4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. Olyan munkakörülmények. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 9. Azok a munkák.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. árokba fektetése 15.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . Földmunkák 3. Szállítás. Csatornázás 14. (II. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. 8. Árokásás 2. Karbantartás. (II. Keszonban. Szétszerelés 10. 6. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. alagútban végzett munka. Egyéb jogszabályokban meghatározott. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 5. Beton-vasbeton munkák 17. 10. számú melléklet a 4/2002. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. 1. számú melléklet a 4/2002.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. 7. 20. Árokban. 20. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. Üzemeltetés 12. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. tárolás. festés. túlnyomásban végzett munka. Építmény és zsaluzatok bontása 11. 4. 20. Kőműves munkák 2. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 11. Átalakítás vagy kiszerelés 6. (II. Változtatás 7. Építés 4. számú melléklet a 4/2002. Felújítás 8. földalatti munka. tisztítás 13. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. 2. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. Javítás 9. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. raktározás 16. Ivóvízvezeték építése. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 3. 3. Nehéz.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken.

Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: .................................................... .............................................................................. ...............................................................................................................Az előzetes értesítés tartalma 1....... ................ 9............ 11............................................. ........... ................................... Az értesítés elküldésének kelte: .............. .................... ......................................................... (II........................................ 5.............................................................................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I................................................. A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ................. 8........... 4.......... .... .. 10......................................................................................... 4................................................................ A felelős tervező(k) neve és címe: ............................................................................................................... Általános követelmények ......................................................... számú melléklet a 4/2002............. .............. 3.......................................................................................................................................................................................... ... Az építmény rendeltetése: ............................................... elérhetősége: .. Az építkezési helyszín pontos címe: ...................... 7......................................................................................... ... 2......................... A kivitelező(k) neve és címe: ............................................................................................................. .................................................. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: ................................................................................ 6............................ A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve............ . Az építettő(k) neve és címe: ......................................................................... ............................................. ............ ................................................................................................................................... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ...................................................................................................................................... . ....................... ...................................................................... 20....................................................................................................................................................

hogy a fellépő terhelés elviselésére. 3.1. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni.5. elosztását. Építési munkagödrök. jellegétől. az alkalmazott berendezésektől.úgy kell kitámasztani. illetve átadására alkalmasak legyenek.2. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. Az építményeket és azok részeit. 2. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. Stabilitás és szilárdság 1. a feljárókat. illetve egészségét. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A menekülési utak és vészkijáratok számát. Tűz jelzése és leküzdése 4. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. méretét. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. Menekülési utak és vészkijáratok 3.3. 1. a világítás megszűnése esetére működő. 1. 2. árkok falait . Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. hogy az utakat mindenkor. c) az időjárási követelményeknek.1. A szerelvényeket úgy kell tervezni. 3. kialakítani. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat.1. a munkahelyeket . hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt.1. megtámasztani. az állványokat. Az építési munkahely jellegétől.2. aládúcolni. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. 4.6. elkészíteni és alkalmazni. 3. Azokat az anyagokat. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 1. a használat módjától függően. 1.5. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. a helyiségek méretétől és használatától. 1.7. 3. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. állványok.4. illetve a megközelítés szükségességét. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. akadályoztatás nélkül használni lehessen. felállítani. felszerelésektől. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. A segédszerkezetek. 3.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.4. lehorgonyozni. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. 1. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. hogy a) az építési munka sajátosságainak. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani.6. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük.a talajállékonyságot figyelembe véve . elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. Energiaelosztó berendezések 2. 3. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. berendezéseket és általában minden olyan elemet. a segédszerkezeteket. illetve berendezni.3.2.1.

4.3.2 m/s. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését. porok (rostok) szennyezhetik.és riasztóberendezéssel kell ellátni. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet.2. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. a légszennyezettség mértékét. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0. gőzök. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.4. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. és használatukat gyakoroltatni kell. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket.5 Az 5.1 m/s. c) rendszeres tisztántartásukat. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben. b) meghibásodásuk esetére. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. gőzök. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. elektromágneses tér. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. jellegének. 5. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését. a munkavállalók fizikai megterhelését. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. 4. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról.4. jelző. illetve helyiségben munkát végzők számát. a szellőztetés módjának.014 50 5.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0. Ahol a munkahelyek légterét gázok. 6.1. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. Mesterséges szellőztetés esetén. megvilágítás.2. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . 5.megfelelő számú.011 40 Nehéz fizikai munka 0. aeroszolok. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt. a technológia jellegét.1. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. karrezgés. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük.3. egészséget nem károsító levegőt.2. 5. 5. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. porok. Fizikai (zaj. egésztest és kéz-.008 30 Könnyű fizikai munka 0. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. hatékony működőképességüket. 5. Ahol a levegő szennyezettsége. minőségű. vagy annak bejutását biztosítani. 6. Szellőztetés 5. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie.6. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. a tevékenység. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést.

ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. a munkavállalók részére igény szerint. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.3.4. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. 7.3. Az alkalmazott. helyiségeknek és közlekedési utaknak. 7.1. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni.(gázok. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. 7. gőzök.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8.1. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. azonnali hatékony segítséget kaphasson. 7. A tea ízesítéséhez a 7. ha a nappali természetes fény nem elegendő. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. 6. oxigénhiányos. valamint a tea készítése. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. amennyire az lehetséges. ütéssel szemben védett. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . 7.2. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. Hőmérséklet 7. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. A munkahely hidegnek minősül. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. valamint akkor is. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. hogy amennyiben szükséges. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített.5. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket. Az építési munkahelyek. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.2. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen.3. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. 8. tárolása. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. Ahol szükséges. illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. alkoholmentes ital is. Óránként legalább 5. az egészséges és biztonságos légállapotokról. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. porok aeroszolok) tartalmazhat.3. 8. A munkahelyeknek. A védőital.

vagy védőszerkezetet kell felszerelni. Közlekedőutak . a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. 10.1. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás.5. illetve kialakítani.úgy kell méretezni. amelyek fel.3. lyukaktól. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. 8. 10. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani .5. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni. hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. Biztosítani kell. 10.beleértve azokat is.veszélyes területek 10. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani.6. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket. A közlekedőutakat . . törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni.4.és lerakodásra szolgálnak . kivéve.felületfestés 500 lux 8. hogy ezek az ajtók belülről. rögzített létrákat és a rakodókat . a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen.beleértve a lépcsőket.2.5.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére.1.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. elhelyezni. 10. Az olyan helyiségeket.4. A munkahelyekhez vezető utakat. amikor a munkahelyen munkavállalók. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.3.4. hogy azok megfelelő teherbírásúak. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. 9. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. biztonságosan használhatóak legyenek. 10. felszerelni.8. munkahelyeket és közlekedési utakat. 9. gödröktől mentesek legyenek. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. 10.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. A helyiségek. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. 10. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől.2. 9. 9.7. Ajtók és kapuk 9. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. 10. E világítás olyan legyen. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. A gyalogos-. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.

Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott.11.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. A rakodókat úgy kell kialakítani. 11.2.00 méterre vezessenek el.10. lépcsőkilépőktől legalább 1. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel.9. folyosók és lépcsőházak között. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. 13. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.1.4. A 13. 13. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. 13. hogy oda hordágy . 12. Ha építéstechnikai okokból a 12. kapuktól. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. hogy máshol öltözzenek át.a rajta fekvő sérülttel . figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is.3.1. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében.nem várható el tőlük.2. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. 2 12.1. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. 13.és mellékhelyiségek 14. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani.0 m. átjáróktól. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak.1. 11. az ajtók. 12.5 m . Elsősegély 13. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek. pontban meghatározottakon túl. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Rakodók (rámpák) 11. és azt.1. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. amelyből a szélességi méret értéke 1. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni. E helyiséget úgy kell kialakítani. 14. Öltözők és öltözőszekrények 14.2.2.3. . hogy azok az ajtóktól. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és .10. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére.2. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi.1. 10. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. 10.könnyen bevihető legyen. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 11. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. nemére tekintettel . hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. Tisztálkodó. illetve azokat megfelelően karban kell tartani. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni.3. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget.

Pihenők. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.3. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani.1. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. elegendő számban illemhelyet. a munkavállalók száma. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség.3.1. rendszeres takarítást. Öltözőszekrényenként legalább 0.azt megkívánja. Amennyiben a körülmények (pl. 14. 15.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. 14. 14. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.3. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik.1. 14. és április 15.14.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával .2. 14.2. szennyeződés) azt megkívánják.női-férfi közös. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 14. A munkahelyek. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett. . 14. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani. Abban a helyiségben.4. Illemhelyek és kézmosók 14. egyéni védőeszközeit megszáríthassa. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani.1. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani.1. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni.2. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. Ha a 14. illetve az október 15.1. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni.6. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására.2. valamint a hely távoli jellege . illetve tartózkodók 15.3.különösen az elvégzett tevékenység típusa. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést.3. és azt el kell látni olyan berendezéssel. A 14. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak.4. 14. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. veszélyes anyagok. nedvesség.1. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre.1. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége . Ahol a 14.2. pihenők.5. illetve meleg folyó vízzel kialakítani.2.2. A mosdóhelyiséget szellőztetni. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie.3.2. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását.2.1. világítást. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. 14. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat.1. 14. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.5. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik. 10 fő munkavállaló alatt . Valamennyi építési munkahelyen. 14. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania.1. világítani és fűteni kell. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját.2. 14. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani.3. illetve tartózkodóról.2.1. A munkavállalók részére megfelelő számú. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. amely biztosítja. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást. valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.

ennek hiányában más. Egyéni védőeszközök biztosítása 19.2. . ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek.2. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. lépcsőházakra. lakókonténerről). Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. A pihenő.kivéve. 17. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen.2.4. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre.2.2. 15. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani.2. Ivóvízellátás 18. 19. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. 15. 18. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap.6.1.és egy étkezőhelyiséggel. higiénikus körülmények között étkezhetnek.1. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. zuhanyozókra.1.3. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre. 16. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). alkoholmentes itallal. A pihenőknek. 15. asztalokkal. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. mosdókra. a tartózkodókban. a csapokat „ivóvíz”. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. b) ha a pihenő. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. Az állandó jellegű szállásnak . fulladás. valamint arról. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. 18. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. alkalmas. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket.5.3. illetve ivókút felszereléséről. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. átjárókra. A fűtést úgy kell kialakítani.7. illetve tartózkodó legalább 2. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. 15. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. 18. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. szekrényekkel.3.2 méter belmagasságú legyen. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. egy pihenő. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira. Egyéb rendelkezések 18.15. 15. 18. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. azt nyitható ablakkal kell ellátni. A pihenőkben. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. továbbá azokra a munkahelyekre. 18. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére.

aki azokat szükséghelyzetben használni akarja.2. mennyezetei és tetői 6. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. 2. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. biztonsági hevederzet. Helyiségek padlói. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek.19.2. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. Azoknál a munkáknál. azoknak rögzítettnek. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. 6. annak úgy kell működnie. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. ha azzal a munkavállaló már zuhant. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. azonnal el kell távolítani. 6.3. 5.1. 4. Ablakok és tetőablakok . fejezetének 5. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. Vészkijárat céljára toló. 3. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. Amennyiben az ezen melléklet III. Az ablakokat. falai. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.a gyártó előírásainak megfelelően . az egészségügyi létesítményekben. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. Minden lerakódást vagy szennyeződést. II. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. ha a falak összetörnek. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. 4. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. 19.4. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. 7. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. és meg kell akadályozni. 6. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. A pihenőkben. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. A padlók. 19. természetes világítással kell rendelkezniük. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. Hőmérséklet 4.3.2.1. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv.

2. számát és méreteit. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. Az aknákban. hogy a munkavállalók megsérülhetnek. 8. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . 8.1. 8.50 m . amelyet számára kijelöltek.4. Megfelelő módon biztosítani kell. 12. 7. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni. és fennáll annak a veszélye.1. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. szükséges biztonsági előírásokat. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. Munkavégzés szűk munkatérben 12. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. illetve fényjelzések útján. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. hogy a munkavállalók az ablakokat. 12. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. 12.3. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. zárni. Biztosítani kell. Biztosítani kell. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. Ajtók és kapuk 8. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. 8.1. A kapcsolattartás történhet rádió.2.7. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. ha az ajtó vagy a kapu összetörik.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. lehetőleg mindkét legalább 0. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. 9. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. 10. vagy képződnek. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. A csatorna. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni.4. hogy a munkavállalók biztonságuk. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. beszabályozni. 12. 11. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is.3. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet.2. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. Az ajtók és kapuk lehelyezését.

1.2. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. Amennyiben a szellőztetés. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható. 13.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. 2 0. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. Kőműves munkák 13.4. 13.50 m .0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. 13. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl.13. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. önmagában állékonyan kell megépíteni. 13. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. 13.12. A legfelső födém feletti kémények. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni.9.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős.11. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért.6.9.8. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. A födémgerendák közötti födémelemek. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1.botlásmentes. Azokban a munkaterekben. Homlokzati kőburkolat.7. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.6.10. 13.8. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. 13. A födémen . Ennek keretében biztosítani kell.7. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1. 12. erkély. a helyiségeket át kell szellőztetni.5. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. szilárd felületet kell létesíteni. kőkeret. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12. 12. 13. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. szellőzők. 13. 12. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról.10.5.11.12. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. 12. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült).3. 13. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. függőfolyosó-lemezek. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12. .a munkavégzés teljes területén . 13. 13. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. 12. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők. pillérek. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve.

18. 13. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. 13. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. 13. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. laza részeket le kell vésni. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt.vagy vasbeton pillér javítása. 13. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.29. 13. 13.13.19. 13. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. A munkát csak akkor szabad megkezdeni.16. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket.25.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára.15.31. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. és csak akkor szabad. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani. 13.24.21. 13. A lakott területen végzett munkánál. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. A hibás. illetve tartózkodást. 13. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad.5 méter. 13. Olyan épületnél. 13. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra.0 m lehet. 13. 13. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13.23. a függőfolyosón és egyéb. 13. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű.0 m lehet.28. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.26. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek.17. 13.27. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. 13. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3.32.30. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2.5 méternél több nem lehet. az épület köré védőtetőt kell készíteni. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie.14. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni.22.33. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. Tégla.20. a lépcsőházban.

Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. 1. A magasban kialakított.1.2. .7. Vízszigetelő munkák 14. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.1. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. 14. a csomós.2.3. 14. A tetőszerkezet.1.2. 14. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni.3.2. Épületfestő és mázoló munkák 14. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát.2. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. III.2.3. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. 14. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. 14.6. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni.4. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil.3. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell.3. 14.1. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. hibás léceket ki kell cserélni.2. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál. Szak. a munkát csak állványról szabad végezni.2. átcsiszolásánál.2. 14. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. leseprésénél. Stabilitás és szilárdság 1.1. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni.2.eltávolítani. zárható fedelű edényt szabad használni. 14. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. c) azokat a külső hatásokat.1. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell.3. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. festésénél csiszoló géppel. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. veszélyesnek minősülő elkorhadt. 14.5.és szerelőipari munkák 14. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre.2. 14.1. 14. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be. amelyeknek ki lehetnek téve. 14.2. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.

amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t.25 m mélység között jelzőkorlátot.7. Védőháló. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. 5. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. különösen azokat. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket.1. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. védőrács. középdeszkával.4. Energiaelosztó szerelvények 2.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 5. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. . e) a földmunkák végzése során az 5. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. háromsoros. A magasból leesést alkalmas berendezéssel.2. emelő-plató. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni.25 m és 1.2. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani.1. akkor azokat feszültségmentesíteni kell. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Az állványoknak szilárdnak.6. ott ahol ez műszakilag megoldható. lábdeszkával. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. mobil szerelőállvány) szabad végezni.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni.3. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni.2. Amennyiben erre nincs mód. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. Ahol szükséges.25 m mélység között jelzőkorlátot. 2. mennyezetek. 0. lakott területen belül 0. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. Az 5.5. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.3.4. pont kivételével. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl.25 m mélység között. és legalább egy lábdeszkával. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Azokat a szerelvényeket. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. elegendően magasnak kell lenniük. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. azonosítani. b) vonalas létesítmény esetén. 1. tetők. Ott.7. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. Magasból leesés 5. aknák megnyitásakor vagy építésekor. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. 5. valamint korláttal.4. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni.3 m-nél nem nagyobb osztásközű. 3. 1. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett.25 m és 1. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. c) lakott területen kívül 0. vagy 1 méter magas.25 m és 1. 4. Ha ez nem lehetséges. 5. 2. c) födémek. védőháló.25 m mélység alatt. 5. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. 5. felülvilágítók. 5. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani.

9. a munkát megkezdeni csak akkor szabad.1. kivitelezését.6.4. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. vagy használaton kívül helyezés. 6.0 m-nél nem magasabb létraállványok. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. b) rendszeresen.8. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét.2. Az állványok készítéséhez . a 20. 6.5. hogy azok ne csúszhassanak el. vagy minden olyan esetben. a csak szabványos elemekből készült állványok. A létrát úgy kell használni. 5. rendeltetésszerűen kell alkalmazni. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni. A létrákat céljuknak megfelelően.8. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van. Ha ez nem biztosított. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel. A függő létrákat biztonságosan és . felülvizsgálatát.7. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta.5. Állványok tervezése 6. 6. illetve ne tudjanak kilengeni.úgy kell felerősíteni. Az építési állványok tervezését. földrengés okozta rázkódás esetén.4. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását. A több részből.4. A mozgatható létrák lábait stabil. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. Állványok és létrák 6.9.2. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt.4. Általános szerkezeti dokumentáció . Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. figyelemmel a kapcsolódó. hogy azok ne dőljenek össze.10. hogy az építmény állékonysága megfelelő. 5. Csak szilárd és megfelelően karbantartott.10. 6. Létrák 6. 6. 6 méternél nem magasabb fémállványok. 6.állványtervet kell készíteni. 6. Az állványokat úgy kell tervezni.4. 6. vagy ne mozduljanak el. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén . c) módosítás. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. illetve. viharos időjárást követően. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. 6. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével. 6.6. 6.5.3. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. 6. tiszta állapotú létra használható. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását.4. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. 6. A munkaállványokat.kivéve a kötéllétrákat . hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével .4. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. 6. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell.7. 6. úgy. kedvezőtlen.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték.ha védőkorlátot alkalmaznak . A létrákat úgy kell felállítani. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő.3.4. erős. meghatározott időközökben.1. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. összeállítani és karbantartani.4. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.

Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. megerősítésekre van szükség). olyan állványokat kell építeni. amikor a terhek. kényes szerkezeteknél legalább 0. dinamikus stb.12.10. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. az építés. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. 6. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit .10. leeresztés előírásait. alátétpalló vagy gerenda. 6. 6. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét.alaprajzi. szereléséhez és bontásához szükséges. amely az állvány megvalósításához. A statikai vizsgálat. A statikai vizsgálat . beleértve a faanyagok fajtáját (pl.6.1. lucfenyő.5. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.10. vagy különleges csomóponti kialakításokra.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban . Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. A .10.kísérlettel is végezhető. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. korrózió elleni védelem.11. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. számítás. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek.1. A statikai számításban .4. anyagának minőségét. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál. akkor a teher nagyságát és helyét. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is.10.5 cm . Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. 6. nézet. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen.). Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni.) tényezőket is. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl.2. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni.3.általában legalább 1 cm. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. és az állékonyságot igazolni kell.6.a részletes állványtervet is . Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg.10. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete.10.7. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. tartósítás stb. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. 6. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni.számítási és szerkesztési eljárások helyett .feltüntetni. méretei egyértelműen számítható.tartalmazza. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják. tölgy stb. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . 6. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású.pontossággal megépíthető legyen.fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl.12. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően.és metszetábrákkal . valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.8. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. szerkesztés.).10. 6. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). 6. 6.

A 6.) szakszerű voltának ellenőrzésére. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. lábdeszka. Építési állványok általános követelményei 6. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. védőtetők.4. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. 6. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak.1. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok.13. c) a biztonsági berendezések (korlát. ilyen célra felhasználni nem szabad). elhelyezését. egyes elemeinek eltávolítása (pl. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját.1. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás. villámvédelem.12. védőhálók stb. 6. feljárók. esetleges sérülések stb. mely a fa felületét elfedi.13.14.8.14.13. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. 6. 6. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni.4. méreteit. 6.12. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is. 6. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését.12. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését.2. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés. 6. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6.13. állványkapcsok. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. 6. 6. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen.12. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat. a tervezettől eltérő használat. Olyan anyagkivonatot kell csatolni. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat.12. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét.1.13. hegesztés. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. Az állvány bármilyen átalakítása.12.12.5. merevítések.) részleteit és felerősítésük módját. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat.3. középdeszka. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására.12.2. a felerősítési részleteiket.14. kiosztási adatait. . toldások. csomópontok kialakítása tekintetében). A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. 6. lábdeszkák. kikötések) helyszíni ellenőrzésére. 6. leeresztési. tehát a fahibákat is eltakarja.7. megfelelő engedély alapján szabad. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása. szegek) darabszámát. kikötésekkel. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. Az állványok összeszerelésük közben. 6. terelhetőségi és egyéb feliratok. valamint a túlemelések.9. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után.12.). szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. Az általános állványtervben előírt merevítési.1.2. tűzvédelem.3. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt.10. 6. világítás stb.13. egyenlőtlen süllyedés) is.6.12. 6. 6.

legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye.0 m.14. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.5 m-es átfedéssel szabad toldani.15. A korlátdeszkát. A feljárók korlátait 1.1.5 m.16.1. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni. 6. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.16.1.15.1. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl.1. szintkülönbségek áthidalására.15 Állványelemek követelményei 6.5.16. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.1.1. legalább 0.14. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve.7.8. minőségi osztályú. 6. d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. c) anyaglerakás.15. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. Az állványszintek megközelítésére. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.3.2.4. 6.14. 6.14. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.1. villámhárítót. táblán) fel kell tüntetni. keresztmerevítők követelményei 6.4.15.0 m feljárómagasságtól. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét. 6. Korlát.16. lépcsőket a 6. falazás céljára legalább 1.6. tatarozás céljára legalább 0. le-.1.15. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. illetve kellő szilárdsággal.15. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. feljáróknál. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás. Állványpadozatok 6. tatarozás céljára legalább 0.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3.15. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be.6. toldott elemeket beépíteni nem lehet. Az állványpadozaton szállítható.16. 6. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból.6.2. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-. 6.14. Csomópontok. szabványos deszkatáblából.5. A 2.1. 6. Állványpallókat csak alátámasztás felett. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges. billegésmentesen kell kialakítani. 6. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. 6. kijárót kell létesíteni. 6. kifogástalan minőségű.15. 6. 6. 6.6 m. akkor előzetesen meg kell győződni arról. 6.0 m-nél magasabb munkaszinteken. A járópallók alátámasztását szilárdan.3. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. b) csőállvány vakolás. . Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . erkélypárkányt.külön előírás hiányában .1.17. 6.1.3. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.1. Hibás. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni.7.17. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni.0 m-nél nagyobb nem lehet. hídszerűen kiképzett átjárókat. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. feljárókat. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. közép.15. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre. legalább II. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani.

4. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. de legalább 1. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. 6. 6.1.25 m. 6.3. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.0 méter távolságban szabad elhelyezni. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. guruló állványok 6.0 m magas.1. A mobil szerelő.19. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére. hogy annak hosszúsága legalább 1.2.18.18.2.6 m széles legyen. Építési feljárók 6. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.1. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.1.1.2. amelyeket kedvezőtlen. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen.1. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni.18. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani.6 m.2.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni.2. 6.17. Mobil szerelő. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.1. A lépcsőt 1. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. elemekre felerősíteni. lépcsők 6.19. 6. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással).5 m. A feljáró padozatának elemeit. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől.7. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos.1.18.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló.18. b) az érintett állványépítési.2. 6. 6.18.0 m szélesek legyenek.3. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.60 m. d) azokra az ismeretekre. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.17. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében. Építési átjárók 6. e) a megengedett terhelhetőségre.1. bontási.3.vagy létrafeljáró is alkalmazható.17. bontási.3.6. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. de egymástól legfeljebb 2. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. Építési feljárók. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet. 6. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési.18.0 m.18.2.17. 6.18.4. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.18. a bontáshoz. 6.3. Építési lépcső 6.6. . 5. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.17. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. f) minden további az építéshez. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. 6. 6. 6. 6.2. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére.17. 6.19. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0. függőleges oszlopait.5. átjárók.18. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. de legalább 1.18.

vagy kezelőállásból. b) jó üzemállapotban kell tartani. Ködben. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni.5. berendezést csak az e célra kialakított vezető. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. 8. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos.4. 8.1. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására.1. és egyidejűleg . Keréktárcsára. 8.5. illetve a munkagép kezelője. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. 8. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására.6. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról.5. köpenyre. irányító személyt kell kijelölni. 8.3.7. köteles meggyőződni arról.5. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. beleértve azok alkotórészeit. Emelőberendezések 7. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. amely a vezetőt borulás esetén. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. Veszély esetén a vezető. járművek közlekedési rendjét. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. Hátramenetben a jármű vezetője. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.5.5.8. Építési munkahelyeken a jármű vezetője.9. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket.1. 8. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. Általános követelmények 8. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. lekötéseit. 8.3.4. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. Járművet. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik.5.5. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 8. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. hogy jól látható legyen és a mozgó gép.2. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. 8.7. 8. munkagépet csak akkor szabad megindítani.3. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. ha biztosította. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. 8. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. rögzítéseit. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. 8. A gépre fel-. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni.2. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti.5. Az irányító kötelessége. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük.5.2. Gépet. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. 8. 7. c) megfelelően kell használni. b) megfelelően kell felszerelni és használni. a gépnaplóba ezt bejegyezni. amelynek ki van téve. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. 7.5.

6. dúcolás stb. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. Amennyiben ez nem lehetséges.10. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították.6.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű.vagy nagyfeszültségű lég-. az ennek irányításáért felelős személyt. 8.9. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat.14.5. 8.7. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. 8. 8.5. kis. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. amelyet a gép mérete.5.6. A helyzetváltoztató. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról.6. akkor egyéb.6. 8. 8.15. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére.10.5. ne legyenek veszélyforrás okozói. Amennyiben nem biztosítható az. illetve kisegítő személyzete részére.6. Biztosítani kell.5.6. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt.4.6. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek. tűz.8. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet. 8. csővezetéket. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. 8. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. vagy teherbíró szerkezetre. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. Az aluljárókba. . Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. A munkahidakon történő közlekedés.és robbanásveszélyes.6. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget. 8. védőfal. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. 8.5.3. 8.).5. illetve a közforgalmú utat.1. 8. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni.6. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre. Az épületszerkezetekhez. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni.6.6 méteres biztonsági távolságán belül. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8.2. ha a gépet erre tervezték. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat.11. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. vagy elmozdulása tesz szükségessé. 8. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. Ha ez nem valósítható meg. 8.6. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint.12. és a gép úgy van kialakítva.13. kivéve. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. illetve födémekre. 8. illetve kimenthetőségét. 8.

illetve mozgást végezni csak akkor szabad.6.7.7. 8.7.17.2. 8. karbantartásánál. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni.7. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot.7. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét. A kezelési. hogy onnan jól látható legyen az a terület. . Ha ez nem valósítható meg. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.6.7. Földmunkagépet közúton csak az vezethet. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni. illetve az egyéb.21. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. 8. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni.3. amely önműködően biztosítja a gép leállását. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. ahol a gép működik. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. 8.9.7.7. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet.7. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni. 8. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet.80 méterre szabad csak megállni. Az olyan földmunkagéppel.7.köteles kiegészíteni. 8. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. szerelésénél. munkaároktól. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor.7. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve.19. építési törmeléktől. 8.16. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani.18. szakadéktól olyan távolságra kell maradni.7. 8. illetve megcsúszás ellen biztosítania. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani.13. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn.8. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni.6.11.7.7. 8. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. 8. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg.4. 8. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania.11. és emiatt holttér keletkezik.7. mélyedést. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. és az elgurulás. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. 8. bevágást. 8.14. 8. 8. ha az öv be van kapcsolva. hogy a bezuhanás ne következhessen be.7. akkor műszaki jelzőrendszerrel. Talajmegmunkálás munkagéppel 8. 8. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve.20.7.12. A földmunkagéppel a bevágás szélétől. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen.12.7. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani.5.7. amelynek kezelő-. közlekedni. 8. illetve munkát végezni csak akkor lehet. Az építményektől. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell. 8. 8.7.7. A földmunkagépekkel munkát. hogy bármikor meg tudjon állni. szakadékot. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését.15. 8. 8. ha a gép működési körzetében.8. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak.7.1. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél. a kedvezőtlen időjárási hatástól. 8.10. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik.7.

A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik.28.7.7. 8.7. ha az a leomlástól védett.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani.36. a munkaterületet. A szállító járműveket úgy kell megrakni. b) a vezeték áthelyezése. és a gépet be kell fékeznie. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés. kövek.0 m Ismeretlen feszültség 5.25.34.7. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.30. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. 8. 8.23. 8.7. 8.7.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. Az építési árkok. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3. 8.37.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. 8. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.7. 8. c) a vezeték elkerítése. Anyagot kiönteni csak akkor szabad.7.29. 8. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. 8. egyéb föld alatti munkahelyen.24. nagyobb tömegű föld stb.26. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére.7.31. 8. A talaj. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet. hogy átütés (áthúzás) következik be. és biztosítani kell. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani. A földmunkagépet alagútban. 8.27.7. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani. Ha a 8. különösen a kiürítés helyét. c) intézkednie kell az áramtalanításra. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen.7. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról.7.7.7. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni. E jelzéseket csak a gép vezetője. 8. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást.7. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva.32. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.33.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.38. 8. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott. 8.7. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. a bevágások.22. 8.41. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével. 8. 8. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja.7. A ki. és a munka irányítóját értesíteni.7. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania.7.34.7.0 m 8. ki kell világítani. Nehéz tárgyak (sziklák. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.35. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1.40. hogy azok ne legyenek túlterhelve.39.7. .8. illetve az irányítója adhatja. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni.

azt a talaj közelében kell mozgatni.8. illetve rögzíteni. és a rezgést el kell kerülni. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. Anyagkitermelés. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. berendezések 9. az anyagokat.9. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. A terhet úgy kell elhelyezni.3.9. szállítani és raktározni csak akkor szabad.1. a gépeket.9. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek.2.7.ha szükséges . gépek.9.1. 8. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával. aknában.8. hogy az ne csúszhasson meg.6.8. b) a személyek leesésével. Az épületszerkezeteket.5. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő.4. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.8.9. . A létesítményeket. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. 8. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. 8. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. és ne eshessen ki.2. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg.9. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. 8. rakodni. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. feldőlés. A körkeresztmetszetű oszlopokat. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. Létesítmények. 8.esetében azok mozgatása. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. akik erre megfelelő képzést kaptak.1. 8. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű.1. 9.3.42. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. a szükséges űrszelvény biztosított. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. a készülékeket és a munkaeszközöket. Teheremelés kotrógéppel 8.8. 8.4.9.9. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. különösen a fékek. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. 8. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. A szállító jármű ki-. 8. A teher elhelyezését végző személynek és . hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.2.9. amire tervezték.43. b) jó üzemállapotban kell tartani. Anyagkitermelésnél.7. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. 8. megfelelő állapotáról meg kell győződni. aknaépítés. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. Rakodás 8. A lemezeket.7. 10. 8. 8. 8. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól.8. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében. elcsúszás. föld alatti munkák. alagútépítés és földmunkák 10. 9. és megfelelően kell karbantartani.8. sártól. ha azok leborulás.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról.

0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.5 5. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.10. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.0 1.3.0 5.0 7.2 1.1. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.1.5 3. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje. 10. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.0 1.5 2. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 10.13.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1.0 4.1.1. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint.a szakadó lapon belül .5 Tömör.0 4. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.50 m széles padkát kell kialakítani. . Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1.0 3.12.0 3.5 3. szemcsés talaj Szárazon 0. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben.0 1. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.6.0 1. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni.0 Nyíltvíz tartás 1. 10.5. 10.5 2. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.0 2.0 3.0 7.0 2. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. de tömör talajban legalább 1.11.1. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. 10.0 4. ha a legkedvezőtlenebb (laza.2 1.1. A dúcokon átjárni. 10.8 1.0 4. vagy ha a munkagödör mellett .0 2.0 4.0 Nyíltvíz tartás mellett0.7.1. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.8 1. 10.8.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.1. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.8 1.statikus és dinamikus terhelés is várható.5 2.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1. Az 1.0 4. nem állékony talajban legalább 0.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával.5 2.0 3.3 4.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet.7 3. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.0 1.0 7.1.1.0 4.0 1. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 m lehet.0 7. 10. d) annak lehetővé tételével. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai.0 3. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható.0 1.5 2.0 1.0 mellett 10.1.0 anyag Nyíltvíz tartás 1.2 1.2. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.1. A dúcolás olyan legyen.5 2. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.0 méterenként.0 7. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.2 1. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza.5 2.5 0.1.5 3. 10.5 3.5 iszap Nyíltvíz tartás 0.9.8 1. 10. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0.1.5 2.5 méterenként a dúcolással követni kell. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 10.4. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 10.8 1. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.

3.00 m. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.1.2. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.60 m. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. mint a meglevő fal alapozási szintje . A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál . A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni.2. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni.7.2.2. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. illetve az abból kivezető. technológiáját. 11.4.15. Bontási munka 11.1.3. 10. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1.2.).2. 10. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. 11. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni. műveletet meg kell ismertetni. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására. 10. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. 10. 10. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni.1. 10.80 m-es legyen. ha annak veszélytelenségéről . módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni. 10. Ott. 10. lépcsősen haladva kell kiemelni.1.3. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. biztonságos utakról. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van. Ettől eltérni abban az esetben szabad.16. lőszert stb. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. 10. A kutatóakna legalább 1. hogy a vezetékeket leválasztották. 11. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát.3. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet.14. 11. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.1. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok.8 méternél kisebb nem lehet. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő.80 x 0. és tartalmukat leürítették. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként. a munkát csak akkor lehet folytatni. majd meg kell győződni arról.2. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. . 11.1. A bontási munkák megkezdése előtt. akkor az átjárót a 6.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. és a munkák során fellelt vezetékeket. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek. 11.4. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát.1. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani.10. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni.16. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. fajtáját és helyzetét.szükség esetén szakértő bevonásával . és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. vezetéket tárnak fel. 10. tárgyakat azonosítani kell.5. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. 11. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét.3. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. hogy az építmény milyen anyagból készült. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot.6. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát.meggyőződtek. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel.

Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani. amely a környezetre. Táblás. előre gyártott szerkezetek 12.11. 12. 11.3. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. A zsalutáblák. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad.19. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. és el kell keríteni. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni.2. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható.13.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. hogy építésük.16. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. 11.3.21. és az idegen.1. Amennyiben nem akadályozható meg. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. Fém. se egyéb olyan hatást ne okozzon. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. 12. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak. . A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0.6. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból.5. 12. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni. a zsaluzatokat. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani.11. A bontás során használt aládúcolásokat.3. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 12. hogy azok egymással. amely alkalmas a teher viselésére. 12. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 11. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. 12. 11. 12.3. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére. 12.2. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat. 11. 11. 11.3. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. A fém. hogy az se porhatást.1. aminek ki lehetnek téve.20.vagy betonszerkezetek. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni.5 méter szabad távolságnak kell lennie. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 12. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni.18. 11. méretezni. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. Az emelés. 11.15. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. kiváltásokat méretezni kell.3.14. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. 11. és az esetlegesen használt emelő. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. 11. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet.5 méter szabad távolság legyen.4. A zsaluzatokat.12. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. 11. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. átadására.3. valamint felszerelni és karbantartani. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni. Amennyiben ezek állíthatók. Az elemeket úgy kell kialakítani.8.17.és betonszerkezeteket és azok részeit.3. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell. zsaluzatok és nehéz.9. hogy azok állékonysága megfelelő legyen. kitámasztásokat.10. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre.

4. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni.4.5. vagy annál nagyobb.4.17.4.5. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni. 12. A nagy méretű zsaluelemeket.1. 12. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni. 12.12. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. 12.4.4. 12. A zsaluelemek összeépítéséhez. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. 2.4.4. Zsaluzatok bontása 12.8. 12. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. illetve elkorlátozás mellett . 12. ott tartózkodni tilos.3.3. A lebontott zsalutáblákat. hegyes tárgyakat el kell távolítani.6.7. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta.14. 12. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni.10. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad.3. táblákból kiálló szögeket. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni. Az építményeket. Speciális zsaluzási technológiák (pl. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. 12.8. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni.4. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával . 12.biztosítani kell. A kibontást elemenként kell végezni.9. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. 12. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani.4.4. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1. akkor ennek szükségességét. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. illetve a támasztó állványokat eltávolítani. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani.10. 12. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem.4.7.15. 12. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni.11. a kizsaluzásra engedélyt adott. 12. kismértékű leengedése. 12. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek. egymással összerögzítve kell elhelyezni. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. 12. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni.4. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.3. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították.4. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni.a szükséges elkerítés.4.11. Különleges (egyedi). 12.3. alagútzsaluzat. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 12. munkaterületet kell biztosítani.4.2. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. éles. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni. 12.9.3. A táblákat álló helyzetben. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk. 12. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése . illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött. segédszerkezet kilazítása.4. ha a beton.12. 12. 12.4. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól. vagy be kell burkolni. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni.4.4.18. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő.16.13. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. 12. A zsaluanyagokból.5 biztonsági tényezővel kell méretezni.

j) a leeső tárgyak elleni védelem módját. Azokon a tetőszerkezeteken. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. k) az elemeken látható sérülések. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. alakváltozások.7.9. a szállítás alatt az elemek rögzítését. süllyesztett szekrények és keszonok 13. 12. illetve beépíteni. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-. 12. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében.3.5. 12. ott együttes. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell.5.2.6. Az elemeket úgy kell tárolni. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. 13. 12. 13.1. g) azokat a szükséges intézkedéseket.5. 13.5.2. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. Szádfalak.5. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. 14. Az elemek szállítását. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. 12. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni.2. szállítani. emelő. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. Az előre gyártott oszlopokat. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet. munkát csak akkor szabad . Az elemeket úgy kell kialakítani. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. illetve szádfalat arra alkalmas. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. 12. 14. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására.5.1. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet.5. a paneleket. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját.1. 12. 12. 14. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát.10. 12.5.5.3.3.5. b) az elemek tárolási módját.4.5. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. d) a szállítási követelményeket. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont. telepítése.8. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni.12. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. méretezni és kialakítani.

Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell.3. gőzök elvezetésével. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. 15. 14. 14. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. 15. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 14.2. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. a csomós. A vizes. A munka befejeztével a tetőt. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. hulladékoktól. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. 14. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni.16.5. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell.1. Szalma.18. 14.6. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni.9. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. legalább II. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb.4.7. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. osztályú deszkaanyagból készített. elkorhadt. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. illetőleg működtetésüket biztosítani. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. 14. A tetőn végzett munka esetében. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok.és oldaltávolságot. vasbeton munkák 15.végezni. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos.13. vágó. 14. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. 14. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. és szükség esetén méretezni kell.14. veszélyesnek minősülő. 15. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve.4. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni.8. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. 14. 14.5. A felhasznált egyengető-. 14. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni.12. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. 14.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. 14. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. 15.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 14. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon.17. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől. 15. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! .11. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. Beton-. 14. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat.15. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető.10.

A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. hogy állítsa a gépet. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. a keverendő. § g). A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. 31. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. a nyomás alatti vezetéket megbontani. Ennek minimális szélessége 80 cm. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták. Hatályos: 2011. 15. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. 15. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni.6. az állványokat. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni.14.18.24. Ha a betonkeverő gép emelvényen. Hatálytalan: 2011. Biztosítani kell. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni.21.8. 15. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. és úgy kell megtartani. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni.23. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni.13. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. 15. 15. 15. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. 1-től. . továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. illetve a kész anyag oda-. 15. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. 15. 15.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor. § (1). 15. I. az ürítéshez csúszdát kell építeni. 15. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. 1-től. 15. 15. hogy nem áll fenn olyan veszély. 15. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010.15. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte.22. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy.12. 15. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. I.7.11. 15. 15.10. A betonszivattyú. A csöveknek jól kell záródniuk. (XII. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést.16. 15. állványon áll.) NGM rendelet 30. 1 2 Megállapította: 27/2010.19.) NGM rendelet 75. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. vagy a beesést. 31.20.9.17.15. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. (XII. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni.

§ (2).3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. 8. 31. Hatályos: 2011. 4 . V. 16-tól. § 3.) Korm. (V. I. rendelet 44. Megállapította: 27/2010. (XII.) NGM rendelet 30. Hatálytalan: 2008. 1-től.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful