P. 1
Magyar Modszertan[1]

Magyar Modszertan[1]

|Views: 113|Likes:
Published by Haine Dama Si Copii

More info:

Published by: Haine Dama Si Copii on Sep 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2015

pdf

text

original

Sections

 • 5)Az anyanyelvi tantárgypedagógia fogalma
 • 6)Az anyanyelv az iskolai tantárgyak rendszerében
 • 7)Az anyanyelvi nevelés feladatai
 • 4. Az anyanyelvi nevelés elvei
 • 25)A tantárgy felépítése az 1 – 4.osztályban
 • 26)Tanterv, oktatási terv
 • 27)A tanító felkészülése az anyanyelvi nevelésre
 • 2. A hang – és bettanítás
 • Az olvasástechnika fejlesztése
 • A szövegért olvasás fejlesztése
 • A szövegegységek megértésének tanítása
 • A szövegfeldolgozás általános kérdései
 • A szövegfeldolgozás alapelvei
 • 1. A szövegfeldolgozás elkészítése
 • 2)Ismerkedés a szöveggel
 • 3. A spontán reakciók meghallgatása
 • 4. Az elsdleges megértés ellenrzése
 • 5. A szöveg részekre bontása
 • 6. A szövegrészek elemzése
 • 7. A nyelvi, stilisztikai elemzés
 • 8. A szöveg szintetizálása
 • A mese feldolgozása
 • Az elbeszélések feldolgozása
 • A gyermekregények feldolgozása
 • A versfeldolgozás
 • A történélmi tárgyú olvasmányok feldolgozása
 • A nyelvtan tanításának célja, feladatai és követelményrendszere
 • Az új nyelvtani ismeret tanítása
 • A nyelvtani gyakorlás és a gyakorlattípusok
 • Játékok
 • 2. Az írásbeli ellenrzés
 • A helyesírástanítás módszertani elvei
 • Az új helyesírási ismeret tanítása
 • A helyesírási készségfejlesztés gyakorlattípusai
 • A helyesírási tevékenység ellenrzése és
 • A fogalmazástanítás célja és feladatai az 1 – 4
 • osztályban
 • A kommunikáció – központú fogalmazástanítás
 • A fogalmazás tanításának szakaszai
 • A gyakorlóórák felépítése

módszertana

Az anyanyelv tanításának

( Anyanyelv tantárgypedagógia)
5) Az anyanyelvi tantárgypedagógia fogalma A módszertan a didaktikának ( az oktatás általános elméletének) alkalmazása egy szaktantárgy oktatására, tehát tulajdonképpen alkalmazott didaktika. A mi esetünkben az oktatási folyamat irányításának elveit, törvényszerűségeit, módszereit tartalmazza olyan módon, ahogyan ezek a magyar nyelv elemi fokú tanításának gyakorlatában érvényesülnek. Az oktatásnak van általános elmélete, de nincs minden részletre kidolgozott általános gyakorlata, mivel ez nem is lehetséges, ugyanis nincs két egyforma gyermek sem, s a személyiségük, egyéniségük kibontakoztatása sem lehetséges általánosan érvényes módszerek gépies alkalmazásával. Így az oktatási módszer nem mindenható, nem recept, de nem is elhanyagolható. Minden kornak voltak jellegzetes nevelési és tanítási módszerei, amelyekkel a nevelés és oktatás céljait igyekeztek megvalósítani. Ugyanazt a célt el lehet érni többféleképpen is: sok vagy kevés időráfordítással, a tanulók számára unalmas és utált cselekvésekkel vagy élvezetes, játékos, felszabadult munkalégkörben is. Elvileg feltételezzük, hogy létezik a célok gyakorlati megvalósításának egy optimális módja, amellyel a leghatékonyabban, a legrövidebb idő alatt a legnagyobb eredményt lehet elérni. A cél ezt a csak elméletileg létező legjobb módszeregyüttest a gyakorlatban is minél jobban megközelíteni. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy tanulás közben a tanuló személyisége nemcsak a tartalom hatására változik, alakul, hanem annak következtében is, hogy mindenfajta értelmi és fizikai tevékenységet végez. Márpedig e műveleteket a módszer és ennek elemei az eljárások foglalják magukba.

Hazánkban az oktatás és nevelés metodológiáját elsődlegesen az oktatás demokratikus jellege határozza meg, tehát az a tény, hogy minden gyermeknek megkülönböztetés nélkül el kell sajátítania az iskolában az alapvető ismereteket, ki kell mindenkiben alakítani azokat a készségeket és képességeket, amelyek a modern társadalomba való beilleszkedéshez szükségesek. A módszertan ma már nemcsak a tanítási tevékenységre terjed ki, hanem a tanulási tevékenység megszervezésére, irányítására és értékelésére is. Az oktatás hatásfokának növelésében a korszerű módszertani felfogásban különösen két didaktikai elv kap hangsúlyt: a tanulói aktivitás és a differenciált foglalkozás elve. Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a modern didaktika nem kényszerít rá az oktatásra merev módszerrendszert, hanem tág teret enged az újításoknak, az ésszerűsítéseknek, a kísérletezéseknek azért, hogy a kitűzött célok és feladatok minél optimálisabb módon valósuljanak meg. 6) Az anyanyelv rendszerében az iskolai tantárgyak

A magyar nyelv mint anyanyelv alaptantárgy a magyar tannyelvű iskolákban az első osztálytól az érettségiig, mivel: • az anyanyelv a legerősebb kötelék az ember és a társadalom között; • a személyiség fejlesztésének, kiművelésének eszköze; • az ismeretszerzésnek és a gondolatközlésnek az eszköze; • valamennyi tantárgy tanulásának alapja, feltétele; • az általános műveltség alapja és megnyilvánulási formája; Ezért átfogó anyanyelvi nevelés nem csupán az anyanyelv tantárgy oktatásának feladata, hanem ehhez hatékonyan hozzájárul mindenik anyanyelven oktatott tantárgy is, sőt az iskolán kívüli tevékenységek és hatások is.

7) Az anyanyelvi nevelés feladatai A korszerű iskola elsődleges feladata az, hogy alapozó ismereteket biztosítson, és a képességek fejlesztésével állandó önművelésre, önálló gondolkodásra készítse fel a tanulókat. Az általános iskolában fejlesztendő alapképességeknek három csoportját különböztetik meg: 8) kommunikációs képességek (beszéd, beszédértés, olvasás, írás stb.) 9) megismerési képességek (az információk felfogása, megértése, megőrzése, feldolgozása illetve az ezekhez szükséges gondolkodási műveletek) 10)a cselekvéshez tartozó ún. mozgásképességek vagy idegen szóval pszichomotoros képességek (amelyek a fizikai mozgást és a munkafolyamatok végzését teszik lehetővé) A képességfejlesztésben a kommunikációs képességeknek megkülönböztetett szerepük van. Az iskolában ezek fejlesztésének legfőbb színtere az anyanyelvi nevelés. Ebből a szempontból az anyanyelvi nevelés feladata kettős: • egyrészt képessé kell tennie a tanulókat a szóban és írásban feléjük áradó információk megértésére és befogadására; • másrészt arra is, hogy saját gondolataikat, érzelmeiket pontosan és hatásosan kifejezhessék mind szóban mind írásban úgy, hogy a közléshelyzethez és a kommunikációs partnerhez is alkalmazkodni tudjanak. A kommunikációs képességfejlesztés tehát a beszélt és az írott nyelvhasználat fejlesztése, tökéletesítése, gazdagítása közben valósul meg. Az 1 – 4. osztályban folyó anyanyelvi nevelés feladatait a következőkben foglalhatjuk össze: 11)Az anyanyelvi tudás különbségeinek csökkentése, kiegyenlítése (a gyermekek az anyanyelvet a

a monológ és a párbeszéd valamint a kommunikációs szerepváltás (mely nélkülözhetetlen a párbeszédnél).’’ • a hangos és néma szövegértő olvasás . képességek fejlesztése.és jellemformálásban Az anyanyelvi tevékenységek a tanulók akarati. Ez egyfelől jelenti az olvasás és az írás jelrendszerének és technikájának megtanítását – megtanulását. helyesírás és az írásbeli szövegalkotás elsajátíttatása. az összefüggő beszéd. Ez kifejezetten készségfejlesztési feladat.’’ • az olvasás. 13)A nyelvhasználati készségek. 14)A tanulók személyiségének fejlesztése nyelvi és irodalmi eszközökkel.’’ • az íráskészségen alapuló íráshasználat.családban sajátítják el. ezért az iskolába lépő gyermekek anyanyelvi fejlettsége pontosan tükrözi a családok színvonalát).és írástechnika . másfelől jelenti a nyelvre vonatkozó ismeretek megtanulását. Így a nyelvre vonatkozó ismereteknek nem cél hanem eszköz jellegük van. Ide tartoznak: • a helyes beszédlégzés kialakítása. • a tiszta hangképzés .és jellemtulajdonságait kétféle módon formálhatják: . • a beszélt nyelvhasználat szintjén pedig a beszédmegértés. Az anyanyelvi nevelés személyiségformáló szerepe a következő területeken érvényesül: • az értelemfejlesztésben • a szemléletformálásban • az érzelmi nevelésben • ízlésformálásban • akarat. mivel az anyanyelvi ismeretek szélesebb körének megszerzése nélkül elképzelhetetlen a nyelvhasználat tudatosítása és továbbfejlesztése. 12) A nyelvi ismeretek elsajátítása.

15)Tartalmi oldalról személyiségmintákat

kapnak a megismert embertípusok révén; 16)Másrészt viselkedésmintákat kapnak, ami serdülő korban a példaképválasztás alapja. Ennek a korosztálynak az olvasási vágyát az önismeret és az önfejlesztés igénye táplálja. 4. Az anyanyelvi nevelés elvei

Az anyanyelvi nevelés igen bonyolult folyamat. Sikerességét nagymértékben meghatározza az, hogy a pedagógus milyen szemlélettel közeledik az anyanyelvi nevelés feladatainak megoldásához. Ezt a szemléletmódot az anyanyelv öntörvényeiből adódó nevelési alapelvek fejezik ki: 17)Az anyanyelv a személyiségfejlesztés általános eszköze. A fejlődéslélektan a nyelv szerepét a) az interiorizációban, b) az exteriorizációban, c) az integrációban és a d) szocializációban tekinti alapvetőnek. 18)Az interiorizáció (elsajátítás, befogadás) azt jelenti, hogy a személyiségre gyakorolt külső hatások a nyelv segítségével épülnek be a személyiségbe. A gyermek felfogja, megérti a mások által szóban vagy írásban közölt információkat, kiemeli a lényeget, megtanulja és saját ismeretei közé sorolja azokat. 19)Az exteriorizáció a személyiség belső tartalmainak, folyamatainak külsővé tétele. Bármit teszünk, a cselekvés mindig gondolati tervezéssel indul, és cselekvés közben is a nyelv segítségével ellenőrizzük magunkat. Ha egy gyermek nem tudja elmondani, hogy egy cselekvést miként kell végrehajtani, akkor valószínűleg nem tudja azt helyesen végrehajtani a gyakorlatban sem, és ha hibás vagy bizonytalan valamely cselekvése, akkor azt rendszerint nyelvi síkon sem tudja elvégezni.

20)A személyiség egysége (integrált volta) attól függ, hogy

az illető személy nyelvi tudása, nyelvhasználata mennyire fejlett. A különböző hatásokat a gyermek a nyelv segítségével fogadja be. Tehát nyelvi tudása, nyelvhasználatának fejlettsége dönti el, hogy mit tud beépíteni saját személyiségébe, illetve mit hárít el. Ha a nyelvhasználata nagyon fejletlen, akkor a hatások többségét nem tudja befogadni, így a nyelv a maga szimbólumaival nem képes a gyermek tapasztalatainak, elképzeléseinek, érzéseinek, ismereteinek egységét megteremteni (integrálni). 21)A szocializációnak is a nyelv a legtermészetesebb eszköze. A gyermek a beszéd révén tanul meg alkalmazkodni környezetéhez, ugyanakkor nyelvi eszköztárának szegénysége is jelzi, ha szociális – közösségi magatartásában valami probléma van. Azok a gyermekek, akik folyton nyafognak, parancsolgatnak, nem tudnak társaikkal együttműködve feladatokat megoldani, nem tudnak társalogni, kérdezni stb. valamilyen szocializációs fejlődési problémával küszködnek. Tehát amikor azt tanítjuk, hogy köszönjenek, érdeklődjenek, fejezzék ki jókívánságaikat stb., akkor nemcsak nyelvi illemszabályokat tanítunk, hanem arra nevelünk, hogy tanítványaink a társas viszonyokban magabiztosak, felszabadultak, gátlásoktól mentesek legyenek, mivel a nyelvhasználat fejlődése a személyiség szociális fejlődését is segíti. 22)Az anyanyelvi nevelés valamennyi tantárgy feladata. Az iskolának képessé kell tennie a tanulókat az önálló művelődésre. Az önművelési szokások alakítása nem korlátozódhat az anyanyelvi órákra, mivel a gyermekek érdeklődése szerteágazóbb, mint amennyit az olvasási tevékenység ki tud elégíteni. Így az alsó tagozatos szaktárgyaknak óriási szerepe van az ún. szakirányú érdeklődés felkeltésében, ébren tartásában és kibontakoztatásában. El kell sajátíttatni a többi tantárgy szókincsét, figyelni kell a nyelvi igényességre és a helyesírásra. 23)Az anyanyelvi nevelés nyitottsága és folytonossága.

Az anyanyelvi nevelés alulról nyitott. Ismerni kell tehát az óvodai és a családi anyanyelvi nevelés hatásait. Csak ezeket figyelembe véve, ezekre építve tudunk gondoskodni a hiányok pótlásáról. Nyitott olyan értelemben is, hogy számolnunk kell a tanulókat érő iskolán kívüli nyelvi hatásokkal is: rádió, televízió, színház, Internet, tágabb társadalmi környezet, olvasmányok stb. Elő kell segítenünk, hogy ezekből a hatásokból elsősorban a pozitív példákat raktározzák el a gyerekek. A negatív hatásokat nem tudjuk kizárni, de a pedagógusok feladata ezek ellensúlyozása és a hozzájuk való helyes viszonyulás megtanítása. A nyitottság harmadik oldala az, hogy az alsó tagozatos nyelvi nevelésnek kell megalapoznia a magasabb iskolafokozatokon folyó munkát. Ezért a tanítónak ismernie kell a felső fokozatos tantervi anyagot is, hogy megfelelően fel tudja készíteni a gyerekeket azokra. Az anyanyelvi nevelés nyitottságából következik a folytonosság. Az, hogy a nyelvhasználat fejlődése soha sem fejeződik be. Az iskolai anyanyelvi nevelés teszi lehetővé, hogy tanítványaink egész életükben önállóan is folytassák az ismeretszerzést a nyelv segítségével. 24)Az anyanyelvi nevelés egységének (integráltságának) elve. A nyelvi tevékenység strukturáltsága ellenére is oszthatatlan egész. Az oktatás – nevelés folyamatában azonban szükség van arra, hogy egy – egy elemére, részterületére összpontosítsunk. E nélkül például nem tudnánk megfelelően elsajátíttatni az olvasás, az írás vagy a szövegalkotás alapvető készségeit. Ám a tervszerű és tudatos nyelvhasználat – fejlesztés megköveteli, hogy a tanító pontosan lássa, hogy az anyanyelvi tantárgyi ágazatok (olvasás, írás, nyelvtan, fogalmazás) ugyanazt a nyelvi jelenséget más – más szempontból közelíti meg. Az anyanyelvi nevelés egysége tehát úgy teremthető meg, ha felfogó – befogadó és a közlő – kifejező tevékenységeket az ún. komplex órák keretében együtt fejlesztjük. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy

és igen nehezen vagy hiányosan sajátítják el a különböző tantárgyak sajátos fogalmait. Az ingerszegény családban nevelkedő gyermekek egy ún. és az egyébként értelmes. Arról sem szabad megfeledkeznünk. ennek alárendelt nyelvi tevékenységet. hogy e köré szervezzük a többi. másrészt ezzel párhuzamosan itt kell megalapozni az írott nyelvhasználatot. hogy az ún. felzárkóztatását hogyan tudja megoldani. Ebből a szempontból az alsó tagozatnak igen nagy a felelőssége. s lehetőleg úgy.valamelyik nyelvhasználati komponens uralkodó legyen az órán. „korlátozott nyelvi kódot” sajátítanak el. nyelvhasználati lemaradást takar. A szociolingvisztikai kutatások egyértelműen bizonyították. Ha az iskola segítségével nem térnek át idejében az ún. s ez az alsó tagozatos tanító számára igencsak fontos. hátrányos helyzet mindig nyelvi hátrányt. nem vagy csak részben fogják fel az olvasott információkat. Az alsó tagozat felelőssége tehát egyrészt abban áll. A funkció fogalma . Ez pedig a funkcionális nyelvszemlélet. Az anyanyelvi nevelés egységességének elve azt is jelenti. hogy a tanítási anyag által nyújtott lehetőségeket maximálisan kihasználva. hogy a nyelvi képzést az óvodától kezdve a középiskola befejezéséig tervszerű egymásra épülő folyamatnak tekintjük. hogy az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés eredményességétől nagy mértékben függ az elvont gondolkodás fejlődése. hogy arra a felső tagozatban építeni lehessen. természetes módon váltogathassák a tanulók a különböző nyelvi tevékenységeket. hanem éppen arról van szó. amikor megszaporodnak a szaktantárgyi kódrendszerek. a tantárgyi ágazatok egységben szemlélésének van még egy aspektusa. mégpedig úgy. hogy a nyelvileg hátrányos helyzetű tanulók kiegyenlítő beszédfejlesztését. de nyelvi hátrányokkal küszködő gyerekek menthetetlenül lemaradnak. „kidolgozott nyelvi kódra” akkor ismeretszerzési lehetőségeik erősen leszűkülnek. Nyelvi korlátaik miatt nem értik a tanító magyarázatait. Az anyanyelvi nevelés integráltságának. A helyzet felső tagozaton csak súlyosbodik.

annak tartalmára. Szoktassuk tanítványainkat arra.szűkebben értelmezve a nyelvi eszközök „mirevalóságát” jelenti. Az előbbi elvek csak kedvező szociális körülmények közt válhatnak hatékonnyá. a megszégyenüléstől. Persze ez nem jelenti azt. 5. ám a javítás legyen mindig konstruktív. s ez rendszerint úgy történik. Tehát minden új nyelvtani jelenséget a kommunikációs szabályok figyelembe vételével tudatosítunk. A szóbeli értékelés és az azt kísérő metakommunikációs jelzések (gesztusok. Ne engedjük. mimika stb.) legyenek összhangban! Törekedjünk az értékelésben . vagy valamilyen nyelvi eszközzel utal arra. a közléshelyzethez és a kommunikációs partnerhez alkalmazkodva. az egymástól való függést jelenti.A kedvező szociális háttér biztosításának elve. vagyis a mondatot a szövegbe be kell szerkeszteni. mert félünk. hogy egymást türelmesen. hogy minden új mondat megismétel valamit az előzőkből. Ne legyen az osztályban egyetlen tanuló sem. hogy megnyilatkozásával veszélyezteti az óra sikerességét. „ügyeletes zsenik”. hogy a szövegben a mondatok kölcsönösen függnek egymástól. és hozzá is tesz valami újat annak tartalmához. hogy a rendelkezésükre álló nyelvi eszközökből válogassanak a kifejezendő gondolattartalmakhoz. • A tanító példája igen fontos. Azáltal. hogy milyen nyelvi mintát nyújt közömbösítheti a negatív nyelvi hatásokat. hogy ne féljenek a kudarctól. legyen joguk tévedni is. • Fontos a megfelelő munkalégkör megteremtése: a tanulók ne féljenek a megnyilatkozástól. hogy a hibákat nem javítjuk következetesen. hogy a hibásan teljesítő gyereket társai csúfolják! Ne legyenek az osztályban ún. közbekiabálás vagy közbeszólások nélkül hallgassák meg türelmesen. Tágabb értelemben a beépítettséget. akit nem szólítunk fel csak azért. A szóbeli és írásbeli szövegek alkotásának gyakorlása közben tudatosítjuk. vagy felerősítheti a pozitívakat. Tehát minden nyelvi megnyilatkozással arra szoktatjuk a gyermekeket.

olvasást. durva kifejezéseket használnak. az internet hatását sem hagyhatjuk figyelmen kívül. kellő tapintattal meg kell próbálni változtatni ezen. • dicsérjék. értékeljék. A tömegkommunikációs eszközök. hogy ne akadályozzák a gyermek fejlődését. Hívjuk fel a figyelmet a gyerekeknek szóló műsorokra. hogyan segítsék elő otthon a gyermek nyelvi fejlődését: • engedjék a gyermeket beszélni.differenciált frazeológiára! (Ne csak az „ügyes vagy” legyen az elismerő formula. Bírálat esetén. hogy a gyerek a tanító utasításait követve beszéljen. káros hatásokat. alacsonyabb műveltségű családokban azt kell elérni legalább. A nyelvileg igénytelen. írjon. filmekre és a családdal együtt igyekezzünk megakadályozni a nem nekik való. ha minden osztálynak lenne kis könyvtára. • figyeljenek rá. hogyan beszélnek egymás közt tanulói. „Még mindig……”) A kedvező szociális feltételek biztosítása nemcsak tanítási órán fontos. Jó lenne. hogy ordítoznak. a számítógép.osztályban • olvasás • írás . és folytassanak vele értelmes párbeszédet. és ha azt tapasztalja. Lássuk el tanácsokkal a családokat. belevágnak egymás szavába stb. írást. • engedjék kérdezni bármiről. olvasson stb. Tájékozódni kell a család nyelvhasználatáról is. fogalmazást. • igényeljék beszámolóit.”. A tanítónak tudnia kell arról. kiadványokat. ha mond valamit. adjanak valós válaszokat a feltett kérdésekre életkoruknak megfelelő szinten. vagyis hagyják. negatív értékeléskor ne kezdjük így: „Már megint…. • reagáljanak kérdéseire biztatóan. A szülő és a tanító igényelje a gyermektől a rendszeres olvasást. jutalmazzák a szép beszédet. ahonnan megkaphatnák a legfontosabb. nekik való könyveket. 25)A tantárgy felépítése az 1 – 4.

az iskolai oktatásban az anyanyelv tanításának egységes jellege van. Ez azt jelenti. E viselkedésformák leírását nevezzük követelményeknek. Irányító jellegű kérdések. amelyekhez egy tanulmányi év végéig el kell jutni. feladatok segítik a tanítót és a tanulót. hogy mindenik osztályban mely tantárgyat hány órában kell tanítani. lehetőseget adnak az intenzív tanulói tevékenységre. gazdagodnak. Ezek a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő szinten tárgyalják az olvasmányokat és a nyelvi anyagot. az anyanyelvi képzés egységes rendszerben folyik.Ez azt jelenti. Ezeken kívül a különféle munkafüzetek gyakorlatrendszerei is igen hasznosak. A tantárgyi ágazatok meghatározott feladatköröknek felelnek meg. Az 1 – 4. hogy az ismeretkörök fokozatosan. . mélyülnek. A tantervek rendszerbe foglalva közlik a magyar nyelv tantárgyi ágazataiba elosztott ismereteket. gyakorlatok. A nevelési és oktatási – képzési feladatokat a tanterv tartalmazza. Meghatározza az elérendő tanulási teljesítmények jellemzőit. a nyelvi képzés egységes rendszerben folyik. osztályos tananyag elrendezésében. struktúrájában a koncentrikus felépítés elve érvényesül. A tantervi előírások a tankönyvekben telítődnek konkrét tartalommal. hogy első osztálytól érettségiig a tantárgy részterületei szerves egységet alkotnak. oktatási terv Mint láttuk az előzőekben. Az egész iskolai oktatói – nevelői munkát szabályozó oktatási terv (plan de învățământ) írja elő.• beszédkészségfejlesztés • fogalmazás • nyelvtan 26)Tanterv. azaz azokat a viselkedésformákat. évről évre bővülnek. Az olvasmányok tematikus elrendezése motivációs alapot jelent a tanítás és a tanulás számára.

Ezek eredményei alapján a tanító menet közben szembesül tanítása sikerességével. és még idejében pótolhatja a mutatkozó hiányosságokat. A tanulói teljesítmény értékelésének oly módon kell helyet kapnia a tanmenetben. a készségek és képességek megszerzésében tett előrehaladását. Ez formailag úgy oldható meg. A követelmények komplex jellegűek. hogy a tanmenetben hagyunk egy üres rovatot a megjegyzéseknek. Külön rovat tartalmazza a módszereket. majd a nagyobb fejezetek összefoglalása után vagy félévek végén. Ezért a tervezés során a követelményeket elemekre kell bontani. A tantervi követelmények a tanuló év végi teljesítményeit írják elő. tehát az olvasás. nyelvtan tanításához. Az olvasás és az írás tanítása A sokféle ábécétanítási eljárás közül . Ajánlott tanév elején is felmérni az ismereteket és a készségszinteket. Ma már a feleltetés mellett az iskolai munka szerves részét alkotják a különféle felmérők íratása. A tanmenetet a tanterv és a tankönyv figyelmes tanulmányozása alapján kell összeállítani. eljárásokat valamint a megvalósításhoz szükséges didaktikai és szemléltető eszközöket. hogy bizonyos időközönként ellenőrizzük a tanulóknak az ismeretelsajátításban. írás. hogy a tanmenetnek rugalmasnak és nyitottnak kell lennie. és ide jegyezzük be a pontosításokat a menet közbeni korrekciókat. fogalmazás. a tartalomnak és az osztály adottságainak megfelelően választjuk meg. Ezeket mindig a követelményeknek.27)A tanító felkészülése az anyanyelvi nevelésre A tanító fontos teendője tanév elején az oktatási folyamat megtervezése a tanév egész időtartamára. Ez azt jelenti. hogy tanmenetet készít az osztály anyanyelvi tantárgyainak. tehát a tantervi követelmények megvalósulását. és ennek megfelelően lépésekben megvalósítanunk. Mindezekből következik.

a figyelem . Az olvasás – írás tanításának három szakasza van: 1) előkészítő időszak. amelyben a következő mindig feltételezi az előzőt. 2) a betűtanítás időszaka. A részkészségeknek két csoportját különböztetjük meg: a) általános részkészségek. .a képzelet fejlettsége b) a speciális részkészségek már közvetlenül az olvasás – írás tanítását készítik elő: .a ritmusérzék .a nyelvi tudatosság kialakítása . amelyek távolról alapoznak. Ennek a rendszernek a logikáját kell jól látni.szótagolás .3o szókép „olvasását” . Tulajdonképpen az előkészítés hivatott megelőzni a későbbi nehézségeket.a logikus gondolkodás . 1) Az előkészítő időszak mind az olvasást mind az írást előkészíti.a kommunikációs magatartás kialakítása . Az előkészítés a részkészségek kialakítását és állandó gyakorlását jelenti. mivel később sokszorosan megtérül.a munkatempó .az érzelemvilág . Ilyen pl.a betűelemek ismerete .az önellenőrzés kialakítása Már az előkészítő időszakban szóképekkel egybekötött gyakorlatokat iktatunk be.az emlékezet . és 28 . és nagy részük a többi tantárgyat is alapozza. mivel a problémák jelentkezésekor mindig vissza kell térni az alacsonyabb szintre.a beszéd általános fejlettsége (a beszéd és a beszédértés) .az olvasás céljának ismerete .a vizuális kommunikáció szokásainak ismerete . Nem szabad sajnálnunk tőle az időt. 3) a betűtanítás utáni időszak. A különböző készségek egymásra épülnek.nálunk a hangoztató – elemző – összetevő módszert használják szóképes előprogrammal. Körülbelül hat hét az időtartama. hierarchikus rendszert alkotnak.

A tanító az élő . valamely jármű képét tűzzük fel a táblára.sajátítják el a tanulók. miközben egy – egy tárgy képét levesszük a tábláról. és így olvassuk a szavakat. tehát a szóképek tárgyképek nélkül való felismerésének képessége alakul ki. szókép) és az általa jelölt dolog grafikusan ábrázolt képe (az ún. Szóképtanulással kezdődik. A hangot az élő beszédből. Csak a szóképek maradnak a táblán. Így kap értelmet a meghatározásunk. és így mutatjuk fel a tanulóknak. a tanulók elolvassák. A tanulók a padra hajtják fejüket. Ha valamelyik szóképet még bizonytalanul ismerik fel a gyerekek. 5. A képek bemutatkoznak. ismét elővesszük a képet. Összekeverjük a szóképeket. Ez a kapcsolat a tárgykép elvonásával a szó optikai képe és a jelentése közötti kapcsolattá válik. hogy a hang leírt képe a betű. tárgykép) közötti asszociációs kapcsolat kialakítását jelenti. 2. a szóképből vezetjük le. A képről a szóképeket a következő módon választjuk le: 1. A hangtanítás mindig megelőzi a betűtanítást az óra menetében. megteremtve a további munkához szükséges motivációs bázist. de figyelmüket már a szavakra irányítjuk. Ezzel rögzítjük az olvasás (felismerés) irányát. 6. A szóképtanulás lépései: Az új szóképek először a képekkel együtt kerülnek a tanulók elé. a tanulók kimondják a képek nevét. A szókártyák bemutatásakor mutatóujjunkat illetve a pálcát balról jobbra elhúzzuk a szókép alatt. A szóképek változatlan sorrendje emlékeztet a képekre.Közösen „elolvassuk” a képek nevét. Pl. a betűt az írott beszédből. 3. minden kép mellé szókártya kerül. Egy szókép megtanítása a nyomtatottan leírt szó (az ún. 4. a tanulók a képet figyelik. 2. ismeretlen szóképek közé keverjük. kitaláljuk a hiányzó tárgy nevét. Rámutatunk a szóképekre. A szóképeket levesszük a tábláról. Megkérdezzük: „Találd ki. A hang – és betűtanítás Ez az olvasástanítás legfontosabb szakasza. mi hiányzik?” A szóképre mutatva elolvassuk.

Sok felismerési . hogy a hangok nyelvünk legkisebb építőkövei. mondatunk példákat a tanulókkal a meghatározott hangtani helyzetekben (szó elején. Hallás után dolgozunk. Mindig a nyomtatott kisbetűvel kezdjük a betűk szemléltetését. különféle szavakban kerestetjük meg a tanított betűt. amelyet a betű jelöl. hogy a betű bemutatása még nem jelenti azt. Itt a kör bezárul: visszahelyeztük a betűt az értelmes egészbe. A tanult új hangot az írásban betű jelöli. a szóba és a modatba. szavakat. illetve a szó belsejében fordul elő. amelyben a hang a szó elején. tisztán hangoztatjuk az osztállyal. Ha megy a hangfelismerés. leválasztjuk a szó elejéről a tanítandó hangot. Legegyszerűbb eszköze a képolvasás. hogy meg is tanítottuk. Meghallgatjuk első reakciójukat. utána következik a nyomtatott nagybetű. Ekkorra már a tanulóknak tudniuk kell a szavakat hangokra bontani. Elmagyarázzuk a betű alakját. kérdéseket teszünk fel. majd a szó végén. Az ábécéskönyvben az eseménykép után ott van a tárgykép és alatta vagy mellette a szókép. melyben megvan a tanított betűt tartalmazó szó. hogy elhangozzék egy olyan mondat is. lehet ötletes hasonlatokat is használni. A betűt mindig elolvastatjuk. valamint a hangokat szavakká összefűzni. Ez a nyelvi tudatosság azonban ekkor még nem elég erős. mondatokat. Beszélgetéssel indítjuk az órát. azaz kiejtetjük azt a hangot. A mássalhangzókat a mellékhang nélkül mondjuk. A kiolvasott egységeket mindig értelmeztetjük vagy értelmezzük is. Menete: hagyjuk. de ügyelni kell. A b e t ű t a n í t á s a hangtanításra épül. továbbra is következetesen fejleszteni kell. A legjobb mondatokat elismételtetjük (memóriafejlesztés). Hangösszevonási gyakorlatot is végeztethetünk. Végül összeolvastatunk szótagokat. Pl.beszéd elemzése során tudatosítja. melyek lényeglátásra szoktatnak. Ezután hangfelismerési gyakorlat következik: a tanító olyan szavakat mond. ha az a – t tanítjuk: „Balázsnak szép piros autója van”. a végén). a belsejében. ugyanis a mellékhang zavart okoz az összeolvasásban. hogy a gyerekek nézegessék a képet. A leválasztandó hang (betű) valamilyen színnel ki van emelve. Ezután betűfelismerési gyakorlatokat végzünk. Ne feledjük. egyénileg is csoportosan is. címet adunk a képnek.

Ha valami nem megy az összeolvasáskor. a dolgok megértése. Azt kell elérni.és összeolvasási gyakorlatot kell végeztetni még ezután. 3. a hang – és betűtanítás lépései a következők: 28)Beszélgetés (képolvasás) 29)Hangtanítás: analizis: mondat. 2. hanem összefüggően. A betű felismertetése. . szó. a betű látása azonnal idézze fel a hangot. Először is a betűk megtanulásakor a gyerekekkel mindig csak önmagukban álló hangokat ejtetünk ki. Analízis: az ismeretlen betű kiválasztása az alapszóból 2. összevonás 30)Betűtanítás 1. szünetekkel olvassuk. A nyomtatott kisbetű majd a nyomtatott nagybetű alakjának elmagyarázása és szemléltetése 3. Összefoglalva. hogy a hang kiejtése azonnal felidézze a betű képzetét és fordítva. Ilyenkor a beszélőszervek működése három fázisban zajlik le: • kimozdulnak nyugalmi állapotukból • elvégzik a hang képzését • ismét visszatérnek nyugalmi helyzetükbe. megtartva a készségfejlesztés fokozatait: 1. nézzük meg a betűfelismerés minőségét és gyorsaságát. A hang – és betűtanításban az általános didaktika szabályait követjük. Szintézis. a betű kapcsolata. mellyel a szótagban egymás mellé írt betűjeleket nem egyenként. gyakoroltatása. Az összeolvasás során két optikai jel alapján egy összefüggő artikulációs folyamattal kell megalkotni a szótagot. automatizálása. Ez két okból is nehéz. hangoztatása 4. hang kiválasztása • hangoztatás • hangfelismerési gyakorlatok • szintézis. hangos összeolvasás 31)Összeolvasás Összeolvasáson azt a technikát értjük.

Az összeolvasás tanítása tehát annak megtanítása. és így jelöljük a szó betűit. A betűk számukra még külön egységek. betűkapcsolás automatizmusának kialakítása tervszerű és . Ha a gyermek megfelelő jártasságot szerzett a szavak betűsorának felbontásában. hogy a gyermeknek egyszerre kell foglalkoznia két betű felismerésével és az összeolvasás műveletével. A hangok egyenkénti képzésével azonban éppen a beszédszervek nyugalmi helyzete áll elő. hogy a magánhangzókat „fújják ki”. Az összeolvasásnak pedig időbeli összetevője is van: hogy egy artikulációs egységként lehessen kiejteni a két hangot. Nehézséget jelent az is. hogy a szó betűit először külön – külön olvassa el. „tolják ki”. mely nyomán a hang bennfoglalási. Írásrendszerünkben balról jobb felé sorakoznak a betűk. A probléma okozója sok esetben maga a pedagógus. A tapasztalatok szerint különösen a szavak elemzésében szerzett jártasság hat kedvezően az összeolvasás technikájának mielőbbi elsajátítására. A megoldás az. Először a mássalhangzókat a magánhangzó elé helyezzük. aki a betűsor előtt tanácstalanul álló gyereket arra szólítja fel. Ám ehhez a betűket szimultán (egyszerre) kell felismerni. A szótag olvasásakor jelentkezik az irány problémája is. „zizegjék ki”.Összeolvasáskor viszont két vagy több hang folyamatos képzését kívánjuk meg. Ez a közös struktúra a szótag. és úgy gyakoroltatjuk a kapcsolást. és egy – egy betű felismerése is teljesen leköti a figyelmét. hogy a közös struktúrával fogjuk össze a két betű felismeréséből származó feladatokat. hanem az első hang képzésének fázisáról azonnal a második hang képzésére térjenek át. Ekkor a beszédszervek az első hang képzése után azonnal áttérnek a másik képzésére. és felszólítjuk a tanulót. Olvasás közben is meg kell tartani ezt az irányt. akkor könnyebben fogják az ismeretlen betűsort visszaalakítani szavakká. A betűolvasás. hogy a gyermek beszélőszervei az első hang képzése után ne térjenek vissza nyugalmi helyzetükbe. Ezután a betűk sorrendjét megfordítjuk. hangátalakítási műveleteket előmondás nélkül is el tudja végezni. A gyermeknek tehát olyan utasítást kell adnunk.

Az írástanításban ezt a kapcsolatrendszert bővítjük . kialakult mozgáskoordinációt. megfelelő lendülettel írni. a csukló és az ujj izomzatait. Olvasástanuláskor jön rá a gyermek arra.következetes gyakorlást kíván. Az előkészítő időszakban végzett eredményes tevékenység megteremti a motivációs alapot az írástanítás feladatainak valóra váltására. hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába. hogy előbb mindig olvasni tanítjuk meg a betűt. mondatok írását. Az írás tanítása Az előkészítő időszakban kell megalapozni a betűelemek írásával. hogy a betűelemeket bátran. Mindezeket úgy kell megvalósítania a tanítónak. Az írás tanulása rendkívül összetett látási. az írott betűnek a kapcsolatát feltételezi. ne féljen a papírtól. Az előkészítő időszak feladatai: • Rendszeresen lazítani kell a kar. a kéz. ne unatkozzanak és rendszeresen legyenek sikerélményeik. gazdaságosan. hiszen kellő hanganalizist. A cél. hallási. E nehézségeket úgy próbálták feloldani. hogy a hangokat kétféleképpen is jelölhetjük: nyomtatott és írott betűvel is. a betűkapcsolásokat. az akkusztikus és a beszédmotorikus képzetek között. • Sokszori vonalvezetéssel el kell érni. hogy a beszédhangokat betűjelekkel helyettesítjük. s tudjanak tetszetősen. helyesen. s csak azután írni. Tehát az írás elsajátítása során nagymértékben támaszkodunk az olvasásra. mozgási folyamat. a hang és a grafikai jelének. Az olvasástanításkor idegkapcsolat jön létre a vizuális. a szavak. • Be kell idegződnie a sorkialakítás és a balról jobbra haladás irányának. • El kell jutni arra a fokra. írástanuláskor pedig azt tanulja meg. hogy a tanulók az írásfüzet vonalrendszerében jól tájékozódjanak. hogy sajátítsák el az előírt betűformákat. határozottan írja a gyermek.

Ceruzával írják a füzetbe. ha teljes talpukkal a . A betűtanítás az írott betű képének és alakításának ismertetésével kezdődik oly módon. Így megerősödik a kapcsolat a hang. hogy ezt a hang felelevenítésével a hanghoz. Rendkívül fontos. hogy az íróeszközt csak a szó végén emelheti fel a papírról. 8. szavak írása. 4. majd fokozatosan mind kisebbre. A tanulók a betűk írásakor mindig mondják magukban a megfelelő hangokat. hogy a gyerekek leteszik mindkét könyöküket az asztal (pad) szélére. hogy már az első észlelés alkalmával észrevétessük a tanulókkal a betű karakterét. mint az olvasás. 6. játékokat. 5. Az a helyes ülésmagasság. A szem és a füzet közti helyes távolságot úgy állapítjuk meg. Írásfoglalkozás előtt és alatt időnként alkalmazzuk az izomlazító és izomerősítő gyakorlatokat. kezüket fent összekulcsolják úgy. Az írott betű alakjának az elemzése. előbb nagyban. a betűkép és az írásmozgás között. hogy kb. jellegzetességeit. Most megérintik állukkal az összekulcsolt kezeket. és dinamikus sztereotípiává alakul úgy. az áthúzásokat (t) és ékezeteket utólag tegye ki. Az írott betű alakításának bemutatása és az írásmozgás megfigyeltetése. amelyeket éppen írnak. különleges megkülönböztető jegyeit. hogy a kéz és az íróeszköz ne vessen árnyékot az írásra. Kapcsolják más betűkkel. Többszöri ismétlés után a folyamat automatizálódik. A betűalakítás tanításának lépései: 1.kézmozgásos. 3. Az írott betű levezetése a nyomtatott betűből. és ez lesz az optimális távolság a füzet (könyv) és a szem között mind íráskor. a nyomtatott betű felelevenítésével a nyomtatott betűhöz asszociáljuk. majd mondatok írása. A tanulók testtartására is figyelni kell. 2. A tanító végig ellenőrzi a munkát. A tanulók a levegőbe írják az írott betűt. író – rajzoló mozzanattal. egy egyenlőoldalú háromszöget alkosson a két alsó kar. 7. A fény vagy előlről vagy bal oldalról jöjjön. mind olvasáskor. A tanulók íráslapra rajzolják a betűt ceruzával. Minden szót úgy kell leírni.

Az írásgyakorlási módok. Sokkal több gyakorlás kell hozzá. Ha az írandó szöveg végig a tanulók előtt van. akkor a gyerekek egy része betűnként. márpedig ez jóval nehezebb. a láb pedig kb kilencven fokos szögben áll térdben behajlítva. ugyanis a grafikus jel emlékképe beszéd közvetítésével kerül papírra. majd lediktálja az eltakart . A válogató másolás már nem csak egyszerű reprodukálást igényel. A gyerekeknek nincs gyakorlatuk a grafikus jelek hang – megfelelőjének emlékezetbe vésésében. íráskor már az emlékkép felidézése szükséges. hangoztatása is. betűelemenként másol. A grafikus jelek emlékezetbe vésésén kívül nehézséget okoz azok kimondása. ezért a vonalvezetésre figyel. A feladat megoldásának az a feltétele. esetleg csak az ismerősség érzése jelentkezik.padlót érik. íráskészségfejlesztés M á s o l á s alkalmával a tanuló a betűt mint optikus összképet érzékeli. A hangok kiejtéséhez a hangmozgató izmok differenciált teljesítménye szükséges. amelynél a másolandó szövegrész az írástevékenység befejezéséig az író személy előtt van. A látó – halló tollbamondás esetében a táblára felírt egy – egy szó vagy rövid mondat elolvasása és megbeszélése. A legegyszerűbb foka a másolásnak az. amikor a kézírásos szöveget változatlan formában újrakódoljuk. hogy a tanuló ismerje és reprodukálni tudja a nyomtatott betűnek megfelelő írott betűket. Nem merül fel okvetlenül a gyermek tudatában a grafikus jel hatására a hang emlékképe. Másoláson olyan írástevékenységet értünk. Nyomtatott szövegből való másolás már átkódolást jelent. ha a leírandó szöveget csak meghatározott ideig láthatják a tanulók. hanem olvasáson alapuló műveleti gondolkodást is. Az írástanítás nehézségei A betűtanulás kezdeti időszakában a betűkhöz homályos jelentésárnyalatok tartoznak. A szavankénti másolás feltételeit akkor teremtjük meg. tehát igen bonyolult ingeregyüttes emlékképét kell felidézniük az íráshoz. Amíg az olvasás tanulásakor a gyerek felismeri a betűket. elemzése után a tanító eltakarja. mint a felismerés.

nem diktálás után. mondatokat. akik a betűtanulási időszak végére 4 – 6 hangból álló. Azok a tanulók. hogy a tanulók összehasonlíthassák az írásukat a táblán lévő helyes írásképpel. hogy a tanulók a táblára írt szó vagy mondat szemlélése és hangoztatása . hogy a tanulóknak látási segítség nélkül. elemzése után. melynek írásképét módjukban állt megfigyelni előzőleg. . Írástechnikai hibáknak számítanak a következők: • írott betű helyett nyomtatott betűt ír. E két utóbbi gyakorlási változat értékét az is növeli. helyesírási problémát nem tartalmazó szavakat tollbamondás után. Az írástanulás egyben helyesírástanulás is.szót vagy mondatot. hogy a tanulók összehasonlíthassák saját írásukat a táblán lévővel. hogy írástechnikán nem az írott betű alakításának és kapcsolásának minőségét. • betűbetoldás. E felsorolásból is látható. hanem emlékezetből írják le az eltakart szavakat. szószerkezeteket. • betűkihagyás. írástechnikai hibák nélkül képesek leírni. • betűcsere. amelyet a leírás után ismét láthatóvá tesz. A látó – emlékezetből írásás lényegében ugyanezt jelenti azzal a különbséggel. rövid mondatokat írassuk tollbamondás vagy emlékezet után. Első osztályban csak a helyesírási nehézségeket nem tartalmazó szavakat. önállóan kell felidézniük a szavak hangsorának megfelelő betűsorokat. Közös vonásuk az. hanem a szavak hangsorának pontosan megfelelő írott betűsor reprodukálását értjük. • betűtévesztés. ezért az előzetes olvasáson és elemzésen alapuló gyakorlási formákat az első osztályos helyesírástanulás leghatékonyabb eljárásainak tartjuk. Az írástechnika fejlesztésének alapvető eljárása a tollbamondás és az emlékezet utáni írás. Természetesen a leírás után itt is újból láthatóvá tesszük a táblára írt szavakat. hogy az önálló leírás csak a látott szavak elolvasása után válik lehetővé. Első osztályban csak olyan helyesírási problémát nem tartalmazó szavakat írassunk le a tanulókkal.

osztályban Az olvasás minden tantárgy tanulásának alapja. s a nyelvi megformáltságon keresztül a művészi szépet is. Az olvasás és az írás technikájának elsajátítása nélkülözhetetlen a gyermek további tanulási tevékenységéhez. magatartást. Az olvasás tantárgy az elemi fokú oktatás fontos nevelési.a biztonságérzést . 32)Nevelési feladatok Az olvasás alapozó jellegű ismereteket nyújt a természeti és társadalmi valóságról: az olvasmányok felvillantják a történelmünk kiemelkedő eseményeit. habár ha a munkafüzetekben a tárgyképek alá vagy mellé kell írni a képen látható dolog vagy cselekvés nevét. bemutatják az alapvető helyes erkölcsi tulajdonságokat.a csodálkozást . ezt az emlékezetből írás egyik változatának tekinthetjük. ha tudatos megfigyelő – elemző munkával gondolkodási tevékenységekkel párosul: nevelni kell a tanulók emlékezetét és képzeletét. Az olvasástanítás a II – IV.az írást már eszközként is tudják használni. oktatási és képzési feladatait oldja meg.a kíváncsiságot . Tehát arra nevelik a tanulókat. hogy igényeljék és értékeljék a társadalmi. hogy az értelmi neveléssel szerves egységben az érzelmi – akarati nevelés feladatainak is eleget tegyünk: ébren kell tartani állandóan a tanulók intellektuális érzelmeit: . A tanulók megismerik az egészséges civilizált életmód feltételeit. E nevelési feladatokkal együtt jár az értelmi képességek kibontakoztatásának feladata is: a szövegek nevelő hatása csak úgy érvényesül. a munka fontosságát és szépségét. A tollbamondás és emlékezetből írás gyakorisága a tanulóktól függ. foglalkoznak a szülőföld és a természet szépségeivel.a kételyt . erkölcsi szépet. Az olvasmányok lehetőséget adnak arra. Az olvasástanítás a testi nevelés feladatainak megvalósításához is hozzájárul.

Folyékony olvasás azt jelenti. mint receptív tevékenységet. Az olvasástechnikát megtanítani. 34)Képzési feladatok Az olvasás eredményes tanításában elkülönítjük az olvasástechnikát és az olvasást. Ezekkel a műveletekkel szoros összefüggésben a tanulóknak fokozatosan el kell sajátítaniuk a tankönyvből való tanulás módszerét.. összehasonlítják tetteiket. értékelik magatartásukat. reprodukálják az olvasmányok cselekményét. A folyékony olvasás tehát úgy alakul ki. összefüggéseket állapítanak meg közöttük. értelmes és kifejező olvasás készsége. hogy: • nem szótagolva olvas. vagyis a szövegmegértés aspektusát. hogy a tanuló az előtte lévő szöveg egy sorának gyors áttekintése közben fokozatosan egyre kevesebb számú szón állapodik meg. felidézik azokat. elemzik (azaz részekre bontják és magyarázzák) a szereplők tetteit. osztály végére: a helyes. Helyes olvasás azt jelenti. emlékezetbe vésik az olvasmányokban található ismereteket . folyékony. 33)Oktatási feladatok A tanulók megértik.a feladatmegoldás örömét mert ezek az értelmi nevelés motiváló tényezői. közben használják szóanyagát. hanem tekintetével egyből át tudja fogni a szóképet. a tanulóknak elsajátítani a tantárgy tanításának elsődleges feladata. osztályban már a központozás jelei határolják a folyékonyan olvasott mondatszakaszokat. . hogy: • a tanuló hangképzése pontos • a beszédhangokat tisztán. alkalmazzák az elemi fogalmazási ismereteket. • az összefüggő mondatszakaszok fokozatosan több szót foglalnak magukba. A megkívánt szint a IV. Ezeket a pontokat fixásiós pontoknak nevezzük. míg a IV. érthetően ejti • hiba nélkül azonosítja a látott betűsorokat a hangsorokkal • megfelelő időben és helyen vesz lélegzetet.

az olvasott mű mondanivalójának. A gyakorásnak játékosnak. Kifejező olvasás feltételezi az előbbieket. mind a néma olvasás előtt tisztáznunk kell a szöveg tartalmát. Jelenti: . tehát mind a hangos. Az olvasástechnika fejlesztése Az olvasástechnika fejlesztésének eszköze a gyakorlás. hangulatot.a fogalmak megértését . és ki kell terjednie a felsőbb ciklusokra is. A gyermeknek tisztában kell lennie a gyakorlás céljával. az olvasásra épül a szellemi munka technikája. Értelmes olvasás azt jelenti. Az összefüggéseket látó értelmes olvasás az önképzés alapja. mint a zongoristáknál a skálázás. Csak megértett szöveget szabad gyakorolni.a szavak. A hangos olvasás gyakorlását össze kell kötni helyesejtési gyakorlattal és a kiejtés fejlesztésével. értelmét. hogy milyen hibákat kell kiküszöbölnie. érzést. hogyne kéne gyakorolni akkor az átlagos gyermeknek. Ez az olvasástechnika legmagasabb fejlettségi szintje. üzenetének értését.az összefüggések megértését . változatosnak és ötletesnek kell lennie. következetes gyakorlással. még a líceumban is. hogy a hallgatóban fölébressze ugyanazt a gondolatot. mire kell ügyelnie. Olyannak kell lennie ennek az olvasási módnak. tudnia kell. még a legnagyobb művészek is végzik naponta. Fejleszteni kell a hangos és a néma olvasást egyaránt. A gyakorlásnak folyamatosnak kell lennie.A folyékony olvasás tehát az olvasási látómező állandó fejlesztésével fokozatosan alakul ki. A hangos olvasás . A szövegmegértés az olvasási készség szerves összetevője. amit olvas. kifejezések értését . amelyet a szöveg írójának szándékában állt eljuttatni hozzá. hogy a tanuló érti is azt. Ez olyasféle tevékenység.

Stafétaolvasás. Pl. vagy fénymásoljuk számukra. 3. és ezek a szövegek érdekesek. Az olvasmány tartalmának elmondása közben a mesélő tanuló egyes részleteket felolvas a szövegből bizonyításként. Hátránya.A hangos olvasás lehet: egyéni. Újságolvasás. később már megtehetjük azt. . hogy mozgalmas. hogy értelmes olvasásra. 5. A hibás részt újraolvastatással lehet javítani. és így tovább. Előnye. és együtt kell olvasni néma olvasással a hangosan olvasóval. megkönnyíti a lényegkiemelést. A tanuló hangosan olvas. Illusztráló olvasás. hogy hagyjunk végigolvasni egy bekezdésnyi szöveget. Itt mindenkinek figyelnie kell. Az első két évben minden hibát azonnal javítani kell. Megadott terjedelmű szövegrészt (1 – 3 mondat) olvasnak a tanulók egymás után. felolvashat szép leírást. mert szokják a más betűkaraktereket. Ha ülés szerint olvastatunk. 2. amelyeket vagy iskolai folyóiratokban jelölünk ki. Előnye az. élénk gyakorlási mód. idézheti szó szerint a szereplők szavait. aki miután befejezte az olvasást. ha a tanító felszólít egy tanulót. 6. akkor szótagoltassuk a javítandó részt. 1. 4. páros vagy kórusban történő. kit szólítanak fel folytatni a hangos olvasást. Ezt el lehet kerülni. Egyéni hangos olvasás. amíg a tanító kívánja. mert kiszámítják. ellenőrizni. gazdagítja és aktivizálja a szókincset. Hibajelölő olvasás. aki addig olvas. ha olvasási hibát észlel. mikor kerül rájuk a sor. a szöveggel való figyelmes munkára serkent. mert nem tudhatják. ha nem az ülés sorrendjében követik egymást az olvasó tanulók. Láncolvasás. s ez destruktív lehet. és rövid idő alatt sok tanulót lehet olvastatni. hogy a tanulók nem figyelnek. A tankönyv kiegészítéseként ismeretlen szövegrészleteket olvastatunk. s csak utána térünk vissza az esetleges hibákra. A tanító felszólít egy tanulót. Legegyszerűbb változata. hogy a gyengén olvasó tanulókat folyamatosan megszakítják. Ha egy – két próbálkozás után sem tudja hibátlanul elolvasni. Azért is hasznos ez a fajta olvastatás. esetleg egy – egy találó írói jellemzést stb. előfordulhat. kijelöli a következő olvasót. az osztály pedig tapssal vagy koppantással jelzi.

Nem ismétlődnek. és hogy figyeljenek a mondatvégi írásjelekre. hogy az egyik hibája zavarhatja a másikat. 3. 8. . hogy fegyelmez. 15. 11. Karban olvasás. Az olvasó tanuló egy mondatot hangosan. 7. a tanulók jelzik vagy jegyzik a hibákat. Csaliolvasás.).. akik pontozzák társaik olvasását (az olvasási hibákért pontokat adnak). 13. Páros olvasás... Rendszerint szükség van egy narrátorra is. és így tovább. . Az a tanuló. az osztály minden tanulója egyszerre gyakorol. egyet némán olvas. Váltakozó olvasás. Duzzasztó és apasztó olvasás. a párosakat pedig mindig más és más. Előnye. míg végül már az egész osztály olvas. aktivizál. szórakoztatók. akiket kijelöl. Az apasztó olvasás ennek a fordítottja. A szereplők szavait a szerepekre kijelölt tanulók olvassák. Dramatizált olvasás. Tehát az olvasást kezdő a páratlan mondatokat olvassa (1. egy mondat elolvasása után felszólít egy másik tanulót folytatni. aki az összekötő szövegrészeket és az írói kommentárokat olvassa.humorosak. 14. amelyik a legtöbb hibát észreveszi. A tanító kijelöl 2 – 3 ellenőrt. de minden mondat után.. amelyik kezd olvasni. A gyengén olvasó gyermekek gyakoroltatására alkalmas. Azonos képességű vagy egy jól olvasó és egy gyengén olvasó tanuló olvas együtt. és ha sokáig alkalmazzuk unalmas lehet. Lehet versenyszerűen is végezni. újabb tanuló kapcsolódik be az olvasásba. az első tanuló ismét olvas egy mondatot.. Ellenőrző olvasás. de hamar modoros hanghordozás alakulhat ki. Miután ez olvasott egy mondatot. Együttolvasás a tanítóval. és egy másik gyermeket jelöl ki. Hártánya. 12. az a csoport győz. Az olvasást egy tanuló kezdi. mert minden tanuló más – más érdekes szöveget kap felolvasni. 5. A tanító szándékosan hibásan olvassa a szöveget. Két gyengén olvasó tanulót ne olvastassunk párban! 9. 1o. Jól lehet gyakorolni a szöveg mondatokra tagolását. előre meghatározott rend szerint. Csillagolvasás.

Késleltetett olvasás. amikor több feleletvariáns közül kell kiválasztani a helyeset. A szép olvasási teljesítményeket magnetofonon rögzítjük. Ezt akkor töröljük. Aranyszalag. majd hangosan is. A szövegértés ellenőrzésére kérdéseket alkalmazunk. ha valaki nem tanulta meg szépen olvasni a feladott leckét. hogy a szólamban egy uralkodó hangsúly van. míg szinte kiabálás erősségű nem lesz. Ennek során a tanulók megtanulják. de kedvelt mód a feleletválasztásos teszt is.16. Mindenek előtt az olvasástechnikai hibák okát kell feltárni. Búvópatak (alagút) olvasás. A tanulók szülői értekezletre elküldik olvasásukat. 19. Nagy szerepe van a folyékony olvasás kialakításában a szövegelemzésnek és a tanító bemutató olvasásának. Az olvasó tanuló minden mondatot elolvas előbb némán. újabb jelre még jobban halkít. Lehet fekete szalagot indítani büntetésből. 17. 2o. Az olvasási készségek és részkészségek hierarchikus . Ekkor újabb jelre hangosítani kezdjük. noha külön vannak írva. törlése pedig büntetésnek. 18. s az egyes szavak hangsúlya elvész. és tanév végéig megőrizzük. Rádiózás. hogy megtanulta szépen olvasni a leckét. Ilyenkor rendszerint egy alacsonyabb szintű készség nincs kellően begyakorolva. Első – második osztályban használható. a perszeverációnak vagy letapadásnak nevezett jelenség: a gyermek lapát helyett következetesen lapatot vagy lápátot olvas. míg csak suttogás lesz az olvasás. és így tovább. de vannak olyan hibák is. A folyékony olvasás technikájának kialakítása után rá kell térni a szólamokban történő olvasás gyakorlására. Így jutalomnak számít felkerülni a szalagra. Kombinálhatjuk karban olvasással is. ha a tanuló bebizonyította. sőt bizonyos szavakat egybeejtünk. Ilyen pl. Újabb jelre ismét hangosan folytatja. Hangos üzenet. Ez főleg a lassan olvasók hibája. Ekkor az olvasó tanuló hangosan kezd olvasni. majd egy jelre elnémul. amelyeknek pszichológiai okai vannak. A folyamatosan olvasó tanuló a tanító megbeszélt jelére egy fokozattal halkabban olvas. Erős motiváló ereje van. és néma olvasásal folytatja.

4.Betűkihagyás vagy betűbetoldás (szótagkihagyás / szótagbetoldás). s végső célunk az érdeklődés felkeltése az olvasás iránt. Ezért elég őket figyelmességre inteni. bohóc helyett dohócot olvas. A magyar hangtanulásra épülő betűtanításban nem betűztetünk. Az is lehet. Többszöri újrakezdés.vel. 3.vagy szótagcsere esetében felcseréli az összetéveszthető betűket: pl.rendszert alkotnak. az sz –et a zs – vel stb. Ez a hiba a jelentés megbeszélésével könnyen javítható. Ha a gyermek nem tudja a szót elolvasni. de az is lehet. hogy nézze meg újra figyelmesebben a szót vagy szótagolja. Ilyenkor a tanuló nem érti a szót. valószínűleg egy alacsonyabb szintű készségben van a hiba. Olyan jelenség ez.illetve betűtévesztés esetében nem azt olvassa. vagy alom helyett álomot. hogy az irányokkal van a baj. A szövegértő olvasás fejlesztése Az olvasás olyan készségszintű tevékenység. Éppen ezért mindig . A másik javítási mód az. akkor szótagoltatni kell. hogy megkérjük az olvasó gyereket. Hang. vagy a szóanalizis gyengesége húzódik meg mögötte. bukta helyett kukta). az s – et a z – vel . Hasonlít a dadogáshoz. a b-t a d. Az értelmes gyermek hibája a kihagyás. ha nem tud betűket összeolvasni. hanem a szótagolás az elsődleges a javítási stratégiában. 5. mint a szóalkotási módok közt a népetimológia. mert sietnek.Ennek sokszor oka a figyelmetlenség. hogy gyenge a memóriája. és értelmesíti magának. akkor valószínűleg a hang – betű kapcsolatokat nem tudja elég gyorsan felidézni. a régi tanítók vakogásnak hívták. Ne feledkezzünk meg arról. Az első szótag rossz kiegészítése vagy mást olvasás. Betű. hanem valami mást (pl. lassítani a tempót. A következő olvasástechnikai hibák szoktak előfordulni: 1. az a – t az á – val . hogy a szövegértés a legerősebb motiváló tényező. 2. Ha valamelyik szinten nem működik a rendszer. Pl. ami le van írva. s nem tudja észben tartani több hangnak megfelelő betűt. melynek lényege a szövegmegértés.

ezért kell az új információ előkészítéseként felidéznie a sémában már meglévő környezetet. Csak azzal agyerekkel tudunk hatékonyan foglalkozni.érdekes szövegeket kell a tanulókkal olvastatni. fel kell idéznie a már ismert kutyafajtákat. s ha a gyerek nem tudja. amelyek megkülönböztetik a komondort a többi kutyafajtától. hogy az új ismeret zökkenőmentesen illeszkedjék a renszerbe. A szövegegységek megértésének tanítása I. a háttérismereteket. A megértésnek több minőségi fokozata van. A legegyszerűbb megoldás. Tehát a megértés rendszerépítés. ha a gyerek nem ismeri a szót. azaz a séma üres helyeire. rá kell vezetni. A megértés összetett gondolkodási folyamat. A séma a hosszútávú memóriában tárolt tudásstruktúrát jelenti. Pl. miközben következtetések egész sorát működteti. A bíráló (kritikai) olvasás még igényesebb. de a legigényesebb az alkotó (kreatív) olvasás. vagy pontatlanul tudja a jelentését. A szómagyarázatnak többféle módja van: . s rá kell mutatni azokra a jegyekre. ha a komondor szót magyarázzuk. a szövegeket olykor különböző mélységekben kell megértetni. sémarendszere. Feltétele az olvasó már meglévő tudása. Ha az információ új ismeret. akinek már nincsenek olvasástechnikai problémái. A s z a v a k m e g é r t é s é n e k t a n í t á s a Akkor szorul egy szó magyarázatra. A megértés feltétele a szavak gyors és pontos dekódolása. mivel ez képes a szöveg továbbfejlesztésére is. hogy érdekelje őket. Magasabb szintet képvisel az olvasmány értelmező (integráló) megértése. ha rákérdezünk a szó jelentésére. A legegyszerűbb az olvasottak szó szerinti megértése. akkor beépíti a megfelelő rendszerbe. A megértés során az agy egyezteti az új információkat a tárolt információkkal. mert ekkor előhívjuk az új ismeret megértéséhez szükséges tudást. Ezért nagyon fontos a tanítási órákon az előkészítés mozzanata. Az alsó tagozaton az első két szinttel foglalkozunk. A tanítónak ezt kell elősegítenie.

39)Rokon értelmű szóval is megvilágíthatjuk a szó jelentését: pl.” Az ilyen magyarázatokkal azonban vigyázni kell. bemutatjuk magát a tárgyat. apró magvas. összevissza. 36)Bemutatjuk a tárgy. henye =’lusta. Pl. 37)Néha tudunk a szövegből következtetni a szó jelentésére. ragad egyik emberről a másikra. ujjak nélkül. modelljét. 41)Klasszikus jelentésmeghatározással is megadhatjuk a szó jelentését. hogy pl. édes ízű déli gyümölcs (megkülönböztető jegyek). Csabi kanyarós lett. Ilyenkor meg kell adni a fogalom fölérendelt fogalmát és a megkülönböztető jegyeket. Pl. dolog. kusza = ’rendezetlen. ábrázolását. 38)Mondatba helyezéssel is magyarázhatjuk a szót. ’nem szorgalmas’. Könnyű belátni. semmittevő’. 42)Szómagyarázatkor kiindulhatunk néha a szóalak szerkezetének vizsgálatából is. járványos. a füge olyan gyümölcs (fölérendelt fogalom). élőlényt vagy cselekvést. mely körte alakú. élőlény vagy cselekvés képét. sekély = ’nem mély’stb.35)Ha lehet. amit el lehet kapni. a ragályos szónak a magyarázatánál ilyen szövegbe helyezhetjük: „A kanyaró ragályos betegség. amelyet a vállára borított. a lakályos szó .” Tehát egy köpenyszerű ruhadarab. naplopó. Ezért kell a szómagyarázatokra felkészülni. zavaros’ 40)Néha ellentétes értelmű szó világítja meg jól a szó jelentését: lusta = ’nem serény’. a palást szó megmagyarázásához ilyenszerű mondatba helyezhetjük: „A király földig érő palástot viselt. Pl. s ő is megkapta a betegséget. Tóni vele játszott. a megjuhászkodik szónak semmi köze sincs a juhász ’pásztor’ szóhoz. amelyet vállra véve viseltek. értelmező szótárat használni. Ez a legmeggyőzőbb szemléltetési mód. Egy régen nyelvünkből kiveszett jonh=’belső rész’ szó van benne. Pl. Pl. Tehát a ragályos olyan tulajdonsága a betegségnek. Alkalmazásának azonban korlátai vannak. azaz fertőző. a jegesmedvét nem tudjuk szemléltetni magával a valósággal. dolgot.

hogy a tanya a legkisebb emberi település. Olajra lép = ’elszökik. nem egészen. a földereng szó jelentése ’homályosan emlékszik valamire. hogy honnan erednek. a jelentéstérkép. Vagy a hontalan szó magyarázatához analógiás szósort állítunk fel: íztelen = ’nincs íze’. Se pénz. csak részben. Pl. ahol kényelmesen. féligmeddig eszébe jut valami’. Pl.magyarázatánál a szót kapcsolatba hozhatjuk a lakik szóval. mi a magyarázatuk. úgy hatol fel agyunkban is az emlék. hontalan = ’nincs hona’ azaz hazája. Ahogy hajnalban az égen fölhatol a fény. csak fokozatosan. település -------------------------------------------------------------------------------------↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Tanya → falu → község → város → nagyváros → mertopolis (világváros) Innen látszik. azaz gazdasági épületetekkel rendelkező magányos lakóház. hirtelen eltűnik’. hogy a lakályos olyan hely. tehát ’hazátlan’. 43)Elvont szót vagy kifejezést konkrét szemléleti alap felidézésével lehet megvilágítani. Ilyen pl. nem egyszerre. A tanulók észreveszik. se posztó = ’két remélt dolog közül egyik sem valósul meg’. jól lehet lakni. 46)Jelentésháló Veszedelmes emberre is veszélyes Tengerben él ragadozó Mindent felfaló evőgép hal cápa filmeket is készítettek róla több fajtája is . 44) Szólások esetében a mai átvitt jelentésüket kell megtanítani. másodlagos. Lakhely. szagtalan = ’nincs szaga’. 45) Grafikus ábrákkal is szemléltethetjuk a szó jelentését.

Mindenek előtt annak a szokásnak a kialakítását. A szövegelemzés alapvető feltétele a szövegértő olvasás. hogy a gyerek szüntelenül keresse az olvasottak értelmét. Ennek során a befogadó közvetlen és intuitív módon rendel értelmet (jelentést) egy adott szöveghez. Az olvasás és a szövegértés együttes fejlesztésének megvalósítása több részfeladatot foglal magában.van hegyes uszonya kiáll a vízből 47)Komponenses elemzés ___________________________________________________________ _____ 2 kerekű 4 kerekű motor hajtja pedál hajta Autó Bicikli + Tricikli Motorbicikli Robogó + + + + + + + + + - A szövegfeldolgozás általános kérdései Az olvasás – írás megtanulásával párhuzamosan az anyanyelvi nevelés rendszerében fontos szerep jut a szövegelemzés tanulásának. Fontos a szöveg . Ez az olvasni tudásnak egy sajátos minősége. gyakorlásának.

tudományos művekből) ki kell tudni emelni a lényeget. az ok – okozati összefüggések felfogását. . Ez azt jelenti. . a figyelmet és működteti az emlékezetet). A szövegekből (tankönyvekből. . fejleszti a képzeletet. az információk közötti összefüggéseket fel kell ismerni. feltevéseket kell . hogy a tanulók megtanuljanak gondolkodva olvasni.fejleszti a tanulók értelmi képességeit (pl. és hat az egész személyiségre: . és az új ismereteket hozzá kell építeni az addigi tudásuk rendszeréhez. fejlesztése. az analógiás gondolkodás. A szépirodalmi szövegek esetében ebbe az elemző munkába szervesen be kell épülnie a művészi eszközök megismertetésének és felismertetésének. cselekedetekből következtetünk a szereplő jellemére stb. a művészi szépség befogadására nyitottá tegye az embereket már kisgyermek koruktól. a szó és kifejezéskincs bővítése. A szövegfeldolgozás összetettségéből adódóan integrálja a különböző anyanyelvhasználati módokat. értelmezzék az olvasott szövegek tartalmi rétegeit. Tehát szövegelemzéskor hozzásegítjük a tanulókat az esztétikum befogadásához.alakítja a tanuló beszédét. a tettek mozgató rugóit. Fel kell tenni a továbbgondolás kérdéseit. feltárjuk bizonyos események okait. Ezek a szöveggel való találkozás kapcsán mind – mind a személyiség alakulásának indítói lehetnek. Pl. A felsorolt mélyrehatóan elemző – értelmező műveletek nélkülözhetetlen eszközül szolgálnak ahhoz.a szépirodalmi szöveg feldolgozásának fő célja.felkészíti a tanulókat a szaktárgyi tanulásra és a majdani önművelésre. következményeit. a rész – egész viszonyának meglátását. Olyan összefüggéseket tárunk fel. hogy az olvasott szövegek mélyebb jelentésrétegeibe hatolunk az értelmező – elemző munka során. melyek az elsődleges megértéskor még rejtve maradnak a gyerekek előtt.elsődleges megértésén túl a szövegelemző tevékenység egyre magasabb szintre jutása is. hogy a művek üzenete eljusson hozzájuk. tudatosan és szervezetten valósulhat meg a szövegek feldolgozásakor. hogy az esztétikum.

. Míg az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával az önálló tanulás képességét fejlesztjük. természeresen eközben ismereteket is sajátítanak el a tanulók. Ezért kell törekedni a tartalom és a forma együttes elemzésére. Vigyázat! A hangsúlyt az olvasmánytárgyalásra kell helyezni. A szövegfeldolgozás alapelvei Az olvasókönyvi szövegek tartalmilag és műfajilag tekintve vagy szépirodalmiak vagy ismeretterjesztők. különösen a szépirodalmi mindig komplex. Eljut az elemi alkotórészek szintjéről az egyszerű összefüggések. és mindig a szöveghez térünk vissza. fejleszti a tanulók írásbeli szövegalkotó képességét. Ezek a következők: a) A szövegközpontúság. A szöveg. addig a szépirodalmi szöveg elemzésével műélvezetre nevelünk. Ismeretterjesztő szöveg esetében a cél nem a szövegek nyújtotta ismeretek elsajátítása. A feldolgozás során néhány alapvető elvet figyelembe kell venni. A komlexitás más tekintetben a tartalom.kialakítani. Figyelni kell. végül a komplex összefüggések szintjéig. b) A komplexitás. azaz a jelentés és a megjelenítés szétválaszthatatlanágát jelenti. hogy a tanulók a véleményüket a szöveghez kössék. A műfaji hovatartozás is meghatározó szempont. hanem az olvasástechnika és a szövegértő olvasás együttes feljesztése. c) A szövegtípus. és jó szövegelemzés elengedhetetlen feltétele a fogalmazás tanításának. ugyanis a szöveg befogadása és a szöveg alkotása szoros kölcsönhatásban áll egymással. a forma. sokréregű alkotás. Az iskolában tanulmányozott szövegek modellként szolgálnak a szövegalkotáshoz. Másként dolgozunk fel egy prózai s másként egy . A gyermeki fantáziát.alakítja. a szabadabb asszociációkat nem kell elfojtani. A feldolgozás során a szöveg a kiindulási pont. de lehetőleg a szövegfeldolgozás maradjon szövegközelben. A szövegfeldolgozás valamilyen lépéssorban közelít a komplexitáshoz.

Előfordul az is. pedig vannak olyan szövegek. e) Az életkor.amelyeket csak globális feldolgozással szabad megközelíteni. . a tanító s a gyermek bizalomteli együttgondolkodása. húzd alá!. a stílus vizsgálatakor a szövegegészt tartjuk szem előtt. Biztosítani kell számukra a véleménynyilvánítás szabadságát. rajzold le!. A globális szövegfeldolgozás akkor indokolt. Fontos. de a hangulat. hogy ötvözni kell e két megközelítési módot: részekre bontva vizsgáljuk a szöveget. hisz csábít a felszínesebb megközelítésre. A gyerek életkora meghatározza a szövegfeldolgozás menetét és mélységét. figyelmüket egy számukra jobban átfogható. melyben az élmény. rövidebb részre koncentrálják. hogy kérdezzenek. vitatkozzanak. A gyerek életkorából következik a motiválás fontossága. Buzdítani kell őket arra. hogy a szöveg végig egészként hat. d) A kreatív befogadás. alkotó légköre. Ebben van a veszélye is. hogy a gyerekek a szöveggel alkotó kommunikációs kapcsolatba kerüljenek. de közben a tanulók a feldolgozás során kisebb egységeket tekintenek át egyszerre. A kulcsszerepet itt a feldolgozás választott szempontjai töltik be. Hangsúlyoznunk kell a szövegfeldolgozás kapcsán a gyermeki tevékenykedés központi szerepét.lírai alkotást. Mindennek feltétele a szövegfeldolgozó órák nyugodt. A részenkénti szövegfeldolgozásnál is az egész szövegből indulunk ki. A gyakorlatban a részenkénti szövegfeldolgozással találkozunk gyakrabban. ha a szöveg egyetlen cselekménymozzanatból áll. Lényege a szöveg többszöri áttekintése megadott szempont mentén. A kreatív befogadás további olvasmányélmények szerzésére inspirál. a kösd össze!. a globális méltatlanul háttérbe szorult. típusú feladatok ebben az életkorban. Előnye. s ugyanakkor a tévedés lehetőségét is. a hangulat pillanatnyisága hat. játszd el! stb. Megkülönböztetünk globális és részenkénti szövegfeldolgozást. és egész szöveggel is fejezzük be a munkát (óravégi szintézis). szabad. mutasd meg!.

újraolvastatás . belső etikai – erkölcsi rendjük van.részcélkitűzés .az elsődleges megértés ellenőrzése .részösszefoglalás .szó. c) kibontja azt a struktúrát.lényegkiemelés . illetve fel kell ébresztenünk a tanulókban a kíváncsiságot.ismerkedés a szöveggel . A szövegfeldolgozás előkészítése A szöveg elmélyültebb tanulmányozását elő kell készíteni.a szövegek elemzése: . A szöveg tartalmától függően ez történhet beszélgetéssel. előre kiadott ismeretterjesztő szövegek a témával kapcsolatban). azután mikroszerkezeti egységekre (bekezdések. hogy milyen típusú szöveget fogunk elolvasni (szépirodalmit vagy ismeretterjesztőt). közös élményszerzéssel . olvasással (pl. Hogy a gondolkodás közös és előrevivő legyen.M e n e t e: .megbeszélés. meg kell teremteni a feldolgozáshoz szükséges közös ismeretek kiinduló szintjét.előkészítés (célkitűzéssel) .a szöveg szintetizálása.a spontán reakciók meghallgatása .vázlatpontban való rögzítés .és kifejezésértelmezés . a) A motiváció A szövegfeldolgozás motiválása során két dolgot kell feltétlenül elérnünk: tudatosítanunk kell. Az előkészítésnek hármas fonkciója van: a) motiválja a szövegbefogadást. ennek keretében: . b) A közös előismeret A tanulóknak más – más tudásuk. mondattömbök) . a vágyat a szöveg elolvasására. gondolkodásmódjuk.nyelvi – stilisztikai elemzés . 1. élményanyaguk.a szöveg részekre bontása: először makroszerkezeti egységekre (bevezetés. befejezés). b) megteremti a közös előismeretet. amelyhez az ismeretek köthetők. tárgyalás.

Az első és második osztályben olvasástechnikai előkészítés is szükségessé válhat (pl.(séta. Ezek csak a szöveg elsődleges megértését akadályozó kulcsszavakértelmezései lehetnek. múzeum stb. bemutató olvasásról beszélünk. A bemutató olvasásnak minden tekintetben mintaértékűnek kell lennie. illetve kifejezésértelmezési feladatokat is. Az előkészítést a c é l k i t ű z é s didaktikai lépése zárja. hogy az agyban tárolt információknak azon körét mozgósítsuk az előkészítés során. a hosszú. esetleg tanítói vagy tanulói kiselőadással. ezért erre alaposan fel kell készülni! Ám nem szabad túlzásokba esni. Az érzelmekre jobban ható szöveggel. Ha a tanító végzi. film.). hiszen az olvasástechnikai nehézségek elvonják a figyelmet a szövegjelentésről. Mivel a tanulók olvasási tempója még igen különböző. azonban az előkészítés ne vonja el a figyelmet a tulajdonképpeni szövegfeldolgozásról. A szöveggel való ismerkedés előtt megkérdezhetjük. hogy lehetőleg a minimális előismereti szintet teremtsük meg. Lényeges. c) A meglévő sémák feltárása Szorosan kapcsolódik az előzőkhöz. tehát bármilyen hosszú is az olvasmány. Fontos. az olvasás után pedig azt. A túlságos eljátszás. megjátszás taszító is lehet. Ezért a cím értelmezése az alapos szövegértés jó előkészítője lehet. nehezen olvasható szavak előzetes kiemelése. A tanulóknak első alkalommal az egész szöveggel meg kell ismerkedniük. A . d) A cím értelmezése A cím a szövegtartalom sűrített előrevetítése. hogy mi a véleményük az olvasmány címéről. a hosszabb szövegeket olvassa fel a tanító. amelyikhez az új ismeret kötődik majd. Előkészítéskor megoldhatunk bizonyos szó-. milyen szövegtartalom jósolható meg a címből. kirándulás. végig kell olvasni. illetve a néma olvasással nehezen befogadható szöveggel bemutató olvasás révén ismerkedjenek meg a tanulók. 2)Ismerkedés a szöveggel Ez történhet néma és hangos olvasással.

3. Ha a szöveg lehetővé teszi. A szöveg részekre bontása A szövegek makroszerkezeti és mikroszerkezeti . elmélyülést. Ne kérdezzünk részletekre. meg kell engedni a tanulóknak. ne eröltessük azonnal a megnyilatkozást. Jól hasznosítható a beszédfejlesztésben is. A szöveggel való ismerkedés kérdésköréhez tartozik a megfigyelési szempont problémája. hogy a kérdéseinkkel információt szerezzünk arról. Néha a megilletődött csend többet mond. Belőle kiderül. az első olvasat szintje kielégítő volt – e. mit értettek félre. A bemutató olvasás után várjunk néhány másodpercet. hogy mit fogtak fel jól. Régebb a módszertanok szorgalmaztak megfigyelési szempont adását a szöveg megismerése előtt. mi ragadta meg őket. hogy a szöveg hasson. hogy a szöveget néma olvasással minél alaposabban felfogják. Újabban azonban azt mondják. az egészről valamilyen részletre irányítja a figyelmet. hogy először némán elolvassák az egész szöveget. A gyerekeknek előbb – utóbb meg kell tanulniuk.szöveg megismerése nem jelenti azonnal a megértést is. A néma olvasás célja a megismerés. Ez a legtermészetesebb reagálás a szövegolvasásra. Az elsődleges megértés ellenőrzése Erre főképp a szöveg néma olvasással való megismerése után van szükség. mi nem. 4. hogy ez gátolja az elsődleges szövegbefogadást. a megértés. Arra kell törekednünk. akkor miért lenne szükség szövegfeldolgozásra? 5. mindenki végigolvasta – e a szöveget. A spontán reakciók meghallgatása Ha a szöveg megismerését kellően motiváltuk. A teljes szövegmegértést a szövegelemzésnek kell biztosítania. A néma olvasás figyelmet. elolvasása után a tanulók közölni szeretnék észrevételeiket. igen aktív értelmező tevékenységet jelent a tanulók számára. csakis globális megértést ellenőrizzünk. mint a hosszú véleménynyilvánítás. Ha azt várjuk. hogy tanulóink minden vonatkozásban megértsék a szöveget első olvasásra.

egységekből épülnek fel. Makroszerkezeti egységek: a bevezetés, tárgyalás, befejezés. Mikroszerkezeti egységek: a bekezdések, mondattömbök, mondatok. A makroszerkezeti egységek megléte vagy hiánya fontos szövegsajátosság. Az ismeretterjesztő és publicisztikai szövegek gyakran bevezetés és befejezés nélküli szövegtípusok. Ilyen lehet még egy regényrészlet is. Az ismeretterjesztő szövegek egységeinek szervező elve lehet a közölt ismeretek algoritmikus rendje (pl. állatokról, növényekről: élőhely, testfelépítés, táplálkozás, szaporodás, hasznosság stb.). Az olvasókönyvekben gyakoriak a hiányos szövegek. Ilyenkor hiba bevezetést és befejezést elkülöníteni. A gyerekek a szöveg elolvasása után döntsék el, hogy hány részre tagolható a szöveg, s mi e tagolás oka. Első – második osztályban még többnyire a tanító javasolja a szövegtagolást, de harmadik osztálytól fokozatosan önállósítani kell e munkát. 6. A szövegrészek elemzése Ez a szövegfeldolgozás legfontosabb műveletcsoportja. Az ismeretterjesztő és publicisztikai szövegek esetében a szövegjelentés lényege általában feltárható az elsődleges szövegjelentés szintjén, ám a szépirodalmi szövegek (különösen a versek) jelentése összetett, bonyolult, sokrétű, ráadásul az írói üzenet sokszor a mélyebb rétegekben van elrejtve. A gyerekeknek az is nehézséget okoz, hogy a jelentés a szöveg egészéből, komplexitásából bontható csak ki, ezzel szemben az olvasás lineárisan halad, s így az adott pillanatban olvasott szöveg jelentését állandóan össze kell kapcsolni, viszonyítani kell a korábban olvasottakkal. A részenkénti feldolgozáshoz adjon a tanító jól megfogalmazott, tömör és megjegyezhető szempontot, hogy ne kelljen olvasás után megismételnie. Ez olyan legyen, hogy a lényegre irányítsa a figyelmet (pl. hely, idő, szereplő jellemzése, a leírás egységei, témakifejtés lépései stb.). A tagolás eredményeként kibontakozó részeket újraolvastatjuk a tanulókkal. A szövegrész tartalmát úgy kell kibontani, hogy az elsődleges szövegtartalom felől haladjunk a mélyebb, a szövegben szó szerint meg nem felenő jelentések, összefüggések felé.

Része a szövegértelmező munkának a szó- és kifejezésértelmezés is. Ilyenkor nemcsak az ismeretlen szavak és kifejezések magyarázata valósul meg (szókincsbővítés), hanem jelentésük kiteljesítése is. A szövegértelmezés a szövegtartalom tárgyiasítását, tényszerűsítését, a szövegben lévő információk értékelését jelenti. Az irodalmi művek esetében a kifejtett tartalom mellett lépésről lépésre kell birtokba venni a gyermekekkel a nem nyilvánvaló, a szöveg mögötti rejtett üzenetet, azaz a sajátos irodalmi – esztétikai értékeket, a szöveg szekundér (másodlagos) jelentését. 7. A nyelvi, stilisztikai elemzés Az az egyik legvitatottabb kérdés, hogy ebben az életkorban mennyire tárgyaljuk a szövegfeldolgozás során a stilisztikai, műfaji kérdéseket. A legfontosabb, hogy megőrizzük az egy – egy kifejező fordulatra, érzékletes képre, meghökkentő asszociációra való rácsodálkozás örömét. Az életkornak megfelelő mértékben tudatosítani kell az írói alkotások e lényeges jellemzőit. A költői képeket ki kell bontani, értelmezni kell. Magyarázzuk meg a hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítéseket és más művészi eljárásokat! Értessük meg a tanulókkal, hogy így miért szebb, kifejezőbb, hangulatosabb, mint köznapi megfogalmazásban. A részfeldolgozás utolsó mozzanata az elemzés eredményeinek rövid, tömör összefoglalása. A szövegtagolás és a lényegkiemelés – tömörítés műveleteinek rendszeres tréningje teremt alapot a későbbiekben az önálló vázlatkészítéshez. A vázlatpontok egyre tömörebb formában való megfogalmazása pedig elvezet a jegyzetkészítés gyakorlatához, ami nélülözhetetlen az önálló tanulásban. 8. A szöveg szintetizálása Feladata kettős: a) a szöveg egységes ismétlő ujraolvastatása; b) a tartalmi szintézis. a) Az ismétlő újraolvasás Olvasásórákon többféle olvasási gyakorlási módot használhatunk (pl. néma, egyéni, lánc, szelektív, csillag,

staféta, búvópatak, dramatizált stb.) Miután a szöveget az előző mozzanatokat szétszedtük részletekre, és úgy elemeztük, óra végén szükség van arra, hogy a tanulók ismét egységben lássák a szöveget, ez a szintetizáló újraolvastatás. Ilyenkor adjunk valamilyen átfogó szempontot, hogy motiváljuk a már áttanulmányozott szöveg újraolvastatását. b) A tartalmi szintézis Kétféle módon valósulhat meg: az órán elhangzott fő gondolatok összefoglalásával, illetve a szövegtartalom reprodukáltatásával (a szöveg összefüggő elmeséltetése). Az összefoglalás segítője lehet a vázlat. Ezt vagy folyamatosan alakítjuk ki a feldolgozás közben (szimultán vázlat), vagy a tartalmi összefoglalás eredményeként kerül a táblára. Szokás a vázlatpontokat papírcsíkokra felírni, majd összekeverve felrakni a táblára, s a tanulók bevonásával megállapítani a helyes sorrendet, miután a tanulók a füzetükbe írják. A tartalom elmondása nehéz feladat. Ezért ezt tanítani kell, gyakoroltatni szükséges. A szövegtömörítésnél arra kell felhívni a figyelmet, hogy vannak elhagyhatatlan, fontos részek, ezeket kell kiemelni, és úgy átalakítani, hogy egységes szöveg alakuljon belőle. A szövegtömörítés és a szövegrészletezés párhuzamosságának érvényesülnie kell. Szövegrészletezéskor bele lehet mesélni a szövegbe olyan részeket, amelyek az eredeti szövegben nincsenek ugyan benne, de benne lehetnének. (pl. bele lehet szőni egy új szereplőt, részletezni lehet a helyszín leírását, a szereplők külső és belső tulajdonságait, párbeszédeket lehet beiktatni stb. Előfordul, hogy a tanítók szintézis gyanánt eljátszatják a történetet a tanulókkal. A szövegfeldolgozás sajátos szempontjai Ebben a fejezetben az egyes (fontosabb) szövegtípusok feldolgozásának sajátos szempontjait vizsgáljuk. A szépirodalmi művek feldolgozása Alapvető célja az esztétikum befogadása. A mű mint komplex egész hat. A kisiskolásoknál a befogadás összekapcsolódik a szövegértő olvasással. Az

átadható gerince. akivel a gyermek lélekben azonosul. Az epika szubjektívan ábrázolt objektivitás. mindig győz. befogadását. hatása csak egészként érvényesülhet. Ugyanakkor az olvasó ember szépirodalom – olvasása mindig néma olvasás! Így fontos szerepe van a tanulók néma olvastatásának is. amennyit a gyerekek szívesen mesélnek. A gyermekművek cselekménye lineárisan vezetett. mivel más – más megközelítést igényelnek. hogy a tanító mutassa be felolvasással a szöveget. mivel ezek azok a koordonáták. tartama. A mesének maga egészében kell hatnia. Külön kell választanunk az epikus és a lírai műfajokat. beszélnek. amelyek közt ők is élnek: egy órájuknak. Közel állnak a gyermekekhez. Világ egy sajátos valóságból és képzeletből összegyúrt világ. Volt egy megjegyezhető. vége.olvasástechnikai nehézségek azonban akadályozzák a mű megértését. ezért komplex módon elemezzük. s ami nem rontja a szöveg összhatását. és levezeti a bennük élő agresszivitást. A mű komplex befogadása. s megtanulnak lassan a cselekedeteik következményeivel számolni. és kik a hőst gátló szereplők?” „Mit tesznek?” „Te melyik szereplő szeretnél . Ezért a feldolgozásnak elhagyhatatlan lépése a szintézis. Beszélgetni róla annyit kell. Ezért lényeges. Közösségben közösségnek mesélték. napjuknak. hiszen a hős. Az epikus műnem legjellegzetesebb tulajdonsága a cselekmény. voltak az emlékezést és az elmondást könnyítő visszatérő egységei és aktuális újításai. Érzékelik. A jelentésbeli (tartalmi) és a megjelenítésbeli (szerkezet. Pl. A mese oldja a gyermeki szorongást. hogy cselekedeteikkel befolyásolhatnak folyamatokat. időhöz és személyekhez van kötve. hetüknek stb. stílus) szempontoknak együttesen kell hangsúlyt kapniuk a feldolgozás során. „Mely tettekben nyilvánulnak meg a hős kiváló jellembeli tulajdonságai?” „Kik a hős segítői. A mese feldolgozása A mese eredetét tekintve szóbeli műfaj (orális). nyelvezet. Ez térhez. van eleje. és a rossz kegyetlenül megbűnhődik.

A mesék stílusvizsgálatakor tudatosítani kell. felelevenítheti saját gyermekkori élményeit.győzelem . a tanító mesélhet az íróról.y. a következmény rendben építkezik. A szerkezetet a következő fő elemek adják: . a hősé. az állatmese és a csali mese. Igen fontos az iskolában történő tartalmi és érzelmi előkészítés. érzelem – hangulat. s a meseszámokra. A gyermekregények feldolgozása A gyermekregények olvastatásának fontos szerepe van az olvasóvá nevelésben. nyelv – stílus ). és a meséből leszűrhető tanulság megfogalmazása nevelői szempontból.lenni?” „Mit csináltál volna x szereplő helyében?” „Helyesen cselekedett – e x. A narrátori részek párbeszédekkel váltakoznak. a kifejlődés. mégsem íródik egyes szám első személyben. A szintetizálást segítik a kördiagramok. hogy népmeséről van – e szó vagy műmeséről.hazatérés . Ehhez kapcsoljuk az elemzés többi szempontját (szereplők. felolvashat egy érdekes részletet a műből. A mese nézőpontja a főszereplőé. és meséljük bele a mesébe!” A leggyakrabban tanított mesefajták : a tündérmese. Az előadásmód objektív. Pl. Ez áll a feldolgozás középpontjában. végcélja pedig a hiányhelyzet megszüntetése. Az állatmesénél nagy hangsúlyt kapnak a szereplőknek főleg a belső tulajdonságai.próbatételek . Az elbeszélések feldolgozása A cselekmény kibontása az előzmény. nem pártos. a tipikus mesei helyszínekre. az átváltozásokra. A tündérmese cselekményének kiinduló pontja egy hiányhelyzet . .elindulás . szemlélődő. hiszen az állatok itt emberi tulajdonságokat képviselnek. a mű megszületésének történetéről.?” „Találjunk ki még egy segítő és még egy akadályozó szereplőt.jutalom Közben a hőst segítségadók támogatják és károkozók hátráltatják. a varázstárgyakra. Figyelmet fordítunk a mese állandó fordulataira.

Kezdetben jó. mert őt nem viszi magával a padlásra. Nem lehet csupán otthoni elolvasásra feladni a művet. nincs ideje a gyermekkel foglalkozni.a mama látszólag nem törődik a toporzékoló gyermekkel. . némán teregeti a ruhákat. és meghatározott időben ellenőrizni. József Attila Mama című versében ezek a cselekménymozzanatok követhetők a gyermek számára. az üzenet azonban sokszor cselekménymozzanatokban tárgyiasul. Érzelmei. Pl. a gyermek sértődötten lent ordít. Különben ahol bevasalják az olvasónaplót. Ha ennek vezetése elriasztja a gyereket az olvasástól. a költői én. olvasónaplót! Az olvasás a lényeg. ösztönei nem elemezhetők önmaga számára. mondókákkal a gyermek egészen kis korától kezdve tatálkozik. játékosság. A lényeg az író. ha a tanító ütemezi az olvasást. Ezt a hatást nem szabad tönkretenni száraz. Az érzelmi azonosulás is elképzelhető: a folyton . Versekkel. Az otthoni olvasási szakaszt iskolai feldolgozó óra követi. A tanulók ne kényszerből vezessék az ún. az értelemnek szóló feldolgozással. Az iskolás korú gyermek még nem képes önmaga belső világát külső szemlélőként figyelni. akin a külvilág átszűrődik. Tehát a líra objektíven (mert a műben tárgyiasult) ábrázolt szubjektivitás. Ezért e korosztály számára a versek kizárólag intellektuális úton való megközelítése lehetetlen. zene. a gyerekek lemásolják egymásról. a külső világ hatása a belsőben működik. s ezek váltják egymást. mintsem emiatt utálja a házi olvasmányok elolvasását. az azonosulás. félelmei. de nem szaporítja az olvasók számát. A jelentés – a mondanivaló. vágyai. de már elbűvöli a ritmusban. rímben megjelenő lüktetés. A lírai műfajokban nincs epikus cselekmény. Még nem érti a szöveg jelentését. Sokszor a gyerekek meghatódnak a verstől. A versfeldolgozás A lírai műfajokban a külső világ ábrázolása másodlagos. nem az olvasónapló. a hozzájuk kapcsolódó képek értelmezhetők: a mama a padlásra megy a kimosott ruhát teregetni. tehát érzelmileg befogadják. inkább ne vezesse. és a belső világ átalakítja a külvilágot. A gyermek számára a befogadás lényege az élmény átélése.

A rímelnevezések képszerű. élményeit az olvasott vershez hozzáköthesse. Ezért a versről beszélve érdemes a gyerekekkel megkerestetni azt a vershelyet. Tisztázni kell. kitaláltatása. Ellenkező esetben rendszerint elcsúszik a verselemzés a versszakok „tartalmának” rossz prózára fordításába. A versritmus érzékeltetése a szokásos kopogás. A történélmi tárgyú olvasmányok feldolgozása Az olvasókönyvek egy sajátos szövegtípusa a történelmi . A lírai vers középpontjában mindig a költő belső világa a „költői én” áll. soha sem lehet öncélú. lehetőséget kell adni arra. A lírai alany megjelenése. A versek rímeit a gyerekek szívesen keresgélik. tapsolás lépegetés mellett történhet úgy is. inkább a gondolati – érzelmi – képi egységet láttassuk meg. A feldolgozás során a versértelmezés menetében felfigyeltetünk az uralkodó hangulatokra. A külső világ is csak annyiban fontos. Meg kell érezniük a gyerekeknek a tartalom és a forma szoros. Játékos gyakorlat lehet egy – egy rímszó elhagyása és megkerestetése. találó volta következtében megnevezhetjük a páros . Pl. hogy ismert dallamra énekeltetjük a szöveget. Nem javasoljuk a versszakok szerinti feldolgozást.dolgozó. bokor -.. A formai jegyek feltárásának mindig a tartalmi elemzést kell erősítenie. agyonhajszolt anya szeretetére sóvárgó kisfiú érzései. hogy nem mindig a költő a lírai én. Mivel a költő belső világára a gyermek képes rezonálni. A gyerekek megadott rímpárokra maguk is írhatnak versikéket. Az anya halála után ez a fájdalom még a felnőtt férfi életében is olyan erős. hogy odavarázsolja mint egy mesei csodahőst a mamát az égre. amennyiben ezt a belső tudati világot megvilágítani képes. ahol a költői én először jelenik meg egyes szám első személyben. József Attila Altató című versében az édesanya beszél a gyermekhez. majd a többi költői képet is. hogy a gyermek e belső élményekre szabadon asszociálhasson: a saját hangulatait. félrímet . és az ölelkező rímet. képeit. a hangulatváltozásokra. elválaszthatatlan kölcsönhatását. kiemeljük és értelmezzük előbb a központi képet.

A feldolgozás célja nem történelemtanítás. az okokra. toleráns. Fontos szerepük van a magyarságtudat kialakításában. mondák. hogy a szöveggel való megismerkedés után bátran kérdezzenek. hogy a felnövő nemzedék kötődjék ehhez a nemzethez. A másság elfogadására. A NYELVTAN ÉS A HELYESÍRÁS TAMÍTÁSA . amelyek kapcsolatban vannak az olvasmánnyal. Szoktassuk rá őket. alakjaira. rá kell világítani a történelmi eseményekre. amikor sok tekintetben másként éltek. versek vagy ismeretterjesztő szövegek. az érdeklődés felkeltése a történelmünk iránt. Az egyes korok lényegi jellemzőit kifejező szavakat sokszínűen és alaposan kell értelmeznünk. persze csak azokkal foglalkozunk. amely már tizenegy évszázada él mai lakóhelyén a Kárpát – medencében Európa közepén. Formai szempontból ezek a szövegek lehetnek: elbeszélések. A feldolgozás sikere alapvetően függ az előkészítés sikerétől. gondolkodtak. Van mégis néhány közös vonás tanításukban. empirikus gondolkodásra neveljük a tanulókat ezáltal. s igen viharos hősi dicső történelme van. Minden történelmi olvasmány a mai kortól távol eső időről szól. mesék. a következményekre.olvasmány. abban. Ezek tisztázása folytán gazdagodik háttérismeretük. viselkedtek az emberek. mint ma. hanem szemléletformálás. Szemléltessünk minél gazdagabb képanyaggal. A szintetizálási lehetőségek közül legalkalmasabb a tartalomelmondatás. A kort el kell helyezni az időszalagon.

) Mivel az iskolai tanítában – különösen elemi fokon . amelyek szerint a tárgy és a határozó az állítmány. tanulását. hanem erősen egyszerűsíteni kell. A nyelvtan elméleti alapozó tantárgy. nem törekedhetünk teljességre. . s ezáltal megalapozza más tantárgyak tanulását. mivel azt. hogy ne lehetne gyakorlati úton. A tananyag tartalmának elvi kérdései: a) A tudományosság elve azt jelenti. Ez így nem igaz. 51)Fejleszti a logikus gondolkodást. Nagyon nehéz ezt úgy megoldani. hogy a tanított tananyagnak összhangban kell lennie a nyelvtudomány mai eredményeivel. A nyelvtantanítás módszertani elvei A tananyag tartalmának és feldolgozásának elvi kérdései tartoznak ide. tudatossá teszi az ösztönös nyelvhasználatot. Apám szorgalmas munkás. gyakorlati célokat szolgáló nyelvtant tanítunk. s a főnévnek jelzője (ez a főnév lehet a mondat állítmánya is! Pl. hogy ne sérüljön a tudományosság elve. melyek tudományos szempontból nem igazak. Tehát nem taníthatunk olyan dolgokat. szófajiságától függ: tehát az igének lehet tárgya és határozója. 49)Megalapozza a helyesírás tanítását. hogy egy szó milyen mondatrésszel alkothat szintagmát. 1. főleg a meghatározások. Az alsó tagozatos nyelvtani anyag kiválasztását általában a helyesírástanítás és a beszédfejlesztés szempontjai határozzák meg.A nyelvtan tanításának követelményrendszere célja.a tananyagot gyakorlati céloknak rendeljük alá. szemléletesen tanítani. Ez azonban nem jelenti azt. 50)Megalapozza az idegen nyelvek tanulását. 1. Az alsó tagozaton nagyon leegyszerűsített. definicók megfogalmazásában. a jelző az alany bővítménye. Például vannak tankönyvek. feladatai és Célja: 48)Megmagyarázza. megállapításaival.

A tananyag feldolgozásának elvi kérdései Itt azt kell vizsgálnunk. utána pedig gyakorlatokat végeztet. A nyelvtantanítás rendszeressége a tananyag felépítésének a logikai rendjét jelenti. Az érthetőség elve azt jelenti. valamint készülés során a kérdések megtervezése.s a felsorakoztatott adatokból vonja le a következtetéseket. hogy a tanított ismeretek tartalmát és terjedelmét a tanulók életkori sajátosságaihoz kell igazítanunk. Ebből a szempontból fontos az órán a motiváló célkitűzés. melyek azok a korszerű módszertani elvek. hogy a nyelvtan kétszeresen is absztrakt . nem azért. b) A tanulók munkája csak figyelemmel végzett munka lehet. állapítja meg a szabályt. A nyelvtan különösképpen koncentrált figyelmet kíván.Tehát a tanítónak felkészülése során meg kell tanulnia a nyelvtant magas. ismereteket. Ez szemléltetéssel kezd. hogy ne vétsen a tudományosság elve ellen. melyek a nyelvtan tanításában érvényesülnek. s csak nagyobb osztályban tanítják a szabályt. Ennek az az oka. két tényező szükséges: a tudatosság és a megtervezett. A tanulókat rá kell vezetnünk az ismeretekre. A módszertani felkészüléshez hozzátartozik az alsó tagozatos tananyag sajátos felépítésének az ismerete. 2. körültekintő nevelői vezetés. hanem azért. Ilyen értelemben minden jó tanítás heurisztikus. b) Az oktatás rendszerességének és érthetőségének az elve. hogy mindent megtanítson. amikor a gyerekek már érettebb gondolkozásúak. amit tud. Ezért sok jelenséget a tankönyvek csak analógiás alapon tárgyalnak. Ez nem jelenti a tudomány szigorú logikájának a követését. a) Első helyen a tanulói aktivitás elvét emeljük ki. tudományos szinten is. felfedeztetni kell velük az új törvényszerűségeket. Alsó tagozaton a helyesírástanítás szempontjából fontos hangtannak és szótannak kell a középpontban állnia. Ahhoz. Alsó fokon csakis az induktív tanításnak van helye. de feltétlenül jelenti a tananyag egymásra épülő logikus elrendezését. hogy így dolgozzunk. azaz felfedeztető.

mivel anyaga a nyelv már maga is absztrakció. s csak ezután nyelvi szemléltető anyaggal. A játékosság elvének alkalmazása akkor helyes. hanem a felejtésben. versenyek. érthetően kell magyaráznunk. mivel a gyermekek mindent hamar elfelejtenek. Az új ismeretek szemléltetését lehetőleg képszerűen. Ezt a célt csak egy módon tudjuk elérni: az ismeretek világos tanításával. világos könnyen tanulható definiciókat kell adnunk. Minden pedagógusnak. alapos begyakorlásával és állandó felszínen tartásával. változatos feladattípusok és megoldási módok alkalmazásával valósítjuk meg. világosan. igényessé tétele céljából tanítjuk. Nagy jelentősége van az érdekesség és a változatosság elvének is. Az új nyelvtani ismeret tanítása L é p é s e i: . második jelzőrendszeri képződmény. és sokoldalúan gyakorolnunk. nem öncélú. Ezért minden tantárgynál kötelező a helyesírási hibák javítása. de különösen az új fogalmak. hogy az elméleti ismereteket össze kell kapcsolnunk a gyakorlattal. vagyis az elvont dolgokat konkrét. Ez azt jelenti. Ezeket főleg a didaktikai játékok. A nyelvtantanítás sikertelensége nem a definiciók tanításában van. cselekvésekhez kell kötnünk. vagyis az elméleti ismereteket a nyelvhasználat tökéletesítésére. konkrétan kezdjük. képszerűvalósághű dolgokhoz. ha a játékosság kíséri az oktatást. ismeretek bevezetésében nagy jelentősége van a szemléletességnek. meg kell követelnie a helyes beszédet és írást. d) A nyelvtan és a helyesírás tanításában fontos tényező a nevelőtestület egységes eljárása. Éppen ezért a nyelvtan tanításában. Nagyon egyszerűen. c) Tanítványainkat teljesítményképes tudáshoz kell juttatnunk.tantárgy. Folyamatos és következetes ismétlés nélkül semmit sem ér a munkánk. a grammatika pedig egy ezen alapuló absztrakt rendszer. Figyelemmel kell lennünk a tanulók fáradékonyságára is. s maga is elmemozdító. nemcsak a tanítónak és a magyar szakosnak .

A nyelvtani ismeretek megszilárdítása(gyakorlása és alkalmazása) Az új anyagrész elhelyezése a tanítás folyamatában.” Ha az új terminust nem értik még a gyerekek. kezdjük a szemléltetést első jelzőrendszeri anyaggal. Az elemzés. Ha ez elmarad. amikhez az új anyag köthető. Ez annál fontosabb. Az új ismeretek nyelvi – logikai megformálása (a szabály vagy definició megfogalmazása) 5. Az előkészítés során: a) elhelyezzük az új anyagrészt a tanítás folyamatában. minél kisebb a gyermek. és támaszkodjunk a már tudott dolgokra. a címnek hagyjatok ki helyet a füzetben!” 55)Az új anyag bemutatása (szemléltetése). akivel foglalkozunk. Ezt mondjuk például: „Ma a határozók egy újabb fajtájával ismerkedünk meg. akkor nem nevezzük meg. és a cím helyét kihagyják a füzetben. Fontos. általánosítás. hiszen anélkül is tud beszélni. 2. 54)c) A célkitűzés zárja le az előkészítést. akkor igen lelkesen fedezi fel a nyelv titkait. hogy a tanulók lássák a tanítási folyamat egészét. Ám amikor csak lehet. azaz képpel. Ha azonban sikerült az érdeklődést felkeltenünk. Az új anyag bemutatása (szemléltetése) 3. Ezt többnyire biztosítja az óra eleji számonkérés. A nevét még nem írjuk fel. nyelvtani fogalomalkotás 4. 53)b) Az érdeklődés felkeltése (motiváció). modellel. a) Az indukciós anyag kritériumai: 52)a) . cselekvéssel. A bemutatott nyelvtani példaanyagot nevezzük indukciós anyagnak. A nyelvtanban a szemléltető anyag maga a nyelv.1. A kisgyermek ugyanis nemigen érzi szükségét annak. b) felébresztjük az érdeklődést az új anyag iránt. Ekkor kijelöljük az óra anyagát: pl. s ezeket fogalmazzuk nyelvi anyaggá. c) kitűzzük az óra célját. „Ma a főnevek többes számát tanuljuk. gondoskodnunk kell a háttérismeretek felidézéséről. hogy a nyelvvel foglalkozzék.

és eltakarjuk addig. Vagy pl. akkor szerepeljen a szó végén is: írt.Ha sokat kell írni. magánhangzó is.• elégséges mennyiségben kell tartalmaznia a tanítandó nyelvi jelenséget. akkor ne szerepeljen a példaanyagban folyamatos melléknévi igenév és főnév. tipikus eseteket tartalmazzon. a tárgy tanításakor adjunk példát az iránytárgyra is. ha a múlt idő jelét tanítjuk. mint: álló.). ha az ó / ő végű mellékneveket tanítjuk. az eredménytárgyra is: kenyeret árul – kenyeret süt. • Mindig a tanítási célnak megfelelően állítsuk össze a példaanyagot. ne keverjünk bele se eltérő dolgokat. . • Az indukciós anyagot úgy kell megválasztanunk. Mivel minden nyelvi egység eggyel magasabb szinten funkcionál. felírhatjuk előre a táblára vagy kartonlapra. mosdó. olvasott. . nyaraló stb. mert ezt megfordíthatjuk az elemzésben: Kiss István a nevem. ne legyen a példák közt azonosítás. és a szóalak belsejében is: írtam. s a tanulók rendezik őket csoportokba a kirakós táblán. futottak stb. ezért nem szükséges mindig szöveggel szemléltetni: pl.ha szükség van csoportalkotásra.(Pl. hogy a gyerek figyelmét minél egyszerűbben és minél kevesebb elterelő mozzanattal az adott jelenségre irányítsuk.Felírhatja az indukciós anyagot a tanító is órán a . ). se határeseteket. amíg sor kerül rá. legyen előtte mássalhangzó is. • Az indukciós anyag mindig tiszta. író. legcélszerűbb előre szókártyákra írni a szavakat. • legyen benne a kialakítandó általánosítás minden jegye (pl. Apám tanár. Itt a jó példamondat az. mosakodó. se kivételeket. • A példaszövegnek vagy bármilyen indukciós anyagnak nyelvileg kifogástalannak kell lennie. b) A példaanyag bemutatása többféleképpen történhet: . melyben a főnévi állítmány tágabb fogalmi körű az alanynál: A papagáj madár. ha a névszói állítmányt tanítjuk. hangtani jelenségekhez elegendőek a szavak. Pl.

b) A nyelvtani szabály (ítélet) tanításakor előbb megfigyeltetünk egy jelenséget. majd ezután a helyesírási szabály. és kiemeljük a közös. hogy az első csoportban mindig mássalhangzó. b) majd az alaki kifejezőjét a magyar nyelvben. 56)Az elemzés és általánosítás. másrészt egy – egy nyelvtani ítélet. Az egyes nyelvi tények elemzését azért végezzük el. a) A nyelvtani fogalomalkotás során eltekintünk a példaanyag egyedi jegyeitől. Az új ismeretek nyelvi – logikai megfogalmazása . Tehát előbb a múlt idő fogalma. azaz a jele. hogy a szabály itt is érvényes. ahol a múlt idő jele a szóalak belsejében fordul elő. a főnév fogalmához előbb tisztázni kell az élőlény. mint az első esetben. 4. Ezután fogalmazzuk meg a szabályt. és két oszlopot alkotunk aszerint. s csak azután mondjuk meg. a másodikban mindig magánhangzó áll a múlt idő jele előtt. azaz a fogalmak közötti összefüggés megfogalmazása. hogy belőlök nyelvtani általánosításhoz jussunk el. kigyűjtjük a példamondatokból a múlt idejű igealakokat. s megfigyeltetjük. Azután olyan példákat veszünk. lényeges jegyeket. A tanulók maguk állapítják meg. majd megalkotunk róla egy logikai ítéletet. Ugyanúgy járunk el. hogy az első oszlopban mi áll az egy t előtt (mássalhangzó).táblára. az élettelen dolog és a gondolati dolog fogalmát. utána a kifejezése a magyar nyelvben. Ez egyrészt valamely nyelvtani fogalom meghatározása. Gyakran előfordul. hogy ezeknek a neve főnév. amit ír. hogy –t vagy -tt a múlt idő jele: számolt szántott írt vetett szerepelt olvasott Színes krétával kiemeljük. hogy a fogalomalakítást két részre kell bontanunk: a) először megtanítjuk (tisztázzuk) a nyelvtani fogalmat magát. Rendszerint több lépésben kell lebonyolítanunk. amikor pontos utasításokat ad. más színűvel kiemeljük. hangosan mondja azt. Pl. hogy a második oszlopban mi áll a két -tt előtt (magánhangzó). Pl. a tanulók a tanítóval együtt írnak.

Mindig szabatos kijelentő mondatokban fogalmazzunk. és követeljük meg a példák megtanulását is. Nemcsak a jó tanulókat kell bevonni. történést. Kétféle általánosítással találkozunk: szabállyal és meghatározással. hanem a gyengéket is.mindig a tanulók feladata. hogy megjelöli a cselekvő személyét és számát (megkülönböztető jegyek). azaz a rendszer. Mindig adjunk példákat is. Ennek a legegyszerűbb módja. Itt nem szabad őket leszakadni hagyni! . A felismerési gyakorlatnak két mozzanata van: 1) az indoklás ( a kutya szó főnév. a) A szabálynak tartalmaznia kell az általános törvényszerűségeket. Pl. 2) Ezután rákérdezünk a meghatározásra. az u. Elsődleges rögzítésnek nevezzük. létezést úgy fejez ki. A példa mindig több legyen. mező. a példa ugyanis segíti a megértést és a rögzítést. 57)A nyelvtani ismeretek megszilárdításának módjai Az általánosítás után szükség van arra. Tehát a meghatározásban potenciálisan bennefoglaltatik a fölé – és alárendelés. ha egyik tanult olvasmányban aláhúzatjuk a tanult nyelvi jelenséget. „A szóvégi ó / ő mindig hosszú. Gondos irányítással ez sikerül is. Ha meg akarjuk tanítani az összes kivételt. b) A meghatározásnak logikai felépítése a következő: meg kell adnunk a legközelebbi nemfogalmat (genus proximum). felhő stb. mint a kivétel.Pl. tanuló. valamint a megkülönböztető jegyeket (differencia specifica). Ezt a kettős mozzanatot sosem szabad kihagyni vagy elsietni. mert analógiás alapot ad. nono”. majd a kivételeket. ajtó. mert élőlénynek a nev). Pl. vagyis a felosztás. amely cselekvést. Ezt logikai rögzítésnek is nevezik. Pl. hogy ellenőrizzük a tanított dolog megértését. soroljuk fel külön őket. Kivétel: no. Ezt nyelvi rögzítésnek is nevezik. ü végű szók esetében. Evégett felismerési gyakorlatokat szokás végeztetni. Az ige olyan szófaj (fölérendelt fogalom).

A jobbaknak adhatunk szorgalmi feladatot. . a munkafüzet vagy a feladatlapos megoldásokat. a versenyeket. valamint nagyobb összefüggésrendszerben való elhelyezése. a játékos feladatokat. Közös munkával meg kell oldanunk azokat a részeket. b) Kiegészítések. A nyelvtani gyakorlás és a gyakorlattípusok A megértett és elsődlegesen rögzített nyelvtani jelenségeket a tanulókkal sokoldalúan be kell gyakorolni.Megfelelő arányban kell alkalmaznunk a szóbeli és az írásbeli. ha megfeledkezünk a folyamatos gyakorlásról. c) Helyettesítések. A g y a k o r l a t o k t í p u s a i: 1. A nyelvtantanítás akkor van csődben. d) Igen fontos szerepe van a változatosság elvének is.58)Összefoglalás. Két – három gyengébb tanulóval el kell ismételtetni. A házi feladat is a rögzítést szolgálja. Célja a rögzítés. Sose hagyjuk el az óra végéről. Tehát a könnyű gyakorlattípusoktól haladunk a fokozatosan nehezedők felé. hogy a feladatok megoldási módján állandóan változtatni kell. Az összefoglalást egy általános kérdéssel kezdjük: Miről tanultunk a mai órán? Majd a részletekre kérdezünk rá. a gyengéknek pótló jellegűt. Több tanulóval is elmondatjuk a szabályokat. hogy legyen rá idő. és mindegyiküktől példát is kérünk. Mechanikus gyakorlat a felismerés. Ez azt jelenti. d) Átalakítások (transzformációk). hogy mi a feladat. úgy tervezzük az órát. a tanultak ellenőrzése. 6. b) Az ismereteket folyamatosan kell gyakoroltatni. melyek nehézséget okozhatnak. Produktív gyakorlatok: a) Kérdésre adott felelet. az egyéni és a közösen megoldott feladatokat. A l a p e l v e i: a) Csak megértett ismereteket szabad gyakoroltatni. c) A gyakorláskor tartsuk be a hozzáférhetőség(fokozatosság) elvét is. 2.

oda és vissza. amelyek nyelvi rejtvények. f) Rendezés.Szótagolás ( Hajólesz → ha jó lesz. helycserélő (olyan összetett szavak együttese. bűvös négyzetek. televízió → tele. feleletválasztásos feladatok). szóalkotás kiegészítéssel. szószerkezetek. b) N y e l v i j á t é k o k: összetétellánc. szótaglánc. te. i) Nyelvtani elemzés. ó. milyen keresztnév van elrejtve a következő mondatban? Barátom órát vásárol?Mór. szócsipke (megadott szó betűivel újabb szavakat kell alkotni. hogy egymással ne érintkezzenek). e ). mondatalkotás megadott példával vagy megadott hangokból (betűkből) szavak létrehozása). barkochba. anekdoták.és utótagja felcserélhető – szemüveg – üvegszem). szórejtvények: intarzia (pl.e) Konstruktív (építő) gyakorlatok (pl. Játékok A nyelvtantanításban használatos játékokat három csoportba oszthatjuk: a) D i d a k t i k a i j á t é k o k: pl. . anagramma (egy szó valamennyi betűjének felhasználásával új szó alkotása (tarka – rakta. amelyeknek elő. palindrom (sas. le. lottó. találós kérdések. ország – város. egy megadott előtaggal ki tud több összetett szót alkotni bizonyos időn belül) tükröző (megadott szóhoz hasonló szerkezetűt kell alkotni). táviratjáték. akart stb. egy adott alapszó továbbképzése. h) Gyűjtőmunka. titkosírás megfejtése.). íz. totó. szójátékon alapuló találós kérdések (Mikor fél a nyúl? – Ha kettévágják. szóalkotó verseny (pl. viccek. keverőgép. hogy csak egy betűt változtassunk meg). szótól szóig (adott szótól kell egy másikig úgy eljutni. szópóker (egy szó utolsó betűjével kezdjük el a következőt). csoportosítás. hajó lesz). víz.) c) S z ó j á t é k o k: rímelés (por – bor – sátor ). Géza kék az ég). j) Nyelvtani fogalmazás. mozaik (adott szóban minél több szót kell felfedezni – pl. takar. leltározás. el. d) K é p r e j t v é n y e k. g) Válogatás (pl.

feleltessük írásban. amennyit javítani is tudunk. amelyet a tanterv tartalmaz. de akkor feleljenek többen is. vagy megoldhatatlanul nehéz feladatot adtunk. annál inkább. és indokoltatjuk vele eljárását. valószínűleg elmúlasztottuk huzamosabb ideig az ellenőrzést. hogy füzetcserével padtársukat ellenőrzik. A legegyszerűbb módja az. Az írásbeli ellenőrzés Az írásbeli házi feladatot mindig ellenőriznünk kell. Az azonos megoldást kívánó feladatokat ellenőrizhetjük csoportosan is. adjunk nekik külön feladatot. Párhuzamosan több tanulót is feleltethetünk: míg az egyik beszél. A típushibákat jegyezzük fel. Itt differenciáltan és egyénileg is kell a tanulókkal foglalkozni: ha észrevesszük. Alkalmat kell adnunk összefüggő feleletekre is. Az eltérő . figyeljenek. elsajátítását és alkalmazását vizsgáljuk. A tanító az effajta számonkérést kérdéssel irányíthatja. helyesbítsenek. vagy nem készítettük fel a tanulókat a házi feladat megoldására. Az osztályt is be kell kapcsolni. minél magasabb osztályban vagyunk. vagy olyan rosszul tanítottunk. 2. a másik a táblánál dolgozik (ha van az osztályban dadogó gyerek.A nyelvtani ismeretek ellenőrzése és értékelése Az ellenőrzés végigkíséri az egész tanítást. A tanulókat úgy is be lehet vonni a munkába. Ha ezt elmúlasztjuk a tanulókat hanyagságra szoktatjuk. és gondoskodjunk a javításuk mellett a folyamatos gyakorlásról is. hogy valamelyik anyagrészt elfelejtették. A szóbeli ellenőrzés A szóbeli feleltetéskor a nyelvtani fogalmak és szabályok megértését. hogy ne érezze a megkülönböztetést). Ha tömegesen nem készítik el a tanulók házi feladataikat magunkban keressük a hibát. Mindig a követelményekhez kell igazodnia. Minden írásbenli munkát javítanunk és javíttatnunk kell! Csak annyi feladatot adjunk. hogy a tanulók nem értették meg a leckét. vagy nem értik. 1. hogy a tanulóval egy feladatot oldatunk meg. értékeljenek.

mert a gondos írás mindig hatással van a tartalmi munkára. sőt tudatos rombolása a formának. Nem szabad elfelejteni. Vannak helyesírásunknak olyan részei. Célszerű a füzet aljában egy vonallal elkülönített részt hagyni a javításoknak. olvashatósága. században a formákkal való általános nemtörődés. ki tisztelte embertársait. . addig a gyerekek a másikban dolgoznak. betűhű leírása. melynek ismerete minden kultúrembertől elvárható és megkövetelhető. Osztályozáskor ajánlatos három jegyet adnunk: egyet a tartalomra. a röpdolgozat(rögtönzés) és a témazáró feladatlap. A 2o. melyeket osztályozhatunk. hozzájárult a helyesírás színvonalának a zuhanásához. egyet a helyesírásra. Jóérzésű ember. egyet a külalakra. A következőket tanítjuk meg első osztályban: • a szavak pontos. században a helyesírás ismerete a szépírással együtt nemcsak a műveltség. Az év eleji felmérés a tanító tájékozódását szolgálja. Ajánlatos a kettős füzet vezetése: amíg a tanító az egyiket javításra beszedi. az írás gondossága. Az év végi felmérés témazáró feladatlapokat tartalmaz. hibáktól hemzsegő irományt. hogy az anyanyelvi nevelés egyik célja. nem adott ki a kezéből rendetlen. hanem a jómodor és illem kérdése is volt. A 19.megoldású feladatokat mindig külön – külön ellenőriznünk kell. Az írásbeli ellenőrzés további formája lehet feladatlap. • a szavak elválasztása szótaghatáron. feladata és A helyesírás alapjait csakis az alsó tagozat rakhatja le. elhelyezése fontos. • az időtartam betartása. A külalak. hogy megtanítsuk tanítványainkat helyesen írni! Első osztályban a helyesírás tanítása összefonódik az olvasás és az írás tanításával. A helyesírástanítás követelményrendszere célja.

hogy lassú . • a szavak különírása a mondatban. Az analógia és a szabálytanítás viszonya Az analógia jelentése hasonlóság. a toldalékos szavak írásával. nem a szabály ismerete miatt. út. A helyesírás alapelveinek ismerete és kezelése Helyesírásunknak négy alapelve van: a kiejtés. névmások és gyakoribb határozószók írásával. illetve a szóalakoknak szóelemekre való bontása. amelyeket bonyolult volna grammatikai alapon tanítani. Vannak olyan jelenségek. igekötők. úr. másképp írjuk. a víz. közismert szavakban. névutók.• a mondatkezdő nagybetű. Szilárd nyelvtani alap szükségességének az elve A helyesírás és a nyelvtan igen szorosan összefügg. Felsőbb osztályokban foglalkozunk még a j hang kétféle jelölésével. Legkönnyebb .Pl. önmagukban kiejtjük őket. 2. híd típusú szavak tövének rövidülése különböző toldalékok előtt. akkor legelőször azt fogja észrevenni. csak félrevezetődik. ha a gyereknek azt kell leírnia. Ilyen pl. A helyesírástanítás módszertani elvei 1. a szóelemzés. 3. toldalékokat) úgy írjuk le. Pl. A tanulók a helyesírási tudnivalókat szabályok formájában sajátítják el. hogy ez hasonlít a savanyúhoz. tűz. Ezek közül az első kettő a fontosabb. a tagmondatok és a felsorolások közti vessző használatával. úgy írjuk. • a mondatvégi írásjelek. • néhány tulajdonnév nagybetűs írása. A tanuló gondolkodik. és azért fogja helyesen írni. A szóelemzés íráselvét a tanulók számára úgy is megfogalazhatjuk. Természetesen van téves analógia is. ahogy elszigetelve. másképp halljuk. a hagyomány és az egyszerűsítés elve. elválaszthatatlan egymástól. A nyelvtan tudása véd meg a téves analógiától. a higgy szót higyjnek írja a hagyj analógiájára. hogy a szóelemeket (tövet. illetve hasonlóságon alapuló egyezés. Itt igen fontos az állandó szótagoltatás. ezeket pedig nyelvtani háttérismeret nélkül nem értik meg. melyek lefordítva a gyermekek nyelvére így hangzanak: ahogy halljuk.

ha nem rá koncentrálunk. 5. A helyesírási hibák jelentős részét nem a tudatlanság. akkor a fenti szavakban is megmarad a hosszú magánhangzó (vízbe. és beszámítja az értékelésbe. amíg gondosan végig nem olvasták a leírtakat. A jó tanítók minden anyanyelvi órán sort kerítenek egy kis tollbamondásra vagy más helyesírási gyakorlatra. például fogalmazunk. A nevelőtestület egységes eljárásának elve azt jelenti. hidunk stb. 6. mert a tudás önmagában nem biztosítja a jó helyesírást. nyárba. értékelnek.). akkor a fenti szavakban is megrövidül a magánhangzó: kezek. ha bizonyos toldalék előtt a kéz szóban megmarad az é . . nyárra. hogy a helyesírási készség automatikussá váljék.a kéz – kezek. javítás és értékelés nélkül nincs eredményes helyesírás – tanítás . 4. ellenőrzés.). A helyesírási készség az a teljesítményfok. javítanak. példát kell mutatnia a jó helyesírásból. nyaram. A tudás és készség összetartozásának elve azt jelenti. amelyet ellenőriznek. →vizek. kezes. hogy janítja a hibákat. De ha a kéz vagy nyár szóban átalakul az é e-vé. uram. Tehát. kézre. Ezért teljes csendet kell biztosítani az íráshoz. hanem másra.a nyár szóban megmarad az á (kézbe. hanem a hanyagság és a figyelmetlenség okozza. nyarunk stb. úttól stb. bármilyen tantárgyat tanít is. nyarak. amikor a megtanult ismeretet akkor is alkalmazzuk. hogy a megtanult ismereteket készség szintre kell emelni. nyártól stb. kezünk. nyaras. és meg kell követelnie a helyesen írást úgy. kezem. utas. Ne szórjuk szét a gyermekek figyelmét. hogy minden pedagógusnak. az á a-vá. nyár – nyarak analógiájával tanítani. Soha se csukják be addig a füzeteket a tanulók. Csak nagyon sok gyakorlással érjük el. úrra. tüzek. hagyjuk őket nyugodtan dolgozni! Az írásfegyelem az önellenőrzés szokásának kialakítását jelenti. kéztől.tűzbe.A gyakorlás és a rendszeres ellenőrzés elve Céltudatos és állandó gyakorlás.

Ezeket a megfigyeléseket állandóan összekapcsoljuk a szabályokkal. 2) A szóalak felbontása. Tehát a lépések a következők: 1. Ezek: . hogy az ismeret készséggé váljék. Lehet: a) A betűkre bontást főleg első osztályban . A tanulóknak mindig ismerniük kell a gyakorlás célját. mint a nyelvtani ismereteket. Elemzés és általánosítás 4. Az új anyag tanítása után mindig végeztetni kell. rögzítés. begyakorlás. valamennyi képzetet megmozgató gyakorlást kell megszerveznünk. Majd a helyesírási ismereteket összekapcsoljuk az írásos tevékenységgel.a másolás .az emlékezetből való írás Figyelem! A szabálytanítással még nem tanítottuk meg a helyesírást! Nagyon sok gyakorlásra van szükség ahhoz. 1) A helyesírási elemzés. a beszédmozgási és hallási képzetek között. A helyesírási készségfejlesztés gyakorlattípusai Tervszerű. Irányulhat egy jelenségre vagy minden tanult jelenségre. folyamatos. és indokoltatunk.ellenőrzés Szoros kapcsolatot létesítünk a látási. Az új anyag bemutatása (szemléltetés) 3. az írásmozgási. A gyakorlás eszközei: . A helyesírási ismereteket ugyanúgy tanítjuk.tudatosítás .a tollbamondás . Ez magyarázat a szabály alapján. Az új ismeret – azaz az új helyesírási szabály – nyelvi – logikai megfogalmazása 5. Megszilárdítás.Az új helyesírási ismeret tanítása A helyesírás tanításában is három didaktikai mozzanatot különítünk el. Előkészítés 2. hogy tudatosodjék a tanulókban a helyesírási szabály. vagyis íratunk.gyakorlás .

Hasznos változat az ún. Pl. kiemeléses másolás. kommentáló másolás. Hagyjunk kellő időt a másolásra. Nehezebb a válogató másolás. ősz – szel stb. Rá kell szoktatni a tanulókat arra. mond – ja.végezzük. Pl. A tollbamondás a leggyakrabban alkalmazott helyesírási gyakorlattípus. szótagoltatjuk stb. hegy – ség stb. A tollbamondott szöveget jól meg . akkor toldalékot teszünk a szóhoz. hogy írás közben mondják magukban szótagolva azt. Másolásra olyan szöveg alkalmas. A szótagolás segít a szóelemző írásmód alkalmazásában. Ilyenkor a kijelölt tanuló mondja a vonatkozó szabályt. vagy felolvastatjuk a szöveget. hogy kombináljuk a másolást más típusú feladatokkal. és alkalmas a szóbelseji betűkettőzések érzékeltetésére is: vet – tem. c) A tő és a toldalékok megkerestetése akkor lép be a gyakorlási módok közé. A másolás. de a tartalomra nem ügyelnek. nem mindent. 3. b) A szótagokra bontás (szótagolás) elengedhetetlen az írás és a helyesírás tanításában. Megbeszéljük a gyerekekkel a hangok / betűk sorrendjét a szóban a leírás előtt és ellenőrzéskor. megvastagíttatjuk. és szótagolással tudatosítjuk: jobb → job – ban. Ebben a kritikus helyeket kiemeltetjük (aláhúzatjuk. átalakítással is a másolást. amikor a gyerekek csak rajzolják egymás után a betűket. amely a gyakorlásra kijelölt helyesírási eseteket kellő számban és jellegzetesen tartalmazza. Ezt a veszélyt azzal tudjuk elhárítani. és helyesírási szempontból megbeszéljük a tanulókkal. A másolás hamar mechanikussá válhat. Elő kell készíteni! Felolvassuk. Ha a gyerek nem érzékeli a szóvégi hosszú mássalhangzót.) Kombinálhatjuk pl. amikor már a gyerekek tisztában vannak ezekkel a nyelvtani fogalmakkal. ot – tan. ne sürgessük a tanulókat! Ellenőrzéskor a tanulók összehasonlító tevékenységet végeznek. 4. amit írnak: ját – szik. jelen idejű szöveget múlt idejűként kell lemásolni. több →töb – bet stb. Ilyenkor bizonyos előre maghatározott szempont szerint kell csak bizonyos típusú szavakat leírni.

. előre megbeszélt dolgokat írják le) b) Toldalékoló tollbamondás ( a diktált szavakat ellátják előre megjelölt raggal. a szótagolásban való diktálás vagy a túlhangsúlyozás. s a tollbamondás után ismét láthatóvá tesszük ellenőrzés céljából. ahogy írt. de miután megbeszéltük.a szöveget előbb elejétől végig felolvassuk.Pl. A tollbamondásnak sokféle változata lehetséges: a) Válogató tollbamondás (csak a kérdéses. hogy mit miért írt úgy.kell választani: .lassan. mind a sugalmazó betűejtés. esetleg meg is beszéljük. A tollbamondás a hallási és a beszédmotoros képzeteket erősíti. köznyelvi kiejtéssel diktáljunk! Tilos mind a „beugratás”. természetesen. 5. kivárva. és ragos alakban írják le a szavakat. lassan. majd a rövid szövegek.vel raggal kell ellátni a szavakat) c) Toldalékfosztó tollbamondás ( az előző fordítottja) d) Szóelemző tollbamondás (írás közben függőleges vonalakkal tagolják a szavakat szóelemekre) e) Szótagoltató tollbamondás ( a tanulók szótagolva írják le a diktált szöveget. Később belépnek a mondatok. . A gyakorlás céljából íratott tollbamondásokat célszerű azonnal javítani. Ez mindig indokoltatással történik. –val / . eltakarjuk. Az emlékezetből való írást elég ritkán alkalmazzák a . f) A kommentáló tollbamondás ( a kijelölt tanuló írás közben a szabályokkal indokolja. . A gyengébbek kedvéért a nehezebb eseteket felíratjuk a táblára is.megfelelő mennyiségben és eloszlásban tartalmazza a helyesírási problémákat. Ilyenkor a diktált szöveg a gyerekek előtt van a táblán. amíg a tanulók leírnak egy – egy szót. Eleinte csak szavakat diktálunk. Tehát ez a tudatosságot vonja be a gyakorlásba). • Végezetül ismét összefüggően felolvassuk az egészet.legyen tartalmilag érthető minden szava. Átmeneti fokozatként első osztályban a látó – halló tollbamondás szolgál.

Ajánlatos a hibákat egyénenként is nyilvántartani. és múlt időben íratjuk le az eseményeket (a múlt idő jelének gyakorlására). mivel orzágosan érvényes helyesírási viszonyítási alap nincsen az alsó tagozaton.helyesírási totó.gyakorlatban. Az osztályozás eléggé problematikus terület.táviratjáték stb. Első osztályban még minden hiba enyhének minősül. és hozzájárul a fogalmazástanítás előkészítéséhez is. Ilyenkor is felolvassuk előtte a szöveget és meg is beszéljük a tanulókkal. Egyéb gyakorlási módok. Legyen a tanulóknak is hibanaplójuk. Ilyenkor irányított fogalmazást íratunk. Ilyenek: . amelynek írását még nem tanulta. A tanított – tanult jelenségeket kétféleképpen ítéljük meg: kétszer húzzuk alá a súlyos.mondatalkotás . súlyosnak az számít. pedig igen hasznos gyakorlási mód: egy megtanult szöveget íratunk le a tanulókkal emlékezetből.átalakítások . megadunk egy eseménysort (képsort). amit már az előző évben szabály szinten tanultak.példagyűjtés . Kitűnő memóriafejlesztő.pótlások . Ide soroljuk a játékokat és a különféle mechanikus vagy produktív gyakorlatokat. A helyesírási értékelése tevékenység ellenőrzése és A tanuló elkövethet olyan hibát. lottó . 7. 6. mert a tanító csak a hibák ismeretében tud hatékonyan gyakoroltatni. A javított mondatokat következetesen javíttatni kell a tanulókkal. Javítási órákon: . Ezért igen változó a tanítók által támasztott mérce is. egyszer az enyhébb hibákat. Ilyenkor a szó fölé írjuk a helyes alakot.helyettesítések .kiegészítések . A helyesírási fogalmazás átvezet a készségszintű alkalmazáshoz. Pl.

Tehát. ha a tollbamondás szövege nem 35 szóból állt volna. ha az 1oo szóból állna. amely . esetleg az egyéni hibákkal kapcsolatos differenciált házi feladatot A tollbamondások nem mindig egyforma terjedelműek. A fogalmazás tanítása az általános iskola alsó tagozatán Fogalmazásnak nevezzük azt a tevékenységet.• értékeljük a végleteket foglalkozzunk a típushibákkal • végeztessük el az egyéni javításokat • adjunk fel a típushibákkal. mindig elvégzünk egy számítást. 8 . s egyik tanuló 8 hibát ejtett benne. Mindenik tollbamondásnál kiszámítva ezt az értéket. Hogy ezt kiküszöböljük. az eredmények összehasonlíthatókká válnak. akkor 22 – 23 hiba lett volna benne. hogy ilyen hibázás mellett valószínűleg hány hiba lenne a tollbamondásban. hanem 1oo – ból. Ha egyik alkalommal egy 35 szavas tollbamondást diktáltunk. ezért a hibák számának összehasonlítása félrevezető lehet. Az eredmény azt mutatja meg. akkor: 8 x 1oo = 8oo : 35 = 22. Hibák száma x 1oo X = ---------------------------------------A tollbamondás szavainak száma Pl.

és az ennek eredményeként létrejött produktumot. tájékoztassa őt valamiről. Ezek tulajdonképpen a szövegszerkesztés alapkövetelményei. Vegyük sorra őket egy kicsit részletesebben! a) A relevancia (tématartás) azt jelenti. A fogalmazástanítás célja és feladatai az 1 – 4. de ezen a szinten ez még nem lehet cél. osztályban A fogalmazástanítás elsődleges célja felkészíteni a tanulókat a mindennapi kommunikációs igényeket kielégítő szövegalkotásra. A bevezetés – tárgyalás – befejezés egymásutániságában pedig két logikus vonást különítünk el: a) a részek összefüggését és a b) a szélső részek konvergenciáját. d) a gondolatmenet előremozgása. kommunikációnak is. a gondolkodás sajátosságainak megfelelően kell kifejtenünk. s fejlesztését a beszédfejlesztés feladatának tartjuk. Az ún. Tehát a mondanivalót nem összevissza. a tárgyalásban négy logikus vonás emelhető ki: a) a relevancia. Az ilyen szövegekben a gondolatok logikus elrendezésén és nyelvileg pontos megformálásán van a hangsúly. Nevezik e folyamatot még szövegalkotásnak. Ezeket logikus vonásoknak nevezi a szakirodalom. Az előbbit nevezzük fogalmazásnak. hogy az olvasóval közöljön valamit. A mindennapi fogalmazások legfontosabb célja. a fogalmazó tevékenységet. hanem logikusan. hogy ne foglalkoznánk irodalmi igényű kifejezésmóddal. Helyesebb. szövegformálásnak. Amikor fogalmazásról beszélünk. hogy az egész fogalmazvány a címben megjelölt témához simul. mindig a mondanivaló írásos kifejezésére és rögzítésére gondolunk. b) a gondolatmenet egyenessége. ha megkülönböztetjük a folyamatot. A fogalmazvány fő részében. Ez nem jelenti azt. és . c) a gondolatmenet megszakítatlansága.során gondolatainkat nyelvi eszközökkel megformáljuk. az utóbbit pedig fogalmazványnak. szóbeli fogalmazást beszédnek nevezzük. kifejezzük.

hogy a fogalmazó valamilyen alapelv (pl. A keretbe foglalást az elbeszélő szövegekben tudják leginkább megvalósítani a gyermekek az előzmény esemény – következmény logikai sorrend alapján. A közlés tudata arra indítja az írót. tehát figyelembe vegye annak elvárásait. Ez pedig a fogalmazási feladat előkészítése során a kommunikációs helyzet elemzésével kezdődik. A fogalmazás folyamatában két tényező kapcsolódik össze: az egyik a szövegtervezés és szerkesztés. hogy mondanivalóját az olvasó számára alakítsa. hogy a résztartalmak mind közelebb visznek a téma teljes megismeréséhez. e) A részek összefüggése azt jelenti. hogy a keletkezett szöveg az olvasóban a teljesség illetve a lezártság érzetét felkeltse. tehát előkészíti a mondanivalót.) szerint következetesen meghatározott rendben adja elő mondanivalóját. értékelni kell. hogy . c) A megszakítatlanság abból áll. annak a teljesebb megértését szolgálják. Mindezek a követelmények a szövegszerkesztés során valósíthatók meg. Ki kell tehát alakítani a tanulókban a közlés tudatát. Sőt az elkészült fogalmazványokat abból a szempontból is meg kell vizsgálni. térbeliség stb. ami magában foglalja az anyaggyűjtést és a vázlatkészítést is. Ezeknek a tényezőknek az érvényesítése biztosítja. A különböző témák megfogalmazása akkor lesz alkotás. d) A gondolatmenet előremozgása azt jelenti. hogy a bevezetésnek nyitottnak kell lennie a fő rész felé. a másik a megszövegezés és rögzítés. időrend. f) A szélső részek konvergenciája a bevezetés és a befejezés keretező jellegében érvényesül. és a szövegfolytonosságot biztosítják. hogy a gondolatok láncszem módjára kapcsolódnak egymáshoz.résztémákat csak annyiban érint. amennyiben azok összefüggésben vannak a főtémával. ha a közlés tudatával készül. b) A gondolatmenet egyenessége azt jelenti. amibe természetesen a stilizálás is beletartozik. és nem hiányzik egyetlen lényeges elem sem a gondolatsorból.

az összes iskolai és iskolán kívüli tevékenység során formálódik. hogy közben állandóan tekintettel kell lenni a közlés céljára és a közlemény címzettjére. 2) A mondanivaló kommunikációs szempontok szerint történő tervezésének elsajátíttatása. vagyis az olvasóra. hanem azért alkalmazzuk a szövegszabályokat. ha az tartalmában. mind a műfajhoz. interakciós képesség. Talán az eddigiekből is kitűnik. hogy ugyanarról a témáról különböző címzetteknek. azaz a megszövegezés. Az írásbeli kifejezőképesség megalapozásához hozzájárul az anyanyelvi nevelés valamennyi ágazata. hogy mondanivalónkat minél pontosabban és hatásosabban fejezzük ki. ugyanakkor fel kell keltenünk az olvasó elvárásai iránti figyelmesség igényét is. A fogalmazástanítás speciális feladatai. igényt kielégíteni. Ennek érdekében tanítjuk a különböző anyaggyűjtési módokat. nyelvi kifejtettségében igazodik mind a kommunikációs szándékhoz (önkifejezés.mennyire sikerült az olvasói elvárást. és gyakoroltatjuk. felépítésében. szerkezetében. ráhatás). Ennek előkészületi fázisát szövegtervezésnek nevezhetnénk. Vagyis azt kell tudatosítanunk. hogy az alsó tagozatos fogalmazástanítást főleg szerkesztéstanításnak tekinthetjük. A funkcionális szemléletű szövegtan a szöveg alaptermészetének az adekvátságot tartja. Ekkor formálódik a mondanivaló. 1) A közlés tudatának kialakítása és fejlesztése. A szerkesztéssel egyidőben folyik a mondanivaló elrendezése és nyelvi eszközökkel történő kifejtése. . mind az olvasó igényeihez. S mindez úgy megy végbe. valamint a gondolkodási képesség. sőt az ún. Tisztázni kell a szövegalkotás célját vagyis a kommunikációs szándékot. más – más kommunikációs céllal másként fogalmazunk. hogy a szövegforma nem előre meghatározott szövegszabályok végrehajtásával keletkezik. Ez tágabb értelemben a közléshelyzet kommunikációs szempontjainak tudatosítását jelenti. Adekvátnak akkor tekinti a szöveget. ábrázolás. mely mindenféle együttműködéshez nélkülözhetetlen.

Ezért figyeltetjük meg az olvasmányok stíluseszközeit és fordulatait. műfajnak és közlési szándéknak megfelelő szóhasználatot kell megtanítanunk. 6) A fogalmazástanításnak is feladata a figyelem tudatos megosztásának fejlesztése. pontatlanságok javításának képességével. szórendi.) Már ezen a szinten is törekedhetünk a nyelvi leleményesség és az esztétikai igényeket is kielégítő egyéni közlésmód kialakítására. helyesírási. Az írásbeli kifejezőképesség jórészt a tanulók íráskészségének a függvénye. hogy rászoktassuk a tanulókat az önellenőrzésre. pontos gondolatkifejtés. A nyelv gazdag szókészletéből való tudatos válogatás ezen a fokon még nem képzelhető el a tanulók szókincsének állandó bővítése nélkül. 4) Stílusfejlesztés. stílusnevelés. grammatikai. a leírás és a levél szerkezeti felépítésének és szerkesztési alapkövetelményeinek megismertetése és gyakoroltatása fogalmazási feladatokban.3) Az elbeszélés. stilisztikai tévedésekre egyaránt. Amíg a gyakorlás eredményeként ezek a készségek nem . A cél az érthető. A fogalmazástanításban igen fontos feladat. Ennek érdekében tanítjuk a bevezetés. illetve a fentről lefelé haladás elvét). a tanulók munkáiban megmutatkozó egyéni stíluscsírák ápolására. befejezés funkcióját és a gondolatelrendezés alapelveit (pl. hogy a mondanivaló elrendezésében elkövetett hibákat is észrevegyék és javítsák. Ennek együtt kell járnia a felfedezett hibák. hogy a témának. 5) A szövegkorrigálás tanítása. tárgyalás. nem a „szép kifejezések” halmozása. Ez azt jelenti. de ezt ezen a szinten még nem szabad túlzásba vinni. sőt arra is meg kell tanítani a gyermekeket. nyelvhelyességi. az időrend vagy leíró fogalmazások esetén a közelről távolra. A szövegkorrigálás kiterjed az írástechnikai. használhatósági körének tisztázása stb. Sőt a fogalmazáselőkészítésben ún. tanítjuk meg az előforduló új szavakat. Ám az írástechnikai biztonságon túl más készségek is szükségesek a fogalmazáshoz. nyelvi tréninggel biztosítjuk a minél adekvátabb szóhasználatot (rokon értelmű szavak gyűjtése. a szavak hangulatának.

érzelmi – akarati tulajdonságainak mozgósítására. Szintetizálónak azért tekinthetjük. Logikai abban az értelemben. ahogy ki akartuk fejezni. nem öncélúan alkalmazzuk. és úgy értse. hanem azért. Tehát a szerkesztési és stilisztikai követelményeket. gondolkodási készségének. hogy az írásmű. hogy az olvasó pontosan azt értse. Ennek sikere azon múlik. árnyalt nyelvi eszközökkel történő kifejezésére. olvasottságának. mert a fogalmazási feladat megoldásában tudatosan törekszik a tanulók tárgyi tudásának. Mi jellemzi ezt? 1. amelyeket szövegszabályoknak is szoktunk nevezni. A legújabb fogalmazástanítási módszertan a kommunikáció – központú fogalmazástanítással feloldhatónak véli ezt az ellentmondást. a nyelvhelyesség. . a kifejezés értelmességét. fogalmazás közben tudatosan meg kell osztanunk a figyelmet a rögzítéstechnika (írás). a stilisztika normái és a kifejezendő tartalom között. a helyesírás. Ez abból indul ki. Tehát a pedagógusoknak tisztában kell lenniük azzal. sokféle ismeretet és készséget integráló feladathelyzet. hogy a fogalmazás kommunikációs problémamegoldás. hogy mennyire tudjuk gondolatainkat az olvasó számára érthetően és pontosan rögzíteni. Ez a módszer lényegében a logikai – stilisztikai irányzat szintetizáló változatának továbbfejlesztése. Az ilyen módon végiggondolt fogalmazástanítást nevezzük kommunikáció – központúnak. hogy a fogalmazás többtényezős. amennyiben nevelni kíván a gondolatok célszerű.szilárdulnak meg. A kommunikáció – központú fogalmazástanítás A fogalmazástanításban van egy régi. feloldhatatlannak látszó ellentmondás. Stilisztikai annyiban. mely a mintakövetés és az egyéni alkotó szabadság közt feszül. amit mondani akartunk. a szöveg legfontosabb tartalmi kvalitásának a közlés. a mondanivaló következetes előadását tartja. A szöveg megformálását kommunikációs szempontok vezérlik. nyelvi.

hanem a gondolatközlés pontosságát kérjük számon.2. s aki nem szeret fogalmazni. e) A fogalmazványok értékelésekor nem a „szépséget”. Azt viszont elvárhatjuk. szabatosan. hogy milyen mértékű irányításra van szükség. A fogalmazás alkotó tevékenység. d) A fogalmazóképesség fejlődéséhez a tanulóknak szükségük van nemcsak sikerélményre. nyelvileg helyesen és egyértelműen fogalmazza meg gondolatait. . a) A tanulásszervezésben nem a frontális. Adott esetben egy 6 – 8 mondatból álló egyszerű szerkezetű írásmű éppúgy „jó” lehet. c) A fogalmazás sikerességét vagy sikertelenségét mindig a lehetséges (vagy meg is nevezett) olvasó. hanem kudarcélményekre is. De az egyiket sem állandósíthatjuk. nem is fogja jól megtanulni. mint egy másfél oldalas fantáziadús munka. tehát többféle jó megoldása lehet. hanem eszközjellegűek. hogy a gyermek megutálja a fogalmazást. b) Az egyes tanulók fejlettsége és fejlődése dönti el. hogy mennyire sikerült megvalósítani a kitűzött kommunikációs célt. Ezeket az ismereteket szövegmodellek megfigyeltetésével és elemzésével az olvasmányok feldolgozása során szerzik meg a tanulók. hogy minden tíz – tizenegyéves gyermek pontosan. A fogalmazási feladat megoldása mindig a kommunikációs helyzet elemzésével indul. Az elkészült munkákat is aszerint vizsgáljuk. hogy a szövegismeret passzív formája a szövegértés. Így a fogalmazás és az olvasás tanítása igen szorosan összekapcsolódik. a címzett szemszögéből ítéljük meg. A gyakorlati szövegalkotást szolgáló szerkesztési és nyelvhasználati – stilisztikai ismeretek nem cél . 3.. hogy a kommunikációs tényezők milyen szövegszabályok alkalmazását kívánják meg. 4. az olvasó számára is élményt nyújtó fogalmazvány ezen a szinten még nem lehet követelmény. amikor számba vesszük. Irodalmi igényű. hanem a differenciált egyéni munkát részesíti előnyben. magunkat is becsapjuk. aktív formája pedig a szövegalkotás. mert ezzel a gyermeket is. A sorozatos sikertelenség következtében például az is előfordulhat. Úgy is mondhatnánk.

Itt a tanulók tapasztalatot szereznek a kommunikációs szerepek váltogatásában. Más nyelvi készségek: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználat. Különösen nagy jelentősége van az olvasásnak. egy nyaralás élményei közvetett előkészítésnek foghatók fel. lényegi. A közvetett előkészítés másik igen fontos területe a készségfejlesztés. Ez azon túl. színházlátogatás. 2. megtanulják. a szókincs és a helyesírás fejlesztéséhez is hozzájárul. de fontos szerepük van ebben is. hogy tárgyi ismereteket nyújt. Az írás . múzeumlátogatás. de előzményei korábbra nyúlnak vissza. szabatos és egyértelmű közlemény megfogalmazására kell törekednie. megismerik a fontosabb nyelvi illemszabályokat. A fogalmazás szempontjából a készségek négy csoportját különítjük el: 1. Ebből a szempontból a tanulmányi kirándulás. 3. Az írás jelrendszerének megtanításával a fogalmazáshoz nélkülözhetetlen rögzítési technikát adjuk a gyermek kezébe. egy film megtekintése. . hogy a közlőnek érthető. amelyek nemcsak a fogalmazási képesség alapozásának alkotórészei. osztálytól válik viszonylag önálló részterületté. nyelvhasználati készségek.és a nyelvtanórák. Az előkészítésnek (alapozásnak) két fajtáját különböztetjük meg: a) A közvetett alapozás során olyan ismeretek és készségek kialakítása illetve fejlesztése folyik. A nyelvi. Ezek: a verbális emlékezet.A fogalmazás tanításának szakaszai A fogalmazástanítás előkészítése Az anyanyelvi nevelés komplex programján belül a fogalmazás a 2. kellő mértékben kifejtett. E készségek fejlesztésének fő színterei az olvasás. A készségek következő csoportját a verbális gondolkodás készségei alkotják. Itt első helyen említjük a helyesírást. A közvetett előkészítés harmadik készségcsoportját az együttműködési készségek alkotják. 4. hiteles. a helyes mondatszerkesztés és a mondatfűzés (beszerkesztés) készségei.

Feltárjuk a cselekmény mozzanatait és ezek sorrendjét. a fogalmazás előkészítése a beszédfejlesztés keretében valósulhat meg.ítéletalkotás.az anyaggyűjtést is gyakoroljuk. következtetés. . . .Vázlatkészítéskor tulajdonképpen címet adunk az egyes szerkezeti részeknek. A szövegismeretre nevelés az olvasmányok feldolgozásához kötődik. . hogy az olvasmányok milyen szempontból alkalmasak a fogalmazástanítás előkészítésére. amelyek mintául szolgálnak a saját szövegek alkotásához. Megvizsgáljuk. .Gyakoroljuk a helyes mondatalkotást. hogy miről szól a szöveg. .2. . . A szöveg cselekményének elemzésével a cselekményalkotás mintáit ismertetjük meg a tanulókkal. hogy ez milyen összefüggésben van a címmel.a mondatok összekapcsolását szöveggé (a mondatok beszerkesztését). ítéletkapcsolás. mikor.Megállapítjuk az olvasmány témáját.A cselekmény az alsó tagozaton a legfontosabb struktúraalkotó tényező. mit csinál). A szövegalkotás egy – egy műveletének előkészítése. ugyanis a címek többsége témamegjelölő. A következő gyakorlattípusokat használhatjuk az első osztályban: . b) A közvetlen előkészítésnek két formáját különböztetjük meg: -1. . Úgy kell irányítani a . A tanulók az olvasmányok feldolgozása során szövegmodelleket ismernek meg. Fejlesztésük a többi tantárgyhoz kapcsolódik.a gondolatok logikus elrendezését. azaz. hol. mivel uralkodó műfaj az elbeszélés.megértés. A fogalmazástanítás alapozását már első osztályban el kell kezdeni változatos gyakorlással.Mivel az írást csak most kezdik elsajátítani a tanulók.A szövegfeldolgozás tervezésekor a tanítónak gondosan meg kell vizsgálnia azt is.képolvasás (az ábécéskönyv képeit vagy más képeket megfigyeltetjük és elmondatjuk mit ábrázol a kép: ki. .

olvasott és feldolgozott szöveg tartalmának elmondatása. hogy a kommunikációs partnerre figyelemmel kell lenni). .összekevert képsor rendezése és elmesélése. hogy ezekkel lehet a fenti mondatfonetikai eszközökre utalni. . ha a mondanivaló logikáját követjük. hogy a tanulók teljes mondatokat fogalmazzanak a képekről. . . a hanglejtés. ám írásban mindezeket szavakba kell foglalnunk. A képek az eseményt cselekménymozzanatokra felbontva ábrázolják. .mondatalkotás megadott szavakból úgy. A tanulók ezután másolják le a füzetbe. ahogy elképzelik). hogy szóban segíti a kommunikációt a hangsúly. Második osztályban tovább folytatjuk az előző évben elkezdett alapozó munkát. .megkezdett történet folytatása (lehet az olvasmány alapján. hogy az írás valóban gondolataink rögzítésére szolgál.történetalkotás képsor segítségével. . és kisbetűvel kezdeni még akkor is. és átírja a nagy kezdőbetűket. a mimika. nagymamádnak. Ezt írásgyakorlás céljából le is íratjuk velük. Gondolatjellel kell az idézethez kapcsolni. amelyet közösen tagolnak a tanítóval.kérdésekre egész mondatos válasz adása. . Azt is megtapasztalják. Itt a kommunikációs partner igényéhez igazodást gyakoroltatjuk. aki függőleges vonalakkal választja el a szavakat.párbeszéd alkotása (azt gyakoroljuk. tehát a tanulók valóban a mondatok szövegbe való beszerkesztését gyakorolják. Azt kell tudatosítani. most mondd el a kistestvérednek. a mozdulatok. kiteszi az írásjeleket. helyes. . barátnődnek.a táblára egybeírt kis szöveg kerül.hiányos mondatok kiegészítése.megbeszélést. Ezek a mondatok könnyen összefűzhetők szöveggé. Az olvasott szöveg dramatizálásával valósíthatjuk meg. ha megnevezett hallgató számára meséltetünk: pl. és kiegészítjük új gyakorlattípusokkal: . hogy rövid történet kerekedjék ki belőle. Meg kell figyeltetni az idéző mondatok tagoló szerepét. s azt.

és megdagadt. … nagyon szereti a sajtot. fagyit evett meg (rész. de. mert) most nem kérek.Gyuri még mindig az ajtónál állt. . amelyet a szóismétlések tesznek egyhangúvá.Nem ismerték a titkos alagút bejáratát. . ha) édes.Tartalmilag összefüggő mondatok szerkesztése. . ( de. porció.A képek alapján írják be a hiányzó mondatokat.Szövegbe nem illeszkedő mondatok aláhúzatása. • Kapcsold össze az alábbi mondatokat a megfelelő kötőszóval! A tánc már régen megkezdődött. a lényeg kiemelése. hogy tartalmilag kapcsolódjanak a megadott mondatokhoz. Nem tudták bevenni a várat. … most második osztályos. . Ilyenkor a címadást is gyakoroltatjuk. amelyik odaillik. Szeretem a kakaót. amelyet az előzőleg gyűjtött szinonímákkal kell kiegészíteni. • Hiányos mondatok kiegészítése a legmegfelelőbb szinonímákkal: Sanyi tegnap két…….Húzd alá a mondatokat összekapcsoló kötőszók közül azt. (mert. Úgy finom az alma. adag. .Vázlatkészítés – a tartalom leszűkítése a lényegre. amely tartalmilag kapcsolódik az elsőhöz: Loránd tegnap volt nyolcéves.------. darab. …vasárnap kirándulni volt.Húzd alá azt a mondatot. . szál)… • Adhatunk hiányos szöveget.Pótolják a hiányzó mondatot úgy. A jó vázlatpontok a szövegtartalom reprodukálásakor a tématartást segítik. . Micimackó mézet lopott a vadméhektől ……………………………………………………………………………… …………Összecsípett feje nagyon sajgott. szelet. --------. s a megfelelő szinonímákkal kell javítani. és. . • Olyan szöveget adunk.ha kérdőjel vagy felkiáltójel áll előtt. Pl.

Szövegalkotási műhelygyakorlatok .A visszanyúlás javítása. .A felesleges ismétlések kihúzatása a szövegből. Ez jelenti a közlés helyességét (magyarosság. Ezek segítik az írásos kommunikáció eredményességét.Szöveg mondatainak sorba rakása. . vagy hiányzó bevezetéssel pótoljuk a szöveget). tömörség. hogy a megfelelő helyre kerüljön a kifogásolt rész. .Elbeszélés bővítése leíró részekkel. Egy nap a Szabó bástyán. . Pl. rántottasütés. Stilisztikai szempontból ezen a szinten (alsó tagozaton) a legfontosabb követelmény a stílus adekvátsága.Egyszerű munkafolyamatok leíratása (ételkészítés.Hézagos fogalmazvány kiegészíttetése. . . . hogy a tanulóknak kelljen befejezni a szöveget.Az eltérülés hibáját kell úgy javítani.) A vázlatkészítést is gyakorolni kell műhelygyakorlatként. . szabatosság). . nem kívánjuk meg .Az elbeszélés idejének megváltoztatása. Nem mond ellent a szép stílus jellemzőinek (szemléletesség.Szöveg átalakítása egyenes beszédből függő beszéddé. hangulatosság. . változatosság). élénkség. de ezeket a jegyeket csak megfigyeltetjük az olvasmányokban.Az olvasmány egyik részletéből kiindulva kell elgondolni és kitalálni a leírandó szöveg tartalmát.Képsorról fogalmaztatás. illetve leírás bővítése elbeszélő mozzanatokkal. amelyek a címhez tartoznak.Tárgyilagos külső szemlélőként vagy az esemény egyik szereplőjeként meséljék el a történetet. és fordítva. választékosság.• A jó cím adásának gyakorlására lássák el címmel a képeket. világosság. . • A szövegben húzzák alá azokat a mondatokat. .Műhelygyakorlatokat végeztethetünk a bevezetések írására (adott szöveghez más bevezétést kell írni. virágültetés stb.

ha mintakövetéssel akarunk gyakoroltatni. hogyan és miért fognak csinálni a gyerekek. Többféleképpen lehet végezni: a) Leggyakrabban az előző órán készült fogalmazások értékelése közben végezzük. Próbáljunk tömören fogalmazni. mint bonyolult szerkezetű bővített mondatot. Inkább használjunk több mondatot. hogy ez a mozzanata az órának legyen egyszerű. Eddig nagyon jól összegyűjtöttük a leírás tudnivalóit. hogy a kiválasztott szöveg alkalmas legyen a mintakövetésre. Arra kell törekednünk. hogy a . biztosan jól sikerül mindenkinek megoldani a feladatot. Ha változtatunk a szövegen. Akkor járunk így el. Az is jó. pontos és érthető. “Ma egyik osztálytársatokról fogtok fogalmazást írni.alkalmazásukat saját szövegekben. de ne így: “Ma az ibolyáról fogtok írni”. Ebben a mozzanatban célunk kettős: egyrészt arra törekszünk. amikor valamilyen olvasmányt vagy annak részletét használjuk (nem feltétlenül olvasókönyvi szöveg lehet. másrészt igyekszünk e tevékenységsor elemeit olyan gyakran végeztetni.” 3) A fogalmazás megírásának előkészítése. Arra természetesen vigyáznunk kell. 2) Az óra céljának megjelölése. azért az tartalmilag maradjon egységes. hogy a tanulók világosan lássák a szöveg megszületésének műveletrendjét. Pl. ha a célkitűzésból bizalom árad a gyermekek felé. de kevés. Ez rövid és érthető ugyan. c) Az alkalmazandó ismeretek felidézésében igen hasznosak a feladatlapok is. Derüljön ki belőle egyértelműen mit. hanem házi olvasmány is). b) A gyakorláshoz szükséges ismeretek felidézésének másik módja az. A gyakorlóórák felépítése Az alkalmazásra szánt órák szerkezetében az alábbi öt egységet különíti el a módszertani szakirodalom: 1) Az alkalmazandó ismeretek felidéztetése.

Közvetlen szemléleten alapuló témák. A tanítási órának ebben a részében a mondanivaló tervezését. Rendszerint az olvasókönyv olvasmányaihoz kapcsolódnak. • az irodalmi hős jellemzése. ismert személyekről írnak a tanulók. CD-ről. . Olvasmányokon alapuló témák. disznóvágás. DVD-ről bemutatott megfigyeltetett tárgyakról. élmények összegyűjtése (anyaggyűjtés). 1. • a történet kevésbé kifejtett részének bővebb megfogalmazása. osztályban intellektuális és esztétikai élményekről is.) 2. • egyes szám. hogy közben a kommunikációs szabályokra (főleg az olvasó szempontjaira. első személyben (egyenes beszédben). állatokról. A) A mondanivaló tervezésének modellje. virágültetés.Otthoni munkafolyamatoknak a megfigyelése (pl. egyes szám 3. . nagytakarítás stb. • a történet továbbmesélése stb.Képről. 3. személyben (függő beszédben). a szöveg szerkesztését és nyelvi formába öntését segítjük úgy. elvárásaira) is felhívjuk a figyelmet. de fogalmaztathatunk már 4. Ezért át kell tekintenünk a témák főbb csoportjait. • korabeli szemtanúként. mint pl. képsorról. Ennek eljárásait a téma jellegétől függően választjuk meg.gyerekek minél nagyobb önállóságra tehessenek szert. Ide tartozik a történet reprodukálása. ritkábban más olvasmányokhoz. • tárgyilagos. munkadarab. diafilmről. . játék készítésének megfigyeltetése.Más tantárgy óráin végzett kísérlet. gondolatok. a) A témával kapcsolatos ismeretek. videóról. amelynek sok változata lehetséges: • más – más szereplő szemszögéből. Átélt közösségi vagy egyéni élményekről számol be a tanuló. vagyis az egyes műveletekben a segítségnyújtást fokozatosan csökkentjük. növényekről. . Élménytémák. tésztasütés.

hogy a címadással a témát szűkítjük le.Pl.tartalomváró. A tanulók képzeletbeki eseményekről. mi kerüljön a szövegbe és mi nem oda való. hogy minél több mondanivalójuk legyen a tanulóknak. személyekről stb. A legtalálóbb címeket helyes a táblára felírni. b) A téma leszűkítése címadással és a mondanivaló tervezése a címhez igazodva. ismeretekből kiválogatjuk a szorosabban összetartozókat. gyakran nyelvi formájukat csiszolni kell. mivel a címötletek nem mindig jók. Édesanyám. esetleg a szereplőkre. Egy napom 2o15-ben stb. hogy az olvasó igényeinek és saját kommunikációs szándékának is csak akkor felel meg a fogalmazás. a múltba. az előreutalásokkal (katafora) hogyan szerkeszthetnek tartalomváró címeket. de fogalmazás közben csak egyre van lehetőség. Mackókaland. utaljon a mondanivaló lényegére. az idő – vagy térutazás a jövőbe. a helyszínre vagy a történés idejére. Fantáziatémák. más bolygóra stb. csak azt akarjuk elérni. hogy a szövegkohézió megteremtésének nyelvtani eszközeivel pl. Jó. A jó cím: . Igaz történet. A témát több szempontból is meg lehet közelíteni. hogy aztán onnan választhassanak a tanulók. Ezzel tulajdonképpen a fogalmazás közben megvalósuló tématartás követelményének . Milyen vagyok én? Ki a vétkes? Így is történhetett. Holnap utazunk! A tanulóknak meg kell tanulniuk. írnak. A címadással azt a nézőpontot választjuk ki. a tenger mélyére. Ezért fő módszerünk a beszélgetés. a világűrbe. ha megtanítjuk azt is. ha a cím és a tartalom szinkronban (összhangban) vannak. amelynek segítségével a szerteágazó gondolatokból. Ezért mondjuk.színházelőadás. kiállításlátogatás. tárgyakról. Három kívánság. 4. Általában több címváltozattal dolgozunk. Pl. Tipikusan ilyen a mesealkotás. Az előkészítésben még nem fogalmaztatunk. könyvélmény stb. Ilyen az én barátom. Vagyis a cím alapján fegyelmezetten végig kell gondolnia. tehát közöljön valamit előre a szövegtartalomból. Vendégségben Mátyás királynál.

kifejezéseket a táblára írjuk áttekinthető. B) A szövegszerkesztés előkészítése. Nagyon fontos. mert ebben benne van a fogalmazás előprogramja. Sokféle változata lehetséges. Kezdetben közösen készített vázlat alapján fogalmaznak a tanulók. a) A szerkesztés elvének megválasztása a fogalmazás műfajától függ. 4) A fogalmazás megírása. A fogalmazást nem készítjük el szóban. mi a befejezésbe. Ezért a bevezetés írását külön is kell gyakorolni műhelygyakorlatokkal.megvalósítását készítjük elő. Ezzel a megszövegezést segítjük elő. hogyan kell érvényesíteni az olvasó szempontját a szavak használatában. hogy mi kerüljön a bevezétésbe. A III. hogy megértsék a tanulók. c) A témához. Mindenekelőtt azt kell megbeszélnünk. tanácsával továbblendíti a megakadt tanulót. később fokozatosan tömörebbé válnak. osztályban a vázlatírást is gyakoroljuk. – IV. A gyűjtött szavakat. Második és harmadik osztályban a vázlat szerepét betöltheti egy képsor.amiről fogalmaztatunk. . A tanulók önálló munkája alatt a tanító a tanulók közt járkálva bele – beleolvas a készülő munkákba. b) A gondolatvezetéshez a legjobb segítség a vázlat. Eleinte a vázlatok bővebbek. A szerkesztés előkészítéséhez tartozik annak tisztázása. Fő módszere a szó – és kifejezésgyűjtés. hogy hogyan tagoljuk a mondanivalót. műfajhoz. támpontokat adunk az írásbeli szövegalkotáshoz. Célunk a szókincs aktivizálása. könnyen felhasználható formában. olvasóhoz alkalmazkodó nyelvi – stilisztikai eszközök keresése. csak segítséget. A legnehezebb a bevezetés megírása. biztat. s hogy jobban emlékeztessük a tanulókat a tartalomra. Kinézi magának azokat a fogalmazványokat. s ha szükséges segít. kulcsszavakat íratunk. hogy lehetőséget teremtsünk a válogatásra. a képek alá ún.

oda nem tartozó részletek?) 61)Hogyan érvényesül a szerkesztés alapelve? (következik – e a műfajból. Tehát a beszédnevelést beszéltetéssel.amelyeket óra végén felolvas. hogy abból az derüljön ki. a beszédtevékenység gyakorlásával végezhetjük. lényegtelen. Elemzési szempontok: 60)A szöveg a címben megjelölt témáról szól – e? (ha nem. melyek a felesleges. a témából választott alap? Kevert műfaj esetén megfelelő – e a leíró és elbeszélő részek aránya?) 62)Megtalálható – e minden fontos láncszem a gondolatsorban? (ha nem. Egy – két fogalmazványt felolvastatunk. A tanulók fogalmazványait mindig Figyelmesen el kell olvasni és értékelni kell. önellenőrzés. áttekinthetősége (tud – e bánni az új bekezdés – új gondolatsor szabályával?) A beszédtevékenység fejlesztése Módszertani szempontból abból kell kiindulni. Első mozzanat az önértékelés. A beszédtevékenységben két folyamat különíthető el: a beszédcselekvés (beszédprodukció) és a beszédmegértés. Ez . 59)A feladatmegoldás értékelése (visszacsatolás). hogy a beszéd tevékenység. a közlési szándékhoz és a címzett igényéhez? 66)Milyen a szöveg helyesírása? 67)Az írás külső alakjának olvashatósága. mi hiányzik?) 63)A helyén van – e minden részlet a szövegben? 64)Jó – e a szerkezeti egységek aránya? (a bevezetés és a befejezés betölti – e funkcióját) 65)Hogyan alkalmazkodik a fogalmazás stílusa a témához. mit kell tennie a tanulónak a fejlődés érdekében. Szóbeli értékeléskor úgy fogalmazzuk észrevételeinket.

hogy a gyerekek esetében is fáziskülönbség van a gondolkodás és a beszéd között. Az óvodáskor végén az egocentrikus beszéd funkciója a tevékenységgel kapcsolatos feladatok tudatosítása és a cselekvés irányítása. Az iskolai anyanyelvi nevelésben a gyerekek már meglévő nyelvi tudására építünk. Mindez azzal függ össze. esetleg el is némul. szóhasználat. vagy ezt: „ na. ám ha a feladat nehéz. az egocentrikus beszédet használja. A beszédprodukcióhoz szükséges szókincs. Olykor ezt halljuk: „ á. Gondoljunk csak arra. ez így már jó”. hogy milyen ez a nyelvi tudás. Ez a beszédfajta sokáig megtalálható az alsó tagozatos gyermek beszédében. vagy a megoldásban akadályok lépnek fel. a gyerekek azonnal visszaváltanak az egocentrikus hangos beszédre. félhangosan mondogatják a tanulók. nyelvi struktúraalkotás fejlesztésének kérdéseit a beszédfejlesztés fogalmával jelöljük. azaz belső beszéddé válik. mi a következő lépés. ezt nem így kell”. Az óvodáskor és az iskoláskor határán az egocentrikus beszéd fokozatosan elhalkul. hogy a gondolat megfogalmazódva alakul. Egyrészt ezért kell ismernünk. Ilyenkor a gyermek önmagával beszélget. Ennek technikai oldalát nevezzük kiejtéstanításnak vagy beszédművelésnek. kommunikatív (másoknak szóló) és belső beszédet (gondolkodás – beszédet). Ennek szerepe a tevékenység nyelvi tervezése és szabályozása. A beszéd és gondolkodás összefüggésének jellemzői Háromféle beszédet különböztettek meg a kutatók: egocentrikus (önmagának szóló). Beszédcselekvésük nyelvtani formájának színvonala . de pedagógiai eszközökkel elsősorban a beszédprodukciót tudjuk befolyásolni. hogy feladatmegoldás közben gyakran motyogva. hogy éppen mit csinálnak. Ez azt jelenti. másrészt pedig ennek ismeretében tudjuk pontosan tervezni és megvalósítani a beszédtevékenység továbbfejlesztésének feladatait.a két folyamat a beszédtanulásban egymással összefonódva fejlődik.

és két alapformát különböztetett meg: a korlátozott és a kidolgozott kódot. B. a „fegyelmezett. és az egocentrikus beszéd elnémulását eröltetjük. A kontextusos beszéd tartalmának megértéséhez nincs szükségünk a szituáció ismertetésére. hogy a tanulók gondolkodásának fejlődését is hátráltatjuk. A kommunikatív beszéd jellemzői Ennek szerepköre az utolsó óvodai évben teljesedik ki. A korlátozott kód nagyjából a szituatív. aki ismeri a szituációt (vagy részese annak). Valamint azt is tudnunk kell. és rendszerint csak az érti meg. ami a gyerekek számára megkönnyíti a nyelvhasználatot. a kidolgozott kód pedig a kontextusos beszédnek felel meg. Bernstein szociológiai szempontból vizsgálta a kommunikatív beszédet. spontán beszédet is meg kell őrizni. hogy a szituatív és a kontextusos beszéd között igen sok átmeneti forma létezik. A kétféle . illetve tovább kell fejleszteni. néma” munkát. mert a társalgásban ez funkcionál. A szituatív beszéd erősen kötődik a beszédhelyzethez. Ez az. illetve képolvasáskor. Amennyiben hallás után reprodukálnak szöveget. mint a gondolkodásuk. Tehát ha az osztályban többre becsüljük a csendet. A kontextusos – vagy összefüggő. A beszélő mindent nyelvi eszközökkel jelöl. monológikus – beszéd az anyanyelvi nevelés hatására bontakozik ki. hiszen a valóságban a felnőttek beszédében is felváltva.fejlettebb. könnyen lehet. ha saját életükből vett eseményeket mondanak el. Azonban az ún. olykor keveredve fordul elő a két beszédfajta. Az iskolába lépéskor a szituatív beszéd túlsúlya jellemző – különösen akkor. Két formáját különböztetik meg: a szituatív és a kontextusos beszédet. jobbára a kontextusos beszédformát alkalmazzák. amelyben a megnyilatkozás keletkezett. Ebben szerepe van az írott beszéd elsajátításának is.

Megnyilatkozásaikban egyaránt használják az egyszerűbb és a bonyolultabb nyelvi szerkezeteket. A hallott nyelvi mintákat. A beszéd nyelvtani jellemzői Az iskolába kerülő gyerekek szókincsének terjedelmére vonatkozóan nincsenek pontos adatok. míg meg nem találják a legmegfelelőbb nyelvi formát. hogy a feladatköröket egymástól elkülönítve vizsgáljuk. Az óvodai foglalkozások hatására elég jó színvonalú a félreproduktív szövegalkotásuk. átalakítják. másrészt a felzárkóztatással illetve kiegyenlítéssel párhuzamosan a beszélt nyelvhasználat eszközeinek gyarapítására és kommunikációs szerepek tudatosítására kell törekednünk.kódrendszer használata Bernstein szerint nem a beszélő életkorával. hanem társadalmi helyzetével. Ezek a következők: 1) A beszéd akusztikai összetevőinek fejlesztése – . A beszédtevékenység fejlesztésének feladatkörei és eljárásai Az iskolába kerülő gyerekek beszédének jellemzőiből egyértelműen következnek a fejlesztés feladatkörei. Beszéd közben gyakran tartanak szüneteket. beszédfordulatokat beépítik a szövegbe. A mondathalmozás és a mondatfonetikai lezáratlanság következtében a mondanivaló tagolatlansága mellett a szövegkohézió is lazább. Célunk kettős: egyrészt csökkentenünk kell a tanulók nyelvhasználati különbségeit. de ezek a beszédprodukciók többségükben a kontextusból jól érthetők. azonban az eljárások ismertetése megkívánja. mondataikat újra és újra elkezdik. Ez az anyanyelvi nevelés egységének elve értelmében megbonthatatlan folyamat. szociológiai körülményeivel függ össze. A teljesen önálló (produktív) szövegalkotás kissé nehezebb számukra. Kutatók 24oo – 25oo szóra becsülik. A nyelvtani struktúrák alkotásához szükséges grammatikai ismereteket az iskolába kerülő gyerekek elsajátították.

megtanítsuk őket a kódváltásra. szerepek és műfajok gyakoroltatásával egyrészt a szituatív beszéd értékes elemeinek megőrzésére. pánkó = fánk (tájszó). másrészt a kontextusos beszéd fejlesztésére. vers – és prózamondásban. a szójelentés kommunikációban betöltött szerepének fölfedeztetését. A kommunikációs funkciók. Hangsúlyoznunk kell azt is. Alapszabályunk: az ismeretlent csak ismert fogalmakkal lehet megvilágítani. hogy a beszédtevékenység alapegysége a szöveg. c) Különbözőség (szembeállítás): óbor az. A következőkben felsoroljuk a szóértelmezés néhány módját. Beszédfejlesztés a lexémák és a mondatok szintjén A beszéd fejlesztésének a szó szintjén a tanulók szókincsének (mint nyelvi elemkészletének) bővítésével. akkor csak arról van szó. korszak. Tehát amikor a beszéd akusztikai elemeiről vagy a lexémák. valamint e két beszédforma váltogatására törekszünk. 2) Beszédfejlesztés a lexémák és a mondat szintjén. b) Az idegen szó lefordítása: éra = időszak. Ez magában foglalja a szókincs gyarapítását. Tehát: a) Szinoníma (szóegyenlet): eb = kutya. mondat) változatos alkalmazását. 3) Beszédfejlesztés a szöveg szintjén. felolvasásban. szintagmák. köznyelvi kiejtés normáit. mondatok szintjéről beszélünk. Ebben a fő feladatot az jelenti. a nyelvi szerkezetben (szintagma. . hogy egy – egy óramozzanatban melyik résztényező kerül a fejlesztés előterébe. valamint a szöveg – és mondatfonetikai eszközöknek a tartalomhoz és a beszédhelyzethez igazodó alkalmazására beszédben. gyarapításával és a szóhasználat helyességének tudatosításával járulhatunk hozzá.beszédművelés vagy kiejtéstanítás. hogy a tanulókkal elsajátíttassuk az ún. Mennyiségi fejlesztés elsősorban. amelyik nem idei. A) A szókincs gyarapítása és a meglévő szókincs aktivizálása az élőbeszéd legalapvetőbb feltételeit biztosítja.

puli. ház – és nyájörzésre. pápaszem. Pl. szempilla.. A jelentés kiteljesítése szorosan kapcsolódik a szókincs aktivizálásához. kedvtelés) A felosztás tagjai: vizsla. szemez.nem újbor. hogy a szövegmegértés akadályait elhárítsa. vadászatra használt vagy kedvtelésből tartott háziállat. . A szó – és kifejezés-értelmezés szorosan kapcsolódik a szövegfeldolgozáshoz. ki nem állja. mint kutya a macskát = rosszban van vele.. stb. komondor. pavaszem. h) Felosztás ( feltárjuk a fogalom terjedelmét): Sémája: A felosztandó fogalom: a kutya A felosztás alapja: milyen célra alkalmazzák (vadászat. . másik eb = egyformán rossz mind a kettő. állatterelés. f) Mondatba illesztés (szövegkörnyezettel): Ma kutyaoltás lesz. szemorvos. uszkár stb. hogy a jelentés kiteljesítését elvégezzük. Fő módszer mindkét esetben a szó – és kifejezésgyűjtés . mint a hasonlított). hanem épp itt van az egyik lehetőség arra. szemtelen.. szemüveg. szembogár. szemész. d) Hasonlítás (a hasonló ismertebb. Egytagú szavakban a magánhangzókat változtatjuk szóról szóra: kar – kár – kor – kór – kér stb. szemlél. . haragszik rá. tyúkszem . ökörszem. Egyke = egyetlen gyermek a családban.Szócsalád tagjainak összegyűjtése . g) Meghatározás: A kutya a ragadozók közé tartozó. . szempár. Az olvasás közben végzett szó – és kifejezés-értelmezésnek nemcsak az a feladata. utálja. e) Körülírás (más szavakkal): Egyik kutya. Ilyenkor beszedik az ebadót is. szemfüles. Szereti. a) A gyűjtést vezérelhetik nyelvtani szempontok. házőrzés. szem – szemes. A túzok = pulykához hasonló mezei madár.Szótag – vagy szólánc alkotása valamely szabály alapján.. (A szócsalád valamely szó összes képzett és összetett alakjait tartalmazza) Pl.

csodálatos. tódul. főnév stb..Szógyűjtéssel tudatosíthatjuk azt is. ír. szándék. Pl. . nevet. Én azt mondom: valami.Szógyűjtés tematikus kép alapján.Érdemes antoníma sorokat gyűjteni. pap. b) A szógyűjtés lehet tárgykörös vagy témakörös. lép.. Pl. szakmának. . stílusérték: közömbös – expresszív (sétál – andalog). illetve szinonímákkal.. halad köréből való.) A szóképzési szabályjáték lehet „felelgetős” és „gépes” feladat...: két balkeze van = ügyetlen stb. B) A szó.. zúdul stb. szóláshasonlatok jelentését kifejezhetjük egy – egy szóval. te aztmondod: valamilyen – só.. újság. társadalmi rétegnek sajátos szókincse van. Példánk a megy. papír..Alkotó módon játszhatnak a gyerekek a szóösszetételekkel. kép . c) A nyelvi elemkészlet aktivizálásában frazémákkal is dolgozhatunk. . Pl. határozott – céltalan (halad – ténfereg).. amelyekben a kommunikációs helyzethez (téma. Én azt mondom: valami.Egy – egy szó jelentésével egyenértékű szólásokat. szófaj. Pl. tudományágnak. .: nyelvtan – magánhangzó.és kifejezéskészlet aktivizálásának feltétlenül össze kell kapcsolódnia olyan gyakorlatokkal. de a nyelvtankönyvek is lehetőséget adnak. az olvasási feladatlapok.stb. Tartalmi szembeállítás: egyén – tömeg (megy. képes. te azt mondod: valaki – vad. megkezdett sor folytatása: szép. . szóláshasonlatokat gyűjthetünk. mássalhangzó. . stílusárnyalat:(hangulati tartalom). = vadász. képzett szavakkal.: Alszik = elnyomja a buzgóság..Rokon értelmű szavak gyűjtése. választékos (eltávozik) – közömbös (elmegy ) – gúnyos (elkotródik) stb. ige. stb.). fiatal – öreg (lépked – csoszog). kuncog . így a szavak értelmezését sem kerülhetjük el. = sós. intenzitásbeli különbség: lassú – gyors: (sétál – rohan). cipő . Szólások.Pl: Hány szó bújt el benne? (Összetett szókban önálló szavak keresése: újságpapír – új.. – vonul. cipész. húzza a lóbőrt stb. Erre az olvasókönyvek. mozdul stb. hogy egy – egy tantárgynak. s ezeket különböző ellentétes szempontok szerint rendeztetni.

Célunk a képszerű látásmód.. melyiket nem? Pl. illetve a helytelen szóhasználat javítása. Óra alatt beszélgettek és ...... kocog. nevetés változatait alkalmazhatják a következő mondatokban: Jót . mely a kérdéses elemet (szót. érzelmi – hangulati többletet.: ócska vén bútor rozoga ember öreg kopott idős Alábbi gyakorlataink a nyelvi elemek stílusértékét állítják a középpontba.Melyik szót használhatod.. . . könnyebben megértse az író „rejtett” szándékát.Gyűjtse össze minden tanuló a számára legkedvesebb tíz magyar és tíz idegen szót! Keressenek tíz – tíz .Rokon értelmű szóhalmaz hozzárendelése képhez. A helyes nyelvhasználat tudatosulását.. képszerű kifejezés igényét. hogy ennek révén a tanuló könnyebben behatoljon az írói alkotás titkaiba.... tehát azt a kifejezőerőt. fut – képek: öregember... pl.. robog. A szóhasználat helyességének tudatosítása inkább minőségi összetevője a beszédfejlesztésnek. gyerek.hallgató) igazodva és megfelelő stilisztikai értéken használhatjuk a megismert.. bandukol. alakés mondattani jelenséget) „közömbös” szinonímapárjától megkülönbözteti. cammog. a nevet.. Akkorát .. de egyúttal őbenne is felkeltsük a találékony. . szerkezetet. csoszog..A szinonímákból válogathatnak hiányos mondat kiegészítésében... döcög. elinal. vonat.. Pl. ... az összegyűjtött nyelvi elemeket.Bori az ajtó mögött titokban . a képi gondolkodás megértetése. hogy zengett az egész ház. sétál.A helyes szóhasználat fejlesztését elősegíthetjük a szószerkezetek tudatos alkotásával is. a viccen. ... a szavak varázsának feltárása. a kommunikatív beszéd minőségének változását jól szolgálják a rendező gyakorlatok és kiegészítések.. ...

. másik oldalról viszont a mondat beszerkesztettsége. hiszen iskolakezdésre felkészültek már végtelen számú mondat megalkotására. szíve. A beszéd mondatszintű fejlesztése az alábbi szempontok szerint történik: . hideg hang.Tagolatlan szöveg mondatokra tagolása. Beszédfejlesztés a mondatok szintjén A 6 – 1o éves gyerekeknek nem a „mondat” megalkotása okoz igazán gondot. . Rajzoltam az almát. és a hibás mondatok javítása. ízlelgessék a szavak hangulatát.a kommunikációs helyzetnek illetve célnak megfelelő mondatalkotás. Orsiék elment a boltba. melyeket „ fülünkkel látunk”. nyaka.Gyűjtsenek olyan szóképeket. .? . meleg. torka. „szemünkkel hallunk” (szinesztézia) ! Pl.kellemetlen és közömbös hangulatú szót is! Vitassuk meg a gyűjtött anyagot! Érveljenek. foga. A tengerben úszik egy hal. illetve a mondat szórendjének megváltoztatása az új közléselem egyértelmű .Hibás szórendű mondat javítása. Így a mondat megszerkesztésekor egyik oldalról a szintagmatikus kapcsolatok nyelvtani értelemben helyes megoldása okozhat problémát a mondaton belül. bordája stb. . A mondat azonban mindig egy magasabb szintű nyelvi egység. keserű illat stb.a nyelvtani értelemben vett jó mondat alkotása. Melyik mondat helyes? Melyik mondat mit jelent? A tengerbe úszik egy hal. nyelve. édes. 1. szája. A nyelvtanilag helyes és helytelen mondatokkal végezhető gyakorlatok: .Egyeztetési hibák felismerése. Rajzoltam a almát. Rajzoltam egy almát.Helyes és helytelen mondatok kiválasztása. . Melyik mondat jó? Rajzoltam almát. a szöveg része. zenéjét! . Pl. Milyen dolgoknak van feje.A mindennapi beszéd szóképeit is érdemes szemügyre vennünk.a mondatfajták kommunikációs szerepének tudatosítása. Orsiék a kutyával elment a boltba.

(nem a kislány) A könyvet olvassa a kisfiú a szobában. „Nem takarodsz innen?” (fenyegető parancs). tréfásan. tanításakor hívjuk fel a figyelmet arra. (nem a konyhában) A kisfiú olvassa a szobában a könyvet. A referenciális funkciót a kijelentő mondat tölti be. A szobában olvassa a kisfiú a könyvet. fel kell használni minden megadott szót vagy csak meghatározott számút. óhajt. A kisfiú a szobában olvassa a könyvet. hogy a mondat formája és szerepe nem mindig esik egybe. személyekről. hogy ha változik a kommunikációs partner.kiemelése érdekében. A mondat kommunikációs szerepe gyakran egybevág bizonyos mondatfajtákkal. Több variációja is lehetséges: pl.Kijelentések. . még nem vagy dögrováson?” boszorkánytól: „Te vén banya (szipirtyó) nem rúgtad még el az utolsót?” stb. A mondatfajták kommunikációs szerepének tudatosítása. eseményről. fenyegetően stb. tárgyakról. kérdő mondattal kifejezhetünk felszólítást. bemutatkozás. hogyan igazodik a nyelvi forma az új kommunikációs helyzethez és a társas illem szabályaihoz . Érdeklődjenek az egészségi állapota felől a mese különböző szereplőinek: pl. „Nem hoznál egy kis vizet?” (óhaj). kérdések stb. Ezek gyakorlásának főbb módjai a következők: . királytól: „Hogy szolgál az egészsége felségednek?” sárkánytól: „Hát te bitang hétfejű. Lehet igaz vagy hamis állításokat mondatni.Mondatalkotási gyakorlatok szóhalmazból. Pl. A felszólító mondatokkal gyakoroltatjuk azt is. pl. erélyesen. időjárásról stb. képről.Tagolatlan szöveg mondatokra tagolása. Az üdvözlés. Pl. kérdezzék ugyanazt más – más személytől. . vágyainkat a felkiáltó és óhajtó mondatforma tükrözi legjobban. (nem az újságot) stb. Az is fontos. felszólítást megfogalmazni türelmetlenül. parancsot. köszönés. a felszólító mondatforma a felhívó szerepre a legalkalmasabb. 2. felkiáltást is: „Hát nem beteg lett megint?” (felkiáltás. megszólítás stb. hogyan lehet a buzdítást. méltatlankodás). utasítást. Kérdő mondatok mondatása sokféle helyzetben. érzelmeinket.

...... csak a lényegre törni...... kivel beszélt? ....... A fogorvos betömte. Ha a hallgató siet..” • Annak eldöntése.... de mindenképp a tudomására kell hozni mi történt.Hiányos szöveg szóbeli kiegészítése.. Pl.” • Összetett mondat átalakítása egyszerű mondattá: „A róka éhes volt. illetve..... hogy kinek nem mondhatja a megadott kifejezéseket... időpont és más körülmény megjelölésével.... kérlek! Távozzon..... esetleg szemléletessé kell tenni jelzős szerkezetekkel...... ki kell egészíteni a mondatot a helyszín.. 3........is.. türelmetlen. ..” → „A fogorvos betömte Kati fájós fogát. .” → „Az éhes róka elindult zsákmányt keresni.. Amondat tudatos szerkesztése egyrészt az összefüggő beszéd alkotásával.. Együtt focizunk. bővíteni kell.. • Két egyszerű mondat összevonása egy összetett mondattá: „Katinak fájt a foga.... • Az eseményt hírként kell egyetlen mondatban megfogalmazni.. illetve szövegalkotással van szoros kapcsolatban.... Menj! Lódulj! Kopj már le! Lelépni! Eredj a pokolba! Távozz. Transzformációs gyakorlatok Megadott mondatok átalakítása a hallgató szempontjainak figyelembe vételével.... hogy ki mondhatja kinek..... illetve meg kell találni az utalás eszközeit..... tömöríteni kell.... Ha a hallgató tájékozatlan.. ha a hallgató is látta mi történt. kérem! ... tömöríteni kell....Sok barátom van.... .... törölni a felesleges elemeket..Kapus vagyok.. hogy megértse a közleményt.... Ha a hallgatónak semmi előismerete sincs.... A kommunikációs célnak megfelelő tudatos mondatalkotás az eddig felsorolt mondatszerkesztési eljárások szintézisét jelenti... ezért elindult zsákmányt keresni. A tudatosság egyaránt vonatkozik a nyelvtani és kommunikációs normák felidézésére és betartására... azokat alapozza. .. Ki beszélt. másrészt az írásos mondat-. Pl..

a) A reproduktív beszéd a másoktól hallott vagy olvasott szöveg elismétlését jelenti. Az iskolába kerülő gyerekek a nyelvtani szabályrendszert tekintve kielégítő tudással rendelkeznek. hanem a szöveg. A spontán beszédbe a beavatkozás (társalgás.Kívül tágasabb! stb. mikor. Vagyis tudnak grammatikailag helyes mondatokat és szöveget is alkotni.és prózamondás . kinek. és lényegük a következő: mit. A nyelvhasználat illetve a kommunikáció alapegysége tehát nem a mondat. Két feladatot oldhatunk meg vele: • a szöveg nyelvi formáját mintaként gyakoroltatjuk. Beszédfejlesztés a szöveg szintjén A mondatok összefüggő láncolatával szöveget hozunk létre. E szabályokat kommunikációs szempontoknak is szoktuk nevezni.a mindennapi beszédsémák (frazémák) utánmondása. mindennapi társas érintkezés) szerepjátékokkal (más néven mimetikus vagy dramatikus játékokkal) történik. csak megalapozható. A kontextusos beszéd fejlesztése érdekében a szövegalkotás két formáját alkalmazzuk: a) – a reproduktív beszédet (utánmondás). hol. A társadalmi érvényű beszédben azonban még járatlanok. . Az utánmondás lehet: • szó szerinti ismétlés • lényege szerinti ismétlés A szó szerinti ismétléshez tartozik: . miért. Ezért a szöveg szintjén is be kell avatkoznunk a tanulók nyelvhasználatának alakulásába. b) – a produktív vagy alkotó beszédet. • a beszéd kommunikációs szerepeit gyakoroltatjuk reprodukálással. hogyan mondjuk.vers. nem tudják megfelelően érvényesíteni a beszéd kommunikációs szabályait. A kommunikációs szabályokhoz igazodó. a kontextusnak megfelelő beszéd fejlesztése nem oldható meg a mondat szintjén.

Alkalmazásával vigyázni kell. hogy bábokkal játszatjuk el a tanulókkal. A reprodukálás főbb eljárásai a nyelvi minták gyakorlására: a) Mese vagy meserészlet elmondása a mesélő stílus gyakorlásaként. mivel a nyelvi megoldásokban is mindig vannak önálló. Tehát megoldhatjuk a mesemondást úgy is. osztályban szívesen használnak a gyerekek ehhez a feladathoz bábokat. képek alapján összeállított történeteit. annak megköszönése. Gyakran szoktuk kérni. d) Kedvvel és szívesen vállalkoznak a tanulók a rádió – vagy a tévébemondó szerepére. hogy a tanító megfelelő motivációval állandóan fokozza a gyerekek beszédkedvét. Szerepe lehet még akkor is. A szó szerinti ismétlésre főleg azoknak a gyermekeknek van szükségük. bocsánatkérés.Pl. a műsor konferálásában. Így ugyanis a metanyelvi funkció egyik sajátos nyelvi mintáját kell követniük. I – II. tartalommondását. A lényege szerinti utánmondás a szöveg – tartalom szempontjából fél – reproduktív beszédnek tekinthetjük. e) Leggyakrabban az olvasott ( kidolgozott kódú) szövegek alapján reprodukáltatunk. szerepjátékait is megismételtetjük. Így a megfigyelt nyelvi mintákat alkalmaztatjuk egy műsor tartalmának ismertetésében. . b) A tanító elbeszélésének vagy magyarázatának megismételtetése. mert könnyen súlykoláshoz vezet. jókívánság stb. akik csak a korlátozott kódot használják. mert így beszédgátlás alakulhat ki. segítségkérés. hogy a tanult nyelvtani fogalmak meghatározását több tanuló is mondja el a tanító után. c) A társaik beszámolóját. és ne állítsa őket megoldhatatlan vagy csak kudarccal járó feladatok elé. ha egy újonnan megismert kommunikációs formát kell elsajátítani. illetve nem tudnak kódot váltani. Ennek főbb változatai: • Az olvasott történet (mese) lényegét mondják el a vázlat kibővítésével. alkotó mozzanatok. Fontos.

• Reprodukáltathatjuk a szöveg párbeszédes részeit is. Az önálló szóbeli szövegalkotás szintjén a beszédfejlesztésnek két feladata van: • itt kell biztosítani. megszerkesztésében és nyelvi megformálásában a beszédhelyzethez minél rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni. amelyekből a szereplő tulajdonságait ismerjük meg) • Leíró szövegrészeket is elmondathatunk (pl. megváltoztathatjuk a beszámoló címzettjét vagy műfaját (számoljon be az eseményekről szemtanú riporterként). mondd el azokat az eseményeket. Pl. hogy milyen volt az a ház. hogy a me4gismert nyelvi – nyelvtani szabályokat tudatosan alkalmazzák a gyerekek. Stb. amelyben az adott szereplő lakott) • Készíthetünk a szövegből vagy szövegrészletből mozzanatsort (ezeket képekkel is lehet ábrázolni). lehet válaszadás a tanító vagy az osztálytársak kérdéseire. mondd el. s ennek követésével reprodukáltatjuk a szöveget. • a mondanivaló tervezésében. hogy tanítványaink megtanulják utánozni azt a sokféle nyelvi mintát.• A szöveget (vagy részletet) meghatározott szempont szerint reprodukáltatjuk (pl. A reprodukálás megoldásának főbb lehetőségei a beszéd kommunikációs szerepeinek gyakoroltatása érdekében Az olvasottakról való beszámolás több kommunikációs helyzetben történhet. vagy más – más szereplő szemszögéből adják elő az eseményeket. Az ilyen és hasonló gyakorlatokkal az a célunk. Ugyanakkor tanulják a beszédhelyzethez való nyelvi alkalmazkodás különböző formáit is. amely a tágabb társadalmi környezetben körülveszi őket. Az önálló összefüggő beszéd gyakoroltatásának főbb eljárásai: 68)Kötetlen beszélgetés .

vita. Utcán tájékoztass gyereket vagy felnőttet valamiről (pl. merre találja a postát. 69)Történetalkotás képről vagy képsorról Ha a képet vagy a képsort csak a beszélő tanuló látja. akkor a kifejezés részletezőbb voltára is ügyelni kell. tárgyilagos vagy tréfás). Magyarázd el társaidnak. a főteret. bemutatása az osztálytársaknak szemléletesen. a beszéd segítségével kell „láttatni”. helyesen cselekedett – e x szereplő! • magyarázat: Pl. amelyekről a gyerekeknek van mondanivalójuk. • tudósítás (pl.Témája sokféle lehet. nem igaz voltát.) • beszámoló: Valamilyen látott vagy átélt eseményről szólhat (intéztethetjük hasonló korú gyermekeknek de felnőtteknek is). valamilyen sporteseményről) • növények. Stílusa is lehet változatos (komoly. 70)Olvasott szöveg alapján elmondathatjuk az előzményeket. de félbehagyott szöveg továbbmeséltetése vagy befejeztetése is feladat lehet. a hibákat utólag mondjuk meg. mit jelent: „ne igyál előre a medve bőrére!” • tájékoztatás: Pl. Indokold meg. a városházát. • érvelés. állatok. A tanítónak úgy kell irányítania az ilyen beszélgetéseket. . amit a kép ábrázol. az állomást stb. Ennek során bizonyítani kell a beszédpartner állításainak hamisságát. 71)Különböző kommunikációs beszédműfajokat gyakoroltathatunk: • indoklás: Pl. Érveljenek igazuk mellett osztálytárs vagy felnőtt véleményével szemben. Néhány fontos tanács: 72)Olyan témákról beszéltessünk. eszközök stb. • játékszabály ismertetése. ugyanis sokmindent. hogy egy – egy tanulónak alkalma legyen több mondatból álló szöveg alkotására. 73)Ne javítsunk bele a megnyilatkozásokba. tárgyak. Gyakoroltatni kell a cáfolást is. a többiek nem.

A 6 – 1o éves gyermeknek meg kell tanulnia: . ugyanis kifejezi érzelmeinket. Tanulják meg. de olvasmányok feldolgozása közben gyakran akad rá alkalom. vagy ráncoljuk a homlokunkat. Amelyik gyerek érzi.74)Ne csak nyelvi szempontból értékeljük a teljesítményeket. A nem nyelvi kommunikációs eszközök tanítása Megkülönböztetünk nyelvi (verbális) és nem nyelvi kommunikációt. felhúzzuk a szemöldökünket. Jó játék lehet gyakorolni a tekintettartást és a tekintetváltást. akivel beszél. máshol időző tekintet a beszélő számára jelezheti. a testtartás. A mimikának (arckifejezésnek)sokféle funkciója van. 75)Az értékelésbe vonjuk be a gyerekeket is. amikor a tanulók megpróbálnak tekintetükkel különböző érzelmeket kifejezni. a mimika (arckifejezés). hogy szabályozzák arckifejezéseiket. De a hallgató tekintetéből a beszélő érdeklődést és udvarias figyelmet is kiolvashat. aki „szemmel” szólítja meg a tanulókat. hogy már nem figyel rá a hallgató. ha nem értünk valamit. melyek a nem . Nem könnyű feladat. nem hiába szokták mondani.arra nézzen. és valaki megpróbálja szavakkal megfejteni. Önmagában is és a beszéd kísérőjeként is kifejezhet érzelmeket. Az elkalandozó. a térközszabályozás és a kinézika. Eleinte a játékmester a tanító. Ha mindvégig figyel a beszédpartnerre. hogy unja a beszélgetést. A tekintet sok mindent elmond az emberről. 76)Adjunk időt. Pl. vagy tapssal jelez. hogy a játékmester szeme az ő szemébe kapcsolódott. A nem nyelvi kommunikáció csatornái: a tekintet.Más forma az. Tanítványainkat arra kell megtanítanunk. a gesztus. az felemeli a kezét. hogy felkészüljenek a feladatra. hanem a kommunikációs szabályok megoldását is minősítsük. Később a játékmester lehet jelentkező tanuló is. a személyiségben lezajló folyamatokat. hogy „a szem a lélek tükre”. . tekintettartással a kapcsolat fenntartását fejezi ki.

amit eléd tettek. akkor azzal a beszéd logikai tagolását jelezzük. • Helyzetek elemzése. hogy az udvariasság és a figyelmesség keretei közt a szükséges és hatásos gesztusokat gyakoroltassa a gyerekekkel: • pl. tehát a szó és a nem verbális jelzés összhangban legyen. hogy mikor lehet. Tudatosulnak a saját arckifejezések. valaki viccet mesél. Pl. mint a szóban kifejezett tartalom. . mert ez durva. • Előre szavakkal megadott kifejezést kell arccal eljátszani. hogy az arcjáték ne fejezzen ki mást. ha osztálytársad új cipőt kapott. Fejezd ki örömödet. hogy húga megbetegedett. Pl. udvariatlan. és azt. Egy fiú széles mosollyal bejelenti. s a kinezika nevű tudományág foglalkozik velük. megbeszélése. a hallgató ásít. fejcsóválás. Az iskolának az a feladata. • fenyegetés: felemelt mutatóujj mozgatásával. ha a kezünk függőleges irányban felülről lefelé mozog. • A gyerekek egy – egy társ arcjátékát szavakkal értelmezik. de neked nem tetszik stb. • hívás: a mutatóujj test felé mozgatásával. amikor közlik veled. Gyakorlatok: • Tükörjáték: a csoport tagjai a kijelölt vagy önként vállalkozó társ arckifejezését utánozzák.illő. Pl. ha nem szereted az ételt. érdeklődésedet stb. sértő kifejezések. • hellyel kínálás: nyújtott karral a székre mutatva. Szakszóval ezeket kinémáknak vagy kinemorfémának nevezik. figyelmeztetés: felemelt mutatóujj. Vagy testünk felé irányuló félköríves mozdulat = ’ gyere ide!’ Némelyik helyettesíti a beszédet. A gesztusokat mindenki használja vagy önállóan vagy a beszéd kísérőjeként. szemöldökfelrántás. mikor nem használni az adott arckifejezést. arcoddal! Milyen arcot vágsz. de ne engedjük használni az ökölbe szorult kéz mozgatását. hogy nem mehetsz kirándulni. Ilyenkor azt is meg kell beszélni. meglepetésedet. Pl.

• izgalom: a kéz tördelése. Ha idegen túl közel jön. A gyerekeknek azt kell megtanítani. akkor meg kell várnunk. Illetlenség túl közel menni beszélgető emberekhez. • bizonytalanság: vállvonogatással. • kitörő öröm: a két kar magasba lendítésével. A gyerekek szerepjátszó képessége egészen kicsi korban kezdődik. hogy akihez bizalommal fordulunk. Nem szabad engedni. amelyben a cselekvés és a beszéd összekapcsolódik. Az iskolában azt kell megtanulni. s igyekszünk védekezni. Körülbelül másfél éves koráig ismerkedő . nemcsak illem kérdése (pl. akár tudunk róla. tagadás. akár nem. • a győzelem jele: ujjal formált V betű. Vannak olyan szerephelyzetek. Tulajdonképpen egész megjelenésünk kommunikál.• a vendég előre engedése nyitott ajtóban • igenlés. ha figyelmességüket akarják kifejezni. hogy kihallgassuk. A beszélő és hallgató egymáshoz való viszonyát jelzi. jutalom. személyes tere (15 – 45 cm) amelyen belül csak azokat engedjük. A dramatikus játék A gyerekek életében a játék az a tevékenységi forma. kényelmesen üljenek beszéd közben. önkéntelenül is hátrébb lépünk. miről beszélnek. akár nem. vagy nem megfelelő helyen használják a gesztusnyelvet. már bizalmaskodásnak tartjuk. hogy a gyerekek túlzásba vigyék. vagy akitől segítséget várunk. hanem egyenesen álljanak. hogy milyen távolságban helyezkednek el a beszéd során. hogy lazán. ahhoz közelebb kell mennünk. amelyekben meghatározott testtartás esetleg kötelező is. nyeglén. de nem hanyagul. A testtartás. kitüntetés átvételekor). akár akarjuk. akik érzelmileg nagyon közel állnak hozzánk. míg közelebb hív. De ha az a valaki mással beszélget. Egész testükkel forduljanak a beszédtárs felé. nemtetszés: a fej ingatásával. Térközszabályozás. akinek segíteni akarunk. Valamennyiünknek van ún.

hogy ki – ki tudja. hogy mit kell mondania.: két gyerek szemben áll. Később a szerep lesz a domináns: a mama mellé papa is kell. A gyerek tudja. mintha az lenne. az orvosnak betegek. és fejleszti az együttműködési (interakciós) képességeket. Eleinte a cselekvés a fontos: pl. amelyek varázsszava a „mintha” és sok bennük az utánzás. takarítás. hogy ő nem mozdony. megmozgatja a fantáziát. bár még nem tudatosan. A nézők figyelmeztethetik a főhőst a leselkedő veszélyre. Az együttjátszás örömöt ad. a félelmet. Mivel a gyerek számára ismerős és természetes közeg. Kommunikációs viselkedésminták gyakorlását teszi lehetővé. Nyelvi mintákat kapnak és gyakorolhatnak a gyerekek. Második osztálytól elhagyhatjuk a bábokat. így kiválóan használhatók a nyelvi hátrányokkal küszködők felzárkóztatására. De lehetnek fák. amelyben a felnőtt életre készül. bokrok a néma szereplők. hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg a lényeget. A dramatikus vagy szerepjáték igen alkalmas a spontán beszéd fejlesztésére. mégis úgy mozog. A gyerekek számára a játék olyan életforma az iskolába kerülés előtt. a vándorlegénynek tarisznyát akasztunk a nyakába. Ezután a szimbólikus játékok következnek. a tanító néninek gyerekek. . Az önként jelentkezők közt osztjuk ki a szerepeket. ez lesz a kapu. virágok. Az iskolai beszédfejlesztésben háromféle játékot alkalmazunk: 1) Irodalmi műre épülőt 2) A társasérintkezéssel kapcsolatos szerepjátékok 3) Szabályjátékok Elsőosztályban bábozással oldjuk meg a párbeszédes részek eljátszását. csak jól kell ismerniük. Nem kell szó szerint megtanulni a szöveget a tanulóknak. Többször el kell olvastatni a szöveget ahhoz.(explorációs) játékokat játszik. és felemelt kezüket megfogják. segít leküzdeni a gátlásokat. a táltos bot végére erősített lófej rajza. babafürdetés stb. A bátortalanabbak játszhatnak „néma szerepeket” pl. Helyettük a jelmezt helyettesítő szimbólikus eszközöket használhatjuk (pl. a királynak kartonpapír korona kerül a fejére.

eladó – vásárló. tudatos tervezéssel. Megfelelően átgondolt. hogy szépen. hogy a beszédtevékenység fejlesztése igen szerteágazó. hogy belső szükségletté váljék az igényes. a tantárgyi feladatok összefüggéseit felismerve megoldható. a közléshelyzethez és a kommunikációs szándékhoz minél jobban megtanuljanak alkalmazkodni. kifejezően tudjanak megszólalni. ám kommunikációs figyelmet. érthető beszéd. S eközben gyarapítsuk a szókincsüket. telefonálás. hogy a beszédtárgyhoz. A valódi helyzet megfigyelését követően játékos körülmények közt utánzással gyakorolják a tanulók a nyelvi – kommunikációs szabályokat. A beszédfejlesztés nem ér véget életünk végéig. hogy többet beszéljenek a gyermekek. pontos. sokrétű feladat. a hallgatóhoz. rendőr – közlekedő. Ilenszerű szituációkban szátsztjuk őket: orvos – beteg. majd tesznek is azért a későbbiekben. fejlesszük beszédtechnikájukat úgy. Ha ezzel az igénnyel rendelkeznek. könyvkölcsönzés.Társas érintkezéssel kapcsolatos szerepjátékok Kommunikációs helyzetgyakorlatoknak is nevezhetjük ezeket. amit nem könnyű eredményesen megoldani az iskolában. . fegyelmet és felelősséget tíz – tizenegy éves korban is kialakíthatunk. Összefoglalásként megállapíthatjuk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->