4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

Változtatás 7. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. Földmunkák 3. (II. Szállítás. festés. túlnyomásban végzett munka. 3. 5.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 11.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. raktározás 16. földalatti munka. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. számú melléklet a 4/2002. 8. Beton-vasbeton munkák 17. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. Javítás 9.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. 3. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. 7. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. 1. 2. Nehéz. Azok a munkák. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. számú melléklet a 4/2002. Építés 4. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. Ivóvízvezeték építése. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Szétszerelés 10. Árokásás 2. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. (II. tisztítás 13. 9. 20. Olyan munkakörülmények. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. 10. (II. Csatornázás 14. Kőműves munkák 2. Karbantartás. 20. 4. Keszonban. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 20. tárolás. Építmény és zsaluzatok bontása 11. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. Átalakítás vagy kiszerelés 6. Üzemeltetés 12. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. Árokban. 6. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. árokba fektetése 15. Felújítás 8. alagútban végzett munka. Egyéb jogszabályokban meghatározott. számú melléklet a 4/2002. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik.

.............................................................................................. elérhetősége: ................... 2.......... ........... A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve........................................... (II............................................................................. számú melléklet a 4/2002................................................................ ................................................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I.............................. Az építmény rendeltetése: ............... A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ................................................ ......... ........................... 4..................... ... Az értesítés elküldésének kelte: ..................... ......................................... 10...................................................................................................................................................... ......... 5... ............ A kivitelező(k) neve és címe: ................. .................................................................................................................................................................. ............ ......... .............................. Az építkezési helyszín pontos címe: ................................................................................................ 20.................................................................... ....................................................................................... 9........................................................................... Az építettő(k) neve és címe: ......... 8..................... .............. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: ............................... .............. Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: ................... A felelős tervező(k) neve és címe: ............................................ 6................................................................... ................................... 11............................................................ ...... 3...............................................................................Az előzetes értesítés tartalma 1............................... Általános követelmények ...... 7................................................................. ... ..... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4....................................................................... ......................................................................................................................

akadályoztatás nélkül használni lehessen. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. illetve átadására alkalmasak legyenek. berendezéseket és általában minden olyan elemet. 3. 3. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. A szerelvényeket úgy kell tervezni. Stabilitás és szilárdság 1.7. elosztását. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. 2. illetve a megközelítés szükségességét.6. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. elkészíteni és alkalmazni. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. jellegétől. 1. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. a feljárókat. 3. Építési munkagödrök. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani.4.6. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. 1.5. Az építési munkahely jellegétől. méretét. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. az állványokat.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. a világítás megszűnése esetére működő. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 3. kialakítani. 1.1. Tűz jelzése és leküzdése 4.1. A menekülési utak és vészkijáratok számát. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. megtámasztani. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk.2. a helyiségek méretétől és használatától. c) az időjárási követelményeknek. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . 1. hogy az utakat mindenkor. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni.4. árkok falait . hogy a fellépő terhelés elviselésére.1.2. lehorgonyozni. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. 1. elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni.3. 3. aládúcolni. állványok.1. 3. illetve berendezni.3. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. Azokat az anyagokat. Az építményeket és azok részeit. az alkalmazott berendezésektől. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. felszerelésektől. a használat módjától függően. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak.a talajállékonyságot figyelembe véve .1. a segédszerkezeteket.úgy kell kitámasztani. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. 1. 2.2. Energiaelosztó berendezések 2. a munkahelyeket .5. A segédszerkezetek. felállítani. hogy a) az építési munka sajátosságainak. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 4. illetve egészségét. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. Menekülési utak és vészkijáratok 3.

mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben. c) rendszeres tisztántartásukat.2.és riasztóberendezéssel kell ellátni. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. porok.2. a légszennyezettség mértékét. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését. gőzök. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. minőségű. Mesterséges szellőztetés esetén. b) meghibásodásuk esetére. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0.1. a szellőztetés módjának. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0. 5. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. a tevékenység. 4. aeroszolok. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Ahol a levegő szennyezettsége.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0. és használatukat gyakoroltatni kell. 5. jelző. porok (rostok) szennyezhetik. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet. egészséget nem károsító levegőt. a technológia jellegét. egésztest és kéz-. Fizikai (zaj. 6. Ahol a munkahelyek légterét gázok.3. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni. megvilágítás. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik.011 40 Nehéz fizikai munka 0. vagy annak bejutását biztosítani.1. 5.6. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő.5 Az 5. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt. hatékony működőképességüket. illetve helyiségben munkát végzők számát. elektromágneses tér. a munkavállalók fizikai megterhelését. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. 4. 6.008 30 Könnyű fizikai munka 0. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését.1 m/s. gőzök. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. 5.4. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. a tűz oltására alkalmas készülékekkel.megfelelő számú. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.3.014 50 5. Szellőztetés 5. 5.2. karrezgés. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról.4.2 m/s. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. jellegének.

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. illetve édesítőszert kell biztosítani. gőzök. a munkavállalók részére igény szerint. A védőital. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. valamint a tea készítése. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . Az építési munkahelyek. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni.(gázok. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.2.5.1. tárolása. valamint akkor is. helyiségeknek és közlekedési utaknak. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. 6. az egészséges és biztonságos légállapotokról. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. A tea ízesítéséhez a 7.2. 8. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. 7.4.3. amennyire az lehetséges. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. 8. Ahol szükséges. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni.3. 7. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. ha a nappali természetes fény nem elegendő. alkoholmentes ital is. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. Óránként legalább 5. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. Az alkalmazott. 7. ütéssel szemben védett. A munkahely hidegnek minősül. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.3. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. hogy amennyiben szükséges.3. porok aeroszolok) tartalmazhat.1. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. A munkahelyeknek. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. Hőmérséklet 7. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. oxigénhiányos. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. azonnali hatékony segítséget kaphasson. 7. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. 7.

amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít. 10. munkahelyeket és közlekedési utakat.8. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. 10. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni.4. Ajtók és kapuk 9. 10. Biztosítani kell. hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. hogy ezek az ajtók belülről. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani .Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket.1. elhelyezni.6. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni. hogy azok megfelelő teherbírásúak. Közlekedőutak . munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. gödröktől mentesek legyenek.2. A munkahelyekhez vezető utakat.beleértve a lépcsőket.5.úgy kell méretezni. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen. 9. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak.3.beleértve azokat is. amelyek fel. A helyiségek. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. felszerelni. 9. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9.4. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. 8. 10. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell.5. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . 9.7.4.3. lyukaktól. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.és lerakodásra szolgálnak . illetve kialakítani. 9. 10.1. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. vagy védőszerkezetet kell felszerelni. rögzített létrákat és a rakodókat .5. amikor a munkahelyen munkavállalók. 10. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani.2. Az olyan helyiségeket. biztonságosan használhatóak legyenek. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. . E világítás olyan legyen.felületfestés 500 lux 8. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. 10. kivéve. A gyalogos-. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja.veszélyes területek 10. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. 10. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni. A közlekedőutakat .

kapuktól. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését.nem várható el tőlük. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez.0 m. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. hogy azok az ajtóktól. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1. 10. 11. Ha építéstechnikai okokból a 12. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. Elsősegély 13.00 méterre vezessenek el. 12. Tisztálkodó. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni.3. Öltözők és öltözőszekrények 14. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. A rakodókat úgy kell kialakítani.9.2. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.2.5 m . ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. lépcsőkilépőktől legalább 1.2. 2 12. 10. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. átjáróktól. A 13.3.1. 11. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. Rakodók (rámpák) 11. pontban meghatározottakon túl. .a rajta fekvő sérülttel . E helyiséget úgy kell kialakítani. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.2. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . 12.2.3. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott.10. amelyből a szélességi méret értéke 1. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.1. 13.1.1. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. az ajtók. folyosók és lépcsőházak között. 13. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi. 11. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni. 14. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. illetve azokat megfelelően karban kell tartani. 13. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére.11. hogy máshol öltözzenek át. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. 13. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott.1. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. és azt. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük. hogy oda hordágy .4. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel.1. nemére tekintettel .könnyen bevihető legyen.és mellékhelyiségek 14.10.

valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. Öltözőszekrényenként legalább 0. illetve tartózkodóról. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást.2. a munkavállalók száma. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. pihenők. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést.1.3.2. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14.1. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. szennyeződés) azt megkívánják. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani.6. 14. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik. illetve meleg folyó vízzel kialakítani. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával .1. 14.azt megkívánja. Valamennyi építési munkahelyen. A munkavállalók részére megfelelő számú.1. Ha a 14.1. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. és április 15. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. egyéni védőeszközeit megszáríthassa.1. illetve az október 15.1. és azt el kell látni olyan berendezéssel.2. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.2. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett.1. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását. Illemhelyek és kézmosók 14. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. valamint a hely távoli jellege . pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség.1. 14.2. 14. 14.2. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. 14. Pihenők.5. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. veszélyes anyagok. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. illetve tartózkodók 15. világítást. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C.4.2. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. 10 fő munkavállaló alatt . ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani.14.3. 14.1. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. 15.3. Abban a helyiségben. .női-férfi közös.3. amely biztosítja.3. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége . 14. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. A mosdóhelyiséget szellőztetni. elegendő számban illemhelyet. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.1. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. Amennyiben a körülmények (pl.1. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. 14. rendszeres takarítást.2. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.különösen az elvégzett tevékenység típusa.5. 14. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség. 14.3.2. A 14. A munkahelyek. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését. világítani és fűteni kell. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről.3. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani. 14.2. nedvesség.2.4. Ahol a 14.

16.3. illetve ivókút felszereléséről. lépcsőházakra. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl.2. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. alkalmas. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. ennek hiányában más. A pihenő. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. a csapokat „ivóvíz”. 15. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. . A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. a tartózkodókban.2 méter belmagasságú legyen. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. továbbá azokra a munkahelyekre. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 18.2. Egyéni védőeszközök biztosítása 19.2. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van.3. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. 15. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. b) ha a pihenő.1. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. 15.2. 18.2. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. egy pihenő. 17. illetve tartózkodó legalább 2. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni.4. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. valamint arról. A pihenőkben. ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek.6.és egy étkezőhelyiséggel. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. Egyéb rendelkezések 18. 19. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet.5. Ivóvízellátás 18. 18. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. lakókonténerről). higiénikus körülmények között étkezhetnek. zuhanyozókra. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani.3. 15. mosdókra. A fűtést úgy kell kialakítani. 15.kivéve. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. fulladás. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. 18. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük.15. A pihenőknek. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett. Az állandó jellegű szállásnak . átjárókra.1. szekrényekkel. azt nyitható ablakkal kell ellátni. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését.2.7. 18. asztalokkal. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező.1. alkoholmentes itallal. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik.

Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. Helyiségek padlói. ha azzal a munkavállaló már zuhant. 2. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. Ablakok és tetőablakok .3. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. azonnal el kell távolítani. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. 6. falai. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. azoknak rögzítettnek. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. 3. 6. ha a falak összetörnek.3.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. 19. annak úgy kell működnie. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. az egészségügyi létesítményekben. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. Vészkijárat céljára toló.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. Azoknál a munkáknál. 19. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. 6. Minden lerakódást vagy szennyeződést.a gyártó előírásainak megfelelően . 4. 7. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. mennyezetei és tetői 6.2. Az ablakokat. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja.2. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. természetes világítással kell rendelkezniük.2. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. II.19. Amennyiben az ezen melléklet III. A pihenőkben. A padlók. 4. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie.1.4. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . fejezetének 5. Hőmérséklet 4.1. és meg kell akadályozni. 5. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. biztonsági hevederzet.

hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. Az ajtók és kapuk lehelyezését. 8. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. hogy a munkavállalók megsérülhetnek.4. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. hogy a munkavállalók biztonságuk. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk.7. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. hogy a munkavállalók az ablakokat. 11. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . 10.1. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet. vagy képződnek. 12. lehetőleg mindkét legalább 0. Ajtók és kapuk 8.2.3. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. 12. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. 7. amelyet számára kijelöltek. 8. beszabályozni. Az aknákban. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. 12. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. zárni. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. 8. A csatorna. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is. számát és méreteit. szükséges biztonsági előírásokat. Munkavégzés szűk munkatérben 12.2. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz.50 m .2. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. 8. A kapcsolattartás történhet rádió. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. Megfelelő módon biztosítani kell. 12.1. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve.4. Biztosítani kell.1. és fennáll annak a veszélye. Biztosítani kell. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. illetve fényjelzések útján. 9.3.

szilárd felületet kell létesíteni. szellőzők. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1.2. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni. 13.10. 12. A födémgerendák közötti födémelemek. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl.1. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13.6. 12.botlásmentes.6. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani.5. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. Homlokzati kőburkolat. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. 13. A födémen . hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve.13. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.50 m . A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni.4. 2 0. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült). A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. 13. 12. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12.3.11. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni.8.12.9. 13. Azokban a munkaterekben. Kőműves munkák 13. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. önmagában állékonyan kell megépíteni. pillérek. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős. 13. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. kőkeret.7. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker. 12.8. 13. 12. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. 13.9. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. Ennek keretében biztosítani kell. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 13. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. 13. függőfolyosó-lemezek.12. . 13.5. Amennyiben a szellőztetés. 13. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. 13. a helyiségeket át kell szellőztetni. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell.a munkavégzés teljes területén . A legfelső födém feletti kémények. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül.10. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők.7.11. erkély. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell.

A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse.33. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. 13. a függőfolyosón és egyéb. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 13.0 m lehet.17. A lakott területen végzett munkánál.20. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. 13. 13.27. 13. 13. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. 13.vagy vasbeton pillér javítása.21. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek.24.5 méternél több nem lehet. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni.23.30. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű.14. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. Tégla. 13. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. Olyan épületnél. az épület köré védőtetőt kell készíteni. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni.29.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. 13. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. és csak akkor szabad. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. 13. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. 13.16. laza részeket le kell vésni. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13.15. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. a lépcsőházban. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni.26. A hibás. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 13.0 m lehet. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. 13.28. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2.5 méter. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. illetve tartózkodást. 13. 13. 13.22.13.31.25.18. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. 13. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról.19.32.

3. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. 14.6.3. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14.eltávolítani. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. 14. 14. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni.2. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. átcsiszolásánál.2. veszélyesnek minősülő elkorhadt. leseprésénél. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál.2. 14.2. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil.5. III. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. festésénél csiszoló géppel. Szak. A tetőszerkezet.1.1. 14. hibás léceket ki kell cserélni. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni.1.2. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.3.2. Vízszigetelő munkák 14. amelyeknek ki lehetnek téve.és szerelőipari munkák 14. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. a csomós. 14. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható.1. 14. Épületfestő és mázoló munkák 14.4.3.1. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be.7. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. . a munkát csak állványról szabad végezni. A magasban kialakított.3. 14.3.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. c) azokat a külső hatásokat.1. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1.2.2. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.2. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. 14. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. zárható fedelű edényt szabad használni. 14.1. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. 14. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell.2. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. 14. Stabilitás és szilárdság 1. 1.2. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni.2. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni.

2. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. Ha ez nem lehetséges.25 m és 1.3. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben. azonosítani. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. háromsoros. középdeszkával. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. védőháló. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. vagy 1 méter magas. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni.1.4. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. Az állványoknak szilárdnak. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. valamint korláttal. 3. 5. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható.5.25 m és 1. c) lakott területen kívül 0. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. b) vonalas létesítmény esetén.4. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. mobil szerelőállvány) szabad végezni. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. Azokat a szerelvényeket.25 m mélység között jelzőkorlátot. 5. 2. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett. emelő-plató. 5. akkor azokat feszültségmentesíteni kell. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Az 5.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak.25 m mélység alatt.2. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. védőrács. lakott területen belül 0. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható.3.2. Magasból leesés 5. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni. Ahol szükséges. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. 1. pont kivételével. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. . b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. 0.25 m mélység között jelzőkorlátot.3 m-nél nem nagyobb osztásközű. e) a földmunkák végzése során az 5. tetők. c) födémek.6. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. 5. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. mennyezetek.25 m és 1.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben.4.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. 5. Védőháló. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. Amennyiben erre nincs mód. különösen azokat. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve. Ott. elegendően magasnak kell lenniük.2.1. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni.7. ott ahol ez műszakilag megoldható. 1. és legalább egy lábdeszkával.25 m mélység között. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. 4. aknák megnyitásakor vagy építésekor. lábdeszkával. 5. felülvilágítók.7. Energiaelosztó szerelvények 2. 5.

5.kivéve a kötéllétrákat .6. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel.5. 6. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.állványtervet kell készíteni.2. 6. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. 6. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével.5. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. A mozgatható létrák lábait stabil. 6. erős. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani.9. illetve ne tudjanak kilengeni. viharos időjárást követően. hogy azok ne csúszhassanak el. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével. tiszta állapotú létra használható. A létrákat céljuknak megfelelően. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni.8. Az építési állványok tervezését.3. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén .4. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta.4. A több részből.9. meghatározott időközökben.4. Állványok tervezése 6. 6. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani.8. kedvezőtlen. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 6. a csak szabványos elemekből készült állványok. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn.6. a 20. hogy az építmény állékonysága megfelelő.5. Létrák 6. 6.4. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt.1. Csak szilárd és megfelelően karbantartott.0 m-nél nem magasabb létraállványok. 5. 6. A létrákat úgy kell felállítani. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas.4. összeállítani és karbantartani. földrengés okozta rázkódás esetén. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak.4. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. A létrát úgy kell használni. vagy használaton kívül helyezés. Állványok és létrák 6. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. figyelemmel a kapcsolódó. A munkaállványokat. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van.3. A függő létrákat biztonságosan és . hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását.ha védőkorlátot alkalmaznak . Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő.7. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. Általános szerkezeti dokumentáció .4.4. hogy azok ne dőljenek össze. felülvizsgálatát. Az állványok készítéséhez . c) módosítás. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak.10. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 6.1. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. a munkát megkezdeni csak akkor szabad.7.10. vagy ne mozduljanak el. kivitelezését.4. Az állványokat úgy kell tervezni. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. 6. Ha ez nem biztosított. 6. vagy minden olyan esetben. úgy. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.úgy kell felerősíteni. b) rendszeresen. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 6. 6 méternél nem magasabb fémállványok. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. 6. 6. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. illetve.2. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni. 6.

Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni.alaprajzi. méretei egyértelműen számítható. A statikai vizsgálat. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. beleértve a faanyagok fajtáját (pl. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál.10. anyagának minőségét. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.) tényezőket is. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják.). vagy különleges csomóponti kialakításokra. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani.7. 6. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.számítási és szerkesztési eljárások helyett . számítás. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell.10.1.). A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk. tartósítás stb. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású.6. amely az állvány megvalósításához.11. A statikai vizsgálat .5 cm . hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot.a részletes állványtervet is .feltüntetni. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. 6. olyan állványokat kell építeni. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat.10. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak.3. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. lucfenyő.6. 6.4.12. A statikai számításban .pontossággal megépíthető legyen.12. A .fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. megerősítésekre van szükség). kényes szerkezeteknél legalább 0. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. 6. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit . nézet.10. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni).10. 6. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell.8. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál.10.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban . A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. 6. korrózió elleni védelem. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete. tölgy stb. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség.5.általában legalább 1 cm. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. amikor a terhek. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . és az állékonyságot igazolni kell. 6. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet.és metszetábrákkal . Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét. szereléséhez és bontásához szükséges. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. szerkesztés. 6.10. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek. alátétpalló vagy gerenda.1.10. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. akkor a teher nagyságát és helyét. leeresztés előírásait.tartalmazza. az építés.kísérlettel is végezhető. 6. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. dinamikus stb. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni.2. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni.

ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.13. feljárók. lábdeszkák. 6. terelhetőségi és egyéb feliratok. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát.7. tűzvédelem. 6. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni.3. Építési állványok általános követelményei 6.1. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés.1. 6. a tervezettől eltérő használat. villámvédelem.12. mely a fa felületét elfedi.2. .12. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt. hegesztés.12. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása.2. világítás stb.13. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat. kikötésekkel.12. 6. megfelelő engedély alapján szabad. kikötések) helyszíni ellenőrzésére. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. 6.) részleteit és felerősítésük módját.2. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6. ilyen célra felhasználni nem szabad). 6.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat.10. esetleges sérülések stb. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is. középdeszka. leeresztési. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. méreteit.12. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. 6. 6. elhelyezését.1. valamint a túlemelések.6. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen.9. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás. Az állványok összeszerelésük közben. 6.12.14. c) a biztonsági berendezések (korlát. szegek) darabszámát.12. Az általános állványtervben előírt merevítési.14. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. merevítések.13.12.5. védőtetők. A 6. 6. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő.4. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. 6. toldások. lábdeszka. 6.8.). 6. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. kiosztási adatait. a felerősítési részleteiket. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. 6.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz.12. védőhálók stb.12. Olyan anyagkivonatot kell csatolni. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak.13. egyenlőtlen süllyedés) is. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára.13.14. csomópontok kialakítása tekintetében). valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot.4.) szakszerű voltának ellenőrzésére.1. állványkapcsok. egyes elemeinek eltávolítása (pl. tehát a fahibákat is eltakarja. Az állvány bármilyen átalakítása. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni.3.13. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. 6.

6. A járópallók alátámasztását szilárdan. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. 6.0 m feljárómagasságtól. billegésmentesen kell kialakítani. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. kifogástalan minőségű.16. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.1.3.17. lépcsőket a 6. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás.17.5. legalább 0.15. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.1. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni. 6.8. 6. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.15.16. 6. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat. Hibás.3. Az állványpadozaton szállítható. minőségi osztályú.3.1. 6. c) anyaglerakás. szabványos deszkatáblából. A 2.2.1. Korlát.5. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.6.5 m. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.14.15.16. 6.15.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. feljáróknál. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. b) csőállvány vakolás. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál.1. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . Az állványszintek megközelítésére. tatarozás céljára legalább 0.4.6. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük.0 m. akkor előzetesen meg kell győződni arról. 6.6 m. szintkülönbségek áthidalására.15.7. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni. tatarozás céljára legalább 0. falazás céljára legalább 1.1. 6.14.14. Állványpadozatok 6.7. keresztmerevítők követelményei 6. közép. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. erkélypárkányt.1.1. 6. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. 6. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni.1.1.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. legalább II. Állványpallókat csak alátámasztás felett.14.1. hídszerűen kiképzett átjárókat. 6. kijárót kell létesíteni. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.1. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-.6.16. illetve kellő szilárdsággal. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. A korlátdeszkát.4.külön előírás hiányában . közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. . Csomópontok. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. 6.1.15.2.15. 6.15 Állványelemek követelményei 6. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. le-.16. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges. 6.14. feljárókat. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.0 m-nél magasabb munkaszinteken. 6. d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani.0 m-nél nagyobb nem lehet. A feljárók korlátait 1. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. táblán) fel kell tüntetni. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé. villámhárítót. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni.15.15. toldott elemeket beépíteni nem lehet.5 m-es átfedéssel szabad toldani.

0 m. a bontáshoz.3. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra.2. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. b) az érintett állványépítési.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet. A feljáró padozatának elemeit.6. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0.18.60 m. 6.1. Építési átjárók 6. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő.7. hogy annak hosszúsága legalább 1. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani.17.18.3. 6.18.1.5 m. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen.17. Építési feljárók 6.2.18. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni. A lépcsőt 1. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet.1.0 m szélesek legyenek.1.17. Építési feljárók.4.1.3. elemekre felerősíteni. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.19. Építési lépcső 6.18.3. 6. 5.19. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni.2. 6. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.18. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. lépcsők 6. 6. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.2.2. 6. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0. 6.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait. e) a megengedett terhelhetőségre.3.18. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos.2. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére.6. d) azokra az ismeretekre. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. guruló állványok 6. átjárók.2. 6. . Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. 6. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. 6.1. bontási.25 m. de egymástól legfeljebb 2. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési.0 m magas. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. 6. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik. bontási.1.19.4.2.0 méter távolságban szabad elhelyezni. de legalább 1. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának.5.vagy létrafeljáró is alkalmazható.17. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével.1. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra.18. függőleges oszlopait.18.17. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.6 m széles legyen.18. Mobil szerelő. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. 6. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással).6 m. 6.18. 6. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében.1.17. 6. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. f) minden további az építéshez. de legalább 1. amelyeket kedvezőtlen. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.18. A mobil szerelő.

ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet.5. és egyidejűleg . Járművet. irányító személyt kell kijelölni. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.5. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni.1.5. berendezést csak az e célra kialakított vezető. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. amely a vezetőt borulás esetén. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza.9.7. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról.5. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. 8. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. 8. Gépet. b) megfelelően kell felszerelni és használni. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. 8.5. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel.2. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. köpenyre. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. b) jó üzemállapotban kell tartani. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. munkagépet csak akkor szabad megindítani. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni.5. köteles meggyőződni arról. Veszély esetén a vezető.1. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. Általános követelmények 8. illetve a munkagép kezelője. Hátramenetben a jármű vezetője. 8. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására.7. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról.5. a gépnaplóba ezt bejegyezni. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. ha biztosította. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. Emelőberendezések 7. Az irányító kötelessége. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. A gépre fel-. hogy jól látható legyen és a mozgó gép. 8.8. 8. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni.2.5.5. 8. rögzítéseit. c) megfelelően kell használni. amelynek ki van téve. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad.6. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. 7. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik.4. 8. beleértve azok alkotórészeit. Építési munkahelyeken a jármű vezetője.2. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni. 8.3. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. lekötéseit. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 8. 8.vagy kezelőállásból. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad.3.4. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani.5.3. 8. 8. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti. Ködben. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta.1. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. Keréktárcsára.5. járművek közlekedési rendjét. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez. 7. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. Menetirányváltásnál a jármű vezetője.

Az aluljárókba. illetve födémekre. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.5.6.5. védőfal. az ennek irányításáért felelős személyt.6. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. 8. dúcolás stb. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges. 8. 8. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani.vagy nagyfeszültségű lég-.7. illetve kimenthetőségét. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú. 8. A helyzetváltoztató. ne legyenek veszélyforrás okozói. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. 8. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. 8. vagy teherbíró szerkezetre.8. illetve a közforgalmú utat. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0.10.6. 8. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek.1. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja.14.5.9. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. A munkahidakon történő közlekedés. . 8. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni.6. 8.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. tűz. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt.5.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. akkor egyéb.6. kis. illetve kisegítő személyzete részére. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat.13. 8. 8. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. 8. Amennyiben ez nem lehetséges. 8.4. Az épületszerkezetekhez. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint.6. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. ha a gépet erre tervezték. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg.). illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni.12.6. 8. 8. kivéve.6. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére.és robbanásveszélyes. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. és a gép úgy van kialakítva. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. Amennyiben nem biztosítható az. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. csővezetéket.15. amelyet a gép mérete.5. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást.5.6.6.5. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról. Biztosítani kell.6.6. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről.2. Ha ez nem valósítható meg.3. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet.11. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. vagy elmozdulása tesz szükségessé.6 méteres biztonsági távolságán belül. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. 8. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek.10.

A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni.7. ha az öv be van kapcsolva. 8. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor.14. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva.4. 8. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. 8.2. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. és emiatt holttér keletkezik. 8.7. a kedvezőtlen időjárási hatástól. hogy onnan jól látható legyen az a terület. 8.7. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. Földmunkagépet közúton csak az vezethet.21. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. A földmunkagéppel a bevágás szélétől.12. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. 8.7.80 méterre szabad csak megállni.7. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani.7. Az olyan földmunkagéppel. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni.18.19.7. 8. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni.7.1.7. Talajmegmunkálás munkagéppel 8.7. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. illetve mozgást végezni csak akkor szabad. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni.7. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. A kezelési.13. 8. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni. A földmunkagépekkel munkát. közlekedni. hogy bármikor meg tudjon állni. Ha ez nem valósítható meg. illetve az egyéb.6.6. mélyedést.5. 8. 8. Az építményektől.11.7.köteles kiegészíteni.9. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. 8.7.20. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot.8. 8. .7.7.7.6. amelynek kezelő-. amely önműködően biztosítja a gép leállását.3. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. hogy a bezuhanás ne következhessen be.7. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését.7. 8. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg. bevágást. 8. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen.12. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.7. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik. karbantartásánál. illetve megcsúszás ellen biztosítania. szakadékot. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. 8. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell.7. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél.11.7.15. ha a gép működési körzetében. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. munkaároktól.7. ahol a gép működik. 8.8. és az elgurulás.10. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve.16. építési törmeléktől. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. szerelésénél. 8. 8. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania. 8. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. 8. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. akkor műszaki jelzőrendszerrel. illetve munkát végezni csak akkor lehet.17. 8. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot.7. 8.

A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani.7. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított.24. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást.39. Ha a 8. hogy azok ne legyenek túlterhelve.7.7. és a gépet be kell fékeznie. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. 8. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni.0 m 8.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. egyéb föld alatti munkahelyen. E jelzéseket csak a gép vezetője. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani.7. A ki. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés.27. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni.32.7.7. 8. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. és biztosítani kell. ki kell világítani. 8.7.34.25.8. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva.7. c) a vezeték elkerítése. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.7. Anyagot kiönteni csak akkor szabad. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik.41. 8.36. 8. kövek.22.23.31.30. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után. Nehéz tárgyak (sziklák.7.7.7.7.28. 8. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. illetve az irányítója adhatja. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 8. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani. c) intézkednie kell az áramtalanításra.34.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.7. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. . 8. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.33. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet. A szállító járműveket úgy kell megrakni.38.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.26.7.35. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. 8. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. Az építési árkok. a bevágások.7. 8.40. ha az a leomlástól védett. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. 8.37.0 m Ismeretlen feszültség 5. 8. 8.7. A földmunkagépet alagútban. 8. 8. a munkaterületet. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. 8.7. A talaj. különösen a kiürítés helyét. b) a vezeték áthelyezése. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép. nagyobb tömegű föld stb.7. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen. 8. és a munka irányítóját értesíteni.7.7. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. hogy átütés (áthúzás) következik be.29. 8.

3. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. 8. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról. alagútépítés és földmunkák 10. föld alatti munkák. 8. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni.8.4.esetében azok mozgatása. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. Anyagkitermelésnél. amire tervezték. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. a készülékeket és a munkaeszközöket. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. 8.6. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt.9. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. 8.ha szükséges .1. 9. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével.7. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek.42. berendezések 9. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében.1.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . rakodni. 8. Az épületszerkezeteket. A terhet úgy kell elhelyezni. 8.8. azt a talaj közelében kell mozgatni. A lemezeket.5. ha azok leborulás.8.9. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. a gépeket. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések. Létesítmények. Teheremelés kotrógéppel 8.9. 9. aknában. b) jó üzemállapotban kell tartani.1. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. A teher elhelyezését végző személynek és . aknaépítés. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok .a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. megfelelő állapotáról meg kell győződni.1.9. 8. különösen a fékek.8. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.9. feldőlés.43. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. . Rakodás 8. szállítani és raktározni csak akkor szabad. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. 8. b) a személyek leesésével.2. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére.9. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell.9.2. A körkeresztmetszetű oszlopokat. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik.4.2. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. 8.7.9. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. gépek. 8. elcsúszás.8. akik erre megfelelő képzést kaptak.8. 10. az anyagokat. hogy az ne csúszhasson meg. 8. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával. A szállító jármű ki-. illetve rögzíteni. 8. és ne eshessen ki. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról.3.7.8. sártól. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő. A létesítményeket. és a rezgést el kell kerülni. 8. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. Anyagkitermelés. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni.9. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. a szükséges űrszelvény biztosított. és megfelelően kell karbantartani.

2 1.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1.0 m lehet. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.1.0 1.0 4.5 3. 10. 10. A dúcokon átjárni.0 7.8 1.0 Nyíltvíz tartás 1.0 1. .8 1.0 1.5 2. 10. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.5 0.12. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.5 2.2. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.1.11.6. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.0 3.5 2.2 1.1.0 4.5 2. A dúcolás olyan legyen.1.5 méterenként a dúcolással követni kell. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.0 4.0 mellett 10. 10.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.5 3.4. 10. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.5 2. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 10.statikus és dinamikus terhelés is várható. 10. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 7.8 1.0 7.0 2. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni.0 1.1.0 3. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.0 1.5 2. 10.5 3.0 1.50 m széles padkát kell kialakítani. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai.0 3. de tömör talajban legalább 1. 10.2 1.5 5. vagy ha a munkagödör mellett .0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1. ha a legkedvezőtlenebb (laza.0 4.1.0 4. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.1. 10.0 5.7 3. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0. Az 1. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb.1. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható.1.5 3. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.0 1.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1.5.0 2. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben. d) annak lehetővé tételével.5 iszap Nyíltvíz tartás 0.1.13. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje.0 méterenként.2 1.8 1.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet.0 2.9. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.3. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.5 2.0 1.0 3.0 4.1.5 2.10. nem állékony talajban legalább 0.0 anyag Nyíltvíz tartás 1.1. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.8 1.8. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.7. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza. 10.3 4. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani.0 7.0 3.0 Nyíltvíz tartás mellett0.5 Tömör. 10.a szakadó lapon belül . Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.1.0 7.0 4.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5. szemcsés talaj Szárazon 0.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.1. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.

2.2. 10. és tartalmukat leürítették. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát.8 méternél kisebb nem lehet.80 x 0. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően.2.60 m. mint a meglevő fal alapozási szintje . 11.5. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet.2. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek. akkor az átjárót a 6.3.16. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.2.80 m-es legyen. Ettől eltérni abban az esetben szabad. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 11. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. A kutatóakna legalább 1.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. 10. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0.00 m.1. 11.4.10. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni.1.1.14. 11. hogy az építmény milyen anyagból készült. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. és a munkák során fellelt vezetékeket. lépcsősen haladva kell kiemelni. Bontási munka 11.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. lőszert stb. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. fajtáját és helyzetét. biztonságos utakról. illetve az abból kivezető.4.15. a munkát csak akkor lehet folytatni. technológiáját. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni. majd meg kell győződni arról. 10.6. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. A bontási munkák megkezdése előtt. 10. 10. 11. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot.).3.2.2.3. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. 11. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel.1.1. vezetéket tárnak fel. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál . ha annak veszélytelenségéről . ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.szükség esetén szakértő bevonásával . A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát. .3. 10. műveletet meg kell ismertetni.1. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 10. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni.1. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni.3. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. hogy a vezetékeket leválasztották. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.7. tárgyakat azonosítani kell. 10. 10. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét. Ott. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni.meggyőződtek. 11.16. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására. 10. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni.

12. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. A zsalutáblák. előre gyártott szerkezetek 12.9. hogy azok állékonysága megfelelő legyen.20.11. amely a környezetre. a zsaluzatokat. kitámasztásokat. 12.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. méretezni.3.19. és az idegen. kiváltásokat méretezni kell.3.4. és el kell keríteni. 12. 12. 11. 12. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. A fém.18.11. 11. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. 12. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0.16. amely alkalmas a teher viselésére. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani.és betonszerkezeteket és azok részeit. A bontás során használt aládúcolásokat. hogy építésük.3. 11. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. 12. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.1.8.10. Fém. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani.3. A zsaluzatokat. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre. 11. hogy az se porhatást. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni.5 méter szabad távolság legyen.3. Amennyiben nem akadályozható meg.2. Az emelés. zsaluzatok és nehéz.17.14. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. 11. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. se egyéb olyan hatást ne okozzon. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére.1.3. 11. 11. 11. 11. 12.5 méter szabad távolságnak kell lennie. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad.5. Az elemeket úgy kell kialakítani. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. 11. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket.2. Táblás. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. aminek ki lehetnek téve. 11. hogy azok egymással. 12. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat.3. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1.6. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. és az esetlegesen használt emelő. Amennyiben ezek állíthatók.15. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani.vagy betonszerkezetek. 11. átadására.3. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani.12. . A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni.21. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni.13. valamint felszerelni és karbantartani.

A nagy méretű zsaluelemeket. kismértékű leengedése.4. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad. ha a beton. ott tartózkodni tilos. Zsaluzatok bontása 12. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van.3. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 12. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. vagy annál nagyobb. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett.10. A táblákat álló helyzetben. Speciális zsaluzási technológiák (pl.3. 12. 12.5. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. Különleges (egyedi). A lebontott zsalutáblákat.12.4. 12. 12. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni.11. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk.4. 12. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt.4. a kizsaluzásra engedélyt adott. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. 12. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni.2. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni.13.9. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni. 12.4.4.1.7. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni. táblákból kiálló szögeket. vagy be kell burkolni. 2.11.14. 12. munkaterületet kell biztosítani. 12.4.6. 12. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt.4. 12. hegyes tárgyakat el kell távolítani. A kibontást elemenként kell végezni. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni.4. 12.4. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. 12.3.7. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni.10. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. A zsaluelemek összeépítéséhez. 12. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő. illetve a támasztó állványokat eltávolítani.3. 12.4. éles. segédszerkezet kilazítása. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter.16.4.5 biztonsági tényezővel kell méretezni. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól.4. akkor ennek szükségességét. 12.4.4.18.4. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni.12. Az építményeket. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. 12. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni.15. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. 12.5. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött. 12. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni. egymással összerögzítve kell elhelyezni. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. alagútzsaluzat.biztosítani kell. A zsaluanyagokból. illetve elkorlátozás mellett . Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek.8.17. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni.9. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad.4. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen.8. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 12. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet.4. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 12. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani.3.4. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1.a szükséges elkerítés. 12.3.4. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése . nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával .

12. 12. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni.1. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. Szádfalak. 13.6. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. 12. 13. munkát csak akkor szabad .2. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját.2. Az előre gyártott oszlopokat. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.5. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. 13. ott együttes. k) az elemeken látható sérülések. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie.8.9. 12. emelő. 12.5. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. 12. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. szállítani. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14.5. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja.5. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. 14.4. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. d) a szállítási követelményeket. 12. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. illetve szádfalat arra alkalmas.1.3. 12. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. b) az elemek tárolási módját. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni. 14. méretezni és kialakítani. g) azokat a szükséges intézkedéseket. Az elemek szállítását. Az elemeket úgy kell tárolni. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. Az elemeket úgy kell kialakítani. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.10. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. 14.5.5. Azokon a tetőszerkezeteken. telepítése.3. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. 12.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény.5. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-.5. süllyesztett szekrények és keszonok 13. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le.2.5.7. illetve beépíteni. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell.12. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet. a paneleket.3.5.1. alakváltozások. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. a szállítás alatt az elemek rögzítését.

12. hulladékoktól. veszélyesnek minősülő. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb.8. 14. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. 15. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. 14. A tetőn végzett munka esetében.10. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni.9. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe.13.14. 14.15. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni.17. 14. 14. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. és szükség esetén méretezni kell. osztályú deszkaanyagból készített. 14.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani.7. 14. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. vasbeton munkák 15. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg.4. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása.végezni. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. 14. vágó. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. a csomós. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz.16. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető. 15. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. Szalma. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. gőzök elvezetésével. legalább II. hosszanti és keresztirányban elhelyezett.11.18. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. illetőleg működtetésüket biztosítani.és oldaltávolságot. 14.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. A felhasznált egyengető-. 14. Beton-. 15.2. A vizes. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen.1. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell.5.4.3. 15. A munka befejeztével a tetőt. 14. 14. 15. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől.6. 14. elkorhadt. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. 14.5. 14.

7. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. (XII.13. 15. 15. A betonszivattyú. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. I. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést.19. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták. 15. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról. és úgy kell megtartani. 15. a keverendő. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni.6. 15. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre.) NGM rendelet 30. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni. I. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 15. A csöveknek jól kell záródniuk. 15.15. 15. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére.22. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. hogy állítsa a gépet. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor. Ennek minimális szélessége 80 cm.20. Biztosítani kell. § g). 15. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. a nyomás alatti vezetéket megbontani. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni.12. 31. 15. Hatálytalan: 2011.14. 15. 15. 15. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.15.16. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell.24. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni.10. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen.18.8. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. az ürítéshez csúszdát kell építeni. állványon áll. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. Ha a betonkeverő gép emelvényen. vagy a beesést. az állványokat. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.17. Hatályos: 2011. .9.) NGM rendelet 75. mely a keverődob akaratlan elmozdulása.11. (XII. 15. 15. 15.23. 31. hogy nem áll fenn olyan veszély. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy.21. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. 1-től. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. illetve a kész anyag oda-. 15. 15. § (1). 1-től. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. 1 2 Megállapította: 27/2010. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010.

§ (2). V. Hatálytalan: 2008. rendelet 44. 1-től. Megállapította: 27/2010. 8. 31.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. I. 4 . § 3.) NGM rendelet 30. (XII. Hatályos: 2011. 16-tól.) Korm. (V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful