Csaky Piroska - Kokai Sandor AZ IRAS SZAVAI

Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

református. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. hanem mindazokat. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. vallási életének a megismeréséhez. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. közel két évszázad anyagát. századtól egészen 2000-ig. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. a vallási közösségeket. ezért csak a magyar. novellákat. amelyek használatban voltak vidékünkön. amely nem értékelte a kereszténységet. felekezeti hovatartozás nélkül. baptista stb. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. adventista. izraelita. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. A téma évtizedekig tabunak számított. elsősorban a monografikus 7 . állami szintre emelték az ateizmust. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára.A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. Az aktuális politikai.). ismereteink alapján a 19. csak a rendszerváltás után. dramatizált jeleneteket). nem volt tanácsos szót ejteni. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. A szerző származása alapján. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. intézményeiket és általában az egyház szerepét. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket.

A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. akkor a cím alapján történt a besorolás. Tekintve. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. brosúrák). 1973) anyagát. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. A behasonlítást könyvtárak. egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. A feldolgozás. Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. szerkesztő vagy a fordító. nyilvántartások a kiadványokról. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. A kezdetek: 1815–1866. forum. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. egyházi személyek és felekezetek segítségével. 2. Az ilyen szövegeken nem változtattunk. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon. A rendszó általában a szerző. 4. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). Szólnunk kell a nehézségekről is. Az utalások nem kaptak tételszámot. és esetenként aprónyomtatványokat. hanem felekezetiekről. azzal. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. 3. olykor magánkiadványokról. A mutatók tételszámra utalnak. 8 . hogy nem állami kiadványokról van szó. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. Nincsenek pontos kimutatások. egyik névről a másikra utaltunk. 5. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. hogy a 19. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. Ateista korszak: 1945–1989. Mégis reméljük. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van.

Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat. hogy ebben az időszakban – főleg a 19. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. Néhány szerző. Néhány ima. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. – Szabadka. 1988.és énekeskönyv. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. folyóiratban közölt írása. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. furdek Kelemen. 2. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. mint IX. [1848]. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. Már azért sem. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. füzet : 1764–1869. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. – 335 p. Balogh György 1867-ben. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. csakúgy. 1 9 . 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. vagy más jellegű művét. – Szabadka. Pius pápa Szabadkán. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. említésre méltó azonban. Jellemző erre a korszakra. mint farkas Bertalan. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. farkas Bertalan. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban.1. drámai költeményének. amelyet Szép ferenc magyarított. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. Dubecz Tamás.

(1887). és megoldani a liturgikus szertartásokat. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. Kálmán farkas. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. ezért kerültek be a bibliográfiába. . főleg a naptárokon keresztül. Az évkönyvek nem nagy számúak. – Budapest : Aigner Lajos. 3. keresztúti ájtatosság. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt. – Palánka : Kristofek és Blázek. de megemlíthetjük az adai r. 12 p. kis bibliák. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. 1905. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. – 30. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. Imakönyvek. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. katekizmusok. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. amit kiadványai is tükröznek. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Szegfű Sándor. Bierbrunner Gusztáv. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. kilencedek szövege. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. említést kell róluk tenni. így a mi vidékünkön is. Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. Kiss Károly. – 611. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért.. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. egyházközösség alapszabályait. különlenyomatban is megjelent. Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. kath. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . 3 p. 19 cm  Sz. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. Szentkláray Jenő és mások műveit. litániák. Szulik József. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. : ill.

Bár a törvény lehetővé tette. de ez is valószínűleg előbb készülhetett.112) 7 Uo 3. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. ekkor még nem államosított nyomdában készült. br. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). Nem hivatalos.4. . csak a jelzett évben hagyta el a sajtót.8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. – (zbirka zakona fNRJ . hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. – fordította: CSP. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. a két világháború között működő. 23 p. befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. ezért jellemezzük összevonva. 1953. A kis formátumú. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. 1945. A marxista világnézet. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. Könyvnyomdája. szakasz. – Beograd : Službeni list fNRJ. – 64 p. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. olyannyira. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. és terjesztheti azokat. 14 cm] 6 11 . vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. főképpen pedig az olvasók. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. – Sztáribecsej : Szubakov I.

A katolikus egyházi szertartások megreformálása. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. olykor többet is. mű jelent meg. 1961-ben újra nyomták változatlanul. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. amikor címet változtatva. A különböző felekezetek. ez tette szükségessé új misekönyvek. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. Bibliai leckék [1953]. egyben ima. A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. mintegy magyarázatot keresve arra. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. amely több kiadást is megért. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. egy hittankönyv volt. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. 1969-ben: A mise rendje stb. identitásuk egyik alkotóelemét. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. szertartáskönyv. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. Adventi énekek [1953. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. stb. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. 1956].) 12 . 1971-ben pedig átdolgozott. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. erről tanúskodik az a tény. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. átdolgozásukra 1978-ban került sor. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. egyének jóvoltából. legfüggetlenebb. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. változása 1963-ban következett be. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. mégiscsak magánszorgalomból. vegyes tartalma is bizonyítja.és énekeskönyv. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. bővített tartalommal jelentek meg.

A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. Szent ágnes. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. Korszerűsödés ez. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek. Kapisztrán Szent János. kiderül abból is.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. Szent Rita. mint például János. A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . 1975. az evangéliumokat és egyes szentek életét. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. Kis formátumú (9. 1983). hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. Szent Klára. Helyette. árpádházi Szent Margit.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. az apostolok életét. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. 1991). hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. Szent vince. valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb. Kiadását 1973-ban kezdték meg. Padovai Szent Antal. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. 1986. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. bérmentve. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. A másik kiadvány.tak ki egy új 128 oldalas ima. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. jó minőségű papíron. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. vagy mellette bibliai kifestők. árpádházi Szent Imre. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. amelyről mindenképpen szólnunk kell. 1982. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. műbőr kötésben. 1973. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével. A lerövidített szöveg. ezt bizonyítja. és az ötvenes évek elején jelent meg. csupán tényként közöltük az elmondottakat. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. különböző formában való megjelentetését. árpádházi Szent erzsébet. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült.

a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. 1995-ben indult stb. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). Lukáts Márta. könyvjelzők. Református Évkönyv. kiadók együttműködése teljesebb. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. szentképek és hasonlók. Példaként említjük meg. hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. 14 . Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. Szent-Gály Kata stb. a Cnesának stb. versei. (Imák a bárkából.mára.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. egyházközségek jelentették meg leginkább. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. mégis megállapíthatjuk. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. a forumnak stb. Nem tervezett. hogy sorozatokat készítsenek. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé.). sokoldalúbb. vagy csak sokszorosítva. belső használatra készültek. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó.. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. mint például: Példaképed – Védőszented. Szépirodalmi próbálkozásokkal. Hitvédelmi Füzetek. főleg verseskötetek. aforizmák. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak. illetve Református Képes Naptár). színvonalasabban jelenhettek meg. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. Az Életszentség Nagymesterei stb. Teológiai Zsebkönyvek. meg az Adventi Hírnök. Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója.

. grafikailag egyszerű megoldással. 1996. amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket. Rajsli Ilona könyveiről van szó. amelyekben nyelvtörténeti. – 381 p. színes illusztrációkkal is. századi szépprózánkat. . hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók. Délvidéki nyelvemlékeink I. de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. alkalmi ünnepekre adták ki őket. . stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket.A hangzós anyag hangszalagokból áll. elbeszélések. főleg karácsonyi. – 266 p. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. Passió). – 127 p. a teológiai műveké. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. aranyozott. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. ezek között is a történeti jellegű. A számítógépes nyomdai megformálás. vallástörténetek.. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. húsvéti játékok. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3. majd a nyolcvanas évek óta igényes. vázlatos illusztrációkkal. amelyek egyházi vonatkozásúak is. próza (regényes életrajzok. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. 10 1. – Szeged : Betli BT. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve.). 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. didaktikus színjátékok. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. történeti értekezések). . nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt.. / Rajsli Ilona. Jól tipografáltak. eleinte csak fekete-fehér vonalas. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye.. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. Itt most nem vettük őket számba. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. 1994. színjátékok (betlehemesek. vallásos énekek. – Budapest : Betli BT. liturgikus énekek.. később fényképillusztrációkkal. életrajzok (szentek. – Szeged : Betli BT. XvI. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk. a szokásdrámákra. A kiadványok gyakran illusztráltak. Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona.

hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. mint az előző években. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. irodalmi. P. elmondhatjuk. Összegezni kellett őket. Cs. ez volt az indíték. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. A megállapítás azonban csak féligazság. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. hogy azok a hit jelenlétét. S. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. 16 . az 1990 utáni korszak. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. hogy abban az időintervallumban. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. tehát kultúránk szerves részét képezik. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. azt bizonyítja-e. egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. meglétét vagy nemlétezését tükrözik.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. Szeretnénk hinni. helytörténeti. mind formai szempontból.

forum Könyvkiadó. Csáky S. Budapest ferences Könyvtár. Petar Rogulja. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. 2000 egyetemi Könyvtár. Csáky S. Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. szám Dr. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. forum. 1835–1940. I–Xv. 1995. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994.: mr. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. Szabadka Püspöki Könyvtár..RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. Szerk. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. Csáky S. zágráb.1988 Dr. 1–2. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Létünk. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. Újvidék. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Nemzeti Könyvtár. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. 1990. Újvidék. Újvidék Dr. Budapest Nemzeti Könyvtár. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga.. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941.

zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Becse városi Múzeum. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. Szabadka. Belgrád Srpska bibliografija. II. Pancsova városi Könyvtár. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Szabadka városi Múzeum. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918. I. Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum. Belgrád. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. Kalocsa városi Könyvtár. Újvidék Somogyi Könyvtár. Smederevo városi Könyvtár.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. zenta 18 . füzet. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. (Szerb Bibliográfia. Szabadka Történelmi Levéltár.

M 3. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. – Szegeden : Ny. – 24 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. 1818. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. 1818. 278 p. Három kötetben jelent meg. – 474 p. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. és jeles alkalmatosságokra készített. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése. Petrik 1818 2. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. – Második könyv. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. – Harmadik könyv. Kir. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. – Szegeden : Nyomtatt. Grünn Orbán betűivel. – IX. SzB-14 19 . – Szegeden. Petrik 1819 4. 1819.BIBLIOGRáfIA 1815 1. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. 1815. – első könyv. Grünn Orbán betűivel. gyüjtögetett. priv. Adatai hiányosak. élő nyelvel mondott.

eszt. mellyet Mária Theresia szab. kir. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. fURDeK Kelemen Beszéd. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. . 1832. – 16 p. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. ferencz rendén lévő áldozó pap. [1835] – 8 p. 1819. – 11 p. . Sz. – 6 p. . és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. 4º SzB-32 8. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. néhai koronás fejedelmünk. kegyelmes urunk tiszteletére. farkas Bertalan. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. 25 cm SzB-33. midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. a’ cs. eszt. SK 9.5. a kalocsai fő. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. Sz. – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak. [1835]. SzB-15 1832 6.

magyar király születése napjára Maria Theresia sz. ferencz rendén lévő áldozó pap. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. k. esztendőben. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. – Pesten : Trattner-Károly bet. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. esztend. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. 1837. – Szabadkán 1835. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. eszt. . fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. évet is! Petrik. kir. 4° Lásd az 1841. és első oskola királyi oktatója. / farkas Bertalan. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. kir. és ujantan választott Sz. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835].. .. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. – 7 p. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd.N. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. – 7 p. 23 cm BMS. [1835]. – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. [1836] Szinnyei 12. midőn Szabadka szab. SzB-37 14. melyet Maria Theresia sz. SzB-34 10. – Szeged. 2 cm Költemény OSZK.. – 16 p. [1836]. 1836. SzB-36 1837 13. városban füzött 1836. György hava 19. ezen néven ötödik apost. SzB-35 1836 11.1835. város’ kebelében díszlő Monostor21 . fARKAS Bertalan Örömkoszorú. 4° Petrik. – 8 p.

.. Ns. Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. – 7 p. 22 cm SK. Petrik 16.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. [1837]. ferenczi áldozó Pap. esz. ugyan azon Rendű áldozó pap. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. Petrik 19. – 7 p. évben. . HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. és a’ helybeli hatodik Oskola R. ferdinánd császárnak. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. Petrik 18. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. fűz. 22 cm SzB-38. 1837. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 19 p. 8° SzB-39. [1837]. September 22 . – Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. esztend. Tanítója Szent György Hava: 1837. évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. évben a törvényes szemlét tartaná.. 8° SzB-43.. – 48 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. [1837]. SK 15. 8° SzB-42. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. 1837. . SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. [1837]. – 6 p. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. . SzB-41 17. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. – 11 p. – Pesten : Trattner-Károly betűivel. hódul Simonfalvay Gellért..

1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. oskola r. Kézzel írott ajánlás: „T. vörösmarthy Mihál Urnak”. 6-ik Osk. Petrik 1838 21. – 10 p. Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. [1839].. tanitótól. buzgó indulattal zeng. ’s helybéli 5. tanító által. évben. 24 cm OSZK. . SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. meghatalm. a midőn Szabadka szab. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. 8° SzB-44. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. – 14 p. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. OSZK 20. SzB-45 1839 22. – 6 p. TOLDI László Lant. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. kir. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. Kir. mellyel főt.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. ferencz megye másszori fő elnökének. könyvnyomtató betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. városban. oskola r. A’ bajai tűzkárosultak se23 . [1837]. Rend. [1838]. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837. . ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. Szent ferenczi áldozópap. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. ’s helybeli 5. SK 1840 23.

22-kén 1840 feladná. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. Sz. . Oskola r. 1 p. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. – 23 p. k. Szinnyei 2. [1840]. – XX. Petrik. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. ferenz R. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. – Szegeden : Nyomt. SzB-49 1841 28. Sz. SzB-48 27. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. – [7] p. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. Grünn János’ betűivel. 1840 évben. . Tanitó által. Sz. 1841. – [4] p. – 8 p. – Szegeden : Nyomt. Beimel József betűivel. [1840]. 22 cm OSZK. . 21 cm OSZK. – Szegeden : Nyomt. ’s helybeli 5. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. Grünn János’ betűivel. . 136.gedelmezésére. SzB-47 26. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. Szinnyei 24 . és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. Grünn János’ betűivel. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. – Pest : Trattner. áldozó pap. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. – 1840. 21 cm OSZK. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. és fő Tisztelendő Girk György. 23 cm OSZK 24. városban készitett farkas Bertalan. [1840]. ferenczi áldozó pap. – Pesten : esztergami K. 1840.

Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. [1841]. Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. kir. ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. – 7 p. – 19 p. 1842. – 7 p. György hava 19-kén 1841. [1841].29. – Szegeden : Nyomt. VKSz. a’ 6-ik Iskola r. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. ferencz Rendi áldozó pap. 24 cm OSZK. febr. Sz. 24 cm OSZK. kiadás. 23 cm OSZK 2 . és a’ 6-ik Iskola’ Rend. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. [1841]. Sz. évben Szabadkán. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. cs. SzB-50 30. – Pesten : Nyom. Grünn János’ betűivel. Sz. kir. 24 cm OSZK. és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. a’ győri kerületi iskolák’. évben. . intézte Simonfalvay Gellért. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. [1841]. Sz. Grünn János’ betűivel. ferenczi áldozó pap. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. udvari tanácsosnak. . fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. – Szegeden : nyomt. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. . évet OSZK. ferencz Rendi áldozó pap. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. . CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. SzB-51 31. VKSz. 20-án. – [8] p. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. – 2. nagyságos. SzB-52 32. Maria-Theresiopolis szab. . Beimel. – 23 p. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. Beimel Jósef’ betűivel. – Szegeden : Nyomt. Grünn János’ betűivel. SzB-53 1842 33.

fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. [1842]. . fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. 1842. [1842]. kir. SzB-58 38. – 8 p. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. kir. VKSz. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. SzB-61 26 . ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. 1842 évben. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának. SzB-57 37. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. 24 cm VKSz. – 8 p. pápóczi prépost. – 49 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. váltó feltörvényszéki ülnöknek. Maria-Theresiopolis szab. . udvari tanácsosnak. kir. 24 cm OSZK.34. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. midőn Szabadka sy. tanítója. oskolának r. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. . SzB-55 35. 1842. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. és győri székes egyházi kanonoknak. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1842]. cs. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. Sz. midőn kegy. – 5 p. Mihály hava 8-kán 1842. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. – 8 p. évben. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. Az iskolák. cs. SzB-56 36. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. VKSz. évben. k. tanácsosnak’ s a’t. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. . – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. VKSz.

– Pest : eggenberger József és fia. . Bittermann Károly betűivel. – 165 p. VKSz. SzB-62 43. Petrik 40.1843 39. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. 24 cm OSZK. CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. Különnyomat a Religióból. . fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. – Szabadkán : Nyom.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. 80 p. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. – 6 p. Szinnyei 41. [1843]. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. – Pesten : Heckenast Gusztáv. Szinnyei. 17 cm OSZK XII Lit. 1843. – Pest. – Szegeden : Grünn János betűivel. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. [1843]. – XvI. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. Szinnyei 42. – Szegeden : Grünn János betűivel. – Pest. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [Második kiadása 1848-ban. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. György hava 19-kén 1843. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. 1843. Sz. 1843. – 184 p. 1844. . ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója. Sz. – 25 p. Szinnyei 1844 45. midőn 1843. évben Szabadkán. SzB-63 44. 764ij 27 . 1843.

VKSz. 24 cm OSZK. . [1844]. FARKAS Bertalan Beszéd. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. SzB-65 1845 49. és imádságok az ifjúság’ számára.– 160 p. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. (1844). . – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. VKSz. 1845. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. Szent György Hava 19-kén 1845. fARKAS Bertalan Beszéd. ferencz rendi áldozó pap. – 8 p. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. SzB-64 47. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Szabadkán. 22 cm OSZK. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. 17 cm OSZK. őszutó 23kán 1844. . Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. – 4 p. [1845]. SzB-68 0. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. . – Szegeden : Grünn János betűivel. – 8 p. RK 48. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. VKSz. BB-47. Ivánhava 24-kén 1845. – 8 p. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. VKSz. Sz. – Pest. Sz. VKSz. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. . mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. [1845]. 1844. Sz. és hatodik iskola’ rendes tanítója. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának.46. SzB-70 28 . Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. 26 cm OSZK. SzB-69 51. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. midőn neve ünnepét szentelné. Szinnyei.

ferencz urnak. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének.p. mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. OSZK. helybeli királyi tanodalom igazgatójának. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. 1846 / [Ömledezte B. BB-48 53. szabadkai Sz. SzB-78 56. SzB-71 1846 54. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. – 167 p. és főtisztelendő gróf Nádasdy P.2. 28 cm OSZK. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. midőn név ünnepét üldené. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. Róusi segédpap által. méltóságos. t. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. OSZK. BUDAY Jenő emlény. – 8 p. B.p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. [1846]. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. [1845]. [1846]. . M. h. fogaras-föld örökös urának.M. 15 cm Második kiadása 1853-ban. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. . méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. h. Örömhang nagy méltóságú. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. Komárom vármegye örökös főispánjának. . Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. 2 cm OSZK. . – 6 p. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. – 6 p. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. őszutó 23kán 1845. SzB-77 55. ferencz urnak.].M. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán.

VKSz. 29 cm OSZK. – 6 p. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 1846. – 7 p. . SzB-83 59. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. cs. . midőn Szabadka szabad kir. mély tisztelet. Sz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ’s a’t. Istvan Rendének közép keresztese. cs. SzB-84 60. tanácsosnak ’sa’t. [1846]. – 4 p. tan év utó felében társai nevében. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. kir. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. 1846. méltóságos. Midőn Szabadka sz. fogaras föld’ örökös ura. k. fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. VKSz. VKSz. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. – 7 p. . és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. 1846. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. a’ hétszemélyes tábla közbirája. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . . [1846].722. tanácsosnak. SzB-81 57. Szent György Hava 19kén 1846. kalocsai fő. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. [1846]. [1846]. – 7 p. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. VKSz. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. kir. Az iskolák. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. Komárom vármegye örökös főispánja.kot bevégezné. . SzB-82 58. ferencz ő excellentiájának. Tek. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P.

[1846]. 1846 (Pest : Trattner). – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). 1846. fogaras-föld örökösének. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. 1846. – 6 p. . kalocsai és bácsi érseknek. Titkos tanácsosnak. OSZK 62. 26 cm OSZK. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. JáMBOR Pál Balladák. val. Királyi belső titkos tanácsosnak. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. – Pest : Magyar Mihály.] BB-50. . BB-51 63. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. – 4 p. csász. – 4 p. kiadás. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. [1846]. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. 27 cm OSZK. – 4. – 4. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának. Iv. 19 cm OSZK 64. . bel. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. 19 cm OSZK. Komárom vármegye örökös főispánjának. fogaras-föld örökösének. SzB-88 65. SzB-91 31 . Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. ferencz urnak. [Újabb kiadása 1848-ban. 1846. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. bölcsészet tanuló. kir. Iv. . . Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. 27 cm OSZK. a’ kalocsai papnövendékek. – 2. Sz.61. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. 52 p. SzB-90 66. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. – 124 p. 52 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában).

. 18 cm OSZK. Incze. mellyel méltóságos. XII. Benedek. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. v. Midőn sz. 1846. – 7 p. XIII. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. a’ Nagy bőjtön át. felszentelt caesaropoli püspök kir. ő csász. . – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. XI. – 6 p. [1846]. Magyar Tud. ferencz Bács. kácsai Sz. Sixtus. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. ferencz Szerzet zárda-egyházában. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. Remess Kázmér. rómi szent atya házi főbbpapja. – 7 p. 29 cm OSZK. Szabadka város Kir.67. hittudomány’ tanár. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. Társaság levelező tagjának. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1846. 26 cm OSZK. XII. SzB-74 32 . apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. Kelemen. birája. Pius. győri tudományos kerület fő kormányzója. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. nagyságos. ő cs. . kir. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. SzB-98 70. SzABÓ Ödön emlény. – 24 p. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. Péter. és Pál apostolok’ apátja. és XIv. fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. kalocsai és bácsi érseknek. fő méltóságú. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. és azon megye táb. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. Incze. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. tanácsos. [1846]. kir. n. SzB-95 69. SzB-92 68. – H. . A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde.

[Kiadása 1846-ban is. – 11 p. SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. [1847]. tanítványi hódolat-. 21 cm VKSz. 1848. Szinnyei. és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben.. Könyvnyomó által. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. SzB-103 72. Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. PeRTICS József Hálaszózat. kir. [1847]. – 6 p.1583.OSZK ORC. – 48 p. SzB-104 73. . – Szabadkán. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. Kir. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. – Pest : emich Gusztáv biz. Cs. – 8 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel.1847 71. SzB-106 74. kir. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 25 cm OSZK. Mihál Hava 16kán 1847 évben. szabadkai Kir. midőn Szabadka sz. BUDAY Jenő Hálaszózat. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. .] BB-54. mellyet nagytiszteletű. 21 cm OSZK. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. – 20 p. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. SzB-109. JáMBOR Pál Balladák. Bács. .dz. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. [1847]. Petrik 33 . 21 cm OSZK. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. . 1847.

22 cm OSZK. – 4. 1848. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. BB-58 80. . PKSZ.76. SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. BB-57 79. BB-55 77. 18´11 cm VKSz. – Pest : Landerer-Heckneast. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. 18 cm OSZK. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. 1848. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. – Pest : Heckneast. JáMBOR Pál II. – XvI. – 64 p. KOváTS József Kell-e. [4] p. SzB-115 81. 1848. 110 p. OSZK. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. – [6]. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. 21 cm VKSz. 1848. . – vI. 18 cm OSZK. SzB-120 82. 1848. SzB-121 34 . Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. [első kiadása 1843-ban. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. JáMBOR Pál Hattyúdalok. 1848. Szabadka Sz. [1848]. 80 p. – 48 p.] OSZK. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. 335. . . . JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. 283 p. BB-56 78. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . – 87 p.

– [Pest] : Landerer. – 3 füzet első füzet. OSZK. SzB-143 35 . 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. – Pesten : Magyar M. . – 6 p. JáMBOR Pál [vers]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Második füzet. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. Mihál Hava 30-kán 1851. kalocsai fő. könyvárusnál [1849]. 1849. 16 cm OSZK. VKSz. – 4 p. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. 1849]. leírása a katalóguscédula alapján. István Rendének közép keresztese. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador.1849 Hiador = Jámbor Pál 83. OSZK. OSZK 84. BB-64 1851 87. . a’ hétszemélyes tábla közbirája. Harmadik füzet. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. A kiadvány nem volt a helyén. Komárom’ vármegye örökös főispánja. OSZK (204. 1849.806). BB-63 86. – 16 p. BB-1066 85. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador. / Jámbor Pál. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. – 16 p. – 4 p. A’ szabadkai ferencziektől. – [Debreczen. Sz. szabadkai zárda’ főnöke. – 16 p. fogaras föld’ örökös ura. – Pest : Magyar M. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. [1851]. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája.

. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. 21 cm VKSz. 1852. Iván hava 15.. Szinnyei III. olcsó kiadás. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. 29 p. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. 15 cm első kiadása 1845-ben. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak. – [2]. – 167 p. pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil.. fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. kalocsai kanonok és plébános. – 49 p. kir. 1852. OSZK. . örökösöknél. . CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd. 21 cm Pius.1852 88. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. kalocsai s bácsi érsek. [1853]. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. cs. 152. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. SzB-146 90. – 2. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. SzB-150 92. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. apostolische. 1853. IX. 24 cm OSZK 1853 91. OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. – 7 p. – Szegeden : Grünn János nyomdájából. csanádi megyés püspöknek. 1852. 1852.. . BB-66 36 . belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz.

LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. – 3 kötet. 1855.329. 556. 519. 18´11 cm SzB-154. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. M 1855 96. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. a gräczi növendék-papság lelki atyja . .842. BPÚ-1490. 632. magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. 88 p. [6] p. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . 21 cm OSZK 822. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. – Szegeden : Grünn János-féle könyv. III. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. 1854. Búcsút veszek tőled szép liliom. [1] p. – [8]. II. 24 cm első kötet. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. – Dr.és fölszentelt papok számára a sz. 18 cm VKSz. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. mélt. . Üdvözlégy Mária Sz. Schlőr Alajos. Százezer üdvözlégy. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. SzB-156 95. SzB-161 97. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. – XvI. – [8] p. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. 1854. . [5] p. I.1854 93. Második kötet. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. BMS M III 5455.. és a n. evangelium egész tartalma fölött. Imádság. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából.és kőnyomda. A négy evangelisták összhangzása szerint. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. SzB-160. . – 530. Harmadik kötet: XvII. – 7. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. [13] p. 25 cm. III–vII. hittudor. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1854. 1855. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére. Kútnak Asszonya. – [8] p. VKSz. M 94.

I. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – [8] p. melyek Bende József. – [8] p. 22 cm OSZK 38 . A mélységből kiálltottam Uram hozzád. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. .1856 98. 18´11 cm SzB-169 101. 1860. Negyedik. 1856. . 19 cm VKSz. . kir. Sötét gyászos boltba. elmegyek a sírba. Imádság a’ szent Háromsághoz. ’s a’ t. – [8] p. ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. . Kanonok. tőled oh kegyes Szűz. kalocsai czimz. első. Iv. – 8 p. . Sötét. 18 cm VKSz. 1856. Ötödik. vége van már mindennek ’s a’ t. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. A Kisdedeknél. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. 1856. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-167 99. Harmadik. elmegyek a sírba. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. – 23 p. HALOTTI ÉNeKeK. ’s a’ t. Második. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. II. első. Harmadik. Szinnyei 1860 103. kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. BeNDe József egyházi beszédek. – 1859. III. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. SzB-168 100. 18 cm VKSz. SzB-171 1859 102. v. Második. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. 1856.

boldogságos Szűz Mária stb. 1861. – Pest. – 8 p. 4. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 2. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. 17 cm VKSz. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-191 107. 17 cm VKSz. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. 2. 3. SzB-186 1861 106. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. Mária édes annyának. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde. . 1861. Szinnyei. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. OSZK 262. 5. oh te alázatos stb. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. . Második kötet. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. hitv. 31. [JeGYzőKÖNYv] 1861. 1861. hitv. . Oh te méltóságos. 38 cm REÚ 105. 923. Oblath Leo tulajdona. 7. BB-74 109. PáDUAI Sz. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. dicséretet zengje39 .. 39 cm REÚ 111. – 37–59 p. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 160 p. . – 61–79 p. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 1. – 2 kötet . Pesten 1861. 39 cm REÚ 110. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. s novemb. SzB-192. – vI. évi II-dik Jegyzőkönyv.104. 1. – 14 p. octob. – 17–36 p. 30. 1861. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. BB-73 108. Országunknak véd asszonya. Oh szerencsés elérkezett éjszaka. 1860. 1861. 176 p. 18 cm első kötet. 1-ső napjain a dunamelléki helv. VKSz. Üdvözlégy világ reménye stb. 1860. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. 3. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt).

20. Kath. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. 1862. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. SzB-197 115.. Oh te rettenetes keserű halál s a t. SzB-198 116. 4. 1862 (Nyom. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. 22. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 8 p. szab. 1862. Negyedik: Éltem’ szine. SzB-199 117. SzB-200. 1862.tek. Atya Isten szolgálója stb. 3. első: Jézus szenvedéséről s a t.. k. – [4] p. . földnek dicsősége. 21 cm VKSz. – [8] p. Szombat első napjára stb. – 6 p. Jertek ide asszonyok stb. Haszn. ISTeNeS ÉNeKeK. . BB-79 118. 5. 23. – Szabadkán. 4. Harmadik. cs. – 60 p. 17 cm VKSz. Purgatórium tüzében. egek ékessége. 17 cm VKSz. első. MK. annak. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. Szomoru a halál az embereknek. világ’ kincse s a t. – 8 p. 17 cm VKSz. 1861. 40 cm RKEÚ 40 . . – 27 p. BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. könyvnyomó). hitv. Harmadik: Máriát dicsérni. 21. . – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. hivek jöjjetek s a t. – zenta Börner fr. 1862. Bittermann K. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. eGYHázI ÉNeKeK róm. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Magasztalja az én lelkem stb. 1862. 2. HALOTTAS ÉNeKeK. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 16 cm SK. – Szabadka : Bittermann Károlynál. . 1860–1875 114. Második. – 189 p. . Második: Keresztények sírjatok s a t. iskolás gyerm. 1862. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1. SzB-196 113. SzB-194 1862 112. 17 cm VKSz. . – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Adjon Isten jó éjszakát.

– Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. – 64 p. 1864ben. 1863. 2. M 122. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. 223 p. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. 30. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. kötet. SzB-205. BB-82 41 . – Szabadkán : Bittermann Károlynál. Május 28. Nyomdájában). 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 8 p. 29. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 29. – Szabadkán. 30. VKSz. – Iv. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 40 cm RKEÚ 124. kir. – 42 p. – 31 p. – Pest : Kiadja Ráth Mór. kötet. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. akad. 19 cm I. p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . hitv. . 3. – 27 p. OSZK. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. . . Nyomdásznál. SzB-206 1864 125. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 356 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1863).) pedig 1864-ben. – 296 p. hitv. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. . 1863. . 15 cm VKSz.119. 40 cm RKEÚ 123. 1863. a második két ív (33–64. II. SzB-204 121. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 40 cm RKEÚ 1863 120. 1862. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II.) 1863-ban jelent meg. – 2 kötet . JáMBOR Pál Hiador költői művei. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Iv. Az első két ív (1032 p. egyházkerület Pesten 1863. hitv. / irta Jámbor Pál. s Junius 1. 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. 17 cm SK.

– Kalocsa : Malatin és H. BB-85 128.126. – 50 p. 1864. Szinnyei 131. JáMBOR Pál A magyar irodalom története. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. – 40 p. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . kiadás. 17 cm VKSz. Petrik. ny. 1865. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. egyházkerület Pesten 1864. – Kalocsa : Malatin és H. LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. 17. 24. 16. 23. – 9 p. 40 cm RKEÚ 133. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. . 32´23 cm OSZK. – 8 p. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 26. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. 25. kath. 1865. 1865. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Pest. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. Szinnyei. Martina : Legenda / Szulik József. 1865. . SzULIK József Szűz Szt. – 9 p. SzULIK József Arany ABC. hitv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . Szinnyei 130. 40 cm RKEÚ 127. – 8 p. – Pest. BB-86 1865 129. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 15. BB-89. Május 21. Szinnyei. SzB-211 134.. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1864. BB-90 132. 1865. BB-88. – 2. 12.. – 8 p. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. 1864. . hitv. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.

évi November 1-én az u. 240 p. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. kath. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján.. – 8 p. SzB-216 137. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f. 1865. – (Hiador Költői Művei .. A szerző rövid életrajzával és arcképével. s fűzve. SzB-220 43 . 1865. . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 15 cm. . 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. Mukits ernő szövege VKSz.. plébánián. zentai sírkertben tartottak. BB-91 138. . hitv. 29. s junius 1-ső 2. 31. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. OSZK. 17 cm VKSz. 40 cm RKEÚ 139. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. (4)..” Második kiadása 1882-ben. 1866. – 269 p. kir. 382. – [4] p.. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. Dr. 24 cm T: Kővágó György. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.. n.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. 28. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. 1 p. – vII. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26.. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. OSZK 135. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. SzB-217. OSZK 1866 136.. . – 47 p. – Szabadkán : kiadva több honleány által. Nyomdájukban). – XII. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. . . SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár . 30. kemény kötésben aranyozás nélkül. 1866). II. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. 1866. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. kötet) VKSz.

21. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. alesperes bácsi plébános.]. hitv. – 11 p. – 9 p. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. 17 cm VKSz.n. 1868. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). plébánia százéves emléke / irta Balogh György. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. . 29. 30. hitv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 20. SzB-225 145.n. . – 43 p. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. k.1867 140. 1867. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 22. . egyházkerület Pesten. 40 cm RKEÚ 143. – Szabadkán : Kovács Pál. . 1868. . és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 40 cm RKEÚ 146. 2 cm OSZK 141. 40 cm RKEÚ 142. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 34 cm TLSz. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 37 p. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. – 42 p.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1867. – 21 p. hitv. 1867dik évi október 28. [1867]. : k. 1867. – [4] p. . – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. SzB-228 44 . egyházkerület Pesten. . – [H. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. esperes úrnak. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. BALOGH György A bácsi r. 37´23 cm A feketehegyen. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. – Szabadkán : Bittermann Károlynál.

17 cm VKSz. – 8 p. – Kolozsvárott : Stein János Muz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.18 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869. hitv. MáRIA ÉNeKe. . – Pest : a szerző sajátja. 144 p. 1868. 1869. – Kiadja K. . SzB-244 151. BMS. Papp Miklós. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – 20 p. 17 cm VKSz. . – [4]. OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. BB-102 152. – Pest : kiadja Ráth Mór. – [1] p. 1869. BB-100 1869 149. 35 cm VMSz. SzB-248 45 . – 14 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. Könyvárus bizománya. 19 cm TLSz. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. SzB-229 148. Két rész egy kötetben. . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 40 cm RKEÚ 153. egyházkerület Pesten. – 46 p. – 181 p. 1869. 24 cm OSZK 154. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). egyl. – 110. . . p. . 1869. SzB-235 150. 1868 (Pest : emich G. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 2. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata.147.).

– 8 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. .-nál). 29 cm SzVK (xerox). – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. [2] p. . BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh. 3. .-nál). 1870 (Nyomtatott Diemer K. . . – Püspöki körlevelek. : Nyomtatott Handl József-nél).-nál. – XvI.TLSZ 1870 157. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. II p. 81. 1869. 19´12 cm M 159. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . – 355 p. Csiky Gergely. 20 cm OSZK 158. . – Ó-Orsova. – (Csajághy S. – 182. 3 p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. Csiky Gergely.155. 1869. n. – Temesvár : kiadta dr. vegyes Művei . e munka jövedelme 46 . – II. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. kötete) OSZK 160. 17 cm VKSz. 22 cm PKZR 161. 1870 (Nyomtatott Diemer K. Csiky Gergely. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. SzB-251 156. – Temesvár : kiadta dr. 154 p. 22 cm OSZK 162. 1870. és a kath. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. . 21 cm. segédlelkész. fordította Hetesy viktor. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei.-nál. – 8 p.és Bolgárországba utazók számára. – 176. reform. 1870 (H. 1870.

fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A.. – 724. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. – Kalocsa. varga Pál költségén. Szinnyei.” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). . 24 cm OSZK. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. 26 cm OSZK. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. OSZK 1872 167. melyen mélt. 1870. Az utánnyomás tiltatik. 22 cm OSZK 163. rég. [1871]. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. .. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. Szinnyei 1871 164. [19]. 1871. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. árvaház javára fordíttatik. hitv. . – 12 p. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. Tört. – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása.: ill. 1871. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. – 32 p. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 52 p. 1870. 16 cm SZB2-9 168. RK 47 .a pesti prot. BB-108 165. – Uj verbász. .. – 16 p. . után fonyó Pál. – Temesvár. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. – 164 p. Kubinyi úr ágoston esp. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. 1872. ev. felügyelő úr nagyt. BB-109 166. esperességi közgyűlésnek. 2° SB-32224.

– 91 p. II. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben. I. – 196 és 194 p.1873 169. SzULIK József A Kat. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. 1873. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. kötet: Újabb költemények. – 87 p. 1873. 1873. – eger. Petrik. BB-126 172. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. 1873. 1873. – 16 p. 1872. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). 1873. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. – Budapest : Aigner Lajos. MK. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. Megjelent a M. – Szabadka : a szerző. czikkek : fővárosi személyek. fISCHeR ferencz A kath. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. Szinnyei. 1876–1885 171. BB-129 48 . BB-127 173. . anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. Ismertetve Szulik József által. Szinnyei. kiadás. Társulati főtitkár. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. – 91 p. Szinnyei 170. – 1. – Nagybecskerek. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. 34 cm OSZK 175.

SzB-2–27 49 . REÚ 181. 1873.1860–1875. Szinnyei 1875 180. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. .. – 24 p. – 24 p. – Kalocsa : Malatin és H. 1874. 29 cm OSZK 182. 2´17 cm SB-764. – 34 p. jegyző. 1875. SB-763. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177.Bácsi e. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. 1874. – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz.1875. 1875. 21 cm TLSz. – 16 p. MK. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya .m. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. – 14 p. Szinnyei. .176. – Szabadka. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. OSZK 178. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. füzet. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. – 105 p. – zenta. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. 1874. . BB-132 179.[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. OSZK.

megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. BB-147 187. . JáMBOR Pál egyházi beszédek. SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. SB-765. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. [1] p. [Buschmann f. 1876. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. 32 cm OSZK 184. – Pest : Uj M. 18 cm VKSz. 1875. 1876.183. BB-142. – Szabadka. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. kiadás.megye Baján 1877. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. Kir. évi április 25. – Kalocsa. 1875. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. először 1862-ben jelent meg. 1875. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. Szinnyei 185. OSZK 0 . JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. – 26 p. betűivel]. e. . . után francziából Szulik József. 1876. – 320. OSZK 1877 189. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. Szinnyei. 1877. . SB-766. – Budapest: Nyomtatta váradi T. Sion. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – 904 p. e. SZB2–28 1876 186. – 2. – 24 p. – 28 p. BB-148 188.

. főgimn. BB-158 196. A tiszta jövedelmet a Délm. szept. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. KUHN Lajos A Nap munkája. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában. 1877. 1877.190. tanár s a Délm. 36. SzULIK József A Kath. 22 cm OSZK. 1877.) Szinnyei. KB ZVK K 398. – 2. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. 1877. Z 191. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. . – 16 p. BB-159 51 . KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. Három népszerű felolvasás / írta dr. SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. javított kiadás.. – 71 p. – 97 p. 194. Pallasz L. 1877. – 179 p. – eger : Szolcsányi Gy. . SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. OSZK 192. – 48 p. – Budapest : Aigner L. – Temesvár. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. Szinnyei. Szentkláray Jenő. 1877. – Budapest : Lauffer v. bizománya. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. 3016. R. . 1877. Természettudományi Társulat titkára. – (Magyar Könyvesház . 25 cm OSZK 193. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. BB-160 195. – 88 p.

és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. polgári. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve.197. OSZK. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. – Budapest. 1877. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. BB-161 198.. . Szinnyei 202. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. – Budapest. – Budapest. – 25. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. 20 cm PKSZ. évi Május 15. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. 156 p. 1878. OSZK 200. Kiadta Szabó Péter e. 2 p. 1877. – 307 p. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. . SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. Z2 201. jegyző. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. A második kiadás 1882-ben. BB-152 1878 199. REÚ 203. e. Haudek ágoston József. 1878. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. 1 térkép .) / ford. Szinnyei. OSZK. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. tört. és magyarázta Klein Gyula. 1878. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. – 23 p. 26´19 cm SB-767. 1878. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – 3. 1878.m. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford.[gyház] Megye Mohácson 1878. Szinnyei 2 .

BB-182 209. iskolai használatra / Szulik József. BB-167 205. e. BB-173 206. kiadása 1889-ben jelent meg. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. növendékpapok. bizománya. Könyvnyomó). esztergom. kiadás. k. BB-174 1879 207. népiskolák I. tanítók. – 2.[gyház] Megye Újvidéken 1879. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. osztályában. – 160 p. Petrik. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. SZB2–45 210. 1879. Buzárovits G. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . évi april 17. 1878. OSZK. 1879. – 100 p. BB-180 208. – Baján : A szerző sajátja.204. . szab. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt.– 189 p. 1878. 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. – 295 p . – 295 p. osztályában. OSZK. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. kath. 1878. A munka 3.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. Bittermann Károly cs. BL. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. népiskolák I. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. – 20 p. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. polgári. kiadás.

1880 (Szabadka :) – 743. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. [1879. Szinnyei. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. 52 p. – 26 p. [2] p. 4 térkép . jegyző. 1879. n. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k.. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. egyházközség alapszabályai. . 8° fedőlapcím SB-57058. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 24´17 cm SB-768. Pálnál. BB-189 1880 215. – Budapest.. – 28. Kath.adta Szabó Péter e. 1879. első kötet. [1]. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. NEKBg 212. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. 25 cm OSZK 214. után francziából Szulik József. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű.]. OSZK. 520 p. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. Szentkláray Jenő. REÚ 211. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. – 28 p.m. 16 cm PKSZ 54 . 23 cm M 213. 1879. – 2. 1879. – Xv. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. kiadás. Szentkláray Jenő. . SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. Az Ó-KANIzSAI Róm.

könyve. – 1882. Nagy Sándor : Tört. Catull. Országgyűlési és tanügyi beszédek. Beszélyek. – 1882. – 22 p. Clovis Hugues. – 1883. – 208 p. 21. 1899-ben. epigrammák. – 77 p. Páris hajdan és most 12. epigrammák. – 1880. Számkivetésben : 1851–1861. – 159 p. – 1881. Rajzok. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. – 1882. Hugó victor. – 1882. Hugó victor. 1881-ben. 1892-ben. – 80 p. 3 felv. Mesék. – 1880. 2. 1887-ben. A törvénytelen vér : Tört. – 1881. 24. fülöp : Tört. 18. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. 3. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. – 1882. 11. JáMBOR Pál Hiador művei. 7. virgil. – 96 p. éneke. Szinnyei 217.. – 78 p. Cicero beszédei. egy költő : Tragoedia. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál. – 1882. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – Szabadka . 1880–1883. Drámai tanulmányok. Költemények. 17.. 23. 5 felv. Ó és uj világ. 26. – 104 p. Ó és új világ : II. – Budapest. 1880. 5 felv. 1 térképpel . – 95 p. 1900-ban. Uti emlékek. – 96 p. A koszorú : Tört. – 71 p. – 96 p. 3 felv.216. 18. – 1880. 5 felv. 5–6. vígjáték.  . Horác 2. – 96 p. 22. Coppée. – Szeged : k. júl. – 1882.. 5 felv. – 1882. Uti tárczák. A párbaj : Szinmű. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. – 64 p. 4. rész. Ovid. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. Az örökség : vigjáték 1 felv. 1903-ban és 1905-ben. 25. Nagy Lajos özvegye : Tört. Horác ódáinak harmadik könyve. A rózsakor. tragoedia. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. [1880]. Mirian 13. virgil Aeneisének 2. Budapest : Tettey és tsa biz. – 224 p. Autron. – 1882. – 91 p. 1885-ben. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. Az ő emlékezete 9–10. n. 19. – 1883. tragoedia. Jellemrajzok. Románczok és költői beszélyek 15–16. Balladák 14. virgil pásztor-énekei. 20. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. Halotti beszéd 8. tragoedie. dráma. 27 füzet. Horácz. Szinnyei 218. 1. 5 felv. – 1882.

Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Könyvnyomdájában. – 30 p. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. 15 cm SZB2–59 222. Kiadta Szabó Péter e. – 64 p. – 6. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. 24´16 cm SB-769. 1 felv. lapból. 1 felv. KB zombori vK 26. – Budapest : kiadja a szerző. II. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. – 30 p. z MK. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 1880. e. Springer. kötet. Paganini : Regény I.: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . – 91 p.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. 1880. 1880.m. kötet. – 92 p. 440 p. – zombor : Nyomatott Bittermann N. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. 392 p. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. Összesített leírás Petrik. 26 cm T. hó (91–92. . . 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224.27. 20 cm I. 6 . 2 felv. 1880. MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. 1880. – 96 p. A kitört ablak : vigj. rész (19–91). OSZK. A kastély : vigj. . futár. – 1893. JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. REÚ 223. Nov. A szinművészet mámora : vígj. . JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). SZB2–58 221. – 4 kötet. Napoleon bukásától III. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve.) SzabVK. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). és II. jegyző. BB-194 219. – 8. 1880. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. . 25.

Petrik. 1881. Második kiadása 1898-ban. OSZK 1881 225. kötet. – 32 p. – Baján : a szerző tulajdona. 15 cm BB-213. 1) / Hiador (Jámbor Pál). 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. – 458 p. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában. – 2. Iv. – Baján : A szerző sajátja. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. első vádbeszéd Catilina ellen. kötet. 21 cm OSZK. [1881].. vI. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . .[gyház] Megye zomborban 1881. – Baja : Szerző. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. – 36 p. e.. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. kath. . népiskolák III. 1881.19 cm OSZK. BB-209 226. oszt. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. és vI. PKSZ. (Oratio in Catilinam. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. p. kalocsa-főmegyei áldozár. SB-15397 229. SZB2–68 230. könyvnyomdájából). OSZK. – 480. 4 p. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. . BB-211-Petrik 228. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. 1 térképpel . 1881. BB-210 227. – 70 p. – 457.III. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. – 22 p.

. – 3. 18 cm PKSZ 235. . Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. n. jegyz. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. : Érsek-Lyceumi ny. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. . kiadás. (1) p. Tanítóegylet” sajátja. – 20 p. – 43. SzULIK József A Kath. Szinnyei 1882 232. fONYÓ Pál Az I. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. REÚ 231. BB-215. BB-223. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. 1882.. – 456.). bíz. – 32 p.Szabó Péter e. Petrik. 24´16 cm SB-770. népiskolák II. . ismertetve Szulik József által. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. Tanító-egyesület” volt képviselője. 33 cm OSZK. – 1. – Baján : A szerző sajátja. kath. – 456 p. 21 cm OSZK. OSZK.m. – Baján : A „Bajavidéki Kath. BB-221 233. 1881 (H. javított kiadás. Budapest. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. [8] p. – 3. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. – eger : Szolcsányi Gy. esztergom. – 88 p. kiadás. 1881. népiskolák második osztálya számára. Kath. – Baja : Szüts és tsa. biz. bíz. PKSZ. 1882. – Baján : a szerző sajátja. Buzárovits G. kath. 1882. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. Szinnyei 58 . BB-222 234. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. könyvnyomdájából). – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál.

– 4. – Budapest. 26 cm II. – 12 p. . hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . – 33 p.) RKEÚ 59 . . HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. 74 p. 18 cm.m. 22 cm TLSz 250. 1882. . 24´16 cm SB-771.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. . – 2. – vIII. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. I. szigetvári főrabbi. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. OSZK 240. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. nagybecskereki lelkipásztor. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12. és a szerző. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. Klein Gyula. kiadás. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor.236. 1882. jegyző. OSZK 239. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. . 22 cm első kiadása 1865-ben. – 45 p. 1882. Szinnyei 237. 240. OSZK. 1882.m. e. tanácsbiró. Hajnal István e. felolvasta Szalay József. 1882. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. 1882. [4] p. REÚ 238. kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. kath. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr.

SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. int. 1883. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. BB-234 256. 1882. – 214 p. .. BB-235. Petrik. 1883 . BB-236 60 . biz.. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. biz. Petrik. – Kalocsa : Wajdits N. – Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. biz.. Szt. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. oszt. 31 p. Szinnyei.. Szolcsányi Gyula bizománya. – 4. BB-228 252. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v.. kiadás. osztálya. 1882 (Lyceumi ny. 1883. esztergom . esztergom. bizománya. biz . – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics. BB-227 253. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – 112 p. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. 1882 KB ZVK 296. bőv. – Budapest : Hunyadi M. – eger : Szolcsányi Gy. kiadás.-István társ. Budapest : Szt. – 4. 1883. – 270 p. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. Kalocsa-érsekmegyei áldozár.és iparos iskolák használatára. – Budapest. A szerző tulajdona. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára. – 4. 21 cm OSZK. Buzárovits G. – 2. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. Buzárovits G. és vI.). – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. István-társ.251. BB-233 255. úgyszintén a polgári. OSZK 257. tanügybarátok. és vI. kiadás. – 32 p. biz. Z1 1883 254. – 48 p. OSZK. nyomdája. 26.

– 82 p. 1883. OSZK.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve.m. 18 cm OSZK 61 . REÚ 263. BB-239 261. könyvnyomdájából). jegyző. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. 1883. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete. 1883. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). hitelemzők. III p. – XII. e. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1. 1883. bíz. 1883. fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. lelkészek. BB-237 259. – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. . – 125.258. Budapest. Szinnyei. Petrik. vagy általános rész. esztergom : Buzárovits G. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. 1883. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. – Kalocsa : Szerző. Kiadta Szabó Péter e. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. – 14 p.1883. – Kalocsa : Malatin. 1883-iki augusztus 18-án. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. Különnyomat a Magyar Koronából. 21 cm OSZK 264. – 19 p. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. 25´16 cm SB-772. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára.. . BB-238. Klein Gyula szigetvári főrabbi. – 54 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 15 cm OSZK 262. tanítók s nevelők. RK 260. lelkész. 356 p. . .

155. és II. – Újvidéken : Pajevics A. M. – 263 p. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda.. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál.. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei.265. . 1884. könyvnyomdája. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. kath. Szabadka-belvárosi segédlelkész. kath. SZB2-112 1884 268. – 3. BB-253 62 . VKSz. 1884. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 25 cm OSZK. – XIII. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. templomban 1883. 29 p. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. 12-én. 199 p. M 270. OSZK 271. – Budapest : Rudnyánszky A. – 10 p. 1884. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. kiadást 1884-re teszi. Petrik 266. BB-247 267. aug. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. – 4. – 26 p. . SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. 1883. György és Szt. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. – 159 p. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. – vIII. Srpska bibliografija 269. 1 p. – Kalocsa : Malatin Antal. BB-251. kiadás. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. 1883. 1883. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. Szinnyei a 3. OSZK. 1884. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai.

Szinnyei 274.m.288 KB Zombori VK 886. 1884. hó 13. kiadása 1897-ben. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. Petrik 275. 1884. 1884.. 400 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 3. e. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom.323. – 1 térkép.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. javított kiadás. . a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. évi aug. – 223 p. 179 277. OSZK. – 88 p. . fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. 1884. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. – 34 p. BB-252 273. bíz. ismertetve Szulik József által. tanár.1(945. – 4. 1884. Szinnyei. jegyző.11)-8. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. – Győr. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor. – eger : Szolcsányi Gy. – 56 p. .és Kőnyomdája. 23´15 cm REÚ 276. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája. BB-258 63 . 1884. és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. kiadása 1886-ban. 25 cm OSzK 247.272. 15 cm 2. SzULIK József A Kath.

e. hitelemzők. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. – 3. . – Kalocsa. 252 p. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. kiadás]. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. 744 p. – 24 p. Sz. – [2. – vIII. hitelemzők. : ill. BB-259 és 260 280. VVK 279. ALAPSzABáLYAI az izrael. n. 356. [1885]. SB-448. 229 p. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. kiadás. 1885. Az utánnyomás tiltatik. 1885. SZB2-133 281. BB-262 64 . hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. kalocsai kanonok-plébános. Krécsi György tulajdona. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). OSZK. – v. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. . Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. 1885. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. . – XII. a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor.1885 278. özvegyénél. . egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit. Jakabról czímzett heremi apát. tanítók s nevelők. kath. tanítók s nevelők. 19 cm OSZK. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. lelkészek. [1885] (Szabadkán : Dr. Kirchengesang-vereines in Werschetz. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 21 cm OSZK 282. – Szabadkán : K. – XII.

– Győr.. 112 p. 1885. – 38 p. . – 2 kötet első kötet. Harmadik kötete 1886-ban. – 46 p.283. 1885.. Második kötet. kötet. – Budapest : Kókai L. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. Könyvkereskedő. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. (1885). Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – 4. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. – 15 p. kiadás. Szinnyei. ede bibornok. Petrik 286. – 103 p. nyomdája Pozsonyban). ny. Szinnyei 288. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán. 1885. 1 térkép . – 2. 57. – BácsTopolya . – Újvidék : Dr. 21 cm Magyar Helikon . kir.. egyházmegye. 23 cm OSZK 284.. Budapest : Szüts és tsa biz.m. april 15-16 napjain M. – vIII. – Pozsony . 1885. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H.h. 1885 (Wigand f. Szinnyei 285. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Budapest : Benkő Gy. udvari és akad. m. Jojkits Mladen könyvnyomdája. BB-263 287. 23´16 cm REÚ. e. MK. kiadása utáni fordítás. kiadás. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. és II. Ref. jegyző. westministeri érsek. – 125 p. JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. 1885.K. Kath. . 1885. füzet OSZK 6 . – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. 1876–1885 289. – Az angol eredetinek 3. Szentkláray Jenő. HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. – 32 p. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.

30. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. Pacsér története. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – 41 p. 3.-tól . 1886. helyrajzi. (2) p. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József. 1886. Budapest : szerző sajátja és kiadása. BB-265 1886 293. – 163 p. SZB2-143 294.) Szinnyei. kiadás – Kalocsa . H. – eger : Szolcsányi Gy. 23 cm OSZK. . 1. BB-264 292. – 30 p. . fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. 295.) Szinnyei. 2. – eger : Szolcsányi Gy. – (István bácsi könyvesháza. 1885. – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. OSZK 296. p. Reform. BB-266 291. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. és vI. osztálya. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886. . – (István bácsi könyvesháza. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. a pacséri ev. . 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). Gyülekezetben / Barsi Miklós.. – Budapest : (Pacséri ev. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. – 57 p. egyháztanács). magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv.290. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. BB-261 66 . gazdasági. – eger : Szolcsányi Gy. adorjáni plébános. – 46. ref. – (István bácsi könyvesháza. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. 1885.) Szinnyei... 23 cm VKSz. jan. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. 1886. 4. – 62 p. 1885. – 5. –14 p.

1886 (Budapest : Tettey biz. [1886]. v8° SB-32225. 1886. REÚ 303. könyvnyomdájában. és 6. . A negyedik rész 1887-ben jelent meg. – 31 p. – 2. melyen Scultéty ede. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. 21´15 cm SB-773. OSZK. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. 1886. ev. . hitv. BB-271 298. egyházmegye. felügyelő és Belohorszky Gábor. OSZK 67 . – 41 p. n. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. esperességi közgyűlésnek.). OSZK. – Kalocsa. – 222 p. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. – 5. 1886. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.m. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 24 p. BB-272 299. – Szabadka : Székely Simon. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. MK. – 125.297. 1886–1900 301. – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. 2 p. e. és v. fő-jegyző. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. 1. 1886. – 30+[2] p. 1885). [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. Petrik 300. kiadás. BB-273 302. 3.. év Május hó 5. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. – Újvidéken : fuchs ág. Könyvnyomdája. – Szabadka . kiadása 1884-ben.. 1886. osztálya. K. Ref. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. kiadása 1897-ben. 22 cm OSZK. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál.

reform. ev. – 52 p. SB-47759 306. evang. esperesség monográphiája. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. Szinnyei 307. Akadémia l. hitv. a Jász. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. társ. ADOLf A bánáti ágost. ev. 2 tábla .. 1886. – Budapest : Kiadja a M. Akadémia Történelmi Bizottsága.. ref. – Budapest. . Szerző tulajdona. 23 cm OSZK 309. Tud. XII. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. Adolf sándorfalvi ágost. főjegyző. Akadémia. lelkész. 22 cm M 305. 1886. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. OSZK. – (Értekezések a történelmi tudományok köréből . n. szám) OSZK 308. – 304 p. Szentkláray Jenő l. kötet . X. . . – 49 p. 1886. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud.304.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. – Kopácson k. hitv. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. január 11-én tartott ülésén). h. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. KeRNÚCH K. 1886. . – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél. tagja. – 433 p. 19´12 cm M 68 . Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. 23 cm. gyorssajtóján). SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. lelkész és esp. osztályának 1886. 1886. – Utánnyomás tiltatik. VKSz. – 31 p. Könyvnyomdája). 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). ev. Szentkláray Jenő a M. Tud.

és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). – 30 p. – vIII.). Szinnyei. Gusztáv Luther Márton édes anyja. – 5. térképpel. . BB-277 316. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. 1887. Kálmán farkas. Kiss Károly. Petrik. 23 cm OSZK 314. Szinnyei 313. VKSz. – 611.1887 310. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 197 p. Szinnyei 312. tanító Adán . – Budapest. BIeRBRUNNeR. – Budapest : Szüts és Társa. – Nagy-Kikinda. (1887. – Kalocsa. 1887. fONYÓ Pál Új elemi káté.) OSZK. – 48 p. egyház megalakulása alkalmával mondattak. SZB2–165 69 . BIeRBRUNNeR. A szerző sajátja. . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. BB-278 315. melyek a nagy-kikindai ref. – Budapest : Aigner Lajos. Szinnyei 311. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. 1887. 1887. és v. 1887. 12 p. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – Adán : Berger Testvérek. kiadás. – 6. Bierbrunner Gusztáv. feKeTe Gyula Beszédek és imák. osztálya. 1887. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. kiadás. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás. 20 cm (ára 20 kr.

21 cm A szerző tulajdona. Kókai Lajos. Könyvnyomdája. Szinnyei. n. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. 1887. e. (zwei Installatios-Reden). SB-774. – 55 p. kiadás. Két füzet. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. . .) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . 1887. BB-279 323. 1887. 1887. – Újvidéken : fuchs ág. – eger. SzULIK. 44. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán. 1887. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. Szinnyei szerint ez a 3. 1887. – Budapest. – Pécs : k.m. 23 cm REÚ. – Újvidék. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván). 1887. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. Szinnyei 320. József A Kath. OSZK. – 54 p. SZB2–168 321. törv. ismertetve Szulik József által. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. kiadás. Szinnyei 322. egyházmegye. – Iv.). Petrik 318. M 319. – 5. [1887]. Ref. – SzékelyUdvarhely. – 88 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.317. kötet. – 134.-cz. 1 p. fő-jegyző. Az első két kötet 1885-ben. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. (Budapest. a harmadik 1886-ban jelent meg. OSZK. Szinnyei 1888 324.

– 13 p. 1888. egyházmegye. 19 cm OSZK 325. és reform. – Temesvár : Ramel és Reitzer. IváNYI István Az evang. 3. 179. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. [valószínűleg 1888]. K. . A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – Új magyar kiadás angol eredeti után. 4. Márkus Sándornál). – 29 p. kiadása Pozsony. SZB2–181 328.kis-oroszi plébános. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. – 24 p. 1903. – Iv. westminsteri érsek. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. 22 cm SK. IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. e. 1888 (Nyom. 1892. Ref. . 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. REÚ 329. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. Iványi Istvántól. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. Petrik 330. 17 cm Különnyomat OSZK. – 54 p. 23 cm 2. SZB2–180 327. kiadása Pozsony. 1894. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. . kiadása Pozsony. hitközségek fejlődése Szabadkán.m. . (1) p. – 8 p. 1888. 1888. – Budapest. OSZK. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. OSZK 71 . 1888. 1888. egyházi főjegyző. 23´16 cm SB-775. – Pozsony : Wigand f. . Szinnyei 326. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev.

21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. Szeged. Szinnyei 332. 2. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. 20 cm OSZK.331. – 416 p. – Szerző tulajdona. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. – 2. – Szeged. 204 p. 1887. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. népiskolák I. 1889. . [1888] 1. 1888. 1889. – vIII. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. – 27 p . kiadása. kiadás. – Kalocsa : Malatin Antal. – esztergom : Szüts és Társa. – 3. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József. osztályában. Boromisza Tibor jankováczi plébános. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). BB-291 72 . 1889. – 2. kiadás. Könyvsajtóján. . – 104 p. első kiadása 1879-ben. kötet . Budapest. Leo pápa . – Orsován : Nyomtatott Handl J. OSZK 335. Magyarul kiadja Dr. MAKRA Imre voltaire: Kor. 1888. LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. 2. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. Petrik. . 1889. XIII. kiadása.és jellemrajz / ford. – 96 p. OSZK 333. BB-292 336. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. Szeged. kiadás. 1888.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

-M. H. – 47 p. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. – Pozsony : Stampfel Károly. KOHLBRÜGGe. – 179 p. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). 22 cm EvKBp 378. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref. 3451 380. H. – 2. . 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. Kohlbrügge f. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. főjegyzője. 9-én Hetesy viktor ref.m. hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. javított kiadás. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. OSZK 377. Ref. 1. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadása 1903-ban Petrik 79 .] kiadvány előszavában olvasható adatok.és Kőnyomdájából.). – 46 p. 2. 24´17 cm SB-779. 1 térkép . kiadása 1888-ban. 1892. Mor. 1892. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. 1892. f. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. OSZK XII. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. miss. 1892. – 59 p. . – Baján : Kiadta Hetesy victor e. lelkész.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. 1892. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref.. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. – zombor : Bittermann Károly Könyv. egyházmegye 1892. OSZK. REÚ 379. ebből kilencet jegyzünk. – 8 p.. decz. kiadása 1894-ben 4. kiadása 1892. – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. augusztus hó 16.ben 3. .

– vII. Holzwarth f. német-eleméri plébános. vII. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. – Győr : Gross Gusztáv. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. 1892. 1887–1892 – 9 kötet . – 32 p. . III. – vIII. 1892. SZB2–246 382–390. II. – 1888. 1 p. – 1888. OSZK 391. – 1892.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. SZB2–256. v. – 1892. kötet. kötet. kötet. BB-339 393. MK. . SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. kötet. 602 p. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). 1–9. 637. – vI. – 122. Juvenalis. 534 p. 752 p. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. ára 50 kr. – 1889. – vI. URBáN. vI. és Társ. 659 p. 1886–1900 394. URBáN J.) I. OSZK. 653 p. Szinnyei. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. – v. I–IX kötet. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. . 23 cm. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. – 1887. – (Történeti.) Szinnyei.830 80 . – X.és földrajzi könyvtár . 582 p.J. IX. – [8]p. – 108 p. 606 p. – (egyetemes könyvtár . Juvenalis. – vII. vIII. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK.381. kötet. – Szabadka : A szerző kiadása. nép. SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. BB-338 392. [1] p. 1892. kötet. VKSZ. – 1892. OSZK 84. kötet. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J.). 18 cm VKSZ. . Iv. – 131 p. – 7. 571 p. kötet. – 1890. – 1887. kötet. – v. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. J. 36.

– Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny. . 265 p. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. M 81 . 364ib . váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. . Srpska bibliografija 400. BRANKOvICS György Brankovics György. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). 1893. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. Kolozsvár. zittl Róbert temerini plébános. – 65 p. SZB2–258 1893 398. – XXvI. [BeSzÉDeK] Az 1893. – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. 8-r. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. OSZK. Jud. . Sp.395. rész / Bereghy endre. OSZK VII Phil. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – (8) p. plébános. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. 1892. ügyes üzletember. 23 cm OSZK 397. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. – 10 p. 23 cm ára 10 kr. 1892. Dr. 19 cm SZVK – csonka példány 396. 1892. április 18-án Dr. – 12 p. Steécz György címzetes kanonok. venetianer Lajos rabbi. 1893. 377 399. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. . 1892. 1886–1900. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. . Az igazság egy barátja MK. 8-r. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. szerb pátriárka. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. . 1893. – 32 p. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján.

– Pozsony . 18 cm VKSZ. akad. SB-6088. Petrik.és iparos iskolák használatára. 22´15 cm PKSZ 402. – Pozsony. – 88 p. – 232. [BeSzÉDeK] Az 1893. és kir. – 140. hittanár. cs. kiadás. – 7. – zombor : Bittermann Nándor könyv. 1 t. – 48. 1893 (Herger ágost bizom. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. – (1)+X+141+(1) p. könyvkereskedő. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. kiadás. BMS II 162. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra. és vI. osztálya. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. 22 cm OSZK-K.489 404. eder és társai könyvnyomtató intézetéből). zombori állami főgymn. SZB2–263 405. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. 1893 (Pozsonyban : Stampfel. 4 p. – zombor : Buday Gerő . 2 p. 1893. (2) p. BB-350 407. 1893. . Budapest : Kiadja Stampfel Károly. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért.. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. OSZK 82 . – Újvidék : Nyom. Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. és vI. – 7. 23 cm OSZK. – 65 p.). . . . BB-350 406. 7 p.és kőnyomdája. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. Hitoktatás” szerkesztője..401. úgyszintén a polgári. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. 1893. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. – 48. Osztálya. udvari és kir. 1893. 1893. a „Kath. RK. VKSz 403. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor.

8° SB-7571. 1893. . Szinnyei 411. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893.408. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. VKP 83 . 1893. 4 t. – 29 p. Szentkláray Jenő. évi április hó 5–11-én XIII. – 85 p. . Kiadói Nyomda N. . 1894. 23´16 cm SB-780. . – 2 kötet . egyházmegye 1893. 1. – (Történeti Nép. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. 1893. september 20-21. ill. Kikindán. STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. n. II. 1893. kötet vII. – 243 p.És földrajzi Könyvtár. köt. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1893. . 13 cm FKSZ. SZB2–264 410.. főjegyző.) I. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály).m. kötet XIII. OSZK. – Tisza-Szent-Miklós. 23 cm OSZK 1894 414. 1. 1893. – Budapest. 18 cm TLSz 412. REÚ 409. – 37 p. 23 cm. ref. OSZK 413. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. . NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. – 46 + [3] p. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 56–57. 449 p. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. 453–840 p.-eleméri plébános. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme.

577. főgymnasium 1893/4. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform.415. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 1894 (h. 25´16 cm SB-781. évf.. évi értesítőjéből. . ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért. 1894. társulat könyvnyomdája. kel. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. BMS. OSZK 416. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. Ref. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. 1894. – 104 p. . 1894. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs. kiadás. 1894. 1894 84 . napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. n. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. – 13 p. III. április 2-án dr. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. – Budapest : Az Athenaeum r. – 3. város közönsége. . GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn.m. füzetéből. szeptember 19-20. Budapest : Kiadja Stampfel Károly.] . – [10] p. 24 cm EvKBp 419. . SB2-282 418. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. lelkész. 1894. 455 p. [2 t. kir. – vII. 27 cm OSZK 220. főjegyző. – Pozsony . egyház / Érdujhelyi Menyhérttől.222 417. 24 cm OSZK 421. OSZK. – 88 p. tanár. templomban Hetesy viktor ref. s az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye 1894. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). – 15 p. egyházmegye főjegyzője. 1894. BMS III 155. REÚ 420. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). vKSz. . Klein Gyula óbudai főrabbi.

kiadása Temesvár. CSáKI István Gyász. udvari könyvkereskedő kiadása. 1892. p. 4. 2. – 37 p. G. köt. – Budapest : Hornyánszky. (1) p. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 1895. kiadása Pozsony. Schlesinger Sándor). – 31 p. – 160 p. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József.(Pozsonyban : Stampfel. osztálya. – 8-r MK. 1895. 23 cm 1. kiadása Pozsony. / Csáki István. – 9. 22 cm OSZK 85 . 1895. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. – 5. e. és v.328 426.és sírbeszédek : 2. . 179. változatlan kiadás. – 22´15 cm PKSZ 427.. – Szabadka : Ny. 1888. 1886–1900 425. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). 1895. és kir. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. WHITe. BB-363 423. Hitoktatás” alapítója. 1903. 1895 424.. – zombor : Bittermann ny. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Budapest : Stampfel Károly cs. 25 cm OSZK 263. – 128 p. kiadás. Szigeti 139. – Pozsony . 1894. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. OSZK 422. 1894. – Budapest. a „Kath. – Iv. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. .

intézkedések-. hozzászólások-. lelkész Cservenkán (p.428. egyházmegye 1895. 1895. BB-382 86 . lelkész Pacséron (p. OSZK 634. Trauer-Rede am Sorge des weil. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. v. ref. ref. augusztus 8. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. Ref. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 93 p. egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. – 136 p.11–15). ref. venetianer Lic. 1895.és emlékiratokban. Theol. lelkész feketehegyen (p. 1895.és újságczikkekben. v. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e. Budapest. . ref. ismertetve Szulik József által. 24 cm T. Az Alsó Baranya-bácsi ev. 1895. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. SzULIK József A kath.m. 24´16 cm SB-782. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A.103 429. Szinnyei. – 39 p. 29–33). egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái.: Ima néhai Korbai Károly e. Jegyzőkönyv. kiadás. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. m. felhívások-. 37–39). 20 cm OSZK 431. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. – 88 p. – 9. ref. m. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. Szinnyei és Torontál VM. v. 1896. GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. REÚ 430. tanácsbiró felett / Irta. 19-26). Ua. 1895. – Szekszárd. 432. levelek-. m. egyházi főjegyző. határozatok. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. . nyilatkozatok-. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. 3–7). – eger. rendelkezések. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. 1904. OSZK. értekezések-. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. ref. Pfaner (p.

ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. Hitoktatás” szerkesztője. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. – 11. hist. – 44 p. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. kiadás. 1896 (Pozsony : eder István). a „Kath. ref. – Pozsony . BB-1060 439. Könyvkereskedő. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. eMLÉK-LAPOK : A Bold. és vI. a Katholikus Szemléből. 1896. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. – 9. kiadás. 1895. p. és v.242k 437. 23 cm OSZK 87 . kiadás. ref. Hitoktatás” alapítója. – 48 p. lelkész. akad. feketehegyi ev. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. első kiadása 1868-ban. . – 25 cm Klny. és kir. udvari és kir. 23 cm OSZK. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. K. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. udvari és kir. akad. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. Srpska bibliografija 438. 1895. 1896. a „kath. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – 11.433. 8-r OSZK XII. és kir. . osztálya. – zenta : zentai Hirlap kvny. cs. – Budapest : Athenaeum ny. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. – 8. cs. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. OSZK-K 436. – 31 p. B. osztálya. könyvkereskedő). – eger. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. BB-383 434. 21 cm OSZK 1896 435. . Szinnyei. – 23 p. – 44 p. 1896. – Pozsony . úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. .

[JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . ref. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője.m. – (Népiratok . REÚ 442. – Budapest. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. szeptember 9-10-én M. 1896. 1896. . évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. – 216. – 66 p. 1896. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében).. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. – 150 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. . 4 p. (Pozsony ny. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. n. egyházmegye 1896. 123. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. 1896. 1896. Budapest : Stampfel . – 76 p. 1896. – Pozsony . OPITz. 1896. SLK. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. – Debreczen : A város könyvnyomdája. A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. 23 cm OSZK 446. – 52 p. 23 cm OSZK 444. M 445.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. – Kecskemét : Tóth ny.Wigand ny.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 2 kötet .). Petrik 441. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. 25 cm OSZK 443. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal.. 25´16 cm SB-783.) Szinnyei 88 . egyházi főjegyző. . OSZK-K. – 4.440. javított kiadás.

M 1897 452. 16 cm. . SZB2–342 449. . . 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. 23 cm TLSZ.) OSZK 89 .447. [2] p. OPITZ. szám) OSZK 450. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. 1896. 124. 17.) Szinnyei 448. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József . 1896. APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. 1896. Tudom. 18´14 cm VMB. – 29 p. évi május hó 10-én elmondotta dr. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. BB-399. január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 1896. – 319 p. apát. – zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. 16. a szerző arcképével . . Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. – 310.és kőnyomdájában). – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája. – (Az „árpád” páholy könyvtára . 23 cm. . – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . Akadémia tagja. – Szegeden : A Páholy sajátja. OSZK 453. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. – 11 p. 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. – 21 p. – (Népiratok . 1896. 1897. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. – 20 p. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. – Budapest. a M.. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. szept. 26 cm OSZK 451.

július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1 tábla .454. és kir. A kisbirtokos. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. 2. kiadása 1884-ben. A munka. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. . A mi szocziális kérdésünk veleje. REÚ 458.és munkásosztály elzüllése. – 3. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. Stampfel Károlyt jegyzi. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. és v. 1897. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. Az 1848. 1897. OSZK. egyházmegye 1897. – 94 p. – 403 p. Népiratok 139. 1. . – 30 p. 2 t.vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. Stb.. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei. 22 cm OSZK 456. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. 1897. 1897. 24´16 cm SB-784. A tennivalókról. ref. egyházi főjegyző. a „Kath. Hitoktatás” alapítója. 1897. BB-406 457. kiadás. OSZK. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. 1897. OPITz Sándor Békesség az embereknek. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. 23 cm OSZK 455. – 76 p...) / Írta: Jeszenszky Ignác.m. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. . udvari könyvkereskedő kiadása. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. osztálya. Szinnyei 90 . 31 cm OSZK 459. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – 11. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. kiadás. kiadása 1886-ban. – Budapest. – 31 p. .

– 53 p. – eger. – 24 p. . hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. – 8 p. Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. Az utánnyomás tiltatik. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. csanádi székeskáptalani kanonok. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. 18 cm Srpska bibliografija . – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. kiadás. 462. bővített kiadás. A M. 1899. BB-414 1898 464. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr.. Krécsi György tulajdona Szabadkán. 1898. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. BB-415 463. – I–v. – zenta : zentai Hírlap ny. – Temesvár. Magyar Irod. ugrai apát. 1897. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. Szinnyei. Akadémia tagja. zombori apát-plébános. PKSZ. Szinnyei. Máriáról cz.és erzsébetvárosi Társaskör. . [1898]. szept. 1897. SzULIK József A Kath.460. – 10. – 6. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz. 1897.József. 744. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. . 212 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc.916 465. – 88 p. 15-iki vívmányokban? . – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. . ismertetve Szulik József által. – 10. Tudom. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. OSZK 816. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József. Lex. 24 cm OSZK 461. 12-én. OSZK 91 . kiadás. – eger. 1897.

. egyházi főjegyző. – Pozsony . Zsidó Lexikon 468. – Pozsony . 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). OSZK. . cs. egyházban 1898. JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. – 4 p. évi püspöki tanterv nyomán írta. egyházmegye főesperesi hivatala.m. – 7 p. Könyvkereskedő. BB-1061 469.n.467. kiadása 1881-ben. . a „Kath. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. kiadás. . augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). BB-425 470. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. – 2. : Ivkovics György kőnyomdája). . udvari és kir. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 1898. 1898 (H. 1898. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. OSZK-K. 34 cm M 473. kalocsa-főmegyei áldozár. – zenta. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. udvari és kir. OSZK 472. kath. kiadás. akad. és társa. 8° SB-32113. hitv. 24´17 cm SB-785. h. – zombor : Oblát Károly ny. cs. – 384 p. – 48 p. . könyvkereskedő. 1898. és kir. – Ujvidéken : fuchs e. 1898. és kir. Petrik 471. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. egyházmegye 1898. 24 cm 1. REÚ 92 . – 9. Hitoktatás” szerkesztője. OSZK. népiskolák második osztálya számára / az 1876. – 116 p. ev. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. – 4 p. ev. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. 23 cm OSZK. Ref. akad. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. JAvASLAT a bács-szerémi ág. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. reform.

J. 1897. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. november 27-ikén tartott ülésén. 29. SZB2–369. 1898. LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. és Irod. 1898. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. Oszt.. 1898. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. felolvastatott a Tud. . – 8 p. 23 cm. Uo. évi április 11. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. templomban az 1898. – Nagy-Szent-Miklós. Kuhn Lajos rendes tagtól. A Jegyzőkönyv említi. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. – Baja. Szinnyei. osztálya. Petrik 479. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. Budapest : Singer és Wolfner. Megjelent németül is. – 16 p. Szinnyei 477. 1898. 1898.) OSZK 478. nemzeti ünnep alkalmából. Petrik 476. – Szabadka .474. 93 . Petrik 480. 1898. SB-39915. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. VKSz 475. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K. OSZK. 1898. – 10 p.k. 1898. Osztálya felolvasó üléseiből . . SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. – 99 p. – Szabadka.

BB-432 485. 128 p. 21 cm OSZK 486.481. a Magyar Tudományos Akadémia l. . . vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. – [4]. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. 16´13 cm PKSZ. – (A csanádi egyházmegye története . – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv. 1898. – Budapest. . SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. – eger. – 11. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – első kötet. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. Szinnyei. – 7. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. – 6.és kőnyomdája. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. Boldogságos Szűz Máriáról cz. változatlan kiadás. – 88 p. ugrai apát. az 1887. ismertetve Szulik József által. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). 1898. 1898. – 232 p. – Szabadka. BMS I 154. első kötet) Több nem jelent meg. 1898. – 128 p. SzULIK József A kath. Szinnyei 94 . – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. 1898. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. tagja. 25 cm. kiadás. – XXIv. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. Szinnyei 487. BB-431 484.222 482. változatlan kiadás. OSZK 483. 740 p. – Szabadka. Szinnyei. 1898.

1898. – 1891. – 323 p. 1899. A tökéletesség. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 26 cm Z2. 1899. – 595 p. – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. kalocsai főegyhm. tanító Adán. OSZK 494. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. – 79 p. OSZK. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. egyházmegye 1899. 21´13 cm I. átnézett kiadás. WeISz. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. – 68 p. 1899. fr. – v. – 88 p.703 491. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért... 24 cm OSZK-K 492. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). – 12. ref. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. 20 cm OSZK 493. BMS III 150. kötet. .627. PKSZ 489. SB-786. augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. OSZK 247. PKZR 1899 490. a második. – zenta : fekete Sándor nyomdája. . hatóság jóváhagyásával. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. 1898. 5 t. – 288 p. szabadkai kisdedóvó. 1 térkép . – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. . SZB2-380.).488. A szerző sajátja. kötet: Az egész ember. (a főt. Albert . . osztálya számára / Írta fridrik Tamás. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája.

1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája).. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra.jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. 20 cm egy darab ára 4 kr. VKSZ (xerox). 25 p. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. . – 8 p. 1899. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál.-földvári lakos. 20´14 cm PKSZ 498. 1899. SZB2–388. – 11. OSZK. 128 p. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A. [é. Szinnyei 499. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. 1899. 1899. – 8 p. 20 cm 96 . . . 182 p. 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. – Budapest. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. . 21 cm VKSZ (xerox). – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. SZB2–401 1900 500. – 88 p. . 1899. – 5 kiadás. változatlan kiadás. [1]. SB-41091 495. – 256 p. . – 7. – XIv. – 222 p. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. . KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. n. SzULIK József A Kath. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. változatlan kiadás. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. ]. Nándor könyv. BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . magyarra fordította Dugovich Imre. M 497. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. BPÚ-553 496. 1899.és papírkereskedő. BB-449.

. OSZK 270. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. – Budapest : k. BB-455 504. n. 1900. 196 p. Hitoktatás” alapítója. . – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. által 1900. Könyvkereskedő. évi október 14. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. Petrik. kiadás. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – 4.. udvari és kir. – 48 p. EVERS. 23 cm OSZK. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). „a buzgó lelkipásztornak. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. SZB2–404 501. Steécz Gy. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . – Pozsony . osztálya. kiadás. – X. 1900. és v. 498+2 p. áldozár. OSZK. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. és vI. BB-445 97 . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – vIII. és kir. III–Iv. VKSZ.) BMS Js III 908 503. – 80 p. BB-456 505. – 39 p. osztálya. – 12. – 10. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. – Pozsony . Petrik.A borítón a kiadás éveként 1901. kiadás.455 02. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. 1900. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára. cs. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. Budapest : Stampfel Károly. a „Kath. akad. fordította Makra Imre és Waldmann György.

– zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája. – 17 p. 1900. 21 cm Minden jog fenntartva. – Budapest : Az Athenaeum Irod. oszt. – 68 p. 15-én OSZK Or. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. fun. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. III p.T. 1899. OSZK. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 1 térkép . – 22 p.. ref. – 12. júl. – Szabadka. 1900. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. BL. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor. 1900. . – 88 p. 1900. . 528z. [1900]. OSZK. Petrik 510. Könyvnyomdája. 24´17 cm SB-787. 23 cm OSZK 98 . átnézett kiadás. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. Imák. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. 19 cm OSZK 507. dec. ev. REÚ 509. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. tanító. [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. – Iv. BB-461 513.506. – 163. – H. Szinnyei. – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. 13. 1900. helyettes főjegyző. BPÚ 508. 1900. – 16 p. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Az Ó-BeCSeI IzR. és Nyomdai R. HeTeSY viktor Gyászbeszédek.. BB-460 512. h. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. n. . 208 p.: K. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. Petrik 511. 1900. n. 1900.m. egyházmegye 1900. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896.

egyház kilencszázas évfordulójának emlékére.g. A. 1901. . csanádi püspök. 1901. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1901. . . Torontál m. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. v. 22 cm OSZK 516. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. – 29 p. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. Petrik. . . SZB2–435 518. kiadás. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. BB-484 99 . 244 ív. 1900. BB-483 519. a magyar kathol.514. – 26 p. és v. 1529 s 1901 517. 23 cm VKSZ. . évi szept. osztálya. küldendők OSZK XII Pol. – 13. – Pozsony : Éder István. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál. WeISz. – 25 p. és ft.t. M.b. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. M. midön nm. Aracs. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). – 16 p. – Debreczen : László Albert. – Ó-Becse. A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. 21 cm OSZK. 1900. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. 25 cm OSZK 515. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. 1900. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. – Kézirat gyanánt. 24-én. – 78 p.

M 526. – 254 p. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. 1901. II. Petrik. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. NEKBg. – eger. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. OSZK. gyermekek számára. 1902. 1901. ismertetve Szulik József által. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. . számára. 89 p.520. – 12. – 29. ev. BB-494 524. – 88 p. hit alapigazságai : az I. Nőegylet. . . 23´15 cm SB-4052. REÚ 523. ókéri ág. kiadás. ev. és III. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. hitv. Petrik. SzULIK József A Kath. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. VKSM. [3] p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. 25´17 cm SB-788. OSZK. egyházmegye 1901. 1901. különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. – 119 p.. oszt. – 2. kath. 1901. BMS. átdolgozott kiadás. osztályú kath. . 1901. Ref. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. BB-495 1902 525. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr. – 12. lelkész.m. és II. hitv. BB-485 521. SZB2–451 100 . Szinnyei. BB-486 522. – XIv. 34 cm VMSZ. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. 1902. változatlan kiadás. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. egyházi főjegyző. ill. – eger : Szolcsányi Gyula.

és vI. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. JeGYzőKÖNYv. 17 cm Idegen tájakon 7. felvéve Ujvidéken. füzetéből. – 93 p. – Ujvidék. JeGYzőKÖNYv. kiadás. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. – Ujvidék. Évi III.). 8-r MK. – 52 p. egyházi főjegyző. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 24´17 cm SB-789. eccl. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. hitv. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). . – 109 p. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. 1902. : ill. évi junius 24-én. .S. 1902. 1902. REÚ 533. 1902.és iparos iskolák használatára. 1901–1910 532. 24 cm OSZK 534. a bácsi ág. – Pozsony. úgyszintén a polgári. . . – 16 p. Szentkláray Jenő. ev. .. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . hitv.m. 3671 530. 1902. – 17 p. . a bácsi ág. osztálya. – 47 p. – zombor : Oblát Károly. OSZK. – Kalocsa : Jurcsó ny. 1902. 21 cm OSZK XII H. – 71 p. – 69 p.527. szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1902 (Ivkovics György kvny. és társánál. ev. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. évi junius 26-án. BB-508. átdolgozta fáncsy Antal. egyházmegye 1902. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. ref. OSZK 529. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. 1901–1910 531. . 1902 (Ivkovics György kvny. – 11. 8-r MK.). OSZK 528. 1902. felvéve Ujvidéken. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr.

BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. 1903. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. SZB2–482 537. MK. . 1903. SZB2–470 539. SB-3717. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. ref. BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. . 1008i 540. 23 cm BMS KPz II 2761 538.535. M. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. lelkész. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. – 18 p. Kézirat gyanánt. BPÚ. [1] p. 23 cm BMS III 159. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. OSZK XII Th. felekezeti tanító. – 16 p. BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. – 34. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. 1903. A róm. – 47. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. hitközs. 1903. tulajdona. 1902 (Debrecen.947. felolvastatott a 102 . egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. – Kézirat gyanánt. . NEKBg. . . A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. 23 cm OSZK. 1901–1910 1903 536. . 17 cm Az adományozók névsorával. és Társa.és tanítónőképző intézeti ev. [1] p.). 17 cm VKSZ. U. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. ref. 1903. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. BMS 541. ny. hitközs. titkár. – XvII. kath. k. – 84 p. 173 p. 23 cm TLSZ.

fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. 198 p. . felvéve Ujvidéken. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. OSZK 542. 46. évi május 18-án. a bácsi ág. . A szerző sajátja. . osztálya számára / írta fridrik Tamás. – 36 p. kiadás. 1903. – zenta : fekete Sándor nyomdája. . ev. 1903. legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. évi junius 11-én. tanító Adán. 20 cm OSZK 545. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . – 6 p. . hanem használni. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. 23 cm. – vIII.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. ev. 1901–1910 547.) BMS. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. – 18 p. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. kiadás. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. hitv. kiadás. és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. : térkép ill. M 543. Petrik. – 13. márczius 24. 1903. a bácsi ág. JeGYzőKÖNYv. – 46 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – 5. Osztálya. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. hitv. és v. 8-r MK. 22´15 cm REÚ 546. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. – 14. 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). 1903. – Pozsony : Stampfel Károly. felvéve Ujvidéken. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. JeGYzőKÖNYv. 1903. 8-r MK. . 1901–1910 103 . 1903. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. – 67 p. – 40 p. osztálya. és Irod. BB-522 544. 1903.

A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 1888. junius 23-án. ev. II. november 7-én. – Budapest. 179. reform. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág.548. – első kötet. – Iv. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. 1892. [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. – 83 p. 1904. 1903. – 122 p. kiadása Temesvár. 1904.) 1904. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. ev. . 1904. MK. 1901–1910 553. – 83 p. . OSZK 549. 1903. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. felvéve Ujvidéken. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. . 1903 (Stampfel. hitv. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). [1904]. – Szabadka : a fordító kiadása. . SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. – 4. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 1901–1910 1904 551. Szinnyei 0. 23 cm I. (1) p. kiadása Pozsony. 8-r MK. . felvéve Ujvidéken. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. 8-r MK. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. lelkész. hitv. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. kiadás. 1894. III. 1904. . szeptember hava OSZK. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. kiadása Pozsony. SZB2–494 104 . – 124 p. – Pozsony . SEGUR Mgr. 1901–1910 552.

Ref. 74of 105 . .554. 1904. 25´17 cm REÚ 559.és felsőbb népiskolák számára. gazdasági tudósító. egyházi főjegyző. 22 cm BMS II 151. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. 2. szeptember 7-én M. – 15. . JANKULOv. – 12. egyesület igazg. kiadás. 1904. 1904. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. – 40 p.és iparos iskolák használatára. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. és v. 1904. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. 1904. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. úgyszintén a polgári. (2) p. BB-541 557. és vI. – 128 p. . OSZK VII Ph. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav.554. bizottsági tag. . 25 cm M. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. v8° SB-15388. OSZK III Hung. OSZK 558. 23 cm BMS K 1 III 482. . Kiadásban. 932ai 560. osztálya. JANKOvIĆ.e. – 110 p. osztálya. Sp. – 52 p. – 40 p.. a torontálmegyei gazd. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász.m. úgyszintén a polgári. OSZK 555. tagja. – 70 p. választm. 1904. 1904. – Pozsony. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. kiadás. BB-540 556. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. egyházmegye 1904. – Pozsony : Éder. OSZK. – 397.

– Budapest : A Stephaneum Nyomása. 1904. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. . n. HITKÖzSÉG 1905. . Akadémia 1904. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. T. 1904.. 24´15 cm PKSZ. változatlan kiadás. – H. szám) (Olvastatott a M. – 11 p.) Klny. 1904. BB. egyházhatósági jóváhagyással. .561. PÉTeRRÉveI (B. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. – 231 p. XII. 13. 16´10 cm PKSZ 563. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában.. április 25-én tartott összes ülésén. 21 cm. – 40 p. 1904. . Könyvnyomdában). SZB2–514 566. – 19. 5. SzULIK József A kath. – 52 p. évi költségelőirányzata. M 564. 30 cm VKSZ. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. BL 565. – (Megyei Monográfiák . – 13. . A SzABADKAI IzR. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. 1904. – 17 p. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. 1904. kath. . M 562. – Nagybecskerek. : A kiadó sajátja. kötet . 1904. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.. [1] p. a Közgazdasági Szemléből. – A kalocsai érseki hatóság engedelmével.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. 23 cm. – Két kötetben Szinnyei 567. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 19´13 cm PKSZ 106 . – 88 p. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. – Budapest : Pesti Könyv ny.) OSZK 568. 1 t.

– Budapest : Athenaeum. – 30 + 3 p. Tanítóegylet 1904. 1904. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. t. 1905. VMB. .-cz. PKSZ 574. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. és kiadta vécsey Géza.569. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. az egylet világi elnöke. – 8. de az 1898. OSZK 822. BB-552 1905 571. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel. BB-557 572. 19 cm OSZK 573.. 1905. óbecsei tanító. budapesti egyetemi rendes tanár. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. BB-561 107 . OSZK. kiadás. 22 cm A szöveg végén: 1905. 13´18 cm SB-46483. – 128 p. évi október hó 17-én. . – Budapest : Lauffer vilmos. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . OSZK. – 15 p.). – 21 p. – 67 p. – 14. 1905. szeptember hó 28-án.547. tanító. – 27 p. BMS I 153. BB-549 570. 1 térkép . átdolgozta Márki Sándor. – 171 p. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. – Gyoma : Szerző. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. – Palánka : Kristofek és Blázek. SZB2–533 575. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása.626. Kath. számára / írta fridrik Tamás. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. Katholikus Tanítóegylet. : ill. 1905. évi Iv. VKSZ. (Gyoma : Kner ny. oszt. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. változatlan kiadás. [1905].

1903. – Nagybecskerek. Észak-nyugati európa. – Temesvár. Az Új világ. – . – Nagybecskerek. – Nagybecskerek. frigyes. Művészet. – 855 p. XIII. 592. franczia irodalom. I. – Nagybecskerek. IX. . III. Lipót császár és XIv. cs. – 815 p. XIv. 581. – Nagybecskerek. Habsburg Rudolftól Columbusig. I. A szeptemberi gyilkosságok. 591. az Arany Korona-rend lovagja. 1900. A franc. 588. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). Északamerika elszakadása Angliától. – Temesvár. 24´16 cm 577. – 716 p. udvari tanácsos. XvI. II. Irodalom. Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. – Nagybecskerek. 583. Pál. 589. vII. 580. Kelet története. Lengyelország. 911 p. József. – 852 p. 1900. – Nagybecskerek. Az Angol forradalom. 578. 1903. – 677 p. Pombal Struensee. XvI. Tudomány és művészet. – 809 p. A háború európával. és kir. 1903.576. – Temesvár. Miksa. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – 22 kötetben.vallásháború. – 695 p. Osztrák örökösödési háború. – Temesvár. Északkeleti európa. Gusztáv. János dr. I. frigyes. v. – 793 p. Nagy Károly. 1904. Károly. Weisz Ker. A Convent. II. Az Izlám. 1898. Károly. Iv. Harmincz éves háború. X. 1902. Lajos és a forradalom. 1904. II. – Nagybecskerek. – 8. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. v. Hella és Róma. BB-562 577–598. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. az osztrák urak házának tagja. 1897. – Temesvár. A Reformáció. – 805 p. – 722 p. WeISz. II. Ker. A királygyilkolás és következményei. – 826 p. A franczia forradalom kezdete. kitüntetés birtokosa . 1899. 579. – 1897–1905. Katalin. vI. 586. 590. Gergely. III. és kir. Napóleon ifjúsága. A kereszténység. 25 cm OSZK. változatlan kiadás. vII. – 806 p. XII. 585. 108 .. az 1887. Lipót császár. 1898. Poroszország keletkezése. II. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. 1896. 1898. 582. trón bukása. A népvándorlás. – Nagybecskerek : Pleitz fer. – 882 p. 1900. – 128 p. világtörténet / Írta Dr. XI. . Észak-európa. – 881 p. III. A művészet és tudomány cs. II. Lajos király kora. Mária Terézia. 584. Xv. A keresztes hadjáratok ideje. vIII. – Nagybecskerek. 587. János tanár. 1900. – 806 p.

fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. 19 cm ára 80 fillér. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. SZB2–539 602. A Hegy győzelme a Gironde fölött. 1906. A direktórium. BB-569 109 . – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. európa 1806–1809. Legényegylet.593. – 688 p. A legfőbb lény ünnepe. – 810 p. évi alkotmány. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . Corday Sarolta és Marat. osztálya. XXI. 23 cm. XX. 595. – 50 p.1809–1815. 1906. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. évi nagy háború. – 980 p. Pártharcz a belföldön. 1906. . – 20 p. 594. 1896. . 1897. A convent vége. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál. OSZK. Lengyelország. XXII. – Temesvár.(!) háború Lyonért és Belgiumért. kiadás. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. 598. VKSZ. 1904. főegyh.1793–1976. Az 1793. – Nagybecskerek. – a főt. 1905. Kiadja: a Szabadkai Kath. és vI. Hatóság jóváhagyásával.törvényszék és áldozatai. – 16. . A rémkorszak. – 799 p. 1906. XIX. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. Polgárháború. Az 1795–1799. M 1906 599. – 335 p. – Nagybecskerek. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. 25 cm PKSZ 600. – 781 p. – Nagybecskerek. – Kézirat gyanánt. – 762 p. XvIII. 1905. – 30 p. – Budapest : Szent István Társaság. – Nagybecskerek. – Budapest : Révai és Salamon. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. 1896.) OSZK-K 601. 1800–1806. A bécsi kongresszus. A rémrendszer tetőpontja és bukása. A forradalmi vagy vér. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. – Temesvár. 596. 59. XvII. 597.

egyházmegye 1906. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. ref. 1906. évről.603. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. évi költségelőirányzata. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. – 136 p. BB-570 608. . augusztus 14. – 23´15 cm RKEÚ 607. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. . 1906. – 75 p. osztályú kath. szept. változatlan kiadás. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. Szinnyei 110 . A SzABADKAI IzR. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. 1906. BB-575 609. ref.). elmondta Tóth Sándor. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. és III. gyermekek számára. 1906. SzULIK József A Kath. – Békés. 30. 30 cm SZB2–550.. HITKÖzSÉG 1907. SB-790. GUTSOHN. VMSz. – 89 p. – 88 p. OSZK.n. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. BB-571 604. RKEÚ 605. 1906. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye. – 14. – [13]p. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. – eger : Lyceumi ny. OSZK 606. Ref. egyház templomában 1906. újvidéki református kántortanító. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. 1906 (ny. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. 1906.

. egyházmegye 1907. 1907. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. – vIII. SZB2–562. – 7 p. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. kiadás. Sorozat / közli dr. – 14 p. kalocsai főegyházmegyei áldozópap.m.610 614. augusztus 29. sz. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. 1907. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. 1907. főjegyző. ILJIĆ. Kiadja: a Szabadkai Kath.. 25´17 cm REÚ 111 . BMS III 150. A ft.340 615. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. Legényegylet. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. kiadása. – 3. – 180 p. . 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . fordította Körmöczy ernő. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg.és Hirlapkiadó-vállalat m. 1907. M. sz. 30. Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. [1] p. OSZK 612. 113. Srpska bibliografija 611. 198 p.és Hirlapkiadó-vállalat m. 17 cm SZB2–563. – Iv. 19 cm ára 20 fillér.1907 610. – kézirat gyanánt. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. BMS I 155. . I. kalocsai érseki hatóság engedélyével. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. – 6. – 17 p. Iljić Branko. BB-586 613. és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. könyvnyomdájában. figyelmeztetésül. VKSz. – Óbecse : Lévai Lajos. [1909]). 1907.

[1908]. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. – Budapest. . egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. Tagja. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. 1907. tanulóifjúság számára. 30 cm SZB2–582. A SzABADKAI IzR. SB-6756. – eger. – 14. 1906 (Bittermann Nándor és fia). SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. A ft. A Magyar Prot. (299. BB-597 1908 621. – zombor.sz. .. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. . VMSz 619. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. sz. – [5]. – Új lenyomat. 8-r OSZK III Hung. vallásfelekezetek. KRAICz Lajos egyházi hivatalok. 158. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László. Hiányzik a német rész. – 14 p. 19 cm OSZK 620. – Kiadta Az Arany János-Társaság. HITKÖzSÉG 1908. Szinnyei 618. 1907. kiadás. kalocsai érseki hatóság 1907. évi költségelőirányzata. – 22 p. 1907. gyorssajtóján). Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. 2 t. . 1148tr 617. 71. – Budapest : Hornyánszky ny. 1907. – 107 p. Irodalmi Társaság népies kiadványai. 141 p. OSZK. [1]. 17 cm Koszorú. szept.616..e. – 19 p. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. SZB2–594a. . Szinnyei. SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. 20-án 3207.658) 622. iskolaszék. NEKBg 112 . 15 cm Csonka példány. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. – Szabadka. kath.

20 cm SZB2–611. [1] p. és 1908. FKSz 625. . felső népiskolák. augusztus 25. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. úgyszintén a polg. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. 1908. – Budapest : Athenaeum r. 23 cm SZB2–617. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. évi költségelőirányzata. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. könyvnyomdájában). – 15. kötet.623. VMSZ 113 . . . [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. kötet. könyvnyomdája.és Hírlapkiadóvállalat m. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. OSZK 627. – I. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda. Helyet a gyermekeknek! / írta P. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. évről. 22´15 cm REÚ 626. – 189 p. Kalocsa főegyházmegyei áldozópap.és Hírlapkiadóvállalat m. [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. Huch. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. tanintézetek számára / fonyó Pál. – 179 p. sz. LAGeRLÖf. – [19] p. – 34. 20 cm SZB2–610. P. . főjegyző. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . [1908].és Hirlapkiadó-vállalat m. 30 cm SZB2–627. – 211 p. A SzABADKAI IzR.-t. – 52 p. – II. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath. német eredetiből fordította Körmőczy ernő.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet. . sz. – kézirat gyanánt. sz. 1908. LAGeRLÖf. HITKÖzSÉG 1909. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. – 39.m. 1908. . egyházmegye 1908. 18 cm SZB2–604. . OSZK 628. [2] p. HUCH. BB-605 624. könyvnyomdájában). könyvnyomdájában. fordította Körmöczy ernő. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. VKSZ 629. kiadás. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] .

Akadémia 1908. ferreres János Jézustársasági atya . – 2. 8-r. Kalocsa egyházmegyei áldozópap.). 23 cm SZB2–634. – 74 p. január 13-án tartott ülésén. 8-r. fordította Nagy Leó. kiadás.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában.. fordította Nagy Leo. 1909 (Szent Antal nyomda). 13–15. 8-r MK. 1901–1910 634. – 68. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. – 29 p. . MK. [1] p. 1901–1910 1909 633. 1908. – Szabadka. 1908. . . Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . Budapest : Benkő Gyula.) MK. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. RK 631. tag. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda. 1909. JOANNeS. VKSZ 635. 22 cm OSZK. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. – 208 p. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. Tud. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. és 26. 8-r MK. . – Szabadka. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). . 1909 (Szent Antal nyomda). DALIeR Isten és én / megírta Dalier . 1908. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. – Szabadka : Szent Antal kvny. egyházmegye Baján 1909.630. TÓTH László Az istenítéletekről. . [3] p. Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. – (Igazság Könyvtára . 1901–1910 632. – 180 p. – 65. augusztus hó 24.). – eszék : egyházmegye. 25. – 189 p. 1901–1910 114 . . (Olvastatott a M. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. 23´15 cm REÚ 636. feRReReS. 1909. . .

2. 30 cm SZB2–656. VMSZ 639. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál. kötet. – 188 p. Nagykikinda. – Budapest : Lampel R. r. SB-823 643. . évről. Krausz és fischer könyvnyomdája. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. deczember 7-ikén tartott ülésén). – 109 +(1) p. – 121 +(1) p. BB-628 115 . századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. 22 cm OSZK 1910 640. – Nagybecskerek : Pleitz fer. . – 29 p. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. SCHÜTz. 1909. 1910. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. Pál könyvnyomdája. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. – Budapest. augusztus 14-. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. [19] p. 23 cm OSZK.16-. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése.637. SB-825. 638. – 52 p. és vI. – 36 p. 1909.-t. tag. – Szabadka. kiadás.17. – 16.394. Torontál VM. TLZR 642. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1910. 1910 – 2.15-.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. KB Zombori Városi Könyvtár 284.. 12. kötet. 1910. .395 641. 12. zárószámadása és mérlege az 1908.2. – 17. 1909. kötet 1.

. 23´15 cm REÚ 646. 17. – [Budapest] .644. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. 16. Tanítók / Gutsohn Adolf. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. – 4 p. 1901–1910 116 . 1901–1910. PKSZ 647. lengyel. n. . 8-r MK. – 1910. – 260 p. cseh. szerb. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. 1910). – Iv + 309 + [1] p. német. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . MK. – 14 p. horvát. 1910 (Hepke B. kötet: tóth. kötet: latin. . BMS. magyar. szlovén közmondások. MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. román. 8-r MK. – Budapest : k. JÖRGeNSeN. 1910. . Margalits ede.573 650. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. augusztus 14. – zombor : a szerző. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. 1901–1910 648. – Szabadka : egyházmegye. II. . 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). olasz közmondások.). zomborban : a szerző. – 194 p. – 109 p. GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. MK. 20 cm I. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. fordította Hodács ágost. 46482. – 2 kötet . Doss műveiből a kath. – Budapest : A szerző sajátja. 1910. 2-r. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. 19 cm OSZK 645.. OSZK 287. EKBg.). – fehértemplom : Hepke B. ruthen. 45 p. VKZ. 1910. 1910. 15. – 58. SB-46481. – fehértemplom. 1901–1910 649.

1911. . . – Óbecse : 1910 : Lőwy L. Kath. változatlan kiadás. Pálnál. 1911. – 1911. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Sept. polgári kör könyvtárjegyzéke. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. MK. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. 8-r. – 15. – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. 1911. 14´10 cm M 1911 655. censor. 20´14 cm PKSZ 653. die 20. . . népiskolák számára írta Buzsáky Imre. Quinque-ecclesiis. Josephus Rézbányay. 1910. – 212 p. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy.. kath egyházközség alapszabályai.651. 1910. – 88 p. 21´14 cm Nihil obstat. – 55 p. die 21. Quinque-ecclesiis. kvny. 1901–1910 654. . Az ADAI r. . 1910. Sept. jóváhagyásával. SB-109. Imprimatur. osztály anyaga a „Róm. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. M 117 . vörösmarti plébános.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. elemi Katekizmus” és az 1907.. A TeMeRINI községi magyar kath. – 92 p. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. 19 p. – Újvidék : Ivkovics György kvny. BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. Julius episcopus.T. sz. – 68 p. Könyvnyomdájában. 8-r. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. SzULIK József A kath. NEKBg 66. Dr. kath. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. 1901–1910 652.

kath. 30 cm SZB2–709. kálvinista és lutheránus vallás között. kiadás] . 1911. Antal Katholikus vallástan 4 részben. számához. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. évi 144. kath. – nepag. – Szabadka : egyházmegye. vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm. 1911. t.. Szabados Sándornál. – Budapest. 16. – 121 p. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. VMSZ 1912 664. Torontál VM. HITKÖzSÉG 1912. – Ujvidék : fuchs emil és T. sz. (1911). 1911).-sa könyvnyomdája. [1911]. . 23´15 cm REÚ 660. nyomdájában. Zsidó Lexikon 118 .657. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. 14 cm Címlap nélkül.[estvér?]. 1911. Torontál VM. – 13+[2] p. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. . M 661. SCHÜTz. 1912. . volksbibliothek in Ujvidék 1912. – Szabadkán. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. G. – 61 p. 1911–12. 17. v. évi költségelőirányzata. – Budapest. augusztus 15. – Budapest. 663. A SzABADKAI IzR. – [19] p. [2. – Topolya : Hajtmann ny. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. SCHÜTZ. SB-15508 658. Antal Az anyag mivoltáról. 20 cm OSZK-K 659.. v. 1911. 662. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint.

die 8. . – 320 p. – Újvidék : Merkur-nyomda. 1912. [4] p. Nr. OSZK 667. közgyűlésén mondotta Dr. M. – 144 p. – 21. . Coloczae. Kersch ferenc műveinek jegyzékével.. Dr. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. Joannes m. C. javított és bővített kiadás. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 3. NEKZg 668. 2622. 18 cm Nihil Obstat. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. . : ill. Joannes m. – 19. évi november 14-én tartott X. 24´17 cm REÚ 666. kath. 16° SB-43895. e. 1 t. 24 cm Nihil obstat. Maji 1912.]. Imprimatur. die 9. . – 8 p. NR. 1912. BPÚ-1438 119 . – Újvidék : A kiadó sajátja. 2160.p. 1912). apátfalvi plébános az O. Tibortius Révay censor. 1912 [ny. . 1912.p. választmányi tagja. – Szabadka : Szent Antal Nyomda. 1912 (fuchs Oszkár és Társa). Kováts Sándor szentszéki ülnök.665. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. 19. – Újvidék : A kiadó sajátja. Coloczae. archiepiscopus OSZK 669. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. – Szabadka : egyházmegye. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. Neoplantae. SZB2–727. Paulus ámar censor. Maji 1912.n. Imprimatur. archiepiscopus M. [7] p. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910. 1912. Aprilis 1911.

Csonka példány. GÖNDÖR ferenc állami. Pálnál. 1913. 24´17 cm REÚ 675. 1913. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. . . BB-668 674. – 287 p. – 15 p. 22´15 cm RKEÚ 120 . 1913. – 89 p. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában.. – Szabadka : egyházmegye. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. . – 182 p. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – veszprém : egyházmegyei nyomda. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. 1913. – 185 p. – [15 p. 1913). PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer.: Mezey 672. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. 23 cm BMS 671. – veszprém : egyházmegyei ny. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc.1913 670. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. – Hivatalos kiadvány. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. OSZK-KC 676. 1913. 1913.] . OSZK. [1913]. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. 17´11 cm fedőlapcím. 1913. – Budapest. – 109 p. lelkész. BB-667 673.

elemi katekizmus” és az 1907.1914 677. Akadémia 1914 márcz. Az Újszövetség). Tud. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. – 1–4. – Újvidék : (Ivkovics). – 4 kötet . Az Ó-BeCSeI g. 23´15 cm PKZR 681. hitv. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. – Szabadka : egyházmegye. (A hit. osztály anyagának első része. 1914. tag. 18. – 173 p. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. kel. szerb templomban folyó évi aug. délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. 2. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. [1] p. kath. 22´15 cm 1. osztály anyaga a „Róm. Szerb egyházi községtől. 1914. 24´17 cm REÚ 678. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. 1914. (Az ó-becsei g. . BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. 1915. kötet: az I–II. kötet. MK. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . szeptember 29-30. 1914 BB 680. Pál Könyvnyomdája. napja alkalmával megtartani…). 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. – 256 p. t. – 272 121 .-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. XIII. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r.” könyvnyomdájában. 1911–1920 679. ev. – 23 cm. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. . – Nagybecskerek : Pleitz fer. kötet: a III–vI. 1914. Kath.kel. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – 107. –169 p. – 63 p.

?) A III–vI. kötet: A III–vI. udvari könyvnyomdája. Junii. 1915. 122 . VMB. füzetéből. Josephus Rézbányay. osztály anyaga a „Róm. 1915. kath. szeptember 7-8. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. – [14] p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Julius.. 1915. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása.. p. . (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. – [16] p. 1915. 1915. évi 1–2.. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. – 175 p. – 247 p. kis katekizmus” és az 1907. 1915. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. kötet: (A kegyelem.iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva. 8° SB-20453. – 16 p. censor ad 863/1915. kath. és kir. IMReK Sámuel Ég felé. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával. kiadása 1922. . cs. 1915.3. – zombor : Báits v-r nyomdája. Imprimatur. – Szabadka : egyházmegye.. Dr. 4. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. 4. 1915). – Szabadka : egyházmegye. NEKZg. BB-692 691. – 48 p. . 12 cm 2. – Budapest : Hornyánszky v. kis katekizmus” és az 1907.. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. episcopus. Nihil obstat. – Topolya : Hajtman-nyomda. . PKSZ 686. osztály anyaga a „Róm. – 105+[2] p. 1915. 1915). – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. BMS 688. – 242 p. 24´17 cm REÚ 689.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. RK 687. 14´9 cm PKSZ. Quinque-ecclesiis.. m. 24´17 cm REÚ 690.

[JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. p. . kiadása 1928. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. (1916). – Budapest : Nevwald utódai ny. TLZr 697. – 24´17 cm Hiányos példány. 5. 4. 1915. 24´17 cm REÚ 123 . Pál könyvnyomdájában). áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. – Szabadka : egyházmegye. (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet).. SZB2–800. 23 cm OSZK 1916 693. – 23 p. [6] p. – eszék. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz. VKSZ 692. 1916. REÚ 1917 696. SB-511. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. fordította Barsy viktor áldozópap. 22 cm M.. – 110. BMS. – Topolya : Hajtman Nyomda. évről / Közli Jankó ágostonné. 1916. – Szabadka : egyházmegye.3. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . 1917. Kalapis 695. . v8° SB-25673. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. kiadása 1932. 1916. 1916). 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. . aug. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. kiadása 1925. OSZK 694. – 127 p. – 59.

Szentkláray Jenő l. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. – 63 p. [1917]. kiadás. – 31 p.). archiepiscopus. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. Paulus ámon. – 296 p. Coloczae. 9. die 25. Colocae.. – 5. 1917 (Budapest : Márton Mátyás.698. – Budapest : európa ny. Z1. 1 p. szám) Kiadva a feridun-Alapból. tag. – Budapest : MTA. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. bővített kiadás. – 30. XXIv. VKSZ 124 . váll. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. censor Nr. 1917. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. . ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. M 699.t. 25 cm Nihil obstat. franciscus Petrányi censor. Decembris 1917. felolvasta 1917. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. 3027. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. . [2] p . Dr. 22 cm. és nyomdai r. . 1917. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. . 14 cm OSZK-K 701. Wilhelm Jenő egyleti titkár. 6280 Imprimatur. – 2. – 18 p. rész. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. és II. Junii 1917. (1917). április 23-án. die 31. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr. Imprimatur. OSZK 702. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . OSZK-K 703. – 145. „Pátria” irod. 11´7 cm Nihil obstat. – Pesth. Leopoldus m. Nr. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. annak használata. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. 21 cm SZB2–836. OSZK 700. p. Kötet .

1917. Coloczae. – Bácsfeketehegy : k.. P.. NR. – Subotica : A gyászoló család kiadása. 1919. Dec.. hó 21-22.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1917. hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 80 p. 24´17 cm RKEÚ 125 . jan. die 25.p. 22´15 cm Nihil obstat. 6184. n. Leopoldus m. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. 1918. Dec. SZB2–844 706. 1918.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. die 30. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. aug. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. J.. 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). . Coloczae. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában).). 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső.1918 704. . n. esperes. – 55 p. karácsony hava. . [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). 23´14 cm M 1920 708. – 119 p. archiepiscopus. . Gabriel Jablonkay S. Zsidó Lexikon 709. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása. GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. okt. 1920. – Budapest : k. censor. 1920. – Kalocsa : k. PKSZ 1919 707.. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. – 16 p. 25 cm RKEÚ 705. – Pécs : egyházmegye. – 24 cm CsP-220. n.

. 16 cm Nihil Obstat. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. SZB 126 . M 715. – 18 p. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. 11. Imprimatur. 1921. 15´11 cm M 1922 713. 23 cm RKEÚ. Alexander Kalmár Censor. KRISzTUS második eljövetele. : K. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). egyházi hatóság helybenhagyásával. Anderlić vilmos. vicarius archieppiscopalis. Augusti 1922. 1921. – 11 p. rabbi. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 26 p. – Bácsfeketehegy : Református egyház. zrinyi Ilona u. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 60 p. . – 32 p. n. 24 cm A cím héber nyelven is. Colocae die 6. . 1920 (Novi Sad : H&P. PKSZ. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Dr.710. . Nr. . Gerson József. 3221. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714. 1922. Augusti 1922.. SB-42434. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. . vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. Colocae die 6. NEKBg 1921 711. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). n. – Subotica : [zsidó Hitközség]. A. 19 cm KAEÚ. 1922. augusztus 30-31. Dr. M 712.p. – H. valihora m. . – 15 p. ANDeRLIĆ. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése.

25 cm SZB3–1218 127 . kiadása 1925-ben. 15 cm SZB3–1170 722. – Subotica. felolvasta a M. KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. .716. Nihil obstat. 1465. Coloczae. archiepiscopus. n. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. kiadása 1932-ben. Imprimatur. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 32 p. Aprilis 1915. 720. XvIII. – 55 p. kötet . III. április 24-én tartott összes ülésén. 1922. Tud. : 15´12 cm. – 66 p. die 3. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). . Leopoldus m. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. – 2. 23 cm RKEÚ. 23 cm. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. Nr. tag emlékezete Szentkláray Jenő l. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. Akadémia 1922. 1922. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. M 717. – (Magvető Könyvtára . [é. 6. évi Karácsony ünnepei előtt. I.p. kiadása 1915. osztálya részére. Dusnok. – [4] p. 1922. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). . 1922. M 719. kiadás. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). tagtól. . Martii 1915. Iv. n.]. – Subotica : [k. – 10. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. kiadása 1928-ban. kiadás.) RKEÚ 718. n. – 4 p. június 21-22. szám) OSZK 721. – 51 p. elias Kuluncsics censor. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa.]. v. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. – Subotica : [k. . 11 cm I. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése.] (Subotica : Szent Antal nyomda). SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. die 30.

kiadás. Gerson József rabbi / Gerson József. Mária Magdolna [A megtérés]. . szám: Az isten fiának arcképe. NEKBg. – 84 p. Csávossy elemér. 30. CsP-67. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – [1924].1923 723. . S. 3. november 20. kiadása 1926-ban. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. 11 p. 18 cm SZB3–302 726. SZB 724.. M 128 . 1. Ókanizsa. 1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). Nihil oblast. 1923. – Husvéti kettős füzet. kiadása 1924-ben. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. 16 p. 3-4. J. – 8 p. – Bačka Topola. 23´15 cm RKEÚ 727. szám: A leghatalmasabb szónok. Mathias Marton censor. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. kiadását nem találtuk. – 46 p. 5. vIII.. 1923). évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. 1923. P. 6. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. n. . – Subotica : Kurir kiadó. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. CsP-241 725. kiadása 1931-ben. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. – 10 p. 1923. SB-7563. . GeRSON József Avató beszéd : a Dr. 4. 2. CSávOSSY elemér P. 23 cm I-ső sorozat 1. 2. 4. – 2. – 12 p. szám: Az élet folyama. szám: A legnagyobb nyomor. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. – 5 füzet . évf. o. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . – Suboticán : K. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). január 2. 17 cm Benne: A Kath.

KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. SZB3–68 129 . ugyanúgy mint az eredetin. Nr 490..[ór]. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus.[iedermann] M. a 10. Így fordulhatott elő. M 1924 732.. – 47. M. CsP-294. – Subotica : Szent Antal nyomda. Nagypénteken (A keresztfa alatt). hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve.-vI. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. . Imprimatur Subotica. Könyvnyomdájában. die 3. Nihil obstat. mart. SB-54862. vállalat kiadása. : ill. SZB3–715 730. Imprimatur Subotica. die 10 Mai. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. . 17 cm fedőlapcím. NEKZg. administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. Blasius Hirka censor. Blasius Hirka Censor. 19 cm Nihil obstat. 20 cm Nihil obstat. . 1923. . Nr. Maji 1923. – 120 p. – 15 p. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. BMS 731. vállalat kiadása). 1923. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. osztálya részére. BeNeŠ. 18 cm SB-45-663. CsP-212. vállalat mint Szöv. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. CsP-340. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. Musza P. SZB3–577 729. Subotica. Blasius Hirka censor Nr. 1923 Ludovicus Budanović. Imprimatur.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. [1] p. 1924. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. 567. kiadást jelölik.728. tanulói részére. 491. 1923. – 48 p. osztályának római kath. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. 1923. – 152 p. egyébként a kiadvány némelyikén. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. MAKáR. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. : ill. die 10.

DÉvAY Lajos A St. – 3. kiadása 1931-ben. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). kiadás. 5. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. . – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 12 cm 1. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). évről / Szerkesztette D. 1924 (B. kiadása 1926-ban. – B. . . Kanizsa : Potisje-nyomda).-Topola : Kiadta az egyháztanács. 4. M 738. 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). CsP-156 737. Ludovicus Budanović. – 132 p. bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája). Dévay Lajos lelkész. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. 1924. n. – [7] p. kiadás. – 29 p. die 20-a Decembris a 1923. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda. kiadása nem került elő. OSZK 736. Királysági Református egyházmegye Somborban. 22 cm M 735. Imprimatur Sub. – 62 p. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. – 2. HázASULANDÓK KÖNYve. – Subotica : Szent Antal nyomda. 1924 (St.). – Bačka-Topola : k..733. kiadása 1923-ban. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. – 23 p. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. BUDANOvIĆ. 1924. D. Censor franciscus Petrányi. szeptember 9. . . napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 13´10 cm A ft. fedőlapcím M 130 . ifjúság számára / fáncsy Antal. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. – 302 p. 2. . – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. RKEÚ.

[3. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. 1924. 12 cm Nihil obstat. – 55 p. Apostol M 741. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. kiadása 1912-ben. 1924. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. p. – 48 p. 5. Blasius Hirka censor. . QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó. die 18. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. 1258[!]). 19 cm OSZK 743. Budanović m. – 3. Nr. . kiadás. Nr. 32 p. – 7 p.. Suboticae. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. VKSz. Administrator Apostolicus. mošorini lelkész. CsP-337 1925 744. 1532/924.J. L. NOv. OSZK. SB-43896. . – 352 p. 1924. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. Leonardus Hegedűs. kiadása 1917-ben]. CsP-239. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. 2. SZB3–683 740. M. oszt. mošorini lelkész. Imprimatur. . Ludovicus Budanović. Novembris 1923. BMS. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). – Subotica : Szent Antal ny. Apostolicus Administrator. CsP-100 131 . . 1924. Ludovicus Budanović Admin. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz.739. oszt. 1924. 30. részére az 1. Imprimatur. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda. 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. 2419. franciscus futó censor Nr. 13´10 cm Nihil Obstat. a. myomán írta Quotidián Lajos. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. censor. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. PKSZ 742. anyagával. Suboticae./1923. NEKBg. Suboticae. . 1924. s. – 6. Julii a 1924. 29. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. Imprimatur. – 36 p. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. kiadás.

– 2. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). 1925. bíróságainak és Szomborban 1925. SZB3–748 749. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. – 22 p. Kiadása nem került elő [1922]. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. rendeletével. bővített kiadás. M.745. BPÚ-1434. kiadás. n. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. 25. SZB3–674 747.. – [4 nepag] . QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. . OSZK. SB-43053. február hó 6-iki 222. 17 p. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. . 4–9. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. Hitv. M 750.5 cm 132 . RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. 1.. 1925). vö. E. OSZK. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. lelkész. kiadása 1932-ben. . MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. : k. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. 4. 1925. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. 746. 5. n. . templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. SB-39796. – Subotica : Minerva Ny. 1925. sz-ból. : ill. 1925. Mészáros Béla. CsP-224. febr. – 3. – h. 2. aug. [1] p. a. – 24 p. kiadása 1915-ben. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. LACKNeR János A suboticai ágost. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). . PKZR. 11´7. a „Hitélet” főszerkesztője. . – 54. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 1925. – 47 p. sz. evang. SB-47605 748. – 102 p. VKSz. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. kiadása 1928ban. 2 lapos aprónyomtatvány.. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 14 cm OSZK.

– Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. – 158 p. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Suboticae. : ill . egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. SZB3–112 754. . SZB3–263 756. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. sz. BUDANOvIĆ. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. . M. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Lajčo Az 1926. Apostol. Nr./1924. – Subotica : Alfa. 14 cm SZB3–1169 1926 753. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje.A ft. die 2. 1925 (Rajčić e. Januarii 1925. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. M 752. – 22 p. A. . – 32 p. a. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. 380/1925. p. Admin. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. – Bačka Topola : Kiadta: f. sz.. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. a. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. Könyvnyomdája). 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). sz. – Subotica : Alfa. – 2. ára 2 dinár. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. . fedőlapcím. fedőlapcím. 2670. ezer. SB-3884. Imprimatur. évi jubileumi nagy búcsú. NEKBg 133 . – 15–16. – 32 p. Ludovicus Budanović m. SZB3–113 755. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. – 44 p. M 751. elmélkedések. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. – 16 p. sz. Alfonz nyomán. imák és énekek Szent József tiszteletére. ájtatosságok. A. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. kiadás. BUDANOvIĆ. 600/1926.

30 cm CsP-162. HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. lelkész. Admin. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. – Subotica : Az „Alfa” vállalata. kiadás. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. . Ludovicus Budanović. admin.985/1926. 1. kiadása 1924-ben. 7. PKSZ. Imprimatur. – 270 p. M. SB-18847. 6. [1926]. . TLZr. Imprimatur. kiadása 1937-ben. . HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. . kiadása 1923-ban. 1008–1926. kiadása nem került elő. Maj. 3. esperes plébános. aug. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. sz. Ludovicus Budanović Protonat. Apost.. 5. RKEÚ. M 134 . ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. – 4. – 121 p. 1926. 16´12 cm No. – 14 p. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. plébános. : ill. Nr. Igazgató zatskó Alajos). Leonhardus Hegedűs. – 16 + [2] p. Nihil obstat. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. 1926 (Subotica : Horváth József). 2. 6. NEKZg 761. SB-18633. kiadása nem került elő. apost. – Bačka Topola : Kiadta: f. M 760. A. NEKBg 759. .757. bíróságainak és Debeljačan 1926. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). M. 1926. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. CsP 758. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. Suboticae. 1926. – 116 p. kiadása 1931-ben. BPÚ-1433. – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában.

KISS M. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. 2808/1926. elmélkedések. 13 cm OSZK-K 766. XIX. . OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. . – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. Imprimatur. – 47 p. ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. Zsidó Lexikon 769. Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). A. . 14 cm M 765.– 14 p. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos.762. . 1926. [1926]. . STeINeR vilmos emlékbeszédek. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. – 132 p. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. . vállalat. 1926. 1926. 1926. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – 152 p. 10. A. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. ill. ájtatosságok. imák és énekek Szent József tiszteletére. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. 20 cm Nihil obstat. osztálya részére. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. – velika Kikinda. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. franciscus Petrányi censor. – 62 p. Nr 490 Blasius Hirka censor. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. (felolvasta A M. – Subotica : Szent Antal Nyomda. T. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). tag. szám) OSZK 763. 1926. 20´14 cm Nihil obstat. Nr. – 64 p. M 764. Assisi szent ferenc / Kiss M. Minden jog fenntartva. kötet . hitbuzgalmi lap kiadóhivatala. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. CsP-339 767. – Szubotica : A szerző kiadása.

1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. pr. – Subotica : A szerző kiadása. M 773. Assisi Szent ferenc / Kiss M. szeptember 15. Imprimatur Datum zagrebiae. 4° SB-25443. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. kiadás. Provinciarius Generalis. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. 17. – [zágráb] : k.T. – 79 p. 1 ill. n. No. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. m. fűzve M 774. 1925. – Novivrbas : Az S. 1 tábla kép . évi augusztus hó 1-től 1926. Subotica]. 1927. – 160 p. Nr. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. Antonius fáncsy. censor. – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. SB-347. 14 cm. RKEÚ.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). Dr. Gradska Štamparija. episcopus Consecratis. 1927 (Subotica : e. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor. S. franciscus Salis. pr. die 5. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. VKSz 1927 771.. [1927]. CsP-370 770. – 8 p. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. .. 921/1925. Kovácsy Sándor. NEKBg 772. leporelló. 20 cm 136 . – 115 p. – 2. KISS M. – 144 p.. [záRSzáMADáS] „Dr. op.. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. Imprimatur. – 16 p. 3258.S. – Subotica. 17 cm fedőlapcím. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. H. Suboticae. A. [1926]. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Ludovicus Budanović protonot. Szabó zoltán. 23 cm A szöveg német nyelven is. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. BPÚ-113. jun. . A. Bernat Singer”.H. 1927). Rajačić [nyomda]). – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. : térkép ill. admin. maii 1927.

váll. – 10 + [1]. NEKZg 779. adott engedélyével. 520/1927. SZB3–583 775. BMS. NEKBg. D. 16° 3.nyomda. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927. NEKZg 778. NEKZg. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. – 16 p. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. [é. SB-48605. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. 1927. Imprimatur. SB-39914.] (H. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. 14 cm A főtiszt. a. 16° 4. kiadás (7. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. 1927. p.Nihil obstat. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. . év május 1-én. 1927. – 16 p. QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész.. . mint Szövetkezet nyomdájában). n. 814 sz. – Subotica : Kiadja „Alfa” T.. SB-48604. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. NEKBg. – 2. kiadás. CsP-313 780. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére.). – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. Kanjiža : LédererNyomda). – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. fűzve fedőlapcím M. vagy irgalmasságának olvasója.000) 5. n. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. 10 cm 137 . – [8 p. SB-44443. : Léderer-nyomda. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. PKSZ. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. jún. Léderer . Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz. – 96 p. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927.1927 . kiadása 1928-ban. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek.500–10. vagy irgalmasságának olvasója. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. Nr. 1927 (St. .] . – 32 p. . a „Hitélet” főszerkesztője. franciscus Petrányi censor. NEKBg. engedelmével. NEKZg 777.

. 2. die 19. Apost. Takács ferenc. 1000 példányban. vic. . . Imprimatur. Suboticae. Blasius Rajić. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban.S. SZB3–1013 781. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). (1927). Apost.Nihil obstat. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. 1928. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. Suboticae. die 11. Augusti 1928. – H. (febr. A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. Imprimatur. – 79 p. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. januarii. hitbuzgalmi lap. SHS. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Blasius Hirka censor Nr. 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. 1686. 629/1927. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. Suboticae. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. p. Nr. n. Ludovicus Budanović. Protonat Administr. – 131 p. 10 cm SZB3–1196 1928 784. Énekeskönyv. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). die 13. S. 1 t. Imprimatur. kiadás. – 3. Nr.) Magvető 138 . Blasius Hirka censor. : Kiadja a „Hitélet” c. Kanjiža. – 79 p. 12´8 cm Nihil Obstat. M. a „Hitélet” főszerkesztője. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). alatt. Blasius Hirka censor.H. – 72 + [1] p. PKSZ. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. Nihil obstat. – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. 109/1927. Asmin.. Gen. Ludovicus Budanović Protonot. PKSZ. áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. Bačka. M 783. – Kopács : Bibliakör. 1927.. mart. SZB3–21 785. : ill. Bačka. . 10 cm OSZK-K 782. 1927.

számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. 1 p. 1928. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. Budanović. 2006/927. – 148 p.. : k. . – 263. Imprimatur Lud. Noviszád. [1928]. gyermekek. BMS 788. – 18 p. Cara Dušana 35 sz. – vI. SZB3–483 139 . 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. . alatt rendelhetők meg. censor. 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. – 64 p. titeli plébános. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. n. 1928. 14 cm CsP-180. . 216 p. Katolikus szülők. BPÚ-1431. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. Igazgató: zatskó Alajos). – Novi Sad : Druckerei.und verlags. PKSZ 787. Keresztény katolikus káté 3. . GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. CsP-144. Lelki tükör 5. episcopus. 23 cm SB-18257.-G. munkaadók. oszt. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön.786. 1928. episcopus fűzve M 789. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. A magyarnyelvű szentmise 2. – h. Guttmann Simon főrabbi. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. SZB3 790. No.. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. vI. n. . – Subotica : Szent Antal nyomda. A. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél. Budanović. – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája.

Skapuláré katekizmus 5. kiadása 1932-ben. – 15 p. kiad. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. egyházmegye Statisztikája 1928. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). Ludovicus Budanović. 1927. Krisztus urunk sz. sz. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. . 1928). Blasius Hirka Censor. OSZK. a. 3. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). – 12 p. függelék: Az S. Kis Szent Teréz imakönyv (4. vagy irgalmasságának olvasója. kiadás (10. és 4. 11 cm Nihil obstat. episcopus. a „Hitélet” főszerkesztője. SB-39797. 2. sz. . Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. NEKBg. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . kiadás. Biztosítsd örök üdvödet 4. Apost.000–15. – 47 p. k. .2684. M 793. kiadása 1925-ben. 5. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész. H. 23 cm A szöveg német nyelven is. Adm. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. – 32 p. NEKZg 795. október hó 25. 1928. 5. 16 cm 3. . RKEÚ 792. 18 cm 1. SZB3–749 794. 1928. kiadása nem került elő. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. – 4. S. kiadása 1915-ben. (Szent Antal Könyvtára . kiadás) 2.791. királysági reform. 1928. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. 1927-ben. – 37 p. – 4. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.) Az egyházmegyei hatóság 1687. 6. Imprimatur Suboticae. – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. Loyolai szent Ignác vize 3. . – (XvI) p. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. rendeletével. 1928.000) SB-48606. Nr. nov. die 26.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 12 cm.

1929. maji 1929. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. Ludovicus Budanović.Kanjiža : Léderer-Nyomda. S. vagyis a tökéletes bábat 7. Kilenced Xavéri sz. 141 . nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. Kikinda : Radak J. mint szövetkezet [1928]. Megjelentek a következő füzetek: 1. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. 3 sz. 24. 15´11 cm. 16´10 cm Nihil obstat.6. apiscopus. 1262/1929. Takács ferencz áldozópap. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. Ludovicus Budanović episcopus. Szent Antal Könyvtára. vel. – 63 p. Hitélet” könyv. Subotica die 4. Bačiensis. 1928). . Imprimatur. . Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. M. Az UTOLSÓ KeNeT. Imprimatur. P. [1928] (St. . Imprimatur. Szűz Mária tisztelete 3. . 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. 1928. NR. 1929. S. – 15 p. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor. H. – Subotica : Cservik nyomda. Apost. Adm. Szerkeszti Dr. Szent gyónás és áldozás 2. Bečkerek 1929. – vel.és kegytárgykereskedése. – Starakanjiža (Bačka. NEKZg 799. Nr. ferenc tiszteletére 8. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. M 797. SB-45343.. die 24./928. No. Okt. Blasius Hirka censor. – 24 p. – (Szent Antal Könyvtára . Nihil Obstat. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. Blasius Hirka censor dioecesanus.) : A „Kath. vicarius generalis. 1530/1929. maji 1927. 834/1927. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. Az utolsó kenet 4. Aranykulcs az égbe. die apr. Suboticae. Takács ferenc. Ludovicus Budanović episcopus. – 315 p. Suboticae. censor dioec. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll.) Nihil obstat.

17 cm SZB3–303 802. – [4] p. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában. BUDANOvIĆ. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. SZB3–124 801. OSZK. 22´15 cm Kelt Rómában.k. engedélyével. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). 12 cm 142 . – 16 p.-T. Krisztushoz hű. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. n. BB-834 803. plébános. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. BPÚ-945 804. PKSZ 800.]. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. – 47 p . érsekeknek. 31. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. 1929. kath. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József.Hirdetés. budapesti-kamaraerdői lelkész. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. dec. – Subotica : [k. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. 1929. . KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. [1929]. – 8 p. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. – 190 p. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). prímásoknak. .. 1929. püspököknek. .

die 19. 910. febr. M 1930 808. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. – 8 p. 1930 (B. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. Imprimatur. sz. 2. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). Imprimatur. 143 . Blasius Hirka censor dioecesanus. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. Nihil obstat. – 78 p. kiadása nem került elő. sz.] M 805. – Mosorin : A szerző kiadása. jóváhagyásával. B. . Hirka censor Subotica. die 10. Budanović eppus. Hitélet” könyvkereskedése. . 11´8 cm 681-1930 sz. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. egyházhatósági engedéllyel. – 31 p. a „Hitélet” főszerkesztője. 1929. 12 cm 1375/1930. episcopus. CsP-316. 1924. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. egyházi hatóság 3528/1929. – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. – Szubotica : Szent Antal nyomda. SZB3–252 809. Martii 1930. Blasius Hirka censor. – 4 p. CsP-106. Suboticae. . adm. Suboticae. a. [Az 1925-ös. Subotica. p. Imprimatur. CsP-374 807. plébános. . Horváth nyomdája). die 11. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). die 18.fedőlapcím A bácskai ft. Nihil obstat. Martii 1929. . Kétoldalas szöveg. L. 12´9. M. Martii 1930. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. apost. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. die 14. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. 1930 (Subotica : J. – 8 p. engedélyével. k. kiadása 1931-ben. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). 3. fedőlap nélkül. párizsi. sz. Subotica.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. engedélyével. 13 cm Nihil obstat. Ludovicus Budanović m. 16 cm CsP-300 806. Martii 1929. Nr.

Suboticae. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond. Subotica. 1930. B. Hitélet” kiadása és tulajdona. HAMPeL ede. 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. MISSIÓS emlék. november hó 14. .). die 18..A „Kath. – 1. SZB3–1023 144 . administrator apostolicus Bačiensis. 1930). Mošorin (Jugoslavija). SB-18538 810. kiadás. – 30. – Subotica : k. CsP-320. : ill. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. n. Ludovicus Budanović. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 109. – 20 p. – 64 p. Horváth). 14. . OSZK. Komlós Márton nyomása). Nihil obstat. 1930. dr. . . N. Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat.– 224 p. Ad. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. Mayor József. 1930. Antonius fáncsy censor. 15´10 cm Minden jog fenntartva. Budanović Lajčo. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. 1930. Topola. – [feketics] : Magvető. jan. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. – [4] p. SB-18545 811. 11 octobris a. Hampel ede segédlelkész . velika Kikinda RKEÚ 813. episcopus. Hitélet” könyvkereskedésében. NEKBg. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. XvII p. Megrendelhető a „Kath. d. SZB3–801 814. 23 cm RKEÚ 812. NEKBg. . 1929. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. 1930 (Subotica : J. Stara Kanjiža. Ap. NEKZg. jan. PKSZ. Imprimatur. [1930] (Subotica : Minerva d. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). – Novi Sad : A Hitélet kiadása. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. PKSz. 16 cm Imprimatur.

administrator apostolicus. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia). M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. – 4. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. censor. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. . – 27 p. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 17 cm egyházi jóváhagyással. Hirka. Kapható: Róm. die 29. könyvnyomdája. okt. – 23 p. [1930] (Novi vrbasz : H. – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv. 28-i számában. Ludovicus Budanović episcopus. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). episcopus. 2027/1930. RKEÚ. 2853. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. Odo Staudinger. kiadás. Nr. magyarul és németül. Blazius Hirka censor. – 88 p. a „Kath. Subotica. : ill. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. kat. Suboticae. 12´9 cm Nihil obstat. Bl. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. . a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . – 64 p. A kegyhely története. M 816. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. – Bezdán : Győrfi I. – 127 p. 5. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. Pleesz). . TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról.815. M 817. képek. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. A szerző engedélyével lefordította: Dr. Resch Ignác plébános. Nr. ápr. 1930. plébános. 1930. Nihil obstat. 15´12 cm 145 . Budanović. Imprimatur. . 23 cm Szerbül. évre. Septembris 1930. Háromnyelvű kiadvány. .és kegytárgykereskedése. Imprimatur. 1930. 17´10 cm M 819. Keck János Zsigmond 818. Megjelent a Službene Novine 1930. vö. Utánnyomás tilos.

Gerson Jónásné szül. Nr. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). kiadása 1926-ban. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. XvII . 1931.). SZB3–265 821. – 44 p. . Stephanus Kovács vicarius Generalis. . és 6. 7. kiadása 1924-ben. napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. M 146 . SZB3–304 822. aug. 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. 2. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. [JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St. 1074/1930. kiadása nem került elő. 17 cm Édesanyám.]. 3. XvII . kiadás. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. 11 cm Nihil obstat. 5. Ludovicus Budanović episcopus. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. 1931. kiadása 1923-ban. főrabbi / Gerson József. kiadása 1937-ben. : ill. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. J. Leonhardus Hegedűs Nr.-Moravicán. november hó 13. franciscus Brunet.. censor ad hoc. Imprimatur. Dr. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. 23 cm RKEÚ 823. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. die 4. Z2.. 1930. n. 4. – 408 p. G. 1281/1931 Imprimatur. Bečkerek. fedőlapcím PKSZ 1931 820. M. – 48 p. 1930. Hitélet” kiadása és tulajdona. A „Kath. 23 cm RKEÚ. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). hálás fiúi kegyelettel. november hó 20. 1. – 10 p. vel. – 5. plébános. – Losonc : [k. kiadása nem került elő.Nihil obstat.

1931 (Subotica : Globus nyomda). Julii 1931. JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése.824. Suboticae. – 3. ekkor írta az előszót. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. A szerző kiadása és tulajdona. PKSZ 826.000– 20. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. Subotica die 9. 1. RÖvID. Blasius Hirka censor. A szerző kiadása és tulajdona. – 32 p. julii 1931. A többi kiadás nem ismert. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. . . CsP-369. Suboticae. episc. Adm. Imprimatur. – 48 p. 11´7 cm Nihil obstat. Imprimatur. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). kiadása nem került elő fűzve M. 1931 (Subotica : Globus nyomda). 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. Suboticae.000).5 cm 147 . a „Hitélet” főszerkesztője. Blasius Hirka censor. 2. kiadása 1929. bőv. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. első kiadása 1927-ben. SZB3–1017 827. a „Hitélet” szerkesztője. Apost. Nr. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. [1931] (Senta : Unio). die 14 aug. 11´7. Ludovicus Budanović episcopus. . kiad. kiadás. die 9. – 48 p. 1931. Nr 2662. – 6. 2662. – 6. Jugoslavija. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. die 8 Julii 1931. Imprimatur Ludovicus Budanović. bővített kiadás (15. . – 31 p. Ludovicus Budanović episc. – 32 p. – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. . 11´8 cm Nihil obstat. – Subotica : „Globus”. Bačiensis. 1931. SZB3–485 825. Megrendelési cím: Hitélet. Nihil obstat. – Mošorin : a szerző kiadása. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. SZB3–1016 828.

– 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. Bečkerek. – 63 p. die 26. 4. A szuboticai ft. : k. 1. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). 2. martii 1931. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. plébános. kiadása 1915-ben. 1932. vicarius Generalis. Bečkerek. Nihil obstat. NEKZg. Magvető.. KeCK J. Stephanus Kovács m. . – [4] p. fűzve Ua. SZB3–75 831. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. A „Kath. NEKBg. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. SB-3716. Stephanus Kovács vicarius Generalis. Nr. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. NEKZg. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. Stara Kanjižan. é. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. kiadása 1928-ban. [1932] (Subotica : Globus). . kiadása nem került elő. terjedelemben. fűzve SB-44712. – feketics. SZB3–699 833. n. egyházi Hatóság engedélyével. A ft. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. 1933. 16 cm M. p. 32.]. – [Szabadka : k. febr. szerkesztő. M 829. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. Imprimatur! vel. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. kiadása 1925-ben. a. n. – 63 p. készült Bartusz András nyomdájában. 3. 181/1931. 419/1931. die 12. Imprimatur! vel. – 5. M 148 .Nr. – Subotica : A Hírnök kiadása. Ismereteink szerint Mészáros Béla. 1931. 13 000 pld. – h. zsigmond vigasztaló énekek. PKZR 1932 830. Carolus Gutjahr censor ad hoc. kiadás. n. CsP-38. . 16° Nincs feltüntetve a szerző. p.

. 1933. Pleesz). 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa.). magyar és német nyelven. n. IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. február hó 8. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. martii a. – 4 p. n. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. . Háromnyelvű kiadvány. 1933 (Subotica : ny. H. – 31 p. – Subotica : k. ORDO eXeQUIARUM. – 69 p. 1930. . – 52 + 52 p. . Suboticae 1. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. 23 cm RKEÚ. – 68. Antonius vojnić Tunić censor. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. július hó 11. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. vö. 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. – 12 p. M 149 . június 8-i számában jelent meg. 1932.. – Subotica : zsidó hitközség. Nr. 23 cm Szerb. horvát és magyar nyelven. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.. 1933. szám alatt. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. Jussu ordinarii Bačiensis editus. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. . 945 Imprimatur. Xv p. 23´15 cm RKEÚ. M 839. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. Alpha Subotica. RKEU 837. Globus. 1933. Nihil Obstat. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. SZB3–424 838.834. 1933). – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. PKSZ 1933 836. M 835. 1932 (Subotica : Minerva). napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. .

Könyvnyomda. . PKSZ 150 . plébános. Imprimatur. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. [1933] (Subotica : Globus). [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). – Subotica : Központi Oltáregyesület. kiadás. – 3. die 14. – 43 p. 1934-ben is megjelent.840. Hitélet kiadása. vö. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. 14 cm A szerző sajátja. . WáTz Oszkár Szent vendel novena. – 23 p. 1933. vel. . 1933 (Apatin : Antun Lotterer). 1933. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. 1965/1933. 12 cm SZB 844. Kovács István. censor. – Novi Sad : Pilišer i komp.. dec. 11´7 cm M 841. . 14 cm OSZK 845. Bečkerek. No. . – Stara Kanjiža : Kath. – 46 p. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. – Subotica : Központi Oltáregyesület. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. számú engedélyével. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás.. vicarius generalis. Kasza Lajos. – 61 p. – 65 p. . – 31 p. – Svilojevo : „Hitélet” kiadása.: Wátz Oszkár 842. A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is. Hitélet” Könyvkereskedés. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. SZB 843. 15 cm Nihil obstat. 1933.

és kegytárgykereskedés [Štamp. Bečkerek. die 26. 34´21 cm M 849. SB-3715. NEKZg 848. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – 71 p. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. 15 cm Nihil obstat. die 14. Apollinaris Braničković Censor. 1040 Imprimatur zagreb. Ap. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. Lederer Mano]. vel. Megrendelhető: „Kath. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). 15´10 cm Nihil obstat P. Nr. . SZB3–43 847. – Szubotica : ferencrendi kolostor. Augustinus Šlibar Min. [MáSODIK] II. 1934. Ludovicus Budanović epp. . Provincialis. – 64 p. 17. dec. A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. 1933. vicarius generalis. 1934. Imprimatur. Nr. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Körlevél : az országos egyház. censor. . – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. 1934. okt. M. No.1934 846. – 135 p. Kovács István. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. Kasza Lajos. 1965/1933. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). 3726 Imprimatur Suboticae. Hitélet” könyvkereskedésében St. septembris 1934 P. a „Kath. Adm. plébános. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. – [2] p. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . Hitélet” szerkesztője.

A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. Imprimatur. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). – 36 p. Hitélet” könyvkereskedés. JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. dec. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. . . Lélek ajánlás. Betlehemi út. Carolus Gutjahr. Imakönyv. Egyház történelem. – 96 p. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. 4647/1935. SZB3–366 853. számú jóváhagyásával. 1935. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . – Subotica : Tena kiadása. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. . – 28+40 p. Nr. A szerző kiadása és tulajdona. die 30. No 1186/1934. 20 cm Nihil obstat. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. 1935 (Subotica : Globus). n. 1935 (Subotica : Globus nyomda). Bečkerek. franciscus Petrányi censor. censor. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. Stephanus Kovács vicarius generalis. Megrendelhető a „Kath. – feketics : „Magvető” kiadása. . RK. 1935 Budanović episcopus. 1934. kiadása és tulajdona. 13´9 cm Nihil obstat. – Petrovgrad : K. die 19. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. vel. – 51 p. KIS Sz. junii. – 7 p. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. Hitélet” könyvker. . SZB3-579 855. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. Jegyesek könyve. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. Halottak zsolozsmája. CsP-111. Lederer).. Hitélet” könyvkereskedésben. Imprimatur! Suboticae. Hitünk titka. A „Kath.„Kath. 11´8 cm fűzve M 854. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. –32 p.

a „Hitélet” szerkesztője. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). Dunavska banovina. – 63 p. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. SZB3–685 860. – Novi Sad : A szerző kiadása. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. M. : k. CsP-240. Apost. számú engedélyével. kiadás. . SB-7936. . . – 32 p.. imádságos és énekes könyvéből. Administr. CsP-213 857.856. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. Imprimatur. 951/1935. NEKZg. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. püspök. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). – 26 p. . Hitélet” Könyvkereskedés. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. – Stara Kanjiža : A „Kath. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. fűzve PKSZ. SZB3–618 858. – 64 p. 11 cm Nr. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). – Bajmok : k. Címlap nélkül. . SZB3–635 859. – 64 p. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda).. Suboticae. – H. – 25 p. plébános. Ludovicus Budanović episcopus. . 1935. engedélyével. M . n. sz. n. – 2. KIS IMAKÖNYv. 15 cm 153 .k. Mart. die 5. Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. Jugoslavia M 861. n.

húsvéti. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. számú engedélyével. Megrendelhető a „Kath. . Lajčo Imakönyv : nagybőjti. P. Nr. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. plébános. Megrendelhető a „Kath. – Subotica : Tena kiadása. Hitélet” könyvkereskedésben. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. A „Kath. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. . Csávossy elemér.” RKEÚ 864.Nihil obstat. 1936. censor. IMPRIMATUR. 1935. . Stara Kanjiža. Carolus Gutjahr. Hitélet” könyvkereskedésében. Stephanus Kovács vicarius Generatis.. – Budapest : Korda R. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. Imprimatur! Petrovgrad. . Révész Imre. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. 14 cm Nihil obstat. 1935. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. 994/1935. A „Kath. 944/1935. Stara Kanjiža. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. Hitélet” Könyvkereskedés. Petrovgrad. die 21. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. fénykép) M 154 . Nr. SZB3–129 865. 1936. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. BUDANOvIĆ. Junii. Stephanus Kovács vicarius Generalis. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. Carolus Gutjahr censor. Junii. [1936] (Subotica : Globus). [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). – 56 p. – 176 p. – 15 p. die 14. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról.T. – 32 p.

3925/1936. Ludovicus Budanović. [1936] (Subotica. die 29. CsP-88. – 64 p. Nr. 1936. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. Carolus Gutjahr censor. HB 155 . . Nr. bővített kiadás. SB-20361. kiadása 1926-ban Nihil obstat. SZB3–203 867. Petrovgrad. elmélkedések. Imprimatur. Sept. Stephanus Kovács vicarius Generalis. plébános. 23 cm OSZK. – 32 p. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 939/1936. [4] p. Minden jog fenntartva. BMSk. Hitélet” könyvkereskedés. – 2.p. maja 1936. pünkösdi imák és énekek. 15 cm Nihil obstat.p. Carolus Gutjahr censor. Megrendelhető a „Kath. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános.). 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. die 5. apostolicus. Imprimatur. i Drugovi). Imprimatur. 230/1936. Hitélet” könyvkereskedésben St. PKSZ 870. – 124. A „Kath. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. Hitélet” könyvkereskedés. adm. számú engedélyével. M. cens. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Jan. Kanjižán M 869. Utánnyomás kivonatosan is tilos. ájtatosságok. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. : ill. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. . – 40 p. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Nr. NEKBg 868. m. Stephanus Kovács m. . Suboticae. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. – Szubotica : „Tena” kiadása. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. Petrányi franciscus. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 1936 (Subotica : „Globus”). . – St. húsvéti. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. Dinka P. – 240 p. 1936.866. Petrovgrad. vicarius Generalis. 14´10 cm 1. Globus ny. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). die 29. A „Kath. . CsP-175. IMAKÖNYv : nagyböjti. episcopus.dioec. Stara-Kanjiža.

– 16 p. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. – H. augusztus 14-16. Petrovgrad. M 873. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. die 6. franciscus Petrányi censor. – vel. . OSZK. : K. Imprimatur. [1937]. – feketics : Magvető. die 5 Aug. 1937. . – 16 p. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). 3005/937. Imprimatur. censor dioecesanus. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. CsP-11. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. SB-1240. Harambašićeva ulica 7. XI. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936. 999. Admin. SZB3–31 872. Joannes Simsik. vicarius generalis. M 876. – 47 p. n. 1937.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). 14 cm Nr. . 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). Nr. n. Az első osztály anyagával. Oblast. 23 cm RKEÚ 874. p. Nihil obstat. Suboticae. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. Hirdetés a Reform. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. 1937. előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. Stephanus Kovács. : ill. évre szóló kiadvány hátlapján.. árvaházi Naptárban 1938. Ludovicus Budanović episcopus. . 4215. Apost. 20´14 cm 156 . 13 cm [egyh. – 276. . RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. 13´10 cm Nihil obstat. Octobris anno 1937. venite. Megrendelhető: Tena Subotica Iv.. – [Szabadka] : Izdaje Duh. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). NEKZg. – 380 p.1937 871. – 48 p. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. Oblasti u Subotici br. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. NEKBg. 1937 (v. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937.

: ill. . évre. Nr. 1938. . Megjelent ua. [1938] (h. Ludovicus Budanović. 21268/1938. Lud. cenzor. r. . n. v. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. SB-3795. M 881. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. Ilija Anaković. dne 3. 16´10 cm A Dr. – 60 p. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. : Jelašić Pavle nyomdája). NEKBg. Subotica die 15 novembris 1938.). horvátul és németül. BMS. RKEÚ 1938 879. [1937] (Subotica : Grafika). Kohlbrügge Nagypéntekre c. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. Suboticae. Josip Sokol. – Subotica : Duhovna oblast. Imprimatur: Đakovo. SZB 880. n. . [1937]. : k. Nihil obstat franciscus Berton censor. – 75 p. ep. Budanović. 15´10 cm RKEÚ 878. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. Msgr. 1938 (h. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. Imprimatur. – 47 p. godine. aug. censor. v. M 157 . Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. r. 1937. episcopus. svibnja 1938. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. 487-1938. BPÚ-548 877. n. Imprimatur. – 16 p. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. . – 132 p. die 31. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Br.Nihil obstat eugenius varbai. 5400. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. BeNeŠ. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. 23 cm RKEÚ. generalni vikar.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

Hermann Élet Krisztussal. BIBLIAI TANULMáNYOK. 3. 3. Sv. 1000 pld.. + rendkívüli kiadás Sv. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. – 48 p. / Hermann Gschwandtner. 2. 1953. köt. 34 1958 1. GSCHWANDTNeR. RIBAR. 29 1953 1. 31 1955 1. 4. 2. CSPL 1955 924. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . sz. 2. sz. 30 1954 1. . : ill. – 34 p. CSPL 923... 1954 (Subotica : Gradska štamparija). SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére. 1953.Sv. 12 cm 2000 pld. 2.. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. – Újvidék : Testvériség-egység. Sv. 3... 1955 (Ny. füzet I.. CSPL 920. CSPL 922. Sv. BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26. 1954. fűzve M.. – 144 p. 33 1957 1. 4. sz.. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje. 32 1956 1.) fűzve 268:282 CSPL 164 . 1. . 1954. 2. kötetéhez ([12] p. 4. – 37 p. – 294 p. sz. – vršac : evanđelje u svaku kuću.. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf.). CSPL 919... 3.. sz. CSPL 1954 921. 2. 4.).. 3. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Sv. n.. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház.. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára.

: ill. 5–12. – feketics : Református egyház. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra.–ápr.–dec. füzet II. 1955.. 1956. n.–dec. n. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. BIBLIAI TANULMáNYOK. 1955. jan. (1–12. . jan.) fűzve 268:282 CSPL 926. CSPL 1956 930.) 1958.) 1959. . jan. 2.) CSPL 927. : k. Hermann Élet Krisztussal. (1–12. 1956. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. jan. kötetéhez ([12] p.–dec. – H. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. n. CSPL 165 ..925. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. (4–12.–dec.–dec. 1955. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. 17 cm 5000 pld. – 304 p. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. 1955 (Ny. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház. / Hermann Gschwandtner. máj. ápr. . GSCHWANDTNeR. – 33 p. (1–12. – 35 p. 1955. köt. HázI áHÍTAT. CSPL 929. – 24 p.. 20 cm 200 pld. 1955. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955. – 242 + 12 p. CSPL 931. (1–4. IMAfÜzeT. – vršac : evanđelje u svaku kuću. .) 1956.).) 1957.

– 56 p. CSPL 935. – 16 p. Anton : fordította Sabo Stevan. BIBLIAI TANULMáNYOK. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. 1958. – 66 p. . 20 cm 15 000 pld. LOReNCIN. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – (Százszorszép könyvek) 1000 pld. CSPL 934. CSPL 1957 933. fordította Sabo Stevan. 30 cm Sokszorosítva 50 pld. – 36 p. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. – 16 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . 1958. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 10 000 pld.932. k. 1956. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . CSPL 166 . . CSPL 938. 1957. 1957. . 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. CSPL 936. 1957 (Gradska štamparija). CSPL 1958 937. papság kiadása. 1957. 20 cm. GOLUBIĆ. – 36 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . – Subotica : a szerző kiadása. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana.

939. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. A SzeNTLÉLeK Isten. [1959] (Sombor : Prosveta). 28 cm Sokszorosítva 80 pld. MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 14 cm 50 000 pld. . imaés énekeskönyv. 14 cm 30 000 pld. 1959. – Subotica : Bačka duhovna oblast. . IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. . . 20 cm 17 000 pld. HITÉLeT : katolikus imakönyv. CSPL 945. CSPL 940. „Életforrás”. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. CSPL 1960 946. – 16 p. – p. 20 cm 17 000 pld. – 53 p. + XvI tábla . . . – 59 p. CSPL 941. CSPL 167 . : ill. 20 cm CSPL 944. 1958. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 432 p. – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. : ill. 1958. – 37 p. – 122 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 943. 1960 (Subotica : Panonija). CSPL 1959 942. 1959. 1959. – 54 p. – Subotica : A bácskai katolikus papság. – Subotica : Duhovna oblast. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. 1958 (Beograd : Minerva).

CSPL 1961 949. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . – 42 p. ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. . 1961. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. szerk. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. WITHe. – 94 p. 1960. CSPL 948. . – 220 p. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . HITÉLeT : katolikus imakönyv. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. + XvI tábla . NIKOLICY. : ill.947. 1961. 1960. fordította Szalma Sándor. CSPL 953. 14 cm 30 000 pld. – Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. Póth Lajos. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. GOLUBIĆ. – 432 p. CSPL 950. 20 cm 200 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 36 p. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. fordította ács Margit. – 199 p. WITHe. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 20 cm 10 000 pld. 20 cm 10 000 pld. . . 20 cm 200 pld. : ill. CSPL 952. 1961. 1961. CSPL 168 . ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. 1961. – 136 p.

: ill. . A KISPRÓfÉTáK. : ill. . – Subotica : Bácskai katolikus papság. 19 cm CSPL 169 . – 36 p. . 14 cm. 1962. – Subotica : Bácskai katolikus papság. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. 1963. 1963. . KRISzTUS a teljes írásban. . eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 20 cm 19 000 pld. – 101 p. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1963. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.1962 954. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). 20 cm 19 000 pld. CSPL 955. Temerin. CSPL 957. fűzve CSPL 1963 958. – Subotica : Bačka duhovna oblast. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1962. – Temerin : Župni ured. – 56 p. CSPL 960. Maršala Tita 348 10 000 pld. 20 cm 15 000 pld. 1962. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . – 48 p. CSPL 959. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1963. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – 32 p. 20 cm 15 000 pld. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. – 38 p. 19 cm CSPL 961. – 93 p. . CSPL 956. – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. NAGYHeTI szertartások. : ill. – 49 p.

odgovara Huzsvár László župnik. – 80 p. – 369–494 p. 15 000 pld. vI. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. 17 cm 10 000 pld. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. Iv. – 81–160 p. CSPL 970. . 20 cm 13 000 pld. : 1966. . – 161–240 p. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. 15 000 pld. 22. Paulus Bešlić cenzor. 17 cm 1000 pld. 1965. . CSPL 969. ap. – 104 p. – 63 p. 1964. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. : 1965. 1965. CSPL 1965 964. : ill. 20 cm 13 000 pld. 163&65. 1965–1966. – 38 p.adm. CSPL 965–968. – 36 p.: 1965. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. – Subotica : Rk. . Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. CSPL 963.1964 962. 1965. + 12 tábla : ill. 1964. župni ured svetog Križa. – Subotica : Bačka duhovna oblast. fűzve CSPL 170 . 1965 (Subotica : Panonija). : 1965. . : ill. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. – Subotica : temerini plébániahivatal. – 14 cm III. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. 12 cm Nihil obstat. I. – vrbas : Rimokatolički župni ured. v. Suboticae. – 456 p.

kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. Az ősegyház élete. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. SzeRTARTáSKÖNYv : I.. . 1966. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. 17 cm 1000 pld. CSPL 171 . kötet : 1966. Szentháromság. CSPL 973. – 344 p. 1965. 21 cm 1.971. 1965. – 135 p. . CSPL 972. 2. 1965. Irodalomjegyzékkel CSPL 977. . 17 cm 1000 pld. 494 p. Az ÉN vasárnapom : misekönyv. – 2 kötet . : ill. 17 cm 5000 pld. Az APOSTOLOK cselekedetei. Isten könnye. Isten szíve. + 8 tábla : ill. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. . – XII. n. . korm. – 116 p. CSPL 1966 974. CSPL 975.) Vászonkötés CSPL 976. A KeReSzTÉNY életmód. – Subotica : K. 1966. – 120 p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. 17 cm 10 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Oltártitok. A MARADÉK egyház megpróbáltatása. Isten vendégsége. 1966–67 (Subotica : Pannónia). (III–v. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. – Subotica : Bačka duhovna oblast. 17 cm 1000 pld. – 96 p. – 199 p. – 104 p. – 1967. – Subotica : Bačka duhovna oblast.

B. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. – 100 p. mint istentől megbízott irányítónak örömei. – 60 p.978. – 34 p. D. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. fűzve CSP 981. 1966. – 110 p. 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. CSPL 979. fűzve CSP 1967 983. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. . franjo vujković. . CSP 172 . 969&1966 Matiša (!) zvekanović. 17 cm 600 pld. 6000 pld. CSP 982. : ill. . : ill. A KeReSzTÉNYeK. Az ÍGÉReT népe. 21 cm Nihil obstat. biskup. v. – 383 p. 1966. dijecezanski cenzor. 1966. Imprimatur die 23. . O. 17 cm 600 pld. – 99 p. . – vrbas : Rimokatolički župni ured. A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. 21 cm 3000 pld. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 1200 pld. . – 104 p. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). 1966. CSP 984. – [1967]. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. 1967. – [Sombor : Prosveta]. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. Subotica. CSPL 980. . vINOWSKA. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. 29 cm 600 pld. 1966. JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt).

– vrbas : Rimokatolički župni ured. – 64 p. PeReIRA. CSPL 173 . – 117 p. 1968 (Subotica : Panonija). 20 cm 1500 pld. – 63 p. . HISzeK : ima. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. – 47 p. CSPL 987. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. TOWeR. 17 cm. CSPL 1968 988. : ill. LOReNCIN. fordította Szalma Sándor. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . 17 cm. : ill. 1967. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1967. : ill. .985. fordította M[olnár] A[ntal]. – (A Hitélet kiskönyvtára . . . – 40 p. 20 cm 15 000 pld. – 128 p. 2. CSPL 986. – vrbas : Rimokatolički župni ured. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . 1968 (Sombor : Prosveta). vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. GOLUBIĆ. . – 58 p. – vrbas : Rimokatolički župni ured. : színes ill. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). . – (A Hitélet kiskönyvtára . CSPL 990. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : ill. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. 20 cm 15 000 pld.) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. CSPL 989. CSPL 991. 12 cm 15 000 pld. 1. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. 1967. : ill. 1968. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára.) 3000 pld. .és énekfüzet.

CSPL 994. . – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. 21 cm 8000 pld. 28 cm 3530 pld. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. 17 cm 1000 pld. 20 cm 15 000 pld. . : ill. : kották . – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). Matoš). Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. A hit és Isten ígéretei. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). CSPL 999. – 116 p. – 31 p. G. 17 cm 1000 pld. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház.992. CSPL 993. . 20 cm 15 000 pld. KáNON MISe = Canon missae. – [27] p. : ill. 1968. – Subotica : Župni ured svetog Križa. CSPL 995. 1968. 1968 (Sombor : Prosveta). 1968 (Subotica : Panonija). CSPL 997. JAKAB apostol levele. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. CSPL 174 . – 142 p. 16 cm 1000 pld. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. CSPL 996. – 32 p. – 103 p. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. – 79 p. . : ill. CSPL 998. – 32 p. . 1968. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . – zagreb : Biskupske konferencije.

BOGOMIROvIĆ. kiadó varbai Jenő. Bogomirović. . 1969 (Sombor : Prosveta). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). CSPL 1003. . 1968. WITHe. vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. M. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. . – 8 p. ianuraii 1969]. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. – 16 p. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm 1200 pld. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. – [30] p. . [1968] (zagreb : vjesnik). 20 cm 1000 pld. – 8 p.1000. : ill. GOLUBIĆ. 1969 (Subotica : Panonija). 20 cm 500 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta). CSPL 175 . CSPL 1001. 20 cm CSPL 1969 1002. A te otthonod – boldog otthon! / M. CSPL 1005. + [2] . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1004. : ill. CSPL 1006. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. – 83 p. 29 cm 1500 pld. GOLUBIĆ. – 179 p. – Subotica : Biskupski ordinarijat. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. : ill. : ill. – 18 p. 20 cm 1000 pld. . – Szabadka : fel. 20 cm 1200 pld. 1969 (Sombor : Prosveta). : ill.

: ill. CSPL 176 . G. – 2 + 139–216 p. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. fordította Bartócz Ilona . G. fejezet]. vOILLAUMe. 20 cm 1200 pld. – 73–137 p. 1969 (Újvidék : forum). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. [1969] (Samobor : A. 1969 (Subotica : Panonija). G. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. 1969. . A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. [Bevezető Mátyás zvekanović]. 1969 (Samobor : A. CSPL 1008.1007. fejezet. : ill. CSPL 1012. + 2 tábla . Az IGAzSáG. CSPL 1013. – 100 p. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. mely örök élethez vezet : 1–7. Matoš). . 16 cm 5000 pld. CSPL 1009. 1969 (Sombor : Prosveta). 17 cm 30 000 pld. . mely örök élethez vezet : [14–22. – Subotica : Biskupski ordinarijat. 1969 (Samobor : A. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – 72 p. Az IGAzSáG. 16 cm 5000 pld. 20 cm 400 pld. mely örök élethez vezet. – 69 p. : ill. 16 cm 5000 pld. CSPL 1011. . mely örök élethez vezet : [8–13. Matoš). Az IGAzSáG. Matoš). fejezet]. Az IGAzSáG. – 216 p. – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. – 397 p. CSPL 1010. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. . .

: ill. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. CSPL 1015. fordította Szabó István. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . : ill. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . 17 cm 5000 pld. – 32 p. – 55 p. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. 1970 – 96 p. 1971 (Subotica : Panonoja). – 22 p. CSPL 177 . . .). 20 cm 10 000 pld. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. CSPL 1020. – Osijek : Kapucinski samostan. : ill. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). [1970] (Becse : Proleter). – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1970 (Subotica : Panonija). 16 cm 6000 pld. – 28 p. LÉLeKáPOLáS. CSPL 1016. – 70 p. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. 17 cm 5000 pld. – A harmadik magyar nyelvű kiadás. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. SLANKAMeNAC. . : ill. . – Subotica : Župni ured svetog Križa. . . 1970 (zagreb : vjesnik). 1971 (s. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 20 cm CSPL 1018. . Keresztény Adventista egyház]. CSPL 1971 1019. vALDIPORRO. 12 cm 500 pld. Az eGYHáz és a világban való szerepe. typ. – 92 p.1970 1014.

1971 (Szabadka : Pannónia). előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. 17 cm 1500 pld. : ill. [1971] (zrenjanin : Budućnost). átdolgozott kiadás. – 112 p. .]. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. s. IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. CSPL 1972 1026. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta). 17 cm 1100 pld. 1971 (Sombor : Prosveta)]. . Wilhelm Sundar Sing. fordította Biberauer Richard . – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. – 704 p. . : ill. CSPL 1027. . . 26 cm 178 . 14 cm 10 000 pld. a zarándok / Wilhelm Müller . 17 cm 1500 pld. 1971]. typ. ed. – 520 p. 1972 (Sombor : Prosveta)]. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. P. – második. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. CSPL 1025. – 78 p. – Újvidék : [s.). CSPL 1028. . . 16 cm 5000 pld. CSPL 1024. – 88 + [3] p. 1969. [1972. CSPL 1022. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára.] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. . – 32 p. + 14 p. 17 cm 500 pld. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 70 p. MÜLLeR. CSPL 1023. 17 cm 200 pld. 1972. 1971. – 59 p.1021.

RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. CSPL 1032. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. 17 cm 5000 pld. Király ferenctől. – 58 + [3] p. 20 cm. 17 cm. CSPL 1033. – 116 p. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. Pacsik]. 1972 (Sombor : Prosveta)].1600 pld. 4. – 40 + 344 p. 17 cm 1100 pld. Krause Joseph és dr.és kötésterv Borislav Topuzović]. Az amerikai kiadást e. + 10 tábla : ill. – 240 p. – 64 p. WITHe. fűzve CSPL 1030. . 21 cm 5000 pld. javított kiadás. : ill. 1972 (Subotica : Panonija). 1972 (Szabadka : Pannónia). : ill. CSPL 1031. . Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. – 2. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). fordította Szalma Sándor . 1972 (Sombor : Prosveta). Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. – (Jézus élete) 2000 pld. . + [3] .) 5000 pld. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . 1972 (Újvidék : forum). . – K. LeLOTTe. n. . A szerző rövid életrajza dr. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András. – Subotica : Župni ured svetog Križa. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. – Újvidék : Rimokatolički župni ured. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – [vII. 20 cm 8000 pld. CSPL 1034. kiadás.. CSPL 179 . : felelős kiadó Békássy zoltán . [Borító. – (A Hitélet Kiskönyvtára . – 79 p. – Beograd : Preporod. ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . CSPL 1029.

– 100 p.) 2000 pld. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. [1973] (zagreb : vjesnik). 1972. CSPL 180 . 16 cm. [1973] (zagreb : vjesnik). – („Ímé. 22. – Beograd : Preporod. – 3. – 173–180 p. . lecke) 6000 pld. + függelék .. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. : ill. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 21 cm. eljövök hamar”. eljövök hamar”. – (Bibliai levelező iskola . – („Ímé. HISzeK : ima. + függelék . Bibliai Tanulmányok . 20 cm 15 000 pld. 17 cm. CSPL 1041. CSPL 1973 1036. (Sombor : Prosveta). – 248 p. . – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – Subotica : Biskupski ordinarijat. + 3 tábla színes képekkel . Milan Šušljić . 21 cm 1000 pld. – 32 p. 21 cm. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. 1973 (Subotica : Panonija). ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. CSPL 1037. 12 cm 15 000 pld. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. CSPL 1040. 1973 (Újvidék : forum). KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. lecke) 6000 pld.1035. – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. 1973 (Sombor : Prosveta). + [4] p. – 165–172 p. fordította Henne József és Kennedy Margit. szerk. . fordította: Szabados Mária].és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. 1973/1. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. 21. – (Bibliai levelező iskola . – 273 p. CSPL 1039. : ill. WITHe. 1973 (Újvidék : forum). Iv. Bibliai Tanulmányok .) 1100 pld. szerk. CSPL 1038. – 78 p. ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . – 1973. + [2] . bővített kiadás. Szalma Sándor.

– (Bibliai levelező iskola . 21 cm. CSPL 1974 1048. + függelék . – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. – 149–156 p. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – („Íme. lecke) 6000 pld. + függelék . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. eljövök hamar”. 1974. Wolf Dragutin. lecke) 6000 pld. CSPL 1044. 17 cm 500 pld. – 1973. 23. 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. . ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. 24. . Kartuzija Pleterje. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. – 181–188 p. Preporod. CSPL 181 . 21 cm. [1973] (zagreb : vjesnik). – (Bibliai levelező iskola . – (Murska Sobota : Pomurski tisk). 20. : ill. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 21 cm. Bibliai Tanulmányok . – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. – 78 p. SzeNT NÉP.1042.) 2000 pld. 17 cm. – [11] p. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – 90 p. – (Bibliai levelező iskola . II. ÖRÖKÉLeT / [fel. . BOTKA József vigyétek az örömhírt. Lecke) 6000 pld. lecke) 6000 pld. CSPL 1046. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . – (Bibliai levelező iskola . KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. CSPL 1047. 1973 (zagreb : vjesnik)]. – 157–164 p. szerk. 21 cm. 1973 (Sombor : Prosveta)]. 19. – 189–196 p. + függelék . CSPL 1043. + [1] . CSPL 1045.

17 cm. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). – 32 p. 17 cm 1500 pld. : ill. . Újvidék] : znaci vremena . – 100 p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. (Újvidék : forum).) 1000 pld. 1974. 1974. CSPL 1053. ellen G. 27 cm 15 000 pld. . eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. fordította Szabados Mária]. White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. [Keresztény Adventista egyház]. 1974. fordította Apró eta. 1975 (Subotica : Panonija). 1974 (Novi Sad : forum). – Subotica : Župni ured sv. 20 cm CSPL 1051. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . 3/74) 1100 pld. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . a magyar kiadás fel. hamar eljövök. A.1049. 1975 (Szabadka : Pannónia). Delafield. . – 126 p. – 63 p. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. . – 520 p. . – (Íme. 1974. 4. – 78 + [1] . Križa. (Újvidék : forum). BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . 20 cm CSPL 182 . – 72 p. CSPL 1050. – [zagreb . szerkesztője Szalma Sándor . : ill. 12 cm. CSPL 1975 1054. – („Ímé. D. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. Bibliatanulmányok. : ill. A. 20 cm CSPL 1055. DeLAfIeLD. CSPL 1052. (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). . – Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. – Beograd : Adventista „Preporod”. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc].

„URAM. fűzve CSPL 183 . 1. fordította Szabadka etelka]. CSPL 1061. 1975 (Novi Sad : forum). CSPL 1058. 8 tábla : ill. 1975. – 501 p.1056. : ill. Keresztény Adventista egyház. angolból fordította faragó József. – [Beograd . elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe .. fordította Szabados Mária]. mit tudunk istenről. vászonkötés borítóval. „ÍMÉ. 1976 (Topolya : Népnyomda). – 52 p. milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško .) 1000 pld. : ill. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. Bibliai Tanulmányok . a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája . BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . [sorozatterv Kapitány László . – 85 p.] Katolikus Plébániahivatal.). Kálmány Lajos gyűjtése . MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. . . – Beograd : Preporod. 6) 5900 pld. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. . 17 cm. . fülszöveggel CSP FB 1060. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. CSPL 1057. eljövök hamar” . 1975 (Beograd : Preporod).. 1976 (Subotica : Panonija). fényképmellékletek Dormán László]. WITHe. 19 cm. – (Hagyományaink . 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. szerkesztője Szalma Sándor . – 418 p. Újvidék] : Preporod . – 24 p. – 102 p. 27 cm 10 000 pld. Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško . 14 cm 3000 pld. . – Újvidék : forum. INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. – („Ímé. a magyar kiadás fel. szerk. 1976 (Újvidék : forum Ny. Krause J. az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . és Terrien S. . [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). – Szabadka : ferences Rendház. sajtó alá rendezte.

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . – 1984.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Nemeshalmi István és Klára. fordította zsivánovity Róbert. Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. fordította Rencsényi Tibor. n. – 1987. fordította Rencsényi Tibor. szerkeszti Harmath Ká190 . Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – 31 p. – 1982. Újszövetség . – 1982. Újszövetség . –– 1982. 2. ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – (Az evangéliumok. – 31 p. Újszövetség . – 1985. – (Az evangéliumok. Újszövetség . Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – 31 p. – 1987. fordította Rencsényi Tibor. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . – 1987. – 1985. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1985. – 31 p. – 1982. – 31 p. – é. fordította Bauer ferenc.Mózes. – 1982. – 31 p.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . – 1987. Pierre Thivollier . 1. – 31 p. – 1984. – (Az evangéliumok. – 1983. – 31 p. – 31 p. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. – (Az evangéliumok. – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 31 p. 6. – 31 p. Újszövetség . – 1985. fordította Nemeshalmi István és Klára. 5. – 1985.) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . – (Az evangéliumok. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – 1987. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. – 31 p. – 31 p. – 31 p.) CSPL 1099. 3. Xavier Musquera . – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera . Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . – 1982. fordította Rencsényi Tibor. – 1985. fordította Rencsényi Tibor. 4. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok. – 31 p. Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Rencsényi Tibor. a magyar szöveget beírta Sóti György .) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard .) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . Újszövetség . fordította Nemeshalmi István és Klára. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. rajzolta Noel Gloesener . – 1985. – 31 p. – 31 p. – 31 p. Mózes. – 1985. – 1982. – 1982. – 31 p. – 31 p. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera .

roly. – 203 p. [szöveg] M. Agapé. : ill. AK 1101. [Adam] Bujak . rajzolta Xavier Musquera. – 2. . : ill. rajzolta Xavier Musquera . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 2.) Képregény. : ill. : ill.. 21 cm fűzve CSPL 1103. – 129 p. [magyar fordítás Kárász Anna]. [Mieczyslaw] II. – 31 p. rajzok Sóti György]. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Maribor : ČGP večer). 11. . GASTOLD. [Adam]–MALINSKI. [fordította Lukáts Márta . 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . – (Isten népeinek története . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. Pierre Thivollier . zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . AK 1104. : ill. 29 cm. fotókkal . szerkeszti Harmath Károly. fotók Dobai István]. BUJAK. 3) Képregény AK 191 . – Novi Sad : Agapé. Andrija Kopilović. fűzve CSPL 1100. 1982 (Ljubljana : Delo).13:929 Johannes Paulus II. – 64. – (Isten népeinek története . 29 cm. 1982 (Čakovec : zrinski). Novi Sad : Agapé. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. – 31 p. 29 cm. Novi Sad : Agapé. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). Ivanka. Pierre Thivollier . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. változatlan kiadás. [Mieczyslaw] Malinski . Léner István. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . .) Képregény. : ill. kiadás. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. Novi Sad : Agapé. . JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. 8. CSPL. Teleki Béla . . fűzve AK 1102. a magyar szöveget beírta Sóti György . – zágráb : Kršćanska sadašnjost . p. 21 cm Keménykötés védőborítóval 262. János Pál / [képek] A.

. [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). Novi Sad : Agapé. . – Újvidék : forum. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. vászonkötés borítóval. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. MARTeLLI. : ill. Mioczyslaw II. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 29 cm. Pierre Thivollier . 1982 (Újvidék : forum). – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 2. – 520 p. Agapé. – 202 p. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . 1982 (Maribor : ČGP večer). . (Kranj : Gorenjski tisk). : ill. MALINSKI. fotók Dobai István]. [Magyar fordítás Kárász Anna]. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. kiadás. – 72 p.1105. Ivánka. 1982 (Ljubljana : Delo). – 327 p. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL. 1982. : ill. Novi Sad : Agapé. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. Szöveg Mioczyslaw Malinski . : színes ill. 1982 (Čakovec : zrinski). – 96 p. 4) Képregény AK 1107. . 20 cm 2000 pld. – Novi Sad : ferences Rendház . – 31 p. Andrija Kopilović és Teleki Béla . rajzolta Xavier Musquera]. fülszöveggel CSP-FB 1109. 22 cm CSPL 1110. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . AK 192 . . fordította Harmath Károly]. [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . [8] tábla : ill. : ill. Rajzolta Dino Battaglia . János Pál / Képek Adam Bujak . Léner István.

: ill. Pierre Thivollier . . – 132 [10] p.1111. 1982. szerkeszti Harmath Károly. – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szerkeszti Harmath Károly. a magyar szöveget beírta Sóti György . Pierre Thivollier . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . Pierre Thivollier . Kartonkötés 235. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . 1982 (Maribor : ČGP večer). AK 1115. 17 cm. fényképek Toni Schneiders . – 47 p.3:929 francesco d’Assisi CSPL. 29 cm. 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). Novi Sad : Agapé. a magyar szöveget beírta Sóti György . szerkeszti Harmath Károly. : ill. SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. rajzolta Noel Gloesener . Pierre Thivollier . – (Isten népeinek története . rajzolta Xavier Musquera . 6) Képregény AK 1113. – (A Hitélet kiskönyvtára . 7) Képregény AK 1114. : ill. PeReIRA. fordította M[olnár] A[ntal].) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. Novi Sad : Agapé. 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. – 31 p. 5) Képregény AK 1112. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. rajzolta Xavier Musquera . 29 cm. : ill. – (Isten népeinek története . NIGG. a magyar szöveget beírta Sóti György . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. Novi Sad : Agapé. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . – (Isten népeinek története . 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. Novi Sad : Agapé. + 36 színes táblával : ill. Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Mihály atya]. rajzolta Xavier Musquera . 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1982 (Maribor : ČGP večer). . – 31 p. : ill. 29 cm. . (varaždin : NIŠRO). 29 cm. . a magyar szöveget beírta Sóti György . 9) Képregény AK 193 . . . szerkeszti Harmath Károly.

– 122 p. Pierre Thivollier . Illusztrációk Sandro Corgi . Antonio Sicari]. – 1985. A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . .] számozatlan 3. zagreb : Kršćanska sadašnjost. Sergio Molino. Sergio Molino. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 194 . a magyar szöveget beírta Sóti György .1117. [Szerk. 20 cm. Antonio Molino . A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. vittorio Belli. . elio Guerriero.] 5. [fordította Rencsényi Tibor]. – 146 p.: Királyok és próféták / Ill. Antonio Molino . Sandro Corsi.] 6. – Szabadka : Subotičke novine. Olaszból fordította Boross István.: A pátriárkák és Mózes / Ill. köt. – 1983. 32 cm 2500 pld. Jarak : efekt). – 31 p. 1. – [156 p. Petar Senić . Harmath Károly]. rajzolta Xavier Musquera .: Számkivetés.: Jézus Krisztus / Ill. Boško Kovačević. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). – 153 p. 1982 (Maribor : ČGP večer). [fordító Gombár Imre]. 2. szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. – (Aktivitás : tematikus füzet . Novi Sad : Agapé. Berecz Sándor]. [1982] (B. szerkeszti Harmath Károly. – köt.: Az ígéret földjén / Ill. enrico Galbiati . Sandro Corsi. visszatérés. 4. – 128 p. [olaszból fordította Harmath Károly]. [olaszból fordította Boross István]. . A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. [szöveg enrico Galbiati. franco vignazia . köt. – Novi Sad : Agapé . köt. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . – [27 p. : színes ill. Antonio Molino . . : ill. – [124 p. Harmath Károly]. – (Isten népeinek története . franco vignazia . – 1. köt.: vö. SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. judaizmus / Ill. 1982. köt. – 1985. – [124 p. (Újvidék : forum). 10) Képregény AK 1118. köt. [olaszból fordította és szerk. Antonio Molino.] számozatlan 2. [olaszból fordította és szerk. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. 29 cm. 20 cm CSPL 1119.

Novi Sad : Agapé. Harmath Károly]. : ill. – 132 p. 1983 (Újvidék : forum). . 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk).7. 1983 (Maribor : ČGP večer). köt. enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). – [60]p. 15 cm CSPL 1124. 20 cm fűzve 398. Agapé. Kršćanska sadašnjost. BMS 1122. – 24 p. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József.41(497. – (Isten népeinek története .332. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . – [Újvidék . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .113 Skorenovac) CSPL. [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). 1983. Kartonkötés CSPL 1121. – Novi Sad : Agapé. feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. – (Isten népeinek története . A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István. szerkeszti Harmath Károly. – Leporelló : színes ill. – Kikinda : Római Kat. AK 195 . – [124 p.[olikus] Plébániahivatal. . franco vignazia . DávID / szövegkönyv és magyarázat P. Bauer ferenc].] 2500 pld. [olaszból fordította Boross István]. – 31 p. 15 cm CSPL 1126. . illusztráció Sandro Corgi . . – 18 db színes képeslap . 17 cm CSPL 1125. a magyar szöveget beírta Sóti György . 31 cm.: Az Úr tanítványai / Ill. . : ill. Sandro Corsi. 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). 29 cm. GALBIATI. 12) Képregény AK 1123. – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. rajzolta Xavier Musquera . Pierre Thivollier . [ford. 1) Kartonkötés CSPL.

5. AK 196 . – (Isten népeinek története . : ill. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. .) VSPL. – Novi Sad : Agapé. – 29 p. bővített kiadás. . szerkeszti Harmath Károly.. 8´16 cm. – 152 p. Novi Sad : Agapé. – 205 p. AK 1128. 1983 (Subotica : Panonija). 17 cm. . AK 1133. – 4. : ill. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. – 31 p. : ill. – Novi Sad : Agapé. 1983 (Novi Sad : forum). : ill. . . 1. – 29 p. – 30 p. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. – 142 p. 4 tábla kép : ill. 17 cm CSPL. 6.és énekfüzet / Szerk. . Harmath Károly. 29 cm. [1983] (Novi Sad : forum). 1983 (Maribor : ČGP večer). 17 cm. rajzolta Stephane Abadie . Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. 14) Képregény AK 1132. : ill.1127. LOIDL. – (vetés . – Újvidék : Hitélet. 17 cm.73(469 fatima) CSPL. 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda).) fűzve 231. Papírkötés CSP-FB 1130. 14 cm CSPL 1131. – Novi Sad : forum. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .–1984. . főmunkatárs Sörös Antal. – (vetés . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal .) CSPL 1129. – Novi Sad : Agapé. III. húsvét / P. HISzeK : ima. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. – [Újvidék] : Agapé. : ill.. 1983 (Novi Sad : forum). 25. – (vetés . 1983 (Novi Sad : forum). HázSzeNTeLÉS.

. 1983 (Maribor : ČGP večer). Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. 17 cm. rajzolta Pierre Decomble . 29 cm. – (vetés . .) CSPL 1136. Pazova : Ločki emil nyomása). 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. . .1134. – Novi Sad : Agapé. a 24. [magyarra fordította Kerényi Dénes . 32 cm. : ill. 1983 (Subotica : Pannónia). 17 cm CSPL 1139. szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. : ill. RHOTON. fűzve CSPL 1137. – (Isten népeinek története . [1983] (Novi Sad : forum). [olaszból fordította Boross István . füzete alapján. – (A Biblia és története . 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). : ill. 13) Képregény AK 1138. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 1983 (Novi Sad : forum). A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. AK 197 . – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. grafikai szerkesztő Sóti György. . . PÓSA László Az aratnivaló sok . fejezetet írta france Perko . a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. 1983 (St. Jarak : efekt). – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. : ill. 1) Kartonkötés CSPL 1140. 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld. LOURDeS-I KILeNCeD. : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. fűzve CSPL. . – Novi Sad : Agapé. – 32 p. 4. – 119 p. . TeLeKI Béla Az újszülött. – 130 p. – 31 p. – 2. illusztrációk Sandro Corsi . – 64 p. : ill. WeST. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. CSPL 1135. – 57 p. – 362 p. Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . 1983 (B. kiadás. . : ill. és 25.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . 16) Képregény AK 1144. : ill.053. 29 cm. . 20 cm. 15) Képregény AK 1143. BIffI. eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. . JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . fordította Nemeshalmi István és Klára. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). franciaországban és Jugoszláviában (horvát. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. 21 cm fűzve 243 894. . AK 1145. Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). Ill. – 31 p. : színes ill. 1984 (Maribor : ČGP večer). szlovén és magyar nyelven). : ill. : ill. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . franco vignazia. – Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Képek Rostić Margit. AK. rajzolta Xavier Musquera . – (Isten népeinek története .1984 1141. . rajzolta Xavier Musquera . 29 cm. – (Isten népeinek története . – 134 p. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). 1984 (Maribor : ČGP večer). – 64 p.511(497. fordította Nemeshalmi István és Klára. Novi Sad : Agapé. – 31 p. BMS 1142. – [125] számozatlan p.2) CSPL. – Novi Sad : Agapé. . – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában.1)-14 CSPL. Novi Sad : Agapé. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 .

znaci vremena . : ill. Radosavljević. 18) Képregény AK 1149. + [4] táblaoldal . fordította Rencsényi Tibor. [fordította faragó József]. 23) Képregény AK 1151. 22) Képregény AK 1150. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. szerkesztő Rencsényi Tibor. rajzolta Xavier Musquera .1146. – Beograd . – Novi Sad : Agapé . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . . – 19 p. Újvidék : Preporod . : ill. Bačka Topola : Rkt. : ill. Novi Sad : Agapé. – (Isten népeinek története . fordította Rencsényi Tibor. 1984 (Subotica : Panonija). 1985 (Maribor : ČGP večer). TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. – (Isten népeinek története . 1984 (Maribor : ČGP večer). 15 cm fűzve AK 1147. Skiverteks borító CSPL 1985 1148. DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . rajzolta Xavier Musquera . 29 cm. . Plébániahivatal. – 31 p. 1985 (Maribor : ČGP večer). 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). rajzolta Michael Rancçon . : ill. – 318 p. – 31 p. 29 cm. . eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. fordította Nemeshalmi István és Klára . WITHe. D. 21) Képregény AK 199 . rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . – 31 p. – (Isten népeinek története . 29 cm. 1985 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . április 29. . zagreb . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .

illusztrációk vittorio Belli. GALBIATI. . szöveg enrico Galbiati. ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . GALBIATI. 7) 2500 pld. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). [olaszból 200 . Antonio Sicari . szöveg enrico Galbiati. 31 cm. 2) Táblakötés AK 1154. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Táblakötés AK 1156. – (A Biblia és története . [olaszból fordította Harmath Károly]. Sergio Molino. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). elio Guerriero. 29 cm. : ill. – Novi Sad : Agapé. [fordította Boross István]. 31 cm. Antonio Sicari . – (Isten népeinek története . enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . Antonio Sicari . – (A Biblia és története . illusztrációk Antonio Molino . [olaszból fordította Harmath Károly]. – [125] p. : színes ill. – (A Biblia és története . : színes ill. Novi Sad : Agapé. – [124] p. illusztrációk Antonio Molino . GALBIATI. – Novi Sad : Agapé. Táblakötés AK 1157. Antonio Sicari .1152. Antonio Sicari . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – [124] p. szöveg enrico Galbiati. Sandro Corsi. szöveg enrico Galbiati. . GALBIATI. enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . illusztrációk Sandro Corsi. – Novi Sad : Agapé. enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . elio Guerriero. . szöveg enrico Galbiati. – Novi Sad : Agapé. : színes ill. 6) 2500 pld. elio Guerriero. franco vignazzia . – 31 p. – [124] p. 31 cm. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . rajzolta Xavier Musquera . 3) Táblakötés AK 1155. 31 cm. franco vignazia . . elio Guerriero. elio Guerriero. Antonio Molino. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . fordította Nemeshalmi István és Klára. 17) Képregény AK 1153. – (A Biblia és története . GALBIATI. [fordította Bauer ferenc]. 1985 (Maribor : ČGP večer). : színes ill. . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). illusztrációk Antonio Molino .

: ill. – [124] p. – (A Biblia és története . 24]) Képregény AK 201 . fűzve AK 1161. HeNDI. – 11 p. : színes ill. 29 cm. 22 cm 5000 pld.513 CSPL. 4) Táblakötés AK 1158. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. Ivánka.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. Antonio Sicari . szöveg enrico Galbiati.fordította Harmath Károly]. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . 1. 21 cm. – 144 p. [fordította Kovács Gyula]. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. – Novi Sad : Agapé. Léner István. szerkesztő Rencsényi Tibor. 5) Táblakötés AK 1159. . [Josef] Heinzmann . fűzve 241. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). . 1985 (Újvidék : Agapé). 1. 21 cm 400 pld. Andrija Kopilović. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 31 cm. Kozmikus hő / Hendi I. – (Életfordulón . – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 1985 (Újvidék : forum). Josip Pekanović]. – 116 p. 1985 (Maribor : ČGP večer). HeINzMANN. [Isten népeinek története . [fordította Rencsényi Tibor]. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. – Újvidék : Agapé. – (Az evangéliumok : Újszövetség . I. visszatérés. . : ill. – (A Biblia és története . – [124] p. enrico Számkivetés. fűzve CSPL 1162. fiala M. AK 1160. elio Guerriero. . – Novi Sad : Agapé. franco vignazia . . 31 cm. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor . 1985 (Szabadka : Pannónia). [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). . GALBIATI. Antonio Molino. : színes ill. rajzolta Pierre Brochard . illusztrációk Sandro Corsi. Novi Sad : Agapé.

– 64–80 p. SLANKAMeNAC. .. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). [Újvidék] : „znaci vremena”. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fel. . – 208–224 p. [Keresztény Adventista egyház].. – 160–176 p. – zagreb . – [1–16] füzet. 1985 (Subotica : Panonija). . boldog élet . .. – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165. Szereplők és nem nézők . 1985 (Subotica : Panonija). Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át . Az egyedüli igaz isten . . . SLANKAMeNAC. A gonosztevők közé sorolva .. Skiverteks borító CSPL 1166. 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. a teremtő . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 128–144 p. . fordította Lazić Hajnalka . – 176–192 p. Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . Jézus az írásokban . . . 19) Képregény AK 1164. Centar za istraživanje Biblije . . 202 . – 416 p. – (Isten népeinek története . 29 cm. szerkesztő Rencsényi Tibor.1163.. Nemcsak mint vendég . [fordította Lazić Hajnalka]. – 48–64 p.. Örökké tartó. . „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. : ill. – 32–48 p. – 1–16 p. . . . : ill. Testvéreihez hasonló .. – 16–32 p.. – (A Biblia Beszél. . 1985 (Maribor : ČGP večer). Jézus. A testvéri szeretet vallása . – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. vasárnap vagy szombat? . . – 108 p. – 112–128 p. . – 144–160 p. . – 80–96 p.. – 224–240 p. kiadó faragó József. A legszélesebbkörű ismeret . – 96–112 p. Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . . – 31 p. – 240–256 p. – 192–208 p. . Isten törvényszékének tükrében . . . A kezdet .. rajzolta Noel Gloesenen .. Napsugár a Hermon hegyén . fordította zsivánovity Róbert . Novi Sad : Agapé.. . – Újvidék : Idők jelei. egy megmagyarázhatatlan tragédia .

– (Isten népeinek története . szerkesztő Rencsényi Tibor. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 8 cm fűzve AK 1171. rajzolta Pierre Decomble . BUBALO. [1986] ([Újvidék : Agapé]). érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. fűzve 235. 1986. fordította Nemeshalmi István és Klára . Az előző mű kivonatos. – Újvidék : Agapé. 1985 (Maribor : ČGP večer). CSPL 1170. – 31 p. – 220 p. – 214 p. : ill. AK 203 . 29 cm. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. . (Újvidék : forum). HA személyesen megismerhetnéd Istent. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann .3:929 Johannes Capistranus CSPL. .eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. fedőlap Sóti György]. 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169. HÜNeRMANN. – 15 p. . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. : ill. 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). – Újvidék : Agapé. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. – 175 p. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. Novi Sad : Agapé. Jarak : „efekt”). . füzetes kiadása CSPL 1167. [fordította Kálmán Mária . . Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. 20) Képregény AK 1986 1168. 1986 (B. 20 cm 7000 pld. – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier .

füzet: Újszövetség 2. fordította Lukáts Márta . – [12] p. – Ilok : franjevački samostan . 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). AK 1173. 1986. – 165 p.13 Ilok)(085) 726. SveTILIŠTe sv. – zagreb . Agapé. . – [12] p. . 1987 (Novi Sad : Agapé). 17 cm CSPL 1175. : ill.3(497. 1986 (Novi Sad : forum). Agapé.1)-14 CSPL 1174. 2. . 204 . Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold .046(084. . 24 cm 1. füzet: Újszövetség 1.1172. János szentélye : Ilok. : Jézus példabeszédei. : Képek Jézus életéből. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. Plébániahivatal.9(497. – 129 p. Novi Sad : Agapé. Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. – [12] p. – [12] p. – 42 p.511(497. . Újvidék : Kršćanska sadašnjost.1) CSPL. 3. BeRNOS De GASTOLD. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. füzet: Újszövetség 3. : ill. : Jézus és a gyerekek. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. 1987 (Újvidék : Dobra vest). Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). Novi Sad : Agapé. 27 cm Skiverteks borító 22. SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. .13 Ilok)(085) AK 1987 1176. – 3 füzet – : színes ill. 17 cm Kartonkötés 894. : ill. – 520 p. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. : ill. – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal. 18 cm 271.

– [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .) 4000 pld. Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper .92(02. : ill. Agapé. – (Az Életszentség Nagymesterei .Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld. 1987 (Beograd : Preporod).2) CSPL. . – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . CSPL 1179. – (vetés . Billings . fűzve 232. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco . füzetenként. 3. fACCO. AK 1182. – 109 p. COOPeR. CLARK. – 207 p. – Beograd . [szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. [fordította Nagy József]. Harold W. 1987 (Novi Sad : forum).053.3:929 Antonio di Padova CSPL. 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. 20 cm 20 . [zagreb] . 1987 (Újvidék : Agapé–forum). : színes ill. . 1987] (zagreb : vjesnik). [Újvidék] : Preporod . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 8. Novi Sad : Agapé. BILLINGS. A teremtés csodái / Harold W. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . [olaszból fordította Harmath Károly . : ill. [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . Agapé. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. CSPL 1180. . 17 cm. [Keresztény Adventista egyház]. 19 cm. – 45 p. [fedőlapterv Sóti György]. Clark . illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. . – 116 p. J. . Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. AK 1178. – 126 p. : ill. 1987 (Novi Sad : forum). fűzve ISBN 88-7026-545-5 235.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld.

Novi Sad : Agapé. AK 1186. – (vetés . 4. fűzve 231. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291.15 Međugorje) CSPL. fordította Rencsényi Tibor. Novi Sad : Agapé.153. Novi Sad : Agapé. : ill. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .4) CSPL. . HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. AK 1184. : ill. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . – 64 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 1987 (Maribor : ČGP večer). fordította Rencsényi Tibor. : ill. . [fedőlapterv Sóti György]. 1987 (Novi Sad : forum). HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly . 27]) Képregény AK 206 . Novi Sad : Agapé. [Isten népeinek története . rajzolta Pierre Brochard . 4. – 31 p. 28]) Képregény AK 1187. JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . rajzolta Pierre Brochard .37(497. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 19 cm. 1987 (Novi Sad : forum). – 94 p.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL . : ill.15 Međugorje) AK 1185.) Az utószó szerint második kiadás. 1987 (Novi Sad : forum). [fedőlapterv Sóti György]. – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve 235.5000 pld. 5. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. – 68 p.15 Međugorje) 248.) 9000 pld. : ill.8(497. 7. Novi Sad : Agapé. 17 cm. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (vetés .73(497. 17 cm. 29 cm. 7. 1987 (Maribor : ČGP večer). 29 cm. . – 31 p.15 Međugorje) 231. [Isten népeinek története . AK 1183.73(497.73(569. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (Az evangéliumok : Újszövetség .) fűzve 231. [a fedőlapot tervezte Sóti György].

JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 1987 (Novi Sad : forum). 2. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . illusztrációk Mireille Négre]. rajzolta Pierre Brochard . : ill. 19 cm. fordította Rencsényi Tibor. – (Az evangéliumok : Újszövetség . JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 26]) Képregény AK 1189.) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. – 31 p. 1987 (Maribor : ČGP večer). – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. 1987 (Maribor : ČGP večer). . Jo Szent Rita / Jo Lemoine . fordította Rencsényi Tibor.) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. .3:929 Rita Casciani CSPL. Novi Sad : Agapé. 1987 (Maribor : ČGP večer). LeCLeRC. Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .1188. . Novi Sad : Agapé. 29 cm. : ill. 25]) Képregény AK 1190. 29 cm. 6. rajzolta Pierre Brochard . – 126 p. : ill. [Isten népeinek története . 29]) Képregény AK 1191. [fordította Barsi Balázs . : ill. 1. 3. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . : ill. [Isten népeinek története . 2. AK 1192. 1987 (Újvidék : forum). – (Az Életszentség Nagymesterei . AK 207 . – (Az evangéliumok : Újszövetség . 235. 19 cm. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Pierre Brochard . – (Az Életszentség Nagymesterei . LeMOINe. . Novi Sad : Agapé. [fordította Sinkó ferenc . eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc .3:929 francesco d’Assisi CSPL. illusztrálta Kákonyi Asztrik]. [Isten népeinek története . fűzve Jegyzetek: 109–123. – 126 p. – 31 p.

fűzve 840-14 CSPL.és tárgymutató: 263–276.1193. 5) fűzve 231. XLI táblaoldal : ill. 1987 (Újvidék : forum). PIeRRARD. [fordította Rencsényi Tibor . 1987 (Újvidék : forum). AK 208 . NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . p. katalógus 1000 pld. fedőlap Sóti György]. – Novi Sad : Agapé. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. 1987 (Novi Sad : Agapé). BMS (a közölt alakban) 1194. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . [fedőlap Balázs M. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . – 30 p. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. 1. fűzve 282(091) CSPL. 1987 (Újvidék : forum Ny. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. 1987 (B. jegyzetek. LOIDL. : ill. [fordította Hámori Győző . – (Scientia Christiana . szobrászat.) Név. 21 cm CSPL 1198. – 48 p.. – 102 p. : ill. CSPL 1196. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . AK (ott a rendszó: MOUËL. – (vetés .. 1987 (B. – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. .). Le MOUËL. . . Jarak : efekt). – 280 p. Gilbert le). – 30 p. Margit]. 17 cm.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . – 105 p. fedőlap és illusztrációk Sóti György]. : 14 p. Novi Sad : Agapé.73(469 fatima) AK 1195. 24 cm Építészet. 20 cm. . Jarak : efekt). fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497.

. a fedőlap. n. . 20 cm 209 . WATSON. AK 1201. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. [fordította Hammer András]. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. 1800 pld. 1988 (készült az Agapénál). AK 1204. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. 17 cm CSPL 1203. . a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. BOff. [fordította Rencsényi Tibor . – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült.. 1988. : ill. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga).9:268 CSPL. – 61 p. – 50 p. – 189 p. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. AK 1988 1202. – Hajdukovo : Rkt. Plébániahivatal. 17 cm CSPL 1200. Plébániahivatal). 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. Leonardo Üdvöz légy. – Újvidék : Agapé. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. melléklet . David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. 1988 (Novi Sad : Agapé). – Subotica : k. Simon Jenkins . – 78 p. . + 40 p. : ill. Mária / Leonardo Boff .1199. [fordította Rencsényi Tibor]. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. fűzve 820(73)-97 CSPL. . – 82 p. Novi Sad : Agapé. 1987 (Újvidék : forum). – Novi Sad : Agapé. Angela Toigo . TOIGO. – Újvidék : Agapé. [fordította Hammer András]. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . BOff. Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . Angela Mary Isten és az egér / M. – 131 p.

Davis . 15 cm CSPL 1210. 20 cm CSPL 1208. 1988 (B. Újvidék] : Preporod . Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. [fordította francz Mihály]. – 24 p. – Újvidék : Agapé. – Beograd . . fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. 1988 (Újvidék : Dobra vest). Keresztény Adventista egyház]. Jarak : efekt). 16 cm 2000 pld. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. ÉNeKeK éneke. : kotta ill. 1988 (Novi Sad : Agapé). : ill. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : Agapé. – 84 p. Újvidék] : Preporod . – 50 p. [znaci vremena . .eredeti címe: Ave Maria. – Újvidék : Agapé. . [Az Idők Jelei . 1) fűzve AK 1209. Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . 1988 (Beograd : Preporod). DAvIS. . BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. [zagreb . GOLUBIĆ. AK 1205. – Beograd . 3000 pld. – 68 p. . [1988] (Novi Sad : Agapé). BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. 12 cm. fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. + v p. 20 cm 20 000 pld. AK 1206. Thomas A. Keresztény Adventista egyház]. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . – (Agapé Minikönyvek . – 65 p. 1988 (Novi Sad : forum). . – 106 p. [zagreb . AK 1207. eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor.

JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. 7. – [54] számozatlan . – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal.15 Međugorje) CSPL. – (Agapé Minikönyvek . július 26–1988. – Újvidék : Agapé. 3) AK 1214. : ill. 12 cm.) fűzve 291. – 16 p. . fűzve CSPL. : ill. AK 1213. . Agapé. 21 cm 2000 pld.511(497. – 27 p. . / Harmath Károly. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. 17 cm fűzve 894. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István.1)-14 CSPL 1215. 20 cm Címlap nélkül. – 128 p. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal.73(497. : ill. [1988] (Újvidék : Agapé). SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. AK 211 . AK 1212. 1988. 1988 (Novi Sad : Agapé). 17 cm 700 pld.153. et al. . – Novi Sad : Agapé. július 25.15 Međugorje) 248. – 16 p. 1988 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1988 (készült az Agapénál). CSPL 1216. Harmath Károly . 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén).37(497. fűzve 264-041. – számozatlan [20] p. : ill. – (vetés . 17 cm. .1211. T[adej] vojnović.2 CSPL. – Novi Sad : KS – Agapé.]. Kovács Gy. SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló].15 Međugorje) 231. .8(497.

2. fűzve 243 CSPL. 1989 (Novi Sad : Agapé). Plébániahivatal . .1217. – 34 p. 21 cm.13 894. – Újvidék : Agapé. AK 1218. 1989 (B.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . . 1989. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . fűzve 235. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . AK 212 . – 59 p. Harmath Károly 2500 pld. : ill. AK 1220. . – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . – 14 p.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. Újvidék : Rkt. Bački vinogradi : Plébániahivatal. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. Agapé. áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János.511-2 CSPL. : ill. 464. 21 cm 3000 pld. (78) p. AK 1989 1219. fűzve 262. Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. AK 1221. 1988 (Újvidék : Agapé). 17 cm 4000 pld. Agapé . 12 cm A kiadásért felel dr. ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. – (Scientia christiana . – Kishegyes . .3(497. 20 cm 1000 pld. ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna. 1988 (Újvidék : forum). KS – Agapé. – XX.3 929 CSPL. . – 139 p.

= Püspökszentelés . Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. vI. BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. .1222. : ill. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. AK 1224. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . 17 cm. Szabadka. AK 1223. 18. fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé. AK. 1989 (Novi Sad : Agapé). 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. CARRETTO. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. . – 93 p. . – Novi Sad : Agapé. borítóval. – 685 p. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). fűzve CSPL 1225. : színes ill. védőborítóval. ferenc / Carlo Carretto . BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. 24 cm Bőrkötés. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. – 22 p. – Novi Sad : Agapé. . BMS 1227. 19 cm. 18. Keménykötés. – Újvidék : Agapé. . A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . – (Az Életszentség Nagymesterei . 1989 (B. Carlo Én. Baranyi Alix. [fordította Katona István]. 13 cm 3000 pld. – 31 p. . 17 cm 5000 pld. fülszöveggel. vI 1989. fűzve CSPL. 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. Jarak : efekt). 1989. – 248 p. BMS 1228. bőrkötés. 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal).) 213 . – BMS 1226. – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. [1989] (Novi Sad : forum). – 119 p. – (vetés . 6. [1989] (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé.

János Pál pápa) . – 182 p. 6) fűzve AK. BMS 1230. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . n. IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. – 24 p. 1989 (h. . .Eredeti címe: Io. [Josef] Heinzmann. – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. BMS 1231. HOLDeR. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. BMS 1229. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. 19 cm CSPL 1233. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . 1989 (Novi Sad : Agapé). . AK. 17 cm. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02.2)-32 CSPL. Novi Sad : Agapé. : k. fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. átdolgozott kiadás]. CSPL. – 60 p. BMS 1232. – [második. 245. : ill. Rajzolta Nathalie vilain . – Újvidék : Agapé. 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. francesco 2500 pld. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről.. . 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. n. 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. HázSzeNTeLÉS. . AK. [fordította Balassy Péter]. – [24] p. – 30 p. JáNOS PáL II.053.513 CSPL. – (vetés . BMS 214 . [angolból fordította Rencsényi Tibor]. : ill. Agapé. HeINzMANN. AK.). : ill. AK. 1989 (Újvidék : Agapé). – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost .

Kartonkötés 22. 1989. BMS 1238.]. . LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. . vecsernye. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). – 78 p. . . AK.046(084. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. . 1989 (Novi Sad : Agapé). – 96 p. AK. Agapé. BMS 215 . KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. – 73 p. 1989 (Újvidék : forum). 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. fűzve 268:282 CSPL.1234. : ill. AK. . – 47 p. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Agapé. BMS 1236. . AK. fűzve 243 CSPL. AK. – 153 p. 26 cm 15 000 pld. – 3. 22 cm 2000 pld. Agapé. 14 cm fűzve CSPL. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. 1989. kiadás. KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – A kiadásért felel Harmath Károly. 17 cm 3000 pld. 1989 (Újvidék : Agapé). PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. – Újvidék : Agapé. 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). BMS 1240. – 520 p. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. AK. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. BMS 1239. napközi imaóra. 1989 (Novi Sad : Agapé). fűzve 243 CSPL. – 15 p. BMS 1235. BMS 1237. Agapé (készült az Agapénál). füzete alapján. 2500 pld. Kartonkötés 243 CSPL. április 16.1) AK. : ill. : ill. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .

1989 (Novi Sad : Agapé)]. Az engedetlen Jónás 5. . Kosár a folyóban 4. STANTIĆ. 13 cm CSPL 1242.) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . álomlátó József 3. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm CSPL 1243. Noé bárkát készít 2. ReUBeN. Stantić Gellért. : ill. 1989. veCCHI. . 1989 (Újvidék : Agapé).053. közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02. – 91 p. Gellért P. vI. Kisded a jászolban 6.1) CSPL. Agapé. Hallja meg mindenki 2000 pld. 18. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Meggyógyult a beteg 7. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. – Újvidék : Agapé. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič). 14 cm 1. Jézus velünk van 12. [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . – Beograd [zagreb . Újvidék] : Preporod . PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. Keresztény Adventista egyház]. = Biskupsko ređenje : Subotica. zakeus a fán 11. Apa és fiai 10. 1989. fűzve. vI. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária].1241. 18. eltévedt bárány 9. – 22 p. A magvető 8. 7. a szent gyóntató / Alberto vecchi . – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. AK. – 12 db számozatlan füzet : ill. Alberto Lipót Mandić. fűzve CSPL 1244. [„Az idők jelei” . – 74 p. . – [Subotica : Biskupski ordinarijat. 21 cm. Istennek élt az emberek között / P. BMS 1245. [belső használatra = za internu upotrebu].2)(084. [fordította Leiszt József]. . 1989.

BMS 217 . 1990 (Újvidék : Agapé). – (Én . – számozatlan [90] p. GJeRGJI. .2500 pld.) eredeti címe: Majka Terezija AK. BIffI. – 119 p. AK. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József. rajzolta franco vignazia . . Carlo Én. – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm. A. BMS 1248. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. BMS 1250. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1246. Az Életszentség Nagymesterei . 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). WITHe. – 19 p. Keresztény Adventista egyház. 19 cm. . CSPL. Idők Jelei . 1990 (Novi Sad : Agapé). 1990 (Beočin : efekt). : ill. 9. 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. – Novi Sad : Agapé. ferenc / Carlo Carretto . 6) 500 pld. [fordította Katona István]. – 301 p. – Újvidék : Agapé. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . – Újvidék : Agapé. Újvidék : Preporod . 1989] (Novi Sad : Dobra vest). Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . : színes ill.3:929 francisco d’Assisi AK. CARReTTO. 21 cm CSPL 1990 1247.3:929 CSPL. – [Beograd . ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. zagreb . [fordította Szarvas János]. 16 cm CSPL 1249. – 22 p. . . [olaszból fordította Harmath Károly].

BMS 1256. 1990 (Novi Sad : Agapé). JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. – 135 p. BMS 1253. bővített kiadás. AK.3:929 vincent de Paul CSPL.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . : ill. – 187 p. sajtó alá rendezte Harmath Károly. 1990 (Újvidék : Agapé). BMS 1255. 19 cm 8000 pld. : ill.1251. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 19 cm fűzve CSPL. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. BMS 1254. – Novi Sad : Agapé. 19 cm. – Újvidék : Agapé. Lovrec B. bővített kiadás. – Újvidék : Agapé. . – (Az Életszentség Nagymesterei . Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. AK.. . : ill. – [20] p. – 616 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . : ill. átdolgozott. 10. – 155 p. . az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. fűzve AK.[ároly]. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost .) 5000 pld.. Kovács Gy.. BMS 1252. A. 19 cm. – Újvidék : [Agapé].159. 248. – (Az Életszentség Nagymesterei . Agapé. Novi Sad : Agapé. . – 2. 1990 (Novi Sad : Agapé). – harmadik. KáRPáTI Pál Szent vince. [fordította Tűzkő Lajos]. . 14 cm Kottákkal. . 1990 (Újvidék : forum). 1990 (Novi Sad : Agapé). a szeretet apostola / Kárpáti Pál. 20 cm 2000 pld. LAINATI. Orčić S. AK. 8. 1990 (Novi Sad : Agapé). – 191 p.23 CSPL. – [zagreb] . Harmath K.

3:929 Chiara d’Assisi AK. fűzve 235. – Újvidék : Agapé. rajzolta Szabó Marianne]. [fordította Sinkó ferenc . 21 cm 3000 pld. : ill.1)(02. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . Morris Hit általi engedelmesség / Morris L. . 1990 (Újvidék : Agapé). gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. – 12 p. BMS 1257. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. L.053. BMS 1260.2)-32 CSPL. . TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. 1990 (Beograd : Preporod). 2) 3500 pld. [Újvidék] : Preporod . fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. – Újvidék : Agapé.5000 pld.3:929 Rita Casciari BMS 1258.511(497. veNDeN. LeMOINe. kiadás].511-14(082) 894.511. – Újvidék : Agapé. 19 cm. – 102 p. [fordította Ballásy László]. venden . – 126 p. 1990 (Novi Sad : Agapé). 1990 (Újvidék : forum). . – Beograd . . ROTH. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. BMS 1259. Jo Szent Rita / Jo Lemoine . 1990 (Újvidék : Agapé). fűzve 830-97 CSPL. AK. – Novi Sad : Agapé. . [Keresztény Adventista egyház]. – [2. 19 cm CSPL 219 . – 127 p. 24 cm fűzve 894. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata .BMS 1261. illusztrációk Mireille Négre].09 CSPL. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . : ill. AK. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. – 131 p. AK.

BeWeS.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. : színes ill. AK. – Újvidék : Agapé. GOLUB. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . BMS 1265. fordította Rencsényi Tibor]. – [28] p. 1991 (Újvidék : Agapé). – 189 p. – 185 p.9:268 CSPL. AK. 19 cm. 2.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII.13 CSPL. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. BMS 1264. Papagájketrec / Gerhard M. . – Újvidék : Agapé. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). 5–8. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. [fordította Máté-Tóth András . . János pápa előszó: p. – Újvidék : Agapé. AK. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé). Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . BAUeR. AK.1262. 5. : ill. Simon Jenkins . – 73 p. 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé). . BMS 220 . : ill. Bauer. – Újvidék : Agapé. illusztrálta Redžek Georg]. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. 17 cm. BMS 1991 1263. [az előszót írta francesco L. eva Maria Kremer . 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. [fordította Rencsényi Tibor]. . Capovilla . fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. Gerhard M. WATSON. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . ISBN 86-397-0271-3 262. – (Az Életszentség Nagymesterei .

Apa és fiai 10. : ill. 19 cm. 26 cm 10 000 pld. 1989 244(02. BMS 221 . Hallja meg mindenki fűzve. HUBAUT.) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235.1) 22 AK. eltévedt bárány 9. fordította Barsi Balázs. Krause és Samuel Terrien]. – 12 db számozatlan füzet : ill.053. . 1991 (Novi : Sad Agapé). Jézus velünk van 12. más rendszóval jelölve vö.3:929 Pio da Pietrelcina AK. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. – 94 p. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . álomlátó József 3. – (Az Életszentség Nagymesterei . 14 cm 1. Az engedetlen Jónás 5. . . zakeus a fán 11. – 166 p. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. BMS 1268. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). – Újvidék : Agapé. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. CSPL 1269. közös tokban Több kiadása volt. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. némi eltéréssel. – Novi Sad : Agapé. – 520 p. Kisded a jászolban 6. 19 cm eredeti címe: Christ. A magvető 8. : ill. Kosár a folyóban 4.1266. Meggyógyult a beteg 7. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). – zagreb : Kršćanska sadašnjost. BMS 1267. Szentírási szemelvények. Noé bárkát készít 2.2)(084. 4. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut .

– 32 p. . MAURIAC. 19 cm Papírkötés CSPL 222 .1270. BMS 1274. . fordította vácz Jenő S. 1991. Agapé. 11. AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. J. AK.) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. 19 cm. . 14 cm CSPL 1272. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. kompletórium egy hétre. [fordította Tűzkő Lajos]. – Újvidék : Agapé. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). 1991 (Újvidék : Agapé). – 142 p. . – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . . AK. – Újvidék : Agapé. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . BMS 1271. BMS 1275.] (Újvidék : Agapé). – 5 p. : ill. 1991 (Újvidék : forum). 1991 (Újvidék : Agapé). – 207 p. vecsernye. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. 15 cm 10 000 pld. BMS 1273. – Újvidék : Agapé. 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. – 142 p.511(497. MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . 1991 (Tótfalu : Logos).1)-32 CSPL. . – 91 p. napközi imaóra. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal.

SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. BMS 1279. 1991. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. – 72 p. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. . fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 14 cm 15 000 pld. Agapé. – 8 p. AK. . : kottákkal . – 38 p. BMS 223 .1 CSPL. – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . SANCHez Silva. zagreb : Kršćanska sadašnjost. 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02.] (Újvidék : Agapé). BMS 1277.2)-97 CSPL. Újvidék : Agapé. 1991. – [Újvidék : Agapé . 1991. BMS 1281.1 CSPL. 1991] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. [María] Sánchez Silva . : kottával . – 9. AK. : kottával . p. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly].] (Újvidék : Agapé). [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. 20 cm 500 pld. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (Újvidék : Agapé). : ill. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. 20 cm 500 pld. [fordította Komáromi Borbála]. – [zagreb .1276. [José] M. AK. . AK. BMS 1278. – Újvidék : Agapé. – 5 p. : ill. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás. – 207 p.053. AK. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa.

– 32 p.1282. TÖRÖK József XIII. SzeNT JÓzSef KILeNCeD. CSPL. 13. . 17 cm. – (vetés . 12. BMS 1284. 11.13:929 Pius XII. TÖRÖK József Xv.) fűzve 262. . AK. Leó pápa : századunk pápái / Török József. – 32 p. – Újvidék : Agapé.13:929 Benedikt Xv. 17 cm. . BMS 1285. – (vetés . 17 cm. 9. 17 cm. 15 cm CSPL 1283. CSPL. CSPL. 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). TÖRÖK József XI. BMS 1287. AK. . 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1286. . – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé).13:929 Pius X. – 63 p.13:929 Leo XIII.13:929 Giovani XXIII. 1991 (Újvidék : Agapé). – 32 p. – 32 p. TÖRÖK József XII. TÖRÖK József X.) fűzve 262. – (vetés . Piusz pápa : századunk pápái / Török József. AK. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. Benedek pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. – 32 p.) fűzve 262. 17 cm. TÖRÖK József XXIII. AK. 14.) fűzve 262. – (vetés . AK. – (vetés . – Újvidék : Agapé. CSPL. BMS 224 . CSPL. CSPL. – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1288. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. 10. AK.13:929 Pius XI. 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262. 17 cm. János pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé. – 32 p. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé). . .) fűzve 262.

BMS 1294. – 32 p. 1991 (Újvidék : Agapé). B. AK. – Újvidék : Agapé. Pál pápa : századunk pápái / Török József. BMS 1290. 17. 17 cm. BMS 1293. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. AK. kiadás]. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs].511(02. 17 cm. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. 1991 (Újvidék : Agapé). AK. L. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. BMS 22 . 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262.13:929 Johannes Paulus I. CSPL. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . – Újvidék : Agapé . veCCHI.1289. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262. TÖRÖK József II. – 71 p. 25 cm 3500 pld. a szent gyóntató / Alberto vecchi .053. – Újvidék : Agapé.3:929 Mandić. 17 cm. AK. 15. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé . : ill. Alberto Mandić Lipót. – 91 p. – Iv.13:929 Johannes Paulus II.2)-32 CSPL. BMS 1292. – [2. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. . – 32 p. BMS 1291.13:929 Paulus vI. . János Pál pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . : kották . – 32 p. . TÖRÖK József vI. a szerző rajzaival.) fűzve 262. esztergom : ferences Rendház. – (Az Életszentség Nagymesterei . . . AK.0:271. 209 p. János pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . TÖRÖK József I. AK. : ill.3 CSPL. CSPL. [fordította Leiszt József]. 16. CSPL. Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. 19 cm. 1991 (Újvidék : Agapé).

1295. – 78 p. WRIGTH. – 121 p. . . 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. szerbről fordította Lazić Hajnalka. – 128 p.] (Újvidék : Agapé). fűzve 271.BMS 1992 1297. Keresztény Adventista egyház. veNDeN. ha nem – én jövök” / Morris L. 1992 (Tótfalu : Logos). 1992 (Újvidék : Agapé). 1991 (Beograd : Preporod). Újvidék : Preporod . 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). 19 cm. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. – (ferences források . [A szerző rajzaival]. BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc .511-14 CSPL 226 . Az idők jelei . a Minorita. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. fedőlapterv Palkovics János]. – 150 p. 22 cm 8000 pld. 21 cm Selyemkötés 895. francisci) / [fordította Balani György . Csíksomlyó : Agapé. : ill.3 CSPL. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. . fűzve 244 francisco d’Assisi 271. – [Újvidék : Agapé. L. – 24 p. 1. [zagreb] . 19 cm CSPL 1296. 1992 (Tótfalu : Logos). – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. . : ill.) 3000 pld. Morris „Ha vársz. – 32 p. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. . AK. – Novi Sad : Agapé. 14 cm CSPL 1298. BMS 1299. 1992. . – Újvidék . áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. Szeged . : ill.3 CSPL 1300. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. venden . AK. – Beograd .

. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . Az evANGÉLIUM János szerint. 1992 (Novi Sad : Agapé). AK. HAMPe. 1992. . [1992] (Beočin : efekt). BMS 1303. – 110 p. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL.1301. – [Beograd : Preporod.961 CSPL. – Újvidék : Agapé. Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . borítóval ISBN 86-463-0011-0 232. – Novi Sad : Agapé. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe . 1992 (Novi Sad : Agapé). BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. – 124 p. fűzve. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. . – 104 p. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. [1992] (Novi Sad : Agapé). JeWeTT. Christiane Mária. [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. BMS 1305. – Novi Sad : Agapé. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. – 220 p. 10 cm fűzve 226 AK. . [fordította Kisnemes János . a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit]. . .] (Belgrád : Preporod). 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. BMS 1302. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. fűzve CSPL 227 . 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. + 10 p. – Novi Sad : Agapé. : színes ill.2) CSPL. – 63 p. AK. AK. – 136 p. BMS 1304.053. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS.931(02. 1992 (Novi Sad : Agapé).

1992 (Újvidék : Agapé). . – (Az Életszentség Nagymesterei . . Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . – 59 p. : [kotta] . – Novi Sad : Agapé. 1992 (Újvidék : Agapé). – [8] p. – Újvidék : Agapé. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. – [Újvidék : Agapé. 1992 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. orgonakísérettel) / Miocs József. AK 1312. vagy egyszólamra. – 63 p. AK. BMS 1311.1307. AK. – 146 p. LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. 1992 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. : ill. [fordította Barsi Balázs]. 1992. – Novi Sad : Agapé. 19 cm.]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld. . 20 cm fűzve 271. LOReNzONI. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld.3 AK 1308. [fordította Tűzkő Lajos]. 1. . 14 cm 800 pld. – Újvidék : Agapé. 13. – ([Alfa és Omega . Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . BMS 228 . POUDRIeR. – 112 p.] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. 25 cm fűzve CSPL.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310.

– Újvidék : forum : Agapé.511(497. [képek Giuseppe Intini . – Újvidék : Agapé. – (Scientia Christiana . TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. Morus Tamás / Mario v. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1992 (Novi Sad : Agapé). Novi Sad : Agapé. SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . 21 cm 1000 pld. – 243 p.3:929 Morus CSPL. . [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei]. fűzve 235. Pucci . SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . Mario v. – 128 p. : ill.511(497. 1992 (Újvidék : Agapé). BMS 1314. : ill. – [Subotica] : Székely erzsébet . 1992 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].053. . rajzolta Szabó Marianne.2)-32 AK 1317. 19 cm. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497.113 Kupuszina) CSP-FB.1313. – Újvidék : Agapé. 23 cm fűzve 894. – 12 p. AK. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . AK.) 3000 pld. – 122 p. 2. BMS 1315.113 Kupuszina) 291. PUCCI. AK 229 . : ill . 1992 (Novi Sad : Agapé). : ill. 1992 (Újvidék : Agapé). . 12.) 4000 pld. fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL. fordította Tűzkő Lajos . 20 cm. .1)(02.1)-992 AK 1316. fedőlap Palkovics János].31:398(497. – 79 p. – Novi Sad : Agapé.

kiadás. – (vetés . AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . 17 cm. – 35 p. 1992 (Újvidék : Agapé). Piusz papa : a XIX. – Újvidék : Agapé. Nagymákonyi Gilbert .) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. BARGeLLINI. – 146 p.13:929 Pius IX AK 1320. : ill. TÖRÖK József IX. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. . TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé. De GASTOLD. Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 1993 (Novi Sad : Agapé). 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. 1992 (Újvidék : Agapé).1318. . BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. BeRNOS. . fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. BMS 1322. 1992 (készült az Agapénál). Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. [fordította P. 17 cm. 14. . [1993] (Újvidék : Agapé).) 500 pld.3:929 Bernandino da Siena CSPL. – (vetés . fedőlap Palkovics János]. – 3. – 48 p. 21 cm 230 . – Újvidék : Agapé. 23 cm fűzve AK 1323. fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. század pápái / Török József. . Agapé. – 229 p. 20) 800 pld. AK 1319. . – források és irodalom (226–227 p. – Novi Sad : Agapé. –156 p. – 131 p. fűzve 262. 19 cm. – Újvidék : Agapé. 1993 (Novi Sad : Agapé).

BMS 231 .113 Novi Sad) AK. 1993 (Novi Sad : Agapé). . 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. AK. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. 1993. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé . [fordította Tűzkő Lajos] . 20 cm 500 pld. eRICKSON ANDROSS. CSPL 1326.3(497. fűzve 271. : ill. – 36 p. . – (eM : az Életszentség Nagymesterei . 15) 500 pld. BMS 1324. 19 cm. – 83 p.] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. . suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . GeSUALDA. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. : ill . ISBN 86-463-0056-0 252. – 215 p. – [Belgrád : Preporod. – Újvidék : Agapé. [1993] (Újvidék : Agapé).A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. 1993 (Újvidék : Agapé)].3:929 AK. BMS 1325. – [Újvidék] : Agapé.8 CSPL. –238 p. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János]. fordította Lazić Hajnalka . a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. BMS 1327. 19 cm 400 pld. AK.

AK. – 3. – második kiadás. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. kiadás. 1000 pld. [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. 21 cm 500 pld. – 68 p. – Újvidék : Agapé. jav.1328. . AK. fordította Rencsényi Tibor . : ill. LeCLERC. – Újvidék : Agapé . 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. 1993 (Újvidék : Agapé). ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. [fordította Barsi Balázs]. BMS 232 .] (Újvidék : Agapé). BMS 1329. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . AK. fedőlap Sóti György . . illusztrációk Németh Csaba. – 136 p. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . – Újvidék : Agapé. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. AK. [1993. – [Újvidék] : Agapé. 1993 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. : ill. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . MOUËL. . fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. – Novi Sad : Agapé.113 Temerin)(091) CSPL. 17 cm 500 pld. – 144 p. Budapest : Távlatok. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . BMS 1330. 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. fedőlapterv Maurits ferenc. – második kiadás. NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. .3:929 francisco d’Assisi CSPL. [1993] (Novi Sad : Agapé). BMS 1331.3(497. BMS 1332. – 132 p. . : ill. 1993 (Újvidék : Agapé).

fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. 500 pld. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. 1993. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. 14 cm 1. BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. – Újvidék . [1993. – 208 p. . 19 cm. 1993 (Újvidék : Agapé). képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona .] (Újvidék : Agapé). . [fordította Király Ilona]. RANWez. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . rajzolta Dea de vries. BMS 1336.511-97 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. – 12 db számozatlan füzet : ill. Az engedetlen Jónás 5. József és testvérei 3.) 500 pld. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. AK. 20 cm 1500 pld. – [Újvidék : Agapé. Kisded a jászolban 233 .3:929 Chiara d’Assisi CSPL. SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . 1993 (Újvidék : Agapé). . . Mózes. – 95 p.2 CSPL. BMS 1334. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. AK. BMS (Bernardo. sanctus rendszó alatt) 1335. – (ferences források .1333. – [Újvidék] : Agapé. 1993 (Újvidék : Agapé). a kitett gyermek 4. – 46 p. Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült].] (Novi Sad : Agapé). Szeged . : ill. AK. Noé Bárkát épít 2. – Újvidék : Agapé. . – 68 p. Csíksomlyó : Agapé. AK. 3. – Újvidék : Agapé. 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne.

– Újvidék : Agapé. 2. 17 cm. Angela Togio . illusztrációk Sóti György. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL. . [1993] (Novi Sad : Agapé). – (ferences források . TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba.6. BMS 1340. 244(02. 19) fűzve 262. Angela Mary Isten és az egér / M. – Újvidék : Agapé Kft. fordította Rencsényi Tibor .) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. 17 cm. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab]. BMS 234 . Szeged . – 32 p. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). AK. . – 413 p. fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. Csíksomlyó : Agapé. Jézus feltámadt 12. zakeus a fán 11.2)(084. 1993] (Újvidék : Agapé). Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). fedőlap Németh Csaba . TOGIO. Jézus gyógyít 7.. A jó pásztor 9.053. AK.1) AK 1338. : ill. A magvető 8. – [Újvidék . A tékozló fiú 10. – második kiadás. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. .12:929 Apor AK. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. – 50 p. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás .3:929 francisco d’Assisi CSPL. BMS 1339. – (vetés . 1993 (Agapé : Szeged).

védőszented . 1994 (Újvidék : Agapé).1341. fűzve 894. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 115 p. . 17 cm. – 119 p. – Újvidék : Agapé . – leporello : [12] színes fotó ill. : színes ill. áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . . Budapest : Távlatok. 17 cm. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve AK 1343. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta .] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. – 124 p. 24 cm. BMS 235 . 1994 (Újvidék : Agapé).) 00 pld. – Újvidék : Agapé . – Újvidék : Agapé . – 138 p. 17 cm. rajzolta Magyar Csaba]. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. 1994. – (Teológiai zsebkönyvek . 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). 6) 500 pld.511(497. ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . 8) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). . ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . – (Teológiai zsebkönyvek . – Topolya : Plébániahivatal. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Példaképed.053. – [Újvidék : Agapé.1)(02. – 16 p. Budapest : Távlatok. . foto Rind István]. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . AK. Budapest : Távlatok.2)-97 CSPL. . Budapest : Távlatok. 17 cm. 7) 500 pld. 4. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . fűzve AK 1344. 5) 500 pld. – (Teológiai zsebkönyvek .

AK. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). : ill. 19 cm. – (Scientia Christiana . AK. BMS 1351. 20 cm CSPL. : ill. 1994 (Novi Sad : Agapé).) 500 pld. : ill. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 48 p. József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. . – (Hitvédelmi füzetek . BeNKő Antal Igaz-e. . [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. – Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). 8. BMS 236 . Bálint József . – 239 p. . 1994 (Novi Sad : Agapé). BMS 1349. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. AK. – 31 p. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. 16. 17 cm. – 144 p. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BeLSKI LAGAzzI. 1994 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. fedőlapterv Németh Csaba. – 103 p. – Novi Sad : Agapé. BáLINT P. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. . . 3.1)-31 CSPL 1348. – Újvidék : Agapé. Novi Sad : Agapé.) 500 pld.511(497. [fordította Tűzkő Lajos]. – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1350. : ill. 21 cm 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 18 cm.1347.

BMS 1354. . : Jézus csodái. . BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. – 30 p. : Jézus születése. 1994 (Novi Sad : Agapé). [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. 8. BeNKő Antal Igaz-e. : Jézus tanítványai. : Jézus és a templom. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. : Jézus példabeszédei. : Mária.] (Újvidék : Agapé). 24 cm 1. AK. Harmath Károly . – [11] p. 6. BMS 1353. . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 4.511-77 AK. – 8. Novi Sad : Agapé. – [11] p. 20 cm 300 pld. 6.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 17 cm. 500 pld. : Jézus és a gyerekek. 3. AK.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . – Novi Sad : Agapé. : Jézus feltámadása. 7. Jézus Krisztus édesanyja. 1994. 7. 2. BeNKő Antal Igaz-e. CSPL 1355. – [11] p. – [11] p. füzet : színes ill. 1994 (Újvidék : Agapé). – [11] p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. . – [Újvidék : Agapé. – 31 p. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. Novi Sad : Agapé. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. – [11] p. 17 cm. – [11] p.1352. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 237 . : ill. – 66 p. 1994 (Újvidék : Agapé). – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – [11] p. 5.

.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. 20 cm. : színes ill.3:929 CSPL. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel.2(497. – 80 p. n. BMS 238 . – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235.8 CSPL. . – 247 p. BMS 1358. Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . 18. – [Újvidék] : Agapé. AK 1359. illusztrálta Giorgio Trevisan. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. – Budapest : Márton á. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. 1994 (Újvidék : Agapé). .8 AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . AK. fordította Dér Lehel . – 119 p. : ill. fedőlap Palkovics János . AK. – [Újvidék] : Agapé. : ill.] : Gödi Print). [1994] (Újvidék : Agapé). – [Újvidék] : Agapé. 104 p. . – 241 p. 1994 ([h. [1994] (Újvidék : Agapé). . . 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284. [1994] (Újvidék : Agapé).113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . ISBN 86-463-0004-8 228(0. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. fACCO.1356. – XXIv. BMS 1360. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza.072) CSPL. 24 cm 500 pld.

p. 500 pld. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. 1994 (Újvidék : Agapé). . fűzve.0)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé).511(497. BMS 1362.113=945. : ill. fűzve 726. 5. BMS 239 . [zsuzsanna].825(497. – 32 p. AK.] (Újvidék : Agapé). 500 pld. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. – Újvidék : Agapé. – [Újvidék] : Agapé. 24 cm. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. CSPL 1364. víg ferenc . védőszented . – 79 p. – 84. fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . Nagy Tibor [fotók ifj. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. .1)(02. 20 cm 500 pld.) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. AK. – (Hitvédelmi füzetek . p. [1994. AK. . Rind István . rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. Kocsis Antal . – (Példaképed. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly . KISS Ulrich Igaz-e. 1. BMS 1363. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. [Sárvári] v. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . – 84. : színes ill. –134 p. : ill.1361. – Újvidék : forum. 17 cm. BMS 1365. – 16 p.11) CSP-FB. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke].113 Bács Topolya) CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). . 1994 (Újvidék : forum). – Novi Sad : Agapé. 19 cm Utószó / S.3(497. [vajda] zs. . golyó ellen védő imádságok.053. Novi Sad : Agapé.

fedőlap és illusztrációk Nemes István]. [fedőlapterv Németh Csaba]. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. BMS 1370. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – [Újvidék] : Agapé . 20 cm.) 500 pld. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . – (Teológiai zsebkönyvek . [1994. 17 cm. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). – (Scientia Christiana . – 96 p. NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . [1994] (Újvidék : Agapé).1366. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. 17 cm. BMS 1368. . NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . – 120 p. – [Újvidék] : Agapé . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. AK. BMS 1369. [Budapest : Távlatok]. Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . . . .] (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. AK. BMS 1367.) 500 pld. 17 cm. .) 300 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). 3. – 131 p.) 240 . fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. AK. [Budapest : Távlatok]. – [Újvidék] : Agapé .” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . – [Újvidék] : Agapé.513 CSPL. . KUSTIĆ. 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. – 189 p. – [Újvidék] : Agapé. [Budapest : Távlatok]. AK. 4. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . – (Teológiai zsebkönyvek . 1. – (Teológiai zsebkönyvek . : ill. 2. . – 141 p.

BMS 1373. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . szentek. 17 cm. AK. : színes ill.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497. Mario v. fűzve 241 . BMS 1371. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. [illusztrációk Gianni De Luca . rajzolta Nemes farkas zsuzsa. – 110 p.11) 235. imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . folklór. – Újvidék : Agapé. [Budapest : Távlatok]. 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. PUCCI. 1994 (Újvidék : Agapé).500 pld. 24 cm. . 19 cm.113=945.11) 243(497. fordította Tűzkő Lajos]. [4] táblaoldal fénykép : ill.) 500 pld. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. . – Novi Sad : Agapé. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. BMS 1372. védőszented . 19 cm. népköltészet . Savio Domonkos / Mario v. SILLING István Templomok. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . – 119 p. NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . – [Újvidék] : Agapé . 17. – 16 p. AK. AK. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. 1994 (Tóthfalu : Logos).3 CSP-FB 1374.) 500 pld. – 133 p. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria . Pucci . – (Példaképed. 2. : ill.1 CSPL.113=945. . . – (Az Életszentség Nagymesterei . Néprajz. 2. ISBN 86-463-0038-2 232. – (Teológiai zsebkönyvek .3:929 CSPL. Tóthfalu : Logos. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Novi Sad : Agapé).

1)(02. BMS 1378. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. 17 cm. Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. – (Hitvédelmi füzetek . SzABÓ ferenc Igaz-e. BMS 1375. BMS 1377. 2. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. Novi Sad : Agapé. BMS 1376. hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc.053. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1. SzABÓ ferenc Igaz-e. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – 28 p. SzABÓ ferenc Igaz-e. . AK. : ill. 4. – 29 p. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 242 . AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. . Novi Sad : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. .2)-97 CSPL. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Novi Sad : Agapé.ISBN 86-463-0020-X 894. : ill. 1994 (Újvidék : Agapé). – 31 p. : ill. 17 cm. 1994 (Újvidék : Agapé).511(497. 3. – (Hitvédelmi füzetek . – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. . fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. – (Hitvédelmi füzetek . : ill. – 31 p. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK.

hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. – (Példaképed. – (Hitvédelmi füzetek . Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : ill. BMS 1382. – 30 p. – Novi Sad : Agapé. BMS 1380. fűzve 22 AK.1)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. Üdvözítő / Szabó ferenc. BMS 1381. – 30 p. fűzve 22 AK. 17 cm. fűzve 894. 17 cm.) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). 10.1379.511(497. 21 cm 500 pld.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – Újvidék : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . 9. védőszented . SzABÓ ferenc Igaz-e.053. – Novi Sad : Agapé . BMS 1383. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. 4. . .2)-97 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. – 16 p.511(497. – Novi Sad : Agapé . : színes ill. 11. : ill. .) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). rajzolta Nemes farkas zsuzsa. – 31 p. – (Hitvédelmi füzetek . AK. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . 24 cm. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). . – Novi Sad : Agapé . – 144 p. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.1)(02. SzABÓ ferenc Igaz-e. : ill. BMS 243 . . fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK. 17 cm.

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

– Novi Sad : Agapé . Budapest : Távlatok. BMS 1418. – (Teológiai zsebkönyvek . fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. – 147 p. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. BeNKő Antal Igaz-e. – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Újvidék : Agapé). 14 cm 800 pld. hogy . 500 pld.1414. : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal. 1996 (Újvidék : Agapé). . fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996).511(497. – Újvidék : Agapé . 1995 (Újvidék : Agapé). BABOS István Keresztség/bérmálás . – 31 p. BMS 1417. 14) 300 pld. . . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 500 pld. BMS 1996 1416. [rajzolta Glatz Mariette]. . –184 p. [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. – Novi Sad : Agapé . A betegek kenete / Babos István . : ill. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . – (Hitvédelmi füzetek . 17 cm. BMS 1415. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . : ill. : ill. . 24 cm 500 pld. 17 cm. 1995 (Újvidék : Agapé). 1996 (Újvidék : Agapé). hogy .2)-97 AK.053. 18 cm. BMS 20 . . SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. . : ill. BeNKő Antal Igaz-e. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – 30 p. .1)(02. – 32 p. fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. – Újvidék : Agapé.

. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Tóthfalu : Logos). . 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Újvidék : Agapé). . BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő.1)(02. . – (Ünnepeink . fűzve 251 . 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . – 43 p. BMS 1421.és Levéltárbarátok Köre. – 50 p. [12] táblaoldal (fotók) : ill. hogy . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.2)-97 AK.053. BeNKő Antal Igaz-e. 17 cm. 17 cm. – zenta : Dudás Gyula Múzeum. : ill. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. 24 cm. 500 pld. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. BOff. – Novi Sad : Agapé . – Novi Sad : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.1419. – (Hitvédelmi füzetek . BMS 1422.2 AK. fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. 1996 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld.511(497. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. . – 38 p. : ill. hogy . – Novi Sad : Agapé. 500 pld. BMS 1423. 20 cm. – (Példaképed védőszented . [fordította Harmath Károly]. –16 p. . CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . . . fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa. – 47 p. fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. 1996 (Novi Sad : Agapé). 24 cm 600 pld. .

– (Teológiai zsebkönyvek . 1996 ([Újvidék : Agapé]). . 17 cm. – 171 p. : ill. : ill. . 20 cm 800 pld. – Novi Sad : Agapé. . . fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. – 111 p. fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes .113 Rábé (082) BMS 1424.497. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. hogy . . 22 . fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK.511(497. fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla .1)-31 AK. – (Teológiai zsebkönyvek .08 AK. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. – 31 p. BMS 1425. BMS 1426. – 158 p. – Újvidék : Agapé. : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. – Novi Sad : Agapé .ISBN 86-7082-009-9 908. BMS 1428. 9) 500 pld. 10) 500 pld. fedőlaptervező Dér Lehel]. – (Hitvédelmi füzetek . – Újvidék : Agapé . 1996 (Újvidék : Agapé). . 17 cm. 20 cm 400 pld. – 122 p. BMS 1427. HORváTH Pál Igaz-e. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 ([Újvidék : Agapé]). GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. 1996 (Novi Sad : Agapé). 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). – Újvidék : Agapé. [a borítón Mohi Sándor fotói]. [sajtó alá rendezte Takács Ilona . Budapest : Távlatok. . 17 cm.

. BMS 1433. . Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. BMS 1432. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 . IvANČIĆ. – 87 p. 1996 (Újvidék : Agapé.143 291. – [3. KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. MARTINI. Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . [fordította Rencsényi Tibor]. : ill.2)-97 AK. BMS 1430. fűzve 894. 19 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly].1)(02.37(44 Lourdes) AK. BMS 1429. – 59 p. – 125 p. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles .500 pld. : ill. . . kiad.]. 1996 (Újvidék : Agapé). LOURDeS-i kilenced. – Novi Sad : Agapé. 15 cm 500 pld. 21 cm 1000 pld. – 232 p. – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. [rajzok vukovári Panna]. – Újvidék : Agapé. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. – Novi Sad : Agapé. [fordította Kalacsi János . fedőlap Dér Lehel].[Carlo] M. 19 cm. – 16 p.511(497. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1431.és színezőkönyv / Kindelmann Győző .053. . KNOWLeS. 24 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK.[Maria] Martini . 1996 (Újvidék : Agapé). – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld.

1 AK. 2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. – Újvidék : Agapé. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . 20 cm.2(497. .07 AK.113) BMS 1438. 17 cm. BMS 1436. az életszentség nagymesterei . – (ÉN . fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997. ÖRÜLJeTeK. . – 40 p. : ill. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. – 23 p. – Novi Sad : Agapé. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld. – (Ünnepeink . : ill. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. .4. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. BMS 1434. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. 21) 254 . az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála]. – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. 1996 (Novi Sad : Agapé). 1996 (Novi Sad : Agapé).1 AK. . BMS 1437. 1996 (Újvidék : Agapé). 1996 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. 22) 500 pld. BMS 1435. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor. [fordította Csókai Antal . : kották .500 pld. fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. fedőlaptervező zoran Gashi]. SANTUCCI. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 24 p. – 126 p. – (vetés .12:929 Pacha AK. – 23 p. fűzve 271-055.

17 cm. 500 pld.1)-97 AK. fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. – Novi Sad : Agapé. [illusztrációk vukovári Panna]. – Novi Sad : Agapé . – Újvidék : Agapé . . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . . : ill. . SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. 1996 (Újvidék : Agapé). 1995 (Újvidéken : Agapé). BMS 1441. – 205 p. – 47 p. . – Újvidék : Agapé. . fűzve 22 AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 30 p. : ill. 24 cm 2 . : ill. hogy .eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. 21 cm 500 pld. . – 18 p. fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. – (Teológiai zsebkönyvek . 17 cm. – Novi Sad : Agapé . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). Budapest : Távlatok. BMS 1440. hogy . SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó . fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Újvidék : Agapé).511(497.3:929 Augustinus AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. [rajzolta] Glatz Marietta. 500 pld. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek . . BMS 1439. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. 1996 (Novi Sad : Agapé). . BMS 1442. 12) 500 pld. – 52 p. . fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). BMS 1443. 1996 (Újvidék : Agapé).

SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . . – Újvidék . – (vetés . . – 158 p. 1997 (Újvidék : Agapé).2)-14 AK. 19 cm. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894. BMS 1447. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235.053. – (ferences források . [írta] Szent-Gály Kata. BMS 1445.1)(02. – Novi Sad : Agapé.500 pld. 17 cm. 5) 500 pld. 1996 (Novi Sad : Agapé). BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . 24 cm 500 pld. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért.511(497. : ill. – Novi Sad : Agapé. : ill. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252.053. 1997 (Novi Sad : Agapé). Szeged . BMS 1997 1446. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította.511(497.1)(02. . a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre].3:929 francisco d’Assisi AK.1)(02. BMS 1444.2)-14 AK. fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. Csíksomlyó : Agapé. .2)-32 AK.053. – 63 p. – 23 p.8 AK. 1996 (Novi Sad : Agapé).511(497. SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. 24 cm 500 pld. BMS 1448. – 30 p.

. 1997 (Tóthfalu : Logos). – 99 p.511(497. – Becse : Rubicon. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. – Becse : Rubicon. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . [fotók Nagy Dénes. 1997 (Novi Sad : Agapé).József. – 72 p. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei.1)-32 BMS 1452. . – (emléksorozat) 100 pld. fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. 1997 (Becse : Rubicon).07 BMS 1449. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894. 20 cm 600 pld. fűzve 226. – 113 p. 21 cm.511(497. fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. [2] táblalap. 1997 (Becse : Rubicon). – 149 p. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. – Tóthfalu : Logos. 20 cm 1000 pld. [12] táblaoldal : ill.511(497.1)-32 BMS 257 . – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. 1 [köt.1)-32 BMS 1451..54(497. . – (emléksorozat) 500 pld. Patócs Antal]. – 126 p.. . – (emléksorozat) 100 pld. 21 cm. 21 cm. fűzve előszó / Dupák András (3). CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. – Becse : Rubicon.] / Cziráky Imre.113 Orom)(091) BMS 1450. 1997 (Becse : Rubicon).

1)-32 BMS 1454. – Becse : Rubicon. : ill.053. 1997 (Tóthfalu : Logos).1453.2(497. – (emléksorozat) 200 pld. 1997 (Becse : Rubicon)..1)(02. BMS 1458. fűzve 894. 1997 (Novi sad : Agapé). javított kiadás. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. [fordította Harmath Károly]. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. A sivatagi atyák bölcs humora / R. – 616 p. – Novi Sad : Agapé. Kern . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. R. fűzve 850-36 BMS 258 . 21 cm 500 pld. : ill.] / Cziráky Imre. – Újvidék : Agapé. : ill. Keménykötés 243 AK. – Tóthfalu : Logos. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. 2 [köt.511(497. . CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. 14 cm fűzve 243 AK.113 Jermenovci) BMS 1455. KeRN. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld.511(497. – 79 p. . 20 cm 300 pld. .. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos).2)-84 BMS 1457. 21 cm. BMS 1456. . – 169 p. 14 cm 3000 pld. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. – 4. : kották . – Újvidék : Agapé. – 123 p. 1997 (Novi Sad : Agapé). JÉzUS hív : első imakönyvem. – 107 p.

Margit István. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK. 1997 (Novi Sad : Agapé).és színezőkönyv / Kindelmann Győző . Stanyó Tóth Gizella. . Kiss Antal. 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. 20 cm 500 pld. [rajzok Léphaft Pál]. – 83 p. : ill. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. BMS 259 . 1997 (Novi Sad : Agapé). – 65 p. BMS 1461. BMS 1460. – Újvidék : forum. – (Ünnepeink . – Novi Sad : Agapé. : ill. Hodosy Imre. Szabó Lajos. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé).825(497.2)-97 AK.2(497.113 feketics)(091) BMS 1463. – Újvidék : Agapé.1)(02. fűzve 894. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. 1997 (Újvidék : forum). – Novi Sad : Agapé. ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . .511(497. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor.053. Sárközi ferenc. 18 cm 300 pld. 20 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé).1459. . [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás. : ill. 24 cm 1000 pld. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. 23 cm 1200 pld. – 16 p. BMS 1462.113 Temerin) AK. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna. – 56 p. . fűzve 726. Póth Lajos. – 205 p.

BMS 1466. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. Taizé . 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. BMS 1467. . 24 cm. – Novi Sad : Agapé. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. 20 cm 600 pld. : ill. – 292 p. – Újvidék : Agapé. PAvIĆ. fűzve 243(497. – 135 p.113):398 BMS 260 . 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. Juraj Patrológia / Juraj Pavić. – Tóthfalu : Logos. – 143 p. – (Én : az életszentség nagymesterei . – (Katolikus teológiai kézikönyvek . 1997 (Tóthfalu : Logos). 19 cm. 14 cm 500 pld. [hungarian translation Anna és zsolt]. [fordította vedres Sándor]. Tomislav zdenko Tenšek . 1997 (Novi Sad : Agapé). [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. fűzve A szerző arcképével. fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK. BMS 1465. Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . – Novi Sad : Agapé. PeLUCCHI. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. BMS 1468. . 1997 (Újvidék : Agapé). Bibliográfiai rövidítések: p. ROGeR. .1464. 24) 500 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 109 p. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. SILLING István Kakasok szólalnak. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. . : ill. – 207 p. . – Novi Sad : Agapé.

24 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262.. 1997 (Novi Sad : Agapé). STRAATeN. : ill.511(497. BMS 1473.31)”1962/1965” AK. – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . . 17 cm. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld. 7) 500 pld. – 68 p. 24 cm. 20 cm 500 pld. 1997 (Újvidék : Agapé). [fordította Pálics Márta]. 1997 (Novi Sad : Agapé). BMS 1472.07 AK. 1997 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – (Példaképed védőszented . : ill. – Újvidék : Agapé. : ill. 23) 500 pld. – 191 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. A fedőlapon jegyzet a műről 261 .1469. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – Újvidék : Agapé. fűzve 894.2)-97 AK. – Novi Sad : Agapé . – 45 p. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. 1997 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona .4(456. fűzve előszó (5-16). Irodalom (165). Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten .. – 16 p. [sajtó alá rendezte. – Novi Sad : Agapé. 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. BMS 1470. THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin .31-94 AK. – (Én : az életszentség nagymesterei .053. . – 168 p. THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. . SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. az előszót írta fáy zoltán].1)(02. BMS 1471. [32] táblaoldal (fotók) .

1997 (Novi Sad : Agapé). / Berta Weibel . 17 cm. augusztus 14. 24 cm 1000 pld. . [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . – (ÉN : az életszentség nagymesterei .143 AK. Maximilian Kolbe 1894. – 48 p. 1997 (Novi Sad : Agapé).266:271. [eva] vesely. . – 87 p.3(510)(093. WeIBeL. UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . veSeLY. BMS 262 . BMS 1475. [fordította Harmath Károly]. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. : ill. BMS 1477. – (vetés . 19 cm. 23) 500 pld. eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e.3) 894.511-94 AK. – Novi Sad : Agapé. . Berta Legnagyobb a szeretet : P. fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. 24) 500 pld. 17 cm. – (vetés . – Novi Sad : Agapé. január 7. 1997 (Novi Sad : Agapé). vOJNOvIĆ. fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK.8 AK. BMS 1476. – Novi Sad : Agapé.3:929 Kolbe AK. – 23 p.–1941. – Novi Sad : Agapé. . 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. rajzolók Roland Aebi] . fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. – 27 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. 1997 (Novi Sad : Agapé). : ill. BMS 1474.

– Újvidék : Agapé.11 AK. 1998 (Novi Sad : Agapé). Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1479. – 67 p.. 20 cm 500 pld. [fordította Rónaszegi Éva . BOSMAN. 20 cm 500 pld. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. BMS 1480.11 AK. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal.] A világmindenség egységéről / Botka József.2)-14 CSP-FB. 1998 (Novi Sad : Agapé). BOSMAN. fűzve 226. – 112 p. Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894.511(497. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette .31-14 =945. 20 cm 1000 pld.053. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman . – 31 p. BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. : ill. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1481. fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. – 100 p. [köt. 3. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért. – Újvidék : forum.1)(02.07 BMS 263 . . fűzve 839. – Újvidék : Agapé. : ill. fűzve 839. 17 cm fűzve 613. – 111 p. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : forum). BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . 21 cm 1000 pld. – Kikinda : J.84 BMS 1482. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . . – Kikinda : J. .31-14 =945.1998 1478. . fotók Mohi Sándor]. : ill.

1998 (Novi Sad : Agapé). [fordította Pálics Márta . – Könyvek. – 147 p. – 100 p. – Kikinda : J. fűzve 252. 20 cm 500 pld. – Újvidék : Agapé. újjáépülő lélek (p.1) A. fűzve 226. borítóterv Dér Lehel]. : ill.] A rádión keresztül / Botka József. HÄRING. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt]. 20 cm 500 pld. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. . [köt. 4. – Újjáépülő testben. BMS 1485. Bernhard Jézus szíve. – (Metanoiete . BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért.2(083. – Újvidék : Agapé. 11-22). . BMS 1487.563 (083. . 20 cm 1000 pld. 1998 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. Szeged : forgách Éva. – Novi Sad : Agapé . 20 cm.]. [fordította Kalacsi János]. – 208 p. 92-94). 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289.8 AK. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. . az üdvösség forrása / Bernhard Häring .és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . záradék vargáné Kopornyik zita . Hollenweger (p. 1) 264 . rajzolta Reisz Antal].07 BMS 1484. 1998 (Novi Sad : Agapé). –103 p.1) 641. amik további segítséget nyújtanak (p. fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. fűzve Orvosi bevezetés (p. 96) 613.1483. . BMS 1486. 1998 (Újvidék : Agapé). – [Magyar kiad. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon .954 A. DOYON. 1998 (Újvidék : Agapé). [bevezetés Sipos Tibor. – 100 p. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás.

14 cm 3000 pld. – 5. Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . : kották . 24 cm 1000 pld. 20 cm. – Újvidék : Agapé. – 143 p. BMS 1490. február / Incze Dénes .1)-97 CSP-FB. 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm 1000 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . – 616 p. – Újvidék : forum : Agapé. : ill. fűzve 235.3:929 AK. – Újvidék : forum . . Január / Incze Dénes . BMS 1489. fűzve 235. fűzve. . – (Ünnepeink . – (Ünnepeink . BMS 1491. Nagy Sándor felvétele. 20 cm. . fűzve ISBN 86-323-0464-X 894. – 120 p. 5 : 2-február) 500 pld. változatlan kiadás. . – 213 p. Keménykötés 243 AK. BMS 1492.3:929 AK. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán . – 153 p.eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. Újvidék . HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. Szeged : Agapé. AK. 1998 (Újvidék : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé.511(497. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. – Újvidék : Agapé. 5 : 1-Január) 500 pld. BMS 1488. 1998 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly.

AK. .2)-97 AK. – (Marcelino . Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. : ill . R. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás.053. A fedőlapon jegyzet a műről 894. 1998 (Újvidék : Agapé). 25 cm fűzve 894. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján].3”1948” CSP-FB.2)-97 AK. – [28] p.2)-32 AK. BMS 1493. illusztrációk Léphaft Pál].1)(02.ISBN 963-458-119-6 943. fűzve. – (Juventus .053. A sivatagi atyák bölcs humora / R. – 46 p. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória. – Újvidék : Agapé. : ill. KIDD. – Újvidék : Agapé.053. BMS 1496.9”1948” 949. : ill. 1) 1000 pld. BMS 1494. fűzve 820(02. KeRN. 1998 (Újvidék : Agapé). 20 cm. : ill. 1998 (Novi Sad : Agapé). KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H. LUPATI.2)-32 AK.511(497. . 21 cm 500 pld.053. 1998 (Újvidék : Agapé). – 123 p. . BMS 1495.1)(02. 24 cm. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . 2) 500 pld. BMS 266 . 22 cm 800 pld. 1998 (Újvidék : Agapé). fűzve 850(02.511(497. – 127 p. BMS 1497.711. fűzve 850-36 AK. . Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . [fordító Szabó Judit . – 126 p. – Novi Sad: Agapé.

8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497.5 AK.1)(02. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041.053. – 34 p.2)-97 AK. 9) 267 . 9) 500 pld.. 17 cm. 19 cm. BMS 1500. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . : ill. 1998 (Újvidék : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. 1998 (Újvidék : Dániel Print). 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. – 43 p. Néprajz.113 Bácska=945. : ill. 24 cm. folklór.. 20 cm. II. 4) 500 pld. III. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. fűzve Tartalom a címoldalról: I. – Újvidék : Agapé . – (Példaképed védőszented . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Iv. – (Ünnepeink . 1998 (Újvidék : Agapé).11) BMS 1499. rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. – Újvidék : Agapé. . 1998 (Újvidék : Agapé). [8] táblaoldal : táblázatok . 1998 ( Novi Sad : Agapé). népköltészet . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc. – [20] p. BMS 1502. – Novi Sad : Agapé. – 158 p.1498. : ill. . A jelen helyzet és a jövő távlatai . váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . – 16 p. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai .511(497. SzABÓ ferenc Igaz-e. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . BMS 1501. fűzve fedőlapcím. – Újvidék : Agapé. 24 cm. Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. – (Bibliai kifestők . TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála].

6) 500 pld. – Juventus . Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . . : ill. [fordította Kalacsi János . 1999 (Novi Sad : Agapé). : ill.07 AK. Megyeri András]. fűzve 232. – (ferences források .4. – (Alfa és Omega) 500 pld. csak apám nem / Đuro zrakić . fedőlapterv Dér Lehel].1(02. von Balthasar . 1999 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. kéziratot gondozta Pálics Márta]. zRAKIĆ. – 80 p. BMS 1999 1505. – 126 p. Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK. 1998 (Újvidék : Agapé). – 199 p. . [fordította Bővíz László]. U.2)-31 AK. – Novi Sad : Agapé. 20 cm. fűzve 886.92 AK.053. kiadás 235. 6. fűzve 226. – 148 p. . fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6). BMS 268 . 1998 (Novi Sad : Agapé). vOJNOvIĆ. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. Đuro Mindenki szeret. . – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. BMS 1506. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. 20 cm.3:929 francesco d’Assisi AK. 19 cm. 1) 500 pld. 19 cm.500 pld. BALTHASAR. BMS 1503. [fordította Kalacsi János . – Ünnepeink . BMS 1504.

15 cm 300 pld. .2)-97 AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).1 BMS 1510.511(497. : ill. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. 1999 (Debellács : Nélia). 20 cm 1000 pld. . fűzve 226. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265.07 BMS 1509. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. . – [31] p. BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal. 5. . fűzve 894. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András].1507.511(497. Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . – Novi Sad : Agapé.0(81)(02. – 47 p. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. BOTKA József Üzenetek a szentírásból. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. kötet. BMS 269 . fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. : ill.053. . fARIA.1)-97 BMS 1508. – 51 p. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – 56 p. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. 1999 (Novi Sad : Agapé). [fordította Harmath Károly . 16 cm 1000 pld.1)-14 BMS 1511. 17 cm 1000 pld. – 48 p. 1999 (Novi Sad : Agapé).

. – [32 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fűzve 235. BMS 1516. 5 : 4-április) 500 pld. 24 cm 500 pld. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. fűzve 282:061. BMS 1515.6(035) AK. – Újvidék : Agapé. – (Ünnepeink . 1999 (Novi Sad : Agapé). 1998 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 5 : 3-március) 500 pld. 1999 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. : ill. fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. május / Incze Dénes . 1999 (Újvidék : Agapé). amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly .] : ill. – 168 p. HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. HARMATH Károly Érted.3:929 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. . – (Ünnepeink . BMS 1513.7 AK. – 94 p. 5 : 5-május) 270 . – 134 p. [szerkesztette Szabó Judit]. . 1999 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. április / Incze Dénes . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3. Sávai János. BMS 1514. 20 cm.3:929 AK.1512. : ill. fűzve 22:0793. . 20 cm 800 pld. . BMS 1517. 20 cm. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. március / Incze Dénes .75 AK. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – (Ünnepeink . 20 cm. – Újvidék : Agapé. fűzve 235. – 124 p. . – 167 p.

Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp .3:929 AK. – Újvidék . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. [válogatta. Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp . fűzve 235.964. [fordító Pálics Márta . Művelődés. BMS 1518. Logos. 19 cm. június / Incze Dénes . Dévai Judit . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520.3:929 AK. sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. – 141 p. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. . . LePP. [fordító Pálics Márta]. [il271 . 1999 (Novi Sad : Agapé). – 271 p. 19 cm. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. – (Dimenziók .és felelős szerkesztő Bosnyák István . 20 cm. LePP. 1999 (Tóthfalu : Logos). Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . . 19 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . – (Ünnepeink . 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld.és helytörténet . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6. . 5 : 6-június) 500 pld. szerkesztette és az utószót írta] Sz. – 214 p. – (Dimenziók .63:159. A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. BMS 1521. – Újvidék : Agapé. 1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld.500 pld. BMS 1519. / fő.63 AK. 1999 (Novi Sad : Agapé). a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János]. – Novi Sad : Agapé. 1999 (Újvidék : Agapé). – 135 p. 8. fűzve 235. BMS 1522.2 AK. – Novi Sad : Agapé.

88(082)(043. 1999 (Novi Sad : Agapé). SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István. 203-205). Bölcsészettudományi Kar. 1) 500 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld. MYz.1)-32:398 BMS 1523.2 AK. – 207 p.1)(02. . MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . . Irodalom (p. . 1999. – 249 p. 19 cm. fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. Újvidék 894. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János].511(497. fűzve A szerkesztő utószava (p. [fordította Szabó Judit]. a szerző rajzaival. .3) BMS 272 . BMS 1525. Doktori értekezés.181-201) 281(091) AK. : ill.88(043.3) 398. – [Újvidék : k. – (Scientia christiana .07-055.511-14:398.lusztrálta f. 20 cm. : ill. 1999 (Novi Sad : Agapé). 25 cm 500 pld.2)-97 AK. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. 199-200) 894. Tóth zsuzsanna]. – 202 p.511-32:398 894.511(497. BMS 1524. n. – Novi Sad : Agapé. – 61 p. : ill. – Novi Sad : Agapé. – Tóthfalu : Logos. 24 cm 500 pld.053. BMS 1526. – (Alfa és Omega . 1999 (Tóthfalu : Logos). Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894.]. – Novi Sad : Agapé. – 46 p.

SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. .1)(02. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria . – Novi SAd : Agapé. – 159 p.] : ill. SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit .053. [illusztrálta Garai Kornélia]. – 16 p. 24 cm. fűzve 225. 1999 (Novi Sad : Agapé).2) AK. BMS 1530. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata . 22 cm 800 pld. . – Novi Sad : Agapé. : ill.511(497.046(02. – Novi Sad : Agapé. 24 cm 500 pld.2)-97 AK.511(497. 24 cm 800 pld. BMS 1528.053.1527. : ill. BMS 273 . .2)-97 AK. fűzve Irodalom (p. : ill. .1)(02. 1999 (Novi Sad : Agapé). .73(497. rajzolta Csobán András].2 82-97 AK. 32) 231. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1531.113) BMS 1529.. fűzve 894. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János]. : ill. – Novi Sad : Agapé. – (Példaképed védőszented . 1999 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. – 32 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. – Novo Miloševo : Sóti J.053. – [28 p. fűzve 894. 1999 (Novi SAd : Agapé).

511(497. – Novi Sad : Agapé.2000 1532. BMS 1534. Újvidék : forum. a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch . 19 cm. . [fordító zólyomi Teodóra .1)(02. kartonkötés 894. [fordító Perjés Imre . a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . – 603 p. szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János]. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld.. 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld.2)–14 BMS 1535. HARSCH. : ill. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti .053. – (Dimenziók . Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek.. (Újvidék : forum). valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti .851(02. – 104 p. . [fordító vedres Sándor . BMS 1533. BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. borítóterv Dér Lehel]. – Újvidék : Családi Kör. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. – 44 p. – Novi Sad : Agapé. – (Dimenziók . – 175 p.062) AK. 274 . keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua. ALBISeTTI.. fűzve 615. 25 cm 500 pld. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Újvidék : verzál). ALBISeTTI. . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. 19 cm. : kották .

. BMS 1539. : ill. 2000 (Novi SAd : Agapé). 20 cm. BMS 275 . – 30 p.2) AK. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. Újszövetség . – [16] p. 2000 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. – (Ünnepeink . fűzve Irodalomjegyzékkel 159. : ill. 5. fűzve 235. BMS 1537. – Újvidék : Agapé.borító Dér Lehel]. – 128 p. 5. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes . . 24 cm. 19 cm. 20 cm. fűzve 235. 2000 (Újvidék : Agapé). . – Novi Sad : Agapé. – 183 p.1)–92 BMS 1538. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . 20 cm 1000 pld.511(497. 2000 (Novi Sad : Agapé).3:929 AK. BMS 1541. . 7-július) 500 pld. 4. 2000 (Novi Sad : Agapé).) fűzve 087. – Bibliai kifestők.. BMS 1540.5 232.3:929 AK. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. Irodalomjegyzékkel 613. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. – 151 p..9 894. – 152 p. .92(02. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. : ill. .053. JÉzUS HÍv: első imakönyvem. 2000 (Tóthfalu : Logos). 8-augusztus) 500 pld. – Novi Sad : Agapé. – (Ünnepeink . – Novi Sad : Agapé. 14 cm fűzve 243 AK. – Tóthfalu : Logos.81 AK.

92(02. BMS 1543.1542. – [16] p. – Újvidék : Agapé. KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . 24 cm. . 5.) fűzve 087.92(02.3(497.113=945.5 232. – [16] p.2) AK. – 230 p. Újszövetség . JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 24 cm. . 2000 (Újvidék : Agapé).92(02. – Újvidék : Agapé.11)(082) 398. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria].) fűzve 087. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. BMS 1547.3/4(497. .113=945. – Bibliai kifestők. – Újvidék : Agapé. 24 cm.92(02.053. : ill. .053. 24 cm.2) AK. BMS 1546. : ill.5 232. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.11)(082) AK. – Bibliai kifestők. 2000 (Novi Sad : Agapé). Újszövetség .053. 24 cm. Újszövetség . – [16] p. – Bibliai kifestők. 24 cm 276 . : ill. BMS 1544. – Újvidék : Agapé. jegyzetek. . Újszövetség .) fűzve 087. [illusztrálta Huszár Károly]. 3. 2000 (Újvidék : Agapé). . – Novi Sad : Agapé. – Bibliai kifestők.5 232. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). Irodalom egyes tanulmányokhoz 291. 1) 300 pld.2) AK. : ill. 1. fűzve Utószó. JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. BMS 1545. 2.) fűzve 087. 2000 (Újvidék : Agapé). – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság. – [16] p. – 23 p.053. – (Néprajzi írások .2) AK.5 232. színes ill.

– 181 p. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . [fordította Pálics Márta]. kiad. fűzve ISBN 86-463. 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Novi Sad : Agapé).1. – 119 p.2)-97 AK. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. – Novi Sad : Agapé. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. 2000 (Novi Sad : Agapé). A szerző arcképével 173. . – [3. 2000 (Újvidék : forum). fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK.053.1)(02. – 87 p. belső használatra.1.018. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László.28 AK. – Újvidék : Agapé.000. 20 cm 500 pld. 24 cm 300 pld.1)-94 BMS 277 .].. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.1)(02. – Újvidék : forum.1)-97 894. BMS 1549. BMS 1550.053.0111-7 894. – 180 p. MeveS. 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom. – 56 p. . 16 cm 1000 pld. A szerző arcképével 37. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. : ill. BMS 1551. BMS 1548. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.511(457. fűzve 894. [fordította Pálics Márta].511(497.000.511(497.500 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé).511(497. – Novi Sad : Agapé. . Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves . . MeveS.28 AK.2)-82 AK 1552.

é.106. – (vetés . Az egyházi hatóság jóváhagyásából. [a címlapot a szerző tervezte]. (B. – Tóthfalu : Logos. – (A Hitélet Kiskönyvtára . n. n. Jarak : sokszorosítja „efekt”). fűzve Életrajzi jegyzet: p. . 2000 (Tóthfalu : Logos). CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. : ill. n. – Szabadkán : Krecsi 278 . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. n. – 61 p. 894. Az utánnyomás tiltatik. – [Újvidék : Agapé].1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. Agapé [é.) CsPL 1559. – 64 p. .) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556. 17 cm M 1557. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . – 156 p. – vrbas : Izd. BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. .1553. – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . 3. – 64 p. 21 cm CsPL 1558. é.]. 17 cm. M.. . é. . : ill. . 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. 16 cm.511(497. 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. bővített kiadás. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. – 109 p. Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. [fordította T.]. 3. (Újvidék : Agapé). – 5. – 31 p. áHÍTAT.

é. é. (Novi Sad : Agapé). 20 cm CsPL 1563. n. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. é. – [Újvidék] : Agapé. HITÜNK vÉDeLMe. : ill. – 16 p. szentmisére CsPL 1565. – Szent Mise alatt. – belső használatra. csütörtök. . . Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . ÉNeKeK ÉNeKe. n. – 53-84 p. . M 1560. ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. – 15 p. é. é. . é. 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. – v. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. 8 cm CsPL 1562. – 24 p. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . [Keresztény Adventista egyház]. n. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 32 p. eGY NAP – egy gondolat.. 10 cm. Énekek elsőgyónási ünnepségre. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. é. . n. – 52 p. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend. 21 cm. 1.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. 744 p. – Novi Sad : Agapé. (Subotica : Panonija). [Keressztény Adventista egyház]. (Újvidék : Agapé)]. . 21 cm. – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . n. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). – Ada : Római Katolikus egyházközösség. (készült az Agapénál). (Szabadkán : Dr. n.) CsPL 1561. n. – 48 p. 12 cm. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról.György tulajdona. . é. n. – (Agapé Minikönyvek . – 60 p. : ill. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. Agapé. – 46 p. – zagreb . ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. – [Újvidék : Agapé. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. – zagreb . – 73 p. : ill. hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. Harmadik könyv. – számozatlan . (Újvidék : Agapé). : ill.

. : k.]. fűzve Több kiadása van. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. n. : evangéliumi Kiadó. (Beočin : efekt). – H. 21 p. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. – [H. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . [3] p. 14 cm 1. Kosár a folyóban 4. eltévedt bárány 9. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. é. – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. ISTeN irgalmának hírnöke. : ill. n. Kisded a jászolban 6. . Meggyógyult a beteg 7. – 62 p. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . Noé bárkát készít 2. – Bački vinogradi. zakeus a fán 11. KÖzÖS szentmise ájtatosság. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. A magvető 8. [Keresztény Adventista egyház]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. n. 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. álomlátó József 3. – zagreb . n. n. – 32 pp. n. .1567. n. – 76. Isten Szolgálója. é. – 110 p. sz. engedélyével SZB 280 . Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. . Jézus velünk van 12. . n. Az engedetlen Jónás 5. Apa és fiai 10. – 12 db számozatlan : ill. [é. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. é. JÖN A KIRáLY.] (Senta : Unio nyomda). 21 cm. é.

n.]. . n. é. 21 cm. 11 cm SZB 281 . Sámuel. – 27 p. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 8 p. apostoli levele. é. Agapé. : ill. – 43 p. Leó pápa Rerum novarum c. [Keresztény Adventista egyház]. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. Jarak : efekt). 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. – 61 p. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576.]. 12 cm. . fedőlap A.1572. (B. Župni ured. – 18 darab színes könyvjel : ill. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. é. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). – (Agapé Minikönyvek . Ciccone]. – 32 p. Topola : Cservik i Mihalec). NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. Kršćanska sadašnjost. (Subotica : Panonija). é. é. é. . – zagreb . . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. – [Újvidék : zagreb : Agapé . n. . fűzve CsPL 1579. – számozatlan . 16 cm 13 000 pld. 13 cm CsPL 1577. – 120 p. – Subotica : Központi Oltáregyesület. A RÓzSAfÜzÉR. . NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. : ill. A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. – Novi Sad : Izdaje Kat. n. Harmath Károly . – Subotica : Globus.) CsPL 1575. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. n. : ill. . n. n. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . [é.] (B. 3. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal.

– (vetés . A 1582. (B. – (vetés . (Újvidék : Agapé). é.) CsPL 1581.) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. n. Jarak : efekt). 17 cm. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . – 32 p. Berecz Sándor]. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. fotó Tari zsolt. – 32 p. 15 cm CsPL 282 . – Újvidék : Agapé. A TÖKÉLeTeS HIT. vARSáDI eMLÉK / [szerk. 17 cm. A kiadás éve nincs feltüntetve. TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. n. n. 24. . é. . é. KAEÚ. 19.1580. . – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. (Újvidék : Agapé). – 15 p. – Újvidék : Agapé. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. – 14 p. – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. .

1991. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. 1993. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története.): Torontál vármegye. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. 1995. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. jan.): Bács-Bodrog vármegye I–II. Csáky S. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. 1993. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet. Borovszky Samu (szerk. 283 . Magyarország vármegyéi és városai. – Budapest. OSzK. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Újvidék. – Újvidék. 1902. Csáky S. forum. – Budapest. = Létünk. 2000. 1997. – Budapest. forum.–febr. ev. Csáky S. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Rubicon. – Újvidék. 1986. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Dr. Magyarország vármegyéi és városai. – Budapest. Országos Monográfia Társaság v. 1988. – Újvidék. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. forum Könyvkiadó. hitv. – Bezdán. – Temerin. egyházmegye monográfiája.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája.

esperesség monográphiája.. 284 . Gymnasium 1747–1997. – Becse. Gachal J. evang. – Újvidék. – Kecskemét. forum. 1990. 1938. 1971. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994. Dr. – Szabadka. 1886. Pannon Press. A magyarországi nazarénusok. – Kisoroszi. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. – Budapest. Szerk. Magvető Könyvkiadó. Kivéve az 1982. 1805–1944. Két évszázad emlékére. 2003. 1988. Hitv. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. OSzK. 1983. Kulai római katolikus egyházközség. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. Újvidék. 1989. Pálos Antal: viharon. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. Magyar Könyvészet 1921–1944. (1944–1990). Agapé. 1993. Kernúch K. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). – Újvidék.. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. – Debelyacsa. : általános művek – filozófia – vallás. – Temesvár. – Kula. 1993. világháború után. városi Múzeum és Képtár. Adolf: A Bánáti ágost. – (Bácsország Könyvek 1. I.erős Lajos szerk. 1932–1940. 1997. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. – Budapest. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. Magvető. 1980. füzet. / Összeállította Nagy Csaba.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. évf. Hegedűs Antal és Szabó József. – Budapest.: Dr. 1992.

. 1990. 1988. – zagreb. rész: Monografikus kiadványok. – Sabadka. – Budapest. Žikić. Istorijski arhiv Sombor . esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Biblioteka Matice srpske. Prosveta. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. 2003. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. 1985. 1996. városi Könyvtár. Szabadegyházak Tanácsa. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. – Budapest. Novi Sad. – Nagyszombat.. zsidó Lexikon / Szerk. füzet : 1764–1869. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. – Sombor. 1893. Szabadka : városi Könyvtár . Milomir szerk.. füzet : 1918–1944. Rogulja. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Monográfia. – Kishegyes. Becse-belvárosi Rkt. I–Xv. Narodna biblioteka Srbije. Petar szerk.Petrović. 1981.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Teleki Béla: Becse történelméből. 1989. Újvidék: forum. – Becse. Monográfia Társadalmi Szervezet. 285 . 1993. I–XI. 1929. Csépe Imre Könyvtár. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. Szentgyörgyi István–Bažant. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. Ujvári Péter. – Beograd. 1995. 1.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. Hrvatska čitaonica. füzet : 1870–1918. – Szabadka. Plébániahivatal. vigh Rudolf: Kishegyes írói. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből.

Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Budapest OSzK. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. kat. Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Budapest Országos evangélikus Könyvtár.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Újvidék Agapé könyvtár. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske.

1386 B. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. 356. Ines 1350 Bende József 95. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. v. P. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 739 ács Margit 948.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. 641. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 1336. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 828. 1340. 771. Gerhard M. 1390. 879 Benkő Antal 1351–1353. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. 1462 Aigner Lajos 173. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. 1347. Dino 1088. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. Ivan 732. 1267. 1387. 29. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 18. 1066. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 369. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. 23. 631 287 . József 1348. 144. 29. 1255. 893. 1155 Bauer. 78. 819. 902. vittorio 1120. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. M. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 898. K. 140 Balthazar. Ilija 880 Anderlić. 1154 Belohorszky Gábor 348. 829 Battaglia. 890. 96. 1328. 539 Belski Lagazzi. 33. 195 Albisetti. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. valerio 1532. 19. 642. 103. 1312. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 1292.

89. 404. 614 Brenner. 124. 1209.Berecz ferenc 1220. 87. 1176. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 401. 807. 1195. 887 Buday Gerő 401. 847. 223. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 736. 70–74. 1139. fernan 195. 766. 114–120. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 870. 344 Buschmann f. 799. 883. M. fridericus 798 Brochard. Sarolta 593 Corsi. 815. 1205. 750. 1507. 876. Leonardo 1203. Adam 1100 Bulle 343. 1534 Bogdanov. 199. 779– 781. 207. 731–733. 1187. 185. Giovanni M. 789. 860. 1481–1483. 631 Blanc. Lord 220 Caballero. 1448. 616. Lajčo (= Lajos. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. Phil 1479. 360. 824–826. 1178 Bittermann József 240. 293. Pierre 1162. 98– 101. 1400 Berecz Sándor 830. 235. 409. 759. 887 Bešlić. 80–82. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 133. 769. 188 Buzárovits G. 370. 91. 1355. 763. 1392. Ljubomir 915 Bogomirović. 131. 795–797. 425. Harold W. 111. 1204. 1301. 402 Buday Jenő 56. 1088 Cooper. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . Andre le 1090 Bledl. 1189. 1188. 1139. 813. 886. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. J. Carmen 1103. 816. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 197 Capovilla. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 753. 1265 Carretto. 257. 1420 Bogdán József 1225. francesco L. 71 Bujak. 69. 749. 852. 411. 806. A. 517 Bittermann Károly 45. 610. 754. 105–107. 1478. 834. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 1153 Bosman. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. 1118. 1075. 295. Carlo 1228. Ludovicus) 728. 402. 739–741. 1121. 1154. 871. 788. 857. 846. 1247 Billings. Marcus Tullius 163 Clark. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 260 Buzsáky Imre 656. 400. 481. 1248. 774. Janko 1169 Budanović. 1072 Cicero. 879. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 139. 209. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 310. 1421 Börner fr. Branko 918 Colosanti. 311. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. 810. 276. Inos 1141. 1227. 2 Biffi. 64–67. H. 820. 93–96. 379 Bittermann Nándor 190. 136. 886. 1168. 112. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 800. 1179 Čolić. 757. Sandro 1120. 682–685 Byron. 48–60. 1423. 1126. 864. 1186.

435. 514 Dévai Judit. 421. 43. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. 89 farkas és Dürbeck 740. 1425. 1484. ferdinánd 16. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. 50. 13. 52 emich Gusztáv 75. ferenc császár 5. 102. 554. 7. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 159. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 465. 68 Decomble. 757.Cziráky Imre 1450. 490. 21.7. 1207 De Luca. A. 25. 1503. 810. 1478. ferdinánd 22. 90. 861. 868. 377. 148 endrényi Lajos és társa 200. 468. 415. 71. 29–31. 158. 1074. 215. 88. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 544. 852. 38. Thomas A. 10. 416. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 8. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 34–37. 1050 Dér Lehel 1357. 553 Csávossy elemér. 161 Dimitrijević. S. 506. 425. 125. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 1392. 810. 9. 1452 eder és társai 346. 1429. 1066. P. 43. D. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 756. 275 Dinka Péter és társai 858. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 769. 505. 541. D. 347. 734. Nikola 237. 866 Diemer K. 1519 Csernus elek 167. 857 faragó József 1058. 1212. 60. P. 160. 1091. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 11. 27 v. 408. 862. 33. 1167 Delafield. 806. 57–60. 898. 869 Dobai István 1067. 527. 809 Cservik nyomda 799. 263 ferenc József 679 289 . 1536 Dessewffy Sándor 413. 1102. 556 eder István 438. 12. 158. 453. 32. 820. 572 I. 750. 724. 800. 599. dr. 600 erickson Andross. 735. 51. 50. 30. 161 Csáki István 424. 1358. 804. 439. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 371. 647 Doyon. 59 I. 1522 Dévay Lajos. 1422 Csiky Gergely. 14. 160. 406. 426. 1532. 57. 42. 1357 fáncsy Antal 371. 46. 345. 491. 809. 464 Cservik és Mihalec 756. 1389. 548. István 898. 8. Giannina 1181. 39–41. 757. 518 eggenberger József 39. 26. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 723. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 1252 facco. 22. 159. Pierre 1137. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 280. 1105. 469. 25. 902 Deáky zsigmond 35. 1147 faria. 749.

46. 254–260. 623. 20–22. 25–27. 686. 1126. 316. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. Mariette1414. 850. 406. 335–337. 1153–1158 Gusztáv. 30–32. 725. 571. 34–38. 296–298. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 868. 821 fischer ferenc 171. 391. 468. 313–315. 283. 427. 820 Hammer András 1203. 608. 433. 869 Gutmann Simon 664. 540. 7–10 Gschwandtner. 1091. 97. 611 fischer ernő 801. 230. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 555. 787 Gutsohn Adolf 604. 346. 228. 5. 4. 1360 Haase. enrico 1120. 1151. 438. 232–235. Hermann 924. Huan 634 fiala Ivanka S. zoran 1438 Gastold. 282. 693. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 492. Gottlieb 121. 1102. 862. 1105. 207. 801. 231. Mirko 938. Grünn Orbán. 405. 503–505. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. 1003. 925 Guerriero. 603. 216. 376. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 1077. 589 Gutjahr Károly 829. 1139. 1. 568. II. 1074. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. III. 643. 708. 821 Gesualda. 506. 712. 483. 1067. Noel 1099. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 861. 572. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. elio 1120. 534. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. 53 futó ferenc 739 G. 588. 949. 302. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. 222. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 523. 175. 1004. Ivan 1265 Golubić. 542. 1443 Gloesener. 90.ferreres. 1359. 497. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 42. 455. és társa 473. 2. 322. vII. 172. 528. 462. 734. 392 Grünn János 14–17. 43. 543. 612 frigyes. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 372–375. v. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 602. 277. Lush 1250 Glatz. 208. 1073. 281. 225–227. 610. 556. 652 fischer Jenő 715. 439. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 469. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 990. 456. H. 270–272. 432. 194. 544. 1113. 318 fuchs e. 518–521.

1219. 808. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 137. 61–63. 650 Herger ágost 403 Hering. 117. 178. 767. 326. 218–221. 782. 539. 338. 47. 1502. 1230 Hendi. 1238. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1366. 229. 1515–1518. 732. 343. 1255. 1099. 1127. 1513. 1361. 285. 217. 1035. 1156. 77. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 441. 75–79. P. 430. 428. 624 Hunyadi M. 1266. 766. 125. 1539 Intini. 121. Giuseppe 1313 Ivančić. 758. 141. 1211. 347. 1252. 552. 799. 559. Josef 1159. 1476. 273. 537. 807. 440. 820. 423. 1299. 108. 547. 299. Tomislav 1429 Iványi István 300. 173. 165. 1212. 107. 507. 419. 871. 522. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 784. 532. 1303. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 186. 52. 129–131. 1458. 530. 816. 1101. 418. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 784. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 1160 Henne József 1035 Hepke. I. 509. 815. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 301 291 . 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 740. 558. 1139. 286.Hampe. 1310. 551. 1354. 813. Walter J. Míg 1231 Hollenweger. 1420. 493. 546. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 1063. 1177. 560. 1277. 1578 Hars. 796. 457. 407. 1296. Michel 1267 Huch. 473. 1326. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 1117. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 1464. 355. 1491. 120. 531. 378. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 250. 1072. 1131. 1088. 1122. 1110. 1116. 621 Horváth 224. 1514. 1206. 788. 1415. 470. 1181. 1511. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 795. 1488. 806. 529. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 377. 1340. 151. 1538. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 92. 83–86. 429. 1157. 317. 1433. 525. 1247. 1154. 408. 1120. 261. 1239. 1251 Hünermann. 1012. 653. 1264. 202. Berthold 646. 809. 1125. 797. 187. 614. 284. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 780. 757. 1111– 1113. 1183–1185. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201. 209.

Simon 1201. 1430. 1436. II. 1408. Dick 1306 Joannes. 1362 Junker László 357. 1494. 1458. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. 601 Klein Gyula 203. 1105. 1406 Kocsis Antal ifj. 1074. 1506. Andrija 1067. Pavle 880 Jenkins. 570 Knowles. Kernúch K. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. H. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 475. A. III. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. 238. 589 Katona Antal 52. 420 Kleiner. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429. S. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1501. 379. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 831 Keck zsigmond 379. 1236. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. 1512. 849 Katalin. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. Andrzej 1233 Jelašić. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. Andrew 1405. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 561 Jewett. 458. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 1108. 1487. 763. 1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. 1402. 1134. 1091. 1503. 1262 Jeszenszky Ignác 329. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 494 Kopilović. 878 Kókai Lajos 261. 319. 430 Károly. 311 Kiss M. 1465. 317 Kolbe. 263. 1102. 1249. 1365. Borislav 560 Jawicin. 1391 Keck János zsigmond 812. 1161 292 . 559 Jankulov. II. 1073. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19.

Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 1144. 1091. 868. 943. 478. 819. XIII. 373. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181. 1161. 368. 795. 586 Lipót. 845. 1252 Löwy Lajos 350. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 862. 627 Lainati. 624. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 516. 1194 Lorencin. 985 Lorenzoni. 502. 1494. 479. 872. 1328 Léderer Manó 782. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. Gilbert 1193 Leclerc. 626. 503. 679 Lukáts Márta 1103. Boško 1119 Kovács András 1461. 1325 Le Mouël. 829. 1086. 1056. 20. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196. 1261. emil 1134 Loidl. 526. 191. 318. 1102. 651. 359. P. 1496 Lepp. 1521 Lévai Izor 320. 698. 1166. 1329. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. Jo 1192. 1407 Lupati. 1271 Leo pápa. XIv. II. Selma 626. 464 Krécsy A. 1165. 420 Kovačević. 627 Körmöczy Mária 1180. 1294. 796 Léh Jakab 562. 443. eloi 1191. 638 Krécsi György 280. 51 293 . 372. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 302. 489. 83 Lasser H. 569. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 510 Lévay Lajos 542. 668. 586 Lajos. 850 Léderer nyomda 778. 1295. 328. 17. 893. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. 365. 861. 1105. 575. 870 Lovrec. 1028. 1212. 1073. 564. 477 Kulcsár Sándor 287. 802 Kovács István 798. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. B. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 847. 511. 1268 Krausz és fischer 417. 42. Anton (=Antal) 936. 849. 1207. 1323. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. I. Joseph e. 15. 1176. 828.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. fernand 1029 Lemoine. 850. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 538. 869. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 1179. 794. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1295 Lelbach János 70. 456. 164 Körmöczy ernő 613. 366. 375. 739. 333 Léphaft Pál 1459. XvI. 667. 485. Lelotte. Ida 1133. 849. Ignace 1520. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. Keck Janka 379 König A. 1074. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf.

66. 1156. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. Jože 1081. 1117. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 489. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 297. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. 1104. 205. 451. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. 502. 1196. 204. 1111. 793. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 1361. 368. 445. Sergio 1120. 339. 718. 1152 Müller. 1101. Mireille 1192. 239. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 426 Malatin és Holmeyer 103. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 1142. 748. 1529. 1523 Menczel 224. 1122. 378. 1347. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 1106. 1386 Magyar Mihály 84. 176. 1500. 198. 1269 Mouël. 1422. 86. 598 Négre. 1143. 723.Magyar Csaba 1346. 270. 284 Marat 593 Margalits ede 276. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. Myecislav 1100. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 281. 55. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 699. 272. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 239 Malinski. 485. 1109 Mandić. Wilhelm 1024 Myz. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 575. 1480 Molino. 1500. 281. Xavier 1098. 58. 1153. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 380. 67. 271. 343. 350. 573. 1116. 1471. 493. 304 Magyarits Mihály 647. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 1348. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. 279. 548 Malatin Antal 258. 563. 1362. 1151. Stelio 1110 Martini. Christa 1549. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 429. 192. 206. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 1413. 128. 532. 69. 1332. 1478. 340. 333. 331. 1479. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 1154 Molnár Antal 986. 1158 Molino. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 296. 1154. 60 Napoleon 592. 92 Magyar testvérek 168. ferenc 54. 421. 366. 1364. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 1149. 1394. Musza 729 Makra Imre 330. 1112. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 1244. 1411. 1381. 464. 127. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. 1150. 1157. 516. 344 Mercy. 580 Nagy Leó 633. Antonio 1120.

649 Oblat Leó 107. 642. 446. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 671. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 822. 817. Roger 1312 Pucci. 1550. 419. 1326. Krešimir 773 Pekanović. 53. 615. 654. 545. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 900. 117. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 522. 459 Orčić S. K. 1462 Poudrier. 751. 795. 1313. 780. 1313. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 344. 781. 1152. Mario v. Clemente 986. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. 881. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. 782. IX. 806. 507. 184 Rançon. 88 Pleesz Henrik 716. 303. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. 457. 736. 68 295 . 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 1521. 1214 Oblát Károly 398. Hinko 1053. H. 860. 1357. 1329. Palkovics János 1298. 356 Pálics Márta 1469. 745. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 730 Nigg. 852. 680. 56. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. 1484. 763. 774. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 1339. 1549. 470. 873. D. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. 441. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. 1057. 1368. 789. Blasius 784. 1152. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 343. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 840. 870. 473. 508. 765. 909. 1520. 1387. 836. 1143. 412. 750. 1143. 1370. 305 Ökrész Károly 1332. 740. 1506. 348. 741. 726. 1367 Németh Mátyás 1411.1148. 1173. 529. Pál 212. 1463. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 1252 Orosz István 155. 843 Rajić. 1148. 838. 1371 Németh Csaba 1323. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 696 Pleško. 911–913 Raab. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 891 Pleitz fer. 1369. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. = Arsenije Pajević 268. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 447. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. Josip 1161 Pelucchi. 825–827. 332. Michael 1148 Ranwez. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 558. 1321. 790. 811. 823. 839.Nemeshalmi István 1142. Walter 1114 Nikolicy. 153 Redžek.

1162.Rencsényi Tibor 1120. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 1262. 1527 Sokol. 576. 504. 439. 427. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. 637. 374. 1171. 1339. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. 520. 1223. 1373. 438. 421. 1148–1151. 548. 1198. 548 Stantić. 1330. 519. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. v. 617. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 685 Rhoton. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 1201. 27. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 1186. 1187–1189. 356 Šebjanič. 1193. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 1165. 468. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 266 Ruess. Antonio 1120. zs.445. 295 Stampfel Károly 289. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 543. Paul 1258 Rózsa József 330. 380. elaine 1136 Ribar. Rhoton. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 445. 348. Gellért P. 229. 424. 1296. 340. 910 Sing. 603 Rudnyánszky A. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 1101. 516. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. 815 Steécz György 400. 1193. 682. 1181–1185. 344 Sprugeon. 1200. 233. 1265. 469. 1137. 1405. 21. 1231. 1411. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac. zs. 1498. P. 1190. 22. 1468. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 1166 Šlibar. 32. 1122. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 1176. 521. elza 882 S. 331. 343. 397. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 1465. 1257 Sipos Margit 1263. 421. 1365. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. Rózsa Kálmán és neje 488. 261. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. viola 1306 Sanchez Silva. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 1117. 1116. 448 Schlör Alajos 40. 661. 505. e. 1266. Odo. 228. Lazar 1016. 368. 342. 1153–1158 Sigaut. 38 Simsik Joannes 872. 1431. 215. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 1103. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 346. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 1330. 350. 1163. 376 Scultéty ede 303. 1167. 406. 1366. 0 Senić. franciscus 773 Samardžić. 1200. 17. 455. 1339. 226. 1365 Roger. 1111–1113. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. José Maria 1278 Santucci. Dale 1136. 489. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. H. v. 219–221.

velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 194–198. 1403 Szép ferencz 19. 1104. 413. 148. 681. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. Pierre P. 577–597. 174. 463. 1414. 576. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 524. 639. 483. 701. 349. 494. 432. 902 Szadavill J. 1529. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 1101. 1199. 412. 741. 893. 460. 395. 498. 290–292. 523. 1470. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 1056. 290. 451. 1053. 1084. 392. 913 Szalay József 250. 171. 1082. 213. 1060. 275 Szabó zoltán 771. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 619. 237. 193. 663 Szabó ferenc 224. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 262. 231. 314. 205. 990. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 291. 1091. 629. 1316. 322. 277. 1098. 449. 485. 1102. 497. 462. 202. 607. 1491. 212. 365. 1034. 344. 567. 1016 Szabó Judit 1490. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345. 1083. 1105. 257. 231. 277. 1057 Szabados Sándor 553. 252. 1116. 1425. 361. 366. 1131. 1375–1380. 796 Takács Ilona 1337. 184. 1412. 652 Szombathy Sándor 134. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 1521. 1424. 461. 362–364. 912. 1122. 192. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 206. 1053. 265. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 523. 163. 513. 1137. 574. 183. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 1148. 1279 Šušljić. 1268 Tesnek. 230. 1382. 1117. 307. 222. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 213. 1538. 210. 475. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 266. 1111–1113. 568. 533. 353. 575. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. 335. 1416. 566 Szalma Sándor 949. 1143. 1513. 343. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 308. 1524. 497. 175. 1439–1441. 289. 168. 251. 482. 1073–1075. 327. 288. 608. 1142. 382– 391. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 1500. 1051. 301 Thivollier. 1539. 565. 620. 367. 568. 1335. 450. 1496. 1443–1445. 320. 381. 1316 Szabó Ödön 18. 352. 938. 1099. 514. 484. 176. 189. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 720. 496 Szendy Lajos 428. 355.Šubert. 180. 188. 1368–1371. 1138. 652 Szungyi László 1216. 251. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 422. 433. 1106. 292. 630. 1215. 297 . 1515–1518. 1080 Szántó Konrád 1381.

vilmos 987 Török Jenő. 52. 1442 298 . 1446. 1154. 434. 1155. 499 vincze Károly 702 vinovska. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 1385 venetianer Lajos 397. 1189. 1158. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 1320. 132. franco 1120. 714 vandeman. 1237 Török József 1283–1291. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 615. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 2 valdiporro. 741 Tomić. 1313. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1163. 126. 354. 1309. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. 535 vecci. 957 völgyi Lajos 488. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700. 1295. 1273. 61. 110. 92 Todorović. 605. 1186. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. Alberto 1245. 104. George e. 1326. 515. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. 1141. 1294. 609. 1247 vilain. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. Tadej = Tádé atya 1216. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. 625. franjo 982 vukovári Panna 1430. 487. L. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. 1187. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 123. 1336. 1200. Darija 1524 vujković. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. 1167. 28. Angela M. Pietro da 1018 valihora A. 1188. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 396. 109. 138 Trevisan. 1522 Tower. Ivan 1325 Toigo. 1217. 1476.1149–1152. 1162. f. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. 1532 venden. 119. Morris 1261. 118. 707 Tóth zsuzsanna. 122. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović. 1324. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1340. 1317–1319.

Albert 368. 850. 1062. 844. Matthias (=Mátyás) 970. K. 849. 1147. 489 Weiss Ker. 862. 1001. Đuro 1504 zvekanović. 845. Berta 1477 Weiss A. 788 ziegler András 845. 1050.Waldmann György 502 Watson. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. Ljubomir 1119 zrakić. 861. 289. David 1201. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević. 982. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 326. 516 Weiss fr. 1262 Wátz Oszkár 769. 1246 Wolf. 975. Chris 1296 zatskó Alajos 760. 829. 1035. 1096. 952. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 1058. M. 819. 1034. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. elen Gould 423. Dragutin 1043 Wrigth. 953. 979. 869 Weibel.

532. 771. 1221. 440. 1562 Apatin 496. 716. 693. 664. 480. 432. 700. 285. 658. 548. 912. 288. 449. 207. 1248. 232–235. 675. 1340. 1293. 1061. 712. 255. 676. 314. 485. 724. 917. 515 Doroszló 1049. 875. 208. 621. 1138. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 1035. 959. 513. 520. 498. 325. 1271. 734. 1195. 926. 324. 254. 1336. 853. 235. 711. 576. 378. 655. 224. 521. 430. 255–258. 929. 918. 497. 320. 644. 1387. 1034. 505. 575. 501. 183. 289. 172 Békés 609 Beočin 1248. 1342–1345. 934. 976. 1147. 433. 231. 681. 1168. 571. 236. 549. 1180. 439. 466 300 . 464. 319. 541. 1577. 1305. 1092. 901. 63 Budapest 173. 647. 1207. 639. 290–292. 423. 870. 820. 1306. 284. 429. 217. 762. 406. 215. 939. 238. 1554 Bécs 153. 720. 307. 410. 1018 esztergom 140. 459. 643. 462. 491. 977. 712. 996. 836. 468. 764. 353. 218. 420. 617. 251. 294. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 928. 608. 1053. 252. 1037. 339. 756. 1008. 1385 Bezdán 818. 175. 694. 686. 392. 1368–1371. 484. 286. 1416. 1209. 1015. 504. 250. 297. 479. 708. 717. 435. 600. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 451. 427. 809. 831. 263. 362. 1103. 563. 296. 1246. 1294. 233. 652 eszék 635. 214. 322. 261. 568. 1095 eger 171. 603. 1040. 415. 947. 1242. 1195. 469. 1210. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 264. 1510 Debrecen 85. 662. 840. 1057. 701. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 631. 196. 335. 203. 953. 421. 567. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 1221. 911. 1118. 1064. 1349 Buda 62. 308. 1556. 306. 1066. 1009. 519. 699.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 1325. 365. 266. 637. 1341. 620. 260. 602. 444–447. 757. 523. 483. 561. 735. 438. 493. 188. 363. 422. 1261. 1071. 1426. 692. 1076. 311. 1168. 352. 1573 Baja 189. 1146. 225. 227. 897. 661. 346. 1441 Čakovec 1088. 623. 737. 817. 310. 488. 1396. 940. 1305. 606. 455.és nyomdahely Ada 316. 1062. 877. 195. 226. 865. 982. 201. 1083. 391. 317. 1051. 354. 477. 932. 812. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 605 Bajmok 857. 197. 942. 194. 913 Bački Jarak 1065. 948. 630. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 690. 1045. 1087. 463. 1292 fehértemplom 646. 209. 366. 257. 277. 1060. 524.

768. 1153. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 1083. 375. 468. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 130. 588. 1483. 138. 438. 671. 407. 1154–1157. 434. 1101. 1094. 516. 730. 1247. 872. 597. 759. 343. 1214. 1106. 1403. 651. 1115. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 828. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 826. 680. 469. 52. 260. 61. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 656. 1066. 598. 1402. 1269. 554. 1122. 239. 123. 591. 1082. 803. 39–41. 580. 455. 1111– 1113. 1008. 18. 654. 337. 1421. 1139. 709 Pest 6. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 1390. 642. 1117. 1440. 1084. 372. 377. 406. 126. 769. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 165. 738. 142. 941. 164. 132. 29. 259. 86. 408. 511. 641. 844. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 1081. 847. 1149. 850. 129. 328. 815.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 685. 33. 418. 1107. 118. 806. 1417–1419. 75–79. 205. 1297. 1104. 696. 345. 347. 1121. 1364. 1244. 128. 198. 1375–1380. 1167. 1383. 369. 344. 359. 358. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 127. 439. 505. 333. 1481. 355. 346. 255. 566. 1507. 184. 1143. Ljubljana 1100. 1048. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 421. 405. 1105. 557. 528. 332. 503. 108–110. 1158 Kula 262. 326. 583. 1102. 1091. 1009. 579. 414. 1174. 825. 47. 456. 1095. 1187. 84. 868. 869 Kecskemét 162. 589. 798. 910. 148. 851. 1144. 845. 445. 427. 796. 750. 1137. 914. 83. 281. 827 Murska Sobota 1026. 1094. 454. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 1186. 777. 296. 504. 176. 297. 781. 212. 489. 1150–1152. 584. 152. 1428. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 186. 564. 1064 Sarajevo 1268 301 . 338. 794. 782. 1163. 374. 569. 829. 92. 849. 543. 852. 795. 819. 317. 1123. 1173. 1448. 134. 1052. 596. 125. 679. 612. 1124. 1439. 1120. 137. 279. 428. 542. 282. 315. 458. 861. 476 Našice 1072. 502. 920. 28. 1201. 119. 1439. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 1188–1190. 1499 Samobor 997. 145. 518. 548. 1440. 1024. 776. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 778. 373. 380. 682. 206. 586. 592. 1482. 1148. 122. 23. 412. 593. 1116. 862. 295. 426. 780. 1142. 1412. 368. 6 Prága 121. 357. 141. 527. 1084. 555. 809. 1262. 44. 1138. 590. 104. 785 Kranj 1075. 1109. 298. 204. 172. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 1065. 1162.

1072–1074. 97. 804. 653. 902. 1300. 978. 547. 517. 919. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 727–729. 793. 25–27. 1161. 1060. 989. 613. 904. 933. 180. 1028. 174. 943. 611. 832–835. 1090. 146. 114–117. 475. 1556. 958. 972. 812. 510. 697. 215. 657. 1224. 551. 149. 1119. 822. 168. 808. 327. 797. 667– 669. 399. 559. 936. 187. 1085. 761. 1023. 964–968. 139. 1078. 1270. 159. 303. 210. 91. 950. 691. 791. 330. 1122. 1387. 695. 479. 161. 610. 416. 843. 1017. 1076. 981. 550. 42. 304. 922. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 1242–1247. 998. 7–17. 404. 1578. 478. 482. 622. 538. 962. 625. 1169–1172. 397. 1140. 534. 903. 361. 810. 949. 1086. 381. 1519. 525. 1061. 20–22. 1562. 895. 915. 329. 185. 106. 877. 1080. 136. 742–744. 912. 993. 1336. 105. 814. 133. 963. 1573. 731–733. 1027. 665. 663. 677. 1299. 348. 767. 80–82. 736. 805. 913 Temerin 957. 1454. 1423. 160. 202. 666. 821. 892. 1559. 1315. 772. 985. 413. 409. 229. 340. 48–60. 331. 182. 565. 34–38. 1130. 618. 990. 219. 43. 659. 827. 1437. 1468. 1233–1240. 1020. 1349. 98–101. 131. 1059. 1000. 997. 395. 302. 1029. 500. 1297. 870. 745. 848. 356. 191–193. 461. 1120. 1068. 424. 268. 988. 783. 1373. 645. 792. 300. 200. 351. 90. 1037. 318. 1105. 87. 494. 883. 93–96. 816. 137. 788–790. 749. 553. 1200. 121. 321. 721–723. 349. 854. 746–748. 158. 604. 811. 874. 199. 873. 689. 824–826. 786. 1223. 846. 1019. 830. 921. 302 . 1216–1220. 394. 417. 150. 726. 1051. 220. 585. 472. 275. 1006. 1077. 799–801. 867. 1166. 587. 1175–1194. 1036. 68. 1446. 1117. 595. 879. 1283–1296. 871. 1116. 632–634. 89. 937. 577. 1030. 1022. 1070. 178. 144. 1014. 560. 1307–1324. 1282. 1456. 1196. 885–890. 845. 574. 715. 640. 1271. 222. 629. 30–32. 531. 1129. 1396. 167. 619. 906– 908. 938. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 65. 688. 839. 582. 1326–1340. 237. 71–74. 1025. 994. 614. 213. 471. 982. 739. 866. 1522. 594. 806. 627. 856. 1162–1164. 1093. 400. 69. 881. 154–156. 1407. 1583 Temesvár 88. 460. 120. 838. 514. 1298. 1165. 979. 842. 884. 944– 946. 1198. 393. 1201. 403. 46. 382–390. 930. 364. 112. 769. 837. 607. 763. 267. 526. 660. 1572. 499. 163. 1063. 638. 124. 1222. 857. 1298. 909. 716. 1280. 1125–1137. 147. 181. 1086–1088. 1049. 1579 Szeged 1–5. 725. 1119. 717. 916. 1202. 1166. 578. 770. 1167. 703–706. 1241. 719. 530. 1102. 1103–1114. 624. 891. 999. 1123. 1537. 710. 1016. 971. 448. 911. 973–975. 64. 841. 817. 474. 280. 758. 287. 626. 1210–1213. 636. 698. 751. 961.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 899. 1272–1274. 678. 293. 1079. 509. 970. 533. 765. 450. 240. 540. 537. 1091. 371. 863. 1232. 737. 1096–1101. 581. 221. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 766. 1546. 773–775. 1139–1160. 1032. 1281. 1276–1278. 780. 900. 674. 718. 1050. 453. 753–755. 760. 1226–1231. 539. 1249–1267. 546. 935. 628. 1067–1069. 301. 1203–1208. 813. 411. 823. 896. 864. 552. 952. 1013. 771. 876. 784. 342. 1001–1007. 1063. 536. 1031. 1038. 969. 992. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 230. 898. 1340. 1279. 1055. 1301–1304. 170. 807. 802. 779. 1275. 1021. 1215. 859. 1033. 1057. 960. 111. 1054. 367. 1147. 601. 265. 274. 1449. 1053.

1523–1536. 649. 490. 1387. 1557. 276. 1538–1545. 1386. 529. 1172. 1246. 925 veszprém 672. 1201. 379. 1569. 980. 1165. 1269. 508. 1469–1477. 1484–1499. 228. 1392–1406. 419. 441. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1423. 1010. 1039. 1032. 465. Új-verbász 970. 572. 1080. 1566. 401. 1075. 253. 868. 889. 1177. 1131. 1254. 673 vukovár 713 zagreb 894. 1558. 1565. 179. 360. 473. 1457–1467. 1109. 1570. 741. 1088. 535. 1086. 1431–1448. 1047. 269. 1117. 687. 481. 1076. 492. 544. 1098. 616. 1276. 1233. 436. 1256. 986. 437. 1555. 828. 522. 1571. 924. 1223. 507. 943. 1084. 1350–1354. 1574. 1357–1384. 1011. 1281. 1500–1509. 1147–1152. 1574–1577. 1280. 1122. 1111– 1114. 1120. 1056. 858. 1511– 1521. 599. 615. 1272. 1041–1044. 1560. 1408–1422. 1052. 1478– 1480. 1099.1342–1348. 1182–1193. 1104. 1070. 1137. 506. zombor 190. 1268. 223. 1575 zenta = Senta 113. 991. 1569. 1455. 1045 303 . 1207. 1547. 1027. 1040. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 1220. 862. 852. 1116. 1390. 1107. 1046. 1389. 1198. 398. 1563–1566. 1294. 376. 1243. 995. 457. 1028. 467. 402. 1424–1448. 1561. 545. 1141–1143. 558. 1210. 452. 648. 819. 869. 1106. 787. 1125. 425. 984. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1100. 1101. 1034. 1054. 1002–1007. 861. 987. 1016. 1549–1552. 470.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . .

forumliber.agape. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.Csáky S.yu e-mail: forumkk@eunet.hu e-mail: agape@eunet.co. 2006-ban .yu www. az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.yu A kiadásért felel Bordás Győző.

Kókai. Piroska. Piroska S. Novi Sad 016 : 2 (497. 24 cm Példányszám: 300.SR-ID 214945031 . ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. 2006 (Novi Sad : verzal).CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. . Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. – Mutatók – Irodalom. Kókai Sándor. – 303 p.113) ”1815/2000” CSÁKY. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. – Újvidék : forum : Agapé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful