4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

Felújítás 8. 20. Karbantartás.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. földalatti munka. Olyan munkakörülmények. Földmunkák 3. 9. Nehéz. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. Változtatás 7. 20. 1. Keszonban. túlnyomásban végzett munka. Átalakítás vagy kiszerelés 6. 11. Ivóvízvezeték építése. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. raktározás 16. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. Üzemeltetés 12. 5. Építmény és zsaluzatok bontása 11. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Azok a munkák. számú melléklet a 4/2002. 20. 4. számú melléklet a 4/2002. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 10. Árokban. árokba fektetése 15. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. Szállítás. (II. Javítás 9. Árokásás 2. Csatornázás 14. (II. (II. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. Kőműves munkák 2. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. számú melléklet a 4/2002. alagútban végzett munka. 2. tárolás. tisztítás 13. 3. 3. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. Beton-vasbeton munkák 17. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . Szétszerelés 10. 6. Építés 4. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. 7. Egyéb jogszabályokban meghatározott. festés. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka.

................................................................. ................................................... A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: ............ ........................................................................................ ............................ Az építkezési helyszín pontos címe: ................. 4.... 7.................. ............ elérhetősége: ......................................................................................... ............................................ A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve..................... 4..... ................................... ................... ............................................................................................................ .................................................................................. Az építettő(k) neve és címe: .................................. 10..................................................... .......................... 5................................... A kivitelezési munkák tervezett időtartama: .............................. számú melléklet a 4/2002..................................................................................... A kivitelező(k) neve és címe: ............ 8........................................................................................ ... 3.......................... ............................................ 11...................................................................... .......................................... 9.................... ................ Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: .................................................................................................................................................................................................................................................. 20.........................................................................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I................ ................................................................................................................................................ A felelős tervező(k) neve és címe: ........................ 2............................................... 6..............Az előzetes értesítés tartalma 1. ................................ (II..................... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ................................................................................. ................................................ .................................................................................................... .................................................................................. Általános követelmények .. Az értesítés elküldésének kelte: .......................................... ..................................... Az építmény rendeltetése: ......................

Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. 1. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. 3.6. akadályoztatás nélkül használni lehessen. Építési munkagödrök. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. felállítani. A segédszerkezetek.1. illetve berendezni. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. hogy az utakat mindenkor. 4.a talajállékonyságot figyelembe véve . illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.2. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat.2.5. árkok falait . elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. 2. Az építési munkahely jellegétől. 3.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. 1. a feljárókat. 3. illetve a megközelítés szükségességét. lehorgonyozni. 2. a világítás megszűnése esetére működő. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 1. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett.3.1. méretét. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. hogy a fellépő terhelés elviselésére.4. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. A menekülési utak és vészkijáratok számát. 3. Tűz jelzése és leküzdése 4. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. hogy a) az építési munka sajátosságainak. az állványokat.1. elosztását.2. jellegétől. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. A szerelvényeket úgy kell tervezni. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. 3.4. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. illetve egészségét. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. illetve átadására alkalmasak legyenek. a használat módjától függően. kialakítani. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. 1. aládúcolni.1. Energiaelosztó berendezések 2. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. 3. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni.6. 1. a helyiségek méretétől és használatától. állványok. megtámasztani. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. a munkahelyeket . berendezéseket és általában minden olyan elemet. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. Az építményeket és azok részeit.7. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől.1. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . Menekülési utak és vészkijáratok 3. a segédszerkezeteket. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt.3. Stabilitás és szilárdság 1. felszerelésektől. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. az alkalmazott berendezésektől.úgy kell kitámasztani. Azokat az anyagokat. 1.5. c) az időjárási követelményeknek. elkészíteni és alkalmazni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni.

Ahol a munkahelyek légterét gázok. 6. 4. 5. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0.2. a légszennyezettség mértékét. egészséget nem károsító levegőt.megfelelő számú. jelző. jellegének. elektromágneses tér.2. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. gőzök. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . 5. minőségű. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. karrezgés. Ahol a levegő szennyezettsége. illetve helyiségben munkát végzők számát. Fizikai (zaj.4. porok (rostok) szennyezhetik. 5. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. egésztest és kéz-. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését.1 m/s. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő.2 m/s. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését. aeroszolok.2.és riasztóberendezéssel kell ellátni. Szellőztetés 5.1.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.008 30 Könnyű fizikai munka 0. b) meghibásodásuk esetére. a szellőztetés módjának. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. 6. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. 5. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben.4. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet.011 40 Nehéz fizikai munka 0.6. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. hatékony működőképességüket. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. a tűz oltására alkalmas készülékekkel.3. vagy annak bejutását biztosítani. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. gőzök. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0.5 Az 5. porok. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. a munkavállalók fizikai megterhelését. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket.3. megvilágítás. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. a technológia jellegét. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. c) rendszeres tisztántartásukat. a tevékenység. 4. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. és használatukat gyakoroltatni kell. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt.1. 5. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni. Mesterséges szellőztetés esetén.014 50 5.

porok aeroszolok) tartalmazhat. 6. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni.3. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. pontban előírtak figyelembevételével cukrot.3.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. Óránként legalább 5. ütéssel szemben védett. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. 8. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . 8. ha a nappali természetes fény nem elegendő. valamint akkor is. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. azonnali hatékony segítséget kaphasson. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket.2. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. hogy amennyiben szükséges. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. Az építési munkahelyek. A munkahelyeknek. 7. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja.3.4. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. a munkavállalók részére igény szerint. valamint a tea készítése. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. 7.2. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. 7. A védőital.1. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. 7. Hőmérséklet 7. helyiségeknek és közlekedési utaknak. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. Ahol szükséges. A munkahely hidegnek minősül. tárolása. Az alkalmazott.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. az egészséges és biztonságos légállapotokról. alkoholmentes ital is. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. amennyire az lehetséges. A tea ízesítéséhez a 7.3. illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani.(gázok. gőzök. 7. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében.1. oxigénhiányos. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban.5.

A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére.2.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás .1. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket. . vagy védőszerkezetet kell felszerelni. elhelyezni. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani . kivéve. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni.1.úgy kell méretezni. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni.és lerakodásra szolgálnak . a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. 9. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. 10. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. 10. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől.2.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -. 10. 9. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 10.5. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. 10. E világítás olyan legyen. biztonságosan használhatóak legyenek. 10.4. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. A közlekedőutakat .6. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. Az olyan helyiségeket. amelyek fel. munkahelyeket és közlekedési utakat.5. lyukaktól. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak.8. Biztosítani kell. A helyiségek. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. hogy azok megfelelő teherbírásúak. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. 10. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít. hogy ezek az ajtók belülről. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. 10. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni.veszélyes területek 10. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. A gyalogos-. illetve kialakítani. rögzített létrákat és a rakodókat . Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen. gödröktől mentesek legyenek. felszerelni. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. 8.7. 9. Közlekedőutak . ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.3.felületfestés 500 lux 8. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak.4. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani.beleértve azokat is. 9. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . amikor a munkahelyen munkavállalók. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek.5. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. Ajtók és kapuk 9.beleértve a lépcsőket. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni.4.3. A munkahelyekhez vezető utakat.

A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani.nem várható el tőlük. 12. A rakodókat úgy kell kialakítani. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.1.és mellékhelyiségek 14. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott.1. és azt.2. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak.2. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.2. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. 11. pontban meghatározottakon túl.1.2. Elsősegély 13. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. E helyiséget úgy kell kialakítani. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.3. Ha építéstechnikai okokból a 12. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. Öltözők és öltözőszekrények 14. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni.3. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni.könnyen bevihető legyen.1.a rajta fekvő sérülttel . nemére tekintettel . E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell. 2 12. Tisztálkodó. 10.10. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12.9. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. 11. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. 10.0 m. illetve azokat megfelelően karban kell tartani. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.2. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn.4. hogy azok az ajtóktól. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. 13. hogy máshol öltözzenek át. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi.1. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani.3. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott. 13. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.1. kapuktól. amelyből a szélességi méret értéke 1. az ajtók.00 méterre vezessenek el. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében. 12. hogy oda hordágy .5 m . átjáróktól. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani.11. 14.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. . A 13.10. Rakodók (rámpák) 11. folyosók és lépcsőházak között. 13. lépcsőkilépőktől legalább 1. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. 13. 11.

5. illetve tartózkodók 15. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani. 14. veszélyes anyagok.2.2. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . és azt el kell látni olyan berendezéssel.3. pihenők. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. 14.női-férfi közös.4. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. 10 fő munkavállaló alatt .1. 14.3. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. Illemhelyek és kézmosók 14. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik.1. 14.2.1. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. 14.különösen az elvégzett tevékenység típusa. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak.5.3. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani.3. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. Pihenők. szennyeződés) azt megkívánják. Öltözőszekrényenként legalább 0. 14. 15. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. Abban a helyiségben. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.1. nedvesség. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett.2. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. világítani és fűteni kell.1.2. 14. és április 15. Ha a 14. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége .2.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával . A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.3. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását.1. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát.2. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. A munkahelyek. illetve tartózkodóról. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. A mosdóhelyiséget szellőztetni. Amennyiben a körülmények (pl. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést. . 14.2.2. rendszeres takarítást. illetve meleg folyó vízzel kialakítani.1. 14.1. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására. 14. Ahol a 14. elegendő számban illemhelyet. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. a munkavállalók száma. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani.6. illetve az október 15.1.1. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését. egyéni védőeszközeit megszáríthassa.1. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. 14.4. 14. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség.14. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. valamint a hely távoli jellege . A munkavállalók részére megfelelő számú. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14.azt megkívánja. Valamennyi építési munkahelyen.2. világítást. valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben.1. A 14.3. amely biztosítja.3.2.

átjárókra. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre. 15. mosdókra. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. 15. fulladás. Egyéni védőeszközök biztosítása 19. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten.2. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel.6. azt nyitható ablakkal kell ellátni. A pihenőkben. 18. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. 19. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. 18. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. asztalokkal.2 méter belmagasságú legyen.1. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 15. a tartózkodókban. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. A fűtést úgy kell kialakítani. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. Egyéb rendelkezések 18. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. továbbá azokra a munkahelyekre. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. higiénikus körülmények között étkezhetnek. 17. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról.3. szekrényekkel.7. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.2. A pihenő. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. illetve tartózkodó legalább 2. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. a csapokat „ivóvíz”. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére.2.és egy étkezőhelyiséggel.3. 18. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. Az állandó jellegű szállásnak . illetve ivókút felszereléséről. 15. egy pihenő. Ivóvízellátás 18. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. 18.2.5. valamint arról. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira. A pihenőknek.3.1. 18. alkalmas. b) ha a pihenő. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap. lépcsőházakra.2. ennek hiányában más.2. zuhanyozókra. . ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek.kivéve.4.15. alkoholmentes itallal. 16. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni.1. 15. lakókonténerről). illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet.

Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. 6. biztonsági hevederzet. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. 2. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat.1. fejezetének 5. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. falai. annak úgy kell működnie. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. azoknak rögzítettnek. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani.3. 3. ha azzal a munkavállaló már zuhant. ha a falak összetörnek. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek.2. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie. 6. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. 7. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 5. Ablakok és tetőablakok .19. 6. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. az egészségügyi létesítményekben. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. mennyezetei és tetői 6.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. Amennyiben az ezen melléklet III. természetes világítással kell rendelkezniük. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. Vészkijárat céljára toló. Hőmérséklet 4.4. és meg kell akadályozni. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja.2. Minden lerakódást vagy szennyeződést.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. 4. Azoknál a munkáknál.3. A pihenőkben. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják.2. 19. Helyiségek padlói. Az ablakokat. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. A padlók.a gyártó előírásainak megfelelően .1. azonnal el kell távolítani. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. 19. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. II. 4.

4. 7. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. 12. Munkavégzés szűk munkatérben 12. 12. A kapcsolattartás történhet rádió. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 8. és fennáll annak a veszélye. 8.2.3. Ajtók és kapuk 8. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. 12.1. beszabályozni. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején.2. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. Megfelelő módon biztosítani kell.3.7.4. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet. A csatorna.50 m . Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. hogy a munkavállalók az ablakokat. 10. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. 8. szükséges biztonsági előírásokat. hogy a munkavállalók biztonságuk. hogy a munkavállalók megsérülhetnek.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. illetve fényjelzések útján. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. Az aknákban. 9. Biztosítani kell. zárni. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni.1. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. Az ajtók és kapuk lehelyezését. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia.2. vagy képződnek.1. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. lehetőleg mindkét legalább 0. 8. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. számát és méreteit. Biztosítani kell. 11. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük. amelyet számára kijelöltek. 12. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is.

13. 12.6. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. 13.5. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell.2. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni.9. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. 13. 12. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl.5.9. A födémen . 12.10. .12.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket.botlásmentes. önmagában állékonyan kell megépíteni. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12. A legfelső födém feletti kémények. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült).11. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. Homlokzati kőburkolat. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1.7. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. erkély. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható.8. 13. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát.13. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. 2 0. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. pillérek. 13. 13. 13. Azokban a munkaterekben. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13.11. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. szilárd felületet kell létesíteni. a helyiségeket át kell szellőztetni. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. Ennek keretében biztosítani kell. 13. kőkeret. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. szellőzők. 13. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. 12.12. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. A födémgerendák közötti födémelemek. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. 13. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. 13. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12.10. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.7. függőfolyosó-lemezek.6. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős.4.3. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 13.1. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.8. 12.50 m . Amennyiben a szellőztetés.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1. Kőműves munkák 13.a munkavégzés teljes területén . előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért.

a függőfolyosón és egyéb. A lakott területen végzett munkánál.13. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. 13. 13. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt.15. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2. 13.29. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. 13. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13. 13. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.31. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. 13. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani.26. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára.20. 13. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. a lépcsőházban. 13. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. A hibás. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni.0 m lehet.25. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp.0 m lehet. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie.19. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1.27. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek.23. 13. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. 13. és csak akkor szabad. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. 13. Tégla. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani.5 méternél több nem lehet. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3.32. 13.18.33. az épület köré védőtetőt kell készíteni.22. Olyan épületnél.21.17. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. 13. laza részeket le kell vésni. 13. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni.5 méter. 13. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. 13.28.16.24. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. illetve tartózkodást. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani.30. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani.vagy vasbeton pillér javítása. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.14. 13.

Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. . A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. zárható fedelű edényt szabad használni. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. 14. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.1.3. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni.2.2. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. III. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. a munkát csak állványról szabad végezni. 14. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát. 14.4.1. 14.2. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat.2. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell.1. átcsiszolásánál. Vízszigetelő munkák 14. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. Szak. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. 14. veszélyesnek minősülő elkorhadt. 14. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. leseprésénél.2. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be. 14.2. 14. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. festésénél csiszoló géppel. c) azokat a külső hatásokat.7. 1.3. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös.6. 14.2. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. 14. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni.3.1. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. A tetőszerkezet.2. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni.2. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Épületfestő és mázoló munkák 14.2. a csomós. 14. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. hibás léceket ki kell cserélni.1. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell.5. A magasban kialakított.1.eltávolítani.2. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál.3. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható. amelyeknek ki lehetnek téve. Stabilitás és szilárdság 1.és szerelőipari munkák 14.3. 14. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1.1.2.3.

valamint korláttal.25 m mélység alatt. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. aknák megnyitásakor vagy építésekor.25 m mélység között jelzőkorlátot. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. lakott területen belül 0. ott ahol ez műszakilag megoldható. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t.7. elegendően magasnak kell lenniük. felülvilágítók. Az 5. 2. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. 3. b) vonalas létesítmény esetén. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni. lábdeszkával. 1.4. Ahol szükséges. mennyezetek. c) födémek. e) a földmunkák végzése során az 5. Energiaelosztó szerelvények 2. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. Azokat a szerelvényeket.5. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. 5. 5. különösen azokat. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. 5. 5. mobil szerelőállvány) szabad végezni. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. vagy 1 méter magas. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. azonosítani.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. .4. Védőháló.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni.25 m mélység között jelzőkorlátot. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék.25 m és 1. A magasból leesést alkalmas berendezéssel.2. Ha ez nem lehetséges. 5. háromsoros. akkor azokat feszültségmentesíteni kell. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. pont kivételével. Az állványoknak szilárdnak. Amennyiben erre nincs mód. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. 5.3. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. emelő-plató.25 m és 1. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani.2. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 1. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve.1. c) lakott területen kívül 0. Ott. 2. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni.7. 4. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett. középdeszkával. tetők. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni.3.25 m és 1. védőháló. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. és legalább egy lábdeszkával. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. védőrács. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben.4. 0. 5.6. Magasból leesés 5.2.25 m mélység között.1. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.3 m-nél nem nagyobb osztásközű.

a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani.4. Ha ez nem biztosított. A létrát úgy kell használni. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak.6. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. úgy. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. illetve ne tudjanak kilengeni.5. 6. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. a munkát megkezdeni csak akkor szabad. a 20.4. kivitelezését. meghatározott időközökben. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. Állványok tervezése 6. 6. 6. 6.kivéve a kötéllétrákat . amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van. A több részből. A létrákat céljuknak megfelelően. A létrákat úgy kell felállítani.10.8. Általános szerkezeti dokumentáció . 6. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is.9.4. 6. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni.7. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. kedvezőtlen.8. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt. A munkaállványokat. 6.úgy kell felerősíteni.3. c) módosítás. A függő létrákat biztonságosan és . viharos időjárást követően. 6.10. összeállítani és karbantartani. 6. 6. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . hogy az építmény állékonysága megfelelő. erős. vagy ne mozduljanak el.4. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével. Létrák 6.9. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. Az állványokat úgy kell tervezni. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. 6 méternél nem magasabb fémállványok. Állványok és létrák 6. 6. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról.5. A mozgatható létrák lábait stabil. földrengés okozta rázkódás esetén. 6. vagy minden olyan esetben. 5. 5. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. Az állványok készítéséhez . valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. b) rendszeresen.2.4. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani.3.0 m-nél nem magasabb létraállványok.2. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel.4.1.5. Az építési állványok tervezését. rendeltetésszerűen kell alkalmazni. tiszta állapotú létra használható. illetve. 6.6. hogy azok ne dőljenek össze. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni. 6.4. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak.4. felülvizsgálatát. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő.ha védőkorlátot alkalmaznak . figyelemmel a kapcsolódó. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását. Csak szilárd és megfelelően karbantartott.7.4. vagy használaton kívül helyezés. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén . A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. a csak szabványos elemekből készült állványok.állványtervet kell készíteni. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok.1. hogy azok ne csúszhassanak el. 6. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.

az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni.3.5 cm .10. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.1. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek.számítási és szerkesztési eljárások helyett . műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk. 6. A statikai számításban . anyagának minőségét. megerősítésekre van szükség).10. tartósítás stb. A . a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. számítás. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. méretei egyértelműen számítható. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit . 6.tartalmazza.7. alátétpalló vagy gerenda. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. A statikai vizsgálat.10. 6. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. vagy különleges csomóponti kialakításokra.a részletes állványtervet is . kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell.alaprajzi.6. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat.). Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot. az építés. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is.11. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen. leeresztés előírásait. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. kényes szerkezeteknél legalább 0. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). beleértve a faanyagok fajtáját (pl. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült.általában legalább 1 cm. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl.feltüntetni.). Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. 6. és az állékonyságot igazolni kell. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl. 6.5. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni.12. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. A statikai vizsgálat . Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . amely az állvány megvalósításához. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban .10. dinamikus stb.) tényezőket is.pontossággal megépíthető legyen.10.fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni.12. 6. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet. olyan állványokat kell építeni. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen.10. nézet. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét.és metszetábrákkal . Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. amikor a terhek. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik.6. szerkesztés. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani.4.2. 6. akkor a teher nagyságát és helyét. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál. tölgy stb. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. korrózió elleni védelem. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak. lucfenyő.1. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete.8. 6. szereléséhez és bontásához szükséges. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét. 6. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják.kísérlettel is végezhető. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait.10.10.

A 6.8. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. . 6. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. kikötésekkel.4. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. Építési állványok általános követelményei 6. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. Olyan anyagkivonatot kell csatolni. esetleges sérülések stb. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni.) szakszerű voltának ellenőrzésére. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. csomópontok kialakítása tekintetében). lábdeszkák.3.12. terelhetőségi és egyéb feliratok. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.14.9.12. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni.13. világítás stb. kiosztási adatait. szegek) darabszámát.12.12. 6. állványkapcsok. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen.13. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve.) részleteit és felerősítésük módját. 6. villámvédelem. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. 6. 6.5. tehát a fahibákat is eltakarja. egyes elemeinek eltávolítása (pl.14.7.12. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét.1.13. elhelyezését. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás.1. 6. 6. megfelelő engedély alapján szabad. középdeszka.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat. a tervezettől eltérő használat. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. Az állványok összeszerelésük közben. 6.14. merevítések. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját. tűzvédelem.). 6.2. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára.1. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. a felerősítési részleteiket. mely a fa felületét elfedi.2. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. 6. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. 6. ilyen célra felhasználni nem szabad). A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. méreteit. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. valamint a túlemelések.10. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása.12. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. védőtetők. 6. védőhálók stb. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat.2. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés.12. toldások. feljárók.6.1. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is.13. hegesztés.13. Az általános állványtervben előírt merevítési. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. kikötések) helyszíni ellenőrzésére.12. 6. Az állvány bármilyen átalakítása. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6.4. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6. c) a biztonsági berendezések (korlát.3. 6.12.13. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására. 6. leeresztési. lábdeszka. egyenlőtlen süllyedés) is. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel.12.

6. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.15.6. 6. 6. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni.15. 6. közép. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni. legalább II.14. villámhárítót.16.15. feljáróknál.3.1. tatarozás céljára legalább 0. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat. d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. c) anyaglerakás. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.3. tatarozás céljára legalább 0.15 Állványelemek követelményei 6. 6.16. 6.7.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni.külön előírás hiányában .1. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni.0 m-nél nagyobb nem lehet.1.8. 6. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét. 6.0 m feljárómagasságtól.15.0 m.6. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. 6. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.5 m. hídszerűen kiképzett átjárókat. 6.14. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.16. kifogástalan minőségű. le-. Csomópontok. 6. 6.4.17. toldott elemeket beépíteni nem lehet.1.1. kijárót kell létesíteni. Állványpallókat csak alátámasztás felett. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.15.14.14. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. erkélypárkányt.1. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal.16. A korlátdeszkát. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás.1.16. 6. táblán) fel kell tüntetni.1.1.1. A 2. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . b) csőállvány vakolás. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e.0 m-nél magasabb munkaszinteken.15. . biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. szabványos deszkatáblából. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni. Korlát. Állványpadozatok 6. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. Hibás. A feljárók korlátait 1.15. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. keresztmerevítők követelményei 6. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. minőségi osztályú. Az állványszintek megközelítésére. legalább 0. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. feljárókat. 6.2. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre. 6. szintkülönbségek áthidalására.1.2. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges.5 m-es átfedéssel szabad toldani.14.5. akkor előzetesen meg kell győződni arról. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. illetve kellő szilárdsággal. Az állványpadozaton szállítható. A járópallók alátámasztását szilárdan. billegésmentesen kell kialakítani.5. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.15.1. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.15.3.7. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. lépcsőket a 6. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. 6.4.17. falazás céljára legalább 1.6.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé.6 m. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3.1.

7.17. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő.1. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni.2. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.5 m.1. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet.1. d) azokra az ismeretekre.6. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési.19. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. e) a megengedett terhelhetőségre.19.1.19. hogy annak hosszúsága legalább 1.1. 6. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.18.18.17.3.6 m.5. 5. b) az érintett állványépítési. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. 6. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. 6. 6. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen.18. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. 6.0 m magas. bontási.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni.18. elemekre felerősíteni.6 m széles legyen. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának.2. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.1.18. Építési feljárók 6. a bontáshoz. 6. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet.18.2.2. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással). 6. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1. lépcsők 6.60 m. de legalább 1. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani. f) minden további az építéshez. 6. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik.2. átjárók. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait. de legalább 1.18.18.3. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. A lépcsőt 1.1.18.17.2.4.3. 6.18.25 m. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.4. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. 6. 6. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre. guruló állványok 6. 6. 6. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van. Mobil szerelő.18. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.17.2. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik.1. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről.1.0 m szélesek legyenek.2. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0. de egymástól legfeljebb 2.0 m. 6. függőleges oszlopait. 6. A feljáró padozatának elemeit. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől.vagy létrafeljáró is alkalmazható. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. Építési lépcső 6. amelyeket kedvezőtlen.3.0 méter távolságban szabad elhelyezni.6. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. bontási. Építési feljárók.17. A mobil szerelő. .17.18. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére.3. Építési átjárók 6. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek.

c) megfelelően kell használni. köpenyre. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. Keréktárcsára.2.7. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos.1. 7.5. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. és egyidejűleg .5. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Gépet. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. beleértve azok alkotórészeit. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti. amely a vezetőt borulás esetén.9. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad. illetve a munkagép kezelője.2. 8. ha biztosította. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. Ködben. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. 8. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe.vagy kezelőállásból. járművek közlekedési rendjét. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell.2. Általános követelmények 8. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. 8. 8. köteles meggyőződni arról. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. 8.1. 7. Emelőberendezések 7. rögzítéseit.5. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. Hátramenetben a jármű vezetője.1. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni.4. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. 8.3. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. 8.7. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani.8. 8. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8.5. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról. 8. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez.5. Építési munkahelyeken a jármű vezetője. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. munkagépet csak akkor szabad megindítani.5.5. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el.5. 8. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. irányító személyt kell kijelölni. 8.6. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. a gépnaplóba ezt bejegyezni.5.3. Járművet. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.5. 8.3. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. b) megfelelően kell felszerelni és használni. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. Az irányító kötelessége. berendezést csak az e célra kialakított vezető. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. hogy jól látható legyen és a mozgó gép.4. Veszély esetén a vezető. amelynek ki van téve.5. 8. b) jó üzemállapotban kell tartani. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. lekötéseit. A gépre fel-. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni.

5. 8.5. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. A helyzetváltoztató. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget.5. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni. 8.6.5.5.10. védőfal.10. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről.12. Az aluljárókba. 8. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.2. 8. csővezetéket. Amennyiben nem biztosítható az. illetve födémekre. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. kis. kivéve. 8. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. illetve kimenthetőségét.6. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében.vagy nagyfeszültségű lég-.6.5. 8. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre. 8. ha a gépet erre tervezték.6.1. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. 8. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet.6. 8. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. vagy elmozdulása tesz szükségessé. tűz. 8.9. akkor egyéb. Amennyiben ez nem lehetséges. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása.6. 8. ne legyenek veszélyforrás okozói. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. és a gép úgy van kialakítva. illetve kisegítő személyzete részére. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt.11.3. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet.6. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is.15. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú. 8. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. Ha ez nem valósítható meg.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. Az épületszerkezetekhez. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. A munkahidakon történő közlekedés.8. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. Biztosítani kell.13. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. amelyet a gép mérete. 8.5. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat.6. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról.7. 8.).és robbanásveszélyes. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint.14. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. 8.6.6. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja.6 méteres biztonsági távolságán belül. az ennek irányításáért felelős személyt.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni.6. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. dúcolás stb. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét.4. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek. . ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról. illetve a közforgalmú utat.6. vagy teherbíró szerkezetre. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges. 8.

illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva.12. karbantartásánál.6.19. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni. 8. amelynek kezelő-. 8. 8.21.7. illetve megcsúszás ellen biztosítania.11. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. a kedvezőtlen időjárási hatástól. 8. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni. A földmunkagépekkel munkát. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését. 8.13. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. . Földmunkagépet közúton csak az vezethet.7. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni. 8.8.7.18. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit.7. Az olyan földmunkagéppel. amely önműködően biztosítja a gép leállását. munkaároktól. 8. A kezelési. 8.20.6.7. mélyedést. illetve az egyéb. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0.3.2. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. akkor műszaki jelzőrendszerrel. és az elgurulás.7. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor.7. Az építményektől. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. illetve mozgást végezni csak akkor szabad. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani.7.12.7.7. szerelésénél.4. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. hogy bármikor meg tudjon állni. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak.7.8. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. 8. építési törmeléktől.7. 8. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. 8.7.80 méterre szabad csak megállni.10.14. Ha ez nem valósítható meg. 8. ha a gép működési körzetében.15. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni. 8. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. 8.7. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. közlekedni. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.köteles kiegészíteni. 8. 8. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot.7.7.7. illetve munkát végezni csak akkor lehet. bevágást. hogy a bezuhanás ne következhessen be.7.16. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja .5. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél. 8. hogy onnan jól látható legyen az a terület.7. 8. ahol a gép működik. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania. és emiatt holttér keletkezik. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni.7. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik.1. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg.17.11. Talajmegmunkálás munkagéppel 8. 8.7. A földmunkagéppel a bevágás szélétől. ha az öv be van kapcsolva.7. 8. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani. 8. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak.6.9. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani.7. 8. szakadékot. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni.

7.26. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.7. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.7. b) a vezeték áthelyezése. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen.7. 8.7. hogy azok ne legyenek túlterhelve. Az építési árkok. A szállító járműveket úgy kell megrakni.40.0 m 8. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. egyéb föld alatti munkahelyen.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni. 8. 8. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva. 8. a munkaterületet.36. ki kell világítani. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép.7.23. 8.0 m Ismeretlen feszültség 5. és a munka irányítóját értesíteni. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni. Anyagot kiönteni csak akkor szabad.28.7. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni. 8.7. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet.30.7. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. kövek.34. illetve az irányítója adhatja.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani.25.7. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. 8. 8. 8.31.34.7. nagyobb tömegű föld stb.27. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.38.35. 8.7.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. A talaj. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 8.7.7. A ki. a bevágások. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.7. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják.7. és a gépet be kell fékeznie.32. . Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni.29. különösen a kiürítés helyét. A földmunkagépet alagútban.22. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1. c) a vezeték elkerítése. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen.7. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott.7.37. E jelzéseket csak a gép vezetője.7. Ha a 8.7. és biztosítani kell.33.7.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja. hogy átütés (áthúzás) következik be. Nehéz tárgyak (sziklák. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével.41.8. ha az a leomlástól védett. 8. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni.24. 8. c) intézkednie kell az áramtalanításra.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást. 8. 8. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után. 8. 8.39. 8. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania.

különösen a fékek. feldőlés.7.9.1. A létesítményeket.9. A lemezeket.8. Rakodás 8. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. Anyagkitermelés. és a rezgést el kell kerülni.7. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. és megfelelően kell karbantartani. föld alatti munkák. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével.4. megfelelő állapotáról meg kell győződni.esetében azok mozgatása. Létesítmények. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról.8. rakodni. 8. szállítani és raktározni csak akkor szabad. gépek. akik erre megfelelő képzést kaptak. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. Anyagkitermelésnél. a készülékeket és a munkaeszközöket. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű.9.9. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. a szükséges űrszelvény biztosított. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek.8.1.ha szükséges . d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. 8. az anyagokat. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő. ha azok leborulás. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről.2. b) a személyek leesésével. A teher elhelyezését végző személynek és . aknaépítés. hogy az ne csúszhasson meg. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. aknában. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával.8. 8.3. 8. illetve rögzíteni.2. 8. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. Az épületszerkezeteket.9.9.43. 9.9. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések.9.8. 8. 8. elcsúszás.42.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. . Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével.1. 8. 10. berendezések 9. 8. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. A szállító jármű ki-. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.1.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . Teheremelés kotrógéppel 8. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására.5. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. 8. A terhet úgy kell elhelyezni.8. alagútépítés és földmunkák 10. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos.7. sártól. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében. amire tervezték. A körkeresztmetszetű oszlopokat. a gépeket. azt a talaj közelében kell mozgatni. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. 9. 8. b) jó üzemállapotban kell tartani.2.9. 8. és ne eshessen ki.3. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni.8.6.4. 8.

A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni.0 1.0 1.0 méterenként.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1. .5 2. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.6. 10. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.1. 10.1.0 4. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 10. nem állékony talajban legalább 0.1.5 5. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.8 1. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint.0 4.0 1.3 4.8 1.5 3.0 3.13. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1. A dúcokon átjárni. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe.0 mellett 10. A dúcolás olyan legyen.1. 10.5 méterenként a dúcolással követni kell.5 3.1. 10.0 4. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.12. 10.7.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával.9.0 7.0 Nyíltvíz tartás mellett0.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1.0 1.5 2.0 4. de tömör talajban legalább 1.statikus és dinamikus terhelés is várható.0 7.0 2.1. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.11. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai. Az 1.0 2. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.0 anyag Nyíltvíz tartás 1. ha a legkedvezőtlenebb (laza.0 7.1.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható.0 3. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.8 1. d) annak lehetővé tételével. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.5 0.5 Tömör. vagy ha a munkagödör mellett .0 1.8 1.5 2.2. 10.2 1.50 m széles padkát kell kialakítani.5.a szakadó lapon belül .5 2.0 m lehet. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet.0 1. 10. 10.4.0 4. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb.5 2.5 iszap Nyíltvíz tartás 0.5 2. 10. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.0 4.1.0 2. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.2 1.1. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. 10.1.2 1.0 3. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.1.0 Nyíltvíz tartás 1. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani.2 1. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 7. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.0 5.1.0 3. szemcsés talaj Szárazon 0.8 1. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.5 2. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza.0 1. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.0 7. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.5 3.5 2.7 3.5 3.3.0 4.10. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.0 1. 10.8.1.1.0 3.

Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.3.4. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok.amennyiben az új létesítmény földmunkájának.). A bontási munkákhoz tervet kell készíteni.2. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.4. illetve az abból kivezető.1. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál .a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig.1. akkor az átjárót a 6. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. Ott.1. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő.15. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani.6. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel.80 m-es legyen.2. hogy az építmény milyen anyagból készült. a munkát csak akkor lehet folytatni.szükség esetén szakértő bevonásával . 11. . A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát.2.00 m. 10. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. mint a meglevő fal alapozási szintje . 10.7. 10. 10. ha annak veszélytelenségéről . és tartalmukat leürítették. vezetéket tárnak fel.3. majd meg kell győződni arról. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. 10. 10.1.2. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 11. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. lépcsősen haladva kell kiemelni. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni.2. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.16. fajtáját és helyzetét.3. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel. biztonságos utakról. lőszert stb.1.3. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek. 11. 10. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni.1. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként.1. 10.8 méternél kisebb nem lehet. 10. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen.meggyőződtek. technológiáját.5. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni.14. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására. 11. 11. Bontási munka 11. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. A kutatóakna legalább 1. tárgyakat azonosítani kell. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. Ettől eltérni abban az esetben szabad. hogy a vezetékeket leválasztották. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. és a munkák során fellelt vezetékeket.2. 11.16. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.60 m. A bontási munkák megkezdése előtt.2. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.80 x 0.3.10. 11. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. műveletet meg kell ismertetni. 10.

Táblás. se egyéb olyan hatást ne okozzon. A fém.5. 11.11.3. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. a zsaluzatokat.12. amely alkalmas a teher viselésére. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak.16. 11.9.14.18. 12. és el kell keríteni. 11. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. méretezni. A zsalutáblák. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása.5 méter szabad távolság legyen. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére.3. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat. kitámasztásokat.6. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. A bontás során használt aládúcolásokat. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0.15. aminek ki lehetnek téve. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek.8.1. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. 12. . és az idegen.3. 12. kiváltásokat méretezni kell. 12. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. előre gyártott szerkezetek 12.10.2.3. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni.11. 12. 11. Az emelés.21.1. Fém. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre. 11. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. hogy azok egymással. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 12.3. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. zsaluzatok és nehéz.5 méter szabad távolságnak kell lennie. hogy az se porhatást.3.17. és az esetlegesen használt emelő. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. A zsaluzatokat. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. Az elemeket úgy kell kialakítani. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket. amely a környezetre. 12.20. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. 11. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. 11. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell.4. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad. 12. valamint felszerelni és karbantartani. 11.13. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. hogy azok állékonysága megfelelő legyen.19. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból.3.2. 11. Amennyiben ezek állíthatók. hogy építésük. 12. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. 11. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. Amennyiben nem akadályozható meg. átadására.3. 11.vagy betonszerkezetek.és betonszerkezeteket és azok részeit. 11. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani.

A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól.4.4. 12. 12. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni.3. 12. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése .3. illetve elkorlátozás mellett . Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni.14.18. éles. 12. táblákból kiálló szögeket. 12. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie.4.12. 12. A táblákat álló helyzetben. 12.4. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni. 12. Különleges (egyedi).8.7. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. vagy annál nagyobb. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása.4.4. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1. kismértékű leengedése. 12. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni.4. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell.4. 12. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk.10.4.12. 12.6.4.5. 2.11. vagy be kell burkolni. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. Az építményeket. A kibontást elemenként kell végezni.2. ott tartózkodni tilos. 12.17. alagútzsaluzat. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni.4.9. 12. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították.4. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. 12. Speciális zsaluzási technológiák (pl. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni.10. hegyes tárgyakat el kell távolítani. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt.4.7. ha a beton. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem. 12.16. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek.4. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van.13. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával . A zsaluelemek összeépítéséhez. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter. A nagy méretű zsaluelemeket. illetve a támasztó állványokat eltávolítani.5.1. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni.4. akkor ennek szükségességét. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak.4.5 biztonsági tényezővel kell méretezni.a szükséges elkerítés. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 12. A zsaluanyagokból.3. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni.4.4. A lebontott zsalutáblákat. 12.3.8. 12.3.3.15. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. egymással összerögzítve kell elhelyezni.4. 12. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött. munkaterületet kell biztosítani. a kizsaluzásra engedélyt adott. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. segédszerkezet kilazítása. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. 12.11. Zsaluzatok bontása 12. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani. 12. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni.biztosítani kell. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt.4. 12. 12.9.

10.5.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. g) azokat a szükséges intézkedéseket. Szádfalak.1.12. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja.8. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. b) az elemek tárolási módját. Az elemek szállítását. illetve szádfalat arra alkalmas. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját.3. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie.3. 12. illetve beépíteni. amelyekkel az építmény teherbíró képességét.4.5. a paneleket. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. Az elemeket úgy kell kialakítani. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. Az elemeket úgy kell tárolni. 12. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont. méretezni és kialakítani.5. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet.1.5. 12.2.9. ott együttes.5.2. Az előre gyártott oszlopokat. telepítése.5. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni.1.3.6. emelő.7. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert.5. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni. 14. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. 14. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek. 13. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-. 12. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. 12.5. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját.2. a szállítás alatt az elemek rögzítését. alakváltozások. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. süllyesztett szekrények és keszonok 13. 12.5. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. 13. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. 13. 12. 12.5. munkát csak akkor szabad . emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. szállítani. Azokon a tetőszerkezeteken. 14. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen.5. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. 12. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. d) a szállítási követelményeket. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény. k) az elemeken látható sérülések. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására.

2.4. hulladékoktól. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb. 14.15.10. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát.17. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni.7. A felhasznált egyengető-.13. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. vasbeton munkák 15. 15. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. 14. 14. 15. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. és szükség esetén méretezni kell. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. 14. 14. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg. osztályú deszkaanyagból készített. A vizes.3. 15. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok.18. 14. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat.1. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést.14. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. Beton-. gőzök elvezetésével. 15. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. vágó.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 14. és elmozdulás ellen ki kell ékelni.9. 14.és oldaltávolságot. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen. 14. 14. 15. illetőleg működtetésüket biztosítani.végezni.5. 14. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . 14. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. veszélyesnek minősülő. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani.11. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni. A munka befejeztével a tetőt. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos.8. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni.12. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. a csomós. 14. legalább II. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. 14. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. Szalma. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon.6. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. A tetőn végzett munka esetében. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. elkorhadt. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető.16. 14. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell.4.5. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe.

hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. 15. 31. 15. 15. 1 2 Megállapította: 27/2010. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. I. 1-től.) NGM rendelet 30. . illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. (XII.13. 15. 15.19. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre.11.16. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. 15. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni. 15.18. 15.) NGM rendelet 75. § g). 15. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni.15. § (1). az ürítéshez csúszdát kell építeni. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy. és úgy kell megtartani. illetve a kész anyag oda-.20.21.7. I. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. Ha a betonkeverő gép emelvényen.10. 15. Hatálytalan: 2011.15. 15.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor.24.23. Biztosítani kell.9. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. 15. a nyomás alatti vezetéket megbontani. 15. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell.8. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni.22. vagy a beesést. hogy állítsa a gépet. 31. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. hogy nem áll fenn olyan veszély. A betonszivattyú. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. az állványokat. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. állványon áll. 15. Hatályos: 2011.14. 15. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.12. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról. (XII. 1-től.17. a keverendő. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. 15.6. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. Ennek minimális szélessége 80 cm. A csöveknek jól kell záródniuk. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. 15. 15. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte.

rendelet 44. Megállapította: 27/2010. § (2). § 3.) NGM rendelet 30.) Korm. 31. Hatálytalan: 2008. 1-től. I. 16-tól. (V.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (XII. 4 . Hatályos: 2011. 8. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful