P. 1
4-2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4-2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

|Views: 56|Likes:
Published by Adrienn Kovács

More info:

Published by: Adrienn Kovács on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. Szétszerelés 10. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. Változtatás 7. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. raktározás 16. (II. 5. 20. árokba fektetése 15. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. 11.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . számú melléklet a 4/2002. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. túlnyomásban végzett munka. tisztítás 13. tárolás. Szállítás. Olyan munkakörülmények. Azok a munkák. Átalakítás vagy kiszerelés 6. 20. 6. 4. Kőműves munkák 2. Keszonban. számú melléklet a 4/2002. 10. (II. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. Üzemeltetés 12. Árokásás 2. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. 7. Árokban. Beton-vasbeton munkák 17. Karbantartás. Nehéz. számú melléklet a 4/2002. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. 8. 1. Javítás 9. Csatornázás 14. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. földalatti munka. Építés 4. 3. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. Földmunkák 3. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. 20. Egyéb jogszabályokban meghatározott. 2. Építmény és zsaluzatok bontása 11. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. (II. alagútban végzett munka. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 3. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. Ivóvízvezeték építése. 9. festés. Felújítás 8.

.. 20............................................................................................................................................................................ A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ............................................................... ........................................................... ....................... 4....................................... ........................................................... A kivitelező(k) neve és címe: ............................................................................................................................................................................................................ Általános követelmények ............... Az építmény rendeltetése: .......................... ........... ................................................ ... (II...................... 9................... 6................................................................................................................. számú melléklet a 4/2002................... elérhetősége: .......................................................................................................... 10.. 11............... .........) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I........................ ................... 8..................................................................... ........................................................................ ............................................................. .................................... Az építettő(k) neve és címe: ................... .................................................................... Az építkezési helyszín pontos címe: .................................................................. ............................................................................... 4.......................... .. ........................... .............................................................................................................................Az előzetes értesítés tartalma 1....................... 2........................... ....................................................................................................................................................... 7.................................................... 3........... A felelős tervező(k) neve és címe: ...................... A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: .... 5........................ .......... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ................................................. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve...................................................................... ........................ Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: .................................. Az értesítés elküldésének kelte: ...................................................................... .................

amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . Energiaelosztó berendezések 2.3. a világítás megszűnése esetére működő.5. felállítani. jellegétől.7. A segédszerkezetek. illetve a megközelítés szükségességét. Az építési munkahely jellegétől. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét.5. 2. illetve egészségét. 1.1. Tűz jelzése és leküzdése 4. illetve átadására alkalmasak legyenek. Stabilitás és szilárdság 1. elosztását. Menekülési utak és vészkijáratok 3. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. 1. A szerelvényeket úgy kell tervezni. elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. a munkahelyeket .6. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. hogy a fellépő terhelés elviselésére. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 1.2. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A menekülési utak és vészkijáratok számát. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. 4. 3. hogy a) az építési munka sajátosságainak. a használat módjától függően. 3. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük.3. c) az időjárási követelményeknek. hogy az utakat mindenkor. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. kialakítani.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. az állványokat. 3.1. az alkalmazott berendezésektől. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 3. 3.2. felszerelésektől. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. akadályoztatás nélkül használni lehessen. 3. a segédszerkezeteket. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. megtámasztani. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására.1.2. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. árkok falait . lehorgonyozni.1. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 1. méretét. Azokat az anyagokat. a helyiségek méretétől és használatától. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt.1. berendezéseket és általában minden olyan elemet. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. 1. Építési munkagödrök. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. a feljárókat. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni.6. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat. Az építményeket és azok részeit.4.a talajállékonyságot figyelembe véve . illetve berendezni. 1. aládúcolni. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. állványok. 2.4.úgy kell kitámasztani. elkészíteni és alkalmazni.

ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését.és riasztóberendezéssel kell ellátni. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.014 50 5.megfelelő számú. a technológia jellegét. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet.5 Az 5. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. Ahol a levegő szennyezettsége. 6. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat .4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.6. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. Mesterséges szellőztetés esetén. Szellőztetés 5. vagy annak bejutását biztosítani. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. elektromágneses tér. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. c) rendszeres tisztántartásukat. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. ionizáló és nem ionizáló sugárzás.1.3. porok (rostok) szennyezhetik. egésztest és kéz-. 4. 4. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. egészséget nem károsító levegőt. gőzök. porok.008 30 Könnyű fizikai munka 0. Ahol a munkahelyek légterét gázok. a munkavállalók fizikai megterhelését. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. a légszennyezettség mértékét. megvilágítás. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0. a szellőztetés módjának.2. jelző. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. Fizikai (zaj. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek.1 m/s. karrezgés. és használatukat gyakoroltatni kell. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni. 5. aeroszolok. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok.011 40 Nehéz fizikai munka 0. illetve helyiségben munkát végzők számát. b) meghibásodásuk esetére. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik.2. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó.4. hatékony működőképességüket. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak.2 m/s.2.1.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0. gőzök. a tevékenység. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben. 5. 6. 5. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. jellegének. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű.4. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. 5. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. 5. minőségű.3.

kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. 7. azonnali hatékony segítséget kaphasson. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. A védőital. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. porok aeroszolok) tartalmazhat.2. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.4. 7. az egészséges és biztonságos légállapotokról.5.(gázok. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket. Ahol szükséges. a munkavállalók részére igény szerint. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. ha a nappali természetes fény nem elegendő. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . Hőmérséklet 7. Az építési munkahelyek. Óránként legalább 5.3.3. illetve édesítőszert kell biztosítani. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. gőzök. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. A munkahely hidegnek minősül. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. 7. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Az alkalmazott.2. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. A tea ízesítéséhez a 7. ütéssel szemben védett. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. valamint akkor is. hogy amennyiben szükséges.3.3. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. amennyire az lehetséges. A munkahelyeknek. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.1. tárolása. alkoholmentes ital is. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. oxigénhiányos. valamint a tea készítése. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni.1. 6. 8. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. 7. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. 7. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. helyiségeknek és közlekedési utaknak. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. 8.

törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.1. Ajtók és kapuk 9.4. rögzített létrákat és a rakodókat . hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja. 10. gödröktől mentesek legyenek. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek.6. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. . vagy védőszerkezetet kell felszerelni.4. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. hogy ezek az ajtók belülről.2. E világítás olyan legyen.4. illetve kialakítani.beleértve azokat is. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen.úgy kell méretezni. lyukaktól. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani . A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani. Közlekedőutak .3. amelyek fel. 10. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek.5.3. biztonságosan használhatóak legyenek. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. felszerelni. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. 8.8. A közlekedőutakat . és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak.1. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.5.és lerakodásra szolgálnak .felületfestés 500 lux 8. elhelyezni. 10.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak. hogy azok megfelelő teherbírásúak. A gyalogos-. 10.veszélyes területek 10. Az olyan helyiségeket. 10. amikor a munkahelyen munkavállalók. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni.2.7. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . A helyiségek. Biztosítani kell. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. 9. munkahelyeket és közlekedési utakat.beleértve a lépcsőket. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére. 10. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. kivéve. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít. 10. 9. 10. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak. A munkahelyekhez vezető utakat.5. 9. 9. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.

ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.2. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására.10. illetve azokat megfelelően karban kell tartani.1. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott. A rakodókat úgy kell kialakítani. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. 13. azokat ülőhelyekkel kell ellátni.1. Ha építéstechnikai okokból a 12. 10. 2 12. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni.1. Öltözők és öltözőszekrények 14. Elsősegély 13.2. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. amelyből a szélességi méret értéke 1. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. E helyiséget úgy kell kialakítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát.3. az ajtók. folyosók és lépcsőházak között. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell.4. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. Rakodók (rámpák) 11. 11. 14. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.1.2.2. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1. 11. lépcsőkilépőktől legalább 1.1. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére.a rajta fekvő sérülttel . hogy oda hordágy .3. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. átjáróktól.00 méterre vezessenek el. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. A 13. 10.0 m. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani.könnyen bevihető legyen. Tisztálkodó. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.3.11. nemére tekintettel . Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük. és azt. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi.nem várható el tőlük. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani.9. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is.2. . hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. pontban meghatározottakon túl. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . 13. hogy máshol öltözzenek át. 11.1. hogy azok az ajtóktól. 13.5 m . A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. 12. 13. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani.10.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára.és mellékhelyiségek 14. kapuktól. 12.

valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa. A munkahelyek. Illemhelyek és kézmosók 14. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség.6. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást.5. és azt el kell látni olyan berendezéssel.különösen az elvégzett tevékenység típusa. illetve meleg folyó vízzel kialakítani.1. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. nedvesség.4. amely biztosítja.2. 14. veszélyes anyagok. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. 14.1. 14. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.3. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség.2. 14. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett.14.3. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését.1.2. 15.1. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.1.1. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik.1. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. Valamennyi építési munkahelyen.1. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. A munkavállalók részére megfelelő számú. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására. A 14. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. 10 fő munkavállaló alatt . illetve elkülönített használatukat biztosítani kell.2. Öltözőszekrényenként legalább 0.2. illetve tartózkodók 15. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani. egyéni védőeszközeit megszáríthassa. Ha a 14. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. 14. pihenők. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . illetve az október 15. 14. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. elegendő számban illemhelyet.azt megkívánja. Amennyiben a körülmények (pl. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak.1. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C.2. Abban a helyiségben. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége .3. világítani és fűteni kell. 14.4.női-férfi közös.2. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. illetve tartózkodóról. Pihenők.5.1. 14. valamint a hely távoli jellege .3.3. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. Ahol a 14. . rendszeres takarítást. 14. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A mosdóhelyiséget szellőztetni.1. világítást. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14.2. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani.2. 14. 14. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót.3. és április 15.2.1.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával .3.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. a munkavállalók száma.2. 14. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. szennyeződés) azt megkívánják.

ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. A fűtést úgy kell kialakítani. a tartózkodókban. továbbá azokra a munkahelyekre. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. . 15. valamint arról.6. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet.és egy étkezőhelyiséggel. zuhanyozókra. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. A pihenőkben. lépcsőházakra.2. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező.kivéve. 17. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. Ivóvízellátás 18. átjárókra. fulladás. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap.1. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.2. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. lakókonténerről). A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. a csapokat „ivóvíz”. szekrényekkel. A pihenő.7.3.2.3. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. 18. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. mosdókra. 15. 19. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés.5. A pihenőknek. 18. 15. 18. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. illetve ivókút felszereléséről. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. asztalokkal. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal.1. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. azt nyitható ablakkal kell ellátni. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. illetve tartózkodó legalább 2. 16. egy pihenő. higiénikus körülmények között étkezhetnek. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 15. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira.4. ennek hiányában más. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni.2. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett.2 méter belmagasságú legyen. alkoholmentes itallal. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére. Az állandó jellegű szállásnak . Egyéb rendelkezések 18.1. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre.15. 15. 18. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. Egyéni védőeszközök biztosítása 19. b) ha a pihenő.2. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. 18. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre.2.3. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. alkalmas.

vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). annak úgy kell működnie. 7. biztonsági hevederzet. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. 2. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie. természetes világítással kell rendelkezniük. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket.2. Vészkijárat céljára toló. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. 19.3.1. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 6.3.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. az egészségügyi létesítményekben. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. azonnal el kell távolítani. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 19. 6. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. Ablakok és tetőablakok . Minden lerakódást vagy szennyeződést. 4.2.19. ha a falak összetörnek. Hőmérséklet 4. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. Amennyiben az ezen melléklet III. II. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. és meg kell akadályozni. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni.4. A padlók.a gyártó előírásainak megfelelően . különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. 4.2. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. falai. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. fejezetének 5. 5. 6. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. 3. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. Azoknál a munkáknál. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk.1. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. mennyezetei és tetői 6. azoknak rögzítettnek. A pihenőkben. ha azzal a munkavállaló már zuhant. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. Helyiségek padlói. Az ablakokat. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.

Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. szükséges biztonsági előírásokat. 8. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. 7. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . amelyet számára kijelöltek. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. A kapcsolattartás történhet rádió. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg.50 m . számát és méreteit. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is.1. Megfelelő módon biztosítani kell. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell.2. illetve fényjelzések útján. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. 11.3. lehetőleg mindkét legalább 0. 12. 12. Biztosítani kell.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. Munkavégzés szűk munkatérben 12. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. vagy képződnek.3. 8. 8. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. Az aknákban. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. és fennáll annak a veszélye.1. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük. zárni. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. 9.4. 12. 8. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. beszabályozni. 12. hogy a munkavállalók biztonságuk. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról.4. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. Az ajtók és kapuk lehelyezését. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd.7. hogy a munkavállalók az ablakokat. Biztosítani kell. hogy a munkavállalók megsérülhetnek.2. Ajtók és kapuk 8. A csatorna.2.1. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. 10. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni.

Ennek keretében biztosítani kell.1.10. Amennyiben a szellőztetés. 13. pillérek. erkély. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. A födémen .7. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. 13.5. Homlokzati kőburkolat. függőfolyosó-lemezek.13.12.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker.11.a munkavégzés teljes területén .9. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.50 m .12. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. 13.11. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. 13. 12. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. szilárd felületet kell létesíteni.3. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.6. 13.6. 13. A födémgerendák közötti födémelemek. 12. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült). 12. 2 0. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős.2. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12. a helyiségeket át kell szellőztetni. . 12.10. 13. 13. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. 13. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. Azokban a munkaterekben. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni.5. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1.7. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. szellőzők. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1.8. önmagában állékonyan kell megépíteni. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni. 13. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. kőkeret.8.4. Kőműves munkák 13. 13. 13. A legfelső födém feletti kémények.9.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. 12. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. amíg annak leterhelése nincs biztosítva.botlásmentes. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12.

Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. 13. 13.27.15.32.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. Olyan épületnél. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. 13. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. 13. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. 13. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.18. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13.16. 13. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni.22.13. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani.vagy vasbeton pillér javítása.28. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. 13.29. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. A hibás. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani.31.20.30. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 13. illetve tartózkodást. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.14. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. Tégla. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. laza részeket le kell vésni. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. az épület köré védőtetőt kell készíteni. a függőfolyosón és egyéb.19. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1.17.25. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie.24. 13. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését.33. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. és csak akkor szabad. 13. 13. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. A lakott területen végzett munkánál. 13. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2. a lépcsőházban.26.23. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. 13.21. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. 13. 13. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. 13.0 m lehet.0 m lehet.5 méternél több nem lehet. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. 13. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni.5 méter.

a csomós. Szak.3. 14. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös. 14. 14. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell.4. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni.1. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. 14. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. 14. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. festésénél csiszoló géppel. Vízszigetelő munkák 14.3.1. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil. 14. c) azokat a külső hatásokat. Épületfestő és mázoló munkák 14.2.2. amelyeknek ki lehetnek téve. 14. a munkát csak állványról szabad végezni. 14. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. veszélyesnek minősülő elkorhadt. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell.2. 14.2. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1.3. A magasban kialakított.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. 14. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell.3. 14. III. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.2. A tetőszerkezet. leseprésénél. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül.2.3.2. Stabilitás és szilárdság 1. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható.5.1.2. 14.3.2.2. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. .1. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást.1.és szerelőipari munkák 14. 1.1. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. hibás léceket ki kell cserélni.2.1. zárható fedelű edényt szabad használni. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. átcsiszolásánál.2. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát.6.eltávolítani. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni.7.

illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. háromsoros. Az 5. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. 1.6. azonosítani. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. Amennyiben erre nincs mód.3 m-nél nem nagyobb osztásközű. 2.25 m mélység között jelzőkorlátot. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. pont kivételével. 4. mennyezetek. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. lábdeszkával. elegendően magasnak kell lenniük. akkor azokat feszültségmentesíteni kell.4. lakott területen belül 0. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. középdeszkával.3. Energiaelosztó szerelvények 2. ott ahol ez műszakilag megoldható. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. Azokat a szerelvényeket.5. Ahol szükséges.25 m és 1. Ha ez nem lehetséges. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni.7. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett.25 m és 1. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. 5. aknák megnyitásakor vagy építésekor. 5.3. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon.25 m mélység alatt. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. 5. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. 5.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. . Az állványoknak szilárdnak.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges.2. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani.25 m mélység között jelzőkorlátot. 0.1. tetők. védőháló. c) lakott területen kívül 0. Magasból leesés 5. különösen azokat. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve.7. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. vagy 1 méter magas. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. 5. valamint korláttal. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. emelő-plató. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. 1. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. mobil szerelőállvány) szabad végezni. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. és legalább egy lábdeszkával. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni.4. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. 2. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. 5. védőrács. Védőháló. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. c) födémek.25 m mélység között. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. e) a földmunkák végzése során az 5. Ott. 3.25 m és 1. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben.4. felülvilágítók.2.1. b) vonalas létesítmény esetén. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. 5.2.

hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását.úgy kell felerősíteni. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. 6.4. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . a 20.2. Állványok tervezése 6.9. 6.6. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását.5. Csak szilárd és megfelelően karbantartott. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. figyelemmel a kapcsolódó. úgy. erős.10. viharos időjárást követően.5. 5. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van. 6.3. A függő létrákat biztonságosan és . Az építési állványok tervezését. A létrát úgy kell használni. 6.4.6. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. kedvezőtlen. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. hogy azok ne csúszhassanak el.8. tiszta állapotú létra használható. 6. A több részből. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén .7. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. összeállítani és karbantartani.5.kivéve a kötéllétrákat . illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni. illetve ne tudjanak kilengeni. vagy minden olyan esetben.7. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével.4. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. kivitelezését.1.8.4. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. a csak szabványos elemekből készült állványok. 6. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. Állványok és létrák 6. 5. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt.4. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. vagy használaton kívül helyezés. földrengés okozta rázkódás esetén. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. rendeltetésszerűen kell alkalmazni. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. illetve. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. Létrák 6. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. 6. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni.4. A mozgatható létrák lábait stabil. 6.10. Az állványok készítéséhez . hogy az építmény állékonysága megfelelő. hogy azok ne dőljenek össze. A létrákat céljuknak megfelelően. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték.4. vagy ne mozduljanak el.1. Általános szerkezeti dokumentáció .4. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni.4. felülvizsgálatát. 6. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. Az állványokat úgy kell tervezni. 6. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok.9. 6. 6. meghatározott időközökben.ha védőkorlátot alkalmaznak .3. b) rendszeresen. 6. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is.2. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. a munkát megkezdeni csak akkor szabad. 6 méternél nem magasabb fémállványok.állványtervet kell készíteni. c) módosítás. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. 6. Ha ez nem biztosított. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 6. A munkaállványokat.0 m-nél nem magasabb létraállványok. A létrákat úgy kell felállítani. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.

beleértve a faanyagok fajtáját (pl. tartósítás stb. kényes szerkezeteknél legalább 0. lucfenyő.feltüntetni. 6. az építés.5 cm . szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat.tartalmazza.10. szereléséhez és bontásához szükséges. A statikai számításban . Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét.). akkor a teher nagyságát és helyét.számítási és szerkesztési eljárások helyett .és metszetábrákkal .10. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . 6. 6. amely az állvány megvalósításához. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen.3. méretei egyértelműen számítható. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.5.11.2.kísérlettel is végezhető. amikor a terhek. alátétpalló vagy gerenda. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk.általában legalább 1 cm.alaprajzi.a részletes állványtervet is . Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit .).fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. 6. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni. korrózió elleni védelem. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni.1. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. számítás. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. dinamikus stb. 6. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. 6. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.12.pontossággal megépíthető legyen.12. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. A statikai vizsgálat. 6. A statikai vizsgálat . vagy különleges csomóponti kialakításokra.1.6. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl.10. tölgy stb. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni.8. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak. és az állékonyságot igazolni kell. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét.6. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. nézet. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. megerősítésekre van szükség). valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell.10.10. szerkesztés.10. 6. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását.7. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg.) tényezőket is. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot.10. anyagának minőségét. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál.4. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. 6.10. olyan állványokat kell építeni.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban . leeresztés előírásait. A . kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is.

valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. hegesztés.7. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6.12.12. kiosztási adatait.1. védőhálók stb.12. lábdeszkák. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő.12. A 6.2. 6. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. méreteit. 6. 6.13. 6. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl.1.12. 6. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is.2. csomópontok kialakítása tekintetében). A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.) szakszerű voltának ellenőrzésére. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. toldások. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel.) részleteit és felerősítésük módját.13. kikötésekkel. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. 6. terelhetőségi és egyéb feliratok. Olyan anyagkivonatot kell csatolni.12. kikötések) helyszíni ellenőrzésére.1. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. egyes elemeinek eltávolítása (pl.3. 6. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni.12.8.13. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás.5. . A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás.12. Az általános állványtervben előírt merevítési. Az állványok összeszerelésük közben. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat.13. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. Építési állványok általános követelményei 6. középdeszka. 6. egyenlőtlen süllyedés) is. Az állvány bármilyen átalakítása.14. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. világítás stb.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat.3. a felerősítési részleteiket. esetleges sérülések stb.). villámvédelem. 6. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés.12. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. feljárók. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni.4. leeresztési. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. a tervezettől eltérő használat. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. megfelelő engedély alapján szabad. 6. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. c) a biztonsági berendezések (korlát.1. 6. szegek) darabszámát.9. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni.14. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására. 6.14. állványkapcsok.12. mely a fa felületét elfedi.6. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. merevítések. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen.10. elhelyezését. 6. valamint a túlemelések. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését.13. tűzvédelem.13. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét. tehát a fahibákat is eltakarja. lábdeszka.2. 6. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. 6.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. ilyen célra felhasználni nem szabad).4. védőtetők.

16. minőségi osztályú. 6. toldott elemeket beépíteni nem lehet.1. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl.1. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. 6. szabványos deszkatáblából.8. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad.14. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. szintkülönbségek áthidalására. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be.külön előírás hiányában .3. Állványpallókat csak alátámasztás felett. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni. legalább 0.15 Állványelemek követelményei 6.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. illetve kellő szilárdsággal. 6.17. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni.14. tatarozás céljára legalább 0. Hibás.15.2.15.6. keresztmerevítők követelményei 6.15. táblán) fel kell tüntetni.7. falazás céljára legalább 1. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. 6.3. 6. Az állványpadozaton szállítható.17. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. 6.16.6. kifogástalan minőségű. le-. c) anyaglerakás. hídszerűen kiképzett átjárókat.15. 6. 6.16.1.16.15. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás.1. villámhárítót. lépcsőket a 6.14. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat.4. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.6. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl.14.1.1.4. A járópallók alátámasztását szilárdan. A feljárók korlátait 1.0 m-nél magasabb munkaszinteken. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. A korlátdeszkát.1.0 m.0 m feljárómagasságtól. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. 6. feljárókat. 6.15. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen.1. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. 6. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. legalább II.5.1.7. tatarozás céljára legalább 0. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál. Állványpadozatok 6. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét. billegésmentesen kell kialakítani. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-. közép. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni.1. b) csőállvány vakolás. 6.1. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. akkor előzetesen meg kell győződni arról.5 m-es átfedéssel szabad toldani. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.0 m-nél nagyobb nem lehet.1.2. 6. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni.5 m. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé. . A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.5. 6. 6.15. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni. feljáróknál. 6. A 2. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e.15. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3. Csomópontok. kijárót kell létesíteni. erkélypárkányt.6 m.16.3. Korlát. Az állványszintek megközelítésére.14.15.1. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre.

19. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni.19.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni.18. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik. 6. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.1. de egymástól legfeljebb 2. átjárók. 6. hogy annak hosszúsága legalább 1.25 m.2.0 m szélesek legyenek. 6. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.17.18. 6.18. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre.18. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra. A mobil szerelő. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére.18. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni.5. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. 6. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési.3. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló.3. 6. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.6 m.0 m. 6. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.1.18. bontási.17. 6.7. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni.vagy létrafeljáró is alkalmazható.2. elemekre felerősíteni.18.0 m magas. a bontáshoz. 6.0 méter távolságban szabad elhelyezni.2. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0.17.1. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. 6.60 m.6. 6. 6. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. bontási. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek.3. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől.3. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait.2. amelyeket kedvezőtlen.3.1. de legalább 1. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. e) a megengedett terhelhetőségre.1.2.18. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra. guruló állványok 6.18. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni.18. Építési átjárók 6. A feljáró padozatának elemeit. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással). d) azokra az ismeretekre. 6. Építési feljárók. . Építési lépcső 6.6. lépcsők 6. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő. f) minden további az építéshez. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet.17. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1. b) az érintett állványépítési.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni.1. 5. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik.17. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.4.18. 6.4. 6. Építési feljárók 6. függőleges oszlopait.2.2. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van. de legalább 1.1. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére. Mobil szerelő.17.1.19.2. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében.18.6 m széles legyen.1. A lépcsőt 1. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának.5 m. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.

b) megfelelően kell felszerelni és használni. Veszély esetén a vezető.5. Építési munkahelyeken a jármű vezetője.9. amelynek ki van téve. 8. 8.5. a gépnaplóba ezt bejegyezni. munkagépet csak akkor szabad megindítani.4. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. A gépre fel-. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. b) jó üzemállapotban kell tartani. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. köpenyre.2.5.5. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. Ködben. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. berendezést csak az e célra kialakított vezető. 8. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni.4. 7. Az irányító kötelessége.7. 8. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. 8. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta.5. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell.5. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt.8. c) megfelelően kell használni.3.5. és egyidejűleg . és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni.vagy kezelőállásból. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. 7. Gépet. 8. 8. Emelőberendezések 7. 8.6. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni. ha biztosította. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. járművek közlekedési rendjét. Hátramenetben a jármű vezetője.3. köteles meggyőződni arról. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni. hogy jól látható legyen és a mozgó gép. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket.3. rögzítéseit.2. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani.1. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. irányító személyt kell kijelölni. 8. 8. Általános követelmények 8.1. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. illetve a munkagép kezelője. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez.2.1. Járművet.7. 8. lekötéseit. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti.5. Keréktárcsára. 8. beleértve azok alkotórészeit.5. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad.5. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni. amely a vezetőt borulás esetén. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi.5. 8. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát.

vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg.5. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. illetve födémekre. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek.12. akkor egyéb. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges.1.10. 8. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint. 8. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. amelyet a gép mérete. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. Az aluljárókba. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. A helyzetváltoztató.2. 8. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is.6. kivéve. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre. 8.5.9. kis. 8. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. 8.6. az ennek irányításáért felelős személyt.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. 8.6. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. vagy elmozdulása tesz szükségessé.5.).13. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja.4. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. 8. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. Amennyiben ez nem lehetséges. dúcolás stb. ne legyenek veszélyforrás okozói.3. Amennyiben nem biztosítható az.vagy nagyfeszültségű lég-. Biztosítani kell. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. 8. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. 8.6 méteres biztonsági távolságán belül. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet. és a gép úgy van kialakítva. ha a gépet erre tervezték.5. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.5. illetve a közforgalmú utat.11. 8. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni.6. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. 8.6. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása.6. Ha ez nem valósítható meg. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. illetve kisegítő személyzete részére. 8.8.6.10. A munkahidakon történő közlekedés. védőfal.6. . 8. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. tűz. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget.7. csővezetéket. illetve kimenthetőségét. Az épületszerkezetekhez. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni.6. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét.6. 8. vagy teherbíró szerkezetre. 8. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról.5. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat.6.5.és robbanásveszélyes.6.15.14.

2.16. munkaároktól.7. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen.7. Földmunkagépet közúton csak az vezethet. bevágást. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania.12. 8.6. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél. 8. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni.8.11. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. a kedvezőtlen időjárási hatástól.7. 8. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni. 8. 8. . hogy a bezuhanás ne következhessen be. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani. illetve munkát végezni csak akkor lehet. illetve megcsúszás ellen biztosítania. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani.7.7.11.7. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. 8. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. szakadékot.5.7.12. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. hogy onnan jól látható legyen az a terület. akkor műszaki jelzőrendszerrel. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni.21. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. 8. 8. mélyedést. ha az öv be van kapcsolva. A földmunkagépekkel munkát. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. és emiatt holttér keletkezik.15. amely önműködően biztosítja a gép leállását.4. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.7. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. A földmunkagéppel a bevágás szélétől. hogy bármikor meg tudjon állni. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor.7.7. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. 8.1.6.7. 8. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. építési törmeléktől. A kezelési. 8. Talajmegmunkálás munkagéppel 8.7. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani.13.7. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni. karbantartásánál. Ha ez nem valósítható meg. 8. és az elgurulás.7. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. ahol a gép működik. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani.7. amelynek kezelő-. 8. 8.7. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit.7. 8.6. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell.17.9. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve. Az olyan földmunkagéppel. 8.80 méterre szabad csak megállni.8.7.20.14. közlekedni.7.7. 8.7. illetve mozgást végezni csak akkor szabad. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. szerelésénél. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania.3.18.7. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. 8. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot. illetve az egyéb.10. Az építményektől. 8. 8. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . 8. 8. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított.19.7. ha a gép működési körzetében.köteles kiegészíteni.

38.36. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1.37. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani. 8. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. A ki.7. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. 8.27. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. egyéb föld alatti munkahelyen. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást. 8. c) intézkednie kell az áramtalanításra.7. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg.29. Ha a 8. 8. 8. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével. A szállító járműveket úgy kell megrakni. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.7. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik. és biztosítani kell. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után. 8.22. Az építési árkok. A földmunkagépet alagútban. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.26. 8.7.7. 8.7.31.7.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3.7. hogy azok ne legyenek túlterhelve.40.24.7.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.0 m Ismeretlen feszültség 5. kövek.30.34. 8. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja.35. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani.7. 8.25. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.7. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe. 8. E jelzéseket csak a gép vezetője. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. és a gépet be kell fékeznie. b) a vezeték áthelyezése. A talaj. Anyagot kiönteni csak akkor szabad. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva.7. 8. a bevágások. ki kell világítani.0 m 8. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. nagyobb tömegű föld stb.7. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni.7. 8. 8. 8. ha az a leomlástól védett. hogy átütés (áthúzás) következik be.34.8. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani.7.23. 8.32. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni.7.41.7. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet.7. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés.7.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. c) a vezeték elkerítése. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított.39.7. 8. különösen a kiürítés helyét. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról. és a munka irányítóját értesíteni.28.7. . a munkaterületet. illetve az irányítója adhatja.33. Nehéz tárgyak (sziklák. 8.

alagútépítés és földmunkák 10. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. 8. Az épületszerkezeteket.3.9. azt a talaj közelében kell mozgatni. b) jó üzemállapotban kell tartani.1. A lemezeket. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. megfelelő állapotáról meg kell győződni.42. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. föld alatti munkák.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. 8. 8. elcsúszás.6.1. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. gépek. 10. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni.8.5. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. amire tervezték.1.ha szükséges .2.8. b) a személyek leesésével. A teher elhelyezését végző személynek és .9. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. hogy az ne csúszhasson meg.9. Anyagkitermelés. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. A létesítményeket. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével. A terhet úgy kell elhelyezni. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. és ne eshessen ki. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.43. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. ha azok leborulás. 9.9.8.esetében azok mozgatása.8.1.8. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni.8.7. aknaépítés. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. . és megfelelően kell karbantartani. Anyagkitermelésnél. A szállító jármű ki-. a gépeket.9. rakodni. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. különösen a fékek.7. akik erre megfelelő képzést kaptak. 8. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. Rakodás 8. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. és a rezgést el kell kerülni. 8. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő. 8. berendezések 9.4. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. 8. 9. az anyagokat. 8.2. aknában. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. illetve rögzíteni. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések.7. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.4. 8.9. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . feldőlés. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. 8. Teheremelés kotrógéppel 8. szállítani és raktározni csak akkor szabad. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. a kotró teljesen leállított állapotában szabad.8. 8. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával.9. Létesítmények. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű. A körkeresztmetszetű oszlopokat. a készülékeket és a munkaeszközöket. 8. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek .3. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében.2. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról.9. sártól. a szükséges űrszelvény biztosított. 8.9.

0 3.8 1.5 2.1.5 2.0 2.0 3.0 7.a szakadó lapon belül . 10.5 3.8 1.5 3. 10.1. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0.8 1. 10. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben.0 4.8 1. 10. 10.0 5.5 2. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.2 1.10. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. ha a legkedvezőtlenebb (laza. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.2 1.6. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.0 4. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.1. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.1. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza.0 4. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1.5 5. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.5 Tömör.0 Nyíltvíz tartás mellett0.8.7 3. vagy ha a munkagödör mellett .0 1. 10.11.0 2. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.0 4.5 iszap Nyíltvíz tartás 0.1.1.0 Nyíltvíz tartás 1.0 1. de tömör talajban legalább 1.0 2.0 anyag Nyíltvíz tartás 1.0 mellett 10.0 7. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. . A dúcokon átjárni.0 3.0 1.0 1. A dúcolás olyan legyen.7. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható.5 3.5 3.5 2. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.1. 10.0 3.13. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.1. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.5 2.5 2.0 3. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.3. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. Az 1. d) annak lehetővé tételével.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet.8 1.0 méterenként. 10.0 1.0 7.50 m széles padkát kell kialakítani.0 7.1.5 2.5 0.0 m lehet.1.5 2.0 1.0 7.0 4. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.9. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.1.2.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0. 10.0 1.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1.1. 10. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.3 4. nem állékony talajban legalább 0.5.0 1. 10.1.5 méterenként a dúcolással követni kell.4.12. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.0 4.statikus és dinamikus terhelés is várható.2 1.2 1. 10. szemcsés talaj Szárazon 0.0 4.1. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani.

A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. A bontási munkák megkezdése előtt. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni.1. vezetéket tárnak fel. 10.2. akkor az átjárót a 6. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.1. tárgyakat azonosítani kell. 10. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. lőszert stb.5.3.3.00 m.2. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni. biztonságos utakról. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát.80 x 0.10. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0.16. ha annak veszélytelenségéről . A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni. 10.2. 11. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel.16. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb.3.6. lépcsősen haladva kell kiemelni.).60 m. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát.2.8 méternél kisebb nem lehet. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni.1. 10. 10.7. 11. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. .2. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. mint a meglevő fal alapozási szintje . 10.4. 11.2.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig.meggyőződtek. a munkát csak akkor lehet folytatni. és tartalmukat leürítették. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. fajtáját és helyzetét. 10. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.1.14. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál . intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. hogy az építmény milyen anyagból készült. illetve az abból kivezető. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen.szükség esetén szakértő bevonásával . A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként.80 m-es legyen. műveletet meg kell ismertetni. Ettől eltérni abban az esetben szabad. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. Ott. 11.3.2. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni.3. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni.1. Bontási munka 11. 10. hogy a vezetékeket leválasztották. 11. technológiáját.1. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. és a munkák során fellelt vezetékeket.4. 11. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről. A kutatóakna legalább 1.1. 10. 10. majd meg kell győződni arról. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel. 11.15.

Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni.4. 11. méretezni. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. Az emelés.5 méter szabad távolságnak kell lennie.6.15. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad.3.21.1. hogy azok állékonysága megfelelő legyen. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni. kitámasztásokat.3. 11. A bontás során használt aládúcolásokat. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. és az esetlegesen használt emelő.11. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. 12. 11.vagy betonszerkezetek. 12. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. hogy az se porhatást.5 méter szabad távolság legyen.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek.13. 11. előre gyártott szerkezetek 12.10. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni.18. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad. 11. 11. Amennyiben nem akadályozható meg.5.12. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére. 12. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. 11. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni.9. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni.2.16. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. A zsalutáblák. A fém. Az elemeket úgy kell kialakítani. valamint felszerelni és karbantartani. hogy azok egymással. amely a környezetre. Amennyiben ezek állíthatók. 11.3. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani. 11. 12.11. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. Fém. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni. se egyéb olyan hatást ne okozzon. 11. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. 12.3. 12. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet.19. Táblás. és az idegen. hogy építésük. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani. 12. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak. A zsaluzatokat. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása.3.1. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre. aminek ki lehetnek téve.3.8. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. 12. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. . 12. kiváltásokat méretezni kell. átadására. amely alkalmas a teher viselésére. 11. zsaluzatok és nehéz. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. 11.14. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni.17.2.3. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni.20.és betonszerkezeteket és azok részeit.3. és el kell keríteni. a zsaluzatokat. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból.

12. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni. illetve elkorlátozás mellett . A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad.9. 12.3. 12.5.11. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni. kismértékű leengedése. 12. 12. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad.4. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. A táblákat álló helyzetben. éles. 12. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. Speciális zsaluzási technológiák (pl. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. 12. A nagy méretű zsaluelemeket. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell.4.5.7. hegyes tárgyakat el kell távolítani. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. 12. 12. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni. 12.1.7. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek.8. ott tartózkodni tilos. vagy annál nagyobb. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni.4.3. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. A kibontást elemenként kell végezni. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával .4. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása.15.16.17. a kizsaluzásra engedélyt adott.4. egymással összerögzítve kell elhelyezni.9. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő. munkaterületet kell biztosítani. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. 12.10.4. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése .4.3. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak.4. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. 12. 12.13.4. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter.3. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. vagy be kell burkolni.4. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. 12. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött.10. Zsaluzatok bontása 12.biztosítani kell. 12. 12.4.4.4. 12. 12.5 biztonsági tényezővel kell méretezni.3. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni. táblákból kiálló szögeket. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. 12. ha a beton. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1.6. segédszerkezet kilazítása. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. A zsaluelemek összeépítéséhez. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni.11. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni. akkor ennek szükségességét.4. 12. Különleges (egyedi).4. 12.4.a szükséges elkerítés.14.12. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. A zsaluanyagokból. 12. Az építményeket.2. alagútzsaluzat. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik.4. 2.12. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen.3.8. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni.18. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1.4. illetve a támasztó állványokat eltávolítani.4. 12.4. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni. A lebontott zsalutáblákat.

és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. 12.12. 12.1. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. d) a szállítási követelményeket.5. Az elemeket úgy kell kialakítani.5. a paneleket.1. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. 14. k) az elemeken látható sérülések.10.2.8. ott együttes. Azokon a tetőszerkezeteken.2. alakváltozások. szállítani. 13. 14. 12.5.3. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. Az előre gyártott oszlopokat. 12.3.5.1. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. 12. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-.3.6. Az elemeket úgy kell tárolni. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. 12.7. Szádfalak. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet. Az elemek szállítását. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. méretezni és kialakítani. amelyekkel az építmény teherbíró képességét.5. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. illetve szádfalat arra alkalmas.5. telepítése. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. b) az elemek tárolási módját. süllyesztett szekrények és keszonok 13. a szállítás alatt az elemek rögzítését. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést. 12. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. 14. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját. munkát csak akkor szabad .5. 12. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le.5. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. g) azokat a szükséges intézkedéseket. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni. h) a szerelési munkahelyek biztonságos.4. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek. illetve beépíteni. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását.9. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében.5.2. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának.5. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény.5. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. 13. emelő. 13. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14. 12.

2. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen.10. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad.18. vasbeton munkák 15.6. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. A vizes.5. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. 15. 14. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. veszélyesnek minősülő. 14.9. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. A munka befejeztével a tetőt.4. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. 14. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg. vágó. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. a csomós. 14.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. 14. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. legalább II. Beton-. gőzök elvezetésével.és oldaltávolságot. 14.5. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. 14. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. illetőleg működtetésüket biztosítani. és elmozdulás ellen ki kell ékelni.végezni. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni.1. osztályú deszkaanyagból készített. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. A felhasznált egyengető-. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. 14. hulladékoktól. 14. és szükség esetén méretezni kell.3. Szalma. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. 15. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. A tetőn végzett munka esetében. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. 15.13. 14. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. 15. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása.16.7. 15. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell.15. 14.12. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos.8.4.11. 14. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell.17. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől.14. elkorhadt. 14. 14. 14.

(XII. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról.21. és úgy kell megtartani. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy.18. 15. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. 15. (XII. 15.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor.20. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. 15. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. 15. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni.15. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. 15. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. A csöveknek jól kell záródniuk. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.6. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. I. 15. § g). 15. 15. 15. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. állványon áll. 15. 15. a keverendő.7.9. vagy a beesést. 1-től. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. 15.14. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. illetve a kész anyag oda-. Hatályos: 2011. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni.22. . § (1).15.13. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte.) NGM rendelet 75. Biztosítani kell. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták.23. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést. 31. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm.17. 1-től. 15. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére.) NGM rendelet 30. az ürítéshez csúszdát kell építeni.19.24. Hatálytalan: 2011. Ha a betonkeverő gép emelvényen. a nyomás alatti vezetéket megbontani.10. 31. 15. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. 1 2 Megállapította: 27/2010.11. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 15. I.16. az állványokat. A betonszivattyú. 15. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni.8.12. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. 15. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. hogy nem áll fenn olyan veszély. hogy állítsa a gépet.

rendelet 44. V. 31. 1-től. I. § 3. 16-tól.) Korm. § (2). 8.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 4 . Megállapította: 27/2010. Hatálytalan: 2008. Hatályos: 2011.) NGM rendelet 30. (XII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->