4/2002. (II. 20.

) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú mellékletben felsorolt építési munkák területe. 2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal. 3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6-8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében. (2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében, az előzetes bejelentés teljesítése
3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet. (4)1 Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására. 4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b)pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv. 5. § (1)2 A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez, abban az esetben, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. (2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Az előkészítés általános alapelvei
6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az építtetőnek - figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A koordinátor feladatai
7. § A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők: a) koordinálja a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását; b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet; c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: da) a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, db) a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. 8. § A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Az építtető, a felelős műszaki vezető és a munkáltató felelőssége
9. § A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét.

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

10. § Az Mvt. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott általános és a 49. §-ának (1) bekezdésében leírt személyi feltételek mellett különösen meg kell valósítani az alábbiakat: a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait; g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A munkáltató kötelezettségei
11. § (1) Az Mvt.-ben, továbbá e rendeletben meghatározottak alapján az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a) a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani; b) a koordinátor javaslatait figyelembe venni. (2) Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.

A munkavállalók tájékoztatása
12. § (1) A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét és biztonságát érintik. (2) A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.

A munkavállalók meghallgatása és részvétele
13. § A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §okban meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 14. § A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.

Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba. (2)3 (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai

7. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 2. Építmény és zsaluzatok bontása 11. az Európai Parlament és a Tanács 2001/45/EK irányelve. 1.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építés-kivitelezési és tereprendezési munkák nem teljes köre 1. földalatti munka. 5. illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka. Keszonban. 9. Egyéb jogszabályokban meghatározott. Nehéz. túlnyomásban végzett munka. 11. 20. Csatornázás 14. (II. számú melléklet a 4/2002. 4. Építés 4. (II. 20. 10. Ivóvízvezeték építése. mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Azok a munkák. Kőműves munkák 2. a Tanács 95/63/EK irányelvével módosított 89/655/EGK irányelve a 92/57/EGK irányelvet érintő részében. Változtatás 7. Árokásás 2. alagútban végzett munka. Szétszerelés 10. tárolás. 8. festés. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 3. raktározás 16. Javítás 9. Karbantartás. Felújítás 8. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal. Árokban. Olyan munkakörülmények. 6. számú melléklet a 4/2002.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények 1. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 5. Üzemeltetés 12. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. (II. Szállítás. Beton-vasbeton munkák 17. számú melléklet a 4/2002. amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel. Földmunkák 3. amely a munkavégzés során a munkavállalók által használt munkaeszközök minimális biztonsági és egészségvédelmi szintjéről szóló szabályozás módosításáról intézkedik. Átalakítás vagy kiszerelés 6. amelyek vízbefúlás veszélyével járnak.Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: A Tanács 92/57/EGK irányelve a minimális biztonsági és egészségvédelmi követelmények bevezetéséről az ideiglenes vagy változó építési területeken. 3. foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés. biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 20. készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés. árokba fektetése 15. előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. tisztítás 13. illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.) SzCsM-EüM együttes rendelethez .

............................................................................... A kivitelező(k) neve és címe: ............................................................... 10............................................................................................................................... ........................................... ................. ......................... A felelős tervező(k) neve és címe: ................ 6.............................................................................................................................................................. számú melléklet a 4/2002............................................ (II.... 2........................... Az építmény rendeltetése: ......... Az építkezési helyszín pontos címe: ............................................................................ 8... Az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális száma: ....................................... A kivitelezési munkák tervezett időtartama: ..............................................................................................) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I.................................... ........................................................................................ A kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontja: ......................................... A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor neve...................................... Az építettő(k) neve és címe: ................................ Az értesítés elküldésének kelte: ....................Az előzetes értesítés tartalma 1................................................................................... .................................................. ........................... 20...... Az építési munka irányításáért felelős személy(ek) neve és címe: ............................................. 9..... elérhetősége: ....... ........................................ ............................................................... 4.............................................................. .......................................................................... .................................................. ................. ............... ................................................. ............................................... 7................ ......................... 5....................... ................................................................... ................................................... ................................. .............................................. ................................. 3........... 11........................................................................ 4........................................................ Általános követelmények ..............................................................................................................................................................

Azokat a menekülési utakat és vészkijáratokat. Az építményeket és azok részeit. c) az időjárási követelményeknek. 3. méretét. jellegétől. A menekülési utaknál és vészkijáratoknál. árkok falait . a helyiségek méretétől és használatától. A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni. akadályoztatás nélkül használni lehessen.1. hogy a fellépő terhelés elviselésére. Energiaelosztó berendezések 2.1. Tűz jelzése és leküzdése 4. d) a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.4. az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól.5. az alkalmazott berendezésektől. elkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét. A berendezések és védőkészülékek tervezésénél. Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk. Menekülési utak és vészkijáratok 3.3. 4.5. illetve egészségét. 2. 3. állványok. rézsűzni vagy más megoldással biztosítani. hogy azok az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.1. b) a változó építési körülményeknek és állapotoknak. A menekülési utak és vészkijáratok számát. lehorgonyozni.2. 1. a segédszerkezeteket. illetve a megközelítés szükségességét. megfelelő erősségű szükségvilágítással kell ellátni. amelyek bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva .2. Építési munkagödrök. valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál nem helyezhetők el tárgyak. felszerelésektől. illetve átadására alkalmasak legyenek. Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani. az állványokat.1. a használat módjától függően. a világítás megszűnése esetére működő.6. munkahely céljára vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. aládúcolni. 3.hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát. a szükséges kötések kialakulása és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően védeni kell a közvetett vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben. 1.4. hogy az utakat mindenkor. ahol azok biztonságos igénybevételéhez világítás szükséges. ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését. 3.6. Azokat az anyagokat. 1. felállítani. kialakítani. hogy a) az építési munka sajátosságainak. illetve berendezni. 3. 2.7.2. a külső körülményeket és a szerelvények kezelését végzők szakmai ismeretét. 1. 1. 1.a talajállékonyságot figyelembe véve . megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell. 3. a jelzéseket elhelyezni és rögzíteni. a feljárókat. illetve kialakításukat az építési munkahelyek és a helyiségek méretétől. berendezéseket és általában minden olyan elemet. az ott tartózkodó munkavállalók legnagyobb létszámából kiindulva kell a külön jogszabályokban meghatározottak szerint megtervezni és kialakítani. Az építési munkahely jellegétől. a munkahelyeket .1. A szerelvényeket úgy kell tervezni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett. megtámasztani. elkészíteni és alkalmazni.3. Stabilitás és szilárdság 1. azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos területre kell vezetniük. A segédszerkezetek. valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően. elosztását. illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.úgy kell kitámasztani. Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására. a munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni. hogy azok ne jelentsenek tűzvagy robbanásveszélyt.

4 A szellőztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. aeroszolok. 4.2. a tűz oltására alkalmas készülékekkel. a munkavállalók fizikai megterhelését.2 m/s. a tevékenység.2. illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő. és használatukat gyakoroltatni kell.3. Amennyiben a munkavállalónak olyan helyre kell belépnie. egésztest és kéz-. d) működésük során a szennyező anyag felkavarodásának elkerülését.014 50 5. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek betartását: ea) ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0. a légszennyezettség mértékét.4.5 Az 5. b) meghibásodásuk esetére. 4.2. ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését. 5. megvilágítás. Legkisebb Legkisebb térfogat/fő térfogat/fő A munka jellege 3 3 m /s m /h Szellemi munka 0.008 30 Közepesen nehéz fizikai munka 0.008 30 Könnyű fizikai munka 0. illetve az időegység alatt felszabaduló szennyezőanyag tömegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatát. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni. elektromágneses tér. magas légköri nyomás) és kémiai (gázok. egészséget nem károsító levegőt. mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a munkatérben.6. jellegének. gőzök. 5.011 40 Nehéz fizikai munka 0. minőségű. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését. Biztosítani kell a szükséges mennyiségű friss levegőt.3.1. ahol a légtér egészségre ártalmas mérgező anyagokat . a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli eltávolítását.1. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. Fizikai (zaj. munkavállalónként legalább az alábbi friss levegő-térfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni. e) az egészségre káros légmozgás kialakulásának megelőzését. a szellőztetés módjának. illetve munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben tartózkodnia. pontban foglalt szellőzés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell: a) állandó. 5.4. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni. eb) helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál: 0. Munkavégzés veszélyes körülmények között 6. 5. 6. Ahol a munkahelyek légterét gázok. ionizáló és nem ionizáló sugárzás.megfelelő számú. 5. c) rendszeres tisztántartásukat. illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból ered. a technológia jellegét. ott a vonatkozó jogszabályok előírásait és a nemzeti szabványokban rögzítetteket is figyelembe kell venni.és riasztóberendezéssel kell ellátni. karrezgés. gőzök. figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalókkal szembeni fizikai megterhelést. A munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének. Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű. Ahol a levegő szennyezettsége. a tűzérzékelők és a riasztó rendszerek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. porok (rostok) szennyezhetik. A nemzeti szabványokban meghatározottak a megoldások kialakításához iránymutatásként szolgálnak. porok. Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek. Mesterséges szellőztetés esetén. 6. vagy annak bejutását biztosítani.1 m/s. illetve helyiségben munkát végzők számát. Szellőztetés 5. A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. ha a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet. hatékony működőképességüket. aeroszolok okozta légszennyezés) kóroki tényezők előfordulásával járó munkavégzés során biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkafeltételeket. jelző.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. ha a nappali természetes fény nem elegendő. 8. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges megvilágítást kell biztosítani. ha a munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 °C (K) EH értéket meghaladja. kiszolgálása a közegészségügyi követelmények megtartásával történhet. Óránként legalább 5. pontban előírtak figyelembevételével cukrot. gőzök. 7. tárolása. vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített. illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. minőségű (összetételű) levegő meglétéről.3.(gázok. 7.és fémszerkezetek szerelése 30 lux Vágányépítés 30 lux Alagútépítés 30 lux Tartózkodó. mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja. valamint a hidegnek minősülő munkahelyen.3. valamint a tea készítése. porok aeroszolok) tartalmazhat. amennyire az lehetséges. ahol a levegő összetételéből adódóan bármilyen veszély fennállhat. ha a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban. a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. hogy amennyiben szükséges. és meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására. A munkavállaló nem végezhet egyedül munkát olyan munkaterületen. alkoholmentes ital is. helyiségeknek és közlekedési utaknak.és szociális helyiségek 100-200 lux Irodahelyiségek 50 lux 8. Az alkalmazott. természetes megvilágítással kell rendelkezniük. robbanásveszélyes vagy gyúlékony lehet. A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket.2. Az építési munkahelyek. de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A védőital. Hőmérséklet 7. a munkavállalók részére igény szerint. Ahol szükséges. 8. 7. illetve nem változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát elérő mennyiségben. oxigénhiányos. azonnali hatékony segítséget kaphasson. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállaló részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni. az egészséges és biztonságos légállapotokról. illetve édesítőszert kell biztosítani. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített.3. hordozható fényforrásokról kell gondoskodni. személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A munkahely hidegnek minősül. A tea ízesítéséhez a 7.4.1.2. Egyéb jogszabályban előírtakat is figyelembe véve meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az egészségkárosodás és munkabaleset megelőzése érdekében. helyiségek és közlekedési utak természetes és mesterséges megvilágítása 8. vagy az ott-tartózkodás alatt kell meggyőződni a megfelelő mennyiségű.1. Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: Közepes Építési munkahely és közlekedési út megvilágítási erősség Magasépítés 20 lux Mélyépítés 20 lux Acél. amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg. Szabadban végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási erősségeket kell biztosítani: . de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni.3. A munkahelyeknek.5. a munkaterület sajátosságait figyelembe véve a belépés előtt. szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot. 7. valamint akkor is. 7. ütéssel szemben védett. 6. Az ilyen körülmények közötti munkavégzésnél a munkavállalót folyamatosan kívülről figyelemmel kell kísérni.

9. . E világítás olyan legyen. A gépi működtetésű ajtók és kapuk mozgása nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. 10.2. A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani. Az ajtókat és kapukat jól felismerhető és könnyen elérhető vészkikapcsoló berendezéssel kell ellátni. 10. hogy azok a rendeltetésüknek megfelelően könnyen.1. 9.2.5. felszerelni.az igénybe vevők számának és a tevékenység típusának megfelelően kell méretezni.4. gödröktől mentesek legyenek. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a külön jogszabály szerinti jelölésekkel kell ellátni. Közepes megvilágítási erősség 500 lux 9. illetve az áruforgalom céljára használt utakat . hogy azok a lehulló tárgyaktól védettek legyenek. biztonságosan használhatóak legyenek. hogy ezek az ajtók belülről.7. megfelelő erősségű szükségmegvilágítással kell ellátni. a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy kell kialakítani. amely megakadályozza a sínről való lefutásukat és leesésüket.8. 8. 10. munkahelyeket és közlekedési utakat. Az ajtók és kapuk legyenek kézzel nyithatóak. Közlekedőutak . és a környezetükben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkül megfelelő hozzájutást biztosítsanak.felületfestés 500 lux 8. hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja. illetve a munkavégzés hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan szerkezettel kell ellátni. ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos az áthaladás. vagy védőszerkezetet kell felszerelni. elhelyezni.4. hogy azok megfelelő teherbírásúak. Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak. rögzített létrákat és a rakodókat .Tevékenység Famegmunkáló gépeken végzett munka Szerelési munka: durva 200 lux közepes 300 lux finom 500 lux Felületmegmunkálás .5. törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük. amelyek fel. a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. a rajtuk lebonyolódó közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek. illetve kialakítani. hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. A tolóajtókat biztosítószerkezettel kell ellátni. A helyiségek. és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek. hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatóak. Ajtók és kapuk 9. 10. munkahelyek és közlekedési utak világítási szerelvényeit úgy kell elhelyezni. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni. A gyalogos-.3. külön segítség nélkül nyithatóak legyenek. hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni.5.amennyiben ez csak szintkülönbség áthidalásával biztosítható -. A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani . hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítse. A közlekedőutakat . Az olyan helyiségeket. a gyalog közlekedők részére megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani. A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell kialakítani a gyalog közlekedők részére. 10.veszélyes területek 10.és lerakodásra szolgálnak . állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell.beleértve azokat is.4. kivéve.3. 10. A munkahelyekhez vezető utakat. ha áramkimaradás esetén automatikusan nem nyílnak.úgy kell méretezni. 9. amely a visszacsapódás ellen kitámasztást biztosít.beleértve a lépcsőket. Biztosítani kell. 9. ahol a munkavállalók a mesterséges világítás kimaradása esetén veszélynek vannak kitéve. 10.6. A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől. amikor a munkahelyen munkavállalók. lyukaktól. 10. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni.1.

1. 2 12.10.2. A rakodókat úgy kell kialakítani. A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni. Elsősegély 13. hogy oda hordágy . elsősegélynyújtásra kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.1. Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott.9. az ajtók. illetve azokat megfelelően karban kell tartani. ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. 12. A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget. 14. hogy máshol öltözzenek át. átjáróktól. A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. Az utakat egyértelműen ki kell jelölni. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és telefonszámát. Tisztálkodó. és azt. 11. A munkavégzés területét olyan méretűre kell kialakítani. hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését.2. A 13. pontban meghatározottakon túl.és mellékhelyiségek 14. Ha építéstechnikai okokból a 12. azokat el kell keríteni a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására. 13. 12.10.11.nem várható el tőlük. 11. Rakodók (rámpák) 11.3.5 m . és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.1. A munkavégzés helyén a mozgáshoz biztosítandó szabad tér 12. hogy az megfelelő mozgási szabadságot adjon a munkavállalóknak munkájuk elvégzéséhez. lépcsőkilépőktől legalább 1. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn. azokat ülőhelyekkel kell ellátni. A rakodókat legalább egy kijárati ponttal kell ellátni.2. ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.0 m. A minimálisan biztosítandó szabad felület 1.00 méterre vezessenek el.2. akkor a munkavállalók részére a munkahelyükhöz a lehető legközelebb azonos méretű mozgásterületet kell biztosítani. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak. a kapuk és a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók. Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi. 13. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni. E helyiséget úgy kell kialakítani. A beépített erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani.3. figyelembe véve az ott lévő szükséges berendezéseket és tartozékokat is.1. 10.4.könnyen bevihető legyen. nemére tekintettel . 10.a rajta fekvő sérülttel . 11.3. amelyből a szélességi méret értéke 1. hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani. hogy a munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell.egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók korára. A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méreteinek.1. pontban meghatározott méretet nem lehet betartani. Öltözők és öltözőszekrények 14. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát vagy védőruhát kell viselniük és . folyosók és lépcsőházak között. azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében. . 13. 13. elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen. Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és berendezésekkel. hogy azok az ajtóktól. kapuktól.1.2. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított munkavállalók védelmére. Az öltözőknek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lenniük.

4. közötti időszakban fűtést kell biztosítani. 14. hogy valamennyi munkavállaló a munkaruháját. ahol ezeket elhelyezték szellőztetést. pont szerinti zuhanyozókra nincs szükség. szükséges számban kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.3. illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről zárható illemhelyet kell biztosítani. hogy valamennyi munkavállaló számára lehetővé tegye a higiéniai követelményeknek megfelelő tisztálkodást. pont első bekezdése szerinti öltözőhelyiségekre nincs szükség. 14.3. elegendő számban illemhelyet.2. A mosdóhelyiségben 5 fő munkavállalónként falimosdót.1. 14.2.5. Az öltözőket nők és férfiak részére el kell választani. Az 2 öltözéshez széket vagy padot kell biztosítani. ahol a megfelelő tisztálkodási lehetőségek fennállnak. Valamennyi építési munkahelyen.2. Pihenők.2. veszélyes anyagok.azt megkívánja.1.1. egyéni védőeszközeit megszáríthassa. alkalmas zuhanyozóról kell gondoskodni. világítani és fűteni kell. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. 14. illetve tartózkodók 15.1.6. A biztosítandó hőmérséklet 21 °C. pihenők. nedvesség. 14. 14. a munkavállalók száma. lehetővé kell tenni a munkaruhának és az egyéni védőeszközöknek a munkavállaló saját ruhájától és ingóságaitól elkülönített helyen való őrzését.2. rendszeres takarítást. Illemhelyek és kézmosók 14.3. ott megfelelő számú (szükség esetén meleg) folyó vizes mosdókat kell biztosítani közvetlenül a munkahelyek és az öltözők mellett. Amennyiben 10 vagy több munkavállaló két hétnél hosszabb ideig végez egyidejűleg munkát. A zuhanyozókat hideg és meleg folyó vízzel kell ellátni.2. 14. valamint a hely távoli jellege . 14.női-férfi közös. illetve az október 15.1. 14.megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával . de nem egy időben használható öltözőt lehet kialakítani. E kötelezettségnek nem kell eleget tenni akkor. A zuhanyozó megfelelő méretű legyen ahhoz.1.3. közöttük kényelmes összeköttetést kell biztosítani. Intézkedéseket kell tenni a nők és a férfiak részére külön illemhelyek vagy ezek külön használatának biztosítására.2. Abban a helyiségben. A munkahelyek. 15.1. világítást. Amennyiben a körülmények (pl.3. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . és azt el kell látni olyan berendezéssel. vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. Zuhanyozók és mosdási lehetőségek 14. valamint a saját ruházatát és személyes tárgyait a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa.3. 14.2. Ahol a 14.különösen az elvégzett tevékenység típusa. illetve meleg folyó vízzel kialakítani. 14. öltözők és zuhanyozók vagy mosdók szomszédságában a munkavállalók részére elkülönített helyiségben. 20 munkavállalónként 1 zuhanyozót kell hideg. ha személyi-ingósági okok azt szükségessé teszik. Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége . akkor a munkáltatónak mosdóhelyiséget kell biztosítani a részükre. szennyeződés) azt megkívánják. amely biztosítja. ahová saját ruháját és személyes tárgyait el tudja zárni. illetve tartózkodóról. és április 15. ha a munkáltató a munka befejezése után biztosítja a munkavállalók olyan központi telephelyre történő visszajutását. pont alatt meghatározott öltözőnek megfelelő méretűnek kell lennie.5. 14. Intézkedéseket kell tenni a nők és férfiak számára külön mosdók vagy ezek külön használatának biztosítására. Ahol a zuhanyozók vagy mosdók elkülönítettek az öltözőhelyiségektől.2. Ha a 14. minden munkavállaló részére gondoskodni kell olyan helyről.50 m szabad alapterületet kell biztosítani.1. 10 fő munkavállaló alatt .14. Öltözőszekrényenként legalább 0. A 14. Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani.1. Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat. A munkavállalók részére megfelelő számú.2. A mosdóhelyiséget szellőztetni.3.1. gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről. . ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkövetelik.4. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 2 akadályozzák.2.1. A nők és férfiak részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani.1.

lakókonténerről). Ivóvízellátás 18. és azokat fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel. alkoholmentes itallal. A pihenő. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni. azt nyitható ablakkal kell ellátni. illemhelyekre és munkahelyekre vonatkozik.3. zuhanyozókra. amelyek a higiéniai követelmények megtartása mellett lehetővé teszik ételeik elkészítését. b) biztosítani kell a munkavállalók részére olyan főző-. ahol e munkavállalók közvetlenül tevékenykednek.2. alkalmas.1. továbbá azokra a munkahelyekre. azért hogy az világosan látható és azonosítható legyen. valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. higiénikus körülmények között étkezhetnek. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre. illetve ivókút felszereléséről. tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek. ennek hiányában más.2. Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni.és egy étkezőhelyiséggel. b) ha a pihenő.4. E helyiségeket el kell látni a munkavállalók létszámának megfelelően ágyakkal. 15. gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről). illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük. A helyiségek elosztásánál figyelembe kell venni a férfiak és a nők jelenlétét. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről.6. illetve a szálláson intézkedéseket kell tenni a nemdohányzók védelmére. Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell: a) a pihenőben. ha csak kivételes alkalmakkor használják azt rendelkeznie kell megfelelő egészségügyi létesítménnyel. szekrényekkel. A munkavállalók számára a) gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl.1. asztalokkal. Terhes nők és szoptatós anyák A terhes nőknek és a szoptatós anyáknak megfelelő fekvőhelyet és pihenési lehetőséget kell biztosítani.2. a csapokat „ivóvíz”.3. Egyéb rendelkezések 18. hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen. Megváltozott munkaképességű munkavállalók A munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságaira. 18. 18. Az állandó jellegű szállásnak . A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap. 18. 18. Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. illetve tartózkodó legalább 2.3.2. 16. valamint arról. illetve étel melegítésére alkalmas felszereléseket. 15. A pihenőkben.5. belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 15.2 méter belmagasságú legyen. 19. hogy az ott tartózkodó munkavállalók mérgezés. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel.7. átjárókra. A fűtést úgy kell kialakítani.1. fulladás.2. illetve tartózkodó kijárata közvetlenül a szabadba vezet akkor a kijáraton szélfogót kell elhelyezni. illetve „nem ivóvíz” felirattal és a külön jogszabály szerinti jelöléssel kell ellátni. 18. 17. a tartózkodókban. amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak. E követelmény különösen a megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók által igénybe vett ajtókra.kivéve. a dohányfüst okozta ártalom elleni védekezésre. 15. lépcsőházakra. Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. mosdókra. egy pihenő. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani. hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten. Egyéni védőeszközök biztosítása 19. 15. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van. illetve tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. .15. A pihenőknek.2.

1. 6. 3. a tetőablakokat és az üveg válaszfalakat hatékony védelemmel kell ellátni a túlzott napfénnyel szemben. Építési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények 1. ha a falak összetörnek. és meg kell akadályozni. különösen a teleüveg válaszfalakat egyértelműen jelezni kell.1. biztonsági hevederzet.2. annak úgy kell működnie.3. 7. A padlók. ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja. A zuhanás elleni védelem céljára használt egyéni védőeszközt .a vonatkozó szabványra figyelemmel a meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni. falak és mennyezetek felületének olyannak kell lennie.19. hogy a munkavállalók érintkezésbe kerüljenek e falakkal vagy megsérüljenek. illetve zuhanásgátló használatával végezheti. 2. 4. falai. II. amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll. Az ablakokat. hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve az egészséget károsító vagy veszélyeztető légáramnak. Helyiségek padlói. 5. A munkahelyek padlóinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani. vagy szükség esetén helyreállítani (felújítani). figyelembe véve a munka természetét és a helyiség használatát. azonnal el kell távolítani. 4. amelyek a munkavállalók biztonságának és egészségének megvédését biztosítják. a szolgálatot ellátó munkavállalók helyiségeiben. fejezetének 5.2. stabilnak és csúszásmentesnek kell lenniük. Azoknál a munkáknál.4. a büfékben és az elsősegélynyújtó helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Stabilitás és szilárdság Az épületeknek a használat jellegének megfelelő szerkezettel és stabilitással kell rendelkezniük. Vészkijárati ajtók A vészkijárati ajtóknak kifelé kell nyílniuk. Minden lerakódást vagy szennyeződést.vagy forgóajtók alkalmazása nem megengedett. természetes világítással kell rendelkezniük. üregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk. hogy azt a higiéniai követelményeknek megfelelően lehessen megtisztítani. azoknak rögzítettnek.a gyártó előírásainak megfelelően . mennyezetei és tetői 6. hogy azokat ne tudja könnyen és azonnal nyitni az. Szellőztetés Légkondicionálás vagy mechanikus szellőztetés alkalmazásakor.3. A helyiségekben vagy a munkahelyek és közlekedési utak közelében az áttetsző vagy átlátszó falakat. A vészkijárati ajtókat nem szabad úgy zárni vagy rögzíteni. A pihenőkben. Természetes és mesterséges világítás Amennyiben lehetséges a munkahelyeknek megfelelő. Ablakok és tetőablakok . 6. aki azokat szükséghelyzetben használni akarja. ha azzal a munkavállaló már zuhant. 6. ami a légtér szennyezésével közvetlen veszélyt jelenthet a munkavállalók egészségére. akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv. Hőmérséklet 4. 19. az egészségügyi létesítményekben. 19. Amennyiben az ezen melléklet III. Azokat biztonságos anyagból kell elkészíteni.2. illetve fel kell szerelni olyan mesterséges megvilágítást biztosító eszközöket. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket. a munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni. Vészkijárat céljára toló.

10.1. vagy képződnek. A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg kell határoznia. 8. a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet. illetve fényjelzések útján. hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a munkavégzés idején. A csatorna. valamint az építésüknél felhasznált anyagokat a helyiségek vagy felületek természete és használata határozza meg. Megfelelő módon biztosítani kell.3. hogy a munkavállalók megsérülhetnek. és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is abban az esetben. hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni.3.30 m egy szélesség Általános zárt tér végén legalább 400 mm 2 3 m-nél kisebb belmagasságú 0. 9. vagy egyéb szerkezetekkel ellátni. A szükséges búvónyílások száma és mérete A szükséges nyílások A nyílás legkisebb száma mérete 2 legalább 2. Biztosítani kell.4. 7.50 m . Közlekedési utak Ha a munkavállalók védelme szempontjából a helyiségek berendezése és használata azt szükségessé teszi. 12. hogy lehetőség legyen az ezen munkát végző vagy a helyiségben tartózkodó munkavállalók veszélyeztetése nélküli megtisztításukra. és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. hogy a munkavállalók az ablakokat. 11.1. vagy átlátszó panelokat kell tartalmazniuk. Az áttetsző ajtókat feltűnő módon jelölni kell. zárni. de ezek a munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. amelyet számára kijelöltek. A mozgólépcsőket és mozgójárdákat fel kell szerelni könnyen azonosítható és elérhető vészleállító készülékekkel is. Az ajtók és kapuk lehelyezését. Biztosítani kell. 12.7.2. és fennáll annak a veszélye. egészségük vagy jó közérzetük veszélyeztetése nélkül végezhessék tevékenységüket. A lengőajtóknak vagy kapuknak áttetszőeknek kell lenniük. beszabályozni. ha a munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról. Munkavégzés szűk munkatérben 12. A kapcsolattartás történhet rádió. ha az ajtó vagy a kapu összetörik. akkor e felületeket a töréssel szemben védeni kell. 12. és azokat minden szükséges biztonsági készülékkel fel kell szerelni. számát és méreteit. lehetőleg mindkét legalább 0.1. 8. Az aknákban.2. egy szélesség legalább legalább 1 helyiség 500 mm . Amennyiben az ajtókban vagy a kapukban lévő áttetsző vagy átlátszó felületek nincsenek biztonságos anyagból készítve. ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől. szükséges biztonsági előírásokat. Ajtók és kapuk 8. vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés útján. a közlekedési utakat jól láthatóan ki kell jelölni. Helyiségméretek és a helyiség légtere A munkatereknek elegendő felülettel és magassággal kell rendelkezniük ahhoz. Az ablakokat és tetőablakokat a berendezéssel összhangban úgy kell megtervezni. 12. hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét. a tetőablakokat és a szellőzőket nyitni. hogy ott gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek. vagy biztonságosan rögzíteni tudják. hogy a munkavállalók biztonságuk.4. hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd. akik a bent tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. 8. A figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet.2. 8. Mozgólépcsők és mozgójárdák A mozgólépcsőknek és mozgójárdáknak biztonságosan kell működniük.

13. akkor izolációs (zárt rendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.12. A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 13.a munkavégzés teljes területén . A helyiséget méretétől és az ott-tartózkodók számától függően szellőztetni kell. ha a leterhelő fal a konzol felett legalább egy emelet magasságban elkészült).Zárt tároló vagy bunker legalább 1 legalább 1 és legalább 1 Zárt tároló vagy bunker. A gerendák közötti boltozatok készítésénél a gerendák elfordulását meg kell akadályozni. A födémen . előre kijelölt személyek felelősek annak koordinálásáért.7. oromfalak és tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől függetlenül. Ennek keretében biztosítani kell.50 m . 13.3. 13. 2 0. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani. valamint kéményfedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1. A födémgerendák közötti födémelemek. illetve az átlevegőztetés nem biztosítható.12. akikkel ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. illetve fedkő elhelyezéséhez a felhasználni kívánt építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. pillérek. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.6. Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltó szerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. 12.9. 13. A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról. Meglévő alapfal aláfalazása során a meglévő fallal érintkező felső falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni.13. kőkeret.8. Kőműves munkák 13. 13.4. függőfolyosó-lemezek.botlásmentes. A nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani. önmagában állékonyan kell megépíteni. Amennyiben a szellőztetés. 13. A 15°-ot meghaladó hajlásszögű tetőnél falazáshoz. Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát. . amíg annak leterhelése nincs biztosítva. ha a konzol erőtanilag megfelelően le van terhelve (pl. 13. A legfelső födém feletti kémények. A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a munkavégzés irányítója a felelős. erkély. A boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a teherelosztó részleg felhordása után szabad megterhelni.11.10. A gázkoncentráció értékét ismert gázok esetében mérni kell. ha a 3 szellőztető nyílás 100 és 200 mm térfogata kisebb mint 10 m 12.9. 12. 13. 13.8. ahol ismeretlen gáz jelenlétével kell számolni.10.4 m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve.5. 12.11.0 m széles pallóterítésről kell gondoskodni. szilárd felületet kell létesíteni. 12. béléstestek elhelyezéséhez legalább 1.5. Homlokzati kőburkolat. Azokban a munkaterekben. A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy a leterhelés elkészültéig kidőlés ellen biztosítani kell. A konzol alátámasztását csak akkor szabad eltávolítani.1. a helyiségeket át kell szellőztetni. hogy a helyiségben folyamatosan legalább 17 térfogat% oxigén rendelkezésre álljon.7. párkányelemek) szabad végét mindaddig alá kell támasztani. A béléstestes födémmel a teherelosztó réteg elkészültéig a béléstesteket nem szabad megterhelni. egy szélesség legalább 600 mm legalább 400 és 500 mm legalább 13. Konzolos szerkezet (lebegő lépcsők. 13.6. Tiszta oxigént befújni tilos! 12. A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 12. 12. 13.2. Előre gyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. szellőzők. vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá kell csökkenteni.

és fejgerenda közé elhelyezett függőleges dúcok mindenütt a födémgerendák alá kerüljenek. hogy az lehetővé tegye az új nyílást kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. ha az anyagledobást végző munkavállaló maga is meggyőződött arról. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie. Gerendás födémszerkezetek esetén a talp.25. A lakott területen végzett munkánál. és csak ezt követően szabad a javítási munkát megkezdeni! 13. ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.17.5 méternél több nem lehet. hogy az a munkavállalókat ne veszélyeztesse. A kiváltott szerkezet alátámasztó állványát úgy kell kialakítani. Olyan épületnél. Az egymás fölötti szinteken alkalmazott dúcok egymás alatt legyenek. Az utólag beépített vízszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz élhossza legfeljebb 1. illetve megerősítése esetén a tehermentesítést méretezett dúcolással kell biztosítani a munkavégzés megkezdése előtt.28.31. 13.24. Az anyagcsúszdákat úgy kell kialakítani és használni. 13. ahol a párkány fedélszélekkel van leterhelve. ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést. de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a. hornyokat vagy egyéb mélyedéseket meg kell szüntetni. 13. 13. Olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni. ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja. 13.14. 13.5 méter. A nyílást kiváltó gerendák vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz állékonyságát és terhelhetőségét meg kell vizsgálni. A lépcsőfokok cseréje esetén a kibontásra kerülő lépcsőfok feletti szakaszt megcsúszás ellen biztosítani kell. továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. Ha a tűzfal vagy az oromfal a tetőszerkezethez tűzfal kapcsokkal van rögzítve. A kiváltó gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének függőlegesébe eső falszakaszain lévő üregeket.23. Az egyszerre munkába vett szakasz legfeljebb 3. a fedélszék megbontása esetén a párkány állékonyságáról gondoskodni kell.29.20. 13. A próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni.32. a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. A pilléreket minden esetben ki kell váltani. az épület köré védőtetőt kell készíteni.19. E munkát támasztó vagy kétágú létráról végezni nem szabad! 13. 13. 13.15.16. le nem zárható közlekedési útvonalon az építési munka sajátosságától függően meghatározott szélességű. A hibás. A munkát csak akkor szabad megkezdeni. 13. hogy két cölöpözési hely között legalább két érintetlen vagy már beépített cölöphely legyen. 13. 13. hogy a figyelő személy jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A födémcsere megkezdése előtt a padlóburkolatot és a feltöltést el kell távolítani.33.18.27. azokat a teher viselésére alkalmassá kell tenni. illetve tartózkodást. 13. és csak akkor szabad. a lépcsőházban. Tégla. Az egymás fölötti födémszakaszokat csak egymás után szakaszokban szabad kibontani. a függőfolyosón és egyéb. 13. tisztán tartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. A sajtolt cölöpökkel történő alap megerősítése esetén a munkát az épülő épület pincéjében dúcolt munkagödörből kell végezni. laza részeket le kell vésni.0 m lehet. 13. Az anyagokat csak megfelelő szerszám alkalmazásával szabad a csúszdáról . A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2.21. Csak ezt követően szabad a másik oldalon az alapgödör kiemelését megkezdeni.30. Alapszélesítésnél a meglévő alaptest egyik oldalán kell először elvégezni a földmunkát és az új alaptest elkészítését.13. Préslég üzemeltetésű szerszámmal végzett vésés esetében a várható dinamikus igénybevételnek is megfelelően kialakított munkaterületet kell biztosítani.26. A cölöpsajtolás sorrendjét úgy kell megállapítani. A munkagödörnek a fallal párhuzamos szélességi mérete 1. Meghibásodott kéménypillér vagy kéményfal felújításakor a meglazult elemeket leesés ellen biztosítani kell. 13. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad.vagy vasbeton pillér javítása. A dúcokat keményfa ékekkel kell felszorítani a fejgerendához.0 m lehet. Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni. Ha az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalom nem terelhető el. 13.22. A középfőfalban történő acélgerendás kiváltás esetén a kétoldali födém terhét megfelelően méretezett dúcszerkezettel át kell vinni az altalajra. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről.

Forró bitumennek vízzel vagy vizes felülettel való közvetlen érintkezését meg kell akadályozni. 14. III.1. A magasban kialakított.2.2. hibás léceket ki kell cserélni.eltávolítani. gépi drótkefével történő rozsdamentesítésnél hatásos szellőztetésről kell gondoskodni. Forró bitumennel végzett bármilyen munkát csak a testet fedő zárt munkaruhában lehet végezni. Olvasztási munkákhoz az olvasztóüstöt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben) a stabilitás nem biztosítható. A környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni.3. Zárt térben a falfelületek száraz lekaparásánál.3.4.2. Épületfestő és mázoló munkák 14. festésénél csiszoló géppel. 14.1. . b) maximális teherbírásukat és a teher eloszlását.3. Vízszigetelő munkák 14.1. a csomós. 14.2.2. a munkát csak állványról szabad végezni.és szerelőipari munkák 14. amelyeknek ki lehetnek téve.2. Az olvasztóüst mellett tűzoltási céllal megfelelő mennyiségű homokot és lapátokat kell készenlétben tartani. 14. elkerülve minden esetben a váratlan vagy akaratlan elmozdulást. hogy a munkavállaló az edény oldalfalával közvetlenül érintkezésbe kerülne. Az olvasztóüstöt jól zárható üstfedővel kell ellátni. Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. Az üstre a szétfröccsenést megakadályozó csatornát kell szerelni. Szak. 14. Amennyiben ezeknek a munkaállásoknak az alátámasztása vagy más eleme nem megfelelően stabil.5.2. Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtölteni. Forró ragasztóanyaggal teli edényeket emelni és szállítani csak védőkesztyűben szabad. A forró bitumenbe az olvasztani kívánt anyagot az edény fala mentén kell becsúsztatni.1.2.2. mozgó vagy rögzített munkahelyek szilárdak és stabilak legyenek. Stabilitás és szilárdság ellenőrzése A stabilitást és a szilárdságot megfelelően ellenőrizni kell különös tekintettel azokra az esetekre. 1. 14. Építési munkahelyek helyiségeken kívül 1. A tetőszerkezet. figyelembe véve: a) az azokon dolgozók számát. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni.3. 14.5 m hosszú mérőedényt kell alkalmazni. veszélyesnek minősülő elkorhadt. illetve tetőcserepek javítása előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. A szükséges javításokat csak ezután szabad megkezdeni.7. Az olvasztandó anyag szennyeződést ne tartalmazzon és biztosítani kell. A forró ragasztóanyagok szállításához csak csőrös.2.2. amikor az állás magasságát vagy mélységét megváltoztatják. A munka megkezdése előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket a feszültségtől mentesíteni kell. 14. amelynek mérete lehetővé teszi a biztonságos szállítást anélkül. 14. átcsiszolásánál.1. ezek stabilitását megfelelő és biztonságos rögzítési módokkal biztosítani kell.1.2.3. 14. zárható fedelű edényt szabad használni. Tetőjavítási és szigetelő munkák 14.3. c) azokat a külső hatásokat. a munkavállalót egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni. 14. hogy idegen anyag az olvasztás időtartama alatt az olvasztóedénybe ne kerülhessen. Ez a szabály egyaránt vonatkozik a munkaállás egészére vagy annak egyes részeire. Stabilitás és szilárdság 1.1. 14. Az olvasztóüstből a forró anyag kiszedéséhez legalább 1. illetve az összetorlódott anyag szétválasztását elvégezni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni.6. Ha a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékek nem tarthatók be. leseprésénél.

így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. különösen azokat. lakott területen belül 0. b) vonalas létesítmény esetén. egy középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. a személyek és járművek távoltartására elkorlátozást vagy figyelmeztető jelzéseket kell alkalmazni. ott ahol ez műszakilag megoldható. megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni.25 m mélység között.5. Védőháló. d) a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon. akkor azokat feszültségmentesíteni kell. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel. a szükséges figyelmeztető jelzések mellett. az építési helyen fedett átjárókat kell kialakítani. Földmunkák végzésekor: a) munkagödör esetén 0. 5. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel.4. akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni. Energiaelosztó szerelvények 2. A magasból leesést alkalmas berendezéssel. függesztett védőszerkezetek elhelyezéséről is gondoskodni kell. védőháló.25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni.25 m és 1. e) a földmunkák végzése során az 5. Leeső tárgyak A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot.2.1.25 m mélység alatt. tetők.7. 1. A villamos légvezetékeket úgy kell vezetni.25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot. Ott. amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre álltak. középdeszkával.7. háromsoros. hogy azok az építési munkahelyeket elkerüljék.4.25 m és 1.25 m és 1. Amennyiben erre nincs mód. lábdeszkával. Az állványoknak szilárdnak. hogy a belefulladás lehetősége fennáll. illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. valamint korláttal. 2. amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t. elegendően magasnak kell lenniük.6. 5. 4. mobil szerelőállvány) szabad végezni. Magasból leesés 5. 5.2. aknák megnyitásakor vagy építésekor. 3. pontban előírtak alapján a) munkagödör esetén 0.3. azonosítani. ahol a vezetékek alatt járműveknek kell elhaladni. b) ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el. 5. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges.3 m-nél nem nagyobb osztásközű. illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. 5. ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. felülvilágítók. rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. 5. vagy 1 méter magas. pont kivételével. védőrács. c) lakott területen kívül 0. amelyek egészségüket és biztonságukat kedvezőtlenül befolyásolhatják.2. vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez való hozzáférést. Azokat a szerelvényeket. Az 5. 1. Jelzőkorlát is alkalmazható az 5. . hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Ha a feszültségmentesítés nem megoldható. b) vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0.1. emelő-plató. Légköri befolyások A munkavállalókat védeni kell olyan légköri hatásokkal szemben. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani: a) azokban az esetekben. Ahol szükséges. amelyek külső hatásoknak vannak kitéve. mennyezetek.4. és legalább egy lábdeszkával. 5. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni. 0.25 m mélység között jelzőkorlátot.3.25 m mélység között jelzőkorlátot. c) födémek. illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. Ha ez nem lehetséges. és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. 2. A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket.

Szerkezeti vázlat Szerkezeti vázlat alapján építhetők a termékszabványban meghatározott elemekből készített bakállványok. A függő létrákat biztonságosan és . 6.úgy kell felerősíteni.1. 6.2. hogy az megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. 6.4.5. 6.9. 5. a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére alkalmas. hogy azok ne csúszhassanak el. Állványok tervezése 6. felülvizsgálatát.ha védőkorlátot alkalmaznak . A mozgatható létrák lábainak szétcsúszás elleni biztosítását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével. földrengés okozta rázkódás esetén.4. 6. összeállítani és karbantartani. illetve egymásba tolható elemekből álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon szabad használni.2. vagy minden olyan esetben. munkavédelmi üzembe helyezését e rendelet előírásai. hogy az építmény állékonysága megfelelő. hogy a létraelemek egymáshoz képest elmozdulásmentesen álljanak.4.4. 6 méternél nem magasabb fémállványok. Általános szerkezeti dokumentáció . méretüknek megfelelő szilárd alapra kell helyezni. 6. hogy annak fokai horizontális állásban maradjanak.4. illetve ne tudjanak kilengeni. minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. a munkát megkezdeni csak akkor szabad. Csak szilárd és megfelelően karbantartott. illetve más azonos értékű megoldással kell biztosítani. Ha a létrára valamilyen terhet kézben kell felvinni. valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell elvégezni. Meglévő építményen a munka megkezdése előtt meg kell győződni arról. Lapos és alacsony hajlású (20° alatti) tetők esetében. 6. Állványok és létrák 6.6.3. hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével.kivéve a kötéllétrákat . valamint a 2000 N/négyzetméter terhelésnél nem nagyobb igénybevételű.8.4. 6. A több részből.a védőkorlátot úgy kell méretezni és kialakítani. hogy használatuk alatt azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak. 20°-ot meghaladó hajlásszögű tetőn végzett munkák esetén . mértékadó nemzeti szabványokban foglaltakra is. rendeltetésszerűen kell alkalmazni. 6. Az állványokat úgy kell tervezni. erős. a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő. c) módosítás.5. kivitelezését. ez nem befolyásolhatja hátrányosan a kapaszkodás lehetőségét. 6. a csak szabványos elemekből készült állványok.0 m-nél nem magasabb létraállványok.4. vagy szétcsúszást megakadályozó berendezéssel. A mobil állványt az akaratlan elmozdulásokkal szemben biztosítani kell. 6. A létrát úgy kell használni. figyelemmel a kapcsolódó. a 20.9.1. Az állványok készítéséhez . vagy ne mozduljanak el. 5.7. A kerekes létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 2 bakállványok. valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével . meghatározott időközökben. illetve.7. Létrák 6. kedvezőtlen. A létrákat céljuknak megfelelően. a 6 méternél nem magasabb létraállványok.6. 6.10. 6. viharos időjárást követően.5. vagy használaton kívül helyezés. hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását. hogy a munkavállaló azon mindig biztonságosan tudjon állni és megfelelően kapaszkodni.állványtervet kell készíteni. b) rendszeresen. A mozgatható létrák lábait stabil. hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.4.8. amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van.10. tiszta állapotú létra használható. hogy azok ne dőljenek össze. Az állványt az arra felhatalmazott személynek át kell vizsgálni: a) használatba helyezés előtt. a pallókat és az állványlétrákat úgy kell összeállítani. A munkaállványokat. ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték. A magasban végzett munkákhoz a létrák használatát úgy kell korlátozni. 6. 6. Az építési állványok tervezését. amely a szilárdságát vagy a stabilitását befolyásolhatta.4.3. úgy. A létrákat úgy kell felállítani. Ha ez nem biztosított.

melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek.4. részletezve az alkalmazott módosító (biztonsági. valamint az építési és bontási munka sorrendjét is. Amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani. vagy különleges csomóponti kialakításokra. A statikai vizsgálat . Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot. lucfenyő. korrózió elleni védelem. ha azok a végleges építmény méreteit befolyásolhatják. használat és bontás minden olyan szakaszát illetően.fel kell tüntetni a számítás alapjául szolgáló terheket és hatásokat.és metszetábrákkal .10. nézet. Az állványok általános tervében az állványszerkezetet az alapozással együtt olyan tartalommal kell . tartósítás stb. 6. A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni. Általános szerkezeti dokumentáció alapján általánosan ismert szerkezeti kialakítású. 6.1. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az előírásoknak megfelelően kell feltüntetni (rúdfa és állványfa esetén a fa középátmérőjét kell megadni). Fel kell tüntetni a számítás alapját képező esetleges egyéb adatokat is.8. 6. 6.tartalmazza.10. hogy a lekötés után a végleges szerkezet a megkívánt . beleértve a faanyagok fajtáját (pl.általában legalább 1 cm. esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni. számítás. Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni.12.6. illetve a szerkezeti anyagok alkalmazási helyét. Lekötést igénylő alátámasztó állványoknál. méretei egyértelműen számítható. 6. tölgy stb.pontossággal megépíthető legyen. az építés. szükség esetén a számításba vett nedvességtartalmat. ha a számítás előzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapján készült.5 cm .alaprajzi. A . Fel kell tüntetni a tervezett szerkezet méretadatait. a tervezett igénybevételek nagyobbak a szabványban előírtnál. anyagának minőségét. Ezt a tűrési határértéket az előzetes és végleges adatok közötti eltérés akkor sem haladhatja meg. Az általános szerkezeti dokumentációknak az állvány általános tervét.11. 6. A kísérletek lefolyásáról felvett jegyzőkönyveket az állványterv részeként kell kezelni. leeresztés előírásait.5. Az állvány megengedett hasznos terhelését azon fel kell tüntetni. és az állékonyságot igazolni kell.7. 6. az állványszerkezeti elemek tengelyvonalának (hálózatának) méreteit olyan részletességgel kell megadni. akkor a teher nagyságát és helyét.10. A számításhoz olyan vázlatokat kell csatolni.10.) tényezőket is. Az alapozás méreteit (leeresztő szerkezet.).10.1.12. A számítást olyan módszerekkel kell végrehajtani. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma 6. A statikai számításban . dinamikus stb. műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmazniuk.6. szerkesztés. A lehorgonyzást az alapozással együtt kell megtervezni. és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen. Az általános állványtervben meg kell határozni a merevítés.kísérlettel is végezhető.10. Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolságát. szilárdsági kategóriáját és kezelési módját (pl. olyan állványokat kell építeni. hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete. valamint az anyagminőségen kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell. Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell. megerősítésekre van szükség). amelyek a számításban szereplő szerkezeti elemeknek a tervvel való azonosítását egyértelműen lehetővé teszik. valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni. alátétpalló vagy gerenda. melyek építéséhez szerkezeti vázlat nem elegendő (pl. hanem a faelemek túlnyúlását is meg kell adni. amely az állvány megvalósításához. amikor a terhek.feltüntetni.áttekinthető és ellenőrizhető összeállításban .10. A dokumentációknak tartalmazniuk kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is. szereléséhez és bontásához szükséges. A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőekben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit . állékonyságát és alakváltozásait általában statikai vizsgálattal kell igazolni. 6. Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagy terhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség. kényes szerkezeteknél legalább 0.3. kísérlet írásos anyagát (a továbbiakban: statikai számítás) a tervműveletekhez csatolni kell. 6. hogy a mértékadó igénybevételek értéke 5% pontossággal meghatározható legyen.10. Az állvány teherbírásának igazolása Az állvány teherbírását. illetve az állékonyság feltételei megváltoznak.).számítási és szerkesztési eljárások helyett .2.a részletes állványtervet is . A statikai vizsgálat.

Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata 6. illetve a csavarok utánhúzásával kell biztosítani.9. csomópontok kialakítása tekintetében). Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására. A 6. keresztmerevítők áthelyezése) esetén a 6.14.13. 6. Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állvány állagának védelmét pótmerevítésekkel. 6. valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat. szakaszban foglaltaknak megfelelően a következő követelményeket kell teljesíteni. 6. .4. középdeszka. 6.1. megfelelő engedély alapján szabad. Építési állványok általános követelményei 6.7. védőtetők. lábdeszka. leeresztési.12.6.). Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni. tehát a fahibákat is eltakarja.14.4. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését. 6. esetleges sérülések stb.13. egyes elemeinek eltávolítása (pl.12. valamint az építés minden szakaszában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. 6. terelhetőségi és egyéb feliratok. 6. valamint a túlemelések. Az állványok összeszerelésük közben.13.12.) részleteit és felerősítésük módját.13. mely a fa felületét elfedi. Olyan anyagkivonatot kell csatolni. Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját.2. c) a biztonsági berendezések (korlát. kikötések) helyszíni ellenőrzésére.12.12. 6.13. Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét. építési és bontási munkához a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni.10.3. a felerősítési részleteiket.1. állványkapcsok.1. elhelyezését. 6. Az állvány bármilyen átalakítása. kiosztási adatait.3. védőhálók stb. illetve elektromos világítás szükségessége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat. lábdeszkák. ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet. típus-részletterveknek) való megfelelőség ellenőrzésére (elsősorban az anyagminőségek keresztmetszeti méretek. Az építési állványterveknek részletes utasítást kell tartalmazniuk az építés. Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni.2. kikötésekkel.1. valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot. feljárók.13. a tervezettől eltérő használat. a várható összenyomódások és süllyedések mértékét. világítás stb. toldások. szegek) darabszámát. tűzvédelem. 6.12. 6.2. hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen. az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok. 6. valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. egyenlőtlen süllyedés) is. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. hegesztés. A vizsgálatnak ki kell terjednie: a) az állványnak a tervekkel való azonossága. Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl.12. merevítések. Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok. A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni.14. beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését. a bontás és az esetleges mozgatás munkabiztonságára. mely az állványnak és tartozékainak terv szerinti megvalósításához szükséges minden fő. ilyen célra felhasználni nem szabad).12. 6. nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. Az általános állványtervben előírt merevítési.8. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását.12. kapcsolatát a többi szerkezeti elemmel. méreteit. b) az állékonyság szempontjából fontos szerkezeti elemek (alapozás. továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (kötőelemek lazulása. valamint az állványösszeszerelés műveleti szakaszaira is. villámvédelem.részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat. A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás. 6. Az elkészült állványokat használatbavétel előtt. szerinti vizsgálatokat újra el kell végezni. 6. továbbá a vonatkozó előírásoknak (szabványoknak.5. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után.12.) szakszerű voltának ellenőrzésére.és segédanyagot részletes összeállításban tartalmaz.

6.0 m-nél nagyobb nem lehet.1.külön előírás hiányában . a tárolás módját és a tárolási terület határát az állványzaton jól szemrevételezhető módon (pl. hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve. Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból.legalább 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonságos munkavégzést lehetővé tegye. hogy a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150 mm-rel. 6.17.5 m. 6. falazás céljára legalább 1.6 m. 6.2. akkor előzetesen meg kell győződni arról. akkor vagy a belső oldalt is el kell látni védőkorláttal. Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni. Az állvány alapozásánál az állványzat egyenletes teherátadását alátétpallóval vagy ezzel egyenértékű módon biztosítani kell.0 m feljárómagasságtól.és lábdeszka munkavédelmi követelményei 6.1. 6.16. közlekedési utaknál alkalmazni nem szabad. középdeszkát és a lábdeszkát állványelemből kell készíteni. pont szerinti védőkorláttal kell ellátni. Az állványszintek megközelítésére. közép. Az állványpadozaton szállítható.1.1. teherbíró képességgel nem bíró épületszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad. hogy alattuk 190 cm szabad magasság legyen a közlekedésre. a lépcsőket pedig az induló foktól kezdve kell felszerelni.7. Az állványpadozat alátámasztására ereszcsatornát.16. keresztmerevítők követelményei 6.1. 6. táblán) fel kell tüntetni. 6. 6. illetve tárolható anyag legnagyobb mennyiségét. vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből kell készíteni.14. tatarozás céljára legalább 0.16. a végein vasalattal ellátott fűrészelt fenyőáru legyen.3. toldott elemeket beépíteni nem lehet. 6. feljáróknál. vagy egyéni védőeszközzel kell biztosítani a védelmet.1.15. Korlát.4. a felerősítésre szolgáló támaszoszlopok távolsága egymástól 3.15 Állványelemek követelményei 6.1. villámhárítót.3. 6.6. b) csőállvány vakolás.2. Az állványpallóknak az alátámasztásra fel kell feküdniük. Állványpallókat csak alátámasztás felett. Az állványpadozatot úgy kell kialakítani. ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300 mm lehet.15. Amennyiben a munka jellege vagy az építmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetővé. biztonságos közlekedést lehetővé tévő fel-. A járópallók alátámasztását szilárdan. lépcsőket a 6.1. A járópallók egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.3.17.15. A 2. . Hibás.14. hogy a meglévő épület a várható igénybevétel felvételére alkalmas-e. 6.5.6. A korlátdeszkát. tatarozás céljára legalább 0.14. minőségi osztályú. Az állványpadozatul szolgáló 48 mm vastag pallókat. Amennyiben az állványt a meglévő építményhez tervezik kimerevíteni. Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges. kijárót kell létesíteni. d) keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret térítési szélességét kell biztosítani. 6. illetve a deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni.0 m. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott nehézállványok alapjait a fagyhatárig le kell vinni.1.16. feljárókat.5 m-es átfedéssel szabad toldani. 6. Az állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 30 milliméter lehet.14. de legfeljebb 300 mm-rel nyúlhatnak túl. illetve kellő szilárdsággal.6. Konzolosan túlnyúló pallót állványpadozatnál. billegésmentesen kell kialakítani.15. legalább II. Állványpadozatok 6. Az állvány alapjait az állékonyságot veszélyeztető víz behatolása ellen meg kell védeni.15. erkélypárkányt.15.4. hídszerűen kiképzett átjárókat.7. szintkülönbségek áthidalására. Csomópontok.1. szabványos deszkatáblából. 6.1. le-.15. kifogástalan minőségű.0 m-nél magasabb munkaszinteken. c) anyaglerakás.15.5.1.8. A feljárók korlátait 1.14.1. Az állványpadozat szélességi méretei: a) falétra állványvakolás. hogy a tárolt és mozgatott anyagtömegen 2 kívül . 6. 6.15. legalább 0. Az állványpadozatokat úgy kell egymás fölött megépíteni.16.

A mobil szerelő. e) a megengedett terhelhetőségre. megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni. A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani. guruló állványok 6.0 m magas. c) kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően. dúcait rögzítés céljából mindkét irányban átlósan ki kell merevíteni. 6.6 m széles legyen.2. 6. de legalább 1. a tárgyak leesésének megelőzése és kiküszöbölése érdekében. de egymástól legfeljebb 2. elemekre felerősíteni. A lépcsőt 1. a bontáshoz. Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0.2.1. bontási tervet és a szükséges utasításokat ismerniük kell. illetve átépítési munkák biztonságos elvégzésére. a munkavégzésből eredő kockázatokról és a megelőzésükről ki kell oktatni. Az oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (például dúcolással vagy kihorgonyzással).2. hogy az azok közötti távolság a 2 métert nem haladhatja meg.0 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. lépcsők 6. hogy annak hosszúsága legalább 1.18. Építési feljárók. b) kétirányú közlekedés esetén pedig legalább 1. 6.1.3. 6. de legalább 1. 6. Az állványépítési munkát végzőket a szükséges speciális ismeretekről. fémanyagú keresztmerevítőt lehet alkalmazni.1.0 méternél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló.5. f) minden további az építéshez.2.18. A közlekedésre és anyagszállításra szolgáló. valamint a járópallókat billenés és elmozdulásmentesen kell rögzíteni. Építési lépcső 6.25 m. kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. c) a szükséges megelőző intézkedésekre a munkavállalók lezuhanásának. függőleges oszlopait.6.0 méter távolságban szabad elhelyezni.3.2. d) azokra az ismeretekre. A feljáró padozatának elemeit.1. Az állványok összeállítását a szerelési utasításnak megfelelően csak az arra kioktatott személyek végezhetik. amelyeket kedvezőtlen. illetve az átalakításhoz kapcsolódó veszélyre.17. .6. 6. A csavarok legalább olyan távolságra legyenek a keresztmerevítők szélétől.18.3.3.18.1. támaszokra felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelelő.0 m.7. A feljárók szélességi mérete a következő legyen: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. 6. Külön előírás hiányában az állványok csomópontjait. Andráskötésnek legalább 48 mm vastag állványpallót vagy azzal szerkezetileg egyenértékű.4.18. A hídszerűen kialakított személyi átjárók: a) egyirányú közlekedés esetén legalább 0. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb 0.5 m. viharos időjárási körülmények között be kell tartani és azon kockázatokra.17.18. 6. A munka irányítását végzőnek és az érintett munkavállalóknak az állványépítési.1. A felhajtható ajtók egymás fölé nem eshetnek.19.17.1.vagy létrafeljáró is alkalmazható. Építési feljárók 6. Mobil szerelő. 5.2. 6.2.18. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás. A munkaszintek megközelítése csak belülről történhet. guruló állványok padozatát teljes állványszélességben egymás felett úgy kell elhelyezni. illetve átépítési terv megértésére és ismeretére. amelyek az állványzatot veszélyeztethetik.18.17.1.0 m szélesek legyenek. 6.18. amely egyenlő a fa átmérőjének két és félszeresével. 6.19. akkor az átjárót lábdeszkával ellátott 1. Az oktatásnak ki kell terjednie: a) az érintett állványépítési. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van.17. 6. bontási.2.17. b) az érintett állványépítési.3.19.18.18.4. 6.6 m. b) egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően.1.60 m. A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. bontási. A keresztmerevítőket csavaros kapcsolással kell az oszlopokra. 6. többszintű elrendezés esetén a dúcokat egymás fölé kell állítani.18. átjárók. szélessége pedig a feljáró szélességével azonos méretű legyen.4 méterenként felerősített lécekkel vagy egyéb módon kell megakadályozni. 6. kívülről felmászva a munkaszintek megközelítése tilos. Építési átjárók 6.

a kapaszkodó egyidejű használata mellett. Járművet. munkagépet csak akkor szabad megindítani. Az irányító személy úgy köteles elhelyezkedni. Veszély esetén a vezető. rögzítéseit. a gépnaplóba ezt bejegyezni. Hátramenetben a jármű vezetője.vagy kezelőállásból.1. és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. a munka irányítójának a műszaki hibát jelenteni. Az anyagkitermelő és anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel. 8. és a műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személlyel ezt közölni. amelynek ki van téve. 8.8.4. valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő vagy lépcső igénybevételével szabad.3. irányító személyt kell kijelölni. Emelőberendezések 7. Megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. 8. hogy jól látható legyen és a mozgó gép. 8. 8.5. Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. hogy nem okoz veszélyhelyzetet.1. Emelőberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktól eltérően használni nem szabad.5. d) az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. illetve a munkagép kezelője csak akkor hagyhatja el a vezetőállást.5. hogy emiatt senki nem kerülhet veszélyhelyzetbe.5.2. hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek. lekötéseit. Amennyiben a kilátás a legkisebb mértékben is akadályozva van. támaszait: a) megfelelően kell tervezni és kivitelezni. Ködben. ha az azon tartózkodók elfoglalták a részükre kijelölt helyet. amely a vezetőt borulás esetén. b) megfelelően kell felszerelni és használni. Általános követelmények 8. aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik. b) jó üzemállapotban kell tartani. 7.2. Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát. Keréktárcsára. időszakos próbáknak és átvizsgálásoknak kell alávetni.3. 8.5.5.4. illetve nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését működtetni kell. 8. köpenyre.9. Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni. Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról. láncra vagy egyéb részre fellépni nem szabad. berendezést csak az e célra kialakított vezető. köteles a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn belül megtenni. illetve kezelőülésből szabad vezetni és működtetni.7. e) csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti. 8.5.2. c) megfelelően kell használni.5. 8. valamint megfelelő szilárdságúnak kell lenni ahhoz az igénybevételhez. Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket. illetve a kezelő veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leállítására. Az irányító személy feladata a közlekedő jármű vagy munkagép környezetéből az ott tartózkodókat eltávolítani. A gépre fel-. köteles meggyőződni arról. és egyidejűleg .1. hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. 8.5. Gépet. járművek közlekedési rendjét. illetve jelzéseivel a járműmozgást irányítani. A hiba elhárításáig a géppel munkát végezni tilos. Az irányító kötelessége. 8. 7. 8. beleértve azok alkotórészeit. illetve a munkagép kezelője köteles a haladási irányba tekintve meggyőződni arról. hogy illetéktelen azt nem indíthatja el. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik 8. Amennyiben a gép kezelője a gép bármilyen hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. Építési munkahelyeken a jármű vezetője. 8. ha biztosította.6.7. Menetirányváltásnál a jármű vezetője.5.5. illetve a munkagép kezelője. illetve a környezetben álló létesítményektől távol haladjon a jármű előtt. hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek.3. c) jól karbantartott és jó állapotban kell tartani.

illetve felületre kell rögzítetten elhelyezni.6. csővezetéket. A helyhez kötött üzemmódú gépeket méretezett teherbírású és elmozdulás ellen biztosított alaptestre. Belső égésű motorral vagy nyílt lánggal üzemelő gépet a tűz.6. amely megfelel a gépekkel szemben támasztott megfelelőségi követelményeknek.1.9. biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat. A munkahidakon történő közlekedés.6. ne legyenek veszélyforrás okozói.6. Figyelembe kell venni a gép üzemeltetési dokumentációjában foglaltakat. ebben az esetben a munkáltató köteles a helyi körülményeknek és gyakorlatnak megfelelően írásban meghatározni az adott berendezések közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet.6.6. Ha ez nem valósítható meg. ezzel egyenértékű védelemről kell gondoskodni (pl.14. 8. illetve szerkezeti elemeinek túlnyúlása. hogy egymás hatósugarába ne kerüljenek gépek.6.12.15. boltozatokra történő felállítás előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződnie arról.6.2. Az építési munkahelyen üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni.13.5.). Amennyiben ez nem lehetséges. hogy a motoros kéziszerszámok és kisgépek kivételével belső égésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani.és robbanásveszélyes.8. dúcolás stb. vagy a veszélyes térbe a belépést elkerítéssel akadályozták meg. akkor egyéb. 8.11.7. 8.5. 8. 8. ha a gépet erre tervezték. illetve a közforgalmú utat. ezt a vonatkozó jogszabályok szerint tanúsították. hogy a munkagép méretének megfelelő szabad nyílás rendelkezésre áll-e.5. . 8. illetve kisegítő személyzete részére. úgy biztosítani kell a gép veszélymentes megközelíthetőségét. Gépek telepítése az építési munkahelyen 8. 8. illetve munkagép elgurulásának megakadályozására. védőfal.vagy nagyfeszültségű lég-. vagy teherbíró szerkezetre. b) széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről. illetve födémekre. 8.és robbanásveszélyes anyagot tároló helyiség veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. 8.3. az alagutakba vagy az egyéb korlátozott űrszelvényű létesítményekbe történő behajtás előtt meg kell győződni arról.5. tűz.5.10. kötött pályán közlekedő gépek pályáját a várható hatások biztonságos elviselésére méretezetten kell kialakítani a tervezési és egyéb előírásokban foglaltak szerint. 8. Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni. A járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. A helyzetváltoztató. és a gép úgy van kialakítva. Az épületszerkezetekhez. 8. illetve elegendő hely álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére. Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében való tartózkodást. 8. Ha a gép telepítési helye nagy mennyiségű csapadék vagy egyéb ok miatt víz alá kerülhet. 8. Amennyiben nem biztosítható az.6. hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek.6. kis. Biztosítani kell. hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít annak kezelője. kivéve.10. illetve az állványzatokhoz csatlakozó vagy rögzített gép esetében a tartószerkezet megfelelőségét előzetes vizsgálat alapján a munka irányítója nyilatkozattal igazolja. 8. 8. 8. az ennek irányításáért felelős személyt. A helyváltoztató szabadpályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbíró felületen kell kijelölni. hogy az adott szerkezet a munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas. Építési munkahelyen gép nem telepíthető építmény 0. Az aluljárókba. illetve kimenthetőségét. illetve egyéb veszélyes anyagot tároló helyiséget.6. A pálya kialakításánál figyelembe kell venni a pálya mellett biztosítandó szabad területet is. úgy megfelelő közlekedési pálya kiépítése szükséges.5. az emberi tartózkodásra szolgáló épületet. Az építési munkahelyeken csak olyan gépet szabad használni. illetve kábelvezeték veszélyes közelségében. A gép nem veszélyeztethet nyomástartó edényt. A szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: a) a gép villámvédelméről. Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú.6 méteres biztonsági távolságán belül.megtette a szükséges intézkedéseket a jármű. amelyet a gép mérete.4. vagy elmozdulása tesz szükségessé.5.6.

6. szerelésénél. szakadékot. karbantartásánál. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot. ha a gép felborulásának veszélye nem áll fenn.10.9. A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen. A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani. mélyedést.7. 8. 8. 8. Az építményektől. és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell őrizni.7. illetve megcsúszás ellen biztosítania.6. a kedvezőtlen időjárási hatástól.17. közlekedni. A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél. hogy bármikor meg tudjon állni. az illetéktelen személyek bejutását e veszélyes területre elkerítéssel kell megakadályozni. Földmunkagépet közúton csak az vezethet.7. A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. A közforgalom számára meg nem nyitott építési munkahelyen a földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell tartani. illetve az azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési utasításban foglaltakat betartani. Amennyiben a földmunkagép kezelőüléséből a kilátás nem kellően biztosított. amely önműködően biztosítja a gép leállását.7. hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. illetve munkát végezni csak akkor lehet.köteles kiegészíteni. az állványoktól vagy más munkagépektől és berendezésektől legalább 0. 8. Erre a földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” táblával kell felhívni a figyelmet. munkaároktól. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. 8.7. vagy jelzést adó személy alkalmazásával kell biztosítani a gépkezelő veszélytelen munkavégzését. akkor műszaki jelzőrendszerrel.13.7. A földmunkagépet a munkaszünet idejére a gép kezelőjének megfelelő teherbírású talajon kell leállítania.15. 8. ha a gép működési körzetében. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lennie és az itt ülő személy leesés elleni védelmét biztosítani kell.7. Ha ez nem valósítható meg. aki a közúti közlekedés szabályaiban meghatározottaknak megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik.7. bevágást.14. 8.19.8. A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével ha szükségesnek tartja .7. A kezelőhelyet úgy kell kialakítani. 8.18.7.7. A munka irányítója köteles azt a szükséges távolságot meghatározni.21.7. ahol a gép működik.3. amelynek kezelő-. illetve kísérőülése biztonsági övvel van kialakítva. Az elkerítéstől el lehet tekinteni akkor. A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól. 8. illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. Talajmegmunkálás munkagéppel 8. hogy a bezuhanás ne következhessen be.7.12.8.11. 8.4.80 méterre szabad csak megállni. hogy onnan jól látható legyen az a terület. Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani. ha az öv be van kapcsolva.11. 8. amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.2.7. 8. 8. A kezelési. 8. Az olyan földmunkagéppel. A földmunkagép kezelője köteles a főmeghajtó művet úgy biztosítani. ha a földmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgásérzékelő berendezés van elhelyezve. Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot. 8. A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni. A leeső tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell védeni. A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg. ha a földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit. hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne következhessen be. 8. ha az a gyártó által kialakított üléssel van felszerelve. és emiatt holttér keletkezik. Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. építési törmeléktől. munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni.7. 8. 8. A földmunkagéppel a bevágás szélétől.6. illetve az egyéb.7. szakadéktól olyan távolságra kell maradni.7. illetve mozgást végezni csak akkor szabad.7.20.5. hogy az a leeső tárgyak biztonságos felfogására alkalmas legyen. 8. . 8.1. 8. Az emelt vagy szállított terhet a talaj közelében kell tartania.7. 8.7.7.16. és az elgurulás.7.7. A földmunkagépekkel munkát. amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. és akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani kell. A földmunkagép elhagyásakor annak valamennyi működtető elemét ki kell kapcsolni.12.

Nehéz tárgyak (sziklák. egyéb föld alatti munkahelyen.7.24. és a gépet be kell fékeznie. a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.7.7. A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges állásba kell állítania. A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles meggyőződni arról.26. és közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el. A ki.34.0 m 220 kV-tól 380 kV-ig 5. d) a földmunkagép munkaterületének lehatárolása.7. Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani. 8. . 8. Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni. 8.39.7.37. hogy az anyag akaratlan megomlása esetén a gép kezelőfülkéjét el lehessen hagyni. kövek.7. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság 1000 V-ig 1. a munkáltató a helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. b) kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára.34.7. c) intézkednie kell az áramtalanításra. 8. 8.7.28. akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének a) tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást.41. A talaj.7. Az irányító az irányítási munka idejére más feladattal nem bízható meg. Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen.30. Anyagot kiönteni csak akkor szabad. 8.és a sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni.7.31.7. 8. hogy azok ne legyenek túlterhelve.23.8. ha a munkatér szellőztetése megfelelően biztosított. 8.0 m Ismeretlen feszültség 5.7.22. a munkaterületet.7. hogy átütés (áthúzás) következik be. 8. Ha a 8.0 m 1 kV-tól 110 kV-ig 3.vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani. A munkagép kezelőjét az irányító kezének vagy karjának meghatározott mozgásával (kézjelek adásával) irányítja. 8.29.7.32. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe. A szállító járműveket úgy kell megrakni. 8.7. hogy illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.7. c) a vezeték elkerítése.0 m 8.7. ki kell világítani. 8. E jelzéseket csak a gép vezetője. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép. az akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet. Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni. nagyobb tömegű föld stb. vagy egyéb biztonsági követelmények ezt indokolják. illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. Az intézkedések lehetnek: a) feszültségmentesítés. amelynek kezelőhelye védőtetővel van kialakítva. 8. hogy azok megközelítéséhez a hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen.38. ha az a leomlástól védett. 8. és biztosítani kell. a bevágások. Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott.7.27.40. 8. A szükséges légcsere mértékét szabványok rögzítik.36. Az építési árkok.33.) szállítása vagy emelése esetén csak olyan földmunkagép alkalmazható.0 m 110 kV-tól 220 kV-ig 4.7. A mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után.7.35. illetve zárt térben csak akkor szabad üzemeltetni. és a munka irányítóját értesíteni. 8. 8.7. b) a vezeték áthelyezése.25. A földmunkagépet alagútban. illetve az irányítója adhatja. A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani. 8. hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve. akkor a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. különösen a kiürítés helyét.

hogy a szállítási útvonal megfelelő méretű.3. leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.8. és ne eshessen ki.9.6. szállítani és raktározni csak akkor szabad. a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. Rakodás 8. A túlnyomás alatt álló szerelvényeket és berendezéseket az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni. megfelelő állapotáról meg kell győződni. A terhet személyek felett átemelni nem szabad.1. hogy az ne csúszhasson meg. A körkeresztmetszetű oszlopokat.8. valamint rendszeres próbáknak és vizsgálatoknak kell alávetni. amire tervezték. Földmunkagépet szállítani csak az akaratlan megmozdulás ellen biztosító segédberendezés alkalmazásával lehet.8. akik erre megfelelő képzést kaptak.43. c) kizárólag ahhoz a munkához szabad alkalmazni. a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell. alagútépítés és földmunkák 10.4.7. és megfelelően kell karbantartani. azt a talaj közelében kell mozgatni.7. A létesítményeket. 8.2. föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: a) alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával. 8. a készülékeket és a munkaeszközöket. a szükséges űrszelvény biztosított. hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa. föld alatti munkák.5. aknaépítés. Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében.42.9.9.7. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.8. 8. A földmunkagép láncát és köpenyeit a rámpára való felhajtás előtt az iszaptól. 8. illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg. hogy a teher mindig vízszintesen álljon. anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen. Az épületszerkezeteket. A földmunkagép szállítása előtt meg kell győződni arról. b) a személyek leesésével. Létesítmények.8. sártól. aknában.9.1. A teher elhelyezését végző személynek és .9. rakodni. 8.3. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni.9. szállítása előtt a csomagolás biztonságáról. 8. feldőlés. . a gépeket.2.8. d) csak olyan munkavállalók üzemeltethetik. végálláskapcsolók és vészberendezések működéséről. A lemezeket. a szállítási útvonal teherbírása megfelel a földmunkagép tömegéből adódó terhelésnek. A terhet úgy kell elhelyezni.esetében azok mozgatása.1.2. illetve rögzíteni. intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére. 8. 10. Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a biztonsági berendezések.1. ha azok leborulás. Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével. elcsúszás. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő. 9. Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni. Anyagkitermelés. A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni. a kotró teljesen leállított állapotában szabad. jégtől meg kell tisztítani a megcsúszás megelőzése érdekében. az anyagokat. b) jó üzemállapotban kell tartani. berendezéseket (beleértve a kéziszerszámokat) akár gépi hajtásúak.9.ha szükséges .9. gépek.8. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. és a rezgést el kell kerülni. hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési utakra.különösen a zsugorfóliával vagy kötőszalaggal rögzítettek . A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok . továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű között tartózkodni tilos. 8. különösen a fékek. 8. 8.4. 8. 8. 8. berendezések 9. különös tekintettel az ergonómiai követelmények megvalósulására. 9.a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie. A szállító jármű ki-. Teheremelés kotrógéppel 8. akár nem a) megfelelően kell megtervezni és kivitelezni.9. Anyagkitermelésnél.

5 2.0 4.statikus és dinamikus terhelés is várható.5.5 5. 10.0 3. A talajt alávágással kiemelni nem szabad.9.0 1.0 1. továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.8 1.6.1.8 1.3 4. Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően. lépcsőzetesen haladva kell kitermelni.5 2.0 2.1. és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. Az 1. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni.1. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1. 10.0 m lehet. hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje.a szakadó lapon belül .1. azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad.3.0 7.4.0 mellett Kemény anyag Szárazon 1. A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad megterhelni. ezt meghaladó méret esetén lépcsővel kell megoldani. A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint.0 3. valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható.1. hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe.0 7.11.5 2.1.5 Tömör.0 7. vagy ha a munkagödör mellett .1.5 3.5 iszap Nyíltvíz tartás 0. 10.1. ha a legkedvezőtlenebb (laza. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0.0 mellett Sodorható kövér Szárazon 1.7.8 1.2 1.c) valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal olyan belélegezhető levegő biztosításával.10.0 1.0 1.2 1.0 1. de tömör talajban legalább 1.0 méterenként. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze.0 1.0 mellett 10.0 1. A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége.1.0 3.5 3.5 0.1.0 7. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben. 10.5 2. 10.5 3.2. illetve más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen.1. A dúcokon átjárni. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb. d) annak lehetővé tételével.8 1.0 3.5 2.12. A dúcolás olyan legyen. 10.0 1. illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni.0 4. .0 3. 10.5 2. szemcsés talaj és sodorható Szárazon 0.0 Nyíltvíz tartás 1. nem állékony talajban legalább 0.5 2.0 2. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. szemcsés talaj Szárazon 0.2 1.7 3.0 7.0 4. A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően.5 3.1.1.2 1.50 m széles padkát kell kialakítani. 10. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.0 anyag Nyíltvíz tartás 0. különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő: Függőleges fal A talaj Földkitermelés megengedett mélysége (m) esetén megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 Laza. ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve.0 4.13. amely nem káros vagy veszélyes az egészségre.0 2.0 4. 10. 10.0 5.0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet.1. szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást. padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.0 4.5 méterenként a dúcolással követni kell.0 anyag Nyíltvíz tartás 1.0 4.0 mellett Kemény iszap és sodorható sovány Szárazon 1. A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai.8.0 Nyíltvíz tartás mellett0. 10.0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5.5 2. 10. ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni.8 1.

tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni. ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.3.1. A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 11. Az anyagkitermelés megkezdése előtt.16.1.1. b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni. 10. . és a vizsgálat eredményét a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. 11.2. és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát. Ott. illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb. hogy az építmény milyen anyagból készült. kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1. a fellépő erőhatásokhoz méretezett dúcolást kell készíteni. a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni. 11.2.5.1. A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként. 10.2. intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására.8 méternél kisebb nem lehet. 10.).3. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell felállítani. vezetéket tárnak fel.16.2.00 m. amelyek a föld alatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek.3. A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok. A bontási munkák megkezdése előtt meg kell vizsgálni. illetve található-e azbeszttartalmú anyag az épületen.7. 10.1. 10. illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. 10. 10. Ez utóbbi esetben a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni.meggyőződtek.4. Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van. A kutatóakna legalább 1. Az alapozásnál alkalmazott szakaszos földkiemeléssel egyidejűleg a kiemelés ütemének megfelelően.2. mint a meglevő fal alapozási szintje .6. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni.2. fajtáját és helyzetét.14. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot. ahol az épület vagy szerkezet bontása veszélyt jelenthet: a) megfelelő óvintézkedésekről.1. illetve az abból kivezető. 11. 11. A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0.szükség esetén szakértő bevonásával . A bontási munkákhoz tervet kell készíteni. melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét.3. A bontási munkák megkezdése előtt. majd meg kell győződni arról. 10. módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni.15. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0. A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő.2. A meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál . és a munkák során fellelt vezetékeket. pontban meghatározottak szerinti korláttal kell kialakítani.4. A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel. 10. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető. Ettől eltérni abban az esetben szabad.80 x 0. akkor az átjárót a 6. lépcsősen haladva kell kiemelni.10. valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. a munkát csak akkor lehet folytatni. hogy a vezetékeket leválasztották.amennyiben az új létesítmény földmunkájának. műveletet meg kell ismertetni. a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet. és tartalmukat leürítették.1. Bontási munka 11. ha annak veszélytelenségéről . A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel.60 m. A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát. biztonságos utakról. tárgyakat azonosítani kell. 11.80 m-es legyen. lőszert stb. 10.3.a meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. technológiáját. a berendezések helyét és a szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni. 11.

6. hogy azok egymással.3. illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását meg kell akadályozni. 12. A bontás során használt aládúcolásokat. zsaluzatok és nehéz.8. A döntéssel történő épületbontás esetén annak időpontjáról az érintett terület lakóit értesíteni kell. A döntés irányába eső területet szabaddá kell tenni.15. 11.11. hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja. az előre gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat.1.16. 12. A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani. Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben.12. Az építményt vagy annak részét aláásással vagy egyéb stabilitást veszélyeztető módszerrel dönteni tilos! 11. hogy az se porhatást.4. akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából vagy egyéb olyan anyagból. és el kell keríteni.10. födémekre állványt vagy dúcolást helyezni nem szabad. 12. 12. a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani. és az idegen.13. 12. előre gyártott szerkezetek 12.vagy betonszerkezetek. hogy biztonságosan ellenálljanak minden olyan erőnek és igénybevételnek.1. Az emelés. illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre. A zsaluzatokat. úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket. 11. az időleges támaszokat és az alátámasztásokat úgy kell megtervezni. kitámasztásokat.3. A fém. hogy azok állékonysága megfelelő legyen. 11. a zsaluzatokat. 12. alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.3.3. illetve a talajnak és az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 11.2. 11. Az elemeket úgy kell kialakítani.2. átadására. Szükség esetén a táblákat kötéllel kell irányítani. akinek a feladata e személyeknek a bontás körzetébe történő bejutásának megakadályozása. Súllyal történő döntés esetén a munkagép gémállását úgy kell megválasztani.3. és az esetlegesen használt emelő. Meglazult vagy bizonytalan teherbírású épületszerkezetekre.3. Fallehúzáshoz csak sodronykötél alkalmazható. se egyéb olyan hatást ne okozzon.9. Bedöntött falrészeket csak az állva maradt falszakaszok stabilitásának ellenőrzése után szabad megközelíteni. Markolóval történő bontás esetén a felemelt markoló és a bontandó építmény felső szintje között 0.és betonszerkezeteket és azok részeit. zsaluelemek emelése közben közvetlenül az emelt elem környezetében senki sem tartózkodhat. illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet. Táblás. Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. mozgatás közbeni stabilitásukat biztosítani kell.vagy süllyesztőberendezések könnyen kezelhetőek legyenek. valamint a támfalakat felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy felügyelete mellett szabad.5 méter szabad távolságnak kell lennie. A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet. kiváltásokat méretezni kell. A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni. 12. amely alkalmas a teher viselésére. Fém. illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. méretezni. nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni. hogy építésük. amely a környezetre.18. valamint felszerelni és karbantartani. 11. 11.5.3. hogy a gém csúcsa és a bontandó épületrész legmagasabb szintje között legalább 1. 11. 11. 12.19.11. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni. 12. Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának tekinteni.21. 11. . 11. Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére. Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani.14. 11. Amennyiben nem akadályozható meg. aminek ki lehetnek téve.5 méter szabad távolság legyen.20. Amennyiben ezek állíthatók. A zsalutáblák. A zsaluzatokat és az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni. hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak.3.17. Kötélvisszacsapás ellen a munkavállalókat védőállással kell megvédeni.

4. Csak akkor emelhető le és távolítható el a rögzítő elem.5. A próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1. akkor ennek szükségességét.4. csúszózsaluzat) esetében a munkát csak írásban rögzített szerelési utasítás birtokában lehet végezni. A kötési idő alatt rázkódás vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt. 12.17.7. munkaterületet kell biztosítani. nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni. kismértékű leengedése. 12. 12.2. Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni.10.4.6. hegyes tárgyakat el kell távolítani.4.13. A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani.biztosítani kell.4.3. A nagy méretű zsaluelemeket. A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. 12. illetve a támasztó állványokat eltávolítani. A zsalutáblákat daru vagy más emelőberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani. 12. Alátámasztással készült vasbeton szerkezetek (födémszerkezetek.4.9. illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és tisztításuk. A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni.4.4. miután a munkáltató vagy gyártó a munkavállalókat ennek használatáról kioktatta. ha a beton.12. 12. A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell. Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. 12. Próbaterhelt szerkezet alatt munkát végezni.15. a munka irányítójának a kizsaluzásnál állandóan jelen kell lennie. 12.4. Valamennyi táblát meg kell támasztani súlypontja felett. 12.4. Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter. Az építményeket. Zsaluzatok bontása 12. áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 1. A táblákat álló helyzetben. A kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat. Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni. ott tartózkodni tilos.3. 12.3. illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. 12. éles. A beton vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól.1. ha azokat előzetesen megfelelően fellazították. A zsaluelemek összeépítéséhez. vagy be kell burkolni. táblákat csak olyan helyen szabad tárolni. ha a zsaluelem megfelelő kötözőeszközzel az emelőberendezésre rögzített állapotban van. Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni.4. illetve az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a munka irányítását végző meggyőződött.4.4. továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban köteles rögzíteni. Az ezekre való feljutás csak biztonságos létra használatával történhet. illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni.14. zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt. A zsaluzatot úgy kell elkészíteni.18. alagútzsaluzat. Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával . Speciális zsaluzási technológiák (pl. 12. illetve elkorlátozás mellett .3.4. 12. kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell. segédszerkezet kilazítása. állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása.3.4.4. táblákból kiálló szögeket. 12.12. szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt. ha a táblát eldőlés ellen biztosították. amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben veszélyeztetné az ott munkát végzőket. A zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. Előre gyártott elemek készítése és összeszerelése .7. A zsaluanyagokból. 12. A kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik.4. ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő.4.3. 12.8.16. A kibontást elemenként kell végezni. 12. hogy a kizsaluzás biztonságosan elvégezhető legyen. 12. Különleges (egyedi). vagy annál nagyobb. 2.9.11. 12. egymással összerögzítve kell elhelyezni. 12. ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak. 12.4. a kizsaluzásra engedélyt adott.11. A lebontott zsalutáblákat.4. 12.5 biztonsági tényezővel kell méretezni.a szükséges elkerítés. A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad.10.8. 12. A zsalutáblákat vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. hogy azokon nincs-e túlterhelés vagy egyéb olyan hiányosság.5.

6.8. 12. a felülvilágító kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni vagy egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. Az elemeket úgy kell kialakítani. 12.és kötözőeszközökkel szabad szállítani és mozgatni.5.2.2. amelyekkel az építmény teherbíró képességét. A süllyesztett szekrényt vagy keszont felelős személynek kell rendszeresen ellenőriznie. Megfelelő eszközöket kell biztosítani annak érdekében. 12. Az elemeket úgy kell tárolni. munkát csak akkor szabad .5.5.1. 14. illetve szakadások esetén a biztonság érdekében teendő intézkedéseket.10. méretezni és kialakítani.12. megelőző intézkedéseket kell tenni a munkavállalók lezuhanásának. Szádfalak. 12. 13.5. de 45 foknál nem nagyobb és magassága a talajszinthez képest eléri a 2 métert. A szerelési utasításnak tartalmaznia kell: a) az elemek tömegét. ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/órát. vagy ahol a magasság vagy a lejtés meghaladja az e jogszabályban meghatározott értéket. illetve szádfalat arra alkalmas. szállítani. a helyi körülményeknek megfelelő kialakítását. vagy bármilyen más törékeny anyagokból készített felületen kell dolgozni.5. Munkavégzés tetőszerkezeteken 14. átalakítása vagy szétszerelése csak felelős személy felügyelete alatt történhet.5. Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott.5. d) a szállítási követelményeket. h) a szerelési munkahelyek biztonságos. alakváltozások.5. továbbá az elemek eldőlés elleni biztosítását az egyes szerelési fázisokban biztosítani lehet. Ahol a veszély elhárítása miatt szükséges. ott együttes. Az elemek szállítását. illetve beépíteni. g) azokat a szükséges intézkedéseket. 12. 14. Ahol a munkavállalóknak tetőn vagy tető közelében. 12.7. ott megelőző intézkedéseket kell tenni annak biztosítására. szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthatja.5. a szállítás alatt az elemek rögzítését. emelő. i) a szerelési tevékenység során a munkát végzők lezuhanása elleni védelem biztosítását. hogy helyzetük akaratlan elmozdulás ellen rögzített legyen. valamint a szerszámok vagy más tárgyak és anyagok leesésének megakadályozására.4. e) az elemek szereléséhez és beépítéséhez szükséges segédeszközöket. b) az elemek tárolási módját. j) a leeső tárgyak elleni védelem módját.5. 12.3. f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésének módját. A szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai szempontok szerint szabad végezni. Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni. Süllyesztett szekrény vagy keszon felépítése. hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható legyen. 12.5. Az előre gyártott oszlopokat. megfelelő szilárdságú anyagból a szükséges teherbírás figyelembevételével kell megépíteni. k) az elemeken látható sérülések. hogy a munkavállalók ne léphessenek a törékeny anyagokból készült felületre vagy ne zuhanjanak le.3.9. 14. hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő behelyezést.3.1. Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-.2. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni. 13. a paneleket. süllyesztett szekrények és keszonok 13. 13.1. amelyeknek dőlésszöge a 20 fokot meghaladja. 12. hogy a munkavállalók vízbehatolás vagy más anyag bezúdulása esetén kimenthetőek legyenek. Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény. Azokon a tetőszerkezeteken. mind az elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. telepítése. c) az elemek kötözőelemre történő rögzítésének módját. Minden süllyesztett szekrényt vagy keszont.

1. A kihúzással dolgozó gépek mellett a szál hossza mentén a megfeszítési művelet idején tartózkodni tilos. A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell.6. a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával a munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell.4.5. 15.13. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlásszögnél nagyobb.11. Ha a tehermentesítés dúcolással nem oldható meg. a csúszós vagy a töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a munkavállalók lezuhanása és a tárgyak leesése elleni védelem biztosítása.9. legalább két személy együttesen végezheti a munkát. 14. 14. 15. 15. 14. Üzemek fedési vagy javítási munkálatainál a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kiáramló gázok és gőzök ellen a munkavállalókat védeni kell a gázok. hibás léceket ki kell cserélni és a munkát csak ezek után szabad megkezdeni. Az acélszerkezetek és teherhordó faszerkezetek.10. hogy senki ne kerülhessen olyan közelségbe. amelyek mellett a munka biztonságosan elvégezhető.és hajlítógépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani. 14. Motorikusan hajtott gépi egyengetőberendezés használata esetén az egyengetőberendezést úgy kell elhelyezni. ha a munkavállaló különös veszélyeknek van kitéve. és szükség esetén méretezni kell. A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos! . A felhasznált egyengető-.8. A munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. ahol az megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból adódó terhelést.és oldaltávolságot. a csomós. a csatornákat naponként meg kell tisztítani a törmelékektől. 14. 14. A hullámpala elhelyezési munkálatokat legalább 30 mm vastagságú és 50 cm széles. A munka befejeztével a tetőt. Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 méter hosszú munkapadot kell használni. 14. ha az e rendeletben meghatározottak szerinti védőberendezést és a munkát végzők zuhanás elleni védelmét kialakították.4.12. osztályú deszkaanyagból készített.végezni. illetve egyéni védőeszközök alkalmazásával. csúszásmentesen kialakított és rögzített padozatról szabad végezni. 14. 14. hosszanti és keresztirányban elhelyezett.és nádtető készítésénél a tetőfedő-felfekvő létrát megfelelő teherbírású és 40 cm hosszúságú kapaszkodó horoggal kell kialakítani. valamint a havasjeges tetőn végzett munkát. A munkapad elhelyezésénél biztosítani kell az olyan szél. akkor a kicserélésre kerülő szerkezet mellé segédszerkezetet kell építeni.3. veszélyesnek minősülő. 14. 14. Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45 fokot. 14. Tetőfedés előtt a tetőszerkezet lécezését felül kell vizsgálni. A vizes.15. 14.16.17. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni.2. továbbá az acélszerkezetek és a teherhordó faszerkezetek kapcsolatainak kialakítására szolgáló csavarok és kapcsolóelemek feleljenek meg a vonatkozó szabványok előírásainak. elkorhadt.18. illetőleg működtetésüket biztosítani. illetve az abban lévő elemeket teljes mértékben tehermentesíteni kell. hulladékoktól. Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz. A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. hogy az esetleg lehulló cserép vagy szerszám neki sérülést okozzon. A fából készült tetőszerkezetek átalakításának megkezdése előtt az egész tetőszerkezetet. Szalma. hogy az egyengetési terület hosszúsága a leghosszabb huzal +5 méter legyen. vágó. 15. A tetőn végzett munka esetében.5. Tetőfedő felvonó (mozgó munkaülés) tetősíkban történő alkalmazása esetén az e rendeletben meghatározott leesés elleni védelmet nyújtó felszereléseket nem kell kialakítani. a munka elvégzéséhez rögzített munkaülést kell alkalmazni. 14.14. és elmozdulás ellen ki kell ékelni. és mindkét oldalról biztosítani kell a jó megközelítést. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem maradhat. gőzök elvezetésével. legalább II. Beton-. a kiáramlást okozó tevékenység megszüntetésével. 15. vasbeton munkák 15. 14. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell. A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni.7. A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni.

17.13. és a zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy. és úgy kell megtartani. akaratlan benyúlást kizáró felső rácsozattal kell ellátni. hogy az biztonságosan megközelíthető legyen. Ha a betonkeverő gép emelvényen.9. 1-től. A gép puttonyának akaratlan lezuhanásából eredő veszélyt biztonsági berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni. A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell létesíteni. 15.) NGM rendelet 75.) NGM rendelet 30. állványon áll. A folyamatos működtetésű betonkeverő gép vagy gépek anyagellátását gépesíteni kell. 15. A váz szerelését csak akkor szabad megkezdeni. görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni. 31. a nyomás alatti vezetéket megbontani. 1 2 Megállapította: 27/2010.14. 15. 1-től. A csöveknek jól kell záródniuk. A felül nyitott kényszerkeverő gépeket el kell keríteni.11.16. I. Hatálytalan: 2011. 15. A betonkeverőt úgy kell elhelyezni.15. Zártrendszerű keverés esetén a zárófedelek kinyitása automatikusan le kell. 15. vagy a beesést. hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. 15. 15. (XII. 15.és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor.20. 15. mely a keverődob akaratlan elmozdulása. A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre.18.8. Az etetőputtony hatósugarában tartózkodni tilos! A puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell megakadályozni. 15.15. vagy egyéb okok miatt a tisztítást végző munkavállalót veszélyeztetné. A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést.23. hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást. A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak. 15. A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni. A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani. (XII. vagy azt feszültségmentesítették és ennek elvégzését a munkavégzés irányítója ellenőrizte. . § g). 15. Biztosítani kell. az indítóberendezést „A gépet elindítani tilos!” táblával ellátták. hogy állítsa a gépet. 31.21.10.12. hogy nem áll fenn olyan veszély. továbbá a gép kezelője meggyőződött arról. 15. illetve tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél.24. 15. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől. hogy a támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni. A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 27/2010. az ürítéshez csúszdát kell építeni. hogy a gép leválasztása megtörtént az energiahálózatról. 15. Ennek minimális szélessége 80 cm. I. A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni. 15. az állványokat. A hajlítótárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad behelyezni. Hatályos: 2011. ha a munkahelytől 5 méteres körzetben elektromos vezeték nincs. § (1). A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell.19. hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen. a keverendő. hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve.6. illetve a kész anyag oda-. 15. 15.22. A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni. A betonszivattyú.7.

3 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. Megállapította: 27/2010. (XII. 1-től. (V. 4 .) NGM rendelet 30. Hatálytalan: 2008. 8. 31. V. Hatályos: 2011. § (2). I. 16-tól.) Korm. rendelet 44. § 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful