4-2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

Ivóvízvezeték építése. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. túlnyomásban végzett munka. raktározás 16. Azok a munkák. Árokban. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. tárolás. 7. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. (II. Üzemeltetés 12. 3. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. (II. 20.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. 6. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. Felújítás 8.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. 4. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. alagútban végzett munka. földalatti munka. (II. Kőműves munkák 2. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. árokba fektetése 15. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 3. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Szétszerelés 10. Változtatás 7. Építmény és zsaluzatok bontása 11. Olyan munkakörülmények.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . Átalakítás vagy kiszerelés 6. Árokásás 2. 1. számú melléklet a 4/2002. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. Földmunkák 3. tisztítás 13. 20. 2. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. festés. 8. 20. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. számú melléklet a 4/2002. Építés 4. Javítás 9. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. Beton-vasbeton munkák 17. 9. 10. számú melléklet a 4/2002. Karbantartás. 11. Csatornázás 14. Nehéz. Keszonban. Szállítás. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. 5. Egyéb jogszabályokban meghatározott.

.................................................. 6....................................................................................................................... .... (II........................................... A felelős tervező(k) neve és címe: ............... ............... ..................................... Az építmény rendeltetése: ...... ... Az építkezési helyszín pontos címe: ............................................................... .................. elérhetősége: ............... 4......................................... 20............................................................ ................................................ 7......... ......................................................................... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ......... ......................... 4......... ........................................... 8......................................Az előzetes értesítés tartalma 1...................................................................................................... 2..................................................................... A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: ................................................................................. ..................... .................. ........ ................................................................ 5.......... .......... Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: ......................................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I. 3............................................................................ 11............................................. ................................................................................................................................................ ........................... ................................. ............................................. Az értesítés elküldésének kelte: ....... A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve............. .................................................................................................................................................... számú melléklet a 4/2002............................................................................................................ Az építettő(k) neve és címe: ........................................................................................................................................................................................................... Általános követelmények .......... A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ............... A kivitelező(k) neve és címe: .................... 9............................................................................................................ .............................................................................................. 10.................................................

4.3. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. Az építményeket és azok részeit.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. Tűz jelzése és leküzdése 4. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.6. 1. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. lehorgonyozni.3. illetve berendezni. kialakítani. a használat módjától függően.1. 3. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat. felszerelésektől. 3. illetve egészségét. a feljárókat.1. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. hogy az utakat mindenkor. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . méretét. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. hogy a fellépő terhelés elviselésére. elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét.2. A szerelvényeket úgy kell tervezni.4. A menekülési utak és vészkijáratok számát. illetve átadására alkalmasak legyenek. állványok. c) az időjárási követelményeknek. 1. a világítás megszűnése esetére működő. elkészíteni és alkalmazni. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. Az építési munkahely jellegétől. 2. 1. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 1. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. aládúcolni. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt. Azokat az anyagokat. hogy a) az építési munka sajátosságainak.1.5. illetve a megközelítés szükségességét. A segédszerkezetek. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. 3. Építési munkagödrök. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. Menekülési utak és vészkijáratok 3. felállítani.7. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. az állványokat. 3. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. elosztását. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni.6. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. Stabilitás és szilárdság 1.5.1. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. a helyiségek méretétől és használatától.1.úgy kell kitámasztani. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. akadályoztatás nélkül használni lehessen.2. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. berendezéseket és általában minden olyan elemet.a talajállékonyságot figyelembe véve . 1. 3. árkok falait . 2. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. a segédszerkezeteket. 1. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. megtámasztani. az alkalmazott berendezésektől. jellegétől. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. a munkahelyeket .2. Energiaelosztó berendezések 2. 3. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. 4.

megfelelő számú. illetve helyiségben munkát végzők számát. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. egészséget nem károsító levegőt.4. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. karrezgés. a technológia jellegét. megvilágítás. Mesterséges szellőztetés esetén. c) rendszeres tisztántartásukat. b) meghibásodásuk esetére.3. a szellőztetés módjának. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését.2.1 m/s. Ahol a levegő szennyezettsége. 5. gőzök. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. Szellőztetés 5. 6. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni.2. 5. 4.4. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben. a munkavállalók fizikai megterhelését. aeroszolok. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt.5 Az 5. 5. a légszennyezettség mértékét. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. 6.6. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0. egésztest és kéz-. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.014 50 5. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni.2 m/s. 5.2.008 30 Könnyű fizikai munka 0. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését.011 40 Nehéz fizikai munka 0. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. Fizikai (zaj. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni.és riasztóberendezéssel kell ellátni. porok (rostok) szennyezhetik. hatékony működőképességüket. 5.1. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. jellegének. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. minőségű. porok. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. vagy annak bejutását biztosítani. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. 4. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. elektromágneses tér. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. Ahol a munkahelyek légterét gázok. jelző. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését.1. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0.3. gőzök. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. a tevékenység. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. és használatukat gyakoroltatni kell.

robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. A védőital. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. 6. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. az egészséges és biztonságos légállapotokról.3. Óránként legalább 5.4. valamint a tea készítése. 8. A munkahelyeknek.3. illetve édesítőszert kell biztosítani. porok aeroszolok) tartalmazhat. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. 7. azonnali hatékony segítséget kaphasson. a munkavállalók részére igény szerint. Az építési munkahelyek. Hőmérséklet 7. 8. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. 7.(gázok. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. ha a nappali természetes fény nem elegendő. alkoholmentes ital is. Ahol szükséges. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet.2. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. 7. 7. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . amennyire az lehetséges.1.1. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. A tea ízesítéséhez a 7. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. oxigénhiányos. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. valamint akkor is.5. helyiségeknek és közlekedési utaknak. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. ütéssel szemben védett. gőzök. Az alkalmazott. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. természetes megvilágítással kell rendelkezniük.3. A munkahely hidegnek minősül. 7. tárolása. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket.3. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.2. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. hogy amennyiben szükséges.

felszerelni. illetve kialakítani. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. 9. 9. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni.veszélyes területek 10. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. vagy védőszerkezetet kell felszerelni. amelyek fel.5. . amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.felületfestés 500 lux 8. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen. A munkahelyekhez vezető utakat. Közlekedőutak . 9. Ajtók és kapuk 9.1. 10. E világítás olyan legyen. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. 10.4. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani.1. 10.5. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni. Biztosítani kell. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől. 9.8. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -. 10. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak.5. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. 8. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak.7.3. lyukaktól. munkahelyeket és közlekedési utakat. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. A gyalogos-.és lerakodásra szolgálnak . Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak.3. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 10.beleértve azokat is. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra.4.4. elhelyezni. 10. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. amikor a munkahelyen munkavállalók. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni.beleértve a lépcsőket. A helyiségek. Az olyan helyiségeket. 10.2. hogy ezek az ajtók belülről.6. 10. biztonságosan használhatóak legyenek. kivéve. A közlekedőutakat . hogy azok megfelelő teherbírásúak. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. rögzített létrákat és a rakodókat .úgy kell méretezni. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani .2. gödröktől mentesek legyenek. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni.

pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. 2 12. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára.00 méterre vezessenek el. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük.a rajta fekvő sérülttel . 11. 13. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. E helyiséget úgy kell kialakítani. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak.0 m. az ajtók.3. 12. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében. hogy azok az ajtóktól.10.2. lépcsőkilépőktől legalább 1. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. nemére tekintettel .2. folyosók és lépcsőházak között. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. 11. illetve azokat megfelelően karban kell tartani.1. 12.10.1. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. pontban meghatározottakon túl. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. 10. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. Ha építéstechnikai okokból a 12. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell.1. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.és mellékhelyiségek 14. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. 11.11. átjáróktól. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.1.4. 10. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott. Tisztálkodó.9. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és .2. hogy oda hordágy . A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn.nem várható el tőlük. és azt.könnyen bevihető legyen. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni.5 m . A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. Öltözők és öltözőszekrények 14. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani.1. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. Rakodók (rámpák) 11. 13. . amelyből a szélességi méret értéke 1. 14. 13. 13. Elsősegély 13.3. hogy máshol öltözzenek át. A 13. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani.3. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.2. A rakodókat úgy kell kialakítani.1. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel.2. kapuktól.

3. 15. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett.50 m szabad alapterületet kell biztosítani.2. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége .14. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. .2. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz. A 14.1. Valamennyi építési munkahelyen. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. 14. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. illetve tartózkodók 15.1. 14. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját.2. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.4.1.1.3. Pihenők. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését.2. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. nedvesség. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. Abban a helyiségben. 14.1. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására.2.2. A munkavállalók részére megfelelő számú.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával . 14. amely biztosítja. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik.azt megkívánja. 14.3.6. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani.2. 14. Ha a 14.2. a munkavállalók száma. egyéni védőeszközeit megszáríthassa.1.1. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben.1. veszélyes anyagok. Öltözőszekrényenként legalább 0.1. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. A munkahelyek.4. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik. Amennyiben a körülmények (pl. illetve tartózkodóról.3.női-férfi közös. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását.2. valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa. világítani és fűteni kell. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására.5. Ahol a 14.5. 10 fő munkavállaló alatt . hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást. Illemhelyek és kézmosók 14. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni.különösen az elvégzett tevékenység típusa. pihenők. illetve meleg folyó vízzel kialakítani. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. 14.3. 14. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést. elegendő számban illemhelyet. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie.2. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. és április 15.1.2. világítást.1. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. és azt el kell látni olyan berendezéssel. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 14. illetve az október 15. A mosdóhelyiséget szellőztetni. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani.3. 14.3. 14. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. 14. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. valamint a hely távoli jellege . rendszeres takarítást. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14.1. szennyeződés) azt megkívánják.

3. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. 18. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. lépcsőházakra.1. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. 17. asztalokkal. alkoholmentes itallal. azt nyitható ablakkal kell ellátni. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését.2. b) ha a pihenő. mosdókra. A pihenőkben. higiénikus körülmények között étkezhetnek. illetve tartózkodó legalább 2. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek. 15. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. 18. 18. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. valamint arról. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett. Az állandó jellegű szállásnak . A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. 15. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére. . a tartózkodókban. 15. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. A fűtést úgy kell kialakítani. fulladás. a csapokat „ivóvíz”. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról.2. lakókonténerről). belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. Egyéni védőeszközök biztosítása 19.3. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni.1. 16. Egyéb rendelkezések 18. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. Ivóvízellátás 18. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). 15. egy pihenő.kivéve.4.2. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel.6. illetve ivókút felszereléséről. átjárókra. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik. A pihenő. 19.5. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. A pihenőknek.1.2. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. 15.3. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni.15. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre.2.2. zuhanyozókra. 18. 18. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap.7.és egy étkezőhelyiséggel. továbbá azokra a munkahelyekre. alkalmas. szekrényekkel. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. ennek hiányában más. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira.2 méter belmagasságú legyen.

Hőmérséklet 4. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. A pihenőkben.3.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. II. Ablakok és tetőablakok . pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . természetes világítással kell rendelkezniük.2.2. Amennyiben az ezen melléklet III. Minden lerakódást vagy szennyeződést. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket.1.3. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. annak úgy kell működnie. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. az egészségügyi létesítményekben.1. 6.2. ha a falak összetörnek. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. 19.a gyártó előírásainak megfelelően . üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. azoknak rögzítettnek. és meg kell akadályozni. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát.19. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. Azoknál a munkáknál. 6. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. fejezetének 5. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. 3. Vészkijárat céljára toló. 19. mennyezetei és tetői 6. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk.4. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. A padlók. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. Az ablakokat. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. biztonsági hevederzet. 4. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. falai. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. 2. 4. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. Helyiségek padlói.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. ha azzal a munkavállaló már zuhant. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. azonnal el kell távolítani. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. 5. 6. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. 7. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.

hogy a munkavállalók megsérülhetnek. Munkavégzés szűk munkatérben 12. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. zárni. 10. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. 9. A csatorna. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve.7. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől.2. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. számát és méreteit.1. hogy a munkavállalók biztonságuk. 8.1.3. lehetőleg mindkét legalább 0. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. 8. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. 7. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. Biztosítani kell. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük.4. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. A kapcsolattartás történhet rádió. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. Biztosítani kell. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. amelyet számára kijelöltek.1. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. Megfelelő módon biztosítani kell.3. 11. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni.50 m . egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. 12. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 12. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. és fennáll annak a veszélye. Az ajtók és kapuk lehelyezését. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. Ajtók és kapuk 8.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. szükséges biztonsági előírásokat. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. 12. vagy képződnek.2. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . 12. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. illetve fényjelzések útján. 8. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. hogy a munkavállalók az ablakokat. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét.2. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet.4. beszabályozni. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. Az aknákban. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. 8. ha az ajtó vagy a kapu összetörik.

A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12.10. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl.11. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 12. 13. erkély. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani.a munkavégzés teljes területén .4. A födémen . önmagában állékonyan kell megépíteni. Azokban a munkaterekben. Ennek keretében biztosítani kell.2.7. . 12. 12. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. Kőműves munkák 13.5.12. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker.8. 13. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.5. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni.13. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők. 13. amíg annak leterhelése nincs biztosítva.6. szellőzők.3. 13.12.7. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. 13. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1. 13. a helyiségeket át kell szellőztetni. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. Amennyiben a szellőztetés. kőkeret. 12. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. 13.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani.11. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. 12. 13. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült). Homlokzati kőburkolat. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős. 13. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.50 m . 13.9. pillérek.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka.botlásmentes. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 13.10.6. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell.1. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. függőfolyosó-lemezek.8. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért. 13. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. A legfelső födém feletti kémények. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. 2 0. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható.9. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. A födémgerendák közötti födémelemek. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. szilárd felületet kell létesíteni. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.

ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. 13.21. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. 13.16. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. a függőfolyosón és egyéb. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. A lakott területen végzett munkánál. 13. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott.33. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja.28.31. 13. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 13.24. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. 13. 13.26. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani.5 méter. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. a lépcsőházban. laza részeket le kell vésni. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. 13. az épület köré védőtetőt kell készíteni. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. Olyan épületnél.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1.20. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni.17. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról .18. illetve tartózkodást. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. 13.5 méternél több nem lehet.19. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről.13.23. 13. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését.vagy vasbeton pillér javítása. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. 13.14. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13.27.15. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp.22. 13. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. 13. 13. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni.32.0 m lehet. A hibás. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani. 13. 13.0 m lehet. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. és csak akkor szabad. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el.25. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. 13. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára.29.30. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. Tégla.

Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható.3. 14. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni.és szerelőipari munkák 14.3. 14.2. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását.1. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. festésénél csiszoló géppel.3.2. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14.4. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. 14.2. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.1.3. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. leseprésénél. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.2. . Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.2.2. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be.2. Épületfestő és mázoló munkák 14. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. 14. c) azokat a külső hatásokat. Vízszigetelő munkák 14. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják.2. 14. 14.3. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni.6. Szak. 14.5. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül.1. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál. Stabilitás és szilárdság 1. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát. a csomós. 14. veszélyesnek minősülő elkorhadt. hibás léceket ki kell cserélni.2. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. A magasban kialakított. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. 1. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. a munkát csak állványról szabad végezni. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat.7. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni.2. átcsiszolásánál. 14. 14. III. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni.1. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. 14. A tetőszerkezet. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. amelyeknek ki lehetnek téve.1.2. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell.3.1. 14. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. zárható fedelű edényt szabad használni. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne.1. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni.2.eltávolítani.

akkor azokat feszültségmentesíteni kell. lakott területen belül 0. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. azonosítani.25 m mélység alatt. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. 5. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni.25 m és 1. c) lakott területen kívül 0.25 m és 1. és legalább egy lábdeszkával. felülvilágítók. 5. 2. 2. Az 5. tetők. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. háromsoros. Ott. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve.2. 5.4. aknák megnyitásakor vagy építésekor.2. ott ahol ez műszakilag megoldható.6. középdeszkával. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.7. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni.4. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. védőrács. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 0.25 m mélység között jelzőkorlátot.7. e) a földmunkák végzése során az 5. 5. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.2. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. Energiaelosztó szerelvények 2. Magasból leesés 5. 4. . mobil szerelőállvány) szabad végezni.1. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. b) vonalas létesítmény esetén. 1. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. 5.3. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. Védőháló.3. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. elegendően magasnak kell lenniük. hogy a belefulladás lehetősége fennáll.4. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. Azokat a szerelvényeket. 5. pont kivételével. valamint korláttal. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. 1. Az állványoknak szilárdnak. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. Ha ez nem lehetséges. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük.25 m és 1. c) födémek. lábdeszkával. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. 3.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. 5. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben.5. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. mennyezetek.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot.1.25 m mélység között jelzőkorlátot. különösen azokat. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják.3 m-nél nem nagyobb osztásközű.25 m mélység között. Ahol szükséges. védőháló. emelő-plató. vagy 1 méter magas. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. Amennyiben erre nincs mód.

10. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével .4. 6. vagy minden olyan esetben.3. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni.2. kivitelezését. A több részből. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. 6. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. 6. 6.kivéve a kötéllétrákat . Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. 6. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. 5. Ha ez nem biztosított.4. a csak szabványos elemekből készült állványok.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. a munkát megkezdeni csak akkor szabad.3. kedvezőtlen.5. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. hogy azok ne csúszhassanak el. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. hogy az építmény állékonysága megfelelő. A létrát úgy kell használni.1. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt.5.4. 5. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. a 20. úgy. tiszta állapotú létra használható.9.4.ha védőkorlátot alkalmaznak . vagy használaton kívül helyezés. 6. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. 6. Állványok és létrák 6. 6.8. hogy azok ne dőljenek össze. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni. A létrákat céljuknak megfelelően. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. 6 méternél nem magasabb fémállványok. A függő létrákat biztonságosan és .4. 6. Az építési állványok tervezését. erős. Létrák 6. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni.4.4.állványtervet kell készíteni. Az állványokat úgy kell tervezni. c) módosítás.úgy kell felerősíteni.6.6. A mozgatható létrák lábait stabil. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén . b) rendszeresen.0 m-nél nem magasabb létraállványok.5. rendeltetésszerűen kell alkalmazni.9. felülvizsgálatát.8. 6. illetve.7.4. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével. 6. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. összeállítani és karbantartani. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását.1. Állványok tervezése 6. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. vagy ne mozduljanak el. földrengés okozta rázkódás esetén. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.7. 6. figyelemmel a kapcsolódó.10. meghatározott időközökben.4. Az állványok készítéséhez . a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. Csak szilárd és megfelelően karbantartott. A munkaállványokat.2. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. 6. 6. A létrákat úgy kell felállítani. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. 6. illetve ne tudjanak kilengeni. Általános szerkezeti dokumentáció . viharos időjárást követően. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.

6. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. szerkesztés. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják.6. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású.6.alaprajzi. amely az állvány megvalósításához. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni.12. 6.kísérlettel is végezhető. 6. 6. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete.7. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani.10. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni.2. 6.és metszetábrákkal . beleértve a faanyagok fajtáját (pl.számítási és szerkesztési eljárások helyett . számítás. és az állékonyságot igazolni kell.). tartósítás stb. dinamikus stb. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. 6. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit .10. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni).pontossággal megépíthető legyen. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. amikor a terhek. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. olyan állványokat kell építeni. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.10. korrózió elleni védelem.1.11.) tényezőket is.4. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban . A statikai vizsgálat. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek. A statikai számításban .10. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét.3. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg. vagy különleges csomóponti kialakításokra.8.).10. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk.12.a részletes állványtervet is . 6. 6. nézet.10. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot. anyagának minőségét. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet. megerősítésekre van szükség). 6. tölgy stb. az építés. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. alátétpalló vagy gerenda. akkor a teher nagyságát és helyét. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen. A statikai vizsgálat .10. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl.tartalmazza. méretei egyértelműen számítható. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni.feltüntetni. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell .5 cm .fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat.1. lucfenyő.5. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. leeresztés előírásait. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. A . kényes szerkezeteknél legalább 0. szereléséhez és bontásához szükséges.általában legalább 1 cm. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat.10.

8. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás.13. egyenlőtlen süllyedés) is. 6.12. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. csomópontok kialakítása tekintetében). villámvédelem.3. megfelelő engedély alapján szabad. mely a fa felületét elfedi. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját. 6. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás. 6. védőhálók stb.12. 6. 6.14. feljárók. egyes elemeinek eltávolítása (pl. hegesztés. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. középdeszka. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat.4. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. . Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. világítás stb. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. 6.). Az elkészült állványokat használatbavétel előtt. lábdeszka. 6.) szakszerű voltának ellenőrzésére. kikötések) helyszíni ellenőrzésére. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is.3.2. 6. A 6. szegek) darabszámát. c) a biztonsági berendezések (korlát. Az állványok összeszerelésük közben.12. Az állvány bármilyen átalakítása.9. esetleges sérülések stb. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. leeresztési.2. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. elhelyezését. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. 6.13. 6. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését.1.13. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat.12. a felerősítési részleteiket. Építési állványok általános követelményei 6. ilyen célra felhasználni nem szabad).4.) részleteit és felerősítésük módját. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. tehát a fahibákat is eltakarja. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen. toldások. méreteit.12. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését.12. kikötésekkel.12. 6. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni.6. a tervezettől eltérő használat.7.1. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. 6.12. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6. kiosztási adatait.13. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni.13. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására.10. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. tűzvédelem. 6. merevítések. állványkapcsok. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok.13. terelhetőségi és egyéb feliratok. Az általános állványtervben előírt merevítési.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. 6. 6.14. védőtetők.5. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő.1.14.1. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. valamint a túlemelések.12. lábdeszkák.2. Olyan anyagkivonatot kell csatolni.12.

illetve kellő szilárdsággal. Az állványpadozaton szállítható. falazás céljára legalább 1. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet. hídszerűen kiképzett átjárókat.6.4. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás.0 m feljárómagasságtól.1. 6. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét.5.15. 6. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl.1. közép.14.14. 6.5 m. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat.1. feljáróknál.15. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni.8. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. 6. billegésmentesen kell kialakítani. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-.1. toldott elemeket beépíteni nem lehet.1.2.0 m. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. 6.1. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni.2.15.6 m.14.16. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. Korlát.3.1. 6.0 m-nél magasabb munkaszinteken. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre.külön előírás hiányában . kifogástalan minőségű.7. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni. 6. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. lépcsőket a 6. szabványos deszkatáblából.15. b) csőállvány vakolás. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges.14.17. A járópallók alátámasztását szilárdan. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé. 6.16.5 m-es átfedéssel szabad toldani. keresztmerevítők követelményei 6.16. szintkülönbségek áthidalására. A korlátdeszkát.3. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e.6.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. Állványpadozatok 6.7. c) anyaglerakás. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. A feljárók korlátait 1.14.17. le-. 6. feljárókat. tatarozás céljára legalább 0. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be.1.15.16.6.15. 6.1.16.15. minőségi osztályú.5. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . 6.1. kijárót kell létesíteni. Az állványszintek megközelítésére. 6. legalább 0.0 m-nél nagyobb nem lehet. Hibás. . A 2. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.1. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.1. Csomópontok. villámhárítót. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. táblán) fel kell tüntetni. Állványpallókat csak alátámasztás felett. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. 6. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. akkor előzetesen meg kell győződni arról. 6. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál.1. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. erkélypárkányt.15.15 Állványelemek követelményei 6.3. legalább II.4. d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni. 6. tatarozás céljára legalább 0. 6.15. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.

viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra. A feljáró padozatának elemeit. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással). 6. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. függőleges oszlopait.6. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. f) minden további az építéshez. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. lépcsők 6.2. de egymástól legfeljebb 2.3.1. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra.2. Mobil szerelő. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. 6.17.17. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési. 6.18. 6.2.2. guruló állványok 6. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni. 6. b) az érintett állványépítési. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen.0 m. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.vagy létrafeljáró is alkalmazható.19. 6.18. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0. 6.60 m.0 méter távolságban szabad elhelyezni. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő. Építési lépcső 6. 6. Építési feljárók. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani.0 m magas. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.5. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni. 6. elemekre felerősíteni.3. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik.18. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében. amelyeket kedvezőtlen.25 m. e) a megengedett terhelhetőségre. A mobil szerelő.2. 6. Építési feljárók 6. hogy annak hosszúsága legalább 1.18. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának.2.7. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik.1. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől. 6.18.17. bontási. 6.1. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.17. átjárók. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. Építési átjárók 6.4. 6. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére. A lépcsőt 1.1.1. 6.6 m széles legyen.1. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről.19.2.4.6 m.1.1. de legalább 1. a bontáshoz.18.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.3. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0.18.18. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet.18. d) azokra az ismeretekre.18.0 m szélesek legyenek. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás.17.19.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló.3.1. bontási.6. 5. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.5 m.17. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére.2.18. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. 6. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait.3. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló.18. . de legalább 1.

8. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. Emelőberendezések 7. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. 8. a kapaszkodó egyidejű használata mellett.5. munkagépet csak akkor szabad megindítani. Építési munkahelyeken a jármű vezetője. 8.5.6. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik.2. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad. Hátramenetben a jármű vezetője. amelynek ki van téve.4. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról.1. Járművet. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. 8. lekötéseit. ha biztosította. a gépnaplóba ezt bejegyezni.7. 7. irányító személyt kell kijelölni.9. Veszély esetén a vezető.7.vagy kezelőállásból. járművek közlekedési rendjét. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. 8.5. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel.5. amely a vezetőt borulás esetén. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni.8.5. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. berendezést csak az e célra kialakított vezető. 8. köteles meggyőződni arról. Gépet. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 8. Általános követelmények 8. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. 7. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. b) jó üzemállapotban kell tartani. Keréktárcsára.5. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza.5. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. Ködben. 8. A gépre fel-.3. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. illetve a munkagép kezelője. c) megfelelően kell használni. köpenyre. és egyidejűleg . támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni.2. 8. 8. 8. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet.3. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. hogy jól látható legyen és a mozgó gép.1.2. 8. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására.5. b) megfelelően kell felszerelni és használni. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni.5. beleértve azok alkotórészeit.3. rögzítéseit. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni.5. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról.5. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. 8. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni.1.4. Az irányító kötelessége. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad.

6. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni.14. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja. kivéve. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre.5.5. kis. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. illetve födémekre. 8. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. dúcolás stb. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. 8. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek. A helyzetváltoztató. ne legyenek veszélyforrás okozói.és robbanásveszélyes. Ha ez nem valósítható meg. tűz.6. . 8. illetve kimenthetőségét.6.8. 8.6. 8. 8.12. 8. illetve a közforgalmú utat. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet.4. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről.5.6. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. vagy teherbíró szerkezetre.vagy nagyfeszültségű lég-. Az aluljárókba. 8. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. vagy elmozdulása tesz szükségessé.6. Amennyiben ez nem lehetséges. 8.5.7. 8. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.9. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. 8. 8.6. Biztosítani kell. 8.6.1. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni. 8. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű.5. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint. csővezetéket. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek.10. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. és a gép úgy van kialakítva. A munkahidakon történő közlekedés. akkor egyéb.11. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni.5. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet.6.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni.3.15.).6 méteres biztonsági távolságán belül. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet.10. Amennyiben nem biztosítható az. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. amelyet a gép mérete. illetve kisegítő személyzete részére. 8.6. 8.13. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges. Az épületszerkezetekhez. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú.5.6. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0.2. az ennek irányításáért felelős személyt. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról. ha a gépet erre tervezték. védőfal. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője.6. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat.

ha a gép működési körzetében. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. 8. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni. 8.80 méterre szabad csak megállni.7.7.12. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak.6. 8. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni.7. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve.21.7. mélyedést.18.7. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. akkor műszaki jelzőrendszerrel. amely önműködően biztosítja a gép leállását. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell. 8. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania.7. 8.3. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. 8. 8.7. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.7.11. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen. bevágást. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. Az építményektől. ha az öv be van kapcsolva.11. A földmunkagéppel a bevágás szélétől. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik. hogy a bezuhanás ne következhessen be. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0.12. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani. Talajmegmunkálás munkagéppel 8. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva. munkaároktól.14. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. A földmunkagépekkel munkát.1. szerelésénél. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. 8. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . szakadékot.köteles kiegészíteni. 8. közlekedni. 8.17.9.8.15.6.20. hogy bármikor meg tudjon állni. amelynek kezelő-.8.7.7. illetve megcsúszás ellen biztosítania. illetve munkát végezni csak akkor lehet.7. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania. Földmunkagépet közúton csak az vezethet.5. ahol a gép működik.16. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani.19. 8. 8. . és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.7. A kezelési. karbantartásánál. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.10. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor. illetve mozgást végezni csak akkor szabad. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot. 8. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani.7. Ha ez nem valósítható meg. 8.13. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni. 8. és emiatt holttér keletkezik. 8. a kedvezőtlen időjárási hatástól. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve.7. építési törmeléktől.7. Az olyan földmunkagéppel.7.4.7. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni.7.2. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. hogy onnan jól látható legyen az a terület. 8.7.7.7. 8. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. 8.7.7. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. és az elgurulás. 8. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél. illetve az egyéb.6. 8. 8. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni.

Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével.7.7. nagyobb tömegű föld stb. A talaj.25. a munkaterületet. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról.23.7. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott. . 8. Az építési árkok.7.7.22. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani.7.7.7.32. A ki.33. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. és a gépet be kell fékeznie.41. A szállító járműveket úgy kell megrakni.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3. 8. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.27. és biztosítani kell. 8.7. különösen a kiürítés helyét.31.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. E jelzéseket csak a gép vezetője.7. 8. a bevágások. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. 8.34. 8. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. 8. 8. ki kell világítani.40. c) a vezeték elkerítése.39. 8. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. 8. Anyagot kiönteni csak akkor szabad.37.7. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani.0 m 8. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. 8. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.7. 8. c) intézkednie kell az áramtalanításra. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják.7. b) a vezeték áthelyezése. 8. 8. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni.28. illetve az irányítója adhatja.38.24. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5.26.7.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani.30.7.7. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép.29.8.7. hogy azok ne legyenek túlterhelve. és a munka irányítóját értesíteni. 8.36.0 m Ismeretlen feszültség 5. ha az a leomlástól védett. 8. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.34. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet.7. egyéb föld alatti munkahelyen. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik.7. A földmunkagépet alagútban. Nehéz tárgyak (sziklák. hogy átütés (áthúzás) következik be. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított.7. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 8. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. 8. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után.35.7. Ha a 8. kövek. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva.

föld alatti munkák. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa.9.1. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. elcsúszás.9. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű.42. 8. alagútépítés és földmunkák 10. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. rakodni.8. a gépeket.43.4.7. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. A létesítményeket.3.7. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról. A körkeresztmetszetű oszlopokat. 8. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. 8. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.8. és megfelelően kell karbantartani. A terhet úgy kell elhelyezni. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra.4.1.8. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. 8.9.1. A teher elhelyezését végző személynek és . azt a talaj közelében kell mozgatni. aknaépítés. és a rezgést el kell kerülni. a kotró teljesen leállított állapotában szabad.9. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. különösen a fékek.6.9. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni.9. Teheremelés kotrógéppel 8.2. feldőlés.9. . 8. aknában. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről.7. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról.2. megfelelő állapotáról meg kell győződni. b) a személyek leesésével. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. b) jó üzemállapotban kell tartani. berendezések 9. sártól. 8. 9.8. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. illetve rögzíteni. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. az anyagokat. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. 8. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni.9. a készülékeket és a munkaeszközöket. amire tervezték. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával.esetében azok mozgatása. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. gépek.3.8. Rakodás 8. akik erre megfelelő képzést kaptak. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. a szükséges űrszelvény biztosított. szállítani és raktározni csak akkor szabad. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. A szállító jármű ki-. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok .ha szükséges . Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével.1. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő.2. 9.5.9. 10. Létesítmények. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. 8. és ne eshessen ki. 8. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik. Az épületszerkezeteket. 8. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. 8.8. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. hogy az ne csúszhasson meg.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. Anyagkitermelésnél. A lemezeket.8. Anyagkitermelés. 8. ha azok leborulás. 8.

0 1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0. ha a legkedvezőtlenebb (laza. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.1. 10.5 méterenként a dúcolással követni kell.8 1. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.0 4.0 4.1.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.1. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.0 1.5 3. nem állékony talajban legalább 0.0 2. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 10.2 1.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.1. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. 10.8 1.8 1.1.8 1.0 1.0 4.0 4.1. 10. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.5 2.7. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni.0 3.5 5.0 3. 10. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint. A dúcokon átjárni.0 2.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.50 m széles padkát kell kialakítani.5 2.0 anyag Nyíltvíz tartás 1. vagy ha a munkagödör mellett .0 méterenként.0 3.1. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. .5 0.0 7. 10. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.0 1. Az 1.0 4.2.7 3.11.1.4. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.5 2.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben. 10.5 3.5.0 m lehet. 10.1.0 7. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 1.1.5 2.9.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.0 1. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.0 7. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. szemcsés talaj Szárazon 0.0 7. A dúcolás olyan legyen. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.6.0 1.13.2 1. de tömör talajban legalább 1.0 4. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.5 2.0 Nyíltvíz tartás 1. 10.5 3.5 3.0 3.statikus és dinamikus terhelés is várható. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje.3.8. 10.0 1. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.0 5.12.0 7.0 Nyíltvíz tartás mellett0.0 4. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza.1.1.3 4. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb.5 Tömör. 10. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.5 2.5 2. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.0 3.a szakadó lapon belül .1.1.0 2.2 1.0 mellett 10. 10.2 1. d) annak lehetővé tételével.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.5 iszap Nyíltvíz tartás 0.10. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.5 2.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.8 1.

A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni. műveletet meg kell ismertetni. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát.3. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni.2.1.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Bontási munka 11. 10. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. hogy az építmény milyen anyagból készült. A kutatóakna legalább 1. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani.80 m-es legyen.5.15. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani.1. vezetéket tárnak fel. akkor az átjárót a 6. hogy a vezetékeket leválasztották. 10. és tartalmukat leürítették. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető.7. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni. 10. 11. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. fajtáját és helyzetét. tárgyakat azonosítani kell. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni.3.1. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.1. 11. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1.16. mint a meglevő fal alapozási szintje .4. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. ha annak veszélytelenségéről . lépcsősen haladva kell kiemelni. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.6. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. lőszert stb. 10. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként. biztonságos utakról. Ettől eltérni abban az esetben szabad.2. majd meg kell győződni arról.2. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. 10. 11. Ott. 10. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 11. 10.1.1. 10. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni.3.2.8 méternél kisebb nem lehet. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál .80 x 0. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek.00 m. 11. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.1.2. A bontási munkák megkezdése előtt. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. 10.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig.16. a munkát csak akkor lehet folytatni.14. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 10. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. 11. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel.2.).meggyőződtek. 11. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására.szükség esetén szakértő bevonásával . illetve az abból kivezető. és a munkák során fellelt vezetékeket.10.3.3. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni.60 m. technológiáját.2. .4.

Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. 11. amely a környezetre. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. kiváltásokat méretezni kell.5 méter szabad távolság legyen. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben.11.21. hogy az se porhatást. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet.1. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. . Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. amely alkalmas a teher viselésére.3. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni.13. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni.10. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. és el kell keríteni. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni. hogy azok egymással.3. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. hogy építésük. 12. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre.19.11. kitámasztásokat. hogy azok állékonysága megfelelő legyen. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket.15.3. valamint felszerelni és karbantartani. 12.3. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani.vagy betonszerkezetek. A zsalutáblák. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. 11. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.18.3. zsaluzatok és nehéz. aminek ki lehetnek téve.és betonszerkezeteket és azok részeit.2.9. 11. 11. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak.5 méter szabad távolságnak kell lennie. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. 11. Az emelés. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére. 12. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 11. Amennyiben ezek állíthatók.16. 11. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni.2.17. A fém. Amennyiben nem akadályozható meg. 11.1. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet.20. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. 11. átadására.3. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1.5. méretezni.14. 12. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. 12. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. 12.12. Táblás.6.4. 11. se egyéb olyan hatást ne okozzon. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad. és az esetlegesen használt emelő. 12.3. előre gyártott szerkezetek 12. Az elemeket úgy kell kialakítani. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. Fém. 12. A zsaluzatokat. 11. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból. a zsaluzatokat.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. A bontás során használt aládúcolásokat.8. 12. és az idegen. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani.3. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. 11.

táblákból kiálló szögeket. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával . A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. Különleges (egyedi). ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése . A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell.17. munkaterületet kell biztosítani. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. 12.4.6. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. Zsaluzatok bontása 12. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 12.3.4.4.4.11.4.4. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól. 12. akkor ennek szükségességét. 12.3. 12.4. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni.3. kismértékű leengedése. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. alagútzsaluzat. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. 12. A kibontást elemenként kell végezni.10. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni.18.4. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. 12. A nagy méretű zsaluelemeket. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. egymással összerögzítve kell elhelyezni.4.8.4.13.4. 12. illetve a támasztó állványokat eltávolítani. 12. ha a beton.10. 12.9. 12. 12. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. 12.5. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.5 biztonsági tényezővel kell méretezni. 12. a kizsaluzásra engedélyt adott. 12. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter.12. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen.4. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt. vagy annál nagyobb. illetve elkorlátozás mellett . 12. 12.8.4.4. 2. 12. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani.4. A zsaluelemek összeépítéséhez. 12. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik.4. 12.3. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek.2.5. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. segédszerkezet kilazítása.11. A táblákat álló helyzetben. hegyes tárgyakat el kell távolítani. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt.12. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad.4. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. 12. vagy be kell burkolni. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1.3. éles.7. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni.4. Az építményeket.4.a szükséges elkerítés.biztosítani kell. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni.14. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött.3.16. Speciális zsaluzási technológiák (pl.4.9. 12. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is.1. A zsaluanyagokból. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani.7. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk. A lebontott zsalutáblákat.15. 12. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni. ott tartózkodni tilos.

12. süllyesztett szekrények és keszonok 13. illetve szádfalat arra alkalmas. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja.9. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet.5. 13. telepítése. Az elemeket úgy kell kialakítani.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni.6.12. g) azokat a szükséges intézkedéseket. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. alakváltozások.5. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. 14. munkát csak akkor szabad . Munkavégzés tetőszerkezeteken 14.5.5. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. Az elemeket úgy kell tárolni. 13. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni. a paneleket. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. méretezni és kialakítani. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket.2. Azokon a tetőszerkezeteken. 12. 12.3.5.2. 12.7.5. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát.5. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. 13. 12. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése.1. ott együttes.2. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-. 12. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. illetve beépíteni. a szállítás alatt az elemek rögzítését.1.4. Szádfalak. d) a szállítási követelményeket. b) az elemek tárolási módját. k) az elemeken látható sérülések. 12. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. 14. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény. 12. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont.3. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek. emelő.3. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. Az előre gyártott oszlopokat. szállítani. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.1. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. 14.8.5. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell.5. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját.5. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott.10. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. Az elemek szállítását.5. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. 12.

14. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. vasbeton munkák 15. 14.7.9. A felhasznált egyengető-. és szükség esetén méretezni kell. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. 14. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. Szalma. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni.6. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. osztályú deszkaanyagból készített.17. a csomós. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. legalább II. gőzök elvezetésével. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása.végezni.18.5. 14. elkorhadt. 14. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. 14. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. 15. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől.8. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen. A tetőn végzett munka esetében. 14. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. 14. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani.10. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok. vágó.16.14. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. 14. 15. illetőleg működtetésüket biztosítani. A munka befejeztével a tetőt. Beton-. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell.5. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz.12.4. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. 15. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos.15.4. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni.13. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg.3. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. 15. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni.1.2. veszélyesnek minősülő. 14.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 14. hulladékoktól. A vizes. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. 15.11. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb. 14.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 14. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. 14. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. 14.és oldaltávolságot.

A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. 15. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. 31. (XII.14.20. 15. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor. állványon áll.7. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. 15. 15. Biztosítani kell. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre.13. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. § g). A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták.17. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. .24. 15. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést. a keverendő. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. I. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. A csöveknek jól kell záródniuk. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 15. 15.12.23. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. 15. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. és úgy kell megtartani. 15. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010. 15. Hatálytalan: 2011. az állványokat. 1-től. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. hogy nem áll fenn olyan veszély. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni. 15. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 15. vagy a beesést. illetve a kész anyag oda-.22.11. az ürítéshez csúszdát kell építeni.6. A betonszivattyú. a nyomás alatti vezetéket megbontani.10. (XII. 15. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. Ha a betonkeverő gép emelvényen. 15.9.) NGM rendelet 75. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. I. Hatályos: 2011.) NGM rendelet 30. 31. § (1). hogy állítsa a gépet. 1 2 Megállapította: 27/2010. 15. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.8. 15. 15. 1-től.18. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról.19.16. Ennek minimális szélessége 80 cm. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni.15. 15. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte.15.21. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy.

) NGM rendelet 30. rendelet 44. I. 16-tól. 4 . (XII. Hatályos: 2011.) Korm. Hatálytalan: 2008. V. Megállapította: 27/2010.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. § (2). § 3. 31. (V. 8. 1-től.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful