4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

számú melléklet a 4/2002. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. Földmunkák 3. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 8. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. Ivóvízvezeték építése. Egyéb jogszabályokban meghatározott. (II. tárolás. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. (II. számú melléklet a 4/2002.) SzCsM-EüM együttes rendelethez . foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. 4. Javítás 9.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. Átalakítás vagy kiszerelés 6. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. alagútban végzett munka. 1. Szétszerelés 10. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. Építés 4. Árokásás 2. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. raktározás 16. 20. Árokban. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. 20. Üzemeltetés 12. Keszonban. Azok a munkák. túlnyomásban végzett munka. Olyan munkakörülmények. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. Szállítás. 20. 7. 3. árokba fektetése 15. Beton-vasbeton munkák 17.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. földalatti munka. számú melléklet a 4/2002. Változtatás 7. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. tisztítás 13. 10. Karbantartás. Kőműves munkák 2. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 2. 11. Nehéz. 3. 6. Csatornázás 14. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. (II. 9. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. Építmény és zsaluzatok bontása 11. Felújítás 8. festés. 5.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5.

....................................................... 4....................... A felelős tervező(k) neve és címe: ............ számú melléklet a 4/2002............................................................................................................................................ 6........................................................................ ....................... ......................................................................................................... 10............................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................... ............................................................ ... . 20.... ...... 9................................................ A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ... ...................................................................................... 11......................................................... 2.................................................... Az építkezési helyszín pontos címe: ................................................................................................. (II. 5.................................................. A kivitelező(k) neve és címe: ............. .................................................................................... Az építettő(k) neve és címe: .................. ........................................................................ ..... ...........) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I................................... Az értesítés elküldésének kelte: .................................. . 3....................... 7.................................................................................................. ........................................................ ................................................................................................... Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: .................. Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ................... 4............................................... A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve............. A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: . .......................................................Az előzetes értesítés tartalma 1.............................. Az építmény rendeltetése: ................................................... ........ .................................................................................................... .................................. 8.................................................................................. .......................................... elérhetősége: .................. Általános követelmények ..........................

Energiaelosztó berendezések 2. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak.1. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni.6. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. c) az időjárási követelményeknek. 1. az alkalmazott berendezésektől. 1. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. a feljárókat.4.3. lehorgonyozni.2. 1. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 3. Azokat az anyagokat. berendezéseket és általában minden olyan elemet. állványok. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. a világítás megszűnése esetére működő.1. Menekülési utak és vészkijáratok 3.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. Tűz jelzése és leküzdése 4. 4. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani.1. jellegétől. árkok falait . elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. felállítani. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. 3. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól.4. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. felszerelésektől. Az építési munkahely jellegétől. a használat módjától függően. 3. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. illetve a megközelítés szükségességét. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. 2. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben.7. Az építményeket és azok részeit. megtámasztani. 2.6. A menekülési utak és vészkijáratok számát. Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat.5. 3. illetve berendezni.úgy kell kitámasztani. elosztását. 3. hogy az utakat mindenkor. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt.1. a segédszerkezeteket. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. A segédszerkezetek. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. az állványokat. illetve egészségét.a talajállékonyságot figyelembe véve . A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni.5. Stabilitás és szilárdság 1. elkészíteni és alkalmazni. megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. A szerelvényeket úgy kell tervezni. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani.1. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. kialakítani. 1. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. hogy a) az építési munka sajátosságainak. a helyiségek méretétől és használatától.2.3. 1. illetve átadására alkalmasak legyenek. 3. akadályoztatás nélkül használni lehessen. méretét. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. 1. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat. hogy a fellépő terhelés elviselésére. Építési munkagödrök. a munkahelyeket . aládúcolni.2. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva .

1. hatékony működőképességüket. 5. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni. 4. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. a tevékenység. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. vagy annak bejutását biztosítani.2.1.3. Mesterséges szellőztetés esetén. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet. 5. karrezgés. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. 5.6. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. elektromágneses tér.4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. a technológia jellegét.2. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. porok (rostok) szennyezhetik.4.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0.3. megvilágítás. a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt. jelző. 4. a munkavállalók fizikai megterhelését. 6. porok. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. 5. és használatukat gyakoroltatni kell. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. a szellőztetés módjának. egésztest és kéz-. a légszennyezettség mértékét. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni.5 Az 5. 6. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését.megfelelő számú. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. gőzök. Ahol a levegő szennyezettsége. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. egészséget nem károsító levegőt. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0. Szellőztetés 5. gőzök. 5.2 m/s. Fizikai (zaj. jellegének. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. c) rendszeres tisztántartásukat. ionizáló és nem ionizáló sugárzás. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.4. aeroszolok.1 m/s. Ahol a munkahelyek légterét gázok. illetve helyiségben munkát végzők számát. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben.014 50 5. b) meghibásodásuk esetére. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat .011 40 Nehéz fizikai munka 0. minőségű.2.és riasztóberendezéssel kell ellátni.008 30 Könnyű fizikai munka 0. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését.

Ahol szükséges.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. 8. Óránként legalább 5. hogy amennyiben szükséges. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. valamint a tea készítése. 8. Az alkalmazott. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. Az építési munkahelyek. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. az egészséges és biztonságos légállapotokról. alkoholmentes ital is.1.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen. Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. 7. Hőmérséklet 7. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani.2. 7.5. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű. illetve édesítőszert kell biztosítani. minőségű (összetételű) levegő meglétéről.3. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . a munkavállalók részére igény szerint. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. gőzök.3.2. oxigénhiányos. ha a nappali természetes fény nem elegendő. 7. A tea ízesítéséhez a 7. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. azonnali hatékony segítséget kaphasson. 6. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni.1. 7. A védőital.3. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. porok aeroszolok) tartalmazhat.4. valamint akkor is. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. ütéssel szemben védett. tárolása. helyiségeknek és közlekedési utaknak. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített. A munkahely hidegnek minősül. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. 7. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. A munkahelyeknek. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni.3. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. amennyire az lehetséges.(gázok.

10. 10. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére.8.felületfestés 500 lux 8. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak.veszélyes területek 10. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja.5. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen.6. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. rögzített létrákat és a rakodókat . hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. 10. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni. vagy védőszerkezetet kell felszerelni. és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak. lyukaktól. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. Közlekedőutak . hogy ezek az ajtók belülről. 8.3. amikor a munkahelyen munkavállalók. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani.4.5. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni.2. hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. A munkahelyekhez vezető utakat.5.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -.úgy kell méretezni. Az olyan helyiségeket. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől. munkahelyeket és közlekedési utakat. 10. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. elhelyezni. 10. A közlekedőutakat . 10. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak. 9. 9.és lerakodásra szolgálnak . hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni. 10. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek.4.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni. . illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak.7. hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse.1. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. biztonságosan használhatóak legyenek. 9. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. E világítás olyan legyen. A gyalogos-.beleértve a lépcsőket. felszerelni.beleértve azokat is. illetve kialakítani. Ajtók és kapuk 9. állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket.Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás . megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni. 10. hogy azok megfelelő teherbírásúak. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani . A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.2. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani.1. A helyiségek.3. 9. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve.4. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. Biztosítani kell. amelyek fel. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. kivéve. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít. gödröktől mentesek legyenek.

A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.a rajta fekvő sérülttel . 11.2.1. E helyiséget úgy kell kialakítani. 10. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.3. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. 13.könnyen bevihető legyen. és azt. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell. hogy azok az ajtóktól. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni. 2 12. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni.2. Tisztálkodó. illetve azokat megfelelően karban kell tartani. lépcsőkilépőktől legalább 1. 10. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon. Elsősegély 13. 13. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. 13. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.2. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. 11.9. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. az ajtók.1. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. 11. amelyből a szélességi méret értéke 1. A 13. folyosók és lépcsőházak között. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését.nem várható el tőlük. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott.1.2.11. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1.2. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. átjáróktól.1. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. pontban meghatározottakon túl. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. . hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. Öltözők és öltözőszekrények 14. Ha építéstechnikai okokból a 12. Rakodók (rámpák) 11. és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére.5 m .0 m. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.3. 14.3.10. 13. 12. hogy oda hordágy .és mellékhelyiségek 14.10. hogy máshol öltözzenek át.1. 12.00 méterre vezessenek el.4. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. kapuktól. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében.1. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. A rakodókat úgy kell kialakítani. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. nemére tekintettel .

ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik. elegendő számban illemhelyet. 14. illetve az október 15. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására.női-férfi közös. szennyeződés) azt megkívánják. Valamennyi építési munkahelyen. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani. .1.2.1. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására.3.6. rendszeres takarítást. a munkavállalók száma. 14. A munkahelyek. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót. illetve tartózkodóról.1. Amennyiben a körülmények (pl. 14.2.3.14. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. és azt el kell látni olyan berendezéssel.3. Illemhelyek és kézmosók 14. Pihenők. világítást.2. 15. 14. A munkavállalók részére megfelelő számú. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége . ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak. A mosdóhelyiséget szellőztetni. 10 fő munkavállaló alatt . valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák. 14. Ahol a 14. akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . A 14. veszélyes anyagok.különösen az elvégzett tevékenység típusa.2.2. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával .3. és április 15. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről.1.2. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. illetve tartózkodók 15.2. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. 14.1. amely biztosítja.1.50 m szabad alapterületet kell biztosítani. egyéni védőeszközeit megszáríthassa.3. 14.4. ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik. 14. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. Ha a 14. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről. illetve meleg folyó vízzel kialakítani.5.1.1. 14.5. 14. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. valamint a hely távoli jellege . szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. világítani és fűteni kell. 14.4.1. közötti időszakban fűtést kell biztosítani.2. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség. Abban a helyiségben.1. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania.2. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést.3. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.azt megkívánja.3. pihenők. Öltözőszekrényenként legalább 0. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását.2. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.1. nedvesség.2.1. 14.

E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 15. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. 18.3. A pihenő. illetve ivókút felszereléséről. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról.15. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). egy pihenő. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. azt nyitható ablakkal kell ellátni. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik.kivéve. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel.6. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.3. alkalmas.5.2.2. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről. A fűtést úgy kell kialakítani.2 méter belmagasságú legyen. Egyéni védőeszközök biztosítása 19. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. alkoholmentes itallal. szekrényekkel. 15. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. a tartózkodókban.2. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. A pihenőknek. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. 16. fulladás. Az állandó jellegű szállásnak . lépcsőházakra. asztalokkal. 18.1. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. 19. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira. illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. továbbá azokra a munkahelyekre. lakókonténerről).2. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. 18. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. 18. átjárókra.3. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. A pihenőkben. A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap. 15. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. Egyéb rendelkezések 18. ennek hiányában más. ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Ivóvízellátás 18. 18. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel.2.1.1.4. 17. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre.7. 15. a csapokat „ivóvíz”. b) ha a pihenő.2. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani. mosdókra. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. illetve tartózkodó legalább 2. . valamint arról. higiénikus körülmények között étkezhetnek. 15. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett.és egy étkezőhelyiséggel. zuhanyozókra.

A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. II. 7. ha a falak összetörnek. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. Azoknál a munkáknál. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. azonnal el kell távolítani. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. annak úgy kell működnie.a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. az egészségügyi létesítményekben. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. 6. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. A padlók. Helyiségek padlói. természetes világítással kell rendelkezniük. 6. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben.2. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. 2. 3. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt . Az ablakokat. Vészkijárat céljára toló. Ablakok és tetőablakok . 4. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. 6.19.a gyártó előírásainak megfelelően . Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor.3.2. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. Hőmérséklet 4. és meg kell akadályozni.3. azoknak rögzítettnek. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. Minden lerakódást vagy szennyeződést. Amennyiben az ezen melléklet III. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 5. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll.1.4. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell. 19. biztonsági hevederzet. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. A pihenőkben. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. 19. falai. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie.1. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. ha azzal a munkavállaló már zuhant. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. fejezetének 5. 4. mennyezetei és tetői 6. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát.2.

egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . Megfelelő módon biztosítani kell. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni.2. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. A csatorna. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. 10.4. Ajtók és kapuk 8. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. lehetőleg mindkét legalább 0.3. zárni. Biztosítani kell. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük.4. 7.50 m . Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. szükséges biztonsági előírásokat. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. hogy a munkavállalók megsérülhetnek.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. 9. 12. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét.1. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. számát és méreteit.3. A kapcsolattartás történhet rádió. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni. Az aknákban. Az ajtók és kapuk lehelyezését. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. és fennáll annak a veszélye. 12. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 8. 8. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. 8.1. illetve fényjelzések útján. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. 11. Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni.2. 12. Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. hogy a munkavállalók az ablakokat. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet.7. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. Munkavégzés szűk munkatérben 12. 8. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. 12. hogy a munkavállalók biztonságuk.1. amelyet számára kijelöltek. beszabályozni. Biztosítani kell. vagy képződnek. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak.2.

12. 13. 12. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül.11. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát.6. szellőzők. kőkeret.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell.50 m . A legfelső födém feletti kémények. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni.11.3. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. A födémen . a helyiségeket át kell szellőztetni.6.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka.8. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni. 13. 13. Azokban a munkaterekben. 13.5. Kőműves munkák 13.4.a munkavégzés teljes területén . akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. 13. 12. önmagában állékonyan kell megépíteni.5.7. függőfolyosó-lemezek.1. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12.2. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1. Amennyiben a szellőztetés. A födémgerendák közötti födémelemek. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni.8. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. 13. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.9. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült).13. 2 0. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők. Homlokzati kőburkolat. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős. szilárd felületet kell létesíteni. erkély. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható. 13. Ennek keretében biztosítani kell.9.12. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl.10. amíg annak leterhelése nincs biztosítva. A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell.7. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani. előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért. 13. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. 13.Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 12. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. .10. 13. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. 13.botlásmentes. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1. 13. pillérek. 12. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni. 12. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl.

32.25. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról.5 méter. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13.0 m lehet. 13.26. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani. 13.és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. 13. 13. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani.20. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A hibás. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű.18. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. 13.vagy vasbeton pillér javítása. az épület köré védőtetőt kell készíteni.0 m lehet. 13. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről.29.13. A lakott területen végzett munkánál. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. 13. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni. 13.17. Tégla. 13. a függőfolyosón és egyéb.19. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni.27. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni.14. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. 13. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1.21.5 méternél több nem lehet. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését.22. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni.30. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. 13. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni.24. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.33.23.16. laza részeket le kell vésni. 13. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. 13. 13. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra.31. illetve tartózkodást. 13.28. Olyan épületnél. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp. a lépcsőházban. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. 13. 13.15. és csak akkor szabad. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

veszélyesnek minősülő elkorhadt. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. 14. leseprésénél.2. 1. .2. festésénél csiszoló géppel. 14. 14. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni.3.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást.1. III.3. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. a csomós. A tetőszerkezet. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek.1.7.4.1. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható.1.2. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. c) azokat a külső hatásokat.3.5.1. b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását.2.1. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. zárható fedelű edényt szabad használni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. amelyeknek ki lehetnek téve. Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. 14. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. Szak. Vízszigetelő munkák 14. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. átcsiszolásánál.3. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni.2.3.2. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell. hibás léceket ki kell cserélni. 14.2. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 14. 14. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil.2.1. 14. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 14.eltávolítani. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös. 14. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1.6. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat.2. Épületfestő és mázoló munkák 14. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát.és szerelőipari munkák 14.2. 14. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be.2.2. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni. A magasban kialakított.3. Stabilitás és szilárdság 1. 14. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. a munkát csak állványról szabad végezni.

A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. vagy 1 méter magas. akkor azokat feszültségmentesíteni kell.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. 5. Védőháló. 5. felülvilágítók. védőháló. 0.1. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani.3. Ha ez nem lehetséges.7.5. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. 5. háromsoros. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket. Azokat a szerelvényeket. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. aknák megnyitásakor vagy építésekor. tetők. lakott területen belül 0. Ahol szükséges. . Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható.1. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.2. emelő-plató. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben. különösen azokat.4. c) lakott területen kívül 0. 3. e) a földmunkák végzése során az 5. 2. c) födémek.3.2. 1. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0. 5. 1. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni.3 m-nél nem nagyobb osztásközű.25 m mélység között jelzőkorlátot. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel. 5. valamint korláttal. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett. Energiaelosztó szerelvények 2. elegendően magasnak kell lenniük. Ott. 5. 5.7.4. 4.25 m mélység alatt. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható.4. Amennyiben erre nincs mód.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni.25 m és 1. 2.25 m mélység között jelzőkorlátot. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. mobil szerelőállvány) szabad végezni. lábdeszkával. Magasból leesés 5. mennyezetek. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben.6. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. és legalább egy lábdeszkával.25 m mélység között.2. ott ahol ez műszakilag megoldható. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. pont kivételével. Az állványoknak szilárdnak. azonosítani. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. középdeszkával. b) vonalas létesítmény esetén.25 m és 1. Az 5. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. védőrács. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni.25 m és 1.

rendeltetésszerűen kell alkalmazni.állványtervet kell készíteni. vagy használaton kívül helyezés. 6. hogy az építmény állékonysága megfelelő. c) módosítás. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén .4.4.0 m-nél nem magasabb létraállványok. kedvezőtlen. Általános szerkezeti dokumentáció .9.5.4. méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni. illetve. 6. A függő létrákat biztonságosan és . viharos időjárást követően. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. Állványok és létrák 6. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. A több részből.7. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. figyelemmel a kapcsolódó. 6. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni.5. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. meghatározott időközökben. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel.2. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. földrengés okozta rázkódás esetén. Csak szilárd és megfelelően karbantartott. Állványok tervezése 6.4. Létrák 6. erős. vagy ne mozduljanak el. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását.3.úgy kell felerősíteni. felülvizsgálatát. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. 6. 6.7. b) rendszeresen. úgy. illetve ne tudjanak kilengeni. összeállítani és karbantartani.kivéve a kötéllétrákat . tiszta állapotú létra használható. Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. A mozgatható létrák lábait stabil. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell.9. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását.4. 6. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. 6.3. 6. a munkát megkezdeni csak akkor szabad. A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. A munkaállványokat. 6. A létrákat céljuknak megfelelően. 6. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében.10. 6. a 20. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak. Az építési állványok tervezését. 6.4.1. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta. kivitelezését. 6 méternél nem magasabb fémállványok. a 6 méternél nem magasabb létraállványok. Az állványok készítéséhez . 6. vagy minden olyan esetben.1. Az állványokat úgy kell tervezni. 5. 6. mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is.8.4. A létrát úgy kell használni.ha védőkorlátot alkalmaznak .8. hogy azok ne dőljenek össze.5. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.10.6. 5. hogy azok ne csúszhassanak el. A létrákat úgy kell felállítani. valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . Ha ez nem biztosított.4. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt.2. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni. a csak szabványos elemekből készült állványok. 6. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van.6.4.

hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . 6. méretei egyértelműen számítható. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású. 6. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit . állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni.a részletes állványtervet is .áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban .6. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni. melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni.4. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell.kísérlettel is végezhető.10. korrózió elleni védelem. nézet. megerősítésekre van szükség). ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült.5. Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. alátétpalló vagy gerenda. 6. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál.10. 6.10. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk.10. szerkesztés. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet. szereléséhez és bontásához szükséges. anyagának minőségét. leeresztés előírásait. 6. amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. számítás. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl.10. vagy különleges csomóponti kialakításokra. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát.8. 6. olyan állványokat kell építeni.fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat. A statikai számításban .általában legalább 1 cm. tartósítás stb. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg.számítási és szerkesztési eljárások helyett . a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. és az állékonyságot igazolni kell.10.1. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani.feltüntetni. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete. amikor a terhek. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni.10. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni.6. 6. A statikai vizsgálat . Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . A .). melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl.2.12.) tényezőket is.1. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. A statikai vizsgálat. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot. lucfenyő.12. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen. Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. 6. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak.tartalmazza. tölgy stb. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.pontossággal megépíthető legyen.10. akkor a teher nagyságát és helyét. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. kényes szerkezeteknél legalább 0. amely az állvány megvalósításához. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is.alaprajzi. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is.7.3. 6.).11.5 cm . A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat. beleértve a faanyagok fajtáját (pl. az építés. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni.és metszetábrákkal . dinamikus stb.

toldások.6. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz. 6. kikötésekkel. kiosztási adatait. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. egyenlőtlen süllyedés) is. Építési állványok általános követelményei 6. kikötések) helyszíni ellenőrzésére.9.3. állványkapcsok.5. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen. lábdeszka. ilyen célra felhasználni nem szabad). 6. 6. villámvédelem. megfelelő engedély alapján szabad. 6. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak. c) a biztonsági berendezések (korlát. lábdeszkák.4.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat.14. 6.4. 6. 6. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni. 6. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. 6. 6.). valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani.12.1. 6.13. Az általános állványtervben előírt merevítési.13.1. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni.1. szegek) darabszámát. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. .12.2. csomópontok kialakítása tekintetében). feljárók.13.12. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. a tervezettől eltérő használat.) szakszerű voltának ellenőrzésére. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. tehát a fahibákat is eltakarja. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás.14. mely a fa felületét elfedi. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás. leeresztési. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása.12.13. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6.2. tűzvédelem. Olyan anyagkivonatot kell csatolni. hegesztés. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét. védőhálók stb.10.) részleteit és felerősítésük módját. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására.13. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt. a felerősítési részleteiket. világítás stb. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. esetleges sérülések stb. terelhetőségi és egyéb feliratok.8.12. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. 6.12.2.1. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. 6. 6.12. Az állvány bármilyen átalakítása.13. elhelyezését. védőtetők. középdeszka.14. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. A 6.3.7. Az állványok összeszerelésük közben. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. méreteit.12.12. 6.12. merevítések. egyes elemeinek eltávolítása (pl. valamint a túlemelések. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.

falazás céljára legalább 1.15.2.16.0 m-nél nagyobb nem lehet. keresztmerevítők követelményei 6. kifogástalan minőségű.6. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. A járópallók alátámasztását szilárdan. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet.15.1. táblán) fel kell tüntetni.1.8.15. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges. szabványos deszkatáblából. legalább 0. . de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból. le-. A korlátdeszkát. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük.15.1. billegésmentesen kell kialakítani.17.0 m. feljáróknál. b) csőállvány vakolás.1.16. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni. akkor előzetesen meg kell győződni arról. 6. 6.5.külön előírás hiányában . 6. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni. a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani.15.14. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.1. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen.7. 6.14. 6. feljárókat. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani. c) anyaglerakás.5 m-es átfedéssel szabad toldani.3.4. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét.7. Korlát.1. Hibás.0 m-nél magasabb munkaszinteken.6.14. illetve kellő szilárdsággal.17. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet. közép.1.14. Csomópontok. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.4. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-.6.15.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye.16.6 m. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6. 6. A feljárók korlátait 1. 6. erkélypárkányt.1.1. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. minőségi osztályú. 6.2.15 Állványelemek követelményei 6. tatarozás céljára legalább 0.1.5 m. 6. tatarozás céljára legalább 0.0 m feljárómagasságtól. Az állványszintek megközelítésére.3.15.14. 6. szintkülönbségek áthidalására. Állványpadozatok 6. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre.15. 6.16. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás. toldott elemeket beépíteni nem lehet. 6. 6. 6.5. lépcsőket a 6. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé.1.1. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál. Az állványpadozaton szállítható. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni.16. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. 6. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni. hídszerűen kiképzett átjárókat. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. kijárót kell létesíteni. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni.3. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni.15. 6. A 2. legalább II. villámhárítót.1. Állványpallókat csak alátámasztás felett. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni.

Építési lépcső 6.17. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani. 6.1.5. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési.1. e) a megengedett terhelhetőségre. 6. 5. hogy annak hosszúsága legalább 1. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési. 6. f) minden további az építéshez. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet.2. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos.1. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen. Építési feljárók. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik.25 m. 6. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől. bontási. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0. Mobil szerelő. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani. guruló állványok 6. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő.1.18.19.3.17.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével.18. . 6. de legalább 1. 6.0 m szélesek legyenek.2.4.18.2.2.17. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.18. A feljáró padozatának elemeit. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. elemekre felerősíteni. 6.1.3. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni. 6. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre.18. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással). amelyek az állványzatot veszélyeztethetik. a bontáshoz.19.0 méter távolságban szabad elhelyezni. A lépcsőt 1. bontási.6. 6.18.2.18. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. Építési átjárók 6.2.5 m. amelyeket kedvezőtlen. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet.19. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás.18.6. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1.18. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell.1.4.17. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. 6.6 m széles legyen.17. de egymástól legfeljebb 2. d) azokra az ismeretekre. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.17.0 m magas. 6. de legalább 1. b) az érintett állványépítési. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait.18.3. lépcsők 6.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű.6 m. 6. 6.18. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra.vagy létrafeljáró is alkalmazható.3. függőleges oszlopait. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg. 6. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.60 m. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0. Építési feljárók 6. átjárók.7. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében.1.3.1.0 m. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek. A mobil szerelő.18. 6.2.1.2.

Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. Ködben. járművek közlekedési rendjét. Általános követelmények 8.1. amely a vezetőt borulás esetén.2. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni.5. c) megfelelően kell használni. Menetirányváltásnál a jármű vezetője. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. Hátramenetben a jármű vezetője.5. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt.vagy kezelőállásból. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni. és egyidejűleg . ha biztosította.2. Építési munkahelyeken a jármű vezetője.3. 8. 7. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. 8. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról.5. 8. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. Veszély esetén a vezető. 8. köteles meggyőződni arról. a kapaszkodó egyidejű használata mellett. lekötéseit. amelynek ki van téve. köpenyre.5. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez.5. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni.7. berendezést csak az e célra kialakított vezető. b) jó üzemállapotban kell tartani.5. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe. 7. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti. b) megfelelően kell felszerelni és használni. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. beleértve azok alkotórészeit.3. 8. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. hogy nem okoz veszélyhelyzetet.3. rögzítéseit. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Emelőberendezések 7. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni. Az irányító kötelessége. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. Gépet. 8. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani. A gépre fel-. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos.1.6.7. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást. Keréktárcsára.1. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. 8. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. 8.8.5. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek.9. Járművet. illetve a munkagép kezelője.2. 8. munkagépet csak akkor szabad megindítani. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni.5. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad. hogy jól látható legyen és a mozgó gép.5. a gépnaplóba ezt bejegyezni. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni.5. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról. 8. irányító személyt kell kijelölni. 8.5. 8.4. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. 8. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet.4. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.

6. amelyet a gép mérete. 8. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. az ennek irányításáért felelős személyt. 8. illetve kisegítő személyzete részére. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. 8.13.4. ha a gépet erre tervezték.6.12. illetve födémekre. vagy elmozdulása tesz szükségessé. csővezetéket.9. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. 8. Az aluljárókba. Biztosítani kell.5. 8.6. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre.5.10.6. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. 8. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. 8. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e.1.15. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl.11. illetve a közforgalmú utat. 8.6.és robbanásveszélyes. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni.2. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására.7. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. Az épületszerkezetekhez. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. 8.10. védőfal. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat.3. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni. 8. és a gép úgy van kialakítva.). 8. tűz. kis. 8.6. Amennyiben ez nem lehetséges. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz.6. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget. illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni.6.5.5.8.6. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú. . 8.5. akkor egyéb. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.6.5. 8. A helyzetváltoztató. Ha ez nem valósítható meg. dúcolás stb. 8. illetve kimenthetőségét. kivéve.6. 8. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást.vagy nagyfeszültségű lég-.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére.5.6 méteres biztonsági távolságán belül. vagy teherbíró szerkezetre.14. ne legyenek veszélyforrás okozói. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. Amennyiben nem biztosítható az. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges.6. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról. A munkahidakon történő közlekedés. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek.

16. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni. mélyedést. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni.80 méterre szabad csak megállni.15.2. bevágást. 8. ha a gép működési körzetében.10. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg.7. Földmunkagépet közúton csak az vezethet.7. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. A kezelési. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. hogy onnan jól látható legyen az a terület. karbantartásánál. illetve munkát végezni csak akkor lehet. Az építményektől. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. közlekedni. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. hogy a bezuhanás ne következhessen be. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet.18. 8. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.11. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani.6.6. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak.6. A földmunkagépekkel munkát.12. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni.7.7.7.7.14. szakadéktól olyan távolságra kell maradni. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn. építési törmeléktől. illetve mozgást végezni csak akkor szabad. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.1. 8. 8. 8. szakadékot. illetve az egyéb.7. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. 8.7. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani.7. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni.20. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor.17. 8. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania. akkor műszaki jelzőrendszerrel. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik.7.21.7.7. 8. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell.8. 8. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. . hogy bármikor meg tudjon állni. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani.7. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania. 8. 8. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. Talajmegmunkálás munkagéppel 8. a kedvezőtlen időjárási hatástól. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve. és az elgurulás.3. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen. 8. 8.7. ha az öv be van kapcsolva. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. és emiatt holttér keletkezik. szerelésénél. 8.7. Ha ez nem valósítható meg.7. 8. 8.4. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. 8. ahol a gép működik. amelynek kezelő-.7.7. 8. 8. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva.19.7.7.13. 8. munkaároktól.köteles kiegészíteni. amely önműködően biztosítja a gép leállását.7. 8.7.5.8.7. 8. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését.9. illetve megcsúszás ellen biztosítania. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja . A földmunkagéppel a bevágás szélétől. Az olyan földmunkagéppel. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell.12.11. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél.

b) a vezeték áthelyezése. 8.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4. ki kell világítani.29.7. és biztosítani kell.28.7.7. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. hogy átütés (áthúzás) következik be.7. c) a vezeték elkerítése. . A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani. és a munka irányítóját értesíteni. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép.31. 8.34. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása.0 m 8. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni.7.7. nagyobb tömegű föld stb.7. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés.7. Az építési árkok.7.7.7.23. 8. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. hogy azok ne legyenek túlterhelve. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. 8.36. illetve az irányítója adhatja.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani. Ha a 8. 8. 8. különösen a kiürítés helyét.8. 8.34.7. 8. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani. és a gépet be kell fékeznie. A szállító járműveket úgy kell megrakni. a bevágások. 8.7.35.7. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.38.32.7. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen.0 m Ismeretlen feszültség 5. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást.30. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet.24. Anyagot kiönteni csak akkor szabad. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. 8.27.37. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja.33. A talaj. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével. A ki. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.25. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. kövek. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.22. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.7. 8.7. 8. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni.39.7.40. Nehéz tárgyak (sziklák. A földmunkagépet alagútban. c) intézkednie kell az áramtalanításra.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható. 8. E jelzéseket csak a gép vezetője. a munkaterületet. 8. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1.7. 8. 8.41. ha az a leomlástól védett. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. egyéb föld alatti munkahelyen.26.7. 8. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. 8. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3.7. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva.

valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. berendezések 9. azt a talaj közelében kell mozgatni. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. Anyagkitermelés. amire tervezték. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról.2. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. a gépeket.9.9. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet.1.7.8.8. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak. 10. ha azok leborulás. 8. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. illetve rögzíteni. és a rezgést el kell kerülni. gépek.7.4. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak. aknaépítés. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések.2. 8. A szállító jármű ki-.esetében azok mozgatása. 9.4. feldőlés. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell.8. 8.9. és ne eshessen ki. rakodni. 8.9. b) jó üzemállapotban kell tartani. 8. hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű. 8. alagútépítés és földmunkák 10. továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. A terhet úgy kell elhelyezni.9. b) a személyek leesésével.ha szükséges .8. 8.8. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával.1. 8. aknában. 8. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. szállítani és raktározni csak akkor szabad. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő.2. 8. elcsúszás. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. 8. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében. .9. A teher elhelyezését végző személynek és . illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. A létesítményeket. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra.3. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól.3.1. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . Anyagkitermelésnél.9. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni.1. 8. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével. Rakodás 8. Az épületszerkezeteket. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. A körkeresztmetszetű oszlopokat. 8.8. Létesítmények. megfelelő állapotáról meg kell győződni.42. akik erre megfelelő képzést kaptak. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.5. sártól. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. A terhet személyek felett átemelni nem szabad. és megfelelően kell karbantartani. a szükséges űrszelvény biztosított.9. az anyagokat. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével.8. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa.9. a készülékeket és a munkaeszközöket. hogy az ne csúszhasson meg. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. 9. Teheremelés kotrógéppel 8. különösen a fékek. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. A lemezeket.43.6. A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . föld alatti munkák.7.

5 2.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1.2 1. de tömör talajban legalább 1.1. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást.5 Tömör.10. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. 10.0 1.7 3.1.0 4. A dúcolás olyan legyen.0 3.8.0 4.0 1.1.1. 10. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.statikus és dinamikus terhelés is várható.0 4.9. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.0 1.1. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.1.11.8 1.0 anyag Nyíltvíz tartás 0.8 1.2 1.5 3.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1. 10. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.8 1.1. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.0 Nyíltvíz tartás mellett0.4.5 2. 10.0 7. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1.0 Nyíltvíz tartás 1.1.7.2.5 2. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.1.0 7.0 1.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával. szemcsés talaj Szárazon 0.12. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.5 2. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0.a szakadó lapon belül . 10.0 1.0 2.50 m széles padkát kell kialakítani.1.1. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.1.2 1. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0. A dúcokon átjárni. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően.0 5.8 1. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.0 2.13. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje.0 1. d) annak lehetővé tételével. 10.0 4.0 7.0 4. 10.5 2.0 3. 10. 10.0 m lehet.0 mellett 10.5. nem állékony talajban legalább 0.5 2. ha a legkedvezőtlenebb (laza. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe.8 1. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.5 0.5 iszap Nyíltvíz tartás 0. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.5 3.3 4.2 1. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.0 3.5 5.5 3. .3.0 4.0 7.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.0 4. vagy ha a munkagödör mellett .0 anyag Nyíltvíz tartás 1. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza.0 7. 10. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.0 2. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.0 3. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.5 2. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint.1.5 3. 10. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható. Az 1.6.0 méterenként.5 2.0 1.0 3. 10.1.0 1.5 méterenként a dúcolással követni kell.

tárgyakat azonosítani kell. 11. 11.1. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel.2. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani.10.8 méternél kisebb nem lehet. 10. illetve az abból kivezető.2. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. hogy a vezetékeket leválasztották. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. 10. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen. A bontási munkák megkezdése előtt.6.16. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0.3. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.15. A kutatóakna legalább 1.80 x 0. 11. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni. fajtáját és helyzetét. Az anyagkitermelés megkezdése előtt.2. és a munkák során fellelt vezetékeket. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni. 10. mint a meglevő fal alapozási szintje . A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál . 11.2. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.14. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni.4. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni.5. .szükség esetén szakértő bevonásával . műveletet meg kell ismertetni. 10.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. akkor az átjárót a 6. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek.1. 10.1.3. 11. és tartalmukat leürítették. 10.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig.4. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.1.2. majd meg kell győződni arról. Ettől eltérni abban az esetben szabad. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. biztonságos utakról. 11.3.3.). vezetéket tárnak fel. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. 10. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét. hogy az építmény milyen anyagból készült. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni.00 m.2. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. 11. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát. ha annak veszélytelenségéről . Bontási munka 11. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 10. és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni.1.60 m. a munkát csak akkor lehet folytatni. lőszert stb. lépcsősen haladva kell kiemelni.80 m-es legyen. Ott.1. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát.meggyőződtek. tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni.7.1. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. A bontási munkákhoz tervet kell készíteni. 10. technológiáját.2.16.3. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. 10. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.

és el kell keríteni. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat.vagy betonszerkezetek. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. hogy azok állékonysága megfelelő legyen. 11. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. 12.1. 11. A zsalutáblák. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani.11. Amennyiben nem akadályozható meg. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére.10.21.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. 11. hogy építésük. valamint felszerelni és karbantartani. Táblás. amely a környezetre. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni.11. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. 11.8.17. hogy azok egymással. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni. kitámasztásokat. zsaluzatok és nehéz. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. aminek ki lehetnek téve.3. amely alkalmas a teher viselésére. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. .3. 12. Amennyiben ezek állíthatók. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. A zsaluzatokat. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. előre gyártott szerkezetek 12.15.12. 12. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell. A bontás során használt aládúcolásokat. 12.4. méretezni. a zsaluzatokat. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. 11. 12.3. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni.2. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad.5. 12. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 12.5 méter szabad távolság legyen. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. 12. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell.16.és betonszerkezeteket és azok részeit. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket.5 méter szabad távolságnak kell lennie.3.1. és az idegen.14. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 11. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad.3. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. és az esetlegesen használt emelő. 11. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. 11. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból.20. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.9.18. átadására. 11. hogy az se porhatást. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben.6. 11.19.3. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni.3.3.2. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. Fém. kiváltásokat méretezni kell. 11. 12. Az emelés. Az elemeket úgy kell kialakítani. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek. 11. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0. A fém. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. se egyéb olyan hatást ne okozzon.13. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak.

A zsaluzatot úgy kell elkészíteni.4. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni.10. 12. munkaterületet kell biztosítani.4. a kizsaluzásra engedélyt adott.3.4. 12. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni.8.4. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem.6. 12.5. 12.4. Különleges (egyedi). A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól.4. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni.16.18. ha a táblát eldőlés ellen biztosították.14.4. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell.7. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. 12. 12.5 biztonsági tényezővel kell méretezni. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni.5.4.8. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter. illetve elkorlátozás mellett . 12. 12.4. akkor ennek szükségességét.15. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta.4.12. illetve a támasztó állványokat eltávolítani. 12. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása.13.4. egymással összerögzítve kell elhelyezni. 12. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell.3.3. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött.10. Az építményeket. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk. 12. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával . ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. alagútzsaluzat. 12.4. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni.12. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani. kismértékű leengedése. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő.3.1. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt.3. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. hegyes tárgyakat el kell távolítani. A nagy méretű zsaluelemeket. vagy be kell burkolni. 12. 12.4. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság.4.4. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. 12. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. vagy annál nagyobb. 12. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek. A táblákat álló helyzetben.11. éles. 12. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. 12. ott tartózkodni tilos. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. 12. A lebontott zsalutáblákat. Speciális zsaluzási technológiák (pl. A kibontást elemenként kell végezni. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 2. ha a beton.a szükséges elkerítés. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni.11.17. táblákból kiálló szögeket.biztosítani kell.4. 12. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni.9.4. A zsaluelemek összeépítéséhez. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. segédszerkezet kilazítása.4. 12. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet.3.4.9. 12. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése . Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni. 12. A zsaluanyagokból. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket.4.2.7. Zsaluzatok bontása 12. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1.

hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. Az elemeket úgy kell tárolni. alakváltozások.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. 12. 12. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. illetve szádfalat arra alkalmas. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. munkát csak akkor szabad . 12. 13. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját.8. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. ott együttes.1. 14. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek.3. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. 12. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. Az elemek szállítását.5. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. 13. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. 14.5. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.5. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont.5. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. Az elemeket úgy kell kialakítani. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott. szállítani. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. 12. 14.10. a szállítás alatt az elemek rögzítését.2. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le. 12. süllyesztett szekrények és keszonok 13. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni.1.5. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni.5. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-. telepítése. 12.5. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét.5.3. 12. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni.5. 12. k) az elemeken látható sérülések. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet.5. a paneleket.3. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert.4.1. méretezni és kialakítani.2.12. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja.9. Azokon a tetőszerkezeteken. d) a szállítási követelményeket. 13.6.7. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. emelő.5.2. b) az elemek tárolási módját. Az előre gyártott oszlopokat. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. illetve beépíteni. Szádfalak. g) azokat a szükséges intézkedéseket.

A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. 14. hulladékoktól. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni. 15.14. 14. 14. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles.5. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen.10.8. 14. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos. 14. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni.11.13. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. Beton-. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. 14. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. Szalma. A tetőn végzett munka esetében.5. A felhasznált egyengető-. A vizes. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. 15. illetőleg működtetésüket biztosítani. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. vasbeton munkák 15. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. 14. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb. legalább II. vágó. és szükség esetén méretezni kell.3. 14. 14. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve.9. elkorhadt. hosszanti és keresztirányban elhelyezett. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell.és oldaltávolságot. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. 14. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést.4.6. 14. gőzök elvezetésével. 15. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 14. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása.15.7.18. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. veszélyesnek minősülő. 15. A munka befejeztével a tetőt. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani.4. 15. 14. osztályú deszkaanyagból készített. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg.12. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni.2.1. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. 14. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető. a csomós.16.végezni. 14. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát.17. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet.

15. hogy állítsa a gépet. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. az állványokat. illetve a kész anyag oda-.6. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. vagy a beesést. 15. I. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni. Hatályos: 2011. Ennek minimális szélessége 80 cm. . hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról.10.) NGM rendelet 75. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. 15.20. 15. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve.7.13. 15. A betonszivattyú. (XII.19. az ürítéshez csúszdát kell építeni.18.9. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. 31. A csöveknek jól kell záródniuk. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést. 15. Hatálytalan: 2011. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére.23. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.11. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. 31. 1-től. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. § (1). A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni.22.15. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010.8. 15.14.) NGM rendelet 30. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. Ha a betonkeverő gép emelvényen. 1-től. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. (XII. 15. 15. 15. 15. I. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. a nyomás alatti vezetéket megbontani. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. 15. 15. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni.21. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni.17. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. 1 2 Megállapította: 27/2010.12. Biztosítani kell. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell.15.24. és úgy kell megtartani. 15. 15.16. 15. mely a keverődob akaratlan elmozdulása.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. § g). az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. állványon áll. hogy nem áll fenn olyan veszély. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy. a keverendő. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. 15. 15.

4 . § (2). 16-tól. 1-től. Megállapította: 27/2010. I.) NGM rendelet 30. V.) Korm. § 3. 8. (V. 31.3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. Hatályos: 2011. (XII. Hatálytalan: 2008. rendelet 44.