P. 1
4-2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4-2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

|Views: 56|Likes:
Published by Adrienn Kovács

More info:

Published by: Adrienn Kovács on Sep 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

földalatti munka. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 8. (II. 10. Egyéb jogszabályokban meghatározott. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. Árokásás 2. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. számú melléklet a 4/2002. 6. Javítás 9. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. Nehéz. 2. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. Csatornázás 14. túlnyomásban végzett munka. Beton-vasbeton munkák 17. (II. 7. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. 9.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. 11. Földmunkák 3. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. 3. Ivóvízvezeték építése. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. árokba fektetése 15.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. Szállítás. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Keszonban. számú melléklet a 4/2002. 5. Felújítás 8. 4. alagútban végzett munka. Karbantartás. Kőműves munkák 2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. (II. Árokban. 1. Szétszerelés 10. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. Átalakítás vagy kiszerelés 6. Olyan munkakörülmények. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 20. tisztítás 13. 3. Üzemeltetés 12. Építés 4.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . számú melléklet a 4/2002. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. Építmény és zsaluzatok bontása 11. Változtatás 7. Azok a munkák. festés. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 20. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. raktározás 16. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. tárolás. 20. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.

... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ...................... számú melléklet a 4/2002....................................................................................... ..............Az előzetes értesítés tartalma 1.......... Általános követelmények ........................ .......................................................................................................... 3... (II..................................................................................... .................................................................................................... ..................................................... ......... ........ ...................... ............................................................................................................. ............. 7................................... ....................... Az építmény rendeltetése: .......................... A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve................................................................................................................................ Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: .............................. .................... Az építkezési helyszín pontos címe: ....................................... A kivitelezési munkák tervezett időtartama: . ........................................................................................................................ Az építettő(k) neve és címe: ....................................................................................................................................................................... 20............................................ A kivitelező(k) neve és címe: ...................................................................................................... ................................................................................... 8..... A felelős tervező(k) neve és címe: ........................................................................................................................................... 9........................ 2... 6............ 11..................................................................................................................................... A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: .................... elérhetősége: ..................................................... Az értesítés elküldésének kelte: ................ .................................. ................... 4...................................................................................... ....................................... .................... 4.................................................... .............................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I............................................................ 5................................................... 10........... ................ ..

d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. méretét.2. illetve egészségét. hogy a) az építési munka sajátosságainak.6. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat. aládúcolni. Azokat az anyagokat. Építési munkagödrök. felállítani. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. 3. Az építményeket és azok részeit. berendezéseket és általában minden olyan elemet. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. árkok falait . hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 1.5. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.2. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett.1. A szerelvényeket úgy kell tervezni. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. 1. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására.4. 4.7. kialakítani. hogy a fellépő terhelés elviselésére.3.1. a világítás megszűnése esetére működő. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. 3. állványok. a segédszerkezeteket. A menekülési utak és vészkijáratok számát. megtámasztani. 1.1.4. elosztását. felszerelésektől. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. a munkahelyeket . 1. jellegétől. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.2. c) az időjárási követelményeknek. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. 2. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. illetve a megközelítés szükségességét.6. 1. a feljárókat.1. Menekülési utak és vészkijáratok 3. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. Az építési munkahely jellegétől.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. hogy az utakat mindenkor. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. 2.5. 1. a helyiségek méretétől és használatától. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. 3.3. A segédszerkezetek. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. lehorgonyozni.a talajállékonyságot figyelembe véve . A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. elkészíteni és alkalmazni. Energiaelosztó berendezések 2. 3. a használat módjától függően. elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. az alkalmazott berendezésektől.1. 3. akadályoztatás nélkül használni lehessen. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges.úgy kell kitámasztani. 3. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva . illetve berendezni. Tűz jelzése és leküzdése 4. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. az állványokat. illetve átadására alkalmasak legyenek. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. Stabilitás és szilárdság 1.

2. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését.5 Az 5.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0. Szellőztetés 5. Ahol a munkahelyek légterét gázok. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . gőzök. Fizikai (zaj. egésztest és kéz-. és használatukat gyakoroltatni kell. megvilágítás. porok (rostok) szennyezhetik. 6. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. a szellőztetés módjának. elektromágneses tér. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését.1. 5. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0.megfelelő számú. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet. Mesterséges szellőztetés esetén. porok. 4. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni.1. hatékony működőképességüket. jellegének. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. egészséget nem károsító levegőt. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. karrezgés.2. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. Ahol a levegő szennyezettsége.2 m/s. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. b) meghibásodásuk esetére. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük.3.1 m/s. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. gőzök. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. minőségű. illetve helyiségben munkát végzők számát.és riasztóberendezéssel kell ellátni.4. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. 6. a munkavállalók fizikai megterhelését.6. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének.4.008 30 Könnyű fizikai munka 0. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. 5.011 40 Nehéz fizikai munka 0.014 50 5. vagy annak bejutását biztosítani. a légszennyezettség mértékét. 4. a tevékenység. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. 5. a technológia jellegét. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését.3. 5. 5. aeroszolok. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben.2. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. jelző. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. c) rendszeres tisztántartásukat. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni.

ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . helyiségeknek és közlekedési utaknak. 7. 7. Óránként legalább 5. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. tárolása. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. ha a nappali természetes fény nem elegendő. valamint akkor is. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. amennyire az lehetséges.5. A védőital. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. 7. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.3. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. valamint a tea készítése. 8. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. ütéssel szemben védett. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. Hőmérséklet 7.3. gőzök. 6. Az építési munkahelyek. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. alkoholmentes ital is.1. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. 8. a munkavállalók részére igény szerint. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket.(gázok. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. minőségű (összetételű) levegő meglétéről. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. 7. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. A munkahelyeknek.3. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. Ahol szükséges. hogy amennyiben szükséges.1. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot.4. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. illetve édesítőszert kell biztosítani.3. oxigénhiányos.2. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. A munkahely hidegnek minősül. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. A tea ízesítéséhez a 7. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. az egészséges és biztonságos légállapotokról. 7. porok aeroszolok) tartalmazhat. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. azonnali hatékony segítséget kaphasson. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Az alkalmazott.2. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni.

A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja.és lerakodásra szolgálnak . illetve kialakítani. hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. kivéve. hogy ezek az ajtók belülről. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. 10. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. A közlekedőutakat .az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. Biztosítani kell.3. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. rögzített létrákat és a rakodókat . Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. munkahelyeket és közlekedési utakat. 10.beleértve a lépcsőket. 10.4. A helyiségek. elhelyezni. lyukaktól. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni.2. 9. 10. 10. A munkahelyekhez vezető utakat. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak. vagy védőszerkezetet kell felszerelni.4. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére.5.8. E világítás olyan legyen. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. biztonságosan használhatóak legyenek. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.veszélyes területek 10. 9. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket. Az olyan helyiségeket. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. . A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -.3. Közlekedőutak . hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . amikor a munkahelyen munkavállalók.úgy kell méretezni. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. 10.1. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani .7. Ajtók és kapuk 9. 10.5. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak.6. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 8.beleértve azokat is.2. hogy azok megfelelő teherbírásúak. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek.1. A gyalogos-. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . amelyek fel. gödröktől mentesek legyenek. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni.4. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni.felületfestés 500 lux 8. 9. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9.5. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. 10. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. 9. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől. felszerelni.

0 m. Tisztálkodó. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében.10.nem várható el tőlük.5 m .11. 13. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. hogy oda hordágy . a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók.3. A rakodókat úgy kell kialakítani.1.2. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott. . Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. E helyiséget úgy kell kialakítani. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani. Rakodók (rámpák) 11. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. 13. Ha építéstechnikai okokból a 12. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. hogy azok az ajtóktól.2.00 méterre vezessenek el. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. 10. elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. nemére tekintettel . Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. hogy máshol öltözzenek át. A 13. 11. 10.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára.és mellékhelyiségek 14. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. 2 12.10.4.3. 13. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez.3.9.1. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. folyosók és lépcsőházak között. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük.könnyen bevihető legyen. lépcsőkilépőktől legalább 1.a rajta fekvő sérülttel . A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani.1. kapuktól. 11. és azt. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. 13. Öltözők és öltözőszekrények 14. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 12. illetve azokat megfelelően karban kell tartani.2. az ajtók. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani.1. 14.1. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni.2. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . pontban meghatározottakon túl. Elsősegély 13.1. 11.2. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni. átjáróktól. amelyből a szélességi méret értéke 1. 12.

Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat.1.2. illetve az október 15. 14.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani.különösen az elvégzett tevékenység típusa. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni.5. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. 14. A munkahelyek. valamint a hely távoli jellege . A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. 15. pihenők.1. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre.3. és azt el kell látni olyan berendezéssel. 14. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. 14. egyéni védőeszközeit megszáríthassa.2. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását. 10 fő munkavállaló alatt . minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. 14. közötti időszakban fűtést kell biztosítani.2. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését. 14. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani.3. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14. Illemhelyek és kézmosók 14. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. A munkavállalók részére megfelelő számú. rendszeres takarítást.1. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. amely biztosítja. Ha a 14.1.5. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik.2. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége . illetve meleg folyó vízzel kialakítani. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. A 14. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg.4.1.6.3. és április 15.2. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania.1.női-férfi közös.2.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával . 14. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. elegendő számban illemhelyet. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. nedvesség. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. 14. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. a munkavállalók száma. 14. illetve tartózkodók 15. Öltözőszekrényenként legalább 0. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani.14.3.2. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség.1. Az öltöző minimális alapterülete 6 m .2. valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.1. illetve tartózkodóról. 14. Amennyiben a körülmények (pl.azt megkívánja. Ahol a 14. világítást. 14.1. világítani és fűteni kell. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak.2. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. A mosdóhelyiséget szellőztetni. Pihenők. . illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.2. Valamennyi építési munkahelyen.1. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.3. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására. Abban a helyiségben.3.2. veszélyes anyagok.4.3.1. 14.1. szennyeződés) azt megkívánják.

15. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. b) ha a pihenő. alkoholmentes itallal. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. lépcsőházakra.2. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. illetve ivókút felszereléséről. valamint arról. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére.2. 16.2. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. a csapokat „ivóvíz”. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. 18.3. a tartózkodókban. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. mosdókra. 18.2. átjárókra. A pihenőknek. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. fulladás. 18. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal.2. 18. 19. Ivóvízellátás 18. továbbá azokra a munkahelyekre. illetve tartózkodó legalább 2. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira.és egy étkezőhelyiséggel. 15. higiénikus körülmények között étkezhetnek. 15. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek.2. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). asztalokkal. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. 15.2 méter belmagasságú legyen.1. szekrényekkel. 15. 18. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. alkalmas. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet.3. A pihenőkben. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel.6.5. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni.3. A fűtést úgy kell kialakítani.1. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. . lakókonténerről).15. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. azt nyitható ablakkal kell ellátni. 17. Egyéni védőeszközök biztosítása 19. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre.7.kivéve. Egyéb rendelkezések 18. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett.4. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. Az állandó jellegű szállásnak . Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek. zuhanyozókra. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. egy pihenő. A pihenő.1. ennek hiányában más.

a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. 4. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . biztonsági hevederzet. Amennyiben az ezen melléklet III. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie.2. ha a falak összetörnek. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. falai. 19.1. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell.19. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani.3. és meg kell akadályozni.3. 7. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). Hőmérséklet 4. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. Ablakok és tetőablakok .a gyártó előírásainak megfelelően . akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. A padlók. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. Az ablakokat. 19. ha azzal a munkavállaló már zuhant. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. 6.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. azonnal el kell távolítani. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. Helyiségek padlói. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. Vészkijárat céljára toló. 6. az egészségügyi létesítményekben. 3. illetve zuhanásgátló használatával végezheti.1. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére.2. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő.4. A pihenőkben.2. azoknak rögzítettnek. fejezetének 5. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. Azoknál a munkáknál. természetes világítással kell rendelkezniük. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. 5. Minden lerakódást vagy szennyeződést. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. annak úgy kell működnie. 4. 6.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. mennyezetei és tetői 6. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. 2. II. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket.

és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. 12. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. vagy képződnek. lehetőleg mindkét legalább 0. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. beszabályozni. és fennáll annak a veszélye. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. vagy biztonságosan rögzíteni tudják.4. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. Megfelelő módon biztosítani kell. 12. számát és méreteit. A kapcsolattartás történhet rádió.2. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. Biztosítani kell. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is. A csatorna. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. hogy a munkavállalók megsérülhetnek. 11. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. 7. szükséges biztonsági előírásokat. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. 8. 9.50 m . valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. amelyet számára kijelöltek. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm .1.4. Az ajtók és kapuk lehelyezését. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. 8. 8. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról.3. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. 8. hogy a munkavállalók biztonságuk. hogy a munkavállalók az ablakokat. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. 12. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején.3. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. Biztosítani kell. 12.1.7. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon.2. illetve fényjelzések útján.2. Ajtók és kapuk 8. 10. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. Az aknákban. Munkavégzés szűk munkatérben 12. zárni.1.

4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. Azokban a munkaterekben. 2 0. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl.9. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni.3. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12. önmagában állékonyan kell megépíteni.botlásmentes.7. erkély. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1.11. 13.10. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.8. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. 12. pillérek. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. szilárd felületet kell létesíteni.2. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.50 m .13. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült).6. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. Kőműves munkák 13. A legfelső födém feletti kémények. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért. 13.5.10. 13. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz.1. a helyiségeket át kell szellőztetni. 13.7.11.9.12.5. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12. 12. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. 13. 12. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. Amennyiben a szellőztetés. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 13. 13. A födémgerendák közötti födémelemek.4.12. 13. Ennek keretében biztosítani kell. A födémen . ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. 13.a munkavégzés teljes területén . szellőzők. 12. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. . béléstestek elhelyezéséhez legalább 1. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. 13. kőkeret.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker.6. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. 13. 13. Homlokzati kőburkolat.8. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. 12. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. függőfolyosó-lemezek.

A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. Olyan épületnél. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani.28. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek.0 m lehet.30.19. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették.23.0 m lehet. Tégla. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani.5 méter. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. 13. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. a függőfolyosón és egyéb. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. A pilléreket minden esetben ki kell váltani.5 méternél több nem lehet.15.14. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. 13.27.25. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. 13. a lépcsőházban. 13. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. 13. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve.16.22. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. 13. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell.13.31. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. A hibás. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2. 13. 13. 13. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen.33.32. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 13. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani.21. és csak akkor szabad. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. 13. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. az épület köré védőtetőt kell készíteni. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. 13. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról.18. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. 13. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott.26. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. illetve tartózkodást. 13. 13. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. laza részeket le kell vésni.24. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . Gerendás födémszerkezetek esetén a talp. 13. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek.17. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt.20. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. A lakott területen végzett munkánál.vagy vasbeton pillér javítása.29. 13.

14. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen.2.5.1. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. 14. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. átcsiszolásánál. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell.2. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. 14.3. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását.1.7. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1. Épületfestő és mázoló munkák 14. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát. Szak. 14.2.2.2.3.2. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. hibás léceket ki kell cserélni.és szerelőipari munkák 14. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. amelyeknek ki lehetnek téve. III. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. 14. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni.3.3. . Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. Stabilitás és szilárdság 1. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad.2. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni.1. 14. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni.2. Vízszigetelő munkák 14. a csomós.1. 14.1. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. A tetőszerkezet.2. zárható fedelű edényt szabad használni. 14. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni.eltávolítani.3. veszélyesnek minősülő elkorhadt.6.1. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható. c) azokat a külső hatásokat. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös.1. a munkát csak állványról szabad végezni. 1. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell. 14. 14.2. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.2. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.2. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. festésénél csiszoló géppel. A magasban kialakított. 14.4. leseprésénél. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. 14.3. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire.

és legalább egy lábdeszkával. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el.25 m mélység között jelzőkorlátot. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. c) lakott területen kívül 0.1. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett.25 m mélység között jelzőkorlátot.25 m mélység alatt. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. azonosítani. 3. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni. védőháló. akkor azokat feszültségmentesíteni kell. valamint korláttal. 1. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. mobil szerelőállvány) szabad végezni. emelő-plató. vagy 1 méter magas. Ahol szükséges. Azokat a szerelvényeket. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. tetők. Az állványoknak szilárdnak. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. Ott. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni. hogy a belefulladás lehetősége fennáll.5. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. b) vonalas létesítmény esetén. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. 5. 5.4.2.3. 5. Energiaelosztó szerelvények 2. Ha ez nem lehetséges. Az 5.2. 5. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. Magasból leesés 5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. e) a földmunkák végzése során az 5.25 m és 1. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 5.6.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot.3 m-nél nem nagyobb osztásközű. . pont kivételével. aknák megnyitásakor vagy építésekor. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. 5. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. elegendően magasnak kell lenniük. Védőháló. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni.25 m mélység között. védőrács. 4. Amennyiben erre nincs mód. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. 2. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. mennyezetek. c) födémek. középdeszkával. lábdeszkával.3.4.25 m és 1. 0. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. lakott területen belül 0. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. különösen azokat. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. ott ahol ez műszakilag megoldható. 2. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. 5.7.2.25 m és 1.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve.1. felülvilágítók.7. háromsoros. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. 1.

minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is.1.4. kivitelezését.4.7. c) módosítás. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. a munkát megkezdeni csak akkor szabad.10. 6. A mozgatható létrák lábait stabil. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van. felülvizsgálatát. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt. 6. Általános szerkezeti dokumentáció . a 20. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. vagy minden olyan esetben.4. 6.kivéve a kötéllétrákat .úgy kell felerősíteni. összeállítani és karbantartani.ha védőkorlátot alkalmaznak . illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni.3. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. vagy használaton kívül helyezés. hogy azok ne csúszhassanak el.6. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén .állványtervet kell készíteni. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak.8. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . 5. Állványok tervezése 6. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak.10. Létrák 6. 6. Csak szilárd és megfelelően karbantartott. rendeltetésszerűen kell alkalmazni.7. meghatározott időközökben.0 m-nél nem magasabb létraállványok.2. b) rendszeresen.4.5. vagy ne mozduljanak el. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. Az állványokat úgy kell tervezni.4. A több részből. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. földrengés okozta rázkódás esetén.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. erős. figyelemmel a kapcsolódó.4. kedvezőtlen.8. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. tiszta állapotú létra használható. A munkaállványokat.4. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. 6. 6. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni.9. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. viharos időjárást követően. hogy azok ne dőljenek össze. Állványok és létrák 6.5. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok.6.5. Az állványok készítéséhez . méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni.4. A létrákat úgy kell felállítani. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 6.1. 6. Az építési állványok tervezését. Ha ez nem biztosított.2. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. 6. A függő létrákat biztonságosan és . A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. illetve ne tudjanak kilengeni. a csak szabványos elemekből készült állványok. A létrát úgy kell használni. 6 méternél nem magasabb fémállványok. illetve. 6.4. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 6. A létrákat céljuknak megfelelően.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. 6. úgy.3. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. 6. 6. 6. hogy az építmény állékonysága megfelelő.9. 5. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével.

szereléséhez és bontásához szükséges. tölgy stb. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni).fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. A statikai számításban . beleértve a faanyagok fajtáját (pl. leeresztés előírásait. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni.). illetve az állékonyság feltételei megváltoznak. az építés. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. nézet. akkor a teher nagyságát és helyét. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell .tartalmazza. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni.7.11. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat. vagy különleges csomóponti kialakításokra. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. és az állékonyságot igazolni kell.5 cm . korrózió elleni védelem.számítási és szerkesztési eljárások helyett . 6.pontossággal megépíthető legyen. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású. szerkesztés. 6. A statikai vizsgálat .a részletes állványtervet is . használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. dinamikus stb. anyagának minőségét. A . Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete.5.feltüntetni.10.kísérlettel is végezhető.) tényezőket is. állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni.és metszetábrákkal . a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. tartósítás stb. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit . Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását.10. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. számítás.3. kényes szerkezeteknél legalább 0. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. méretei egyértelműen számítható. 6. alátétpalló vagy gerenda. 6.4. lucfenyő. 6. 6. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.12.10.1.8. olyan állványokat kell építeni. 6.10. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét.alaprajzi.általában legalább 1 cm. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot.10. amikor a terhek. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült.10.10. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni. A statikai vizsgálat.12.6. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik.). szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl. megerősítésekre van szükség).10. 6.1. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban . melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. amely az állvány megvalósításához.2. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni.6. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják. 6.

valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. csomópontok kialakítása tekintetében). állványkapcsok.13. tűzvédelem. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. középdeszka.4.13.1.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat. terelhetőségi és egyéb feliratok. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága.12. merevítések. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát.2. 6. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő. 6. világítás stb. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. lábdeszka. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. 6.6. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása. esetleges sérülések stb. 6.12. 6. 6. villámvédelem. 6. Építési állványok általános követelményei 6. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. 6. leeresztési. 6. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat. elhelyezését.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is.13. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás.12.). toldások. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását. 6.12. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját.) szakszerű voltának ellenőrzésére. védőtetők.7. ilyen célra felhasználni nem szabad). szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. védőhálók stb. tehát a fahibákat is eltakarja. 6. hegesztés. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak.1.2. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek.14.) részleteit és felerősítésük módját.12.12. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét.12. kiosztási adatait.3. egyes elemeinek eltávolítása (pl. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok.12. kikötések) helyszíni ellenőrzésére. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni.13. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. 6. A 6. lábdeszkák.4. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására.14. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. c) a biztonsági berendezések (korlát.12.10. . a felerősítési részleteiket. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni. Az általános állványtervben előírt merevítési. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.2. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. a tervezettől eltérő használat. méreteit.14.12.13. megfelelő engedély alapján szabad. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. Az állványok összeszerelésük közben. feljárók. 6. Az állvány bármilyen átalakítása. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani. 6. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára.9. Olyan anyagkivonatot kell csatolni.3.1. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt.5. kikötésekkel. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás.1. 6. szegek) darabszámát. valamint a túlemelések. mely a fa felületét elfedi.8.13. egyenlőtlen süllyedés) is. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni.

Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. 6. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. toldott elemeket beépíteni nem lehet.17. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.5.1. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl.2.15. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges.0 m feljárómagasságtól.14.1. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni.15.16. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal.3.4.3. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen. kifogástalan minőségű.14.14. A feljárók korlátait 1. kijárót kell létesíteni. 6.15. falazás céljára legalább 1. 6. 6.4.3. feljáróknál.6 m. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. 6. keresztmerevítők követelményei 6. illetve kellő szilárdsággal. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé.15. lépcsőket a 6. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. Az állványpadozaton szállítható. táblán) fel kell tüntetni. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. 6. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni. A korlátdeszkát. billegésmentesen kell kialakítani.16.14. 6.15. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad.1.7. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3.16. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni.16.0 m-nél magasabb munkaszinteken.15. Csomópontok.2. feljárókat. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet. Állványpadozatok 6. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre.1. hídszerűen kiképzett átjárókat. A járópallók alátámasztását szilárdan.14. . 6. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál.17. Állványpallókat csak alátámasztás felett. villámhárítót.6. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.1.8. Hibás. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. 6. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. 6. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.5 m-es átfedéssel szabad toldani.6. A 2. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be.1.0 m.5.15. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni.16. 6. tatarozás céljára legalább 0. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. Az állványszintek megközelítésére. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. 6. közép. legalább 0. minőségi osztályú. 6. erkélypárkányt.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani.6. 6. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás. 6. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni.1.1.1.külön előírás hiányában .7. szintkülönbségek áthidalására. b) csőállvány vakolás. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét.0 m-nél nagyobb nem lehet. tatarozás céljára legalább 0. 6.5 m.1. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.1. Korlát. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat.15. akkor előzetesen meg kell győződni arról. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.1. legalább II. szabványos deszkatáblából.15 Állványelemek követelményei 6. c) anyaglerakás.15. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.1. le-.

1. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében.5. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1.3. Mobil szerelő. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló.18. elemekre felerősíteni. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos.1. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre.6 m.17. 6. f) minden további az építéshez. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. 6. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.1.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.18.19. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait.1.1. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.1. 6.7.2. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. Építési átjárók 6. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. A lépcsőt 1. 6. de legalább 1. de egymástól legfeljebb 2. A mobil szerelő.2. 6.0 m szélesek legyenek.6. bontási. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik. 6. 5. d) azokra az ismeretekre. 6.19. 6.17.2.2. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik.17. e) a megengedett terhelhetőségre.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni.18. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani. lépcsők 6.18. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.18.18.19.3. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással).18. 6.2. A feljáró padozatának elemeit. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0.1. de legalább 1.3. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől. 6. bontási. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési. Építési feljárók. 6.17. 6.60 m.6 m széles legyen. Építési feljárók 6. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. függőleges oszlopait. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. hogy annak hosszúsága legalább 1.18. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet. . guruló állványok 6. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő.18.3.2. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. 6. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni.25 m. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0.0 m.3. b) az érintett állványépítési. átjárók. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. 6.17.0 m magas.1. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1.18. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.6. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.1.5 m. 6. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló.2. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának.2. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.4.vagy létrafeljáró is alkalmazható. Építési lépcső 6. amelyeket kedvezőtlen.18. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni.18. a bontáshoz.4.0 méter távolságban szabad elhelyezni.17.

c) megfelelően kell használni.2.6. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni.5. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük.5. 8. Veszély esetén a vezető. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. amelynek ki van téve.5. 8.5.7. hogy jól látható legyen és a mozgó gép. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani.4. 8. munkagépet csak akkor szabad megindítani.5. Hátramenetben a jármű vezetője.3. A gépre fel-. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. köpenyre. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. berendezést csak az e célra kialakított vezető. 8. és egyidejűleg . illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról.9. irányító személyt kell kijelölni. Keréktárcsára. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez. 8. 8. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról. Az irányító kötelessége. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. Ködben. 8. amely a vezetőt borulás esetén. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. illetve a munkagép kezelője. 7. Emelőberendezések 7. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti.5. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. a gépnaplóba ezt bejegyezni.1. Építési munkahelyeken a jármű vezetője. 8. ha biztosította.3. köteles meggyőződni arról. 8. beleértve azok alkotórészeit. járművek közlekedési rendjét. hogy nem okoz veszélyhelyzetet. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani.5. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. 8. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.5.2.4.8.3.5. Gépet. Járművet.5. 8. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. rögzítéseit. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. b) jó üzemállapotban kell tartani.2. 7.vagy kezelőállásból.1. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. lekötéseit. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát.5. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. Általános követelmények 8. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad.1.7. 8. 8. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. b) megfelelően kell felszerelni és használni.

8.5.vagy nagyfeszültségű lég-. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. kis.és robbanásveszélyes. Biztosítani kell. Az épületszerkezetekhez. Ha ez nem valósítható meg. dúcolás stb. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek.8.6.6. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról. 8. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni.5. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. 8.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni.15. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja.3. Amennyiben nem biztosítható az. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. vagy elmozdulása tesz szükségessé. A helyzetváltoztató.12. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. 8.6.5. 8. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is.5. tűz. védőfal.6.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. ha a gépet erre tervezték. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. 8. 8.2. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. 8. A munkahidakon történő közlekedés.11.6. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú.6.6.6. csővezetéket. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt.5. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. ne legyenek veszélyforrás okozói. Az aluljárókba. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8.6. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. akkor egyéb.10. 8. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről.5. 8. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. illetve födémekre. illetve kisegítő személyzete részére.7. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e. 8. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz. és a gép úgy van kialakítva. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. amelyet a gép mérete. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet.4. illetve kimenthetőségét.10. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról.9. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. 8.). Amennyiben ez nem lehetséges. vagy teherbíró szerkezetre.6 méteres biztonsági távolságán belül. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. kivéve.6.6. .5. 8. 8. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. az ennek irányításáért felelős személyt.14.1. 8. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.13. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. illetve a közforgalmú utat.6. 8. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre.

A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni.7. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani.18. akkor műszaki jelzőrendszerrel.7. 8. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. munkaároktól.14. közlekedni.17. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania.19. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be.7. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani.7. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor. ha az öv be van kapcsolva. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. hogy bármikor meg tudjon állni.7. építési törmeléktől. amely önműködően biztosítja a gép leállását.20. 8. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél.11. 8.15. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. .11. 8. Ha ez nem valósítható meg.köteles kiegészíteni.16.7. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak.12. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani.7.8.6. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva.8.21.6. illetve munkát végezni csak akkor lehet.80 méterre szabad csak megállni. 8. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve.6.7.7. 8. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni.7. 8. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni.7.7.9.7. Az olyan földmunkagéppel. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. illetve az egyéb. illetve mozgást végezni csak akkor szabad.10.7. mélyedést. 8. 8. hogy a bezuhanás ne következhessen be. amelynek kezelő-. bevágást. karbantartásánál. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni.2. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak.7.7. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.3.13. 8. a kedvezőtlen időjárási hatástól. illetve megcsúszás ellen biztosítania. A földmunkagépekkel munkát. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított.7. 8.7. 8. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. 8. A kezelési. Földmunkagépet közúton csak az vezethet. 8.7. szerelésénél. 8. és emiatt holttér keletkezik. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen. Az építményektől. 8. hogy onnan jól látható legyen az a terület. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. 8. A földmunkagéppel a bevágás szélétől. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni.7. 8. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. Talajmegmunkálás munkagéppel 8.7. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik. és az elgurulás. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. 8.7.5. 8. 8. szakadékot. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését.12. ha a gép működési körzetében.1.4. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani.7. 8. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. ahol a gép működik.

Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével.7.8.7. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani. A földmunkagépet alagútban. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. ki kell világítani. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik.7. A szállító járműveket úgy kell megrakni. 8.7. Az építési árkok. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép.41.34. kövek.7. 8. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni.32. hogy átütés (áthúzás) következik be. 8. E jelzéseket csak a gép vezetője.29.40. 8. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen.7. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani.22. 8.34.7.7.36. és biztosítani kell. 8. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva. különösen a kiürítés helyét.31. 8. Nehéz tárgyak (sziklák.25.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható.26. 8. 8.7. ha az a leomlástól védett.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3. .7. c) intézkednie kell az áramtalanításra.7. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. és a gépet be kell fékeznie. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. 8.39. 8. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. 8. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. 8. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. c) a vezeték elkerítése.37.7.7.23. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés. b) a vezeték áthelyezése. a munkaterületet.35. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet.24.30. illetve az irányítója adhatja.0 m 8. 8. Ha a 8. Anyagot kiönteni csak akkor szabad.7. 8. 8. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja. 8. egyéb föld alatti munkahelyen. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg.0 m Ismeretlen feszültség 5.38.7. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása. 8.7.7. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania.27. hogy azok ne legyenek túlterhelve.7. A ki. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen.7. nagyobb tömegű föld stb. A talaj.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.28. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után.7.33. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni. és a munka irányítóját értesíteni. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére.7. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. a bevágások. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni.9. Teheremelés kotrógéppel 8. A terhet úgy kell elhelyezni. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. 8. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával.8. szállítani és raktározni csak akkor szabad.8.1. 8. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. 9. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak.esetében azok mozgatása.1. 8. Anyagkitermelésnél. 10.9.9.3. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. a gépeket. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról. alagútépítés és földmunkák 10. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek .8. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet. aknában. akik erre megfelelő képzést kaptak. 9.8. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg.9. elcsúszás. és ne eshessen ki.8. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. különösen a fékek.7. hogy az ne csúszhasson meg. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. Rakodás 8. b) a személyek leesésével. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos.9. 8.8. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására.2. 8. sártól.2. A körkeresztmetszetű oszlopokat. 8. aknaépítés. illetve rögzíteni.ha szükséges . a készülékeket és a munkaeszközöket. Az ilyen halmazokat aláásni tilos. A létesítményeket.2. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. A teher elhelyezését végző személynek és .4.9.43. 8.6. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról. és megfelelően kell karbantartani. 8.9. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt.1. megfelelő állapotáról meg kell győződni. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra. A lemezeket. amire tervezték. feldőlés. A szállító jármű ki-.7. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő.7. 8.3. föld alatti munkák. rakodni.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. ha azok leborulás. 8.8.9. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. Létesítmények. azt a talaj közelében kell mozgatni. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. b) jó üzemállapotban kell tartani. Az épületszerkezeteket. és a rezgést el kell kerülni. az anyagokat. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. 8. 8.9. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. gépek. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről.5.1. a szükséges űrszelvény biztosított. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. . 8.4.42. Anyagkitermelés. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. berendezések 9.

0 2.10.3.1.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1.0 1.0 7. Az 1.8 1.0 1. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.3 4.0 anyag Nyíltvíz tartás 1. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 10.5 5.0 2.0 7. 10. ha a legkedvezőtlenebb (laza.1.11.5 0.0 1. 10. 10.1.1.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.50 m széles padkát kell kialakítani. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.0 3. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.2 1.0 3.8 1.0 Nyíltvíz tartás 1. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe.0 3. A dúcokon átjárni. 10.0 4.1. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.8 1. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával.5 méterenként a dúcolással követni kell.1. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. d) annak lehetővé tételével.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1.0 7.1.0 2.9.0 4.7. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.1. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.0 1.5 3.0 7.5 Tömör.5 iszap Nyíltvíz tartás 0. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.0 4.0 4.5 3.5 2.1. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni.0 méterenként.0 4.1.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet. 10. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.2.0 m lehet. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0. szemcsés talaj Szárazon 0. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.5 2.8 1.0 5.8.5. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje.0 4. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. A dúcolás olyan legyen. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.1. de tömör talajban legalább 1.1.4.1.0 4. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben.13. 10. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 Nyíltvíz tartás mellett0.a szakadó lapon belül .5 2. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.12. 10.2 1.0 3.7 3. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint.5 3. 10.0 1.6.5 2. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. vagy ha a munkagödör mellett .2 1.5 2.0 1.5 2.5 2. 10. 10.0 1.statikus és dinamikus terhelés is várható.8 1.0 anyag Nyíltvíz tartás 0. nem állékony talajban legalább 0.2 1.5 2.0 7.0 1.5 3. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai. 10. .1.0 mellett 10.0 3.

fajtáját és helyzetét. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni.2. 10. Az anyagkitermelés megkezdése előtt. 10.3.1.15. 11. 10.10. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni. 11. 11. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani. akkor az átjárót a 6. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.1.2. 10.2. 10.2. Ott.6. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni.3. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni. 10.00 m. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni.14. 10. majd meg kell győződni arról.3. műveletet meg kell ismertetni. 11. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát.80 x 0. Ettől eltérni abban az esetben szabad. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni.7. 11. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. Bontási munka 11. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál .60 m. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. . 10. mint a meglevő fal alapozási szintje .4. és tartalmukat leürítették.).3. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni.meggyőződtek.1.1.5.16. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. a munkát csak akkor lehet folytatni.16. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét.1. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő. A kutatóakna legalább 1.8 méternél kisebb nem lehet. 11. 10.1. technológiáját.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. ha annak veszélytelenségéről .amennyiben az új létesítmény földmunkájának. illetve az abból kivezető. lépcsősen haladva kell kiemelni. hogy az építmény milyen anyagból készült. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek.2. biztonságos utakról. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. A bontási munkák megkezdése előtt. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. tárgyakat azonosítani kell. és a munkák során fellelt vezetékeket. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 10. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető.szükség esetén szakértő bevonásával .1. 11. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.80 m-es legyen.3. hogy a vezetékeket leválasztották. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására.4. lőszert stb. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként.2.2. vezetéket tárnak fel. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.

Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket. amely a környezetre.vagy betonszerkezetek.10. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0. 12. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni.1. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani. 12. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni.3. hogy azok egymással. 11. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.12. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. 11. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11.14. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. 11. A zsalutáblák.3.3.9.4. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. A bontás során használt aládúcolásokat. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak. kitámasztásokat. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. hogy építésük. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad. 12. Amennyiben nem akadályozható meg.2. Az elemeket úgy kell kialakítani.3. 12.3. zsaluzatok és nehéz. 12.3. Amennyiben ezek állíthatók. 11. Fém. aminek ki lehetnek téve. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell.16.8. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.3.és betonszerkezeteket és azok részeit. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni.20.21. 11. 12.11. 11. 11. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani.13. és az idegen. Táblás. hogy azok állékonysága megfelelő legyen.17. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani.15. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. 12. és el kell keríteni. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni.5. hogy az se porhatást. a zsaluzatokat. méretezni. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból.6. 11. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. valamint felszerelni és karbantartani. A zsaluzatokat. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. 11. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni.19.1. 11. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek.18. 11.5 méter szabad távolság legyen. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja.2. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat. 12.11. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni. se egyéb olyan hatást ne okozzon. kiváltásokat méretezni kell. Az emelés. 12. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek.3. .5 méter szabad távolságnak kell lennie.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. átadására. előre gyártott szerkezetek 12. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. A fém. 11. amely alkalmas a teher viselésére. és az esetlegesen használt emelő.

A zsaluzatot úgy kell elkészíteni. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. Zsaluzatok bontása 12. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. A lebontott zsalutáblákat.3.4.4. ott tartózkodni tilos. alagútzsaluzat.4.14. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.4.4. Az építményeket. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 12. egymással összerögzítve kell elhelyezni. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. a kizsaluzásra engedélyt adott. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni. illetve a támasztó állványokat eltávolítani. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani.16.4.12. kismértékű leengedése.4. ha a táblát eldőlés ellen biztosították.4. 12. 12. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni. 12. 12. 12. 12. 12. 12.3. A táblákat álló helyzetben. 12.1. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése . illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött.5 biztonsági tényezővel kell méretezni. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni. 12.4.7. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól.13.3. 12. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1. 12. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. A nagy méretű zsaluelemeket.3. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. munkaterületet kell biztosítani.5. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk.4. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni.4. illetve elkorlátozás mellett .4.12. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. 12. 12. éles. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. A kibontást elemenként kell végezni. ha a beton.8. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni. vagy annál nagyobb. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni.4.2. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő.a szükséges elkerítés. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt.3.4.11.10.4.4. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával .4. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet.4.4. 12. A zsaluelemek összeépítéséhez. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem.17.7.3. táblákból kiálló szögeket. 12.8. Speciális zsaluzási technológiák (pl. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni.biztosítani kell. hegyes tárgyakat el kell távolítani.9.11. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik.4. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. 12. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek. 12. segédszerkezet kilazítása. 12.5. 12. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. Különleges (egyedi). 12.6. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. 2. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell.18.15. akkor ennek szükségességét. A zsaluanyagokból. vagy be kell burkolni.10.9. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság. 12. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni.

illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.2. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. k) az elemeken látható sérülések. 13. illetve beépíteni.5. 13.10. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. ott együttes.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. szállítani. 14. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. Az elemeket úgy kell tárolni. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le.12. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet.5. 14. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges.1. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet.5. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. 12. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14.2. 13. 12. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.3. Az előre gyártott oszlopokat.2. d) a szállítási követelményeket. alakváltozások. b) az elemek tárolási módját. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. illetve szádfalat arra alkalmas.5. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. méretezni és kialakítani.5. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen.1. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. a szállítás alatt az elemek rögzítését.5. 12. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket.3. emelő. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. munkát csak akkor szabad . hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek.1. 12.5. telepítése. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni.6. 12. Az elemeket úgy kell kialakítani. Az elemek szállítását. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény.5. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját.5. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. g) azokat a szükséges intézkedéseket. Szádfalak. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja.9.8. 12. 14.5. 12. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni.5. 12.7. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell.4. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. süllyesztett szekrények és keszonok 13. 12. Azokon a tetőszerkezeteken. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. a paneleket.3.

Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb.17. 14. 14. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg. vasbeton munkák 15. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. vágó. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad.3.16. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani.14. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést.9. 15.5. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. legalább II. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. veszélyesnek minősülő. A vizes. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. 15. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával.1. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. 14.8. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést.12. osztályú deszkaanyagból készített. 14. illetőleg működtetésüket biztosítani.6. 14. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. 15. Szalma. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok.18. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. A felhasznált egyengető-. A munka befejeztével a tetőt. 14. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell.2.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. 14. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát.15. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen.11. és szükség esetén méretezni kell. 14. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. gőzök elvezetésével. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. 14. A tetőn végzett munka esetében.5. elkorhadt. 14.7. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni. 15.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. 14. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. a csomós. Beton-.13. 14.4. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni.4.végezni.és oldaltávolságot. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. 14.10. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos. 15. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől. 14. 14. hulladékoktól.

19. hogy állítsa a gépet. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. 15. I. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. a keverendő. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 15. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. a nyomás alatti vezetéket megbontani. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ha a betonkeverő gép emelvényen. 1-től.23.22. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. hogy nem áll fenn olyan veszély. § (1). 15.13.11.18.24.20. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs.9. az ürítéshez csúszdát kell építeni. Hatálytalan: 2011. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. I. Biztosítani kell. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. és úgy kell megtartani. A betonszivattyú. vagy a beesést. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. (XII. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. 15.10.6. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. 1-től. . § g). 15.12. 1 2 Megállapította: 27/2010. 15. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. állványon áll. 15. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010.7.15. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy. 15. 15. 15. 15. 15. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. A csöveknek jól kell záródniuk. 15. 15.17.8.21. 15. (XII. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. Hatályos: 2011. az állványokat.14. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. 15. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte.) NGM rendelet 75. 31. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról. illetve a kész anyag oda-. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni.16. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták.15. 15. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni.) NGM rendelet 30. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. 31. 15. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor.

) NGM rendelet 30. § 3. Hatálytalan: 2008. V. I. Megállapította: 27/2010. 16-tól. Hatályos: 2011. 1-től.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. rendelet 44. 4 . (XII. 8. (V. § (2).) Korm. 31.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->