P. 1
Csaky Piroska - Kokai Sandor AZ IRAS SZAVAI

Csaky Piroska - Kokai Sandor AZ IRAS SZAVAI

|Views: 176|Likes:
Published by Heinermann Péter

More info:

Published by: Heinermann Péter on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

Csáky S.

Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”

A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta

Csáky S. Piroska–Kókai Sándor

„AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT”
A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája 1815–2000

FORUM–AGAPÉ

© Csáky S. Piroska, Kókai Sándor jogörököse, 2006

BevezeTő

Az egyházi vonatkozású művek adatainak begyűjtését Kókai Sándor az 1980-as évek végén végezte. Abban az időszakban, amikor az ilyen jellegű műveket gyakran a meglevő bibliográfiák is mellőzték. Kókai Sándor (1953–2002) széles körű gyűjtése felekezeti hovatartozás nélkül kiterjedt minden egyházi jellegű műre. egyaránt gyűjtötte a katolikus, a református, az izraelita és más vallás gyakorlását elősegítő hitbuzgalmi műveket, szertartáskönyveket, imakönyveket, olvasmányokat. Az anyaggyűjtést a meglevő szakirodalom felhasználásával olyan helyeken végezte, ahol a műveket kézbe is vehette: könyvtárakban, levéltárakban, plébániákon, gyülekezetekben. A bibliográfia gyűjtőköre kiterjed a délvidéki származású egyházi személyek (papok, kántorok stb.) művére. Számba vette a szépirodalmi jellegűeket is, sőt a más nyelven megjelentetett, de ehhez a vidékhez kapcsolódó egyházi vonatkozású kiadványok adatait, amelyeket a 19. században gyakran a történelmi Magyarország területén adtak ki. vidékünkön leginkább a szegedi kiadványok voltak használatban, de volt köztük budapesti, kalocsai és máshol kiadott mű is. Nem következetlenség tehát, hogy nemcsak a mai vajdaság területén megjelentetett művek leírása került a dokumentumtárba. A dokumentumanyag hungarikákat tartalmaz, vagyis olyan műveket, amelyeknek szerzője magyar, a szövege egy- vagy többnyelvű, azzal, hogy a többnyelvű művek között szerepel a magyar nyelv is. A csak horvátul, németül megjelent kiadványok kimaradtak, még abban az esetben is, ha szerzőjük magyar volt. Sőt olykor ugyanaz a mű megjelent magyarul és más nyelven, ezúttal csak a magyar nyelvűről készült leírást közöljük, habár Kókai Sándor eredeti gyűjtésében mind megtalálható. ő nem alkalmazta következetesen a nyelvi kritériumot, a hungarikumokat tágabban értelmezte. Számára a szerző délvidéki származása volt a döntő, ezért nem szűkítette anyagát sem a nyelvi, sem a földrajzi kritérium alapján. egyháztörténeti vonatkozásban mindenképpen értékes adalék lenne az az ismeret is, hogy kinek milyen és hány nyelven jelent meg a műve, mégis el kellett ettől tekintenünk, hiszen sok adatot újra le kellett volna ellenőrizni, amire nem volt lehetőségünk. És természetesen a terjedelmet is növeltük volna tetemesen. Az eredeti anyagban az első feljegyzett mű 1733-as évjelzettel látott napvilágot. ez ugyan latin nyelvű, de a címe és az ajánlás délvidéki vonatkozására utal: Bács megyei hitigazsági dokumentumok alapján folytatott baráti párbeszéd a kato

likusok és reformátusok között. ezt kihagytuk. A következő kiadvány már 1815ben jelent meg, amit egész sor követ a 19. századból. Adattárunkat ezzel az évvel kezdjük, mivel ez már magyarul jelent meg. A feldolgozás módja a nemzetközi szabvány előírásait igyekszik követni (ISBD). Régi könyvek leírása esetében azonban fontos adatok nem kerülhetnének a bibliográfiába, amelyek a művelődéstörténészek számára értékesek. ezért hagytuk meg a leírásban a szerző titulusát, a mű megjelenésének körülményeit, a hosszú címeket, ahogyan az eredeti kiadványon feltüntették. A megjegyzésben olvasható az imprimatur, a későbbi kiadványok esetében a példányszám, a kötés módja, sőt a legújabbak esetében a szakjelzet is. Kókai Sándor váratlan halála (2002. április 20.) megakadályozta, hogy a már begyűjtött, feldolgozott és a számítógépen tárolt anyagot befejezze, kiegészítse, javítsa és közölje. Mivel még életében Csáky S. Piroska irányította a bibliográfia szakfeldolgozását, s írásaiban ő is foglalkozott e témakörrel, vállalta, hogy kiegészíti, átdolgozza és közzéteszi a gazdag dokumentumtárat, meghagyva az alapszerkezetet: az időrendet, azon belül a betűrendet alkalmazva. ezúttal az időszaki kiadványok nem kerülnek a kötetbe. Az aprónyomtatványok csak részben vannak feldolgozva. Ami hozzáférhető volt, és leírás készült róla, meghagytuk. Mivel nagyon sok néhány oldalas kiadvány készült minden egyházi közösségben, ez a rész nem készülhetett a teljesség igényével, mégsem hagytuk ki őket, hiszen könnyebb lesz valakinek egyszer kibővíteni a meglevő gyűjtést, mint nulláról újrakezdeni. Az adattár használatát mutatók (személynévmutató és helynévmutató) könnyíti meg. A bibliográfiát megelőzi a rövidítések jegyzéke, míg a felhasznált irodalom jegyzéke és a kutatóhelyek közlése a bibliográfia után található. Az első rész a kezdetektől 1918-ig kizárólag Kókai Sándor gyűjtése. 1918-tól 1944-ig mindkét szerző egyaránt folytatott kutatást, míg az 1945 utáni részt Csáky S. Piroska készítette. Ugyancsak az ő munkája a szöveg egységesítése és feldolgozása. (A szerk.)

BACHMeGYeI, Stephanus Paulus: Otia Bachmegyeiana, documenta veritatis fidei Romano-catholicae, forma coloquii familiaris inter Lutheranum et Catholicum exhibentia. – Tirnavie : Typis Academicis, per Leopoldum Berger, Anno 1733. – 824 p. 15 cm 2 A szakjelzetet a régebbi egyetemes Tizedes Osztályozási Rendszer alapján közöltük, mivel az eTO-ban bekövetkezett változtatások a 2000. év után léptek életbe, s a bibliográfia 2000-ig tartalmazza az egyházi vonatkozású műveket.
1

6

vallási életének a megismeréséhez. hanem mindazokat. illetve a megjelenés helye alapján történő számbavételt a bibliográfiában patriotikának is minősíthetjük. A vallásos tárgyú kiadványok bekerültek ugyan nagyrészt az egyetemes jugoszláv nemzeti bibliográfiába. amelyek használatban voltak vidékünkön. eszmei áramlat rányomta bélyegét a könyvek számbavételére és a bibliográfia-készítésre is. Régiónk könyvkiadásának egy mellőzött fejezetéről van szó. A bibliográfia tartalmazza a Délvidéken használatban levő vallásos tárgyú – vagy egyházi személy által írt – kiadványokat a kezdetektől. felekezeti hovatartozás nélkül. századtól egészen 2000-ig. illetve a többnyelvű művek esetében a magyar nyelven is megjelent szövegek kerültek be a bibliográfiába. ezért csak a magyar. Nemcsak a vajdaságban megjelent és kiadott műveket. intézményeiket és általában az egyház szerepét. ezért tartottuk fontosnak a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiájának elkészítését. református. Különösen érvényes ez a megállapítás a második világháború utáni korszakra (1945-től 1989-ig). hanem a vallásos ihletésű szépirodalmi műveket (versesköteteket. Mit tartalmaz a vajdasági egyházi kiadványok bibliográfiája? Tartalmazza a vajdasági egyházi felekezetek magyar nyelven megjelent kiadványait (római katolikus. csak a rendszerváltás után. a vallási közösségeket. történeti összegezéseket – ha szerzőjük egyházi személy volt. nem volt tanácsos szót ejteni. amelyről évekkel ezelőtt nem illett. ismereteink alapján a 19. állami szintre emelték az ateizmust. amely nem értékelte a kereszténységet. novellákat. nemcsak a vallási életet közvetlenül szolgáló alkotásokat. adventista. e kiadvány valójában adósságtörlesztés az utókor számára. dramatizált jeleneteket).A BIBLIOGRáfIA eLÉ Az egyházi jellegű kiadványok bibliográfiája művelődéstörténeti adalék. Két évszázad könyvészeti adatának ismerete hozzájárulhat az elmúlt korszak vallásosságának. amikor Magyarországon is és a szomszédos államokban egyaránt. közel két évszázad anyagát.). mozaikkocka az egyetemes magyar művelődéstörténetben. izraelita. 1989 óta lehet (szabad) róla beszélni. de a többi bibliográfiai adattárból hiányoznak. A számbavétel kiterjedt minden egyházi jellegű mű nyilvántartására. baptista stb. A téma évtizedekig tabunak számított. elsősorban a monografikus 7 . Az aktuális politikai. Mivel a nyelvi kritériumot tartottuk fontosnak. Kifejezett egyházellenesség uralkodott. A szerző származása alapján.

A külföldi – az itteni hívők számára ismeretlen nevű – szerző helyett olykor a vidékünkön papi szolgálatot végző (ismertebb) fordító nevét emeltük ki a rendszóban. hanem felekezetiekről. Ateista korszak: 1945–1989. A kezdetek: 1815–1866. A rendszó általában a szerző. 8 . Szólnunk kell a nehézségekről is. Az utalások nem kaptak tételszámot. hogy nem állami kiadványokról van szó. s az anyag használhatósága érdekében mutatókkal egészül ki. 5. azzal. Ha nincs feltüntetve (és nem volt módunkban kideríteni) a szerző kiléte. A helyreállított vallásszabadság kora: 1990–2000. A behasonlítást könyvtárak. hogy a 19. és esetenként aprónyomtatványokat. A kiadványok egységes bibliográfiai leírása időrendben és betűrendben (nem felekezetek és nem műfajok szerint) történt. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a következő korszakokra tagoljuk könyvkiadásunkat az említett időintervallumban: 1. egyházi személyek és felekezetek segítségével. 1973) anyagát. Csak a kottákat és a hangzós anyagot nem vettük fel. A kiegyezéstől az első világháború végéig: 1867–1917. akkor a cím alapján történt a besorolás. amelyekkel szemben találtuk magunkat a munka folyamán. fellendülése az indulástól egészen napjainkig. láttamozás alapján óhajtottuk elvégezni). Az anyaggyűjtést meglevő forrásokból (lásd: Irodalomjegyzék) végeztük. olykor magánkiadványokról. Kifejezésre jut ezen keresztül a vallásos jellegű könyvkiadás fejlődése. Tekintve. A kutatás eredménye tükrözi a kiadványok számbeli növekedését és műfaji változatosságát. 3. A mutatók tételszámra utalnak. pontosabban a leírás módja a nemzetközi szabvány előírásait követi. A megjegyzésben igyekeztünk minél több művelődéstörténeti vonatkozású adatot közölni. szerkesztő vagy a fordító. ahol az adatok teljességét ellenőrizhettük volna. egyik névről a másikra utaltunk. forum. A kutatás módszere: – anyaggyűjtés – behasonlítás – feldolgozás. Mégis reméljük. sem megfelelő állománnyal rendelkező dokumentációs intézményeink. Nincsenek pontos kimutatások. 4. A cím gyakran egybefonódik a szerzőségi adatokkal. A feldolgozás. században megjelent könyvek esetében némi eltérés van. Könyvtörténeti szempontból nézve munkánk kiegészíti a már megjelent bibliográfiákat. elsősorban a Jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 című bibliográfia (Újvidék. 2. nehezen hozzáférhetőek a dokumentumok (a leírást viszont „de viso”. brosúrák). egyházi intézmények könyvállományának igénybevételével valósítottuk meg. Kisebbségi sorsban: 1918–1944. hogy ez ideig a legteljesebb ilyen jellegű adattárat sikerült egybegyűjteni a parókiákon.kiadványok adatait gyűjtöttük (könyvek. A kutatóhelyeket jegyzékben közöljük. nyilvántartások a kiadványokról. Az ilyen szövegeken nem változtattunk.

amelyet Szép ferenc magyarított.és énekeskönyv. Pius pápa Szabadkán. s Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában feltételezhetően 1848-ban. folyóiratban közölt írása. farkas Bertalan dicsőítő gyászbeszédei mellett 1842-ben Szabadka történetéről értekezett. regényének és más művének a megjelenése jelentette Kováts József. említésre méltó azonban. drámai költeményének. Csajághy Sándor magyarul és latinul is közreadta gyászbeszédét. század végén – a figyelem előterébe kerülnek az egyháztörténeti és a helytörténeti jellegű kiadványok. 2 Megtalálhatóak: Szabadka bibliográfiája: I. ezeknek a számbavétele sem kerülhette el a figyelmet. s ezért kell könyvkiadásunkat vagy talán a könyvek használatát más prizmán keresztül szemlélni egészen az első világháború befejezéséig. mi azonban a következetesség tiszteletben tartása miatt kihagytuk a leírásukat.1. 2. Néhány ima. Mindenképpen Jámbor Pál (Hiador) műveire gondolunk. jegyzőkönyvek (a helvét hitvallású egyházmegye közgyűléseiről) és Hiador művei jelentik. 1 9 . hogy ebben az időszakban – főleg a 19. Már azért sem. [1848]. mert az 1848-as év könyvtermését az ő balladáinak. furdek Kelemen. Néhány szerző. vagy más jellegű művét. Balogh György 1867-ben. és imák és egyházi énekek gyűjteményét jelentette meg. hiszen a történeti Magyarország szerves részét képezte szűkebb pátriánk. Nádasd ferenc és mások munkái maradtak ki. Simonfalvy Antal és Schmid Szeráf ferencz könyve mellett. Csajághy Sándor ugyanebben az évben a vegyes házasságokról írt. Figyelemre méltó mű Tsányi Nagy Imre (kishegyesi plébános) prédikációinak három kötete. Dubecz Tamás. korszak: A kiegyezéstől az első világháború végéig (1867–1917) Nem észlelhető sem számbeli. – Szabadka. Némelyik latin nyelvű kiadvány Szabadkán jelent meg a Bittermann nyomdában. sem műfaji változás az egyházi kiadványok megjelentetésében. Másik jellemzője a nagyszámú latin nyelvű szerkönyvek kiadása és használata. farkas Bertalan. 3 Olvasó és imádságos könyv rabok használatára…/ magyarította Szép ferencz… a helybeli rabok oktatója. mint IX. hogy főleg a katolikus hitet gyakorló hívek számára készült műveket találtunk. korszak: A kezdetek (1815–1866) Az egyházi kiadványok számbeli megjelenésének nagyságát az első korszakban nem szűkíthetjük le a Délvidékre. Bittermann Károlynál megjelentetett latin nyelvű körlevele és még sok más kiadvány. Már az első időszakban találunk a kiadványok közt szépirodalmi jellegűeket is. Jellemző erre a korszakra. füzet : 1764–1869. – 335 p. csakúgy. 1988. amely Szegeden jelent meg több száz oldal terjedelemben. mint farkas Bertalan. 1849 és 1866 között megcsappant a kiadott könyvek száma. – Szabadka.

különlenyomatban is megjelent. és megoldani a liturgikus szertartásokat. Margalits ede: Kapisztráni szent János iloki templomának restaurálása. korszak: Kisebbségi sorsban (1918–1944) 1919 után. Szulik József. – 611. Az évkönyvek nem nagy számúak. hazai kiadványokkal kellett ellátni a hívők lelki szükségletét.. figyelemre méltó tevékenységet folytatott Érdujhelyi Menyhért. – 30. Margalits ede is jelentős szerepet vállalt a kor művelődési életében. 3. habár a bibliográfia nem közli az időszaki kiadványokat. fonyó Pál nemcsak a helytörténet és egyháztörténet terén. kilencedek szövege. Kiss Károly. csupán a magyar protestáns egyház 611 oldalas életrajzgyűjteményét említenénk meg. amely Budapesten jelent meg Új Magyar Athenas címen. : ill. litániák. amit kiadványai is tükröznek. Szentkláray Jenő és mások műveit. vagy Máté László református egyháztanító emléklapjai Ómoravica község 100 éves múltjából. 1905. katekizmusok. az evangélikus és református egyház kiadványaiból. amelyek rövidebb-hosszabb ideig elégítették ki a hívők vallásos igényét. Szegfű Sándor. Különbséget tettünk az évkönyvek és a naptárok között. egyházközösség alapszabályait. A katolikus egyház mellett megerősödött a református egyház szerepe. naptárak és más hasonló kiadványok jelentek meg. főleg a naptárokon keresztül. Több ismert műve mellett itt csak az iloki templom restaurálásáról írt könyvére hívnánk fel a figyelmet. de megemlíthetjük az adai r. Az irodalmi vonatkozású művek közül nem szándékozunk felsorolni minden jelentős szerzőt. ezt a feladatot a katolikus hívők számára a Hitélet című folyóirat munkatársai vállalták fel. Imakönyvek. – Budapest : Aigner Lajos. ezért kerültek be a bibliográfiába. így a mi vidékünkön is. – Palánka : Kristofek és Blázek. így nem látható még tételesen sem (cím szerint) a sok naptár. Bierbrunner Gusztáv. ebben a korszakban mind több művet találhatunk már az izraelita egyház. keresztúti ájtatosság. 1 tábla kép (Ballagi Mór portréja) 4 10 . Kiss Károly: Új Magyar Athenas : Újabbkori magyar protestáns írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták Sz. kis bibliák. a kisebbségi létben egészen más körülmények között alakult ki és fejlődött a vajdasági magyar könyv. (1887). Az első világháború alatt megcsappant általában a könyvkiadás országszerte. említést kell róluk tenni. kath. 12 p. Nagyrészt nélkülözni kellett a könyvbehozatalt.amit a Bácsi római katolikus plébánia százéves emlékére írt. . Kálmán farkas. és jellegüknél fogva eltérnek a hagyományos értelemben vett naptároktól. 19 cm  Sz. 3 p.

8 A második világháború utáni politikai változás fokozottan érezhető volt az egyházi. ezért jellemezzük összevonva. ebben az időszakban külön figyelmet érdemel a vallás és a politika viszonya 1945 és 1989 között. vallásos jellegű kiadványok megjelentetésében. A második világháború után nehéz korszak kezdődött a vallásos élet továbbfejlesztésében. 14 cm] 6 11 . Nem hivatalos. főképpen pedig az olvasók. Bár a törvény lehetővé tette. – Beograd : Službeni list fNRJ. és terjesztheti azokat. korszak: A helyreállított vallásszabadság kora (1990–2000) A két korszak könyvkiadása nehezen választható el egymástól. Szinte alig találunk ilyen jellegű műveket. mivel a fejlődés felfelé ívelő volt már a hatvanas évektől kezdve. Az egyházi kiadványokra a nyomdákra és könyvkiadásra vonatkozó törvény érvényes. 1953.” A rendszerváltásra a nyolcvanas évek végén került sor. első lépésként csupán az adatok egybegyűjtésére és elemzésére vállalkoztunk. A kis formátumú. – 64 p. A marxista világnézet. 1945. s ez az egyházi kiadványok számbeli és minőségbeli fellendülését eredményezte. csak a jelzett évben hagyta el a sajtót. áhítat vagy divat – vetődik fel önkénytelenül a kérdés? A választ a kiadványok tartalmi vizsgálata. korszak: Ateista kor (1945–1989) 5. 23 p. Így elkerüljük az esetleges ismétléseket a jellemzésben. állami zakon o pravnom položaju verskih zajednica.4. – (zbirka zakona fNRJ . befogadók hozzájuk való viszonyulásának az ismerete adhatná meg. hogy a hívő emberek lelki táplálékául könyveket is kiadjanak. a két világháború között működő. A kiadványok jellemzése egyetlen kiadványt találunk 1945-ös évjelzettel. de ez is valószínűleg előbb készülhetett. 64 lapos kis könyv egyházi énekeket tartalmaz és egy. br.112) 7 Uo 3. Csak az ötvenes évek elején tettek ismét próbálkozást arra. . ekkor még nem államosított nyomdában készült. hogy szabadon gyakorolják őseik vallását a hívők. 8 [Schmidt Antal: egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára. az ateista gondolkodás kiszorította a tervszerű könyvkiadásból az egyházi kiadványokat. – fordította: CSP. Nem állt módunkban olvasásszociológiai felmérést végezni. szakasz. Könyvnyomdája. vallásos jellegű művekkel csak szórványosan találkozunk (évente egy-két címszó erejéig). ami egyféle nyitottságot eredményezett az állam és az egyházak között. a valóságban ez a törvénycikkely egészen másként valósult meg. – Sztáribecsej : Szubakov I. A szabad vallásgyakorlást szabályozó törvény nagyon szűkszavúan határozta meg a könyvkiadás kérdését: „Minden egyházi közösség vallásos tárgyú műveket jelentethet meg. hogy a kilencvenes évek elején az egyházi kiadványok száma meghaladta a magyar nyelven megjelent összes többi kiadvány számát a vajdaságban. olyannyira.

A vallásgyakorlás elmélyítéséhez szükséges művek sorát egy jól megszerkesztett imakönyv (Hitélet imakönyv) gazdagította 1960-ban. Adventi énekek [1953. 1971-ben pedig átdolgozott. ez tette szükségessé új misekönyvek. a szabadegyházak közül a keresztény adventista egyház törte meg a jeget. állami kiadó csupán egy vallással kapcsolatos művet adott ki ebben az időszakban. egyének jóvoltából. mégiscsak magánszorgalomból. stb.) 12 . egy hittankönyv volt. (Néhány példa: 1965-ben misekönyv. A vatikáni zsinat engedélyezte a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokban a szertartások jobb megértése céljából. 1961-ben újra nyomták változatlanul. Talán ez az egyház volt a legbátrabb. a szertartások ismertetésének leírását tartalmazó művek közzétételét. habár az embereknek hivatalosan alkotmányos joguk volt a szabad vallásgyakorlás. erről tanúskodik az a tény. legfüggetlenebb. szertartáskönyv. Bibliai leckék [1953]. ezt „az úri szent vacsorával élni kívánók részére” kiadott előkészítő könyvecske követte. Mindenképpen hiánypótló és hasznos vállalkozás volt ez. amely több kiadást is megért. 1969-ben: A mise rendje stb. A különböző felekezetek. mű jelent meg. Az egyházak státusa némileg rendeződött a hatvanas években. 1956]. kiskatekizmus a Biblia elemeivel. Meglétük lehetővé tette a rendszeres és megalapozott vallási ismeretek elsajátítását az iskolás gyerekek számára egészen a felsőtagozatos diákok korosztályáig. majd a harmadik kiadása 1990-ben jelent meg.9 Az adventista egyház azóta is évről évre rendszeresen publikál 2-3 kiadványt. vegyes tartalma is bizonyítja. bővített tartalommal jelentek meg. szinte titokban ápolták a családok őseik vallását. hogy az új társadalmi viszonyok között miért lett háttérbe szorítva a vallásos élet.) ebben az időben ad9 (Bibliai tanulmányok [1952]. átdolgozásukra 1978-ban került sor.könyvkiadók – Jugoszláviában a könyvkiadást állami felügyelet alá helyezték – hanem egyházak. amikor címet változtatva. A hittankönyvek hiányát és fontosságát bizonyítja. valamennyi hittankönyv több kiadást ért meg. változása 1963-ban következett be. „A református keresztyének számára” címmel 1953-ban jelent meg az első templomi kis énekeskönyv. egyben ima. hogy rövid idő leforgása alatt több kiadásban is megjelentek. hogy megjelentek a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen tankönyvek. mivel biztosította a folyamatos hitoktatást. mintegy magyarázatot keresve arra. a legveszélytelenebb a kor ideológiája számára? vagy a leggazdagabb? (esetleg külföldről kapott anyagi segélyt?) Kiadványaik a vallás megismerését és gyakorlását szolgálták.és énekeskönyv. olykor többet is. A katolikus egyházi szertartások megreformálása. mennyire hiányoztak az ilyen típusú kiadványok. 1954-ben az újvidéki Testvériség-egység Könyvkiadóvállalat megjelentette veljko Ribar A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok változásában című könyvét. bővített kiadására került sor – igazolva hiánypótló mivoltát. identitásuk egyik alkotóelemét. a liturgia szövegeit tartalmazó kiadványok. Az első római katolikus kiadvány ebből a korszakból 1958-ban jelent meg.

különböző formában való megjelentetését. Korszerűsödés ez. 1975. ezek elsősorban a fiatalok számára készülnek. árpádházi Szent erzsébet. Helyette. Az egyes szentek életét bemutató könyvek közül kiemelhetjük az Assisi Szent ferenc. Szent vince. Kapisztrán Szent János. amely az amerikai kiadás alapján jelent meg színes illusztrációkkal. kiderül abból is. Szent Klára. az evangéliumokat és egyes szentek életét. és mintegy 30 füzet látott napvilágot napjainkig. csupán tényként közöltük az elmondottakat. A hetvenes évek egyik kiemelkedő kiadványaként a 704 oldalas Református Énekeskönyvet említenénk meg. Szent ágnes. a vizuális ábrázolás elősegíti a művek tartalmának vázlatos (mondjuk ki bátran: felületes) megismerését. Kiadását 1973-ban kezdték meg. 1982-ben az Agapé Könyvkiadónál látott napvilágot az Antal testvér című képregény. Ilyen meggondolásból kezdte kiadni az adventista egyház a Bibliai Levelező Iskola füzeteit. árpádházi Szent Imre.tak ki egy új 128 oldalas ima. jó minőségű papíron. 1986. egy-egy „lecke” – „bevezetés a Bibliába” általában egy ív terjedelemben készült. a Biblia képregényben (1987-ig 29 füzete jelent meg) stb.) Hogy mennyire fontos a könyvek könyve. Ugyancsak népszerűségét és hiánypótló szerepét jelzi. bérmentve. hogy Magyarországról is gyakran kérték a vajdaságban nyomdafestéket látott reprezentatív kivitelezésű bibliát. A tematikus füzeteket kérésre rendszeresen küldték az érdeklődőknek.és énekeskönyvet gyermekek számára Hiszek címen. Könyvészetileg nézve egészen elütött a jobbára szerény külsejű előző kiadványoktól. Képeskönyv és mese alakjában a gyermekek. A sorozatot a kilencvenes évek elején beszüntették. mint például János. vagy mellette bibliai kifestők. A Képes Biblia nagyon népszerű volt. Padovai Szent Antal. hogy az 1972-es kiadást több évben is újranyomtatták (1974. 1991). valódi kultikus könyv volt! (A kiadvány komolyabb tartalmi és esztétikai elemzésére nem térnénk ki. műbőr kötésben.5 cm) könyvek is vannak a kiadványok között. A másik kiadvány. amelynek első kiadása jóval kisebb terjedelmű volt. Boldog Gizella és más szentek életét bemutató kiadványokat. az apostolok életét. Az egyház fontosnak tartotta megismertetni a hívőkkel a vallás történetét. leporellók jelentek meg a legkisebbek szá13 . A nyolcvanas években új kiadványtípussal találkozunk: megjelenik a képregény forma az egyházi kiadványok között is. A lerövidített szöveg. Kis formátumú (9. Máté és Lukács evangéliuma vagy a 7 cm gerincmagasságú mini Biblia. ezt egy református valláskönyv is követte 1972-ben. árpádházi Szent Margit. Szent Rita. 1982. és az ötvenes évek elején jelent meg. hogy más egyházi felekezetek szintén elsődlegesnek tartották a Biblia megismertetését. amelyről mindenképpen szólnunk kell. azaz a Biblia megismertetése a hívőkkel és a potenciális hívőkkel. meríthetnek erőt és hitet azok példájából. 1973. amelyet később ugyancsak megtalálhatunk több kiadásban is (1968. 1983). ebből az időszakból az 20 oldalas Képes Biblia. ezt bizonyítja. vagy az igények elsorvadása rohanó világunkban? Az olvasásszociológiát tanulmányozó kutatók megállapították. hogy a századvégre jellemző az ilyen típusú művek olvasása. regényes életrajz formájában pedig az idősebb korosztályok ismerkedhetnek meg a szentek életével.

vázlatos ismertetőnkben csak megemlítjük az aprónyomtatványokat. egyházközségek jelentették meg leginkább.mára. Jelentős szerepük van a vallási élet kialakításában és elmélyítésében az időszaki kiadványoknak. Újabban gyermek és ifjúsági hitbuzgalmi lapokat is indítottak a katolikus hívők számára (Útitárs. de a nyolcvanas évek elejétől mind több ilyen jellegű mű kerül az olvasóközönség elé. mégis megállapíthatjuk.) A szépirodalmi művek között dilettáns kísérletezések és filozofikus jellegű komoly alkotások egyaránt találhatók. az oromi és tóthfalusi egyházközség tájékoztatója. Református Évkönyv. főleg verseskötetek. vagy csak sokszorosítva. s ettől kezdve a katolikus egyházi kiadványok sokkal tervszerűbben. illetve Református Képes Naptár). majd 1989-ben Bogdán József lelkész is bemutatkozott költőként. Megjelenésük a nyolcvanas évek végére jellemző. (Imák a bárkából. a forumnak stb. könyvjelzők. A könyvkiadó megalapítása lehetővé tette. Lukáts Márta. a Bibliai Kifestők viszont 1994-ben jelentek meg. Nem tervezett. A világ felé való nyitásnak tekinthetjük a közös kiadások megjelenését. Belső használatra adják ki a Temerini Harangszót (1989-ben indult). színvonalasabban jelenhettek meg. a Cnesának stb. aforizmák. Leporellóval már a nyolcvanas évek elején is találkozunk. szentképek és hasonlók. 14 . de más közösségekben is találunk belső használatra kiadott időszaki kiadványt (Vasárnapi Üzenet. 1996) és az adventista szabadegyház hívei számára egyaránt (1994). vagy a tóthfalusi plébánia mellett működő Logos nyomda a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. amelyek közül némelyik több kiadásban is megjelent. meghatározott kiadói koncepció alapján valósult meg. Példaként említjük meg. Szent-Gály Kata stb. versei.. Az aprónyomtatványok nem kaptak helyet a bibliográfiában. 1995-ben indult stb. Agapé folyóirat (1978–1989) és utóbb a Testvéri Szolgálat Krisztusban. hogy a hitbuzgalmi folyóiratok között legjelentősebb a katolikus Hitélet (1963-tól jelenik meg) és a Református Élet (1956-ban indult). Teológiai Zsebkönyvek. hogy sorozatokat készítsenek. Az egyházi kiadványok megjelentetése 1945 után véletlenszerű volt. kiadók együttműködése teljesebb. A világi műveket megjelentető kiadók és az egyház mellett működő nyomdák. A periodikumok teljes feltárása még folyamatban van. vallásos ihletésű szövegekkel találkozunk már korábban is. belső használatra készültek. sokoldalúbb. illetve kalendáriumok (Katolikus Kincses Kalendárium. sőt közös kiadásaik is készültek az elmúlt esztendőkben. Világnézeti Sorozat (a vatikáni Rádióban elhangzott adások alapján). mint például: Példaképed – Védőszented. Az Életszentség Nagymesterei stb. Szépirodalmi próbálkozásokkal. A nyolcvanas évek végétől azt tapasztaljuk. hogy az egyházi jellegű kiadványok nem zárt körben jelennek meg. amelyeket műfajilag nehéz meghatározni. vannak közöttük idézetgyűjtemények (Jó kívánság). hogy a hetvenes évek elején a katolikus egyház kiadványait a plébániák. Ugyancsak népszerűek az évkönyvek. Hitvédelmi Füzetek. A hetvenes évek végén megalakult az Agapé Könyvkiadó. s a forum Könyvkiadó nyomdavállalata végezte a nyomdai szolgáltatást. meg az Adventi Hírnök. Így az Agapé Kiadó nyomdai szolgáltatásokat végez a forum Könyvkiadónak.).

. – 266 p. színes illusztrációkkal is. történeti értekezések). századi magyar szépprózában / Rajsli Ilona. főleg karácsonyi. alkalmi ünnepekre adták ki őket. amelyekben nyelvtörténeti. Az elbeszélő prózastílus nyelvi alapjai a XvI. Jelen vannak a szertartás-irodalomból a liturgikus imák. Itt most nem vettük őket számba. Ha ehhez még jó minőségű papírt is sikerül beszerezni. Ugyanez vonatkozik a népi alakoskodásra. Jól tipografáltak. – Szeged : Betli BT. a sikeres színbontás olykor nagyon szép kiadványokat eredményez. grafikailag egyszerű megoldással. A szertartássorozatok kanonizált változatai ismertek a gyakorlatban. hogy legnagyobb a vallás megismerését szolgáló művek száma. pápák) és az egyéni vallásos élményeket tükröző művek. . 1996. a teológiai műveké. A kiadványok gyakran illusztráltak. Műfajilag vizsgálva: imakönyvek. XvI. : Nyelvtörténeti tanulmányok / Rajsli Ilona. századi szépprózánkat.. 10 1. eleinte csak fekete-fehér vonalas. ezek között is a történeti jellegű. – 381 p. húsvéti vallásos énekek gyűjteménye. – 127 p. imák – folklorizált elemekkel (Silling István könyvei). amelyek nagyban elősegítik az egyházi kiadványok létrejöttének megismerését és elénk tárja nyelvi jellegzetességüket.A hangzós anyag hangszalagokból áll. Passió).. Találunk közöttük fűzött és kötött példányokat. elbeszélések. 1994 (Tóthfalu : Logos Ny. majd a nyolcvanas évek óta igényes. – Szeged : Betli BT. életrajzok (szentek. aranyozott. színjátékok (betlehemesek. húsvéti játékok. (Példa erre a már említett Képes Biblia mellett az 1989-ben készült Biblia Kézikönyve. később fényképillusztrációkkal. a kiadványok európai színvonalat is elérhetnek esztétikailag. vagy csak mélynyomással készített fedőlapokat. stílustörténeti szempontból vizsgálta a szerző délvidéki nyelvemlékeinket. vallásos énekek.. de ritkán jelentek meg önálló kiadványban. vajdasági szerző tollából jelent meg néhány tudományos igénnyel készült mű. 16x23 cm ISBN 963-04-4586-7 3.10 A könyvek külalakja többnyire kielégíti esztétikai igényeinket. Tematikailag vizsgálva a kiadványokat elmondhatjuk.). . de a kiadványok magyarországi megjelenési helyet tüntettek fel. a szokásdrámákra. / Rajsli Ilona. bőrkötésűeket és műbőr kötésűeket egyaránt. 16x23 cm ISBN 963-85480-0-2 15 . Az Apor-kódex szótára : Délvidéki nyelvemlékeink : II. . vázlatos illusztrációkkal. Rajsli Ilona könyveiről van szó. próza (regényes életrajzok. amelyek egyházi vonatkozásúak is.. A számítógépes nyomdai megformálás. vallástörténetek. – Budapest : Betli BT. 18x25 cm ISBN 963-04-3935-2 2. nem tudnak könyvvásárlásra túl nagy összegeket elvonni maguktól a puszta létfenntartás miatt. didaktikus színjátékok. Délvidéki nyelvemlékeink I. majd a szisztematikus és a gyakorlati teológiai kiadványok. 1994. legtöbbször jó minőségű papírra vannak nyomtatva.) Természetesen aránylag kevés mű látott napvilágot ilyen igényes külsőben az előállítási anyag beszerzésének nehézsége miatt és ebből következően a magas eladási áruk miatt. liturgikus énekek. hiszen a hívők bármennyire is hitbuzgók.

egy meghatározott területi egységen nem voltak hívő emberek? vagy a másik jelenség. amelyek gazdagítják művelődéstörténeti. és hozzátartoznak a vajdasági magyar könyvprodukció összességéhez. irodalmi. hogy nemcsak a divat sugallatára történt ez. hogy abban az időintervallumban. meglétét vagy nemlétezését tükrözik. vallástörténeti ismereteinket és egyben vallási életünk pótolhatatlan segédletei. az 1990 utáni korszak. Hiszen a történelem folyamán számtalan esetben az uralkodó politika. A megállapítás azonban csak féligazság. hiszen fontos kiadványok mind tartalmi. hogy egyszerre minden előzmény nélkül kevés kivétellel mindenki vallásos lett? Inkább azt állítanánk. Gazdasági javulásról nem beszélhetünk. Azt jelenti-e hát ez a jelenség. Összegezni kellett őket. mind formai szempontból. hogy elgondolkodjunk a jelenségen. azt bizonyítja-e. s ez hatott serkentőleg vallási felekezeteink kiadói tevékenységére. mint az előző években. Szeretnénk hinni.Amennyiben elfogadjuk a megállapítást. S. amikor rohamosan megnő a kiadványok száma. hogy az utóbbi években a vallásgyakorlás nem titokban történik. 16 . hogy ezekben az ínséges időkben – ha külföldi támogatással is olykor – a könyvprodukció látványosan megnőtt. a kiadott könyvek száma mégis azt igazolja. tehát kultúránk szerves részét képezik. hanem valós igényről és valóban hiánypótló művekről van szó. ez volt az indíték. hogy azok a hit jelenlétét. P. elmondhatjuk. műfaji megoszlását egy meghatározott etnikai közösség életében. a társadalmi berendezés nem tette lehetővé különböző okok miatt az egyházi kiadványok megjelentetését. hogy a kultúra fokmérői a könyvek – s ebből az alapállásból vizsgáljuk az egyházi kiadványok számát. amelyben a vallásos kiadványok száma elenyésző volt. helytörténeti. Cs.

Belgrád Nemzeti Könyvtár Crna gora. Újvidék. Szabadka [Horvát nemzeti bibliográfia. Csáky S. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Szabadka Püspöki Könyvtár. Budapest ferences Könyvtár. Létünk. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Csáky S. Újvidék Agapé Könyvjegyzék Bezdáni RK Plébániahivatal Becsei Belvárosi RK Plébániahivatal Becsei Levéltár Szerb Matica Könyvtára. kötet (Nar-Ož) Keresztény Adventista egyház.] Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga. zágráb.. zágráb Országos Széchényi Könyvtár. Cetinje Nemzeti és egyetemi Könyvtár. zrenjanin (Nagybecskerek) 17 . 1–2.1988 Dr. 1990. Újvidék Kalocsai főszékesegyház Könyvtára Kúlai Plébániahivatal Magángyűjtemény Magyar Könyvészet Magyar Országos Levéltár. Újvidék Dr. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. 2000 egyetemi Könyvtár. Budapest Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza Püspöki Könyvtár. forum Könyvkiadó. Újvidék Belvárosi RK Plébániahivatal. Nemzeti Könyvtár. Budapest Nemzeti Könyvtár. Piroska: A forum könyvkiadó bibliográfiája 1984– 1999. I–Xv. 1995. 1835–1940.: mr. Szerk..RÖvIDÍTÉSeK AGAPÉ AKJ BP BBP BL BMS BPÚ Cs CsP CsPfB eKBp evKBp fKSz HB KAeÚ KfK KP M MK MOL NeKBg NeKCG NeKzg OSzK P PKSz PKzR Agapé Könyvkiadó Könyvtára. Újvidék. forum. Csáky S. Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurađ Crnojević”. szám Dr. Petar Rogulja.

Szabadka városi Múzeum. füzet. Becse városi Múzeum. Pancsova városi Könyvtár. Kalocsa városi Könyvtár. Belgrád Szabadka bibliográfiája 1764–1869. Smederevo városi Könyvtár. Belgrád Srpska bibliografija. füzet Szabadka bibliográfiája 1918–1944 III. II. I. Szabadka Történelmi Levéltár. Szeged Szerb Levéltár Könyvtára. Újvidék Somogyi Könyvtár. zrenjanin Temerini plébániahivatal visky Károly Múzeum.ReÚ SK SLK SB SPKBg SzB SzB2 SzB3 SzP T TLSz TLzR TP vKM vKP vKSM vKSz vMB vMSz vvK z1 z2 Református egyház. városi Könyvtár) Szerb Püspöki Könyvtár. zenta Szent ferenc Plébániahivatal. Belgrád. Szabadka. (Szerb Bibliográfia. zenta 18 . Szabadka verseci városi Könyvtár Külvárosi imaház – esperesi hivatal. füzet Szabadkai Püspökség könyvtára Topolyai katolikus plébániahivatal Történelmi Levéltár. 1988 Szabadka bibliográfiája 1870–1918.

278 p. – első könyv. 1818. most pedig Tekéntetes Báts vármegyében helyheztetett Kis-Hegyesi nevezetű Kamerális helységnek Törvényes Plébánussa. és jeles alkalmatosságokra készített. és rendkívül való prédikátziók / mellyeket különös. 1815. SzB-14 19 . Grünn Orbán betűivel. TSáNYI NAGY Imre elöljáró. – Szegeden : Nyomtatt. – Harmadik könyv. és a’ Mária Theresiopolisi Papi Járásnak Jegyzője. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. 1819. TSÁNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátziók / mellyeket a’ keresztény katholika népnek oktatására öszve szedegetett. Grünn Orbán betűivel. – IX. Petrik 1818 2. – Szegeden. Petrik 1819 4. 1818. Kir. és sokaknak kérésére most közre botsájtatott Tsányi Nagy Imre. – Szegeden : Ny. TSáNYI NAGY Imre Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása / mellyeket közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. M 3. – 474 p. gyüjtögetett. Adatai hiányosak. DUBeCz Tamás főtisztelendő fejér György ő Nagyságának pásztori dalban foglaltatott alázatos üdvözlése.BIBLIOGRáfIA 1815 1. priv. Három kötetben jelent meg. élő nyelvel mondott. s’ élő nyelvel hirdetett sokaknak kérésére közre bocsájtott Tsányi Nagy Imre a Méltóságos Kalotsai Anyai Megyének legérdemetlenebb Papja. – 24 p. – Második könyv.

[1835] – 8 p. és hatodik oskola rendes tanítója Szabadkán 1835. fURDeK Kelemen Beszéd. – Szegeden : Grünn Orbán örökösei betüivel. farkas Bertalan. – 11 p. – 6 p. – Pesten : Nyomtatta fűskúti Landerer. a kalocsai fő. és főtisztelendő Klobusiczky Péter ő excellentiájának. FARKAS Bertalan Üdvezlő versezet mellyel nagyon tisztelendő Czorda Albert úr. – 16 p. . – Szegeden : Grünn Orbán örököseinél. Sz. Mária Theresia várossának deák oskolabéli ifjúságához mondott. eszt. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet nagy méltóságú. Sz. az europai uralkodók tisztelve szeretett nesztora. 1832. fARKAS Bertalan Dücsőségesen uralkodó felséges ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd. [1835]. és apostoli felség valóságos belső titkos tanácsossának. ferencz Rendén lévő tanító Gyöngyösön OSZK 1835 7. és a’ fő méltóságú hétszemélyi törvényszék bírájának ’s a’ t. 21 cm Éneklé igaz tisztelője farkas Bertalan. . fARKAS Bertalan Gyászkoszorú mellyet felséges ferencz császár. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán betűivel. ferencz rendén lévő áldozó pap. ferencz rendén lévő áldozó pap és a’ helybéli hatodik oskola rendes tanítója 20 . midőn Szabadka szabad királyi városunkban Szent Iván hava elején híveit bérmálná készíté farkas Bertalan. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett böjt előhava 12-én 1835. böjt más hava 2-án történt halálára fűzött farkas Bertalan sz. 4º SzB-32 8. mellyet felséges ferencz császárnak születése napján 1819. és bácsi egyesült egyházi megyék érsekjének. eszt. néhai koronás fejedelmünk. volt csantavéri lelki pásztor midőn Mária Theresia szabad Királyi városban főpásztori méltóságába pünkösd hava 16kán béiktattatnak.5. 1819. kir. megtiszteltetett 1832-ik esztendőben. SK 9. 25 cm SzB-33. mellyet Mária Theresia szab. kegyelmes urunk tiszteletére. . a’ cs. SzB-15 1832 6.

mellyet Méltóságos Almási Rudics József úrnak N. HANzÉLY Bence Gyász Beszéd. – Szeged. melyet Maria Theresia sz. György hava 19. érdemekkel teljes Attyának üdvözlésére. k. ferencz császár ’s apostoli koronás fejedelmünkért tartatott nyugmise’ alkalmával / elszavallott Hanzély Bence Sz. – Pesten : Trattner-Károly bet. kir. és ujantan választott Sz. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dücsöségesen országló felséges ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd.. Mihály hava 10-kén 1837-dik esztend. város’ kebelében díszlő Monostor21 . – Szabadkán 1835. – 7 p. – Szegeden : Nyomtatott Grünn János betűivel. . – Szegeden : nyomtatott Grünn János betűivel. – Szegeden : Nyomatott Grünn Orbán Örököseinél [1835]. városban füzött 1836.1835. 1836. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. [1836]. ezen néven ötödik apost. esztendőben. [1835]. Bács vármegye fő-ispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával füze Sz. fARKAS Bertalan Örömkoszorú. – 8 p. ferencz rendén lévő áldozó pap.. ferencz’ Üdvözítőnkről nevezett szorosb’ Rendű Szerzetesek’ régtől tisztelve szeretett. . 23 cm BMS. fARKAS Bertalan verskoszorú mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár. midőn Szabadka szab. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. évet is! Petrik. 2 cm Költemény OSZK. és első oskola királyi oktatója. – 7 p. magyar király születése napjára Maria Theresia sz.N. esztend. – 16 p. mellyet nagy tiszteletű fő-elöljáró Magócsy István volt. eszt. 4° Lásd az 1841. SzB-36 1837 13. [1836] Szinnyei 12. SzB-35 1836 11. 1837. SzB-34 10. / farkas Bertalan.. kir. 4° Petrik. mellyet elhunyt dicső emlékezetű fölséges I. SzB-37 14.

– Ujvidéken : Nyomatott Jankovits Pál Betűivel. Bács Bodrogh megyék fő ispánságának helytartói kormányszékébe 1837. – 7 p. évben a törvényes szemlét tartaná. . SK 15. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 48 p. 22 cm SzB-38. ferenczi áldozó Pap. hódul Simonfalvay Gellért.-ferenczi megye fő elöljárójának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana. SzÉP ferencz Bács vármegye év-századai / Írta Szép ferencz Kalocsai Érsek Megyei áldozó Pap. ugyan azon Rendű áldozó pap. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. September 22 . [1837]. midőn szabadkai zárdánkban Szent György hó 15-dikén 1837. – 6 p. [1837]. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. – 19 p. 8° SzB-42. Petrik 19.. Magyar Ország’ királyának Örvendetes születése’ napján Szent György hó’ 19-kén 1837. ferdinánd császárnak. Mária Theresiopolis szabad királyi városban a’ fölserdült Tanuló Ifjúsághoz intézett beszéddel emel Simonfalvay Gellérd (!) Sz. 1837. fűz. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. ’s Helybéli 5-dik Oskola’ Rendes Tanítója. esz. és a’ helybeli hatodik Oskola R. Ns. Petrik 18. évben.. SIMONfALvAY Gellért emlék-Oszlop mellyet dicsőségesen országló fölséges v. 8° SzB-43. 1837.. 19 cm fedőlapcím: Bács vármegye év-századai és fő-ispánjai Nyomtatott ajánlás: Méltóságos Almási Rudics József úrnak. . Bács Bodrogh vármegye fő Ispányi hivatala helytartóságába 1837. HANzÉLY Benedek Üdv-koszorú mellyet Magócsy Istvánnak. Tanítója Szent György Hava: 1837.ban törvényes szemlét tartana / készíte farkas Bertalan. Petrik 16. mellyel főtisztelendő Magócsy István Üdvözítőnkről nevezett Sz. 8° SzB-39. SzB-41 17. [1837]. – 7 p. . évben beiktatnék / a szabadkai szerzetes házból énekelt Szabó Ödön. [1837]. – 11 p. SzABÓ Ödön Lant mellyel Almási Rudics József ő méltóságának midőn T. 22 cm SK... – Pesten : Trattner-Károly betűivel. esztend. SIMONfALvAY Gellért Öröm érzés.

’s helybeli 5. Királyának örvendetes születése napján tavaszhó’ 19. . SK 1840 23. Szent ferenczi áldozópap. ferdinand császárnak Magyar Ország királyának örvendetes születése napján nyilonos 19-én 1838 évben. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ Cs. Kézzel írott ajánlás: „T. 24 cm OSZK. sombereki segéd-pap a’ pécsi megyében. – 14 p. CSAJáGHY Károly egyházi Gyász-Beszéd / mellyet a’ mohácsi vérmezőn. oskola r. vörösmarthy Mihál Urnak”. meghatalm. SIMONfALvAY Gellért Hódolat dicsőségesen országló fölséges v.11kén lett fényes bevezettetésének örök emlékezetére hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. [1839]. 1839 évben Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében fűzve Simonfalvay Gellért. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. (augusztus 29-én) mondott Csajághy Károly. . Tanítója: [Költemény] (8–10) SzB-46. Petrik 1838 21. [1838]. a midőn Szabadka szab. kir. mellyel főt. ferencz megye másszori fő elnökének. Rend. 26 cm Tartalom: [Beszéd] (3–8) farkas Bertalan. buzgó indulattal zeng. – 6 p. – Szegeden : Nyomatott Grünn János’ betűivel. – 10 p. SzB-45 1839 22. 8° SzB-44. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkrül neveztetett Sz. tanító által. OSZK 20. évben. könyvnyomtató betűivel. A’ bajai tűzkárosultak se23 . ama szerencsétlen Lajos-csata évfordulata napján. TOLDI László Lant. Maria-Theresiopolis szabad királyi városban / a’ felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédében téve Simonfalvay Gellért Szent ferenczi áldozópap. városban. SIMONfALvAY Gellért emlény dicsőségesen országló fölséges I. kebelezett kolostorban szemlét tartana 1837.. ’s helybéli 5. tanitótól. 6-ik Osk. ferdinánd Austriai Császárnak Magyar Ország e’ néven v. Kir. oskola r. [1837].

23 cm OSZK 24. ferdinand austriai császárnak Magyar Ország e’ néven v. 1840. ferdinand Austriai Császárnak fölséges I. ferenz R. Grünn János’ betűivel. Petrik. – Pest : Trattner. [1840]. . 21 cm OSZK. SzB-48 27. Beimel József betűivel. 1841. 22 cm OSZK. 21 cm OSZK. 22-kén 1840 feladná. és a’ helybeli hatodik oskola’ rendes Tanitója. György Hava 19-kén 1840 esztendőben. – Szegeden : Nyomt. CSAJáGHY Sándor Glossák nemes zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felírására : európai hírű Rotteck Károly nézetei szellemében. 136. Grünn János’ betűivel. – [4] p. – XX. [1840]. – [7] p. CSAJáGHY Sándor Az anyaszentegyház ellensége megczáfolva a történtekből s legjelesebb protestánsok nézeteiből / Németből fordította Csajághy Sándor. FARKAS Bertalan Óda Dicsőségesen Uralkodó ferdinánd császár. .gedelmezésére. Sz. . – Pesten : esztergami K. Tanitó által. Oskola r. áldozó pap. városban készitett farkas Bertalan. SzB-49 1841 28. MariaTheresiopolis szabad királyi városban / a’ serdült tanuló Ifjúsághoz intézve Simonfalvay Gellért. Sz. Adraseni Segéd-Püspök Úrnak. k. Grünn János’ betűivel. ’s helybeli 5. SIMONfALvAY Gellért Üdvszózat Dicsőségesen Országló fölséges I. és fő Tisztelendő Girk György. – Szegeden : Nyomt. – Szegeden : Nyomt. SzB-47 26. – 1840. 1840 évben. Szinnyei 2. 1 p. ezen néven ötödik Apostoli Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / Mellyet Maria Theresia sz. . – 8 p. [1840]. FARKAS Bertalan Óda Méltóságos. ferenczi áldozó pap. Királyának Örömteljes születése’ napján Tavaszhó’ 19. – 23 p. Sz. midőn Szabadka’ Törvényes meglátogatásakor Hiveinek a’ Bérmálás Szentségét Máj. Szinnyei 24 .

24 cm OSZK. . – Szegeden : Nyomt. Pápoczi prépost és Győri székes egyházi kanonoknak. – Szegeden : nyomt. György hava 19-kén 1841. kir. [1841]. és hatodik iskola’ rendes Tanítója. évben Szabadkán. városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz. SzB-51 31. ezen néven ötödik Magyar Király’ Örvendetes születése Napjára / készíte farkas Bertalan. – 2. – Szegeden : Nyomt. – 23 p. [1841]. évben. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás mellyet méltóságos. Sz. 23 cm OSZK 2 . Tanitója Szabadkán Lásd az 1837. 24 cm OSZK. SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet Dicsőségesen Országló fölséges v. . ferdinánd Magyar Ország királyának Örömteljes születése Napján Tavaszhó 19-kén 1841. SzB-50 30. SzB-52 32. Beimel Jósef’ betűivel. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. [1841]. ferenczi áldozó pap. VKSz. SzB-53 1842 33. ferencz Rendi áldozó pap. Grünn János’ betűivel. ferencz Rendi áldozó pap. – Pesten : Nyom. intézte Simonfalvay Gellért. ’s helybeli 5-ik oskola’ Tanító. – [8] p. VKSz. . kiadás. és fő tisztelendő Drezsmiczer Jósef úrnak. [1841]. 20-án. a’ győri kerületi iskolák’. Maria-Theresiopolis szab. Tanítója Szabadkán Bőjt más hava 19-kén 1841. fARKAS Bertalan Óda méltóságos Almási Rudics József úr ő nagyságának midőn törvényesen egyesült tekintetes nemes Bács és Bodrogh vármegye fő-ispányi székébe 1841-ben beiktattatnék / farkas Bertalan – Pesten : esztergami K. – 7 p. – 19 p. febr. 24 cm OSZK. és a’ 6-ik Iskola’ Rend.29. cs. Grünn János’ betűivel. 1842. . nagyságos. évet OSZK. Sz. udvari tanácsosnak. Sz. . és tudományok’ fő igazgatójának neve napjára / Készitett farkas Bertalan. Beimel. fARKAS Bertalan Pásztori szóvaltás : mellyet Dicsőségesen Uralkodó ferdinand Császár. a’ 6-ik Iskola r. Grünn János’ betűivel. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd a vegyes házasságokról. Sz. – 7 p. kir.

. – 8 p. . SIMONfALvAY Gellért Beszéd mellyet dicsőségesen országló felséges v. . 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. ferdinand magyar ország királyának örömteljes születése napján Tavaszhó’ 19. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. 24 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. tanácsosnak’ s a’t. kir. midőn Szabadka sy. SzB-56 36. ferenczi áldozó pap ’s a’ helybeli 5. fARKAS Bertalan Örömfűzér Mukics Simon úr ő nagyságának. – 8 p. [1842]. VKSz. [1842]. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. oskolának r. váltó feltörvényszéki ülnöknek. Bőjt elő Hava 5-kén 1842. pápóczi prépost. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 1842 évben. k. ferencz üdvözitőről nevezett megye áldozó papja. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. VKSz. és tudományok Győr kerületi érdemteljes fő-igazgatójának. udvari tanácsosnak. VKSz. . fARKAS Bertalan Örömfűzér méltóságos és fő-tisztelendő Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. fARKAS Bertalan Szabadka szabad királyi város’ századjai / irta farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Óda méltóságos és fő-tisztelendő Drezsmiczer Jósef úr ő nagyságának. Az iskolák. városban nyolcz évek’ lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes fő-birói hivatalát a’ nemes bel ’s kül tanácsnak le köszönné. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. Mihály hava 8-kán 1842. – 5 p. SzB-58 38. évben. midőn kegy. Sz. kir. midőn e’ fényes hivatalába Mindszent hava 6-kán beiktattatnék 1842. SzB-61 26 . felkentünk által e’ terhes hivatalától felmentve örömáldozatot a’ mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen Sz. – 49 p. és győri székes egyházi kanonoknak. kir. 1842. SzB-55 35. SzB-57 37. cs. 24 cm OSZK. évben. [1842]. tanítója. cs. – Szegeden : Nyomatott Grünn János betűivel. 24 cm VKSz.34. Maria-Theresiopolis szab. . városban / a’ serdűlt tanuló Ifjúsághoz intéze Simonfalvay Gellért. 1842. – 8 p. az oskolák’ és tudományok Győr kerületi volt fő-igazgatójának.

1844. Sz. 1843. 1843. Bittermann Károly betűivel. – 25 p. – 165 p. Szinnyei 41.] Jámbor Pál = Hiador Petrik. – Szabadkán : Nyom. Szinnyei 42. . [1843]. 1843. György hava 19-kén 1843. SzB-62 43. VKSz. midőn 1843. JáMBOR Pál Hattyúdalok / Írta Hiador. évben Szabadkán. Szinnyei 1844 45. Keresztény katholikus imakönyv az ifjúság számára / Készítette e pesti növendék-papság magyar iskolája Csajághy Sándor felügyelete alatt. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Petrik 40. CSAJáGHY Sándor Párbeszéd az inquisitióról. fARKAS Bertalan Óda fő-tisztelendő tudós Magócsy Istvánnak Sz. 80 p. – Szegeden : Grünn János betűivel. 24 cm OSZK. – Szegeden : Grünn János betűivel. CSAJáGHY Sándor áhitatosság zsengéi. 1843. . – 6 p. – 184 p. – Pest : eggenberger József és fia. 17 cm OSZK XII Lit. – XvI. Különnyomat a Religióból. – Pesten : Heckenast Gusztáv. – Pest. – Pest. Sz. SzB-63 44. ferencz’ üdvözitőről nevezett szerzet’ fő-igazgatójának. fARKAS Bertalan Pásztori szóváltás. eGYHázI ÉNeKeK és imádságok az ifjuság’ használatára. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinánd császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára / készite farkas Bertalan. [Második kiadása 1848-ban. a’ szabadkai klastromot meglátogatta. . ferencz Rendi áldozó pap és Hatodik Iskola rendes tanitója.1843 39. [1843]. 764ij 27 . CSAJáGHY Sándor Lelki életrend a papnevelő-intézetben / Schlör után németből. Szinnyei.

. 17 cm OSZK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 26 cm OSZK. mellyel nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözítőnkről nevezett ferenczi szabadkai egyesület érdemteljes elöl-járójának. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. [1845]. őszutó 23kán 1844. és imádságok az ifjúság’ számára.46. mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen éven ötödik magyar király örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. fARKAS Bertalan Beszéd. Szent György Hava 19-kén 1844 Szabadkán. ferencz rendi áldozó pap. midőn a’ szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. Sz. ferencz üdvözitőről nevezett szerzet harmadszori fő-igazgatójának. helybeli királyi gyakoralom igazgatójának. VKSz. 24 cm OSZK. [1844]. Szent György Hava 19-kén 1845. SzB-69 51. – 4 p. SzB-70 28 . . Évben hódol Remess Kázmér harmadik osztály nyelvészeti tanitó. – Pest. Sz. VKSz. – Szabadkán : nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Szent ferencz rendi áldozó pap és hatodik iskola’ rendes tanitója. SzB-65 1845 49. VKSz. VKSz. Sz. [1845]. – 8 p. BB-47. ReMeSS Kázmér Öröm érzet. eGYHázI HAzAI ÉS LATIN NYeLveN ÖSzveSzeDeTT ÉNeKeK. – 8 p. – 8 p.– 160 p. Szinnyei. . mellyet dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napján / mondott farkas Bertalan. – Szabadkán : Bittermann Károly betűivel. 1845. 1844. midőn neve ünnepét szentelné. RK 48. és hatodik iskola’ rendes tanítója. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. Ivánhava 24-kén 1845. (1844). SzB-64 47. – Szegeden : Grünn János betűivel. fARKAS Bertalan Örömfűzér fő-tiszteletű tudós Magócsy Istvánnak. FARKAS Bertalan Beszéd. . . 22 cm OSZK. VKSz. JáMBOR Pál Szádvár : Rege. SzB-68 0. Szabadkán.

p. . [1846]. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. SzB-77 55. midőn tanitványjival a’ latin nyelvészeti sza29 . helybeli királyi tanodalom igazgatójának. BB-48 53. OSZK. és főtisztelendő gróf Nádasdy P. 26 cm A szöveg végén: Ömledezte B. mellyet nagy tiszteletű furdek Kelemen üdvözitőrül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteljes előljárójának. méltóságos ’s főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. h.M. . mellyet nagy tiszteletű Remess Kázmér üdvözitőről czimzett ferencz Rendi áldozár’ Szabadkai Kir. őszutó 23kán 1845. Szent István Rend közép keresztes vitézének a’ hétszemélyes tábla közbírájának / kalocsai ’s bácsi érseki székébe ünnepélyes beigtatásakor 1846 / fiúi hódolat jeléül kötözve Balogh György. ReMeSS Kázmér Öröm füzér. 15 cm Második kiadása 1853-ban. Róusi segédpap által. ő császári ’s apostoli királyi felsége belső titkos tanácsosának. 2 cm OSZK.M. t. SzB-71 1846 54. és a’ főméltóságú hétszemélyű tábla közbirájának tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen beigtatnék Kalocsán. szabadkai Sz. . [1845]. ferencz urnak. [1846]. 1845 (nyomtatott Trattner-Károlynál). – 6 p. kalocsai és bácsi törvényesen egyesült egyházi megyék érsekének. – 167 p. Örömhang nagy méltóságú. – 8 p. Szent István jeles rende közép keresztes lovagjának. BUDAY Jenő emlény. – Pesten : eggenberger József és fia’ bizománya. . fogaras-föld örökös urának.p. BALOGH György Örömfüzér nagy méltóságú. M. Tanodalomban nyelvészet negyedik osztály fáradtlan tanítójának. OSZK. 1846 / [Ömledezte B. JÁMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. midőn név ünnepét üldené. SzB-78 56. – 6 p.2. Évben kötött Remess Kázmér nyelvészeti negyedik osztálytanító Szabadkán. Komárom vármegye örökös főispánjának. h. Komárom vármegye örökös főispánjának valóságos belső titkos tanácsosnak. – Szabadka : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. 28 cm OSZK. ferencz urnak. méltóságos. B.].

fARKAS Bertalan Örömdal méltóságos. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. fogaras föld’ örökös ura. . SzB-82 58. – 7 p. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító OSZK. – 7 p. . tanácsosnak. – 7 p. ’s a’t. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. 29 cm OSZK. [1846]. 1846. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. SzB-85 Hiador = Jámbor Pál 30 . kir. . [1846].kot bevégezné. ’s főtiszteletű Nádasdi gróf Nádasdy P. 27 cm A szöveg végén: farkas Bertalan költészettanító Szabadkán OSZK 623. – 4 p. VKSz. város tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ nemes ifjúságtól. VKSz. cs. – 6 p. Tek. Szent György Hava 19kén 1846. 26 cm A szöveg végén: farkas Bertalan OSZK. [1846]. érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a’ szabadkai ferencziektől. Mácskovics József Tanácsnok úr költségén Költemény TLSz. Sz. k. ferencz ő excellentiájának. 28 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. VKSz. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsekének kegyelmes urunk’ tiszteletére. VKSz. SzB-81 57. Az iskolák. . Istvan Rendének közép keresztese. méltóságos. tanácsosnak ’sa’t. a’ hétszemélyes tábla közbirája. cs. és hála jeléül ajánl Buday Jenő. fARKAS Bertalan Örömfűzér nagy méltóságú. kalocsai fő.722. midőn Szabadka szabad kir. és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. kir. FARKAS Bertalan Örömhang méltóságos és főtiszteletű Deáky zsigmond püspök úr ő nagyságának. . Komárom vármegye örökös főispánja. fARKAS Bertalan Örömhang dicsőségesen uralkodó ferdinand császár ezen néven ötödik magyar király’ örvendetes születése napjára. tan év utó felében társai nevében. 1846. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. 1846. [1846]. város Tanodalmát törvényesen meglátogatná a’ tanitói kartól 1846. Az iskolák és tudományok Győr kerületi érdemdús fő igazgatójának. SzB-83 59. SzB-84 60. Midőn Szabadka sz. mély tisztelet.

BB-51 63. val. 1846 (Pest : Trattner). [Újabb kiadása 1848-ban. – 124 p. JáMBOR Pál emléklapok egy főrangú hölgyhez / Irta Hiador. István’ apostoli király’ jeles rende középkeresztesének csász. 19 cm OSZK 64.] BB-50. SzB-88 65. kalocsai és bácsi érseknek. Legjobb ’s ’edes szülőinek és Koch Simon Szeretve tisztelt Bátyjának ajánlja e’ zsenge müvét a’ Szerző. Titkos tanácsosnak. – Pest : Magyar Mihály. SzB-90 66. . 26 cm OSZK. . . SzB-91 31 .61. [1846]. Királyi belső titkos tanácsosnak. – 4. 1846. ÖRÖMÉNeK mellyet nagy méltóságú. Szent István apostoli király’ jeles rendje közép keresztesének. Iv. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). kiadás. 27 cm OSZK. – 4 p. kir. 1846. – 4 p. – Budán : Kiadta Petrichevich Horváth Lázár (Az egyetemi Nyomdában). ÖRÖMDAL mellyet nagy méltóságú és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy P. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. bel. . a’ kalocsai papnövendékek. Sz. és főtiszteletű nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz urnak. Midőn érseki székébe igattatnék elzengett á kalocsai papnövendékek’ olvasó iskolája 1846. a’ hétszemélyű fő törvényszék közbirájának. 19 cm OSZK. 52 p. [1846]. . 1846. – 2. – 4. JáMBOR Pál Balladák. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. fogaras-föld örökösének. ferencz urnak. – 6 p. Komárom vármegye örökös főispánjának. KOCH Móricz Hála Szózat / mellyet Szabadkán 1846dik év Kisasszony Hava 29kén ünnepélyesen szavalt és irt Koch Móricz. fogaras-föld örökösének. csász. JÁMBOR Pál emléklapok egy főrangu hölgyhez / Irta Hiador. 27 cm OSZK. Midőn beigtatása’ ünnepét ülné zengének hű fiai. OSZK 62. bölcsészet tanuló. 52 p. a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének. Iv. nemes komárom vármegye’ örökös főispánjának.

apostoli felségének valóságos belső titkos tanácsnoka’ Szent István Rend’ középkeresztese és a’ fő méltóságú hétszemélyes itélőszék köz-birájának. és XIv. birája. kalocsai és bácsi érseknek. ő csász. Szabadka város Kir. Benedek szentséges Pápák által kegyelmesen engedett sz. Ünnepélyes beiktatására a’ szolnoki Szent ferencz Rendű együlettől Tavaszelőhó’ 15/16-kán 1846. Búcsúk elnyerése végett Szabadkán az Idvezítőről nevezett Sz. SzB-74 32 . fő tisztelendő Deáky zsigmond úrnak. 26 cm OSZK. kir. Incze. XII. és azon megye táb. 1846. Pius. ReMeSS Kázmér Hálaérzet. felszentelt caesaropoli püspök kir. és Pál apostolok’ apátja. [1846]. hittudomány’ tanár. hetenként Csötörtöki napon áhitatossággal gyakoroltatik. . – H. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ’s apostoli királyi fölsége belső titkos tanácsosának Szent István’ apostoli király jeles rende közép keresztesének nemes Komárom vármegye’ örökös főispánjának a’ nagyméltóságú hétszemélyes tábla’ közbirájának. XI. v. nyelvészeti negyedik osztály tanitó hódol Szabadkán. SzB-92 68. SzB-95 69. Midőn sz. XIII. : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel.67. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. Sixtus. győri tudományos kerület fő kormányzója. n. . Társaság levelező tagjának. A’ SzeNT KeReSzT ÚTJA mint az Iv. Tanodalmát atyailag látogatná 1846. Remess Kázmér. A’ kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a’ kalocsai papnevelde. nagyságos. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. SzABÓ Ödön emlény. 26 cm A szöveg végén: Szabó Ödön költészettanító OSZK. ÖRÖMHANGOK mellyekkel nagy méltóságú méltóságos és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz fogaras-föld örökös urának. Benedek. ő cs. és Kalocsai törvényesen egyesült fő egyház érseke’ fogaras föld örökös fő-ispánja. – 7 p. . 18 cm OSZK. – 6 p. a’ Nagy bőjtön át. ferencz Bács. SzB-98 70. XII. . [1846]. rómi szent atya házi főbbpapja. – 7 p. 29 cm OSZK. Incze. kir. Péter. mellyel méltóságos. Kelemen. fő méltóságú. Magyar Tud. ferencz Szerzet zárda-egyházában. – 24 p. 1846. ’s fő tiszteletű gróf Nádasdy P. tanácsos. kácsai Sz.

tanítványi hódolat-. SzB-106 74. – Szabadkán. örökös főherczeg István király’ helytartójának tiszteletére. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. . és a’ szabadkai Közép Tanodában nyelvészeti negyedik osztály fáradtlan tanitójának hű tanitványtársai nevében mondott: Pertics József 1847-ik évben. 1848 Hiador = Jámbor Pál 75. Kir.OSZK ORC. – Pest : emich Gusztáv biz. SzB-103 72.1847 71. . 21 cm OSZK. várost fenséges jelenlétével megörvendeztetni méltóztatnék hol tt. [1847]. Petrik 33 . Mihál Hava 16kán 1847 évben. . SzÉP ferencz A’ gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. midőn Szabadka sz. Könyvnyomó által.dz. [Kiadása 1846-ban is.] BB-54.1583. PeRTICS József Hálaszózat. . Okszerű módjai a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködők használatára kézi könyvül / irta Szép ferencz. – 8 p. 1847. [1847]. BUDAY Jenő Hálaszózat. SzB-109. és Csongrád vármegyék nem különben szomszéd városok’ fényes küldöttségei által üdvözöltetett Sz. kir. Bács. mellyet nagytiszteletű vannai Orbán ferenci áldor. és mély tisztelettel társai nevében készített és mondott Buday Jenő 1847-ik évben. SzB-104 73. Szinnyei. Cs. kir. mellyet nagytiszteletű. Nyomatott Bittermann Károl betűivel. ’s tudós Markó Dienes ferenczrendi áldor. Tanodában / az ékesszólástan fáradtalan tanárának a’ tanév bevégeztével. – 6 p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. 21 cm OSZK. 25 cm OSZK. szabadkai Kir. – 11 p. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl. 1848. 21 cm VKSz. JáMBOR Pál Balladák. [1847]. – 20 p.. fARKAS Bertalan Örömfüzér cs. – 48 p.

SIMONfALvAY Antal Délesti tanítás vagy a’ római keresztény katholika tudomány’ magyarázata a’ pécsi székesegyházi megyében Simonfalvay Antal által. Hittudor ’s a’ Kalocsai főiskolában pásztorkodás’ és erkölcstan’ Tanítója. BB-57 79. SCHMID SzeRáf ferencz Olvasó és imádságoskönyv rabok használatára / írta Schmid Szeráf ferencz . . – [6]. 1848. 80 p. SzB-121 34 . . .] OSZK.76. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. – 64 p. [első kiadása 1843-ban. 1848. 22 cm OSZK. JáMBOR Pál Hattyúdalok. 110 p. SzB-115 81. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. KOváTS József Kell-e. OSZK. – Szabadkán : Bittermann Károl tulajdona. 1848. PKSZ. BB-55 77. 18´11 cm VKSz. 283 p. Szabadka Sz. 21 cm VKSz. SzB-120 82. – vI. [4] p. . – XvI. A’ hatodik kiadás után magyarította Szép ferencz. 18 cm OSZK. – 4. [1848]. 1848. ’s miért kell böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) / Népszerűen fejtegette Kováts József. – Pesten : Nyomatott Beimel Józsefnél. JáMBOR Pál Hangok az emberiséghez. BB-58 80. . BB-56 78. JáMBOR Pál őrült tárczája : regény / Irta Hiador. – 48 p. JáMBOR Pál II. Terézi káplán ’s helybeli rabok lelki oktatója. Károly : történelmi drámai költemény 5 felvonásban / Irta Hiador. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. 1848. – Pest : Heckneast. – 87 p. 1848. 335. 18 cm OSZK. – Pest : Landerer-Heckneast.

– [Debreczen. leírása a katalóguscédula alapján. 1849]. – Pesten : Magyar M. fogaras föld’ örökös ura. – 6 p. OSZK 84. – Pest : Magyar M. Harmadik füzet. könyvárusnál [1849]. / Jámbor Pál. szabadkai zárda’ főnöke. – 4 p. [1851]. .1849 Hiador = Jámbor Pál 83. Sz. OSZK (204. JáMBOR Pál Budavár : Május 21. a’ hétszemélyes tábla közbirája. JáMBOR Pál [vers]. 1849. BB-64 1851 87. kalocsai fő. egybekötve Az OSzK-ban őrzött példány címlapján kézzel bejegyezve a kiadás éve és helye. fARKAS Bertalan Gyászkoszorú néhai nagy méltóságu. VKSz. SzB-143 35 . BB-63 86. – 4 p. OSZK. Komárom’ vármegye örökös főispánja. 16 cm OSZK. 23 cm A szöveg végén: farkas Bertalan. – 16 p. és főtisztelendő Nádasdi gróf Nádasdy Paulai ferencz ő excellentiája. István Rendének közép keresztese. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károl betűivel. OSZK. 1849 ([Pest] : Heckneast) Költemény BB-61. BB-1066 85. – [Pest] : Landerer. – 16 p. – 3 füzet első füzet. JáMBOR Pál Szabadságdalok a hadseregnek / irta Hiador.806). Második füzet. A’ szabadkai ferencziektől. 1849. . Mihál Hava 30-kán 1851. – 16 p. JáMBOR Pál Kossuth / Irta Hiador. és bácsi egyült egyházi megyék érdemdús érsek’ kegyelmes urunk végtiszteletére Sz. A kiadvány nem volt a helyén.

fARKAS Bertalan Örömfűzér Nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József urnak. Iván hava 15. Szinnyei III. 1853. SzB-146 90.1852 88. – 2. 152. székfoglalásánál minden hiveinek üdvöt és áldást a’ mi Urunk Jézus Krisztusban. – 49 p. – [2]. 21 cm Pius.. cs. . belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai ferencziektől sz. olcsó kiadás. – 167 p.. . OSZK. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károl betűivel. JáMBOR Pál Urania / Tiedge után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. . pápa levelével Németül is: Duerch Gottes erbarmung und des heil. SzB-150 92. CSAJáGHY Sándor Isten irgalmából és az apostoli Szent Szék kegyelméből csanádi püspök. 1853-ik évi junius hó 12-ik napján. 15 cm első kiadása 1845-ben. – Szabadkán : nyomatott Bittermann Károly betűivel. kalocsai kanonok és plébános. híveitőli elválása alkalmával a’ kalocsai plébánia-templomban. – Pesten : Magyar Mihál könyvárusnál. kalocsai s bácsi érsek. – 7 p. kir. örökösöknél. csanádi megyés püspöknek. 1852. 24 cm OSZK 1853 91. BB-66 36 . – Szegeden : Grünn János nyomdájából. . OSZK Csajághy Sándor = Nagy Márton 89. IX. – Temesvár : Nyomatott Beichel J. [1853]. 29 p. mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát. 1852. 1852. apostolische. Pünkösd után 4-ik vasárnapon végső szózatul tartott. BeDCSULA Tamás Búcsúzó-beszéd.. 1852. 21 cm VKSz. hittudor s egyetemi kartagnak beigtatási (!) ünnepére hódoló tisztelet jeléül 1852-ki aprilis 19-kén a szegedi kegyes rendiek. NAGY Márton Méltóságos s főtisztelendő Csajághy Sándor úrnak.

II.1854 93. – Szabadkán : [Bittermann Károly]. SzB-161 97.. Kútnak Asszonya. és a kalocsai papnöveldében egyházi jog és történet tanár. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1854. BPÚ-1490. M 1855 96. 19 cm Nyomtatott Ungar Ferencz költségén M 37 . magyarra fordították több kalocsai érsek-megyei áldozárok Bende József és Kubinszky Mihály. – Dr. . 519. kalocsai érsek-megyei áldozó pap. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Második kötet. Érseki egyház-hatóság helybenhagyásával / közrebocsájtott Bende József. VKSz. I. az év minden napjaira idő-rend szerint fölosztva / irta dr. – 530. és a n. MáRIA SzeNT KÚTI ÉNeKeK. BeNDe József Nagy-böjti és húsvét-napi egyházi beszédek. M 94. . III–vII. 18´11 cm SzB-154. 1855. . – Szegeden : Grünn János-féle könyv. – 7. – XvI.és fölszentelt papok számára a sz. 24 cm első kötet. 1855.842. SCHLőR Alajos elmélkedések növendék. 18 cm VKSz. evangelium egész tartalma fölött. hittudor. 1854. A négy evangelisták összhangzása szerint. 1854. SzB-160. [5] p. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Búcsút veszek tőled szép liliom. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK. mélt. [13] p. [1] p. a gräczi növendék-papság lelki atyja . III. Imádság. – [8] p. Serkeny fel oh bűnös vétkek’ álmából. hittudorok és tanárok fölügyelése alatt. 556.329. Harmadik kötet: XvII. 88 p. SzB-156 95. Schlőr Alajos rövid életrajza / a fordítók. Üdvözlégy Mária Sz. – [8]. 25 cm. – 3 kötet. 21 cm OSZK 822. mellyeket a kalocsai székes-egyházban 1855-ik évben tartott. [6] p. Schlőr Alajos. 632. .és kőnyomda. Százezer üdvözlégy. BMS M III 5455. áJTATOS ÉNeKeK A SzŰz MáRIáRÓL. – [8] p. a mostani kinyilatkoztatott Topolyai Szűz Mária tiszteletére.

ÖT ISTeNeS ÉNeKeK. 19 cm VKSz. Imádság a’ szent Háromsághoz. 1856. 22 cm OSZK 38 . kalocsai főmegyei áldozár a pesti cs. Szinnyei 1860 103. Mária készült sietséggel Judeában ’s a’ t. Názáretbeli Jézus zsidók Királya. Harmadik. tőled oh kegyes Szűz. Sötét. CSAJáGHY Sándor A szeplőtlen szent szűzről / A kölni bibornok latin hymnusa után fordította Csajághy Sándor. SzB-167 99. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. Második. . Iv. A mélységből kiálltottam Uram hozzád. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. vesd fel bűnös szemeidet ’s a’ t. – 8 p. Mária bújában igen siránkozik ’s a’ t. Oh! jajj jajj félek! Igen rettegek! Jajj mit. 18 cm VKSz. első. Ének: eljött már órája búcsúzásomnak. vége van már mindennek ’s a’ t. v. Negyedik. – [8] p. HALOTTI ÉNeKeK. – [8] p. SzB-171 1859 102. elmegyek a sírba. melyek Bende József. 18 cm VKSz. 1856. ’s a’ t. első. Ötödik. . . A Kisdedeknél. alesperes és zentai plebánus által 1859-dik évi novemberhó 20-kán történt beiktatásakor elmondttak és közkívánatra közrebocsájtattak. mellyeket a’ Keresztfán függve mondott. 1856. LeGÚJABB áJTATOS ÉNeKeK a Szűz Mária tiszteletére. Harmadik. . Sötét gyászos boltba. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából. II.1856 98. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. ’s a’ t. 1860. . 18´11 cm SzB-169 101. – [8] p. – 23 p. Kanonok. Keseregjünk az egekkel ’s a’ t. magyar egyetemi hittani karához bekebelezett hittudornak ó-becsei plébánussa Benedek elek. SzB-168 100. 1856. kalocsai czimz. HáROM AJáNLáS IMáDSáGOK. Második. kir. III. I. BeNDe József egyházi beszédek. – 1859. Oh világi gyarlóság! Hallod mit mond. A’ Jézus Krisztusnak hét mondásairól. elmegyek a sírba. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.

Oh szerencsés elérkezett éjszaka. JáMBOR Pál Párisi emlékek : I–II. – 8 p. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. – 160 p. – 61–79 p. 176 p. 1861. 5. 3. 1. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. 1861. dicséretet zengje39 . – 17–36 p. 2. Üdvözlégy világ reménye stb. VKSz. füvek és fák levelei s gyökerei mozdulnak. Szűz Mária ünnepeire Mise ének. ANTAL ünnepe elötti kilencz keddeni ajtatosság [!]. s novemb. . 1. egyházkerület közgyűlése Jegyzőkönyve. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. Csudákkal tündöklő szentséges képed stb. 4. 1860. PáDUAI Sz.104. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. Szinnyei. SzB-192. – 14 p. 3. évi II-dik Jegyzőkönyv. – Pest : Nyomatott Trattner-Károlynál. 1861. Második kötet. [JeGYzőKÖNYv] Pesten 1861-ik évi május 27-kén s következő napjain a dunamelléki helv. Mária édes annyának. – 2 kötet . – 37–59 p. [JeGYzőKÖNYv] 1861. 923. 2. 1-ső napjain a dunamelléki helv. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helvét hitv. Oblath Leo tulajdona. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – Pest. 17 cm VKSz. . BB-73 108. 7. 39 cm REÚ 111. BB-74 109. – vI. boldogságos Szűz Mária stb. . hitv.. 18 cm első kötet. 39 cm REÚ 110. kötet / írta (Hiador) Jámbor Pál. ÖT ÚJ ISTeNeS ÉNeK. egyházkerület közgyülésének Jegyzőkönyve. ÉNeKeK A BOLDOGSáGOS SzÜz MáRIáHOz. oh te alázatos stb. 31. 17 cm VKSz. Pesten 1861. (Batthyány ferencz gróf és Bernáth zsigmond beszédével együtt). 38 cm REÚ 105. 1861. . hitv. Oh te méltóságos. octob. 30. SzB-191 107. egyház kerület 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyve. 1860. Országunknak véd asszonya. 1861. OSZK 262. SzB-186 1861 106. JáMBOR Pál Országgyűlési beszéde.

BOLDOGSáGOS SzŰz MáRIáTÓL Bucsúzó Ének és ájtatos imádság. szab. Oh te rettenetes keserű halál s a t. – Szabadkán. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. Második.. SzB-194 1862 112. 1862. Jertek ide asszonyok stb. 17 cm VKSz. – Szabadka : [Bittermann Károlynál]. 4. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 20. könyvnyomó).. . 1860–1875 114. BB-79 118. 1861. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta Jámbor Pál. – 8 p. . – 8 p. hivek jöjjetek s a t. SzB-200. eGYHázI ÉNeKeK róm. – 189 p. 16 cm SK. – zenta Börner fr. első: Jézus szenvedéséről s a t. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. SzB-196 113. 17 cm VKSz. IGeN SzÉP áJTATOS ÉNeKeK Nagy-szombat és Husvét napjaira. 1862. egyházkerület Pesten 1862dik évi Május 19. 4. . cs. 1862. világ’ kincse s a t. első. 2. Haszn. – 60 p. – 6 p. Harmadik: Máriát dicsérni. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. Magasztalja az én lelkem stb. 1862. SzB-198 116. 17 cm VKSz. – Szabadka : Bittermann Károlynál. 21. hitv. 17 cm VKSz. 23. – [4] p. – [8] p. 22. 40 cm RKEÚ 40 . Második: Keresztények sírjatok s a t. 3. Negyedik: Éltem’ szine. Szombat első napjára stb. Kath. SzB-197 115. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. . 1862. 21 cm VKSz. . iskolás gyerm. Bittermann K. 1862. 5. . 1.tek. MK. Szomoru a halál az embereknek. – 27 p. Purgatórium tüzében. földnek dicsősége. . Adjon Isten jó éjszakát. 1862 (Nyom. Atya Isten szolgálója stb. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. HALOTTAS ÉNeKeK. ISTeNeS ÉNeKeK. Harmadik. egek ékessége. SzB-199 117. annak. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. k.

) 1863-ban jelent meg. Olaszországban egy istenfélő jámbor asszonnyal. a második két ív (33–64. 17 cm SK. – 64 p. 2. kötet. – Pest : Kiadja Ráth Mór. LeGUJABB CSUDA-TÖRTÉNeT 1861-ben Mantuában.) pedig 1864-ben. egyházkerület Pesten 1863. 30. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. . . – Szabadkán. Nyomatott Bittermann Károlynál 1863. – 31 p. – 2 kötet . BB-82 41 . II. 40 cm RKEÚ 1863 120. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület Pesten 1863diki October 28. kir. 19 cm I. 29. . – 296 p. hitv. / irta Jámbor Pál. 40 cm RKEÚ 124. 1862. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 223 p.119. napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Május 28. egyházkerület Pesten 1862dik évi October 15-ik s következett napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 31-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Nyomdájában). 40 cm RKEÚ 123. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. SzB-205. BIMBÓK a szabadkai felsőbb osztályú tanuló ifjúságtól. – 42 p. oldalon: Nyom Szabadkán Bittermann Károly Gyorssajtóján. OSZK. 29. – 8 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – Iv. 1863. – Iv. – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. akad. M 122. . – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. SzB-206 1864 125. 3. s Junius 1. 356 p. VKSz. Nyomdásznál. 1863. 1864 (Pest : Nyomtatott emich Gusztáv m. 1864ben. Az első két ív (1032 p. 30. 15 cm VKSz. . p. 1863). . 14 cm előszó: Jámbor Pál A 64. – 27 p. 1863. JáMBOR Pál Hiador költői művei. hitv. SzB-204 121. JáMBOR Pál A magyar irodalom története : I–II. kötet. 1863 (Prága : Nyomtatott Haase Gottlieb fiai cs.

JáMBOR Pál A magyar irodalom története. 15. – 2. 32´23 cm OSZK. – Kalocsa : Malatin és H. Szinnyei 131. 1865. – Pest. – 9 p. 16. SzULIK József Arany ABC. 17. 1865. JáMBOR Pál Nagy Sándor tragoedia öt felvonásban / irta Hiador. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.126. hitv. 17 cm VKSz. BB-86 1865 129. – 8 p. – 8 p. – Kalocsa : Malatin és H. 1865. Szinnyei 130. Május 21. 1864. 1865. SzB-211 134. JáMBOR Pál A milliomos lány : vigjáték három felvonásban / Írta Hiador. . Szinnyei.. 1864. és 18-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 24. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. Szinnyei. 27-ik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 23. – Pest. hitv. – 8 p. – 40 p. főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy 42 . Martina : Legenda / Szulik József. 25. 1865. 40 cm RKEÚ 127.. vagyis hasznos tanácsok minden életre való embernek / Szulik József. 26. BB-88. BB-85 128. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. – 50 p. . LeGUJABB ISTeNeS ÉNeK. BB-89. BB-90 132. egyházkerület Pesten 1864. ny. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 40 cm RKEÚ 133. 1864. SzULIK József Szűz Szt. – 9 p. kiadás. egyházkerület Pesten 1865-ik év Junius 10. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. 12. MezeY János Szűz Mária dicsérete azaz: énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker. Petrik. kath. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. . . [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv.

SzeNTKLáRAY Jenő Levelek egy kétkedőhöz / irta Balmes Jakab áldozár .. 15 cm. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. II. Szabadkán Kurucz Károly könyvárus uraknál és Ó-Becsén a róm. 30. 28. folyvást kapható Kalocsán Werner Károly-. – vII. 382.” Második kiadása 1882-ben. – Szabadkán : kiadva több honleány által.. A tiszta jövedelem a Szent-István és Szent-László társulatoké. 1865. . 1865. Jenő Csanád-egyházmegyei növendékpap. SzB-220 43 . n. 1866 (Prágában : Nyomatott Haase Gotlieb fiai cs. 1866 (Szabadkán nyomtatott Bittermann Károlynál. (4). kath. Mukits ernő szövege VKSz. A szerző rövid életrajzával és arcképével. . – Szabadkán : Oblath Leo tulajdona. 240 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1 p. .. Dr. évi November 1-én az u. SzB-217. . zentai sírkertben tartottak. és 3-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Pesten : Nyomatott Trattner-Károlynál. – XII.Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. 29. 40 cm RKEÚ 139. GYáSzBeSzÉDeK melyek Paganini József volt tüzérszázados síremlékének fölszentelési ünnepélyén f.. JáMBOR Pál Honn és Künn / irta Hiador [Jámbor Pál]. – (Hiador Költői Művei .. BB-91 138. – 8 p. 1866. OSZK 135. – 269 p. OSZK 1866 136. kir. s junius 1-ső 2. . 31. kötet) VKSz. egyházkerület Pesten 1866dik évi május 26. 20 cm Hátlapszöveg: „ezen könyv díszesen bőrbe kötve. 1866. Lorinzer ferenc spanyol eredetiből fordított német szövege után magyarította Szentklárai [!] N. s fűzve.. . SzB-216 137. 24 cm T: Kővágó György. – 47 p. OSZK. kemény kötésben aranyozás nélkül.. – [4] p. – Szegeden : nyomtatott Bába Imre gyorssajtóján. plébánián. 1866). Nyomdájukban). 18 cm Későbbi műveit Szentkláray Jenőként jegyezte. hitv. 17 cm VKSz.. SzeNT feReNCz édes atyánk három fohásza a mennyei atyánkhoz. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál.

hitv. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . 22. 17 cm VKSz. – Pest : Nyomatta Hornyánszky és Träger. SzB-225 145. 40 cm RKEÚ 146. 1868 (Szabadka : Bittermann Károly). esperes úrnak. SzB-228 44 . 1867dik évi október 28. .]. BALOGH György A bácsi r. k. 1867. – Szabadkán : Kovács Pál. . 1868. 1868. 2 cm OSZK 141. – 37 p. HOÓS ferenc végválasz Bende József óbecsei Plébános és ker. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. – 11 p. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 37´23 cm A feketehegyen. [1867]. . hitv. . 21. 1868-ik évi junius 6-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. egyházkerület Pesten 1867dik évi junius 19. 20. május 15-16-án megtartott közgyűlés REÚ 1868 144.n.1867 140. 1867. (1867 November 12-iki értesítésére) / Hoós ferenc. – 43 p. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. hitv. – 9 p. LeGÚJABB Két szent ének / Kiadta: Kovács Pál. . plébánia százéves emléke / irta Balogh György. – esztergom : Nyomtatott Horák egyednél. 1867. egyházkerület Pesten. . és 24-dik napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve.n. 30. 40 cm RKEÚ 142. egyházkerület Pesten. – 42 p. . 40 cm RKEÚ 143. – 21 p. : k. 34 cm TLSz. – Pesten : Nyomatta Heckenast Gusztávnál. – [4] p. – [H. és 31-dik napjain tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve. 29. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. alesperes bácsi plébános.Bácsi helvét hitvallású egyházmegye 1867-ik évi közgyűlésének Jegyzőkönyve.

KáRMáN Pál A magyar nemzet jelene s jövője. fÖLvILáGOSÍTÓ NÉzeTeK az iskola kérdésről : a zentai katholikus hivekhez. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. 1869 (Nyomtatott Bécsben : Holzhausen Adolfnál). OPITz Sándor Nyilt levél zenta város választóihoz Opitz Sándortól 1868 / Opitz Sándor. 40 cm RKEÚ 153. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. – 181 p. 1869. 1869. SzB-235 150. 1869. . – Pest : kiadja Ráth Mór. 1869-ik évi Május 22-ik s következő napjain tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. 35 cm VMSz. [JeGYzőKÖNYv] A dunamelléki helv. 1868 (Pest : emich G. A SzABADKAI IfJÚSáGNAK Antunovich János kanonok úrhoz intézett bizalmi nyilatkozata. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. BMS. BB-100 1869 149. 24 cm OSZK 154. p. . . SzB-229 148. Papp Miklós. egyházkerület Pesten. SzB-248 45 . 144 p. – [4]. SzB-244 151. . 17 cm VKSz. MáRIA ÉNeKe. – 20 p. 1869.). 17 cm VKSz. 1869. – 14 p. hitv. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. – Kolozsvárott : Stein János Muz. – Pest : a szerző sajátja. 1868. BB-102 152. Könyvárus bizománya.18 cm OSZK.147. . 19 cm TLSz. . Két rész egy kötetben. – Szabadkán : Nyomtatott Bittermann Károlynál. – 110. egyl. 2. – 8 p. – [1] p. . – Kiadja K. – 46 p. JáMBOR Pál A művészek : regény / irta Jámbor Pál. Pest : Nyomatta Hornyánszky victor.

segédlelkész. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök költeményei. 17 cm VKSz. 1869. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. – 8 p. TORMA Péter Hegedűben szép mese / elmondja igaz hazafiaknak Torma Péter politikus harangozó. 3 p. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei : Értekezések. és a kath. – 8 p. BOLeSzNY Antal Kézikönyv az Al-Dunán Szerb-Oláh.-nál. 81. – Szabadkán : Bittermann Károlynál. – Ó-Orsova.-nál). 20 cm OSZK 158. 1870. vegyes Művei . [2] p. 1870 (H. – Temesvár : kiadta dr. – Temesvár : Nyomtatott Diemer K. . 22 cm OSZK 162. Csiky Gergely. – Szabadkán : Nyomatott Bittermann Károlynál. fordította Hetesy viktor. . – XvI. – Püspöki körlevelek. CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök egyházi beszédei. – 176. 22 cm PKZR 161. . – 355 p. – (Csajághy S. 154 p. OROSz István Bucsura való és más ájtatos énekek. II p. . Csiky Gergely.-nál. reform. 1869.és Bolgárországba utazók számára. 1870 (Nyomtatott Diemer K. 21 cm. 29 cm SzVK (xerox). – 182. .155. : Nyomtatott Handl József-nél). 1870.-nál). 19´12 cm M 159. 1870 (Nyomtatott Diemer K. SzB-251 156. kötete) OSZK 160. . – II. HeTeSY viktor A gazdag és szegény találkozása / Három prédikáczió idősb Coquereltől . e munka jövedelme 46 . n. . CSAJáGHY Sándor Csajághy Sándor néhai csanádi püspök vegyes művei / kiadta dr. Csiky Gergely. – Temesvár : kiadta dr.TLSZ 1870 157. missio ismertetése / Irta Boleszny Antal. 3.

: ill.. . 1870. – 16 p. 22 cm OSZK 163. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. varga Pál költségén. árvaház javára fordíttatik. – Temesvárott : kiadta a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat. – 164 p. Szinnyei 1871 164. SzeNTKLáRAY Jenő Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett. – Kalocsa. – Szabadkán : Dobay János könyvnyomdájában. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte : Csernus elek. . felügyelő úr nagyt. Kubinyi úr ágoston esp. 1871.a pesti prot. Szinnyei szerint két kiadást ért meg. – Uj verbász..” 1872 (Nyomtatott Magyar Testvéreknél). BB-109 166. – Kecskemét : Nyomtatott Szilády Károlynál. 1872. hitv. 16 cm SZB2-9 168. [19]. . – Pest : Kertész József gyorssajtónyomása. Szinnyei. 2° SB-32224. – 12 p. ev. esperességi közgyűlésnek. JáMBOR Pál Hiador ujabb költeményei. Stúr Dániel főesperes úr ikerelnöklete alatt. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. – 32 p. rég. – Temesvár. 1871. után fonyó Pál. Az utánnyomás tiltatik. melyen mélt. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1871-dik év Junius hó 6-dikán és 7-dikén Újvidéken. . OSZK 1872 167.. és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. fONYÓ Pál Természeti érvek Isten létéről : Német eredetiből magyarítva / König A. Tört. . [1871]. 26 cm OSZK. 52 p. 24 cm OSZK. és folytatólagosan Junius hó 9-én Ó-kéren tartott bácsszerémi ág. SzeNTKLáRAY Jenő Észrevételek Temesvár psysiognomiájának magyarosításához történelmi és régészeti alapon / felolvasta a „Dél-Magyarországi Történelmi Társulat” 1872-ik évi októberi választmányi ülésén Szentkláray Jenő. BB-108 165. 1870. – 724. RK 47 .

1873.1873 169. BB-127 173. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz . 1873. Szinnyei. Megjelent a M. – 196 és 194 p. – 1. MK. – eger : Lyceumi Könyvnyomda. – Budapest : Aigner Lajos. kötet: Színművek : Költeményei : Poli. 34 cm OSZK 175. Petrik Keletéri = fonyó Pál 174. . Petrik. – eger. kötet: Újabb költemények. – 91 p. 1873 (nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában). – 87 p. BB-129 48 . Ismertetve Szulik József által. ABAffY Lipót Jelentés a zsinati előmunkálatok megitélésére. fONYÓ Pál ápoljuk-e a hitéletet? – Pest–Bécs : Sartori. czikkek : fővárosi személyek. 1873. – Szabadka : a szerző. 1876–1885 171. – Nagybecskerek. I. SzULIK József A Kat. JáMBOR Pál Jámbor Pál munkái. – 16 p. – Temesvárott : kiadta a „DélMagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat”. 1873. 1873. Társulati főtitkár. 1873. BB-126 172. 1872. Szinnyei. fISCHeR ferencz A kath. II. – 91 p. Szinnyei 170. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. SzeNTKLáRAY Jenő emlékkönyv a „Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Társulat” 1873-dik évi május hó 15-kén Temesvárott tartott második ünnepélyes évi közgyűlésének emlékére / az Igazgató választmány méghagyásából szerkeszté : Szentkláray Jenő. kiadás. HázY István Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt : nagyböjti egyházi beszédek / Házy István. Protestáns egyházi és Iskolai figyelmezőben.

füzet. 2´17 cm SB-764. KUHN Lajos A Polynom-tétel vagy soktagi tantét / irta Kuhn Lajos. Szinnyei. 1874. SzULIK József Tanügyi tapasztalatok : egybe állítva néhány Kalocsa-főmegyei paptanító által. MK.1860–1875. – Szabadka. SzB-2–27 49 . jegyző. 1874. 29 cm OSZK 182. 1873. OSZK 178. egyházmegye Mohácson 1874-ik év april 22 és 23-án tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szabó Péter. Társszerző: Kubinszky Mihály BB-130 1874 177. – 14 p. 1875. 21 cm TLSz.Bácsi e. – 34 p. – Kalocsa : Malatin és H.1875. – 105 p. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Nyomdában. OSZK.m. SzáRICS Bertalan válasz Tomcsányi János zentai káplán úr által kiadott felhívó iratára a községi iskolák felekezetivé leendő átalakítása tárgyában. Szinnyei 1875 180. 1874. 1875. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándornál. – zenta. REÚ 181. . – Újvidék: Nyomtatta fuchs Ignácz. SB-763. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya . – 24 p. .[gyház] Megye vörösmarton 1874-ik évi September 2-ikán és Rétfaluban 1875-ik évi április 21 és 22-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e.. – 24 p. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ref. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. BB-132 179. – 16 p. .176. A SzABADKAI Szent Rókus czimű temetkezési egylet alapszabályai. JáMBOR Pál virgil Aeneisének ismertetése hitregei jegyzetekkel és a költő életrajzával : 1.

1875.183. – 24 p. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. évi április 25. 18 cm VKSz. – Kalocsa. SzULIK József Az imaapostolság kis kézi könyve / Ramiére H. – 26 p. BB-142. után francziából Szulik József. 1875. Szinnyei 185. SB-765. – Szabadka : Nyomtatott Bittermann Józsefnél. – Baja : Nyomtatott Nánay Lajos gyorssajtóján. – Budapest: Nyomtatta váradi T. 1875. – 2. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. SB-766. 1876. – Pest : Uj M. BB-148 188. 1876. – 904 p. kiadás. 32 cm OSZK 184. OSZK 0 . Kir. . Sion. JáMBOR Pál Mesék az ifjúság számára : Idegenköltők után / Jámbor Pál. – Budapest : nyomtatott az Athenaeum nyomdájában. . Szinnyei. [Buschmann f. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó-Baranya-bácsi ref. Tudományegyetem Bölcsészeti Karához benyújtott Szentkláray Jenő. először 1862-ben jelent meg. és 26-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter. . SzeNTKLáRAY Jenő A Tér és Idő philosophiája : értekezések melyet e tudori fok elnyerése végett a Budapesti M. 1877. 1876. TOMCSáNYI János Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben? / Tomcsányi János. e. SZB2–28 1876 186.megye Baján 1877. – Szabadka. betűivel]. [1] p. OSZK 1877 189. – 320. BB-147 187. JáMBOR Pál egyházi beszédek.megye Újvidéken 1876-ik évi május 17. e. – 28 p. .

194. 1877. – Temesvárott : nyomtatott a Csanád-egyházi Megyei Könyvnyomdában. Pallasz L. 22 cm OSZK. – 48 p. SzULIK József A Kath. – 2. – zombor : nyomtatott Bittermann Nándornál. – Budapest : Lauffer v. – 88 p. Három népszerű felolvasás / írta dr. 1877. – 97 p. – eger : Szolcsányi Gy. – Temesvár. Természetrajzi Múzeumnak adományozták. 3016. – 71 p. SzULIK József elbeszélések : A magyar ifjúság részére : 5 szinezett képpel / Szulik József.. – 16 p. Szinnyei. . tanár s a Délm. 36. OSZK 192. főgimn.) Szinnyei. SzULIK József elbeszélések / Caballero után Szulik József. Szentkláray Jenő. bizománya. 25 cm Különnyomat a „Természettudományi füzetek”-ből. szept. BB-159 51 . SzeNTKLáRAY Jenő vonások Nagy-Becskerek város és vidéke történetéből. SzeNTKLáRAY Jenő Tórontáli [!] őstelepek a Tisza mentén / irta dr. – Budapest : Aigner L. 1877. 1877. 1877. Kuhn Lajos bölcsészetdoktor. – (Magyar Könyvesház .190. BB-158 196. . KB ZVK K 398. A tiszta jövedelmet a Délm. Z 191. BB-160 195. Olvastatott a „Dél-Magyarországi történelmi és régészeti társaság” 1877. KUHN Lajos A Nap munkája. 1877. 25 cm OSZK 193. R. . 1877. javított kiadás. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József. KáRMáN József A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda / írta Kármán József. 26-dikán tartott választmányi ülésén. – Temesvár : nyomtatott a Magyarféle könyvnyomdában.. Természettudományi Társulat titkára. – 179 p.

.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 1877. és statisztikai népszerű leírása / Írta: fridrik Tamás tanító. OSZK. – Budapest. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – 25. Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiut történetére. 1878. BB-152 1878 199. felolvastatott a „Délmagyarországi történelmi és régészeri társulat” 1878. – Budapest. 1878.) / ford. 26´19 cm SB-767. 156 p. Szinnyei 2 . 1878. BOLeSzNY Antal Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. 1878.[gyház] Megye Mohácson 1878. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 1877. A második kiadás 1882-ben. Kiadta Szabó Péter e. és 16-ik napján tartott ülésének jegyző-könyve. e. tört. – Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajos és Társa Könyvnyomdájában. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye földr. REÚ 203. – Temesvárott : a Szerző tulajdona. – 307 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. évi május 23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat választmányi tagja. 1 térkép . 1878. Haudek ágoston József. polgári. 2 p. Szinnyei. OSZK 200. Szinnyei 202. és magyarázta Klein Gyula. SzULIK József Két elbeszélés : fernan Caballero után / Szulik József. – 23 p. 26 cm Gróf Széchenyi István egy eredeti levelének másolatával. KLeIN Gyula A babyloni talmud első könyve : (Az áldás mondatokról. – Budapest. jegyző. – Újvidéken: A szerb nemzeti társulat nyomdájában. évi Május 15. – 3. HAUDeK ágoston József A vaticani zsinat hű története / Manning Henrik ede után az angol eredetiből ford. . BB-161 198.m. . 20 cm PKSZ.197. Z2 201. OSZK.

– 100 p. BB-180 208.és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. osztályában. iskolai használatra / Szulik József. Könyvnyomó). tanítók. 1879.204. Az Ó-BeCSeI római katholikus egyház község alapszabályai. évi april 17. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref.– 189 p. kiadás. 1878. – Kalocsa : Nyomtatott Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászok betűivel. – 160 p. – 295 p . k. BB-173 206. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. – Budapest : Grimm Gusztáv 1879 (Szabadkán . 23 cm Bittermann 1862-es kiadása alapján Szinnyei szerint 1876-ban jelent meg (!) BB-181. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a rom. Buzárovits G. Püspöki Kar által 1876-évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelemzők. Bittermann Károly cs. szab. – 2. – 295 p. BB-174 1879 207. és 18-ik napjain tartott ülésének jegyző-könyve / Ki53 . – 20 p. A munka 3. kiadás. népiskolák I. – Kalocsa : MalatinHolmeyer. OSZK. szülők és képezdei növendékek számára / irta és kiadta Keletéri. polgári. 1878. Használatban lévő katekizmusaink és a nmélt. népiskolák I. esztergom. SZB2–45 210. osztályában. növendékpapok. Petrik. BB-167 205. BB-182 209. kiadása 1889-ben jelent meg. 1879. – Kalocsa : Malatin-Holmeyer. 1878. . fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések a római kath. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézetek és polg. BL. bizománya. kath.[gyház] Megye Újvidéken 1879. 13 cm Keletéri = fonyó Pál PKSZ. OSZK. JáMBOR Pál egyházi beszédek / Írta és mondá Jámbor Pál – 2. – Baján : A szerző sajátja. e.

– Budapest. Szinnyei. A dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 darab arannyal jutalmazott mű. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. 1879.]. 4 térkép . [1]. . Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre : A dél-magyarországi vármegyék visszakapcsolásának százados évfordulójára / irta dr. – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. egyházközség alapszabályai. 8° fedőlapcím SB-57058. [1879. Szentkláray Jenő. hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. 520 p. 52 p. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. – 28. OSZK. – [Budapest] : (Nyomtatott Schlesinger Sándor könyvnyomdájában) k... [2] p. SzULIK József Bernardete : Lourdesi visszhangok / Lasser H. 24´17 cm SB-768. vonások a vidék és város történetéből : A dél-magyarországi részek visszakapcsolásának százados évfordulója emlékére / írta s Torontálmegye Törvényhatósági Bizottságának 1879-ik évi szeptember hó 22-én s folyt. Kath. kiadás. 1879. CSeRNUS elek Mennyei vigasság: Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. Pálnál. 23 cm M 213. – 28 p. jegyző. 1879. – 2. első kötet. – Xv. REÚ 211. 25 cm OSZK 214. 16 cm PKSZ 54 . NEKBg 212. – Nagy-Becskerek : nyomtatott Pleitz fer. – Temesvárott : nyomtatott a Csanádegyházmegyei Könyvnyomdában. Szentkláray Jenő. BB-189 1880 215. – Ókanizsa : Nyomtatott Schvarcz Sándornál. SzeNTKLáRAY Jenő Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből : (1779-től napjainkig) Tekintettel a III. tartott ünnepélyes közgyűlésen felolvasta dr. 1879. 1880 (Szabadka :) – 743. n. Az Ó-KANIzSAI Róm.m.adta Szabó Péter e. – 26 p. . után francziából Szulik József.

földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. – 1880. 5 felv.  . – 1881. [1880]. 5 felv.. Országgyűlési és tanügyi beszédek. Költemények. – 104 p. – 1881. 1900-ban. – 1882. – 1883. Mesék. Hugó victor. Nagy Sándor : Tört. Cicero beszédei. vígjáték. epigrammák. 1899-ben. 1881-ben. – 1883. Jellemrajzok. virgil pásztor-énekei. – 96 p. – 77 p. A párbaj : Szinmű. Clovis Hugues. 17. Hugó victor. – 95 p. 5 felv. 21. 5–6. júl. – 208 p. – 1882. – 1880. Szinnyei 217. Politikai dolgozatok és fővárosi tárczák. A rózsakor. Uti emlékek. 27 füzet. virgil. – 64 p. Ó és új világ : II. Coppée. 1. Horác ódáinak harmadik könyve. 18. HAUDeK ágoston József Látogatásom Lateau Lujzánál.. 20. – 1880. A törvénytelen vér : Tört. 23. n. 1885-ben. – 96 p. – 71 p. 3 felv. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. 1880. – Szabadka . fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – Szeged : k. Autron. – 22 p. 3 felv. virgil Aeneisének 2. – 1882. Uti tárczák. Horácz. Az örökség : vigjáték 1 felv. JáMBOR Pál Hiador művei. 26. – 1882. Beszélyek. Ó és uj világ. – 1882. Budapest : Tettey és tsa biz. 1 térképpel . Szinnyei 218. Nagy Lajos özvegye : Tört. – 1882. 1892-ben. – 96 p. 24. 7. Románczok és költői beszélyek 15–16. Catull. A koszorú : Tört. – 1882. tragoedie. Horác 2. – 224 p. 1887-ben. 5 felv. Mirian 13. 19 cm A 14 kiadásból kilencet jegyzünk: 1880-ban. 25. dráma. – 1882. 2. 48-iki emlékek : Gyászbeszéd Deák ferencz fölött. Az ő emlékezete 9–10. a bois d’hainei stigmatizált szűznél 1879. – 159 p. Balladák 14. fülöp : Tört. A milliomos leány : Szinmű 3 felv. 1903-ban és 1905-ben. Drámai tanulmányok. 5 felv. – 91 p. Ovid. éneke.216. Halotti beszéd 8. könyve. – 1882. 19. rész. – 80 p. 22. Számkivetésben : 1851–1861. egy költő : Tragoedia. 11. Rajzok. epigrammák. – 96 p. Páris hajdan és most 12. 1880–1883. 4. – 1882. tragoedia. 3. – Budapest.. 18. A féltékeny férj : Szinmű 4 felv. tragoedia. – 78 p.

: Lord Byron (költői beszély) (1–18) . – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál. – 4 kötet. Kiadta Szabó Péter e. 15 cm SZB2–59 222. Összesített leírás Petrik. JÁMBOR Pál Lord Byron : Költői beszély / Irta Hiador (Jámbor Pál). A kitört ablak : vigj. – zombor : Nyomatott Bittermann N. SZB2–58 221. 1876–1885 szerint 1881 a kiadás éve! 224. Napoleon bukásáig : 1815–1871 / Menczel. BB-194 219. – 1893. A kastély : vigj. 2 felv. . .) SzabVK. Springer. 20 cm I. – 6. . JáMBOR Pál A koszorú : Történeti vígjáték 2 (3!) felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). 1 felv. Paganini : Regény I. 15 cm SzabVK – fedőlap nélkül 220. II. – 8. 1880. 24´16 cm SB-769. hó (91–92. és II. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. jegyző. JáMBOR Pál Nagy Sándor : Történelmi tragoedia 5 felvonásban / Irta Hiador (Jámbor Pál). kötet. – 96 p.m. – 91 p. – Szabadkán : Nyomatott Schlesinger Sándor Könyvnyomdájában. Nov. 25.27. – 92 p. 6 . e. . MOLNáR István Lajos A zombori uj templom története : Különlenyomat a „Bácska” c. – Budapest : kiadja a szerző. 1880. rész (19–91). 440 p. . KB zombori vK 26. 1880.[gyház] Megye Rétfalu és eszéken 1880. – 30 p. futár. 1880. 392 p. 1880. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. Mindnyájan : Szinmű 1 felv. z MK. A szinművészet mámora : vígj. lapból. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájában. Horváth s mások művei után átdolgozta Szabó ferencz eleméri plébános. – 30 p. 26 cm T. Könyvnyomdájában. SzABÓ ferencz A legújabb kor története : I. kötet. – 64 p. OSZK. 1 felv. Napoleon bukásától III. 1880. REÚ 223.

– 457. 1) / Hiador (Jámbor Pál). SZB2–68 230. BB-211-Petrik 228. évi april 21-ik napján tartott gyűlésének jegyz-könyve / Kiadta 57 . (Oratio in Catilinam. 1881. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. kiadás – zentán : nyomtatott Schvarcz Sándor könyvnyomdájában.[gyház] Megye zomborban 1881. OSZK 1881 225. osztálya számára : Használatban lévő katekizmusaink és a püspöki tanterv nyomán / módszertanilag kidolgozta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek kegyes engedélyével kiadta Keletéri: fonyó Pál. – 32 p. 1881 (Budapest : Rudnyánszky A. Második kiadása 1898-ban. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. BB-210 227. 1881. [1881]. Iv. kath. – 22 p. p. – Baján : A szerző sajátja. – 36 p. fONYÓ Pál Módszertani hitelemzések a róm. . – Baján : a szerző tulajdona. – 480. és vI..19 cm OSZK. osztály tanulói számára / írta fridrik Tamás tanító Adán. JáMBOR Pál Cicero : Tanulmányok. vI. oszt. 1 térképpel . kalocsa-főmegyei áldozár.III. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – Szabadka : Nyomatott Schlesinger Sándornál. kötet. könyvnyomdájából). e. .. – Baja : Szerző. – 70 p. – 2. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. képezdei tanár és népiskolai hitelemző. Petrik. PKSZ. SB-15397 229. 21 cm OSZK. BB-209 226. népiskolák III. 15 cm BB-213. – 458 p. kötet. első vádbeszéd Catilina ellen. 4 p. OSZK. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. 19 cm Szinnyei a kiadás éveként az 1882-t jelzi. . 1881.

kiadás. – 88 p. bíz. kiadás. : Érsek-Lyceumi ny. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy : Módszertanilag kidolgozott hitelemzések : a róm. javított kiadás. Tanító-egyesület” volt képviselője. REÚ 231. bíz. 1881 (H. esztergom. 18 cm PKSZ 235. . könyvnyomdájából). . anyaszentegyház szertartásai Fischer Ferenc nyomán. – 456 p. – 20 p. Buzárovits G. SzULIK József A Kath. Szinnyei 58 . 33 cm OSZK. országos tanitói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségü főbb mozzanatai. [8] p. 1882. Szinnyei 1882 232. – 43.m. fONYÓ Pál Az I. 24´16 cm SB-770. PKSZ. Tanítóegylet” sajátja.Szabó Péter e. . fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedéllyel kiadta fonyó Pál. Katholikus szempontból beszámoló jelentésében megvilágítá fonyó Pál a „Bajavidéki Rom. 1881. vagy módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm. (1) p. 21 cm OSZK. Kath. – eger : Szolcsányi Gy. népiskolák II. – 456. Budapest. ismertetve Szulik József által. BB-221 233.. – Baján : A szerző sajátja. 1882 (Budapest : Rudnyánszky A. 1882. évi püspöki tanterv nyomán írta s a főmagasságú kalocsai bibornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál Kalocsa-főmegyei áldozár. Petrik. népiskolák második osztálya számára. . kath. – 3. BB-215. – Baján : a szerző sajátja. – Baja : Szüts és tsa. BB-223. – Baján : A „Bajavidéki Kath. n. – Újvidéken : Nyomtatott fuchs ágostonnál.). kath. BB-222 234. biz. Szinnyei 1881-re teszi a megjelenést. OSZK. jegyz. 1882. – 3. osztálya számára / Használatban levő katekizmusaink és az 1876. – 32 p. – 1.

1882. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. – (A Békés-bánáti Lelkészi egyesület felolvasásai . – 2. – Budapest. szigetvári főrabbi.m. – vIII. 1882. . kath. felolvasta Szalay József. OSZK.m. – főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. hívek használatára / Öreg Mezey János volt kun-szent-mártoni kántortól. A SzABADKAI „Szent Rókus” czimű temetkezési egylet módosított alapszabályai. SzALAY József A lelkipásztor sikeres működhetésének főbb alapfeltételei / Írta. 26 cm II. [4] p.) RKEÚ 59 . kiadás első kiadása 1878-ban jelent meg. és a szerző. KLeIN Gyula A babyloni Talmud első könyve : Az áldás-mondatóról? / fordította és magyazázta dr. OSZK 239. I. 1882. s a békés-bánáti egyházmegye lelkészi értekezletén 1882 April 12.[gyház] Megye Baján 1882-ik évi april 26-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e. nagybecskereki lelkipásztor. – Újvidéken: Dimitrijević Nikola gőzkönyvnyomdája. – 4. 22 cm TLSz 250. – 33 p. 24´16 cm SB-771. – Budapest : Nyomatta Hornyánszky viktor. OSZK 240. jegyző. – 12 p.236. kiadás. – Budapest : Márkus Samu könyvnyomdájából. Szinnyei 237. . Klein Gyula. 1882. 1882. 1882. – 45 p. A „vallásos iratokat terjesztő egyesület” javára kiadják: Dr. 74 p. tanácsbiró. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház birtokjoga : Különös tekintettel az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. Hajnal István e. . REÚ 238. 240. e. . 18 cm. . 22 cm első kiadása 1865-ben. – Kalocsán : Malatin és Holmeyer érseki könyvnyomdászoknál. MezeY János Szűz Mária dicsérete : azaz Énekes és imádságos könyv a búcsújáró ker.

– Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet által díjjal koszorúzott pályamunka. kiadás – Budapest : Szűts és tsa. fONYÓ Pál Hitelemzésünk emelése / irta s a hitelemzők. nyomdája. OSZK. BB-233 255. BB-236 60 . kiadás. oszt.. – 2. . – eger : Az egri egyházmegyei Irodalmi egylet kiadványa. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzői intézetek és polgári iskolák használatára.és iparos iskolák használatára.. Kalocsa-érsekmegyei áldozár. 21 cm OSZK. OSZK 257. – 214 p. A szerző tulajdona. 1883. Szt. – Budapest : Hunyadi M. bizománya. úgyszintén a polgári. s az összes tanhatóságok szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál. – 112 p. 26. – Kalocsa : Wajdits N. int. biz. Szinnyei. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink felsőbb osztályai úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál.251. Petrik. – 32 p. A zOMBORI IzRAeLITA HITKÖzSÉG alapszabályai. biz. kiadás. – 48 p. osztálya. – eger : Szolcsányi Gy. – 4. 1883 .-István társ. – 4. BB-228 252.. biz. Buzárovits G. biz . 1882. 1883. és vI. Z1 1883 254. Az első három kiadása „Katholikus egyháztörténet dióhéjban” címmel. biz. és vI. tanügybarátok. kiadás. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. esztergom . 1882 (Lyceumi ny. bőv. – 4. 31 p. Budapest : Szt. esztergom. – zombor : Nádasch Muzsik és Partlics.. SzULIK József Az anya a magyar költészetben : Gyűjtemény hazai költők műveiből / Szulik József. BB-234 256. István-társ. Buzárovits G. 1883. 1882 KB ZVK 296. Petrik..). Szolcsányi Gyula bizománya. BB-227 253. BB-235. – Budapest. fONYÓ Pál Katholikus egyháztörténet dióhéjban : Néptanodáink v. – 270 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára.

RK 260. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. könyvnyomdájából). . – Budapest : az Athenaeum könyvnyomdája. HeTeSY viktor Kalauz a Helvét vallástételt követők énekes könyvéhez / készítette Hetesy victor dráva-foki ref. vagy általános rész. 1883. – 82 p. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. – Kula : Berkovits Márk könyvnyomdája és könyvkötészete.1883. – Budapest : kiadja Kókai Lajos (Rudnyánszky A. 356 p. hitelemzők.258. 1883-iki augusztus 18-án. lelkészek. Budapest. (a „vigasz” szombatján) / tartotta dr. e. BB-238. 1883. 25´16 cm SB-772. 1883. KLeIN Gyula Ünnepi beszéd ő felsége ferencz József születésnapjának évfordulóján. – Budapest : kiadta fuchs zsiga (Szigetvárott : nyomtatott Márkus Samunál). 18 cm OSZK 61 .. tanítók s nevelők. MáRTON Mátyás váradi Péter kalocsai érsek élete / írta Márton Mátyás. Petrik. 21 cm OSZK 264. Szinnyei. 1883. – 19 p. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. lelkész. – 125. Klein Gyula szigetvári főrabbi. Különnyomat a Magyar Koronából. . fONYÓ Pál A magyarországi római és görög katholikus tanítóegyesületek kimutatása. 15 cm OSZK 262. OSZK. – Kalocsa : Malatin. . BB-237 259. esztergom : Buzárovits G. – XII. Társszerzőként jelzik Szöllőssy Károlyt. – 14 p. – Kalocsa : Szerző.[gyház] Megye Mohácson 1883-ik évi ápril 18-ik és 19-ik napján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. BB-239 261. III p. 1883. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a katholikus növendékpapság és tanítójelöltek használatára : kézirat gyanánt : 1.m. Kiadta Szabó Péter e. . – 54 p. bíz. 1883. jegyző. REÚ 263.

– vIII. SZB2-112 1884 268.. Szinnyei a 3. Srpska bibliografija 269. – 26 p. – Kalocsa : Malatin Antal. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei. – zombor : Nyomatott Nadasch Ignácznál. Rókus városrészekben építendő templomok javára ajánltatik. György és Szt. – 10 p. BB-253 62 . – Kalocsa : Nyomtatott Malatin Antal betűivel. BB-251. kiadást 1884-re teszi. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus : vagy a katholikus hit elemei : Népiskoláink I. 25 cm OSZK. OSZK. Petrik 266. VKSz. – Újvidéken : Pajevics A. kath. 155. 1884. főplébánia története / írta: Tormásy Gábor f. és II. osztálya számára : kézirat gyanánt hódolattal bemutatja fonyó Pál. 1884. polgári és felsőbb népiskolák használatára / Szulik József. 21 cm A mű tiszta jövedelme a Szt. 1883. SzeNTKLáRAY Jenő egyházi beszéd a török-becsei róm. 12-én. SzULIK József Rövid világtörténelem : tanítóképző intézetek. TORMáSY Gábor A szabadkai római kath. könyvnyomdája. 1883. – 263 p. és a kiadás helyéül Budapest mellett Kalocsát is jelzi. 1884. kath.. 1 p. – 159 p. –Temesvár : Csanád-egyházmegyei nyomda. iparos-társulat két zászlójának szentelése alkalmával a török-becsei kath. – Budapest : Rudnyánszky A. Szabadka-belvárosi segédlelkész. . M.265. . OSZK 271. 199 p. M 270. BáCS–SzeRÉMI ágostai hitvallású evangélikus esperességi lelkész-özvegy és árva segélyegylet Alapszabályai. 1883. növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – 3. BB-247 267. templomban 1883. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával – Szabadka : Pertits Simon könyvnyomdájából. – XIII. 29 p. kiadás. DÖMÖTÖR Pál Újabb költemények / Irta Dömötör Pál. – 4. 1884. aug.

323. hitvallású evangelikus egyházmegye 1884. jegyző. 1884. Szinnyei 274. 1884.1(945. [JeGYzőKÖNYv] A bánáti ág. 25 cm OSzK 247. . BB-258 63 . – Kalocsán : Nyomtatott Malatin Antal könyvnyomdájában. Szinnyei.[gyház] Megye Újvidéken 1884-ik évi april 23-24-ik napján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Szabó Péter e.272. . bíz. – Temesvár : Südungarischer Lloyd nyom. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferencz nyomán. – eger : Szolcsányi Gy. – 56 p. 1884. kiadása 1886-ban. 400 p. hó 13.11)-8. – 88 p. tanár. – Győr. rész : egyháztársadalmi alapjogtan : vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és művelt katholikusoknak magánhasználatra. 1884. 23´15 cm REÚ 276. 1884. ismertetve Szulik József által. . és 14-ik napjain Nagy-Becskereken megtartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol. SzULIK József A Kath. évi aug. OSZK.. – zombor : Bittermann Nándor Könyv. e. kiadása 1897-ben. javított kiadás. a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa. – Újvidék : Dimitrijević Nikola gőz-könyvnyomdája.és Kőnyomdája. hívek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. 179 277. Petrik 275.m. HAUDeK ágoston József A katholikus egyház közjoga : I. – 223 p. MARGALITS ede Három év után : Beszédek és hirlapi cikkek / Közli Margalits ede bölcsésztudor.288 KB Zombori VK 886. 15 cm 2. 1884. – 34 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi Ref. 3. – 4. BB-252 273. – 1 térkép.

a pesti magyar királyi egyetem hittani karához bekebelezett hittudor. a kalocsai férfi-tanítóképezde és a fi-elemi iskolák igazgatója. kiadás]. . – Az egyházi hatóság jóváhagyásából. [1885]. BeNDe József A magasságbelinek dicsősége : vagyis imák és énekek főleg a róm. tanítók s nevelők. úgyszintén növendékpapok s tanitójelöltek használatára / írta s a kalocsai egyházmegyei főhatóság engedélyével kiadta: fonyó Pál. kiadás. VVK 279. Páll szerint első kiadása 1883-ban jelent meg. úgyszintén növendékpapok és tanítójelöltek használatára. – v. hitelemzők. Krécsi György tulajdona. . e. 744 p. Az utánnyomás tiltatik. – [2. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : A katholikus lelkészek. – 24 p. hitelemzők. 229 p. Kirchengesang-vereines in Werschetz. fONYÓ Pál Népiskolai hitelemzéstan : a kath. n. – XII. [1885] (Szabadkán : Dr. – Kalocsa. SZB2-133 281. 252 p. – verseczen : Nyomtatott Kirchner J. elemi tanuló ifjúság haszálatára / A kalocsai főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával harmadik kiadásban közrebocsájtotta Bende József. 356. BB-259 és 260 280. 19 cm OSZK. kath. – Kalocsán : Szerző sajátja és kiadása (Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomdájából). Petrovics Dusan könyvnyomdájából). – Szabadkán : K. özvegyénél. 1885. . tanítók s nevelők. 1885.1885 278. – 3. 1885. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte: Csernus elek. SB-448. – vIII. lelkészek. kalocsai kanonok-plébános. : ill. OSZK. . – Kalocsa : Malatin Antal könyvnyomtató intézetéből. BB-262 64 . Sz. 18 cm Az OSzK-ban található kötetben Különféle énekek címmel még egy 84 oldalas rész hozzákötve. 21 cm OSZK 282. – XII. ALAPSzABáLYAI az izrael. Jakabról czímzett heremi apát. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath. egyházi dalkörnek verseczen = Statuten des israelit.

jegyző. ny. 21 cm Magyar Helikon . Jojkits Mladen könyvnyomdája.K. Szinnyei 288. és II. 1 térkép . e. ede bibornok. 23 cm OSZK 284. kir. . JáMBOR Pál Phaedrus Aesopusi meséi : Mesegyöngyök az állatvilágból : Számos képpel / Szabadon átdolgozta Jámbor Pál. – Budapest : Benkő Gy. 1885. 1885. – 46 p.. Szinnyei 285. KáROLYI Mihály A szent mise szolgálat módja : minisztráczió magyar betűkkel : Róm. Második kötet. westministeri érsek. HAUDeK ágoston József Az örök papi méltóság / Írta Manning H. – 15 p. kötet. Szentkláray Jenő. füzet OSZK 6 . m.m. Kath. Szinnyei. Harmadik kötete 1886-ban. földrajzi alapfogalmakkal : Népiskolai III. SzeNTKLáRAY Jenő Gróf Niczky Kristóf életrajza / írta dr. elemi fitanodák használatára / Károlyi Mihály. – 2 kötet első kötet.. 1876–1885 289. nyomdája Pozsonyban). HeTeSY victor egyházi beszédek : Hirneves franczia szónokok műveiből : I. – Nagy-Károly : Nyomtatott Littereczky és társánál. . – 32 p. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. Petrik 286. – Győr. – 125 p. 1885. 1885 (Wigand f.. Budapest : Szüts és tsa biz. 1885. Rétfalú és eszéken tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. 23´16 cm REÚ. – Budapest : Kókai L. kiadása utáni fordítás. egyházmegye. – 38 p. BB-263 287. 1885. april 15-16 napjain M.h. (1885). Könyvkereskedő. 57. – 2. kiadás. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – vIII. udvari és akad. negyedik kötete 1887-ben jelent meg. 1885. MK. – 103 p. – Újvidék : Dr. – Pozsony . – BácsTopolya . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Az angol eredetinek 3..283. kiadás. 112 p. – 4. Ref. osztály tanulói számára / írta: fridrik Tamás tanító Adán.

BB-264 292. Budapest : szerző sajátja és kiadása. SzULIK József Az elveszett fiú : Népies elbeszélés / Szulik József. – 62 p. – Budapest : (Pacséri ev. 295. – 30 p. 23 cm VKSz.) Szinnyei.) Szinnyei. p. és vI. 23 cm OSZK. – (István bácsi könyvesháza. –14 p. – (István bácsi könyvesháza. 1885. – (István bácsi könyvesháza. a pacséri ev. 30.. – eger : Szolcsányi Gy. egyháztanács). ref.) Szinnyei. – Kulán : Berkovits Márk gyorssajtó nyomása. 1886. 1885.. – eger : Szolcsányi Gy. 1886. 1885. – 57 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. magyarra átdolgozta Bierbrunner Gusztáv. 19 cm A tiszta jövedelemnek fele az ó-kéri templomépítésére fog fordíttatni. Reform. Pacsér története. OSZK 296. BB-266 291. 8-r MK1886–1900 Szinnyei. . – 41 p. helyrajzi. jan. népismei és statisztikai ismertetése / írta : Appel ede. . . gazdasági. osztálya. BB-265 1886 293.. 1. 1886. kiadás – Kalocsa . – 46. . 1885 (Kalocsán : Malatin Antal könyvnyomdájából). BB-261 66 . – 163 p. SzULIK József Minden farsangnak meg van a bőjtje : A czigány gyermekek : Népies elbeszélések / Szulik József. – Szabadka : Bittermann József könyvnyomdájából. SZB2-143 294. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – eger : Szolcsányi Gy. H. BIeRBRUNNeR Gusztáv Szántó János beszédei az eke mellől : vagyis jó tanács mindenféle ember számára / népkönyv Sprugeon e. BARSI Miklós egyházi beszéd : 1886.-tól . 3. Gyülekezetben / Barsi Miklós. APPeL ede Ó-Kanizsa nagyközség történelmi. (2) p. 2. 4. – 5. adorjáni plébános.290. SzULIK József A seprős János : elbeszélés / Szulik József.

BB-273 302. – 222 p. főesperes urak ikerelnöklete alatt jelen voltak. valószínűleg az 1885-ben megjelent két kötet folytatása. 1886. 1886–1900 301. és v. BB-271 298. 1.). 2 p. ev. könyvnyomdájában. 1886 (Budapest : Tettey biz. 1886. osztálya. – Pécsett : Taizs Mihály nyomdája. – 125. melyen Scultéty ede. – Szabadka .297.. HeTeSY viktor egyházi beszédvázlatok / franciából fordította Hetesy viktor. Petrik 300. – 2. REÚ 303. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. felügyelő és Belohorszky Gábor. 1886. – Újvidéken : fuchs ág. [1886]. IváNYI István Kollonits Lipót bíbornok országszervező munkája / Iványi István. K. esperességi közgyűlésnek. 21´15 cm SB-773. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. n. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1886. kiadása 1897-ben. 1886 (Kalocsán : Malatin Antal Könyvnyomdájából. JáMBOR Pál Politikai dolgozatok. hitv. egyházmegye. . 1886. – 41 p.. és 6. évi junius hó 22-én és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. fONYÓ Pál A legszentebb nap vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára. BB-272 299. OSZK. napjain Baján tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. OSZK 67 . – 24 p. 1885).m. fő-jegyző. 1886. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. 3. kiadás – Budapest : A Szent-István-Társulat bizonyára. év Május hó 5. A negyedik rész 1887-ben jelent meg. Könyvnyomdája. Ref. v8° SB-32225. MK. OSZK. – Kalocsa. – 5. – 31 p. 22 cm OSZK. e. – 30+[2] p. kiadása 1884-ben. kiadás. . – [Ujvidék] : Nyomtatott Pajevits A. – Szabadka : Székely Simon.

OSZK. Szentkláray Jenő a M. . Szinnyei 307.és Nagy-Kun városokból 1786-ban betelepültek névsorával. lelkész és esp. társ. Tud. reform. 1886 (Budapest : Az Athenaeum r. 1886. ev. 22 cm M 305. – 31 p. Akadémia Történelmi Bizottsága. – 433 p. SzeNTKLáRAY Jenő A dunai hajóhadak története / irta dr. – 49 p. – Utánnyomás tiltatik. . 1886. – Budapest : Kiadja a Magyar Tud. SB-47759 306. Szentkláray Jenő l. KeRNÚCH K. gyorssajtóján). január 11-én tartott ülésén). hitv. . VKSz. MáTÉ László emléklapok Ómoravicza község 100 éves multjából / írta Máté László. Szerző tulajdona.304. osztályának 1886. 23 cm OSZK 309. ref. lelkész. Könyvnyomdája). 1886 (Gyoma : Kner Izidor könyvnyomdája). – (Értekezések a történelmi tudományok köréből .. 1886.. h. 1886. – Budapest. Adolf sándorfalvi ágost. tagja. – Kopácson k. tagtól (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. leánytanító – Nagy-Kőrösön : Kiadja az Ómoraviczai Képviselőtestület (Nyomtatott Ottinger e. esperesség monográphiája. hitv. X. 19 cm A község bíráinak és első lakosainak. Az esperesség önállóságának ötvenéves fordulója alkalmából / Az egyházmegye megbizásából jubileumi emlékül irta Kernúch K. OROSz István A boldogságos szűz Mária édes anyjának szent Annának tiszteletére rendelt szent ájtatosság. n. XII. 2 tábla . ADOLf A bánáti ágost. Akadémia l. – 304 p. – 52 p. kötet . főjegyző. 23 cm. . ev. 19´12 cm M 68 . Akadémia. SzeNTKLáRAY Jenő A becskereki vár / Dr. Tud. evang. ev. 1886. – Budapest : Kiadja a M. a Jász. szám) OSZK 308. TÚRI Lajos A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése / Népies irányú egyházi beszédekben különféle kútforrások nyomán írta Túri Lajos. – Temesvárott : nyomtatott Magyar Testvéreknél.

Kálmán farkas. tanító Adán . BB-278 315. Bierbrunner Gusztáv. Gusztáv Luther Márton édes anyja. térképpel. Szinnyei 312. 20 cm (ára 20 kr. . 23 cm OSZK 314. – Kalocsa. – Adán : Berger Testvérek. A szerző sajátja. – Budapest : Aigner Lajos. – Nagy-Kikinda. 1887. – 5. BIeRBRUNNeR. osztálya. és v. VKSz. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. földrajzi alapfogalmakkal : Iskolák és családok számára / írta: fridrik Tamás.1887 310. melyek a nagy-kikindai ref. Gusztáv Új Magyar Atheneas : Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye / Gyűjtötték és írták: Sz. 1887. 12 p. és 1 tábla (Ballagi Mór portréja). – vIII. SZB2–165 69 . – Budapest. (1887. 1887. – Sükösd : A szerző sajátja és kiadása. fONYÓ Pál Új elemi káté. – 611. 1887. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. egyház megalakulása alkalmával mondattak. 197 p. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. . – 6. Szinnyei. – 48 p. kiadás. BB-277 316.).) OSZK. Kiss Károly. kiadás. 1887. – Budapest : Szüts és Társa. Szinnyei 311. BIeRBRUNNeR. Szinnyei 313. Petrik. – 30 p. 1887. feKeTe Gyula Beszédek és imák. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv.

Ref. Az első két kötet 1885-ben. LÉvAI Izor Közegészségtan : tekintettel a gyermeknevelésre : szülők. 23 cm REÚ. . (zwei Installatios-Reden). . 1887. 1887. M 319. KLeIN Gyula Két székfoglaló beszéd. – Bácstopolyán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában Szabadkán.317. Szinnyei 322. fő-jegyző. Könyvnyomdája. törv. ismertetve Szulik József által. 1887. Petrik 318. – 134. – Újvidéken : fuchs ág. – 54 p. [1887].) a kincstári dohánytermelőket érdeklő része : rövid népies ismertetése / ismerteti: Ambrus József 70 . 1887. BB-279 323. a harmadik 1886-ban jelent meg. tanítók és serdültebb ifjúság részére / írta: Lévai Izor. egyházmegye. 1 p. SB-774. 44. Szinnyei 1888 324. kiadás. Szinnyei szerint ez a 3. OSZK. kiadás. 21 cm A szerző tulajdona. Két füzet. – Pécs : k. Kókai Lajos. év Május hó 4-ik napjain Mohácson tartott gyűlésének jegyző-könyve / Kiadta Kulcsár Sándor. (Budapest. 1887.). [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. SZB2–168 321. SzULIK. kötet. HeTeSY viktor Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok / francia szónokok műveiből átdolgozta s fordította Hetesy viktor. 1887. – eger. Szinnyei 320. – SzékelyUdvarhely. – 88 p. – Újvidék.m. STeLTzeR frigyes Pánszláv világ az Alföldön. OSZK. – Iv. Szinnyei. – 55 p. AMBRUS József A legújabb dohánytörvények (1887. n. József A Kath. – Budapest.-cz. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1887. – 5. e. váSáRHeLYI zsigmond Timotheus tiszte : (Beköszöntő beszéd felső-Boldogfalván).

1903. SZB2–180 327. 1888. 179. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simonnál. 1888. Iványi Istvántól. kiadása Pozsony. REÚ 329. . . – 8 p. – Új magyar kiadás angol eredeti után. JeSzeNSzKY Ignác eltaposott virág : Regény. – Budapest : Kiadja: A Magyar Dohányujság kiadóhivatala. A közép iskolák felsőbb osztálya számára : A főtiszteletű csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával / kiadják: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. 19 cm OSZK 325. . 1892. kiadása Pozsony. hitközségek fejlődése Szabadkán. . – Temesvár : Ramel és Reitzer. OSZK. 1888-ik év április hó 25-ik napján Új-verbászon tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor. – Iv. IváNYI István Az evang. Szinnyei 326. 3. HAUDeK ágoston József fabiola vagy a katakombák egyháza / Írta Wiseman Miklós bibornok. – Budapest.kis-oroszi plébános. 23 cm 2. 22 cm SK. . IváNYI István Kollonics Lipót Bíbornok Országszervező Munkája / Ismerteti Iványi István. – Temesvárott : nyomtatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. MAKRA Imre A Katholikus egyház történelme : különös tekintettel Magyarországra. 1888. 1888. – Pécsett : Nyomtatott Taizs Józsefnél. 17 cm Különnyomat OSZK. SZB2–181 328.m. [valószínűleg 1888]. K. Ref. 1894. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Márkus Sándornál). 23´16 cm SB-775. – Pozsony : Wigand f. – 24 p. westminsteri érsek. és reform. 1888 (Nyom. OSZK 71 . e. Petrik 330. egyházi főjegyző. egyházmegye. – 13 p. kiadása Pozsony. 4. – 29 p. (1) p. – 54 p. 1888.

Szinnyei 332. – Szeged. 2. osztályában. OSZK 335. 16´10 cm BPÚ-1437 1889 334. – Sükösd : szerző sajátja és kiadása. Leo pápa . BOLeSzNY Antal A Magyar Szent Korona elásatása 1849-ben és megtalálása 1853-ban : felolvastatott a „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat” 1889. 1888. [1888] 1. – 27 p . kiadás. – 96 p. – Szerző tulajdona. XIII. 1888. OSZK 333. Magyarul kiadja Dr. 20 cm OSZK. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / írta: fonyó Pál. 21 cm előszó: Tóth-Aradáczon. – Nagy-Becskereken : A szerző sajátja. BB-292 336. . 204 p. 1889. 1888.és jellemrajz / ford. 23 cm e mű egyik példányán más nyomdamegjelölést találunk: Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. Szeged. kiadása. Petrik. első kiadása 1879-ben. Könyvsajtóján. MAKRA Imre voltaire: Kor. Kreiten után Makra Imre és Rózsa József.331. – 2. – 104 p. – vIII. – 3. – 2. 1888 (Nyomtatott Pleitz fer-Pál Könyvnyomdájában). – 416 p. Szeged. kötet . LeO pápa Az alázatosság gyakorlása / Írta perugiai püspök korában XIII. – esztergom : Szüts és Társa. – Orsován : Nyomtatott Handl J. fONYÓ Pál Gyakorlati hitelemzések : a római kath. évi május 23-dikán tartott 5-dik évi közgyűlésén / Irta Boleszny Antal orsovai plébános s a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat tagja. 1889. SzeBeRÉNYI Lajos zsigmond Nazarenismus / Irta Szeberényi Lajos zsigmond. BB-291 72 . Budapest. kiadás. 1887. kiadás. . kiadása. . Boromisza Tibor jankováczi plébános. 1889. 2. – Kalocsa : Malatin Antal. 1889. népiskolák I.

337. fONYÓ Pál A kath. szertartások elemei : népiskolai használatra. – 7. kiadás. – Pozsony, 1889. Szinnyei; BB-290 338. HeTeSY viktor Az alsó baranya-bácsi ref. egyházmegye végzései 1813-ik évtől 1888-ig. Külön az összes egyházakat, lelkészeket, tanítókat és külön az egyes egyházakat érdeklők / összegyűjtötte és betűrendbe szedte Hetessy victor csúzai ref. lelkész. – Pécsett : Nyomtatott a Lyceumi Nyomdában (feiler Mihálynál) , 1889. – 88, 1 p. ; 27 cm Petrik 1888-ban jegyzi. OSZK 339. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. Ref. egyházmegye, 1888ik év szeptemberhó 18-ik napján zomborban és 1889-ik év augusztushó 28-ik napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Kulcsár Sándor, e.m.h. jegyző. – Baján : Nánay Lajos Könyvnyomdája, 1889. – 62 p. ; 24´17 cm SB-776; OSZK; REÚ 340. MAKRA Imre A forradalom a XvI. század óta / Írta Hohoff vilmos ; fordította Makra Imre és Rózsa József. – I–II. kötet. – Szeged : endrényi ny., 1889. – 2 kötet ; 22 cm OSZK 341. A NAGYMÉLTÓSáGÚ vALLáS ÉS KÖzOKTATáSÜGYI m. kir. minisztérium 1868. évi november hó 14-én kelt 20110. sz. magas rendelete alapján szervezett újvidéki róm. kath. egyházközség módosított alapszabályai. – Újvidéken : Dr Pavlovics és Jocics gőzkönyvnyomdája, 1889. – 32 p. ; 17´12 cm A címlapon a kiadás éve 1890. Német nyelvű kiadása 1890-ben jelent meg. BPÚ-1444 342. A SzABADKAI Izr.[aelita] Önsegélyző és Gyámolító egyesület alapszabályai. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából, 1889. – 12 p. ; 21 cm OSZK; VKSZ (xerox); SZB2–210 343. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – első kötet. – 2. kiadás. – N.-Becskereken : Pleitz fer. Pál. Könyvnyom73

dája, 1889. – [6], 552 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz n. eleméri plébános ; XII. kötet) OSZK 344. SzABÓ ferencz A legújabb kor története 1815–1885 / Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta Szabó ferencz, n.-eleméri plébános. – második kötet. – 2. kiadás. – Nagy-Becskereken : Pleitz fer Pál. Könyvnyomdája, 1889. – [4], 541 p. ; 25 cm. – (Történeti, nép és földrajzi Könyvtár / Kiadja Szabó ferencz N. eleméri plébános ; XIv. kötet) OSZK; PKSZ

1890
345. feKeTe, Gyula zsidóság és kereszténység. – Nagy-Kikinda, 1890. Szinnyei 346. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. – 7. kiadás. – Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő, 1890 (Pozsonyban : Stampfel, eder és társai könyvnyomtató intézetéből). – 33, (1) p. ; 23 cm OSZK; BB-303 347. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye, 1890. szeptember 10-dik napján Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécs : Nyomtatott a Lyceumi nyomdában (feiler Mihálynál), 1890. – 77 p. ; 25´17 cm SB-777; OSZK; REÚ 348. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1890. évi junius hó 2-án és 23-án Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen Scultéty ede, esp. felügyelő és Belohorszky Gábor, főesperes ikerelnöklete alatt jelen voltak. – Ujvidék : Pajevits A. könyvnyomdájában. [1890]. – 26+[1] p. ; 4° SB-32226; OSZK 349. KOPCSÓ István Legújabb pünkösdi énekek : A félegyházi szentkútnál. ferenzcszálási pusztában 1890-ik évi május 25-én / Összeállította és kiadta: Kopcsó István bácsföldvári lakos. – Szabadkán : Nyomtatott Székely Simon könyvnyomdájában, [1890]. – [6] p. ; 18 cm VKSZ (csonka példány); SZB2–219; SB-41090 74

350. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : közép- és felsőbb iskolák s magánosok részére / német eredeti után, a csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. – III. rész. A malaszt eszközeiről. – 2., javított kiadás. – Ó-Becse : nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában, 1890. – (2), 161 p. ; 22 cm OSZK XII catech. 846g 351. MOLNáR Hugó egyházi beszéd, melyet az újvidéki ev. Reform. egyház 1890. május 4-én tartott orgonafelavatási ünnepélyén mondott Molnár Hugó. – Újvidék : (fuchs nyomda), 1890. – 19 p. ; 19 cm OSZK 828.044 352. SzeNTKLáRAY Jenő Uti képek a művelt nyugatról / irta dr. Szentkláray Jenő. – Budapest : nyomtatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1890. – Iv, 377, 2 p. ; 20 cm OSZK 353. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények, műfordítások / Szulik József. – Győr : Gross, 1890. – 108 p. OSZK; BB-310 354. váSáRHeLYI zsigmond egyházi beszéd a budapesti országos, papi és világi férfiak által tartott értekezlet megnyitása alkalmával. – Budapest, 1890. Szinnyei

1891
355. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. egyházmegye 1891. augusztus 12-dik napján eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy victor e.m. egyházi főjegyző. – Pécsett : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában, 1891. – 92 p. ; 23´15 cm SB-778; OSZK; REÚ 356. [JeGYzőKÖNYv] Jegyzőkönyve az 1891. évi junius hó 1-sején és 2-ikán Ujvidéken tartott bács-szerémi ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek, melyen előbb Belohorszky Gábor, főesperes utóbb Scultéty ede, esp. felügyelő ikerelnöklete alatt jelen voltak... – Ujvidéken : Pajevits A. könyvnyomdájában, [1891]. – 34+[2] p.; 4° SB-32227; OSZK 75

357. JUNKeR László Nagy Károly birodalma és intézkedései. – Kecskemét : Tóth ny., 1891. – 52 p. ; 24 cm OSZK 358. A KIS-HeGYeSI KeReSzTÉNY takarék- és fogyasztási önsegélyező szövetkezet alapszabályai. – Kalocsán : Werner ferencz könyvnyomdájából, 1891. – 16 p. ; 8° SB-39900; OSZK 359. KONeBeRG ármin A bérmálás szentsége / kilenc hitelemző tanításban fejtegette Koneberg ármin H. O. S. B. áldozár ; az 5. kiadás után magyarítá Győri farkas érd. pléb. h. lelkész érseklélen. – Ó-Becse : Nyomatott Lőwy Lajos Könyvnyomdájában, l891. – 28 p. ; 23 cm OSZK XII. Mor. 3479 360. SzABáLYReNDeLeT zOMBOR SzAB. KIR. váROS községének, a zombori római katolikus egyház irányában fennálló kegyúri joga gyakorlására és az ezzel kapcsolatos egyházi vagyonkezelés tárgyában. – zombor : Bittermann Nándor könyv- és Kőnyomdájából, 1891. – 15 p. ; 23 cm OSzK Kisnyomtatványtár, közigazgatás, 1891 KB Zombori VK 35; 59; 60; Z 361. SzABÓ ferencz Asszyria és Babylonia a legujabb fölfedezések után / írta dr. Kaulen ferencz bonni theologiai tanár ; a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó árpád. – 91 képpel, egy felirati táblával és két térképpel. – Temesvár : nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón, 1891. – 361 p. ; 26 cm. – Történeti, Nép- És földrajzi Könyvtár. Kiadja Szabó ferencz, német-eleméri plébános ; XXXvIII. kötet Z2 362. SzeNTKLáRAY Jenő A csanádi püspöki kápolna újjáalakításáról. – Budapest, 1891. Pallasz L. 363. SzeNTKLáRAY Jenő Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt században / Szentkláray Jenő lev. tagtól. (Olvastatott a II. Osztály ülésén 1891. nov. 9-én). – Budapest : Kiadta A Magyar Tudományos Akadémia 1891. – 25, [3] P. ; 22 cm. – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből ; Xv. kötet; 2. szám) OSZK 76

364. SzeNTKLáRAY Jenő Útmutatás szt. Gellért korhű oltárképe megalkotásához. – Temesvár, 1891. Pallasz L. 365. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos, 1891. – 128 p. Szinnyei; BB-322 366. SzULIK József világtörténelem : Tanítóképző Intézetek s polgári iskolák használatára / Írta Szulik József ; az 1887. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. – 4. kiadás. – Budapest : Lauffer vilmos tulajdona, 1891. – 128 p. ; 21´14 cm Becse Bibliográfiája a kiadványt „Rövid világtörténelem...” cím alatt jegyzi. Szinnyei 8 kiadását ismeri. M; OSZK; BB-323 367. TOMBáTz Imre Legújabb énekek a nagy bőjtre és a Jézus Szivéhez / Összeszedte és kiadta: Tombátz Imre Szegeden. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából, 1891. – [4]p. ; 18 cm VKSZ; SZB2–238 368. WeISz, fr. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta: Weisz fr. Albert ; a második, javított kiadás után fordították Makra Imre és Rózsa József. – I. kötet. Az egész ember. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1891. – 1 kötet ; 21´13 cm Öt megjelent kötetet jegyzünk. PKZR

1892
369. AMBRUS József Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma / Szerkeszti és kiadja Ambrus József kisoroszi plébános. – első kötet (Unicus) – Nagy-Kikindán : Nyomtatott Radák Jánosnál, 1892. – 276 p. ; 24´16 cm M; SB-824; PKSZ; OSZK 77

370. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bányai ág. Hitv. evang. egyházkerület Leánynevelő-Intézete Aszódon És Keletkezésének Története : Ajánlva a protestáns családoknak / Összeállította Bierbrunner Gusztáv ókéri ev. lelkész. – Budapest : Kiadja az Aszódi Leánynevelőintézet javára br. [báró] Podmaniczky Géza, 1892. („Toldi” Könyvnyomda). – 35 p.; 1 táblázat ; 22 cm OSZK 371. fáNCSY Antal A nagy katekizmus szent beszédekben. – Szeged : endrényi ny., 1892. – 447 p. ; 23 cm OSZK 372. fONYÓ Pál A Hitelemzéstan elemei : Katholikus növendékpapok és tanitójelöltek használatára / Irta: fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – 3. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvkereskedő kiadása, 1892. – vIII, 196 p. ; 22 cm BMS; BB-331 373. fONYÓ Pál A kath. kátékérdés megoldása / Irta s a kath. tanhatóságok, hitoktatók és tanférfiak szives figyelmébe ajánlja fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” szerkesztője. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos Könyvnyomdájában, 1892. – 51 p. ; 23 cm Különnyomat a „Kath. Hitoktatás”-ból M; BB-333 374. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. és v. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. – 8. kiadás. – Pozsony : Stampfel Károly, 1892. – 30 p. Petrik; BB-332 375. fONYÓ Pál Új kis katekizmus : a róm. kath. népiskolák Iv. v. és vI. osztálya számára. A „Katholikus Hitoktatás” különlenyomata. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdája, 1892. – 4, 76 p. Petrik; BB-334 376. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása, földrajzi alapfogalmakkal, iskolák és családok számára / Írta: fridrik Tamás, tanító. – 7. kiadás. – zentán : 78

1. Nagypéntekre : Rövid épületes gondolatok a mi urunk és idvezítőnk a Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló évangéliom olvasásánál / Írta Dr. Az 1904-es Jegyzőkönyv is említi. . hollandból fordította s Kozma Lászlóné szül Keck Janka 1889. különös tekintettel Magyarországra : A középiskolák felsőbb osztályai számára a főtiszt. 1892. Mor. lelkész s az Alsó-BaranyaBácsi e. Ref.). kiadása 1903-ban Petrik 79 . 24´17 cm SB-779. decz. OSZK 377.. főjegyző (Nánay Lajos könyvnyomdája). kiadása 1888-ban. az ebelfeldi németalföldi református gyülekezet volt prédikátora . – Pécsett : Nyomtatott a Püspöki Lyceumi Könyvnyomdában (feiler M. kiadása 1894-ben 4. H. 1892. – Pozsony : Stampfel Károly.. 22 cm EvKBp 378. REÚ 379. Kohlbrügge f. 1892. lelkész. HeTeSY viktor Gyászbeszéd Nagy János ó-moravicai ref.-M. OSZK XII. 2. KOHLBRÜGGe. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve. egyházmegye 1892.] kiadvány előszavában olvasható adatok. f. csanádegyházmegyei hatóság jóváhagyásával kiadják Makra Imre és Rózsa József lelkészek. . – zombor : Bittermann Károly Könyv. kiadása 1892. H. főjegyzője.Schvarcz Sándor könyvkereskedő kiadása és nyomása. – Baján : Kiadta Hetesy victor e. 23 cm Kapható a forditónál Uj-Banovczen A tiszta jövedelem az ujbanoveczi (Szerémmegye) szeretetház javára van szánva A Vigasztaló igazságok és igaz vigasztalások [1937. 1 térkép . 1892. birtokos felett / Készítette és elmondta 1891. – 2.és Kőnyomdájából. augusztus hó 16. – 8 p. 9-én Hetesy viktor ref. – 179 p.m. 1892. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme. ebből kilencet jegyzünk.ben 3. – 59 p. – 46 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. . – 47 p. 20 cm Tizennégy kiadásban jelent meg. évi julius 3-án Gleichenbergben bekövetkezett halála felett vigasztalásul édesanyjának ajánlja Keck zsigmond ref. 3451 380. javított kiadás. miss. OSZK.

637. vIII. – vIII. 1892. OSZK 84. – vI. kötet. URBáN. – 108 p. I–IX kötet. – 131 p.381. nép. 1892. SZB2–256. [1] p.[ános] Juvenalis Tréfa és valóság : szörnyűséges tragikomédia / írta Urbán J. – vII. kötet. – 1892. és Társ. – 1887. OSZK. J. 602 p. 19 cm A magyar tréfa-kedvelő közönségnek ajánlva. NÉGY LeGSzeBB MeNNYeI ÉNeK. vII. IX. – v. VKSZ. kötet. MK. [1892] (Szegeden : Nyomtatott endrényi Lajosnál). v. – Győr : Kiadja Gross Gusztáv és Testv. III. SzULIK József visszhangok : Újabb költemények : Műfordítások / Szulik József. vI. – [8]p. kötet. – 1890. SzABÓ ferencz világtörténet / Irta dr. kötet. 1886–1900 394. 1887–1892 – 9 kötet . 1–9. 18 cm VKSZ. – 122. – 1892. – vII. . – 1887. Holzwarth f. URBáN J. kötet. – Temesvárott : Csanád-egyházmegyei Könyvsajtó. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdájából. Juvenalis. – 1892. 18 cm A kiadás éve az OSzK katalóguscédulája alapján. Szinnyei. Juvenalis. SZB2–246 382–390. – (egyetemes könyvtár . OSZK 391. kötet. 1 p. 534 p.és földrajzi könyvtár . Iv. . SzULIK József Dante / Macaulay Után Irta Szulik József. – (Történeti. BB-339 393. 571 p. ára 50 kr. A második javitott kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. – 7. – Szabadka : Kiadja Karkecz Alajos. . – v. – 1889. német-eleméri plébános. – vI. II. – Győr : Gross Gusztáv.830 80 . 36. 23 cm. [1892] (Győrött : Nyomtatott Gross G. . – Szabadka : A szerző kiadása. 1892. 606 p.) Szinnyei. – 1888. 582 p. BB-338 392. [János] Juvenalis Hét tőr : nagyböjti beszédsorozat / Urbán J.). 752 p. – X. kötet. – 32 p. 653 p. – 1888.J. 659 p.) I. kötet.

OSZK. . április 18-án Dr. . [BeSzÉDeK] Az 1893. . Az igazság egy barátja MK. BeReGHY endre Krisztus tana és a szabadelvűség : I. Srpska bibliografija 400. . . BRANKOvICS György Brankovics György. SZB2–258 1893 398. hitközség templomában a pészach-ünnep 7-ik napján. – zombor : a szerző kiadása (Oblát Károly). – Újvidéken : Nyomatott fuchs emil és Társánál. Kolozsvár.395. . venetianer Lajos rabbi. 23 cm ára 10 kr. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdájából. – Szabadkán : Kiadja a rendező bizottság. veNeTIANeR Lajos A szeretet Izraelben : ünnepi hitszónoklat / tartotta a szabadkai izr. 1886–1900. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek. váSáRHeLYI zsigmond Bibliai képek : Magyar protestáns egyházi szónoklatok a keresztyén morál népszerű tanítására. 1892. (A tiszta jövedelem a helybeli izr. 8-r. rész / Bereghy endre. szerb pátriárka. iskola-alapra fordittatik) OSZK III. ügyes üzletember. – Szabadkán: Nyomatott Székely Simon könyvnyomdájában. – 32 p. 23 cm OSZK 397. 377 399. 1893. Szüz Mária jegygyürüjéről / Irta varga Lajos Jász-árokszálláson. 20 cm fedőlapcím: eszterházy Mikós Móric gróf. 19 cm SZVK – csonka példány 396. – 12 p. 8-r. 364ib . 1893. plébános. M 81 . – 10 p. 1893. – 65 p. 265 p. Petrovácz József és egy alá nem írt felszólalás szövegével. Jud. – (8) p. Steécz György címzetes kanonok. Dr. 1892. vARGA Lajos Gyász-ének koszoru a hétfájdalmú szüz anyáról és bold. 1892. Sp. – XXvI. 1892. évben (Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából). OSZK VII Phil. zittl Róbert temerini plébános. – Marosvásárhely : Temesvári Közművelődési Ny.

[BeSzÉDeK] Az 1893. SZB2–263 405. Petrik. akad. Hitoktatás” szerkesztője. BB-350 406. – zombor : Bittermann Nándor könyv. . Hirschenhauser Benő könyvnyomdájában. kiadás. hittanár. 1893. 1893. osztálya. és vI. BMS II 162. cs. VKSz 403. 1893 (Herger ágost bizom. évi november 26-án Szabadkán tartott Bács-Bodroghmegyei katholikus nagygyűlésen mondott beszédek / Kiadja a rendező bizottság. 1 t. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. udvari és kir. a „Kath.és iparos iskolák használatára. – 88 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért Péter és Bánk bán összeesküvése / Irta Érdujhelyi Menyhért. .489 404. – 65 p. (2) p. ünnepi és alkalmi imádságok / Készítette Hetesy viktor. 4 p. RK. – 232. – zombor : Buday Gerő . – (1)+X+141+(1) p.és kőnyomdája. – Pécs : Püspöki Lyceumi Ny. . Középiskolák használatára / főpásztori kegyes jóváhagyással Írta és kiadta Buday Gerő. Osztálya.). fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Pozsony. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. kiadás. úgyszintén a polgári. SB-6088. BUDAY Gerő Katholikus szertartástan középiskolák számára : A főtisztelendő kalocsai érseki főhatóság jóváhagyásával / több jelesebb kútfők után összeállította és kiadta Buday Gerő. – Pozsony . 7 p. 23 cm OSZK. – 7. – 140. 2 p. BB-350 407. 18 cm VKSZ. és vI. 22´15 cm PKSZ 402. HeTeSY viktor vigasz a siralom völgyében : vasárnapi. OSZK 82 . eder és társai könyvnyomtató intézetéből). 1893. Bittermann Nándor könyvnyomdájából. 1893. . zombori állami főgymn. és kir. 1893 (Pozsonyban : Stampfel.401. 22 cm OSZK-K. – 48. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet : elemi néptanodáink v. – Újvidék : Nyom. BUDAY Gerő A római katholikus egyház egyetemes történelme : Tekintettel Magyarországra... – 7. könyvkereskedő. – 48. 1893.

– (Történeti Nép. . 1894. SzABÓ ferencz Magyarország újabbkori történelme. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – 2 kötet . STeLTzeR frigyes Bácsmegye szennyese : Adalék a bácsmegyei korrupczió megismeréséhez. kötet XIII. ref. – 29 p. Szentkláray Jenő.-eleméri plébános. 56–57. – 37 p. ill. – Budapest. 453–840 p. Kiadói Nyomda N.408. – Tisza-Szent-Miklós. . 1. egyházmegye 1893. 1893. 18 cm TLSz 412. . NefeLeJTS : emlékül a Mária-gyülekezet tagjainak. – Nagybecskerek : Pleitz fer Pál Könyvnyomdája. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 1893.) I. 23 cm. – Pécsett : Lyceumi könyvnyomda (feiler Mihály). 1893. n. 23 cm OSZK 1894 414. . REÚ 409. SZB2–264 410. évi április hó 5–11-én XIII.m. 1893. – 243 p. A SzABADKAI Polgári Temetkezési egyesület alapszabályai. Szinnyei 411. 1893. Leo pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából : vezette: méltóságos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor csanádi püspök / képmellékletekkel kiadta és zarándoktársainak emlékül ajálja dr. 23´16 cm SB-780. köt. 1893.. 1815-től 1892-ig : [két kötetben] / irta Hőke Lajos. – 85 p. CSeSLJáR Pál A kereszténység tükre vagy honnan fakad és buzog a valódi hit? : vallásos elmélkedések 9 szakaszban / Írta Csesljár Pál. átdolgozva s a Provisorium és erdély történetével bővítve kiadta Szabó ferencz. . II. 1. VKP 83 . főjegyző. – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. 13 cm FKSZ. napjain Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. kötet vII. 8° SB-7571. – 46 + [3] p.És földrajzi Könyvtár. Kikindán. OSZK 413. september 20-21. SzeNTKLáRAY Jenő Csanád-egyházmegyei zarándoklat Rómába 1893. OSZK. 449 p. . – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. 4 t.

április 2-án dr. kir. BMS III 155. SB2-282 418. szeptember 19-20. – 15 p. – Budapest : Nyomtatott Wimmen Mártonnál. III. n. GOHL Ödön A római birodalom pénzeiről / irta Gohl Ödön főgymn. templomban Hetesy viktor ref. kel. napjain Mohácson tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. 1894 84 . évi értesítőjéből. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. évf. 25´16 cm SB-781. [2 t. OSZK.] .m. – Pécsett : Lyceumi Könyvnyomda (feiler Mihály). 27 cm OSZK 220.. – Ujvidék : Kiadja Újvidék szab. évi április hó 1-ső napján az ómoravicai reform. – Pozsony . 1894. 24 cm Különnyomat a Századok 1894. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – Budapest : Az Athenaeum r. 24 cm OSZK 421. Szerkesztették: Makra Imre és Rózsa József lelkészek. HeTeSY viktor Ima és emlékbeszéd / Tartotta Kossuth Lajos gyászünnepélyén 1894. – [10] p. 1894. OSZK 416. egyházmegye főjegyzője. REÚ 420. egyházmegye 1894. – 13 p. 24 cm EvKBp 419. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. társulat könyvnyomdája. BMS. vKSz. 24 cm Külön lenyomat a szabadkai közs.415. ÉRDUJHeLYI Menyhért A karlóczai patriárkátus és a boszniai gör. . Ref. főjegyző. : Popovics testvérek könyvnyomdájából). lelkész. . – 104 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért Újvidék története / Írta Érdujhelyi Menyhért.577. . – vII.222 417. . s az alsó-baranya-bácsi ref. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. füzetéből. Klein Gyula óbudai főrabbi. főgymnasium 1893/4. – 3. 1894. város közönsége. egyház / Érdujhelyi Menyhérttől. – 88 p. 1894. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : A közép iskolák felsőbb osztálya számára / A főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. kiadás. 1894. KLeIN Gyula Kossuth Lajos emléke : Hitszónoklat / elmondotta 1894. . 1894 (h. 1894. 455 p. tanár.

2. – zombor : Bittermann ny. – 9. – 8-r MK. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. BB-363 423. kiadása Temesvár. OSZK 422.. 1903. 1888. eder és Társa Könyvnyomtató Intézetéből). kiadás. 1892. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv.328 426. 179. 1895. 22 cm OSZK 85 . Schlesinger Sándor). – Pozsony . és kir. : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. Budapest : Stampfel Károly cs. és v.. udvari könyvkereskedő kiadása. 25 cm OSZK 263. – Kalocsa : nyomtatott Malatin Antalnál. 1894. – 128 p. p. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. 1895. . 1895. osztálya. .és sírbeszédek : 2. kiadása Pozsony. (1) p. 1886–1900 425. a „Kath. – 5. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése. 1895 424. ÉRDUJHeLYI Menyhért A titeli káptalan története. kiadása Pozsony. – 160 p. – Szabadka : Ny. CSáKI István Gyász. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta és az egyházhatóság jóváhagyásával kiadta fáncsy Antal hitoktató. G. Szigeti 139. WHITe. 1894. – 37 p. változatlan kiadás. 4. köt. – Budapest : Hornyánszky. – Budapest.(Pozsonyban : Stampfel. 23 cm 1. 1895. Jézushoz vezető út / fordította Szalay József. – 31 p. – Iv. e. – 22´15 cm PKSZ 427. Hitoktatás” alapítója. / Csáki István.

24 cm T. – 39 p.11–15). augusztus 8. RILL József egyházpolitika a tanügy terén : Tudósítások-. 1895. – Budapest : Hornyánszky viktor könyvnyomdája. hozzászólások-. lelkész feketehegyen (p. felhívások-. egyházmegye nevében Hetesy viktor ómoraviczai ref. tanácsbiró felett / Irta. v. – eger. egyházi főjegyző. Theol. OSZK.és újságczikkekben. – 136 p. 1904. kiadás. Ua. 1895. ref. ismertetve Szulik József által. v. 24´16 cm SB-782. 1895. Trauer-Rede am Sorge des weil. – 9. 1895.és emlékiratokban. 37–39). egyházmegye néhai Korbai Károly tanácsbirájának emlékére : Arcképpel. 20 cm OSZK 431. intézkedések-. SzULIK József A kath. lelkész Pacséron (p. Ref. REÚ 430. levelek-. m. 3–7). GYáSz-eMLÉKLAPOK : kegyelete jeléül kiadta az alsóbaranya-bácsi ev. venetianer Lic. . Jegyzőkönyv. Pfaner (p. . Szinnyei és Torontál VM. egyházmegye 1895. – 93 p. tanácsbiró koporsójánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Keck zsigmond ev. Szinnyei. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. ref.103 429. 29–33). Budapest. rendelkezések. ref. 1895. ref. a gyászudvaron elmondta Bács-Kulán Szendy Lajos ev. tanácsbiró sirjánál / Irta s 1894 junius 6-án Bács-Kulán elmondta Tóth Sándor ev. – Szekszárd. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. Hern Karl Korbai Consistorialrath des alsóbaranyabácser ev. nyilatkozatok-. emlékbeszéd néhai Korbai Károly e.m. 19-26). lelkész Cservenkán (p.428. m. m. ref. 1896. – 88 p. v. 432. lelkész s egyházmegyei főjegyző által (p. Gyászbeszéd néhai Korbai Károly e.: Ima néhai Korbai Károly e. OSZK 634. – Kula : Nyomatott Berkovits Márk Könyvnyomdájában. . értekezések-. Seniorates am 6-ten Juni 1894 zu Bács-Kula gesprochen von A. BB-382 86 . Az Alsó Baranya-bácsi ev. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. határozatok. ref. A gyásszertartás bevégzése az alsó baranyabácsi reform. egyházmegyebeli lelkészek és tanítók munkái. KáRMáN Pál Anyag és szellem : Bölcsészet-csillagászati tanulmány / irta Kármán Pál. napján Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.

– 48 p. könyvkereskedő). cs. – 44 p. 1896. lelkész. . és vI. Srpska bibliografija 438. feketehegyi ev. 1896. udvari és kir. TÓTH Sándor Rövid oktatás ev. . fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv.433. és kir. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. Hitoktatás” alapítója. osztálya. a Katholikus Szemléből. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. – Pozsony . 1895. konfirmandusok számára / A közkézen forgó tankönyvek alapján. cs. kiadás. BB-1060 439. . 21 cm OSZK 1896 435. 1896 (Pozsony : eder István). 1895. hist. – Kecskeméten : Nyomtatott Sziládi László Könyvnyomdájában. – 11. és v. kiadás. ref. akad. Könyvkereskedő. a „Kath. ÉRDUJHeLYI Menyhért Kutatásaim a római levéltárakban. – 8. – zenta : zentai Hirlap kvny. B. K. – 25 cm Klny. 23 cm OSZK 87 . Tanítóegylet” jegyzőkönyvéből. 1896. akad. ref. osztálya. Szüz Mária Szeplőtelen Szive Társulatának tagjai számára. eMLÉK-LAPOK : A Bold. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – zenta : a „zentai Hirlap” nyomdája. kézirat gyanánt írta s kiadta Tóth Sándor. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 8-r OSZK XII. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. és kir. p. Hitoktatás” szerkesztője. kiadás. – Budapest : Athenaeum ny. 23 cm OSZK. .242k 437. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. – 9. Szinnyei. A BIBLIA szerepe a hitoktatásban : a „Bácstiszavidéki R. első kiadása 1868-ban. – 44 p. – 31 p. a „kath. – 23 p. – Pozsony . udvari és kir. OSZK-K 436. 1896 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). – eger. BB-383 434. – 11.

– Kecskemét : Tóth ny. . 1896. Sándor A bűn büntetése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. OSZK-K. Budapest : Stampfel . – 216. . 1896. évre / szerkesztette Gyürky Ödön a „Budapest Katholikus Kör” titkára. a „Társulati Értesítő” felelős szerkesztője. 23 cm OSZK 444. egyházmegye 1896. – Debreczen : A város könyvnyomdája. 4 p. 23 cm OSZK 446. – 2 kötet . A MAGYARORSzáGI KATHOLIKUS egyesületek évkönyve : az 1897. ref. REÚ 442. 25 cm OSZK 443. 20 cm vidékünkre vonatkozó adatokkal. 25´16 cm SB-783.Wigand ny. Petrik 441. javított kiadás. 1896.és felsőbb iskolák s magánosok részére : I–II. (Pozsony ny. – Budapest : „Alkotmány könyvnyomda”. . – (Népiratok .. szeptember 9-10-én M. – 4. 1896. – 150 p. – Budapest.). – 76 p. – Nagyszentmiklós : Nyomtatott Wiener Nathan könyvnyomdájában. – 52 p. KUHN Lajos Torontálvármegye madárvilága az ezredéves kiállításon / A madarakat összegyűjtötte és tudományos rendszerbe foglalta: dr. kötet / Szerkesztette Makra Imre és Rózsa József. 123. HeTeSY viktor Köznapi imádságok templomi használatra. – 66 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. M 445. 1896. 1896. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. SLK.) Szinnyei 88 .m. OPITz. egyházi főjegyző.440.-Rétfaluban és eszéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e.. JUNKeR László A kegyes-tanítórend Kecskeméti főgymnásiumának története. – Pozsony . . 1896. MAKRA Imre A katholikus vallás tankönyve : Közép. n. Kuhn Lajos esperesplébános Nagy-Szent-Miklóson (Torontálmegyében).

– zenta : A „zentai Hirlap” nyomása. 1896. OSZK 453. 16 cm. évi május hó 10-én elmondotta dr. Akadémia tagja. Tudom. apát. .. 23 cm TLSZ. – Budapest : Kiadja a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. . szept.és kőnyomdájában). 18´14 cm VMB. – Budapest. 26 cm OSZK 451. 23-ikán tartott „Szulik ünnepségen” felolvasta Szekrényi Lajos rendes tag. . 1896. . – (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . – Temesvár : Nyomtatott a Csanád-egyházmegyei Könyvsajtón. A SzABADKAI IzRAeLITA HITKÖzSÉG ALAPSzABáLYAI. 16. – 319 p. – (Az „árpád” páholy könyvtára . január 31-iki munkáján felolvasta fekete Gyula. 23 cm. SzeNTKLáRAY Jenő A magyar nemzet küldetése : egyházi beszéd magyarország ezer éves fennállásának emlékünnepén / írta és Temesvárott a csanádi székesegyházban 1896. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. 1897 (Szegeden : Nyomtatott engel Lajos könyv. – Szegeden : A Páholy sajátja. . – 29 p. SZB2–342 449. a M. [2] p. SzeKRÉNYI Lajos emlékbeszéd Szulik József fölött / írta és az Ó-Becsén 1895. M 1897 452. – 310. 124. feKeTe Gyula Morális elvek a szabadkőmivességben / írta és az árpád Páholy 1897. SzULIK József Szulik József költeményei és műfordításai / Szulik József .) Szinnyei 448. a szerző arcképével . APPeL ede Összeszedett lapok a komoly és humoros élet mezejéről / írta és kiadta Adorján. 1896. 1897. A költő nővérének megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály. – 21 p. szám) OSZK 450. Sándor A pogány megtérése : Karácsonyi játék 3 felvonásban. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdája.447. – Szabadka : Schlesinger Sándor könyvnyomdája. 1896. 1896. BB-399.) OSZK 89 . 18 cm Adorján valódi neve Appel ede. – (Népiratok . – 20 p. 17. – 11 p. OPITZ.

és kir. – főpásztori kegyes jóváhagyássál. REÚ 458. kiadás. Népiratok 139. kiadás. – 3. OSZK. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 13 cm Becse Bibliográfiája Petrikre hivatkozva a kiadói nyomda helyeként Pozsonyt. – 403 p. BB-406 457. A munka. ref. Szinnyei 90 . – 11.. OSZK.. – Nagy-Kikinda : Kiadói Nyomda. osztálya. JeSzeNSzKY Ignác Kiáltó szó : (Az alföldi munkásmozgalomnak. Stb. – Ó-Becsén : Nyomtatott Lőwy Lajos könyvnyomdájában. – 94 p.454. A tennivalókról. – Pozsony : Budapest : Stampfel Károly cs. 1 tábla . 1897. – 30 p. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. július 7-8-án Újvidéken tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. – 31 p. a „Kath. 23 cm OSZK 455. 1897. – Nagy-Kikinda : Szegyakov ny. 22 cm OSZK 456. 1897. mint az egész társadalmi szervezet betegségének tünetei.m. . 1897. 2. kiadása 1886-ban. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / írta fonyó Pál. 1. udvari könyvkereskedő kiadása. fONYÓ Pál A legszentebb nap : vagy imák és elmélkedések a szent gyónás és áldozás napjára / A buzgó kathol.és munkásosztály elzüllése. hivek lelki épülésére főpásztori kegyes jóváhagyással kiadta fonyó Pál. . és v. OPITz Sándor Békesség az embereknek. 2 t. .vagy munkáshiány kérdésének eldöntése. Az 1848. – Budapest. egyházi főjegyző. 24´16 cm SB-784. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. . A mi szocziális kérdésünk veleje. Stampfel Károlyt jegyzi.) / Írta: Jeszenszky Ignác. évi társadalmi alakulás és az új kiváltságos osztály képződése. kiadása 1884-ben. Hitoktatás” alapítója. 1897.. – 76 p. A kisbirtokos. 1897. feKeTe Gyula A nagykikindai evang[éliumi] refor[mátus] missió-egyház története. egyházmegye 1897. 31 cm OSZK 459.

15-iki vívmányokban? . A M. – 88 p. [1898]. – Budapest : Nagy Sándor könyvnyomdájából. ismertetve Szulik József által. Máriáról cz. . Közgyűlési határozatból kiadta a Temesvár. – 24 p. Magyar Irod. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1865 / Szulik József.és erzsébetvárosi Társaskör. 23 cm Különnyomat a „Borromaeus” hitszónoklati folyóirat évfolyamaiból. Tudom. – Győr : Győregyházmegye Könyvnyomdája. – 10. OSZK 816. előadatott Temesvárott A Józsefés erzsébetvárosi Társaskör megnyitó ünnepélyén 1897. . Az utánnyomás tiltatik. A kalocsai egyházi hatóság jóváhagyásával. 1897. – 8 p. 12-én. . csanádi székeskáptalani kanonok. – 6. 24 cm OSZK 461. ÉRDUJHeLYI Menyhért Mit nyert a magyar paraszt a márc. 212 p.460. kiadás. – Temesvár. 1897. bővített kiadás. zombori apát-plébános. – zenta : zentai Hírlap ny. szept. Szinnyei. ugrai apát. – eger. BB-414 1898 464. SzeNTKLáRAY Jenő Nagy nők a történelemben. 744. SzeNTKLáRAY Jenő A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon / Irta Dr. 16 cm Különnyomat a zentai Hírlapból OSZK-K 466. Lex. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. 1897. feJÉR Gyula Alkalmi szentbeszédek / tartotta fejér Gyula. SzULIK József A Kath. kiadás. Krécsi György tulajdona Szabadkán. Akadémia tagja. 462. – eger. PKSZ. – I–v. – 53 p. hivek lelki javára / Több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből összeszedte Csernus elek. Szentkláray Jenő Boldogságos Sz.. 1897. – 10. 1898. 1899. . OSZK 91 .József. 18 cm Srpska bibliografija .916 465. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. BB-415 463. Szinnyei. CSeRNUS elek Mennyei vigasság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath.

24 cm 1. Petrik 471. fLeSCH Ármin Gondolatok a Talmudból. 1898. . Budapest : Kiadja Stampfel Károly. Zsidó Lexikon 468. OSZK. – 9. kiadás. és kir. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája és könyvkötészete. 23 cm OSZK. egyházmegye lelkészi özvegyárva gyámintézetének alapszabályai. ev. s a főmagasságú kalocsai bíbornok-érsek főpásztori jóváhagyásával kiadta fonyó Pál. 8° SB-32113. . OSZK. reform. egyházban 1898. kiadás. – Újvidéken : Bácsszerémi ág. 1898 (H. – zenta. BB-1061 469. HeTeSY viktor Ima erzsébet királyné felett / Az ómoraviczai ref. akad. . augusztus 25-26-án vukováron tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. udvari és kir. – Pozsony . egyházmegye főesperesi hivatala. – 4 p. fONYÓ Pál Magyarázott elemi katekizmus vagy: módszertanilag kidolgozott hitelemzések a róm.n. – 116 p. – 4 p. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). udvari és kir.. REÚ 92 . cs. szeptember 18-án tartott gyászünnepélyen imádkozta Hetesy viktor. 24´17 cm SB-785. 1898 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). BB-425 470. . – 48 p.467. Könyvkereskedő. cs. 1898. esperesség néptanítói egylet alapszabályainak módosítása iránt. akad. könyvkereskedő. . Hitoktatás” szerkesztője. Ref. a „Kath. egyházmegye 1898. – 2.m. 1898. : Ivkovics György kőnyomdája). JAvASLAT az alsó baranya-bácsi ev. egyházi főjegyző. és kir. és társa. h. kalocsa-főmegyei áldozár. évi püspöki tanterv nyomán írta. népiskolák második osztálya számára / az 1876. – Ujvidéken : fuchs e. JAvASLAT a bács-szerémi ág. OSZK 472. 1898. – 384 p. – 7 p. – Pozsony . Budapest : Kiadja Stampfel Károly. 34 cm M 473. – zombor : Oblát Károly ny. ev. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : polgári és iparos iskolák használatára / főpásztori kegyes engedélylyel kiadta fonyó Pál. hitv. OSZK-K. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. kiadása 1881-ben. kath.

1898.474. nemzeti ünnep alkalmából. Budapest : Singer és Wolfner.. KISS Teréz Legújabb szent énekek / Összeírta Kiss Teréz Bajmokon. 1898. 1898. KUHN ferenc egyházi beszéd / Tartotta a nagy-szent-miklósi r. LÉvAI Izor Beadvány a skót misszióiskola vallásoktatása tárgyában. osztálya. KOPCSÓ István Legújabb tekijai szent ének : 1 képpel / ezen éneket összeírta és kiadta K.) OSZK 478. november 27-ikén tartott ülésén.J. és Irod. felolvastatott a Tud. – Szabadka. 1898. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irod. – 8 p. 23 cm. – Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. – Szabadka . 1898. – 10 p. 93 . Petrik 480. – Szabadka : Nyomtatott Székely Sándornál. Szinnyei. Kuhn Lajos rendes tagtól. Szinnyei 477. SZB2–369. . Uo. KUHN Lajos A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában / dr. valamint az alsófokú iparés kereskedelmi iskolák számára. – Nagy-Szent-Miklós. VKSz 475. . 1898. OSZK. SB-39915. – Szabadka : Székely Simon könyvnyomdája. 1898. – 16 p.k. 29. – Baja. évi április 11. A Jegyzőkönyv említi. Oszt. 21 cm Ára 6 krajcár Petrik szerint ugyanebben az évben Szabadkán megjelent a füzet második kiadása is. 1898. Osztálya felolvasó üléseiből . LÉvAI Izor vallástan : Az elemi népiskola vI. Petrik 476. 1897. – 99 p. Megjelent németül is. templomban az 1898. Petrik 479. SzÉLeS áron Két nemzeti ünnepi beszéd magyar mythológiai elemekkel.

SzULIK József A kath. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József. – (A csanádi egyházmegye története . a Magyar Tudományos Akadémia l. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. SzeMző János Az igazság világossága : hitvédelmi népirat / írta Szemző János. – első kötet. . – 232 p. változatlan kiadás. 740 p. 21 cm OSZK 486. . 25 cm.222 482. Boldogságos Szűz Máriáról cz. Szinnyei 487. első kötet) Több nem jelent meg. Szinnyei. 1898. – 11. . 1898. BMS I 154. – Szabadka. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. – Szabadka. – eger. – Budapest : Lauffer vilmos-féle Könyvkiadóhivatal. – A főtisztelendő kalocsai érseki hatóság engedélyével. OSZK 483. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. Szinnyei 94 . ismertetve Szulik József által. 128 p. kiadás. BB-431 484. az 1887. – zombor : Bittermann Nándor és fia könyv.481. – 7. változatlan kiadás. 1898. – 128 p. 1898. – [4]. vINCze Imre Csodatörténetek és énekek az árvákról. – 88 p. ugrai apát. SzeNTKLáRAY Jenő A csanád-egyházmegyei plebániák története / irta dr. – Budapest. SzULIK József világtörténelem tanitóképző intézetek s polgári iskolák használatára / irta Szulik József . – XXIv. 16´13 cm PKSZ. – 6.és kőnyomdája. Szentkláray Jenő csanádi székeskáptalani kanonok. vINCze Imre Legújabb szent énekek : Az utolsó ítélet napjára emlékeztető és a hét éves kis árva leány panasza Szűz Máriához. Szinnyei. tagja. 1898 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomdájából). 1898. 1898. BB-432 485.

– zenta : fekete Sándor nyomdája. – Ó-Becse : Nyomtatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. 1899. KOPCSÓ István Legújabb szent énekek : egy bús özvegy anya sóhaja ki 1899-ik évben elmaradt hét apró gyermekével árvaságra jutott / ezen éneket az egyház 95 . augusztus 23-án Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor. WeISz.627. BMS III 150.. – 12. osztálya számára / Írta fridrik Tamás. kötet: Az egész ember. A tökéletesség. – 68 p. szabadkai kisdedóvó. – 1891. 19´12 cm A kiadvány hátlapján kiadási évként 1897 van feltüntetve. . .703 491. – v. – 323 p.). – Budapest : Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája. A szerző sajátja.. 1899. . átnézett kiadás. OSZK 247. javított kiadás után fordították: Makra Imre és Rózsa József. 1 térkép . 1898. vÖLGYI Lajos Karácsonfa-ünnepély : elemi iskolai. hatóság jóváhagyásával. óvodai és családi használatra / öszszeállította völgyi Lajos. kalocsai főegyhm. földrajzi alapfogalmakkal : A népiskolák III. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kalocsai érsekség a Renaissance-korban / irta Érdujhelyi Menyhért. egyházmegye 1899. – 288 p. a második. 1899. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. PKZR 1899 490. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. 1899 (Budapest : Pallas nyomda). – 88 p. OSZK. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-bácsi ev. – Budapest : Kiadja a Közjegyzők Országos egyesülete. – zenta : Kovácsevity Ottó nyomdája. SB-786. 5 t. 26 cm Z2. ref. OSZK 494. 20 cm OSZK 493. Albert A kereszténység védelme erkölcsi és művelődési szempontból / írta Weisz fr. PKSZ 489. 1898. 24 cm OSZK-K 492. – 595 p. – 79 p. ÉRDUJHeLYI Menyhért A közjegyzőség és hiteles helyek története Magyarországon / Érdujhelyi Menyhért. fr. (a főt.488. tanító Adán. 21´13 cm I. kötet. SZB2-380. Albert . .

n. 1899. – Apatin : Gasz Mátyás könyvnyomdája. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. BPÚ-553 496. 17 cm A kalocsai érseki hatóság engedélyével. – 222 p. 1899. ]. VKSZ (xerox). változatlan kiadás.és papírkereskedő. – 256 p. KIRCHLICHeS GeSANGBUCH zum gebrauche der katholischen schuljugend. 1899. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése : Tanítóképzőintézeti és polgári iskolai használatra. 20 cm egy darab ára 4 kr. 21 cm VKSZ (xerox)..jóváhagyásával kiadta Kopcsó István B. OSZK. – 7. 1900 (Szabadkán : Hirth Lipót és társa könyvnyomdája). SB-41091 495. M 497. 20 cm 96 . Szinnyei 499. – 8 p. – eger : Kiadja Szolcsányi Gyula Könyvkereskedése. 182 p. BB-449. . 1899. . változatlan kiadás. [é. – XIv. SzeMző János Üdvözítőnk példabeszédei / Kifejtette Szemző János áldozópap. 20´14 cm PKSZ 498. 1899. – Hodschagh : Druck und verlag des Johann Raab. SzULIK József A Kath. SZB2–401 1900 500. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. 1899. . . magyarra fordította Dugovich Imre. – 88 p. Nándor könyv. – 8 p. – 11. 25 p. – Szabadkán : Kiadja: Krécsy A.-földvári lakos. 128 p. SZB2–388. vINCze Imre egy kegyes jezsuvita jeruzsálemi jövendölése a világ végéről : Jóraintés a megfeledkezett emberiségnek / Összeszedte és ki adja: vincze Imre. – Szabadkán : Nyomatott Székely Simonnál. . BOLO Henrik A keresztény házasság eszménye / írta Bolo Henrik . . [1]. egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. – Budapest. 17´11 cm Hozzákötve: Mise-énekek. . – 5 kiadás.

VKSZ. kiadás. – Ó-Becse : Lőwy Lajos. 1900. – 39 p. BB-456 505. 8-r Könyvét főtisztelendő Mihálovits endre temerini plébánosnak. kiadás. Hitoktatás” alapítója. Georg Képek a régi és új Rómából : Séták és kirándulások az örök városban és annak környékén : két részben / Irta evers György . – 80 p. Steécz Gy. áldozár. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára.) BMS Js III 908 503. akad. – vIII. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – 12.455 02. udvari és kir. OSZK. Könyvkereskedő.. III–Iv. Kapható Makra Imre lelkésznél Török-Becsén előszó a magyar kiadáshoz / Makra Imre (p. n. 1900 (Budapesten : A Stephaneum nyomása). 1900 (Pozsonyban : eder István könyvnyomdájából). 23 cm OSZK. 1900. Budapest : Stampfel Károly. 498+2 p. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : Néptanodáink v. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. osztálya. osztálya. . – 48 p. – Ó-Becse : Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában. 1900. eSSeRT János Római utam emlékei : a kalocsai főegyházmegyének Dr. és vI. fordította Makra Imre és Waldmann György. SZB2–404 501. EVERS. évi október 14.. és v. cs. BB-445 97 . – 4. kiadás. úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára / főpásztori kegyes jóváhagyással írta fonyó Pál. – Pozsony . OSZK 270. BB-455 504. a „Kath. által 1900. 196 p. úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. – Budapest : k. és kir. Petrik.A borítón a kiadás éveként 1901. vezetett jubiláris zarándoklata alkalmából / Irta essert János kalocsai főegyhm. a címlapon az 1900-as esztendő van feltüntetve. Petrik. az irodalom lelkes pártfogójának és kedves volt főnökének” ajánlja. – Pozsony . – X. „a buzgó lelkipásztornak. – 10.

– Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. számára / A miniszteri tantervnek megfelelően írta fridrik Tamás. 1 térkép . [JeGYzőKÖNYv] A szerémmegyei ág. 1900. 23 cm OSZK 98 . REÚ 509. – Ó-Becse : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. évi június 21-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Szendy Lajos e. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. 24´17 cm SB-787. 1900. Szinnyei. . földrajzi alapfogalmakkal : A Népiskolák III. SzeNTKLáRAY Jenő Krassó vármegye őshajdana / Írta Szentkláray Jenő. BL. egyházközségek rendkivüli közgyűléséről. júl. – zombor : Obláth Károly Könyvnyomdája.506. 15-én OSZK Or. OSZK. h. – 22 p. HITKÖzSÉG alapszabályai 1896.. – zenta : fekete (Schvarcz) Sándor Könyvkereskedő Kiadása. n. BPÚ 508. és Nyomdai R. egyházmegye 1900. – Kükai Lajos Budapesten előszó: Ómoraviczán. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev. . 19 cm OSZK 507. III p. HeTeSY viktor Gyászbeszédek. rész / A pesti izraelita hitközség megbízásából átdolgozta Lévai Izor. 1900. – H. – 12. 21 cm Minden jog fenntartva.: K. fun. dec. – 16 p. 1900. ref. – 68 p. Petrik 511. – 163. 528z.. – Szabadka. Könyvnyomdája. Az ÓBeCSeI KATHOLIKUS LeGÉNYeGYeSÜLeT módosított házszabályai. LÉvAI Izor Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala : Iv. helyettes főjegyző. 208 p. – Iv. Imák. 1900. .T.m. – Kiadta KrassóSzörény vármegye közönsége. BB-461 513. OSZK. oszt. – Budapest : Az Athenaeum Irod. 1900. BB-460 512. [1900]. Az Ó-BeCSeI IzR. ev. – 17 p. 1899. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. átnézett kiadás. – 88 p. tanító. 13. n. 1900. Petrik 510. 1900. Sírbeszédek / Írta Hetesy viktor.

M. 1901. egyház kilencszázas évfordulójának emlékére. váSáRHeLYI zsigmond Példák a héber költészet termékeiből / átdolgozta és a bevezetőt írta vásárhelyi zsigmond. midön nm. – Szabadkán : Bittermann József könyvnyomdájából. . 21 cm OSZK. fONYÓ Pál A kátékérdés problémái és egy kis helyreigazítás a „Képes elemi katekizmus” bírálatát illetőleg / a főtisztelendő tanhatóság és a szakavatott hitelemzők szíves figyelmébe ajánlja fonyó Pál.b. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda.t. SZB2–435 518. . . 1900. 1900 (Lőwy Lajos Könyvnyomdájából Óbecsén). és ft. . 1900. kiadás. Aracs. A MáRIA-KONGReGáCzIÓ ÉRTeSÍTőJe a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék zárdájában Szabadkán : 1900–1901. – 13. Petrik. Megjegyzés a szöveg végén : A megrendelések Makra Imre lekész címére. 1900. évi szept. és v. 23 cm Megjegyzés a fedőlapon: Öt 8º kötet. 23 cm VKSZ. 25 cm OSZK 515. 1529 s 1901 517. – Debreczen : László Albert. A. WeISz. – Kézirat gyanánt. – 25 p. csanádi püspök. v. cserneki és tarkeöi Dessewffi Sándor. – Ó-Becse. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. . – 26 p. 244 ív. – Pozsony : Éder István. – 29 p.g. SzeNTKLáRAY Jenő Szent-Gellért dicsősége : egyházi beszéd Szent-Gellért ünnepén. M. 22 cm OSZK 516. – 78 p. 1901. küldendők OSZK XII Pol. Torontál m. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. a magyar kathol. BB-483 519.514. A „Kereszténység védelme” erkölcsi és művelődési szempontból / Irta Weisz A. . A második javított és bővített kiadás után magyarra fordították Makra Imre és Rózsa József. tanácsos ur Szent Gellért ereklyéinek ájtatos tiszteletére a velenczei muránó szigetváros Szüz-Máriáról és Szent-Donátról nevezett bazilikájába zarándoklatot vezetett / irta s a muránói bazilikában előadta Szentkláray Jenő csanádi kanonok. osztálya. BB-484 99 . 1901. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : Néptanodáink Iv. 24-én. – 16 p.

ismertetve Szulik József által. – Ujvidéken : Ivkovics György Könyvnyomdája. Szinnyei. BB-495 1902 525. 1901. 34 cm VMSZ. ill. . OSZK. egyházmegye 1901. 1901. BIeRBRUNNeR Gusztáv A Bács-szerémi ág. ev. II. BMS. – Több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével. Nőegylet fennállásának félszázados ünnepére / Kiadja a Szabadkai Izr.m. – Szabadkán : Krausz és fischer könyvnyomdája. REÚ 523. oszt.. [ezeRNYOLCSzázÖTveNKeTTő] 1852–1902 : emlék lapok a Szabadkai Izr. hit alapigazságai : az I. 25´17 cm SB-788. lelkész. Ref. . ev.520. változatlan kiadás. [3] p. – 29. 1901. ókéri ág. 1901. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán. SZB2–451 100 . különös tekintettel az állami és felekezet nélküli népiskolák szükségleteire. – XIv. – 12. SzULIK József A Kath. kiadás. – 12. – eger. hitv. – 88 p. egyházi főjegyző. 23´15 cm SB-4052. Petrik. – 254 p. . M 526. augusztus 28-29-én eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. gyermekek számára. – eger : Szolcsányi Gyula. BB-494 524. – 119 p. átdolgozott kiadás. és II. Nőegylet. BB-486 522. hitv. és III. fONYÓ Pál Képes elemi katekizmus vagy a róm. egyházmegye monográfiája / Az egyházmegye megbizásából összeállította Bierbrunner Gusztáv. 1901. NEKBg. kath. 1902. 1902. BB-485 521. . VKSM. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : az I. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 89 p. osztályú kath. – 2. Petrik. OSZK. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó-Baranya-Bácsi ev. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867 / Szulik József. számára.

– 17 p.. átdolgozta fáncsy Antal. BB-508. Évi III. 8-r MK. kiadás. – 16 p.S. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda. hitv. 3671 530. 1902. hitv. 8-r MK. – Kalocsa : Jurcsó ny. 24´17 cm SB-789. 1902. évi junius 26-án. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. . úgyszintén a polgári. 1902 (Oblát Károly könyvnyomdája). JeGYzőKÖNYv. 1902. – Baján : Nánay Lajos könyvnyomdája. . szeptember 3-4-én Baján tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta: Hetesy viktor e. osztálya. a bácsi ág. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. OSZK 528. . JeGYzőKÖNYv. – 52 p. felvéve Ujvidéken. füzetéből. 21 cm OSZK XII H. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem-e én?! Keresztyén-e az én egyházam?! : Rövid egyháztörténelem nép számára / farkas József „Ur Siona” és „Hit vallóink és vértanúink” című műveiből összeállította s némely részekkel megtoldotta Hetesy viktor. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. 24 cm OSZK 534. és vI.m.). OSZK 529. . REÚ 533. – 11. – 109 p. évi junius 24-én. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. – Ujvidék. 1902. 1902. egyházi főjegyző. – 16´10 cm fedőlapcím PKSZ 101 . : ill. egyházmegye 1902. és társánál.527. SzeNTKLáRAY Jenő Csatád helytörténeti emlékei / irta dr. .és iparos iskolák használatára. OSZK. ev. eccl. – Újvidék : Nyomtatott Fuchs E. Különlenyomat a „Délmagyarországi Történelmi Értesítő” 1902. felvéve Ujvidéken. 1901–1910 532. 1902. . ref. – 71 p. 1901–1910 531. 1902 (Ivkovics György kvny. – 69 p. ev. – 93 p. 1902 (Ivkovics György kvny. – 47 p. 1902. Szentkláray Jenő. Az ÚJvIDÉKI Katholikus Olvasókör alapszabályai. – Ujvidék. – zombor : Oblát Károly. 17 cm Idegen tájakon 7. fáNCSY Antal A kalóz rabja : elbeszélés / Írta f. – Pozsony.). a bácsi ág.

felekezeti tanító. 1902 (Debrecen. – 16 p. [1] p. 23 cm OSZK. felolvastatott a 102 . . Kézirat gyanánt. – Kézirat gyanánt.és tanítónőképző intézeti ev. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. . – 18 p. – 47. M. a) Az egyházmegyei tisztviselők hatásköréből. 23 cm BMS III 159. – 34. tulajdona. ny. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt / irta Érdujhelyi Menyhért. – XvII. 1903.535. . A BáCS áGOSTAI hitvallásu evangelikus egyházmegyének szabályrendeletei. BPÚ. OSZK XII Th. . BeReNCz Mihály Az ujvidéki róm. váSáRHeLYI zsigmond A mi hitünk és prédikálásunk : Protestáns egyházi szónoklatok / vásárhelyi zsigmond. hitközs. 23 cm BMS KPz II 2761 538. 1903. 173 p. [1] p. 1903. – Ujvidék : Nyomatott Ivkovics Györgynél. BMS 541. . SZB2–482 537. SB-3717. 17 cm VKSZ. – Szabadka : Krausz és fischer könyvnyomdájából. – Szabadkán : Kladek és Hamburger könyvnyomdájából. BeLOHORSzKY Gábor A theologiai rendszer / Irta Belohorszky Gábor bácsi főesperes. A róm. U. 1903. NEKBg. titkár. egyházközség rövid története kapcsolatban az új templom épitésének történetével és számadásaival / Az egyházközség megbizásából irta Berencz Mihály. 23 cm TLSZ. A MáRIA-KONGReGáCIÓ ÉRTeSÍTőJe A Miasszonyunkról nevezett iskolanénék Intézetében Szabadkán : 1903–1904. – 84 p. SZB2–470 539. – Ujvidék : Nyomtatott fuchs e. 1008i 540. hitközs. 1903. – zombor : (Hegedűs és Sándor biz). lelkész. növendékek számára / írta Barsy László szabadkai ev. b) Az egyházmegye ügyrendjéről. k.947. . BARSY László A vallástanítás módszertana az elemi iskolában : nem reform. kath. 1901–1910 1903 536. 17 cm Az adományozók névsorával. ref.). MK. ref. és Társa.

és ifjuságunk vallás-erkölcsi nevelését előmozdítani. egyházmegye rendes évi közgyűlésén. Petrik. JeGYzőKÖNYv. felvéve Ujvidéken. – Óbecse : Lévai Lajos könyvkereskedő kiadása.Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1902 februárius 8-án tartott ülésében. . 23 cm. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára / fonyó Pál. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. : térkép ill. – Pozsony : Stampfel Károly. hanem használni. . . BB-522 544. 1901–1910 547. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. – 13. 1903. egyházmegye zsinati törvényjavaslatok tárgyalására kiküldött bizottságának Jegyzőkönyve. 46. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi Ref. – 36 p. márczius 24. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv. – vIII. 22 cm Ajánlása: „A tanítás által nem fényleni. – 40 p.) BMS. és Irod. – 5. évi junius 11-én. és v. felvéve Ujvidéken. M 543. évi május 18-án. – 14. osztálya. Osztálya. – 67 p. 1903. hitv. 1903. tanító Adán. – zenta : fekete Sándor nyomdája. hitv. 1903. ev. – Ujvidék : Ivkovics György kvny. 1903. 22´15 cm REÚ 546. – 18 p. kiadás. . osztálya számára / írta fridrik Tamás. a bácsi ág. JeGYzőKÖNYv. 1903. ev. OSZK 542. . 1903 (Óbecsén : Nyomatott Lévai Lajosnál). – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . legyen – hitelemzésnél és hitelemzéstan előadásánál – legfőbb czélunk és egyetlen törekvésünk” Leonhard (ajánlás) BB-521. 8-r MK. 8-r MK. – 46 p. – 6 p. A szerző sajátja. 20 cm OSZK 545. kiadás. . kiadás. 1901–1910 103 . földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. 1903. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei : katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál a „Katholikus Hitoktatás” alapítója. – Budapest : Kiadja a Szent-István Társulat Tud. 198 p. a bácsi ág. egyházmegye rendes évi közgyűlésén.

1904. 1903. Budapest : Kiadja Stampfel Károly. – 124 p. felvéve Ujvidéken. ev. – 83 p. 1904. kiadása Pozsony. 179. A gyakori szent áldozás / Segur Mgr. . [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. szeptember hava OSZK. 8-r MK. Szinnyei 0. fordította Maison Jeromos a kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. – 122 p. junius 23-án. – Iv. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. 22 cm ára 3 korona Az előszó keltezése: felcsut (fejér m. 1903. eder és társa könyvnyomtató intézetéből Pozsonyban). hitv. hitv. felvéve Ujvidéken. SZB2–494 104 . kiadása Temesvár. 1903 (Stampfel. 1901–1910 552. 1892. 8-r MK. november 7-én. – Szabadka : a fordító kiadása. Különnyomat a Bölcseleti folyóiratból. 1901–1910 1904 551. – Ujvidék : Ivkonics György kvny. . ev. (1) p. 1904. . kiadás. MAKRA Imre A katholikus egyház történelme különös tekintettel Magyarországra : a közép iskolák felsőbb osztálya számára / a főtiszteletű Csanád-egyházmegyei hatóság jóváhagyásával szerkesztették Makra Imre és Rózsa József lelkészek. lelkész. egyházmegye rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. – Budapest. . [JeGYzőKÖNYv] A bácsi ág. MK. . – Ujvidék : Ivkonics György kvny. – első kötet. reform. .548. kiadása Pozsony. – Pozsony . SCHÜTz Antal főbb elméletek az értelmi ismeretek eredetéről. 1904. SEGUR Mgr. 1888. 23 cm I. II. CSáKI István Templomi predikácziók közönséges vasárnapi alkalmakra / irta Csáki István. 8-r e mű ugyanabban az évben Kalocsán is megjelent.) 1904. OSZK 549. III. [1904]. 1901–1910 553. – 83 p. – Szabadkán : Szabados Sándor könyvnyomdája. 1894. – 4.

BB-540 556. szeptember 7-én M. egyesület igazg. úgyszintén a polgári. 25 cm M. tagja. – 12. – 52 p. OSZK. – 40 p. – 15. – Nagybecskerek : Seprős valter könyvnyomdája. OSZK 555. egyházmegye 1904. fáNCSY Antal A kis katekizmus szent beszédekben / írta fáncsy Antal bácsszenttamási plébános. és vI. 1904. 1904. – Pozsony. . 23 cm BMS K 1 III 482. 22 cm BMS II 151. Kiadásban. Borislav Az újkor világlelke és a kereszténység : történelmi tanulmány / Jankulov Borislav. – 128 p. – 110 p. .és felsőbb népiskolák számára.e. fONYÓ Pál A katholikus egyháztörténet elemei : néptanodáink v. OSZK III Hung. OSZK 558. úgyszintén a polgári. – Pozsony : Éder. . – Ujvidék : Ivkovics György kvny.554. JANKULOv.m. kiadás. osztálya.és iparos iskolák használatára. v8° SB-15388. Pavle A román metropolita a szerb alapítványok ellen : A Trandafil-féle alapítványra vonatkozó per főbb iratainak ismertetése / Jankovics Pál ujvidéki ügyvéd mint Brankovics György szerb patriarchának ügyésze és perbeli képviselője. Sp.554.-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Kiadta Hetesy viktor e. (2) p. 1904. – 40 p. Ref. JANKOvIĆ. 1904. bizottsági tag. – Kalocsán : Közrebocsátotta Jurcsó Antal könyvkiadó és könyvnyomdász. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsó Baranya-Bácsi ev. OSZK VII Ph. a torontálmegyei gazd. 1904. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei : néptanodáink Iv.. – 397. kiadás. – Újvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. 25´17 cm REÚ 559. BB-541 557. . – 70 p. fReY Gusztáv Agrarismus – antisemitismus / Írta Ifjabb frey Gusztáv választott M. – Az egyházi hatóság jóváhagyásával. és v. . 1904. választm. – zombor : Oblát Károly könyvnyomdája. 74of 105 . gazdasági tudósító. 1904. 932ai 560. egyházi főjegyző. osztálya. 2.

PÉTeRRÉveI (B. Könyvnyomdában). . – 231 p. április 25-én tartott összes ülésén. . n. 30 cm VKSZ.) Klny. JeSzeNSZKY Ignácz Torontál vármegye gazdasági leírása. 13.) OSZK 568. MáRTON Mátyás Ünnepi szentbeszédek / Írta Márton Mátyás. HITKÖzSÉG 1905. – Két kötetben Szinnyei 567. – Nagybecskerek. – (Megyei Monográfiák . .. 1 t. – 40 p. – Budapest : Pesti Könyv ny. kath. 1904.. – Óbecse : Nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában. 1904. A SzABADKAI IzR. M 564. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. – H. LÉH Jakab Néhány gyakoribb r. SZB2–514 566. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. 1904. . – A kalocsai érseki hatóság engedelmével. 19´13 cm PKSZ 106 . évi költségelőirányzata. 1904 (Nyomtatott az Érseki Lyc. változatlan kiadás. – Budapest : A Stephaneum Nyomása. liturgikus ének karénekesek és az ifjúság számára / A hivatalos choralkönyvek után kiadja Léh Jakab. 23 cm. – 88 p. egyházhatósági jóváhagyással.. SzULIK József A kath. BB. szám) (Olvastatott a M. – 11 p. 1904. – 19. SzALAY József evangyeliomi keresztyén tanítások. – 13. a Közgazdasági Szemléből. 1904. 5. – 52 p. : A kiadó sajátja. XII. 1904. . 21 cm. . BL 565. [1] p. 16´10 cm PKSZ 563. SzeNTKLáRAY Jenő Bethlenfalvi Balássy ferencz emlékezete / Szentkláray Jenő – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. M 562. – 17 p. anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. Akadémia 1904. 24´15 cm PKSZ.561.-Petrovoszellói) Keresztény fogyasztási Szövetkezet Alapszabályai. T. kötet . – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 1904.

változatlan kiadás. 1905. oszt. 1904 (Óbecse : Lévai Lajos). OSZK. BMS I 153. – 67 p. budapesti egyetemi rendes tanár. .). 13´18 cm SB-46483. – 14. 19 cm OSZK 573. óbecsei tanító.. Magyar-Kanizsán tartott Közgyűlésén Szűcs János. évi Iv. (Gyoma : Kner ny. – 128 p. 22 cm A szöveg végén: 1905. – 27 p. Katholikus Tanítóegylet. fRIDRIK Tamás Bács-Bodrogh vármegye rövid leírása. – zenta : fekete Sándor könyvkereskedő kiadása. VKSZ. 1 térkép . A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG alapszabályai. BB-549 570. PKSZ 574. és kiadta vécsey Géza. – Budapest : Lauffer vilmos. – 15 p. . 1905. 1905. BB-557 572. számára / írta fridrik Tamás. OSZK 822.626. 1904. – Palánka : Kristofek és Blázek. – 21 p. BB-552 1905 571. : ill. Tanítóegylet 1904.547. – Budapest : Athenaeum.-cz. átdolgozta Márki Sándor. – 8. földrajzi alapfogalmakkal : a népiskolák III. [1905]. BB-561 107 . évi október hó 17-én. vÉCSeY Géza A felekezetek pénzügyi és közigazgatási kézikönyve / Összeáll. – Gyoma : Szerző. kiadás. – Óbecse : Kiadta A Bács-Tiszavidéki Róm. Kath. VMB. SZB2–533 575. fONYÓ PáL egyházi szentbeszéd Porciunkula ünnepére / fonyó Pál. értelmében hivatalosan magyarosított helynevekkel.569. SzŰCS János Népoktatásunk újjászervezése / előadta a Bács-Tiszavidéki Róm. az egylet világi elnöke. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája Szabadka. 1905. szeptember hó 28-án. de az 1898. t. SzULIK József A magyar nemzeti irodalomtörténetnek rövid ismertetése : Tanítóképző-intézeti és polgári iskolai használatra / Szulik József . – 171 p. MARGALITS ede Kapisztráni Szent János iloki templomának restaurálása / Írta Margalits ede dr. tanító. – 30 + 3 p. OSZK.

A franc. A Convent. Xv. 1903. – Nagybecskerek. Lengyelország. – 128 p. 589. Károly. Lajos és a forradalom. 1900. – 852 p. az osztrák urak házának tagja. – Nagybecskerek. XII. 1900. – 855 p. II. 591.vallásháború. Miksa. 1905 (Budapest : Révai és Salamon könyvnyomda). 579. Az Izlám. frigyes. az Arany Korona-rend lovagja. az 1887. v. János tanár. – Temesvár. világtörténet / Írta Dr. I. – 22 kötetben. A keresztes hadjáratok ideje. 578. – Nagybecskerek. – Budapest : Lauffer vilmos-féle könyvkiadó hivatal. változatlan kiadás. és kir. Osztrák örökösödési háború. – 793 p. Iv. 582. – Nagybecskerek. Gergely. – 695 p. – 881 p. A kereszténység. kitüntetés birtokosa . Az Új világ. XvI. – Temesvár. SzULIK József világtörténelem : Tanítoképző intézetek s polgári iskolák használatára / írta Szulik József . XvI. 1900. frigyes. II. 1904. Művészet. Északkeleti európa. II. Irodalom. 586. – 722 p. Harmincz éves háború. – Nagybecskerek : Pleitz fer. A háború európával. – 716 p. 580. 583. udvari tanácsos. 24´16 cm 577. Poroszország keletkezése. 1902. Nagy Károly. X. 1898. évi miniszteri tanterv értelmében átdolgozta Márki Sándor. vI. BB-562 577–598. – Temesvár. – Nagybecskerek. II. 108 . Ker. – 8. v. IX. 585. Lipót császár. A művészet és tudomány cs. – Nagybecskerek. Észak-európa. 25 cm OSZK. Napóleon ifjúsága. Weisz Ker. XIv. Gusztáv. – 826 p. 1899. – Temesvár. 1900. A népvándorlás. Hella és Róma. A királygyilkolás és következményei. A Reformáció. vIII. Mária Terézia. – 806 p. Kelet története. Északamerika elszakadása Angliától. XI. 587. – 882 p. János dr. A szeptemberi gyilkosságok. 1903. – Temesvár : Csanád-egyházmegyei Nyomda. franczia irodalom. a harmadik javított kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó ferencz. Pombal Struensee. III. Lipót császár és XIv. – . Az Angol forradalom. II.. – 1897–1905. József.576. I. III. Károly. 590. – Nagybecskerek. . Irodalom és Műveszet : 1530–1617-ig. 911 p. I. – 805 p. Katalin. – Temesvár. WeISz. – 806 p. 1897. 584. – Nagybecskerek. 1898. 592. vII. 588. cs. 581. – 809 p. – 677 p. 1903. és kir. – 815 p. . Észak-nyugati európa. Habsburg Rudolftól Columbusig. Lajos király kora. – Nagybecskerek. II. 1904. A franczia forradalom kezdete. 1898. III. Tudomány és művészet. 1896. Pál. XIII. trón bukása. vII.

1809–1815. osztálya. – 799 p. Legényegylet. – 20 p.(!) háború Lyonért és Belgiumért. – 335 p. Az 1793. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. Hatóság jóváhagyásával. 597.törvényszék és áldozatai. 1897. főegyh. – 762 p. – Temesvár. – 50 p. 1905. – zenta : Nyomtatott az „Öszszetartás” sajtóján. 59. VKSZ. XX. 1906. – Nagybecskerek. – Szabadka : Kladek és Hamburger könyvnyomdája. Corday Sarolta és Marat. európa 1806–1809. Dicsőséges fölkelés vendéeben és Bretagneban. 596. – Nagybecskerek. és vI. A forradalmi vagy vér. OSZK. 1906. 23 cm. 1904. XXI. 1906. 1905.1793–1976. 1896. BB-569 109 . – Nagybecskerek. A Hegy győzelme a Gironde fölött. – 30 p. – Kézirat gyanánt. XXII. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. XIX. – 980 p. 1800–1806. 594. – (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből . . – 810 p. – Nagybecskerek. A rémkorszak. Napoleon dicsősége tetőpontján és bukása. XvIII. A direktórium. 598. kiadás. fIeDLeR Lajos Tomori : színmű egy felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. A rémrendszer tetőpontja és bukása. – 781 p. Háború Belgiumban és a Rajna mellett. Polgárháború. – Budapest : Révai és Salamon. . – Budapest : Szent István Társaság. 1906. ÉRDUJHeLYI Menyhért A kat. hitelemzések története Magyarországon / Írta Érdujhelyi Menyhért. M 1906 599. évi alkotmány. . 19 cm ára 80 fillér.593. A legfőbb lény ünnepe. Kiadja: a Szabadkai Kath. – 688 p. Lengyelország. Az 1795–1799. 25 cm PKSZ 600. évi nagy háború. – Temesvár. Pártharcz a belföldön. XvII. SZB2–539 602.) OSZK-K 601. – 16. 595. 1896. – a főt. A bécsi kongresszus. A convent vége. ÉRDUJHeLYI Menyhért Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt. úgyszintén a polgári és felsőbb népiskoláink számára / fonyó Pál.

évről. – 136 p. és III. újvidéki református kántortanító.. szept. egyházmegye 1906. 1906 (ny. A SzABADKAI IzR. OSZK 606. 1906. – 88 p. – Szabadka : Szabados Sándor könyvnyomdája. augusztus 14. VMSz. Adolf Református Chorálkönyv a magyarországi német énekeskönyvhöz / Az eredeti dallamok felvételével templomi és iskolai használatra szerkesztette Gutsohn Adolf. gyermekek számára. – 89 p. elmondta Tóth Sándor. Ref. – Budapest : Rózsa Kálmán és neje. .603. változatlan kiadás.n. . Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. BB-571 604. egyház templomában 1906. OSZK. 1906. fONYÓ Pál Rövid bibliai történetek : a II. 23´30 cm Kotta A kiadványban valentin Kropsch újvidéki könyvkötő jelzése. – 14. RKEÚ 605. osztályú kath. 30 cm SZB2–550. [JeGYzőKÖNYv] A Bács-Bodrog vármegyei evang. – eger : Lyceumi ny. GUTSOHN. SB-790. és 15-én Baján tartott gyűlésének jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta: Tótha Sándor. Szinnyei 110 . – 23´15 cm RKEÚ 607. évi költségelőirányzata. 1906. – [13]p. 1906. 1906. HITKÖzSÉG 1907. TÓTH Sándor vigyázzatok és imádkozzatok! Kibúcsúzó egyházi beszéd / Írta és a békési ev. – 75 p. – Békés. [JeGYzőKÖNYv] Az alsó Baranya-Bácsi ev.). ref. 30. SzULIK József A Kath. BB-570 608. BB-575 609. – Topolya : Wilheim Miksa Könyvnyomdájából. tekintettel a falusi és állami népiskolák szükségletére / fonyó Pál. Tanitói egyesület közgyűlésének Jegyzőkönyve 1906. 1906. – Baja : Nánay Lajos könyvnyomdája. ref. – Újvidék : Kiadja az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye.

fordította Körmöczy ernő. [1909]). Branko Brankovics patriárka »feledékenységei« : I. [1] p. 1907.és Hirlapkiadó-vállalat m.m.1907 610. ILJIĆ. – kézirat gyanánt. Iljić Branko. – Szabadka : A Szabadkai Nyomda. – 7 p. – 14 p. BB-586 613. 25´17 cm REÚ 111 . – zombor : Oblát Károly villamos Könyvnyomdája. . M. – 17 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bácsi Ref. Az előadási jog 10 példány megrendelésével szerezhető meg. 17 cm SZB2–563. – Szabadka : Szövetkezeti Nyomda Nyomása. BRANKOvICS György Brankovics György pátriárka. – Ujvidék : Nyomatott fuchs emil és Társánál. VKSz. – 6.és Hirlapkiadó-vállalat m. SZB2–562. OSZK 612. . kiadása. 30. 1907 (Nyomtatott a Szabadkai Nyomda.. egyházmegye 1907. Kivonat az Igazság 1907 márczius hó 1-iki számából. 19 cm ára 20 fillér. A ft. kiadás. Kiadja: a Szabadkai Kath. Legényegylet. sz. Mi okból állította egy katonatiszt Brankovics patriárkáról hogy gazember? – Ujvidék : Ivkovics György könyvnyomdája. Sorozat / közli dr. – Iv.610 614. 198 p. BMS III 150. 1907. – 3. sz. – vIII. könyvnyomdájában. – Óbecse : Lévai Lajos. kalocsai főegyházmegyei áldozópap. BMS I 155. HIeRSCH ágoston A mi igaz hitünk! / Írta Hiersch ágoston . és 31-én Újvidéken tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Öszszeállította és kiadta Tóth Sándor e. kalocsai érseki hatóság engedélyével. 1907. Srpska bibliografija 611. . 1907. I.340 615. főjegyző. – 180 p. figyelmeztetésül. 1907. fIeDLeR Lajos A vértesi vadász vagy a legszebb zsákmány : dramolette 3 felvonásban / írta Iharos [fiedler Lajos]. fONYÓ Pál A hitelemzéstan elemei katholikus növendékpapok és tanítójelöltek használatára / fonyó Pál. – Hogyan adta el Brankovics egyházának érdekét 192 zsák zabért. augusztus 29. 113.

Szentkláray Jenő a Magyar Tudományos Akadémia l. – 19 p. kiadás. – 14 p. – Budapest. . 1907. A Magyar Prot. (299. . SCHÜTz Antal Kezdet és vég a világfolyamatban. gyorssajtóján). KRAICz Lajos egyházi hivatalok. kath. 2 t. A Művész Arczképével és sirjának ábrájával. VMSz 619. – zombor.. – Budapest : Hornyánszky ny. egyházak és kolduló szerzetesek postaküldeményeinek portómentessége / Kraicz Lajos. CANTATe DOMINO : Magyar-bunyevác-német énekes imakönyv kiváltképpen a kath. SzULIK József Szulik József költeményei : 1857–1867. 1907. NEKBg 112 . szept. HITKÖzSÉG 1908. évi költségelőirányzata. 8-r OSZK III Hung. 1908 (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomdaés Hirlapkiadó-vállalat m. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Könyvnyomda. 19 cm OSZK 620. 17 cm Koszorú. Szinnyei 618. OSZK. BB-597 1908 621. iskolaszék. 158. . – Kiadta Az Arany János-Társaság.. [1]. 71. Szinnyei. A SzABADKAI IzR. 20-án 3207. – [5]. 1907. . Tagja. A ft.616. – Szabadka. SB-6756. SzeNTKLáRAY Jenő Brocky Károly festőművész élete : születésének századik évfordulójára / irta dr. – 14. – 107 p. sz. kalocsai érseki hatóság 1907.sz. Irodalmi Társaság népies kiadványai. – Szabadka : nyomtatott a „Hungária” könyvnyomdájában. – Új lenyomat. . 1148tr 617. alatt kelt jóváhagyásával kiadja: a bajmoki róm. 1907. 1906 (Bittermann Nándor és fia). – 22 p. vallásfelekezetek. 30 cm SZB2–582. [1908]. Hiányzik a német rész. tanulóifjúság számára. BARSY László A nazarénizmus : Bácskai történet / Írta Barsy László.658) 622. – eger.e. 141 p. SZB2–594a. 15 cm Csonka példány.

– I. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . OSZK 628. 20 cm SZB2–610. LAGeRLÖf.m. LAGeRLÖf. tanintézetek számára / fonyó Pál. 22´15 cm REÚ 626. – Nyomtatott Szabadkán : Szabados Sándornál. – 34. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. [1908]. . Huch. sz. – 211 p. fONYÓ Pál Rövid egyháztörténet : a kath.623. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. könyvnyomdájában. német eredetiből fordította Körmőczy ernő. évi költségelőirányzata. 1908. – Szabadka : Kiadja a Szent Antal Nyomda. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. és 1908. könyvnyomdájában). Kalocsa főegyházmegyei áldozópap. felső népiskolák. – II.és Hírlapkiadóvállalat m. BB-605 624. 1908. könyvnyomdája. augusztus 25. – Szabadka : Nyomatott a Szabadkai Nyomda. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. – Szabadka : A „Bácskai Napló” kiadása. . kiadás. FKSz 625. Selma Az antikrisztus csodája / írta Lagerlöf zelma [!] . – 15. – 39. kötet. HUCH. [1908] (Szabadka : Nyomtatott a Szabadkai Nyomda. . OSZK 627. kötet. 1908. – 179 p. – [19] p. . főjegyző.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet kiadása és nyomása. – Budapest : Athenaeum r. [1] p. . – 189 p. VMSZ 113 . Helyet a gyermekeknek! / írta P. 30 cm SZB2–627. HITKÖzSÉG 1909. és 26-án Magyar-Rétfaluban tartott gyűlésének Jegyzőkönyve / Összeállította és kiadta Tóth Sándor e. – kézirat gyanánt. könyvnyomdájában). VKSZ 629. A SzABADKAI IzR. – 52 p. sz. . [1908] (Szabadka : Szent Antal Nyomda. 23 cm SZB2–617. évről. A MIASSzONYUNKRÓL NevezeTT szegény iskolanénék intézetében fennálló szabadkai nők kongregációjának és ifjúsági kongregációnak értesítője az 1907. 18 cm SZB2–604. – Újvidék : Hungária Könyvnyomda.és Hirlapkiadó-vállalat m. P. egyházmegye 1908. sz. 20 cm SZB2–611.-t. fordította Körmöczy ernő. . úgyszintén a polg. [2] p.és Hírlapkiadóvállalat m.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet.

8-r. fordította Nagy Leo. 13–15. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. 25. – 208 p. 1908. . január 13-án tartott ülésén. Juan A valódi halál és a látszólagos halál tekintettel a szentségekre : fisiologico-theologikus tanulmány / irta: p. VKSZ 635. DALIeR Isten és én / megírta Dalier . [3] p. – (Igazság Könyvtára . 1909. . (Olvastatott a M. 1901–1910 632. Akadémia 1908. .. 22 cm OSZK. tag. MK. JOANNeS. 8-r MK. 1909. 1909 (Szent Antal nyomda). 8-r MK. – 2. – 180 p. – Szabadka : Szent Antal kvny. és 26. – Szabadka. 1901–1910 114 . . fordította Nagy Leó. – 65. . Tud.) MK. 1908. – 29 p. Joseph A szentséges Jézus szeretete és az emberek hálátlansága / Joseph Joannes . (eszék : Szlavóniai Magyar Újság könyvnyomdája). 1909 (Szent Antal nyomda). 1901–1910 1909 633. 1901–1910 634. – Szabadka. – zombor : Bittermann Nándor és fia kvny. . 1908. vÖLGYI Lajos Karácsonyfa-ünnepély elemi iskolai. feRReReS. ferreres János Jézustársasági atya . – eszék : egyházmegye.630. Budapest : Benkő Gyula.és Irodalmi-vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. . TÓTH László Az istenítéletekről. – 68. 23´15 cm REÚ 636. 8-r. .). – 189 p. különös tekintettel hazánkra / Tóth László. kiadás. SzeNTKLáRAY Jenő A szerb monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarországon / irta Szentkláray Jenő lev. a spanyol eredetiből fordította Kanyó Gyula dr. óvodai és családi használatra / völgyi Lajos. . – 74 p. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. Kalocsa egyházmegyei áldozópap. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-bácsi Ref. [1] p. augusztus hó 24. RK 631. 23 cm SZB2–634. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda.). egyházmegye Baján 1909.

– Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. – Kisorosz : Nyomtatott Sonderling Károly könyvnyomdájában. 30 cm SZB2–656. tag. . SB-823 643. 12.tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. – Szabadka. – 188 p. 22 cm OSZK 1910 640. Antal Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben. – Budapest.15-. 23 cm OSZK. SCHÜTz. 1910 – 2..2. osztálya úgyszintén a polgári és felsőbbnépiskoláink számára / fonyó Pál.637. 1910. kötet 1. Torontál VM. – Nagybecskerek : Pleitz fer. TLZR 642. 638. 1910. SzeNTKLáRAY Jenő Mercy [Claudius florimund gróf] kormányzata a Temesi Bánságban : Újabb részletek Délmagyarország XvIII. r.17.394. zárószámadása és mérlege az 1908. . – 52 p. deczember 7-ikén tartott ülésén).395 641.16-. és vI. KB Zombori Városi Könyvtár 284. 1909. AMBRUS József Észrevételek az „emlékirat”-nak és az új szabálytervezetnek nevezetesebb pontjai felett / Írta Ambrus József. . Nagykikinda. VMSZ 639. 1909. AMBRUS József Az örökváltság / Kisoroszi híveinek elbeszéli Ambrus József. [19] p. BB-628 115 . – 36 p. – Szabadka : Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye. századi történetéhez / írta Szentkláray Jenő lev. 12. A SzABADKAI zSIDÓ HITKÖzSÉG évi jelentése. Az ALSÓBARANYA-Bács-Szlavóniai református egyházmegye vukováron 1910. kiadás.-t. évről. 2. kötet. Pál könyvnyomdája. – 29 p. – 17. – 109 +(1) p. Krausz és fischer könyvnyomdája. fONYÓ Pál A katholikus szertartások elemei képekkel és ismétlő kérdésekkel : Néptanodáink v. – Budapest : Lampel R. 1909. – 121 +(1) p. – 16. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 1908. augusztus 14-. 1910. kötet. SB-825.

PKSZ 647. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában.. Könyvsajtóján (Szent-István Társulat biz. szerb. kötet: tóth. MAGYARITS Mihály A jellem útja / P. – Iv + 309 + [1] p. német.644. román. MK. 1910 (zombor : Oblát Károly könyvnyomdája). 8-r MK. legényegyletek ifjúsága számára írta Magyarits Mihály. MAGYARITS Mihály Karácsonyi levél a kereskedelmi alkalmazottakhoz / Magyarits Mihály. 16. 1910. olasz közmondások. .). magyar. János Példabeszédek : élethazugság és életigazság / Jörgensen János . Doss műveiből a kath. 1910 (Hepke B. kötet: latin. ruthen. – 194 p. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye vukováron 1910. II. Margalits ede. szlovén közmondások. 1901–1910 649. horvát. 45 p. – 14 p. – 260 p. OSZK 287. Tanítók / Gutsohn Adolf. 1901–1910. 1910. – 109 p. augusztus 14. 1901–1910 116 . . 2-r. EKBg. fordította Hodács ágost. . 8-r MK. JÖRGeNSeN. – Szabadka : egyházmegye.). MARGALITS ede Isten a világ közmondásaiban : I–II. 20 cm I. RIGÓ Sándor fehértemplomi egyházlapok : válogatott egyházi és alkalmi beszédek és felolvasások / Rigó Sándor. 17. – 1910. 1910. – fehértemplom : Hepke B.573 650. cseh. – zombor : a szerző. – 2 kötet . MK. n. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 46482. . GUTSOHN Adolf A magyar nyelv tanítása a nem magyar-ajkú elemi népiskolákban. – [Budapest] . – 58. A munkák megrendelhetők a szerzőnél vagy Budapesten. – fehértemplom. VKZ. – Budapest : k. 1910). lengyel. 19 cm OSZK 645. 15. 23´15 cm REÚ 646. zomborban : a szerző. SB-46481. – 4 p. 1910. kötet / Gyűjtötte és rendezte Dr. . 1901–1910 648. – Budapest : A szerző sajátja. BMS.

BUZSÁKY Imre Gyakorlati hitelemzések : első kötet : Az I–II. változatlan kiadás. Josephus Rézbányay. 1910. kath. censor.T. – 68 p. 1901–1910 654. . – 15. 8-r. . polgári kör könyvtárjegyzéke.. 14´10 cm M 1911 655. kath egyházközség alapszabályai. . – Adán : Nyomtatott Kollonits István könyvnyomdájában. – Óbecse : 1910 : Lőwy L. – 1911. WeNINGeR József Énekeskönyv a katholikus hívek szamára / összegyűjtötte Weninger József egyházi karnagy. elemi Katekizmus” és az 1907. 1911. MK. 1911. . 19 p. Sept. 21´14 cm Nihil obstat. Dr. Kath.-iki „Tanításterv és Utasítások” alapján órákra beosztva / A róm. sz. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. SB-109. A főtisztelendő csanádegyházmegyei püspöki hatóság 4823/1910. M 117 . Pálnál. Quinque-ecclesiis. SzULIK József A kath. Könyvnyomdájában. Anyaszentegyház szertartásai / fischer ferenc nyomán ismertetve Szulik József által. die 21. Quinque-ecclesiis. NEKBg 66. kvny. Imprimatur. 1901–1910 652. die 20. . 8-r. – Pécs : Nyomtatott A Dunántúl R. – Újvidék : Ivkovics György kvny. – 55 p. 1911.. népiskolák számára írta Buzsáky Imre. – eger : kiadja Szolcsányi Gyula könyvkereskedése. – 92 p. 1910. – 88 p. Az ADAI r. SILMáN Hermán Mózes tanai szentek és igazak / Silmán Hermán. Sept. függelék: Mózes-e vagy Darwin? MK. jóváhagyásával. osztály anyaga a „Róm.651. – 212 p. Julius episcopus. 1910. 20´14 cm PKSZ 653. vörösmarti plébános. A TeMeRINI községi magyar kath. .

vészkiáltás a Testvérekhez! / Hallatja: G. Szabados Sándornál. GUTTMANN Simon Széder elijáhu rabbi. – Budapest. egybekötve a német nyelvű kiadvánnyal: Bücherverzeichnis der röm. [KÖNYvJeGYzÉK] Az ujvidéki róm.. sz. 1911). kath. Zsidó Lexikon 118 . kálvinista és lutheránus vallás között. kath. – Budapest. Antal Az anyag mivoltáról. – Ujvidék : fuchs emil és T.657. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Újvidéken 1911. napján tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 1912. [2. 1911–12.-sa könyvnyomdája. augusztus 15. 1911. . 1911. – Budapest. 8° Melléklet a Bácskai Napló 1911. népkönyvtár könyvjegyzéke : 1912. nyomdájában. 16. – Szabadka : Nyomtatott a Szent Antal nyomda és irodalmi-vállalat mint. . v.[estvér?]. – 121 p. – [19] p. HITKÖzSÉG 1912. t. Antal Katholikus vallástan 4 részben. 663. . – Szabadka : egyházmegye. volksbibliothek in Ujvidék 1912. (Szabadka : Nyomtatott a „Hungária” Könyvnyomdában. SCHÜTZ. 17. számához. A SzABADKAI IzR. 14 cm Címlap nélkül. VMSZ 1912 664. kiadás] . [1911]. 20 cm OSZK-K 659. 1911. 23´15 cm REÚ 660. Torontál VM. 30 cm SZB2–709. – Szabadkán.. (1911). – 61 p. 662. . G. – Topolya : Hajtmann ny. v. SB-15508 658. HeTeSY viktor A Jézus Krisztus vallását követem én? Mi különbség van a pápista. 1911. évi 144. Torontál VM. évi költségelőirányzata. SCHÜTz. – 13+[2] p. M 661. – nepag.

– 144 p. e.p. [4] p. . közgyűlésén mondotta Dr. Neoplantae.p. Imprimatur. . Maji 1912. . archiepiscopus OSZK 669.665. – Szabadka : egyházmegye. Maji 1912. . Dr. 1912. archiepiscopus M. 1912). 1912 (fuchs Oszkár és Társa). – Szabadka : Szent Antal Nyomda. 1 t. Nr. OSZK 667. 1912 [ny. NEKZg 668. BPÚ-1438 119 . Paulus ámar censor. – Újvidék : A kiadó sajátja. 2622. die 8. LÉH Jakab Jubiláte deo : Imádságos és énekeskönyv a róm. augusztus 20 és 21-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. Coloczae. 15 cm Nyomtatott ajánlás: A Mester tisztelőinek és barátainak szives emlékül nyújtja Kersch Mihály kulai plébános.]. NR. – 21. Kersch ferenc műveinek jegyzékével. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. TUDNIvALÓK az Újvidéken 1912 évi május 19-én tartandó Bérmálásról : Kézirat gyanánt. apátfalvi plébános az O. Coloczae. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. C. 16° SB-43895. javított és bővített kiadás. 19. 18 cm Nihil Obstat. : ill. 1912. – 19. Aprilis 1911. 1912. SZB2–727. Joannes m. Imprimatur. – 8 p.n. M. 24´17 cm REÚ 666. – 3. Joannes m. 24 cm Nihil obstat. die 9. Kováts Sándor szentszéki ülnök. kath. ifjúság számára / kiadja Léh Jakab. Tibortius Révay censor. 1912. KOVÁTS Sándor emlékbeszéd Kersch ferenc felett : az „Országos Magyar Cecilia egyesület” 1910.. – Újvidék : Merkur-nyomda. . – 320 p. évi november 14-én tartott X. – Újvidék : A kiadó sajátja. 2160. LÉH Jakab Responsoriumok a főpásztor fogadtatása és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmából / A hivatalos korális könyvek után kiadja Léh Jakab. választmányi tagja. [7] p.

GÖNDÖR ferenc Útmutató hitfelekezeti népoktatási tanintézetek költségvetéseinek és számadásainak elkészítéséhez / Göndör ferenc. 1913. 1913. 23 cm BMS 671. PKZR Énekeskönyv a római katholikus… vö. augusztus 27 és 28-ik napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének Jegyzőkönyve.. de érvényes törvények alapján miniszteri és felsőbb bírósági döntvényekkel ellátta Göndör ferenc. – [15 p. – 109 p. – 287 p. 1913. OSZK. (Szabadka : Hungária könyvnyomdája. 1913. A BeODRAI római katholikus hitközség alapszabályai. 22´15 cm RKEÚ 120 . .: Mezey 672. – Szabadka : egyházmegye. 1913. OSZK-KC 676. – 182 p. BB-668 674. lelkész. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye Baján. BB-667 673. – eszék : nyomtatott a „Szlavóniai Magyar Újság” nyomdájában. – veszprém : egyházmegyei nyomda. 1913. . – veszprém : egyházmegyei ny. AMBRUS József egy nap Dettán / Irta: Ambrus József. váSáRHeLYI Pál Horvát vallásügyi és iskolai törvények s rendeletek tára / Szerkesztette vásárhelyi Pál magyarrétfalui ref. – 89 p. Csonka példány. – 185 p. – Budapest. – Temesvár : Csanádegyházmegyei könyvnyomda. – Nagybecskerek : Nyomtatott Pleitz fer. GÖNDÖR ferenc állami. 1913. 24´17 cm REÚ 675. MezeY János Énekeskönyv a római katholikus hívek használatára / öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. – 15 p. községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók illetményeinek rendezéséről szóló törvények / Magyarázatokkal és a régi. .1913 670. Pálnál. 17´11 cm fedőlapcím. 1913). – Hivatalos kiadvány. [1913].] .

1915. 22´15 cm 1. szeptember 29-30. egyházmegye rendes évi közgyüléséről. Kath. 1914 (Szabadka : Hungária könyvnyomdája). kötet. kötet: a III–vI. 18. 1914. (A hit. 8) egy arczképpel és egy rajzzal (Olvastatott a M. – 107. – 1–4. napja alkalmával megtartani…). –169 p. – 63 p. Akadémia 1914 márcz. – 256 p. (Az ó-becsei g. – 23 cm. napján tartott Rendes közgyűlésének és Bírósági ülésének jegyzőkönyve. elemi katekizmus” és az 1907. osztály anyagának első része. – Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. ev.” könyvnyomdájában. – 4 kötet . osztály anyaga a „Róm. SzeNTKLáRAY Jenő Debreczeni Bárány ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról / Írta Szentkláray Jenő l. 23´15 cm PKZR 681. Az Újszövetség). 1914. – 173 p. Pál Könyvnyomdája. hitv. [1] p.kel. . MK.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban.1914 677. 9-iki osztályülésén) OSZK 1915 682–685. SzeGfŰ Sándor A nagybecskereki római katolikus árvaház története 1878/9–1914-ig / Írta Szegfű Sándor. – Pécs : nyomtatott a „Dunántúl r. 2. t. – Szabadka : egyházmegye. 1911–1920 679. népiskolák számára / Írta Buzsáky Imre. 1914 BB 680. 24´17 cm REÚ 678. szerb templomban folyó évi aug. . – (Értekezések A Történelmi Tudományok Köréből . 1914. Tud. – Nagybecskerek : Pleitz fer. Szerb egyházi községtől. 1914. JeGYzőKÖNYv a bácsi ág. kath. BUzSáKY Imre Gyakorlati hitelemzések a róm. – Óbecsén : Lőwy Lajos könyvnyomdájából. – Újvidék : (Ivkovics). kel. kötet: az I–II. tag. Az Ó-BeCSeI g. – 272 121 . délelőtt ½ 10 órakor fog a hállaadó isteni tisztelet dicsőségesen uralkodó első ferencz József apostoli királyunk őfelsége szül. XIII.

. – 175 p. episcopus. – zombor : Báits v-r nyomdája. IMáDSáG : Hat hathatós és ájtatos imádság a szent háromsághoz. kötet: (A kegyelem. – Szabadka : egyházmegye. osztály anyaga a „Róm. Imprimatur.. Dr. BB-692 691. – [16] p.3. Quinque-ecclesiis. 1915. kis katekizmus” és az 1907. BMS 688. kath. 1915. füzetéből. 4. censor ad 863/1915. et immigrantibus confini appidi Óbecse / Kovács Huszka ferenc. szeptember 7-8. Junii. 8° SB-20453. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla]. m. július hó 15-ik napján tartott rendkívüli közgyűlésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Szent Antal nyomda kiadása és nyomása. 1915).. – Budapest : Hornyánszky v. Nihil obstat. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. évi 1–2. cs. . NEKZg.. udvari könyvnyomdája. 1915. 24´17 cm REÚ 690. – A Kalocsa-Bácsi főegyházmégyei Hatóság Jóváhagyásával.. kiadása 1922. 1915. IMReK Sámuel Ég felé.?) A III–vI. A magyar szív fohásza a nagy háború idején : Imák és verses fohászok / Írta Imrek Sámuel. – Szabadka : egyházmegye. 4. – 105+[2] p. napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. PKSZ 686. 1915).iki „Tanításterv És Utasítások” alapján órákra beosztva.-iki „Tanításterv és utasítások” alapján órákra beosztva. 1915. (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. 1915 (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografiai Műintézet nyomása. KOváCS HUSzKA ferenc változások Óbecse flórájában = De plantis emigrantibus. kis katekizmus” és az 1907. – 16 p. Josephus Rézbányay. – [14] p. – Topolya : Hajtman-nyomda. és kir. – 242 p. . 122 . .. p. Julius. 12 cm 2. 24´17 cm REÚ 689. Különnyomat a Botanikai Közlemények 1915. osztály anyaga a „Róm. 14´9 cm PKSZ. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. RK 687. VMB. 1915. kath. kötet: A III–vI. – 48 p. 1915.. 1915. – 247 p.

(Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet). – 110. VKSZ 692. – Budapest : Nevwald utódai ny. – 23 p. SZB2–800. p. BMS. SB-511. . áGOSTON Sándor Szórványok egyházi gondozása. . OSZK 694. 4. 1916).. . – Szabadka : egyházmegye. BARSY viktor A bánat fölkeltése : Segédkönyv az iskolás gyerekek gyónási előkészítéséhez / Németül írta Stieglitz Henrik hitszónok . REÚ 1917 696. hó 7-8-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. 1915. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. – 127 p. JANKÓ ágostonné A Nagybecskereki Szociális Missió Társulat jelentése az 1916-1917. 24´17 cm REÚ 123 . – 24´17 cm Hiányos példány. – Szabadka : egyházmegye. 5. 1917 (Szabadka : Hungária könyvnyomda és Litográfiai Műintézet. kiadása 1925. TLZr 697. [6] p. Kalapis 695. Pál könyvnyomdájában). – 59. [1917] (Nyomtatott Pleitz fer. v8° SB-25673. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. (1916). – Nagybecskereken : Szociális Missió Társulat. fordította Barsy viktor áldozópap. kiadása 1932. 1916. kiadása 1928. 1917. 22 cm M. 1916. NIeDeRMANN Mór A vulgata viszonya az Agádához és targumokhoz.. aug. 23 cm OSZK 1916 693.3. – eszék. 1916. évről / Közli Jankó ágostonné. – Topolya : Hajtman Nyomda. augusztus 15-ik napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.

OSZK 700. kiadás. – Szabadkán : Nyomta a Hungária műnyomda. 14 cm OSZK-K 701.). ifjúság számára / Összeállította Léh Jakab. Dr. archiepiscopus. Leopoldus m. . Szentkláray Jenő l. annak használata. Decembris 1917.. – 145. – Pesth. és II. OSZK 702. 25 cm Nihil obstat. die 25. VKSZ 124 . Z1. Wilhelm Jenő egyleti titkár. – 296 p. SzeNTKLáRAY Jenő Újabb részletek a Délmagyarországi török hódoltság történetéből / Írta Dr.t. (1917). . felolvasta 1917. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos nyomán írta Quotidián Lajos. OSZK-K 703. die 31. 22 cm. – Budapest : MTA. és nyomdai r. 21 cm SZB2–836. – 30. – Budapest : európa ny. M 699. 1917 (Budapest : Márton Mátyás. WILHeLM Jenő A szabadkai Izraelita Nőegylet 65-ik (1916-17) évi évkönyve / szerkesztette Dr. 11´7 cm Nihil obstat. váll. QUOTIDIáN Lajos Szent Ignác vize. április 23-án. Colocae. LÉH Jakab Jubiláte Deo : imádságos és énekeskönyv a rk. . Nr. Imprimatur. XXIv. elemi osztály részére / írta Márton Mátyás I. – (Értekezések a Történelmi Tudományok köréből . 1917. Ludovicus Kleiner vicarius generalis. Coloczae.698. tag. – 63 p. vINCze Károly Az egyházi szolgálat intézménye / vincze Károly. bővített kiadás. – Budapest : A Szent István Társulat bizománya. 9. franciscus Petrányi censor. – 18 p. [2] p . 1 p. 1917. – Ujvidék : ábrahám János kiadása [1917]. „Pátria” irod. – 5. 3027. Kötet . rész. Junii 1917. szám) Kiadva a feridun-Alapból. p. [1917]. . – 31 p. censor Nr. MáRTON Mátyás Hitelemzések az I. 6280 Imprimatur. – 2. Paulus ámon.

1917. . 25 cm RKEÚ 705. esperes. jan.. okt. – Kalocsa : k. 22-én végbement gyásszertartáson elmondotta Korossy Dezső.). 1918. . 1917. – 24 cm CsP-220.. Coloczae. Leopoldus m. n. – Subotica : A gyászoló család kiadása. – Pécs : egyházmegye. censor. KOROSSY Dezső Akit az Isten szeretett. 23´14 cm M 1920 708.. PKSZ 1919 707. hó 21-22. – Budapest : k. aug. n. Zsidó Lexikon 709. 1920. – 16 p.. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye eszék-Rétfalun. . 1918 (Szabadka : Szent Antal Nyomda). hó 14-15-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa (Szabadka : Hungária Könyvnyomdai és Lithografia Műintézet nyomása. 1920 (Pécs : Nyomtatott Taizs József Könyvnyomdájában).. – 119 p. SZB2–844 706. die 25.1918 704. 1920. NR. 1919. Coloczae. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. [1918] (Szabadkai nyomda és kiadó RT). Dec. Gabriel Jablonkay S. – 80 p. Dec. 22´15 cm Nihil obstat. WILDINGeR Jakab Ockham fejlődése. karácsony hava. die 30. 1918. terminizmusa s ennek befolyása a bölcseletre / Írta Wildinger Jakab. P.p. TÓTH Sándor Rövid értesítés az alsóbaranya-bács-szlavóniai református egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjaihoz / Tóth Sándor. J. – Bácsfeketehegy : k. 24´17 cm RKEÚ 125 . archiepiscopus. 6184.-ik napjain tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 55 p.: Gyászbeszéd Lelbach János egyházfelügyelő felett / Írta és a szabadkai evangelikus templomban 1918. . GUTTMAN Simon Peszach-hagada / fordította Guttman Simon. n.

PKSZ. vilko Kik a nazarénusok és mit tanítanak? / Msgr dr. NEKBg 1921 711. – [feketics] : Az AlsóbaranyaBács-Szlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa.710. 21 cm eredeti címe: Tko su nazarenci i što uče? CsP-8 714.. . M 712. 24 cm A cím héber nyelven is. vicarius archieppiscopalis. . 1920 (Novi Sad : H&P. 1921. . – 15 p. – Subotica : [zsidó Hitközség]. egyházi hatóság helybenhagyásával. Augusti 1922. – 18 p. SZB 126 . Colocae die 6. 19 cm KAEÚ. Dr. 3221. n. Imprimatur. TeMeTÉSI ÉNeKeK : a református egyház híveinek használatára : Az egyetemes konvent által elrendelt második próba énekeskönyv énekei közül. ANDeRLIĆ. – 26 p. Nyomtatott ajánlás: e szerény sorokat. – 60 p. zrinyi Ilona u. Anderlić vilmos. 1922. – H. 23 cm RKEÚ. M 715. – Novi Sad : vallásos iratok kiadóhivatala. a suboticai zsidó Hitközség tisztelt tagjainak szeretett híveimnek ajánlom. [Hirschenhauser és Pilliser] könyvnyomdája). : K. – Bácsfeketehegy : Református egyház. . – 11 p. . 15´11 cm M 1922 713. Colocae die 6. BAJKÚT : A doroszlói szentkúti kegyhely ismertetése. KRISzTUS második eljövetele. Nr.p. n. 1922. melyek sajtó alá bocsátásával híveim egy lelkes csoportjának sürgető kívánságát teljesítem. 1921 (Topol[y]a : Hajtman István Könyvnyomdája). augusztus 30-31. [1922] (Subotica : fischer Jenő Könyvnyomdája). valihora m. A. 1921. GeRSON József Szombaton kifejtett értekezés az álbarátságról az örökkévaló napján ab hónapban ’682 : hitszónoklat / dr. . napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – vukovar : „Novo Doba” nyomdája. Gerson József. – 32 p. SB-42434. Augusti 1922. Dr. 11. rabbi.. 16 cm Nihil Obstat. [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Alexander Kalmár Censor.

23 cm. Akadémia 1922. . [JeGYzőKÖNYv] Az Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai Református egyházmegye zomborban. Dusnok. felolvasta a M. – Subotica. kiadása 1932-ben. kiadás. Martii 1915. [1922] (Subotica : Štamparija Svetog Antuna). – 2. elias Kuluncsics censor. n. SzeNTKLáRAY Jenő Ortvay Tivadar r. osztálya részére. I. – feketić : Kiadja a Magvető iratterjesztése. – 10. TRIDUUM eUCHARISTICUM = Háromnapi Szentségimádás = Trodnevno klanjanje. Leopoldus m. kiadása 1915. 11 cm I. – Subotica : A Szent Antal nyomda kiadása és nyomása 1922. . . kötet . kiadás. [é.p. RÓMAI KATHOLIKUS kis katekizmus : az elemi iskolák III-vI. június 21-22. – [feketics] : Az Alsóbaranya-BácsSzlavóniai Református egyházmegye hivatalos kiadványa. évi Karácsony ünnepei előtt.716. – [4] p. szám) OSZK 721. III. – Subotica : [k. M 717. n.] (Subotica : Szent Antal nyomda). – 66 p. Aprilis 1915. – 4 p. Coloczae. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve.]. – 32 p. – 55 p.]. 720. 1922. : 15´12 cm. Tud. – (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. XvIII. v. tagtól. 1465.) RKEÚ 718. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 1922. die 30. 1922 (verbász : verbászi könyvnyomda). Imprimatur. 23 cm RKEÚ. 1922. 1922. n. – 51 p. die 3. 15 cm SZB3–1170 722. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. . tag emlékezete Szentkláray Jenő l. Nr. . KIS KáTÉ : Református keresztyén gyermekek számára : A Heidelbergi Káté nyomán. 6. kiadása 1928-ban. SzeNT MISSIO : Suboticán az Úr Jövetelének napjaiban 1922. Nihil obstat. kiadása 1925-ben. 25 cm SZB3–1218 127 . Iv. – (Magvető Könyvtára . MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének : a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / Összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. archiepiscopus. – Subotica : [k. április 24-én tartott összes ülésén. M 719.

1923 (Szuboticán : Nyomatott a Szent Antal Nyomdában). 3. – Subotica : Kurir kiadó. – Bačka Topola. – Subotica : Kiadja a Szent Antal nyomda és Lapkiadó vállalat. évi augusztus hó 15-én a suboticai zsinagógában elmondta dr. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Crno Brdon. szám: A legnagyobb nyomor. SB-7563. – 46 p.1923 723. J. 1923 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. . M 128 . – 5 füzet . évf. – 2. fáNCSY Antal Lelki kenyér : Ima és énekeskönyv. CSávOSSY elemér P. szentbeszédei : első sorozat 1-6 szám . . 1. NEKBg. – Husvéti kettős füzet. 1923). – Suboticán : K. kiadása 1931-ben. Ókanizsa. 1923. szám: A leghatalmasabb szónok. 1923. . – 8 p. Mathias Marton censor. egyházközösségek választási eljárásának szabályzata is. 4. kiadás. 1923 [Adatok a vajdasági Kultúra I. . Nihil oblast. 17 cm Benne: A Kath. Singer Bernát Szeretetház megnyitása napján 1923. A KATHOLIKUS egyházközségek igazgatásának és választási eljárásának szabályzata. kiadását nem találtuk. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – [1924]. – 10 p. 1923-1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). Csávossy elemér. 6. CsP-67. Gerson József rabbi / Gerson József. 16 p. n. . – 84 p. november 20.. SZB 724. 2. 1923 (Subotica : fischer Jenő műintézete). 23 cm I-ső sorozat 1. 23´15 cm RKEÚ 727. Mária Magdolna [A megtérés].. 5. 4. S. 30. GeRSON József Avató beszéd : a Dr. 1923. 2. vIII. 18 cm SZB3–302 726. CsP-241 725. – 12 p. január 2. P. 11 p. 3-4. kiadása 1924-ben. o. szám: Az élet folyama. kiadása 1926-ban. szám: Az isten fiának arcképe. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.

die 10 Mai.[ór]. 17 cm fedőlapcím.[iedermann] M. Nagypénteken (A keresztfa alatt). die 10. Blasius Hirka Censor. Nihil obstat. egyébként a kiadvány némelyikén. CsP-294. Így fordulhatott elő. MAKáR. A kiadvány az esztergomi főegyházmegyei hatóság azonos című 7652-es engedélyszám alatt 1911-ben megjelent katekizmus. NEKZg.. – 152 p.-vI. – veliki Bečkerek : Nyomtatott Schneller és Göschl Testv. . administrator Apostolicus Alle Rechte vorbehalten. . kiadást jelölik. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS : az elemi népiskolák III-vI. . 20 cm Nihil obstat. – 48 p. a 10. hogy egyik magántulajdonban levő példány címlapján az 1922-es év van feltüntetve. 1923. Nr. Subotica. die 3.. ugyanúgy mint az eredetin. CsP-212. vállalat kiadása). 491. NIeDeRMANN Mór Szónoklatok / Írta Dr N. Imprimatur Subotica. : ill. Maji 1923. Ludovicus Budanović Apostolicus Administrator. . – 47. tanulói részére. : ill. Ludovikus Budanović Administrator Apostolicus.728.és belső oldalára ragasztottak nyomtatott címlapot. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Imprimatur. vállalat mint Szöv. Nr 490. 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. 1924. a belső lapon viszont az egyházmegyei engedély kiadásának éve az 1923-as esztendő. SZB3–577 729. [1] p. 1923 Ludovicus Budanović. osztályának római kath. Ivan Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel : az elemi népiskolák második osztálya részére az első osztály anyagával / [Ivan Beneš]. Musza P. 18 cm SB-45-663. vállalat kiadása. 1923. SZB3–715 730. SB-54862. Szabadkán ennek a kiadványnak a cím. CsP-340. SZB3–68 129 . – 15 p. 1923. 25 cm Jelen „Szónoklatból” 25 példány számozva jelent meg. – 120 p. osztálya részére. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. KIS BIBLIA : az elemi iskolák III. BMS 731.[áter] Musza Makár ferenczrendi áldozópap. 567. – Subotica : Szent Antal nyomda. Blasius Hirka censor. mart. Imprimatur Subotica. 19 cm Nihil obstat. Blasius Hirka censor Nr. M 1924 732. Könyvnyomdájában. M. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. BeNeŠ. 1923.

– B. 2. .733. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. – 302 p. kiadása 1926-ban. szeptember 9. 22 cm M 735. 13´10 cm A ft.). 1924. – 3. fedőlapcím M 130 . Ludovicus Budanović. – Mošorin (Bačka) : Kiadja: A „Hitélet” szerkesztősége. – 23 p. ifjúság számára / fáncsy Antal. die 20-a Decembris a 1923. Kanizsa : Potisje-nyomda). 1924 (Subotica : Szent Antal Nyomda). fáNCSY Antal Lelki kenyér : Imádságos és énekes könyv a kath. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS. kiadása 1923-ban. Dévay Lajos lelkész. D. KILeNC NAPI ájtatosság Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 412-ig. Imprimatur Sub. 11 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságoktól 480/1924 SZB3–110 734. – 2. . Censor franciscus Petrányi. kiadás. 1924 (St. . CsP-156 737. . Királysági Református egyházmegye Somborban. OSZK 736. Lajčo Az „Élő rózsafűzér” / [Lajčo Budanović]. . kiadása nem került elő. – [7] p. – 62 p. 12 cm 1. 4. 5. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. évről / Szerkesztette D. DÉvAY Lajos A St. kiadása 1931-ben. 1924. HázASULANDÓK KÖNYve. Moravicai Református egyház Értesítője Az 1923. – 132 p. – Subotica : Alpha könyvkiadó vállalat. – [feketics] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.-Topola : Kiadta az egyháztanács. 1924 (B. RKEÚ. – Bačka-Topola : k. – 29 p. 13 cm Kiadótulajdonos Szent Antal nyomda.-Topola : Hajtman István Könyvnyomdája).. n. – Subotica : Szent Antal nyomda. M 738. kiadás. BUDANOvIĆ. 1924 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). 1924 (Bačka-Topola : Lang Nyomda). bácskai egyházi főhatóság 351/1924 szám alatt adott enedélyével. .

. [1925] (Subotica : Szent Antal nyomda.739. [3. OSZK. Budanović m. myomán írta Quotidián Lajos. NOv. CsP-100 131 . Ludovicus Budanović Admin. Blasius Hirka censor. 12 cm Nihil obstat. – Subotica : Szent Antal ny. Apostol M 741. die 18. kiadása 1917-ben]. . 1924. Apostolicus Administrator. CsP-337 1925 744. Imprimatur. 2419. Az „ ÉLő RÓzSAfÜzÉR”. LÉH Jakab Jubilate deo : (zengjetek Istennek!) : Imádságos és énekeskönyv : A római kath. . s. Nr.. Suboticae. Novembris 1923. 30. – 48 p. mošorini lelkész. – 6. A RÓMAI KATHOLIKUS HITKÖzSÉGeK alapszabályai és ügyrendje. 1532/924. kiadás. M. Julii a 1924. Imprimatur. kiadása 1912-ben. L.J. . franciscus futó censor Nr. – Novi Sad : ábrahám János kiadása. – 7 p. censor. QUOTIDIáN Lajos Biztositás az örök tűz ellen / Irta: Quotidián Lajos. anyagával. ifjúság és hivek számára / Összeállította: Léh Jakab. a. RÓMAI KATHOLIKUS elemi katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népisk. – 352 p. oszt. 1258[!]). 12 cm fedőlapcím Nihil obstat. Imprimatur. Suboticae. NEKBg. – 36 p. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóságtól 480/1924 sz. 19 cm OSZK 743. p. VKSz. Nr. . 2./1923. Leonardus Hegedűs. CsP-239. . 13´10 cm Nihil Obstat. – 55 p. mošorini lelkész. 1924. [1924] (Subotica : Nyomtatott Rajčić etelka könyvnyomdájában). 1924. 1924. 32 p. SB-43896. Ludovicus Budanović. részére az 1. 1924. PKSZ 742. – Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda. 29. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignácz vize : annak használata testre és lélekre nézve üdvös hatása / Tomcsányi Lajos S. 5. oszt. SZB3–683 740. – 3. – Senta : Szegyakov Sándor Könyvnyomdájából. 1924. Suboticae. – Subotica : Alpha Könyvkiadó kiadványa. Administrator Apostolicus. kiadás. BMS. 16 cm Megjelent szerbhorvát nyelven is: BPÚ-82 BPÚ-81. – Subotica : Kiadta „Alpha” Könyvkiadó.

a „Hitélet” főszerkesztője. – 102 p. SB-39796. 746. 4–9. 27-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. PKZR. 1925. 14 cm OSZK. sz-ból. sz. SZB3–748 749. BPÚ-1434. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) Szűz tiszteletére / összeállította egy áldozó pap [Mészáros Béla]. VKSz. kiadása 1932-ben. 11´7. – 24 p. . SB-43053. rendeletével. n. – 47 p.. MáRTON Mátyás Jancsi történetek / Irta: Márton Mátyás. OSZK. – Szubotica : Kiadta és nyomta a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 1925. – h. – [4 nepag] . Hitv. 5. kiadása 1915-ben. OSZK. n. 4. . templom építésének rövid története : A templom felavatásának 25 éves jubileuma alkalmából / Írta Lackner János. – Subotica : Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása. febr. 1925. – 22 p. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / Írta Quotidian Lajos. : ill. vö. bíróságainak és Szomborban 1925. 1925 (Novisad : farkaš i Dürbeck). . CsP-224. kiadása 1928ban. február hó 6-iki 222. 1925. lelkész. 12´8 cm Jóváhagyatott az egyházhatóság 1925. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa.5 cm 132 . Kiadása nem került elő [1922]. – Subotica : Minerva Ny. – Mošorin : Kiadja a „Hitélet” szerkesztősége. 1925. 2.. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. MISSIÓ-eMLÉK : Novisad. – 54. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. 2 lapos aprónyomtatvány. Suboticán Budanović Apostoli Administrator. . [1] p.. a. – 2. E. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. SZB3–674 747. 17 p. SB-47605 748.745. 21´14 cm Különnyomat a „vándorút” 1925. M 750. 1925). : k. 1. RKEÚ Kilencnapi ájtatosság és két ének a. 25. M. kiadás. . – 3. Mészáros Béla. egyházhatósági engedélylyel 293/1925 sz. evang. aug. bővített kiadás. . LACKNeR János A suboticai ágost. 1925 (Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda).

fáNCSY Antal Bethlehemi-út / Liguori Sz. 380/1925. fedőlapcím. M. Alajos tiszteletére az ifjúság számára / [Budánovity Lajos]. kiadás. . imák és énekek Szent József tiszteletére. évi jubileumi nagy búcsú / [Budánovity Lajos]. SZB3–113 755. Lajčo Az 1926./1924. ájtatosságok. : ill . egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. sz. . M 751. 18 cm A Bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint. A. NEKBg 133 . – 32 p. 2670. a. 1925 (Rajčić e. A suboticai apostoli adminisztratúra jóváhagyásával kiadta: f. ezer. SB-3884. – Subotica : kiadja az „Alfa” vállalat. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). – Bačka Topola : Kiadta: f. 14 cm SZB3–1169 1926 753. [ezeRKILeNCSzázHUSzONHAT] Az 1926. Apostol. a. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). Könyvnyomdája). Imprimatur.A ft. BUDANOvIĆ. – 158 p. – Subotica : Alfa. [1925] (Subotica : Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet). Admin. 11 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. . p. Januarii 1925. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság utasításai szerint 600/1926. SzeNT JÓzSef imakönyv : Kilenced. A SUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. 600/1926. – 44 p. A. Alfonz nyomán. elmélkedések. ára 2 dinár. SZB3–112 754. – 22 p. sz. – Stara Kanjiža : a »Hitélet« kiadása. Nr. sz. évi jubileumi nagy búcsú. – 32 p. die 2. fedőlapcím.. Lajčo Hat vasárnapi ájtatosság Szt. 13 cm Jóváhagyva: A bácskai egyházi főhatóság által. – Subotica : Alfa. – 15–16. . Ludovicus Budanović m. Suboticae. SZB3–263 756. 1926 (Subotica : Horváth József nyomdája). BUDANOvIĆ. M 752. – 2. – Subotica : „Alpha” könyvkiadóvállalat kiadványa. – 16 p. sz.

[1926]. A. Nr. kiadása nem került elő. 25-én tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. 1926. . – Subotica : Szajáni Gazdakör (Subotica : Nyomtatott a Szent Antal Nyomda és Irodalmi vállalat mint szövetkezet könyvnyomdájában. SB-18847. – 4. PKSZ. 14 cm A szuboticai apostoli administratura jóváhagyásával kiadta: fáncsy Antal. kiadása 1931-ben.985/1926. 1926. Leonhardus Hegedűs. plébános. 3. . 7. sz. – 121 p. – Starakanjiža : „Hitélet” hitbuzgalmi lap. 1926 (Subotica : Horváth József). – Subotica : Az „Alfa” vállalata. 1. ifjuság számára / összeállította fáncsy Antal nyug. Ludovicus Budanović. 23 cm A cím és szöveg német nyelven is. . 2. – [Novivrbas] : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. kiadása 1937-ben. 1008–1926. Alajos tiszteletére : az ifjúság számára. CsP 758. 6. kiadás. M. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye tanácsüléseinek. (Szubotica : Szent Antal Nyomda). 30 cm CsP-162. HeRReSBACHeR Dénes Szaján története / Írta Herresbacher Dénes pápai kamarás. : ill. bíróságainak és Debeljačan 1926. Imprimatur. NEKBg 759. – 116 p. – Bačka Topola : Kiadta: f. 16´12 cm No. BPÚ-1433. Maj. kiadása nem került elő. aug. Imprimatur.. Nihil obstat. kiadása 1923-ban. – 270 p. 1926. HAUK Márton A Miatyánk : elmélkedésekben magyarázatokkal és példákkal / Összeállította Hauk Márton. lelkész. Apost. Igazgató zatskó Alajos). M 134 . TLZr. SB-18633. . 5. admin. 11´17 cm egyházmegyei jóváhagyással 1100/1926. M. 1926 (Cservik és Mihalec könyvnyomdája). kiadása 1924-ben. 6. . HAT vASáRNAPI ájtatosság szt. – 14 p.757. Ludovicus Budanović Protonat. – 16 + [2] p. RKEÚ. NEKZg 761. apost. esperes plébános. fáNCSY Antal Lelki kenyér : imádságos és énekeskönyv a kath. M 760. Suboticae. Admin.

ájtatosságok. . 1926. 10. tag emlékezete / Írta Karácsonyi János r. – Subotica : Štamparija Svetog Antuna. M 764. T. – Szubotica : A szerző kiadása. XIX. . – 62 p.– 14 p. – velika Kikinda. Assisi szent ferenc / Kiss M. . Nr 490 Blasius Hirka censor. 1926. tag. KARáCSONYI János Szentkláray Jenő l. A. A. CsP-339 767. 2808/1926. [1926] (Subotica : Szent Antal Nyomda). Imprimatur. hitbuzgalmi lap kiadóhivatala.762. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – 47 p. szám) OSZK 763. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. kötet . 1926. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS az elemi népiskolák 3-6. SzeNT JÓzSef IMAKÖNYv : Kilenced. – Topola : Nyomatott Wilheim Miksánál. . vállalat. 17 cm Censor: Blasius Hirka Csp-341 768. a magyar nagy Officiumból kiírva erdélyi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. STeINeR vilmos emlékbeszédek. . ferencről : assisi Szent ferenc harmadik tagjai számára. Zsidó Lexikon 769. – Subotica die 10 Maji 1925 Ludovicus Budanović Administratot Apostolic. – 64 p. – Starakanjiža (SHS) : Kiadja a „Hitélet” c. . 1926. 1926. Nr. franciscus Petrányi censor. – Subotica : Szent Antal Nyomda. KISS M. 23 cm (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek . – 152 p. elmélkedések. – Budapest : Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia. – Subotica : Szent Antal Nyomda és Irod. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. Minden jog fenntartva. OffICIUM SzeRAfIKUS Sz. [1926]. 20 cm Nihil obstat. 1926 (Szuboticán : Nyomtatott 135 . Akadémiának október 25-én tartott összes ülésén). 20´14 cm Nihil obstat. ill. imák és énekek Szent József tiszteletére. 14 cm M 765. – 132 p. osztálya részére. (felolvasta A M. 13 cm OSZK-K 766.

szeptember 15. pr. maii 1927. Assisi Szent ferenc / Kiss M.. Provinciarius Generalis. n. op. jun.. Imprimatur Datum zagrebiae. Bernat Singer”. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor. 4° SB-25443. CsP-370 770. 1925. Szabó zoltán. – 2. – 79 p. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye Novi-Sadon. Udruženje Jevreja Milosrđa „Dr. 1 ill. [1927]. m. – 144 p. 3258. leporelló. Rajačić [nyomda]). Gradska Štamparija. 14 cm. – Subotica : A szerző kiadása. Singer Bernát” zsidó Szeretetház egyesület jelentése és zárszámadása 1925. admin. 1927). Dr. episcopus Consecratis. Subotica]. 1927. M 773. 921/1925. [záRSzáMADáS] „Dr. RKEÚ. S.S. No. évi július hó 31-ig terjedő gazdasági évről. die 5. 20 cm 136 . 1927 ([Subotica : Minerva nyomda és lapkiadó R. 1927 (Subotica : e. : térkép ill. 1927 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Suboticae. A.a Szent Antal nyomda és irodalmi vállalat mint szövetkezet nyomdájában). H. – [zágráb] : k. Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. Ludovicus Budanović protonot. fűzve M 774. . – feketics : Magvető iratterjesztés kiadása. censor. – 160 p. Ordinariatus Archidioecesis zagrebiensis. – 16 p. – Novivrbas : Az S. A második bővített kiadása Wátz Oszkár szerkesztésében 1936-ban jelent meg. SB-347. 17. A. [1926]... – (A „Hitélet” hitbuzgalmi lap kiadványa) Nihil Obstat. BPÚ-113. – Subotica. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : Az S. Nihil obstat Krešimir Pećnjak m. Nr. KISS M. Kovácsy Sándor. Imprimatur. kiadás. . 17 cm fedőlapcím. – 115 p. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági üléseinek Jegyzőkönyve. Antonius fáncsy. JÓILLAT SzeNTJe : A bemutatásról nevezett Mária-Cecilia nővér. évi augusztus hó 1-től 1926. NEKBg 772. pr. 23 cm A szöveg német nyelven is. 1 tábla kép .T. – 8 p.H. VKSz 1927 771. franciscus Salis.

a „Hitélet” főszerkesztője. 1927 (St. fűzve fedőlapcím M. kiadás. – 16 p. 16° 3. . PKSZ. – Subotica : Kiadja „Alfa” könyvkiadóvállalat. SB-44443. – 96 p. 16° 4. kiadása 1928-ban.Nihil obstat. mint Szövetkezet nyomdájában). év május 1-én.] (H.500–10. . : Léderer-nyomda. váll. – 32 p. NEKZg 778.). D. – 10 + [1]. . 23-án kelt 1399/1927 számú engedélyével. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. . a. [é.. Kanjiža : LédererNyomda). 1927. n. – Starakanjiža : a „Hitélet” kiadóhivatala. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. n. 10 cm 137 . QUOTIDIáN Lajos Liziői Kis Szent Teréz : imakönyv / összeállította Quotidián Lajos lelkész. – [8 p. 520/1927.. CsP-313 780.000) 5. 1927. A PÜSPÖKSzeNTeLÉS SzeRTARTáSA : Megjelent Budanovich Lajos úr püspökké szentelése alkalmával Szuboticán. BMS. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” című lap kiadóhivatala. – Subotica : Kiadja „Alfa” T. NEKZg 779. SZB3–583 775. 14 cm A főtiszt. 1927 (Suboticán : Nyomtatott: a Szent Antal Nyomda és Irod. NEKBg. kiadás (7. 11´8 cm fedőlapcím PKSZ 776. p.nyomda. 16 cm Az egyházmegyei hatóság 1927 é. Év nélküli kiadása 1926-ban kapott jóváhagyást. franciscus Petrányi censor. Az egyházmegyei hatóság 705/1927 sz.] . adott engedélyével. 1927. Imprimatur. LITáNIA ÉS RÓzSAfŰzÉR Szent József tiszteletére. vagy irgalmasságának olvasója. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. SB-48605. A bérmálás szentségének fölvétele alkalmával. kiadás (5000–7500) Keltezése 1927.1927 . NEKZg 777. vagy irgalmasságának olvasója. Bácskai egyházmegyei Hatóság 1927. NEKZg. SB-48604. LÉLeKváRáS OKTATáS ÉS IMáDSáGOK. Léderer . – 2. SB-39914. – Starakanjiža : Kiadja: A „Hitélet” kiadóhivatala. Ludovicus Budanović Administrator Apostolicus. NEKBg. Nr. jún. NEKBg. engedelmével. 814 sz. – 16 p.

SZB3–1013 781. (1927). A „Hitélet” hitbuzgalmi folyóirat kiadása és tulajdona. Bačka. 2. 1927. die 13. 1927 (Starakanjižán : Nyomtatott Léderer Manó könyvnyomdájában). 11´7 cm Jóváhagyatott a rendi elöljáróság által 288/1928 sz. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában St. alatt. Nr. 109/1927.. M 783. A megmaradt 100-at kínálta a Magvető 1936-ban. n. : ill. Apost. Augusti 1928. . Imprimatur. A „Hitélet” című hitbuzgalmi lap kiadása és tulajdona. S. M. Ludovicus Budanović Protonot. Nihil obstat. Suboticae. 629/1927. – Subotica : Szent Antal nyomda és kiadó. a „Hitélet” főszerkesztője. . 1000 példányban. Suboticae. Apost. SHS. Blasius Hirka censor. die 19.Nihil obstat. : Kiadja a „Hitélet” c. . 1686. – Subotica : Kiadják a Sz-ferencrendiek. januarii. hitbuzgalmi lap. PKSZ. Bačka. Imprimatur. Ludovicus Budanović. die 11.. – 79 p. 12´8 cm Nihil Obstat. SZB3–21 785.) Magvető 138 . – Stara-Kanjiža : Hitélet kiadása. – 79 p. BORKÓ Juliánna Buzgóság / Borkó Juliánna. p. – 3. – 131 p. [1928 ] (Subotica : Horváth József könyvnyomdája). áJTATOSSáGOK JÉzUS SzeNT szívéhez a hónap első péntekére és vasárnapjára. kiadás. 10 cm OSZK-K 782. – Kopács : Bibliakör.H. Énekeskönyv. Blasius Hirka censor. Imprimatur. 1927. 1927 (Subotica : Szent Antal nyomda). 1928. Nr. . Suboticae. mart.S. (febr. – H. Protonat Administr. Gen. – 72 + [1] p. Blasius Hirka censor Nr. 1 t. PKSZ. TAKáCS ferenc Kis Szent Teréz tisztelője / írta dr. Asmin. Takács ferenc. Blasius Rajić. 10 cm SZB3–1196 1928 784. Kanjiža. Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Starakanjiža. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : stációs könyv : az ájtatos katholikus hívek közös és magánhasználatára / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. vic.

titeli plébános. [1928]. PKSZ 787. 1928. – 18 p. BPÚ-1431. No. – Szubotica : Szent Antal Nyomda. – Novi Sad : Druckerei. Az ókatolikus egyház alkotmánya 4. . – Szombor : Milađev Száva könyvnyomdája. n. Lelki tükör 5. Keresztény katolikus káté 3. 2006/927. CSeRCSeK Gusztáv Katolikus gondolatok / Csercsek Gusztáv lelkész. HERVANEK Ödön Jézus az én királyom : Imádságos és énekeskönyv az elemi Iv-vI. Imprimatur Lud. Cara Dušana 35 sz. alatt rendelhetők meg. számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. : k. censor. Guttmann Simon főrabbi. BMS 788.. Budanović. . A.und verlags. a gyakori szent áldozás megkedvelésére imádó hódolattal / összeállította Hervanek Ödön. Noviszád. HeRvANeK Ödön Üdvösséges ostya : imák és énekek középiskolák és műveltebb hívek számára Jézus Szentséges Szíve tiszteletére : a fölséges Szent miseáldozat megismerésére. episcopus fűzve M 789. HeRvANeK Ödön Jézus az én Istenem : imádságos és énekes könyvecske az elemi 2-ik és 3-ik osztály számára / Összeállította Hervanek Ödön titeli plébános. 1928. A magyarnyelvű szentmise 2. episcopus. gyermekek. – 263.-G. 15 cm Nihil obstat Blasius Hirka. 23 cm SB-18257. Igazgató: zatskó Alajos). . oszt. 14 cm CsP-180. 216 p. – 64 p. 1928. 1928 (Subotica : Szent Antal Nyomda. . Budanović. 22´15 cm fedőlapcím Hirdetés: Sajtó alatt vannak a következő kiadványok: 1. – Subotica : Szent Antal nyomda. SZB3–483 139 . munkaadók. . 13´8 cm Nihil obstat franciscus Petrányi censor No 2450/924 Imprimatur Luc. alkalmazottak lelki útmutatója fenti munkák német nyelven is kaphatók a szerzőnél.. vI. CsP-144.786. n. – vI. Katolikus szülők. 1 p. SZB3 790. – 148 p. GUTTMANN Simon A szombori zsidók története : A Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából / Írta Dr. – h.

6. S. – 32 p. 1928). M 793. OSZK. kiadása nem került elő. egyházmegye Statisztikája 1928. . 1928. Nr.000–15. 5. . (Szent Antal Könyvtára . Blasius Hirka Censor. A MI URUNK Jézus Krisztus Szent Sebeinek. NEKBg. – 37 p. SZB3–749 794. – 15 p. kiadás. SB-39797. – 4. Loyolai szent Ignác vize 3. – (XvI) p.791. [JeGYzőKÖNYv] Az SHS Királysági Református egyházmegye feketicsen. Krisztus urunk sz. 2. LeTeNYe Jézus szent Szivéről. kiadása 1932-ben. . – Szuboticán : Nyomta és kiadta: Szent Antal Nyomda. kiadás – Subotica : A Szent Antal Nyomda kiadása és nyomása.2684. 18 cm 1. episcopus. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. királysági reform. sebeinek nagy irgalmasságának olvasója 140 . Imprimatur Suboticae. sz. függelék: Az S. – Novivrbas : Az SHS Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. 1927-ben.és Irodalmi vállalat mint Szövetkezet. 12 cm. NEKZg 795.) Az egyházmegyei hatóság 1687. Bačiensis A fedőlapon a megjelentetett kiadványok jegyzéke: 1. október hó 25. Skapuláré katekizmus 5. kiadása 1925-ben. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. . 5. 1928. – 12 p. nov. – 47 p. Apost. 1927. a „Hitélet” főszerkesztője. k. kiadása 1915-ben. MÉSzáROS Béla Kilencnapi ájtatosság és két ének a Lourdesi (Lurdi) szűz tiszteletére / összeállította egy áldozópap [Mészáros Béla] . rendeletével. 1928. Kis Szent Teréz imakönyv (4. Biztosítsd örök üdvödet 4.000) SB-48606. RKEÚ 792. kiadás (10. sz. – 4. vagy irgalmasságának olvasója. 1928 (Starakanjiža : Léderer nyomda). Ludovicus Budanović. 3. 1928. – Starakanjiža : Hitélet kiadóhivatala. a. 23 cm A szöveg német nyelven is. és 4. – Starakanjiža : Kiadja a „Hitélet” kiadóhivatala. 11 cm Nihil obstat. kiadás) 2. 1928 (Starakanjiža : Léderer – nyomda). 16 cm 3. . H. kiad. die 26. Adm. QUOTIDIáN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidián Lajos lelkész.

/928. TAKáCS ferenc Szűz Mária dícsérete : Ima és énekeskönyv : A búcsújáró katholikus hívek használatára / Összeállította Dr. 24. 16´12 cm Apostolska Administratura Banata. Ludovicus Budanović episcopus. mint szövetkezet [1928].) : A „Kath. Megjelentek a következő füzetek: 1.Kanjiža : Léderer-Nyomda. maji 1929. P. Ludovicus Budanović episcopus. Suboticae. 15´11 cm. Szerkeszti Dr. Hitélet” könyv. – Subotica : Cservik nyomda. vicarius generalis. 1929. . M. Subotica die 4. M 797. Aranykulcs az égbe. 1262/1929. Kikinda : Radak J.és kegytárgykereskedése. Blasius Hirka censor. No. die apr. Suboticae. Adm. 15´11 cm Nihil obstat: Blasius Hirka. Okt. Szűz Mária tisztelete 3. – vel. Kilenced Xavéri sz. – Starakanjiža (Bačka. Bačiensis. Szent gyónás és áldozás 2. Takács ferencz áldozópap.) Nihil obstat. Ave MARIA : Lelki jászolépítés vagy ádventi és karácsonyi időre szánt erénygyakorlatok / átdolgozta egy 1721-ből származó könyv után M. Mit akarnak a vörösök? PKSZ 1929 798. 1928. 1928). Blasius Hirka censor dioecesanus. – 24 p. 1929. – 63 p. H. – 315 p. maji 1927. vagyis a tökéletes bábat 7. Kilenced Kis Szent Teréz tiszteletére M 796. Apost. fridericus Brenner protonotarius apostolicus decanus parochus censor.6. SB-45343. ferenc tiszteletére 8. vel. Takács ferenc. NEKZg 799. Imprimatur. 834/1927. . Imprimatur. BAJKÚT : A doroszlói Szentkút ismertetése. 3 sz. S. [1928] (St. Az UTOLSÓ KeNeT. Imprimatur Stephanus Kovács praelatus. . Az utolsó kenet 4. Ludovicus Budanović. Imprimatur. 141 . Nihil Obstat. Nr. Szent Antal Könyvtára. – 15 p. Bečkerek 1929. NR. S. – Subotica : Szent Antal nyomda és irodalmi váll. . die 24. nővér a Herzog kórházból való szervita nővér Münchenben. apiscopus. 16´10 cm Nihil obstat.. censor dioec. – (Szent Antal Könyvtára . 1530/1929.

engedélyével. – 190 p.. KÖRLevÉL szent atyánktól XI. Lajčo Az ókatolikusok / [Lajčo Budanović]. – veliki Bečkerek : Šneler i Braća Gešl. BUDANOvIĆ. püspököknek. lapok ezen kiadványok megkaphatók Szuboticán a Szent Antal könyvnyomdában.k. 15 cm A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a. KOváCS [HUSzKA] ferenc Óbecse határának virágos növényei / Írta dr. – Szeged : Szegedi városi Nyomda és Könyvkiadó R. 17 cm SZB3–303 802. .]. GeRSON József Rabbi-iktató szónoklat : dr. – 47 p . 1929. Reschofszki Artur főrabbi installációján 1929 június hó 9-ikén a Lučeni (Lošonci) zsinagógában elmondta dr Gerson József suboticai főrabbi / dr Gerson József. – [4] p. dec. Krisztushoz hű. LITáNIA PAPOKÉRT / Kiadja a Hitélet (Mošorin) a papi és hithirdetői hivatások kiesdésére. plébános. [1929]. a római szentszékkel közösségben élő pátriárkának. prímásoknak. – 16 p. – Szubotica : Alpha könyvkiadó vállalat. kath. egyéb rendes joghajtású főpapoknak és a katholikus világ valamennyi. SZB3–124 801. Pius Isten kegyelméből pápa a tisztelendő testvéreknek. Kovács ferenc menekült óbecsei alsóvárosi róm. kedves fiainak az ifjúság keresztény neveléséről. – Novisad : farkas és Dürbeck könyvnyomda. 22´15 cm Kelt Rómában. BPÚ-945 804. 31. n. 1929 (Subotica : fischer ernő könyvnyomdai műintézete). PKSZ 800.-T. A Szent Antal Könyvtára: Kis Szent Teréz tisztelője Az utolsó kenet Katolikus házasság Szentkúti ájtatosság Szuboticán Szüz Mária tisztelete Jézus Szent Szive tisztelete Szentkúti (doroszlói) lev. 1929. [1929] (Subotica : nyomatott a Cservik nyomdában). érsekeknek. – 8 p. BB-834 803. . – Subotica : [k. OSZK. 1929. 12 cm 142 . budapesti-kamaraerdői lelkész.Hirdetés. .

die 10. Blasius Rajić Protonotarius Apostolicus vicarius Generalis. Subotica. . plébános. B. A HALOTTAK zSOLOzSMáJA a római breviárium szerint / fordította fáncsy Antal ny. Suboticae. Subotica. – 8 p. 143 . Imprimatur. CsP-374 807. Imprimatur. párizsi. 1930 (B. die 11. 1930 (Subotica : J. A ReNDKÍvÜLI JUBILeUMI BÚCSÚ IMáI. apost. – Mosorin : A szerző kiadása. egyházi hatóság 3528/1929. – 31 p. adm. Martii 1930. 3. 16 cm CsP-300 806. Suboticae. a. kiadása nem került elő. – Szubotica : Szent Antal nyomda. sz. M 1930 808. sz. [Az 1925-ös. Nr. . jóváhagyásával.-Topola : Cservik és Mihalec könyvnyomdája). . CsP-106. Nihil obstat. 1924. – 78 p. – Subotica : Bácskai egyházhatóság. Imprimatur. Hitélet” könyvkereskedése. episcopus. die 14. Martii 1929. Budanović eppus. Ludovicus Budanović m. eNGeSzTeLő IMA Jézus szent szivéhez. – 4 p. SZB3–252 809. sz. k. egyházhatósági engedéllyel. Nihil obstat. Blasius Hirka censor dioecesanus. die 18. CsP-316. . Hirka censor Subotica. Az ÓKATOLIKUSOK : A szuboticai ftdő egyházhatóság 1929/181 szám a k.] M 805. – Stara Kanjiža : Kiadta: A „Kath. 13 cm Nihil obstat. febr. 2. 11´8 cm 681-1930 sz. L. Kétoldalas szöveg. M. Blasius Hirka censor. . – Subotica : Kiadja az „Alpha” könyvkiadó vállalat. Martii 1929. 1929. – 8 p. a „Hitélet” főszerkesztője. 910. die 19. 12 cm 1375/1930.fedőlapcím A bácskai ft. papnevelésről szóló tanácskozás imáját tartalmazza. 12´9. haláltusájának tiszteletére / Összeállította: Quotidián Lajos lelkész. engedélyével. fedőlap nélkül.5 cm A szuboticai egyházi hatóság 1929/484. QUOTIDIAN Lajos Szentóra az Úr Jézus szents. [1929] (Suboticán : Nyomtatott a Cservik nyomdában). kiadása 1931-ben. 1929 (Novisad : farkas és Dürbeck-könyvnyomda). p. Horváth nyomdája). Martii 1930. engedélyével.

jan. Teljes búcsúk örökös naptára / Irta Dr. Stara Kanjiža. velika Kikinda RKEÚ 813. Ad. 1930 (Subotica : J. kiadás. . SZB3–801 814. 23 cm RKEÚ 812. – Novivrbas : A Jugosláv Királysági Református egyházmegye hivatalos kiadványa. A „Hitélet” Kiadása és tulajdona. Hampel ede segédlelkész . – [feketics] : Magvető. 109. administrator apostolicus Bačiensis.– 224 p. 1929. Hitélet” könyvkereskedésében. : ill. – 30. Ap. 1930.). 11 octobris a. – 20 p. 16 cm Imprimatur. RADÓ Imre A noviszádi zsidók története / Írta Radó Imre. napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve. SB-18545 811. . . N. Nihil obstat. B. Megrendelhető a „Kath. . 15´10 cm Minden jog fenntartva. Imprimatur. SZB3–1023 144 . Horváth). 15´10 cm Megrendelhető: Reformovano parohijsko zvanje. 1930 (Novi Sad : farkas és Dürbeck könyvnyomda). PKSz. PKSZ. évre / A Jungendbund-Buchhandlung-Woltersdorf-erkner Themabuch alapján átdolgozta Keck János zsigmond.. – Novi Sad : Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa. 1930. OSZK. XvII p. 1930 (Novisad „Uránia” nyomdai műintézet és kiadóvállalat.A „Kath. NEKZg. SB-18538 810. (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. Mošorin (Jugoslavija). Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében. Hitélet” kiadása és tulajdona. – Novi Sad : A Hitélet kiadása. MISSIÓS emlék. die 18. – Subotica : k. 1930. NEKBg. Antonius fáncsy censor. Komlós Márton nyomása). episcopus. jan. KeCK János zsigmond Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. d. dr. n. 1930. november hó 14. 1930). [1930] (Subotica : Minerva d. 21 cm Kiadta a noviszádi Chevra Kadisa 200 éves fennállásának ünnepe alkalmából. – [4] p. Ludovicus Budanović. Topola. . – 1. Mayor József. 14. Budanović Lajčo. – 64 p. HAMPeL ede. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református egyházmegye Somborban. Suboticae. CsP-320. Subotica. NEKBg.

15´12 cm 145 . Kapható: Róm. RKEÚ. Nr. Budanović. Utánnyomás tilos. kat. 23 cm Szerbül. vASáRNAPI és ünnepi vecsernyék : vagyis délutáni Isteni Szolgálatok foglaltatnak ezen kis könyvecskében. 1930. Resch Ignác plébános 1930 (Starakanjižán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). Resch Ignác plébános. Imprimatur. . M Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1931. – Subotica : Kiadja és nyomta a Szent Antal Nyomda. Imprimatur. Keck János Zsigmond 818. Pleesz). 5. 28-i számában. vö. 2027/1930. Hirka. WáTz Oszkár Doroszlói hajnalcsillag : vezérkönyv a doroszlói Bajkúthoz zarándokló búcsúsok részére. TÖRvÉNY a jugoszláv királysági ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházakról és a református keresztyén egyházról. administrator apostolicus. – 64 p. magyarul és németül. – 4. . kiadás. Hitélet” és „A Szív Újság” szerkesztője. Ludovicus Budanović episcopus. – 88 p. [1930] (Novi vrbasz : H. 17´10 cm M 819. doroszlói imák és énekek / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. SzvOBODA Lajos vezércsillag : imádságos és énekes könyv / írta és szerkesztette Szvoboda Lajos plébános. évre. Háromnyelvű kiadvány. – 27 p. – Čib (Bačka) : Kiadja: Dr. 1930. – 127 p. Nihil obstat. episcopus. – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. – 23 p. . . – StaraKanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv.és kegytárgykereskedése. Septembris 1930. A kegyhely története. 12´9 cm Nihil obstat. die 29. A szerző engedélyével lefordította: Dr. Odo Staudinger. plébános. M 817. ápr.815. 1930. ReSCH Ignác A konnersreuthi szenvedő virág / Irta P. Nr. a salzburgi szent Péterről elnevezett bencés főapátság lelkésze . Blazius Hirka censor. Subotica. censor. : ill. . 2853. képek. M 816. Hitélet” könyvkereskedésében Starakanjižán. könyvnyomdája. okt. Suboticae. 17 cm egyházi jóváhagyással. Megjelent a Službene Novine 1930. – Bezdán : Győrfi I. Bl. a „Kath. plébánia Hivatal Čib [Čelarevo] (Bačka) és a „Kath. 1930 (Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában Sentán (Jugoslavia).

[JeGYzőKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház St.-Moravicán. 1930. – 10 p. Hitélet” kiadása és tulajdona. . 1931 (Novivrbas : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában). főrabbi / Gerson József. fáNCSY Antal Lelki Kenyér : Imádságos és énekes könyv a katholikus ifjuság számára / A suboticai apostoli adminisztratura jóváhagyásával írta fáncsy Antal ny. . plébános. 17 cm Édesanyám. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény Egyház hivatalos kiadványa. M 146 . – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. censor ad hoc. 7. kiadása 1937-ben. die 4. fedőlapcím PKSZ 1931 820. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Szuboticán. és 6. M. kiadása nem került elő. Nr. 1930. – 48 p. A „Kath. 1931 (Bácska Topolán : Kiadja: Hajtman István könyvnyomdája). 1931. november hó 13. Stephanus Kovács vicarius Generalis.]. : ill. SZB3–265 821. – 44 p. Megrendelhető: Stara Kanjiža (Jugoslavija). napján tartott rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. [1931] (Subotica : fischer ernő kny. Gerson Jónásné szül. G. november hó 20. XvII . – Bácska Topola : Hajtman István könyvnyomdája. Leonhardus Hegedűs Nr. kiadása 1926-ban. 4. Z2. J. – Losonc : [k. kiadása 1923-ban. kiadása nem került elő. 1. 11 cm Nihil obstat. Imprimatur. kiadása 1924-ben. Ludovicus Budanović episcopus. Bečkerek. aug.Nihil obstat. 1074/1930. 1931. 5.. 23 cm RKEÚ 823. 23 cm RKEÚ. napján tartott rendes közgyűlésének és birósági ülésének jegyzőkönyve : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. n. 3. kiadás. hálás fiúi kegyelettel. Schönwald Hani tiszta emlékének szentelem e sorokat. SZB3–304 822.). – 408 p. XvII . 1281/1931 Imprimatur. – 5. 2. GeRSON József egy zsidó anya mártír élete : édesanyja koporsója fölött tartotta Dr Gerson József. vel.. Dr. franciscus Brunet.

1. Imprimatur. A többi kiadás nem ismert. 1931. . episc. SZB3–1017 827. – Suboticán : Kiadja a „Hirnök”. . – Mošorin : A szerző kiadása és tulajdona. SZB3–1016 828. 11´7 cm Nihil obstat. CsP-369. kiadás. . JÉzUS SzIve TISzTeLeTe A HÓNAP eLSő PÉNTeKÉN ÉS vASáRNAPJáN.5 cm 147 . Julii 1931. Blasius Hirka censor. die 9. – 3. Suboticae. Subotica die 8 Julii 1931 Blasius Hirka censor. kiad. 15 cm Megrendelhető a „Hitélet” szerkesztőségében Mošorin. RÖvID. Imprimatur. Ludovicus Budanović episc. die 14 aug. 1931 (Subotica : Globus nyomda). Imprimatur Ludovicus Budanović. SZB3–485 825. kiadása nem került elő fűzve M. Bačiensis. – 48 p. A szerző kiadása és tulajdona. 1931 (Subotica : Globus nyomda).824. – 6. . Nihil obstat. Blasius Hirka censor. [1931] (Senta : Unio). a „Hitélet” szerkesztője. 1931. julii 1931. bőv. – 48 p. QUOTIDIAN Lajos Szentóra : Az Úr Jézus szentséges haláltusájának tiszteletére / Összeállította Quotidian Lajos lelkész. Subotica die 9. – Subotica : „Globus”. Ludovicus Budanović episcopus. Megrendelési cím: Hitélet. die 8 Julii 1931. Mošorin (Dunavska banovina) Jugoslavija. Nr 2662. – 32 p. 11´8 cm Nihil obstat. bővített kiadás (15. QUOTIDIAN Lajos Biztosítsd örök üdvödet! : Az első pénteki nagy kilenced / írta Quotidian Lajos lelkész – a „Hitélet” főszerkesztője. 11´7. QUOTIDIAN Lajos Szent Ignác vize : annak használata. 2. Adm. 1931 (Novi Sad : farkas & Dürbeck). ekkor írta az előszót. 17´11 cm A suboticai HT egyházi hatóság jóváhagyásával. 2662. – Mošorin : a szerző kiadása. HITeLeS OKTATáS Jézus Szive ájtatosságáról : A „Jézus Szive Társulat” tagjainak kézikönyve. . Suboticae. kiadása 1929. Jugoslavija. PKSZ 826. első kiadása 1927-ben. Nr. a „Hitélet” főszerkesztője.000). – 6.000– 20. – StaraKanjiža : A szerző [!] engedélyével kiadja a „Katholikus Hitélet” könyvkereskedése. Suboticae. Apost. testre és lélekre nézve üdvös hatása / Írta Quotidian Lajos lelkész. – 31 p. A szerző kiadása és tulajdona. – 32 p.

Stephanus Kovács m. 419/1931.. WáTz Oszkár Keresztúti ájtatosság és a stációs kereszt : Az ájtatos katolikus hívek magán és közös használatára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. A szuboticai ft. Imprimatur! vel. egyházmagyei Hatóság 3160/1932 számú jóváhagyásával. Lourdi Kilenced : A lourdesi (lurdi) Szent Szűz tisztelete. nagyböjtjének első két hetében tartandó ifjúsági lelki gyakorlatokra. 1. M 148 . NEKZg. SZB3–699 833. A „Kath. . – Subotica : A Hírnök kiadása. – 63 p. 181/1931. Nr. – 63 p. Carolus Gutjahr censor ad hoc. Nihil obstat. 13 000 pld. NEKBg.Nr. kiadása nem került elő. 1932 decembere [MÉSzáROS Béla] 832. M 829. A ft. 1932. é. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus Hitélet” könyv és kegytárgykereskedése. . 3. kiadása 1925-ben. kiadása 1928-ban. Bečkerek. p. egyházi Hatóság engedélyével. – feketics. KeCK J. 32. 11 cm Meghívó a szabadkai Szent Teréz templomban. Ismereteink szerint Mészáros Béla. die 26. Stara Kanjižan. PKZR 1932 830. die 12. a. készült Bartusz András nyomdájában. : k. 4. kiadása 1915-ben. BeReCz Sándor Katholikus népünk és a hitélet / Írta Berecz Sándor hitoktató-tanító. p. [1932] (Subotica : Globus). Bečkerek. 1931. Imprimatur! vel. – h. szerkesztő. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. MeGHIvÓ Az IfJUSáGI LeLKI GYAKORLATOKRA. fűzve SB-44712. n. plébános. Magvető. n. terjedelemben. febr. – [4] p. martii 1931. – [Szabadka : k. SZB3–75 831. 1932 (Subotica : „Globus” nyomda). Stephanus Kovács vicarius Generalis. 1933. SB-3716. kiadás.]. 16 cm M. CsP-38. 16° Nincs feltüntetve a szerző. – 5. vicarius Generalis. 1931 (Sztarakanizsán : Nyomtatott Bartusz András könyvnyomdájában). . n. 2. – 13´9 cm A leírás hiányos példányról készült. zsigmond vigasztaló énekek. fűzve Ua. NEKZg.

napján tartott rendes közgyűlésének és bírósági ülésének Jegyzőkönyve... M 839. Ludovicus Budanović episcopus Apostolicus Administrator Bačiensis. H. – 52 + 52 p. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház Somborban. Xv p. [JeGYzőKÖNYv] A Jugoszláv Királysági református keresztyén egyház Rétfalun. február hó 8. 945 Imprimatur. Nihil Obstat. napján tartott rendkivüli közgyűlésének jegyzőkönyve : a jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. A Jugoszláv Királysági Keresztyén egyház alkotmánya a Službene Novine 1933. 18´12 cm Kétnyelvű kiadvány: Pravila Subotičke Jevrejske veroispovedne Opštine. vö. 1933 (Subotica : ny. július hó 11. SZB3–424 838. . Suboticae 1. – Subotica : k. – 68. A SUBOTICAI zsidó hitközség alapszabályai. n. . Nr. M 835. [ALKOTMáNY] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház alkotmánya. martii a. – 12 p. horvát és magyar nyelven. 10 cm egyházilag jóváhagyva 688/1933. – 31 p. 1933. 23 cm Szerb. – Novi vrbas : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház hivatalos kiadványa. Az ágostai hitvallású evangélikuskeresztyén egyházakról (lutheránusok) és a református-keresztyén egyházról (kálvinisták) szóló törvény. 1933 (Novi vrbas : vrbaška štamparija. . . Antonius vojnić Tunić censor. Globus. . 1930. Alpha Subotica. – 69 p. PKSZ 1933 836. M 149 . IfJÚSáGI lelkigyakorlatok. RKEU 837. 1933. 23 cm RKEÚ. ORDO eXeQUIARUM. szám alatt. magyar és német nyelven. 1933). – [feketics] : A jugoszláv királysági református keresztyén egyház hivatalos kiadványa. n. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában.). június 8-i számában jelent meg. 1932 (Subotica : Minerva). Háromnyelvű kiadvány. – 4 p.834. Pleesz). – Subotica : zsidó hitközség. Jussu ordinarii Bačiensis editus. 12´8 cm A szöveg egyes részei a latin mellett német. 23´15 cm RKEÚ. . 1933 (Novi vrbas : Pleesz Henrik. 1932. 1933.

– 31 p.840. – Stara Kanjiža : Kath. 1965/1933. plébános. Bečkerek. – 23 p. Hitélet kiadása. 14 cm OSZK 845. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. Imprimatur. . A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 1196/1933. vagyis kilencnapi ájtatosság Szent vendel tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár. 14 cm A szerző sajátja. die 14. 12 cm SZB 844. vö. 1933 (Szubotica : Štamparija „Grafika”). Kasza Lajos. PKSZ 150 . – Svilojevo : „Hitélet” kiadása. vicarius generalis. 1934-ben is megjelent. – Novi Sad : Pilišer i komp. kiadás. . 11´7 cm M 841.. Kovács István. – Subotica : Központi Oltáregyesület. . – 61 p. – 3. – 65 p. – Subotica : Központi Oltáregyesület. dec. – 43 p. 1933. M SzeNTÓRA : Éjjeli szentségimádás. [1933] (Subotica : Globus). vel. számú engedélyével. 1933. QUOTIDIáN Lajos Májusi ájtatosság / Összeállította Quotidián Lajos. Hitélet” Könyvkereskedés. STeINITz Gyula Dicsértessék / Dr Steinitz Gyula. – 46 p. . A füzet tartalmazza az „Én vagyok az út” című színmüvet is.: Wátz Oszkár 842. [A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület] felvételi lap : a szuboticai Központi Oltáregyesület. No. Könyvnyomda. .. SZB 843. 1933. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás Jézus Isteni Szivének engesztelésére / ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. censor. [1933] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája). 15 cm Nihil obstat. . WáTz Oszkár Szent vendel novena. 1933 (Apatin : Antun Lotterer).

Kovács István. 1934. die 14. 1933. Hitélet” szerkesztője. Nr. .1934 846. – 64 p. 1965/1933. dec. 34´21 cm M 849. M. BeReCz Sándor Banatska Topola : Kegyhelyének története képekkel. 17. Augustinus Šlibar Min. 3726 Imprimatur Suboticae. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Katholikus hitélet könyv. búcsújárási imák és énekek : Boldogságos Szűz Anyánk jelenései. vicarius generalis. a négy egyházmegye és az egyházközségek tiszteletes funkcionáriusaihoz! / A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház vagyonkezelő Bizottsága. 15´10 cm Nihil obstat P. – 71 p. SZB3–43 847. NEKZg 848. ASSISI SzeNT feReNC harmadik rendjének kézikönyve. . Lederer Mano]. [MáSODIK] II. Ap. censor. Bečkerek. a „Kath. Körlevél : az országos egyház. WáTz Oszkár Szentóra : Éjjeli szentségimádás : Jézus isteni szivének engesztelésére / Írta ziegler András landshuti plébános könyve után magyarra átdolgozta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. SB-3715. okt. WáTz Oszkár vezérkönyv a legfelségesebb oltáriszentség folytonos imádasára : az oltáregyesületi tagok számára / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. – Stara Kanjiža : Kiadja a 151 . Ludovicus Budanović epp. Nr. – 135 p. Megrendelhető: „Kath. 1934 (Subotica : „Globus”-nyomda). A „Katholikus Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. 1934 (Stara Kanjiža : Lederer Mano). die 26. septembris 1934 P. Provincialis. – [2] p. 1934. 1040 Imprimatur zagreb. csodás gyógyulások / Sok eredeti okmány nyomán írta Berecz Sándor. Adm. 1934. – Szubotica : ferencrendi kolostor. 15 cm Nihil obstat. . vel. – Stara Kanjiža : A Katholikus Hitélet könyvkereskedés kiadása. plébános. – Subotica : A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház elnöksége. Hitélet” könyvkereskedésében St. Apollinaris Braničković Censor. Kanjiža (Jugoslavia) OSZK 850. No. Kasza Lajos.és kegytárgykereskedés [Štamp. Imprimatur.

JeGYzőKÖNYv felvetetett a Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház 1935. 1935 (Szentán : Nyomtatott az „Unio” nyomdában). Halottak zsolozsmája. valamint családi olvasmányul / Írta fáncsy Antal plébános. – Petrovgrad : K. Lélek ajánlás. évi november 26-án Kúlán tartott országos közgyűléséről. – feketics : „Magvető” kiadása. Hitélet” könyvker. A szerző kiadása és tulajdona. – 96 p.„Kath. No 1186/1934. die 30. Stephanus Kovács vicarius generalis. SZB3-579 855. Hitünk titka. Megrendelhető a „Kath. Betlehemi út. censor. 1934 (Stara Kanjiža : nyomtatott: Štamp. 11´8 cm fűzve M 854. franciscus Petrányi censor. . Imakönyv. – 7 p. Egyház történelem. 1935 (Subotica : Globus nyomda). junii. . – 51 p. 1935 (Subotica : Globus). Bečkerek. CsP-36 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 852. fORGáCS GYULA Konfirmációi emlékkönyv : református egyháztagok számára / Írta: forgács Gyula lelkipásztor. 4647/1935. Nr. SZB3–366 853. Hitélet” könyvkereskedésben. Carolus Gutjahr. CsP-111. dec. 1935 Budanović episcopus. kiadása és tulajdona. Stara Kanjiža PKSZ 1935 851. – Stara Kanjiža : Kiadja a „Kath. –32 p. A szerzőnek eddig a következő művei jelentek meg: Lelki kenyér. 34 cm Sokszorosítva RKEÚ 152 . – Subotica : Tena kiadása. vel. Jegyesek könyve.. számú jóváhagyásával. 1935. . Imprimatur! Suboticae. n. 13´9 cm Nihil obstat. fáNCSY Antal Szakaszok a katholikus anyaszentegyház történetéből : Az elemi és polgári iskolák számára. RK. Lederer). 1934. – 28+40 p. A BáNáTI APOSTOLI Kormányzóság Kántorszabályzata. die 19. 20 cm Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedés. KIS Sz. Hitélet” könyv és kegytárgykereskedés. A „Kath. Imprimatur. . . 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. – 36 p.

Megrendelhető a „Hitélet” kiadóhivatalában Svilojevo. . Kapható: Sentán a Szent Antal vikária irodájában. . SB-7936. 15 cm Szuboticai egyházi hatóság engedélyével. – 26 p. 1935 (Novi Sad : farkas és Dürbeck). 1935. SZB3–618 858. LÉH Jakab 125 egyházi ének : Kivonat Léh Jakab Jubilate Deo c. Jugoslavia M 861. Suboticae. Mart. engedélyével. [1935] (Subotica : Štamparija „Grafika”). 18 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. – Szubotica : Tena kiadása (Globus Nyomda). NEKZg.. KÖzÖS SzeNTMISe áJTATOSSáG. – Novi Sad : A szerző kiadása. Suboticán „A Kereszt” szerkesztőségében. SZB3–685 860. M . Apost. 1935 (Szentán : Dinka Péter és Társai Könyvnyomdája). Administr. – 32 p. die 5. püspök. CsP-213 857. – H. WáTz Oszkár Szent Anna asszony tiszteletére kilencnapi ájtatosság / Összeállította: Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. 11 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 4500/1935. Címlap nélkül. 23 cm Czindel Jánosné = Kocsis viktória Bačka Duhovna Oblast – A bácskai egyházmegye 485/1935 számú végzésével fáncsy Antal cenzor jelentése alapján engedélyezte a mű megjelenését Budánovics Lajos s. n. 15 cm 153 . .856. – 63 p. – 2. Hitélet” Könyvkereskedés. n. 951/1935. imádságos és énekes könyvéből. Dunavska banovina. : k. KIS IMAKÖNYv. SZB3–635 859. – 25 p. [CzINDeL Jánosné] Kocsis viktória Hitbeli tévedések : (A szekták híveinek felvilágosítása) / Írta Czindel Jánosné (Bajmok) [Kocsis viktória]. . M. kiadás. – Bajmok : k. 11 cm Nr. – Stara Kanjiža : A „Kath.k. CsP-240. a „Hitélet” szerkesztője. .. Imprimatur. plébános. n. számú engedélyével. sz. fűzve PKSZ. . 1935 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). QUOTIDIáN Lajos Szent keresztúti ájtatosság : az ájtatos katholikus hivek közös és magánhasználatára / Összeállitotta Quotidián Lajos plébános. Ludovicus Budanović episcopus. – 64 p. – 64 p.

. WáTz Oszkár virrasztó könyv : az Istenben jámborul kimúlt katolikus hívek virrasztása alkalmával használni szokott imák. [1936] (Subotica : Globus). Nr. számú engedélyével. A „Kath. – Stara Kanjiža : Kiadja A „Kath. fénykép) M 154 .T. Hitélet” könyvkereskedésben.. Petrovgrad.” RKEÚ 864. BARTH Károly Népegyház : Szabad egyház : Hitvalló egyház / Dr. 994/1935. Junii. Carolus Gutjahr. Csávossy elemér. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. pünkösdi imák és énekek / [Lajčo Budanović]. . Megrendelhető a „Kath. A „Kath. 1935. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. BUDANOvIĆ. . Hitélet” könyvkereskedésében. Révész Imre. litániák és énekek / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. hogy ezt áttanulmányozzák s hozzászólhassanak. Nr. censor. P. – 176 p. – 32 p. – Budapest : Korda R. Barth Károly előadása : Németből fordította Dr. (Jugoslavija) fedőlapcím: Szent Anna kilenced M 862. die 21. Hitélet” Könyvkereskedés. 14 cm Nihil obstat. (Jugoslavija) PKSZ 1936 863. 944/1935. Imprimatur! Petrovgrad. Carolus Gutjahr censor. 1935. – Novi-vrbász : A „verbászi könyvnyomda” nyomása. 1936. SZB3–129 865. Stara Kanjiža. – 15 p. die 14. Stephanus Kovács vicarius Generalis. 23x15 cm „ez a kiadás 100 példányban kézirat gyanánt készült kizárólag a feketicsen 1936. plébános. 14 cm A Bácskai egyházmegyei Hatóság 750-1936. Junii. húsvéti. október 12-én tartandó országos református konferenczia résztvevői számára abból a czélból. – 56 p. Stephanus Kovács vicarius Generatis. 1936. . – Subotica : Tena kiadása. [1935] (Senta : Nyomtatott: Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). Stara Kanjiža. CSávOSSY elemér egy élet Jézusért / P. IMPRIMATUR. 16´11 cm (A nagybecskereki Tóth Ilonkáról.Nihil obstat. Megrendelhető a „Kath. Lajčo Imakönyv : nagybőjti.

Dinka P.). adm.866. CsP-175. Imprimatur.dioec. HB 155 . Nr. Ludovicus Budanović. Minden jog fenntartva. számú engedélyével. Carolus Gutjahr censor. 15 cm A bácskai egyházmegyei hatóság 750/1936. Stephanus Kovács vicarius Generalis. 939/1936. húsvéti. A SzeNTMISe közös imádkozása : állandó rész a római misekönyv szerint. Hitélet” könyvkereskedés. cens. 1936 (Senta : Nyomtatott: štamp. Petrovgrad. NEKBg 868. die 29. : ill. A „Kath. . maja 1936. Carolus Gutjahr censor. 1936 (Subotica : „Globus”). [4] p. M. Petrányi franciscus. apostolicus. 1936 (Apatinban : Nyomtatott Lotterer Antal nyomdájában). elmélkedések. 1936. 14´10 cm 1. Sept. CsP-88. . die 29. m. . Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. Globus ny. – Svilojevo : A Hitélet kiadása. – 64 p. – Sztáramoravica : Református Keresztyén egyházközség. imák és énekek Szent József tiszteletére / Összeállította Wátz Oszkár szentszéki tanácsos. Hitélet” könyvkereskedésben St. Stara-Kanjiža. – 124. – St. die 5. IMAKÖNYv : nagyböjti. bővített kiadás. – 40 p. Nr. PKSZ 870. Kanjiža : Kiadja: a „Kath. vicarius Generalis. 3925/1936. 230/1936. SZB3–203 867. i Drugovi). Stephanus Kovács m. Hitélet” könyvkereskedés. WáTz Oszkár Szent József Imakönyv : Kilenced. Utánnyomás kivonatosan is tilos. Suboticae. 23 cm OSZK. – 32 p. WeRNeR Mihály Szentmise ájtatosság iskolásgyermekek és felnőttek részére / Összeállította Werner Mihály martonosi esperes-plébános.p. – 240 p.p. DÉvAY Lajos Nagy idők sodrában : A sztáramoravicai [Ómoravica] református keresztyén egyház és község története 1786–1936 / Összeállította Dévay Lajos esperes lelkész és Gyarmati Sándor egyházmegyei tanácsbíró. . ájtatosságok. Jan. Imprimatur. Petrovgrad. . – 2. [1936] (Subotica. Imprimatur. kiadása 1926-ban Nihil obstat. Hitélet” könyvkereskedés kiadása és tulajdona. SB-20361. 1936 (Senta : Nyomtatott Dinka Péter és Társai könyvnyomdájában). pünkösdi imák és énekek. episcopus. BMSk. 1936. Megrendelhető a „Kath. plébános. – Stara Kanjiža : Kiadja: a „Kath. A „Kath. – Szubotica : „Tena” kiadása. 14´10 cm A cím a fedőlapról Nihil Obstat. Kanjižán M 869. Nr. 15 cm Nihil obstat.

n.1937 871. censor dioecesanus. RÓMAI KATHOLIKUS eLeMI KATeKIzMUS a Biblia elemeivel. 1937. . Megrendelhető: Tena Subotica Iv. – 16 p. 23 cm RKEÚ 874. – vel. NEKZg. Octobris anno 1937. XI. SZB3–31 872. Az első osztály anyagával. 13 cm [egyh. NEKBg. augusztus 14-16. Kikinda : Štamparija „Seđakova”). Nr. franciscus Petrányi censor. n. évre szóló kiadvány hátlapján. Suboticae. . Oblast. Harambašićeva ulica 7. 20´14 cm 156 . Imprimatur. Admin. – H. 1937. – 380 p. Hirdetés a Reform. – [Szabadka] : Izdaje Duh. – 276. Oblasti u Subotici br. [1937]. 4215. : ill. die 6. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1936.. 1937 (Subotica : [Nyomtatta:] Josip Horvat). előszó / Hegedűs Lénárd esperes-plébános (5-7) T. – 48 p. OSZK. vicarius generalis. Stephanus Kovács. Hirdetés az Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. – Subotica : Bácskai egyházi konzultori testület. Kikinda : Katolikus Sajtó Apostolok kiadása. die 5 Aug. . p. . Joannes Simsik. 1937 (v. Adoremus et procedamus Ante Deum! M 875. 999. – 16 p. : K. – 47 p. Imprimatur. Ludovicus Budanović episcopus. – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában.. Petrovgrad. 14 cm Nr. „ITT Az ISTeN KÖzÖTTÜNK”: A csendes óra és a családi áhitatok könyve. Nihil obstat. SB-1240. árvaházi Naptárban 1938. ANIMA : imádságos és énekeskönyv / [Szerk. engedélyszám:] Odobrenjem Bačke Duh. DáNIeL Géza Közös szentmise ájtatosság / Az imákat és a szentmise menetét magyarázó rajzot összeállította Dániel Géza káplán. venite. CsP-11. M 876.] (Hegedűs Lénárd esperes-plébános). . 1937 (Suboticán : Nyomtatott Horváth József könyvnyomdájában). Apost. 1937. 13´10 cm Nihil obstat. 3005/937. M 873. – feketics : Magvető. : Az elemi népiskolák második osztálya részére. eUCHARISTIKUS Kongresszus Stari Bečejen 1937.

20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. – 60 p. Josip Sokol. 1938. 487-1938. generalni vikar. M 881. ep. Imprimatur. r. . SB-3795. [1937] (Subotica : Grafika). [1938] (h. Megjelent ua. cenzor. – Petrovaradin : A tekijai kegyhely kiadása és tulajdona. – 132 p. . M 157 . évre. BeRTI János A Tekijai Boldogasszony : A Petrovaradin melletti Tekijára zarándoklók kézikönyve / Összeállította Berti János esperes-plébános. Suboticae. Nr. – Subotica : Duhovna oblast. BeNeŠ.). 1938 (h. die 31. v. 23 cm RKEÚ. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1937. 15´11 cm Nihil obstat! Msgr. – feketić (Dunavska banovina) Kraljevina Jugoslavija : Magvető. – 47 p. Ludovicus Budanović. RKEÚ 1938 879. 5400.Nihil obstat eugenius varbai. n. Ilija Anaković. Msgr. v. aug. Lud. – 16 p. Br. [1937]. r. Imprimatur: Đakovo. NEKBg. godine. BMS. : Jelašić Pavle nyomdája). 15´10 cm RKEÚ 878. : k. Budanović. – 75 p. 21268/1938. SZB 880. svibnja 1938. horvátul és németül. Kohlbrügge Nagypéntekre c. – Utánnyomás tilos / Pretisak zabranjen. 16´10 cm A Dr. BPÚ-548 877. n. Biskupski Ordinarijat u Đakovu Br. Subotica die 15 novembris 1938. censor. Nihil obstat franciscus Berton censor. . – Novi vrbaszon : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában. . . episcopus. vÍGASzTALÓ IGAzSáGOK és igaz vígasztalások : a kesergő szívek és gyászoló családok számára. Ivan Római katholikus kis katekizmus / [Ivan Beneš]. – feketics : A Jugoszláv Királysági Református Keresztény egyház. Imprimatur. n. : ill. 1892-ben megjelent könyvecske második kiadása. dne 3. ÚTMUTATÓ a Biblia naponkénti olvasásához az 1938. 1937.

882. GACHAL János A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve a templom 100 éves jubileuma alkalmából : 1838-1938 / Összeállította Gachal János esperes [és] Tóth Sámuel okl. jegyző. – Debelyácsa : Kiadta a debelyácsi református Hitközség, [1938] (Petrovgrád : e. Ruess, könyvnyomda). – 39 p. ill. ; 24 cm fedőlapcím: Debeljácsi emlékkönyv M; SB-15536; CsP-129; NEKZg 883. HOGYAN szenteld meg a napot? : missiós emlék. – Subotica : k. n. , 1938 (Subotica : k. n.). – 4 p. ; 20 cm Imprimatur. Suboticae, 8 januarii 1938. Budanović Lajčo Ad. Ap. SZB 884. KeGYeLeMKILeNCeD Xavéri Szent ferenc tiszteletére (március 4-12-ikéig.). – Svilojevo : A „Hitélet” kiadása, 1938. – [4] p. ; 16° SB-39631; OSZK 885. MISSIÓS eMLÉK. – Subotica : Tena, [1938] (Subotica : Szent Antal Nyomda). – 4 p. ; 16 cm Imprimatur. Suboticae, die 8. januarii a. 1938. Nr.117 CsP-287; SZB3–802 886. RÓMAI Katholikus kis katekizmus. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938 . – 126 p. : ill. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Pretisak zabranjen. Nihil obstat franciscus Bertron censor. Nr. 5400. Imprimatur Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović episcopus. A leírás csonka példányról készült. M 887. RÓMAI KATHOLIKUS KIS KATeKIzMUS. – U Subotici : Izdaje Duhovna Oblast, 1938. – 132 p. ; 20 cm Odobreno od Ministarstva prosvjete Iv. br. 21268/1938 Nihil obstat. franciscus Bertron censor Nr. 5400. Imprimatur. – Subotica, die 15 novembris 1938. Ludovicus Budanović, episcopus. CsP-338; M

158

1939
888. ANIMA : imakönyv a tanuló ifjúság számára. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globusz nyomda). – 64 p. ; 14 cm egyházmegyei hatóság 900/1939 sz. engedélyével. fűzve CsP-12; SB-1239; NEKBg; VKSZ; M; SZB3–32 889. ÉNeKeK : a Somborban tartandó férfikongresszusra. – Sombor : Thoma Antal könyvnyomdája, 1939. – számozatlan [4 p.] ; 14 cm Címlap nélkül. Borítékcím. fűzve M 890. ÉNeKeSKÖNYv : Református keresztények számára. – Szubotica : A Jugoszláv Királyság Református Keresztény egyház kiadása, 1939 (Szubotica : „Grafika” nyomda). – 735 p. : ill. ; 17 cm Kottázva. A képeket Haranghy Jenő rajzolta. A kiadványt ágoston Sándor püspök gondozta. CsP-104; SB-7730; NKZg; REÚ; M; SZB3–250 891. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1938. – Novi vrbason : Nyomtatott Pleesz Henrik könyvnyomdájában, 1939. – 47 p. ; 23 cm [Hozzá tartozik: Jegyzőkönyv mely... – 22 p.] RKEÚ 892. A KeReSzTÉNY HázASSáG : a jugoszláv püspöki kar körlevele. – Szubotica : Tena kiadása, 1939 (Subotica : Globus). – 32 p. ; 15 cm egyházmegyei Hat. 1102/1939 sz. engedélyével. Kelt a püspöki értekezleten. zagreb, 1939. január 25-én. CsP-204; M

1940
893. áGOSTON Sándor Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján / ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 3. kiadás. – Rév-komárom : Református egyház, 1940 (Rév-komárom : Puzsér testvérek könyvnyomdája). – 52 p. ; 14 cm SZB3–18

159

894. RADváNYI-RADICSevICH Sándor Hiszünk : [Ujságcikk gyűjtemény] / Radványi Radicsevich Sándor. – zágreb : Hrvatski Tiskarski zavod d.d. Lapkiadó vállalat, 1940 (zagreb : „Hrvatski Tiskarski zavod d.d.”). – 192 p. ; 23 cm ezt a könyvet a jugoszláviai magyar népnek ajánlom. A százezreknek, akiknek munkában feszülő vállán századok végtelen során át mindig biztosan nyugodott a magyar jövő… e könyv írója minden jogot fenntart magának. „A nép” c. hetilapban megjelent cikkek gyűjteménye 1936 jan. – 1940 áprilisáig. PKSZ; CSP

1941
895. [ÉvKÖNYv] A jugoszláv királysági református keresztyén egyház évkönyve 1940 évi évkönyve és az országos egyházi közgyűlés 1940 évi márczius hó 25 én Szomborban tartott ülésének Jegyzőkönyve. – Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában, 1941. – 72 p. ; 23 cm RKEÚ; M 896. JÉzUS GYeRMeKSÉGe. – Beograd : Kiadja a „Preporod” Könyvkiadó vállalat, 1941 ([Subotica] : Minerva nyomdai műintézet nyomása). – 24 p. : ill. ; 20 cm Kép a fedőlapon. Szöveg az utolsó lapon is. CsP-181 897. SCHÜTz Antal Katolikus erkölcstan : középfokú iskolák számára / Irta Dr Schütz Antal. – 13. változatlan kiadás. – Budapest : Szent István Társulat : Az Apostoli Szentszék Könyvnyomdája, 1941 (Budapest : Stephaneum Nyomda). – vI, 117, 35 ; 22 cm függelék: vallás és erkölcs. Olvasmányok Kartonkötés M

1942
898. áGOSTON Sándor Istentiszteleti rend a szórványokban / Szerkesztette: ágoston Sándor és Csete István. – Szabadka : a volt Jugoszláv Királysági Református Keresztyén egyház utolsó kiadványa, [1942] (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor könyvnyomdájában). – 48 p. ; 17´11 cm SB-346; OSZK; RKEÚ; SZB3–12 160

899. eGYHázI miseimák. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetség, [1942] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetség). – 16 p. ; 13 cm M 900. QUOTIDIáN Lajos Liziői kis Szent Teréz imakönyv. – Szilágyi : A szerző kiadása, 1942. – 304 p, 1 t. ; 12 cm Az OSzK katalógusa alapján. A kiadványt nem találták. OSZK-K 901. TAKáTS Károly Százötvenöt év : a pacséri református egyház története : 1786-1941 / írta Takáts Károly, budapesti ref. vallásoktatási szakfelügyelő. – Budapest : Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársaság nyomása, 1942. – 88, [7] p. : ill. ; 21 cm Utószó: Csete K. István a pacséri református gyülekezet lelkipásztora. PKSZ II-2015; M

1943
902. áGOSTON Sándor Református valláskönyv : az S.H.S. királysági református egyházmegye megbízásából / Szerkesztették ágoston Sándor, Kovácsy Sándor, Szabó zoltán. – 5., átdolgozott kiadás. – H. n. : Református egyházmegye, 1943 (Szabadka : Nyomtatott Deák Sándor Könyvnyomdájában). – 208 p. ; 14 cm SB-348; NEKBg; SZB3–20 903. eGYHázI miseimák. – Szabadka : k. n., 1943 (Szabadka : Minerva). – 8 p. ; 13 cm SZB3–248 904. A DÉLMAGYARORSzáGI német evangélikus egyház alkotmánya. – Újvidék, 1943. – 13 p. ; 4° SB-9830; OSZK 905. [JeGYzőKÖNYv] Az alsóbaranya-bácsi református egyházmegye Kiskunhalason 1943. szeptember 2-án d.u. 4 órai kezdettel tartott első rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve. – 16, 1 p. ; 34 cm Sokszorosítva. RKEÚ 906. KÖNYÖRÖGJÜNK ÉDeS MAGYAR HAzáNKÉRT! – Szabadka : Miaszszonyunk Leánynevelő Intézet kiadása, 1943 (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 16 p. ; 12 cm 161

Nihil obstat. franciscus zsiros S. J. censor dioecesanus. Nr. 8044/1943. Imprimatur. Strigoni, die 14. Oct. 1943. Dr. Michael Török vic. gen. subst. A SB 1944-re teszi a megjelenés évét. M; SB-40955; OSZK; SZB3–634 907. MeGYeR József Piarista szellem / Írta: Megyer József. Különlenyomat a Szabadkai városi piarista gimnázium 1942/43 évkönyvéből. – Szabadka : városi nyomda, 1943. – 8 p. ; v8° SB-48370; OSZK 908. MÉSzÖLY Gedeon áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat / Mészöly Gedeon. – Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet, [1943] (Szabadka : Keresztény Sajtószövetkezet). – 23 p. ; 24 cm SZB3–752 909. QUOTIDIAN, Lajos Stációkereszt / Összeállította Quotidian Lajos szilágyi plébános. – Szilágyi : Quotidian Lajos, 1943 (vác : Kapisztrán Nyomda). – 16 p. ; 11´8 cm Nihil obstat. P. Raymundus Kováts OfM censor dioecesanus. Nr. 54631943. Imprimatur. vacii, die 31. Aug. 1943. Josephus episcopus. PKZR

1944
910. IMAKÖNYv. – Becskerek, 1944 (Becskerek : „Globus” Könyvnyomda, 1944). – 32 p. ; 10´7 cm fedőlapcím – nincs címlapja. Apost. Administ. Banat. Becskerek, Nr. 430/1944. Nihil obstat, Joannes Simsik, censor. Stephanus Kovács, vicarius Generalis. Becskerek, die 2. Maii 1944. M 911. QUOTIDIáN Lajos Liseux-i Kis Szent Teréz imakönyv / Összeállította Quotidián Lajos. – 10. kiadás. – Szilágyi : A szerző tulajdona, 1944. (Budapest : Kapucinus nyomda). – 310, 2 p, 1 t. ; 13 cm OSZK-K

162

1945
912. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidián Lajos, plébános. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14 cm A Bácskai egyházi Hatóság 791/45. számú engedélyével. M 913. QUOTIDIAN Lajos Öt elsőszombati ájtatosság / Írta Quotidian Lajos, plébános. – 2. bővített kiadás. – Svilojevo : A szerző kiadása és tulajdona, 1945 (Apatin : Szavadill J.). – 47 p. ; 14x10 cm A Bácskai egyházi Hatóság 1533/45. számú engedélyével. M 914. SCHMIDT Antal egyházi énekek a sztáribecseji alsóvárosi hívek használatára / Schmidt Antal. – Sztáribecsej : (Szubákov I. Könyvnyomdája), 1945. – 64 p. ; 14 cm Cs-265; CSPL 915. vONDRA Gyula Ünnepi misék és vesperások. / összeállította vondra Gyula. – Novi Sad : Štamparija Ljub.[omir] Bogdanov, é. n. [1945]. – 80 p. ; 11´8 cm A szuboticai egyházi hatóság 1525/45 sz. engedélyével. fedőlapcím PKSZ

1952
916. BIBLIAI TANULMáNYOK : (január 5.– június 28.). – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház, 1952. – 71 p. CSPL

1953
917. ADveNTI ÉNeKeK (Adventa pojanja). – Beograd : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. – 177 p. ; 21 cm 120 pld. Sokszorosított CSPL 918. BIBLIAI LeCKÉK / fel. szerk. Branko Čolić. – Belgrád : Međunarodna zajednica Reformnog pokreta adventista sedmog dana, 1953. 163

1954. CSPL 922. . 31 1955 1.. 2.. Sv. sz. 1954 (Subotica : Gradska štamparija). 3. – 144 p.. 33 1957 1. 1. CSPL 920. Sv.) fűzve 268:282 CSPL 164 . – 48 p. 3. 34 1958 1. TeMPLOMI kis énekeskönyv : református keresztények számára.. 3. 1953. Sajtó alá rendezte Hock Rudolf. Hermann Élet Krisztussal. – feketić : Reformatorsko episkopsko zvanje... 1955 (Ny. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1953. .. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 34 p. füzet I... BIBLIAI TANULMáNYOK : (április 3–június 26.. 1000 pld. BIBLIAI TANULMáNYOK. – 294 p. CSPL 1955 924. GSCHWANDTNeR. veljko A kereszténység történelmi szerepe a társadalmi és gazdasági alakulatok váltakozásaiban / fordította Seffer Gyula . 3. 4. : ill. sz. 2. sz. – Újvidék : Testvériség-egység. 2.. 4.. 2. 12 cm 2000 pld. + rendkívüli kiadás Sv. 2. – 37 p... sz. Sv.. 4. 4. 1954. 2. RIBAR. fűzve M.). SzeNT ASzTALODHOz készülök : előkészítő könyvecske az úri szent vacsorával élni kívánók részére.). 3. – Becse : Jugoszláv Református Keresztény egyház. CSPL 919. 32 1956 1. n. sz. Sv. köt. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. CSPL 1954 921. 20 cm eredeti címe: Istorijska uloga hrišćanstva u smeni društveno-ekonomskih formacija. / Hermann Gschwandtner. CSPL 923..Sv. kötetéhez ([12] p. – vršac : evanđelje u svaku kuću. 29 1953 1. 30 1954 1.

. HázI áHÍTAT. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. n. IMAfÜzeT. . jan. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. TeMPLOMI kis énekeskönyv református keresztények számára. GSCHWANDTNeR. n.) 1957.–ápr.–dec.–dec. – H. 1955. 1956. 20 cm+ feladatlap az Élet Krisztussal c. kötetéhez ([12] p. : ill. / Hermann Gschwandtner. . . CSPL 165 . 20 cm 200 pld. Hermann Élet Krisztussal.) 1958.) CSPL 927.. köt. 17 cm 5000 pld...) fűzve 268:282 CSPL 926. 1955. 5–12. 1956. ápr. : k. ADveNTISTA eGYHázI énekeskönyv : istentiszteleti használatra. (1–12. (1–4.–dec..). (1–12. CSPL 929. n.–dec. jan. 14 cm Sokszorosítva fűzve M 928. – Novi Sad : Adventista Keresztény egyház. (1–12. 1955 (Ny. 1955. – 35 p. jan. 1955. – Beograd : Jugoszláviai Református Keresztény egyház. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 304 p. 29 cm Sokszorosítva 50 pld. – A Bácskai egyházmegyei Hatóság 1900/1955.925. 2. – vršac : evanđelje u svaku kuću.) 1956. máj. – feketics : Református egyház. – 33 p. – 242 + 12 p.–dec. CSPL 931. 1955. füzet II. – 24 p. CSPL 1956 930. (4–12. jan.) 1959. BIBLIAI TANULMáNYOK.

– (Százszorszép könyvek) 1000 pld. 1958. 1957. 20 cm 15 000 pld. – 36 p. eLőKÉSzÜLeT az úrjövetre. . 30 cm Sokszorosítva 50 pld. . 20 cm. – 16 p. CSPL 1958 937. – 56 p. – 16 p. Anton : fordította Sabo Stevan. Anton Krisztus a halál feletti győztes (Hristos pobednik smrti) / Lorencin. LOReNCIN. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1957 933. 20 cm Irodalomjegyzékkel 10 000 pld. 1957. . CSPL 166 . 1956. 1958.932. – Subotica : a szerző kiadása. BIBLIAI TANULMáNYOK. CSPL 938. papság kiadása. CSPL 934. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. 1957 (Gradska štamparija). 1957. Mirko Isten nyugalomnapja korszakokon át (Božji dan odmora kroz vekove) / Mirko Golubić . GOLUBIĆ. fordította Sabo Stevan. – Subotica : A bácskai egyházmegye r. LáSzLÓ Dezső Reményteljes hazatérés : ifjúsági elbeszélés / László Dezső. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. 20 cm 10 000 pld. – 36 p. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. – 66 p. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. . k. CSPL 936. . CSPL 935.

14 cm 50 000 pld. RÓMAI-KATOLIKUS hittankönyv kiskatekizmus a Biblia elemeivel. „Életforrás”. . – Subotica : A bácskai katolikus papság. 20 cm CSPL 944. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. CSPL 167 . 14 cm 30 000 pld. 1960 (Subotica : Panonija). – 122 p. 1959. A SzeNTLÉLeK Isten. imaés énekeskönyv. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 1958. 20 cm 17 000 pld. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. + XvI tábla . 1958 (Beograd : Minerva).939. [1959] (Sombor : Prosveta). MIT TARTOK Krisztusról? Kicsoda Krisztus?. 1959. . – p. . – 53 p. : ill. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. – 16 p. – 37 p. : ill. 1958. – 59 p. 20 cm 17 000 pld. – 432 p. – 54 p. 28 cm Sokszorosítva 80 pld. – Subotica : Duhovna oblast. – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 941. – zrenjanin : Apostolska administracija Banata. . . – Novi Sad : kiadja a Keresztény Adventista egyház. . CSPL 945. CSPL 943. LOReNCIN Antal A boldog család / Lorencin Antal. CSPL 1960 946. HITÉLeT : katolikus imakönyv. 29 cm Sokszorosítva 60 pld. – Subotica : Bačka duhovna oblast. CSPL 1959 942. CSPL 940. 1959.

– Novi Sad : A JSzNK Református Lelkészegyesület. – Noviszád : Adventista Keresztény egyház. CSPL 948. – 432 p. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. CSPL 952. CSPL 168 . Dimitru Az úr a mi igazságunk (The lord our righteousness) / Dimitru Nikolicy. 20 cm 10 000 pld. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. 1961. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. . : ill. 20 cm 200 pld. HITÉLeT : katolikus imakönyv. WITHe. + XvI tábla . 14 cm 30 000 pld. 20 cm 10 000 pld. 1960. – 220 p. – 36 p. szerk. – 42 p. CSPL 953. . 1960. fordította ács Margit. – 199 p. 1961. NIKOLICY. WITHe. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić . Póth Lajos. ellen Gould Keresztényi mértékletesség / ellen Gould Withe. GOLUBIĆ. ellen Gould Jézushoz vezető út (Steps to Christ) / ellen Gould Withe. 20 cm 200 pld. HázI áHÍTAT református keresztények számára 1961 szeptember / fel. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. 1961. – 136 p. 1961. 15 cm Sokszorosított CSPL 951. : ill. .947. fordította Szalma Sándor. – 94 p. – Beograd : A hetednapos Adventisták Reformmozgalmának Uniója. CSPL 950. CSPL 1961 949. – Szubotica : A bácskai katolikus papság. 1961.

1962. . – Beograd : Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana. . – (Liturgikus füzet) Odgovara vondra Đula. KRISzTUS a teljes írásban. – 101 p. – 93 p. A KISPRÓfÉTáK. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1962. 1963. 1962. 20 cm 19 000 pld. IMANAPI PRÉDIKáCIÓK. : ill. fűzve CSPL 1963 958. 19 cm CSPL 169 . . CSPL 956. 20 cm 15 000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. Maršala Tita 348 10 000 pld. – 32 p. CSPL 955. NAGYHeTI szertartások. : ill. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – Temerin : Župni ured. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 14 cm. – Subotica : Bácskai katolikus papság.1962 954. : ill. – 36 p. – 56 p. 1963. – Subotica : Bácskai katolikus papság. 1962 (Subotica : Štampa Grafički zavod »Panonija«). Temerin. – 38 p. CSPL 959. – Subotica : Bácskai katolikus papság. – Subotica : Bačka duhovna oblast. . 20 cm 15 000 pld. CSPL 960. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. . – 48 p. CSPL 957. – 49 p. 1963. . : ill. 1963. 20 cm 19 000 pld. eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. . 19 cm CSPL 961.

: 1965. CSPL 963. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – 38 p. 15 000 pld. + 12 tábla : ill. odgovara Huzsvár László župnik. Imprimatur Matthias zvekanović episcopus. župni ured svetog Križa. 1964. CSPL 969. 20 cm 13 000 pld. 1965–1966. – Subotica : temerini plébániahivatal. 1964. – 36 p. : ill. CSPL 970. fűzve CSPL 170 . – 161–240 p. CSPL 965–968. ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. I. : ill.1964 962. – 456 p. – Subotica : Rimokatolički župni ured svetog Križa. Az ÉN vasárnapom : misekönyv III–vI. JÉzUS ÉLeTe és tanítása : a négy evangélium szavaival. – Subotica : Rk. . 1965. 12 cm Nihil obstat. . 1965. – Subotica : Bačka duhovna oblast. Apostolica Bačiensis Administratura Nr. 1965 (Subotica : Panonija).adm. – 63 p. : 1965. 20 cm 13 000 pld. 17 cm 1000 pld. Iv. LOURDeS-I KILeNCeD / [Összeállította Klempa Sándor]. v. – 81–160 p. Izdaje Rimokatolički župni ured vrbas. ap. Suboticae. – 369–494 p. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. eLSő LÉPÉSeK Jézus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. . 15 000 pld. : 1965. . – 104 p. Paulus Bešlić cenzor. : 1966. vI. – 80 p. . 22. 1965. A KeReSzTÉNY család életmódja és egészsége. 17 cm 10 000 pld. CSPL 1965 964. – 14 cm III. 163&65.

Az ÉN vasárnapom : misekönyv. 14 cm Bevezetés / zvekanović Mátyás püspök-apost. . 17 cm 1000 pld. (III–v. CSPL 973. . – 104 p. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 21 cm 1. Oltártitok. Az APOSTOLOK cselekedetei. + 8 tábla : ill. CSPL 975. – 135 p. 1965. korm. . 17 cm 5000 pld. 1965. – XII. kötet : Pünkösdi tüzes nyelvek. CSPL 1966 974. – Beograd : Hetednapos ádventisták Reformmozgalmának Úniója. 1966 (Subotica : Grafički zavod „Panonija”). Isten vendégsége. – 96 p. 2. 494 p. ÉDeSURUNK nyomában : homília-gondolatok / előszó Gerő vince. SzeRTARTáSKÖNYv : I. – 1967. A MARADÉK egyház megpróbáltatása.971. – 2 kötet . – Subotica : Bačka duhovna oblast. 17 cm 1000 pld. : a szentségek / zvekanović Mátyás előszavával. – Ada : a kiadásért Gerő vince felel. – Subotica : K. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. CSPL 171 . A HeTeDNAPOS ádventisták reformmozgalmának énekeskönyve : gyülekezeti és házi használatra. Isten könnye.) Vászonkötés CSPL 976. – Subotica : Bačka duhovna oblast. – 199 p. – 120 p. 17 cm 1000 pld. kötet : 1966. Isten szíve. 17 cm 10 000 pld. Szentháromság. – 116 p. A KeReSzTÉNY életmód.. 1966–67 (Subotica : Pannónia). Irodalomjegyzékkel CSPL 977. 1966. CSPL 972. 1965. – 344 p. 1966. n. : ill. . Az ősegyház élete. .

Subotica. biskup. 1967. 17 cm 600 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. mint istentől megbízott irányítónak örömei. 29 cm 600 pld. . JÉzUS ÉLeTe : (kézirat gyanánt). CSP 172 . – 100 p. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. : ill. 21 cm Nihil obstat. – 383 p. franjo vujković.978. 1966 (Subotica : Štampa grafički zavod „Panonija”). A pancsevói (!) ferences konvetuális atyák 1954-ben kiadott horvát nyelvű sokszorosított írásból magyarra fordítva. . – 99 p. TANULMáNYOK a Korinthusbeliekhez írt levelekből és a keresztényi erények. CSP 984. . v. – 60 p. 1966. – Bačko Petrovo Selo : Rimokatolički župni ured. 17 cm 600 pld. – 110 p. MISSALe kézikönyv / zvekanović Mátyás előszavával. vINOWSKA. O. 17 cm 1200 pld. D. – [Sombor : Prosveta]. . 12 cm A kiadó előszavával 30 000 pld. – [1967]. 969&1966 Matiša (!) zvekanović. Az ÍGÉReT népe. 21 cm 3000 pld. – Bačka Topola : kiadja és a kiadásért felel Nozdrovicky Artúr. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. Marija Mária apostola : Maximilián Kolbe atya élettörténete / Marija vinowska. – Subotica : Diecezanski liturgijski odbor. . 1966. dijecezanski cenzor. fűzve CSP 1967 983. CSPL 980. fűzve CSP 981. CSPL 979. 1966. 1966. . 1966. 6000 pld. Imprimatur die 23. – 34 p. CSP 982. . B. – 104 p. A KeReSzTÉNYeK.

– vrbas : Rimokatolički župni ured. CSPL 1968 988.és énekfüzet. CSPL 987. : színes ill. : ill. 20 cm 1500 pld. – 117 p. . Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereira . eGYÜTT az egyházzal : hittankönyv a negyedik csoport tanulói számára. CSPL 991. vilmos van Krisztusunk / Tower vilmos. 1967. .) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit? 3000 pld. – (A Hitélet kiskönyvtára . 1967.985. LOReNCIN. : ill. – Subotica : Župni ured svetog Križa. CSPL 173 . – (A Hitélet kiskönyvtára . – 47 p. : ill. GOLUBIĆ. – 128 p. TOWeR. fordította M[olnár] A[ntal]. 20 cm 15 000 pld. . : ill. – vrbas : Rimokatolički župni ured. PeReIRA. . Anton A boldog család (Srećna porodica) / Lorencin Anton. – Subotica : Župni ured svetog Križa. 1968 (Novi Sad : Dnevnik). 17 cm. HISzeK : ima. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . 1967. 1. 17 cm. fordította Szalma Sándor. – 40 p. . . 1968 (Subotica : Panonija). 12 cm 15 000 pld. – 64 p. 1968 (Sombor : Prosveta). – 58 p. – 63 p. 20 cm 15 000 pld. : ill. 1968. : ill. 2. CSPL 989.) 3000 pld. CSPL 990. eLSő LÉPÉSeK Krisztus felé : hittankönyv az első csoport tanulói számára. – Noviszád : Keresztény Adventista egyház. CSPL 986. 20 cm eredeti címe: Hrišćanin i njegova večna budućnost 10 000 pld. – vrbas : Rimokatolički župni ured. Mirko A keresztény és örök jövője (Hrišćanin i njegova večna Budućnost) / Mirko Golubić .

G. : ill. 1968 (Subotica : Panonija). ISTeN ÚTJáN : hittankönyv a második csoport tanulói számára. – 103 p. – Novi Sad : A Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). : ill. 17 cm eredeti címe: „This good news of the Kingdom” 10 000 pld. CSPL 996. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – Subotica : Župni ured svetog Križa. : kották . . 20 cm 15 000 pld. „A KIRáLYSáGNAK ez A JÓ ÜzeNeTe”. KRISzTUS APOSTOLAINAK élete és munkája II. : ill. – 31 p. – 142 p. KáNON MISe = Canon missae. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. . 17 cm 1000 pld. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 21 cm 8000 pld. – Subotica : Župni ured svetog Križa. . CSPL 993. – [27] p. KRISzTUS KÍSÉRTÉSe és szenvedése. 17 cm 1000 pld. – zagreb : Biskupske konferencije. 1968. CSPL 998. – 32 p. 1968. 1968 (Sombor : Prosveta). – 32 p. 1968.992. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1968 (Sombor : Prosveta). . 20 cm 15 000 pld. 16 cm 1000 pld. CSPL 995. – 116 p. . . CSPL 994. CSPL 174 . Matoš). – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ 1968 (Samobor : ITP A. – 79 p. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. CSPL 997. JAKAB apostol levele. . 28 cm 3530 pld. CSPL 999. A hit és Isten ígéretei.

1969 (Subotica : Panonija). : ill. . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház [1969] (Sombor : Prosveta).1000. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház 1969 (Sombor : Prosveta). . vARBAI Jenő Tudsz a tömegekkel bánni? : tömeglelkipásztori tanulmányok. 20 cm 1000 pld. Bogomirović. CSPL 1001. GOLUBIĆ. 20 cm 500 pld. – 8 p. 20 cm 1000 pld. . – 18 p. Mirko Az elrejtett kincs és a drágagyöngy / Mirko Golubić. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. – 16 p. + [2] . – Subotica : Biskupski ordinarijat. : ill. BOGOMIROvIĆ. : ill. HONNAN vAN vILáGUNK? van-e Isten?. INTeRPReTATIO CANONIS [Interpretatio Canonis linqua hungarica a competente autoritate territoriali confirmata est a Consilio ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia die 3. : ill. A te otthonod – boldog otthon! / M. 1969 (Sombor : Prosveta). – 8 p. CSPL 1004. – 83 p. – [30] p. 20 cm 1200 pld. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. CSPL 1006. Mirko elveszett volt és megtaláltatott / Mirko Golubić. – 179 p. CSPL 175 . ellen Gould Jézushoz vezető út / ellen Gould Withe. M. 20 cm 1200 pld. 29 cm 1500 pld. : ill. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. . CSPL 1005. GOLUBIĆ. WITHe. 1968. – Szabadka : fel. CSPL 1003. 1969 (Sombor : Prosveta). . . ianuraii 1969]. kiadó varbai Jenő. 20 cm CSPL 1969 1002. [1968] (zagreb : vjesnik).

16 cm 5000 pld. CSPL 176 . 1969 (Sombor : Prosveta). 20 cm 1200 pld. – 397 p. 16 cm 5000 pld. René emberek között : foucauld Károly testvér lelkisége / René voillaume . – 69 p. fordította Bartócz Ilona . [1969] (Samobor : A. . G. 1969. – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. : ill. . mely örök élethez vezet. fejezet. – 216 p. fejezet]. – 73–137 p. 20 cm 400 pld. Matoš). CSPL 1013. A MISe rendje / előkészítették: Galambos Irén és Huzsvár László. 16 cm 5000 pld. vOILLAUMe. 1969 (Subotica : Panonija). : ill. 17 cm eredeti címe: The truth that leads to eternal life 10 000 pld. [Bevezető Mátyás zvekanović]. G. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. . : ill. fejezet]. . G. mely örök élethez vezet : 1–7. 1969 (Samobor : A. – Novi Sad : az újvidéki Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. – 2 + 139–216 p. CSPL 1008. – zagreb : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ. Matoš). mely örök élethez vezet : [8–13. 1969 (Újvidék : forum). Az IGAzSáG. – 72 p. – 100 p. CSPL 1009. ISTeNI ReNDeLeT és ígéret. Az IGAzSáG. Az IGAzSáG. – Subotica : Biskupski ordinarijat. CSPL 1011. 17 cm 30 000 pld.1007. mely örök élethez vezet : [14–22. CSPL 1012. . . Matoš). 1969 (Samobor : A. + 2 tábla . CSPL 1010. Az IGAzSáG. – Beograd : Kršćanska vjerska zajednica Jehovinih svedoka u SfRJ.

16 cm 6000 pld. [1970] (Becse : Proleter). . : ill. – Subotica : Župni ured svetog Križa. – 55 p. 20 cm eredeti címe: Knjiga našeg doba CSPL 1017. : ill. vALDIPORRO. fordította Szabó István. A feLÜLMÚLHATATLAN KRISzTUS. 1970 – 96 p. – 70 p. – Subotica : Župni ured svetog Križa. Az eGYHáz és a világban való szerepe. LÉLeKáPOLáS. – Osijek : Kapucinski samostan. – 32 p. typ. . CSPL 1020. Pietro da Isten szolgája Leopold Mandić kapucinus atya a gyóntatószék és a keresztény egység apostolának rövid életrajza / Pietro da valdiporro. CSPL 177 . – 22 p. CSPL 1016. . CSPL 1971 1019.1970 1014. 1970 (Subotica : Grafički zavod Panonija). 12 cm 500 pld. 17 cm 5000 pld. 1971 (s. – 92 p. 1971 (Subotica : Panonoja). eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. Keresztény Adventista egyház]. Lazar Korunk könyve / Lazar Slankamenac . – Újvidék : Keresztény Adventista egyház. 17 cm 5000 pld. SLANKAMeNAC. 1970 (Subotica : Panonija). – A harmadik magyar nyelvű kiadás. – 28 p. .). : ill. – Bačka Topola : Rimokatolički župni ured. – zagreb : [Újvidék] : [„znaci vremena” . . 20 cm 10 000 pld. . . – Novi Sad : Keresztény Adventista egyház. 1970 (zagreb : vjesnik). CSPL 1015. Az ÚJSzÖveTSÉGI Kinyilatkoztatás : hittankönyv a hatodik csoport tanulói számára. : ill. 20 cm CSPL 1018.

17 cm 1500 pld. – [Pačir : Jugoszláviai Keresztény egyház. 17 cm 1100 pld. 16 cm 5000 pld. . – 112 p. átdolgozott kiadás. . CSPL 1972 1026. CSPL 1025. 1969. – [Murska Sobota : Pomurski tisk]. 17 cm 1500 pld. Az OTTHONBAN vALÓ viszonyok : tanulságok a Bibliából / Bevezető A. CSPL 1024. – 88 + [3] p. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. 17 cm 500 pld. . . MÜLLeR. ed. 14 cm 10 000 pld. 1971 (Szabadka : Pannónia). . – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága (Sombor : Prosveta).1021. . 1971. CSPL 1023. : ill. 1971 (Sombor : Prosveta)]. – Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. – Újvidék : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága. IGAzI ISTeNTISzTeLeT. typ. CSPL 1027. 1971]. 17 cm 200 pld. – 70 p. – 32 p. Wilhelm Sundar Sing. eGY KARTHAUzI ATYA : kicsodák a karthauziak és hogyan élnek. 1972. . – 59 p. – 78 p. [1971] (zrenjanin : Budućnost). [1972. – második. ÉNeKeSKÖNYv : a református keresztények használatára. : ill. – 704 p. A KeReSzTÉNY TáRSAS viszonya. – Újvidék : [s.]. fordította Biberauer Richard .] (zagreb : Grafički zavod Hrvatske. P. CSPL 1022. CSPL 1028. + 14 p. – Subotica : Molitveni dom „filadelfia”.). IMÉ eLJÖvÖK HAMAR. a zarándok / Wilhelm Müller . – vrbas : Rimokatolički župni ured. 26 cm 178 . . 1972 (Sombor : Prosveta)]. előszóval ellátta és átnézte Czeglédy Sándor. s. – 520 p.

– Novi Sad : [Az Adventista Keresztény egyház fő Bizottsága.1600 pld. – 64 p. CSPL 1034. : felelős kiadó Békássy zoltán . fordította Szalma Sándor . CSPL 1029. : ill.) 5000 pld. 1972 (Sombor : Prosveta). CSPL 179 . Terrien Sámuel rendezte sajtó alá. A szerző rövid életrajza dr. . Pacsik]. – (A Hitélet Kiskönyvtára . 17 cm. Krause Joseph és dr. – Beograd : Preporod.és kötésterv Borislav Topuzović]. – Novi Sad : a Jugoszláviai Baptisták Szövetsége. – 240 p. 1972 (Újvidék : forum). . . – K. 20 cm 8000 pld. CSPL 1032. + [3] . javított kiadás. – 79 p. LeLOTTe. – (Jézus élete) 2000 pld. A Jugoszláviai Református Keresztény egyház. Király ferenctől. kiadás. – 40 + 344 p. – 58 + [3] p. : ill. . 21 cm 5000 pld. 1972 (Szabadka : Pannónia). 20 cm. A RÓMABeLIeKHez ÍROTT levél. imena Marijina 1972 (Újvidék : forum). – Újvidék : Rimokatolički župni ured. + 10 tábla : ill. – 116 p. CSPL 1031. 4. 17 cm 5000 pld. Magyarra fordította és átdolgozta Bálint András.. – Subotica : Župni ured svetog Križa. RefORMáTUS vALLáSKÖNYv. 1972 (Sombor : Prosveta)]. WITHe. – [vII. UDvARNOKI Béla Kik a baptisták? / Udvarnoki Béla . 17 cm 1100 pld. CSPL 1033. [Borító. Az ÓSzÖveTSÉGI KINYILATKOzTATáS : hittankönyv az ötödik csoport tanulói számára. 1972 (Subotica : Panonija). – 2. fűzve CSPL 1030. fernand Beszélgetés a Mesterrel / fernand Lelotte . ellen Gould Dráma a Golgotán / ellen Gould Withe . n. . Az amerikai kiadást e.

– Subotica : Biskupski ordinarijat.és énekfüzet / Összeállította Huzsvár László. – 78 p. CSPL 1037. – Beograd : Az Adventista Preporod Könyvkiadó. – Novi Sad : kiadja a Szűz Mária nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal. JÉzUS KeNYeRÉN : hittankönyv a harmadik csoport tanulói számára. 1973 (Sombor : Prosveta). Bibliai Tanulmányok . ellen Gould A megváltás története / ellen Gould Withe . CSPL 180 . + függelék . 16 cm. – (Bibliai levelező iskola . CSPL 1041. 22. WITHe.) 1100 pld. lecke) 6000 pld. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. Bibliai Tanulmányok . : ill. CSPL 1039. szerk. – („Ímé. 21 cm. – 173–180 p.. 1973 (Újvidék : forum). . – 32 p. 12 cm 15 000 pld. – 1973. eljövök hamar”. (Sombor : Prosveta). fordította Henne József és Kennedy Margit.1035. [1973] (zagreb : vjesnik). : ill. 17 cm. HISzeK : ima. [1973] (zagreb : vjesnik). – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. Milan Šušljić . – 165–172 p. szerk. bővített kiadás. – 100 p. 21 cm. KeGYeLeM Az ÍTÉLeTBeN. 1972. – (Bibliai levelező iskola . fordította: Szabados Mária]. – („Ímé. – 273 p. 21. lecke) 6000 pld.) 2000 pld. KRISzTUS feLTáMADáSáNAK emléke. eljövök hamar”. Szalma Sándor. + [2] . ISTeN JAvAINAK IRáNYÍTáSA / [fel. . CSPL 1040. 1973 (Subotica : Panonija). – 248 p. . 20 cm 15 000 pld. – Beograd : Preporod. CSPL 1038. A KeReSzTÉNY ÉS feLeBARáTAI / fel. + függelék . + 3 tábla színes képekkel . – Beograd : Keresztény Adventista egyház fő Bizottsága. 21 cm 1000 pld. – 3. Iv. CSPL 1973 1036. + [4] p. 1973 (Újvidék : forum). 1973/1.

CSPL 1046. 24. – 189–196 p. + függelék . Wolf Dragutin. 21 cm. CSPL 1043. . + függelék . 20. + függelék .) 2000 pld. – („Íme. – (Bibliai levelező iskola . 21 cm. 21 cm. 1973 (zagreb : vjesnik)]. Bibliai Tanulmányok . CSPL 1047. – 181–188 p. CSPL 1974 1048. ÖRÖKÉLeT / [fel. – 149–156 p. 17 cm 500 pld. lecke) 6000 pld. – (Bibliai levelező iskola . 1973 (zagreb : vjesnik)]. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. CSPL 181 . lecke) 6000 pld. – (Bibliai levelező iskola . KRISzTUSSAL SzÖveTSÉGBeN. ÜDvÖSSÉG A KőSzIKLáN. . – zagreb : Kristova Pentekostna crkva u SfRJ. CSPL 1044. szerk. CSPL 1045. – [Beograd : Adventista Könyvkiadó . 1973 (Sombor : Prosveta)].1042. 17 cm. – 78 p. vÍz NÉLKÜLI KÚTfORRáS. 19. [1973] (zagreb : vjesnik). + [1] . – 90 p. Lecke) 6000 pld. 1973 (Novi Sad : KPCO)]. – 157–164 p. SzeNT NÉP. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. BOTKA József vigyétek az örömhírt. – [zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. . lecke) 6000 pld. – [11] p. – (Bibliai levelező iskola . 21 cm. eljövök hamar”. – zagreb : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije. 1974. – 1973. Kartuzija Pleterje. Preporod. ÖRÖMÜzeNeT A vILáGNAK. – (Murska Sobota : Pomurski tisk). 30 cm Sokszorosítva 1000 pld. : ill. II. 23. 1973 (zagreb : vjesnik)].

– Novi Sad : [Keresztény Adventista egyház]. 1974. 1974 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). – (Íme. CSPL 1052. Delafield. hamar eljövök. 1975 (Szabadka : Pannónia). White és a Hetednapi Adventisták Közössége / D. szerkesztője Szalma Sándor . 1975 (Subotica : Panonija). a magyar kiadás fel. eGYHázTÖRTÉNeLeM : hittankönyv a hetedik csoport tanulói számára. D. A PRÓfÉTASáG LeLKe adománya / [előkészítette Hinko Pleško . 17 cm 1500 pld. – Subotica : Župni ured sv. A. – 63 p. : ill. 1974.) 1000 pld. BÚCSÚS KÖNYv / [előszó fritz ferenc]. – [Doroszló] : Római Katolikus Plébániahivatal. Križa. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. Bibliatanulmányok. 4. ISTeNI HATáROzATOK és ígéretek / fordította Szabados Mária. 27 cm 15 000 pld. DeLAfIeLD. – [zagreb . 20 cm CSPL 1055. 20 cm CSPL 1051. BOLDOG OTTHON / [Összeállította a „znaci vremena” Biblia-kutató Központ szerkesztőségi kollégiuma] . – Beograd : Adventista „Preporod”. . (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). . – Beograd : Az Adventisa Preporod Kiadó. 12 cm. CSPL 1053. fordította Apró eta. [Keresztény Adventista egyház]. . Újvidék] : znaci vremena . . 1974 (Novi Sad : forum). 1974. – 520 p. 1974. 3/74) 1100 pld. – zrenjanin : Rimokatolički župni ured Svetog Ivana Nepomuka. hamar eljövök” : Bibliai Tanulmányok . – 32 p. CSPL 1050. : ill. 20 cm CSPL 182 . . 17 cm. ellen G. – 100 p. fordította Szabados Mária]. . CSPL 1975 1054. – 126 p.1049. (Újvidék : forum). – („Ímé. (Újvidék : forum). A. – 78 + [1] . – 72 p. : ill.

[sorozatterv Kapitány László . elen Gould Küzdelem az igazságért / ellen Gould Withe . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [A Biblia eredeti kiadását e. WITHe. Kálmány Lajos gyűjtése . 27 cm 10 000 pld. – 501 p. MUTASD MeG nékünk az atyát” : ismerjük meg istenünket. – [Beograd . milyen a mi istenünk / [előkészítette Hinko Pleško . „ÍMÉ. . 17 cm. fűzve CSPL 183 . – 52 p.1056. Bibliai Tanulmányok ..) 1000 pld. fordította Szabados Mária]. a magyar kiadás fel. 1975 (Beograd : Preporod). . szerkesztője Szalma Sándor . INCIPIAMUS : közlöny Szent ferenc halálának 750-dik évfordulója alkalmából / szerkesztette Harmath Károly. 1976 (Topolya : Népnyomda). [1975] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). – Újvidék : forum. – 418 p. CSPL 1058. eLJÖvÖK HAMAR” : bibliatanulmányok 1976 – Iv / [előkészítette Hinko Pleško .. fülszöveggel CSP FB 1060. – Szabadka : ferences Rendház. . CSPL 1061. mit tudunk istenről. 17 cm eredeti címe: „evo ću doći skoro” 1800 pld. „URAM. sajtó alá rendezte. – 85 p. – Beograd : az Adventista Preporod Könyvkiadó. – (Hagyományaink .). az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre . 14 cm 3000 pld. – 24 p. 19 cm. 1. Krause J. : ill. fényképmellékletek Dormán László]. CSPL 1057. 8 tábla : ill. és Terrien S. 1976 (Subotica : Panonija). BORBÉLY Mihály Pingált szobák / Borbély Mihály meséi . . . 1975 (Novi Sad : forum). . fordította Szabadka etelka]. 1976 (Újvidék : forum Ny. – Beograd : Preporod. vászonkötés borítóval. : ill. eljövök hamar” . szerk.] Katolikus Plébániahivatal. 1975. angolból fordította faragó József. – („Ímé. 6) 5900 pld. Újvidék] : Preporod . Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta . Keresztény Adventista egyház. 21 cm eredeti címe: The Great Controversy CSPL 1976 1059. – 102 p. a kiegészítő gyűjtés Beszédes valéria munkája .

1062. WITHe, ellen Gould Az apostolok története / a szentírás alapján írta ellen Gould Withe. – Beograd : Unija Reformnog Pokreta Adventista Sedmog Dana, 1976. – 354 p. ; 29 cm 200 pld. CSPL

1977
1063. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / Összeállította Huzsvár László. – Szabadka : Szabadkai egyházmegye Liturgikus Bizottsága, 1977 (Újvidék : forum). – 600 p. : ill. ; 14 cm Az énekek betűrendes mutatójával Műbőr kötés CSPL 1064. Az IGAzSáG, mely örök élethez vezet. – Beograd : Kršćanska verska zajednica Jehovinih svjedoka u SfRJ, 1977 (Samobor : A. G. Matoš). – 190 p. : ill. ; 17 cm 10 000 pld. CSPL 1065. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : I. : evangélium Máté szerint. evangélium Márk szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 132 p. : ill. ; 15 cm CSPL 1066. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : II. : evangélium Lukács szerint. evangélium János szerint / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1977 (B. Jarak : efekt). – 268 p. : ill. ; 15 cm CSPL

1978
1067. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [szerk. Ivanka M. fiala, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1978 (Szabadka : Pannónia). – 64. p. : ill. ; 22 cm 10 000 pld. CSPL 184

1068. UGOLINI, Luigi A naptestvér regény : Assisi Szent ferenc élete / Luigi Ugolini ; [németből fordította Pletikoszics Péter ferences atya ; fedőlap vaci Marijan]. – Szabadka : ferences Rendház, 1978 (Novi Sad : forum). – 196 p. + [1] tábla : ill. ; 24 cm eredeti címe: Il romanzo di frate solo 5000 pld. fűzve 929 francesco d’Assisi CSPL

1979
1069. Az ÉLeT MAGASzTOSSáGA és öröme. – Subotica : Izdao i umnožio Biskupski Ordinarijat, [1979]. – 39 p. ; 20 cm CSPL 1070. Az evANGÉLIUM JáNOS szerint. – [zagreb ; Újvidék : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, 1979 (Újvidék : Agapé)]. – 136 p. ; 15 cm CSPL 1071. GeRe vince Angyalmuzsika I–II. : vallási dal-, melodráma-, szavalókórus-, kánonés vers-gyűjtemény / Gere vince. – Ada : Római Katolikus Plébániahivatal, 1979–1982 (sokszorosítva). – 2 kötet : ill. ; 17 cm 1. köt. : 155 p. 2. köt. : 199 p. CSPL 1072. HARMATH Károly A szeretet megsebzettje : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította Harmath Károly ; fedőlap A. Ciccione]. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal, [1979] (Subotica : Panonija). – 120 p. : ill. ; 17 cm 13 000 pld. CSPL 1073. JÉzUS BARáTAI : második hittankönyv / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Kobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 68 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1074. JÉzUSSAL ÜNNePeLÜNK : elsőáldozók könyve / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotó Dobai István]. – Sza185

badka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 76 p. : ill. ; 22 cm 5000 pld. CSPL 1075. KÉPeS evANGÉLIUM az egyházi év vásár- és ünnepnapjaira / [szöveg Teleki Béla ; képek H. Bledl]. – zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1979 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 27 cm eredeti címe: Bilder-Bibel zum neuen Kirchenjahr 10 000 pld. CSPL 1076. A KeReSzTÉNY Adventista egyház Északi egyházterületének Alkotmánya. – zágráb : „znaci vremena” ; Belgrád : Preporod, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 32 p. ; 16 cm. – („Szabályok és előírások kézikönyve”) Kétnyelvű 3000 pld. CSPL 1077. A LÉLeK eReJÉveL : keresztény nagykorúság : a bérmálkozók hittankönyve / [Szerk. fiala M. Ivanka, Léner István, Andrija Kopilović és Teleki Béla ; fel. szerk. Andrija Kopilović ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktató Tanácsa, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 128 p. : ill. ; 21 cm CSPL 1078. [LUKáCS evANGÉLIUMA] Az evangélium Lukács szerint. – Novi Sad : Agapé, [1979]. – 144 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1079. [MáTÉ evANGÉLIUMA] Az evangélium Máté szerint. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost ; Agapé, [1979]. – 153 p. ; 9,5 cm A szöveget a Szent István Társulat kiadásában megjelent (1979) Bibliából vettük át. CSPL 1080. MILYeN Az OTTHONOD / [fel. szerk. velimir Šubert ; A magyar kiadás fel. szerk. Szalma Sándor ; fordította Hajnalka Lazić]. – zagreb : znaci vremena, 1979 (Szabadka : Pannónia). – 30 p. ; 20 cm 3000 pld. L 186

1081. ŠeBJANIČ, franc A pannóniai szlovének protestáns mozgalma / franc Šebjanič ; [fordította Tóth ferenc ; a védőborítót franc Mesanič tervezte]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1979 (Ljubljana : Jože Moškrič). – 54 p. ; 20 cm Az eredeti címe: Protestantsko gibanje panonskih Slovencev 500 pld. CSPL 1082. TeLeKI Béla A családi kör melege / Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébánia, 1979 (B. Jarak : efekt). – 128 p. : ill. ; 10 cm CSPL 1083. ÚJSzÖveTSÉGI SzeNTÍRáS : III : Szent Pál Apostol levelei. A Katolikus levelek / Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és Dalos Patrik ; Szerk. Teleki Béla. – Becse : Belvárosi Plébániahivatal, 1979 (B. Jarak : efekt). – 504 p. + 4 kép : ill. ; 15 cm CSPL

1980
1084. KÉPeS evANGÉLIUM : az egyházi év vasár- és ünnepnapjaira / [Szöveg Teleki Béla ; Képek H. Bledl]. – zagreb ; Becse : Kršćanska sadašnjost, 1980 (Kranj : Gorenjski tisk). – 127 p. : ill. ; 24 cm CSPL 1085. KUSTIĆ, Živko ez a mi hitünk / Živko Kustić ; [fordította Bodrogi Jolán ; utószó Nagy Szent Leó]. – Újvidék : Szűz Mária Nevéről elnevezett Római Katolikus Plébániahivatal, 1980 (Subotica : Pannóna). –176 p. ; 16 cm eredeti címe: Hoćeš li se krstiti 15 000 pld. CSPL 1086. vANDeMAN, George e. emlékezetes nap / George e. vandeman ; [fordította Lazić Hajnalka]. – Beograd ; zagreb ; [Újvidék] : Preporod ; „Az idők jelei” ; [Keresztény Adventista egyház, 1980] (Subotica : Pannónia). – 55 p. : ill. ; 20 cm. – („znaci vremena”) Az eredeti címe: Dan koji se pamti 5000 pld. CSPL

187

1981
1087. A feReNCeS család Rendfőnökeinek körlevele a Szent-ferenc-év (198182) megnyitása alkalmából. – Újvidék : Agapé – ferences Rendház. 1981 (Bački Jarak : efekt). – [32 p.] ; 17 cm fűzve CSPL 1088. BATTAGLIA, Dino ferenc testvér = frate francesco : e i suoi fioretti / Laura Battaglia, Giovanni M. Colosanti ; rajzolta Dino Battaglia ; [fordította Harmath Károly ; a szöveget írta fábri Kornélia]. – [zagreb ; Novi Sad : A Jugoszláv ferences Tartományok Szövetsége : Agapé, 1981] (Čakovec : zrinski Nyomda). – 114 p. : ill. ; 29 cm Képregény CSPL 1089. ÉRTeD vAGYUNK : ifjúsági énekeskönyv. – Hajdukovó : Plébánia Hivatal, 1981. – 106 p. : kotta ill. ; 20 cm CSPL 1090. HOTH, Iva A teremtés : Teremtés könyve 1-35 fejezet / Iva Hoth ; [rajzolta Andre le Blanc ; fordította Horváth erzsébet ; magyar szöveg Kovács Éva]. – [Novi Sad] : Duhovna stvarnost ; Agape, 1981. – 79 p. : ill.; 23 cm. – (A Biblia Képregényben : Ószövetség ; 1) fűzve CSPL 1091. ISTeN ÜzeNeTe NÉPÉHez : Ószövetségi kinyilatkoztatás / [szerk. fiala M. Ivánka, Léner István, Andrija Kopilović, Teleki Béla ; fotók Dobai István]. – Szabadka : Az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa, 1981 (Kranj : Gorenjski tisk). – 96 p. : ill ; 21 cm fűzve CSPL 1092. JÉzUS MáRIA fIA / [rajzolta Marie Héléne Sigaut]. – Novi Sad : ferences Rendház, Agapé, 1981 (Čakovec : zrinski). – 42 p. : színes ill. ; 28 cm. – (A Biblia Képregényben. Újszövetség ; 1.) Képregény CSPL

188

1093. MINI BIBLIA / Az előszót a magyar nyelvű kiadáshoz Arnold vilmos írta. – Szabadka : Krisztus Pünkösdi evangéliumi egyháza, [1981]. – 59 + [3] p. ; 7 cm 1000 pld. fűzve CSPL 1094. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. – Becse : Belvárosi Plébánia. 1981 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébánia). – 165 p. : ill. ; 17 cm A fedőlapon a megjelenés éve 1980. Kartonkötés 894.511(497.1)-14 CSPL 1095. SeGÍTS ANYáNK, mindig bátorítsd hitünk. – Doroszló ; Hajdukovó : Plébániahivatal, 1981 (Hajdukovó : Plébániahivatal). – 14 p. ; 17 cm fedőlap nélkül. fűzve CSPL 1096. WHITe, ellen Gould Tapasztalatok, látomások, lelki ajándékok / ellen Gould White. – Újvidék : Keresztény Adventista egyház, 1981. – 175 p. ; 22 cm eredeti címe: early Writings CSPL

1982
1097. AGAPÉ : karácsony 1982 : kiadványaink jegyzése. – Újvidék : Agapé, 1982. (Újvidék : Agapé). – 15 p. : ill. ; 17 cm Katalógus CSPL 1098. A BIBLIA KÉPReGÉNYBeN : az ószövetség nagyjai 1–29 / A szövegkönyv és a magyarázatok szerzője P. Pierre Thivollier ; Rajzolta Xavier Musquera et al. ; A magyar szöveget beírta Kovács Éva. – zágráb : Kršćanska sadašnjost ; Novi Sad : Agapé, 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). – 29. köt. ; ill. ; 29 cm ábrahám. – 1982. – 31 p. ábrahám. – 1982. – 31 p. Jákob. Izrael. – 1982. – 31 p. József. – 1982. – 31 p. Címváltozás az 5. számtól : Isten népeinek története. – eredeti címe: L’histoire du Peuple de Dieu. 189

– 1985. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. Mózes / Rajzolta Noel Gloesener. – (Az evangéliumok. 4. BÍRáK / szövegkönyv és magyarázat P. fordította Nemeshalmi István és Klára. – 1982. fordította Nemeshalmi István és Klára.) Jézus és a megvetettek / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 1987. Bírák / Rajzolta Noel Gloesenen. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 1983. – (Az evangéliumok. – 1982. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. Salamon / Rajzolta Pierre Decomble. Újszövetség . Mózes. – 1984. Izajás / Rajzolta Xavier Musquera .) Jézus Jeruzsálemben / Rajzolta Pierre Brochard . ezekiel / Rajzolta Xavier Musquera . – 1985. – 1987. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. Jeremiás / Rajzolta Xavier Musquera . – 1985. – 1985. – 1985. – 31 p. Sámson / Rajzolta Noel Gloesenen és Xavier Musquera. Újszövetség . – 1982.) Jézus gyermekkora / Rajzolta Pierre Brochard . Jézus születése / Rajzolta Pierre Brochard . – 31 p. – 31 p. – 1984. – 1987. – 31 p. fordította Nemeshalmi István és Klára. 3. fordította Rencsényi Tibor. fordította Nemeshalmi István és Klára. 6. – 31 p. – 1987. a magyar szöveget beírta Sóti György . Jónás és Rut / Rajzolta Noel Gloesenen . 5. – 31 p. 2. Újszövetség . – 1985. fordította zsivánovity Róbert. – 1985.) Jézus és Keresztelő János / Rajzolta Pierre Brochard . – 1982. – 31 p. – 1982. fordította Rencsényi Tibor. – 1982. Újszövetség . szerkeszti Harmath Ká190 . Xavier Musquera . – 31 p. – 31 p.Mózes. n. – 31 p. – 31 p. – 1985. – (Az evangéliumok. fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. – 31 p. – 31 p. – 1987. Pierre Thivollier . fordította Rencsényi Tibor. – 31 p. Dávid / Rajzolta Xavier Musquera. – 31 p. Illés / Rajzolta Stéphane Abadil. – 31 p. – 31 p.) CSPL 1099. Dániel / Rajzolta Xavier Musquera . rajzolta Noel Gloesener . fordította Rencsényi Tibor. Tóbiás és Sára / Rajzolta Pierre Decomble . – 31 p. – (Az evangéliumok. – 1982. – 31 p. – (Az evangéliumok.) Jézus és a bűnbocsánat / Rajzolta Pierre Brochard . fordította Bauer ferenc. – é. – (Az evangéliumok. fordította Rencsényi Tibor. Az ember és a bűn / Rajzolta Michel Rankon . Újszövetség . Újszövetség . Sámuel / Rajzolta Xavier Musquera. 1. eszter és Judit / Rajzolta Noel Gloesener . –– 1982. – 31 p.

– zágráb : Kršćanska sadašnjost . [Adam] Bujak . – (Isten népeinek története . 21 cm Keménykötés védőborítóval 262.13:929 Johannes Paulus II. [Mieczyslaw] II. BUJAK. : ill. eNGeDJÉTeK HOzzáM JÖNNI a gyermekeket : első hittankönyv / [Szerkesztették fiala M. CSPL. 3) Képregény AK 191 . Andrija Kopilović. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. JáKOB – IzRAeL / Szövegkönyv és magyarázat P. 21 cm fűzve CSPL 1103. 1982 (Kranj : Gorenjski tisk). GASTOLD. Ivanka. . 11. [magyar fordítás Kárász Anna]. Choral de bêtes fűzve 840-14 CSPL. kiadás. Pierre Thivollier . – 31 p. – (Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé.) Képregény. : ill. 29 cm. fűzve CSPL 1100. 21 cm eredeti címe: Piéres dans l’ arche. : ill. János Pál / [képek] A. [Mieczyslaw] Malinski . 1982 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. Léner István. 1982 (Maribor : ČGP večer). szerkeszti Harmath Károly. fotók Dobai István]. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. – 64. . 29 cm. : ill. p. AK 1101. – 2.) Képregény. – 31 p. rajzolta Xavier Musquera. – 203 p. AK 1104. rajzok Sóti György]. 1982–1987 (Maribor : ČGP večer). . Agapé. Carmen de Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen de Gastold . : ill. fűzve AK 1102. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. [szöveg] M. – 2. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . fotókkal . [Adam]–MALINSKI. 1982 (Ljubljana : Delo). 8. rajzolta Xavier Musquera . Teleki Béla . [fordította Lukáts Márta . zagreb : Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . 29 cm. – 129 p. . – Novi Sad : Agapé. változatlan kiadás. Pierre Thivollier . a magyar szöveget beírta Sóti György . . 1982 (Čakovec : zrinski).roly. – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa..

1982. Andrija Kopilović és Teleki Béla . MALINSKI. 27 cm Skiverteks borítóval CSPL 1108. – Novi Sad : ferences Rendház . Mioczyslaw II. Novi Sad : Agapé. 22 cm CSPL 1110. AK 192 . – 520 p. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 20 cm 2000 pld. KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. – 202 p. JÓzSef / [Szövegkönyv és magyarázat P. [1982] (zágráb : Horvát Grafikai Intézet). : ill.1105. 1982 (Újvidék : forum). 1982 (Čakovec : zrinski). . fotók Dobai István]. 1982 (Maribor : ČGP večer). fordította Harmath Károly]. vászonkötés borítóval. Novi Sad : Agapé. – 327 p. 1982 (Ljubljana : Delo). 29 cm. 4) Képregény AK 1107. . MARTeLLI. a borítót és a fedőlapot Kapitány László tervezte]. Agapé. – (A Biblia Képregényben : Az Ószövetség nagyjai . – Szabadka : az egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . JÉzUS KRISzTUS : Isten Jézus Krisztusban kinyilvánítja szeretetének túláradó bőségét / [Szerkesztők fiala M. zrenjanin : Bánáti Apostoli Kormányzóság. . 21 cm Alcím a fedőlapon : Újszövetségi kinyilatkoztatás fűzve CSPL 1106. Léner István. . Pierre Thivollier . Rajzolta Dino Battaglia . [szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly . rajzolta Xavier Musquera]. Ivánka. – 96 p. [8] tábla : ill. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. : ill. [Magyar fordítás Kárász Anna]. KOváCS endre Doroszló hiedelemvilága / Kovács endre . fülszöveggel CSP-FB 1109. – 72 p. – Újvidék : forum. . János Pál / Képek Adam Bujak . – 31 p. Szöveg Mioczyslaw Malinski . (Kranj : Gorenjski tisk). kiadás. – 2. Stelio Antal testvér / [Szöveg Stelio Martelli . : színes ill. 29 cm eredeti címe: Antonio di Padova Képregény CSPL.

SáMSON / szövegkönyv és magyarázat P. – (Isten népeinek története . : ill. 2. – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . Novi Sad : Agapé. 29 cm. 17 cm. + 36 színes táblával : ill. . 5) Képregény AK 1112. rajzolta Xavier Musquera . 1982 (Maribor : ČGP večer).) eredeti címe: Wer sagt und die Wahrheit CSPL 1116. – (Isten népeinek története . Pierre Thivollier . rajzolta Xavier Musquera . MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. Novi Sad : Agapé. MÓzeS / szövegkönyv és magyarázat P. : ill. – 47 p. rajzolta Noel Gloesener . Novi Sad : Agapé. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Isten népeinek története . a magyar szöveget beírta Sóti György . 1982 (Hajdukovó : RK sokszorosító). Pierre Thivollier .1111. (varaždin : NIŠRO). 1982 (Maribor : ČGP večer). fényképek Toni Schneiders . Pierre Thivollier . Walter Assisi Szent ferenc és világa / [Szöveg Walter Nigg . a magyar szöveget beírta Sóti György . szerkeszti Harmath Károly. : ill. . : ill.3:929 francesco d’Assisi CSPL. 9) Képregény AK 193 . – 31 p. – 31 p. 1982 (Maribor : ČGP večer). Kartonkötés 235. 23 cm eredeti címe: Der Mann aus Assisi 5000 pld. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . szerkeszti Harmath Károly. – Novi Sad : Mária Neve Római Katolikus Plébániahivatal. – 31 p. Novi Sad : Agapé. 29 cm. fordította M[olnár] A[ntal]. 29 cm. 7) Képregény AK 1114. : ill. Clemente őszinte beszéd fiúkkal / Clemente Pereire . a magyar szöveget beírta Sóti György . a magyar szöveget beírta Sóti György . szerkeszti Harmath Károly. – 31 p. szerkeszti Harmath Károly. . AK 1115. fordította Mihály atya]. Pierre Thivollier . NIGG. rajzolta Xavier Musquera . Novi Sad : Agapé. 1982 (Maribor : ČGP večer). 29 cm. – 132 [10] p. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 6) Képregény AK 1113. PeReIRA. 1982. – (A Hitélet kiskönyvtára .

Petar Senić . Antonio Sicari]. Harmath Károly]. – 31 p. A vALLáSKÖzÖSSÉGeK tevékenysége / Ljubomir Žoržević. – [156 p. Berecz Sándor]. 2. : ill. – [124 p. Antonio Molino . Sandro Corsi. rajzolta Xavier Musquera . – (Aktivitás : tematikus füzet . . judaizmus / Ill. SáMUeL / szövegkönyv és magyarázat P. franco vignazia . [olaszból fordította és szerk.] számozatlan 3. vittorio Belli. visszatérés. – 1985. – (Isten népeinek története . a magyar szöveget beírta Sóti György . 1. – 1985. Antonio Molino . – 122 p. [Szerk. enrico Galbiati . : színes ill. köt. [olaszból fordította Boross István]. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. köt. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . köt. 10) Képregény AK 1118. (Újvidék : forum). köt. – Szabadka : Subotičke novine. – [124 p. – 153 p. Illusztrációk Sandro Corgi . franco vignazia . 1982 (Maribor : ČGP večer). – [27 p. – 1983. szám) Kétnyelvű fűzve CSPL 1983 1120. Jarak : efekt). [olaszból fordította Harmath Károly]. . Sergio Molino.] 5.: Jézus Krisztus / Ill. Pierre Thivollier . zagreb : Kršćanska sadašnjost. Boško Kovačević. – Novi Sad : Agapé . A BIBLIA ÉS TÖRTÉNeTe / szerk. elio Guerriero.: Számkivetés. Antonio Molino .1117. – köt.: Az ígéret földjén / Ill. 20 cm CSPL 1119.: Királyok és próféták / Ill. – 128 p. [szöveg enrico Galbiati. . [fordító Gombár Imre]. SzeNTHeLYI-MOLNáR István állj meg egy szóra! / Szenthelyi-Molnár István . 20 cm. 29 cm. 4. – 1. A teremtés / Szöveg enrico Galbiati . . köt.: A pátriárkák és Mózes / Ill. 194 . [1982] (B. 1982. Harmath Károly]. [fordította Rencsényi Tibor].] 6. Sandro Corsi. köt.: vö. Antonio Molino.] számozatlan 2. Novi Sad : Agapé. Olaszból fordította Boross István. 1983–1985 (Kranj : Gorenjski tisk). [olaszból fordította és szerk. Sergio Molino. 32 cm 2500 pld. – 146 p. szerkeszti Harmath Károly.

GALBIATI. Agapé. illusztráció Sandro Corgi . Novi Sad : Agapé. Pierre Thivollier . Az eGYHázI SzOLGáLAT szentsége : (hivatások az egyházban). . Bauer ferenc]. – Leporelló : színes ill. BOTKA József Karácsony : ünnepi kalendárium : vallási hagyományok : székelykevei népélet / Botka József. – (Isten népeinek története . 1983 (Murska Sobota : Pomurski tisk). – Hajdukovó : Rómaikatolikus Plébániahivatal. [olaszból fordította Boross István]. – (Isten népeinek története . feReNCeS? MIÉRT ne? / [felelős szerk. Sandro Corsi. 17 cm CSPL 1125. BMS 1122.: Az Úr tanítványai / Ill. AK 195 . enrico A teremtés / szerkeszti enrico Galbiati . – [124 p. – Kikinda : Római Kat. 29 cm. . 15 cm CSPL 1126. rajzolta Xavier Musquera .] 2500 pld. A DOROSzLÓI Mária-kegyhely : [a Szentkút története] / fényképezte Dobai István.332. – [60]p. – 18 db színes képeslap . Harmath Károly]. 12) Képregény AK 1123. [1983] (Kranj : Gorenjski tisk). szerkeszti Harmath Károly. 1983 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. – 132 p. .41(497. a magyar szöveget beírta Sóti György . 1983. : ill.113 Skorenovac) CSPL. 31 cm. 1983] (Kranj : Gorenjski tisk). – Novi Sad : Agapé. . [ford. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Kršćanska sadašnjost. 20 cm fűzve 398. 1983 (Újvidék : forum).7. . 1) Kartonkötés CSPL. – zagreb : Újvidék : ferences Tartományfőnökség . franco vignazia . Kartonkötés CSPL 1121. – [Újvidék . : ill. DávID / szövegkönyv és magyarázat P. 15 cm CSPL 1124. – 24 p. köt.[olikus] Plébániahivatal.

14 cm CSPL 1131. [1983] (Novi Sad : forum). – Újvidék : Hitélet.–1984.. : ill. 17 cm CSPL. 1983 (Novi Sad : forum). bővített kiadás. 1983 (Novi Sad : forum). – 142 p. 1983 (Maribor : ČGP večer). III. HázSzeNTeLÉS. : ill. LOIDL.) fűzve 231. szerkeszti Harmath Károly. Novi Sad : Agapé.. – 29 p. AK 1133. rajzolta Stephane Abadie . 14) Képregény AK 1132.) VSPL. . – Novi Sad : Agapé. 6. [a fedőlapot Kapitány László tervezte]. Papírkötés CSP-FB 1130.) CSPL 1129. 5. 25. Újlak város jogkönyve 1525-ből 700 pld. AK 1128. HeGeDŰS Antal Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon / a jegyzőkönyveket és a kísérőszövegeket írta Hegedűs Antal . 1983 (Szabadka : Minerva Nyomda). – zagreb : Kršćanska sadašnjost .és énekfüzet / Szerk. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye. 1. : ill. Harmath Károly. 29 cm. – 31 p. 1983 (Subotica : Panonija).1127. . – [Újvidék] : Agapé. . – Novi Sad : Agapé. – 152 p. : ill. ILLÉS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . : ill. – 4. Ida A fatimai látnokok / Ida Loidl. HARMATH Károly Megváltásunk szent éve : 1983. – 30 p. – (vetés . – (Isten népeinek története . . . 8´16 cm. 17 cm. – (Kövek) Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból. – (vetés . – Novi Sad : forum. 4 tábla kép : ill. 17 cm. : ill. 17 cm. – 29 p. húsvét / P.73(469 fatima) CSPL. AK 196 . – Novi Sad : Agapé. HISzeK : ima. . 1983 (Novi Sad : forum). – 205 p. főmunkatárs Sörös Antal. . – (vetés .

rajzolta Pierre Decomble . . : a papi és szerzetesi hivatásokról / Pósa László. 1983 (Subotica : Pannónia). – 119 p. [olaszból fordította Boross István . fűzve CSPL. . füzete alapján. – (Isten népeinek története . – 32 p. : ill. – (vetés . . – Novi Sad : Agapé. a fedőlapot és az illusztrációkat készítette Szecskó Tamás]. – [Novi Sad] : evangéliumi Kiadó. 1983 (Kranj : Gorenjski tisk). a 24. 14 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. 17 cm. grafikai szerkesztő Sóti György. CSPL 1135. Novi Sad : Agapé. 1983 (St. – Novi Sad : Agapé. TeLeKI Béla Az újszülött. – 64 p. SALAMON / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . 1983 (Maribor : ČGP večer). LOURDeS-I KILeNCeD. – 130 p. RHOTON. – 2. szlovénból magyarra fordította Harmath Károly]. kiadás. . . és 25. illusztrációk Sandro Corsi . : ill. . : ill. WeST. : ill. Jarak : efekt). . : ill. 1983 (Novi Sad : forum). – 362 p. – Novi Sad : Agapé. .) CSPL 1136. 1983 (B. PÓSA László Az aratnivaló sok . fejezetet írta france Perko . 21 cm eredeti címe: The Devil’s Advocate 3000 pld.1134. Morris Az ördög ügyvédje / Morris West . Pazova : Ločki emil nyomása). [magyarra fordította Kerényi Dénes . – Becse : Római Katolikus Plébániahivatal. Dale A hit logikája : Jézus Krisztus kijelentéseinek vizsgálata / Dale és elaine Rhoton. 13) Képregény AK 1138. 17 cm CSPL 1139. 29 cm. – (A Biblia és története . [1983] (Novi Sad : forum). A TeReMTÉS / szöveg enrico Galbiati . AK 197 . 4. : ill. – 31 p. – Újvidék : Római Katolikus Plébániahivatal. . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1) Kartonkötés CSPL 1140. 19 cm eredeti címe: Can we know 3000 pld. 32 cm. – 57 p. a csecsemő és a kisgyermek nevelése / Teleki Béla. fűzve CSPL 1137.

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. . AK 1145.053. – (A Keresztény Kultúra Képeskönyvei) egyidejűleg megjelent Amerikában. – Novi Sad : Agapé. : ill. fordította Nemeshalmi István és Klára. . NAPONTA ISTeNNeL ÉLNI. AK.511(497. szlovén és magyar nyelven). 21 cm fűzve 243 894. 16) Képregény AK 1144. JeReMIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – 134 p. 1984 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). Ill. – 31 p. : színes ill. Novi Sad : Agapé. 20 cm. . BMS 1142.1984 1141. eredeti címe: La storia delle eucaristia Kartonkötés 265(02. : ill. 21 cm eredeti címe: Svakodnevno živeti s bogom CSPL 198 . 1984 (Hajdukovo : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). 29 cm. franciaországban és Jugoszláviában (horvát. rajzolta Xavier Musquera . Képek Rostić Margit.1)-14 CSPL. fordította Nemeshalmi István és Klára. 1984 (sokszorosítva a kiadó irodájában). Inos Az eukarisztia és története / Szöveg Inos Biffi . BIffI. – (Isten népeinek története . .2) CSPL. 15) Képregény AK 1143. – Novi Sad : Agapé. 1984 (Maribor : ČGP večer). . – [125] számozatlan p. rajzolta Xavier Musquera . – (Isten népeinek története . franco vignazia. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. : ill. – 64 p. 1984 (Maribor : ČGP večer). – 31 p. IzAIáS / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta .

– zagreb : Kršćanska sadašnjost . . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . : ill. Novi Sad : Agapé. . – 19 p. – (Isten népeinek története . – (Isten népeinek története . 18) Képregény AK 1149. rajzolta Xavier Musquera . + [4] táblaoldal . 20 cm eredeti címe: Christ’s Object Lessons 3000 pld. 1984 (Maribor : ČGP večer). ellen Gould Krisztus példázatai / ellen Gould Withe . Novi Sad : Agapé. WITHe. fordította Rencsényi Tibor. – (Isten népeinek története . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. 22) Képregény AK 1150. – 31 p. – 31 p. Bačka Topola : Rkt. . április 29. Novi Sad : Agapé. 29 cm. . Újvidék : Preporod . DáNIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . fordította Nemeshalmi István és Klára . : ill. 1985 (Maribor : ČGP večer). fordította Rencsényi Tibor. : ill. 1984 (Novi Sad : sokszorosítva az Agapé sokszorosítóján). 1985 (Maribor : ČGP večer). . 29 cm. szerkesztő Rencsényi Tibor. – 318 p. – 31 p. 15 cm fűzve AK 1147. rajzolta Xavier Musquera . D. – 31 p. fordította Rencsényi Tibor. [fordította faragó József]. 29 cm. Skiverteks borító CSPL 1985 1148. 29 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . : ill. Plébániahivatal. – Novi Sad : Agapé . zagreb . znaci vremena . – (Isten népeinek története . – Beograd . Az eMBeR és a bűn / Szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Radosavljević. 23) Képregény AK 1151. 1984 (Subotica : Panonija). TOPOLYAI ifjúsági lelkinap : 1984. 21) Képregény AK 199 . eSzTeR és Judit / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . rajzolta Noel Gloesener és Xavier Musquera . rajzolta Michael Rancçon . – zagreb : Kršćanska sadašnjost .1146. 1985 (Maribor : ČGP večer).

. szöveg enrico Galbiati. 29 cm. elio Guerriero. Táblakötés AK 1156. : ill. – Novi Sad : Agapé. Antonio Sicari . enrico Jézus Krisztus / szerkeszti enrico Galbiati . illusztrációk vittorio Belli. 17) Képregény AK 1153. : színes ill. . – Novi Sad : Agapé. – [124] p. rajzolta Xavier Musquera . Antonio Molino. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). franco vignazzia . GALBIATI. Antonio Sicari . – (A Biblia és története . 31 cm. enrico Az ígéret földjén / szerkeszti enrico Galbiati . szöveg enrico Galbiati. Sandro Corsi. Antonio Sicari . [olaszból fordította Harmath Károly]. – [124] p. franco vignazia . 2) Táblakötés AK 1154. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). 31 cm. Novi Sad : Agapé. – (A Biblia és története . – Novi Sad : Agapé. – 31 p. illusztrációk Antonio Molino . GALBIATI. Antonio Sicari . ezeKIeL / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . szöveg enrico Galbiati. szöveg enrico Galbiati. [fordította Boross István]. elio Guerriero. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (A Biblia és története . Sergio Molino. Antonio Sicari . GALBIATI.1152. [olaszból 200 . : színes ill. . 7) 2500 pld. fordította Nemeshalmi István és Klára. – [125] p. illusztrációk Sandro Corsi. . 3) Táblakötés AK 1155. [olaszból fordította Harmath Károly]. illusztrációk Antonio Molino . Táblakötés AK 1157. elio Guerriero. . 31 cm. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). [fordította Bauer ferenc]. elio Guerriero. enrico Az Úr tanítványai / szerkeszti enrico Galbiati . : színes ill. GALBIATI. enrico Királyok és próféták / szerkeszti enrico Galbiati . 1985 (Maribor : ČGP večer). – (Isten népeinek története . 6) 2500 pld. – Novi Sad : Agapé. szöveg enrico Galbiati. – [124] p. – (A Biblia és története . elio Guerriero. illusztrációk Antonio Molino . enrico A pátriárkák és Mózes / szerkeszti enrico Galbiati . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). : színes ill. GALBIATI. 31 cm.

– Újvidék : Agapé. – 11 p. 22 cm 5000 pld. HeNDI. Kozmikus hő / Hendi I. fűzve AK 1161. : ill. 4) Táblakötés AK 1158. franco vignazia . . . : színes ill. szöveg enrico Galbiati. – (Életfordulón . – [124] p. fordította Rencsényi Tibor . fiala M. – Novi Sad : Agapé. Léner István. [Josef] Heinzmann . 24]) Képregény AK 201 . Ivánka. 1985 (Szabadka : Pannónia). 1985 (Újvidék : Agapé). enrico Számkivetés. : ill. 1. .513 CSPL. 1985 (Újvidék : forum). – 116 p. : ill. [fordította Kovács Gyula]. JÉzUS születése / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . 5) Táblakötés AK 1159. . 1. I. – (A Biblia és története . AK 1160. illusztrációk Sandro Corsi.) eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. rajzolta Pierre Brochard . [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). Antonio Sicari . GALBIATI. 21 cm 400 pld. – Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé. szerkesztő Rencsényi Tibor. 31 cm. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost : Agapé. visszatérés. elio Guerriero. [Isten népeinek története . Antonio Molino. 31 cm. 29 cm. fűzve CSPL 1162. judaizmus / szerkeszti enrico Galbiati . Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. – (Az evangéliumok : Újszövetség . [fordította Rencsényi Tibor]. – [124] p. Andrija Kopilović. [1985] (Kranj : Gorenjski tisk). : színes ill. Josip Pekanović]. fűzve 241.fordította Harmath Károly]. ISTeN NÉPe a történelemben : ideálok / [szerk. 21 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (A Biblia és története . – 144 p. – 31 p. 1985 (Maribor : ČGP večer). HeINzMANN. – Szabadka : A Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. .

– 416 p. – Újvidék : [Keresztény Adventista egyház]. SLANKAMeNAC. – 64–80 p. 20 cm A tavaszi ifjúsági imahétre készült. 1985 (Subotica : Panonija). . – 108 p. Az egyedüli igaz isten . – (Isten népeinek története . . [Keresztény Adventista egyház]. Novi Sad : Agapé. A testvéri szeretet vallása .. A legszélesebbkörű ismeret . – Újvidék : Idők jelei.. A kezdet . . Napsugár a Hermon hegyén . kiadó faragó József. – 16–32 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – 144–160 p. . – 224–240 p. fordította zsivánovity Róbert . a teremtő . Testvéreihez hasonló . Nemcsak mint vendég . fel. . vasárnap vagy szombat? . – 48–64 p.. [fordította Lazić Hajnalka]. . boldog élet .. – 208–224 p. .. SLANKAMeNAC. . 1985 (Maribor : ČGP večer). Szereplők és nem nézők . – 240–256 p.. – 128–144 p. – 160–176 p. „ő IGAzGATJA A Te UTAIDAT”. . 1985 (Subotica : Panonija)... 19) Képregény AK 1164. Örökké tartó. Skiverteks borító CSPL 1166. – [1–16] füzet.. – 1–16 p. 1985 (Sokszorosítva a kiadó irodájában). .. . Lazar A keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . . [Újvidék] : „znaci vremena”. . Bibliai Levelező Iskola = Bevezetés a Bibliába) Hittel az életen át .. A gonosztevők közé sorolva .1163. – 192–208 p. Jézus az írásokban . . 29 cm. . : ill. . 21 cm eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva 1500 pld. . – 96–112 p. . . – 31 p. . : ill. – 32–48 p. . Centar za istraživanje Biblije . szerkesztő Rencsényi Tibor.. Isten törvényszékének tükrében . – 176–192 p. . 202 . . fordította Lazić Hajnalka . – 112–128 p. JÓNáS és Rut / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivolier . – zagreb . Jézus. – 80–96 p. – (A Biblia Beszél. rajzolta Noel Gloesenen . Lazar Keresztény hitvallás / Lazar Slankamenac . egy megmagyarázhatatlan tragédia . – eredeti címe: On će upravljati staze tvoje CSPL 1165.

1986. – 175 p. 8 cm fűzve AK 1171. : ill. – 15 p. Az előző mű kivonatos. Jarak : „efekt”). érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. – Kivonat a Keresztény hitvallásból 1500 pld. . fedőlap Sóti György]. Novi Sad : Agapé. . hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. HA személyesen megismerhetnéd Istent. – Újvidék : Agapé. – Jelsa (otok Hvar) : Župni ured. BeReCz Sándor zarándokok könyve / Berecz Sándor. 29 cm. Janko 1000 találkozás a Szűzanyával Međugorjéban : beszélgetés vickával / Janko Bubalo. 1986 (B. TÓBIáS és Sára / szövegkönyv és magyarázat Perre Thivollier . [1986] ([Újvidék : Agapé]). 20 cm 7000 pld. – 220 p. : ill. – 214 p. szerkesztő Rencsényi Tibor. 17 cm Sokszorosítva CSPL 1169.eredeti címe: vjeruju ranog hrišćanstva. AK 203 .3:929 Johannes Capistranus CSPL. 1985 (Maribor : ČGP večer). fűzve 235. fordította Nemeshalmi István és Klára . . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 20) Képregény AK 1986 1168. Wilhelm Szerzetes a farkasok között : Kapisztrán Szent János élete regényben / Wilhelm Hünermann . (Újvidék : forum). füzetes kiadása CSPL 1167. HÜNeRMANN. CSPL 1170. . – (Isten népeinek története . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. [fordította Kálmán Mária . : ill. – Újvidék : Agapé. 21 cm eredeti címe: ein Mönch unter der Wölfen 4000 pld. BUBALO. . 1986 (Novi Sad : forum Nyomda). rajzolta Pierre Decomble . – 31 p.

27 cm Skiverteks borító 22. Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 2. 24 cm 1. fordította Lukáts Márta . 18 cm 271. : Képek Jézus életéből. ÓBeCSeY István Pislákoló mécses / Óbecsey István. 1986 (zagreb : Horvátországi Grafikai Intézet). – [12] p. . SUHAJDA Lajos Értelem / Suhajda Lajos. – 165 p. füzet: Újszövetség 1. 1987 (Újvidék : Dobra vest). 3. SveTILIŠTe sv.1172. – zagreb . : Jézus és a gyerekek. : ill. Novi Sad : Agapé. – 520 p. Ivana Kapistrana = Il santuario di s. 1986 (Hajdukovó : Sokszorosítja a Római Katolikus Plébániahivatal). AK 1173. Agapé.9(497. füzet: Újszövetség 2.13 Ilok)(085) AK 1987 1176.511(497. BeRNOS De GASTOLD. 1986 (Novi Sad : forum). – Hajdukovó : Sokszorosítja és kiadja a hajdújárási Rkt. 17 cm Kartonkötés 894. Giovanni de Capestrano = Heiligtum des hl. – Bácsföldvár : Római Katolikus Plébániahivatal.3(497. – 129 p.046(084. Plébániahivatal. : ill. 1986. – 42 p. – [12] p. 17 cm CSPL 1175. – [12] p. János szentélye : Ilok. 1987 (Novi Sad : Agapé). 204 . Johannes Kapistran = Kapisztrán szt. rajzok és technikai szerkesztés Sóti György. – zágráb : Kršćanska sadašnjost . Agapé.1)-14 CSPL 1174. – 3 füzet – : színes ill. Novi Sad : Agapé. füzet: Újszövetség 3. – Ilok : franjevački samostan . : ill. : ill.13 Ilok)(085) 726. . . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak.1) CSPL. . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. 20 cm A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche CSPL 1177. BIBLIAI KÉPeSKÖNYv / a kiadásért felel Harmath Károly. – [12] p. . : Jézus példabeszédei. . Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold .

[szerb nyelvből fordította Körmöczy Mária]. 1987 (Novi Sad : forum). 3.92(02. [zagreb] . : ill. AK 1182. . 19 cm. [fedőlapterv Sóti György]. [Keresztény Adventista egyház]. illusztrálta és a fedőlapot tervezte Sóti György]. : ill. Giannina Padovai Szent Antal / Giannina facco .Kifestőkönyv idézetekkel 6000 pld.2) CSPL. . [fordította Nagy József]. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Természetes családtervezés : a Billings-féle ovulációs módszer alapján / J. 20 cm Az eredeti címe: Living God’s Love CSPL 1181. [olaszból fordította Harmath Károly .3:929 Antonio di Padova CSPL. 1987 (Beograd : Preporod). [Újvidék] : Preporod . 24 cm Az eredeti címe: Wonders Of Creation 3000 pld. : színes ill. . Agapé.) eredeti címe: Antonio di Padova 9000 pld. fűzve ISBN 88-7026-545-5 235. Harold W. . J. GYÜRKI László Szentföldi útitárs / Gyürki László . 1987 (Novi Sad : forum). – (vetés . COOPeR.053. Szerbhorvát nyelvből fordította Lazić Hajnalka. . CSPL 1179. AK 1178. – 116 p. 1987] (zagreb : vjesnik). fACCO. : ill.) 4000 pld. Douglas Isten a szeretet – és te? : életednek minden napja legyen új élményekben és tapasztalatokban gazdag / Douglas Cooper . – 45 p. 20 cm 20 . Agapé. A teremtés csodái / Harold W. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Clark . fűzve 232. 17 cm. – Beograd . BILLINGS. 1987 (Újvidék : Agapé–forum). Billings . [Az Idők Jelei Bibliakutató Központ] . 8. – 207 p. CSPL 1180. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Novi Sad : Agapé. – 109 p. CLARK. – [Újvidék : Keresztény Adventista egyház. – 126 p. füzetenként. – (Az Életszentség Nagymesterei .

1987 (Novi Sad : forum). fűzve 231.4) CSPL. . : ill. Novi Sad : Agapé. Novi Sad : Agapé.) fűzve 231. . 1987 (Maribor : ČGP večer). – 68 p. 17 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . – (Az evangéliumok : Újszövetség . AK 1186. 5. 27]) Képregény AK 206 .15 Međugorje) CSPL.73(497. 7. .5000 pld. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly. rajzolta Pierre Brochard . – 64 p.73(569. – 94 p. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 29 cm. 28]) Képregény AK 1187. 29 cm. 17 cm. AK 1183. Az Agapé kiadványainak könyvjegyzékében 1988-ban is! fűzve 291. [Isten népeinek története . 1987 (Novi Sad : forum). AK 1184. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . fordította Rencsényi Tibor. fordította Rencsényi Tibor. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio atya / Harmath Károly . 4. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . fűzve 235. .37(497. 1987 (Maribor : ČGP večer).15 Međugorje) 231.73(497. . JÉzUS és a bűnbocsánat / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier .15 Međugorje) AK 1185.3:929 Pio da Pietrelcina CSPL .8(497. – 31 p. : ill. : ill. Novi Sad : Agapé. [fedőlapterv Sóti György]. 4.) 9000 pld. rajzolta Pierre Brochard . : ill. 7.15 Međugorje) 248.153. : ill. Novi Sad : Agapé. JÉzUS és a megvetettek / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . – (vetés . [Isten népeinek története . [a fedőlapot tervezte Sóti György]. Novi Sad : Agapé. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? / Harmath Károly.) Az utószó szerint második kiadás. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . [fedőlapterv Sóti György]. – (Az evangéliumok : Újszövetség . – (vetés . – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm. – 31 p. 1987 (Novi Sad : forum).

: ill. [fordította Sinkó ferenc . fűzve Jegyzetek: 109–123. 2. . Novi Sad : Agapé.3:929 Rita Casciani CSPL. fordította Rencsényi Tibor. JÉzUS Jeruzsálemben / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . . 2. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . AK 207 . 29 cm. LeCLeRC. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 1. [Isten népeinek története . rajzolta Pierre Brochard . illusztrálta Kákonyi Asztrik]. 6. fűzve ISBN 963 360 309 9 235. illusztrációk Mireille Négre]. 1987 (Maribor : ČGP večer). . – (Az Életszentség Nagymesterei . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . . 3. LeMOINe. : ill. [Isten népeinek története . Novi Sad : Agapé. 1987 (Maribor : ČGP večer). : ill. 1987 (Újvidék : forum). eloi egy szegény ember bölcsessége / eloi Leclerc . – zagreb : Kršćanska sadašnjost . Jo Szent Rita / Jo Lemoine .3:929 francesco d’Assisi CSPL. 29 cm. Novi Sad : Agapé. – 126 p. – 31 p. [Isten népeinek története . – (Az evangéliumok : Újszövetség . fordította Rencsényi Tibor. 19 cm. 25]) Képregény AK 1190. rajzolta Pierre Brochard .) eredeti címe: Sainte Rita Borítékcím: Casciai Szent Rita 3500 pld. . 29]) Képregény AK 1191. 1987 (Maribor : ČGP večer). AK 1192. : ill. – zagreb : Kršćanska sadašnjost .) eredeti címe: Sagesse d’un pauvre 4000 pld. – (Az evangéliumok : Újszövetség . 235. 29 cm. JÉzUS és Keresztelő János / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . Novi Sad : Agapé.1188. fordította Rencsényi Tibor. Novi Sad : Agapé. JÉzUS gyermekkora / szövegkönyv és magyarázat Pierre Thivollier . : ill. 1987 (Novi Sad : forum). 26]) Képregény AK 1189. – (Az Életszentség Nagymesterei . 19 cm. [fordította Barsi Balázs . – 31 p. – 31 p. – 126 p. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . rajzolta Pierre Brochard .

fedőlap Sóti György]. jegyzetek. [fordította Hámori Győző . 17 cm. – zagreb : Kršćanska sadašnjost . 1987 (Újvidék : forum). fedőlap és illusztrációk Sóti György]. – 102 p. LOIDL. Le MOUËL. – 280 p. [fedőlap Balázs M. Margit]. 21 cm CSPL 1198. Jarak : efekt). . p. 1987 (Újvidék : forum). – 30 p.113 Novi Rakovac) CSP-FB 1197. 1987 (Novi Sad : Agapé). : ill. . . Novi Sad : Agapé.. BMS (a közölt alakban) 1194. fűzve 840-14 CSPL. – (Scientia Christiana .és tárgymutató: 263–276. – (vetés . 20 cm.). – 48 p.) Név. 1987 (Újvidék : forum Ny. AK (ott a rendszó: MOUËL. 1. 1987 (B. – Novi Sad : Agapé. [a felvételeket Nagy Sándor készítette]. Ida A fatimai látnok / Ida Loidl. 5) fűzve 231. – 105 p.73(469 fatima) AK 1195. szobrászat. 24 cm Építészet. Pierre A katolikus egyház története / Pierre Pierrard . Jarak : efekt). PÉNzeS János Hittel élni jó : kézikönyv az ifjúsági csoport számára / Pénzes János . – 30 p. AK 208 . – Bácsszőlős : Római Katolikus Plébániahivatal. – Újvidék : forum : vajdasági Múzeum. : 14 p. LURDI áJTATOSSáG a Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. 1987 (B. – Horgos : a Szabadkai egyházmegye Hitoktatói Tanácsa. NAGY Sándor Dombó : középkori monostor és erőd / Nagy Sándor . katalógus 1000 pld. Gilbert le). : ill. – [zagreb] : KS [Kršćanska sadašnjost] : Novi Sad : Agapé. fűzve 282(091) CSPL..1193. eredeti címe: Histoire de l’eglise catholiqua 4000 pld. CSPL 1196. fűzve ISBN 86-323-0070-9 904(497. 21 cm eredeti címe: Dieu dans le mêtro 2500 pld. Gilbert Isten a metrón / Gilbert le Mouël . . PIeRRARD. [fordította Rencsényi Tibor . XLI táblaoldal : ill.

21 cm eredeti címe: God and a Mause 5000 pld. 21 cm eredeti címe: Jesus Then and Now fűzve ISBN 86-397-0129-6 232. – 78 p. – 61 p.. 1987 (Újvidék : forum). Leonardo Teológus a zöld pokolban / Leonardo Boff [útinaplója] . – Subotica : k. AK 1988 1202. . Simon Jenkins . – A fordítás a düsseldorfi 1982-es kiadás alapján készült. fűzve ISBN 86-397-0155-5 CSPL. [fordította Rencsényi Tibor]. – 131 p. BOff. Angela Mary Isten és az egér / M. – Újvidék : Agapé. fűzve 820(73)-97 CSPL. [fordította Rencsényi Tibor . – 50 p. 1988 (Novi Sad : Agapé). [fordította Hammer András]. n. Plébániahivatal). a fedőlap. Leonardo Üdvöz légy. BOff. . TOIGO. . a rajzok és a grafikai szerkesztés Sóti György munkája]. Novi Sad : Agapé. – Újvidék : Agapé. melléklet . 17 cm CSPL 1203. – Hajdukovo : Rkt. + 40 p. AK 1204. 20 cm eredeti címe: Theologie hört aus volk. 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). Mária / Leonardo Boff . 20 cm 209 . Angela Toigo . AK 1201. A BáCSKAI MIASSzONYUNKRÓL nevezett nővérek konstitúciója és direktóriuma. 17 cm CSPL 1200. SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : a tudomány / Suhajda Lajos. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 1988 (készült az Agapénál). : ill. [fordította Hammer András]. 1800 pld.9:268 CSPL. 1988. WATSON. .1199. 1987 (Hajdukovo : sokszorosítja és kiadja a Rkt. – 82 p. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. – Novi Sad : Agapé. . : ill. – 189 p. Plébániahivatal.

. . Újvidék] : Preporod . GOLUBIĆ. Jarak : efekt). – 50 p. 15 cm CSPL 1210. [1988] (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. – Beograd . [fordította francz Mihály]. 20 cm CSPL 1208. . . . 16 cm 2000 pld. [zagreb . : kotta ill. BOTKA József Útravaló kenyér : rövid katolikus hittan felnőttek utólagos oktatásához / Botka József. [zagreb . – Újvidék : Agapé. – 84 p. 20 cm eredeti címe: Slavna budućnost naše planete CSPL 210 . 1988 (Beograd : Preporod). DAvIS. 3000 pld. BÚCSÚSOK ÚTIKÖNYve / [összeállította Harmath Károly]. + v p. [Az Idők Jelei . Thomas A. 1988 (B. . 1988 (Novi Sad : forum). – (Agapé Minikönyvek . Keresztény Adventista egyház]. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 68 p. 1988 (Novi Sad : Agapé). – 65 p. [znaci vremena . 1988 (Újvidék : Dobra vest). : ill. – 106 p. eNGeSzTeLő SzeNTÓRA / Sajtó alá rendezte Berecz Sándor. Te is tudsz a vízen járni / Thomas A. Mirko Bolygónk dicső jövője / Mirko Golubić . 12 cm. AK 1205. Újvidék] : Preporod . AK 1207.eredeti címe: Ave Maria. Keresztény Adventista egyház]. Davis . ÉNeKeK éneke. 20 cm 20 000 pld. 1) fűzve AK 1209. fűzve ISBN 86-397-0151-2 CSPL. – A fordítás az 1982-es düsseldorfi kiadás alapján készült. AK 1206. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. fűzve ISBN 86-397-0153-9 CSPL. fűzve ISBN 86-317-0150-4 CSPL. – Újvidék : Agapé. – Beograd . – 24 p.

1988 (készült az Agapénál). 12 cm. 17 cm 700 pld.37(497. . 7. 21 cm 2000 pld. AK 211 . – Újvidék : Agapé. – 16 p.153.) fűzve 291.15 Međugorje) CSPL. – 16 p. . T[adej] vojnović. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . .2 CSPL.511(497. : ill. HARMATH Károly Mi történik Međugorjéban? : 1987. – Novi Sad : Agapé. – (Agapé Minikönyvek . fűzve CSPL. JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. 20 cm Címlap nélkül. : ill. 3) AK 1214. – számozatlan [20] p. . 1988 (Novi Sad : Agapé). fűzve 264-041. Agapé. .73(497. . – Tótfalu : Római Katolikus Plébániahivatal. július 26–1988. 1988. Harmath Károly . 1988 (Novi Sad : Agapé). [1988] (Újvidék : Agapé). et al.].15 Međugorje) 231.15 Međugorje) 248. 17 cm. / Harmath Károly. – (vetés . : ill. : ill. 1988 (Subotica : sokszorosítva a Plébániahivatal gépén). – 27 p. CSPL 1216. július 25. – Adatok a fedőlapról 1200 pld. – 128 p.1)-14 CSPL 1215. – Novi Sad : KS – Agapé. 17 cm fűzve 894.8(497. AK 1212. – [54] számozatlan . SUHAJDA Lajos A tanács : találkozás az eligazító istennel / Suhajda Lajos.1211. Kovács Gy. AK 1213. ÓBeCSeY István A hanyatló nap sugarai / Óbecsey István. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. – Becse : Szent Antal Plébániahivatal. SzUNGYI László Karácsonyvárás a családban / Szungyi L[ászló].

. 1989 (B. 21 cm 3000 pld. 1988 (Újvidék : Agapé). . : ill. : ill. AK 1989 1219. váRI Anna Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / vári Anna. AK 1221.) eredeti címe: Die Nieuwe Katechismus 10 000 pld. Jarak : sokszorosítja „efekt”). – XX. 1989. – 59 p. . Újvidék : Rkt. Bački vinogradi : Plébániahivatal.511-2 CSPL. – 34 p. 21 cm. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . fűzve 235. KS – Agapé.1217. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . Plébániahivatal . – 14 p.113 Mali Iđoš)(091) CSPL. AK 1218. – Újvidék : Agapé. [fedőlap és illusztrációk Berecz ferenc]. fűzve 243 CSPL. . – (Scientia christiana . ÚJ KATeKIzMUS / [fordította Török Jenő és Kiss Béla]. 20 cm 1000 pld. AK 212 . – 139 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). áJTATOSSáG szent Kolbe Mária Miksa tiszteletére / Összeállította Horváth János. Agapé.13 894. fűzve 262. fűzve ISBN 86-397-0143-1 248. 17 cm 4000 pld.3 929 CSPL. BeReCz Sándor Isten barátai / Berecz Sándor. AK 1220. 12 cm A kiadásért felel dr. Újvidék : Agapé. Agapé . ISBN 86-397-0154-7 268:282 CSPL. 2.3(497. – Kishegyes . (78) p. Harmath Károly 2500 pld. BeReCz ferenc A kísértés : [dráma] / Berecz ferenc . – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . 464. 1988 (Újvidék : forum).

vI. – Novi Sad : Agapé. [1989] (Novi Sad : forum). fülszöveggel eredeti címe: The lion handbook to the Bible 6000 pld. ISBN 86-397-0139-3 22 CSPL. Szabadka. – verbica : Rkat [Római Katolikus] Plébániahivatal. 1989 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. 17 cm 5000 pld. BISKUPSKO ReĐeNJe : Subotica. Jarak : efekt). [fordította Katona István]. – (Az Életszentség Nagymesterei . 18. Az Agapé könyvjegyzékében 5000 pld. AK 1223.1222. . BMS 1228. borítóval. 1989 (B. fűzve CSPL 1225. . 1989 (Szabadka : Szent György Plébániahivatal). Baranyi Alix. – 248 p. – 93 p. A BIBLIA KÉzIKÖNYve / [Az eredeti kiadást szerkesztette David és Pat Alexander . – Subotica : Biskupski ordinarijat (Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé). védőborítóval. – Újvidék : Agapé. – Novi Sad : Agapé. BOTKA József Az élet a szeretet diadalútja / Botka József. bőrkötés.) 213 . Carlo Én. 20 cm fűzve ISBN 86-397-0148-2 282(091) CSPL. AK. – 119 p. BOGDáN József Ablakok / Bogdán József . 13 cm 3000 pld. 1989 (zagreb : Grafički zavod Hrvatske). fordította Rencsényi Tibor]. – (vetés . 24 cm Bőrkötés. 17 cm. CARRETTO. vI 1989. Keménykötés. [1989] (Újvidék : Agapé). . 19 cm. : színes ill. BeRNOLáK Éva A sziklára épült egyház : egyháztörténeti olvasókönyv fiatalok részére / Bernolák Éva. – 22 p. – 685 p. BMS 1227. BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. fűzve CSPL. 6. ferenc / Carlo Carretto . . : ill. . . 3) ISBN 86-397-0152-0 AK. fülszöveggel. AK 1224. 1989. 18. – 31 p. – Novi Sad : Agapé. = Püspökszentelés . – BMS 1226.

HOLDeR. – 24 p. fűzve ISBN 86-397-0138-5 82(02. BMS 1231. . n. AK. Építsünk közösséget : egy test vagyunk Krisztusban. .). : k. 20 cm eredeti címe: Lieben ist dein Beruf 5000 pld. BMS 1229. – Novi Sad : Agapé. János Pál pápa) . : ill. 21 cm eredeti címe: Przed sklepem jubilera 3000 pld. AK. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Agapé. Mig Pánov bácsi karácsonya : Lev Tolsztoj elbeszélése nyomán írta Mig Holder . HázSzeNTeLÉS. 1989 (Novi Sad : Agapé). – 182 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). HeINzMANN.053. CSPL. 1989 (h. BMS 1230. olykor drámai fordulatokkal) / Andrzej Jawicin (II. 6) fűzve AK. JáNOS PáL II. 19 cm CSPL 1233. 17 cm. .Eredeti címe: Io. francesco 2500 pld. fűzve ISBN 86-397-0141-5 929 CSPL. [angolból fordította Rencsényi Tibor]. – [24] p. : ill. AK. 245. – 60 p. átdolgozott kiadás]. 24 cm eredeti címe: Papa Panovs special day 5000 pld. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . 1989 (Szabadka : sokszorosítva a szabadkai Szent György Plébániahivatal gépén). – (vetés . – Szabadka : kiadja a szabadkai egyházmegyei Hatóság. – [második. BMS 1232. : ill.513 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0142-3 26. 1989 (Újvidék : Agapé). Agapé.2)-32 CSPL. [Josef] Heinzmann.. BMS 214 . AK. – 30 p. n. . IMANYOLCAD a kereszténységek egységéért 1989. Josef Hivatásod a szeretet : házassági előkészítő és tanácsadó / J. pápa Az aranyműves boltja : (elmélkedések a házasság szentségéről. . [fordította Balassy Péter]. Novi Sad : Agapé. Rajzolta Nathalie vilain .

Agapé. – 47 p. – Újvidék : Agapé.]. 1989. . napközi imaóra. 22 cm 2000 pld. – 153 p. . 12 cm Kiadványunk a Magyar Barát kiadásában (1941) megjelent kis imakönyv alapján készült. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. április 16. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost – Agapé. 1989 (Novi Sad : Agapé). 1989 (Újvidék : forum). 1989. – 15 p. füzete alapján. fűzve 268:282 CSPL. AK. LOURDeS-I KILeNCeD / Sajtó alá rendezte Huzsvár László. Kartonkötés 243 CSPL. BMS 1239. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost . – Újvidék : Agapé. 12 cm Részben átírt imaszövegekkel Klempa Sándor azonos c. 1989 (Újvidék : Agapé). Agapé. AK. 12 cm A kiadó előszavával fűzve 243 CSPL. kiadás. BMS 1238. 14 cm fűzve CSPL. – 520 p. kompletórium egy hétre / Szerkesztette [és jegyzetekkel ellátta] Török Jenő. fűzve 243 CSPL. Agapé (készült az Agapénál).1) AK. . Kartonkötés 22. – 78 p. BMS 1240. KATOLIKUS ifjúsági lelkinap [zentagunaras. BMS 215 . AK.1234. BMS 1235. fűzve 243 CSPL. : ill. LISIeUX-I KIS SzeNT Teréz tiszteletére. – Újvidék : Agapé. : ill. vecsernye. – 3. – 96 p. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . . KÉPeS Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak. KIS KATOLIKUS Katekizmus / [fordította Katona István]. 2500 pld. . – A kiadásért felel Harmath Károly.046(084. . – 73 p. 1989 (Novi Sad : Agapé). AK. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . 1989 (Novi Sad : Agapé). AK. 26 cm 15 000 pld. BMS 1236. AK. : ill. PáDUAI SzeNT Antal : kis imakönyve. 1989 (Újvidék : Agapé Nyomda). 17 cm 3000 pld. BMS 1237.

) eredeti címe: I miracoli di padre Leopoldo 216 . 1989. veCCHI. álomlátó József 3. Kisded a jászolban 6. – 22 p. Újvidék] : Preporod . [SzeNTÍRáSI szemelvények] : 1–12 / [Képek Dea de vries]. Noé bárkát készít 2. vI. – Újvidék : Agapé. [fordította Leiszt József]. zakeus a fán 11. . 7. vI. Istennek élt az emberek között / P. 18. [„Az idők jelei” . 14 cm 1. – 91 p.2)(084. fűzve. BMS 1245. Kosár a folyóban 4. Jézus velünk van 12.053. Keresztény Adventista egyház]. 1989 (Novi Sad : Agapé) Életrajzi adatokkal 2500 pld. 1989 (Ljubljana : Jože Moškrič).1) CSPL. 13 cm CSPL 1242. Apa és fiai 10. AK. Hilde Tévedett-e Salamon? / Hilde Reuben . – 74 p. a szent gyóntató / Alberto vecchi . . Az engedetlen Jónás 5. 1989. 18. – [zagreb] : kiadja a Kármeliták viceposztulatúrája. – (Az Életszentség Nagymesterei . 1989 (Újvidék : Agapé). STANTIĆ. Alberto Lipót Mandić. Hallja meg mindenki 2000 pld. – 12 db számozatlan füzet : ill.1241. 21 cm. Gellért P. Meggyógyult a beteg 7. 1989 (Novi Sad : Agapé)]. fűzve CSPL 1244. [belső használatra = za internu upotrebu]. Agapé. ReUBeN. Stantić Gellért. A magvető 8. – Beograd [zagreb . . eltévedt bárány 9. = Biskupsko ređenje : Subotica. 20 cm CSPL 1243. 1989. [szerb nyelvről fordította Körmöczy Mária]. : ill. – [Subotica : Biskupski ordinarijat. PÜSPÖKSzeNTeLÉS : Szabadka. . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . közös műanyag tokban A későbbi kiadások más rendszóval 244(02.

[fordította Szarvas János]. [olaszból fordította Harmath Károly]. – (Az Életszentség Nagymesterei . – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébániahivatal. – 19 p. 21 cm CSPL 1990 1247. Lush Teréz anya / Lush Gjergji . – számozatlan [90] p. Carlo Én.3:929 CSPL. ferenc / Carlo Carretto . Az Életszentség Nagymesterei . 1990 (Novi Sad : Agapé). A. . . CSPL. . fűzve ISBN 86-397-0141-5 235. : színes ill. WITHe.) eredeti címe: Majka Terezija AK.2500 pld. BMS 1248. [fordította Katona István]. – (Én . BMS 1246. . – Novi Sad : Agapé. 6) 500 pld. CARReTTO. . – [Beograd . 19 cm.3:929 francisco d’Assisi AK. : ill. 19 cm. Keresztény Adventista egyház. – 119 p. BMS 217 . 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). – Újvidék : Agapé. fűzve ISBN 86-397-0140-7 235. Idők Jelei . – 22 p. zagreb . Inos Beavató szentségek / Inos Biffi . ellen Gould A betlehemi csillag / ellen Gould Withe. BIffI. GJeRGJI. 1990 (Beočin : efekt). BMS 1250. 9. rajzolta franco vignazia . – 301 p. Újvidék : Preporod . – Újvidék : Agapé. 1990 (Újvidék : Agapé). AK. 16 cm CSPL 1249. 1989] (Novi Sad : Dobra vest). 32 cm Az eredeti címe: I primi sacrament Kartonkötés 10 000 pld. BOTKA József A Kereszténység az istengyermekség szentsége : előkészítő oktatások fiatal szülőknek és keresztszülőknek a Keresztségről / Botka József.

sajtó alá rendezte Harmath Károly.23 CSPL. – 191 p.) eredeti címe: Sante Chiara d’ Assisi 218 . 19 cm. – 187 p. – (Az Életszentség Nagymesterei . Novi Sad : Agapé. 19 cm. – (Az Életszentség Nagymesterei . a szeretet apostola / Kárpáti Pál. AK.. – 616 p. AK. BMS 1252. 1990 (Újvidék : forum). fűzve AK. 248. – [zagreb] : Kršćanska sadašnjost . BMS 1256. 1990 (Novi Sad : Agapé). . fűzve ISBN 86-397-0266-7 235. 19 cm 8000 pld. – 2.159.) 5000 pld. – Újvidék : Agapé. bővített kiadás. Agapé. Orčić S. HITÉLeT : imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával / [Összeállította Huzsvár László]. . – Újvidék : Agapé. . 8. Harmath K.. . – [20] p. átdolgozott. 19 cm fűzve CSPL.[ároly]. A KISeBB TeSTvÉReK rendjének regulája általános konstitúciói általános statútumai / fordította Barsi Balázs . 1990 (Novi Sad : Agapé). BMS 1255. . AK. Chiara Augusta Assisi Szent Klára : Assisi Szent ágnes életrajzi adalékával : Assisi Szent Klára levelei / Chiara Augusta Lainati . JÓKÍváNSáGOK / [fotók fábri M. – [zagreb] . bővített kiadás. BMS 1253. – Novi Sad : Agapé. Lovrec B. 1990 (Novi Sad : Agapé). A. az énekek betűrendes mutatójával Keménykötés 243 CSPL. BMS 1254. – 135 p.. Kovács Gy.1251. 10. 1990 (Újvidék : Agapé). : ill. – Újvidék : [Agapé]. 20 cm 2000 pld. Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . – 155 p.3:929 vincent de Paul CSPL. 1990 (Novi Sad : Agapé). : ill. [fordította Tűzkő Lajos]. . : ill. 14 cm Kottákkal. LAINATI. KáRPáTI Pál Szent vince. – harmadik. : ill. A KeReSzTfáHOz MeGYeK : keresztutak gyűjteménye.

2) 3500 pld. 19 cm CSPL 219 . [fordította Ballásy László]. Morris Hit általi engedelmesség / Morris L.511.3:929 Chiara d’Assisi AK. illusztrációk Mireille Négre]. AK.511(497. . 24 cm fűzve 894. . 1990 (Újvidék : Agapé). – 126 p. AK. fűzve ISBN 86-397-0146-6 894. LeMOINe. szerb nyelvről fordította Lazić Hajnalka. – 12 p. BMS 1259.511-14(082) 894.053. Paul Istennel mindig beszélhetünk : elmélkedések / Paul Roth . – 102 p. – Újvidék : Agapé. 19 cm eredeti címe: Gott ist immer zu Sprechen 5000 pld. AK.1)(02. .BMS 1261. : ill. ROTH. : ill.09 CSPL. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi levél / [Írta Szent-Gály Kata .2)-32 CSPL. fűzve ISBN 86-397-0147-4 235. – Újvidék : Agapé. 1990 (Újvidék : forum). 1990 (Beograd : Preporod). – 131 p. . [fordította Sinkó ferenc . rajzolta Szabó Marianne]. kiadás]. . Jo Szent Rita / Jo Lemoine .5000 pld. – (Az Életszentség Nagymesterei . 21 cm 3000 pld. venden . 1990 (Újvidék : Agapé). TOMKA ferenc Istenkeresés az irodalomban : (vázlatok. – 127 p. fűzve 235. BMS 1257. fűzve 830-97 CSPL. – Novi Sad : Agapé. – Beograd . [Keresztény Adventista egyház]. – Újvidék : Agapé. [Újvidék] : Preporod . 19 cm. veNDeN. : ill. gondolatok a magyar irodalomból) / Tomka ferenc. L. BMS 1260. – [2. 1990 (Novi Sad : Agapé).3:929 Rita Casciari BMS 1258.

– Újvidék : Agapé. 5. – (Az Életszentség Nagymesterei . . 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). 5–8. BMS 1991 1263. : ill. Richard Amit a Bibliáról tudni kell / Rrichard Bewes . 20 cm eredeti címe: Pan-de-Arara oder der Papageienkäftig fűzve ISBN 86-397-0270-5 830-32 CSPL. GOLUB. – (vetés . – 189 p. David Jézus Krisztus egykor és ma / David Watson. 1990 (Ljubljana : Mladinska knjiga). – Újvidék : Agapé. : színes ill. [fordította Máté-Tóth András . – 185 p. Papagájketrec / Gerhard M. [fordította és sajtó alá rendezte Harmath Károly]. 2. – 73 p. [fordította Rencsényi Tibor].1262. BMS 1264. BMS 1265. Capovilla . 1991 (Újvidék : Agapé). a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit . Ivan Holdfény a Tiberis fölött : a zsinat pápájának emlékére / Ivan Golub . WATSON.) eredeti címe: Die Bible 5000 pld. . : ill. AK. BAUeR. fűzve ISBN 86-397-0273-X 22 CSPL. Bauer. [az előszót írta francesco L. Simon Jenkins . illusztrálta Redžek Georg]. . fűzve ISBN 86-397-01-29-6 823. AK. BeWeS.13 CSPL.9:268 CSPL. 19 cm. 21 cm eredeti címe: Jesus then and now 3000 pld. Gerhard M. ISBN 86-397-0271-3 262. AK.) eredeti címe: Mjesec nad Tiberom Alcím a fedőlapon: XIII. eva Maria Kremer . fordította Rencsényi Tibor]. AK. BMS 220 . . – Újvidék : Agapé. – [28] p. János pápa előszó: p. 17 cm.

eltévedt bárány 9.053. – 166 p. más rendszóval jelölve vö.) fűzve ISBN 86-397-0272-1 235. 1989 244(02. Kosár a folyóban 4. némi eltéréssel. – Novi Sad : Agapé. Szentírási szemelvények. – zagreb : Kršćanska sadašnjost [1991] (Ljubljana : Jože Moškrič). Krause és Samuel Terrien]. 1991 (Újvidék : Agapé). Meggyógyult a beteg 7. 1991 (Novi : Sad Agapé). HUBAUT. BMS 1268. HARMATH Károly Pietrelcinai Pio Atya / Harmath Károly . Jézus velünk van 12. – (Az Életszentség Nagymesterei . – 12 db számozatlan füzet : ill. . . notre bonheur fűzve ISBN 86-397-0269-1 242 CSPL. Az engedetlen Jónás 5. – Újvidék : Agapé. BMS 221 . 4. 26 cm 10 000 pld.1266. – 520 p. BMS 1267. : ill. 19 cm eredeti címe: Christ.3:929 Pio da Pietrelcina AK. Michel Krisztus a mi boldogságunk : imádkozni tanulunk Assisi Szent ferenctől és Szent Klárától / Michel Hubaut . közös tokban Több kiadása volt. [A fedőlapot tervezte Sóti György]. AK. – 94 p. 1991 (Sarajevo : Oslobođenje). 14 cm 1. fordította Barsi Balázs. CSPL 1269.1) 22 AK. Kisded a jászolban 6. Apa és fiai 10. . KÉPeS BIBLIA : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [az amerikai eredetit összeállította Joseph e. Noé bárkát készít 2. Hallja meg mindenki fűzve. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben / [Képek Dea de vries]. : ill. zakeus a fán 11. 19 cm. . A magvető 8. – zagreb : Kršćanska sadašnjost. álomlátó József 3.2)(084.

fordította vácz Jenő S.1270. – (Az Életszentség Nagymesterei . vecsernye.1)-32 CSPL. MÉSzáROS Lajos Mint a gyertyaláng / Mészáros Lajos. 15 cm 10 000 pld. BMS 1271.511(497. 1991 (Tótfalu : Logos). – 142 p. francois Cortonai Margit / francois Mauriac . 19 cm Papírkötés CSPL 222 . – [zágreb : Újvidék : Kršćanska sadašnjost . MONIN ABBÉ Szól az arsi Szent / Monin Abbé . J. BMS 1275. MAURIAC. 11. 14 cm CSPL 1272. – 32 p. . AK. kompletórium egy hétre. – 5 p. – 207 p. AK.] (Újvidék : Agapé). 21 cm fűzve ISBN 86-397-0268-3 894. 1991 (Tótfalu : Lelkigyakorlatos ház). 20 cm A függelékben kotta fűzve ISBN 86-397-0261-6 CSPL. LILIOMSzeNTeLÉS és a gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén. – Újvidék : Agapé. AK. : ill. 1991 (Újvidék : forum). – 142 p. .) eredeti címe: Sainte Marguerite de Cortona 5000 pld. . 1991 (Újvidék : Agapé). – Topolya : Római Katolikus Plébániahivatal. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. . AK. BMS 1273. [fordította Tűzkő Lajos]. LÉLeKáPOLáS / [A kiadásért felel Léner István]. Agapé. fűzve ISBN 86-397-0263-2 243 CSPL. napközi imaóra. 1991. – 91 p. – Tótfalu : Kiadja a Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház. BMS 1274. KIS zSOLOzSMA : reggeli dicséret. 19 cm.3:929 Marguerite de Cortona CSPL. fűzve ISBN 86-397-0267-5 235. . .

1991] (Újvidék : Agapé).] (Újvidék : Agapé). – [zágreb : Kršćanska sadašnjost . SANCHez Silva. p.] (Újvidék : Agapé). : ill. fűzve ISBN 86-397-0260-8 CSPL. José Maria Marcelino : spanyol legenda / J. 20 cm ISBN 86-397-0262-4 264-041. : ill. 1991 (Újvidék : Agapé). 24 cm eredeti címe: Marcelino pan y vino fűzve ISBN 86-397-0262-4 860(02. BMS 1277. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. 17 cm Címlap nélkül CSPL 1280. – [zagreb . AK. BMS 1281. – 72 p. SzeNT feReNC ATYáNK tranzitusa.1 CSPL. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás.1 CSPL. 14 cm 15 000 pld. : kottával . [María] Sánchez Silva . : kottákkal . AK. zagreb : Kršćanska sadašnjost. AK. – [Újvidék : Agapé . . 1991. AK. fűzve ISBN 86-397-0259-4 264-041. : kottával . [José] M. . [fordította Komáromi Borbála]. Agapé. 1991 (Újvidék : Agapé). – 38 p. – 5 p. fűzve ISBN 86-397-0260-8 243 CSPL. [SzáLLáST KeReS a Szent Család]. – 9. 1991. 20 cm 500 pld.2)-97 CSPL. . Újvidék : Kršćanska sadašnjost . SUHAJDA Lajos A szentlélek ajándékai : az istenfélelem / Suhajda Lajos. 20 cm 500 pld.053. – Újvidék : Agapé.1276. Újvidék : Agapé. PáDUAI SzeNT ANTAL Páduai Szent Antal : imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. 1991. – 207 p. AK. BMS 1278. – Újvidék : Agapé. – 8 p. BMS 223 . BMS 1279.

Piusz pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . TÖRÖK József XXIII. TÖRÖK József XI. 13. BMS 1286.13:929 Pius X. CSPL. . 11.13:929 Pius XII.) fűzve 262. 17 cm. SzeNT JÓzSef KILeNCeD. AK. 12. 1991 (Újvidék : Agapé). 1991 (sokszorosítva a tótfalui Logos nyomdagépén). BMS 1287. AK. . 1991 (Újvidék : Agapé). .) fűzve 262. – 32 p. AK.1282. – (vetés . – 32 p.) fűzve 262.13:929 Leo XIII. 17 cm. AK. 1991 (Újvidék : Agapé). . CSPL. 1991 (Újvidék : Agapé).) fűzve 262. AK. 14. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. Piusz pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé.) fűzve 262. CSPL. 17 cm. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 1285. – Újvidék : Agapé. . – Újvidék : Agapé. BMS 224 . Benedek pápa : századunk pápái / Török József. – (vetés . BMS 1284. – Tótfalu : Lelkigyakorlatos Ház. TÖRÖK József XIII.) fűzve 262. – (vetés . 17 cm. – Újvidék : Agapé.13:929 Giovani XXIII. Leó pápa : századunk pápái / Török József. CSPL. 9. – 32 p. – 32 p. TÖRÖK József XII. TÖRÖK József X. . BMS 1288. – (vetés . 1991 (Újvidék : Agapé). 17 cm.13:929 Pius XI. 10. 17 cm. – 63 p. CSPL. AK. – 32 p.13:929 Benedikt Xv. CSPL. – 32 p. TÖRÖK József Xv. János pápa : századunk pápái / Török József. – Újvidék : Agapé. – (vetés . . 15 cm CSPL 1283. – Újvidék : Agapé.

15. – 32 p.13:929 Johannes Paulus I. – Iv. 19 cm. .) fűzve 262. kiadás]. B. AK. . BMS 1291. fűzve ISBN 86-397-0261-6 894. 16. : kották . – Újvidék : Agapé. 17 cm. 1991 (Újvidék : Agapé). TÖRÖK József I.2)-32 CSPL. – (Az Életszentség Nagymesterei . . AK.0:271.) fűzve 262. – 71 p. 1991 (Újvidék : Agapé). 17.13:929 Paulus vI. BMS 1290. – 91 p. – (vetés .1289. a szerző rajzaival. 1991 (Újvidék : Agapé). BMS 22 . – (vetés .053. AK. Alberto Mandić Lipót. veCCHI. [fordította Leiszt József]. 1991 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé.) fűzve 262. . . – 32 p. – Újvidék : Agapé .511(02. Pál pápa : századunk pápái / Török József. – [2. 7) fűzve ISBN 86-397-0274-8 235. CSPL. – Újvidék : Agapé . a szent gyóntató / Alberto vecchi . 17 cm.3:929 Mandić. AK. 209 p. 1991 (Újvidék : Agapé). esztergom : ferences Rendház. – (vetés . CSPL. – Újvidék : Agapé. – 32 p. TÖRÖK József II. 1991 (Újvidék : Agapé). Budapest : Szent Jeromos Bibliatársulat. János pápa : századunk pápái / Török József. L. TÖRÖK József vI. CSPL. vADe MeCUM fRANCISCANUM / [összeállította Barsi Balázs].3 CSPL. – Újvidék : Agapé. 24 cm fűzve ISBN 86-397-0259-4 264. AK. BMS 1292. BMS 1294.13:929 Johannes Paulus II. 17 cm. BMS 1293. AK. 25 cm 3500 pld. váGvÖLGYI Éva Az aranyvirág : mesék kicsiknek és nagyoknak / vágvölgyi Éva . : ill. : ill. János Pál pápa : századunk pápái / Török József.

szerbről fordította Lazić Hajnalka. – 150 p. fűzve 244 francisco d’Assisi 271. [fordította Harmath Károly és Rencsényi Tibor]. a Minorita. – Tótfalu : Tótfalusi Lelkigyakorlatos Ház.] (Újvidék : Agapé). 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). – Novi Sad : Agapé. ha nem – én jövök” / Morris L. BMS 1299. – 128 p. . : ill. 1992 (Tótfalu : Logos). Kartonkötés ISBN 86-397-0264-0 22(036) CSPL. – (ferences források . 1992 (Tótfalu : Logos).3 CSPL. Újvidék : Preporod . venden . BeReCz ferenc ennyi tellett tőlem : [versek] / Berecz ferenc . : ill. – Becse : Szent Margit Plébániahivatal. [zagreb] . ASSISI SzeNT feReNCCeL Isten felé : tudnivalók a ferences szerzetesi életről / [fordította és szerkesztette Harmath Károly]. [A szerző rajzaival]. áRPáDHázI Szent Margit tiszteletére. – Beograd . 1. WRIGTH. fedőlapterv Palkovics János].511-14 CSPL 226 . : ill. . AK. .BMS 1992 1297. . Szeged . Csíksomlyó : Agapé. AK. Az idők jelei . 22 cm 8000 pld.) 3000 pld. veNDeN. – 121 p. L. 14 cm CSPL 1298. 17 cm Megjelenik a Kisebb Testvérek. fűzve 271. Chris Ismerkedjünk a Bibliával / Chris Wrigth . . – 24 p. . – 32 p. 21 cm Selyemkötés 895. – 78 p. 1992.1295. 1991 (Beograd : Preporod). Morris „Ha vársz.3 CSPL 1300. 1992 (Újvidék : Agapé). Keresztény Adventista egyház. a Kapucinus és a Reguláris Harmadik Rend főelöljáróságának megbízásából. 19 cm CSPL 1296. francisci) / [fordította Balani György . 19 cm. – [Újvidék : Agapé. ASSISI SzeNT feReNC művei : (opuscula S. – Újvidék .

– Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 21 cm fűzve 271:929 Kowalska M 1306. GAUD-BeRNARD DeSCOULeURS. borítóval ISBN 86-463-0011-0 232.931(02. [1992] (Beočin : efekt). . fűzve. fűzve CSPL 227 .961 CSPL. . JeWeTT. – Novi Sad : Agapé. [fordította és átdolgozta Harmath Károly]. [1992] (Novi Sad : Agapé). 1992 (Novi Sad : Agapé). HAMPe. a kéziratot gondozta és a verseket fordította Sipos Margit].1301. . – 220 p. Jézus Krisztus édesanyja / Christiane Gaud-Bernard Descouleurs . 1992 (Novi Sad : Agapé). – [Beograd : Preporod. fausztina nővér / [a magyar fordítást Magyary Csilla rendezte sajtó alá]. 1992 (Novi Sad : Agapé). BMS 1305.053. Dick Határozottan a keresztényi úton / Dick Jewett . . – 136 p. – 104 p. . : színes ill. – 63 p. AK. BMS 1302. 10 cm fűzve 226 AK. . AK. 21 cm Eredeti címe: Orientation for New Adventists 1000 pld. 20 cm eredeti címe: Marie Joe de la terre 4000 pld. szerb nyelvről fordította Samardžić viola. [fordította Kisnemes János . BMS 1304. ISTeN irgalmának hírnöke : Isten szolgálója. – Újvidék : Agapé. BOzSÓKI Pál Az állam és az egyház kapcsolatai franciaországban / Bozsóky Pál. AK.] (Belgrád : Preporod). – 124 p. Johann Christophe A meghalás egészen más / Johann Christophe Hampe .2) CSPL. 19 cm fűzve ISBN 86-463-0007-2 322(44)(091) CSPL. Christiane Mária. + 10 p. Az evANGÉLIUM János szerint. BMS 1303. – 110 p. 20 cm ISBN 86-463-0021-8 159. – Bački vinogradi : Római Katolikus Plébánia-Hivatal. 1992.

AK. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm fűzve 271.) fűzve ISBN 86-963-001-3 CSPL 1310. LOReNzONI. – 112 p. – [Újvidék : Agapé. 1992 (Újvidék : Agapé). vagy egyszólamra. . 1992 (Novi Sad : Agapé). 1. [fordította Barsi Balázs]. – 146 p. – Újvidék : Agapé. : [kotta] . fűzve ISBN 86-463-0041-2 243 AK 1309. [fordította Tűzkő Lajos].]) eredeti címe: La joie détre sauvé 4000 pld.1307.] (Újvidék : Agapé). 25 cm fűzve CSPL. fűzve ISBN 86-863-000-4 234 CSPL. LISIeUX-I Kis Szent Teréz tisztelete. – [8] p. orgonakísérettel) / Miocs József. – 63 p. – Novi Sad : Agapé. 19 cm. 1992 (Újvidék : Agapé).3 AK 1308. : ill. BMS 1311. KÉzIKÖNYv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. – 59 p. POUDRIeR. fűzve ISBN 86-463-0046-3 CSPL. AK 1312. Roger A megváltott lét öröme / Roger Poudrier . LOURDeS-I KILeNCeD / [a kiadásért felel Harmath Károly]. . 1992 (Újvidék : Agapé) 800 pld. 14 cm 800 pld. 1992. – Novi Sad : Agapé. 19 cm. Cesarina Mahátma Gandhi / Cesarina Lorenzoni . 1992 (Novi Sad : Agapé). 13. . BMS 228 . AK. MIOCS József Teréz mise : (kétszólamra. – ([Alfa és Omega . . – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé.

– [Subotica] : Székely erzsébet . fordította Tűzkő Lajos . 1992 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 23 cm fűzve 894.1)(02. AK. Mario v. – 122 p.1)-992 AK 1316. Pucci .) 3000 pld. SzeNT-GáLY Kata A karácsonyi level / Írta Szent-Gály Kata . . – Újvidék : Agapé. [a fotók a szerző dokumentumértékű felvételei].113 Kupuszina) CSP-FB. rajzolta Szabó Marianne.511(497. – 79 p. . 21 cm 1000 pld. SzÉKeLY Tibor A lármás szellemek éjszakája / Székely Tibor . fedőlap Palkovics János]. BMS 1314. 19 cm.511(497. . SILLING István Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról / [összeállította] Silling István . fűzve ISBN 86-463-0002-1 282(439)(091) CSPL.31:398(497. : ill . – (Scientia Christiana . – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm fűzve ISBN 86-463-0016-1 894. 1992 (Újvidék : Agapé). 1992 (Novi Sad : Agapé). 2. Morus Tamás / Mario v. 20 cm. . PUCCI. – 243 p. 1992 (Újvidék : Agapé). 1992 (Novi Sad : Agapé). Novi Sad : Agapé. AK 229 . – Újvidék : Agapé.) 4000 pld. fűzve 235. – Novi Sad : Agapé. 12. – 12 p. : ill. – Újvidék : forum : Agapé.113 Kupuszina) 291. BMS 1315. TÖRÖK József A Magyar egyház ezer éve : rövid egyháztörténelem / Török József. fűzve ISBN 86-323-0340-6 243(497. [képek Giuseppe Intini .053. AK.1313. : ill. – 128 p.2)-32 AK 1317. : ill.3:929 Morus CSPL.

3:929 Bernandino da Siena CSPL. BARGeLLINI. .) eredeti címe: Piero Bargellini : San Bernardino da Siena. 14. század pápái / Török József. – források és irodalom (226–227 p. . . – (vetés . fordította Lukáts Márta : fedőlap és illusztrációk Németh Csaba. . kiadás. AK 1319. Piusz papa : a XIX. 19 cm. – (vetés . – 131 p. 1993 (Novi Sad : Agapé). – 48 p.13:929 Pius IX AK 1320. – Újvidék : Kršćanska sadašnjost. [fordította P. 1992 (készült az Agapénál). – Újvidék : Agapé. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc. 23 cm fűzve AK 1323. fűzve 262. TÖRÖK József Grősz József érsek : századunk magyar főpapjai / Török József. – (Az Életszentség Nagymesterei . 20 cm fűzve CSPL 1993 1321. – Újvidék : Agapé. – 3. 20) 800 pld. Agapé. váRNAI Jakab Kézikönyv a ferences világi Rend életéhez / [összeállította várnai Jakab]. 21 cm 230 . [1993] (Újvidék : Agapé). . 1993 (Novi Sad : Agapé). Carmen Imák a bárkából : állatok kórusa / Carmen Bernos de Gastold . . 17 cm. BeRNOS. –156 p.) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0051-X 235. : ill. – Novi Sad : Agapé. 18) fűzve 282(439)(092) Grősz J. BMS 1322. 17 cm. De GASTOLD. AK. TÖRÖK József IX. – 35 p. – Újvidék : Agapé. 1992 (Újvidék : Agapé). Piero A Sziénai Sas : Sziénai Szent Bernát élete / Piero Bargellini . – 229 p. Nagymákonyi Gilbert .1318. – 146 p. 1992 (Újvidék : Agapé). fedőlap Palkovics János]. – Újvidék : Agapé.

.3:929 AK.8 CSPL. [1993] (Újvidék : Agapé). BMS 1324.A francia eredeti címe: Prieres Dans L’arche 700 pld. grafički urednik Janoš Palkovič = grafikai szerkesztő Palkovics János].] (Belgrád : készült a „Daneks” nyomdában. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „A” évre / Gyűrű Géza. eRICKSON ANDROSS. ISBN 86-463-0056-0 252. AK. – [Újvidék : ferences Rendház = franjevački Samostan. [fordította Tűzkő Lajos] . Matilda egyedül Istennel / Matilda erickson Andross . – Újvidék : Agapé. – 83 p. a számítógépes szövegszerkesztés Ivan Todorović munkája. fűzve ISBN 86-463-0027-7 840-14 CSPL. suora Lisieux-i szent Teréz / Gesualda nővér . – [Újvidék] : Agapé. 19 cm. 15) 500 pld. fűzve 271. – (eM : az Életszentség Nagymesterei . . 1993 (Újvidék : Agapé)]. 20 cm A mű eredeti címe: Alone with God 500 pld. AK. 19 cm 400 pld. – [Belgrád : Preporod. : ill . – 215 p. 20 cm 500 pld. . fordította Lazić Hajnalka . 1993 (Novi Sad : Agapé). BMS 231 . 1993.3(497. BMS 1327. CSPL 1326. – 36 p. –238 p. BMS 1325. GeSUALDA. fűzve ISBN 86-463-0052-8 235. fRANJevAČKA crkva i samostan : Novi Sad : godina franjevačke prisutnosti službi Bogu i ljudima = ferences templom és rendház : Újvidék : 50 év ferences jelenlét Isten és az ember szolgálatában / sastavili [Karlo i Tadej = összeállította Károly és Tádé .113 Novi Sad) AK. : ill.

fedőlap Sóti György . – 132 p. MOUËL.] (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé. AK. kiadás. AK. fűzve ISBN 86-463-0003-X 243 CSPL. [fedőlap és illusztrációk Németh Csaba]. BMS 1329. illusztrációk Németh Csaba.113 Temerin)(091) CSPL. 23 cm A könyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával jelenik meg. – Novi Sad : Agapé. – második kiadás. Gilbert de Isten a metrón / Gilbert le Mouël . Budapest : Távlatok. Eloi Assisi Szent ferenc : visszatérés az evangéliumhoz / eloi Leclerc . AK. fűzve borítóval ISBN 86-463-0037-4 262. [fordította Barsi Balázs]. BMS 1331. fordította Rencsényi Tibor . : ill.3(497. fűzve ISBN 86-463-0031-5 235. – [Újvidék] : Agapé. . 21 cm 500 pld.1328. 1000 pld. . 19 cm A mű eredeti címe: francois d’ Assise 700 pld. jav. 17 cm 500 pld. AK. LUKáTS Márta virágok imája / Lukáts Márta . 1993 (Novi Sad : Agapé). 1993 (Újvidék : Agapé). NeMeSHeGY Péter Mi a kereszténység? / Nemeshegyi Péter. [1993] (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé.3:929 francisco d’Assisi CSPL. ÖKRÉSz Károly A temerini plébánia története / Ökrész Károly . – 136 p. 21 cm A mű eredeti címe: Dieu dans le métro 500 pld. 1993 (Újvidék : Agapé). – második kiadás. LeCLERC. [1993. fűzve ISBN 86-463-0057-9 282(091) AK. BMS 232 . . BMS 1330. : ill. fedőlapterv Maurits ferenc. – 125 p. – 144 p. . – Újvidék : Agapé . . ISBN 86-463-0042-0 840-14 CSPL. – 68 p. BMS 1332. – 3. : ill.

19 cm. [fordította Király Ilona]. – Újvidék : Agapé. . – 68 p. 20 cm ISBN 86-463-0022-6 241 CSPL. – 208 p. Pierre A kisgyermek vallási neveltetése / Pierre Ranwez . – (ferences források . BMS 1336. 1993 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0026-9 894. . rajzolta Dea de vries. AK. Az engedetlen Jónás 5. képben : 1–12 füzet / írta Takács Ilona . Noé Bárkát épít 2. – Újvidék : Agapé.] (Újvidék : Agapé).) 500 pld. . 20 cm 1500 pld. 3.2 CSPL. : ill. – [Újvidék : Agapé. . 20 cm A mű eredeti címe: L’aube de la vie chrétienne. sanctus rendszó alatt) 1335. 14 cm 1. Mózes. [a könyv Golenszky Kandid fordításának a felhasználásával készült].] (Novi Sad : Agapé). a kitett gyermek 4. 500 pld. – Köszönet a Jel és Aggiornamento Kiadónak a könyv megjelenéséhez nyújtott hozzájárulásáért. fűzve ISBN 86-463-0017-X 268-053. BMS (Bernardo.3:929 Chiara d’Assisi CSPL. Kisded a jászolban 233 . AK. – 46 p. TAKáCS Ilona Szentírási szemelvények versben. – Újvidék . . RANWez. 1993 (Újvidék : Agapé). József és testvérei 3. BMS 1334. AK. – 12 db számozatlan füzet : ill. [illusztrálta Szent-Gály Géza]. fűzve ISBN 86-463-0032-3 235. SzeNT KLáRA művei és életének forrásai / [Balanyi György fordításának felhasználásával fordította és jegyzetekkel ellátta Hidász ferenc és várnai Jakab]. AK.511-97 CSPL. Szeged . SzeNT-GáLY Kata Mihályhegyi remeték / Szent-Gály Kata . Csíksomlyó : Agapé. – 95 p. 1993 (Újvidék : Agapé). BMS (Chiara d’Assisi rendszó alatt) 1337. [1993. SzeNT BeRNáT evezz a mélyre / Szent Bernát . – [Újvidék] : Agapé. 1993.1333.

Angela Mary Isten és az egér / M. – [Újvidék . A jó pásztor 9. TOMMASO di Celano Szent ferenc első életrajza : (vita prima). 19) fűzve 262. – (vetés . illusztrációk Sóti György. – 50 p. AK. A magvető 8. BMS 1339. – Újvidék : Agapé. Hallja meg mindenki! Közös tokban 1000 pld. BMS 234 . zakeus a fán 11.053. 17 cm. fordította Rencsényi Tibor . TeRNYáK Csaba Apor vilmos püspök : Századunk Magyar főpapjai / Ternyák Csaba. . Csíksomlyó : Agapé. TOGIO. . AK. – (ferences források . – 32 p. – Újvidék : Agapé Kft. 1993 (Agapé : Szeged). 2. 1993] (Újvidék : Agapé). – második kiadás. Jézus gyógyít 7. . BMS 1340.2)(084. 17 cm. fedőlap Németh Csaba .3:929 francisco d’Assisi CSPL.6. [1993] (Novi Sad : Agapé).. 21 cm eredeti címe: God and a Mause 2000 pld. 244(02. A tékozló fiú 10.1) AK 1338. – 413 p. Ugyanez a sorozat más évben más adatokkal szerepel. Szent ferenc második életrajza : (vita secunda). Szent ferenc csodái : (tractatus de Miraculis) / Celanói Tamás . Jézus feltámadt 12.) A fedőlapon szereplő cím: Celanói Tamás életrajzai Szent ferencről 500 pld. fűzve ISBN 963 8111 20 4 820(73)-97 CSPL.12:929 Apor AK. Angela Togio . Szeged . fűzve ISBN 86-463-0012-9 235. : ill. [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidísz ferenc és várnai Jakab].

védőszented . ALSzeGHY zoltán A gyónás / Alszeghy zoltán . 1994 (Újvidék : Agapé). 5) 500 pld. 17 cm. Budapest : Távlatok. fűzve AK 1343. – Újvidék : Agapé . .2)-97 CSPL. 1994 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . foto Rind István]. 1993 (Solymár : Készült Pénzes Károly Nyomdájában). áRPáS Károly árpádházi Szent Imre / [írta árpás Károly . 17 cm. – leporello : [12] színes fotó ill. Budapest : Távlatok. – (Teológiai zsebkönyvek . 17 cm. Budapest : Távlatok. A TOPOLYAI Sarlós Boldogasszony-templom képekben : 1904-1906 / [A szöveget Harkai Imre írta . – Topolya : Plébániahivatal. – 115 p. fűzve 894. – 119 p. – Újvidék : Agapé . – (Teológiai zsebkönyvek . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . 8) 500 pld. fűzve AK 1344. 1994 (Újvidék : Agapé). – Újvidék : Agapé . AK. 7) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0030-7 AK 1345. 24 cm. 17 cm. 4.511(497. 1994. . Budapest : Távlatok. rajzolta Magyar Csaba]. : színes ill. – Újvidék : Agapé . – 16 p.] (Újvidék : Agapé). – 138 p. . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – (Teológiai zsebkönyvek . ALSzeGHY zoltán Az ember jövője / Alszeghy zoltán . . . BMS 235 .053. 15 cm fűzve CSPL 1994 1342. fűzve ISBN 86-463-0025-0 AK 1346. ALSzeGHY zoltán A kezdetek teológiája / Alszeghy zoltán . 1994 (Újvidék : Agapé). – (Példaképed.1341. – 124 p. ALSzeGHY zoltán A házasság / Alszeghy zoltán . [a fedőlapot tervezte Szokoly György].) 00 pld. 6) 500 pld.1)(02. – [Újvidék : Agapé.

: ill. – (Scientia Christiana . BeLSKI LAGAzzI. – 144 p.) 500 pld.511(497. 17 cm.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . – Bezdán : kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . . AK.1347.) 500 pld. – 48 p. AK. Bálint József . 1994 (Novi Sad : Agapé). – (Hitvédelmi füzetek . – Novi Sad : Agapé. : ill. hogy – : közel a világ vége? / Benkő Antal. 1994 (Tótfalu : készült a Logos grafikai műhelyben). : ill. – Novi Sad : Agapé. . BMS 1350. – 239 p. BMS 1349. [fedőlapterv és illusztrációk Magyar Csaba]. 18 cm. AK. 21 cm 894.1)-31 CSPL 1348. – Újvidék : Agapé. BMS 236 . [fordította Tűzkő Lajos]. áRPáS Károly Hajtóvadászat : [regény] / árpás Károly . fedőlapterv Németh Csaba. 19 cm. 1994 (Novi Sad : Agapé). : ill. BeNKő Antal Igaz-e. – (Az Életszentség Nagymesterei . fűzve ISBN 76-463-0050-1 22 CSPL. – 31 p. ISBN 86-463-0059-5 238 CSPL. Ines Albert Schweitzer / Ines Belski Lagazzi . 20 cm CSPL. BALLA ferenc A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla ferenc. József világi krisztushívők apostolsága : világi hívők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre a egyház apostoli küldetésének betöltésében / P. ISBN 86-463-0018-8 929 CSPL. 3. BáLINT P. . . 1994 (Novi Sad : Agapé). – 103 p. Novi Sad : Agapé. BMS 1351. 1994 (Újvidék : Agapé). 16. 8.

– Novi Sad : Agapé. [BIBLIAI KIfeSTőK] / [szerk. : Jézus feltámadása. : Jézus születése. 1994 (Újvidék : Agapé). Jézus Krisztus édesanyja. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . BMS 237 . 3. – 8.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – [11] p. hogy – : a Mormon könyv Isten szava? / Benkő Antal. 500 pld. BOGDáN József Szívzörejek / Bogdán József. 1994 (Újvidék : Agapé).) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 6. . Novi Sad : Agapé. – [11] p. – 66 p. 4. BMS 1354. – [11] p. füzet : színes ill. 1994. – (Hitvédelmi füzetek . – [11] p. ISBN 76-463-0040-4 22 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0010-2 894. 8. : Jézus és a gyerekek. Novi Sad : Agapé. – [11] p. 24 cm 1. Harmath Károly . 6. 5. BMS 1353. : Mária. – [Újvidék : Agapé. – (Hitvédelmi füzetek . BeNKő Antal Igaz-e. 7. – [11] p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 20 cm 300 pld. . fűzve ISBN 76-463-0045-5 22 CSPL. – 31 p. : Jézus példabeszédei. hogy – : a szabadulást a szekták hozták? : szekták és új vallások / Benkő Antal. 7. CSPL 1355. AK. – [11] p.1352. : Jézus és a templom. . . 1994 (Novi Sad : Agapé). 17 cm. BeNKő Antal Igaz-e. : Jézus csodái.511-77 AK. AK. – [11] p. : Jézus tanítványai.] (Újvidék : Agapé). – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 17 cm. 2. – 30 p. : ill.

3:929 CSPL. . 20 cm. fedőlap Palkovics János . 18. – 241 p. illusztrálta Giorgio Trevisan.) Alcím a fedőlapon: A lourdes-i látnok 500 pld. fordította Dér Lehel . GáL ferenc A Jelenések könyve / Gál ferenc . AK. : színes ill. – [Újvidék] : Agapé.113 Debeljacsa)(091) BMS 1357. . – 247 p. BMS 238 . GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „B” évre / Gyűrű Géza. GYŰRŰ Géza Hirdesd az evangéliumot : szentbeszédek „C” évre / Gyűrű Géza. [1994] (Újvidék : Agapé).2(497. Giannina Bernadette Soubirous / Giannina facco . 24 cm 500 pld. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0034-X 252. – [Újvidék] : Agapé. 1994 ([h.072) CSPL. ISBN 86-463-0004-8 228(0. : ill. 200 éves múltja és jelene fűzve ISBN 963-7947-68-X 284.. 20 cm fűzve ISBN 86-463-0013-7 252. . AK 1359. 200 éves múltja és jelene / szerkesztette és részben írta Csete-Szemesi István. CSeTe-SZEMESI István A Debeljácsai (Torontálvásárhelyi) Református egyház gyökerei. AK. fűzve ISBN 86-463-0028-5 235. – 80 p. fedőlap és műszaki szerkesztés Dér Lehel. – Budapest : Márton á. – Újvidék : Agapé.] : Gödi Print). [1994] (Újvidék : Agapé).8 AK.8 CSPL. fACCO. [1994] (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). . BMS 1360. BMS 1358. – (Az Életszentség Nagymesterei . 104 p. – 119 p. – [Újvidék] : Agapé. 20 cm fedőlapcím: A Debelyácsai Református egyház gyökerei. n. – XXIv. .1356. : ill.

: ill. . BMS 1362. : ill. [zsuzsanna].] (Újvidék : Agapé). . HARMATH Károly Assisi Szent Klára / [írta Harmath Károly . CSPL 1364. 1994 (Újvidék : forum). fűzve ISBN 86-163-0058-7 894. – 79 p. – Újvidék : forum. 500 pld. . 1994 (Újvidék : Agapé).) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. golyó ellen védő imádságok. BMS 1365. p. amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly .511(497. [vajda] zs. KISS Ulrich Igaz-e. . 1994 (Újvidék : Agapé).1361. – 16 p. BMS 239 . 20 cm 500 pld. [Sárvári] v.11) CSP-FB. AK. – 84. – (Példaképed. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történet Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. 1. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1363. JUNG Károly őrszerek könyve : szent levelek. 19 cm Utószó / S. p.) Megjelenik a Szent Klára jubileumi év alkalmából. – 84. Novi Sad : Agapé. víg ferenc . – Újvidék : Agapé.3(497. hogy – : a fény Keletről jön? : hinduizmus és buddhizmus / Kiss Ulrich. Nagy Tibor [fotók ifj. 24 cm Irodalomjegyzék minden fejezet után 1000 pld. 17 cm. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 500 pld. fűzve.1)(02. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. 5. AK. [a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. 24 cm.825(497. KOCSIS Antal Isten dicsőségére emeltette – : Topolya mezőváros területén található keresztek / Kocsis Antal . Rind István .113 Bács Topolya) CSPL. a térképeket rajzolta Nagy Borús emőke]. A behajtón a szerző arcképe és jegyzet a műről ISBN 86-323-0389-9 398. – [Újvidék] : Agapé.113=945. – Novi Sad : Agapé. –134 p.0)-97 CSPL. [1994. – (Hitvédelmi füzetek .053. : színes ill. védőszented . Kocsis Antal . fűzve 726. AK. fűzve ISBN 86-463-0035-8 22 CSPL. . – 32 p.

[a fedőlapot tervezte Szokoly György]. – 96 p. NeMeSHeGYI Péter „ezt tegyétek az én emlékezetemre . fűzve ISBN 86-463-0053-6 262 CSPL. 1. . AK. – (Teológiai zsebkönyvek . BMS 1369. BMS 1367. [1994] (Újvidék : Agapé). Živko A természet Istenről beszél / Živko Kustić . [fedőlapterv Németh Csaba]. . fűzve ISBN 86-463-0015-3 244 215 CSPL. [a fedőlapot tervezte Szokoly György].] (Újvidék : Agapé). BMS 1370. 17 cm. . 17 cm. – 120 p. 4. NeMeSHeGYI Péter Jó az Isten : élet Krisztusban / Nemeshegyi Péter . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. [fordította Smidt valéria és Harmath Károly . 2. – [Újvidék] : Agapé. [1994.) 240 . 3. NeMeSHeGYI Péter Isten népének szolgái : az egyházrend teológiája / Nemeshegyi Péter . – 141 p. AK. [Budapest : Távlatok]. – [Újvidék] : Agapé. – 189 p. 1994 (Újvidék : Agapé). : ill.) 300 pld. – 131 p.1366.513 CSPL.” : az eukarisztia teológiája / Nemeshegyi Péter . [Budapest : Távlatok]. fűzve ISBN 86-463-0048-X 262 CSPL. . AK. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Teológiai zsebkönyvek .) 500 pld. 17 cm. LÉNáRD György Személyiségünk teológiai távlatai : a szeretet teológiája / Lénárd György . fedőlap és illusztrációk Nemes István]. fűzve ISBN 86-463-0033-1 241. 20 cm. – (Scientia Christiana . – [Újvidék] : Agapé . AK. . – (Teológiai zsebkönyvek . – [Újvidék] : Agapé . KUSTIĆ.) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). . – [Újvidék] : Agapé . BMS 1368. . 20 cm A mű eredeti címe: Priroda govori o Bogu 500 pld. [Budapest : Távlatok].

19 cm. [4] táblaoldal fénykép : ill. – 119 p. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. fűzve ISBN 86-463-0023-4 235. imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörében / Silling István . grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. szentek. Néprajz. – 110 p.500 pld. AK. AK.3:929 CSPL. [illusztrációk Gianni De Luca . . Mario v. : színes ill. SMIDT valéria árpádházi Szent erzsébet / írta Smidt valéria .) 500 pld. ISBN 86-463-0038-2 231 CSPL. védőszented . NeMeSHeGYI Péter Szeretet az Isten : a Szentháromságtan / Nemeshegyi Péter . fordította Tűzkő Lajos]. BMS 1373. – 16 p.) 500 pld. 17 cm. BMS 1371. – A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. . fűzve 241 . Tóthfalu : Logos. SILLING István Templomok. 2. 19 cm. – [Újvidék] : Agapé .11) 243(497. – Novi Sad : Agapé. népköltészet . – (Példaképed. PUCCI. Pucci .3 CSP-FB 1374. – Újvidék : Agapé. . folklór. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság .113=945. 24 cm. – 133 p.1 CSPL. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 17. 1994 (Újvidék : Agapé). . 2. [Budapest : Távlatok]. fűzve ISBN 86-82043-24-6 2(497.113=945. – (Az Életszentség Nagymesterei . ISBN 86-463-0038-2 232.) A mű eredeti címe: Domenico Savio 500 pld. 1994 (Novi Sad : Agapé). : ill. BMS 1372. AK. .11) 235. 1994 (Tóthfalu : Logos). 5 / Sorozatszerkesztő Silling István) A fedőlapon a szerző arcképe és jegyzetek a szerzőről és a műről 400 pld. Savio Domonkos / Mario v. – (Teológiai zsebkönyvek . 1994 (Újvidék : Agapé).

Novi Sad : Agapé.2)-97 CSPL.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 3. hogy – : a keresztények három Istent hisznek? / Szabó ferenc. hogy – : a kereszténység egy vallás a többi között? / Szabó ferenc. – 29 p. 17 cm. . BMS 1375. hogy – : minden vallás illúzió? / Szabó ferenc. . SzABÓ ferenc Igaz-e. fűzve ISBN 86-463-0049-8 22 CSPL. SzABÓ ferenc Igaz-e.ISBN 86-463-0020-X 894. – (Hitvédelmi füzetek . AK. – (Hitvédelmi füzetek . : ill.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. AK. SzABÓ ferenc Igaz-e. 1994 (Újvidék : Agapé). BMS 1378. BMS 242 . fűzve ISBN 86-463-0044-7 22 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0054-4 22 CSPL. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . 17 cm.053. Novi Sad : Agapé. 1994 (Újvidék : Agapé).1)(02. – (Hitvédelmi füzetek . fűzve ISBN 86-463-0009-9 22 AK. 4. 17 cm. hogy – : a keresztény világnézet ideológia? / Szabó ferenc. BMS 1376. – 31 p. Novi Sad : Agapé. SzABÓ ferenc Igaz-e. : ill.511(497. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . Novi Sad : Agapé. – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . – 28 p. 1.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 2. BMS 1377. . – 31 p. : ill. 1994 (Újvidék : Agapé). AK. 17 cm. AK.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. . 1994 (Újvidék : Agapé). – Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . : ill.

9. rajzolta Nemes farkas zsuzsa. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK.1379. SzeNTMáRTONI Mihály Igaz-e. 21 cm 500 pld. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege . fűzve 22 AK. . hogy – : Jézus csak ember volt? : Jézus Krisztus : Isten fia. – Újvidék : Agapé. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege. 11. AK. – (Hitvédelmi füzetek . 24 cm. hogy… : a betegség Isten büntetése? / Szentmártoni Mihály.2)-97 CSPL. . . 4.511(497. – 16 p. : ill. . – 144 p. hogy – : Jézus nem létezett? : Jézus történetisége / Szabó ferenc. – 30 p.1)(02. 10. 1994 (Újvidék : Agapé). – (Példaképed. – Novi Sad : Agapé . SzABÓ ferenc Igaz-e. BMS 1381. – (Hitvédelmi füzetek . – 31 p. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella / írta Szántó Konrád . fűzve 894.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. – Novi Sad : Agapé . BMS 243 . 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek . Üdvözítő / Szabó ferenc. BMS 1380. 17 cm.511(497. védőszented . fűzve 22 AK. – Novi Sad : Agapé . 17 cm. SzeNT-GáLY Kata Imádságtöredékek / Szent-Gály Kata. – 30 p.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. Róma : a vatikáni Rádió Magyar Részlege.) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1994) 500 pld. 1994 (Újvidék : Agapé). 1994 (Újvidék : Agapé). SzABÓ ferenc Igaz-e.053. 1994 (Újvidék : Agapé).) 500 pld. : ill. AK. – Novi Sad : Agapé. BMS 1382. .1)-97 CSPL. fűzve ISBN 86-463-0039-0 894. : színes ill. BMS 1383. : ill. 1994 (Újvidék : Agapé).

1384. TÖRÖK József Márton áron : századunk magyar főpapjai / Török József. – Újvidék : Agapé, [1994](Újvidék : Agapé). – 32 p. ; 17 cm. – (vetés ; 21) fűzve ISBN 86-463-0008-0 262-12:929 Márton á. AK 1385. veNDeN, Morris Ismerjük meg Istent / Morris venden ; fordította Lazić Éva. – Belgrád : Preporod Könyvkiadó, 1994 (Nyomta a Danex nyomda). – 122 p. ; 19 cm A mű eredeti címe: To Know God A 5-day plan 1000 pld. CSPL

1995
1386. áRPáS Károly Hajtóvadászat / árpás Károly ; [fedőlapterv és illusztrátor Magyar Csaba]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 143 p. : ill. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0005-6 CSPL; BMS 1387. ASSISI Szent ferenc művei = opuscula S. francisci / [Balani György fordításának (Az egyszerűség útja) a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján elvégzett javítása ; fedőlapterv Palkovics János]. – 2. javított kiadás. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 150 p. ; 19 cm. – (ferences források ; 1) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 244 francesco d’Assisi AK; BMS 1388. BAJTAI zsigmond Jézus, a mi életünk : hittankönyv a második és harmadik hittancsoport tanulói számára / összeállította Bajtai zsigmond. – zrenjanin : Püspöki hatóság, 1995 (Újvidék : Agapé). – 124 p. : ill. ; 20 cm fűzve 268:282 BMS

244

1389. BáLINT József A „párbeszéd” küldetésében : népmissziós beszédek keresztény hitünk alapigazságairól a zsinat korszakban / Bálint József ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 376 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve CSPL; AK; BMS 1390. BeNKő Antal Igaz-e, hogy . . . : a szcientológia egyház? / Benkő Antal. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikán Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. : ill. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 13) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban, 1995) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 CSPL; AK; BMS 1391. BeSzÉLő MÚLTUNK /[szerkesztették Kiss-Iván Anna, Nagygyörgy zoltán, Táborosi Imre ; színes és fekete-fehér felvételek, valamint fényképreprodukciók Katona István és Nagygyörgy zoltán]. – Horgos : Rkt [Római Katolikus] Plébániahivatal ; Újvidék : Agapé. 1995 (Újvidék : Agapé). – 256 p. : ill. ; 23 cm 700 pld. fűzve Irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-463-0106-0 949.711.3 Horgos 262.3(497.113 Horgos)(091) AK; BMS 1392. BOzSÓKY Pál Gerő Keresztes hadjáratok / Bozsóky Pál Gerő ; [fedőlapterv Dér Lehel]. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 343 p. : ill. ; 20 cm. – Scientia Christiana ; 5) 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0081-1 AK; BMS 1393. A CSALáD a társadalom kristálya : a családkongresszus pályázatára beérkezett vajdasági diákművek üzenete / [Szerkesztő Dukai Éva]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 63 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve Bevezető / Nagy József (7-8) ISBN 86-463-0101-X 894.511(497.1)(02.053.2)-82 AK; BMS 245

1394. CSÍKOS Mihály Szent László király / [írta Csíkos Mihály ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 5) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0091-9 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 1395. Az evANGÉLIUM Márk szerint. – Novi Sad : Agapé, [1995] (Novi Sad : Agapé). – 86 p. ; 10 cm fedőlapcím: Márk evangéliuma fűzve 226 AK; BMS 1396. A HáROM TáRS legendája / [Balanyi György fordítását a latin kritikai szöveg és modern fordítások alapján javította Hidász ferenc ; bevezető és jegyzetek várnai Jakab ; fedőlapterv Palkovics János]. – Újvidék ; Szeged ; Csíksomlyó : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 70 p.; 19 cm. – (ferences források ; 4) 500 pld. fűzve előszó (5-11) 235.3:929 AK; BMS 1397. JÉzUS HÍv : első imakönyvem. – Nosi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 30 p. ; 14 cm fűzve 243 AK; BMS 1398. JUHáSz Géza Lako i brzo mađarski : (Priručnik mađarskog jezika za odrasle) / Géza Juhász, János Kovács ; [ilustrovao Svetozar Tomić]. – 5. revidirano izdanje. – Novi Sad : Agapé : forum, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 113 p. : ill. ; 28 cm 2000 pld. fűzve ISBN 86-463-0061-7 ISBN 86-323-0007-5 809.451.1(035) CSP-FB; AK; BMS 246

1399. KARáCSONYI Kincseskönyv / [válogatta és összeállította Miskolci Magdolna]. – Újvidék : Családi Kör, 1995 (Újvidék : forum). – 129 p. : ill. ; 25 cm 2000 pld. Kartonkötés ISBN 86-7713-002-0 894.511(02.053.2)-82(082) 82(02.053.2)-82(082) BMS 1400. A KeReSzTfáHOz megyek : Keresztutak gyűjteménye / [Az illusztrációk Berecz ferenc domborművei alapján készültek]. – 3. bővített és javított kiadás. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 277 p. : ill. ; 17 cm ISBN 86-463-0076-5 248.159.23 BMS 1401. KINDeLMANN Győző A kincsesbarlang : (történetek Jézus idejéből) / Kindelmann Győző. – Újvidék : Agapé, 1995 (Újvidék : Agapé). – 79 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 AK; BMS 1402. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : a halottakkal érintkezhetünk? / Kiss Ulrich. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 14) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1403. KISS, Ulrich Igaz-e, hogy . . . : beléptünk a vízöntő-korába? / Kiss Ulrich, Szentmártoni Mihály. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 31 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 12) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 AK; BMS 1404. KLeMM Nándor Boldog Taigi Annamária / Klemm Nándor. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 136 p. ; 19 cm. – (ÉN : az Életszentség Nagymesterei ; 19) 247

500 pld. fűzve Jegyzet a műról a fedőlapon ISBN 86-463-0066-8 235.3:929 Taigli, Anna Maria AK; BMS 1405. KNOWLeS, Andrew Út a hithez / Andrew Knowles ; [fordította Rencsényi Tibor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 125 p. : ill. ; 21 cm fűzve 244 AK; BMS 1406. KOCSIS Antal „Gunarasban templom lesz. . .” : Adatok a gunarasi egyházközség életéből / Kocsis Antal, Sárvári v. zsuzsa ; [fotók Kocsis Antal ; archív fotók Szőke zsolt, Kancsár Csaba és ismeretlen személyek felvételei ; térképet és a rajzokat készítette Kocsis Antal]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 66 p. : ill. ; 18 cm 300 pld. fűzve 282(497.113 Gunaras)(091) AK; BMS 1407. LUKáTS Márta Oltárcsengő / Lukáts Márta. – Kisorosz : Római Katolikus Plébániahivatal, 1995 (Tóthfalu : Logos). – 202 p. : ill. ; 17 cm 500 pld. fűzve 894.511(497.1)-97 BMS 1408. OROveC Júlia Játszótárs : foglalkoztató könyv : 6–10 éves gyerekeknek és a foglalkozást irányító anyanyelvápolóknak / Orovec Júlia ; [az írásgrafikákat készítette varga Imre ; a hangot szemléltető és vonalvezetést bemutató képek alkotói Kiss István és Ligeti T. Miklós ; a fedőlapot tervezte Mišković Ružica]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. : ill. ; 28 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0096-X 809-451.1-061(02.053.2) 894.511(082)(02.053.2) AK; BMS

248

1409. PAPP Asztrik A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; [sajtó alá rendezte és az utószót írta fodor Sándor]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 78 p. ; 20 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0086-2 248.153(439 Csíksomlyó) AK; BMS 1410. RefORMáTUS valláskönyv. – [8. kiad]. – [H. n.] : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház, 1995 (Újvidék : forum). – 229 p. : ill. ; 17 cm fűzve 268:284 BMS 1411. SILLING István Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival ; a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. – Újvidék : forum, 1995 (Újvidék : forum). – 77 p. : fénykép ill. ; 20 cm A fedőlapon a debellácsi szent forrás 1000 pld. fűzve ISBN 86-323-0102-0 243(497.113):398 CSP-FB; BMS 1412. SzABÓ ferenc Igaz-e, hogy . . . : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. – Novi Sad : Agapé ; Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege, 1995 (Újvidék : Agapé). – 30 p. ; 17 cm. – (Hitvédelmi füzetek ; 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0050-2 22 AK; BMS 1413. SzáNTÓ Konrád Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád ; rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé). – 16 p. : ill. ; 24 cm. – (Példaképed védőszented ; 3) Cím a fedőlapról. – Adat a szerzőről a fedőlap belső oldaláról 500 pld. fűzve 894.511(497.1)(02.053.2)-97 AK; BMS 249

Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 17 cm. BMS 1415. hogy . fűzve ISBN 86-463-0036-6 243 AK. . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0102-8 26 AK. . 1996 (Újvidék : Agapé). BeNKő Antal Igaz-e. 19) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). : ill. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 1996 (Újvidék : Agapé). – 30 p. BeNKő Antal Igaz-e. BMS 1417. – Újvidék : Agapé. . : ill. 20) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996).511(497. : a Messiás már újból eljött? / Benkő Antal. BABOS István Keresztség/bérmálás .1)(02. . – Novi Sad : Agapé . 18 cm. 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). A betegek kenete / Babos István . –184 p. – (Hitvédelmi füzetek .2)-97 AK.053. : ill. 24 cm 500 pld. [rajzolta Glatz Mariette]. fűzve ISBN 86-463-0064-1 22 AK. . 14 cm 800 pld. fűzve ISBN 86-463-0108-7 22 AK. . Budapest : Távlatok. – Novi Sad : Agapé . 14) 300 pld. 17 cm. 1995 (Újvidék : Agapé). SzeNT József imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – 31 p. BMS 20 . fűzve ISBD 86-436-0062-5 894. BMS 1996 1416. : ill. – (Hitvédelmi füzetek . . – Újvidék : Agapé . – 147 p.1414. . – Újvidék : Agapé. . 1995 (Újvidék : Agapé). [a fedőlapot Szokoly György tervezte]. – (Teológiai zsebkönyvek . 500 pld. BMS 1418. hogy . – 32 p. SzeNT-GáLY Kata Kicsi Jézus vándorútja / Szent-Gály Kata . : a bahá’í hit a jövő vallása? / Benkő Antal.

1)(02.511(497.2)-97 AK. . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. [fordította Harmath Károly]. 17 cm. – Novi Sad : Agapé . BMS 1423. – (Hitvédelmi füzetek . BOff. .2 AK. . fűzve ISBN 86-463-0069-2 894. 17) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). CSÍKOS Mihály Szent Gellért püspök / [Írta Csíkos Mihály . . 1996 (Tóthfalu : Logos). 500 pld. – 47 p. – (Ünnepeink . fűzve 251 . 18) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). [12] táblaoldal (fotók) : ill. BMS 1422. 24 cm 600 pld. hogy .1419. 17 cm.053. fűzve ISBN 86-463-0088-9 22 AK. BeNKő Antal Igaz-e. 3) eredeti cím: encarnaçâ Alcím a fedőlapon: Karácsony 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0083-8 22 AK 1420. . hogy . : ill. – (Hitvédelmi füzetek . 1996 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 50 p. 8) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. . : a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak? / Bozsóky Pál Gerő. . . 500 pld. . BOzSÓKY Pál Gerő Igaz-e. BMS 1421. – (Példaképed védőszented . – 38 p. – zenta : Dudás Gyula Múzeum. –16 p. Leonardo Az ige testté lett / Leonardo Boff . 20 cm. – 43 p. : nem szekta a hit gyülekezete? / Benkő Antal. : ill.és Levéltárbarátok Köre. 24 cm. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0089-7 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé). . – Novi Sad : Agapé. rajzolta Nemes farkas zsuzsa]. fALU A hármashatáron : Rábé 740 éve / összeállította Bogdán József és Molnár Rózsa.

113 Rábé (082) BMS 1424. fűzve Irodalom (11-15) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 26 AK. : ill. GANÓCzY Sándor Az egyház / Ganóczy Sándor. hogy . – 122 p. – Újvidék : Agapé. 1996 (Újvidék : Agapé). : az egyház társadalmi tanítása ideológia? / Horváth Pál. fűzve ISBN 86-463-0067-6 894. BMS 1426. 17 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1428. – (Teológiai zsebkönyvek . 21) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1996). 9) 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé).497. fedőlaptervező Dér Lehel]. Budapest : Távlatok. 20 cm 800 pld. – Novi Sad : Agapé . [sajtó alá rendezte Takács Ilona . . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . BMS 1427. fOKY István Mint rohanó folyam : regény / foky István . – Újvidék : Agapé.08 AK. fűzve Irodalom (11-14) A fedőlapon jegyzet a szerzőről 22. 22 . [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. 17 cm. 17 cm. fűzve ISBN 86-463-0087-0 AK. – 158 p. – (Teológiai zsebkönyvek .511(497. HORváTH Pál Igaz-e. – Novi Sad : Agapé. [a borítón Mohi Sándor fotói]. : ill. HeGYI Béla várt és nem várt csodák / Hegyi Béla . . fARKASfALvY Dénes Bevezetés a szentírástudományba / farkasfalvy Dénes . – 31 p. . 1996 ([Újvidék : Agapé]).ISBN 86-7082-009-9 908. – 111 p. 20 cm 400 pld. 1996 ([Újvidék : Agapé]). . – Újvidék : Agapé . 10) 500 pld. – 171 p.1)-31 AK. BMS 1425. . . – (Hitvédelmi füzetek .

KINDeLMANN Győző Betlehem madarai : Karácsonyi mese. Kartonkötés ISBN 86-463-0068-4 AK.]. BMS 1432. [fordította Rencsényi Tibor]. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 232 p.37(44 Lourdes) AK. 1996 (Újvidék : Agapé. 24 cm 500 pld. LOURDeS-i kilenced. . – [3. . KNOWLeS. – (Alfa és Omega) eredeti címe: Susret sa živim bogom 600 pld. 19 cm. – 59 p. – Novi Sad : Agapé. [a tizedik olasz kiadásból fordította Harmath Károly]. – 125 p. 1996 (Novi Sad : Agapé). Tomislav Találkozás az élő Istennel : a keresztény hit mély megtapasztalása : szeminárium az egyház evangelizálására / Tomislav Ivančić . IvANČIĆ. BMS 1433.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . 1996 (Újvidék : Agapé).053. – Újvidék : Agapé. fedőlap Dér Lehel].500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). – 16 p. 21 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0082-X 266 AK. . [rajzok vukovári Panna]. fűzve ISBN 86-463-0099-4 22 AK. BMS 1429. fűzve ISBN 86-463-0097-8 248. : ill. . – Novi Sad : Agapé. Carlo Maria Szent Lukács evangélistával az imádság útján / C. [fordította Kalacsi János . 15 cm 500 pld.143 291. – 87 p.[Maria] Martini . – (Alfa és Omega) eredeti címe: Itenerario di preghiera con l’evangelista Luca 253 .[Carlo] M. fűzve 894. .511(497. : ill. – Újvidék : Agapé. kiad. BMS 1430. BMS 1431. Andrew Az ima felfedezése / Andrew Knowles . – Újvidék : Agapé. MARTINI.2)-97 AK.1)(02. 19 cm.

2) Alcím a fedőlapon: Úrjövet 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0072-2 226. fűzve ISBN 86-463-0079-X 264-041. . – (ÉN . BMS 1435. : kották . – Novi Sad : Agapé. 17 cm. 24 cm fedőlapcím: Szállást keres a Szent Család 500 pld.12:929 Pacha AK. SANTUCCI. BMS 1437. 18´20 cm fedőlapcím: A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulatának rövid története 1000 pld. 19 cm. – 23 p. 1996 (Novi Sad : Agapé). fedőlaptervező zoran Gashi]. az Úr közel van! / [összeállította Komáromi Borbála]. . fűzve ISBN 86-463-0084-6 264-041. 1996 (Novi Sad : Agapé).500 pld.07 AK.4. – Novi Sad : Agapé. fűzve 271-055. [fordította Csókai Antal . – 23 p. ÖRÜLJeTeK. BMS 1436. 21) 254 . : ill. ÓvJUK A LáNGOT : 1597–1997. – Újvidék : Agapé. 1996 (Novi Sad : Agapé). – 126 p. – (vetés .1 AK. Szállást keres a Szent Család / [összeállította Barsi Balázs]. . – Novi Sad : Agapé. – 24 p. 1996 (Novi Sad : Agapé).113) BMS 1438. Giulio Cesare ágoston püspök / Giulio Cesare Santucci . : ill.1 AK. BMS 1434.2(497. az életszentség nagymesterei . fűzve Irodalom (39-40) ISBN 96-463-0104-4 262. 20 cm. NÉGY ADveNTI gyertyagyújtás . – (Ünnepeink . – 40 p. . 22) 500 pld. 1996 (Újvidék : Agapé). – [Szabadka] : A Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata. MeRÉNYI-METZGER Gábor Pacha ágoston püspök : századunk magyar főpapjai / Merényi-Metzger Gábor.

– Újvidék : Agapé .511(497. . 16) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). . Budapest : Távlatok.eredeti címe: Agostino vescovo 500 pld. – 52 p. . fűzve 22 AK. : ill. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1442. – Novi Sad : Agapé . . : ill. 1996 (Újvidék : Agapé). fűzve ISBN 86-463-0074-9 894. : Jézus nem akart egyházat alapítani? / Szabó ferenc. BMS 1443. BMS 1441. – Újvidék : Agapé. 15) (világnézeti Sorozat a vatikáni Rádióban 1995). 24 cm 2 . 1996 (Újvidék : Agapé). Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. . Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. – 30 p. SzeNT-GáLY Kata esztike és Mariska / [írta] Szent-Gály Kata . – Novi Sad : Agapé . SzABÓ ferenc Igaz-e. . BMS 1439. . fűzve ISBN 86-463-0092-7 AK. : ill. 1996 (Újvidék : Agapé).3:929 Augustinus AK. fűzve ISBN 86-463-0078-1 22 AK. 500 pld. [illusztrációk vukovári Panna]. hogy . hogy . 17 cm. – 47 p. – 18 p. 17 cm. – Novi Sad : Agapé. [rajzolta] Glatz Marietta. 1995 (Újvidéken : Agapé). 12) 500 pld. 500 pld. – (Hitvédelmi füzetek . 21 cm 500 pld. – 205 p. BMS 1440. 17 cm. [a fedőlapot tervezte Szokoly György]. . – (Hitvédelmi füzetek . SzABÓ ferenc Igaz-e. : a Szentírás csak emberi szó? / Szabó ferenc. fűzve ISBN 86-463-0107-9 235. . SzeCSőDI Leó Karácsonyi játékok / Szecsődi Leó .1)-97 AK. SzABÓ ferenc Az ember jövője : Bevezetés a krisztológiába / Szabó ferenc . – (Teológiai zsebkönyvek .

– (ferences források . 24 cm 500 pld.511(497.511(497. – 158 p. – Novi Sad : Agapé. .3:929 francisco d’Assisi AK. Szeged . SzeNT-GáLY Kata Rosszcsont ferkó / Szent-Gály Kata. BMS 1997 1446. . – (vetés . BOTKA József Üzenetek a Szentírásból : a végső pusztulás felé sodródó emberiség számára : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megismeréséért / Botka 26 . fűzve ISBN 86-463-0094-3 894. fűzve ISBN 86-463-0063-3 894. Csíksomlyó : Agapé. 1997 (Újvidék : Agapé). – 23 p. fűzve ISBN 86-463-0105-2 235.053. 5) 500 pld. [írta] Szent-Gály Kata. 1996 (Novi Sad : Agapé).511(497. – 63 p. – Novi Sad : Agapé. ASSzISzI Szent ferenc Perugiai legendája / [fordította.053. BMS 1447.2)-32 AK. BMS 1448.2)-14 AK. fűzve ISBN 86-463-0093-5 894. a bevezetőt és a jegyzeteket írta varga Imre]. – Újvidék . BMS 1444. SzeNT-GáLY Kata Pöttönke / [ötlet és rajz] Szent-Gály Géza . .1)(02.8 AK. 19 cm. 1996 (Novi Sad : Agapé). BMS 1445.2)-14 AK. : ill. 17 cm. .1)(02. – Novi Sad : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). 24 cm 500 pld. – 30 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 252. : ill.053. 25) fedőlapcím: vajon Isten is szenved? 500 pld.1)(02. BÉKY Gellért Isten is szenved? / Béky Gellért.500 pld.

– (emléksorozat) 500 pld.1)-32 BMS 257 . .] / Cziráky Imre. – Becse : Rubicon. fűzve A fedőlap behajtott részén a szerző arcképe és jegyzet a szerzőről és a műről 726. Utószó / Rajsli Ilona (97-98) ISBN 86-81693-06-9 894.511(497.07 BMS 1449. . fűzve Cziráky Imre novelláiról / Bori Imre (3) ISBN 86-81693-08-5 894. – 113 p. – Tóthfalu : Logos. 20 cm 1000 pld. CzIRáKY Imre Mifelénk / Cziráky Imre. – 149 p. 1997 (Becse : Rubicon).. – (emléksorozat) 100 pld. Patócs Antal]. [2] táblalap.511(497. 1997 (Becse : Rubicon). 1997 (Becse : Rubicon). fűzve előszó / Dupák András (3). 1 [köt. 21 cm. 21 cm.511(497. – Becse : Rubicon. – 126 p.54(497. CzIRáKY Imre Bácskai kalászok / Cziráky Imre. 20 cm 600 pld. . [fotók Nagy Dénes. fűzve 226. . CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. 21 cm. – (emléksorozat) 100 pld. 1997 (Novi Sad : Agapé). – 72 p.113 Orom)(091) BMS 1450.József. – Becse : Rubicon.1)-32 BMS 1451. fűzve előszó /Dupák András (3-4) ISBN 86-81693-10-7 894. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – 99 p.. [12] táblaoldal : ill.1)-32 BMS 1452. CSeH Mária Tanyákra épült templom / Cseh Mária . 1997 (Tóthfalu : Logos).

. 1997 (Tóthfalu : Logos). 14 cm fűzve 243 AK. Irodalomjegyzék (159-161) Betűrendes névmutató (162-168) 262. – 169 p. R. 14 cm 3000 pld. 1997 (Becse : Rubicon). : ill. fűzve ISBN 86-81693-07-7 894. . Keménykötés 243 AK.] / Cziráky Imre. 1997 (Novi Sad : Agapé). fűzve 894. BMS 1456. JÉzUS hív : első imakönyvem. – 30 p. HÚSvÉTI mondókák / Biacs Jolán válogatása. – 79 p. fűzve A fedőlap hátsó oldalán jegyzet a szerzőről. 21 cm 500 pld. – Becse : Rubicon. Kern . 2 [köt.511(497. javított kiadás. – (emléksorozat) 200 pld. – Tóthfalu : Logos.511(497.2(497.1)-32 BMS 1454. . . – Újvidék : Agapé. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal 1997 (Tóthfalu : Logos).1)(02. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé.1453. 21 cm eredeti címe: Arguzie e facezie dei padri del deserto 500 pld. fűzve 850-36 BMS 258 . : ill. 1997 (Novi sad : Agapé). KeRN.053. – Novi Sad : Agapé. [fordította Harmath Károly]. : ill. CzIRáKY Imre Mihál bácsi levelei. BMS 1458.113 Jermenovci) BMS 1455. – 123 p. 20 cm 300 pld. eRőS Lajos Képek az ürményházi római katolikus plébánia életéből / [Szerkesztette erős Lajos]. – 107 p. HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával.. – 616 p.2)-84 BMS 1457. 21 cm. . A sivatagi atyák bölcs humora / R. – 4. : kották .

24 cm 1000 pld. fűzve ISBN 86-463-0065-X 264-041:282 AK.113 Temerin) AK. . Kiss Antal. : ill. BMS 1460. 1997 (Novi Sad : Agapé). Szabó Lajos. : ill. 1997 (Újvidék : forum). ÖKRÉSz Károly Lelke üdvére állította… : Temerini keresztek / Ökrész Károly . fűzve 894. . KOváCS András Ünnepeink az egyházi év tükrében : a katolikus egyház ünnepeinek rövid áttekintése / Kovács András. a rajzokat Balla Kornélia készítette]. – 56 p.2)-97 AK. 20 cm 500 pld. – Újvidék : forum.825(497. Sárközi ferenc. – Novi Sad : Agapé. – (Ünnepeink . 1) Alcím a fedőlapon: Az egyházi év 500 pld. BMS 1462. A MeGTARTÓ eGYHáz : A feketicsi református gyülekezet történetéből / Írta ágoston Sándor.053. 20 cm. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0100-1 244 AK. [a fényképeket és reprodukciókat Németh Mátyás. – Novi Sad : Agapé. . – 16 p.113 feketics)(091) BMS 1463. 18 cm 300 pld. : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé).1459. KINDeLMANN Győző A hörcsögkirály : karácsonyi mese. 1997 (Novi Sad : Agapé). Hodosy Imre.1)(02.és színezőkönyv / Kindelmann Győző . – Újvidék : Agapé. 1997 (Novi Sad : Agapé). Póth Lajos. 23 cm 1200 pld. – Novi Sad : Agapé. . BMS 259 . Margit István. [rajzok Léphaft Pál]. BMS 1461. fűzve Jegyzetek és irodalom egyes fejezetekhez ISBN 86-323-0442-9 284. Stanyó Tóth Gizella. – 65 p. KOLLáR Magdolna Isten színe előtt édesanyaként : gondolatok egy édesanya naplójából / Kollár Magdolna.2(497.511(497. . fűzve 726. – 205 p. – 83 p.

– Novi Sad : Agapé. – Novi Sad : Agapé. 19 cm. : ill. 23) fedőlapcím: Élet az életért 500 pld. Máriát kiáltanak : adalékok a vajdasági magyar archaikus népi imádságok variálódási vizsgálatához / [összegyűjtötte] Silling István. – (Katolikus teológiai kézikönyvek . PeLUCCHI. 1997 (Újvidék : Agapé). Bibliográfiai rövidítések: p. – 207 p. 279-285 ISBN 86-463-0085-4 276 AK. BMS 1468. 20 cm 600 pld. . fűzve A szerző arcképével. – (Én : az életszentség nagymesterei . . Tomislav zdenko Tenšek . BMS 1465. PáDUAI Szent Antal imakönyv / [összeállította Harmath Károly]. – 109 p. 24 cm. 1997 (Novi Sad : Agapé). Giuliana Gianna Beretta Molla : élet az életért / Guiliana Pelucchi . BMS 1466. [fordította vedres Sándor]. 1997 (Novi Sad : Agapé). 20 cm eredeti cím: en tout la paix du coeur 500 pld. ROGeR. fűzve eredeti címe: Patrologija Irodalom minden fejezethez. . . fűzve 243(497. – 135 p. BMS 1467. : ill. Taizé . – 143 p. – 292 p. frėre de Taizé Benned a szív békessége : gondolatok az év minden napjára / Roger testvér. [hungarian translation Anna és zsolt].1464. SILLING István Kakasok szólalnak. A fedőlapon jegyzet a műről 264-064 AK. – Tóthfalu : Logos. PAvIĆ. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. 24) 500 pld. [fordította és szerkesztette Kalacsi János és Smidt valéria]. . 1997 (Tóthfalu : Logos). fűzve ISBN 86-463-0075-7 243 AK.113):398 BMS 260 . – Novi Sad : Agapé. 14 cm 500 pld. fűzve ISBN 86-463-0065-X 61:929 Beretta Molla AK. Juraj Patrológia / Juraj Pavić.

BMS 1473. ..31-94 AK..511(497. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege. 19 cm. fűzve előszó (5-16). – 191 p. 1997 (Újvidék : Agapé). 20 cm 500 pld. : ill.1469. BMS 1470. STRAATeN. – 168 p. [sajtó alá rendezte. [fordította Pálics Márta]. . 1997 (Novi Sad : Agapé). THUN Albin A magyar misszió végnapjai Kínában / Thun Albin . 1997 (Novi Sad : Agapé). – Újvidék : Agapé. – (Példaképed védőszented .4(456. – (Hitvédelmi sorozat a vatikáni Rádióban 1997) 500 pld.31)”1962/1965” AK. vatikáni zsinat túlhaladott? / Szabó ferenc. 17 cm. – (Katolikus Teológiai Kézikönyvek . .2)-97 AK. – 16 p. BMS 1471. fűzve ISBN 86-463-0070-6 222. – Novi Sad : Agapé. Irodalom (165). – Novi Sad : Agapé . A fedőlapon jegyzet a műről 261 . – Novi Sad : Agapé. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 262. : ill. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa].053. – Újvidék : Agapé. az előszót írta fáy zoltán]. BMS 1472. 23) 500 pld. – 68 p.07 AK. TAKáCS Ilona árpádházi szent Margit / [írta Takács Ilona . – 45 p. SzABÓ ferenc Igaz-e hogy… a II. [32] táblaoldal (fotók) . 24 cm. 7) 500 pld. 1997 (Újvidék : Agapé). 22) eredeti címe: Sie nennen mich Speckpater 500 pld. Werenfried van Speck páternek hívnak / Werenfried van Straaten . – (Én : az életszentség nagymesterei . fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről ISBN 86-463-0103-6 839. 24 cm. : ill. 1997 (Novi Sad : Agapé). THORDAY Attila A Szövetség mint ajándék és elkötelezettség : Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban / Thorday Attila. fűzve 894.1)(02.

1997 (Novi Sad : Agapé).143 AK. – (vetés . fűzve ISBN 86-463-0095-1 252. 24 cm 1000 pld. BMS 1477. 24) 500 pld. . fűzve előszó a magyar kiadáshoz Kartal ernő (5) 235. – 48 p. augusztus 14. 17 cm.3(510)(093. 24) eredeti címe: Das Grösste ist die Liebe 500 pld. – Novi Sad : Agapé. . BMS 1475. – 23 p.3:929 Kolbe AK. 1997 (Novi Sad : Agapé). – Novi Sad : Agapé. [fordította Harmath Károly]. [a rajzokat készítette] Ambrus Márta. Tadej Te és az egyházközösség / Tadej vojnović . eva Imádkozó Kelet és Nyugat / e. fűzve Karácsonyi leoninusok / Tótfalusy István (47) 244 AK. vOJNOvIĆ. rajzolók Roland Aebi] . UzSOKI Mária földre szállt az ég / Uzsoki Mária . – 87 p. veSeLY. – Novi Sad : Agapé.266:271. BMS 1476. [hungarian translation Csürösné Szekeres Mária . – (ÉN : az életszentség nagymesterei . Maximilian Kolbe 1894. : ill. 19 cm. – Novi Sad : Agapé. 23) 500 pld.511-94 AK.3) 894.8 AK. : ill. 17 cm. Berta Legnagyobb a szeretet : P. 1997 (Novi Sad : Agapé). . – (vetés . [eva] vesely. január 7. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről ISBN 86-463-0090-0 248. WeIBeL.–1941. BMS 1474. BMS 262 . . 1997 (Novi Sad : Agapé). / Berta Weibel . – 27 p.

] A világmindenség egységéről / Botka József.31-14 =945. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. BMS 1479. 1998 (Novi Sad : Agapé). .053. BMS 1481. 20 cm 500 pld. 1998 (Újvidék : Agapé).1)(02. 20 cm 500 pld. 20 cm 1000 pld. . fotók és grafikai szerkesztő Mohi Sándor]. – Újvidék : Agapé. – Kikinda : J. – 100 p. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. : ill. 1998 (Újvidék : forum). – 67 p. BOTKA József A dohányzás a lelkiismeret mérlegén / Botka József. BOGDáN József Szeder indája : gyermekversek / Bogdán József [Csernik Attila illusztrációival . 21 cm 1000 pld.31-14 =945.84 BMS 1482. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért.07 BMS 263 . fűzve 839. Phil Az öröm virágait neked kell elültetned / Phil Bosman .2)-14 CSP-FB. [a magyar fordítást Németh Ottó készítette . – Kikinda : J. fűzve 226. . – 31 p.1998 1478. [fordította Rónaszegi Éva .11 AK. – 111 p.. Phil Szívbalzsam / Phil Bosman . – Újvidék : Agapé. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte].11 AK. Kartonkötés ISBN 86-323-0408-9 894. . : ill. fűzve 839. BMS 1480. 3. 17 cm fűzve 613. 1998 (Novi Sad : Agapé).511(497. [köt. 1998 (Újvidék : Agapé). fotók Mohi Sándor]. – 112 p. : ill. – Újvidék : forum. BOSMAN. BOSMAN.

– 147 p. 20 cm. fORGáCH Éva Csodafazék : [diétás.954 A. – Kikinda : J. . 1998 (Novi Sad : Agapé). BMS 1486. 20 cm 500 pld. HALLGASS a szívedre : János órák Taizében / [fordította Anna és zsolt].1) A. zehn Jahre zeugin Jehovas A félelemmel való üzletelés ellen : utószó /Walter J. 20 cm 1000 pld. HÄRING. . újjáépülő lélek (p. 1) 264 . : ill. Szeged : forgách Éva. BOTKA József Üzenetek a szentírásból : mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért.1) 641.] A rádión keresztül / Botka József. 1998 (Újvidék : Agapé). [bevezetés Sipos Tibor. – Újvidék : Agapé. – [Magyar kiad. Botka : Római Katolikus Plébániahivatal. 1998 (Újvidék : Agapé). . 11-22).8 AK. fűzve Orvosi bevezetés (p. – Újjáépülő testben. – Novi Sad : Agapé .2(083.07 BMS 1484. . [fordította Pálics Márta . [fordította Kalacsi János].]. fűzve 226. záradék vargáné Kopornyik zita . fűzve eredeti címe: Hirten ohne erbarmen. amik további segítséget nyújtanak (p. . – Újvidék : Agapé. – 100 p. – Újvidék : Agapé. – 208 p. az üdvösség forrása / Bernhard Häring . BMS 1487. Hollenweger (p. [köt. 1998 (Novi Sad : Agapé). 20 cm 500 pld. DOYON.1483. Josy Jehova tanúja voltam : egy tévút története / Josy Doyon . –103 p. 19 cm eredeti cím: Écouter avec son coeur A fedőlapon jegyzet a műről 500 pld. 92-94). – 100 p. 96) 613. 1998 (Újvidék : Agapé). 205207) A fedőlapon jegyzet a műről 289. fűzve 252. Bernhard Jézus szíve. rajzolta Reisz Antal].563 (083. – Könyvek. 4.és receptkönyv gyógyulni vágyó rákbetegeknek] / forgách Éva . borítóterv Dér Lehel]. BMS 1485. – (Metanoiete .

február / Incze Dénes . BMS 1492. AK. BMS 1490. a fedőlapot Maurits ferenc tervezte]. fűzve 235. Újvidék .3:929 AK. változatlan kiadás. – (Ünnepeink . BMS 1489. 1998 (Újvidék : Agapé). – 153 p. . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. 20 cm. . – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). – 213 p. BMS 1491. – Újvidék : forum : Agapé. 20 cm. . – Újvidék : Agapé. 5 : 2-február) 500 pld. 1998 (Újvidék : Agapé). – 616 p. – 143 p. 5 : 1-Január) 500 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit].1)-97 CSP-FB. Szeged : Agapé. fűzve 235. – Újvidék : Agapé. Január / Incze Dénes . KALAPIS zoltán „Negyvennyolcnak nagy idejében” : bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban / Kalapis zoltán .3:929 AK. – Újvidék : forum . : ill. Nagy Sándor felvétele. 1998 (Novi Sad : Agapé). . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. – 120 p. fűzve ISBN 86-323-0464-X 894.eredeti címe: Il sacro cuore di Gesú e la salvezza del mondo fűzve 22 AK. BMS 1488. A fedőlapon Leiningen-Westerburg Károly törökbecsei szobra. 14 cm 3000 pld. : kották . HITÉLeT : imakönyv a népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával. 1998 (Újvidék : Agapé). – 5. – (Ünnepeink . INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 1. fűzve. Keménykötés 243 AK. 20 cm 1000 pld.511(497. [A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette . Jegyzet az íróról ISBN 86-323-0443-7 26 . 24 cm 1000 pld. HARMATH Károly A hit reményében : hívő szemmel / Harmath Károly.

R. BMS 266 . BMS 1493.711. KeRN. 1998 (Újvidék : Agapé).053. – Újvidék : Agapé. . fűzve 850(02. Pennie Szendergő kis Jézus / Pennie Kidd . 25 cm fűzve 894. – Újvidék : Agapé. LUPATI. BMS 1496. 1998 (Újvidék : Agapé). – Novi Sad: Agapé. 1) 1000 pld.2)-97 AK. fost műve nyomán átdolgozta és összeállította] Kaposi Tamás. . BMS 1497. : ill . A fedőlapon jegyzet a műről 894. – [28] p. – 46 p. 2) 500 pld. BMS 1494. – 126 p.053.053.053.9”1948” 949. 1998 (Novi Sad : Agapé). : ill. KIDD. – 127 p. : ill.2)-32 AK. Cesarina A nürnbergi bábok / Cesarina Lupati . fűzve 820(02.1)(02. – (Juventus . AK. Kern [a borító Léphaft Pál rajza alapján].1)(02.511(497. 20 cm.2)-97 AK. 22 cm 800 pld. . – 123 p.3”1948” CSP-FB. : ill. illusztrációk Léphaft Pál]. 24 cm. . fűzve. – Újvidék : Agapé. MÉHeS Mária viktória Szent Miklós legendája : A szerző rajzaival / Méhes Mária viktória.2)-32 AK.511(497. Susie Poole rajzaival [hungarian translation Sétáló Mónika]. 1998 (Újvidék : Agapé). fűzve 850-36 AK. A sivatagi atyák bölcs humora / R. – (Marcelino . KAPOSI Tamás Történetek a Szent Grálról és a Kerek Asztal lovagjairól / [H.ISBN 963-458-119-6 943. – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). 21 cm 500 pld. BMS 1495. [fordító Szabó Judit .

1998 ( Novi Sad : Agapé). 17 cm.11) BMS 1499. [8] táblaoldal : táblázatok . – (Bibliai kifestők . váNDOR VÁRHEGYI Ibolya Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása / [szerkesztette Harmath Károly . : ill. 4) 500 pld.5 AK. fűzve fedőlapcím. : ill. 1998 (Újvidék : Agapé). SILLING István Tegnap és ma : adalékok Nyugat-Bácska néprajzához / Silling István. .. rajzolta vándor várhegyi Ibolya]. TÖRD meg az éhezőnek kenyeredet! / [összeállította Komáromi Borbála].. 20 cm. – 158 p. . 1998 (Újvidék : Agapé). – 43 p. – Novi Sad : Agapé. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. 1998 (Újvidék : Agapé). 19 cm. rajzolta Nemes-farkas zsuzsa].113 Bácska=945. SzABÓ Judit Szent István király / [írta Szabó Judit . Az egyházak világtanácsa és a katolikus egyház . II.1498. A keresztény egységtörekvés főbb állomásai . III.511(497. SzABÓ ferenc Igaz-e. 8) fűzve ISBN 86-82043-49-1 39(497. Mi kapcsolja össze a keresztényeket? . 24) (világnézeti sorozat a vatikáni Rádióban 1998) 500 pld. BMS 1501. – Újvidék : Agapé. – (Példaképed védőszented . 9) 267 . Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 894. folklór. : ill. BMS 1500. Róma : A vatikáni Rádió Magyar Részlege.1)(02. 24 cm. 24 cm. – Újvidék : Agapé. – [20] p. 1998 (Újvidék : Dániel Print). Néprajz.2)-97 AK. BMS 1502. függelék: egyetértés az eucharisztia értelmezésében 22 AK. – (Hitvédelmi füzetek . A jelen helyzet és a jövő távlatai . népköltészet . – 34 p. – Újvidék : Jugoszláviai Művelődési Társaság. – (Ünnepeink .053. fűzve Alcím a fedőlapon: Nagyböjt 264-041. – 16 p. 9) 500 pld. fűzve Tartalom a címoldalról: I. Iv. . – Újvidék : Agapé . hogy… a keresztények egysége vágyálom? : az ökumenikus mozgalom tegnap és ma / Szabó ferenc.

– 199 p. 19 cm. 1) 500 pld. 6) 500 pld. – (ferences források . fedőlapterv Dér Lehel]. [fordította Kalacsi János . BMS 268 . – Újvidék : Agapé. Hans Urs von Hármas koszorú : üdvösségünk titkai a rózsafüzérben / H. vOJNOvIĆ.92 AK. BALTHASAR.2)-31 AK.053. – 148 p. kéziratot gondozta Pálics Márta]. 6. [fordította Kalacsi János . fűzve 232. : ill. 19 cm. – Novi Sad : Agapé. BMS 1506. [fordította Bővíz László]. Bevezetés / varga Imre (7-13) Az előszó szerint ez a 3. BMS 1504. – (Alfa és Omega) 500 pld.3:929 francesco d’Assisi AK. : ill. – Juventus . fűzve 226. . Megyeri András]. 1998 (Novi Sad : Agapé). fűzve 886. – 126 p. fűzve előszó az új kiadáshoz (5-6).4. . – Novi Sad : Agapé. zRAKIĆ. ASSISI Szent ferenc virágoskertje : fioretti / [fordító e. Đuro Mindenki szeret. – 80 p.500 pld. – Novi Sad : Agapé.07 AK. Tadej Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról / Tadej vojnović . Rózsafüzér) eredeti címe: Der deifache Kranz Alcím a fedőlapon: Októberben Máriával fűzve 264-063 AK.1(02. U. 20 cm. 1999 (Novi Sad : Agapé). – Ünnepeink . BMS 1503. 1998 (Újvidék : Agapé). BMS 1999 1505. kiadás 235. von Balthasar . 20 cm. 1999 (Novi Sad : Agapé). . . csak apám nem / Đuro zrakić .

BMS 269 . – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal.1)-14 BMS 1511. Az Isten nélkül vergődő világnak / Botka József. BOTKA József Üzenetek a szentírásból.511(497. – Novi Sad : Agapé.2)-97 AK.1 BMS 1510. – Ürményháza : Római Katolikus Plébániahivatal.053.0(81)(02. 24 cm eredeti cime: O nosso irmăozinho menor Kartonkötés 869. keresztszülőknek / [Összeállította Bú András]. .511(497. eRőS Lajos Kései virágzás : versek / erős Lajos. – [31] p.1)-97 BMS 1508.1507. 1999 (Debellács : Nélia). 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé). kötet.07 BMS 1509. 5. – Kikinda : Római Katolikus Plébániahivatal. – Torda : Rkt [Rimokatolički] župni ured. fűzve erős Lajos Kései virágzás című kéziratáról / Tari István (7-9) 894. – 48 p. fűzve 894. . : ill. – 47 p. a fordítás kéziratát gondozta vida Márta]. BÚ András Gyermekem keresztény lesz : bevezetés a szentkeresztség titkába : előkészítő füzet szülőknek. . fűzve 226. 15 cm 300 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). Hélio A mi misebb testvérünk : Szent ferenc története / Írta és rajzolta Hélio faria . BOTKA József Isten fia a keresztfán : Jézus Krisztus kereszthalála drámai feldolgozásban / Botka József. : ill. fARIA. 16 cm 1000 pld. – 51 p. [fordította Harmath Károly . . 20 cm 1000 pld. 1999 (Novi Sad : Agapé). – 56 p. 17 cm 1000 pld. fűzve A fedőlapon adat a szerzőről 265. .

1999 (Újvidék : Agapé). – [32 p. . – Novi Sad : Agapé. – 168 p. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 5. – 134 p. HARMATH Károly Jubíleum a történelemben és életünkben / Harmath Károly. amit olvasol? : Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához / Harmath Károly . április / Incze Dénes . 20 cm. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 4. Sávai János. 24 cm fedőlapcím: Húsvéti fényes örömünk 800 pld. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. fÉNYeS húsvéti örömünk [húsvéti nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette Komáromi Borbála]. 1999 (Újvidék : Agapé). fűzve 282:061. – Újvidék : Agapé.3:929 AK. – Újvidék : Agapé. 1998 (Újvidék : Agapé). : ill. 5 : 3-március) 500 pld. [szerkesztette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé 1999 (Újvidék : Agapé). 20 cm 800 pld. . . – (Ünnepeink . március / Incze Dénes . BMS 1513.7 AK. BMS 1517.3:929 AK. 1999 (Újvidék : Agapé).6(035) AK. : ill. 5 : 4-április) 500 pld. – (Ünnepeink . – Újvidék : Agapé. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. BMS 1515.1512. 20 cm. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 3.] : ill. fűzve 235. HARMATH Károly Érted. 20 cm. – 167 p. . . fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és húsvéti versek 264-041. . fűzve 235.75 AK. 24 cm 500 pld. BMS 1516. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé. május / Incze Dénes . 5 : 5-május) 270 . – (Ünnepeink . 1999 (Novi Sad : Agapé). – 124 p. fűzve 22:0793. – 94 p. BMS 1514.

1) eredeti cím: Les chemins de l’amité 300 pld. – Novi Sad : Agapé. – 214 p. a szöveget gondozta Bokor Beátrix és Szarvas János].3:929 AK. Művelődés. . BMS 1522. Ignace A barátság pszichológiája /Ignace Lepp .964. 1999 (Újvidék : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé). 19 cm. – (Dimenziók . – Novi Sad : Agapé. INCze Dénes A szentek élete : az esztendő minden napjára : 6.2 AK. fűzve ISBN 86-82043-60-2 BMS 1520. Logos. [válogatta.63 AK. LePP. fűzve 235. – 135 p.500 pld. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. BMS 1519. június / Incze Dénes .és helytörténet . 19 cm.és felelős szerkesztő Bosnyák István . – 141 p.3:929 AK. BMS 1518. / fő. 20 cm. . Dévai Judit . – (Dimenziók . sorozatszerkesztő Káich Katalin) 800 pld. szerkesztette és az utószót írta] Sz. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 177. Ignace A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp . fűzve 235. – Újvidék : Agapé. – 271 p. – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára.63:159. 1999 (Tóthfalu : Logos). LePP. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék . A MACSKAMeNYASSzONY : határon túli magyar népmesék és mondák / közreadja. [il271 . BMS 1521. 8. grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila. Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság . . 5 : 6-június) 500 pld. [fordító Pálics Márta . 2) eredeti cím: Psychoanalyse de l’amour 300 pld. 19 cm. [fordító Pálics Márta]. – (Ünnepeink . KISS Margita A magyar Biblia hőskora : a szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig / Kiss Margita . . 1999 (Novi Sad : Agapé).

: ill. – (Scientia christiana .88(043. 1999 (Novi Sad : Agapé). BMS 1525. – 207 p.053. – Novi Sad : Agapé. . fűzve A szerzőről / Darija vučinac (p. BMS 1526. Doktori értekezés. – [Újvidék : k.511-14:398. 199-200) 894. : ill. 19 cm.3) 398. SILLING István A vajdasági magyar archaikus népi imádságok nyelvi aspektusai : a doktori értekezés függeléke / Silling István.2)-97 AK.2 AK. 20 cm.511(497. Roman Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés / Roman Myz . – 46 p.07-055. – 61 p.511-32:398 894. Újvidék 894. n. 1999 (Novi Sad : Agapé). fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 22. . 1999 (Novi Sad : Agapé). 25 cm 500 pld. [fordította Szabó Judit]. A NőK Isten közelében / [fordította Kalacsi János]. : ill. fűzve A szerkesztő utószava (p. Bölcsészettudományi Kar. MYz. – Novi Sad : Agapé.511(497. 1999. a szerző rajzaival.181-201) 281(091) AK. Irodalom (p. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről 894. – 202 p. MÉHeS Mária vikrória A boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária viktória . 203-205).88(082)(043. – 249 p.lusztrálta f. – (Alfa és Omega . 1999 (Tóthfalu : Logos). Tóth zsuzsanna]. .1)(02. – Tóthfalu : Logos. – Novi Sad : Agapé.]. BMS 1524.3) BMS 272 . 1) 500 pld.1)-32:398 BMS 1523. . 24 cm 500 pld. 7) eredeti címe: Istočne crkve / Roman Miz 500 pld.

fűzve 225.2)-97 AK. BMS 1530. : ill. : ill. – 16 p.. fűzve Irodalom (p. – Novi Sad : Agapé.046(02. – 16 p. 22 cm 800 pld. 24 cm. – 32 p. [illusztrálta Garai Kornélia].511(497. – (Példaképed védőszented .511(497. 24 cm 800 pld. .2) AK.113) BMS 1529. – Novi Sad : Agapé. : ill. BMS 1531. . 1999 (Novi Sad : Agapé). 32) 231. 6) Cím a fedőlapról Adat a szerzőről a fedőlap belső oldalán 500 pld. – 159 p. : ill.2 82-97 AK. – Novi Sad : Agapé. BMS 273 .1527. SzeNT-GáLY Kata A játékkészítő asszony karácsonya / Szent-Gály Kata .1)(02. SÓTI János Töröktopolyai kegyhely / [összeállította Sóti János].73(497.053. . – Novi SAd : Agapé.053. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről és a Karácsonyi himnusz 264-041. 1999 (Novi Sad : Agapé). rajzolta Nemes-farkas zsuzsa]. . SzABÓ Judit Páduai Szent Antal / [írta Szabó Judit . SzeNT születésed mily csoda : [karácsonyi nagykönyv az egész család számára] / [szerkesztette és nyomdai formába öntötte Komáromi Borbála]. fűzve 894. 1999 (Novi Sad : Agapé). 1999 (Novi SAd : Agapé). 1999 (Novi Sad : Agapé).053. – Novo Miloševo : Sóti J.1)(02. SMIDT valéria Jézus feltámadt / [írta Smidt valéria .2)-97 AK. 24 cm 500 pld. 16 cm Adat a szerzőről a címlap hátoldaláról 500 pld. BMS 1528. fűzve 894. – [28 p.] : ill. . rajzolta Csobán András].

szöveget gondozta Gyorgyovich Miklós és Szarvas János].851(02. – 44 p.053.2000 1532. a Horvátországi Református Keresztyén egyház társkiadásában (vinkovci) 245:284 BMS 1536. [fordító Perjés Imre . 2000 (Újvidék : verzál). – 175 p. . BMS 1533. borítóterv Dér Lehel]. – (Dimenziók .2)–14 BMS 1535. 274 . HARSCH. 20 cm Hasonmáskiadása az 1971-esnek 2000 pld. a fordítás szövegét gondozta Szabó Katalin . 19 cm. keménykötés ISBN 86-323-0480-1 Ua.. . fűzve 615. [fordító vedres Sándor . kartonkötés 894. 5) eredeti cím: Guarire con la meditazione cristiana 500 pld. valerio Gyógyulás keresztény meditációval : egy új imádkozási módszer / valerio Albisetti . – (Dimenziók . (Újvidék : forum). BMS 1534. – Újvidék : Családi Kör.062) AK. Újvidék : forum. : kották . – Novi Sad : Agapé. 2000. – 603 p. – 104 p. . [fordító zólyomi Teodóra . a hozzátartozóik és barátaik? / Helmut Harsch ..511(497. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről AK. ÉNeKeSKÖNYv : református keresztyének használatára. ALBISeTTI. 2000 (Újvidék : Agapé). : ill. – feketics : Jugoszláviai Református Keresztyén egyház . ALBISeTTI. 25 cm 500 pld. Helmut Kiút az alkohol rabságából : hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek. 2000 (Újvidék : Agapé). valerio Hogyan legyünk boldogok? : pszichoterápia mindenkinek / valerio Albisetti . BOGDáN József Isten ékszerei / Bogdán József. – Novi Sad : Agapé. 19 cm..1)(02. 3 ) eredeti cím: Per essere felici 300 pld.

14 cm fűzve 243 AK.511(497. BMS 1539. BMS 1540. 2000 (Újvidék : Agapé). – Bibliai kifestők.3:929 AK. – (Ünnepeink .. – 151 p. 2000 (Novi Sad : Agapé). JÉzUS CSODáI és példabeszédei / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 5. – Novi Sad : Agapé. JÉzUS HÍv: első imakönyvem.053. 2000 (Novi Sad : Agapé). : ill.2) AK. – Tóthfalu : Logos. – Novi Sad : Agapé. BMS 275 . [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. BMS 1537. 24 cm. 2000 (Novi SAd : Agapé). 7-július) 500 pld. . HÓDI Sándor A lélek útvesztői : pszichológiai esszék / Hódi Sándor. 19 cm. fűzve 235. 8-augusztus) 500 pld. – 152 p. – (Dimenziók) eredeti cím: Alkoholizmus 300 pld. 20 cm. . fűzve 235. [a szöveget gondozta és kiegészítette Szabó Judit]. – Újvidék : Agapé..1)–92 BMS 1538. – 30 p. : ill. – Novi Sad : Agapé.81 AK. .) fűzve 087.borító Dér Lehel]. Újszövetség . – (Ünnepeink .92(02. – [16] p. INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 7 – július / Incze Dénes . 2000 (Újvidék : Agapé). 5. – Novi Sad : Agapé. : ill. fűzve A fedőlapon jegyzet a műről. BMS 1541. 4.3:929 AK.5 232. 20 cm. . 2000 (Tóthfalu : Logos). 20 cm 1000 pld. . Irodalomjegyzékkel 613. – 128 p. – 183 p. . INCze Dénes A szentek élete : Az esztendő minden napjára : 8 – augusztus / Incze Dénes .9 894. fűzve Irodalomjegyzékkel 159.

– [16] p. színes ill. fűzve Utószó.92(02. – Bibliai kifestők. – 230 p. 24 cm.11)(082) AK.053. Irodalom egyes tanulmányokhoz 291.053.5 232. – Újvidék : Agapé. – Újvidék : Agapé. 24 cm.) fűzve 087. 2000 (Újvidék : Agapé).) fűzve 087.92(02.2) AK. – [16] p.92(02. 2000 (Újvidék : Agapé). . KOváCS András Láttam az urat: él! : Húsvéti történetek / Kovács András . 2000 (Novi Sad : Agapé). jegyzetek. : ill. – Újvidék : Agapé. 3.2) AK. BMS 1546. A JÓ ISTeN dicsőségére : írások a vajdasági magyarság népi vallásosságáról / [válogatta Beszédes valéria]. – Bibliai kifestők. 24 cm 276 . BMS 1547.5 232.92(02. . Újszövetség . . 24 cm.113=945. Újszövetség . – Bibliai kifestők.3/4(497. JÉzUS és a gyermekek / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. 1.053. BMS 1545. . – Szabadka : Kiss Lajos Néprajzi Társaság.5 232. – (Néprajzi írások .) fűzve 087. – Novi Sad : Agapé. JÉzUS ÉDeSANYJA és tanítványai / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. : ill. Újszövetség . 2000 (Újvidék : Agapé). 2000 (Újvidék : Agapé). 5. – [16] p.3(497. . 24 cm.2) AK.11)(082) 398. : ill. : ill. 2. – Újvidék : Agapé. – 23 p. 2000 (Újvidék : Agapé). BMS 1543.053.) fűzve 087. JÉzUS SzÜLeTÉSe / rajzok Nemes-farkas zsuzsa.113=945. [illusztrálta Huszár Károly].2) AK. 24 cm. JÉzUS HALáLA és feltámadása / rajzok Nemes-farkas zsuzsa. .1542. BMS 1544. Újszövetség . – Bibliai kifestők.5 232. – [16] p. 1) 300 pld.

. – 119 p. MeveS. fűzve 894.000.000.511(497. fűzve ISBN 86-463. – [3.1. 24 cm 300 pld. [fordította Pálics Márta].. BMS 1548. – Újvidék : forum. – 87 p. – Újvidék : Agapé.28 AK. 2000 (Novi Sad : Agapé). 19 cm eredeti címe: eltern-ABC 400 pld. SzABÓ PALÓCz Attila A falevélke új ruhája / Szabó Palócz Attila . fűzve Irodalomjegyzékkel 245 AK. 2000 (Novi Sad : Agapé). . : ill. – 56 p. 16 cm 1000 pld.1. – Novi Sad : Agapé. A szerző arcképével 37.1)(02. kiad.28 AK. SzUNGYI László Barátság és boldogság : papi naplómból / Szungyi László.053.].2)-97 AK. .0111-7 894. – [Novo Milоševo] : Máriás Papi Mozgalom.511(457. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.511(497. A szerző arcképével 173. [fordította Pálics Márta].1)(02. Christa Házastársak ábécéje / Christa Meves .018. 2000 (Újvidék : forum). BMS 1551.053. Christa Szülők ábécéje : a keresztény nevelés elemei / Christa Meves . BMS 1549. MeveS.1)-94 BMS 277 .511(497. MáRIávAL az ezredforduló küszöbén : a Máriás Papi Mozgalom ismertetése. – Novi Sad : Agapé. fűzve ISBN 86-323-0504-2 894. belső használatra.2)-82 AK 1552. [Szabó Palócz Orsolya rajzaival]. – 181 p. fűzve A fedőlapon jegyzet a szerzőről és a műről.1)-97 894. 19 cm eredeti címe: ehe-Alphabet 500 pld. 20 cm 500 pld. – 180 p. 2000 (Újvidék : Agapé). BMS 1550.500 pld. 2000 (Novi Sad : Agapé). .

n. – (vetés . Hivek lelki javára / több jeles és egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekbül összeszedte Csernus elek. : ill. – Tóthfalu : Logos.106.) eredeti címe: Qui me repondra CsPL 1556.. – 109 p. áHÍTAT. (B.1553. BeRKeSSY ferenc Bonifác segít magán (ahogy tud) / Berkessy ferenc . fűzve Életrajzi jegyzet: p. – vrbas : Izd. 3. – Szabadkán : Krecsi 278 . – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Agapé [é. ANNe-MARIe : őszinte beszéd lányokkal / Anne-Marie . – Bajmok : Savez mađarskih baptističkih crkvenih opština u fNRJ. Az utánnyomás tiltatik. 16 cm. [a címlapot a szerző tervezte]. Rimokatolički župni ured (Novi Sad : Dnevnik). n.]. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. é. 20 cm Párhuzamos címe héberül A páros számozású oldalak részben üresek 500 pld. é. 17 cm. . 15 cm Sokszorosított CsPL 1555. Jarak : sokszorosítja „efekt”). 2000 (Tóthfalu : Logos). BeReCz Sándor Kegyhelyeink története / Berecz Sándor. . – 5. (Újvidék : Agapé). – 61 p. . 894. – (A Hitélet Kiskönyvtára . CSeRNUS elek Menyei vigaság : Imák és énekek az Isten nagyobb dicsőségére és a keresztény kath.]. Az egyházi hatóság jóváhagyásából. M. é. 3. – 64 p.1)-14 BMS Év NÉLKÜL 1554. – [Újvidék : Agapé]. 17 cm M 1557. . 21 cm CsPL 1558. – 156 p. WeISS zoltán Salom : versek / Weiss zoltán. – 64 p. bővített kiadás.) CsPL 1559.511(497. : ill. n. – 31 p. . BOLBeRITz Pál Minek gyónjak? / Bolberitz Pál. . n. [fordította T.

: ill. – 52 p. (Újvidék : Agapé). – 53-84 p. (Szabadkán : Dr. é. – 32 p. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . hogy hogyan ismerheted meg Istent személyesen]. eGY NAP – egy gondolat. . 10 cm. [Keresztény Adventista egyház]. 16 cm egybekötve: Második könyv: Reggeli énekek. (Novi Sad : Agapé). 12 cm. – Aforizmagyűjtemény CsPL 1564. ISTeN ÍGÉReTeI BeTeLJeSeDNeK. – Szent Mise alatt. – (Agapé Minikönyvek . . é. érdekelne-e? : [ez a négy tény felvilágosítást ad arról. : ill. n. (készült az Agapénál).. 20 cm CsPL 1563. – belső használatra. n. csütörtök. Petrovics Dusan könyvnyomdájából). é. 21 cm. Ötödik könyv: Ének a szent olvasó előtt. – v. n. – 16 p. n. n. Teréz plébánia-templomban a nagy hét szerdáján. HA SzeMÉLYeSeN MeGISMeRHeTNÉD Istend.és pénteken délután 4 órakor a lamentatiók után előadandó oratoriumának szövege / Haydn József. 8 cm CsPL 1562.) CsPL 1561. n. n. HITÜNK vÉDeLMe. – zagreb . 14 cm Tartalom: Énekek szülőkről. – Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . Harmadik könyv. – (A mi kis barátunk: 1 év tanulmány) CsPL 1566. – 73 p. – zagreb . – Novi Sad : Agapé. é. – 15 p. [Keressztény Adventista egyház]. n. ÍGY KezDőDÖTT A fÖLDÖN. – 60 p. (Subotica : Panonija). M 1560. 21 cm. é. . szentmisére CsPL 1565. Negyedik könyv: „Az üdvözítő hét szava” czimű a sz. – (A mi kis barátunk: 1 év 2 tanulmány) CsPL 279 . ÉNeKeLJÜNK ÖRÖMMeL az Úrnak. é. – Ada : Római Katolikus egyházközösség. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije .György tulajdona. 744 p. . – [Újvidék : Agapé. é. é. 1. . Agapé. . – [Újvidék] : Agapé. – 46 p. Énekek elsőgyónási ünnepségre. : ill. – 48 p. . (Újvidék : Agapé)]. ÉNeKeK ÉNeKe. – 24 p. – számozatlan . : ill.

[é.]. 13 cm A szuboticai egyházi hatóság 1841. eltévedt bárány 9. é. (Beočin : efekt). é. . 14 cm A Biblia János evangéliumának újabb fordítása fedőlapcím: Örömhír M 1569. . – zagreb . – 110 p. . – H. n. n. n. n. Hallja meg mindenki Közös tokban 2000 pld. : ill. Kosár a folyóban 4. kiadásért felel Berecz Sándor esperes-plébános. – 32 pp. 21 cm. é. – 62 p. fauszína nővér / A magyar kiadást Magyary Csilla rendezte sajtó alá . zakeus a fán 11. n. : evangéliumi Kiadó. KÖzÖS szentmise ájtatosság. KICSINYeK BIBLIáJA : 12 füzetben. [3] p. [Keresztény Adventista egyház]. : k. – Bački vinogradi. Noé bárkát készít 2. fűzve Több kiadása van.] (Senta : Unio nyomda). é. Kisded a jászolban 6. n. Isten Szolgálója. n. álomlátó József 3. 21 p.1567. – 12 db számozatlan : ill. A magvető 8. Jézus velünk van 12. . Az engedetlen Jónás 5. JÖN A KIRáLY. Meggyógyult a beteg 7. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . – zagreb : Kršćanska sadašnjost. ISTeN irgalmának hírnöke. engedélyével SZB 280 . n. – 76. fausztína nővér = Kolwalska Helén M 1568. Nem egységesen van nyilvántartva CsPL 1571. – [H. JáNOS apostol Út igazság élet : Örömhír / János apostol írása szerint. sz. 14 cm 1. . – (A mi kis barátunk: 3 év 2 tanulmány) CsPL 1570. Apa és fiai 10.

n. – 8 p. . apostoli levele. – Našice : Római Katolikus Plébániahivatal. Agapé. – 43 p. é. – 32 p. – 120 p. – 61 p. – [Újvidék : zagreb : Agapé . Jarak : efekt). – [Novi Sad : Kršćanska sadašnjost . n. : ill. – 18 darab színes könyvjel : ill. A MUNKáSKÉRDÉS / XIII. Sámuel. A SzUBOTICAI Központi Oltáregyesület tagsági könyvecskéje. . é. [Keresztény Adventista egyház]. Topola : Cservik i Mihalec). (Subotica : Panonija). fedőlap A. A RÓzSAfÜzÉR. 21 cm. SzázADUNK titokzatos embere : Pio atya életrajza. n. 11 cm SZB 281 . A SzeReTeT MeGSeBzeTTJe : Pietrelcinai Pio atya / [összeállította P. [Újvidék] : „znaci vremena” Centar za istraživanje Biblije . (B. . [é. n. – Subotica : Központi Oltáregyesület. Az ÓSzÖveTSÉG NAGY emberei : Dávid. Župni ured. – Subotica : a „Hírnök” kiadása. – (A mi kis barátunk : 1 év 4 tanulmány) CsPL 1576. 12 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával SZB 1574. 3. n. . – Subotica : Globus. n. Harmath Károly . 9´22 cm [Sokszorosítva] CsPL 1578. é. é. 13 cm CsPL 1577. fűzve CsPL 1579. 16 cm 13 000 pld. Ciccone].] (B. – (Agapé Minikönyvek . . – számozatlan . – 27 p. NeGYeDÓRA az Oltáriszentség előtt. é. é.]. [1920] (Subotica : Rajčić etelka könyvnyomdája).1572. – Novi Sad : Izdaje Kat. 11 cm A szuboticai egyházi hatóság jóváhagyásával M 1573. – zagreb . : ill. NYÍRő József áldoztatás a havasban / Nyírő József. .]. n. Kršćanska sadašnjost. . : ill.) CsPL 1575. 12 cm. Leó pápa Rerum novarum c.

. A 1582. KAEÚ. 17 cm. – 14 p. – 15 p. 24. Jarak : efekt). A TÖKÉLeTeS HIT. – Újvidék : Agapé. 19 cm Az előző kiadvánnyal egy kötetben. 17 cm. 15 cm CsPL 282 .1580. A kiadás éve nincs feltüntetve. n. (B. . – Újvidék : vallásos iratok kiadóhivatala. (Újvidék : Agapé). TeRNYáK Csaba Századunk magyar főpapjai : Apor vilmos püspök / Ternyák Csaba. – (vetés . . é. vARSáDI eMLÉK / [szerk. fotó Tari zsolt. – Újvidék : Agapé.) ISBN 86-463-00080-0 CsPL 1583. – 32 p. n. é. 1920 (Újvidék : Hirschenhauser és Pilliser [Nyomda]. – (vetés . . 19. é. – Temerin : Római Katolikus Plébániahivatal. TÖRÖK József Századunk magyar főpapjai : Márton áron / Török József . – 32 p.) CsPL 1581. (Újvidék : Agapé). Berecz Sándor]. n.

Csáky S. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. egyházmegye monográfiája. 1993. Borovszky Samu (szerk. Balla ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. – Újvidék. Újvidék. – Temerin. jan. – Budapest. Kerkai Jenő egyházszociológiai Intézet.–febr. – Újvidék. – Bezdán. OSzK. Piroska: A forum Könyvkiadó bibliográfiája 1984–1999. – Budapest.IRODALOM András Imre SJ: Magyar nyelvű katolikus könyvek 1945–1993. 1997. – Budapest. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945–1994. Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Csáky S. 1902. = Létünk. Piroska: vajdasági magyar könyvek 1918–1941. 1988. A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent. 283 . forum. valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája.): Bács-Bodrog vármegye I–II. Tóthfalusi Római Katolikus Plébániahivatal. Bierbrunner Gusztáv: A Bács-szerémi ág. 1993. 1995. hitv. Magyarország vármegyéi és városai. 2000. Országos Monográfia Társaság v. 1986. forum. 1991. Rubicon. Csáky S. Dr. Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. forum Könyvkiadó. Magyarország vármegyéi és városai. ev. – Újvidék.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság Borovszky Samu (szerk. – Budapest.

– Újvidék. – Debelyacsa. – Budapest. – Kisoroszi. – Kula.erős Lajos szerk. 1938.: Adalékok a zrenjanini-Nagybecskereki egyházmegye történetéhez. Kókai Sándor–Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke. Kulai római katolikus egyházközség. városi Múzeum és Képtár. – Újvidék. A magyarországi nazarénusok. forum. – Szabadka. Magvető Könyvkiadó. 2003. Ökrész Károly: A temerini plébánia története. (1944–1990). 1988.) (A szabadkai gimnázium története) Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. 1997. 1992. Hegedűs Antal és Szabó József. 1932–1940. Magvető. Pál Sándor: Becse bibliográfiája : I. 1989. Pannon Press. Kernúch K. világháború után. – Kecskemét. Szerk. / Összeállította Nagy Csaba. – Becse.: Dr. Újvidék. evang. Hitv. Agapé. : általános művek – filozófia – vallás. 1971. I. Katolikus Kincses Kalendárium 1970–1994.–Tóth Sámuel: A debelyácsi református keresztyén egyház emlékkönyve. esperesség monográphiája.. Dr. vészen át : Rövid áttekintés a Jézus Társaság Magyar Rendtartományának életéről a II. 284 . Gymnasium 1747–1997. Két évszázad emlékére. 1993. Káich Katalin: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata (1883–1918). 1993. 1983. OSzK. Pálos Antal: viharon. MTA Irodalomtudományi Intézete és Petőfi Irodalmi Múzeum. A magyar emigráns irodalom lexikona : I–II. évf. füzet. – Temesvár. 1980. 1805–1944.. – Budapest. A kulai Szent György egyházközség emlékkönyve. – Budapest. 1990. 1886. Magyar Könyvészet 1921–1944. Kivéve az 1982. Adolf: A Bánáti ágost. – (Bácsország Könyvek 1. Gachal J.

1893. Novi Sad.. Petar szerk. Teleki Béla: Becse történelméből. – Szabadka. 1990. eva: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : II. Prosveta. Csépe Imre Könyvtár. – Nagyszombat. Kiss Gusztáv–eva Bažant–Katarina Čeliković: A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. Plébániahivatal. – Budapest. – Beograd.” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. Hrvatska čitaonica. 1989. Monográfia Társadalmi Szervezet. Biblioteka Matice srpske. rész: Monografikus kiadványok. esztergom-főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. zelliger Alajos: egyházi írók csarnoka. füzet : 1918–1944. – Budapest. füzet : 1870–1918. 285 . 1981. Milomir szerk. – zagreb.. vajdasági könyvek bibliográfiája 1983–2000. Nacionalna i Sveučilišna Biblioteka. 1988. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról. Narodna biblioteka Srbije. Monográfia.Petrović.. 1996. Újvidék: forum. városi Könyvtár. Szabadka : városi Könyvtár . 1993. Szentgyörgyi István–Bažant. 1929.: Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga : 1835– 1940. Žikić. Marica: Somborski sledbenici Gutenberga : Istorijat somborskog štamparstva 1850–1995. vigh Rudolf: Kishegyes írói. 1. – Sabadka. Ujvári Péter. zsidó Lexikon / Szerk.: Srpska bibliografija : Knjige 1868–1944. – Sombor. füzet : 1764–1869. 2003. Szabadegyházak Tanácsa. Rogulja. (Nar–Ož) Szentgyörgyi István–Bažant eva–Bašić Palković. I–XI. – Kishegyes. 1985. Istorijski arhiv Sombor . I–Xv. – Becse. Nevenka: Szabadka bibliográfiája : I. Becse-belvárosi Rkt. 1995.

Újvidék Agapé könyvtár. Budapest Országos evangélikus Könyvtár. Agapé Kiadó Újvidéki református gyülekezet verbászi református gyülekezet verbászi római katolikus plébániahivatal vojlovicai (Hertelendyfalva) református gyülekezet zentai Szent ferenc Katolikus Plébániahivatal. Újvidék Bácspalánkai katolikus plébániahivatal Bezdáni római katolikus plébániahivatal Biblioteka Matice srpske. plébániahivatal Országos evangélikus Levéltár. Újvidék evangélikus Püspöki Hivatal. kat.KUTATÓHeLYeK Adventista Keresztény egyház. Tópart zentai külvárosi katolikus imaház (Kerületi esperesi iroda) zrenjanini/nagybecskereki Katolikus Püspökség zrenjanini/nagybecskereki Református Keresztyén egyház – esperesi hivatal 286 . Újvidék feketicsi református gyülekezet – Püspöki hivatal futaki (futog) római katolikus plébániahivatal Kúlai római katolikus plébániahivatal Moravicai református gyülekezet Óbecse-újfalusi rom. Budapest Pacséri református gyülekezet Pirosi (Rumenka) református gyülekezet Szabadkai Püspökség Temerini római katolikus plébániahivatal Topolyai római katolikus plébániahivatal Torzsai (Savino Selo) református gyülekezet Újvidéki belvárosi katolikus plébániahivatal Újvidéki ferences Rendház. Budapest OSzK.

829 Battaglia. 1389 Balla ferenc 1349 Balla Kornélia 1463 Ballagi Mór 311 Ballásy László 1258 Balmes Jakab 135 Balogh György 55. 1417–1419 Benkő Gyula 286. 902. 890. 1533 áldozópap = Mészáros Béla Alexander David 1223 Alexander Pat 1223 Almási Rudics József 13. 1066. 828. Adorján = Appel ede Aesopus = ezópus ágoston Sándor 694. valerio 1532. 1292. 1154 Belohorszky Gábor 348. 539 Belski Lagazzi. 1386 B. Piero 1321 Barsi Balázs 1191. Ines 1350 Bende József 95. 279 Benedek elek (Kalocsa) 103 Beneš. K. 19. 452 Apró eta 1054 Arnold vilmos 1093 árpás Károly 1346. 893. 54 Bába Imre 135 Babos István 1416 Báits. 1312. Alszeghy zoltán 1342–1345 ámar Pál 668 Ambrus József 324. P. 1390. 369. 687 Bajtai zsigmond 1388 Balanyi (Balani) György 1298. Ivan 732. 819. 1267. 144. 1083 Béky Gellért 1447 Belli. 1155 Bauer. 103. 1110 Batthyány ferenc 108 Bauer ferenc 1120. 78. 1336. 1435 Barsi Miklós 294 Barsy László 538. 1263 Bedcsula Tamás 91 Beichel József 88 Beimel József. 33. Gerhard M. 621 Barsy viktor 693 Barth Károly 863 Bartócz Ilona 1013 Bartusz András 815. M. 23. 1396 Balassy Péter 1233 Balázs M. 29. 195 Albisetti. 879 Benkő Antal 1351–1353. 1025 Abaffy Lipót 189 ábrahám János 698. Dino 1088. 140 Balthazar. József 1348. 18. 1340. v. 771. 1462 Aigner Lajos 173. Ilija 880 Anderlić. 739 ács Margit 948. vilko 713 Antunovich János 149 Appel ede = Adorján 293. 642. 1387.SzeMÉLYNÉvMUTATÓ A. vittorio 1120. 898. Hans Urs fon 1506 Bárány ágoston 681 Baranyi Alix 1225 Bargellini. 1347. 1328. 631 287 . 641. 96. 670 Ambrus Márta 1474 ámon Pál 698 Anaković. 79 Békássy zoltán 1031 Békés Gellért 1065. 1255. 29. Margit 1197 Bálind András 1029 Bálint P. 356.

883. Ljubomir 915 Bogomirović. 834. 69. 131. 886. 80–82. 824–826. 1227. 113 Bővíz László 1504 Braničković. 111. Giovanni M. 223. 114–120. 1448. 860. 401. 185. 1423. 257. 133. 93–96. 1158 Czeglédy Sándor 1024 Czindel Jánosné = Kocsis viktória 288 . 1189. 1178 Bittermann József 240. Marcus Tullius 163 Clark. 1400 Berecz Sándor 830. 1265 Carretto. 334 Bolo Henrik 00 Borbély Mihály 1059 Bori Imre 1059. 235. Lajčo (= Lajos. 847. 311. 1188. 400. 1204. 1002 Bokor Beatrix 1521 Bolberitz Pál 1226 Boleszny Antal 157. 2 Biffi. 749. 1534 Bogdanov. 846. 1176. 1507. 360. Douglas 1180 Coquerel 162 Corday. 1249 Celanói Tamás = Tomasso di Celano Ciccione. 91. 731–733. 1420 Bogdán József 1225. 517 Bittermann Károly 45. 404. 105–107. fridericus 798 Brochard. 402. 739–741. 1072 Cicero. 1205. francesco L. 1248. 98– 101. 1186. 136. Janko 1169 Budanović. 70–74. Sandro 1120. 736. Phil 1479. 207. 886. Inos 1141. 816. 800. 616. 188 Buzárovits G. 1139. 852. 112. fernan 195. 806. 1195. 1355. 774. 610. 876. 481. 1478. 139. 766. A. Carmen 1103. 199. 788. 887 Bešlić. 807. Richard 1264 Biacs Jolán 1456 Biberaurer. 1508 Bozsóki Pál Gergő 1301. 779– 781. 209. 71 Bujak. Sarolta 593 Corsi. 1084 Bodrogi Jolán 1085 Boff. 1139. 402 Buday Jenő 56. 870. 1118. 887 Buday Gerő 401. 757. 276. 1221 Bereghy endre 398 Berencz Mihály 540 Berger testvérek 316 Berkessy ferenc 1322 Berkovits Márk 262. 1209. 425. 763. 1168. 1301. 260 Buzsáky Imre 656. 1323 Berti János 880 Berton franciscus 879. 1421 Börner fr. Pierre 1162. 48–60. 310. J. 1392. 750. 1247 Billings. 124. 89. Ludovicus) 728. 1075. Apollinaris 846 Brankovics György = Đorđe Branković 399. 799. 754. 411. 864. 815. 344 Buschmann f. 614 Brenner. Paulus 970 Beszédes valéria 1546 Bewes. 1190 Brocky Károly 619 Brunet franciscus 819 Bú András 1509 Bubalo. 1154. 682–685 Byron. 789. 1088 Cooper. 857. 64–67. 1179 Čolić. 1187. Lord 220 Caballero. 753. 293. 871. 370. Leonardo 1203. 1126. 87. 820. 409. 379 Bittermann Nándor 190. 295. Harold W. 813. Branko 918 Colosanti. H.Berecz ferenc 1220. 769. 1451 Borkó Juliánna 785 Boromissza Tibor 333 Boross István 1120. Andre le 1090 Bledl. 1153 Bosman. Carlo 1228. 1480 Bosnyák István 1519 Botka József 1048. 810. 631 Blanc. Adam 1100 Bulle 343. 1121. 795–797. 428 Bernáth zsigmond 108 Bernolák Éva 1222 Bernos de Gastold. M. 879. 759. Richard 1024 Bierbrunner Gusztáv 295. 197 Capovilla. 1481–1483.

1484. 215. 1105. 345. 868. 30. Georg 502 ezopusz 286 fábri Kornélia 1088 fábri M. 27 v. 1066. 1252 facco. 861. 1422 Csiky Gergely. 514 Dévai Judit. 464 Cservik és Mihalec 756. 810. 734. 50. 857 faragó József 1058. 421. Josy 1484 Dömötör Pál 269 Drezsmiczer József 31. 89 farkas és Dürbeck 740. 506. 439. 865 Cseh Mária 1449 Csercsek Gusztáv 786 Csernik Attila 1378. 26. 1510 essert János 501 eszterházy Miklós Móric 400 evers. 1478.7. 1207 De Luca. 1102. 57–60. D. 33. 810. D. 1147 faria. 554. 68 Decomble. 769. 749. 10. 866 Diemer K. Hélio 1511 farkas Bertalan 6. 1452 eder és társai 346. 160. 161 Csobán András 1527 Csókai Antal 1438 Csürösné Szekeres Mária 1477 Dalier 633 Dalos Patrik 1065. 1167 Delafield. 724. 394 engel Lajos 453 Érdujhelyi Menyhért 403. 88. 25. dr. 453. 125. 852. 11. 1519 Csernus elek 167. 9. 347. 805 Csesljár Pál 414 Csete K. 32. 158. 902 Deáky zsigmond 35. 14. 468. 21. 371. 757. 647 Doyon. 263 ferenc József 679 289 .Cziráky Imre 1450. Pierre 1137. 59 I. 465. 12. 505. A. 1429. 804. 50. 541. 435. 426. 408. 898. Giannina 1181. 160. 159. 806. 1083 Dániel Géza 872 Dante Alighieri 391 Davis. P. 161 Dimitrijević. P. 1522 Dévay Lajos. 800. 820. 71. 425. 548. 46. 750. 757. 43. 599. 7. Nikola 237. ferdinánd 22. 418 fejér György 4 fejér Gyula 466 fekete Gyula 313. Thomas A. 22. 756. ferdinánd 16. 1050 Dér Lehel 1357. 148 endrényi Lajos és társa 200. 34–37. 859 farkas József 529 farkasfalvy Dénes 1424 fáy zoltán 1473 feiler Mihály 338. 809. 518 eggenberger József 39. 52 emich Gusztáv 75. 556 eder István 438. 1453 Czorda Albert 6 Csajághy Károly 23 Csajághy Sándor 24. 57. 723. 38. 29–31. 809 Cservik nyomda 799. 469. 8. 42. 869 Dobai István 1067. 377. 1532. 159. 280. 51. 1392. 454 fekete Sándor = Schvarz Sándor 492. 8. 527. 415. 158. 25. 1074. 406. Matilda 1325 erős Lajos 1454. 34 Dubecz Tamás 4 Dugovich Imre 500 Dukai Éva 1393 Dupák András 1450. 600 erickson Andross. 544. 90. 1357 fáncsy Antal 371. 60. Gianni 1372 Deák Sándor 895. 1389. ferenc császár 5. 572 I. 416. 1212. 735. 1503. István 898. 13. 1358. 1123 Dobay János 167 Dormán László 1059 Doss. 43. S. 1091. 491. 862. 1536 Dessewffy Sándor 413. 901 Csete-Szemesi István 1356 Csíkos Mihály 1394. 39–41. 553 Csávossy elemér. 1425. 275 Dinka Péter és társai 858. 161 Csáki István 424. 102. 490.

608. 555. 497. Gottlieb 121. 861. 46. 5. 1204 Hámori Győző 1198 290 . 222. 432. 610. 216. 439. 34–38. 406. 1113. 302. 1077. 543. 660 fuchs Ignác 177 fuchs nyomda 351 fuchs Oszkár és társa 669 fuchs zsiga 263 furdek Kelemen 5. Mirko 938. 801. 1004. 97. 1161 fiedler Lajos = Iharos 601. forgách Éva 1485 forgács Gyula 853 fost. 862. 283. 4. 1360 Haase. 518–521. II. 483. Christian 1303 Gere vince 1071 Gergely pápa. 1105. 556. 868. 137 Habsburg Rudolf 582 Hajnal István 250 Hajtmann István 658. 1067. 589 fritz ferenc 1049 fuchs ágoston 210. Huan 634 fiala Ivanka S. 949. 469. 296–298. 643. és társa 473. 588. 175. 427. Carmen de = Bernold de Gastold Gasz Mátyás 496 Gaud-Bernard Descouleurs. 438. zoran 1438 Gastold. 20–22. 506. Grünn Orbán. 1003. 1153– 1158 Ganóczy Sándor 1426 Garai Kornélia 1531 Gärtner István = Óbecsey István Gashi. III. Noel 1099.ferreres. 207. 455. 208. 372–375. 492. 313–315. 1359. 7–10 Gschwandtner. 821 Gesualda. 580 Gerő vince 976 Gerson Jónásné = Schönwald Hani 821 Gerson József 715. 254–260. 820 Hammer András 1203. 391. 1102. 318 fuchs e. H. 818 Győri farkas 359 Gyürki László 1182 Gyürky Ödön 444 Gyűrű Géza 1327. 734. v. 392 Grünn János 14–17. 462. 1. 589 Gutjahr Károly 829. 1153–1158 Gusztáv. 568. 270–272. 90. 623. 405. enrico 1120. 725 flesch ármin 467 fodor Sándor 1409 foky István 1425 fonyó Pál 164. 281. 503–505. 1139. 644 Gyarmati Sándor 866 Gyorgyovich Miklós 1533 Győrfi I. 725. 277. 172. 602. 43. 1163 Gohl Ödön 417 Golenszky Kandid 1334 Golub. 468. 25–27. 821 fischer ferenc 171. Mariette1414. 850. 708. 540. 322. 611 fischer ernő 801. 2. 194. elio 1120. 571. suora 1324 Girk György 26 Gjergji. 652 fischer Jenő 715. vII. 230. 572. 456. 1091. 232–235. 282. 528. 376. 1210 Gombár Imre 1119 Göndör ferenc 672. 1493 foucauld Károly 1013 francz Mihály 1210 frey Gusztáv 557 fridrik Tamás 200. 1074. 542. 523. 686. 612 frigyes. 346. 657 Gachal János 882 Gál ferenc 1358 Galambos Irén 1012 Galbiati. 925 Guerriero. 990. 1151. 1073. 1443 Gloesener. 335–337. 1126. 225–227. 544. Ivan 1265 Golubić. 433. 228. 316. Lush 1250 Glatz. 534. 712. 30–32. 603. 53 futó ferenc 739 G. 42. 693. 231. 673 Grimm Gusztáv 209 Gross Gusztáv 353. 787 Gutsohn Adolf 604. Hermann 924. 869 Gutmann Simon 664.

1502. 77. 286. 1239. 1099. 552. 137. 83–86. 1340.Hampe. 531. 108. 129–131. 218–221. 559. 807. 795. 547. 815. 1110. 1513. 782. 1514. 621 Horváth 224. 493. 187. Walter J. 22 Huszár Károly 1547 Huzsvár László 970. 1063. 1366. 202. 653. 1219. 1538. 558. 1160 Henne József 1035 Hepke. 740. 378. 273. 560. 784. 658 Hiador = Jámbor Pál Hidász ferenc 1336. 1484 Holzhauser Adolf 153 Hoós ferenc 144 Horák egyed 140 Hornyánszky és Tréger 145 Hornyányszky viktor 152. 537. 797. 344 Horváth erzsébet 1090 Horváth János 1219 Horváth József (=Josip Horvat) 753–755. 473. 1211. Tomislav 1429 Iványi István 300. 151. 1361. 407. 326. 758. 285. 165. 217. 1247. 52. 186. 767. 430. 1255. 1206. 75–79. 1264. 871 Hegyi Béla 1427 Heinzmann. 284. 408. 334 Hanzély Bence 10 Hanzély Benedek 15 Haranghy Jenő 890 Harkai Imre 1341 Harmath Károly = Károly atya 1061. 1266. 327 Ivkovics György = Đorđe Ivković 471. 1154. 532. 1578 Hars. 1183–1185. 1464. Wilhelm 1171 Iharos = fiedler Lajos Iljić. 813. 784. 1415. 1156. Míg 1231 Hollenweger. 780. 92. 874 Horváth Pál 1428 Hoth. 1539 Intini. 525. 624 Hunyadi M. I. 440. 1088. 229. Josef 1159. 871. 678 Jablonkay Gabriel 706 Jámbor Pál = Hiador 44. 173. 1125. Johann Christophe 1304 Hampel ede 810 Handl József 157. 1157. 1491. 799. 317. 1251 Hünermann. 250. 1212. 1012. 1101. 47. 441. 1139. 1296. 551. 347. 301 291 . Giuseppe 1313 Ivančić. 120. 299. 529. 343. 1299. 809. 1177. 1120. 1420. 209. 824–826 Hirschenhauser Benő 403 Hirschenhauser és Pillischer 710 Hirth Lipót 500 Hock Rudolf 922 Hodács ágoston 646 Hódi Sándor 1537 Hodosy Imre 1462 Hohoff vilmos 340 Holder. 1131. 178. 141. 806. 1458. 766. 1111– 1113. 796. 1238. 546. 650 Herger ágost 403 Hering. 509. 1354. 522. Berthold 646. 1117. Branko 614 Imrek Sámuel 687 Incze Dénes 1490. 1476. 808. 1326. 470. 418. 429. 1230 Hendi. 1310. 757. P. 820. 1122. 61–63. 1515–1518. 1433. Bernhard 1487 Herresbacher Dénes 760 Hervanek Ödön 788–790 Hetesy viktor 162. 1303. 423. 428. 1511. 1181. 1396 Hiersch ágoston 613 Hirka Balázs 731. 1488. 732. 507. 1116. 107. 117. Michel 1267 Huch. 142 Hegedűs Antal 1129 Hegedűs és Sándor 535 Hegedűs Leonardus (=Lénárd) 741. 1252. 325 Hauk Márton 759 Házy István 170 Heckenast Gusztáv 44. 530. 338. 419. 377. 1127. 788. 261. 457. 121. 1035. 539. 1072. Iva 1090 Hőke Lajos 412 Hubaut. 1277. 614. 816. 355. 125. Helmut 1536 Haudek ágoston József 201.

1431 Kobai István 1073 Koch Móricz 64 Koch Simon 64 Kocsis Antal 1365. Kernúch K. 379. Pennie 1495 Kindelmann Győző 1363. 319. 559 Jankulov. 1091. II. 1262 Jeszenszky Ignác 329. 589 Jörgensen János 646 Juhász Géza 1398 Jung Károly 1108. 1487. Simon 1201. 263. 1109 Karkecz Alajos 394 Kármán József 190 Kármán Pál 153. 1129 Kaposi Tamás 1493 Karácsonyi János 762 Kárász Anna 1100. S. 1391 Keck János zsigmond 812. 1506. 831 Keck zsigmond 379. Joseph 636 Jojkits Mladen = Mladen Jojkić 287 József. özvegye 278 Kisnemes János 1304 Kiss Antal 1462 Kiss Béla 1217 Kiss István 1408 Kiss Károly. 1102. III. Borislav 560 Jawicin. 1402. 1458. 1459 Király ferenc 1033 Király Ilona 1333 Kirchner e. 1465. 1239 Klobusiczky Péter 9 Kner Izidor 309. 420 Kleiner. 1074. 1403 Kiss-Iván Anna 1391 Kladek és Hamburger 536. Maximilián 982 Kollár Magdolna 1460 Kollonics István 655 Kollonics Lipót 327 Komáromi Borbála 1278. 1512. 589 Károlyi Mihály 288 Kárpáti Pál 1253 Kartal ernő 1477 Kasza Lajos 845. 1436. 774 Kiss Margita 1519 Kiss Ulrich 1364. 1406 Kocsis viktória = Czindel Jánosné 857 Kohlbrügge f. H. 442 Jurcsó Antal 554 Káich Katalin 1519 Kákonyi Asztrik 1191 Kalacsi János 1429.Jankó ágostonné 696 Jankovits Pál = Pavle Janković 19. Adolf 304 Kersch Ferenc 666 Kersch Mihály 666 Kertész József 165 Kidd. Dick 1306 Joannes. 589 Katona Antal 52. Andrzej 1233 Jelašić. Andrija 1067. 1249. II. 1134. 1073. 238. 601 Klein Gyula 203. 475. 878 Kókai Lajos 261. 1530 Komlós Márton 814 Koneberg ármin 359 Kopcsó István 349. 1501. Pavle 880 Jenkins. 1161 292 . 1494. 1362 Junker László 357. 311 Kiss M. A. 763. 561 Jewett. Andrew 1405. 1525 Kalapis zoltán 1492 Kálmán farkas 311 Kálmán Mária 1171 Kálmány Lajos 1059 Kalmár Sándor 714 Kancsár Csaba 1406 Kanyó Gyula 634 Kapitány László 1059. 570 Knowles. 1408. 317 Kolbe. 92 Katona Imre 1059 Katona István 1228. 1365. 428 Keletéri = fonyó Pál Kenedy Margit 1035 Kerényi Dénes 1140 Kern R. 1105. 849 Katalin. 458. Ludovicus 699 Klemm Nándor 1404 Klempa Sándor 970. 494 Kopilović. 1236. 1406 Kocsis Antal ifj. 1430. 430 Károly. 1108. 1503.

849. 819. 1271 Leo pápa. 627 Lainati. 375. 870 Lovrec. 859 Leiningen-Westerburg Károly 1492 Leiszt József 1245. 679 Lukáts Márta 1103. Boško 1119 Kovács András 1461. 576 Lazić Éva 1385 Lazić Hajnalka 1081. 1252 Löwy Lajos 350. 1325 Le Mouël. 796 Léh Jakab 562. 1073. 373. Lelotte. 739. emil 1134 Loidl. II. 667. B. Ida 1133. 624. 668. 366. 893. 478. eloi 1191. 176 Kuhn ferenc 476 Kuhn Lajos 181.Korbai Károly 428 Korossy Dezső 705 Kossuth Lajos 418. 502. 511. Joseph e. 1212. 1028. 503. fernand 1029 Lemoine. 910 Kovács Pál 146 Kovácsevity Ottó 490 Kovácsy Sándor 771. 1295. 626. Chiara Augusta 1256 Lajos király. 586 Lipót. 591 Lampel Róbert 643 Landerer–Heckenast 76. XIII. 339 Kuluncsics elias 718 Kunszt József 89 Kustić. 456. 510 Lévay Lajos 542. eva Maria 1263 Kristofek és Blázek 573 Kropsch valentin 604 Kubinszky Mihály 95. 869. 1086. 1257 Lénárd György 1367 Léner István 1067. 1294. 1207. Selma 626. 489. 850 Léderer nyomda 778. 479. 83 Lasser H. 612 Lévay Mihály 451 Ligeti Miklós 1408 Lipót császár. 365. 372. 485. 1268 Krausz és fischer 417. 1091. 464 Krécsy A. 698. 420 Kovačević. 1102. 564. XvI. 850. 1521 Lévai Izor 320. 1074. 1295 Lelbach János 70. 1547 Kovács endre 1108 Kovács Éva 1090 Kovács Gy. 328. 51 293 . Keck Janka 379 König A. 638 Krécsi György 280. 164 Körmöczy ernő 613. 526. 443. 15. 1328 Léderer Manó 782. Cesarina 1309 Lorinzer ferenc 135 Lotterer Antun (=Antal) 840. 1494. 845. 1329. 318. 17. Ignace 1520. 1161. 302. 1252 Kovács Gyula 1159 Kovács Huszka ferenc 690. 590 Littereczky és társa 283 Ločki. 333 Léphaft Pál 1459. 651. 985 Lorenzoni. 359. 1261. 795. 1407 Lupati. Gilbert 1193 Leclerc. 829. 1194 Lorencin. 1176. Živko 1366 Kükai Lajos 507 Lackner János 746 Lagerlöf. 20. 1323. 191. Jo 1192. 828. 516. 538. 1242 Kővágó György 136 Kraicz Lajos 616 Krause. 1165. I. 1496 Lepp. 368. 1179. 847. Anton (=Antal) 936. 794. 575. 42. 862. 1144. P. 943. Cesarina 1496 Macaulay 391 Mácskovics József 60 Magócsy István 14. 902 Kováts József 80 Kováts Raymundus. 1105. XIv. 849. 909 Kováts Sándor 666 Kozma Lászlóné szül. 1056. 868. 861. 802 Kovács István 798. 586 Lajos. 1166. 872. Nándor 00 Kreiten 331 Kremer. 477 Kulcsár Sándor 287. 627 Körmöczy Mária 1180. 569. 214 László Albert 515 László Dezső 935 Lateau Lujza 217 Lauffer vilmos 196.

279. 1362. 718. 598 Négre. 204. Ružica 1408 Mohi Sándor 1427. 1117. 1523 Menczel 224. Roman 1524 Nádasch Ignác 269 Nádasch. 1361. 1478. 344 Mercy. Stelio 1110 Martini. 1109 Mandić. 489. 1492 Nagy Tibor 1365 Naggyörgy zoltán 1391 Nánay Lajos 189. 1143. Christa 1549. 1492 Mayor József 814 Megyer József 907 Megyeri András e. 281. 1153. 1505 Méhes Mária viktória 1497. 451. 1381. 304 Magyarits Mihály 647. 87 Nagy Borús emőke 1365 Nagy Dénes 1449 Nagy János 377 Nagy József 1178 Nagy Károly 357. 1500. 464. 648 Magyary Csilla 1305 Maison Jeromos 0 Makár. 699. 1101. 1413. 206. 192. ferenc 54. 86. 493. 445. 281. 380. 1332. 1156. 272. 296. 429. 271. 636 Nagy Mákonyi Gilbert 1321 Nagy Márton 90 Nagy Sándor 221. 343. 1104. 748. 1394. 297. 1154. 60 Napoleon 592. 1112. 66. 1154 Molnár Antal 986. Wilhelm 1024 Myz. Muzsik és Partlics 253 Nádasdy P. 350. 284 Marat 593 Margalits ede 276. 548 Malatin Antal 258. 1386 Magyar Mihály 84. 649 Margit István 1462 Mária Terézia 588 Márki Sándor 365. 1106. franc 1081 Mészáros Béla = áldozópap 691. 1151. 502. 128. 1116. 1480 Molino. 1550 Mezey István 675 Mezey János 134. 1364. 421. 1142. 485. 1158 Molino. 1149. 532. 1115 Molnár Hugó 351 Molnár István Lajos 223 Molnár Rózsa 1423 Monin abbé 1275 Moškrič. 331. 1122. 339. 239. 1269 Mouël. Leopold 1018 Manilius 163 Manning Henrik ede 201. 205. 67. 1471. Carlo Maria 1433 Márton Mátyás 264. 198. 69. 793. 366. Antonio 1120. 1152 Müller. 1529. 1348. 675 Mihálovits endre 501 Mihály atya 1114 Milađev. 333. 576 Markó Dienes 71 Márkus Samu 238. Gilbert de 1330 Mukics Simon 36 Mukits ernő 136 Musquera. 1541–1545 Nemes István 1366 294 . 176. 1157. 580 Nagy Leó 633. 723. 58. Jože 1081. 1244. 378. Xavier 1098. 563. 92 Magyar testvérek 168. 263 Márkus Sándor 324 Martelli. 1422. 1257 Nemes farkas zsuzsa 1354. Mireille 1192. Musza 729 Makra Imre 330. 1196. 1479. Myecislav 1100. 1347. 1150. 340. 832 Mészáros Lajos 1274 Mészöly Gedeon 908 Meves. 1500. 127. 55. 368. 573. 575. 1411. 747 Máté László 305 Máté Tóth András 1234 Mauriac. 426 Malatin és Holmeyer 103. 1111. 516. 239 Malinski. Claudius florimund 639 Merényi-Metzger Gábor 1434 Mesanič. Sava 787 Miocs József 1311 Miskolci Magdolna 1399 Mišković. francois 1273 Maurits ferenc 1314. 270. Sergio 1120.Magyar Csaba 1346.

1143. 63 Petrovácz József 400 Petrovics Dusan = Petrović. 1370. 508. Georg 1263 Reisz Antal 1485 Remess Kázmér 48. Dimitru 948 Nozdroviczky Artúr 982 Nyírő József 1213 Óbecsey István 1094. 1369. 873. 840. Pierre 1333 Ráth Mór 125. 839. 1463 Paganini József 136 Pajevics A. 332. Juraj 1465 Pavlovics és Jocics = Pavlović és Jocić 341 Pećnjak. 1549. 1152. 419. 1372 Puzsér testvérek 893 Quotidián Lajos 700. 137 Ockham 706 Opitz Sándor 147. 117. 774. Pál 212. 151 Patócs Antal 1449 Pavić. 53. 1550. 763. 1214 Oblát Károly 398. 1492 Németh Ottó 1479 Nevwald utódai 692 Niczky Kristóf 289 Niedermann Mór 692. 911–913 Raab. 1357. 860. 153 Redžek. 446. 1520. 730 Nigg. 1313. H. 1521. 1396 Papp Asztrik 1409 Papp Miklós. 1173. 1371 Németh Csaba 1323. Walter 1114 Nikolicy. 825–827. 1462 Poudrier. 457. Giuliana 1466 Pénzes János 1197 Pereira. 1167 Nemeshalmi Klára 1142. 809 Rajsli Ilona 1452 Ramiére. Blasius 784. 545. 356 Pálics Márta 1469. 558. 822. 852. 642. 798 Radó Imre 814 Radosavljević. 789. 696 Pleško. 1167 Nemeshegyi Péter 1331. 615. 780. Pierre 1198 Pilišer 841 Pius. 522. 1060 Pletikoszics Péter 1068 Podmanicky Géza 370 Popovics testvérek = Braća Popović 416 Pósa László 1135 Póth Lajos 950. 806. D. 781. 1339. 790. 1329. 1313. Mario v. 871 Petrichevich Horváth Lázár 62. 1252 Orosz István 155. 750. 745. 1152. Clemente 986. 900. IX. 412. 751. 1506. 680. 836. 88 Pleesz Henrik 716. Michael 1148 Ranwez. 459 Orčić S. 909. 1115 Perjés Imre 1536 Pertics József 73 Pertits Simon 267 Petrányi ferenc 699. Krešimir 773 Pekanović. 470. 736. 507. 654. 1387. 881. 870. Dušan 280 Phaedrus 286 Pierrard. 891 Pleitz fer. 1484. 305 Ökrész Károly 1332. 68 295 . Hinko 1053. 740. 782. 838. 1147 Radványi Radicsevich Sándor 894 Rajčić etelka 743. 649 Oblat Leó 107. 1367 Németh Mátyás 1411. 306 Orovec Júlia 1408 Ortvay Tivadar 720 Ottinger e. 348. 795. 817. 441. 671. Johann 495 Radák János = Jovan Radak 369. = Arsenije Pajević 268. 1321. Palkovics János 1298. 1148. Josip 1161 Pelucchi. 529.Nemeshalmi István 1142. 811.1148. 1368. 741. 1463. 184 Rançon. 765. 1057. 343. 447. 1143. 1326. 726. 344. K. 843 Rajić. 823. 56. Roger 1312 Pucci. 473. 303.

368. 1166 Šlibar. 910 Sing. Odo. 1171. Josip 880 Sonderling Károly 641 Sóti György 1099. 576. 1200. 228.445. 233. 1193. 438. 1365. 226. 501 Stein János 151 Steiner vilmos 768 Steinitz Gyula 841 Steltzer frigyes 321. franc 1081 Seffer Gyula 922 Segur Mgr. 445. franciscus 773 Samardžić. 344 Sprugeon. 1111–1113. 1137. 21. 1330. 1167. 0 Senić. 504. 1527 Sokol. 1406 Sávai János 1514 Schlezinger Sándor 182. 95 Schmid Szeráf ferenc 81 Schmidt Antal 914 Schneller és Göschl 730. 261. 1366. Hilde 1242 Révai és Salamon 485. Dale 1136. 1231. 1117. 1373. 1243 Stanyó Tóth Gizella 1462 Staudinger. 424. 455. 1330. Pombal 589 Stur Dániel 166 296 . 215. 17. Rózsa Kálmán és neje 488. e. elaine 1136 Ribar. 38 Simsik Joannes 872. 1339. 1148–1151. zs. 662 Schvarz Sándor = fekete Sándor 211. 410 Stieglitz Henrik 693 Struensee. 637. 1187–1189. Resch Ignác 815 Reschofszki Artur 801 Reuben. = Sárvári vajda zsuzsanna Salis. Petar 1119 Seprős valter 557 Sétáló Mónika 1495 Sicari. 1431. 489. P. 1465. 340.Rencsényi Tibor 1120. 1266. 1365 Roger. frére de Taizé 1467 Rogge 343. 342. 803 Schönwald Hani = Gerson Jónásné Schütz Antal 549. 350. 266 Ruess. 1411. Marie Héléne 1092 Silling István 1314. 295 Stampfel Károly 289. 1163. 1257 Sipos Margit 1263. 469. 448 Schlör Alajos 40. 602 Révay Tibor 669 Révész Imre 863 Rézbányay József 656. 1103. 521. 1262. José Maria 1278 Santucci. Lazar 1016. Rhoton. 374. 505. 27. 1153–1158 Sigaut. Giulio Cesare 1438 Sárközi ferenc 1462 Sárvári vajda zsuzsanna = S. 1181–1185. 439. Sóti János 1528 Sörös Antal 1130 Springer 224. 421. elza 882 S. 516. 1193. 346. Sundar 1024 Singer és Wolfner 479 Sinkó ferenc 1192. 1116. 380. 32. 1122. 1498. 1176. 1223. 1198. 22. 617. 1165. 520. 519. 1339. viola 1306 Sanchez Silva. 219–221. 548. Paul 1258 Rózsa József 330. 1190. 682. 421. 815 Steécz György 400. 1526 Silmán Hermán 651 Simonfalvay Antal 82 Simonfalvay Gellért 16. 468. 543. zs. 685 Rhoton. 229. 344 Rónaszegi Éva 1480 Rostić Margit 1144 Rotteck Károly 28 Routh. 427. 343. 1162. v. 548 Stantić. Gellért P. 331. 1200. Augustinus 846 Smidt valéria 1374. 376 Scultéty ede 303. veljko 922 Rigó Sándor 60 Rill József 431 Rind István 1341. Antonio 1120. 1296. 603 Rudnyánszky A. 661. 1101. 406. 356 Šebjanič. v. 397. 1186. 1405. 1265. 1201. 348. H. 1468. 1304 Sipos Tibor 1485 Slankamenac.

461. 1073–1075. 251. 1515–1518. 1441 Szolcsányi Gyula 194. 902 Szadavill J. 433. 566 Szalma Sándor 949. 335. 1539. 1413 Szárics Bertalan 179 Szarvas János 1250. 1471 Takáts Károly 901 Tari István 1510 Teleki Béla 1065–1067. 1111–1113. 1060. 1382. 205. 1053. 213. 498. 499 Székely Tibor 1315 Szekrényi Lajos 449 Széles áron 480 Szemző János 481. 449. 361. 289. 290. 307. 422. 796 Takács Ilona 1337. 1104. 184. 1138. 1101. 1215. 513. 237. 1524. 1117. 508 Szent Bernát 1334 Szent Klára 1336 Szent-Gály Géza 1335 Szent-Gály Kata 1259. 349. 568. 524. 355. 265. 1491. 189. 741. 484. 251. Tomislav zdenko 1465 Tettey és társa 218. 1368–1371. 206. 1335. 308. 1057 Szabados Sándor 553. 1091. 222. 762 Szentmártoni Mihály 1383. 497. 872 Székely erzsébet 1315 Székely Sándor 474 Székely Simon 300. 193. 1552 Szűcs János 569 Szűts és társa 235. 163. 327. 483. 462. 567. 681. 619. 565. 1137. 230. 344. 183. 168. 912. 485. 607. 497. 1521. 709 Taizs Mihály 299 Takács ferenc 783. 188. 652 Szungyi László 1216. 213. 301 Thivollier. 343. 367. 496 Szendy Lajos 428. 192. 412. 275 Szabó zoltán 771. 413. 291. 352. 1412. 1199. 482. 1053. 1403 Szép ferencz 19. 1099. 1500. 194–198. 1316 Szabó Ödön 18. 202. 1116. 1142. 568. 523. 1016 Szabó Judit 1490. 1425. 392. 231. 210. 1538. 391 Szvoboda Lajos 816 Táborosi Imre 1391 Taizs József 328. 432. 257. Pierre P. 450. 288. 362–364. 463. 1316. 893. 701. 1443–1445. 1080 Szántó Konrád 1381. 366. 1496. 1439–1441. Szabó Katalin 1532 Szabó Lajos 1462 Szabó Marianne 1259. 1102. 938. 1414. 639. 1529.Šubert. 460. 262. velimir 1080 Suhajda Lajos 1174. 1106. 174. 148. 1051. 1143. 1279 Šušljić. 1122. 475. 180. 292. 1083. 1098. 1082. 577–597. 1424. 629. 353. 266. Ternyák Csaba 1338 Terrien Sámuel 1028. 1105. 720. 322. 176. 533. 1531 Szenthelyi-Molnár István 1118 Szentkláray Jenő 135. 1499 Szabó István = Sabo Stevan 936. 575. 574. 576. 231. 320. 1056. 494. 277. 1513. 608. 171. 652 Szombathy Sándor 134. 1148. 297 . 252. 314. 620. 175. 395. 514. 990. 663 Szabó ferenc 224. 290–292. 212. 1131. 365. 630. 1084. 1375–1380. 1470. 451. 1416. 1034. 1268 Tesnek. 277. 913 Szalay József 250. 382– 391. 239 Szőke zsolt 1406 Szöllőssy Károly 258 Szubakov 914 Szulik József 128. Milan 1037 Szabadka etelka 1060 Szabados Mária 1037. 69 Szabó Palócz Attila 1551 Szabó Palócz Orsolya 1551 Szabó Péter 177. 381. 523. 1533 Szeberényi Lajos zsigmond 332 Szecskó Tamás 1140 Szecsődi Leó 1442 Széder elijáhu 664 Szegfű Sándor 680 Szegyakov nyomda 454. 74 Sziládi László 434 Szilády Károly 162 Szokoly György 1342–1345.

122. 1162. 1200. 1522 Tower. 605. 1476. 1247 vilain. 118. 188 varbai eugenius 876 varbai Jenő 1000 varga Imre 1408. 1188. f. 1324. George e. Marija 982 virgil = vergilius voillaume. franco 1120. 1446. 615. Tombátz Imre 367 Tomcsányi János 179 Tomcsányi Lajos 700.1149–1152. 1350 Udvarnoki Béla 1033 Ugolini. Török József 1384 Török Mihály 906 Trattner-Károlyi 18. 1217. 434. 442 Tóth Sámuel 882 Tóth Sándor 428. 1396 vásárhelyi Pál 676 vásárhelyi zsigmond 323. 609. Darija 1524 vujković. 1309. vilmos 987 Török Jenő. 487. 1326. 1273. 741 Tomić. Alberto 1245. 92 Todorović. 1186. 1320. 1154. 1532 venden. René 1013 vojnić Tunić Antonius 834 vojnović. Pietro da 1018 valihora A. 625. 1237 Török József 1283–1291. Nathalie 1231 vincze Imre 486. 1294. 109. Lev 1231 Tomasso di Celano = Celanói Tamás 1340. 1187. 1167. 104. 1294 vécsey Géza 570 vedres Sándor 1466. Giorgio 1357 Tsányi Nagy Imre 1–3 Túri Lajos 309 Tűzkő Lajos 1256. 1158. Luigi 1068 Ungar ferenc 97 Urbán János Juvenalis 393. 1086 vándor vérhegyi Ibolya 1502 vannai Orbán 73 váradi Péter 264 váradi T. franjo 982 vukovári Panna 1430. 1336. 1189. 110. Ivan 1325 Toigo. 1317–1319. 1313. 52. 714 vandeman. Tadej = Tádé atya 1216. Borislav 1034 Torma Péter 156 Tormási Gábor 267 Tóth ferenc 1081 Tóth Ilonka 865 Tóth László 631 Tóth nyomda 357. 632 vörösmarty Mihály 19 vučinac. 1442 298 . 132. 394 Uzsoki Mária 1474 vaci. 1295. 1190 Thoma Antal 889 Thorday Attila 1472 Thun Albin 1473 Tiedge 52. 1339 Toldi László 20 Tolsztoj. L. Marijan 1068 vácz Jenő 1275 vágvölgyi Éva 1293 Vajdits N. 535 vecci. 1505 varga Lajos 395 varga Pál 167 vargáné Kopornyik zita 1485 vári Anna 1218 várnai Jakab 1307. 1141. 499 vincze Károly 702 vinovska. 957 völgyi Lajos 488. 1155. 28. 1503 voltaire 331 vondra Gyula 915. Morris 1261. 1163. Angela M. 119. 354. 396. 707 Tóth zsuzsanna. 2 valdiporro. 1385 venetianer Lajos 397. 138 Trevisan. 1340. 428 vergilius 178 vesely Éva 1475 vida Márta 1511 víg ferenc 1365 vignazia. 123. 126. 61. 515. Svetozar 1398 Tomka ferenc 1260 Topuzović.

1001. 861. 975. Berta 1477 Weiss A. 445 Wildinger Jakab 706 Wilhelm Jenő 703 Wilhelm Miksa 606. 849. Morris 1140 Wiener Nathan 443 Wigand f. 862. 1058. 1147. 1050. 953. 869 Weibel. 788 ziegler András 845. Ljubomir 1119 zrakić. K. 1262 Wátz Oszkár 769. 979. 1034. 326. 516 Weiss fr. 764 Wimmen Márton 420 Wiseman Miklós 325 Withe. Albert 368. 829. David 1201. 845. elen Gould 423. 952. Dragutin 1043 Wrigth. Matthias (=Mátyás) 970. 489 Weiss Ker. 654 Werner ferenc 358 Werner Mihály 870 West. 1096. 1035. 819. 1013 zsiros ferenc 906 zsivánovity Róbert 1163 299 . 1246 Wolf. 1062.Waldmann György 502 Watson. 982. Chris 1296 zatskó Alajos 760. M. 844. János 577–597 Weiss zoltán 1553 Weninger József. 289. Đuro 1504 zvekanović. 850. 849 zittl Róbert 400 zólyomi Teodóra 1533 Žoržević.

532. 203. 317. 501. 1306. 720. 1261. 353. 1040. 686. 716. 1441 Čakovec 1088. 711. 438. 664. 232–235. 363. 469. 1092. 812. 297. 929. 948. 658. 1138. 757. 953. 617. 652 eszék 635.és nyomdahely Ada 316. 504. 255–258. 701. 717. 296. 227. 464. 251. 912. 311. 1341. 608. 870. 466 300 . 208. 1207. 996. 423. 255. 463. 561. 1567 Beodra = Novo Miloševo Beograd = Belgrád 896. 233. 621. 571. 1146. 307. 435. 290–292. 1103. 462. 339. 172 Békés 609 Beočin 1248. 421. 197. 623. 183. 430. 877. 451. 639. 699. 201. 519. 226. 568. 1554 Bécs 153. 285. 261. 362. 602. 479. 235. 1051. 917. 484. 422. 603. 493. 1071. 1567 Bačko Petrovo Selo = Péterréve Bácsfeketehegy = feketics 707. 284. 217. 354. 250. 1008. 939. 225. 1325. 712. 605 Bajmok 857. 352. 762. 257. 497. 836. 1053. 1095 eger 171. 319. 676. 439. 378. 432. 1035. 288. 1018 esztergom 140. 1577. 1064. 771. 1426. 335. 260. 631. 655. 264. 694. 392. 853. 897. 1583 Bački vinogradi = Bácsszőlős 1118. 286. 1340. 215. 1168. 977. 427. 459. 320. 483. 306. 224. 1195. 1562 Apatin 496. 252. 415. 289. 324. 410. 724. 643. 1221. 498. 1195. 1062. 1305. 346. 449. 1292 fehértemplom 646. 1066. 254. 277. 1336.HeLYNÉvMUTATÓ Kiadás. 661. 308. 926. 477. 1118. 238. 576. 1168. 513. 433. 1349 Buda 62. 207. 294. 1147. 959. 365. 982. 1210. 455. 918. 63 Budapest 173. 630. 840. 1248. 515 Doroszló 1049. 875. 1535 Gyoma 570 Győr 273. 485. 549. 809. 735. 214. 1242. 1087. 1446 Debelyacsa = Debeljača 1882. 1416. 693. 1246. 913 Bački Jarak 1065. 1015. 1034. 521. 520. 563. 1083. 1387. 737. 524. 606. 209. 644. 420. 1293. 1368–1371. 940. 194. 831. 196. 1061. 175. 1060. 934. 505. 231. 1573 Baja 189. 366. 1057. 322. 1556. 325. 1037. 440. 865. 218. 942. 488. 310. 637. 817. 976. 263. 681. 314. 878 Bácsföldvár 1173 Bácstopolya 288. 1209. 692. 712. 391. 468. 195. 650 feketics = Bácsfeketehegy 923. 675. 266. 1294. 1271. 647. 932. 429. 1221. 1305. 620. 756. 1009. 567. 600. 1180. 523. 236. 1110 Čib = Cséb 815 Csíksomlyó 1298. 734. 700. 480. 406. 1076. 1385 Bezdán 818. 690. 444–447. 901. 541. 928. 188. 820. 1045. 662. 575. 491. 1342–1345. 1396. 947. 911. 764. 548. 708. 1510 Debrecen 85.

654. 1094. 1121. 344. 421. 1499 Samobor 997. 778. 590. 1482. 164. 1163. 454. 588. 1548 Óbecse = Stari Bečej =Becse 350. 597. 198. 696. 847. 44. 920. 148. 355. 23. 642. 357. 369. 1065. 86. 176. 346. 375. 504. 825. 172. 511. 769. 1064 Sarajevo 1268 301 . 1439. 28. 338. 862. 527. 1144. 130. 592. 407. 671. 1448. 137. 434. 852. 1024. 1124. 557. 826. 1142. 118. 1388 Nagykároly 283 Nagykikinda = velika Kikinda 312. 1364. 1214. 910. 18. 768. 543. 795. 759. Marosvásárhely 396 Mošorin 738. 326. 345. 845. 569. 1122. 1439. 33. 145. 706 Kanizsa = Stara Kanjiža 211. 1440. 1009. 328. 408. 104. 458. 1154–1157. 1008. 1102. 212. 680. 108–110. 1421. 1107. 555. 850. 1106. 796. 505. 651. 347. 1084. 282. 47. 165. 368. 1296 Losonc 821 Maribor 1099. 584. 941. 809. 1115. 1391 Ilok 1175 Jelsa 1169 Kalocsa 103. 1201. 255. 516. 456. 828. 439. 317. 1507. 566. 239. 152. 1297. 122. 343. 333. 132. 119. 332. 406. 776. 798. 1121 Nagybecskerek = veliki Bečkerek = Petrovgrad = zrenjanin 169. 428. 1186. 1247. 438. 1375–1380. 1578 Novi Sad = Újvidék Novo Miloševo = Beodra 1528. 702 Péterréve = Bačko Petrovo Selo 983 Pétervárad = Petrovaradin 880 Petrovaradin = Pétervárad Petrovgrad = Nagybecskerek Pozsony 289. 296. 259. 153 Révkomárom 893 Róma 1351–1353. 1143. 1048. 1174. 412. 359. 372. 819. 29. 1104. 52. 1199 Hajdukovo = Hajdújárás Hódság = Hodschagh Hodschagh = Hódság 495 Horgos 1197. 489. 656. 528. 298. 184. 829. 455. 186. 679.Hajdújárás = Hajdukovo 1089. 1116. 281. 295. 785 Kranj 1075. 337. 1137. 548. 1402. 377. 685. 542. 1111– 1113. 126. 1481. 591. 1153. 61. 279. 1094. 1138. 138. 589. 868. 127. 554. 315. 1149. 1082. 777. 204. 914. 861. 586. 1162. 334 Pacsér 1021 Palánka 573 Pécs 299. 129. 1508 Nagykőrös 305 Nagyszentmiklós 443. 593. 849. 358. 1450–1453 Ókanizsa = Kanizsa Ómoravica = Stara Moravica 866 Ó-Orsova = Orsova 157. 373. 405. 1383. 1244. 380. 1066. 134. 445. 260. 1483. 1081. 1083. 1139. 1417–1419. 1095. 1109. 1117. 502. 141. 83. 1123. 806. 297. 750. 827 Murska Sobota 1026. 851. 1158 Kula 262. 1105. 583. 418. 374. 205. 641. 1412. 1052. 1403. 794. 476 Našice 1072. 92. 579. 1188–1190. 596. 1269. 730. 84. 709 Pest 6. 844. 580. 6 Prága 121. 1120. 1390. 1150–1152. 781. 1440. 442 Kishegyes 1218 Kisoroszi 1407 Kolozsvár 151 Kopács 309. 142. 123. 1091. 780. 1428. 815. 469. 125. 869 Kecskemét 162. 414. 128. 426. 518. 782. 612. 682. 75–79. Ljubljana 1100. 427. 1173. 1101. 803. 1084. 564. 206. 468. 39–41. 1167. 503. 738. 1187. 1262. 598. 1148. 872.

1130. 1326–1340. 526. 178. 479. 632–634. 1387. 824–826. 34–38. 302 . 640. 816. 1222. 1030. 979. 611. 1055. 1079. 536. 845. 978. 1036. 499. 336 Svilojevo = Szilágyi Szabadka = Subotica 45. 413. 1578. 998. 949. 749. 638. 837. 767. 1000. 1446. 400. 1336. 663. 180. 842. 935. 90. 500. 1169–1172. 1061. 870. 91. 30–32. 703–706. 268. 539. 786. 900. 760. 1301–1304. 604. 1282. 1025. 830. 896. 659. 318. 779. 482. 613. 999. 1226–1231. 302. 1060. 994. 973–975. 530. 1556. 765. 417. 881. 1059. 1072–1074. 769. 89. 884. 1086. 902. 1272–1274. 810. 409. 988. 42. 327. 7–17. 922. 758. 293. 841. 475. 883. 342. 990. 509. 839. 158. 904. 577. 1315. 719. 792. 595. 1300. 133. 460. 303. 585. 1162–1164. 1396. 1028. 1051. 982. 731–733. 416. 553. 474. 657. 716. 717. 69. 660. 1050. 578. 689. 627. 863. 43. 120. 625. 1198. 1054. 909. 1495 Székelyudvarhely 323 Szekszárd 431 Szilágyi = Svilojevo 840. 913 Temerin 957. 822. 1307–1324. 997. 1454. 1033. 867. 1546. 98–101. 619. 411. 879. 349. 330. 817. 1166. 1340. 808. 161. 891. 677. 906– 908. 163. 854. 814. 531. 981. 626. 1242–1247. 582. 915. 1279. 773–775. 371. 1057. 813. 1090. 1583 Temesvár 88. 1579 Szeged 1–5. 933. 1053. 710. 950. 763. 450. 1175–1194. 1086–1088. 944– 946. 877. 111. 736. 1125–1137. 1423. 106. 517. 843. 727–729. 1096–1101. 146. 807. 859. 1063. 771. 827. 938. 1063. 1216–1220. 1349. 1116.Senta = zenta Stara Kanjiža = Kanizsa Stara Moravica = Ómoravica Stara Pazova 1134 Subotica = Szabadka Sükösd 313. 80–82. 791. 674. 560. 1519. 1038. 1203–1208. 340. 167. 742–744. 1233–1240. 972. 1129. 793. 601. 1119. 185. 737. 71–74. 970. 1001–1007. 871. 182. 87. 1032. 725. 1562. 885–890. 1093. 68. 1468. 304. 1070. 275. 124. 200. 846. 137. 624. 448. 403. 393. 139. 147. 1037. 678. 911. 551. 144. 667– 669. 210. 574. 1022. 1167. 1103–1114. 618. 636. 25–27. 802. 534. 799–801. 698. 1078. 797. 381. 670 Tiszaszentmiklós 414 Torda 1509 Tóthfalu 1215. 985. 628. 329. 280. 1166. 811. 1201. 665. 1017. 856. 300. 989. 721–723. 537. 160. 20–22. 895. 1140. 1196. 1102. 1555 Újvidék = Novi Sad 177. 761. 404. 112. 533. 804. 215. 645. 962. 610. 715. 688. 1122. 899. 1224. 547. 622. 783. 936. 364. 916. 919. 514. 943. 823. 1049. 1373. 581. 866. 780. 219. 356. 726. 1031. 202. 265. 150. 565. 607. 1029. 1023. 221. 1068. 848. 930. 174. 1407. 1215. 1080. 958. 952. 453. 766. 274. 97. 1077. 629. 1006. 199. 559. 1299. 937. 351. 1298. 367. 963. 546. 1014. 494. 1449. 1105. 1275. 478. 751. 1021. 969. 770. 805. 1276–1278. 697. 237. 960. 992. 287. 784. 1280. 361. 864. 114–117. 806. 105. 181. 1283–1296. 1019. 510. 1027. 424. 832–835. 1123. 971. 1091. 1437. 1573. 746–748. 399. 222. 550. 48–60. 993. 961. 267. 653. 1120. 1232. 348. 1117. 229. 154–156. 93–96. 64. 812. 1085. 131. 220. 857. 1456. 874. 1147. 1298. 136. 1161. 1076. 739. 1297. 1522. 876. 168. 903. 191–193. 397. 540. 594. 321. 838. 331. 873. 149. 1249–1267. 1165. 691. 471. 1241. 65. 382–390. 1119. 213. 1270. 1202. 695. 301. 472. 1210–1213. 395. 1139–1160. 1223. 1553 Új-verbász = Novi vrbas =vrbas 166. 788–790. 921. 614. 461. 772. 821. 230. 1200. 525. 753–755. 1016. 964–968. 912. 587. 1559. 240. 898. 394. 121. 718. 745. 1281. 1537. 187. 1067–1069. 1572. 538. 1013. 159. 552. 1020. 170. 666. 892. 1271. 46.

457. 991. 1272. 1104. 1549–1552. 741. 1569. 1028. 1571. Új-verbász 970. 490. 687. 360. 1141–1143. 1011. 269. 1116. 1408–1422. 1098. 1088. 615. 376. 529. 1027. 1575 zenta = Senta 113. 452. 1111– 1114. 1256. 1070. zombor 190. 1084. 1106. 1233. 398. 1137. 984. 1538–1545. 1387. 1165. 1032. 1131. 467. 1198. 1281. 1246. 1243. 861. 1010. 1386. 1147–1152. 1563–1566. 1034. 1039. 506. 1046. 1469–1477. 1109. 1099. 276. 253. 858. 544. 1423. 1510 vác 909 varaždin 1114 velika Kikinda = Nagykikinda veliki Bečkerek = Nagybecskerek verbász = vrbas vö. 1574. 1016. 379. 1100. 1223. 1424–1448. 673 vukovár 713 zagreb 894. 943. 1041–1044. 1172. 1254. 1558. 1075. 1076. 1431–1448. 1457–1467. 819. 1500–1509. 1045 303 . 535.1342–1348. 1040. 492. 787. 1122. 925 veszprém 672. 1182–1193. 1210. 616. 1455. 1107. 1220. 1294. 1117. 1547. 1054. 852. 1080. 649. 437. 1028 verbica = egyházaskér 1225 versec 278. 470. 1569. 1268. 1177. 545. 1478– 1480. 995. 1350–1354. 1580–1582 Ürményháza 1454. 1389. 1280. 1002–1007. 980. 1120. 862. 465. 1125. 1484–1499. 558. 179. 441. 599. 648. 1357–1384. 572. 868. 1086. 508. 1565. 1555. 473. 828. 228. 507. 1390. 1101. 522. 1276. 1047. 1201. 1056. 401. 987. 425. 1566. 924. 1269. 1561. 1557. 986. 419. 1560. 1523–1536. 481. 223. 889. 1511– 1521. 402. 1052. 1207. 1574–1577. 436. 869. 1570. 1392–1406.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bibliográfia elé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Személynévmutató . . 287 Helynévmutató . . . . . . . . . . . . 283 Kutatóhelyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bibliográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 Rövidítések . .

az Agapé Kiadó igazgatója Recenzens: Huzsvár László Szerkesztő: Németh ferenc Tördelés és fedőlapterv: Csernik előd Korrektor: Buzás Márta Példányszám: 300 Készült a verzál Nyomdában Újvidéken.yu e-mail: forumkk@eunet.hu e-mail: agape@eunet.co.Csáky S.forumliber.yu www. a forum Könyvkiadó főszerkesztője és Harmath Károly. Piroska–Kókai Sándor „AZ ÍRÁS SZAVAI SZERINT” forum Könyvkiadó–Agapé Kiadó Újvidék 2006 www.yu A kiadásért felel Bordás Győző. 2006-ban .agape.

. Kókai. Sándor a) Religija – vojvodina – 1815–2000 – Bibliografije COBISS. Kókai Sándor. ISBN 86-323-0664-2 (forum) ISBN 86-463-0168-0 (Agapé) 1. Novi Sad 016 : 2 (497. 24 cm Példányszám: 300. – Újvidék : forum : Agapé. – 303 p.CIP – A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára. Piroska. „Az írás szavai szerint” : A Délvidék egyházi jellegű kiadványainak bibliográfiája : 1815–2000 / Csáky S. 2006 (Novi Sad : verzal). Piroska S.SR-ID 214945031 . – Mutatók – Irodalom.113) ”1815/2000” CSÁKY.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->