5. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. – 96 p. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. NEKBg. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. n. 16° 3. 1927. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész.Nihil obstat. NEKZg 778. a „Hitélet” főszerkesztője. CsP-313 780.). Nr. SB-48605. év május 1-én.500–10. vagy irgalmasságának olvasója.] . 1927 (St. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. – 10 + [1]. 1927. – 2. a. NEKBg. SB-48604. kiadás. . váll. . – 16 p. fűzve fedőlapcím M. p.] (H. vagy irgalmasságának olvasója. SB-39914. NEKZg 777. SZB3–583 775. kiadás (7. PKSZ.. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKZg 779. 14 cm A főtiszt. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. n. 10 cm 137 . – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. : Léderer-nyomda.

) Magvető 138 . Énekeskönyv. Asmin. Nihil obstat. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. Blasius Hirka censor. SHS. Ludovicus Budanović. Imprimatur. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. – 72 + [1] p. 2.H. Nr. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. Blasius Hirka censor. hitbuzgalmi lap. die 13. . – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. Apost. Takács ferenc. : Kiadja a „Hitélet” c.. . PKSZ. kiadás. Imprimatur. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. SZB3–21 785. Blasius Rajić.S. Bačka. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). 1 t. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Bačka. – H. 1928. 12´8 cm Nihil Obstat. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. – 79 p. Suboticae. (febr. M. 1927. die 19. 109/1927. (1927). [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). . mart. januarii. Suboticae. S. – Kopács : Bibliakör. – 3. Ludovicus Budanović Protonot. – 131 p. Blasius Hirka censor Nr. die 11. Apost. 10 cm OSZK-K 782. 1686. 10 cm SZB3–1196 1928 784. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). 1927.. alatt. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. Suboticae. : ill. Imprimatur. SZB3–1013 781. vic. Protonat Administr. 1000 példányban. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. Nr. M 783. PKSZ. p. – 79 p.Nihil obstat. Augusti 1928. Gen. a „Hitélet” főszerkesztője. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. n. 629/1927. Kanjiža. .

No. PKSZ 787. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. Budanović. Cara Dušana 35 sz. oszt. . A magyarnyelvű szentmise 2. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. 1928. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. – vI. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. Imprimatur Lud. SZB3–483 139 . vI. . munkaadók. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. CsP-144. titeli plébános.. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. Noviszád. 23 cm SB-18257. episcopus fűzve M 789.. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. . 1928. n.786. – 18 p. Igazgató: zatskó Alajos). : k. A. Katolikus szülők. 1 p. censor. episcopus. 2006/927. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. – Novi Sad : Druckerei. gyermekek. SZB3 790. [1928].und verlags.-G. 14 cm CsP-180. BPÚ-1431. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. – 64 p. 1928. . Lelki tükör 5. Budanović. Guttmann Simon főrabbi. BMS 788. Keresztény katolikus káté 3. – h. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. n. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. – 263. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája. alatt rendelhetők meg. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. – Subotica : Szent Antal nyomda. . 216 p. – 148 p. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda.

kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. 1928.) Az egyházmegyei hatóság 1687. – 47 p. Nr. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKBg. királysági reform. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . Adm. a. sz. 1928. 5. – 12 p. függelék: Az S. 6. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. k. 23 cm A szöveg német nyelven is. 1927.2684. Blasius Hirka Censor. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. Imprimatur Suboticae. episcopus. 12 cm. kiadás) 2. NEKZg 795. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. RKEÚ 792. kiadása 1925-ben. – 37 p. kiadás (10. kiadása nem került elő. Kis Szent Teréz imakönyv (4. H. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. 11 cm Nihil obstat. M 793. Skapuláré katekizmus 5.791. 1928. 1927-ben. die 26. SB-39797. Biztosítsd örök üdvödet 4. Apost. . a „Hitélet” főszerkesztője. – 15 p. OSZK. (Szent Antal Könyvtára . 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. – 4. október hó 25. SZB3–749 794. . kiadása 1915-ben. sz. – (XvI) p. 16 cm 3. egyházmegye Statisztikája 1928.000–15. S. kiad. kiadása 1932-ben. 1928). – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. . rendeletével. 5. Ludovicus Budanović. – 4. – 32 p. . nov. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . 2. 18 cm 1. kiadás.000) SB-48606. Krisztus urunk sz. . [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. vagy irgalmasságának olvasója. 3. és 4. Loyolai szent Ignác vize 3. 1928.

Ludovicus Budanović episcopus. Szent gyónás és áldozás 2. – (Szent Antal Könyvtára . Hitélet” könyv. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. S. Apost. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. Nihil Obstat. 1928. 1262/1929. – 15 p. ferenc tiszteletére 8. 834/1927.) : A „Kath. 1530/1929. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. Kilenced Xavéri sz. Imprimatur. maji 1927. Szűz Mária tisztelete 3. No. 141 . Megjelentek a következő füzetek: 1. – 24 p. Ludovicus Budanović episcopus. – Subotica : Cservik nyomda.Kanjiža : Léderer-Nyomda. 1929.és kegytárgykereskedése. 16´10 cm Nihil obstat. Subotica die 4. NR. Bečkerek 1929. – 63 p. Aranykulcs az égbe. mint szövetkezet [1928]. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka.6. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. Blasius Hirka censor. Suboticae. SB-45343. Bačiensis./928. NEKZg 799. . – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. vicarius generalis. die 24. Nr. 1928). Blasius Hirka censor dioecesanus. Adm. M 797. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. vel. die apr. 1929. 24. S.. Az utolsó kenet 4. apiscopus. – vel. Takács ferenc. Kikinda : Radak J. 3 sz. censor dioec. Imprimatur. [1928] (St. Suboticae. . Az UTOLSÓ KeNeT. . maji 1929. – Starakanjiža (Bačka. Ludovicus Budanović. – 315 p. Imprimatur. vagyis a tökéletes bábat 7. M. Okt. P. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. . 15´11 cm. Szerkeszti Dr.) Nihil obstat. H. Takács ferencz áldozópap. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. Szent Antal Könyvtára. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése.

31. plébános. BPÚ-945 804. 1929.Hirdetés. 1929. SZB3–124 801. engedélyével.]. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. – 16 p. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. OSZK. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. 12 cm 142 . KÖRLevÉL szent atyánktól XI. – 47 p . Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. – 8 p. püspököknek. . A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. dec. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. – Subotica : [k. . – 190 p. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. Krisztushoz hű. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. prímásoknak. 17 cm SZB3–303 802. érsekeknek. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. BB-834 803. – [4] p. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. BUDANOvIĆ. PKSZ 800. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. n. budapesti-kamaraerdői lelkész. [1929]. kath. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat.-T. 1929. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a.. 22´15 cm Kelt Rómában.k. .

die 11. – 31 p. die 19. Ludovicus Budanović m.] M 805. 1930 (Subotica : J. sz. Suboticae. Nihil obstat. kiadása 1931-ben. die 18. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. a. Subotica. Suboticae. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. 12´9. apost. 1930 (B. – Mosorin : A szerző kiadása. – Szubotica : Szent Antal nyomda. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. engedélyével. . engedélyével. Martii 1930. . jóváhagyásával. Subotica. Blasius Hirka censor. episcopus. die 10. CsP-374 807. – 78 p.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. 1924. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. k. Kétoldalas szöveg. Martii 1929. 12 cm 1375/1930. 1929. Hitélet” könyvkereskedése. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. Imprimatur. Blasius Hirka censor dioecesanus. 13 cm Nihil obstat. 2. Budanović eppus. 910. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. L. egyházi hatóság 3528/1929. Horváth nyomdája). M 1930 808. Imprimatur. – 8 p. egyházhatósági engedéllyel. Martii 1929. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. Nihil obstat. Hirka censor Subotica. párizsi. B. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k. sz. SZB3–252 809. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. Martii 1930. adm. . Nr.fedőlapcím A bácskai ft. plébános. [Az 1925-ös. CsP-106.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 16 cm CsP-300 806. . febr. kiadása nem került elő. p. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). 3. 143 . a „Hitélet” főszerkesztője. M. Imprimatur. die 14. 11´8 cm 681-1930 sz. . CsP-316. – 8 p. – 4 p. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). sz. fedőlap nélkül.

: ill. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Suboticae. jan. Budanović Lajčo. – 1. Megrendelhető a „Kath. Nihil obstat. PKSz. CsP-320. XvII p. Imprimatur. Mayor József.. 1930. velika Kikinda RKEÚ 813. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. N. d. 1930). kiadás. Subotica. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. HAMPeL ede. Stara Kanjiža. jan. 1929. . – Subotica : k. n.– 224 p.). – 64 p. Ap. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. OSZK. . SZB3–1023 144 . (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. NEKZg. Hitélet” kiadása és tulajdona. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. Ludovicus Budanović. Hampel ede segédlelkész . 1930. Horváth). – [4] p. Komlós Márton nyomása). [1930] (Subotica : Minerva d. 1930. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. SB-18545 811. . PKSZ. 1930. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. – 20 p. dr. Hitélet” könyvkereskedésében. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. . – [feketics] : Magvető. Topola.A „Kath. B. Mošorin (Jugoslavija). 1930 (Subotica : J. administrator apostolicus Bačiensis. 11 octobris a. Ad. NEKBg. Antonius fáncsy censor. die 18. november hó 14. MISSIÓS emlék. . NEKBg. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. SB-18538 810. SZB3–801 814. 14. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat. 15´10 cm Minden jog fenntartva. 16 cm Imprimatur. episcopus. 23 cm RKEÚ 812. 109. – 30.

1930. administrator apostolicus. 5. a „Kath. Nr.815. Nihil obstat. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. Kapható: Róm. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. vö. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. Ludovicus Budanović episcopus. . Imprimatur. képek. A kegyhely története. Resch Ignác plébános. Septembris 1930. plébános. Imprimatur. 15´12 cm 145 . vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. Hirka. . Budanović. 2027/1930. – Bezdán : Győrfi I. 1930. 28-i számában. .és kegytárgykereskedése. 23 cm Szerbül. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. – 127 p. – 88 p. M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. die 29. 17 cm egyházi jóváhagyással. – 64 p. Megjelent a Službene Novine 1930. . – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. Utánnyomás tilos. censor. 12´9 cm Nihil obstat. Suboticae. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. Pleesz). TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. Subotica. 17´10 cm M 819. ápr. Odo Staudinger. kiadás. – 4. magyarul és németül. M 817. okt. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. évre. : ill. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. A szerző engedélyével lefordította: Dr. kat. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . Keck János Zsigmond 818. RKEÚ. – 23 p. . könyvnyomdája. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. Bl. 2853. Háromnyelvű kiadvány. [1930] (Novi vrbasz : H. – 27 p. Blazius Hirka censor. M 816. Nr. 1930. episcopus.

Gerson Jónásné szül. 1930. J. franciscus Brunet. 4. . M 146 . Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). aug. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. plébános. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája).Nihil obstat. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. M.). fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. – 5. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. 1281/1931 Imprimatur. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. november hó 13. die 4. 17 cm Édesanyám. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 1930. 7. Dr. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. n.. főrabbi / Gerson József. . – 10 p. 2. Stephanus Kovács vicarius Generalis. és 6. SZB3–265 821. vel. 5. – 48 p. november hó 20. Hitélet” kiadása és tulajdona. kiadása 1924-ben. 1931. 23 cm RKEÚ 823. A „Kath. 1074/1930. kiadása 1937-ben. : ill. G. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. censor ad hoc. 23 cm RKEÚ. Bečkerek.-Moravicán. 1. 11 cm Nihil obstat. fedőlapcím PKSZ 1931 820.. XvII . Ludovicus Budanović episcopus. kiadása 1923-ban. 1931. – 408 p. – Losonc : [k. Leonhardus Hegedűs Nr. 3. – 44 p. Nr. kiadása nem került elő. kiadása nem került elő. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. kiadás. kiadása 1926-ban. XvII . Z2. SZB3–304 822. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. hálás fiúi kegyelettel. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Imprimatur.]. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat.

CsP-369. A szerző kiadása és tulajdona. die 14 aug. – 31 p. A többi kiadás nem ismert. episc. – 48 p. 2662. Subotica die 9. julii 1931. Suboticae. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. 11´8 cm Nihil obstat. – 48 p. . Bačiensis. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). a „Hitélet” szerkesztője. Nr 2662. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Adm. a „Hitélet” főszerkesztője. Imprimatur. Blasius Hirka censor. bőv. bővített kiadás (15. Nr. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. – 6. kiadása nem került elő fűzve M. kiadás. – 6. 1931. – 32 p. Jugoslavija. Suboticae. – Subotica : „Globus”. RÖvID. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. 1931 (Subotica : Globus nyomda). 1. SZB3–1017 827. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. kiadása 1929. – 32 p.000). – 3. – Mošorin : a szerző kiadása. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Ludovicus Budanović episc. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. A szerző kiadása és tulajdona. Apost. die 9. [1931] (Senta : Unio). Julii 1931. PKSZ 826. Imprimatur. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. 11´7 cm Nihil obstat. . ekkor írta az előszót. első kiadása 1927-ben. 1931 (Subotica : Globus nyomda). SZB3–485 825. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. SZB3–1016 828. . Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. 2. .5 cm 147 . Nihil obstat. Megrendelési cím: Hitélet.824. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. Imprimatur Ludovicus Budanović. Blasius Hirka censor. kiad. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. die 8 Julii 1931. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész.000– 20. Suboticae. . Ludovicus Budanović episcopus. 11´7. 1931.

Stara Kanjižan. – Subotica : A Hírnök kiadása. – 5. CsP-38. Nr. NEKZg. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). Stephanus Kovács vicarius Generalis. Carolus Gutjahr censor ad hoc. n. Magvető. – h. a. Imprimatur! vel. vicarius Generalis. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. Bečkerek. szerkesztő. . kiadása 1915-ben. – 63 p. A szuboticai ft. n. 181/1931. – [Szabadka : k. p. plébános. [1932] (Subotica : Globus). készült Bartusz András nyomdájában. n. 419/1931. 4. 3.. febr. – 63 p. terjedelemben. p. – [4] p. 13 000 pld. kiadása 1925-ben. 1933. A „Kath. kiadása 1928-ban. martii 1931. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. egyházi Hatóság engedélyével. A ft. . M 148 .]. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. 32. Imprimatur! vel. Nihil obstat. Stephanus Kovács m. 16° Nincs feltüntetve a szerző. die 12. NEKBg. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. zsigmond vigasztaló énekek. NEKZg. SZB3–699 833. SZB3–75 831. M 829. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. Ismereteink szerint Mészáros Béla. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. – feketics. .Nr. kiadása nem került elő. é. 1931. fűzve Ua. KeCK J. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. PKZR 1932 830. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. 16 cm M. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. Bečkerek. die 26. : k. 1. kiadás. 1932. fűzve SB-44712. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. 2. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). SB-3716.

Nihil Obstat. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. Alpha Subotica. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. július hó 11. SZB3–424 838. Globus. Suboticae 1. . RKEU 837.834. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. – 31 p. 1933 (Subotica : ny. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. . Háromnyelvű kiadvány. 1933). – Subotica : k. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. június 8-i számában jelent meg. Nr. február hó 8. 1933. Antonius vojnić Tunić censor. 23 cm RKEÚ. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. 1932 (Subotica : Minerva).). n. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. 1930. 1933. n. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. – Subotica : zsidó hitközség. . ORDO eXeQUIARUM. . Jussu ordinarii Bačiensis editus. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. Pleesz).. – 52 + 52 p.. szám alatt. martii a. – 4 p. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. 1932. horvát és magyar nyelven. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. . . M 835. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. PKSZ 1933 836. vö. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. Xv p. 1933. magyar és német nyelven. H. 23 cm Szerb. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. M 149 . – 69 p. – 12 p. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. 945 Imprimatur. M 839. – 68. 23´15 cm RKEÚ.

– Subotica : Központi Oltáregyesület. 1933. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). 1965/1933. – Novi Sad : Pilišer i komp. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Imprimatur. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). – 46 p. dec. . vicarius generalis. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. vö. die 14. WáTz Oszkár Szent vendel novena. Könyvnyomda. – 31 p. SZB 843. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. vel. – 65 p. – 3. plébános. PKSZ 150 . 1933. 14 cm A szerző sajátja.840. Kovács István. .. Kasza Lajos. – 23 p. 15 cm Nihil obstat. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. – 43 p. 1933 (Apatin : Antun Lotterer). QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos.: Wátz Oszkár 842. 1933.. . – Subotica : Központi Oltáregyesület. . Bečkerek. 11´7 cm M 841. No. . 1934-ben is megjelent. [1933] (Subotica : Globus). vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. . STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. 14 cm OSZK 845. Hitélet kiadása. 12 cm SZB 844. – Stara Kanjiža : Kath. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Hitélet” Könyvkereskedés. – 61 p. censor. kiadás. számú engedélyével.

1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). Ludovicus Budanović epp. . – 135 p. SB-3715. Hitélet” szerkesztője. vel. Imprimatur. okt. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. Nr. SZB3–43 847. Kasza Lajos. Megrendelhető: „Kath. Bečkerek. a „Kath. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. Augustinus Šlibar Min. . – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. Provincialis. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. [MáSODIK] II. Hitélet” könyvkereskedésében St. censor. 3726 Imprimatur Suboticae. plébános. 34´21 cm M 849. Körlevél : az országos egyház. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. 1965/1933. – 64 p. – 71 p. Nr. 17. 1934. dec. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – [2] p. Apollinaris Braničković Censor. Ap. 1934. 15 cm Nihil obstat. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). No. NEKZg 848.és kegytárgykereskedés [Štamp. die 14. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. 1934. M. 15´10 cm Nihil obstat P. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. Kovács István. 1933. . búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. vicarius generalis.1934 846. 1040 Imprimatur zagreb. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. septembris 1934 P. Adm. Lederer Mano]. die 26. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. – Szubotica : ferencrendi kolostor.

CsP-111. Imprimatur. Egyház történelem. – 96 p. SZB3–366 853. Carolus Gutjahr. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. RK. . Betlehemi út. Hitünk titka.„Kath. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. SZB3-579 855. No 1186/1934. . Jegyesek könyve. 11´8 cm fűzve M 854. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Nr. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). Lederer). számú jóváhagyásával. – 28+40 p. Lélek ajánlás. . A szerző kiadása és tulajdona. 20 cm Nihil obstat. KIS Sz. 1935 (Subotica : Globus). . censor. – feketics : „Magvető” kiadása. Hitélet” könyvker. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. 1934. dec. – 36 p. – 51 p. 1935 (Subotica : Globus nyomda). Imakönyv.. A „Kath. Hitélet” könyvkereskedésben. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. – 7 p. Hitélet” könyvkereskedés. Stephanus Kovács vicarius generalis. –32 p. . Megrendelhető a „Kath. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. Halottak zsolozsmája. kiadása és tulajdona. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. junii. die 19. n. vel. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. 4647/1935. 1935. franciscus Petrányi censor. Imprimatur! Suboticae. – Subotica : Tena kiadása. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. die 30. 13´9 cm Nihil obstat. Bečkerek. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. 1935 Budanović episcopus. – Petrovgrad : K.

– 2. – H. 951/1935. Suboticae. n. n. CsP-240. – 63 p. – 25 p. – 64 p. SZB3–635 859. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. 1935. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). CsP-213 857. a „Hitélet” szerkesztője. M. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. – 64 p. n. Címlap nélkül. – Bajmok : k. Ludovicus Budanović episcopus. . 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). . Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában.k. sz. NEKZg. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. Imprimatur. SB-7936. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. Hitélet” Könyvkereskedés.856. . imádságos és énekes könyvéből. 11 cm Nr. fűzve PKSZ. számú engedélyével. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). – Novi Sad : A szerző kiadása. SZB3–685 860. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. – 26 p. . püspök. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. : k. 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. KIS IMAKÖNYv. die 5. 15 cm 153 . 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). kiadás. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. – 32 p. . Mart... 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). SZB3–618 858. – Stara Kanjiža : A „Kath. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Dunavska banovina. Apost. M . engedélyével. plébános. Jugoslavia M 861. . [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. Administr. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével.

Nr. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. Carolus Gutjahr. – 56 p. . Stephanus Kovács vicarius Generalis. . 1936. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. Carolus Gutjahr censor. – Subotica : Tena kiadása. Imprimatur! Petrovgrad. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. . október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. IMPRIMATUR. A „Kath. 1935. die 21. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. BUDANOvIĆ. Lajčo Imakönyv : nagybőjti. Junii. 1936. A „Kath.Nihil obstat. Junii. Hitélet” Könyvkereskedés. Hitélet” könyvkereskedésében.T. számú engedélyével. Hitélet” könyvkereskedésben. fénykép) M 154 .. húsvéti. 14 cm Nihil obstat. 944/1935. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. censor. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. 994/1935. . Stara Kanjiža. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. – Budapest : Korda R. Csávossy elemér. P. – 176 p. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában).” RKEÚ 864. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Megrendelhető a „Kath. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. – 32 p. Révész Imre. – 15 p. Stephanus Kovács vicarius Generatis. Stara Kanjiža. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról. Megrendelhető a „Kath. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. [1936] (Subotica : Globus). plébános. 1935. die 14. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. SZB3–129 865. Nr. Petrovgrad.

Nr. plébános. HB 155 . BMSk. Nr.dioec.p. Hitélet” könyvkereskedésben St. Dinka P. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Globus ny. SB-20361. Megrendelhető a „Kath. – Szubotica : „Tena” kiadása. A „Kath. 23 cm OSZK. kiadása 1926-ban Nihil obstat. Carolus Gutjahr censor.866. 1936. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. húsvéti. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. die 5. Imprimatur. . : ill. IMAKÖNYv : nagyböjti. CsP-175. 3925/1936. elmélkedések. – 2. Stephanus Kovács m. – 40 p. – 240 p. Minden jog fenntartva. maja 1936. episcopus. Utánnyomás kivonatosan is tilos. die 29. 1936. Petrovgrad. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). Imprimatur. 230/1936. – 64 p. SZB3–203 867. M. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. számú engedélyével. Hitélet” könyvkereskedés. Nr. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . die 29. Sept. Jan. Hitélet” könyvkereskedés. i Drugovi). DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. 15 cm Nihil obstat. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. – 124. CsP-88. NEKBg 868. . [4] p. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. 939/1936. Stephanus Kovács vicarius Generalis. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános. Petrányi franciscus. m. ájtatosságok. Stara-Kanjiža. Suboticae. . PKSZ 870. A „Kath. Kanjižán M 869. apostolicus.). 14´10 cm 1. Ludovicus Budanović. bővített kiadás.p. pünkösdi imák és énekek. Imprimatur. 1936 (Subotica : „Globus”). – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. – St. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. cens. adm. vicarius Generalis. . Petrovgrad. [1936] (Subotica. – 32 p. Carolus Gutjahr censor. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp.

] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. évre szóló kiadvány hátlapján. 1937 (v. . NEKBg. p. Suboticae. SZB3–31 872. vicarius generalis. Nihil obstat. Ludovicus Budanović episcopus. . Oblast. árvaházi Naptárban 1938.. 999. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk.1937 871. – H. Petrovgrad. XI. 13 cm [egyh. Hirdetés a Reform. Joannes Simsik. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. 3005/937. – 380 p. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. NEKZg. Az első osztály anyagával. n. Harambašićeva ulica 7. 1937. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). Octobris anno 1937. die 6. 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). Imprimatur. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. [1937]. – feketics : Magvető. franciscus Petrányi censor. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. – [Szabadka] : Izdaje Duh. Megrendelhető: Tena Subotica Iv. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. Apost. . 23 cm RKEÚ 874. 1937. 20´14 cm 156 . Admin. – 16 p. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. Oblasti u Subotici br. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. : ill. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. Imprimatur. . CsP-11.. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). die 5 Aug. SB-1240. M 876. – vel. censor dioecesanus. 13´10 cm Nihil obstat. . – 47 p. – 48 p. Nr. : K. – 276. M 873. – 16 p. 14 cm Nr. 1937. 4215. venite. OSZK. n. Stephanus Kovács. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937. augusztus 14-16.

1938 (h. SZB 880. BMS. 16´10 cm A Dr. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. [1938] (h. [1937]. cenzor.). r. Kohlbrügge Nagypéntekre c.Nihil obstat eugenius varbai. . n. Budanović. RKEÚ 1938 879. . vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. [1937] (Subotica : Grafika). évre. Nihil obstat franciscus Berton censor. – 132 p. – 16 p. . – 75 p. BeNeŠ. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. r. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. 1937. 5400. Megjelent ua. die 31. generalni vikar. . censor. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. ep. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. Ilija Anaković. Ludovicus Budanović. Nr. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. : k. Br. godine. svibnja 1938. Josip Sokol. dne 3. Imprimatur. 23 cm RKEÚ. – 60 p. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. episcopus. horvátul és németül. n. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. BPÚ-548 877. – Subotica : Duhovna oblast. SB-3795. v. M 881. 1938. 15´10 cm RKEÚ 878. Imprimatur. 21268/1938. Imprimatur: Đakovo. . Msgr. Subotica die 15 novembris 1938. 487-1938. M 157 . n. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. : Jelašić Pavle nyomdája). – 47 p. Suboticae. : ill. NEKBg. aug. Lud. v.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

..Sv. Sv. Sv. sz. 4. 1955 (Ny. 3. / Hermann Gschwandtner. 3. 12 cm 2000 pld... – 144 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. n.. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára.. – 37 p. – 34 p.. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . CSPL 922.. BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. 4. RIBAR. 4. CSPL 919. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. 2.) fűzve 268:282 CSPL 164 . . CSPL 1955 924.. 2. – Újvidék : Testvériség-egység.. – vršac : evanđelje u svaku kuću. 1953. 3. 2.). 30 1954 1. 3.. 2. sz. – 294 p. SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. 32 1956 1.. 1954 (Subotica : Gradska štamparija). 1954. – 48 p. Sv.. CSPL 920. 2.. 1000 pld. kötetéhez ([12] p. : ill. 2. 1953. sz. BIBLIAI TANULMáNYOK. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. köt. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija.. fűzve M. + rendkívüli kiadás Sv.. Hermann Élet Krisztussal.). 4. 1954. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. CSPL 1954 921. 3. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. 33 1957 1. CSPL 923. füzet I.. sz. 1. Sv. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. 29 1953 1. sz. 34 1958 1. 31 1955 1. GSCHWANDTNeR.

(1–4. kötetéhez ([12] p. 1955. 1955 (Ny. – feketics : Református egyház.) 1956. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. BIBLIAI TANULMáNYOK. Hermann Élet Krisztussal. – 35 p. n. .) CSPL 927.) 1957. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. köt. CSPL 165 . – H. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház.–dec.. 1955.) fűzve 268:282 CSPL 926. : k. – vršac : evanđelje u svaku kuću. . n. IMAfÜzeT. 1956. CSPL 1956 930.–dec. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955.–dec. jan. 1956.. GSCHWANDTNeR. – 24 p. CSPL 929.). . (1–12. 1955.. . 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. jan. (1–12.–ápr. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. (1–12. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. máj. ápr.–dec. – 33 p. / Hermann Gschwandtner.–dec. – 304 p. (4–12. : ill. 1955.. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház. – 242 + 12 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 5000 pld. jan.925. füzet II. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK.) 1959. 1955. CSPL 931. 20 cm 200 pld. 2. n. HázI áHÍTAT. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. jan.) 1958. 5–12.

CSPL 938. 20 cm 15 000 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . . 1957. 20 cm 10 000 pld. – 36 p. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 166 . CSPL 1957 933. 1957. – 66 p. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. – 16 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm. fordította Sabo Stevan. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – 56 p. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. – 16 p. BIBLIAI TANULMáNYOK. k. . – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. Anton : fordította Sabo Stevan. 1956. . 1958. papság kiadása. CSPL 1958 937. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. – 36 p. CSPL 934. LOReNCIN. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin.932. . 1957. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. GOLUBIĆ. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – Subotica : a szerző kiadása. CSPL 935. 1957 (Gradska štamparija). 1958. CSPL 936.

939. – p. 1959. 14 cm 50 000 pld. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. HITÉLeT : katolikus imakönyv. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. CSPL 945. A SzeNTLÉLeK Isten. „Életforrás”. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 20 cm 17 000 pld. CSPL 941. 14 cm 30 000 pld. – 59 p. imaés énekeskönyv. – 53 p. CSPL 943. : ill. . MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . – 16 p. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. : ill. CSPL 1960 946. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. . 1958 (Beograd : Minerva). – 37 p. [1959] (Sombor : Prosveta). 1958. – Subotica : A bácskai katolikus papság. . CSPL 167 . . – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. – 432 p. – 54 p. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Subotica : Bačka duhovna oblast. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 1959 942. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. 1960 (Subotica : Panonija). – Subotica : Duhovna oblast. + XvI tábla . 1958. 1959. 20 cm CSPL 944. CSPL 940. – 122 p. 20 cm 17 000 pld. 1959. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana.

: ill. – 136 p. Póth Lajos. + XvI tábla . Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. 20 cm 10 000 pld. : ill. – 36 p. CSPL 950. szerk. WITHe. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. HITÉLeT : katolikus imakönyv. CSPL 953. WITHe. – 42 p. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. NIKOLICY. CSPL 948. 20 cm 200 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1961. 14 cm 30 000 pld. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. CSPL 168 . . 1961. 1961. 20 cm 200 pld. CSPL 1961 949. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 1961. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. – 432 p. fordította Szalma Sándor. GOLUBIĆ. 20 cm 10 000 pld. 1960. CSPL 952.947. fordította ács Margit. . 15 cm Sokszorosított CSPL 951. – 220 p. 1961. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. – 94 p. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. – 199 p. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. 1960. . . . – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója.

NAGYHeTI szertartások. 1963. . – 38 p. CSPL 956. . CSPL 960. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 955. . fűzve CSPL 1963 958. 19 cm CSPL 169 . : ill. 14 cm. Maršala Tita 348 10 000 pld. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1963. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1962. : ill. – 93 p. . 20 cm 15 000 pld. KRISzTUS a teljes írásban. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). Temerin. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. 19 cm CSPL 961. 20 cm 19 000 pld. – Temerin : Župni ured. . 1962. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. . 1963. CSPL 959. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. – 56 p. – 36 p. 20 cm 19 000 pld. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. CSPL 957. – 48 p. – 101 p. – 32 p. A KISPRÓfÉTáK. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1962. – 49 p. 1963. 20 cm 15 000 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK.1962 954. : ill.

20 cm 13 000 pld. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. . ap. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. : ill. : 1965. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 1965. – 81–160 p. 163&65. župni ured svetog Križa. – 80 p. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 12 cm Nihil obstat. – 63 p. .1964 962. : 1966. Suboticae. : ill. – 104 p. .: 1965. Paulus Bešlić cenzor. – Subotica : Rk. v. 17 cm 1000 pld. – 369–494 p. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1965 (Subotica : Panonija). odgovara Huzsvár László župnik. – Subotica : temerini plébániahivatal. + 12 tábla : ill. CSPL 965–968. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 14 cm III. Iv. . 15 000 pld. 1965. – 161–240 p. 20 cm 13 000 pld. 22. – 38 p. 17 cm 10 000 pld. 1964. 15 000 pld.adm. : 1965. vI. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. CSPL 963. I. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. CSPL 970. CSPL 1965 964. 1965–1966. fűzve CSPL 170 . A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. CSPL 969. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. 1964. – 36 p. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. 1965. – 456 p.

Az APOSTOLOK cselekedetei. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. – XII. – 120 p. – 135 p. – 2 kötet . Az ősegyház élete.. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. 1966–67 (Subotica : Pannónia). – 199 p. (III–v. 1965. 1966. 2. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. Szentháromság. . 1966. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. CSPL 1966 974. . Isten szíve. : ill. n. 17 cm 5000 pld.971. – 344 p. CSPL 171 . 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. SzeRTARTáSKÖNYv : I. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. Isten könnye. 1965. . CSPL 975. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. – 104 p. CSPL 972. 17 cm 1000 pld. – 1967.) Vászonkötés CSPL 976. Oltártitok. kötet : 1966. . + 8 tábla : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : K. . 17 cm 10 000 pld. 1965. korm. – Subotica : Bačka duhovna oblast. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. CSPL 973. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). – Subotica : Bačka duhovna oblast. 21 cm 1. 494 p. – 96 p. Isten vendégsége. – 116 p. 17 cm 1000 pld. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. A KeReSzTÉNY életmód. 17 cm 1000 pld.

– 383 p. fűzve CSP 1967 983. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). 6000 pld. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. 1966. 17 cm 600 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. v. 1967. . 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). 1966. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. : ill. CSP 982. Imprimatur die 23.978. – [1967]. Subotica. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. fűzve CSP 981. – 100 p. – 99 p. – [Sombor : Prosveta]. – 34 p. CSPL 979. . . MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. . mint istentől megbízott irányítónak örömei. – vrbas : Rimokatolički župni ured. vINOWSKA. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. . 21 cm Nihil obstat. – 60 p. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 1200 pld. 17 cm 600 pld. 1966. 21 cm 3000 pld. dijecezanski cenzor. biskup. . A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. Az ÍGÉReT népe. – 104 p. CSP 172 . B. 29 cm 600 pld. CSP 984. – 110 p. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. O. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. . franjo vujković. 1966. 1966. CSPL 980. : ill. A KeReSzTÉNYeK. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. D.

– 128 p. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . 12 cm 15 000 pld. CSPL 989. . – 117 p. 20 cm 15 000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. – 47 p. – vrbas : Rimokatolički župni ured. . LOReNCIN. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. : ill. 20 cm 1500 pld. 17 cm. : ill. CSPL 987. . – vrbas : Rimokatolički župni ured.és énekfüzet. – (A Hitélet kiskönyvtára . CSPL 990. CSPL 991.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld.985. 1968 (Subotica : Panonija). CSPL 1968 988. : ill. 20 cm 15 000 pld. . CSPL 173 . . 1967. 17 cm. CSPL 986. 1967. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. 1968 (Sombor : Prosveta). 1968. . PeReIRA. GOLUBIĆ. – (A Hitélet kiskönyvtára . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. HISzeK : ima. 1967. TOWeR. : ill. fordította Szalma Sándor. 2. fordította M[olnár] A[ntal]. – 40 p. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. 1. : ill. – 58 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : színes ill. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. – 63 p. – 64 p. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira .) 3000 pld. .

CSPL 174 . ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. : ill. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 116 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 17 cm 1000 pld. – 31 p. . : kották . . CSPL 993. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. . – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – zagreb : Biskupske konferencije. G. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. CSPL 995. . – 142 p. 1968 (Subotica : Panonija). – 32 p. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. CSPL 996. . „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. : ill. 1968. – 103 p. CSPL 997. . 28 cm 3530 pld. 21 cm 8000 pld. 1968. 16 cm 1000 pld. 17 cm 1000 pld. KáNON MISe = Canon missae. A hit és Isten ígéretei. JAKAB apostol levele. 1968. . Matoš). CSPL 994. – [27] p. CSPL 999. CSPL 998. 20 cm 15 000 pld.992. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). – 32 p. 1968 (Sombor : Prosveta). – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). 20 cm 15 000 pld. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 79 p. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld.

GOLUBIĆ. 29 cm 1500 pld. 1969 (Sombor : Prosveta). Bogomirović. – 8 p. . CSPL 1001. 1969 (Subotica : Panonija). [1968] (zagreb : vjesnik). – Subotica : Biskupski ordinarijat. 20 cm 1000 pld. 20 cm 1200 pld. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. M. . A te otthonod – boldog otthon! / M. : ill. + [2] . kiadó varbai Jenő. 20 cm 1200 pld. – [30] p. – 179 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). – 16 p. – 83 p. – 18 p. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. : ill. – 8 p. . BOGOMIROvIĆ. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. 1969 (Sombor : Prosveta). CSPL 1003. 20 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). WITHe. : ill. CSPL 1004.1000. CSPL 1006. 20 cm 500 pld. . 20 cm CSPL 1969 1002. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – Szabadka : fel. GOLUBIĆ. . INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. . 1968. CSPL 175 . : ill. CSPL 1005. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. ianuraii 1969].

CSPL 1008. CSPL 176 . 20 cm 1200 pld. Az IGAzSáG. 16 cm 5000 pld. 16 cm 5000 pld. Matoš). – 72 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . CSPL 1010. mely örök élethez vezet. [Bevezető Mátyás zvekanović]. – 216 p. Az IGAzSáG. . – 397 p. – 69 p. fejezet]. 1969 (Sombor : Prosveta). 17 cm 30 000 pld. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. vOILLAUMe. Matoš). mely örök élethez vezet : [8–13. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. G. : ill. fordította Bartócz Ilona . fejezet]. CSPL 1013. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. 1969 (Samobor : A. . : ill. 1969. Az IGAzSáG. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. mely örök élethez vezet : [14–22. CSPL 1011. 1969 (Újvidék : forum). . 1969 (Samobor : A.1007. [1969] (Samobor : A. fejezet. – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. G. – 100 p. 16 cm 5000 pld. Az IGAzSáG. 20 cm 400 pld. Matoš). CSPL 1009. . : ill. . . CSPL 1012. 1969 (Subotica : Panonija). mely örök élethez vezet : 1–7. – 2 + 139–216 p. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. G. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. + 2 tábla . – 73–137 p. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Subotica : Biskupski ordinarijat.

Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. fordította Szabó István. – 55 p. Keresztény Adventista egyház]. 17 cm 5000 pld. 1970 (Subotica : Panonija). : ill. 1970 (zagreb : vjesnik). 1971 (s. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). 16 cm 6000 pld. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 5000 pld. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. – A harmadik magyar nyelvű kiadás.1970 1014. 12 cm 500 pld. 20 cm 10 000 pld. CSPL 1015. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . . CSPL 177 . : ill. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. 1970 – 96 p. LÉLeKáPOLáS. vALDIPORRO. CSPL 1016.). CSPL 1020. – 28 p. SLANKAMeNAC. . Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . . – 22 p. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. – 92 p. Az eGYHáz és a világban való szerepe. . typ. : ill. 20 cm CSPL 1018. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . – 70 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 32 p. . CSPL 1971 1019. : ill. 1971 (Subotica : Panonoja). – Osijek : Kapucinski samostan. – Subotica : Župni ured svetog Križa. [1970] (Becse : Proleter). . 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára.

). 14 cm 10 000 pld. 16 cm 5000 pld. 1971 (Szabadka : Pannónia).1021. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. [1971] (zrenjanin : Budućnost). – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. 17 cm 1100 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 112 p. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. 1971. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). . 1972. a zarándok / Wilhelm Müller . – 88 + [3] p. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. 1971]. – Újvidék : [s.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. 17 cm 200 pld. [1972. CSPL 1022. . – 59 p. 17 cm 500 pld. MÜLLeR. CSPL 1025. P. CSPL 1024. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. CSPL 1027. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 70 p. – 704 p. – 520 p. fordította Biberauer Richard . . . ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. CSPL 1028. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek.]. 1971 (Sombor : Prosveta)]. ed. typ. – 32 p. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. : ill. : ill. s. CSPL 1023. 26 cm 178 . + 14 p. 17 cm 1500 pld. CSPL 1972 1026. átdolgozott kiadás. 1972 (Sombor : Prosveta)]. . . – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. . Wilhelm Sundar Sing. 1969. – 78 p. . 17 cm 1500 pld. – második.

. [Borító. – (Jézus élete) 2000 pld. Király ferenctől. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. 21 cm 5000 pld. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. – 79 p. . 1972 (Szabadka : Pannónia). 17 cm 5000 pld. – 64 p. 17 cm. + [3] . Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. : ill. – [vII. CSPL 1033. – Subotica : Župni ured svetog Križa. CSPL 179 . . A szerző rövid életrajza dr. . 1972 (Újvidék : forum).. – (A Hitélet Kiskönyvtára . WITHe. LeLOTTe. Az amerikai kiadást e.és kötésterv Borislav Topuzović]. : ill. CSPL 1031. 1972 (Subotica : Panonija). CSPL 1032. ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . javított kiadás. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. fordította Szalma Sándor . + 10 tábla : ill. 17 cm 1100 pld. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . – 58 + [3] p. 1972 (Sombor : Prosveta)]. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. CSPL 1029. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. – 116 p. – 2. . fűzve CSPL 1030.1600 pld. – K. Pacsik]. kiadás. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. Terrien Sámuel rendezte sajtó alá.) 5000 pld. 20 cm 8000 pld. – 40 + 344 p. – Beograd : Preporod. Krause Joseph és dr. 20 cm. : felelős kiadó Békássy zoltán . n. CSPL 1034. 4. 1972 (Sombor : Prosveta). – 240 p.

21 cm. . szerk.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 20 cm 15 000 pld.. – Subotica : Biskupski ordinarijat. – (Bibliai levelező iskola . – 1973. fordította: Szabados Mária]. – 3. + függelék . 12 cm 15 000 pld. Milan Šušljić . KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. CSPL 180 . bővített kiadás. – Beograd : Preporod. : ill. 1973 (Sombor : Prosveta). Szalma Sándor. – 248 p. Bibliai Tanulmányok . 21 cm 1000 pld. eljövök hamar”.) 2000 pld. (Sombor : Prosveta). 21 cm.) 1100 pld. 1973 (Újvidék : forum). – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal.1035. [1973] (zagreb : vjesnik). – 100 p. + 3 tábla színes képekkel . CSPL 1037. 1973 (Újvidék : forum). 22. CSPL 1039. – 173–180 p. WITHe. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1038. – („Ímé. CSPL 1041. lecke) 6000 pld. 17 cm. szerk. eljövök hamar”. [1973] (zagreb : vjesnik). ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. – 32 p. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. 1973 (Subotica : Panonija). – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. 21. lecke) 6000 pld. Iv. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. 16 cm. 1973/1. . Bibliai Tanulmányok . fordította Henne József és Kennedy Margit. + függelék . . ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . + [4] p. HISzeK : ima. – 273 p. – („Ímé. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 1040. 1972. CSPL 1973 1036. – 165–172 p. : ill. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. – 78 p. + [2] . JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára.

CSPL 1974 1048. 23. – [11] p. + függelék . lecke) 6000 pld. 1973 (Sombor : Prosveta)]. – 78 p. lecke) 6000 pld. KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. – 189–196 p. – 157–164 p. . – („Íme.) 2000 pld. + függelék . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – 1973. Wolf Dragutin.1042. . – (Bibliai levelező iskola . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 19. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – 149–156 p. – 181–188 p. : ill. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 181 . – (Bibliai levelező iskola . vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. + [1] . + függelék . SzeNT NÉP. 21 cm. CSPL 1045. – (Murska Sobota : Pomurski tisk). [1973] (zagreb : vjesnik). – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . Lecke) 6000 pld. Kartuzija Pleterje. 1973 (zagreb : vjesnik)]. Bibliai Tanulmányok . II. szerk. 1973 (zagreb : vjesnik)]. BOTKA József vigyétek az örömhírt. – (Bibliai levelező iskola . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. ÖRÖKÉLeT / [fel. 21 cm. . CSPL 1046. Preporod. 24. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. eljövök hamar”. 1974. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. CSPL 1044. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 17 cm. 21 cm. CSPL 1043. – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. 21 cm. 20. CSPL 1047. – 90 p. lecke) 6000 pld. 17 cm 500 pld.

. a magyar kiadás fel. – 32 p. 1975 (Subotica : Panonija). . 3/74) 1100 pld. : ill. Újvidék] : znaci vremena . hamar eljövök.1049. 17 cm. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . Delafield. – [zagreb . . 12 cm. CSPL 1975 1054. 4. . – („Ímé. CSPL 1053. 20 cm CSPL 1051. fordította Szabados Mária]. (Újvidék : forum). DeLAfIeLD. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). – 520 p. ellen G. 1974. – 126 p. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . CSPL 1052. – 63 p. – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. – 78 + [1] . A. [Keresztény Adventista egyház]. 20 cm CSPL 182 . 1975 (Szabadka : Pannónia). D. – 100 p. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. – (Íme. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. – 72 p. 1974. – Beograd : Adventista „Preporod”. 1974. (Újvidék : forum). fordította Apró eta. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. 1974. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. CSPL 1050. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok .) 1000 pld. : ill. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. Križa. Bibliatanulmányok. 27 cm 15 000 pld. . szerkesztője Szalma Sándor . 17 cm 1500 pld. 1974 (Novi Sad : forum). A. – Subotica : Župni ured sv. . ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. 20 cm CSPL 1055. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka.

elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . 17 cm. angolból fordította faragó József. WITHe. . 1975 (Beograd : Preporod). szerkesztője Szalma Sándor . – Szabadka : ferences Rendház. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. – („Ímé. 1975. és Terrien S. eljövök hamar” . MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. . Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta .] Katolikus Plébániahivatal. CSPL 1057. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. 6) 5900 pld. [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). Krause J. mit tudunk istenről. fülszöveggel CSP FB 1060. – (Hagyományaink . : ill. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre .) 1000 pld.). INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. : ill. – Újvidék : forum. fordította Szabadka etelka]. Újvidék] : Preporod . – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. 1975 (Novi Sad : forum). fényképmellékletek Dormán László]. – [Beograd . CSPL 1061. – 52 p. „ÍMÉ. Bibliai Tanulmányok . Kálmány Lajos gyűjtése . .. BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . vászonkötés borítóval. 27 cm 10 000 pld. 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. . – 102 p. 1.. CSPL 1058. 19 cm. szerk. – 85 p. – 24 p. fűzve CSPL 183 . 14 cm 3000 pld. 1976 (Topolya : Népnyomda). „URAM. – 418 p. [sorozatterv Kapitány László . – Beograd : Preporod. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . fordította Szabados Mária]. 8 tábla : ill. .1056. a magyar kiadás fel. Keresztény Adventista egyház. a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . 1976 (Újvidék : forum Ny. sajtó alá rendezte. – 501 p. 1976 (Subotica : Panonija). .

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . Újszövetség . – 31 p. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. fordította Nemeshalmi István és Klára. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . 3. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. – 31 p. – 1982. – 31 p. – é. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. fordította zsivánovity Róbert. – 1987. – 1985. – (Az evangéliumok. Újszövetség . fordította Rencsényi Tibor. fordította Nemeshalmi István és Klára.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . – 1987. 4. – 1987. – 31 p. – 31 p. a magyar szöveget beírta Sóti György . – 31 p. – 1982. – 31 p. Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . n. – 1985. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Újszövetség . Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p.Mózes. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 1987. – 31 p. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P.) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . Xavier Musquera . –– 1982. – 31 p. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – 1985. – 1985. ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. – 31 p. eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . 2. 6. – 31 p. – 1985. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble .) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Bauer ferenc. – (Az evangéliumok. – 1982. rajzolta Noel Gloesener . – 31 p. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – 31 p. – 1987. – 1982. – (Az evangéliumok. 5. – 1982. Újszövetség . – 1985.) CSPL 1099. – (Az evangéliumok. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . – 1983. 1. Mózes. – (Az evangéliumok. Újszövetség . – (Az evangéliumok.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . Pierre Thivollier . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. szerkeszti Harmath Ká190 . – 31 p. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1982. – 1984. Újszövetség . – 1985. – 1982. – 1984. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította Rencsényi Tibor. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera.

eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. CSPL. [Adam]–MALINSKI. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . fűzve CSPL 1100. – 31 p. [Mieczyslaw] Malinski .. Teleki Béla . Andrija Kopilović. JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. p. Pierre Thivollier . 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). [Mieczyslaw] II. AK 1104. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. a magyar szöveget beírta Sóti György . – Novi Sad : Agapé. 29 cm. 1982 (Ljubljana : Delo). : ill. János Pál / [képek] A. Novi Sad : Agapé. 1982 (Čakovec : zrinski).) Képregény. Agapé. 1982 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera. : ill. : ill. 11.) Képregény. . Léner István. fűzve AK 1102. – 31 p. Pierre Thivollier . 21 cm fűzve CSPL 1103. fotók Dobai István]. – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. [szöveg] M. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. 8. [Adam] Bujak . 3) Képregény AK 191 . – (Isten népeinek története . – 129 p. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. – 203 p. . . GASTOLD. rajzok Sóti György]. Ivanka. 1982 (Maribor : ČGP večer). BUJAK. : ill. Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . . [fordította Lukáts Márta . : ill. szerkeszti Harmath Károly. rajzolta Xavier Musquera . zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 29 cm.roly. . változatlan kiadás. – 31 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. AK 1101. – 2. – 2. kiadás.13:929 Johannes Paulus II. 29 cm. [magyar fordítás Kárász Anna]. fotókkal . – 64. : ill.

– Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. – 327 p.1105. 1982 (Ljubljana : Delo). 20 cm 2000 pld. 1982 (Maribor : ČGP večer). (Kranj : Gorenjski tisk). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . – Novi Sad : ferences Rendház . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Čakovec : zrinski). rajzolta Xavier Musquera]. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . . [Magyar fordítás Kárász Anna]. : ill. [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . Novi Sad : Agapé. MARTeLLI. 1982. Szöveg Mioczyslaw Malinski . [8] tábla : ill. Rajzolta Dino Battaglia . Agapé. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . . : ill. 4) Képregény AK 1107. fülszöveggel CSP-FB 1109. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Újvidék : forum). zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. – 520 p. János Pál / Képek Adam Bujak . 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. 29 cm. fotók Dobai István]. : színes ill. Pierre Thivollier . AK 192 . Mioczyslaw II. – 202 p. . Andrija Kopilović és Teleki Béla . – 2. – 96 p. – Újvidék : forum. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. vászonkötés borítóval. Novi Sad : Agapé. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. – 31 p. . Ivánka. . MALINSKI. 22 cm CSPL 1110. – 72 p. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. kiadás. fordította Harmath Károly]. . [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. Léner István. : ill. : ill.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Xavier Musquera . rajzolta Noel Gloesener . 1982 (Maribor : ČGP večer). 29 cm. 29 cm. 2. rajzolta Xavier Musquera .3:929 francesco d’Assisi CSPL. fordította M[olnár] A[ntal]. Pierre Thivollier . a magyar szöveget beírta Sóti György . . PeReIRA. – (Isten népeinek története . – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . a magyar szöveget beírta Sóti György . – 31 p. rajzolta Xavier Musquera . Novi Sad : Agapé. – (A Hitélet kiskönyvtára . Pierre Thivollier . AK 1115. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. : ill. : ill. fordította Mihály atya]. . Novi Sad : Agapé. (varaždin : NIŠRO). – 47 p. NIGG. 29 cm. – (Isten népeinek története . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. 9) Képregény AK 193 . 7) Képregény AK 1114.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. 17 cm. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Pierre Thivollier . – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. + 36 színes táblával : ill. 29 cm. – 31 p. Novi Sad : Agapé. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). 5) Képregény AK 1112. : ill. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. 6) Képregény AK 1113. : ill. . Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . a magyar szöveget beírta Sóti György . a magyar szöveget beírta Sóti György . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. Pierre Thivollier . . Novi Sad : Agapé. – (Isten népeinek története . . 1982 (Maribor : ČGP večer). 1982. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. szerkeszti Harmath Károly.1111. szerkeszti Harmath Károly. . 1982 (Maribor : ČGP večer). Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . fényképek Toni Schneiders . – 132 [10] p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. szerkeszti Harmath Károly. SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. szerkeszti Harmath Károly. Kartonkötés 235. – 31 p.

Illusztrációk Sandro Corgi . : színes ill. – 153 p. . zagreb : Kršćanska sadašnjost. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. 1. 4. Antonio Molino . Sandro Corsi. Boško Kovačević. [1982] (B. franco vignazia . vittorio Belli. 10) Képregény AK 1118. [olaszból fordította és szerk. Petar Senić . [olaszból fordította Harmath Károly]. – 146 p. Berecz Sándor]. köt.: Királyok és próféták / Ill. köt. visszatérés. elio Guerriero. Olaszból fordította Boross István. Antonio Sicari]. köt. 32 cm 2500 pld. Antonio Molino. – 31 p.: vö.] számozatlan 3. Sandro Corsi.: Jézus Krisztus / Ill. köt.] 6. 194 . (Újvidék : forum). [fordító Gombár Imre]. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – Szabadka : Subotičke novine. Sergio Molino. Jarak : efekt). Harmath Károly]. [olaszból fordította Boross István]. – 1985.: A pátriárkák és Mózes / Ill. . – 1. – 1983. 1982. – [27 p. 20 cm. judaizmus / Ill. – (Isten népeinek története .: Az ígéret földjén / Ill. – Novi Sad : Agapé . [Szerk. [olaszból fordította és szerk. 2. Sergio Molino. [fordította Rencsényi Tibor]. – [124 p. Pierre Thivollier . 29 cm. – [156 p.: Számkivetés. köt. szerkeszti Harmath Károly. franco vignazia .] számozatlan 2. – 1985. . Novi Sad : Agapé. – 122 p. Harmath Károly]. Antonio Molino . 20 cm CSPL 1119. 1982 (Maribor : ČGP večer). – köt. – [124 p. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk.] 5. . – 128 p. : ill. – (Aktivitás : tematikus füzet . A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. Antonio Molino . szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120.1117. a magyar szöveget beírta Sóti György . [szöveg enrico Galbiati. köt. enrico Galbiati . rajzolta Xavier Musquera .

Harmath Károly].: Az Úr tanítványai / Ill. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). . a magyar szöveget beírta Sóti György . 15 cm CSPL 1124. 29 cm. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. – 24 p.7. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. . Agapé. AK 195 . franco vignazia . 1983 (Maribor : ČGP večer). 1983. 17 cm CSPL 1125. rajzolta Xavier Musquera . 20 cm fűzve 398. – [124 p. . [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). Sandro Corsi. 1) Kartonkötés CSPL.332.41(497. – (Isten népeinek története . 31 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – [Újvidék . BMS 1122. Kršćanska sadašnjost. . szerkeszti Harmath Károly. [olaszból fordította Boross István]. – [60]p. Novi Sad : Agapé. – 18 db színes képeslap . 1983 (Újvidék : forum). – Leporelló : színes ill. enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. [ford. – Kikinda : Római Kat. : ill. köt. – (Isten népeinek története .] 2500 pld. – 132 p. GALBIATI. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. 15 cm CSPL 1126.113 Skorenovac) CSPL. 12) Képregény AK 1123. – 31 p. Kartonkötés CSPL 1121. – Novi Sad : Agapé. Pierre Thivollier .[olikus] Plébániahivatal. illusztráció Sandro Corgi . . 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). : ill. Bauer ferenc].

– [Újvidék] : Agapé. [1983] (Novi Sad : forum). 14) Képregény AK 1132. Novi Sad : Agapé. bővített kiadás. – 142 p.–1984. 17 cm. – 152 p. : ill. . 14 cm CSPL 1131. Papírkötés CSP-FB 1130. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. .) CSPL 1129. .és énekfüzet / Szerk.73(469 fatima) CSPL. 1983 (Subotica : Panonija). – (vetés . – (Isten népeinek története . 1983 (Maribor : ČGP večer). 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). . A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. – 29 p. 4 tábla kép : ill. – Novi Sad : Agapé. : ill. – Újvidék : Hitélet. LOIDL. : ill. 17 cm. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. HISzeK : ima. – 4. 17 cm. : ill. főmunkatárs Sörös Antal.) VSPL. : ill. 1983 (Novi Sad : forum). – 29 p. . : ill. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 31 p.) fűzve 231. HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . 1. HázSzeNTeLÉS. 5. – (vetés . 1983 (Novi Sad : forum). – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. – (vetés .1127.. – Novi Sad : Agapé. . AK 1133. 1983 (Novi Sad : forum). 29 cm. 8´16 cm. – Novi Sad : Agapé.. 25. AK 196 . szerkeszti Harmath Károly. 17 cm CSPL. rajzolta Stephane Abadie . húsvét / P. Harmath Károly. 6. – 205 p. – Novi Sad : forum. AK 1128. – 30 p. III.

: ill. . . . SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .) CSPL 1136. WeST. : ill. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. 13) Képregény AK 1138. 17 cm CSPL 1139. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. TeLeKI Béla Az újszülött. szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. Jarak : efekt).1134. – (vetés . . CSPL 1135. – 130 p. – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. Pazova : Ločki emil nyomása). 1983 (St. : ill. – 31 p. és 25. 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. grafikai szerkesztő Sóti György. – 32 p. LOURDeS-I KILeNCeD. füzete alapján. fűzve CSPL. – 64 p. fűzve CSPL 1137. [magyarra fordította Kerényi Dénes . 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). 29 cm. Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . 32 cm. 1983 (Maribor : ČGP večer). – Novi Sad : Agapé. – 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1983 (Subotica : Pannónia). [1983] (Novi Sad : forum). 4. illusztrációk Sandro Corsi . 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. Novi Sad : Agapé. RHOTON. A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . – (A Biblia és története . kiadás. PÓSA László Az aratnivaló sok . AK 197 . – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. rajzolta Pierre Decomble . [olaszból fordította Boross István . . 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. 17 cm. Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. a 24. : ill. – Novi Sad : Agapé. . fejezetet írta france Perko . – (Isten népeinek története . : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. . : ill. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. – 362 p. . . 1983 (Novi Sad : forum). 1) Kartonkötés CSPL 1140. – 119 p. : ill. – Novi Sad : Agapé. 1983 (B. – 57 p.

– (Isten népeinek története . – 31 p. 29 cm. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 21 cm fűzve 243 894. . Képek Rostić Margit. 15) Képregény AK 1143. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Ill. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 16) Képregény AK 1144. AK. Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . : ill. : színes ill. – [125] számozatlan p. franciaországban és Jugoszláviában (horvát. : ill. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . fordította Nemeshalmi István és Klára. . rajzolta Xavier Musquera . . : ill.1984 1141. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szlovén és magyar nyelven). . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. 1984 (Maribor : ČGP večer). eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. AK 1145. NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). 1984 (Maribor : ČGP večer). – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. rajzolta Xavier Musquera . – 64 p. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . BIffI. Novi Sad : Agapé. franco vignazia. .511(497. 29 cm. 20 cm.053. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). – 31 p. 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – (Isten népeinek története . – 134 p. – Novi Sad : Agapé. BMS 1142.1)-14 CSPL. fordította Nemeshalmi István és Klára.2) CSPL.

– (Isten népeinek története . TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. [fordította faragó József]. Radosavljević. 18) Képregény AK 1149. április 29. szerkesztő Rencsényi Tibor. 29 cm. : ill. Novi Sad : Agapé. : ill. 15 cm fűzve AK 1147. – 19 p. 23) Képregény AK 1151. 1984 (Subotica : Panonija). 1985 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Xavier Musquera . . Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 29 cm. . – 31 p. – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .1146. Újvidék : Preporod . WITHe. 29 cm. 29 cm. fordította Nemeshalmi István és Klára . 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . Novi Sad : Agapé. + [4] táblaoldal . – (Isten népeinek története . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Bačka Topola : Rkt. znaci vremena . . – (Isten népeinek története . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . 22) Képregény AK 1150. – 318 p. 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). Novi Sad : Agapé. ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . Novi Sad : Agapé. eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . 21) Képregény AK 199 . rajzolta Xavier Musquera . zagreb . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 1985 (Maribor : ČGP večer). Plébániahivatal. D. – 31 p. – 31 p. rajzolta Michael Rancçon . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. . 1984 (Maribor : ČGP večer). rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill. – Novi Sad : Agapé . : ill. – Beograd . fordította Rencsényi Tibor.

GALBIATI. [fordította Boross István]. . 7) 2500 pld. fordította Nemeshalmi István és Klára. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . GALBIATI. : színes ill. 6) 2500 pld. : színes ill. illusztrációk Sandro Corsi. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). elio Guerriero. – Novi Sad : Agapé. – [124] p. Antonio Sicari . 1985 (Maribor : ČGP večer). 17) Képregény AK 1153. elio Guerriero. Táblakötés AK 1157. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . : színes ill. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). GALBIATI. 31 cm. franco vignazzia . GALBIATI. illusztrációk vittorio Belli. illusztrációk Antonio Molino . rajzolta Xavier Musquera . 31 cm. – Novi Sad : Agapé. 31 cm. 29 cm. enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . Antonio Sicari . – [124] p. : színes ill. : ill. – [125] p. Antonio Sicari . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . GALBIATI. – (Isten népeinek története . . – (A Biblia és története . szöveg enrico Galbiati.1152. illusztrációk Antonio Molino . Táblakötés AK 1156. – Novi Sad : Agapé. Antonio Sicari . – (A Biblia és története . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . szöveg enrico Galbiati. 2) Táblakötés AK 1154. elio Guerriero. [fordította Bauer ferenc]. Antonio Sicari . ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – Novi Sad : Agapé. szöveg enrico Galbiati. elio Guerriero. elio Guerriero. szöveg enrico Galbiati. szöveg enrico Galbiati. Sandro Corsi. – 31 p. – (A Biblia és története . [olaszból 200 . – (A Biblia és története . [olaszból fordította Harmath Károly]. enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . [olaszból fordította Harmath Károly]. Novi Sad : Agapé. 31 cm. franco vignazia . Sergio Molino. . – [124] p. illusztrációk Antonio Molino . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 3) Táblakötés AK 1155. . Antonio Molino.

visszatérés. – Novi Sad : Agapé. 22 cm 5000 pld. 21 cm 400 pld. – (A Biblia és története . Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. fűzve AK 1161. – 11 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . GALBIATI. 1985 (Újvidék : forum). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. illusztrációk Sandro Corsi. 1. – 144 p. rajzolta Pierre Brochard . 31 cm. AK 1160. . – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill. Antonio Molino. – 116 p. fiala M. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. . 1985 (Szabadka : Pannónia). [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). – [124] p.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. szöveg enrico Galbiati. 1985 (Maribor : ČGP večer). [fordította Rencsényi Tibor]. : ill. – Újvidék : Agapé. franco vignazia . Léner István. Ivánka. 4) Táblakötés AK 1158. . judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . . – 31 p. HeINzMANN. – (A Biblia és története . elio Guerriero. – [124] p. Kozmikus hő / Hendi I. . : színes ill. fűzve CSPL 1162. fordította Rencsényi Tibor . [fordította Kovács Gyula]. [Isten népeinek története . – Novi Sad : Agapé. Andrija Kopilović. [Josef] Heinzmann . Novi Sad : Agapé. 24]) Képregény AK 201 . : ill. 1. I. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). fűzve 241. 21 cm. HeNDI. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 1985 (Újvidék : Agapé). Josip Pekanović]. 29 cm. enrico Számkivetés. szerkesztő Rencsényi Tibor.fordította Harmath Károly]. Antonio Sicari .513 CSPL. . 5) Táblakötés AK 1159. 31 cm. : színes ill. – (Életfordulón .

. . . szerkesztő Rencsényi Tibor.. – (A Biblia Beszél. : ill.. [Keresztény Adventista egyház].. . kiadó faragó József. – 32–48 p. Skiverteks borító CSPL 1166.. .. – 128–144 p. .. . – 31 p. – [1–16] füzet. Örökké tartó. .. rajzolta Noel Gloesenen . „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. – zagreb . – 416 p. . vasárnap vagy szombat? . Isten törvényszékének tükrében . – (Isten népeinek története . 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. Centar za istraživanje Biblije . – 240–256 p. . . Testvéreihez hasonló . – 80–96 p. Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. . 1985 (Maribor : ČGP večer). . – 192–208 p. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – 96–112 p... [Újvidék] : „znaci vremena”.. boldog élet . – 208–224 p. Napsugár a Hermon hegyén . – 160–176 p. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165.1163.. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 112–128 p. . . [fordította Lazić Hajnalka]. – 224–240 p. – 108 p. A kezdet . 29 cm. . 1985 (Subotica : Panonija). SLANKAMeNAC. – 64–80 p. Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . . – 176–192 p. Jézus. – 1–16 p. . A gonosztevők közé sorolva . 202 . . Nemcsak mint vendég . Jézus az írásokban . – 144–160 p. . Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . – 48–64 p. 1985 (Subotica : Panonija). egy megmagyarázhatatlan tragédia . fordította zsivánovity Róbert .. Az egyedüli igaz isten . fordította Lazić Hajnalka . A testvéri szeretet vallása . fel. . – 16–32 p. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). a teremtő . . SLANKAMeNAC. Novi Sad : Agapé. A legszélesebbkörű ismeret . Szereplők és nem nézők . . – Újvidék : Idők jelei. : ill. 19) Képregény AK 1164.

– 220 p. . BUBALO. : ill. HA személyesen megismerhetnéd Istent. 1986 (B. – Újvidék : Agapé. . Az előző mű kivonatos. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). 1985 (Maribor : ČGP večer). : ill. 8 cm fűzve AK 1171. rajzolta Pierre Decomble . [fordította Kálmán Mária . CSPL 1170. – 175 p.eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . AK 203 . fordította Nemeshalmi István és Klára . hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – 31 p. . 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. – 214 p.3:929 Johannes Capistranus CSPL. 29 cm. . (Újvidék : forum). – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . Jarak : „efekt”). füzetes kiadása CSPL 1167. szerkesztő Rencsényi Tibor. – (Isten népeinek története . Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. 1986. fűzve 235. – Újvidék : Agapé. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. : ill. [1986] ([Újvidék : Agapé]). 20 cm 7000 pld. – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. – 15 p. HÜNeRMANN. fedőlap Sóti György]. . 20) Képregény AK 1986 1168.

Ivana Kapistrana = Il santuario di s. – zagreb .13 Ilok)(085) AK 1987 1176. Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : Agapé). : ill. . : ill. – [12] p. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 2. – 3 füzet – : színes ill.511(497.1172. BeRNOS De GASTOLD. – [12] p. füzet: Újszövetség 2. : ill. . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost.9(497. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. 1986 (Novi Sad : forum). AK 1173.3(497. : Jézus példabeszédei. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. : Képek Jézus életéből.13 Ilok)(085) 726. : Jézus és a gyerekek. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. János szentélye : Ilok. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. 204 . füzet: Újszövetség 1. 24 cm 1. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. fordította Lukáts Márta . Novi Sad : Agapé. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. 17 cm CSPL 1175. – Ilok : franjevački samostan . 1987 (Újvidék : Dobra vest). 1986. 17 cm Kartonkötés 894. : ill. . – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. füzet: Újszövetség 3. – 520 p. – [12] p.1) CSPL. SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. Agapé. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . – [12] p. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet).1)-14 CSPL 1174. . – 129 p. SveTILIŠTe sv. Plébániahivatal. 27 cm Skiverteks borító 22.046(084. . – 42 p. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. 18 cm 271. 3. . Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. Agapé. – 165 p.

[fordította Nagy József]. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . . 20 cm 20 . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. CSPL 1180. Agapé. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – 207 p. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld.92(02. CLARK. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . . 1987] (zagreb : vjesnik). [zagreb] . fűzve 232. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. [Újvidék] : Preporod . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 17 cm. fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. 1987 (Újvidék : Agapé–forum). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1987 (Novi Sad : forum). – 45 p. J. Billings . AK 1178. A teremtés csodái / Harold W. Clark . 8. [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. 19 cm. : ill. 3. Harold W.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld.) 4000 pld. 1987 (Novi Sad : forum). AK 1182. 1987 (Beograd : Preporod). BILLINGS. [Keresztény Adventista egyház]. Novi Sad : Agapé. . – Beograd . COOPeR. Agapé. – 109 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. – (vetés . – 126 p.3:929 Antonio di Padova CSPL.Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. [fedőlapterv Sóti György]. : ill. : színes ill. – 116 p. : ill. füzetenként. [olaszból fordította Harmath Károly .2) CSPL.053. CSPL 1179. . . fACCO.

rajzolta Pierre Brochard . [Isten népeinek története .15 Međugorje) 231. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .73(497. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 27]) Képregény AK 206 .15 Međugorje) CSPL. AK 1184. 17 cm. 1987 (Novi Sad : forum). [Isten népeinek története .8(497. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. 1987 (Maribor : ČGP večer). 28]) Képregény AK 1187. fordította Rencsényi Tibor.15 Međugorje) AK 1185. . [fedőlapterv Sóti György]. – 68 p. : ill. Novi Sad : Agapé. – 64 p. AK 1183. : ill. 4.73(569.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL . : ill. – 94 p. [fedőlapterv Sóti György]. – (vetés . 29 cm. – (Az evangéliumok : Újszövetség .153.) Az utószó szerint második kiadás. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .) fűzve 231. fordította Rencsényi Tibor. 5. 4. rajzolta Pierre Brochard . – (Az Életszentség Nagymesterei .15 Međugorje) 248. – 31 p. . : ill. – 31 p. [a fedőlapot tervezte Sóti György]. 17 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . 29 cm.5000 pld. 19 cm. Novi Sad : Agapé.) 9000 pld. . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. 7. . AK 1186.4) CSPL. Novi Sad : Agapé. 1987 (Novi Sad : forum). Novi Sad : Agapé.73(497. fűzve 231. – (Az evangéliumok : Újszövetség . Novi Sad : Agapé. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly .37(497. fűzve 235. 7. – (vetés . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill. 1987 (Maribor : ČGP večer). 1987 (Novi Sad : forum). HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly.

3:929 Rita Casciani CSPL. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. Novi Sad : Agapé. – 126 p. 29 cm. [Isten népeinek története . – 31 p. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . [Isten népeinek története . illusztrálta Kákonyi Asztrik]. : ill. LeMOINe. fordította Rencsényi Tibor. fordította Rencsényi Tibor. [fordította Sinkó ferenc . 19 cm. rajzolta Pierre Brochard . [fordította Barsi Balázs . 1987 (Maribor : ČGP večer). eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . 29 cm. 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. 25]) Képregény AK 1190. AK 1192. Novi Sad : Agapé. 1987 (Maribor : ČGP večer).) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. 1. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve Jegyzetek: 109–123.3:929 francesco d’Assisi CSPL. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 6. . . . rajzolta Pierre Brochard . 235. – 31 p. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. . – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill. : ill. – 126 p. – 31 p. [Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm. fordította Rencsényi Tibor. AK 207 . 1987 (Novi Sad : forum). JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . illusztrációk Mireille Négre]. 26]) Képregény AK 1189. 2. Novi Sad : Agapé. 1987 (Maribor : ČGP večer). – (Az evangéliumok : Újszövetség . : ill. rajzolta Pierre Brochard . 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29]) Képregény AK 1191.1188. Novi Sad : Agapé. 3. LeCLeRC. 1987 (Újvidék : forum).

: 14 p. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . 20 cm. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . Le MOUËL. – 102 p. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. AK 208 . PIeRRARD. Margit]. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. Jarak : efekt). – 48 p. CSPL 1196. . 21 cm CSPL 1198. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . XLI táblaoldal : ill. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. .73(469 fatima) AK 1195. szobrászat.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. 1987 (Újvidék : forum). – 105 p.). – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. – (Scientia Christiana . 1987 (B. katalógus 1000 pld. AK (ott a rendszó: MOUËL. [fedőlap Balázs M. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. – (vetés . : ill. fedőlap Sóti György]. 1987 (B. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. . – 30 p. 1987 (Újvidék : forum Ny. fűzve 282(091) CSPL. 24 cm Építészet. [fordította Hámori Győző . LOIDL. p. jegyzetek. .. Novi Sad : Agapé.és tárgymutató: 263–276. BMS (a közölt alakban) 1194. – 30 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 17 cm.. [fordította Rencsényi Tibor .1193. – Novi Sad : Agapé.) Név. : ill. Gilbert le). Jarak : efekt). 1987 (Újvidék : forum). fűzve 840-14 CSPL. 1. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. 5) fűzve 231. fedőlap és illusztrációk Sóti György]. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. – 280 p. 1987 (Novi Sad : Agapé).

. BOff. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. – 131 p. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – 50 p.. Plébániahivatal). . [fordította Hammer András]. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. . 1987 (Újvidék : forum). fűzve 820(73)-97 CSPL. – 189 p. 1800 pld. – Újvidék : Agapé. + 40 p. – 61 p. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. Novi Sad : Agapé. . Leonardo Üdvöz légy. 1988 (készült az Agapénál). [fordította Rencsényi Tibor]. AK 1201. a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. – 82 p. Mária / Leonardo Boff . 17 cm CSPL 1200. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. Angela Toigo . 20 cm 209 . 1988 (Novi Sad : Agapé). Plébániahivatal. a fedőlap.9:268 CSPL. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. – Subotica : k. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . TOIGO. melléklet . 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). 1988. BOff. n.1199. [fordította Hammer András]. : ill. WATSON. Angela Mary Isten és az egér / M. – Hajdukovo : Rkt. – Újvidék : Agapé. : ill. – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. – Novi Sad : Agapé. AK 1988 1202. – 78 p. [fordította Rencsényi Tibor . AK 1204. 17 cm CSPL 1203. . Simon Jenkins .

– A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. 15 cm CSPL 1210. AK 1206. . – Beograd . fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. 1988 (Beograd : Preporod). [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. 1988 (Újvidék : Dobra vest). Újvidék] : Preporod . : ill. – Újvidék : Agapé. AK 1205. AK 1207. . 20 cm CSPL 1208. – Újvidék : Agapé. Thomas A. – (Agapé Minikönyvek . – 106 p. [zagreb . 16 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. 12 cm. Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . + v p. . eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . GOLUBIĆ. [zagreb . [Az Idők Jelei . : kotta ill. Davis . Keresztény Adventista egyház]. Keresztény Adventista egyház]. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. – 50 p. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. [1988] (Novi Sad : Agapé). 1) fűzve AK 1209. Jarak : efekt). . 3000 pld. – 84 p. Újvidék] : Preporod . 20 cm 20 000 pld. [znaci vremena . BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. 1988 (B. – 68 p. . fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. DAvIS. 1988 (Novi Sad : forum). – 65 p. 1988 (Novi Sad : Agapé).eredeti címe: Ave Maria. . ÉNeKeK éneke. – Beograd . – Újvidék : Agapé. [fordította francz Mihály]. – 24 p. BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József.

73(497. – Újvidék : Agapé. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. – Novi Sad : Agapé. [1988] (Újvidék : Agapé). – 128 p. et al.153. : ill. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .511(497. : ill. – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. . 1988 (készült az Agapénál). 3) AK 1214. 7. AK 1212. – (vetés . 17 cm.15 Međugorje) 248. 17 cm fűzve 894. július 26–1988. – 16 p. : ill. – [54] számozatlan . – számozatlan [20] p. – 27 p. Harmath Károly . ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István.1211. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. AK 211 .15 Međugorje) CSPL. fűzve 264-041. SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. T[adej] vojnović. Agapé. 17 cm 700 pld.8(497. – 16 p. 21 cm 2000 pld. július 25.1)-14 CSPL 1215. . SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló]. 20 cm Címlap nélkül. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M.37(497. fűzve CSPL. . . CSPL 1216.15 Međugorje) 231. . .2 CSPL. 1988 (Novi Sad : Agapé). : ill. AK 1213. – (Agapé Minikönyvek . / Harmath Károly.) fűzve 291.]. 1988 (Novi Sad : Agapé). Kovács Gy. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. 1988. 12 cm. – Novi Sad : KS – Agapé.

Újvidék : Rkt. fűzve 262.13 894.511-2 CSPL. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. AK 1221. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. – Újvidék : Agapé.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. Újvidék : Agapé. fűzve 235. 2. . Harmath Károly 2500 pld. 21 cm. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. AK 212 . 17 cm 4000 pld. Agapé. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla].1217. 20 cm 1000 pld. . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 1989. – 34 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). Bački vinogradi : Plébániahivatal.3 929 CSPL. Agapé . AK 1220. AK 1218. – 139 p. – 59 p. : ill. 1988 (Újvidék : forum). : ill. . 21 cm 3000 pld. – (Scientia christiana . váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna.3(497. . fűzve 243 CSPL. Jarak : sokszorosítja „efekt”). BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . – 14 p. 464. ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. 1988 (Újvidék : Agapé). – XX. 1989 (B. AK 1989 1219. (78) p. KS – Agapé. – Kishegyes . 12 cm A kiadásért felel dr. . Plébániahivatal . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc].

borítóval. 24 cm Bőrkötés. 6. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. – 93 p. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. . Baranyi Alix.) 213 . 1989 (B. – Novi Sad : Agapé. [fordította Katona István]. Keménykötés. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . fülszöveggel. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). : színes ill. BMS 1228. 17 cm. [1989] (Novi Sad : forum). – Novi Sad : Agapé. vI. fordította Rencsényi Tibor]. – 119 p. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. = Püspökszentelés . – Újvidék : Agapé. . 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. 1989 (Novi Sad : Agapé). BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. . – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve CSPL 1225. 13 cm 3000 pld.1222. BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. védőborítóval. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. fűzve CSPL. – 31 p. 1989. Carlo Én. 18. – 22 p. AK 1224. vI 1989. – 685 p. BMS 1227. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. [1989] (Újvidék : Agapé). fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. bőrkötés. ferenc / Carlo Carretto . BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. AK 1223. 17 cm 5000 pld. . 18. – (vetés . . 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . . Szabadka. AK. : ill. 19 cm. – BMS 1226. – 248 p. Jarak : efekt). CARRETTO.

– Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. 1989 (Novi Sad : Agapé). átdolgozott kiadás]. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. [fordította Balassy Péter]. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. 19 cm CSPL 1233. – [második. . Rajzolta Nathalie vilain . Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . n. . . CSPL. – 24 p. – 182 p. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. . HeINzMANN. – Novi Sad : Agapé. 17 cm.. : ill.2)-32 CSPL. AK. [Josef] Heinzmann. Novi Sad : Agapé. : k. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . JáNOS PáL II. BMS 1231. AK. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. AK. HázSzeNTeLÉS. n.053. – 30 p. 1989 (h. 1989 (Újvidék : Agapé). – 60 p. BMS 1230. – (vetés . Agapé. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J.Eredeti címe: Io. János Pál pápa) . HOLDeR.). – Újvidék : Agapé. BMS 1229. 6) fűzve AK. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL.513 CSPL. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. BMS 1232. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. – [24] p. : ill. BMS 214 . 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. 1989 (Novi Sad : Agapé). : ill. AK. 245. . francesco 2500 pld.

1989 (Újvidék : forum). BMS 1240. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. Agapé (készült az Agapénál). – 73 p. BMS 215 . : ill. 1989 (Novi Sad : Agapé). fűzve 243 CSPL. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1989. Kartonkötés 243 CSPL. 2500 pld. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 1989 (Novi Sad : Agapé). április 16. Kartonkötés 22. 1989 (Novi Sad : Agapé). AK. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. kiadás. AK. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. – 520 p. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. BMS 1235. BMS 1237. napközi imaóra. BMS 1236. : ill. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. 26 cm 15 000 pld. 22 cm 2000 pld. . AK.1) AK. . BMS 1239. – 153 p. – A kiadásért felel Harmath Károly. – 96 p. AK. . – Újvidék : Agapé. . . – 15 p.]. 1989. 14 cm fűzve CSPL. 1989 (Újvidék : Agapé).1234. Agapé. : ill. – Újvidék : Agapé. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda).046(084. fűzve 268:282 CSPL. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. – 47 p. AK. AK. – 78 p. fűzve 243 CSPL. – 3. BMS 1238. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Agapé. – Újvidék : Agapé. 17 cm 3000 pld. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. . füzete alapján. . KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. vecsernye.

. – 12 db számozatlan füzet : ill. Keresztény Adventista egyház]. fűzve. Apa és fiai 10. – Beograd [zagreb . 1989 (Újvidék : Agapé). 1989. álomlátó József 3. Noé bárkát készít 2. Meggyógyult a beteg 7. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. 21 cm. ReUBeN. Kosár a folyóban 4.1241. 14 cm 1.2)(084. vI. Hallja meg mindenki 2000 pld. [„Az idők jelei” . Újvidék] : Preporod . . 1989. 1989. Jézus velünk van 12. fűzve CSPL 1244. zakeus a fán 11. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. [belső használatra = za internu upotrebu]. AK. 18. 13 cm CSPL 1242. – (Az Életszentség Nagymesterei . Agapé. Gellért P. 18. Istennek élt az emberek között / P. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – [Subotica : Biskupski ordinarijat. – 74 p. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. veCCHI. Stantić Gellért. Alberto Lipót Mandić. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič).) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . = Biskupsko ređenje : Subotica. a szent gyóntató / Alberto vecchi . Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . [fordította Leiszt József]. – 91 p. . : ill. A magvető 8. 7. Kisded a jászolban 6. eltévedt bárány 9. – Újvidék : Agapé. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. Az engedetlen Jónás 5. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. STANTIĆ. – 22 p. 20 cm CSPL 1243.053. BMS 1245. . vI.1) CSPL. [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries].

CARReTTO.) eredeti címe: Majka Terezija AK.2500 pld. – 301 p. Keresztény Adventista egyház. Az Életszentség Nagymesterei . – Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). – (Az Életszentség Nagymesterei . – 19 p. : színes ill. 6) 500 pld. – [Beograd . 16 cm CSPL 1249. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. – Újvidék : Agapé. BMS 1250. ferenc / Carlo Carretto .3:929 CSPL. . 9. Újvidék : Preporod . rajzolta franco vignazia . : ill. ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. [olaszból fordította Harmath Károly]. A. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. Idők Jelei . BMS 217 . GJeRGJI. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . [fordította Szarvas János]. zagreb . Carlo Én. fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. – számozatlan [90] p. – (Én . BMS 1246. . CSPL.3:929 francisco d’Assisi AK. . fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. WITHe. – 119 p. BIffI. – 22 p. BMS 1248. 19 cm. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). 19 cm. . [fordította Katona István]. AK. . 1990 (Újvidék : Agapé). 1990 (Beočin : efekt). 1990 (Novi Sad : Agapé). 21 cm CSPL 1990 1247.

. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. : ill. 1990 (Újvidék : Agapé). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .159. 8. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . – Újvidék : Agapé. sajtó alá rendezte Harmath Károly. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. 1990 (Novi Sad : Agapé). – 187 p. – 191 p. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. . 19 cm. BMS 1252. AK. Lovrec B. 10.23 CSPL. BMS 1255. . Agapé. : ill. 1990 (Novi Sad : Agapé). 1990 (Novi Sad : Agapé). Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . – (Az Életszentség Nagymesterei . . 1990 (Újvidék : forum). Harmath K. : ill.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . : ill. BMS 1254. – [zagreb] . – Újvidék : Agapé. Novi Sad : Agapé. . 19 cm 8000 pld. – 155 p. A.1251.[ároly].) 5000 pld. – Novi Sad : Agapé. fűzve AK. BMS 1253. 19 cm. AK. bővített kiadás. 19 cm fűzve CSPL.. [fordította Tűzkő Lajos]. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. bővített kiadás. KáRPáTI Pál Szent vince. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 616 p. – 2. 20 cm 2000 pld. . LAINATI. 248. 14 cm Kottákkal. BMS 1256. a szeretet apostola / Kárpáti Pál. Kovács Gy. – Újvidék : [Agapé]. Orčić S. – [20] p. átdolgozott. 1990 (Novi Sad : Agapé). – harmadik. – 135 p. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . AK.3:929 vincent de Paul CSPL..

. 2) 3500 pld. : ill. – 126 p. . – Újvidék : Agapé. 1990 (Újvidék : forum). – (Az Életszentség Nagymesterei . – 12 p. LeMOINe. [Újvidék] : Preporod . 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. 1990 (Újvidék : Agapé). fűzve 235. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. Jo Szent Rita / Jo Lemoine . AK. [fordította Sinkó ferenc .09 CSPL. . kiadás]. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. 19 cm CSPL 219 . szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. BMS 1259. – [2. 21 cm 3000 pld.2)-32 CSPL. AK. rajzolta Szabó Marianne].1)(02.3:929 Chiara d’Assisi AK. : ill. – 127 p. – Beograd . L.511. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata . 24 cm fűzve 894. – Újvidék : Agapé. . illusztrációk Mireille Négre].053. [fordította Ballásy László]. TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok.511-14(082) 894. 1990 (Novi Sad : Agapé). venden . : ill. . – Újvidék : Agapé. BMS 1260. ROTH.5000 pld. 1990 (Újvidék : Agapé). fűzve 830-97 CSPL. – Novi Sad : Agapé. 1990 (Beograd : Preporod). BMS 1257. veNDeN. – 102 p. 19 cm. – 131 p. AK. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth .3:929 Rita Casciari BMS 1258. Morris Hit általi engedelmesség / Morris L.511(497. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235.BMS 1261. [Keresztény Adventista egyház].

GOLUB. BeWeS. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 220 . 19 cm.1262. : ill. fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. AK. : színes ill. – (vetés . – 73 p. WATSON. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . . . – Újvidék : Agapé. 2. Capovilla . 17 cm. AK. Papagájketrec / Gerhard M. – [28] p. 5–8. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1265. [fordította Máté-Tóth András . Bauer. . fordította Rencsényi Tibor]. [fordította Rencsényi Tibor].) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. : ill. BMS 1264. . BMS 1991 1263. AK. Gerhard M. illusztrálta Redžek Georg]. 1991 (Újvidék : Agapé). ISBN 86-397-0271-3 262. 5.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII.13 CSPL. – 189 p. János pápa előszó: p. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). – Újvidék : Agapé. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . – 185 p. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld.9:268 CSPL. BAUeR. – Újvidék : Agapé. eva Maria Kremer . Simon Jenkins . [az előszót írta francesco L.

26 cm 10 000 pld. 1991 (Újvidék : Agapé). HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly .) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. – 166 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost.053. HUBAUT. Szentírási szemelvények. 1991 (Novi : Sad Agapé). . – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič).3:929 Pio da Pietrelcina AK. Jézus velünk van 12. BMS 1267. BMS 221 . . – (Az Életszentség Nagymesterei . Apa és fiai 10. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . . : ill. némi eltéréssel. 4. 14 cm 1. álomlátó József 3. 1989 244(02. Meggyógyult a beteg 7. 19 cm. közös tokban Több kiadása volt. 19 cm eredeti címe: Christ. – 520 p. – Újvidék : Agapé. Noé bárkát készít 2. : ill. Krause és Samuel Terrien]. Kisded a jászolban 6. – 12 db számozatlan füzet : ill.1266. Hallja meg mindenki fűzve. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. fordította Barsi Balázs. zakeus a fán 11. – 94 p. – Novi Sad : Agapé. AK. más rendszóval jelölve vö. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. BMS 1268. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. eltévedt bárány 9. Az engedetlen Jónás 5. . A magvető 8.1) 22 AK. CSPL 1269.2)(084. Kosár a folyóban 4.

BMS 1271. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. 14 cm CSPL 1272. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. AK. – 142 p. . 1991 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. – 91 p. – 5 p. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). napközi imaóra. MAURIAC. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1274. J.1270. : ill. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : forum). . MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. 19 cm Papírkötés CSPL 222 .] (Újvidék : Agapé). . 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL.1)-32 CSPL. 19 cm. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. AK. Agapé. – 32 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 207 p. [fordította Tűzkő Lajos].511(497. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. vecsernye. BMS 1275. BMS 1273. – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 1991.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. . 1991 (Tótfalu : Logos). 11. – Újvidék : Agapé. . . francois Cortonai Margit / francois Mauriac . AK. fordította vácz Jenő S. – Újvidék : Agapé. – 142 p. 15 cm 10 000 pld.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. kompletórium egy hétre.

zagreb : Kršćanska sadašnjost. . BMS 1281.053. SANCHez Silva. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. 1991] (Újvidék : Agapé).1 CSPL. BMS 1278. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. : kottával .] (Újvidék : Agapé). – 9. : ill. : kottával . fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. – 38 p. – 8 p.2)-97 CSPL. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. AK. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. 1991. : kottákkal . fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. – 5 p.] (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). – [zagreb . – Újvidék : Agapé. 20 cm 500 pld. 1991. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. . BMS 1277. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 20 cm 500 pld. Agapé. BMS 223 . 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. 14 cm 15 000 pld. – [Újvidék : Agapé . 1991.1 CSPL. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa. – 207 p.1276. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. AK. AK. . AK. : ill. [María] Sánchez Silva . PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. Újvidék : Agapé. BMS 1279. – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . [José] M. Újvidék : Kršćanska sadašnjost . p. [fordította Komáromi Borbála]. – 72 p.

– 32 p. . TÖRÖK József XII. TÖRÖK József X. 14. 9. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. AK.13:929 Pius XI.13:929 Benedikt Xv. 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262. BMS 1286. – (vetés . Piusz pápa : századunk pápái / Török József.13:929 Giovani XXIII. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. Leó pápa : századunk pápái / Török József. 12. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. – Újvidék : Agapé. AK. BMS 1287. CSPL. AK. .13:929 Pius XII. – 32 p. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . Benedek pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. .13:929 Pius X. 15 cm CSPL 1283. . 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Leo XIII. – 32 p.) fűzve 262. 17 cm.) fűzve 262. – (vetés . TÖRÖK József XI. – (vetés . 17 cm. . CSPL. 13. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén).) fűzve 262. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. – 63 p. AK. 17 cm. 17 cm. – 32 p. BMS 1284. BMS 1285. 1991 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József Xv. CSPL. CSPL. – Újvidék : Agapé. BMS 224 .) fűzve 262. – 32 p. 17 cm.) fűzve 262. CSPL. TÖRÖK József XXIII. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. – (vetés . – Újvidék : Agapé. – (vetés . – Újvidék : Agapé. TÖRÖK József XIII. – 32 p. János pápa : századunk pápái / Török József. . . SzeNT JÓzSef KILeNCeD. 1991 (Újvidék : Agapé). 10. AK. BMS 1288. 11.1282.

1991 (Újvidék : Agapé). – [2. a szerző rajzaival. CSPL. : ill. – (vetés . . – Újvidék : Agapé. Pál pápa : századunk pápái / Török József.3 CSPL.) fűzve 262. 25 cm 3500 pld.) fűzve 262. CSPL. – (vetés . kiadás]. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1294. – 32 p. veCCHI. AK. . vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs]. 15. L.511(02.13:929 Paulus vI. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. 1991 (Újvidék : Agapé). [fordította Leiszt József]. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. AK.13:929 Johannes Paulus II. BMS 22 .1289. BMS 1292. – Újvidék : Agapé. 209 p. 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm. AK. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . – Újvidék : Agapé . – 71 p. BMS 1290. B. – Újvidék : Agapé. Alberto Mandić Lipót. TÖRÖK József II.0:271.13:929 Johannes Paulus I.053.2)-32 CSPL. – Újvidék : Agapé . TÖRÖK József vI. AK. : kották .3:929 Mandić. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. – Iv. CSPL. . – (Az Életszentség Nagymesterei . esztergom : ferences Rendház.) fűzve 262. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. 17. . 16. – Újvidék : Agapé. 19 cm. – (vetés . – 32 p. AK. Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. a szent gyóntató / Alberto vecchi . . – 32 p. János Pál pápa : századunk pápái / Török József. : ill. – 91 p. BMS 1293. BMS 1291. János pápa : századunk pápái / Török József. 17 cm. TÖRÖK József I.

Keresztény Adventista egyház. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . francisci) / [fordította Balani György . – 128 p. . fűzve 244 francisco d’Assisi 271. 1992 (Tótfalu : Logos). 19 cm CSPL 1296. . – [Újvidék : Agapé. WRIGTH. 14 cm CSPL 1298. Morris „Ha vársz.1295. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. 1991 (Beograd : Preporod). – 78 p.3 CSPL 1300. 19 cm.] (Újvidék : Agapé). 22 cm 8000 pld. fűzve 271. . [zagreb] . – 32 p. : ill. 1992 (Tótfalu : Logos). áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. – 121 p. ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . Szeged . AK. Újvidék : Preporod . – 150 p. : ill.BMS 1992 1297. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. Az idők jelei . szerbről fordította Lazić Hajnalka. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. – (ferences források . 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). fedőlapterv Palkovics János]. . a Minorita. veNDeN. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. : ill. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. .3 CSPL. 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. – 24 p. 1. – Újvidék . ha nem – én jövök” / Morris L. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. AK. 21 cm Selyemkötés 895. [A szerző rajzaival]. – Novi Sad : Agapé. Csíksomlyó : Agapé. 1992.511-14 CSPL 226 . . BMS 1299.) 3000 pld. 1992 (Újvidék : Agapé). venden . – Beograd . L.

– 220 p. : színes ill. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. fűzve. – 136 p. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. 1992. + 10 p. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld.053. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe .961 CSPL. [1992] (Novi Sad : Agapé). BMS 1303.1301. – 110 p. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. AK.] (Belgrád : Preporod). – 124 p. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. . HAMPe. JeWeTT. – 104 p. . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. 10 cm fűzve 226 AK. – 63 p. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. 1992 (Novi Sad : Agapé). Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . BMS 1302.931(02. 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. – Újvidék : Agapé. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. AK. [1992] (Beočin : efekt). . Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . BMS 1305. – Novi Sad : Agapé. . 1992 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. [fordította Kisnemes János . [fordította és átdolgozta Harmath Károly].2) CSPL. . 1992 (Novi Sad : Agapé). Az evANGÉLIUM János szerint. fűzve CSPL 227 . Christiane Mária. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. AK. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. . fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. – [Beograd : Preporod. BMS 1304.

) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. 1992 (Újvidék : Agapé). BMS 1311. 20 cm fűzve 271. AK. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. 19 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei . . – 112 p. LOReNzONI. 1992 (Novi Sad : Agapé). 13.1307.3 AK 1308. AK 1312. .] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. 1992 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. BMS 228 . 25 cm fűzve CSPL. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. AK. – Novi Sad : Agapé. – [Újvidék : Agapé. . LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. vagy egyszólamra. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . – Újvidék : Agapé. – 146 p. – Újvidék : Agapé. – ([Alfa és Omega . 1.]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . 1992 (Újvidék : Agapé). – 59 p. – 63 p. [fordította Barsi Balázs]. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. [fordította Tűzkő Lajos]. – Novi Sad : Agapé. 1992. 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. – [8] p. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. – Újvidék : Agapé. POUDRIeR. 14 cm 800 pld. 19 cm. orgonakísérettel) / Miocs József. : [kotta] . . : ill.

Pucci . . [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István .1)(02.511(497. .053. 1992 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. – 12 p. fordította Tűzkő Lajos .31:398(497. . 1992 (Újvidék : Agapé).2)-32 AK 1317. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. Novi Sad : Agapé. BMS 1314. AK. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József.) 3000 pld. – 79 p. – 128 p.113 Kupuszina) CSP-FB. AK 229 . 20 cm. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. – 243 p. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . BMS 1315. – Novi Sad : Agapé. : ill. fűzve 235.) 4000 pld. rajzolta Szabó Marianne. : ill. [képek Giuseppe Intini . AK. – Újvidék : forum : Agapé. 2. Mario v. PUCCI. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei].3:929 Morus CSPL.113 Kupuszina) 291. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . 1992 (Újvidék : Agapé). : ill . – (Az Életszentség Nagymesterei . – (Scientia Christiana . – 122 p. – Újvidék : Agapé. 12.511(497.1)-992 AK 1316. 1992 (Újvidék : Agapé). fedőlap Palkovics János]. – Újvidék : Agapé. – [Subotica] : Székely erzsébet . 21 cm 1000 pld.1313. Morus Tamás / Mario v. : ill. 1992 (Novi Sad : Agapé). . 23 cm fűzve 894.

) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. – (vetés .1318. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. BARGeLLINI. De GASTOLD. 14. fűzve 262. 1992 (Újvidék : Agapé). – források és irodalom (226–227 p. – Újvidék : Agapé. Nagymákonyi Gilbert . [fordította P. 19 cm. . [1993] (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József IX. BMS 1322. 23 cm fűzve AK 1323. – (vetés . –156 p. 1993 (Novi Sad : Agapé). . – 146 p. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. . – 35 p. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. AK. Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . AK 1319. 20) 800 pld. – 229 p. fedőlap Palkovics János].) 500 pld. kiadás. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. 17 cm.3:929 Bernandino da Siena CSPL. : ill. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. 1993 (Novi Sad : Agapé). 21 cm 230 . – 3. Agapé. BeRNOS. század pápái / Török József. – (Az Életszentség Nagymesterei . Piusz papa : a XIX. . – Újvidék : Agapé. – 131 p. . – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost.13:929 Pius IX AK 1320. Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . 1992 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. – 48 p. – Újvidék : Agapé. . 1992 (készült az Agapénál).

19 cm 400 pld. BMS 1327. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. – Újvidék : Agapé. – 36 p. – 215 p. BMS 1324. AK. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . [1993] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0052-8 235.3:929 AK. a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. –238 p. . grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . 19 cm. : ill. fordította Lazić Hajnalka . 15) 500 pld. fűzve 271.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. AK. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. . 20 cm 500 pld. 1993 (Novi Sad : Agapé). .8 CSPL.113 Novi Sad) AK. BMS 1325.] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. – [Újvidék] : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. – 83 p. 1993 (Újvidék : Agapé)]. ISBN 86-463-0056-0 252. GeSUALDA. 1993. CSPL 1326.3(497. suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . : ill . – [Belgrád : Preporod. [fordította Tűzkő Lajos] . – (eM : az Életszentség Nagymesterei . BMS 231 . 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. eRICKSON ANDROSS.

BMS 1331. BMS 1332. . – Újvidék : Agapé. 17 cm 500 pld. NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. . BMS 232 .3:929 francisco d’Assisi CSPL. – 68 p. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. fedőlap Sóti György . : ill. . . – 125 p. BMS 1330. AK. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . 1993 (Újvidék : Agapé). 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. – második kiadás. LeCLERC. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262.113 Temerin)(091) CSPL. AK. – 132 p. – 136 p. – Novi Sad : Agapé. Budapest : Távlatok. – [Újvidék] : Agapé. – 144 p. 21 cm 500 pld. [1993.] (Újvidék : Agapé). BMS 1329. – Újvidék : Agapé . kiadás. AK. illusztrációk Németh Csaba. : ill. fordította Rencsényi Tibor . . 1993 (Novi Sad : Agapé). 1000 pld. : ill. – Újvidék : Agapé. MOUËL. – második kiadás. fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. – 3. [1993] (Novi Sad : Agapé). fedőlapterv Maurits ferenc. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. jav. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . AK. [fordította Barsi Balázs]. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly .1328. 1993 (Újvidék : Agapé).3(497.

1993. [1993. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . : ill. . AK. [fordította Király Ilona]. a kitett gyermek 4. – Újvidék : Agapé.) 500 pld. Mózes. – 95 p. AK. . [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült].] (Újvidék : Agapé). BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. BMS 1336. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . 14 cm 1. fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. sanctus rendszó alatt) 1335.] (Novi Sad : Agapé). . 3. József és testvérei 3. – [Újvidék] : Agapé. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . – [Újvidék : Agapé. 19 cm. 1993 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053.2 CSPL. . – (ferences források . [illusztrálta Szent-Gály Géza]. RANWez. BMS (Bernardo. – Újvidék : Agapé. . – 208 p. – 68 p. rajzolta Dea de vries. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. Csíksomlyó : Agapé. 1993 (Újvidék : Agapé). AK. Kisded a jászolban 233 . – Újvidék . – 46 p.1333. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. Az engedetlen Jónás 5. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. Szeged . 500 pld. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. 1993 (Újvidék : Agapé). BMS 1334. 20 cm 1500 pld. – 12 db számozatlan füzet : ill.3:929 Chiara d’Assisi CSPL. AK.511-97 CSPL. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. Noé Bárkát épít 2.

17 cm. .2)(084. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. AK. – 32 p. 19) fűzve 262. Jézus feltámadt 12. Csíksomlyó : Agapé. – (vetés . .12:929 Apor AK. 17 cm. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). – második kiadás. . Angela Togio . – Újvidék : Agapé. Angela Mary Isten és az egér / M. zakeus a fán 11. AK. Jézus gyógyít 7. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. 244(02.6. fedőlap Németh Csaba . Szeged . BMS 234 . Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). 1993 (Agapé : Szeged). : ill. fordította Rencsényi Tibor .1) AK 1338. [1993] (Novi Sad : Agapé). A magvető 8. 2. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. – (ferences források . – 413 p. TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel.. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. 1993] (Újvidék : Agapé).053. A tékozló fiú 10. – Újvidék : Agapé Kft. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . BMS 1340. A jó pásztor 9.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld.3:929 francisco d’Assisi CSPL. illusztrációk Sóti György. TOGIO. – [Újvidék . fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. – 50 p. BMS 1339.

fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . Budapest : Távlatok. – 119 p. 1994 (Újvidék : Agapé). . – 124 p.] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék : Agapé. ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . Budapest : Távlatok. . . ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . fűzve AK 1344.1341. 4. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342.) 00 pld. 17 cm. 1994.2)-97 CSPL. – (Teológiai zsebkönyvek . 1994 (Újvidék : Agapé). – Topolya : Plébániahivatal. – (Teológiai zsebkönyvek . A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . . 1994 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . Budapest : Távlatok. – Újvidék : Agapé . – 115 p. rajzolta Magyar Csaba]. 7) 500 pld. védőszented . 17 cm. fűzve AK 1343. fűzve 894. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé .1)(02. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 16 p. foto Rind István].511(497. – Újvidék : Agapé . ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . – Újvidék : Agapé . áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . 8) 500 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 6) 500 pld. – leporello : [12] színes fotó ill. . – (Példaképed. 17 cm. : színes ill. – (Teológiai zsebkönyvek . Budapest : Távlatok. 17 cm.053. BMS 235 . 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). – 138 p. – (Teológiai zsebkönyvek . 5) 500 pld. AK. 24 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György].

18 cm. József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. : ill. fedőlapterv Németh Csaba.1347. BMS 1350. : ill. . – Novi Sad : Agapé. AK. – (Scientia Christiana . BeLSKI LAGAzzI. 1994 (Újvidék : Agapé). . 1994 (Novi Sad : Agapé). – 144 p. – Novi Sad : Agapé. : ill. AK. 1994 (Novi Sad : Agapé). [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 236 . BMS 1349. 1994 (Novi Sad : Agapé). BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. – Újvidék : Agapé. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . BáLINT P. .) 500 pld. AK. 3. Bálint József . – 48 p. Novi Sad : Agapé. – 239 p. 16. – 103 p. 8. ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL.) 500 pld. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). . 17 cm. – 31 p. 21 cm 894. 19 cm. [fordította Tűzkő Lajos].1)-31 CSPL 1348. . : ill. fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. BeNKő Antal Igaz-e. 20 cm CSPL. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.511(497. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1351.

AK. füzet : színes ill. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. – [Újvidék : Agapé. : Jézus születése. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. 4. 6. 500 pld.] (Újvidék : Agapé). [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. 24 cm 1. 7. . 5.1352. Jézus Krisztus édesanyja. Novi Sad : Agapé.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – [11] p. : Jézus tanítványai. : Jézus példabeszédei. – [11] p. – [11] p. 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1354. BeNKő Antal Igaz-e. 3. . BeNKő Antal Igaz-e. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : Jézus és a gyerekek. BMS 237 . : Mária. – 30 p. – [11] p. – 31 p. Novi Sad : Agapé. . CSPL 1355. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 20 cm 300 pld. BMS 1353. – 8. 17 cm. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. 8. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL.511-77 AK. : Jézus és a templom. 1994. 7. AK. – (Hitvédelmi füzetek . – [11] p. : Jézus feltámadása. Harmath Károly . : ill. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. – [11] p. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. 2. 1994 (Újvidék : Agapé). . hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. : Jézus csodái. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. 6. – [11] p. – [11] p.

20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. BMS 1360. – Budapest : Márton á. – [Újvidék] : Agapé. – Újvidék : Agapé. – [Újvidék] : Agapé. : ill. BMS 1358.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. AK. . Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . . 104 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 247 p. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc .3:929 CSPL. illusztrálta Giorgio Trevisan. AK. : színes ill.8 AK.. – [Újvidék] : Agapé. [1994] (Újvidék : Agapé). .] : Gödi Print).2(497. AK 1359. 1994 (Újvidék : Agapé). GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza.8 CSPL. – 241 p. 24 cm 500 pld. .1356. : ill.072) CSPL. – 119 p.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. fedőlap Palkovics János . fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. 20 cm. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. – XXIv. n. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. 18. BMS 238 . [1994] (Újvidék : Agapé). CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. fACCO. 1994 ([h. . – 80 p. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. [1994] (Újvidék : Agapé). ISBN 86-463-0004-8 228(0. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. fordította Dér Lehel .

Kocsis Antal .) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. 24 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : színes ill. 1994 (Újvidék : forum). 500 pld. – 16 p. AK. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. : ill. KISS Ulrich Igaz-e. – Újvidék : forum.0)-97 CSPL. Novi Sad : Agapé. BMS 1362. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . .113 Bács Topolya) CSPL. BMS 1365. AK. – 32 p. Nagy Tibor [fotók ifj. – 84. – [Újvidék] : Agapé. 500 pld. p. – (Példaképed. Rind István . 20 cm 500 pld. [zsuzsanna]. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. golyó ellen védő imádságok. BMS 239 .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. .113=945. 1. – 84. AK. – 79 p. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke].053. 1994 (Újvidék : Agapé). KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . védőszented . KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző.] (Újvidék : Agapé).11) CSP-FB. CSPL 1364. [vajda] zs.825(497. fűzve. –134 p. 1994 (Újvidék : Agapé). . – (Hitvédelmi füzetek . víg ferenc . [1994.1361. . A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. [Sárvári] v. – Újvidék : Agapé. : ill. 19 cm Utószó / S. 5.3(497. – Novi Sad : Agapé. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. p. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek.1)(02. BMS 1363. fűzve 726.511(497. . 1994 (Újvidék : Agapé).

17 cm. – 131 p. [Budapest : Távlatok]. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . . – [Újvidék] : Agapé. – [Újvidék] : Agapé .513 CSPL. – [Újvidék] : Agapé . NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . BMS 1368. – (Teológiai zsebkönyvek . – 141 p. BMS 1369. . . – (Scientia Christiana . [1994] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék] : Agapé . 17 cm.] (Újvidék : Agapé).1366. [Budapest : Távlatok].) 500 pld.” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . – 120 p. [fedőlapterv Németh Csaba]. AK. BMS 1367. – 96 p. – (Teológiai zsebkönyvek . – [Újvidék] : Agapé. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. AK. 2. AK. BMS 1370. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL.) 500 pld. 17 cm. 4. : ill. 20 cm. . Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . KUSTIĆ. fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. 3. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. [Budapest : Távlatok]. 1994 (Újvidék : Agapé). fedőlap és illusztrációk Nemes István]. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. [1994.) 300 pld. NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . . 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. – 189 p.) 240 . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. 1. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . .

fordította Tűzkő Lajos].3 CSP-FB 1374. 1994 (Újvidék : Agapé). Néprajz. : ill. – [Újvidék] : Agapé . ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. 1994 (Tóthfalu : Logos). 1994 (Újvidék : Agapé). SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria .11) 243(497. AK. Savio Domonkos / Mario v. 2.1 CSPL. – (Teológiai zsebkönyvek . – Novi Sad : Agapé.3:929 CSPL. BMS 1372. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . – 16 p. PUCCI. 17 cm. 2.500 pld.) 500 pld. : színes ill. BMS 1373. 1994 (Novi Sad : Agapé). Pucci . . . – Újvidék : Agapé. 19 cm. [4] táblaoldal fénykép : ill. BMS 1371. – 133 p. folklór.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. szentek. ISBN 86-463-0038-2 232. AK. imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . – 110 p. [illusztrációk Gianni De Luca . fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. – (Az Életszentség Nagymesterei .11) 235. SILLING István Templomok. védőszented . Mario v. . – (Példaképed. 24 cm. fűzve 241 . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. népköltészet . 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. Tóthfalu : Logos.) 500 pld.113=945. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. [Budapest : Távlatok]. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. 19 cm. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György].113=945. AK. . 17. – 119 p.

) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. : ill. 4. BMS 1376. : ill. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. . fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. – (Hitvédelmi füzetek .ISBN 86-463-0020-X 894. AK. – 31 p. 3. – (Hitvédelmi füzetek . hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). . SzABÓ ferenc Igaz-e. – 28 p. AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. Novi Sad : Agapé. SzABÓ ferenc Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .511(497. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Novi Sad : Agapé. – 31 p.1)(02. 17 cm.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK.053.2)-97 CSPL. . : ill. BMS 1378. . BMS 242 . 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. 17 cm. – 29 p. BMS 1377. : ill. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. BMS 1375. 17 cm. 1. Novi Sad : Agapé. SzABÓ ferenc Igaz-e. 2. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . Novi Sad : Agapé.

fűzve 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . védőszented . SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. . fűzve 22 AK. – Novi Sad : Agapé . hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. : ill.) 500 pld.053. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály. – Újvidék : Agapé. – 144 p. : ill.1379. 1994 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. BMS 1383. BMS 1380. AK. – Novi Sad : Agapé . 21 cm 500 pld. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. : színes ill. .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. BMS 243 . : ill.2)-97 CSPL. – 31 p. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1382. – 16 p. . – (Hitvédelmi füzetek . SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve 22 AK. – Novi Sad : Agapé . 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). . 1994 (Újvidék : Agapé). 10. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld.1)(02. 17 cm. – 30 p. SzABÓ ferenc Igaz-e.511(497. – (Hitvédelmi füzetek . AK. . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1381. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. – Novi Sad : Agapé.511(497. 1994 (Újvidék : Agapé). 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. 4. 9. 1994 (Újvidék : Agapé). – 30 p. 11.1)-97 CSPL. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – (Példaképed. 24 cm. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. Üdvözítő / Szabó ferenc.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

: a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. hogy . fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. 24 cm 500 pld. . BMS 1417. fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Újvidék : Agapé). : ill. BABOS István Keresztség/bérmálás . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). hogy . fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal.1414. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – (Teológiai zsebkönyvek . [rajzolta Glatz Mariette]. – Újvidék : Agapé. 14 cm 800 pld. . 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996).511(497. .1)(02. – Novi Sad : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 30 p. BeNKő Antal Igaz-e. . Budapest : Távlatok. BMS 1418. – 147 p. – Újvidék : Agapé. . . – 32 p. 1995 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. – Novi Sad : Agapé . 500 pld. . BMS 1996 1416.053. BeNKő Antal Igaz-e. : ill. . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1415. 17 cm. 1995 (Újvidék : Agapé). A betegek kenete / Babos István . . 18 cm. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . –184 p. 1996 (Újvidék : Agapé). BMS 20 . SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. 500 pld. : ill. 14) 300 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. – 31 p. : ill. [a fedőlapot Szokoly György tervezte].2)-97 AK.

BMS 1422. . 1996 (Novi Sad : Agapé). . 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. BMS 1421. – (Ünnepeink . BMS 1423.és Levéltárbarátok Köre. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . 1996 (Tóthfalu : Logos). . 17 cm. BeNKő Antal Igaz-e. – 47 p. BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. – (Példaképed védőszented . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Újvidék : Agapé).2)-97 AK. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . hogy . –16 p. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. – Novi Sad : Agapé. : ill. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. 500 pld. . hogy . – zenta : Dudás Gyula Múzeum. fűzve 251 . .053. fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420.1)(02. 1996 (Újvidék : Agapé). 24 cm 600 pld. .2 AK. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld.511(497. : ill. – Novi Sad : Agapé . – 38 p. – 43 p. 1996 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé . 20 cm. : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. – Novi Sad : Agapé. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . [fordította Harmath Károly]. 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 24 cm. [12] táblaoldal (fotók) : ill. .1419. – (Hitvédelmi füzetek . . – 50 p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. BOff.

[sajtó alá rendezte Takács Ilona . BMS 1428. . . – 31 p.1)-31 AK. 1996 (Novi Sad : Agapé). . [a borítón Mohi Sándor fotói].113 Rábé (082) BMS 1424.ISBN 86-7082-009-9 908. 1996 ([Újvidék : Agapé]). – Újvidék : Agapé. BMS 1426. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . – 122 p. 10) 500 pld. 17 cm. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. 22 . HORváTH Pál Igaz-e. fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. 20 cm 800 pld. – Novi Sad : Agapé.511(497. : ill. . hogy . – Novi Sad : Agapé . – Újvidék : Agapé. 17 cm. 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – 111 p. BMS 1425. 9) 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . . – 158 p. . – Újvidék : Agapé . fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . BMS 1427. – (Teológiai zsebkönyvek . . – 171 p. Budapest : Távlatok. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK.08 AK. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. 17 cm. 20 cm 400 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1996 ([Újvidék : Agapé]). – (Teológiai zsebkönyvek . fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor.497. : ill. fedőlaptervező Dér Lehel]. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK.

IvANČIĆ. 1996 (Novi Sad : Agapé). 15 cm 500 pld. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. – Novi Sad : Agapé.[Carlo] M. – [3. 24 cm 500 pld. : ill. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . – Újvidék : Agapé. [rajzok vukovári Panna]. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles .[Maria] Martini . – 16 p. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C.143 291. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. 19 cm. . – 125 p. BMS 1431. BMS 1433. BMS 1432. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. MARTINI. [fordította Kalacsi János . [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. . 19 cm. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese.].37(44 Lourdes) AK. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . 1996 (Újvidék : Agapé. KNOWLeS.2)-97 AK. fűzve 894. BMS 1429. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. LOURDeS-i kilenced. – 232 p. . : ill. – 59 p.053. – Újvidék : Agapé. – 87 p. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. BMS 1430.1)(02. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). kiad. . – Újvidék : Agapé. 21 cm 1000 pld. fedőlap Dér Lehel].és színezőkönyv / Kindelmann Győző .500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). . [fordította Rencsényi Tibor].511(497.

– Novi Sad : Agapé. 17 cm. az életszentség nagymesterei . – 23 p.1 AK. – Novi Sad : Agapé. : ill. SANTUCCI. – 126 p. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. fűzve 271-055. fedőlaptervező zoran Gashi]. 19 cm. – Újvidék : Agapé. 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. – Novi Sad : Agapé. . az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála].12:929 Pacha AK. – 23 p.500 pld. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997.1 AK. 20 cm. BMS 1437. 21) 254 . NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. 22) 500 pld. BMS 1434. – 40 p. – (ÉN . fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. BMS 1436.4. 1996 (Újvidék : Agapé). : kották . .113) BMS 1438. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. ÖRÜLJeTeK. BMS 1435. 1996 (Novi Sad : Agapé).07 AK. – (Ünnepeink . 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld.2(497. 1996 (Novi Sad : Agapé). Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . 1996 (Novi Sad : Agapé). : ill. [fordította Csókai Antal . . – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 24 p. . – (vetés . fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262.

hogy . – 47 p. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. 17 cm. [rajzolta] Glatz Marietta. Budapest : Távlatok. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. – 18 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. BMS 1440. SzABÓ ferenc Igaz-e. SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . . . 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. 500 pld. BMS 1441. 500 pld. . . – Újvidék : Agapé . 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. : ill. 21 cm 500 pld. 24 cm 2 . 17 cm. SzABÓ ferenc Igaz-e.511(497. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. .1)-97 AK. – Novi Sad : Agapé . BMS 1439. – 205 p. . – Novi Sad : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1442. 1996 (Újvidék : Agapé). . – 52 p. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. [illusztrációk vukovári Panna]. – (Hitvédelmi füzetek .eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. fűzve 22 AK. : ill. SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . – 30 p. 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. . 1995 (Újvidéken : Agapé). SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . hogy . 1996 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). : ill. 1996 (Újvidék : Agapé). – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1443. – Novi Sad : Agapé .3:929 Augustinus AK. . 12) 500 pld.

: ill. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. [írta] Szent-Gály Kata. 1996 (Novi Sad : Agapé).2)-32 AK.8 AK. fűzve ISBN 86-463-0094-3 894.2)-14 AK.500 pld.053.2)-14 AK. SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. BMS 1445.3:929 francisco d’Assisi AK. 19 cm. – Újvidék .1)(02. – Novi Sad : Agapé.1)(02. – 23 p. . : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. . 1997 (Újvidék : Agapé). Csíksomlyó : Agapé. 17 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1447. BMS 1448. 24 cm 500 pld. – 158 p. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235. . a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre].053.053.1)(02. – Novi Sad : Agapé. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért. – (ferences források . ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította. Szeged . 5) 500 pld. – (vetés . BMS 1997 1446. – 63 p.511(497.511(497. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894.511(497. 24 cm 500 pld. BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . . SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. BMS 1444.

– Becse : Rubicon..07 BMS 1449. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária .1)-32 BMS 1451. 1997 (Becse : Rubicon). fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. – 149 p. 21 cm. fűzve 226. – Tóthfalu : Logos. 21 cm. 1997 (Becse : Rubicon). Patócs Antal]. [12] táblaoldal : ill. .511(497.511(497. – 99 p. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. . – 126 p. – 72 p. .1)-32 BMS 257 . fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. 1 [köt.. 20 cm 1000 pld. . – 113 p. [2] táblalap. – Becse : Rubicon.József. 1997 (Becse : Rubicon).113 Orom)(091) BMS 1450. [fotók Nagy Dénes.] / Cziráky Imre. – Becse : Rubicon.511(497. 20 cm 600 pld. – (emléksorozat) 100 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. fűzve előszó / Dupák András (3). fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. 21 cm. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. – (emléksorozat) 500 pld. – (emléksorozat) 100 pld.54(497.1)-32 BMS 1452. 1997 (Tóthfalu : Logos). – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.

1997 (Becse : Rubicon). – 4. – 616 p. R. – Becse : Rubicon. . – 107 p. 21 cm.511(497.1453.2(497. – Újvidék : Agapé. [fordította Harmath Károly]. 1997 (Novi sad : Agapé).2)-84 BMS 1457.053.113 Jermenovci) BMS 1455. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. BMS 1458. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. . – 123 p.. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. – Tóthfalu : Logos. – Újvidék : Agapé. 1997 (Tóthfalu : Logos). 21 cm 500 pld.511(497. – 79 p. KeRN. : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé).1)-32 BMS 1454. : ill. javított kiadás. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. 20 cm 300 pld.1)(02. – (emléksorozat) 200 pld. 14 cm 3000 pld. fűzve 894. . HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. 14 cm fűzve 243 AK. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld.] / Cziráky Imre. Kern . eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. BMS 1456. : kották . A sivatagi atyák bölcs humora / R. – Novi Sad : Agapé. fűzve 850-36 BMS 258 . – 169 p. Keménykötés 243 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). : ill. 2 [köt. JÉzUS hív : első imakönyvem.. . – 30 p. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos).

KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. 23 cm 1200 pld. – 205 p. 1997 (Novi Sad : Agapé).2)-97 AK. BMS 259 . 18 cm 300 pld. – Novi Sad : Agapé. Hodosy Imre. – 65 p. . Stanyó Tóth Gizella. 24 cm 1000 pld. – Újvidék : forum.1459.511(497. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. [rajzok Léphaft Pál]. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. . – Novi Sad : Agapé. : ill. – (Ünnepeink . – 16 p. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor.1)(02.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. Kiss Antal. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. 1997 (Novi Sad : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás.113 feketics)(091) BMS 1463. – 56 p. Sárközi ferenc. BMS 1461. : ill. 1997 (Újvidék : forum). – Újvidék : Agapé. . fűzve 894. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. . 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve 726. 20 cm 500 pld. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. Margit István.113 Temerin) AK. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. .2(497.053. Szabó Lajos. BMS 1462. : ill. – 83 p. ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . Póth Lajos.825(497. BMS 1460.

. – Novi Sad : Agapé. BMS 1466. fűzve A szerző arcképével. . BMS 1467. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. – 109 p. PAvIĆ. Bibliográfiai rövidítések: p. – Tóthfalu : Logos. – (Én : az életszentség nagymesterei . – Novi Sad : Agapé. . 24 cm. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – 207 p.1464. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. Tomislav zdenko Tenšek . – Újvidék : Agapé. SILLING István Kakasok szólalnak. : ill. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. BMS 1468. 1997 (Újvidék : Agapé). 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. [hungarian translation Anna és zsolt]. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . BMS 1465. 1997 (Tóthfalu : Logos). 24) 500 pld. Taizé . – 292 p. 14 cm 500 pld. . fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. 20 cm 600 pld. [fordította vedres Sándor]. . – 135 p. 1997 (Novi Sad : Agapé).113):398 BMS 260 . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 143 p. 19 cm. : ill. ROGeR. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. PeLUCCHI. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . fűzve 243(497. – Novi Sad : Agapé.

.2)-97 AK.1469. STRAATeN. 1997 (Újvidék : Agapé). : ill. [32] táblaoldal (fotók) . – 68 p. – Újvidék : Agapé. BMS 1472. – (Én : az életszentség nagymesterei .. – Novi Sad : Agapé .31-94 AK. 23) 500 pld.1)(02. 1997 (Újvidék : Agapé). 1997 (Novi Sad : Agapé). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 7) 500 pld. fűzve 894. Irodalom (165). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. 19 cm. : ill. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – 16 p. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . – Újvidék : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. – Novi Sad : Agapé. fűzve előszó (5-16). 24 cm. THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. 17 cm.053.31)”1962/1965” AK. – 168 p. – 45 p. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. : ill. – (Példaképed védőszented . – Novi Sad : Agapé. [sajtó alá rendezte. BMS 1473.511(497. A fedőlapon jegyzet a műről 261 . fűzve ISBN 86-463-0070-6 222..07 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé).4(456. 20 cm 500 pld. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. az előszót írta fáy zoltán]. THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . [fordította Pálics Márta]. . BMS 1470. – 191 p. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. 24 cm. . – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . BMS 1471.

1997 (Novi Sad : Agapé). – 23 p. Berta Legnagyobb a szeretet : P. 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. Maximilian Kolbe 1894. fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. . január 7. . . – 27 p. – Novi Sad : Agapé. BMS 1474. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. : ill. – (vetés . 23) 500 pld. BMS 1475. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. 17 cm. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . : ill. UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. – Novi Sad : Agapé. / Berta Weibel .266:271. BMS 262 . BMS 1476. WeIBeL. – (ÉN : az életszentség nagymesterei . [eva] vesely.3:929 Kolbe AK. 19 cm.–1941. – (vetés . augusztus 14. [fordította Harmath Károly]. 1997 (Novi Sad : Agapé).3) 894.8 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). vOJNOvIĆ. veSeLY.143 AK. – 87 p. . – Novi Sad : Agapé.3(510)(093. 17 cm. rajzolók Roland Aebi] .511-94 AK. 24) 500 pld. 24 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. – 48 p. BMS 1477. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . – Novi Sad : Agapé.

1998 1478. BMS 1481. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. 21 cm 1000 pld.511(497. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . 17 cm fűzve 613. .053. . 20 cm 1000 pld.. [köt. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). 3.07 BMS 263 . – 67 p.31-14 =945. – 100 p. 20 cm 500 pld. : ill. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.] A világmindenség egységéről / Botka József. . – Kikinda : J. BOSMAN.11 AK. BMS 1479.1)(02. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. – 31 p. 1998 (Újvidék : forum). – 112 p. fűzve 226. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . – Újvidék : forum.2)-14 CSP-FB.31-14 =945. fotók Mohi Sándor]. fűzve 839. [fordította Rónaszegi Éva . 1998 (Novi Sad : Agapé).11 AK. . – Kikinda : J. BOSMAN. 20 cm 500 pld. – 111 p. – Újvidék : Agapé. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. – Újvidék : Agapé. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].84 BMS 1482. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . : ill. BMS 1480. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . fűzve 839. 1998 (Újvidék : Agapé).

1998 (Novi Sad : Agapé). 96) 613. BMS 1485. – Újvidék : Agapé. – Könyvek. – 100 p. 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. . fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen.1) A. – 100 p. . 20 cm 500 pld. [bevezetés Sipos Tibor.954 A. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld.1483. 1998 (Újvidék : Agapé).07 BMS 1484.8 AK. fűzve 226. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon . újjáépülő lélek (p. – Újvidék : Agapé. Bernhard Jézus szíve. amik további segítséget nyújtanak (p. HÄRING. .1) 641. fűzve Orvosi bevezetés (p. 11-22). 20 cm 1000 pld. [fordította Kalacsi János]. – [Magyar kiad. [fordította Pálics Márta . 1998 (Novi Sad : Agapé). – 147 p. rajzolta Reisz Antal]. borítóterv Dér Lehel]. DOYON. 1) 264 . – Kikinda : J. – Újvidék : Agapé.2(083. –103 p. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt]. [köt. záradék vargáné Kopornyik zita . . Hollenweger (p. 92-94). BMS 1486.] A rádión keresztül / Botka József.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . . 4.563 (083. az üdvösség forrása / Bernhard Häring .]. fűzve 252. 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm 500 pld. Szeged : forgách Éva. : ill. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás. 1998 (Újvidék : Agapé). – Újjáépülő testben. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. – Novi Sad : Agapé . BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. 20 cm. BMS 1487. – 208 p. – (Metanoiete .

. HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly. 20 cm. . – 120 p. 5 : 1-Január) 500 pld.eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK.1)-97 CSP-FB. fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. 1998 (Újvidék : Agapé). . . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé. Nagy Sándor felvétele. – Újvidék : forum : Agapé. BMS 1490. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. 20 cm. 1998 (Újvidék : Agapé). – 143 p. – 616 p. Szeged : Agapé. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . fűzve. BMS 1488. – Újvidék : Agapé. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 1998 (Novi Sad : Agapé). : ill. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. – (Ünnepeink . 1998 (Újvidék : Agapé). – 213 p.511(497. 20 cm 1000 pld. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán .3:929 AK. BMS 1492.3:929 AK. – Újvidék : forum . fűzve 235. – (Ünnepeink . változatlan kiadás. Január / Incze Dénes . Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. AK. BMS 1491. – 5. 14 cm 3000 pld. 5 : 2-február) 500 pld. : kották . február / Incze Dénes . – Újvidék : Agapé. 24 cm 1000 pld. Újvidék . fűzve 235. Keménykötés 243 AK. BMS 1489. – 153 p.

ISBN 963-458-119-6 943. KIDD. 25 cm fűzve 894. 1998 (Újvidék : Agapé). KeRN. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. . 1998 (Újvidék : Agapé).511(497. – 127 p.053. 1998 (Novi Sad : Agapé).053.9”1948” 949. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján]. A fedőlapon jegyzet a műről 894. 1998 (Újvidék : Agapé). fűzve 850(02. A sivatagi atyák bölcs humora / R. BMS 266 . – (Juventus . – 123 p. 21 cm 500 pld. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás.511(497. LUPATI. – [28] p. : ill. – Újvidék : Agapé. 24 cm.2)-32 AK. . – Novi Sad: Agapé. 1) 1000 pld. R. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. fűzve. fűzve 850-36 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika].2)-97 AK. 22 cm 800 pld.711. – Újvidék : Agapé. . : ill.2)-97 AK. . BMS 1493. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. – 126 p. AK. BMS 1494.1)(02. [fordító Szabó Judit .1)(02. BMS 1495. : ill. 20 cm. BMS 1496.053.053. : ill . – 46 p. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd .2)-32 AK.3”1948” CSP-FB. fűzve 820(02. illusztrációk Léphaft Pál]. – (Marcelino . 2) 500 pld. BMS 1497.

Néprajz. BMS 1501. 1998 (Újvidék : Agapé). SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc.5 AK. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . A keresztény egységtörekvés főbb állomásai .2)-97 AK. – 16 p. – 43 p. népköltészet . – [20] p. váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . 1998 (Újvidék : Agapé). III. – Újvidék : Agapé.113 Bácska=945.11) BMS 1499. – Újvidék : Agapé . rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. : ill.1498. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . – (Példaképed védőszented . 20 cm. 24 cm. BMS 1500. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála]. – Újvidék : Agapé.1)(02. SzABÓ ferenc Igaz-e. 9) 267 . 4) 500 pld. – 158 p.053. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. . 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld.511(497. : ill.. – Novi Sad : Agapé. Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. II. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. [8] táblaoldal : táblázatok . 17 cm. A jelen helyzet és a jövő távlatai . – (Hitvédelmi füzetek . 1998 (Újvidék : Dániel Print). – (Ünnepeink . BMS 1502. 1998 (Újvidék : Agapé). . 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. fűzve fedőlapcím.. – 34 p. . 24 cm. – (Bibliai kifestők . Iv. : ill. folklór. Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. 1998 ( Novi Sad : Agapé). 19 cm. 9) 500 pld. fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. fűzve Tartalom a címoldalról: I.

kéziratot gondozta Pálics Márta].92 AK. 1998 (Novi Sad : Agapé).2)-31 AK. : ill. Megyeri András]. Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. BMS 268 . . BALTHASAR. – 126 p. [fordította Bővíz László]. 19 cm. 6. – 199 p. – 148 p. BMS 1506. vOJNOvIĆ. BMS 1503.3:929 francesco d’Assisi AK. . 1999 (Novi Sad : Agapé). 1) 500 pld. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. – Novi Sad : Agapé. . 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm. 19 cm.500 pld. von Balthasar .053. 20 cm. – Novi Sad : Agapé. – 80 p. : ill. . fedőlapterv Dér Lehel]. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1504. – Juventus . Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. [fordította Kalacsi János . – (Alfa és Omega) 500 pld. – Novi Sad : Agapé.4. – Újvidék : Agapé. csak apám nem / Đuro zrakić . – (ferences források .1(02. zRAKIĆ. kiadás 235. U. [fordította Kalacsi János .07 AK. fűzve 886. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . fűzve 232. Đuro Mindenki szeret. fűzve 226. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. 6) 500 pld. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). – Ünnepeink . BMS 1999 1505.

fARIA. – Novi Sad : Agapé. kötet. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. . 1999 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 269 . – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. . – [31] p. 17 cm 1000 pld.2)-97 AK.07 BMS 1509.1507.053. – 56 p. – 47 p. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek.0(81)(02. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. – 48 p. BOTKA József Üzenetek a szentírásból.1)-14 BMS 1511. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. : ill. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. fűzve 226. . . 5. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . 1999 (Debellács : Nélia). 16 cm 1000 pld. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. 15 cm 300 pld. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).1)-97 BMS 1508. – 51 p. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József.511(497.511(497. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. [fordította Harmath Károly . . 20 cm 1000 pld. fűzve 894.1 BMS 1510.

20 cm. – Újvidék : Agapé. – 168 p. – 124 p. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . fűzve 22:0793. . . . 20 cm. – Újvidék : Agapé.7 AK. – 94 p.] : ill. – (Ünnepeink . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3.75 AK. fűzve 235. 1999 (Újvidék : Agapé). INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. . BMS 1514. 1999 (Újvidék : Agapé).6(035) AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. . április / Incze Dénes . HARMATH Károly Érted. fűzve 282:061. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 134 p. BMS 1517. 1998 (Újvidék : Agapé). – (Ünnepeink . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. – Novi Sad : Agapé. március / Incze Dénes . fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála].3:929 AK. 5 : 5-május) 270 . : ill. – 167 p. 5 : 4-április) 500 pld. BMS 1516. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé).1512. Sávai János. május / Incze Dénes . BMS 1515. 24 cm 500 pld.3:929 AK. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. : ill. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. – (Ünnepeink . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. [szerkesztette Szabó Judit]. HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. – [32 p. 20 cm 800 pld. 20 cm. 5 : 3-március) 500 pld. 1999 (Újvidék : Agapé). BMS 1513.

8. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . 1999 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].2 AK. – 271 p. / fő. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . 1999 (Újvidék : Agapé). 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld.3:929 AK. – (Ünnepeink . – 135 p. BMS 1518.3:929 AK. – Újvidék .63:159. Művelődés. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. LePP. [il271 . 19 cm. szerkesztette és az utószót írta] Sz. 5 : 6-június) 500 pld. . [válogatta.és helytörténet .63 AK. LePP.és felelős szerkesztő Bosnyák István . 19 cm. BMS 1522.964. fűzve 235. . – (Dimenziók . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. Logos. 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. . június / Incze Dénes . 20 cm. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Dévai Judit . Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . [fordító Pálics Márta . 1999 (Tóthfalu : Logos). INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6.500 pld. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. 1999 (Novi Sad : Agapé). grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – 214 p. BMS 1521. [fordító Pálics Márta]. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. fűzve 235. Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . – 141 p. BMS 1519. – Novi Sad : Agapé. 19 cm. – (Dimenziók . – Novi Sad : Agapé.

– 46 p.2 AK. n. 1999 (Novi Sad : Agapé). – 202 p. .3) BMS 272 .511(497. 1) 500 pld. . – (Scientia christiana . 203-205). [fordította Szabó Judit]. 1999 (Novi Sad : Agapé). a szerző rajzaival.511(497. : ill.1)-32:398 BMS 1523. Bölcsészettudományi Kar. MYz. 1999 (Tóthfalu : Logos).2)-97 AK. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István.181-201) 281(091) AK. 25 cm 500 pld. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé).88(082)(043.07-055. 24 cm 500 pld. Doktori értekezés.3) 398. 199-200) 894. – 249 p. BMS 1525. fűzve A szerkesztő utószava (p. – Novi Sad : Agapé. 1999. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . : ill. – (Alfa és Omega . A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. : ill. – [Újvidék : k. Tóth zsuzsanna]. Irodalom (p. BMS 1526.511-14:398.511-32:398 894. – 61 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. . 19 cm. – 207 p.88(043. – Tóthfalu : Logos. BMS 1524. – Novi Sad : Agapé. . 20 cm. – Novi Sad : Agapé.lusztrálta f. Újvidék 894.053. Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p.].1)(02. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22.

– [28 p.2 82-97 AK. – 16 p. .1527. – 16 p. – Novi Sad : Agapé. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata .053.2) AK. . BMS 1528.053. : ill. – 159 p. fűzve Irodalom (p. 22 cm 800 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé).511(497. 24 cm 500 pld.511(497.] : ill. – 32 p.113) BMS 1529. fűzve 894. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa].2)-97 AK. : ill.2)-97 AK. – Novi SAd : Agapé. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve 225. : ill. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . – (Példaképed védőszented . [illusztrálta Garai Kornélia]. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . .1)(02. BMS 273 .1)(02. 24 cm.046(02. 32) 231. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).053. – Novi Sad : Agapé. SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János].73(497. – Novo Miloševo : Sóti J. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. .. 1999 (Novi SAd : Agapé). – Novi Sad : Agapé. rajzolta Csobán András]. BMS 1531. fűzve 894. : ill. 24 cm 800 pld. . BMS 1530.

2000 (Újvidék : Agapé).511(497. fűzve 615. : ill.2)–14 BMS 1535. . BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin .1)(02. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. – Újvidék : Családi Kör. – Novi Sad : Agapé. borítóterv Dér Lehel]. – Novi Sad : Agapé. ALBISeTTI. – (Dimenziók . a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . HARSCH. 2000 (Újvidék : Agapé). valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . 25 cm 500 pld. 2000 (Újvidék : verzál). [fordító Perjés Imre . : kották . kartonkötés 894. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti .. 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua.. – 44 p. ALBISeTTI. 19 cm. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. 2000. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. – 104 p.851(02.2000 1532. .062) AK. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. Újvidék : forum.. 19 cm. – 175 p. 274 . – 603 p. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . – (Dimenziók . . BMS 1533. BMS 1534. [fordító vedres Sándor . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. [fordító zólyomi Teodóra .053. (Újvidék : forum).

– Novi Sad : Agapé. fűzve 235. BMS 1537. 20 cm. 20 cm 1000 pld. – Bibliai kifestők. – Újvidék : Agapé. 19 cm. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – 152 p. Irodalomjegyzékkel 613. Újszövetség . – 128 p. BMS 275 .borító Dér Lehel]. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes .3:929 AK. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld.3:929 AK. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. – (Ünnepeink .5 232. – 151 p. 4. 5.9 894. – [16] p. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 2000 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 2000 (Novi Sad : Agapé). – 183 p. BMS 1541. 2000 (Tóthfalu : Logos). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. . : ill. : ill.81 AK. : ill. BMS 1539. 24 cm. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . . 8-augusztus) 500 pld. fűzve Irodalomjegyzékkel 159. – Novi Sad : Agapé.. 2000 (Újvidék : Agapé).053. . 5. 2000 (Újvidék : Agapé).1)–92 BMS 1538.) fűzve 087. 7-július) 500 pld.92(02.2) AK. fűzve 235. BMS 1540.. JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – (Ünnepeink . 14 cm fűzve 243 AK. – Tóthfalu : Logos.511(497. 20 cm. . HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. . 2000 (Novi SAd : Agapé).

: ill. – Bibliai kifestők.) fűzve 087. . 1) 300 pld. Újszövetség . 5. 24 cm. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. 24 cm. JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 2. 24 cm.053.2) AK. . JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – Újvidék : Agapé. : ill. BMS 1544. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . 1. – [16] p. 24 cm 276 .92(02. – (Néprajzi írások . BMS 1545.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). BMS 1543. 24 cm. Újszövetség . [illusztrálta Huszár Károly]. .053. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.) fűzve 087. BMS 1546. 2000 (Újvidék : Agapé). – 23 p. Újszövetség . – Újvidék : Agapé.2) AK.2) AK.113=945.113=945. fűzve Utószó. 3.11)(082) 398.053. – Bibliai kifestők. 2000 (Újvidék : Agapé). . .92(02.053. – Újvidék : Agapé. – [16] p. – Bibliai kifestők.92(02. BMS 1547.) fűzve 087. – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság. – Novi Sad : Agapé. : ill.5 232. : ill. – Újvidék : Agapé. – Bibliai kifestők. 2000 (Novi Sad : Agapé).11)(082) AK. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291.5 232.3/4(497.92(02. jegyzetek. 24 cm. – [16] p.5 232. színes ill. . JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. – 230 p. Újszövetség . – [16] p.1542.2) AK.3(497.) fűzve 087.

]. fűzve 894.2)-97 AK.000. fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. BMS 1550. BMS 1549.28 AK. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. fűzve ISBN 86-463. 24 cm 300 pld.. BMS 1551. 2000 (Novi Sad : Agapé). [fordította Pálics Márta]. – 87 p. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . .1. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. [fordította Pálics Márta]. – 119 p. 2000 (Novi Sad : Agapé). 16 cm 1000 pld. – [3.511(497.1.511(497.1)-94 BMS 277 .2)-82 AK 1552. – 181 p. 2000 (Újvidék : forum).1)-97 894.1)(02. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. . 20 cm 500 pld. . – 56 p. MeveS. A szerző arcképével 173.000.053. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése.018.28 AK. BMS 1548. 2000 (Novi Sad : Agapé).1)(02.511(457. – Újvidék : forum. A szerző arcképével 37. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. : ill.0111-7 894. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . MeveS. – Novi Sad : Agapé. belső használatra.511(497. – 180 p. kiad. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről. 2000 (Újvidék : Agapé).500 pld. . – Novi Sad : Agapé.053.

[a címlapot a szerző tervezte]. – (A Hitélet Kiskönyvtára . – (vetés . – Szabadkán : Krecsi 278 .1553. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. bővített kiadás. n. – vrbas : Izd. Az utánnyomás tiltatik. fűzve Életrajzi jegyzet: p. áHÍTAT. 17 cm.) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. 17 cm M 1557. é. 3. – [Újvidék : Agapé]. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. 3. – 109 p. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . [fordította T. n. 2000 (Tóthfalu : Logos). ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . Agapé [é. CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. M. . – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ.. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . – 61 p. : ill. – Tóthfalu : Logos.) CsPL 1559.106. (B. WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. . é. – 5. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). 21 cm CsPL 1558. – 156 p. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. n. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554.]. Az egyházi hatóság jóváhagyásából. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – 64 p. – 64 p. (Újvidék : Agapé). . n. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. 16 cm. 894. – 31 p.].511(497. . : ill. é. .

– 60 p. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . szentmisére CsPL 1565. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. – 32 p. csütörtök. (Novi Sad : Agapé). – számozatlan . Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. (Subotica : Panonija). : ill. – zagreb . [Keresztény Adventista egyház]. n. – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . (Újvidék : Agapé)]. 10 cm. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. – belső használatra. [Keressztény Adventista egyház]. 21 cm. Harmadik könyv. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. (Szabadkán : Dr. – 52 p.) CsPL 1561. – 53-84 p. n. – [Újvidék] : Agapé. : ill. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. 8 cm CsPL 1562. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – v. – 46 p. n. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. M 1560. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – Novi Sad : Agapé. 20 cm CsPL 1563. eGY NAP – egy gondolat.. – 73 p. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. n. ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. é. . 1. – 15 p. n. – [Újvidék : Agapé. Énekek elsőgyónási ünnepségre. . – Szent Mise alatt. 21 cm. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. . . – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. HITÜNK vÉDeLMe. n. – (Agapé Minikönyvek . n. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. (készült az Agapénál). é. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. é. é. : ill. – 48 p. 744 p. : ill. – zagreb . – 24 p. Agapé.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. ÉNeKeK ÉNeKe. é. (Újvidék : Agapé).György tulajdona. é. ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. é. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). 12 cm. . n. – 16 p. . é. .

ISTeN irgalmának hírnöke. – zagreb . n. . : ill. n. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. é. fűzve Több kiadása van. Kisded a jászolban 6. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. n. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .1567. Apa és fiai 10. [3] p. KÖzÖS szentmise ájtatosság. . é. n. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. – 32 pp. engedélyével SZB 280 . Noé bárkát készít 2. JÖN A KIRáLY. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. 21 cm. A magvető 8. álomlátó József 3. – H. é. . – Bački vinogradi. Isten Szolgálója. – 76. 21 p. eltévedt bárány 9. n. n. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . Meggyógyult a beteg 7. – 110 p. : evangéliumi Kiadó. 14 cm 1. n. – [H. – 62 p. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. Az engedetlen Jónás 5. [Keresztény Adventista egyház]. (Beočin : efekt). – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. zakeus a fán 11. . Jézus velünk van 12.] (Senta : Unio nyomda). n. [é. sz. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános.]. Kosár a folyóban 4. : k. . é. – 12 db számozatlan : ill.

– (Agapé Minikönyvek . – Subotica : a „Hírnök” kiadása. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. Harmath Károly . . . n. [é. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. 16 cm 13 000 pld. fedőlap A. – [Újvidék : zagreb : Agapé . – 43 p. – Subotica : Globus. apostoli levele. Kršćanska sadašnjost. n. : ill. é. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. A RÓzSAfÜzÉR. 21 cm. n. . fűzve CsPL 1579. é. é. 13 cm CsPL 1577. 12 cm. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. – 61 p.]. – 27 p. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).]. Sámuel. 3. n. Agapé. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. : ill. – 120 p. é. – Novi Sad : Izdaje Kat. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. – 32 p.) CsPL 1575. é. é. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – 18 darab színes könyvjel : ill. (Subotica : Panonija). [Keresztény Adventista egyház]. .] (B. . n. : ill. 11 cm SZB 281 . Topola : Cservik i Mihalec). (B.1572. A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. Jarak : efekt). Ciccone]. . n. Leó pápa Rerum novarum c. – 8 p. . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – számozatlan . – Subotica : Központi Oltáregyesület. 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. Župni ured. – zagreb . n.

– 32 p. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. – (vetés . – 32 p. . .) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. (Újvidék : Agapé). 17 cm.) CsPL 1581. é.1580. – 15 p. A kiadás éve nincs feltüntetve. A 1582. é. n. Berecz Sándor]. . 19. – (vetés . n. Jarak : efekt). 17 cm. (B. é. (Újvidék : Agapé). vARSáDI eMLÉK / [szerk. – Újvidék : Agapé. n. 15 cm CsPL 282 . . 24. – Újvidék : Agapé. KAEÚ. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . fotó Tari zsolt. A TÖKÉLeTeS HIT. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. – 14 p.

1991. 2000. 1997. forum Könyvkiadó. forum. Rubicon. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája.): Bács-Bodrog vármegye I–II. – Újvidék. Csáky S. 1902. 1988.): Torontál vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. egyházmegye monográfiája. hitv. Dr. – Bezdán.–febr. 1993. – Budapest. OSzK. 1993. Országos Monográfia Társaság v. – Budapest. Csáky S. forum. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. – Újvidék. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. jan. Magyarország vármegyéi és városai. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. 1986. = Létünk. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. ev. Borovszky Samu (szerk. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. – Temerin. 1995. – Budapest. – Budapest. – Újvidék. Újvidék. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. 283 . Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Csáky S.

– Becse. Kernúch K. Újvidék. Hitv. Szerk. 1971. Pannon Press. 1990... 1993. – Budapest. Agapé. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. 1983. – Budapest. 1805–1944. – Kecskemét. – Kisoroszi. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. 1988. – Debelyacsa. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. 284 . Gymnasium 1747–1997. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. városi Múzeum és Képtár. I. forum. Kulai római katolikus egyházközség. evang. Magvető. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. A magyarországi nazarénusok. 1997. – Kula. esperesség monográphiája. 2003. Kivéve az 1982. (1944–1990). OSzK.erős Lajos szerk. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. – Újvidék. Hegedűs Antal és Szabó József. Magyar Könyvészet 1921–1944. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). Pálos Antal: viharon. világháború után. füzet. 1992. / Összeállította Nagy Csaba. 1989. 1932–1940. Két évszázad emlékére. 1886. – Temesvár. – (Bácsország Könyvek 1. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. 1993. Magvető Könyvkiadó.: Dr. Adolf: A Bánáti ágost. – Budapest. 1938. : általános művek – filozófia – vallás. Dr. évf. – Szabadka. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. Gachal J. 1980. – Újvidék.

Monográfia. Narodna biblioteka Srbije. városi Könyvtár. 1990. – Sombor. Szabadka : városi Könyvtár . 1985. Istorijski arhiv Sombor . – Szabadka. 2003. 1981. zsidó Lexikon / Szerk. – Sabadka. füzet : 1764–1869. Monográfia Társadalmi Szervezet. – Kishegyes. – Budapest. 1989. – Budapest. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. Žikić. Hrvatska čitaonica. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. – Beograd. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. rész: Monografikus kiadványok. 1893. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. Becse-belvárosi Rkt. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. 1929. 1988.. I–Xv. 1. Novi Sad. füzet : 1918–1944. 285 .: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. – Nagyszombat. Milomir szerk. Rogulja. 1995. füzet : 1870–1918. Csépe Imre Könyvtár. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Petar szerk. – Becse. 1996. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. Biblioteka Matice srpske.. I–XI. Plébániahivatal. Újvidék: forum. 1993.Petrović.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Prosveta. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Teleki Béla: Becse történelméből. Szentgyörgyi István–Bažant. vigh Rudolf: Kishegyes írói.. Ujvári Péter. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. – zagreb. Szabadegyházak Tanácsa.

Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Újvidék Agapé könyvtár. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. kat. Budapest OSzK. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske.

1292. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 898. Ines 1350 Bende József 95. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. Ilija 880 Anderlić. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 96. v. 539 Belski Lagazzi. Ivan 732. 1387. 195 Albisetti. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. 890. M. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 1328. 1340. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. P. 78. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 829 Battaglia. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 356. 893. 140 Balthazar. 103. 902. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. József 1348. 819. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 29. 1347. 1255. 1462 Aigner Lajos 173. 1312. valerio 1532. 29. 1155 Bauer.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 739 ács Margit 948. 33. 1267. 1154 Belohorszky Gábor 348. 144. 631 287 . 1066. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 828. 23. 1386 B. vittorio 1120. 771. 1417–1419 Benkő Gyula 286. K. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 1336. Gerhard M. 18. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 369. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 1390. 879 Benkő Antal 1351–1353. 641. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 19. Dino 1088. 642.

Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 197 Capovilla. 1227. Lord 220 Caballero. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 400. 810. 1179 Čolić. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. Adam 1100 Bulle 343. 879. 71 Bujak. Lajčo (= Lajos. 847. J. 820. 223. 402 Buday Jenő 56. 886. 136. 1448. 1178 Bittermann József 240. 864. 1186. 731–733. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. Harold W. 774. 80–82. 1421 Börner fr. 199. 139. 1507. 425. 112. 1121. 631 Blanc. 404. 682–685 Byron. 1139. 360. 799. 111. 815. 1355. Ljubomir 915 Bogomirović. 209. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 402. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. Marcus Tullius 163 Clark. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 113 Bővíz László 1504 Braničković. Sandro 1120. 1139. 806. 788. 1188. 1248. 736. 1126. 846. 295. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. fridericus 798 Brochard. 769. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 105–107. 1534 Bogdanov. 871. 344 Buschmann f. 1189. 614 Brenner. 1247 Billings. 411. 789. 260 Buzsáky Imre 656. 887 Buday Gerő 401. 876. 379 Bittermann Nándor 190. 754. 759. fernan 195. 749. 1075. 757. 131. 2 Biffi. 834. 87. 763. 1088 Cooper. 1176. 1423. 409. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 235.Berecz ferenc 1220. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. francesco L. 64–67. 293. Leonardo 1203. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . 813. 1265 Carretto. 1420 Bogdán József 1225. 1154. 816. 886. 276. 311. 870. 1478. 1195. 1301. Phil 1479. 1209. 616. 98– 101. Carmen 1103. 70–74. Pierre 1162. 370. 795–797. 48–60. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. Branko 918 Colosanti. 1072 Cicero. 257. 185. 860. 852. 1392. 753. 779– 781. 188 Buzárovits G. 1153 Bosman. 857. 1118. Giovanni M. 517 Bittermann Károly 45. 883. 610. 1205. Janko 1169 Budanović. Carlo 1228. 91. 481. 739–741. Ludovicus) 728. 310. 133. 766. 1400 Berecz Sándor 830. 824–826. 114–120. 807. Inos 1141. 124. A. 1168. 69. Sarolta 593 Corsi. 887 Bešlić. 401. Andre le 1090 Bledl. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 93–96. H. 89. 1187. 207. M. 800. 750. 1204. 1481–1483.

418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 1389. 160. 280. 158. 11. 408. P. Pierre 1137.7. 1091. 9. 52 emich Gusztáv 75. 735. 8. 148 endrényi Lajos és társa 200. 347. 12. 21. 415. 13. D. 39–41. 90. D. 800. 8. 806. 160. ferdinánd 22. 599. 491. 125. A. 22. 161 Dimitrijević. 50. 898. István 898. 1484. 757. 1536 Dessewffy Sándor 413. 769. 42. Nikola 237. 1357 fáncsy Antal 371. 33. 1252 facco. 161 Csáki István 424. 215. 345. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 861. 88. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 102. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 453. 506. 29–31. S. 426. 1422 Csiky Gergely. 809. 51. 647 Doyon. 32. 1452 eder és társai 346. 57. 756. ferenc császár 5. 34–37. 46. 723. 425. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 572 I. 263 ferenc József 679 289 . 553 Csávossy elemér. 724. 527. 541. 1358. 371. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 89 farkas és Dürbeck 740. 1429. 514 Dévai Judit. 1392. 43. 159. Giannina 1181. 377. 820. 71. 38. 1066. 25. 490. 505. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 26. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 810. 435. 757. 809 Cservik nyomda 799. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 734. 1105. 7. 57–60. 902 Deáky zsigmond 35. 14. 464 Cservik és Mihalec 756. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 1519 Csernus elek 167. 50. 416. 1503. 869 Dobai István 1067. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 857 faragó József 1058. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 518 eggenberger József 39. 421. 27 v. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 1167 Delafield. 1478. 468. 275 Dinka Péter és társai 858. 1050 Dér Lehel 1357. 68 Decomble. 1532.Cziráky Imre 1450. 159. 25. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 810. 750. 1074. 1147 faria. 1522 Dévay Lajos. 600 erickson Andross. 1207 De Luca. 804. 868. 866 Diemer K. 862. 548. 10. 1212. dr. 852. 158. 60. 749. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 465. 406. 544. 59 I. 30. 43. 556 eder István 438. 469. 1425. 554. ferdinánd 16. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. P. 1102. 439. Thomas A. 805 Csesljár Pál 414 Csete K.

zoran 1438 Gastold. 391. 97. 925 Guerriero. 316. 523. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. 589 Gutjahr Károly 829. 283. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 7–10 Gschwandtner. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 1359. 990. 25–27. 208.ferreres. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 652 fischer Jenő 715. 230. 568. elio 1120. enrico 1120. Mirko 938. 43. 503–505. 1102. Gottlieb 121. 623. 725. 313–315. 686. 543. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 862. 228. 869 Gutmann Simon 664. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 850. 175. H. 820 Hammer András 1203. 555. 53 futó ferenc 739 G. 643. 392 Grünn János 14–17. 528. 1073. 4. 540. 216. 222. 588. 821 Gesualda. 612 frigyes. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 1105. 708. és társa 473. 372–375. 602. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 1153–1158 Gusztáv. Mariette1414. 1113. 1151. 868. 1004. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 1360 Haase. 693. 433. 406. 518–521. 90. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 46. 20–22. 534. 610. 281. Hermann 924. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 861. 376. 5. Ivan 1265 Golubić. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 949. 346. 556. 1003. 712. 469. 335–337. 734. 603. 1074. 427. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 42. 432. 270–272. 194. 787 Gutsohn Adolf 604. Huan 634 fiala Ivanka S. 506. 405. Noel 1099. 318 fuchs e. 322. 1443 Gloesener. 277. vII. Grünn Orbán. 492. 225–227. 296–298. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 456. 439. 1067. 821 fischer ferenc 171. 282. 608. 801. 302. Lush 1250 Glatz. 611 fischer ernő 801. 468. 1126. 462. 254–260. 30–32. 1091. III. 1139. 2. 34–38. 572. 172. 544. II. 438. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 231. 207. 232–235. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 571. 483. 455. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 542. 497. 1. 1077. v.

1072. 299. 1303. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 1266. 808. 1063. 1366. 1238. 1101. 187. 1296. 531. 273. 1139. 784. 522. 529. 732. 1326. 1120. Míg 1231 Hollenweger. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 1247. 767. 343. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 1111– 1113. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 1502. 423. 546. Berthold 646. 757. 1183–1185. 1264. 799. 1177. 378. 470. 1354. 871. 186. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 165. 551. 493. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 1239. 1212. 1476. 141. 407. 250. 347. 428. 1154. 813. 202. 560. 552. 1206. 457. 108. Tomislav 1429 Iványi István 300. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 780. 650 Herger ágost 403 Hering. 377. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 815. 77. 129–131. 1511. 92. 151. 525. 1420. 125. 820. 1277. 1488. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 807. 1433. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1255. 1131. 1310. 816. 419. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 75–79. Michel 1267 Huch. 1458. 137. 217. 1181. 1491. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755.Hampe. 83–86. I. 530. 408. 1012. Walter J. 537. 1125. 52. 1099. 1157. 284. 1415. 797. 261. Josef 1159. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 121. 1230 Hendi. 285. 1117. 1340. 1515–1518. 1211. 1361. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 473. 317. 120. 1513. 1127. 229. 1538. 809. 1252. 547. 1514. 653. 326. 355. 614. 788. 624 Hunyadi M. 1578 Hars. 507. 796. 1464. 784. 795. 440. 107. 539. 286. 47. 559. 1035. 301 291 . 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 441. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 1219. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 429. 1299. 209. 1088. 509. 758. 178. 621 Horváth 224. 782. 766. 117. 1251 Hünermann. 532. 1110. 740. 218–221. 558. 1160 Henne József 1035 Hepke. 1156. 806. 338. 1116. 430. 61–63. 1122. 173. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. Giuseppe 1313 Ivančić. P. 418. 1539 Intini.

849 Katalin. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 1249. 878 Kókai Lajos 261. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. 1105. H. 1161 292 . 1430. 1501. 1074. 589 Katona Antal 52. 1362 Junker László 357. Simon 1201. 1091. Andrzej 1233 Jelašić. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 570 Knowles. 1436. Kernúch K. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 263. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. 238. 763. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 1512. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 311 Kiss M. 1236. Andrew 1405. Dick 1306 Joannes. 1458. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1465. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1108. 1506. 1503. 317 Kolbe. 1406 Kocsis Antal ifj. 475. 379.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 601 Klein Gyula 203. 1073. 319. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. Andrija 1067. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 561 Jewett. 559 Jankulov. II. 1391 Keck János zsigmond 812. 1494. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 420 Kleiner. 1365. 831 Keck zsigmond 379. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. Borislav 560 Jawicin. III. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 1102. 1134. Pavle 880 Jenkins. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. S. 494 Kopilović. 458. 430 Károly. 1408. 1487. A. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. II. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 1402.

526. Boško 1119 Kovács András 1461. 679 Lukáts Márta 1103. 1194 Lorencin. 1271 Leo pápa. 795. 302. 1086. 365. 1074. 1268 Krausz és fischer 417. 479. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 510 Lévay Lajos 542. 1028. 1207. 667. 17. 698. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. 1252 Löwy Lajos 350. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 83 Lasser H. 1323. 1407 Lupati. XIv. 1295. Gilbert 1193 Leclerc. Keck Janka 379 König A. 575. eloi 1191. 627 Körmöczy Mária 1180. 638 Krécsi György 280. 15. 333 Léphaft Pál 1459. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 794. 586 Lipót. Ignace 1520. 164 Körmöczy ernő 613. 503. 862. 328. 1494. 569. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 861. fernand 1029 Lemoine. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 51 293 . 893. 651. 845. 1056. 191. Ida 1133. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 366. 868. 819. 869. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 443. 1179. 1261. 847. 870 Lovrec. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 420 Kovačević. 1496 Lepp. 1176. 850. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. Anton (=Antal) 936. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 626. 477 Kulcsár Sándor 287. 849. 872. 1166. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 1329. 985 Lorenzoni. 828. 373. emil 1134 Loidl. 1325 Le Mouël. 668. 538. 359. 850 Léderer nyomda 778. 1294. 20. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. Joseph e. 42. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 1521 Lévai Izor 320. 739. P. 375. 1073. XIII. XvI. 1091. 511. 372. 627 Lainati.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 829. 318. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 802 Kovács István 798. 943. 1144. 796 Léh Jakab 562. 1165. Lelotte. 1102. 1328 Léderer Manó 782. 1105. 489. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 1212. II. Jo 1192. 464 Krécsy A. Selma 626. 564. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 1161. 849. 1295 Lelbach János 70. 485. 586 Lajos. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. I. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 368. B. 456. 502. 624. 516. 478.

340. 1151. 1196. 580 Nagy Leó 633. 421. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 1157. 58. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. Christa 1549. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 699. 270. 69. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 1154. 1500.Magyar Csaba 1346. 1149. 1244. 279. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 532. ferenc 54. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 128. 1101. 380. 1413. 1117. 92 Magyar testvérek 168. 793. 344 Mercy. 1362. 1394. 333. 239 Malinski. Antonio 1120. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 60 Napoleon 592. Sergio 1120. 272. 1500. 718. 485. 1142. 66. 297. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. Jože 1081. 445. 339. 176. 575. Stelio 1110 Martini. 1422. 205. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 366. 1364. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 1152 Müller. 1411. 55. 1154 Molnár Antal 986. 548 Malatin Antal 258. 1143. 67. 598 Négre. 1386 Magyar Mihály 84. 1109 Mandić. 1150. 1156. 1332. francois 1273 Maurits ferenc 1314. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 271. 493. 378. Musza 729 Makra Imre 330. 1112. Mireille 1192. Wilhelm 1024 Myz. 1529. 502. Myecislav 1100. 204. 573. 748. 1480 Molino. 1122. 343. 1153. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 489. 426 Malatin és Holmeyer 103. 239. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 281. 304 Magyarits Mihály 647. 464. 451. 723. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 516. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1106. 368. 1361. 1104. 1111. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 296. 1478. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1479. 192. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 206. 127. Xavier 1098. 281. 1269 Mouël. 1381. 1523 Menczel 224. 429. 331. 86. 1348. 350. 1347. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 1116. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 198. 1158 Molino. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 1471. 563.

823. Hinko 1053. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 1148. 836. 68 295 . 750. 1339. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 412. 419. 1368. 817. Pál 212. 1387. Blasius 784. 446. 303. 736. 780. 881. 1371 Németh Csaba 1323. 843 Rajić. 680. 1252 Orosz István 155. 838. 1367 Németh Mátyás 1411. 1549. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 1313. 1521. 305 Ökrész Károly 1332. 822. 88 Pleesz Henrik 716. Krešimir 773 Pekanović. 447. 726. 852. 1152. 529. 891 Pleitz fer. 153 Redžek. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 860.1148. 473. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. 840. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 344. 671. 184 Rançon. Michael 1148 Ranwez. 441. 745. 790. 117. 508. 1326. 457. 751. 56. 1520. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. = Arsenije Pajević 268. 1369. D. 811. 782. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 348. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 1329. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 507. 911–913 Raab. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 741. 343. 1313. 763. 459 Orčić S. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 806. 642. Palkovics János 1298. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. Walter 1114 Nikolicy. Clemente 986. 649 Oblat Leó 107. 545. 870. 839. 740. 781. 900. 356 Pálics Márta 1469. K. 795. 774. 654. 1057. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 522. 1370. 1173. 1462 Poudrier. 615. 825–827. 1321. 765. 1506. 1463. IX. Josip 1161 Pelucchi. 332. H. 1484. 470. 696 Pleško. Roger 1312 Pucci. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. Mario v. 558. 730 Nigg. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 1214 Oblát Károly 398. 1143. 789.Nemeshalmi István 1142. 53. 1550. 1152. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 1357. 1143. 909. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 873.

543. v. 1339. 356 Šebjanič. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 489. 380. viola 1306 Sanchez Silva. 516. Lazar 1016. 815 Steécz György 400. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. 229. 617. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 576. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 266 Ruess. 1187–1189. 469. 1117. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 233. 1176. 342. 368. 1223. 0 Senić. 343. 1365 Roger. 1231. 1101. 424. 38 Simsik Joannes 872. Gellért P. 1198. 1339. 1405. 603 Rudnyánszky A. 1200. 1116. 331. 910 Sing. 1186. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 1527 Sokol. 226. 397. 261. 548. 1465. 350. Rhoton. zs. 1330. 376 Scultéty ede 303. v. Paul 1258 Rózsa József 330. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 1296. 637. 504. 1201. 1266. 1122. 445. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 1171. 1190. 438. Odo. 1330. 1262. Antonio 1120. 519. 548 Stantić. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 520. 685 Rhoton. 1153–1158 Sigaut. P. 348. 1193. 1137. 228. Dale 1136. 1257 Sipos Margit 1263. 1468. 1181–1185. 1111–1113. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 468. 421. 406. 1148–1151. 1265.445. 21. 22. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. 374. franciscus 773 Samardžić. 1193. 1366. 1431. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 1165. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. 27. 427. zs. frére de Taizé 1467 Rogge 343. elaine 1136 Ribar. 32. Rózsa Kálmán és neje 488. 661. 1167. 521. 17. e. 1411. 505. H. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 455. 1162. 682. 340. 1373.Rencsényi Tibor 1120. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 1166 Šlibar. 1365. 215. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. 448 Schlör Alajos 40. 219–221. 421. José Maria 1278 Santucci. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 346. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 1103. elza 882 S. 1163. 439. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 1498. 295 Stampfel Károly 289. 344 Sprugeon. 1200.

1060. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 462. 1382. 741. 212. 266. 163. 322. 308. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 349. 251. 1539. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 292. 381. 432. 1102. 392. 568. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 1051. 301 Thivollier. 1053. 1412. 188. 189. 1083. 213. 912. 1080 Szántó Konrád 1381. 533. 252. 1131. 1137. 567. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 461. 251. 577–597. 1116. 1500. 262. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 1316 Szabó Ödön 18. 450. 1084. 523. 343. 237. 367. 497. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 575. 1122. 289. 291. 327. 449. 277. 938. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 355. 1414. 168. 297 . 663 Szabó ferenc 224. 1034. 1529. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 652 Szungyi László 1216. 607. 1016 Szabó Judit 1490. 630. 460. 482. 344. 513. 1143. 652 Szombathy Sándor 134. 231. 290. 171. 1368–1371. 352. 1082. 523. 202. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 1111–1113. 1105. 629. 1117. 796 Takács Ilona 1337. 1101. 353. 701. 720. 568. 413. 1424. 422. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 412. 1316. 1513. 497. 175. 1199. 1425. 433. 1098. 639. 1403 Szép ferencz 19. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 681. 1470. 893. 395. 1053. 1142.Šubert. 913 Szalay József 250. 1279 Šušljić. 565. 620. 1524. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 206. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 1138. 1106. 498. 180. 361. 619. 231. 574. 451. 463. 288. 382– 391. 335. 183. 1268 Tesnek. 1056. 1375–1380. 222. 485. 176. 576. 566 Szalma Sándor 949. 307. 1443–1445. 314. 290–292. 230. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 475. 210. 277. 366. 192. 1439–1441. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 148. 1215. 320. 902 Szadavill J. 1073–1075. 1496. 1091. 608. 265. 1521. 213. 1099. 1416. 1515–1518. 257. 184. 524. 205. 1104. 362–364. 1057 Szabados Sándor 553. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 194–198. 483. 365. 275 Szabó zoltán 771. 990. 514. 193. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 1335. 494. Pierre P. 1148. 1491. 496 Szendy Lajos 428. 1538. 174. 484.

1188. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1189. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. Angela M. 1247 vilain. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 1217. 1237 Török József 1283–1291. 354. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 122. 1446. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 1294. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 1340. 1167. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. Morris 1261. 714 vandeman. 2 valdiporro.1149–1152. 1336. 126. 1317–1319. 123. 1522 Tower. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 1313. 1476. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. Tadej = Tádé atya 1216. 499 vincze Károly 702 vinovska. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. Pietro da 1018 valihora A. 1155. 609. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 109. franco 1120. 28. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. George e. 605. 1187. 1385 venetianer Lajos 397. 434. L. 1200. 1320. 132. Darija 1524 vujković. 110. franjo 982 vukovári Panna 1430. 515. 1295. 1154. 957 völgyi Lajos 488. 52. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 741 Tomić. Ivan 1325 Toigo. 92 Todorović. 1442 298 . vilmos 987 Török Jenő. Alberto 1245. 61. 1273. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 119. 1326. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. 1309. 1162. 1141. 396. 625. 487. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. 104. 535 vecci. 707 Tóth zsuzsanna. 1186. 1324. 138 Trevisan. 615. 118. 1163. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. 1532 venden. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. f. 1158.

K. 975. 788 ziegler András 845. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 1262 Wátz Oszkár 769. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. David 1201. 982. 1147. Chris 1296 zatskó Alajos 760. Đuro 1504 zvekanović. Berta 1477 Weiss A. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. 1058. 489 Weiss Ker. 829. Ljubomir 1119 zrakić. elen Gould 423. 1246 Wolf. 1035. 1050. Albert 368. 1062. 869 Weibel. 845.Waldmann György 502 Watson. 953. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 849. 819. 952. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 1096. 326. 979. M. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 862. 1001. 516 Weiss fr. 850. 1034. 844. 861. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. Dragutin 1043 Wrigth. 289. Matthias (=Mátyás) 970.

917. 306. 1246. 319. 681. 451. 700. 1034. 1577. 365. 602. 1341. 631. 1053. 870. 1138. 575. 661. 1146. 423. 250. 690. 391. 541. 549. 505. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 853. 897. 1271. 63 Budapest 173. 901. 1396. 415. 877. 1045. 1242.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 676. 264. 756. 932. 464. 430. 1340. 1556. 982. 322. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 926. 1051. 235. 252. 266. 515 Doroszló 1049. 1387. 308. 469. 734. 548. 224. 1292 fehértemplom 646. 1147. 188. 227. 1092. 1061. 720. 1554 Bécs 153. 354. 429. 1037. 432. 353. 477. 699. 639. 655. 421. 493. 637. 485. 449. 692. 928. 576. 226. 233. 1057. 215. 1294. 1018 esztergom 140. 325. 1195. 468. 664. 831. 959. 208. 440. 716. 439. 711. 257. 737. 652 eszék 635. 953. 479. 1071. 1349 Buda 62. 1441 Čakovec 1088. 523. 947. 175. 197. 363. 317. 712. 488. 285. 255. 630. 875. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 934. 251. 263. 939. 290–292. 1306. 1573 Baja 189. 314. 254. 491. 662. 1209. 194. 712. 1103. 820. 201. 296. 231. 1168. 658. 346. 757. 1095 eger 171. 362. 238. 1076. 1342–1345. 1066. 196. 603. 459. 724. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 571. 339. 948. 1336. 1009. 225. 352. 504. 563. 311. 183. 203. 1180. 217. 466 300 . 1261. 520. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 675. 444–447. 608. 1040. 840. 320. 420. 435. 1510 Debrecen 85. 521. 600. 817. 498. 1118. 209. 567. 232–235. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 1062. 911. 297. 427. 1168. 1248. 236. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 1325. 809. 643. 942. 214. 284. 519. 1087. 378.és nyomdahely Ada 316. 462. 605 Bajmok 857. 172 Békés 609 Beočin 1248. 1221. 438. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 1207. 836. 218. 717. 623. 255–258. 568. 1015. 410. 735. 1221. 1416. 606. 1008. 406. 1305. 335. 513. 1385 Bezdán 818. 694. 1426. 764. 392. 1083. 708. 647. 289. 366. 976. 701. 1064. 455. 865. 288. 307. 913 Bački Jarak 1065. 286. 261. 762. 561. 484. 1210. 195. 1035. 1305. 693. 463. 524. 620. 621. 260. 912. 294. 929. 483. 644. 310. 1060. 277. 617. 1195. 422. 532. 940. 686. 1562 Apatin 496. 996. 812. 207. 918. 501. 497. 977. 1293. 480. 324. 1368–1371. 771. 433.

1121. 503. 33. 317. 338. 1440. 850. 1188–1190. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 851. 130. 186. 1123. 598. 1024. 554. 778. 1440. 656. 1122. 1417–1419. 1439. 145. 358. 1375–1380. 584. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 255. 920. 583. 239. 86. 127. 671. 593. 651. 1482. 148. 555. 405. 785 Kranj 1075. 125. 852. 505. 1173. 1124. 776. 205. 380. 61. 910. 421. 1066. 298. 1111– 1113. 591. 418. 511. 119. 372. 1390. 543. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 569. 1105. 165. 1483. 528. 108–110. 1167. 502. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 941. 28. 868. 590. 1214. 132. 375. 345. 198. 407. 1009. 438. 118. 597. 1048. 1297. 1201. 296. 796. Ljubljana 1100. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 696. 542. 730. 1137. 914. 1507.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 357. 803. 641. 164. 1364. 142. 315. 489. 806. 1117. 326. 1154–1157. 47. 862. 456. 468. 1162. 414. 1439. 849. 809. 355. 709 Pest 6. 1142. 1186. 408. 844. 847. 128. 297. 39–41. 794. 768. 769. 759. 845. 1081. 815. 1403. 359. 1094. 1499 Samobor 997. 1082. 1269. 1094. 527. 738. 458. 406. 29. 122. 412. 1138. 1107. 126. 1084. 1244. 104. 1095. 260. 152. 259. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 439. 826. 1158 Kula 262. 548. 75–79. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 642. 566. 1153. 172. 827 Murska Sobota 1026. 780. 204. 872. 426. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 434. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 374. 281. 427. 869 Kecskemét 162. 781. 1084. 123. 1149. 685. 428. 6 Prága 121. 795. 84. 295. 580. 212. 445. 1052. 1120. 1187. 92. 1102. 1481. 83. 1101. 819. 825. 1139. 586. 44. 579. 141. 332. 798. 1091. 1247. 1262. 829. 176. 328. 1448. 564. 777. 455. 1144. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 589. 1064 Sarajevo 1268 301 . 1115. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 52. 279. 588. 373. 782. 516. 828. 1008. 333. 1150–1152. 592. 337. 504. 1428. 1148. 343. 557. 476 Našice 1072. 1083. 518. 346. 1065. 1104. 596. 184. 861. 134. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 137. 344. 368. 1174. 1163. 1109. 679. 1402. 1143. 23. 369. 377. 454. 206. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 138. 1383. 129. 469. 347. 680. 750. 682. 612. 654. 18. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 1106. 1116. 282. 1412. 1421.

1573. 219. 1275. 331. 68. 892. 769. 960. 841. 181. 120. 1165. 93–96. 1166. 1102. 144. 765. 842. 149. 742–744. 538. 950. 1001–1007. 857. 585. 106. 90. 1307–1324. 1022. 147. 1078. 877. 667– 669. 903. 843. 215. 404. 1032. 411. 34–38. 221. 993. 1226–1231. 474. 413. 1031. 530. 1223. 994. 1077. 780. 199. 808. 1119. 537. 551. 87. 1122. 1049. 161. 718. 1021. 1241. 1072–1074. 42. 471. 969. 806. 159. 837. 163. 1271. 761. 112. 133. 904. 698. 1578. 139. 793. 274. 1096–1101. 921. 1166. 611. 267. 992. 930. 240. 526. 1086–1088. 922. 807. 1063. 949. 304. 773–775. 1105. 1079. 1216–1220. 287. 912. 553. 475. 494. 293. 802. 1050. 1298. 891. 97. 582. 906– 908. 1120. 229. 222. 1161. 565. 627. 187. 500. 1129. 534. 811. 663. 1162–1164. 1559. 619. 1249–1267. 727–729. 854. 1468. 601. 896. 973–975. 330. 182. 636. 280. 1423. 1085. 1037. 48–60. 758. 1169–1172. 963. 1028. 737. 342. 1519. 509. 111. 964–968. 417. 517. 613. 1020. 736. 982. 30–32. 25–27. 46. 1233–1240. 719. 746–748. 578. 846. 302. 318. 1562. 265. 1449. 697. 919. 871. 703–706. 791. 804. 1196. 628. 124. 972. 137. 745. 884. 810. 1023. 275. 178. 1027. 645. 935. 783. 1546. 838. 1033. 1283–1296. 902. 985. 998. 660. 632–634. 962. 302 . 213. 779. 191–193. 20–22. 43. 792. 1300. 1090. 958. 1272–1274. 961. 559. 749. 1279. 303. 767. 202. 938. 1063. 1522. 911. 393. 587. 168. 382–390. 461. 1038. 881. 933. 788–790. 356. 453. 799–801. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 717. 657. 784. 816. 970. 624. 830. 525. 1387. 7–17. 160. 678. 1396. 1583 Temesvár 88. 329. 546. 845. 150. 1086. 1167. 622. 594. 1139–1160. 64. 105. 726. 170. 69. 691. 981. 146. 397. 472. 999. 1201. 827. 1116. 856. 1224. 674. 909. 158. 1326–1340. 1029. 1222. 131. 677. 937. 80–82. 1315. 577. 725. 1282. 416. 450. 978. 1059. 822. 514. 71–74. 1076. 936. 653. 916. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 327. 629. 1119. 874. 1036. 533. 1210–1213. 371. 1280. 786. 348. 595. 1349. 1014. 772. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 321. 1130. 610. 1030. 1215. 1147. 237. 268. 1579 Szeged 1–5. 1025. 1202. 560. 230. 1067–1069. 1123. 797. 1200. 1060. 997. 1572. 899. 98–101. 895. 751. 1125–1137. 753–755. 340. 1068. 114–117. 1091. 1051. 510. 943. 1175–1194. 814. 1281. 367. 1070. 625. 832–835. 1093. 174. 552. 952. 913 Temerin 957. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 1140. 823. 424. 883. 971. 1373. 607. 688. 817. 731–733. 1054. 763. 1080.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 89. 574. 1537. 91. 1057. 870. 1456. 1103–1114. 979. 739. 167. 1017. 944– 946. 154–156. 540. 1117. 364. 409. 547. 771. 300. 812. 900. 121. 665. 626. 1232. 1454. 220. 536. 821. 1299. 381. 1276–1278. 879. 813. 1000. 618. 1336. 1446. 1301–1304. 185. 460. 659. 614. 531. 770. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 400. 1198. 876. 180. 499. 394. 1298. 581. 399. 1407. 301. 395. 550. 1340. 824–826. 1055. 604. 885–890. 478. 990. 805. 1019. 710. 1270. 403. 1006. 863. 1203–1208. 988. 539. 715. 482. 1013. 898. 873. 65. 666. 1556. 210. 721–723. 839. 716. 867. 361. 136. 638. 640. 1437. 760. 200. 848. 766. 351. 915. 695. 1242–1247. 859. 689. 864. 479. 1016. 989. 448. 1061. 866. 349. 1053. 1297.

1147–1152. 1088. 1106. 223. 1566. 1575 zenta = Senta 113. 1210. 787. 1558. 1201. 852. 1098. 1560. 473. 1569. 862. 649. 1100. 1109. 980. 616. 522. 1569. 1070. 1040. 943. 465. 269. 1256. 1047. 1280. 1549–1552. 401. 1032. 1034. 869. 276. 1484–1499. 436. 492. 1555. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 506. 1046. 1574–1577. 1177. 457. 1294. 544. 1075. 1571. 1538–1545. 1111– 1114. 1268. 1080. 1408–1422. 1220.1342–1348. 1523–1536. 1052. 1099. 819. 615. 1500–1509. 1086. 1122. 425. 828. 1357–1384. 1272. 995. 529. 1457–1467. 925 veszprém 672. 987. 360. 1027. 1570. 1574. 1010. 1557. 1423. 1223. 889. 1281. 1125. 253. 398. 1116. 1386. 986. 1469–1477. 1389. 1002–1007. 1276. 1254. 1246. 1137. 419. 599. 1172. 1431–1448. 1011. 858. 441. 467. 1561. 648. 379. 1141–1143. 507. 1233. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 1424–1448. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1054. 868. 1104. 984. 1101. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1165. 1269. 1565. 376. 1039. 1207. zombor 190. 437. 741. 1547. 1455. 1056. 535. 452. 1107. 1387. 1390. 572. 1120. 490. 1045 303 . 545. 991. 1511– 1521. 924. 1563–1566. 1117. Új-verbász 970. 861. 1028. 228. 1198. 1392–1406. 1350–1354. 1182–1193. 1076. 1243. 1041–1044. 687. 558. 1478– 1480. 1016. 179. 1084. 508. 1131. 402. 470. 481.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bibliográfia elé . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hu e-mail: agape@eunet.yu www. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.agape. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.co. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly.yu e-mail: forumkk@eunet.forumliber.Csáky S.yu A kiadásért felel Bordás Győző. 2006-ban .

Piroska S. Novi Sad 016 : 2 (497.CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. – Újvidék : forum : Agapé. 24 cm Példányszám: 300. – Mutatók – Irodalom. . 2006 (Novi Sad : verzal).113) ”1815/2000” CSÁKY. ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. Kókai. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. Piroska. Kókai Sándor. – 303 p.SR-ID 214945031 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->