Gyökérzöldségek termesztése

Dr. Hájas Mária

Gyökérzöldségek termesztése

Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1976

A retek c. fejezetet irta; Dr. Nagy József

Az egyes gyökérzöldségek betegségeiről szóló részt írta:
Dr. Glits Márton

Az állati kártevőiről szóló részt irta:
Dr. Sass Béla

Lektorálta:
Dr. Nagy József Tiborcz György

a növényvédelmi részeket:
Szentgyörgyi László

© Dr. Hájas Mária, 1976

ISBN: 963 230 512 4 ETO: 635.1

Sárgarépa

A sárgarépa az árnyékot tűrő növények közé tartozik. Nagy a tápanyagigénye, a tápanyagot jól hasznosítja. Nagy terméseredményeket azokon a vidékeken lehet elér­ ni, ahol a tenyészidő folyamán legalább 400 mm csapadék­ ra számíthatunk. A jó hozam előfeltétele ennek hiányában a 2—3-szori öntözés. Várható hozam megfelelő körülmé­ nyek között — fajtától függően — 300—500 q/ha. Mag­ termesztésével is érdemes foglalkozni.

Gazdasági jelentősége
Elsősorban karotintartalma jelentős. Mint levesízesítő, az állandóan fogyasztott zöldségfélék közé tartozik. Konzervipari feldolgozásá­ val (szörp, gyermektápszer, diétás készítmények, szárított és vegyes zöldség stb.) fontossága egyre növekszik. Termesztése nálunk csak a szabadföldre korlátozódik. Hajtatásá­ val főleg a nyugat-európai országokban foglalkoznak. Hazai, kora nyári szükségletünket a korai szabadföldi termesztésből, az ún. cso­ mózott répából elégítjük ki. Ezt követően jelenik meg a piacon a da­ rabos áruként szedhető félhosszú, majd a hosszú tenyészidejű sár­ garépa. Ez utóbbiak téli tárolásával oldjuk meg a folyamatos ellá­ tást az újig. A lakosság évi szükséglete 30—35 ezer t körül van és hasonló meny­ nyiséget igényel a konzervipar is. Termelésünk 10 éves átlagban, amint azt a grafikonon is bemutatjuk, erősen ingadozik. Ezt befo­ lyásolja részben az egyes évek termésátlag-ingadozása, amely orszá­ gosan gyakran a 100 q/ha-t is felülmúlja. Másik oldalról pedig az egyes években jelentkező többlettermés eladhatatlansága után bekö­ vetkező termőterület-csökkenés. A termelést és ezzel az egyenletes ellátást szolgálják a szerződéses termeltetések, a termelési rendsze­ 5

Sárgarépa-termeszté­ sünk megoszlását mutat­ juk be a mellékelt térké­ peken. 6 ezer t . termelési körzetek az 1968-as és 1974-es évek területi el­ helyezkedése mellett ér­ zékeltetik a termelés vo­ lumenét is. mélyhűtve.). zakuszkának stb. azonfelül növeli a fertőző betegségekkel szembeni ellenállósá­ got. Ugyanakkor a konzervipar által feldol­ gozott kész. valamint az utóbbi években minő­ ségileg nagy javullást mu­ tató fajtaválaszték. mert lényegében csak a városi és a kerttel nem rendelkező lakosságra korlátozódnak. 1974-ig Ugyanakkor. Az ún. Azok a számok tehát. A térképen csak a nagyüzemekben termelt. illetve az állami szervek által felvásárolt A sárgarépa országos terméshozama 1965-től sárgarépa szerepel. amelyek a lakosság fo­ gyasztását jellemzik. nálunk a sárgarépa és a petrezselyem a házikertek­ ből sem hiányozhat. nem adhatnak pontos képet az egy főre eső fogyasztásról (5.4 kg/fő).vagy félkész termékek túlnyomó több­ sége szintén exportra ke­ rül (szárítva. Fogyasztása kedvezően hat az anyagcse­ rére. Exportunk friss áruból kizárólag csomózott sár­ garépára szorítkozik.rek kialakítása. Táplálkozási jelentősége. mint min­ den országban. Ez több éves átlagban 1000 t körül van.

Sárgarépa-termesztő körzetek járási bontásban. 1973-ban Sárgarépa-termesztő körzetek járási bontásban. 1974-ben 7 .

amely főleg terpéneket tartalmaz.0 mg 44.0 mg + 5. táblázat.Schupan 1969-ben közzétett vizsgálatai a sárgarépagyökér illó­ olaj-tartalmával kap­ csolatban azt igazol­ ják. 1969.0 mg 0. A sárgarépa táplálkozási értéke (Tarján—Linder.0 ug 100.8 — 8 . Az íz kialakításában ki­ egészítésképpen cuk­ rok is részt vesznek.5 g 1. Schu­ pan. 1959) (100 grammra vonatkoztatva) Kalóriaérték Fehéije Zsír Szénhidrát Víz Hamu Vitaminok: Karotin B„-vitamin 98 1. hogy az étkezési sárgarépa szaga és íze az illóolaj-keveréken alapul.0 ug 1.5 mg 2.2 g 0. A beltartalmi anyagok ala­ kulása két sárgarépafajta fejlődése folyamán (W. nyomán) 1.2 g 9.0 g 7.2 mg Bj-vitamin Bj-vitamin Nikotinsav C-vitamin Ásványi anyagok: Kalcium Vas Foszfor Hamualkalitás 80.3 mg 50.1 g 88.0 mg 1.

században. században holland kertészek valószínűleg a sárga fajtából állították elő. Afrika). hispanicus. Palesztina. Thellung az Európában ismert összes termesztett és vadformákat a Daucus carota L. Míg az Eucarota csoport az egy. Ezeket azután két alfajcsoport­ ra osztja. fontanesi (Algériában) és a bocconei (a Földközi-tenger középső vidékén). A Gummiferi csoportba tartoznak: a communatus. de mind az Ázsiában. mediterraneus (a nyugati kultúrformák). Megtalálható azonban a trópusi Afrikában. úm. századi Európában még csak a lila és a sárga színű répá­ kat termesztették. Európában az étkezési sárgarépa viszonylag régi keletű. illetve a narancsszínű répák terjedésével már csak állati takarmányozásra használták. japonicus (Japán). A római­ ak is fogyasztottak sárgarépát. de ha virágot hoznak. fajhoz számítja. fajba egyesíti. Az első narancsszínű répákat a XVII. Erről Dioskurides tesz említést az i. cilicicus (Szicília). I. addig a Gummiferi csoport tagjai gyakran évelők. maximus (a Földközi-tenger vidékétől Iránig). Egyiptomban még mindig a lila színű répákat termesztik. carota (egész Európában és Dél-Ázsiában). Az Eucarota csoportba tartoznak: maritimus (a Földközi-tenger nyu­ gati részén). az Eucarota csoportra és a Gummiferi csoportra. a virágzás után elhalnak. Ázsiában. sz. mind a nyu­ gaton kifejlődött termesztett változatokat a Daucus sativus fajba foglalja össze. Irán. gummifer (a nyugati Földközi-tenger vidékén). Ezek szerint a sativus faj öt alfajra oszlik. Kis-Ázsiában. Fajai mindenekelőtt Délnyugat-Ázsiában és a Földközi-tenger vidékén fordulnak elő. syriacus (Szíria. A sárga színű répák fokozatosan kiszorultak az európai termesztésből.Származása és elterjedése A sárgarépa a Daucus nemzetséghez tartozik. major (Bal­ kánon).: afganicus (Ázsia. úm. és a XVIII. 9 . sativus (a termesztett sárgarépa). Zagorodszkikh viszont az összes ázsiai és európai vadformákat a Daucus carota L.vagy kétéves alfajokat foglalja magában. Afrika és Európa). Irak. Ausztráliában. A XVI. Új-Zélandon és az amerikai kontinensen is.

hőmér­ séklete. hogy egy bizonyos százalék már az első évben magszárba megy.Lehetséges. Húsos gyökeréért — répatestéért — termesztjük. Vegetatív állapotból a generatív állapotba a mérsékelt klíma alatt a sárgarépa a hőmérséklet hatására megy át. vagyis a generatív szerveket. A főgyökérből elágazó gyökérágak igen vékonyak és a gyökérrészen vannak. Ezt a hajlamot az étkezési sárgarépáknál nemesítéssel. virágot és magot. keskeny sziklevele van. a talaj szerkezete. A fejlődő répa változik alakban. a második évben hozza a virágszárat. Meg­ felelő vetéssel és megfelelő növényállománnyal védekezhetünk a fej színeződése ellen a zöldfejűségre kevésbé hajlamos fajtáknál. Virágzása a második évben következik be. de normális körülmények között is. hajszálgyö­ kerek. főleg a második évben tűnnek ki erősebben. Ezt az idő előtti magszárba szökkenést szigorú szelekciós munkával ki lehet küszöbölni. Növénytani jellemzése Kétéves növény. egy világosan kivehető szik alatti szára és karógyökere. A fajtajelleg­ nek megfelelő nagyság elérését a vetőmag csírázási energiája. így húsos gyökerét és tőleveleit. amíg a fajtára jellemző tulajdonságokat el nem éri. A gyökér húzó­ ereje által a későbbiek folyamán a szik alatti szár a föld felszíne alá kerül. Az első évben fejleszti ki vegetatív részeit. 10 . színben egészen ad­ dig. Ennek a kedvezőtlen tulajdonságnak következtében ugyanis a répa földből kiálló „feje” a fény hatására zöld vagy lila színű lesz. különösen hűvös tavaszi és nyári időjárás esetén. minősége. tápanyaga és vízellátottsága befolyásolja. de az emberi táplálkozásra alkalmatlan volt. Ezek az ún. Minden későbbi — étkezési célra megfelelő — narancsszínű répa közvetve vagy közvetlenül a Hollandiából nyert típusokból fejlődött ki. a ren­ delkezésre álló növekedési idő. nagyságban. egyes takarmányrépáknál azonban részben a föld felszí­ nén marad. hogy már korábban is volt narancsszínű répa. Előfordul. A fiatal magoncnak két hosszú. illetve szelekcióval küszöbölték ki. amely a karó­ gyökér és a szik alatti szár megvastagodásából jön létre.

de találunk hímsteril és ivartalan virágokat is. a másodrendű elágazások 60—70 nap múlva jelennek meg. előtt vetettük el. egy bizonyos fejlettségi stádium is szükséges. rendű elágazások is virágernyőben végződnek. a hőmérsékleti hatásokon kívül. hogy az elsőrendű elágazások a kiültetés után 50—60 nap múlva. harmad. Például. Ritkán. A nö­ vényeken egy vagy több magszár és elágazás képződik.Ahhoz. vagyis a generatív szakaszba menjen át. és az első-. Ezek lassúbb vagy gyorsabb fejlődése az időjárási viszonyoktól függ. a következő tavasszal magszárba ment. A fajta növekedési intenzitásá­ tól függően. Bizonyos tör­ vényszerűség nyilvánul meg abban. ha az Amsterdami fajtát szeptember 10. 100—150 cm-re is megnőhet. Ugyanilyen körülmények között az október 10.stb. A második évben a kiültetett répákon először a tőlevelek fejlődnek ki. A leveles virágszár merevszőrös. másod-. hogy a sárgarépa a második évben a maghozó. majd ezután három-négy hét múlva a maghozó hajtások. után elvetett Amsterdami fajta viszont már nem hozott magszárat. A főernyő vi- II . A főernyőn csak hímnős virágok vannak. Az oldalhajtások er­ nyőiben különböző arányban fordulnak elő hímnős és hím virágok.

Sárgarépa-levéltípusok (Fotó: Hanzséros P.) 12 .

A sziromlevelek színe fehér.rágzása általában júniusban kezdődik és 1—2 hét múlva követik az első-. két termésből. a mag nagyságában és életképességében. áll. vi­ szont ugyanazon a növé­ nyen egy másik ernyőről is beporzódhat. majd másodrendű ernyők. mint a bibe. A pollen előbb érik be. a vetőmag 90%-át az első. A másodrendű ernyők magjából kisebb. hogy a főernyő sok magot ad. Minden ernyő több nyeles ernyőcskéből tevődik össze és minden ernyőcske több virágból áll. Egy-egy ernyő virágzása általában 5—8 napig tart. Termése ikerkaszat. A sárgarépa tehát idegentermékenyülő. mielőtt a bibe beérne. amely visszaütés a vad formára. A legértékesebb magvak az ernyő belső részén képződnek. Abban különböznek b) A vadmurok virágszerkezete 13 . illetve magból a) a sárgarépa virágszerkezete. A virágzási időnek ez a differenci­ álódása természetszerűleg visszatükröződik a magképzés időpont­ jában. bíborszínű virág is.és másodrendű ernyőkből kapjuk. de a virágzat közepén néha található néhány sötétebb. Az egyes virágok nagyon kicsik. A megtermékenyítést rovarok végzik. a harmadrendűekéből pedig igen kicsi csírázóképességű magot nye­ rünk. Legjobb csírázóképességűek a fő és első­ rendű ernyők magjai. az egyes fajták közötti izolációs távolság betar­ tása miatt. Az ernyők és ernyőcskék különböző zónáiból származó magvak biológiai értéke nem egyforma. és en­ nek a magtermesztésnél van különös fontossága. A virágok szerkezetére az ötös szám jellemző. Annak ellenére. Normális körülmé­ nyek között minden pol­ lenjét elveszíti a virág.

A kéregtől. főleg színben. amelynek hossza 2—4 mm.2—1. a dörzsölté 1.5 mm.5 g. amelyet a gyakorlatban „szívnek” neveznek. Gyorsan fásodik. sokkal kevesebb színanyagot tartalmaz. Az érett mag színe szürkésbarna. Csírázás ideje 12—20 nap. A mag alakja lapított tojásalak. A tüskék általában a dörzsöletlen mag súlyának 30—40%-át teszik ki. széles­ sége 1—1. dörzsölt (Fotó: Kováts Zné) a többi ernyősvirágú növény ikerkaszatjától.4 g. hogy a szívrész. Csíraképességét 3—4 évig tartja meg. A sárgarépa minősége szempontjából na­ gyon fontos. A tüskék 2 mm hosszúak és vastagságuk 0.4— 1. A magvakról a tüskék dörzsöléssel eltávolíthatók.és tápanyagokat tartal14 . Legbelül van a farész. amelyeknek tövében illó olajat tartalmazó sejtek találhatók.Sárgarépamag. s ez okozza a sárgarépamag jellegzetes illatát. A dörzsöletlen mag ezermagsúlya 2—2. viszont sok olajat tartalmaz. Parenhymatikus szövetből áll. vagyis a farész és a kéreg között minél kisebb legyen a különbség. amely sötétebb színű és raktározó szöveteiben festék. hogy a magon három alacsony és négy magasabb tüskés ér húzódik végig. amely keményítőt egyáltalán nem.0mm. mint a kéreg. A gyökér szövettani felépítése A gyökér keresztmetszetén három jellegzetes zónát különböztethe­ tünk meg. s az ilyen dörzsölt mag gördülékenyebb és könnyebben vethető. A magvakban aránylag nagy endospermium van. kisebb a szárazanyagés diszacharid-tartalma is. dörzsöletlen (Fotó: Kováts Zné) Sárgarépamag.

bsz=másod­ lagos bőrszövet. (Terpó. egy világosabb színű vonal választja el. hí—hipokotil: fgy=főgyö­ kér. ogy=oldalgyökér. A vetést a gyakorlatban azonban 12—14 °C körül kezdjük és minimális hőmérsékletnek a +4 °C-t tartjuk. ef=elsődleges fa­ test. 1965 nyomán) Biológiai igénye Hőigénye. 15 . hogy a legjobb csírázást változó hőmérsékletnél érjük el. A fejlődés addig optimális. akkor fejlődési rendellenes­ ség lép fel. Legkívül pedig a bőr­ szövet van. Ez a kambium.szívrész”9. Laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztották azt a megállapítást. és a fény növekedésével ez a kedvező hatás fokozódik. • Csírázáshoz — a fentiek alapján — az optimális hőmérséklet 23 °C. A gyökér narancsvörös színét a karotin adja. eh=elsődleges háncs. Az egyes fejlődési stádiumban a növényeknek. . másrészt kife­ lé az új háncssejtek. A sárgarépa szövettani felépítése A: fiatal növény. Ha az eltérés mind a felső. lr=tőlevélrózsa. C: a répatest vázlatos ke­ resztmetszeti képe. A hidegtűrő növények közé sorolható. B: hosszmetszet. így a sár­ garépának is más és más a hőigénye. f=fatest. vagyis a növekedési zóna. amíg a felső határ a 23 °C-ot és az alsó határ a 9 °C-ot nem lépi túl. a sárgarépafej megzöldülését a kloro­ fill okozza.. Markov és Haev a fejlődés hőoptimumát 16 ± 7-ben állapítják meg. mind az alsó határnál hoszszabb ideig a megengedett kétszerese. k=másodlagos kéreg. Innen indul ki a répa vastagodása. vagyis innen indulnak ki egyrészt befelé az új fasejtek.maz.

a nagyságra és egyúttal a minőségre is. egyéb gátló tényezők hathatnak. pl. Ha a növekedés alacsony. Magas hőmérsékleten. a színre. Nyilvánvaló. befo­ Balra Chantenay R. Egyrészt hozzá alkalmazkodva és kihasznál­ (Bames in Banga. A fenti elvek alapján a szikleveles fejlődési szakasz optimális hő­ igénye kisebb. halvány lesz. kis térállásnál és csekély vízellátásnál a sárgarépa rövid marad. tagodás elkezdődött. Jobbra ugyanaz a fajta 16—21 °C-on A termesztő a hőmérséklet erős befolyá­ nőtt addig. vagyis 9—10 °C körül van. 21°C-on fejlődik. hogy a hőmérséklet mennyire befolyásolja az érési egyensúlyt. hogy az érési egyensúly el­ tolódik. és emellett a sárgarépának még sok helye is van a növekedéshez és bőséges víz áll rendelkezésére. 22—23 °C.A sárgarépamag a szabadföldben sekélyen vetve egyrészt elegen­ dő fényt kap. hogy a hőmérséklet és a vele együtt jelentkező többi tényező. Ennek magyarázata abban rejlik. a talaj felső rétegében fekvő mag elegendő hőt kap. Azt. majd 4. Ter­ mészetesen ilyen esetben is többféle variáció lehetséges. A késői vetések­ nél. és nappal a napfény hatására. míg a gyökérvas­ sát bizonyos mértékig tudja szabályozni.5—10 °C-on nőtt tovább. azaz a répa gyorsan vastagszik. másrészt pedig változó hőmérsékletnek van kitéve. akkor a répa ugyan nagy lesz. és gyorsan kezd színe­ sedni. mert a magas hőmérséklet elősegíti az érést. Az érési egyensúly változhat a fej­ lődés folyamán a szélsőséges eseteken be­ lül is. de formában és színben éretlen marad. legjobban Banga és tsai (1955) igazolták. 16— lyásolják a sárgarépa érési egyensúlyát. másrészt pedig bizonyos agrotechnikai. nedvességhiány. amikor a meglehetősen magas hőmérséklet a csírázást meggyor­ sítja. 1936 nyo­ va. pl. 8 °C-on megy végbe. A sárgarépa fejlődésében a különböző környezeti tényezők és köztük a hőmérséklet nagy hatással vannak a formára. Fajtától függően többé-kevésbé henger alakúra nő. C. a Sárgarépa-metszetek tenyészterület nagysága és a vízellátás. míg a vegetatív szakaszé ismét nagyobb. ez azonban egyúttal magával hozza a vegetatív növekedés visszaszorítását. mint pl. mán) 16 . Éjszaka a hőmérséklet alacsony lehet.

10 °C alatt pedig már a le­ vélzet fejlődése is vontatott. Az alkalmaz­ kodóképességben nagy szerepe van a fajtatulajdonságoknak. tavasszal megfelelő felületi műveléssel gyorsíthatjuk a talaj felmelegedését.. ahol a tenyészidő folyamán legalább 400 mm csapadékra számíthatunk. míg a világosabb színű talajok sok hőt vernek vissza. A talajok hőgazdálkodását a talajok tömöttsége is befolyásolja. augusztustól szeptember közepéig. Pl. Amennyiben a tenyészidő folyamán a szükséges csapadék hiányzik. A sárgarépa hőmérsékleti igényét tekintve nagyon alkalmazkodóképes. nyáron viszont a talaj művelésével. Befolyásolja a talaj hőgazdálkodását a talaj nedvességtartalma és nem kevésbé a növényállomány sűrűsége is. A sötét színű talaj több hőt nyel el. A fejlődés alsó határát tekintve a gyökérzet növekedése 12 °C alatt erősen csökken. illetve a szedés előttihónapokban igénylik. Megfelelő piacképes árut csak jó vízellátás mellett kaphatunk. lazításával csök­ kenthetjük. Csírázás kezdetén sok nedvességet kíván. azt öntözéssel pótoljuk.5 °Cot is károsodás nélkül kibírja. A nagy meleg szárazsággal párosulva hátráltatja a gyökerek fej­ lődését és egyben elöregedett. megfelelő talaj kiválasztásával. azonban a ter­ mésnövekedéssel a területegységre eső karotintartalom nő.művelési eljárásokkal a hőmérséklet kedvezőtlen hatását csökkentheti. A maghozó évben vízigénye a kiültetés idején és virágzás előtt a 2 Gyökérzöldségek termesztése 17 .. A Nantes-i sárgarépafajtával vézett kísérletek szerint a levélzet megtartotta optimális növekedését 28 °C-ig. mint minden olajtartalmú aprómag. de a felső rétegek erősebben melegednek fel és ez kedvezőbb a koraiak vetéséhez. A répák a legtöbb nedvességet az érés. pl. . durva rostú és deformált gyökerek képződnek. a rövid ideig tartó . A sárgarépa ha a lombja takarja. mélyebben melegszik fel. hogy bőséges csapadék vagy öntö­ zés hatására a sárgarépák karotintartalma csökken. Minél finomabb konzisztenciájú azonban a répa. A csapadék vagy az öntözés termésnövelő hatása nem kétséges. Vízigénye.3. Nagy terméseredményeket azokon a vidékeken lehet elérni. míg a gyökérérés már 20 °C fölött lassult. annál ke­ vésbé bírja a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat. Igaz ugyan.

Az állandó és követke­ zetes szelekció következtében azonban továbbszaporításra csak a fel nem magzá tövek maradtak meg. hogy eredetileg az arab országokból behozott termesztett vál­ tozat még érzékeny volt a naphosszúságra. Gaz­ daságosan használja fel a rendelkezésére álló vizet. A fényigény a naphosszúsággal van összefüggésben. a talajt. így a sárgarépa is az ún. Fényigénye. hogy a korai talajnedvességet kihasználhassuk és hasznosíthassuk. Gyen­ gébb fényben is jól fejlődnek. Ezt elősegíti szab­ dalt levélzete is. Való­ színű. másrészt pedig a transzspirációra ható környe­ zeti tényezők. így érzékenysége a naphosszú­ sággal szemben nyilvánvalóan csökkent. a hőmérséklet. hogy egy súlyrész szárazanyag előállításához hány súlyrész víz szükséges. 1965-ben mért adat szerint 225—263. A vízfogyasztást tehát a transzspiráció mértéke határozza meg. fény. Ezért kell a vetési időt. Cselőtei vizsgálatai szerint a sárgarépa vízfogyasztása. A sárgarépa napi vízpárologtatása 10—420 g között változik. valamint a talaj felve­ hető víztartalma. szél. vagyis a vízfogyasztás hatékonyságát a transzspirációs együttható fejezi ki. amely megmutatja. Nálunk általában a gyökérzöldségféléket szántóföldön nem ön­ tözik. A gyökérzöldségfélék. Ma már a termesztett fajtáinknál ez az idő előtti — első évben tör­ ténő — magszárba szökkenés csak a különösen hűvös tavaszokon . Ennek megelőzésére. árnyé­ kot tűrő növények közé tartozik. A változás oka egyrészt a növény fejlődése. A növény vízfogyasztását. ültessük ki a dugványokat. hogy az optimális legyen a nö­ vény vízgazdálkodása szempontjából is. A sárgarépák azonban a mérsékelt klíma alatt fej­ lődtek ki és a hőmérséklet hatására képeznek virágszerveket. vagyis transz­ spirációs együtthatója: 1955-ben mért adat szerint 282. Fényigényük tehát nem nagy. a növény fejlettségétől és a fenti környezeti tényezőktől függően. amilyen korán csak lehet. A száraz talajba kiültetett dugványok begyökeresedése elmarad. a termesztéstechnikát és a többi tényezőt úgy megválasztani. úm. Ez a növény vegetációja folyamán változó.legnagyobb.

Ennek lényege. 19 . • A családtenyésztéses módszert össze lehet kapcsolni beltenyész­ tett vonalak kiválasztásával. vagyis azt a tulajdonságát. mert a sárgarépa könnyen öntermékenyülő. Új fajták előállításával csak az utóbbi években. Természetesen adódnak normális körülmények között is magszárba menő egyedek. a hajtatásban lehet érvényesíteni. Az egyszerűség kedvéért az izolátorok alatti egyedek közül egyeseken 2—3—4 ernyőt külön izolálunk és külön poroztatjuk össze legyekkel nagy méhekkel. Ez lassú. a feldolgozó ipar növekvő igénye miatt fog­ lalkozunk. főleg holland és német nemesítésből származik. Megfigyeléseink szerint azonban kevés fény hatására a lombja jóval gyengébb lesz. ezeket együtt ültetjük ki izoláto­ rok alá. a gépesítés elterjedésével. • A fajták fenntartásánál mind nálunk.és nyarákon lép fel. Nemesítésének helyzete Nemesítési munkánk többnyire a honosításra és a fajták fenntartá­ sára szorítkozott. • Az új fajták előállításának jelenlegi iránya mind a külföldi. és a következő év­ ben egymás mellé vetve értékeljük. de megbízható módszer a fajták tisztán tartására és javítására. amikor elegendő magmennyiséggel rendelkezünk az egyes törzsekből. és méhek vagy legyek betelepítésével poroztatjuk össze. A termesztésben szereplő fajták többsége külföldi ere­ detű. Az egyes egyedek magjait külön-külön szedjük meg. és a szedésnél könnyen szakad. A sárgarépa a káliigényes növények közé tartozik. mind külföldön alkalma­ zott módszer a családtenyésztés. hogy meghatáro­ zott számú egyedet kiválasztunk. de ennek oka a nem elégséges szelekcióban rejlik. vagyis csökkenő fénnyel csökken a kálium felvétele is. Ezt követően külön szedjük le az ön­ termékenyített és külön a nem öntermékenyített egyedek magjait. Ezzel a módszerrel az egyedek további összehasonlítására is van le­ hetőség. Az ebből kiválasztott anyagot továbbszaporítjuk és azon évben állítjuk törzskísérletbe. A fényerősség változásainak hatása a kálium felvételére köztudott. hogy szórt fényben is jól fejlődik. A sárgarépa árnyékot tűrő képességét.

a gyakorlatnak elég volt a hímsteril fenntartó szülőpárok kialakítása. A korábban csak elmé­ leti céllal végzett kutatások tapasztalatai önként kínálkoznak gya­ korlati alkalmazásra. A hibrid szülők nagyfokú uniformitása. Megfontolandó azonban az a minőségi előny. de a tömeges keresztezéshez hímsteril ál­ lományra van szükség. amit óvatos beltenyésztéssel érhetünk el. Egy összetett ernyőben ez a folyamat egyidőben következik be. csak a porzók léhák és megbámulva lehullanak a portokok felrepedése előtt. 20 . ezért a beporzó rovarokat nem vonzza kellőképpen. A hibridmag előállításához tehát hímsteril anyai szülőt használunk. A másik típus virágai normális megjelenésűek.mind a hazai nemesítésben a hibridizáció. A porzók napokkal előbb szórják ki virágporukat. mint ahogy a bibék fogékonysága kifejlődik. A hibrid fajták előállítása egyelőre költséges és ezáltal elterjedé­ sük is lassú. • Új távlatokat nyit meg a sárgarépából a szövettenyésztéssel megoldható klónozás. Az 50-es évek óta ismert citoplazmás génikus meghatározottságú hímsteril fonnák öröklődési mechanizmusát bár még nem tisztázták végérvényesen. a „petaloid” pártája zöld színű. amelyet a hibrid fajták a felhasználás számára jelenthetnek. szelekciós és mutációs nemesítései területén egyaránt. Az első hazai heterózis fajtát 1973-ban állítottuk elő. A sárgarépaszövetek kivételesen jó regenerá­ lódó képessége miatt a fajt már évtizedek óta használják tesztnö­ vényként szövettenyésztéses kísérletekben. amennyiben a dugványokat sávokban 3 :1 arányban ültetjük ki az apai beporzó szülővel. A hibridhatás ellensúlyozza az Fi hibridben a szülőkben tapasztalható beltenyésztéses leromlást. biztosítéka a hibrid uniformitásának. Az eddig ismert két típus közül az egyik. így a szövettenyésztés hatékony eszköznek lát­ szik a sárgarépa klónszelekciós. A kombinációs nemesítésben ezt a dichogámiát ki lehet használni. A hibridek előállításának biológiai feltételei az ernyősöknél az erősen fejlett idegenbeporzás (dichogamia) következtében kedvező­ ek.

vékony tí­ pusok: Bauers K. Párizsi hajtató. Nantes-i.A termesztett fajták értékelése A sárgarépafajtákat többféleképpen csoportosíthatjuk. közép. rövid fajták. A hozamnál fontos szerepet játszik a forma. Ezen belül közép-tenyészidejűek a Chantenay típusok: Rotherz. a hús finomsága. a szállítha­ 21 . Duwicki.és hosszú tenyész­ idejű. főleg hajtatási célra: Párizsi vásár. de tompa végű formák.. rövidebb. Rote Riesen. mint az Amsterdami típusok: Erstling. Formula. friss fogyasztás céljára a rövid tenyészidejű fajták. Széles vállú. annál nagyobb a hozam. vaskosabb forma: Fertődi vörös. cukortartalma és a megfelelő íz. Amsterdami hajtató. a hosszméret és a szárazanyag-tartalom. Lange Rote St. — konzervcélra a hosszú tenyészidejű fajták. — henger alakúak. H. Amsterdami. • Felhasználásuk szerint is csoportosíthatók a fajták: — korai. Chantenay Red Cored. o. Középhosszú tenyészidejűek a Nantes-i típusok: MarktgSrtner. az érés koraisága és a minőség. — széles vállú. — kettős hasznosításra alkalmasak a közép-tenyészidejű fajták. ezen belül vannak koraiak. vagyis korai. R. a szín. a szárazanyag-tartalom. A hosszúságnak azonban határt szabnak a különböző minőségű talajok. — megnyúlt és hegyben végződő formák a hosszú. lefelé keskenyedő. Hosszú tenyészidejűek a Lange Rote típusok: Keszthelyi hengeres. • Tenyészidejük szerint vannak: rövid.és kései érésű fajták. közép. A minőségen belül befolyásoló tényezőként szerepel a külső és belső forma. • Alakjuk szerint: — gömbölyödésre hajlamos. Minél hosszabb a répa. megnyúltabbak a Flakker típusok: Rialtó. a karotin-. Hosszú tenyészidejűek. Gonsenheimi. A fajta értékét befolyásoló tényezők A fajták értékét és ezen túlmenően felhasználhatóságukat meghatá­ rozzák: a hozam.

nem lehet kis szívre szelek­ tálni. a növekedési és érési egyensúlynak megfelelőnek kell lennie. A szárazanyag-tartalom a sárgarépa fontos értékmérő tulajdon­ sága. mint az a-karotin. Mindkét karotin az A-vitamin provitaminja és tápértékük nagy.tóság. egy turmixkeverővel. A minőség összefügg a külső formával. könnyen szeletelhetők. amelyeknél fontos az erős lomb. hanem sima legyen. Nagy hozamra nemesítették ki a kettő közötti alakot. a gyors növekedéssel és a finom hússal. Ezen segíthetünk pl. összefügg a koraisággal. amely a termőhely alapján változik. A kis szív a gyenge lombbal van összefüggésben. a talajnedvességtől és a klímától is függ. ráncos. • A sárgarépa narancsvörös színe a karotin jelenlététől függ. A belső formával kapcsolatos követelmény. nem mennek szét. a talajtól. ha az színben nem elütő. de tompa végű formát. Hogy a fajtára jellemző forma kiala­ kulhasson és felülete ne gyűrűzött. a Flakker típust. hogy a szív és a hús színe lehetőleg minél kevésbé térjen el egymástól. mint a kisebb szárazanyag-tartalmú fajták. A normá­ lis szárazanyag-tartalom 10—12%. amiket a feldolgo­ zó ipar számára — béltartalom vagyis karotin. Ebben a tekintetben a p-karotin kétszer olyan aktív. amint arra már a hozam tárgyalásánál is rámutattunk. Ennek oka valószínűleg. amely béta. viszont a hegyben végződő répák erősebbek és könnyebben szedhetők. A nagy szárazanyag-tarta­ lommal rendelkező sárgarépák lassan nőnek és szárazak.és alfa-karötinból áll. és azoknál a faj­ táknál. A hengeres répák beltartalmi értéke általában nagyobb (finomabb struktúra. Természetesen ezen a téren is van középút. Mindez pedig erősen függ a biológiai igényeknek leginkább megfelelő kör­ nyezettől. a szív jól nőjön össze a hússal. A nagy szárazanyag-tartalmú sárgarépák főzve nem törnek. nagyobb cukortar­ talom). amely 3 perc alatt szét­ 22 . a nagy pedig 14% felett van. Az emberi szervezet a meg­ főtt sárgarépa karotinjából csak egy kis részt vesz fel. A szárazanyag-tartalom többek között a környezeti tényezőktől. a tárolhatóság és a gépi szedés. a lefelé kissé elvékonyodó. hogy a legtöbb sejtfal főzés által nem roncsolódik szét. A szív nagysága nem döntő. Szállításnál nem esnek úgy össze. koc­ kázhatok stb. Ezek általában a hosszú tenyészidejű sárgarépák.és szárazanyag-tar­ talma miatt — termelnek.

A szelekció­ nál nagyon fontos tudnunk. ha a karotintartalmat vizsgáljuk. A korai sárgarépáknál nem a szárazanyag-tartalom és a karotin a döntő. gyorsan színesednek. A korai érésű. amíg a maximumot el nem éri. hanem annak is. Fajták között különbség van mind összcukortartalom — amely 6% körül mozog —. Ez az ingadozás általában ±20%. • A sárgarépa édes ízét a benne levő cukrok: diszaharidok (szaharóz vagy nyerscukor) és mónoszaharidok (glukóz és fruktóz) ad­ ják. és ezáltal a szervezet könnyebben hozzájut a karotinhoz. a szívvel és a hánccsal egyszínű répa a konzervipari feldolgozásnál. mind pedig a di. hogy karotintartalma nőne. narancsvörös színűek. a karotin tar­ talom is ingadozik. Miután az évjáratokkal együtt a fejlődési.és monoszaharidok közötti arány az éréssel a diszaharid felé tolódik el.és monoszaharidok egymás közötti arányában. kihajt. Aszelekciónál az elvágott répák fejrésze. Ezt nemcsak az összcukortartalmának köszön­ heti. Vannak édes és kevésbé édes répák. amely a legédesebb. ha azonnal elültetjük. A legtöbb fajta karotintartalma 6—12 mg/100 g. A hús finomsága összefüggésben van a gyors növekedéssel és az aránylag kicsi szárazanyag-tartalommal. Finom húsú és aránylag nagy karotintartalma van a rövid tenyészidejű Amst<-' dami fajtáknak is. a hosszúság egyharmadától csökken. Ezek finom húsúak és kicsi szárazanyag-tartalmúak. Tárolhatóságuk sokkal gyengébb. Minél nagyobb a répa karotintartalma. Amilyen 23 . Ezért. jó. hajtatási sárgarépák gyorsan nőnek. Ezután a répa még növekedhet anélkül.roncsolja a sejtfalakat. erre példa a Bauers Kieler Rote és a Fertődi vörös. Ez a sárgarépában az éréssel együtt emelkedik addig. hogy a di. aránylag jó karotintartalmúak a Chantenay Red Cored a közép­ hosszú és a Danvers 126 a Flakker típusok közül. A nagy karóimtartalmúak 15 mg felett vannak. hogy a karotintartalom a fejtől lefelé kb. Az élénk. A sárgarépa éretten a legédesebb. hanem. illetve termesztési feltételek is vál­ toznak. s ezek hatással vannak a karotinképződésre. annál intenzívebb a színe. de főleg a szárításnál nagyon fontos. akkor minden répát azonos helyen vágjunk át. A nagy karotintartalom együtt jár a nagy szárazanyag-tartalommal. mint a nagyobb szárazanyag-tartalommal rendelkező répáké. gyorsan színesedjen és korai legyen. hogy édes legyen. Szép.

2 30. Mire a sárgarépa teljes érettségi fokát eléri. másrészt a tárolhatóságra is támpontot nyújthat.5:1. táblázat.3 53.6 59.8 79.2. így a cuk­ rok egymáshoz való aránya a répában egyrészt a sárgarépa optimális szedési idejének meghatározója lehet.2 38. olyan arányban nő a diszaharidoké. 1975) A cukortartalom tárolás Fajták Cukrok előtt A cukrok aránya tárolás előtt % után % % után % Gonsenheimi Amsterdami Flakker Fertődi vörös Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz 46. amely az éréssel növekszik.0 70.10: 1 mértékben csökken a monoszaharidok mennyisége. 24 .és monoszaharidok egymáshoz való aránya a sárgarépában (Zatykó. Di.60: 1 2. így az összcukortartalom nő.5 48.70:1 0. csaknem konstansak maradnak.06:1 0.6 41.6 0.5 : 1. A sárgarépa ízéhez a cukrok mellett az illó olajok is hozzájárulnak. A két cukor egymás közti arányát a fajtajellegen kívül befolyásolja a talaj tápanyagellátása és a betakarítás időpontja is.4 31.2 51. ellentét­ ben a karotinnal.63: 1 1. Az illóolaj-tartalom a gyökér fejlődésével együtt csökken.7 20.és monoszaharid aránya 1: 1 és 2.2 21.46: 1 3.8 61. Legmagasabb a cso­ mózható kort elérő sárgarépában.26 : 1 0.4 78.0 68. a rosszul tárolható fajtáknál ez az arány 0.86:1 0. Weichman vizsgálatai szerint a jól tárolható fajtáknál a di.

Amsterdam Félhosszú típus. Talaj. sárgászöldes árnyalatú. Az egyik legjobban csomózható fajta. de gyen­ gén tompított végű. hossza 12—16 cm. Világos narancssárga színű. Dús. Nagy­ üzemi termesztésre nem javasolható gyenge húsminősége miatt. Levélzete közepes erősségű. ritka. felülete gyűrűzött. tompa végű. valamint ter­ mőképessége közepes. mint a hús színe. rövid csonkakúp alakú.és táp­ anyagigénye közepes. Külső színe vörös. 25 . A répaalak a fejnél kiemelkedő. A répa fejrésze bemélyedő. 6—8. 2—2.és tápanyagigénye. keléstől a szedésig 100—120 nap. Ipari felhasználásra sem alkalmas. 12—14 cm hosszú. keléstől a szedésig 90—100 nap. Mérete a fejnél 2—2. A répaalak hengeres. Tenyészideje közepesen rövid. Külső színe narancsvörös. tompa végű.5 cm széles. Nagyüzemi termesztésre nem javasolható gyenge mi­ nősége miatt és ipari felhasználásra sem alkalmas. Finom. hideghajtatással korai fogyasz­ tásra alkalmas. Korai szabadföldi termesztéssel vagy hideghajtatással friss fo­ gyasztásra alkalmas. Gyökérzete középfinom. A szívrész nagy. középnagy lombozatú. Tenyészideje rövid. A szívrész kicsi és a kéreggel majdnem egyszínű. vállban és a vége felé elkeskenyedő. Tenyészidejerövid. keléstől a szedésig 80—90 nap.5 cm hosszú és 5—6 cm széles. Termőképessége is közepes.5 cm. egy árnyalattal világosabb. Levélzete középnagy.Termesztett fajtái Duwicki Rövid hajtató típusú. gyenge lombú. Gonsenheiná Félhosszú típus. A szívrész kicsi. Korai szabadföldi termesztéssel. Talaj.

A fej sima vagy enyhén bemélyedő. termőképessége közepes. A szívrész a hússzínnel megegyező vagy annál egy ár­ nyalattal világosabb. rövid.és tápanyagigényes.) Korai szabadföldi termesztéssel friss fogyasztásra alkalmas. tompított végű. egyenletes vastagságú henger­ alak.Gonsenhetmi fajta (Fotó: Hanzséros P. Tenyészideje rövid. Nantes-i Félhosszú típusú. keléstől a szedésig 120—130 nap. törzsnél egyformán vastag. Fejnél. hossza 16—18 cm. Külső színe narancsvörös. Talaj. Gyökérzete finom. Szélessége 3—4 cm. Kis lombja és törékenysége miatt gazdasági jelentősége egyre csökken. 26 .

A répa középhosszú.Nantes-i fajta (Fotó: Hanzséros P.és tápanyagigényes. Fejnél kissé nyakasabb. üzemi termesztésre alkalmas. 3—4 cm széles. Marktgártner (Kerti) Félhosszú típusú. konzervipari felhasználásra. Friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra alkalmas. 27 . A szívrész kicsi. 18—20 cm hosszú. egyenletesen hengeres alakú. Közepes termőképességű. Közepes termőképességű fajta. igen enyhe gyűrűsödéssel. csapott vállú. narancsvörös színű. téli tárolással tör­ ténő értékesítésre egyaránt alkalmas. üzemi termesztésre alkalmas. felülete sima. Talaj. Levélzete közepesen finom. mint a Nantes-i (megnyúlt alakú).) Friss fogyasztásra. Tenyészideje középkorai: keléstől a szedésig 120—130 nap. Külső színe narancsvörös.

Termőképessége kö­ zepesnél jobb. Külső színe narancsvörös. kissé vállas. C. lefele kissé elkeske­ nyedő. A répa 11—15 cm hosszú. lekerekített végű. Korai szabadföldi termesztésre. 3—4 cm szé­ les.Chantenay Rex Félhosszú típusú. fajta (Fotó: Hanzséros P. friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas. Chantenay R. A répa alakja fejnél enyhén bemélyedő. tompa.) 28 . majdnem hengeres. Levélzete közepesen finom. Tenyészidejét tekintve középkései: keléstől a sze­ désig 120—140 nap. Gyökérzete középfinom. Szívrésze kissé sötétebb színű. egyöntetű narancs. Tömegtermesztésre alkalmas.

A levélkorona kiemelkedik. válla lekerekített.) 29 . 4—5 cm széles. az alakja lefelé elkeskenyedő. Herz Hosszú típusú. Tenyészidejét tekintve középkései: keléstől a sze­ désig 140—150 nap. Lange Rote St. Termőképes­ sége a közepesnél jobb. o. Levélzete közepesen finom. o. A répa 13—15 cm hosszú. többnyire tompa végződéssel. a szívrész kissé sötétebb. Levélzete közepes nagyságú. Tömegtermesztésre kiválóan alkalmas. Herz fajta (Fotó: Hanzséros P. Egyöntetű narancsszínű. A répaalak a fejnél enyhén bemélyedő. Korai szabadföldi termesztésre.Rotherz Félhosszú típusú. friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas. Gyökérzete középfinom. Tenyészideje: középkésői. Színe narancs­ vörös. keléstől a szedésig 160— 180 nap. Lange Rote St.

30 . a gyökérvég felé enyhén keskenyedik. lefele kissé elkeskenyedő. Flakker ( Vörös óriás) Hosszú típusú. Szíve középnagy. széles vállú. A szívrész sötét narancsvörös. A répaalak hosszú. Hosszú tenyészidejű. a válla enyhén csapott. nagy termést adó. a vége felé elkeskenyedő. a fej kiemelkedő. felülete sima. 18—20 cm hosszú. téli tárolással piaci értékesítésre al­ kalmas. Középkötött és kötött talajokon is eredményesen termeszthető. középkötött és kötöttebb talajokon eredményesen ter­ meszthető. A répa 4. Konzervipari felhasználásra és téli tárolásra alkalmas. Levélzete nagy. válla 3. felülete szép sima. keléstől a szedésig: 180—200 nap. Elsősorban konzervipari célra használható. kissé csapott vállal.5—4 cm. Nagyüzemi termesztésre kiválóan alkalmas. A fejrész enyhén be­ mélyedő. hússzínnel egyező. durva levelű. Formula Hosszú típusú. dús lombú. hengeres. enyhén csapott. A répa 3—4 cm széles. 20—22 cm hosszú.A répaalak hosszú. tompa végű. kissé világosabb a hús színénél. 22—25 cm hosszú. erős. Külső színe majdnem borvörös. a húshoz hasonló. igényes.5 cm széles. Gyökérzete durva.5—5. Szíve sötét narancsvörös. Üzemi termesztésre alkalmas. Külső színe narancsvörös. Elsősorban konzervipari célra. tompa végű. Gyökere közepesen durva. Középkö­ tött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. Levélzete dús. Tenyészideje 180—200 nap. Külső színe narancsvörös. nagy. kis szív. A répaalak széles vállú. le­ tompított hegyű. erős és durva. nagy termőképességű. vastag gyökér. Nagyüzemi termesztésre kiváló.

J 31 .Formula fajta (Fotó: Hanzséros P.) Danvers 126 (Fotó: Haiizséros P.

5—6 cm széles. kissé gyűrűzött felületű. A répaalak enyhén csapott. Szíve nagy. kissé keskenyedő. 18—20 cm hosszú. egyenes vagy enyhén bemélyedő. 18—20 cm hosszú. széles vállú. tompa végű. Hosszú tenyészidejű: keléstől a szedésig 180—200 nap. Fertődi vörös Hosszú típusú. hegyben végződik. sötétebb a húsnál. erős. Egészséges. Az alakja lefelé egyenletesen vé­ konyodik. Szíve középnagy. bemélyedő fejű. fe­ lülete kissé gyűrűzött. bőven terem. Fertödi vörös fajta (Fotó: HanzsérosP.Danvers 126 Hosszú típusú. Levélzete dús. Levélzete erő­ teljes. Középkötött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. nagy. Konzervipari felhasználásra és téli tárolásra alkalmas. Válla 5—6 cm széles. Külső színe élénk cinóbervörös. Gépi szedésre ajánlható fajta. betegségeknek ellenálló. A répaalak nagy testű. Nagyüzemi termesztésre alkalmas. hús­ színnel megegyező vagy annál kissé söté­ tebb. Tenyészideje hosszú: 180—200 nap. Gyökere fi­ nom.) 32 . Külső színe narancsvörös.

Külső színe narancsvörös. Levélzete erős. Répaalakja: a fej enyhén kiemelkedő. Konzervipari feldolgozásra elsősorban magas karotintartalma mi­ att alkalmas. Hosszú tenyészidejű: keléstől a szedésig 200—220 nap. 3. Levélzete erős. Legalkalmasabbak azonban a könnyű. Középkötött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. 20—22 cm hosszú. 2—3 cm széles. Rialto Hosszú típusú. Ez azt jelenti. erősen gyűrűzött. Nyersfogyasztásra és konzervipari célra alkalmas. Bauers Kieler Rote Hosszú típusú. fokozatosan elkeskenyülő. Felülete simább. hengeres felülete egyen­ letesen vékonyodó. A szívrész nagy és valamivel sötétebb a húsnál. Középkötött és kötött talajokon eredményesen ter­ meszthető.Konzervipari feldolgozásra és tárolásra alkalmas nagy karotintar­ talma miatt. mint a Flakkeré. nagy. Nagyüzemi ter­ mesztésre kiválóan alkalmas.5 cm széles. hússzínével meg­ egyező vagy egy árnyalattal sötétebb. hogy különböző szerkezetű és tápanyagellátottságú talajon termesztik.5—4. Közepes terméshozamú fajta. 20—22 cm hosszú. mint a Flak­ keré. ' Termesztéstechnológiája Talajigénye Sárgarépát és petrezselymet az országban mindenütt termesztenek. durva. Csak középkötött és kötöttebb talajokon termeszthető eredményesen. Nagy termőképességű. Szíve középnagy. mint nagyüzemekben. Külső színe élénkvörös. Házikertekben ugyanúgy. nagy levelű. válla csapottabb. laza talajtípusok: humuszos 33 . Tenyészideje hosszú: keléstől a szedésig 180—200 nap. A répa középhosszútól hosszúig terjedő.

talaj-előkészítéssel és talajápolással. így a sárgarépa kiszedésének ideje az őszi.3—6 pH között. — a késői. mészben gazdag láptalajokon. mind a talaj. a Flakker típusok. A gyökérzöldségek. hosszú tenyészidejű fajták a középkötött és kötött tala­ jokon is elég jól termeszthetők. A sárgarépafajták talajigényét vizsgálva. a gyengén savanyú vagy közömbös pH-val rendelkező talajban termeszthetünk legered­ ményesebben. akkor meszezni kell. valamint a kissé kötöttebb talajok és a láptalajok a megfelelőek. mind a fajta vonatkozásában. illetve felülvizsgá­ lásának alapja és megfontolásának tárgya a gépesítés szempontja kell hogy legyen. valamint a humuszban gazdag. — a középhosszú és hosszú tenyészidejű fajtáknak a könnyű tala­ joktól a homokos vályogig. sima felületűek és a színük is szép lesz. a következő csoporto­ sítást kapjuk: — korai. Kitűnő sárgarépa terem a mészben gazdag öntéstalajokon és a szerves anyagban. Ezekben kellemes ízűek lesznek. A kötöttebb mező­ ségi talajokon is nagy terméseket érnek el megfelelő tápanyagellá­ tással. a meszes homok és a 10—20% agyagtartalmú homokos talajok. a Nantes-i sárgarépák a kö­ tött talajokon nyomottak. A termesztési koncentrációnak vagy nagyobb termesztő felület kialakításának. ún. vagyis 5.vályogtól a vályogos homokig. barna homok. deformáltak. a Lange Rote St. sokszor esős. Ha a pH 5. Az ilyen talajokból kiszedett gyökerek talajszennye­ ződése a legkisebb. Mindezeket figyelembe véve a gépi szedésre való áttérés új szem­ pontokat vet fel. A kötött talajok ellen szól a gépesítés szüksé­ gessége. Mégis. rövid tenyészidejű sárgarépáknak legalkalmasabbak a homoktalajok. A sárgarépa tápanyag-visszapótlásához tájékoztatást nyújthat az 1 q termés kialakításához felhasznált NPK-tápanyagok mennyisége: 34 . ha az optimumot akarjuk biztosítani.3 alá süllyed. o. és a Fertődi vörös fajták a nehezebb talajok sárgarépái. H. hűvös napokra esik. amikor a gépi munkát a kötött talajok lehetetlenné tehetik. Pl.

A közepes és hosszú tenyészidejű fajták azonban csak 35 . Mindezeken felül a visszapótlás tápanyagarányát befolyásolja ter­ mészetszerűleg a talaj tápanyagaránya is. ill. trágyázás ma már laboratóriumi talajvizsgálatok nél­ kül elképzelhetetlen. A sárgarépa tápanyaghiányára és túltrágyázására vonatkozóan a következőket figyelték meg: — a tápanyaghiány jellemzője: kicsi lomb. dimbes-dombos terület nem alkalmas sárgarépa termesztésére. pl. Ilyenek a borsó. Rövid tenyészidejű fajtákat előveteménynek és másodterménynek is vethetünk.: dinnye. kö­ zépkötött vagy kötöttebb talajt. morzsalékos talajt hagynak maguk után. — a túltrágyázás jellemzője: a levelek felduzzadnak vagy erősen fénylőek. amelyek alá istállótrágyát adtunk. Mindenesetre a jó humusztartalmú. hogy a hullámos.40 kg. 0. vagy a meglevő talajszerkezethez válasszuk meg a fajtát. időben letakaríthatók és nem késleltetik az őszi mélyszántást. sötétzöld színűek lesznek.N p2o5 k2o 0. mélyen művelhető és cserepesedésre nem hajlamos talaj adja meg az alapot a jó termeléshez. A korszerű tápanyag­ utánpótlás. Minden esetben vegyük figyelembe a talaj tápanyagszintjét és a tervezett hozamot is.15 kg. A termelendő fajta igényéhez igazodva válasszuk ki a könnyű. Jó elővetemények. Mindezeken felül vegyük figyelembe azt is. amelyek nem kizsarolt. Vetésforgó Mezőgazdasági és kertészeti növények után egyaránt vethetjük a sárgarépát. paradicsom uborka stb.55 kg. 0. jó szerkezetű. Nagyon jók azok az előve­ temények. egyenetlen felszínű. Közepes elővetemények a gabonafélék. vöröslila színeződés és az erek erős kiütközése. bab.

megfelelő zöldséget vagy mezőgazdasági növényt tehetünk utána.és káliműtrágyákat az őszi mélyszántás előtt szórjuk ki. Kísérletek igazolják. amely legkésőbb július első felében lehetővé teszi a vetést. A betervezett hozamtól függően közepes tápanyag-ellátottságú. A foszfor. A káliummal kapcsolatban tudományos értékű kísérletek és a gya­ korlati tapasztalatok is bizonyítják a sárgarépa hozamára gyako­ rolt befolyását. rövid tenyészidejű répák legkésőbb június végéig lekerülhet­ nek a talajról. hogy a nitrogén-műtrágyázás növeli a karotintartalmat. amelyet lehetőleg az öntözővízzel juttassunk ki. a másik felét ettől számított másfél­ két hónap múlva szórjuk ki. Ezért jobb hatású a két. 36 . vagyis a folyamatos nitrogénellátás. Gyökérzete aránylag mé­ lyen hatol a talajba és a zöldségfélék közül egyik legjobb tápanyag­ hasznosítású. a sárgarépák azonban egészen fiatal korban nem bír­ ják el a túl magas nitrogénszintet. öntözött talajon az alábbi hatóanyag-mennyiségek ajánlhatók: Tervezett hozam q/ha: Hatóanyag kg/ha: N p2o5 k2o 250 400 600 80 100 120 50—60 50—80 50—90 200 200 200 Öntözés nélküli termesztésnél a fenti hatóanyagokból egyharmaddal kevesebbet adjunk. Az előveteményként termesztett korai. első kapáláskor.főnövényként jöhetnek számításba. Másodterménynek vetve pedig olyan előveteményt használjunk. Tápanyagellátása A sárgarépának nagy a tápanyagigénye. míg a nitrogéntartalmú műtrágyákat lehetőleg fejtrágyának adjuk: első felét gépi. A tervezett vagy tervezhető hozam egyúttal a fajtától is függ. esetleg három ízben adott fejtrágya. és ezt követően más. A kórokozók és a kártevők elszaporodásának elkerülése végett ajánlatos legalább a hároméves forgó betartása.

Ezeknél 200—250 kg/ha ha­ tóanyagra van szükség nagy hozam eléréséhez. Talaj-előkészítés és vetés A talaj-előkészítésnél két igen fontos dolgot tartsunk szem előtt. mivel a sárgarépa érzékeny a ma­ gas sókoncentrációra. 37 . mind mennyiségileg jobb eredmény. hogy a K hatására csökken a re­ dukáló cukortartalom (monoszaharidok). Az őszi szántás 30 cm-nél sekélyebb ne legyen. mert ellenkező esetben a vetésmélységet nem tudjuk pontosan betartani és a vetés egyen­ lőtlen lesz. s ha ez hiányzik. A laza. A tőzegtalajokon a helyzet éppen fordított.A közepes (100 ppm K körüli) és a magas K-tartalmú (100—200 ppm K) talajok 140—150 kg/ha K-hatóanyag adag fölött csak az átlagnál nagyobb talajnedvesség mellett adnak többlettermést. hogy kiugró eredményt kapunk a K-szegény talajokon (40—50 ppm K). Csapadékos időben vagy öntözés hatására sok lesz a felrepedt répa. mind mennyiségben nagyobb hozamot. A fris­ sen istállótrágyázott talajban — a túl kövér talajban — a répa színe halvány lesz és az elágazás mértéke megnő. különösen. Álta­ lában ásványi talajokon kálium-szulfát műtrágyázás adott mind mi­ nőségben. A szárazanyag-tartalomra vonatkozó megfigyelések szerint az op­ timális mennyiségű K növelte. könnyű talajokon ügyelni kell. A sárgarépa cukortartalmával kapcsolatban eltérőek a vélemé­ nyek. Ásványi talajokon a kálium-szulfát karotinnövelő hatása mutat­ kozik. Az optimális vetési mélység 2—3 cm. úm. hogy a magágy tömött legyen. Természetes. a jó őszi mélyszántást és az egyenletes talajfelszín-eldolgozást. csökkenti a hozamot. Másodvetésnél elegendő a sekélyebb szántás is. míg a tőzegtalajokon a klórkálium mutatja ezt a hatást. aminek következtében ja­ vul a sárgarépa tárolhatósága is. szemben a klór­ kálium műtrágyával. ha az elővetemény előtt 30 cmnél mélyebbre már szántottunk. Több vizsgálat bizonyítja. ott a klórkáliummal érhető el mind minőségileg. A sárgarépa nem közvetlen szervestrágya-igényes növény. a túlzott K-adag pedig csökkentette a szárazanyag-tartalmat.

hogy jó magágyat készí­ tenek. • A modern. A modern vetőgépek fel vannak szerelve egy. — ágyásos művelésben: ágyáson kialakított felületre sorosan. megfelelően szabályozható a vetési mélységük. A precíziós vetőgépek elterjedésével lehetőség van különböző ve­ tési módok alkalmazására. ikersoros pászta.Vetés előtt hengerezéssel elkerülhetjük. jól beállott vetés elen­ gedhetetlen feltétele az egyöntetű. Különösen nyári vetéseknél végez­ nek a precíziós gépek jó munkát azáltal. Az egyenletes vetés és az egyenletes vetésmélység adja a jobb kelést és a kielégítő növényállományt. hogy a talajt a gépekkel túlságosan ne tapostassuk meg. jól tömöríte­ nék és takarnak. hogy a mag túl mélyre ke­ rüljön. pásztásan. precíziós vetőgépek használatával a vetés utáni mag­ takarást és hengerezést elhagyhatjuk. Ha régebbi típusú gépekkel vetünk. Az egyenletes. Természetesen a lazább talajokon több munkamenetet is al­ kalmazhatunk. kalibrált vetőmag jó biológiai ér­ téke. a magtakarást és a hengerezést be kell iktatnunk. kettő (iker-). sávosan. Vethetünk: — síkművelésben soros (normálsoros). három­ soros pászta és sávos vetéssel. Mindezek a jobb kelési százalékot segítik elő. mert a gépek ezeket a műve­ leteket a vetéssel együtt elvégzik. illetve Vetési módok a sárgarépánál . míg a kötött talajokon lehetőleg kevesebb menet­ ben végezzük el a szükséges munkákat.

Az ajánlható. illetve sávos vetést végző csoroszlyákkal. a soros. 39 . a magvakat a sorokban helyezzük el.és hármas sor vagy a pászta szé­ lessége nem lehet nagyobb 8—10 cm-nél és a pászták közötti távol­ ság nem lehet kisebb 28 cm-nél. pásztás vagy sávos vetéseknél figyelem­ be kell venni az alkalmazott betakarítógép igényét. középés hosszú tenyészidejű fajták helyes választásával június második felétől novemberig húzhatjuk szét a szedési idényt. korszerű aprómag-vetőgépek: az SVA—12-es. hogy a rendelkezésünkre álló szedőgép folyamatosan kihasználható legyen. valamint pásztás. 100—120 nap (keléstől szedésig). A rövid. valamint az árasztásos öntözés is. a következő sé­ ma szerint. június második felétől augusztus április első—második fele: második feléig. • Korai rövid tenyészidejű fajták Duwicki Gonsenheimi Amsterdami 80—90 nap (keléstől szedésig). augusztus végétől szeptember május első fele: második feléig. míg a sávos vetésnél a sávon belül szórjuk. legyen az egy. kettő (ikersor) és pászta vagy háromsoros (háromsoros pászta). Vetési idő A fajta megválasztásával vetéstervünket az értékesítési lehető­ ségek figyelembevételével úgy állítsuk be. Pl. A vetés ideje: A szedés ideje: március első—második fele: június első—második fele. burgonya­ szedő) lehetővé teszik az ágyásos művelést is. Az ágyások szélességét mindig a betakarítógépek határozzák meg. 90—100 nap (keléstől szedésig).három sort vető. a Nibex svéd és a Stanhay angol gyártmányú. Az ágyásos művelés elő­ nye a nagyobb tőszám. az SVA—16-os magyar. az EM—11es szedőgép használatánál az iker. A soros vetéseknél. A nagy munkaszélességű betakarítógépek (Unimas. A sortávolságnál.

Középhosszú tenyészidejű fajták Nantes-i Kerti (Marktgártner) Chantenay R. szeptember első—második feléig.vagy pedig a sávos vetéssel van lehetőség. H. 180—200 nap (keléstől szedésig). továbbá a vetőgéphez és a szedőgéphez alkalmazandó sortávolságot. Arany (Rotherz) A vetés ideje'. A vetőmag mennyisége. a három­ soros. október—november. március első fele: április első fele: június első fele: Hosszú tenyészidejű fajták Lange Rote St. o.június második­ -július első fele: október—november. 180—200 nap (keléstől szedésig). 180—200 nap (keléstől szedésig). mert az egységnyi sorhosszúságon belül a gép nagyobb tömegű répát emel ki. 130—140 nap (keléstől szedésig). csomós áru) és a mag csírázóképességétől. 120—130 nap (keléstől szedésig). a felhasználás céljától (pl. 120—130 nap (keléstől szedésig). A szedés ideje: júliustól augusztus második fele. • 140—150 nap (keléstől szedésig). C. 180—200 nap (keléstől szedésig). Függ a fajtától. Flakker Rialto Fertődi vörös Danvers 126 A vetés ideje: március első fele: március második—április első fele: 160—180 nap (keléstől szedésig). A növényszám és ezzel a hozam emelésére az ikersoros. A síkművelésnél az átlagos sortávolság a jelenlegi teljes gé40 . A szedés ideje: szeptember első és második fele. pászta. október—november. Általában a normálsoros síkművelés az elterjedt művelési mód. Ezzel a ve­ tési móddal növelhetjük az egysorosán szedő gépek teljesítményét is. A vetésnél vegyük fi­ gyelembe a maximális hozamot és az optimális állománysűrüséget.

5 kg. Nyári vetéseknél ez az arány kb. ahol a sávok közötti távolság 39—40 cm. valamint azon.0—2. gyomirtásból és a nö­ vényvédelemből áll. sőt 70%-os kelés is. hogy az ágyásos műve­ lés alkalmazkodik a szedőgépek konstrukciójához. mert a csávázással elejét vehetjük az egyes évjáratokban fellépő nagymértékű csíranövény-pusztulásnak. még 10%-kal csökken Elérhető 50—60. négyzetméterenként a hoszszú tenyészidejű fajtáknál 100—120növény. a koraiaknál 150. Hagyományos művelésnél.) kórokozója idéz elő. Növénytávolság 2.2—1.0 kg. Csávázás nélkül ne vessünk el vetőmagot (lásd növényvédelem). de csak egészen korai vetéseknél és egészen optimális talaj. A soros vetésnél 35 cm-es sorközökkel a vetőmagszükséglet 1. Abban az esetben.5 g.5 —4. ha talajunk a magvak kelése előtt mégis becserepesedne. s ez hek­ táronként 1—l.és időjárási viszonyok mellett. kérgesedő talajba.5millió növényegyed. amelyet azután szük­ ségszerűen követ a második és a harmadik kapálás is. öntözésből. különösen a 41 . 3.5—3.0 cm. Növényápolása Talajlazításból. Ennél a művelési módnál a hangsúly a sorok vagy sávok elrendezésén van. akkor átlós boronálással vagy hengerezéssel törjük meg a kérgesedést.pesített technológia mellett: 30—32 cm. 500—700 q/ha termés eléréséhez egyenletes elosztásban elegendő volna 300— —600 ezer tő hektáronként. amit a feketerothadás (Stempylium r. amikor a sorok látszanak.0—3. A fenti tőszámot figyelembe véve a ha-onkénti vetőmagszükséglet szabványos minőségű vetőmagból 6—8 cm-es sávos vetésnél. Magját lehetőleg ne vessük könnyen cserepesedő. Az ágyásos művelésnél a tőszám lényegesen nem változik a sík­ műveléshez viszonyítva. fejtrágyázásból.Nagy. illetve sorközlazítást.2illetve l.4—a dörzsölté 1. A tavasszal elvetett mag mennyiségének általában 30—40%-a fej­ lődik ki betakarítható növénnyé. A dörzsöletlen mag ezermagsúlya 2. Talajlazítás. végezzük el az első gépi kapálást.8—2. hogy a csírázást lehetővé tegyük. méterenként 30—40 növény.

A rövid tenyészidejű sárgarépáknak egy alkalommal a közép és hosszú tenyészidejűeknek pedig lehetőleg két alkalommal adjunk fejtrágyát. Kelést elősegítő öntözést csakis olyan talajokon alkalmazzunk (homokos vagy tőzeges talajok). A répák legnagyobb vízszükséglete a fő növekedési sza­ kaszban van. Szeptemberben már rendszerint nincs szükség ön­ tözésre. júliusban. A magvetést általában nem ajánlatos beöntözni. hogy a vetőgép munkáját akadályozza. főleg száraz időjárás esetén. Öntözés. Vegyszeres gyomirtása A vetés előtti talajmunkákkal. Kora tavaszi vetéseknél nincs is szükség öntözésre. júniusban. mind a közép és hosszú tenyészidejű sárgarépák megfelelő terméshozamának előfeltétele a tenyészidő folyamán 2—3 alkalommal adott öntözés. Ha a gyomosodás nem olyan nagy. akkor először inkább öntözzük be a talajt és azután vessünk. Tenyészidőszak alapján: májusban. a késeieknél 70 napos kor után válhat szükségessé az öntözés. Gomex). amelyek nem hajla­ mosak a cserepesedésre. A kora tavasszal elvetett sárgarépáknál ez az időszak június második felével kezdődik. Későbbi vetésnél. Vigyázni kell azonban. Ez többnyire a késői. hogy a sárgarépa kizöldülő szik alatti szára 42 . A fejtrágyázást kapcsoljuk össze az öntözéssel és a kapálásokkal. a talajnedvesség megóvása érdekében a gyomtalanítást megoldhatjuk kon­ takt herbicidekkel is (Gramoxone. vagy a fejlettség szerint 6—8 és 12—15 cm-es növényma­ gasságban. az akkor esedékes gyomirtást mindig végezzük el. • Az időjárástól függően mind a korai. amely az érés fokozottabb megindulásával a tenyész­ időszak második felétől kezdődik. nyári vetésekre vonatkozik. Abban az esetben. A nyári vetésű sárgarépa öntözés nélkül a legritkább esetben hozza meg a kívánt eredményt. A korai sárgarépáknál általában 50 napos kor után. amikor az érés.hosszú tenyészidejű fajtáknál. Fejtrágyázás. az említett gyom­ irtást a kelés előtti időszakban is végezhetjük. ha nem tudunk eső utáni időszakban vetni. illetve a karotinképződés fokozódik.

klórbromuron.(A—1114.és sziklevele még ne legyen látható. Ha a gyomtalanítás a preemergens. Ha a kelés előtt kontakt herbicidekkel (Gramoxone. Maloran) vagy szerkombinációkat (Merkazin + Afalon. Ekkor állománypermete­ zéssel védekezünk a gyomosodás ellen. A kontaktherbicid-kezelés után a legrövidebb idő. száraz időben használ­ hatók. Általánosan ajánlható és jó hatásfokkal alkalmazhátó gyomirtó szerek a prometrin. majd pedig az első állomány­ permetezés után nem kielégítő. a gyomok össze­ zsugorodása. Állománypermetezés esetén is meg kell várnunk a sárgarépa fejlettségének 10—15 cm-es növénymagassággal jellemezhető álla­ potát. mert az említett kontakt szerek minden föld feletti zöld növényt elpusztítanak.és linurontartalmú szerek kijutta­ tásuk után megfelelő mennyiségű csapadék. Borús.(Ma­ lőrén) tartalmúak. akkor két-három hétig nem kell félnünk a gyo­ moktól. tehát csak napos. mert az óvatosságból alkalmazott kisebb adagok vagy az időjárás vagy egyéb természeti tényezők miatt nyár közepén a gyomok újra megjelentek. tehát megerősödnek. ha a kontakt herbicidekkel való kezelést csak a vetés előtti időszakra korlátozzuk.) kell használni. Ez esetben nagyobb adagokat (Merka­ zin. Helyesebb meg­ oldás tehát. és megvárhatjuk. illetve öntözés (100— 43 . Kombinálni azonban a kettőt nem kehet.(Afalon) és a monolinuron. Ugyanis. humusztartalmának és a gyomok fejlettségének meg­ felelően válasszuk meg. Lehetőség van a vetés előtti vagy kelés előtti preemergens.(Aresin) tartalmú szerek hatása erélyesebb. valamint a postemergens. amíg a csíranövények elérik az 5—8 cm-es fejlettségi állapotot. amíg beárnyékolják a talajt. Merkazin) és a klórbromuron. Mer­ kazin + Maloran stb. A prometrin-. vagyis állománykezelésre is. A linuron. ezért preemergens kezelésre egyáltalán nem ajánl­ hatók.vagy klórbromuron-tartalmú szerekkel végezzük. amit ki kell vámunk. ismételt állománykezelés lehetősége is fennáll. és a kelés előtti permetezéseket már prometrin. Ilyenkor a megadott határokon belül a szer adagját a talaj kötöttségének. a ké­ sőbb kelő gyomok ellen sem adhatnak védettséget. a kipermetezett szerek nem jutnak le a talaj felszínére. illetve elszáradása. Gomex) gyomtalanítottunk. esős időben a szerek hatása nem kielégítő.

mert mind a prometrin. postemergensen 2.2—3.—200 mm) következtében 1—1. postemergensen 2. Ilyen arányú beltartalmi vizsgálataink azonban nem voltak.6—3. Amennyiben a szer kijuttatása után csapadék nem volt. ezáltal aktivizálódhat. Gomex 3. Természetesen a bomlási folyamatok lassúságát vagy gyorsasá­ gát a nedvességtartalom mellett befolyásolja a talaj szerkezete.5 hónap alatt a talaj felszínéről ál­ talában 2—3 cm mélyre lemosódnak.4 kg/ha.2 kg/ha 5—600 1 vízben oldva.4—5.5— 4.7 kg/ha 5—600 1 vízben oldva.5 kg/ha. Prometrin gyomirtó szer: Merkazinpreemergensen 2. illetve kapálással a szert nedvességhez juttatjuk. Aresin preemergensen 1.7— 2. 44 . Szerkombináció állománypermetezésre: Merkazin 1. a talaj felső 2—3 cm-es rétegében végzett lazítással. Afalon 1.4—4. A cserepesedés elkerülésére vagy megszüntetésére a fenti időn túl végezhetünk talajlazítást. hogy érett állapot­ ban szedjük fel. A növényállomány gyommentessége nemcsak a növény fejlődé­ sének nézőpontjából. postemergensen 3. Klórbromuron gyomirtószer: Maloran preemergensen 3. Linuron gyomirtószerek: Afalon.1 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. és a talajfelszín erősen kiszáradt. a nyár folyamán szedhető répáknál megállapítani az érettséget. kötött­ sége. humusztartalma. Érése Az éretten szedett sárgarépa tápanyagokban gazdagabb.0—3.6 kg/ha. Rendszerint külső bélyegek alapján lehetett a ko­ rábban. pl.4 kg/ha.7—2. Kontakt gyomirtószerek: Gramoxone. ezért természetszerűleg arra törekszünk.2—1. illetve kifejtheti hatását.5 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. az egyébként vegyszerrel nehezen irt­ ható évelő gyomok ellen is hatásosak. mint az éretlen. A répa nagysága. A jól átgondolt és idejében végzett vegyszeres gyomirtás mellett csak kivételes esetben lehet szükség szedés előtti gyomtalanításra annál is inkább.5 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. öntözni sem tudtunk. mind a klórbromuron és linuron hatóanyag-tartalmú szerek napsütéses idő­ ben a levélen át felszívódva. hanem a gépi szedés kivitelezhetőségének ér­ dekében is szükséges. a levelek sárgulása vagy barnulása utal erre.

és a szaharóztartalom a legnagyobb és a monoszaharid-tartalom a legkisebb. ha erre sok helye van. A lábasságra való hajlamhoz pedig 45 . hogy a faj­ ták ilyen irányú hajlama nagyon nagy súllyal esik latba. A repedt és lábas répákkal kapcsolatban mind a saját. ami­ lyen későn csak lehet. mind más országokban a szedés úgy alakul. amikor a karotin. ha később szedjük őket. Megállapították. Erre az időre a gyö­ kerek növekedése is lezárul.A fajta és a szedés idejének hatása a cukortartalomra (Fritz—Habben nyomán) Fritz és Habben végeztek vizsgálatokat annak megállapítására. Vagyis a sárga­ répa túlfejlődhet. a piac ellátása céljából azonban gyakran szükség van korábbi szedésekre. hogy az adott klímaviszonyoknak megfelelően a közép. repedésre hajlamos fajtáknál a repedt répák szá­ zaléka a tenyészterület nagyságával növekszik. Termé­ szetes. hogy pl. ugyanak­ kor a répák légzési intenzitása is a legkisebb. hogy melyek azok a tényezők. A korai fajták is jobbak lehetnek minősé­ gileg.és hosszú tenyészidejű répákat olyan későn szedjük. mind a szakirodalmi adatok azt a véleményt támasztják alá. hogy az optimális szedési időt akkor érhetjük el. A gyakorlatban azonban mind nálunk. amelyek beltartalmilag biztos tám­ pontot adnak az érettség fokára. és egyúttal elegendő ned­ vesség áll a rendelkezésére.

Szedése A korai sárgarépa. • A sárgarépát szedhetjük kézi ásóval. A középkoraiak szedése augusztusban kezdődik. Míg az előbbiek szedése nyüvő rendszerű géppel megoldható. Ennél a szedési módnál is a dolgozók kézzel szedik fel a répát.a talaj fizikai állapota járul hozzá. • Több termelő üzemben használják a burgonyaszedő gépeket'. addig az utóbbiak többsége gyengébb lombja miatt csak kiemelő ekével vagy ásó rendszerű géppel szedhető. friss fogyasztásra általában az erős lombú Gonsenheimi fajtát termesztik. és ideiglenesen a területen prizmázza vagy lombbal letakarja. míg a kötött talajon 250 m2 8 órás műszak alatt. vagy lombbal takarják. Egy-egy dolgozó 8—10 órás munkanap alatt átlagosan 220—250 m2 területen ássa ki a sárgarépát (könnyű talajon). a hosszú tenyészidejűeké pedig október­ ben. de gyakran november végéig is elhúzódik. • Kézi szedés gépi lazítás után. Mindkét hajlamot lényegesen csökkenteni lehet a nemesítés részéről megfelelő és következetes szelekcióval. csomózott répa szedése még ma is kézi munkaerőre alapozott. Nem is annyira a sze­ dés a nagy kézi munkát igénylő folyamat. későbbi szedésre pedig a Nantes-i típusokat. az ún. gépi kilazítás nélkül. a termelő részéről pedig optimális növényállomány biztosításával és jó talajmunkával. csomózott répák szedésének gé­ pesítését is. mint inkább a csomó­ zás. majd lombtalanítja. A csökkenő munkaerő szükségessé teszi azonban előbb-utóbb a korai. amely viszont már lehetővé teszi a korai sárgarépa-ellátás technológiájának teljes gépesítését. amelyeknek teljesítménye szintén változik a talaj kötöttségétől és 46 . lombtalanítják és ideiglenesen prizmázzák a területen. A teljesítmény könnyebb talajon 360 m2. ez már gyorsabb eljárás. Korai. Erre a célra kormánylemez nélküli ekét vagy házilag készített lazítókat használnak. többnyire azonban júliusra esik. A korai sárgarépák szedése gyakran már júniusban megkezdő­ dik. Ez a módszer egyre inkább háttérbe szorul a nagyüzemekben. A csomózott áru helyettesítésére terjed nálunk is a fóliás csomagolású leveszöldség.

A burgonya. Nantes-i) sze­ désére alkalmazhatók. vagy felhordóval a mellette haladó pótkocsira viszik. Ezért elsősorban rövid. 47 í . lombtalanítást is elvégzik. illetve az ágyásos művelést is. és ugyanezen oknál fogva a munkamélységük erősen korlátozott. tehát csak könnyű talajokon tudnak eredményes munkát végezni. de a gép minőségi munkája a kiszolgáló személyzet hozzáértését igényli. Rendszerénél fogva a talajból kiemeli. azonfelül egyesek a fejelést. • Sárgarépaszedő kombájn a nyüvő rendszerű EM—11-es NDKgyártmányú gép. Mivel a gép egy soron dolgozik. illetve emelni lehet. vagy Orkánnal letakarítani. nyüvő géppel nem szedhető sárgarépák szedését. E—660) vagy az univerzális zöldségbeta­ karító gép (Unimas) lehetővé teszi a több soros szedést. Könnyű és kötöttebb talajon egyaránt jó munkát végez. Rotherz. Lényeges tulajdonsága a kombájnnak. A talajban haladó merev kés meglazítja és egy bordá­ zott ékszíjpár a meglazított gyökereket lombjánál fogva húzza ki a talajból és viszi a lombtalanító szerkezethez. Tehát munkamélysége szabályozható. kihúzza a répát. tehát a hosszabb sárgarépát is ki tudják szedni.a gép munkaszélességétől függően (2—5 ha. A lomb a talajra hull. ásó rendszerű gépek egyrészt megoldhatják a gyenge lombú. a gép tömegteljesítményére kell törekedni. hogy a frontális betakarítást lehetővé teszik. Ezek a gépek a kiemelt répát vagy sorba. ezért a megadott határokon belül. illetve rendre rakják a földre. A soron tartását és a hidraulikus berendezés működtetését a kombájnon levő kezelő­ ülésből egy külön személy végzi. hogy hidraulikus berendezésével a gépet süllyeszteni. amelyeknek a munkamélysége nagyobb. 10 órás műszak alatt). az ún. másrészt azáltal. hogy nagy földtömeget mozgatnak meg. tehát területteljesítménye aránylag kicsi. • Több soros szedésre alkalmasak lehetnek a cukorrépaszedő gépek is.és cukorrépaszedő. A burgonyaszedő és univerzális zöldség­ betakarító gépek üzemeltetéséhez a lombot előzőleg vagy le kell kaszálni. alkalmasak lehetnek na­ gyobb teljesítmények elérésére is (5—8 ha műszakonként). a répa pedig egy felvonó szerkezeten keresztül a kombájn mellett haladó pótkocsira. legfeljebb félhosszú sárgarépák (pl. A bur­ gonyaszedő gépek (pl. Használatuknál azonban figyelembe kell venni.

amely az esetleges meghibásodást vagy dugulást vissza­ jelzi. A gép vezérlőberendezését a traktoros végzi. Félig gépesített módszernél a bruttó termelési költség kézi munkabére 57 %. amelyek­ nek erős és legalább 15—20 cm-es lombjuk van. • Hasonló működésű. A teljesen gépesített termesztés bruttó termelési költségének 19%-a a kézi munkabér.) Csak azokat a fajtákat lehet EM—11-es géppel szedni.EM—11-es sárgarépa-betakarító gép (Fotó: Hanzséros P. illetve nyüvő rendszerű gép az ASA—LIFT (dán gyártmányú). Nincs szükség külső kezelő személyre. Osztályozása A sárgarépa osztályozását megfelelő vagy elegendő osztályozógép hiányában több helyen kézzel végzik. 48 . A termelő üzemek részére a két szekcióra válogató PSZK—6 szovjet és a Vari—Mán magyar válogató gépsor jöhet egyelőre számításba. Jelzőberendezése van a gép­ nek.

Tárolása A gyökerek élő növényi részek. Ezt a célt szolgálja a különböző tárolási módokkal a termény hűtése. 2 t/óra. Az egyik a tárolt anyag 49 . ahol a dolgozók mellette állva a sérült. amely még a növényre nem káros. Teljesítménye kb. amelyek azonban már további. ládába hullik le a szalag végén.A sárgarépa-válogató gépsorok működési elve a következő. hibás répákat leszedik és a kész anyag zsákokba. vagyis a tárolási hőmérséklet olyan mértékű csökkentése. A Vari—Mart gépnek kétféle megoldása van az osztályozásnál. Kiegészítő műveletek. Ezáltal a tárolt árunál a legfonto­ sabb feladat a légzési intenzitás csökkentése. az újabb megoldás a réses osztályozó. A PSZK—6 osztályozó a pótkocsiról a fogadógaratba ömlesz­ tett répát egy felhordószerkezet a földleválasztóra viszi. tehát a gyökérnövények is folyamatosan vesznek fel oxigént. Teljesítménye 6 t/óra. csomagolás. a félkész vagy feldolgozott áru előállítását szolgálják: a mosás. A tárolóban elhelyezett zöld­ ségfélék. A 25 mm feletti répa két válogatószalagra. amelyeknél az életfolyamatok a tárolás alatt is folytatódnak. innen a húros osztályozóra kerül. vizet és hőt adnak le. A 25 mm alatti répák pedig nem kerülnek válo­ gatószalagra. A tárolásnak lényegében két oldala van. Az egyik húros osztályozó. és ugyanakkor szén-dioxidot. Minden­ esetre biológiai értéke alább száll. amely két frakcióra válogat: 25 mm alatt és 25 mm felett. Ez már 4 szekcióra válogat. illetve -asztalra kerül. Ügy kell tehát kialakítani a tárolási feltételeket. gyakran a zöldség színének és alakjának változásai is előfordulnak. a másik. A tárolás folyamán döntő jelen­ tőségű anyagcsere-folyamat a légzés. aktivitását vagyis erősségét a mini­ málisra csökkentsük. hanem már előzőleg egy oldalkihordón át esnek ki. Egy­ idejűleg a kémiai összetétel bizonyos módosulásai. koptatás. Technológiai folyamata lényegében hasonló a PSZK—6-éhoz. hogy a betárolt zöldségféle légzési intenzitását.

Még a rövid időn belül felhasználásra kerülő sár­ garépánál sem közömbös. hanem az eltartható­ ságra is. második felében adott bőséges nitrogén­ trágyázás pl. laza szövetű répákat eredményez. betakarított sárgarépa válogatási költségei. valamint a mono. a ter­ mesztési feltételek és a szedés módja. A tenyészidő. Termesztési feltételek. A tárolási költségek eléggé megterhelik egy-egy termény előállítását. az öntözés. törött.és diszaharidok aránya. A szedés módja a sárgarépa sérülési százalékát nagymértékben befolyásolja. a tápanyagellátás és a betakarítási időpont következtében nagy ingadozásokat mutatnak. hanem eltarthatóbb is. hanem ipari feldolgozásra is megfelelnek. Lényeges ezért. sérülési százalékkal ki­ szedett.és karotintartalom. amelyek egyben tájékoz­ tatásul is szolgálnak a tárolhatóságra vonatkozóan. Tárolásra tehát olyan fajtákat válasszunk ki — félhosszú és hosszú fajtákat —. A tárolást befolyásoló tényezők: a fajtatulajdonságok. a talaj szerkezete. A diszaharidok mennyisége az érett répában növekszik a monoszaharidok rová­ sára. A betegségekkel szembeni érzékenység és a minőségi mutatók. és ezáltal nemcsak édesebb lesz a répa. hogy milyen típusú szedőgépet alkalmazunk. mint pl. mind hatás­ sal van nemcsak a sárgarépa ízére és színére. a másik pedig a technikai oldalával kapcsolatos. Fajtatulajdonságok. A nagy törési. A sérülési százalék a szedőgépek problémáját vetette fel elsősorban. míg a kálitartalom kedvezően befolyásolja a szövetek víztartó képességét a tárolás alatt. horzsolt. amelyek nemcsak szabadpiaci értékesítésre. illetve annak módszerei. a csapadékos vagy száraz évjárat. valamint a kiszedésből adódó veszteség nagyon megdrágíthatja a termelést. A túl korán betakarított sárgarépa éretlen. A sárgarépafajták közül tárolásra kevésbé alkalmasak a rövid. hajtatási fajták. ún.minőségével. 50 . Igaz ugyan. karotintartalma kicsi. a magas szárazanyag. Az érettség összefüggésben van az összcukortartalmon belül a di. hogy a szedett termény hány százaléka zúzott. A minőségi oldal a tárolást befolyásoló tényezőkből tevődik össze. tápanyag-ellá­ tottsága.és monoszaharidok egymás közötti arányával. míg a technikai oldal maga a tárolás. hogy a beltartalmi mutatók és értékek a termesztő­ hely.

nyirkos homokban vagy ládákban is tárolhatunk. szellőzéses tárolókban. Kis mennyiségekhez alkalmasak a polietilén zsákok vagy zacs­ kók. sebhegedés elősegítésére szárítási eljárás alá kell vetni a sárgarépát főleg akkor. és 1. Logikus ezért. veremben. hogy a szedőgépet szakszerűen használjuk-e. az előzőleg leállított tartóoszlopokra. A párásodás. 5 °C-nál pe­ dig 6 nap múlva hegednek be a sebek. hogy két-három méter széles. és annál inkább emelni kell a relatív páratar­ talmat. annál hosszabb a sebhegedés ideje.5—2 m mély árkot ásunk ki és középre tartógerendát fektetünk.valamint. prizmában és ár­ kokban. az ún. Minél alacsonyabb azonban a hőmérséklet. amelyeket polcokra vagy földre helyezett deszkapallókra te­ gyünk. hogy a répa leválasztása a földtől. Az utóbbiak a répával együtt nagy földtömeget mozgatnak meg. A nyüvőgépek rendszerüknél fogva kis teljesítményük mellett is inkább alkalmasak a tárolásra szánt sárgarépa szedésére. Az aktív szellőzéses eljárásnál ezt az előkezelést a tárolással egybekötve. Azok a pincék alkalmasak tárolásra. 15 °C körül a második nap után indul meg az erő­ sebb parásodási folyamat. amelyek­ nek hőmérséklete a tél folyamán nem megy 0 °C alá és 6—8 °C fö­ lé. ha hagyományos tárolást alkal­ mazunk vagy ha a répa hűtőtárolóba kerül. amelyre a hideg beálltával szalmát és később földet tehetünk. mint annak első fázisát végezhetjük. aktív. • Hagyományos tárolás pincében. A tartógerendákra lécekből vagy desz­ kákból tetőt készíthetünk. illetve a talajrészektől nagy zúzódást és törést okozhat a felszedett terményben. A vermek szintén kisebb mennyiségek tárolására valók. Tárolhatunk tehát hagyományos módon vagy korszerű hűtő­ házakban és a kettő közötti megoldással. Földes pincékben halmokban. 51 . mint az ásó­ rendszerű gépek. valamint védett. de szabad területen szalmával-fóliával takart ládákban. 10 °C-nál 3 nap múlva. A hosszadalmas kezelés következtében ugyanis nagy lesz a vízveszteség. A jelentős súlyveszteség elkerülése végett 15 °C alatti szárításnál az RP-nek (relatív páratartalom) 95 % fölött kell lennie. Ezeket úgy készítjük el.

hogy extrém esetekben. Nagyon fontos. A szellőzőkürtők is készülhetnek deszkából. Amikor a prizmák hőmérséklete 2—4 °C-ra leszáll. vagy he­ lyette 1. Árkos vagy barázdás tárolás: az árkokat védett helyen hason­ lóan készítjük el. vastagítsuk meg a földtakarót a prizma egész felületén 40—60 cm-re. Hátránya. a párolgás és lehűlés elősegítésére. hogy az időjárástól függően bi­ zonyos tárolási időn belül a sárgarépákat fonnyadás és romlás nélkül megőrzi.Legelterjedtebben használatos a földprizma. az esetleges fertőzési gócok elkerülése céljából. A szellő­ zőrács tetőszerűen összeszögelt lécekből áll. legfeljebb 1 m magasságban. Ezután 52 . mint a prizmákat.5—2 méterenként szellőzőkürtőket helyezzünk el. A prizmák közepére hosszában szellőzőrácsot tehetünk. Egyes esetekben szokásos a répát homokkal keverni. de használhatunk erre a célra 60—70 cm hosszúságú műanyag csöveket is. enyhe tele­ ken teljes kiesés állhat elő. A gerincet beázás ellen tetőszerűen képezzük ki. A kiásott földet az árok két szélére peremként rakjuk fel. de a gerincüket hagyjuk szabadon. vagy 20 cm-es réparétegenként 8—10 cm homokréteget rakni közé. Szélvédett helyen. hogy lehűlt terményt rakjunk össze. A sárgarépára közvetlenül nem ajánlatos szalmát tenni. a barázdák mélységének megfelelő vastagon rakjuk be a helyben kiszedett és lombtalanított sárgarépát. A prizmákat első alkalommal csak 20—25 cm-es földréteggel takarjuk. A földprizmák nagy előnye. vagy nagyon hosszú. majd a deszkára szalmaréteget. kemény teleken a sárgarépához nem tudunk hozzáférni. Ha az idő hidegebbre fordul. A barázdás tárolást egyes termelő üzemekben nálunk is alkal­ mazzák. nem mély fekvésben tisztított területen 80—100 cm szélességben rakjuk le a sárgarépát prizma alakban. pl. A sárgarépa szedése után a letakarított területen ekével mélyített barázdákba. hogy a prizmába összerakott sárga­ répa hőfoka 10 °C alatt legyen. Kiszáradás ellen azonban a gerincre pár cm-es föld­ réteget tegyünk. 40—50 cm széles és 30 cm mély árkot ásunk. a szalmára megfelelő vastagságú földréteget vagy egyéb takarót tehetünk. A kiszedett áru több hónapi tárolás után is üde és szép marad. amelyre tetőnek használt deszkát teszünk. A szedést tehát ősszel úgy időzítsük.

Fontos. A szén­ 53 . Egyes országokban a sárgarépát a talajban hagyják és 20 cm-es tőzegréteggel takarják. Ez a megoldás természetesen csak kis területen alkalmazható. középen falszerűen utakat hagyva. Az alacsonyabb hő­ mérséklet fagyást.ekével rászántjuk a mellette húzott barázda földjét. sőt gyakran fajtánként is változó.és oxigénmennyiség növényfajonként. • Hűtőtárolás. a magasabb pedig fonnyadást okozhat. Ennél a módszernél a tárolótérben a szén-dioxid. annál nagyobb volt az 02-leadás és a cukorlebontás. és utána az egész kazlat fóliával borítják be. A sárgarépa optimális tárolási hőfoka +1°C. mint az almáé) a levegő páratartalmát 97% körül tartsuk. A hűtőtérben a sárgarépa eltarthatósága függ a hőmérséklettől.) A sárgarépával végzett eddigi kísér­ letek azonban ellentmondásosak. Minél nagyobb volt a C02-tartalom. Ugyancsak szabadban és inkább csak kényszermegoldásként tá­ rolják a sárgarépát ládákban. ven­ tillátorok segítségével oldjuk meg. 20—25 cm-es földréteg és a kellő időben leesett hótakaró alatt a sárgarépa kora tavaszig tárolható. A sárgarépa nagy párolgási rátája miatt (amely 50-szer nagyobb. va­ lamint a monoszaharidok lebontása a vizsgált fajtáknál nem volt tompítható. Nicolaisen és Hansen szerint az SzL-tárolás a sárgarépa ízét és cukortartalmát javítja. vagyis a C02-leadás és az 02-felvétel. 95% feletti RP (relatív páratartalom) mellett. Weichman kísérletei. Hűtőtárolóknak nevezzük azokat a hűtőházakat.5—3 m magasságban. A hűtőtárolás egyik legkorszerűbb módja a szabályozott lég­ térben (SzL) való tárolás. Ezt a megoldást túl­ ságosan nagy mennyiségű láda esetén csak rövid időre célszerű alkalmazni. hogy a légzési intenzitás. amelyekben a levegő szén-dioxid-tartalmának növekedését szellőztetéssel. valamint az eddigi hazai tapasztalatok azt bizonyítják. A ládakazlat szalmabálával takarják körül. A lá­ dákat kazalszerűen rakják fel 2. hogy a hőmérséklet-ingadozás lehetőleg kicsi legyen. (Ez a bebocsátott szén-dioxid.és oxigéntartalom bizonyos mértékű megváltoztatásá­ val ugyanis a tárolt termények légzési üteme csökkenthető. a levegő páratartalmától és a levegő mozgásától. szalmás-fóliás takarással.

A szennyeződés is lemosódik ez alatt az idő alatt. alul pedig a mosóvíz számára lefolyót készítenek. Ezzel a tárolási mód­ dal 4—5 hónap alatt nemhogy csökken. Az első szakaszban 1. Jó hatást érhetünk el fóliataka­ rással. Ez alatt az idő alatt a répák 1—2 °C-ra hűlnek le. illetve öntözzünk ki. A vizsgálatok szerint a betárolt sárgarépa mikroorganizmusokkal való fertőzöttsége az időszakonként megismételt öntözéssel megszűnik. hanem növekszik a sárga­ répák súlya 4—5%-kal.1 m3/nap tonnán­ ként számítva. hogy a sárgarépa a fólia takaró alatt ne fülledjen be. Vagy csak a ventillátor felőli oldalakat fedjük be. beleértve a víz regenerálását is.5—2 hétig naponta 2—3-szor. ami természetes következménye a folyama­ tos öntözésnek. és lemosódnak vele a fertőző mikroorganizmusok is.dioxid-tartalom növekedését pedig megfelelő szellőztetéssel akadá­ lyozzuk meg. Három méterre. Semmi esetre sem szabad a tárolótérben a levegő sebességét fokozni. Ebben az időszakaszban és az egész idény átlagában a vízfogyasztás nem több 0. A sárgarépák a tárolás végéig megőrzik frisseségüket és aromájukat.3—0. Az öntözést két szakaszban végezzük. különösen az utóbbi évek­ 54 . A vizespermetezéses tárolás: hűtött vízzel időszakos öntözést vé­ geznek. Minél nagyobb ugyanis a levegő sebessége. Vi­ gyázni kell azonban arra. Ebben a szakaszban az öntözés célja a hőmérséklet fenntar­ tása és a mikroorganizmusok lemosása. mert a víz befolyik a répa közé. vagy ennél magasabbra rakva. vagy kisebb mennyiségek esetében az egész rakományt befedhetjük fóliával.5 m3 vizet számoljunk. Naponta 11 sárgarépára 0. Az aktív szellőzéses tárolási módszert. annál fokozottabb lesz a sárgarépa párolgási rátája. a rekeszekbe ömlesztett sárgarépát zuhanyoztató szerkezettel felülről öntözik. A ventillátorok közelében levő ládában rendszerint mindig erősebb a légmozgás és — ennek következtében — a felső rétegekben levő répák fonnyadása. A második szakaszban az öntözést csak 2—3 naponként kell vé­ gezni. Az opti­ mális tárolási hőmérséklet. Gondoskodjunk időnként a szellőzésről és arról. A legkedvezőbb légsebesség 1 m/sec. ese­ tenként 15 percig 1 °C-os vízzel öntözünk. hogy a fólián keletkező páralecsapódás ne legyen túl nagy. valamint a zuhanyoztatásra szolgáló víz hőmérséklete 1—2 °C kell hogy legyen.

P2O5 40. a ki. A répa hőmérsék­ letének emelkedésekor a külső levegő és a tároló belső levegőjének keverékével lehet szellőztetni. Rövid tenyészidejű fajták dugványainak: N 30— 40 kg/ha. Magtermesztése A dugványnevelő év Talajigénye. mint a hűtőtároló.ben.60 kg/ha. aránylag biztonsággal tárol.4 m/sec. a sebek behegedjenek. 10—15 nap után a levegőt a lehető legrövidebb időn belül hűtsük le 0. Lényege. A tárolás egész ideje alatt a sárgarépákat szárazon tartsuk. Fokozott figyelmet kell szentelnünk a táp­ anyagellátásnak. A ventillációs rendszert akkor kell bekapcsolni. hogy a tárolás első szakaszában a sárgarépák felülete száraz legyen. Megegyezik az áru céljára termelt sárgarépáéval. A sebek behegedése utáö a ré­ pákat egyenletesen hűtsük le 1 °C-ra. naponta 5—6-szor 15—30 percig szellőztessünk a tároló belső levegőjével a répák felületének szárítása céljából. 55 . K20 120—150 kg/ha. valamint nagy mennyiségek tárolására. ami­ kor a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb. Ugyan­ ez vonatkozik a vetésforgóval kapcsolatos igényekre is.és betárolás gépesíthető. egyre inkább fejlesztik és egyre szélesebb körben alkalmazzák. Naponta 5—6-szor 15—30 percig kell ak­ tívan szellőztetni. könynyebben megoldható.5—1 °C-ra. mint a sárgarépáé. hogy fonnyadnának.1—0. Amikor a külső levegő hőmérséklete a betárolt sárgarépáénál ma­ gasabb. Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a kö­ vetkező hatóanyag-mennyiségek ajánlhatók. anélkül. Ennek elérésére a szárítást 10—15 napon keresztül 10 °C-nál nem maga­ sabb hőmérsékleten végezzük. Tápanyag-utánpótlás. Lehetőleg állandó hőmérsékletet tartsunk és a tárolás folyamán naponta 5—6-szor 15—30 percig szellőztessünk. is alkalmas. A fonnyadás elkerülése végett az RP-t 95% felett tartsuk. amikor is a légáram sebessége 0. Olcsóbb és nem igényel olyan beruházást.

ha jó táperőben levő ta­ lajon termesztjük — az előveteménytől függően a nitrogén mennyi­ ségét a minimálisra csökkentsük: 15—20 kg/ha. jobb a tárolhatósága. váltakozik azonban a vetés idő­ pontja. Hazai adottságainkat és a fajtatípu­ sokat. vagyis az elővetemény és a másodterménynek termesztett sárgarépa igényének megfelelően. P2Os 80—100 kg/ha. Hosszú tenyészidejű fajták dugványainak: N 50— 60 kg/ha. Ezért lehetőleg úgy válasszuk meg a vetés idő­ pontját. vetés. 56 . a következő idősza­ kok alkalmasak a dugványok vetésére: – rövid és hajtatási fajtáknál: június elejétől július közepéig. illetve tenyészidejűket figyelembe véve. Követelmény. K20 140-170 kg/ha. A vetőmagszükséglet és a vetés módja ugyanaz.és káliműtrá­ gyát az őszi mélyszántás előtt. nagyságot és formát elérjék. Adhatjuk vetés előtt és ezt követően az első kapáláskor.Közepes tenyészidejű fajták dugványainak: N 50— 60 kg/ha. mint az árutermesztésnél. P205 40— 80 kg/ha. Ezeknél — különösen. hogy október végére a dugványok megfelelően fejlettek. a minősítésnél és szelektá­ lásnál a fajtabélyeg világosan megítélhető legyen. de még fejlődésben legyenek. a nitrogént pedig fejtrágyaként szór­ juk ki. K20 140-120 kg/ha. A rövid tenyészidejű fajták dugvány termesztését másodtermesztés­ ben is megoldhatjuk. hogy felszedéskor a fajtajellegnek meg­ felelő színt.és káli­ műtrágyákat még az ősz folyamán a betervezett terményeknek megfelelően adjuk. magasabb szárazanyag-tartalma lévén. A foszfor. A különböző tenyészidejű fajtákat olyan időpontban kell el­ vetni. A közepes és hosszú te­ nyészidejű sárgarépadugvány alá a szükséges foszfor. éret­ tek legyenek. hogy a dugványok már bizonyos érettségi fokot elérjenek. Talaj-előkészítés. vagy a hosszú tenyészidejűeknél lehetőleg öntözővízzel az első és harmadik kapálás előtt. Az érett sárgarépának.

— közepes tenyészidejű fajtáknál: május közepétől június köze­ péig, — hosszú tenyészidejű fajtáknál: április elejétől május elejéig. A nyári vetéseknél szükséges hangsúlyozni a talaj minőségét. A cserepesedésre erősen hajlamos talajokban még a jó vetőágyat ké­ szítő precíziós vetőgépekkel vetett mag sem adhat egyenletes kelést. A nagyobb esőzések következtében becserepesedett vetéssel ugyan­ úgy járunk el, amint azt már az előzőekben leírtuk. Öntözés. Általában a korai vetésű és jó kelésű, illetve megfelelő növényállományú dugvány öntözés nélkül is kielégítő fejlettséget érhet el. A késői vetésű dugványoknál azonban az időjárástól füg­ gően, de gyakran előfordul, hogy öntözésre szükség van. A színese­ dés, illetve a karotinképződés megindulásakor ajánlatos öntözni. Augusztus közepe után azonban csak akkor öntözzünk, ha az au­ gusztus végi, szeptember eleji esők hiányoznak. A száraz, kiszik­ kadt, könnyű talajokból is nehézséget okoz a szedés, homoktala­ jokban pedig a dugványok a tartós őszi szárazságban fonnyadtak. Ilyen esetben a hiányzó csapadékot, ha lehet, öntözéssel pótoljuk. Növényápolása, vegyszeres gyomirtása az árutermesztésnél leír­ takkal teljes mértékben megegyezik. Szedés. A sárgarépadugványokat még felszedésük előtt szelek­ tálni kell. Ki kell szedni belőlük a lombra elütő, seprűsödő és fel­ magzó töveket. A termény felszedését az időjárástól függően késő ősszel, október végén, november elején kezdjük, amikor már az időjárás hűvösebbre fordul és könnyebb a dugványok prizmázás előtti lehűtése. Szedhetjük kézzel, ásóval vagy kormánylemez nélküli ekével, a gyökereket meglazítva kézzel emeljük ki és szedjük össze. A gépesített szedésre lehetőséget nyújtanak a nyüvőrendszerű kombájnok, mint pl. a Scott Urschel amerikai vagy az EM—11-es NDK-gyártmányú egysoros gépek. A kézi szedésnél a levélzetet kézzel csavarjuk le. Ha mégis előfor­ dul, hogy a lecsavarással a szívrész megsérülne, akkor azt ne tegyük a dugványok közé. A sárgarépa ez esetben is kihajt ugyan, de körben a szívrész körül több rügyet hoz és kis magszárakat. Lehetőség sze­ rint jól tisztítsuk meg a dugványokat, lomb- és földmaradványok ne maradjanak rajtuk, majd tisztítás után hordjuk a tárolóhelyre. 57

A lombtalanítást elvégezhetjük a táblán kaszával is. Ez azonban nem ajánlatos, mert mindenképpen át kell válogatni a dugványokat. A sárgarépán rajtamaradó fonnyadó és egyéb levélmaradványok, valamint a rátapadt föld a kórokozók és kártevők melegágyai le­ hetnek. A jelenleg ismert gyökérzöldségszedő kombájntípusok közül a nyüvő rendszerűek azok, amelyek rendszerüknél fogva alkalmasak dugványszedésre. Ilyen az utóbbi időben nálunk is elterjedt NDKgyártmányú EM—11-es kombájn is. Csakis az erős, ép lombozató fajták szedhetők vele. A kombájnnal való szedés, illetve lombtalanítás után is szükséges bizonyos mértékű utántisztítás. Ahol a gép a levélzetet csak részben távolította el, ott azt kézzel kell elvégezni. A sárgarépadugvány téü tárolása A dugványokat átválogatva teleltetjük át. Eltávolítjuk a korcs növésű, sérült, beteg, repedt és elágazó, ún. lábas répákat és azokat, amelyek a fajta jellegének nem felelnek meg. Hűtőházban is tárol­ hatjuk ugyanúgy, ahogy az áru céljára termelt sárgarépát. A hűtőházi tárolás előnye, hogy a dugványokat 6—7 hónapig, vagyis a kiültetésig biztonságosan megőrizhetjük, a tárolóból közvet­ lenül a kiültetés helyére szállíthatjuk olyan ütemben, ahogy azt az ültetés megkívánja. A tárolás alatt rendszeresen ellenőrizhető és az esetleges romlási gócok könnyen kiiktathatók. Ma azonban még kevés termelő üzem rendelkezik olyan hűtőkapacitással, amely a dugványok tárolását is lehetővé teszi. Prizmás tárolás. A dugványokat többnyire földprizmában tárol­ ják nemcsak nálunk, hanem a legtöbb országban. A jól átválogatott, egészséges sárgarépa minden nehézség nélkül tárolható a gondosan előkészített és a tél folyamán, a tárolás ideje alatt rendszeresen ellen­ őrzött földprizmákban. A prizmák elhelyezése, elkészítése és méretei megegyeznek a Tá­ rolása c. fejezetben leírtakkal. A dugványok helyét azonban a terü­ let tisztítása után fertőtlenítsük. Zineb (0,4%-os) vagy Cuprosan Super D (0,4%-os), vagy más réztartalmú szerrel permetezzük le, vagy TMTD-vel vékonyan szórjuk be. 58

A tisztított és átválogatott dugványt 60—80 cm széles és ugyan­ ilyen magas prizmákba rakjuk. Fertőtlenítés céljából ajánlatos 100 kg-onként30—40 dkg TMTD porral rétegenként beszórni abera­ kott dugványokat. Rágcsáló (egér, pocok) elleni védekezésül Arvalint is tegyünk a prizmákba. Hagyományos volt a prizmákba 20—25 cm-es rétegenként nyirkos föld vagy homokréteget szórni, erre azonban nincs szükség. Kisü­ zemi tárolásnál vagy pincékben készített prizmákban, ahol kis menynyiséget tárolunk, ott a répák közötti üregek kitöltésére használhat­ juk ezt a megoldást. Külföldön egyes országokban szintén használ­ ják ezt a módszert. A szellőztetés biztosítására szokás a prizma aljára két lécből ké­ szített rácsot háztető alakban fektetni. Ha ezt a megoldást választ­ juk, akkor a szellőzőrács alá is rakjunk helyenként egér irtására Arvalint. A prizmázás előtt ajánlatos a dugványok átlagsúlyát-megál­ lapítani (10 kg súlyú dugványban megszámoljuk a dugványokat, legalább 3—4 helyről vett átlagban). A prizmákban levő dugványok várható kiültetési területét kiszámíthatjuk, ha a prizma köbtartal­ mát megszorozzuk 570-nel, amely 1 m3 sárgarépának a súlya. A prizma köbtartalmának kiszámítása a következő: a prizma alaphosszúságának két­ szerese + a prizma felső gerin­ cének hossza Ha a prizmák hőmérséklete a +4 °C-ot meghaladta, megkezdő­ dik a dugványok hajtásképzése, de a rothadás veszélye is fennáll.
3. táblázat. A hektáronként szükséges sárgarépadugvány száma és súlya az ültetést távolság és az átlagsúly alapján (Tiborcz et al., 1972)
A dugványok átlagos súlya, g Ültetési távolság Darabszám ha-onként 30 40 50 60 70 80 90 100

szükséges dugvány, q/ha

50X30 50X40 50X50 60X40 60X50

65 222 49 217 39134 40 974 32 611

20,0

26,6
20,0

15,1 12,0 12,5
10,1

33,2 24,8
20,0

16,0 16.7 13,4

20,9 16,7

40,0 29,9 24,0 25,0
20,0

46,7 34,9 28,0 29,2 23,3

53,3 40,0 32,0 33,4 26,6

60,0 45,0 36,1 37,5 30,1

66,7 50,0 40,0 42,0 33,4

59

+7 °C-náI a prizmákat szét kell szedni. Amennyiben ez a felmele­ gedés a tél folyamán keletkezik, akkor fagymentes napon átválo­ gatva, a prizmákat lehűtve, ismét visszarakjuk. Tavasszal ilyen mérvű felmelegedés esetén a kiültetést minél előbb kezdjük el. A prizmában vagy hűtőtárolóban tárolt dugványokat a téli fagyok megszűntével lehetőleg azonnal ültessük ki! A maghozó év A korai kiültetés természetszerűleg megkívánja, hogy a magtermesz­ tésre kijelölt tábla összes előmunkálatait még az ősz folyamán elvé­ gezzük és a terület tavasszal könnyen, gyorsan előkészíthető legyen. A terület kiválasztásánál lényeges, hogy a környék vadmurokmentes legyen, mert a sárgarépa idegentermékenyülő és vadmurokkal is könnyen kereszteződik. A magtermő sárgarépatábla és más fajtájú maghozó sárgarépa, valamint a vadmurokkal fertőzött terület között legalább 800 m-es izolációs távolság legyen. Erősen gyomfertőzött terület sem alkalmas magtermesztésre, mert a tenyészidő második felében a sorközművelés megoldhatatlan, és ha a vegyszeres gyomirtás nem járt kellő eredménnyel, akkor a ve­ tőmagtábla elgazosodik. Azonos fajsúlyú és nagyságú gyommagvak gyakran ki sem tisztíthatok a sárgarépából. Talajigény, vetésforgó. Mély rétegű, mélyen művelhető, tápanyag­ gal jól ellátott talajokon kaphatunk csak jó minőségű jó csíraképes­ ségű maghozamot. A kötött, hideg talajokon a kiültetett dugványok rosszul gyökeresednek és gyengén fejlődnek. Maghozamuk silány lesz mind mennyiségben, mind minőségben. Legjobb előveteménye a kellő időben betakarított, istállótrágyá­ zott kapásnövény vagy kalászos. Tápanyagelíátás. őszi mélyszántás előtt a tápanyag-ellátottságtól függően a következő hatóanyagot adjuk: P2Os 150-180 kg/ha, KaO 120—150 kg/ha, N 50— 60 kg/ha.

tavasszal 60

Talaj-előkészítés. Tartsuk szem előtt, hogy a kifogástalan gépi ül­ tetés alapfeltétele az egyenletes, sima talajfelszín. Amennyiben az előkészítési munkák lazává tették a talajt, akkor sima hengerrel kissé tömörítsük, különben a dugványok túlságosan mélyre kerül­ nek. Prizmabontás, dugvány-előkészítés, ültetés. Ültetés előtt a dugvá­ nyokat ismét át kell válogatni. Ősszel, prizmázás előtt a fajtajellegre átválogatott dugványok közül tavasszal már többnyire csak a rom­ lott, beteg répákat kell kidobni. A prizmák felbontása után a dugványokat lehetőleg azonnal ül­ tessük ki, mert a fonnyadt dugvány nagyon nehezen vagy egyálta­ lán nem gyökeresedik be. Kézzel, ásóval vagy ültetőfával egyre kevesebb üzemben ültetnek. Ennél az ültetési módnál előre hossz- és keresztirányban megvona­ lazott metszéspontokba ültetünk. A jó eredés előfeltétele, hogy a be­ ültetett dugványokhoz jól nyomjuk hozzá a földet, s a dugvány me­ rőlegesen álljon 3—4 cm-re a talajfelszín alatt. A nagyon munkaigé­ nyes és lassú kézi ültetés helyett ma már a legtöbb üzemben géppel ültetnek. Erre alkalmas minden palántázógép, amelyről a műanyag tárcsákat leszereljük. Az ültetők a sornyitó után helyezik el megfe­ lelő mélységben a dugványokat. A tömörítő kerekek rendszerint jól hozzányomják a dugványokhoz a talajt, ha azonban ezt nem talál­ juk kielégítőnek, akkor sorhengerrel keresztben, harántirányban já­ rassuk meg a táblát. Használatos gépek az UPK—6, területteljesít­ ménye 0,8 ha/l0 ó, TP — 4 4 soros, területteljesítménye 0,6 ha/10 ó. Tehát ugyanolyan teljesítményt lehet vele elérni, mint a palántázás­ nál. Kifejezetten dugványültető gép a Szuper Prefer T ültetőgép, amely csak 60 X 40 cm-es sor- és tőtávolságban tud dolgozni. Fajtatípusonként az alkalmazandó sor- és tőtávolság: rövid és félhosszú fajtákhoz 50—55 X 25—30 cm, hosszú fajtákhoz 60—65 X 35—40 cm. A tenyészterület befolyást gyakorol az érés egyöntetűségére és az ezerszemsúly alakulására. A ritka ültetésből származó magvak ezerszemsúlya nagyobb, de az érés a magszárak dús elágazódása miatt 61

mielőtt a magszárak megjelennek. Az ültetéskor keletkező keréknyomok és a helyenként elkerülhetetlen taposások fellazítására. Öntözés. de kisebb a magvak ezerszemsúlya. Linuron 50 3.3 kg/ha oldva. a fejlődő magvak szintén. Kiültetés után. A korai fajták magjának érése egy-két héttel ko­ rábban következik be. valamint az ernyők befelé kun62 . Aratás-cséplés. kihajtás előtt. A sűrű ültetésű maghozók érése egyöntetűbb. nem tudja zavartalanul ellátni a föld feletti szerveket vízzel. Ajánlható vegyszerek. akkor 5—6 cm-re csirkézzük fel a sorokat kapával vagy se­ kélyen leengedett ekével. A maghozó sárgarépa vegyszeres gyomir­ tását végezhetjük kiültetés után. Merkazin 3. nincs szükség to­ vábbi kapálásra. vagy amikor a lomb és a fejlődő magszárak a 15—20 cm-es fejlettséget elérték. Vegyszeres gyomirtás. vagy a késői kitavaszodás miatt csak későn kerülhet sor a kiülte­ tésre.2 kg/ha 350—520 l vízben Afalon. A kora tavasszal kellően megnedvesített talajba kiülte­ tett dugványokat a legritkább esetben szükséges öntözni. gyomirtása lényegében azonos a mag­ ról vetett kultúráéval. s a gyökerek sem tudnak kellően megkapaszkodni a talajban. a gyökeresedés megindulása után és a vegyszeres gyomirtás előtt végzendő el. Öntözésre rendszerint akkor van szükség. A—1114.5—4. hanem a helyenként nagyon nagy károkat okozó nyulak ellen is véd. Ha a dugvány györekesedése nem előzi meg a magszár fejlődé­ sét.elhúzódik.5—5. Ha a magszárak ^rőteljes kifejlődéséig sikerül a talaj gyommentességét biztosítani. Ez esetben a magszárak satnyák lesznek. főleg ha a vegyszeres gyomirtás eredményes volt. Ha nem sikerült megfelelő mélységre (3—4 cm) ültetni a dugvá­ nyokat. A későbbiekben. s a hirtelen fellépő meleg következtében a talaj gyorsan kiszá­ rad. mert a zárt növényállomány elnyomja a később fejlődő gyomokat. akkor az elgyomosodástól nem kell félni. ha a tavasz nagyon száraz volt. A magernyők és a mag barnulása. Ez a művelet nemcsak a kiszáradás. könnyen kidőlnek és elszáradnak. Az első gyomirtás sikertelensége esetén ismételjük meg a vegyszerezést a fejlődő állományban is. mint a félhosszú vagy hosszú tenyészidejűeké. Később ugyanígy járhatunk el. Kapálás.

A cséplőgépnél megtehetjük. a másod. 63 . másrészt a dús. • Csépelhetjük szakszerűen beállított kombájnnal vagy cséplő­ géppel. Ez azért ajánlatos. mert a magszár alsó része fás. mert a sok szár. befullasztják. majd ahogy az ernyők érnek. hogy a dobbal csak a magot ve­ retjük le.és harmadrendű ernyők érését bevárva a táblát géppel learatjuk. vagyis ma­ ximum 14% nedvességtartalmú vetőmagot szabad. kemény. 10—15 cm-es tarlót hagyva. Tehát az elsőrendű vagy főernyőket leszedjük kézzel. és nyolc-tízesével utóérlelésre a táblán kúpokba rakjuk. Az átrostált magot vékonyan terítve (10—15 cmes rétegben) tároljuk a végleges tisztításig. ha részaratást is végezhetünk. Először az első-. Az aratást akkor kell kezdeni.és levéltörmelék miatt gyorsan befülled a mag. Felzsákoltan vagy garmadában tárolni csak légszáraz. s a harmadrendűeké is barnulni kezd.és harmad­ rendű ernyők érnek be. majd a másod. • Kisebb területen kézzel. ezáltal tisz­ tításuk könnyebb lesz. folyajnatosan (több alka­ lommal) szedjük. Az érett. amikor két sort aratunk egyszerre. és így kevesebb szárrész kerül a magvak közé.korodása jelzi az érést. mert egyrészt az alsó fásodott szárrészektől a vágószerkezet gyorsan tönk­ remegy. Ilyenkor először az elsőrendű vagy főernyőket. A zavartalan munka érdekében emeljük meg a vágószerkezetet legalább 25—30 cm-re. nagy magszárak feltekeredve a felhordó szerkezetre gyorsan eltömik. A cséplést akkor kezdjük. ha a kicsépelt magvak közé kevés szárrész kerül. A gépi aratást összeköthetjük részaratással. Gépi aratást végezhetünk terelővel ellátott fűkaszával. Az előtisztítást lehetőleg gyorsan kezdjük meg. különösen. amikor a má­ sodrendű ernyők magja érett. Ez az időjárástól függően 6—7 nap. nagyüzemi termesztésnél géppel végez­ zük az aratást. Ez azért szük­ séges. és állandó kaszatörést okoz. A levágott magszárakat kévékbe kötjük. gyorsan penészedik. A szélkár miatt a kúpokat ajánlatos körülkötni. Mindezen felül a tisz­ tításnál sok munkát takarítunk meg azzal. maghozó tábla aratása és cséplése egymenetben kom­ bájnnal is megoldható. Legjobb minőségű magot a kézi aratás ad. amikor a kúpokban a magvak utóértek.

levélnyélen. A növény alacsony növésű. • A fenti vírusok legtöbbször együtt fordulnak elő. amely később a levélkeosztatokra is kiterjed. A levélnyélen és a száron hosszú barna csíkok vannak izzadmánycseppek (baktériumnyálka) kíséretében. A levelek korán elszáradnak. A levélkeosztat sarló alakban meggörbül. a száron és a virágzaton láthatók. Kórokozó: Red leaf vírus. Kórokozó: Xanthomonas carotae (Kendrick) Dowson. törpe.). A vírus mechanikailag nem vihető át. A virágemyőkön elő64 . A sárgarépa xantomonászos betegsége. Feltehetően maggal is terjed. A levélkeosztatok hegyénél vörös elszíneződés jelentkezik. majd a levelek megbámul­ nák. Kórokozó: Carrot mottle vírus. Nem perzisztens vírus.) a terjesztője. A leveleken sárgás mozaikfoltok találhatók. hajtatási fajtáknál félhosszú fajtákból hosszú fajtákból 350— 700 kg. s így a tünetek is együtt je­ lentkeznek. de csak a Red leaf vírus jelenlétekor. Perzisztens vírus. A levélnyél alul meggörbült. A zöld sárgarépa-levéltetű (Cavariella aegopodii Scop. A sárgarépa vírusos vöröslevelűsége. Gyökéren a kórokozó eddig még nálunk nem fordult elő. a gyökérhozam csökken. Növényvédelme A sárgarépa betegségei A sárgarépa vírusos tarka törpülése.Várható magtermés hektáronként: rövid. 700—1200 kg. A betegség tünetei házánkban a levélen. 500— 900 kg. A vetőmag rosszabb minőségű. Végül a levelek vörös szí­ nűek lesznek. Védekezés: mint a levéltetvek elleni védekezés. Magyarországon a betegség 1957 óta ismert és azóta általánosan elterjedt. komp­ lex fertőzés esetén terjed e vektorral. A levélen leginkább a levélkeosztatok hegyénél levő sö­ tétbarna kerek vagy ovális foltokat széles sárga udvar szegélyezi. Terjesztője a zöld sárgarépa-levéltetű (Cavariella aegopodii Scop. A vírus mechanikailag sár­ garépára nem vihető át.

pusztu­ ló növényrészek) esetén 2—4 hét múlva teljes rothadás következik be. mint a csúcson. Gyakorlatilag 10 °C alatt a baktériumnak nincs jelentősége.) történő porcsávázás 5 g/mag kg mennyiségben. és a tünetek a fatestben láthatók..) 10 percig csávázni kell. majd az egyes emyőcskék száradnak el Izzadmánycsepp itt is bőven képződik. Gyakori.5 %-os töménység­ ben történő lombpermetezés is betegségmérséklő hatású. Azon a területen. Falisan stb. mert a beteg magvak anélkül.3—0. A nagy páratartalom pedig az izzadmánycseppek beszáradását akadályozza meg. Falisan. hogy a gyökér peridermája sokáig ép marad. beérnek. A sárgarépa pektobaktériumos lágyrothadása. Pincében. Védekezés: A beteg lomb megsemmísítése.4%-os töménységben vagy rézkomponenst tartalmazó fungicidekkel (Recin Super. Cuprosan Super D stb. A vetőmagot 0. Fő fertőzési forrás a vetőmag.) 0. vizenyős. Kórokozó: Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee.szőr a gallérozó fellevelek.1%-os higanytartalmú nedves csávázószerben (Ceresan Univ. Cupritox stb. 21 °C felett a rothadás seb és szerves anyag nélkül is előáll. Cupravit. Ered­ ményes a higanytartalmú szerekkel (Ceresan Univ. A tárolóban azonban alacsony hőmérsékleten a gyökereket nem vagy alig káro­ sítja. és a levélkeosztatok hegyénél összegyülemlő víz a fertőzéshez kedvező körülményeket teremt. hogy csírázóképességüket elvesztenék. A kórokozó terjedé­ sére a májusi—júniusi esős időjárás kedvező. A gyökéren nyálkás. A kórokozó fertőzőképességét a talajban néhány évig megtartja. ahol a betegség előfordult. A beteg magvakból be­ teg növények fejlődnek. Granosan stb. kellemetlen szagú rothadás je­ lentkezik. Ezekről a baktériumok a felfröccsenő vízcseppekkel az egészséges növényekre jutnak. 10 °C felett azonban seb és szerves anyag (talajmaradvány. nyúlós. A sárga65 . A kórokozó a sztómán jut a növénybe.. vizes vagy mosott és polietilén zsákokban lezárva tá­ rolt sárgarépákon a betegség rendszeresen előfordul.) 0. legalább 5 évig nem szabad sárgarépát ter­ meszteni. A rézoxiklorid-tartalmú szerekkel (Coprantol. A nedves. A betegség elsősorban sza­ badföldön prizmákban és az alászántással történő tárolás esetén je­ lentős. A kórokozó a szabadföldről kerül be a tárolóba. A tünetek a gyökér feji részén gyakoribbak. hűtőházban tárolt sárgarépán a rothadás minimá­ lis.

és gazdanö­ vény nélkül is évekig életben marad a talaj­ ban. A gyökér pépesen. a kambium pedig sötétbarna. Más kétszikű növények termesztése esetén pedig gazdanövényein elszaporo­ dik. amelyben izzadmánycseppek kíséretében fekete szkleróciumok ala­ kulnak ki. A leggyakoribb azonban az. A folt egyre nagyobbo­ dik. Védekezés: tárolás előtt a sárgarépagyökereket szárítsuk meg. lazák. s az jut a növénybe. majd dús. és a sárgarépagyökereken elsősorban a tárolóban jelentkezik. Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum (Lib. Később a szkleróciumok a felüleletet kéregszerűen borít­ ják. A gyökerek belső szövetei világosbarnák. hogy a szkleróciumon micélium fejlődik. Fontos a tárolók szel­ lőztetése. Szabadföldi prizmás vagy alászántással történő tárolás esetén ned­ ves vagy mosott gyökeret tárolni nem szabad.és foszforműtrágyák hatá­ sára viszont a betegség mértéke csökken.) 66 . A kórokozó a szabadföldön a beteg nö­ vényrészekben szkleróciumokkal és micéliummal vagy a talajba került szkleróciu­ mokkal telel át. A gyö­ kéren először vizenyős foltok mutatkoznak. A sárgarépa szklerotiniás rothadása. A kórokozó a kedvezőt­ len körülményeket jól elviseli. Az anaerob környezet a kórokozó alapvető létfeltétele. A betegség hazánkban általánosan elterjedt. vattaszerű hófehér micélium fejlődik. amelyek­ ből fertőző aszkospórák kerülnek a növé­ nyekre.répagyökerek felületén levő víz a kórokozó számára kedvező. A tároló hőmérséklete lehetőleg 0 °C körül legyen. A szkleróciumok tavasszal trombita alakú apotéciumot fejlesztenek. hanem a gombára is kedvező hatású.) de By. A kálium. A szabadföldi prizmák gerincét ősszel ezért nem szabad azonnal lezárni. A sárgarépa szklerotiniás rot­ és ez a gyökerek peridermavastagodására hadása (Fotó: dr. de a 10 °C semmiképpen ne haladja meg. felületén laza. Glits M. A talaj magas nitrogéntar­ talma nemcsak a növény szöveteinek fella­ zulását eredményezi. de nem bűzösen rothad.

Alacsony hőmérsékleten a sárgarépa sebzáró képessége rendkívül rossz. szürkésbarna. sáros gyö­ kértestek miatt a fertőzési veszély rendkívül fokozódik. A felszedésre még a fagyok előtt kerüljön sor. 0 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni. Kórokozó: Botrytis cinerea Pers. Védekezés: a sárgarépa a vetésforgónak olyan szakaszába kerül­ jön. szállítás és a tárolás közben keletkező sebek. Alacsony tárolási hőmérsékleten a gyökér felületén finom. annál intenzívebb a kórokozó növekedése és a rothadáskor felsza­ baduló hő is a prizma hőmérsékletét növeli. A felszedés. elfásodik.vezethető vissza. A sárgarépa botritiszes rothadása. A tároló hőmérséklete a kórfolyamatra nagy hatással van. A tárolóba a kórokozó a szabadföldről. Ebben a bőrszö­ vetbe beépülő. A tárolóban a beteg gyökérből a mellette levő egészségesbe is átnő a gomba. s így a romlási veszteség kevesebb. rothadó foltok jelennek meg. A rothadó részek szagtalanok. majd nemezes fehér micélium látható. Az étkezésre tárolt sárgarépa növényvédő szerrel történő kezelése hu­ mántoxikológiai szempontból tilos. 0 °C feletti hőmérséklet a kórfolyamatot lassítja. amelyek később egybeolvadnak és kemény kérget alkot­ nak. A gyökér belsejében a szövet szenynyesszürke. Az alacsony. a kambium pedig sötétbarna. A gomba a növénybe elsősorban sebeken keresz­ tül jut be. Végül a gyökér összezsugorodik. rugalmasak. Minél magasabb a tároló hőmérséklete. A gyökéren fakó vizenyős. A tárolt sárgarépa egyik legjelentősebb betegsége. Magas hőmérsékleten a rothadó foltok felületén dús szürke konídiumtartó gyep jelenik meg. pók­ hálószerű. valamint a gyakori csapadéktól nedves. majd fekete apró szkleróciumok ala­ kulnak ki. Sárgarépát frissen trágyázott talajban ne termesszünk. 5* 67 . a betegség tüneteit alig mutató gyökerekkel kerül. Emiatt a rothadás gócokban jelentkezik. A sárgarépát ala­ csony. Magtermesztés esetén a dugványokat 85% TMTD tartalmú Pol—Thiuram vagy Wolfen Thiuram 85 fungiciddel 300 g/q mennyiségben kell beporozni. A szkleróciumok szerveződésével párhuzamosan a fehér be­ vonat fokozatosan gyérül. A gyökerek előszárításá döntő fontosságú. ahol az elővetemény egyszikű volt. amely Ma­ gyarországon 1964 óta ismert.

A gomba a gyökér­ be elsősorban a seben keresztül jut be.) A kórokozó szabadföldön a növénymaradványokon szaprofitaként életképes marad.és levélmaradványok mint elhalt szerves anyagok a gomba behatolásának kedvező felté­ telei. és az azokkal érint­ kező gyökerek is megfertőződnek. Védekezés: a sárgarépát lehetőleg az első őszi fagyok előtt. Ilyenkor a gyökér felületén levő elhalt. A gyökérre tapadt talajrészek.A sárgarépa botritiszes rothadása (Fotó: dr. bomló szerves anyag a betegség mértékét nem befolyá­ solja. fosz­ for. ok­ 68 . A tárolóba a kórokozó a szabadföldről kerül. A gomba növekedési erélye optimális hőmérsékleten rendkívül gyors. A talajba juttatott műtrágyák (nitrogén. szár. Seb híján a szerves anyag a betegség mértékét döntően befo­ lyásolja. Glits M. A kórokozó a tárolólá­ dákban levő növénymarad vány okon is fennmarad. A kórokozó a tároló levegőjébe kerülő konídiumokkal is fertőz. Alacsony hőmérsékleten a gyökér sebzáró képessége rend­ kívül rossz. kálium) a betegség mértékét nem befolyásolják. így az alacsony tárolási hőmérsékleten a gyökérzöldségek rot­ hadása lassabban és később következik be.

kerek vagy ovális besüppedő fekete foltok láthatók. sötét­ barnák. levélen és levélnyélen. A kórokozó fontos fertőzési forrása a vetőmag. olajbarna konídiumtartó is lehet. sötétbarna konídiumtartó gyep figyelhető meg. A gyökér alapi részén a gyökérvég feketedik el. vagy pedig a tövek elhervadnak. mert különben a gyökereken fagy okozta repedé­ sek keletkeznek. Az elfeketedő szárrészen finom. Az 1956 óta ismert betegség a sárgarépa egyik legjelentősebb betegsége. Kórokozó: Stemphylium radicium (M. A virágzaton a fentiekhez hasonló tünetek alakulnak ki. A csíranövény szik alatti szár­ része elfeketedik.. A gyökéren há­ rom tünettípus van: a gyökér oldalán 2—15 mm átmérőjű. ame­ lyeken laza. A gyökér feji részén egyre mé­ lyebbre húzódó rothadás. A betegség tünetei a csíra­ növényen. A sárgarépát alacsony.A sárgarépa sztemfiliumos feketeléskor a mag felületére tapadnak (külső rothadása (Fotó: dr.) Neerg. A csírázó magvak elpusztulnak. 0 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni. Dr. A magtermesz­ tés során a dugványok vagy elpusztul­ nak. szívrothadás jelentkezik. befűződik és a növények kidőlnek. valamint a betaka­ rításkor az esőtől ázott gyökerek miatt az előszárítás feltétlenül szükséges.tóber végén fel kell szedni. A levélnyélen a foltok megnyúltak. Szabadföldi prizmák esetében a prizma vastagításáról gondoskodni kell. A magtermesztés esetén a dugványokat TMTD tartalmú fungiciddel kell beporozni (lásd: a sárgarépa szklerotiniás rotha­ dása). et E. GUts M. A betakarítás és szállítás közben kelet­ kezett sebek és a gyökérre tapadó nedves talaj. A sárgarépa sztemfiliumos feketerothadása. kerek vagy hosszúkás barna foltok láthatók. A levelek sárgulnak. A leveleken apró. Konídiumai a maghozó tö­ vek leveleiről és virágernyoiról a csép. elszárad­ nak. a virágzaton valamint a gyökereken találhatók. csíkszerűek.) 69 .

) DC. A Rhizoctonia carotae Rader. Fertőzési források ezenkívül az elpusztult növényrészek. Innen pedig vagy a gomba micéliuma a levélnyél alapon keresztül jut a gyökér feji részébe. A beteg ernyővirágzat alapi részén a konídiumtartókon konídiumok képződnek.2%-os töménységben és a rézkomponenst tartalmazó fungicidek (Recin Super. valamint a talaj. elsősorban fa tárolóeszközök használata esetén. A lomb és az emyővirágzat védelmére a ditiokarbamátok (Zineb. Védekezés: a legfontosabb a vetőmag csávázása higanytartalmú szerekkel (lásd: a sárgarépa xantomonászos betegsége) vagy TMTDvel 5 g/mag kg mennyiségben. ahol a kórokozó 2 1/2 évig is fennmarad. Dithane M—45. A sárgarépa felszedésekor ezért a gyökéren a tünetek szembetűnőek. 1971 óta fordul elő alacsony hőmérsékletű tárolóhelyeken. Antracol stb. A kórokozó a gyökeret az ép bőrszöveten és seben keresztül egyaránt fertőzi. levélnyélre és a sztómákon keresztül hatol be a szövetekbe. Cuprosan Super D.). vagy pedig a levélről lemosódó konídiumok tapadnak a fejrészre. A sárgarépát alacsony (0 °C felett) hőmérsékleten kell tárolni. A magtermesztés esetén a dugvá­ nyok fungicidekkel történő kezelése kielégítő védelmet nem nyújt. akkor a kórfolyamat a kiültetés után is tovább folytatódik. amelyek a környező egészséges növényekre jutva a le­ veleket és a virágernyőt. szállítása és tárolása közben tovább fokozódik. Rhizoctonia solani Kühn. Maneb. elsősorban a rothadó foltok növekednek. Ha a beteg gyökereket mint dugványokat magtermesztésre hasz­ náljuk. 70 . Rhizoctonia crocorum (Pers. Kórokozók: Rhizoctonia carotae Rader.magfertőzés). majd a terméseket (magvakat) is megfer­ tőzik. A fertőzésveszély a sárgarépa felszedése. A gomba a talajból az oldalgyö­ kereken keresztül jut a gyökerekbe. A tárolóban a beteg gyökérből az egészségesekre a kórokozó alig terjed át. ahol a kórokozó még 6 év után is megtartja életképességét. amely a sárgarépa rizoktóniás krá­ terrothadását okozza.4%-os tömény­ ségben eredményesen használhatók. A kórokozó tehát a fertőzött csíranövé­ nyekről jut a levélre.. A sárgarépa rizoktóniás betegségei. Miltox Special) 0. 0. Más esetben a gomba micéliuma még a vegetációs időben a mag belsejébe hatol (belső magfertőzés).

Ritkán fordul elő. Az elpusztult növénymaradványokon levő kleisztotéci­ umok a kórokozó fertőzési forrásai.A sárgarépa gyökerén először apró. lilásbarna foltokat okoz. A gomba fertőzési forrása a szabadföldön a talaj. Termő­ helyről kerül a tárolóba.3 %-os Thiovit. ex Saint—Aman. kosarak. szegély nélküli bemélyedések keletkeznek. valamint a virágernyőkön finom. a tárolóban pedig a ládák. egészséges leveleket fejlesz­ tenek.) DC. fehér micéliumbevonat és apró micéliumtömörülések láthatók. majd a ládákat is beborítja. Magas hőmérsékleten a 0. ahol több évig is életképes. A foltok belseje kis­ sé ráncos. majd a bevonat lisztszerűvé válik (konídiumláncok tömege). A nyári fertőzésben a konídiumoknak van nagy szerepük. A lomb elszárad. A micélium később a gyökerek felületét. Dunakoll. A sárgarépa lisztharmata. amelyen a lilásbarna micéliumhálózat és az apró lilásbarna álszkleróciumok találhatók. s belőlük egészséges növények fej­ lődnek. szür­ késfehér bevonat (ektofita micélium) jelentkezik. amelyek a csapadékszegényebb idő­ szakban újabb fertőzéseket hoznak létre. A Rhizoctonia solani Kühn talajrögökhöz hasonló sötétbarna álszkleróciumai elsősorban a gyökér feji részén találhatók.1 %-os Karathane FN 71 . A levélen és száron. csapadékos időjárás után a növények új. Száraz nyarakon és ősszel a betegség hazánkban ál­ talánosan elterjedt. Kórokozó: Erysiphe heraclei DC. A beteg magvak jól csíráznak. Védekezés: a könnyen tisztítható. A kaszattermésen szintén szürkésfehér micéliumbevonat és kleisztotéciumok vannak. A talajlakő gomba a termőhelyről tünetmentesen kerül a tárolóba. A termőhelyről kerül a tárolóba. műanyag ládák használata vagy a faládák polietilénnel történő kibélelése. A nyár közepétől apró fekete kleisztotéciumok jelennek meg. Védekezés: száraz nyáron és ősszel a lombot elemikén-tartalmú permetezőszerekkel (0. később 5—30 mm-es. A Rhizoctonia crocorum (Pers. A tárolóban a gyökértestekről a faládákra kerül. Ritkán fordul elő. A foltokban gyér. kráterszerű besüppedő kerek Vagy ovális alakú barna foltok figyelhetők meg. rekeszek. emiatt a gyökérfejlődés kisebb. Kumulus 80. A kleisztotéciumból kiszabaduló aszkospórák a leveleket fertőzik meg. Pol— Sulkol) kell védeni. a gyökéren kissé bemélyedő nagy kiterjedésű.

A fonálférgek által megtámadott növények gyökérzetén ebben az esetben elhalásos foltok keletkeznek. Csapadékos idő­ járás esetén és öntözött kultúrákban nem kell védekezni. Szabadföldi viszonyok mellett a gyökérgubacs-fonálférgek nagyobb mértékű elszaporodása és kártétele főleg a mélyebb fekvésű és tápanyag­ ban gazdag talajokon szokott elő­ Fonálféreg kártétele sárgarépán fordulni.) is. vagy a 0. A megtámadott növények gyökérze­ tén a különböző kórokozók könnyebben megtelepednek.hogy gubacsokat idéz­ nének elő.) károsítja. gyengébb minőségű. A termés kevesebb. dudorok képződnek. de anélkül.05 %-os Karathane LC-vel. A károsított nö­ vény oldalgyökereinek a száma rendellenesen megnövekszik. A károsítás 72 . Növényházi körülmények között több faj kártételével kell szá­ molni. Ezek is a növények gyökereit károsítják. A fokozott gyökér­ képződés itt is megfigyelhető. (Fotó: Hanzsáros P. a levelek melegebb időben lankad­ nak.) Kártételük hatására a sárgarépa gyökerein gubacsszerű. Az említett fonálféregfajokon kívül a sárgarépát károsíthatja még a szárfonálféreg [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip] is.05 %-os Morestannal kell permetezni. rosszul tárolható. a ré­ patest „szakállas” lesz. s a kártétel­ mértéke ezzel is fokozódik. Szabadföldi viszonyok között igen gyakran megtalálhatjuk a sár­ garépán a vándorló gyökérfonálférgeket (Pratylenchus ssp.57-tel vagy a 0. több mm-t is elérő megvastagodások. A sárgarépa állati kártevői A fonálférgek közül a sárgarépát sza­ badföldön elsősorban a gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne ssp. A kártétel következtében a fertőzött növé­ nyek fejlődésükben elmaradnak.

A megtámadott növények levélzete kezdetben ibolyászöld lesz.1 %-os oldatát használhatjuk eredményesen. hogy az őszi felszedés idején a járatok már üresek. Soktápnövényű faj. hogy a sárgarépa karógyökere rendellenesen megvastagodik és felreped. A kifejlett nyüvek bábozódni a talajba húzódnak s ezért gya­ kori. Ezek nagyüzemi gépi kijuttatására is megvan a lehetőség. de ez költséges eljárás. de külföldön a kártételét igen jelentősnek tartják. A vegyszeres védekezés a talaj előzetes fertőtlenítésével megold­ ható.). Jelentősen lehet csökkenteni a fonálférgek egyedszámát a helyes vetésforgóval. A károsított növények konzervipari használati értéke is jelentősen csökken. amelyek a héj alatti rozsdaszínű kanyargós járatokban táplálkoz­ nak. Hazánkban viszonylag kismér­ tékben károsít. így a sárgarépát is károsíthatja. Fekete tücsök (Acheta desertus Pali. a tárolásra kerülők pedig a raktározás alatt gyorsan rothadásnak in­ dulnak. Állandó gondos gyomirtást is kell végezni. A szárfo­ nálféreg jelenléte esetén az adott területen legalább öt évig ne ter­ messzünk sárgarépát. Sárgarépalégy (Psila rosae FB. Amennyiben a károsítás tüneteit észleljük. Védekezés: a vegyszeres védekezés általában nem válik szüksé­ gessé. a gabonafélék és a kukorica egymás utáni termesz­ tése jelentősen csökkenti a talaj fonálféreg-fertőzöttségét. A maghozónak szánt dugványanyag a későbbi vetés miatt elkerüli a károsítást. a ko­ rai paradicsom. majd megsárgul. A kezdetben fehér.). a Nemagon 4 cm3/m2 vagy a Di—Trapex 60 cm3/m2 mennyiségben. Az ilyen tüneteket mutató növények gyökerét felvágva azokban megtalálhatjuk a kifejlődve 6—8 mm nagyságú fehér nyüveket. Szükség esetén a tojásrakás megkez­ dése előtt külön engedéllyel és szermaradék-vizsgálattal a Phosdrin 0. ezért mint potenciális kártevővel számolni kell vele. s nagy popu­ lációszám esetén a területre sárgarépát és a fonálférgekre érzékeny más növényeket nem szabad vetni. majd hamuszínű s a 73 . A korai bab. A sárga­ répa vetését megelőzően talajvizsgálatot kell végezni.legismertebb tünete. Elsősorban szabadföldön károsít. Jó eredménnyel használhatók erre a célra többek között a Shell D—D 60 cm3/m2. Védekezés: a felsorolt fonálféregfajok elleni védekezés a megelő­ zésen és a vegyszeres eljárások összekapcsolásán alapszik. a fertőzött növé­ nyeket meg kell semmisíteni.

vedlések során fokozatosan sötétedő lárvák és az imágók szabály­ talan rágásnyomait fedezhetjük fel a növények talajjal érintkező vagy a talaj közelében levő részein. melasz és korpa keverékéből készített csalétek vagy 3. Vetési bagolylepke (Scotia segetum Schiff. Soktápnövényű kár­ tevő. főleg július és augusztus hónapokban. Erősen drótférges területen az általuk nem kedvelt növénye­ ket. Egyes esztendőkben jelentős kárt okozhatnak a csíranövényeken a csoportosan kitelelt lárvák. A közvetlen kártételt a mocskospajor vagy porkukac néven emlegetett lárvái okozzák. A nö­ vénykék a rágás következtében lankadnak és elpusztulnak. tárcsás talajműveléssel sokat elpusztíthatunk közü­ lük. keresztes virágú olajos növényeket termeszszünk. Ilyen módon nagymértékben csökkenthet­ jük a lepkék táplálkozási lehetőségeit. Különösen a bábozódó drótférgek pusztulnak ettől tömegesen. Pattanóbogarak (Elateridae). és ezzel a lerakott tojások számát is. A károsítás kezdetén a mag­ hozóknál a talaj Lindanos-porozása is kielégítő védelmet nyújthat. Augusztus—szeptemberben. a drótférgek mint soktáp­ növényű kártevők kisebb-nagyobb mértékben a sárgarépát is káro­ síthatják. A sárgarépára elsősorban az első nemzedék lárvái veszélyesek. A kár­ tétel közelében rendszerint megtalálhatók a tücsöklyukak is. Védekezés: friss gyeptörésben 2—3 évig ne termesszünk sárga­ répát. amikor a talaj felső rétegében tartózkodnak.0 kg/ha Limacid—Spolana granulátum kiszórásával egyedszámuk jelentősen gyéríthető. A hatás fokozható a Lindan-tartalmú szerek egyidejű talajba dol­ 74 .5—5. de a répatestbe behatolva és ott járatokat rágva a fejlettebb növényeken is károsíthatnak. Lárváik.). Szárazság idején a keletkező repedéseken át hozzájuthatnak a répatesthez is. Ez a június végétől jelentkező nemze­ dék a sárgarépa gyökerét a föld felszínén támadja meg és szabály­ talan odvakat rág benne. amely tömegszaporodása idején jelentős károkat okozhat a sárgarépában. Különösen a csírázó növénykék szenvedhetnek sokat. és kiodvasítják. pl. Védekezés: Lindán. hüvelyeseket. A kártétel jelentkezésekor annak továbbhaladási irányába húzott és idegméreggel beszórt árokkal eredményesen pusztíthatók. Védekezés: a felszaporodás megelőzése szempontjából különös jelentősége van a terület gyommentesen tartásának.

Nehezebben kivitelezhető a védekezés a galagonya-levéltetű gyökérzeten élő egyedei és a sárgarépa-gyökértetű nyári nemzedékei ellen. Ezek elszaporodását fékezhetjük a növények permetezésével a levéltetvek júniusi migrálása idején a fentebb említett szerekkel.) Az általánostól részben eltérő a galagonya-levéltetű kártétele. A galagonya-levéltetű nyári nemzedékei sárgás­ szürkék vagy sárgák. amely a sárgarépa alsó levelein és gyökerein él.2—0. mert meglehetősen nagy a szerérzékenységük.25 %-os oldata.5 %-os. A levéltetvek közül a sárgarépán több faj is károsíthat. hogy a gyökgumósoknál a szervesfoszforsav-észterek használata tilos! Fellépésük esetén jó eredmény­ nyel alkalmazható a Bi 58 EC és a Lebaycid 40 WP 0. A levéltetvek általában a leve­ lek fonáki részére telepedve él­ nek. (Fotó: Hanzséros P. E két utóbbi faj egyedei a színük alapján meg­ különböztethetők.).gozásával. Meg kell jegyeznünk azonban. A gyökerekre telepedett népességet a szerek talajba juttatásával 75 . A fonálférgek ellen javasolt talajfertőtlenítő szerek a drótférgeket is igen eredményesen pusztítják. amelyek begörbülnek és elszíneződnek. Erősebb fertőzés esetén a növényeken hervadás os Sárgarépa-levéltetű kártétele tünetek jelentkezhetnek. a sárgarépa-gyökértetűé hamvas világoszöld színűek.). a galagonya-levéltetű (Dysaphis crataegi Kait. Védekezés: a lombozaton élő levéltetvek ellen viszonylag könynyen védekezhetünk. a sárgarépa-gyökértetű pedig kizárólag a sárgarépa gyökerein szívogat.1 %-os vagy a Fiiból E 0. a hamvas sárgarépa-levéltetű (Semiaphis dauci F.) és a sárgarépa-gyökértetű (Pemphigus dauci Goureau) is. Megtalál­ ható rajta a zöld sárgarépa-Ievéltetű (Cavariella aegopodii Scop. illetve a Diazinon Phenkapton 0.

A június végén—július elején rajzó szúnyogok a virágokra rakják a tojásaikat. A szermaradványértékek tisztázatlansága miatt azonban csak a maghozónak szánt dugványanyag védelmére alkalmazhatjuk ezt a módszert.) 76 . A kikelő lárvák károsítása nyomán a sárgarépa virág­ zatában kezdetben halványzöld. A hazai szakirodalom ez ideig nem tulajdonított je­ lentőséget ennek a kártevőnek. bár az ország északnyugati ré­ Sárgarépa-gubacsszúnyog lárvája szén egyes években 5% körüli (Fotó: Hanzséros P. Loew. Sárgarépa-gubacsszúnyog (Kiefferia pimpinellae F.) ' kárt okozott a magtermésben. majd vöröses. később lilásvörössé Sárgarépa-gubacsszúnyog kártétele virágon (Fotó: Hanzséros P.).pusztíthatjuk a legeredménye­ sebben.

Védekezés: jelenleg még igen nehéz. Valamely igen rövid várakozási idejű rovar­ ölő szer esti órákban történő kipermetezése megoldást jelenthetne. Az elvirágzás után felszívódó rovarölő szeres — egyébként hatékony — permetezés pedig már nem tudja meg­ akadályozni a kártételt.váló gubacsok keletkeznek. mert a rajzás ideje a teljes virágzás idején van. pl. a termés helyett képződő gubacsokban élő lárvák szá­ mától függően. Az esetek többségében az ikerkaszat mindkét fele felpuffad. Tömegesebb elszaporodását igen nagy­ számú gyomtápnövénye irtásával megakadályozhatjuk. a 0. A gubacsok mérete kifejlett állapotban 3—6 mm.1 %-os Phosdrin. 77 .

de jó a tápanyagszerzési képessége. Az árnyéktürő növények közé tartozik. Gazdasági jelentősége Ugyanúgy.. mint a sárgarépa. mély rétegű. fele a sárgarépáénak). és 1974. illetve a Magyar Statisztikai Hivatal által adott termelési adatok nem tükrözik teljes mértékben a való helyzetet.. Felhaszná­ lása szűkebb körre terjed ki.Petrezselyem A petrezselyem hidegtűrő növény: —8. Jóval kisebb terméshozamával az évi országos termés a negyedrészét teszi ki a sárgarépának. mint a sárgarépáé. 78 . Bár hagyományos termesztőtájai alakultak ki. Már március elejétől vethetjük. A talajjal szemben a fő követelmény: mélymüvelhetőség. Termőterülete az utóbbi években részben a nagyfokú minőségi romlás. Szembetűnőnek látszik ez az 1973. Tavasszal az egyik legkorábban vethető növény. Tápanyagigényes. mint a sárgarépáé.jó tápanyagtartalom és jó vízellátás. a petrezselyem is a magyar konyha tradicionálisan használt zöldségnövényei közé tartozik.-10 °C-ot is el­ visel. mert csak üzemi termelések és az állami szervek által felvásárolt adatok állnak rendelkezésünkre. az egész ország területén termesztik és minden házikertben megtalálható. így az általunk. Optimális talaja az üde. A többi zöldségnövényhez viszonyítva aránylag kis termőterülete következtében az egyes évjáratok gyenge termésátlagai a területi ingadozásokkal együttesen eléggé bizonytalanná teszik petrezse­ lyemellátásunkat. Termőterülete is kisebb (kb. év termelési helyzetéről készített térképeken. tápanyagban gazdag vályog. részben pedig a termelés nagy kézimunka-igénye miatt sok­ kal inkább ingadozik. Ezt természetesen a városi lakosság és a feldol­ gozó ipar érzi meg leginkább.

A tél folyamán a világosabb pincékben. amelyeket azután csomókba kötve árusítanak.Petrezselyemtermesztő körzetek. meleg­ ágyakban vagy üvegházakban nyirkos homokba. járási bontásban. Helyenként kis területeken a levele miatt termesztik. 1973-ban Üzemi méretű hajtatása nincs. állva egymás mellé elrakott petrezselyemgyökerekről állandóan szedhetők a levelek. Petrezselyemből a 79 .

Táplálkozási jelentősége.4 mg 48.1 g 7. A petrezselyem táplálkozási értékei (100 grammra vonatkoztatva) Gyökérben: Kalória Fehérje Zsír Szénhidrát Víz Hamu B-vitamin Kalcium Vas Foszfor Levélben: C-vitamin Víz N-tart.62 kg. főleg levesízesítőnek. de kevésbé a tápértéke miatt. valamint vegyes szárított zöldség­ nek.69 g 1. Egy főre eső fogyasztása 3.5 mg 30.45 g 1.68 g 35 1.1 g 90.0 mg Jellegzetes illatát a gyökerében.4 g 1.75 g 6.05 g 3. alkatrész Zsír Cukor N-mentes anyagok Rost Hamu 140—150 mg 85.72 g 0. A konzervipar a megtermelt mennyiségnek több mint felét dol­ gozza fel különböző salátákhoz. 80 .feldolgozott és szárított áruból exportálunk. Gyö­ kerét egész évben használjuk. de főleg a levelében levő illó olajok adják.66 g 0.2 g 0. Nyers gyökérből vi­ szont gyakran importra szorulunk. inkább fűszernövényként.0 mg 2.2 g 0.

színben és struktúrában azonos. köves területeken teremnek. Ha küllemben el is tér a két petrezselyemfajta egymástól. vagyis a teljes forma kifejlődéséig. Az előbbiek a gyökérpetrezselymek. mert a kis karó­ gyökér fejlődésétől kezdve a húsos gyökér kialakulásáig. A Földközi­ tenger környékén. Hazánkban körülbelül azóta fogyasztják és használják. az utóbbiak csak a levelük kedvéért termelt. A leveléért és a húsos gyökeréért termelt petrezselyem gyökere karógyökér. A petrezselyemgyökérnél nincsenek színeződési és érési stádiumok. illetve ízesítésre vagy tálak díszítésére használják. amióta a sárgarépát. húsos. Nálunk közhasználatban a gyökérpetrezselymet csak petrezse­ lyemnek. Fel­ színe sárgásfehér vagy világosbarna és sárga.Származása és elterjedése Nagyon közeli rokona a zellernek és a pasztináknak. ún. Vannak fajták. Vad alakjai főleg a források kör­ nyékén. kör­ nyezettel szembeni igényeik megegyeznek. Ezért csak a fajták leírá­ sánál térünk ki a különbségekre. amelyeket gyökerükért és levelükért termesztenek. amelyek főleg Kelet. Első évben fejleszti ki tőleveleit és húsos karó­ gyökerét. s a második évben fejleszti ki vi­ rágszárát. s állítólag neve is innen származik. de lehet vörösesbarna is. Spanyolországtól Görögországig vadon fordul elő. kavicsos. s csak leve­ lüket fogyasztják. amely kedvezőtlen körülmények között elágazhat. Vegetatív állapotból a generatív állapotba normális körülmények között a második évben megy át. amelyek főleg Nyugat-Európában és a világ többi részén terjedtek el. a levélpetrezselymet pedig metélőpetrezselyemnek neve­ zik. mint a sárgarépánál.és KözépEurópában. Belső része fehér. olykor pedig a szintén főgyökérből. amelyeknek gyökere használhatatlan. az utóbbiak a levélpetrezselymek. de megtalálták Algériában is. Növénytani jellemzése Kétéves növény. de sok oldalgyökérből álló gyökérképletét. metélőpetrezselymek. és vannak fajták. 81 . Az előbbiek a gyökérpetrezselymek.

Ezt a tényt a kutatók a külső tényezők hatásával magyarázzák. A sziromlevelek zöldes­ fehérek. illetve ernyői a zelleréhez hasonlóak. A virágokra az ötös szám jel­ lemző. kívülről pedig a bőrszövet. amely 2 magból áll.) mint a sárgarépáéhoz. ép szélűek és ülők. mint a második évben. Termése. a kifejlődött levelek rendszeres eltávolításával. csak másodsorban a szilárdítás. Ugyanis az első évben teljesen más leveleket fejleszt.Tőlevelei és a virágszáron levő alsó levelek felszínükön ragyogó zöldek. Virágzásbiológiája is ha­ sonló a zelleréhez. csupasz. A tőlevelek levél­ nyelei megnyúltak. belül üreges és 100—150 cm magas. A petrezselyem egy kimondottan heterophyl növény. A mag alakja in­ kább a zelleréhez hasonló. A gyökér keresztmetszetén belülről kifelé megkülönböztethető a vastag farész. míg a virágszár alsó levelei rövidnyele­ sek. háromszorosan szabdaltak és fogazottak. Ennek oka az. amikor a virágszárat és a virágokat hozza. Szövettani felépítése. Petrezselyem-levéltípus (Fotó: HanzsérosP. Ikerkaszat. Virágszára. elágazó. Egyenes. A gyö­ kérben a szilárdító elemek majdnem teljesen hiányoznak. A virágszár felső levelei hármasak. szögle­ tes. A petrezselymet bőséges trágyázással. hogy a megvastagodásnak elsősorban tartaléktápanyag-raktározás a célja. húsosak. Virágai. a fény gyengíté­ sével. levélkéi lándzsa alakúak. de annál 82 . A húsosán megvastagodott petrezselyem­ gyökérben tartalék tápanyagok raktározódnak. azaz az asszi­ milációs felület csökkentésével hosszadalmasan vissza lehet tartani fiatalkori stádiumban. beporzását a rovarok június—július hónapban vég­ zik. sok vízzel. a kambium és a vékony háncsrész. Idegen­ beporzó.

A petrezselyem hőigénye azonban ki­ sebb. Biológiai igénye Hőigénye. helybenhagyásos magtermelés. Csírázási ideje a hő­ mérséklettől függően megfelelő nedvesség mellett 20—30 nap. 6* 83 . Gyakran alkalmazott mód­ szer az ún. 2—3 mm hosszú.-10 °C-ot is elvisel. A benne levő illó olajoktól jellegzetes petrezselyemszaga van. A sárgarépa a meleg időszakot jobban elviseli. vagy a késő ősszel elvetett mag kora tavasszal kicsírázik. vagyis ugyanabba a csoportba tartozik. Teljes kifejlett állapotban -8. Hajtatáshoz 8—12 °C is elegendő. A hidegtűrő növények közé tartozik. mint a sárgarépa. Hidegtűrése teszi lehetővé az ősz elején történő vetését..2—1. vagy fel sem szedve helyben hagyjuk a következő évi magfogásra. l mm széles. Színe éretten szürkés.-né) nagyobb.Petrezselyemmag (Fotó: Kováts Z. mint a petrezselyem.8 g. Csíraképességét 2—3 évig őrzi meg. Ezermagsúlya: 1. A Markov—Haevféle beosztásban 16 ±7 hőcsoportba. amikor a dugványokat ősszel felszedjük és átszelektálva visszaültetjük. amikor a már megerősödő petrezselyemnövények áttelelnek. Csírázási hőmini­ muma 2—3 °C.. zöl­ desszürke. hőoptimuma 20 °C körül van.

mint pl. mint általá­ ban minden olajtartalmú aprómagnak. A sárgarépához ha­ sonlóan a mai petrezselyemfajták is a mérsékelt klíma alatt fejlődtek ki. és jól beállt. mint a sárgarépáé. neve=Berliner Lange=Berlini hosszú. A hosszú fajták gyökérzete 60—90 cm mélyre is el­ hatol a talajba. Vízfelvételük jó. faj­ 84 . amelyek a honosítás következtében a Hosszú. amelyik­ nek syn. de illóolaj-tartalma nő. s ezt a talaj a hosszú csírázási idő alatt tartani is tudja. finomak. Mooskrause. több­ nyire elegendő a természetes csapadék is.Fényigénye. Vízigénye. és a hőmérséklet hatására képeztek virágszerveket. Berliner Halblange = Berlini félhosszú. Ha a talaj felső rétege kiszárad. Ezért ajánlatos tavasszal a lehető leg­ korábban elvetni. érzékenyek. A petrezselyem csírázásához viszonylag sok víz kell. a Bardowicker. Fodros vagy Mohafodrozatú stb. vagyis Hamburgi. A rövidebb gyökerű fajták seké­ lyebben gyökereznek. Érzékenysé­ gük a hosszú nappallal szemben sokkal inkább elhatárolódott. illetve metélőpetrezselymek többsége is német nemesítés­ ből származik. Krause. Gyengébb fényben is jól fejlődik. a Hamburger. míg a sárgarépában gyakran előfordul. ha a növényállomány jól kelt. Mivel a gyengébb fényben is fejlődik. ezért érzékenyebbek a szárazságra is. amikor a talajban meglevő nedvesség még ele­ gendő. Szá­ razságban a petrezselyem növekedése visszamarad. Ezért a nedvességet jól tartó és cserepesedésre nem hajlamos talajba vessük. a csírázásnak indult mag könynyen befullad. Erre utal az eredeti nevük is. Edelstein stb. Félhosszú és Korai cukor nevet kapták. A ké­ sőbbiek folyamán. Nemesítésének helyzete A forgalomban levő gyökérpetrezselyem-fajtáink mind német szár­ mazásúak. A levél-. Az árnyékot tűrő növények közé tartozik. Kurze Dicke=Kurta cukor. a talaj bekérgesedik. úm. lehetséges a téli hónapokban hajtatni.. A fiatal növények nagyon nehezen viselik el a száraz­ ságot. A sárgarépáéhoz hasonló. A petrezselyem között szinte nem is található az első évben felmagzó növény.

mint a sárgarépánál. Ugyanakkor a túl ritka állományban. ha a környezeti tényezők nem felel­ nek meg. Közöttük több átmeneti forma található. a gyökerek eldur­ vulnak. tehát nincs időben kiritkítva. A nemesítésnél és fajtafenntartásnál szem előtt kell tartani a gyö­ kérpetrezselyem következő tulajdonságait: — hajlamos az eldurvulásra. míg levélpetrezselyem neme­ sítésével Nyugat-Európában és Amerikában. — a rossz tulajdonságokra. a fej zöldes színeződésére való hajlama az utódokban felerősödve léphet és lép is fel. ha tartósan száraz a talaj vagy tartósan túl ned­ ves. ha a növényállomány túl sűrű. A beltartalmi vizsgálatokat hasonlóképpen végezhetjük el. Következe­ tes és szigorú szelekciós munkával több év szükséges ahhoz. A fajtafenntartás legcélszerűbb. hogy idegenbeporzó. rozsdásodásra. legcélravezetőbb módszere az izo­ látorok alatti családtenyésztés. Lehetőségünk van tehát a továbbszaporításra megfelelő rostosságú és tömörségű. pl. a vastagabb típusok elvesztik fajtajellegü­ ket. Ennek elsősorban a vasta­ gabb gyökerűeknél — mint a Félhosszú vagy Korai cukor — van jelentősége. — érzékenyen reagál a termesztéstechnikai tényezőkre. hogy bizonyos tulajdonságok. el­ tekintve attól. — nagyon lassan örökithetők bizonyos tulajdonságok. A gyökérpetrezselymek nemesítésével és fajtafenntartásával több európai országban foglalkoznak. bizonyos hasadást ad. használatuknak és el­ terjedtségüknek megfelelően. A harmadában vagy felében elvágott gyökerek ki­ ültetve hajtanak és magszárat hoznak. amely lehetőséget ad a talaj nagyobb mértékű kiszáradására. amikor is a betelepített méhekkel . pl. elágaznak. varasodásra. tehát az anyag mindenkor populáció lévén. pl. vagy pedig kedvezőtlen klíma alatt termesztjük. deformálódnak. vagy nem megfelelő tőtávolságra vetettük: a gyökerek megnyúltak vékonyak lesznek. a forma stabilizálódjék. pl. nem filces vagy szivacsos egyedek kiválasztására.ták. A gyökérpetrezselymeknél a felsorolt 3 fajta egyúttal a 3 fő tí­ pust is képviseli.

Azok a fajták. A gyökértípusokon. Az egyik mint petrezselyemutód szerepelhet: levelei közbeeső formát képviselnek. a gyökérszőrök berakódásában. Madzsarova állított elő hibridet. Lombszínben és általában lombozatukban nemigen különböznek egymástól. henger alakú. hanem különböző fajokkal is. Az új fajta. mind új fajták előállítása során a tömör. gazdag ásványianyag-tartalmát a zel­ lertől örökölte. hanem a fajták leromlásában is. de a levelek aromája és íze petrezselyemszerű. hanem a kedvezőtlen termesztési körülmények miatt is. miután el­ nevezésüket formájuk után kapták. nemesítési szempontból is jelentősége van. fehér húsú. A petrezselyemfajták értékelése A fajták nevei lényegében a gyökértípusokat is jellemzik. hanem elméleti. amelyet követ többek között az elágazásra való hajlam. amely lefelé keskenyedő. kloroflllban és illó olajokban. zeller×gyökérpetrezselyem keresztezéséből. Madzsarova fajtahibridjének nemcsak gazdasági. hogy kedvező környezeti feltételek és következetes szelekció mellett is mindig mutatkozik több-kevesebb visszaütés egyik-másik gyökértípusra. Nemesítési célkitűzés mind a fajtafenntartás és fajtajavítás. amely elágazásra nem hajlamos és a lisztharmattal szemben rezisztens. azonban gazdagabb C-vitaminban. Több éves termesztési tapasztalat és kísérletek alapján megállapít­ ható. A szelekció hiánya nagyon érezteti hatását nemcsak a kevert állo­ mányban. amelyet Festival 68-nak nevezett el.vagy legyekkel poroztatjuk össze az előzőleg kiválogatott és kiül­ tetett maghozó töveket. illetve fajtákon belüli ingadozás elég nagy­ mértékű lehet nemcsak a szelekció elhanyagolása vagy elmaradása miatt. amelyeket a típus­ nak és a minőségnek megfelelően és következetesen szelektálva a 86 . A gyökér formája sima felszínű. annál eltérőbbek hosszúságban és vastagságban. jó szárítmányt adó gyökér. nemcsak a különböző fajtákkal. Hibrid fajta előállítására is van lehetőség. Nem elhanyagolható különbségeket mutatnak a felszín parásodásában.

rövid alakja miatt könnyebben kihúzható a földből. Tenyészideje va­ lamivel — kb. mint a másik két fajtáé. még ked­ vezőtlen talajviszonyok mellett is jobb eredményt adnak. A Hosszú fajta jelenleg még hazai ellátásunknak mintegy a felét adja. Termesztett fajtái Korai cukor Korai cukor fajta (Fotó: Hanzséros P. A Félhosszú fajta terjedt el általában és egyre inkább foglalkoznak vele. s egyre inkább kiszorítja a Hosszú fajtát a termelésből.fajtafenntartás szabályainak betartásával szaporítottak. mint a másik két fajta. de vékony teste és gyakran 50 cm-t is elérő hosszúsága miatt gépi szedésre alkalmatlan. Korábban szedhető. A fajták használati értékében is lényeges különbség van. A tárolást viszont nehezebben bírja.) 87 . A Korai cukor fajta inkább a házikertekbe. korai szabadföldi termesztésre és a korábbi piacellátásra ajánlható. egy hónappal — rövidebb.

Középkötött. hegyben végződő gyökér alakú. a fej kissé kiemelkedő. Üzemi szedésre alkalmas. Vállszélessége 5—6 cm. Nagyüzemi termesztésre nem ajánlatos. fokozatosan elkeskenyedő. Külső színe fehér.és talajigénye nagy. Válla enyhén csapott.) 88 . Széles vállú. gé­ pesíthető a szedése. hossza 20—24 cm. Tápanyag. téli tárolásra. Válla enyhén csapott. megegyező a többi típus levélzetével. Termesztésben a legelterjedtebb. Félhosszú fajta (Fotó: Hanzséros P. Vállas. Félhosszú Félhosszú típusú. könnyű talajokon is eredmé­ nyesen termeszthető. Tenyészideje 180—200 nap. hirtelen elkeskenyedő gyökér alakú. ipari feldolgozásra al­ kalmas. Levélzete közepesen erős. könnyű és középkötött talajokon termeszthető. Felhasználhatóságát tekintve elsősorban piaci értékesítésre al­ kalmas. hosszúsága 12—15 cm. Felülete többé-kevésbé gyű­ rűzött. Termőképessége a gyökérpetrezselymek között a leggyen­ gébb. Színe fehér. a fej a vállal egy szintben van. Folyamatos fogyasztásra. megegyező a többi típus levélzetével.Rövid típusú. Levélzete közepesen erős. Vállszélessége 3—4 cm. Tenyészideje 140—150 nap.

enyhén csipkézett szélű. Termőképessége jó. Elágazódó. A gyökér válla kicsiny és egyenletes. A levél a gyökérpetrezselyeméhez nagyon hasonló. Levélzete közepesen erős. megegyező a többi típus levélzetével. Hosszú fajta (Fotó: Hanzséros P. Színe tompa sötétzöld.Hosszú Hosszú típusú. Folyamatos fogyasztásra. annál kicsit finomabb. ipari feldolgo­ zásra alkalmas.) A metélőpetrezselyem Fajtaválasztéka jóval nagyobb. hegyben végző­ dő. közepesen sűrű levélállású. mint a gyökérpetrezselyemé. középerős főgyökere van. A levél sima. erősen tagolt. ízanyagokban gazdagabb. Gépi sze­ désre alkalmatlan. Külső szí­ ne fehér. Hamburgi Szétterülő. A levélnyél hosszú. hossza 30 cm felett van. téli tárolásra. sok mellékgyökérrel. halványzöld. Vállszélessége 2—3 cm. fokozatosan el­ keskenyedő. felülete sima. Kötött talajon is eredmé­ nyes a termesztése. 89 . laza. Hasz­ nálati és termelési érték szempontjából azonban ezek a fajták csaknem azonosak. Tenyészideje 200—220 nap.

s a termesztési körzetek is különféle szerkezetű talajon alakultak ki. nem rendszeres tápanyag-utánpótlásbán kere­ sendő. hogy e mélyen gyökerező növény számára (táplálékának zömét 20 cm alatt veszi fel) semmi esetre sem alkalmas. de jó a tápanyag­ szerzési képessége. Foszforigénye a legnagyobb. táp­ anyagban gazdag vályog. másrészt oka az elnagyolt. színe kissé matt. halványzöld. Főgyökere vékony.Mohafodrozatú Sűrű levélállású. Levélnyele közepes hosszú­ ságú. igen sok mellékgyökérrel. tápanyagtartalma és vízellátása. 30—35%-a homoktalajokon és 15—20%-a öntéstalajokon és tőzegtalajokon van. hogy a gyökérelágazás okát elsősorban a nem megfelelő mélységig történő művelésben és a nem megfelelő mélységbe juttatott tápanyagellátásban kell keresni. mind a külföldi kísérletek alátámasztják azt a véleményt. amelyet a Makó környéki egyes nagyüzemek a hagyományos gyökérzöldség-termelésből átvettek. Színe sárgásfehér. sárgászöld. kálium. gyenge. Termelésünk 50%-a kötött talajon. Hazánkban mindenféle típusú talajon termelnek petrezselymet.és nitrogénigénye közepes. illetve megtartottak. Egyrészt tehát hiányzik az a mélyművelés. Az általunk megvizsgált. A levél erősen fodrozott. Természetesen a fajták minőségi leromlása s a nem kielégítő és nem következetes szelekció ezt az elágazásra való hajlamot fokozhatja. Gyökere felhasználásra nem alkalmas. Tápanyagigényes. Mind hazai kísérleteink és megfigyeléseink. közepesen tömött. Termesztéstechnológiája Talajigénye A gyökérpetrezselyem optimális talaja az üde. csipkézett szélű. mély rétegű. 90 . különböző szerkezetű petrezselyemtermelésben aktív táj tala­ jainak többsége már 15—20 cm mélyen — néhány folt kivételé­ vel — annyira szegény volt tápanyagban. dús. A talajnál a fő követelmény mélyművelhetősége és mélyműve­ lése.

Mivel a petrezselyem egyike a legkorábban vethető fajoknak. mészben gazdag talajokon. A szuperfoszfátot és kálisót az őszi mélyszántás előtt adjuk. Optimálisak azonban a gépesítésre is al­ kalmas. Törekedjünk olyan talajművelési rendszer kialakítására. kg/ha N 80. öntözött körülmények között. Tervezett terméshozam 170 q/ha. Fontos a táp­ dús talaj. K 100. Ugyan­ csak jók a megfelelő tápanyag-ellátottságú kötöttebb mezőségi talajok is. a humuszos vályogtól a vályogos homokig. Tápanyagellátása Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a következő műtrágya­ mennyiségeket ajánljuk. 5—7 év után kerüljön csak ugyanarra a területre. A talaj pH-jával szemben közömbös. a másik felét pedig júniusban — rá másfél-két hónapra — adhatjuk a má­ 91 . ezért olyan növény után tehetjük csak. Kitűnő petrezselyem terem a mészben gazdag öntéstala­ jokon és a szerves anyagban.A túl kötött és a túl laza homoktalajok kivételével minden ta­ lajon lehet termeszteni. a túl trágyázástól azonban óvakodjunk. A nitrogén egyik felét kelés után. Műtrágya-hatóanyag. amely jó talajszerkezethez vezet. könnyű talajtípusok. mint a petrezselyemgyökér. Vetési sorrendje Előző évben istállótrágyázott növény után vessük. valamint a ki­ zsarolt. P 100. az első gépi kapáláskor. A petrezselymet petrezselyem után tenni nem ajánlatos. tápanyagban szegény talajoktól is. Egyik növényfaj sem reagál erre olyan érzékenyen. amely idejében betakarításra kerül és utána az őszi mélyszántás elvégezhető. A mélyszántás egyedül azonban nem elegendő.

hektárra átszámítva 0. vetése Az őszi mélyszántás 30 cm-nél mélyebb legyen. Március elejétől legkésőbb április elejéig. A tavaszi elő­ készítő munkák az őszi szántás elmunkálásából és a vetőágy elő­ készítéséből állnak. A vetési mélység 2—3 cm mind a könnyű.8 illetve 1. Vetőmagmennyiség. A könnyű talajok esetében vagy szárazabb tavaszokon fontos a vetés előtti hengerezés. Korai cukorból. 24 cm-es sortávolságban 850 ezer növényegyedet számol­ hatunk ha-onként. hogy a magvak kikeljenek. 92 . a vetés utáni magtakarás és hengerezés elmarad. amelynek vállszélessége 5—6 cm. 10—20 %-os vetőmagrátartással — 1. Talaj-előkészítése. A háromfajta petrezselyem közül bármelyiket választjuk is. Nem öntözött termelésnél a fenti műtrágyaadagok egyharmaddal csökkentett mennyisége ajánlható. A Félhosszú és a Hosszú fajta 3—4. hogy a felszín kertszerűen sima.5—1. Az állománysűrűség fajtánként változik.4 g). Ez soros vetéssel folyóméterenként 18—20 és négyzetméterenként 70—85 növény. sekély vetést. mind a kötöttebb talajokon.8—2. Az utóbbi a gépi sorkapáláshoz és szedéshez igazodik. amely lehetővé teszi az egyenletes. talajtól függően. illetve 2—3 cm-es vállszélessége megengedi a sűrűbb vetést.5 kg/ha (a mag ezermagsúlya 1. Az állománysűrűség 24—32 cm-es sortávolságnál és a folyóméterenkénti átlagos 30 növényszámmal négyzetméterenként 90—120. Ha öntözünk. vagyis addig. Vető­ magszükséglet 75 %-os csíraképességű magból. mert ezeket a műveleteket a gép a vetéssel egyidejűleg elvégzi.sodik vegyszeres gyomirtás előtt. rögmentes legyen. Ha modern. mindenképpen a lehető legkorábban vessük el. precíziós vetőgép áll rendelkezésünkre.2 millió növényegyed. A kelés 20—24 napot vesz igénybe. A vetés sortávolsága 24—32 cm. az öntözővízzel együtt juttassuk ki. Ellenkező esetben a magtakarást és hengerezést vetés után nem hagyhatjuk el. amíg a talajban elég nedvesség van ahhoz. Lényeges.9—1. a vetési mélység érdekében.

0 milliót is elérheti hektáronként.és linurontartalmú szerekkel szemben érzékenyebb. másrészt az első alkalommal a kisebb dózist használjuk. A sávos vagy pásztás művelésnél 35—40 cm az optimális távolság a pászták.5—2.4 kg/ha 5—6001 vízben oldva. Adag: 2. A petrezselyem vegyszeres gyomirtásának előírásai: Kontakt gyomirtó szerek: Gramoxone vagy Gomex. amely természetesen fejlődésbeli rendellenességeket idéz elő és hatással van a terméseredményre is. Az előírtaknál nagyobb adag 10—15 cm-es növényállományban is komoly perzselést okozhat.4—5. Mind a kontakt gyomirtó szerek alkalmazásánál elmondottak. A postemergensen (kelés után) alkalmazott prometrin. A petrezselyem gyomflórája teljesen azonos a sárgarépáéval. Tapasztalataink szerint azonban a petrezselyem a sárgarépánál. sem a már belevetett magvakat. A vetés esetleg ki is pusz­ tulhat. sem az esetleg már csírázásnak indult. Ezért várjuk meg egyrészt a növények 10—15 cm-es fejlettségét.és linuronherbicideknél és ezek kombinációinál leírtak vonatkoznak-a pet­ rezselyemre is. 93 . Vegyszeres gyomirtása Lényegében megegyezik a sárgarépáéval.A tőszám emelésére és ezzel a hozamemelésre a pásztás vagy szalagos művelésre való áttéréssel nyílik lehetőség. Az 5—6 cm-es nagyságú petrezselyem-növényállományunkat még kisebb vegyszermennyiség is erősen visszaveti a fejlődésben. Prometrin gyomirtó szerek: A—1 114 és Merkazin. Ezt az érzékenységet a szeradagok csökken­ tésével és a kipermetezés időpontjának helyes megválasztásával ellensúlyozhatjuk.1 kg/ha 5—6001 vízben oldva. de még a zellernél is nagyobb érzékenységet mutat e szerekkel szemben. Ez esetben a tőszám az 1. Adag: 3. A kontakt gyomirtó szerek használata természetesen azonos mennyiséggel és módszerrel megy végbe. mind a prometrin. hiszen a felszíni hatás nem érinti sem a talajba kerülő. illetve a sávok között. de még a földből ki nem bújt növénykéket.2—3.

egyenlőtlen állományt kapunk.2—3. Ez esetben 2—3 hét múlva megismételhetjük a perme­ tezést. Növényápolása A precíziós vetőgépekkel vetett (egyenletes vetési mélység és jól tömörített magágy) petrezselyem magja is elfekszik 14—18 napig a talajban. hogy valamilyen oknál fogva nem sikerül a gyom­ irtásunk. Szerkombináció állománypermetezésre: Merkazin 1. Kérgesedésre erősen hajlamos talajban rosszul kelő. illetve a szedés teljes gépesítésére csak a Korai cukor és a Félhosszú 94 .5—2.0 kg/ha 5—600 1 vízben. amíg lombjuk be nem árnyékolja a talajt. preemergensen. Gondosan válasszuk meg ezért a területünket.2 kg/ha 5—6001 vízben oldva. Adag: 1.4 kg/ha 5—600 1 vízben oldva preemergensen. Afalon 0. Khlórbromuron: Malorán. átlósan boronáljuk meg a vetést.3—4.0 kg/ha 5—600 1 vízben. főleg a rövid típusú Korai cukor fajtánál.Linuron gyomirtók: Afalon. esetleg harmadik sorközkapálást a fejtrágyázásnak vagy az öntözésnek megfelelően iktassuk be úgy. Ismételjük meg inkább többször kis adaggal a vegyszerezést. 1. Amint a sorok látszanak. Aresin. Szedőgépekkel való kiemelésre.7—1. mint hogy kárt tegyünk nö­ vényállományunkban. oldva post­ emergensen. A második. egyharmaddal megemelt adagokkal.7—2. végezzük el az első gépi kapálást.7—2. de a Félhosszú és a Hosszú fajtánál is.0 kg/ha. mint a sárga­ répánál. Az időjárástól függően a június—július hó folyamán adott 20—20 mm-nyi öntözés sokat segít a fejlődésben. Betakarítása Szedését többnyire kézi ásóval végzik. Ha a magvak keléséig a talajunk becserepesedik. Adag: 3. vagy kormánylemez nélküli ekével emelik ki a gyökereket. 2. Előfordulhat.2 kg/ha 5—600 1 vízben post­ emergensen.

Ezt a lombszíneződést fel lehet fogni a gyökérérés jelének is. s augusztus végére. illetve szárításra milyen jelentő­ sége van az érett. a teljes nagyságukat elérteket vagy az általunk kívánt nagyságú petrezselyemgyökereket fel­ szedjük a feldolgozó ipar vagy más felvevőpiac kívánalmai szerint. Kérdéses azonban. Biztos jele azonban nincs. Mivel a petrezselyem gyökere és levele minden stádiumban egyaránt felhasználható. Mindenesetre jelenleg elfogadjuk azt az álláspontot. vagy teljes érettségét mikor érte el. Ellentétben a sárgarépával.fajta jöhet számításba. jól fejlett állományból. lomb­ ját az ételek ízesítésére is felhasználják. 95 . Mind kézzel. hogy konzervipari feldolgozásra. mind kaszával vágva -nagyon fontos. a tél kezdetéig a petrezselyemfajták egy­ formán mindig újabb és újabb leveleket fejlesztenek. mert a szedőgépek 20—22 cm mélység alatt már nem tudnak dolgozni. szeptember elejére az idősebb levelek sárgásak lesznek. Évente háromszori szedést is végezhe­ tünk korai vetésű. kötegelik és az egész műveletet kézzel vagy —mint a kiemelést — ekével s a többi műveletet kézzel végzik. ez ideig az érési vizsgálatok nem jelentettek problémát. Érése A vegetációs idő végéig. hogy a vegetációs időszak befejeztével a fagyok beállta előtt. Teljes gépesítését az NDK-gyártmányú EM—11 szedőgéppel vagy közbülső megoldásként az átalakított burgonyaszedő géppel lehet megoldani a megfelelő hosszúságú fajtákkal. a vegetációs idő vége felé azonban ezek a megújulási folyamatok mind lassabbak lesznek. A konzervipar elég nagy mennyiséget szárít belőle. Erre vonatkozó vizsgálataink hiányosak. hogy egészséges és gyomtalan legyen az állomány. Főleg a korai szedésnél a lombját külön is vagy a gyökérrel együtt csomózzák. túlérett vagy éretlen gyökérnek. hogy a gyökér a vegetációs idejét mikor fejezte be.

KaO 100 kg/ha. valamint talaj-előkészítési munkái teljes mértékben megegyeznek a termesztés­ technológiában leírtakkal. A Hosszú fajta ha nem eléggé vastag. illetve kórokozókkal szemben. vagyis 95 % feletti. mert a dugványnak termelt petrezselyem később vethető: — a Hosszú és Félhosszú fajták vetési ideje március elejétől április végéig. a nitrogénműtrágyát azonban a dug­ ványoknál ajánlatos csökkenteni.Tárolása A sárgarépánál elmondottak vonatkoznak a petrezselyem tárolá­ sára is. A helyben maradt dugványok tenyészterülete alkalmazkodik a maghozók tenyészterület-igényéhez. kevésbé tartja a nedvességet. a vetésforgóban való elhelyezése. Másként alakul a vetésidő és a vetőmag mennyisége is. Függ a sortávolságtól és a sortávolság függ attól. Úgyszintén a relatívpáratartalom-igénye is hasonló a sárgarépához. A vetőmag mennyisége. 96 . — a Korai cukor fajta vetési ideje április közepétől április végéig választható meg. Tápanyagigénye is hasonló. Az optimális tárolási hőmérséklet szintén az 1 °C körül van. gyorsan fonnyad. P2Os 100 kg/ha. Magtermesztése A dugványtermesztő év A talajigénye. A hatóanyagok a következők: N 30—40 kg/ha. hogy helyben maradnak-e maghozásra a dugványok vagy ősszel kiszedjük őket és szelektálásuk után ültetjük ki ismét. míg a Korai cukor érzékenyebb a betegségekkel. mint a másik kettő. A három felsorolt fajta közül legjobban tárolható a Fél­ hosszú fajta.

vagyis a lombmaradványokat eltávolítani. A folyóméterenkénti tőszám csökkentése. vagyis a maghozóknál a kívánt 25—30 cm-es tőtávolságra való ritkítás már szintén az őszi munkákhoz tartozik. Az esetben pedig. rozsdás gyöke­ reket távolítjuk el. • 1 ha magvetésből 4.• A dugványok termelési módja változó lehet: sűrűsorosan vetjük — 28—32 cm-es sortávolságra. amelynek vegyszertűrése hasonló a petrezselyeméhez. Ha a dugványt tároljuk. Iyen esetben tehát olyan növényt válasszunk társnak. ha a felszedett dügványt tároljuk. A petrezselyemdugványok gépi szedésére az EM—11-es kombájn szintén alkalmas és az utántisztítást ugyanúgy végezzük el. A vetőmagszükséglet (75 %-os csíraképességű vetőmagból) 1. A kettős termesztés hátránya. Szedés. 97 . mint a petrezselyemnél. nem szükséges után­ tisztítani. Ez esetben ter­ mészetesen a vetőmag mennyisége a fentinek csak a fele lesz. A dugványok tárolás vagy kiültetés előtti sze­ lekciójánál a fajtától eltérő alakú. A talajlazítás. Ez esetben a Hosszú és Félhosszú faj­ táknál az átlagos hektáronkénti tőszám 0. sérült. ha szelektálás után még az ősz folyamán ismét kiültetjük. hogy a vegyszeres gyomirtást megnehezíti.9 millió.2 millió.9—1.8 illetve 1. a szedési módok és a szedési idő azonos az áru cpljára termesztett petrezselyemével. tárolása teljes mértékben megegyezik a sárgarépánál leírtakkal.8—2. borsót. elágazó. Legtöbb esetben azonban nem ritkítunk. A petrezselyem köztesének. amelyeken fejlettségüknél fogva a fajtajelleg nem bírálható. vagy a petrezselyem közé vetünk valamilyen más növényt köztesnek. borsót. az öntözés és a vegyszeres gyomirtás megegyezik a már leírtakkal.5 kg/ha soros vetéssel.8—0. Növényápolás. Köztesnek is vethetjük a petrezselymet. és az ősz folyamán minden második sort felszedünk értékesítésre.5—5 ha-ra nevelhetünk kiültetésre al­ kalmas dugványt. a Korai cukor fajtánál pedig 0. vagyis társnövényként mákot. Pl. az átlagos folyóméterenkénti 30-as csíraszámmal —. valamint azokat. vethetünk. amelynél a Merkazin ugyanolyan jó hatásfokkal alkalmazható. amint azt a sárgarépánál ismertettük. természetesen abban az esetben.5—1. mustárt stb. Ha a dugványokat felszedjük.

• A tavasszal ültetett dugványok alá az alapműtrágyák kiszórása után mélyszántást végezzünk. A szelekciót elhagyni azonban csak megbízható szaporítóanyagnál szabad. mag­ szára és elágazása. A dugványok őszi vagy tavaszi kiültetését végezhetjük a megfe­ lelően előkészített. Ez esetben a szelekció elmarad.5 m magasságra nő. repce.és tőtávolsága 60—70x25—30 cm. palántázógépekkel (ugyanúgy. Félhosszú: javasolt sor. magtermő ké­ pessége is közepes. 98 . a mag szára 1—1. amely után a talajt időben és jól elmunkálhatjuk. Hosszú: javasolt sor. pl. hogy tavasszal. A maghozó tápanyagigénye hatóanyagban: N 40— 50 kg/ha. mint a Korai cukoré. sima felszínű talajba a műanyag tárcsák leszere­ lése után.mag­ szára 1—1. elágazása közepes.és tőtávolság 60—70x30—35 cm. amilyen korán csak lehet. borsó. mint a sárgarépánál). A maghozamra termesztett fajták kiültetése: Korai cukor: javasolt sor. K20 80—100 kg/ha. és a következő évi maghozásra a talajban hagyjuk. mint a Félhosszú fajtáé.Többnyire azonban a felszedett dugványokat szelekció után még az ősz folyamán kiültetjük. elmunkálhassuk a talajt és a dugványokat a prizmákból kiül­ tethessük. őszi takarmánykeverék stb. elágazása kissé erősebb és mag­ hozama is nagyobb.5 m-re nő.és tőtávolsága 60—70 X 25—30 cm. vagy fel sem szedjük. • A helyben hagyott dugványok őszi munkái szintén az alap­ műtrágyák kiszórásával és a sorközökbe való bemunkálásával kez­ dődnek. P2Os 100—120 kg/ha. A magtermő év • Az ősz folyamán kiültetésre kerülő dugványoknak olyan korán lekerülő előveteményt válasszunk.

akkorra (július—augusztus) már a magvak éréséhez éppen a nagy nyári melegre van szükség. a gyomosodás mértékétől függően. az első sorközlazításkor dolgozzuk be. Vegyszerezhetünk a dugványok kihajtása előtt vagy kihajtása után is. kétéves. mert annál jóval nagyobbak. Ugyanazokat a vegyszereket lehet hasz­ nálni a maghozóknál is. • Itt tartjuk érdemesnek megemlíteni azt a két vadpetrezselyemfajtát. erősen mérgező. Levelei lándzsa alakúak és undorító egérszaguk van.és káliműtrágyákat ősszel. hogy az ültetéskor keletkező taposásokat fellazítsuk. és a magszárak kifejlődéséig nem gazosodott el a talaj. így az izolációs tá­ volság ezekre a növényekre is vonatkozik. kb. a későbbiek folyamán szükségtelen a vegyszerezést megismé­ telni.A foszfor. Conium maculatum L. Ha az első gyomirtá­ sunk sikeres volt. a sorokat is kapáljuk be. mint amelyeket a dugványtermesztésnél leírtunk. Izoláció. A vegyszeres gyomirtást a talajlazítások után végezzük el. mert az elbokrosodó. 100 cm magasra is megnő. A maghozó öntözésre száraz tavasszal kerülhet sor. Vegyszeres gyomirtás. egyéves. Tavasszal mind az áttelelt. Magjai könnyen elkülöníthetők a termesz­ tett petrezselyem magjától. a ta­ vaszi ültetésű kultúrát pedig azért. 100—200 cm magasra is megnő. Növényápolása. Ez a faj nem mérgező. felnövő magszárak elnyomják a gazt. mind az akkor kiül­ tetett dugványok sorközeit s ha szükséges. az az Aethusa cynapium lehet. mert mire a nagy nyári melegek beköszöntenek. Előfordul azonban. A petrezselyem kereszteződhet a zellerrel is és a környéken előforduló vadpetrezselymekkel. Az előző évi kultúrát a tél folyamán megülepedett talaj miatt. Ha petrezselyemállományunkban az első évben vi­ rágzó tövet találunk. két­ szer akkorák. míg a nitrogénműtrágyát tavasszal. A vegyszerek kijuttatását és adagolását nagy gonddal 7* 99 . Levelei a fonákukon is fényesek. amely nálunk is megtalálható és amelyek virágzó petrezse­ lyemnövényeinket befertőzhetik: Aethusa cynapium L. Több fajta termesztése esetén az 1000 m-es izolációs távolságot tartsuk be. hogy állományban is meg kell ismételni a gyomirtást.

— Afalon. Kihajtás előtt alkal­ mazható vegyszerek és mennyiségei: — A—1114. de már kemény. 5—600 1 vízben oldva.5—4. amelyeket a dugványtermesztés postemergens kezeléseinél felsoroltunk.5—5. A fő.2 kg/ha. illetve elsőrendű. amikor az utolsó kö­ tésű ernyőkben a mag még zöld. mert a petrezselyem-maghozók is érzékenyebbek a szerhatásokra. Az aratási idő helyes megválasztása mind a termés mennyisége. kevésbé elágazó maghozók egyöntetűb­ ben érnek.és harmadrendű ernyőkben levő magvak érése között 12—16 nap eltérés is van. Éréskor az ernyőkben levő mag elveszti zöld színét. mert a rend­ szerint sűrűbb állományú. A petrezselyem magja normális időjárási viszonyok között augusztus közepe táján érik. szürkülni kezd. Érés — aratás. valamint a másod. mint a sárgarépa. mind a vetőmag minősége szempontjából döntő jelentőségű.kell végezni. Az érés vonta­ tott. 5—600 1 vízben oldva. Kihajtás után és ál­ lományban pedig alkal­ mazhatók mindazon vegyszerek és -mennyi­ ségek. a zölden aratott mag rosszul csírázik. a korábbi kötésű 100 . A maghozó petrezselymet akkor arassuk. Merka­ zin 3. Az érett mag könnyen pereg. megkeményedik. Linuron 50— 3.3 kg/ha. A helyben termesztett mag érési dinamikája jobb.

A kombájn vágószerkezetét úgy kell megemelni. Műtrágyaigénye. Ha túl sűrűn vetettük. szabályozható hőfokon dolgozó szárítóval rendelkezünk. Tisztítás. ha vetőmag szárítására alkalmas. A szárítás maximális hőfoka 40 °C. vala­ mint aratása és cséplése megegyezik a gyökérpetrezselyemével.0—1. hanem a sűrű beállású részeket kapáláskor ritkítsuk ki. vagyis lehetőleg az alsó magernyők alatt vágjon a gép. mint a gyökérpetrezselymet. ápolási munkái a továbbiakban.és levélrészt. lehetőleg március­ ban vessük el 40—50 cm-es sortávolságra. így kevesebb szárrész kerül a dobba. • A metélőpetrezselyem magtermesztése azonos a helybevetett gyökérpetrezselyem magtermesztésével. Hektáronkénti mag­ szükséglet 1. egyelni nem kell. • A maghozó petrezselymet egy menetben is be lehet takarítani. Hektáronkénti maghozam: Korai cukor fajtából Hosszú és Félhosszú fajtából metélőpetrezselyemből 850—1000 kg. augusztusban—szeptemberben sze­ lektáljuk. gyommagot tartalmaz. ezért minél előbb tisztítsuk át. Előtisztítása és tárolása megegyezik a sárgarépánál elmondottakkal. 101 . hogy legalább 30—35 cm-es tarló maradjon. ha a növényállomány érési üteme és az időjárási körülmények azt lehetővé teszik. A cséplésre vagy hagyományos cséplőgépet vagy kombájnt hasz­ nálunk. A kisebb területű maghozó táblákat arathatjuk kézi erővel. Levélalakra és levélszínre az első év végén. A nagyobb terü­ leteket pedig megfelelően felszerelt kaszálógéppel arathatjuk le. Az elcsépelt mag sok szár.5 kg. sarlóval vagy kendervágóval. ha­ gyományos módon.ernyőkben pedig a magvak már beszürkültek. 1000-1300 kg. és utána a szárítóra vinni. Egymenetes betakarítást azonban csak akkor végez­ hetünk. Korán. Az aratást követő utóérlelés során a zöld magvakból is megfelelő csíraképességű ma­ got kapunk. 850—1300 kg. mert a zöld és nagy víz­ tartalmú magvak a hagyományos utókezelés mellett befüllednek. Az elcsépelt vetőmagot a durva szennyezettségtől azonnal meg kell tisztítani. folyóméterenként fele csíraszámmal.

) DC. Fertőzési forrás még a vetőmag is lehet. Rhizoctonia solani Kühn. A foltok felületét szürkésbarna konídiumtartó gyep takarja.) Sacc. A levélen és a száron 2—3 mm-es. amelyre a kóro­ kozó konídiuma kerül. A vegetációs időben a kórokozó konídiumokkal terjed. kerek vagy ovális.]. rizoktóniás betegségei [Kórokozók: Rhizoctonia crocorum (Pers. A petrezselyem fuzikládiumos levélfoltossága. A petrezselyem szklerotiniás rothadása A petrezselyem botritiszes rothadása 102 . esetenként azonban számottevő lombpusztulást okoz. megegyeznek a sárgarépa hasonló nevű betegségeivel és az ellenük való védekezés is hasonló.A petrezselyem betegségei A petrezselyem pektobaktériumos lágyrothadása. szklerotiniás rotha­ dása. [Kórokozó: Fusicladium depressum (Berk. botritiszes rothadása. et Br. Az ernyővirágzaton a fenti tünetek szintén megtalálhatók. A kórokozó elsősorban az elpusztult növénymaradványokon ma­ rad fenn.] A betegség rendszeresen nem jelentkezik.. lisztharmata. sötétbarna foltok jelentkeznek.

). barna szegélyű foltok láthatók. a sávosnyakú cincér. súlyosabb esetben le is hullanak. A petrezselymen is előfordulhatnak a sárgarépa állati kártevői­ nél már tárgyalt alábbi kártevők: gyökérgubacs. Egyes esetekben előfordul. A levélen 2—3 mm-es kerek vagy ovális. Az atkák a károsított levelek fonákán finom szövedéket készítenek s ennek védelme alatt szívogatnak. lombpermetezés (lásd: sárgarépa sztem­ filiumos feketerothadása). piknídiumok figyelhetők meg. A levéltetű telepei főleg a tőrózsalevelek fonáki részén telepednek meg. A kórokozó biológiája és az ellene való védekezés megegyezik a zeller szeptóriás levélfoltosságánál leírtakkal. A foltok közepe kifehéredik. a medvelapu cincér.] A petrezselyem állati kártevői A petrezselyem kártevő együttese kis eltéréssel azonos a sárgarépáé­ val. barnuló foltok formájában száradni kezdenek. Petrezselyem-levéltetű (Dysaphis apiifolia ssp.Védekezés: magcsávázás. Szívogatása következtében a megtámadott levelek az érzugokból kiindulva sár­ gulnak. a vetési bagolypille és a zöld sárgarépa-levéltetü. Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae Koch.) Schroet.). benne apró fekete pontok. a köménymoly. petroselini Ob. de a hajtástengelyt és a gyökémyakat is ellephetik. (Kórokozó: Septoria petroselini Desm. Segíti a felismerést a szövedékbe tapadó levedlett lárvabőrök tömege is. 103 . A védekezés módja azonos a sárgarépán előforduló levéltetvek elleni védekezéssel. A petrezselyem szeptóriás betegsége. hogy a hangyák körülépítik a talajközeli fer­ tőzési gócokat. Az ellenük való védekezés megegyezik a sárgarépánál leírtakkal.) A betegség a petrezselyem levelén gyakori. • A petrezselyem levelén előfordul még a rendszeresen nem jelent­ kező peronoszpóra [Plasmopora nivea (Ung.és egyéb fonál­ féregfajok. majd bronzosodó.

Soktápnövényű faj.Védekezés: kielégítő vegyszeres védelmet a speciális atkaölő szerek nyújtanak: a 0. az utánkelés elpusztítá­ sára a permetezést 5—10 napon belül szükség szerint meg kell is­ mételni. Külön védekezni általában nem szükséges ellene.1—0.2%-os Tedion V 18 vagy a Pol-Akaritox. illetve a 0.15—0.15 %-os Galecron. Mivel ezek a szerek csak a lárvastádiumban levő egyedeket pusztítják hatásosan (a tojásokat gyakorlatilag nem. szór­ ványosan a petrezselymet is károsítja. A levéltetvek ellen használt vegyszerek ezt a kártevőt is pusztítják. 104 .). az imágókat gyengén). Bivalykabóca (Ceresa bubalus Fabr.

Szárítmánya ugyanis szép fehér színű.Pasztinák A szárított zöldségfélék elterjedése óta a feldolgozó ipar egyre többet használ fel belőle. A pasztinák elterjedéséhez hozzájárult petrezselyem­ termesztésünk visszaesése is. ellentétben a petrezselyemmel. illetve feldolgoz­ hatósága jobb. Hidegtűrő növény. A közízlés egyelőre a petrezselyem felé húz. hiszen nagyobb lombtömeget is nevel. és ezáltal a felhasználhatósága. Most viszont a petrezselymet a pasztinák szorítja ki a feldolgozó ipar területéről. a sárgarépáéhoz vagy a petrezselye­ méhez. A petrezselyem pótlására használják. a petrezselyem feltüntetett területi adatainak egyharmada pasztinák. Pasztináktermő területünket nem lehet pontosan meg­ határozni. azon­ felül darabos áru. amelyet a minőségi problémákon kívül az utóbbi évek kedvezőtlen időjárási viszonyai is fokoztak. Gazdasági jelentősége A feldolgozó ipar egyre többet használ fel a pasztinákból a szárított zöldségfélék elterjedése óta. Várható hozam: 300—400 q gyökér hektáronként. mint pl. Az istálló­ trágyázást meghálálja. A hazai termesztésben levő fajták tenyészideje 160—180 nap. mert a statisztikai adatok együtt szerepelnek a petrezse­ lyemgyökérrel. Tápanyagban is gazdagabb. A petrezselyem pótlására használják. a gyökere minden károsodás nélkül telel át a talajban. A csírázáshoz sok vizet kíván. de kb. főleg külföldön. A friss felhasználás területére azonban a pasztinák nehezen tud betörni. amelynek szárítmánya szürkés árnyalatú. Fejlődéséhez is több víz szükséges. jobb a feldolgozhatósága. mint megszo­ 105 .

Mindenesetre a nyugat-európai országokban a petrezselyemgyökér helyett a pasztinákot használ­ ják. ő azonban paszternáknak nevezi el. ezért erre az aratásnál vigyázzunk. de elterjedt Amerikában is. amire az egykori feljegy­ zések is utalnak.8 Keményítőérték 1 q-ra 11.5 Rostanyagok 0. hogy a magyar szerzők a pasztinákot sárgarépának nevezik. a levele helyett pedig a metélőpetrezselyem levelét. mint a petrezselyem. A pasztinák levele ehetetlen és takarmányozásra sem alkalmas. A rómaiak már ismerték azóta. művében már rész­ letesen leírja a pasztinákot és megjegyzi. Sőt a levele bőrgyulladást okozhat. A gyökerét leves­ nek.6 106 . amióta a sárgarépát. Lippai (1664) a Posoni kert c. Származása és elterjedése ' Régi feljegyzésekben a sárgarépától nem különböztették meg. A pasztinákgyökér táplálkozási értékei (100 rész légszáraz anyag­ ban) Emészthető nyers tápanyagai: Fehérje 0. salátának használják fel a sárgarépához hasonlóan.kott ízű és illatú fűszernövényhez.9 Zsír 0. Táplálkozási jelentősége Tápanyagban gazdagabb. ha­ nem a sárgarépának mintegy fehér alakjaként írták le. Különösen Angliában és Franciaországban kedvelik.1 N-mentes anyagok 12.

illetve hajlanak. Csírázóképességét 1 évig tartja meg. 4—6 mm széles és 0. viszont a gépi vetést nagyon gátolja. fogazottak. Illatát. A virágok szerkezete olyan. Sajátságos aromájú illata van. levélzöld színű. vagyis páratlanul szárnyaltak. A második évben hozza a virágszárat. Termése ikerkaszat. A csészelevelek jelentéktelenek vagy nincsenek. Ezermagsúlya 3—4 g. tojás alakúak. A levélkék hasonlóan a tőlevelekhez hár­ masán keréjosak. Belül fehér és húsos. Az első évben fejleszti ki erőteljes. A vi­ rágszáron levő levelek szintén levélzöldek. mintha a magvaknak oldalszárnyai lennének. Ez a hártyaszerű. A magvakat burkoló héj oldalsó bordái körben szétlapulnak. A gyökere egyszerű. amely erősen lapított és két magból áll. édeskés. Csírázóképessége 50—70 % vagy még rosszabb. A szirom­ levelek sárgák és lekerekítettek. sötétebb gyűrűzöttséggel. húsos karógyökerét. de nyelük vastagabb és a lemezük fény­ telen. hasonlítanak a zelleréhez. Szögletesen barázdált. felülete sárgásbarnás vagy sárgás. Tőlevelei nagyok. Színe világosbarna.Növénytani jellemzése Kétéves. enyhén tompítottak. mint a sárgarépáé. befelé állnak. esetleg kissé elágazó. Pasztinákmag (Fotó: Kováts Z. Egyes fajták hajlamosak a pudvásodásra.6 mm vastag. íze fűszeres. amelynek alakja elég változatos. amely fajtától függően 30—150 cm-ig nő meg.5—0. csak hosszabb dörzsölés után lehet érezni. a hosszútól a csaknem egészen kerek alakig. fogazottak. A virágzata összetett ernyő. A két magrészből álló termés 5—8 mm hosszú. magvakat körülvevő képződmény elősegíti ugyan a magvak terje­ dését. Ezek az oldalszár­ nyak az érés folyamán hártyaszerűek lesznek.-né) . lágy szárú növény.

amelyeknek húsa tömör. Szükség van tehát egy-két félhosszú. elfekszik és csak a követ­ kező évben kel ki. pudvásodásra és elágazásra sem hajlamos. va­ gyis teljes gépesítéssel termeszthető pasztinákfajta vagy -fajták elő­ állítását. A mag csírázási optimuma 20—25 °C között van. amikor kora tavasszal elegendő és tartós nedves­ séget kap.és fényigényével kapcsolatban nincsenek adataink. Hő. A pasztinákkal kapcsolatos nemesítői munkák még meglehetősen új keletűek. úgy ter­ jedt a nagyüzemi termelése is. szivacsosságra. hogy gépesített szedésük csak kormánylemez nélküli ekével. 108 . amelyeket eddig lehetőségek szerint importból fe­ deztünk. Vízigénye.Biológiai igénye Hőigénye. A fajtaválaszték szűk. Az import félhosszú fajták is kedvező körülmények között olyan nagyra nőnek. a gyökere minden károsodás nélkül telel át a talajban. Hidegtűrő növény. a külföldi fajták honosítása és fajtafenntartásba vétele. gépe­ síthető fajtára. A kis növények ha kibújtak a földből. majd kézi szedéssel volt megoldható. Nemesítésének helyzete Az elmúlt évek során kezdődött el nálunk is a pasztináktermesztés fellendülésével. • Ahogy a konzervipari kereslet nőtt a pasztinák iránt. Mindezen problémák együttesen szabják meg a nemesítési célkitűzéseket. amit nagy lombtömege is érzékeltet mind az első évben. zömmel a túl hosszú fajták találhatók. de megfelelő nedvességről gondoskodni kell. Fej­ lődéséhez több víz kell. valamint import fajtákkal tudjuk csak biztosítani. Sok vizet kíván a csírázáshoz. nincs elegendő víz a talaj felső rétegében. Ezzel együtt a gépesítésre alkalmas fajták kérdése is előtérbe került. így a keresletet egyelőre a honosított és fenntartásba vett. A pasztinák a nedves tengeri klíma növénye és itt adja a legnagyobb termést is. Ha későbben vetjük. mind a maghozó évében. akkor már erőtel­ jesen fejlődnek. mint a sárgarépáéhoz vagy a petrezselyemé­ hez. új fajták előállítása mellett.

Levél­ zete középnagy. Erős. Félhosszú Guernsey. Gyökere hosszú.) 109 . levélnyele pirosas színeződésű. Húsa sárgásfehér. a levélszín matt. « Félhosszú pasztinákfajta (Fotó: Hanzséros P. gyökérválla középszéles. gömb alakú. Kerek Runde weisse. Gyökere középhosszú széles. egyenletesen vékonyodó. nagy levélzetű. Középnagy levelei középzöld színűek. közép­ zöld színű. Gyökere kissé megnyúlt. Hússzíne világos sárgásfehér.Termesztett fajták Hosszú Lange grosse weisse. sötétzöld. a levélrózsa kissé besüppedt. húsa világos sár­ gásfehér. egyenes vállú és vége felé egyenletesen keskenyedő.

A száraz. ahol a magas talajvíz bőséges ned­ vességet biztosít számára. KaO 0. Talaj-előkészítése. jó vízgazdál­ kodású. akkor annak megfelelően egészítsük ki a műtrágyákat az előbbi hatóanyagarányt betartva.54%. A tápanyagban gazdag. ezáltal a kelését a megfelelő nedves.19%. hogy a mélyebb fekvésű. Ősszel.54%. könnyen kiszáradó talajok tehát nem alkalmasak pasztináktermesztésre. érett istállótrágyát is adhatunk 300—400 q/ha kiegészítésképpen a következő műtrágyákkal: N 70—80 kg/ha. 110 . K20 120—160 kg/ha. gyengén savanyú humuszos vályogtalajok az optimálisak. Igen jól fejlődik a tőzegtalajokon is. vagyis kora tavasszal jól elkészített talajban. Vetése nehéz a mag formája miatt. mély rétegű talajokat kedveli. P2Os 0.Termesztéstechnológiája Talajigénye Nagy vízigényéből adódik. vetése Mint a többi gyökérzöldségé. P205 40—50 kg/ha. Amennyiben nincs lehetőség istállótrágyázásra. Tápanyagellátása A pasztinák tápányagigényét a talajból kivont tápanyagok alapján állapíthatjuk meg elsősorban: frissen szedett légszáraz gyökér tömege százalékosan a következő mennyiségeket tartalmazza: N 0. Mivel lehetőség van a magvak drazsírozására. Vetésforgóban való elhelyezése megegyezik a többi gyökérzöldségfélével. megkönnyíthetjük a vetését. ha lehetséges.

Átlagosan a folyóméterenkénti tőszám 20—120 körül mozgott. ezért az egyszeri. Egyébként a hagyományos vetőgépekkel vetett pasztinákot 10—15 cm-re egyeljük ki.Nagyüzemi kísérletekkel nyert tapasztalatok szerint a pasztinák drazsírozott vetőmagja a kontroll nem drazsírozott maggal szem­ ben 4 nappal korábban kelt ki. Ha nem precíziós vetőgéppel vetünk. ami átlagban 50—60% körül van. illetve a szedőgép technikájához igazodik. vagy 3—4 lombleveles korban.) • Nagyon fontos a vetés utáni talajlezárás. hogy a tömörítés nem volt meg­ felelő. állományban adott vegy­ szeres gyomirtás elegendő lehet ahhoz.5—1. A ha-kénti vetőmagszükséglet 3—5 kg/ha. A vetési mélység 0. Ugyanakkor a drazsírozatlan mag kis fajsúlya és lapos formája miatt a magládában könnyen felboltozódott és a ve­ tés egyenetlenségét nem lehetett kiküszöbölni. Állományban éppen olyan jó szertűrő képességgel rendelkezik. amely egyébként a szedés. vagy úgy látjuk. A sortávolság 30—40 cm. feltétlenül végezzük el a szokásos magtakarást és hengerezést. alkalmas egy­ úttal a pasztinákra is. száraz tavaszokon kerül sor. Nagy lombtömege hamar beárnyékolja a talajt. A pasztinák mélyen gyökerezik. Vegyszeres gyomirtása Minden vegyszer. hogy a tábla el ne gyomosodjon.5 cm. 111 . a sortávolságtól függően. mint a sárgarépa. szeptember—októberben. (A nagynak tűnő magszámot fm-ként a pasztinák rendkívül rossz csíraképessége indokolja. a talajban levő vizet jól hasz­ nosítja. szemben a drazsíro­ zott 50—70 körüli magszámával. ezért öntözésére csak ritkán. és egyenletes vetése egyenletes kelést is biztosított. amely a sárgarépára alkalmas. A vegyszermennyiségek és azok kijuttatása is teljes mértékben megegyezik az ott elmondottakkal. Vetési ideje megegyezik a petrezselyemével: februártól áprilisig. kelés előtti.

A kormánylemez nélküli ekével való szedésnél gondoskodni kell a lomb lekaszálásáról és lehordásáról vagy orkánnal való letakarításáról. A teljesen gépesített szedésére a nyűvőrendszerű kombájnok nem alkalmasak. részben pedig a nagy és erős gyökerei miatt. és 4—5 lomb­ leveles korban ha szükség és lehetőség van rá. A hektáronkénti gyökérhozam 300—400 q. egyeljük ki. A hagyományos módszerrel vetett pasztinákot kelés után lehetőleg kapáljuk meg. Ugyanúgy bent hagyható késő őszig a talajban. Ha a lombot nem távolítjuk el a tábláról. mint a zeller. Természetesen a kombájnnal történő szedésre is csak a félhosszú fajták alkalmasak. a gyökerek összeszedésénél a nagy lombtömeg miatt a dolgozók nem veszik észre a gyökereket és sok elmaradhat. 112 . Válogatása és osztályozása az előírt szabvány szerint történik. de ha az említett körülmények fenn­ állnak. ha a mag­ ágy nem elég tömött. Sőt. részben nagy lombtömege. amelyből a levéltömeg 25—40 q között van. mivel nem fagyérzékeny. Szedhetjük: kézzel. vagy ha a talaj bekérgesedik. elhúzódhat egy hónapig is. ha a talaj felső rétege kiszárad. A szedési időre nem érzékeny. ott át is telelhet. Optimális esetben a kelés 14—15 nap. A komplex gépi szedés inkább fajta. de ez ideig leginkább bevált a nagy és erős gyökerek szedésére a kormánylemez nélküli eke. Elérhető természetesen 500—600 q-s hozam is megfelelő állománysűrűséggel és hosszú fajtákkal.Ápolási munkák A csírázás nagyon lassú. ásóval. Az ásórendszerű gépek közül azonban a cukorrépakombájnok az eddigi vizsgálatok alapján megoldhatják majd a pasztinák gépi szedését. mint gép kérdése. Szedése A hazai termelésben levő fajták tenyészideje 160—180 nap. Tárolása hasonló a többi gyökérzöldségféle tárolásához.

A pasztinák idegenmegporzós növény. Kaszálógéppel is arathatjuk. Minőségi mag­ termesztés esetén a dugványokat szintén ki kell ősszel szedni és átszelektálva még az ősz folyamán vissza­ ültetni. cséplés. 113 . Rész szedésnél ugyanúgy járunk el. Hason­ lóan a többi gyökérfé­ léhez. mint a többi maghozónál. majd kupacokba rakva a táblán utó­ érleljük. Pasztinákmaghozó tő (Fotó: Hanzséros P } Magja könnyen pereg. Tisztítása és a mag tárolása ugyanúgy történik. 5—6 nap után beérnek és a cséplését cséplőgéppel vagy kom­ bájnnal is elvégezhetjük. A learatott töveket kévékbe. Alacsonyabb szaporítási foknál bent hagyhatjuk a talajban. Érés. Várható maghozama: 700—800 kg/ha. ha a szél erősségére nem ügyelünk. mint a többi gyökérzöldségféléé.Magtermesztése Teljes mértékben meg­ egyezik a petrezselye­ mével. Az érést a mag barnulása jelzi. ezért több fajta ter­ mesztése esetén az elő­ írt izolációs távolságot be kelltartani(1000 m). nem egyöntetű. A cséplése egyike a legkényesebb mun­ káknak. de a vágószerkezetet amennyire csak lehet emeljük meg. augusztus elejen érik. lapos és a rajta levő szárnyszerű kép­ ződménnyel könnyen kifújható. Július végén. mert a mag könnyű.

(Kórokozó: Parsnip mottle vírus. A Cavariella aegopodii Scop. A paszti­ nák botritiszes rothadása. levéltetűfajok terjesztik. 114 . Károsítják a pasztinákot a fonálférgek. A pasztinák rizoktóniás betegségei. a petrezselyem és a zeller kártevőivel. A pasztinák lisztharmata. illetve a sárgarépa lombozatát károsító levéltetveknél leírtakkal. A leveleken sárgás mozaik­ foltok láthatók. A pasztinák vírusos vöröslevelűsége. törpe. A védekezés módja és anyagai megegyeznek a sárgarépagyökértetűnél. mint a sárgarépánál és a petrezselyemnél. Megegyezik a sárgarépa hasonló nevű betegségével és védekezésével. a sávosnyakú cincér és a zellerlégy. A levélnyél alul meggörbült. A vírus mechanikai­ lag átvihető. A pasztinák pektobaktériumos lágyrothadása. a paréjpoloska. A pasztinák levelén előfordul még a rendszeresen nem jelentkező peronoszpóra [Plasmopara nivea (Ung.) Schroet].) csokoládébarna nyári alakjait mint gyökérlakó­ kat lelhetjük föl a pasztinákort. A pasztinák állati kártevői A pasztinák állati kártevői részben megegyeznek a sárgarépa.) A növény alacsony növésű. és a Cavariella pastinaceae L. A pasztinák szklerotiniás rothadása. A levéltetvek közül a körte—pasztinák-levéltetű (Anuraphis subterranea Walk.A pasztinák betegségei A pasztinák vírusos tarkalevelűsége. a Debilisyphon és a Semiaphis fajok egyedei is. Az ellenük való védekezés módjai és anyagai ugyanazok. Ezenkívül előfordulhatnak még a pasztinákon a Cavariella. a bagolypille hernyói.

A magyar konyhában a gu­ mószeller főleg mint levesízesítő szerepel. levespornak) kerül exportra. Gazdasági jelentősége Több országban. például NDK-ban és NSZK-ban. például Angliában. zakuszkának. Fénykedvelő növény. A vegetáció egész folyamán szüksége van N-ra. Csehszlovákiában. levespornak. a halvá­ nyítózeller és a metélőzeller. míg Közép-Európában. Gépesített technológiával 30—40 dkg-os gumóátlagsúly és 240—250 q hektáronkénti terméshozam kifizetődő. A gumószeller fogyasztása nálunk aránylag kicsi (0. 115 . A mélyebb fekvésű öntés. a gumószeller. ezenkívül friss fogyasztásra is termelik. Gazdasági jelentősége csak az első kettőnek van. Itáliában csak a halványítózellert terme­ lik. mivel a kereslet elsősorban az export függvénye.és láptalajokon fejlődik jól.és a vitamintartalma. A zellergumótermésünk egy része feldolgozatlanul. salátának. Közép-Európa többi országaiban egyike a legtöbbre becsült zöld­ ségféléknek. Feldolgozva ételízesítőnek. Franciaország egyes részein. Nagy az ásványianyag. A zeller nagyon lassan fejlődik és a fejlődés kezdeti szakaszában. Sok vizet kíván. Észak-Amerikában. Magyarországon csakis a gumószellert értik és termesztik zeller név alatt. egészen a palántakorig egyenletes hőt kíván. Termelésünk volumene az utóbbi években erősen ingadozik.40 kg/fő). nagyobb része pedig feldolgozva (pl.Zeller A zellernek 3 formája ismert.

kemény és erősen keserű ízű. élvezhetetlen. mocsaras területe­ ken éppen úgy.30 0. A zeller levelének sokkal nagyobb ásványianyag. A vadzeller gyökere na­ gyon vékony.10 0. mint a pusz­ taságban. A zeller országos terméshozama 1965-től 1974-ig Vitamintartalma (mg 100 g-ban) Karotin Bj-vitamin B2-vitamin Niacin C-vitamin 0.és Dél-Amerikáig mindenütt megtalálható. silvestre Presl. orsó alakú.04 0. Só­ kedvelő (halophyta) nö­ vény. el­ ágazó. A Kanári szi­ getektől Ausztráliáig. Megterem a tenger­ parton. árkok és patakok mentén.ezer t Származása és elterjedése Apium graveolens var.30 0.20 116 . Tartalmaz még cukrot.és vitamintartalma van mint a gumónak. Indiá­ tól Észak. Táplálkozási jelentősége. aszparagint és tirozint. — a vadzeller kozmopolita.

1974-ben 117 .Zellertermesztő körtetek járási bontásban. 1973-ban Zellertermesztő körzetek járási bontásban.

a Hegykői. amely botanikailag „szár­ gumó”. A: hosszmetszet vázlatosan. mint pl. A gumó alakja lehet gömbölyű. Markt. és ezáltal egészen répaszerű képlet jön létre. A gumószeller hasznos szerve a gumó. lágy szárú növény.3 26 levél és szár 475 66 184 43 0. amelyet számos edénynyaláb sző át. gyk=gyökérkezdemény. A megvastagodott szik alatti szár minden átmenet nélkül foly­ tatódik az orsógyökérben.Ásványianyag-tartalma (mg 100 g-ban) Kálium Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor gumó 337 161 16 33 0. mint pl. A gumó főleg bélszövetből képződik. alsó részén pedig az orsógyökérből áll.4 32 Növénytani jellemzése Kétéves. az Imperator. sz—sziklevél 118 . hi=hipokotil táj. mint pl. Első évben fejleszti ki a vegetatív és második évben a generatív szerveit. a gumó üre­ ges lesz. Frigga vagy alul kiszélesedő. A vizet bősé­ gesen tartalmazó gumó felszínét parabőr (epiderma) borítja. ep=epikotil táj. nyomán ) a kissé megnyúlt gömb. Felső harmadában a tőlevelek alapi részén a rozettásan fejlődő primer hajtásokból. vagy Zellergumó hossz. középső részén a szik alatti szárból (hipokotilból). 1965 a kettő közötti alak. Ha a központi bélszövetek idő előtt elhalnak. a Dresdener gy=gyökérzóna B: a húsos főgyökér keresztmetszete.és keresztmetszete (Terpó.

A levéllemezek lehetnek erősebben vagy gyengébben fogazottak. félig felálló és elfekvő lombo­ zató típusok. Tisz­ tításnál a-levéltömeg — dacára magas biológiai értékének —. amelyek fél levélrózsát alkotnak. gyér lombállású fajták. hogy minél kevesebb gyökere van a gumónak. dudoros. A levélnyél lehet rövid. amelyre vonatkozóan az OMFI 1967-ben végzett vizs­ gálatai a következők: Fajta Hegykői Dresdener Markt Oderdörfer Frigga Prágai óriás Imperator Oldalgyökér-mennyiség kevés közepes közepes kevés sok kevés A szedésre alkalmas növények 30—50%-a a használható gumó. az Imperator vagy a Wiener Markt. az Invictus. Legkisebb felületen a megnyúlt gömb alakon. a Frigga. Hátrányos tulajdonság az oldalgyökérképzésre való hajlam. viszonylag kisebb a gömbölyű formákon. félhosszú és hosszú. Gazdaságossági szem­ pontból fontosabb a gyökerek elhelyezkedése a gumón. Az utóbbi években nemesített vagy feljavított fajtáknál sikerült a gyökértömeget úgy lecsökkenteni. nagy lombú és ritka. hogy az ne jelentsen hátrányt a gumó nagyságára és ezáltal a hozamára. bár esetleg a környezeti tényezők is befolyásolják. Vannak dús. mint a gumó—gyökér arány. Nagyon kevés hányada kerül felhasználásra frissen vagy szárítva. növekedésükben.A gumó felülete lehet sima vagy rücskös. viszont minél több a gyö­ kere. és legnagyobb felületen az alul kiszélesedő típusokon van. el­ veszik. Vannak felálló. 119 . mint levesízesítő. annál nagyobb a hozam. A tőlevelek. A gyökér tömege és elhelyezkedése a gumón fajtára jellemző és függ a gumó formájától is. Tény azonban. annál könnyebb szedni. Aránylag sima a Hegykői. 10% esik le a gyökérzetre és 40—60%-ot tesz ki a levélzet. Rücskös pl. állásukban fajtára jellemzőek.

Zellerlevél-típusok (Fotó: Hanzséros P.) 120 .

amelyek a lapos. A virágzás kifejezetten protandrikus. amelyek éterikus olajat tartalmaznak. Részben a bordák között. vagy barnásszürke. vagyis az önbeporzás megelőzésére a porzók előbb fejlődnek ki. három a háti és kettő a hasi oldalon. Minden magnak öt bordája van. Becker—Diliingen két eljárást dolgozott ki a magvak előcsíráztatására.Mindezen.-né) 121 . A második évben fejlődik ki a bor­ dázott. ezáltal a mag­ vak szinte félkör alakúak. vagyis két magból áll. A zeller virágzata Zellermag (Fotó: Kováts Z. Két bibéje van. de a jól tárolt mag hat évig is csíraképes lehet. Virágzata összetett ernyő. A háti oldaluk domború. A magvak színe szürke. hasi oldalukkal simulnak össze. és befolyásolják a szedőgép típusát. Csíra­ képességét általában négy évig tartja meg. és belőle a jel­ legzetes ikerkaszattermés fejlődik. Az alsó állású termő két termőlevélből alakult. Termése ikerkaszat. álta­ lában 14 napig. Az egyik: a 24 órán keresztül 20—30 °C-os vízben áztatott magvakat száraz homokkal keverve vetik ki. esetleg barna. 50—100 cm magas elágazó virágszára. A zellermag nagyon lassan csírázik. részben a bordák alatt 10—14 gyantajárat van. Magérés után a nö­ vény befejezi fejlődési ciklusát és elhal. A zeller levele páratlanul szárnyaltán összetett. fajtára jellemző tulajdonságok befolyással vannak a gépi szedésre. és a levéllemezkék többé-kevésbé fogazottak.

5—18. míg szikleveles korban 12—13 °C. Ez a helyzet a késői fagyoknál fordulhat elő. és fejlődésének kezdeti szakaszában. A kiültetett palánták a nyári nagy melegben lassan fejlődnek. A fejlődés szakaszainak optimális hőhatárai Markov— Haev beosztása szerint 19 ±7 °C. nedves klímával rendelkező tájak elégíthetik ki leginkább a zellernek ezen igényeit. A mag optimális csírázásához 25—26 °C szükséges. az éjszakák már kissé hűvösebbek. A vegetatív szakasz kezdetén. és ebben a stádiumban óvatosan össze­ keverjük a rajta levő földréteggel és kivetjük. akkor a palánták felmagzanak. korai kiültetésnél a begyökeresedésig az optimális napi át­ laghőmérséklet 14 °C. A fokozott gumóképződés a hűvösebb időszakra esik. párás. 122 . Biológiai igénye Hőigénye. de a hőmérsék­ let még nem megy le 4 °C alá.A másik módszer: tetszés szerinti mennyiségű maggal megtöltünk egy cserepet. kevés földdel befedjük és alaposan beöntözzük.1—23. majd megszárította és néhány napig meghatározott hőmérsékleten és légnedvességen tartotta (8 óra hosszat 20 °C-on és 16 órán át 10 °C-on). A cse­ repet melegre állítjuk és nedvesen tartjuk.2 °C és a maximum 21. vagyis a mikroklímá­ val szemben támasztott igénye az. amikor a napi maximum 24— 25 °C körül van. de ha a napi maximum 10 napnál tovább 10 °C alatt marad. amelynél a minimum 7. A zellernek a talaj mellett a hőmérséklettel. 10—21 nap után kez­ denek a magvak csírázni.9 °C. ami tájtermelését indokolttá te­ szi. Hőingadozások természetesen előfordulnak. A magvakat 1 %-os NaOCl-os oldatba tette. A zeller nagyon lassan fejlődik. A hűvös. Szabadföldi vegetációs idő folyamán az optimális havi átlaghő­ mérséklet 15. vagyis augusz­ tus második felére és szeptemberre. Taylornak (1949—51) a halványítózeller magjára kidolgozott eljárása szerint a kivetett magvak három és fél nap után csíráznak. ahol a megfelelő hőmérsékle­ tet biztosítani tudjuk. egészen palántakorig egyenletes hőt kíván.3 °C. Ezért melegágyba vetjük.

a gumófejlődés nem lesz ki­ elégítő. Például a gumó bevágása a pudvásság ellenőrzésére mindig azzal a veszéllyel jár. A csírázáshoz állandó nedvességre van szüksége. Ezzel szemben mind a régi. 123 . A talaj optimális víztartalma az egész vegetációs idő­ szak alatt 60% vízkapacitás felett van. Ez természetes következménye annak. ahol szükség esetén öntözni nem lehet. Vízigénye. hogy a gu­ mó egyedkiválasztása során csak külsőleg bírálható el. hanem a gumóképzéshez is. nem érdemes zellertermesztéssel foglalkozni. A gyökérzöldségek közül a legtöbb vizet a zeller kívánja. és ennek következtében min­ denfajta populációból áll. A zeller idegenmegporzó növény. mind a fejlődés későbbi stádi­ umaiban fénykedvelő növény. mert a hozamok cse­ kélyek lesznek. vékonyak lesznek és satnya gyökerűek. Kevés fénynél a palánták megnyúlnak. hogy már vagy a tárolás folyamán vagy kiültetés után elrothad. Belső érté­ keinek a sárgarépához vagy a céklához hasonló vizsgálata egyelőre szinte megoldhatatlannak látszik. mind az új fajták beltartalmi értéküket és minőségüket tekintve csekély eltérést mutatnak. A kutatók. Ezek többségük­ ben nyugat-európai nemesítésűek. Olyan területen. Transzspirációs együttha­ tója: 290. javításával egyaránt foglalkoznak minden országban. de a gyakorlati tapasztalat szerint is augusztustól a vegetációs idő befejeztéig víz­ igényében minden zöldségfajon túltesz.“Céltudatos és következetes szelekcióval is fennáll tehát a lehetősége a fajták javításának és új fajták előállí­ tásának. Mind palántakorban. nemcsak a csírázáshoz. A zellergumó rend­ kívül érzékenyen reagál mindennemű sérülésre. Mind ez ideig a nemesítők többnyire ezt a módszert alkal­ mazták nemesítői munkájuk során. ahol zellert termesztenek. Nemesítésének helyzete Új fajták előállításával és a régi fajták fenntartásával.Fényigénye. Aránylag sok fajta van forga­ lomban és mindig újabbnál újabbak jelennek meg.

mind a hosszúkás. Belső tulajdonságok: a gumó üregesedésre. hirtelen növekedés következménye. amely a gépi tisztítás elterjedésé­ vel egyre inkább a gömb alak felé tolódik. Az OMFI hat fajtára vonatkozó értékelését a taplósságra. beletapadt sárdarab marad a felületen. % Fajta fehér sárga lila Üreges gumó % 20 42 37 25 27 20 Hegykői Dresdener Markt Oderdörfer Frigga Prágai óriás Imperator 83 89 78 87 42 45 17 11 17 13 58 40 5 15 124 . Minél gyorsabban növekszik a gumó. A gép a dudorok. valamint a gyökerek finomsága. an­ nál durvább. Mindezek a gépi szedésnél és tisztításnál lényegesek. rücskök miatt részben nem tudja egyenletesen tisztítani. c) A gumó sima felszíne. A sima felszínű gumó tetszetőssége mel­ lett kézzel is és géppel is kevesebb munkaráfordítással tisztítható. A gyökérzet finomsága összefügg a gumó felszínének simaságával is. táblázat. de a világos.A zellerfajták értékelése Külső tulajdonságok: a) A forma. rücskösebb a felszíne is. A külső szín nem meghatározó tényező. taplósságra való haj­ lama egyike a legnehezebben leküzdhető kellemetlen tulajdonságok­ nak. elefántcsont színű gumó tetszetősebb. rúegnyúlt alakokat. Hat zellerfajta értékelése (OMFI) A hús színe. ezenkívül a sérülés lehetősége is nagyobb. és kiszorítja mind az alul kiszélesedő. Minél durvább a zeller gyökérzete. a hússzínre és az ugyan­ csak nemkívánatos lila elszíneződésre vonatkozóan a következők­ ben közöljük: 4. Az üregesedés főleg a felső rész középpontjában és az alsó harmadnak szintén a közepén jelentkezik. b) A gyökérberakódás nagysága és annak elhelyezkedése a gu­ món. annál könnyebben szakadnak szét a bélszövet sejtjei. Ez a jelenség az erős.

Gyökérzete finom. Magyar táj­ fajta. Főzésnél a feketedésre való hajlama kicsi. Mivel a specifikus zellerízkomponensek a rozsdafoltosságot okozó illó olajokhoz van­ nak kötve. A hőmérsélet emelkedésével ez a folyamat meggyorsul. hogy a zeller gyantaanyagokat és bizonyos illó olajokat tartalmaz. Schuphan már 1937-ben kimutatta. A zellerolaj levegőn enzimek hatására gyantásodik és ez okozza a rozsdaszínű foltokat. szabályos gömb alakú. 125 . Felálló lombja miatt nyűvőgéppel is szedhető. vékony. Ennek. ellentétben a rozsdafoltossággal. Oldalgyökerei nincsenek. az egész ország területére mind nagyüzemi. Termesztett fajták Hegykői Lombja tömör. nem valószínű. csak talp­ gyökereket fejleszt. jól tárolható. középerős. nincs semmi befolyása az ízre. A konzervkészítésnél „blanchirozással” oldották meg ezt a kérdést. hogy egy kevésbé foltosodó zeller érté­ kesebb volna. Fiziológiai okát még nem tisztázták. Felülete sima. nyomelemhiánnyal.A gumó rozsdafoltosságát kezdetben a vastartalom oxidációjá­ nak tartották. mind házikerti termesztésre egyaránt javasolható fajta. A szakemberek magyarázzák túltrágyázással. Közepes termőképességű. jó minőségű. de 0 °C-nál és 87 °C felett a színeződés megszűnik. stb. fehér színű. A levélnyél rövid. felálló. Húsa tömött. Gumója középnagy vagy nagy. sötétzöld levelei dúsak. A gumónak a főzésnél keletkező feketésszürke színe sokkal kelle­ metlenebb tulajdonság. tompa fényű.

) Monostorpályi Lombja sötétzöld színű. oldalgyökerei nincsenek. felülete sima. Elterülő és felálló egyaránt előfordul benne. aránylag kevés. tömöttsége. Terméshozama közepes. Tárolhatósága és betegségekkel szem­ beni ellenállósága szintén közepes. Nem egységes lombja miatt csak ásórendszerű gépekkel szed­ hető. csak talp­ gyökerei.Hegykői fajta (Fotó: Hanzséros P. Gyökérzete közepesen erős. Inkább a kelet-magyarországi te­ rületekre ajánlható. üregesedésre nem hajlamos. vagyis lombra nem kiegyenlített. a feketedésre való hajlama a főzésnél kicsi. Magyar tájfajta. kissé meg­ nyúlt gömbalak. rostossága közepes. 126 . Húsa fehér. A gumó alakja kicsi vagy középnagy.

Imperator fajta (Fotó: Hatasiros P.)

Imperator Lombja középzöld színű, durva, nagy. A levélnyél hosszú. Gumóalakja nagy, gömbölyű, alul kissé kiszélesedő. Felülete rücskös. Húsa sárgásfehér, üregesedésre kissé hajlamos, feketedésre való hajlama a főzésnél közepes. Gyökérzete oldalgyökérképzésre hajlamos. Erős talpgyökerei van­ nak. Nagy hozamú, talaj és tápanyag szempontjából kevésbé igényes, mint pl. a Hegykői vagy az Alabástrom. Szeptoriára kissé hajlamos. Tárolhatósága jó, nagyüzemi termesztésre ajánlható. Nyűvőgépi szedésre is alkalmas, dús, nagy, felálló lombja miatt. 127

Frigga Lombja közepesen nagy, középzöld színű. Gumója közepes nagyságú, gömbölyű vagy kissé megnyúlt gömb. Felülete sima vagy enyhén rücskös. Szép fehér, jó minőségű húsa van. Üregesedésre való hajlama kö­ zepes. Főzésnél a feketedésre való hajlama aránylag kicsi. Talpgyökerei finomak, kicsik, közepesen dúsak. Oldalgyökere nincs vagy nagyon kevés. Hozama közepes, jó minőségű fajta. Igényes a talajjal és a táp­ anyaggal szemben. Tárolhatósága jó. Betegségekkel szembeni ellen­ állósága közepes. Gépi szedésre alkalmas.

Frigga fajta (Fotó: Hanzséros P.)

128

Alabástrom fajta (Alabaster) (Fotó: Hanzséros P.)

Alabástrom Lombja nagy vagy közepes nagyságú, középzöld színű. Középnagy gumója gömb vagy kissé lapított gömb. Alul kissé szélesedő. Felülete enyhén rücskös. Húsa sárgásfehér, alabástrom színű, amely már külső színén is észrevehetően világosabbá teszi a gumót és ezzel elüt a többi, álta­ lában szürke színű zellerfajtáktól. A hús minősége finom, de hajla­ mos az üregesedésre. Főzésnél a feketedésre való hajlama kicsi. Erős, dús talpgyökérzete van. Oldalgyökere egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés. Hozama közepes. Finom húsú, jó minőségű fajta. Igényes a talaj­ jal és a tápanyaggal szemben. Tárolhatósága jó, betegségekkel szem­ beni ellenállósága közepes. Gépi szedésre alkalmas. Egyes típusai nyűvőgéppel is szedhetők. 129

Invictus fajta (Fotó: Hanzséros P.)

Invictus Lombja középzöld, tömött, elterülő. Alsó levelei elfekszenek a tala­ jon. A levélnyél hossza 13—16 cm. A gumó nagy vagy középnagy, gömbölyű vagy megnyúlt gömb alak. Az alapnál homorú, illetve boltozatos. Felülete sima vagy eny­ hén dudoros, színe halvány sárgásbarnás. Húsa fehér, sárgásfehér, tömör. Főzésnél a feketedésre való haj­ lama kicsi. Üregesedésre való hajlama szintén kicsi. Gyökérzete mélyen ülő, finom és kevés. Csak talpgyökerei vannak. Érzékeny fajta, hozama erősen függ a helyi termesztési viszonyok­ tól, tehát ingadozó. Szeptoria-ellenállósága közepes, tárolhatósága úgyszintén. Csak ásórendszerű géppel szedhető. 130

Roka Levelei középzöldek, tömöttek és felállóak. A levélnyelek hossza 12—18 cm. Gumója középnagy, nagy, félgömb alakú. A felső része felé el­ keskenyedik, és hasonlóan a Magdeburger Markthoz, az alapon kis­ sé szélesedik és erősen dudoros. Húsa sárgásfehér, tömör vagy közepesen tömör. Üregesedésre való hajlama csekély, vagy esetleg közepes. Főzésnél a feketedésre való hajlama közepes. Erős talpgyökerei vannak, a gyökérberakódása egészen mélyen van, vagy esetleg a gumó egynegyedéig rakódik be. Középkötött talajokra alkalmas, hozama hasonló a Magdebur­ ger Markthoz. Szeptoria-ellenállósága, valamint tárolhatósága is jó. Besta Középzöld színű, nagy, dús lombú. Lombozata nem kiegyenlített, felálló és elterülő egyaránt. Hajlamos a sarjadzásra. Levélnyélhoszsza 9—14 cm. Gumója középnagy, lefelé, az alap felé szélesedő, csaknem há­ romszög alakú. Felszíne sima vagy enyhén dudoros. Húsa fehér, sárgásfehér, szép színű fajta. Tömör, üregesedésre való hajlama csekély. Feketedésre való hajlama is minimális. Aránylag kevés vagy közepes és finom gyökérzetű. Csak talpgyö­ kerei vannak és egészen a gumó alsó részén, mélyen ülnek. Közepes hozamú, jó minőségű fajta. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága közepes. Ásórendszerű géppel szedhető. Rodeo Lombja nagy, középzöld színű, közepesen tömött, elterülő. Levélnyélhossza 12—15 cm. Gumója középnagy, az alap felé kiszélesedő vagy félgömb alakú. Felszíne sima vagy kissé dudoros. 131

finom. mélyen ülő.Húsa fehér. sárgásfehér. tömött levelű. Gyökérzete mélyen vagy középmagasan ül. A levelek közepesen felállóak. Nagy hozamú fajta. Finom gyökérzete aránylag kevés vagy közepes. Hozama megfelelő. gömb vagy félgömb alakú. időnként kissé laza. és az alap felé kissé ki­ szélesedik. Feketedésre való hajlama cse­ kély. Ásórendszerű géppel szedhető. üregesedésre való hajlama nagyon kicsi. gömb. tömörsége közepes. Nagy vagy közepes hozamú fajta. Jó minőségű fajta és szedése is könnyű. Magdeburger Markt Sötétzöld. Oldalgyökerei nincsenek. A gumó nagy vagy közepesen nagy. Szeptoria-ellenállósága. közepesen tömör. Mind ásó-. de hátránya. tárolhatósága jó. Lombja nagy. Közepesen durva. A levélnyél hossza 10—12 cm. Feketedésre való hajlama csekély. felálló. Üregesedésre való hajlama csekély vagy közepes. vagy közepes. Lustra Lombja sötétzöld. az idősebb levelek elfekszenek a talajon. il­ letve közepesen erős. finom húsú. de hajlamos az oldalgyökérképzésre is. tömött. hogy könnyen taplósodik. Sárgásfehér. Üregesedésre való hajlama csekély. Aránylag jól tárolható. Mélyen ülő talpgyökere van. fényes. . fényes. Szep­ toria-ellenállósága közepes. Szeptoria-ellenállósága és tá­ rolhatósága jó. mind nyűvőgéppel szedhető. A hús színe sárgásfehér. Gyökérzete dús. A levélnyél 7—10 cm hosszú. legfeljebb eny­ hén dudoros. félgömb vagy meg­ nyúlt gömb alakú. Felszíne csaknam teljesen sima. mert a gumók eléggé kiállnak a földből. Gumója nagy. Feketedésre kö­ zepes hajlamú a főzésnél. A gyökerek körül enyhén dudoros.

felszíne dudoros. Gumója középnagy. Hajlamos a szeptoriára és a rozsdára is. de betegséggel szemben nem ellenálló. felálló lombozatú. dús. A gyökérzet a gumó alsó harmadáig. Wiener Marki Világoszöld. dús. Feketedésre való hajlama közepes. üregesedésre való hajlama kicsi. Húsa szürkésfehér. A levélnyél hossza 8—13 cm. A gumó gömb. illetve középzöld lombja elterülő. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága közepes. Felszínük erősen dudoros. 133 . tömör. félgömb alakúak. kissé vagy erősebben hajlamos az ürege­ sedésre. Erős. közepesen tömött és kissé elterülő. néha a közepéig is berakó­ dik. Hozama közepes. Közepesen durva és közepesen dús vagy dús gyökerű. Levélnyélhossza 8—11 cm. Levélnyelének hossza 6—12 cm. sárgászöld. sötét-.Oderdörfer Nagy. Csak ásógéppel szedhető. fehér vagy barnás. Gyökérzete erős. Prágai óriás Sötétzöld fényes. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága jó. durva és dús gyökere aránylag magasan berakódott. üreges. inkább lapos. Ásógéppel szedhető. mint gömbölyű. Hoza­ ma közepes. Köze­ pesen pudvás. Húsa sárgásfehér színű. A gumók középnagy. Nyűvőés ásógéppel szedhető. A gumó alsó harmadában helyez­ kedik el. Tárolhatósága közepes. de erőteljes lombozata van. Feketedésre való hajlama közepes. félgömb ala­ kú. Húsa sárgás. Felszíne du­ doros vagy erősen dudoros. Inkább lápi talajokra alkalmas. durva. dús. A legnagyobb gumójú fajták egyike. közepes minőségű. Nagy hozamú. feketedésre való hajlama közepes. de hajlamosak a megnyú­ lásra. illetve tömörségű.

Sótűrő növény. ha szervesanyag-tartalma jó. és az idősebb levelek elsárgulnak. szétterülő lesz. valamint a lúgos kémhatású műtrágyákra. Ezért lehetőleg a N-műtrágyát ne egy adagban.Termesztéstechnológiája Talajigénye A mélyebb fekvésű öntés. amely nagy. A nagyobb terméshozamok és a gazdaságos termelés érdekében érdemes azonban figyelembe venni azt a tényt. valamint a túl kötött és túl laza homok­ talajok kivételével mindenütt termelhető zeller.5—7. hogy a zeller egyike a környezeti és termelési tényezőkre leginkább reagáló zöldségfajoknak. Megállapításaik szerint a zellernek a nitro­ génre és foszforra a tenyészidő egész folyamán szüksége van.és láptalajokon fejlődik jól. 134 . Márpedig a talaj akkor üde. A szakkönyvek a zeller talajigényé­ vel kapcsolatban az „üde” talaj kifejezést használják. A tápanyaghiány is és a túltrágyázás is. hanem fejtrágyaként több adagban adjuk. A magas talajvízszintű területeket sem kedveli. különböző szimptómákat idézhet elő a zeller lombozatán. törékeny szárú és mélyzöld színű lesz. míg káliumot csak a tenyészidő vége felé vesz fel. A zeller NPK-felvételével kapcsolatban Tylor és Lorenz (1962) végeztek vizsgálatokat. Ebből következően a zeller alá lehe­ tőleg szerves trágyát adjunk. A pH-igénye 6. amely elsősorban a túl­ zott műtrágyaadagok következtében jelentkezhet. A túl savanyú és túl lúgos. Tápanyaghiány következ­ tében a lomb kicsi. Túltrágyázás következtében a lombozat rövid. Amennyiben erre nincs mód. ha a talajt kellően trágyázni és öntözni tudjuk. ahol a talaj­ ban elegendő nedvesség és tápanyag van. Talajigénnyel függ össze tápanyagigénye is. Ennek pedig egyik előfeltétele a szerves trágyázás. Mészhiányra érzékenyen reagál. de érzékeny a talaj nagy sótartalmára. és inkább savanyú kém­ hatású műtrágyákat használjunk. akkor se kerüljön a zeller a vetésforgóban 1—2 évnél távolabb a szerves trágyázás évétől.5 között van.

mint a zeller. A harmadik adag nitrogénműtrágyá­ val K2Ot adhatunk fejtrágyának legalább 150—200 kg/ha mennyi­ ségben. 250 q/ha termés eléréséhez szükséges NPK-tápanyag: N 150—180 kg/ha két-három részletben. akár Borax formában. K20 240—300 kg/ha kétharmadát július második felétől au­ gusztus elejéig fejtrágyának. a gyengén. ezért a nitrogénműtrágyát három egyenlő adagban szórjuk ki. egyenet­ lenül trágyázott talajon nagyon alacsony terméshozamot ad. P205 60— 80 kg/ha. a harmadikat pedig augusz­ tusban. Előveteménye olyan kultúra legyen. a tenyészidő folyamán legalább három alkalommal. mint a petrezselyem vagy a sárgarépa. Ezért célszerű a talajvizsgálatok után meghatározni a kiszórandó trágya mennyiségét. A nyomelemek közül a zeller számára legfontosabb a bór. Ennek előfeltétele a talaj kielégítő szervesanyag-tartalma. Zellert zeller után vagy gyökérzöldség után termeszteni nem aján­ latos a kórokozók elszaporodása miatt. amelyet a növényvédő szerekkel együtt lombtrágyaként permetez­ zünk ki akár Wuxal. A műtrágyaadagok mennyisége függ a talaj tápanyag­ szintjétől. Különösen az olyan tápanyagigényes növény. jó szerkezetű talajon adja a maximális hoza­ mot. A zeller humuszos. amely után az őszi mélyszántás elvégezhető. Az első harmadát palántázás előtt. a másodikat júliusban. Nemcsak jobb táperőben levő talajt hagy maga után. hanem jobb. Tápanyagellátása A zellernek a vegetáció egész folyamán szüksége van nitrogénre.Vetésforgó A zeller igényes növény. tápanyagban gazdagabb talajt is kíván. Ezen a téren nagy eltérések mutatkoznak. de mivel a talaj magas sókoncentrációjára érzékeny. Ha a jónak mondható szervesanyag-tartalmat az eddigi trágyázási rendszerünkkel nem tudtuk elérni. akkor ezt a zeller alá elsősorban 135 . Célszerű az öt-hét éves vetésforgó.

A zeller a csírázáshoz sok vizet kíván. amelyet előzőleg csáváztunk (TMTD. A csírázás elősegítése és a nedvesség megőrzése céljából a mag­ vetést az ablakok alatt fóliával betakarhatjuk. Falisan). P205 25 kg.istállótrágyázással pótoljuk: 4—500 q hektáronként. 100 q zellertermés eléréséhez szükséges NPK-hatóanyag kg-ban: N 65 kg. amelyből a N 30—35%-ban. március elején vessük el melegágyba 0. Ha a vetésünk túl sűrű. Talaj-előkészítése. illetve a magvetés vegyszeres gyomirtását köz­ vetlen vetés után végezzük el. a P205 24—26%-ban. 1200—1500 jó minőségű palántát kaphatunk. de elérhető 2000-es tőszám is. KzO 95 kg. Ablakonkénti magszükséglet 1. ezért ügyeljünk arra. A vetőmagszükséglet hektáronként 8—10 dkg. pl. A melegágyak. Szórt vetéssel hasonlóképpen.0—1.5 cm mélységre a vetőmagot. Tudvalévőén az istállótrágya hasznosulása az első évben 40—50%. A ható­ anyagarányt természetesen eltolhatjuk a tápanyagszintnek megfele­ lően. egyenletes. Ezt megoldhatjuk az ágyak beöntözé136 . a kikelt növénykéket az első lomblevelek megjelenése után ritkítsuk ki 1—2 cm-es tőtávolságra. mert a pikírozás — nagy kézimunka-igénye miatt — nem gazdasá­ gos. a talaj táp­ anyagtartalma és az adandó műtrágya függvényében. a melegágyi ablak­ szükséglet 60—70 db hektáronként.2—0. vetése Alapja az őszi mélyszántás. Február végén. Az átlagos 5—6×1—2 cm-es sor. Ellenkező esetben az ültetési mélységet nem tudjuk betartani. a K20 pedig 79—80 %-ban jelent felvehető táplálékot a növény számára.és tőtávolság esetén ablakon­ ként kb. tőzeges talajon emeljük meg a foszfor és kálium arányát a N rovására. A tavaszi talajmunkával pedig sima. rögmentes vagyis gépi ültetésre alkalmas talajfelszínre törekedjünk.Vethetünk sorba és szórva.5 g. hogy a magvetésünk ki ne száradjon.

Alabástrom 100—120 ezer tő/ha Középnagy—nagy gumójú fajták. A gépesített technológiához ajánlható 50 cm-es sor­ távolságnál. A sortávolságot befolyásolja a gépesítés. amely általában 18—20 cm.: Hegykői Frigga Wiener M.sével együtt is. A tőtávolság csökkentésének ha­ tárát a gumó és a lomb nagysága is megszabhatja. a fajtára vonatkoztatott optimális növényszám a következő: Közepes gumónagyságú fajták. 80—100 ezer tő/ha 70—80 ezer tő/ha 137 .5 g/ablak) a permetezőgéppel úgy permetezzük ki.és tőtávolság­ tól. Kiültetésre 3—4 lombleveles és 12—15 cm hosszúságú palánták alkalmasak. de a magvak beöntözése is kielégítő legyen. figyelembe véve a gumók nagyságát és hozamképessé­ gét. A hektáronkénti növényszám függ az ültetési sor. pl. amikor először beöntözzük az ágyakat és utána permetezzük ki a vegyszert. A nagy területegységnyi hozam eléréséhez a helyes növényés művelési.: Imperator Prágai óriás Riesen Alabaster Magdeburger M. A másik megoldás. illetve tőtávolság döntő jelentőségű. pl. illetve kiszámított vegyszermennyiséget (Merkazinból 0. hogy ablakonként csak a megengedett vegyszermennyiség jusson. Az ablakonként megengedett. illetve a művelés. pl.: Invictus Róka Lustra Nagy gumójú fajták. Ültet­ hetünk egysorosán. ikersorosan.

A fontosabb technikai adatok és az alkalmazható vegyszerek a következők: Kontakt gyomirtó szer: Gomex. június első heti kiültetését gyors fejlődésükkel még behozhat­ ják. TP—4-es. mint amilyen mélyen a meleg­ ágyban voltak. minél jobban megközelítjük ezt az optimális mélységet. 4 soros. területteljesítménye 0.8 ha/10 óra. Palántázógépek: UPK—6-os.2—3 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. Gramoxone. Dózis: 3. kiültetés előtt és után. a Hegykői zeller is.4—5. hogy a fajták közötti tenyészidő-különbségeknek gyakorlati jelentősége alig van. Prometrin gyomirtók: A—1114. a Frigga május végi. június eleji ültetésből nem adnak megfelelő terméshozamot. 6 soros. Vegyszeres gyomirtása Szabadföldön kiültetés előtt kontakt gyomirtó szerekkel is elvégez­ hetjük a gyomirtást. Merkazin. ugyanakkor az Imperator. A palánták lehetőleg olyan mélyre kerüljenek a talajba. 138 . Annál nagyobb és formára kiegyenlítettebb gumók fejlődnek. Preemergensen — melegágyban 0.1 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. Legkésőbb június elejéig azonban fejezzük be. illetve állományban 2. Az egyenletesen és jól elmunkált sima talajon palántázógéppel ültethetünk. A palántázógép tárcsájába egyenletesen behelyezett pa­ lántákat a gép egyenletes mélyen ülteti ki. másrészt a késői ültetésből a lerövidült vegetációs idő következtében nem kapunk megfelelően fejlett gu­ mókat.6 ha/10 óra. A vegy­ szeres gyomirtást állományban szükség szerint megismételhetjük. mert egyrészt a palánták túlfejlődnek. Függetlenül attól.A palánták kiültetése Kedvező időjárás esetén április végén vagy május első felében ültes­ sük. akkor a további vegyszere­ zéssel várjuk meg a palánták begyökeresedését (1—2 hét). területteljesítménye 0. Ilyen pl. egyes fajtáink a késői. Ha mechanikai eszközökkel munkáljuk el a talajt és egyúttal ki is irtjuk a gyomokat.5 g ablakonként.

A kiültetett palántákat feltétlenül be kell iszapolni. héttől kezdődően. esetenként 30—40 mm vízmennyiséggel.3—3 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. A kapálásokat. Általában egy hónap. Szerkombináció: Merkazin—Afalon. amikor még a 2—4 leveles fejlettségi állapotot nem haladták túl.5 +0. illetve a 6. Kritikus hónapok öntözés szempontjából a június. végére esik. július és augusz­ tus eleje. amikor a vegyszerek a csapadék vagy öntözés hatására 2—3.7 kg/ha 5—600 1 vízben. Kapálás. hogy a szerek hatékonyságát zavarnánk. elvégez­ hetjük anélkül. figyelembe véve a vegyszeres gyom­ irtást. kettő és fél hónap. Termesztett fajtáinknál tenyészidőben nagy eltolódások nincsenek. illetve sorközlazításokat a 4. 1. állománykezelésre. Linuron gyomirtó: Afalon.A gyomnövények ellen akkor hatásos. A tápanyagellátásnál leírtak szerint. Normális időjárási viszonyok között az augusztus első felében adott öntözés és az ősz eleji. A későbbiek folyamán — az időjárástól függően — legalább három öntözést tervezzünk be. Növényápolása Fejtrágyázás.. Állományban a magról kelő egyéves gyomokra 2%-nál több humuszt tartalmazó talajon fejti ki jól a hatását. Betakarítása A betakarítás kezdete bizonyos mértékig attól függ. A zeller fő növekedési periódusa augusztus elejétől október vé­ géig tart. Szedésük mindenképpen ősz elejére. hogy milyen tenyészidejű fajtát termesztettünk. Öntözés. később 4 cm-re lemosódtak. szeptemberi csapadék elegen­ 139 . A felsorolt szerek hatása a csapadéktól és az öntözéstől függően kettő. Dózis: 2. Eső vagy öntözés után sorközlazítást végezzünk az összetömődött talaj fellazítására.

5 °C-ot károsodás nélkül tűrik.) 140 . illetve kiszántott zellert kézzel kupacokba dobálják. mert a gumók a szedési időre nem érzékenyek. Ez az időszak. . illetve közepes nagyságú fajtákkal kezdjük a szedést és a nagyobb gumójú fajtákkal fejezzük be. A huzamos. addig a rövid ideig tartó .4 .dőnek bizonyul a jó gumóképződéshez. különösen a lombjától megfosztott zeller komoly fagykár nélkül nem viseli el. Ásóval ma már csak házikertekben szedik a zellert. amikor a zellertermés kialakul. A zeller kiszedésének ideje kedvezőtlen körülmények. A foko­ zottabb gépesítést segítik elő a burgonyakiszedő gépek. illetve fagyot. négy-öt napon át tartó ugyan­ ilyen hideget. Ezek után is a kiszedett zellert kézzel kell lombtala- EM—ll-es szedőgép zellerszedés közben (Fotó: Hanzséros P. mint pl. vagyis a gyökérkiemelő ekével meglazított. Amíg a lombjuk takarja őket. az E—660-as. Sok termelő­ üzemben alkalmazzák azonban az ún. esetleg tárolási nehézségek miatt elhúzódhat. . A kisebb. majd helyben meg is tisztítják. . félgépesített megoldást.

illetve gyökérzöldségkombájnnal vagy a zellerszedő adapterrel el­ látott holland VICON cukorrépaszedő géppel. A gép megfelelő műszaki kiszolgálás mellett elenyésző sérülési százalékkal dolgozik (4. A fejelőszerkezetet úgy lehet beállítani.6%).) nítani. A gép munkasebessége 2. Mivel a gép nyűvőrendszerű. módszere és mű­ szaki adatai megtalálhatók a sárgarépánál. hogy csak a gumó felső. amelyek lombja leg­ alább 15—20 cm hosszú és nem fekszik el a földön. mint a sárga­ répa és a petrezselyem szedésére. Munkavégzése. területteljesítménye kb. Az EM—11-es gép ugyanolyan jól alkalmazható és beállítható a zeller. közvetlen 141 . s mint a cukorrépaszedő gépek. EM—11-es sárgarépa-. A holland VICON zellerszedő kombájn 50 HP-s traktorral üze­ mel. Teljesen gépesített a szedés az NDK. ez is ásórendszerű gép. csak azok a fajták szedhetők vele. Zeller­ szedéshez használható fejelőszerkezettel és anélkül is.VICON zellerbetakarító gép (Fotó: Szepes L. 1 hektár.5—5 km/óra. Teljesen lombtalanít és további tisztításra csak a gyökérzet marad hátra.3—5.

a pótkocsira kerülő gumók aránylag tiszták lesznek. amelyek a haladási irányra merőlegesen forogva verik le a lombot a zellerről. illetve vágjuk le. Haladási sebessége megegyezik az EM—11 -ével. késsel tisztítjuk. A lombtalanító szerkezettel ellátott kombájnoknál is hátramarad a gyökérzet tisz- V1CON típusú zellertisztitó gép (Fotó: Szepes L. mind a gyökereket kézzel. A fejelőszerkezet helyett a lombtalanító szíjtárcsák is felszerelhetők.) 142 . miközben a felhordón a láncok kö­ zött a föld és egyéb szennyeződések kihullanak. A kiásott gumó földestül a láncos felhordószerkezeten keresztül a kombájn mellett haladó pótkocsira esik. Ha nem sáros talaj­ ról szedjük a zellert.8 ha tízórás műszak alatt. A gép egyszerre két sort lombtalanít és szed. Tisztítása A teljes kézi és a félgépesített szedéseknél mind a lombot.4—1.a lomb alatti részénél vágja le a lombot. teljesítménye 1.

vagyis a hosszabb ideig tartó szárazság esetén a talaj víztartalmának csök­ kenése utáni öntözés okozza vagy fokozza a gumók üregesedését.títása. a relatív páratartalom pedig 95—98%. A sáros talajból szedett gumók nehezen tisztíthatók. hogy a kombájn a lombtalanításnál lehetőleg semmi vagy kevés lombot hagyjon a gumón. így a hőmérsékletingadozásra is. A közvetlen kiszedés előtti hosszan tartó csapadékos időjárás kö­ vetkeztében a gumók teleszívódnak vízzel. valamint a kedvezőtlen talajviszonyok azok. Na­ gyobb szárazanyag-tartalmú. tárolásra alkalmassá tételük sok munkát vesz igénybe. könnyebben rothad. amelyek tárolásunkat bizonytalanná tehetik. Villanymotorral üzemel. Ilyen kedvező feltétel. azonfelül nagyon lé­ nyeges fajtakövetelmény a gömbölyű gumóalak és kevés vagy köze­ pes mennyiségű gyökérzet. Kiszolgálásához általában hat személy szükséges. Prizmákban. amelyben a zellert szinte a minimális veszteséggel és a kívánt ideig tudjuk tárolni. Tárolása Szakszerű tárolás a megfelelő fajta kiválasztásával kezdődik. üregesedésre erősebben hajlamos fajták. tömör gumójú fajták könnyebben tárolhatók. de kedvező fel­ tételek mellett a kiszolgáló személyek száma felére is csökkenthető. a hűtőház. teljesítménye kb. finomabb szerkezetű zeller ugyancsak érzékenyebb minden külső behatásra. mint a taplósságra. A tenyészidő folyamán a nem folyamatos vízellátás. a nem megfelelő vízellátás. kemény húsú. hagyományos módszerrel is tárolha143 . Könnyebben fonnyad. 10 q/óra. egyoldalú tápanyagellátás. szerkezetileg fellazulnak és ezáltal gyorsabban fonnyadnak és rothadnak. Az ehhez szükséges hőfok 1—2 °C. A finomabb húsú. Mindkettő elsősorban a szöveti szerkezetre hat. amelynél egy fémlécekből kiképzett forgó hengerhez acélrugók által hozzányomott kések vágják le a lécek közül kiálló gyökérzetet. Terme­ lésben a nem kiegyensúlyozott. Erre a célra ajánlható tisztítógép a holland VICON típusú zellertisztító. Az egyoldalú táp­ anyagellátás rendszerint a túlzott nitrogénadagolásban vagy bórhiányban jelentkezik. Az optimális tároló.

a gépek tekintélyes ára.) Kisüzemi. Földre. a félgépesített művelés­ nél 34—40% körül van. (Tárolási mód részletesen a sárgarépánál. a technológiai köve­ telmények betartásával — az a hozam. ha megfelelő gondossággal készítjük elő a zellert. addig a teljesen gépesített termelésnél gépi tisztítással egybekötve ez csak 11—13%. ami a teljes gépesítés általánossá tételét igényli. polcra állítva rakjuk fel. vagy prizmákban a sárgarépánál leírt módon. 5—10 kg-os tételekben. a jelentős üzemelési és amortizációs költségek miatt.tünk sikerrel. Ellenben az egységnyi élőmunka-ráfordítás az. gép­ rendszerek jobb kihasználhatóságával és ezáltal a géptípusok szá­ mának csökkentésével válik lehetségessé. csakis gépek. a kórokozók elterjedésének. a prizmákat viszont a lehetőségekhez mérten gyorsan szedjük szét. így az amortizációs és egyéb költségek csökkenthetők. A zeller termesztéséhez felsorolt gépek több zöldségfélére alkalmasak. Ha a hőmér­ séklet akár a hűtőtárolóban. cementre soha ne tegyük. Az előzőleg lombjától és gyökerétől meg­ tisztított zellerrel megtöltött zacskókat padlóra. Míg a kézi művelésnél az élőmunka az összköltség 85 %-át is eléri. akár a prizmákban a 4 °C-t meghaladja. amelyeknek hőmérséklete télen nem megy fagypont alá és nem melegszik fel meleg. és a prizma hőmérsékletét tartani tudjuk a kellő hőfokon. háztáji termelésnél tárolhatunk pincében. A zellergumó tárolásánál különösen jól beváltak a fólia zacskók. 30—40 dkg-os gumóátlag és 240—250 q hektáronkénti termés­ hozam — a megfelelő fajták kiválasztásával. nedves ho­ mokkal rétegezve. Olyan pincékben vagy kamrák­ ban. napos időszakban sem 7—8 °C fölé. Termelésünk olcsóbbá tétele. illetve a rothadásnak a lehetősége fenn­ áll. ezáltal kihasználhatóságuk is fokozott. 144 . annak specializálása mellett. Ez esetben a hűtőtárolóban gondoskodjunk a megfelelő hőmér­ séklet visszaállításáról. Termelési költségei A kézi és gépi művelés bruttó költsége között lényeges különbség alig van. négy-öt hónapon át is eltarthatjuk így az igényes zellergumót. amely a gépesített technoló­ giát kifizetődővé teheti.

Az NPK-hatóanyagarány tehát 1:2:4. vagy tisztí­ tásra behordhatjuk a prizmákban előkészített helyre is. A vetés idejével azonban nem kell sietnünk. és gyakran csak azt vesszük észre. Míg az árura termelt zellert igyekszünk február végén. Ott a kifejlődő lárvák befúrják magukat a gumókba. a kis há­ zilégy stb. Ez a munka nagyon fontos. esetleg túlfejlődött taplós gu­ mók. anélkül. március elején elvetni.Magtermesztése Dugványtermesztése Talajigénye. a palánták kiültetésének módja. hogy a magszárba indult zeiler fonnyadni kezd és kirothad. mint az áruzellert.. Talaj-előkészítése. vegyszeres gyomirtása és növényvédelme teljes mértékben megegyezik az árutermesztésnél elmondottakkal. A hegeket. Szedhetjük kiemelőekével vagy EM—11-es kombájnnal. 145 . növényápo­ lása. június első hetére jól fejlett palántákat kapunk. és utána tavasszal a gumókkal a szántó­ földre kerülnek. mint pl. amelyek ott áttelelnek. Utána csak a szívleveleket hagyjuk meg és a többit körülötte lefejtjük. hogy mind átteleltetésre. a fagyok beállta előtt. Az ekével kiemelt és kézzel ku­ pacokba dobált dugványokat tisztíthatjuk a helyszínen. vagy 1:3:6. Megegyezik az árura termelt zellerével. Vetése. Szedése. A március végi vetésből május végére. A tőleveleket 2—3 cm-es csonk visszahagyásával levágjuk. hogy a gumót megsértenénk. Tápanyag­ igényével kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk. Ennek érdekében a műtrágyaarányt a foszfor és kálium irányába toljuk el a nitrogén rovására. simára kapar­ juk. Ideje október. mind maghozásra a kisebb. november elején. a lomblevelek aljára rakhatják és rakják is petéiket. addig a dugvány­ nak termelt zellert később is vethetjük. sem más ásórendszerű gépek konstrukciójuknál fogva nem alkalmasak dugványszedésre. amikor is az összműtrágya mennyisége 9—10 q/ha. szilárd állományú dug­ vány biztonságosabb. Sem bur­ gonyaszedők. mert a kártevők. mint a nagy. Melegágyba ugyanúgy vetjük.

vágott vagy kiszakadt szívlevelű gumókat és azokat is. A gumók vagy már az ősz folyamán befertőződtek a kártevők által a levelek tövébe rakott petékkel. Az EM—11-es kombájnnal is szedhetjük a dugványokat. A szedő­ szerkezet megfelelő mélységre.A Kertészeti Egyetem Növényvédelmi Tanszékével együttesen végzett vizsgálataink egybehangzóan igazolják.) és gombaölő (réz­ tartalmú) szer oldatában. de lehetséges. sérült. hogy a magszárba indult gumók kirothadása másodlagos fertőzés következménye. Mindenesetre. majd a gumóknak sártól és szenynyeződéstől való megtisztítása. A válogatást és tisztítást nagyon gondosan végezzük és lehetőleg ne dobáljuk a gumókat. Természetesen a dugványokat ugyanúgy át kell tisztítani. A fel­ szedett dugványokat tárolás előtt már tisztításkor osztályozzuk. valamint levélszínben. ezért csak azokat a fajtákat szedhetjük vele. és hamarabb rothad. A gép nyűvőrendszerű. illetve magasságra állításával a kés­ dobok is megfelelő magasságban tépik le a lombot. Ki­ szedjük a repedt. amelyek alakra nem megfelelőek. Még a dugványok kiszedése előtt szelektáljuk a növény lombját. mert a zeller sokkal érzékenyebb. mint a többi gyökgumós. vagy a kora tavaszi első rajzáskor — április közepétől kezdődően —. 50—60 cmnél nem magasabb prizmákba öntögetve megszikkasztjuk és utána prizmázzuk (lásd sárgarépa). tömöttségben és nagyságban. Szelekció. Ezeket természetesen ki kell szedni. Mindezek elvégzése után. Nem szükséges. mint ahogy azt az elő­ zőekben leírtuk. prizmázás előtt a gumókat kosarakba rakva mártsuk meg. majd a levet jól lecsurgatva. és legalább egy percig hagyjuk is benne az elő­ zőleg elkészített rovarölő (Wofatox. Felmagzás első évben nálunk még nem fordult elő. 146 . Ennek elkerülésére ajánlatos a szívlevelek körül a lomblevelek hegének alapos levakargatása. azt is ki kell dobni. minden sérülésre. Tinox stb. de ajánlatos a gyö­ kérzet visszakurtítása is. lerakott petékből kifejlődött lár­ vák fúrják be magukat a gumóba és okozzák a gumók rothadását. amelyeknek lombja eléggé tömör és nem fekszik el a földön. Eltérő egyedeket találhatunk levélállásban. ha találunk ilyen töveket.

a hazai vetőmagszükséglet kicsi (évek óta 9 q körül van). sőt egyes években egyes fajták iránti igényt. mint ahogy azt a sárgarépánál leírtuk. 147 . Meg kell jegyeznünk. mint az előző évben. import­ ból fedezünk. az évi dugványszükséglet 100 q-nál nem lagyobb. Magtermő év Talajigény. sima felszínű legyen. szélmentesebb talajt kíván. hogy kiültetés után hogyan viselkedik a hűtőtárolóból kihozott dugvány. hogy a zellernek magas szaporodási hánya­ dosa van. ellentétben az áruzeller hűtőtárolásával.vagy jó minőségű barna homoktalajt válasszunk ki a dugványainknak. A jövő útja azonban a dugványok tárolása eseté­ ben is a hűtőtároló. Exportunk nincs. Több éves vizsgálat és megfigyelés szükséges azonban ahhoz. Az utóbbira vonatkozóan azon­ ban még kevés vizsgálattal rendelkezünk. Magtermő évben a zeller könnyebb. Ennek a menynyiségnek prizmában való tárolása még nem okozhatott túl nagy gondot. melegebb fekvésű.Dugványok átteleltetése. Többnyire szabadföldi prizmákban vé­ gezzük ugyanúgy. lazább. KzO 100—120 kg/ha őszi mélyszántás előtt. Ajánlatos ezért. hogy homokos vályog. Eddigi tapasztalataink szerint a +1 °C és a 97—98% relatív páratartalom éppen úgy megfelel a dugványok tárolására is. hogy a dugványok kiültetését géppel zavartalanul végezhessük. P205 180—250 kg/ha őszi mélyszántás előtt. hűtőtárolóban is. de tárolhatjuk a legkor­ szerűbb módon. mint az áruzellerére. Természe­ tesen tárolhatjuk pincében homok között. Talaj-előkészítés. Te­ rületünk morzsalékos. amelyek vetőmag-szaporításával nem foglalkozunk. Ajánlott műtrágyamennyiségek hatóanyagban: N 60— 70 kg/ha fejtrágyaként. A vetésforgóba lehetőleg az istállótrágyázás utáni első évben te­ gyük. Az ősszel mélyszántott talajt úgy munkáljuk el.

hogy a sorok a széli­ rányba fussanak. késői kiültetésnél kerülhet sor. Kiültetés után a sorokat felcsirkézzük. Ajánlatos a maghozó felkötözése. sorközkapálás után elvégezni. A gumók a jól előkészített talajba. sorközlazítást végezzünk. amellyel az ültetéssel járó taposásokat is fellazíthatjuk. ame­ lyet a palántázógépen ülő dolgozók általában be is tudnak tartani. Erre csak száraz tavasz esetén. mind anyagban megtérül. és így természetesen a felszín alá kerül a szívlevelek jó része is. és a tömörítőkerekek munkája is megfelelő lesz. Ajánlatos művelőutakat hagyni a növényápolási munkák elvégzé­ sére. Arra ügyeljünk. mert egy vihar vagy erős zápor — hasonlóan a gabonához — földre fektetheti az egész táblát. elveszik.Kiültetés. Ilyen esetben pedig a mag jó része kipereg. A be­ fektetés mind munkaerőben. Nagyon lényeges a maghozók ültetésénél. A kiültetési sortávolság 50—60 cm. Növényápolás. ahogy a dugványok megeredtek. mert bármely palántázógéppel (TP—4. akkor beöntözésre nincs szükség. Ha sikerül a dugványokat idejében — március első felében. amikor a dugványok gyökeresedése megindult. mert ugyan­ arról a területről dupla mennyiségű magot nyerünk. Vegyszeres gyomirtását legcélszerűbb a dugványok kiültetése után. UPK—6). de a hajtások még nem bújtak ki a földből. a sörnyitók által hasított barázdába könnyen berakhatók. meg­ felelő közökben levert karókhoz erősítve dróthuzalt kihúzni. amíg a talajban ele­ gendő nedvesség van —. Legcélszerűbb a sorok végén. 148 . Kiültetés után. kiültetni. a növények mindkét oldalára. vagyis a kiszáradás­ tól. hogy az addig prizmában volt gyenge szívleveleket védjük a napsütéstől. tökéletesen megoldható a zellermaghozók ültetése is. amíg azt a magszárak kitördelése nélkül tehetjük. amelyről a tárcsákat leszedtük. hogy a gumók 1—2 cm-rel a föld felszíne alá ke­ rüljenek. A művelendő sávok és a művelő utak szélességét a rendelkezésre álló erőgép és a permetezőgép munkaszélessége dönti el. A tőtávolság 30—40 cm. A huzalozást addig végezzük el. így a két huzal között a maghozók állva maradnak. Kapálás után végezzük el a vegyszeres gyomirtást. Termelőüzemekben ma már kézzel nem végezzük.

Ajánlott szerek: Merkazin. fokú szaporításnál 1000 m.3—3. Aratás. augusztus eleje. A sarlóval vagy met­ szőollóval levágott magszárakat kis kévék­ be kötjük és utóérle­ lésre a táblán nyolcasával-tízesével összeállítgatjuk. Az aratást akkor kell kezdeni. szokványmagtermesztésnél pe­ dig 600 m. amelyet 5—600 1 vízben oldunk. hogy a szél fel ne borogassa az összekö­ tött kupacokat. A—1114 3. 350— 520 1 vízben oldva.0 kg/ha.2 kg/ha vagy Afalon 2. HŰVÖS. amikor a magszárakon levő magvak felénél tapasz talhatjuk az érés jeleit. Izolációs távolság. és akkor ismételjük meg az alsó határnál megjelölt menynyiséggel.5—5. majd spárgá­ val körbekötjük. Ha a gyomirtás valamilyen oknál fogva nem sikerül. hogy a magvak szürkésbarna színűek lesznek és eny­ he morzsolásra kipe­ regnek. Az érés ideje általában július vége. A zel­ lermag egyenlőtlenül érik. Aján­ latos karót szúrni közbül. Az érés jele. csapadékos Zellermaghozó tő (Fotó: Hanzséros P.) 149 . akkor várjuk meg. amíg a földből kihajtott maghozók elérik a 8—10 cm-es ma­ gasságot. Két különböző fajtájú maghozó tábla között elit és I.

ahol letere­ getett ponyvákon két-két kévét egymásnak támasztva sorokban és sorok között utakat hagyva utóérleljük a magvakat. Az aratás csakis a kora reggeli órákban végezhető és a cséplőgép­ hez csak ponyvával bélelt pótkocsival hordjuk a kévéket. mert a vetőmagvak értékét a gyommagvak nagyon le­ ronthatják. Magtisztítás. Ha lassabb is az utóérés. hanem a cséplőgép. Jól beállott és időben learatott tábláról 10—12 q/ha magot is kaphatunk. Nehéz. 150 . Ezért ügyeljünk nem­ csak a maghozó tábla.) nyarakon hordjuk be a kévéket szellős. mert a magvak nagyon könnyen peregnek. fedett szín alá. Az átlagtermés 6—8 q/ha-onként.Zellermaghozó tábla (Fotó: Hanzséros P. illetve a kombájn tiszta­ ságára is. Ez a mennyiség néha a termés 25—30%-a lehet. Cséplését kombájnnal végezzük. mert a magvak aprók és hasonló nagyságú gyommagvak szinte kiszedhetetlenek belőle. a szántóföldön óhatatlanul elpergő magot a ponyván felfoghatjuk.

Halványítózeller Mind nálunk. Vetését február közepén kezdhetjük. akkor szeptember közepétől tervezett szedéshez április kö­ zepén vessük és június közepén ültessük szabadföldbe. 30 x 30. de ne ké­ 151 . Ha melegágyban neveljük elő a pa­ lántákat. amelyek csokrosan. Ezt az időt előcsíráztatott mag­ gal 8—9 hétre csökkenthetjük. A szedé­ sét meg lehet nyújtani gördülős üvegházak áthelyezésével szabad­ földön is. mind a közép-európai országokban a halványító­ zellert alig ismerik. későbbi ültetéseknél a tenyészterület mindig növekszik. 60— 70 cm nagyságú levélnyeleit a tenyészidő végén megfelelő eljárással halványítani kell.és tőtávolság 20 x 20 cm. fóliával letakarni a kiszáradás ellen. Franciaország és Olasz­ ország. majd szabadföldön 40 X 30 cm-es tenyészterület szükséges. zártan hoz­ zák levélnyeleiket és halványak maradnak. Korai hajtatásnál üvegházakban a sor. Magas a mészigénye is. szemben a gumószeller káliigényével. ugyancsak rövid az el­ tarthatósága is. Lombját nem lehet megkülönböztetni a nagy lombú gumószelle­ rétől. A halványított levélnyeleket nyersen. Vannak fajták. A vetést tanácsos papírral. és így július közepétől szedhető. de hajtatni lehet üvegházban és fólia alatt. Tápanyagigényé­ nél azonban a nitrogénen van a hangsúly. mint a retket. Általában 9—10 hetes palántanevelési idővel számoljunk. Természe­ tesen a szedést fagyokig elhúzhatjuk. szerves anyagban gazdag talajt kíván. azért a talajvizsgálatnak meg­ felelően a talaj mészhiányát pótolni kell. de a halványítózeller nem hoz gumót. gyökerei elágazók. Szabadföldi tenyészideje viszonylag rövid. különböző salátának vagy párolva készítik el. Talajjal szembeni igénye hasonló a gumószelleréhez. Szabadföldi fő szedési ideje októberben kezdődik. Főbb európai termelő országok Belgium. a másodikat pedig szeptember közepén adjuk. Célszerű szaporítóládákba vetni és a kikelt növényeket üvegházba pikírozni. Vagyis laza szerkezetű. Ezzel szemben a nyugat-európai országokban és Amerikában csak ezt a zellert termelik. és a palántákat április kö­ zepén ki lehet tenni szabadföldbe. Normális szabadföldi termesztésnél az első fejtrágyázást augusz­ tus elején. A vetéshez szükséges hőmérséklet 18 °C.

Ismertebb fajták: Golden selfblaching. amikor a levélnyelek elérték az 1. illetve a töltögetésnek egyszerű módja az. Van­ nak azonban fajták. mint a szedés kezdete előtt egy hónappal. Öntözésről minden­ képpen gondoskodni kell.) A Cucumber mo­ saic és az Alfalfa mosaic vírus kárképére az jellemző. Ezt a töltögetést 3 alkalommal végezzük. A halványításnak. Alfalfa mosaic vírus. Szedéskor azoknak a fajtáknak. hogy a levélnyelek meg ne sérüljenek. Celery mosaic vírus. hogy szalmával vagy más takaróanyaggal takarjuk le. amikor a zellert már eleve baráz­ dákba vagy árkokba ültetjük. 5—6 héttel a szedés előtt a levélnyelüket be kell takarni földdel. Egy tő súlya hajtatásban legalább 500 g. zártan fej­ lődnek és halványak maradnak. Fólia zacskóba csomagolva magakadályozhatjuk a gyors hervadást. hogy a szívlevelek feketére színeződnek. Kisebb területen. A gyökereket a felszedett tövekről úgy vágjuk le. míg a harmadik fajtát földdel takarni kell. A második töltögetést 20—30 cm-re. hogy a levélnyelek a levelekkel együtt csokorszerűen. összefüggően együtt maradjanak. meleg időjárásnál előfordul. amelyeknél a levélnyelek szorosan. ha az öntözést elhanyagolják. Szedésüknél ügyeljünk arra. Ezt követően lép fel mint másodlagos fertőzés egy baktériumos rothadás. Vegyszeres gyomirtása teljesen megegyezik a gumószellerével. Az első kettő takarás nélkül is halvány lesz. Szá­ raz. majd a levélszélek száradni kezdenek. az utolsót pedig a levél­ nyelek teljes magasságáig végezzük el. A növény növekedé­ 152 . Általában. házikertekben halvá­ nyíthatjuk úgy. A zeller betegségei A zeller vírusos mozaikfoltossága. és a halványításkor két oldalról rá­ húzzuk a tövekre a földet. (Kórokozók: Cucumber mosaic vírus. a szabadföldi tövek sú­ lya letisztítva pedig 6—900 g között piacképes.sőbb. Halványíthatjuk felszedve és homokba rakva pincében is. hogy a levele­ ken sárgászöld mozaikfoltok figyelhetők meg. a talaj kiszáradása után észleljük. Először 10—15 cm-re húzzuk fel a földet a tövekhez. amelyeket halványítani kell.5—2 cm vastag­ ságot. az Extra langer Goldgelber és az Englischer weisser.

[Kórokozók: Septoria apii (Bri. kerek vagy kissé ovális foltok láthatók. s benne elszórtan. A folt szegélye határozott barna színű. szklerotiniás rothadása. barna színűek. A zeller pektobaktériumos lágyrothadása. botritiszes rothadása: megegyezik a sárgarépa hasonló nevű beteg­ ségeivel és védekezésével. A folt közepe ki­ szürkül.) növények eltávolítása. et Cav. Legfontosabb ter­ jesztői a levéltetvek. 3—10 mm átmérőjű. A zeller szeptóriás levélfoltossága. A levélen apró. A vírus nem perzisztens. emi­ att nagy a lombveszteség és a gumósúlycsökkenés.sében visszamarad. piknídiumok talál­ hatók. kerek foltok mutatkoznak. az idősebb levele­ ken pedig sárga. A foltokban és azokon kívül is apró fekete pontok. A levelek elsárgulnak. A zeller­ táblák környékéről a vad ernyős virágzatú A zeller szklerotíniás rothadása (Fotó: dr. A foltok egyneműek. Glits M./(a nagy levélfoltosságot okozza). A Celery mosaic vírus jellegzetes kórképe a levelek érkivilágosodása. A levélen nagy.] A zeller vírusos vöröslevelüsége (lásd: a sárgarépa vírusos vöröslevelűsége).) Chest. Septoria apiigraveolentis Dorogén (a kis levélfoltosságot okozza). Védekezés.] A betegség hazánkban általánosan elterjedt. apró fekete pontok. 153 . A zeller vírusos tarka törpülése. A levéltetvek elleni védekezés. [Kórokozó: Parsnip mottle vírus (lásd: a pasztinák vírusos tarka törpülése). kerek vagy kissé ovális foltok láthatók. 1 mm-t meg nem haladó. piknídiumok jelennek meg. A levél nagy része elszárad. Mindhárom vírus mechanikailag átvihe­ tő.

majd micéliuma a sejt közötti járatokban helyezkedik el.. bőséges csapadék is szükséges. a S. apii graveolentis hőoptimuma 20—25 °C. majd kiültetés után legalább 2—3 al­ kalommal 10—14 naponként 0. Vetőmagcsávázás 0. a gumó húsába csak 3—5 mm-re húzódó vörös­ barna foltok láthatók. Hazánkban el­ terjedt. A levelek elsárgulnak. Ered­ ményesen lehet védekezni a TMTD-tartalmú porcsávázószerrel 5 g/magkg mennyiségben. fertőz.) kell permetezni. A csíranövényeket a magon levő piknídiumból kiszabaduló pikno­ konídiumok fertőzik meg. csoportosan piknídiumok figyelhetők meg. ' Védekezés. Az első tünetek a fertőzést követő 9—12 nap múlva jelennek meg. a fő fertőzési forrás azonban a vetőmag.1 %-os (a szokásos töménység fele) higany tartalmú. amelybe apró. de soha 154 . s így fertőzik meg az ernyős virágzatban levő magvakat is. Fontos a legalább 3—4 éves vetésforgó betartása. hogy a foltok kialakulása nélkül. apii kórokozóé kissé magasabb. A zeller fómás gumóvarasodása. Emellett azonban a gyakori. A kórokozó a beteg növényrészeken is áttelelhet. A piknokonídiumok csak 1—2 évig fertőzőképesek. nedves csávázószerekkel (Ceresan Univ. A gumó felületén bárhol először apró. A tünetek a levélnyeleken. mind a levél fonákán kialakulnak. A beteg növényrészekről is piknokonídi­ umok juthatnak a növényekre. Később a foltok vizenyőssé válnak. A kórokozók tehát a magasabb hőmér­ sékletet kedvelik. A kórokozó a növényekbe az epider­ miszen és légzőnyílásokon keresztül egyaránt behatol.) A betegség a tárolóban a gumók rothadását okozza. A lombvédelem céljából a növényeket elő­ ször 2—3 lombleveles korban. A piknídiumok később mind a levél színén. később egyre nagyobbodó egynemű sekély. Cupratív.7 %-os (a szokásosnál nagyobb tö­ ménységű) rézoxiklorid-tartalmú szerekkel (Vitigran. fekete piknídiumok van­ nak beágyazva. A S. Cobox stb. a maghozó száron és az ernyővirágzatpn is előfordulnak. Falisan stb. A kórokozó 9—28 °C között fejlődik. és a kiszabaduló piknokonídiumok a vegetációs időben vízcseppekkel továbbjutva.Gyakori. újabb fertőzéseket hoznak létre.) 10 percig vagy higanytartalmú porcsávázószerrel 5 g/magkg mennyiségben. (Kórokozó: Phomaapiicola Kleb.

A gumók felszedésekor és a tárolóba helyezésekor a tünetek alig. és ha a kiültetés után az időjárás hűvös. A kórokozó hőigénye csekély. hosszan tartó tárolás esetén 155 . Kísérletek bizo­ nyítják. A nedves körülmények közötti. A kórokozó a zsenge gumóba vagy a levélnyél tövébe már a nyár elején. A később kiültetett növények pedig egészségesek maradtak. piknídiumképzésére és a konídiumok csí­ rázására. nedves. hosszanti és keresztirá­ nyú. A fol­ tok felületén csak kissé beágyazva apró. Az első tünetek csak néhány heti tárolás után jelentkeznek. és tárolás során a rothadás fokozódik. ha a palántákat fertőzött. A kórokozó legfontosabb fertőzési forrásai a talajba ke­ rülő növénymaradvá­ nyok. sekély repedések keletkeznek.) több évig is életké­ pes. hogy a május elején kiültetett növények 77 %-os. A nyár folyamán a növények tü­ netmentesek. az ép bőr­ szöveten vagy seben keresztül jut. amely a legkedvezőbb a gomba növekedésére. ahol a gomba A zeller fómás gumóvarasoddsa (Fotó: dr.4%-os megbetegedést mutattak. hőoptimuma azonban 16—18 °C. a július ele­ jén kiültetett növények 3. A vetőmagnak mint fertőzési forrásnak gyakorlatilag nincs je­ lentősége. Szabadföldön. Glits M. hideg talajba ültetik ki. vagy nem látszanak. fekete piknídiumok jelennek meg. A fertőzési veszély a palánták kiültetése után a legna­ gyobb. A gomba ugyan — 5 és 30 °C között növekszik. csapadékos. száraz körülmények között a beteg gumó varasodik. Később a foltok enyhén bemélyednek.nem bűzösek.

hideg talajokon zellertnetermesszünk. de életmódja és károsítási mód­ ja alapján feltételezhető.számottevő kiesés lesz. Szabadföldön és a tárolóban a vegyi védekezés eredménytelen. A mély fek­ vésű. hogy a zellerlevélkék lemezei foltszerűen aknázottak lesznek. a köménymoly. hogy a palánták korán — májusban — ne kerüljenek kiültetésre. Védekezés. Az ellenük való védekezés teljesen megegyezik az ott leírtakkal. Kártétele felismerhető arról. ha az időjárás hűvös. A zeller állati kártevői A zeller állati kártevői jelentős részben azonosak a sárgarépa és a petrezselyem kártevőivel. a sávosnyakú cincér. egyes vándorló fondlféregfajok.) is. Védekezés. a petrezselyem-levéltetű és a kékfoltos takácsatka. A legfontosabb. hogy a gyökgumósoknál engedélyezett fel­ szívódó rovarölő szerek kielégítő védelmet nyújtanak ellene. 'Sk. A folt melletti részben kezdeti já­ ratszerű akna ismerhető fel. az ott károsító nyüvek kíséretében. Legalább a 4 éves vetésforgót tartsuk be. ahonnan a nyű a károsítását. bennük sötét színű ürülékszemcsék találh. 156 . Az ott tárgyaltak közül a zelleren megta­ lálhatók: a gyökérgubacs-fonálféreg. nedves. táplálko­ zását megkezdte. Az említetteken kívül szórványosan előfordulhat a zelleren a zel­ lerlégy (Philophylla heraclei L. Az aknák áttetszőek. A zeller rizoktóniás betegségei: megegyeznek a sárgarépa hasonló nevű betegségeivel és védekezésével. Még nem kidolgozott. csapadékos. A tárolóban még az alacsony tárolási hő­ mérsékleten is aránylag jól fejlődik a gomba. a szárfonálféreg. a bivalykabóca.

Hozama fajtától függően 200—300 q/ha. Elegendő talajnedvességet kíván. Külföldön na- 157 . Gazdasági jelentősége Lombja takarmánynak. El­ készítési módja országonként. hu­ muszos vályogtalajokat szereti. A gyökérzöldségek közül a zeller mellett a cékla kívánja a legtöbb tápanyagot. vidékenként változó. Közepes hőigényű növény. A hengeres típusok általában 25—30%-kal többet terem­ nek. A melegfekvésű. kellő tápanyagtartalmú. mélyrétegű.Cékla A céklasalátát egész évben fogyasztjuk. a répa pedig étkezési célokra alkalmas.

is fogyaszt­ ják. sütve stb.5 mg 15.2 mg 11. levesnek.4 mg .Céklatermesztő körzetek járási bontásban. főzeléknek.0 mg 1.4 mg 0. Az első fejessaláta megjelenésével jelentő­ sége csökken. Szezonja általában késő ősztől kora tavaszig tart. Vitamintartalma (mg 100 g-ban) Bj-vitamin 0.05 mg B2-vitamin 0. 1974-ben gyobb jelentősége van.0 mg 258.0 mg 30.08 mg C-vitamin 8.89% 100. nálunk csak salátát készítenek belőle.00 mg P-vitamin 100—150 mg Ásványianyag-tartalma: Kálium Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor Egyéb bázis 0.

elterjedése A cékla ősének tartott vadalak a Béta vulgaris var. a második évben pedig a virág-. A vadrépának magas a saponin. fő elő­ fordulási helye a Földközi-tenger környéke. maritima.és a céklarépa répatestének kialakulásában a gyökér szerepe lényegesen vagy teljesen lecsökken. században fogyasztották. míg a takarmány. Ebből a vad növényből időszámításunk előtt a IV. és V.és a betanintartalma. s már megkülönböztettek a mángold mellett egy vörös és egy fehér változatot. a répatestet és levélrózsáját. A modern étke­ zési céklarépafajták pedig csak a XIX. a gyökérnek is van szerepe. Morfológiai szempontból a cukorrépa áll legközelebb a vad alak­ hoz. és III. illetve a magszárát. A takarmány. A cukorrépa is jelentős mennyiséget tar­ talmaz ezekből az anyagokból. sz. sárga és fehér vál­ tozatot ír le. II. Növénytani jellemzése Kétéves növény. amelyek­ től kellemetlen.Származása.és cukorrépa szántóföldi termesztése csak a XVI. mert a szelekciónál és a nemesítés­ nél a nagyobb cukortartalom volt az elsődleges cél. a görögök és a rómaiak is ismerték a béta répát. Az egyiptomiak. A répákat rendszeresen csak az i. század óta ismertek. 159 . században keletkezett a Földközi­ tenger nyugati vidékén az első mángoldszerű kultúrforma. A takarmányrépában és az emberi táp­ lálkozásra kinemesített répákban viszont a saponin és a betanin már csak elenyésző mennyiségben található. illetve a XVIII. amíg a fajtára jellemző formát el nem éri. A cékla répatestének kialakításában a gömbölyű fajtáknál kizá­ rólag a szik alatti szárrész (hipokotil) vesz részt. keserű ízű.. amelynek a levelét használták fel zöldségként. és a XX. Hazánkban Lippai a XVII. században kezdődik. században vörös. a hosszú fajtáknál azonban hasonlóan a takarmányrépákhoz. Az első évben fejleszti ki gyökerét. Kezdetben az első lomblevél megjelenéséig a gyökér lassan fejlő­ dik és később a tartalék tápanyagok felhalmozódásával fokozato­ san vastagodik addig. az íz megjaví­ tására nem volt szükség.

köztük a raktározó mat többször ismétlődik. k=kam­ biumgyűrű. egy-egy fa. A háncsszövet sejtjeiben antocián található. Az oldalgyökerek egymással átellenben a karó­ gyökér két oldalán helyezkednek el. vagyis a répatestet és a levélrózsát. de mégis egy pericik­ lusból keletkező második kambium. A cékla karógyökere — kijutva a répatestből — 1—2 m mélysé­ gig is lehatolhat a talajba. k—elsődleges kéreg. vázlatosan képződött szekunder gyű­ A: fiatal gyökér elsődleges szövetekkel. Az oldalgyökerek kiterjedése pedig a 40— 60 cm-t is elééri. Míg a reteknél. A céklánál jellegzetes a gyűrűképződés. Megfelelő növekedési feltételek mellett a cékla az első évben ve­ getatív szerveit fejleszti ki. míg a sárga és narancsszínű pigmentek flavocianint tartalmaznak. illetve fehérgyűrűség részben fajtatulajdonság. C—D: új kambiumgyűrük keletkezése. folytatja. A világos-. Ezek a színanyagok okozzák a cékla halványabb és sötétebb színének váltakozását. s csak másodsorban újabb szö­ vetek keletkezése. de előidézheti a ked­ vezőtlen talaj vagy a nem megfelelő tápanyagellátás. parenchimaszövetek (pa) (Terpó. h=háncsnyaláb. Ez a folya­ által lefűzött faháncs-edénynyalábok.és háncsgyűrűből álló gyűrűrendszer alakul ki. A lila színű pigmen­ tek nitrogént tartalmazó antocianint. vagy a sárgaré­ pánál a vastagodás egy kambium tevékenységén alapszik. mf=másodlagos fatest. ny= a kambiumgyűrük stb. harmadik kambiumgyűrű f=fanyaláb. B: „normális” má­ rű külső részén keletkező sodlagos vastagodás. míg 160 . addig a céklánál a vastagodást ugyan a primer kambium vezeti be. 1965 nyomán) amelynek eredményeként egy koncentrikusan elhelyezkedő.A vastagodást elsősorban a meglevő szövetek növe­ kedése okozza. majd az így A cékla répatestének kialakulása.

fényesek és színük fajtától függően a világos­ zöldtől egészen a sötétvöröA cékla virágszerkezete 161 . A szög­ letes szár csupasz. hogy ennél magasabb. Az első évben tőleveleket fejleszt. A gomoly ezermagsúlya 13-22 g. Csírázása 6—7 nap. Termése gomolyból álló csalmatok. esetleg feljebb elágazik. A virágok. fekete mag van. Az elágazás erőssége is változó. néha 5 apró. de változat­ lanul egyforma hőmérsékleten tartjuk. Egy gomolyban 2—3. Virágszára lágy szár és 80—100 cm-es magasságúra nő. a máso­ dik évben a magszáron szár­ leveleket hoz. Előidézheti a felmagzást a hosszan tartó szárazság utáni esőzés is. Levélzete. illetve a gomolyok sorokban helyezkednek el a virágszá­ rakon. mint a bibe. Csírázóképességét 3—4 évig tartja meg. Virágzata gomolyos fürt. Szerkezetére az ötös szám jellemző. Azonfelül vissza lehet szorítani a céklát a vegetatív állapotba úgy. Virágai hím­ nősek és idegenbeporzók. Rendellenes behatásokra a cékla még az első évben felmagzik. Chroboczek megállapításai szerint 100%-os felmagzást érhetünk el az egyéves céklánál. A pollen előbb érik be. ha a csírázásnak indult magot hosszabb időn át 0±5 °C hőmérsék­ let éri.a második évben magszárat fejleszt és magot hoz. ha a növényeket tartósan 10—15 °C hőmérsékleten tartjuk. tehát átlép a gene­ ratív szakaszba. vagy ha a fiatal növénykék fagyot kapnak. Levelei csupaszak. és a fejlődéstől függően már tőben vagy az alsó harmadban. pl. amelyek tőrózsát alkotnak.

Közepes hőigényű növény. Markov—Haev szerint a fejlődési hőoptimuma 19 ±7 °C. de hegye­ sek. A csírázás 8 °C fölött indul meg. Gyengébb fényviszonyok között is fejlődik.-né) dok. Szigorú és következetes faj­ tafenntartással. Hazai céklanemesítésünk is a külföldi fajták honosítására. A sárgarépához hasonlóan elsősorban a csírázás és a kezdeti fejlődés időszakában kíván elegendő nedvességet. A vi­ lágos levelű céklának lehet sötétvörös gumó­ ja. Biológiai igénye Fényigénye. rövid nyelűek vagy ülők és az alapjuknál a szélek hullámosak. illetve szelekcióval a fajták minőségét nemcsak fenn­ tartani. akárcsak a cukorrépának. de cukortartalma csökken. Elegendő talajnedvességet kíván. Hőigénye. foglalkoz­ nak a termelt fajták fenntartásával is. A levél színe és a gumó színe között nincs határo­ zott összefüggés. de javítani. amelyekben céklát termelnek. Vízigénye. Ezen mun­ 162 . Nappalközömbös nö­ vény. tompák és alak­ jukban a levélnyélnél összehúzottak vagy szív alakúak. A tőlevelek. A szár felső részén levő levelek alakjukban hasonlóak a tőlevelekhez. Transzspirációs hányadosa 300—400 (Somos. de az időszakonként jelentkező vízhiányt sem sínyli meg komolyabban. vala­ mint az alsó szárleve­ lek nyelesek.sig váltakozik. tojásdaCéklamag (Fotó: Kováts Z. vala­ mint a fajták fenntartó és javító nemesítésére szorítkozik. vagyis fokozni is lehet. 1967). A nemesítés helyzete Azokban az országokban.

Lombhosszúság szerint hosszú. tompa vé­ gűek elterjedőben vannak. a henger alakúé 4% körül van. mivel egyre inkább a feldolgozó ipar számára termelünk. erősebb lombú típus a Bíborhenger. hosszú. Az ebből kihasadó. Az eddigi konzerv­ ipari tapasztalatok azt bizonyítják. mert a termelt fajták tenyészideje többé-kevésbé azonos. Minél szabályosabb a henger alak. fehérgyűrűmentes. mint a gömbölyű fajtáké. sötétbordó vagy lila színű húsra vonatkoznak — fontos tényező a forma. hegyes fajták csaknem mindenütt kiszorultak a termelésből. Ennek megfelelően kerültek kinemesítésre az utóbbi években pl. ezek sze­ rint megkülönböztetünk lapos. A hosszabb te­ nyészidejű. a Formanova fajta aránylag gyenge lombbal rendelkezik. Pl. a hosszú. amely nyüvőgépi szedésre alkalmas. elütő. Ezeknek tenyészideje viszont nem hoszszabb. sárga és vörös színűeket ismerünk. Színük szerint fehér. A minőségi mutatók mellett — amelyek az egyöntetű. illetveacékla alakja is. A céklafajták értékelése A céklarépákat alakjuk szerint három típusba sorolhatjuk. A répák gépi tisztításánál és feldolgozhatóságánál a henger alak előnyös. míg a hosszú fajták közül a hengeres alakú. amelyek egyes igényeknek fokozottab­ ban felelnek meg. hogy a salátának feldolgozott gömbölyű cékla hulladéka 5—10%.ka során megvan a lehetőség a céklapopulációból olyan típusok. Nálunk csak a vörös. középhosszú és rövid lombú faj­ ták vannak. mint a régi fajták. hengeres fajták. 163 . illetve lila színű fajtákat lehet megtalálni. akár szeletelik. annál kevesebb a hulla­ dék. A nemesítő munka célját napjainkban a konzervipar igénye hatá­ rozza meg. Tenyészidő alapján ma már nem szükséges a csoportosítás. akár kockázzák a céklát. illetve egyedek kiemelésére. gömbölyű és hosszú típusokat.

Színe szép lie lásvörös. formában hasonló. finom lombú. jó minőségű fajta. A répa szabályos gömb. Syn. Detroit fajta (Fotó: Tuza S. Közepes termésho­ zamú. Gyökere finom. színe kissé sötétebb a Detroiténál. Közepes hozamú. zöldespiros. Az öszszes fajta közül a leg­ kisebb lombbal rendel­ kezik. New Globe és Boltardy fajták pedig a Rote Kugel holland származékai. jó minőségű. fehérgyűrűsségre való hajlama azonban hasonló. 164 . Gyökere finom.Termesztett fajták Detroit Levele hosszúkás. fehérgyűrűsségre kissé hajlamos. A répa gömbölyű vagy kissé szögletes formájú.: Rote Kugel — lénye­ gében a Detroit fajta német neve. nye­ le pirosas. mint a Detroité. Nemcsak mint fajta. hanem mint típus is elterjedt. egyébként színben. kissé nagyobb.) Bíborgömb Lombja erősebb.

levélzete sötétpiros.) Bordó Lombja középerős fejlődésű. 165 . középmagas. hanem a répa testből egyen­ letesen megvastagodva folytatódik. Jó minőségű. Színe kárminvörös. Színe sötétzöld.Bíborgömb fajta ( Fotó: Tuza S. deformálódik. gyakran nem fűződik be. Ha kissé túlfejlődik. erős. Egyiptomi lapos Lombja nagy. el­ durvul. gyűrű nélküli. A répa gömbölyű. Gyökere közepes. a fehérgyűrűsödésre igen hajlamos. szép piros színű fajta. enyhén vagy erősen lapított. a levél erezete vörös A répa nagy. piros ár­ nyalattal. húsa teljesen piros. hosszúkás levélzettel. Termőképessége közepes. Gyökere erős.

) Színe sötétvörös. A termelés­ ben a finomabb. Bíborhenger Lombja közepesen erős. pirosas színeződéssel. gyenge. Formanova fajta (Fotó: Tuza S. jobb fajták foglalták el a helyét. tompa végű. enyhén csapott vállal. Színe középzöld sötétvörös-zöldes színező­ déssel. a gyűrűk alig vagy nem is látszanak. A répa henger alakú. hasonlóan a vállhoz. Gyökere közepesen erős vagy finom. jó minőségű fajta. Formanova Lombja finom. az Obelisk. A vége. amelyektől finomabb lombjával. hosszú. Színe sötétvörös. Nagy hozamú. A répatest a közepén enyhén bekarcsúsodik. csapottan megy át a gyökérbe. finomabb. Hasonló fajták a Bíborhenger.A hazai fajtajegyzék­ ből törölték. gyengébb répájával. A répa henger alakú. viszont a környező országokban még mindig termelik. a gyűrűk alig látszanak. Konzervipari feldolgo­ zásra alakja miatt nem alkalmas. többnyire kissé hajlított. illetve a Konzervideal. Gyökere finom. amelyet a Formanova típusból 166 . Színe középzöld. egyszínű. illetve finomabb húsával különbözik.

Nagy hozamú. jó minőségű fajta. A gyökérzöldségek közül a zeller mellett a cékla kívánja a legtöbb tápanyagot. tehát a humuszban gazdag. A répa testesebb és főleg zömökebb hen­ ger. mély rétegű talajban (Tiborcz. mint akár a For­ manova vagy a Bíbor­ henger. Cylindra Lombja erősebb.szelekcióval állítottunk elő. A talaj típusa a minőségre és a ho­ 167 . na­ gyobb. a gyűrűk alig vagy egyáltalán nem látszanak. egyszínű. A talajjal és a tápanyagokkal szembeni igénye hasonló a cukorrépá­ éhoz. meg­ felelő tápanyaggal rendelkező mély rétegű. Mindenütt megterem.és a cukorrépa. és keskeny hegyben végződik. megőrizve annak fi­ nom húsminőségét. ahol a takarmány. színe azonban hasonló. Termesztéstechnológiája Talajigénye A céklatermesztés számára optimális talajok a meleg fekvésű. A Formanova faj­ tától erősebb lombjá­ val és erőteljesebb ré­ pájával különbözik. jó vízgazdálkodású. humuszos vályogtalajok. Színe sötétvörös. 1972). mint a Bíbor­ hengeré.

A pH-igénye kö­ zömbös vagy gyengén savanyú (6—7 pH). Hasonló eredményre szá­ míthatunk a túl kötött agyag. kelés után egy hónappal) szórjuk ki. a másik felét pedig a második kapáláskor (kb. cukortartal­ muk pedig kisebb lesz.és káliumtartalmú műtrágyákat ősszel.és vályogtalajokon is. A céklát többnyire másodveteménynek vet­ jük.zamra döntő jelentőségű. P2Os 60—80 kg/ha. A klórra nem érzékeny. különösen répaképzés alatt. K20 220—230 kg/ha. A cékla elsősorban káliigényes. A második év az optimális. Felét vetés előtt. A foszfor. vagy az öntözővízzel juttassukki. Vetésforgó Előveteménynek minden zöldségféle számításba jöhet. Túl sok nitrogénműtrágyát — főleg egy adagban — ne adjunk. ha másodterménynek termesztjük. szántás előtt. illetve dönti el. Pl. mert a répák laza szövetűek lesznek. Lehető­ leg a 4—5 éves vetésforgót tartsuk be a kórokozók és kártevők el­ szaporodásának elkerülése végett. Semmi esetre se adjunk istál­ lótrágyát közvetlenül a cékla alá. Céklát cékla után vagy takarmányrépa után ne tegyünk. még abban az esetben is. Homoktalajon gyenge hozamot ka­ punk és a minősége sem lesz kielégítő. amely istál­ lótrágyát és őszi mélyszántást kapott. vagy legfeljebb indításnak 30—40 kg/ha ha­ 168 . a nitrogéntartalmú műtrágyákat pedig lehetőleg két részletben ad­ juk. Ebben az esetben a műtrágyák mennyiségét az elővetemény be­ folyásolja. pillangósok után vetve elhagyhatjuk a nitrogénműtrágyát. Tápanyagellátás Közepes tápanyag-ellátottságú talajon az alábbi műtrágyamennyi­ ségeket ajánljuk a betervezett hozamtól függően: 200 q/ha tervezett hozamra hatóanyag kg/ha N 60—80 kg/ha.

illetve az adandó foszfor és kálisó mennyi­ sége is. ezért április közepe előtt nem­ igen kerülhet sor a vetésre. Ennek megfelelően a hektáronkénti vetőmagszükséglet 12—16 kg. amelyek cukor. jól csak 8 °C fölött csírázik. Talaj-előkészítése. Friss istállótrágya hatására rossz ízű. hogy mekkora nagyságú céklát kívánunk ter­ meszteni. A sortávolság általában 32—42 cm között van. figyelembe véve azt is. az egyelést. Vetését tehát a betervezett szedésnek megfelelően ütemezzük be. vagy pillírozott mag előnye. Ezzel szemben rövid tenyészidejénél fog­ va — 100 nap körül — április közepétől július közepéig vethetjük.vagy takarmányrépa vetéséhez használatosak.tóanyagot adhatunk. 169 . akkor ne hagyjuk túl nagyra nőni. Mészhiány esetén ne meszezzünk közvet­ lenül a cékla alá. mert a közvetlen meszezés a répa színét és ízét rontja. amelyet lehetőleg ve­ gyünk figyelembe. Ugyancsak befolyásolja a nitrogénmennyisé­ get a tápanyag-egyensúly. esetleg 1:1:4. A monogerm drazsírozott. Amennyiben gomolyokat vetünk. Ha a répa finomságát. túlfejlett és deformált ré­ pák képződnek. Mészigénye közepes. A vetőgépek közül alkalmasak mindazok. A hatóanyagarány 1:1:3. elhagyhatjuk. egyelnünk kell. A cékla magja egy­ öntetűen. vetése Ősszel a talajt legalább 30 cm mélyen szántsuk. A vetőmag mennyisége a kívánt csíraszámtól függően változik. Monogerm mag mel­ lett elegendő 7—8 kg vetőmag is. jó ízét meg akarjuk tartani. hogy a vetőgépet beállíthatjuk a kívánt tő­ számra és az egyik legnagyobb munkaerő-szükségletet jelentő mű­ veletet.

0—4.1 + 4.és takarmányrépával azonos fajhoz tartozik.3 kg/ha 7. . A Natánál ügyeljünk arra. amelyet 2—4 lombleveles korban végezzünk el.5—2. illetve kapálást iktassunk be.0+4. így az ott felhasználható gyomirtó szerek sem alkalmasak a céklarépa gyom­ irtására. akkor lehetőleg két talajlazítást. Szerves anyagban gazdag talajon a Pyramin mennyiségét hektá­ ronként 4.0%-os szervesanyag-tartalomnál: 6. mert az átfedéseknél rendszerint fitotoxikus károk keletkezhetnek.0%-os szervesanyag-tartalomnál: Kötött talajon 3. Eddig legjobban bevált módszer a Nata + Pyramin kombináció. Ha vegyszeres gyomirtást nem alkal­ mazunk.8 + 4. Szerkombinációhoz a komponenseket a helyszínen kell külön-külön kimérni és feloldani. mint a gyökérzöldségfélék.3 kg/ha 7. Nagy gondot fordítsunk arra. fajtától függően 12—15 cm-es tőtávolságra. Vegyszeres gyomirtása A cékla más családba tartozik. hanem a gyomirtó szerek iránti érzékeny­ sége is hasonló. te­ hát nemcsak kultúrigénye. hogy a gépaljak csatlakozásánál ne legyenek túladagolások. hogy a vegy­ szert kell a vízhez adni és nem fordítva! A kimért gyomirtó szereket géptípustól függően hektáronként 5—600 1 vízben oldva permetezzük ki. A cukor.3 kg/ha. amelyet a talaj típusától és szervesanyag-tartalmától függően a kö­ vetkezők szerint kell adagolni: Nata Pyramin Homokos vályogtalajon 1.0 %-os szervesanyag-tartalomnál: Középkötött talajon 2.0—3.Növényápolása Hagyományos vetés után az első és legfontosabb művelet az egyelés.7 kg-ra lehet emelni.

A szedés gépesítésére min­ den szedőgép és kombájn alkalmas. Július elején vetett céklánál pedig július vége. Szedése A cékla fagyérzékeny. egy. Szedésnél nagyon kell vigyázni a sérülésre. Annak ellenére. A Nata + Pyramin kombináció csak az egynyári. Öntözés.8 l/ha 250—300 1 vízben oldva. Megfelelő magasságra.és kétszikű gyomok ellen hatásos.4 1 szert 3—400 1 vízben oldva hektáronként 1—2 lombleveles korban permetezzük ki az állományra. Száraz időjárásnál a kipermetezett gyomirtó szereket 1. október. A jelenleg leginkább termelt gömbö­ lyű fajták — Detroit.5 cm mélyen kell bedolgozni a talajba. A megengedett sérülési százalék határán belül szedi a gömbölyű és a henger alakú répákat egyaránt. A sérült répának főzésnél kifolyik a leve. az évelő gyomok ellen nem. mert — főleg a nehezebb talajokon — a répák­ nak csaknem egyharmada kiáll a földből. 5.0—1. augusztus eleje. répaszedő villával és répaszedő gépekkel. A hozam erősen ingadozik. ezért a fagyok beállta előtt — az időjárástól függően —. Szedhetjük ásóval. Ez a szakasz az áprilisi vetésű céklánál június eleje. hogy a cékla a száraz periódusokat jól bírja. Betanolos felülkezelést 2—6 lombleveles korban végezzünk. Bordó —. amely a cukorrépa szedésére megfelelő. 65—75 %-os vízkapacitás optimálisnak tekinthető (Bielka. Az elkészített permetlevet 3 órán belül fel kell használni.A vegyszerkombinációt a cékla vetése után. illetve mélységre beállított kiemelőszerkezet a lombtalanítást is elvégzi. Ezenfelül megoldható a szedése az EM—11-es sárgaré­ pakombájnnal is. a magvak csírázá­ sának megindulásáig lehet kijuttatni. a fő növekedési szakaszban adott öntözést meghálálja. Bíborgömb. 1965). 25 °C léghőmérséklet fölött a Bé­ táitól nem hatásos. a hengeres típusok általában 25—30%-kal többet hoz­ 171 . csapadékos időjárásnál azonban nem szükséges. Kéz­ zel is könnyű szedni. 200—300 q/ha termést is adhatnak. Ezért szükség esetén Treflánnal vagy Betanállal felülkezelést is alkalmazhatunk. Treflánból 3. mert hatását elveszti. június közepe.1— 6. november elejéig szedjük ki. mert az esővíz bemossa.

A kombájnnal szedett és lombtalanított répát géppel is válogathatjuk. mint a sárga­ répa vagy a többi gyökérzöldség. részben pedig sűrűbb tőtávolságra vethetők. Ezen a hőfokon. Ellentétben a cukorrépával. manipulálása A lombbal együtt szedett répákat elsősorban a lombozattól kell megtisztítani. és az esetleges lombmarad­ ványokat kézzel szedjük le. akkor a seb­ felület bepárásodott legyen. a céklát nem lehet lefe­ jelni. A lomb mennyisége a hozamnak ál­ talában egyharmadát. Vagyis 0° C alá ne menjen a hő­ mérséklet. tárolásra még kevésbé. Hűtőházi kísérle­ teink szerint a sárgarépa és a többi gyökérzöldség optimális tárolási hőfoka +1 °C volt. ezáltal nagyobb a tőszám. sem friss piaci átvételre nem alkalmas. Tárolása Tárolható prizmákban.nak. A céklánál is — mint minden tárolásra kerülő árunál — lényeges. tehát nagyobb ahozam is. a tároló légterének páratartalmával szemben hasonló kívánalmakat támaszt. Ugyanezen oknál fogva a gyökér is a répán marad. de a felét is elérheti. 8 °C fölötti hőmérsékleten a prizmák­ ban vagy pincében erősen hajtani kezd. mert a sérülés meglehetősen nagy léveszteséggel jár. tiszta. a cékla viszont +4 °C-on őrizte meg legjobban ízét. vagy kis mennyiségben polietilén zsákban és természetesen hűtőházban. ennél magasabb hőmérsék­ 172 . A tárolás hőmérsékletével. de lombbal együtt felszedett répákról kézzel lecsavarjuk a lombot és megtisztítjuk az esetleges földmaradványoktól is. hosszúak. Osztályozását a megadott szabvány szerint végezzük. zamatát. Tisztításkor tehát a géppel vagy kézzel. és az RP lehetőleg 95% körül legyen. ládában hagyományos módon. sérülésmentes. hogy egészséges. vagy ha sérült. A hengeres típusú répák részben nagyobb testűek. valamint 97 %-os RP mellett 6 hóna­ pon keresztül polietilén zsákban vagy KSH-ládákban egyaránt jól tárolt. Tisztítása. pincében. A lefejelt céklarépa sem konzervüzemi. kupacban.

mint a téli fogyasztásra vagy tárolásra kerülő cékláé. jól fejlett és nem túlérett dugvá­ nyokat kaphatunk. A tárolási hőfok tehát 0 és +4 °C között van. de a gépi szedés kézimunka-igénye még így is jóval alatta marad a kézi erővel felszedett dugványokénak. mint a fogyasztási célra termesztett cékláét. A dugványokat célszerű másodterménynek termeszteni korán le­ kerülő növény után. Gépi szedésnél leggyakrabban előforduló sérülés a lombnak a szívrésszel 173 . Kézi szedéskor a lomb lecsavarása. A megfelelő mélységre.leten bemelegszik és megindul a rothadás.és tápanyagigénye. Dugványszedésre a gömbölyű és hosszú fajtáknál egyaránt jól bevált az EM—11-es sárgarépakom­ bájn. Szedését ugyanúgy. Talaj. Magtermesztése A cékla a magot a második évben hozza. valamint vetőmagszükséglete is azonos az árucékláéval. A tárolási módszerek részletesen a sárgarépánál találhatók. Megfelelő nedvességű talajban a magvak 6—8 nap alatt kikelnek. Első évben neveljük meg a dugványokat és azokat áttelelés után ültetjük ki magnyerés céljá­ ból.és lerakása nagyon kézimunka-igényes és mindemellett bizonyos mértékű sérüléssel jár. de géppel is. A vetésidő általában július elejétől július közepéig tart ugyanúgy. hogy a fej ne sérüljön meg. és így októberig fajtára jellemző. Ápolási munkái teljesen megegyeznek a fogyasztásra termelt cék­ láéval. a dugványok pótkocsira való fel. A géppel felszedett és lombtalanított dug­ ványok átválogatásakor is gondosan le kell szedni a rajtuk levő le­ vélmaradványokat. végezhetjük kézzel. illetve magasságra beállítható szedőés lombvágó szerkezet úgy tépi le a lombot. Dugvány termesztése megegyezik az áru céljára termesztett cékláé­ val.

hogy a már virágzó vagy már magot hozó tövek kidől­ nek. valamint a sérült. így nagyobb maghozammal számolhatunk. részben pedig a nyúlkár elkerülése végett. fajtától elütő. A sör­ nyitóval nyitott barázdákba a kívánt távolságra rakjuk be a dug­ ványokat. akkor gyökerük a levegőben „lóg”. ugyanúgy. fagyok előtt. Ültethetjük kézzel. általában októberben. így először a magszár hajtása indul meg és a gyökeresedés elmarad. hogy a föld jól hozzá legyen nyom­ va a dugványokhoz. és elő­ ször a gyökeresedése induljon meg. amelyről a műanyag tárcsákat leszedtük. Ezt a sérülést azonban a gép gondos beállí­ tásánál a minimálisra lehet csökkenteni. A gömbölyű fajtákból a 10—11 cm-nél szélesebb átmé­ rőjű. Nagyon fontos. és a beteg vagy rotha­ dásnak indult egyedeket szedjük ki belőle. de üzemben az ültetés gépesíthető a gömbölyű és a hosszú fajtáknál is.együtt való kiszakadása. A dugványokat főleg prizmában. Szedésideje ősszel. Tárolása. A virágzás júniusban kezdődik és elhúzódhat őszig is. vagy az ültetésnél nem ügyeltünk arra. A sor. deformált. Erre a dugványok átválogatásánál ügyelni kell. A prizmák szétbon­ tása után újból válogassuk át a dugványokat. Ültetése bármely palántázógéppel elvégezhető. rosszul fejlett és rosszul vagy egyáltalán nem csí­ rázó magot hoznak. kártevők által (nyulak) megrágott egyedeket. 174 . kapával. Tárolás előtt a dugványcéklából ki kell szedni a túlfejlett. hagyományos mód­ szerrel tároljuk. A fő virágzási idő júliusban van. hogy a dugvány nyirkos talajba kerüljön. Szelekció. illetve köze­ pe). Kiültetését tavasszal — hasonlóan a többi gyökérzöldség-dugványhoz — minél korábban végezzük el (március eleje. vagy a hengeres céklákból 18—20 cm-nél hosszabb céklák nem alkalmasak a gépi ültetésre. mint az árucékláé. részben a kiszáradás. Ilyen esetben fordul elő. Ha száraz talajba ültetjük. Ezt a kupacolást végezhetjük kézi­ kapával és ekével is. A sorokat ajánlatos kissé feltölteni. Természetesen megoldható a tárolás hűtőházban is. vagy silány.és tőtávolság általában 60 x 30—40 cm.

A cékla idegenbeporzású növény, a szél végzi a beporzást, és rend­ kívül messzire el tudja vinni a virágport. [Jensen és Bogh (in Banga, 1962) megfigyeléseket végeztek különböző fajták közötti izolációs távolság megállapítására. Méréseik alapján a szélirányban elhelye­ zett különböző fajták parcelláinál 500 m volt az a távolság, amely­ nél a szél által vitt virágpor lecsapódó százaléka már aránylag cse­ kély volt. Oldalirányban 50 m feletti távolságot ajánlanak a két parcella között.] A vizsgálatoktól függetlenül a szél által szállított virágpor lecsapódását meghatározza a szél erőssége, a virágzó tábla nagysága és a virágpor mennyisége. Az esetleges összekereszteződések elkerülése végett lehetőleg ne ugyanazon szélirányba helyezzünk két különböző fajtát, vagy ha igen, akkor közöttük lehetőleg minél magasabb szélfogók, pl. házak, fák stb. legyenek. A cékla kereszteződik a cukor- és takarmányrépával, valamint a mángolddal is. Növényápolás. Abban az esetben, ha ültetéskor nagyon letapos­ tuk a területet, a vegyszeres gyomirtás előtt célszerű sorközlazítást végezni. A későbbiek folyamán, amikor a magszárak kifejlődnek, legfeljebb gazolást végezhetünk, de a jól és időben végrehajtott vegyszeres gyomirtás után erre nemigen kerül sor. Vegyszeres gyomirtását a növények kihajtása előtt végezzük el. Erre a célra alkalmazhatók:

Afalon

4,3—5,2 kg/ha mennyiségben.

A vegyszereket 5—600 liter vízben oldva permetezzük ki, lehetőleg a dugványok kiültetése után azonnal, vagy legalábbis azok kihaj­ tása előtt, mert a kihajtott répát erősen károsítja mind a három aján­ lott szer. Esetleges gyomosodásnál, vagy ha a vegyszereket valami­ lyen oknál fogva nem tudtuk időben kijuttatni, Betanolos felülke­ zelést is alkalmazhatunk, hasonlóan, mint az árucéklánál. Öntözni csak akkor szükséges a kiültetett répákat, ha nagyon szá­ raz tavasz van. Egyébként a jó nedvességtartalmú földbe a kora ta­ vaszi ültetésű dugványok jól begyökeresednek, és a májusi esők ele­ gendő nedvességet adnak a jó magkötéshez. 175

Érés. A magszárak érésére normális körül­ mények között augusz­ tusban számíthatunk. A magvak beérése után kezdődik a növé­ nyek elhalása. [Külön­ leges ápolással újabb vegetatív, később gene­ ratív állapotba kényszeríthetjük +8 °C fe­ letti hőmérséklet, vala­ mint megfelelő fényvi­ szonyok biztosításával (Banga, 1965).] A magvak éretten világosbarnák. Akkor kezdjük aratni, amikor a magvak kétharmada érett. Aratását egyelőre Céklamaghozó tő (Fotó: Hamséros P.) kézzel végezzük. A magszárakat sarlóval vágjuk le, kis kévékbe kötve, 8—10 kévét ál­ lítsunk kupacba. Ajánlatos a kupacokat spárgával körülkötni, hogy szét ne dőljenek. Napos, száraz időben 4—5 nap alatt utóérnek és csépelhetők. Aratását a kora reggeli órákban végezzük, mert a gomolyok na­ gyon könnyen peregnek, sőt száraz időben a magszárak is letöre­ deznek. Csépelhetjük megfelelően beállított kombájnnal vagy cséplőgép­ pel. Cséplés után pár cm vastag rétegben terítsük ki a magvakat és úgy szárítsuk. A túl vastag rétegben kiterített magvak könnyen be­ füllednek és penészednek. Tisztítása szelelőrostán, majd ponyvarostán és triőrön vagy erre alkalmas tisztítógépen tökéletesen megoldható. Várható magtermés 10—14 q/ha. 176

A cékla betegségei
A cékla mozaikbetegsége. (Kórokozó: Beet mosaic vírus.) A fiatal, belső levelek erei először sárgászöldekké, majd a levelek mozaikfol­ tosakká válnak, néha gyűrű alakú sárgás foltok is kialakulnak. A levelek hólyagosak, deformáltak lesznek. A vírus mechanikailag átvihető. Fő terjesztője a fekete répalevéltetű (Aphis fabae Scop.). A vírus nem perzisztens. Fontos fertőzési forrás a magtermő cékla, a cukor- és a takarmányrépa, ahonnan a fogyasztásra termesztett egyéves növényre a fekete répalevéltetű a vírust átviszi. Védekezés. Nem szabad vírusfertőzött maghozó dugványokat ki­ ültetni. Az elsőéves céklatáblát a maghozó cékla- vagy répatáblától távol, legalább 1 km-re kell elhelyezni. A fekete répalevéltetű elleni lombvédelem fontos feladat. A répavetőmag csávázása kizárólag nagyüzemben, a levéltetvek ellen Disyston csávázószerrel 2 g/magkg adagolásában eredményes. A cékla vírusos sárgasága. (Kórokozó: Beet yellows virus.) Asárgulás a külső, idősebb leveleken gyakori. A levelek világoszöldek, majd sárga színűek lesznek. A levélerek és környékük, valamint a levélnyél kezdetben zöld marad. A fiatalabb leveleken a levélerek sárgulnak el, míg a levéllemez többi része zöld marad. A vírus mechanikailag nem vihető át. Fő terjesztője a fekete répa­ levéltetű (Aphis fabae Scop.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae Sulz.). Fontos fertőzési forrás a magtermő cékla és a külön­ böző gyomnövények (Amaranthus, Atriplex stb.). A védekezést lásd a cékla mozaikbetegségénél. A cékla cerkospórás levélfoltossága. (Kórokozó: Cercospora beticola Sacc.) A betegség rendszeresen előfordul; fellépése esetén a ve­ getációs idő végére az alsó levelek elszáradnak. A levélen 2—3 mm-es, kerek, lilásvörös szegélyű foltok keletkez­ nek. A foltok közepe kiszürkül, amelyen finom, szürkésbarna be­ vonat, konídiumtartó gyep fejlődik ki. A növény levelei alulról fel­ felé fokozatosan elsárgulnak, elszáradnak. A tünetek a maghozó növények szárán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a talajra került növénymaradványokon tömör micéliumsztromával telel át. Fertőzési forrás még a gomolytermés is, 177

amelyre konídiumok tapadnak. Kedvezőtlen körülmények közé ke­ rülve a micéliumsztroma 8 hónapig, a konídiumok 16 hónapig őriz­ hetik meg életképességüket. A konídiumok a szél vagy vízcseppek segítségével a levélre kerülnek, és csíratömlőjük a légzőnyíláson ke­ resztül a növénybe jut. A kórokozó számára nagy páratartalom és 21—32 °C-os hőmérséklet szükséges. Védekezés. A beteg növénymaradványokat a talajba kell forgatni. A gomolyokat vetés előtt higanytartalmú nedves csávázószerekkel (Ceresan Universal, Ceredon Special, Falisan stb.) 0,2% tömény­ ségben 30 percig csávázzuk, vagy higanytartalmú por-csávázószerekkel kezeljük 5 g/gomolykg mennyiségben. Az állomány permetezé­ sére a rézoxiklorid-tartalmú szerek (Vitigran, Cupravit, Cobox stb.) 0,4%-os töménységben, vagy a ditiokarbamátok (Zineb, Maneb, Dithane M—45) 0,2 %-os töménységben eredményesen használha­ tók. A betegség leküzdésére kizárólag nagyüzemben a Brestan 60 0,5%-ban (85—100 dkg/ha) kiválóan alkalmas. A cékla pleospórás betegsége. (Kórokozó: Pleospora betae Björl.) A savanyú, kötött, cserepes talajokon levő sűrű állományú növé­ nyeken gyökérfekély, csíranövény-pusztulás jelentkezik. A növény számára kedvezőtlen vetési mélység, vetési idő, a gyenge csírázási erélyű vetőmag a betegség fellépését elősegíti. A levélfoltok miatt levélpusztulás következik be, a gumón pedig rothadás lép fel. A betegség hatására a céklavetés sorai hiányosak lesznek, a csí­ ranövények gyökémyaka elfeketedik, a növények fejlődésükben visszamaradnak, kidőlnek. A megbetegedett részen apró fekete pik­ nídiumok jelennek meg. Előfordulhatnak még ezenkívül a Pythium és Aphanomyces fajok is. A leveleken 15—20 mm-es — a maghozók szárán kisebb — zó­ náit, egynemű, szürkésbarna foltok láthatók, amelyekben apró pon­ tok, piknídiumok vannak. A gumón sötétszürke foltok keletkeznek, és a folt alatti részen a szövet korhad. A kórokozó fertőzési forrásai a céklagomolyok, a növénymarad­ ványok és maghozó dugványok, ahol a kórokozó peritéciummal,piknídiummal és micéliummal telel át. A gomolytermésen levő kóroko­ zó a gyenge fejlődésű csíranövényeket fertőzi, az első lomblevelek megjelenése után azonban a növények már nem betegednek meg. 178

A vegetációs időben a piknídiumból kiszabaduló piknokonídiumok a leveleket fertőzik, és a levelekről a gumóra mosódnak. Védekezés. Biztosítsuk a csíranövények kezdeti, optimális fejlő­ dését. Jó csírázási erélyű gomolyokat vessünk. A cserepesedésre hajlamos talajokat még a kelés előtt törjük meg szeges hengerrel. A csíranövények megjelenése után fontos mihamarabb elvégezni a sarabolást. Szükséges a gomolycsávázás és az állománypermetezés (lásd a cékla cerkospórás levélfoltosságánál). Céklaperonoszpóra. (Kórokozó: Peronospora schachtii Fuck.) A betegség egyes évjáratokban a cékla fiatal levelét pusztítja el, emi­ att a gumóhozam kisebb. Tavasszal és ősszel a betegség nagymér­ tékű lehet. A levél színén mellékerek által határolt sárgászöld foltok jelen­ nek meg. A levél fonákán szürke konídiumtartó gyep fejlődik ki. A tünetek a maghozók szárán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a gomolyban és a maghozó dugványok gumófejében vagy a cukor- és takarmányrépa gyökérfejében micéliummal telel át. Ezzel magyarázható, hogy már a csíranövények megfertőződ­ hetnek. A vegetációs időben a konídiumokat a szél terjeszti. A konídiumok csírázásához harmat vagy eső szükséges. Védekezés. A maghozó cékla- vagy répatáblától távol, legalább 1 km-re kell elhelyezni az elsőéves céklatáblát. Szükséges az állo­ mánypermetezés (lásd: a cékla cerkospórás levélfoltosságánál). A cékla lisztharmata. (Kórokozó: Erysiphe polygoni DC. ex Saint-Amans.) A betegség rendszeresen előfordul, a vegetációs idő második felében levélszáradást okoz. A levél színén és fonákán először foltszerűen, majd a levéllemezt beborítva szürkésfehér bevonat (ektofita micélium a konídiumláncokkal) jelenik meg. A bevonatba ágyazva később sárgásbarna, majd fekete kleisztotéciumok is keletkeznek. A tünetek a maghozók szá­ rán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a növénymaradványokon micéliummal és kleisztotéciummal telel át. A fertőzést a micéliumon fejlődő konídiumok és a kleisztotéciumból kiszabaduló aszkospórák indítják el. Vegetá­ ciós időben, meleg, párás viszonyok között a gomba terjesztői a ko­ nídiumok. Védekezés. Végezzünk állománypermetezést elemikén-tartalmú 179

ellenben jól pusztíthatok a sárgarépa fonálférgeinél már említett Shell D—D. Legfőbb terjesztői az uredopusztulában fejlődő uredospórák. az elsőéves lárvák ellen alkalmazzuk. A pajorok megrágják.3% töménységben. a Karathane LC. 0. akkor vagy talajfertőtle­ nítésről kell gondoskodni.szerekkel (Thiovit.05 %-os. Siarkol stb. ami azonnali hervadáshoz. A levélen tavasszal ritkán spermogóniumok és ecidiumok jelennek meg. A cékla vetése előtt tájékozódni kell a talaj pajorfertőzöttségének a fokáról és a pajorok életkoráról. majd nyár végén ritkán teleutopusztulák fejlődnek. valamint az egyéb. Céklarozsda. Védekezés.) Ha négyzetméterenként 4—8 darab másodéves vagy 2—5 darab harmadéves lárvát találunk. Magas hőmérsékleten a Karathane FN 57 0. amelyeknek nyáron több nemzedéke fertőz.) Lév. egyes esztendőkben — külö­ nösen a rajzás előtti évben — súlyosan károsíthatják. A védekezést lásd a cékla cerkospórás levélfoltosságánál. A permedéhez nedvesítőszert kell adni. Egy-egy pajor tovább vándorolva több növényt is kipusztít: Az ilyen lankadó. Nagy gazdasági jelentősége nincs. Ez az eljárás azonban csak akkor lesz igazán eredményes. (A lárvák kora a fejtokszélesség méreteiből. Az idősebb pajorok ezzel a szerrel szemben igen ellenállók. kifliszerűen görbült testű pajor. 180 . [Kórokozó: Uromyces betae (Pers. A kórokozó egygazdás. majd teljes pusztuláshoz vezet.05 %-os töménységben használhatók. A cékla állati kártevői A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L. Nemagon és Di-Trapex elnevezésű szerekkel. vagy az adott területen és esztendőben le kell mondani a vetésről. A beteg­ ség szórványosan jelentkezik. illetve elrágják a répa gyökerét.) és egyéb más cserebogárfajok lárvái.1 %-os. ha azt a rajzást követő évben. Kumulus 80.a céklát.]. A pajorok ellen 50—100 kg/ha Hungaria L 2 vagy 16—18 kg/ha Hungaria L 7 talajba dolgozása szükséges. a Morestan 0. Nyáron a leveleket vörösbarna uredopusztulák borítják. illetve a lárvák nagyságáról megálla­ pítható. a pajorok.). hervadó növény kihúzásakor a gyökérzet közelében rendszerint megtalál­ ható a jellegzetesen. 0.

mozgatására. Védekezés.. Corymbites ssp. A barkók közül esetenként még több más faj is károsíthatja a céklát. Répafonálféreg (Heterodera schachtii Schmidt). Később a beteg növény levelei világos­ ra színeződnek. így a sávos répabarkó (Chromoderus fasciatus Müll. stb. Lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris Germ. s így a her­ nyót nappal is megtalálhatjuk. Kártétele következ­ tében a nyári hónapokban a levelek nappal feltűnően lankadnak.)..). Lárvája — a többi bagolypille hernyójától eltérően — nappal táplálkozik. A fonálféreg a megtámadott növény gyökerein élősködik.). nedves talajokon nagy károkat okozhat. Az ellenük való védekezés megegyezik a sárgarépa talajlakó kár­ tevői elleni védekezéssel. ugyanis a talajba csomókba lerakott tojások és fiatal lárvák igen érzékenyek a talaj forgatására. 181 . Kártétele inkább helyi jelentőségű. Védekezés.általános hatású talajfertőtlenítő szerekkel (a feltüntetett dózisok egyharmadával is). Lárvája a répa gyökerét rágja. karéjozza vagy azt teljes egészében el is fogyasztja. Lárvája gyakori károsítója lehet a céklának is. esetleg elszáradnak.) is gyakori károsítói lehetnek a céklának. Az imágó karéjokat rág a szik­ leveles és a néhány leveles répán. A drótférgek és az áldrótférgek (Agriotes ssp. Egyébként a védekezés megegyezik a vetési bagolypille elleni eljárásokkal. A répatesten a kárkép jelleg­ zetes „szakállosodás” formájában jelentkezik. Azonos a sárgarépát károsító fonálférgek elleni védekezéssel. Egyik elsőrendű tápnövénye a cékla. Melanotus ssp. és szabálytalan odvakat rág benne. amint a leveleket szabálytalanul rágja. A cékla répatestét a föld felszínén támadja meg. éjjel viszont újra felfrissülnek. Vetési bagolypille (Scotia segetum Schiff. Szá­ raz. meleg tavaszon okozhat kárt. Általános gyomirtással csökkenthető a tojások száma. A korai vetésű céklát károsítja. Gamma bagolypille (Autographa gamma L. Az ellene való védekezés megegyezik a sárgarépánál leírtakkal. A rajzás évében talajművelő eszközökkel is gyéríthetjük a kár­ tevőt.). de mély fekvésű.

) stb.a fekete barkó (Psalidium maxillosum F. Védekezés. Kártétele kezdetben a fiatal répán a levélnyél és a levél aknázásában.). torzultak lesznek. Egyébként a torzulásos tünetek — azonos kártevőlétszám mel­ 182 . A fonáki részen tömegesen szívogató levéltetvek gátolják a növények fejlődését. A répaprizmát és környékét Parathion. a hegyesfarkú barkó (Tanymecus palliatus F.). A ki­ fejlett bogár ellen még 40 kg/ha adagú Wofatox porozó kiszórása is védelmet nyújt. A túlszaporodás évében a bevándorló imágók ellen a tábla szélére húzott és idegméreggel beszórt barázdával védekezhetünk. Közvetve a vírusos sárgaság terjesztésével okoznak kárt. A levelek bekunkorodnak. A nyár végére az erősen megtámadott növény levelei a földhöz simul­ nak. A répa betakarítása után minden répamaradványt mélyen le kell szántani vagy egyéb módon megsemmisíteni. jelentős terméshozam-csökkenést idézve elő.). megfeketedik. A légy lárvái. A levéltetű a maghozó növényeket is megtámadja. Kártételével csak hűvös nyarakon találkozhatunk.). illetve hámozgatásában nyilvánul meg. elsárgulnak. Később a szívlevelek összesodródnak. Mindegyik faj ellen hatásos megelőző védekezés az előveteménynél és az adott évben végzett gondos gyomirtás. Kisebb jelentősége miatt védekezésre ritkán kerül sor. de szigorúan be kell tartani az élelmezés-egészség­ ügyi előírásokat. A 3—4 nem­ zedéki! kártevő hernyói a maghozó növényeket is összefonják. A fiatal lárvák Parathion-tartalmú szerekkel pusztíthatók.vagy Lindan-tartalmú szerekkel porozzuk vagy permetezzük le. Védekezés. Az ország déli részén okozhat károkat a céklában a területen. A maghozókon parathionos permetezéssel vagy porozással vé­ dekezhetünk. Fekete répalevéltetű (Aphis fabae Scop. majd megfeketednek. a nyüvek a két levéllemez közötti sejteket fogyasztva hólyagos aknákat készítenek. Közvetlen kártétele a többi levéltetűfajéhoz hasonlóan a levelek szívogatásából áll. a répafej közepe pedig elbarnul. Répalégy (Pegomyia hyoscyami Panz. amely a tojásrakó nőstények számára kedvezőtlen körülményeket teremt. a virágokat és a magvakat megrágják. Répaaknázómoly (Scrobipalpa ocellatella Boyd. de még a tárolás alatt is.

183 . mint az elsőéves növényeken. Megegyezik a sárgarépát károsító levéltetvek elleni védekezéssel.lett is —kevésbé szembetűnőek a maghozókon. A répavetőmag csávázása — kizárólag nagyüzemben — Dysiston csávázószerrel 2 g/gomolykg adagolásban eredményes levéltetvek ellen. Védekezés.

kis vízadagokkal öntözzük. hogy külföldi mérések alapján — egyes fajtáknál — még több C-vitamin-mennyiséget is kimutattak. Nagy termésátlag eléréséhez jó minőségű. Bulgáriában (Madzsarova. a téli retket július végén vethetjük. Rövid tenyészideje. A táblázat adatai igazolják. hogy a hónapos retek vitaminokban és ásványi anyagok­ ban gazdag. hogy az év azon időszakában is biztonsággal hajtatható. Hajtatása viszont jelen­ tős. Legnagyobb területen fóliás termesztőberendezések alatt haj­ tatják. a téli retek kétéves növény. A fóliás termesztőberendezések hasznosítási rendjé­ ben — enyhén fűtött és fűtés nélküli termesztésben egyaránt — egyik legfontosabb hidegtűrő zöldségfajunk a hónapos retek. laza szerkezetű tápanyagban gazdag talaj szükséges. Növényházban vagy fólia alatt egyaránt hajtható. Gazdasági jelentősége Hazánkban a retket szabadföldön — a fontosabb zöldségfajokhoz viszonyítva — kisebb felületen termesztik. Táplálkozási jelentőségét növeli. A retek hidegtűrő növény. Magja már 2—3 °C-on csírázik. 1966) 35—50 mg C-vitamint mutattak 184 . alacsony hőmérsékleti igénye gazdaságos termesztését az év nagy részében lehetővé teszi.Retek A hónapos és a nyári retek egyéves. Az egy főre eső fogyasztás 2. Rendszeresen. a nyári retket március—áprilisban. Várható termés 70—200 q/ha. A gumóképzés kezdetéig kevesebb. A hónapos retket február—márciusban.03 kg/év. Megjegyezzük. azután több vizet igényel. amikor más friss zöldségfaj még nem vagy csak kis mennyiségben áll rendelkezésre.

0 g 0.00 mg % vas.5 mg 40. lyásolhatja. a talaj.7 g 100 30 /tg 0. 4. Egyes fajtáknál (Perla) a gu­ món kívül fogyasztásra java­ solják — és fogyasztják — a zöld.44% fehérje. E fajtára jellemző a finom. A retek táplálkozási értékeinek fajta. táblázat. Méréseik alapján 2. A lombban. 43. friss leveleket is.és butil-mustárszintén változik a fajta. 0.1 mg 20. A retek jellegzetes csípős ízét olaj adja.0 mg 0.1 g 3. friss anyagra vonatkoztatva 5. 62. a termesztésmód.0 mg 100—120.74% cellulóz található. a talaj.32 mg% karotin. 185 .33 mg% foszfor.ki a piros színű hónapos retek gumójából.0 mg Nikotinsav C P Ásványi anyagok Kalcium Vas Foszfor 10. 4.52% hamu.00 mg% klorofill.0 g 95.6% cukortartalmat is meghatároztak a retekben. 3. s mint C-vitaminforrást a paradicsommal egyen­ értékűnek tekintik. A hónapos retek tápértéke (Tarján—Lindner. összetételét. 1959 nyomán) (100 grammra vonatkoztatva) Kalória Fehéije Zsír Szénhidrát Víz Hamu Vitaminok B1 b2 14 1.0 mg 32. 190.66% szárazanyag. annak mennyiségét a az évjárat nagymértékben befo­ kéntartalmú allil. szőrözöttség nélküli lomb.2 g 0.85 % cukor. 0. 1.00 mg% C-vitamin. A mustárolaj-tartalom és a termesztésmód függvényében. Vizsgálataik alapján a lomb beltartalmi ér­ tékei kedvezőbbek a gumó ér­ tékeinél.56% nyers zsírok és 0.

A héj szí­ ne lehet fehér. amelyben a gyökér és a szár egyaránt részt vesz. magszárat. a sokoldalú felhasználás módjait Lippai Posoni kert című munkájában 1664-ben részletesen ismer­ teti (Somos.Származása és elterjedése A retek egyik legrégebben termesztett zöldségfajunk. 1967). Széle fo­ 186 . Ősalakjának előfordulási helye valószínűleg Elő-Ázsia. Japánban. A nyári és téli reteknél répatest alakul ki. és egy vad retek. ma­ got. a gumót. A retek gyökéralakja rendkívül változó. A levél lantosan szeldelten tagolt vagy ép. Mongólián keresztül. Magyarországi termesztését. a Raphanus rostratus D. ami Görögországban és Ázsiában található vadon. a termesztett retek a tengerparti Raphanus maritimus L. rózsa­ szín.C. bar­ nássárga. keresz­ tezéséből származik. piros-fehér. lilás. A téli retek kétéves. a következő évben te­ rem magot. még abban az év­ ben fejleszti ki a levélrozettát. Sztojanov véleménye szerint. Európába Marco Polo hozta be Kínából. Indiában szintén széles körben termesztették. A hús színe fehér vagy sárga. piros. A hónapos és a nyári retek egyéves. Növénytani jellemzése A hónapos retket a gumószerűen megvastagodott szik alatti szárból (hipokotil) képződött gumójáért termesztjük. fekete. Első évben dugványt neve­ lünk.

Felülete sima. A becő külső részén hoszszanti barázdák találhatók. ibolyaszín stb. 3 napig virít. A lilás gumószín sötétlila vagy világoslila virág­ színnel társul. A keresztezést ebben az időben végezhetjük legjobb ered­ ménnyel. amikor a virágból kibúvik. A virágok aprók. A virágzat fürt alakú. A porzók a virág nyílása után 3—4 órával repednek fel. fel nem nyíló becő. A porzók száma 6 db. váltakozva elágazó. A virágzás napos időben 17—18 °C hőmérsékleten. 7—9 óráig intenzív. nem termékenyül. felülete serteszőrös vagy csupasz. az elágazódások száma függ a tenyészterülettől és az elrendezéstől. Színe világoszöld.gazott. Egy virágzat nyílási ideje 15—30 napig. 4-es szám jellemző rájuk. — a fajtától függően. Magas hőmérsékleten (30 °C fe­ lett) a bibe beszárad. A termő még a bimbóban. A magszár 0. A virágszín intenzitása szoros korrelációt mutat a gyökér szí­ nével. az egész tő virágzása 25—30 napig tart. ritkán szőrözött. A megtermékenyülésre akkor a legfogékonyabb. A mag szivacsszerű Retekmag bélbe van ágyazva. tojás alakú. Lemeze nyélrefutó.(Fotó: Kováts z. A vi­ rágpor életképességét 3 napig őrzi meg. de nagy számban találunk önbeporzó fajtákat is. A piros vagy rózsaszín gyökerű fajták virágszíne fehér vagy sötét rózsaszín. Madzsarova (1966) megfigyelése szerint még a káposztafélékkel is kereszteződhet. 4 + 2-es elrende­ zésben. A sziromlevelek színe lehet fehér. az időjárástól függően. rózsaszín.8—1 méter magasra is megnő. Termése két termőlevélből alakult. Viszonylag gyakori az önmeddőség is. Egy-egy virág kb. Hosszúsága 3—6 cm kö­ zött változik. A le­ vélnyél húsos. A szár vastagsága. felrepedés előtt megérik. A virágzás a kiültetés után 45—60 nap múlva várható.-né) 187 . hegye pedig csőrben végződik. kerek. Gyakran pigmentálódott. A retek könnyen kereszteződik a repcsényretekkel (Raphanus raphanistrum). hamvaszöld vagy sötétzöld. A retekfajták többsége idegenbeporzó.

nagy lég. Raphanus sativus convar. 188 . hogy a tenyészidőben egy­ ségesen 12 °C hőmérsékletet tartsunk. majd 4 lombleveles korig. A gumóképződés idején 15—20 °C-os hőmér­ séklet az optimális. hogy az alacsony hőmérsékleten (5—10 °C) nevelt retek nehezen fejleszt magszárat. Posta kísérletei alapján javasolja. Kelési hőoptimu­ ma 15—20 °C. hogy magas hőmérséklet és csekély talajnedvesség esetén a gumó durva és „csípős” lesz. Téli termesztésnél alacsony hőmérsékleten tartva (8—10 °C) is kifejlődik a gumó. a fényhez igazodva.70 mm. Opti­ háncstest mális hőigénye Markov—Haev (1953) sze­ rint 13 ±7 °C. növekedéskor —6 °C hideget is kibírnak. A fiatal növénykék csírázáskor —3 pC-ot. Gyakorlati megfigyelés az is. niger Biológiai igénye periderma elsődleges kéreg Hőigénye. Ezermagsúlya 6— 10 g. A tenyészidő azonban az optimális 22—26 napról 50—60 napra nyúlik. Magja már 2—3 °C-on csírá­ zik. A retek hi­ degtűrő növény.12 mm. Csirázóképességét 4—5 évig tartja meg. radicula L. a gumóképződés kezdetéig tartsuk 10—12 °C-on. Hosszúsága 3. erős hideghatás azonban korábbi magszárba szökést okoz.és talajnedvesség biztosításával. Mankouki megfigyelte. Kelés A retek metszetének vázlata után csökkentsük a hőmérsékletet. barnás-rózsaszí­ nes. epidermisz elsődleges kéreg kollaterális nyitt szállító­ nyaláb háncsrész nyalábkambium interfoszkuláris kambium kollaterális nyilt szállító­ nyaláb farész bélszövet ded. szélessége 2.Raphanus sativus convar. Hosszan tartó.

hosszú nappal és alacsony nedvesség mellett viszont a retek gyorsan magszárba szökik. Fénystádiuma Nikolova vizsgálatai szerint 11—35 nap. Fényigénye. Kedvező hőmérsékleten (18—25 °C) és hosszú megvilágítás mellett (16—18 óra) rövidebb ideig tart. Száraz talajban pedig a retek hamar felmagzik és pudvásodik. A retek a gumóképzés kezdetéig kevesebb. de szintén gyorsan magszárba indul. míg 8—10 órájs megvilágítás mellett 101 nap múlva indult magszárba a hónapos retek. Kevés fényben megnyúlnak a növények. hogy a virágzás ideje lehetőleg ne essen egybe a nagy nyári melegekkel. deformálódásához vezet. Vízigénye. kora tavaszi hajtatásnál gyakran megfigyelhető. a gumóképzés kezdetétől — egyenletes elosz­ tásban — több vizet igényel.A túl magas hőmérséklet (32 °C felett) és kis páratartalom — kü­ lönösen virágzáskor — a virágok rossz termékenyülését idézi elő. 189 . A jó minőségű retekterméshez a tenyészidő folyamán elegendő nedvességről kell gondoskodni. természetes naphosszú­ ságú teljes fényben 66 nap múlva. A sok víz bujább levélképződésre serkenti a növényt. A gumó­ képzés idején a talaj vízkapacitása-60—65% között legyen. hogy a megvilágítás idő­ tartamának csökkentése a tenyészidő megnyúlásához és egészen rövid megvilágítás a generatív szervek képzésének elmaradásához vezet. Somos megállapítja továbbá. Nyári vetésből. Somos kísérleteiben áprilisi vetés esetén. nagy lombozatot fej­ lesztenek. Az egyenetlen vízellátás a gumó felrepedéséhez. mint a hónapos retek fejlő­ déséhez. Optimális nedvesség. ami főleg a hajtatásban nem kívánatos. a gumó fejlődése pedig visszamarad. A szerzők egybehangzó megállapítása. Ez téli. hogy a téli és a nyári retekfajták fejlődéséhez több meleg szükséges. illetve ültetés idejét úgy kell időzít teni. hosszú megvilágítás. megfelelő hőmérséklet együttes hatására gumót fejleszt. A magtermesztésben a vetés. A retek hosszúnappalos növény.

sárgásbarna és sárga szín is. A fent említetteken kívül megtaláljuk a zöldes­ fehér. tiszta lilás. Az új fajták előállíthatok keresztezéssel vagy szelekciós mód­ szerrel. Nemesítési szempont továbbá az adott ter­ mesztési módnak megfelelő. A hónapos és a nyári. Van egy. lila. tehát cél a pudvásodási hajlam kiküszöbölése is. kiváló minőségi mutatókkal rendelkező fajták előállítása. c) elsődleges kéreg színöröklődése. levélzetet nemesítés vonatkozásában már többen és korábban. Angliában. rózsaszín. az F2-ben 3:l-es hasadási arány jön létre. barna. E zöldségfajnál a szín és forma ugyanis na­ gyobb szerepet játszik.és formagazdagságot tapasztalhatunk. fekete színeket is. téli reteknél ugyanazok a formák talál­ hatók meg. részletesen feldolgozták. b) meglevő fajták fajtafenntartása és javítása. Franciaországban.és kétszínű. A szín a retek fontos jellemzője. Megtalálható továbbá a fehér. nagyságot. A nyári és téli reteknél szintén nagy szín. A belső érték­ meghatározó pedig a reteknél a tömörség.Nemesítésének helyzete A retek nemesítésének célja kétirányú: a) új fajták előállítása.és alak­ beli követelmények az egyes országokban eltérőek. mint más zöldségféléknél. hogy egy fehér és sárga retek keresz­ tezésénél a sárga szín domináns a fehér felett. A szín. A hónapos reteknél hazánkban mindinkább az egyszínű piros típusok a kere­ settek. szürke. Malinovszki megállapította. A hónaposretek-fajták gumójának zöme azonban túl­ 190 . Lengyelor­ szágban azonban termesztik ezeket a fajtákat. A váltott színű fajták (fehér-piros) nálunk egyre inkább kiszorulnak. f A genetikai színanalízis 3 csoportra osztja a retket: a) egyszínű fajták öröklődése. b) kétszínű fajták öröklődése. A hónapos és nyári reteknél a színt és gumóformát.

Európában a „Müncheni sör” téliretek-fajta súlya a legnagyobb. talaj fizikai állapota. A hosszú fajták között található (Japánban) még 100 cm-nél hosszabb is. A gumó alakja genetikailag meghatározott. a pudvásodási hajlam növekszik. A kutatók egybehangzó véleménye. a nagy magvakból 7 g-os gumókat állítottak elő. 191 . A tömörség a fejlődés során csökken. mint az asszimilációs teljesítőképesség. A felrepedési hajlam megfelelő szelekcióval szintén csökkent­ hető a reteknél. Szoros összefüggés van a tömörség és a forma között is. Egyes retkek súlya 2—3 kg-ot is elérhet. A téli reteknél megtalálható továbbá a henger vagy karó alak is.és téliretekfajták relatíve tömörebbek. hogy a gumó fejlődési üteme nagyobb.). művelésmélység. hosszabb tenyészidejű nyári. A kalibrált. trágyázás.nyomórészt gömbölyű. nedvesség stb. Ezt azonban csak speciális környezeti feltételek mellett lehet termeszteni. A gumó tömörsége szintén fontos nemesítői szempont. Ezt a tulajdonságot azonban a termesztési körül­ mények is nagymértékben befolyásolják. A gömbölyű fajták repedési hajlama nagyobb. mint a hosszúkás fajtáké. kevésbé hajlamosak üregesedésre. hogy a hónapos reteknél a gumó nagysága szoros összefüggést mutat a mag nagyságával. A hosszú­ kás fajták általában tömörebbek. megadott időre. Megfe­ lelő nemesítő munkával a pudvásodásmentesség ideje meghosszab­ bítható. A termesztéstechno­ lógia azonban szintén jelentős tényező az alak megtartásában (vetésmélység. A retekgumók nagysága rendkívül eltérő. mint a gömbölyűek. A pudvásodás okát Hagiya többek között abban látja. ovális vagy hosszúkás ovális. A lassúbb növekedésű. nagyobb ezermagsúlyú vetőmag alkalmazásával mintegy kétnapos. 5 g-os gu­ mókat. „koraiság” érhető el. Egy adott fajtánál a kalibrált apró magból. A nyáriretekfajták nagy része répa alakú.

A levéllemez hullámos. esetleg szív alakú. Szentes környéki tájfajtából szelektálták. Karógyökere vékony. A gumóvég kiemelkedik. a le­ véllemez sötétzöld. A levél színe középzöld. A levelek oválisak és hosszúak (14—16 cm. Szentesi hajtató Államilag elismert fajta. Korai legjobb (Cherry Belle) Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. sötétzöld színű. A hús színe fehéres. Levélzete kicsi vagy középnagy. Átmérője 30 mm. Igen rövid tenyészideje miatt hajtatásra. A levélnyél rövid. Nehezen pudvásodik. Külföldi eredetű. mint a többi fajta. vastag. A levélzete kicsi vagy középnagy. gyengén karéjos. korai szabadföldi ter­ mesztésre alkalmas. Húsa fehér és kemény. Lombja középnagy vagy nagy. A levélnyél középhosszú vagy hosszú. Húsa kemény. Tenyészideje 30—38 nap. vékony. Főgyökere. Pudvásodásra közepesen hajlamos. Hajtatásra és korai szabad­ földi termesztésre alkalmas. A levélszél fogazott. vékony. áttetsző. lapított gömb alakú. A levéllemez tojásdad alakú. A levél serteszőrős. középhosszú. A héj színe fénylő kárminpiros. Át­ lagsúlya 15 g.). A héj színe élénk skarlátpiros. szabályos gömb. íze gyengén csípős. fonáka erősen serteszőrős. 192 . 4—5 nappal korábban szedhető. A Saxa fajtából egyedi szelekcióval állítot­ ták elő.Hónaposretek-fajták Korai piros Államilag elismert fajta. A levélnyél halványpiros. Gumója középnagy. A gumó kicsi vagy középnagy. kissé felálló. sima szélű. A gumó súlya 13 g. A levél lemeze gyengén serteszőrős.

erőteljes fejlődésű. A gumóvég ki­ emelkedő. nehezen pudvásodó.A gumó középnagy. A héj színe tetszetős. Alakja szabályos gömb vagy enyhén megnyúlt gömb. vékony. Levélzete középnagy. A gumó nagy. pudvásodásra kevésbé hajlamos. Fő­ gyökere vékony és fakó színű. Átlagsúlya 12—15 g. omlós. jól mosható. Hideghajtatásra. gömb alakú. jó ízű. A levelek hosszúkásak. szélük csipkés és karéjos.) (Champion) Forgalomba hozatalra engedélyezett. kelle­ mes ízű. külföldi eredetű fajta. A gumó átlagsúlya nagy: 16 g. illetve szabadföldi termesztésre ajánlott. Színük sötétzöld. élénk skar­ látvörös. Hajtatásra és sza­ badföldi termesztésre egyaránt alkalmas. 193 . vékony. Tenyészide­ je rövid. Héja élénk skarlátvörös. kemény. Húsa tejfehér. Húsa fehér. kiegyenlített. Fő­ gyökere vékony. kompakt növekedésű retekfajta. Piaci piros Korai legjobb (Cherry Be!le) fajta (Fotó: Migend L. megnyúlt. közéhosszú tenyészidejű fajta.

Nyáriretek-fajták Jánosnapi Államilag elismert. Felső harmadában szé­ lesebb.Jégcsap Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. megbízhatóan termő. Színe középzöld vagy világoszöld.-né) TÖS. kellemes ízű. Külföldi eredetű. jégcsap alakú. A földből kiálló rész zöldes árnyalatú. a levélrésznél eny194 . erősen szabdaltak. szétterülő. A gumó igen hosszú (a 15—18 cm-t is elér­ heti). répa alakú. edzett. Héja fehér. Gyökere vastag. Nagy. erős. Levelei erősen szabdaltak. A gumófej csapott. hazai nemesítésű fajta. lefelé fokozato­ san keskenyedő. A levélnyél középhosszú. A felálló levelek középnagyok. szőJégcsap fajta (Fotó: Kováts Z. középhosszú tenyészidejű fajta. hegy­ ben végződő gumójú. pudvásodásra kevésbé hajlamos. Gumója nagy. erőteljes lombozatot fejlesztő fajta. Középzöld színűek. húsa üve­ ges. Levélzete nagy. sűrű. Különösen szabad­ földi termesztésre ajánlott.

kora nyári szabadföldi termesztésre alkalmas.Jánosnapi fajta (Fotó: Kováts Z. húsa fehér. Gyökérzete durva. gyengén csí­ pős. ke­ vés oldalgyökérrel. A gumó átlagsúlya 90—100 g. A hús fehér. Levelei szabdaltak. világos­ zöld színűek.-né) hén bemélyedt. 13* 195 . A karógyökérzet közepe­ sen vastag. A héj kissé redőzött. kemény állományú. középhosszú. külföldi eredetű fajta. a csúcsa felé világosodó. lilás rózsaszínű. Középhosszú tenyész­ idejű. be­ tegségeknek ellenálló fajta. A gumó lefelé keskenyedő. Egészséges. Késő tavaszi. Lombja nagy vagy középnagy. Héja bar­ nássárga. kellemes ízű. A gumó végződése hegyes. Húsvéti rózsa (Ostergruss Halblanger Rosa) Forgalomba hozatalra engedélyezett. felálló. nehezen pudvásodó nyáriretek-fajtánk. kö­ zéphosszú tenyészidejű fajta.

sima vagy gyengén redőzött. széles vállú. külföldi eredetű fajta. A gumófej halványzöld színű. Levelei durvák. Héja egyenletes fekete színű. Húsa hófehér.Korai nyári félhosszú (Früher Sommer Halblanger) Forgalomba hozatalra engedélyezett. nehezen pudvásodó fajta. tompa hegyben végződő. vékony. Levelei erősen szab­ daltak. világoszöld fejű. A héj fehér. fehér színű. széles fejű. Gumója félhosszú. Karógyökere vékony. sötétzöld színűek. íze kellemes. erős karó­ gyökerű. Húsa fehér. jól tárolható retekfajta. Gumósúlya 300—350 g. Hosszú tenyészidejű (100—120 nap). kemény. Gyökérzete finom. Őszi téliretek-fajták — Müncheni sör (Münchener Bier) Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. Lombozata elterülő. Középerős lombozatú fajta. Kül­ földi eredetű. felül­ ről egyenletesen vékonyodó. Hosszú tenyészidejű (90—110 nap). nehezen pud­ vásodó. kellemes ízű. tompa végződésű. széles orsó alakú vagy ovális. gyen­ gén redőzött. Erfurti kerek fekete (Erfurter Runder Schwarzer) Forgalomba hozatalra engedélyezett. jól tárolható. külföldi fajta. 196 . középzöld vagy sötétzöld színűek. A gumó gömb vagy hajlított gömb alakú. Középkorai. Gumója félhosszú. közepesen szabdaltak. középerős növekedésű. Levélzete erős növekedésű.

Vetésforgó.A szabadföldi retektermesztés Már korábban is utaltunk rá. A műtrágyákat könnyen fel­ vehető állapotban kell a talajba juttatni. ezért trágyás-kapás növény után vessük. háztáji termesztés jelentősebb. A nagyüzemi termőterület minimális. pudvásodik. A nitrogén kezdetben segíti a levélzet kifejlődését. A talaj színe hatással van a retek színére is. Amennyiben a gumófejlődéskor nitrogén-túladagolás történik. Ezért a talaj tápanyagszintjét. Érzékenyen reagál a nit­ rogéntartalmú műtrágyákra. laza szerkezetű. világosabb talajokon halványabb a retek színe. hogy hazánkban a retket szabadföl­ dön viszonylag kis területen termesztik.és kálitrágyákkal együtt adagoljuk. mert az üzemekben ritkán találunk összefüggő nagyobb retekterületet. Rossz talajon a retek gyenge mi­ nőségű lesz és gyorsan felmagzik. Gyengén lúgos kémhatású tala­ jokon díszlik jól. legjobb terület). különös figyel­ met kell szentelni a tápanyagellátásra. A hónapos retket rendszerint elő. a gumó túlfejlődik. A több szakaszban történő területhasznosítás — ami a retek termesztésénél jellemző — a talaj tápanyagkészletének fokozott mér­ tékű csökkenésével jár. A retek tápanyagigényes növény. Talajigénye A nagy termésátlag eléréséhez jó minőségű. valamint a 197 . a házikerti.vagy utónövényként. trágyázás A retket ritkán termesztik vetésforgóban. Háztáji termesztésben legtöbbször monokultúrában termesztik (szélvédett hely. Ezért a nitrogént csak foszfor. Sötétebb talajokon intenzívebb. táp­ anyagban gazdag talaj szükséges.és tápanyagigénye egyébként megegyezik a sárgarépáéval. a téli ret­ ket pedig utóterményként termesztjük. Talaj. Mivel a hónapos retek rövid tenyészidejű növény.

A talaj-előkészítő munkákat azonban a vetés időpontja és az elővetemény szabja meg. A vetést korán. de lega­ lább kétévenként — az érett. A retek termesztésekor tehát mindig a talaj tápanyagszintjét. a téli reteké július vége. a nyári retek vetési ideje március—április. hogy foszfortartalmú műtrágyá­ ból mintegy 250—350 kg/ha. Kijelölik az ágyak helyét (szeges léccel. Tájékoztató jelleggel közöljük. Az őszi szántást. lyuggatódeszkával vagy lyuggatóhengerrel). simítóval). illetve ásást tavasszal elmunkálják (gereblyével.szükséges elemek mennyiségét laboratóriumi talajelemzés segítsé­ gével kell figyelemmel kísérnünk. a trágyázási tervet konkrét laboratóriumi vizsgálat alapján kell elkészíteni. de nem földdé érett istállótrágya al­ kalmazása. elkezdjük. időben előkészített mag­ ágyat. A hónapos és nyári retek talaját (tavaszi vetés esetén) a kora ta­ vaszi vetésű növények. s tápanyagigényét nem veszik figyelembe. Nitrogénműtrágyá­ ból tavasszal mintegy 80—100 kg/ha-t szórnak ki. Gyakorta elő­ fordul. Ősszel az utónövény igényéhez mért táp­ anyagmennyiséget adagolják ki. Vetése A retek magja már 2—3 °C-on csírázni kezd. hogy a retket mint előnövényt tekintik. Talaj-előkészítése A retek különösen igényli a jól elmunkált. Sajnos háztáji termesz­ tőknél még nem kielégítő mennyiségben alkalmazzák. A műtrágyákra szintén nagy szükség van. káliumtartalmú trágyából 140— 170 kg/ha mennyiséget adagolnak szántás előtt. 198 . amikor a talajra rá lehet menni. Különösen házikerti termesztésben elterjedt — évenként. A háztáji termesztésben gyakori az ágyásos területkialakítás. A hónapos retket február—már­ ciusban vethetjük. a növény igényét kell szem előtt tartani. a téli retekét a nyári vetésű növények talaj­ előkészítő munkáinak előírásai szerint végzik az üzemek.

üzemi termesztésben 6— 10 kg/ha. A szabadföldi magvetés eszközei a más növényeknél már ismer­ tetett vetőgépek. Négyzetes elrendezésű. A szabadföldi retektermesztésnél megemlítjük. a magvakat takarófölddel takarjuk. A szemenkénti vetést kézzel végezzük. Kelés után a fóliát el kell távolítani. Új és használt fólia egyaránt felhasználható. Hónapos reteknél a négyzetes. a talaj vízgazdálkodása javul. A soros vetésnél a sortávolság 15—20 cm. alatta a növények nem nyúlnak.Elvetett retektábla (Fotó: Kováts Z. A vetés mélysége 2—3 cm. A vetőmagigény. 199 . szemenkénti vetésnél lényegesen ki­ sebb. Előnyei: korai vetésnél kedvező hőhatás a keléshez. soros elrendezésű. szemenkénti vetés 5 X 5—8 X 8 cm-re javasolt. hogy a termesz­ tés biztonságának növelésére elterjedt módszer a vetések fóliás ta­ karása. sűrűsoros. Házi­ kerti termesztésben elterjedt az ún.-né) Üzemi termesztésben 30—40 cm-es sortávolság gazdaságos. illetve négyzetes vetés.

belföldi stb.). méret szerint kell osztályozni. négyzetes el­ rendezésű. A retek vízigényét kis vízadagökkal. a nyári retekfaj­ tákat 8—10. Ápolási munkái talajporhanyításra. a hosszú fajtáké 4—6 cm átmérővel már piacképesek. alak. a mennyiséget csökkenti. épség. a nyári retek 5—6 cm. A -retek segédeszköz nélkül. A nagy vízadagok a retek sekély gyökérelhelyezkedése miatt nem hasznosulnak. a gumó nagysága. Az importáló országok méretre vonatkozó igénye kötött. A sűrűn kelt vetések ritkítása szükségszerű. A téli retek betakarítását a fagyok beállta előtt be kell fejezni. kézzel is könnyen szedhető.Növényápolása A retek rövid tenyészidejű növény. de rendszeresen elégítjük ki. Szedése A retek szedését akkor kezdjük. A téli retket betakarításkor a levelektől. mint a többi gyökérfélét. rossz minőségű. Az osztályozásnál. Szedés után a retket szín. mert ellenkező esetben deformált. mérete határozza meg. sűrűn kelt vetések ritkítására. sűrű vetéseket gyomlálni. Jelen­ leg hónapos reteknél a 25 mm-nél nagyobb átmérőjű nem kívá­ natos. ha az állomány 20—30%-a elérte a kívánt méretet. a fajta. A szedés kézimunkaerő-igényének csökkentésére mintegy 15—20 évvel ezelőtt már szerkesztettek az USA-ban egymenetes hónapos­ 200 . növényvédelemre vonatkoznak.5 cm. A vízhiány a retek egyenletes fejlődését hátráltatja. a télieket 10—15 cm-re ritkítjuk. öntözésre. a minőséget rontja. Korábbi szedésnél — sűrű vetésekben — a taposási kár nem áll arányban a korábbi termés többletbevételével. csomagolásnál az MSZ utasításait kell figyelembe venni. igény szerinti fejtrágyázásra. földtől megtisztítjuk és fagymentes helyen tároljuk. Időpontját az értékesítés módja (ex­ port. A hazai piacon a jégcsap típusú fajták 1—1. nagyság. A szedést akkor célszerű elkezdeni. amikor a gumók a fajtajellegnek megfelelő nagyságot elérték. A hónapos retket 4—8. Soros vetés esetén ajánlatos kelés után sarabolni. egyenetlen árut kapunk.

Termesztése egyaránt sikeres fólia ágyban. gazdaságossága. továbbfejlesztett gépek hasonló elven működnek. rend­ szerint azonban több sort szednek. Talaj-előkészítése A szabadföldi termesztésnél leírtak alapján történik. A fóliás felületek növekedésével arányosan növekszik a retekkel bevetett terület is. a gumót egy keresztirányban haladó szállítószerkezet a gép mellett haladó gyűjtőtar­ tályba juttatja. A sekély művelést indo­ 201 . támaszkodókerekekkel rendelkeznek. A fóliás ter­ mesztőberendezésekben. A traktorra oldalt függeszthető gép hat db nyűvőelemből áll. Várható termés: 70—200 q/ha. Haj­ tatásban meghatározó szerepet a fóliás termesztőberendezések je­ lentenek. A levélzetet szál­ lítószalag segítségével a táblára szétszórja. Nálunk üvegházban elsősorban kitöltő növényként szerepel. A nyűvőszerkezet a retket kihúzza a talajból. A retek hajtatása A hónapos retek frissen vagy salátának elkészítve az év nagyobb ré­ szében szívesen fogyasztott zöldségféle. amelyek a talajkopírozást lehetővé teszik. alacsony hőigénye. nagyobb teljesítőképességűek. A fogyasztási idő meghoszszabbítható növényházi vagy fólia alatti hajtatással. Hazánkban retekszedő gép napjainkig nem üzemel. A területet sekélyen műveljük.retek. fólia sátorban. Hajtatását in­ dokolja rövid tenyészideje. egyszerű termesztés­ módja. Az egyes nyűvőelemek függőleges irányban külön-külön elmozdulhatnak. karalábéval egyetemben. fólia házban. az alkalmazott kétszakaszos hasznosítási rendszerben a retek az első szakaszba kerül a salátával. A retek a haj­ tatásban különösen meghálálja és igényli a jól elművelt jó szerke­ zetű talajt. mert a hónapos retek gyö­ kérrendszere nem hatol mélyen a talajba. Az újabb. A támasztókerekek között helyez­ ték el a levélemelőket. meghatározott magasságban a lombozatot levágja. fűtés nélkül és fűtött berendezésekben.szedő gépet.

mert az egyenet­ len magelosztás egyenetlen fejlődést okoz. Ajánlatos a retekmagot nagyság sze­ rint 2—3 részre szétrostálni. Fűtés nélküli berendezésekben az erős átfagyás ellen trágya-. A soros vetés 12—15 cm-es sortávolságra az előbbi eljárásnál jobb ugyan. ritkítás nélkül.5—2 cm mélyre kerülje­ nek. A szórt vetés hajtatásban rendkívül kedvezőtlen. Fűtött fólia sátrakban néhány napos fűtéssel a talaj felső átfagyott rétegét könnyen átfűthetjük s így a talajmunkát időben elvégezhetjük. Fontos követelmény az egyenletesen tömörített. között vetik. hogy a jól tömörített talajba az egyforma nagyságú magvak egyforma mélységbe. szemenkénti magelhelyezéssel. tömörítést a gép elvégzi. A vetés után magtakarófölddel takarunk. szemenként helyezzük el a magot. Kézi vetésnél alkalmazzuk a sor­ kihúzást soros vetésnél — vagy az ún. egyöntetű. Ennek következtében a retek a talaj felszínéhez közel fejlődik. 202 . Ez utóbbin a mag távolságának és a vetés mélységének megfelelően helyezkednek el a „fogak”. ami­ vel az állományt egyöntetűbbé tehetjük. között vethető. hogy előkészítéskor a talaj fagya csak a felső néhány cm-es rétegben engedett ki. Vetése A retket fűtés nélküli fóliás berendezésekben február 10—20. és szedéskor a taposási kár igen nagy. sima talajfelszín. Vetésnél ügyeljünk arra.kolja továbbá. jó minőségű lesz. s az egyes frakciókat külön vetni.stb. Enyhén fűtött sátrakban január 10—30. A gépi vetésnél a magsorok helyét a csoroszlya meghatározza. lomb. A vetési módok közül a vetőmagvak elhelyezésmódja alapján megkülönböztetjük a szórt. a takarást. soros és négyzetes vetést. 1. A legegyöntetűbb a fejlődése a négyzetes vetéssel 5 X 5—8 X 8 cm tenyészterületig. lyuggatódeszkát vagy lyuggatóhengert négyzetes vetésnél. nem deformálódik. de még mindig nagymérvű egyenetlenséget okoz az ál­ lományban. Vethetünk géppel és kézzel. takarással a felső talajréteget meg­ óvhatjuk. A mag helyének kijelölése után kézzel egyenként.

Ritkítással ér­ jük el a szükséges tenyészterületet (25—64 cm2/növény). beöntözik. Hazánkban azon­ ban ez a szaporítási mód nem terjedt el. újságpapírból vagy krepp-papírból.Egyes vidékeken terjed a házikerti termesztésben a papírra tör­ ténő magragasztás is. A nagyobb gumójú fajtáknak ajánlatos nagyobb tenyészterületet meghagyni. 1—1. A kívánt hőmérséklet nappal 15 °C körül. Ritkításkor módunk van az elütő egyedek. Az öntözést vetés után azonnal elkezdjük. A retek vízigényét hajtatásban gyakori kis vízadagokkal kell kielégíteni. Sekélyen. Fóliás ter­ mesztéskor fokozott figyelmet. Nagyobb vízadag a retek sekélyen elhelyezkedő gyökérzete miatt nem szükséges. 2—3 cm széles papírcsíkot vágnak. „Vetéskor” a tekercset a ta­ lajon a kívánt sortávolságnak megfelelően legöngyölítik. a gumó kicsi lesz. Rendszer­ telen szellőzés esetén. fajtaidegenek. éjjel 203 . ezért na­ gyon óvatosan kell bánni vele. Borult napokon is szellőz­ tessük a sátrakat.5 cm-es tápdús takarófölddel befedik. A szellőztetés az egyik legfontosabb ápolási munka. magas hőmérsékleten a levél megnyúlik. A retek palántáról is nagyon jól szaporítható. gyomlálás. s erre egye­ sével felragasztják a retekmagot. A módszer hibája. Ritkítást a szórt és soros vetésmódoknál végzünk. repcsényretek eltávolítására. A téli hónapokban keskeny. A négyzetméterenkénti vetőmagigény 3—4 g. A rendszer­ telen öntözés korai pudvásodáshoz. ritkítás. az eset­ leg megjelenő vadrepce. hogy éppen az erőteljesebben növő gyomot vagy fajtaidegent hagyja bent a szakképzetlen dolgozó. Gyakori hiba. szellőz­ tetés. ha a talaj nem elég nedves. gyorsan pudvásodik. Száradás után a papírcsíkot te­ kercsbe hajtogatják. nagy gyakorlatot igényel. Ál­ talános jellegű munkának tekinthető az öntözés. hogy a magvak könnyen leperegnek a papírról. Növényápolása Az ápolási munkák a termesztésmódtól függően változnak. Fontos szabály tehát az öntözésben a rendszeresség. Vetésig tárolják. Lehetőleg a reggeli órákban öntözzünk. a minőség romlásához vezet.

A hajtatásban a retket csak elhanyagolt területen kell gyomlálni. az őszi—téli retek magját két tenyészidő alatt állítjuk elő. mosása. Exportra a kisebb. csomózása nagy kézimunkaerő-igényt jelent. A sortávolság 40 cm. A januárban vetett retek március 10—20. borult időben 12 °C legyen. a februárban vetett március végén.10—11 °C. hogy az állomány fejlődése egyöntetű legyen. függően 4—6—10 hét között vál­ tozik. A csomózást a piac igénye szerint végezzük. 204 . A minőségi előírások adottak. Négyzetméterenként 20—30 csomóval számolhatunk. Különösen ügyelni kell az egyenletes magelosztásra. A retek magtermesztése A hónapos és nyári retek magját egy. márciusban végezzük. A magvetést februárban. szaporítási időtől stb. áp­ rilis elején szedhető. A dugványtermő év A talaj-előkészítés megegyezik a szabadföldi árutermesztésnél le­ írtakkal. hogy a virágzás időszakában még alacsonyabb hőmérsékleten a termékenyülés biz­ tonságos legyen. A vetéstől szedésig terjedő idő fajtától. termesz­ tésmódtól. Idejét a gumó átmé­ rőjének igény szerinti nagysága határozza meg. Vetőmagszükséglete 8 kg/ha. A nagyobb mérvű lehűlés — mint említettük — a ko­ rai magszárképződést váltja ki a retekből. Az utóbbi fajtacsoportnál az első évben dugványt nevelünk. A retek szedése. a következő évben magot nyerünk. a termesztőknek elsősorban ezt kell figyelembe venniük a szedés ütemezésénél. Szedése A retket fogyasztásra érett állapotban szedjük. hazai fogyasztásra a nagyobb gumó­ átmérő kívánatos. Az erős lehűléstől is óvjuk az állományt. között.

kelés alatt egyenletesen nedvesen tartjuk. beteg nö­ vényeket. osztályozzuk. a gumót sáros pépbe mártjuk. Az első évben dugványt nevelünk. a gumó teljes kifejlődése után felszedjük. Legtöbbször ritka vetéssel. durva növekedésű. egyenletes magelosztással ez ki­ küszöbölhető. elterülő levélzetű. ami jelentős kézimunkaerő-megtakarítást jelent. A pudvásodás mértékéről a gumó metszésével — további felhasz­ nálhatóság nélkül — illetve fúrásával (3—5 mm átmérőjű csővel) — továbbtermesztési lehetőséggel — győződhetünk meg. korán lekerülő növény után vetjük. Vetésmélysége 2—3 cm. Sortávolsága 40 cm. A talaj porhanyítását. A dugványnevelő évben az őszi—téli retek talajigénye annyiban tér el a hónapos retekétől. gyomtalanítását időben kell vé­ gezni — a csírázó gyomokat elkeverni — mert a magszárat fejlesztő növényállományt már csak nagy károsodás árán ápolhatjuk. hogy nem igényel olyan táperőben levő talajt. a gazdaságosságot növeli. a talajt porhanyítjuk. korcs és a virág színében eltérő. és csak a fajtajellegnek megfelelő tö­ veket ültetjük végleges helyre. Kelés után az állományt 8—10 cm-re ritkítjuk. A dugványokat másodterményként termesztjük. gyomtalanítjuk. Vetőmagszükséglete 8 kg/ha. • A fajtatisztaság megóvása érdekében a tenyészidőben a szab­ ványban rögzített szempontok szerint végezzük a szelekciót. ha a hónapos és nyári retek magját szabadföldi ágyba vetjük.Az ápolási munkák közül kiemelkedően fontos a ritkítás: 8— 10 cm-re. gumó nélküli vagy lila gumójú. A gumó alapján csak úgy szelektálhatunk. A dugványokat az őszi fagyok beállta előtt — október—novem­ ber — kiszedjük. 205 . Átültetéskor a leveleket visszakur­ títjuk. Az őszi—téliretékmag-termesztés kétéves időtartamot igényel. Kiszedés előtt azonban a magszárat fejlesztő egye­ deket eltávolítjuk. A vetés előtt a talajt vízkapacitásra feltöltjük. mint a magtermő évben. A magvetés ideje július—augusztusban van. A sze­ lektálásnál el kell távolítani a repcsényretekkel vagy más kultúrfajtával kereszteződött. A sorközök gyommentesen tartása az egész tenyészidőszak alatt feladatunk.

A retket kaszával. a becők és a szár világosbarnára színező­ désekor kezdjük. alakú egyedeket eltávolítjuk. A sérült. A vágószerkezet talajtól számított magasságát úgy váiasszuk meg. borsóaratóval vagy kombájnnal vághatjuk. amint a talajra rá lehet menni. a fajtától elütő színű. szelelőrostán átengedjük. A ve­ tőmag minőségi követelményeit az MSZ tartalmazza. A retekmag — fajtától függően — júliusban—augusztusban érik. óvatosan csomóba rakjuk. A meg­ felelő fordulatszámra (borsó) beállított. A rátapadó földtől megtisztítjuk. gumi verőlécekkel ellátott dob a retket kis veszteséggel kicsépeli. A becők és a szár nehezen nyílnak. hogy a szívrész meg ne sérüljön (ezért nem szabad kézzel lecsavami). 206 . hogy a növényt ne húzza ki. széltől takarással óvjuk. Az aratást teljes éréskor. gyakori forgatással utánszárítjuk. A kiszelektált dugványokat a sárgarépához hasonlóan vermel­ jük. Az ültetéskor a földet jól szorítsuk a dugványokhoz. mert a kihúzott növények gyökeréről a mag közé kerülő földszennyeződés nehezen tisztítható. A dugványok eredése után kapálunk. 3—4 napi száradás után csépeljük. esetleg a dugvány pusztulását idézi elő. A vermelés előtt a dugványokat szelektáljuk. A kézzel levágott magszárakat kis kévékbe kötjük. Gazdaságosabb az egymenetes betakarítás kombájnnal. A kicsépelt magot retekfejtőn. A magtermő év Az őszi—téli retek magtermesztésekor is a szabványban előírt izo­ lációs távolságot érvényesítjük. bálákba rak­ juk. így a retek nem pereg. A retket kézzel nyűni nem szabad. • Hektáronként 6—10 q retekmagterméssel számolhatunk. beteg. A laza ültetés vontatott eredést. Az ültetésre váró dugványokat naptól. szellős helyen vé­ konyan elterítve. ezért az optimális aratási idő bevárható. gyomtalanítunk. tovább tisztítjuk. 20—30 cm-es tőtávolságra ültetjük. ügyel­ ve.Kiszedés után a levélzetet 2—3 cm-es csonkra visszavágjuk. A talaj-előkészítés megegyezik a korábban leírtakkal. A dugványokat — tavaszi átválogatás után — 50 cm-es sortávol­ ságra.

Gazdanövényei a keresztesvirágúak. erek által határolt foltok jelennek meg. (Kórokozó: Peronospora brassicae Gáum. szürkésbarna. A Cabbage black ring vírust és a Cauliflower mosaic vírust nem perzisztcns módon a káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae L. A fenti vírusok mechanikailag (érintés stb. A nyáriretek-fajtákon a be­ tegség kisebb jelentőségű. A levél Retekperonoszpóra (Fotó: dr. nekrotikus pontok vannak. Radish mosaic vírus. csak Coleoptera fajokkal.) A levelek világoszöldek. Cauliflower mosaic virus.) terjeszti.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Mysus persicae Sulz. Védekezés: a levéltetvek és a Coleoptera fajok ellen.) A betegség elsősorban a hónapos retek levélpusztulását és a retek­ gumó minőségének romlását okozza. (Kórokozó: Cabbage black ring virus. A keresztes virágú gyomok irtása. A Radish mosaic vírus levéltetvekkel nem vihető át. mozaikosak. A levél színén sárgászöld. Retekperonoszpóra. Glits M.) könnyen átvihetők. amelyeken apró.) 207 .A retek betegségei Retek-mozaikvírus.

A gumó belsejében szürkésbarna. rövidebb-hosszabb. A gumó felületén leggyakrabban a talajszint felett. A vegetációs időben már a sziklevelekre kerül a kórokozó. és a lomblevelek intenzív fejlődésének idő­ szakában 7 naponként meg kell ismételni. elmosódott szélű. majd onnan a gumóra mosódnak. A kórokozó a növénymaradványokban micélium formájában és oóspórával telel át. A tünetek a magho­ zók szárán és virágzatán is megtalálhatók. a szártőhöz közel. ahol aztán a sejt közötti járatokban helyezkednek el. Dithane M 45)0. ahol konídiumtartó gyepet fejleszt. amelyek később a gumó nagy részére kiterjednek.és lomblevelek rendszeres védelme esetén a gumó egészséges marad. A gumók feji részére tapadó beteg levélalap-maradványokról a kór­ okozó közvetlenül is a gumóra jut. ritkábban a talajban levő részeken apró. A konídiumok vízcseppben csí­ ratömlőt fejlesztenek és az ép bőrszöveten át a növénybe jutnak. és hausztóriumuk a sejtekbe hatol. Glits M.2% tömény­ ségben nedvesítőszer hozzáadásával eredményesen használhatók.) fonákén fehér konídumtartó gyep fejlődik ki. Maneb. Ez­ után a foltok elparásodnak. A szik. Védekezés: tavasszal és ősszel már szikleveles korban meg kell kezdeni a permetezést. A permetezés­ re a ditiokarbamátok (Zineb. sekélyebb-mélyebb repedések keletkeznek. Felületükön fehér konídiumtartó gyep jelenik meg.Retekperonoszpóra a gumó belsejében (Fotó: dr. sötétszürke foltok láthatók. A kórokozó alacsony hőigényű gomba. nagy ki­ terjedésű elszíneződés található. 208 . A leváló konídiu­ mok a lomblevelekre kerülnek.

lankadnak vagy el is pusztulnak. de előfordulása nem gyakori. teljesen azonos tünetekkel jelentkezik a tavaszi káposztalégy (Phorbia brassicae Bché. 14 Gyökérzöldségek termesztése 209 . esetenként a fentebb említett legyekével azonos kártételi formával. A közvetlen kártételt okozó lárvák is nagyon hasonlók. A retek meg­ védésére a felsorolt kártevők ellen egyébként hatásos Lindan-tartalmú szerek sem javasolhatók a legyek rajzása idején.A retek állati kártevői Gyökérlégy (Phorbia radicum L. Emiatt ez a szer csak a maghozónak szánt retekvetésben alkalmazható. benne fehéres színű lárvákat. Az ellene való védekezés megegyezik a sárga­ répánál leírtakkal.) is károsíthat a retekben.) is. bár más fonálféreg-fajok is előfordulhatnak. hanem a talaj vegyszeres kezelésén alapszik. A föld feletti részeken a károsítás tü­ netei abban nyilvánulnak meg. nyűveket találunk.) Elsőrendű tápnövénye a retek. A talajból kihúzva. mert az ká­ rosan hat a retek ízére. amivel jelentősen mérsékelhetjük e kártevők felszaporo­ dását. A védeke­ zés módja és anyagai azonosak a sárgarépánál tárgyaltakkal. a növény gyökerén szabálytalanul haladó. a tavaszi káposztalégyhez hasonló tüneteket okozva. Fésűslábú viráglégy (Phorbia platura Meigen) is előfordulhat még a retken. Védekezés: mindegyik faj ellen igen nehéz a védekezés. Kü­ lönösen erősen jelentkeznek ezek a tünetek a fiatal növényeken. A gyökérlégy kártételével egyidőben. Vetési bagolypille (Scotia segetum Schiff. morzsalékos rágcsálókkal telt járatokat. A már fertőzött növények nem menthetők meg. Az ellenük való védekezés tulajdonképpen nem is a növény. ha tavasszal tartósabb hűvös.) lárvái esetenkénti károsítói lehetnek a reteknek is. Nyári vagy nagy káposztalégy (Phorbia floralis Fali. Ezért van különös jelentősége a keresztes virágú gyomnövények gondos irtá­ sának. szürkészöldek lesznek. Káposzta-fonálféreg (Heterodera cruciferae Franklin) mint lehet­ séges kártevő jöhet számításba a reteknél. A kártétel akkor jelentkezik legszembetűnőbben. hogy a növények a fejlődésben meg­ állnak. A rágásukkal kiodvasított gumók nem értékesíthetők. csapadékos időjárás után hirtelen meleg áll be.

vastagabb leveleket pedig hámozgatják. Káposztapoloska (Eurydema ornatum L. az erősebb. a kikelő lárvák pedig a levelekben ak­ názva fejlődnek tovább.). A nagy káposztabolhát kivéve mindegyik faj a talaj repedéseibe vagy a gyökérnyakhoz helyezi el a tojásait. Tömegsza­ porodásakor figyelemre méltó károkat okozhat.) Minden termesztett és vadon élő keresztesvirágún. A káro­ sítás következtében a fiatal növények fejlődésükben erősen vissza­ esnek. Ugyanakkor nitrogéntrágyázással siettetni kell a növények fejlődését. megtalálható a retken is.és a metil-parathiontartalmú porzószerekre. 0. Védekezés: az egyébként hatásos Lindán a retekben nem hasz­ nálható.) A keresztesvirágúak földibolhái a retek jelentős kártevői lehetnek a kora tavaszi időszakban. ezért a nagyon rövid hatástartamú és várakozási idejű ro­ varölő szerekkel. és az ezekből kikelő lár­ vák a gyökereken károsítanak. így a retken is előfordulhat. Védekezés: igen gondosan irtani kell a keresztes virágú gyomokat. hogy a levélzet fejlődése jelentősen haladja meg a kártétel mértékét. hogy a földibolhák felszaporodásának mértékét csökkentsük. A kártétel a levelek színén jelentkező sárga szívásnyomok. jellegzetes test­ alkatú poloskák jelenlétén kívül.Földibolhák (Phyllotreta ssp. ugráló mozgásukról közismert apró bogarak napos. meleg időben néhány nap alatt súlyos károkat tudnak okozni. A kikelő kis hernyók először aknákat rágnak a levélben. 210 . Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt.1 %-os Phosdrines permetezéssel védekez­ hetünk. Az imágó alakban kitelelt. A bogarak a retek leveleinek lemezébe néhány mm-es lyukakat rág­ nak. majd az ezt követő el­ halás nyomán ismerhető fel a tavasszal megjelenő. így pl. de ezek a szerek csak a maghozó gyökér­ zöldségek védelmére használhatók. majd néhány nappal később már szabadon hámozgatják vagy rágják át a leveleket. A földibolhák nagyon érzékenyek a Lindán. Száraz időben a kártétel mértéke nő. mint a keresztesvirágúakra specializálódott faj. A nagy káposztabolha viszont a nö­ vény leveleire rakja tojásait. A bolhák által kirágott lyukak a levelek fejlődése során meg­ nagyobbodnak.

A bimbókon lyukat rágnak. Meztelencsigák (Limax. abba befurakodva a virágporral és a bibével táplálkozva kirágják a virágok belső részeit. Azimágó alakban áttelelt bogarak tavasszal korán előjönnek és jelentős károkat okozhatnak a mag­ hozó retekben. Repcefénybogár (Meligethes aeneus Fabr. Szívogatásuk következ­ tében a levelek torzulnak. Az ellenük való védekezés ugyanaz. gyöngyház fényű nyálkacsík látható. a növényen található bábok el­ pusztítása céljából. Vegyszeres védekezésre alkalmas a 0. Károsítá­ sukkal néha találkozhatunk. Levéltetvek. Ezek közé tartozik a káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae L. Repceszárormányos (Ceuthorrhynchus quadridens Panz.) Kárté­ tele időnként és helyenként megfigyelhető a retek maghozó növényein. csapadékos időjárás esetén— különböző nagyságú. Maghozó növényeknél a tojásrakás előtti 20—25 kg/ha adagú Hungaria L 2-porozás azonban eredményesnek látszik. de a kártétel ritkán komoly. ettől a szár és a levélnyél szivacsos állományú lesz.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae Sulz. A megtá­ madott növények levelein szabálytalan rágásnyomok és ezüstfehér. rend­ szerint négyesével helyezik el a tojásaikat az epidermisz alá. Az áttelelt imágók tavasszal a levelek nyelébe vagy a szárba. de a kártétel tartósan borult időjárás esetén mégis jelentősebb. Az ellenük való védekezés azonos a sárgarépánál tárgyal­ takkal. A telelésre vonulás előtti táplálkozásukkal az imágók is károsíthatnak.). mint a sárgarépánál. A retket több levéltetűfaj is károsíthatja. A bogarak aktivitása napos időben nagyobb. mivel életmódja sem egészen ismert. 14* 211 .) Egyik legfontosabb tápnövényei közé tartozik a retek. A bimbók belsejébe rakott tojásokból kikelő lár­ vák az imágókhoz hasonló károkat okoznak. Védekezés: nem teljesen kidolgozott.A kikelő lárvák a szárban és a levélnyélben táplálkozva járatokat rágnak.Védekezés: igen fontos a károsított növénymaradványok meg­ semmisítése gondos alászántással. alapszínű és rajzolatú meztelencsigák talál­ hatók.1 %-os Phosdrinnak vagy más hasonló hatású szerekkel történő. mert ilyenkor a virágzás soká elhúzódik. Deroserac és Árion fajok). A növényeken elsősorban nedves. szükség esetén 10 naponként megismételt permetezés. a magtermő növények hajtásai is defor­ málódnak.

Szükség esetén 20—30 kg/ha Melipax porozószer kiszórásával érhetünk el eredményt. Hatásos megelőző módszer. 212 .Védekezés: akkor válik szükségessé. mert a beporzást végző hasznos rovarok védelme igen leszűkíti a vegyszeres védekezés lehetőségeit. ha jó talaj-előkészítéssel és táp­ anyagellátással elősegítjük a növények gyors fejlődését s a virágzás ugyancsak gyors lefolyását. Erre azért is különösen szükség van. ha tömegesen lép fel a kár­ tevő.

Szaporításra a tetszetős küllemű. ezért késő ősszel fagymentes napokon bármikor szedhető. könnyen művelhető homokos talajon gaz­ daságos a termesztése. de ízes. teljes napsütésben terem. Nem talajzsaroló növény és jó szerkezetű talajt hagy maga után. Terméshozam: 40—70 q/ha. A torma ültethető tavasszal is és ősszel is. Termeszthető bakhátas. nemes torma csak nyílt fekvésben. Újabban mint ecetes tormának feldolgozott csomagolt áru egyre kedveltebbé válik. jó vízellátottságú területen termesszük. Bár eltűri a szárazságot. Korai tavaszodás esetén minél előbb ültessük ki. 1 főre eső fogyasztás 0.Torma Évelő növény.30 kg. Táplálkozási jelentőségét a friss torma „siningrin” glikozid-tartal213 .vagy mélyművelési móddal. azonban mint haszonnövényt egyéves kul­ túrában termesztik. Laza szerkezetű. Félárnyékos helyen is fejlődik. Ezzel együtt a termelése is növekvő tendenciát mu­ tat. csak kedvező vízellátás esetén terem kielégítően. mivel nagy nedvességigényű nö­ vény. Gazdasági jelentősége Használati értékét maga a földbeli hajtás. Ezért vagy üde. egyre inkább terjedőben van. rizóma adja. Hidegtűrő növény. barázdás és sík. A legkedvezőbb ülte­ tési ideje: március eleje. si­ ma gyöktörzset fejlesztett növények talpgyökereit hasz­ náljuk fel. amely csak „torma” néven kerül a forgalomba. vagy öntözzük.

15% Klór 0.43% K 0. Magyarországon összefüggő termőtája Hajdú-Bihar megyében van. de ma már elvadulva mindenütt megtalálható. A folyók melletti.81% 2. alloxur bázisok.20% P2O5 Kén 0. arabinóz által szolgáltatott szén­ hidrátok. arginin. Termesztésének kezdetéről pontos adataink nincsenek.43% Ca 0. aszparagin.87% 1. Ez a megye termeli meg Budapest csaknem egész tormaszükségletét. humuszos öntéstalajok növénye.20% Mg 0. 76.49% Kovasav 0. 214 .73% 0. amelyből a jelenlevő enzimek hatására a Mirozin mustár­ olaj képződik.62% Származása és elterjedése A torma Délkelet-Európában és Nyugat-Ázsia határos területein ős­ honos.35% 15.ma adja.62% 2.03% Nagy kéntartalma feltűnő. További fontosabb hatóanyagok: szaharóz.77% Nátron 0.04% 0. galaktóz. Kémiai összetétele (100 g rész. légszáraz anyagra vonatkoztatva): Víz Mirozin mustárolajat tartalmazó anyag Zsír Mirozinmentes extraktum Farost Hamu Ásványianyag-tartalma: N 0. ami évi 80—100 t-t tesz ki. glutamin.

A gyökértörzsön vékonyabb szívógyökerek vannak. A levéllemezek épek. A felhasználásra kerülő torma maga földbeli hajtás. amely függőleges helyzetű és erősen megvastagszik a benne felhalmozódó tápanyagoktól. néha egy méter mélységig is lehatolnak a talajba víz. sima gyök­ törzset fejlesztett egyedek talpgyökereit használjuk fel továbbszaporításra. ezek alsóbb és erősebb gyökereit talpgyökereknek nevezzük. Növénytani jellemzése Évelő növény. rizóma.Termőterülete országosan 600 ha körüli. tekintet nélkül egyéb fajtabélyegekre. A szívógyökerek mélyen. Ennek folytatása az orsógyökér. Cselőtei szerint csak csípős és nem csípős típusokat különböztetünk meg. Mint haszonnövényt azonban egyéves kultúrában termesztik. A piacra kerülő mennyi­ ség nagy része háztáji termesztésből kerül ki. A levelek széle fogazott. de már üzemi termesz­ tésről is beszélhetünk. amelyek csak levélformában. nagyságban és a tormatest vastagságában különböznek egymástól. A virág­ száron hozott levelei rövid nyelűek vagy ülők és ép szélűek. 215 . Dessewffy szerint is nehezen lehetne fajtákat egymástól megkülönböztetni. amelyek oválisak. Ennek alapja. A szaporítóanyag kiválasztásánál tetszetős küllemű. elterjesz­ tésre alkalmas fajta kinemesítésére. Az első évben csak tőleveleket fejleszt. illetve tápanyag után. nyelesek és 80 cm-re is megnőnek. vagy karéjosan vagy szeldelten tagoltak. A gyökérrendszer végső elágazásai a hajszálgyökerek. mert keverten termelik az egykor külön fajtának leírt típusokat is. gyöktörzs. nagyok. Becker-Dillingen szerint minden termesztőtájnak megvan a maga tájfajtája. fás gyökereket teremnek. mert az évekig egy helyen hagyott tövek elvadulnak és elágazó. A torma esetében nálunk jelenleg egy-egy termelőüzemen belül következetes pozitív és negatív szelekcióval a szabványnak meg­ felelő minőség előállítása a cél és nincs törekvés egységes. A talpgyökerekből el­ ső évben átlagban 4—5 szaporításra alkalmas dugványt kaphatunk. hogy az íz és a csípősség erősen a talaj és a technológia befolyása alatt áll.

) .Tormalő (Fotó: Cselőtei L.

de gyökerei nem érzékenyek. vagy a szár dróttal. Fényigénye. Magjai tojásdadok vagy gömbölyűek (1. zsineggel való körbekötözésével. Virágai négy csészele­ vélből és négy fehér sziromlevélből állnak.Virágszárat és virá­ got csak akkor fejleszt. Becker-Dillingen szerint csak Magyarországon találkoztak mag­ hozó tormával. Félárnyékos helyeken is fejlődik. Idegenmegporzó. A magvak minden magVirágzó tormatő (Fotó: Haniséros P. közöttük a hosszúkás alakú termő a rajta ülő bibével.0 mm). amelyek a virágszárak végén helyezkednek el és erősen szétágazók. négy hosszú és két rövidebb porzószállal. magjai nem kerülnek a kereskede­ lembe. Mivel a tormát dugványról szaporítjuk.) rekeszben két sorban ülnek. nemes tor­ ma csak nyílt fekvésben. de a kultúrtormánál a rekeszekben többnyire nincs mag. teljes napsütésben terem.5—2. Virágzata összetett sátor. sok virággal. Biológiai igénye Hőigénye. ha több évig marad ugyanazon a helyen. Levelei -4 °C-on elfagynak. de ízes. Termése becő. Télen a talajban hagyva sem fagynak el. de önbe­ porzás is lehetséges. Kényszeríthető a maghozásra a szár alsó részének meggyűrűzésével. 217 .

szintén tájfajták vannak for­ galomban.Vízigénye. Franciaországban. Spreewaldi stb. 218 . Nürnbergi édes torma. mint mindenütt. kissé nyirkos talaj az op­ timális. Az NSZK-ban megkülönböztetnek több tájfajtát. Nálunk a torma nemesítésével nem foglalkoznak. Nemesítési célkitűzésként a csípősség és az enyhén csípősség kü­ lönválasztása szolgálhatna. a ma használatos „nemes tormát”. ahol tormát termesztenek. Termesztett fajták Mivel hazai termesztésben és fajtajegyzékünkben bejelentett és álla­ milag elismert fajták nincsenek. erre utal az egyes fajtaként megjelölt típusok neve is. a következőkben a nálunk táj­ fajtaként ismert típusokat említhetjük meg: Debreceni édesnemes torma. Transzspirációs együtthatója 334. és minőségét küllem alapján a szabvány határozza meg. Kettő közötti. A vizet és a kimondottan vizes talajt azonban éppen úgy nem vi­ seli el. amelyet az Olomouci Zöldségkutató Intézet állított elő. A nemesítés helyzete Hazánkban is. Nagy. A fajták fenn­ tartását és szelekcióját minden termelő vagy termelőüzem saját maga végzi a szaporítóanyagának kiválasztásával. Belgiumban stb. Bajor. mint pl. mint a száraz talajt. Nürnbergi édes torma. csak jó vízellátottságú talajban fejlődik jól és ad kielégítő termést. Ennek következtében a forgalomba kerülő torma csak mint torma szerepel. fajtákat vagy tájfajtákat következetes szelekcióval állították elő. Száraz területen a jó termés érdekében öntözzünk. A későbbiek folyamán a gépesítés komp­ lexitása állíthat fel a nemesítők számára megoldandó feladatokat a tormával kapcsolatban is. A csehszlovákoknak is két bejelentett fajtájuk van.

Minden istállótrágyát kapott zöldségféle és mezőgazdasági kultúra jó előveteménye. Malini évelő fajta. Hamburgi. származásuk sze­ rint: Nürnbergi és Erlangeni erősen csípős Bayersdorfi édes és csípmentes Bajor. rögös talaj nem alkal­ mas torma termesztésére. Spreewaldi. párás levegőjű területeket kedveli elsősorban. A laza szerkezetű. könnyen művel­ hető homokos talajokon nemcsak a minősége lesz jó a tormának. Ezért csakis kapás növények következhet­ nek utána. Legalább 40 cm mélyen lazítsuk meg a talajt. Durva. Az ajánlott forgó négyéves. mélyebb fekvésű. fás lesz és túlságosan csípős. A kötött talajokon gyakran elveszti ízét. Csehszlovákiában elismert fajták: Krenox egyéves fajta. Ugyanakkor a torma rossz előveteménynek számít. mert a vissza­ maradó gyökérmaradványok a következő évben kihajtva alaposan elgazosíthatják a talajt. Termesztéstechnológia Talajigénye Az ásványi anyagokban gazdag. 219 . valamint a pillangósok. Egyébként a torma nem talajzsaroló növény és szerkezetileg is jó talajt hagy maga után. Vetésforgó Üzemben egyéves növényként termesztik és így könnyen beilleszt­ hető a vetésforgóba.Az NDK-ban és az NSZK-ban elterjedt fajták. hanem termesztése is gazdaságosabb.

75 kg Foszfor 0. valamint istállótrágyát még az ősz folyamán szórjuk ki. Közepes ellátottságú talajon az előbbiek értelmében az ajánlott műtrágyamennyiség (hatóanyagban hektáronként): Nitrogén 135 kg Foszfor 65 kg Kálium 235 kg Amennyiben mód van istállótrágyázásra (400 q/ha). úm. tehát jól érett istállótrágyát használjunk. ültetés után. A vegyes trágyázás­ nál is lehetőleg 2:1:4 NPK-hatóanyagarányt tartsuk be.35 kg Kálium 1. hogy mélyen gyökerező növény.Tápanyagellátása 1 q torma termesztésével a következő NPK-mennyiségeket vonjuk ki a talajból: Nitrogén 0. Talaj-előkészítése. ezért a fenti mennyiséget ennek megfelelően célszerű biztosítani a kívánt terméseredmény el­ éréséhez. ültetése A torma termesztésénél figyelembe kell venni. amilyen mélyen csak tudjuk. Megfi­ gyelések szerint a friss istállótrágya után a tormán barna foltok ta­ lálhatók. Pétisót pedig tavasszal. Ezért ősszel lehetőleg 35—40 cm mélyen szántsunk és altalajlazítót használjunk 50 cm-ig. adjunk szerves trágyát és egészítsük ki műtrágyákkal.30 kg Alaptrágyázásként a betervezett mennyiségnek megfelelően pél­ dául 60 q/ha-ra a fenti mennyiségnek hatvanszorosát kellene ad­ nunk. szuperfoszfátot és kálisót. Az alapműtrágyákat. a bakhátak felhúzásával egyidőben. hogy a kiültetésre kerülő dugványok hossza 20—30 cm és azt is. Mivel a növények normális tápanyagfeltárás esetén az adott tápanyagnak egyharmadát tudják felvenni. 220 . Házikertekben is olyan mélyen forgassuk meg a talajt.

A legmegfelelőbb tőtávolság 30 cm. 221 . őszi telepítéskor a talajfor­ gatást ültetés előtt 6—8 héttel végezzük el. Ezért üzemi termesztésben célszerűbb a meg­ adott és bevált sortávolság. A síkművelésnél pedig a megmunkált sík terü­ letre ültetőfával duggatjuk be a dugványokat. A sortávolságot pedig befolyásolja a dugványok mérete. A házikertben házihasználatra kiültethetünk 6—7 cm-es dugványokat is.vagy mélyművelési mód • A bakhátas művelést nálunk is alkalmazzák. A barázdás ültetési módnál az ekével húzott barázdába félmagas­ ságig ültetőfával beduggatott dugványokat ültetés után töltögetőekével felkupacoljuk. Szűk sortávolság a bakhátak kibontása alkalmával a gyökere­ zésnél jelent akadályt. kézzel háromféle mó­ don rakhatjuk be: a gerincre egy sorban. és ezzel részlete­ sen is foglalkozunk. Legkedvezőbb ültetési idő március eleje. A dugványszükséglet függ a sor. Telepítési. illetve ültetési módok: a bakhátas művelés. • A bakhátas művelés. A dugványokat a bakhátakba ültetőfával. Akármelyik művelési módnál arra ügyeljünk. míg a 20 cm hosszúságúakat 80—90 cm-re is tehetjük. A bakhátakat húzhatjuk töltögetőekével vagy speciális bakhátkészítővel. 25—30 cm-es dugványokat 100 cm sortávolságra ültessük. Korai tavaszodás esetén a lehető legkorábban ültessünk. de nem függőlegesen rakjuk le a dugványokat.és tőtávolságtól. hanem ferde síkban. amelyeknél a sortávolság 70—80 cm is lehet. míg a barázdás és mélyművelés munkaigényes­ sége miatt kiszorult. Mindkét művelési mód hátránya a gyökerezésnél jelentkezik: nehéz a dugványokat kibontani. A kitűzött sorokon vagy a beállí­ tott sortávolság szerint a 30—35 cm magas és 60—70 cm talpszéles­ ségű bakhátakat húzzuk fel. hogy a dugványok teteje 3—4 cm-re kerüljön a föld felszíne alá. hozzáférni stb. hogy a talaj ülepedni tudjon. a gerinctől lefelé.A torma ültethető ősszel és tavasszal. ugyancsak hármas kötésben. a barázdás és sík. A tavaszi talajmunkákat is ennek megfelelően ütemezzük be. nehogy kiszáradjanak. mintegy 10—10 cm-re hármas kötésben .

és tőtávolság ese­ tén: 70 X 30 cm-nél 48 ezer db/ha. de a következő vegyszerek használhatók: preemer.2 kg/ha. Ezt követően a torma erős lombja a sorokban elnyomja a kelő gyomokat. Vegyszeres gyomirtása Egyelőre engedélyezett eljárás nincs.5—5. a rajtuk kép222 .Afalon 2. gyökerezést. márciusi ültetésben kedvező időjárás esetén 2—3 hét múlva megjelennek az első levelek a dugványokon és vele együtt az első gyomok is. 100 X 30 cm-nél 33 ezer db/ha. és így a gyommentességet biztosíthatjuk. Második kapáláskor júliusban végezzük el az ún. Az ajánlott szerek hatása általában 2.6—4. 500—600 1 vízben oldva. 350—520 1 vízben oldva + gensen: Maloran 3.3 kg/ha.A dugványszükséglet alakulása különböző sor. Fontos ápolási munkája a tormának egynél több hajtás eltávolítása és a gyökerezés. A felesleges hajtások leszedésére általában akkor kerül sor. Ahhoz.) A kezelést közvetlen a dugványok kiültetése és a bakhátak elké­ szítése után lehet elvégezni. A gyökerezés elvégzéséig azonban megfelelő védettséget adhat. A dugványok ápolása Kora tavaszi. Nem gyomirtott telepítésnél legalább háromszor kapáljuk. hogy sima tormákat kapjunk. amikor a lomblevelek 8—10 cm-esek. 80x30 cm-nél 41 ezer db/ha. (Alacsonyabb humusztartalom esetén a megadott kisebb adag irány­ adó.5—3 hónapig tart. Csak egy főhajtás maradjon a rizómán. Kapálások al­ kalmával a bakhátakról lemosott földet lehetőleg újból töltsük fel. a sorközöket pedig sorközművelővel tisztán lehet tartani. Általában a kiültetett dugványok hosszának megfelelő árutormát kapunk.

Ehhez a művelethez ki kell bon­ tani a bakhátakat. vagy ha még zsengék. "Lehetőleg a reggeli órákban gyökerezzünk. 223 . hogy a hervadást minimálisra csök­ kentsük. Gyökerezés után. egészen a talpgyökerekig.Torma kibontása első legyökerezéshez (Fotó: Cselőtei L. Gyökerezés után természetesen újból vissza kell takarni. házikertben való termesztésben a gyökerezést meg lehet ismételni augusztus végén vagy szeptember elején. illetve a tormát. Kis területen.) ződő oldalgyökereket éles késsel le kell vágni. ha szükségesnek látszik — az időjá­ rástól függően — és öntözni tudunk.vagy rongydarabbal ledörzsölni és csak a dugvány alsó részén levő talpgyökerek maradjanak meg. zsák. Öntözés. akkor 30— 40 mm-nek megfe­ lelő vízmennyiséget juttassunk a területre.

Tárolása A tormát hagyományosan kicsiben pincében. A torma testének simának. Terméshozam 40—70 q/ha. hasonlóan a sárgarépához vagy más gyökérzöldséghez. illetve felszedhető. • Üzemi termesztésben. ha szükséges. a romlási veszteség ele­ 224 . prizmák­ ban tárolják. szedhető tavasszal is. barázdás művelésnél pedig egyszerűbb a tormákat talpgyö­ kereikkel együtt kiszedni. sőt télire benthagyva. pincehőmérsékleten. nagyobb területeken többnyire kormány­ lemez nélküli ekével szántják ki. amelyet ugyancsak kézzel végzünk. akkor mosással tisztítsuk.Szedése A torma hidegtűrő növény. ezért késő ősszel — októbertől. Egészséges. Ügyeljünk arra. A vágás felülete gyorsan parásodik és ez sajnos minőségi hátrány­ nyal jár. Jó eredményt kaphatunk kisebb mennyiség esetén a polietilén zsá­ kos tárolással is. homokban. manipulálása Kézzel tisztítjuk. és alul szabványnak megfelelő hosszúságúra vágjuk. utána kézzel könnyen ki-. kaszával. háztáji termesztésben a bakhátakat kapával bont­ suk ki. Üzemi szedésnél a lombját sarlóval. tiszta tárolásra megfelelően elkészített anyagot feltételezve. • Kis területen. Teljes gépesítésére 20 cm-ig már van lehetőség akár nyűvő-. Tisztítása. A fejrésznél teljesen kopaszra tőből levágjuk az összes levelet. Manipulálás a szabványnak megfelelő osztályozásból áll. mert ezek kihajtanak. akár ásórendszerű gépekkel. sártól és minden szennyeződéstől men­ tesnek kell lennie. A talpgyökerekből a következő évi dug­ ványanyagunkat biztosítjuk. novem­ bertől kezdődően — fagymentes napokon bármikor szedhető. szártépővel szedhetjük le. hogy gyökérma­ radványok ne maradjanak a talajban.

A levelek torzulnak. Földre és cementes padlóra ne tegyük. Tavasszal az oospórából zoospórák szabadulnak ki. A virágzatot a fehér zoosporangiumtelepek egyenletesen borítják.) Ktze. Tapasztalataink szerint a torma optimális hőfoka +1 °C.nyésző. (Kórokozó: Cercospora armoraciae Sacc. ame­ lyeken elszórtan vagy körökbe rendeződve 1—2 mm-es fehér. amelyben az apadás és esetleges romlási veszteségek is benne vannak. A zsákokat le­ zárva vagy bekötve deszkapolcokra vagy raklapokra helyezzük. illetve fekve rakjuk. A ve­ getációs időben a zoosporangium-telepekből kiszabaduló zoospó­ rák újabb fertőzések elindítói.2 %-os töménység­ ben kell védekezni. A zoospórák fertőzésére legkedvezőbb a 10 °C hőmér­ séklet. majd elszáradnak. öthónapos tárolási idő alatt általában 8—10 %-os értékcsökkenéssel számoljunk. de ritkán okoz nagymérvű megbetegedést.) Gyakori a torma levelén. Üzemi tárolása hasonló a gyökérzöldségekéhez. Csapadékos években ha a betegség megjelent. torzulást eredményeznek. Védekezés. A torma betegségei A torma mozaikbetegsége és az ellene való védekezés megegyezik a retekmozaik betegségével és védekezésével. a beteg nö­ vényrészekben pedig oospórával telel át. Maneb. epi­ dermisz által fedett zoosporangium-telepek képződnek. A réztartalmú szerek a tormalevélre fitotoxikusak. A kórokozó a gyökérdugványokban micéliummal. amelyek vízben mozogva a levélre kerülnek. ditiokarbamátokkal (Zineb. Dithane M—45) 0. lehetőleg egy sorban. A torma fehér sömöre.] A betegség a torma levelén rendszeresen előfordul. az apadás pedig 5—7%-nál nem nagyobb. A levélen 6—7 mm-es ke225 . ál­ lítva. A levélen először 5—6 mm-es sárgászöld foltok jelennek meg. [Kórokozó: Albugo candida (Pers. 10—20 naponként újabb zoosporangium-telep képződik. A torma cerkospórás levélfoltossága. 5—10 kg-os zsá­ kokban tároljuk a könnyebb kezelhetőség miatt. a kórokozó azonban 0—25 °C között képes fertőzni.

hasonló tüneteket okozva. A torma gyakori károsítója. Megegyezik a retken károsító levélbolhák elleni véde­ kezéssel. Megegyezik a torma fehér sömöre elleni védekezéssel. Pusztán káliszappanos perme­ tezéssel is eredményesen gyéríthetők. Védekezés. A növényeken egyidejűleg különböző korú és fejlettségű lárvák találhatók. ahol a kór­ okozó micéliumsztrómával telel át. A keresztesvirágúak levélbolhái (Phyllotreta ssp. A nőstények tojásai­ ból kikelő feketés színű lárvák a levelek fonáki részén hámozgatnak. Felületüket szürkés konídiumtartó gyep borítja. A torma leve­ lét az imágó és a lárva egyaránt károsítja. mert a lárvák a szerves foszforsavészterekre rendkívül érzékenyek. A nőstények lerakott tojásaiból kikelő lárvák a le­ vélnyélbe hatolva járatokat rágnak. Védekezés. A károsítás má­ jusban kezdődik. Torma-levélbogár (Phaedon cochleariae F. A kifejlett bogár a torma le­ veleit gyakran szitaszerűen átlyuggatja és a levélfelület nagy részét elpusztítja úgy.) és ramuláriás levélfoltos­ ság (Ramularia armoraciae Fckl. Kisebb jelentőségű betegség még a nyár végén fellépő lisztharmat (Erysiphe polygoni DC. A sötétzöld színű. hogy a torma levele el is száradhat.) Kártételének gyako­ riságát és súlyosságát illetően eltérőek a vélemények. Meglehetősen egyszerű. Kártétele meg­ egyezik az összes többi földibolha kártételével. ex Saint-Amans. A kórokozó fertőzési forrásai a növénymaradványok. Védekezés. majd az egész növényre kiterjedhet. tojásdad alakú bogarak lyukakat rágnak a levéllemezbe. A kórokozó számára magas páratartalom és 21—32 °C hőmér­ séklet szükséges. A fertőzés elindítói a konídiumok.rek vagy szögletes zónáit világosbarna foltok láthatók. A foltok szegélye enyhén kie­ melkedő. 226 . Károsításuk leggyakrabban a szívlevelektől indul ki.) is károsíthatnak a tormán. tápnövénye kizárólag a torma.) A torma állati kártevői Torma-levélbolha (Phyllotreta armoraciae Koch).

kártétele és az ellene való védekezés ugyanaz. fekete fejű lárvák kikelésük után először aknát rágnak a levelekben. pl.) Életmódja. Időszakos kártevői lehetnek a tormának. a Ceuthorrhynchus és a Lixus fajok is jelentkezhetnek károsításukkal a tormán.Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt. Megegyezik a reteknél leírtakkal. A kifejlődve 6—7 mm hosszúságú zöld színű. Meztelencsigák (Limax. 15* 227 . Deroceras és Árion fajok). A felsoroltakon kívül az ormányosbogarak. A kártétel módja és a védekezés meg­ egyezik a reteknél elmondottakkal. Ellenük külön védekezés általában nem szükséges.) Minden vadon termő és termesztett keresztes virágú növény kártevője. majd ké­ sőbb szabadon hámozgatva azok fonáki részén károsítanak. mint a reteknél. így a tormát is ká­ rosíthatja. Káposztapoloska (Eurydema omatum L. Védekezés.

mint az. maritima. Vágás után pedig új leveleket hoznak. mint a Béta nemzetség nálunk ismert származékainak is. Fajtától függően 100—500 q/ha a hozama. salátának kitűnő. A metélőmángoldot szárával együtt vágják le és egyedül vagy sóskával és spenóttal keverve főzeléknek fogyasztják. En­ nek a vad növénynek első kultúrformája a mángold volt. Cukortartalma azonban csak 6—9% és ritkán éri el a 10%-ot. de több fehérjét tartalmaz.Mángold Nálunk alig ismert. Áprilisban vethető.és a vízigénye. Hazánkban még nem terjedt el. A bordás mángold bordái és levélnyelei főzeléknek is. Megegyezik a cékláéval. Gazdasági jelentősége Svájcban és Franciaországban jelentősége a sóskáéval. Táplálkozási jelentősége. A céklához hasonló tápértékü. Legnagyobb mennyiségben a pektinek vannak jelen. amelyek emészthetők és ezért értékesek. Szezonja júniusban kezdődik és egészen a következő év tavaszáig tart. Főzeléknek. de több fehér­ jét tartalmaz. Tápértékei közül legfontosabbak a nyers cukrok és a pektinek. de különböző saláták­ nak is alkalmasak. Nagy a tápanyag. 228 . spenótéval. mert a növények a hó alatt is tovább élnek. A hi­ deggel szemben ellenálló. de Nyugat-Európában és Amerikában kedvelt zöldségféle. Származása és elterjedése Őse. spárgáéval és feketegyökérével megegyezik és felhasználása is ha­ sonló. a Földközi-tenger környékén honos Béta vulgáris var.

Időszámításunk előtt a IV—V. században a Földközi-tenger kör­ nyéki népek a levelét zöldségként fogyasz­ tották. Nálunk alig isme­ rik, míg Európa más országaiban, főleg Nyugat-Európában és Amerikában is kedvelt.

Növénytani jellemzése
Kétéves növény. Első évben fejleszti fás karó­ gyökerét és levélrózsá­ ját. Normális körül­ mények között a má­ sodik évben hozza vi­ rág-, illetve magszárát. Virágja, virágszerkeze­ te és virágzásbiológiá­ ja, valamint termése, illetve magja ugyano­ lyan, mint a cékláé. Ezermagsúlya (a go­ molynak): 12—25 g. Csíraképességét 4—6 évig megtartja. Csírá­ zási ideje: 8—10 nap. Levélzete: az első évben fejlesztett tő­ levelei nagyságban, színben, levélnyélvasBordás mdngold levéltípus (Gelbgrüner, Breitbliittiger fajta levelei) (Fotó: Hullám T.)

Bordás mdngold levéltípus (Silber Glatter fajta levelei) (Fotó: Hullám T.)

229

Gelbgrüner Breitblattiger fajta (Fotó: Hullám T.J

Bordás és metélömángold köztes típusa Lukullus: felálló levélzetű, sárgászöld színű és erősen bordázott le­ velű fajta, átlagosan 40 cm magasra nő.

Termesztéstechnológiája
/ Talajigénye A talajban nem válogat, ha abban megfelelő mennyiségű tápanyag és elegendő nedvesség van. Legeredményesebben termeszthető az ún. répatalajokon, amelyek kissé kötöttek, mélyen művelhetők és hu­ muszban gazdagok. Optimálisak a tápanyagban gazdag, mély rétegű, jó vízgazdálko­ 232

dású középkötött és kötött talajok. Könnyű talajokon is eredmé­ nyesen termeszthetjük, ha nagy tápanyag- és vízigényét ki tudjuk elégíteni.

Vetési sorrend Előveteménynek legalkalmasabbak a káposztafélék, a burgonya, az uborka, a paradicsom, a paprika (tehát a nagy tápanyagigényű nö­ vények). Fontos, hogy az elővetemény után a mélyszántás elvégezhe­ tő legyen. Házikertben a mángoldot vethetjük a korán lekerülő zöldborsó, fejes saláta és spenót után is. A folyamatos téli ellátásra késő nyáron is vethető. Az enyhébb klímájú, védett fekvésű terüle­ teken, vagy ahol rendszeresen hóra lehet számítani, jól áttelel a sza­ badban is.

Tápanyagellátása A mángold répát nem fejleszt, így ellentétben a céklával, tápanyag­ nak istállótrágyát is adhatunk, mert az eltarthatóságát nem befo­ lyásolja. Káliumigénye nagy. Az alkalmazandó hatóanyagarány megegyezik a cékláéval, vagyis 1 : 1 : 3 vagy 1 : 1 : 4 (NPK). A tápanyag mennyiségére és adagolására ugyanazok vonatkoznak, mint a céklára.

Talaj-előkészítése, vetése, öntözése Teljes mértékben megegyezik a cékláéval. Mivel a mángold magja is csak 8 °C fölött csírázik, vetésére április előtt nemigen kerülhet sor. A metélőittángold a vetéstől számított 2—2,5 hónap múlva, míg a bordás mángold 3—4 hónap múlva ad szedhető leveleket. Vetését ezért a betervezett szedésnek megfelelően ütemezzük. Házikertekben vagy kisüzemekben gyakran szaporítják palántá­ ról is. Március elején Vetik melegágyba, így korábban kaphatunk szedhető mángoldot. A szabadföldi vetés azonban előnyösebb. Vetési sortávolság a kis levelű fajtáknál 15—20 cm, a nagy levelű­ 233

éknél 25—40cm. Egyel­ ni kell, fajtától függően 25—50 cm-es tőtávol­ ságra. A vetőmag mennyi­ sége megegyezik a cék­ láéval. Növényápolása és vegyszeres gyomirtása ugyancsak azonos a céklánál leírtakkal. Vízigénye nagyobb, mint a cékláé. A száraz talajt és a száraz perió­ dusokat kevésbé bírja, ezért a kiszáradásra hajlamos talajokon vagy száraz időjárás Fogyasztásra szedett mángoldlevél és -növény esetén öntözni kell. KÜ(F°tó: Hullám T.) lönösen fontos lehet az öntözhetőség, amíg a növényzet nem borítja a talajt. A későbbiek során pedig a folya­ matos szedést az elegendő tápanyag mellett csak elegendő vízmenynyiséggel érhetjük el. Szedése A teljesen kifejlett leveleket kézzel, késsel szedjük és értékesítésre kötegeljük. Fajtától függően a hektáronkénti hozam általában 100—500 q között van. • Magtermesztése megegyezik a céklánál leírtakkal.

234

Feketegyökér

Elkészítésének és felhasználásának módja a spárgáéhoz hasonló. Nagy a kalóriaértéke, ezért az egyik legértéke­ sebb téli zöldségféle. Hidegtűrő növény. Nagy a fényigénye. Mély rétegű, jó tápanyagtartalmú humuszos vályogtala­ jon jól terem. Hosszú gyökere megkívánja a mély talajmű­ velést. Kora tavasszal, márciusban vethetjük, ősszel szedhető, és mivel nem fagyérzékeny, tavaszi érté­ kesítésig a talajban hagyható. Enyhe időben egész télen szedhető. Várható hozam: 70—100 q/ha.

Gazdasági jelentősége
Nálunk kicsi a gazdasági jelentősége. Lombja frissen takarmánynak felhasználható, értékét azonban jó ízű, tápanyagokban gazdag gyö­ kere adja. Nagy kalóriatartalmát tekintve egyik legértékesebb téli zöldség­ félénk lehetne. Elterjedésének és áruként való szántóföldi termesz­ tésének akadálya többek között a szedés nagy kézimunka-igénye, valamint a gyökér törékenysége. Táplálkozásfiziológiai jelentőségét inulin-, asparagin-, cholin- és lactucintartalma adja. Könnyen emészthető, ízletes. Vitamin- és ásványianyag-tartalma, mg/100 g Bi-vitamin B2-vitamin C-vitamin Kálium 0,075 0,020 6,0 239,0 235

amely felső részében elágazik.6 53. Ez a tulajdonsága szedéskor nagy hátrány. és tavasszal a spárga megjelenése szorítja csak ki a piacról. században kezdő­ dött Spanyolországban és onnét terjedt el. inkább csak házikertekben ta­ lálható. Elkészítésének és felhasználásának módja a spárgáé­ hoz hasonló. Növénytani jellemzése Évelő növény. Belseje húsos és fehér szí­ nű. töréskor tejnedv folyik ki belőle. Az elsőéves gyökerek a legfinomabbak.0 24. A 2. Egyébként a vad alakjai sem mérgezőek (Becker-Dillingen). A gyökér a végén elvékonyodik és a leg­ vége néha el is ágazik. Az első évben fejleszti ki hengeres. Zöldségnövényként való felhasználása a XVII. augusztusi vetésből szárma­ zó gyökerek. elsősorban a francia konyha kedvelt zöldségféléje. Üzemileg csupán magjáért exportra termesztik. Az öreg. több éves gyökerek fásak.0 1.0 Származása és elterjedése Dél. Nálunk alig ismerik. Főleg Nyugat-Európa. pudvásak. Vad alakjait hazánkban is meg­ találhatjuk a réteken. A gyökér egyébként könnyen törik. üregesek lesznek. mintegy 30 cm hosszúságú karógyökerét. és minőségük a későbbiek folyamán fokozatosan romlik. az utak mentén csaknem mindenütt. ko­ ra tavaszi vetésből vagy a másfél éves. A gyökér kívülről feketés-barnás színű.és Közép-Európában őshonos. Fogyasztása a téli hónapokra esik. Nevét alakjáról és külső színéről kapta. pattan. illetve elágazó virágszár virág­ . Minden oldalág. évben hozza 60—120 cm magasságú virágszárát.0 46. Legjobb minőségűek az egyéves.Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor 90.

és idegentermékenyülés is. amely természetesen a kereske­ delmi magon már hiányzik. Lehetséges ön. Virágai élénk­ sárgák. A feketegyökér virágzata Feketegyökérmag (Fotó: Hanzséros P.5 mm átmérőjű. A virágok napkelte után rögtön nyílnak és délben már becsukód­ nak. fehéressárgás színű magvakkal.0—1. 12—17 mm hosszú és 1. két év után csaknem tel­ jesen csíraképtelen.zatban végződik. A magvak fe­ jén nyelecskéken ülő bóbita van. Csíra­ képessége egy év után nagyon le­ csökken. bennük a virágocskák nyelv alakúak és mind termékenyülnek. kissé hornyolt felületű. Virágzási ideje június és július. fészekvirágzatok. pálcika alakú.) 237 . Termése kaszat. henger alakú.

Hazánkban egyetlen termesztett fajta. illetve száronülők. ezért nem szükséges öntözni. kissé vastagabb. Tőleveleinek nyelei csaknem olyan hosszúak. mint a levéllemez. Félámyékos helyen nem fejlődik. A virágszáron képződő levelek rö­ vid nyelűek.9 °C és a minimum 7.9 °C. Ezek a tulajdonságok lehetővé tennék korszerű szántóföldi termesztését és hozzájárulhatnának a feketegyökér elterjedéséhez. A feketegyökér a hidegtűrő zöldségnövények közé tar­ tozik. főleg a diétások köré­ ben válhatna kedveltté. Nemesítési célkitűzés a rövidebb. amelyeknek optimális havi átlaghőmérséklete 12. Ennek eredményeként jelent meg néhány fajta. meleg. feketés színárnyalatú. Sötét­ barna. amikor is a maximum 28. Mint „téli spárga”. tehát sok fényt kíván. A jó vízgazdálkodású talajokon díszlik legjobban. Fényigénye. a termesztésben elfoglalt helyzetének megfelelő mértékben.8—23. tömörebb és ezáltal kevésbé törékeny. Tápdús. Nemesítésének helyzete Nemesítésével elsősorban a nyugati országokban foglalkoznak. előző évben trágyázott talajt igényel. Biológiai igénye Hőigénye. Termesztett fajtái Egyéves óriás Gyökere 30—45 cm hosszú. hengeres. vége felé keskenyedő. Vízigénye. Tavaszi vetésre alkalmas. gépesíthető fajta. 12—14 nap alatt csírázik. maximálisan 25 cm hosszú.Ezermagsúlya 13—14 g. ahogy nyugaton nevezik. amely lándzsa alakú és ép szélű. 238 .2 °C. de jól bírja a száraz periódusokat.

kavicsos. mert érték­ telen. feketegyökér-termesztéssel nem érdemes foglalkozni. de jóval kisebbek lesznek.Orosz áriás Levélzete szélesebb. amely lehetővé teszi. Mélyfekete színű. Gyökere valamivel rövidebb az Egyéves óriásénál. Termesztéstechnológiája Talajigénye Mély rétegű. a mélyen fekvő. vizenyős. Hasonlóan jók a hüvelyesek (bab. illetve hu­ muszos agyagtalajt igényel. elágazó gyökereket kapunk. valamint az olyan talajokon. köves. Hajlamos az első évi magszárképzésre. tápanyaggal jól ellátott. humuszos vályog-. A pH-igénye 7. mint a szokvány feketegyökéré. hogy az elővetemény időben lekerüljön. hogy az őszi mélyszántás nemcsak időben. Az erősen kötött. Gyökere ha­ sonló az egyéves óriáséhoz. tiszta talajt hagyjon maga után. A terület kiválasztásakor lénye­ ges szempont. amelyek tiszta. Vulkán Lombja hasonló a szokvány feketegyökéréhez. ahol magas a talajvízszint.5 körül van. őszi és tavaszi vetésre egyaránt alkalmas. Homoktalajokon a gyökerek még elfo­ gadhatók ugyan. hanem jó minőségben is elvégezhető legyen. mint a kötöttebb tala­ jokon. Feketésbama színű. A legigényesebb és a legfinomabb ízű feketegyökér. borsó) és köze­ pes elővetemények a gabonafélék. porhanyós és jól elmunkálható talajt hagy­ nak maguk után. 239 . Vetési sorrend Optimális előveteményei az előző évben istállótrágyázott kapásnö­ vények. rögös.

A tavaszi talajmunkák idején az aprómagvaknak szánt magágyat gondosan. Ta­ pasztalat szerint vetésére a kanalas vetőgépek alkalmasabbak. hogy a gyökér hosszúsága 35—40 cm. egyik felét vetés előtt. mert a talajt kedvező állapotban hagyja vissza. de legkésőbb április ele­ jén vessük el az előzőleg megfelelően előkészített talajba. aprólékosan készítsük el. a megfelelő vetési mélység és a magvak egyenletes kijuttatása céljából. A könnyebb kivethetőség érdekében a régi típusú vetőgépeknél célszerű a magot hasonló súlyú anyaggal keverni. ne feledkezzünk el az altalajlazításról. vagy az előző év őszén.A feketegyökér jó elővetemény. nemcsak a régi típusú. márciusban.és K-műtrágyákat feltétlenül az őszi mélyszántás előtt szórjuk ki. K20 150—200 kg/ha. Talaj-előkészítése. ha 25—30 cm-nél nem tudunk mé­ lyebben szántani. Az alapműtrágyának adott P. Főleg káposztaféléket érdemes utána termeszteni. A vetés a magvak alakja miatt nehézkes és nagy körültekintést kíván. Ez a gyökérhosszúság megkívánja a mély­ művelést. Vetési idő. a másik felét pedig június—július folyamán. vetése Talaj-előkészítéskor feltétlenül tartsuk szem előtt. augusztusban is. Az augusz­ tusi vetés esetén a gyökerek télre jól megerősödnek és aránylag 240 . P205 100—110 kg/ha. hanem a modern precíziós vetőgépek közül is. Abban az esetben. A forgalomban levő fajtákat vethetjük kora tavasszal. A N-műtrágyát célszerű fejtrá­ gyának két részletben adni. hogy a szántással a tápanyagok megfelelő mélységbe kerülhessenek. Tápanyag-utánpótlása Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a következő műtrágya­ mennyiségek ajánlhatók hatóanyagban: N 60— 80 kg/ha. A magot lehetőleg még márciusban.

részben a szedés bizonyos fokú gépesíthetősége végett. A csírázáshoz optimális esetben 12—14 nap szükséges. nagy segítséget jelent. 241 . Precíziós vetéssel. Üzemi termesztésben.és 3—4 cm-es tőtávolságot alkalmazva a vető­ magszükséglet hektáronként 24—25 kg. Figyelembe véve a különböző sortávol­ ságokat és az optimális tőtávolságot a következőképpen alakulhat. a fm-enkénti magszám annyi legyen. Házikertben. ha nem precíziós vetőgéppel vetünk. A kelés hűvös időjárás esetén. A csírázás­ hoz szükséges optimális hőfok 16—20 °C. akár géppel vetünk. Ebben az esetben. Kedve­ zőtlen időjárásban ez azonban 1—2 héttel elhúzódhat. 20—25 cm-es sor. Vetőmagmennyiség. amely a feketegyökér esetében nagyon ingadozó. a magvak többnyire csak a következő év tavaszán csíráznak. A kívánt tőtávolság 10—12 cm. A vetési mélység 2—3 cm. hogy a kívánt tőszámot elérjük. mag­ takarásra és hengerezésre szükség van. 36—40 cm-es sortávolsággal és 12—15 maggal fm-enként a vetőmagszükséglet 4. a megadott kelési idő kétszeresére is elhúzódhat. részben a gépi művelés. és ásóval szedünk. 20—25 cm-es sortávolságot hagyhatunk. ha a téli időjárás ked­ vező. ahol többnyire kézzel vetünk. A vetési mélység pon­ tosságát illetően a vetés előtti hengerezés. míg üzemi termesztés esetén 12—15 magot vessünk ki. Akár kézzel.8—5. míg üzemi termesztésben általában 36—40 cm-nél keskenyebb sorokba ne vessünk. különösen precíziós vetőgépek előtt. Lehetőleg egyéves és a legjobb csíraképességű vetőmagot szerezzük be. 80—85 %-os csíraképességű vetőmaggal házi­ kertben — az egyelés lehetőségét tekintve — fm-enként 30—35 mag ajánlható.5 kg/ha. A magot a következő év számára októberben is vethetjük.kis százalékuk magzik csak fel. A folyóméterenként! tőszám függ a mag csíraképességétől. Ezzel a kora tavaszi vetést megelőzhetjük.

Hatása 15—20 °C között opti­ mális. Az öntözéssel egyidejűleg adhatjuk a nitrogénműtrágya másik felét fejtrágyának. és a ké­ sőbbiek folyamán. de 1. ha a lehullott csapadék. valamint az Aretit. függetlenül attól. részben eső utáni talajlazítás. illetve csírázás előtt vagy 12—15 cm-es növényállományban. ahányszor arra szükség van. Valamennyi DNOC-származék erős méreg.Növényápolása Talajlazítás. ahol nem alkalmazunk vegyszeres gyomirtást.5 kg/ha. Üzemi termesztésben a vegyszeres gyomirtás dönti el a talaj­ lazítás idejét. Száraz időjárásban. Sevtox: 4. Sevtox és Dinoseb) alkalmasak vegyszeres gyomirtásra. vagy 10 cm feletti növényállományban. Hatásuk általában 2. Dinoseb: A felhasználására vonatkozó előírások megegyeznek a Sevtoxéval.5—2 cm-nél nem mélyebben. a so­ rokban egy-másfél hónap után végezhetünk csak. illetve az öntözővíz menynyisége ez idő alatt legalább a 100 mm-t elérte. hogy a gyökér mélyen hatol a talajba. Krezonit E: 3. 6—700 1 vízben kipermetezve kelés előtt és 10 cm feletti növényállományban. az öntözés mindenképpen előnyös a gyökér fejlődés és finomsága szempontjából. A kezelést a reggeli vagy késő esti órákban végezzük. Vegyszeres gyomirtása Főleg a DNOC és származékai (Krezonit E. Öntözés. 20 °C felett a perzselés veszélye fennáll. részben a gyomirtás miatt kapáljunk. kapálás. 15 °C feletti hőmérsékleten.0—3. Aretit: 6—7 kg/ha. Sikeres vegyszeres gyomirtás esetén talajlazítást. 6—700 1 vízben kipermetezve ke­ lés. Házikertekben. Hatását már 5 °C felett ki­ fejti.5—3 hónap. kelés után. Ez az időszak általában június-július. Száraz időjárás esetén a talajnedvesség határáig hasznos lehet a sorközművelés a gyomirtó szerek hatásának jobb kifejtése miatt. amikor a sorok látszanak. 242 .3 l/ha 700 1 vízben kipermetezve csírázás előtt.

A törés vagy vágás helyén a tejnedv elkezd folyni. így a gyökerek fagyos napokon is hozzáférhetők lesznek. az említett szerekkel megfelelően kiirthatjuk a gyomokat. mint a vadmuhar. A szedés módja: kéziásóval vagy ekével kiforgatjuk. Az állománykezelést lehetőleg a gyomok 4—6 leveles állapotáig végezzük el. Eső után 2—3 napot várjunk a ke­ zeléssel. Nedves talajra permetezve gyor­ san lebomlanak. hogy különösképpen megnyomódná243 . lombbal vagy más takaróanyaggal letakarni. kakaslábfű stb. tarack. és a minőség romlása a korral fokozódik. kétszikű gyomokat irtják. ennek következtében ajánlható gyomirtási tech­ nológia a feketegyökér számára: Közvetlen csírázás előtt Gramoxonne-nal mint kontakt gyom­ irtó szerrel tisztítsuk meg a táblát a gyomoktól. A biztonság okáért érdemes az ágyásokat. ami részben piszkossá. az egyszikűeket. ami külön munkát igényel. vagy a másfél éves augusztusi. csak perzselik. Perzselő hatású szerek. Enyhe teleken egész télen szedhető. illetve amint kikelő növényeink megerősödnek. mert a hatás kifejtéséhez előnyösebb a párásabb levegő. száraz tavaszon is eredményesen alkalmazhatók. Nem fagyérzékeny.. mért a gyökerek nagyon törékenyek. Legfinomabb gyökereket vagy az egyéves tavaszi vetésből. illetve októberi vetésből kapunk. A kétéves tavaszi vetés már gyengébb minőségű. Óvatosan kell szedni. őszi szedés esetén tárolásról kell gondos­ kodni. illetve októberre éri el az érésre jellemző vastagságát. de ez eset­ ben is kézzel kell felszedni. A felsorolt szelektív gyomirtó szerek elsősorban a szélesebb levelű. A kéziásóval való szedésének legegyszerűbb módja az. ezért a talajban hagyható a tavaszi érté­ kesítésig.Borús időben egész nap permetezhetünk. és így a kelés után. amikor az első sorban 50 cm mély árkot ásunk. részben pedig csökkent minőségűvé teszi a gyökereket. különösen házikertben szalmával. Szedése A szedés ideje: A feketegyökér szeptemberre. és ebbe hátulról ásóval be­ döntögetjük a gyökeret anélkül.

alulról emeli. hűtőtárolóban. Az április végén. amely nálunk is ajánlható. Tisztítás után a szabványnak megfelelően osztályozzuk. kaszálógéppel lekaszáljuk és letakarítjuk. A Német Demokratikus Köztársaság egyik termelőszövetkeze­ tében 2 eketestből álló szedőgépet szerkesztettek. valamint műtrágyaigénye teljesen megegyezik az áru céljára ter­ mesztett gyökerével. Ajánlatos a területet télre lombbal. Azután kézzel kihúzogatjuk őket. a másik eketest az első mögött halad. de a sor másik oldalán. úm. 30 HP-s hidraulikával rendelkező traktor­ ral üzemeltethető. má­ jus elején elvetett feketegyökér még eléggé kifejlődik ahhoz. ha a lombozat ép — nem haltak el a levelek —. gépi szedésnél pedig a levélcson­ kokat. tisztítása. egész télen át földben hagyhatjuk és onnét szed­ hetjük. hogy 244 . szalmás trágyával le­ takarni.és ápolási munkái. illetve lazítja meg és billenti barázdába a gyökereket. A gyökérhosszúságnak megfelelő mélységben haladva.nak. A gyökereket ezután kézzel szedik fel és ládák­ ba rakják. A lomb friss állapotban takarmánynak is felhasználható. hogy fagy esetén is szedni tudjuk. Magtermesztése A maghozásra termesztett feketegyökér talaj. Az egyik a gyökérsor mellett 12—20 cm-es barázdát húz. Az ősszel felszedett gyökereket a többi gyökérzöldségféléhez ha­ sonlóan tároljuk (lásd a sárgarépánál). prizmában. Tárolása. Háztáji. pincében nedves homokkal rétegezve vagy korszerűen. mivel a gyökerek nem fagyérzékenyek. Félgépesített szedés­ nél. Vetését későbbi időszakra is halaszthatjuk. A döntögetést folyamatosan végezhetjük majd a következő sorokkal is. egy mélyen járó csoroszlyára szerelve. osztályozása Kiszedés után — kézi szedés esetén — a gyökerekről gyökérnyak­ ban késsel levágjuk a levélzetet. kiskerti termelésben azonban.

Vegyszeres gyomirtása és ápolási munkái azonosak az elsőéves gyökerével. Szeptember végén. KaO 100—150 kg/ha ajánlható. Akár kombájnnal. ott részszedést alkalmazzunk. Hagyományosan úgy aratták a feketegyökeret. A második évtől kezdődően minden évben hoz magot. Ez esetben a magszárakat kévékbe kötjük. hogy a dolgozók a nyakukba akasztott zsákba rakták a leszedett fészkeket. A vágószerkezetet emeljük meg. többször is. és a táblán utóérlelve cséplőgéppel kicsépeljük. hogy a gyökérfejek meg ne sérüljenek. A vetés sortávol­ sága 45—50 cm. 245 . Bár ez nagyon kézimunka-igényes. hozama azonban négy év után csökken. amennyire csak lehet. Tavasszal. — a gyomosodás elkerülése végett — ha szükséges.). legalább már kétharmad részben érett magvakat. október elején. hogy a pergési veszteséget elkerüljük. Arathatjuk kombájnnal is a megfelelően. akár kaszával aratjuk. A kiszórt műtrágyákat ősszel is és tavasszal is sorközművelő kultivátorral dolgozhatjuk be a talajba. Hatóanyagban: P2O5 50—60 kg/ha. A gép dob­ jával lehetőleg a magszárak végéről veressük le a magvakat. A maghozó év alapműtrágyáit lehetőleg még az előző év őszén szórjuk ki. mihelyt a növények újra hajtani kezdenek. mert a belekerülő hasonló súlyú szárrészeket és törme­ lékeket nagyon nehéz a magvakból kitisztítani. Ahol lehetséges. illetve magot. Az aratás utáni talajmunkát és műtrágyázást a magtermesztési időszak alatt minden év őszén végezzük el. Vetőmagszükséglete 10—14 kg/ha a mag csíraképességétől függő­ en (fm-enként 80—100 db mag. Aratható kézikaszával is. A magszárak eltávolítása után a sorközöket kultivátorozzuk meg.a következő évi maghozamunk kielégítő legyen. Érése — amelyet a fészeken gyermek­ láncfűre emlékeztető bóbiták jeleznek — általában július elejére esik. a szükséges őszi alaptrágyázást hajtsuk végre. A kora reggeli órákban arassunk. A mag nem egyszerre érik. a vegetáció megindulásakor 30—40 kg/ha nitrogénmű­ trágyát adhatunk. a töveken maradó szár­ részeket takarítsuk le úgy.

Ellenük ugyanúgy védekezünk. A feketegyökér betegségei és állati kártevői A feketegyökér fehér sömöre. Gyökerét a talaj polifág kártevői: a drótférgek. [Kórokozó: Albugo tragopogonis (DC.] A feketegyökér lisztharmata. A feketegyökérnek. a gyökérgubacs. amelyek úton-útfélen előfordulnak. Várható maghozam ha-onként 350—500 kg. . ex Mérat. Irtsuk ki tehát 500—600 mes körzetben a vad feketegyökereket. Ekkor 1—2 al­ kalommal védekezni kell.) Gray (lásd a torma fehér sömöre).Az izolációs távolságot a vadon élő feketegyökérfajokkal tartsuk be. nehogy a fajta leromoljon. károsíthatják. mivel hazánkban csak igen kis területen és kis mennyiségben termesztik. mint a többi gyökérzöldség hasonló kártevői ellen. Nálunk gyakorlatilag csak egy kultúrfajtáját termesztik. Védekezés: (lásd a cékla lisztharmata).fonálférgek stb. (Kórokozó: Erysiphe cichoracearum DC.) A levélen a lisztharmat csak a nyár végén lép fel. számottevő kártevőegyüttese nem ala­ kult ki.

előfordulása a tárolt gyökérzöldségeken. (1974): A Botrytis cinerea Pers. Mezőgazdasági Kiadó. (de By. Budapest Hösslin. (1972): Zellerfajták a termesztésben. I. H. F. (1974): A tárolt sárgarépa új betegsége: rizoktóniás kráterrothadás. (1962): Ovoscsevodsztvo Erdélyi T. (1975): Sárgarépa és petrezselyem magtermesztése. (1971): Problems of Wastage in cool-stored carrots. (1966): Kertészeti növények állati kártevői.—Krén I. et al. Növényvédelem Glits M. (1965): Feldgemüsebau.—Bodor J. 5. Berlin Bundessortenamt (1971): Beschreibende Sortenliste für Gemüse de Candolle. Mezőgazdasági Kiadó. Int.—Paizs L. Budapest Derbyshire. . A. Budapest Cselőtei L. Aufl. Landtechnik Edelstein. Budapest Bielka. 1962) Bauman. Budapest Banga O. Budapest Fritz. különkiadvány 247 . D. Bonn. Gartenbauwissenschaft Jakovác. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (1962): Kertészet. V. Kertészet és Szőlészet Hájas M.—Andressen. Mezőgazdasági Kiadó. Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei Duggen. (1973): Gépesített sárgarépa-termesztés.Felhasznált és ajánlott irodalom Andrásfalvy A. Buda­ pest Hájas M. I. (1958): A zöldségnövények szklerotiniás betegsége (kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum) Lib.) és a védekezés lehetőségei. (1962): A torma termesztése Dorogi—Divós—Szántósi (1973): Sárgarépa és pasztinák nagyüzemi termesztésének vizsgálata. Kertészeti Egyetem Közleményei Glits M. (1975): Hibridfajták (előadás) Balás G. Jugoszlávia. (1962): Möhre (in Handbuch dér Pflanzenzüchtung. J. R. F. Commercial Grower Dessewffy.Doktori értekezés. (1969): Zöldségnövényeink védelme. (1894): Termesztett növényeink eredete. (1972): Lagerfahigkeit und Veránderungen einiger Inhaltsstoffe von spáten Speisemöhren in Lagersystemen ohne und mit kontrollierter Atmospháre. J. Diplomamunka Becker—DiUingen. Referátum Glits M.—Habben. (1973): Die Bestimmung des optimalen Emtezeitpunktes von Möhren. R. (1969): Die Sortenabhángigkeit dér Ertragsformel bei Knollensellerie. Mezőgazdasági Kiadó. H.-né (1970): Zöldségfélék növényvédelme. (1956): Handbuch dér gesammten Gemüsebaues. (1970): Die richtige Lagerung von Feldgemüsebau. D. Berlin Beczner L.

(1968): Növényvédelmi enciklopédia. Apium. et al. Cytol. (1973): Zum Wundverschluss bei Möhren. (1955): Warzywnictwo Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne. Lehoczky J. M. Főisk. Gartenbauwissenschaft Somos A. Szófia Mankouuki. Lippai J. (1967): Zöldségtermesztés. K. (1966): Phytopathologie und Pflanzenschutz 2—3. Gartenbauwissenschaft Lehoczky J. O. (1948): Isztorija i proizhod na nasite kultumi rasztenija Tiborcz Gy. Szófia Madzsarova. Kút. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest 248 . Gartenbau Szalay—Marzsá L. Budapest Túri I. D.Klinkowski. Évk. M. (1972): Anbau von Frühmühren auf grossen Flachen nach einem neuen Produktionsverfahren. Bioi. W. (1958): Influence exercée pár trois temperatures differentes sur l’activité proliferatrice et l’elongation des racines d’orge et de radis. Int. Mezőgazdasági Kiadó. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest Raether. Mezőgazdasági Kiadó. A. 20: 1—36. Die Gemüse Sass B. Buda­ pest Szkoriková. R. (1972): Zöldség. Budapest Krug. 19 Radulescu.és virágmagtermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. közlemény Schuphan. (1957): Grow radish under cool condition. Budapest Stannek. (1972): Dér Anbau von Bleichsellerie. M.—Zanner. Kert. (1974): Veteményeskert. Ju. Mezőgazdasági Kiadó. (1968): Pflanzliche Virologie 2. H. B. Akademie. (1969): Új zöldségkártevő. M. A. Berlin Klinkowski. 275—282. Akademie. Nagyszombat—Bécs Litinski. E. Sz. Berlin Komjáti l. N. L. (1962): Diagnosing nutrient needs in vegetables. (1957): A sárgarépa emyős virágzatának baktériumos hervadása [Xanthomonas carotae (Kendrick) Dowson]. W.—Lorenz. (1664): Posoni kert. Petroselinum. G. Better Crops with Plánt. (1957): A sárgarépa sztemfiliumos fekete rothadásának hazai előfordulása. Budapest Moskow.—Petrzak. Mezőgazdasági Kiadó. Növénytermelés 6: 3. (1961): Regyisz Posta.—Fodor B. fellépése Magyarországon. (1970): Die Zusammensetzung des átherischen öls dér Möhrenwurzel in Abhángigkeit von Sorté und Umwelt. (1973): Gyomirtás. E.—Baur. (1970): Novij szposzob hranenija morkovi sz periodicseszkim gidrooroseniem. Disszertáció. (1975): Kertészet fólia alatt.—Negru. (1975): Raphanus. E.—Mühle. Rév. Washington Ubrizsy G.—Tuza S. Warsawa Madzsarova. D. A. Vég. Growers Mándy Gy. (1966): Korenoplodni zelencsukovi kulturi. Mezőgazdasági Kiadó. A. Mezőgazdasági Kiadó. (1953): Virascsiványie rasztyenij na isszkusztvennom osszvessenyii Nikolova N. A. (1969): Levéltetvek a kertészetben. (1963): Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. M.—Retnmuth. és Szől. Budapest Újvárosi M. a Kiefferia pimpinellae F. Konszervnaja i ovoscseszusilnaja promislennoszt Sztojanov. G.—Klement Z. Budapest Tyler. (1971): Magkártevők és -betegségek határozója. B. Loew.

Int. (1974): Die Wirkung unterschiedlichen Saueistoffpartialdrucks auf den Gasstoffwechsel von Möhren. Kézirat 249 . zeller) betakarításának vizsgálata.Graw. Konsz. (1973): Gyökérzöldségek (sárgarépa. (1969): Hranyenyije kornyeplodov v uszlovijah aktyivnoj ventiljaciji. London Weichmam. Ch. F. Toronto. (1973): Die Qualitat von Möhren nach Lagerung in einseitig kontrollierter Atmospháre. Közleménye Volkirtd. (1952): Diseases of vegetable crops. N. ovoscs.—Sumetov. J. (1972): Einflüsse auf die Lagerfahigkeit von Möhren. értékelése. fValker. Sz. i. J. G. Hill Book Comp. prom.—Daskina. New York.Vigné et al. Gartenbauwissenschaft Welchmann. Gartenbauwissenschaft Weichmam. Mc. J. (1975): Növényélattani vizsgálatok Zimányi Z. Die Gemüse Zatykó J. J. Kút. F. I. Kert. (1971): Retek termesztése Kiskunfélegyházán és környékén.

.

............................. Herz............................................................ Biológiai igénye.......................... Bauers Kieler Rote... Szedése........................................................................ Osztályozása.. Chantenay Rex............. Formula..................................................................................................... Termesztéstechnológiája............................................................................. Lange Rote St.............................................................................................................................................. Tápanyagellátása............................................................... Gonsenheimi............................................................................................................................................................................................................................................Tartalomjegyzék Sárgarépa............. Nantes-i.... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Talaj-előkészítés és vetés................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vetési idő......................................................................... Talajigénye............................................ Vegyszeres gyomirtása......... Fertődi vörös............................. Érése............. Magtermesztése............................................... Gazdasági jelentősége................................... o......................................................................................................................................................................................................... Duwicki................................................................................................................................................................................................ Termesztett fajtái......................... ................... Rotherz.................................................. Flakker (Vörös óriás)................................... Rialto................................................................................................................................................................................................................. A termesztett fajták értékelése....................................................... A gyökér szövettani felépítése............................................................................................................................................................. Nemesítésének helyzete.................................................................................................... Danvers 126.................................................................... 5 5 9 10 14 15 19 21 21 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 35 36 36 39 41 42 44 46 48 49 55 251 ......................................................................... Marktgártner (Kerti)............................................. Növénytani jellemzése........................................................................ A fajta értékét befolyásoló tényezők................................ Származása és elteijedése................................. Amsterdami.................................. Növényápolása........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tárolása................................... Vetésforgó........................................................................

...................................................................... 170 Vegyszeres gyomirtása............................. 162 A céklafajták értékelése...................................................................................................................................................................................................................................... 152 A zeller állati kártevői (Dr................................................................ Glits Márton)............................................................................................... 151 A zeller betegségei (Dr..........164 Bordó........... 143 Termelési költségei..................................................................... elterjedése ....................166 Bíborhenger.........................................................................157 Származása................................................................................................................... 159 Biológiai igénye....... 167 Talajigénye................. Sass Béla)..................................................................................................................................................................................................................................................................... 167 Termesztéstechnológiája................................................................................................................................................................145 Magtermő év...............................................................................................................................................165 Formanova...... 156 Cékla............170 Szedése............. ............. ...............................................................................................................................................................157 Gazdasági jelentősége................................................................................................................................................................................................................................... 172 Magtermesztése ..............................................................................................................164 Detroit ..........................................................................................167 Vetésforgó............................................................................................................................................................................................... 169 Növényápolás................ ....... 163 Termesztett fajták....................................................................................................... 171 Tisztítása........ 138 Vegyszeres gyomirtása ... 172 Tárolása................................................................. 173 A cékla betegségei (dr.....................................135 Talaj-előkészítése................................................ 168 Talaj-előkészítése...................................................................... ........................................... vetése.......................................136 A palánták kiültetése..................................................................................................... 139 Tisztítása .................177 A cékla állati kártevői (dr..................... 139 Betakarítása.........................................................147 Halványítózeller .............................................................................................................................................................................. 168 Tápanyagellátás....................... 164 Bíborgömb.......................................... vetése.............................................................. 162 Nemesítésének helyzete................................................... ................... Sass Béla).................180 254 .................................................................. 159 Növénytani jellemzése............Tápanyagellátása.................................... ................................................................................................................ .............................................. 144 Magtermesztése............... manipulálása.................................................................... ................................ 165 Egyiptomi lapos ............................................ 166 Cylindra.................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................145 Dugványtermesztése........................................................................................................................................................ 138 Növényápolása.........................142 Tárolása.................. Glits Márton)......................................................................................................................................................................................................................

.............................................202 Növényápolása.....................................................................................................................................................................................................................................................192 Korai piros..................................................................................................................................... .... Nagy József) 184 Gazdasági jelentősége..............................215 Biológiai igénye...................................................194 Nyáriretek-fajták......... ...............................................................................................................Retek (Dr....................197 Talajigénye..... 194 Jánosnapi..............188 Nemesítésének helyzete...........................190 Hónaposretek-fajták ....201 Vetése......................... 200 A retek hajtatása............... 196 Erfurti kerek fekete.......................................... ................ 195 Korai nyári félhosszú................ ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................207 A retek állati kártevői (Dr................................................................................... 213 Származása és elterjedése............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....................................................198 Növényápolása........................................ 201 Talaj-előkészítése.....................209 Torma ...... ...................................................................................... 196 A szabadföldi retektermesztés...............................................193 Jégcsap.....................................................................................217 255 ................. Glits Márton).......... 198 Vetése...............................................................................................................................................204 A retek magtermesztése...................... ..................................................................... trágyázás........................................... ......................................... 186 Növénytani jellemzése.........................192 Piaci piros...............................206 A retek betegségei (Dr............................................................... . ..................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sass Béla) .............................................................................203 Szedése.............................................................................197 Vetésforgó........................ 194 Húsvéti rózsa.............................. ...................................................................... ................................................................................................................ ..204 A magtermő év......................................................... 214 Növénytani jellemzése.........................................................192 Szentesi hajtató......................................................... 200 Szedése.......184 Származása és elteijedése.......................................197 Talaj-előkészítése........................................ 186 Biológiai igénye.................................................................... .................. .......... ...............................................................................................................196 Őszi—téliretek-fajták....................................................................................213 Gazdasági jelentősége..........192 Korai legjobb................................................204 A dugványtermő év..................................................... 196 Müncheni sör..................................................................................................

...................................... 222 Szedése.......................... 224 Tárolása.............................................................. 230 Nemesítésének helyzete ................................................................................................................................................................................................................. 232 Vetési sorrend.................................................. 236 Biológiai igénye........................................................................................................................................................................................................... 232 Termesztéstechnológiája...................................................................................................................................................................................................................235 Gazdasági jelentősége............................................. 219 Talajigénye............................................................................................. 226 Mángold.219 Tápanyagellátása........................................... 233 Talaj-előkészítése....... ..........................................................................................................................................................................222 A dugványok ápolása................... 228 Növénytani jellemzése....................................................................................................................................................233 Tápanyagellátása...................................231 Metélőmángold.......................................................................................... 231 Bordás és metélőmángold köztes típusa............................................................... vetése........................................................................... 220 Talaj-előkészítése.............................. ültetése....................................... manipulálása............. 235 Származása és elterjedése...................................................239 256 .............231 Bordás mángold ..................................................... Glits Márton).......................................................... 238 Termesztett fajtái ..................................228 Gazdasági jelentősége.......................219 Vetésforgó...................................................................218 Termesztéstechnológia.................................. öntözése............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 230 Termesztett fajtái.............................. 228 Származása és elterjedése........................................................................................ 239 Vulkán ............................................................................................................................................................................................ Sass Béla)..................................................................................... 224 A torma betegségei (Dr.............................218 Termesztett fajták........................................................234 Feketegyökér........................................................................................233 Szedése....................................................................................... 225 A torma állati kártevői (Dr.............................................. 232 Talajigénye.................................................................................................................................. 238 Orosz óriás......................................................................................................................................................229 Biológiai igénye...................................................................................................................... 238 Egyéves óriás..................................238 Nemesítésének helyzete.................................................................................................................................................................................................... 224 Tisztítása.................................................................................................................................................A nemesítés helyzete.......................................................... 236 Növénytani jellemzése........................................................................................220 Vegyszeres gyomirtása............................................

.....................................................................244 A feketegyökér betegségei és állati kártevői (Dr...............244 Magtermesztése....................................................................243 Tárolása...........Termesztéstechnológiája.................. tisztítása....................................................................................................................................... 240 Talaj-előkészítése........................ osztályozása.................................................................. ................................................................................................. ......................................................................................................242 Szedése...................... 239 Tápanyag-utánpótlása........................................... vetése.....Dr...... Sass Béla) 247 Felhasznált és ajánlott irodalom 247 .......240 Növényápolása ........................................................242 Vegyszeres gyomirtása........................................................................................................................ 239 Talajigénye..... Glits Márton ..................239 Vetési sorrend..............

Műszaki szerkesztő Csákvári Attila.50 (A/5) ív teljedelemben.Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat. Sárkány Pál. VHI. Felelős kiadó dr. MG 2282-i-7679 . Felelős szerkesztő Lelkes Lajos. Nyomásra engedélyezve 1976. A fedélterv Hódosi Mária munkája. Műszaki vezető Korom Ferenc. 90 ábrával. Készült az MSZ 5601—59 és 5602—55 szabványok szerint. 16-án Megjelent 18000 példányban 16.

Hájas Mária a Kertészeti Kutató Intézet Fertődi Állomásának tudományos munkatársa. vegyszeres gyomirtásuk.A könyv kilenc gyökérzöldséggel foglal­ kozik: sárgarépa. paszti­ nák. szedésük és tárolásuk módjaira. Dr. zeller. növényvédelmük. tápanyagellátásuk. a gyökérzöldségek termesztésének specialistája. E munkája a legfrissebb kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok szerencsés ötvözete. petrezselyem. mángold. Ismerteti az egyes zöldség­ félékkel kapcsolatos tudnivalókat: növény­ tani és biológiai tulajdonságaik után rész­ letes agrotechnikai leírást ad. retek. hogy növényenként részle­ tesen leírja a vetőmagtermesztés módját is. különös te­ kintettel a megfelelő fajta kiválasztására. cékla. Mezőgazdasági Kiadó 27. torma. melyet üzemi és házikerti termesztők egyaránt jól használhatnak. feketegyökér. valamint talajművelésük. ápolásuk.50 Ft . Minden fajnál ismerteti a nemesítés eddigi eredményeit és további feladatait. Külön ér­ deme a könyvnek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful